Page 1

Jachtlaan 108 nieuwskrant

jaargang 7 nr. 2

Christmas Candy internet en smartphones het jaar van ... en classe de Madame Chaussy agenda

december 2013


2 afscheid

Beste lezers,

Milica Gavric

Voor u ligt het kerstnummer van de Jachtlaan 108. Wij hebben een nummer gemaakt waarin weer een afwisselend aanbod te vinden is. Denk hierbij aan ons

Op donderdag 28 november hebben wij Milica

scholingstraject ‘van Goed naar Goud’ en de manier

Gavric uitgezwaaid. Zij geniet per 1 december

waarop de sectie Frans daar invulling aan geeft.

een plek te geven. Dat is niet altijd eenvoudig. Toch

van een welverdiend pensioen. Voor haar laatste

Verder vindt u op pagina 4 en 5 het verhaal van

zie ik dit gebeuren in onze schoolgemeenschap en ik

werkdag werd Milica met een limousine naar

de leerlingen die we dit schooljaar volgen. Onze

vind het prachtig.

school gebracht.

Participatiesamenleving

Bekend gezicht

Zou het daarom niet een mooie kerstgedachte

Sinds 14 juni 1983 was Milica werkzaam als mede­

Kerstgedachte

kunnen zijn om dit ‘ruimte scheppen voor de ander’

werkster huishoudelijke dienst. De meeste leerlingen

In onze school leven wij met zo’n 1200 personen.

breder te zien? Dat we dit doortrekken buiten de

kennen Milica als de dame achter de verkoopbalie

Ik vind het altijd weer bijzonder dat in ons gebouw

school, in de straat, in de buurt, in onze maatschappij?

tijdens de pauzes. Bij haar moest je zijn voor koffie,

met vele smalle gangen en doorsteekjes leerlingen

Zou dit niet de kern van de participatiesamenleving

drinkyoghurt, broodjes en de laatste paar jaren voor

en personeel in staat zijn om elkaar voldoende

moeten zijn die het kabinet op Prinsjesdag voor ogen

de welbekende tosti’s.

bewegingsruimte te gunnen. Dat zegt iets over onze

had? Niet participeren in kleine kring en daarbinnen

school en dat zegt zeker iets over de ‘bewoners’.

stil blijven staan, maar juist om van daaruit op weg te

Dertig jaar trouwe dienst

gaan, om zo een leefbare samenleving te creeëren.

Wat veel leerlingen niet weten, is dat Milica degene

Samenleven vraagt niet alleen om het geven van

Een samenleving die vaak genoeg schreeuwt om

was die zorgde voor koffie en thee bij bijeenkomsten

fysieke ruimte. Het vraagt ook ruimte in andere zin.

verandering. Laten we daar moed voor verzamelen

en gesprekken met ouders of buitenstaanders.

Dit is verwoord in onze respecteerregels. Hierin

en er een bijdrage aan leveren.

Daarnaast had zij de verantwoordelijkheid voor het

agenda loopt deze keer zelfs tot de meivakantie. Ik wens u veel leesplezier.

spreken we af om met elkaar in gesprek te blijven,

op orde houden van diverse werkruimtes. Meer dan

dat we belangstelling en respect voor elkaar hebben

Ik wens u met uw gezin, familie en dierbaren een

dertig jaar heeft zij altijd tot volle tevredenheid bij

en we de eigenheid van de ander accepteren en

goede en gezegende Kerst toe.

ons gewerkt. Zij verdient een mooie nieuwe periode

bovenal dat we elkaar vertrouwen. Om die ruimte te

in haar leven.

scheppen voor de ander is soms moed nodig. Jezelf

P et e r B e rg a m ba gt

opzij zetten, een beetje opschuiven om de ander

rector

Passend Onderwijs

Wij bedanken Milica voor alle goede zorgen!

