Page 1

ÏÎÑÒÀÂÊÈ Êîíçîëè....................................................................... 381 Ïîñòàâêè çà òåëåâèçîð, âèäåî è ìèêðîâúëíîâà ôóðíà................................. 392 Íîñà÷ çà ïàðàïåò............................................. 397 Ðàôòîíîñà÷è.......................................................... 398 Стелажни системи и рафтове....... 402

SUPPORTS

379

supports

www.amig.es

êîíçîëè è ñòîéêè

Self brackets, plates & corner braces............................................................. 381 TV, video, speaker microwave supports............................................. 392 Handrail supports.................................................... 397 Supports for shelves.............................................. 398 Shelves & shelving sets...................................... 402


Íàòîâàðâàíåòî ñëåäâà äà å ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëåíî. Íîñåùèòå åëåìåíòè ñëåäâà äà ñà äîáðå ôèêñèðàíè êúì ñòåíàòà. ÀÌÈÃ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ùåòè â ñëåäñòâèå íà íåïðàâèëíà óïîòðåáà íà àðòèêóëèòå. The weight is meant to be evenly distributed on the supports. Supports must be well fixed to the wall. Amig will not be responsible for any damage caused by wrong use.

ìîíòàæåí úãúë ìîä. 1 corner brace mod. 1 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

A B C

ïîöèíêîâàí zinc plated

20 x 16 x 1,5 30 x 16 x 1,5 40 x 19 x 2 50 x 19 x 2 60 x 19 x 2 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2

375 378 381 384 387 390 393

100 100 100 100 100 50 50

1500 1000 600 500 400 400 250

14833 14834 14835 14836 14837 14838 14839

100 1500 100 1000 100 600 100 500 100 400 50 400 50 250

ìîíòàæåí úãúë ìîä. 3 corner brace mod. 3 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

êîä.

êîä.

A B C

êàäìèðàí bichromated

20 x 16 x 1,5 30 x 16 x 1,5 40 x 19 x 2 50 x 19 x 2 60 x 19 x 2 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2

èíîêñ 18/8 st.steel AISI 304

åïîêñè áÿëî white epoxy

7070 6480 6481 6482 6483 6484 6485

100 1500 100 1000 100 600 100 500 100 400 50 400 50 250

20 x 16 x 1,5 30 x 16 x 1,5 40 x 19 x 2 50 x 19 x 2 60 x 19 x 2 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2

8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783

100 1500 100 1000 100 600 100 500 100 400 50 400 50 250

20 x 16 x 1,5 30 x 16 x 1,5 40 x 19 x 2 50 x 19 x 2 60 x 19 x 2 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2

19943 19944 19945 19946 19947 19948 19949

932 933 934 935 936 937 938

100 100 100 100 100 50 50

1500 1000 600 500 400 400 250

1131 1008 1009 1010 1011 1012 1160

4 4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10

100 100 100 100 50 50 50

100 1500 100 1000 100 600 100 500 100 400 50 400 50 250

19936 19937 19938 19939 19940 19941 19942

4 4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10

100 100 100 100 50 50 50

1500 1200 800 500 400 300

14894 14895 14896 14897 14898 14899

4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 10 10

50 50 50 50 50 50

ïëîñúê úãúë ìîä. 1 flat corner iron mod. 1

www.amig.es

êîä.

40 x 12 x 0,9 50 x 14 x 0,9 60 x 15 x 0,9 80 x 17 x 1 100 x 17 x 1,2 120 x 17 x 1,2

397 400 403 406 409 412

êîä.

A B C

100 100 100 100 50 50

1500 1200 800 500 400 300

14840 14841 14842 14843 14844 14845

100 100 100 100 50 50

381

supports

ïîöèíêîâàí zinc plated

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

ôèíèø finish


ïëîñúê úãúë ìîä. 2 flat corner iron mod. 2 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

êîä.

êîä.

A B C

èíîêñ 18/8 st.steel AISI 304

40 x 12 x 0,9 50 x 14 x 0,9 60 x 15 x 0,9 80 x 17 x 1 100 x 17 x 1,2 120 x 17 x 1,2

êàäìèðàí bichromated

40 x 12 x 0,9 50 x 14 x 0,9 60 x 15 x 0,9 80 x 17 x 1 100 x 17 x 1,2 120 x 17 x 1,2

939 940 941 942 943 944

8784 8785 8786 8787 8788 8789

100 1500 100 1200 100 800 100 500 50 400 50 300

7346 7347 7348 7349 7350 7351

100 1500 100 1200 100 800 100 500 50 400 50 300

100 1500 100 1200 100 800 100 500 50 400 50 300

1013 1014 1015 1016 1161 1162

4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 10 10

50 50 50 50 50 50

ñâúðçâàùà ïëàíêà ìîä. 1 mending plates mod. 1 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

êîä.

A B C ïîöèíêîâàí zinc plated

40 x 16 x 1,5 60 x 16 x 1,5 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2 120 x 19 x 2

100 100 100 100 100

415 418 421 424 427

2000 1000 500 500 400

14846 14847 14848 14849 14850

100 2000 100 1000 100 500 100 500 100 400

ñâúðçâàùà ïëàíêà ìîä. 2 mending plates mod. 2 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

êîä.

êîä.

A B C

èíîêñ 18/8 st.steel AISI 304

40 x 16 x 1,5 60 x 16 x 1,5 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2 120 x 19 x 2

êàäìèðàí bichromated

40 x 16 x 1,5 60 x 16 x 1,5 80 x 19 x 2 100 x 19 x 2 120 x 19 x 2

945 946 947 948 949

100 2000 100 1000 100 500 100 500 100 400

8790 8791 8792 8793 8794

100 100 100 100 100

2000 1000 500 500 400

7352 7353 7354 7355 7356

100 100 100 100 100

2000 1000 500 500 400

1017 1018 1019 1020 1163

4 4 4 4 4

10 10 10 10 10

50 50 50 50 50

ìîíòàæåí úãúë ìîä. 1 corner brace mod. 1

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

382

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ãëàíö polished

100 x 30 x 20

êîä.

