Page 1

referensmaterial & kromatografi


hos oss är special standard! Vi på Teknolab hjälper dig att göra analysarbetet både effektivare och säkrare. I takt med att analysinstrumenten blir allt mer förfinade ökar också kraven på mer sofistikerade analyser. Dessutom är det många laboratorier som ska hinna med att utföra allt fler analyser med bibehållen kvalitet och säkerhet i resultaten. Det är här Teknolab kommer in i bilden. Under 30 år har vi specialiserat oss inom ett viktigt område för att säkerställa kvaliteten på provresultaten: certifierat referensmaterial. En annan stark sida av vår verksamhet är att vi kan förse dig med alla tänkbara förbrukningsartiklar som behövs på laboratoriet och som underlättar din vardag. Det är allt från avancerade kromatografiutrustning till glas, pipetter, sprutor, vialer, snabbtester, kolonner, liners, specialkemikalier och engångsartiklar. Välkommen till en välsorterad samarbetspartner.


en säker lösning för ditt analysresultat Ett brett sortiment från

Rätt metod

ledande tillverkare

sparar tid och pengar

En viktig pusselbit i laborato-

Faktum är att allt mer av

riernas undersökningar och

det material vi säljer är

kvalitetssäkring är referens-

specialprodukter. Tillförlitligt

materialet. Genom att jäm-

referensmaterial som har

föra ditt analysresultat med

samma matris, och ligger

ett material som är fastställt

i samma koncentrations-

under kontrollerade former,

område, som de prover du

kan du vara säker på att

analyserar. Genom att välja

resultatet ligger så nära det

rätt material för en specifik

verkliga värdet som möjligt.

tillämpning sparar du både

Därför är det viktigt att du

tid och pengar. Dessutom

väljer dina referensmate-

säkerställs kvaliteten på

rial med omsorg. Teknolabs

såväl analysarbetet som

certifierade referensmate-

dokumentationen.

rial kommer från speciellt

Att samarbeta med oss

utvalda och kvalificerade

på Teknolab innebär att du

laboratorier, från världens

har personlig kontakt med

ledande tillverkare.

våra kompetenta medar-

Tack vare ett brett

betare. Vi kombinerar det

sortiment och kundunika

mindre företagets engage-

lösningar kan vi erbjuda just

mang och smidiga service

det referensmaterial som du

med ett brett sortiment och

behöver.

kundunika lösningar. Du kan alltid kontakta oss för att få rekommendationer om rätt referensmaterial. Dessutom

”Kemisk analys är något av ett detektivarbete. Resultatet av ditt

har vi ett nätverk av obe-

arbete ska oftast vara så exakt som möjligt och så tillförlitligt som

roende experter som kan

möjligt. Även om du anpassar noggrannheten till det specifika

hjälpa till att lösa eventuella

användningsområdet så är det viktigt att precisionen i mätningen

problem.

är känd – och det är här vi på Teknolab kommer in i bilden.”


Under varumärket Spectrascan har vi samlat ett komplett utbud av lösningar för alla tänkbara undersökningsområden. I takt med att utvecklingen av analysmetoder gå allt snabbare ställs också höga krav på kvalitetssäkringen av arbetet på laboratoriet. Att kunna utföra tillförlitliga analyser med väl utvalda kontrollprov, för en specifik tillämpning, sparar både tid och pengar.

referensmaterial: I över 20 år har Spectras-

tillgång till vår specialistkun-

can utvecklat produkter

skap och långa erfarenhet

inom spektroskopi med stor

av att hjälpa landets labora-

framgång. Det gör att vi kan

torier att välja rätt lösningar.

erbjuda de bästa lösning-

För visst är det tryggt med

arna för dig som värdesätter

en personlig kontakt som

noggrannhet, hög kvalitet

hjälper dig att ta fram de

och kundunika material.

lösningar som passar just ditt

Dessutom uppfyller våra

analysområde?

produkter de tre viktigaste

Vänd på bladet så hittar

certifieringarna för kvalitets-

du de fyra produktområden

arbete: ISO 9001 2000, ISO

vi arbetar inom.

17025:1999 och ISO Guide 34:2000. Ett samarbete med oss innebär också att du får


referensmaterial:

AA-, IC- och ICP-lösningar: Under många år har vi

I vårt stora sortiment

försett åtskilliga analyslabb

hittar du bland annat:

med kalibreringslösningar.

AA/ICP-lösningar

Därför vet vi vad som krävs

– singelelement

för att kunna utföra tillförlitlig

– multielement

kalibrering av instrument.

