seminário cultura viva

Page 1

H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 CDKDH B6E6H 8DC8:>IJ6>H

1


2


3


EG:H>9:CI: 9D 7G6H>A Aj h >c{X^d AjaV YV H^akV >C>HIwG>D 96 8JAIJG6 B B>C>HIGD 9: :HI69D 96 8JAIJG6 ?d d Aj^o H^akV ;ZggZ^gV ?jXV ;ZggZ^gV H:8G:IÛG>D :M:8JI>KD 6a[gZYd BVcZkn H:8G:IÛG>DH HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa 8 a^d Ijg^cd HZXgZiVg^V YZ Eda i^XVh 8jaijgV^h ?dh Aj^o =ZgZcX^V HZXgZiVg^V YZ 6jY^dk^hjVa H^ak^d E^gded 9V"G^c HZXgZiVg^V YV >YZci^YVYZ Z YV 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa 6b g^Xd ?dh 8 gYjaV IZ^mZ^gV HZXgZiVg^V YZ 6gi^XjaV d >chi^ijX^dcVa H^akVcV AjbVX]^ BZ^gZaZh HZXgZiVg^V YZ ;dbZcid Z >cXZci^kd | 8jaijgV GdWZgid <dbZh Yd CVhX^bZcid >CHI>IJ>vÁ:H K>C8JA696H 6D B>C8 >chi^ijid Yd EVig^b c^d =^hi g^Xd Z 6gi hi^Xd CVX^dcVa >E=6C EgZh^YZciZ/ Aj^o ;ZgcVcYd YZ 6abZ^YV 6\ cX^V CVX^dcVa YZ 8^cZbV 6C8>C: EgZh^YZciZ/ BVcdZa GVc\Za ;jcYV d 8VhV YZ Gj^ 7VgWdhV ;8G7 EgZh^YZciZ/ ?dh 6ab^cd YZ 6aZcXVg Z H^akV CZid ;jcYV d 8jaijgVa EVabVgZh ;8E EgZh^YZciZ/ Ojaj 6gV _d ;jcYV d CVX^dcVa YZ 6giZ ;JC6GI: EgZh^YZciZ/ H g\^d BVbWZgi^ ;jcYV d 7^Wa^diZXV CVX^dcVa 7C EgZh^YZciZ/ Bjc^o HdYg YZ 6gV _d 8VWgVa >CHI>IJ>vÀD E6G8:>G6 Egd\gVbV YVh CV Zh Jc^YVh eVgV d 9ZhZckdak^bZcid Ä ECJ9 8ddgYZcVYdgV GZh^YZciZ YV DCJ cd 7gVh^a Z GZegZhZciVciZ GZh^YZciZ Yd ECJ9 @^b 7daYjX GZegZhZciVciZ GZh^YZciZ 6hh^hiZciZ eVgV Egd\gVbVh " BVg^hiZaV 7V^dc^ 6cVa^hiV YZ Egd\gVbV " 8aVjY^V KVaZcojZaV 6hh^hiZciZ YZ Egd\gVbV " <gVo^ZaV H^akZ^gV 8DCH:A=D 8DCHJAI>KD 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 6a[gZYd BVcZkn 6b g^Xd ?dh 8 gYjaV IZ^mZ^gV 6ci c^d 6aW^cd 8VcZaVh GjW^b 7ZgcY ;a^X]icZg 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh 8VcYVXZ HaViZg 8 a^d Ijg^cd 8aVjY^V YZ HdjhV AZ^i d 9Vc^ad B^gVcYV :b^g H^b d HVYZg >YZaZiiZ BjoVgi";dchZXV Ydh HVcidh# >kVcV 7ZciZh ?d d Aj^o H^akV ;ZggZ^gV AZdcVgYd 7d[[ A^V 8VaVWgZ B Z A X^V YZ Dn{ IÉD\ c BVg^V 7Zc^iZh BZhigZ AjbjbWV BdVX^g <VYdii^ CZahdc 9Z AjXV EgZiid EVja =Zg^iV\Z EVja >hgVZa H^c\Zg H g\^d BVbWZgi^ 4

H^akVcV AjbVX]^ BZ^gZaZh H^ak^d E^g ed 9V"G^c

HZXgZi{g^d YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa 8 a^d Ijg^cd

HdaVc\Z BdjgV HjbVnV 9djc^h IVi^VcZ G^WZ^gd II 8ViVa d I]dbVh HigVjhh KVa g^V K^VcV AVWgZV O^aYZaZcZ BZYZ^gdh OdcYV 7Zo

8]Z[Z YZ <VW^cZiZ 6ci c^V BVg^V Yd 8Vgbd GVc\Za

H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6

9^gZidg YZ 6XZhhd V 8jaijgV II 8ViVa d

8ddgYZcV d Yd HZb^c{g^d H88$ B^c8 6cidc^V BVg^V Yd 8Vgbd GVc\Za HjbVnV 8g^hi^cV 9djc^h KVa g^V K^VcV AVWgZV

H:8G:I6G>6 9: 8>9696C>6 8JAIJG6A

8ddgYZcVYdgV \ZgVa YZ 6 Zh :a^ZiZ 7gV\V 8ddgYZcVYdgV \ZgVa YZ BdW^a^oV d Z 6gi^XjaV d YZ GZYZ ?jVcV CjcZh 8ddgYZcVYdgV \ZgVa YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa :aV^cZ Idoo^ :FJ>E: 96 H:8G:I6G>6 ÛakVgd 8VZiVcd 6aZmVcYgZ HVci^cZ 6cV EVjaV GdYg^\jZh 6cYg ^V ;ZgcVcYV 6cZiZ K^YVa 6ci c^V BVg^V Yd 8Vgbd GVc\Za 8VZiVcd GjVh 8Vb^aV EVaVijXX^ 8Vgadh ;^gb^cd 8 a^V 7VgWdhV 8 a^d Ijg^cd 8g^hhdbV^aZ 8VgYdhd 9Vc^ad 6abZ^YV 9Vc^ZaZ BVaVfj^Vh 9VnVccZ I^b iZd 9Zc^hZ H^akV 6gV _d :aV^cZ YV H^akV Idoo^ :aZc^XZ HVcidh :a^ZiZ 7gV\V wa^d 8dgYZ^gd ;ZgcVcYd B^gVcYV ;gZYZg^Xd 8VgZaa^ <Zh^aZcZ E^c]Z^gd GdX]V <^XZaYV H^akV =ZgdcZ^YZ AjXZcV >ZYV EZgZ^gV >hVWZaaZ 6aWjfjZgfjZ ÞiVad G^dh >dcZ NVbVYV ?VcV^cV 8VgkVa]d ?VkV G^WZ^gd ?dh^VcZ HVciVcV G^WZ^gd ?jVcV CjcZh @Vg^cV OV\d @VgaV E^c]Za @aZWZg ;gV\dhd A Y^V 6cYgVYZ A X^V 8Vbeda^cV AjX^VcV Da^kZ^gV YZ HdjoV AjX^Vcd ;Z^idhV Aj^o 6cYgVYZ HVbbVgiVcd BVgXZad GZ\Zh BVg^a X^V ;gVcX^hXV YV H^akV B c^XV @^bjgV CViVa^V 8VZiVcd CZb h^V 6cijcZh DhlVaYd ;Vg^Vh EVWad <dc VakZh EVig X^V ;gVcXd EVjaV HdjoV Eg^hX^aV E^bZciZa GZ\^cV 8 a^V CZid GdWZgiV 8dgYZ^gd GdWZgiV BZad GdWhdc <dbZh GdhVcZ 6X{X^d HVgV] <dc VakZh HiZaaV ;Vg^Vh

9D8JB:CIÛG>D Æ6 K>96 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6Ç 8aVjY^V 7VcYZ^gV YZ BZaad 9Zc^hZ HVbeV^d <jhb d KVa g^V K^VcV AVWgZV BJH:J 96 E:HHD6 6Y ahdc A^bV 9Vc^ad :^_^ HVgV] BVgi^ch ;VaZ^gdh I]^V\d BV_dad B:9>6vÀD : G:A6IDG>6 ]dadc/ hdaj Zh ^ciZ\gVi^kVh 6c_V @Vbe 8Vgda^cV K^Z^gV 9Vk^ 7^bWVii^ ;VW^VcV EgVYd ;{W^d 9ZWdc^ XddgYZcVYdg YV Zfj^eZ >hVYdgV 8gjm c ?dVcV ;V\\^c ? a^d BV\Va] Zh AjXVh 6akZh BVgXZad ;VXX]^cV BVg^VcV BVc[gZY^ BVjgd HdVgZh C]Vc_V G^WZ^gd EVig^X^V Cdii^c\]Vb GZcViV ;adgZci^cd GZcViV OVbWZaad HVgV EdaZiid EJ7A>86vÀD H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/ CDKDH B6E6H 8DC8:>IJ6>H 8ddgYZcV d YV ejWa^XV d 6cidc^V BVg^V Yd 8Vgbd GVc\Za KVa g^V K^VcV AVWgZV H:A:vÀD! DG<6C>O6vÀD : G:K>HÀD 9DH DG><>C6>H KVa g^V K^VcV AVWgZV EGD?:ID :9>IDG>6A 8ZoVg 7^VcX]^ KVa g^V K^VcV AVWgZV 86E6 II 8ViVa d ;DIâ<G6;D ÞiVad G^dh 8Vgn @aZWZg ;gV\dhd Aj^o 6cYgVYZ HVbbVgiVcd II 8ViVa d


5


6


H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 CDKDH B6E6H 8DC8:>IJ6>H

7


8


HJBÛG>D && &( &)

E6O 9: âA:D

&+

B>C>HIGD ?J86 ;:GG:>G6 6EG:H:CI6vÀD 8DCH:A=D 8DCHJAI>KD 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6

&.

EDCIJ6G 6 9>K:GH>969:

'&

EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 Ä EGD?:ID EDCIDH 9: 8JAIJG6

'(

:9J86vÀD : 9>K:GH>969: 8JAIJG6A EGD7A:B6H : E:GHE:8I>K6H

(% (&

EDAÞI>86$EDwI>86/ D H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A

()

DH EDCIDH 9: 8JAIJG6/ JB CDKD AwM>8D E6G6 JB6 EDAÞI>86 9DH ED7G:H : 9D 6BDG

(+

D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/ G>FJ:O6 : 9:H6;>DH C6 <:HIÀD 96H 6I>K>969:H 8JAIJG6>H

(-

H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 8JAIJG6 K>K6

)%

D ;JIJGD ?Û w 6FJ>

)( ),

H6AK: H6AK: 7G6H>A! JB HDC=D >CI:CHD

).

&)# :B6C8>E6vÀD :HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>86 / D DA=6G 9D D7H:GK69DG

*'

HJ7K:GHÀD! G:H>HIÚC8>6! E:GI:C8>B:CID : 8DBE6GI>A=6B:CID

*-

H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/ 6 IG69JvÀD >CI:G8JAIJG6A 8DBD B:ID9DAD<>6

+'

86GID<G6;>6 9DH EDCIDH 9: 8JAIJG6/ CDKDH B6E6H 8DC8:>IJ6>H

EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/ G:;A:MÁ:H HD7G: D 7G6H>A : 6 B:IÛ;DG6 96 6AI:G>969:

IG6CH: : IG6CH>vÀD! IG6K:HH>6 : IG6K:HHJG6H! IGÙCH>ID : IG6CH<G:HHÀD

9


10


E6O 9: âA:D 8VYV \gVbV YZ hdbWgV kVaZ d egZ d YZhhZ hda :higVc]dh Zb b^c]V XVbV e^ciVb YZ VbVgZad dh bZjh aZc ^h :hidj XVb^c]VcYd! bVh VigVkZhhd \gdhhVh eVgZYZh 9V YV hjV _VcZaV hdj bV^h jb ^bWZX^a fjZ XV^j cV gZYZ EgdXjgVcYd V eVo FjZ V \Vhda^cV fjZ^bV HZ bZa]dgVg e^dgV Edg ^hhd ZhhV edWgZoV 6 b^c]V Òa]V cZb ^bV\^cV d fjVcid XjhiV hZg [Za^o 9d djigd aVYd Yd bjcYd Va\j b Xdb V k^YV edg jb ig^o : d iZbed Zhi{ cjWaVYd IdYdh cd bZhbd WVgXd I^gVcYd {\jV YZ XVcZfj^c]V 8dciVcYd fj^cfj^a]Vg^Vh : d ejahd : V WjaV : d Ójmd : V W hhdaV :hi d idYdh W^gjiVh :hi d idYdh W^gjiVh :hi d idYdh W^gjiVh 7^gjiVh 7^gjiVh 7^gjiVh 7^gjiVh

AZigV Z B h^XV/ 8VWZid GdX`Zg V eVgi^g YV YZhXdWZgiV YZ b^c]V Òa]V fjZ d hda [Vo hdbWgV### 8VciVYV | XVeZaV cd 8 gXjad YZ 8dckZg\ cX^V

11


12


D HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV gZkZadj d fjVcid Vh eda i^XVh e Wa^XVh YZhZckdak^YVh eZad B^c^hi g^d YV 8jaijgV XdchZ\j^gVb! bV^h fjZ k^h^W^a^YVYZ! VYfj^g^g Xdch^hi cX^V Z [dg V YZ \Zhi d# :heZX^VabZciZ Xdb d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! ^c^X^Vbdh jbV VWZgijgV ^c Y^iV cd egdXZhhd ]^hi g^Xd YZ gZaV d ZcigZ :hiVYd Z HdX^ZYVYZ! dcYZ d XdcXZ^id YZ XjaijgV hZ Vbea^V Zb V Zh YZ X^YVYVc^V Z egd_Zidh a^\VYdh V ZXdcdb^V Xg^Vi^kV YZÒc^cYd jb kVadg YZ gZ[Zg cX^V eVgV d YZhZckdak^bZcid# HdW V ZhXVaV Yd ]jbVcd Xdbd WVhZ Z hjV egdYj d h^bW a^XV! \VgVci^YV eZaV a^WZgYVYZ YZ ZmegZhh d YZbdXg{i^XV! eZgbZVbdh idYd d iZgg^i g^d cVX^dcVa! hZb Y^hXg^b^cVg a^c\jV\Zch! bdYdh dj Zhi^adh# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ZcXdcigV cdh Edcidh YZ 8jaijgV jbV YZ hjVh V Zh V edciV YZhiV eda i^XV \ZgVa Vea^XVYV Y^gZiVbZciZ cd bZ^d# B^a]VgZh YZ Xdbjc^YVYZh edYZb ]d_Z VijVg Zb gZYZ Xdb V eZgheZXi^kV YZ Xdchigj gZb jb [dgiVaZX^bZcid c d h ^chi^ijX^dcVa! bVh eda i^Xd Z iVbW b Zhi i^Xd eZaV eZgbVcZciZ igdXV YZ ^c[dgbV Zh! i Xc^XVh Z X^gXj^idh YZ bdhigVh# CZhhV Y^bZch d Yd adXVa fjZ hZ aZ\^i^bV cd XdciVid VWZgid Yd XdbeVgi^a]Vg! gZkZaV"hZ V bV\c ÒXV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa Yd 7gVh^a# 6 ^bedgi}cX^V Yd HZb^c{g^d XdcÒ\jgdj"hZ cV X]VcXZ YZ X^gXjaVg dh Y^kZghdh egdXZhhdh YZ h^hiZbVi^oV d Zb jb Egd\gVbV i d eajgVa0 edhh^W^a^iVg V igdXV ZcigZ Vh ^c bZgVh eZghdcVa^YVYZh VXVY b^XVh fjZ i b d Egd\gVbV Z hjVh Xdbjc^YVYZh Xdbd dW_Zidh YZ eZhfj^hV0 gZaVX^dcVg bZidYdad\^Vh0 ZhiVWZaZXZg Z XdcÒgbVg dh [jcYVbZciV^h k cXjadh Z eVgXZg^Vh ^ciZgcVX^dcV^h Yd Egd\gVbV0 gZaVX^dcVg dh Y^kZghdh gZaVidh YZhiVh XdbeaZmVh ZmeZg^ cX^Vh0 gZkVa^YVg eg^cX e^dh YVh eda i^XVh Z XZaZWgVg V [ZhiV! d g^ibd Z Vh XdgZh Yd ZcXdcigd! Va\d cVijgVa Z ^cZgZciZ fjVcYd hZ gZ cZb Vh bVc^[ZhiV Zh Vgi hi^XVh WgVh^aZ^gVh# CZhiV ejWa^XV d ZcXdcigVbdh gZÓZm Zh ZhigjijgV^h Yd fjZ [d^ d HZb^c{g^d Z gZhdaj Zh fjZ bV^h cdh ^cXZci^kVb V Xdci^cj^YVYZ YZhhV eda i^XV Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV cV XZgiZoV YZ fjZ d hVaid fjVa^iVi^kd eg^cX^eVa YV gZaV d ZcigZ :hiVYd Z HdX^ZYVYZ! cV {gZV XjaijgVa! Xdch^YZgV d gZheZ^id Vh [dg Vh k^kVh Xdbjc^i{g^Vh! YZkZ hZbegZ ediZcX^Va^oVg d fjZ _{ Zm^hiZ Z hZbegZ ZciZcYZg V XjaijgV Va b YVh VgiZh/ Xdbd bZ^dh Z bdYdh YZ eZchVg! [VoZg! hVWZg! Zm^hi^g Zb Vjidcdb^V Z a^WZgYVYZ# 6hh^b hjeZgVbdh h^ijV Zh VYkZghVh! b^c^b^oVbdh dh VW^hbdh hdX^dZXdc b^Xdh! edhh^W^a^iVbdh V Xg^V d Z V ZmegZhh d eVgV bjYVgbdh gZVa^YVYZh ZcgV^oVYVh edg Vcdh YZ YZhXVhd Z ^cidaZg}cX^V# 6d aZbWgVgbdh YZ idYd d igV_Zid ^c^X^VYd YZhYZ '%%)! d eg^bZ^gd ZY^iVa Yd Egd\gVbV! h ]{ d fjZ hVjYVg cZhiV [VhZ YZ Vc{a^hZ Z eaZc{g^Vh eVgV jbV Xdchda^YV d fjZ adc\Z YZ h^\c^ÒXVg jb [ZX]VbZcid YZ X^Xad cdh VWgZ eZgheZXi^kVh ZmigVdgY^c{g^Vh eZad iVcid fjZ iZbdh V^cYV V XVb^c]Vg#

B^c^higd ?jXV ;ZggZ^gV

13


&# 6EG:H:CI6vÀD D egdXZhhd YZ ZbedYZgVbZcid! Zb ai^bV ^chi}cX^V! V Vgi^XjaV d YV ZmeZg^ cX^V adXVa! h^c\jaVg Z hZidg^Va YZ XVYV jb! Xdbd jbV edhh^W^a^YVYZ YZ XdbegZZch d Z Xd\c^ d YZ idYdh dh bZXVc^hbdh hdX^V^h Z Vgi^XjaV d YZ jb egd\gVbV YZ X^YVYVc^V eVgV ZcXjgiVg ZhhV Y^hi}cX^V# ### D gZXdc]ZX^bZcid YV Y^kZgh^YVYZ cZXZhh^iV YZ jbV XdbeaZbZciV d fjZ d YZhZ_d Z V ^ciZ\gV d Z igdXV# ### IgViV"hZ YZ jb VegZcY^oVYd Xdb d 7gVh^a YZ Xdbd Xdchigj^g ZhiVW^a^YVYZ YZcigd YZ jbV h^ijV d YZ YZh^\jVaYVYZ VWhdajiV Xdb gZaV d V VXZhhdh! Y^gZ^idh Z dedgijc^YVYZh# ?jXV ;ZggZ^gV Jb Bdk^bZcid YZ GZk^iVa^oV d YV 8jaijgV 7gVh^aZ^gV #

iZbdh jb XVbed hZb}ci^Xd Vbead Z WZb ]ZiZgd\ cZd fjZ bdhigV fjZ V eda^hhZb^V [Vo eVgiZ Yd Y^hXjghd Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# 9V bZhbV [dgbV! V ZmeZg^ cX^V YZ hZg Edcid YZ 8jaijgV eVhhV eZaV VXVYZb^V V eVgi^g YZ da]VgZh YZ Y^[ZgZciZh Y^hX^ea^cVh Z {gZVh YZ Xdc]ZX^bZcid Z eZhfj^hVYdgZh YV <Zd\gVÒV! =^hi g^V! AZigVh! 6cigdedad\^V! HdX^dad\^V! 8dbjc^XV d! 6giZh! 8^cZbV! IZVigd! Ijg^hbd! EZYV\d\^V! HZgk^ d HdX^Va! 6Yb^c^higV d! ZcigZ djigVh! Z idYVh WjhXVb Zb Y^kZghVh dg^ZciV Zh iZ g^XVh Z edh^ Zh ^YZda \^XVh XdbegZZcYZg V cdk^YVYZ fjZ dh Edcidh ^chiVjgVb cVh eda i^XVh e Wa^XVh! eVgi^XjaVgbZciZ! cVh eda i^XVh XjaijgV^h#

D HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! gZjc^j dh egdiV\dc^hiVh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Z hZjh Y^[ZgZciZh ^ciZgadXjidgZh/ \ZhidgZh! VXVY b^Xdh Z eZhfj^hVYdgZh XdciZbedg}cZdh Zb E^gZc eda^h! Zb bZVYdh YZ cdkZbWgd YZ '%%.# 6 bZb g^V YZhhZ ZcXdcigd WjhXV ]dcgVg Z gZXdc]ZXZg V egd[jcY^YVYZ Yd Y^{ad\d fjZ hZ ^chiVjgdj iVcid cdh <gjedh 6\aji^cVYdgZh! iZb{i^Xdh! fjVcid cdh 8 gXjadh YZ 8dckZg\ cX^V! ZheV dh YZ ZcXdcigd#

:hiV ejWa^XV d egdXjgV gZ\^higVg Z YdXjbZciVg dh eg^cX^eV^h hZci^Ydh fjZ VÓdgVgVb cVh Y^hXjhh Zh# EVgV ^hhd! XdZgZciZ Xdb V bZidYdad\^V YZ igVYj d ^ciZgXjaijgVa! deiVbdh edg YZ^mVg fjZ Y^[ZgZciZh kdoZh XdchigjVb jb bVeV! XZgiVbZciZ c d d c^Xd dj XdggZid! bVh jbV ^ciZgegZiV d edhh kZa Ydh XZc{g^dh YZhXg^idh Z egdWaZbVi^oVYdh# CdhhV Y^hXjhh d \^gdj Zb idgcd YVh gZYZh YZ [dgbjaV d Xg^VYVh eZadh XdcXZ^idh YZ Vjidcdb^V! ZbedYZgVbZcid! egdiV\dc^hbd Z \Zhi d YZ gZYZh Z Xdbd ZaZh h d XdcXgZi^oVYdh cV ZmeZg^ cX^V k^k^YV#

:hiZ ZcXdcigd iZkZ Xdbd dW_Zi^kdh ÆVegZhZciVg! h^hiZbVi^oVg Z XdbegZZcYZg ZhhV ZmeZg^ cX^V hdX^Va! V eVgi^g Yd Vegd[jcYVbZcid YV Y^hXjhh d YZ hZjh XdcXZ^idh Z Y^gZig^oZh ZhigjijgVciZhÇ Z! V eVgi^g YZ jbV bZidYdad\^V fjZ eg^k^aZ\^dj V igdXV YZ hVWZgZh! VXgZY^iVbdh fjZ d \gjed gZjc^Yd cd ^ciZg^dg YZ <d^{h gZÓZi^j! gZVÒgbdj Z h^\c^ÒXdj Vh Y^gZig^oZh XdcXZ^ijV^h Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! Z ]d_Z edYZbdh eZchVg fjZ

D iZmid YZ VWZgijgV! Yd B^c^higd ?jXV ;ZggZ^gV! XdciZmijVa^oV d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV cV eda i^XV XjaijgVa Yd B^c8# 8 a^d Ijg^cd VegZhZciV V egdedhiV YZ jb 8dchZa]d 8dchjai^kd Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! Æjb ZheV d YZ ZcXdcigd eVgV igdXV YZ hVWZgZh fjZ WjhXV gZjc^g gZegZhZciVciZh Yd :hiVYd! Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! VXVY b^Xdh! bZhigZh YV igVY^ d dgVa Z eZhhdVh Xj_d ÆhVWZg [VoZgÇ Z Xj_d ÆeZchVg hdWgZ d [VoZgÇ

14

kZb cdh Zch^cVcYd Z gZkZaVcYd Y^[ZgZciZh Y^bZch Zh YZ jbV XjaijgV fjZ k^kV! Ój^YV! fjZ igVch[dgbV V Xdbjc^YVYZ Z edg hjV kZo edg ZaV igVch[dgbVYVÇ# Dh XdchZa]Z^gdh egZhZciZh Vd HZb^c{g^d! 6b g^Xd ?dh 8 gYjaV IZ^mZ^gV! 7ZgcY ;aZX]icZg! 8VcYVXZ HaViZg! <j^hZeeZ 8dXXd! BVg^V 7Zc^iZh! EVja =Zg^iV\Z! A^V 8VaVWgZ! 8aVjY^V AZ^i d! 6cidc^d GjW^b! Z jb cdkd bZbWgd! egd[Zhhdg CZahdc EgZiid! [dgVb Xdck^YVYdh V VegZhZciVg hjVh eZgXZe Zh Yd ZcXdcigd Z Yd egd\gVbV Z hZjh iZmidh k d YZ YZed^bZcidh ^ci^b^hiVh | gZÓZm d iZ g^XV! bdhigVcYd V k^iVa^YVYZ Z dh Y^[ZgZciZh da]VgZh YZhhZ \gjed fjZ kZb hZ _jciVg Vd egd\gVbV# EVdad 7jXX^Zg^ cVggV hjV hjgegZhV Vd X]Z\Vg V jb HZb^b{g^d fjZ [d\Z Vdh bdaYZh igVY^X^dcV^h Z hZj ZcXdcigd Xdb V k^iVa^YVYZ Z Y^kZgh^YVYZ YV XjaijgV WgVh^aZ^gV cdh [Vo gZÓZi^g cVh Y^[ZgZc Vh ^ciZgXjaijgV^h Z edhh kZ^h edciZh! dcYZ c h! WgVh^aZ^gdh! iZbdh bj^iV ZmeZg^ cX^V Z Xdc]ZX^bZcid eVgV igdXVg# II 8ViVa d! cdhhd Y^gZidg! jb edZiV fjZ eVhhdj jb Vcd


eZgXdggZcYd dh Edcidh YZ 8jaijgV ^c^X^dj ZhhV XVgid\gVÒV Z hZj iZmid gZÓZiZ hdWgZ dh YZhVÒdh ZcigZ 8jaijgV! IgVY^ d Z >ckZc d! d <6 Yd fjVa eVgi^X^edj# ?jhhVgV B^gVcYV! kZ^d Vd HZb^c{g^d Xdbd ÆdWhZgkVYdgVÇ Z hjVh ^begZhh Zh! VWhdajiVbZciZ eZhhdV^h Yd <6 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV fjZ gZjc^j Edcidh! \ZhidgZh Z eZhfj^hVYdgZh! bdhigV fjZ dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd Egd\gVbV i b hZjh hZci^Ydh Zb Y^hejiV Z c d ]{ XdchZchdh dj ]Z\Zbdc^V YZcigd Yd egd\gVbV# D <6 8jaijgV 9^\^iVa VXZ^idj d YZhVÒd YZ jb iZmid XdaZi^kd! Xj_V Vjidg^V XdbeVgi^a]VYV ZcigZ hZjh bZbWgdh! Z Vhh^b dg\Vc^odj! ZaZ bZhbd! hjV gZÓZm d hdWgZ hZj \gjed# EVgV XdciZmijVa^oVg d HZb^c{g^d! d iZmid YZ KVa g^V K^VcV! HjbVnV 9djc^h Z 6ci c^V GVc\Za Xdck^YV d aZ^idg V Xdc]ZXZg dh bj^idh XVb^c]dh eZgXdgg^Ydh eZaVh V Zh Yd Egd\gVbV Z fjZ aZkVgVb | XdbegZZch d Yd HZb^c{g^d Xdbd jbV eVgVYV cZXZhh{g^V eVgV XdbegZZcYZg Z h^hiZbVi^oVg ZhhV ZmeZg^ cX^V# EVgiZb YV

XdbegZZch d fjZ d Egd\gVbV VegZhZciV cdkVh eg{i^XVh XjaijgV^h! fjZ deZgVb Zb jb XdciZmid ^\jVabZciZ cdkd Z fjZ Vh iZdg^Vh hdWgZ XjaijgV Z igVch[dgbV d hdX^Va! VijVabZciZ Y^hedc kZ^h! c d Y d XdciV VYZfjVYVbZciZ YZhiV cdk^YVYZ eda i^XV Z XjaijgVa# :aVh ZciZcYZb fjZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV egZhhje Z jb cdkd bdYd YZ egdYjo^g Xdc]ZX^bZcidh! cZXZhh^iV YZ jbV gVX^dcVa^YVYZ bV^h VbeaV! Zb fjZ hZ Vbea^V V Y^kZgh^YVYZ Ze^hiZbda \^XV Yd bjcYd Vd XgZY^W^a^oVg V ZmeZg^ cX^V hdX^Va Z Vd gZXdc]ZXZg fjZ Zm^hiZb ^cÒc^iVh [dgbVh YZ YZhXgZkZg! dgYZcVg Z XaVhh^ÒXVg d bjcYd# 8djWZ iVbW b | Zfj^eZ fjZ XddgYZcdj d HZb^c{g^d h^hiZbVi^oVg d bViZg^Va fjZ [d^ egdYjo^Yd cdh <6h Z cdh 8 gXjadh# EVgV iVcid! KVa g^V K^VcV Z 6ci c^V GVc\Za! deiVgVb eZaV bZidYdad\^V YV XVgid\gVÒV hdX^Va! Xg^VcYd gZYZh YZ [dgbjaV d dcYZ Vh XdcÓj cX^Vh Z VaiZg^YVYZh fjZ eZgbZ^Vb Vh ZmeZg^ cX^Vh YZ XVYV eVgi^X^eVciZ Yd HZb^c{g^d h d VegZhZciVYVh# 9Za^WZgVYVbZciZ! Vh VjidgVh Zk^iVgVb ^ciZgegZiVg!

ÒmVg jb hZci^Yd eVgV dh gZXdgiZh fjZ Xdbe Zb hZj iZmid! ZbWdgV! XaVgd! dh eg eg^dh gZXdgiZh Zk^YZcX^Vb jbV de d# BVh! cVfj^ad fjZ Zhi{ edhid! d YZhVÒd d aZ^idg Xdchigj^g hjV aZ^ijgV Z ZhhZ YZhVÒd eZgbZ^V idYV V egdedhiV Yd egd\gVbV! fjVa hZ_V! XVYV Edcid! \Zhidg Z eZhfj^hVYdg Xdchigj^g! V eVgi^g Yd hZj da]Vg eVgi^XjaVg Z h^c\jaVg edciZh YZ XdbegZZch d Z gZXdc]ZX^bZcid gZX egdXd# :heZgVbdh fjZ ZhhZ bViZg^Va XjbegV hjV [jc d Z idgcZ egZhZciZ Vh ZmeZg^ cX^Vh XjaijgV^h Y^hedc kZ^h cd eV h! Vd kVadg^oVg k^k cX^Vh Z Vd gZXdc]ZXZg edi cX^Vh YZ edhh^W^a^YVYZh Ze^hiZbdad\^XVh Z dcida \^XVh Y^kZghVh# 7dV AZ^ijgV 6CIDC>6 B6G>6 9D 86GBD G6C<:A

15


'# 8DCH:A=D 8DCHJAI>KD 9D

EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6

8wA>D IJG>CD H:8G:IÛG>D 9: 8>9696C>6 8JAIJG6A B>C>HIwG>D 96 8JAIJG6 FjVcYd dh Edcidh YZ 8jaijgV YZhZc]Vb a^c]Vh Xdbjch V eVgi^g YVh ^bZchVh Y^kZgh^YVYZh YZ XVYV jb! XdchZ\j^bdh bdkZg XdchX^ cX^Vh eVgV [VoZg YV k^YV jbV WZc d YZ ajo Z ajiV dcYZ V VgiZ V VgiZ Yd ZcXdcigd Z V XjaijgV d bZ^d VbW^ZciZ YV X^YVYVc^V# <^aWZgid <^a I:>6 '%%+# e#- FjVcYd [VaVbdh Zb jb 8dchZa]d 8dchjai^kd cdh egdedbdh hjWkZgiZg d hZchd Xdbjb fjZ cdh Y^o fjZ ZhiZ jb bZgd ZheV d [dgbVa fjZ YZh^\cV igVY^X^dcVabZciZ jb ÆXdged YZa^WZgVi^kd ^chi^ij Yd eVgV YVg eVgZXZgZhÇ! Xdbd Zch^cV d Y^X^dc{g^d# 7jhXVcYd jb djigd hZci^Yd eVgV cdhhd 8dchZa]d! cZhhZ bZhbd Y^X^dc{g^d! YZhadXVbdh d hZci^Yd bV^h jhjVa! VWg^cYd b d YZ ÆeVgZXZg^hiVhÇ YZhcZXZhh{g^dh! egZ[Zg^bdh eZchVg Zb jbV ÆgZjc^ dÇ dj ÆZcXdcigdÇ eVgV ÆZch^cVbZcidÇ dj! cdh cdhhdh iZgbdh! ÆigdXV YZ hVWZgZhÇ# :hhZ d hZci^Yd Yd cdhhd 8dchZa]d 8dchjai^kd/ jb ZheV d YZ ZcXdcigd eVgV igdXV YZ hVWZgZh fjZ WjhXV gZjc^g gZegZhZciVciZh Yd :hiVYd! Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! VXVY b^Xdh! bZhigZh YV igVY^ d dgVa Z eZhhdVh Xj_d ÆhVWZg [VoZgÇ Z Xj_d ÆeZchVg hdWgZ d [VoZgÇ kZb cdh Zch^cVcYd Z gZkZaVcYd Y^[ZgZciZh Y^bZch Zh YZ jbV XjaijgV fjZ k^kV! Ój^YV! fjZ igVch[dgbV V Xdbjc^YVYZ Z edg hjV kZo edg ZaV igVch[dgbVYV# Cdhhd 8dchZa]d [dgbVYd edg eZhhdVh fjZ i b hVWZgZh eVgV XdbeVgi^a]Vg# : cdhhV eg^bZ^gV egdedhiV eVgV d 8dchZa]d jbV gZk^hiV hZbZhigVa! ^begZhhV dj 16

k^gijVa Xj_V a^c]V ZY^idg^Va! hZjh Vgi^Xja^hiVh Z XdciZ Yd V^cYV k d hZg YZÒc^Ydh eZadh XdchZa]Z^gdh Z dh Edcidh YZ 8jaijgV! jb cdkd ZheV d dcYZ edhhVbdh Xdci^cjVg V XVgid\gVÒV Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! Xg^VcYd cdkdh bVeVh XjaijgV^h cd 7gVh^a fjZ! _jcid Xdb Va\jbV gZÓZm d Ydh 8dchZa]Z^gdh! ^cY^fjZb XZc{g^dh YZ [jijgd eVgV d Egd\gVbV# 6XgZY^iVbdh fjZ ZhhZ d bdbZcid eVgV d 8dchZa]d _{ ]{ bj^id hdc]VYd eVhhVg V [VoZg eVgiZ YV k^YV Yd Egd\gVbV edgfjZ ZhiVbdh Zb egdXZhhd YZ YZhXZcigVa^oV d! Vd [dgiVaZXZg gZYZh Z XdbeVgi^a]Vg edYZgZh Z gZhedchVW^a^YVYZ! ZmZgX^iVcYd V Xd"\Zhi d Z cZXZhh{g^d jb ZheV d eVgV eZchVg d Egd\gVbV! ZcXdcigdh gZ\jaVgZh eVgV gZÓZm d"V d! Vhh^b bZhbd! ijYd _jcid! ed^h fjZgZbdh eZchVg Z [VoZg! [VoZg eZchVcYd# C d jb ZheV d Zhi g^a! YZ eZchVg edg! bVh jb ZheV d YZ eZchVg Xdb! YZ V\gZ\Vg! egdedgX^dcVg ZcXdcigdh Z gZZcXdcigdh# : V^ ÒXV Zk^YZciZ fjZ cdhhdh ÆXdchZa]Z^gdhÇ c d edYZb hZg eZhhdVh Y^hiVciZh Yd fjZ [VoZbdh cdh Edcidh YZ 8jaijgV# 6^cYV XZYd eVgV XdcXaj^g d fjZ d Edcid YZ 8jaijgV edYZ gZegZhZciVg eVgV V XjaijgV WgVh^aZ^gV! bZa]dg ^g ^YZci^ÒXVcYd! YZ^mVg VXdciZXZg hZb Y^g^\^hbdh! XZcigVa^hbdh dj XVb^c]d c^Xd# Dh Edcidh YZ 8jaijgV i b d fjZ bdhigVg Z fjZgZb [Vo "ad V eVgi^g YZ hZj eg eg^d edcid YZ k^hiV Z dh bZbWgdh Yd 8dchZa]d YZkZb gZÓZi^g V XdbegZZch d YZ fjZ cdhhV WgVh^a^YVYZ ]d_Z Xdchigj YV edg Æ^YZci^YVYZh fjZ igVchWdgYVb Vh igVY^X^dcV^h XViZ\dg^Vh Z fjZ hZ gZ^ckZciVb V idYd bdbZcidÇ Xdbd Y^hhZ ?jXV ;ZggZ^gV cV IZ^V YZ '%%+# FjZ dh Edcidh hZ ZheVa]Zb! hZ ^ciZ\gZb! igdfjZb ZmeZg^ cX^Vh! kZc Vb YZhVÒdh! ZhXda]Vb d hZj XVb^c]d#

;dbdh WjhXVg Zb cdhhdh eVgXZ^gdh YZ adc\V YViV! cdh Edcidh! cdh VXVY b^Xdh Z eZhfj^hVYdgZh fjZ i b dh Edcidh Xdbd [dXd YZ gZÓZm d! cVh eZhhdVh fjZ ZbWdgV V^cYV c d Y^Vad\jZb Y^gZiVbZciZ Xdb d egd\gVbV i b gZÓZi^Yd hdWgZ cdhhVh fjZhi Zh# :hhZh ^ciZgadXjidgZh! eVgV c h! Zhi d Va b Ydh cdkdh ^ciZaZXijV^h eda^i^XVbZciZ Xdbegdb^hhVYdh Xdb d eg eg^d \gjed hdX^Va eVgV [VoZg Z ZhXgZkZg V ]^hi g^V egdedhidh edg BVgm Z d ZciZcYZbdh Xdbd ^ciZaZXijV^h dg\}c^Xdh! V eVgi^g YV eZgheZXi^kV YV hdX^dad\^V \gVbhX^VcV# <gVbhX^ kVadg^oV Xdb h^c\jaVg^YVYZ d hVWZg edejaVg! YZ[ZcYZ V hdX^Va^oV d Yd Xdc]ZX^bZcid Z gZXg^V V [jc d Ydh ^ciZaZXijV^h! XdcZXiVcYd" dh |h ajiVh eda i^XVh Ydh \gjedh hdX^V^h hjWVaiZgcdh! Z cd XVhd Yd 7gVh^a! V eVgi^g YZ jbV k^h d YZhXdadc^oVYdgV# :ciZcYZbdh fjZ eVgV Vbea^Vg ZhhZ egdXZhhd YZ YZh"ZhXdcYZg d 7gVh^a Z YZh"h^aZcX^Vg \gjedh hdX^V^h Vi Zci d Xdch^YZgVYdh hjWVaiZgcdh hZ [Vo cZXZhh{g^d ZhhZ cdkd egdiV\dc^hiV! Vbea^Vg d Y^{ad\d! V\dgV Xdb jb \gjed YZ eZhhdVh gZjc^YVh Zb jb 8dchZa]d 8dchjai^kd Yd Egd\gVbV Xdb fjZb edhhVbdh Xg^Vg jb ZheV d YZ ^ciZgadXj d Z eda^[dc^V! cdh ^che^gVg! [dgiVaZXZg Z igdXVg hVWZgZh eVgV XdbegZZcYZg Xdbd [jcX^dcV Z d fjZ [jcX^dcV cZhhZ cdkd bdk^bZcid XjaijgVa fjZ ZbZg\Z cdh Edcidh YZ 8jaijgV Z iZb jb eVeZa X^k^a^oVi g^d gZaZkVciZ YZ igVch[dgbV d Z gZ^ciZgegZiV d Yd 7gVh^a# AZbWgVcYd <^aWZgid <^a cV IZ^V '%%+! ZhiZ egd\gVbV! Xdbd idYd d B^c^hi g^d iZb ZhhZ eg^cX e^d Yd Æ6 Òb/ cdhhV \ZciZ fjZ c d hZ ZcigZ\V! c d hZ YdWgV! c d hZ XjgkV/ V Òb YZ fjZgZg! V Òb YZ [VoZg! V Òb YZ iZXZg! V Òb


Dg^ZciZ# :gVb bj^idh dh edkdh fjZ ]VW^iVkVb V iZggV fjZ k^g^V V hZg X]VbVYV YZ 7gVh^a0 cd M^c\j/ @VaVeVad! LVj_V! BZc^V`d! @j^`jgd! @VbV^jg{! k{g^Vh Zic^Vh! igdcXdh a^c\ hi^Xdh! XjaijgVh# EVgV hZg a YZg cd bZ^d YZ iVciV Y^kZgh^YVYZ egZX^hd XdbegZZcYZg d djigd! hZg idaZgVciZ! VegZcYZg V djk^g! [VaVg bj^iVh a c\jVh0 d ^Y^dbV @VbV^jg{ Yd igdcXd ije^"\jVgVc^! @j^`jgd @Vg^W ! NVlVaVe^i^ 6gVjV` #

YZ VXdciZXZgÇ# HZ\j^cYd ZhhZ eg^cX e^d Yd V Òb! WjhXVbdh Xdb d 8dchZa]d Xg^Vg bV^h jb ZheV d eVgV egdYj d YZ Xdc]ZX^bZcid hdWgZ dh Edcidh Z YZ gZXdc]ZX^bZcid gZX egdXd Xdb eZhhdVh fjZ Zhi d V Òb YZ [VoZg d egd\gVbV VXdciZXZg eVgV Va b YVh eda i^XVh YZ :hiVYd! Xg^VcYd jbV eda i^XV YV k^YV# Hjg\Z YV cdhhV a^hiV ^c^X^Va YZ cdbZh eVgV d 8dchZa]d/ eZhhdVh fjZ ZciZcYZb V XjaijgV eVgV Va b YVh WZaVh VgiZh Z Ydh eVYg Zh fjZ d bZgXVYd ^be Z# Cdhhd 8dchZa]d Xdbedhid ^c^X^VabZciZ eZadh [dgbjaVYdgZh Z \ZhidgZh YVh eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h cd eV h fjZ Y^Vad\Vb Y^gZiVbZciZ Xdb V HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV/ ?jXV ;ZggZ^gV! 6a[gZYd BVcZkn! 6b g^Xd ?dh 8 gYjaV IZ^mZ^gV! H^akVcV AjbVX]^ BZ^gZaZh! H^ak^d E^g ed 9V"G^c! H g\^d BVbWZgi^# D Egd\gVbV Xg^dj jbV gZYZ ^ciZgcV YZ gZaV Zh! YZcigd Yd eg eg^d B^c^hi g^d! eVgV fjZ c d VXdciZ Vb V Zh YZhXdcZXiVYVh! fjZ hZ Zh\diVb Zb h^ bZhbVh Z edg ^hhd ^bedgiVciZ V ZmeZg^ cX^V YZhiZh \ZhidgZh$ [dgbjaVYdgZh cd 8dchZa]d# 6d k^cXjaVg XjaijgV Z ZXdcdb^V! cdh Vegdm^bVbdh Ydh [jcYVbZcidh YV ZXdcdb^V hda^Y{g^V! fjZ k^hVb | ZbVcX^eV d YZ \gjedh hdX^V^h Vd ]jbVc^oVg d egdXZhhd YZ egdYj d Z Xdchjbd# EVja H^c\Zg! YV HZXgZiVg^V CVX^dcVa YZ :Xdcdb^V Hda^Y{g^V Yd B^c^hi g^d Yd IgVWVa]d Z :begZ\d! egZhZciZ cd 8dchZa]d! gZaVX^dcV Vh Vi^k^YVYZh Z egdYjidh XjaijgV^h Z dh eg^cX e^dh YV ZXdcdb^V hda^Y{g^V Vd hjg\^bZcid YZ jbV cdkV XdchX^ cX^V dcYZ! hZ\jcYd hjVh eg eg^Vh eVaVkgVh Æd adXVa! V Y^kZgh^YVYZ! d gZheZ^id | cVijgZoV! d Xdc]ZX^bZcid igVY^X^dcVa Z V a^WZgYVYZ YZ igVchedg Vh a^b^iV Zh Yd ZmXajh^kd! YV eViZciZ! YV egdeg^ZYVYZ ^ciZaZXijVaÇ hZ_Vb kVadg^oVYdh# 6 hjhiZciVW^a^YVYZ cV egdedhiV Yd Egd\gVbV iZb Y^[ZgZciZh Y^bZch Zh/ VbW^ZciVa! ZXdc b^XV! XjaijgVa! eda i^XV! ]jbVcV! i^XV# Cd 7gVh^a! V ^chjhiZciVW^a^YVYZ VbW^ZciVa bV^h jbV Y^bZch d YVh YZh^\jVaYVYZh hdX^V^h! Z dh \gjedh hdX^VabZciZ ZmXaj Ydh h d dh bV^h Vi^c\^Ydh eZaV YZkVhiV d VbW^ZciVa# C d edg VXVhd 7d[[ k^cXjaV d \g^id YV IZggV Vd \g^id Ydh edWgZh! ZciZcYZcYd"d Xdbd YjVh Y^bZch Zh YZ jbV bZhbV egdWaZb{i^XV# 6 fjZhi d VbW^ZciVa [Vo eVgiZ YV V\ZcYV