394 50 600

www.amig.es


êîíçîëà ìîä. 1 shelf bracket mod. 1

êîä.

êîä.

êîä. 1074 1075 1076 1077 1078 1159 -

2 2 2 2 2 2 -

10 10 10 -

50 50 50 10 10 10 -

100 x 75 125 x 100 150 x 125 175 x 150 200 x 150 225 x 200 250 x 200 300 x 250 350 x 300 400 x 350 450 x 400

(4”x 3”) (5”x 4”) (6”x 5”) (7”x 6”) (8”x 6”) (9”x 8”) (10”x 8”) (12”x 10”) (14”x 12”) (16”x 14”) (18”x 16”)

489 491 493 495 497 501 503 507 509 862 863

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

4394 4397 4400 4403 4406 4409 4412 4415 4418 4421 4424

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

100 x 75 125 x 100 150 x 125 175 x 150 200 x 150 225 x 200 250 x 200 300 x 250 350 x 300 400 x 350 450 x 400

(4”x 3”) (5”x 4”) (6”x 5”) (7”x 6”) (8”x 6”) (9”x 8”) (10”x 8”) (12”x 10”) (14”x 12”) (16”x 14”) (18”x 16”)

189 190 191 192 193 195 196 198 199 860 861

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

4393 4396 4399 4402 4405 4408 4411 4414 4417 4420 4423

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

40 40 25 25 30 30 25 45 40 40 35

åïîêñè êàôÿâî brown epoxy

100 x 75 125 x 100 150 x 125 175 x 150 200 x 150 225 x 200 250 x 200 300 x 250 350 x 300 400 x 350 450 x 400

(4”x 3”) (5”x 4”) (6”x 5”) (7”x 6”) (8”x 6”) (9”x 8”) (10”x 8”) (12”x 10”) (14”x 12”) (16”x 14”) (18”x 16”)

693 694 695 696 697 699 700 702 703 864 865

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

4395 4398 4401 4404 4407 4410 4413 4416 4419 4422 4425

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

40 40 25 25 30 30 25 45 40 40 35

ñðåáðèñòî ñèâî silver grey

100 x 75 125 x 100 150 x 125 175 x 150 200 x 150 225 x 200 250 x 200 300 x 250 350 x 300 400 x 350 450 x 400

(4”x 3”) (5”x 4”) (6”x 5”) (7”x 6”) (8”x 6”) (9”x 8”) (10”x 8”) (12”x 10”) (14”x 12”) (16”x 14”) (18”x 16”)

7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

40 40 25 25 30 30 25 45 40 40 35

åïîêñè ÷åðíî matt black epoxy

100 x 75 125 x 100 150 x 125 175 x 150 200 x 150 225 x 200 250 x 200 300 x 250 350 x 300 400 x 350 450 x 400

(4”x 3”) (5”x 4”) (6”x 5”) (7”x 6”) (8”x 6”) (9”x 8”) (10”x 8”) (12”x 10”) (14”x 12”) (16”x 14”) (18”x 16”)

6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

40 40 25 25 30 30 25 45 40 40 35

åïîêñè áÿëî white epoxy

åïîêñè ñèâî grey epoxy

www.amig.es

4365 4366 4367 5667 4368 5668 4369 4370 5669 5670 5671

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

240 240 240 240 240 120 100 100 60 30 30

40 40 25 25 30 30 25 45 40 40 35

383

supports

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

ôèíèø finish


êîíçîëà ìîä. 2 corner brace mod. 2

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

ôèíèø finish

384

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

êîä.

êîä.

2010 2011 2012 1071 1072 1073 1192 1196 -

4 4 2 2 2 2 2 2 -

10 100 10 50 10 50 10 80 10 50 10 10 10 -

90 60 60 35 25 20 40 50 40 75 65

800 500 300 250 250 150 100

1005 1006 1007

4 4 2

10 100 10 50 10 50

90 60 60 35 25 20 40

1404 10 1448 10

50 40

1194 1198

2 2

10 10

50 40

904 968 969 970 1403 1447 3501 3503

50 25 25 20 10 10 6 6

250 250 150 100 50 40 18 12

35 25 20 40 50 40 75 65

4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986

25 25 20 10 10 6 6

250 150 100 50 40 18 12

25 20 40 50 40 75 65

åïîêñè áÿëî white epoxy

30 x 30 (1,2”x 1,2”) 50 x 50 (2”x 2”) 75 x 75 (3”x 3”) 100 x 100 (4”x 4”) 125 x 125 (5”x 5”) 150 x 125 (6”x 5”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 250 (14”x 10”) 400 x 300 (16”x 12”)

1665 1666 1667 902 965 966 967 1402 1446 3500 3502

100 100 50 50 25 25 20 10 10 6 6

800 500 300 250 250 150 100 50 40 18 12

ïîöèíêîâàí zinc plated

30 x 30 (1,2”x 1,2”) 50 x 50 (2”x 2”) 75 x 75 (3”x 3”) 100 x 100 (4”x 4”) 125 x 125 (5”x 5”) 150 x 125 (6”x 5”) 200 x 150 (8”x 6”)

512 100 513 100 639 50 640 50 641 25 642 25 643 20

õðîì chrome plated

250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”)

åïîêñè êàôÿâî brown epoxy

100 x 100 (4”x 4”) 125 x 125 (5”x 5”) 150 x 125 (6”x 5”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 250 (14”x 10”) 400 x 300 (16”x 12”)

åïîêñè ÷åðíî matt black epoxy

125 x 125 (5”x 5”) 150 x 125 (6”x 5”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 250 (14”x 10”) 400 x 300 (16”x 12”)

