Page 1

TEKNIKEREN 11.08

NOVEMBER TEAM SKABER ENERGI I STAKKEVIS


MINDRE FERIE GIVER MERE STRESS Finansminister Lars Løkke Rasmussen

I stedet for at forebygge stress og syge-

Det giver ikke mening, at medarbej-

vil have os til at arbejde den 5. ferieuge

fravær, vil regeringen ved at lokke os

dere, der er i risiko for at gå ned med

mod at få udbetalt feriepenge.

til at sælge vores 5. ferieuge, blot lægge

stress på grund af et hårdt, dagligt pres

endnu større dagligt pres på den en-

på jobbet i stedet skal arbejde endnu

kelte medarbejder.

mere.

Samtidig siger regeringen, at den vil mindske sygefravær og stress. Det har

FOTO: NILS ROSENVOLD

regeringen i hvert fald indgået en afta-

Regeringens fiksfakserier med den 5.

Og det, der umiddelbart kan se meget

le med Teknisk Landsforbund og de

ferieuge vil jeg næsten betegne som et

attraktivt ud for den enkelte - at få en

andre faglige organisationer om.

tillidsbrud i forhold til den ellers fornuf-

ekstra skilling - kan blive dyrt for både

Men det hænger ikke sammen!

tige aftale de faglige organisationer har

den enkelte medarbejder og samfun-

lavet med regeringen om at nedbringe

det.

Det virker ikke gennemtænkt, at Lars Løkke Rasmussen vil presse os til at

sygefraværet.

skrotte en uges tiltrængt ferie samtidig

Stress er efterhånden en af de helt

med at stress og sygefravær skal be-

store syndere for mange sygdomspla-

kæmpes.

gede danskere.

Konsekvensen kan meget nemt blive, at flere medarbejdere vil bukke under og ende på sygedagpenge. Gita Grüning Forbundsformand

Teknikeren udgives af Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. tlf. 33436500 E-mail teknikeren@tl.dk

Ansvarshavende Forbundsformand Gita Grüning Redaktion Susanne Bruun, redaktør sbr@tl.dk Birte Drejer, redaktionssekretær bdr@tl.dk Morten Terp, journalist mte@tl.dk

Journalister i dette nummer Joel Goodstein, Morten Andersen, Katrine Irminger Sonne, Gitte Merrild, Morten Terp Fotografer/Illustratorer i dette nummer Alex Tran, Nils Rosenvold, Rene Schütze, Ty Stange, Rasmus Baaner

Layout Jørgen Møller / Artinfact Tryk & repro Datagraf Auning A/S Annoncer Teknikeren tlf. 33 43 65 00 Papir Holmen Ideal Matt 90 g. Miljøkontrol Svanemærket Oplag Samlet distribueret oplag ifølge Fagpressens Medie Kontrol: 31.381

Teknikeren udkommer 10 gange om året. Næste gang den 7. januar 2009 Annoncedeadline 8. december

2

TEKNIKEREN 11.08


TEKNIKEREN 11.08 DU FÅR DIT NÆSTE JOB PÅ DIT JOB 6

09

Hold kontakten til tidligere kolleger og værn om dine nuværende, for de kan være bindeleddet til dit næste job, viser en stor undersøgelse.

TURBULENS UDLØSTE NYT JOB 8 Underbemanding, virksomhedsovertagelse og en stresset hverdag. Det fik teknisk assistent Jan Knudsen fra Strib til at skifte arbejdsplads.

UVENTET OPKALD GAV JOB 9 Da chancen for at komme til en ung, dynamisk virksomhed bød sig, takkede Sandra

12

Ottesen fra Aalborg ja, selvom hun ville få længere til arbejde.

VI GIDER IKKE DÅRLIG LEDELSE 10 Dårlig ledelse og et håb om bedre løn, kan få os til at søge væk fra vores nuværende arbejdspladser, viser en undersøgelse blandt teknikere.

FREMTIDENS ENERGI KOMMER I STAKKE 12 Brændselsceller skal være en vigtig del af fremtidens energiforsyning, hvis det står til Topsoe Fuel Cell, hvor flere teknikere deltager i udviklingsarbejdet og snart også i

24

produktionen.

BRAND PÅ TAPETET 16 Radiokommunikation og brandsikkerhed stod øverst på dagsordenen, da aktivitetsudvalget Brand & Redning holdt landsmøde i Vejle.

KONTOR UDEN SLID PÅ KLIMAET 18 Det kommende hovedkvarter for det naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet bliver energimæssigt nyskabende. Teknikeren er gået på opdagelse i byg-

28

ningens tekniske finesser.

MODEMEKKA I GULVHØJDE 24 Tekstildesigner Stina Kruse Kidmose er en del af det designteam, der gør Egetæpper til et mekka for design og mode på gulvet.

KONGRES I TEKNISK LANDSFORBUND 28 Mærkesager som arbejdsmiljø og dagpenge blev debateret ivrigt på en kongres, der også bød på en genvalgt formand.

I HVERT NUMMER TL NYT 4 DESIGN 20 NY TEKNIK 22 KALENDER 35 ADRESSER 40

TEKNIKEREN 11.08

NEDBRYDELIG URNE VANDT TL’S IDÈPRIS 32 28-årige Pia Galschiøt vandt prisen for udviklingen af den bionedbrydelige urne Beyond.

3


#TLNYT

TL REDDER JULEN FERIEDAGE I FARE: Region Nordjylland har

nogen kan huske, har vore medlemmer i

erhvervede fridage”, siger Jens Cornelius-

opgivet planerne om at tage fire betalte

Region Nordjylland - og tidligere Nord-

sen.

fridage fra medarbejderne. Det sker efter

jyllands Amt - haft fri de fire dage,” fortæl-

Oprindeligt var de overenskomstan-

protest fra Teknisk Landsforbund og en

ler tillidsrepræsentant for Teknisk Lands-

satte teknikeres fridage bundet til bestem-

række andre fagforbund.

forbund Jens Corneliussen, Region Nordjyl-

melserne om de amtslige tjenestemænds

land, Aalborg.

fridage. Da der efterhånden blev færre tje-

I maj 2008 udsendte personaleafdelingen i Region Nordjylland et brev, hvori

Teknisk Landsforbund protesterede og

nestemænd, blev teksten i overenskom-

man pålagde de enkelte ledelser, at de

andre forbund fulgte op. Efter to møder og

sten moderniseret i 1999, så den lød: ”Der

alene måtte yde betalt frihed, hvis det var

lang betænkningstid meddelte Region

tilkommer teknikere fridage efter de reg-

indeholdt i medarbejdernes overens-

Nordjylland i oktober, at man trak brevet

ler, der gælder i (amts) kommunen”. Men

komst. HR-afdelingen mente herefter, at

tilbage.

der var ikke tale om en indholdsmæssig

juleaftensdag, nytårsaftensdag samt 1.

”Havde Teknisk Landsforbund ikke sat

ændring, da der ikke skete nogen ændrin-

maj og Grundlovsdag skulle behandles

hælene i, havde vi risikeret, at andre regi-

ger af fridagene i 1999 og i de forløbne ni

som almindelige arbejdsdage.

oner og kommunerne havde prøvet at tage

år.

”Det ville vi ikke acceptere. I al den tid,

MÅNEDENS TAL 4

TL’ernes og mange andre gruppers vel-

ET STYKKE VEJ TIL ARBEJDE 51-100 km (11%)

Over 100 km (2%)

Det er nok ikke alle medlemmer af Teknisk Landsforbund, der går på arbejde. I hvert fald har hver tredje medlem over 20 kiloUnder 5 km (21%)

meter til arbejde, og to procent har over 100 kilometer på arbejde. Mere cykelvenlige afstande har 21 procent af medlem-

21-50 km (33%)

merne, for de har under fem kilometer på 6-10 km (15%)

arbejde. Heldige asener. Statistikken har vi fået ved at spørge medlemmer, der har

11-20 km (18%)

skiftet job inden for de seneste to år.

TEKNIKEREN 11.08


SØG PENGE TIL DIN EFTERUDDANNELSE

JUBILÆUM SØGER KUNST

KOMPETENCEUDVIKLING: Ønsker du at

JUBILÆUM: Næste år fylder Teknisk

gerne udstille værker af medlemmer-

videreuddanne dig, og er du privat ansat

Landsforbund 90 år, og det bliver bl.a.

ne. Vi ved, at der blandt forbundets

og dækket af overenskomstområdet, kan

fejret med kunst hos TL SydVest,

mange kreative medlemmer, findes

du nu søge støtte til din uddannelse via

Esbjerg. Fra september til november

folk, der arbejder med kunst, billeder,

Industriens Kompetenceudviklingsfond

2009 vil afdelingen udstille kunst, og

malerier og meget andet. Så ring eller

(IKUF).

der kommer du ind i billedet. For hvis

skriv til TL SydVest, Esbjerg, på telefon

du har en kunstner i maven, så slip

76 10 46 00 og tlsydvest@tl.dk, hvis du

uddannelse om året, og der er frit valg af

den løs.

vil bidrage til udstillingen. Og glæd dig

uddannelse så længe, det er inden for

Lokalafdelingen vil nemlig meget

til jubilæumsfesten næste år.

Fonden giver støtte til op til to ugers

overenskomstens dækningsområde. ”Der er ikke krav om, at uddannelsen skal være relevant for den ansattes nuværende job eller for virksomheden. Formålet med fonden er alene at yde støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse,” forklarer faglig sekretær Erik Jensen, Teknisk Landsforbund.

SPÆNDENDE PROJEKTER DYSTEDE OM TL’S IDÉPRIS

Der er lavet en liste, der beskriver de uddannelsesaktiviteter, der kan søges

IDÈPRIS 2008: Dommerne kom på hårdt

Efter grundig votering besluttede dom-

støtte til. Listen finder du på www.ikuf.dk

arbejde, da de i slutningen af september

merne sig for at nominere i alt fem del-

Her finder du også oplysninger om hvor-

skulle vælge de bedste blandt de i alt 18

tagere, hvorefter det har været op til

dan, du kan søge om støtte. Udbetaling fra

indsendte forslag til TL’s idépris 2008.

medlemmer og andre besøgende på TL’s

IKUF begynder den 1. januar 2009 og fon-

”Vi er både imponerede og overraskede

hjemmeside at stemme på deres favorit.

dens midler uddeles efter ”først til mølle

over det meget høje niveau og den store

Vinderen blev afsløret på Teknisk Lands-

princippet”.

bredde, der har kendetegnet de indsendte

forbunds kongres i Herning 25. oktober.

Oprettelsen af kompetenceudviklings-

projekter til TL’s idépris 2008. Det vidner

Læs mere om TL’s kongres og idéprisen på side

fonden er et resultat af de overenskomst-

om, at kreativiteten er stor blandt Tek-

28-33

forhandlinger, som Teknisk Landsforbund

nisk Landsforbunds mange medlemmer

har ført for de privat ansatte medlemmer

rundt om på de danske virksomheder,”

i 2007.

siger Claus Mølgaard og Hanne Dalsgaard,

Vinderen af TL’s idépris 2008 Pia Galschiøt, her

hhv. ingeniør og industriel designer, og

flankeret af Gita Grüning (forbundsformand) tv.

dommere i TL’s idepris.

og Hanne Dalsgaard og Claus Mølgaard (th) ved prisoverrækkelsen i Herning. Foto: Alex Tran.

RØD TRÅD I KARRIEREN På Teknisk Landsforbunds hjemmeside kan du nu få råd og vejledning til, hvordan du kan udvikle og styrke dine kompetencer og dermed forme din karriere. ”Din guide i kompetence og karriere” er et web-baseret værktøj til alle Teknisk Landsforbunds medlemmer, og du finder den på hjemmesiden, når du logger ind på ”Mit TL”.

FIND GUIDEN UNDER ”MIT TL” PÅ WWW.TL.DK

TEKNIKEREN 11.08

5


6

TEKNIKEREN 11.08


TEMA: NYT JOB

DU FÅR DIT NÆSTE JOB PÅ DIT JOB

Teknikeren har undersøgt, hvorfor medlemmerne skifter job, og hvad de lægger vægt på ved jobskifte. På de næste sider kan du læse om hvordan to med-

NYT JOB: Hold kontakten til tidligere kolleger og værn om dine nuværende, for de kan være bindeleddet

lemmer fik deres nye job. Og du kan få inspiration til

til dit næste job, viser en stor undersøgelse AF MORTEN TERP / ILLUSTRATION JØRGEN MØLLER

hvordan du får dit næste job.

Glem alt om smalltalk-receptioner med

FOLK BLIVER LETTEDE

pindemadder og billig hvidvin. Dit næste

Så der ingen grund til at have dårlig sam-

”Når jeg har formidlet et job, så ryger

job, får du gennem dine nuværende og

vittighed, fordi man ikke bruge eftermid-

det jo på pluskontoen, for så har man hjul-

tidligere kolleger.

dagene på receptioner og erfa-grupper.

pet til, at både en arbejdsgiver og en med-

tidligere studerende.

Det viser en stor undersøgelse blandt

”Mange af tidens råd om at udvide ens

arbejder er tilfredse. Men man skal kunne

913 medlemmer af Teknisk Landsforbund,

netværk og konstant være opsøgende,

stå inde for den person, man anbefaler,”

der har skiftet job inden for de seneste to

kommer fra folk, der er selvstændige kon-

mener Christian Waldstrøm.

år.

sulenter eller freelancejournalister. For

Selvom venner, familie og kolleger er

Hver tredje af dem blev opmærksom på

dem vil det selvsagt være en del af deres

gode hjælpere i jobjagten, så er det

deres job via tidligere eller nuværende kol-

job, men for ganske almindelige lønmod-

væsentligste bindeled til en ny arbejds-

leger, mens 11 procent fik hjælp af familie

tagere betyder det allermest, at de er dyg-

plads dog stadig stillingsopslag i aviser og

og venner.

tige til deres job og skaber resultater,” for-

på internettet.

Det bekræfter ifølge lektor ved Handels-

klarer Christian Waldstrøm, der oplever,

højskolen Aarhus Universitet, cand.merc

at folk bliver meget lettede, når han for-

og ph.d. Christian Waldstrøm, at dit virke-

tæller, at det altså ikke er nødvendigt at

lige netværk skal findes blandt kolleger og

melde sig ind i formelle netværk eller erfa-

venner.

grupper fordi de vil skifte job. Dem skal de

”Det er det helt basale, som at man er

HVORDAN BLEV DU OPMÆRKSOM PÅ DIT NYE JOB?

melde sig ind i for faglighedens skyld.

38% Jobannonce på internettet

fagligt dygtig, troværdig og et godt men-

32% Via kolleger/tidl. kolleger

neske, der skaffer dig dit næste job. Derfor

KAFFE KAN HJÆLPE

er det langt vigtigere, hvad dine venner og

”Groft sagt skal du gøre det, du er god til,

kolleger kender dig for end hvor mange

så skal du nok få et nyt job, hvis du ønsker

11% Via venner/familie

netværksmøder og receptioner, du går til.

det. Men selvfølgelig kan det være en god

3% På jobcenteret/a-kassen

Den slags er voldsomt overvurderede,”

idé at tage en kop kaffe med en gammel

fortæller Christian Waldstrøm, og peger

kollega, hvis du er ved at være træt af dit

på, at folk som regel allerede har et enormt

job. Måske kan hun ikke hjælpe dig her

netværk, de kan trække på.

og nu, men den slags breder sig langsomt,

”Selvom de måske ikke selv ved det, så

og senere dukker der måske så en anden

har de fleste mennesker et netværk bestå-

bekendt op, der kan hjælpe dig,” siger

ende af flere tusinde mennesker. Det er

Christian Waldstrøm, der opfordrer til at

måske ikke folk, der stiller op, når de skal

holde dit nære netværk ved lige.

flytte, men det er personer, de kender gen-

”Vi har altid haft kaffemøder. Og selvom

nem arbejde, familie og venner. Det er

vi kulturelt set ikke har den der amerikan-

dem, der skaffer dig det næste job,” forkla-

ske åbenhed og tilgang til tingene, så vil

rer Christian Waldstrøm, der dog også til-

langt de fleste ikke have noget imod at

lægger tilfældigheder en vis betydning.

gøre dig en tjeneste uden af få noget igen.

