Page 1

2011

>

Suunta Energianjakelu, julkishallinto, infrarakentaminen ja vesihuolto

Muutoksen aika SIVU 3

Haluaisin antaa palautetta Vuorovaikutteista asiakasviestintää Tekla Palautteella SIVUT 4-5

Infran ja taitorakenteiden suunnittelu kohtaavat yhdessä malliympäristössä SIVUT 8-9


2

> Tekla Suunta 2011

Sisältö 3 4 6 8 9 10 10 11 12 14 15 18

Pääkirjoitus Haluaisin antaa palautetta Kolme näkökulmaa uudistuneisiin ratkaisuihimme Infran ja taitorakenteiden suunnittelu kohtaavat malliympäristössä Termit tutuksi Tampereen katuvaloissa ei ylläpitohuolia Fortum tehostaa jakeluverkon suunnittelua Going Underground Käyttäjäpäiviltä viimeisintä tietoa ja uusia tuttavuuksia Trimble ja Tekla yhdistyvät Meiltä ja maailmalta Tietoa Teklasta

4

Julkaisija Tekla Oyj Metsänpojankuja 1, PL 1 02130 Espoo Puh. 030 661 10 suunta@tekla.com

6

Toimituskunta Päätoimittaja Natasa Anttila-Rautio, Elina Hollo, Tea Numerla, Sari Putkonen, Joonas Vartiainen, Henna Viinamäki Taitto Tekla Oyj, Terhi Wallin Paino Erweko Painotuote Oy

8

Tekla Suunta on Tekla Oyj:n asiakasjulkaisu energianjakelun, julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille. Julkaisun voi tilata tai perua ja tilaustietoja muuttaa osoitteessa www.tekla.com/suunta.


3

PÄÄKIRJOITUS

Muutoksen aika Alkuvuosi 2011 oli Teklan pitkän historian tapahtumarikkaimpia ajanjaksoja. Vuoden alussa uudistimme Infra & Energyn ohjelmistojen kaupallisen rakenteen ja nimeämisen.* Building & Construction -liiketoiminta-alueella julkistettiin uusi, veloituksetta jaettava ohjelmisto tietomallien jakeluun. Varsinainen suuri uutinen ajoittui toukokuun alkuun, kun yhdysvaltalainen Trimble Navigation Ltd. kertoi tarjouksestaan ostaa Teklan koko osakekanta. Kesän kuluessa omistajan vaihtuminen varmistui ja Teklasta tuli osa voimakkaasti kasvavaa Trimble-konsernia. Nämä tapahtumat meillä Teklassa kuvastavat hyvin maailman muutosvauhtia yleensäkin ja ohjelmistotoimialan jatkuvaa ja nopeaa kehitystä. Alan toimijat rakentavat erilaisin strategisin toimenpitein ja investoinnein kyvykkyyksiä ja läsnäoloa markkinoilla voidakseen menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Vastaavat muutokset ovat tuttuja myös asiakastoimialoillamme mm. sähkönjakelussa ja infrarakentamisessa. Myös kunta- ja vesilaitossektorilla haetaan johdonmukaisesti tehokkuutta ja parempaa palvelukykyä yhdistymisten ja yhteenliittymien kautta. Muutosten keskellä on onneksi jotain pysyvääkin. Asiakas on edelleen toimintamme keskipisteessä. Laadukas asiakaspalvelu on tärkeää meille ja asiakkaidemme asiakkaille. Meillä on myös vahva pyrkimys osata palvella asiakkaita vieläkin paremmin. Asiakaspalvelun laatu on myös eräs parhaista kilpailukyvyn mittareista, ellei paras. Trimblen ja Teklan yhdistymisessä on kyse kummankin yrityksen kilpailukyvyn ja asiakkaiden palvelukyvyn vahvistamisesta. Trimblen ohjelmistot ja laitteistot paikantamiseen, mittaamiseen ja yleisemmin maastossa ja rakennustyömailla tehtävän työn tukemiseen ja vaikkapa pistepilviaineistojen käsittelyyn täydentävät erinomaisesti Teklan ohjelmistoratkaisuja niin rakentamisessa kuin Infra & Energyn toimialoilla. Teklan ohjelmistot laajentavat puolestaan Trimblen asiakastoimialojen ohjelmistotarjontaa. Teklalle ja Trimblelle kummallekin hyvä asiakaspalvelu sekä luotettavat ja edistykselliset ratkaisut ovat keskeisessä asemassa. Näiden eteen teemme työtä määrätietoisesti myös jatkossa ja yhdessä aiempaa vahvempina.

Kai Lehtinen Infra & Energy -liiketoiminta-alueen johtaja

*Lue lisää sivulta 17

Kuva: Lasse Arkela


4

> Tekla Suunta 2011

Haluaisin antaa palautetta

Teksti: Sari Putkonen Piirrokset: Terhi Wallin

Vuorovaikutteista asiakasviestintää Tekla Palautteella Antaisin mielelläni kiitosta palvelusta, toivoisin yleiskaavaan muutosta, kysyisin voiko hakkuujätettä kerätä ihan luvallisesti kaupungin mailta? Toimiva, kaksisuuntainen palautekanava sopii lukuisiin käyttötarkoituksiin. Jyväskylän kaupunki otti käyttöön ensimmäisten joukossa Teklan palautejärjestelmän vuoden 2010 syksyllä. Paikkatietopäällikkö Janne Hartman kaupungin paikkatietopalveluista kertoo, että kun häneltä kysytään, onko palautejärjestelmässä otettu huomioon tämä tai tuo seikka, niin hän voi lähes järjestään vastata, että kyllä on. ”Palautejärjestelmä palvelee hyvin. Asiat on tässä sovelluksessa mietitty hyvin pitkälle”, Hartman toteaa.

Teklan palautejärjestelmää valmisteltiin huolella useissa projekteissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kiitoksena kattavasta valmistelutyöstä syntyi käytettävyydeltään erittäin toimiva sähköinen palvelu palautteen antamiseen ja siihen vastaamiseen sekä sen käsittelyyn ja analysointiin. Webbipohjaisella Tekla Palautteella hallitaan palautetta koko sen elinkaaren ajan. Ja itse asiassa vielä sen jälkeenkin, sillä asiakkaiden kysymykset ja niihin annetut vastaukset voidaan


5

Kaikki yhdessä paikassa Tekla Palaute on kokoava ratkaisu, jonne organisaation kaikki palaute kirjataan, tuli se sitten puhelimitse, sähköpostilla tai organisaation verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Palautteelle määritellään vastuuhenkilöt, joille palaute ohjautuu automaattisesti. Palaute ei häviä eikä unohdu väärään paikkaan. Koska palautteet ja vastaukset voidaan julkaista järjestelmässä, syntyy palveluun vähitellen vastausarkisto. Janne Hartman arvelee, että tämä tulee osaltaan vähentämään kyselyjen määrää. ”Samat asiat kiinnostavat useita ihmisiä. Kun he menevät antamaan palautetta, he huomaavat, että samaa asiaa on jo kysytty ja että vastauskin on jo luettavissa palvelussa.” Palautejärjestelmään voi myös laatia valmiita vastauksia vastauskirjastoon, jolloin sovittuihin asioihin voi vastata vakiovastauksella.