U heeft er vast al het een en

het Passend Onderwijs vervalt de

voortgezet onderwijs. Als de

ander over gehoord: Passend

indicatie­stelling en het ‘rugzakje’.

basisondersteuning niet

Onderwijs. Tot voor kort was

In plaats daarvan vraagt de school

voldoende blijkt, dan wordt het

Onderwijsservice Apeldoorn

een ondersteuningsarrangement

voortgezet speciaal onderwijs een

en Regio (OSCAR) de plek

aan bij het samenwerkingsverband.

passend antwoord, De Ambelt.

waar kinderen aanvullende hulp kregen. Met ingang van

Samenwerkings­verband Aanmeldprocedure

volgend schooljaar gaat dat

De scholen voor voortgezet

Als plaatsing op de school van

veranderen.

onderwijs hebben afspraken

voorkeur niet mogelijk is, dan zorgt

gemaakt over hoe zij in dit samen­

die school ervoor dat een andere

Nieuwe wetgeving

werkingsverband kinderen met

school binnen het samenwerkings­

Die aanvullende ondersteuning

een extra behoefte opvangen. Zo

verband wordt gevonden.

moet vanaf augustus 2014

is er een gezamenlijk niveau van

Uiteraard in overleg met de

plaatsvinden in het reguliere

basisondersteuning afgesproken

ouders.

onderwijs. OSCAR plaatst daarom

dat elke school levert. Een leerling

sinds 1 augustus 2013 geen nieuwe

die extra ondersteuning nodig

leerlingen meer. Met de komst van

heeft, krijgt een plek binnen het


3

Christmas Candy Mensen kunnen veranderen, als ze dat willen Het kerstproject is dit jaar zonder meer een grootse productie met muziek, dans, toneel, koren, figuranten en alle techniek die daarbij nodig is. Isabel, Dieuwke, Kim, Benjamin en Jonathan helpen zo’n zestig leer­ lingen en tien docenten om het beste uit zichzelf te halen. Hun gezamenlijk doel is het hooggeëerd publiek een indrukwekkende voorstelling te bieden waar nog lang over nagepraat zal worden.

Script en regie

Organisatie

Komt dat zien, komt dat zien

Isabel van den Berg (vwo 6) doet de organisatie van de voorstelling.

in de aula van het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108, op donderdag 19 december, aanvang 19.30 uur. Christmas Candy belooft een driesterren­­voorstelling te worden met alles erop en eraan.

Ze regelt de begroting, doet de planning, maakt het draaiboek en ze bewaakt de gemaakte afspraken. Bovendien zorgt Isabel voor de grime van de deelnemers. Ook het theoriedeel van haar profielwerkstuk gaat

Als thema koos Dieuwke Slump (vwo 6): verandering. Script en regie zijn in haar handen. Haar hoofdpersoon heet Candy, vandaar ook de titel van het stuk “Christmas Candy”. Candy (gespeeld door Josien van de Hesseweg, a2a) heeft het op z’n zachtst gezegd moeilijk in het leven. Toch slaagt ze erin haar leven positief te veranderen. Het basisidee had Dieuwke al in januari. Al brain­ stormend, repeterend en werkend is het stuk gegroeid tot wat het nu is.

over de oorsprong van grime, kennis die ze voor het praktijkdeel kan toepassen in het kerstproject.

Dans Christmas Candy opent met een spectaculaire burlesque dans, belooft Kim van de Steeg (vwo 6). Kim heeft een brede dansachtergrond en danst zelf hiphop op Europees niveau. Ze begeleidt een select

Internet en smartphones

gezelschap van zeer goede danseressen dat in verschillende dansstijlen de groei en ontwikkeling van Candy zal illustreren.

