Page 1

2012 / II. Çeyrek Sayı: 32 2012 / II. Quarter Issue: 32


6SXQODLGQRQZRYHQODUÕQÕ]DGH÷HUNDWDU %D÷ODQPDLúOHPLQGHQELWLPLúOHPOHULQHNDGDU

hUHWLP \|QWHPLQL]L JHOLúWLUHOLP

GLQJ KLGUR¿OLN GúN HNOHPH

$1'5,7= VRQ LúOHP NDYUDPODUÕ

NXUXWPDYHLúOHPNRQWUROQGHHQ

modern spunbond ve spunjet üre-

\NVHN HVQHNOL÷L VD÷ODPDNWDGÕU

WLPLLoHULVLQGHHQ\NVHNWDOHSOHU

(Q \NVHN NDELOL\HW JYHQLOLU-

 YH VL]LQ NoN PúWHULOHULQL]LQ

OLN UHWLOHELOLUOLN YH YHULPOLOL÷H

LON KDUHNHWOHULQL JYHQOL YH NXUX

NHQGLPL]LDGDPÕúEXOXQPDNWD\Õ]

\DSPDODUÕ LoLQ GL]D\Q HGLOPLúWLU

,70+,*+7(; ¶GH $1'5,7=

øúOHP o|]POHULPL] WHUPRERQ

QRQZRYHQWHNQRORMLVLLOHELUOLNWHROXQ

www.andritz.com

nonwoven eXcellence


İÇİNDEKİLER / CONTENTS

14 İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayn Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY

Forbo Siegling, Çözüm Getiren Kayış Yenilikleriyle ITM Texpo Eurasia 2012’de

Sorumlu Yaz İşleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Yayn Müşaviri / Corporate Editor Prof. Dr. Hale Canbaz KARAKAŞ Yayn Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Kerim DURAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN Prof. Dr. Peter HARDT Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR Doç. Dr. Recep YILMAZ Prof. Dr. Merih SARIIŞIK Doç. Dr. Ömer Berk BERKALP Yrd. Doç. Dr. Dilek TOPRAKKAYA KUT

Forbo Siegling at ITM Texpo Eurasia 2012 with New vHigh-Efficiency Belts

Monforts, ITM Texpo Eurasia 2012’de Yeni Enerji Tasarrufu Çözümlerini Öne Çıkaracak

Haber Kooridanatörü / Editorial Coordinatör Z.Seda DEMİRDELEN Uluslararas İlişkiler Müdürü / International Relations Manager Canan KORKMAZ DÜLGER Reklam Müdürü / Advertising Manager Nihat DURMUŞ

Monforts to Highlight New

Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible Şenol YALIN

Energy Saving Solutions at ITM Texpo Eurasia 2012

Mali İşler Müdürü / Financial Manager Seyran TOKSOY Grafik Tasarm / Design and Art Direction Mustafa KARADENİZ

Tekstiller, Türk Tekstil Endüstrisi için Ekolojik FootpriGood İşaretleri Alıyor

Abone ve Dağtm / Subscription and Distrubition Furkan GÜNEY Bask Cilt / Publishing House Rumi Matbaaclk / İstanbul Yapm - Yönetim / Head Office Teknik Fuarclk ve Yaynclk Reklamclk Danşmanlk Tic. Ltd. Şti. Yakuplu Merkez Mah. Osmanl Cad. Güney Konaklar B-Blok No: 1 Kat 3 D.6 - 34295 Beylikdüzü - İSTANBUL

Textiles Achieve Ecological FootpriGood Marks for the Turkish Textile Industry REKLAM İNDEKSİ / ADVERTISERS INDEX 9 EYLÜL ...........................A.K.İ.

ITM-HIGHTEX .......................33

ALESTA .................................25

KORTEKS ...........................A.K.

ANDRITZ ................................1

MALİ TEKNİK .......................21

BENTEKS ..............................17

OSCAR DILO...........................9

DORNBIRN............................41

TEKNİK FUARCILIK ...............13

EDANA..................................33

TEKNOMER ..........................29

EGYSTITCHTEX.....................55

TEKSTİL SERVİS.....................37

All rights reserved. All photos and news is this publication can not be used without

FIAB ........................................5

TEKSTİL TEKNOLOJİ ........Ö.K.İ.

indicating the source

HASSAN.............................Ö.K.

Tel Fax internet e-mail

: +90 (212) 876 75 06 : +90 (212) 876 06 81 : http://www.nonwoventechnology.com : info@nonwoventechnology.com

Fiyat

: 15 TL

Üç ayda bir yaymlanr. Published once in three months. Bu dergide yaymlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilmeden kullanlamaz.

63

68


Teknik Tekstilde Geldiğimiz Nokta ve Büyük Buluşma Our Position in Technical Textiles and the Big Meeting

NECİP GÜNEY

Merhaba,

Hello,

Teknik tekstil üretiminde, İstanbul’da olduğu kadar

The production in technical textiles has considerably increased

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, örneğin Gaziantep,

in

Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerim-

Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa and Adıyaman as well as

izde de yatırımlar ve kapasiteler oldukça arttı. Bu güzel

Istanbul both in terms of investments and capacities. The sup-

gelişmelerde, teşviklerin de önemli oranda katkısı bulunuyor.

ports and subsidiaries highly contributed to these noteworthy

Eskiden İstanbul ve çevresi stratejik haldeyken, Anadolu’ya,

developments. In the past, Istanbul and its surrounding

özellikle Doğu ve Güney Doğu’ya verilen teşvikler, birçok

region was quite important however nowadays with the sup-

ilimizi de tekstilde ve teknik tekstil üretiminde söz sahibi

ports and subsidiaries given to Anatolia, especially to the East

several

cities

in

Anatolia

such

as

Gaziantep,

and South East region resulted in new leading cities in tex-

haline getirdi. En kısa sürede yürürlüğü girmesi beklenen

tile and technical textiles production. With the latest invest-

son yatırım teşvikleri paketiyle, bu bölgelerde çok daha fazla

ment support package expected to come into force in a short

yatırım ve üretim olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yeni

time, we expect more investments and production in these

teşviklerin vergi indirimi, Sigorta desteği, KDV istisnası gibi

regions. Because thanks to the new package investments, the

uygulanabilir destekler olması, yatırımcı için daha cazip bir

insurance support, the VAT exemption and other applicable

hal alıyor.

supports investments become more and more attractive.

Nonwoven Technology Dergisi’ni ilk çıkarttığımız zaman ya

Since the very first day we have started to publish Nonwoven

da HIGHTEX fuarlarına ilk başladığımızda, teknik tekstillerin

Technology Magazine or the first edition of HIGHTEX exhibi-

geleceğin pazarı olduğu inancıyla yola çıkmıştık. Fazla uzun

tion, we had believed in the future of technical textiles mar-

zaman geçmeden bunun ne kadar doğru olduğunu görmüş

ket. After a short time, we have been convinced that we were

olduk. Türkiye, kısa sürede katettiği önemli yol ile teknik tek-

right. Turkey became a technical textile center in a quite short

stillerde bir merkez olmayı başardı, Avrupa’nın ve Orta

time and succeeded to improve itself. Turkey is now the most

Doğu’nun en önemli üreticisi haline geldi.

important manufacturer of Europe and Middle East.

Türkiye’nin tekstilde ve teknik tekstillerde en büyük buluş-

Turkey’s largest meeting in textile and technical textiles ITM

ması olan ITM Texpo Eurasia ve HIGHTEX fuarları, 21-24

Texpo Eurasia and HIGHTEX Exhibitions are held in Istanbul

Nisan 2012’de İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre

Beylikdüzü Tüyap Exhibition and Congress Center on 21-24

Merkezi’nde yapılıyor. Geldiğimiz son noktayı ve gelişmeleri

April 2012. We hope to see you in our exhibition so that you

izlemek için sizleri de fuara bekliyoruz….

can witness our current position in textile and the developments …. Best Regards,

Saygılarımla,

3


DOÇ. DR. HALE CANBAZ KARAKAŞ Nonwoven Technology Technical Textiles Yayın Müşaviri / Corporate Editor

Sevgili Okurlar,

Dear Readers,

ITM Texpo Eurasia ve HIGHTEX 2012 Fuarları için geri sayım

The countdown for the ITM Texpo Eurasia and HIGHTEX 2012 Exhibitions have finally finished and the exhibitions

bitti ve aylardır süren hummalı çalışmaların sonunda fuar

have opened their doors to the visitors coming from all over

dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kapılarını

the world. The knowledge and experience coming from the

açtı. Daha önceki fuarlardan elde edilen bilgi ve deneyim bu

previous ones have been reflected to this meeting in an

fuarlara dört dörtlük şekilde yansıtılmaya çalışıldı. Tekstil

almost perfect manner.

In addition to these exhibitions,

makinaları ve teknik tekstiller alanındaki en yeni geliştirme which will not only provide the chance to see the latest ve inovasyonları görme fırsatının yanı sıra firma yetkilileri ile developments and innovations in texile machinery and techdirek iletişimi sağlayan bu fuarlara paralel olarak yer alacak nical textiles, but also to meet with company representaolan 9. İstanbul İplik Fuarı ile de büyük entegrasyon elde tives, the 9th İstanbul Yarn Exhibition will also contribute to edilmiş bir ortam sağlanıyor. Türk tekstil sektörünün iyi

a greatly integrated environment.

günlerine geri dönüş yaşadığı bu günlerde gerçekleşen bu

We want to thank all

exhibiting companies and visitors, who have supported us in

büyük buluşmada bize destek olan tüm katılımcı firmalara

this important meeting, which is taking place at a date when

ve ziyaretçilere teşekkür ediyoruz. Gösterilen ilgi ve önem,

the Turkish textile sector is returning to its good old days.

Türkiye pazarının tekstil makinaları üreticileri için çok

The support and importance given once again prove that

önemli bir pazar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Doğru

Turkish market is very important for machine manufacturers.

zamanda ve doğru yerde yer alan fuarlarla ilgili haberleri

It is possible to follow the news on the exhibitions, which

önümüzdeki sayılarda takip edebilirsiniz.

are taking place at the right time and at the right place, in our coming issues… Best Regards….

Sayg›lar›m›zla…

4


'Q\D 'Q\D oDS×QGDNLHQ oDS×QGDNLHQ E\N E\N P üWHULOHULoLQ PüWHULOHULoLQ H Q\NVHN HQ\NVHN Y HULPOLOLN YHULPOLOLN

),$%VRQ60\×OGDHQL\LYHNDOLWHOL ),$%VRQ60\×OGDHQL\LYHNDOLWHOL \NVHNIUHNDQVND\QDN \ NVHNIUHNDQVND\QDN PDNLQHOHULQLQOLGHUWHGDULNoLVL P DNLQHOHULQLQOLGHUWHGDULNoLVL GXUXPXQDJHOPLüWLU%L]LP\NVHN G XUXPXQDJHOPLüWLU%L]LP\NVHN IIUHNDQVND\QDNWHNQLùLQGHNL UHNDQVND\QDNWHNQLùLQGHNL |QFOùP]VRQXFX | QFOùP]VRQXFX ND]DQG×ù×P×]ELOJLYHGHQH\LPOHU N D]DQG×ù×P×]ELOJLYHGHQH\LPOHU EL]LEXEHQ]HUVL]ND\QDN E L]LEXEHQ]HUVL]ND\QDN PHWRGXQGDXVWDODüW×U×S P HWRGXQGDXVWDODüW×U×S NXVXUVX]OXùDXODüW×UP×üW×U N XVXUVX]OXùDXODüW×UP×üW×U

d d,.,û'(ø(5/(5ú ,.,û'(ø(5/(5ú .Z·GDQDO×QDQPDNVLPXPND\QDN\]H\LFP .Z·GDQDO×QDQPDNVLPXPND\QDN\]H\LFP2

90 0

PP\HNDGDUX]DQHOHNWURWODSD]DUGDNLHQX]XQ PP\HNDGDUX]DQHOHNWURWODSD]DUGDNLHQX]XQ N D\QDNHOHNWURWX ND\QDNHOHNWURWX

77(.12/2-ú (.12/2-ú +HUGLOGHNXOODQ×F×GRVWX6,(0(16GRNXQPDWLNSDQHO +HUGLOGHNXOODQ×F×GRVWX6,(0(16GRNXQPDWLNSDQHO $ QWLIODVKJYHQOLNQLWHVL $QWLIODVKJYHQOLNQLWHVL (1(5-ú7$6$558)6ú67(0ú (1(5-ú7$6$558)6ú67(0ú

. $3$6ú7( .$3$6ú7(

IDUNOׁONHGHQWPN×WDODUGDNLPüWHULOHUHGHVWHN IDUNOׁONHGHQWPN×WDODUGDNLPüWHULOHUHGHVWHN 'Q\DoDS×QGDGLVWULEXWRUYHVHUYLV 'Q\DoDS×QGDGLVWULEXWRUYHVHUYLV

7PPDNLQDODU×P×]&( 7PPDNLQDODU×P×]&( VHUWLILNDV×QDVDKLSWLU VHUWLILNDV×QDVDKLSWLU

00

'(67(. '(67(.

14

'Q\DGD·QLQ]HULQGHoDO×üDQ),$%PDNLQDV× 'Q\DGD·QLQ]HULQGHoDO×üDQ),$%PDNLQDV×

 + 36

6WDQGDUWPDNLQDPRGHOL 6WDQGDUWPDNLQDPRGHOL

)),$%LOHWDPDPODQP×üSURMHOHU$QLVK.DSRRUWDUDI×QGDQ3DULV·WH ,$%LOHWDPDPODQP×üSURMHOHU$QLVK.DSRRUWDUDI×QGDQ3DULV·WH \DS×ODQ /HYLDWKDQ /HYLDWKDQ %VW LoLQ :URFODZ :URFODZ %VW 8()$ 8()$ (852 (852  LoLQ \DS×ODQ 9DUüRYDYH.LHY·GH\DS×ODQVWDWODU×QPHPEUDQ\DS×ODU× 9DUüRYDYH.LHY·GH\DS×ODQVWDWODU×QPHPEUDQ\DS×ODU× .HQGLDODQODU×QGDNLHQ|]HOPüWHULOHULPL]LoLQoDO×üPDNNDOLWH\L .HQGLDODQODU×QGDNLHQ|]HOPüWHULOHULPL]LoLQoDO×üPDNNDOLWH\L IRQNVL\RQHOOLùL YH YHULPOLOLùL D\Q× PDNLQDGD VXQPDN KHU ]DPDQ IRQNVL\RQHOOLùLYHYHULPOLOLùLD\Q×PDNLQDGDVXQPDNKHU]DPDQ ELU ELU PFDGHOH PFDGHOH ROPXüWXU ROPXüWXU  \×O×Q \×O×Q ]HULQGH ]HULQGH GHQH\LPLPL]OH GHQH\LPLPL]OH QH\DSDELOHFHùLPL]LELOL\RUX]dHNLQPHGHQGHQH\LQ Q H\DSDELOHFHùLPL]LELOL\RUX]dHNLQPHGHQGHQH\LQ

0üWHULOHULPL]H 0üWHULOHULPL]H NDW×O×Q NDW×O×Q

3D\VD 3D\VD YH YH %×oDNo×ODU %×oDNo×ODU 7UNL\H 7UNL\H +LJKWH[ +LJKWH[ YH YH 6H\EROG 6H\EROG $OPDQ\D $OPDQ\D ))LREFR LREFR %LUOHüLN %LUOHüLN $UDS(PLUOLNOHUL $ UDS(PLUOLNOHUL 

7UNL\H'LVWULEW|UP] 7UNL\H'LVWULEW|UP] 32/ú7(.0h+(1'ú6/ú. 32/ú7(.0h+(1'ú6/ú. 7HO    7HO   )D[ )D[  ZZZSROLWHNFRPWU ZZZSROLWHNFRPWU HPDLOSROLWHN#SROLWHNFRPWU HPDLOSROLWHN#SROLWHNFRPWU *(0$*(1(/0$.ú1$ *(0$*(1(/0$.ú1$ 7HO 7HO  3E[   3E[ )D[ )D[    ZZZJHPDPDNLQDFRPWU ZZZJHPDPDNLQDFRPWU HPDLOLQIR#JHPDPDNLQDFRPWU HPDLOLQIR#JHPDPDNLQDFRPWU

),$%*HQHO0HUNH]L ),$%*HQHO0HUNH]L ),$%6S]RR6S. ),$%6S]RR6S. 3LHWU]\NRZLFHXO)DEU\F]QD' 3LHWU]\NRZLFHXO)DEU\F]QD' .ĈW\:URFãDZVNLH .ĈW\:URFãDZVNLH  77HO HO  ))D[ D[  HPDLOVDOHV#),$%PDFKLQHVFRP H PDLOVDOHV#),$%PDFKLQHVFRP


Haber / News Salon : 8 Stand No: 812 / B

Dilo Group, En Son Makine Konseptlerini HIGHTEX 2012’de Anlatacak Dilo Group will Give Information on its Latest Machines Concepts at Hightex 2012 Dilo Group, bünyesinde bulunan DiloSpinnbau ve DiloMachines şirketleriyle katıldığı HIGHTEX 2012 Fuarı’nda, en son makine konseptleri hakkında kapsamlı bilgiler sunacak.

Dilo Group will present information on its latest machinery concepts at HIGHTEX 2012, where it will be present with DiloSpinnbau and DiloMachines Dilo Group, HIGHTEX 2012 Fuarı’nda, bünyesinde bulunan

During the Hightex 2012, Dilo Group will provide extensive

DiloSpinnbau ve DiloMachines şirketlerinden alınan en son

information about recent machine concepts from its compa-

makine konseptleri hakkında kapsamlı bilgiler sunacak. Orta

nies DiloTemafa, DiloSpinnbau and DiloMachines. At this

Doğu’nun bu en büyük teknik tekstil ve nonwoven buluşmasın-

largest technical textiles and nonwovens meeting in the

da, yeni ekipmanın odak noktası, tüm bağlanma süreçleri üze-

Middle East, a major focus of new equipment is to improve

rinde olumlu etki yaparak, çalışma etkinliğini, ağ kalitesini ve

operation efficiency, web quality and uniformity with positive

tek biçimliliği iyileştirmektir.

effects on all bonding processes.

Buradan hareketle Dilo Group özellikle şu ekipmanları tanıtacak:

DiloGroup therefore will present the following equipment in

• DiloTemafa’dan, açma/harmanlama işlemi ile kart besleyici

particular:

arasında bir bağlantı olarak tasarlanmış DON dozajlı açıcı.

• The DON dosing opener of DiloTemafa designed as a link

DON, besleyiciye elyaf akışının hem sürekli

between the opening/blending operation

hem de istikrarlı biçimde gerçekleşmesini sağ-

and the card feeder. The DON ensures that

lar.

fibre flow to the feeder is both continuous

• DiloSpinnbau’dan, 5 m’yi aşabilen genişlik-

and consistent.

lerde çalışma kapasitesine sahip MultiFeed

card feeder. Bu ünite, daha düzenli bir mater-

DiloSpinnbau which is available in working

yal akışı sağlayan üst odacığında bir ikiz elyaf

widths, can exceed 5 m. This unit is equipped

dağıtım sistemi ile donanmıştır. İki silindirli

with a twin fibre delivery system in the upper

açılma safhası, elyafın mekanik araçlar ve

chamber which provides a more regular

geçirgen dağıtım apronundan gelen hava

material flow. A two roll opening stage

hareketiyle daha da sıkıştırılarak alt odacığa

allows fibre into the lower chamber, with fur-

geçmesine olanak sağlar.

ther compaction by mechanical means and

Bu ünite, tarağın hemen öncesinde %2-3’lük

air movement derived from the permeable

bir çapraz yönlendirme eşitlik CV’si ile saatte

delivery apron. Such a unit can deliver over

400 kg/m’nin üzerinde 1,7 dtex elyaf dağıtımı yapabilmektedir. Bu nedenle, bu çok besleyicili

The

MultiFeed

card

feeder

from

400 kg/m/hr of 1.7 dtex fibre with a cross

DON dozajlı açıcı DON dosing opener

direction evenness CV of 2-3 % immediately

sistem ile değişim süreleri hızlı olup, böylece aşağı akış ve ağın

prior to the card. Changeover times with this Multifeed system

yeniden işlenme gereklilikleri azalmaktadır. Makinenin yönlen-

are fast thus reducing downtime and web reprocessing

dirme eşitliği, tarak besleyici girişine bağlanmış bir ağırlık

requirements. Machine direction evenness is controlled by a

kemerli ölçek ile kontrol edilmektedir. Çoklu besleme çapraz

weighbelt scale linked to the card infeed. Multifeed can be used

serme uygulamalarındaki tüm DiloSpinnbau tarak tipleri ile

with all DiloSpinnbau card types in crosslapping applications or

veya hidro karıştırma ve termal bağlanmadan önce ağ oluşu-

with high speed cards in series for web formation prior to

6


Haber / News

muna yönelik diziler halindeki

hydroentanglement and thermal

yüksek hızlı kartlar ile kullanılabil-

bonding.

mektedir.

• he MultiCard – also designed

• Gene DiloSpinnbau tasarımı

by DiloSpinnbau - has roller

olan MultiCard, bobinden besle-

infeed, a breast cylinder with

yici, üç işçi/soyucu çifti bulunan

three worker/stripper pairs and a

gövde silindiri ve beş silindir çifti

1500mm main cylinder with a

daha bulunan 1500 mm’lik bir

further five roller pairs.

ana silindir içermektedir. Bu sis-

This is a double doffer system

tem, daha ağır tülbentlere yöne-

with the possible activation of

lik daha yoğun silindirleri aktive

condenser rolls for heavier webs.

edebilme özelliği bulunan bir çift

Such a card will handle the full

doffer sistemidir. Böyle bir tarak,

range of fibre fineness and

dakikada 200 m’ye varan bir tül-

length with a web speed poten-

bent hızı potansiyeli ile her elyaf

tial up to 200 m/min and offers

incelik aralığını ve uzunluğunu

an economic solution for cross

işleyebilecektir ve çapraz serilmiş

laid nonwoven production.

nonwoven üretim için ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Multi-

The MultiCard enjoys a high proİkiz akışlı Çoklu besleme. MultiFeed with Twinflow

duction availability due to its easy

Card, temizlik ve bakım işleri

and fast accessibility for cleaning

konusunda kolay ve hızlı erişimi sayesinde yüksek üretim imka-

and maintenance work.

nı sağlamaktadır.

• Vertical (HL series) and horizontal (DL series) crosslappers

• DiloMachines’den, üretim hattındaki boğum yerlerini orta-

available from DiloMachines which provide infeed speeds up

dan kaldırarak dakikada 200 m’ye varan besleme hızları sağla-

to 200 m/min (HL series) eliminating bottlenecks in the pro-

yan dikey (HL serisi) ve yatay (DL serisi) çapraz lepleme maki-

duction line. The Dilo DL lappers operate in an infeed speed

neleri. Dilo DL lepleme makineleri, uygulamaya ve kullanılan

range of 80-160 m/min depending on application and specif-

spesifik modele bağlı olarak dakikada 80-160 m aralığında bir

ic model used. In addition to high infeed speeds new apron

besleme hızında çalışır. Yüksek besleme hızlarına ek olarak,

arrangements have been designed to give high layering preci-

mükemmel ağ kontrolü temelinde yüksek tabakalama kesinliği

sion based on excellent web control. These machines have

sağlayacak şekilde yeni apron düzenlemeleri tasarlanmıştır. Bu

been supplied up to 14 m in width for papermachine clothing

makineler kağıt makinesi giydirme uygulamaları için 14 m’ye

applications.

varan genişliklerde tedarik edilmiştir.

• The redesigned Webguide from DiloMachines which

• DiloMachines’ten, keçe homojenliğini iyileştiren ve bunun sonucunda

önemli

improves felt homogeneity and results therefore in significant

elyaf

fibre savings.

tasarrufu sağlayan yeniden tasarlanmış

Of course, the further devel-

Webguide.

opment of needlelooms con-

Şüphesiz ki, iğneli tezgahlar

tinues.

geliştirilmeye devam ediyor.

Elliptical and circular needle-

İğneleme bölgesindeki çekim-

beam movements are used

leri kontrol etmek ve aynı zamanda 30-80 g/m2 gramaj

to control drafts in the

aralığında yüksek hızlı keçe

needling zone and also pro-

üretimi sağlamak üzere elip-

vide high speed felt produc-

tik ve dairesel iğne kirişi hareketleri kullanılmaktadır.

tion in the 30-80 gsm weight

Bakım konumundaki MultiCard MultiCard in maintenance position

range.

7


Haber / News Salon : 8 Stand No: 802 / E

ATF Automations, Geniş Ürün Yelpazesiyle HIGHTEX 2012’de ATF Automations at HIGHTEX 2012 will its Wide Product Renge Teknik-tekstil endüstrisinden nonwoven’a, tekstil endüstrisinden kauçuk ve plastik sanayisinde kadar farklı endüstriyel alanlarda kullanılan ürünler geliştiren ATF Automations, bunları HIGHTEX 2012 Fuarı’nda tanıtacak.

ATF Automations, with develops products uted in diffrent industrial area ranging from technical textiles industry to nonwovens, from textile industry to plastic industry, will present its products at HIGHTEX 2012. Teknik-tekstil endüstrisinden nonwoven’a, tekstil endüstrisinden

ATF designs and constructs finishing machines and installations.

kauçuk ve plastik sanayisinde kadar farklı endüstriyel alanlarda

ATF installations are used in different industrial fields: from the

kullanılan ürünler geliştiren ATF Automations, bunları HIGHTEX

technical-textile industry to the non-woven one, from the textile

2012 Fuarı’nda tanıtacak.Terbiye makineleri ve teçhizatları tasar-

industry to the rubber and plastic one.

layan ve üreten ATF Automations ürünleri, teknik-tekstil endüstri-

We mainly design and construct 5 different ranges of products:

sinden nonwoven’a, tekstil endüstrisinden kauçuk ve plastik

• Complete packaging and palletizing lines,

sanayisinde kadar farklı endüstriyel alan-

• Anthropomorphic robot solutions,

larda kullanılıyor.

• Winders,

ATF Automations’un ürün yelpazesinde

• Machines for the converting industry,

şunlar bulunuyor:

• Inspection and winding machines.

• Tam paketleme ve paletleme sistemleri,

Thanks to the ability of its technical and

• İnsansı robot çözümleri,

projecting staff, and to a technological

• Sarıcılar,

recognized know-how, A.T.F. can say that

• Dönüştürme endüstrisi için makineler,

more than 90% of its production is built

• Denetleme ve sarma makineleri.

to measure, according to particular

Teknik ve planlama personeli ve tanınmış

requirements of the customers, who are

teknolojik uzmanlığı sayesinde, A.T.F. üre-

more and more asking for tailor-made

timinin %90’ından fazlasının her geçen

installations.

gün daha da çok, özel yapım teçhizatlar

A suitable data-processing system keeps

isteyen müşterilerinin özel gereksinimlerini karşıladığını söyleyebilir. Uygun bir veri

in contact each department with the

işleme sistemi, yönetimden atölyeye her

other ones, from the managing one to

bir departmanın diğeriyle iletişim içinde olmasını sağlar.

7 m enine kadar jeotekstil sarıcıları Geotextile winders up to 7mt width

the workshop. A dedicated software manages the pur-

Özel bir yazılım, siparişleri planlama aşamasından inşa ve test aşa-

chasing order from the projecting phase through the contruc-

malarına kadar yönetir. Makine ve/veya yedek parça üretimleri

tions and testing ones. Production of machinery and/or of its

her zaman gerçek zamanlı olarak denetlenir ve işlenir.

parts are always supervised and processed in real time.

8


Haber / News

Hizmetler "ATF Satış Sonrası" tüm dünyada satış sonrası müşteri mühendisliği ile ilgilenir ve şu hizmetleri sunar: • Kurulum - Bakım – Önleyici bakım: ATF makinelerinin dünya çapındaki kurulumu ve bakımı mühendislerinin garantisi altındadır. Özellikle gelişmiş makine ve sistemler için “Önleyici bakım sözleşmeleri” önerilmektedir. • Yardım masası - Tele-destek: Mühendislerin tüm dünyadaki makine ve sistemleri izlemelerine imkan veren internet temelli sistemler kullanılmaktadır. • Yedek parçalar: Yedek parçalar depoda ve bazı acentelerde mevcuttur. Eğer bazı parçalar stoklarda hazır bulunamazsa, her bir parça, kendine özel bir kod sayesinde izi sürülebilir olduğundan en kısa zaman içerisinde yeniden üretebilir.

İnsansı robot çözümleri Anthropomorphic robot solutions

Services "ATF After Sale" deals with the after sale customer engineering all over the world, offering the following services: •IInstallation - Maintenance – Preventive maintenance: Our engineers guarantee the installation and maintenance of ATF machines all over the world. For particularly complex machines and installations we recommend our “Preventive maintenance contracts”. • Help Desk - Tele-assistance: We are employing Internet-based systems, which permit to our engineers to monitor machines and installations all over the world. • Spare parts : Spare parts are available in our storehouse and in some of our agencies. Should some parts not be available on hand, we are able to reproduce each single item in the shortest time, since every part has a code and can be traced.

9


Haber / News Salon : 8 Stand No: 810 / A

Invista, Polyamid İplik Hammaddesi (Nylon Salt) Üretim Tesisini Hollanda’da Açıyor Invista Builds Nylon Salt Production Plant at its Rozenburg Site Invista Rozenburg/ Hollanda’da yeni bir yatırıma imza atarak polyamid iplik hammaddesi (nylon salt) üretim tesisini kuruyor.

Invista is investing in a new, nylon salt production facility at its manufacturing plant in Rozenburg/ Holland. Invista, elyaf ve plastik uygulamalar için polyamid polimer üreti-

Invista is investing in a new, nylon salt production facility at its manufacturing plant in Rozenburg/ Holland. Construction of the facility began this year, and Invista plans to commence salt production by the end of 2012.The new plant will enhance Invista’s vertically integrated position in the marketplace as a valuable addition to the already-integrated nylon facilities owned by Invista around the globe. “This investment reflects Invista’s ongoing commitment to the European polyamide 6.6 market, the fibers segment, and Invista growth in the engineering polymers segment,” said Kurt Burmeister, executive vice president, Invista Engineering Polymers Invista Rozenburg plant currently produces nylon polymer for use in fibers and plastics applications, as well as Torzen™ engineering polymers for automotive, electronic, electrical, industrial and consumer applications. Nylon salt is made from adipic acid and hexamethylenediamine, products Invista produces at its other global facilities. When polymerized, nylon salt becomes nylon polymer, which can be found in applications such as airbags and car parts; residential and commercial carpets; functional activewear for hiking, cycling and running; and intimate apparel and hosiery.

mi ve otomotiv, elektrik-elektronik, endüstriyel ve tüketici uygulamaları için Torzen™ mühendislik plastiklerini ürettiği Rozenburg/ Hollanda’da yeni bir yatırıma imza atarak polyamid iplik hammaddesi (nylon salt) üretim tesisini kuruyor. Yapımına bu yıl başlanan fabrikanın, 2012’nin sonuna kadar üretime geçmesi planlanıyor. Bu yeni fabrika Invista, pazardaki polyamid üretim tesislerine bir yenisini ekleyerek pazarda kapladığı alanı daha da genişletiyor. Invista Mühendislik Plastikleri Bölümü Başkan Yardımcısı Kurt Burmeister konu ile ilgili “Bu yatırımlar, Invista’nın Avrupa Polyamid 6.6 pazarına bağlılığını ve mühendislik plastikleri segmentindeki büyümesini gösteriyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Polyamid iplik hammaddesi (nylon salt), adipic acid ve hexamethilenediamine maddelerinden elde ediliyor. Polimerize işleminden sonra ise hava yastıkları ve diğer araba parçaları, halılar, yüksek performans sporcu kıyafetleri, iç giyim ve kadın çorabı gibi farklı uygulamalarda karşımıza çıkan nylon polimer’e dönüşüyor.

10


Haber / News Salon : 8 Stand No: 805 / E

JCC, Holtmelt Ürünleriyle HIGHTEX 2012’de JCC, Holtmelt Ürünleriyle HIGHTEX 2012’de Kopoliamid (Co-PA) ve Kopoliester (Co-PES) hotmelt ürünlerinin tekstildeki uygulama sahalarında, büyük çaptaki kapasitesiyle, tüm dünyada lider bir üretici konumunda olan JCC, HIGHTEX 2012 Fuarı’nda bu ürünlerini tanıtacak.

Copolyamid (Co-PA) ve Copolyester (Co-PES) hotmelt ürünlerinin tekstildeki uygulama sahalarında, büyük çaptaki kapasitesiyle, tüm dünyada lider bir üretici konumunda olan JCC, HIGHTEX 2012 Fuarı’nda bu ürünlerini tanıtacak. 1993 yılında kurulan JCC Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesive,

Founded in 1993,Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co., Ltd

günümüzde Kopoliamid (Co-PA) ve Kopoliester (Co-PES) hotmelt

has become the leading manufacturer of textile application hot

ürünlerinin tekstildeki uygulama sahalarında, büyük çaptaki kap-

melt adhesives specialized in copolyamide (Co-PA) and copoly-

asitesiyle, tüm dünyada lider bir üretici konumundadır. 2011’de

ester (Co-PES). Know well as JCC, Tianyang is the largest scale

yıllık üretim kapasitesi 10.000 ton’a ulaşan JCC’nin Genel

supplier of copolyamide and copolyester in the world. The total

Müdürlüğü Şangay’da, üretim üstleri Şangay ve Kunshan şehirle-

annual production capability already reached to 10,000 tons in

rinde bulunuyor.

2011.

Kunshan şehrindeki 2. modern fabrikasını 2012 yılı içerisinde

The headquarter is located in Shanghai, there are three manufac-

işletmeye almasıyla JCC, yıllık toplam 17.000 ton hotmelt üretim

ture bases In China. Also Tianyang has two modern factory in

kapasitesine ulaşacak.