15% Jobannonce i avis/fagblade

1% Virtuelle netværk som fx Facebook/LinkedIn 0

5

10

15

20

25

30

35

40

HVOR MANGE JOB HAR DU SØGT INDEN FOR DE SENESTE TO ÅR? 2% 31-50 4% 21-30

5% Mere end 50

9% 11-20

36% 1

10% 6-10

Tværtimod,” siger Christian Waldstrøm, der også selv har formidlet job til f.eks. TEKNIKEREN 11.08

34% 2-5

Kilde: Teknisk Landsforbund

7


TURBULENS UDLØSTE NYT JOB NYT JOB: Underbemanding, virksomhedsovertagelse og en stresset hverdag. Det fik teknisk assistent Jan Knudsen fra Strib til at skifte arbejdsplads AF MORTEN TERP / FOTO ALEX TRAN

Arbejdsdagene var efterhånden ved at

Og selv om jeg startede på en lavere løn,

blive lige lovlig lange for Jan Knudsen, der

så blev det mere end udjævnet ved den

er uddannet teknisk assistent. Virksom-

første lønforhandling,” siger Jan Knudsen,

heden i det nordfynske havde lige været

der skiftede job i september sidste år.

gennem en fusion, hans afdeling var underbemandet og han kunne mærke på

SPØRGSMÅL TIL SAMTALEN

sig selv, at han blev mere og mere stresset

Inden jobsamtalen havde Jan Knudsen

med arbejdsuger på 40-45 timer. Derfor var

skrevet nogle punkter ned, som han skul-

Jan Knudsen ikke meget i tvivl, da en virk-

le have svar på til samtalen. Spørgsmål,

somhed havde bud efter ham på en af

han ikke umiddelbart kunne læse ud af

internettets mange jobdatabaser. Virk-

opslaget, men som var nødvendige for at

somheden – Union Engineering A/S fra

vurdere, om jobbet nu også var, som han

Fredericia - søgte en person med netop de

forestillede sig.

kvalifikationer, som Jan Knudsen havde på

”Først og fremmest var jeg interesseret i at

sit elektroniske cv. Så da stillingsopslaget

vide lidt mere om arbejdsbetingelserne.

tikkede ind i indbakken, var betænknings-

Hvordan var organisationen bygget op?

tiden kort.

Hvordan arbejdede man? Og hvad med løn

”Jeg sendte hurtigt en ansøgning retur,

og pension,” lyder det fra Jan Knudsen, der

og i løbet af fem dage havde jeg et nyt job.

også kunne se frem til kortere transporttid

Jeg havde tænkt på at skifte job i lang tid,

til og fra arbejde.

men det skulle ikke være for alt i verden.

”I det gamle job havde jeg en halv time

For selvom der var et højt arbejdspres på

til arbejde – mod 10 minutter i dag – så jeg

mit daværende job, så var jeg ikke træt af

er meget tilfreds. Transporttiden betyder

det,” siger Jan Knudsen, der i første omgang

dog mindre for mig, selvom jeg nok ikke

blev inviteret til jobsamtale på virksomhe-

ville have lyst til at pendle fra Odense til

den.

Fredericia som flere af mine kolleger gør,” siger Jan Knudsen, der også blev mødt med

GOD FORNEMMELSE

opbakning og glæde fra konen, da han for-

”Allerede da jeg læste stillingsopslaget,

talte om jobtilbuddet.

synes jeg, det lød spændende. Så da samtalen forløb fint, havde jeg en god fornemmelse i maven. Det viste sig at holde stik, for de ringede om aftenen og sagde, at job-

BLÅ BOG:

bet var mit, hvis vi kunne blive enige om

# Jan Knudsen

detaljerne,” fortæller Jan Knudsen. Detal-

#44 år

jerne var bl.a. lønnen, som i første omgang

#Bor i Strib på Fyn

ikke var lige så høj, som i det gamle job,

#Teknisk assistent hos Union

men det betød ikke så meget. ”For mig er det vigtigere, at jeg bliver En stresset hverdag i en underbemandet afdeling fik teknisk assistent Jan

fagligt udfordret og har et godt arbejds-

Knudsen til at skifte til en virksomhed med en god organisation og fine arbejds-

miljø. Lønnen går jeg ikke så meget op i,

vilkår. Og så betød en lidt lavere startløn ikke det store.

for skattefar tager alligevel en stor del.

8

Engineering a/s, Fredericia #Udlært fra Fredericia/Middelfart tekniske skole

TEKNIKEREN 11.08


TEMA: NYT JOB

Modelkonstruktør Sandra Ottesen befandt sig egentlig fint i den modevirksomhed, hvor hun havde arbejdet i tre år. Men da hun fik et uventet tilbud fra en anden virksomhed, takkede hun ja.

UVENTET OPKALD GAV JOB NYT JOB: Da chancen for at komme til en ung, dynamisk virksomhed bød sig, takkede Sandra Ottesen fra Aalborg ja, selvom hun ville få længere til arbejde AF MORTEN TERP / FOTO RENE SCHÜTZE

Der var noget at tænke over for den 31-

virksomheden fra tidligere, hvilket var et

egentlig salgstale. Samtalen gav os en for-

årige modelkonstruktør Sandra Ottesen.

stort plus,” siger Sandra Ottesen, der skul-

nemmelse af hinanden, men selvom den

Sidste forår fik hun en uventet opringning

le gøre op med sig selv, om hun ville

var uformel, så fik jeg da lov at hilse på

fra modefirmaet Message A/S, som hun

acceptere en væsentlig længere transport-

blandt andet den øverste chef,” husker

tidligere havde været i praktik og skrevet

tid til det nye arbejde.

Sandra Ottesen, der både før og efter sam-

eksamensopgave hos.

”I det nye job ville jeg bruge 1,5 time på

talen vejede fordele og ulemper op mod

”De spurgte, om jeg havde lyst til at

transport hver dag, så det tænkte jeg

hinanden. Den største ulempe var trans-

komme forbi til en uformel samtale. De

meget over. For jeg var vant til at kunne

porttiden fra hjemmet i Aalborg til virk-

manglede nemlig en modelkonstruktør, og

cykle på arbejde, så ville jeg kunne holde

somheden i Hjørring, men den har hun

de kendte mig fra før,” fortæller Sandra

det ud?” spurgte Sandra Ottesen sig selv.

vænnet sig til.

Ottensen, der på det tidspunkt arbejdede

Men hun tog også veninder og familie med

”Vi er fem kolleger, der har en fælles

i et modefirma, der producerede ventetøj.

på råd, før hun besluttede sig for at sige ja

kørselsordning. Det er egentlig meget rart,

BLÅ BOG:

Men med den overraskende opringning,

til jobbet.

for man får koblet af på turen, og man

#Sandra Ottesen

lærer hinanden bedre at kende – også pri-

#31 år

rejste der sig en række spørgsmål. For hvad nu med det nuværende job, som hun

UFORMEL SAMTALE

vat. Og så er der jo også god tid til at få

#Bor i Aalborg

egentlig var ganske tilfreds med?

Selve samtalen var hun ikke nervøs for.

arrangeret ting, så nu er vi allerede ved at

#Modelkonstruktør hos

”Jeg havde på det tidspunkt arbejdet tre

For hun kendte virksomheden i forvejen,

forberede firmajulefrokosten ,” fortæller

år i samme virksomhed og var tilfreds,

og selvom der selvfølgelig blev spurgt ind

Sandra Ottesen, der startede i sit nye job i

men det var en god mulighed for at

til ting, så var den ganske uformel.

juni sidste år.

komme til en ung, dynamisk virksomhed

”Det var dejligt, at vi ”bare” skulle snak-

og få større ansvar. Og så kendte jeg jo

ke sammen. og at jeg ikke skulle holde en

TEKNIKEREN 11.08

Message A/S, Hjørring #Udlært fra TEKO i Herning


VI GIDER IKKE DÅRLIG LEDELSE TEMA: NYT JOB

NYT JOB: Dårlig ledelse og et håb om bedre løn, kan få os til at søge væk fra vores nuværende arbejdspladser, viser en undersøgelse blandt teknikere AF MORTEN TERP

15 procent af teknikerne, der har fået nyt

eksisterende undersøgelser.

til at skifte job. Og det er måske ikke så mær-

arbejde inden for de seneste to år, angiver

”I de undersøgelser, der er foretaget, ser

keligt. Hele 67 procent af dem, der har skif-

dårlig ledelse som den vigtigste årsag til, at

vi kun en ting, der er mere afgørende end

tet job inden for de seneste to år, fik en løn-

de skiftede job. Det viser en undersøgelse

dårlig ledelse, og det er troen på en højere

forhøjelse i forbindelse med jobskiftet.

blandt 913 medlemmer af Teknisk Lands-

løn,” fortæller , lektor på Roskilde Univer-

forbund, der har fået nyt job inden for de

sitetscenter, og forfatter til bogen ”Fri os fra

seneste to år. Og tallene viser med al tyde-

dårlig ledelse”.

lighed, at de danske virksomheder forsøm-

Hun mener, det kan være vanskeligt for

mer arbejdsmiljøet, mener Gita Grüning,

den enkelte at gøre noget ved dårlige ledel-

formand for Teknisk Landsforbund.

se, hvis den er symptomatisk for større dele

”Det må mane til eftertanke, at så mange

af virksomheden.

angiver dårlig ledelse som årsag til, at de

”Hvis der i en virksomhed er dårlig ledel-

skiftede job. Ledelserne på virksomhederne

se i en mere bred forstand, så er det svært

må indse, at der her ligger et stort indsats-

for den enkelte medarbejder at gøre noget

område. Dårlig ledelse på virksomhederne

ved det. Men har man mod til det, kan man

går jo ud over alle, for hvis folk er utilfredse,

tage det op i fællesskab på en arbejdsplads.

så søger de væk. Det kan vi se,” siger Gita

Så kan det faktisk være, man kan løse pro-

Grüning, der minder virksomhederne om,

blemerne, men der er ingen garanti. Derfor

at folk ikke finder sig i hvad som helst.

vil medarbejderne søge andre steder hen,

”Gode medarbejdere hænger ikke på træ-

hvis der i længere tid er dårlig ledelse på en

erne i perioder med lav ledighed. Det koster

arbejdsplads,” siger Anita Mac, og uddyber:

kroner på bundlinjen hver gang der skal

”En resistent leder, der ikke forstår at

ansættes nye medarbejdere. Et godt arbejds-

udøve egentlig medarbejderledelse, er svær

miljø er afgørende, så der ligger nogle udfor-

at tumle med. Hvis man føler at tingene ikke

dringer for ledelserne i virksomhederne, for

bedres og at man får for lidt anerkendelse og

det er der, opgaverne skal løses,” mener Gita

at ens engagement forsvinder, er det for det

Grüning.

meste bedre at tage flugten end at slås. Det giver et bedre arbejdsliv at være der, hvor

DÅRLIG LEDELSE KAN LØSES

ledelsen har forstået at medarbejderne er

I undersøgelsen blev der også spurgt om,

den vigtigste ressource,” mener Anita Mac.

hvad der kan få folk til at søge nyt job.

Selvom god ledelse betyder meget, så er

”Dårlig ledelse” overgås kun lige akkurat af

lønnen dog stadig den faktor, flest peger på,

”højere løn”, og det falder godt i tråd med

når de skal angive, hvad der kunne få dem

HVAD ER DEN VIGTIGSTE ÅRSAG TIL, AT DU SKIFTEDE JOB?

HVAD KUNNE FÅ DIG TIL AT SØGE NYT JOB?

HVORDAN ER LØNNEN I DIT NYE JOB I FORHOLD TIL DIT TIDLIGERE JOB?

1. Træt af det gamle job (15%)

1. Højere løn (54%)

67% Højere

2. Dårlig ledelse (15%)

2. Dårlig ledelse (53%)

22% Den samme

3. Blev opsagt (13%)

3. Dårligt samarbejde med kolleger (47%)

11% Lavere

4. Træt af det gamle job (38%)5. Det har været muligt at angive flere årsager

5. Kortere transporttid (34%)

Kilde: Undersøgelse blandt 913 medlemmer af Teknisk Landsforbund

10

TEKNIKEREN 11.08


J_biodi\´h[dZ[\ehl[`[d[_Heia_bZ[aecckd[ FWha#e]L[`W\Z[b_d][diZh_\ji#e]i[hl_Y[W\id_ji´][h[ddoaebb[]Wiec j_biodi\´h[dZ[fl[`[d[_Heia_bZ[Aecckd[$ Gdh`^aYZ@dbbjcZjYhiZYZg^bZaaZb&%%%d\'%%%\gVkZi^aaVYZahZgdb€gZi# I^agZ\^higZg^c\VckZcYZgk^GdHn"Y^\#=ZgjYdkZg]Vgk^jYk^`aZiZihi³iiZegd" \gVb[dgViZ[[Z`i^k^hZgZd\hnhiZbVi^hZgZkdgide[³a\c^c\hVgWZ_YZe€bdYiV\cZ [²gY^\bZaY^c\Zg# 9^c]dkZYde\VkZk^ak²gZVi^cY\€hZakhi²cY^\i^YZcYV\a^\ZVYb^c^higVi^dcV[ de\gVkc^c\hi^aaVYZahZgd\Y^kZghZiZ`c^h`ZkZ_hnc#9ZhjYZch`VaYjhVbbZc bZY`daaZ\VZgk²gZbZYi^aVi^beaZbZciZgZegd\gVbbZii^ahnhiZbVi^hZg^c\V[ de[³a\c^c\hVgWZ_YZi#

™ bdi^dchgjb!eZghdcVaZgZhiVjgVcid\[gj\idgYc^c\ ™ a³cd\Vch²iiZahZhk^a`€g^]Zc]daYi^a\²aYZcYZdkZgZch`dbhi!]kdga³ccZc [Vhia²\\ZhZ[iZg[dg]VcYa^c\bZYYZc[dg]VcYa^c\hWZgZii^\ZYZdg\Vc^hVi^dc# :ibZgZjYYnWZcYZhi^aa^c\hdehaV\`VchZhe€`dbbjcZch]_ZbbZh^YZ lll#gdh`^aYZ#Y` K^aYjk^YZbZgZ!`VcYj`dciV`iZV[hc^ihaZYZg?³gcEZYZghZce€iZaZ[dc )+(&(,'%ZaaZgkZ_^c\Zc^³g6c^iVBVYhZce€iZaZ[dc)+(&(,'*# 6ch³\c^c\k^ak^]ZahibdYiV\ZhdbZ"bV^ahZcYii^aWg^iiV`5gdh`^aYZ#Y` HZcZhibVcYV\YZc')#cdkZbWZg'%%-

L_j_bXoZ[h0 ™ Zihe²cYZcYZd\Vah^Y^\i_dW^Zc`dbbjcZ^hi²g`jYk^`a^c\ ™ ZcigVkaVgWZ_YheaVYhbZYZc\V\ZgZYZd\Yn\i^\Z!bjcigZ`daaZ\ZgbZY\dYi hVbbZc]daYe€ZcVgWZ_YheaVYh!hdbk²\iZg\dYeZghdcVaZeaZ_Z]³_i ™ Zi_dWbZYg^\Zbja^\]ZYZg[dgVie€k^g`ZZ\Zc]kZgYV\ ™ ÓZ`h^WZaVgWZ_Yhi^YbZYÓZ`hi^YhdgYc^c\ ™ \dYZbja^\]ZYZg[dgeZghdca^\d\[V\a^\`dbeZiZcXZjYk^`a^c\

Gdh`^aYZ@dbbjcZ]VgZi]³_ihZgk^XZc^kZVj!]kdg\dYi,#+%%bZYVgWZ_YZgZhZgk^XZgZg-&#%%%Wdg\ZgZ#K^ZgZcVgWZ_YheaVYhbZYZi\dYihdX^Vaib^a_³d\bVc\Z jYk^`a^c\hde\VkZg#K^VgWZ_YZg[dgihVie€VijYk^`aZ`dbbjcZchdbZcViigV`i^kVgWZ_YheaVYh#K^de[dgYgZgVaaZ^ciZgZhhZgZYZjVchZiVaYZg!`³c!gZa^\^dcZaaZg Zic^h`i^a]³gh[dg]daYi^aVih³\Z#

lll#gdh`^aYZ#Y`$bZc^c\h[jaYi_dW


Research specialist Cliver Klitholm er tilknyttet udviklingsafdelingen hos Topsoe Fuel Cell og stĂĽr bl.a. for anskaffelse af materialer til brĂŚndselscellerne. Visse dele af sit arbejde taler han dog af konkurrencehensyn ikke om.

12

TEKNIKEREN 11.08


FREMTIDENS ENERGI KOMMER I STAKKE ENERGI: Brændselsceller skal være en vigtig del af fremtidens energiforsyning, hvis det står til Topsoe Fuel Cell, hvor flere teknikere deltager i udviklingsarbejdet og snart også i produktionen AF JOEL GOODSTEIN / FOTO TY STANGE

Endnu står de nyopførte bygninger halv-

et marked, som kan blive meget stort.

på den såkaldte SOFC-brændselscelle –

tomme. De første ovne og procesanlæg er

Derfor kan man som besøgende med

Solid Oxide Fuel Cell – som har den fordel,

flyttet ind, da Teknikeren er på besøg, men

spørgsmål til den store satsning flere

at den kan udnytte flere typer brændsel,

først fra årsskiftet starter produktionen.

gange opleve, at der er oplysninger, man

f.eks. naturgas, metanol og forgasset bio-

Hos Topsoe Fuel Cell i Lyngby er man ved

hos Topsoe Fuel Cell ikke ønsker at gå sær-

masse. På den måde kan cellerne udnytte

at gøre klar til at påbegynde produktionen

lig meget i detaljer med.

lokalt forekommende brændsler nærmest uanset hvor i verden, de skal anvendes.

af brændselsceller, som udgør en ny stra-

”Faktisk har man besluttet ikke at paten-

tegisk satsning for moderselskabet Haldor

tere fremstillingsmetoderne, fordi tekno-

”Det eneste krav til brændslet er, at det

Topsøe A/S.

logien så vil blive kendt af konkurrenterne.

indeholder brint. Dog vil energieffektivite-

Brændselscellerne skal bidrage til frem-

Så risikerer vi at miste vores forspring.

ten variere med brændselstypen. Naturgas

tidens energiproduktion næsten alle de

Derfor holder vi kortene meget tæt til

bliver udnyttet meget effektivt, mens f.eks.

steder, hvor der er brug for el og varme.

kroppen,” forklarer Cliver Klitholm, som

dieselolie har lidt lavere udnyttelsesgrad,”

Cellerne udmærker sig nemlig ved en

beklager, at der derfor er dele af hans

siger Cliver Klitholm. #

meget høj grad af energiudnyttelse, hvor

arbejde, vi ikke kan tale om.

over halvdelen af energien bliver omsat til

Teknikerne og deres kollegaer i udvik-

strøm og resten til varme. Det betyder, at

lingsafdelingen har flere opgaver: At gøre

man vil kunne anvende kendte energikil-

brændselscellerne billigere. Gøre dem

der langt mere effektivt end i dag og som

mere energieffektive. Øge levetiden. Og

en ikke uvæsentlig sidegevinst nedbringe

forkorte stakkenes opstartstid, som i øje-

bl.a. CO2-udledningen.

blikket er på den forkerte side af en time.