De ouderraad van het Christelijk

U kunt rekenen op een onder­

Muziek en koren

Lyceum organiseert op woensdag

houdende avond met praktische

Een leerlingenkoor, een docentenkoor en een muziekgezelschap;

26 maart de thema-avond Internet

tips voor thuis en op school. Aan de

Benjamin Roelfs (havo 4) heeft er zijn handen vol aan. Hij schrijft,

& smartphones. Daar krijgt u

hand van casussen staan we stil bij

dirigeert, arrangeert en enthousiasmeert. Muziek is Benjamin met de

antwoord op vragen als ‘wat doen

de onder­werpen die spelen onder

paplepel ingegoten. Zijn vader is ook dirigent. Benjamin heeft twee

mijn kinderen als ze online zijn?’

scholieren. Er is ruimschoots

belangrijke redenen om deze uitdaging aan te gaan: “t Is gewoon tof

en ‘welke rol mag ik verwachten van

gelegenheid om ervaringen uit te

om te doen en ik wilde kijken of ik het kon.”

de school in de online begeleiding

wisselen. De avond wordt geleid

van mijn kind?’. Onderwerpen zoals

door Klaartje Schüngel van Social­

Band

online privacy en imago, cyberpesten

mediaIMPACT.

‘Leader of the Band’ is Jonathan van Wettum (vwo 6). Jonathan speelt

ouderraad@ lyceum apeldoorn.nl

en sexting komen ook aan bod.

in meerdere bandjes en is gek op de bas. Ook Jonathan haakt met zijn

Begin maart 2014 ontvangt u een

profielwerkstuk aan bij Christmas Candy. Voor Latijn maakt hij een

De positieve kanten van het gebruik

uitnodiging voor deze ouderavond.

vergelijking tussen het theater in de Grieks-Romeinse tijd en de huidige

van social media worden uiteraard

Per e-mail kunt u aangeven of u deze

tijd. Herkenbaarheid en kwaliteit waren belangrijke criteria bij de

ook belicht.

avond wilt bijwonen.

repertoirekeuze van Jonathan en zijn gelegenheidsband.


4 Lauri Gerritsen bereidt zich goed voor

(h53)

De toetsweek viel mij mee en ik heb best goede cijfers gehaald. Ik heb me goed voorbereid. Mijn

van brugklasser

NAAR STUDENT

huiswerk bijgehouden en samenvattingen gemaakt. Engels ga ik herkansen, maar dat zie ik meer als oefening. Het hoogste cijfer telt.

Ouders Mijn ouders bemoeien zich niet zo met mijn examen. Zolang mijn cijfers goed zijn, zeggen ze niets. Nog niet iedereen in mijn klas lijkt te beseffen dat het gaat

Sjoerd Mol

om het examenjaar. Ik doe dit schooljaar zéker extra

(v62)

mijn best.

heeft zin in zijn vervolgopleiding Drukbezet Ik geef het toe: ik heb niet heel hard geleerd voor de

Ondanks dat ik van mijn ouders zakgeld krijg, heb ik

eerste toetsweek. De week ervoor was ik op vakantie.

ook een bijbaantje. Daarnaast speel ik volleybal en

Ik had me nog zo voorgenomen om veel te leren en

Doen wat je leuk vindt

doordeweeks train ik. Tijdens toetsweken moet ik

heb al mijn boeken meegenomen, maar het kwam er

Ik heb zin in mijn vervolgopleiding. Dan kun je iets

wel eens een training overslaan, want het is nu heel

niet van. Aardrijkskunde en geschiedenis gingen nog

doen wat je echt leuk vindt. Ik weet wat mij te

belangrijk dat ik alles haal.

best goed, want die vakken liggen mij wel. Daar hoef ik

wachten staat, want mijn broer studeert aan de HAN.

ook niet zoveel voor te doen. Die dikke onvoldoende

Ik twijfel nog: de academische PABO of de ‘gewone’

Profielwerkstuk

voor Duits ga ik herkansen.

PABO? Ik ben wel meer een HBO’er, ik denk dat de

Mijn profielwerkstuk maak ik voor economie en gaat

universiteit niet bij mij past. In februari ga ik in Utrecht

over vergrijzing. Meneer Van der Mark is mijn

Ouders

kijken. Het zal lastig worden om daar een kamer te

begeleider. Van hem heb ik al les gehad, dus dit

In de onderbouw kreeg je straf als je je huiswerk

vinden, zeker omdat je je daarvoor pas na het examen

werkt fijn. Hij heeft ook advies gegeven over het

niet af had. Nu is het je eigen verantwoordelijkheid.

kan inschrijven.