Kunshan, Jiangsu Province. Kunshan Plant l will start up to pro-

Kunshan II işletmesi PA ve PES hot-melt toz ve granül üretimine

duce in 2012. It will add the annual production capability 17,000

ilaveten; PES ve PA hotmelt-yapışkan web ve

tons.The Kunshan Plant II is specialized in hot melt adhesives web

solar enerji filmlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır.

film and solar energy film. The annual production capability web

Kunshan II’nin yıllık web üretim kapasitesi yaklaşık 40.000.000

is about 40,000,000㎡.

m2’dir. JCC hotmelt yapışkanları; tela üreticilerinde, transfer baskı

JCC hotmelt adhesives has become the best choice of all the

firmalarında, otomobil iç dizaynında; otomobil koltuklarının,

leading manufactures in the fields of interlining, heart transfer

tavan ve taban döşemelerinde

printing and interior decoration as well as spare parts of auto

müşterilerinin öncelikli tercihi

konumuna gelmiştir.

industry.

11


Haber / News

Dünya pazarında JCC

Markets that JCC export

JCC’nin ürün satışının yak-

on the world

laşık % 40’ı (Avrupa, Kuzey

a. Nearly 40% of JCC prod-

ve Güney Amerika, Asya ve

ucts sales in all oversea cus-

Güneydoğu

gibi)

tomers, such as in the mar-

denizaşırı ülkelere yapıl-

Asya

ket of Europe, America,

makta. JCC, Freudenberg &

North

Vilene Group , Chargeurs

Southeast Asia and so on.

Interlining , Kufner gibi

Also we supply our product

dünya çapında tanınan tela

to all famous interlining

üreticilerinin tedarikçisidir.

factories like Freudenberg

2005 yılında, Fuleks Mü-

& Vilene Group, Chargeurs

America,

Asian,

messillik ile işbirliğine başlayan JCC, aynı yıl Türk pazarına ihracat

Interlining, Kufner etc.

yapmaya başladı. Bugün Türkiye’deki Co-PES hotmelt yapışkan

b. Cooperation with Fuleks Mumessillik, JCC exported to Turkish

pazarının %70’ini JCC tedarik etmektedir. Uluslararası tekstil

market since 2005. Now JCC products has share of the Co-PES

pazarında Türkiye’nin rolünün çok önemli olduğunun farkında

market over 70% in Turkey. As we know, the textile of Turkey

olan JCC, bu pazarda yüksek hacimde hotmelt ürünler kullanıldı-

plays an importance part in the international trade, also as the

ğını biliyor ve bu pazarı yakın takip ediyor. JCC, teknik tekstil

hot melt adhesives is widely used in the textile. JCC willing to let

pazarındaki istikrarlı gelişiminde, Türkiye’deki üreticilere katkıda

the customer together, to contribute for the technical textile

bulunmayı ve güvenilir bir partner olmayı sürdürmeyi hedefle-

market stable development in Turkey.

mektedir. Business of JCC JCC üretimi

Hot Melt Powder and Granule: Co-PA, Co-PES

Hot-melt toz ve granül: Co-PA, Co-PES.

Hot melt adhesive web: PES,PA; Gram weight/sqm, 8-120g/㎡;

Hot-melt yapışkan tülbent: PES, PA; tülbent gramaj (min / max):

Width, 1-280cm

8-120 gram / m2; Web en (min / max): 1-280 cm.

Hot Melt Adhesive Film: Material types PES, PA, PO, PU;

Hot-melt yapışkan film: PES, PA, PO, PU; Kalınlık (min / max): 40-

Thickness, 40-400micron; Width, 1-150cm

400 mikron; En (min / max): 1-150 cm. Application industry and the advantage of hot melt adheHot-Melt yapışkanların kullanım alanları

sives

a.Hotmelt yapışkanların yoğunlukla kullanıldığı alanlar; tela, flok,

a. Hot melt adhesive widely used in the fields of Interlining ,

transfer baskı (ve de metale transfer),otomobil sanayi, filtre sana-

flocking , flocking, bronzing, pyrograph, auto industry, filter

yi, kuyumculuk, reflektör materyallar, ayakkabı sanayi, pirogravür

industry, art jewelry, reflect materials, shoes making etc.

(tahta yakma) sanatı.

b. Hot melt adhesive with many advantages such as: strong

b.Hotmelt yapışkanların avantajları; güçlü bağlanma mukaveme-

bonding strength, stable performance, fast solidification, envi-

ti, sürekli & düzenli performans, hızlı kristal-

ronmental protection, resistance wash-

leşme, çevreci özelliklere sahip olma, yıka-

ing, good performance for resistance to

ma dayanımı , ısıya karşı güçlü dayanım.

heating. Also as JCC hot melt adhesive with economical using, application are

JCC’nin farklılıkları

growing in various industries.

a.İstikrarlı performans: Yüksek kapasite ve sürekli / seri üretim ve de proses kontrolü ile

Excellence of JCC

değişmez (düzenli) ürün kalitesi.

a. Stable: Large-scale and continuous

b.Bozuk olmama: Kapalı ürün ve lojistik sis-

production and process control allows

12


Haber / News

temi ile bozulmamış ürün temininin garantisi. c.Çevre: Hammaddelerin ve teknik akışın titizlikle test edilmesi ile ürünlerin tüm çevreci özelliklere sahip olmasını sağlanmakta. d.Kalite: ISO9001’e uyumlu bir şekilde üretim prosesin her bir adımı detaylı bir şekilde kontrol ve takip edilmekte. e.İnovasyon: Deneyimli ürün geliştirme ekibi ile aktif olduğumuz sanayi dallarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler geliştirmek f.Servis: Teknik departman, hotmelt yapışkanların test ve analizlerini, uygulama yollarını ve teknolojilerini sağlar. JCC’nin gelecek vizyonu • Şirketin istikrarlı gelişimini sürdürmek ve de artırmak. • Büyümek ve daha önemlisi büyümeyi sürekli inovasyonla sağlamak. • Sürdürülebilir gelişim prensibine bağlı kalarak, inovasyon odaklı ve çevre korumacı bir kurum olarak müşterilerine bugün ve gelecekte samimi hizmet sunmak ve fayda sağlamak. • Hotmelt alanında müşteri memnuniyetine dayanarak, dünya lideri ve dünyada marka değeri yüksek olan bir üretici olmak.

our customers to obtain the consistent products. b. Undefiled: Enclosed product and logistic system guarantee us to be able to produce undefiled products. c. Environmental: Rigorous testing of raw materials and technical flow can ensure the products to meet the strict requirements environmental protection. d. Quality: Complied with the standard of ISO900, we trace and control each detail during producing process. e. Innovation: With the experienced developing team, we are able to continuously develop new products to meet the requirements from different industrial fields. f. Service: Our technology centre can provide analysis and test of hotmelt adhesives, guiding for application and technology of hotmelt adhesives, try-produce new hotmelt products as requested for our customers. Also we can pay more attention to the delivery time and the quality of our parts. Vision of JCC for future We aim to increase and sustain our corporate value through growth and innovation. We act accordance with the principle of sustainable development. Not only providing our high quality products and cordial service to our clients but also focusing on innovation, environmental protection. We are becoming the leading manufacture in the field of hot melt adhesives in the world.

13


Haber / News Salon : 2 Stand No: 207 / B

Forbo Siegling, Çözüm Getiren Kayış Yenilikleriyle ITM Texpo Eurasia 2012’de Forbo Siegling at ITM Texpo Eurasia 2012 with New High-Efficiency Belts Forbo Siegling tarafından geliştirilen ve ITM Texpo Eurasia 2012’de sunulacak olan yüksek-verimlilikteki kayışlar, ürün kalitesini artırırken makinenin servis ömrünü uzatır.

Forbo is showcasing its latest product developments at ITM 2012. Its new printing blankets ensure top printing quality and enhanced web-laying belts optimise the way the product lies. Forbo Movement Systems, en son ürünlerini ITM Texpo Euarasia

Forbo Movement Systems is showcasing is latest product devel-

2012 Fuarı’nda sergileyecek. Yeni baskı örtüleri, üstün baskı

opments at ITM in Istanbul, Turkey. Its new printing blankets

kalitesini garantiler ve geliştirilmiş tülbent verme kayışları ürü-

ensure top printing quality and enhanced web-laying belts opti-

nün yatma şekilleri optimize eder. Yeni güç iletim kayışları, ener-

mise the way the product lies. New power transmission belts

ji verimliliği ve daha uzun ürün hayatı sunarak standartları belir-

set standards, offering energy-efficiency and longer product lives. The Hanover belting specialist will be presenting its com-

ler. Hannover kayış uzmanı Forbo, fuarda firmasını ve en son

pany and latest product innovations.

ürün yeniliklerini sunacak.

Printing blankets with consistent pitch line for maximum

Maksimum baskı hassasiyeti için sürekli yuvarlanma çizgi-

printing accuracy

si ile blanket baskısı

Printing quality is paramount. Which is why Forbo Siegling has

Baskı kalitesi çok önemlidir. Forbo Siegling bu yüzden rotasyon

developed two new printing blankets that set standards in

düz ve dijital baskı konusunda standartları belirleyen iki yeni

rotary, flat-bed and digital printing. They have polyester tension

baskı blanketi geliştirdi.

members and produce even more accurate printing results. The

Bu blanketler polyester gerginlik parçalarına sahipler ve daha

Print 6646-2.15E is single-ply and has a low-noise underside.

doğru baskı sonuçları elde edilebilir. Print 6646-2.15E tek katlı-

This characteristic is particularly important for high speed oper-

dır ve düşük gürültülü alt kısma sahiptir.

ation during flat-bed printing. Because of the typical start-stop

Bu özellik, düz baskı sırasında yüksek hızda çalışmak için özel-

process during flat-bed printing, belts without enhanced

likle önemlidir. Flatbed baskı sırasındaki başlat-durdur işlemi

undersides frequently cause irritating noise. With its special fab-

14


Haber / News

nedeniyle, gelişmiş alt kısmı

ric design and low surface

olmayan

sık

weight, the belt is also kind

gürültülere

to key elements of the

neden olabilir. Özel kumaş

machine, such as the mag-

tasarımı ve düşük yüzey ağır-

netic bar cover. It also

kayışlar

rahatsız

edici

sık

ensures longer service lives

lığıyla, kayışlar da manyetik

and cuts energy and mainte-

kalıp koruyucusu gibi makine-

nance costs as a result. The

de anahtar bir role sahiptir.

two-ply PRINT 6736-2.65E

Sonuç olarak hem servis ömrü

was developed for rotary

uzar, hem de enerji ve bakım

printers based on this inno-

maliyetleri azalmış olur. İki katlı

vative

high-tech

fabric

Print 6737-2.65E ise ileri tek-

design. In this case, advan-

noloji kumaş tasarımına dayalı

tages such as reliable, low-

devirli baskı makineleri için

noise belt tracking also really

geliştirilmiştir. Bu durumda güvenilirlik gibi avantajların yanında,

bear fruit. PRINT 6736-2.65E combines robustness with

düşük gürültülü kemer de bir artıdır. Print 6737-2.65E sağlamlığı

extreme repeat accuracy. The belt’s thickness and pitch line pre-

aşırı tekrar hassasiyeti ile birleştirir. Kemerin kalınlığı sayesinde mev-

cision mean that it is easy to retrofit on existing rotary printers.

cut devirli yazıcılara uyarlanabilir. Web-laying belts without wrinkle forming Web-laying belts have key functions to fulfil in the manufacture

Kırışıklıksız tülbent-serme kayışları

of needle felts. Forbo Siegling is facing up to this challenge and

Tülbent serme kayışları iğne keçesi üretiminin anahtar fonksi-

introducing two new web-laying belts at ITM. With its low-fric-

yonlarına sahiptir. Forbo Siegling bu duruma meydan okuyarak

tion coating, the NP 6553 glides even more easily and gently

iki yeni tülbent serme kayışı geliştirdi. Düşük sürtünmeli kapla-

through the non-woven fabric. The look of the product when

maya sahip NP 6553, nonwoven kumaş sayesinde daha kolay

processing the finest of fibres shows a significant improvement.

ve nazikçe kayar.

The belt is highly conductive and therefore functions perfectly

En ince lifleri işlerken ürünün görünümü önemli derecede iyileş-

without any electrostatic build-up. In relation to the belt's

me gösterir. Kayış son derece iletkendir ve bu sayede herhangi

weight, it is also very laterally stiff. This dramatically cuts the

bir elektrostatik birikim olmadan mükemmel şekilde çalışır.

risk of creases forming.

Ağırlığıyla

alakalı

olarak,

The second innovation in the

kemer yanlamasına çok sert-

manufacture of non-wovens

tir. Bu da kırışıklık oluşumu

is the extremely light, two-

riskini

kaldırır.

ply web-laying belt NP 6711

Nonwoven üretimindeki ikin-

with a low-drag, finely pat-

ci yenilik ise son derece hafif,

terned belt surface. The

düşük-sürüklemeli,

lightweight design ensures

ortadan

ince

especially quiet tracking,

desenli kayış yüzeyiyle iki

particularly when the widths

katlı tülbent serme kayışı NP

laid are wide. The typical

6711dır. Hafif tasarımı özel-

pounding the belt makes is

likle büyük genişliklerde ses-

usually

siz bir takip sağlar. Tipik kayış

avoided.

Good

release properties are anoth-

vurmaları genellikle önlenmiş

er excellent feature. The

15


Haber / News

olur. İyi kurtarma özellikleri,

result: machinery can be

ürünün bir diğer mükemmel

operated even faster and

yanıdır. Sonuç olarak makine

more effectively and wears

daha hızlı ve daha etkin bir şekil-

out much slower.

de işletilebilirken aynı zamanda

The new generation of particularly lightweight, modu-

aşınması yavaşlatılmış olur. Özel-

lar heating presses comple-

likle yeni nesil hafif, modüler ısıt-

ments the range of Forbo

ma presleri nonwoven üretimin-

Siegling innovations for

deki Forbo Siegling yeniliklerini

nonwoven production.

tamamlar. Longer service lives for İplik üretimindeki kom-

components

ponentler için daha uzun

manufacture

servis ömürleri

Since their launch, power

Lansmanından

bu

yana

in

yarn

transmission and tangential belts of the Siegling Extre-

Siegling Extremultus, A ve E hatlarındaki güç iletimi ve teğet kayışları ile çok verimli ve uzun

multus A and E lines have proved to be very efficient and

ömürlü olduğunu kanıtlamıştır. Kayışlar termoplastik aramid ve

durable. The belts have thermoplastic aramide and polyester

polyester gerginlik parçalarına sahiptir. Forbo Siegling mühend-

tension members. Forbo Siegling engineers gave them a tougher black coating and stronger tension members. This

isleri onlara sert bir siyah kaplama ve daha güçlü gerginlik par-

combination ensures longer service lives and produces better

çaları verdi. Bu birleşim, daha uzun servis ömrü sağlar ve

internal stability of the belts.

kemerlerin iç istikrarının daha iyi olmasını sağlar. Teğet kayışlar-

The consistent friction coefficient in tangential belts also pro-

daki tutarlı sürtünme kat sayısı, daha tutarlı mil devirleri üretir.

duces more consistent spindle revolutions. The tangential belts

Teğet kayışlar özellikle güçlü kenarları sayesinde son derece

have particularly strong edges and they operate extremely reli-

güvenilir şekilde çalışır. Sonuç olarak uzun kullanım süresinden

ably.

sonra bile iplik kalitesi sürekli yüksek düzeyde kalır. OE makine-

The result: even after a long usage period, the quality of the

leri için üretilen Forbo Siegling’in

yarn stays at a constantly high level.

yeni rotor kayışları, döner güç iletim

Forbo Siegling’s new rotor belts for OE

teknolojisinin yeni standartlarıdır.

machines are new benchmarks in

Her iki tarafa kalibreli teğet kayışlar,

rotary power transmission technology.

tüm servis ömürleri boyunca tutarlı

The tangential belts, calibrated on

sürtünme katsayısı sağlamak için

both sides, have highly abrasion-resist-

aşınmaya son derece dayanıklı şekil-

ant coatings that ensure consistent friction coefficients over their entire

de kaplanmıştır.

service lives.

Siegling Extremultus rotor kayışları,

The Siegling Extremultus rotor belts

sadece 0.02 mm kalınlık toleransına

also have a thickness tolerance of just

sahiptir. Böylece rotor yatakları gibi

0.02 mm. Consequently, there is less

hassas bileşenlerde daha az baskı

stress on sensitive components like the

olur ve daha az eklemeyle daha iyi

rotor bearings and better yarn quality

iplik kalitesi garantilenmiş olur. Rotor

with fewer piecings is guaranteed. The

kemer uzunluğu 150 metreye kadar

rotor belt can be supplied up to 150

olabilir.

metres in length.

16


Haber / News Salon : 8 Stand No: 806 / A

Spot A.Ş. ile Tanatex, Yenilikçi ve Yeşil Çözümleriyle HIGHTEX 2012’de Tanatex Chemicals and Spot Tekstil A.S. will be presenting innovative & green solutions at ITM 2012 Istanbul Texpo Eurasia. Tanatex Chemicals ve Türkiye temsilcisi Spot Tekstil A.Ş., ITM 2012 İstanbul Texpo Eurasia 2012 ile eşzamanlı yapılacak olan HIGHTEX 2012 Fuarları’nda Be Green (Yeşil Ol), Cradle to Cradle (Beşikten Beşiğe) ve Probiotic finish (Probiyotik Apre) konseptleri ile yenilikçi ve yeşil çözümlerini sunacaklar.

Tanatex Chemicals and its Turkish agency Spot Tekstil A.S will highlight innovative and green solutions with Be Green, Cradle to Cradle and Probiotic finish concepts at ITM Texpo Eurasia 2012 and HIGHTEX 2012 Exhibitions. ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı ile eşzamanlı olarak yapılan HIGHTEX

ITM Texpo Eurasia 2012 and HIGHTEX 2012 Exhibitions brings

2012 Fuarı’na katılan Tanatex Chemicals ve tek Türkiye distrübitörü

together the world’s leading textile technology manufacturers in

Spot Tekstil A.Ş., fuarlarda tekstil endüstrisi için sürdürülebilir çözüm-

Istanbul and is organized on 21-24 April 2012 at Tuyap Beylikduzu

lerini tanıtacaklar. Bu çözümler ve özellikleri şöyle:

Fair and Congress Center. Tanatex Chemicals and the exclusive Turkish distributor Spot Tekstil A.S. will introduce sustainable solu-

Be Green konsepti

tions for the textile industry during this international exhibiton. The

Dünyanın en değerli kaynakları tükenmeye başladığı için, yüksek kali-

solutions and their features are as follows:

te standardı elde etmek amacıyla çevre dostu bir yöntem kullanarak enerji ve su tüketiminden de tasarruf ederek selülozikleri beyazlat-

Be Green concept

mak, tekstil işlemede aşılması gereken en yeni güçlük halini aldı. Be

As the world’s most valuable resources are becoming scarce, bleach-

Green, bu güçlükle mücadele etmek için Tanatex Chemicals tarafın-

ing cellulosics to obtain a high quality standard, via an environmen-

18


Haber / News

dan geliştirilmiş çevre dostu bir ön-muameledir. Tekstilin ıslak apli-

tally friendly method, saving energy and decreasing water consump-

kasyonu ciddi miktarlarda su, enerji ve ağır kimyasallar gerektirir.

tion, became the latest challenge in textile processing. Be Green is

Yüksek sıcaklıkta çalışan çoğu proses gibi, suyun ısıtılması ve buhar

an environment friendly pretreatment concept to face this chal-

oluşturmak için yüksek gaz tüketimi gerekir. Bu da yüksek CO2 emis-

lenge, developed by Tanatex Chemicals. The wet application of tex-

yonu ile sonuçlanır. Tanatex, normalde 95°C - 98°C arasında gerçek-

tile requires huge amounts of water, energy and harsh chemicals. As

leşen ağartma işleminin sadece 75°C’de yapılmasını sağlayan Be

most of the processes are running at high temperatures, high con-

Green Konseptini geliştirmiştir. Sıcaklığı düşürmek, anında metan

sumption of gas is needed for generating steam and water heating.

gazı tüketimini ve dolayısıyla da CO2 emisyonunu azaltır. Be Green

This results in a high CO2 emission. Tanatex has developed the Be

®

konsepti iki üründen oluşur: Tanasperse® Be ve Tanede Green.

Green Concept which ensures bleaching at only 75°C (normal 95°C

Egzoz yöntemindeki tüm selülozikler ve selülozik harmanlar için

- 98°C). Reducing the temperature immediately reduces the con-

uygundur. Bu proses su tüketimini azaltır, zaman ve enerji tasarrufu

sumption of methane gas and therefore the emission of CO2. The

sağlar, atık sulardaki KOG ve BOİ oranını %25’e kadar azaltır ve

Be Green concept is consists of two products; Tanasperse® Be,

nazik muamele ile (tutum, DP- değeri, ağırlık kaybı) iplik ve kumaş

Tanede® Green. It is suitable for all cellulosics and cellulosic blends

kalitesini yükseltir. Ürünlerin kendileri Global Organik Tekstil

in exhaust method. This process decreases water consumption,

Standardı sertifikasına sahiptir ve Öko-Tex Standard 100 ve tüm

saves time and energy, reduces COD und BOD in waste water up to

Kısıtlanmış Maddeler Listesi taleplerine uygundur. Tüm bunlara ek

25% and improves yarn and fabric quality due to mild treatment

olarak, Be Green yöntemini uygulayan tekstil fabrikaları ‘onaylanmış

(handle, DP- value, weight loss). The products themselves are GOTS

şirket statüsü’ etiketini kullanabilirler.

certified, comply with Öko-Tex Standard 100 and all RSL (restricted substance list) demands. Additionally textile factories which imple-

Cradle to Cradle: Epic3

ment the Be Green method can use the label ‘approved company

Cradle to Cradle, daha önceleri McDonough Braungart Design

status’.

Chemistry (MBDC) tarafından yönetilen, fakat artık Cradle to Cradle Products Innovation Institute- C2CPII (Cradle to Cradle Ürünleri

Cradle to Cradle: Epic3

Teknolojik Yenilik Enstitüsü) tarafından yönetilen bir sertifikasyondur.

Cradle to Cradle is the certification managed by the Cradle to Cradle

Sürdürülebilir tasarım için William McDonough ve Michael

Products Innovation Institute (C2CPII) - previously managed

Braungart tarafından yazılan “Cradle to Cradle: Remaking the Way

byMcDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). It is a new

We Make Things (2002)” (Beşikten Beşiğe: Bir şeyleri Yapma

approach to sustainable designing, brought forward in the book

Yollarımızı Yeniden Çizmek) kitabında öne sürülen yeni bir yaklaşım-

“Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002)” by

dır. MBDC’nin Cradle to Cradle™ (genellikle C2C olarak yazılır) pro-

William McDonough and Michael Braungart. MBDC’s Cradle to

tokolü, ürün oluşturmada kullanılan her kaynağı, sonsuz bir döngü-

Cradle™ (often written as C2C) protocol envisions every resource

de güvenli bir yapı maddesi olarak tasavvur eder.

used to make products as a safe nutrient in an endless cycle.

Cradle to Cradle Design ilhamını atık kavramına yer olmayan doğa-

Cradle to Cradle Design takes its inspiration from nature, in which

dan alır, doğada atık=besin’dir. 'Cradle to Cradle', ürün döngülerinin

there is no place for the concept of waste, but in which waste =

gerçek döngüler değil, genellikle ürünlerin faydalı ömürlerinin ardın-

food. 'Cradle to Cradle' is the antidote to the 'Cradle to Grave' par-

dan çöp gömme alanlarında gözümüzün önünden çekildiği yarım

adigm, where product cycles are not really cycles but mostly half

döngüler olduğu 'Cradle to Grave' (Beşikten Mezara) paradigması-

cycles in which products, after their useful life, are put out of sight

nın panzehiridir. Cradle to Cradle Design’ın amacı, teknik yapı mad-

in landfills. The purpose of the Cradle to

delerinin de biyolojik döngüler gibi karlılık, çevre ve insan sağlığı üze-

Cradle Design is to restore continuous cycles of biological as well as

rinde uzun süreli olumlu etkilerle sürekli döngüler haline getirmektir.

technical nutrients with long terms positive effects on profitability,

Cradle-to-Cradle tekstilde nispeten yeni bir kavramdır ve Tanatex

the environment and human health.

bugüne kadar eksiksiz C2C sistem sertifikasyonuna sahip olan tek

Cradle-to-Cradle is a relatively new concept in textiles and Tanatex is

tekstil kimyasalları tedarikçisidir.

so far the only textile-chemicals supplier with a full-fledged C2C sys-

Bu özel proje için seçilmiş olan ürünler şunlardır:

tem certification.

• Tannex® Noveco çok amaçlı, kil-bazlı ürün, beyazlatma stabilizörü,

Selected products for this special project are:

®

• Tannex® Noveco multi-purpose, clay-based product, bleach stabi-

• Persoftal L boya teknesi yağlayıcı, yağ bazlı, ®

• Levegal 221 tekne boyama için düzleştirme aracı,

lizer

®

• Plexene QXL beyazlatma ve boyama için toprakta çözünebilen

• Persoftal® L dyebath lubricant, fatty based

ayrıştırıcı,

• Levegal® 221 levelling agent for vat dyeing

19


Haber / News

• Respumıt® BA 2000 toprakta çözünebilen, doğal yağ bazlı köpük

• Plexene® QXL

kesici,

dyeing

• Tanaterge® M-RE reaktif boyamalar için mineral bazlı temizleme

• Respumit® BA 2000 biodegradable, natural oil based defoamer

aracı,

• Tanaterge® M-RE postscouring agent for reactive dyeings based on

• Baylase® CS GDO’suz biyo-cilalama enzimi,

minerals

• Persoftal® EP 6450 kısmen doğal ham madde bazlı (lanolin) yumu-

• Baylase® CS non-GMO biopolishing enzyme

şatıcı.

• Persoftal® EP 6450 softener, partially based on natural raw materi-

3

biodegradable sequestrant for bleaching and

Epic : Extraordinary Programme for Innovative C2C Cellulosics Cycle

als (lanolin)

(Yenilikçi C2C Selülozik Döngü için Sıra dışı Program)

Epic3: Extraordinary Programme for Innovative C2C Cellulosics Cycle

ActiproTM – Probiyotik apre

ActiproTM – Probiotic finish

Birçok tekstil malzemesi kullanımları sırasında toz ve döküntüleri içle-

A lot of textile materials are trapping dust and debris during their

rinde hapsederler. Birçok kirlenmiş tekstil ürünü (yatak kumaşları,

use. The contaminated textiles are an ideal growing place for

halılar ve filtreler gibi) istenmeyen

unwanted bacteria, like mattresses,

bakteriler için ideal bir çoğalma alanı-

carpets and filters. Science supports

dır. Bilim, halı kaplı odaların halı iplik-

the fact that carpeted rooms help

leri polen ve tozları içlerinde hapsede-

Asthma patients to breathe easier as

rek, hareketle birlikte tekrar havaya

the pollen and dust are captured by

karışmalarını engelledikleri için astım

the carpet yarns, preventing them to

hastalarının daha rahat nefes almala-

get airborne again after movement in

rına yardımcı olduğu gerçeğini des-

a room. Unfortunately it also creates

teklemektedir. Ne yazık ki bu aynı

an ideal food source for bacteria and

zamanda bakteri ve ev tozu akarları

House Dust Mite.

için de ideal bir beslenme kaynağı

Bad bacteria are present on a lot of

oluşturur. Kötü bakteriler birçok teks-

textiles and they multiply quickly

tilde mevcuttur ve çabuk çoğalırlar

because it provides an abundant food

çünkü tekstil onlara bol yiyecek kay-

source to them. Anti-bacterial prod-

nağı sağlar. Genellikle bakteri üreme-

ucts are used in general to prevent

sini engellemek için anti-bakteriyel

bacterial growth, however the anti-

ürünler kullanılır fakat anti-bakteriyel yöntem yalnızca hastalık yapıcı

bacterial way is a destructive method for pathogens but also for the

mikropları değil, aynı zamanda insan cildi için gerekli ve yararlı mikro

positive micro-organisms and necessary skin flora of humans.

organizmaları da yok eden bir yöntemdir. Bakteriler doğaları gereği

Bacteria by nature adapt themselves in harsh environments and

kendilerini zorlu koşullara uyumlu hale getirirler ve gittikçe anti-bak-

become resistant to the antibacterial products more and more.

teriyel ürünlere karşı daha dirençli hale gelirler. Anti-bakteriyel ürün-

There is a need for a positive approach as antibacterial products are

ler soruna çözüm olmadığından, olumlu bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

not the solution to the problem.

Actipro™, probiyotik kavramı anti-biyotiklerin zıttıdır ve “yaşam

Actipro™, the probiotics concept is the opposite of anti-biotics and

için” anlamını taşır, yaşama karşı değil! Actipro™’nun içeriği tama-

means "for life", not against it! Actipro™ is completely composed

men doğaldır. Etken bileşenleri Avrupa Gıda ve Güvenlik Derneği’nin

of natural ingredients. The active components are present on the

(EFSA) Kalifiye Güvenli Kabul Edilen (QPS - Qualified Presumed Safe)

Qualified Presumed Safe (QPS) list of the European Food and Safety

listesinde kayıtlıdır.

Association (EFSA). The micro-organisms in Actipro™ are attached

Actipro™’da bulunan mikroorganizmalar doğal kil aracılığı ile kuma-

to the fabric using natural clay technology. It can therefore be said

şa tutunurlar. Dolayısıyla, tekstil ürünlerindeki alerjenlerle savaşmak

that we have found a natural solution for combating allergens in

için doğal bir çözüm bulduğumuz söylenebilir.

textiles.

Faydaları: Kötü bakterilen ve küf mantarlarının büyüme ve çoğalma

Benefits are: Bad bacteria and fungi get no chance to grow and

şansları olmaz; ev tozu akarları alerjenlerini etkisiz hale getirir; kötü

reproduce; Neutralization of house dust mite allergens; Reduces bad

kokuları azaltır; ActiproTM ile muamele gören tekstil ürünleri mua-

smells; ActiproTM treated textiles contain 99% less bad bacteria

mele görmeyen ürünlere kıyasla %99 daha az kötü bakteri içerir;

compared to untreated textiles; Biological product and no negative

ürün biyolojiktir ve insanlar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

effects on humans.

20


LAM‹NASYON F‹LM‹ Kuru tip laminasyon konusunda uzman olan firmamız; yıllık 15 milyon metre kapasiteli ve maksimum 165 cm enine kadar laminasyon imkanı sa¤layan üretim tesisimizde her türlü hot melt laminasyon filmi üretimi yapmaktadır. Monolayer coextrusion sistemleri ile yüksek kalitede hot melt filmler ve mühendislik filmleri üretmekte olan firmamız, otomatik sarım ve kesme makineleri ile istenilen standart genifllikte milimetrik kenar kesim yapabilmektedir. Ürün cinsine göre istenilen uzunlukta sarımlar ile müflterilerimizin talepleri do¤rultusunda 30-165 cm en arasında üretim ve sarım yapmaktadır.

MAL‹ TEKN‹K TEKST‹L YAN SANAY‹ ÜRÜNLER‹ Merkez: Karayollar› Mah. Cebeci Cd. 567.Sk. No: 22-24 Kat: 1A Küçükköy - ‹STANBUL Tel.: (0212) 485 47 60 Faks: (0212) 535 96 61 Fabrika: Veliköy Sanayi Bölgesi Sanayi Mah. 7. Cad. No: 34/A Çerkezköy - TEK‹RDA⁄ Tel.: (0282) 746 12 47 Faks: (0282) 746 11 99

www.maliplast.com E-mail: mali@maliplast.com


Haber / News Salon : 7 Stand No: 710 / A

ETF’nin, Türkiye’de Temsilcisi İnter Tekstil Oldu ETF Started to Coorperate with Inter Tekstil as Being ETF’s Representative Agent in Turkey ETF, son olarak daha önce Dinarsu’da yepyeni bir bitirme hattının başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalıştığı Inter Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Türkiye pazarına mümkün olan en iyi hizmeti vermek için işbirliğine girdi.

In order to serve the Turkish market as good as possible ETF recently started cooperation with Inter Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., a leading representation company based in Istanbul, after both of them worked together on the successful realization of a brand new finishing line at Dinarsu. ETF machine manufacturers, based in the Netherlands, is one of the leading companies in the world assembling machines for the floor covering industries, non woven and geotextile industries. For more than 60 years already ETF supplies her machines all over the world to as well producers and wholesalers of flexible floor coverings. ETF is the specialist when it comes to process automation and inspection, cutting, rolling, wrapping and logistic handling of rolls. Among others she supplies semi and full automatic roll up and wrapping machines for as well wall to wall caret as rugs, cut order machines, several cutting systems and roll sorting systems. Based on proven concepts each and every machine is designed by a team of high educated engineers to meet the specific customer requirements. All ETF machines comply with the latest European quality and safety standards and therewith they are very reliable. During the latest ITMA 2011 which was held ETF presented a redesign of her M 5727 automatic rug rolling and wrapping machine. With this machine up to 240 rugs per hour of different dimensions can be rolled and wrapped with help of only one operator. Optionally the machine can be equipped with an auto- ETF automatic rug rolling and wrapping machine M 5727 matic label dispenser, a system to automatically close the roll ends and a logistic and sorting system. In order to serve the Turkish market as good as possible ETF recently started cooperation with Inter Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., a leading representation company based in Istanbul, after the both of them worked close together on the successful realization of a brand new finishing line at Dinarsu.

ETF machine manufacturers, based in The Netherlands, is one of the leading companies in the world assembling machines for the floor covering industries, non woven and geotextile industries. For more than 60 years already ETF supplies her machines all over the world to as well producers and wholesalers of flexible floor coverings. ETF is the specialist when it comes to process automation and inspection, cutting, rolling, wrapping and logistic handling of rolls. Among others she supplies semi and full automatic roll up and wrapping machines for as well wall to wall caret as rugs, cut order machines, several cutting systems and roll sorting systems. Based on proven concepts each and every machine is designed by a team of high educated engineers to meet the specific customer requirements. All ETF machines comply with the latest European quality and safety standards and therewith they are very reliable. During the latest ITMA 2011 which was held ETF presented a redesign of her M 5727 automatic rug rolling and wrapping machine. With this machine up to 240 rugs per hour of different dimensions can be rolled and wrapped with help of only one operator. Optionally the machine can be equipped with an automatic label dispenser, a system to automatically close the roll ends and a logistic and sorting system. In order to serve the Turkish market as good as possible ETF recently started cooperation with Inter Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., a leading representation company based in Istanbul, after the both of them worked close together on the successful realization of a brand new finishing line at Dinarsu.