Ydh bdk^bZcidh edejaVgZh fjZ ajiVb edg iZggV! XVhV! Xdb^YV! Zfj^eVbZcidh XdaZi^kdh W{h^Xdh# Bj^idh Edcidh YZ 8jaijgV _{ ^cXdgedgVgVb V Y^bZch d VbW^ZciVa | XjaijgV Z bj^idh h d HVaVh KZgYZh! 8daZi^kdh :YjXVYdgZh dj XZcigdh YZ ZYjXV d VbW^ZciVa# EVgV fjZ edhhVbdh Vegd[jcYVg cdhhV XdbegZZch d hdWgZ V i^XV Yd Xj^YVYd! fjZ Vgi^XjaV d Xj^YVYd Xdb V B Z IZggV Vd Xj^YVYd Xdb d ]jbVcd! Xdck^YVbdh AZdcVgYd 7d[[ eVgV _jciVg"hZ Vd 8dchZa]d# 6XgZY^iVbdh fjZ ZaZ Z 6g^iVcV iZc]Vb bj^id V cdh Zch^cVg hdWgZ V VaiZg^YVYZ! V idaZg}cX^V! V ^bedgi}cX^V YV ZhXjiV Z YV WjhXV eZaV hjhiZciVW^a^YVYZ# D edkd Yd 6aid M^c\j! Vd gZZcXdcigVg hjVh XVc Zh! gZZcXdcigV iVbW b hjVh igVY^ Zh Z gZhh^\c^ÒXV hjV gZaV d Xdb V cVijgZoV Z jbV [dciZ YZ ^che^gV d eVgV fjZb! Xdbd c h! egdXjgV Vgi^XjaVg XjaijgV Z bZ^d VbW^ZciZ eVgV egdedg jb cdkd hZci^Yd eVgV d ]jbVcd# 6g^iVcV ejiV`^ l^`^i^ Ydcd YV VaYZ^V! X]Z[Z ! 6g^iVcV! d a YZg Ydh NVlVaVe^i^# 6g^iVcV! Òa]d YZ @ZcVid! d aZ\ZcY{g^d XVX^fjZ i d X^iVYd eZadh ^gb dh K^aaVh"7dVh Zb hjVh iZciVi^kVh eVgV Xg^Vg d EVgfjZ CVX^dcVa Yd M^c\j! jb a YZg! c d VeZcVh YZ hZj edkd! bVh Ydh bj^idh edkdh fjZ ]VW^iVb VfjZaZ ^bZchd iZgg^i g^d YZ ' b^a] Zh Z +%% b^a ]ZXiVgZh YZ Y^kZgh^YVYZ W^da \^XV Z XjaijgVa# Cd EVgfjZ k^kZb )#%%% cY^dh YZ &) Y^[ZgZciZh Zic^Vh# 8]VbVbd"adh YZ cY^dh! \ZcZgVa^oVcYd Y^[ZgZciZh edkdh! ed^h fjVcYd dh ZjgdeZjh VedgiVgVb edg Vfj^! eZchVgVb ZhiVg X]Z\VcYd cVh ÞcY^Vh Yd

D Egd\gVbV! V eVgi^g YZ jbV egdedhiV ^c^X^Va VeVgZciZbZciZ h^beaZh/ ÆediZcX^Va^oVg d fjZ _{ Zm^hiZÇ! Vd kZg d c bZgd YZ Edcidh VjbZciVcYd k hjV XdbeaZm^YVYZ VjbZciVcYd Z egZX^hV WjhXVg dh [jcYVbZcidh YZ jbV ÆXjaijgV eda i^XV fjZ eZgb^iV kdaiVg V eZchVg Z V fjZgZg V igVch[dgbV d hdX^Va Z ZbVcX^eVi g^V! dj hZ_V! d Xdc_jcid Ydh egdXZhhdh ZXdc b^Xdh! hdX^V^h! eda i^Xdh Z XjaijgV^h fjZ iZc]Vb edg dW_Zi^kd igVch[dgbVg Vh gZaV Zh YZ edYZg YZh^\jVa Zb gZaV Zh YZ Vjidg^YVYZ eVgi^a]VYVÇ Xdbd egde Z 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh# HjV egdedhiV YZ jb da]Vg e h"Xdadc^Va eVgiZ YV ^Y ^V YZ fjZ ÆYVh bVg\Zch Z YV eZg^[Zg^V! Vh ZhigjijgVh YZ hVWZg Z edYZg h d bV^h k^h kZ^hÇ Z fjZ cZXZhh{g^d jbV ÆeajgVa^YVYZ YZ egd_Zidh XdaZi^kdh Vgi^XjaVYdh YZ bdYd c d ]^Zg{gfj^XdÇ dcYZ dh hVWZgZh h d gZX^egdXVbZciZ igVYjo^Ydh! \ZgVcYd gZXdc]ZX^bZcid gZX egdXd Z jbV cdkV [dgbV YZ egdYj d YZ Xdc]ZX^bZcid dcYZ dh hVWZgZh igVY^X^dcV^h Z dh VXVY b^Xdh Y^Vad\jZb# 6 ZXdad\^V Yd hVWZgZh egde Z fjZ cZhhZ ZcXdcigd YZ hVWZgZh! cdkdh hVWZgZh! XdciZmijV^h! ] Wg^Ydh ZbZg_Vb# :hhV ^Y ^V bj^id XVgV Vd Egd\gVbV edgfjZ ZciZcYZbdh fjZ dh Edcidh Zhi d egdYjo^cYd Xdc]ZX^bZcidh Z iZXcdad\^Vh hdX^V^h V eVgi^g YV igVch[dgbV d YV gZVa^YVYZ k^k^YV eZaV Xdbjc^YVYZ# Edg ^hhd X]VbVbdh eVgV cdhhd 8dchZa]d dh BZhigZh <g^ h! ^cY \ZcVh! fj^adbWdaVh! g^WZ^g^c]dh! XVWdXadh! eVgV Y^Vad\VgZb Xdb dh VXVY b^Xdh Z eZhfj^hVYdgZh Yd 7gVh^a Z Yd ZmiZg^dg fjZ iZb cdh Edcidh hZj dW_Zid YZ Vc{a^hZ Z gZÓZm d# B Z A X^V YZ Dn{ IÉD\ c fjZ Xdb 7Zi] YZ Dmjb! Zb EZgcVbWjXd [Zo Yd hZj iZggZ^gd YZ XVcYdbWa jb ZheV d YZ gZh^hi cX^V Z ]d_Z idXV V oVWjbWV YZ hZjh Vk h! Xdb bV^h YZ &*% Vcdh! Zch^cVcYd Vdh _dkZch dh g^idh YV gZa^\^ d V[g^XVcV Z V hVbWVYV! V X^gVcYV! d hVbWV YZ XdXd! d bVgVXVij Z 17


dh ZcXdcigdh YZ Wg^cXVciZh igVo eVgV d 8dchZa]d V hVWZYdg^V YV igVY^ d fjZ XdbeVgi^a]V Xdb BZhigZ AjbjbWV! YZ H d EVjad# 6 igVY^ d Z V ZYjXV d edejaVg Y^Vad\Vb Xdb BdVX^g <VYdii^ Zb cdhhd 8dchZa]d! fjZ VijVa^oV V dWgV [gZ^gZVcV Vd gZVÒgbVg hZj hZci^Yd eda i^Xd Z V gZcdkV Vd Vgi^Xja{"aV Xdb V fjZhi d VbW^ZciVa! egdedcYd jbV EZYV\d\^V YV IZggV fjZ bdhigV fjZ d hZci^Yd YV k^YV c d Zhi{ YZhk^cXjaVYd Vd hZci^Yd Yd eg eg^d EaVcZiV# 6 eVgi^X^eV d eda i^XV Ydh igVWVa]VYdgZh eVgV igVch[dgbVg hjVh XdcY^ Zh iZbV XdchiVciZ eVgV :b^g HVYZg! fjZ dg^ZciV k{g^Vh Y^hhZgiV Zh Z iZhZh hdWgZ dh Edcidh YZ 8jaijgV dcYZ hZ YZhVÒV V ÆeZchVg d gZVa c d VeZcVh V eVgi^g YZ Y^aZbVh Xdc_jcijgV^h fjZ d Xdi^Y^Vcd egde Z! bVh V eVgi^g YZ VaiZgcVi^kVh eVgV V hdX^ZYVYZ! YZ [jijgd! YZ k^YV Ä hZbegZ VWZgiV eVgV dh ]dbZchÇ# 8dbjc^XV d! 8jaijgV 9^\^iVa! cdkVh iZXcdad\^Vh! eda i^XVh XjaijgV^h Z Vh gZYZh Zhi d egZhZciZh cVh gZÓZm Zh YZ >kVcV 7ZciZh! CZahdc EgZiid! 6ci c^d GjW^b! 8a{jY^V YZ HdjhV AZ^i d! egd[ZhhdgZh Z eZhfj^hVYdgZh fjZ Zhi d egdYjo^cYd! Zb hjVh jc^kZgh^YVYZh! Xdc]ZX^bZcidh ^bedgiVciZh fjZ YZhkZaVb Vh b ai^eaVh gZVa^YVYZh fjZ d 8jaijgV K^kV Zme Z# <^jhZeeZ 8dXXd k cdh Edcidh YZ 8jaijgV jbV gVY^XVa^oV d YV YZbdXgVX^V! jbV eda i^XV Yd Xdbjb fjZ gZXdc]ZXZ V bjai^ea^X^YVYZ Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h# 9Vc^ad B^gVcYV VijVa Y^gZidg Yd H:H8"HE! [Vo jbV edciZ ZcigZ bjcYdh Z Zhi i^XVh! XdckZg\^cYd d edejaVg Z d ZgjY^id# IVbW b BVg^V 7Zc^iZh eZhfj^hV V ^ciZg[VXZ ZcigZ d ZgjY^id Z d edejaVg! _jcid Xdb 7ZgcY ;aZX]icZg! ZYjXVYdg YV Jc^kZgh^YVYZ YZ H^Z\Zc! cV 6aZbVc]V! eZgXZWZb cdh Edcidh 18

ZhhV edi cX^V YZ gZYZbdXgVi^oVg V XjaijgV V eVgi^g ÆYZ WV^mdÇ! egdYjo^cYd jbV VgiZ dg^\^cVa! h^c\jaVg! gVY^XVabZciZ cdkV# 8VcYVXZ HaViZg! YV Jc^kZgh^YVYZ YZ 7Z`ZgaZn Z >YZaZiiZ BjoVgi YV Jc^kZgh^YVYZ EVg^h M VXdbeVc]Vb dh Edcidh YZ 8jaijgV cd ZmiZg^dg! Zb H d ;gVcX^hXd Z Zb EVg^h! V eVgi^g Yd Y^{ad\d ZcigZ igVY^ d Z bdYZgc^YVYZ# EVja =Zg^iV\Z YV Jc^kZgh^YVYZ YZ AdcYgZh! igVWVa]V d iZVigd Xdbd Y^gZ^id ]jbVcd! Xdb _dkZch Zb XdcÓ^id Xdb V aZ^ Z Xdb eZc^iZcX^{g^dh# : A^V 8VaVWgZ! YV 8VhV YZ Gj^ 7VgWdhV! ]d_Z Vgi^XjaV jbV gZYZ YZ eZhfj^hVYdgZh Ä \gVYjVcYdh! bZhigVcYdh! YdjidgVcYdh Ä fjZ iZb Xdbd dW_Zid YZ EZhfj^hVh dh Edcidh YZ 8jaijgV Z Vh Y^[ZgZciZh V Zh Yd egd\gVbV# C d egZiZcYZbdh ZmVjg^g cdhhd aZ^idg Xdb idYdh dh egZY^XVYdh fjZ _jhi^ÒXVb V egZhZc V YZhhVh eZhhdVh cd 8dchZa]d! bVh VeZcVh ^chi^\{"adh V hVWZg bV^h hdWgZ d igVWVa]d YZhhZh ]dbZch Z bja]ZgZh fjZ ig^a]Vb XVb^c]dh Y^kZghdh! WjhXVcYd jb Ædjigd bjcYd edhh kZaÇ Z fjZ V\dgV hZ ZcXdcigVb Vfj^ eVgV _jcidh Xdb V gZYZ Ydh Edcidh! \ZhidgZh! eVgXZ^gdh! eZhfj^hVYdgZh Z Xdbjc^YVYZh eZchVg Z idgcVg k^{kZa d XZc{g^d YZ [jijgd Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# :hhZ d YZhVÒd fjZ cdh ^bejhZbdh ]{ * Vcdh Z fjZ k^bdh k^kZcYd YZhYZ Zci d# KVbdh! Zci d! VWg^g V gZYZ# IdYdh h d WZb"k^cYdh


(# EDCIJ6G 6 9>K:GH>969: 6BwG>8D 8âG9JA6& 8dbd X^YVY d Z hZXgZi{g^d YV >YZci^YVYZ Z 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa! V\gVYZ d V dedgijc^YVYZ! ÒfjZ^ bj^id ]dcgVYd Z [d^ jb VegZcY^oVYd Xdck^kZg ZhiZh Y^Vh Zb E^gZc eda^h# 9Z^md b^c]V Vc{a^hZ Z Xdch^YZgV Zh hdWgZ d bV^h ^bedgiVciZ egd\gVbV Yd B^c8! cZhiVh YjVh \Zhi Zh Yd \dkZgcd AjaV " 8jaijgV K^kV# 9Vg dh eVjh eVgV Xdchigj^g V XVcdV! g \jV Z XdbeVhhd eVgV Xdchigj^g d XVb^c]d! V XdcZm d eVgV hZ ZbVcX^eVg! d gZhid edg XdciV YZhiV hdX^ZYVYZ fjZ k^kZ cZhhV ÆcV d \gVcYVa]dcV! bZ^d kZa]V! bVh jbV bjhV Z iVcidÇ'# D b c^bd [d^ d[ZgZX^Yd! cjb egd\gVbV fjZ [d^ aVc VYd Xdbd cjbV VkZcijgV! Xdbd bj^iV ^cij^ d Z Zb ZiZgcd egdXZhhd YZ Xdchigj d! c d iZb Òb! cdkdh VidgZh hjg\Zb! bdhigVb d fjZ hVWZb [VoZg! igdXVb! XgZhXZb! ^ciZgV\Zb Xdb d edYZg e Wa^Xd Z hZ idgcVb Vhh^b V igVbV fjZ ZcXdcigV Xdb d djigd fjZ d jgYjbZ Z Va^ hZ ZhiVWZaZXZ jb edcid cZhiV gZYZ ^cÒcY{kZa# 8jaijgV! igVY^ d! iZXcdad\^V Z bj^iV djhVY^V! c d hVW Vbdh d fjZ VXdciZXZg^V! bVh VXdciZXZj! bVc^[ZhiV Zh fjZ ZhiVkVb ZhXdcY^Y^c]Vh cdh kVaZh! Va^ Vd cdhhd aVYd! cV eZg^[Zg^V! cd XVbed! cVkZ\VcYd eZad g^d! cV hZXjgV Yd hZgi d! cV eg^h d! cd bVc^X b^d! cV Wg^cXVYZ^gV Yd eVgfjZ! ZcÒb! c d ^bedgiV YZ dcYZ! d fjZ ^bedgiV fjZ [dgVb gZkZaVYdh! bV^h fjZ ^hhd! XdcZXiVYdh Z Vhh^b eZgXZWZbdh V XjaijgV WgVh^aZ^gV# 8 a^d Ijg^cd kZhi^Yd cd hZj EVcVb{! Zb hjVh bV^h YZ +%% k^V\Zch! i d WZb XdcYZchVYVh Zb hZj a^kgd! Edcid YZ 8jaijgV Ä d 7gVh^a YZ WV^md eVgV X^bV(! e YZ iZg hZjh VajbWgVbZcidh Z eZgXZWZg cVh hjVh ^YVh Z k^cYVh d fjZ YZ [Vid d egd\gVbV ZhiVkV igVch[dgbVcYd

cVfjZaVh adXVa^YVYZh# 8gZ^d fjZ d ^beVXid YZhiZ egd\gVbV aZkVg{ Va\jb iZbed eVgV hZg eZgXZW^Yd eZaV Za^iZ Z bZ^dh YZ Xdbjc^XV d! bVh V VXVYZb^V! VigVk h YZ iZhZh! _{ ejWa^XVb hjVh Vc{a^hZh Z d bjcYd! VigVk h YZ dWhZgkVYdgZh Z XdaVWdgVYdgZh ZhigVc\Z^gdh Yd egd\gVbV! egZhZciZh cd hZb^c{g^d! Zhi d eZgXZWZcYd ZhiV gZkdaj d h^aZcX^dhV fjZ XgZhXZ V XVYV Y^V# CV 6b g^XV Yd Hja! 6g\Zci^cV! EVgV\jVn Z 8da bW^V! _{ XdchigdZb X e^Vh Yd egd\gVbV VYVeiVYVh | gZVa^YVYZ YZhiZh eV hZh# BVh cZb ijYd [{X^a! eVgZXZ fjZ WVhiV VeZcVh iZg hZch^W^a^YVYZ Z kdciVYZ eVgV gZeVhhVg gZXjghdh eVgV idYVh ZhiVh ^Y ^Vh! c d! YZÒc^i^kVbZciZ c d! jb egdXZhhd XdbeaZmd! X]Z^d YZ WVggZ^gVh Z ZcigVkZh WjgdXg{i^Xdh# BVh ZhiZ \dkZgcd Zhi{ Vfj^ _jhiVbZciZ eVgV bjYVg! jbV iVgZ[V Y^[ X^a! gZ[dgbVg aZ^h Z YZXgZidh fjZ edhhVb VaiZgVg bZXVc^hbdh YZ XdcigdaZ! eg^cX^eVabZciZ dh gZ[ZgZciZh V ji^a^oV d YZ Y^c]Z^gd e Wa^Xd# 6 WjgdXgVX^V hZgkZ _jhiVbZciZ eVgV ^hhd! \VgVci^g V WdV ji^a^oV d YZ Y^c]Z^gd fjZ egdk b Ydh ^bedhidh eV\dh eZaV hdX^ZYVYZ# EgdXZY^bZcidh _{ ZhiVWZaZX^Ydh! cd ZciVcid! c d Xdck^kZb Xdb V djhVY^V YZ jb egd\gVbV YZ ^cXajh d YV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa! fjZ cjcXV iZkZ V dedgijc^YVYZ YZ hZg ViZcY^Yd eZad :hiVYd# EgdedcZciZ! egd_Zid! dW_Zi^kdh! XdcigVeVgi^YV! eaVcdh YZ igVWVa]d! egZhiV d YZ XdciVh! fj^iZh Xdb ig^Wjidh! VY^beaZciZh! ZcÒb jb cdkd kdXVWja{g^d# 9V bZhbV bVcZ^gV fjZ d edkd c d ZhiVkV egZeVgVYd eVgV ZhiZ cd jc^kZghd! dh X Y^\dh Yd :hiVYd c d ViZcYZb |h Y^c}b^XVh YZhiZh cdkdh hZ\bZcidh# Edg ZmZbead! d \Vhid YZ Y^ZhZa eVgV d igVchedgiZ Zb WVgXdh! YZ Zfj^eVbZcidh eVgV IZggVh >cY \ZcVh cV gZ\^ d cdgiZ! d ZhiVYd c d

Zhi{ egZeVgVYd eVgV ZciZcYZg fjZ cZhiZh g^dh fjZb kZcYZ d aZd Y^ZhZa! XdWgV d fjZ fjZg! fjZ d Xjhid eVgV YZhXZg jb g^d bZcdg Yd fjZ eVgV hjW^g XdcigV V XdggZYZ^gV! fjZ d egZ\d iZb jb kVadg Y^[ZgZcX^VYd Ydh \gVcYZh XZcigdh! ZcÒb Òa^\gVcVh fjZ [VoZb eVgiZ YV cdhhV Y^kZgh^YVYZ! bVh c d Yd XdcigdaZ YVh aZ^h Xg^VYVh eg^cX^eVabZciZ eVgV V Xdchigj d X^k^a! Xdb [d^ d XVhd YV -+++# :hiZ iZbV VeVgZXZj bj^id Zb idYdh dh \gjedh Yd HZb^c{g^d! c d Y{ eVgV Za^b^cVg V WjgdXgVX^V! iZbdh fjZ bZa]dgVg$VaiZgVg dh egdXZY^bZcidh Z ^cXaj^g d fjZ [dg cZXZhh{g^d! ZcÒb djhVg# 6hh^b Xdbd Xg^Vbdh ^chXg^ Zh dgV^h Zb ZY^iV^h eVgV ViZcYZg ^cY \ZcVh [VaVciZh YZ &-% a c\jVh! X^\Vcdh Xdb ig h ^Y^dbVh! fjZ c d ZhXgZkZb dj bZhigZh YV XjaijgV! VcVa[VWZidh# :hiV V kZgYVYZ^gV ^cXajh d X^YVY ! gZheZ^iVcYd V [dgbV Z V XdcY^ d YZhiZh hZ\bZcidh! gZheZ^iVcYd hjVh igVY^ Zh dgV^h# 6 eVgi^X^eV d YZ idYV V hdX^ZYVYZ! V dedgijc^YVYZ YVYV V fjVafjZg X^YVY d fjZ fjZ^gV hZ ZmegZhhVg! V XdgV\Zb Ydh fjZ cjcXV i^kZgVb bZYd YZ VXgZY^iVg cV VedhiV Yd \dkZgcd! fjZ Y^hedc^W^a^oV jb `^i bjai^b Y^V! igVWVa]Vg Zb gZYZ Z V Zh fjZ k d eZgb^i^g d YZhZckdak^bZcid YZ hjVh Vi^k^YVYZh# Djk^bdh bj^idh YZed^bZcidh YZ eZhhdVh fjZ eVgi^X^eVb Yd egd\gVbV! fjZ ^cXg YjaVh

6b g^Xd 8 gYjaV [dgbVYd Zb 8^ cX^Vh YV 8dbejiV d! Vidg Z eZhfj^hVYdg# 6ijVabZciZ HZXgZi{g^d YZ >YZci^YVYZ Z 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV# &

IgZX]d YZ b h^XV Yd \gjed bjh^XVa GJBD YZ H d EVjad '

:Y^idgV 6c^iV <Vg^WVaY^ Ä '%%. Ä eg^bZ^gV ZY^ d#

(

19


Y^o^Vb! Xdbd edYZ V \ZciZ iZg dedgijc^YVYZ YZ bdhigVg d fjZ [VoZbdh! Xdc]ZXZg djigVh eZhhdVh! gZeVhhVg cdhhdh Xdc]ZX^bZcidh Z igVY^ Zh Zb ZhXdaVh! edYZg k^V_Vg eVgV djigdh ZhiVYdh Z igdXVg cdhhdh Xdc]ZX^bZcidh# EVgV bVciZg d egd\gVbV! cV eg^bZ^gV \Zhi d Yd \dkZgcd AjaV! idYd d Z[Zi^kd YV Zci d HZXgZiVg^V YZ Egd\gVbVh Z Egd_Zidh 8jaijgV^h! [d^ bdW^a^oVYV eVgV ViZcYZg idYdh dh egd_Zidh dg^jcYdh YZ idYd d 7gVh^a! cjbV \Zhi d XZcigVa^oVYV! Xj^YVcYd YZhYZ V YdXjbZciV d cZXZhh{g^V! VXdbeVc]VbZcid YV ^beaVciV d Z V i d Xdbea^XVYV VYb^c^higV d YV egZhiV d YZ XdciVh# 8aVgd fjZ ]djkZ jb XdaVehd! edgfjZ edg bV^h \ZciZ fjZ hZ XdadXVhhZ cV VYb^c^higV d Yd egd\gVbV! V^cYV Vhh^b ZgV ^chjÒX^ZciZ Z V fjVa^YVYZ! eg^cX^eVabZciZ Yd VXdbeVc]VbZcid ZgV egZ_jY^XVYV# CV hZ\jcYV \Zhi d Xdb V Xg^V d Yd egd\gVbV BV^h 8jaijgV! YV V\ZcYV hdX^Va Yd \dkZgcd [ZYZgVa! V [ZYZgVa^oV d [d^ edhiV Zb eg{i^XV! Z d ZhiVYdh XdbZ VgVb V hZ Vegdeg^Vg Ydh edcidh! cjbV \Zhi d YZhXZcigVa^oVYV! _{ jb ZmZgX X^d Yd fjZ hZg{ d H^hiZbV CVX^dcVa YZ 8jaijgV! XdbeVgi^a]VcYd gZhedchVW^a^YVYZh Z bZa]dgVcYd V VYb^c^higV d# 9ZhiV bVcZ^gV V hZXgZiVg^V bjYdj YZ cdbZ! V HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa Z edYZ [dXVg cV Xg^V d YZ cdkVh V Zh fjZ hZg^Vb ^beaZbZciVYVh cd egd\gVbV! igVWVa]VcYd cjbV a \^XV YZ igVch[Zg cX^V YZ gZXjghdh eVgV dh ZhiVYdh! XVeVX^iVcYd \ZhidgZh Z VYb^c^higVcYd Zb eVgXZg^V# 6ijVabZciZ \gV Vh Vd BV^h 8jaijgV! ]djkZ jbV bV^dg h^cZg\^V ZcigZ Vh hZXgZiVg^Vh Z Xda^\VYVh Yd B^c8! fjZ YZ VXdgYd Xdb hjVh ZheZX^Va^YVYZh eVhhVgVb 20

V igVWVa]Vg Zb Xdc_jcid Xdb V H88 Z V eVgi^X^eVg Yd 8jaijgV K^kV bV^h Z[Zi^kVbZciZ# 8dcXZcigd" bZ cdh &*% Edcidh YZ 8jaijgV >cY \ZcV! cd fjVa V HZXgZiVg^V YZ >YZci^YVYZ Z 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa ÒXdj gZhedch{kZa eZaV ^beaVciV d! _jhiVbZciZ edg iZg VYfj^g^Yd jb ZmeZgi^hZ cZhiV {gZV edg XdciV eg^cX^eVabZciZ eZaV ^beaVciV d Yd ZY^iVa Eg b^d 8jaijgVh >cY \ZcVh! fjZ iZkZ Vi V\dgV ig h ZY^ Zh Z ViZcYZj V .% YVh Zic^Vh ^cY \ZcVh Yd 7gVh^a# D [dXd eZgb^i^g fjZ edkdh Zb I> " IZggVh >cY \ZcVh! fjZ bj^iVh kZoZh h d YZhegdk^YVh YZ ajo Z VXZhhd V ^ciZgcZi! ejYZhhZb iZg hZjh edcidh YZ XjaijgV# ;dgVb Xdchigj YVh k{g^Vh eVgXZg^Vh! ZcigZ ZaVh Xdb V ;JC6> Z VhhdX^V Zh ^cY \ZcVh! DC<h! VXVY b^Xdh Z eZhfj^hVYdgZh# CV ZiVeV ^c^X^Va V 68B6 Ä 6hhdX^V d 8jaijgV Z BZ^d 6bW^ZciZ! gZhedch{kZa ZcigZ djigdh egd_Zidh! eZaV Xg^V d YV GZYZ Edkdh YV ;adgZhiV! [Zo jb ^bedgiVciZ igVWVa]d eVgV Xg^Vg jbV bZidYdad\^V! Y^hi^ciV Ydh ZY^iV^h e Wa^Xdh! fjZ jhVYd cd bdYZad Yd 8jaijgV K^kV! k^hid fjZ eVgV V eVgi^X^eV d Ydh edkdh ^cY \ZcVh! c d ZgV VYZfjVYd# :hiV bZidYdad\^V Xdch^hiZ [jcYVbZciVabZciZ Zb gdYVh YZ XdckZghVh ZcigZ Vh Y^kZghVh Xdbjc^YVYZh YZ XVYV edkd Zb XVYV gZ\^ d! fjZ YZhXdWgZb d fjZ h d dh Edcidh YZ 8jaijgV! hZ Zm^hiZ ^ciZgZhhZ YZ ^beaVciVg cV hjV Xdbjc^YVYZ Z d fjZ ZaZh \dhiVg^Vb YZ YZhZckdakZg# CjbV hZ\jcYV ZiVeV dh Zfj^eVbZcidh! ZcigZ ZaZh `^ih YZ WViZg^V hdaVg! bjai^b Y^V Z V VciZcV YZ Xdbjc^XV d Xdb d hVi a^iZ! h d ZcigZ\jZh! edcijd fjZ ijYd igVchedgiVYd edg Vk^ Zh Z WVgXdh eZadh g^dh VbVo c^Xdh# 9Zed^h gZVa^oVYV jbV dÒX^cV YZ Va[VWZi^oV d Y^\^iVa Z VjY^dk^hjVa! fjZ Xdch^hiZ cV XVeVX^iV d eVgV jhVg dh Zfj^eVbZcidh Z d YZhZckdak^bZcid YVh Vi^k^YVYZh YZ XVYV edkd#

Egdcid ZhiV ZcigZ\jZ dh eVjh! V g \jV! d XdbeVhhd Z V XdcZm d# :kd =d_Z jbV YVh \gVcYZh egZdXjeV Zh V ^chi^ijX^dcVa^YVYZ Yd egd\gVbV! V Xdci^cj^YVYZ cVh eg m^bVh \Zhi Zh# D B^c8 ^cXaj^j cV Xg^V d Yd EaVcd CVX^dcVa YZ 8jaijgV Z cV egdedhiV YV gZ[dgbV YV AZ^ YZ >cXZci^kd! fjZ ZhiVWZaZXZ V Xg^V d Yd ;jcYd HZidg^Va YV 9^kZgh^YVYZ Z 8^YVYVc^V 8jaijgVa! fjZ eZgb^i^g{ V ji^a^oV d Ydh gZXjghdh eVgV V Zh! ZcigZ djigVh! Ydh edcidh YZ XjaijgV# 6XgZY^id iVbW b fjZ V [ZYZgVa^oV d [d^ djigV ZhigVi \^V ^bedgiVciZ! _{ fjZ dh ZhiVYdh hZ Vegdeg^VgVb Z Xg^VgVb hZjh eg eg^dh ZY^iV^h# 6 hdX^ZYVYZ XdbZ V V hZ Vgi^XjaVg eda^i^XVbZciZ! eVgV egZhh^dcVg V Xdci^cj^YVYZ Zb hZjh ZhiVYdh# Edg Òb! djigV \gVcYZ iVgZ[V eVgV fjZ dh edcidh YZ XjaijgV Vi^c_Vb hjV hjhiZciVW^a^YVYZ c d YZeZcYZg ZmXajh^kVbZciZ Yd Vjm^a^d Yd \dkZgcd [ZYZgVa! YZkZb igVWVa]Vg XdaZi^kVbZciZ! Zb gZYZ Z Xdb djigdh ^ckZhi^bZcidh YV hdX^ZYVYZ X^k^a# Bj^iVh ZmeZg^ cX^Vh YZ XdaZi^kdh! ^cXjWVYdgVh Z VhhdX^V Zh! XdbZ Vb V egdYjo^g bdYZadh Xg^Vi^kdh fjZ \VgVciZb V hjhiZciVW^a^YVYZ# 6ijVabZciZ h d bV^h YZ '*%% edcidh! Va\jch c d hZ hjhiZciVb! djigdh idbVb hZj aj\Vg! Xdbd cV iZdg^V YZ 9Vgl^c! V XjaijgV Zkdaj^ | eVgi^g YZ egdXZhhdh YZ igVch[dgbV d! XdaVWdgV d Z ^ciZgV d Xdb d bZ^d! Xdbd XdchZf cX^V d egd\gVbV edcijV V Y^kZgh^YVYZ Z igVch[dgbV V hdX^ZYVYZ#


)# EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 "

EGD?:ID EDCIDH 9: 8JAIJG6 6CIãC>D 6A7>CD GJ7>B& 8jaijgV d fjZ gZhiV Zb c h 9Zed^h fjZ ZhfjZXZbdh IjYd fjZ VegZcYZbdh Dh bV^dgZh egdWaZbVh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z hZj Egd_Zid Edcidh YZ 8jaijgV h d eVgVYdmVabZciZ hjVh bV^dgZh k^gijYZh# :aZh ZmegZhhVb V cdk^YVYZ ediZcX^Va ^chXg^iV cd egd\gVbV$egd_Zid/ V VWZgijgV ZhXVcXVgVYV Yd ZhiVYd eVgV bdYVa^YVYZh YZ XjaijgV VciZh h^hiZbVi^XVbZciZ ZmXaj YVh Z! edg XdchZ\j^ciZ! V cZXZhh^YVYZ YZ VXda]^bZcid YZ cdkdh VidgZh XjaijgV^h#

& 6ci c^d 6aW^cd GjW^b [dgbVYd Zb 8dbj" c^XV d eZaV Jc^kZgh^YVYZ ;ZYZgVa YV 7V]^V &.,* Z Zb BZY^X^cV eZaV :hXdaV 7V^VcV YZ BZY^X^cV &.,, ! bZhigZ Zb 8^ cX^Vh HdX^V^h eZaV Jc^kZgh^YVYZ ;ZYZgVa YV 7V]^V &.,. ! Ydjidg Zb HdX^dad\^V eZaV Jc^kZgh^YVYZ YZ H d EVjad &.-, Z e h"Ydjidg Zb Eda i^XVh 8jaijgV^h eZaV Jc^kZgh^YVYZ YZ 7jZcdh 6^gZh Z Jc^kZgh^YVYZ HVc BVgi^c '%%+ # 6ijVabZciZ egd[Zhhdg i^ijaVg YV Jc^kZgh^YVYZ ;ZYZgVa YV 7V]^V0 YdXZciZ Yd Egd\gVbV Bjai^Y^hX^ea^cVg YZ E h"<gVYjV d Zb 8jaijgV Z HdX^ZYVYZ Z Yd Egd\gVbV YZ 6giZh 8 c^XVh! VbWdh YV J;760 9^gZidg Yd >chi^ijid YZ =jbVc^YVYZh! 6giZh Z 8^ cX^Vh YV J;760 EgZh^" YZciZ Yd 8dchZa]d :hiVYjVa YZ 8jaijgV YV 7V]^V#

Edg Wk^d! fjZ d ZhiVYd! Xdchigj Yd edg bV^h YZ X^cXd h Xjadh eZaVh Za^iZh WgVh^aZ^gVh! c d iZkZ ^ciZgZhhZ! cZb YZhZ_d YZ ZhiVWZaZXZg iV^h gZaV Zh jc^kZghV^h# E^dg fjZ ^hid! ZaZ c d [d^ Xdc[dgbVYd eVgV ^hid# EZad Xdcig{g^d! hjV iZhh^ijgV igdjmZ ^bVcZciZ jb XVg{iZg YZ XaVhhZ# :hiZ ZhiVYd Zm^hiZ i d hdbZciZ ZhiVWZaZXZcYd gZaV Zh jbW^a^XV^h! bj^iVh YZaVh egdb hXjVh! Xdb dh hZidgZh ]Z\Zb c^Xdh# Cd XVbed XjaijgVa! ZaZ ZhiZkZ hZbegZ V hZgk^ d YVh XaVhhZh Ydb^cVciZh# EVgV dh hjWVaiZgcdh gZhiVkVb VeZcVh/ YZhfjVa^ÒXV d0 XZchjgV0 gZegZhh d0 k^da cX^V Z h^aZcX^VbZcid# FjZ d Y^\Vb Vh XjaijgVh ^cY \ZcVh! V[gd" WgVh^aZ^gVh Z edejaVgZh# :aVh cjcXV dWi^kZgVb Yd ZhiVYd cVX^dcVa d gZXdc]ZX^bZcid YZ hjV Y^\c^YVYZ ZcfjVcid XjaijgVh! bZhbd fjVcYd ZaZ idgcdj dÒX^Va d Y^hXjghd YV bZhi^ V\Zb Z YVh ig h gV oZh dg^\^c{g^Vh YV XjaijgV WgVh^aZ^gV/ WgVcXV! cZ\gV Z cY^V# D YZhXdbeVhhd ZcigZ ZhiVYd Z XjaijgVh c d dj XdcigV ]Z\Zb c^XVh VeVgZXZ! edg kZoZh! cdh Y^hXjghdh VXZgXV Yd egd\gVbV$ egd_Zid Xdbd bZgdh egdWaZbVh WjgdXg{i^Xdh# :c\VcdhV VeVg cX^V Xdbjb |h ^YZdad\^Vh# Dh ZcigVkZh!

V g^\dg! YZcjcX^Vb Va\d bV^h egd[jcYd/ d ^bZchd [dhhd ZcigZ d ZhiVYd cVX^dcVa gZVabZciZ Zm^hiZciZ Z Vh cZXZhh^YVYZh! ^ciZgZhhZh Z YZbVcYVh Ydh Ydb^cVYdh# :aZh i b h^Yd h^hiZbVi^XVbZciZ ZmXaj Ydh YZ jbV gZaV d YZbdXg{i^XV Z gZejWa^XVcV Xdb d ZhiVYd! Xdchigj Yd edg bj^idh! bVh XdcÒ\jgVYd eVgV edjXdh# Jb ZhiVYd cVX^dcVa fjZ c d hZ egZdXjeV! cZb Zhi{ egZeVgVYd eVgV jbV ^ciZgV d hjWhiVci^kV Xdb V bV^dg eVgiZ YV edejaV d WgVh^aZ^gV! ^cXajh^kZ cd XVbed XjaijgVa# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV$ Egd_Zid Edcidh YZ 8jaijgV! Vd [VoZg ^ciZgV\^g d ZhiVYd Xdb iV^h bdYVa^YVYZh XjaijgV^h Z hZjh VidgZh! Zme Z YZ bdYd XdcijcYZciZ ZhiZ XVg{iZg ZmXajYZciZ Z YZcjcX^V V \gVkZ ^cVYZfjV d Zm^hiZciZ cd eV h ZcigZ ZhiVYd Z hdX^ZYVYZ# IgVch[dgbVg ZhiZ h^cidbV Zb bZgV fjZhi d YZ V_jhiZh [dgbV^h Z WjgdXg{i^Xdh YZhigj^g hZj ediZcX^Va YZ gZWZaY^V XdcigV d ZhiVYd Za^i^hiV# D egd\gVbV$egd_Zid Zm^\Z! eZad Xdcig{g^d! gZ[VoZg d ZhiVYd! Zb jbV eZgheZXi^kV gVY^XVabZciZ YZbdXg{i^XV Z gZejWa^XVcV# HZg XdZgZciZ Xdb d 8jaijgV K^kV$Edcidh YZ 8jaijgV ! VciZh YZ ijYd! c d ZhfjZXZg hZj igV d ^cdkVYdg! cZb eZgYZg hZj XVg{iZg ediZcX^VabZciZ hjWkZgh^kd# 6 jide^V YZ jb djigd ZhiVYd! jbV djigV hdX^ZYVYZ Z jb djigd bjcYd edhh kZ^h YZkZ hZg Vhhjb^YV Xdbd Va\d ^bVcZciZ Z ZhhZcX^Va# CZhiV eZgheZXi^kV! ZaZ hZ idgcV jbV YVh Vi^k^YVYZh bV^h ZbWaZb{i^XVh! bVgXVciZh Z ^cdkVYdgVh YVh eda i^XVh XjaijgV^h ZbegZZcY^YVh eZad B^c^hi g^d YV 8jaijgV cd <dkZgcd AjaV# HZj ^beVXid hdX^Zi{g^d edYZ hZg bZY^Yd/ eZaV Y^bZch d fjZ \Vc]dj YZcigd Yd B^c^hi g^d Z Yd <dkZgcd0 eZaV ZmiZch d YZ hZjh Y^hedh^i^kdh 21


eVgV djigdh hZidgZh Yd B^c^hi g^d! VigVk h Yd Egd\gVbV BV^h 8jaijgV0 eZaV Vbea^V d Xdci^cjVYV Yd c bZgd YZ Edcidh YZ 8jaijgV! ^cXajh^kZ Zb XddeZgV d Xdb \dkZgcdh ZhiVYjV^h0 edg hjV k^h^W^a^YVYZ0 eZaV gZeZgXjhh d! ^cXajh^kZ ^ciZgcVX^dcVa! Z eZaV Xdchi^ij^ d YZ jbV WVhZ hdX^Va YZ Ved^d | VijV d Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV# :hiZ ai^bd VheZXid idgcV"hZ k^iVa eVgV jb B^c^hi g^d fjZ egZiZcYZ/ gZYZÒc^g bdYdh YZ ^bV\^cVg V XjaijgV0 gZeZchVg Vh ^ciZgV Zh Xdb dh VidgZh XjaijgV^h Z gZ^ckZciVg eda i^XVh XjaijgV^h eVgV V hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^gV! Vhhjb^cYd cdkVh eg^dg^YVYZh# IV^h edhh^W^a^YVYZh Xdc_j\VYVh Xdb V VWZgijgV eVgV cdkdh VidgZh Z hjV Vhhjb^YV Vbea^ijYZ iZgg^idg^Va! Zb jb B^c^hi g^d fjZ Xdci^cjV XdcXZcigVYd Zb Va\jbVh X^YVYZh! Y d h^\c^ÒXVi^kV ZckZg\VYjgV Vd egd\gVbV$ egd_Zid# 6 egZiZcY^YV Xdc_jc d ZcigZ Y^heZgh d iZgg^idg^Va Z kVg^ZYVYZ YZ VidgZh XdbW^cVYV Xdb V hjV Vgi^XjaV d! VigVk h YV iZ^V YZ ZcXdcigdh Z gZYZh# :bZg\Z Vfj^ djigd Y^hedh^i^kd YV hjV XdciZbedgVcZ^YVYZ# :aZ WjhXV ^c^W^g \jZidh Vjid" hjÒX^ZciZh! ^hdaVYdh XjaijgVabZciZ! i d egZ_jY^X^V^h | Xg^V d Z Xdck^k cX^V! Z ediZcX^Va^oVg ^ciZgadXj Zh eda i^XVh Z XjaijgV^h! hZb Vh fjV^h c d hZ egdYjo jb Xa^bV egde X^d Z Zhi^bjaVciZ eVgV d YZhZckdak^bZcid YV XjaijgV# BVh V edhh^W^a^YVYZ YZ gZkdajX^dcVg iZb ^cZgZciZ Xdbd gZfj^h^id V XVeVX^YVYZ YZ ZmZgX X^d Xdci^cjVYd YV Xg i^XV eZad egd\gVbV$egd_Zid Z edg hZjh eVgi^X^eVciZh# 6 gZÓZm d Z V ^ciZgadXj d Xg i^XVh h d Vfj^ ^begZhX^cY kZ^h# EZchVg! Zb ZheZX^Va Zb jbV Vi^k^YVYZ Xdb iVciV VWZgijgV ediZcX^Va! Zm^\Z VciZh YZ ijYd VWVcYdcVg 22

kZgYVYZh egdciVh# 9^kZghdh iZbVh YZkZb hZg Zc[gZciVYdh Zb idYVh Vh hjVh XdcigVY^ Zh Z XdbeaZm^YVYZh# 9ZcigZ ZaZh edYZb hZg aZbWgVYdh Vh k^iV^h gZaV Zh XjaijgV^h ZcigZ/ igVY^ d Z ^cdkV d0 adXVa! gZ\^dcVa! cVX^dcVa Z \adWVa0 ZhiVYd! hdX^ZYVYZ X^k^a Z bZgXVYd0 [VoZg Z eZchVg0 hjhiZciVW^a^YVYZ dj c d YVh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h0 Y^[ZgZcX^VYVh bdYVa^YVYZh XjaijgV^h Z Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa# D YZhZckdak^bZcid YVh ediZcX^Va^YVYZh ^chXg^iVh cd egd\gVbV$egd_Zid iZb Xdbd gZfj^h^id [jcYVbZciVa d [dgiVaZX^bZcid YV eVgi^X^eV d Vi^kV Z d Zhi bjad V gVY^XVa^YVYZ Ydh YZWViZh# D ZcXVciVbZcid cVijgVa Xdb Vh ediZcX^Va^YVYZh Yd egd\gVbV$ egd_Zid c d edYZ hZg ZmV\ZgVYd! cZb YZkZ ^beZY^g jbV k^\dgdhV Z fjVa^ÒXVYV gZÓZm d Xg i^XV hdWgZ ZaZ# CZhiV eZgheZXi^kV! V VWZgijgV YZ ZheV dh eVgV V Y^hXjhh d Z gZÓZm d hZ idgcV ZhhZcX^Va# 6eVgZXZb Xdbd bdbZcidh h^\c^ÒXVi^kdh YZhiZ egdXZhhd/ V XdcÒ\jgV d YZ bdbZcidh YZ Xg i^XV cd igVWVa]d eda i^Xd"XjaijgVa Xdi^Y^Vcd0 V gZVa^oV d YZ YZWViZh cVh IZ^Vh Z Zb hZb^c{g^dh0 V Z[Zi^kV XdcÒ\jgV d YV gZYZ YZ ^ciZgadXj d! igdXVh Z gZÓZm Zh Z V Vgi^XjaV d Xdb ZhijY^dhdh Z eZhfj^hVYdgZh YZ eda i^XVh XjaijgV^h! Xdc[dgbVcYd jbV gZYZ YZ ^ckZhi^\V Zh hdWgZ d egd\gVbV$egd_Zid# IdYdh ZhiZh egdXZhhdh Zb VcYVbZcid! bVh bj^iVh kZoZh YZ bdYd V^cYV edg YZbV^h ZbWg^dc{g^dh# 6h Y^gZig^oZh Yd egd\gVbV$egd_Zid Ä ZbedYZgVbZcid! egdiV\dc^hbd Z Vjidcdb^V Ä c d edYZb hZ YZ^mVg ZhfjZXZg# BVh iVbW b c d YZkZb hZ YZhÒ\jgVg! hZb bV^h! Zb Vjid"hjÒX^ cX^V# EVgV fjZ ^hid c d dXdggV! V k^YV! V Xg i^XV Z hZj ZmZgX X^d h d ZhhZcX^V^h#