Kartta on ehdoton Palautejärjestelmän käyttäjäystävällisyyteen on panostettu. Kun palautelomakkeen avaa, esille tulee aina myös kartta, jolloin palautteen kohdentaminen on helppoa. Tämä selkeyttää saadun palautteen käsittelyä; enää ei tarvita epäselviä kuvauksia paikasta, missä kaatunut katuvalo tai roudan aiheuttama kuoppa on. ”Kartta on ihan ehdoton. Sanallinen selvitys antaa usein epätarkkaa tietoa”, Hartman kuvailee. Lisäksi kartalta näkee suoraan, jos tietyltä alueelta tulee keskimääräistä

enemmän palautetta. Tämä auttaa havaitsemaan aikaisessa vaiheessa tiettyä aluetta koskevan ongelman tai onnistumisen. Palautelomakkeeseen voi myös liittää liitetiedostoja, kuten valokuvia. Kuva: Janne Hartman

LAHTI - Unelmien bussireitti Kun Lahden Tekninen- ja ympäristötoimiala otti käyttöön Tekla Palaute -ratkaisun, teki se sitä tunnetuksi kaupunkilaisille Unelmien bussireitti -kyselyn avulla. Kyselyssä kaupunkilaiset pystyivät piirtämään omaa arkeaan helpottavan bussireitin palautejärjestelmän karttapohjalle. Kyselyllä haettiin mielipiteitä kestävän kehityksen tavoite- ja toimenpideohjelman laadinnan tueksi. Vastauksia tuli 360 kappaletta. Kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahdesta kertoo, että palautejärjestelmä toimii ja on käytössä.

den palaute otetaan vastaan ja käsitellään samassa järjestelmässä.

Viestintää asiakkaiden kanssa Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupungin paikkatietoyksiköstä

Monenlaiseen käyttöön Jyväskylässä palautetta kerätään yleisen palautteen lisäksi muun muassa jätehuollosta, kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta sekä kaduista, puistoista ja liikenteestä. Tampereella palautejärjestelmää käytetään katuvaloihin liittyvän palautteen keruussa ja katuvalojen kunnostuksen työnohjauksessa. Lahdessa palautejärjestelmää on käytetty esimerkiksi Unelmien bussireitti -kyselyn toteuttamisessa. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia paikallisbussireittejä kaupunkilaiset kaipaavat. Espoossa palautejärjestelmää käytetään koko kaupungin palautekanavana. Niin koulu-, sivistys- kuin muiden sektorei-

JYVÄSKYLÄ - Palautekanava kaupunkilaisille Jyväskylässä suurin osa kaupunkilaisten antamasta palautteesta tulee kaupungin verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Jonkin verran palautetta tulee myös Palvelupiste Hannikaisen kautta. Kaikki palaute kirjautuu samaan järjestelmään, Tekla Palautteeseen. Mistä palautetta annetaan ja kuinka paljon? Kysyimme tätä Jyväskylän kaupungin paikkatietopäällikkö Janne Hartmanilta ja hän kertoi, että haastattelupäivänä puoleen päivään mennessä palautteita oli tullut 10 kappaletta. ”Kaupunkilaiset tiedustelevat, saako hakkuujätettä kerätä polttopuuksi”, Hartman kertoo. Suurin osa palautteesta liittyy katuihin, puistoihin ja liikenteeseen. Toukokuun alkuun mennessä palautteita oli tullut kaiken kaikkiaan 746 kappaletta. Palautteen sisältö vaihtelee vuodenaikojen mukaan. ”Talvella ihmiset ottivat yhteyttä aurausautoihin liittyen, nyt tulee polttopuuhun, veneilyyn ja laituripaikkoihin liittyviä kysymyksiä”, Hartman ennakoi. Uusiakin palautejärjestelmän käyttötapoja on suunnitteilla: ”Meillä on parhaillaan käynnissä hanke, jossa tähdätään siihen, että Poliisi ilmoittaisi meille palautejärjestelmän kautta, jos kaupungin omaisuutta vaurioituu liikenneonnettomuuksissa.”

Palautejärjestelmä taipuu monenlaiseen asiakkaiden kanssa käytävään vuorovaikutteiseen viestintään. Julkishallinto, yritykset sekä valtion virastot voivat hyödyntää palvelua palautteen keräämisen lisäksi kyselyjen toteuttamisessa tai mielipiteiden tiedustelemisessa. Karttaosiossa voidaan näyttää tulevat tapahtumat, hankkeet ja suunnitelmat sekä pyytää niihin kommentteja ja ideoita. Vastaaminen onnistuu samassa järjestelmässä, ja viestinvaihto voidaan laittaa muiden nähtäville.

Napsauttamalla faktat esille Kaikki saatu palaute tallentuu järjestelmään, joten palautteen sisällöstä, kohteesta ja määrästä saadaan faktatietoa listauksina. Niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla seurataan palvelun laatua. Palautejärjestelmästä saa varmaa tietoa siitä, kuinka nopeasti palautteeseen on vastattu. Samoin palautteen määrästä ja kohteesta saadaan tiedot esille yhdellä napsautuksella.

laittaa myös muiden nähtäville organisaation verkkosivuille palautejärjestelmään.

> Lisää aiheesta: www.tekla.com/suunta11


6

> Tekla Suunta 2011

Kolme näkökulmaa uudistuneisiin ratkaisuihimme Teklan Infra & Energy -liiketoiminta-alue uudistaa ohjelmistotarjontansa rakenteen vuoden 2011 aikana. Energianjakelun, julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon toimialajohtajat kertovat, mistä oikein on kyse ja mihin suuntaan ohjelmistoratkaisut kehittyvät jatkossa. Toimialajohtaja Pekka Hämäläinen, mitä hyötyä uudistuksesta on Teklan energianjakelun asiakkaille? Minkälaisia trendejä toimialalla on nähtävissä? Pohjoismaat ovat energianjakelussa monessa asiassa kehityksen kärjessä. Tekla ei kuitenkaan voi kehittää alaa asiakkaidensa kanssa yksin Pohjolassa, vaan meidän on oltava kilpailukykyisiä myös laajemmin. Uudistus takaa ratkaisujemme tulevaisuuden ja jatkuvan kehittämisen. Toimialan keskeisin trendi on älykkäiden sähköverkkojen eli smart gridin kehitys. Teklan ratkaisujen vahvuus on se, että pystymme tarjoamaan verkon hallintaan modulaariset prosessi- ja käyttäjäryhmäkohtaiset työkalut. Olemme esimerkiksi integroineet automaattisesti luettavien mittareiden tiedot käytöntukijärjestelmäämme. Tuloksena on tosiaikaista verkon tilan hallintaa asiakkaasta sähköasemalle. Toinen trendi on verkkojen ikääntyminen ja samaan aikaan tiukentuvat vaatimukset sähkön laadulle. Tästä seuraa kasvava verkkojen uusimistarve, mikä tarjoaa samalla mahdollisuuden rakentaa uudenlaista jakeluteknologiaa. Meille on tärkeää, että pystymme auttamaan asiakkaitamme näiden investointien optimoimisessa. Kolmas trendi on loppuasiakkaan ja asiakaspalvelun huomioiminen. Energianjakelussa ollaan asiakaspalvelualalla, ja meidän tehtävämme on kehittää ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme asiakaspalvelua parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkkinä koko liiketoiminta-alueemme yhteisistä kehityshankkeista ovat sähköisen asioinnin palvelut. Uudistuksen ansiosta voimme suunnata kehityspanoksemme entistä paremmin hankkeisiin, joista kaikki asiakkaat hyötyvät. Pekka Hämäläinen toimialajohtaja Energianjakelu

Toimialajohtaja Mike von Wehrt, mitä uudistus merkitsee julkishallinnon puolella? Uudistamalla sovellusten ja palvelujen tarjonnan pystymme vastaamaan aiempaakin ketterämmin asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Sovellukset on nyt helpompi hankkia valmiina kokonaisuuksina tietyn toimialan käyttöön. Tämä on siis sitä paljon puhuttua modulaarisuutta. Kuntien, valtion laitoksien ja yritysten eri yksiköt voivat ottaa käyttöön esimerkiksi Teklan kehittämät ePalvelut tai Teklan sähköisen palautejärjestelmän, vaikka ne eivät entuudestaan olisikaan meidän asiakkaitamme. Toimintaperiaate on, että toimitamme asiakkaalle kaiken, mitä sovelluksen käyttöönotto vaatii. Tietojärjestelmien yhteensopivuudesta ei tule ongelmaa, sillä olemme olleet mukana kehittämässä rajapintoja, joiden avulla Teklan tuotteet ovat yhteensopivia muiden järjestelmien kanssa. Kaiken kaikkiaan uudistus laajentaa tuotteidemme käyttäjäkuntaa. Kaikki asiakkaat hyötyvät näistä uusista kehittämistyön resursseista.