8078 8079 8080 8081 8082 8083 5569 5570 5571 5572 5573

100 100 50 50 25 25 20 10 10 6 6

800 500 300 250 250 150 100 50 40 18 12

-

www.amig.es


êîíçîëà ìîä. 4 corner brace mod. 4

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

áÿë àëóìèíèé white aluminium

150 x 100 (6” x 4”) 200 x 150 (8” x 6”) 250 x 200 (10” x 8”) 300 x 200 (12” x 8”)

7258 7259 7260 7261

25 150 20 100 10 50 10 40

80 90 110 120

àëóìèíèé ÷åðíî ìàò matt black aluminium

150 x 100 (6” x 4”) 200 x 150 (8” x 6”) 250 x 200 (10” x 8”) 300 x 200 (12” x 8”)

7401 7402 7403 7404

25 20 10 10

150 100 50 40

80 90 110 120

àëóìèíèé ñðåáðèñòîñèâ silver grey aluminium

150 x 100 (6” x 4”) 200 x 150 (8” x 6”) 250 x 200 (10” x 8”) 300 x 200 (12” x 8”)

7397 7398 7399 7400

25 20 10 10

150 100 50 40

80 90 110 120

êîä.

êîíçîëà ìîä. 6 shelf bracket mod. 6

êîä.

êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 (6”x 6”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 300 (14”x 12”)

3519 3520 3521 3522 3523

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

5026 5027 5028 5029 5030

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

35 40 40 30 40

åïîêñè êàôÿâî brown epoxy

150 x 125 (6”x 6”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 300 (14”x 12”)

3524 3525 3526 3527 3528

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

5031 5032 5033 5034 5035

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

35 40 40 30 40

åïîêñè ÷åðíî matt black epoxy

150 x 125 (6”x 6”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 300 (14”x 12”)

3529 3530 3531 3532 3533

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

5036 5037 5038 5039 5040

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

35 40 40 30 40

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 (6”x 6”) 200 x 150 (8”x 6”) 250 x 200 (10”x 8”) 300 x 250 (12”x 10”) 350 x 300 (14”x 12”)

7162 7163 7164 7165 7166

20 20 20 20 20

160 140 100 60 60

35 40 40 30 40

385

supports

www.amig.es

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

ôèíèø finish


êîíçîëà ìîä. 4 shelf bracket mod. 4 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy

120 x 80 150 x 100 200 x 150 250 x 150 300 x 200 350 x 200

(5”x 3.2”) (6”x 4”) (8”x 6”) (10”x 6”) (12”x 8”) (14”x 8”)

3243 3244 3245 3246 3247 3248

20 20 20 20 10 10

100 100 100 80 50 50

100 110 60 60 30 45

÷åðíî ìàò matt black

120 x 80 150 x 100 200 x 150 250 x 150 300 x 200 350 x 200

(5”x 3.2”) (6”x 4”) (8”x 6”) (10”x 6”) (12”x 8”) (14”x 8”)

3255 3256 3257 3258 3259 3260

20 20 20 20 10 10

100 100 100 80 50 50

100 110 60 60 30 45

250 x 150 (10”x 6”)

3252 20 80

60

350 x 200 (14”x 8”)

3254 10 50

45

åëóêñ.çëàòèñòî gold anodized

àëóìèíèåâà aluminium

ñãúâàåìà êîíçîëà ìîä. 8 folding shelf bracket mod. 8 ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

ôèíèø finish åïîêñè áÿëî white epoxy

200 300 400

(8”) (12”) (16”)

5563 10 50 5564 10 40 5565 6 12

50 45 60

õðîì chrome plated

200 300 400

(8”) (12”) (16”)

2077 10 50 2078 10 40 2080 6 12

50 45 60

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

200 300 400

(8”) (12”) (16”)

9965 10 50 9966 10 40 9967 6 12

50 45 60

òðè ïîçèöèè three positions

ñãúâàåìà êîíçîëà ìîä. 3 folding shelf bracket mod. 3 ôèíèø finish

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

åïîêñè áÿëî white epoxy

386

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. 200 300 400

(8”) (12”) (16”)

2045 10 50 2046 10 50 2047 10 30

www.amig.es

65 75 80


ñãúâàåìà êîíçîëà ìîä. 5 folding shelf bracket mod. 5 êîä.

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

300 350 400 450 500

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy

250 300 400 500 600

9805 5774 5775 5776 8369

4 4 4 4 -

16 16 16 16 6

330 260 225 185 150

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

250 300 400 500 600

9806 7459 7460 7461 8370

4 4 4 4 -

16 16 16 16 6

330 260 225 185 150

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

250 300 400 500 600

9807 7383 7384 7385 8371

4 4 4 4 -

16 16 16 16 6

330 260 225 185 150

4932 10 50 4933 10 50 4934 6 24 4935 6 12 4936 6 12

75 75 80 80 80

êîíçîëà ìîä. 9 shelf bracket mod. 9

óñèëåíà / reinforced äåáåëèíà: 4 ìì / thickness: 4 mm

äåêîðàòèâíà êîíçîëà ìîä. 2 ornamental shelf bracket mod. 2 ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy

100 x 75 150 x 125 200 x 150 250 x 200

(4” x 3”) (6” x 5”) (8” x 6”) (10” x 8”)

8193 8194 8195 8196

10 100 10 70 10 80 10 50

75 90 100 100

ìåñèíãîâàíà/ëàê brass plated varnished

100 x 75 150 x 125 200 x 150 250 x 200

(4” x 3”) (6” x 5”) (8” x 6”) (10” x 8”)

1257 1258 1259 1260

10 100 10 70 10 80 10 50

75 90 100 100

100 x 75 (4” x 3”) 150 x 125 (6” x 5”) 200 x 150 (8” x 6”) 250 x 200 (10” x 8”)

200 201 202 203

10 10 10 10

100 70 80 50

75 90 100 100

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîíçîëà ìîä. 10 shelf bracket mod. 10

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8825 10 8826 10 8827 10

60 60 40

105 75 65

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8831 10 60 8832 10 60 8833 10 40

105 75 65

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8828 10 8829 10 8830 10

60 60 40

105 75 65

äåáåëèíà: 2,5 ìì / thickness: 2,5 mm www.amig.es

387

supports

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

êîä.