Kort sagt, brændselsceller er en meget

”Vi ved, at cellestakkene i dag kan køre

lovende teknologi. Men den er stadig umo-

i hvert fald 13.000 timer, svarende til

den. Og for dyr.

omkring halvandet års uafbrudt drift, men kan de også køre 40.000 eller 60.000 timer?

KAPLØB

Vi leder hele tiden efter nye materialer,

Hos Topsoe Fuel Cell arbejder man på høj-

som kan være med til at forbedre ydeev-

tryk for at gøre teknologien kommercielt

nen og holdbarheden. De nuværende

gangbar, og det er en proces, som flere tek-

brændselsceller er baseret på keramiske

nikere deltager i. En af dem er Cliver

materialer, men i næste generation regner

Klitholm, som oprindelig er uddannet klejn-

vi med at anvende metal, som vil gøre dem

smed og teknonom, og tidligere har arbej-

endnu mere robuste og bøjelige,” siger

det på RISØ DTU, der i flere år har haft et

Cliver Klitholm, som bl.a. har ansvar for

tæt samarbejde om brændselsceller med

kontakt til underleverandører. Han skal

Topsoe Fuel Cell.

skaffe de materialer og komponenter, som

”Vi er blandt de førende producenter i

er nødvendige i udviklingsarbejdet.

verden. Der er områder, hvor ingen er længere fremme end os,” siger han. Topsoe Fuel Cell er med i et kapløb om TEKNIKEREN 11.08

STRØM TIL SKIBE

Kemotekniker Mette Røpke er “fødselshjælper” for cellestakkene, som bages ved

Hos Topsoe Fuel Cell har man valgt at satse

flere hundrede grader i to døgn, før de er klar til at producere energi.

13


“Vores arbejde er præget af, at der ikke er så mange, der er nået så langt, som vi er. Alle de anlæg, vi bruger, er designet specielt til os,” fortæller kemotekniker Mette Røpke.

# Hidtil er brændselscellerne blevet frem-

man leverer brændselsceller til udvalgte

meget præcisionskrævende samleproces

stillet på Risø DTU. Her fremstiller man

samarbejdspartnere. F.eks. er den finske

blive en alvorlig flaskehals i processen.

omkring 20.000 brændselsceller årligt. På

generatorproducent Wärtsilä i gang med

Derfor er man hos Topsoe Fuel Cell ved at

sigt skal produktionen øges til 250.000

at teste brændselsceller, som skal levere

undersøge mulighederne for at ”roboti-

brændselsceller om året i de nye produk-

strøm til skibe. Og på H.C. Ørstedsværket

sere” denne del af processen helt eller

tionsfaciliteter hos Topsoe Fuel Cell i

i København er man ved at teste en såkaldt

delvist.

Lyngby. Men indtil 2012 er der ifølge pla-

PowerCore baseret på brændselsceller

nen ikke tale om en egentlig kommerciel

med en ydelse på 10 kW.

Kemotekniker Mette Røpke står for at anskaffe udstyr til at færdiggøre cellestak-

produktion. I stedet vil der de næste 3-4 år

”Sammenlignet med strøm produceret

kene, når de er samlet. Før cellestakkene

være tale om en forsøgsproduktion, hvor

på en generator er brændselsceller mindst

overhovedet er funktionsdygtige, skal de

dobbelt så effektive og udleder derfor kun

gennem en såkaldt ”fødsel”, hvor de

halvt så meget CO 2,” siger Cliver Klit-

opvarmes til mange hundrede grader og

holm.

gennemskylles med brint. En proces som

HVAD ER EN BRÆNDSELSCELLE? #En brændselscelle består af tre lag – anode, elektrolyt og katode – og fun-

varer to døgn.

FØDSEL VARER TO DØGN

”Vores arbejde er præget af, at der ikke

gerer ved tilførsel af brint eller andet brændstof fra den ene siden af cel-

En enkelt brændselscelle leverer dog ikke

er så mange, der er nået så langt, som vi

len (anoden) og ilt fra den anden (katoden). Når ilten passerer gennem

effekt nok i sig selv. Derfor stakker man

er. Alle de anlæg, vi bruger, er designet

elektrolytten til brinten, frigøres overskydende elektroner, hvilket udnyt-

cellerne med typisk 50-100 celler i hver

specielt til os efter helt præcise mål. Man

tes til produktion af strøm. Biprodukter er varme og vand.

stak. Med 75 celler kan en stak levere 60 V

er nødt til opstille specifikationer for alt

ved 20A. En stak med brændselsceller

– flows, temperaturer osv. Vi har brugt rig-

varmen via en varmeveksler kan udnyttes til bl.a. vand- og rumopvarm-

består af op til 1.000 enkeltdele i alt, og

tig meget tid på at få vores leverandører til

ning.

samlingen af stakkene skal udføres med

at fremstille vores udstyr, så det stemmer

ekstrem præcision, hvorfor arbejdet kun

helt overens med vores kravspecifikatio-

udføres af specialuddannede medarbej-

ner. Der er ikke noget standardudstyr, man

dere. Men på sigt – efterhånden som pro-

kan købe, fordi teknologien stadig er under

duktionen øges – kan den manuelle og

udvikling,” fortæller Mette Røpke

#En SOFC-celle udvikler så høje temperaturer – mellem 600-800 °C - at

#En enkelt celle kan kun levere 0,7 til 1 V, og derfor stakker man cellerne. Med 75 celler i én stak kan den levere omkring 1–3 kW.

Kilder: Topsoe Fuel Cell og Den Store Danske Encyklopædi

TEKNIKEREN 11.08


Til venstre ses en rå 1 kW-stak, der kan indgå som modul i større systemer. Til højre en isoleret 1.5 kW-enhed.

FABRIKKER I USA

mod 2018 skal der åbnes fabrikker i både

Når cellestakkene er færdigbagte i hendes

USA og Fjernøsten. Topsoe Fuel Cell har

afdeling, skal de videre til test, og her tager

bl.a. fået 35 mio. kr. i støtte fra EU til den

procesteknolog Claus Rasmussen fra udvik-

nye fabrik i Lyngby. Men også moderfir-

lingsafdelingen over. Hans opgave er at

maet Haldor Topsøe A/S har investeret

udsætte cellestakken for alle typer belast-

betydelige millionbeløb i den nye tekno-

ninger, som kan tænkes at påvirke celler-

logi. At Topsoe Fuel Cell virkelig satser på

nes ydeevne og levetid. Da Teknikeren er

brændselsceller kan man bl.a. se på antal-

på besøg i testhallen, har Claus Rasmussen

let af medarbejdere. Ved starten af 2008

netop sat en cellestak til langtidstest. 8.000

var der omkring 60 medarbejdere. Da

timer – eller omkring 11 måneder – skal

Teknikeren er på besøg i september er der

cellestakken stå i en ovn ved en tempera-

omkring 100 medarbejdere, og nye kolle-

tur på 600-900 grader.

gaer fra både ind- og udland kommer til

”Vi udsætter stakkene for bl.a. strøm-

hver måned.

træk, hvor der sendes forskellige niveauer af strøm igennem stakken. Vi udsætter dem for forskellige fysiske påvirkninger, f.eks. temperaturskift. Vi ændrer på tilførs-

BRÆNDSELSCELLER TIL STRØM OG OPVARMNING

len af brændsel for at se, hvordan de opfø-

Hos Topsoe Fuel Cell satser man på tre forretningsområder:

rer sig under ændringen. Ud fra den spæn-

#Mikro-kraftvarme, el og varme produceret i private boliger, baseret på f.eks. naturgas, 1-2 kW.

ding, som stakken leverer under påvirk-

#Lokal strømproduktion hos f.eks. stormagasiner, hoteller, hospitaler, tankstationer, 50-100 kW.

ningen, kan vi så vurdere ydelse og degra-

#Supplerende strømanlæg til f.eks. lastbiler og skibe, 1-5 kW.

dering,” fortæller Claus Rasmussen.

Se mere på www.topsoefuelcell.dk

Fra 2012 er det planen, at man går i kommerciel produktion og skal nå en cel-

Kilder: Topsoe Fuel Cell

leproduktion svarende til 200 MW. Frem TEKNIKEREN 11.08

15


BRAND PÅ TAPETET NETVÆRK: Radiokommunikation og brandsikkerhed stod øverst på dagsordenen, da aktivitetsudvalget Brand & Redning holdt landsmøde i Vejle. AF MORTEN TERP / FOTO RASMUS BAANER

Der var højt til loftet – helt præcist 40 meter - da aktivitetsudvalget i starten af oktober holdt landsmøde. For en af aktiviteterne for de 25 fremmødte var en rundvisning på JYSK’ nye højstabellager i Uldum, der fra næste år skal rumme samtlige af virksomhedens varer. Omdrejningspunktet var brandsikkerhed, for hvordan brandsikrer man et lager til 750 millioner kroner, bygget af 8.000 ton stål og med reoler som bærende konstruktioner? Svaret er: Med 75.000 sprinklerhoveder. Det afføder dog naturlige dog problemer så som, hvordan man skaffer vand nok i tilfælde af brand. Repræsentanter for brandvæsenet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fortalte om de mange udfordringer i forbindelse med byggeriet, mens beredskabscheferne ved selvsyn kunne opleve de imponerende lagerhaller, der primært skal styres af robotter.

SIKKER KOMMUNIKATION Resten af landsmødet fandt sted på Vingstedcentret ved Vejle, hvor formand Søren Lydeking Lydestad fra Roskilde Kommune blev genvalgt sammen med resten af bestyrelsen. Formanden håbede, at vilkårene for de berørte under kommunalreformen var blevet bedre, ligesom der blandt deltagerne blev udtrykt ønske om at have en fast person tilknyttet til at hjælpe ved lønforhandlingerne. Førstedagen af landsmødet blev afrundet med et besøg fra Zenitel, der fortalte om SINE – det digitale Sikkerheds-Netværk, der indføres i hele Danmark over de kommende år. Netværket vil gøre det muligt at tale sammen for alle aktører på et rednings- eller katastrofeområde. Både politi, brandvæsen, hjemmeværn og mange andre – uanset, hvor i landet beredskabsmyndighederne kommer fra. Spørgsmålene om det omfattende netværk var mange. Netværket bliver en ny, stor del af hverdagen for aktivitetsudvalgets medlemmer.

Læs mere på Teknisk Landsforbunds aktiFør lå der en mark, men nu tårner JYSK nye stabel-

vitetsudvalg på www.tl.dk - Om TL - Aktivi-

lager 40 meter op i luften få kilometer ud

tetsudvalg


?\i\i8ekfef^D`bb\c% <eX][\)0+%)++m`e[\i\`[\e ep\jk\k`c]i\[j_\[jd‚c`e^ Ei%(`ble[\k`c]i\[j_\[ @ ;XedXib Yc`m\i ble[\k`c]i\[j_\[\e _fj ]fij`b$ i`e^jj\cjbXY\ie\ le[\ijµ^k \e ^Xe^ fd ‚i\k% Le$ [\ijµ^\cj\e]fi\kX^\jX]lX]_´e^`^\\bjg\ik\i]iX ?Xe[\cj_µajbfc\e ` wi_lj% ;\ j`[jk\ ]\d ‚i ` ki´b _Xi8cbXmle[\k%;\k\im`eXklic`^m`jjkfck\fm\i%D\e [\\^\ekc`^\m`e[\i\\iafble[\ie\% <eb\c_\[f^^\ee\djbl\c`^_\[\ieµ^c\ek`c k`c]i\[j_\[ ?mX[jbXY\ij‚\ek`c]i\[jble[\6=c\i\k`e^\]k\imf$ i\jd\e`e^%=µijkf^]i\dd\jk_Xi8cbX]fij`bi`e^\i# [\igXjj\i^f[kk`c[\e\eb\ck\ble[\%;\jl[\e_Xi m`jkfi]fbljg‚bfekXbk\ed\[mfi\jble[\i%

M\cl[[Xee\[\i‚[^`m\i\ 8cc\mfi\jm\cl[[Xee\[\i‚[^`m\i\j`[[\i_m\i[X^ bcXi k`c Xk _a´cg\# d\e \k jd`c ` k\c\]fe\e ^µi [\k `bb\Xc\e\%;\m\[j\cm]µc^\c`^Xck_mX[[\jbXcm`[\ fd]fij`bi`e^#d\e]µijkf^]i\dd\jk]fijk‚i[\Xk ^µi\ ]fij`bi`e^ e\dd\i\ Xk ^\ee\djbl\% =Xbk`jb bcXi\je´jk\eXcc\]fij`bi`e^jjX^\id\[YXi\„kfg$ bXc[%Cp[\i[\k\eb\ck#\im`ble^cX[\]fi[\k% K`c]i\[j\ble[\i]figc`^k\i 8km`]fi]\dk\‚i`ki´b_Xi[\d\jkk`c]i\[j\ble$ [\i#fg]Xkk\im`jfd\kY\m`jg‚#Xkm`c\m\ifgk`cmfi\j d‚cj´ke`e^\ifdXk^µi\]fij`bi`e^\eb\ckf^^\e$ e\djbl\c`^k%M`m\[[\k]figc`^k\i#j‚[\km`cm`j\cm]µc$ ^\c`^^µi\Xck]fiXkc\m\fgk`c`[\kep\‚i% I`e^.'()(+(-\cc\ib`^`e[g‚XcbX%[b

('

d\[c\d iXYXk

j$

8cbX\ib‚i\kjfdm`e[\i`;XejbBle[\@e[\bj#;B@# jfd\i\ef]ÔZ`\cd‚c`e^X]ble[\k`c]i\[j_\[\e `]fij`bi`e^jYiXeZ_\e%

BIRGITTE FRA COWI SØGER TEKNISK DESIGNERKOLLEGA, SOM TALER VAND OG SPILDEVAND. LÆS MERE PÅ WWW.COWI.DK

SE STILLINGSANNONCE FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET PÅ SIDE 34

TEKNIKEREN 11.08

17


KONTOR UDEN SLID PÅ KLIMAET

HYBRID VENTILATION I stedet for strømslugende ventilation har arkitektfirmaet valgt at udnytte den naturlige ventilation, som opstår på grund af trykforskellen i det åbne rum i tre etagers højde, som udgøres af reception, atrium og trappe midt i bygningen. Under særlige vejrforhold kan den naturlige ventilation imidlertid gå i stå. Her vil en pumpe sætte ind og hjælpe ventilationen på vej. I bygningens atrium er der udvidet mulighed for naturlig ventilation, da vinduerne i taget kan åbnes.

AF MORTEN ANDERSEN / ILLUSTRATION CHRISTENSEN & CO.

Det kommende hovedkvarter for det naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet bliver energimæssigt nyskabende. Huset er tegnet af Christensen og Co. Arkitekterne er udvalgt som vindere i en konkurrence, hvor kriterierne var at skabe et bæredygtigt hus, der med den lavest mulige CO2-udledning kan opnå en klassi-

COMPUTERSTYREDE LYSDIODER Belysningen skal være LED – lys-emitterende dioder. En lysdiode er en lille elektronisk halvlederchip, der i sig selv udsender lys, når man sender strøm gennem den. Der er ikke som i andre lyskilder glødetråde eller gasser under tryk. Dermed bliver en meget stor del af den effekt, man sender ind i dioden, omsat til lys. En 5-6 Watts LED-lyskilde giver samme lysstyrke som en glødepære på 25-40 Watt. For at undgå overflødigt strømforbrug skal LED-belysningen være computerstyret, så den slukker af sig selv, når et lokale ikke er i brug.

ficering bedre end Bygningsreglementets klasse 1 og samtidig indeholde en arkitektonisk kvalitet og et sundt indeklima. Bygningen får navnet Green Lighthouse. Den skal stå klar inden FN’s Klimakonference indledes i København december 2009. Teknikeren er gået på op dagelse i bygningens tekniske finesser.

