Page 1


TEISINË LITERATÛRA KODEKSAI IR KOMENTARAI

25,07 Lt

21,80 Lt

29,43 Lt

28,34 Lt

25,07 Lt

LR baudžiamasis kodeksas 2011-09-01

LR baudžiamojo proceso kodeksas 2010-11-15

LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas 2011-05-09

LR civilinis kodeksas 2010-09-20

LR civilinio proceso kodeksas 2011-11-01

21,80 Lt

28,34 Lt

19,62 Lt

20,71 Lt

19,62 Lt

LR darbo kodeksas 2010-01-10

LR bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys teisės aktai 2007-08-01

EB muitinės kodeksas, LR vidaus vandenų transporto, Kelių transporto, Geležinkelių transporto kodeksai 2006-07-24

Lietuvos etikos kodeksai, nuostatai, taisyklės 2006-01-12

LR Konstitucija (lietuvių ir anglų k.) 2007 m.

58,86 Lt

106,82 Lt

95,92 Lt

52,32 Lt

47,96 Lt

LR baudžiamojo kodekso komentaras. I tomas. Bendroji dalis 2004 m.

LR baudžiamojo kodekso komentaras. II tomas. Specialioji dalis 2009 m.

LR baudžiamojo kodekso komentaras. III tomas. Specialioji dalis 2010 m.

LR baudžiamojo proceso kodekso komentaras (V-XI dalys) 2003 m.

LR bausmių vykdymo komentaras (I-V dalys) 2004 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA BAUDÞIAMOJI TEISË

63,22 Lt Kasacinio teismo jurisprudencija. 1 knyga. Baudžiamoji teisė 1995-2005 m.

37,06 Lt Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje 2006 m.

37,06 Lt

34,88 Lt

64,31 Lt

Kasacinio teismo Kasacinio teismo jurisprudencija. jurisprudencija. 2 knyga. Baudžiamojo 3 knyga. Baudžiamojo proceso teisė proceso teisė 1995-2005 m. 2005-2008 m.

37,06 Lt

71,94 Lt

38,15 Lt

19,62 Lt

Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai 2009 m.

Viktimologijos raida ir perspektyvos 2007 m.

38,15 Lt

23,98 Lt

Baudžiamasis procesas Liudytojas ir jo Laisvės atėmimo Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje įtariamojo samprata procesiniai interesai bausmė. Baudžiamosios 2008 m. baudžiamajame politikos, baudžiamieji 2007 m. procese teismai ir vykdymo 2009 m. aspektai 2003 m.

73,03 Lt

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso baudžiamajam teisė kodeksui - 10 metų 2011 m. 2011 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

54,50 Lt

38,15 Lt

21,80 Lt

Kriminalisto žinynas 2006 m.

Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą 2011 m.

Narkotikai ir baudžiamoji atsakomybė 2004 m.

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA CIVILINË TEISË

26,16 Lt

34,88 Lt

78,48 Lt

37,06 Lt

Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588 m.) šeimos teisė 2003 m.

Vaiko teisė į šeimos ryšius 2006 m.

Intelektinės nuosavybės teisė 2010 m.

Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas 2011 m.

100,28 Lt

93,74 Lt

102,46 Lt

129,71 Lt

Civilinis procesas: teorija ir praktika (I tomas) 2005 m.

Civilinis procesas: teorija ir praktika (II tomas) 2006 m.

Civilinis procesas: teorija ir praktika (III tomas) 2007 m.

Civilinis procesas: teorija ir praktika (IV tomas) 2009 m.

45,78 Lt

37,06 Lt

41,42 Lt

54,50 Lt

Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos 2007 m.

Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė 2009 m.

Autorių teisių perdavimo ypatybės 2008 m.

Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje 2010 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA KONSTITUCINË TEISË

58,86 Lt

27,25 Lt

54,50 Lt

22,89 Lt

Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai 2010 m.

Parlamentinė kontrolė. I dalis. Teorija 2010 m.

Parlamentinė kontrolė. II dalis. Praktika 2011 m.