ôèíèø finish


êîíçîëà ìîä. 11 shelf bracket mod. 11 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8834 10 60 8835 10 60 8836 10 40

150 110 60

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8840 10 8841 10 8842 10

60 60 40

150 110 60

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8837 10 60 8838 10 60 8839 10 40

150 110 60

äåáåëèíà: 2,5 ìì thickness: 2,5 mm

êîíçîëà ìîä. 12 shelf bracket mod. 12

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8843 10 8844 10 8845 10

60 60 40

110 105 90

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8849 10 8850 10 8851 10

60 60 40

110 105 90

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 125 200 x 150 250 x 200

8846 10 8847 10 8848 10

60 60 40

110 105 90

äåáåëèíà: 2,5 ìì thickness: 2,5 mm

êîíçîëà ìîä. 13 shelf bracket mod. 13

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

200 x 200 x 20

9955 10

60

50

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

200 x 200 x 20

9956 10

60

50

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

200 x 200 x 20

9957

10 60

50

òðè ìîíòàæíè ïîçèöèè possibility to install the bracket in 3 different positions

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

äåáåëèíà : 1,2 mm thickness: 1,2 mm

388

www.amig.es


êîíçîëà ìîä. 14 shelf bracket mod. 14 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

200 x 140 250 x 175 300 x 200 200 x 140 250 x 175 300 x 200 200 x 140 250 x 175 300 x 200 200 x 140 250 x 175 300 x 200

êàôÿâî brown åïîêñè ÷åðíî black epoxy ÷åðâåíî red

êîä. 10486 10490 10494 10487 10491 10495 10488 10492 10496 10489 10493 10497

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

60 40 40 60 40 40 60 40 40 60 40 40

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

êîíçîëà ìîä. 20 shelf bracket mod. 20 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 150 12346 10 200 x 200 12349 10

60 40

110 80

150 x 150 12348 10 200 x 200 12351 10

60 40

110 80

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 150 12347 10 200 x 200 12350 10

60 40

110 80

äåáåëèíà: 2,5 ìì thickness: 2,5 mm

êîíçîëà ìîä. 21 shelf bracket mod. 21 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 12352 10 200 x 150 12355 10 250 x 200 12358 10

60 60 40

300 225 225

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 12354 10 200 x 150 12357 10 250 x 200 12360 10

60 60 40

300 225 225

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 125 12353 10 200 x 150 12356 10 250 x 200 12359 10

60 60 40

300 225 225

äåáåëèíà: 2,5 ìì thickness: 2,5 mm

êîíçîëà ìîä. 22 shelf bracket mod. 22 êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 125 12361 10 200 x 150 12364 10 250 x 200 12367 10

60 60 40

195 180 150

ñðåáðèñòîñèâî silver grey

150 x 125 12363 10 200 x 150 12366 10 250 x 200 12369 10

60 60 40

195 180 150

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

150 x 125 12362 10 200 x 150 12365 10 250 x 200 12368 10

60 60 40

195 180 150

äåáåëèíà: 2,5 ìì thickness: 2,5 mm www.amig.es

389

supports

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

ôèíèø finish


êîíçîëà ìîä. 23 shelf bracket mod. 23 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

150 x 150

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

14991 10 40

30

150 x 150 14992 10 40

30

êîíçîëà ìîä. 24 shelf bracket mod. 24 êîä.

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

170 x 170 x 30 x 4 220 x 220 x 30 x 4

14997 4 14994 4

16 16

180 150

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

170 x 170 x 30 x 4 220 x 220 x 30 x 4

14998 4 14995 4

16 16

180 150

øëàéôàí íèêåë brushed nickel

170 x 170 x 30 x 4 220 x 220 x 30 x 4

14996 4 14993 4

16 16

180 150

óñèëåíà reinforced

äåáåëèíà: 4 mm thickness: 4 mm

êîíçîëà ìîä. 25 shelf bracket mod. 25 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

åïîêñè áÿëî white epoxy

200 x 160 x 30 15206 4 250 x 195 x 30 15003 4 300 x 240 x 30 15000 4

16 16 16

370 330 260

åïîêñè ÷åðíî black epoxy

200 x 160 x 30 15207 4 250 x 195 x 30 15004 4 300 x 240 x 30 15001 4

16 16 16

370 330 260

øëàéôàí íèêåë brushed nickel

200 x 160 x 30 15005 4 250 x 195 x 30 15002 4 300 x 240 x 30 14999 4

16 16 16

370 330 260

óñèëåíà reinforced

äåáåëèíà: 4 mm thickness: 4 mm

êîíçîëà ìîä. 2000 shelf bracket mod. 2000 ôèíèø finish

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

390

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. 120 x 60 x 2 240 x 120 x 2 290 x 150 x 2

9880 10 50 9881 6 24 9882 4 16

www.amig.es

75 65 60


ДЪРВЕНИ КОНЗОЛИ WOODEN SHELF BRACKETS êîíçîëà ìîä. 15-16-17 shelf bracket mod. 15-16-17

mod.17

mod.16

ôèíèø finish

ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm.

áóê beech

15

15 10

200 x 150 x 18 x 11 10679 10 200 250 x 200 x 18 x 11 10680 10 200

16

30 15

200 x 150 x 23 x 12 10681 10 160 250 x 200 x 23 x 12 10682 10 120

17

60 45

200 x 150 x 28 x 16 10683 10 120 250 x 200 x 28 x 16 10684 10 80

mod.15

êîíçîëà ìîä. 18 shelf bracket mod. 18 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

áîð pine

230 x 170 x 35 x 15 280 x 230 x 35 x 15 320 x 280 x 35 x 15

áóê beech

êîä.