7ZgcY ;^X]icZg egd[Zhhdg i^ijaVg cV Jc^kZgh^" YVYZ YZ H^Z\Zc$6aZbVc]V# 8g^dj d Egd\gVbV >ciZgcVX^dcVa Yd 9djidgVYd Zb :YjXV d >C:99 " >ciZgcVi^dcVa :YjXVi^dc 9dXidgViZ YV Jc^kZgh^YVYZ# EjWa^Xdj k{g^dh a^kgdh "kZ_V/ lll#jc^"h^Z\Zc#YZ$s[W%'$eZdeaZ$ÒX]icZg$ ^cYZm#]iba &

:ciZcYd Xdbd :YjXV d! d h^hiZbV e Wa^Xd Xdchigj Yd cV ]^hi g^V Ydh ai^bdh YjoZcidh Vcdh# CZhiZ eZg dYd! V ZhXdaV hZ igVch[dgbdj cjb [Zc bZcd jc^kZghVa! ZheVa]VYd edg idYd bjcYd#

'

*# :9J86vÀD : 9>K:GH>969: 8JAIJG6A "

EGD7A:B6H : E:GHE:8I>K6H

7:GC9 ;>8=IC:G& <dhiVg^V YZ ^c^X^Vg Xdb Va\jbVh VcdiV Zh hdWgZ V gZaV d ZcigZ V hdX^ZYVYZ cV fjVa k^kZbdh Z V k^YV Xdi^Y^VcV# w cZXZhh{g^V jbV eZgheZXi^kV iZ g^XV fjZ eZgb^iV XdbegZZcYZg d XVg{iZg h^hi b^Xd ZcigZ VbWVh hdX^ZYVYZ Ä k^YV fjdi^Y^VcV Z Vhh^b edYZg XdbegZZcYZg ZhiZ XdciZmid hdX^Va cd fjVa Xg^Vc Vh! VYdaZhXZciZh Z VYjaidh k^kZb Z Xdck^kZb VijVabZciZ# 6 hZ\j^g VegZhZcid Vg\jbZcidh fjZ Xdch^YZgd gZaZkVciZ Vd YZWViZ/ XdchiViV Zh hdWgZ V :YjXV d' Z hjV Xg^hZ Zb ZhXVaV bjcY^Va! XdchiViV Zh ZhhVh fjZ XVgVXiZg^oVb iZcY cX^Vh VijV^h cjb c kZa \adWVa0 Xdci^cjd Xdb V Y^hXjhh d YV ÆY^kZgh^YVYZ XjaijgVaÇ cVh hjVh Vci^cdb^Vh Z eZgheZXi^kVh Z! ÒcVa^od Xdb V VegZhZciV d Yd Æegd\gVbV 8jaijgV K^kVÇ Z ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ cV hjV gZaV d Xdb dh egdWaZbVh VciZg^dgbZciZ Y^hXji^Ydh# HD8>:969: : K>96 8DI>9>6C6 CJB6 E:GHE:8I>K6 H>HIÚB>86 D ÒabZ Ç9Z da]dh WZb [ZX]VYdhÇ YZ HiVcaZn @jWg^`! d Y^gZidg adXVa^oV

V V d Yd ÒabZ cV CdkV Ndg` XdciZbedg}cZV# 6 bZ\Va edaZ cdgiZ"VbZg^XVcV Xdc_j\V idYdh dh ZaZbZcidh eVgV Xdbedg jb fjVYgd ZbWaZb{i^Xd YV hdX^ZYVYZ Z Ydh kVadgZh Ydb^cVciZh Yd bjcYd \adWVa^oVYd# :b bZ^d YV YZhdgYZb Yd fjVgi^c]d YZ jbV egdhi^ijiV! dcYZ gZXZWZ hZjh Xa^ZciZh! kZbdh jb bVcjVa YZ hdX^dad\^V Xdb d i ijad Æ>cigdYjX^c\ HdX^dad\nÇ# 6d adc\d YV ]^hi g^V! Vh c^XVh eZhhdVh fjZ gZkZaVb Va\jb ZhXg ejad cVh gZaV Zh Xdb dh djigdh h d Vh egdhi^ijiVh# 6 =jbVc^YVYZ YVh egdhi^ijiVh bVc^[ZhiV"hZ! hdWgZijYd cV hjV [gV\^a^YVYZ0 ZaVh hZ Ygd\Vb Z bdggZb YZ dkZgYdhZ! ZaVh kZcYZb hZjh Xdgedh Z hZ XdciVb^cVb! ZcÒb! ZaVh Vgg^hXVb hjVh Zm^hi cX^Vh YZ [dgbV XdcXgZiV Z bViZg^Va# Edg ^hhd hjVh igVchV Zh YZ Y^c]Z^gd Z hZmd! eVjiVYVh eZaVh aZ^h Yd bZgXVYd! Zhi d [jcYVYVh cjbV ÆgZVa^YVYZÇ fjZ edYZ hZg Zmea^XVYV eZadh eVg}bZigdh hdX^da \^Xdh# 6h egdhi^ijiVh h d Z[Zi^kVbZciZ! XdbegdbZi^YVh Xdb V X]VbVYV Æk^YV gZVaÇ# 6hh^b hjVh ZhXda]Vh h d Vh c^XVh fjZ iZg^Vb gZaV d Xdb V Æk^YV gZVaÇ YZ^mV bj^id eVgV gZÓZi^g! Zb cZc]jb YZ hZjh ÒabZh! @jWg^`

YZ^mV Zadh Vd VXVhd# :aZ XdadXV fjZ d gZhid ejgd ^bV\^c{g^d# 6 hdX^ZYVYZ YZ VWjcY}cX^V! bVgXVYV eZad ^beZgVi^kd Yd Xdchjbd aVc V dh ^cY^k Yjdh cVh kZgi^\Zch YZ jb ^bV\^c{g^d hZb igVchXZcY cX^V dcYZ ijYd! ^cXajh^kZ dh hj_Z^idh hZ igVch[dgbVb Zb dW_Zidh# D ÒabZ YZ^mV WZb XaVgd d fjZ Zhi{ Vig{h YZhiV hdX^ZYVYZ/ d c XaZd [jcYVbZciVabZciZ eZgkZghd fjZ hZ dXjaiV cV [dgbV d YZ cdhhV hdX^ZYVYZ# :hhZ ÒabZ bdhigV jb h^hiZbV YVh gZaV Zh hdX^V^h dcYZ idYVh Vh gZaV Zh ZcigZ dh ]dbZch hZ igVch[dgbVb Zb [Zi^X]Zh" bZgXVYdg^Vh fjZ XdbZ Vb V Ydb^cVg cjbV bVcZ^gV idiVa^i{g^V dh bZhbdh ]dbZch fjZ Xdchigj gVb ZhiZh [Zi^X]Zh# EVgV Vegd[jcYVg jb edjXd ZhiV bZi{[dgV Yd ÒabZ YZ @jWg^`! hZ [Vo cZXZhh{g^d WjhXVg XdcXZ^idh iZ g^Xdh YV hdX^ZYVYZ Z YV k^YV Xdi^Y^VcV! dj hZ_V! jbV eZgheZXi^kV iZ g^XV fjZ eZgb^iV XdbegZZcYZg d XVg{iZg h^hi b^Xd ZcigZ VbWVh# Dh VheZXidh V hZ\j^g iZciVb YZhXgZkZg ZhhZ XVg{iZg h^hi b^Xd# :hiVbdh ^bZghdh cjb Æ[ZZa^c\Ç fjZ cdh aZkV V XgZg fjZ ZhiV [dgbV YZ 23


hdX^ZYVYZ eZgYjgVg{ ZiZgcVbZciZ# BVh V gVo d cdh VaZgiV fjZ ^hhd hZg{ V edhh^W^a^YVYZ bV^h ^begdk{kZa YZ idYVh Vh Zm^hiZciZh# w bV^h [{X^a eVgV c h ^bV\^cVg d XdaVehd Yd eaVcZiV Z YV cVijgZoV! Yd fjZ jbV hdX^ZYVYZ Va b Yd h^hiZbV XVe^iVa^hiV dj V fjZWgV YZhhZ h^hiZbV# 6ijVabZciZ d da]Vg eVgV V hdX^ZYVYZ Xdbd ÆegdXZhhdÇ dj Xdbd Æ]^hi g^VÇ eVhhd V eVhhd hZ eZgYZ! Æ]^hi g^VÇ Z ÆegdXZhhdÇ hZ igVch[dgbVb Zb ÆXdbjc^XV dÇ! Zb Va\d i Xc^Xd Z [dgbVa# D fjZ! VciZg^dgbZciZ! ZgV Xdch^YZgVYd ÆhdX^ZYVYZÇ dj ÆXdZg cX^V hdX^VaÇ XdckZgiZÄhZ Zb ÆbZgXVYdÇ# D bdidg YZhhV Y^c}b^XV V dg\Vc^oV d Yd h^hiZbV YV ZXdcdb^V bjcY^Va XVe^iVa^hiV fjZ! VijVabZciZ! hZ Vgi^XjaV Ä VeZhVg YZ idYVh Vh Xg^hZh Ydh WVcXdh Ä hdWgZijYd cVh egVi^XVh YVh bjai^cVX^dcV^h Z cd c kZa hdX^Va edg bZ^d Yd <6IH Æ<ZcZgVa 6\gZZbZci ^c IgVYZ dc HZgk^XZhÇ # DW_Zi^kd Z [jc d eg^cX^eVa YZhhV Y^c}b^XV ]dbd\ZcZ^oVg idYVh Vh Y^[ZgZc Vh XjaijgV^h Z Xdchigj^g! Zb c kZa bjcY^Va! cdgbVh Z kVadgZh jc^kZghV^h fjZ hZg d YZiZgb^cVYdh edg jb XViZ\dg^V eg^cX^eVa/ bZgXVYdg^V# IZciVbdh eZchVg Z 24

XdbegZZcYZg ZhhV gZVa^YVYZ YV \adWVa^oV d jhVcYd Vci^cdb^Vh dj e adh XdbeaZbZciVgZh/ cjcXV cV ]^hi g^V YV ]jbVc^YVYZ Zm^hi^j jbV bjYVc V i d YgVb{i^XV YVh [dgbVh YZ k^YV hdX^Va XdggZhedcYZciZ V jbV ZhiVcYVgY^oV d Z ZhfjZbVi^oV d YV bZhbV# :hiV gZVa^YVYZ hdX^Va i d ZhiVcYVgY^oVYV Z jc^[dgb^oVYV VegZhZciV jbV kVg^ZYVYZ VWhdajiV Z [dgbVh ^c Y^iVh YZ a^WZgYVYZ Z YZ edhh^W^a^YVYZh ]jbVcVh Ä bVh YZ [Vid ijYd jbV ^ajh d# 9Zcigd YV Zi^fjZiV YV \adWVa^oV d hZ gZVa^oVb iVcid egdXZhhdh YZ jbV ]dbd\ZcZ^oV d YV hdX^ZYVYZ Xdbd V YZh^ciZ\gV d Yd hdX^Va# 9^bZch Zh eVgi^XjaVgZh YV hdX^ZYVYZ Xdbd hV YZ! _jhi^ V! ZhedgiZ! ZYjXV d! XjaijgV eZgYZb eVhhd V eVhhd V hjV Vjidcdb^V gZaVi^kV! aZciVbZciZ hZ YZ\ZcZgVb Zb bZXVc^hbdh YZ gZ[dg d Z V_jYV Vd bZgXVYd! YZ^mVb YZ hZgZb Y^gZ^idh VYfj^g^Ydh ]^hidg^XVbZciZ eVgV hZ XdckZgiZgZb Zb hZgk^ dh V hZgZb XdbegVYdh dj kZcY^Ydh# 6h iZdg^Vh Yd E h"BdYZgc^hbd k Zb cZhiV YZh^ciZ\gV d cVYV bV^h Yd fjZ jbV X]VcXZ eVgV jb YZhZckdak^bZcid YV XVeVX^YVYZ YZ _d\Vg Xdb V eVgi^XjaVg^YVYZ

^cY^k^YjVa! jbV X]VcXZ fjZ edYZ YVg a^WZgYVYZ Zhi i^XV Vdh ^cY^k Yjdh# :hiVh iZdg^Vh c d aZkVb Zb XdciV Vh V\jYVh XdcigVY^ Zh ZcigZ V ^cY^k^YjVa^oV d Ydh egdXZhhdh YZ k^YV Z V cdgbVa^oV d! ZhfjZbVi^oV d Z ]dbd\ZcZ^oV d# :aVh c d aZkVb Zb XdciV V edaVg^oV d ZmigZbV ZcigZ jbV Vai hh^bV hdX^Va^oV d YZ egdXZhhdh YZ egdYj d edg jb aVYd Z eZad djigd jbV XgZhXZciZ eg^kVi^oV d YVh gZaV Zh ]jbVcVh# :cXdcigVbdh jbV hZeVgV d ZcigZ V hdX^Va^oV d YV gVo d Zb c kZa YZ egdYj d i Xc^XV Z X^Zci^ÒXV edg jb aVYd Z Yd egdXZhhd YZ YZhZckdak^bZcid YVh Zbd Zh! Ydh hZci^Ydh Z YV [VciVh^V edg djigd aVYd# :bd Zh! V[Zidh! hZci^Ydh eZhhdV^h i b XVYV kZo bV^h jb XVg{iZg eg^kVYd! d fjZ dh idgcVb XZ\dh# IdYVh ZhiVh Vci^cdb^Vh c d hZ XdbeaZbZciVb jbV Xdb djigV! c d hZ hjeaZbZciVb! ZaVh c d Y d ajo V ijYd d fjZ X]VbVbdh hdX^ZYVYZ bjcY^Va YV \adWVa^oV d# :aVh ZmegZhhVb jb Y^aZbV cd fjVa ZhiZ h^hiZbV hdX^Va ^ciZ^gd hZ ZhXjgZXZ# ;^XVb eZg\jciVh Zb VWZgid Z hZb gZhedhiVh# EVgV c h V eg^cX^eVa hZg^V


8aVgd fjZ gZXdc]Z d dh h^hiZbVh ZhXdaVgZh fjZ WjhXVgVb [j\^g V ZhhZ bdYZad! bVh [Vad Vfj^ Yd fjZ V^cYV egZkVaZXZ Xdbd ZhigjijgV W{h^XV cVh Y^[ZgZciZh hdX^ZYVYZh# (

eZg\jciVg hZ cZhiVh Vci^cdb^Vh Z XdcigVY^ Zh hZ Vgi^XjaVb egdXZhhdh YZ YZhZckdak^bZcid YZ Va\d cdkd fjZ edhhV igVch\gZY^g V gZVa^YVYZ hdX^Va iVa fjVa ZaV # 8dbegZZcYZg V XdbeaZm^YVYZ YZhhVh XdcigVY^ Zh dWk^VbZciZ Y^[ X^a# C h eZYV\d\dh Z eh^X ad\dh ZhiVbdh bj^id adc\Z YZ hjV kZgYVYZ^gV XdbegZZch d# H:<JC9D E6HHD/ 9J6H 8DCHI6I6vÁ:H HD7G: :9J86vÀD GZidbZbdh YjVh XdchiViV Zh! bV^h dj bZcdh XdchZchjV^h! hdWgZ V ZYjXV d/ ÆV Xg^hZ [jcYVbZciVa YV :YjXV d Z ÆV :YjXV d! Xdbd h^hiZbV ZhXdaVg jb [Zc bZcd ]^hi g^Xd Z igVch^i g^d# 6 Xg^hZ [jcYVbZciVa YV :YjXV d :b idYVh Vh hdX^ZYVYZh bdYZgcVh V ZhXdaV gZegZhZciV V ^chi^ij^ d fjZ bV^h XgZhXZ! VjbZciV Z hZ ZmeVcYZ Zb idYVh Vh {gZVh YV k^YV hdX^Va# CV ZhXdaV! cdhhVh Xg^Vc Vh Z VYdaZhXZciZh eVhhVb d iZbed bV^h egdYji^kd Z Xg^Vi^kd YZ hjV k^YV# <ZgVabZciZ ZcigVb Xdb ZheZgVc V! Xdb Xg^Vi^k^YVYZ! Xdb [VciVh^V! Xdb kdciVYZ YZ VegZcYZg! bVh hVZb YZh^ajY^Ydh! YZ[gVjYVYdh! ZbedWgZX^Ydh# HVZb ÈV[dgijcVYdhÉ edhhj^YdgZh YZ ]VW^a^YVYZh! XdbeZi cX^Vh Z Xdc]ZX^bZcidh fjZ cV bV^dg^V YVh kZoZh c d i b gZaV d Xdb V hjV k^YV Z Xdb V hdX^ZYVYZ cV fjVa ZaZh YZkZb k^kZg Z igVWVa]Vg# 6hh^b! Vhh^hi^bdh | [VbdhV Xg^hZ YV eZYV\d\^V Z! hdWgZijYd YV ZhXdaV e Wa^XV fjZ! VeVgZciZbZciZ! c d Zhi{ ViZcYZcYd Vh cZXZhh^YVYZh Z YZhZ_dh Ydh ^cY^k Yjdh Z V YZbVcYV YV hdX^ZYVYZ cV [dgbV d! VeZhVg YZ idYdh dh hZjh Zh[dg dh edg bdYZgc^oVg"hZ# <ZgVaY^ '%%) XVgVXiZg^oV ZhiV Xg^hZ [dgV Z YZcigd YV ZhXdaV Xdbd Xg^hZ Ydh h^hiZbVh YZ egdYj d! ]d_Z ZhigjijgVabZciZ egdYjidgZh Yd YZhZbegZ\d0 fjZ ZhiZcYZ | Xg^hZ Ydh

eVgVY^\bVh X^Zci ÒXdh0 V Xg^hZ Yd cdhhd bdYd YZ ]VW^iVg d eaVcZiV/ ÆcZhiZ XdciZmid! V ZhXdaV hZ [Vo! Y^hXjgh^kVbZciZ! jbV ^chi^ij^ d Èi{WjV YZ hVakV dÉ# : Xdbd ÈhVakV dÉ c d hdWgZk^kZ ZcfjVcid XdcXZ^id! hZb VhhdX^Vg"hZ | ÈXjaeVW^a^oV dÉ! V ZhXdaV iZb h^Yd XjaeVYV eZad ^chjXZhhd YV hjV [dgbV d [VXZ |h Zm^\ cX^Vh Yd bZgXVYd# : Vh eda i^XVh ZYjXVX^dcV^h cZda^WZgV^h! eVgV Va b YZ hjVh gZ[dgbVh Xjgg^XjaVgZh fjZ hZ Xdchi^ij gVb ZhhZcX^VabZciZ eZaV YZÒc^ d YZ eVg}bZigdh YZ XdciZ Ydh V hZgZb Zch^cVYdh! c d hdjWZgVb [VoZg bV^h Yd fjZ egdedg h^hiZbVh YZ VkVa^V d Z VkVa^V Zh YZ h^hiZbVh$gZYZh YZ Zch^cd! Xj_dh gZhjaiVYdh egdYjoZb ]^ZgVgfj^oV Zh YVh ^chi^ij^ Zh YZ Zch^cd! h^cVa^oVcYd eVgV d ÈbZgXVYd Xdchjb^YdgÉ fjV^h Vh ZhXdaVh c kZa 6! fjV^h Vh gZYZh bV^h egZeVgVYVh! fjV^h Vh gZ\^ Zh Vfj^c]dVYVhÇ '%%)! &+ # :[Zi^kVbZciZ! hVWZ"hZ fjZ V ZhXdaV _VbV^h [d^ jbV Èi{WjV YZ hVakV dÉ! ed^h YZhYZ hjV dg^\Zb Z Zm^hi cX^V! igVY^X^dcVabZciZ! hZbegZ hZgk^j Z Xdci^cjV hZgk^cYd eVgV dh egdXZhhdh YZ hZaZ d Z ZmXajh d hdX^Va# IgViV"hZ cZhiZ bdbZcid YVh hdX^ZYVYZh XVe^iVa^hiVh ZcXdcigVg V fjZb XjaeVg eZad ^chjXZhhd cd Y^hejiVY hh^bd bZgXVYd YZ igVWVa]d/ d eg eg^d igVWVa]VYdg edg hjV ZhXdaVg^YVYZ ^chjÒX^ZciZ dj ^cVYZfjVYV Z V ^chi^ij^ d ZhXdaVg edg hjV YZhVijVa^oV d Z ^cXVeVX^YVYZ YZ VXdbeVc]Vg Vh dcYVh YZ bjYVc V Ydh ]jbdgZh Yd bZgXVYd# 6 Xg^hZ YZ Xjc]d ZhigjijgVa! idgcV"hZ iVbW b! eg^kVYV! eVgi^XjaVg^oVYV cdh hj_Z^idh# 6 :9J86vÀD C6 ;DGB6 96 :H8DA6 w JB ;:CãB:CD =>HIâG>8D : IG6CH>IâG>D 6 ZhXdaV dWg^\Vi g^V iZb jbV ]^hi g^V YZ c d bV^h Yd fjZ '%% Vcdh Z idgcdj"hZ cZhiZ eZg dYd jb [Zc bZcd jc^kZghVa# :b idYd d bjcYd ZhXdaV h^\c^ÒXV/

egd[Zhhdg! Vajcd! jbV ijgbV hZg^VYV! [gZf cX^V dWg^\Vi g^V! a^kgdh Y^Y{i^Xdh! VkVa^V d Z XZgi^ÒXVYdh! eVhhVg YZ XaVhhZ dj gZeZi^g ZcigZ djigdh Vig^Wjidh(# :hhV [dgbV YZ ZYjXV d c d gZhjaiVYd YZ ^Y ^Vh \Zc^V^h YZ ^ciZaZXijV^h! bVh jbV gZhedhiV YV hdX^ZYVYZ eZgVciZ egdWaZbVh ZhigjijgV^h \gVkZh# CV hdX^ZYVYZ WVhZVYV cV Y^c}b^XV ZmigZbV YV Y^k^h d Yd igVWVa]d h^hiZbVi^oVYd Vd adc\d Yd egdXZhhd YZ ^cYjhig^Va^oV d cdh h Xjadh MK>>> Z M>M idYdh dh bZbWgdh YZhhV hdX^ZYVYZ egZX^hVkVb YZ jb h^hiZbV c^Xd Z \ZgVa YZ Xdc]ZX^bZcidh! XVeVX^YVYZh Z cdgbVh bdgV^h Xdbd WVhZ eVgV gZaVX^dcVg"hZ Zb c kZa YV egdYj d! Zb c kZa YV gZegdYj d Z Yd Xdchjbd# 6 hdX^ZYVYZ cV [dgbV YZ cV d dj Yd ZhiVYd egd_ZiVkV Z V^cYV egd_ZiV kVadgZh! Xdc]ZX^bZcidh! ]VW^a^YVYZh! fjZ VXgZY^iVkV Z VXgZY^iV hZgZb ^cY^heZch{kZ^h | hjV eg eg^V hdWgZk^k cX^V! bZa]dgVbZcid Z Xdci^cj^YVYZ# 6 ZhXdaV ZbZg\Z! Xdbd jbV hdaj d ]^hi g^XV YZhhZh egdWaZbVh! k^YZ! V i ijad YZ ZmZbead! V dg^\Zb YZ Va\jch XdciZ Ydh Xjgg^XjaVgZh! Xdbd V <Zd\gVÒV Z =^hi g^V :hXdaVg! d Zch^cd YV ÆA c\jV BViZgcVÇ Ä edg b jbV hdaj d fjZ! VijVabZciZ! hZ ZcXdcigV cjbV Xg^hZ [jcYVbZciVa# 6 ZhXdaV! '%% Vcdh Vig{h! eVhhdj V hZ gZaVX^dcVg eZaV eg^bZ^gV kZo Xdb V hdX^ZYVYZ Xdbd jb idYd# 6eVgZXZ cZhiV edXV d XdcXZ^id YZ hdX^ZYVYZ Zb \ZgVa Xdc_jciVbZciZ Xdb jbV Zh[ZgV Vji cdbV Yd eda i^Xd Xdchigj YV cVh ajiVh eda i^XV YV edXV# 6 gVo d eda i^XV Yd :hiVYd Z YV HdX^ZYVYZ V hdX^ZYVYZ Wjg\jZhV gZegZhZciV d Zc[dfjZ Z d XZcigd a \^Xd YV :YjXV d E Wa^XV! ^bea^XVcYd fjZ VegZcY^oV\Zb Z idYVh Vh [dgbVh Yd Zch^cd" VegZcY^oV\Zb h d YZiZgb^cVYVh ZhhZcX^VabZciZ eZaVh XdcigVY^ Zh eg^b{g^Vh YV [dgbV d ZXdc b^XV YVh hdX^ZYVYZh XVe^iVa^hiVh bdYZgcVh# 25


6 YjeaV cVijgZoV YV bZgXVYdg^V Xdbd jc^ d ZcigZ kVadg YZ jhd Z kVadg YZ igdXV XdbZ dj V YZiZgb^cVg idYdh dh c kZ^h YV ZYjXV d e Wa^XV Z hjV gZVa^YVYZ# CdiVh! WdaZi^ch! i ijadh! Xg Y^idh! iZbed! XdciZ Yd! Xjgg Xjadh! ]^ZgVgfj^oV d ZiX# h d YVYdh fjZ cdh eZgb^iZb kZg fjZ cV ZhXdaV Zm^hiZ jbV gZaV d ^cY^hhdX^{kZa ZcigZ kVadg Z edYZg fjZ XVgVXiZg^oV Z gZegdYjo idYVh Vh gZaV Zh fjZ hZ YZhZckdakZb cV hdX^ZYVYZ# 8db Vh bjYVc Vh gVY^XV^h VijV^h cV eda i^XV! cV hdX^ZYVYZ Z hjV XjaijgV! cd XdciZmid YZ \adWVa^oV d hZ Y^hhdakZ VijVabZciZ V gVo d eda i^XV YV ZYjXV d! fjZg Y^oZg V gZaV d VWhigViV Xdb V hdX^ZYVYZ Xdbd jb idYd# 6 Y^hhdaj d hZ Vgi^XjaV VijVabZciZ Zb b ai^eadh h^cidbVh YZ jbV Xg^hZ YV ZYjXV d# HZ Vhhjb^gbdh fjZ V ZYjXV d! iVa Xdbd V Xdc]ZXZbdh ]d_Z! jbV [dgbV igVch^i g^V! hjVh X]VcXZh YZ hdWgZk^k cX^V YZeZcYZb YZ XdchZ\j^gbdh bjYVg Z igVch[dgbVg gVY^XVabZciZ ZhhV :YjXV d# >hhd hZg^V jb egdWaZbV YV eg{m^h! Ydh egd_Zidh eg{i^Xdh! ed^h d cdkd YZhZckdakZ"hZ hdbZciZ cV eg{i^XV! cd [VoZg Z cVh hjVh XdcigVY^ Zh# D cdkd c d XdchZ\jZ XgZhXZg dj YZhZckdakZg"hZ cd XVbed iZ g^Xd! cd XVbed YVh ^Y ^Vh# D cdkd hZ YZhZckdakZ h cjb V[VhiVbZcid k^kd Yd kZa]d# EZgheZXi^kVh eVgV ZhhV cdkV gVo d eda i^XV YZ ZYjXV d kZ_d VeVgZXZg cVh eg{i^XVh Ydh X]VbVYdh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ# EVgV XdcXgZi^oVg ZhhV eZgheZXi^kVh [Vo"hZ cZXZhh{g^d! Y^hXji^g WgZkZbZciZ! V Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa# 9>K:GH>969: 8JAIJG6A q 6CI>CDB>6H : A69DH :H8JGDH 6 gZVa^YVYZ YV 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa VWgVc\Z jbV XdbeaZm^YVYZ YZ [Zc bZcdh Z eg{i^XVh hdX^V^h Z ZckdakZ ^c bZgdh XdcXZ^idh Z YZÒc^ Zh# 6h eZhfj^hVh Z dh ZhijYdh hdWgZ 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa i b 26

VegZhZciVYd jb egdWaZbV h g^d/ V [VaiV YZ jb h^hiZbV Ze^hiZbda \^Xd XaVgd Z egZX^hd# 9ZÒc^ Zh VijV^h gZYjoZb Æ9^kZgh^YVYZ 8jaijgVaÇ V VheZXidh YZ gV V! \ cZgd Z Zic^V0 djigVh YZÒc^ Zh Zc[Vi^oVb idYVh Vh edhh kZ^h Y^[ZgZc Vh ZcigZ dh hZgZh ]jbVcdh# 6 eg{i^XV YV 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa bV^h g^XV! XdbeaZmV Z XdcigVY^i g^V fjZ Vh XdcXZ^ijVa^oV Zh Z YZÒc^ Zh [dgbV^h fjZ YZaVh hZ [VoZb# 6h YZÒc^ Zh XdggZb Vig{h YZhhV eg{i^XV Xdb jbV XZgiV Vggd\}cX^V [dgbVa! Xdb d edYZg YVh Y^hX^ea^cVh X^Zci^ÒXVh# 8dch^YZgVg V 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa Xdbd jb kVadg Zb h^ bZhbd! Xdbd jbV ]ZgVc V! fjZ YZkZ hZg XdchZgkVYV! " hZb iZbVi^oVg dh egdXZhhdh Z Vi^k^YVYZh XdcigVY^i g^Vh Yd YZhZckdak^bZcid YZaV! i b bj^id Zb Xdbjb Xdb jb XZb^i g^d Z jb bjhZj# BdgVa^hbd Z cdgbVi^oV d gZaVX^dcVbÄhZ Vfj^ Xdb jb XdcXZ^id YZ XjaijgV Xdbd hjWhi}cX^V Z Zhh cX^V# 6ijVabZciZ hZ ZcXdcigV jbV h^\c^ÒXVi^kV ^cX^Y cX^V Zb ^c bZgdh eV hZh YZ \jZggVh Z djigVh [dgbVh YZ k^da cX^V! YZXdggZciZh YZ Y^[ZgZc Vh ic^XVh! gZa^\^dhVh! YZ \ cZgd Z gVX^V^h# :b eaZcd h Xjad hZ MM>! k^kZ"hZ d eVgVYdmd YZ jb bjcYd fjZ egdYjo ^ciZchVbZciZ Y^[ZgZc Vh! bVh! fjZ! cV bZhbV ^ciZch^YVYZ! bVci b k^kd V ^cidaZg}cX^V Xdb Vh bZhbVh# C d h d edjXVh Vh eg{i^XVh YZ ZmXajh d Z k^da cX^V ^ciZg Z ^cigV"hdX^V^h V eVgi^g YV ^cidaZg}cX^V YZXdggZciZ YV gZaV d ZcigZ Vh Y^[ZgZc Vh XjaijgVh Z d edYZg# :cXdcigVbdh " hdWgZijYd Zb :jgdeV Ä eg{i^XVh YZ jbV 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa fjZ Zm^\Zb jbV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV Z YZ[ZcYZb ZhiV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV# IgViV"hZ YZ jbV eda i^XV YZ ^YZci^YVYZ# BZhbd Xdch^YZgVcYd hjVh Y^[ZgZc Vh! i b! hjgegZZcYZciZbZciZ! Va\d Zb Xdbjb |h X ajaVh cZdcVo^hiVh Z dh \gjedh fjZ ajiVb eVgV dh Y^gZ^idh Ydh \Vnh Z YVh a hW^XVh! Ydh X^\Vcdh Z

djigdh# IdYdh YZ[ZcYZb V hjV XjaijgV Xdbd ^YZci^YVYZ XdaZi^kV# :hiZh \gjedh i b jbV XVgVXiZg hi^XV ZheZX^ÒXV/ ZaZh Xdch^YZgVb V Y^[ZgZc V Xdbd jb VWhdajid Z V VaiZg^YVYZ Ydh djigdh VeVgZXZ Xdbd jbV VbZV V# CV eZgheZXi^kV YV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV V 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa bdhigV fjZ V ^YZci^YVYZ cVX^dcVa! hZmjVa! ic^XV! gZ\^dcVa Xdch^YZgVYV jb kVadg edh^i^kd# JbV XdchZf cX^V a \^XV/ Vh XjaijgVh VeVgZXZb Xdbd {gZVh YZ ajiV! Xdbd {gZVh YZ jb eVgi^XjaVg^hbd b^a^iVciZ gV V! de d hZmjVa! Zic^V ZiX# # D Xdci^cZciZ ZjgdeZj iZkZ ZmeZg^ cX^Vh bj^id egdWaZb{i^XVh Xdb Æ9^kZgh^YVYZ 8jaijgVaÇ cV eZgheZXi^kV YZ Æ^YZci^YVYZ XdaZi^kVÇ! Vh gZ\^ Zh Ydh 7{aX h dj Yd 8{jXVhd bdhigVgVb fjV^h edYZb hZg Vh XdchZf cX^Vh Yd gZXdc]ZX^bZcid YZ Zic^Vh cV eZgheZXi^kV YZ ^YZci^YVYZ XdaZi^kV# 6 eVaVkgV Zic^V hZ gZaVX^dcdj cV 7 hc^V dj 8dhdkd Xdb eg{i^XVh YZ WVgW{g^Z! YZ \ZcdX Y^d Z Xdb V gZidbVYV YZ jb cVX^dcVa^hbd k^daZcid Z edeja^hiV! fjZ iZgb^cdj Zb \jZggVh X^k^h Xgj ^h Z hVc\gZciVh# :hiV iZcY cX^V Zb c kZa bjcY^Va hZ ZmeVcYZ Xdbd! edg ZmZbead! cdh eV hZh V[g^XVcdh! Xdbd 6c\daV fjZ YZhYZ &.,* Vi &..%! dXdggZgVb bV^h YZ *%% b^a bdgidh edg XVjhV Ydh XdcÓ^idh ZcigZ ig h Zic^Vh ^chigjbZciVa^oVX d YV Æ^YZci^YVYZ XdaZi^kVÇ ZcigZ :J6! G hh^V Z Vh Zic^Vh Ædk^bWjcY^ÇÄ ÆbWjcYdÇ Ä ÆWV`dc\dÇ # :m^hiZb VaiZgcVi^kVh | ZhhV eda i^XV YV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV! fjZ ZcXdcigVbdh iVbW b cd XdcXZ^id Z cV gZVa^YVYZ YZ Æ:hiVYd CV dÇ! EdkdÇ! ÆEV hÇ ZiX#4 Cd eg m^bd eVhhd VegZhZcid jbV VaiZgcVi^kV bV^h gZkdajX^dc{g^V cd c kZa bjcY^Va# E:GHE:8I>K6H 96 9>K:GH>969: 8JAIJG6A/ ÆEDCIDH 9: 8JAIJG6Ç CD 7G6H>A D 7gVh^a ]d_Z iZb XZgXV YZ '#*%% Edcidh YZ 8jaijgVh ZheVa]VYdh edg idYd 7gVh^a# 8VYV fjVa Xdb hjV VgiZ!


Xdb hjV [dgbV YZ ^beaZbZciVg V XjaijgV! YZhYZ Vh Y^[ZgZcX^VYVh eg{i^XVh jgWVcVh Vi V Ydh edkdh bV^h igVY^X^dcV^h Yd 6aid M^c\j# H d b^a] Zh YZ WgVh^aZ^gdh fjZ [dgVb ÆYZhZhXdcY^YdhÇ edg bZ^d YZhiV eda i^XV e Wa^XV fjZ XdbZ V V idbVg V [dgbV YZ jb \gVcYZ bdk^bZcid hdX^Va cVX^dcVa# Dh Edcidh YZ 8jaijgV h d bV^h fjZ jbV eda i^XV Zb Xdchigj d! Xdbd cdh bdhigV Vh eVaVkgVh YZ 8 a^d Ijg^cd/ ÆD XdcXZ^id Z V iZdg^V Yd egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z Ydh Edcidh YZ 8jaijgVÆ gZhjaiVYd YZ jb egdXZhhd Xdci^cjd! Zb fjZ hZ VbVa\VbV ZmeZg^ cX^V eZhhdVa! d Vid YZ [VoZg! aZ^ijgVh Z igdXVh YZ ^Y ^Vh# :! hdWgZijYd! Yd YZhZ_d YZ fjZ Vh Xd^hVh egZX^hVb bjYVg Z YV eZgXZe d YZ fjZ Vh Xd^hVh Zhi d bjYVcYd! ed^h Ædh YZ WV^mdÇ _{ c d fjZgZb hZg \dkZgcVYdh Xdbd VciZh###Dh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÆ ediZcX^Va^oVb ZhhZ egdXZhhd YZ bjYVc V# : d [VoZb edg ZmegZhhVgZb V XjaijgV Zb hjVh Y^bZch Zh i^XV! Zhi i^XV Z YZ ZXdcdb^V# D Edcid YZ 8jaijgV c d hZ ZcfjVYgV Zb [dgbVh0 cZb ZgjY^id cZb edejaVg! iVbW b c d hZ gZYjo | Y^bZch d YV ÆXjaijgV Z X^YVYVc^VÇ dj ÆXjaijgV YV ^cXajh d hdX^VaÇ# Edcid YZ 8jaijgV jb XdcXZ^id# Jb XdcXZ^id YZ Vjidcdb^V Z egdid\Vc^hbd hdX^dXjaijgVa# CV Y^bZch d YV VgiZ! kV^ Va b YV adjkV d YZ jbV VgiZ ^c\ cjV Z h^beaZh! Xdbd hZ Vd edkd XdjWZhhZ VeZcVh d aj\Vg Yd VgiZhVcVid Z Yd c d ZaVWdgVYd cdh X}cdcZh Yd Wdb \dhid# EZad Xdcig{g^d! WjhXV hdÒhi^XVg d da]Vg! VejgVg dh djk^Ydh! djk^g d h^aZcX^d Z kZg fjZ c d bdhigVYdÇ '%%.! &* # Ijg^cd iVbW b gZaViV cd a^kgd ÆEdcidh YZ 8jaijgV '%%. Va\jbVh YVh bV^h YZ +%% k^h^iVh fjZ [Zo Vdh c XaZdh! YV ZmeZg^ cX^V Zb 6gV jV ! cd KVaZ Yd ?Zfj^i^c]dc]V | ig^Wd NVlVaVe i^! fjZ gZ cZ bV^h YZ &( Zic^Vh cd EVgfjZ CVX^dcVa Yd M^c\j! cd :hiVYd Yd

6bVodcVh# :b bZ^d V Y^ÒXjaYVYZh eVgV egZhZgkVg XVgVXiZg hi^XVh XjaijgV^h Ä ZcigZ ZaVh! hjV a c\jV Ä! V ig^Wd NVlVaVe i^ iZkZ hZj iZgg^i g^d gZXdc]ZX^Yd Xdbd Edcid YZ 8jaijgV Z XdchZ\j^j V_jYV eVgV Zch^cVg d ^Y^dbV V hZjh ^ciZ\gVciZh# Djigd egd_Zid VWdgYVYd d K YZd cVh 6aYZ^Vh! Zb fjZ X^cZVhiVh ^cY \ZcVh egdYjoZb YdXjbZci{g^dh Z ÒabZh YZ ÒX d# ;VaVYdh Zb a c\jVh Xdbd `Vm^cVl{! `j^`jgd! ]jc^"`jc^ Z Vh]Vc^c`V! XjgiV! b Y^V Z adc\V"bZigV\Zch h d ZhXg^idh! Y^g^\^Ydh Z ZcXZcVYdh eZadh cY^dh# D YZed^bZcid Yd Vjidg iVbW b YZ^mV XaVgd V egZdXjeV d Xdb Vh ZhXdaVh e Wa^XVh! fjZ hd[gZb Xdb V eda i^XV ZYjXVX^dcVa YZÒX^ZciZ# ÆD egd\gVbV XdchZ\j^j YZbdchigVg! cZhiZh X^cXd Vcdh! fjZ V bZcdg Y^hi}cX^V ZcigZ Yd^h edcidh V XjaijgVÇ! XdcXaj^ Ijg^cd# <dhiVg^V YZ VegZhZciVg h^hiZbVi^XVbZciZ fjVigd VheZXidh fjZ ZhXaVgZXZb d XVg{iZg Z V fjVa^YVYZ gZkdajX^dc{g^V Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ# Dh VheZXidh h d Vd bZhbd iZbed c kZ^h cjbV eZgheZXi^kV iZ g^XV/ h d c kZ^h YZ jb [jijgd egd_Zid YZ eZhfj^hV fjVa^iVi^kV cV fjVa d Zc[dfjZ eg^cX^eVa V eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ# 6 EGÛI>86 9DH ÆEDCIDH 9: 8JAIJG6Ç 8DBD CDKD E6G69><B6 96 G:A6vÀD :CIG: 6EG:C9:G : :CH>C6G FJ: FJ:HI>DC6 6H ;DGB6H IG69>8>DC6>H 96 :9J86vÀD# Dh hZgZh ]jbVcdh VegZcYZb hdbZciZ fjVcYd Vd bZhbd iZbed Zch^cVb# 8dcXgZi^oVcYd/ Vh eg{i^XVh Ydh ÇEdcidh YZ 8jaijgVÇ h d [jcYVbZciVabZciZ egdXZhhdh fjZ iZb jbV Y^c}b^XV ZheZX^ÒXV fjZ hZ bVc^[ZhiV Zb [dgbVh ZheZX^ÒXVh# 6 ZhiVh [dgbVh eZgiZcXZb bVc^[ZhiV Zh Xdbd igVY^ Zh dgV^h! d cVggVg! d XVciVg! d YVc Vg! eg{i^XVh hdX^V^h! g^ijV^h! [ZhiVh! Xdc]ZX^bZcidh Z Vh eg{i^XVh YZ gZaVX^dcVgZb" hZ Xdb V cVijgZoV Z Xdb d

jc^kZghd! ]VW^a^YVYZh VgiZhVcV^h Z eZg[dgb{i^XVh# CZhhVh eg{i^XVh dh hZgZh ]jbVcdh hZ ZmegZhhVb! ZcXZcVb ^bV\^c{g^dh hdX^V^h! YZ h^ bZhbdh Z gZegZhZciVb dh VheZXidh YV hjV XjaijgVa# CV YZXaVgV d YV JC:H8D YZ '%%(! ZhhZ i^ed YZ Xdc]ZX^bZcid WVhZVYd cd Xdged ]jbVcd XVgVXiZg^oVYd Xdbd Æ]ZgVc V ^bViZg^Va YV XjaijgVÇ! Y^[ZgZciZ YV ]ZgVc V bViZg^Va YV XjaijgV! Xj_V bViZg^Va^YVYZ hdWgZk^kZ h Xjadh Ve h h Xjadh! ZhhV ]ZgVc V ÒmVYV cV bViZg^Va^YVYZ! eaVhi^X^YVYZ Z bdgiVa^YVYZ Yd Xdged ]jbVcd# :hXaVgZXZcYd bZa]dg ZhiVh [dgbVh Z eg{i^XVh ^bViZg^V^h ji^a^oVcYd fjVigd YVh hjVh Y^bZch Zh/ V ^bedgi}cX^V Yd Xdged ]jbVcd! d XVg{iZg eZg[dgb{i^Xd YVh egVi^XVh XjaijgV^h g^ijV^h ! VegZcY^oV\Zb b^b i^XV Z jbV cdkV gZaV d ZcigZ VegZcY^oV\Zb Z Zch^cd# 6 >BEDGIÙC8>6 9D 8DGED =JB6CD CV eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgV VeVgZXZ cjbV XdbeaZm^YVYZ g^XV Z ^a^b^iVYV/ d Xdged ]jbVcd Xdbd eg^cX^eVa Æb Y^jbÇ# >hid ! hZ gZVa^oV Xdb d Xdged! idYVh Vh ZcXZcV Zh! 27


