Page 1

Yara Magazine

Bedrijfskrant van Yara Sluiskil B.V.

Verschijnt vier maal per jaar | Nr. 411

September 2010

Compressoren voor glastuinbouw

l Nieuw gezicht in het MT l Jaarfeest

pag 6

l OR-verkiezingen l Vikingdag

pag 9

pag 8

pag 2


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Nieuw gezicht in het MT Het managementteam (MT) heeft er een nieuw gezicht bij. Chris Rijksen vertrekt naar Brussel en wordt Technical Process Owner (TPO) Maintenance binnen Upstream Production. Hij wordt als hoofd onderhoud opgevolgd door Luc Cattoir. Ab de Kramer volgt Luc op als Regional Procurement Manager Benelux en wordt nieuw MT-lid van Yara Sluiskil.

V.l.n.r.: Luc Cattoir, Chris Rijksen en Ab de Kramer

Welkom Ab de Kramer! Met enig weemoed neemt Ab na ruim 29 jaar, en na een plezierige tijd in verschillende functies in het onderhoud, afscheid van deze discipline. Ondanks de diverse uitdagingen binnen de Onderhoudsdienst, neemt hij graag een nieuwe start als Regional Procurement Manager Benelux. Niet onbekend Natuurlijk is ‘Supply Management’ voor hem als ‘klant’ vanuit de Onderhoudsdienst niet helemaal onbekend. Ab: ‘Ik maakte vanaf het begin deel uit van het Procurement Transformation Program (PTP) team voor Mechanical Services. Sinds begin

2

dit jaar was ik Technical Assistance Manager voor Unit Rate Services. Ik heb dus veel affiniteit met de afdeling. Door het PTP zijn er de afgelopen periode trouwens al diverse contracten en werkwijzen binnen Yara gestandaardiseerd. De gekozen opzet loont kennelijk. Het meedraaien in het MT, het werken met een volledig nieuw team en het opvolgen en implementeren van nieuwe contracten binnen zowel Sluiskil als Tertre, zijn voor mij de grootste uitdagingen.’ Luc Cattoir terug naar onderhoud Luc’s overstap van Supply naar Onderhoud is voor velen net zo’n grote verrassing als de omgekeerde

stap zo’n zeven jaar geleden. Na zijn overstap behield Luc een band met de Onderhoudsdienst. Die werd op een bepaald moment door de samenwerking met meerdere disciplines van de Onderhoudsdienst zelfs alleen maar sterker. Yara Onderhoudsdiensten De afgelopen jaren zijn ook de contacten met andere Yara Onderhoudsdiensten intenser geworden door onze deelname aan het PTP. Luc was hierin teamleider voor de Mechanical Services, een activiteit die hij zal voortzetten. Luc: ‘Ik waardeer de werklust en motivatie van het Sluiskils supply team dat veel


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Column bijdroeg aan de ontwikkeling van de nieuwe Yara inkooporganisatie. Een goede samenwerking, openheid en wederzijds respect, zowel lokaal, regionaal als internationaal, leiden tot onvermoede resultaten. Mijn grootste uitdaging is om de competentie, kwaliteit en efficiëntie van het onderhoud te blijven borgen en de afdeling voor te bereiden op de toekomst met een leidende rol bij de verdere optimalisatie van de Yara Maintenance organisatie.’ Chris Rijksen goes Brussels Met het vertrek van Frank de Vogelaere naar Ferrara in Italië ontstond in juni in Brussel een vacature voor TPO Maintenance. Zo komt het dat Chris, na ruim veertien jaar in Sluiskil, naar Brussel verkast. Vele functies In zijn functies als productiechef CES, adjunct divisiechef CES met een flinke uitstap naar het Power Plant 4 project, Energy & Development manager en maintenance manager heeft Chris vele facetten van ons mooie bedrijf gezien. Uiteraard bood hem dat ook de gelegenheid zich op allerlei vlakken te ontplooien. ‘Dat is typisch Yara,’ aldus Chris, ‘en ook typisch Yara Sluiskil. Als je wilt, en je benut de kansen die je krijgt, kun je enorm veel dingen doen en veel leren. Het is een raar gevoel om na zoveel jaar in Sluiskil ineens vanuit Brussel te gaan werken, veel te reizen ook. Koudwatervrees misschien. Het is een grote uitdaging om Maintenance op Yara niveau verder vorm te geven: ontwikkelen en borgen van de competenties binnen de maintenance groepen van de diverse plants, doorontwikkelen van systematic maintenance, en zorgen dat het Yara maintenance netwerk draait als een goed geoliede machine. Daarbij zal ik uiteraard regelmatig een beroep op de Sluiskillenaren doen. En dat biedt hen dan weer kansen om zich binnen Yara te ontplooien.’