10685 10 10686 10 10687 10

40 40 30

90 95 105

230 x 170 x 35 x 15 10688 10 280 x 230 x 35 x 15 10689 10 320 x 280 x 35 x 15 10690 10

40 40 30

90 95 105

êîíçîëà ìîä. 19 shelf bracket mod. 19 ôèíèø finish áóê beech

ðàçìåðè ìì. êîä. sizes mm. 200 x 125 10691 10 160 250 x 150 10692 10 120 300 x 200 10693 10 80

75 60 45

ñêðèò íîñà÷ ìîä. 20 concealed support mod. 20

1505 1506 9961 9962

êîä.

20 100 20 100 10 50 10 50

2004 2 2005 2

ôèíèø finish

50 50

80 65 35 30

êàäìèðàí bichromated Ô íîñà÷: Ø bar: Ô ðåçáà : Ø thread bar: îáùà äúëæèíà: total lenght: äúëæèíà ðåçáà: thread lenght:

www.amig.es

10 10

9 10 150, 190, 250, 300 50

391

supports

150 190 250 300

êîä.

êîíçîëè è ñòîéêè

ðàçìåðè ìì. sizes mm.


ñòîéêà çà òåëåâèçîð ìîä. 100 T.V. support mod. 100 ôèíèø finish

êîä.

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

3178

1

6

7363

1

6

3179

1

6

ìàêñèìàëíî íàòîâàðâàíå: max. weight:

30 kg. 30 kg.

ñ ðåãóëèðóåì íàêëîí äî 9°. adjustable inclination of platform of up to 9°. êîìïëåêò ñ êðåïåæíè åëåìåíòè, äâîéíîëåïÿùè ëåíòè è èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ including accessories bag with fixing items, assembly instructions and adhesive sheets by both sides.

ñòîéêà çà òåëåâèçîð ìîä. 200 T.V. support mod. 200 ôèíèø finish åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

3180

1

6

7364

1

6

3181

1

6

ìàêñèìàëíî íàòîâàðâàíå: max. weight:

30 kg. 30 kg.

ñ àðòèêóëèðàíî ðàìî è çàâúðòàíå íà 180° with folding arm and angle 180° ñ ðåãóëèðóåì íàêëîí äî 9° adjustable inclination of platform of up to 9° êîìïëåêò ñ êðåïåæíè åëåìåíòè, äâîéíîëåïÿùè ëåíòè è èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ including accessories bag with fixing items, assembly instructions and adhesive sheets by both sides.

ñòîéêà çà òåëåâèçîð ìîä. 250 extensible T.V. support mod. 250 ôèíèø finish

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

2369

1

6

7365

1

6

2370

1

6

ìàêñèìàëíî íàòîâàðâàíå: max. weight:

60 kg. 60 kg.

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

èçòåãëÿùà ñå ïëàòôîðìà 310 - 440 ìì. extensible platform 310- 440 mm.

392

www.amig.es


ñòîéêà çà òåëåâèçîð ìîä. 110 T.V. support mod. 110 ôèíèø finish

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

9835

1

6

9836

1

6

9837

1

6

ìàêñèìàëíî íàòîâàðâàíå: max. weight:

60 kg. 60 kg.

ñòîéêà çà òåëåâèçîð ìîä. 210 T.V. support mod. 210 ôèíèø finish

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

9838

1

6

9839

1

6

9840

1

6

ìàêñèìàëíî íàòîâàðâàíå: max. weight:

60 kg. 60 kg.

ñòîéêà çà âèäåî/DVD ìîä. 400 video/DVD support mod. 400

ôèíèø finish

åïîêñè áÿëî white epoxy ñðåáðèñòî ñèâî silver grey åïîêñè ÷åðíî black epoxy

êîä.

2449

1

6

10396

1

6

2450

1

6

393

supports

www.amig.es

êîíçîëè è ñòîéêè

ñúâìåñòèìà ñúñ ñòîéêà çà tv ìîä. 100, 200 è 250 fits beneath amig tv supports mod. 100, 200 y 250


конзола за LCD мод. 211 LCD bracket mod. 211 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

стомана сребро silver steel

10-22”

êîä.

18926

1

6

цветна кутия coloured box òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight: 20 kg включени винтове М5 и М6 / screw M5 and M6 included

конзола за LCD мод. 212 LCD bracket mod. 212 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

стомана сребро silver steel

≤37”

êîä.

18927

1

6

цветна кутия coloured box òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight: 35 kg включени винтове М5 и М6 / screw M5 and M6 included

конзола за LCD мод. 213 LCD bracket mod. 213 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

стомана сребро silver steel

≤37”

êîä.

19976

1

6

функция за наклон и завъртане / tilt & swiwel function цветна кутия /coloured box òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight: 30 kg

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

включени винтове М5 и М6 / screw M5 and M6 included

394

www.amig.es


конзола за LCD мод. 214 LCD bracket mod. 214 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

стомана сребро silver steel

≤37”

êîä.

19977

1

6

функция за наклон и завъртане / tilt & swiwel function цветна кутия /coloured box òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight: 30 kg включени винтове М5 и М6 / screw M5 and M6 included

âúðòÿùà ñå ïîñòàâêà ìîä. 300 swivel plate mod. 300

cod.4505

ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

÷åðíî black

Ø 250 Ø 400

êîä.

4505 4506

1 1

12 12

4

16

cod.4506

ìåòàëíà âúðòÿùà ñå ïîñòàâêà ìîä. 350 metallic swivel plate mod. 350

÷åðíî black

237 x 237

êîä.