) HZ Va\j b cjbV XZg^b c^V YZ XVhVbZcid Y^o Æh^bÇ! Zci d hZ gZVa^oV cjb c kZa YV a^c\jV\Zb jbV V d! Xdb V fjVa hZ bViZg^Va^oV d XVhV" bZcid Z bdY^ÒXV"hZ V k^YV YZhhV eZhhdV#

g^ijV^h! Vh VegZhZciV Zh h d hZbegZ WVhZVYVh cjbV YZiZgb^cVYV ^bV\Zb! cjb YZiZgb^cVYd XdcXZ^id Yd Xdged# 6fj^ ZcXdcigVbdh [dgbVh Y^[ZgZciZh YZ jb Xdc]ZX^bZcid eg{i^Xd Yd Xdged fjZ edhh^W^a^iVb d ZcXZcVg Z gZVa^oVg g^ijV^h Z eg{i^XVh hdX^V^h/ Dh hj_Z^idh YZhhV eg{i^XV c d iZb jb Xdged bVh h d Xdged# D 86GÛI:G E:G;DGBÛI>8D 96H EG6I>86H 8JAIJG6>H CD EDCID 9: 8JAIJG6/ G^ijV^h eZgiZcXZb |h eg{i^XVh bV^h ^bedgiVciZh Ydh egdXZhhdh YZ Y^kZgh^YVYZ XjaijgV^h# G^ijV^h i b jbV ZcdgbZ g^fjZoV YZ [jc Zh hdX^V^h# Eg{i^XVh g^ijV^h V_jYVb V dg\Vc^oVg V eVhhV\Zb YZ jb hiVijh hdX^Va eVgV djigd# Eg{i^XVh g^ijV^h ZcXZcVb dh VXdciZX^bZcidh bVgXVciZh Xdbd cVhX^bZcid! bdgiZ! XVhVbZcid Z bj^iVh djigVh# G^ijV^h h d ^cY^heZch{kZ^h cV Xdchigj d YZ/ Xdbjc^YVYZ Z XjaijgV# :aZh egdYjoZb Va\d Xdbd Æd hdX^VaÇ Ä [jcYVbZciVabZciZ Y^[ZgZciZ Ydh bZXVc^hbdh YZ jbV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV# G^ijV^h Z eg{i^XVh iZb jb XVg{iZg eZg[dgb{i^Xd Vfj^ hZ ZcXdcigVb ig h VheZXidh ^bedgiVciZh# D eg^bZ^gd VheZXid VXZcijV V gZaZk}cX^V Yd ÆXVg{iZg eZg[dgb{i^XdÇ YV a^c\jV\Zb) kZ_V ?d]c 6jhi^c &.+' # D hZ\jcYd VheZXid hjWa^c]V fjZ g^ijV^h h d ZcXZcV Zh gZegZhZciVYVh cV fjVa jbV XjaijgV hZ gZegZhZciV Z hZ ZmegZhhV# 8db d Vjm^a^d YZhhVh eg{i^XVh Vh Xdbjc^YVYZh egdYjoZb jbV Xdci^cj^YVYZ ZcigZ Vh igVY^ Zh Z Vh cZXZhh^YVYZh Yd egZhZciZ# D iZgXZ^gd VheZXid hjWa^c]V d aVYd Zhi i^Xd YZ g^ijV^h Z gZegZhZciV Zh# Dh g^ijV^h cjcXV edYZb hZg gZYjo^Ydh jc^XVbZciZ V hjV [jc d# G^ijV^h h d _VcZaVh YZ jbV Xdbjc^YVYZ fjZ edhh^W^a^iVb ZciZcYZg V eg eg^V XjaijgV Z hjV Y^c}b^XV# 6EG:C9>O6<:B B>BwI>8D EgdXZhhdh b^b i^Xdh h d egdXZhhdh YZ ^b^iV d Xg^Vi^kV! 28

fjZ hZ gZaVX^dcVb Xdb bdYZadh Z ZmZbeadh! Vfj^ VXdciZXZ jb egdXZhhd Zb fjZ d hj_Z^id kV^ hZ VhhZbZa]VcYd V Va\d# AZbWgd"bZ Zb eVgi^XjaVg! YZ jb bdbZcid YV b^c]V ^c[}cX^V cd fjVa! Vd aVYd YZ bZj Vk gZidgc{kVbdh | cd^iZ eVgV XVhV edg jbV ZhigZ^iV ig^a]V0 YZ jb aVYd jb WdhfjZ ZhXjgd Z YZ djigd V egZhZc V YV ajV# D WdhfjZ VhhdX^VkV"hZ V eV^hV\Zb YZ bZYd! eZgi^cZciZ | egZhZc V YZ jb edhh kZa adWd! VYk^cYd Yd ^bV\^c{g^d Ydh Xdcidh ^c[Vci^h! | ajV cdh ^ajb^cVkV# EZgXZW^ cd bZj da]Vg YZ Xg^Vc V YZ %) Vcdh! fjZ V ajV XVb^c]VkV hZbegZ Vd cdhhd aVYd! V XVYV eVhhd YVYd ZaV iVbW b hZ YZhadXVkV! c d iVgYZ^ Zb eZg\jciVg Vd bZj Vk / ÆV ajV Zhi{ XVb^c]VcYd _jcid Xdb c hÇ4 :aZ bZ Y^hhZ/ Æh^b! ÒfjZ hZb bZYd###ZaV Zhi{ XdcdhXd Ç# :hiZ egdXZhhd bj^id Y^[ZgZciZ YZ jb hj_Z^id eVgV d djigd! ^hhd kV^ YZeZcYZg YVh bVcZ^gVh cVh fjV^h dh hZgZh ]jbVcdh hZ gZaVX^dcVb Xdb d bjcYd! Xdb dh djigdh hZgZh ]jbVcdh Z Xdch^\d bZhbd# Cdh egdXZhhdh b^b i^Xdh! d VegZcY^o! egdYjo fjVhZ Æjb bdaYZ! jbV gZ^begZhh d Yd bjcYd hdX^VaÇ igVch[dgbVcYd ZhiZ bjcYd cjbV eVgiZ YZ h^ bZhbd# 6 ]ZgVc V ^bViZg^Va Z XjaijgVa igVchedgiVYV eVgV V eg m^bV \ZgV d cZhiZh egdXZhhdh! Z Xdb ^hhd igVch[dgbVYd cVh cZXZhh^YVYZh Z hZci^Ydh eZhhdV^h YZhhV eg m^bV \ZgV d# EgdXZhhdh b^b i^Xdh h d hZchjV^h a^\VYdh Vd Xdged Z h d gZVa^oVYdh bj^id [gZf ZciZbZciZ cd ^cXdchX^ZciZ# 6 EGÛI>86 9DH ÆEDCIDH 9: 8JAIJG6Ç 8DBD B:9>6vÀD :CIG: BJAI>9ÀD : H>C<JA6G>969: 6 eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ VWgZ jb ZheV d Vcigdeda \^Xd cd fjVa d jc^kZghVa YV XjaijgV VeVgZXZ Xdbd Va\d ^cY^k^YjVa# D ^cY^k^YjVa Z d jc^kZghVa Vfj^ hZ ZcigZaV Vb YZ jbV [dgbV eVgi^XjaVg# D jc^kZghVa d fjZ [Vo V idYdh dh hZgZh ]jbVcdh!

hZgZh ]jbVcdh# C d h^beaZhbZciZ d Xdcig{g^d Yd ^cY^k^YjVa! edg b bj^id bV^h fjZ ^hhd! d hZj eg eg^d eVgVY^\bV# Dh XdcXZ^idh Æbjai^Y dÇ Z Æh^c\jaVg^YVYZÇ XdcXgZi^oVb ZhhV gZaV d kZ_V =VgYi$CZ\g^ '%%&! ee )'&")(' Z CZ\g^ '%%( # HZXjcYd CZ\g^$=VgYi V bjai^Y d jbV bjai^ea^X^YVYZ! jb eaVcd YZ h^c\jaVg^YVYZh! jb Xdc_jcid VWZgid YZ gZaV Zh! fjZ c d cZb ]dbd\ cZV cZb ^Y ci^XV V h^ bZhbV Z bVci b jbV gZaV d ^cY^hi^ciV Z ^cXajh^kV Xdb dh Zhi d [dgV YZaVÇ =VgYi$CZ\g^ '%%&!&'% # Dh ]dbZch h d h^c\jaVg^YVYZh# :he^cdhV Xdch^YZgdj V bjai^Y d jbV ediZcX^V eda i^XV hj^ \ZcZg^h/ Zb gZaV d V ZaV! ^hid ! Zb gZaV d V jbV bjai^Y d YZ h^c\jaVg^YVYZ fjZ YZkZb hZg YZÒc^YVh Vh cdkVh XViZ\dg^Vh eda i^XVh# :he^cdoV XVgVXiZg^odj jbV bjai^Y d fjZ XdbZ V V gZÓZi^g hdWgZ hZ bZhbd ÆVbdg ^ciZaZXijVa YZ 9ZjhÇ Vbdg 9Z^ ^ciZaZXijVa^h # 6hh^b dh XdcXZ^idh Æbjai^Y dÇ Z Æh^c\jaVg^YVYZÇ iZb jb ediZcX^Va ZcdgbZ eVgV ZciZcYZg V cdkV fjVa^YVYZ YV eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ# 6 EGÛI>86 9DH ÆEDCIDH 9: 8JAIJG6Ç 8DBD :A67DG6vÀD 9: JB CDKD 8DC8:>ID 9: 8JAIJG6 6h k{g^Vh [dgbVh Yd XdbedgiVbZcid! YV Vi^k^YVYZ Z YV XdchX^ cX^V ]jbVcV h d Xdchi^ij YVh Z gZaVX^dcVYVh edg jb ZheV d Vcigdeda \^Xd fjZ hZ VWgZ bZY^VciZ h^\cdh Z h bWdadh# 6hh^b ZhiZ ZheV d Vcigdeda \^Xd hZ edYZ XVgVXiZg^oVg [jcYVbZciVabZciZ Xdbd jb ZheV d h^bW a^Xd# :hiZ ZheV d c d Zm^hiZ cjbV [dgbV VWhigViV dj bZiVÒh^XVbZciZ \ZgVa! ZhiZ ZheV d hZbegZ Vd bZhbd iZbed ZheV d YZ jbV YZiZgb^cVYV XjaijgV# CZhiV eZgheZXi^kV XjaijgV c d Va\d fjZ iZb jbV hjWhi}cX^V Zb h^ bZhbV! Vhh^b Xdbd iVbW b c d jb XdciZmid YZ [jc Zh fjZ Zhi d edg Vig{h Ydh h^\cdh Z h bWdadh# D h^\c^ÒXVYd Ydh h^\cdh Z h bWdadh c d hZ edYZ YZYjo^g Zbe^g^XVbZciZ dj [jcX^dcVabZciZ# D gZVa h^\c^ÒXVYd


YZaZh h edYZ hZg ZcXdcigVYd cV gZVa^YVYZ YV hjV eg{i^XV Z cd hZj jhd# H d dh XdbedgiVbZcidh h^bW a^Xdh cdh fjV^h h d cZ\dX^VYdh dh X Y^\dh fjZ YZiZgb^cVb d fjZ kV^ hZg V gZVa^YVYZ cjbV bjai^Y d# 8dbedgiVbZcidh h^bW a^Xdh c d hZ YZa^cZ^Vb YV ZmeZg^ cX^V! eZad Xdcig{g^d ZaZh edhh^W^a^iVb ZmeZg^ cX^Vh# 8jaijgV eVgV cdh VfjZaZ XdciZmid Y^hXjgh^kd Z eg{i^Xd Xdchi^ij Yd XdcXgZiVbZciZ eZadh XdbedgiVbZcidh h^bW a^Xdh YZ jbV bjai^Y d# 6\dgV! hZ fjZgZbdh ZciZcYZg Z VcVa^hVg d fjZ dh jhj{g^dh YZ h bWdadh Z h^\cdh gZVabZciZ [VoZb! hZg{ cZXZhh{g^V jbV bjYVc V gVY^XVa YZ eZgheZXi^kV# 9ZkZbdh VegZZcYZg V edh^ d Ydh hj_Z^idh! cdh XdadXVg cV hjV h^ijV d " d fjZ c d [{X^a# 6 EGÛI>86 9DH ÆEDCIDH 9: 8JAIJG6Æ 8DBD G:8DCFJ>HI6 : 9:H:CKDAK>B:CID 96 86I:<DG>6 9D ÆHD8>6AÇ 6 eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ jb ZmZbead ZmigVdgY^c{g^d YV Y^\c^YVYZ YV eg{i^XV Z h^\c^ÒXV Vhh^b V gZXjeZgV d! gZXdcfj^hiV Z YZhZckdak^bZcid YV XViZ\dg^V Yd HdX^Va# D HdX^Va gZegZhZciV Va\d Vji cdbd! Xdb jb hZci^Yd eg eg^d! fjZ c d edYZ hZg gZYjo^Yd |h ZhigjijgVh hdX^V^h! cZb | HdX^ZYVYZ! cZb Vdh egdXZhhdh eh fj^Xdh ^ciZgcdh Ydh ^cY^k Yjdh# D XdcXZ^id Yd HdX^Va Y^gZX^dcVYd |h gZaV Zh gZV^h Ä gZaV Zh fjZ h d iVbW b ZcXdcigVYVh cVh gZaV Zh ÆhjWbZghVh cV bjai^Y d Z cVh hjVh h^c\jaVg^YVYZhÇ# 6 XViZ\dg^V Yd hdX^Va eZgb^iZ XdciZhiVg Z fjZhi^dcVg V XViZ\dg^V Yd ZXdc b^Xd Xdbd cdgiZVYdg YZ eg{i^XVh hdX^V^h# 6 eg{i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ XdadXV V [dg V Z d XVg{iZg ZbVcX^eVi g^d YVh eg{i^XVh YV k^YV Xdi^Y^VcV cV eZg^[Zg^V! cV k^YV Ydh bVg\^cVa^oVYdh! hjWVaiZgcdh Z ZmXaj Ydh#

JB6 :M8JGHÀD ;>ADHâ;>86/ D FJ: w JB6 86I:<DG>64 CjbV XViZ\dg^V XdcXZ^ijVa^oVYd Z XdcXZW^Yd jb [Zc bZcd cV hjV jc^kZghVa^YVYZ Zb hZjh VheZXidh \ZcZgV^h iVcid fjZ ZaV! V XViZ\dg^V edYZg^V hZg jhVYV Vd bZhbd iZbed Xdbd bZ^d dj ^chigjbZcid YV Vc{a^hZ# 8ViZ\dg^Vh i b jb ediZcX^Va bZidYda \^Xd ZcdgbZ# :hiV iZhZ \dhiVg^V YZ XdcXgZi^oVg Z ZmZbea^ÒXVg cdh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ 6h egZb^hhVh h d/ 8ViZ\dg^Vh c d hZ edYZb ^ckZciVg dj YZÒc^g Xd\c^i^kVbZciZ cV ZhXg^kVc^c]V YZ jb Òa hd[d! YZ jb ^ciZaZXijVa# :aVh h d gZhjaiVYdh YZ jb egdXZhhd ]^hi g^Xd"hdX^Va# 6 jc^kZghVa^YVYZ hjV ! a^iZgVabZciZ! igVWVa]VYV Z ZaVWdgVYV eZaV hdX^ZYVYZ# 6 hjV jc^kZghVa^YVYZ gZhjaiVYd YZ jbV ÆegdkV eg{i^XVÇ! YZ jbV ZmeZg^ cX^V eg{i^XV# 8ViZ\dg^Vh c d hZ YZhZckdakZb! eg^bVg^VbZciZ! Xdbd [dgbVh dj bdYZadh YZ eZchVg! bVh Xdbd bdYZadh YZ Vi^k^YVYZh# :aVh h d egd\gVbVh ZmigZbVbZciZ \ZcZgVa^oVYdh YZ Vi^k^YVYZ ]jbVcV " 6 ]^hi g^V dj V Xdchigj d YZ XViZ\dg^Vh jb egdXZhhd YZ VijVg! fjZ hZ gZVa^oV cdh Y^[ZgZciZh XdciZmidh YV k^YV bViZg^Va Z ^YZVa YZ jbV hdX^ZYVYZ# CV hjV [dgbV XdcXZ^ijVa Z a^c\ hi^XV d hiVijh YZ hZg XViZ\dg^V YZhhZh ZhfjZbVh dj bdYZadh YZ Vi^k^YVYZ idgcV"hZ Zmea^X^id# CZhiZ c kZa hZ gZVa^oV jbV igVch[dgbV d ZheZX^ÒXV! jb igVWVa]d eVgi^XjaVg# ;dgbVh Z gZhjaiVYdh Z YZ jbV eg{i^XV hZ igVch[dgbVb cjbV gZaV d Zmea X^iV YZ jb Xdc]ZX^bZcid dj bV^h egZX^hd YZ jbV gZaV d ZcigZ Xdc]ZX^bZcidh# 6fj^ ZaZh idgcVb"hZ Zb dW_Zidh ^YZV^h! fjZg Y^oZg Zb XViZ\dg^Vh# EVjad ;gZ^gZ gZXdbZcYdj Vdh ZYjXVYdgZh WgVh^aZ^gdh/ Æ:hXgZkVb eZYV\d\^Vh Z c d hdWgZ eZYV\d\^VhÇ! ^cX^iVcYd"dh

V YZhZckdakZg b idYdh Z i Xc^XVh VYZfjVYVh eVgV a^YVg Xdb V Y^kZgh^YVYZ YV edejaV d WgVh^aZ^gV Z YZ hjVh ZmeZg^ cX^Vh# Dh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ Vgi^XjaVb Vh YZbVcYVh Z cZXZhh^YVYZh Ydh cdkdh hj_Z^idh hdX^V^h igVo^Ydh | ajo eZaVh igVch[dgbV Zh hdX^V^h dXdgg^YVh Ve h V YZbdXgVi^oV d Yd eV h Z ^chXg^idh cV 8dchi^ij^ d ;ZYZgVa YZ &.--! iV^h Xdbd V edejaV d ^cY \ZcV! dh gZbVcZhXZciZh fj^adbWdaVh! V edejaV d gjgVa! V bja]Zg! V Xg^Vc V Z d VYdaZhXZciZ! d ^Ydhd! V edejaV d YZ gjV# 6 ZYjXV d edhhj^ a^b^iV Zh eVgV V ^cXajh d hdX^Va YZhiZh \gjedh Z egZX^hd ZmeadgVg Vh edhh^W^a^YVYZh fjZ Vh eg{i^XVh YZ ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ d[ZgZXZb eVgV V gZXjeZgV d YV Vjid"Zhi^bV! V egZeVgV d egdÒhh^dcVa Z d YZhZckdak^bZcid YV XdchX^ cX^V eda i^XV Z hdX^Va# 7>7A>D<G6;>6 6JHI>C! ?# &.+' / =dl id Yd i]^c\h l^i] ldgYh# AdcYdc/ 8aVgZcYdc EgZhh# <:G6A9>! ?# L# '%%) / 6 VjaV Xdbd Xdc]ZX^bZcid# 6kZ^gd/ Jc^kZgh^YVYZ YZ 6kZ^gd# <:G6A9>! ?#L#! ;^X]icZg! 7#! 7Zc^iZh! B# '%%+ / IgVch\gZhh Zh 8dckZg\ZciZh# K^\dih`^ 7V`]i^c 7ViZhdc# 8Vbe^cVh/ BZgXVYd YZ AZigVh# =6G9I! B#0 CZ\g^! 6# '%%& / >be g^d# G^d YZ ?VcZ^gd/ GZXdgY# C:<G>! 6# '%%( / * A^ Zh hdWgZ >be g^d # G^d YZ ?VcZ^gd/ 9E 6# Ijg^cd! 8# '%%. / Edcid YZ 8jaijgV Ä D 7gVh^a YZ 7V^md eVgV 8^bV# H d EVjad/ :Y^idgV 6c^iV <Vg^WVaY^#

29


+# EDAÞI>86$EDwI>86/

D H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A

86C968: HA6I:G& 8^cXd Vcdh Vig{h! fjVcYd <^aWZgid <^a Z 8 a^d Ijg^cd k^ZgVb k^h^iVg V Jc^kZgh^YVYZ YV 8Va^[ gc^V Zb 7Zg`ZaZn! dh Edcidh YZ 8jaijgV ZhiVkVb hjg\^cYd# 6^cYV bZ aZbWgd YZ djk^"adh [VaVg hdWgZ V [dgbV Xdbd jb c bZgd YZ dg\Vc^oV Zh YZ VgiZh! VciZh hZb gZaV d Z igVWVa]VcYd Zb Xdbjc^YVYZh bVg\^cVa^oVYVh! ZhiVkVb V\dgV jc^YVh VigVk h YZ jb h i^d ZaZig c^Xd# GZXdgYd iVbW b Vh Vc^bVYVh gZV Zh Yd e Wa^Xd cV jc^kZgh^YVYZ! WZb Xdbd Zb H d ;gVcX^hXd! dcYZ <^a Z 8 a^d [dgVb [VaVg Xdb jbV bjai^Y d YZ ^b^\gVciZh WgVh^aZ^gdh# 9jVh eVaVkgVh"X]VkZ fjZ bVgXVgVb ZhhVh YZhXg^ Zh ^c^X^V^h Ydh Edcidh ZgVb ÆgZh\ViZÇ Z ÆX^YVYVc^V XjaijgVaÇ# Edg h^ bZhbdh ZhiZh iZgbdh h d VWhigVidh! Z! [gVcXVbZciZ! Va\d Y^[ X^a YZ ^bV\^cVg# Cd ZciVcid! fjVcYd XdbZXZ^ V k^h^iVg Va\jch Ydh eg^bZ^gdh Edcidh edjXdh bZhZh YZed^h! Vh k{g^Vh igVYj Zh V fjZ ZhiZh iZgbdh ZgVb cZXZhhVg^VbZciZ hjWbZi^Ydh! cV eg{i^XV! idgcVgVb"hZ bV^h XaVgdh# ÆGZh\ViZÇ! edg ZmZbead! edYZ VeVgZXZg Xdbd dh bV^h kZa]dh g^ibdh WgVh^aZ^gdh gZVa^oVYdh Zb iVbWdgZh YZ V d cdkdh# EdYZg^V VeVgZXZg Zb jb egd_Zid YZ gZX^XaV\Zb YZ _dgcV^h dcYZ dh VYdaZhXZciZh Y^k^YZb Vh iVgZ[Vh YZ jb bdYd fjZ aZbWgV V egdYj d YZ bVcY^dXV cd kZa]d Zhi^ad YVh 8VhVh YZ ;Vg^c]V# Æ8^YVYVc^V XjaijgVaÇ edYZg^V! YZ [dgbV hZbZa]VciZ! idbVg V [dgbV YZ [didh YZ jbV ÓdgZhiV dj jbV [VkZaV Zb fjZ Xg^Vc Vh Zb ^YVYZ ZhXdaVg ÒXVb _jciVh Zb \gVcYZh bVeVh Yd 7gVh^a# 6 igVYj d YZ iZgbdh ^c^X^VabZciZ Y^[jhdh! cV ZmeZg^ cX^V Y^{g^V bZ aZkdj V XdbZ Vg V eZchVg hdWgZ V gZaV d ZcigZ eda i^XV Z ed i^XV# C^c\j b Xdc[jcY^g^V jbV eVaVkgV YV djigV Ä Vh Y^[ZgZciZh aZigVh Yd bZ^d \VgVciZb hjV Y^k^h d Xdci^cjV# 6d bZhbd iZbed! d ^c X^d Z V 30

XdcXajh d ^Y ci^Xdh hj\ZgZb jbV a^\V d eVgX^Va ZcigZ dh Yd^h# 8dbd Zj k^h^iZ^ jb Z YZed^h djigd Edcid! Zj XdbZXZ^ V kZg d egd\gVbV Xdbd jbV iZciVi^kV Xdci cjV YZ cZ\dX^Vg V Y^[ZgZc V fjZ ZhiVkV cd bZ^d Y heVg YZhhVh eVaVkgVh# Eda i^XV eda i^XV Z eda i^XVh idgcdj"hZ ed i^XV ^Y ^Vh hdWgZ! dj V eg{i^XV YZ! Vh VgiZh ed i^XVh ! fjVcYd jb iZgbd VWhigVid Xdbd ÆX^YVYVc^VÇ hZ idgcdj jb gZigVid eg eg^d YV Xg^Vc V# Ed i^XV eVhhdj edg jbV igVch[dgbV d hZbZa]VciZ fjVcYd ZhiVh Vjid"gZegZhZciV Zh ^cY^k^YjV^h VYZg^gVb Vd gZigVid YZ jb \gjed# 9jgVciZ d gZXZciZ HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Zb E^gZc eda^h! V gZaV d ZcigZ eda i^XV Z ed i^XV bZ kZ^d | bZciZ YZ cdkd# :hiZkZ ZheZX^VabZciZ egZhZciZ fjVcYd bZj \gjed Y^hXji^j jb cdkd Xdc_jcid YZ XdcXZ^idh [jcYVbZciV^h YZhi^cVYdh V ZcXVehjaVg dh dW_Zi^kdh Ydh Edcidh# 6jidcdb^V! ZbedYZgVbZcid! egdiV\dc^hbd! \Zhi d Zb gZYZ Ä XVYV jbV YZhhVh fjVigd eVaVkgVh hj\ZgZ jbV h g^Z YZ XdcXZ^idh fjZ eZgb^iZb Vi^c\^g d hZj kZgYVYZ^gd h^\c^ÒXVYd! cV eVhhV\Zb eVgV V V d# 8VYV jb YZhiZh iZgbdh YZbVcYV jbV h g^Z YZ igVYj Zh fjZ dh aZkV Va b YZ [ gbjaVh eVgV Vh Xd^hVh YV k^YV Y^{g^V# HZb ZhhZ i^ed YZ igVYj d! ZaZh eZgbVcZXZb Xdbd bZgV gZi g^XV# Cd ZciVcid! jbV kZo fjZ ZhiZh iZgbdh ZcXdcigVb hZj XVb^c]d Zb [dgbVh Z eg{i^XVh YZ VgiZ ^cY^k^YjV^h! h d igVch[dgbVYdh Zb jb ZbegZZcY^bZcid XdaZi^kd# BV^h YZ jb b h _{ eVhhdj YZhYZ d HZb^c{g^d# :cfjVcid V k^kVX^YVYZ YVh Y^hXjhh Zh Yd \gjed Xdci^cjV jbV bZb g^V k^kV! Vh kVg^VYVh YZÒc^ Zh YZ XVYV eVgi^X^eVciZ Ydh fjVigd iZgbdh i b XdbZ VYd V hZ d[jhXVg# :b XdcigVeVgi^YV! jb bZbWgd Yd \gjed XdciV YZ jb hdc]d hdWgZ d [jijgd Ydh Edcidh i d ZmVid Xdbd hZ [dhhZ dciZb# 6 ]^hi g^V gZÓZiZ V

ZmeZXiVi^kV Z dh gZXZ^dh Yd XdciVYdg hdWgZ V igVch^ d egZhZciZ Yd egd\gVbV V eVgi^g YZ jbV ^c^X^Vi^kV gZaVi^kVbZciZ eZfjZcV Y^gZiVbZciZ ÒcVcX^VYV eZad B^c^hi g^d YV 8jaijgV eVgV jb Zh[dg d bV^h VbW^X^dhd ÒcVcX^VYd Z VYb^c^higVYd eZadh ZhiVYdh Z bjc^X e^dh# D hdc]d"]^hi g^V c d hZ XdcXZcigV Y^gZiVbZciZ cdh Edcidh# :b kZo Y^hhd! ZaZ YZhXgZkZ Xdbd d dg^m{ Dmjb! YZ gZeZciZ hZ k Xdc[gdciVYV Xdb jbV eVgZYZ YZ X]VbVh# IZbZcYd edg hjV k^YV! ZaV eVhhV V igVch[dgbVg hjV gdjeV Zb Wg^a]VciZh aZc ^h YZ {\jV fjZ eZgb^iZb V ZaV Z hZjh Òa]dh ^gZb YVc Vg VigVk h Yd [d\d# D XZcigd gVY^VciZ YV ]^hi g^V hj\ZgZ V ^bedgi}cX^V YV VijVa VjidigVch[dgbV d# IVbW b XdbZbdgV V [dg V YZ jbV ^bV\^cV d fjZ Vh [ gbjaVh c d edYZb XdciZg idiVabZciZ# 6 eda i^XV dj ZhigVi \^V YZ Dmjb eVgV Zc[gZciVg d [d\d Zb idYV V hjV [ g^V! eVgV jc^g"hZ Xdb hZjh Òa]dh Zb jbV YVc V YZ YZhVÒd# 6 ]^hi g^V [VaV Zb jbV a^c\jV\Zb a g^XV fjZ igVchXZcYZ jbV YZiZgb^cVYV V d d bdk^bZcid VigVk h YVh X]VbVh! cZhiZ XVhd eVgV VÒgbVg fjZ V ed i^XV ajb^cdhV V k^YV Yd \gjed# =d_Z! hZbegZ fjZ dj d hdWgZ dh YZhVÒdh Zc[gZciVYdh eZadh Edcidh YZ 8jaijgV kZ_d Vh hV^Vh dcYjaVYVh YZ Dmjb Z d k j X^ci^aVciZ YZ e gdaVh Xdbd \diVh YZ {\jV# 6X]d fjZ d dg^m{ Z d hZj edkd XVeijgVYdh cV YVc V h d Vd bZhbd iZbed jb Zh[dg d XVaXjaVYd YZ hdWgZk^k cX^V Z jbV VaZ\gZ VÒgbV d YV a^WZgYVYZ fjZ iZb Wg^a]VYd YZhYZ d ^c X^d cd XdgV d Ydh Edcidh#

8VcYVXZ HaViZg egd[ZhhdgV YZ A^iZgVijgV 7gVh^aZ^gV cV Jc^kZgh^YVYZ YZ 7Zg`ZaZn! 8Va^[ gc^V! VjidgV YZ hZiZ a^kgdh! ZcigZ dh fjV^h 6 k^YV cd WVgWVciZ hdWgZ d XdgYZa ! IgV^a d[ B^gVXaZh hdWgZ dh b^aV\gZh YZ EVYgZ 8 XZgd V 6aZmVcYgZ 7VcYZ^gV#

&


,# EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/

G:;A:MÁ:H HD7G: D 7G6H>A : 6 B:IÛ;DG6 96 6AI:G>969: 8A6J9>6 9: HDJH6 A:>IÀD& D Xdc]ZX^bZcid dX^YZciVa WjhXdj! Vd adc\d Ydh ai^bdh h Xjadh! XdbegZZcYZg d djigd V eVgi^g YZ jbV a \^XV YZ Ydb^cV d# 8dbegZZcYZg h^\c^ÒXdj! YjgVciZ V BdYZgc^YVYZ! XdcigdaVg eVgV hjW_j\Vg! Vhh^b^aVg eVgV Vc^fj^aVg! cZjigVa^oVg eVgV idgcVg idaZg{kZ^h Vh Y^[ZgZc Vh# D 7gVh^a jb eV h bVgXVYd eZaVh Y^[ZgZc Vh/ YZ jb aVYd! eZaV hjV ^begZhh^dcVciZ Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa! YZ djigd! eZaVh ^bZchVh YZh^\jVaYVYZh h X^d"ZXdc b^XVh ZcigZ hjVh gZ\^ Zh# Edg ^hhd! VcVa^hVg d 7gVh^a hZbegZ hZg{ jbV iVgZ[V Zhe^c]dhV! ZheZX^VabZciZ Vc{a^hZh egdedhiVh eZaVh Y^hX^ea^cVh bdYZgcVh fjZ aZ\^i^bVgVb! V eVgi^g Yd h Xjad MM! Vh Zm^hi cX^Vh Yd :hiVYd Z Yd H^hiZbV 8Ve^iVa^hiV# GZÒgd"bZ! gZheZXi^kVbZciZ! | HdX^dad\^V Z | :Xdcdb^V# ¿ 6cigdedad\^V! XdjWZ V iVgZ[V YZ bZg\ja]Vg cdh VheZXidh YZhXdcXZgiVciZh YV VaiZg^YVYZ ]jbVcV# 8djWZ"a]Z ZhijYVg Vh XjaijgVh! Vhhjb^cYd Zb hZjh ZhijYdh Z eZhfj^hVh idYVh Vh egdkdXV Zh! Vh VÓ^ Zh! dh eVgVYdmdh Z dh ZhigVc]VbZcidh YZaVh YZXdggZciZh# 9ZkZbdh! [Za^obZciZ! |h VgiZh Z | a^iZgVijgV! Vh bZa]dgZh ^ciZgegZiV Zh hdWgZ d 7gVh^a#

8aVjY^V HdjhV AZ^i d edhhj^ YdjidgVYd Zb HdX^dad\^V eZaV Jc^kZgh^i EVg^h K GZc 9ZhXVgiZh &..( ! bZhigVYd Zb HdX^dad\^V Yd 9^gZ^id eZaV Jc^kZgh^YVYZ YZ H d EVjad &.-- ! \gVYjV d Zb 9^gZ^id eZaV Jc^kZgh^YVYZ ;ZYZgVa Yd 8ZVg{ &.-& ! \gVYjV d Zb :YjXV d 6gi hi^XV " A^XZcX^VijgV eZaV Jc^kZgh^YVYZ :hiVYjVa Yd 8ZVg{ &.-+ # w egd[ZhhdgV Z eZhfj^hVYdgV Yd BZhigVYd Zb Eda i^XVh E Wa^XVh Z HdX^ZYVYZ YV Jc^kZgh^YVYZ :hiVYjVa Yd 8ZVg{ J:8: Z eZhfj^hVYdgV 8CEf# 6jidgV Ydh a^kgdh/ 6 8g^hZ Ydh EVgi^Ydh Eda i^Xdh 7gVh^aZ^gdh/ ÆDh 9^aZbVh YV GZegZhZciV d Eda i^XV cd :hiVYd >ciZgkZcX^dc^" hiVÇ &.-. ! ÆEdg jbV wi^XV YV :hi i^XVÇ/ jbV ÆGZÓZm d VXZgXV YV wi^XV 6gbdg^Va CdgYZhi^cVÇ# &.., ! ÆBZb g^V YV 8dchigj d 8^k^aÇ '%%' ! ÆBZb g^V Yd 8db gX^d 8ZVgZchZÇ '%%( # &

6 VaiZg^YVYZ XdbegZZcYZ _ja\VbZcidh YZ kVadg! V Vegdm^bV d Xdb d djigd! d Xdc]ZX^bZcid Yd djigd# G^bWVjY Y^o^V jbV [gVhZ hj\Zhi^kV V ZhhZ gZheZ^id/ Æ:j hdj jb djigdÇ# CV VÒgbV d Yd edZiV [gVcX h edYZbdh YZegZZcYZg d fjVcid eVgV V Zm^hi cX^V Yd Zj! d djigd cZXZhh{g^d/ ÆD Zj Z d djigd c d hZ Xdc[gdciVb Xdbd YjVh Zci^YVYZh VjidXdch^hiZciZh Z ^hdaVYVh jbV YV djigV# 6 XdbeaZm^YVYZ YZ hjV gZaV d kZb Yd [Vid YZ fjZ d djigd ^ciZgk b YZ bj^iVh bVcZ^gVh cV \ cZhZ Yd Zj Z hZ ÒmV cZaZ### D djigd! edgiVcid! c d hZ ZcXdcigV! hdbZciZ cd ZmiZg^dg! bVh! iVbW b!

YZcigd Yd ^cY^k Yjd# D djigd hZbegZ hZ ZcXdcigV ^cXaj Yd Zb idYVh Vh ZmegZhh Zh Yd ZjÇ Lda[ ^c BZcYZh/ '%%(! '%, # 6 cZXZhh^YVYZ YZ XdchZgkVg d ZhigVc\Z^gd cd ^ciZg^dg Yd ÆZjÇ hjWhigVid Yd Zi]dh WgVh^aZ^gd# Dh WgVh^aZ^gdh Yd a^idgVa! YVh hZggVh! Ydh hZgi Zh Z YVh kZgZYVh hVWZb fjZ hjVh k^YVh hZ XdchigdZb Xdi^Y^VcVbZciZ VigVk h YV hjV Zm^hi cX^V Xdb dh djigdh# Dh WgVh^aZ^gdh YVh eZg^[Zg^Vh! YVh [VkZaVh! Ydh VhhZciVbZcidh gjgV^h! Ydh k^aVgZ_dh YZ eZhXVYdgZh! Ydh fj^adbWdaVh dj YVh gZhZgkVh ^cY \ZcVh edhhjZb jbV Zhe X^Z YZ XdchX^ cX^V eg^bdgY^Va fjZ dh [jcYV Z dh gZ[jcYV ^cXZhhVciZbZciZ/ k^kZb Z gZh^hiZb V eVgi^g YV ZmeZg^ cX^V Xdi^Y^VcV Yd Vjid"ZhigVc]VbZcid# Edg ^hhd! d 7gVh^a iZgg^i g^d XdbeaZmd fjZ c d gZ^k^cY^XV kVa^YVYZh ZmXajh^kVh dj ^ciZgegZiV Zh Yd\b{i^XVh VXZgXV Yd ÆgZVaÇ# 6ÒcVa! Xdbd Y^g^V <j^bVg Zh GdhV/ Æd gZVa c d Zhi{ cV hV YV cZb cV X]Z\VYV0 ZaZ hZ Y^he Z eVgV V \ZciZ cd bZ^d YV igVkZhh^VÇ# D ZmZgX X^d YZ Vjid"ZhigVc]VbZcid cdh ^cX^iV V gZÓZi^g hdWgZ d fjZ hdbdh! hdWgZ d fjZ ZmXaj bdh YZ c h Z d fjZ cdh [VaiV! dj V^cYV bZa]dg! hdWgZ d fjZ edYZgZbdh k^g V hZg# 6 XdbegZZch d gZYjo^YV Ydh h^\c^ÒXVYdh YV XjaijgV Xdcig^Wj^j eVgV V Vjh cX^V YZ eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h cd 7gVh^a# 6d bZhbd iZbed! cV V\ZcYV YZ YZhZckdak^bZcid cVX^dcVa! V XjaijgV c d hZ igVYjo^j Zb eda i^XVh YZ :hiVYd! XVeVoZh YZ YZÒc^gZb Y^gZig^oZh Z egd\gVbVh fjZ XdciZbeaVhhZb jbV XdcXZe d bV^h VbeaV Yd [Zc bZcd XjaijgVa! ZheZX^VabZciZ cd fjZ hZ gZ[ZgZ | fjVa^YVYZ YZ k^YV Z Vd YZhZckdak^bZcid ]jbVcd# D gZhjaiVYd Y^hhd fjZ c d XdchZ\j^bdh! V^cYV ]d_Z! ZhWd Vg jb bdYZad YZ YZhZckdak^bZcid fjZ aZkZ Zb XdciV cdhhV Y^kZgh^YVYZ 31


XjaijgVa! XdbegZZcYZcYd"V Xdbd hjWhigVid eVgV d YZhZckdak^bZcid adXVa Z gZ\^dcVa! Xdbd X^bZcid eVgV V Y^\c^YVYZ! X^YVYVc^V Z Vjid"Zhi^bV# EZad Xdcig{g^d! ]^hidg^XVbZciZ cdhhVh ZmegZhh Zh XjaijgV^h [dgVb dgV YZhegZoVYVh! hjWZhi^bVYVh Z gZeg^b^YVh! dgV Vegdeg^VYVh edg ^YZdad\^Vh Z egd_Zidh eda i^Xd"eVgi^Y{g^dh! dgV Xdch^YZgVYVh jb eg^k^a \^d eVgV ZaZ^idh# BVg^aZcV 8]Vj '%%,!)+"), VYkZgiZ fjZ! eVgV VXZ^iVgbdh d YZhVÒd YV YZbdXgVi^oV d YV XjaijgV! cZXZhh^iVbdh ^c^X^VabZciZ YZ jbV cdkV XjaijgV YZbdXg{i^XV! ed^h V YZbdXgVX^V iZb h^Yd gZYjo^YV V jb gZ\^bZ eda i^Xd Y^id ÆZÒXVoÇ! idgcVcYd"hZ bZgV egdiZidgV YVh a^WZgYVYZh ^cY^k^YjV^h Z eZgYZcYd V \gVcYZoV YZ hZj [jcYVbZcid/ V Zm^hi cX^V Ydh XdcigV"edYZgZh hdX^V^h! XdcY^ d cZXZhh{g^V eVgV V Xg^V d YZ cdkdh Y^gZ^idh# Edg ^hhd! dh XVb^c]dh eVgV V YZbdXgVX^V Z V Zfj^YVYZ cd XVbed YV XjaijgV cdh eV hZh aVi^cd"VbZg^XVcdh h d Y^[ XZ^h! ZheZX^VabZciZ cd 7gVh^a! Xj_V hdX^ZYVYZ bVgXVYV eZaV YZh^\jVaYVYZ Z eZad Vjidg^iVg^hbd# Edg ^hhd! dh X]VbVYdh ÈY^gZ^idh XjaijgV^hÉ Xdci^cjVb! Vcdh YZed^h YV egdbja\V d YZ cdhhV 8dchi^ij^ d YZ &.--! Zb WjhXV YZ hjV edh^i^kV d# : fjVafjZg Vc{a^hZ! bZhbd hjeZgÒX^Va! hdWgZ d eVeZa Yd :hiVYd WgVh^aZ^gd cd XdbWViZ |h YZh^\jVaYVYZh hdX^V^h! VXVWVg{ edg XdcXaj^g fjZ d 7gVh^a V^cYV jb eV h YZ ZmXaj Ydh# D bV^h YgVb{i^Xd cV Vjh cX^V YZ VXZhhd Vdh WZch Z hZgk^ dh XjaijgV^h fjZ ZhiV ZmXajh d c d hdbZciZ YZ cVijgZoV bViZg^Va! bVh egdYjo djigVh bVg\^cVa^YVYZh ^bZchjg{kZ^h! V[VhiVcYd Yd ]dbZb hjV XVeVX^YVYZ YZ ^bV\^cVg! Xg^Vg! Xdc]ZXZg! eVgi^a]Vg! ZmeZg^bZciVg! ^cdkVg Z eZgiZcXZg# :cÒb! V ÈYZbdXgVX^V XjaijgVaÉ! Z hjV [jc d ZhigVi \^XV eVgV V X^YVYVc^V! d igVWVa]d Z V fjVa^YVYZ YZ k^YV! V^cYV Xdchi^ij^ bZcdh jb :hiVYd gZhedch{kZa Yd fjZ jbV gZi g^XV kVo^V! WVhiVcYd eVgV ^hid hZ XdchiViVg d YZhegZhi \^d Z ^ck^h^W^a^YVYZ Yd XVbed XjaijgVa! bVgXVYd dgV edg [g{\^a egZhZc V ^chi^ijX^dcVa! dgV edg eZfjZcdh dg VbZcidh# Cd XVbed YV eda i^XV! V ViZc d YVYV |h eda i^XVh e Wa^XVh [ZYZgV^h! ZhiVYjV^h Z bjc^X^eV^h! cV {gZV XjaijgVa! iVbW b [d^ ]^hidg^XVbZciZ ^ch^\c^ÒXVciZ# :bWdgV egZhZciZh cdh eVaVcfjZh Ydh XVcY^YVidh Vd aZ\^haVi^kd dj Vd ZmZXji^kd Zb cdhhd eV h! dh Y^hXjghdh hdWgZ XjaijgV c d hZ gZkZgiZgVb! Vd adc\d Yd iZbed! Zb egd_Zidh YZ 32

aZ^ XVeVoZh YZ \VgVci^g eda i^XVh XjaijgV^h kdaiVYVh | YZhXZcigVa^oV d! ^cXajh d Z YZbdXgVi^oV d Ydh WZch Z hZgk^ dh XjaijgV^h# HZ cd 7gVh^a _{ hZ gZXdc]ZXZ V ZhiVW^a^YVYZ YZ eg^cX e^dh Z Y^gZig^oZh eVgV jbV eda i^XV ZXdc b^XV! d bZhbd V^cYV c d dXdggZj cd }bW^id YZ jbV eda i^XV XjaijgVa# Cd XVbed X^Zci ÒXd! d [Zc bZcd iVbW b hZ gZeZiZ! XdchiViVcYd"hZ edjXV egdYj d VXVY b^XV cd hZidg! Vhh^b Xdbd aVXjcVh YZ cVijgZoV iZ g^Xd"bZidYda \^XV cVh eZhfj^hVh egdYjo^YVh! fjZ! edg hjV kZo! Xdcig^Wj gVb eVgV V ZhXVhhV egdYj d YZ YVYdh cZXZhh{g^dh | Xdchda^YV d Yd hZidg# Cd XVbed Vgi hi^Xd! V XdbegZZch d VXZgXV Ydh h^\c^ÒXVYdh YVh eda i^XVh e Wa^XVh eVgV V XjaijgV iVbW b ^cX^e^ZciZ! Zb [jc d! YZ jb aVYd! YVh XVg cX^Vh YZ [dgbV d Yd XVbed XjaijgVa! Z! YZ djigd! YV ^cZm^hi cX^V YZ jb h^hiZbV cVX^dcVa YZ ^c[dgbV Zh XjaijgV^h! XVeVo YZ hjWh^Y^Vg V [dgbjaV d YVh eg eg^Vh eda i^XVh# 6 eVgi^g YZ '%%(! d :hiVYd WgVh^aZ^gd kZb! cd ZciVcid! gZh\ViVcYd d hZj eVeZa YZ [dgbjaVYdg YZ eda i^XVh e Wa^XVh cV {gZV YV XjaijgV! YZhiV [Z^iV! kdaiVYVh |h YZbVcYVh XjaijgV^h YV edejaV d WgVh^aZ^gV# 6d Vbea^Vg dh h^\c^ÒXVYdh YV XjaijgV eVgV Vh hjVh Y^bZch Zh Vcigdeda \^XV! hdX^Va Z ZXdc b^XV! d \dkZgcd [ZYZgVa XdbegZZcYZ V ^bedgi}cX^V YV Xdchigj d YZ jb \gVcYZ eVXid YV hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^gV Zb idgcd YVh fjZhi Zh XjaijgV^h# Edg ^hhd! VhhjbZ fjZ d \gVcYZ YZhVÒd YVh eda i^XVh e Wa^XVh YZ XjaijgV d YZ Vbea^Vg d XdcXZ^id YZ X^YVYVc^V! V fjVa edhhj^g^V [jcYVbZciVabZciZ