Mike von Wehrt toimialajohtaja Julkishallinto


7

Toimialajohtaja Erkki Mäkinen, miten Tekla kehittää infrarakentamisen ja vesihuollon ratkaisujaan tulevaisuudessa? Olemme pitkään suunnitelleet ohjelmistomme mallipohjaisiksi, integroitaviksi ja reaaliaikaisiksi, ja sama kehityssuunta jatkuu. Tietysti kehitämme jatkuvasti myös käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia entistä paremmin ja helpommin käytettäväksi. Infrarakentamisessa haluamme edistää mallipohjaisesta suunnittelusta tulevan tiedon hyödyntämistä rakentamisessa aina kunnossapitoon asti. Vielä rakennusaikana suunnittelijat pääsevät tekemään rakennustyöhön vaikuttavia korjauksia tai muutoksia. Integroitavuus infrasuunnittelun ja -rakentamisen kannalta tarkoittaa ensinnäkin sitä, että voimme yhdistyä erilaisiin putki- ja kiinteistörekistereihin sekä maastomalli- tai pohjatutkimustietoon. Voimme hyödyntää sitä tietoa tai tuottaa samassa muodossa olevaa tietoa myös rakentamisesta. Toisaalta kehitämme horisontaalisia integraatioita rakennustoimialan toimijoiden kesken. Haluaisimme nähdä rakennetun ympäristön muodostuvan niin maarakentamisesta kuin talo- ja liikepaikkarakentamisestakin.* Vesihuollon ohjelmistoratkaisumme on vesihuoltoyhtiöiden operatiivista toimintaa tukeva reaaliaikainen omaisuudenhallintajärjestelmä sekä vahvasti myös integraatiojärjestelmä. Olemme jo tänä päivänä kytkeytyneet erilaisiin asiakastietojärjestelmiin. Viime aikoina esiin ovat nousseet integraatiot kaukovalvontajärjestelmiin ja tulevaisuudessa mukaan tulee myös automaattinen mittarinluenta. Kehittämällämme verkoston käyttötoiminnallisuudella voi simuloida verkoston käyttäytymistä. Kun asentajat sulkevat kentällä venttiilin, tieto on samanaikaisesti käytettävissä asiakaspalvelussa. Siellä nähdään heti, mitkä verkoston osat ovat ilman vettä ja samalla voidaan laittaa asiakkaille viestiä vesikatkosta ja sen kestosta. Alat kehittyvät siis jatkuvasti, joten työ jatkuu. Meillä on visio, jossa yhteentoimivilla, mallipohjaisilla tietojärjestelmillä voi hallita kokonaiErkki Mäkinen suuksia, joissa on monta eri toimijaa toimialajohtaja tai jopa monta eri toimialaa. Infrarakentaminen ja vesihuolto > Lisää aiheesta: www.tekla.com/suunta11

*Lue lisää sivulta 8–9


8

> Tekla Suunta 2011

Infran ja taitorakenteiden suunnittelu kohtaavat malliympäristössä Tekla on jo pitkään tukenut infra- ja rakennustoimialojen kehitystä kohti mallipohjaista toimintaa. Uusin kehityssuunta helpottaa infran ja taitorakenteiden, kuten teiden, ratojen, siltojen ja meluaitojen, mallipohjaisen suunnittelun keskinäistä vuoropuhelua. Teklan ratkaisut tukevat lukuisia suunnittelu- ja rakentamistehtäviä muun muassa katu- ja tietekniikan sekä ratatekniikan alueilla. Teklan ratkaisujen avulla suunnittelija voi muodostaa jatkuvasti ajantasaiset rakennemallit suunnitelluista kohteista, maaperästä sekä maanpinta- ja rakennepinta-aineistosta. Osana Teklan ohjelmistotarjonnan uudistusta on aiempien Tekla Xtuotteiden toiminnallisuuksia ryhmitelty uudelleen toimialasovelluksiin, jotka muodostavat asiakasryhmille kohdistettavan Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisun. Tekla Solution infrasuunnittelijoille -ohjelmistoratkaisukokonaisuuden perustana on Tekla Civil -ohjelmisto*, jolla hallitaan suunnitteluprosessin tärkeimpiä tietoja. Tekla Civil on monipuolinen ohjelmisto infran mallipohjaisen suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Se hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi paikkatietoa,

maastomalleja, ilmakuvia ja useita rekistereitä ja mahdollistaa rajoittamattoman kokoisten pintamallien käsittelyn. Ohjelmistoratkaisujen kehityksessä on otettu tärkeitä askelia kohti infrastruktuuri- ja rakennustoimialojen integraatiota. ”Tänä päivänä joudutaan huomioimaan, miten infra ja rakennusten rakentaminen kytkeytyvät entistä paremmin toisiinsa tukemaan koko rakennettua ympäristöä”, infrarakentamisen ja vesihuollon toimialajohtaja Erkki Mäkinen toteaa. Kehityssuunta on Teklalle luonnollinen, sillä yritys tarjoaa myös Tekla Structures -tietomallinnusohjelmistoa rakenteiden ja rakentamisen suunnitteluun sekä projektinhallintaan.

Kohti ohjelmistojen yhteiskäyttöä Tekla on pilotoinut Tekla Civilin ja Tekla Structuresin mallipohjaista yhteiskäyttöä. Pilotoinnin myötä molempiin ohjelmistoihin on kehitetty toiminnallisuutta, jolla Tekla Civilin pinta- ja rakennemallit on mahdollista julkaista Tekla Structuresin rakennemallissa ja päinvastoin. Näin ollen kummankaan ohjelmiston käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa ulos ja lukea sisään tiedostoja, vaan ohjelmat pystyvät hyödyntämään samoja malleja. Ohjelmistojen yhteiskäytön kehitys on selättänyt infra- ja taitorakennesuunnitelmien yhteensovittamiseen liittyviä haasteita. Yksi merkittävimmistä kehityksistä on suunnitelmien koordinaattijärjestelmien yhdistäminen. Siinä missä maastomallit ja tiesuunnitelmat tehdään pääsääntöisesti reaalimaailman koordinaatistossa, rakennukset suunnitellaan projektin omassa koordinaa-

Taitorakenne Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen välittömälle ympäristölle. Tyypillisiä taitorakenteita ovat sillat, paalulaatat, tunnelit ja laiturit.

* Tekla Solutions -uudistuksessa Tekla Xstreetin toiminnallisuudet ryhmiteltiin Tekla Civil -ohjelmistoksi. Lue lisää sivulta 17.

Rakennepintoja tuotuna Tekla Civilistä Tekla Structuresiin


9

tistossa, joka pohjautuu usein tiettyyn pisteeseen rakennuspaikassa. Suunnitelmien yhdistämiseen liittyvät koordinaatistomuutokset lasketaan Tekla Civilin ja Tekla Structuresin yhteiskäytössä automaattisesti.