Back to Basics hand in hand met ambitie Sommigen menen dat ons businessplan Back to Basics in strijd is met onze kernwaarde ‘ambitie’. Dat lijkt mij eerder schijn dan realiteit. Kerngedachte van ons businessplan is het streven naar toegevoegde waarde, onder andere door extra aandacht voor discipline en de juiste competenties. Is het geen feit dat we het komende jaar met de ambitieuze start van Ureum 7 de basis leggen voor onze toekomst? Dat we hiermee een investering doen met het oog op onze toegevoegde waarde? Een duurzame ambitieuze toekomst is niet mogelijk zonder medewerkers die hun basistaken optimaal uitvoeren, daarin voorgegaan door hun leidinggevenden. Onze ‘license to operate’ moeten we verdienen door te voorzien in een continue bedrijfsvoering, in veilig werk en in een productie met een minimale impact op onze omgeving. Daarnaast zullen we ook een antwoord moeten vinden op ambitieuze vragen. Waar denken we

over twintig jaar de waterstof voor onze ammoniak vandaan te halen? Hoe kunnen we de lozing van afvalwater tot nul herleiden en hoe reduceren we onze emissies? Vragen die bij het opstellen van onze nieuwe Roadmap aan bod zullen komen. Speciale aandacht vraag ik voor ons motto ‘Knowledge Grows’. We weten dat we sneller kunnen groeien als we als lerende organisatie openstaan voor allen die ons hierin direct of indirect kunnen helpen. Denk maar aan de Masterclass Veiligheid en aan het ECO 3 programma van de provincie Zeeland dat de vergroening van onze grondstoffen ambieert. Maar ook met de handhavende overheid houden we de open discussie aan. Correct, Yara gaat in hoger beroep tegen een recent vonnis, maar op het moment dat de samenleving in de persoon van het Openbaar Ministerie je als bedrijf de spiegel voorhoudt, zou het dom zijn om daarvan niet te leren. Marc Van Hijfte Algemeen Directeur

3


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Nieuwe wind uit HR-hoek Sinds begin dit jaar vormen alle lokale HR-afdelingen één nieuwe, centrale HR-organisatie met een nieuw centraal beleid. Håkan Hallén is de nieuwe Yara HR-directeur.

Een gedeelte van het HR Service team, v.l.n.r.: Ronald Wondergem, Lily Ourtaini-Van Rumste, Johan van der Hooft, Johan Van Den Hende, Elin Tvedten (regional HR Oslo) en Peter Vlaeminck

Uiteraard veranderde er organisatorisch een en ander. De voormalige afdelingen personeelsadministratie en interne/externe communicatie (repro) behoren nu tot het HR Service team. De voormalige HR-afdeling behoort nu tot het HR Business Partner team.  Beide teams rapporteren direct aan hun eigen regionale HR-manager. Extra aandacht krijgt de HR-dienstverlening aan alle Yara-klanten. Om de kwaliteit te verhogen was er eind vorig jaar een HR-gebruikersonderzoek. Daarbij werd Yara-breed aan ongeveer 2.500 medewerkers gevraagd de HR-activiteiten te evalueren. Op basis van de resultaten werden de nodige actiepunten uitgewerkt. Omdat deze resultaten enkel Yara-breed werden onderzocht is het niet zo eenvoudig om hieruit

4

concrete voorstellen voor het verbeteren van de dienstverlening binnen Yara Sluiskil te destilleren. Mede op basis van een interne evaluatie in het kader van het Business Plan zullen de volgende actiepunten voor Sluiskil worden uitgewerkt: 1. Optimalisatie bedrijfsbezoeken Een werkgroep zal de beleidslijnen uitzetten om de vele bezoeken aan ons bedrijf nog beter te stroomlijnen. 2. Vernieuwing webpagina op het intranet Er komt een nieuwe webpagina op het intranet waarop je alle informatie vindt over de eigen CAO, de rechtspositieregeling en diverse andere eigen arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Tevens kun je via links doorklikken naar relevante, meer algemene wet- en regelgeving. 