GREEN LIGHTHOUSE # Funktion: Huset skal være hjemsted for blandt andet en faculty club, mødefaciliteter og studenterservice for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. # Størrelse: 950 kvm. i tre etager. # Beliggenhed: I tilknytning til fakultetes campus på Nørrebro i København. #Energiforbrug: 22 kWh/kvm pr. år til opvarmning, ventilation, varmt

VARMEPUMPE En varmepumpe består af en kompressor og et kølemiddel, der cirkulerer i et luk-

brugsvand og belysning. Byggeriet er forberedt til montering af solcel-

ket kredsløb. Pumpen optager varmeenergi fra omgivelserne ved et lavt tempera-

ler, der vil gøre bygningen CO2 neutral.

turniveau og omsætter denne varme til et højere temperaturniveau, som kan

#Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen.

anvendes til opvarmning. Omkostningen er, at der skal tilføres energi til at drive

#Entreprenør: Hellerup Byg.

kredsløbet. Typisk er den leverede varmeenergi 2-5 gange større end den driv-

#Arkitekt: Christensen & Co.

energi, som tilføres.

18

TEKNIKEREN 11.08


SOLFANGERE PÅ TAGET

SOLCELLER

I en solfanger lader man ganske enkelt solen opvarme vand eller en

Pumpen, der skal opretholde ventilationen i tilfælde af, at den naturlige venti-

anden væske, som man bruger enten direkte til opvarmning eller via en

lation går i stå, forsynes med strøm fra solceller på taget. Solcellerne driver også

varmeveksler til at opvarme brugsvandet. I de nyeste solfangere fortsætter

en række vinduer, der automatisk åbner eller lukker for at fremme udluftning,

94-95 procent af den stråling, som rammer overfladen, ind i solfangeren,

når vejrforholdene tillader det. Endelig driver solcellerne den generelle belysning

mod tidligere kun 89-90 procent. Hovedparten af forbedringen skyldes, at

i bygningen. Solceller dækker allerede godt 1 procent af Europas behov for el,

man i dag bruger glas, hvor overfladen har fået en antirefleksionsbehandling.

og omfanget vokser hastigt. De nyeste solceller af krystallinsk og amorft silicium

Solvarme skønnes at kunne dække 15 procent af Danmarks energiforbrug til

er i stand til at omsætte 15-20 procent af energien i det sollys, som rammer dem,

opvarmning, hvis hele det tekniske potentiale udnyttes.

til el.

RØDE PILE = VARME BLÅ PILE = KULDE SORTE PILE = NEUTRAL LUFT (AFHÆNGIG AF UDETEMPERATUR)

SÆSONLAGER OG TERMOAKTIVT DÆK I undergrunden findes et sæsonlager bestående af vand, der varmes op i varme perioder, så man får gratis varme i koldere perioder. Lageret kan levere varme til et såkaldt termoaktivt dæk i bygningens grundplan. I den situation fungerer det termoaktive dæk som en radiator. Dækket kan imidlertid også fungere som en ”omvendt radiator”, et køleanlæg, i situationer, hvor nattekølingen er utilstrækkelig. TEKNIKEREN 11.08

19


AF KATRINE IRMINGER SONNE

#DESIGN

“Some like it hot….some like it cold.”

som skulle producere den særlige flaske,

Sådan stod der på en reklame for en ter-

udskrev de en konkurrence om navnet.

mokande fra firmaet Thermos I 1957. Og

‘Thermos’ løb af med sejren. Ordet stam-

det indfanger da også essensen af det ofte

mer fra det græske ord Therme, der bety-

cylinderformede stykke design, som har

der varme.

været en fast følgesvend på alverdens udflugter.

Termoflasken var født, og firmaet Thermos GmbH tog patent på flasken. I dag er

Ideen til Termokanden er på ingen måde

der ikke noget, der har slået den gamle

ny. Allerede i 1892 rumsterede den tyske

teknik. Til gengæld findes der alverdens

filosof og videnskabsmand James Dewar

slags termokander for enhver smag, uan-

med tanken om at skabe en teknik, som

set om man er til runde, kantede eller høje

kunne holde flydende væsker henholdsvis

varmebeholdere. I 60erne opstod termo-

kolde eller varme. Det gjorde han ved at

kanden i rustfrit stål, og den variant er for

udtænke en dobbeltflaske, hvor han pum-

alvor blevet en gangbar klassiker. Ikke

pede luften ud mellem de to lag glas, så

mindst fordi den egner sig til både fiske-

der opstod et lufttomt rum. Da to tyske

ture og romantiske afstikkere i skoven.

glaspustere i 1903 startede et nyt firma,

DESIGNCLASSIC DET SKER

STOL TIL MUSIKBØRN

BÆREDYGTIGE TIPS

Små musikere, små stole. Det lyder logisk,

’Corporate Social Responsibility’ - også

men faktisk findes der ikke et møbel, som

kaldet CSR - klinger efterhånden bekendt

er målrettet børn, der spiller musik. Nu har

for de fleste. Ikke mindst for designere, der

arkitekt Camilla Nørgaard Bauer udtænkt

ofte får produceret deres kreationer i

stolen ’Oktavia’. Den er skabt i stål og læ-

udlandet. Center for Responsible Design,

der, kan indstilles i højden, så barnet kan

som er tilknyttet uddannelsesinstitutio-

vokse sammen med den, og kan stables,

nen BEC Design på Østerbro i København,

så landets musikskoler og symfoniorke-

er et at de steder, man som virksomhed

stre for børn kan transportere dem rundt

eller studerende i branchen kan søge gode

i landet. Camilla Nørgaard Bauer vandt

råd, og netop nu lancerer centeret den nye

’Noncommon’ prisen, der blev uddelt un-

hjemmeside www.responsibledesign.dk.

der Copenhagen Furniture Festival i september og forsøger nu at få stolen sat i

TID TIL DESIGN

produktion. www.camillanorgaard.dk

I august blev prisen ’Time to design’ uddelt for første gang, og fra 27. november til

MØBLER I RUNDETÅRN

11. december kan du se resultatet på en

’Snedkernes Efterårsudstilling’ er en sam-

udstilling hos Normann Copenhagen,

menslutning af 68 møbelproducenter,

Østerbrogade 70 i København. Arkitekten

arkitekter og designere, som siden 1981

Anne Romme løb af med sejren for sin

har givet nysgerrige mulighed for at se

skulpturelle rumdeler, ’Saturated Porosity

nærmere på lidt af et laboratorium for

– freestanding screen’.

nytænkende møbler. I år er det Rundetårn,

’Time to Design – New Talent Award’ er

som fra 21. november lægger vægge til

henvendt til unge designere i begyndelsen

udstillingen. Temaet hedder ’fifty-fifty,

af deres karriere og er blevet indstiftet på

hvilket betyder, at designerne og produ-

baggrund af et samarbejde mellem Statens

centerne er sat sammen gennem en lod-

Værksteder for Kunst og Håndværk, Nor-

trækning, så de gamle makkerpar brydes

mann Copenhagen og ’Link UP – Unge

op, mens nye skabes. I alt 32 designere og

arkitekter og designeres netværk’. Ansøg-

arkitekter medvirker – blandt andre Cecilie

ningsfrist for 2009 ligger i juni måned.

Manz, Dorte Mandrup og Søren Ulrik Peter-

www.timetodesign.eu

sen. Her sidstnævntes indslag, Swing Time, som blev vist ved udstillingen i 2007. www.se-design.dk

20

TEKNIKEREN 11.08


HOLDØJEMED DRØMME I GLAS Hvad er det bedste du har lavet?

Hvordan skabte du billederne?

Afgangsprojektet fra Danmarks Design-

Jeg brugte en særlig keramisk transfer-

skole er en af de ting, jeg er gladest for.

metode, hvor man overfører billeder fra

Jeg lavede et udsmykningsprojekt i glas,

silketryk ved hjælp af et tyndt lag lak. De

der helt konkret består af to figurer i

pågældende billeder blev brændt fast på

støbt glas. De bærer på billeder inde i

indersiden af figurens overkrop. Ved at

brystet - billederne skal forestille deres

polere ydersiden fik jeg nogle steder en

Gisela Karlestedt er 28 år,

drømme eller tanker. Mit udgangspunkt

linseeffekt, hvor billedet bliver forstørret

kommer fra Sverige, men

var netop at fange et menneskes drøm-

og bevæger sig sammen med beskue-

bor i Danmark. Hun tog

me og stoppe en fortælling midt i drøm-

ren.

afgang fra Danmarks

men. Jeg ville også gerne skabe noget

Designskole, Keramik- og

skulpturelt, som samtidig kunne udfor-

Hvad drømmer du om?

glasdesign i juni 2007 og

dre mig fagligt.

Det ville også være fantastisk at komme

er en af de designere,

rundt i verden som ’artist-in-residence’

som har bevæget sig ind

Hvad var det sværeste?

forskellige steder. Nogle måneder i Japan,

på det kunstneriske felt.

Det tekniske - det var første gang, jeg

Korea eller USA. Der er så mange interes-

Blandt andet med to figu-

prøvede at støbe noget så stort, og det

sante steder at tage hen. Jeg drømmer

rer, hvis drømme er ble-

var en langstrakt proces. Jeg skabte figu-

også om at få min egen virksomhed, når

vet foreviget gennem en

HÆDER TIL DANSK PAVILLON

rerne ved at støbe mange gipsforme,

jeg har lært noget mere om bogføring,

særlig keramisk metode.

De seneste måneder er det blevet disku-

som jeg fyldte med glas. Bagefter sam-

skat og fradrag.

teret lystigt, hvorvidt det er rimeligt at

lede jeg de forskellige glasdele til en

transportere den lille havfrue til Shanghai,

figur. Overkroppen er hul og består af en

dette er stadig uafklaret. Til gengæld er det

forside og en bagside, og indeni ville jeg

sikkert at arkitektfirmaet BIG - Bjarke In-

gerne vise de motiver, der skulle symbo-

gels Group har vundet konkurrencen om

lisere drømmene.

at stå for Danmarks pavillon ved verdensudstillingen i den kinesiske by i 2010. Samtidig har den danske pavillon på verdensudstillingen i Zaragoza i år, ’Ringe i vand’ modtaget en sølvmedalje. Pavillonen, der er skabt af Spektrum Arkitekter, blev af EXPO-dommerkomiteen rost for sin ’rene design og æstetik’. www.spektrumarkitekter.dk.

TUSSER PÅ TØJET Filttusser uden prop vækker sjældent jubel – især ikke når tøjet var blevet beriget af store plamag er. Men nu er der frit spil for proppeløse tusser. I hvert fald har den brasilianske designer Fernando Brizio ud-tænkt en kjole, som lægger op til et farvegilde uden lige. Kjolen er fuld af små lommer, som pennene kan

Har du en god idé, du

sættes i. Efter halvanden time er den klar,

synes, vi skal skrive om?

og den gode nyhed er, at farverne forsvin-

Send en mail til sonne-

der i vask, så man kan starte forfra med

katrine@gmail.com

nye kombinationer. www.fernandobrizio. com TEKNIKEREN 11.08

21


# NY TEKNIK AF MORTEN ANDERSEN (morten.andersen@journalist.dk)

NYE DANSKE OSTE PÅ VEJ PROCES: Med gen-teknologiske metoder kan man frikende råmælk for at indeholde skadelige bakterier. Dermed kan man slippe for at pasteurisere mælken. Det åbner for en ny generation af danske råmælksoste AF MORTEN ANDERSEN / ILLUSTRATION JØRGEN MØLLER

Inden for ganske få år vil danske mejerier

på det egentlige lager. Det ville ikke være

ARLA FOODS TRIPPER

være i stand til at fremstille ost ud fra

praktisk muligt, hvis man skulle vente i

Resultaterne af samarbejdet mellem Arla

råmælk. Vel at mærke uden, at forbruger-

fem døgn,” forklarer bromatolog Jeppe Boel,

Foods og DTU Fødevareinstituttet bliver

ne skal frygte at blive syge af at spise

DTU Fødevareinstituttet.

stillet til rådighed for hele branchen af

ostene.

Arla Foods. Naturligvis tripper især Arla

SLIPPER FOR AT DYRKE BAKTERIER

Foods selv efter at komme i gang. Katrine

at få ostens natur frem. Det får man i

Metoden bygger på den bioteknologiske

Hvid Ellegård vil dog ikke sætte dato på,

råmælksost,” siger new venture manager

teknik PCR (Polymerase Chain Reaction),

hvornår vi kan købe de første råmælks-

Katrine Hvid Ellegård fra Arla Foods, der

hvor man kigger efter dele af bakteriernes

oste:

leder et dansk udviklingsprojekt.

arvemateriale. Det betyder, at man får

”Vi har stor tiltro til de metoder, som er

I Danmark er det i dag forbudt at bruge

langt hurtigere og mere præcise svar i for-

udviklet i projektet. Men det er klart, at vi

råmælk til at producere ost af hensyn til

hold til traditionelle metoder, hvor man

ikke kan leve med den mindste usikker-

fødevaresikkerheden. I projektet er der

først skal have bakterierne dyrket.

hed om vores produkter. Derfor gennem-

”For os handler det om smagen og om

udviklet en metode, som betyder, at man

Foreløbigt er det lykkedes at udvikle

fører vi nu sammen med DTU Fødevare-

inden for timer kan afgøre, om en eller

PCR-metoden til at skanne råmælken for

instituttet en række såkaldte ’challenge-

flere af de problematiske typer bakterier

de to typer bakterier, som er mest proble-

tests’, hvor mælken bevidst tilsættes bak-

er til stede i mælken. Med tidligere meto-

matiske i forbindelse med komælk, nem-

terier for at se, om testene afslører dem.

der ville det typisk tage fem døgn.

lig Salmonella og en undergruppe af coli-

Først når vi har resultaterne af disse test,

”Mælken skal være så frisk som overho-

bakterier, verotoksin-producerende E. coli,

vil vi indsende ansøgninger til Fødevare-

vedet muligt, når man laver ost. Derfor kan

der kan forekomme i køer. I lande som

direktoratet om dispensation til at frem-

mejeriet ikke vente med at starte ostnin-

Frankrig, hvor man altid har fremstillet et

stille de første oste.”

gen, for det ville gå ud over smagen. Men

bredt udvalg af råmælksoste, oplever man

man kan anbringe ostene på et midlerti-

med jævne mellemrum udbrud af ”diarre

digt lager, indtil resultaterne er klar. På den

og det der er værre” som Jeppe Boel for-

måde kan man sikre sig mod, at oste med

mulerer det.

indhold af skadelige bakterier kommer ind

22

TEKNIKEREN 11.08


SÅDAN UDNYTTER DU DAGSLYSET BYGGERI: Hvorfor spilde gode penge og CO2 på kunstig belysning i situationer, hvor der falder rigeligt med dagslys ind ad vinduerne? En ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet gør det nemmere at udnytte dagslyset. Anvisningen har især betydning i erhvervsbyggerier,

GRØNT LYS FOR AT GASSE ÆBLER

NYT CENTER FOR FLOW

hvor man på den ene side gerne vil

PROCES: Måling af strømningshastigheder

spare på den kunstige belysning,

MILJØ: Danske frugtavlere kan nu lovligt

i gas og væsker er et område af stigende

men på den anden side skal

behandle deres æbler med 1-methyl-

betydning for en lang række brancher.

sikre, at lovgivningens krav om

cyclopropen (1-MCP). Gassen, der også

Derfor har Rådet for Teknologi og Inno-

tilstrækkelig belysning på ar-

kendes under handelsnavnet SmartFresh,

vation under Videnskabsministeriet beslut-

bejdspladser er overholdt.

er i stand til at binde sig til ethylen, der

tet at finansiere et Flowcenter Danmark.

Den såkaldte dagslysfaktor er omdrej-

naturligt forekommer i æblerne. Derved

”Bevillingen støtter behovet for stadig

ningspunktet for anvisningen. Dagslys-

blokeres en kemisk reaktion knyttet til

mere præcise måleteknikker, både til brug

faktoren er den samlede mængde af lys,

modningsprocessen, så æblerne kan holde

for betaling af varer og ydelser og til pro-

der for eksempel rammer et skrivebord –

sig året rundt.

duktudvikling og proceskontrol for eksem-

uanset om lyset falder direkte ind ad vin-

”Produktet er blevet godkendt, fordi et

pel inden for køleteknik,” siger divisions-

duet eller først har været reflekteret.

firma har ansøgt om godkendelse, og

chef Gunnar H. Østergaard, FORCE Tech-

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke er

nology.

Anvisningen indeholder dagslysfaktorer for en række almindelige typer rum med

farligt for mennesker og miljø, samt at

FORCE skal stå for det nye center i sam-

forskellig størrelse vinduer. Skal man

metoden virker efter hensigten. Det er der-

arbejde med Teknologisk Institut. Centerets

designe belysningen i et rum, der ikke lige

for op til branchen, om den ønsker at tage

brugere ventes at blive procesindustrien,

matcher standardtyperne, kan man se i

SmartFresh i brug,” siger kontorchef Henrik

fødevareindustrien, varme- og energisek-

anvisningen, hvordan der skal korrigeres

Hagen Olesen, Miljøstyrelsen.

toren, hospitalssektoren, medicinalindu-

for afvigelserne.