22


Haber / News

2012 World of Wipes Yenilik Ödülleri™ için Adaylıklar Sürüyor Nominations Now Continue for 2012 World of Wipes Innovation Award™ 2012 World of Wipes (WOW) Uluslararası Konferansı’nın pek çok önemli etkinliğinden biri olan World of Wipes Yenilik Ödülü için adaylık başvuruları sürüyor.

Nominations are open for the World of Wipes Innovation Award, one of the many highlights of the 2012 World of Wipes (WOW) International Conference in Chicago in June. Haziran ayında Chicago’da düzenlenecek olan 2012 World of Wipes

Nominations are open for the World of Wipes Innovation Award,

(WOW) Uluslararası Konferansı’nın pek çok önemli etkinliğinden biri

one of the many highlights of the 2012 World of Wipes (WOW)

olan World of Wipes Yenilik Ödülü için adaylık başvuruları sürüyor.

International Conference in Chicago in June.

Beşinci yıllık World of Wipes Yenilik Ödülü ile hammaddeler ve bile-

The fifth annual World of Wipes Innovation Award will honor inno-

şenler, rulo ürünleri, makine, ambalajlama ve bitmiş ürünler dahil

vative advances within the entire wipe value chain, including raw

tüm wipe değer zinicir içindeki yeni gelişmeler ödüllendirilecek.

materials and ingredients, roll goods, machinery, packaging and fin-

Finalistler, Konferans boyunca sunumlar yapacak ve katılımcılar 2012

ished products.

World of Wipes Yenilik Ödülü’nü alacak ismi oyları ile belirleyecek.

Conference and attendees will vote on the recipient of the 2012

Finalists will make presentations during the

World of Wipes Innovation Award. Aday olmak için son başvuru tarihi 20 Nisan. INDA tarafından düzenlenen ve bu sene 5-7 Haziran 2012 tarihleri

The deadline for nominations is April 20

arasında Chicago/ Illinois’teki Hotel InterContinental’de yapılacak

Organized by INDA, Association of the Nonwoven Fabrics Industry,

olan yıllık World of Wipes (WOW) Uluslararası Konferansı, üç günlük

the annual World of Wipes (WOW) International Conference, set for

seminerler ve ağ kurulumu sırasında – hammaddelerden dönüştür-

June 5-7, 2012 at the Hotel InterContinental in Chicago, Illinois, will

me ve son kullanım uygulamaları substratlarına kadar – özellikle

focus exclusively on the business and technology of wipes – from

wipes işletmeleri ve teknolojisine yoğunlaşacak.

raw materials to substrates to converting and end-use applications –

World of Wipes Yenilik Ödülü ile wipes pazarına yeni ve katma

during three days of seminars and networking.

değerli süreçler ve ürünler kazandıracak sektör üyelerinin tanınması

The World of Wipes Innovation Award recognizes and rewards

sağlanıp ödüllendiriliyor. Wipes değer zinciri içindeki yenilikçi süreçle-

industry members who bring new and value-added processes and

ri ve ürünleri teşvik etmek üzere oluşturulan World of Wipes Yenilik

products to the wipes’ marketplace. Created to encourage innova-

Ödülü, tüm nonwoven kumaş üreticilerine, hammadde ve ambalaj-

tive processes and products anywhere along the wipes’ value-chain,

lama tedarikçilerine, dönüşütürücülere ve nihai ürüncüleri kapsıyor.

the World of Wipes Innovation Award is open to all nonwoven fab-

Herkes 2012 Ödülü için düşünülmek üzere wipes ile bağlantılı bir

ric manufacturers, raw material and packaging suppliers, converters

ürünü aday gösterebiliyor.

and end-product producers.

Bir ürünü aday göstermek için, bu ürünün numunesi ile birlikte getir-

Anyone may nominate a wipes-related product for consideration for

diği yeniliği tarif eden kısa bir özeti Suite 115, 1100 Crescent Green,

the 2012 Award. To nominate a product, send a short abstract

Cary, NC 27518; hlee@inda.org adreslerinden Helena Lee’ye gönde-

describing the innovation along with a product sample to Helena

rebilirsiniz.

Lee, Suite 115, 1100 Crescent Green, Cary, NC 27518;

Seçilen finalistler, konferansta 10 dakikalık bir sunum yapacak ve

hlee@inda.org. The chosen finalists will give a 10-minute presenta-

finalistlere aday gösterdikleri ürünü sergileyebilecekleri geniş bir masa

tion at the conference and the finalists will have table-top space to

sağlanacak. Daha sonra katılımcılar 2012 World of Wipes Ödülü

display their nominated product. Attendees will then vote for the

almaya en uygun yenilikçi seçmek üzere oylama yapacak. Adaylık

best innovation to receive the 2012 World of Wipes Award. To

başvuru formu şu sitede yer alıyor:

download a nomination form, go to:

http://www.inda.org/events/wow12/WOW2012AwardNominationF

http://www.inda.org/events/wow12/WOW2012AwardNominationF

orm.pdf

orm.pdf

23


Haber / News

Bir Çocuğun Gülümsemesinden Daha Güzel Ne Olabilir? What Could be More Beautiful than the Smile of a Child? Uluslararası Oeko-Tex® Birliği’nin Facebook açılış yarışması çok büyük bir başarıya sahne oldu ve birçok genç aileyi mutlu etti The inaugural Facebook competition from the international Oeko-Tex® Association was a great success – and has made many young families happy Birden fazla dilde, keyifli bir “Teşekkür ederim!”, şu an Oeko-Tex®’in Zurich (sh) A delighted, multi-lingual “Thank you!” is currently the Facebook sayfasındaki (www.facebook.com/oekotex) en yaygın most common wall post on the Oeko-Tex® Facebook page, which duvar postası. Geçen yılın sonundan bu yana uluslararası Oeko-Tex® can be found under www.facebook.com/oekotex. Since the end of Birliği, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve last year, the international Oeko-Tex® Association has been a part of Portekizce destekli hayran sayfası ile dünyanın en büyük sosyal ağıthe world’s biggest social network – with their fan page supported nın bir parçası. in German, English, French, Italian, Spanish and Portuguese. The Bu yeni ortamın ilk adımları daha başarılı olamazdı; tıpkı bir bebeğin first steps in this new medium could not have been more successdoğması gibi. 160.000’in üzerinde bebek hediye seti ücretsiz olarak ful – just like the birth of a newborn baby. Over 160,000 baby gift Avrupa’nın dört bir yanındaki yeni ebeveynlere ebeler ve çocuk doksets were handed out free of charge to new parents by midwives torları aracılığıyla dağıtıldı. Set bir çocuk and paediatricians across Europe. Aside tulumu takımı veya mama önlüğü içerfrom a romper suit or bib that is free of mesinden ziyade zararlı maddeler içermiharmful substances, the set also conyor ve aynı zamanda Oeko-Tex® 100 tained information on the Oekotex® Standardı hakkında bilgi içeriyor; ne de Standard 100 – after all, textile safety is olsa tekstil ürünü güvenliği özellikle hasespecially important for sensitive baby sas bebek cildi için önemlidir. Hediye seti skin. The gift set also included an invitaFacebook açılış yarışmasına giriş için bir tion to enter the inaugural Facebook davet de içeriyordu. Yer almak için ebecompetition. To take part, parents had veynler, hayran sayfasına yavrularının to post photos of their offspring on the fotoğraflarını göndermek durumundaydı. fan page. The best photos – the ones En iyi, en çok “Beğen”e tıklanan, fotoğwith the most “Likes” – were awarded raflar hediyelerle ödüllendirildi ve bunlara prizes, with other valuable prizes also oy verenlere de diğer değerli hediyeler Uluslararası Oeko-Tek Birliği geçen yılın sonundan bu yana given away among those who voted. Facebook’un bir parçası ve şu an yaklaşık 1500 hayranı var. verildi. The result was impressive: 486 baby The international Oekotex Association has been a part of Facebook Sonuç etkileyiciydi: Her biri birbirinden since the end of last year, and now has almost 1,500 fans. photos were posted – each one cuter sevimli 486 bebek fotoğrafı postalandı. than the next. With 111 “Likes”, little 111 “Beğen”i ile Avusturya’dan küçük Alisa kazanan olarak ilan Alisa from Austria was declared the winner. Her family can now edildi. Artık ailesi, hediyeleri iPad’in zevkini çıkarabilir ve Facebook enjoy their prize of an iPad, and thanked the Facebook community topluluğuna özel bir fotoğraf ile teşekkür ettiler. Oeko-Tex® belgeli with a special photo. Amazon vouchers worth €100 and ten surürünleri içeren 10 sürpriz paket ve 100 € değerindeki Amazon prise packages containing products with Oeko-Tex® certification kuponları da diğerleri arasında İtalya’dan, İspanya’dan ve were also awarded to young families from Italy, Spain and Portugal, Portekiz’den genç ailelere hediye edildi. among others. ®

®

Tüketicilerle doğrudan temasta Oeko-Tex® Facebook Sayfası yaklaşık 1500 hayran kazandırdı. Uluslar arası Oeko-Tex® Birliği gelecekte de sosyal ağı kullanma niyetinde. Sayıları artan tüketicileri etkilemek, zararlı maddeler içermeyen tekstil ürünlerini test ve belgelendirme sistemi hakkında bilgilendirmek ve aynı zamanda onlarla doğrudan iletişim halinde olmak amaçlanıyor. Oeko-Tek® belgeli ürünlerin üreticileri de markalarını hayran sayfası aracılığıyla paylaşabilir ve tüketicilerle doğrudan temasın avantajını yakalayabilir. 26 şirket bu fırsatı kullandı.

In direct contact with consumers The Oeko-Tex® Facebook page has gained almost 1,500 fans. The international Oeko-Tex® Association also intends to use the social network in the future. The goal is to involve and inform increasing numbers of consumers on the testing and certification system for textiles that are free of harmful substances, and also to communicate with them directly. Manufacturers of products with Oeko-Tex® certification can also link to their brands through the fan page and take advantage of direct contact with consumers. 26 companies have already used this opportunity.

24


Haber / News

Sürdürülebilirlik için RadiciGroup’tan Çizgi Film ile Tanıtım RadiciGroup for Sustainability – The Cartoon RadiciGroup’un sürdürülebilirlik konusuna adanmış olan son kurumsal iletişim videosunun amacı, yalın ve doğrudan bir dil kullanarak, endüstriyel grubun sürdürülebilir gelişime olan bağlılığını anlatmak.

RadiciGroup officially presents its latest corporate communications video dedicated to the topic of sustainability. The goal of this project is to tell about the industrial Group's commitment to sustainable development using simple and direct language. Sürdürülebilirliğe yaklaşımını açıklamak için, RadiciGroup bir

To explain its approach to sustainability RadiciGroup has cre-

kısa çizgi film yarattı: Hissedarlara meselenin zorluklarını

ated a short cartoon. Five minutes of delightful animation

anlatan beş dakikalık bir animasyon. Grubun endüstriyel faa-

that tell the Group's stakeholders about its challenge. Two

liyetlerinin çevrede bıraktığı ayak izlerini azaltmak için Grup

characters, Lisa and Ettore, who use simple, direct language

genelinde üstlenilen sorumluluk, filmde doğrudan bir dil kul-

to describe the group-wide commitment to reduce the envi-

lanan iki karakter Lisa ve Ettore tarafından anlatılıyor.

ronmental footprint of its industrial activities. RadiciGroup

RadiciGroup, uzun zamandır tüm üretim zincirine uyguladığı

has long adopted a sustainability approach consisting of con-

somut eylemlerden oluşan bir sürdürülebilirlik anlayışını

crete actions applied to its entire production chain. From

benimsemiş durumda. Kim-yasallardan ham maddelere ve

chemicals to raw materials and synthetic fibres, all Group

sentetik ipliklere, Grubun tüm şirketleri sürdürülebilirlik çalış-

companies are engaged on the sustainability front. Here are

maları yapmaktalar. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen veya

just a few examples: developing products derived from

“İnsanlığın, günümüzün ihtiyaçlarını gelecekteki nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisinden ödün vermeden karşılayabilmelerini temin etmek için, gelişimi sürdürülebilir hale getirme becerisi vardır.” “Hümanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

26


Haber / News

grubun üretim zincirinden

renewable sources or manu-

gelen atıklardan ya da defolu

factured using rejects and

mallardan imal edilen ürünler

waste from the Group's pro-

geliştirmek; üretimin çoğu

duction chain; using clean

için temiz hidroelektrik enerji-

hydroelectric energy for most

si kullanmak; su ve hava gibi

of its production; and initiat-

değerli doğal kaynakları koru-

ing projects targeted at pro-

ma amaçlı projeler başlatmak

tecting

bu

verilecek

resources, such as water and

örneklerden yalnızca birkaçı.

the air. Not to mention adopt-

Tüm bunların yanında, çevre-

ing methods, such as Life

sel etkiler açısından ürün per-

Cycle Assessment (LCA), to

formansını ölçmek ve değer-

measure and quantify prod-

lendirmek

Yaşam

uct performance in terms of

Döngüsü Analizi (LCA / Life

environmental impact. All of

Cycle Assessment) gibi yön-

the above measures are part

çalışmalara

için

precious

natural

temler de benimsiyorlar. Yukarıdaki önlemlerin hepsi,

of the RadiciGroup “Operation Twenty4” sustainability pro-

RadiciGroup’un, sera gazı emisyonlarında %20lik bir azalma,

gramme, which provides for a 20% reduction in greenhouse

enerji tüketiminde %20lik bir düşüş, yenilenebilir kaynaklar-

gas emissions, a 20% decrease in energy consumption, a

dan elde edilen enerjide ve geri dönüştürülmüş maddelerin

20% increase in energy generated from renewable sources

kullanımında ise %20lik bir artış sağlayan “Ope-rasyon

and a 20% increase in the use of recycled materials.

Yirmi4” (Operation Twenty4) adlı sürdürülebilirlik programı-

The new corporate communications video was specifically

nın birer parçası.

conceived to introduce and accompany the RadiciGroup

Yeni kurumsal iletişim videosu özellikle RadiciGroup 2010

2010 Sustainabi-lity Report. The Group has prepared a

Sürdürüle-bilirlik Raporu’nu tanıtmak ve ona eşlik etmek

report annually since 2003 to communicate its activities and

üzere hazırlandı. Grup, 2003’ten bu yana faaliyetlerini ve bu

results on issues concerning corporate social responsibility.

faaliyetlerin kurumsal sosyal sorumluluğu ile ilgili konular

Starting with this year's Sustainability Report, RadiciGroup

üzerindeki sonuçlarını duyurmak amacıyla yıllık olarak rapor-

has been making the transition to reporting corporate

lar hazırlıyor. RadiciGroup, bu yılın Sürdürüle-bilirlik Raporu

responsibility following the Global Reporting Initiative (GRI)

ile başlayarak, kurumsal sorumluluk raporlarını mümkün

guidelines as closely as possible. GRI is an international

olduğunca

organization that produces the most widely recognized

Küresel

Raporlama

Girişimi

(GRI-

Global

27


Haber / News

Reporting Inıtiative) ilkeleri doğrultusunda hazırlamaya geçiş

framework for economic, environmental and social sustain-

yapıyor. GRI, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik

ability reporting, which has been adopted by major compa-

raporlamaları için en yaygın olarak tanınan sistemi üreten

nies worldwide. “Through this video we intend to simplify

uluslararası

the communication of our Group approach to sustainability,

bir

organizasyondur.“Bu

video

yoluyla,

Grubumuzun sürdürülebilirliğe olan yaklaşımını, önemsizleş-

without

trivializing

it,”

Filippo

Servalli,

RadiciGroup

tirmeden, basit bir şekilde anlatmak istedik” diyen

Marketing Manager said. “Since the very embryonic stage of

RadiciGroup Pazarlama Müdürü Filippo Servalli, “Projenin

the project, we have pursed the goal of finding a way to

daha başlangıç aşamalarından itibaren, Grubumuzun sürdü-

communicate our Group actions on the sustainability front

rülebilirlik cephesindeki eylemlerini yalnızca mühendislere ve

not only to engineers and experts but also to all our other

uzmanlara değil, aynı zamanda tüm hissedarlarımıza da

stakeholders. In order to achieve our objective, we chose a

anlatmanın bir yolunu bulma amacının peşinden koştuk. Bu

cartoon as the communication tool for our corporate video.

amaca ulaşmak için, şirket videomuzun iletişim aracı olarak

The cartoon provides a simple and direct way to communi-

çizgi filmi seçtik. Çizgi film, tabiatı gereği karmaşık olan ve

cate inherently complex matters, which are presented in a

Sürdürülebilirlik Raporumuzda daha teknik ve detaylı bir

more technical and detailed manner in our Sustainability

şekilde sunulan konuları, yalın ve doğrudan bir yolla anlatma-

Report. Furthermore, the Web, our preferred Group commu-

mızı sağlıyor. Dahası, yıllardır Grubumuzun tercih ettiği ileti-

nication channel for years now, provides a simple and direct

şim kanalı olan İnternet de, herkesin bu videoyu izlemesi için

way for anyone to view this video.” Using sustainability as a

kolay ve doğrudan bir yol sunuyor” açıklamasını yapmıştır.

tool for business, innovation and corporate culture. This is

Sürdürülebilirliği bir ticaret, yenilik ve kurum kültürü aracı

the challenge RadiciGroup is tackling, well aware of the

olarak kullanmak. Bu, RadiciGroup’un bir endüstrinin tüm

huge environmental, social and economic impact of the

yaşam döngüsü boyunca bulunduğu faaliyetlerin büyük çev-

activities of an industry during its entire life cycle and of the

resel, sosyal ve ekonomik etkisinin, ve ticarette sürdürülebilir

fact that a sustainable approach to doing business can make

bir yaklaşım benimsemenin gerçek bir fark yaratabileceğinin

a real difference.

farkında olarak, üstesinden gelmeyi göze aldığı bir meseledir. Lisa and Ettore Lisa ve Ettore

Lisa and Ettore are the characters in our cartoon. They were

Lisa ve Ettore çizgi filmimizin karakterleri. Yeni bir medya

developed by MoltiMedia fattoria digitale, a new media

ajansı olan MoltiMedia fattoria digitale tarafından geliştirildi-

agency, and designed by Corrado Colleoni. The two cartoon

ler ve Corrado Colleoni tarafından tasarlandılar. Bu iki çizgi

characters are animated using performance capture, a tech-

film karakteri, oyuncuların fiziksel performanslarının gerçek-

nique developed to translate the physical performance of

çi 3D dijital karakterlere dönüştürmek üzere geliştirilen ve

actors into the realistic motion of 3D digital characters and

animasyon film ve videolarda yaygın olarak kullanılan bir tek-

now widely used in animated films and videos.

nik olan performance capture teknolojisi kullanılarak canlan-

Thus Lisa and Ettore are the product of the same state-of-

dırıldılar. İşte Lisa ve Ettore, son jenerasyon video oyunlarını

the-art technology used to create the latest generation

üretmekte de kullanılan bu son model teknolojinin ürünleri-

videogames. This technology is a lot less expensive than film,

dir. Bu teknoloji filmden çok daha pahalıdır, fakat kalite açı-

but provides more than satisfactory results in terms of qual-

sından çok daha tatmin edicidir. Yalın bir dil ve somut hare-

ity. Using simple language and examples of concrete actions,

ket örnekleri kullanarak, Lisa ve Ettore beş dakika içinde sür-

Lisa and Ettore describe, in five minutes, what the sustain-

dürülebilirlik sorumluluğunun RadiciGroup gibi bir endüstri-

ability commitment means to an industrial enterprise such as

yel girişim için ne anlama geldiğini anlatıyor.

RadiciGroup.

28


Haber / News

51. Dornbirn-MFC Yapay Lif Kongresi, 19 – 21 Eylül 2012’de 51st Dornbirn-MFC Man-Made Fibers Congress at 19 – 21 September 2012 51. Dornbirn-MFC’de 2,5 günde 30’dan fazla münferit sunumla “Lif Yenilikleri (Sürdürülebilirlik)” liderliği elinde bulundururken, araba üreticilerinin ve tedarikçilerinin yoğun katılımı sebebiyle “Otomotivde Lifler ve Tekstiller (Mobilite)” 20 sunumla ikinci sırada bulunuyor.

With more than 30 individual presentations during all 2 ½ days “Fiber Innovations (Sustainability)” is leading, followed by some 20 on “Fibers and Textiles in Automotive (Mobility)” due to a strong participation of car manufacturers and their suppliers. 50. Dornbirn-MFC vesilesiyle, lif dünyasındaki değişiklikler açıkça fark edilir ve görünür hale geldi. 2012 için teknolojik yenilikler ve ilişkilerin daha fazla vurgulandığı ana tema seçiminde gelecekte karşılaşılacak güçlükler şimdiden belirlendi. Genel toplantı, açılış gününde, Almanya’dan Zukunftsinstitut Kelkheim tarafından düzenlenen “Mobilite 2050 – Trendler ve Senaryolar” konulu bir tartışmayı da içeren bir konferans ile başlayacak ve Almanya’dan Hochschule Niederrhein’in yine Alman bir Danışma Şirketi ile birlikte yürüttüğü “Tekstil ve Giysilerin Sürdürülebilir Tedarikinin Müşterilerin Satın Alma Davranışları üzerindeki Etkisi” konulu çalışma ile devam edecek. 2,5 günde 30’dan fazla münferit sunumla “Lif Yenilikleri (Sürdürülebilirlik)” liderliği elinde bulundururken, araba üreticilerinin ve tedarikçilerinin yoğun katılımı sebebiyle “Otomotivde Lifler ve Tekstiller (Mobilite)” 20 sunumla ikinci sırada bulunuyor. “Alışılmadık Lif Uygulamaları” konusu 15’ten fazla, “Çevresel Koruma için Yapay Lifler”, “Medikal Uygulamalar” ve “Teknik Nonwovenlar (Filtreleme, Membranlar)” konuları yaklaşık 10’ar sunumla temsil edilirken, “AB Araştırma Projeleri” konusu ise 4 sunumla temsil edilecek. Önde gelen lif imalatçılarının temsilcilerinden oluşan güçlü bir Japon temsilci heyeti de çeşitli ana konular üzerinden en son gelişmelerini sunacak. Gelecek yılların kongrelerinde de bu şekilde bölgelere odaklanılacak. Konferanslar hakkında ayrıntılı bilgi www.dornbirn-mfc.com.da yayınlanacak.

On occasion of the 50th Dornbirn-MFC the changes in our fiber world were clearly noticeable and visible. The future challenges are already accounted for in the choice of main themes for 2012 showing a more accentuated character of innovation and relevance. The plenary session will start on the opening day with a lecture including a discussion on the topic: “Mobility 2050 – Trends an Scenarios” held by the Zukunftsinstitut Kelkheim / Germany, followed by a study of the Hochschule Niederrhein / Germany together with a Consultant Company from Germany on the topic “Effects of a Sustainable Procurement of Textiles and Garments on the Purchase Behaviour of Consumers”. With more than 30 individual presentations during all 2 ½ days “Fiber Innovations (Sustainability)” is leading, followed by some 20 on “Fibers and Textiles in Automotive (Mobility)” due to a strong participation of car manufacturers and their suppliers. The topics “Unconventional Fiber Applications” with more than 15, “Man-made Fibers for Environmental Protection”, “Medical Applications” and “Technical Nonwovens (Filtration, Membranes)” will be represented with some 10 presentations each as well as “EU Research Projects” with 4. A strong Japanese delegation, consisting of representatives from leading fiber manufacturers will present its newest developments in the various main themes. These regional focuses will also be found in the congresses of the coming years. Further details of lectures will be published on our homepage www.dornbirn-mfc.com.

Yeni zorluklar yeni çözümler gerektirir Geçen yılın bulguları kongrenin yeniden düzenlenmesi için temel

New challenges need new solutions The last year’s findings serve as a basis for a realignment of the con-

30


Haber / News

oluşturdu. Yeni bir düşünme biçimi olarak canlandırmalar, gelecek zorluklara işaret edilmesi (iletişim, mobilite, sağlık hizmetleri, enerji tedariki, çevresel yönler) ve ayrıca yeni (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ve mevcut pazarların izlenmesi, iletişim platformumuzun sürekli gelişiminin birer parçası. Akademik araştırmalar, endüstri ve işleme zinciri ile ilgili konferanslarla global yapay liflerin buluşma noktası olan bu kongre bilgiyi taşıma, teknolojik yenilikler ve fikirler yaratma ve geleceği olumlu bir biçimde şekillendirmek üzere düzenlendi.

gress. Visionary studies as a new way of thinking, the addressing of future challenges (communication, mobility, health care, energy supply, environmental aspects) as well as the monitoring of new (BRIC) and existing markets are part of the continuous evolution of our communication platform. The meeting point of the global manmade fibers’ world with lectures from academic research, industry and the processing chain is designated to convey knowledge, create innovation and ideas, to shape the future in a positive way.

Yenilenmiş tanıtım görünümü 50 yıllık jübilenin ardından “geleceğe uyumlu”nun görselleşmiş hali olan yeniden düzenlemenin amaçları arasında, kongrenin geleceğe odaklı organizasyonunu yansıtan yenilenmiş bir tanıtım görünümü de yer alıyor. İlk adım olarak, bu iddiayı yansıtan yeni bir logo geliştirildi: uluslararası yapay lif dünyasının buluşma noktası, daha fazla dinamiklik, daha fazla bilgi ve daha fazla teknolojik yenilik. Bu yeni logo reklamlar ve (ön) program klasöründe de kullanılacak.

Modernised promotional appearance The objective of the visual translation of the “fit for the future” realignment after the 50 year jubilee includes is to show a new, modernised promotional appearance that reflects the future oriented organisation of the congress. In a first step a new logo has been developed that reflects the claim: meeting point of the international man-made fiber world, more dynamics, information and innovation. This new logo will be used for advertisements and the (preliminary) programme folder, too.

Yeni jenerasyonun daha güçlü bir şekilde hissedilen varlığı Avrupa, dünyanın en yoğun araştırma enstitüleri ve üniversiteleri ağına sahip. Bu potansiyelden daha iyi bir şekilde faydalanmaya çalışılıyor, çünkü bilgide liderlik, rekabette sürdürülebilir avantajların (tek) kaynağıdır. Son birkaç yıldan beri DornbirnMFC’da genç ziyaretçilerin payı artmakta. Bu trend akademik araştırmalar ve endüstri tarafından desteklenmekte. İlk kez, genel toplantı sonunda 6 öğrencinin araştırmalarının kısa versiyonlarını sunma fırsatı bulacakları sözde bir poster-sunum gerçekleştirecek.. Ayrıca öğrencilerle ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirebilmek için yeterli zamanı sağlamak üzere Kulturhaus fuayesinde posterler için özel bir alan da ayrılacak.

Stronger presence of young generation Europe has the densest network of research institutes and universities in the world. We want to make better use of this potential because a lead in knowledge is the (only) source of sustainable advantages in competition.Since a few years the share of younger visitors of the Dornbirn-MFC is increasing. This trend has been supported by academic research and industry. For the first time we are going to have a so called poster-session at the end of the plenary meeting, whereby 6 students will have the opportunity to present a short version of their research work. Space for posters will also be dedicated in the foyer of the Kulturhaus to allow sufficient time for a detailed discussion with the students.

VDA ile daha fazla işbirliği “Otomotivde tekstiller” çalışma grubu oturumu, 51. DOrnbirnMFC’in açılışından bir gün önce Dornbirn’de gerçekleştirilecek. Bu durum, bu öncü endüstride ve tedarikçilerinde yapay liflerin kullanımı konusu üzerine en son bilgileri almak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Dornbirn’e bu türde daha fazla etkinlik getirilmesi planlanıyor.

Further Cooperation with VDA The session of the working group “Textiles in Automotive” will take place in Dornbirn one day prior to the opening of the 51st Dornbirn-MFC. This offers an excellent opportunity to obtain latest information on the topic of use of man-made fibers in this lead industry and their suppliers. We are planning to bring more events of this kind to Dornbirn.

Erken katılım avantajı Uzmanlar tarafından yapılacak 100’den fazla sunumla, uluslararası yapay lif dünyasının son trendlerini ve gelişmelerini tecrübe edin! 30 ülkeden 700’den fazla katılımcının bu eşsiz öncü etkinliği gelecek teknolojik yenilikler için bir iletişim platformu olarak kullanmak üzere bu yıl Dornbirn’e gelmesi bekleniyor. 31 Mayıs 2012’ye kadar yapılacak kayıtlarda erken katılım avantajı sunulacak.

Make use of the early bird bonus Experience the latest developments and trends of the international man-made fibers world in more than 100 presentations by experts! More than 700 participants from 30 countries are expected this year in Dornbirn to use this unique lead event as a communication platform for future innovations. For registration until 31st May 2012 an early bird bonus will be offered.

31


Haber / News Salon : 12 Stand No: 1206 / A

Crealet AG Techtextil Kuzey Amerika 2012’de Crealet AG at Techtextil North America 2012 Crealet, Techtextil Kuzey Amerika’da Stand No: 1330’da yeni elektronik bobin sağma aygıtlarını tanıtacak.

At Techtextil North America Crealet will present on stand no. 1330 the new electronic bobbin let-off devices. 24-26 Nisan 2012 tarihleri arasında Georgia Dünya Kongre

9. Techtextil North America at April 24-26, 2012, at the Georgia

Merkezi, Atlanta/ Georgia’da gerçekleşecek 9. Techtextil Kuzey

World Congress Center, Atlanta, Georgia. Crealet is well known

Amerika’ya katılan Crealet, ürünleri zorlayıcı kumaşlarda yüksek

as a specialist for development and construction of creative warp

kalite elde etmek ve bu kaliteyi sürdürmek için kullanılan doku-

feed solutions for weaving machines whose products are used

ma makineleri için yaratıcı çözgü beslemesi çözümleri geliştirme

successfully to improve and maintain a high quality standard on

üretme konusunda uz-

demanding fabrics. App-

manlığı

ile

tanınıyor.

lications are technical

Uygulamaları

arasında

textiles for industrial use,

endüstriyel, medikal veya

medical or hygienic use,

hijyenik kullanım için tek-

protective textiles, geot-

nik tekstiller, koruyucu

extiles for building and

tekstiller, inşaat ve mimari

architectural

amaçlar için jeotekstiller

and others.

bulunuyor. Bu sektörde

The result of our long

uzun yıllar edindiği tecrü-

experience in this sector

benin

sonucu,

purposes

çözgü

is an impressive range of

sağma sürücüleri, levent

products: Warp let-off

standları ve benzeri ekip-

drives, beam stands and

manlarda

uzmanlaşan

similar equipment. At

Crealet, Techtextil Kuzey

Techtextil North America

Amerika’da Stand no.

Crealet will present on

1330’da yeni elektronik

stand no. 1330 the new

bobin sağma aygıtlarını

electronic bobbin let-off

tanıtacak.

devices.

Elektronik bobin gevşetme ünitesi dolu bobinden boş

The electronic bobbin let-off unit keeps a constant tension

bobine gerilimi sabit tutmayı sağlar

from full to empty bobbin.

Sabit gerilim, bobin çapına bakmaksızın sıkı bir leno kenar üret-

Constant tension is essential to produce a tight leno selvedge

men için son derece gereklidir. Bobin gevşetme en çok kenar

regardless of the bobbin diameter. The bobbin let-off is mostly

dokumada kullanılır, fakat aynı zamanda farklı renkte ve iplik

used for selvedge weaving, but it can also be used for addition-

numarasında ek fantezi iplik üretiminde de kullanılabilir. Kenarlar

al fancy yarn threads with a different color or yarn count.

genellikle yapımda veya dokumada, ya da ikisinde birden kuma-

Selvedges often differ from the body of the fabric in construction

şın gövdesinden farklılık gösteri. Bu yüzden kenar iplikleri ayrı

or weave, or both.

flanşlı bobinlerde dokunur. Bazen kenarlar da fantezi efektler içe-

Therefore the selvedge threads are wound on separate flanged

rebilir veya üzerlerine marka isimleri ya da kumaş özellikleri

bobbins. Sometimes selvedges may also contain fancy effects or

dokunmuş olabilir. Tüm bunlar için sabit iplik gerilimi son derece

may have brand names or fabric descriptions woven into them.

önemlidir.

For all this a constant yarn tension is very important.

32


Istanbul SheratonIstanbulAtakoyHotel

10| 11May2012 CONFERENCETOPICS Macroand microeconomicoutlook Hygiene,personal care and medicalmarkets Industrial,TechnicalandAutomotivenonwovens Innovationand regulation Emergingtrends inmachineryand rawmaterials

Afterthesuccessofthe2010

CONFIRMEDSPEAKERS

ispleasedtoofferthefirst nonwovensindustryeventof itskindintheEurasiaregion in2012.

MustafaMente,TurkishExportersAssembly BernaYalcin,HayatPersonalCare AnilKirhalli,KansanMachinery PeterHartwig,DirectorZiegler GeorgeKellie,KellieSolutions

NonwovensSymposiumin Bavenowhichdrewmore than200delegates,EDANA

EXHIBITIONOPPORTUNITIES! Establishnewbusinesscontacts Promoteyourcompanybrandtoaglobalaudience Launchanddemonstrate newtechnologies,productsandservices Savetimeandmoney

Av.HerrmannDebroux46 1160Brussels–Belgium t.+3227349310 f.+3227333518

marcela.cuni@edana.org

International Association Serving the Nonwovens & Related Industries

www.edana.org

Formoreinformationaboutthe Symposium visit the “Events” sectionof our website:www.edana.org


Haber / News

Dow’dan Yeni Deneysel Reçine New Experimental Resin from Dow Dow Europe GmbH, hemen yayım için dökme film uygulamalarına yönelik yeni deneysel MDPE reçinesini sundu.