3. Vertrouwelijkheid Om de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens beter te waarborgen wordt intern een aantal verbeterpunten uitgewerkt. Zo zullen er regels komen voor e-mails met gevoelige informatie en zullen er extra papiervernietigers worden geplaatst. Ook de manier waarop wordt omgegaan met persoonlijke vragen van medewerkers zal worden aangescherpt. 4. Evaluatie Protime In het najaar zal een evaluatie worden gehouden van het nieuwe tijdsregistratiepakket Protime. Graag horen onze HR-medewerkers jullie ideeën of opmerkingen over de nieuwe organisatie of de mogelijkheid om de HR-dienstverlening nog te verbeteren!


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Onze projecten U7: het gaat vooruit! Hoewel velen van ons de afgelopen maanden van een welverdiende vakantie genoten, ging het werk rond Ureum 7 onverdroten door. Op de Ureum 7 locatie volgden de imposante hijsklussen elkaar in een snel tempo op, met als gewichtig hoogtepunt: het inhijsen van de 352 ton wegende poolcondensor. Ook de turbine, de stripper en de scrubber werden op hun plaats in de installatie getakeld. De spectaculairste hijsklus, de 342 ton wegende reactor (het hart van de installatie), werd medio september uitgevoerd. Ondertussen wordt ook de noodzakelijke kennis bijgespijkerd. Zo ontvingen dertig medewerkers van productie en onderhoud bijvoorbeeld instructies over de nieuwe Pignone turbine. Pat Curtis, gedetacheerd uit Belle Plaine Canada, en Bas Tilborghs volgen alle voorbereidingen naar de start nauwlettend op. U5G Noord klaar voor opstart Voor U5G Noord waar de nieuwe

vacu眉m concentratie is gebouwd en ook de nodige tie-ins (de aansluitingen naar de andere installatiedelen) werden voorzien, is de (pre) commissioning opgevolgd door Howard Volke, in volle gang. Het aanbrengen van de tie-ins is, in tegenstelling tot wat de korte omschrijving doet vermoeden, een fors karwei dat met de nodige zorgvuldigheid diende U5G Noord

Inhijsen van de poolcondensor

te worden ingepland en uitgevoerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de leidingen, worden leidingen gespoeld en elektrische en instrumentatiecircuits afgewerkt en getest. Doel is om eind oktober of begin november U5G Noord op te starten. Zo kunnen onze medewerkers al ervaring met deze installatie opdoen v贸贸r Ureum 7 zelf opstart.

Yara in beroep Op 2 september deed de rechtbank in Middelburg uitspraak in de zaak tegen Yara Sluiskil. Ze legde een boete op van 140.000 euro, waarvan 60.000 voorwaardelijk. Na bestudering van het vonnis is besloten hoger beroep in te stellen. Yara is het niet eens met de hoogte van de straf. Kennelijk hebben we ons verweer onvoldoende duidelijk kunnen neerzetten. De zaak betrof een aantal bijzondere bedrijfsomstandigheden, met name enkele storingen in Ureum 6 op 27/28 april en 24 november, alle in 2007, en het overschrijden van de stikstoflozing uit ons AWL bassin, eind 2008/begin 2009.

Storingen Voor wat de storingen in Ureum 6 betreft, wordt Yara, behalve het niet tijdig melden aan het bevoegd gezag op 27/28 april, verweten dat medewerkers de ruimten waar de incidenten zich voordeden, hebben betreden, zonder vooraf te bepalen of er voor de gezondheid schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Hierdoor zou onzeker zijn of de toegepaste persoonlijke beschermingsmiddelen de medewerkers afdoende bescherming boden. Verder zijn er meer specifieke verwijten over een toegepaste klepzitting en de procedures voor het vervangen ervan en over het niet in werking stellen van het bedrijfsnoodplan.

5


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Jaarfeest, dag 2 ... Bij het ter perse gaan van het vorige nummer van Yara Magazine waren er nog geen foto’s van de tweede dag van het jaarfeest 2010 beschikbaar. Toch willen we jullie een impressie van deze dag niet onthouden! We flitsen terug naar zaterdag 19 juni.