onderwerp.

resultaten. Ze weten dat ik alles op het laatste

Voor de klas staan

Zwolle, Deventer of Enschede

moment doe. Mijn moeder heeft bijles Duits geregeld

Na mijn opleiding ga ik het liefst voor de klas staan

De vervolgopleiding waar nu mijn voorkeur naar

en daarmee ga ik dan ook serieus aan de slag.

bij groep 7 of 8. Deze kinderen zijn naar mijn idee

uitgaat is commerciële economie. Ik heb ook gekeken

iets ‘vrijer’ en hebben allerlei basisopvoeding al achter

naar bedrijfseconomie en accountancy, maar dat ligt

Valkuil voor het examen

de rug. Het lijkt me leuker om te werken met deze

mij niet zo. Ik twijfel tussen de hogescholen

Mijn grootste valkuil tijdens het examen is dat ik snel

kinderen dan met die kleintjes.

Windesheim in Zwolle en Saxion in Deventer of

Mijn ouders maken zich wel wat zorgen over mijn

geneigd ben dingen moeilijker te maken dan ze zijn.

Enschede. Deventer heeft mijn voorkeur, omdat ik

Soms is de oplossing heel simpel. Ik denk dan vaak

die stad al goed ken. Bij Windesheim vind ik het

‘zo makkelijk zal het toch niet zijn?’.

lesprogramma ook leuk, maar het zou een langere reistijd met de trein betekenen. Ik ben pas 16 op het

Profielwerkstuk

Eindexamen

moment dat ik naar het HBO ga, dus op kamers gaan

Het profielwerkstuk maak ik voor kunst, met portret­

Maandag 12 mei start het centrale eindexamen. De diploma­

is nog een beetje vroeg.

fotografie als onderwerp. De portretfoto’s gaan

uitreikingen zijn op 25 juni vwo, 26 juni havo en 27 juni mavo.

om kleurcontrasten. Mevrouw Heijmans is mijn

Op www.examenblad.nl vind je meer informatie.

begeleidster. Zij kijkt kritisch naar mijn werk. Dat is

Zin in nieuwe vakken Ik heb veel zin in de nieuwe opleiding. Nu volg ik

voor mij alleen maar goed, want het zorgt ervoor

Vervolgopleiding

een aantal vakken waar ik niet zoveel aan heb. Bij

dat het eindresultaat beter wordt.

Studeren op het MBO, HBO of aan de Universiteit betekent dat je

mijn vervolgopleiding krijg ik vakken die veel meer

een aantal dingen moet regelen, bijvoorbeeld studie­financiering en de

van nut zijn voor het werk dat ik later wil doen.

OV-jaarkaart. Misschien heb je vragen over het sociale leenstelsel dat

Mijn zus studeert fysiotherapie in Enschede, dus ik

in de toekomst wellicht ingevoerd wordt. Wat je moet regelen en alle

weet van haar al een beetje wat ik kan verwachten

antwoorden vind je op www.duo.nl.

op het HBO.


5 Danique Kor (h3c)

Laura Homminga

excursie Vught aangrijpend

brugklasfeest superleuk

twijfelt over zijn keuzevak

tevreden over resultaten

niet elke docent even grappig

De afgelopen tijd heb ik het knap

Ik ben aardig gewend aan het

Nederlands ligt mij niet zo. Mijn

Frans en gym liggen mij het

Het brugklasfeest vond ik heel

druk gehad, veel huiswerk en

Christelijk Lyceum, behalve aan

toets ging dan ook niet zo goed.

best, die vakken vind ik ook leuk

erg gezellig. Geweldig dat er zelfs

toetsen. Nog niet alle cijfers zijn

de onverwachte overhoringen!

