Page 1

TEMA 7

A PLIC AC ION S DIDÀC TIQU E S , OR G AN ITZ ATIV E S I ADM IN IS TR ATIV E S DE LE S TIC


IM PLIC AC ION S DE LA IN TE G R AC IÓ DE LE S TIC    

1.MARC CURRICULAR Currículum d’EI i primària Competències bàsiques en TIC i competències audiovisuals Documents del centre: PCC, Pla de curs... Programació d’aula. 2.PAPER DEL MESTRE 3. ORGANITZACIÓ


1.MARC CURRICULAR 1.1 Currículum d’EI i primària http://www.xtec.cat/estudis/primaria/curriculum_infantil.htm http://www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees.


1.MARC CURRICULAR COMPETÈNCIES BÀSIQUES (transversals)  Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural  Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre  Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal  Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana


1.MARC CURRICULAR 1.2 Competències bàsiques en TIC: Documents en els quals es proposa determinar quines haurien de ser les competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació que haurien d'assolir l'alumnat en l'ensenyament obligatori:

• La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació (http://www.xtec.net/escola/tec_inf/tic)

• La competència bàsica en educació audiovisual (http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/curriculum.html)


BLOCS DE CONTINGUTS DE LES COMPTENCIES BASIQUES EN TIC • Alfabetització tecnològica: Coneixement i utilització dels aparells a nivell d’usuari. • Instruments de treball intel·lectual: recurs per adquirir nous aprenetatges, edició i creació... • Eina de comunicació:correu electrònic, xat, fòrum... • Control i modelització: dominar algunes accions. Ex: jocs de simulació


CURRICULUM

• CURRÍCULUM

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE PLA DE CURS PROGRAMACIÓ D´AULA


2.PAPER DEL MESTRE • Utilització de les TIC amb els alumnes: integració en la programació, motivació, metodologia (treball per racons, treball per projectes, treball individual, jocs...) i avaluació) exemple de recursos, altres Recursos

• Elaboració de materials: – – – – – –

Programes oberts: jclic. Edició de pàgines web, revistes digitals escolars... Blocs educatius Projectes amb altres escoles. Projectes telemàtics. Clips Educatius etc

• Ús de les TIC en les tasques professionals:

– Preparació de materials. – Comunicació amb altres professionals de l’ensenyament. – Font de cerca i informació.


2.PAPER DEL MESTRE •Formació:

•Formació inicial •Autoformació i Formació Permanent –http://www.xtec.cat/formacio/index.htm •Cursos postgrau i masters.


3.ORGANITZACIÓ • Nombre i tipus d’aparells: – Adquisició de material: Departament d’Ensenyament, aportacions d’altres entitats o empreses. – Distribució, estructuració i funció dels aparells.

• Professorat: – – – – –

Coordinador TIC. Comissió TIC Comissions / intercicles Equip directiu. Claustre.


3.ORGANITZACIÓ • Alumnes:

– Utilització de l’aula d’informàtica: horari escolar i/o extraescolar. – Ordinador a l’aula. – Tipus d’agrupament.

• Tipus d’activitats: – – – –

Curriculars, Lúdiques, Projectes d’escola (web/revista escolar), Projectes amb altres escoles.


Les TIC són suficients? 

Per si mateixes, les TIC no canviaran radicalment els sistemes educatius

És necessari d'uns determinats plantejaments educatius si volem que les TIC esdevinguin una eina innovadora i de canvi real en el sistema educatiu.

...... I EL MESTRE TÉ UN PAPER ESSENCIAL.

Tema7  

Integració de les TIC