Stabila isotoper

I kombination med

Jonkromatografilösningar

vårt breda sortiment,

– singeljon

höga kvalitet och snabba

– multijon

leveranser kan vi underlätta

Kundanpassade lösningar

dina mätningar. Dessutom

AA-reagenser

är vi duktiga på att ta fram kundspecifika produkter och utveckla innovativa förpackningar. I nära samarbete med oss hittar vi lösningar som sparar tid och skapar kostnadseffektivitet.


Kvalitetskontroll löper som en röd tråd genom industrins processer. Det innebär att referensmaterial har en viktig funktion när det gäller kontroll av allt från råvaror och färdiga produkter till att hålla ett vakande öga på eventuella utsläpp. Vår styrka är att vi kan erbjuda referensmaterial för alla steg i tillverkningsprocessen. I kombination med att vi hjälper dig att hitta rätt material – eller ta fram kundanpassade lösningar – är vi en svårslagen partner i det dagliga analysarbetet .

referensmaterial:

industri: Degerfors Laboratorium är

Vi ringer vår kontaktper-

ett väl etablerat uppdrags-

son på Teknolab och talar

laboratorium som ligger i

om vad vi behöver. Därefter

hjärtat av svensk stålindustri.

får vi alltid snabba besked

Idag har man närmare 800

om vilken typ av referens-

kunder, både i och utanför

material som kan passa och

Sverige, som man hjälper

leveranstid. Det underlättar

med oorganiska analyser.

mycket för oss att inte be-

Eftersom många av företa-

höva lägga tid på att välja

gets kunder önskar snabba

ut material själva.

svar på produktionsprover har labbet specialiserat sig

industriella

på korta leveranstider.

användningsområden:

Sven-Erik Bäckman, vd

– bränslen: olja, kol, koks

på Degerfors Laboratorium,

– metaller

säger att man sparar mycket

– ferrolegeringar

tid på samarbetet med

– ickemetaller

Teknolab.

– geologiska matriser

– Det är en stor fördel att de känner till hur vi arbetar på labbet och vilka krav vi ställer, säger Sven-Erik.

– yrkeshygien – tillbehör: XRF, kromatogafi


Oavsett om du sysslar med analysarbete på universitetet, arbetar på ett miljölabb eller analyserar organiska produktionsprover kan vi hjälpa dig med de referensmaterial som behövs.

referensmaterial:

organiskt: Att hitta giftiga ämnen i

och har ett stort kontaktnät.

kläder och textila materiel

De löser alltid våra problem

är en utmaning både för

även när vi frågar efter

analyslaboratoriet och för

något riktigt ovanligt, som

oss som levererar referens-

exempelvis benzoantron.

material. Anders Blom är

Det sparar mycket tid för vår

expert i analytisk kemi på

del, avslutar Anders.

Swerea IVF och arbetar med att undersöka textilier. – I vårt analysarbete rör

användningsområden inom organisk analys:

vi oss ofta i gränslandet av

– dioxiner & furaner, nativa

vad som går att hitta. Därför

– dioxiner & furaner,

är det viktigt att vi får precis

isotopmärkta

det material vi behöver och

– PCB:er, nativa

att lösningarna är rena. Det

– PCB:er, isotopmärkta

kan Teknolab hjälpa oss

– PAH:er

med, säger Anders Blom.

– pesticider, nativa

– Dessutom uppskat-

– pesticider, isotopmärkta

tar jag att Teknolab är så

– bromerade flamskydds-

flexibla i sitt sätt att arbeta

medel


Precis som för dig ligger miljön oss varmt om hjärtat. Att arbeta med analys av miljöprover täcker in ett stort område inom jord, luft och vatten. Men att dokumentera spårbarheten i analysresultaten ställer höga krav på referensmaterialet. Den stora utmaningen ligger ofta i att hitta ett material som passar en viss tillämpning. Då är det tryggt att ha en kunnig partner som hjälper dig att hitta just de referensmaterial som du behöver. För att inte tala om hur mycket tid labbet kan spara.

referensmaterial:

miljö:

På sin väg från Göta älv

oljeindexmätning av vårt rå-

till stadens vattenkranar

vatten, säger Åke Andersson

kontrolleras göteborgarnas

som är kemist på labbet.

dricksvatten under hela reningsprocessen. På Lackarebäcks vatten-

Vi är mycket positiva till Teknolab; de är kompetenta och fungerar bra som

verk har kommunen ett eget

bollplank när vi vill diskutera

ackrediterat laboratorium

olika frågor. Dessutom får

som håller ett vaksamt öga

vi snabbt svar när vi har

på vattenkvaliteten.

önskemål om en viss refe-

Sedan en tid tillbaka

renslösning.

arbetar man med att ta fram en metod för att kunna

användningsområden

identifiera och kvantifiera

inom miljö:

olika typer av petroleumpro-

– naturliga vatten

dukter i det vatten som tas in

– grundvatten

i reningsverket.