Dow Europe GmbH presented its new MDPE resin for cast film applications Kendini mevcut ve yeni gelişen sektör eğilimlerine paralel maliyet-etkin, yenilikçi çözümler yaratmaya adayan Dow Europe GmbH, dökme film uygulamalarına uygun yeni deneysel orta yoğunluklu polietilen (MDPE) reçine ile yüksek derecede dolgulu bileşiklere yönelik taşıyıcı reçineyi tanıttı. Mükemmel delinme mukavemeti ile birleşen hassas bir üstün tutulma dengesi sunan yeni XZ 89462.00 reçinesi, hijyenik film uygulamaları için mükemmel bir seçenektir. Dow Performance Plastics Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Hijyen ve Medikal Pazarlama Direktörü Peter Heydasch, bu durumu “Bugünün hijyen sektörünün hammaddeleri, kaynağını filmin kolay işlenme özelliği korunurken, daha fazla sürdürebilir performans ve daha ileri hassas ölçüm potansiyeli talebini yanıtlayacak şekilde tasarlanmış ürün yenileştirmeden alıyor. Dow’un yeni deneysel polietilen reçinesi, mükemmel ekstrüzyon sonuçları ve işlenebilirlik sunarken, geliştirilmiş tutulma ve sıcaklık mukavemeti özelliklerine sahip bir reçine için şu ana kadar ulaşılması çok çetin olan spesifik sektör ihtiyacına yanıt veriyor” açıkladı. Orta derecedeki yoğunluğu sayesinde, bu yeni XZ 89462.00 reçinesi film bütünlüğünü korumaya yardım ediyor ve sıcak erimiş yapışkan ile temas ettiğinde hasarı önemli ölçüde azaltabiliyor. Reçinenin geliştirilmiş tutulumu, çocuk bezi yapım süreci sırasında filmin şeklini korumaya yardım ediyor. Çözelti aynı zamanda kolaylıkla diğer LLDPE, HDPE ve LDPE kalitelerle veya polipropilen ile kombine edilerek harmanlanabiliyor. Bu reçine, dökme film ekipmanında kolayca işlenerek ve dönüştürücünün ihtiyaçlarına yönelik daha hassas ölçüm yapma potansiyeli sağlayarak, tanınmış film üreticileri tarafından başarıyla test edilip onaylandı. XZ 89462.00 reçinesi, özellikle bebek bezlerinde hava geçirgen film ile kadın hijyen pedleri ve yetişkinlerde idrar tutamama sorunu için kullanılan pedlerde hava geçirgen olmayan filmin yanı sıra hava geçirgen filmlere yönelik kalsiyum karbonat bileşimi için tasarlandı. Bu reçine, mükemmel optik özellikler sunduğu gıda ambalajlama gibi uygulamalar için de uygundur. Dow laboratuar testleri, düşük yoğunluklu LLDPE reçinelerine kıyasla, bu yeni reçinenin daha düşük bir çekme ve daha gelişmiş bir gözenek oluşumu sağlayarak sektörün ruhsatlı basım talebine de hitap edebileceğini kanıtladı.

Committed to developing cost-efficient, innovative solutions that align with current and emerging industry trends, Dow Europe GmbH has announced today the introduction of a new experimental medium density polyethylene (MDPE) resin suitable for cast film applications as well as carrier resin for highly filled compounds. Offering a fine balance of superior stiffness in combination with excellent puncture resistance, the new XZ 89462.00 resin is an excellent option for hygiene film applications. “Today’s raw materials for the hygiene industry are driven by product innovation designed to answer the call for greater sustainable performance and further downgauging potential, while maintaining film easy processing,” explains Peter Heydasch, marketing director for Hygiene & Medical in Europe, Middle East and Africa, Dow Performance Plastics. “Dow’s new experimental polyethylene resin responds to a specific industry need, so far difficult to reach, for a resin with improved stiffness and temperature resistance properties while offering excellent extruder output and processability”. Due to its medium density, this new XZ 89462.00 resin can help preserve film integrity and substantially reduce damage when it comes in contact with hot melt adhesive. The resin’s improved stiffness helps maintain the film in shape during the diaper assembly process. The solution can also be easily blended with other LLDPE, HDPE and LDPE grades or in combination with polypropylene. The resin was successfully tested and validated by established film manufacturers, delivering easy processing on cast film equipment and further downgauging potential to address converter’s needs. The XZ 89462.00 resin is designed particularly for breathable film in baby diapers, non-breathable film including feminine hygiene pads and adult incontinence pads, and calcium carbonate compound for breathable film. The resin is also suitable for applications such as food packaging for which it offers excellent optical properties. Dow laboratory tests have demonstrated that in comparison to lower density LLDPE resins, the new resin can also address the industry demand for registered printing, providing a lower shrinkage and improved pore formation.

34


Haber / News

Huggies ve Bebek Bezi Bankası Kızılhaç’a Bebek Bezi Bağışlıyor Huggies, Diaper Bank Donate Diapers to Red Cross Afetler sırasında Kuzey Amerikalı ailelerin bebek bezlerine erişim sağlama çabası için Ulusal Bebek Bezi Bankası Ağı (NDBN) ve Huggies markası, afet yardım çabalarına destek olarak Amerikan Kızılhaç’ına bir milyon bebek bezi bağışlama sözü verdi.

Such as the recent tornadoes impacting the Midwest and Southeast regions of the US, the National Diaper Bank Network and the Huggies brand have pledged to donate one million diapers to American Red Cross to support them in their disaster relief efforts. Amerika Birleşik Devletleri’nin orta batı ve güneydoğu bölgeleri-

In an effort to provide North American families access to diapers

ni etkileyen son kasırgalar gibi feci afetler sırasında Kuzey

during times of catastrophic disasters, such as the recent torna-

Amerikalı ailelerin bebek bezlerine erişim sağlama çabası için

does impacting the Midwest and Southeast regions of the US, the

Ulusal Bebek Bezi Bankası Ağı (NDBN) ve Huggies markası, afet

National Diaper Bank Network and the Huggies brand have

yardım çabalarına destek olarak Amerikan Kızılhaç’ına bir milyon

pledged to donate one million diapers to American Red Cross to

bebek bezi bağışlama sözü verdi.

support them in their disaster relief efforts. "We stand ready to

NDBN Yönetim Kurulu Üyesi ve Müdür Joanne Goldblum;

lend a hand to the American Red Cross and those families in their

"Amerikan Kızılhaç’ına ve o ailelere

time of need," says Joanne Goldblum,

ihtiyaç anlarında el vermek için hazı-

executive director of the National

rız. Huggies markası ile ortaklığımız

Diaper Bank Network. "Through our

ve onların Every Little Bottom girişim-

partnership with the Huggies brand

leri sayesinde, Amerikan Kızılhaç’ına

and their Every Little Bottom initiative,

ve ister son kasırgalardan ister gele-

we are pledging to help the American

cekte meydana gelebilecek herhangi

Red Cross and families impacted by

bir doğal afetten etkilenmesi söz

either the recent tornadoes or any

konusu ailelere yardım etmeye söz

future natural disasters that may take

veriyoruz” dedi.

place." In response to the recent tor-

Son kasırgalara karşılık NDBN ve

nadoes, the NDBN and the Huggies

Huggies

Amerikan

brand have pledged to the American

Kızılhaç’ına 1 milyon kadar Huggies

Red Cross that up to one million

marka bebek bezinin ihtiyaç anların-

Huggies brand diapers will be available

da bebeklerine özen gösterebilmeleri

for distribution to North American

ve bebek bezi gibi en temel gereklilik-

families during times of need to

leri temin edebilmelerini sağlamak

ensure they are able to care for their

markası,

üzere Kuzey Amerikalı ailelere dağıtıma hazır olacağına dair söz

babies and provide the most basic necessities, such as diapers. The

verdi. Huggies marka bebek bezi taahhütü, Kimberly-Clark’ın

Huggies brand diaper pledge is in addition to the $1.5 million

Amerikan Kızılhaç yıllık afet bağış programına yaptığı 1,5 milyon

financial commitment Kimberly-Clark has made to the American

$’lık para taahhütüne ek olaraktır. Kimberly-Clark ve Huggies

Red Cross Annual Disaster Giving Program. Together, Kimberly-

markası birlikte, Amerikan Kızılhaç ortaklıkları sayesinde devam

Clark and the Huggies brand will monitor ongoing relief efforts

eden yardım çabalarını gözleyecek ve nerede mümkünse o ailele-

through its American Red Cross partnership and, where possible,

re ve son kasırga tahribatının sonrasında yeniden yapılandıran

continue to assist those families and communities rebuild in the

topluluklara yardımcı olmaya devam edecek.

aftermath of the recent tornado devastation.

35


Haber / News

Kotex, Milyar Dolar Hedefine Ulaştı Kotex Hits Billion Dollar Mark Kimberly-Clark’ın Kotex markası, birbirini izleyen iki yıl bayan bakım alanında ciddi büyüme ile 2011 yılında milyar dolar küresel net satış hedefini aştı. Bu kilometre taşı ile Kotex markası, paketli tüketim malları markaları arasında en üst sıraya yükseliyor.

Kimberly-Clark’s Kotex brand crossed the billion-dollar global net sales mark in 2011, following two consecutive years of significant growth in the feminine care category. With this milestone, the Kotex brand enters the top tier of consumer packaged goods brands with more than $1 billion in net sales. Kotex markası, şirketin diğer birer milyar dolarlık markaları; Kimberly-

The Kotex brand joins the company's other four billion-dollar

Clark, Huggies, Kleenex ve Scott’a katılıyor. Kotex’ten güçlü sonuçlar,

brands—Kimberly-Clark, Huggies, Kleenex and Scott. The strong

geçtiğimiz iki yılda K-C’nin küresel bayan bakım işindeki iki basamak-

results from Kotex have driven double-digit compound annual net

lı rakamlara ulaşan birleşik yıllık net satış büyümesini yönetti. Aynısı,

sales growth for K-C’s global feminine care business over the last two

Kotex markasının pazar paylarını yaklaşık üç puan artıran Kuzey

years. The same is true for the Kotex brand in North America, where

Amerika bölgesi için de geçerlidir.

market shares have also improved by nearly three points.

Yetişkin ve Bayan Bakımı Kuzey Amerika Başkan Vekili Jay Gottleib;

“Kimberly-Clark invented the feminine care category with the Kotex

“Kimberly-Clark, 90 yıldan daha fazla süre önce Kotex markasıyla

brand more than 90 years ago and continues to drive category

bayan bakım kategorisini icat etti ve ürün ile pazarlama yenilikleri

growth through product and marketing innovation,” says Jay

sayesinde kategori büyümesini yönetmeye devam ediyor. Bu başarı,

Gottleib, vice president, adult & feminine care, North America. “This

Kotex markasının dünya çapındaki milyonlarca sadakatli bayanla oluş-

achievement reflects the strong, life-long relationships the Kotex

turduğu güçlü, uzun ömürlü ilişkilerini yansıtıyor” dedi.

brand has forged with millions of loyal women worldwide.”

Küresel büyümeyi yönetmek için Kotex markası; Avustralya ve Kuzey

To drive global growth, the Kotex brand is embracing colorful, bold

Amerika’da U by Kotex, Meksika’da Kotex Unika, Asya/Pasifik bölge-

designs that distinguish Kotex brand products from the bland, tradi-

sinde Kotex Luxe ve İsrail’de

tional look of feminine care,

Kotex Design’ı içeren, ürünleri

including U by Kotex in Australia

bayan bakımın nazik, geleneksel

and North America, Kotex Unika

görünümünden ayıran, renkli,

in Mexico, Kotex Luxe in the

cesur tasarımları benimsiyor,

Asia/Pacific region and Kotex

anneleri kızlarıyla başlangıçta o

Design in Israel; empowering

önemli “ilk periyot” konuşması-

moms to have that important

nı yapmaya cesaretlendiriyor ve

“first period” conversation with

özellikle daha genç kızlar için

their daughters early on and

tasarlanmış; Kuzey Amerika’da

launching products designed

U by Kotex Tween, Rusya,

especially for younger girls like U

Güney Afrika ve İsrail’de Kotex Young ve Latin Amerika’da Kotex

by Kotex Tween in North America, Kotex Young in Russia, South

Teen gibi ürünler piyasaya sürüyor, bayanları gerçeğin ne olduğunu

Africa and Israel, and Kotex Teen in Latin America and taking a posi-

savunmaya cesaretlendiren Kuzey Amerika’daki Kotex Doğal Denge

tive, optimistic approach to feminine care advertising and marketing

yeni ticari programını içeren; bayanların gerçek tecrübelerini yansıtan,

that reflects real women's experiences, celebrates their individuality

benzersizliklerini kutlayan ve kadınların sağlığı hakkında içten, açık bir

and fosters an honest, open conversation about women’s health,

sohbet güden tanıtımlar yapıp pazarlayarak bayan bakımına pozitif,

including a new commercial program for Kotex Natural Balance in

iyimser bir yaklaşım üstleniyor. Küresel Yetişkin ve Bayan Bakım

North America which encourages women to stand up for what’s real.

Sektörü Başkan Vekili Giuseppina Buonfantino; “Kategoriyi yaratan

“The company that created the category is now redefining feminine

şirket şimdi bayan bakımını cesur ürünler ve gerçek sohbetler ile yeni-

care with bold products and real talk,” says Giuseppina Buonfantino,

den tanımlıyor.” diyor. “Kimberly-Clark, bayanların ihtiyaçlarını karşı-

vice president, Global Adult & Feminine Care Sector. “Kimberly-Clark

lamak ve ayrıca bayan bakım işimizi dünya çapında büyütmek için

will continue to develop innovative solutions to meet women’s needs

yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek.”

and further grow our feminine care business worldwide.”

36


;LRZ[PS:LY]PZ2VSSǸ[P Akatlar Mah. Meydan Sk. No:16/4-6 3L]LU[ǦZ[HUI\S Te el : 00 90 (212) 351 20 75 Fax: 0 00 90 (212) 351 09 63 E-mail: info@tekstilservis.com

MĂźmessilili OlduÄ&#x;umuz u muzz TTĂźm uÄ&#x;um ßßm Firmalarla Firmala ITM 2012’ 2012’deyiz. deyiz. Her tĂźrlĂź tekstil uygulamalarÄą için hava ile vakuum yaratan ve ipliÄ&#x;i emen tabancalarr, pnĂśmatik olarak çalĹșan kesiciler. www.aircomponents.de

SSpuunbbond, spunlace vve kesik elyaf non w nonwoven tesisleri için traansport bantlarĹ. Tßlbent ß olușumunnu desteekleyen, ku kkurutma ve șeekillenndirme için kullaanĹlan nĹlan seentetik veya y metal bantlar. ww w .albintt.com ww

EndĂźstriyel tekstil için otomasyon ve lojistik sistemleri. www.autefa-ďŹ laments.de

Kesik elyaf ve tow tesisleri için balya presleri. www.autefa.com

30 ile 360 mm çapÄąnda Ekstruderler (10 ile 6.000 kg/saat kapasiteli) Eriyik ďŹ ltreleri Polyesterr, Polyamid 6 ve 66, Polypropilen ve diÄ&#x;er sentetik iplikler için Ăźretim tesisleri. www.bbeng.de

ďŹ nisĂśr Ä°plik Ăźretimi için apron, maan ĚŚon, a ďŹ nis s , penyĂśz, ovalama hortumu h u ve sÄąrÄąmlar sÄąrÄąmla .

Nanospider adÄą altÄąnda endĂźstriyel ve laboratuar boyutunda nanoelyaf kaplama makineleri. www.elmarco.com

Dikiș, dokuma, çÜzgß ve aktarma makineleri için elektronik iplik kontrol tertibatlarĹ. www.eltex.se

Ä°plik Ăźretim dĂźzeleri. Spunlace jet stripleri, Akrilik ve karbon elyafÄą dĂźzeleri, Spunbond / Meltblown dĂźzeleri, dĂźze kontrol istasyonlarÄą. www.enkatecnica.com

Termoplastik elastom elastomer folyeler,r eriyik yapĹșkan ve nefes alan ak ktif membr ra folyeler. aktif membran ww w .epurrex.de ww

Her tßrlß endßstriyel, sentetik elyaf,iplik uygulamalarĹ için laboratuar tesisleri, Pilot tesis imalatĹ. Vakum proliz fĹrĹnlarĹ imalatĹ, TEG solvent temizleme istasyonlarĹ imalatĹ. ourne-polymertechnik.de www.fourne-p

Katlama ve aktarma makineleri, BCF-son sarÄąm makineleri, Alexander bobin makineleri,havalÄą punta makineleri. www.gilbos.com

Spin ďŹ niČ™, kone yaÄ&#x;larÄą ve aplikatĂśr kÄąlavuzlarÄą. www.goulston.com

DikiČ™ ipliÄ&#x;i avivaj maddeler maddeleriri ve uygulama uyggulama tertiba ter tlarÄą, boyah ahane yaardÄąmcÄą tekstil kimyasallarÄą y ve boya endĂźstrisi içinn k yasaallar. kim www.ggraf-cheemie.com

Polyamid 6 Polimerizasyon lim imerizasyon tesisi. www.hhiscien.com i

Proses ďŹ ltreleri ve ďŹ ltre elemanlarÄą. www.hydac.de

Liftronic yßk ve bobin tașĹma tertibatlarĹ. www.indevagroup.com

Polimerizasyon ve Sentetikk iplik Ăźretim Ăźrett tesisleri Polimerizasyon (Polyesterr, Pool o yamid ve Polipropilen) Poliproo Friksiyonluu tekstĂźre tekstĂźrre makineleri, makinele , Ăźretim ve P Polimer v preparasyon prepaarasyon pompalarÄą. poo SSentetik enntetik iplikler ve bantlar için otoma otomatik sarÄącÄąlarr, Bant tesisleri, çift bĂźk kĂźm maki n bĂźkĂźm makineleri. MonoďŹ ďŹ lament tesisleri. www.barmaag.oerlik kontextile.c g.oerlikontextile.com

Sentetik ellyaff Ăźre Ăźretim tim tesisleri, BCF halÄą ipliÄ&#x;i ßßretim etim te tesisleri. oerliko ikonte ntextile textile.com www.neumag.oerlikontextile.com

HalÄą ipliÄ&#x;i için ďŹ kse (Heat-Setting) tesisleri. www.power-heat-set.com

Spunbond ve meltblown tesisleri. www.reicoďŹ l.com

SÄąccak cak plakkalar, Godetler (Äąs (ÄąsÄątmalÄą sÄątmalÄą ve sÄątmalÄą ve soÄ&#x;utmalÄą), soÄ&#x;utm ma IsÄątÄącÄą elemanl arÄą (hot pin ve plakalar), plaak elemanlarÄą TEEX2000-L laboratuar atuar içinn tekstĂźree makinasÄą, On-line gĂśrrĂźntĂźlem rĂźntĂźlem me sistemlle leri (ipplikk tansiyonu ve boobin obin yoÄ&#x;u Ä&#x;unluÄ&#x;u koon ontrolĂź için). www.retech w h.ch

Filtre bantlarÄą, teelleri e vee elemanlarÄą. www.koerner .koerr -gm mbh.de

Kamgarn gĂśbek ve dĂźz penyĂśz çĹtalarÄą, hazÄąr iÄ&#x;neli çekme kasetleri, baretlerr, baret tamir sistemi, cÄąmbar yĂźksĂźkleri, ramĂśz zinciri için iÄ&#x;ne ve iÄ&#x;neli plakalar. www.schmauser.com

Nonwoven ĹsĹl ișlem ve termo bonding tesisleri. www.schottmeissner.de

Ultrasonikk kesme kkesm esmee ve v birleștirme tertiba te tlarĹ. rĹ Dokunmuș veeyaa no nonw nwoven her tßrlß sentetik nonwoven kumaș kesme sme ve sar sarma makin makineleri. www.sp .spoole oolex.co x.com

Polietilen len’de ’denn mamul m Polipropilen ve Polietilen’den komple çuvall Ăźretim Ăźret m tesisleri, tesi esisleri, PE-ďŹ le çuval dookuma okumaa m makineleri. PP-konteyner ddokum dokuma makineleri. PP iç için in reje rejenere ene tesisleri Laminee tes Lamin tesisleri sleri, laboratuar cihazlarÄą, AAD-star -starKON KON vali torba Ăźretim tesisleri. AD-starKON CB CB-starKON alĹșveriČ™ çantasÄą, PP-starKON pinch bottom torbalarÄą. www.starlinger.com

INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING

Star t linger inger ger

Gravimetrik dozaj tertibatlarÄą. www.syncro.st

Nonwoven ve tekstil endßstrisi için gravßr desen silindirleri. www.ungricht.de

Tekstil endßstrisi için klima tesisleri. www.yit.de

Kamgarn ve straygarn için harman yaÄ&#x;larÄą, antistatikler, su boyalarÄą, tebeČ™irler. www.stephensongroup.co.uk


Haber / News

Fiberweb’den Climat Çatı Kaplama Aksesuarları Fiberweb New Line of Premium Roofing Accessories Climat, kompleks teknik tekstillerin üretiminde 30 yıllık tecrübeye dayalı, kapsamlı bir buhar geçirgen çatı ve duvar membranları yanı sıra buhar kontrol yüzeyleri sistemidir.

Climat is a comprehensive system of vapor permeable roof and wall membranes as well as vapor control layers that are based on three decades of experience in the production of complex technical nonwoven fabrics. Fiberweb, Climat marka adı altında yeni bir çatı kaplama aksesu-

Fiberweb has launched a new line of premium roofing acces-

arları hattı kurdu.

sories under the brand name Climat. Climat is a comprehensive

Climat, kompleks teknik tekstillerin üretiminde 30 yıllık tecrübe-

system of vapor permeable roof and wall membranes as well as

ye dayalı, kapsamlı bir buhar geçirgen çatı ve duvar membranları

vapor control layers that are based on three decades of experi-

yanı sıra buhar kontrol yüzeyleri sistemidir. Çeşitlilik, inşaat kapla-

ence in the production of complex technical nonwoven fabrics.

malarının üretim ve uygulamasında, pazarın en iyi tanınan isimle-

The range is based on decades of experience in manufacturing

rinden bazılarına özel etiket çözümler sunmada yılların tecrübesi-

and the application of building laminates in providing private

ne dayanır.

label solutions to some of the most well recognized names in the

Climat sayesinde Fiberweb’in Avrupa inşaat bölümünün artık,

market. With Climat, Fiberweb’s European building segment

yeni bölümlere (örneğin; ulusal inşaat tüccarları) üstün kalite ve

now has its own brand, relying on a strong collaboration

hizmet vermek için son pazara daha fazla yakınlık kazandıran,

between manufacturing specialists and application professionals

üretim uzmanları ve uygulama profesyonellerinin güçlü işbirliğine

to serve new segments (i.e. national building merchants) with

dayanan kendi markası bulunuyor.

superior quality and service gaining closer proximity to the end

Çatının ve duvar membranlarının bütün kritik bileşenleri

market. All critical components of the roof and wall membranes

Almanya’da, Fiberweb Berlin GmbH’de, en son malzeme ve üre-

will be manufactured in Germany at Fiberweb Berlin GmbH,

tim uzmanlığı işbirliğinde üretilecek.

incorporating the very latest in material and production expertise.

Buhar geçirgen çatı altı destek çeşitleri, direkt ticaretten tecrübe-

The range of vapor permeable roof underlays is designed to meet

li teknik uzmanların ses uzmanlığı ile birleşik haldeki üstün ürün

the market demands for superior product quality combined with

kalitesi yönündeki pazar taleplerini karşılamak için tasarlanıyor.

sound expertise from experienced technical experts directly from

Fiberweb Berlin GmbH; “Made in Germany” kalitesi ve özel eti-

the trade. Fiberweb Berlin GmbH is recognized for quality “made

ket buhar geçirgen çatı altı destekleriyle buhar kontrol yüzeylerin-

in Germany” and as a European market leader in private label

de bir Avrupa pazar lideri olarak tanınıyor.

vapor permeable roof underlays and vapor control layers.

Climat çeşitlerinin seçkin bir özelliği; Linopore UV+ olarak bilinen

One of the exclusive features of the Climat range relates to the

son nesil “işleyen film” teknolojisi ile bağlantılı olmasıdır. Bu

latest generation of “functioning film” technology known as

Fiberweb patentli teknoloji; eş zamanlı olarak suyun girmesine

Linopore UV+. This Fiberweb patented technology offers an SD

karşı koruyucu bir yüzey sağlarken 0,02 metre bir SD değeri veren

value of 0.02 meters offering exceptional vapor permeability

olağanüstü buhar geçirgenliği sunuyor.

while simultaneously providing a protective layer against water

EN 13859 doğrultusundaki yaşlandırma testlerinde Climat ürün-

ingress. In aging tests in line with the European norm EN 13859,

leri gerekliliklerin %40’ından fazlasını aştı, testler Linopore UV+

Climat products surpassed the requirements by more than 40%,

teknolojili Climat ürünlerini sınıflarındaki ürünler arasında en

placing Climat products with Linopore UV+ technology among

dayanıklı yere koydu.

the most rugged and durable products in their class.

38


Haber / News

Sandler, Elektrik Süpürgesi Torbası Pazarını Hedefliyor Sandler Targets Vacuum Cleaner Bag Market Sandler’ın sentetik elektrik süpürgesi torbası alanındaki en son geliştirme çalışması; laktik asit esaslı bir polimer olan ve mısır gibi yenilenebilir kaynaklardan yapılan PLA kullanıyor..

Sandler’s latemst development in the field of synthetic vacuum cleaner bags uses PLA, a polymer based on lactic acid and is made of renewable resources such as corn. Nonwoven üreticisi Sandler, elektrik süpürgesi torbası pazarına

Nonwovens producer Sandler is supplying nonwovens to the

nonwoven tedariği yapıyor. Sentetik filtre ortamı kullanan torba-

vacuum cleaner bag market. Bags using synthetic filter media

lar, Alman şirkete göre geleneksel kağıt torbalara nazaran daha

offer a number of advantages, according to the German company, including higher suction power and better tear and mois-

yüksek emiş gücü, daha iyi yırtılma ve nem dayanımları içeren bir

ture resistance the traditional paper bags.

dizi avantaj sunuyor.

All of Sandler’s materials, which combine several

Birkaç nonwoven çeşidini bir araya getiren Sandler’ın bütün mal-

types of nonwovens types, are certified according to

zemeleri Oeko-Tex 100 standardına göre sertifikalandırılmıştır.

Oeko-Tex Standard 100. These synthetic materials

Bu nedenle bu sentetik malzemeler, en küçük aile üyeleri için

are therefore entirely safe, even for the youngest

bile, tamamen güvenlidir. Sandler ortamı aynı zamanda, aler-

family members. Sandler media also cover the HEPA

jili insanlara yalnızca kolay nefes alabilmesini değil, daha da

filter grades H10 and H11 – offering even more pro-

fazla koruma sunan HEPA H10 ve H11 filtre seviyeleri kap-

tection, allowing not only people with allergies to

samındadır. Sandler’ın PLA kullanan sentetik elektrik

breathe easy. Sandler’s latest development in the field of synthetic vacuum cleaner bags uses

süpürgesi torbası alanındaki en son geliştirmesi; laktik

PLA, a polymer based on lactic acid and is

asit esaslı ve mısır gibi yenilenebilir kaynaklardan

made of renewable resources such as corn.

yapılan bir polimer. Bu malzeme, diğer yüksek kali-

This material features a similar perform-

teli sentetiklere benzer bir performans sergiliyor ve

ance as other high-quality synthetics and

aynı zamanda hızlı kuruması, elektrik süpürgesi

its quick drying also makes it ideally suit-

torbası pazarında uygulamalar için onu en

ed for application in the vacuum clean-

uygun yapıyor. Ürün yaşam döngüsü sonunda

er bag market. At the end of the prod-

doğal bir hammaddenin avantajları görünür

uct lifecycle, the advantages of a natu-

oluyor: PLA esaslı ortam gübreye dönüştü-

ral raw material become apparent: PLA-based media are compostable

rülebilirdir ve belli işlemler kullanılarak geri

and can be recycled using estab-

dönüştürülebilir. PLA esaslı ürünün öte-

lished processes.

sinde Sandler, elektrik

Beyond the PLA-based product

süpürgesi torbaları için

Sandler offers a broad spectrum of

standart spunmelt (eriyik-

nonwovens for vacuum cleaner bags

ten çekilmiş) yapılardan özelleştirilmiş çözümlere kadar değişen

ranging from standard spunmelt structures to customized solu-

geniş bir nonwoven yelpazesi sunuyor.

tions.

39


Haber / News

Wacker Polymers, Amerika’da Vinil Asetat Esaslı Çözeltilerin Fiyatlarını Artırdı Wacker Polymers to Raise Prices For Vinyl Acetate-Based Dispersions in America Fiyat düzenlemesi Wacker Polymers’in müşterilere geniş bir çeşitlilikte yenilikçi kalitede ürünler ve geniş kapsamlı teknik, satış ve müşteri destek hizmetleri sağlamasının devam etmesine olanak tanıyor.

The price adjustment enables Wacker Polymers to continue providing customers a wide-range of innovative quality products and comprehensive technical, sales and customer support services. Wacker Polymers, Vinnapas® vinil

Wacker Polymers will increase its

asetat-etilen ve etilen-vinil klorit esas-

prices for Vinnapas® vinyl acetate-

lı kopolimer çözeltilerinin fiyatlarını

ethylene and ethylene-vinyl chlo-

Amerika’da artırdığını duyurdu. 29

ride-based copolymer dispersions

Şubat 2012’den itibaren geçerli

in the Americas.

olmak üzere Wacker, libre başına

Effective Wacker will implement a

0,03 $’lık veya müşteri anlaşmaları-

price increase of $0.03 per wet

nın izin verdiği ölçüde bir fiyat artışı

pound, or as customer contracts

uygulayacak. Bu önleme, hammadde

allow. This measure has been

ve dağıtım maliyetinde sürekli devam

necessitated by the continued

eden artış dolayısıyla gerek duyul-

increase in raw-material and distri-

muştur.

bution cost.

Fiyat düzenlemesi Wacker Polymers’in müşterilere geniş bir çeşitlilik-

The price adjustment enables Wacker Polymers to continue pro-

te yenilikçi kalitede ürünler ve geniş kapsamlı teknik, satış ve müşte-

viding customers a wide-range of innovative quality products and

ri destek hizmetleri sağlamasının devam etmesine olanak tanıyor.

comprehensive technical, sales and customer support services.

Vinnapas® çözeltileri; yapıştırıcılar, dokusuz yüzeyler, boyalar ve kap-

Vinnapas® dispersions are applied in a broad variety of industries,

lamalardan kâğıt, inşa ürünleri, halı ve tekstillere kadar geniş bir çeşit-

ranging from adhesives, nonwovens, paints and coatings to

lilikteki sanayi kollarında uygulanıyor.

paper, building products, carpet and textiles.

Wacker Polymers hakkında

About Wacker Polymers

Wacker Polymers; çözünebilir polimer

Wacker Polymers is a leading produc-

tozları ve çözeltileri, polivinil asetat,

er of state-of-the-art binders and poly-

yüzey kaplama reçineleri ve polivinil alkol

mer additives in the form of dis-

çözeltileri hallerindeki son teknoloji

persible polymer powders and disper-

ürünü binderlerin ve polimer katkı mad-

sions, polyvinyl acetates, surface coat-

delerinin öncü bir üreticisidir. Bu ürünler;

ing resins and polyvinyl alcohol solu-

boya ve yüzey kaplama üreticileri tarafın-

tions.

dan olduğu gibi, yapı, otomotiv, kâğıt ve

These products are used by com-

yapıştırıcı sektörlerindeki şirketler tarafın-

panies in the construction, automo-

dan kullanılıyor. Wacker Polymers; küre-

tive, paper and adhesives sectors, as

sel bir satış ağı ve bütün önemli bölgeler-

well as by manufacturers of printing

de teknoloji merkezlerine sahip olduğu

inks and surface coatings. Wacker

gibi, Almanya, Çin, Güney Kore ve

Polymers has production sites in

ABD’de üretim yerlerine sahiptir.

Germany, China,

40


5 51. 1. DORNBIRN Y YAPAY A APAY EL LYAF A K ELYAF KONGRESİ ONGRESİ 19.-21.09.2012

A Avusturya vustur ya

©

iStockphoto

©

GM Company

KKongre ongre ttemalari emalar i Elyaf sekt öründeki yeni yeni gelişmeler (sür sektöründeki (sürdürebilirlik) dürebilirlik) O tomobil sekt Otomobil sektörü örü icin elyaf ve ve tekstil tekstil (hareketlilik) (hareketlilik) Cevreyi korumaya k orumaya yönelik yönelik kimyasal k imyasal elyaflar Cevreyi Gelenekten farkli far k li elyaf uygulamalari uygulamalar i Gelenekten sektörü uygulamalari Saglik sekt örü icin elyaf uy gulamalar i Nonwoven ürünlerii (filtr Non woven ürünler (filtre, e, membran) AB araştir araştirma ma pr projeleri ojeler i

31 Mayıs M ayıs 2012’ 2012’ee kkadar adar er erken k en rrezervasyon ezer vasyon indirimi indir imi 700 Katılımcı Katılımcı Ülkee 30 Ülk 100 Sunum

www.dornbirn-mfc.com, w w w.dor nbir n-mfc.com, office@dor office@dornbirn-mfc.com nbir n-mfc.com


Röportaj / Interview

Hüseyin Cevahiroğlu, Aktif Görevinden Emekli Oldu Hüseyin Cevahiroğlu, Now Retired from Active Duty Hassan Group bünyesindeki aktif görevinden emekli olan ve nonwoven konusundaki araştırmalarıyla büyük katkıları bulunan Hüseyin Cevahiroğlu, firmaya ve sektöre desteğini hala sürdürmesinin yanı sıra sosyal projelerle, yardım faaliyetleriyle de ilgileniyor.

Being retired from his active duty within Hassan Group and having made great contributions to textile industry with his researches on nonwoven, Hüseyin Cevahiroğlu has still been continuing to support the company and the industry as well as engaging in social projects and charity activities. Hüseyin Cevahiroğlu, uzun yıllar Hassan Group bünyesinde çalıştı. Ama sektörde, Nonwoven Uzmanı olarak bildik ve yıllardır bu konuda sorularımızın yanıtını onda aradık. Şimdi aktif görevinden emekli oldu ve Yeniköy’de ofis haline getirdiği boğaz manzaralı dairesinde danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Yıllarca emek ve zaman verdiği sektörden kopamadığı için, çeşitli hususlarda çalışmalar yapıyor. Günde 3-4 saat harcadığı İstanbul trafiği süresinden kazandığı bu zamanı da, normal işlerinin yanında yardım ve hayır işlerini artırarak kullanmakta. İTÜ’deki rehberlik çalışmalarına, okullardaki seminer ve eğitimlerine, başta KYSD olmak üzere Sektörel derneklerdeki görevlerine de devam ediyor. Son olarak Maslak’taki Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Zihinsel Engelliler Eğitim Uygu-lama Okulu ve İş Eğitim Mer-kezi’ndeki engelli çocuklar ve gençler ile çalışmaya başladı. Yıllardır bizlerden bilgisi ve tecrübesiyle yol göstericiliğini esirgemeyen Hüseyin Cevahiroğlu, HIGHTEX 2012 Fuarı’nda, bu okuldaki öğrencilerin yapacağı nonwovendan hediyelik eşyaları sergileyecekleri bir stant da açacak. Böylece sektördeki profesyonel hizmetlerine, yardım konusundaki faaliyetlerini de eklemiş olacak. Emeklilik adı verilen ama daha da faal geçen bu süreç hakkında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu boğaz kıyısındaki Yeniköy Spor Kulübü sahil tesislerinde Hüseyin Cevahiroğlu ile görüştük.

