Page 1

C AT ÁL OGOI NDUS T RI AL

s t h g i l h g Hi


AL I R T S U ND I D E L ÓN I C A N I UM L I N E TAS S I L A I SPEC E S O SOM

Somosexper t os eni l umi nac i ónLEDi ndus t r i al . Hemosdes ar r ol l adomul t i t udde pr oyec t osdes t ac adosenels ec t ory di s ponemosdeunc at ál ogomuyampl i o par ac ual qui ernec es i daddei l umi nac i óni ndus t r i al . Huí mosdel ades per s onal i z ac i óndeunal mac éno empr es a noes pec i al i z adaquevendeporvender . Nues t r aexper i enc i ayunc onoc i mi ent ot ot aldenues t r os pr oduc t osnosper mi t enaj us t ar nosal100% al as nec es i dadesdec adapr oyec t o. Gar ant i z amost ot al ment eelr es ul t adodelpr oyec t o. Todosnues t r ost r abaj osgar ant i z anunagr an mej or adel osni vel esl umí ni c osyuni mpor t ant e ahor r oener gét i c o. 01


Nues t r osPr oduc t os Enunmer c adodondepr i maelbaj oc os t e,l ac al i dadnoesf ác i ldeenc ont r ar . Siademás ,elt ej i donor maldedi s t r i buc i óns ef undament eenl osi nt er medi ar i os , esaúnmásc ompl i c ado. Nues t r ospr oduc t ospr ovi enendi r ec t ament edeunaf ábr i c al í derenels ec t ordel a i l umi nac i óni ndus t r i al . Di s ponemosdeunampl í s i moc at ál ogoc onmásde20model osdec ampanas i ndus t r i al es ,f oc os ,f ar ol as ,l i neal es . . .f abr i c adosenbas eal osmej or es ni vel esdec al i dad,equi pandol osmej or esc omponent esdelmer c ado. Todosnues t r osequi posdi s ponendet odal adoc ument ac i ón yc er t i f i c adosdec al i dadexi gi dosyof r ec emosuna gar ant í amí ni made5años .

La Empr es a

Nues t r aexper i enc i aenelmundodel ai l umi nac i ónLED s er emont aa2009,aunqueTEKNOLEDnac eenel2012. Des denues t r osi ni c i os ,nues t r aobs es i ónhas i dodarpas osf i r mes par apoderaf i anz arydi f er enc i arnues t r aempr es a enelmer c ado, at r avésdel aes pec i al i z ac i ónyc al i daddenues t r ospr oduc t os . Somosl aher r ami ent ac omer c i aldeunadel asf ábr i c as es pec i al i z adaseni l umi nac i óni ndus t r i almáspot ent esdels ec t or , l oc ualnosper mi t edi s ponerdet odosl osr ec ur s ost éc ni c ospar a des ar r ol l ar c ual qui erpr oyec t oal amedi dadelc l i ent e. Nues t r ac apac i daddepr oduc c i ónyper s onal i z ac i ón, hac enquepodamosf abr i c arc onunosni vel esde c al i dadal t í s i mosyof r ec erunaexc el ent e c al i dad/ pr ec i os i ni nt er medi ar i os . 02


Gama

50W, 70W, 90W Φ264mmx171mm 2. 4± 0. 3k g

Chi ps

100W, 120W, 150W, 200W, 240W Φ383mmx210mm 7. 8± 0. 3k g ( 200W)

300W Φ383mmx245mm 8. 8± 0. 3k g

Dr i v e r s

5añosdeGar an a I P65 Mull e nt e 277480VACAl t oVol t aj eOpc i onal CRI 93Opc i onal I K10 I E C62471Ri s k 0 Re c ubr i mi e nt oAn c or r os i ónyul t r ar e s i s t e nt e

03


L e nt e syr e fle c t or e s

S mar tCont r ol

Mont aj e

w w w . t e k n o l e d . e s

04


O v n i Gama

100W, 120W, 150W, 200W Φ350mmx159mm( 150W) 4. 2± 0. 2k g ( 150W)

Chi ps

Dr i v e r s

5añosdeGar an a I P65 Di s i padordeAl umi ni of or j adoe nf r í o Mull e nt e CRI 93Opc i onal I K10 Re c ubr i mi e nt oAn c or r os i ónyul t r ar e s i s t e nt e

05


L e nt e syr e fle c t or e s

S mar tCont r ol

Mont aj e

D A L I Z I G B E EWI R E L E S S D A Y L I G H TS E N S O R I N F R A R E DI N D U C T I O N MO T I O NS E N S O R E ME R G E N C Y

w w w . t e k n o l e d . e s

06


O v n i B o s s Gama

100W, 120W, 150W, 200W Φ292mmx178mm( 150W) 4. 6± 0. 3k g ( 150W)