Godkendelsen omfatter ikke brug til behandling af økologiske æbler.

strien og fabrikanter af måleudstyr. www.force.dk

www.miljonyt.dk

Søg: SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger www.aau.dk

LAD SOLEN DRIVE FÆRGEN ENERGI: Når turisterne nyder en tur i

betingelser kan en dieselmotor drive far-

Sydney Havn, behøver færgen ikke ræse

tøjet.

af sted. Seks knob – ca. 10 km/t – kan fint

”Færgen har mere end opfyldt vores

gøre det. Det har den amerikanske iværk-

forventninger. Den er robust og pålidelig,”

sætter Robert Dane udnyttet til at sætte

siger direktøren for selskabet Captain

verdens første soldrevne færge, Solar Sai-

Cook Cruises, der står for færgeruten. Efter

lor, i drift.

en demonstrationsperiode har selskabet

Ud over et dække af faste solpaneler for

nu tegnet en 6-årig lejeaftale for færgen.

og agter har Solar Sailor otte vinger

Succesen har gjort, at et selskab i San

beklædt med panelerne. Vingerne indstil-

Francisco, USA, har afgivet bestilling på en

ler sig automatisk efter solen, så pane-

tilsvarende færge.

lerne modtager mest mulig stråling, og de

www.solarsailor.com

fungerer samtidig som sejl, der også hjælper til. Under meget uheldige vejrmæssige TEKNIKEREN 11.08

23


MODEMEKKA I GULVHØJDE DESIGN: Tekstildesigner Stina Kruse Kidmose er en del af det designteam, der gør Egetæpper til et mekka for design og mode på gulvet AF GITTE MERRILD / FOTO RASMUS BAANER

15 designere i Herning skaber iøjnefalden-

del i, hvad der rører sig lige nu, siger Stina

nogen kan gå dybt ind i Mellemøstens

de gulvtæpper i funky farver, vovede

Kruse Kidmose som siden 2001 har designet

formsprog, mens andre kender franske

designs og multikulturelle mønstre til sau-

hos Egetæpper og er vildt glad for sit job.

designtraditioner eller smagen på New Zealand.

diarabiske hotelkæder, amerikanske kryds-

”Det er unikt at være så mange desig-

togtskibe, Skotlands parlament, Melodi-

nere i en industrivirksomhed. Vi har hver

”Vores kunder er meget modige, og vi får

grandprix, et kasino i Moskva, svenske

vores styrker, og vi arbejder meget sammen

lov til at designe unika, hver gang en kon-

lyntog samt barer og restauranter verden

på skift. Vi har en ledelse, der forstår, at vi

traktkunde ønsker noget individuelt. Vi skal

over.

har forstand på vores arbejde. Jeg har ople-

både udvikle et smukt design og have sans

Den hæderkronede virksomhed følger

vet en positiv udvikling i retning af respekt

for den indretning, som tæppet skal indgå

med udviklingen, fordi designerne har stor

for design, som gør, at vi får tid til at ekspe-

i, både funktionelt og æstetisk. De fleste

frihed til at arbejde kreativt og får masser

rimentere og tage det sidste med, så en

virksomheder har jo et image og en identi-

af inspiration udefra.

designløsning holder hele vejen. Det er ofte

tet, som de vil signalisere,” siger Stina.

”Vi rejser ud i verden til designmesser, og

de sidste 5-10 procent, der kan tage længst

det betyder utrolig meget, at nogen kom-

tid. Det gør, at jeg har mulighed for at blom-

SUPERBRUGER

mer begejstrede hjem og deler ud af, hvad

stre som designer,” siger Stina, som blev

Stina Kruse Kidsmose er designteamets

de har oplevet. Vi var til Tent i London, og

uddannet på Skolen for Brugskunst i 1989

superbruger og har de seneste år afsat halv-

det giver fantastisk inspiration til alle, at få

og har arbejdet 11 år hos Scanlace i

delen af sin arbejdstid til at rådgive og

Viborg.

opgradere sine i alt 25 kolleger i ind- og udland. Alle skal kunne arbejde kreativt

FOKUS

med Photoshop fordi de får mange fotos og

Designteamet er ved at indrette sig i splin-

skitser som designoplæg. Teknikken må

ternye lokaler, der blev indviet 25. septem-

ikke udgøre en begrænsning for kreativite-

ber.

ten.

Nu som før har de to hovedopgaver i

Under arbejdstitlen Design Optimizer

fokus: Nye kollektioner og individuelle kun-

har alle fået kurser og er i dag stabile bru-

der over hele kloden. Kollektionerne skal

gere, ikke mindst af Photoshops Creative

indeholde både dæmpede og iøjnefaldende

Suite og Illustrator. Deres basissoftware er

mønstre, som kan bruges enkeltvis og som

SketchPro. Opgraderingen er lykkedes så

dele af en helhedsløsning. Mønstergrupper

fint, at Stina foreløbig frem til foråret 2009

skal matche hinanden og give en rytme af

arbejder på en ny kollektion med en kol-

genkendelighed eller sammenhæng lige fra

lega. Arbejdstitlen er storbyens udtryk på

en balsal, til korridoren til mindre tilstø-

tæppefliser. Derefter regner hun med at

dende rum i eksempelvis et hotel.

fortsætte arbejdet med at optimere de

En stor del af Eges kunder ønsker at få I samarbejde med modekongen Christian Lacroix blev de pragtfulde tæpper designet

udviklet en helt individuel løsning i tæt

til tekstilmuseet Reattu i Arles til en udstilling af hans rober. Foto: Musée Reattu

samarbejde med designteamet, hvor desig-

design af M. Christian Lacroix.

nerne har fået tildelt hver deres lande, så

24

designkompetencer, der er guldet i Eges succes. #

TEKNIKEREN 11.08


Designet Hula Hop er skabt af Stina Kruse Kidmose og er et af de mønstre, hun især er glad for at have fået med i kollektionen Funky Graphic. Egetæpper har valgt at pryde hele sin store foyer med det sprælske design.

TEKNIKEREN 11.08

25


Eges Design-team inspireres af hele universet – her har månekratere været forbillede for indretningen i et fransk bowlingcenter. Foto:EgeTæpper

DESIGN PÅ 1. KLASSE

VISIONEN

Designerne hos Ege har samarbejdet med Conran & Partners i

#Egetæpper a/s er Skandinaviens største producent af tekstile

Storbritannien, Marco Piva i Italien, modekongen Christian Lacroix i Paris og danske Monica Ritterband. ”Sådanne designere presser vores grænser og løfter os og vores kunnen. De siger, hvad de vil have og tænker ikke i, hvad vores maskiner kan. Med Conran blev vi tvunget til at udvikle nogle nye

gulve, væg-til-væg tæpper, moduler og afpassede tæpper. #Visionen er ”at være den trendsættende udbyder til den krævende del af markedet”. #Primære markeder er hoteller, kontorer, institutioner og sundheds- og transportsektoren.

løsninger for at få de melerede virkninger frem, som han ønskede. Det har vi selvfølgelig brugt siden,” fortæller Stina Kruse Kidmose.

26

TEKNIKEREN 11.08


Hvad koster din pension? Jo lavere omkostninger, jo mere er der til opsparingen. Så enkelt er det. Som kundeejet selskab lægger vi vægt på, at den størst mulige del af dine indbetalinger går til opsparing. Derfor er vores omkostninger blandt branchens laveste. På www.pfa.dk/beregn kan du ved at taste ganske få tal ind se, hvad det koster at have din pensionsopsparing hos os.

PFA skaber værdi for kunderne. Lave omkostninger er bare en af måderne.

TEKNIKEREN 11.08

27


28

TEKNIKEREN 11.08


FÆLLES FOKUS PÅ FREMTIDEN KONGRES 2008: Mærkesager som arbejdsmiljø og dagpenge blev debatteret ivrigt på en kongres, der også bød på en genvalgt formand AF MORTEN TERP / FOTO ALEX TRAN

Blæsten rev i ansigtet, når man vovede sig

arbejdspres, følelse af magtesløshed og

besluttet, at honorarer for eksterne poster

uden for, men inden døre på Herning

manglende evne til at slå til i det daglige

fra valgte ansatte og ansatte, der har

Kongrescenter var der mere rolige forhold.

arbejde,” sagde Gita Grüning.

poster i kraft af Teknisk Landsforbund,

Forbundsformand Gita Grüning blev gen-

Kongressen vedtog at skabe fokus på det

valgt med stående applaus, og de 189 dele-

psykiske arbejdsmiljø ved at oprette et

gerede fandt på mange områder fælles

selvstændigt forum på hjemmesiden.

FORSVAR DAGPENGENE

fodslag på den 47. ordinære kongres i

Forummet, der var et forslag fra TL Østjyl-

Kongressen fandt sted mens der foregik

Teknisk Landsforbund. Sloganet for kon-

land, Århus omfatter blandt andet debat-

politiske forhandlinger om dagpengene,

gressen var ”kreativitet og mangfoldig-

forum, cases og relevante links.

og det var noget, der optog folk. På Tekni-

hed”.

skal tilgå forbundet.

kernes A-kasses delegeretmøde, der fandt

MEDLEM PÅ PRØVE

sted søndag. Her blev der vedtaget en

de have” – buldrede beretningsdebatten

Det blev også besluttet at indføre et prø-

udtalelse, der i skarpe vendinger kritise-

derudaf.

vemedlemskab. I hele 2009 får potentielle

rede forringelser af dagpengene.

Efter fællessang - ”Jylland mellem tven-

nye medlemmer et introduktionstilbud

”TAK mener, at begrænsede efteruddan-

PSYKISK ARBEJDSMILJØ I FOKUS

om tre måneders medlemskab for en

nelsesmuligheder og nytteløs tvang i for-

Før kongressen gik forbundets nye stress-

måneds pris. Forslaget kom fra TL SydVest,

bindelse med jobsøgning ikke er vejen

portal i luften, og det psykiske arbejds-

der i sin indstilling skrev:

mod flere arbejdspladser. Det er heller

BAG OM KONGRESSEN # Teknisk Landsforbunds 47. kongres #24.-26. oktober i Herning Kongrescenter

miljø var noget, der optog mange af de

”Med det billige introduktionskontin-

ikke gennemtænkt at skære i dagpenge-

delegerede. I sin beretning lagde Gita Grü-

gent kan potentielle medlemmer og tviv-

perioden. En nedskæring af dagpengepe-

gæster, repræsentanter

ning vægt på, at antallet af folk, der går

lere prøve et medlemskab af en rigtig fag-

rioden vil tvinge endnu flere af de svageste

fra 16 aktivitetsudvalg

ned med stress stiger:

forening i tre måneder, til samme pris som

ledige over på kontanthjælp. En udhuling

samt fire æresmedlem-

”Jeg synes, det er et kæmpe dilemma –

en discountforening. Dermed behøver de

af dagpengesatsen medfører uacceptable

for samtidig med at der stilles krav om, at

ikke tage vores ord for, at vi kan levere

vilkår for de ledige”.

vi skal arbejde mere, ser vi stadigt flere,

kvalitet, men kan selv prøve det af ef-

Efter tre dages kongres kunne de sidste

der bliver syge af stress og andre psykisk

ter princippet i ”show it, don’t tell it”.

lovforslag parkeres, og de delegerede måt-

betingede sygdomme, der i større eller

Ved årets udgang evalueres ordningen for

te igen trodse den midtjyske oktober-

mindre grad hænger sammen med et stort

at se, om den har haft effekt. Det blev også

blæst.

#189 delegerede, 20

mer deltog. #Læs taler, beretning og beslutninger på www.tl.dk.

HVAD SYNES DU OM SUNDHEDSFORSIKRINGER, DER GIVER DIG MULIGHED FOR BEHANDLINGER PÅ PRIVATHOSPITALER? Fordele og ulemper ved private sundhedsforsikringer blev diskuteret flittigt under beretningsdebatten.

LIS GRØNHØJ, MÅLØV, 57 ÅR, TEKNISK ASSISTENT:

EVY BRO, ESBJERG, 50 ÅR, TEKNISK ASSISTENT:

LARS CHRISTIAN THOMSEN, AALBORG, 42 ÅR, MASKINTEKNIKER:

Sundhedsforsikringerne er en del

Vi har en sundhedsforsikring på mit

Det er en dårlig idé. Der skal i ste-

af et samfundsproblem, fordi det

arbejde, som jeg brugte, da jeg fik en

det flere ressourcer til det offent-

offentlige sundhedsvæsen des-

diskusprolaps. På tre dage var jeg

lige sundhedsvæsen, så niveauet

værre ikke fungerer optimalt. På

inde i systemet. I det offentlige ville

bliver højere. Det er ikke alle, der

mit arbejde er vi tvunget med i en

jeg skulle have ventet otte måneder

har mulighed for at få en privat

sundhedsordning, og flere af mine

på en undersøgelse. I situationen

sundhedsforsikring gennem deres

gjort brug af den. Men det er i

var jeg glad for forsikringen, menjeg mener, sundheds-

arbejde, og det er skidt. Alle bør have samme mulig-

bund og grund forkert, at folk skal tjene penge på, at

forsikringerne underminerer det offentlige sygehusvæ-

heder for at blive behandlet.

det offentlige ikke fungerer.

sen. Det skal blandt andet løses med mere i løn, så det

kolleger har

er muligt at holde på ekspertisen. TEKNIKEREN 11.08

29


DET BLEV BESLUTTET

”…Det er beskæmmende at opleve, hvordan nedskæringer og spare-

Kongressen vedtog: #At de 16 aktivitetsudvalg skifter navn til ’landsdækkende udvalg’. Samtidig er udvalgenes rammer, kompetencer m.m. blevet præciseret. #At nye potentielle medlemmer fra 2009 skal tilbydes tre måneders medlemskab

planer er med til at underminere undervisningsniveauet. Teknisk Landsforbund opfordrer til, at man fra politisk side styrker uddannelsesinstitutionerne, der er selve fundamentet for den højt kvalificerede arbejdskraft, som Teknisk Landsforbunds medlemmer er...”

for én måneds pris. #At hjemmesiden skal udbygges med et

Uddrag fra kongressens udtalelse. Læs hele udtalelsen på www.tl.dk.

forum for psykisk arbejdsmiljø, med

#KONGRESNYT

debat og evt. hotline til psykolog. #At honorarer for eksterne poster skal tilgå Teknisk Landsforbund. Læs mere om de enkelte beslutningsforslag på www.tl.dk

LOVÆNDRINGER

GULDNÅLE FOR ENERGISKE INDSATSER

Skal der ske ændringer i Teknisk Lands-

Vanen tro blev der uddelt guldnåle til til-

forbunds love, skal de godkendes af kon-

lidsrepræsentanter, der har ydet en ind-

gressen. I år blev der stillet i alt 13 lovfor-

sats ud over det sædvanlige. Forbunds-

slag, hvoraf fem blev vedtaget. For alle

formand Gita Grüning fik guldnål for et

lovforslagene gælder, at der primært er

modigt og engageret arbejde - både som

tale om præciseringer, som ikke nødven-

lokal afdelingsformand i TL Sjælland,

digvis medfører ændringer i forhold til

Hillerød og som forbundsformand for TL.

nuværende praksis.

Tonni Nørgaard, afdelingsformand gennem

Det blev bl.a vedtaget:

mange år i TL MidtVest, Herning, fik guld-

#At aktive medlemmer over 65 år kan

nål for sin indsats som medlemmernes

stille op til afdelingsbestyrelser og for-

mand. Tillidsrepræsentant Hanne Thomsen

blive medlem af hovedbestyrelsen indtil

fik guldnål for sin store indsats ved Kolding Kommune.

udløbet af deres valgperiode (§7, stk 7). #At ingen er valgbare til lønnede tillidsposter (løn eller honorar) efter det fyld-

NYT FORRETNINGSUDVALG

te 64 år (§13, stk. 11,2. afsnit)

Efter kongressen valgte hovedbestyrelsen

#At begrebet ”aktivt medlem” skal præ-

et nyt forretningsudvalg. Det nye FU består

ciseres. Antallet af aktive medlemmer

af: Benny Falk, TL Nord, Aalborg, Johanne Gre-

bliver i dag brugt til at beregne antallet

gersen, TL SydVest, Esbjerg, Lena Haraldsson,

af delegerede fra de enkelte afdelinger

TL København, Lone Engberg Thomsen, TL

og er afgørende for afdelingens repræ-

Fyn, Odense og Tonni Nørgaard, TL MidtVest,

sentation i hovedbestyrelsen (§3, stk.1)

Herning. Gita Grüning er som forbundsfor-

Læs mere om lovforslag og TL’s love på

mand født medlem af FU.

www.tl.dk

HVAD SYNES DU OM AT SKÆRE DAGPENGEPERIODEN NED? Dagpengesystemet var til debat på Teknikernes A-kasses delegeretmøde. Der blev advaret mod at skære ned på dagpengeperioden.