Hyötyjä suunnittelussa ja toteutuksessa Erkki Mäkisen ja sovelluspäällikkö Markku Alangon mukaan ohjelmien yhteiskäytön kehittämisen taustalla on pyrkimys helpottaa suunnittelijoiden työtä ja lisätä kommunikaatiota eri suunnitelmien välillä. ”Esimerkiksi siltojen osalta siltasuunnittelija voi jatkaa suoraan sähköisistä siltapaikkaasiakirjoista, jotka tiesuunnittelija on malliin kirjoittanut, ja voi ottaa nämä lähtötietona oman työnsä pohjaksi,” Mäkinen kertoo. Yhteiskäyttö säästää käyttäjilleen paitsi aikaa, myös rahaa. Siinä, missä mallipohjainen suunnittelutyö vähentää suunnitteluun liittyviä virheitä, ohjelmien yhteiskäyttö eliminoi suunnitelmien välisiä ristiriitaisuuksia ja yhteensovittamisen ongelmia. ”Tavoitteenamme on, että suunnittelu olisi mahdollisimman virheetöntä ja ongelmat havaittaisiin jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Näin vältettäisiin suunnitteluvirheistä syntyviä kustannuksia tai pahimmillaan kalliit rakennusvirheet”, Alanko sanoo. ”Ohjelmien yhteiskäytöllä on jo havaittu ja korjattu ongelmapaikkoja suunnitelmissa. Jo se riittää todistamaan konseptin hyödyn.”

Käytännön sovellukset nyt ja tulevaisuudessa

Konseptia on tähän mennessä käytetty rakennusprojekteissa, joissa erilaisten väylien ja rakenteiden päällekkäi-

Swansea sail bridge, Iso-Britannia

syydet tuovat suunnitteluun erityisiä haasteita. Tuotteiden yhteiskäyttöä on pilottivaiheessa hyödyntänyt erityisesti A-Insinöörit muun muassa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen kiertoliittymän sekä VT6-hankkeessa Mustolan risteyssillan ja Sulkutien alikulkukäytävän suunnittelussa.”Projekteissa tehdyt Tekla Civilin pintamallit, esimerkiksi päällysrakenteiden ja ympäröivän maaston pinnat, tuotiin Tekla Structures -malleihin lähtötiedoksi. Havainnolliset kolmioverkkopinnat helpottivat betonirakenteiden mallinnusta Tekla Structures -malleissa”, sanoo A-Insinöörit Oy:n kehitysinsinööri Antti Pekkala. Yritys suunnittelee käyttävänsä tuotteita rinnakkain myös Länsimetroon liittyvässä projektissa. ”Kehitys on menossa siihen suuntaan, että tulevaisuudessa ei ole enää erikseen tie- ja siltamalleja, vaan väylämalleja”, Pekkala jatkaa. Mäkinen ja Alanko Teklasta näkevät ohjelmien yhteiskäytössä merkittävästi tulevaisuuden potentiaalia. Tähän

mennessä konseptia ovat hyödyntäneet eritoten suunnittelutoimistot, joilla on toiminnot sekä infran että taitorakenteiden, kuten siltojen, asemalaitureiden ja meluaitojen suunnitteluun. Yhteiskäytön kehityksestä on kuitenkin hyötyä myös erikoistuneemmille alan toimijoille, sillä sähköisiin malleihin siirtyminen ja mallien keskinäisen koordinaation kehittäminen mahdollistaa alan toimijoiden verkottumisen sijainnista riippumatta.  Teksti: Joonas Vartiainen Kuvat: Tekla

> Lisää aiheesta: www.tekla.com/suunta11

? TERMIT TUTUKSI

Yhteentoimivuus eli interoperability Yhteentoimivuuden ansiosta eri ohjelmistotoimittajien järjestelmät voivat käyttää toistensa tietoja omassa toiminnassaan. Tavoitteena on tiedon jakaminen siten, että sitä voidaan hyödyntää paitsi tiedon alun perin tuottaneessa tai tietoa säilyttävässä järjestelmässä, myös muissa järjestelmissä, joissa tiedosta on hyötyä. Teklan ohjelmistoratkaisut ovat laajalti yhteentoimivia asiakkaidemme käyttämien muiden järjestelmien kanssa. Näitä ovat muun muassa dokumenttienhallintajärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät (ERP eli Enterprise Resource Planning) ja asiakastietojärjestelmät.

Esimerkiksi rakennusvalvonnan lupien hakemiseen kehitetty Teklan web-palvelu tarjoaa hakemuksen tekijälle kaikki kunnan rekistereissä olevat tiedot, kuten kiinteistö-, osoiteja kaavatiedot, ja täydentää osan tiedoista valmiiksi. Tiedot siirtyvät rakennuslupien käsittelysovelluksiin ja dokumenttienhallintajärjestelmiin automaattisesti. Ratkaisumme ovat yhteentoimivia myös keskenään. Tekla Civilin pinta- ja rakennemallit on mahdollista julkaista Tekla Structuresin rakennemallissa ja päinvastoin. Sähköverkonsuunnittelijat näkevät verkkoa suunnitellessaan kaukolämpöverkoston, ja tuoteliitoksella on mahdollista tuoda samaan aikaan näkyville myös vesihuoltoverkoston tiedot.


10

> Tekla Suunta 2011

Fortum tehostaa jakeluverkon suunnittelua Tekla toimittaa Tekla Solution -kokonaisuuden sähköverkon pitkän aikavälin suunnitteluun Fortumille. Ohjelmistoratkaisu sisältää verkon uudistamisinvestointien suunnittelua tehostavat työkalut sähköverkon luotettavuuden analysoimiseksi ja elinkaarikustannusten laskemiseksi. ”Sähkönjakelu on säänneltyä toimintaa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen sääntelyn puitteissa. Toimintamme painopistealueisiin kuuluu muun muassa jakeluverkon sähkön laadun ja luotettavuuden varmistaminen. Koska verkko on vanhenemassa ja sitä kautta korvausinvestointien tarve on kasvamassa, verkon suunnittelua on mietittävä kokonaisvaltaisesti. Tällä varmistetaan, että verkko vastaa tulevaisuuden vaatimuksia”, kertoo sähköverkon investointi- ja kunnossapitoyksikön prosesseista ja sovelluksista vastaava Mikael Mickelsson Fortumin Electricity Solutions and Distribution -divisioonasta. ”Tunnemme jakeluverkon nykytilan, mutta Teklan ratkaisuun kuuluvat jakeluverkon luotettavuuden analysointityökalut ja elinkaarikustannusten laskentatyökalut antavat meille aiempaa tehokkaammin täsmällistä tietoa suunniteltujen muutosten vaikutuksista. Investoinnit voidaan kohdentaa parhaalla

”Investoinnit voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla voimme tehostaa itse suunnittelutyötä.”

Fortum omistaa, käyttää ja kehittää paikallista ja alueellista jakeluverkkoa ja toimittaa sähköä 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Nyt hankittu Teklan ratkaisu otetaan käyttöön Suomessa ja Ruotsissa, reilun 1,5 miljoonan asiakkaan toimialueella. Fortumin investoinnit sähköverkkoihin vuonna 2010 olivat 213 miljoonaa euroa.

mahdollisella tavalla ja samalla voimme tehostaa itse suunnittelutyötä. Analysoidun tiedon pohjalta voimme laatia hyvät suunnitelmat tavoiteverkosta eli siitä mallista, jollaisena näemme jakeluverkon 10–30 vuoden päästä.” Teklan luotettavuuden analysointityökaluja käytetään sekä nykyisiä että tulevia verkostoja koskevien laskelmien suorittamiseen. Työkaluilla voidaan sekä laskea että tehdä vertailuja erilaisten verkostoskenaarioiden välillä. Toimitettava ratkaisu perustuu Teklan aktiiviseen osallistumiseen alan tutkimushankkeissa sekä pitkäjänteiseen ja jatkuvaan kehitystyöhön yhdessä asiakkaiden kanssa. Saadut tulokset kertovat, missä verkon heikot kohdat ovat ja missä kaikkein todennäköisimmin tulee ongelmia. Tämän tiedon pohjalta voidaan tehdä vaihtoehtoisia investointisuunnitelmia ja valita niistä optimaalisin. Loppukäyttäjälle tämä näkyy parhaimmillaan siten, että sähkönjakelun häiriöt vä henevät ja rajautuvat pienemmälle alueelle. Teksti: Joonas Vartiainen

Tampereen katuvaloissa ei ylläpitohuolia Tampereen kaupungin katuvaloja koskevat palautteet ja niiden käsittely sekä katuvalojen kunnossapidon työnohjaus hoidetaan Tekla Palautteella. Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisyksikkö tilasi muutama vuosi sitten Gerakolta Teklan palautejärjestelmän SaaS-palveluna. ”SaaS-palvelun (Software as a Service, ohjelmistot palveluina) hyviin puoliin kuuluu se, että palvelun tuottaja vastaa järjestelmän omistamiseen liittyvistä asioista kuten laitteista ja ylläpidosta, joten me pärjäämme vähemmillä resursseilla”, kertoo Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Mika Heikkilä. Teklan myyntipäällikkö Jukka Leppänen ja Gerakon toimitusjohtaja Seppo Järvi kertovat, että SaaS-palvelussa asiakas voi keskittyä tietojärjestelmän hyödyntämiseen, kun Gerako vastaa ylläpidosta, ohjelmistojen päivityksistä ja laitteista.