Hüseyin Cevahiroğlu has worked within Hassan Group for long years. However, he has a reputation as the Nonwoven Expert within the industry and we have applied to him to find the answers we have been asking on the subject for years. Now he has been retired from his active duty and continues his consultancy services in his flat with Bosphorus view in Yeşilköy, which he has converted into a home office. Since he could not stay far away from the industry, which he had taken pains with and invested his time for years, he has been working on various subjects. He is using the time recovered from Istanbul’s traffic jam, which he had been spending 3 to 4 hours daily before, by increasing his charity activities as well as his own works. He continues his consultancy services in ITU, his seminars and lectures at schools, his duties within Industrial associations, notably KYSD. Recently, he has started to work with disabled children and adolescents in Sehit Ustegmen Ali Büyükdicle Practice School and Center of Job Training for People with Mental Disabilities in Maslak. Always providing full support to us with his leadership combining years of knowledge and experience, Hüseyin Cevahiroğlu will also open a booth for the students of this school who will exhibit their nonwoven souvenirs. Thus, his support activities will be involved in his professional services within the industry. We had an interview with Hüseyin Cevahiroğlu as coastal facility of Yeniköy Sports Club, of which he is the Vice-President of the Board of Directors, on the Bosphorus coast about this so-called retirement period which actually seems to be more active than his working period.

Hüseyin Cevahiroğlu

Tekstil sektöründe çalışmaya nasıl başladınız ve nonwoven konusuna nasıl bulaştınız, kısaca söz eder misiniz? 1983 yılında askerliği bitince hemen Yaşar Holdinge bağlı Akril Kimya şirketinde Satış Mühendisi olarak çalışmaya başladım. O dönemde bir Amerikan şirketiyle ortaktılar. Burada deri ve tekstil bölümü vardı ve tekstil de nonwoven ağırlıktaydı. O zamanlar nonwovenda faaliyet gösteren 4-5 tane firma vardı, onlara gidip geliyordum. Hassan da üreticilerden biri idi. Burayı ziyaret ettiğim zamanlarda doğru-yanlış bulduğum yerlerde müdahale ediyordum. O zaman bana “söylediklerini gel kendin yap” dediler; böylece 1989 da Hassan’da işe başladım. Önce Hassan’da çalıştım, sonra Teksis’i kurduk, bütün grubun ürünlerini pazarlamayı tek bir yerden yapalım dedik. Ama alıcılar “biz malımızı fabrikadan alırız, aracı şirket istemeyiz” dediler. Biz de Teksis’i dış ticaret şirketi haline getirdik. Ben bu nedenle

Could you please tell us briefly about the beginning of your professional career within the textile industry and how you involved in nonvowen section? Once I completed my compulsory military service in 1983, I started to work for Akril Kimya company, an affiliate of Yaşar Holding, as Sales Engineer. Then they used to be in a partnership relationship with an American company. Here, there was a leather and textile section and nonwoven was prevailing within textile. Then there used to be only 4 or 5 companies operating in nonwoven sector; I used to visit them regularly. Hassan was one of the manufacturers. At my visits, I used to intervene when I found something correct or incorrect. Then they told me “just come here and do youself what you are telling”; so I started to work for Hassan in 1989. First I worked for Hassan, then we founded Teksis and decided on marketing of the product of whole group under a single roof. Buyers, however, told “we prefer buy-

42


Röportaj / Interview

ing our goods only from the factory directly, not from stockbrokers”. So we switched Teksis into a foreign trade company. For this reason, I was transferred to Telasis and we started to manufacture Class brand. I participated in each stage of this brand from birth to present. We still continue our activities about this brand in international markets.

Telasis’e geçtim ve Class markasını üretmeye başladık; bu markanın doğumundan bugüne gelinceye kadarki tüm aşamalarında yer aldım. Hala da uluslararası pazarlarda bu markayla ilgili çalışmalarımı sürdürüyoruz. Class markasının yurt dışındaki durumu nedir; siz bir süredir bu markanın taklitleriyle savaş veriyordunuz, bu konuda nereye geldiniz? Class 4x4 markamız tüm dünyada bilinen bir marka ve birçok ülkede kopyalanması, sahtesinin engellenmesi için tedbir aldık. Avrupa ülkelerinde, Madrid protokolünün geçerli olduğu yerlerde engelleyecek uygulamalar var, onlar dışındaki bazı ülkelerde de kendimiz bazı uygulamalar yaptırıyoruz. İran önemli ve canlı bir pazar olduğundan, orada faaliyet göstermek istedik. Oradaki üreticilerle görüştük, hammadde bulamadıklarını ve para transferinde sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Onları giderebilirlerse İran bu konuda büyük bir güç olur. Türkiye’de yaşayan İranlı arkadaşlarımız var, onların aracılığıyla İran pazarında yer almaya başladım ama gördük ki markamız, taklitleriyle bizden önce pazara girmiş. Biz de öncelikle o pazarda bizim ürünlerimizin sahtelerini bulup dağıtımını durdurmak üzere çalışmalar başlattık. peşinden orijinal mallarımızın satışına başlayacağız. Bu işlemi öncelikle İran’da başlattık, çünkü orada Class markası taklit ediliyor ve pazarda herkesin bildiği, tercih ettiği bir marka. Orada bu marka çok önemli bir noktaya gelmiş ve sahte mallarla imajının zarar görmesini istemediğimiz için acil bu sorunu çözmeye başlıyoruz. İran’da özellikle Türk malı ürünler çok talep görüyor. Bunların dışında Ürdün pazarında da faaliyet göstermeye başladık. Orada da konfeksiyon sektörü iyi durumda. Diğer bir ülke de Ukrayna. Bizim pazar payı olarak yıllardır %90’ına sahip olduğumuz bir ülke. Orda da sahte Class’lar var, aynı davayı açmak üzere çalışıyoruz ve pazarı sahte mallardan temizleyip kendi ürünlerimizi satacağız. Öyle olunca da buradaki pazar payımız eski günlerine geri dönecek.

What is the current situation of Class brand in foreign markets? You have been struggling with the imitations of this brand for a while, at what point are you on this subject? Our Class 4x4 brand is a highly reputable brand all around the world and we took measures in order to prevent it from being imitated and faked in many countries. There are sanctions to prevent this in many European countries where Madrid Protocol is in force; we have some sanctions applied in some other countries. Since Iran is an important and dynamic market, we wanted to operate in that market. We negotiated with the manufacturers there and they told us they could not find raw materials and have issues regarding money transfer. Iran becomes a superpower country in the subject, if they get over those issues. We have Iranian friends residing in Turkey; I started to participate in Iranian market with their help, but we saw that our brand had already entered into the market with its imitations before we did. So we initiated our attempts to find the imitations of our products in that market and terminate their distributions in the first place, then we will start to market our original goods. We started this process at Iran firstly, as Class brand is imitated and faked there, and it is a well known and reputable brand in the market. This brand reached to a very important point there and we start to take necessary actions immediately as we do not want the brand image to get harm because of the fake goods. Turkish goods are especially very popular in Iran. Other than that, we started to operate in Jordan market, too. Garment industry is also in a good state there. Another country we operate is Ukraine. It is a country of which we have had 90% of market shares for years. Of course, there are fake Class’ there, too, but now we do work on bringing the same issue to the court and we will clarify the market from fake goods and will sell our original goods. So, our market share here will be restored to its previous great days.

Uzun yıllar emek verdiğiniz nonwoven sektöründeki faaliyetlerinize devam edeceksiniz değil mi? Sektörle bağlantım devam ediyor. En son anti-damping konusundaki çalışmaları yönettim. Ülkemizdeki nonwoven üretiminin geldiği noktada nonwoven ve teknik tekstil üreticilerinin dernekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Çok iyi bir noktaya geldiler, Avrupa’nın bütün işlerini alıyorlar. Ama kabuk değiştirmeliler. 1992’de ben ilk seminerimi verirken hep bugünleri hedef almıştım. Nonwoven çok iyi bilinmeli, çok iyi takip edilmeli. Bir de derneklerde de fazla vakit ayırabilecek hale geldim. Ayırabileceğim zamanım oluşmaya başladı. Sektörü bırakmadım. Yabancı nonwoven gruplarına üye oldum, oradan haberler geliyor. Edana üyesiyiz, oradan da haberler geliyor. Hala gelişmeleri takip ediyorum.

You will continue your works in nonwoven industry which you have taken great pains with for years, won’t you? My connection with the industry continues. Recently, I have managed the works on anti-damping issue. I do believe that nonwoven and technical textile manufacturers should unify under an association at the point that nonwoven manufacturing has reached in our country. They reached to a good level, they take on all operations of the whole Europe. But they should change the shell. I had targeted the present days when I lectured my first seminar in 1992. Nonwoven should be known deeply and followed very carefully. Also now I have the opportunity to spare more time to associations. I began to have time to allocate. I did not quit the industry. I became the member of foreign nonwoven groups and frequently receive news from those groups. We are member of Edana and we also receive news from that wing. I still keep up with the progress.

Sizi bu ürüne bu kadar bağlayan ne oldu, nasıl uzmanlaştınız nonwovenlar konusunda? Yaptığım her işte detaylara inmeyi seviyorum. Nonwoven o zamanlar inandığım bir üründü. O dönemlerde yurt dışına 1 bavulla gidiyor, 3-4 bavulla geri dönüyordum. Konuyla ilgili sorular sorduğumda, tam olarak cevap alamıyordum. Ben de soru sorulduğunda tam cevap verebilecek kadar donanımlı olmam gerektiğine karar verdim. Bu hedef için de sürekli çalıştım; yurt dışından getirdiğim broşürlerde sabahlara kadar tercüme yaptım. Yurt dışında yapılan ürünler burada neden yapılmasınlar diye analiz ettim. Örneğin eskiden Avrupa’nın bütün temizlik bezleri Yugoslavya’da yapılırdı. Orası dağılınca bu sektörde bir boşluk ortaya çıktı, hemen bu konuda fikir geliştirdik, 2 ayda hazırlanıp temizlik bezi üretimine başladık. Yapışkan telada da biz üretime başladığımızda dev firmalar vardı, sizin malımız satılmaz deniliyordu. Biz bu işi yaparız dedik ve tela üretimine başladık. Türkiye’de kimsenin ilgilenmediği zamanlardan beri nonwoven ve teknik tekstil sektörlerindeki teknolojik parkurları, yatırım ve üretim kapasitelerini

What is the reason why you are so engaged in this product, how did you specialize in nonwovens? I love descending to particulars of whatever I do. Nonwoven was then a product I had a strong faith. At the period, I used to go abroad with 1 suitcase, and come back with 3 or 4 suitcases. When I asked a question about the subject, I could not get sufficient answers. So I decided that I should be so knowledgeable as to be able to give full answers when I was asked. I worked so hard continuously to achieve this target; I burned the midnight oil, translating the brochures I brought from abroad. I analysed the reasons why the goods manufactured abroad was not made in Turkey, too. For example, all cleaning rags of Europe used to be manufactured in Yugoslavia. When the country disintegrated, a gap emerged in the industry and we immediately developed an idea on the subject; we started to manufacture cleaning rags after a 2-month preparation. There had been major companies when we started to manufactured fusable lining, we

43


Röportaj / Interview

vb. konuları hep araştırıp kendi verilerimde sürekli yeniliyorum. Son dönemlerde oldukça değişim yaşandı, en net bilgiler olmayabilir ama yine de gerçeğe en yakın bilgiler bende olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye nonwoven üretiminde çok iyi bir noktaya geldi, daha da ilerleyecek. Bir teknoloji eksikti, geçenlerde duydum Karadeniz’de o da yapılmış. Çay poşetlerinin de yapıldığı bir teknolojiyi, Karadenizli bir yatırımcı, Rusya’daki bir firmadan alacağına karşılık getirip kurmuş diye duydum. Makine nasıl bir makine bilemiyorum, araştıracağım.

used to confront with sayings like “noone prefers your products to buy” But we told ourselves that we could handle this job and started to manufacture fusable lining. Since the times when no one in Turkey was interested in this subject, I have always been researching the subjects such as technological racetracks, investment and manufacturing capabilities etc. within nonwoven and technical textile industries, and keeping them updated with my own data. Recently there has been a great changing, and I may not have the clearest information, but still I do think that I have the most real-like information about the subject. Today, Turkey has reached to good point in nonwoven manufacturing and will continue to progress further. We had lacked technology only, but recently I have heard that the technology I mentioned is now established in Black Sea region. I have heard that an investor from Black Sea region established a technology, by which tea-bags are also manufactured, in exchange for his receivables from a company in Russia. I do not know the machine in detail yet, I am on it now.

Türkiye’nin bugün geldiği nokta ve bundan sonra yapılması gerekenler nelerdir? Bundan sonrasında Ar-Ge’ye önem verilmesi gerekiyor. Nonwoven tesislerinde yeni teknolojilere yatırım yapmanın yanında, o makinelerde yapılan ürünleri çeşitlendirmek gerekiyor. Yeni ürünler yapılması gerekiyor. Örneğin keçenin içine bir elektronik cip döşenerek, özel fonksiyonlar eklenecek. Tıp doktoru diyecek ki bunu anti bakteriyel yapalım, nano kaplamayla şu özellikler ekleyelim. Kimyasalları ve şu ilaçları ekleyelim ve şu tedavide kullanalım. Dolayısıyla artık elektronikçisi de, kimyasalcısı da, nonwovencısı da, kumaşçısı da, aprecisi de bir araya gelip şu tip ürünler yapalım diye konuşmalılar. Bunun sonucunda Türkiye çok iyi yerlere gelecektir. Yani farklı doktrinler bir araya gelerek yeni ürünler oprtaya çıkarılmalı. Üniversite sanayi iş birliği yerterli noktada değil, bunun artırılması gerek. Bu konularda bazı çalışmalar yaptık ama yeterli olmadı. Geliştirilmeli. Türkiye Avrupa’da nonwoven merkezi haline geldi. Yakın doğu ve Arap ülkelerinde gerçekten lider konumuna ulaştı. İnanılır ve güvenilir bir nonwoven merkezi olarak bu liderliğini sürdürecek. EDANA da Mogul’dan Serkan Göğüş kardeşimiz görev yapmıştı. Bu sene Yönetim Kurulu’nda Hassan Group’tan Ali Şişman görev yapıyor. Eminim 1-2 sene sonra veya 1-2 dönem sonra başkanlığını da yapacaklar. Diğer firmalardan da böyle başarılı arkadaşlarımız çıkıp Türkiye’yi uluslararası platformda daha da yukarıya taşıyacaklardır. Türkiye’de hala bir araya gelmeyi başaramadık, bunun yapılması gerekiyor. Onun için de dernekleşme önemli. İstanbul dışındaki tekstil bölgelerinde de nonwoven ve teknik tekstil üretimi oldukça ileriye gitti ve başarı sağladı; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri gibi illerimizde önemli yatırımlar yapıldı.

What is the current situation of Turkey and what are the “musts” afterwards? Afterwards, emphasis should be imposed on R&D. Investing new technologies in nonwoven factories is required as well as diversifying the goods manufactured in those machines. New products must be manufactured. For example, an electronic chip will be inserted into the felt and special functions will be added. Let’s say, a medical doctor will say, “Let it be antibacterial, and these/those features as well as nano-coating be added. Chemicals and these/those drugs be added and used in this/that treatment”. Thus, now electricians, those who deal with chemicals, those who deal with nonwovens, cloth merchants, and finishers should unify to discuss about making this/that type of products. Then Turkey will reach to the best points. I say, in brief, that different doctrines should come together to emerge new products. Cooperation of university and industry are not at desired level, it should be increased. We started some initiatives about it, but it was not enough. It should be reinforced. Turkey became the nonwoven center in Europe and reached to a real leader position in Near Eastern and Arab countries. Turkey will keep this leading position as a reliable and trustworthy nonwoven center. Serkan Göğüş from Mogul had worked in EDANA before. This year, Ali Sisman from Hassan Group carries out his duty within the Board of Directors. I am sure that they will be the chairmen, too, after 1 or 2 years or 1 or 2 terms. I believe that there will be many successful fellows from other companies like them who will lift Turkey up higher in international area, as well. We still could not manage unifying, this must be realized. And for that purpose, establishing an association is important. Nonwoven and technical textile manufacturing have progressed very much in textile regions other than Istanbul, as well, and succeeded in that. Important investments have been made in cities like Gaziantep, Kahramanmaras, Kayseri… etc.

Adınızı son dönemlerde çeşitli sosyal faaliyetlerde duymaya başladık. Bir de sizin aracılığınızla Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ni HIGHTEX 2012 Fuarı’nda ağırlamaya hazırlanıyoruz, bu konulardaki faaliyetlerinizden söz eder misiniz? Bugüne kadar okullarda verdiğim eğitim desteği de hayır faaliyetimdi. Ülkenin birçok üniversitesinde konuşmalarım, seminerlerim ve gençlere hedef belirleme çalışmalarım oldu. Ayrıca İTÜ Kimya Fakültesi’nde 6 tane rehberlik yaptığım kardeşim var. Bütün üniversite döneminde koçluğunu yapacağım. Bu faaliyetim dışında 6 tane de farklı üniversitelerde burslu talebelerim var. Onların gelişmelerini de takip ediyorum. Üniversiteme faydalı olmak için çalışmalar yapıyorum. İTÜ Mezunlar Derneği’nin üyesiyim. Yeniköy Spor Kulübü’nde de 22 yıldır yöneticiyim. Tesislerimizi herkesin en ekonomik şekilde yararlanabileceği bir hale getirdik. Ağaç diktik orman oldu, kağıt topladık ekonomiye ve ekonomimize yararlı oldu, göz, diş, kalp taraması yaptık hayır duaları aldık, sünnet yaptık, esnaf toplantılarına emniyet müdürümüzü davet ettik sorunlar konuşuldu, kan bağışı, organ bağışı yaptık, gençlerimizi Türkiye Cumhuriyetine yakışır şekilde yetiştirmeye çalıştık, yani topluma fayda getirecek işlerde öncülük yaptık ve yapacağız. Şimdi bir de Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ile yardımlaşma çalışmalarına başladık. Bizim Yeniköy Spor

Lately, we have started to hear your name in various social activities frequently. And, thanks to you, we are getting prepared to welcome Sehit Ustegmen Ali Buyukdicle School for Education Practice and Center for Job Training in HIGHTEX 2012 Trade Fair. Could you please tell us about your activities on these subjects? Education support I have given at schools so far was my charity activity. I made speech, gave seminars and engaged in target identification mission with young people in many universities in Turkey. Besides, I have 6 brothers and sisters to whom I am providing guidance in Chemistry Department of ITU. I will perform the coaching duty for them during the whole semester. Other than this activity, I have 6 scholarship students at different universities. I am tracking their improvements and progresses, too. I do perform works to be beneficial for my University. I am a member of ITU Alumni Association. I have been the manager of Yeniköy Sports Club for 22 years. We made our facility the most possible economic facility that everyone can benefit. We planted a tree and it grew into a forest; we collected paper and it brought benefits to the economy, and our economy; we have performed eye, tooth, heart screening and are now remembered with gratitude; we performed circumcision, we invited the director of security to the craftsmen

44


Röportaj / Interview

Kulübü Bayanlar Kolu’nun götürdüğü malzemelerle takı vb. yapıyorlardı. Ben de onlara tela, vatka, keçe gibi malzemeler getirdim. Onlarla çay bardağı altlığı, çiçeklerin altına koyulacak şeyler, tokalar, takı çeşitleri gibi eşyalar yapıyorlar. Okula heyecan geldi. Bu kardeşlerimize böyle yardım edebilirsek, topluma hizmet vermiş oluyoruz. Bunların ürünlerini HIGHTEX 2012 Fuarı’nda da sergileyeceğiz. Aslında sadece hediyelik eşya değil, meslek haline getirebileceğimiz bir iş arayışındayız. Dün de temizlik bezi üreticisi arkadaşlarımdan birisine gittim, bu ürünlerini paketlerin içine koyup poşetleme yapıyorlar. Bu ürünlerde zamana bağlı olmayacak bir modelini beraber paketletelim çocuklara; hem para kazansınlar, hem iş öğrensinler, hem de yakında bir yerlerde oturan birileri varsa gelir yanında çalışır diye konuştuk.Bizim firmalarımızın birisinde başımıza gelen çok ilginç bir olayı anlatayım: yürüyen bant üstündeki keçeye sprey yapışkan atan bir delikanlımız vardı. Bunun üstüne başka bir keçe koyup yapıştırılıyor. Bu çocuk hasta oldu, onun işini 3 kişi aynı performansta yapamadı, takıldık kaldık basit dediğimiz sprey atma işinde. Bu çocuğumuz da özürlüydü. O işe robot şeklinde çalışarak tecrübe edinmiş, özel bir ustalık geliştirmişti; biz onun gibi yapamadık. Sonra tedavisini hızlandırdık. İşine geri döndü de rahatladık. Bu çocuklar standart dışında oldukları için, o tip işlerde çok başarılı olabilirler. Ben bu çocuklarımıza iş edindirmek için TGSD ve KYSD ile görüşüp durumu anlatacağım. Örneğin fermuarcılar, kapatma işini elle yapıyor; orada bu çocuklara iş verilebilir. Fuarda sesimizi duyurup destek istediğimizi söyleyeceğiz. Ben Hassan’dan ve Telasis’ten malzemeleri getirdim, neler yapılabileceğini de az çok gösterdim. Şimdi başka yerlerden de malzemeler alıp getireceğim ve fuara kadar bitirmelerini sağlamaya çalışacağım. En azından bir şeyler çıkartsınlar ortaya. Rehberlik görevinize istinaden yaptığınız çalışmalardan da söz eder misiniz? 1992 yılından bu yana 70 civarında seminer verdim. Bu seminerlerimde, mezun olduklarında nelerle karşılaşacaklarını, neler yapmaları gerektiğini, bu büyük denizde boğulmadan nasıl ayakta kalabilecekleri ve basıl başarılı olabilecekleri gibi konuları anlattım. 20 senedir öğrencilerle birçok kereler bir araya geldim. Sonraki bilgi dönüşlerinde bu seminerlerimin çok faydalı olduğunu gördüm ve çok sevindim. Çünkü bu gençlerimize rehberlik etmek onlar için çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. İTKİB, KYSD, TGSD gibi gruplarla çeşitli etkinlikler yaptık. Meslek yüksek okullarındaki öğrencilere gittim. 5-6 yıl önce tekstilin biteceği söylentisi çıktığı zamanlarda okulları gezip öğrencilere bu sektörün bitmeyeceğini, sadece kabuk değiştireceğini; tekstilde geleceği olan konulara yönelip uzmanlaşmalarını ve kendilerini geliştirmelerini söyledim. Şimdi gittiğim üniversitelerde, o liselerden öğrencilerle karşılaşıyorum. Bu çalışmalarım, Türkiye’de tekstilin belli bir yere gelebilmesini ve gençlere yol göstermeyi amaçlayan hayırlı çalışmalar oldu. Yalnızca öğretmelere bile yaptığımız seminerler oldu. Bazılarını fabrikaya getirdik, üretimi, Ar-Ge çalışmalarını takip ettiler. Kendi projeleri için çalışmalar yaptılar. Eğitime önem verdik, durmadan da devam edeceğiz.Bazı dergilerde seminerlerdeki sunumlarım yayınlandı. Bunun ardından nonwoven yüksek lisans dersleri oluştu. Şimdi lisanslara da koyuyorlar nonwoven dersini. Fabrikaya çok öğrenci aldım. Yaklaşık 500-600 öğrenci gelmiştir eğitime. Bu tür destekler ile çalışacak kişileri iyi yetiştirmek bizler için de çok önemlidir. Bu çalışmaların desteklenmesi ve hiç durmaması gerekmektedir. Eğer yavaşlar ve durursa bu sektörün geleceğinden korkmak gerekir. Bütün sanayicilerimizden ricam, ne olursa olsun bu tür çalışmalara çok destek vermeleridir.

meeting, problems were discussed, we donated blood and our organs, we tried to bring up our young fellows worthy of Turkish Republic; in brief, we led, and will lead later as well, the activities that will be beneficial for the society. Now we have started solidarity initiatives in cooperation with Sehit Ustegmen Ali Buyukdicle School for Education Practice and Center for Job Training. The Yenikoy Sports Club was making ornaments etc., using the materials that Ladies Arm has brought. I supplied them materials like fusible lining, shoulder padding, felt, etc. They producing materials like tea glass pad, things to put under flowers, hairpins and many jewellery, using those materials. It brought a new excitement to school. If we can help our brothers and sisters this way, we feel like performing a civil service. We will exhibit their products at HIGHTEX 2012 Trade Fair, too. In fact, we are in search of a business that we can turn into a profession, not only manufacture souvenirs. Yesterday, I went to one of my friends, a cloth rag manufacturer; they are placing these products of them in packages and performing packaging. We talked over and over and say “Let’s have children perform packaging a model of these products irrespective of time; so they can earn money, learn the business and may be perform their internship within his facility, if they reside in near areas. Let me tell you an interesting story we experienced in one of our companies: we had a young boy who apply spray adhesive onto the felt on belt conveyors. Another felt is placed and sticked onto this. This boy caught illness, 3 people was not as efficient as him in his duty and could not perform with the same efficiency. We were just desperate in this so-called easy spray application duty. This young boy was disabled. He got this experience by working like robot and specialized in it; we could not make it like he could. Then we accelerated his treatment. We felt so relieved when he came back to work. Since these kids are out of standards, they may be very successful, in such duties. I will visit and discuss the subject with TGSD and KYSD to have those children of us have a job. For example, zipper manufacturers perform closing operation manually; these kids may be employed there. We will make ourselves be heard, and tell that we want support I supplied materials from Hassan and Telasis and demonstrated what could be done more or less. Now I will bring materials from other places as well and will ensure that they will complete it until trade fair. At least they should come up with something. Could you please tell us about your activities based on your guidance task? I have gave about 70 seminars since 1992. I told them in those seminars what they will confront with when they graduated, what they should do, how they can survive in this huge sea without sinking, and how they can be successful. I have got together with student many times for 20 years. Thanks to the later feedbacks, I observed that these seminars were useful and that made me so happy. For, leading these young kids brings very important results to their lives. We have carried out various activities with groups like İTKİB, KYSD, TGSD. I got together with the students at vocational high school. 5 or 6 years ago when there were rumors that the textile industry will be over, I visited schools and told students that this industry would never come to an end, only there will be a shell-change; that they should turn their faces to, and specialize in, the promising subjects in textile, and that they should improve themselves. Now I come across with the students from those high schools at the universities I am visiting. This works of me became the works that lead textile to reach to a certain point in Turkey and aim at guiding the young kids. Even, we held seminars only for teachers. We took some of them to the factory and they monitored manufacturing and R&D studies. They performed studies for their own projects. We paid attention to education, and we always will. My presentations at some seminars were issued in some magazines. After that, post-graduate classes opened for nonwoven. Now, nonwoven classes open in bachelor’s level, too. I hosted many students at the factory. About 500 or 600 students must have come for education purpose so far. It is important also for us to coach individuals who will work through such supports. These efforts should be supported and should never stop. If it slows down and stops, we should be afraid of the future of this industry. My request from all industrialists is that they support such effort no matter what.


Röportaj / Interview Salon : 2 Stand No: 211 / B

Alfredo Modiano Ltd. firması, yeni temsilciliği Autefa Group ile ilk kez ITM Texpo Eurasia 2012’de Alfredo Modiano Ltd. will for the First Time Take Place at ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition with its New Representation Autefa Group Nonwoven sektörüne yönelik birinci sinif teknolojiler üreten Alman Autefa firmasının temsilciliğini alan Alfredo Modiano Ltd. Şti., yeni temsilciliği Autefa Group ile ilk kez ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda yer alacak.

Alfredo Modiano Ltd. will for the first time take place at ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition with its new representation Autefa Group. On being the representative of German Autefa firm which produces first quality technologies for the nonwoven sector. Alfredo Modiano Ltd. Şti. kurulduğu 1958 yılından bu yana,

Since its foundation in 1958, Alfredo Modiano Ltd., with the cooper-

Motex Milano ortaklığında dünyanın önde gelen tekstil makine-

ation of Motex Milano, has been providing representation in Turkey

leri üreticilerinin Türkiye temsilcilikleri ve ithal tekstil hammadde-

for the world’s leading textile machine producers and marketing of

leri pazarlaması hizmetlerini sunuyor. Konusunda uzman satış

imported textile raw materials. With its sales representatives and tech-

temsilcileri ve teknik elemanları ile Alfredo Modiano nonwoven,

nical staff expert in their fields, Alfredo Modiano maintains it services

iplik, boya-terbiye, dokuma makineleri konusunda temsilcilikleri-

with its wide range of products, adding representative agencies of flat

ne 2010 yılında yapılan yatırımlarla triko sektöründe düz ve

and round knitting machine producers with investments made in

yuvarlak örgü makineleri üre-

2010 in the sector of knitwear

ticilerinin distribütörlüklerini

to its agencies in the fields of

de ekleyerek, geniş hizmet

nonwoven, yarn, dyeing-finish-

yelpazesiyle yoluna devam

ing and weaving machines. The

ediyor.

sales of raw materials marketed zaman

to Turkish textile manufacturers

daha iyi hizmet sunmayı

by Alfredo Modiano, which

amaçlayan Alfredo Modiano

always aims to provide better

tarafindan Türk tekstilcilerine

services to its clients, has been

pazarlaması yapılan hammad-

made in cooperation with

de satışı, Interfil Milano ortak-

Interfil Milano.

lığında gerçekleştiriliyor. 1993

Modiano Technical Services

yılında Motex / Modiano

Inc., which was founded in

ortaklığında

1993 by

Müşterilerine

her

kurulan

Modiano Teknik Hizmetler A.Ş., Türkiye temsilciliğini yap-

Motex / Modiano

partnership, provides assem-

Alfredo Modiano Ltd. Şti. Ortağı Vedat Anjel Alfredo Modiano Ltd. Şti.’s Partner Mrç Vedat Anjel

bling, maintenance and spare

tığı firmaların makine montaj, bakım ve yedek parça servisini sağ-

part services for the machines of

lıyor. İstanbul ve Bursa’daki şubelerine ek olarak Denizli ve Gazi-

the firms that it represents in Turkey. In addition to its offices in

antep'te bulunan teknisyenleri ile Türkiye'de tekstilin olduğu her

Istanbul and Bursa, the firm, which aims to provide fast and high

yere hızlı ve kaliteli servis vermeyi kendine amaç edinmiş olan

quality service to all the textile centers in Turkey, also has technicians

firma; Bayrampaşa Showroom'da bulunan teknik servis kadrosu

in Denizli and Gaziantep. With its technical assistance staff at

46


Röportaj / Interview

ile triko üreticilerine teknik yardım ve dizayn program eğitimi hiz-

Bayrampaşa Showroom, our firm also provides training services for

metlerini

de veriyor. Bünyesindeki 12 uzman teknisyeni ile

technical assistance and design programming to the knitwear pro-

Modiano Teknik Hizmetler A.Ş. aynı zamanda makinelerin elek-

ducers. With 12 expert technicians in the organization, Modiano

tronik kart servisini de sunuyor.

Technical Services Inc. provides electronic card services as well.

Temsilcilikler

Representations

Alfredo Modiano, iplik, nonwoven, dokuma, örme/ triko, boya ve

Alfredo Modiano is the representative of the companies below in the

terbiye sektörlerine yönelik olarak şu firmaların temsilciliklerini

sectors of yarn, nonwoven, weaving, knitwear, dyeing and finishing:

yapıyor: Yarn İplik

Savio: Savio Macchine Tessili, which has been present in the textile

Savio: 100 yıldan bu yana tekstil makine sektöründe faaliyet gös-

machinery sector for 100 years, operates in the production, market-

teren Savio Macchine Tessili, yün, pamuk, keten, ipek ve sentetik

ing and project designing of the yarn finishing machines for wool,

lifler arasında değişen iplik son işlem makineleri üretimi, pazarla-

cotton, linen, silk and synthetic yarns.

projelendirmesi

Fadis: Fadis, founded in 1960,

konusunda faaliyet gösteri-

produces skein machines for

yor.

every type and range of yarns,

Fadis: 1960 yılında kurulan

sensitive winding machines,

Fadis, her tip ve çeşitte iplik-

sensitive and semi-sensitive

ler için çile yapma, hassas

winding machines for yarn

sarım makineleri, iplik boya

dyeing preparation, bobbin

hazırlık için hassas ve yarı

carriers, folding, elastic yarn

hassas

feeding or straight air centring

ması

bobin

ve

sarım

makineleri,

aktarma,

katlama,

machines, mufflon machines

elastik iplik beslemeli veya

and positive drive carrier

düz havalı puntalama maki-

machines. It is a leading com-

neleri, muff yapma ve pozitif

pany in the market, especially

tahrikli muff aktarma maki-

in demanding and special

neleri üretiyor. Özellikle işlen-

yarns and sensitive winding

mesi zor ve özel iplikler ile

bobbins.

hassas sarımlı bobinler için,

Perfect: Magitex, which has

pazarda lider konumdadır.

been

Perfect: 1960 yılından beri

producing

traveller

cleaners for spinning mills and

iplikhaneler ve dokuma işletmeleri için gezer temizleyiciler üreten

weaving operators since 1960, has a deserved place in its area of

Magitex, konusunda haklı bir yer kazanmıştır ve sektörde lider

expertise and maintains its leading position in the sector.

konumdaki ismini yıllarca korumuştur.