Het decor was enigszins aangepast: ook Yara-medewerkers en hun partners waren in de ban van het WK voetbal… Het weer was een paar tandjes minder dan op 5 juni, 10 graden frisser, en een paar buitjes gedurende de ochtend…

Maar het feest zelf was er daarom niet minder om!

6


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

WarmCO2 krijgt definitieve vorm Vorig jaar november stroomden de eerste restwarmte en CO2 door het nieuw aangelegde pijpleidingenstelsel van Yara naar het nabijgelegen kassengebied. Voor de eerste leve-

De warmtehoek

ring werd nog gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen op het Yara terrein. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de permanente installaties die tegen eind dit jaar zullen

worden opgeleverd. Voor iedereen die niet dagelijks achter onze ammoniakfabriek Reforming E komt: hieronder een visueel overzicht van de laatste stand van zaken.

CO2 aanleverstation

‘De Muur’ bedwongen! Zaterdag 17 juli stond voor TC Yara de koninginnenrit Axel-Geraardsbergen-Axel op het programma, met als hoogtepunt: de beklimming van ‘de Muur’. Uiteindelijk voltooiden zeventien man, daarbij dan meegeteld een dame die duidelijk haar ‘mannetje’ stond, dit huzarenstukje. In het gezelschap fietste ook de tandem Benny (Borgt) en z’n maatje Henny. Na de start in Axel werd, omringd door de goede zorgen van het begeleidingsteam, via Moerbeke, Lokeren en Aalst in Erembodegem de eerste tussenstop bereikt. Ondanks de nodige regenbuien, één lekke band en wat kettingproblemen zat de stemming er goed in. Toch nam, na het ver-

volg van de rit langs de Dender en in het vooruitzicht van de ‘Muur’, de spanning bij onze ‘klimspecialisten’ toe. Uiteindelijk werd de muur door iedereen bedwongen. Na een korte bevoorrading was de Bosberg aan de beurt. Vervolgens ging het richting Zandbergen, waar de broodnodige koolhydraten werden aangevuld. De renners hadden immers nog een stevige rit voor de boeg.

Toen uiteindelijk het eindpunt in Hulst werd bereikt, lagen er ongeveer 180 km achter de wielen en werd een sportieve dag op gepaste wijze afgesloten. Ter geruststelling in deze roerige tijd van contractverlenging en –onderhandelingen: de overeenkomst met het TC Yara begeleidingsteam is in elk geval met één jaar verlengd…

7


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

OR-verkiezingen! In het vorige Yara Magazine lieten we de OR-leden aan het woord die begin 2007 voor het eerst aantraden. In deze editie lees je meer over de organisatie van deze vierjaarlijkse verkiezingen (van 6 tot en met 9 december).

Een sterke OR, de moeite waard De OR heeft tot taak de belangen van onze medewerkers te behartigen maar is ook mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van ons bedrijf. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden maken Yara tot een attractieve werkgever. Maar ook het goed functioneren van ons bedrijf in een steeds sneller veranderende internationale context is van belang. Een constructieve dialoog tussen het managementteam en de OR draagt daaraan in een belangrijke mate bij. Om die reden ook is de OR de laatste jaren steeds nadrukkelijker betrokken bij het tot stand komen van ons Business Plan. Wie mag stemmen? Iedere Yara-medewerker die op de eerste datum van de verkiezingen tenminste zes maanden onafgebroken in de onderneming werkzaam is. Hij of zij ontvangt in november een oproepkaart. Wie geen oproepkaart ontving of wiens kaart zoek is, kan na een verzoek aan de de OR-secretaris éénmaal een nieuwe kaart aanvragen. Dit kan tot ten hoogste zeven dagen voor de verkiezingen.

Kandidaatstelling Je stem laten horen door van je kiesrecht gebruik te maken is belangrijk. Je stem laten horen door een gemotiveerde kandidaatstelling is minstens zo belangrijk. Iedere medewerker van Yara Sluiskil en/of OSS, die hier op de eerste dag van de verkiezingen tenminste twaalf maanden werkzaam is, is verkiesbaar. Twee mogelijkheden In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden tot kandidaatstelling. In de eerste plaats zijn er de vakverenigingen die de kandidatenlijsten indienen. De vakvereniging voert daarover overleg met haar leden. In de tweede plaats kan een aantal kiesgerechtigde werknemers een kandidatenlijst indienen. Zij zijn geen lid van een vakorganisatie of zijn lid van een vakorganisatie die geen kandidatenlijst heeft ingediend. Men spreekt dan van een ‘vrije lijst’. Stemmen Stemgerechtigden brengen normaal zelf hun stem uit. Het is ook mogelijk bij volmacht te stemmen. Niettemin luidt het advies om zelf naar de stembus te komen en alleen bij volmacht