Palautejärjestelmä työnohjauksen välineenä Tampereen Vera Oy on verkonrakennukseen ja verkon kunnossapitoon sekä ulkovalaistukseen erikoistunut urakointiyhtiö. Tampereen Vera käyttää päivittäin Tampereen kaupungin ti-

laamaa palautejärjestelmää katuvalojen kunnostuksessa työnohjauksen välineenä. Rakennuspäällikkö Ville Aalto Tampereen Verasta kertoo, että palautejärjestelmästä on kehitetty asiakkaan toiveita kuunnellen työnohjauksen väline. Palautejärjestelmässä on muun muassa töiden kiireellisyysluokitukset. ”Saamme myös laskutuksessa tarvittavat tiedot järjestelmästä”, Aalto huomauttaa. ”Suurin hyöty palautejärjestelmästä tulee urakoitsijalle siitä, että asentaja voi työskennellä ja seurata vikalistaa kentällä itsenäisesti. Kun asentaja on korjannut kohteen, hän kuittaa työn tehdyksi, jolloin muut asentajat näkevät reaaliaikaisen tilanteen”, Aalto kertoo. Gerako Oy ja Tekla ovat rakentaneet Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisujen SaaS-palvelun tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyössä Tekla on järjestelmäkehittäjä ja Gerako SaaS-palvelun  tuottaja. Teksti: Sari Putkonen

> Lisää aiheesta: www.tekla.com/suunta11


11

KOLUMNI

Going Underground Sata vuotta sitten yhteiskuntamme sähköistymisen alkaessa ihmisten ja tärkeimpien sähkövoimajärjestelmien komponenttien eliniät olivat miltei samat. Ensin mainittu on sittemmin noussut jonkin verran, mutta kuten me ihmiset, myös voimajärjestelmät ja muu itsestäänselvyytenä pitämämme infrastruktuuri kamppailee suurten muutosten kanssa. Näihin muutoksiin lukeutuvat niin taloudelliset suhdannevaihtelut, yritysten ja teollisuudenalojen nousut ja tuhot, kuin myös muodin ja trendien muuttuminen. Infrastruktuuritoimialan haasteena on paitsi maksimoida suurilla investointikuluilla hankittujen laitteiden käyttöikä ja tehokas käyttö, myös selviytyä kysynnän vaihtelusta ja muuttuvista suunnittelutavoitteista joustavasti ja riittävän hyvin. Esimerkiksi luotettava, mukailtava ja ohjattu virtajärjestelmä luo mahdollisuuksia innovaatioille, liiketoiminnalle ja eri toimialojen menestykselle. Yrittäjien ja kaupallisten yritysten motiiveja palvelee parhaiten infrastruktuuri, jolla on pitkän aikavälin visio ja jonka ylläpitäjän pääasiallisena kannustimena eivät ole lyhytaikaiset voitot. Usein huomioidaan varsin aiheellisesti, että nykyisen infrastruktuurin vanheneminen vaikeuttaa nopeaa nykyisiin haasteisiin sopeutumista, mutta toisaalta on myös sille hyödyksi. Näihin haasteisiin liittyy kasvava korkealaatuisten palveluiden kysyntä, esteettiset seikat sekä ihmisen jalanjäljen pienentäminen tässä ekosysteemissä, jossa olemme etuoikeutettuja elämään. Energialiiketoiminnassa pyrkimys on kohti joustavampia verkostoja, jotka mahdollistavat hajautetun tuotannon siellä, missä se on järkevää, todennäköisen siirtymisen sähköautopohjaiseen liikenteeseen tulevaisuudessa, myös kyvyn kestää suuren mittaluokan myrskyjä ja jatkaa jakelua paikallisten vikojen ja laitevaurioiden aikana.

Usean kiertelevänä muusikkona vietetyn vuoden jälkeen Robert John Millar päätyi onnellisesti Suomeen. Hieman yli vuosikymmen sitten hän päätti kouluttautua saadakseen kunniallisen työn. John onnistui suorittamaan sähkötekniikan tohtorin tutkinnon ja viettää nyt yli 36,25 tuntia viikostaan Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululla jahdaten miltei saavuttamatonta optimaalista jakeluverkostoa sekä yrittäen selvittää kuinka paljon maanalaiset kaapelit lämpenevät. Pitkät keskustelut, korpifilosofointi ja nukkuminen vievät hänen lopun aikansa.

Jakeluverkkojen suunnittelussa voi olla tarvetta selkeille toimintaohjeistuksille, vaikka ne eivät aina ole joka suhteessa kustannustehokkaita. Yksinkertaistettujen ratkaisujen sijasta reititysalgoritmien tulisi pohjautua objektiivisiin kriteereihin. Estetiikan ja luotettavuuden takia jakeluverkkoja tulee tietysti jatkossakin asentaa maan alle useissa paikoissa – jopa haja-asutusalueilla. On silti todennäköistä, että kustannusoptimeissa verkostoissa, joissa otetaan myös huomioon kustannukset laajojen myrskyvahinkojen aiheuttamista jakelunkeskeytyksistä, on sekä maakaapeleita että erilaisia ilmajohtoja. Vaikka meidän tuleekin olla avoimia innovaatioille ja uusille teknologioille, yhteiskunnan yleisiä intressejä palvelee parhaiten infrastruktuuri, jota kehitetään tasaisesti ja järkevästi hyödyntäen asianmukaisia suunnittelutyökaluja. Onneksemme näiden työkalujen jatkuva kehittäminen on osa teknillisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaa yhdessä teollisuuden ja sähköyhtiöiden kanssa. Lisäksi, lainatakseni – hieman asian vierestä – The Jamin hienoa kappaletta vuodelta 1980, ”Going Underground” eli maan alle meneminen on todennäköisesti jatkuva ja ongelmallinen teema jakelulinjojen reitityksessä, kun ikääntyviä verkostoja korvataan ja parannetaan. Teksti: John Millar Käännös: Joonas Vartiainen

Kuva: Irfan Özbek


12

> Tekla Suunta 2011

Käyttäjäpäiviltä viimeisintä tietoa ja uusia tuttavuuksia Tekla Infra & Energy -liiketoiminta-alueen markkinointipäällikkö Natasa Anttila-Rautio, mikä tapahtuma on Teklan Käyttäjäpäivät infra- ja energiatoimialoille eli TKP? Käyttäjäpäivät on vuosittain järjestettävä kaksipäiväinen seminaari kotimaan asiakkaillemme. Käyttäjäpäivillä asiakkaamme, toimialojen muut asiantuntijat ja teklalaiset luennoivat infraja energiatoimialojen ajankohtaisista aiheista, ratkaisujemme hyödyntämisestä eri organisaatioissa ja järjestelmiemme uusista ominaisuuksista. Käyttäjäpäivät ovat tapamme luoda kohtaamispaikka, jossa pääsee päivittämään toimiala- ja ohjelmistotietoutensa ja verkostoitumaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtumassa on lisäksi muun muassa erilaisia työpajoja ja luentoja, jotka pureutuvat käytännön työn haasteisiin. Käyttäjäpäivät ovat myös teklalaisille tapa pysyä ajan tasalla asiakkaidemme toiminnasta. Luentojen lisäksi tapahtumassa on oheisohjelmaa: tutustumista isäntäkaupungin organisaatioihin ja yrityksiin, kohtaamispisteitä, joissa teklalaiset esittelevät ratkaisujamme ja vastaavat käyttöä koskeviin kysymyksiin sekä virkistäytymismahdollisuuksia, paikasta riippuen esimerkiksi kiertoajeluita tai urheilullisia aktiviteetteja.