De vakken die ik leuk vind, heb ik

om te doen. Soms heb je minder

een patatkraam was.

binnen. Ben benieuwd hoe

Een tijdje terug werd het brug­

gelukkig wel goed gemaakt.

huiswerk voor een vak, maar moet

Frans vind ik een pittig vak, maar

aardrijkskunde is gegaan, dat vond

klasfeest gehouden met het

Volgend jaar kies ik voor Natuur

je toch meer je best doen om het

het is leuk om te doen. Ik zou wel

ik best lastig.

thema ‘High school’. Dit feest

& Techniek. Mijn keuzevak wordt

te halen. Bijvoorbeeld omdat de

willen dat dit me iets makkelijker

Laatst was een aantal vierdejaars

vond ik supergezellig, met een

waarschijnlijk economie. De

inhoud niet leuk is of lastig. Ik ben

af ging.

in het lokaal blijven zitten en toen

gave dj: iedereen ging uit zijn dak

Qompas Profielkeuze heeft

tevreden met de cijfers die ik tot

Aan de grote hoeveelheid

vroeg de docent: ‘Gaan jullie

op de dansvloer.

mij niet zoveel geholpen. Er

nu toe heb gehaald.

huiswerk ben ik nog steeds niet

lesgeven?’. Ze gingen nog echt

Ik heb het wel gezellig in mijn klas.

kwamen beroepen uit die niet bij

Bij scheikunde moet ik altijd

gewend. Ik vind niet alle

voor de klas staan ook!

Een paar jongens zetten regel­

mij passen, omdat ze veel te

lachen om de lange witte jassen en

docenten even grappig...

In de Topweek zijn we naar

matig de boel op stelten.

technisch zijn, zoals ICT

de veiligheidsbril. Iedereen ziet er

museum Kamp Vught geweest.

Zonder hen zou het saai zijn.

professional.

dan een beetje gek uit.

We hebben rondgekeken in de

In januari gaan we met alle

Sorry meiden voor de foto : )

barakken en de muur gezien waar

derdejaarsleerlingen skiën in

de namen op stonden van alle

Duitsland. Ik kan niet wachten

gevangenen die zijn vermoord.

tot het zover is.

Tom Divis

(a3)

(g1)

Elise Burg­ graaf (m2b)

Mathieu Bos (m1a)

Voordat we in Vught waren, had een aantal mensen een grote mond. Later werd iedereen er helemaal stil van. Het was een aangrijpende excursie.

Elsemieke Vlaanderen (m43) wil via de havo naar het HBO De toetsen vond ik goed te doen, want het is veel

Via de havo naar het HBO

herhaling van de stof. Na het mavo-examen wil ik naar

Van sommige leerlingen heb ik begrepen dat ze wel ‘klaar’

de havo en dan zal ik waarschijnlijk harder moeten werken

zijn met het voortgezet onderwijs. Zo voel ik het nog niet.

om het te halen.

Na de mavo wil ik via de havo naar het HBO, omdat je dan

Sectorwerkstuk

veel meer mogelijkheden hebt. Utrecht of Den Haag

Examen

Mijn sectorwerkstuk gaat over hoe een bedrijf succesvol

lijken mij leuke steden om te studeren.

Met het examen houd ik me nog niet zo bezig. Het

wordt. Mijn begeleidster is mevrouw Poppe. Van haar heb

nakijken van mijn antwoorden na afloop van het examen

ik twee jaar les gehad en het is fijn dat ik haar al ken. Nu

Twee keer gala

lijkt mij heel eng. Deze komen op internet te staan en dan

moet er al veel werk worden gedaan en in februari zal het

Het gala wordt gehouden na het examen en daar kijk ik

kan je al aardig inschatten of je het hebt gehaald of niet.

helemaal druk zijn richting de eindbeoordeling.

nu al naar uit. Iedereen zal opgelucht zijn dat het erop zit en ik verwacht een groot feest. Dat ik naar de havo ga,

Ondernemer

Ouders vol vertrouwen

betekent dat ik over een paar jaar nog een keer het gala

Mijn vakkenpakket binnen de sector economie heb ik

Thuis hebben ze vertrouwen in mij. Ze weten dat ik besef

meemaak en dat ik nog een keer op reisweek mag. Dat

aangevuld met Frans. Dit vind ik een mooie taal en ik zou

hoe belangrijk het is om me goed voor te bereiden.

lijkt me erg leuk. Een tweede keer examen doen is

willen dat het me beter lag. De internationale kant van

Ik sta er nu wel relaxt in. Je moet het voor jezelf ook niet

natuurlijk minder leuk.

economie is zeker interessant. Misschien begin ik later

spannender maken dan het is. Mijn verwachting is dat ik

wel voor mezelf.

ga slagen.