Since the year 2010, the company has been maintaining its whole

2010 yılından itibaren tüm üretimini Perfect tesislerine geçirmiş

production in the plants of Perfect, and its experience gained in qual-

ve bu konuda kalite ve servisle kazanılmış tecrübe, aynı prensip-

ity and services with the same principles has been maintained with

lerle Perfect firması ile devam ettiriliyor.

Perfect company as well. Scaglia: Scaglia, established in 1838, is one of the oldest companies operating within Modiano. Founded in the 19th century with the aim of producing machines for the textile sector, Sacglia has long been producing only tubes for rings and cords. Simet: Simet, which started its production in 1967, is today producing yarn transfer and folding machines. With its 40 years of experience and high quality, it is one of the well known brands in this sector. Satex OMM: The firm, which has been founded with the coop-

Scaglia: 1838 yılında kurulan Scaglia, Modiano bünyesindeki en eski firmalardandır. 19.yüzyılda, tekstil sektörüne makine üretme amacıyla kurulan Scaglia, uzun zamandır sadece ring ve fitil masuraları üretimi yapıyor. Simet: 1967 yılında üretime başlayan Simet, günümüzde iplik aktarma ve katlama makineleri üretiyor. 40 yıllık tecrübesi ve kalitesiyle bu sektörde aranılır markalardan biridir. Heli: Dikiş ipliği büküm makineleri üretiyor.

47


Röportaj / Interview

Satex OMM: 2005 yılında Satex ile OMM firmalarının birleşmeri üretiyor. Satex-OMM tarafında üretilen makineler yarı ve tam

eration of Satex and OMM in 2005, produces transfer machines for stitch and embroidery yarns. Machines produced by Satex-OMM can transfer to every fully and semi-automatic bobbins and giant reels.

otomatik her türlü bobin ve dev makaralara aktarma yapabilir.

Nonwoven

siyle kurulan firma, dikiş ve nakış iplikleri için aktarma makinele-

Bombi Meccanica: Bombi Meccanica, which was founded in 1968, Nonwoven

produces all kinds of finishing machines, drum, falt and lined ovens

Bombi Meccanica: 1968 yılında kurulan Bombi Meccanica; non-

and coating machines.

woven için her türlü finisaj makineleri, tamburlu, düz ve hatlı

Texnology: Texnology, which produces cross winding and finishing

fırınlar ile kaplama makineleri üretimi yapıyor.

line machines, constantly modernizes its high performance technol-

Texnology: Nonwoven için her türlü çapraz sarıcılar ve hat sonu

ogy.

makineleri üreten Texnology, yüksek performans veren teknolojiWeaving – Knitting/ Tricot

sini sürekli yeniliyor.

Vamatex: Vamatex is one of the milestones of Itema Group, which is Dokuma – Örgü/ Triko

a leading company in Italy – the first country that comes into mind in

Vamatex: Vamatex, tekstil makineleri üretiminde akla ilk gelen

the production of textile machinery. As one of the first countries to

ülke İtalya’nın önde gelen kuruluşu Itema Group’un kilometre

operate under Modiano, Vamatex produces rapier loom and towel

taşlarından biridir.

weaving machines. Vatamex was founded in 1973 and became a

Modiano bünyesine katılan ilk

part

firmalardan biri olan Vamatex,

Group in 2000. Vatamex,

rapierli dokuma ve havlu

which is one of the leading

dokuma makineleri üretmek-

companies of the sector in its

tedir. 1973 yılında kurulan

field is a leading firm of

Vamatex, 2000 yılında yapılan

Modiano.

birleşme ile Promatech/Itema

whose 70% is composed of

Group bünyesine katıldı.

Italian machinery parts and are

Kendi alanında sektörün lider-

produced in Itema Shangai

lerinden biri olan Vamatex,

factory are provided for Turkish

Modiano’nun önde gelen fir-

weavers by Alfredo Modiano

malarındandır. Ayrıca Itema

Inc.

Shangai fabrikasında üretilen

Roj: Produces weft accumula-

ve %70’i İtalyan aksamlardan

tors for weaving machines.

oluşan tezgahlar da Türk

Roj, which is a part of Van de

dokumacılarına

Wiele Group, became the

Modiano

Ltd.

Alfredo

of

Promatech/Itema

Besides,

looms

biggest producer of the sector

tarafından

sunuluyor.

by merging with the Swedish producer Iro.

Roj: Dokuma makineleri için atkı akümülatörleri üretiyor. Van de

Prashant: Established in 1975 in India, Prashant produces conic warp-

Wiele grubuna bağlı olan Roj, İsveçli üretici Iro ile birleşerek sek-

ing, line warping and slasher-sizers for cotton.

törünün en büyük üreticisi oldu.

Cixing: Having started production in 1988, today Ningbo Cixing Co.

Prashant: 1975’te Hindistan’da kurulan Prashant, konik çözgü,

Ltd. is the flatbed knitting machine producer which has the largest

seri çözgü ve pamuk haşıl makineleri üretiyor.

capacity in the world. Having the Swiss giant Steiger and its subsidiary

Cixing: 1988 yılında üretime başlayan Ningbo Cixing Co. Ltd.

firm Steiger Fashion in Italy within its structure in 2010 and partner-

bugün dünyanın en büyük kapasiteye sahip elektronik düz örgü

ing with the Italian software company Logica, Cixing has taken

makinesi üreticisidir.

important steps towards being an international company.

2010 yılında İsviçreli dev Steiger ve İtalya’daki kardeş firması

Steiger: Swiss rooted Steiger produces flatbed knitting machines for

Steiger Fashion markalarını bünyesine katarak, ayrıca İtalyan

intersia, special and medical products. 1949 yılında kurulmuş olan

Logica yazılım sirketi ile ortaklık kurarak uluslararası bir şirket

Steiger, which was founded in 1949, began to operate within the

olma konusunda önemli adımlar attı.

Chinese Ningbo Cixing Co. Ltd in 2010. Machine production contin-

Steiger: İsviçre kökenli Steiger, intersia, spesiyal ve medikal ürün-

ues in Switzerland and China. Steiger Fashion, which was established

48


Röportaj / Interview

lerine yönelik düz örgü makineleri üretiyor. 1949 yılında kurul-

in Italy, provides designs for fashion for all its customers and famous

muş olan Steiger, 2010 yılında Çinli Ningbo Cixing Co. Ltd.’in

brands as well.

bünyesine katıldı. İsviçre ve Çin’de makine üretimine devam edi-

King Tanso: This firm, which manufactures in the Fujian area of China

liyor. İtalya’da kurulan Steiger Fashion ise tüm müşterilerine ve

under King Tanso brand produces supreme, ribana, interlock, 2

ünlü markalara moda ve dizayn tasarımları yapıyor.

yarns, 3 yarns, curled tube and expanded width knitting machines.

King Tanso: Çin’in Fujian bölgesinde King Tanso markası ile ima-

King Tanso, whose machines has been sold in Turkey by Alfredo

lat yapan bu firma; supreme, ribana, interlok, 2 iplik, 3 iplik, rin-

Modiano since 2011, sells machines to various countries in the world.

gelli tüp ve açık en yuvarlak örgü makineleri üretiyor. 2011 yılın-

Monti Antonio: Monti Antonio has been producing every kind of

dan itibaren Alfredo Modiano tarafından Türkiye’de makineleri

lamination (Hot Melt, film, web), presses for transfer printing and

satışa sunulan King Tanso, dünyanın muhtelif ülkelerine makine

pre-ironing, table, covered and automatic ironing machines for trico.

satıyor.

Constantly providing its customers with innovation through its invest-

Monti Antonio: Monti Antonio, 1959 yılından bu yana her türlü

ments in technology and being the first to accomplish many innova-

laminasyon (Hot Melt, film, web) ile transfer baskı için pres ve

tions in the textile ironing machines, Monti Antonio is one of the

triko için teğel ütü, tabla, kapaklı ve otomatik ütü makineleri üre-

most prominent firms.

timi yapar. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ile müşterilerine sürekli yenilik sunan Monti Antonio, tekstil ütü makinelerinde birçok ilki

Dyeing - Finishing

gerçekleştirerek akla gelen ilk firmalardan biri olmuştur.

MCS: MCS, which was founded in 1963, produces fabric dyeing and washing machines and mercerizing and wet emery machines. Being one

Boya-Terbiye

of the leading producers of the sector, MCS has been continuing its

MCS: 1963 yılında kurulan MCS, kumaş boyama, yıkama, mer-

growth after taking Termoelettronica which produces dyehouse automa-

serize ve yaş zımpara makineleri üretiyor. Sektörünün lider üreti-

tion systems within the company in 2000.

cilerinden biri olan MCS, 2000 yılında boyahane otomasyonu

Loris Bellini: Established in 1949, Loris Bellini produces fibres, tows, tops,

üreten Termoelettro-nica firmasını da bünyesine katarak büyü-

bobbins, hank dyeing and drying machines.

mesini sürdürüyor.

Bianco: Since its foundation in 1974, the firm has been producing rope

Loris Bellini: 1949 yılında kurulan Loris Bellini, elyaf, tow, tops,

expanders, tube cutters, balloon grippers, weft straigteners and stenter

bobin, çile boya ve kurutma makineleri üretiyor.

machine equipments.

Bianco: Kurulduğu 1974 senesinden bu yana halat açma, tüp

Technorama: Established in 1984, Tecnorama produces dyehouse

kesme, balon sıkma, atkı düzelticiler ve ramöz giriş ekipmanları

automations and dropping glass machines.

üretiyor.

Lafer Spa: Lafer Spa, which has been producing dry finishing machines

Technorama: 1984 yılında kurulan Tecnorama, boyahane oto-

since 1974, has a wide range of products with its production of nap and

masyonları ile pipetleme makineleri üretimi yapıyor.

scissor, emery, brush and knitting sanforizing machines.

49


Röportaj / Interview

Lafer Spa: 1974 yılından bu yana kuru finisaj makineleri üreten

Matex: It has been producing imitation leather lines and covering and

Lafer Spa; şardon ve makas, zımpara, fırça ve örgü sanfor maki-

lamination machines for textile since 1973.

neleri üretimiyle geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Tonello: Tonello, which was founded in 1981, produces disc wash-

Matex: 1973’ten bu yana suni deri hatları ve tekstil için kaplama

ing, piece dyeing, laser brushes for denim and spray machines.

ve laminasyon makineleri üretiyor.

TMT: TMT, which produces KD machines and kalender lines for the

Tonello: 1981 yılında kurulan Tonello, taş yıkama, parça boyama,

finishing of wool, polyester and viscose fabrics also produces sizing

denim için laser fırça ve sprey makineleri üretiyor.

machines for small measurements.

TMT: Yün, polyester ve viskon kumaşların finisajı için; KD maki-

Cimi: It produces continuous washing machines and discontinuous

nesi ile kalender hatları üreten TMT, ayrıca küçük metrajlara

fulling and washing machines for the finishing of wool fabrics.

yönelik haşıl makinesi üretimi de yapıyor.

Master: Master, which produced the first indigo dyeing machine in

Cimi: Yünlü kumaşların terbiye işlemi için kontinü yıkama maki-

warping in the sector in 1972, has recently started rope dyeing

neleri ile diskontinü dinkleme ve yıkama makineleri üretimi yapı-

machine production.

yor. Master: Sektörün çözgüde ilk indigo boya makinesini 1972 yılın-

Autefa Group is with Modiano for the first time in ITM Texpo

da üreten Master, son yıllarda halat boya makinesi üretimine de

Eurasia 2012 Alfredo Modiano Ltd. will for the first time take place at ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition with its new representation Autefa Group. Vedat Anjel, on being the representative of German Autfea firm which produces first quality technologies for the nonwoven sector: “We are planning to make a fast entrance to the exhibition with the nonwoven machinery producer Autefa Group, of which we have just became the representative agent in Turkey. We believe that the group which consists of Autefa, Fehrer, FOR and Octir brands will especially appeal to the high level nonwoven producers.” Vedat Anjel emphasized that they find ITM exhibitions important and that’s why they take place in every exhibiton and said “We always support ITM exhibitions. We have been attending all the exhibitions since the 2002 Burtex Fair where the foundations of these exhibitions were laid. This year, as Alfredo Modiano Ltd., we have booths at three different halls at the ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition. All of our firms

başladı. Autefa Group, Modiano ile ilk kez ITM Texpo Eurasia 2012’de Alfredo Modiano Ltd. firması, yeni temsilciliği Autefa Group ile ilk kez ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda yer alacak. Nonwoven sektörüne yönelik birinci sinif teknolojiler üreten Alman Autefa firmasının temsilciliğini almaları hakkında Vedat Anjel: “Türkiye temsilciliği için yeni anlaşmaya vardığımız nonwoven makineleri üreticisi Autefa Group ile fuara hızlı bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Autefa, Fehrer, FOR ve Octir markalarından oluşan bu grup ile özellikle üst seviye nonwoven üreticilerinin yoğun ilgisini çekeceğimize inanıyoruz” dedi.ITM fuarlarına önem verdiklerini, bu nedenle her fuarda yer aldıklarını vurgulayan Vedat Anjel, “Biz

50


Röportaj / Interview

ITM fuarlarını her zaman destekliyoruz. 2002 yılında bu fuarların

will be present at their booths at their own halls related to their areas of expertise. Because the firms that we represent all value Turkish textile market and see the ITM exhibitions as the most efficient way to reach their customers in Turkey. That is why almost all of our firms attend the exhibition with their machines and a crowded team. Some of our firms have even increased the number of machines that they are going to bring to the exhibition, so our booths will be a little bit crowded and it seems that we will hardly fit into them. Because when we first made our reservations, there were still some uncertainties in the textile market. But by the end of 2011 and even in the beginning of 2012, the marker has improved and the investments are going on. For this reason, Turkey has become one of the most important countries in the textile sector just as it was before the global crisis. For the firms that we represent, Turkish textile market is one of the top five markets. As the investments have been continuing, it seems that the year 2012 will go well and this shows us that the exhibition is going to be well too.”

temelinin atıldığı Burtex Fuarı’ndan beri tum fuarlara katılıyoruz. Bu sene de Alfredo Modiano Ltd. olarak ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda, 3 ayrı salonda stantlarımız bulunuyor. Konularıyla ilgili tüm temsilciliklerimiz, kendi salonlarındaki stantlarımızda yer alacaklar. Çünkü temsilciğilini yaptığımız firmalar, Türk tekstil pazarına büyük önem veriyorlar ve ITM fuarları da Türkiye’deki müşterilerine ulaşmak için en etkili yol olarak görüyorlar. Bu nedenle hemen hemen bütün firmalarımız fuara makineleriyle katılıyorlar, kalabalık ekip ile geliyorlar. Hatta son dönemde getireceği makineleri artıran firmalarımız da oldu, bu nedenle stantlarımız biraz kalabalık olacak ve zor sığabileceğiz gibi görünüyor. Çünkü biz ilk yer ayırttığımızda, tekstil piyasasında belirsizlikler sürüyordu. Ama 2011’in sonu ve henüz başında olmamıza rağmen 2012 yılı piyasa iyileşti ve yatırımlar sürüyor. Bu nedenle Türkiye tekstil sektöründe global kriz öncesindeki gibi önemli ülkelerden birisi haline geldi. Bizim temsilciliğini yaptığımız firmalar için Türk tekstil pazarı,

Companies that are going to attend Texpo Eurasia 2012 Exhibition according to their area of activity:

ilk 5 pazardan birisidir. Yatırımlar sürdüğü için 2012 yılı iyi geçecek gibi görünüyor, bu da fuarın iyi olacağını bize gösteriyor.”

Vedat Anjel made the following statement about the firms that will Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda bölümlerine göre katılan fir-

be present at the exhibition with respect to their fields of activity and

malar

the machines that they are going to present:

Vedat Anjel, faaliyet konularına göre fuarda yer alacak firmaları

The firms that will be present at the Alfredo Modiano booth in Hall

ve sergileyecekleri makineler hakkında da şu açıklamayı yaptı:

2, Booth No: 211/B are the following: Savio, Fadis, Simet, Autefa

Salon 2, Stand No: 211/B’deki Alfredo Modiano standında yer

Group, Reggiani Group (RPR, MTS), Scaglia, Viba Siat, Gualchierani,

alacak firmalar şunlar: Savio, Fadis, Simet, Autefa Group,

Perfect, MTS. These firms will present the following machines:

Reggiani Group (RPR, MTS), Scaglia, Viba Siat, Gualchierani,

• Savio: Sirius Two For One twisting machine, Sirius Twist&Twist machine, Polar IDLF

Perfect, MTS. Bu firmalardan;

bobbin machine,

• Savio: Sirius Two For One büküm makinesi, Sirius Twist&Twist

• Fadis: Sincro Multiplajet, Sincro SRM/FFM, Sincro D models,

büküm makinesi, Polar IDLF bobin makinesini,

• Simet: SES/B yarn folding machine,

• Fadis: Sincro Multiplajet, Sincro SRM/FFM, Sincro D modellerini,

• Reggiani – RPR: twisting machine.

• Simet: SES/B iplik katlama makinesini,

The firms that will be present at the Alfredo Modiano booth in Hall

• Reggiani – RPR: Büküm makinesini sergileyecek.

3, Booth No: 308/A are the following: MCS, Loris Bellini, Bianco,

Salon 3, Stand No: 308/A’daki Alfredo Modiano standında yer

Tecnorama, Lafer, Matex, Tonello, TMT, Cimi, Idrosistem. These firms

alacak firmalar şunlar: MCS, Loris Bellini, Bianco, Tecnorama,

will present the following machines:

Lafer, Matex, Tonello, TMT, Cimi, Idrosistem. Bu firmalardan;

• MCS: New First cyclical dyeing machine,

• MCS: New First dairesel boya makinesi,

• Bellini: RBNV vertical bobbin dyeing machine,

• Bellini: RBNV dikey bobin boya makinesi,

• Tecnorama: Dosorama WS automatic dropping glass machine,

• Tecnorama: Dosorama WS otomatik pipetleme makinesi,

• Bianco: Tensionless rope expander tube cutter line,

• Bianco: Tensionless halat açma tüp kesme hattı,

• Matex: Rotolab laboratory covering machine,

• Matex: Rotolab laboratuar kaplama makinesi,

• Lafer Spa: Ultrasoft brush.

• Lafer Spa: Ultrasoft fırçasını sergileyecek.

The companies that will be present at the Alfredo Modiano booth in

Salon 12, Stand No: 1213/B’deki Alfredo Modiano standında yer

Hall 12, Booth No: 1213/B are the following: Vamatex, Roj,

alacak firmalar şunlar: Vamatex, Roj, Meersschaert, Prashant,

Meersschaert, Prashant, Cixing, Steiger, Monti Antonio. These firms

Cixing, Steiger, Monti Antonio. Bu firmalardan;

will present the following machines:

• Cixing: GE ve HP düz örgü makineleri,

• Cixing: GE and HP flatbed knitting machines,

• Steiger: New Aries Full İntersia düz örgü makinesi sergileyecek.

• Steiger: New Aries Full Intersia flatbed knitting machine.

51


Röportaj / Interview Salon : 2 Stand No: 212 / B

Sarteks, Tüm Mümessillikleriyle Birlikte ITM ve HIGHTEX Fuarlarına Katılıyor Sarteks will Participate in ITM and HIGHTEX Trade Fairs Together With All Agencies Mehmet Saraçoğlu: “Laroche ve Strahm firmalarımız tekstil telefi yeniden değerlendirme ve nonwoven uygulamalarına ait makineler ürettikleri için onları HIGHTEX 2012 salonlarında yer vermeyi uygun gördük. Mesdan laboratuar aletleri ve nonwoven uygulamalarında kullanılan birçok tarak markasının OEM tedarikçisi (ana makine üretici tedarikçisi) olan Graf ürünleri ve yetkilileri de HIGHTEX standında olacaklar.”

Mehmet Saraçoğlu: “Since our Laroche and Strahm companies manufacture machines for reevaluation of textile waste and nonvowen applications, we thought it would be appropriate to give a space to them in HIGHTEX 2012 halls. Graf products, the OEM supplier (major machine manufacturing supplier) of many comb brand used in Mesdan’s laboratory tools and nonvowen applications, will also be at HIGHTEX booth together with their officers.” Serving for Turkish textile industry for 35 years, Sarteks Tekstil Makine ve Donanımları San. ve Tic. Ltd. Sti. also manufactures its own spinning cans under the name of its brand, Bianco, in its factories in Adana. Having agencies especially for machines and consumables used in its spinning and nonwoven factories, Sarteks includes the following companies under its roof: Graf: Card clothing wires and related service machines, circular combs and fixed combs. Berkol: Sleeve, apron and related service machines. BGSLM full automatic boring machine, Berkolising machine. Bianco: Polyethylene spinning mill cans made of stainless steel. Loptex: Foreign fiber and material separator for blowroom. Xorella: Yarn conditioning, fixing and steaming machine. Caipo: Shantung and elastane for OE and ring yarn machines, filament core yarn apparatus. Fancy tops- drawframe of 8coloured special mix for fancy yarns. Jacobi: Mobile cleaners and central vacuum systems. Mesdan: Yarn splicing systems and textile laboratory devices. Reseda Binder: Spinning mills paraffines.

35 yıldır Türk tekstil sektörüne yönelik mümessilliklerle hizmet veren Sarteks Tekstil Makine ve Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti., kendi markası olan Bianco iplikhane kovalarını da Adana’daki fabrikasında üretiyor. Özellikle iplik ve nonwoven üretim tesislerinde kullanılan makine ve sarf malzemelerine ait mümessillikleri olan Sarteks’in geniş yelpazesinde şu firmalar yer alıyor: Graf: Tarak garnitür telleri ve ilgili servis makineleri, penyöz döner tarakları ve sabit taraklar.

Berkol: Manşon, apron ve ilgili servis makineleri. BGSLM tam otomatik rektefiye makinesi, Berkolize makinesi. Bianco: Paslanmaz çelik polietilen iplikhane kovaları. Loptex: Harman hallaçlarda yabancı elyaf ve materyal ayırıcılar. Xorella: İplik kondisyonlama, fikse ve buharlama makinesi. Caipo: OE ve ring iplik makinaları için şantuk ve elastan, filament core yarn aparatları. Fancy tops- fantezi iplikler için 8 renkli özel karışım ceri. Jacobi: Gezer temizleyiciler ve merkezi vakum sistemleri. Mesdan: İplik bağlama sistemleri ve tekstil laboratuar cihazları. Reseda Binder: İplikhane parafinleri Laroche: Tekstil telefi yeniden değerlendirme tesisleri ve Laroche: Reevaluation plants nonwoven hazırlık makineleri. Sarteks Makine ve Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı Mehmet Saraçoğlu. for textile waste and nonwoStrahm: Nonwoven uygulama- Mehmet Saraçoğlu, Partner of Sarteks Makine ve Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti. ven preparatory machines. larına ait makineler. Strahm: Machines for nonwoven applications. Suzuki: Numune ve konik çözgü makineleri.

52


Röportaj / Interview

Yamada: Bobin haşıl makaraları. Primon: Her türlü tekstil makinasına ait boşaltma, taşıma ve test uygulamaları için otomasyon sistemleri. ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’na ve ilgili mümessillikleriyle HIGHTEX 2012 Fuarı’na katılacak olan Sarteks’in Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu’yla, firmaları ve Türkiye tekstil pazarındaki yerleri hakkında görüştük. “ITM Texpo Eurasia 2012 ve HIGHTEX 2012 fuarlarına tüm mümessilliklerimiz ve onların Türkiye’den sorumlu teknik ve satış yetkilileriyle birlikte katılacağız. Standımızda Mesdan’a ait laboratuar cihazlarını, gene Mesdan’a ait çeşitli iplikler için düzenlenmiş splicerları içeren düzeneğimizi ve Caipo’ya ait şantuk, likra ve filament core yarn sistemlerinin hepsinin bir arada gösterildiği iplik makinesini sergileyeceğiz. Graf ve Berkol ürünlerinin bir kısmını hem bizim standımızda hem de bu iki firmanın sahibi olan Rieter’in standındaki makineler üzerinde görmek mümkün olacak. Laroche ve Strahm firmalarımız tekstil telefi yeninden değerlendirme ve nonwoven uygulamalarına ait makineler ürettikleri için onları HIGHTEX 2012 salonlarında yer vermeyi uygun gördük. Mesdan laboratuar aletleri ve nonwoven uygulamalarında kullanılan birçok tarak markasının OEM (ana makine üretici tedarikçisi) tedarikçisi olan Graf ürünleri ve yetkilileri de HIGHTEX standında olacaklar. Mümessilliğini yaptığımız firmalarımızın faaliyet konularını ve Türk tekstil pazarındaki durumlarını şöyle açıklayabilirim: Graf ve Berkol, Rieter bünyesindeki PTC’nin altındalar. Rieter ile olan bağlarından dolayı bu lider makine üreticisinin çatısının altında olmak bu iki firmamızın sektörlerinde hep yenilikçi ürünler ile kendilerini rakiplerinden bir adım önde tutmayı başarmalarını sağlıyor. Berkol’ün 35, Graf’ın 21 senedir Türkiye mümessilliğini biz yapıyoruz. Çok sağlam bir organizasyonumuz var. 7 ayrı şehirde servis merkezimiz var. 12’si firmaları gezen teknik eleman olmak üzere, bu konuda toplam 38 tane personelimiz bulunuyor. Garnitür teli pazarı sürekli değişimin olduğu bir pazardır ama biz 21 yıldır aynı kalitede hizmet verdiğimiz için müşterileri portföyümüz fazla değişmedi. Türkiye’nin önde gelen iplik üreticileri hep bizimle çalışmayı tercih etti ve etmeye devam ediyor. Bu konuda çok rakipler geldi geçti ama hiç birisinin Graf karşısında pek şansı olmadı ve pazarda uzun süre tutunamadılar. Sarf malzemesi sını-

Suzuki: Sample and conical warping machines. Yamada: Bobbin sizing machines. Primon: Automation systems for discharging, handling and testing applicaiton for any kind of textile machines. We made an interview with Mehmet Saraçoğlu, General Director of Sartex that will attend to ITM Texpo Eurasia 2012 Trade Fair and HIGHTEX 2012 Trade Fair with its related agencies, and talked about their firms and positions within Turkish textile markets. “We will attend to ITM Texpo Eurasia 2012 and HIGHTEX 2012 trade fairs together with all our agencies and their technical and sales officers responsible for Turkey. At our booth, we will display Mesdan’s laboratory devices, our machinery containing splicers regulated for various yarns again belonging to Mesdan, and spinning machine which Caipo’s shantung, lycra and filament core yarn systems are displayed altogether. It will be possible to see some of Graf and Berkol products both in our booth and on machines at the booth of Rieter, the owner of these two companies. Since our Laroche and Strahm companies manufacture machines for reevaluation of textile waste and nonvowen applications, we thought it would be appropriate to give a space to them in HIGHTEX 2012 halls. Graf products, the OEM supplier (major machine manufacturing supplier) of many comb brand used in Mesdan’s laboratory tools and nonvowen applications, will also be at HIGHTEX booth together with their officers. I can explain the activity areas of the companies of which we are the agency and their positions within Turkish textile market: Graf and Berkol are under the roof of PTC within the body of Rieter. Thanks to their connections with Rieter, these two companies of us are always one step ahead from their competitors with their ever-innovative products, being under the roof of this leading machine manufacturer. We have been the Turkey agency of Berkol for 35 years, and of Graf for 21 years We have a very reliable organization. We have service centers in 7 separate cities. We have 38 employees in total, 12 of whom are technical staff that visits companies. Trimming wire market is an ever-dynamic market, but since we have been providing service at the same quality for 21 years, our customer portfolio did not change much. Turkey’s leading yarn manufacturers have always preferred, and still prefers, working with us. In the meantime, we had many competitors, but none of them could stand against

53


Röportaj / Interview

fında yer alan garnitür tellerinde pazar payımız son 20 senede hep yüzde 50’nin üstünde kaldı. Zaman zaman İsviçre Frank’ının değerlenmesinden veya piyasaya girmeye çalışan yeni ürünlerin agresif fiyat politikalarından dolayı onları tercih eden müşterilerimiz 1-2 sene için hep bize geri döndüler.

Graf and could not survive in the market for a long time. Our market share in trimming wires at the consumable class has always remained over 50% within the last 20 years. From time to time, our customers, which prefers other brands due to the valuation of Swiss Frank or agressive price policies regarding new products which attempt to get into market, always came back to us within 1 or 2 years.

Bugün Türkiye’de iplik tesislerine yatırım yapanlar genelde bu işi iyi bilen, eski işletmeler. Xorella iplik kondisyonlama ve buharlama makinesi üretiyor. Bu ürünümüz Türkiye’de gerçekten rakipsiz bir ürün. Sarteks olarak 1985’ten beri Xorella’nın mümessilliğini yapıyoruz. Türkiye’de 130’dan fazla makinemiz çalışıyor. Şu anda kaliteli üretimi hedefleyen ve yatırımlarını bu yönde yapan bütün firmalar, özellikle Rieter kullananlar, Xorella’yı tercih ediyor. Bugün Türkiye’de iplik tesislerine yatırım yapanlar genelde bu işi iyi bilen, eski işletmeler. Bunlar da Xorella kalitesini ve özelliklerini geçmişte tecrübe ettikleri için, bu makineye yatırım yapıyorlar. Xorella’nın teknolojik ve elektronik parçaları İsviçre’de üretiliyor ama kazan üretimleri Çin’e kaydı. Bu da makinelerin maliyetlerini, dolayısıyla fiyatlarını düşürdü ve satışlarımızda artış oldu. Xorella’nın en azından 5-6 adet yerli rakibi olmasına rağmen, iplik kondisyonlama makinelerinde Türkiye’de en çok satılan marka olma özelliğini sürdürüyor. Caipo fuarda Spintester adındaki numune iplik makinesini sergileyecek. Bu makine üzerinde şantuk, elastan, core yarn, filament core yarn ve ilk defa ITMA 2011Barselona’da tanıtımı yapılan ama satılmayan (ITM’den itibaren satışa sunulacak) özel fantezi iplik üretimi sistemlerini sergileyecek. Reseda Binder hiç kuşkusuz dünyanın en kaliteli parafinlerini üreten Alman firması. Hemen hemen bütün ana makine üreticileri ana tedarikçi olarak Reseda Binder parafinleri kullanıyorlar. Bu parafinler daha az kullanımla aynı sürtünme katsayılarına ulaşabiliyor ama daha önemli özelliği çok iyi rafine edildiği için içinde yağ veya benzeri petrol yan ürünlerinin yok denecek kadar az bulunması ve gıda sektörüne yönelik ürünlerde bile kullanılabilecek sertifikalara sahip olması. İplik bağlama sistemleri ve tekstil laboratuar cihazları üreticisi Mesdan müşterilerine iyi servis veriyoruz. Mesdan’ın laboratuar cihazlarında çok geniş bir yelpazesi var: pamuktan bitmiş mamul testine kadar iplik, dokuma, boya, terbiye, konfeksiyon gibi her

Today, the investors of spinning mills in Turkey are generally old business organizations that are the expert of this business. Xorella manufactures the yarn conditioning and steaming machines. This products of us are really unrivalled in Turkey. We, as Sarteks, have been the agency of Xorella since 1985. more than 130 machines of us have been operating in Turkey. Now, all companies targeting quality manufacturing and making investments in this direction, especially those which use Rieter, prefer Xorella. Since they have experienced Xorella quality and features in the past, they have been investing to this machine. Technological and electronical parts of Xorella are manufactured in Switzerland, but pan productions are moved to China. This reduced the costs of machines, thus their prices and our sales increased. Although Xorella has at least 5 to 6 native competitors, it is still the bestseller brand in yarn conditioning machines in Turkey. Caipo will exhibit sample yarn machine named Spinstester at the trade fair. It will exhibit shantung, elastane, core yarn, filament core yarn, and special fancy yarn manufacturing systems which have been promoted, but not sold (it will be released to be sold starting from ITM), at ITMA 2011-Barcelona for the first time. Reseda Binder is, undoubtedly, a German company that manufactures the most quality paraffins of the world. Almost all major machine manufacturers are using Reseda Binder paraffins as main supplier. These paraffins can reach to the same friction coefficient with less usage, but more importantly, it contains oils or equivalent petroleum byproducts at very low levels or not at all, since it is refined very finely, and it has certificates that can be used even in the products for foodstuff industry. We are providing good services to the customers of Mesdan, the manufacturer of yarn splicing systems and textile laboratory device. Mesdan has a very large range of laboratory devices: it manufactures laboratory machine in any

54


Röportaj / Interview

konuda laboratuar makinesi yapıyor. Bunların yaklaşık %80’ini kendisi üretiyor, eksik kalanları dışarıdan tedarik ederek laboratuar gurubunu tamamlıyor. Böylece her tür tekstil işletmesine yönelik cihazı bulunuyor. İplik bağlayıcılarında Mesdan ürünlerini aktarma ve büküm makineleri alan müşteriler ana makine alımından sonra bağlayıcılarını bizden tedarik ediyorlar. Tabii yatırımların durumuna göre bu makinelere yapılan yatırımlar dönem dönem patlama yapıyorlar, satışlar da o zaman artıyor. Bu ürünün servis ve yedek parça hizmetlerini de veriyoruz. Mesdan’ın 2005’te mümessilliğini aldığımızdan beri yedek parça ile ilgili çalışmalar yaptık ve çok güzel bir veri tabanı oluşturduk. Neredeyse müşteri bazında Türkiye’de kullanılan splicer’ları takip ediyor ve yedek parçalarını müşteriler adına biz stoklarımızda bulunduruyor, aynı zamanda servisini de Istanbul ve Adana servis merkezlerimizden veriyoruz.

titles from cotton to finished product testing for yarn, woven, dying, finish, garment. 80% of them are manufactured by the company itself, but the missing materials are supplied externally, thus laboratory group is completed. So the company has devices for any kind of textile business. For thread fastening, customers that purchase Mesdan’s product transfer and spinning machine supply their binders from us after purchasing the main machines. Of course, investment on these machines are reaching to peak from time to time depending on the status of investments, the sales also increase at those days. We also provide maintanence and spare parts services for this product. Since we obtained agency rights of Mesdan in 2005, we have performed works related to spare parts and created a very fine database. We follow splicers used in Turkey almost on customer basis, keep the spare parts available in our stocks on behalf of customers, and provide service from Istanbul and Adana service centers at the same time.