2011

Milloin ensimmäiset Teklan infra- ja energia-alojen käyttäjäpäivät järjestettiin? Olemme löytäneet dokumentaatiota käyttäjäpäivistä vuodelta 1991, jolloin vietettiin Tekla Xpower -päiviä. Onko osanottajakunta muuttunut vuosien varrella? Käyttäjäpäivät oli pitkään suunnattu tietyn tuotteen käyttäjille. Oli Tekla Xpower-, Tekla Xcity-, Tekla Xpipe- ja Tekla Xstreet -päiviä ja niiden yhdistelmiä. Ensimmäinen kaikkien ohjelmistojemme yhteinen tilaisuus järjestettiin vuonna 2009 Kajaanissa, jolloin osanottajia olikin ennätysmäärä. Nämä sadat osallistujat tulevat ympäri Suomea ja ovat edelleen yhtä positiivisen innokkaita oppimaan uutta ja tapaamaan toisiaan. Missä kaikkialla käyttäjäpäiviä on järjestetty? Käyttäjäpäiviä on järjestetty muun muassa Turussa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Viking Mariellalla. Järjestämme seminaareja myös ulkomaisille asiakkaillemme. Olemme olleet esimerkiksi Tallinnassa, Riiassa, Hampurissa ja Östersundissa. Paikkakunnan valinta on vaikeutunut vuosi vuodelta, koska tapahtuma kiinnostaa yhä useampia ja haluamme tarjota kasvavalle joukolle hyvät tilat. Lisäksi haluamme vierailla eri paikkakunnilla ympäri Suomen.


13

2009

2001

2002

2006

Asiakkaidemme kommentteja vuoden 2011 käyttäjäpäivistä ”Oli todella hauskaa ja tuli tutustuttua uusiin ihmisiin! Iltajuhla oli loistava!” ”Käytännön järjestelyt oli jälleen kerran hoidettu erittäin hyvin. Kaikin puolin erittäin mukava tapahtuma. Iso kiitos järjestäjille!” ”Käyttäjäpäivät voisi pidentää yhdellä päivällä. Nyt hyviä luentoja oli päällekkäin ja oli vaikea valita minne meni. Ensikertalaisena yllätyin positiivisesti koko tapahtumasta. Luentomateriaali muistitikun muodossa oli erittäin hyvä idea. Järjestelyt kaiken kaikkiaan olivat onnistuneet ja tapahtumasta jäi todella miellyttävä olo. Kiitos.” ”Mielestäni käyttäjäpäivät oli hyvä kohtauspaikka sekä teklalaisten että muiden yhtiöiden kollegoiden kanssa. Kiitti teille teklalaiset!” Missä järjestetään vuoden 2012 käyttäjäpäivät? Vuoden 2012 käyttäjäpäivät järjestetään Oulussa. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin syksyllä, mutta jo nyt voi käydä osoitteessa > www.tekla.com/TKP12

Tosi Kävijä Palkitaan – osallistu ja voita Olitko mukana käyttäjäpäivillä jo vuonna 1991? Onko kollegasi rutinoitunut TKP-kävijä? Ilmianna itsesi tai kollegasi; lähetä lyhyt tarina käyttäjäpäivien Tosi Kävijästä viimeistään maanantaina 31.10.2011 osoitteeseen tekla.solutions.info@tekla.com. Palkitsemme kolme usein ja/tai varhain Teklan käyttäjäpäivillä vieraillutta yllätyspalkinnoilla. Voittajien tarinat ja nimet julkaistaan marraskuun aikana osoitteessa www.tekla.com/TKP12. Voittajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.

2008

2002

A-Insinöörien Infra-yksikön johtaja Jarmo Kuivanen, millaista oli toimia Tampereella järjestettyjen vuoden 2011 käyttäjäpäivien asiakasisäntänä? A-Insinööreille jäi todella myönteinen mielikuva tilaisuudesta. Erityisesti meitä lämmitti valmisteluiden korkea taso. Koimme, että asiakasisännät otettiin tapahtuman suunnitteluun mukaan heti alusta lähtien, ja saimme olla miettimässä ja kehittämässä ohjelman lisäksi koko tapahtumaa. Kun tapahtuma on hyvin yhdessä valmisteltu, onnistumisen mahdollisuus on paljon suurempi. Minusta käyttäjäpäivät oli napakymppi: ohjelma oli hyvä, väkeä paljon ja yhteistyö Teklan kanssa sujuvaa. Saimme tapahtumasta myös paljon uusia kontakteja. Lisäksi meillä oli tapahtumassa oma ständi, johon satsasimme paljon. Se oli meidän nuorille suunnittelijoillemme mahdollisuus päästä harjoittelemaan tulevia tapahtumia ja messuja varten, ja he olivat innostuneita. Saimme hyviä vinkkejä omaan markkinointiimme ja asiakastilaisuuksiin. A-Insinöörit on mielellään mukana tapahtumissa Teklan kaltaisen, myönteisiä mielikuvia herättävän yrityksen kanssa. Tapahtuman aikana Teklan markkinointi- ja myyntiorganisaatio tulivat myös entistä tutummiksi, mikä lujittaa yhteistyötä entisestään. Panostus käyttäjäpäiviin kannatti ehdottomasti, ja olemme hyvin halukkaita jatkamaan tämänkaltaista yhteistyötä myös  tulevaisuudessa. Teksti: Henna Viinamäki Kuvat: Tekla


14

> Tekla Suunta 2011

Teklasta osa Trimble-konsernia Tekla ja yhdysvaltalainen Trimble Navigation Ltd. allekirjoittivat toukokuun 2011 alussa yhdistymissopimuksen ja Trimble teki julkisen ostotarjouksen Teklan osakkeista. Ostotarjouksen tuloksena Trimble sai omistukseensa 99,46 prosenttia Teklasta. Tämän myötä Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuun alkupuolella. Trimblen tarkoitus on hankkia kaikki Teklan osakkeet. Lisäksi Trimble aikoo hakea Teklan osakkeiden poistamista pörssistä heti, kun edellytykset sille ovat olemassa. Yhdistyminen luo lisää mahdollisuuksia asiakkaille Teklan ja Trimblen olemassa olevat ratkaisut ja tuotteet eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan ne täydentävät toisiaan. Yhteisen laajemman tuotetarjonnan avulla halutaan luoda uusia mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa yhtiöiden nykyisille ja tuleville asiakkaille ympäri maailmaa. Trimble ja Tekla aikovat yhdessä myös kehittää entistäkin parempia ja edistyksellisempiä ratkaisuja eri asiakassegmenttien tarpeisiin.

Mikä Trimble? Trimblen käyttämä teknologia tekee yritysten ja julkishallinnon työntekijöiden työstä merkittävästi tuottavampaa niin työmaalla kuin mobiilisti. Yhtiön ratkaisut keskittyvät paikantamista vaativiin sovelluksiin. Niitä käytetään maanmittauksessa, rakentamisessa, maanviljelyssä, kaluston ja omaisuuden hallinnassa, yleisessä turvallisuudessa ja kartoittamisessa.