6

van

goed naar

Frans Français en classe de Madame Chaussy Frans is het favoriete vak van veel leerlingen. Waarom zijn ze toch zo enthousiast over dit vak? Na het volgen van een les van mevrouw Chaussy weten wij het antwoord…

Noteren op het digibord Tijd voor een nieuwe oefening op het digibord. Het meisje dat voor de klas staat moet op basis van een luisterfragment de Nederlandse vertaling voor boodschappen aantikken. Daarna vertaalt ze de verkoopprijzen uit het

Meezingen met YouTube

fragment en schrijft deze op het digibord.

De leerlingen beginnen zingend aan de les. In een filmpje worden de getallen gezongen in

Huiswerkwoordjes overhoren

het Frans en iedereen doet enthousiast mee.

In groepjes van vier gaan de leerlingen testen wie de huiswerkwoordjes het best heeft

Explosief spel

geleerd. Anderhalve minuut mogen ze in het

Om de geleerde cijfers in de praktijk te

boek kijken, voordat de over­horing begint.

brengen, spelen twee leerlingen tegen elkaar

Een digitale klok met een tijd­bom geeft aan

op het digibord. Een ruimteschip met een

hoeveel tijd er nog is om te leren.

getal is het doelwit. Klinkt een getal in het geluidsfragment, dan moet er zo snel mogelijk

Boodschappenlijstje

op het bijpassende ruimteschip getikt worden.

De laatste oefening wordt gedaan met het

Het ruimteschip explodeert bij het aantikken.

digibord. Er zijn producten te zien op het bord. De opdracht is om een boodschap­penlijstje te

Getallenbingo

maken binnen het budget van 20 euro.

De klas maakt gebruik van ‘ouderwets’ papier.

Op papier schrijven de leerlingen welke

Een getallenbingo met de cijfers een tot

producten en voor hoeveel geld er wordt

twintig. De prijs? Een greep uit de snoep­pot.

aangeschaft.

Enthousiast ‘van Goed naar Goud’ In slechts een enkel lesuur hebben we maar liefs vijf didactische werkvormen voorbij zien komen, een enorme afwisseling in mediagebruik en er wordt klassikaal, individueel en in een groep gewerkt. Opvallend is het enthousiasme waarmee de leerlingen de opdrachten uitvoeren. De een is nog fanatieker dan de ander. De sectie Frans weet de lesstof op een interactieve manier over te brengen. Een goed voorbeeld van het project ‘van Goed naar Goud’.


7 GARAGE F.VEENEMAN & ZN GARAGE F.VEENEMAN & ZN GARAGE F.VEENEMAN & ZN

goud

www.golfschoolapeldoorn.nl

Vorig jaar is het traject ‘van Goed naar Goud’ gestart om het rendement van de lessen te verhogen. Deze naam is gekozen om te onderstrepen dat we trots zijn op wat wij met onze leerlingen bereiken, zoals de eindexamenresultaten van afgelopen schooljaar. Wij blijven echter werken aan de kwaliteit van onze lessen.

Elke vaksectie heeft een gesprek gehad met het bureau De Boer en

Muziekavond

Labmiddagen drukbezocht

Partners om te kijken op welke vlakken verbeteringen mogelijk zijn.