MADS ALRING, SLAGELSE, 40 ÅR, MASKINTEKNIKER:

GITTE JENSEN, KØBENHAVN, 32 ÅR, MODELKONSTRUKTØR:

JØRGEN RASMUSSEN, KRUSÅ, 67 ÅR, FOLKEPENSIONIST:

Man skal ikke skære dagpenge-

At skære ned i dagpengeperioden

perioden ned og straffe folk, men

lyder som en dårlig idé i mine

ved. Det vil gå ud over de unge,

i stedet satse på bedre omskoling

ører. De folk, der modtager dag-

der i forvejen har svært ved at

og efteruddannelse. Du kan ikke

penge, kan ikke selv gøre for det,

komme ind på arbejdsmarkedet.

presse folk ud på arbejdsmarkedet

og de skal have mad på bordet. Jeg

Virksomhederne bliver ved med

ved at skære i dagpengene. Ar-

synes dagpengesystemet fungerer

at sige, at de mangler arbejds-

bejdsløse er et jagtet folkefærd, og det er en skrøne,

fint, og det er en god mulighed at have, og den skal

kraft, men alligevel er der mange, der ikke kan få

at folk hellere vil have dagpenge end arbejde.

ikke forringes.

arbejde.

30

Dagpengene skal der ikke pilles

TEKNIKEREN 11.08


TR-PRIS TIL FLITTIG ESBJERGENSER Allan Thomsen blev hædret for ihærdigt arbejde som tillidsrepræsentant

Han er tillidsmand for en fremadstormen-

medlemstal. Ikke kun fordi virksomheden

BLÅ BOG:

de klub. Han tager en akademisk lederud-

har udvidet, men især takket være Allans

Allan S. Thomsen

dannelse ved siden af sit arbejde. Og nu

ihærdige indsats og omsorg for klubbens

39 år

kan han også skrive modtager af TR-prisen

medlemmer – nye som gamle,” sagde Jo-

Project engineer hos

på sit cv. Allan Thomsen fra Semco Maritime

hanne Gregersen, formand for Fagpolitisk

Semco Maritime, Esbjerg

i Esbjerg modtog årets pris til tillidsrepræ-

Udvalg, i sin tale på kongressen. Med pri-

Tillidsrepræsentant

sentanter for et solidt stykke tillidsmands-

sen fulgte 5.000 kroner og et stykke

siden 2004

arbejde. ”Inden for de seneste tre år har

kunst.

klubben på virksomheden fordoblet sit

BRÆNDER FOR UDDANNELSE Martin Ungermand Bichel fik den nyindstiftede pris til tillidsvalgte En ny pris – TV-prisen - så dagens lys på

BLÅ BOG:

kongressen. Prisen hædrer en aktiv tillids-

Martin Ungermand Bichel

valgt, og det er netop, hvad Martin Unger-

37 år

mand Bichel er.

Teknisk assistent hos

”Af flere grunde er jeg utrolig glad for at kunne overrække TV-prisen til en person,

Aksel V. Jensen A/S, Rådgivende ingeniører, Hillerød

der er så uddannelsesorienteret som Martin. Der er ingen tvivl om, at Martins hjerte brænder for uddannelse, og især teknisk designer-uddannelsen. Der er næsten ingen ende på de aktiviteter, Martin har været med i rettet mod denne uddannelse,” lød det fra Lone Engberg Thomsen, formand for Uddannelsespolitisk Udvalg. Med prisen fulgte 5.000 kroner og et stykke kunst.

HVAD SYNES DU OM JOBLØN, HVOR MAN IKKE HAR NOGEN ØVRE ARBEJDSTID? Formand Gita Grüning advarede mod jobløn i sin beretning. Flere virksomheder prøver at indføre jobløn, selvom det er i strid med overenskomsterne.

STEEN GREGERSEN, KØBENHAVN, 64 ÅR, PROJEKTLEDER:

TANJA HJORTH, HERNING, 31 ÅR, DESIGNER:

NIELS PETER KJELDSEN, ODENSE, 40 ÅR, PRODUKTIONSTEKNOLOG:

Jobløn er en dårlig idé. Det er

Det er ikke godt. Jeg arbejder i

minimum løn og maksimal ar-

tekstilbranchen, hvor der ofte bli-

Idéen med jobløn er okay, hvis du har en præcis jobbeskrivelse.

bejdstid. På min arbejdsplads er

ver skrevet ind i kontrakter, at

Problemet opstår, hvis ens job

flere af de andre faggrupper ansat

forefaldende arbejde må forven-

ændrer sig fra jobbeskrivelsen. I

på jobløn, og min fornemmelse er,

tes. Det betyder reelt, at især

de tilfælde skal man selvfølgelig

at de knokler meget uden at få

nyuddannede behandles som sla-

have genforhandlet kontrakten

særligt meget i løn. Der er kun en grund til, at virk-

ver. I mit første job sad jeg op til messer, ofte til kl. 1

og justeret lønnen tilsvarende ellers er vi ude på et

somhederne ønsker at indføre jobløn, og det er, at

om natten, uden at få noget for det. Derfor er der

skråplan.

de vil spare penge.

brug for at gøre folk opmærksomme på, at de ikke skal acceptere arbejde uden øvre arbejdstid.

TEKNIKEREN 11.08

31


NEDBRYDELIG URNE VANDT TL’S IDÉPRIS 2008 IDÉPRIS: 28-årige Pia Galschiøt vandt TL’s Idépris 2008 på kongressen i Herning. Hun vandt den for udviklingen af en nedbrydelig urne, som hun nu forsøger at få sat i produktion AF MORTEN TERP / FOTO TY STANGE

Nogle få sekunder bliver der helt stille i

meget glad for. Med prisen i hånden har

pengene til en tur til London, hvor der

den anden ende af røret. Vinderen af TL’s

jeg endnu bedre chancer for at få Beyond

afholdes London Green Funeral Exhibition

Idépris 2008 er fundet, og 28-årige Pia Gal-

sat i produktion,” fortæller en glad Pia

med alt inden for naturvenlige begravel-

schiøt har netop fået at vide, at hun er vin-

Galschiøt over telefonen, da vi overbringer

ser,” fortæller Pia Galschiøt, der har talt

deren. Hendes bidrag er den bionedbryde-

hende nyheden.

med mange bedemænd og almindelige

lige urne, Beyond.

Godt en tredjedel af stemmerne faldt på

”Jeg er næsten mundlam. Det er dejligt

Beyond, der var et af fem nominerede pro-

at vinde og et skulderklap, som jeg er

jekter, som man kunne stemme på via www.tl.dk.

mennesker for at høre deres holdninger til Beyond. ”Mange af bedemændene har været skeptiske, mens de almindelige menne-

Urnen er lavet i et 100 pro-

sker, jeg har talt med, har været meget

cent nedbrydeligt materiale,

interesserede. Det er selvfølgeligt svært at

PLA-plast, der er produceret

revolutionere et område som urne- og

af majs, og som med tiden vil

kistedesign, som ikke har ændret sig i 100

blive opløst i jorden. Omkring

år. Men hvem siger, at der ikke er behov

urnen ligger et bærebånd af

for drastiske ændringer?” spørger Pia

presset papir med integrerede

Galschiøt. Mens hun arbejdede på Beyond,

blomsterfrø, der vil vokse op

vedtog Folketinget en mindre revolution.

på graven.

Tidligere i år blev begravelser i danske skove gjort lovligt.

FREMSTILLE PROTOTYPE

”Beyond vil passe godt til skovbegravel-

For Pia Galschiøt er de 20.000

ser, hvor det ikke er lovligt med sten.

vinderkroner en stor hjælp på

Frøene fra Beyond vil blomstre, og man

vejen til at realisere en drøm.

kan derfor mindes afdøde ved at plukke

For lige nu er Beyond kun

blomster fra graven. Jeg synes, det er et

fremstillet som synsmodel, så

smukt symbol, og selvom døden stadig er

der er et stykke vej, før den

et tabu for mange, så kan vi lige så godt

kan sættes i produktion.

vænne os til tanken. For vi skal alle samme

”Nu kan jeg gå videre med

vej,” fortæller Pia Galschiøt, der er uddan-

Beyond, tale med producenter

net industriel designer fra Designskolen i

for alvor og måske få fremstil-

Kolding.

let en prototype. Der vil prisen give mig en stor fordel. Jeg vil også gerne bruge nogle af

HOSPITALSDESIGN VANDT TALENTPRIS Kerstin Bro Egelund, studerende ved Designskolen i Kolding, vandt TL’s Talentpris 2008 for hendes projekt Outside-Indoor. Outside-Indoor, der består af gardiner, lys, dekorationer i loftet og sengetøj, trækker naturen indenfor og giver patienten en oplevelse af at befinde sig i naturen, og dermed aflede opmærksomheden fra de tanker og stress, der kan være forbundet med et hospitalsophold. Med prisen følger en check på 5.000 kr. Foto: Nils Rosenvold

32


DE DYSTEDE OM TL’S IDÉPRIS Udover vinderen var fire projekter med i opløbet om TL’s idépris 2008. Vinderen blev fundet via afstemning på nettet

ACTION KID

SLINGNET

En kørestol specialdesignet til børn og

Et nyt redningsnet, som gør det nemmere

Udviklet af:

unge. To gasfjedre gør det bl.a. muligt at

og sikrere at hjælpe nødstedte på havet. I

Elin Sofia Persson, 30 år

rejse sig i stolen, mens sæde og ryg forbli-

stedet for at hejse folk op med en slynge

Industriel designer hos

ver som fast støtte. Kørestolen er udviklet

under armen i en vertikal position, omfav-

Tegnestuen

med fokus på at fremme brugerens sund-

nes den nødstedte af et net, og ligger der-

Hindevadgård, Odense

hed, frihed og bevægelses, ergonomiske

med ned i en horisontal position. Det giver

Udlært fra Danmarks

forhold, samt at komme i øjenhøjde med

en bedre komfort, højere sikkerhed og

Designskole, 2007

sine kammerater.

minimerer risikoen for kulde chok (hypotermisk chok). Produktet er fleksibelt og

Udviklet af:

egner sig til redning af både børn, voksne,

Anette Steensgård, 32 år

ældre og overvægtige.

Industriel designer hos Artlinco A/S, Horsens Udlært fra Designskolen i Kolding, 2007 BY FAUR RTEN O M : FOTO

FLEXI BATH

AQUARIUM

Et sammenklappeligt babybadekar. I bade-

Et transportabelt laboratorieanlæg, der giver

Udviklet af:

karet kombineres to typer plast – hård og

brugeren mulighed for at eksperimentere

Jan Hemann, 54 år

blød – på en ny måde. Produktet er stabilt

med vegetabilske fedtstoffers sammensæt-

Kemotekniker hos

når barnet sidder i det, skridsikkert og flot

ning uden risiko for at fedtet størkner.

Novozymes

designet. Søren Broch Laursens har været

Anlægget er udviklet til produktudvikling

Udlært i 1982

den primære drivkraft i at udvikle løsnin-

inden for fødevareindustrien, hvor man bru-

gen med den bløde og hårde plast, som gør

ger enzymer til ændring af fedtstoffernes

det muligt at folde produktet sammen.

fysiske egenskaber. Anlægget har en stør-

Badekarret sættes i produktion primo

relse, som kan placeres og håndteres på et

2009. www.arealcoolworld.com

laboratoriebord.

Udviklet af: Søren Broch Laursen, 33 år Produktudvikler

OM TL’S IDÉPRIS

hos Cava Plastics

#18 projekter deltog i konkurrencen om TL’s idepris 2008

A/S, Mariager

#Fem projekter blev indstillet af dommerkomiteen.

Udlært plasttekni-

#Vinderen blev fundet via afstemning på nettet (www.tl.dk)

ker fra Hadstens

#Med TL’s idépris følger 20.000 kr. som kan bruges til studieophold, efter

Tekniske Akademi, 1999

udddannelse, rejse o.lign. #Kun medlemmer af Teknisk Landsforbund kan deltage #I dommerkomiteen var Hanne Dalsgaard (industriel designer), Claus Mølgaard (ingeniør) og Gita Grüning (formand for TL) Læs mere om TL’s idepris: www.tl.dk

TEKNIKEREN 11.08


Ventilationsingeniør/ Maskinmester/VVS-tekniker

INGEN DAGPENGE OG EFTERLĂ&#x2DC;N FĂ&#x2DC;R JUL I Ă&#x2026;R

Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Er du ingeniør, maskinmester, VVS-tekniker eller linende med erfaring indenfor ventilationsteknik - og gerne VVS generelt - har vi müske jobbet til dig ved Bygnings-afdelingen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Dagpenge og efterløn er til disposition den 30. december 2008, hvis du har indtastet dagpengekortet (ikke efterlønskort) i Net a-kassen, senest søndag den 21.december eller hvis afdelingen har modtaget dit dagpengekort eller efterlønskort med posten mandag d. 22. december om morgenen.

Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timers ugentlig arbejdstid og til besĂŚttelse 1. december 2008. Arbejdsopgaver: Bygningsafdelingen varetager drift og vedligeholdelse af Frederiksberg Campusâ&#x20AC;&#x2122; tekniske installationer for bl.a. vvs, ventilation, køling, el, energi og CTS. Den nye medarbejder vil indgĂĽ i et team af teknikere pĂĽ Bygningsafdelingens kontor og skal primĂŚrt deltage i løsning af følgende ventilationsopgaver:

Hvis vi modtager dit ydelseskort senere vil dine dagpenge eller efterløn først vÌre til disposition i begyndelsen af det nye ür. For medlemmer pü efterløn der anvender halvürskort, vil efterlønnen vÌre til disposition den 30. december i ür. LÌs mere pü www.tl.dk i december.

s,Â&#x2019;SNINGAFVENTILATIONSPROBLEMERITÂ?TDIALOGMEDBRUGERNE s2Ă?DGIVNINGIFMLABORATORIEUDSUGNING STINKSKABE ,!& bĂŚnke, punktsug sÂąRLIGTSERVICECHECKAFVENTILATIONSANLÂ?GOGSTINKSKABE s-INDREPROJEKTERINGSOPGAVER Stillingen besĂŚttes efter gĂŚldende overenskomst i henhold til

STRESS PORTALEN Test dit stressniveau pĂĽ TLâ&#x20AC;&#x2122;s stressportal

vores nye medarbejderes relevante uddannelse. Ansøgningsfristen er den 20. november 2008 kl. 12.00.

PĂĽ portalen kan du fĂĽ den nyeste viden om stress og forebyggelse, du kan finde nyttige tips og ikke mindst - DU kan teste dit eget stressniveau.

Det fulde stillingsopslag med yderligere oplysninger om stillingsindhold, kvaliďŹ kationskrav samt formkrav til ansøgningen kan hentes pĂĽ www.life.ku.dk/job.

Københavns Universitet er Danmarks Ìldste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det største universitet i Norden og - ifølge en international undersøgelse - det ottendebedste universitet i Europa. www.ku.dk

34

www.tl.dk - se under â&#x20AC;&#x2DC;Løn & AnsĂŚttelseâ&#x20AC;&#x2122; - her ligger Stressportalen i menuen til venstre.

FORBUNDET FOR TEKNIK OG DESIGN

TEKNIKEREN 11.08


KALENDER I kalenderen finder du en oversigt over de arrangementer Teknisk Landsforbunds lokalafdelinger afholder de kommende måneder. Du kan læse mere om arrangementerne på TL’s hjemmeside: www.tl.dk/kurser. Har du ikke internetadgang, og har du spørgsmål til et arrangement, så kontakt dit afdelingskontor. Se adresser på bagsiden.

TL FYN ODENSE

Kursus i kommunikation og kropssprog med NLP Hvilke metoder bruger succesfulde mennesker, når de kommunikerer? Se nærmere i kursuskataloget eller på TL’s hjemmeside Tid og sted: Onsdag den 26. november 2008 kl. 9-16 hos TL Fyn Pris: Gratis for medlemmer. Tilmelding: Senest den 5. november, men kontakt afdelingen på tlf. 6311 2504 for evt. ledige pladser.

Julekomsammen for pensionister/efterlønnere Traditionen tro inviterer afdeling Fyn efterlønsmodtagere og pensionister til julekomsammen. Der er en let frokost før vi julehygger med bankospil og sang. Da der kun er plads til max. 40 deltagere er først til mølle princippet gældende. Tid & sted: Tirsdag den 9. december 2008 kl. 12-16 i TL Fyns kursuslokale i Kronprinsensgade 19, 5000 Odense C. Pris: 75 kr. opkræves på dagen. Ved framelding efter1. december forbeholder vi os ret til at opkræve beløbet efterfølgende. Tilmelding: Senest 28. november til afdelingskontoret på tlf. 6311 2500.

Seniorklubben Bankospil Vi mødes til seniorklubbens årlige bankospil, med fine gevinster bl.a. vin, kaffe, chokolade m.m. I pausen er der kaffe og kage. Kortpris: 1 stk. 10 kr./4 stk. 30 kr. Tid & sted: Torsdag den 20. november, kl. 12.30 i Kronprinsensgade 19, 5000 Odense C. Tilmelding: Senest mandag den 17. november til Afdeling Fyn, Odense.