Paikantamisteknologioiden, kuten GPS:n, laserin ja optiikan, hyödyntämisen lisäksi Trimblen ratkaisuissa on erityisesti käyttäjän tarpeisiin tehtyjä ohjelmistoja. Langattomia teknologioita käytetään sekä tuomaan ratkaisut käyttäjille että varmistamaan työmaan ja toimiston tiivis yhteistyö. Trimblen tuotteilla on käyttäjiä yli 100 maassa ympäri maailmaa. Henkilöstö yli 20 maassa sekä kattava jälleenmyyjäja jakelukumppanien verkosto palvelevat ja tukevat Trimblen asiakkaita. Vuonna 2010 Trimblen liikevaihto oli 1,3 miljardia dollaria. Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia ja liikevaihto säilyi hyvällä tasolla. Trimblen osake on listattu teknologiapörssi NASDAQissa Yhdysvalloissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1978 ja sen pääkonttori sijaitsee Sunnyvalessa Kaliforniassa. Teksti: Elina Hollo

< Lisätietoja: www.trimble.com


15

> MEILTÄ JA MAAILMALTA Lue lisää aiheista: www.tekla.com/suunta11

Seinäjoen Energia valitsi Teklan ohjelmistoratkaisun kaukolämpöverkolle

Teklan käyttäjäpäivillä yli 630 osallistujaa Tekla Käyttäjäpäivät 2011 -tapahtumaan tammikuun viimeisellä viikolla kokoontui yli 630 osallistujaa energianjakelun, julkishallinnon, infrarakentamisen ja vesihuollon toimialoilta. Ennätyssuuri osallistujamäärä nosti käyttäjäpäivät Suomen suurimpien asiakastapahtumien joukkoon. Tapahtuma järjestettiin Tampereella. Tapahtuman teema, luotettavuus, oli esillä seminaarissa monin eri tavoin. Tietojärjestelmiltä edellytetään luotettavuutta esimerkiksi energianjakelun häiriötilanteissa tai kuntien tarjoamien sähköisten palvelujen käyttäjämäärien kasvaessa. Päivien kattavaan seminaariohjelmaan oli koottu asiakas- ja muita asiantuntijapuheenvuoroja toimialojen ajankohtaisista aiheista. Yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, A-Insinöörit ja Destia.

Seinäjoen Energia Oy on hankkinut Tekla Solution -kokonaisuuden kaukolämpöverkon hallintaan, suunnitteluun ja kunnossapitoon. Ratkaisusta on rajapintoja ulkoisiin asiakastietoja verkostolaskentajärjestelmiin. Seinäjoen Energiassa ja Seinäjoen Vedessä on pitkään hyödynnetty Teklan ohjelmistoratkaisuja sähköverkon sekä vesi- ja viemäriverkostojen hallinnassa. Kaukolämpöratkaisun käyttöönoton myötä yhtiöillä on käytössään yhdenmukainen ratkaisu ja verkostojen tiedot ovat saman katon alla. Yhteinen järjestelmä tuo synergiaetuja, kun järjestelmäosaaminen ja mahdollisuudet resurssien jakamiseen ylittävät yksikkörajat. Kustannuksissa säästetään, kun palvelimet, tietokanta, versiopäivitykset ja taustakartat ovat yhteiset. Seinäjoen Energia otti Teklan kaukolämpöratkaisun käyttöön kevään 2011 aikana. Käyttöönoton tueksi yhtiö hankkii lisäksi Teklalta koulutusta ja konversiopalveluita.

< www.tekla.com/TKP11

Teklan ohjelmistoratkaisu tehostaa Vaasan Veden asiakaspalvelua ja sisäistä tiedonkulkua Vaasan Vesi on ottanut käyttöön Teklan sovelluksen vesijohtoverkoston käytöntukeen. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu ja sisäinen tiedonkulku tehostuvat, kun lähes reaaliaikaisen vedenjakeluverkoston seurannan ansiosta tieto verkoston tapahtumista on välittömästi asiakaspalvelun käytössä. Sovellus helpottaa myös vedenjakelukatkosten suunnittelua ja niiden vaikutusten arviointia. Teklan sovelluksen avulla Vaasan Vesi pystyy vastaamaan nopeasti ja täsmällisesti asiakkaiden tiedusteluihin vedenjakelukatkoksista ja kertomaan katkoksen syyn ja arvioidun keston. Sovelluksen ansiosta asiakaspalvelulla on tieto siitä, johtuuko asiakkaan havaitsema katkos tai häiriö veden laadussa Vaasan Veden omasta toiminnasta vai ulkopuolisesta tekijästä. < www.tekla.com/vaasan-vesi

Kuopion kaupungin uusi paikkatietojärjestelmä Teklalta Kuopion kaupunki on hankkinut Tekla Solution -kokonaisuuden kuntien paikkatiedon hallintaan. Järjestelmävalintaa edelsi hankintalain edellyttämä tarjouskilpailu. Kilpailutettavalle järjestelmälle kuvattiin tavoitteet ja vaatimukset vaatimusmäärittelyssä. Lisäksi kilpailuun osallistuneita tietojärjestelmiä koekäytettiin. - Paikkatietojärjestelmän uudistaminen on meille merkittävä hanke. Kaupungeissa paikkatietoja käytetään esimerkiksi päätöksenteon taustatietoina. Teklan järjestelmä mahdollistaa paikkatietojen hyödyntämisen aiempaa tehokkaammin osana kaupungin muita tietovarantoja, kertoo Kuopion kaupungingeodeetti Jari Kyllönen. Kuopion kaupunki hyödyntää Teklan ratkaisua ennen kaikkea paikkatietojen ylläpidossa. Teklan ratkaisun avulla paikkatietoja voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin eri työtehtävissä.


16

> Tekla Suunta 2011

> MEILTÄ JA MAAILMALTA Lue lisää aiheista: www.tekla.com/suunta11

Kirkkonummi tehostaa paikkatiedon hallintaa Teklan ratkaisulla

Tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita Tekla Infra & Energy teettää vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen arvioidakseen onnistumistaan ja kehittämistarpeitaan. Seuraava tutkimus toteutetaan vuoden 2011 lopussa. Vuoden 2010 kysely lähetettiin lähes 2 200:lle Teklan Infra & Energy -liiketoiminta-alueen asiakkaalle. Tutkimukseen vastasi 686 henkilöä, eli vastausprosentti oli yli 30. Tyytyväisyys Infra & Energyn toimintaan on säilynyt samalla erittäin korkealla tasolla kuin aikaisemminkin. Asiakkaista yhteensä 81 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Infra & Energyn toimintaan yleisesti. 18 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Ainoastaan prosentti asiakkaista on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. Tekla jatkaa toiminnan kehittämistyötä asiakastyytyväisyystutkimusten perustella keskittyen asiakkaiden tärkeimmiksi kokemiin asioihin sekä esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin. Kiitos kaikille vastaajille antamastanne ajasta ja palautteesta. Tervetuloa vastaamaan myös seuraavaan tutkimukseen!

Tekla mukana paikkatietohankkeessa Tihvinässä Tekla osallistui talvella 2010–2011 Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämään EU-hankkeeseen. Hankkeessa luotiin valmiuksia paikkatietoratkaisujen ja -prosessien täydentämiselle luoteisvenäläisessä Tihvinän kaupungissa. Hanke koostui muun muassa tutkimustyöstä ja kahdesta Teklan järjestämästä koulutustilaisuudesta. Tekla vieraili Tihvinässä yhdessä ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Vierailujen aikana tutustuttiin siihen, miten venäläinen kaupunki toimii teknisellä sektorilla: miten kaupunki kerää ja hyödyntää paikkatietoa, paljonko tietoa on numeerisessa muodossa ja minkälaisia ohjelmistoja tiedon käsittelyyn käytetään.