12207

395

supports

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

www.amig.es

ôèíèø finish


êîíçîëà ðåãóëèðóåìà ìîä. 7 bracket mod. 7 adjustable ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

áÿë àëóìèíèé white aluminium

300 a 370 x 200 (12 “ to 14,8” x 8”) 380 a 450 x 200 (15,2” to 18” x 8”) 300 a 370 x 200 (12 “ to 14,8” x 8”) 380 a 450 x 200 (15,2” to 18” x 8”) 300 a 370 x 200 (12 “ to 14,8” x 8”) 380 a 450 x 200 (15,2” to 18” x 8”)

àëóìèíèé ÷åðíî ìàò matt black aluminium

àëóìèíèé ñðåáðèñòîñèâî silver grey aluminium

êîä. 2108

1

10

3511

1

6

2109

1

10

3512

1

6

9963

1

10

9964

1

6

êîìïëåêò ñ äþáåëè, âèíòîâå, ãàéêè, øàéáè, äâîéíîçàëåïâàùè ëåíòè including anchors, screws, nuts, washers and adhesive sheets by both sides.

òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight 40 kg

ñòîéêà çà ìèêðîâúëíîâà ïå÷êà ìîä. 500 microwave support mod. 500 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

бяла стомана white steel стомана черно мат matt black steel

360 a 450 x 220 mm. (14” to 18” x 8,5”) 360 a 450 x 220 mm. (14” to 18” x 8,5”)

сива стомана silver grey steel

êîä.

2659

1

6

2660

1

6

360 a 450 x 220 mm. 10397 (14” to 18” x 8,5”)

1

6

òîâàðîíîñèìîñò / maximum weight 40 kg

ñòîéêà çà òîíêîëîíè ìîä. 450 speaker support mod. 450 ôèíèø finish

åïîêñè ÷åðíî black epoxy ñðåáðèñòîñèâî silver grey

êîä.

8853

1

6

8852

1

6

êîìïëåêò ñ êðåïåæíè åëåìåíòè è èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ included fixing items and assembly instructions

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

2 áðîÿ â îïàêîâêà 2 pieces per box регулиране на размера от 18 до 34см adjustable size from 18 to 34 cm òîâàðîíîñèìîñò 12 kg maximum weight: 12 kg

396

www.amig.es


íîñà÷ çà ïåðèëà ìîä. 21 handrail support mod. 21 ôèíèø finish

êàäìèðàí bichromated ÷åðíî black painted

êîä.

4713 20 100 5542 20 100

íîñà÷ çà ïåðèëà ìîä. 22-23 handrail support mod. 22-23 ôèíèø êîä. finish

ìîä. mod.

êîä.

ìåñèíã õðîì ãëàíö 9960 10 brass chrome plated ìåñèíã ëàê 4890 10 solid brass varnished ñòàð ìåñèíã 6474 10 antique brass

22

40 40

1

10

50

2462

1

10

50

40

ìåñèíã õðîì ìàò 5362 10 40 satin nickel brass

23

2438

íîñà÷ çà ïåðèëà ìîä. 24-25-26 handrail support mod. 24-25-2626 ôèíèø finish

ìîä. mod.

24

25 26

êîä.

ñòàð ìåñèíã 6116 10 antique brass plated èíîêñ 18/8 6475 10 stainless steel AISI 304

60

6541 10

60

åïîêñè ÷åðíî ìàò matt black epoxy

êîä.

êîä.

17582 1

10

50

10

50

60 2918

1

19221 10

60

397

supports

www.amig.es

êîíçîëè è ñòîéêè

ñ äþáåëè with anchors


íîñà÷ çà ïåðèëà ìîä. 27 handrail support mod. 27 ôèíèø finish ìåñèíã ëàê solid brass varnished ìåñèíã õðîì ìàò satin nickel brass

êîä. 10470 10 60 10471 10 60

øèíà ìîä. 4000-4100 upright mod. 4000-4100 mod.4000

mod.4100

ìîä. mod.

ôèíèø finish

ðàçìåðè cì. sizes cm.

4000

àëóìèíèé åëóêñ çëàòèñòî gold anodized aluminium

200

3539

-

20

àëóìèíèé åëóêñ ñðåáðèñòî silver anodized aluminium

150

3597 -

20

200

3598 -

20

ëóìèíèé åëóêñ çëàòèñòî gold anodized aluminium

100

3542 -

20

150

3543 -

20

200

3544 -

20

300

3546 -

20

àëóìèíèé åëóêñ ñðåáðèñòî silver anodized aluminium

250

3604 -

20

4100

MOD.4000

MOD.4100

êîä.

ðàôòîíîñà÷ ìîä. 4500 bracket mod. 4500 ôèíèø finish àëóìèíèé åëóêñ çëàòèñòî gold anodized aluminium àëóìèíèé åëóêñ ñðåáðèñòî silver anodized aluminium

êîä.

3547 100 600 3606 100 600

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

çà íîñåùè øèíè ìîä. 4000 è 4100 valid for upright mod. 4000 and 4100

398

www.amig.es


ðàôòîíîñà÷ ìîä. 31-32 support for shelves mod. 31-32 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

31 çàõâàò äî 10 ìì. up to 10 mm.

32

çàõâàò äî 6 ìì. up to 6 mm.

311

ôèíèø finish

êîä.

êîä.

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

4946 20 200

2425

2

10

50

4944 20 200

2423

2

10

50

4943 20 200

2422

2

10

50

4945 20 200

2424

2

10

50

6223 20 200

2830

2

10

50

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

5801 20 200

2657

2

10

50

5799 20 200

2655

2

10

50

5802 20 200

2658

2

10

50

5800 20 200

2656

2

10

50

6224 20 200

2831

2

10

50

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

17251 20 200 17253 20 200 17252 20 200 17254 20 200 17255 20 200 mod.31

mod.32

mod.311

30 12 10

25 10 4

30 12 6

A (cm) B (cm) P (Kg)

ðàôòîíîñà÷ ìîä. 33-34 support for shelves mod. 33-34

34

mod.33

mod.34

30 12 10

25 10 4

A (cm) B (cm) P (Kg) www.amig.es

çàõâàò äî 10 ìì. up to 10 mm.

çàõâàò äî 6 ìì. up to 6 mm.

ôèíèø finish

êîä.