TL KØBENHAVN 18.11.08: Konflikthåndtering med Girafsprog 2 20.11.08: Seniorklubben 25.11.08: DR Byen – Ikke flere pladser 18.12.08: Seniorklubben

Konflikthåndtering med Girafsprog 2 Vi arbejder videre med at øve os i konfliktdæmpende kommunikation og øge sandsynligheden for, at vores behov opfyldes. Se mere i kursuskatalog eller på hjemmesiden. Tid og sted: Tirsdag den 18. november 2008 kl. 9–16 på afdelingskontoret. Pris: Medlemmer gratis/øvrige 750 kr. Tilmelding: Senest 3. november til afdelingen på www.tlkbh.dk – arrangementer og kurser.

Rundvisning i DR Byen Kom på rundvisning i DR Byen og få et indblik i Danmarks største medievirksomhed. Rundvisnin gen er med guide og varer ca. 75 minutter. Tid og sted: Tirsdag den 25. november 2008 kl. 18.15 i TEKNIKEREN 11.08

Seniorklubben Livet til søs Helt fra Aabenraa kommer vor foredragsholder Marie Fenne. Hun har arbejdet som telegrafist i mange så, emnet er: ”Livet til søs” Tid og sted: Torsdag den 20. november 2008 kl. 11 i afdelingen. Julefest Traditionen tro afholder vi julefest med banko og lotteri. Medbring foruden din frokost en gave til ca. 30 kr., som vi trækker lod om senere, inden vi siger farvel og god jul Tid og sted: Torsdag den 18. december 2008 kl. 11 i afdelingen. Om seniorklubben Formand: Ena Vilfort 4448 2254. Kasserer: Kurt Feldborg 4497 8878. Hvis du ønsker at høre mere om Seniorklubben, er du velkommen til at kontakte Ena eller Kurt.

Hjemmesiden Tjek vores hjemmeside, www.tlkbh.dk – da der løbende sættes kurser og arrangementer på. Du kan også læse mere om de enkelte arrangementer der.

TL MIDTVEST HERNING 13.11.08: 13.12.08: 07.12.08: Efteråret:

Efterløn Julestue Tur til Hjerl Hede med Seniorklubben Livskvalitet i Fagbevægelsen

Efterløn Hvad kan jeg få i efterløn? Hvornår kan det bedst betale sig at vælge efterlønnen? Arbejde og efterløn samtidig? Hvilken betydning har pensioner for efterlønnens størrelse? Det er nogen af spørgsmålene du får svar på denne aften. Se mere i kursuskatalog eller på hjemmesiden. Tid og sted: Torsdag den 13. november 2008, kl. 18–20 på afdelingskontoret, Østergade 25, 2. sal, 7400 Herning. For alle medlemmer samt ægtefæller. Gratis arrangement, der startes med lidt mad. Tilmelding: Senest 6. november på www.tlmidtvest.dk eller til afdelingskontoret 96 26 51 10.

Seniorklubben Tur til Hjerl Hede Seniorklubben arrangerer i år tur til Hjerl Hede, med julefrokost. Der er adgang til Hjerl Hede mellem kl. 10 og 17. Medlemmer med ægtefælde samt børnebørn er velkommne. Der er begrænset antal pladser. Tid og sted: Søndag den 7. december 2008 kl. 13.30 på Restaurant Skyttegården, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup. Pris: 125 kr. pr. person for frokost og adgangsbillet. Drikkevarer/børnemenu betales af egen lomme. Tilmelding: Senest den 15. november til aegods@edb.dk oplys venligst telefonnummer. Telefon Kurt: 9786 1846, Knud: 8668 2147 el. Niels: 9721 2338.

Livskvalitet i Fagbevægelsen I et samarbejde mellem AOF og LO, udbydes der en række kurser under titlen ”Livskvalitet i Fagbevægelsen”. De mange tilbud kan findes på www.tlmidtvest.dk under aktiviteter.

TL NORD AALBORG 26.11.08: Seniorklubben

#KALENDER

20.11.08: Seniorklubben - Bankospil 26.11.08: Kommunikation og kropssprog med NLP 09.12.08: Julehygge for pensionister/efterlønnere

DR Byen. Pris: Medlemmer gratis – ikke flere pladser. Tilmelding senest 17. november 2008.

SENIORKLUBBEN Julearrangement Klubledelsen indbyder til Julearrangement på Restaurant Orkideen, med stort ta’ selv bord og lotteri. Tid og sted: Onsdag den 26. november 2008 kl.12 på Orkideen, Ølgodvej 1 Aalborg Øst. Tilmelding: Senest den 19. november til afdelingskontoret på telf: 9631 7700

TL SJÆLLAND HILLERØD 12.11.08: 18.11.08: 19.11.08: 19.11.08: 20.11.08 01.12.08 02.12.08: 03.12.08: 10.12.08 29.01.09

Besøg Raunstein – mikrobryggeri Får du løn som fortjent? Get out of the box Efterløn Seniorklubben Seniorklubben TLs hjemmeside Bevidsthed som ledelsesværktøj Seniorklubben Seniorklubben

Julestue Så nærmer vi os atter julen og derfor holder vi igen julestue. For jer, der har lyst, vil vi inden julestuen hente juletræ hos FDF-spejderne i Lind. Træ efter eget valg koster kun 75 kr. Nærmere besked om tid og sted vil blive oplyst efter tilmelding. Herefter mødes vi på Gormsvej til gløgg, æbleskiver, sodavand, kaffe samt en godtepose til børnene. Der vil desuden være mulighed for at lave julepynt. Tid og sted: Lørdag den 13. december 2008 kl. 14 på Gormsvej 3–5, 7400 Herning. Tilmelding: Senest den 4. december på tlf. 96 26 51 10 eller på www.tlmidtvest.dk

Besøg Raunstein – mikrobryggeri Rundvisning og smagsprøvning. Vi får en guidet tur rundt i bryggeriet, hvor vi kommer ind på brygningen af øl, fra malt til flaske – over- og undergærede øltyper, lyst og mørkt øl og meget meget mere. Vi smager på deres special malt typer og dufter til humlen, som de bruger i deres øl. Turen varer ca. 90 min. og afsluttes med at smage på husets øl. Tid og sted: Den 12. november 2008 kl.17–19.30, afdelingskontoret. Tilmelding: Tjek hjemmesiden på www.tlhilleroed.dk – kurser/arrangementer, for flere pladser eller kontakt afdelingen.

35


SE ALLE KURSER OG ARRANGEMENTER PÅ WWW.TL.DK/KURSER

#KALENDER

Får du løn som fortjent?

Seniorklubben - Hillerød

Ligeløn og ligestilling. Alle taler om ligeløn. Ord som arbejde af samme værdi, løngab og ligelønskommisioner gentages i en uendelighed. Men hvorfor har vi stadig ikke ligeløn i Danmark? Hvordan fungerer ligelønsreglerne egentlig? Hvornår har to arbejdstagere samme værdi? Og kan jeg kræve ligleløn? Tid og sted: Den 18. november 2008 kl. 17–19.30, afdelingskontoret. Tilmelding: Tjek hjemmesiden på www.tlhilleroed.dk – kurser/arrangementer, for flere pladser eller kontakt afdelingen.

Hvis du ønsker mere information om Seniorklubben i Hillerød, kan du kontakte sekretær Bendt Møller på tlf. 4717 8335 eller til Preben Grim tlf. 4970 3780. Museumsbesøg Vi besøger Ny. Carlsberg Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V. (Ved Tivoli) Guidet rundvisning fra 11–12, derefter frokost i Glyptotekets Cafe. Tid og sted: Torsdag den 20. november kl. 10.45, ved museets indgang. Pris: 100 kr. Øl og vand kan købes til dagspris. Tilmelding: Bindende tilmelding til Bendt Møller, senest den 17. november, på telefon 47 17 83 35. Julefrokost Så er tiden inde til lidt julehygge med den traditionelle julefrokost på Hansensvej. Tid og sted: Onsdag den 10. december kl. 12, på afdelingskontoret i Hillerød. Pris: 150 kr. Tilmelding: Bindende tilmelding til Bendt Møller, senest den 1. december på telefon 47 17 83 35. Generalforsamling. Der indkaldes til seniorklubbens ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. På valg: Sekretær Bendt Møller, der modtager genvalg. Der vælges et nyt medlem til bestyrelsen, i stedet for kasserer Preben Andersen. Tid og sted: Torsdag den 29. januar kl. 12 på afdelingskontoret i Hillerød. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Preben Grim skriftligt i hænde, senest den 20. januar 2009. Send til adressen, Villingebækvej 66, 3100 Hornbæk.

Get out of the box Flyv op og se din verden i et nyt perspektiv. Slut med synlige og usynlige begrænsninger. Kom videre med dit liv - tænk anderledes! Du har magten til at forandre dit liv, hvis du vil. Det begynder med dine valg. Når du indser dette, kan rejsen mod forandringerne begynde. Det er kun dig, der kan vælge livet! Vi møder ofte situationer i vores liv, hvor vi støder mod en mur - genkender den - og giver op! Især når det drejer sig om mønstre i relationer på arbejdspladsen. Lær at genkende mønstrene og få redskaber til at bryde muren. Tid og sted: Den 19. november 2008 kl. 9-16, afdelingskontoret. Tilmelding: Senest den 4. november 2008 på www.tlhilleroed.dk – kurser/arrangementer.

Efterløn Bør jeg være med i ordningen? Målgruppen denne aften er medlemmer, som er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide at være med i efterlønsordningen eller ej. Kan det betale sig? Kan jeg ikke ligeså godt selv spare op? Tid og sted: Den 19. november 2008 kl. 18-20, afdelingskontoret.

TL’s hjemmeside Vil du lære TLs hjemmeside bedre at kende, så kom og få en ”guidet” rundvisning” - så er du aldrig i tvivl om, hvor du finder hvad på www.tl.dk Tid og sted: Den 2. december 2008 kl. 17–18, afdelingskontoret. Tilmelding: Senest den 18. november 2008 på www.tlhilleroed.dk – kurser/arrangementer.

Bevidsthed som ledelsesværktøj Ofte handler og taler vi uden egentlig at vide, hvor det kommer fra, eller hvorfor vi gør, som vi gør. Vores handlinger styres af ubevidste kræfter i os – af mønstre fra begivenheder, som vi for længst har glemt. Men når vi træffer valg ud fra ubevidste mønstre og synsvinkler, er vi låst fast og fanget i vores egen begrænsning. På kurset får du indblik i, hvordan du kan styrke bevidstheden om mønstre, synsvinkler og perspektiver, så du kan blive bedre til at træffe bevidste valg ud fra et nuanceret perspektiv. En stærk bevidsthed er desuden vigtig for relationen til andre mennesker- samarbejdspartnere og medarbejdere. Tid og sted: Den 3. december 2008 kl. 9–16, afdelingskontoret. Tilmelding: Senest den 19. november på www.tlhilleroed. dk – kurser/arrangementer.

Seniorklubberne Alle medlemmer af TL, enten på efterløn eller pensionister er velkommen til at deltage i seniorklubbens arrangementer, gerne med ledsager.

36

Seniorklubben Julefrokost Seniorklubben inviterer dig og din Ledsager til julefrokost. Vi har lotteri og lodtrækning. Husk gave til ca. 25-30 kr. Gratis for medlemmer/ledsagere 50 kr. Tid og sted: Torsdag den 4 december 2008 kl.12 på afdelingskontoret. Tilmelding: Senest den 20. november til afdelingskontoret på tlf. 5856 5210 el. mail tlringsted@tl.dk Else på tlf. 5545 6225 eller Peer på tlf. 5537 5770

TL SYDVEST ESBJERG 13.11.08: 19.11.08: 19.11.08: 24.11.08: 06.12.08: 07.12.08: 13.12.08: 04.03.09:

Kursus, Styr på tiden, Esbjerg TR Grønlangkålsmøde, Aabenraa Foredrag med Hans Engel, Grinsted Flemming Jensen, Aabenraa Fæld selv juletræ, Sønderborg Juletræsfest, Esbjerg Juletræsfest, Tønder Generalforsamling, Britania

Juridisk rådgivning med advokatfirma Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll og TL SydVest har indgået en aftale omkring juridisk rådgivning for TL’s medlemmer. Du kan møde en advokat den 1. torsdag i måneden på afdelingskontoret, Exnersgade 37, Esbjerg i tidsrummet 15-17. Bestil tid på 76104600 eller 76104606 - tirsdagen før Dahl, Koch & Boll er på kontoret.

Betaling til afdelingsarrangementer Sydbank, regr. nummer: 7701 – konto nummer: 000 11 98 371.

Tjek løbende ”det sker” på TL SydVest hjemmeside www.tlsydvest.dk

Seniorklubben - Roskilde

”Kontor” i Sønderborg

Hvis du ønsker mere information om Seniorklubben i Roskilde, kan du kontakte Gunnar Sivertsen, tlf. 46 35 59 44. Møderne holdes hos Blik og Rør – Grønnegade 14 – Roskilde

TL SydVest har nu også ”satellitkontor” i Sønderborg, nemlig hos EUC SYD, hvor vi vil være at finde en fredag om måneden minus januar og juli måned. Når du kommer ind ad hoveddøren, går du til venstre mod Administrationen. Du finder os i det 1. kontor på højre hånd (kontor 1312). Tid og sted: Fredag den 14. november og fredag den 12. december kl. 9-12 på Grundtvigs Allé 88, 6400 Sønderborg.

Julefrokost Mandag den 1. december 2008 kl. 11.30 Grønnegade 14. Vi holder vores sædvanlige hyggelige julefrokost. Husk en pakke til ca. 20 kr. Husk at melde til og fra hos Paul Kudsk tlf.: 5614 1453, senest fredagen før møderne kl. 9.

Efter og videreuddannelse på skoler

Kontorlukning Kontorene i Esbjerg og Aabenraa er lukket den 24. december og den 31. december 2008

Læs mere i kursuskataloget

Vinterferie i Aabenraa

TL SJÆLLAND RINGSTED 19.11.08: Efterløn 04.12.08: Seniorklubben

Efterløn Hvis du er kommende efterlønner eller bare nysgerrig mht. efterlønsordningen, så er det nu, du skal besøge TL-Sjælland, Ringsted. Tid og sted: Den 19. november kl. 17-19, TL Sjælland, Ringsted. Kontakt afdelingen for at høre om der er ledige pladser.

Kontoret i Aabenraa holder lukket pga. vinterferie fra og med den 31. december til og med den 25. januar 2009 kl. 10. Der er mulighed for at aftale individuelle samtaler på kontoret i hele perioden. Send en mail til tlsydvest@tl.dk eller ring: 76 10 46 00, så finder vi en dato, hvor vi kan mødes på kontoret i Aabenraa. Tlf. og mail er omstillet til Esbjerg.

Styr på tiden, arbejder du rigtigt? Styrer du tiden eller styrer den dig? Tiden er en ressource, vi har alle lige meget af den. Det, der gør os forskellige er, hvordan vi anvender den. Oplever du dit arbejde hober sig op, er du stresset af alt det, du ikke har tid til at gøre og er tiden blevet en mangelvare, så har du brug for at få Styr på tiden. Begrænset deltagerantal. Tid og sted: Torsdag den 13. november 2008 kl. 9-16 på afdelingskontoret, Esbjerg. TEKNIKEREN 11.08


SE ALLE KURSER OG ARRANGEMENTER PÅ WWW.TL.DK/KURSER Pris: Gratis for medlemmer af TL. Tilmelding: Ring til kontoret for flere pladser.

TR Grønlangkålsmøde i Aabenraa

Generalforsamling 2009 TL SydVest afvikler den årlige generalforsamling, denne gang i Esbjerg. Dagsorden og valg af bestyrelse iflg. TL’s love. Vi starter med bespisning kl. 18 og generalforsamlingen kl. 19. Tid og sted: Onsdag den 4. marts 2009 - traktement kl. 18, generalforsamling kl. 19, Britania, Esbjerg. Tilmelding: 76104600 og 76104606 senest 7 dage før arrangementet af hensyn til traktement.

Betaling af arrangementer Der er mulighed for at betale kontant eller på check ved tilmelding til arrangementer. Der er også mulighed for at overføre penge til vores konto i Arbejdernes Landsbank 5398 0307443. Husk at angive arrangementets navn samt dit cpr. nr. De øvrige ovennævnte arrangementer kan findes i kursuskataloget 2008.

TL ØSTJYLLAND ÅRHUS 18.11.08: Jubilaraften 03.12.08: Stresshåndtering 09.12.08: Julebanko for seniorer 21.01.09: Humor i tilværelsen

Foredrag med Hans Engel LO Billund inviterer medlemmer med samlever til medlemsmøde den 19. november 2008. Hans Engell vil give et inspirerende foredrag, han er en levende og god fortæller. Hans Engell vil fortælle om sine personlige erindringer fra 40 år i journalistik og politik, og det har ikke altid løbet stille af. Arrangementet starter med traktement. Begrænset deltagerantal. Tid og sted: Den 19. november 2008 - foredrag starter ca. 21. Hele arr. Er fra kl. 17.30 til 21 på Ungdomsgården, Grinsted. Pris. Gratis Tilmelding: 76104600 og 76104606, senest 7 dage før arrangementet.