te stemmen indien je op de verkiezingsdata echt bent verhinderd. Stemmen is een recht Overigens is stemmen een recht. Medewerkers mogen hun stem onder werktijd uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor hoogstens twee andere kiesgerechtigden als gevolmachtigde optreden en dus maximaal drie stemmen uitbrengen. De nieuwe OR Na de verkiezingen stelt de verkiezingscommissie de uitslag en de zetelverdeling vast maakt ze bekend. Per 1 januari 2011 treedt de nieuwe OR in functie. Tijdens de eerste vergadering worden uit hun midden de voorzitter, de secretaris en de vervangers gekozen en worden de commissies ingevuld. Kort daarna krijgen de OR-leden hun eerste OR-training. Je vindt alle informatie op de intranetsite van de OR, koersvast en op de publicatieborden. De werkwijze van verkiezingen ligt vast in een procedure. De correcte uitvoering ervan valt onder verantwoordelijkheid van de verkiezingscommissie.

V.l.n.r.: Harold Verhelst, Wilfried Sarneel, Johnny van Minnen, Sjef Pouwels, Ilja van de Broecke, Ben van den Bos, Maurice Vereecken, Marco Herwegh, Francine van Laere, Leon Bleijenberg, Marc Temmerman, Honny de Kerf en Tom de Smit

8


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

De Vikingen van Yara Kijk, zo leuk kan het zijn op de Vikingdag! Aangetrokken door het prachtige weer verzamelden zich zo’n 150 (oud-)medewerkers, partners en gezinsleden voor deelname aan deze jaarlijkse activiteitendag. Plaats van afspraak was de kantine ‘De lustige Boer’ van voetbalvereniging Assenede. Na de gebruikelijke koffie bij ontvangst werd, onderbroken door de

middaglunch, het programma voor fietsers, wandelaars en jeugd vol enthousiasme afgewerkt. De jeugd trok ‘s ochtends naar Puyenbroeck, deed een duik in het zwembad van Zelzate en sloot omstreeks 16.00 uur

5 december… Onze kleinste lezertjes zullen het meteen begrijpen. Hoewel we nog in het staartje van de zomer zitten, komt de verjaardag van de Sint weer snel dichterbij. Het pakjespakhuis van de goedheiligman is inmiddels weer tot de nok gevuld. De spanning onder de Pieten stijgt. En, geloof het of niet, de eerste verlanglijstjes komen al binnen! Kijk in de kast Sinterklaas verheugt zich alvast op z’n bezoek aan het Scheldetheater in Terneuzen, waar hij op zondag 28 november a.s. weer veel Yara-kindjes zal zien. Hij hoopt natuurlijk weer op veel mooie tekeningen en surprises! Als jullie die straks klaar hebben, mogen je mama of papa die al bij Maria op het hoofdbureau inleveren. Begin oktober kunnen de papa’s en

bij de traditionele barbecue aan. De vrijwilligers zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep. Na alle inspanningen was er maar één conclusie: Een geslaagde dag voor jong en oud!

Rectificatie mama’s al een kijkje nemen in de voorraadkast van de Sint. Of die op het bedrijf zal staan of op het intranet of internet, dat horen jullie zeker nog. Want de Sint heeft het eigenlijk niet zo op al die moderniteiten, maar ook hij ontkomt in deze tijd niet helemaal aan de elektronische snelweg!

In het vorige nummer van Yara Magazine vermeldden we het gouden huwelijksjubileum van het echtpaar De Smet te Koewacht. Dit terwijl mevrouw De Smet al geruime tijd geleden is overleden. Voor deze wel zeer ongelukkige fout heeft de redactie van Yara Magazine zich in een persoonlijk gesprek met de heer De Smet verontschuldigd. Om dergelijke vergissingen, als gevolg van informatie in computersystemen die kennelijk niet altijd actueel is, in de toekomst uit te sluiten, zullen wij alleen nog tot publicatie van huwelijksjubilea van niet-actieve medewerkers overgaan, indien de gegevens door de redactie zijn geverifieerd door persoonlijk contact met de betrokkenen.