Vrijdag 22 november stond de muziek­

In oktober en november zijn er

Iedere sectie heeft een eigen speerpunt gekozen waaraan wordt

avond op het programma. Deze avond

labmiddagen geweest voor groep

gewerkt. Engels heeft gekozen voor leesvaardigheid, wiskunde

wordt twee keer per jaar georganiseerd

8-leerlingen met een atheneum-

werkt aan systematische probleemaanpak en Nederlands verbetert

en staat garant voor een enorme variatie

of gymnasiumadvies. Tijdens het

de schrijfvaardigheid. De rode draad voor elke sectie is: een helder

aan muziekstijlen en instrumenten; van

archeo­logielab, sportlab, talenlab

leerdoel, aandacht voor vaardigheden en een actieve houding bij

pop tot rock en van gitaar tot piano.

en technolab werd enthousiast

Speerpunten kiezen

het verwerven van kennis.

meegedaan. Omdat er zoveel aanmeldingen waren voor de

Vertaling naar de praktijk

labmiddagen, is er een extra lab­

De secties gaan zelf aan de slag met de gekozen speerpunten.

middag gepland op 8 januari 2014.

We werken tijdens dit schooljaar vier keer met een verkort lesrooster, zodat de secties wat langer bijeen kunnen zijn. Er zijn al plannen uitgewerkt, die nu vertaald worden naar de dagelijkse lespraktijk. Zo zet de sectie Frans extra digitale leermiddelen in om de lessen te verbeteren. Ze gebruiken daarvoor de Digitale Klas, www.dedigitaleklas.nl.


postadres Postbus 2939 ▪ 7301 EH Apeldoorn bezoekadres Jachtlaan 108 ▪ 7313 EC Apeldoorn T 055 35 75 200 ▪ F 055 35 52 714 info@lyceumapeldoorn.nl www.cl-apeldoorn.nl

agenda 2014 2013

datum tijd omschrijving

19 december 19.30 20 december 9.50 23 dec. 2013 t/m 3 jan.

galavoorstelling kerstproject 1e en 2e uur les ! onderbouw/mavo 4: groetenactie Amnesty in klas bovenbouw havo/vwo: schrijfactie Amnesty in aula kerstvakantie

6 januari huiswerkvrij onderbouw 8 januari 19.30 ouderavond profielkeuze; vwo 3 9 januari 19.30 ouderavond profielkeuze; havo 3 9 jan. t/m 15 jan. toetsperiode 2: havo 4/5, vwo 4/5/6 13 januari 19.30 presentatieavond Kunstklas 1 15 januari herkansingen havo 4/5, vwo 4/5/6 open in Magister 17 januari 20.00 kunstklas 3; Orpheus; “Love Story” 20 t/m 31 januari toetsen SE3 mavo 4 20 t/m 24 januari topweek 2 20 januari 6e en 7e uur inleiding project Mediawijsheid; 2e klassen 20 januari profielkeuze havo/vwo 3 inleveren bij mevrouw Klein Hulse 21 januari 6.15 3e klassen; Skihalle Neuss 21 januari workshops deel 2e klassen die op 24 januari naar Beeld en Geluid gaan 21 januari 8.30 of 10.45 excursie Beeld en Geluid deel 2e klassen 22 t/m 24 januari module Geschiedenis; verdieping in de (gemeentelijke) politiek; gymnasium 3 22 januari workshops deel 2e klassen die op 21 januari naar Beeld en Geluid zijn geweest 24 januari 8.00 excursie Amsterdam; atheneum/gymnasium 3 24 januari 8.30 of 10.45 excursie Beeld en Geluid deel 2e klassen 28 januari 9.00 inschrijven lerarenspreekuur havo 4/5, vwo 4/5/6 open in Magister 29 januari 13.30 - 16.30 Open Dag; geen lessen 18.30 - 20.30 30 januari 23.00 sluiting herkansingen havo 4/5, vwo 4/5/ en 6 in Magister 4 februari voor 00.00 inleveren profielwerkstuk havo 5 en vwo 6 4 februari tussenstand cijfers onderbouw uit 5 en 6 februari cijferbesprekingen havo 4, vwo 4/5 5 februari 23.00 sluiting Magister inschrijven leraren­ spreekuur havo 4/5, vwo 4/5/6 6 februari 20.00 kunstklas 1; Orpheus; “Loud” 7 februari 19.30 valentijnsfeest onderbouw 10 februari 19.30 extra voorlichtingsavond voor ouders van toekomstig nieuwe brugklassers 10 februari 19.30 voorlichtingsavond gymnasium 10 februari 19.30 voorlichtingsavond overstap mavo/havo 4 11 februari 40-min. rooster; studiemiddag personeel 12 februari 20.00 kunstklas 3; Orpheus; “Ashton Brothers” 13 februari 18.30 lerarenspreekuur havo 4, 5, vwo 4, 5 en 6 13 februari OpZicht meeloopdag mbo mavo 3 14 februari herkansingen toetsperiode 2: havo 4/5, vwo 4/5/6 14 februari cijferlijsten mavo 4 uit