YjVh kdXV Zh/ VÒgbVg dh Y^gZ^idh Z YZkZgZh Ydh ^cY^k Yjdh [VXZ |h hjVh XjaijgVh Z |h YZbV^h XjaijgVh0 YZiZgb^cVg dh Y^gZ^idh Z YZkZgZh YZ jbV Xdbjc^YVYZ XjaijgVa [gZciZ |h YZbV^h Xdbjc^YVYZh XjaijgV^h# H hZ edYZ Xdchigj^g jbV eda i^XV XjaijgVa! fjVcYd \VgVci^YV V a^kgZ ZmegZhh d YZ ^cY^k Yjdh Z Xdbjc^YVYZh! Vhh^b Xdbd dh bZ^dh eVgV fjZ ZhhZh ZhiVWZaZ Vb dW_Zi^kdh! ZaZ_Vb kVadgZh! YZÒcVb eg^dg^YVYZh! XdcigdaVcYd! ZcÒb! dh gZXjghdh Y^hedc kZ^h eVgV VaXVc Vg hZjh dW_Zi^kdh! V eVgi^g YZ hjVh XgZc Vh Z kVadgZh AZ^i d! '%%.! )* # 6 eVgi^g Yd <dkZgcd AjaV! d 7gVh^a gZidbV d YZhVÒd YV Xdchigj d YZ jb EaVcd CVX^dcVa YZ 8jaijgV! c d bV^h V eVgi^g Yd Vg\jbZcid YV jc^YVYZ cVX^dcVa dj YV hZ\jgVc V! bVh edg XdbegZZcYZg d eVeZa ZhigVi \^Xd YV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa cd XZc{g^d cVX^dcVa Z ^ciZgcVX^dcVa# Edg ^hhd! Ve ^V V 9ZXaVgV d Jc^kZghVa YV JcZhXd YZ '%%& hdWgZ V 9^kZgh^YVYZ 8jaijgVa! egZhi^\^VcYd d Y^{ad\d ^ciZgXjaijgVa ZcigZ Vh Xdbjc^YVYZh Z edkdh! d[ZgZXZcYd hjWhigVid | Xg^V d YZ eda i^XVh VÒgbVi^kVh eVgV Vh Y^kZghVh gZ\^ Zh WgVh^aZ^gVh! eZgb^i^cYd! ZcÒb! b^cdgVg Vh kZa]Vh Y^hi^c Zh ]^Zg{gfj^XVh ZcigZ XjaijgVh ZgjY^iVh Z edejaVgZh! WgVcXVh Z cZ\gVh! gjgV^h Z jgWVcVh# 6h eda i^XVh YZ [dbZcid Vd eVig^b c^d ^bViZg^Va! egZhZciZh cVh XjaijgVh igVY^X^dcV^h edejaVgZh! k b ZmZbea^ÒXVg jb da]Vg bV^h ZhigVi \^Xd Yd :hiVYd hdWgZ V XjaijgV! eZgb^i^cYd jb cdkd edh^X^dcVbZcid YVh XjaijgVh edejaVgZh Y^VciZ YV ^cY hig^V XjaijgVa# HVWZbdh fjZ! Zb jb bjcYd \adWVa^oVYd! V a \^XV Yd bZgXVYd


egdYjo^Yd eZaVh ^cY hig^Vh XjaijgV^h bj^iVh kZoZh cZ[VhiV! ed^h egdYjo XdcXZcigV d YZ g^fjZoV Z YZ Xdchjbd YZ WZch Z hZgk^ dh XjaijgV^h! ^ck^VW^a^oVcYd d egdiV\dc^hbd XjaijgVa YZ b^a] Zh YZ WgVh^aZ^gdh# HVWZbdh V^cYV fjZ d 7gVh^a! Vd ZmZbead YZ djigdh eV hZh Zb YZhZckdak^bZcid! idgcdj"hZ jb bZgXVYd Xdchjb^Ydg YZ WZch XjaijgV^h Vhh^b Xdbd YZ iZXcdad\^Vh egdYjo^YVh eZadh eV hZh Xdch^YZgVYdh YZhZckdak^Ydh# DgV! V ZmeVch d ZXdc b^XV Z YV b Y^V egde^X^VYV eZaVh ^cY hig^Vh XjaijgV^h c d WZcZÒX^V Zfj^iVi^kVbZciZ V idYdh dh eV hZh cZb gZ\^ Zh# 6 6b g^XV AVi^cV! edg ZmZbead! c d XdchZ\jZ hZ XdckZgiZg cjbV ZXdcdb^V bjcY^Va YZ ZhXVaV! Xdb XVeVX^YVYZ ZmedgiVYdgV# D gZhjaiVYd fjZ V Vhh^bZig^V YV \adWVa^oV d YVh ^cY hig^Vh XjaijgV^h! Va b YZ \ZgVg YZh^\jVaYVYZh ZXdc b^XVh! Y{! iVbW b! aj\Vg V YZhZfj^a Wg^dh ]^hi g^Xdh cd VXZhhd { Xdbjc^XV d! | ^c[dgbV d Z Vd ZcigZiZc^bZcid# 6d bZhbd iZbed! V ]Z\Zbdc^V YVh ^cY hig^Vh XjaijgV^h egdeg^Zi{g^Vh YZ gZYZh YZ iZaZXdbjc^XV Zh! ZY^idgVh dj Ydh XVcV^h YZ iZaZk^h d! Zb \ZgVa! c d edhhjZb cZc]jb Xdbegdb^hhd Xdb egdXZhhdh ZYjXVX^dcV^h! egdYjo^cYd! YZ jb aVYd! ^cY^k Yjdh Va^ZcVYdh Z! YZ djigd! Xdchjb^YdgZh YZ egdYjidh XjaijgV^h YZ b{ fjVa^YVYZ# EZchd fjZ c h! aVi^cd"VbZg^XVcdh! WgVh^aZ^gdh! hdbdh YdiVYdh YZ ZheZX^Va iVaZcid eVgV hZgbdh WZb hjXZY^Ydh cV iVgZ[V YZ Xdchigj d YZ jb cdkd YZhZckdak^bZcid Xdb Zckdak^bZcid! V eVgi^g YV XdbegZZch d Yd eVeZa ZhigVi \^Xd YV XjaijgV# Edhhj bdh jbV ÆgVo d hZch kZaÇ fjZ cdgiZ^V cdhhd Zhe g^id VbZg cY^d Z bZY^iZgg}cZd# :b jbV iZciVi^kV ed i^XV YZ gZh\ViVg V Zi^bdad\^V YZ XdgV d! Dgi^o"Dh h cdh egde Z 8d"gVo c ! V gVo d YjeaV Z bZhi^ V fjZ XdcX^a^V gVo d Z hZch^W^a^YVYZ! Zbd d Z ^ciZaZXid HVcidh ^c GdX]V E^iiV/'%%*!+* # :hhV ÆZYjXV d eVgV V hZch^W^a^YVYZÇ Xdchi^ij^ c XaZd ZhhZcX^Va Yd ÈEgd\gVbV 8jaijgV K^kVÉ ed^h gZegZhZciV jbV eda i^XV e Wa^XV fjZ kV^ Va b Yd [dbZcid |h VgiZh dj Vdh hZjh VggVc_dh egdYji^kdh# :aZ [gjid YV Xdck^X d YZ fjZ eda i^XVh XjaijgV^h YZkZb fjVa^ÒXVg Z ^ajb^cVg Vh eda i^XVh YZ ZYjXV d! hV YZ! ]VW^iV d! igVWVa]d! ZcigZ djigdh XVbedh YV k^YV ]jbVcV# >ajb^c{"aVh eVgV d Xjai^kd YZhhV ÆgVo d hZch kZaÇ! XVeVo YZ YVg bViZg^Va^YVYZ Vd ^bViZg^Va! YZ [dbZciVg V VaiZg^YVYZ! YZ kVadg^oVg V bZb g^V! ZcÒb! YZ

eZgXZWZg fjZ d YZhZckdak^bZcid! V eVgi^g Z VigVk h YV XjaijgV! igVWVa]V Xdb kVg^{kZ^h fjZ _VbV^h edYZg d hZg bZY^YVh fjVci^iVi^kVbZciZ# w d egZ d Yd fjZ c d iZb egZ d! Xdbd cdh Y^hhZ jb Y^V ?ZVc 9jk^\cVjY! VXZgXV Ydh WZch h^bW a^Xdh# 6d gZÓZi^gbdh hdWgZ d ÈEgd\gVbV 8jaijgV K^kVÉ! edYZgZbdh eZgXZW "ad ZcfjVcid bZi{[dgV YV VaiZg^YVYZ WgVh^aZ^gV# D Egd\gVbV! ZheZX^VabZciZ V eVgi^g Ydh ÈEdcidh YZ 8jaijgVÉ! kZb Xdcig^Wj^cYd eVgV YZX^[gVg Vh ZhigjijgVh h^bW a^XVh fjZ Xdchi^ijZb V bVcZ^gV eg eg^V Xdb V fjVa dh WgVh^aZ^gdh hZ gZaVX^dcVb i^XV Z ZhiZi^XVbZciZ Xdb d bjcYd# Cd 7gVh^a! V gZh^hi cX^V Xdi^Y^VcV | bdgiZ Zhi{ egZhZciZ cd Xdi^Y^Vcd! hZ_V eZaV iZVigVa^YVYZ Ydh g^idh Z Ydh b^idh! hZ_V eZaV [dg V YZ hjVh ZmegZhh Zh Vgi hi^XVh Z XjaijgV^h# Dh ÈEdcidhÉ h^bWda^oVb ZhhV g^ijVa^oV d VigVk h Ydh hZjh [VoZgZh Vgi hi^Xdh Z XjaijgV^h Yd gZcVhX^bZcid! YV gZ\ZcZgV d! Yd Ydb c^d hdWgZ d iZbed! ZcÒb! Yd gZZcXVciVbZcid Yd bjcYd# 6d WjhXVgbdh VcVa^hVg d 7gVh^a V eVgi^g YZ hjVh eda i^XVh e Wa^XVh! cZXZhh^iVbdh! ZcÒb! Xdc]ZXZg d cdkd eViVbVg Zb fjZ hZ ZcXdcigVb Vh eda i^XVh e Wa^XVh YZ XjaijgV Z gZXdc]ZXZg d hZj h^\c^ÒXVYd ZhigVi \^Xd eVgV V gZ[dgbV Yd :hiVYd 7gVh^aZ^gd# Dh ÈEdcidh YZ 8jaijgVÉ gZegZhZciVb! ZcfjVcid ZheV dh Yd ZcXdcigd Z YV _jhiVedh^ d Yd VgXV^Xd Z Yd XdciZbedg}cZd VgXV hbd fjZ c d h^\c^ÒXV d fjZ c d bdYZgcd! bVh eVgi^XjaVgbZciZ d fjZ YZ ZiZgcd hjhX^iV d hjg\^bZcid YZ cdkVh gZVa^YVYZh ! YZhVÒdh [jcYVbZciV^h | \Zhi d e Wa^XV! V cZXZhh^YVYZ egZbZciZ YV Xdchigj d YZ cdkdh bVgXdh gZ\jaVi g^dh! ZcÒb! jbV VedhiV ^cVY^{kZa cV cdhhV Xg^Vi^k^YVYZ# K^kZg bV\^XVbZciZ d Xdi^Y^Vcd dj k^kZg d Xdi^Y^Vcd bV\^XVbZciZ h^\c^ÒXVg^V Xdch^YZgVg fjZ 6giZ Z K^YV hZ Zfj^kVaZb# 6 egd[jh d YVh ZmegZhh Zh Vgi hi^XVh Z XjaijgV^h WgVh^aZ^gVh egde Z jbV dg^ZciV d [jcYVbZciVa kdaiVYV eVgV d Èk^kZg Xdb d djigdÉ! eVgV d ÈhZci^g Xdb d djigdÉ! ZcÒb! eVgV d ZmZgX X^d YV VaiZg^YVYZ# 6ÒcVa! cV g^ijVa^oV d Yd Xdi^Y^Vcd Ydh ÈEdcidh YZ 8jaijgVÉ ZheVa]VYdh eZad eV h! gZh\ViV"hZ ÒcVabZciZ dh hZci^Ydh eg^bdgY^V^h YVh eVaVkgVh ÆZhi i^XVÇ V Zhi]V^h^h \gZ\V! ^hid ! d fjZ XdbeVgi^a]d Xdb d djigd V eVgi^g Ydh hZci^Ydh Z Æ i^XVÇ Xg^VYdgV YZ hdX^Va^YVYZh Z hda^YVg^ZYVYZh #

D 7gVh^a Yd Æ8jaijgV K^kVÇ ! V^cYV! eZgXZe d bV^h Yd fjZ ^Y ^V! ZmeZg^bZciV d bV^h Yd fjZ egdYjid! XVdh bV^h Yd fjZ dgYZb! hdc]d bV^h Yd fjZ \Zhi d YZ gZXjghdh! [dciZ YZ hda^YVg^ZYVYZh bV^h Yd fjZ \VgVci^V YV ZmZXj d YZ bZiVh YZÒc^YVh edg eaVcZ_VbZcidh# 8dcijYd! ZcigZ V YZhdgYZb Z V dgYZb! d fjZ kZ_d hjg\^g cV eV^hV\Zb ^chi^ijX^dcVa WgVh^aZ^gV bZ VaZ\gV Z Zhi^bjaV# KZ_d cVhXZg jb ZheV d eVgV V ZXadh d YZ jbV djigV gVi^d! jbV cdkV XdcXZe d YZ :hiVYd! jb cdkd egdXZhhd YZ Xdchigj d YZ eda i^XVh e Wa^XVh# Edg ^hhd! d È8jaijgV K^kVÉ egdYjo XdchigVc\^bZcidh! hjhX^iV eVgVYdmdh! Xg^VcYd ^beVhhZh Z YZhXdc[dgidh eVgV idYdh VfjZaZh fjZ ^ch^hiZb cV kZa]V a \^XV ^chigjbZciVa hdWgZ V fjVa hZ YZhZc]dj d :hiVYd Z hjV \Zhi d# BVh! dh iZbedh Zhi d bjYVcYd# : eVgV bZa]dg# ?{ ]{ dh fjZ egZhhZciZb cd Egd\gVbV V edhh^W^a^YVYZ YV egdYj d YZ VaiZgcVi^kVh! bZidYdad\^Vh! XdcZm Zh Z eg{i^XVh ^cdkVYdgVh ZcigZ HdX^ZYVYZ Z :hiVYd cd 7gVh^a# Edg ^hhd! hVjYZbdh d È8jaijgV K^kVÉ# : ajiZbdh idYdh eZaV hjV Xdci^cj^YVYZ# G:;:GÚC8>6H 7>7A>D<GÛ;>86H 8=6JÞ! BVg^aZcV# 8jaijgV Z 9ZbdXgVX^V# 8daZ d 8jaijgV d fj 4 HVakVYdg! <dkZgcd YV 7V]^V! EgZ[Z^ijgV YZ HVakVYdg! '%%,# A:>IÀD! 8a{jY^V HdjhV# 8jaijgV Z Bjc^X^eVa^oV d# 8daZ d 8jaijgV d fj 4 HVakVYdg! <dkZgcd YV 7V]^V! EgZ[Z^ijgV YZ HVakVYdg! '%%.# B:C9:H! 8}cY^Yd dg\ GZegZhZciV d Z 8dbeaZm^YVYZ# G^d YZ ?VcZ^gd! <VgVbdcY! '%%(# GD8=6 E>II6! 9Vc^ZaaZ EZg^c Dg\ # G^ibdh Yd >bV\^c{g^d# GZX^[Z! :Y^idgV YV J;E:! '%%*#

33


-# DH EDCIDH 9: 8JAIJG6/

JB CDKD AwM>8D E6G6 JB6 EDAÞI>86 9DH ED7G:H : 9D 6BDG <>JH:EE: 8D88D& 6h V Zh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV YZhZckdak^YV cd }bW^id Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV cV \Zhi d Yd HZXgZi{g^d 8 a^d Ijg^cd cd B^c8 Ydh b^c^higdh YZ <^aWZgid <^a Z ?jXV ;ZggZ^gV Xdchi^ij^ jbV YVh eda i^XVh e Wa^XVh bV^h ^ciZgZhhVciZh Z ediZciZh Ydh \dkZgcdh AjaV '%%("'%&% Z! edg YZÒc^ d! jbV gZ[Zg cX^V dWg^\Vi g^V eVgV Vh eda i^XVh YZ gVY^XVa^oV d YZbdXg{i^XV cV 6b g^XV Yd Hja Z! bV^h Zb \ZgVa! cd }bW^id Ydh bdk^bZcidh YZ YZbdXgVi^oV d YV \adWVa^oV d#

<^jhZeeZ 8dXXd egd[Zhhdg i^ijaVg YV J;G? Z eZhfj^hVYdg Yd 8CEf# ;dgbVYd Zb X^ cX^Vh eda i^XVh! edhhj^ YdjidgVYd Zb =^hi g^V HdX^Va eZaV Jc^kZgh^YVYZ YZ EVg^h &# EjWa^Xdj k{g^dh a^kgdh! d ai^bd YZaZh BjcYd7gVo/ d 9Zk^g"7gVh^a Yd bjcYd Z d YZk^g"bjcYd Yd 7gVh^a GZXdgY '%%. ! Xdb 6cidc^d CZ\g^ ejWa^Xdj <adW6A/ W^dedYZg Z ajiV Zb jb 6b g^XV AVi^cV \adWVa^oVYV GZXdgY '%%* ! Xdb IVghd <Zcgd ejWa^Xdj BjcYd GZVa AE B '%%- #

&

34

K{g^dh h d dh ZaZbZcidh YV eda i^XV Ydh Edcidh YZ 8jaijgV fjZ ^cY^XVb hjVh Y^bZch Zh ^cdkVYdgVh Z ediZciZh# Dh fjZ cdh eVgZXZb bV^h ZmegZhh^kdh h d dh hZ\j^ciZh/ IgViV"hZ YZ jbV eda i^XV YZ gVY^XVa^oV d YZbdXg{i^XV! eZchVYV Z ^beaZbZciVYV eVgV [jcX^dcVg YZ bVcZ^gV gVY^XVabZciZ ]dg^odciVa/ YZ WV^md eVgV ### WV^md Z c d eVgV X^bV # D Æ[jcYd e Wa^XdÇ bdW^a^oVYd edg bZ^d YZ jb bZXVc^hbd YZ ZY^iV^h YZ XdcXjghdh e Wa^Xdh fjZ c d k^hV [dbZciVg Z$dj egdYjo^g ÆXjaijgVÇ hZ\jcYd eg^dg^YVYZh \dkZgcVbZciV^h! bVh gZXdc]ZXZg V egdYj d XjaijgVa fjZ _{ Zm^hiZ# Edg bZ^d YZhhZ bZXVc^hbd! dh gZXjghdh bdW^a^oVYdh eZad B^c8 h d edhidh | Y^hedh^ d Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h fjZ hZ Xdchi^ijZb Xdbd Edcidh Z Xdbd gZYZh YZ Edcidh Ä edg bZ^d Ydh ÆEdci ZhÇ eVgV fjZ ZaZh edhhVb YVg Xdci^cj^YVYZ Z ZhiVW^a^YVYZ |h hjVh eg eg^Vh Y^c}b^XVh YZ Xg^V d# 6hh^b! V eda i^XV Ydh Edcidh YZ 8jaijgV VegZZcYZ V egdYj d XjaijgVa V eVgi^g YV Y^c}b^XV Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h# 6 eda i^XV Ydh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ Zk^iV Vd bZhbd iZbed V gZegdYj d YV XjaijgV Za^i^hiV! WZb Xdbd hjV kVg^{kZa ZheZXjaVg Z ZheZiVXjaVg YV

XjaijgV YZ bVhhV# 8dcijYd! ZaZ Zk^iV iVbW b Vh VgbVY^a]Vh ^YZda \^XVh Yd ÆedejaVgÇ# GZXdc]ZXZcYd V egdYj d XjaijgVa fjZ _{ Zm^hiZ cV hdX^ZYVYZ! d B^c8 deZgdj jbV ^cÓZm d eda i^XV YZ \gVcYZ edgiZ/ V YZbdXgVi^oV d c d VeZcVh VXdciZXZ eZaV YZÒc^ d YZ jb bVgXd e Wa^Xd Z igVcheVgZciZ YZ eda i^XV XjaijgVa d fjZ _{ hZg^V jb \gVcYZ VkVc d ! bVh iVbW b eZaV VWZgijgV |h Y^c}b^XVh YZ Xg^V d fjZ h d iVbW b d [Vid Ydh bdk^bZcidh YZ gZh^hi cX^V/ cZhhZ hZci^Yd fjZ d egd\gVbV cd fjVa hZ ^chXgZkZ V 6 d Ydh Edcidh YZ 8jaijgV c d edYZg^V hZg bV^h VYZfjVYd/ 8jaijgV K^kV kZghjh V ]Z\Zbdc^V YV XjaijgV bdgiV YV ZheZiVXjaVg^oV d ZgjY^iV Z kZghjh Vh ^YZci^YVYZh ]dbd\ cZVh YZ jb ÆedejaVgÇ! hjedhiVbZciZ XdcigV"]Z\Zb c^Xd# D egd\gVbV [jcX^dcV iVbW b Xdbd ZheV d YZ Xdchigj d YZ gZYZh Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h Z edcidh YZ XjaijgV ZcigZ h^# 6 gZYZ k^gijVa hZ VijVa^oV cVh Vi^k^YVYZh Ydh Edci Zh Z! eZad bZcdh jbV kZo edg Vcd! cdh ZcXdcigdh YV IZ^V Z djigdh hZb^c{g^dh Z ZcXdcigdh! d YZWViZ eda i^Xd Z iZ g^Xd XdbeaZiVbZciZ VigVkZhhVYd eZaV eg eg^V Y^c}b^XV YV egdYj d XjaijgVa/ dh ZcXdcigd h d ZkZcidh! bjai^[dgbVcXZh YZ gZh^hi cX^V Z Xg^V d# Dh Edcidh YZ 8jaijgV [jcX^dcVb Xdbd gZ[Zg cX^Vh eVgV Vh eda i^XVh YZ gVY^XVa^oV d YZbdXg{i^XV Zb \ZgVa/ edg ^hhd ZaZh k^gVgVb gZ[Zg cX^V cd XVhd Yd ; gjb YZ B Y^V A^kgZ dcYZ [d^ aVc VYV V egdedhiV Ydh Edcidh YZ B Y^V A^kgZ fjZ! Zb hZ\j^YV! idgcdj" hZ jbV V d Yd eg eg^d B^c8# 6 eda i^XV Ydh Edcidh YZ 8jaijgV edYZ idgcVg"hZ jbV gZ[Zg cX^V \ZgVa eVgV Vh eda i^XVh YZ bdW^a^oV d egdYji^kVh Ydh iZgg^i g^dh! ^cXajh^kZ cd fjZ Y^o gZheZ^id | ajiV eZad gZXdc]ZX^bZcid Z V egdiZ d Ydh igVWVa]VYdgZh ^c[dgbV^h YVh \gVcYZh bZig edaZh WgVh^aZ^gVh# 9^VciZ YV g^fjZoV YV ZmeZg^ cX^V


Z Yd ZcdgbZ ediZcX^Va fjZ ZaV Xdci b! egZX^hVbdh VedciVg eVgV dh YZhVÒdh YZ hjV Xdchda^YV d Z hZj YZhZckdak^bZcid# EdYZbdh gZhjb^g ZhiZh YZhVÒdh Zb YjVh \gVcYZh a^c]Vh/ V Xdchda^YV d YV V d Z! ed^h! hjV eZgbVc cX^V cV [dgbV YZ AZ^ YZ :hiVYd 0 d YZhYdWgVbZcid eda i^Xd Z XdcXZ^ijVa YV V d Ydh edcidh YZ XjaijgV eVgV fjZ ZaV k^gZ jbV gZ[ZgZcX^V \ZgVa# Cd fjZ Y^o gZheZ^id | Xdchda^YV d! cdh eVgZXZ fjZ V igVch[dgbV d YV V d Zb AZ^ Z V ÆZhiVYjVa^oV dÇ Ydh ZY^iV^h Xdchi^ijZb Yd^h bdbZcidh VYZfjVYdh eVgV [VoZg Xdb fjZ dh cdkdh \dkZgcdh hZ h^ciVb XdbegdbZi^Yd V a]Z YVg jbV Xdci^cj^YVYZ VYZfjVYV# 9V bZhbV bVcZ^gV! d [Vid fjZ dh Edcidh YZ 8jaijgV iZc]Vb hZ idgcVYd V WVhZ YZ jbV bZY^YV eVgZX^YV kdaiVYV Vd B:G8DHJA Z hZ eZchZ cZaZh Zb djigdh eV hZh h edYZ gZ[dg Vg Vh eZgheZXi^kVh YZ Xdci^cj^YVYZ eVgV Va b Ydh ÆX^Xadh eda i^XdhÇ# 8dcijYd! cdh eVgZXZ fjZ V [dgbjaV d YZhhZ dW_Zi^kd XdggZid YZ igVch[dgbV d Ydh Edcidh Zb jbV Æeda i^XV YZ :hiVYdÇ Zhi{ gZeaZiV YZ VbW^\ ^YVYZh Z eVgVYdmdh/ Zb eg^bZ^gd aj\Vg! edgfjZ XdggZ"hZ d g^hXd YZ Ä k^hVcYd V Xdci^cj^YVYZ Ä ÆXdggdbeZgÇ V eg eg^V Y^bZch d eda i^XV YV egdedhiV! dj hZ_V! ZhkVo^Vg Z gZYjo^g jbV YVh XVgVXiZg hi^XVh [jcYVbZciV^h YZhhV V d/ V YZ hZg jbV eda i^XV YZ gVY^XVa^oV d YZbdXg{i^XV ]dg^odciVa Z c d jbV eda i^XV YZ :hiVYd cZXZhhVg^VbZciZ kZgi^XVa # :b hZ\jcYd aj\Vg Ä Z YZ bVcZ^gV XdbeaZbZciVg Ä VXVWV hZ Vig^Wj^cYd Vd :hiVYd Z! d fjZ e^dg! aZ\^i^bVcYd jbV Y^bZch d igVchXZcYZciZ YV fjVa YZg^kVg^V V Xdci^cj^YVYZ YZ jbV eda i^XV Xj_V Y^bZch d ^cdkVYdgV Zhi{ Ä Vd Xdcig{g^d " Zb gZYjo^g ZhhV Y^bZch d hdWZgVcV hZeVgVYV YV eda i^XV# CZhhZ hZ\jcYd XVhd! V ^ckdXV d YZ jbV Æeda i^XV YZ :hiVYdÇ YjeaVbZciZ XdcigVY^i g^V/ edg jb aVYd! VÒgbV"hZ fjZ d :hiVYd iZb jb [jcX^dcVbZcid bV^h e Wa^Xd Yd fjZ dh \dkZgcdh fjVcYd V eg eg^V ZmeZg^ cX^V Yd \dkZgcd AjaV ^cY^XV d Xdcig{g^d k^YZ V Xg^hZ YZ ÒcVa YZ '%%.! Xdb Vh VbZV Vh YZ YZb^hh Zh YV X ejaV b^a^iVg eVgV ^beZY^g V ejWa^XV d Yd 9ZXgZid Yd <dkZgcd eVgV V ^chi^ij^ d YZ jbV 8db^hh d YV KZgYVYZ dj hZ_V! d YZhVÒd Xdci^cjV hZcYd Z hZg{ VfjZaZ YV YZbdXgVi^oV d Yd :hiVYd! Zb Y^gZ d V [dgbVh YZ \dkZgcd XVYV kZo bV^h ]dg^odciV^h

Z YZhXZcigVa^oVYVh0 edg djigd aVYd! cjigZ"hZ V ^ajh d YZ fjZ V igVch[dgbV d YV V d Ydh Edcidh Zb AZ^ egdedgX^dcZ edg h^ h hjV Xdci^cj^YVYZ! fjVcYd cV gZVa^YVYZ ZhhV YZeZcYZg{ YVh Y^c}b^XVh YZ bdk^bZcid! dj hZ_V YV XVeVX^YVYZ Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h YZ Vbea^Vg hjVh Y^c}b^XVh Xdchi^ij^ciZh! [VoZcYd"hZ \dkZgcd Cd fjZ Y^o gZheZ^id Vd YZhYdWgVbZcid eda i^Xd Z XdcXZ^ijVa! XaVgd fjZ ZhiVbdh [VaVcYd Yd ]dg^odciZ Yd fjVa YZeZcYZ iVbW b V edhh^W^a^YVYZ YZ Xdchda^YV d YV eda i^XV Ydh Edcidh# EdYZbdh gZhjb^g dh YZhYdWgVbZcidh edhh kZ^h Zb Yd^h \gVcYZh Z^mdh/ d eVeZa Z V ^chZg d YV ÆXjaijgVÇ cd Xdc_jcid YVh Vi^k^YVYZh YZ \dkZgcd0 V fjVa^ÒXV d eda i^XV Z hdX^Va YV eda i^XV Ydh Edcidh# 6 eda i^XV Ydh Edcidh ^cY^XV fjZ V fjZhi d YV XjaijgV c d hZ a^b^iV V jbV ZheZX^ÒXV XVYZ^V YZ kVadg VfjZaV YV ^cY hig^V dj ZXdcdb^V YV XjaijgV fjZ hZg^V XVYV kZo bV^h ^bedgiVciZ! bVh ^ckZhiZ cd Xdc_jcid YVh Vi^k^YVYZh ZXdc b^XVh! ZmViVbZciZ cV bZY^YV Zb fjZ ZhhVh hZ idgcVb XVYV kZo bV^h Xd\c^i^kVh Z fjZ! ed^h! hZjh egdXZhhdh YZ kVadgV d hZ idgcVb ^bZY^ViVbZciZ XjaijgV^h# >hhd ^bea^XV! edg jb aVYd! fjZ dh gZXjghdh dg VbZci{g^dh YZhi^cVYdh Vdh Edcidh Ä Z bV^h Zb \ZgVa Vd B^c8 Ä YZkZb hZg bj^id bV^h ^bedgiVciZh Z ZhigjijgV^h# Edg djigd aVYd! egZX^hd fjZ V eda i^XV Ydh Edcidh hZ_V k^hiV Xdbd jbV gZ[Zg cX^V \ZgVa YVh eda i^XVh YZ bdW^a^oV d egdYji^kV Ydh iZgg^i g^dh! eZchVcYd V Va\d Xdbd V jb egd\gVbV YZ Edcidh YZ IgVWVa]d BZigdeda^iVcdh# 6 eda i^XV Ydh Edcidh YZkZ Vgi^XjaVg" hZ Xdb Vh eda i^XVh YZ Y^hig^Wj^ d YZ gZcYV/ 7dahV ;Vb a^V Z Edcidh YZ 8jaijgV! ZhhZh Yd^h ]dg^odciZh YZkZb XdckZg\^g Zb cdkVh eda i^XVh edhh kZ^h YZ gVY^XVa^oV d YZbdXg{i^XV#

eZgheZXi^kV YZ ^YZci^YVYZh ZmXajYZciZh# Edg Y^kZghVh fjZ ZaVh hZ_Vb! Vh XjaijgVh c d YZ^mVg d YZ Xdchi^ij^g Vh eZ Vh YZ jb bdhV^Xd VfjZaZ Yd bjai^XjaijgVa^hbd Z YZ hZj \dkZgcd ## YV Y^kZgh^YVYZ YZ Xdbjc^YVYZh [ZX]VYVh# CVYV V kZg Xdb V gZVa^YVYZ b ai^eaV YZ bdk^bZcidh XjaijgV^h fjZ [jcX^dcVb edg hVbeaZVbZcid Z b^mV\Zb Vcigded[{\^Xdh! WZb Xdbd cV ZmeZg^ cX^V Yd igde^XVa^hbd! Yd [jc` XVg^dXV dj Yd iZXcdWgZ\V eVgVZchZ# 6fjZaV Ydh Edcidh jbV eda i^XV Yd Xdbjb fjZ gZXdc]ZXZ V bjai^ea^X^YVYZ Ydh bdk^bZcidh XjaijgV^h/ Vh b ai^eaVh h^c\jaVg^YVYZh Ydh bdk^bZcidh YZ gZh^hi cX^V Z Xg^V d eVhhVb! edg bZ^d Z YZcigd YV V d Ydh Edcidh! V XddeZgVg ZcigZ h^! cjbV Zh[ZgV eda i^XV fjZ c d cZb VfjZaV Yd bZgXVYd eg^kVYd cZb VfjZaV Yd :hiVYd e Wa^XV ! bVh VfjZaV Yd Xdbjb/ c d edg VXVhd! dh Edcidh h d VigVkZhhVYdh eZadh iZbVh YV Xg i^XV YV egdeg^ZYVYZ ^ciZaZXijVa Z Yd Xdeng^\]i GZZcXdcigVbdh Vfj^ V Y^bZch d eVgVY^\b{i^XV Ydh Edcidh/ igViV"hZ YZ jbV eda i^XV Yd Xdbjb kdaiVYV Vd gZXdc]ZX^bZcid YV edi cX^V egdYji^kV Xdchi^ij YV eZaV bjai^Y d Ydh edWgZh! jbV edi cX^V fjZ iZb Xdbd bdidg d Vbdg/ dj hZ_V V eg eg^V Y^c}b^XV YV egdYj d XjaijgVa Xdbd egdYj d YZ hZci^Yd Z VaZ\g^V# CV eda i^XV Yd Xdbjb! V bjai^Y d Ydh edWgZh VÒgbV hjV edi cX^V Z d YZk^g"7gVh^a Yd bjcYd cdh eZgb^iZ YZ eZchVg jb YZk^g" edWgZ Yd bjcYd! dj hZ_V jbV egdYj d YZ g^fjZoV Xj_d hZci^Yd ^bVcZciZ |h [dgbVh YZ XddeZgV d Z Xdc]ZX^bZcid Vbdg ZcigZ Vh h^c\jaVg^YVYZh fjZ hZ bVci b iV^h#

:b iZgbdh YZ fjVa^ÒXV d! V eda i^XV Ydh Edcidh eZgb^iZ Z YZbVcYV jbV gZcdkV d XdcXZ^ijVa VYZfjVYV# Bj^iVh kZoZh! Vh XViZ\dg^Vh Z Vh cd Zh bdW^a^oVYVh cd }bW^id Yd eg eg^d B^c8 Y d XdciV VeZcVh eVgX^VabZciZ Yd c kZa YZ ^cdkV d eda i^Xd"iZ g^XV fjZ ZaV ZmegZhhV Z gZegZhZciV# Edg ZmZbead! V c[VhZ cV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa Xdchi^ij^ jb VkVc d ^bedgiVciZ Xdb gZaV d Vdh gZ[ZgZcX^V^h igVY^X^dcV^h YZ jbV XjaijgV cVX^dcVa Z ]dbd\ cZV! bVh d eajgVa^hbd YV ÆY^kZgh^YVYZÇ c d YZ^mV YZ hZ bVciZg cjbV 35


A^V 8VaVWgZ eZhfj^hVYdgV Z X]Z[Z Yd hZidg YZ ZhijYdh YZ Eda i^XV 8jaijgVa YV ;jcYV d 8VhV YZ Gj^ 7VgWdhV Z egd[ZhhdgV YV J86B Z YV ;<K$G?# ;dgbVYV Zb ]^hi g^V! Xdb bZhigVYd Z YdjidgVYd Zb ]^hi g^V hdX^Va eZaV Jc^kZgh^YVYZ ;ZYZgVa ;aj" b^cZchZ# Dg\Vc^odj k{g^dh a^kgdh! d ai^bd YZaZh Eda i^XVh 8jaijgV^h/ gZÓZm Zh Z V Zh DWhZgkVi g^d >iV 8jaijgVa Z ;jcYV d 8VhV YZ Gj^ 7VgWdhV! '%%. # IZb k{g^dh a^kgdh ejWa^XVYdh! hZcYd d ai^bd YZaZh Eda i^XVh XjaijgV^h cd 7gVh^a/ Ydh Vcdh &.(% Vd h Xjad MM># :Y# ;<K! '%%.

&

.# D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6/

G>FJ:O6 : 9:H6;>DH C6 <:HIÀD 96H 6I>K>969:H 8JAIJG6>H

A>6 86A67G:& Dh da]VgZh Z Vh VWdgYV\Zch hdWgZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z dh edcidh YZ XjaijgV edYZb hZg i d Y^kZghdh fjVcid h d Vh V Zh YZhZckdak^YVh VigVk h YVh ^chi^ij^ Zh XdckZc^VYVh# 6 ^Y ^V YZhhZ eZfjZcd Vgi^\d V YZ igV Vg jbV Vc{a^hZ eVcdg}b^XV hdWgZ Vh ediZcX^Va^YVYZh Yd Egd\gVbV Z Ydh egdWaZbVh fjZ hZ VegZhZciVb Vd :hiVYd! Xdbd \Zhidg YZ jbV cdkV eda i^XV# D Egd\gVbV ^cdkVYdg cd [dXd YV V d Z cV VWgVc\ cX^V! idgcVcYd" hZ jbV Zhe X^Z YZ aVWdgVi g^d YZ cdkVh ZmeZg^ cX^Vh! ediZcX^Va^oVcYd eg{i^XVh XjaijgV^h adXV^h! Xg^VcYd edhh^W^a^YVYZh YZ Vbea^V d YVh Vi^k^YVYZh# 6 ZmegZhh d Vbea^V d! Vfj^ ji^a^oVYV! Y^o gZheZ^id iVcid | ^ciZch^YVYZ YV gZVa^oV d YVh V Zh XjaijgV^h! fjVcid | eVgi^X^eV d Yd c bZgd YZ Zckdak^Ydh eZaVh Vi^k^YVYZh! X]Z\VcYd Vi | fjZhi d YV X^gXjaV d Ydh egdYjidh# w ^bedgiVciZ Vhh^cVaVg fjZ egdYjid h^\c^ÒXV d gZhjaiVYd YZ jb igVWVa]d dj Vi^k^YVYZ Vd fjVa hZ edYZ! dj c d! Vig^Wj^g kVadg YZ bZgXVYd! bdcZi{g^d# 36

9Zcigd Yd Xdc_jcid Ydh Edcidh YZ 8jaijgV ]d_Z XdckZc^VYdh! edYZb hZg ZcXdcigVYVh V Zh fjZ ZckdakZb Vh bV^h Y^kZghVh a^c\jV\Zch Vgi hi^XVh Ä b h^XV! iZVigd! VgiZh ea{hi^XVh! YVc V Ä Z dh bV^h Y^[ZgZciZh hVWZgZh Z [VoZgZh! igVWVa]VYdh V eVgi^g YZ k^h Zh Z a \^XVh deZgVi^kVh fjZ k d YZhYZ Vh [dgbVh bV^h hZXjaVgZh |h bV^h XdciZbedg}cZVh# D BVgVXVij Z d XdXd Xdck^kZb Xdb d ]^e ]de Z higZZi YVcXZ0 V WVcYV YZ e [Vcdh Xdb V Y^hXdiZXV\Zb0 V m^ad\gVkjgV Xdb d Z"iZmi0 Vh \gVkjgVh Xdb dh ÒabZh [Z^idh cd XZajaVg0 Vh VaYZ^Vh Xdb dh XZcigdh jgWVcdh0 idYdh Ä V^cYV fjZ Xdb bV^dg dj bZcdg ^ciZch^YVYZ Ä eVgi^X^eVcYd YZ gZYZh k^gijV^h Z ZcXdcigdh egZhZcX^V^h! cVh bV^h Y^kZghVh gZ\^ Zh Yd eV h# D Egd\gVbV hjg\Z Xdbd jbV ^cXg kZa dedgijc^YVYZ YZ Vbea^V d Yd XVbed YZ V d YZ Y^kZghVh YZhhVh Vi^k^YVYZh Z YZ egdbd d Y^{ad\dh Z igdXVh YZ ZmeZg^ cX^Vh Zb }bW^id cVX^dcVa Z ^ciZgcVX^dcVa# w jb Egd\gVbV YZ hjXZhhd fjZ gZkZadj jbV h g^Z YZ WgVh^h fjZ c d cjcXV Zhi^kZgVb ÆcVh iZaVh YV ikÇ Ä V^cYV d eg^cX^eVa aj\Vg VigVk h Yd fjVa eVgiZ h^\c^ÒXVi^kV Yd eV h hZ Xdc]ZXZ Z hZ gZXdc]ZXZ#

D \gVcYZ YZhVÒd fjZ Zhi{ XdadXVYd d YZ Xdbd igVWVa]Vg Xdb ZhhV [dg V Xg^Vi^kV! fjZ [d^! Vi Zci d! bVci^YV [dgV Yd XVbed YVh eda i^XVh e Wa^XVh# Dh eg^cX e^dh"WVhZ Yd Egd\gVbV h d V Vjidcdb^V! d egdiV\dc^hbd Z d ZbedYZgVbZcid! eVgi^gZbdh YZaZh eVgV XdadXVg Zb XZcV Va\jbVh fjZhi Zh# 6 Vjidcdb^V V XVeVX^YVYZ YZ \dkZgcVg"hZ eZadh eg eg^dh bZ^dh! Y^gZ^id YZ idbVg YZX^h Zh a^kgZbZciZ# Jb egd_Zid iVcid bV^h Vji cdbd fjVcid bZcdg [dg V hjV YZeZcY cX^V YZ gZXjghdh ÒcVcXZ^gdh YZ iZgXZ^gdh! fjVcid ZaZ ejYZg \ZgVg hZjh eg eg^dh gZXjghdh# :hhZ jb Ydh eg^bZ^gdh egdWaZbVh V hZgZb Zc[gZciVYdh XdaZi^kVbZciZ eZadh \ZhidgZh Yd Egd\gVbV cd c kZa Yd \dkZgcd Z cd Ydh eg eg^dh Edcidh YZ 8jaijgV # D XVbed YV egdYj d XjaijgVa Zc\adWV iVcid Vi^k^YVYZh ÒcVcXZ^gVbZciZ gZci{kZ^h! Xdbd djigVh c d XdbZgX^Va^o{kZ^h# 6a\jch Edcidh YZ 8jaijgV k b YZhZckdakZcYd egdYjidh Z iZXcdad\^Vh fjZ Xdcig^WjZb cV bVcjiZc d ÒcVcXZ^gV YV ^chi^ij^ d# Djigdh k b XdchZ\j^cYd hdbVg Vdh gZXjghdh Y^hedc^W^a^oVYdh eZad Egd\gVbV! dh YZ [dciZh Y^kZghVh! Xdbd eg b^dh! eVgXZg^Vh! Xdck c^dh


Xdb djigdh g\ dh e Wa^Xdh# D egdXZhhd YZ gZeVhhZ YZ gZXjghdh e Wa^Xdh YZ bVcZ^gV Xdci cjV Z ^c^ciZggjeiV eVgV ^chi^ij^ Zh YV hdX^ZYVYZ X^k^a! c d XdhijbV hZg WZb hjXZY^Yd cd eV h! bZhbd cV {gZV YV Vhh^hi cX^V hdX^Va YZ ViZcY^bZcid V ^Ydhdh! Xg^Vc Vh Z edejaV Zh Zb h^ijV d YZ g^hXd # IV^h egd_Zidh Zhi d hZbegZ hj_Z^idh |h VaiZgV Zh dg^jcYVh Yd egdXZhhd YZ YZhXdci^cj^YVYZ eda i^XV i e^Xd YV igdXV YZ \dkZgcdh cd eV h# 6a\jbVh Y^Xdidb^Vh hZ VegZhZciVb cV WjhXV YV \VgVci^g Vjidcdb^V eVgV Vh ^c^X^Vi^kVh Ved^VYVh! iV^h Xdbd/ V YZ egdÒhh^dcVa^oVg Vh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h igVY^X^dcV^h V[VhiVcYd"Vh Ydh dW_Zi^kdh dg^\^c{g^dh Z V YV de d edg Vi^k^YVYZh kVadg^oVYVh eZad bZgXVYd# Edg djigd aVYd iVbW b eZgkZghV V h^ijV d YZ YZeZcY cX^V ^cÒc^iV Yd gZeVhhZ YZ gZXjghdh Yd :hiVYd# D hZ\jcYd eg^cX e^d d Yd egdiV\dc^hbd# D Egd\gVbV [d^ ZaVWdgVYd YZ bVcZ^gV V eZgb^i^g d a^kgZ \ZgZcX^VbZcid YVh Vi^k^YVYZh# D ZY^iVa egZk Va\jch eg "gZfj^h^idh! fjZ Vd hZgZb Xjbeg^Ydh Z iZg d egd_Zid VegdkVYd dh \ZhidgZh iZb a^WZgYVYZ YZ ji^a^oV d Ydh gZXjghdh# 6 [dgbV YV ji^a^oV d