Servise çok önem veriyoruz. Satışını yaptığımız bütün firmalarımızın servis ve kurulum hizmetlerini sunuyoruz. Servise çok önem veriyoruz. Montaj ve servis ile ilgili elektronik mühendisi ve makine mühendisi arkadaşlarımız var. Satışını yaptığımız bütün firmalarımızın servis ve kurulum hizmetlerini sunuyoruz. Mümessilliklerimiz arasından montajını ve servisini yapmadığımız tek ürünümüz Strahm. İleride umarım onu da yapabiliriz. Laroche tesis olarak satılan bir markamız. Onun bile kurulumunu ve montajını yapıyoruz, sadece başlatma için Fransa’dan yetkilisi gelip kontrolünü yapıyor. Makinelerimizin kurulumunu kendimiz yapınca, ne parçalar gerekli olduğunu daha kolay biliyoruz. Örneğin Jacobi gezer temizleyicilerinin satışı son dönemde çok arttı. Jacobi’nin ürettiği iplik makinelerinin üzerine kurulan raylı gezer temizleyicilerin montajı kurulan tesisin büyüklüğüne göre aylarca sürebiliyor. Bunlar için Almanya’dan teknik personel getirtmek ve aylarca burada servis vermesini, kurulum yapmasını beklemek yüksek maliyetli oluyordu. Bu işi kendi ekibimizle yapıyor olmamız maliyetleri azaltıyor. Bir haftada beş servis talebi varsa biz onun hepsini bir arada aynı hafta içinde halledebiliyoruz. Halbuki birçok mümessil firma gibi yurt dışından teknik servis istesek, onlar için uygun olan zamanı beklemeniz ondan sonra gelecek kişiyle ilgili uçak, vs işlerini ayarlamanız gerekiyor. Bunlar hem maliyeti arttırıyor ama daha önemlisi müşteri için çok değerli olan zaman büyük ölçüde kaybedilmiş oluyor. Biz kendi

We do care to provide service very much. We provide maintanence and setup services of all our companies of which we are the agency. We do care to provide service very much. We have electronic engineer and machine engineer fellows for assembly and service. We are providing maintanence and setup services of all our companies for which we have been selling. Out of our agencies, Strahm is the only company we do no perform assembly and maintanence services. I do hope we can do it in the future. Laroche is one of our brands, which is sold as whole facility. We are performing even its setup and assembly as well, only an authority from France comes and controls to start operating it. When we set up our machines by ourselves, we know what parts are necessary more easily. For example, Sales of Jacobi mobile cleaners has increased recently very much. Assembly of railed mobile cleaners installed on spinning machines manufactured by Jacobi can take months depending on the size of facility. It used to be very costly to have a technical staff from Germany come for them, and to wait for them to install it. We perform this task on our own, and this reduces the costs. If there are five service requests within a week, we can handle all of them within the same week. On the other hand, if we requested technical service abroad like many agent company do, we would have to wait for the right time for them and then organize procedures such as flight etc. for the incoming person. These increases costs as well as causes a big time loss for customer, as time is very valuable in this business. We both prevent this time loss and reduce

56


Röportaj / Interview

verdiğimiz servisle hem müşteriye bu zamanı kaybettirmiyor hem de onun için servis maliyetini büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Ayrıca, bir firmaya bir ürünümüzün servisi için gittiğimizde Sarteks üzerinden tedarik edilen diğer ürünleri de gözden geçirme imkanı buluyoruz. Servis bizim firmamız için gerçekten ayırt edici bir özellik. Laroche ve Strahm kendi dallarında en iyi ürünler. Ana ürünü nonwoven üretim hatlarında kullanılan kurutma fırınları olan Strahm senede 1-2 tane satılıyor. Strahm alan firmalar her zaman özel üretim yapan firmalar. Çoğu zaman Strahm alan firmalarla özel anlaşmalar yapılarak üretimin gizliliği korunmaya çalışılıyor, çünkü Strahm fırınları, rakiplerinin çok daha uzun hat ve daha fazla enerji harcayarak yaptığı işi, daha kısa bir hatla ve daha düşük enerjiyle yapabiliyor. Strahm’ı inceleyip avantajlarını keşfeden müşteriler bu fırına yatırım kararı aldıklarında rakiplerine karşı kalitenin yanı sıra büyük bir maliyet avantajı da sağlamış oluyorlar.

service costs to a large extent for customers via service we provide. Besides, we find opprtunity to review other products supplied via Sarteks, when we visit a company for a service of one of our products. Servicing is a really distinctive feature of our company. Laroche and Strahm are the best products in their fields. 1 or 2 pieces of Strahm, whose main product is drying ovens used in nonvowen manufacturing lines, are sold per year. Companies purchasing St-rahm are the companies that makes exclusive productions all the time. Most of the time, some exclusive agreements are signed with the companies purchasing Strahm and privacy of manufacturing are tried to be ensured, as Strahm ovens can perform a work, which the competitors can do spending a much longer line and more energy, with a shorter line and lower energy. Investigating Strahm and discovering its advantages, customers gain a big cost and quality advantages against their competitors when they decided to make investment on this oven.

En azından bu yerli üretimimizle cari açığın kapanmasında katkı sağlamaktan memnun oluyoruz. Laroche’u bilen biliyor. Tekstil telefi değerlendirme denildiğinde dünyada ilk akla gelen isim. Konfeksiyon artıklarının ve iplik teleflerinin yeniden değerlendirilerek tekrar iplik yapılmasını sağlayan veya her türlü tekstil telefinden keçe yapmayı sağlayan komple hatlar sunuyor. Pamuk fiyatlarının yükseldiği dönemlerde telefin değerinin de yükselmesinden dolayı Laroche’a olan talep bir hayli yoğun oluyor. Geçtiğimiz iki senede yaşadık böyle bir dönem. Laroche yeni teknolojisi havalı sermede (Airlay) çok iyi başarı sağladı. Döşemecilerin ve yatakçıların kullandığı keçelerde eskiden tarak kullanılırdı, şimdi havalı serme teknolojileri kullanılıyor ve Laroche’un makinesi bu konuda çok iddialı. Üretim kapasitesi çok yüksek olan Airlay hattında 300gr/m2 üzerindeki keçelerde inanılmaz bir maliyet avantajı sunuyor. İplik tesislerinde kullanılan kovaları üreten Bianco bizim kendi markamız. Her şeyini kendimiz yapıyoruz: yayını, metal aksamını, tekerleğini bile kendimizi üretiyoruz. Adana’daki fabrikamızda ürettiğimiz Bianco kovalarla Türkiye’de en yüksek pazar payına sahibiz. En azından bu yerli üretimimizle memleketin başına dert olan cari açığın kapanmasında katkı sağlamaktan memnun oluyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Bianco markasıyla ürettiğimiz kovalarımız Atlantik ötesi, Ortadoğu, Yakın Asya ve Orta Asya ülkelerine de ihraç ediliyor. Güzel ülkemizin ve İstanbul’umuzun başarılı Tekstil Makine Fuarları ITM Texpo Eurasia 2012 ve HIGHTEX 2012’nin tüm tekstil camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

At least, we are so pleased to contribute to compensate for the current deficit through this domestic manufacturing. Laroche is awell known company. When it comes to textile waste evaluation, it is the first name that comes to mind. It provides complete lines that ensure reevaluation of garment and yarn wastes to make them yarn again, or provide felt making out of any kind of textile wastes. Since the value of wastes also increases in the periods when the cotton prices increase, Laroche is highly demanded. We experienced such period in the past two years. Laroche gained a big success in Airlay, which is its new technology. Combs used to be used for felts used by upholsterers and bed-manufacturers, now airlays technologies are utilized and Laroche’s machine is really challenging in that. Airlay line with a high manufacturing capacity ensures an incredible cost advantage in felts over 300gr/m2. Bianco, which manufactures cans used in spinning mills, is our own brand. We do everything about it on our own: we manufacture even its springs, metal components, wheelchairs. We have the highest market share in Turkey, thanks to Bianco cans we manufactured in our factory in Adana. At least, we are so pleased to contribute to compensate for the current deficit through this domestic manufacturing. Our cans, which we have been manufacturing under the brandname Bianco for some 10 years, is exported to Transatlantic, Middle East, Near East and Middle Asian countries. I wish that the succesful Textile Machines Trade Fairs, ITM Texpo Eurasia 2012 and HIGHTEX 2012 of the beautiful country of us and our beautiful Istanbul bring luck to all textile industry.”

57


Röportaj / Interview Salon : 8 Stand No: 812 / B Salon : 3 Stand No: 315 Salon : 12 Stand No: 1210 / A

Somteks, Dilo Group ile HIGHTEX 2012’de Sarteks will Participate at ITM AND HIGHTEX Trade Fairs Together With All Agencies Mehmet Torfilli: “Nonwoven sektörüne yönelik Dilo Group’un mümessiliyiz: Alman, Dilo Group bünyesinde bulunan Temefa, Shipinbau ve Dilo firmaları ile müşterilerimize komple hatlar verebilmekteyiz. Türkiye’de çok büyük hatlarımız kurulu bulunmaktadır. HIGHTEX 2012 Fuarı’nda da bu hatları tanıtacağız.”

Mehmet Saraçoğlu: “Since our Laroche and Strahm companies manufacture machines for reevaluation of textile waste and nonvowen applications, we thought it would be appropriate to give a space to them in HIGHTEX 2012 halls. Graf products, the OEM supplier (major machine manufacturing supplier) of many comb brand used in Mesdan’s laboratory tools and nonvowen applications, will also be at HIGHTEX booth together with their officers.” Nonwoven Technology: Türkiye’deki en eski tekstil makineleri mümessilliklerinden birisi olan Somteks’in bünyesindeki firmalar ve Türkiye pazarındaki durumları hakkında bilgi alabilir miyiz? Mehmet Torfilli: Somteks, Orhan Torfilli tarafından kurulmuş, 40 senenin tecrübesine ve birikimine sahip bir mümessillik firmasıdır. Bize babadan kalma bu meslekte uzun bir tarihçemiz bulunmaktadır. Somteks olarak genel anlamda, örgü üzerine mümessilliklerimiz ağırlıktadır, ama diğer sektörlere yönelik mümessilliklerimiz de bulunmaktadır. Örgü mümessilliklerimize baktığımız zaman, yuvarlak örgü makinelerinde Santoni Group’tur. İtalya da Brescia kentinde bulunan Santoni firmasının Türkiye’de, dikişsiz iç çamaşırı üretimi yapan 1000’in üzerinde makinesi kuruludur. Daha büyük çapta yuvarlak örgü makinelerinde aynı gruba dahil olan Vignoni örgü makineleri, mümessilliğimizde bulunmaktaSomteks Pazarlama A.Ş. Ortağı Mehmet Torfilli. dır. Daha küçük çapta makineler Mehmet Torfilli, Partner of Somteks Pazarlama A.Ş. olan çorap makinelerinde, aynı grubun içinde Sangiacomo ve Matec’i; triko makinelerinde de dünyada tek olan yuvarlak örgü triko makinesi olan MecMor’u sayabiliriz. Mümessilliğini yapmakta olduğumuz Santoni grubu çok geniş bir gamda üretim yapmaktadır. Çorap sektörü dediğimiz zaman, bu sektöre hitap eden lider firmalardan olan parça boyama makinesi üreten İtalyan Flainox firmasını, çorap ütüleme ve fiske etme makinelerinde Heliot firmasını ki bu firmayı mümessillik olarak isim hakkını satın alıp Türkiye’de üretmekteyiz ve %95 pazar payına sahibiz. Bunun yanında İtalyan çorap burun

Nonwoven Technology: Could you tell us about the companies within the body of Somteks, one of the oldest textile machine agencies in Turkey, and their status in Turkish market? Mehmet Torfilli: Founded by Orhan Torfilli, Somteks is an agency company of 40-year experience and accumulation. We have an old history in this profession inherited from my father. As Somteks, our knitting agencies are generally predominant, but we have agencies in other industries, too. For knitting agencies, Santoni Group is the agency of round knitting machines. Located in Brescia, Italy, Santoni company has more than 1000 machines installed in Turkey that manufacture seamless underwear in Turkey. Our agency includes Vignoni knitting machines that are at the same group in larger scale circular knitting machines. For socks machines that are smaller scale machines, we can count Sangiacomo and Matec in the same group; and for tricot machines, we can count MecMor, a unique circular knitting triot machine. Santoni Group, which is within our body, manufactures in very large range of products. When speaking of sock industry, we can count İtalyan Flainox company, one of the leader companies speaking to this industry that manufactures piece dyeing machine, and Heliot company, the company of sock ironing and fixing, which we have purchased the franchising rights as its agency to make production in Turkey, and we have 95% of market shares. In addition, we have been the agency of Italian Conti Complett company, which manufactures toe sock machines, for years. Again, we have been the agency of German Liba, the manufacturer of

58


Röportaj / Interview

dikiş makinelerini üreten Conti Complett firmasının mümessilliklerini uzun senelerdir yapmaktayız. Yine örgü sektörüne hitap eden, Alman çözgülü örme makineleri üreticisi Liba nın, yaklaşık 40 senedir mümessilliğini yapıyoruz. Bu konuda da oldukça aktif bir şekilde piyasaya makine veriyoruz. Özellikle 2011 ve 2012 siparişlerimiz oldukça artmıştır. Bunun dışında örgü sektörüne sarf malzeme tedarikçisi Kern Liebers’in mümessilliğini almış bulunmaktayız. Almanya’da üretim yapan Kern Liebers, platin konusunda kalitesi ile bilinen bir firmadır. Burada stoklarımızı hazır tutmakta, isteyenlere en kısa sürede mal gönderebilmekteyiz. Kern Liebers’in satışları da Türkiye’de çok aktif durumdadır. Terbiye sektörü için örgü mallarının terbiyesinde kullanılan Heliot’un balon sıkma, sanfor gibi makinelerinin üretim ve satışını yapmaktayız. Nonwoven sektörüne yönelik Dilo Group’un mümessiliyiz: Alman, Dilo Group bünyesinde bulunan Temefa, Shipinbau ve Dilo firmaları ile müşterilerimize komple hatlar verebilmekteyiz. Türkiye’de çok büyük hatlarımız kurulu bulunmaktadır. HIGHTEX 2012 Fuarı’nda da bu hatları tanıtacağız. İplik konusunda mümessilliklerimiz de şunlardır: Sarla çorap burun dikiş ipliği, Almanya da her çeşit gipe ipliği üretimi yapan Fein-Elast Gruppe ve yine Almaya dan PA6.6, POY, tekstüre ve flat iplikler, üreten TWD firmasıdır. Son olarak, yaklaşık 40 senedir mümessili olduğumuz Heliot firmasının isim hakkını satın alarak firmanın üretimini İstanbul Şekerpınar’daki tesisimize getirmiş bulunmaktayız. 1891 yılında Fransa da kurulmuş, 120 senelik tecrübesi ile lider konumda bulunan Heliot firması ile 2000 yılında know how ve lisans anlaşması yaparak

warp knitting machines, for about 40 years. We supply the mentioned machines to the market actively. Our orders increased highly especially in 2011 and 2012. Other than this, we have gained distributorship rights of Kern Liebers, the supplier that supplies consumables to knitting industry. Manufacturing in Germany, Kern Liebers is a company which is known with its quality in platinum. We keep our stocks available here, and supply goods to the requestors as soon as possible. Kern Liebers’s sales are also very active in Turkey. For finishing industry, we manufacture and sell Heliot’s machines such as baloon squeezer and compactor used for finishing of knitted goods. We are the agency of Dilo Group in nonwoven industry: we provide complete lines to our customers through German Temefa, Shipinbau and Dilo companies within the body of Dilo Group. We have very large lines installed in Turkey. Thus, we will introduce thse lines in HIGHTEX 2012 trade fair. Our yarn related agencies are the following: Sarla toe sock sewing thread, Fein-Elast Gruppe from Germany that manufactures any type of gipe yarn, and PA6.6, POY again from Germany, the GWP company that manufactures textured and flat yarns. Finally, we have gained the franchising right of Heliot company, which we have been the agency for 40 years, and transferred the company’s manufacturing activities to our facility in Sekerpinar, Istanbul. Our manufacturing history with Heliot company, the leader company with its 120-year experience which was founded in 1891 in France, started in 2000 when we signed a know-how and authorization agreement, and after the company stopped its manufacturing operations in 2007 and we gained its franchising rights, we started to manufacture Heliot machines in Turkey and sell to the whole world. So far, we have manufactured and exported

59


Röportaj / Interview

başlayan üretimimiz 2007 yılında firmanın Fransa daki üretimini durdurması sonucu isim hakkını alarak tüm dünyaya Türkiye den Heliot makinelerini üretip satmaya başladık. Şu ana kadar Peru, Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş, Uganda, Güney Afrika’nın da aralarında bulunduğu 25 ülkedeki müşterilerimize makine üretip ihracat yaptık. Makine sattığımız yerlere buradan servis elemanı göndermekte ve kurulumunu yaptırmaktayız; ayrıca bazı bölgelerde kendi elemanlarımız bulunmaktadır.

the machines to our customers in 25 countries including Peru, Sri Lanka, India, Bagladesh, Uganda and South Africa. We also provide service personnel to the places we sell machines and have them installed; besides, we have our own personnel in some regions. N.T.: What is the current status of Turkey in knitting and sock industry? M.T.: Sock industry is a very active industry in Turkey. Though it does not actually draw attention of anyone very much, it is an industry that has an about 1-billion-dollar export annually. It has a capacity of about 2 billion dolar in the sense of manufacturing. Judging by the number of manufacturing, Turkey is the 3rd big country worldwide and 2nd big country in export. There is a highly dynamic investment field in sock industry and there are many ongoing investments in that regard. We, as an agency, provide a complete solution to sock industry in Turkey with our product ranges of sock machine, toe sock sewing machine, ironing machine and yarns. Never defeated and always survived in crisis in Turkey, sock industry uses its advantages very well due to the region it is located. Manufaturing is highly qualified. As is known, we perform the major part of our sock export mostly to Europe. Even though Europe purchases goods from China, it has intensified product purchasing from Turkey for the las 3-4 years due to the reasons of less stocking and fast order supply. This demonstrated once again that Turkey is one of biggest actors worldwide not only in sock industry, but in textile industry in general as well. Textile industry started to peak once more following the global economic crisis in 2009 and this demon-

N.T.: Örgü ve çorap sektöründe Türkiye’nin geldiği durum nedir? M.T.: Çorap sektörü Türkiye’de çok aktif bir sektör. Gerçekte kimsenin pek fazla dikkatini çekmese de, senelik aşağı-yukarı 1 milyar dolarlık ihracatı olan bir sektördür. Üretim anlamında da yaklaşık 2 milyar dolarlık kapasiteye sahiptir. Üretim adetlerine baktığımızda dünyada 3. ihracatta 2. büyük ülkeyiz. Çorap sektöründe son derece dinamik bir yatırım alanı mevcuttur ve sürekli olarak yatırım yapılmaktadır. Biz de Türkiye’deki çorap sektörüne mümessillik olarak çorap makinesi, çorap burun dikiş makinesi, ütüleme makinesi ve iplik çeşitlerimizle komple bir çözüm sunmaktayız. Türkiye’de hiçbir zaman krizlerde yenilmeyen ve devam eden çorap sektörü, bulunduğu bölgeden dolayı avantajlarını çok iyi kullanabilmektedir. Yapılan üretim son derece kalitelidir. Bilindiği gibi çorap ihracatımızın büyük bir bölümünü Avrupa’ya yapmaktayız. Avrupa, Çin’den mal alsa da, son 3-4 senedir az stok yapmak ve hızlı sipariş temini gibi sebeplerle Türkiye den mal alımını hızlandırmıştır. Bu durum Türkiye’nin çorap sektörün-

60


Röportaj / Interview

de ve esasında genel anlamda tekstil sektöründe dünyadaki büyük oyunculardan birisi olduğunu tekrardan ortaya koymuştur. Tekstil sektörü, 2009’daki global ekonomik krizden sonra yeniden zirve yapmaya başlamış ve bu durum Türkiye nin daha uzun seneler tekstilde var olmaya devam edeceğinin kanıtı olmuştur. Örgü sektörüne baktığımızda, ise son senelerde çok ciddi makine yatırımı yapılmaktadır. Esnek üretimi sağlayacak makinelere yatırım yapan Türkler, eski makinelerini Hindistan’a satmaktadırlar. Avrupa’daki eski makineleri 15 sene evvel Türkiye alıyordu, şimdi eski makinelerimizi biz satıyoruz. Daha esnek, daha kaliteli, daha hızlı makineleri bünyemize alıyoruz. Bu da tekstil sektöründe sürekli değişimi sağlıyor, kalitemiz yükseliyor, çabuk servis verebiliyoruz, çok esnek üretimler yapıyoruz. Böylece Türkiye tekstil tedarikçisi konumunu çok daha güçlendirmektedir.

strated that Turkey will continue to exist in textile for a longer time. Regarding knitting industry, a serious machine investment has been made in recent years. Investing to machines to provide flexible manuacturing, Turks sell the old machines to India. Turkey used to buy old machines from Europe 15 years ago, now we sell our old machines. We buy more flexible, more qualified and faster machines. This leads to a continous shift in textile industry, the quality increases, we are able to provide a quick service and make very flexible productions. Thus, Turkey reinforces its textile supplier position. N.T.: Technical textile and nonwoven has improved in Turkey very much recently, what are your evaluation regarding this subject? M.T.: When speaking of technical textile, do not think that we are only representing Dilo Group. We are also the agency of Liba company, which manufactures raschel machines within our body and is very active in technical textiles. Liba company is in the leading position in developing machines to manufacture composite materials from fibers like glass, carbon, aramide. Such composite materials are used in various fields from automotive industry to windmill wings production in energy industry. The attention towards these investment has recently increased very much in Turkey. Turkish investors can see that technical textile manufacturing has a very serious future and directs their investments towards these fields. Since nonwoven is already the primary technical textile, a serious investment is already being made in this field. Dilo supplies machines to the industry continuously. It is undoubtedly evident that technical textile will be an indispensable field in Turkey.

N.T.: Teknik tekstil ve nonwoven son dönemde Türkiye’de oldukça gelişti, siz bu konuda ne değerlendirme yaparsınız? M.T.: Teknik tekstil dediğinizde, mümessilliğimizi sadece Dilo Group olarak düşünmeyin. Bunun la birlikte bünyemizde raşel makineleri üreten ve Teknik tekstillerde son derece aktif olan Liba firmasını da temsil etmekteyiz. Liba firması cam, karbon, aramit gibi elyaflardan kompozit malzemeler üreten makineleri geliştiren öncü firma konumundadır. Bu tip kompozit malzemeler, otomotiv sektöründen, enerji sektöründe rüzgar güllerinin kanatlarının imalatına kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Türkiye’de bu yatırımlara karşı ilgi son yıllarda çok artmıştır. Türk yatırımcısı teknik tekstil üretiminde çok ciddi bir gelecek olduğunu görebilmektedir ve yatırımlarını bu yöne doğru kaydırmaktadır. Nonwoven zaten teknik tekstillerin başı olduğundan bu konuda hali hazırda çok ciddi bir şekilde yatırım yapılıyor. Dilo devamlı olarak bu sektöre makine veriyor. Teknik tekstil, Türkiye’nin vazgeçilmez alanlarından birisi olacağı kuşkusuzdur.

N.T.: Which machines and companies within your body will be exhibited at ITM Texpo Eurasia 2012 Trade Fair? M.T.: We, as somteks, attented to all ITM trade fairs since we do care very much. Actually, ITM trade fairs has a pecularity: Europe has a traditional

61


Röportaj / Interview

N.T.: ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’na hangi makinelerinizle ve firmalarınızla katılacaksınız? M.T.: Biz Somteks olarak ITM fuarlarına önem verdiğimiz için hepsine katıldık. Esasında ITM fuarlarının şöyle bir özelliği var: Avrupa’da klasikleşmiş bir ITMA fuarı var, Uzak Doğu’da ITMA Asia var, peki ama ortasında kim olması lazım? Biz ITMA’da Avrupalıları gördük, nerde bunun Orta Doğu tarafı? Baktığınız zaman Rusya, Ukrayna, Suriye, Irak, İran, gibi ülkelerde de tekstil yatırımları bulunmaktadır. Afrika’dan, Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerden Barselona’ya pek kimse gelemedi. Bunları toparlayacak bir fuarın olması lazım, bu da ITM fuarlarıdır. Gayet başarılı bir şekilde organize edilmektedir. Geçen fuarda gelen yabancı adedi ortadadır; çok ciddi bir yabancı ziyaretçi portföyü gözlemlendi. Türkiye, bulunduğu yer itibariyle önemli bir konumdadır, biz de bu avantajı kullanmak zorundayız. Türkiye’nin artık konjektörü , geldiği nokta, büyüklüğü, bu bölgeleri ekonomik anlamda kucaklamaktan geçiyor. Tekstil bu memleketlerde son derece aktif olduğu görülüyor. Uganda’dan birisi, Türkiye’den hiç sorgulamadan makine alabiliyor; Bangladeş’ten, Hin-distan’dan gelip makine alabiliyorlar. Bizim buralardaki markamız, imajımız çok düzgün. Tabii bu durumda, Avrupalı makine üreticileri de bu fuara büyük ilgi gösteriyorlar. Biz ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda Santoni Group olarak yaklaşık 400 m2’lik standımızla katılıyoruz. Dilo Group olarak HIGHTEX’te 70 m2 yerimiz var. Heliot olarak boya-baskı-terbiye salonunda 150 m2’lik standımızla müşterilerimize hizmet vermeye çalışacağız. Bu fuar bizim ve mümessilliğini yaptığımız bütün Avrupalı firmalar için önemlidir. Gördüğümüz kadar, onlar gayet büyük coşkuyla geliyorlar, Istanbul da bulunmaktan büyük keyif alıyorlar. Makine parkuru olarak Vignoni ilk defa 4 tane makine gönderiyor. 2 tane Santoni dikişsiz çamaşır makinesi geliyor. Sangiacomo dan 4 adet çorap makinesi geliyor, 1 tane de Conti Completti’den burun dikiş makinesi gelecek. Bunlar örgü bölümü olan 12. Salon’daki standımızda yer alacak. Santoni Group’un ITMA 2011 Fuarı’nda yaklaşık 1500 m2’lik bir standı vardı, ITM Texpo Eurasia 2012’ye de yaklaşık 400 m2’lik bir stantla katılması, buraya verdiği önemin göstergesi olarak kabul edebiliriz. Yine aynı gruptan trikocular için MecMor firması yeni geliştirdiği makinesini getiriyor. 3. Salon’daki Heliot standımızda sanfor makinesi ve çorap ütüleme makinesi sergileyeceğiz. Heliot olarak tüm ekibimiz Türk ve yabancı müşterilerimizi standımıza beklemekteyiz. Dilo Group, makineleri çok büyük olduğu için maalesef makine getiremiyor. Ama komple bütün ekibi geliyor; HIGHTEX 2012 Fuarı’ndaki standımızda yer alacaklar. Bizim ve Avrupalı mümessilliklerimizin inancı çok başarılı bir fuarın daha gerçekleşeceğidir.

ITMA trade fair, Far East has ITMA Asia, but who should be in the middle? We have seen Europeans at ITMA, but where is Far Eastern side of it? Just look a little bit and you see that there are textile investments in countries such as Russia, Ukraine, Syria, Iraq, Iran, too. Not much visitor from countries like Africa, Bangladesha and India could come to Barcelona. A trade fair is a ‘must’ gather them all, and this is the ITM trade fair. The trade fair is well organized. Number of foreign visitors is evident at the last trade fair; a significant foreign visitor portfolia has been observed. Turkey has a important position due to its location, and we have to use this advantage. Now Turkey’s conjuncture, the point it reached and its bigness depend on embracing these regions economically. Textile seems to be highly active in those countries. Someone from Uganda can purchase from Turkey without thinking a second time; One from Bangladesh or India can come and purchase machines. We have a reputable brand and image here. So, European machine manufacturers also show a significant interest in this trade fair. We are attending to ITM Texpo Eurasia 2012 Trade Fair as Santoni Group with our booth of about 400 m2. We have a space of 70 m2 at HIGHTEX as Dilo Group. We intend to service our cutomers with our booth of 150 m2 at the dyeprinting-finish hall as Heliot. This trade fair is essential for us and for all Europan companies we are representing. As far as we see, they are attending, too, with a great enthusiasm and also enjoy being in Istanbul. As machinery, Vignoni sends 4 machines for the first time. 2 Santoni seamless underwear machines are on the way. 4 sock machines will be delivered by Sangiacomo and 1 toe sock machine will be received from Conti Completti. These all will be displayed in our booth at Hall 12, which has a space dedicated to knitting. Santoni Group had a booth of about 1500 m2 at ITMA 2011, but here it attends to the fair with a booth of 400 m2, which can be counted as the indicator of the importance it gives to this trade fair. Again, MecMor company brings its newly developed machine for tricot manufacturers within the same group. We will exhibit compactor and sock ironing machine at our Heliot booth at Hall 3. We, as whole Heliot team, are looking forward to welcoming all our domestic and foreign customers in our booth. Unfortunately, Dilo Group cannot bring any machines due to big sizes of the machines, but their complete team will be there with us; they will take part in our booths at HIGHTEX 2012 Trade Fair. What we and European agencies believe is that this will be another highly succesfull trade fair.

62


Teknoloji / Technology Salon : 3 Stand No: 312 Salon : 7 Stand No: 712 / B

Monforts, ITM Texpo Eurasia 2012’de Yeni Enerji Tasarrufu Çözümlerini Öne Çıkaracak Monforts to Highlight New Energy Saving Solutions at ITM Texpo Eurasia 2012 ITM Texpo Eurasia 2012’de yeni Monforts teçhizat ve işlemleri ile enerji tasarrufu çözümleri ve çevresel korumaya özel önem verilecek.

Special emphasis will be given to energy saving solutions and environmental protection with new Monforts equipment and processes at the ITM Texpo Euroasia 2012. ITM Texpo Euroasia 2012’de, Monforts yeni enerji tasarrufu çözümleri ve son geliştirmeleri Türkiye’deki iki temsilcisinin stantlarında (Masters Tekstil; Salon 7, stand 712/B ve Elitez Tekstil; Salon 3, stant 312) öne çıkarılacak. Enerji tasarrufu çözümleri ve çevresel korumanın önemini belirtmekle birlikte yeni ürünler ve işlem teknolojisi; Eco-booster ısı geri kazanım modüllü Montex 8000 ramöz, Thermex T-CA, yeni bir Econtrol® T-CA işlemi ve Eco Applicator yumuşak kaplama çözümünü içeriyor. Bundan başka, Monforts teknoloji uzmanları ‘klasik’ ve teknik tekstil işlem yöntemleri için tavsiye vermek üzere hazır bulunacak.

At the forthcoming ITM Texpo Euroasia 2012 in Istanbul, April 21 – 24, Monforts new energy saving solutions and latest developments will be highlighted on the stands of its two representatives in Turkey; Masters Tekstil – Hall 7, Booth 712B and Elitez TekstilHall 3, Booth 312. With the emphasis on energy saving solutions and environmental protection, the new products and process technology include the Montex 8000 stenter with Eco-booster heat recovery module, the Thermex T-CA, a new Econtrol® T-CA process and the Eco Applicator soft coating solution. Further, Monforts technologists will be on hand to offer advice for ‘classical’ textile and technical textile processing techniques.

Montex 8000 Montex 8000 ramöz, yeni bir ısı geri kazanım modülü ve modülle birleşik bir tam otomatik temizleme sistemi içerir: Örme kumaşlar için azaltılmış içeri besleme mesafesi, yeni bir döner disk çeşidi; ‘döküntü eleği’ ve verimli temizlik için bir vakum sistemi, şirketin Teleservice imkanı için daha fazla geliştirilmiş görüntüleme. Ramöz, örme kumaşlar için içeri besleme silindiri ve iğneleme noktası arasındaki azaltılmış içeri besleme mesafesi ile mevcuttur, bu olası kenar kıvrılmasını önler. Mesafe 60 mm’den fazla azaltılmıştır.

Montex 8000 The Montex 8000 stenter features a new heat recovery module incorporating a fully automatic cleaning system for its heat recovery system; a reduced distance at the infeed for knitted fabrics; a new rotating disc type ‘fluff sieves’ and a vacuum system for efficient cleaning; and further improved visualisation for the company’s Teleservice facility.The stenter is available with a reduced infeed distance between the infeed roller and the needling point for knitted fabrics, preventing eventual edge curling. The distance has been further reduced by 60 mm.

Isı geri kazanım modülü Tam otomatik bir temizleme sistemli yeni bir ısı geri kazanım modülü; ‘Eco booster HRC’, sürekli yüksek elverişlilik sağlayarak önceki manüel olarak temizlenen tüp sisteminin yerini alıyor.

Heat recovery module A new heat recovery module ‘Eco booster HRC’ with a fully automatic cleaning system replaces the earlier manually cleaned, tube

63


Teknoloji / Technology

Sistem Montex çatısının içine dâhil edilir ve ek kanal gerektirmez.

system; ensuring continuous uninterrupted high availability. The system is integrated into the Montex roof and requires no additional ductwork.

Thermex T-CA Yeni Thermex kontinü (kesiksiz) boyama işlemi; daha düşük yatırım maliyetleri, mükemmel kumaş haslığı ve geleneksel pad-dry (kuru-sıcak hava ile fiksaj), termosol, pad-steam (doymuş buharda bekletme ile fiksaj) işlemi ile kıyaslandığında azaltılmış kimyasal, enerji ve su tüketimi sunar.

Thermex T-CA The new Thermex continuous dyeing process offers reduced chemicals, energy and water consumption when compared with conventional pad-dry thermosol pad-steam process together with lower investment costs and excellent fabric fastness.

Econtrol® T-CA işlemi Yeni Econtrol® T-CA işleminin girişini takip eden poliester ve pamuk karışımlarının kontinü (kesiksiz) boyanmasında, önemli ölçüde kısaltılmış ve daha ekonomik bir boyama işlemi sağlanır. DyStar Colours ile birlikte geliştirilmiş olup poliester/selüloz karışımları için tek bir pasaj (geçiş) kontinü (kesiksiz) boyama işlemi sağlar, %65’e kadar daha az su, %85’e kadar daha az kimyasal gerektirir ve enerjiye kadar azalma sunar.