datum tijd omschrijving

17 t/m 21 februari 24 februari 25 februari 14.00-16.00 26 feb. t/m 4 maart

voorjaarsvakantie huiswerkvrij onderbouw presentatie profielwerkstukken WON-week; a1 en g1

5 t/m 12 maart toetsweek 1; havo/atheneum/gymnasium 3 6 maart 2 7.45 excursie vwo 6 scheikunde; Universiteit Twente 10 maart 19.30 ouderavond rondom advisering in de brugklas (b1c, b1d, b1e, b1f, b1h en b1i) 17 t/m 21 maart toetsperiode 3; havo 4, 5, vwo 4, 5 en 6 19 maart 19.00 kunstklas 1; Orpheus; “Lang en Gelukkig” 20 maart 4 3e en 4e kangoeroewedstrijd wiskunde; klas 1 en 2 20 maart 1e t/m 5e kerkenpad klas 3 21 maart herkansingen havo 4/5, vwo 4/5/6 open in Magister 24 t/m 28 maart rapportvergaderingen onderbouw 26 maart 19.30 ouderavond ouderraad; “Internet en smartphone” 27 maart audities muziekavond 2 28 maart 23.00 sluiting herkansingen 4/5, vwo 4/5/6 in Magister 31 maart t/m 4 april besprekingen havo 4, vwo 4/5 31 maart t/m 10 april toetsen SE4 mavo 4 1 april rapporten onderbouw uit 1 april 9.00 inschrijven lerarenspreekuur onderbouw en mavo 4 open in Magister 2 april 9.00 inschrijven lerarenspreekuur 4/5, vwo 4/5/6 3 april 20.00 kunstklas 2: Orpheus; “Wereldband” 4 april herkansingen toetsperiode 3: havo 4/5, vwo 4/5/6 6 april 23.00 sluiting Magister inschrijven lerarenspreekuur onderbouw en mavo 4 8 april 40-minutenrooster; studiemiddag personeel 9 april 20.00 kunstklas 2: Orpheus; “Afblijven” 9 april 23.00 sluiting Magister inschrijven lerarenspreekuur 4/5, vwo 4/5/6 10 april cijferlijst havo 5 en vwo 6 uit 10 april vanaf 3e uur examen Anglia onderbouw 10 april 18.00 lerarenspreekuur onderbouw en mavo 4 11 april 19.30 muziekavond 2 14 april besprekingen mavo 4, havo 5 en vwo 6 14 april sportdag klas 2 15 april sportdag klas 3 16 april t/m 9 mei examentraining mavo 4 16 april 18.30 lerarenspreekuur havo 4/5, vwo 4/5/6 16 april cijferlijsten mavo 4 uit 16 april sportdag klas 1 18 april Goede Vrijdag; lesdag met aangepast programma 18 april 8.30 fotograaf mavo 4, havo 5, vwo 6 en uitreiking cijfers aan havo 5, vwo 6 21 april t/m 5 mei meivakantie inclusief 2e paasdag

COLOFON Deze nieuwskrant is een uitgave van het Christelijk Lyceum.

uitgever Christelijk Lyceum Jachtlaan 108 7313 EC APELDOORN

vormgeving en tekst VanBinnennaarBuiten communicatie met effect Gardenierslaan 3 7314 CS Apeldoorn www.vanbnaarb.nl

fotografie VanBinnennaarBuiten Willem Veldkamp

Jachtlaan 108 jr7 nr2  
Jachtlaan 108 jr7 nr2