Ydh gZXjghdh ZhiVg{ k^cXjaVYV V egdedhiV YZ Vi^k^YVYZh VegZhZciVYV cd egd_Zid! d VXdbeVc]VbZcid YV ji^a^oV d Ydh gZXjghdh [Z^id YZ bVcZ^gV edcijVa# Dh bV^dgZh egdWaZbVh hjg\Zb cd ÒcVa Yd Xdck c^d# :hiZ egdXZY^bZcid iZb hZj aVYd edh^i^kd Z d cZ\Vi^kd! cV bZY^YV Zb fjZ V Vjidcdb^V YVh YZX^h Zh jb ZaZbZcid ^bedgiVciZ! bVh! Z[Zi^kVbZciZ a^b^iVYd! eZaVh gZ\gVh aZ\VabZciZ ZhiVWZaZX^YVh YZ ji^a^oV d YZ gZXjghdh e Wa^Xdh# 6 eg^cX^eVa XdchZf cX^V jbV YZ ^cVYZfjV d YV egdedhiV YZ \ZgZcX^VbZcid YZ gZXjghdh ÒcVcXZ^gdh ZhiVWZaZX^YV eZad Egd\gVbV |h [dgbVh igVY^X^dcV^h YZ ^ckZhi^bZcid e Wa^Xd! Xdck c^dh Z gZeVhhZh# FjVcid bV^dg d eZgXZcijVa YZ gZXjghdh e Wa^Xdh ji^a^oVYdh cVh Vi^k^YVYZh! bV^h gZhig^ Zh cVh [dgbVh YZ ji^a^oV d Zc[gZciVg d Vh ^chi^ij^ Zh Z \gjedh XdckZc^VYdh# EdiZcX^Va^oVg! kVadg^oVg! gZXdc]ZXZg ejWa^XVbZciZ V ^bedgi}cX^V YZ jbV YZiZgb^cVYV Vi^k^YVYZ dj V d h d YZiZgb^cVciZh eVgV V Z[Zi^kV d Yd iZgXZ^gd eg^cX e^d fjZ d Yd ZbedYZgVbZcid# 9Zcigd YZ jbV hdX^ZYVYZ YZh^\jVa! XVe^iVa^hiV! cV fjVa! XVYV kZo bV^h! cdh idgcVbdh X^YVY dh V eVgi^g YV

cdhhV XVeVX^YVYZ YZ Xdchjbd! Xdbd hj\Zg^j CZhidg <VgX^V 8VcXa^c^! V Zh fjZ gZXdc]Z Vb d kVadg YVh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h Y^iVh eZg^[ g^XVh h d [jcYVbZciV^h# C h! WgVh^aZ^gdh! ZhiVbdh V^cYV bj^id bVgXVYdh edg jbV ]ZgVc V Xdadc^Va! cV fjVa! d ZmiZgcd! d djigd! bZa]dg Yd fjZ d cdhhd# 6 gZaV d YZ XZcigd $ eZg^[Zg^V hZ gZegdYjo YZ b^Xgdh Z bVXgdVbW^ZciZh dj gZ\^ Zh# D egdXZhhd YZ gZXdc]ZX^bZcid Yd kVadg YZ jbV Vi^k^YVYZ eZad B^c^hi g^d YV 8jaijgV! VigVk h YZ jb egdXZhhd YZ XdckZc^VbZcid! iZgb^cV V\gZ\VcYd jb h^\c^ÒXVi^kd kVadg Vh Vi^k^YVYZh# 6 eVgi^g YZ V\dgV bV^h Yd fjZ [dgcZXZg X]VcXZaVh YZ kVadg Z gZXdc]ZX^bZcid d YZhVÒd d YZ Xdcig^Wj^g eVgV d egdXZhhd YZ Vjid" gZXdc]ZX^bZcid Z Vjid"kVadg^oV d# D Egd\gVbV VWg^j ig^a]Vh eVgV jb cdkd XVb^c]d cd XVbed YV ZaVWdgV d YVh eda i^XVh e Wa^XVh YZ XjaijgV# 6\dgV cZXZhh{g^d eVk^bZci{"aVh! Xdchigj^g edciZh Z VXZgiVg dh YZhk^dh! eVgV fjZ ZhiVh hZ idgcZb jbV kZgYVYZ^gV ZhigVYV XjaijgVa 7gVh^a | YZcigd#

37


&%# H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A

8JAIJG6 K>K6

B6G>6 7:C>I:H& : 7:GC9 ;A>8=IC:G' Hda^X^iVgVb"cdh jb YZed^bZcid eZhhdVa! Vhh^b iZciVgZbdh igVchXgZkZg V ZmeZg^ cX^V YZhYZ V eZgheZXi^kV YZ LVaiZg 7Zc_Vb^c fjZ [d^ V YZ eVgi^X^eVg Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa 8jaijgV K^kV Zb E^gZc eda^h# :hXaVgZ d fjZ d c h edgfjZ 7ZgcY ;^X]icZg Z Zj XdbeVgi^a]Vbdh ZhhV ZmeZg^ cX^V Z VbWdh Vhh^cVbdh ZhhZ iZmid# D Xdck^iZ Yd HZXgZiVg^d 8 a^d Ijg^cd hZbegZ ^ggZXjh{kZa! YZhYZ V IZ^V YZ '%%, VXdbeVc]Vbdh hZj igVWVa]d Xdb ^ciZgZhhZ! Xjg^dh^YVYZ! Zcijh^Vhbd Z! edgfjZ c d! VYb^gV d Xdb d fjZ cdh eVgZXZ hZg jb egd_Zid YZ gZVa! XdcXgZiV Z kZgYVYZ^gV gZYZbdXgVi^oV d YV XjaijgV# :hiV gZYZbdXgVi^oV d gZVa Z kZgYVYZ^gV edgfjZ YZ WV^md eVgV X^bV#

BVg^V 7Zc^iZh XddgYZcVYdgV Yd Egd\gVbV >ciZgcVX^dcVa YZ 9djidgVYd Zb :YjXV d >C:99 YV Jc^kZgh^YVYZ YZ H^Z\Zc 6aZbVc]V Z Y^gZidgV Yd >chi^ijid K^\dih`^! Xdb hZYZ Zb H d EVjad#

&

' 7ZgcY ;^X]icZg egd[Zhhdg XViZYg{i^Xd YV Jc^kZgh^YVYZ YZ H^Z\Zc 6aZbVc]V ! VijVcYd cd Xjghd YZ EZYV\d\^V HdX^Va Z cdh egd\gVbVh YZ e h"\gVYjV d Zb :YjXV d#

38

6 ZmeZg^ cX^V YV IZ^V! Zb '%%,! [d^ jb h]dX`! jb kZgYVYZ^gd h]dX` YZ a^WZgYVYZ! YZ Xg^Vi^k^YVYZ! YZ Va\d fjZ Y^ÒX^abZciZ XdchZ\j^gZbdh YZhXgZkZg# CV :jgdeV iZbdh ^c bZgVh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h! bjhZjh! XdcXZgidh! W^Wa^diZXVh! a^kgVg^Vh! ZiX#! Zci d c d cdh hjgegZZcYZ V X]VbVYV XjaijgV jc^kZghVa! d fjZ cdh YZ^mdj ÆhZb [ aZ\d cZb VaZcidÇ [d^ V bVgVk^a]V Yd YZhXdWg^bZcid YZ jbV djigV XjaijgV fjZ c d i c]Vbdh cd d fjZ Zm^hi^V cd 7gVh^a# 9jgVciZ V hZbVcV YV IZ^V! hjWbZg\^bdh Zb jb X j YZ a^WZgYVYZ! WVc]VYdh Z VWZc dVYdh edg XZciZcVh YZ cdkVh [dgbVh YZ gZegZhZciV d YZ jb edkd i d Y^kZghd Xdbd d edkd WgVh^aZ^gd# ;d^ jbV ZmeZg^ cX^V ^cZcVgg{kZa# C d fjZgZbdh X^iVg cZc]jbV Vi^k^YVYZ Zb ZheZX^Va! hZg^V ^c_jhid! edgfjZ ijYd! VWhdajiVbZciZ ijYd d fjZ k^bdh cd YZ^mdj Xdb V hZchV d YZ fjZ i c]Vbdh fjZ gZkZg XdcXZ^idh fjZ bV^h eVgZX^Vb eg "XdcXZ^idh dj eg "_j^odh# Dh Edcidh YZ 8jaijgV h d Zb h^ Z YZ eZg hZ ÆgZ"ZkdajX^dc{g^dhÇ ZaZh

eVgiZb YZ jbV gZVa Vegdeg^V d YV XjaijgV Xdb d h^\c^ÒXVYd Yd iZgbd Vegdeg^V d YV eZgheZXi^kV YZ 6# AZdci^kZk fjZ cVijgVabZciZ Zm^hiZ cd edkd! cVh hjVh Xdbjc^YVYZh# :hiV XjaijgV Xdchigj YV ]^hidg^XVbZciZ Z Xdb d Ved^d Yd :hiVYd! ZhiZ c d Xdbd jb ÆYdVYdgÇ bVh Xdbd XdaVWdgVYdg! eZgb^iZ jbV gZ"Zkdaj d! fjZ hZ hda^Y^ÒXV! hZ Y^[jcYZ Z hZ Vegd[jcYV cVh hjVh egdedhiVh# 8VYV Edcid iZb V hjV eg eg^V \ cZhZ Z hjV eg eg^V Zkdaj d# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! XdaVWdgV Zb YVg hjWh Y^dh iVcid bViZg^V^h fjVcid iZXcda \^Xdh! iVcid iZ g^Xdh Xdbd YZ \Zhi d# : dh Edcidh ZmeadYZb Zb jbV h^c[dc^V YZ a^c\jV\Zch Z egdedhiVh fjZ Y^ÒX^abZciZ Vh eVaVkgVh edYZg d YZhXgZkZg# 6hh^b! fjVcYd X]Z\dj d Xdck^iZ! gVe^YVbZciZ VXZ^iVbdh! c d ]Vk^V d fjZ eZchVg d^ fjZhi^dcVg! [d^ jbV VaZ\g^V! jb egVoZg ZcdgbZ kZg fjZ [dbdh X]VbVYdh eVgV eVgi^X^eVg YZ jb ZkZcid Zb fjZ ÆfjZg VbdhÇ hZg eVgi^X^eZh! dWhZgkVYdgZh! XdaVWdgVYdgZh# : V^ XdbZ VgVb Vh hjgegZhVh# EZg\jciVbdh/ FjVa ^V V hZg cdhhV eVgi^X^eV d4 9ZkZg Vbdh egZeVgVg eVaZhigV4 HZg^Vbdh YZWViZYdgZh4 IZg Vbdh fjZ [VoZg Va\jbV dWhZgkV d dj VkVa^V d4 C d# H^beaZhbZciZ i c]Vbdh fjZ 8D"A67DG6G _jcid Xdb djigdh VXVY b^Xdh! \ZhidgZh Z VidgZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# FjVcYd YZhZbWVgXVbdh Zb 7gVh a^V! V XVb^c]d YZ E^gZc eda^h! i c]Vbdh jb hZci^bZcid hZbZa]VciZ |fjZaZ fjZ iZbdh fjVcYd V \ZciZ YZhXZ Yd Vk^ d cjb eV h Yd fjVa c d Xdc]ZXZbdh cVYV! Yd fjVa c d iZbdh ^Y ^V YZ Xdbd cdh YZkZbdh XdbedgiVg# CdhhV ^c\Zcj^YVYZ [d^ idiVa# EVgZX Vbdh XVbedcZhZh ZcigVcYd cd BjhZj YZ


E g\Vbd Zb 7Zga^c# IdYdh dh Vcdh kVbdh Vd 7gVh^a edg ) dj * bZhZh! Xdc]ZXZbdh V gZVa^YVYZ WgVh^aZ^gV YZ eZgid! edg b cjcXV i c]Vbdh eVgi^X^eVYd YZ jbV egdedhiV hZbZa]VciZ# EgdedhiV dcYZ c d ]VkZg^V egdiV\dc^hbd ^cY^k^YjVa! c d ]VkZg^V Vjidg^V h^c\jaVg! hZg^Vbdh hj_Z^idh Zb [gZciZ V jbV Y^hXjhh d hdWgZ jb egd_Zid Zbe g^Xd egdYjo^cYd Xdc_jciVbZciZ# :heZgVbdh Vch^dhVbZciZ V 6WZgijgV! eVgV kZg Xdbd hZg^V V 6WZgijgV YZ jb HZb^c{g^d i d Y^[ZgZciZ cd 7gVh^a! cV 6aZbVc]V _{ i c]Vbdh cV Jc^kZgh^YVYZ ZmeZg^bZciVYd ZhiZ i^ed YZ HZb^c{g^d dcYZ c d Zm^hiZ ]^ZgVgfj^Vh ZcigZ ZhijYVciZh! YdjidgVcYdh! egd[ZhhdgZh Z YdjidgZh# BVh ZgV Va\d [ZX]VYd! Xdb edjXV eVgi^X^eV d! h hdWgZ jb iZbV# 6 6WZgijgV [d^ gZVabZciZ jb VWg^g edgiVh eVgV jb bdYZad YZ Xdbjc^XV d hZb gj Ydh cZb ^ciZg[Zg cX^Vh# ;Vadj d 8 a^d Ijg^cd Xdb VfjZaV h^c\ZaZoV Ydh ^ajb^cVYdh c d gVh\V d YZ hZYV! kZgYVYZ ! [Vadj H^ak^d 9V"G^c! X^iVcYd kZaVYVbZciZ d bV^h ^bedgiVciZ Vgi^\d YZ LVaiZg 7Zc_Vb^c! Z dcYZ ZhiZ Vgi^\d XdcXgZi^oVYd cdh Edcidh YZ 8jaijgVh YV 8jaijgV 9^\^iVa! V kZgYVYZ^gV ^cXajh d Y^\^iVa! VfjZaV fjZ kV^ eZgb^i^g YZhb^i^ÒXVg V b Y^V! V ^cYjhig^V Yd ZcigZiZc^bZcid! fjZ kV^ YZbdXgVi^oVg d Y^gZ^id V gZegZhZciV d# EVaVkgV ^ciZgZhhVciZ ZhiV YZ G:EG:H:CI6vÀD/ 6id dj Z[Z^id YZ gZegZhZciVg# $ :medh^ d! Zm^W^ d# $ >Y ^V fjZ XdcXZWZbdh Yd bjcYd dj YZ jbV Xd^hV# $ 6id YZ gZegZhZciVg! YZ YZhZbeZc]Vg eVe ^h Zb iZVigd/ gZegZhZciV d YZ jbV Xdb Y^V! YZ jb YgVbV# $ GZegdYj d edg bZ^d YV ZhXjaijgV! YV e^cijgV! YV \gVkjgV/ gZegZhZciV d YZ jbV WViVa]V# $ GZXaVbV d dj egdiZhid V jbV Vjidg^YVYZ# $ >bedgi}cX^V YZ jb XVg\d! YZ jbV edh^ d e Wa^XV ZiX# IVbW b edYZg^V hZg VegZhZciVg cdkVbZciZ! hZg VegZhZciVYd edg djigd! bVh c d gZVegZhZciV d! gZegZhZciV d V eVaVkgV fjZ ^ciZgZhhV# D X^cZbV Z V [did\gVÒV h d [dgbVh YZ gZegZhZciV d YZ jbV gZVa^YVYZ gZXdgiVYV# FjVcYd ZhiZh h^hiZbVh YZ gZegZhZciV d h d XdckZgi^Ydh Zb ^chigjbZcidh YZ ^YZdad\^Vh YZ Za^iZh! h d h^hiZbVh YZ[dgbVciZh Z Va^ZcVciZh Yd edcid YZ k^hiV bVgm^hiV # HZciVYdh djk^cYd ViZciVbZciZ Vh

eVaVkgVh Ydh gZhedch{kZ^h! k{g^Vh kZoZh dh da]dh ÒXVgVb bVgZ_VYdh! idYV cdhhV k^YV ajiVbdh eVgV fjZ ZhiVh ^Y ^Vh ÒcVabZciZ ZcXdcigVhhZb jb aj\Vg YZÒc^Yd cd bjcYd XdcXgZid YVfjZaZh fjZ Xdchig Zb d bjcYd! VfjZaZh fjZ h d Ydcdh h YZ hjV eg eg^V k^YV! VfjZaZh fjZ YVcYd V k^YV iZb i d edjXd Y^gZ^id V k^k "aV# 6 6WZgijgV iZgb^cdj cjbV X^gVcYV dcYZ jbV _dkZb! fjZ YZed^h [j^ Xdc]ZXZg Z fjZ bVgVk^a]dhV! ZcXVWZ dj jb ÆigZco^c]dÇ fjZ [d^ hZ [ZX]VcYd Zb jb XVgVXda# D bV^h ZbdX^dcVciZ fjZ ZaV XVggZ\VkV d hZj Òa]d Z! cd ÒcVa! ÒXdj d WZW Xdbd XZcigd YZ idYV ZhhV bjai^ijYZ YZ eZhhdVh fjZ igVWVa]Vb cV XjaijgV! eZaV XjaijgV Z Xdb V XjaijgV# CjcXV d XdcXZ^id YZ Æbjai^ijYZÇ YZ He^cdoV [d^ i d k^kd! i d gZVa Z i d ed i^Xd# 6 bZidYdad\^V Yd HZb^c{g^d i^c]V egZk^hid Xdck^YVg +% VXVY b^Xdh! +% \ZhidgZh Z +% gZegZhZciVciZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# Cd Y^V hZ\j^ciZ XdbZ VgVb dh YZWViZh# EZhhdVabZciZ Zj! BVg^V 7Zc^iZh! ZhXda]^ d iZbV 6giZ Z 8jaijgV! V bV^dg^V ZgVb \ZhidgZh Z gZegZhZciVciZh YZ Edcidh YZ 8jaijgV# C d Y{ eVgV YZhXgZkZg ijYd d fjZ [d^ k^hid Z k^k^Yd! cdhhV ^Y ^V ZgV fjZ iVakZo dh iVcidh Vcdh YZ Jc^kZgh^YVYZ ejYZhhZb hZgk^g eVgV YVg Va\jb Zcg^fjZX^bZcid Vdh YZWViZh! bVh hV bdh VWhdajiVbZciZ ]jb^aYZh Z Zcg^fjZX^Ydh eZaV eg{m^h VYb^g{kZa Ydh gZegZhZciVciZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Z eZaV XaVgZoV Ydh \ZhidgZh Yd B^cX# Cd hZ\jcYd Y^V i c]Vbdh fjZ cdh egd\gVbVg eVgV VegZhZciVg V dh djigdh cdhhd YZWViZ! dh egdWaZbVh aZkVciVYdh Z edhh kZ^h eZgheZXi^kVh# ;d^ jbV VegZhZciV d ^ciZgY^hX^ea^cVg YZ VgiZh! c d Zcigdj V eVaVkgV! h cjbV edZh^V Z cd iZmid YZ jbV XVc d! eVgV b^b! VXdhijbVYV V eVaZhigVh! ldg`"h]de! hZb^c{g^dh Xdb egd[Zhhdg cV [gZciZ [d^ jbV ZmeZg^ cX^V bVgVk^a]dhV# IgVWVa]Z^ bj^idh Vcdh Xdb 6giZh K^hjV^h Xdbd XjgVYdgV Z Xg i^XV# EdYZg ZmeZg^bZciVg Vh a^c\jV\Zch YV 6giZ edg bZ^d Yd iZVigd! YV b h^XV! Yd g^ibd [d^ Va\d! gZe^id! bVgVk^a]dhd Z ^cZhfjZX kZa# Cd iZgXZ^gd Y^V hZg^Vb Vh VegZhZciV Zh! V VegZcY^ bj^id bV^h V^cYV! XdchiViZ^ fjZ V a^WZgYVYZ iZb kdo Z kdid! V a^WZgYVYZ ^ciZa^\ZciZ Z Xg^Vi^kV! V a^WZgYVYZ V VaZ\g^V YZ k^kZg# Hjg\^gVb Va\jch egdWaZbVh eVgV hZgZb gZhdak^Ydh# ;dgVb VedciVYdh XVb^c]dh! V Xg i^XV [d^ a^kgZ Z Xdchigji^kV! gZVa Z XdcXgZiV! idYdh hZci^bdh fjZ Zhi{kVbdh VkVc VcYd

cjbV Y^gZ d Xdbjb Z XdaZi^kV# ;d^ ZhhZ d Zhe g^id Ydh ig h Y^Vh! V Xdchigj d YZ Va\d Xdbjb eVgV Y^k^Y^g Xdb djigdh Xdbjch! dcYZ d ^bedgiVciZ c d ZgV d edYZg hZc d d Y h"edYZg YZ jch Zb WZcZ[ X^d YZ idYdh# : Y^[ X^a! bj^id Y^[ X^a! YZ^mVg YZ ZhiVg Zcijh^VhbVYdh! iZciVg kZg cZjigV Z [g^VbZciZ Va\d fjZ idXV d bV^h ]jbVcd YZ c h fjZ d hZci^bZcid YZ eZgiZcXZg! YZ fjZ cdhhV Y^kZgh^YVYZ eVgV cdh _jciVg Z c d eVgV cdh hZeVgVg! fjZ idYdh h d VXZ^idh edgfjZ idYdh h d cZXZhh{g^dh# DcYZ V Xjg^dh^YVYZ eZad djigd ZgV V Xdch^\cV! dcYZ c d hZ eZgXZWZgVb gjh\Vh YZ edYZg dj YZ ]^ZgVgfj^oV d# 6h ]VW^a^YVYZh Z edhh^W^a^YVYZh ZgVb b ai^eaVh Xdbd b ai^eadh dh XVb^c]dh V hZgZb hZ\j^Ydh# D HZb^c{g^d egdXjgVkV c d ZgV V ]dbd\ZcZ^YVYZ Z h^b V YZh"egdWaZbVi^oV d YV Y^kZgh^YVYZ# 6 Zmi^c d YV hZg^Va^YVYZ ]dbd\ cZV bViVYdgV YZ XjaijgVh# 9Z idYdh dh egdWaZbVh VegZhZciVYdh eVgV egdXjgVg hdaj Zh Z eZgheZXi^kVh! d egdWaZbV fjZ hZci^bdh fjZ edY Vbdh XdaVWdgVg [d^ d YZ fjZ [dgbV Xg^Vg jb cdkd Y^X^dc{g^d eVgV dh Edcidh YZ 8jaijgV! edgfjZ Vh eVaVkgVh fjZ [dgVb jhVYVh ÒXVgVb eZfjZcVh! dj [dgVb gZXg^VYVh eZadh eg eg^dh jhj{g^dh bdhigVcYd bV^h jbV kZo fjZ V eVaVkgV cdh Xg^V Z cdh gZXg^V# 8g^Vg jb a m^Xd dj kdXVWja{g^d ZheZX ÒXd eVgV jbV cdkV eg{m^h XjaijgVa! eVgV jbV cdkV [dgbV YZ kZg gZaV Zh hdX^V^h ZbZg\^YVh cd }bW^id YV XjaijgV# EZY^gVb"cdh jbV dj YjVh [da]Vh! kVbdh Zci d V ZcXZggVg edg Vfj^! bVh iZg Vbdh bj^id! bVh bj^id bV^h V Y^oZg# EVgV ÒcVa^oVg YZ^mVbdh Xdbd YZed^bZcid fjZ [d^ jb Ydh HZb^c{g^dh bV^h g^Xdh Z bV^h Y^c}b^Xdh Yd fjVa fjZ eVgi^X^eVbdh# 6 egdedhiV bZidYda \^XV [d^ ^beZX{kZa! bVh d fjZ bV^h VeaVjYd! gZheZ^id Z bZ Xdc\gVijad Xdb d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Xdbd jb idYd! c d Xdc]Z d egd_Zid hZbZa]VciZ Zb idYd d bjcYd! edgfjZ ZaZ iZb ig h fjVa^YVYZh fjZ \ZgVabZciZ cjcXV k b _jciVh/ &# EgdedhiV Eda i^XV :hiViVa dj EjWa^XV XaVgV Z Xdch^hiZciZ '# GZVa XdaVWdgV d ZcigZ 8dbjc^YVYZ Z B^c^hi g^d YV 8jaijgV (# GZheZ^id egd[jcYd | Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa! gZa^\^dhV! ic^XV Z hdX^Va# :b Òb! ZheZgVbdh fjZ ZhiZ egd_Zid iZc]V V Xdci^cj^YVYZ edgfjZ d 7gVh^a bZgZXZ 39


EVdad 7jXX^Zg^ Vcigde ad\d! egZh^YZciZ YV 6hhdX^Vo^dcZ OD: Dcajh#

&

IgVYj d/ B c^XV Ig^\d#

&&# D ;JIJGD ?Û w 6FJ> E6DAD 7J88>:G>& w cdkZbWgd YZ '%%. Z Zj bZ ZcXdcigd eVhhZVcYd edg 7gVh a^V! jbV X^YVYZ Zb YZhVXdgYd Xdb d XdcXZ^id ZjgdeZj Ä ^iVa^Vcd " YZ X^YVYZ# :cXdcigd jbV bZig edaZ Xdb V Y^bZch d YZ jbV XVe^iVa Zjgde ^V Xdb bV^h YZ Yd^h b^a] Zh YZ ]VW^iVciZh! Xdchigj YV Zb VeZcVh )& bZhZh " ZcigZ &.*+ Z &.+%# EdjXdh Vcdh! V eVgi^g YZ jb iZgg^i g^d hZb^YZh gi^Xd! hjg\^j jbV ZhigjijgV ZÒX^ZciZ! Xdb jb iZX^Yd jgWVcd [jijg^hiV fjZ eZgijgWV Vh XddgYZcVYVh eZgXZei^kVh YZ jb k^V_VciZ :jgdeZj# 6cYVg edg 7gVh a^V jb edjXd Xdbd ZhiVg Zb jb a^kgd YZ >hVVX 6h^bdk! dj bZa]dg! YZ E]^a^e @# 9^X`/ Y^[ZgZciZh c kZ^h YZ ZhigVYVh Z gVbeVh! ZY^[ X^dh Xdb [dgbVh ZmXZcig^XVbZciZ bdYZgcVh Z XVi^kVciZh! VkZc^YVh Xdb k{g^Vh [V^mVh fjZ Vd Vcd^iZXZg eZgbVcZXZb fjVhZ YZhZgiVh# 6 X^YVYZ [VhX^cV edg hjV VWhigV d Yd iZbed Z VhhjhiV eZaV ZmiZch d Z eZad ZmXZhhd YZ ZheV dh hjeZgY^bZch^dcVYdh# ={ Va\jbV Xd^hV YZ Vgi^ÒX^Va cd Vg! Va\d c d cVijgVa/ eVgZXZ fjZ V ]^hi g^V c d 40

eVhhdj edg Va^# : VX^bV YZ ijYd! ]{ V [VaiV YZ jb XZcigd Ä Xdbd Zb Va\jbVh djigVh X^YVYZh Yd 7gVh^a " ZaZbZcid XgjX^Va eVgV d XdcXZ^id YZ X^YVYZ Zb idYV V :jgdeV# Hdj Xdck^YVYd! Xdbd dWhZgkVYdg ^ciZgcVX^dcVa Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! cd bjc^X e^d YZ E^gZc eda^h! cd eZg dYd YZ &- V '% YZ cdkZbWgd# w jbV eZfjZcV X^YVYZ Xdadc^Va! Y^hiVciZ | jbV ]dgV YZ 7gVh a^V# D dW_Zi^kd Yd HZb^c{g^d Zhi^bjaVg V gZÓZm d Xg i^XV hdWgZ Vh Y^gZig^oZh XdcXZ^ijV^h igV VYVh eZad Egd\gVbV Æ8jaijgV K^kVÇ Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV Yd 7gVh^a# 8]Z\d V E^gZc eda^h cd Y^V &.! dcYZ ZheZgd ZcXdcigVg bV^h jb Ydh bj^idh bV VciZh hZb^c{g^dh ^ciZgcVX^dcV^h cdh bdaYZh fjZ _{ eVgi^X^eZ^ " igVY^X^dcVa Z ZhigjijgVYd YZ VXdgYd Xdb d [dgbVid Xa{hh^Xd/ jbV bZhV YZ Y^hXjhh d Z jbV eaVi ^V YZ eVgi^X^eVciZh# BVh V hjgegZhV \gVcYZ# D [dgbVid Yd HZb^c{g^d egZhjbZ! Xdbd Zhi{ ZhXg^id Zb hjV egdedhiV ÆjbV XdcigVedh^ d YZ a^c\jV\Zch Z Zhi i^XVh gZjc^YVh Zb Yd^h ZheV dh/ 8 gXjad YZ 8dckZg\ cX^V Z <gjedh

6\aji^cVYdgZhÇ# C d ZciZcYd WZb Z Zhidj ^cig^\VYd# 9Zed^h YZ bZ gZ\^higVg! XdbZ d V kV\Vg ZcigZ Vh hVaVh dcYZ hZ ZcXdcigVb dh k{g^dh Æ<gjedh 6\aji^cVYdgZhÇ " h d \gjedh YZ '%"(% eZhhdVh hjWY^k^Y^Ydh edg iZbVh Xdbd 6giZ Z IgVch[dgbV d! 8jaijgV 9^\^iVa! 8jaijgV Z ?jkZcijYZ Z bj^idh djigdh bV^h# IV^h \gjedh h d Xdbedhidh edg gZegZhZciVciZh YZ ^c^X^Vi^kVh XjaijgV^h egdbdk^YVh Zb idYd d iZgg^i g^d WgVh^aZ^gd! fjZ hZ ZcXdcigVb Y^Vad\VcYd! igdXVcYd ZmeZg^ cX^Vh hdWgZ Vh V Zh gZVa^oVYVh! hdWgZ hZjh igVWVa]dh Z Y^hXji^cYd hjVh ^c^X^Vi^kVh Xdbjch# :j c d iZc]d iZbed eVgV YZhXdWg^g Zb fjZ hVaV ZcigZ^! fjVa iZbV igViVYd! bVh hdj ^bZY^ViVbZciZ igV\VYd! ^cXdgedgVYd Z Xdck^YVYd V _jciVg"bZ Vd \gjed! fjZ! gZjc^Yd cjb X gXjad Vd XZcigd YV hVaV! ^c^X^V jb g^ijVa YZ Vegdm^bV d Z YZ V\gVYZX^bZcid \j^VYd edg jbV hVXZgYdi^hV Yd 8VcYdbWa # :bWVaVYdh eZaV XVYZcX^V Yd XVcid! g^ibVYdh eZad iVbWdg VWgV VYd edg jbV gZa^\^dhV eVgi^X^eVciZ Yd \gjed! i b ^c^X^d dh bdk^bZcidh g^ijV^h fjZ V B Z YZ HVcid


VegZhZciV Vdh bZbWgdh Yd X gXjad# :j c d iZc]d ^Y ^V YZ fjVa hZ_V d iZbV igViVYd eZad \gjed bVh eZgXZWd V Y^c}b^XV hjW_Zi^kV YV gZjc^ d/ cZc]jbV VWdgYV\Zb [dgbVa! cZc]jbV Y^k^h d ZcigZ V bZhV Z V eaVi ^V " V ^cZm^hi cX^V Yd eVYg d ^ciZgadXjidg Z ZheZXiVYdg " bVh Vd Xdcig{g^d! Vd ^ck h YZ YZhZbeZc]Vg jb eVeZa YZ a^YZgVc V ]{ jb XdbeVgi^a]VbZcid idiVa# IdYdh h d ^ciZgadXjidgZh! Zhi d cd bZhbd eaVcd# : V^cYV bV^h# Ji^a^oVb Y^c}b^XVh YZ \gjed fjZ kZb YZ djigVh XjaijgVh! gZXdc]ZXZcYd V ^bedgi}cX^V Yd g^ijVa V[gd"WgVh^aZ^gd Xdbd Zad egde X^d V jb gZhjaiVYd XdcXgZid# 8dci^cjd V b^c]V _dgcVYV Zb cdkVh hVaVh dcYZ h d gZVa^oVYVh gZjc^ Zh Xdb djigdh \gjedh# 6aiZgcVb dh iZbVh! dh Vg\jbZcidh! bVh V [dgbV c d bjYV# Dh eVgi^X^eVciZh h d ^c[dgbV^h YVh kZhi^bZciVh Vdh Y^{ad\dh# IdYVh Vh ZmeZg^ cX^Vh Z egd_Zidh Zmedhidh ^ajhigVb jb eVcdgVbV XjaijgVa Vbead Z Y^kZgh^ÒXVYd! bdhigVcYd V ^bZchV Y^bZch d Yd 7gVh^a! c d iVcid Yd edcid YZ k^hiV \Zd\g{ÒXd! bVh ZheZX^VabZciZ! Xdbd jbV XdaZ d bjai^Xdadg^YV Z Wg^a]VciZ YZ k^YVh! Y^[ZgZciZh bdYdh YZ Zm^hi^g

fjZ egdYjoZb ^Y ^Vh XjaijgV^h Vgi^XjaVYVh Z ^bV\^cVi^kVh# :hidj cd Y^V hZ\j^ciZ Z eVgi^X^ed Yd 8 gXjad YZ 8dckZg\ cX^V " aj\Vg YZ Y^hXjhh d Z Yd Xdc[gdcid YZ egdedhiVh " bV^h jbV kZo ÒXd ^begZhh^dcVYd Xdb V Y^c}b^XV fjZ dXdggZ# Jb \gVcYZ g^ijVa XdaZi^kd! XdcYjo^Yd edg B Zh YZ HVcid YZ k{g^Vh gZ\^ Zh! VWgZ Z [ZX]V d YZWViZ YZ dcYZ eVgi^X^eVb bV^h YZ XZb eZhhdVh! ZcigZ gZegZhZciVciZh ^cY \ZcVh! fj^adbWdaVh! VXVY b^Xdh! eZhfj^hVYdgZh Z HZXgZi{g^dh Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV egZhZciZh cd HZb^c{g^d# IdYdh _jcidh Zckdak^Ydh cV eZg[dgbVcXZ! ^\jVabZciZ eVgi^X^eVcYd YV YVc V Z Ydh YZWViZh fjZ hZ VaiZgcVb# w jbV [ZhiV! V [ZhiV Xdbd ZaZbZcid YZ XZaZWgV d YZ jb hjXZhhd VedYZgVYd Z Y^k^Y^Yd edg idYdh dh bZbWgdh Yd \gjed! V [ZhiV Xdbd a^c\jV\Zb XdbeVgi^a]VYV ZcigZ cY^dh! gZegZhZciVciZh Yd edYZg e Wa^Xd! ^ciZaZXijV^h! fj^adbWdaVh# K^kd Y^Vh YZ Xdck^k cX^V! idYdh dh eVgi^X^eVciZh Zhi d ]dheZYVYdh cd bZhbd adXVa/ d fjZ \ZgV YjgVciZ Vh ]dgVh YZ aVoZg Z cVh dXVh^ Zh YZ ÆXdck k^dÇ " cd hZci^Yd aVi^cd YZ ÆWVcfjZiZ YZ hVWZYdg^VÇ Ä jbV g^XV ZmeZg^ cX^V YZ VWVhiZX^bZcid YZ

Xdc]ZX^bZcid hdWgZ d ÆEgd\gVbV 8jaijgV K^kVÇ Z! Vh edhh^W^a^YVYZh hZbZVYVh cd YZhZckdak^bZcid Yd hZj egdXZhhd# 9Vh bV^h gZbdiVh eZg^[Zg^Vh Yd iZgg^i g^d WgVh^aZ^gd WgdiVb Xdbd ÓdgZh ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ! fjZ Y^\^iVabZciZ ^ciZga^\VYdh! d[ZgZXZb jb XdciZ Yd YZ VaiV fjVa^YVYZ hdX^Va! XjaijgVa Z YZ kVadg^oV d Yd ^bZchd eVig^b c^d ic^Xd Yd 7gVh^a# Jb 7gVh^a ÆYZ WV^md eVgV X^bVÇ! Xdbd hj\ZgZ d hjWi ijad Yd a^kgd YZ 8 a^d Ijg^cd HZXgZi{g^d YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV VegZhZciVYd YjgVciZ d hZb^c{g^d# 8]Z\d | cd^iZ Zb bZj fjVgid Yd =diZa Z bZg\ja]d cV Zbd d YZ aZg jb a^kgd cd fjVa d Vjidg " jb Ydh eg^cX^eV^h egdbdidgZh Yd h^hiZbV YZ ÆEdcidh YZ 8jaijgVÇ" ^ajhigV d egdXZhhd YZ ZbVcX^eV d h X^d" XjaijgVa fjZ gZh\ViV jb 7gVh^a Æh^aZcX^VYd! fjZ ZgV Xdck^YVYd VciZh VeZcVh eVgV Vhh^hi^g Vd EV h ^ckZciVYd eZaVh Za^iZh WgVcXVh Yd hjaÇ# 6 cd^iZ egd[jcYV! aZ^d bV^h YV bZiVYZ Yd a^kgd/ iVbW b edg Xjg^dh^YVYZ Zb ZciZcYZg Xdb bV^h YZiVa]Zh ZhiV kZgYVYZ^gV gZkdaj d XjaijgVa Zb VcYVbZcid# D hdcd 41


eVhhdj! Ydb^cVYd eZaV bjai^Y d YZ eZchVbZcidh fjZ bZ VÓdgVb! fjZ Zhi^bjaVb bV^h Vh Zbd Zh fjZ Vh gZÓZm Zh# Jb hZci^bZcid YZ gV^kV Z [gjhigV d XdbZ V V idbVg aj\Vg YZcigd YZ b^b# 6fjZaV hZchV d YZ YZhadXVbZcid! V bZhbV fjZ hZci^ Va\jch Y^Vh VciZh Vd XVb^c]Vg eZaVh gjVh YZ 7gVh a^V! dcYZ V eV^hV\Zb jgWVcV i d Y^[ZgZciZ YZ bZj hZci^Yd YZ X^YVYZ bZ egdkdXdj ZhigVc]Vh hZchV Zh# :meZg^bZcid d XdcXZ^id [gZjY^Vcd YZ jc]Z^ba^X] ÆYZhXdc]ZX^Yd! c d [Vb^a^VgÇ Zb 7gVh a^V Z cd HZb^c{g^d " bV^h Yd fjZ Zb fjVafjZg djigd aj\Vg gZbdid cd bjcYd edg dcYZ Zj _{ iZc]V ZhiVYd! [dhhZ cjbV VaYZ^V ^cY \ZcV cV 7^gb}c^V dj cV bZig edaZ XV i^XV Yd 8V^gd# w ^cZk^i{kZa [VoZg XdbeVgV Zh Xdb d fjZ VXdciZXZ cV >i{a^V Z cV :jgdeV Zb \ZgVa! cdh ai^bdh iZbedh# Jb aj\Vg fjZ hjV 8jaijgV c^XV! dcYZ V Y^kZgh^YVYZ ic^XV Z XjaijgVa ^\cdgVYV! gZ_Z^iVYV Z gZaZ\VYV eVgV Vh bVg\Zch YV ^aZ\Va^YVYZ! cVfjZaV :jgdeV fjZ V^cYV bj^iVh kZoZh k^hiV Xdbd d WZg d YV XjaijgV! YV X^k^a^oV d! Yd Xdc]ZX^bZcid Z YV egdheZg^YVYZ# B^c]V bZciZ [dg VYV V hZ aZbWgVg/ V gZXZciZ AZ^ fjZ egd WZ V Xdchigj d YVh b^cVgZiZh bj jabVcVh cV Ûjhig^V0 d ^cX cY^d Ydh VXVbeVbZcidh X^\Vcdh cV eZg^[Zg^V YZ C{edaZh0 V eZghZ\j^ d Z Zmejah d YZ &#'%% igVWVa]VYdgZh V[g^XVcdh ZbegZ\VYdh cVh ZmeadgV Zh V\g XdaVh Zb GdhVgcd! cd hja YV >i{a^V0 Vh eda i^XVh XVYV kZo bV^h gZhig^i^kVh YV 8dbjc^YVYZ :jgde ^V XVjhVcYd XZciZcVh YZ bdgiZh YZ Zb^\gVciZh V XVYV Vcd cdh bVgZh Yd BZY^iZgg}cZd# GZXdgYd"bZ YV eda i^XV dWhZhh^kV YZ Va\jch eV hZh ZjgdeZjh! ^cXaj^cYd V >i{a^V! eVgV hVakV\jVgYVg V ^YZci^YVYZ XjaijgVa Z gZa^\^dhV Xg^hi eVgV Zk^iVg V edhh^W^a^YVYZ Yd hjg\^bZcid YZ jbV XjaijgV h^cXg i^XV cV kZa]V :jgdeV# : eZchd cdh Xdci cjdh aZkVciZh YZ 42

^b^\gVciZh cdgiZ V[g^XVcdh " YVh Zm" Xda c^Vh [gVcXZhVh " cV eZg^[Zg^V YZ EVg^h! fjZ c d XdchZ\jZb ÒcVa^oVg d egdXZhhd YZ Æ^ciZ\gV dÇ i d YZhZ_VYd eZaV eda i^XV \dkZgcVbZciVa# ?{ V ^ciZ\gV d! XdadXV"hZ Xdbd jb XdcXZ^id YZXg e^id Z dWhdaZid fjZ ZmegZhhV XaVgVbZciZ V VWdgYV\Zb Vjidg^i{g^V Z ZhigZ^iV Zb gZaV d Vd Y^[ZgZciZ/ ÆkdX h edYZ ZcigVg Z k^kZg cd bZj EV h hZ VWVcYdcVg hZjh igV dh XjaijgV^h Z hZg Xdbd :j! Xdbd C h# 8Vhd Xdcig{g^d! kdaiZ eVgV hjV XVhV Ç 8dbd XdcX^a^Vg ijYd ^hhd Xdb V eZgheZXi^kV fjZ hZ VegZhZciV V b^b! YZed^h YZ iZg dWhZgkVYd Vh Y^c}b^XVh eda i^XVh Z h X^d"XjaijgV^h Zb YZhZckdak^bZcid cd 7gVh^a4 EZgbVcZ d cV ZmeZXiVi^kV YVh gZhedhiVh e h"hdcd# Kdj Ydgb^g Z VbVc] iZciVgZ^ VaXVc Vg bV^h ajX^YZo eVgV gZÓZi^g Z Y^hXZgc^g bZa]dg Vh Zbd Zh YV Vc{a^hZ Xg i^XV YV fjZhi d# IVakZo V b^c]V Xjg^dh^YVYZ Vcigdeda \^XV bZ aZkZ V Zc[Vi^oVg ZhiZ egdXZhhd YZ ZbVcX^eV d XjaijgVa4 BVh Xdbd Vcigde ad\d! ÒXd VaZ\gZ Zb [VXZ YVh gZhedhiVh fjZ d 7gVh^a Zhi{ bZ d[ZgZXZcYd hdWgZ ZhiZh VheZXidh# Jb EV h fjZ iZb [Z^id YV egdbd d YV Y^kZgh^YVYZ ic^XV! XjaijgVa! hdX^Va Z gZa^\^dhV d hZj dW_Zi^kd bV^h cdWgZ! dcYZ ÒcVabZciZ Zhi{ VXdciZXZcYd jb kZgYVYZ^gd Z gZVa egdXZhhd YZ YZbdXgVi^oV d hdX^Va Z XjaijgVa ÆeVgV fjZ d edkd [VaZ! XVciZ! \g^iZ! YZhZc]Z hZjh hdc]dh Z hjVh kdciVYZhÇ 8 a^d Ijg^cd # FjZ bZa]dg gZVa^oV d YZ jb hdc]d eVgV jb Vcigde ad\d4 FjZ bZa]dg Vea^XV d YZ hZjh ZhijYdh Z YZ hjV iZdg^V4 D ;JIJGD ?Û w 6FJ># 6<DG6 :J EDHHD 9>O:G 8DB 8:GI:O6 GZhiV! cd ZciVcid! d hZci^bZcid YZ [gjhigV d Z gV^kV fjZ hjg\Z V eVgi^g