Kirkkonummen kunta on hankkinut Tekla Solution -kokonaisuuden kantakartan tuotantoon, kiinteistöjaotuksen ylläpitoon ja maankäytön suunnitteluun. Hankinta tehostaa kunnan paikkatiedonhallintaa ja kartankäsittelyä. - Kirkkonummella käynnistettiin vuonna 2009 paikkatiedon kehittämisprojekti, jossa päätettiin järjestää kilpailutus kunnan karttatuotantosovelluksesta. Järjestelmähankinnan tavoitteeksi asetettiin muun muassa tiedonkäsittelyn automatisointi niin, että työntekijät voivat keskittyä työssään oleelliseen, paikkatietoinsinööri Aleksi Anttila Kirkkonummelta kertoo. - Vanha järjestelmämme oli tiedostopohjainen ja hallittava aineisto oli tallennettu satoihin eri tiedostoihin. Uudella tietokantapohjaisella järjestelmällä pystymme tehostamaan tiedon- ja laadunhallintaa. Kun tiedot ovat järjestyksessä sähköisessä tietokannassa, se nopeuttaa asioiden selvittämistä ja tehostaa työntekoa huomattavasti. Hankittu kartantuotantosovellus ja tuleva karttojen julkaisu kunnan verkkosivuilla tulevat myös parantamaan Kirkkonummen karttatuotannon laatua. Kunta laajentaa ohjelmistoratkaisuaan myöhemmin katu- ja viheraluerekisterillä sekä pohjatutkimusrekisterillä. - Teklan ohjelmistoratkaisu ja kuntarekisteri ovat paikkatiedon hallintamme perusta. Kun se on kunnossa, myös uusien sovellusten ja sähköisten palveluiden käyttöönotto on mahdollista. Ja sähköisiä palveluja me haluamme tulevaisuudessa tarjota kuntalaisille, Anttila hahmottelee.

Teklan vesihuoltoratkaisun seutukäyttö laajenee Yhä useammat vesihuoltoyhtiöt käyttävät Teklan järjestelmää seutukäytön laajenemisen ansiosta. Uusia seutukäyttöasiakkaita on Lahden seudulla, missä Orimattilan kaupunki sekä Nastolan ja Kärkölän kunnat ovat laajentaneet Lahti Aqua Oy:llä käytössä olevan Teklan vesi- ja viemäriverkostojen verkkotietojärjestelmän seudulliseksi. Teklan ratkaisu korvaa näissä kunnissa useita eri järjestelmiä, joiden tiedot siirretään Lahti Aqua Oy:n Tekla NIS -tietokantaan. Hollolassa järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2008, joten Lahden seudulla Teklan ratkaisu on käytössä viidessä kaupungissa ja kunnassa, joissa on yhteensä noin 158 000 asukasta. Teklan järjestelmien käyttö on laajentunut myös Turun seudulla, missä Kaarinan kaupunki on ottanut Teklan järjestelmän käyttöön Turun Vesiliikelaitoksen seutuasiakkaana. Järjestelmällä hoidetaan näin Turun seudulla yhteensä yli 200 000 kaupunkilaisen vesihuoltoasiat.


17

Energia-alan vaikuttajat kokoontuvat joka toinen vuosi Teklan seminaariin

Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut infra- ja energiatoimialoille

Teklan kansainvälinen seminaari energianjakelualan vaikuttajille järjestettiin edellisen kerran Riiassa Latviassa lokakuussa 2010. Seminaarin teemana oli ”Smart NIS”, älykäs verkkotietojärjestelmä. Esityksissä ja keskusteluissa kuultiin, miten älykkäät sähköverkot (Smart Grids) tehostavat perinteistä verkkoomaisuuden hallintaa. Luennoitsijat kävivät läpi esimerkkejä onnistuneista projekteista ja Teklan verkkotietojärjestelmän hyödyntämisestä älykkäissä sähköverkoissa. Tapahtumassa käsiteltiin myös perinteisen energiaverkoston omaisuudenhallinnan teemoja sekä muuttuvan jakeluverkkoympäristön haasteita. Seuraava kansainvälinen energia-alan seminaari Teklan asiakkaille ja muille kutsuvieraille järjestetään vuonna 2012. < www.tekla.com/TXD10

Tekla on uudistanut Infra & Energy -liiketoiminta-alueensa ohjelmistojen kaupallisen rakenteen, nimeämisen ja markkinaviestin. Infra- ja energiatoimialojen asiakkaille tarjotaan jatkossa Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisuja, jotka kuvastavat aiempaa tuoterakennetta paremmin ohjelmistojen nykyistä asiakaslähtöisyyttä ja modulaarisuutta sekä ohjelmistopohjan yhtenäisyyttä. Uudistus on osa Teklan ohjelmistotarjonnan kehittämistä energianjakelun, julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille. Tekla Solutions -tarjonta tukee asiakasryhmäkohtaisten ratkaisujen myyntiä, kehittämistä ja toimittamista – asioita, joihin Tekla panostaa pitkäjänteisesti. Uudistettu ohjelmistotarjonta edistää Teklan tavoitetta myydä ohjelmistojaan uusille asiakkaille ja uudentyyppisille asiakasryhmille sekä Suomessa että ulkomailla. Teknisesti uudistus liittyy ohjelmistojen luotettavuuden, yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden jatkuvaan kehittämiseen sekä ensiluokkaiseen tukeen asiakkaiden toiminnalle ja prosesseille. Yhä yhtenäisempi ohjelmistopohja edistää näiden osaalueiden vahvistamista myös tulevaisuudessa. Uudistus toteutetaan vuonna 2011 julkaistaviin ohjelmistoversioihin. < www.tekla.com/solutions-infra-ja-energia-aloille


18

> Tekla Suunta 2011

Tietoa Teklasta Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä digitaalisten tietomallien käyttöön siirryttäessä. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on kaksi liiketoiminta-aluetta, Infra & Energy ja Building & Construction. Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille

Infra & Energy -liiketoiminta-alue kehittää Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisuja infra- ja energiatoimialoille. Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut tarjoavat korkealuokkaisia prosessitukityökaluja suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta. Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

Teklan tietomallinnusratkaisut rakennusalalle Building & Construction -liiketoiminta-alue kehittää ohjelmistoja rakentamisen tietomallinnukseen (BIM eli Building Information Modeling). Tekla Structures -ohjelmistolla voi luoda ja Tekla BIMsight -yhteistyösovelluksella yhdistää tarkkoja kolmiulotteisia malleja projektin koosta, materiaaleista tai haasteellisuudesta riippumatta. Teklan ratkaisut kattavat projektivaiheet luonnossuunnittelusta liitos-, elementtija konepajasuunnitteluun, valmistukseen sekä työmaan ohjaukseen. Tekla-malli on aina ajan tasalla, helposti jaettavissa internetin kautta ja hyödynnettävissä hankkeen kaikissa vaiheissa. Siitä voi tulostaa analyysien ja suunnittelun tulokset, piirustukset ja raportit. Mallinnukseen pohjautuva yhteistyö edistää automaatiota, auttaa rakenteiden hahmottamisessa, nopeuttaa hankkeiden läpivientiaikoja, vähentää virheitä ja materiaalihukkaa ja siten rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa – toisin sanoen auttaa rakentamaan parempia rakennuksia.


19

Tekla lukuina • Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa • Tammi-kesäkuussa 2011 liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa, liiketulos 6,2 miljoonaa euroa • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on noin 80 prosenttia liikevaihdosta, asiakkaita 100 maassa • Oma toimisto 15 maassa ja globaali partneriverkosto • Palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, joista noin 200 Suomen ulkopuolella


Käyttäjäpäivät 2012 Energianjakelu, julkishallinto, infrarakentaminen ja vesihuolto

26.-27.1.2012, Oulu www.tekla.com/TKP12

Tekla Suunta 2011 Syksy  

Tekla Suunta on Infra & Energy -liiketoimintayksikön julkaisu energianjakelun, julkishallinnon, infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille...