Page 1

BC

PERAQUA HAPLI TEST KİTİ (CL VE PH) Serbest klor ve pH değerlerini ölçmek için kullanılan kolorimetric skalalı, 20 şer adet yedek hapları ile beraber beyaz kendinden kapaklı test kiti.

Teknik bilgi

Kod

Technical info

Code

Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH

BDZ02

Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH/Br

BDP01

Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH

BDZ01

Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box

BDP02

PERAQUA TABLET TEST KIT (CL & PH) To analyze free chlorine and pH with tablets using colorimetric method. Includes 20 tablets of DPD1 and Phenol Red.

OXYGEN SIVILI TEST KİTİ (CL / PH / BR) Toplam klor, pH ve Brom ölçmek için kullanılan kolorimetrik skalalı, 25cc yedek ölçüm sıvıları ile beraber test kiti. Plastik kutulu.

OXYGEN LIQUID TEST KIT (3 IN 1) To analyze total chlorine, pH and Br parameters with colorimetric scales, 25cc spare agents included. Supplied with plastic blue box.

PİNA SIVILI TEST KİTİ (CL ve PH) Toplam klor, ve pH ölçmek için kullanılan kolorimetrik skalalı, 25cc yedek ölçüm sıvıları ile beraber test kiti. Plastik kutulu.

PİNA LIQUID TEST KIT (2 IN 1) To analyze total chlorine, pH and Br parameters with colorimetric scales, 25cc spare agents included. Supplied with plastic blue box.

OXYGEN SIVILI TEST KİTİ (5 PARAMETRELİ) Toplam klor, pH, Brom, Asit ihtiyacı ve Alkalinite ölçebilen sıvılı test kiti. Yedek sıvıları ve ölçüm açıklamaları ile beraber plastik kutulu havuz suyu analiz kiti.

OXYGEN LIQUID TEST KIT (5 IN 1) Total chlorine, bromine, pH, Acid demand and test kit. Includes 25cc spare solutions, colorimetric chart and instruction paper inside blue plastic box.

OXYGEN TEST ÇUBUĞU (3-Ü-1 ARADA) pH, Serbest Klor ve Brom ölçebilen kolorimetric havuz suyuna daldırmalı test çubukları. Az yer kaplayan, pratik ölçüm aleti.

OXYGEN TEST STRIPS (CL/PH/BR 3 IN 1) To analyze pH, Free chlorine and bromine using colorimetric method by dipping strips to pool water. Easy to handle and storage with small box.

66

Analiz Cl pH Br Asit İhtiyacı Alkalinite

Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH/Br

BDP03

FİYAT PRICE EURO

Paket Box


BC

SIVILI AMONYAK NİTRİT TEST KİTİ Colorimetric sıvılı test kiti. Deney tüpünün bir tarafı amonyak (0,10 - 1,00 ppm), diğer tarafı da nitrit ölçümü için kullanılır. (0,10 - 1,00 ppm) Çevrim Faktörleri: (mg/l NH4+ = NH3 x 1,059) (mg/l N = NH3 x 0,822)

Teknik bilgi

Kod

Technical info

Code

Hassasiyet/Sensivity 0,10 - 1,00ppm Ölçüm NH3 (Amonyak) NO2 (Nitrit)

BDZ03

Hassasiyet/Sensivity 0.5 - 5.0 ppm

BDZ04

AMMONIA NITRIC LIQUID TEST KIT Colorimetric liquid test kit for ammonia and nitric analyses. Scales from 0,10 to 1,00 ppm. Conversion Factors: mg/l NH4+ = NH3 x 1,059, mg/l N = NH3 x 0,822

TOPLAM DEMİR SIVILI TEST KİTİ Suda bulunan Fe+3 iyonlarını Fe+2 ye indirgedikten sonra tümü tayin edilir. Kitin içinde bulunan reaktifler yardımıyla oluşan renk, renk skalası ile karşılaştırılarak ölçüm yapılır. Hassasiyet 0,5 – 5,0 ppm.

Fe+3 ve Fe+2

TOTAL FERRUM LIQUID TEST KIT To analyze ferrum ions after reduction of Fe+3 to Fe+2. Includes reagents and colorimetric scale. Sensitivity from 0,5 to 5,0 ppm. Plastic box.

SİYANÜRİK ASİT SIVILI TEST KİTİ Sudaki siyanürik asit seviyesini ölçmek için kullanılan türbidimetrik test kiti. Toplam 50 seferlik ölçüm ajanı ile beraber. Duyarlılık 20-80ppm.

CYANURIC ASID LIQUID TEST KIT

Hassasiyet/Sensivity 20 - 80 ppm

BDZ05

İdeal Seviye; 30-80 mg/L olmalıdır.

To measure cyanuric acid level in pool water by turbidimetric method. Includes reagent for 50 times measurement. Sensitivity: 20 – 80ppm

HAPLI TEST KİTİ YEDEKLERİ pH ve Klor ölçümünde kullanılan test kiti yedek hapları. Herbir folyo 10 hap içerir. DPD1: Serbest Klor DPD3: Toplam Klor Phenol Red: pH

DPD1 DPD3 Phenol Red

BDS02 BDS03 BDS04

pH Cl AD 40 ALK 10 ALK 20 ALK 30

BDP04 BDP05 BDP06 BDP07 BDP08 BDP09

SPARE TABLETS FOR TEST KITS pH and Chlorine tablet foils to use test kits. DPD1: Free Chlorine DPD3: Total Chlorine Phenol Red: pH

SIVILI TEST KİTLERİ YEDEKLERİ Muhtelif test kitlerinde kullanılan sıvı ajanların 25cc'lik yedekleridir.

LIQUID TEST KIT REAGENTS Various 25cc reagents for colorimetric liquid test kits.

67

FİYAT PRICE EURO

Paket Box

Test Kitleri  

PERAQUA TABLET TEST KIT (CL & PH) Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH Paket/Type Plastik Kutu Plastic Box Cl/pH OXYGEN SIVILI TEST...