Econtrol® T-CA process A considerably shortened and more economic dyeing process is assured for continuous dyeing of polyester and cotton blends following the introduction of the new Econtrol® T-CA process. Jointly developed with DyStar Colours it provides a single pad continuous dyeing process for polyester/cellulose blends and requires up to 65% less water, up to 85% less chemicals and offers up to energy reduction.

Eco Applicator yumuşak kaplama çözümü Yeni Eco Applicator yumuşak kaplama işlemi, azaltılmış flotte aplikasyonu ile önemli enerji tasarrufları sağlar ve aynı zamanda geleneksel bir ıslak-ıslak fular ihtiyacını ortadan kaldırır. Yeni işlem tekne ve silindir tekniklerini kullanıyor olup bir silindire temas ederek geçen kumaşa yalnızca gereken miktarda sıvı/kaplama uygular. Keçe terbiye ve bitim işlemleri, kaplanmış malzemeler ve tıbbi tekstiller, nano kaplama, su iticilik, yumuşatıcılar, alev geciktiricilik ve böcek iticiliği içeren geniş bir çeşitlilikteki aplikasyonlar için uygundur.

Eco Applicator soft coating solution The new Eco Applicator soft coating process provides significant energy savings with reduced liquor application and also eliminates the need for a conventional wet-on-wet padder. Using trough and roller techniques, the new process applies just the required amount of liquid/coating to the fabric via contact with a roller. The range is suitable for a wide range of applications including felt finishes, coated materials and medical textiles, nano coating, water repellence, softners, flame retardency and insect repellent.

64


Teknoloji / Technology Salon : 2 Stand No: 210 / B

Oerlikon Textile ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’na Yarının İplikhaneleri İçin En Yüksek Teknolojiler ve Yeniliklerle Geliyor Oerlikon Textile Comes to ITM Texpo Eurasia 2012 with its Cutting-Edge Technologies for the Spinning Mills of Tomorrow Tekstil makineleri ve tekstil tesisleri dünyasında piyasa ve teknoloji lideri olan Oerlikon Textile, ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda, 2. salondaki 210/ B standında, yaklaşık 400 m2 fuar alanı üzerinde gücünü sergileyecek. Öne çıkan konu başlıkları arasında Autocoro 8 rotor iplik eğirme makinesi, Polyamid 6 için Wings POY bobin sarma makinesi, BCF’nin en iyi satan ekipmanı S+ veya enerji tasarruflu Volkmann CT çift büküm iplik makinesi sayılabilir. Oerlikon Textile bu ürünlere ait ekipmanları sergileyecek. Oerlikon ayrıca, karmaşık tesislerin ve proses akışlarının üç boyutlu olarak izlenebileceği “Sanal Showroom”a davet ediyor.

Oerlikon Textile, market and technological leader in the field of textile machinery and plant, will be showing its strengths on an area of approx. 400 m2 at ITM Texpo Eurasia 2012. Show highlights include the Autocoro 8 rotor spinning machine, the POY take-up winding machine WINGS for polyamide 6, the BCF best seller S+ and the energy-saving Volkmann CT two-for-one twisting machine. Oerlikon Textile will show pertinent exhibits for these products. In addition, Oerlikon invites visitors to a “virtual showroom” in which they can familiarize themselves with complex installations and process sequences in 3D. Tekstil makineleri ve tekstil tesisleri dünyasında piyasa ve teknoloji lideri olan Oerlikon Textile, ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nda, 2. salondaki 210/ B standında, yaklaşık 400 m2 fuar alanı üzerinde gücünü sergileyecek. Öne çıkan konu başlıkları arasında Autocoro 8 rotor iplik eğirme makinesi, Polyamid 6 için Wings POY bobin sarma makinesi, BCF’nin en iyi satan ekipmanı S+ veya enerji tasarruflu Volkmann CT çift büküm iplik makinesi sayılabilir. Oerlikon Textile bu ürünlere ait ekipmanları sergileyecek. Oerlikon ayrıca, karmaşık tesislerin ve proses akışlarının üç boyutlu olarak izlenebileceği “Sanal Showroom”a davet ediyor. 1 Ocak 2012 tarihinden beri Oerlikon Textile CEO’su olan Clement Woon, “Şirketler grubumuzun ‘inovasyonun bir adı var’ sloganıyla Türkiye ve Orta Doğu’daki önemli tekstil piyasalarını etkilemek istiyoruz”, diyerek ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı’nın önemini belirtti. Bunu beş lider marka ve onların ürünleri sağlayacak:

“We aim to convince enterprises in the key textile markets of Turkey and the Middle East with our group motto ‘Innovation has a name’,” said Clement Woon, CEO of Oerlikon Textile since 1 January 2012, regarding the ITM 2012. Five leading brands and their products will be on show: Texturing and spinning of high-end filaments The market leader for filament systems is exhibiting its twelve-thread WINGS for polyamide 6 for the first time and setting new standards in processing the demanding polymer to produce good yarn grades. To prevail against the strong competition from China and India, Turkish filament yarn manufacturers are focusing increasingly on high-quality yarns for the carpet and automotive sectors. One information highlight for the traditionally strong Turkish texturing market is the ITMA innovation eAFK, an automatic texturing machine, along with its manual sibling

Oerlikon Barmag: High-end filamentlerin tekstürize edilmesi ve eğrilmesi Filament tesislerinin piyasa lideri Polyamid 6

eFK. The market leader for artificial turf filament systems is also showing its latest develOerlikon Tekstil CEO’su Clement Woon CEO of Oerlikon Textile, Clement Woon

65

opment for artificial sports turf: MoisTurf is


Teknoloji / Technology

için on iki iplikli Wings makinesini ilk kez görücüye çıkarıyor ve işlenmesi zorlu polimerin iyi kalite ipliğe dönüştürülmesinde yeni standartlar koyuyor. Türkiye’deki filament iplik üreticileri Çin ve Hindistan’daki güçlü rakipler karşısında puan toplamak için halı ve otomotiv sektörlerine yönelik yüksek kaliteli ipliklere daha fazla yatırım yapıyorlar. Geleneksel olarak güçlü olan Türk tekstürize iplik piyasasına yönelik bilgilendirmenin ağırlık merkezini ITMA fuarında tanıtılan eAFK otomatik tekstüre makinesi ile onun manüel modeli olan eFK makinesi oluşturuyor. Suni çim filament tesisleri alanındaki piyasa lideri ayrıca spor tesisi çimleri için geliştirdiği en yeni ürününü tanıtıyor: Hidrofil mono filamentlerin üretimine yönelik bu ekipmanın adı MoisTurf. Suni çim olarak kullanılan bu türden iplikler kontak sporlarında tercih edilirler ve suyun iplik yüzeyi üzerinde eşit olarak ve doğala yakın bir şekilde yayılmasını sağlarlar.

the name of the equipment for producing hydrophilic monofilaments. Such yarns are used as artificial turf preferably in contact sports and ensure that water is distributed evenly and almost naturally on the yarn surface. Oerlikon Schlafhorst: One-stop innovations in spinning and winding The market and innovation leader in ring and rotor spinning and winding supplies spinning mills worldwide with innovations for the optimum in quality, reliability and economic benefit. The new Autocoro 8 is thus the first and only rotor spinning machine to spin a yarn at a rotor speed of 200,000

rpm.

The

new

technology forms the basis for productivity increases of up to 25 per cent, machine start-up in minutes instead of hours, an excellent multilot capability and much lower spinning costs.

Oerlikon Schlafhorst: İplik eğirme ve bobin sarma için tek elden yenilikler Ring ve rotor iplikçilikte ve bobin sarma alanında piyasa ve yenilikçilik lideri tüm dünyadaki iplikhanelere en üst düzeyde kalite, güvenilirlik ve ekonomik fayda için yenilikler sunuyor. Bunun sonucunda yeni Autocoro 8 dakikada 200.000 rotor devriyle iplik eğirmeyi başaran ilk ve tek rotor iplik eğirme makinesi oldu. Bu yeni teknoloji yüzde 25’e kadar verimlilik artışının, saatler yerine dakikalar süren makine kalkışının, mükemmel çoklu parti özelliğinin ve bariz azalan iplik eğirme maliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. BD 448 ile dünyanın en uzun yarı otomatik rotor iplik eğirme makinesi sunuluyor. Zinser 351 ve 451 ring iplik eğirme makineleri, Impact FX kompakt iplik eğirme teknolojisi ve CoWeMat takım değiştirici ile birlikte eşsiz bir proses güvenliği vaat ediyor. Ve Autoconer X5’in kaliteli çapraz bobini maksimum üretimde bireysel ve esnek olarak adapte edilebilir bobin kalitesiyle çıtayı yükseltiyor.

The BD 448 is the longest semi-automatic rotor spinning machine in the world. The Zinser ring spinning machines 351 and 451 promise unique process reliability with the Impact FX compact spinning technology and the CoWeMat doffer. And the quality package of the Autoconer X5 sets the benchmark for individually and flexibly adaptable package quality with maximum productivity. Oerlikon Neumag: Superior competence in BCF carpet yarns With a market share of nearly 70 per cent, the company is a leading supplier of highly advanced BCF carpet yarn machines. The BCF best seller in 2011, the S+ with three yarns per position, is now available for the up-and-coming carpet material polyester BCF. This is a perfect substitute for polyester spinning yarn on account of its cost efficiency in production. Production systems for polyester staple fibres permit maximum capacities of up to 300 tonnes per day and cut operating costs at the same time. For manufacturers of nonwovens such as geotextiles, compact inline systems with capacities of up to 80 tonnes per day offer suitable solutions as they permit small production batches and require few operators. Also on the agenda are machines or turnkey systems for the production of nonwovens from spunbond and meltblown to

Oerlikon Neumag: BCF halı iplikleri için lider güç Şirket, %70’e varan pazar payıyla yüksek teknolojili BCF halı ipliği makinelerinde lider üreticidir. BCF’nin 2011 yılındaki en iyi satan üç iplikli S+ makinesi, üretimdeki maliyet verimliliğiyle bükümlü polyester ipliğin yerini alan gözde halı materyali polyester BCF üretimi de yapıyor. Polyester kesik elyaf üretim tesisleri günlük 300 tona kadar en yüksek düzeyde kapasite imkanı sağlarken, aynı zamanda işletme maliyetlerini de düşürmektedir.

66


Teknoloji / Technology

Geotekstil gibi dokumasız kumaş üreticileri için küçük üretim miktarlarına elverişli ve personel gereksinimi az olan, günlük 80 ton kapasiteli inline tesisler öne çıkıyor. Menüde Nonwowen üretimi için makineler ya da anahtar teslim tesisler de bulunuyor: Spunbond ve Meltblown’dan Airlaid’e kadar. Fuar ziyaretçileri ayrıca üç boyutlu sanal tesis gezisiyle yenilikler hakkında bilgi edinebilirler.

airlaid. Visitors to the exhibition can also navigate through the innovations in 3D on a virtual tour of the installation. Oerlikon Saurer: Embroider and twist perfectly and economize on costs The market leader in embroidery and twisting is putting the emphasis on energy saving with the new Volkmann CT: the eco-drive concept and spindles are the perfect complement

Oerlikon Saurer: Mükemmel nakış, büküm ve maliyet tasarrufu Nakış ve büküm sektörünün piyasa lideri yeni Volkmann CT ile enerjik bir fark yaratıyor: eco tahrik konsepti ve eco iğler e-save iğ ailesini mükemmel bir şekilde tamamlıyorlar ve en ince iplik numaralarında bile enerji maliyetlerinden yüzde 40’a kadar tasarruf edilmesine yardımcı oluyorlar. Bir sonraki yeni yöntem: Volkmann Heat-SET kablolaştırmayı, termofiksajı ve iplik sarmayı bir tek proses adımında birleştiriyor, böylece proses maliyetlerini azaltıyor ve siparişlerin çalışılmasını hızlandırıyor. Yeni Allma TC2 çift büküm iplik makinesi 235 ile 60.000 dtex titre aralığında akla gelebilecek tüm materyallerin işlenmesine olanak sağlar ve teknik bükümlü iplikler için piyasadaki en yüksek kalite, uygulama çeşitliliği ve üretim esnekliği taleplerini karşılar. Allma CC4 ise yüzde 50’ye varan enerji tasarrufuyla lastik kordonu kablolaştırma piyasasında devrim yarattı. Ve Epoca 6 yeni tahrik sistemiyle, en iyi ayarlama olanaklarıyla ve mükemmel iplik kesimiyle, en yüksek düzeyde güvenilirlik ve örme kalitesiyle yüzde 30’a kadar daha hızlı üretim yapıyor.

to the e-save spindle family and help to save up to 40 per cent of energy costs, even for the finest yarn counts. Next new process: Volkmann Heat-SET integrates cabling, thermofixing and winding in one process sequence, thus reducing process costs and speeding up order completion. The new Allma TC2 two-for-one twisting machine can process every conceivable material in the titre range from 235 to 60,000 dtex. It thus satisfies the demand for top quality, application variety and production flexibility in the market for technical plied yarns. Its sister machine Allma CC4 is revolutionizing the tyre cord cabling market with energy savings of up to 50 per cent. And the Epoca 6 with its new drive system, optimal adjustment options and perfect thread cutting delivers the product up to 30 per cent faster with maximum reliability and embroidery quality. Oerlikon Textile Components: The best place to go for all premium components

Oerlikon Textile Components: Birinci sınıf komponentler için en iyi adres Piyasa lideri olarak filament ve kesik elyaf iplikhanelerine yönelik birinci sınıf komponent üretiminde kaliteyi ve know-how’u temsil eden Oerlikon Textile Components tüm ITMA yeniliklerini getiriyor. Fuarın özel doruk noktaları: Kesik elyaf iplikhanelerinde tüm dünyada çok yönlü Texparts® PK 2630 SE Weighting Arms ürünleri Rieter ve LMW makinelerinde de kullanılabilir. Texparts® Zero Underwinding System donanımlı iğler dip sargı ipliklerini önlerler, kullanımda en yüksek düzeyde güvenlik ve verimlilik ile kullanıcı dostudurlar. Daytex® Shrinkage Belt’in yeni kıvrık kenarında hiçbir keskin kenar yoktur, dolayısıyla kesik oluşmasını engeller ve kayışın kullanım ömrünü uzatır. Kendilerini kanıtlamış ürün serileri Accotex, Fibrevision, Heberlein ve Temco bu seçenekleri bütünleyici ürünlerdir.

As market leader, Oerlikon Textile Components is a byword for quality and know-how in the production of premium components for the filament and staple fibre spinning mill and is exhibiting all ITMA innovations. Special exhibition highlights: in staple fibre spinning, the world’s most versatile Texparts® PK 2630 SE weighting arms can also be used for machines from Rieter and LMW. Spindles with the Texparts® Zero underwinding system prevent underwind threads and offer maximum reliability, efficiency and operator-friendliness in use. The novel curved edge of the Daytex® Shrinkage Belt is completely devoid of sharp edges, preventing tears from forming and thus extending the belt’s service life. The established product lines Accotex, Fibrevision, Heberlein and Temco complete this selection.

67


Makale / Article

Tekstiller, Türk Tekstil Endüstrisi için Ekolojik FootpriGood İşaretleri Alıyor Textiles Achieve Ecological FootpriGood Marks for the Turkish Textile Industry Jürgen Ströhle Gerhard Schramek Benninger AG, Uzwil, Switzerland

Jürgen Ströhle Gerhard Schramek Benninger AG, Uzwil, Switzerland Türkiye, dünya üzerindeki en önemli tekstil üreticilerinden biriTurkey is one of the most important producers of textiles worlddir. Dolayısıyla bu sektör, Boğaz’da yer alan bu ülke için olduk- wide. This industry is therefore of considerable importance for ça büyük önem taşımaktadır. Küresel ısınmanın olduğu bu this country on the Bosphorus. In these times of global warming, zamanlarda, CO2 emisyonları burada yakından irdelenmekteCO2 emissions are scrutinised closely here too. Benninger has cardir. Benninger, tekstildeki CO2 ayak izlerini daha detaylı inceleried out a market analysis to study the CO2 footprint of textiles in mek için bir pazar analizi gerçekleştirmiştir. Günümüzde, more detail. In recent years, Turkey has already experienced very Türkiye’de bu konuda çok olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. positive developments. The ecological footprint of textiles made Türkiye’de üretilen tekstillerde ekolojik in Turkey is quite respectable. In the ayak izi çalışmaları oldukça saygı görstudy, Benninger illustrates the current mektedir. Benninger, bu çalışmada status quo as well as future opportunimevcut durumun yanı sıra gelecekteki ties. imkanları da göstermektedir. The concept of the 'carbon footprint' is ‘Karbon ayakizi’ kavramı bir ürün ile ilişused to describe the complete greenkili tüm sera gazı emisyonlarını tanımlahouse gas emissions which are associatmak için kullanılır ve kumaş kilogramı ed with a product, and it is quoted as a başına gram olarak CO2 emisyonunu CO2 emission in grams of CO2 per kiloifade eder. Tekstil yaşam döngüsünü gram of fabric. When analysing the lifeanaliz ederken, CO2 emisyonlarının yakcycle of textiles, it appears that about Linyit Taş Kömür Ağır Yağ Gaz Tahta talaşı laşık %50’lik kısmının değer yaratma zin50% of CO2 emissions occur along the Brown Stone Heavy Gas Wood Chips coal coal oil ciri (lif üretimi, üretim, ticaret, nakliye) value-creation chain (fibre production, esnasında, %50’lik kısmının ise günlük Farklı enerji kaynakları için CO₂ emisyonları manufacture, trade, transport), and 50% CO emissions for different energy sources kullanım ile birlikte ortaya çıktığı görülür. are caused by daily usage. It is a noteEnerji kaynaklarının uygunluğu ve seçiminin başlıca sonucu olarak worthy fact that there are significant regional differences in proortaya çıkan üretimdeki önemli bölgesel farklılıklar da kayda duction, which are primarily the result of the availability and değer bir gerçektir. selection of energy sources. 2

CO2 Yaratan unsurlar Avrupa’da gaz ve motorin birincil enerji kaynakları durumundayken, Asya’da tercih edilen enerji kaynağı genellikle kömürdür. Örneğin, doğal gazın CO2 emisyonları, enerji kaynağı olarak kömürün kullanıldığında üretimin yaklaşık yalnızca %50’si kadardır (Resim 1). Türkiye’de ise buhar kazanları ve termal yağ kazanlarının ısıtılmasında gaz kullanımı yaygındır. Özellikle elektrik olmak üzere ikincil enerji kaynakları ile ilgili olarak, Türkiye alanında lider olan biridir. Ağır CO2 emisyonu olan

Factors creating CO2 emissions Whereas in Europe gas and light oil are the primary energy source, in Asia the preferred energy source is usually coal. For example, CO2 emissions from natural gas are only around 50% of those produced when coal is used as the energy source (Fig. 1). In Turkey it is common to use gas for heating steam boilers and thermal oil boilers. With regard to secondary energy sources, particularly electricity, Turkey is one of those leading the field. Countries with heavy CO2 emissions are those in which electrici-

68


Makale / Article

ülkeler, Türkiye’nin aksine elektriğin kömürle çalışan termik santrallerde üretildiği ülkelerdir. Ulusal istatistiklere göre (Türkiye Elektrik İletim A.Ş./ 2010) elektrik üretiminin yaklaşık %40’ı doğalgazla çalışan termik santrallerden, %30’dan fazlası hidroelektrik santrallerden ve yaklaşık %3’ü rüzgar elektrik santrallerinden üretilmektedir. Bu, elektriğin kWh başına CO2 emisyonları konusunda, Türkiye’nin alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu anlamına gelmektedir.

ty is generated from coal-fired thermal power stations. Not so in Turkey. According to national statistics (Turkish Electricity Transmisson A.S. / 2010) approx. 40% of electricity is generated from gas-fired thermal power stations, more than 30% from hydro-electric power stations and no less than 3% from wind power stations. This means that with regard to CO2 emissions per kWh of electricity, Turkey is one of those countries leading the field worldwide.

Tekstil terbiye işlemlerinde CO2 emisyon kaynakları CO2 emisyonları, doğrudan olmak üzere enerji tüketicileri tarafından ve dolaylı olmak üzere de çalıştırma sıvıları, yardımcı sıvılar ve materyallerden (kimyasallar, yağlar, vb) kaynaklanmaktadır. Pamuklu tekstil için tam kontinü tekstil terbiye işleminde CO2 emisyon dağılımı, bu emisyonun %50’sinin kurutmadan, %40’ının yıkama ve buharlamadan ve %10’unun kimyasalların kullanımından geldiğini göstermektedir. Örgü terbiyesinde çektirme prosesinde, emisyonların en büyük kısmı, yani %60’ı, suyun ısıtılmasından kaynaklanır.

Sources of CO2 emissions in the textile finishing process CO2 emissions The CO2 emissions caused directly by the energy consumers and indirectly by the operating fluids and auxiliary fluids and materials (chemicals, lubricants etc.). The distribution of CO2 emissions in a fully continuous textile finishing process for cotton textiles shows that about 50% comes from drying, 40% from washing and steaming and 10% from the use of chemicals. In knitwear

Süreç / tüketici Yakma Yıkama / ısıtma enerjisi Buharlama / reaksiyon işlemleri Kurutma Kumaş taşıma Havalandırma teknolojisi / egzos havası Kimyasallar

Kullanılan birincil enerji kaynağı Gaz Buhar

CO2 emisyonları Düşük Çok yüksek

Buhar

Orta

Gaz / kömür / buhar Elektrik Elektrik

Çok yüksek Düşük Düşük

Veri yok

Process / consumer Singeing Washing / heating energy Steaming / reaction processes Drying Fabric transport Air conditioning technology / exhaust air Chemicals

Primary source of energy used Gas Steam

CO2 emissions Low Very high

Steam

Moderate

Gas / coal / steam Electricity Electricity

Very high Low Low

No data

Low

Table 1: Energy consumers in the cotton or cotton blends finishing process

Düşük

Tablo 1: Pamuk ya da pamuk karışımları terbiye işlemlerinde enerji tüketicileri

finishing using the exhaustion process, the largest part of emissions, i.e. 60%, is caused by heating the water.

Yüksek CO2 emisyon değerlerine rağmen, iyileştirme için fırsatlar var 1990’lı yıllarda, Türkiye’deki üreticiler, dokuma kumaşlar için kontinü terbiye işlemleri kullanarak, kaynakların tüketimini büyük ölçüde azaltabileceklerinin farkına varmışlardı. Dikkate değer yatırım miktarları ile ilişkili olan bu adım, Türkiye’yi dünya çapında önde gelen tekstil ülkelerinden biri haline getirmiştir. Bu adımın örgü için uygulanmasında bazı isteksizlik mevcuttur. Mevcut enerji durumu da bu süreçte mücadele için güçlü bir ivme sağlayacaktır. Hem örgü hem de dokuma kumaşlar için mümkün olan çok sayıda farklı yaklaşımlar mümkündür. Bunun için tüm değer yaratma zincirini hesaba katmak önemlidir. Bu elyaf malzemesinin seçimi ile başlar. Dünya çapında ilerleyen tarım arazisi kıtlığı ve pamuk fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle viskon ve tencel gibi sentetik elyaflar son zamanlarda önemli bir pazar payı kazanmıştır ve ekolojik ayak izi ile de etkileyicilik yaratmıştır. Tam

In spite of good CO2 emission values, there are opportunities for improvement In the 1990s, manufacturers in Turkey already realised that the consumption of resources could be drastically reduced by using continuous finishing processes for woven fabrics. This step, which is associated with considerable investment, has made Turkey one of the leading textile processing countries worldwide. There was however some reluctance in implementing this step for knitwear. The current energy situation provides a strong impetus for tackling this process too. A number of different approaches are possible, both for knitwear and for woven fabrics. It is important to take the entire value-creation chain into account. This starts with the selection of the fibre material. Owing to the progressive worldwide scarcity of agricultural land and the fluctuation in cotton prices, regenerated synthetic fibres such as viscose and Tencel have recently

69


Makale / Article

entegre elyaf fabrikalarında uygun koşullar altında CO2 nötr sengained significant market share and also impress with their ecotetik elyaf üretmek zaten bugün de mümkün. Bu iplik söz konulogical footprint. In fully integrated fibre factories it is already su olduğunda, enerji tüketimi açısından bakılırsa OE ya da Airjet possible today, under favorable conditions, to produce CO2-neutral synthetic fibres. When it comes to spinning the yarn, the OE iplik eğirme işlemleri, ring eğirme işlemine göre daha tercih edior airjet spinning processes are preferable to the ring spinning lir durumdadır. Bir tekstil üretim süreci olarak, bu farklı tekstilleprocess from the point of view of energy consumption. As a texrin, sonraki işlemlerinde önemli bir fark olmamasına rağmen tile production process, knitting is more favorable than weaving, örme, dokumaya kıyasla daha uygundur. Boya fabrikaları ve terwhile there is no significant difference in the further processing biye işlemlerinin ayak izi ile ilgili olarak, yeniden üretilen sentetik of these different textiles. As far as the ecological footprint of elyaflardan elde edilen örme kumaşlar çevre açısından önemli dyeing factories and finishing works is concerned, knitwear from avantajlara sahiptir. Bu da modern makinenin bir ön koşul olduregenerated synthetic fibres has significant advantages from the ğunu gösteriyor. Bu doğrultuda çoğu Türk boyahaneleri Vizkon / environment point of view. That said, modern machinery is a preElastane Suprem (OE iplik) ile aşina durumdadır. Bu kumaşlar requisite. Most Turkish dyeing works are familiar with Viscose / ağartılmaya ihtiyaç duymadığı gibi pamuk için gerekli olan klasik Elastane Single Jersey (OE yarn). These articles do not require the kasarlamaya da ihtiyaç duymaz. Tek gerekli olan şey iplik yağıclassic pre-treatment that is needed for cotton as they do not nın alınması için düşük gerilimli ön yıkamadır. Benninger tarafınneed to be bleached. All that is needed is a low tension pre-wash dan kullanılan kontinü kasarlama konsepti, emprenye, emulsififor the removal of spinning oil. The kasyon ve Trikoflex tamburlu yıkama continuous pre-treatment concept used teknelerinde yıkama işlemlerini içerby Benninger involves an impregnation, mektedir. Emulsifikasyon aşaması esnaemulsification and wash process on sında kimyasala doymuş örgü kumaşı, Trikoflex drum wash compartments. bekletme teknelerine serilmektedir. Ayrı During the emulsifying phase the serimlerin mikro hareketi, örgülerin chemical-saturated knitwear is placed sürekli gevşek kalmasını ve serbest bekin loops on to a staging system. letilmesini sağlarken aynı zamanda kumaş üzerinde kırıkların oluşumunu The micro-movement of the individual önler. Bu şekilde, kumaşın uzunlamasıloops ensures that the knits are continna ve enlemesine toplaması mükemmel ually loosened and promotes free relaxolmaktadır. Ayrıca hidro toplama olarak ation, and at the same time prevents bilinen kumaş toplamasının, ısı topla- Trikoflex ön yıkaması ve viskon örgü kumaşının serbest halde bekletilmesi the formation of creases. In this way the Trikoflex prewash and relaxing of viscose knitwear maya (örneğin; sıcak hava kullanımı) longitudinal and transverse shrinkage of göre daha güçlü ve daha uzun ömürlü olduğu bilinmektedir. the material is excellent. It is well known that so-called Ardından gelen ısıl fiskeleme işlemi ile birlikte ya da ayrı olarak, hydroshrinkage is significantly stronger and longer lasting that kumaşın gerginliği ve elastikiyet kazanması, bunu takip eden birthermal shrinkage, e.g. using hot air. Whether with or without çok yıkama ve aşındırma işlemleri olsa bile korunur. Böylelikle giysubsequent thermal fixing process, the stretchability and elastic silerin ölçüleri korunmuş olur. Ön-yıkama işleminin bir diğer recovery of the material is retained, even following several avantajı ise; yıkanmamış örgü kumaşın fiskeleme işlemi sırasında household wash cycles and wear. The fit of the garments is silikon ve mineral örgü yağlarının sudan geçirilmesinin önlenmeretained. Another advantage of the prewash process is that the sidir. Ramöz kurutma makinelerinin baca gazındaki siyah duman distillation of silicone and mineral knitting oils during the fixing ise geçmişte kalmıştır. Benninger makine konsepti modüler üniteprocess of unwashed knitwear is avoided. The black smoke in leri esas almaktadır ve günlük 25 ton üretim kapasiteleri için the exhaust air from the stenter frame is a thing of the past. The uygundur. Günlük 2-4 tonluk üretim için uygun olan “hepsi bir Benninger plant concept is based on modules and is available for arada” (All in one) modülü birimi makul fiyatlarda sunulmaktadır. a daily production of up to 25 tonnes/day. The "All in one" modSu tüketimini azaltmanın enerji üzerinde doğrudan etkisi olduule for a production of 2 - 4 tonnes/day is available at a reasonğundan su ve enerji sarfiyatı düşük tutulabilmektedir. Bunlar da able price. The consumption of water and energy can be kept yüksek etkili yıkama sistemlerine yatırım yapmak için yeterli low. Reducing water consumption has a direct effect on the nedenlerdir. Benninger yıkama makinesi yüksek verimliliğini, energy household. Enough reason to invest in highly efficient Trikoflex yıkama tamburunun eşsiz yıkama ilkesine borçludur. wash systems. The Benninger washing machine owes its high Çok katmanlı yapısı sayesinde, iyi mekanik yıkama etkisi ile washing efficiency to the unique washing principle of the kumaş yüzeyinin her iki tarafının yıkanması mümkün olmaktadır. Trikoflex drum. Thanks to its mulit-layer construction it is possiBu da su ve enerji sarfiyatında %50’ye kadar bir azalma sağlamaktadır. Kontinü kasar işlemini, kontinü boyama işlemi ile takip ble to wash the fabric web on both sides with good mechanical etmek mantıklı olacaktır. Akışkan hareketinin azaltılması için washing effect. This results in a reduction in water and energy

70


Makale / Article

Boya fularlama / Dyestuff padding

Bekletme /Dweilling

Yıkama / Washing off

CPB boyama prosesi CPB dyeing process

consumption of up to 50%. It makes sense to follow continuous pre-treatment with a continuous dyeing process. Despite the great efforts of machine designers to reduce the liquor behaviour, the finishing of knitwear after the exhaustion process in jet dyeing machines still requires large amounts of water and therefore also large amounts of energy. In the CPB dyeing process the reactive dye is set by allowing it to dwell and react at room temperature. The liquor ratio used is smaller than 1:1. Modern CPB dyeing centres use controlled dyeing conditions which means that this process for synthetic fibre knitwear is almost universally applicable. Savings are achieved because the dye is fixed at room temperature and also because dyes are used to maximum efficiency. The heart of a CPB dyeing station is the padder. When using the continuous process, it is possible to reduce CO2 emissions by almost 70% compared to the exhaustion process. More than 15 CPB dyeing plants in Turkey work successfully with the Benninger Küsters DyePad. The Benninger Küsters DyePad is the only colour padder in the world which features the original Sroller technology. This makes it possible to run product-specific correction profiles for the dye application. As a result, this technique therefore not only sets the benchmark from an environmental and commercial point of view, but also in terms of quality. A special advantage is the fact that only 2 litres of liquor content are used for dyeing in roller spandrels. The dye solution is produced just-in-time, thus avoiding residue liquor.

makine tasarımcılarının gösterdiği büyük çabalara rağmen, jet boyama makinelerinde çektirme boyama işleminin ardından örgü kumaşın terbiyesi için halen büyük miktarlarda su ve dolayısıyla da büyük miktarlarda enerji gerekmektedir. CPB (Soğuk Pad Batch) boyama işleminde reaktif boya, oda sıcaklığında bekletilme ve reaksiyona geçmesi için ayarlanmıştır. Kullanılan akışkan oranı 1:1’den küçüktür. Modern CPB boyama merkezlerin kontrollu boyama şartları kullanmaktadır, bu da bu prosesin sentetik elyaflı örgü kumaşlar için evrensel olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Boyanın oda sıcaklığında sabitlenmesi ve ayrıca maksimum verimlilik için kullanılması sayesinde tasarruf sağlanmaktadır. Bir CPB boya istasyonunun kalbi fular kısmıdır. Kontinü proses kullanırken, çektirme prosesine kıyasla CO2 emisyonlarını yaklaşık %70 oranında azaltmak mümkündür. Türkiye’de 15’ten fazla CPB boyama makinesi, Benninger Küsters DyePad ile başarılı şekilde çalışmaktadır. Benninger Küsters DyePad, orijinal S-Roll teknolojisine sahip dünyadaki tek renkli fulardır. Bu da onu, boya uygulama için ürüne özgü düzeltme profilleri yapmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak bu teknik, yalnızca çevresel ve ticari açıdan değil, kalite bakımından da değerlendirme noktası yaratmaktadır. Özel bir avantajı da boyama için fular boyama için sadece 2 litrelik akışkan miktarının yeterli olmasıdır. Boya karışımı o anda üretilmektedir, böylelikle kalıcı akışkan oluşması da önlenmiş olmaktadır. Karbon Ayakizi bilgisi sağlamaktadır.

Ben-iData - CO2 ayak izinde güncel bilgi Ben-iData – up-to-date information on the CO2 footprint Kyoto Protokolü sera gazı emisyonları için bağlayıcı hedefler ve The Kyoto Protocol sets out binding zaman çerçeveleri belirlemektedir. targets and time frames for emissions Tekstil sektörü de bunun bir parçaof greenhouse gases. The textile sını yerine getirebilmektedir. Beindustry can also do its bit. With the nninger’in Ben-iData yardımı ile help of the Ben-iData tool by tekstil terbiyecileri, Karbon Ayakizi Benninger, textile finishers have şeklindeki süreç üzerinde güncel access to up-to-date ecological data ekolojik veriye ulaşma imkanına on the process in the form of a sahip olmaktadır. Bu da prosesi Carbon Footprint. This makes it possioptimize etmek için anlık hareket ble to take immediate action in order etme olanağı sağlamaktadır. to optimise the process. Kaynaklar: Sources: (1) http://www.teias.gov.tr/istatis(1) http://www.teias.gov.tr/istatistik2010/%C4%B0statistik2010/%C4%B0statisBenninger Kusters Dyepad fular boyama için tik%202010.htm tik%202010.htm Benninger Küsters Dyepad for spandrel dyeing.

71


Nonwoven Technical Textile Technology  
Nonwoven Technical Textile Technology  

Nonwoven Technical Textile Technology

Advertisement