Konstitucinis teismas - teisinės ir istorinės prielaidos 2001 m.

9,81 Lt

20,71 Lt

18,53 Lt

45,78 Lt

Lietuvos Respublikos Konstitucija 2008 m.

Lietuvos Respublikos pilietybė 1918-2001 metais 2002 m.

Lietuvos Respublikos Prezidento statusas ir įgaliojimai 2002 m.

Alternatyvi konstitucinė teisė 2005 m.

23,98 Lt

34,88 Lt

30,52 Lt

30,52 Lt

Konstitucinių įstatymų fenomenas 2004 m.

Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas 2003 m.

Konstitucinės teisės klausimai, kazusai, užduotys 2004 m.

Prezidento apkalta 2003-2004 m. (dokumentų rinkinys) 2005 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA DARBO IR ADMINISTRACINË TEISË

82,84 Lt

41,42 Lt

54,50 Lt

37,06 Lt

Darbo teisė (vadovėlis) 2008 m.

Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos 2007 m.

Darbo ginčai: teorija ir praktika 2010 m.

Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams 2010 m.

26,16 Lt

30,52 Lt

39,24 Lt

45,78 Lt

Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis 2009 m.

Kolektyviniai darbo ginčai 2005 m.

Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva 2004 m.

Materialinė atsakomybė darbo teisėje 2008 m.

47,96 Lt

28,34 Lt

43,60 Lt

39,24 Lt

Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai 2008 m.

Valstybinių aplinkos apsaugos pareigūnų dokumentų rinkinys 2004 m.

Viešojo administravimo teisiniai pagrindai 2011 m.

Statybos rangos sutartis: teorija ir praktika 2010 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA EUROPOS SÀJUNGOS TEISË

32,70 Lt

39,24 Lt

67,58 Lt

39,24 Lt

Europos Sąjungos teisės seminarai 2005 m.

Europos Sąjungos teisė. Seminarai 2006 m.

Europos Sąjungos teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas 2011 m.

Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva 2004 m.

37,06 Lt

46,87 Lt

26,16 Lt

18,53 Lt

Procesas Europos bendrijų teisingumo teisme: preliminarus nutarimas 2005 m.

Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 2010 m.

Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 1997.01.01 - 2001.01.01 2001 m.

Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2001.01.01 - 2002.01.01 2002 m.

21,80 Lt

17,44 Lt

19,62 Lt

41,42 Lt

Europos žmogaus teisių Europos žmogaus teisių Europos žmogaus teisių Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose teismo sprendimai bylose teismo sprendimai bylose teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką prieš Lietuvos Respubliką prieš Lietuvos Respubliką prieš Lietuvos Respubliką 2002.01.01 - 2003.01.01 2003.01.01 - 2004.01.01 2004.01.01 - 2005.07.01 2005.07.01 - 2008.01.01 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2009 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA TARPTAUTINË TEISË

28,34 Lt

29,43 Lt

Tarptautiniai dokumen- Tarptautiniai dokumentai tai 1. Europos Tarybos 2. Lietuvos Respublikos dokumentų rinkinys. teisinio bendradarbiaviTeisinis bendradarmo tarptautinės sutartys biavimas baudžiamosiose 2002 m. bylose. Konvencijos ir papildomi protokolai 2002 m.

41,42 Lt Tarptautiniai dokumentai 6. Europos Sąjungos socialinė teisė. Norminių teisės aktų rinkinys 2004 m.

43,60 Lt

41,42 Lt

28,34 Lt

34,88 Lt

28,34 Lt

Tarptautiniai dokumentai 3. Teisinis bendradarbiavimas civilinėse ir nepilnamečių bylose 2003 m.

Tarptautiniai dokumentai 4. Jungtinių Tautų dokumentų rinkinys. Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji justicija. Standartai ir normos 2004 m.

Tarptautiniai dokumentai 5. Europos Sąjungos teisės aktai. Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 2004 m.