Chi ps

Dr i v e r s

5añosdeGar an a I P65 Mull e nt e CRI 93Opc i onal I K10 Re c ubr i mi e nt oAn c or r os i ónyul t r ar e s i s t e nt e

07


L e nt e syr e fle c t or e s

S mar tCont r ol Mont aj e

D A L I Z I G B E EWI R E L E S S D A Y L I G H TS E N S O R I N F R A R E DI N D U C T I O N MO T I O NS E N S O R E ME R G E N C Y

w w w . t e k n o l e d . e s

08


O v n i C o mp a c t Gama

100W, 120W, 150W, 200W Φ240mmx143mm( 150W) 3. 8± 0. 3k g ( 150W)

Chi ps

Dr i v e r s

5añosdeGar an a I P65 Compac t ayL i ge r a Di s i padordeal umi ni of or j adoe nf r í o I K08 Re c ubr i mi e nt oAn c or r os i ónyul t r ar e s i s t e nt e

09


L e nt e syr e fle c t or e s

Mont aj e

w w w . t e k n o l e d . e s

10


L i n e Gama

Chi ps

Dr i v e r s

30W, 60W, 90W, 120W, 150W, 180W, 240W

5añosdeGar an a I P65 Mull e nt e Mulf or mat o L e nt e sAs i mé t r i c as I K10 11


L e nt e sAs i mé t r i c as

Mont aj e

S mar tCont r ol

D A L I Z I G B E EWI R E L E S S D A Y L I G H TS E N S O R I N F R A R E DS E N S O R MO T I O NS E N S O R D I MMA B L E

w w w . t e k n o l e d . e s

12


L i n k Gama

Chi ps

Dr i v e r s 40W, 65W, 75W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Mulf or mat o Cone c t abl e

13


Mulf or mat o Rรกpi doMont aj e

Mont aj e

S mar tCont r ol D A L I D I MMA B L E

w w w . t e k n o l e d . e s

14


L i n kS l i m Gama

Chi ps

Dr i v e r s 40W, 65W, 75W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Mulf or mat o Cone c t abl e

15


Mull e nt e sAs i mé t r i c as

Rápi doMont aj e

S mar tCont r ol D A L I D I MMA B L E

w w w . t e k n o l e d . e s

16


A r e a

Gama

Chi ps

Dr i v e r s 60W, 90W, 120W, 180W, 240W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Mulf or mat o 10KVS PD

17


Mull e nt e sAs i mé t r i c as

S mar tCont r ol D A L I MO T I O NS E N S O R D A Y L I G H TS E N S O R P I RS E N S O R D I MMA B L E

w w w . t e k n o l e d . e s

18


S p o r t Gama

Chi ps

Dr i v e r s 40W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Vál v ul aAn c onde ns ac i ón Ángul oAj us t abl e 10KVS PD, I P66, I K08 19


Mull e nt e sAs i mé t r i c as

S mar tCont r ol D A L I 5S T E PT I MI N G D I MMA B L E

w w w . t e k n o l e d . e s

20


H i g h w a y Gama

Chi ps

Dr i v e r s 15W, 20W, 30W, 50W, 70W, 90W, 120W, 150W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Aut ol i mpi e z a Ángul oAj us t abl e 10KVS PD, I P66, I K08 21


Mull e nt e sAs i mé t r i c as

S mar tCont r ol D A L I P H O T O C E L L D I MMA B L E T I ME RC O N T R O L S O L A RD C

w w w . t e k n o l e d . e s

22


R o a d Gama

Chi ps

Dr i v e r s 30W, 50W, 70W, 90W, 120W, 150W

5añosdeGar an a Mull e nt e L e nt e sAs i mé t r i c as Aut ol i mpi e z a Ángul oAj us t abl e 10KVS PD, I P66, I K08 23


Mull e nt e sAs i mé t r i c as

S mar tCont r ol D A L I P H O T O C E L L D I MMA B L E T I ME RC O N T R O L S O L A RD C

w w w . t e k n o l e d . e s

24


C / F u e n t ed e l R e a l 5 5B A J O 3 3 2 0 9G I J O N-A S T U R I A S 9 8 41 80 77 6-6 4 42 24 82 8

25

TEKNOLED - Catálogo Industrial Highlights  
TEKNOLED - Catálogo Industrial Highlights  

Catálogo reducido con los productos más destacados de nuestro catálogo industrial, comercial y civil

Advertisement