9


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Personalia

Jubilarissen ●●

35 jaar dienst

●●

1 oktober Ed Hofman CES

In dienst

25 jaar dienst

1 oktober Frank Mechielsen Onderhoudsdienst

4 november Johan Huigh Onderhoudsdienst

1 juli Jonathan Wellerdieck Onderhoudsdienst

1 juli Stijn Verstuyf Onderhoudsdienst

12 juli Sonny Eggermont Ammoniak

1 augustus Loek Haers Nitraat/Ureum

1 augustus Alexander Wullems Nitraat/Ureum

1 augustus Christian Herwegh Ammoniak

1 augustus Robin Stoel CES

1 augustus Miguel Blomont CES

1 augustus Carl Hoefnagels Ammoniak

1 augustus Michel Broeckaert Ammoniak

a g e n d a Runners/Wandelaars 1 september Marc van Dorsselaer Onderhoudsdienstt

1 september Patrick Mangnus Onderhoudsdienst

1 september Patrick Tangelder Ammoniak

Za. 2 en zo. 3 oktober: wandelweekend Duitsland Zo. 7 november: Hoofdplaat-Knokke Za. 20 november: stadswandeling Za. 4 december: aflosmarathon Za. 18 december: kerststallentocht

TC Yara

Zwemmen

Tennis

Het seizoen 2010 is voor onze trimfietsers afgesloten. Nog geen lid en toch plannen? Neem contact op met Gust de Gucht (tel. 132) of e-mail: gust.de.gucht@yara.com

Het zwemseizoen is begin oktober gestart. Informatie: Terneuzen, Ko Koekoek: 0115-563180 Hulst, Jan Rombout: 0114-319625 Oostburg, Jan van Hoeve: 0117-452729

Het seizoen is gestart in september. (Ronald de Roeck; tel. 875).

10

Young Yara’s 9 oktober: De Halle in Axel.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Personalia ●●

Geboren

29 juni Lori, dochter van Bas & Ellen Tilborghs Nitraat/Ureum 20 augustus Marit, dochter van Evelien de Visser & Dwight van Hulle Business Support 2 september Livia, dochter van Sebastiaan & Elvira Blok Ammoniak

●●

Huwelijk

3 september Gerrit & Annika de Graaf Nitraat/Ureum 16 oktober Lesley Vermeerssen & Steven De Schepper KAM

●●

25 jaar huwelijk

8 november Dhr. & Mevr. J. Scheele-de Pooter Axel Ammoniak

●●

40 jaar huwelijk

16 september Dhr. & Mevr. B. Van Poecke-Demanez Hulst 17 september Dhr. & Mevr. C. Bukacki-v.d. Velde Axel Onderhoudsdienst 9 oktober Dhr. & Mevr. C.Dees-IJsebaert Terneuzen

2 december Dhr. & Mevr. A. van Damme-de Bakker Sint Jansteen 9 december Dhr. & Mevr. F. Haartsen-v.d. Branden Clinge 14 december Dhr. & Mevr. C. Wolters Ruckert-van Eck Terneuzen 14 december Dhr. & Mevr. E.de Brouwer-Blancaert Axel Nitraat/Ureum 18 december Dhr. & Mevr. A.Duinkerke-Adriaansen Terneuzen

●●

50 jaar huwelijk

Zaterdag 16 oktober Jubilarissenfeest in Salons Mantovani in Oudenaarde. Zaterdag 30 oktober Zaalvoetbal in Sportcentrum ‘Vliegende Vaart’, Vliegende Vaart 2, 4537 DH Terneuzen. Info: Ronald Wondergem tel. 31 (0) 115 474 446 Zaterdag 20 november Biljarttoernooi in ‘t Meulengat in Sluiskil. Aanvang om 10.00 uur (aanwezig om 9.30 uur).