Flemming Jensen show De 4 sønderjyske LO sektioner inviterer til aften med Flemming Jensen. Indhold mv følger på hjemmesiden. Begrænset deltagerantal. Tid og sted: Mandag den 24. november 2008 kl. 19 i SønderjyllandsHallen, Aabenraa Pris: Gratis for LO medlemmer Tilmelding: 76104600 og 76104606, senest 7 dage før arrangementet.

Fæld selv juletræ Tag familien og øksen med ud i skoven og fæld dit eget TL juletræ. Rabatkort på 50 kr. fratrækkes juletræets pris, når du betaler for træet. Afdelingsformand Johanne Gregersen deler julegodter ud til børnene imellem 11-12. Du vil også kunne købe kunsthåndværk og marmelade mv., ligesom der vil være ”julestue” hvor der er kaffe, the og kakao på kanden Tid og sted: Lørdag den 6. december 2008 kl. 11-14 hos Skovhuse Grønt, Skovhuse 7, Kær, Sønderborg. Tilmelding: 76104600 og 76104606 senest 7 dage før arrangementet.

Juletræsfest Traditionen tro, afholdes der juletræsfest på afdelingskontoret i Esbjerg. Der vil blive spillet op til dans omkring juletræet og der vil være gløgg og æbleskiver og små overraskelser til børnene. Tid og sted: Søndag den 7. december 2008 kl. 14-16.30 på afdelingskontoret, Esbjerg. Tilmelding: 76104600 og 76104606, senest 7 dage før arrangementet.

Juletræsfest Mød op til en hyggelig eftermiddag, sammen med børn og børnebørn. LO SydVest afholder den årlige juletræsfest. Julemanden vil danse med børnene om juletræet og opfordre alle til at gå med rundt om træet. LO er vært ved æbleskiver og sodavand til børnene. TEKNIKEREN 11.08

TL SYDØST VEJLE 21.-22.11.08: Udvidet lønforhandling 27.11.08: Julehygge Seniorerne 29.11.08: Familiehygge Bio. Kolding

Jubilaraften Tirsdag d. 18. november 2008 kl. 19.30 indbydes afdelingens TL jubilarer (25 år, 40 år og 50 år i perioden 1. oktober 2007 til 31. oktober 2008) til en hyggelig aften på afdelingskontoret. Indbydelse følger til hver enkelt jubilar i starten af november måned.

Akademiuddannelse i ledelse: Løbende indtag - se kursuskatalog.

Udvidet lønforhandlingskursus Kurset er en fortsættelse af kurset: ’Forbered dig målrettet til din lønsamtale’. Det henvender sig udelukkende til medlemmer, der har deltaget i dette kursus. Du får yderligere værktøjer til at forhandle, både for dig selv og for dine kolleger, så du står endnu bedre rustet, når chefen kalder til forhandling næste gang. Underviser: Connie Stølås Målgruppe: Alle der har deltaget i: Forbered dig målrettet til din lønsamtale Tid og sted: Fredag den 21. november 2008 kl. 16-21 og lørdag den 22. november kl. 9-15 hos TL SydØst, Sjællandsgade 32, 7100 Vejle. Pris: Medlemmer gratis/øvrige 2.000 kr. Tilmelding: Senest den 5. november 2008 på www.tl.dk/ kursus eller til TL SydØst.

Stresshåndtering Hvordan kan du bevare den indre ro i pressede situationer, få retning og fokus og undgå at blive stresset i dit arbejde? Oplev, hvordan du kan påvirke din tilstand og blive din egen coach. Bliv klogere på, hvordan du tænker og skaber ro i hovedet. Se mere i kursuskatalog eller på hjemmesiden. Tid og sted: Onsdag d. 3. december kl. 17–21, TL Østjylland Århus. Pris: Medlemmer gratis. Øvrige 250 kr. Tilmelding: Senest 18. november via www.tl.dk/kurser.

Julebanko Tirsdag den 9. december 2008 indbydes afdelingens efterlønsmodtagere og seniorer til julebanko på afdelingskontoret fra kl. 14–16. Tilmelding via www.tl.dk/kurser eller på tlf. 86 75 46 46. Bemærk, der udsendes ikke særskilt indbydelse.

Familiejulehygge

Humor i tilværelsen

Julehygge for hele familien – se Harry Potter og Halvblodsprinsen i Kolding Bio-center. Max deltagere: 30. Målgruppe: Alle. Tid og sted: Fredag den 29. november 2008 kl. 14-? hos Bio-Center, Kolding. Pris: kr. 60,- pr. person Tilmelding: Senest den 17. november 2008 på www.tl. dk/kursus eller til TL SydØst

Aktivitetsgruppen har inviteret tidl. sognepræst og nuværende kunstner Ejvind Nielsen til at holde foredrag på afdelingskontoret. Arrangementet er for medlemmer, gerne med ledsager. Foredraget er et muntert opgør med pessimisme, mismod, smålighed, brokkeri og selvoptagethed. Et festligst foredrag med mange eksempler på humor og humorens betydning. Se mere på hjemmesiden. Tid og sted: Onsdag den 21. januar kl. 19–21, TL Østjylland Århus. Pris: 25 kr. pr. deltager. Tilmelding: Senest onsdag den 14. januar via www.tl.dk/ kurser

Seniorklubben Julehygge - Seniorerne Seniorerne samles traditionen tro igen i år til lidt julehygge med noget godt til ganen. Det gode til ganen bliver en 6 retters juleanretning med dertilhørende drikkevarer. Målgruppe: Seniorer med ægtefæller. Tid og sted: Torsdag den 27. november 2008 kl. 12 hos TL SydØst, Sjællandsgade 32, 7100 Vejle. Pris: kr. 50,00. pr. person. Tilmelding: Senest den 21. november 2008 til TL SydØst eller Gert Molbo (gmolbo@gmail.com). Bowling I Kolding spilles der bowling én gang om måneden. Har I lyst til at være med, så kontakt afdelingenskontoret.

#KALENDER

Afdelingen inviterer til en aften for de tillidsvalgte, hvor der vil være nyt fra afdelingen, nye værktøjer i arbejdet som tillidsvalgt samt erfaringsudveksling. Program og indhold for aftenen, vil blive udsendt til de tillidsvalgte, men vi er allerede klar til at tage imod din tilmelding. Ca kl.19 er afdelingen vært ved sønderjysk grønlangkål mv. Målgruppe: Tillidsvalgte. Tid og sted: Onsdag den 19. november 2008 kl. 17 til ca. 20 på Folkehjem, Haderslevvej, Aabenraa. Tilmelding: 76104600 og 76104606, senest 7 dage før arrangementet.

Der bestilles slikposer og kaffe. Arrangør: LO Syd Vest. Målgruppe: Alle. Tid og sted: Lørdag den 13. december 2008 kl. 14-16.30, Kulturhuset i Tønder. Pris: Slikposer á 25kr. Kaffebilletter á 10 kr. Tilmelding: 76104600 og 76104606 senest 1. december 2008.

Seniorklubben Mødes den 1. mandag i måneden kl. 10-12 på afdelingskontoret i Århus. Der er kaffe og rundstykker.

Senior bowling Hver tirsdag fra kl. 11-12. For nærmere oplysning og evt. tilmelding, ring til: Jørn Knudsen, tlf.: 86 29 17 84. Orla Sørensen, tlf.: 86 21 49 54.

37


NYHEDSBREV FRA TL VIL DU VÆRE OPDATERET MED NYHEDER FRA TEKNISK LANDSFORBUND? TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ FÅR DU NYHEDERNE SENDT DIREKTE TIL DIN MAILBOKS.

WWW.TL.DK www.tl.dk KONTAKT Lokalafdelinger: Åbent for personlig henvendelse mandag-torsdag: kl. 10-15, f redag kl. 10-13. Kontakt din afdeling og forhør dig om evt. aftale uden for åbningstiden, hvis du ikke kan komme inden for almindelig åbningstid. Se adresse, telefonnummer m.m. på side 39. Hotline: Udvidet telefontid på telefon 70 11 13 15, mandag-torsdag kl. 8-10, samt 15-17. Fredag 8-10 samt 13-15. Telefonisk vejledning om ansættelsesforhold, løn, kontrakter m.m. Spørgsmål vedrørende arbejdsløshed og dagpenge rettes til A-kassekontoret i åbningstiden. Forbundskontoret: Nørre Voldgade 12, 1358 København K, Telefon 33 43 65 00, Fax 33 43 66 77, E-mail: tl@tl.dk. Kontortid: Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-13 Teknik & Design A/S: Nørre Voldgade 12, 1358 København K., Telefon 33 43 66 11, E-mail: kontakt@teknikogdesign.dk Hjemmeside: www.teknikogdesign.dk

Få svar på spørgsmål i dit arbejdsliv

Hvad skal jeg have i løn Må jeg sige nej til overarbejde Hvordan skriver jeg et CV Hvor meget ferie har jeg krav på Får jeg løn når jeg er syg Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver at jeg er gravid Hvor meget kan jeg få i dagpenge Hvordan får jeg efterløn og hvad kan jeg få Kan jeg blive i TL’s a-kasse, hvis jeg bliver selvstændig Kan TL hjælpe mig med at få job, når jeg er færdig med min uddannelse Skal jeg have et ansættelsesbevis Skal min arbejdsgiver have en grund til at opsige mig Hvad er betingelserne for at få efterløn Må jeg deltage i kurser og uddannelse når jeg får dagpenge Hvordan får jeg efterløn og hvad kan jeg få Hvad skal der stå i en ansættelseskontrakt.

FORBUNDET FOR TEKNIK OG DESIGN

38

TEKNIKEREN 10.08


AKTIVITETSUDVALG TL-Ungdom Holder landsmøde i weekenden den 29.-30. november 2008 i Sønderborg. Tilmelding: Den 18. november til umu@tl.dk Se mere på www.tl.dk - om TL – aktivitetsudvalg – TL-Ungdom. TL Bygge/Anlæg Besøg på Othello Besøg på det nye runde plejehjem Othello i Fredericia. Byggeriet forventes at være indflytningsklar 1. juni 2009. Tid og sted: Onsdag den 20. november 2008 kl. 17-19. Vi mødes på parkeringspladsen og busterminalen ved Fredericia banegård. Tilmelding: umu@tl.dk senest den 12.november 2008. Information om aktivitetsudvalgene Du finder yderligere information om de enkelte aktivitetsudvalg på www.tl.dk – Om TL – Aktivitetsudvalg.

FORBUNDET FOR TEKNIK OG DESIGN

DIT FAGLIGE NETVÆRK-AKTIVITETSVALG Som medlem af Teknisk Landsforbund kan du gratis deltage i vores faglige netværk – aktivitetsudvalgene. Her har du mulighed for at høre nyt fra din egen branche, deltage i faglige aktiviteter og landsmøder samt opbygge dit eget netværk af kollegaer og sparringspartnere. Udvalgene er opdelt efter branche og uddannelse, og de fungerer som faglige netværk og beskæftiger sig med udvikling af arrangementer, uddannelse, efteruddannelse m.v. Yderligere information finder du på www.tl.dk - under aktivitetsudvalg.

BYGGE & ANLÆG ARKITEKTER (ABU)

BRAND OG REDNING

Ingen formand pt. Henvendelse til umu@tl.dk

Formand Søren Lydeking Lydestad e-mail: SorenLL@Roskilde.dk

TEKNISKE ADT’ERE (TT/TA)

LANDINSPEKTØRBRANCHEN

Formand Jacob Harboe e-mail: jacobh@roskilde-kom.dk

Formand Inge Olsen e-mail: ingeolsen@pc.dk

DESIGN & TEKSTIL DANSKE FORMGIVERE Ingen formand pt. Henvendelse til umu@tl.dk

TEXTILBRANCHEN Formand Tanja Hjorth e-mail: tanjahjorth@hotmail.com

KULTUR & TEKNIK TEF TEATERTEKNIKERNE

PROCES PROCESTEKNOLOGER

Formand Niels Fly e-mail: nielsfly@pc.dk

Formand Bo Bjørn Madsen e-mail: bo-madsen@get2net.dk

MUSEUM MUSEUMSANSATTE

MASKIN & PRODUKTION PRODUKTIONSTEKNOLOGER

Formand Bente Vester Larsen tlf. arb. 86 13 61 44

Formand Niels Peter Kjeldsen e-mail: mull23@webspeed.dk

TL BYGGE / ANLÆG AUDIOLOGI AUDIOLOGIASSISTENTER

(Herunder TRI-udvalget) Formand Lars Ole Rask e-mail: rask@oncable.dk tlf. 86 61 05 92

Formand Helle Rosenkvist e-mail: helle@2rosenkvist.dk

EL, IT & ELEKTRONIK ELFORSYNING

LANDSUDVALGET FOR IT OG ELEKTRONIK

Formand Hans Bjerre Madsen e-mail: hansbm@stofanet.dk tlf. 86 24 09 72

ANDRE UDVALG TL-UNGDOM

Formand Claus Bakmann e-mail: Bakmann@stofanet.dk tlf. 86 14 72 97

SENIORERNE

Formand June Jensen my.vega@gmail.com

Formand Jørgen Rasmussen tlf. 74 60 85 06

TEKNIKEREN 11.08

39


 UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST ID-NR.: 42340: AL HENVENDELSE; TEKNISKLANDSFORBUND, TL@TL.DK; T: 3343 6500

TEKNISK

LANDSFORBUND

HER FINDER DU TEKNISK

FORBUNDET FOR TEKNIK & DESIGN

LANDSFORBUNDS 9 AFDELINGER

AALBORG

TEKNISK LANDSFORBUND har afdelinger ni steder i landet. Alle afdelinger har åbent for personlig henvendelse mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Du kan altid kontakte din afdeling for evt. aftale udenfor åbningstiden.

HERNING

ÅRHUS

Har du brug for hjælp/vejledning om ansættelsesforhold, løn, kontrakter

HILLERØD

udenfor åbningstiden kan du ringe til Hotline på 70 11 13 15, mandagtorsdag 8-10 samt 15-17, fredag 8-10

ESBJERG

KØBENHAVN

VEJLE

og 13-15. Se på www.tl.dk hvis du er

RINGSTED

i tvivl om hvilken afdeling du hører til

ODENSE

eller ring til den afdeling der ligger tættest på og få hjælp.

TL FYN ODENSE

TL MIDTVEST HERNING

TL SJÆLLAND RINGSTED

TL SYDØST VEJLE

Kronprinsensgade 19, 5000 Odense C Tlf. 63 11 25 00 Fax 63 11 25 11 Mail: tlfyn@tl.dk www.tlfyn.dk Afdelingsformand Lone Engberg Thomsen, tlf. privat 66 19 01 80.

Østergade 25, 1. sal, 7400 Herning Tlf. 96 26 51 10 Fax 96 26 51 11 Mail: tlmidtvest@tl.dk www.tlmidtvest.dk Afdelingsformand Tonni Nørgaard, tlf. privat 97 20 91 03.

Nørregade 8, 4100 Ringsted Tlf. 58 56 52 10 Fax 58 56 52 20 Mail: tlringsted@tl.dk www.tlringsted.dk Afdelingsformand Jørgen Jensen, tlf. privat 29469208.

Sjællandsgade 32, 7100 Vejle Tlf. 76 43 18 00 Fax 76 43 18 10 Mail: tlsydoest@tl.dk www.tlsydoest.dk Afdelingsformand Tove Birk Kjeldsen, tlf. privat 64 41 63 36

TL KØBENHAVN

TL NORD AALBORG

TL SYDVEST ESBJERG

TL ØSTJYLLAND ÅRHUS

Bogholder Allé 36, Postboks 1616, 2720 Vanløse Tlf. 38 77 71 40 Fax 38 77 71 43 Fax A-kassen: 38 77 71 42 Mail: tlkbh@tl.dk Mail A-kasse: tlkbhakassen@tl.dk www.tlkbh.dk Afdelingsformand Lena Haraldsson.

Ølgodvej 7, 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 31 77 00 Fax 96 31 77 11 Mail: tlnord@tl.dk www.tlnord.dk Afdelingsformand Benny Falk.

Exnersgade 37, 6700 Esbjerg Tlf. 76 10 46 00 Fax 76 10 46 01 Reberbanen 1, 1. sal, 6200 Aabenraa Tlf. 76 10 46 00 Mail: tlsydvest@tl.dk www.tlsydvest.dk Afdelingsformand Johanne Gregersen, tlf. privat 75 13 86 29.

Silkeborgvej 47, Postbox 141, 8100 Århus C Tlf. 86 75 46 46 Fax 86 75 46 49 Mail: tloestjylland@tl.dk www.tloestjylland.dk Afdelingsformand Dorthe Hindborg, tlf. privat 22 32 33 67

TL SJÆLLAND HILLERØD Hansensvej 16A, 3400 Hillerød Tlf. 48 22 26 80 Fax 48 22 26 90 Mail: tlhilleroed@tl.dk www.tlhilleroed.dk Afdelingsformand Connie G. Abel, tlf. privat 40 45 11 47.

Teknikeren 11.08  

TEKNIKEREN 11.08 NOVEMBER TEAM SKABER ENERGI I STAKKEVIS