– dricksvatten

– Vi har ett nära samar-

– avloppsvatten

bete med Teknolab för att

– slam/sediment

hitta lämpliga standarder för

– jord


I takt med att våra livsmedel kommer från allt fler platser i världen, och produceras under olika förhållanden, blir det allt viktigare att kontrollera att dessa uppfyller myndigheternas krav.

referensmaterial:

livsmedel: Att kunna dokumentera

användningsområden

innehållet i vår mat och vara

inom livsmedel:

säker på att den håller rätt

– mjölkprodukter

kvalitet ställer höga krav

– köttprodukter

på de analysmetoder som

– fiskprodukter

används. Vi på Teknolab kan

– spannmål

hjälpa dig med tillförlitligt re-

– vitaminer

ferensmaterial för alla tänk-

– frukt och grönsaker

bar typer av prover; oavsett om du undersöker halter av exempelvis allergener, antibiotikarester, konserveringsmedel, färgämnen, metaller, toxiner eller mineraler.


Arbetar du med analytisk kemi eller biokemi är förmodligen kromatografi ett av dina främsta verktyg. För att kunna få ett tillförlitligt analysresultat är det viktigt att labbets kromatografiutrustning håller hög kvalitet. Och precis som vid andra typer av analysmetoder är det ofta den svagaste länken som orsakar felaktiga mätresultat. Det är också skälet till att vara noggrann i valet av kolonner och tillbehör.

kromatografi: Vi på Teknolab vill ge dig de

tande sortiment av mycket

bästa förutsättningarna för

hög kvalitet; produkter som

ett effektivt analysarbete.

hjälper dig att optimera

Därför samarbetar vi med

labbets analysmetoder och

en av världens ledande

få tillförlitliga resultat.

tillverkare av tillbehör för kromatografi – Restek. Det ger dig de bästa

När Restek utvecklar produkter för specifika applikationer är man inte knuten

lösningarna från en och

till någon speciell tillverkare

samma tillverkare.

av instrument utan kan välja

Resteks kemister och

den bästa tekniska lösning-

ingenjörer utvecklar ständigt

en. Det är kunskap som får

nya produkter inom kroma-

dina analysinstrument att

tografiområdet. Det gör att

fungera optimalt.

vi kan erbjuda dig ett omfat-


Nu är det enklare än någonsin att beställa förbrukningsmaterial. Tack vare vårt nära samarbete med flera ledande tillverkare får du tillgång till ett komplett sortiment av förbrukningsartiklar av mycket hög kvalitet.

Alla förbrukningsartiklar du behöver. Och fler därtill… Vi vill göra din vardag lite

lager av oumbärliga förbruk-

våra leverantörer:

enklare. Det kan vi göra

ningsartiklar. Därför samar-

Alpha Resources Inc.

genom att förse dig med de

betar vi med en rad duktiga

Chemplex Industries Inc.

verktyg som du behöver för

tillverkare och utökar konti-

National Analysis Center for Iron & Steel

att kunna utföra högkvali-

nuerligt vårt produktutbud

Restek Corporation

tativa analyser. Det är alla

– för att bli en så komplett

Kimble Chase

tänkbara förbrukningsartiklar

leverantör som möjligt. När

Stama

som behövs på laboratoriet

det gäller våra leverantö-

Macherey-Nagel

och som underlättar ditt

rer anstränger vi oss för att

arbete. Från glas, pipetter

hitta företag, stora och små,

och kolonner till filter, dose-

som arbetar på samma sätt

ringspumpar och handskar.

som vi själva. Det vill säga

Ja, allt det där som bara ska

att man har produkter av

finnas i ett välutrustat labb.

hög kvalitet, väl utvecklad

Vi vill vara din samarbets-

teknisk support och erbjuder

partner oavsett om du be-

snabba leveranser. Det gör

höver en snabb leverans av

att de kan växa tillsammans

ett speciellt referensmaterial

med oss i nära samarbeta

eller vill fylla på laboratoriets

med våra kunder.


www.sommar.se

www.teknolab.se

vår kvalitetsfilosofi: Teknolab arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem där dokumentationen uppfyller ISO 9001:2008. Vår målsättning är att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Det innebär att vi sätter kunderna i centrum och är lyhörda för deras förväntningar och krav på de produkter vi levererar och de tjänster vi utför. Det betyder också att vi kontinuerligt utvecklar vårt produktutbud, interna rutiner och logistik för att leva upp till kundernas krav – och gärna överträffa dessa. Från första kontakten till att produkten är levererad.

Teknolab AB Energigatan 5A 434 37 Kungsbacka Tel: +46 (0) 300-568 660 Fax: +46 (0) 300-568 669 info@teknolab.se www.teknolab.se

Teknolab  

Hos oss är special standard!

Teknolab  

Hos oss är special standard!

Advertisement