39,24 Lt

30,52 Lt

37,06 Lt

Tarptautinai dokumentai Tarptautiniai dokumentai Tarptautiniai dokumentai Tarptautiniai dokumentai 8. Tarptautinė žmogaus 8. Tarptautinė žmogaus 9. ES sutarties ir sutarties 7. ES Teisė. Steigimo teisių apsauga: Universalūs teisių apsauga: Universalūs dėl ES veikimo suvestinės sutartys ir svarbiausi dokumentai. I tomas dokumentai. II tomas redakcijos vidaus rinkos teisės aktai 2009 m. 2009 m. 2010 m. 2007 m.

37,06 Lt

Tarptautinė teisinė Tarptautinė teisinė pagalba pagalba baudžiamojo baudžiamosiose bylose persekiojimo perdavimas asmenų, įtariamų padarius ir kitos savitarpio teisinės nusikalstamą veiką, pagalbos baudžiamosiose išdavimas baudžiamajam bylose formos persekiojimui 2008 m. 2008 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

29,43 Lt

26,16 Lt

Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimas tolesniam bausmės atlikimui 2007 m.

47,96 Lt

Tarptautinė humanitarinė Tarptautinė laivybos teisė teisė 2009 m. 2004 m.

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


TEISINË LITERATÛRA KITA TEISINË LITERATÛRA

30,52 Lt

41,42 Lt

50,14 Lt

26,16 Lt

43,60 Lt

Žiniasklaidos teisė 2004 m.

Juridinė retorika 2005 m.

Juridinės retorikos pagrindai 2009 m.

Diplomatinė teisė 2003 m.

Teismingumas tarptautiniame civiliniame procese 2007 m.

93,74 Lt

196,20 Lt

73,03 Lt

66,49 Lt

77,39 Lt

Penkių kalbų žodynas. Ekonomika, politika, teisė 2006 m.

Lietuvos sprendimai 1563 2007 m.

Europos teisės istorija 2009 m.

Mokesčių teisė 2011 m.

Lietuvos Valstybės teisės aktai (1918. II. 16–1940. VI. 15) 1996 m.

201,65 Lt

52,32 Lt

45,78 Lt

32,70 Lt

41,42 Lt

Petras Leonas „Raštai“. 3 tomai 2005 m.

Imperatoriaus Justiniano digestai, arba pandektos 2010 m.

Autotransporto priemonių valdytojų teisinė atsakomybė 2010 m.

Konsulinė teisė 2007 m.

Tarptautinis teisingumas ir Lietuva: Lietuvos bylos nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme 2008 m.

Knygas galite įsigyti mūsų knygyne Gedimino pr. 30/1, Vilnius (LR Teisingumo ministerijoje) Tel. nr. (8 5) 2611065 Knygyno darbo laikas: I-V: 08.00-17.00

El. knygyne www.teisineliteratura.lt Užsakymai priimami el.paštu teisineliteratura@tic.lt Telefonu nr. 8 (5) 261 28 06 arba 8 (5) 262 36 50 Tapkite mūsų sekėjais www.facebook.com/teisineliteratura


Litlex – nuolat pildoma ir tobulinama teisės aktų paieškos sistema

Teisės aktų tekstai:

Greita teisės aktų paieška:

• aktualios redakcijos; • tarpinės redakcijos; • originalios redakcijos; • straipsnio ryšiai su įstatymais, LR Vyriausybės dokumentais ir kitais aktais; • loginiai ryšiai, nuorodos į susijusius dokumentus.

• pagal aktų atributus (numerį, instituciją, akto formą, priėmimo datą, publikacijos šaltinį); • raktinius žodžius dokumento tekste, pavadinime; • reikiamos frazės ar žodžių paieška tekste.

Rekomenduojame išbandyti

nemokamai!

Visą informaciją rasite internete adresu www.litlex.lt Užsakymai priimami el.paštu litlex@tic.lt bei nemokamu tel. nr. 8 800 22088

Teisinės literatūros katalogas  
Teisinės literatūros katalogas  

Teisinė literatūra

Advertisement