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

6504

20 200

2903

2

10

50

6503

20 200

2902

2

10

50

6502

20 200

2901

2

10

50

6506

20 200

2905

2

10

50

6505

20 200

2904

2

10

50

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

6509

20 200

2908

2

10

50

6508

20 200

2907

2

10

50

6507

20 200

2906

2

10

50

6511

20 200

2910

2

10

50

6510

20 200

2909

2

10

50

êîä.

399

supports

33

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

êîíçîëè è ñòîéêè

ìîä. mod.


ðàôòîíîñà÷ ìîä. 35-36 support for shelves mod. 35-36 ìîä. mod.

35

36

A (cm) B (cm) P (Kg)

mod.35

mod.36

30 12 10

25 10 4

ôèíèø finish

êîä.

êîä.

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white çàõâàò äî 10 ìì. ÷åðíî up to 10 mm. black øëàéôàí íèêåë brushed nickel èíîêñ 18/8 stainless st. AISI 304

6705 20 200

2994 2

10

50

6703 20 200

2992 2

10

50

6706 20 200

2995 2

10

50

6704 20 200

2993 2

10

50

6707 20 200

2996 2

10

50

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel èíîêñ 18/8 stainless st. AISI 304

6710 20 200

2999 2

10

50

6708 20 200

2997 2

10

50

6711 20 200

6713 2

10

50

6709 20 200

2998 2

10

50

6712 20 200

6714 2

10

50

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

çàõâàò äî 6 ìì. up to 6 mm.

7291 20 200

7292 20 200

ðàôòîíîñà÷ ìîä. 40-41-42-43 support for shelves mod. 40-41-42-43 ìîä. mod.

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

êîä.

çàõâàò 10 up to 10

åïîêñè áÿëî/white epoxy õðîì/chrome plated ÷åðíî /black øëàéôàí íèêåë /brushed nickel çëàòèñòî/gold

5768 5767 5769 6477 5766

20 20 20 20 20

120 120 120 120 120

2644 2643 2645 2886 2642

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

50 50 50 50 50

çàõâàò 16 up to 16

åïîêñè áÿëî/white epoxy õðîì/chrome plated ÷åðíî /black øëàéôàí íèêåë /brushed nickel çëàòèñòî/gold

4761 4760 4762 6476 4759

20 20 20 20 20

120 120 120 120 120

2410 2409 2411 2885 2408

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

50 50 50 50 50

çàõâàò 25 up to 25

åïîêñè áÿëî/white epoxy õðîì/chrome plated ÷åðíî /black øëàéôàí íèêåë /brushed nickel çëàòèñòî/gold

5772 5771 5773 6478 5770

20 20 20 20 20

120 120 120 120 120

2648 2647 2649 2887 2646

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

50 50 50 50 50

çàõâàò 40 up to 40

åïîêñè áÿëî/white epoxy õðîì/chrome plated ÷åðíî /black øëàéôàí íèêåë /brushed nickel çëàòèñòî/gold

6439 6436 6437 6479 6438

10 10 10 10 10

40 40 40 40 40

2872 2869 2870 2888 2871

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

50 50 50 50 50

41

40

42

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

43

A (cm) B (cm) P (Kg)

400

mod.41

mod.40

mod.42

mod.43

25 15 4

40 20 10

50 30 15

60 40 20

êîä.

www.amig.es


ðàôòîíîñà÷ ìîä. 44 support for shelves mod. 44 ðàçìåðè ìì. sizes mm. çàõâàò äî 12 ìì up to 12 mm.

ôèíèø finish çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

êîä.

êîä.

10502 10

40

10507 1

10

50

10499 10

40

10504 1

10

50

10498 10

40

10503 1

10

50

10500 10

40

10505 1

10

50

10501 10

40

10506 1

10

50

mod.44 A (cm) B (cm) P (Kg)

40 20 10

ðàôòîíîñà÷ ìîä. 51 support for shelves mod. 51

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ôèíèø finish

44 x 42

çëàòèñòî gold õðîì chrome plated áÿëî white ÷åðíî black øëàéôàí íèêåë brushed nickel

çàõâàò äî 20 ìì. up to 20 mm.

êîä.

êîä.

6700 20 120

2989

1

10

50

6698 20 120

6806

1

10

50

6701 20 120

2990

1

10

50

6699 20 120

2988

1

10

50

6702 20 120

2991

1

10

50

50 30 15

www.amig.es

401

supports

A (cm) B (cm) P (Kg)

êîíçîëè è ñòîéêè

mod.51


ÑÒÅËÀÆÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ SHELVING SYSTEM ðàôò ìîä. 4000 shelf mod. 4000 ôèíèø finish

ðàçìåðè cì. sizes cm.

êîä.

áÿëî white

80 x 20 80 x 25 80 x 30

7105 7107 7109

2 2 2

-

2 2 2

êàôÿâî brown

80 x 20 80 x 25 80 x 30

7106 7108 7110

2 2 2

-

2 2 2

÷åðíî black

80 x 20 80 x 25 80 x 30

8892 8893 8894

2 2 2

-

2 2 2

ìîíòàæíà øèíà ìîä. 6000 upright mod. 6000 single ôèíèø finish

ðàçìåðè cì. sizes cm.

A

êîä.

áÿëî white

50 80 100 150 200

14571 14574 7093 7095 7097

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

êàôÿâî brown

50 80 100 150 200

14573 14576 7094 7096 7098

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

÷åðíî black

50 80 100 150 200

14572 14575 8003 8004 8005

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

ñðåáðèñòîñèâ silver grey

50 80 100 150 200

15006 15007 15008 15009 15010

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

200 160 80 80 60 40 200 160 80 80 60 40 200 160 80 80 60 40

íîñà÷ ìîä. 8500-8600 support mod. 8500-8600 single mod. 8500 ôèíèø finish

ðàçìåðè cì. sizes cm.

áÿëî white

15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40

êàôÿâî brown

mod. 8600

êîä.

7071 7073 7075 7077 7079 7081 7072 7074 7076 7078 7080 7082

ôèíèø finish 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5

50 50 50 40 30 30 50 50 50 40 30 30

áÿëî white

êàôÿâî brown

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

ñðåáðèñòîñèâ silver grey

ðàçìåðè cì. êîä. sizes cm. 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40

8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 15021 15022 15023 15024 15025 15026

P = 55 kgs. 402

www.amig.es


àêñåñîàðè çà åäèíè÷åí íîñà÷ accessories for single support ôèíèø finish

êîä.

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

7113

12

10 100

äâîåí êëèï ìîä. 5200 double clip mod.5200 mod. 5200

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

mod. 5300

7114

12

10 100

åäèíè÷åí êëèï ìîä. 5300 single clip mod.5300

ìîíòàæíà øèíà äâîéíà ìîä. 7000 upright mod. 7000 double ôèíèø finish

ðàçìåðè cì. sizes cm.

êîä. cod.

50 80 100 150 200

14577 14580 7099 7101 7103

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

55 55 55 55 55

êàôÿâî brown

50 80 100 150 200

14579 14582 7100 7102 7104

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

55 55 55 55 55

÷åðíî black

50 80 100 150 200

14578 14581 8006 8007 8008

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

55 55 55 55 55

ñðåáðèñòî ñèâ silver grey

50 80 100 150 200

15011 15012 15013 15014 15015

2 2 2 2 2

-

10 10 10 5 5

55 55 55 55 55

403

supports

www.amig.es

áÿëî white

êîíçîëè è ñòîéêè

A


íîñà÷ äâîåí ìîä. 8000-8100 support mod. 8000-8100 double ôèíèø finish

mod. 8000

êîä. cod.

áÿëî white

17 22 27 37 47

7083 7085 7087 7089 7091

2 2 2 2 2

10 10 10 5 5

50 50 30 20 10

êàôÿâî brown

17 22 27 37 47

7084 7086 7088 7090 7092

2 2 2 2 2

10 10 10 5 5

50 50 30 20 10

ôèíèø finish

mod. 8100

ðàçìåðè cì. sizes cm.

ðàçìåðè cì. sizes cm.

êîä. cod.

áÿëî white

17 22 27 37 47

8009 8010 8011 8012 8013

20 120 20 80 20 60 20 40 - 20

êàôÿâî brown

17 22 27 37 47

8014 8015 8016 8017 8018

20 120 20 80 20 60 20 40 20 -

ñðåáðèñòî ñèâ silver grey

17 22 27 37 47

15016 15017 15018 15019 15020

20 120 20 80 20 60 20 40 20 20

P = 55 kgs.

àêñåñîàðè çà äâîåí íîñà÷ accessories for double support ôèíèø finish èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

êîä.

7111

12

10 100

äâîåí êëèï ìîä. 5000 double clip mod.5000 mod.5000

mod.5100

èíîêñ 18/8 stainless steel AISI 304

7112

12

10 100

åäèíè÷åí êëèï ìîä. 5100 single clip mod.5100

âèíòîâå äþáåëè ìîä. 5500 screws-anchors mod. 5500 êîä.

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

7115

20

10 100

ñ ëåïÿùè òàïè with adhesive cover

404

www.amig.es


ðàôòîâå ìîä. 6405-6415 shelf mod. 6405-6415 ðàçìåðè cì. sizes cm.

ôèíèø finish

ìîä. mod.

80 x 80 x 25

ìàõàãîí sapelli áîð pine

6405

56

-

1

6415

57

-

1

õàðàêòåðèñòèêè characteristics

êîä.

2 ìîíòàæíè øèíè õ 80 ñì 2 x 80cm uprigths 6 íîñà÷à 6 supports 12 âèíòà çà ôèêñèðàíå íà ðàôòîâåòå 12 screws to fasten the shelves 10 âèíòà çà ñòåíà ñ äþáåëè è ëåïåíêè 10 wall screws plus anchors and adhesive covers 3 äúðâåíè ðàôòà 3 wooden shelves

ðàôòîâå îò áîð ñ êàôÿâè ìîíòàæíè øèíè è íîñà÷è pine and sapelli shelves with brown uprights and supports

метален щендер мод. 6475 snap shelf mod. 6475 75 kg êîä. 4 рафта 4 shelves 5 рафта 5 shelves

136 cm.

ôèíèø finish

125 kg

19150

-

1

19151

-

1

áÿëî silver white

4 рафта, 75 кг на рафт 4 x DM shelves, max. load 75 Kg each shelf 5 рафта, 125 кг на рафт 5 x DM shelves, max. load 125 Kg each shelf

182 cm.

80 cm.

30 cm.

www.amig.es

40 cm.

405

supports

90 cm.

êîíçîëè è ñòîéêè

монтаж без болтове assembly without bolts


ïðàâîúãúëåí ñòúêëåí ðàôò ìîä. 8000 glass shelf mod. 8000 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ïðîçðà÷åí transparent

600 x 250 x 8 800 x 250 x 8

êîä.

8878 8879

-

4 4

çàîáëåíè êàíòîâå rounded edge ïðåäïàçâàùà îò ñ÷óïâàíå îïàêîâêà breakage resistant carton èäèâèäóàëíà îïàêîâêà individually shrink packed закален tempered

îâàëåí ñòúêëåí ðàôò ìîä. 8100 glass shelf mod. 8100 ôèíèø finish

ðàçìåðè ìì. sizes mm.

ïðîçðà÷åí transparent

600 x 250 x 8 800 x 250 x 8

êîä.

8880 8881

-

4 4

supports

êîíçîëè è ñòîéêè

çàîáëåíè êàíòîâå rounded edge ïðåäïàçâàùà îò ñ÷óïâàíå îïàêîâêà breakage resistant carton èäèâèäóàëíà îïàêîâêà individually shrink packed закален tempered

406

www.amig.es

amig_supports