55 jaar huwelijk

16 september Dhr. & Mevr. J. Naessens-Rombout Vogelwaarde 14 oktober Dhr. & Mevr. A. Weesepoel-Pluijm Sint Jansteen

●●

60 jaar huwelijk

5 oktober Dhr. P. de Reu-Sijs Axel

12 oktober Dhr. J. Dieleman-Smies Axel 19 december Dhr. & Mevr. J. Hamelink-van Dixhoorn Hoek

65 jaar huwelijk

17 september Dhr. & Mevr. P. Hoogstraate-Serrarens Hulst

29 november Dhr. G. Den Engelsman-van Doeselaar

6 oktober Dhr. & Mevr . G. Meertens-v.d. Wege Hoek

28 december Dhr. & Mevr. P. Taelman-de Smet Kloosterzande

15 oktober Dhr. & Mevr. H. Van Kouteren-van Ecke Sint Jansteen 11 november Dhr. & Mevr. A. Inghels-Samijn Zuiddorpe 29 december Dhr. & Mevr. W. Maas-Lust Axel (receptie Zomerlust Axel van 16.30 uur tot 18.00 uur)

Data om niet te vergeten: Dinsdag 12 oktober Afscheid van collega’s in hotel-restaurant Dallinga. Iedereen is welkom van 17.00 tot 19.00 uur.

●●

●●

●● IN

MEMORIAM

Tot ons leedwezen overleden in de afgelopen periode onderstaande oud-medewerkers en jubilarissen. Hun nabestaanden betuigen wij onze oprechte deelneming. 25 juni (82 jaar) Petrus Dankaart Operator 2 juli (87 jaar) Jan Spanjaard Bankwerker/monteur

Info: Frank Raas tel. 31 (0) 115 474 285 of e-mail: frank.raas@yara.com

4 juli (91 jaar) Achilles Vervaet Medewerker controle facturen

Vrijdag 26 november Officiële huldiging van jubilarissen in hotel Au Port - Philippine.

23 juli (89 jaar) Willem Jansen Bankwerker/monteur

Zondag 28 november Sint Niklaasfeest in het Scheldetheater te Terneuzen.

27 juli (82 jaar) Jo Bogaart Chef werkvoorbereider

Ze zijn er weer... de Noorse!

8 augustus (74 jaar) René Cornelissens Verladingsman

Al onze (oud-)medewerkers kunnen dit jaar weer Noorse zalm bestellen. De voorziene levertijd is week 51. Geïnteresseerden moeten vóór 7 november contact opnemen met Ronald Wondergem, tel. +31 (0)115 474 446 of ronald.wondergem@yara.com.

31 augustus (84 jaar) Johannes (Jan) Jansen Verladingsman

11


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

kids-pagina

Veel plezier in de klas! Taal

rekenen

Welke uitdrukking staat hier? * oplossing onderaan de pagina

1. Vraag een vriend/in naar een lievelingsgetal tussen 1 en 9 (bv. 6)

e

WWW ______ J

..........................................................................

Tekenen

2. Vermenigvuldig het genoemde getal met 9 en onthoud de uitkomst (in het voorbeeld: 54) 3. Vraag je vriend/in de uitkomst (in ons voorbeeld: 54) te vermenigvuldigen met het getal 12.345.679 (rekenmachine toegestaan)

Wat zal er gebeuren? Steeds verschijnt het lievelingsgetal van je medespeler in repeterende vorm (in ons voorbeeld: 666.666.666)

HET CHATALFABET Wat betekenen al die afkortingen bij het chatten? Een greep uit het chatalfabet!

* oplossing onderaan de pagina

• Het zoemende geluid dat bijen voortbrengen wordt veroorzaakt door hun vleugels.. • Stockholm is de meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld..

Yara Magazine is het personeelsblad van Yara Sluiskil B.V., Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil. Realisatie Puype en Partners Opmaak en druk Drukkerij Bareman, Terneuzen Redactie/Fotografie Evelien de Visser, Huguette De Wolf, Martin Dhaene, Hans Kooyman, Kees van Baal, Peter van Cadsand, Lesley Vermeerssen en Johan Van Den Hende. Eindredactie Jos van Damme, Manager Externe Relaties & Communicatie (ERC)

Oplossingen: taal: Wees op je hoede waar of niet waar: 1. waar, 2. niet waar

Waar of niet waar:

!!!!!! INDERDAAD (*_*) MOOI MEISJE 1000XXS DUIZENDMAAL EXCUSES 10Q THANK YOU ADHD ALLE DAGEN HEEL DRUK BTW BY THE WAY (TROUWENS) ISSI? HOE IS HET? LAMA LAAT MAAR LOL LAUGHING OUT lOUD WSWA? WAAR SPREKEN WE AF?

Colofon

Ym 411