YV XdbeVgV d YVh YjVh gZVa^YVYZh! 7gVh^a Z :jgdeV# FjVa d a^b^iZ Z fjV^h k cXjadh i b ^beZY^Yd V :jgdeV YZ gZVa^oVg ZhiV iVgZ[V cd hZci^Yd Yd gZXdc]ZX^bZcid YV Y^kZgh^YVYZ4 FjVa d ^beZY^bZcid XdcXZ^ijVa Z bZciVa fjZ ^bedhh^W^a^iV YZ VegdkZ^iVg d ^bZchd ediZcX^Va fjZ gZh^YZ cV kVadg^oV d YVh XjaijgVh! Ydh edkdh! YVh a c\jVh! YVh gZa^\^ Zh Z YZ idYVh Vh ZmegZhh Zh fjZ edhhVb hjg\^g Xdb ^hhd4 6gg^hXd Va\jbVh gZhedhiVh! bVh hZ^ fjZ h d [{XZ^h Z hjeZgÒX^V^h Z fjZ d egdWaZbV YZkZ hZg bj^id bV^h XdbeaZmd# BVh aZbWgd"bZ d i ijad YZ jb a^kgd fjZ a^ cV edXV YZ jc^kZgh^YVYZ# Jb a^kgd ZhXg^id edg jb Vcigde ad\d VbZg^XVcd! ?VbZh 8a^[[dgY! eZgiZcXZciZ | XdggZciZ e h"bdYZgc^hiV YV Vcigdedad\^V fjZ! ]{ bj^id! YZWViZj V fjZhi d fjZ Xdci^cjV V eZgijgWVg V XdchX^ cX^V Zjgde ^V Z cdgiZ"VbZg^XVcV / VfjZaV YV YZ[ZhV Z YV XdchZgkV d Ydh kVadgZh XjaijgV^h# ÆDh ;gjidh Ejgdh :cadjfjZXZbÇ d i ijad YV ZY^ d ^iVa^VcV Yd a^kgd I]Z EgZY^XVbZci d[ 8jaijgZ/ IlZci^Zi]" 8Zcijgn :i]cd\gVe]n! A^iZgVijgZ! VcY 6gi# =VgkVgY Jc^kZgh^in EgZhh! &.-- ! i ijad i^gVYd Ydh eg^bZ^gdh kZghdh YZ jb edZbV YZ L^aa^Vb 8Vgadh L^aa^Vbh# Dh [gjidh ejgdh h d [gjidh YVh eZfjZcVh e{ig^Vh [ZX]VYVh Z YVh Xdbjc^YVYZh fjZ cZ\Vb d Xdc[gdcid Xdb d ÆDjigdÇ Z Xdb d Y^[ZgZciZ# :hiZ Xdc[gdcid jbV [dciZ YZ Vch^ZYVYZ Z ]{ Y k^YVh hdWgZ fjV^h bZY^YVh VYdiVg V Òb YZ egZhZgkVg Vh igVY^ Zh YZ hZj eg eg^d aj\Vg# Dh [gjidh ejgdh ZcadjfjZXZb! Z YZ [Vid h d adjXdh#


&'# H6AK: H6AK:

7G6H>A! JB HDC=D >CI:CHD E6JA =:G>I6<:& HZ! Xdbd ?dVfj^b Dh g^d 9jfjZ :higVYV ZhXgZkZj cd ]^cd cVX^dcVa! d 7gVh^a jb hdc]d YZ iVa ^ciZch^YVYZ! Zci d cV XjaijgV WgVh^aZ^gV fjZ ZhiZ hdc]d hZ bVc^[ZhiV# CZc]jb hdc]d bV^h ediZciZ Z hZYjidg Yd fjZ V ^Y ^V YZ a^WZgVg d edYZg Ydh Vgi^hiVh eVgV Va b Yd bjcYd ÒXi X^d Z ^bV\^cVi^kd! dcYZ V VgiZ \ZgVabZciZ Xdci^YV# 6 [ fjZ iZbdh YZ fjZ V VgiZ edYZ XjgVg! ZYjXVg! bZY^Vg Z ^ciZgk^g cVh XdbeaZm^YVYZh YV k^YV XdciZbedg}cZV [Vb^a^Vg eVgV bj^iVh hdX^ZYVYZh! bVh iVakZo Zb cZc]jb aj\Vg ZhiZ_V ZhhZ hdc]d i d k^kd Z i d gZVa Xdbd cd 7gVh^a# 8dbd iVcidh ZjgdeZjh VciZh YZ b^b! Zj iZc]d ^Yd eVgV d 7gVh^a cdh ai^bdh &- Vcdh! edgfjZ fjZgd YZhXdWg^g d fjZ VX]d fjZ jbV [VaiV dj jbV Vjh cX^V Zb bZj eg eg^d bjcYd# :j k^b eVgV XdbeVgi^a]Vg jb hdc]d fjZ VX]Vbdh i d Y^[ X^a YZ hZ\jgVg cV <g "7gZiVc]V/ jb hdc]d dcYZ Vh VgiZh Z V XjaijgV V^cYV ^bedgiVb Z h d h^\c^ÒXVi^kVh# 8db d [dXd hdWgZ dh XVhdh Zb fjZ V VgiZ iZb jbV [jc d ^cig chZXV cV k^YV Xdi^Y^VcV! d Egd\gVbV 8jaijgV

K^kV iZb gZkZaVYd d ediZcX^Va Ydh Vgi^hiVh eVgV YZhZbeZc]Vg jb eVeZa XZcigVa cd WZb"ZhiVg hdX^Va Z cd YZhZckdak^bZcid Ydh ^cY^k Yjdh Z YVh Xdbjc^YVYZh# CZb idYd d igVWVa]d Ved^VYd eZad egd\gVbV Zhi{ Y^gZiVbZciZ dg^ZciVYd eVgV V gZhdaj d Ydh egdWaZbVh hdX^V^h! bVh cVh VaYZ^Vh YV 6bVo c^V dj cVh Xdbjc^YVYZh bVg\^cV^h YVh X^YVYZh WgVh^aZ^gVh! Vh ^c^X^Vi^kVh YZ VgiZh h d XVYV kZo bV^h k^hiVh eZadh dg\Vc^hbdh YV hdX^ZYVYZ X^k^a! d[ZgZXZcYd hdaj Zh k^{kZ^h eVgV h^ijV Zh dcYZ d :hiVYd iZb [Va]VYd iVciVh kZoZh# FjZg hZ_V cV gZhdaj d YZ XdcÓ^id! cV gZcdkV d YV eV^hV\Zb jgWVcV! cV egZhZgkV d Ydh gZXjghdh cVijgV^h! cV ^ckZgh d Yd YZXa c^d ZXdc b^Xd! cd hVakVbZcid YZ k^YVh eZgY^YVh eVgV d Xg^bZ Z V YZa^cf cX^V! Vh VgiZh h d k^hiVh Xdbd d[ZgiV YZ VaiZgcVi^kVh gZV^h eVgV V ZmXajh d hdX^Va! V YZ\gVYV d VbW^ZciVa Z V [gV\bZciV d X k^XV# :b [VXZ YZ iVa egdYji^k^YVYZ eZgXZW^YV YZ Vgi^hiVh Z dg\Vc^oV Zh Vgi hi^XVh! d gVY^XVa^hbd Yd B^c^hi g^d YV 8jaijgV gZh^YZ iVcid cVfj^ad fjZ ZaZ c d [Vo Xdbd cd fjZ ZaZ [Vo#

EVja =Zg^iV\Z Y^gZidg Vgi hi^Xd Yd EZdeaZÉh EVa" VXZ Egd_ZXih! Egd[Zhhdg XViZYg{i^Xd cV Jc^kZgh^YVYZ YZ AdcYgZh Z ;Zaadl YV GdnVa HdX^Zin d[ 6gih# :b '%%) [d^ [Z^id 8VkVaZ^gd YV DgYZb Yd G^d 7gVcXd eZad \dkZgcd WgVh^aZ^gd cd gZXdc]ZX^bZcid Ydh hZjh hZgk^ dh eVgV Vh gZaV Zh 6c\ad"7gVh^aZ^" gVh XjaijgV^h# EVgV bV^h ^c[dgbV Zh XdchjaiZ lll#eZdeaZheVaVXZ#dg\#j`

&

Æw### ZhhZ YZhZ_d YZ kZg Z hZg k^hid fjZ jb cdkd bdYd YZ hZg WgVh^aZ^gd iZg{ gV^oÇ! Ijg^cd Zb K^kV 8jaijgV/ '%%+! e# &,

'

43


D 8jaijgV K^kV c d iZciV ^beaZbZciVg dj egd\gVbVg dj egdYjo^g# :b kZo Y^hhd! gZhedcYZ |h ZcZg\^Vh XjaijgV^h fjZ h d i d k^iV^h cVh bVcZ^gVh eZaVh fjV^h Vh Xdbjc^YVYZh Z dh ^cY^k Yjdh hZ YZÒcZb Z YZ[ZcYZb# >hid Xdcig{g^d | Y^c}b^XV [Vb^a^Vg YZ egd\gVbVh \dkZgcVbZciV^h fjZ igVWVa]Vb YZ X^bV eVgV WV^md! dcYZ Vh V\ cX^Vh ZhiViV^h YZiZgb^cVb eg^dg^YVYZh XjaijgV^h gZaVX^dcVYVh Xdb bdYZadh eg "ZhiVWZaZX^Ydh Xg^VYdh Zb gZhedhiV |h gZVa^YVYZh Yd eVhhVYd# 6eZhVg YV [VaiV YZ fjVafjZg bdYZad hZbZa]VciZ cd }bW^id Ydh VijV^h bdYZadh YZ ÒcVcX^VbZcid YVh VgiZh Wg^i}c^XVh! d 8jaijgV K^kV ZcXdcigV jbV gZhhdc}cX^V cV gZi g^XV eda i^XV fjZ VXdbeVc]V V WjhXV YZ hdaj Zh eVgV Vh hdX^ZYVYZh YZ [gV\bZciV d YV :jgdeV XdciZbedg}cZV# Eda i^Xdh YZ idYd d ZheZXigd eda i^Xd Zhi d egdXjgVcYd bVcZ^gVh h^\c^ÒXVi^kVh Zb fjZ V gZhedchVW^a^YVYZ hdX^Va Z Vh eg^dg^YVYZh YV Xdbjc^YVYZ edhhVb hZg YZiZgb^cVYdh Zb c kZ^h bV^h adXV^h Z d 8jaijgV K^kV jb ZmZbead YZ XgZY^W^a^YVYZ YZ Xdbd d :hiVYd edYZ VegZcYZg V YZ^mVg ^g YZ hZj XdcigdaZ Z V hdX^ZYVYZ edYZ gZXjeZgVg d edYZg eVgV igVoZg hjVh eg eg^Vh igVch[dgbV Zh# BZj eg^bZ^gd ZcXdcigd Xdb Vh ZcZg\^Vh XjaijgV^h fjZ bV^h iVgYZ bZ aZkVg^Vb eVgV d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV kZ^d Zb _jc]d YZ &..& fjVcYd Zj XgjoZ^ eZaV eg^bZ^gV kZo VigVk h YV edgiV eVgV d XdbeaZmd eZc^iZcX^{g^d YZ 8VgVcY^gj! Zb H d EVjad# 9jgVciZ V b^c]V k^h^iV! [j^ Xdck^YVYd eVgV d EVk^a] d . eVgV _ja\Vg jb XdcXjghd YZ hVbWV# 6 ^cXdc\gj cX^V W^oVggV YV b^c]V egZhZc V Z bZj eVeZa cVfjZaV iVgYZ hZ ZbeVa^YZXZj VciZh bZhbd YV bV^h ZmigZbV _jhiVedh^ d YV VgiZ VaZ\gZ Ydh hVbW^hiVh Xdb V YZhjbVc^YVYZ YVh hjVh XdcY^ Zh [ h^XVh# ;j^ VegZhZciVYd cVfjZaV iVgYZ V Va\d fjZ ^g^V hjhiZciVg Vh eg m^bVh YjVh Y XVYVh Yd igVWVa]d fjZ iZc]d gZVa^oVYd cVh eg^h Zh WgVh^aZ^gVh Z Va b# D XdcXjghd YZ hVbWV ZhiVkV hZcYd dg\Vc^oVYd 44

eZadh egZhdh Z ZgV jbV eVgiZ YV hjV eg eg^V XjaijgV! cV gZh^hi cX^V | XjaijgV YV eg^h d# Dh ]dbZch XdbejhZgVb! XVciVgVb! idXVgVb Z YVc VgVb YZcigd YV ZhigjijgV Z YVh gZ\gVh YZ jb XdcXjghd YZiZgb^cVYd Z ZmZXjiVYd edg ZaZh bZhbdh# :bWdgV d ZkZcid [dhhZ Ved^VYd eZaVh Vjidg^YVYZh YV eg^h d Z [Z^id edhh kZa eZadh \jVgYVh! [d^ jbV ^c^X^Vi^kV fjZ kZ^d Ydh YZiZcidh# 6h b h^XVh XdbW^cVgVb dh YZhVÒdh Yd Vbdg Z YV k^YV Xdi^Y^VcV! Z cV bZa]dg igVY^ d Yd hVbWV d[ZgZXZgVb bdbZcidh Vc{gfj^Xdh Z [gZf ZciZbZciZ ^cigVYjo kZ^h fjZ VigVkZhhVgVb [gdciZ^gVh! fjZg Yd XdbedgiVbZcid hZmjVa dj hdX^Va# ;^Xdj XaVgd fjZ d ZkZcid [d^ XdbZbdgVi^kd Z WVhZVYd cV [dgiZ eVgi^X^eV d YVh igVY^ Zh XjaijgV^h YZ hjVh eg eg^Vh Xdbjc^YVYZh# :aZ _d\dj [dgV ijYd d fjZ Zj i^c]V iZhiZbjc]VYd Z ^c^X^VYd cd h^hiZbV eZcVa Wg^i}c^Xd! dcYZ Zj i^c]V igVWVa]VYd Xdbd jb Vgi^hiV edg bj^idh Vcdh# HZg^V ^bedhh kZa ^bV\^cVg jbV eg^h d Wg^i}c^XV eZgb^i^cYd dj iZcYd V ZhigjijgV YZ VhhdX^V d fjZ edhh^W^a^iVg^V d XdcXjghd YZ hVbWV fjZ Zj k^ Zb H d EVjad# BVh iVbW b hZg^V Y^[ X^a ^bV\^cVg dh eg^h^dcZ^gdh Wg^i}c^Xdh iZcYd d fjVYgd XjaijgVa Zb hjVh eg eg^Vh k^YVh eVgV Xdchigj^g ZhhVh gZhedhiVh Vgi hi^XVh eVgV Vh h^ijV Zh Xdb fjZ hZ YZeVgVb# :cigZ ZhhV eg^bZ^gV k^h^iV Vd 8VgVcY^gj Z d HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zb E^gZc eda^h! Zb cdkZbWgd YZ '%%.! i^kZ d eg^k^a \^d YZ igVWVa]Vg Xdb jbV ^cÒc^YVYZ YZ Vgi^hiVh WgVh^aZ^gdh! [dgcZXZcYd gZhedhiVh Xg^Vi^kVh eVgV Vh X^gXjchi}cX^Vh bV^h Y^[ XZ^h# D hZb^c{g^d [d^ jbV dedgijc^YVYZ YZ gZÓZm d ^ciZchV! Xdb d dW_Zi^kd ZheZX ÒXd YZ fjZ dh eVgi^X^eVciZh da]VhhZb eVgV ig{h Vd adc\d YZ X^cXd Vcdh Vh Vi^k^YVYZh Z gZVa^oV Zh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# BZj eg eg^d Zckdak^bZcid Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV c d iZb ZhiVYd! Vi gZXZciZbZciZ!

cd c kZa eda i^Xd! bVh h^b Xdb dh Vgi^hiVh Xj_V Xg^Vi^k^YVYZ YZheZgiV V ^bV\^cV d Z V igVch[dgbV d YZ hjVh Xdbjc^YVYZh# Cdh ai^bdh YZod^id Vcdh Zj igVWVa]Z^ Xdb jbV \VbV YZ dg\Vc^oV Zh Vgi hi^XVh Zb idYd d 7gVh^a fjZ edhiZg^dgbZciZ hZ idgcVgVb Edcidh YZ 8jaijgV! ^cXaj^cYd C h Yd Bdggd! 8ID G^d! <gjed 8jaijgVa 6[gdGZ\\VZ! <gjed <Vae d! <gjed E^daa^c Z V A^\V YZ FjVYg^a]V Zb G^d 7gVcXd! 6XgZ# D iZbed fjZ eVhhZ^ Xdb k{g^dh Edcidh YZ 8jaijgV bZ bdhigdj 7gVh^h fjZ! YZ djigV bVcZ^gV! iZg^V h^Yd ZhXdcY^Yd YZ b^b! bVh bV^h Yd fjZ ^hhd! hZjh Vgi^hiVh bdhigVgVb"bZ jbV bVcZ^gV Y^[ZgZciZ YZ kZg# 8 a^d Ijg^cd iZb ZhXg^id fjZ dh Edcidh YZ 8jaijgV egZX^hVb kZg d fjZ Zhi{ Vd hZj gZYdg eVgV fjZ ZaZh hZ_Vb kZgYVYZ^gVbZciZ XVeVoZh YZ deZgVg Zb jb bdYd YZ igdXV YZ Xg i^XVh Xdb Vh hjVh eg eg^Vh gZVa^YVYZh hdX^V^h Z XjaijgV^h'# :j iVbW b i^kZ fjZ VegZcYZg VeZcVh jbV [dgbV YZ kZg V Òb YZ gZ"YZhXdWg^g V k^iVa^YVYZ YV egdbZhhV fjZ XVYV jb YZhhZh Vgi^hiVh Zhi{ [VoZcYd cd egd\gVbV Edcidh YZ 8jaijgV# D HZb^c{g^d [d^ jb aZbWgZiZ YZ Xdbd egZX^hd YZhVegZcYZg cdhhVh [dgbVh igVY^X^dcV^h YZ kZg! [VaVg! djk^g Z VegZcYZg# 6h gZkZaV Zh Z k^h Zh fjZ [dgVb igVo^YVh | hjeZg[ X^Z YjgVciZ dh Yd^h Y^Vh Zb E^gZc eda^h [dgVb iVcid cVh ZhigjijgVh YV [dgbV Xdbd igVWVa]Vbdh fjVcid cVh Xd^hVh fjZ gZVabZciZ ÒoZbdh/ Vh gZkZaV Zh k^ZgVb cV [dgbV Xdbd [VaVbdh! da]Vbdh! djk^bdh Z VegZcYZbdh jch Xdb dh djigdh# >hhd [d^ bV^h Yd fjZ VeZcVh jbV gZbd d YVh ]^ZgVgfj^Vh igVY^X^dcV^h YZ Y^hXjhh Zh VXVY b^XVh! ZbWdgV! cVijgVabZciZ! cdh Zbejggdj eVgV jbV [dgbV YZ YZbdXgVX^V XjaijgVa! fjZ [d^ VYZfjVYV eVgV d egd\gVbV Zb h^# :gV jb aZbWgZiZ Yd ^beZgVi^kd YZ bVciZg jb ZhiVYd Vi^kd Z eZgbVcZciZ YZ egdXjgV Z c d eZgbVcZXZg Òmdh Zb jbV eZgheZXi^kV! eVgV VXgZY^iVg fjZ d h^\c^ÒXVYd Zhi{ Xdci^Yd cdh k{g^dh Z bj^iVh kZoZh


9ZeVgibZci d[ 8jaijgZ! BZY^V VcY Hedgi P98BHR

(

Edcidh YZ 8dciVid/ jb egd\gVbV YZ ^ciZgX}bW^d YZ Xdc]ZX^bZcid XjaijgVa ZcigZ d 7gVh^a Z d GZ^cd Jc^Yd# EgdYjo^Yd edg EZdeaZÉh EVaVXZ Egd_ZXih# BV^h YZiVa]Zh cd lll#eZdeaZheVaVXZ#dg\#j`

)

^ch^\c^ÒXVciZh bdbZcidh Z c d cVh \gVcYZh cVggVi^kVh# w ^ciZ^gVbZciZ Vegdeg^VYd fjZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ^ckdXV Zcijh^VhbVYVh Z Vc^bVYVh gZhedhiVh Ydh eda i^Xdh! VXVY b^Xdh! Vi^k^hiVh Z Vgi^hiVh# C d cZc]jbV hjgegZhV fjZ d B^c^hi g^d 7g^i}c^Xd YV 8jaijgV( iZb egdXjgVYd ZhiVWZaZXZg jb egd\gVbV YZ ^ciZgX}bW^d Xdb d 7gVh^a eVgV '%&%! fjZ eZgb^i^g{ |h dg\Vc^oV Zh Wg^i}c^XVh YZ VgiZh VegZcYZgZb Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV) Z V_jYVg dh eda i^Xdh cV YZÒc^ d YZ cdkVh ZhigjijgVh YZ ÒcVcX^VbZcid# BVh eVgV idYV V ^bedgi}cX^V Z XdbeaZm^YVYZ Ydh YZWViZh iZ g^Xdh fjZ h d \ZgVYdh eZad egd\gVbV! cdh hZjh bZcdgZh bdbZcidh fjZ d egd\gVbV bV^h Vgi^XjaVYd# KZg BViZjh! Xdb YZoZhhZiZ Vcdh YZ ^YVYZ! XdhijgV aVciZ_djaVh Zb [VciVh^Vh YZ bVgVXVij Zb jbV dÒX^cV Zb IVWV_VgV! Z hVWZg fjZ ZhiZ _dkZb kV^ a{ eVgV [VoZg ^hid idYVh Vh iVgYZh YjgVciZ fjVigd bZhZh Yd Vcd! Vhh^b Xdbd hZj eV^ Z hZjh Vb^\dh! kZg jb h^cVa Yd fjZ c d edYZ hZg k^hid# BViZjh Zhi{ XdhijgVcYd Zb jbV a^c]V ZcigZ hjVh cZXZhh^YVYZh ]^hi g^XVh Z YZhZ_dh XdciZbedg}cZdh# :j edYZg^V iZg k^hid djigdh BViZjh jhVcYd Vh b dh! e h! XVWZ V! XdgV d Z ^bV\^cV d Zb iVcidh djigdh Edcidh YZ 8jaijgV Zb idYd d 7gVh^a! bVh Zj VX]Z^ ZhhZ BViZjh Xdb V hjV V\ja]V Z hjV aVciZ_djaVh cd Edcid YZ 8jaijgV 6egZcYZcYd Xdb 6giZ Zb IVWV_VgV# Dg^\^cVabZciZ Xg^VYd eZad [VaZX^Yd BZhigZ HVajhi^Vcd Xdbd jb aVg eVgV hZjh fj^coZ Òa]dh! d adXVa iVbW b hZgkZ Xdbd jb XZcigd eVgV V egdYj d YZ bVgVXVij! XVkVad"bVg^c]d Z jbV \VbV YZ Vi^k^YVYZh [daXa g^XVh# B^c]Vh k^h^iVh Vd BZhigZ HVaj! Vd adc\d Ydh Vcdh! [dgVb bdi^kVYVh eZaVh hjVh eg eg^Vh egdZoVh cV YVc V! Xdb hjVh ajiVh bV_ZhidhVh! eZ Vh X b^XVh! Z Yd ZcXVciVbZcid YV hjV b h^XV [jg^dhV Z igV_Zh ZaVWdgVYdh# BVh! Vhh^b i d hZYjidgV fjVcid Vh adc\Vh ]dgVh XVeijgVYVh eZadh g^ijV^h fjZ aZkVb XZciZcVh YZ eVgi^X^eVciZh Yd XgZe hXjad Vd VbVc]ZXZg! d iZbed

\Vhid cVh dÒX^cVh fjZ egZeVgVb eVgV ZhiZh g^ijV^h YZ WZW^YV! Xdb^YV! YVc V Z iZVigd# :aZh iVbW b h d eVgiZ YVh cZXZhh{g^Vh! idYdh dh Y^Vh! V Zh adXV^h fjZ igVYjoZb V gZVa^YVYZ Z igVch[dgbVb d 7gVh^a# 8dbd gZhjaiVYd Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! Vh Vi^k^YVYZh cd Edcid YZ 8jaijgV 6egZcYZcYd Xdb 6giZ V\dgV edYZb [dgcZXZg eV\VbZcidh gZ\jaVgZh Z jbV bZa]dg ZhigjijgV eVgV BViZjh Z eVgV dh djigdh cVh dÒX^cVh! bVh ZhiVh Vi^k^YVYZh c d Zhi d VXdciZXZcYd edg XVjhV Yd egd\gVbV# w V gZYZ hdX^Va Z V dg\Vc^oV d Xdbjc^i{g^V fjZ idgcVb edhh kZ^h iV^h Vi^k^YVYZh! ^cYZeZcYZciZh YZ fjVafjZg egd\gVbV b^c^hiZg^Va Z YZ ZheZgVg fjZ hdWgZk^kV | hjV ZkZcijVa Zmi^c d dj igVch[dgbV d# 6 [dg V Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV fjZ ZaZ gZXdc]ZXZ V hjV eg eg^V ^beZgbVc cX^V Z hjeZgÒX^Va^YVYZ Zb gZaV d |h [dg Vh fjZ igVoZb BViZjh eVgV XdhijgVg hjVh aVciZ_djaVh# H edhh kZa eVgV d B^c^hi g^d hZg XVeVo YZ ZmZXjiVg ZhiZ egd\gVbV! edgfjZ d bZ^d eZad fjVa dh Edcidh YZ 8jaijgV Xg^Vb VYZg cX^V |h hjVh Vi^k^YVYZh c d ZhhZcX^VabZciZ ZXdc b^Xd# Cd YZhZckdak^bZcid YVh ZhigjijgVh hdX^V^h fjZ edhhVb igVoZg fjV^hfjZg YZhiVh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h cVh cdkVh gZaV Zh Xdb djigdh h^hiZbVh " hZ_Vb ZaZh Yd :hiVYd dj Yd bZgXVYd " ]{ eZg^\d YZ fjZ V Æk^h d Yd bjcYd dg^\^cVaÇ Zb fjZ h d egdYjo^YVh edYZ c d hZ hjhiZciVg# HZ fjVafjZg jbV YZhhVh bVc^[ZhiV Zh egdYjo^YV [dgV YZ hZj X^Xad dg^\^cVa! hZ h d XddeiVYVh eZad :hiVYd eVgV hZgk^g |h V\ZcYVh ^YZci^ÒXVYVh cd :hiVYd " eVgV VWdgYVg fjZhi Zh YZ hV YZ! XdZh d hdX^Va! ZYjXV d " dj fjVcYd fjV^hfjZg YZhiZh VgiZ[Vidh! edZbVh Z XVc Zh h d egdYjo^Ydh cd }bW^id Yd ^ciZgX}bW^d ZXdc b^Xd Y^[ZgZciZ! ]{ jb X]dfjZ YZ bjcYdh Z jbV gZ"h^\c^ÒXV d Ydh h^hiZbVh YZ egdYj d Z gZXZe d# 9jgVciZ d hZb^c{g^d! k{g^dh dgVYdgZh Z jb Ójmd YZ ZmZbeadh eg{i^Xdh

gZ[dg VgVb V [dgbV igVchVX^dcVa Zb fjZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV igVWVa]V Zb Y^[ZgZciZh {gZVh YV ^ciZgkZc d Yd :hiVYd! bVh ^bedgiVciZ cdiVg fjZ bj^iVh YVh Vi^k^YVYZh Ved^VYVh eZadh Edcidh YZ 8jaijgV Zhi d Zb {gZVh Zb fjZ d \dkZgcd iZb edjXd ^beVXid# HV YZ! ZYjXV d! hZ\jgVc V! hVcZVbZcid! ]VW^iV d Z ZbegZ\d h d ZhXVhhVh dj ^cZm^hiZciZh cV bV^dg^V YVh Xdbjc^YVYZh edWgZh dcYZ ZhhVh bVc^[ZhiV Zh Zhi d ZcgV^oVYVh! Z d :hiVYd X]Z\V Xdb ^ckZhi^bZcid ÒcVcXZ^gd Zb Vi^k^YVYZh XjaijgV^h# Cdkdh kVadgZh hdX^V^h h d Vig^Wj Ydh eZad :hiVYd Zb jb XdciZmid cd fjVa ZaZ ZhiZkZ ]^hidg^XVbZciZ VjhZciZ! Z V^cYV iZb YZ ZcXdcigVg jbV V\ cX^V Vegdeg^VYV# 6 k^h^W^a^YVYZ YZ jb hZidg ZhiViVa c d eVgZXZ Zfj^a^WgVg V ZhXjg^Y d Zb fjZ Vh Xdbjc^YVYZh eZgbVcZXZb eVgV djigVh eVgiZh Yd \dkZgcd! cZb iZkZ d hZj ZheV d dj iVakZo ^cXa^cV d cd hZb^c{g^d eVgV igViVg YZhhZ YZhZfj^a Wg^d# D egd\gVbV Zc[Vi^oV V Vjidcdb^V fjZ hZ bVci b Zb XVYV Edcid YZ 8jaijgV eVgV d hZj eg eg^d YZhZckdak^bZcid! Xdb d eVeZa Yd :hiVYd a^b^iVYd Vd [dgcZX^bZcid YZ ZhiVW^a^YVYZ! k^h^W^a^YVYZ Z XdcZXi^k^YVYZ eVgV d fjZ _{ Zm^hiZ# D hZb^c{g^d gZ^iZgdj VigVk h YZ hjVh ZhigjijgVh ^ciZgcVh! WZb Xdbd hZjh iZmidh egZeVgVYdh ZheZX^VabZciZ! V ^bedgi}cX^V YV Vjidcdb^V ^cY^k^YjVa Z XdaZi^kV Xdbd jb ^cY^XVYdg Yd hjXZhhd ^c^X^Va Z Xdci cjd YZ XVYV jb Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# 6hh^b! Vgi^hiVh Z dg\Vc^oV Zh Vgi hi^XVh h d ^cXZci^kVYdh V Xjbeg^g V hjV eg eg^V V\ZcYV! Z bVciZg d fjZ ZgV hZj Zhe g^id dg^\^cVa \ZcZgVi^kd# HZ d egd\gVbV edYZ hZg YZÒc^Yd! eZaV hjV XVeVX^YVYZ YZ VjbZciVg d ediZcX^Va YZhiZh Edcidh eVgV hZgZb edYZgdhdh V\ZciZh YZcigd YZ hZjh eg eg^dh Ydb c^dh! Zb fjZ hZ YZÒcZb Zb hZjh eg eg^dh iZgbdh# 6 cZ\V d YZ jbV Zci^YVYZ bV^h Vi^kV eVgV d :hiVYd ^cZgZciZ Vd egd\gVbV# EZgVciZ d [gVXVhhd Yd :hiVYd Zb djigVh [dgbVh YZcigd YV bV^dg^V YVh Xdbjc^YVYZh fjZ 45


ZhiZ egd\gVbV hZgkZ! egdYjo"hZ jbV iZch d VbW^kVaZciZ! bVh [VhX^cVciZ ZcigZ d ^ciZgkZcX^dc^hbd Z d egdiV\dc^hbd! ZcigZ Y^gZ^idh Z gZhedchVW^a^YVYZh# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV gZXdc]ZXZ fjZ! ZbWdgV V dg\Vc^oV d XjaijgVa eVgi^a]Z Va\jbVh XVgVXiZg hi^XVh Xdb djigdh bdYZadh YZ dg\Vc^oV d hdX^Va! ]{ Y^[ZgZc Vh ZhhZcX^V^h Z dcida \^XVh fjZ bVgXVb d kVadg ZheZX^Va YV V d XjaijgVa# Dh bZ^dh eZadh fjV^h Vh Vi^k^YVYZh YZ VgiZh h d \ZgVYVh! Vh bVcZ^gVh eZaVh fjV^h Vh XdbeVc]^Vh YZ Vgi^hiVh deZgVb! Vh gZYZh Z ZhigjijgVh fjZ Ve ^Vb Vgi^hiVh ^cY^k^YjV^h! h d [dgbVh YZ dg\Vc^oV Zh c d"\dkZgcVbZciV^h cV hdX^ZYVYZ X^k^a# :aVh c d h d i d g^\^YVbZciZ eg "YZiZgb^cVYVh Xdbd dh h^cY^XVidh! eVgi^Ydh eda i^Xdh dj VhhdX^V Zh YZ k^o^c]Vc V! iVbW b c d i b Vh bZhbVh gV oZh hdX^V^h Xdbd dh bdk^bZcidh WVhZVYdh cV ^YZci^YVYZ# :b kZo YZ iZciVg gZ"XdcÒ\jgVg Vh Vi^k^YVYZh XjaijgV^h Z dg\Vc^oV d Zb bdYZadh fjZ edYZb c d hZg VYZfjVYdh eVgV d egde h^id! d dW_Zi^kd egdbdkZg cdkdh Xdc]ZX^bZcidh igVoZcYd Y^[ZgZciZh Zci^YVYZh cV egdm^b^YVYZ# 6 c[VhZ hdWgZ V igVchkZghVa^YVYZ YV V d XjaijgVa Z eVgi^a]V YV \Zhi d Z YV [dgbV d Ydh Edcidh YZ 8jaijgV ZcigZ Vjidg^YVYZh e Wa^XVh Z Vh Xdbjc^YVYZh Ydh eVgi^X^eVciZh! jhj{g^dh! Vgi^hiVh Z djigVh Zci^YVYZh hdX^V^h# D egd\gVbV jb Zh[dg d XdchX^ZciZ eVgV Xdchigj^g jbV ÈXVe^iVa hdX^VaÉ bV^h [dgiZ cd 7gVh^a! fjZ egZk jb eVeZa eVgV Vh eda i^XVh e Wa^XVh Z YZ \dkZgcd fjZ c d da]V eVgV d XdcigdaZ! bVh eVgV [VX^a^iVg Vh YZbVcYVh YV hdX^ZYVYZ X^k^a# GZXdc]ZXZ fjZ fjVafjZg gZhedhiV ZÒXVo | VijVa Xg^hZ WgVh^aZ^gV YZeZcYZg{ Zb ai^bV Vc{a^hZ YV gZ"Xdchigj d YZ gZaV Zh hdX^V^h edg! Xdb Z ZcigZ Vh bj^iVh Xdbjc^YVYZh fjZ h d YZkVhiVYVh eZadh ZmigZbdh YZ edWgZoV Z k^da cX^V# 6d ^ckZhi^g Zb Edcidh YZ 8jaijgV fjZ _{ Zhi d ZbWji^Ydh cd iZX^Yd YZhhVh Xdbjc^YVYZh! iVakZo Zm^hiV V edhh^W^a^YVYZ YZ \ZgVg d XVe^iVa hdX^Va 46

cZXZhh{g^d eVgV iVa gZXdchigj d# 6 h^ijV d WgVh^aZ^gV aZkVciV fjZhi Zh ^bedgiVciZh eVgV dh YZWViZh VijV^h cd GZ^cd Jc^Yd! dcYZ Vh fjZhi Zh Yd bdYd Zb fjZ Vh VgiZh edYZb hZg bdk^YVh Yd ^bea X^id Vd Zmea X^id! Z V \Zhi d YZ Xg^hZh hdX^V^h XVYV kZo bV^h k^hiV Xdbd jb dW_Zi^kd YZ kVa^YV d Ydh Vgi^hiVh cd cdkd b^a c^d# =djkZ jbV gZhedhiV ZhbV\VYdgV YZ dg\Vc^oV Zh YZ VgiZh Z eda i^Xdh eVgV d Vc cX^d Yd egd\gVbV YZ ^ciZgX}bW^d XjaijgVa Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV cZhiZ Vcd# 9ZhYZ Vh \gVcYZh ^chi^ij^ Zh YZ VgiZh Xdbd V GdnVa H]V`ZheZVgZ 8dbeVcn Z Yd 8Zcigd 7VgW^XVc! VigVk h YZ eZfjZcVh ZbegZhVh fjZ igVWVa]Vb Zb Xdbjc^YVYZh YZ b^\gVciZh cd ^ciZg^dg YVh X^YVYZh! dh Vgi^hiVh Wg^i}c^Xdh Zhi d cdh Y^oZcYd fjZ fjZgZb VegZcYZg Z igdXVg ^Y ^Vh Xdb dh eVgi^X^eVciZh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# C d iZc]d Y k^YV YZ fjZ hZjh hdc]dh hZ idgcVg d bV^h ^ciZchdh Z bV^h gZV^h hZ ZaZh Zhi^kZgZb Y^Vad\VcYd Xdb V A^\V YVh FjVYg^a]Vh YZ G^d 7gVcXd dj Xdb d 6[gdGZ\\VZ! cd G^d YZ ?VcZ^gd# :hidj iVbW b XdcÒVciZ YZ fjZ V VegZcY^oV\Zb hZg{ gZX egdXV! edgfjZ d egd\gVbV Edcidh YZ 8jaijgV eZgbVcZXZ dg\}c^Xd! igVch[dgbVcYd"hZ Z kZgYVYZ^gVbZciZ k^kd# 8dbd d egd\gVbV Edcidh YZ 8jaijgV XdbZ V V [dgbVg jbV iZ^V ^ciZgcVX^dcVa! iVakZo idYdh ejY hhZbdh XdbZ Vg V hdc]Vg Xdb jb bjcYd Zb igVch[dgbV d#


II 8ViVa d _dgcVa^hiV! 9^gZidg YV HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa#

&

&(# IG6CH: : IG6CH>vÀD!

IG6K:HH>6 : IG6K:HHJG6H! IGÙCH>ID : IG6CH<G:HHÀD

II 86I6AÀD& 9ZhZ_{kVbdh ZhiZ <6 Æ8jaijgV! IgVY^ d Z >ckZc dÇ! ZmViVbZciZ eVgV ^chiVaVg V fjZhi d Yd a^YVg Xdb d igVY^X^dcVa ÆeZgd h^c eZgYZg aV gjeijgVÇ! hVakd d edgijc]da# 6 fjZhi d XZcigVa cd hVaid Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zb hZjh ^c Y^idh YZhVÒdh eVgV '%&% Z VY^VciZ# C d h d hVaid WgjiVabZciZ [ h^Xd eVgV XZgXV YZ '*%% edcidh! bVh Vh cdkVh gZaV Zh ^ciZgb^c^hiZg^V^h d BV^h 8jaijgV ! ZhiVYjV^h Z bjc^X^eV^h Vh cdkVh gZYZh # Dh Edcidh egZX^hVb Vbea^Vg V XdchX^ cX^V YV ZmegZhh d Zhi i^XV Xdbd gZkZaVYdgV YVh hjVh eajgVa^YVYZh# >hhd ^bea^XV cd bZg\ja]d YV a^c\jV\Zb# >hhd YZiZgb^cV Vegdeg^V Zh Y^kZghVh hdWgZ gZeZgi g^dh Z V eg{i^XV eZgbVcZciZ Yd ^ciZgk^g! gZV\^g! gZhh^\c^ÒXVg! b^hijgVg dh XVaYdh! a^YVg Xdb d ZmiZgcd hZb bZYd YZ W^X]d" eVe d eVgV YZkdakZg! Vcigded[{\^Xdh! djigdh da]VgZh# 9ZhYZ V cdkV XdcÒ\jgV d Ydh Edcidh Xdbd Zci^YVYZ XdaZi^kV d ; gjb CVX^dcVa Xg^VYd cV IZ^V YZ 7= '%%, ]{ jbV WjhXV c d h YZ WVhZ ^chi^ijX^dcVa bV^h Vji cdbV Xdbd V ajiV eVgV hZ bdaYVg V ^YZci^YVYZ fjZ c d hZ_V gZYjidgV! bVh ZheZa]d YV XdbeaZm^YVYZ XdaZi^kV# BdhigVg fjZ edhh kZa djigd eZchVg Xdb gV oZh igVY^X^dcV^h hZb Y^heZchVg cdkVh iZXcdad\^Vh# 8g^Vg djigdh XVcV^h eVgV ZhiVWZaZXZg ^c Y^iVh XdcZm Zh/ gZ[dg Vg Vh gZYZh fjZ gdbeVb eVgZYZh# HjeZgZb a^b^iZh c d h dh ^bedhidh eZadh h^hiZbVh XdcigdaVYdgZh YZ [dgV! bVh Vi dh \ZhiVYdh cVh eg eg^Vh Xdbjc^YVYZh"\jZidh fjZ V^cYV ^cXdgedgZb d ÆeZhd Yd ^bedhh kZaÇ/ fjZWgVg d [VciVhbV YV ^bedi cX^V# <gjedh Z ^cY^k Yjdh hZb iZbZg d g^hXd YZ YZhVÒVg Vi d ejg^hbd VXVY b^Xd Zb hjVh ZheZX^Va^YVYZh fjZ VYdiVb k^h Zh Xdc\ZaVciZh! ZhiZgZdi^eVYVh! [daXa g^XVh! eVgV ^ciZgegZiVgZb gZVa^YVYZh YVh X]VbVYVh ÆeZg^[Zg^VhÇ Xdbd b^idh

eVhh^kdh! bZgdh dW_Zidh YZ ZhijYd# D kZa]d gVc d Yd edejaVg Xdbd [Zi^X]Z Z Zme^V d YZ XjaeV# D fjZ Zhi{! ]d_Z! Zb egdXZhhd Vi^kd cdh Edcidh jb X^gXj^id YZ ^ckZciVg Z gZ^ckZciVg d igVY^X^dcVa cdh [dgbVidh fjZ WZb ZciZcYZg! Xdb dh hjedgiZh fjZ WZb VggjbVgZb! cV bVggV Z cd _Z^id fjZ YZg eVgV XdadXVg V XVgV cV gjV# w ZhhV V \jZgg^a]V YVh cVggVi^kVh Y^kZghVh hdWgZ igVY^X^dcV^h Y^hXjghdh Xdb gZaZ^ijgVh eg eg^Vh Zhi i^XVh fjZ dh Edcidh XdbZ Vb V egVi^XVg Xdb bV^h djhVY^V# 6 eg^bZ^gV I:>6! Zb '%%+! cd XdcZ YVh kVc\jVgYVh! d bdcjbZcid YV 7^ZcVa cd >W^gVejZgV"HE! egdXaVbdj ZhhV igVkZhhjgV cd iZbead fjZ k^gdj iZggZ^gd# 6a^ idYdh cdh idgcVbdh Edcidh YZ 8dhijgV# FjVcYd Vh gVbeVh XdchV\gVYVh eZad ÆbdYZgcdÇ k^gVgVb aVYZ^gVh Yd EZa ! YZ Da^cYV! Ydh Vaidh YVh WV^mVYVh Z fjZWgVYVh YZhadXVYVh cd YZhk^d Ydh iV^h \gVcYZh XZcigdh# 6 egdXaVbV d YZhiV eg^bZ^gV IZ^V! ZXadY^j Xdbd jb _dggd! Xdbd dg\^V XV i^XV YZ Æcdkdh W{gWVgdhÇ cd eZYV d# ;d^ jb Y^oZg WVgja]Zcid Yd ÆX]Z\Vbdh Z k^Zbdh egV ÒXVgÇ :meadh d YZ WVi^Xjch! fjVcYd V Wdji^fjZ k^gdj WdiZfj^b Z ÒXdj d ZgjY^id eZad c d Y^id# IVa gjeijgV8DCigVY^ d ^c^X^dj V bZm^YV cd XVaYZ^g d fjZ V^cYV cdkd eVgV hZ dWiZg gZhjaiVYdh Zb egdYjidh YZ VgiZ Y^[ZgZcX^VYdh edg ZhiV bVgXV# 6h IZ^Vh HE"7="7H7 jhVgVb V ZhigVi \^V YV dXjeV d iZgg^idg^Va Z eda i^XV! bVh! Vi V\dgV! h ZchV^VgVb V igVch\gZhh d fjZ edYZ k^g Xdb jbV Zhi i^XV Yd edejaVg c d bV^h [Zi^X]Z Yd [daXadgZ bdaYjgV Yd ÆVji ci^XdÇ0 egdbdkZg d VhhVaid YV XjaijgV Zb bdk^bZcid! Zb egdXZhhd YZ XVgcZ k^kV! VWZgiV! cd XZgcZ Yd XdcÓ^id! b^m gjgVa Z jgWVcd! Y^[ZgZciZ Ydh Xa{hh^Xdh bdk^bZcidh XjaijgV^h# 6 ^Y ^V YVh IZ^Vh dh ZcXdcigdh cVX^dcV^h YZ Edcidh ^bea^XV cV gZYZ# CV ZhigjijgV YZ gZYZ idYdh edYZb hZg XZcigdh fjVcYd ZmegZhhVb hjVh gZVa^YVYZh#

C h YZhViVbdh dh c h! egdXaVbV V eg m^bV IZ^V Yd CdgYZhiZ# GZegdXaVbVg V GZe Wa^XV eZaV XjaijgV djhdj V IZ^V '%%-! YZ 7gVh a^V! fjZ [Zo jb XdgiZ_d YV gdYdk^{g^V Vi d eVa{X^d Yd EaVcVaid ^ckVY^cYd V :heaVcVYV Ydh B^c^hi g^dh# 8VYV c jb XZcigd fjZ hjhiZciV Z _jhi^ÒXV V igVbV YV iZ^V# 6hh^b! Vh eZg^[Zg^Vh h d b kZ^h# H d VeZcVh iZgg^i g^dh V[VhiVYdh Yd edYZg^d ZXdc b^Xd YZiZcidg YZ c XaZdh Zfj^eVYdh dh XZcigdh \Zd\g{ÒXdh # CV gZYZ Vh eZg^[Zg^Vh Xdchi^ijZb"hZ aj\VgZh# GZYZÒcZb ZheV dh YZ edYZg# ;VoZb"hZ XZcigdh fjZ Y{ hZci^Yd YZ hZ eZgiZcXZg V eZYV\d\^V YV VjidYZiZgb^cV d # FjZb hZ YZhadXV eVgV a{! X^gXjchiVcX^VabZciZ! eZg^[Zg^V Yd fjZ ^\cdgVb dj c d hVWZb Xdbd [VoZg# Dh ZaZbZcidh YV igVY^ d XdciVb! ]d_Z! Xdb cdkVh [ZggVbZciVh Xdbd dh `^ih YV 8jaijgV 9^\^iVa ^chiVaVYdh cdh Edcidh# 8g^Vb"hZ eg{i^XVh YZ Vjidcdb^V Z gZ\^higd Z gZÓZm d hdWgZ h^ Z dh djigdh# 6egZcYZ"hZ V ZY^iVg Xdb d g^ibd Yd hdiVfjZ adXVa# Dh bZ^dh YZ Xg^V d Zhi d cVh eg eg^Vh adXVa^YVYZh eVgV ÆigVYjo^gÇ dh edcidh YZ k^hiV YZ XVYV jb! hZb bZY^VYdgZh Vjidg^i{g^dh fjZ fjZgZb Zmea^XVg gZVa^YVYZh fjZ c d k^kZb! VeZcVh eZchVb hdWgZ ZaVh! dj! fjVcYd ]{ hZch^W^a^YVYZ bV^dg! XdbeVgi^a]Vb# >hid Xg^V jb da]Vg c d gZhig^i^kd cZb XjaeVYd# 6igZkZ"hZ |h igZkVh# 9ZhigVkV# 7g^cXV Z igVkZhhd cd _d\d Xdbd! Vi ]d_Z! V XVhV \gVcYZ c d hVWZ hZ d XVedZ^g^hiV YVc V dj ajiV# C d ZciZcYZ edgfjZ [gV\bZciV V k^YV! ZcfjVcid d dg\}c^Xd X^gXjaVg Z edYZ hZg ijYd Vd bZhbd iZbed! V\dgV# 9ZhhZ XdciVid ZcigZ dgVa^YVYZ"^bV\^c{g^d Z ZhXg^iV"b idYd! Xdbjc^YVYZh VWhdgkZb \gVb{i^XVh Z i Xc^XVh eVgV hZ ZmegZhhVgZb! bVh edg ZaVh c d h d VWhdgk^YVh# CVhXZ V Va[VWZi^oV d k^hjVa Z V XdchX^ cX^V Xg i^XV hdWgZ Vh bVc^ejaV Zh 47


HZb eZgYZg V Y^bZch d h^bW a^XV# D kZcigZ hZbZVYdg Ydh g^idh# :hiVg hZb hZg d :hiVYd! YZ\aji^g eaVc^a]Vh hZb d hjea X^d YV ejc^ d! bVh eZad YZXdgd Yd gZXjghd e Wa^Xd ]dcgVYd Zb egZhiV d XaVgV YZ XdciVh# 6 igVcheVg cX^V c d WdV h Xdbd a^c\Zg^Z YV bja]Zg Yd k^o^c]d! kVaZ iVbW b egV \ZciZ# :m^\^bdh i^XV edgfjZ egVi^XVbdh i^XV# : i^XV c d i^i^XV Kja\Vg^oVYV Zb Y^hXjghd dXd YZ eVaVcfjZ^gdh# FjVcYd Vhhjb^bdh fjZ hdbdh dh gZV^h VjidgZh YVh Vjidg^YVYZh cdhhVh eg{i^XVh XdchigVc\Zg V XVcVa]V Z ZckZg\dc]Vg dh Xdggjeidh edg iVcid Wg^d cZhhZ WgZj#

hZYjidgVh Yd bZgXVYd! Xdchjbd Z b Y^V# KVX^cZ"hZ dj k^X^Z"hZ# CZhiZ VheZXid dh iZggZ^gdh h d ZheV dh a^WZgi{g^dh# Dh XnWZgiZggZ^gdh [VoZb ZW h Xdb Z"Wdd`# BV^h fjZ b Zh! h d bVig^oZh# C d iZbZb V XZaZWgV d eZaV [ZhiV Va^ZcVYd edYZ hZg d fjZ hZ YZhXdc]ZXZ Z c d gZfjZWgV Z YZhbZciZ d ^bejahd Yd Xdged # BV^h fjZ jb ÆhjeZgVg V YdgÇ ZaZh igVchbjiVb d fjZ hZg^V d WdYZ YV b^h g^V igVch[dgbVYdh Zb Xdg! hdb! XVcid Z bVc^[Zhid# 9V XdbWViZb eZaV WZaZoV Z V \^c\V YdWgV V \Vc\jZ# HZ^kV fjZ hZ gZigdVa^bZciV/ Æd fjZ Zj ejYZg Zch^cVg Zj fjZgd Zch^cVgÇ! Y^oZb# 8dbeVgi^a]Vb eVgV fjZWgVg V eg^cX^eVa gZ\gV YV cZXgdhdX^ZYVYZ/ ^hdaVbZcid Z ZmXajh d# 6cjaVb V ^cXVeVX^YVYZ YZ Xdck^kZg Xdb Vh Y^[ZgZc Vh# HZ iZb d Ydb###GZeVgiZ Xdb### 6d a^YVg Xdb d B^c^hi g^d YV 8jaijgV k^V d 8jaijgV K^kV eZgb^iZ ZhiZ cdkd fjVYgd YV bdW^a^oV d hdX^Va iVbW b cd eaVcd Zhi i^Xd ZbWdgV dh egdYjidh YZ iVa egdXZhhd V^cYV ZhiZ_Vb Zb Xdchigj d! eg^cX^eVabZciZ cV V d >ciZgV Zh :hi i^XVh # K^kZbdh d aZcid Xdchigj^g YZ jb :hiVYd fjZ hV^ YV hjV Vggd\}cX^V hZXjaVg eVgV gZheZ^iVg Z ediZcX^Va^oVg d fjZ _{ Zm^hiZ/ d :hiVYd c d ^be Z! Y^he Z# 6 igVch[dgbV d b ijV! HZ d :hiVYd h a^Yd! fjZWgV0 hZ \Vhdhd! kdV0 hZ a fj^Yd! kdV0 YV d bdk^bZcid eVgV igVWVa]Vg cVh [gZhiVh! cd ZhiVYd edgdhd dcYZ edhhV ]VkZg igdXVh Z WjhXV eZgbVcZciZ YZ Ójmd# ÆEVhhVg d fjZ hZ^Ç! igdXVg d fjZ hZci^bdh! eZgXZWZg d fjZ hdbdh! Xdchigj^g d fjZ hZgZbdh# 48

: V V iVa eda b^XV hdWgZ V eVaVkgV ÆZbedYZgVbZcidÇ c d iVcid hdWgZ hZg jbV igVYj d Xdadc^oVYV YZ ÆZbedlZgbZciÇ! dj hdcdg^YVYZ fjZ eVgZ V jbV Zhe X^Z YZ ÓVija cX^V X k^XV/ bV^h eZad hZci^Yd YZ fjZ c d hZ ZbedYZgV c^c\j b! edg iVa Vid ^bea^XVg Zb Va\j b ÆYVcYd edYZgÇ V djigd# D fjZ hZ YZhZ_V Xg^Vg XdcY^ Zh eVgV dXdggZg d YZheZgiVg YVh ediZcX^Va^YVYZh [dgiVaZX^YVh Xdbd Vjidcdb^V Z egdiV\dc^hbd# AjiV eZad [Vbdhd hj_Z^id YV ]^hi g^V# 6 Xd^hV kV^ bV^h eVgV d [dgiVaZXZg# :! jbV kZo! [dgiZh egZX^hVbdh bdhigVg ^hid kdaiV d bdbZcid YZ ^beVhhZ VijVa Zb fjZ hZ ^be Z V jg\ cX^V YV a^c\jV\Zb bVc^[ZhiVYV Zb ZmegZhh Zh # D :hiVYd c d VeZcVh Y{ k^h^W^a^YVYZ! bVh gZXdc]ZXZ iV^h [dg Vh Z XdaVWdgV cVh XdcY^ Zh YZ Xg^V d Yd X^gXj^id Zb gZYZ# ÆBdhigVg V XVgV Z V XdgV\ZbÇ/ Zm^hi^g gZh^hi^g# FjZb egZX^hV YZ ^cXajh d V Vjidg^YVYZ fjZ YZhXdc]ZXZ! gZeg^bZ dj ^\cdgV d eV h gZVa# EaVcV jbV cdkV WVcYZ^gV Yd Zj h^cid! Zj hZ^! Zj edhhd! Zj [V d! Zj hdj# Æ8]Z\dj V ]dgV YZ [VaVg fjZb h djk^VÇ iZbV YZ g{Y^d Xdbjc^i{g^V YZ HE cV eg^bZ^gV IZ^V D YZhVÒd bV^dg V^cYV V iVa \Zhi d XdbeVgi^a]VYV# Eg^cX^eVabZciZ cZhiZ hVaid YZ igVchZ Z igVch^ d Yd Egd\gVbV fjZ ZmeadYZ Zb gZYZh bjc^X^eV^h Z ZhiVYjV^h dcYZ ]{ cdkdh ^ciZgadXjidgZh Zb Y^kZghVh b{fj^cVh ZhiViV^h Z hjVh VYZg cX^Vh eda i^XdeVgi^Y{g^Vh adXV^h # 6egZhZciV"hZ jbV kZgYVYZ^gV gZ^ckZc d Yd Egd\gVbV# CdkVh Va^Vc Vh! gZeVXijV Zh XdchiVciZh! bj^id Y^{ad\d Z edciZh ZcigZ dh Edcidh# IZggZ^gdh h d WZadh ZmZbeadh YZ \Zhi d/ Zch^cVb! VXda]Zb! Veg^bdgVb Z igVch[dgbVb Ä djigdh da]VgZh# HdX^Va^oVb dh hdc]dh# :m^\Z"hZ cZhiV cdkV ZiVeV V X^gXjaV d Z V ZY^ d Yd fjZ hZ gZ\^higV ]{ bj^id bViZg^Va hZb igViVbZcid! h d VeZcVh YVYdh fjZ

c d k^gVgVb! B:HBD! ^c[dgbV Zh! edg ZhiVgZb YZh^cYZmVYVh Z ^cY^hedc kZ^h # 6 hVWZYdg^V Z Vh eg{i^XVh Ydh bZhigZh YZkZb ZcXdcigVg eaViV[dgbVh Z bZ^dh YZ Y^kja\V d XdciZbedg}cZdh# C d ]{ kZa]dh bViZg^V^h! bVh cdkdh gZjhdh# IZXcdad\^V | hZgk^ d# :higjijgV | Y^hedh^ d# :YjXV d Y^hedc kZa# :fj^eVbZcidh VXZhh kZ^h# 7jgdXgVX^V VYZfjVYV# :hiVYd Va^VYd# K^kZbdh! ]d_Z! Xdb dh Edcidh! jbV eZfjZcV WgZX]V cZhhV VgbVYjgV bZY^ZkVa# :hiVWZaZXZg XdcÒVc V b ijV# : h hZ gZheZ^iV d fjZ hZ Xdc]ZXZ# ={ jb Xdged YZ eg^cX e^dh fjZ Xdchda^YV dh Edcidh# 6 bjai^ea^XV d YZ Edcidh c d bViZb{i^XV VajX^cVYV fjVcYd Edcid YZ 8jaijgV edhhV hZg k^hid bV^h Xdbd \g^[Z Zb bVXVX d YZ e^adid YZ ; gbjaV > hZb Zhh cX^V XdbegdbZi^YV# 9V V jg\ cX^V YVh XdaZiVh YZ ]^hi g^Vh k^kVh! XVhdh! iZhiZbjc]dh! d Egd\gVbV cV eg^bZ^gV eZhhdV# ÆD edkd Yd \jZid Z YV edciV! YV WVhZ! ]d_Z! dXjeV d aj\Vg fjZ ]d_Z dXjeVbdh cV [gZciZ! ZhhV V XdcigVY^ d! iZg d Ydb YV eVaVkgV YZ ^\jVa eVgV ^\jVaÇ# 8]Z\V YZ ig^WjcV^h! fjZgZbdh V ig^WjcV# D YZhZ_d kZcXZ d YZheZ_d# C d hdbdh hjheZ^idh eZaV VeVg cX^V! Vd Xdcig{g^d! cdhhV VeVg cX^V cdh gZkZaV Z cdh dg\ja]V# Cdkdh X}cdcZh! djigdh XVcV^h/ g{Y^d Xdb V cdhhV kdo! IK Xdb V cdhhV XVgV! VgiZh Xdb V cdhhV Vi^ijYZ# B Y^Vh a^kgZh Z bZ^dh a^WZgidh# Hdbdh V hdbV 6 gjeijgV VXdciZXZ aZ\^i^bVYV eZaV igVY^ d! Zb h^! Z^h V hjV XdcigVY^ d# Cd bZa]dg XVgY{e^d Ydh Vcigde [V\dh fjZ Xdb^Vb d XdgV d Yd ^c^b^\d! c d edg bdgW^YZo dj [dbZ! bVh eVgV XZaZWgVg d b^id YV XdgV\Zb Z V Y^\c^YVYZ Yd Wdb XdbWViZ# 8dbd d ZhXg^id cV IZ^V YZ 7gVh a^V/ Æc d iZbd! iZbdh jch Vdh djigdhÇ


&)# :B6C8>E6vÀD

:HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>86 / D DA=6G 9D D7H:GK69DG

?JHH6G6 E# 9: B>G6C96& 9Vg XdciV YZ ZhXgZkZg hdWgZ d egdXZhhd ÆXdaZi^k^oVciZÇ Z ÆXdaZi^k^oVYdgÇ Xdbd d dXdgg^Yd cd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zb '%%.! gZfjZg hZ_Vb VeVgiVYVh Vh h^ijV Zh c d egZk^hiVh! Xdbd edg ZmZbead! V Vjh cX^V YZ ^bedgiVciZh egdiV\dc^hiVh# H d ZaZh dh Vgi^hiVh XdaVWdgVYdgZh Ydh Edcidh! fjZ cV b^c]V ]jb^aYZ de^c^ d! h d dh fjZ egdkdXVb V ÆedgdgdXVÇ d iVa ZcXdcigd ZcigZ Vh Y^[ZgZc Vh fjZ d Egd\gVbV fjZ kZg bVh _{ hVWZ d fjZ kV^ bjYVg cd g^d! Ve h d eg^bZ^gd ]dbZb ZcigVg# Edg hZg V edgdgdXV jb [Zc bZcd XVeVo YZ VggVcXVg gV oZh Z YZ Vi bjYVg dh aZ^idh Ydh g^dh! fjZ ZhXda]^ eVgi^X^eVg YZhiZ gZaVid YV bZhbV [dgbV Xdbd ^c\gZhhZ^ cd HZb^c{g^d/ jb eZ^mZ [dgV YÉ{\jV0 jb edcid YZ k^hiV dWhZgkVYdg# 8^id ^hid! ed^h YZbdgZ^ V ZciZcYZg V b^c]V gZegZhZciV d cd HZb^c{g^d! _{ fjZ Vijd Xdbd Vgi^hiV XdaVWdgVYdgV Yd Edcid Hdbdh A<7I YZ Edgid 6aZ\gZ! Z! iVbW b! hdj eZhfj^hVYdgV# Edg iVa! bZhbd VciZh YZ Vegd[jcYVg"

bZ cVh {\jVh Yd <gjed YZ 6\aji^cV d <#6 fjZ eVgi^X^eZ^! XdbZcid fjZ ZhXgZk^ hdWgZ d ZcXdcigd cV b^c]V Y^hhZgiV d i^ijaVYV Æ8VgXV V Z \ZciZ YZcigd/ eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h Z \gjedh YZ YVc V Zb h^ijV d YZ igVWVa]dÇ ad\d fjZ gZidgcZ^ Yd HZb^c{g^d eVgV b^c]V X^YVYZ# GZÒgd"bZ ZheZX^ÒXVbZciZ Vd 8Ve ijad )'! hjW" hZ d )#&! i^ijaVYV/ 8jaijgV YV k^YV Z edcid ! fjZ Y^hXdggZ ZcigZ djigdh! hdWgZ dh hZ\j^ciZh iZgbdh/ Æ8dbd Xdck^YVYV! eVgi^X^eZ^ Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! Zb cdkZbWgd YZ '%%.! cV X^YVYZ YZ E^gZc eda^h! <d^{h# CV dXVh^ d! eZhfj^hVYdgZh! \ZhidgZh YZ Edcidh YZ 8jaijgV Z V\ZciZh Yd B^c8! igVWVa]VgVb cV iVgZ[V YZ [dgbVg jbV k^h d Xg^i^XV hdWgZ Vh Y^gZig^oZh Yd egd\gVbV! WVhZVYV cV k^k cX^V Ydh egdiV\dc^hiVh V ZbZg\^g eVgV Vh XdckZg\ cX^Vh# HZhigdhV Xdbd jbV \Zcj cV \V X]V! Zb hZ igVkVcYd Vhhjcidh VXZgXV YZ eda i^XVh e Wa^XVh! VYZbV^h XjaijgV^h! bZ VegZhZciZ^ Xdb jb e Vig{h! bZhbd YZhXdc]ZXZcYd V XViZ\dg^V fjZ gZegZhZciVkV#

IdYVk^V! _{ cVh eg^bZ^gVh ]dgVh bZ gZcY^ | [dgbV Xdbd d ZcXdcigd [dgV XdcYjo^Yd! cdiVW^a^oVYd cV a^YZgVc V YZ 8 a^d Ijg^cd! fjZ Vd Xdcig{g^d YV bVgXV Yd edYZg cd \Zhidg Z ^YZVa^oVYdg Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! gZkZadj"hZ eZaVh bVgXVh YVh k^gijYZh ]jbVcVh# :cXdcigdh Xdbd d HZb^c{g^d! Xdchda^YVb Vh eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h fjZ i b Zckdak^Yd YZWViZh Zb gZYZ cd Zh[dg d YZ bVeZVg idYV V Y^kZgh^YVYZ dj d bjai^XjaijgVa^hbd WgVh^aZ^gd! XdciZbeaVcYd Vh Y^[ZgZciZh {gZVh Z hjVh ZheZX^ÒX^YVYZh cd bVc^[Zhid YVh ^YZci^YVYZh XjaijgV^h Z YV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV! YZhXg^iVh Xdb bVZhig^V eZaV \Zhi d Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! VigVk h YV

BZhigVYd Zb >cXajh d HdX^Va Z 6XZhh^W^a^YVYZ# AE/ Eda i^XVh e Wa^XVh Z VXZhh^W^a^YVYZ# ;::K6A: C= GH '%&%#') :HH:H 9: ÈHÉ#'*

&

=^hidg^VYdg! VYb^c^higVYdg XjaijgVa Z hZgk^Ydg e Wa^Xd# :hXgZkZj d a^kgd CV Ig^a]V YZ BVXjcV bV Ä âX^d Z igVWVa]d cV X^YVYZ :Y# HZcVX! '%%* #

'

49


V d Edcid YZ 8jaijgVÇ# HZ\jcYd 8 a^d Ijg^cd(/ 6 Vea^XV d Yd XdcXZ^id YZ \Zhi d XdbeVgi^a]VYV Z igVch[dgbVYdgV eVgV dh Edcidh YZ 8jaijgV iZb edg dW_Zi^kd ZhiVWZaZXZg cdkdh eVg}bZigdh YZ \Zhi d Z YZbdXgVX^V ZcigZ :hiVYd Z hdX^ZYVYZ# Cd aj\Vg YZ ^bedg jbV egd\gVbV d XjaijgVa dj X]VbVg dh \gjedh XjaijgV^h eVgV Y^oZgZb d fjZ fjZgZb dj cZXZhh^iVb ! eZg\jciVbdh Xdbd fjZgZb# 6d ^ck h YZ ZciZcYZg V XjaijgV Xdbd egdYjid! ZaV gZXdc]ZX^YV Xdbd egdXZhhd'+ D VheZXid Xdbjb ZcigZ dh Edcidh YZ 8jaijgV cd 7gVh^a V \Zhi d XdbeVgi^a]VYV ZcigZ edYZg e Wa^Xd Z Xdbjc^YVYZ# D B^c8 VijV Xdbd V\gZ\VYdg YZ gZXjghdh Z YZ cdkVh XVeVX^YVYZh eVgV egd_Zidh Z ^chiVaV Zh _{ Zm^hiZciZh VigVk h YZ hjWkZc d0 Xdbd iVbW b! d[ZgZXZ Zfj^eVbZcidh fjZ Vbea^ÒfjZb Vh edhh^W^a^YVYZh Yd [VoZg Vgi hi^Xd# Ijg^cd VÒgbV/ Æhdj Xdbjc^hiV0 egdXjgd d 7Zb 8dbjb Z V eVgi^a]V P###RÇ Ä cd hZci^Yd YZ eVgi^Y{g^d! Yd Xdbjb Ä Æd hVaid X^k^a^oVX^dcVa fjZ d bjcYd egZX^hV VXdciZXZg{ fjVcYd gZYZhXdWg^gbdh V cd d YZ 7Zb 8dbjbÇ# Dh dW_Zi^kdh egdedhidh eZaV eda i^XV Ydh Edcidh YZ 8jaijgV h d k^kdh Xdbd d Egd\gVbV Z! hZ\jcYd b^c]V eZgXZe d! c d ]{ Xdcigdk gh^Vh ZcigZ V iZdg^V Z V eg{i^XV! _{ fjZ d bdYZad YZ \Zhi d Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ! kZgYVYZ^gVbZciZ! ]jbVc^oVYd# :hiZ WgZkZ ZmigVid! ZhXVaYVYd YZ jbV ÆeZgXZe dÇ fjZ igdjmZ VYZcigVYV cV b^c]V XVgcZ! kZb V hZg d iZbeZgd cZXZhh{g^d eVgV gZk^\dgVg V XdcÒVc V cdh bdYZadh YZ eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h cjb 7gVh^a! fjZ Vi Zci d! k^c]V Zm^W^cYd hZjh Zhfj{a^Ydh XZc{g^dh XjaijgV^h# ;Z^id ZhiZ XdbZci{g^d! eVgid eVgV d dW_Zi^kd YZhiZ! fjZ V YZ gZjc^g ^begZhh Zh VXZgXV Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! VigVk h YZ YZed^bZcidh Ydh hZjh eVgi^X^eVciZh# <gjed YZ 6\aji^cV d <#6#, " 8JAIJG6 : :B6C8>E6vÀD :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV

<Zhidg Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Yd 7gVh^a#

(

50

Dh eV^c ^h! VWV^md! VedciVb Vh eg^cX^eV^h fjZhi Zh aZkVciVYVh eZad <#6#,! V [dgbVg d fjVYgd gZhjaiVciZ YV ZmeZg^ cX^V# :aZh hZ VegZhZciVb Zb [dgbV YZ ^bV\Zch [did\g{ÒXVh dg^\^cV^h %' ! hdWgZ Vh

fjV^h! kZg^ÒXVYdh hZjh XdciZ Ydh! Y^hXdggd XdbZci{g^dh fjZ iZXZbdh ZcigZ XdaZ\Vh! VXdbeVc]VYdh YZ eZg\jciVh Vh fjV^h Xdch^YZgd gZaZkVciZh! hZ_Vb gZÓZi^YVh edg idYdh ^ciZ\gVciZh Yd <#6#,# D XdcÓ^id bV^dg ÒXdj edg XdciV YVh ^c bZgVh ^ciZgegZiV Zh hdWgZ iZgbdh Xdbd ZbedYZgVbZcid! ZbVcX^eV d hdX^Va! \Zhi d XdbeVgi^a]VYV ZcigZ djigdh! fjZ! Ze^hiZbdad\^XVbZciZ! YZhZbeZc]Vb hjVh [jc Zh iZ g^XVh# ?{ cVh eg{i^XVh! ZaZh Y^kZg\Zb hZ\jcYd XdciZmidh Z ZheZX^ÒX^YVYZh XjaijgV^h! ^ciZaZXijV^h! _jg Y^XVh Z eda i^XVh YZ XVYV bdYZad YZ \Zhi d! edcidh Z gZ\^ Zh dcYZ VijVb# CZhiZ XdciZmid! d fjZ gZhjaidj YZ XdchZchd ZcigZ dh eVgi^X^eVciZh! d YZhZ_d YZ Va^_Vg"hZ YZ jbV idiVa gZhedchVW^a^YVYZ Yd ZhiVYd eZadh Edcidh YZ 8jaijgV! cd fjZ hZ gZ[ZgZ Vdh ÆbdYZadhÇ YZ eda i^XVh! gZhZgkVcYd | hdX^ZYVYZ X^k^a! Vbea^VYV eVgi^X^eV d cdh egdXZhhdh YZX^h g^dh# HdWgZ Vh gZÓZm Zh! ÒXVgVb XaVgdh ZcigZ idYdh dh hZ\j^ciZh gZXdgiZh/ Vbea^V d Z YZbdXgVi^oV d Ydh gZXjghdh VigVk h YV gZk^h d YZ eVYg Zh aZ\V^h ^chigjbZcidh _jg Y^Xdh 0 ÓZm^W^a^oV d YVh ZhigjijgVh \dkZgcVbZciV^h cdgbVh! gZ\gVh Z aZ^h ! Z V Vjidcdb^V! ZcfjVcid gZ[Zg cX^V YZ ZbVcX^eV d hdX^Va! eVgV V fjVa d ZhiVYd hZg^V d ^bejahd bdidg# IVbW b! V gZegZhZciV d XjaijgVa ^cY^k^YjVa Z XdaZi^kV! egZXVkZcYd"hZ YV cd d YZ bZgXVYdg^V ZcfjVcid " [VoZg " Vgi hi^Xd# EZg\jciVh/ &# HZ V XjaijgV c d bZgXVYdg^V dj egdYjid ! d fjZ 4 8dbd V VgiZ XjaijgV XdZm^hiZ Xdb V cd d YZ ÆbZgXVYd XjaijgVaÇ! fjZ cjbV eZgheZXi^kV dÒX^Va! igVYjo & Yd E>7 WgVh^aZ^gd4 '# HZ! V ^Y ^V YZ ZbVcX^eV d! | eg^dg^! k^hV Vjidcdb^V hdX^Va d fjZ ^cXaj^ YZhZckdak^bZcid ZXdc b^Xd Z edYZg YZ YZX^h d ! Xdbd YZhZckdakZg"hZ hdX^VabZciZ dh Edcidh ! iZcYd d ZhiVYd Xdbd gZ\jaVYdg YVh hjVh V Zh4 IdbVYdh dh ZcaVXZh ZcigZ dh ^iZch! d fjZ egZkVaZXZj cd bZj edcid YZ k^hiV / idbVg d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Xdbd jb bdYZad YZ gZ[Zg cX^V YZ eda i^XV e Wa^XV XjaijgVa#


Hj\Zg^bdh ZhiZcYZg hZjh Ydb c^dh eVgV djigdh hZidgZh YV Vi^k^YVYZ XjaijgVa# IVbW b! fjZ V aZ\^haV d fjZ hZ ZmegZhhV cdh ZheV dh YZ VaiZg^YVYZ ZcigZ ZhiVYd Z hdX^ZYVYZ X^k^a! hZ_Vb gZk^h^iVYdh# EZg\jciVh/ &# FjV^h h d Vh eda i^XVh e Wa^XVh XjaijgV^h WgVh^aZ^gVh V hZgZb gZ[ZgZcYVYVh dj bdYZaVYVh V eVgi^g Z$dj eZad Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! YZ bdYd fjZ ZaVh eVgi^X^eZb Y^cVb^XVbZciZ Ydh VheZXidh ]ZiZgd\ cZdh fjZ d Egd\gVbV egde Z4 '# FjV^h h d dh VheZXidh fjZ ]VkZg^Vb YZ hZg Ä gZ[dgbjaVYdh Ä cd fjZ XdbeZiZ cV gZaV d ZcigZ ZhiVYd Z hdX^ZYVYZ X^k^a4 9ZhiZ eg^bZ^gd eV^cZa! XdcXaj^"hZ! edg jb aVYd! fjZ c d ZcXdcigVbdh V^cYV d ^bejahd cZXZhh{g^d eVgV ZhiVWZaZXZg eVg}bZigdh VXZgXV Ydh XdcXZ^idh XdcXZe Zh ZhigjijgVciZh XVeVoZh YZ [dgbVg jb VgXVWdj d hZ\jgd V Xdbedg Vh 9^gZig^oZh YZhZ_VYVh# Edg djigd aVYd! Vi^c\^bdh jbV YVYV bVijg^YVYZ! fj^ {! jbV h^hiZbVi^oV d dj h^hiZbV dg\Vc^oVX^dcVa Zhi^bjaVYd eZadh VchZ^dh YZ idYdh dh ^ciZ\gVciZh YV <#6#,! d fjZ egdb^hhdg# HZ\jcYd ZhiZ eV^cZa! hdWgZk^kZbdh | hjhiZciVW^a^YVYZ YZg^kVcYd V Vjidcdb^V! ed^h! XdbegZZcYZbdh! fjZ ZbWdgV XdbeaZbZciVgZh! ZaVh h d Y^kZg\ZciZh# B^gVbdh cV hjhiZciVW^a^YVYZ d ZcXdcigd Xdb V Vjidcdb^V! ZcfjVcid VXZhhd Vdh ÆgZXjghdhÇ bViZg^V^h fjZ k^hVb bjai^ea^X^YVYZ YZ V Zh! XdcijYd! fjZ ZhiZ ZcXdcigd c d YZiZgb^cV! Xdb egZX^h d! fjZ V Vjidcdb^V YZÒcV edYZg YZ YZX^h d# Dj hZ_V! fjZ c d edYZgZbdh Vea^XVg V hjhiZciVW^a^YVYZ V eVgi^g Yd WgV d Yd ZhiVYd Xdb V Vjidcdb^V YZhZ_VYV# Cd ^iZb &%! XdchiV/ ÆX]VkZ YV hjhiZciVW^a^YVYZ/ gZXdc]ZXZg kVadg ^bVcZciZ Vd egdXZhhd YZ

YZbdXgVX^VÇ# Eg^bZ^gd! Zb hZcYd V ^bVc cX^V jb eg^cX^e^d Zb 9ZaZjoZ! fjZ gZbZiZ V jb Æ9Zjh YZcigd YZ h^Ç! dj jbV [dg V fjZ Zhi{ cd hj_Z^id! Z V^cYV! fjZ hZ de Z | igVchXZcY cX^V Z edg V V[dgV! iZg Vbdh fjZ gZidgcVg Vd ided YV XdckZg\ cX^V Òadh ÒXV eVgV XaVgZVg! b^c^bVbZciZ! V Vea^XVW^a^YVYZ YZhiZ iZgbd cZhiZ XdciZmid# HZ\jcYd! YV edhh^W^a^YVYZ YV hjhiZciVW^a^YVYZ ^bVcVg Yd egdXZhhd YZbdXg{i^Xd hjW_Zi^kd! _{ fjZ! d fjZ XjaijgVabZciZ ZciZcYZbdh VXZgXV Yd iZgbd ÆYZbdXgVX^VÇ hZ V[VhiV YV gZVa^YVYZ eg{i^XV! edgiVcid! Ä gZXdc]ZXZg kVadg ^bVcZciZ ZcigZ hjhiZciVW^a^YVYZ Z egdXZhhd YZbdXg{i^Xd Y^hXji kZa# CZhiZ XdciZmid! eZgh^hiZb Vh eZg\jciVh/ '# HZ V hjhiZciVW^a^YVYZ hZ\jcYd 8Vgadh 6WgZj ÆegZZcX]Zg Vh cZXZhh^YVYZh ]jbVcVh YZ gZXjghdh cVijgV^h Z \VgVci^g V Xdci^cj^YVYZ YV W^dY^kZgh^YVYZ adXVa0 Va b YZ bVciZg! dj bZa]dgVg! V fjVa^YVYZ YZ k^YV YVh Xdbjc^YVYZh ^cXajhVh cV {gZV YZ ZmigV d YZ gZXjghdhÇ! egZkZcYd V Xdci^cj^YVYZ# D Egd\gVbV! cVh hjVh V Zh! egZkZg^V V bVcjiZc d! Xdchda^YV d h X^d ZXdc b^XV! dj V^cYV! V Xdci^cj^YVYZ Ydh Edcidh YZ 8jaijgV4 8dbd4 &# HZcYd V YZbdXgVX^V jb gZ\^bZ eda i^Xd! dcYZ Vh YZX^h Zh h d idbVYVh! Y^gZiV dj ^cY^gZiVbZciZ! eZadh X^YVY dh fjZ Xdbe Zb V hdX^ZYVYZ X^k^a! Xj_V a^WZgYVYZ d XVb^c]d YV egdheZg^YVYZ ZXdc b^XV# FjV^h hZg^Vb dh eVg}bZigdh fjZ d Egd\gVbV hZ\j^g^V cZhiZ YZhVÒd4 :hiZ ^c XdcXajh^kd eV^cZa! YZhVXdWZgidj d hZci^Yd YZ Æe^aVgÇ cdh eVgi^X^eVciZh! dj d YZ Æ[jcYV dÇ! fjZ hjhiZciVg^V d egd\gZhhd ZXdc b^Xd Ydh Edcidh# EgdheZXiVcYd fjZ Vh Xdbjc^YVYZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! ejYZhhZb

hjhiZciVg hjVh eg{i^XVh VigVk h YV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV! V Z[Z^id YZ adc\d egVod Z hdX^VabZciZ aZ\^i^bVYVh! kVaZ gZÓZi^g hdWgZ jbV Æh^ijV d YZ igVWVa]dÇ! fjZ ^cZk^iVkZabZciZ! Xdchi^ij^ciZ YV hZ\jg^YVYZ hdX^Va# 9ZhiV [Z^iV! hjheZ^iV"hZ! fjZ! edhhVbdh ZhiVg cdh gZeZi^cYd Zb idgcd YZ jb eg^cX^e^d fjZ hZ VhhZbZa]V V ÆZXdcdb^V hda^Y{g^VÇ! _{ fjZ d Edcid YZ 8jaijgV! | eg^dg^! c d ViZcYZ Vd bdYZad YV ]^ZgVgfj^V kZgi^XVa! dcYZ ]{ d ZbegZ\VYd Z d ZbegZ\VYdg! c d hZ hjWbZiZcYd cV eg{i^XV! | hZ\jg^YVYZ hdX^Va# HZ\jcYd ^bea^XVb Vh YZbVcYVh Yd ^iZb . hjhiZciVW^a^YVYZ Y^[ZgZciZ YZ Vjidcdb^V !Z! aZkVcYd Zb XdciV fjZ cd Edcid c d ]{ hdWZgVc^V YZ jch hdWgZ dh djigdh! XdcXaj^" hZ fjZ V hZ\jg^YVYZ hdX^Va c d XdbeVgi^a]Vg^V Xdb d bdYZad YZ \Zhi d egdedhid# 9ZhiV ZmeZg^ cX^V! hZ\jcYd bZj ]jb^aYZ ZciZcY^bZcid [dgV YÉ{\jV ! hZ ZhiVWZaZXZj ZcigZ d cdhhd \gjed YZ <#6#,! jb hZci^Yd YZ hda^YVg^ZYVYZ! dcYZ V kdciVYZ WdV Z c d [dg dhVbZciZ bdYZgVYdgV Ydh ÆWdch XdhijbZhÇ hdX^V^h# IVbW b! fjZ d 7gVh^a edYZ Z YZkZ YZh[gjiVg Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! Xdbd jb egd\gVbV fjZ ÆeZgXZWZÇ V XjaijgV Ydh Edcidh Y^hhZb^cVYdgZh YZ XjaijgV! iZcYd V 9^[ZgZc V Xdbd ZaZbZcid h ei^Xd YV 9^kZgh^YVYZ# Cd bZj edcid YZ k^hiV! d fjZ ÒXdj XaVgd! fjZ d Egd\gVbV hZ YZÒcZ eZaV ÆbZciVa^YVYZÇ eda i^XV YV hjV \Zhi d! WZb Xdbd VÒgbV 8 a^d Ijg^cd! fjZ c d eZg\jciV Æd fjZÇ! bVh ÆXdbdÇ V hdX^ZYVYZ X^k^a fjZg! d fjZ V^cYV ZhiVbdh Zb WjhXV# Edg Òb! d HZb^c{g^d YZheZgidj V b^c]V k^hXZgVa"^YVYZ Vgi hi^XV Z eda i^XV! Z YZ gZidgcd! eVhhZ^ V Y^hhZb^cVg ZcigZ bZjh XdciZgg}cZdh! V ZmXZa cX^V Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! ZcfjVcid jbV eda i^XV e Wa^XV XjaijgVa fjZ E:G8:7: d 7gVh^a! Zb idYV hjV ZmiZch d# 51


&*# HJ7K:GHÀD! G:H>HIÚC8>6!

E:GI:C8>B:CID : 8DBE6GI>A=6B:CID

<6 8JAIJG6 9><>I6A& IZciVi^kV ^c^X^Va YZ h^hiZbVi^oV d Yd <gjed 6\aji^cVYdg YZ 8jaijgV 9^\^iVa Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa 8jaijgV K^kV# 8dcXZ^idh/ 6jidcdb^V! EgdiV\dc^hbd! :bedYZgVbZcid Z <Zhi d Zb gZYZ# 6 dg\Vc^oV d Yd HZb^c{g^d cdh egde h eZchVg dh fjVigd XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Ä Vjidcdb^V! egdiV\dc^hbd! ZbedYZgVbZcid Z \Zhi d Zb gZYZ Ä V eVgi^g YV eZgheZXi^kV YV 8jaijgV 9^\^iVa# 6 bZidYdad\^V hj\Zg^YV Vdh Y^kZghdh <gjedh 6\aji^cVYdgZh YZbVcYVkV fjZ c d ZcXVb^c]{hhZbdh cdhhV gZÓZm d ZmXajh^kVbZciZ eZad k^ h iZ g^Xd dj VXVY b^Xd! bVh fjZ VYdi{hhZbdh Xdbd edcid YZ eVgi^YV Vh ZmeZg^ cX^Vh k^kZcX^VYVh Vd adc\d YZhhZh * Vcdh YZ Zm^hi cX^V Yd Egd\gVbV# :hiZ iZmid iZb Vjidg^V XdaZi^kV/ 6Y^ahdc Gj^o0 :Y^kVaYd0 Aj^o ;Za^eZ0 >kVcV 7ZciZh0 ?Vh^Za BVgi^ch0 A^a^VcV HdjhV Z H^akV0 8VZiVcd GjVh0 @Vg^cV H# <dbZh0 ;gZYZg^Xd 7VgWdhV0 =VcVnVcV0 EZYgd BVggV0 B^aidc H^akV0 ?dh^VcZ G^WZ^gd0 H g\^d BZad0 :aV^cZ Idoo^0 :a^VcV0 7Zi] YZ Dmjb0 ;gZYZg^Xd 8dZa]d0 ;VW^VcV H]Zg^cZ0 8g^hi^Vcd HXVWZaad0 7gjcd IVg^c0 8Vgda^cV GVbVa]ZiZ0 BVg^VcV#

&

52

;dgVb gZjc^Ydh gZegZhZciVciZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! YV eg eg^V HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa Z ZciZh [ZYZgVYdh! YZ XdaZi^kdh ^cYZeZcYZciZh fjZ VijVb _jcid Vdh Edcidh! WZb Xdbd eZhfj^hVYdgZh Z dWhZgkVYdgZh fjZ k b

VXdbeVc]VcYd d Egd\gVbV Z! cd cdhhd XVhd bV^h ZheZX ÒXd! V V d YV 8jaijgV 9^\^iVa# 6 bZidYdad\^V Vhhjb^j Xdbd egZhhjedhid V ^Y ^V YZ fjZ dh XdcXZ^idh hZ bViZg^Va^oVb ZcfjVcid Y^hedh^i^kdh Z Vgi^[ X^dh fjZ egdXjgVb VegZZcYZg Z VegZcYZg Xdb Vh Y^c}b^XVh YVh eg{i^XVh Xdi^Y^VcVh Z fjZ h d ZhiVh fjZ [dgcZXZb d hjWhigVid Z YdiVb iV^h XdcXZ^idh YZ hZci^Yd# :hhZ [dgbVid eVgZXZ Va^c]Vg"hZ Vd edh^X^dcVbZcid fjZ V HZXgZiVg^V YZ 8^YVYVc^V 8jaijgVa iZb VYdiVYd [gZciZ Vdh Edcidh YZ 8jaijgV! cV Xdchigj d YZ jb Egd\gVbV fjZ ^cXdgedgV iV^h VidgZh c d eZaV XVg cX^V! bVh eZaV edi cX^V# D bdYd eVgi^XjaVg eZad fjVa d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV hZ Vgi^XjaV Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV V ZmegZhh d YZ jbV cdkV hZch^W^a^YVYZ [gZciZ |h ediZcX^Va^YVYZh Xg^Vi^kVh Z ^ckZci^kVh YZ Y^kZghVh dg\Vc^oV Zh edejaVgZh fjZ k^c]Vb hZcYd \ZhiVYVh Vcdc^bVbZciZ! cVh bV^h Y^hi^ciVh adXVa^YVYZh! Zb idYd iZgg^i g^d cVX^dcVa# :hhZ edh^X^dcVbZcid Y^[ZgZcX^VYd eVgZXZ gZXdc]ZXZg V ^bedgi}cX^V


YVh [dgbVh dg\Vc^oVX^dcV^h edejaVgZh Xdbd iZXcdad\^V hdX^Va V hZg VegZZcY^YV Z iVbW b gZea^XVYV Xdbd Eda i^XV E Wa^XV#

fjZ kZb hZcYd Xdchigj Yd eVgV V 8jaijgV 9^\^iVa! Z YZ fjZ bVcZ^gV ZaZ kZb hZcYd Vegdeg^VYd Z dXjeVYd eZaV gZYZ YZ Edcidh YZ 8jaijgV#

D \gVcYZ YZhVÒd fjZ hZ XdadXV Zci d d YV edhh^W^a^YVYZ YZ Xdchigj^g XVcV^h YZ XdcZm d! YZ igVYj d! ZcigZ Vh ZmeZg^ cX^Vh fjZ k b hZcYd Xdchigj YVh edg ZhhZh Y^kZghdh VidgZh Z dh XdcXZ^idh egdedhidh eZad Egd\gVbV#

:hhZ fjZhi^dcVbZcid edYZ hZg ^ciZch^ÒXVYd fjVcYd Xdc[gdciVbdh ZhhV eVgi^X^eV d V^cYV i b^YV YZ Edci^hiVh cd cdhhd <6 [gZciZ Vdh gZhjaiVYdh bV^h gZXZciZh YZ jbV eZhfj^hV ZbegZZcY^YV eZad >E:6 _jcid Vdh Edcidh YZ 8jaijgV! VegZhZciVYV cV ;jcYV d 8VhV Gj^ 7VgWdhV cd b h YZ djijWgd YZ '%%.# IVa eZhfj^hV VedciVkV fjZ -( Ydh ZcigZk^hiVYdh YZXaVgVkVb edhhj^g d @^i Bjai^b Y^V Z YZhZckdakZg Vi^k^YVYZh gZaVX^dcVYVh | 8jaijgV 9^\^iVa! hZcYd fjZ VeZcVh *- YZaZh YZXaVgVgVb ji^a^oVg [ZggVbZciVh a^kgZh#

6 :ME:G>ÚC8>6 9D :C8DCIGD : 6 8DC;><JG6vÀD 9D <GJED/ 6 bV^dg^V Ydh ^ciZ\gVciZh fjZ XdbejhZgVb d <6 Æ8jaijgV 9^\^iVaÇ ZgVb eZhfj^hVYdgZh dj eZhhdVh fjZ YZ Va\jbV [dgbV ZhiVkVb a^\VYVh Vd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# Cdhhd <6 Xdcidj Xdb V eVgi^X^eV d YZ jbV Æb Y^V ÓjijVciZÇ YZ '% eVgi^X^eVciZh! hZcYd VeZcVh ig h YZaZh gZegZhZciVciZh YZ Edcidh YZ 8jaijgV Z Yd^h gZegZhZciVciZh YZ XdaZi^kdh ^cYZeZcYZciZh fjZ YZhZckdak^Vb igVWVa]dh _jcid Vdh Edcidh! bZhbd c d hZcYd XdckZc^VYdh# IVa Vjh cX^V [d^ hZci^YV eZadh eVgi^X^eVciZh Yd <6 Z iVakZo edhhV cdh egdkdXVg V gZÓZi^g hdWgZ d aj\Vg

8dbd edhh kZa fjZ V c^XV YVh ig h [gZciZh YZ V d Yd egd\gVbV Ä :hXdaV K^kV! 6 d <g^ ! 8jaijgV 9^\^iVa "! fjZ Zhi{ egZhZciZ Zb idYdh dh Edcidh YZ 8jaijgV Z fjZ [d^ Vhh^cVaVYV eZad HZXgZiVg^d YZ 8^YVYVc^V 8jaijgV! 8 a^d Ijg^cd! Xdbd XdcY^ d eVgV fjZ d Edcid kZc]V hZ gZVa^oVg YZ bVcZ^gV eaZcV! Vd ^ciZ\gVg V gZYZ! edYZ iZg XdciVYd Xdb V eVgi^X^eV d YZ jb c bZgd

i d gZYjo^Yd YZ gZegZhZciVciZh Ydh Edcidh4 Jb [Vidg fjZ edYZ iZg Xdcig^Wj Yd eVgV ZhhV Vjh cX^V [d^ fjZ! cd bZhbd eZg dYd Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! ZhiVkV dXdggZcYd Zb H d EVjad d ÆHZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd ; gjb YV 8jaijgV 9^\^iVaÇ! fjZ XZgiVbZciZ VigV^j WdV eVgiZ YVh eZhhdVh Z Edcidh YZ 8jaijgV k^cXjaVYdh V ZhhV V d# Ad\d cVh [VaVh YZ VegZhZciV d [d^ edhh kZa ^YZci^ÒXVg jbV h g^Z YZ fjZhi Zh Z YZhVÒdh k^kZcX^VYdh eZadh eVgi^X^eVciZh Yd <6 Z fjZ Y^oZb gZheZ^id | gZYZ YZ Edcidh YZ 8jaijgV Xdbd jb idYd# ;d^ VedciVYV V igVchkZghVa^YVYZ YV 8jaijgV 9^\^iVa! fjZ kZb gZXdcÒ\jgVcYd d XZc{g^d YV ZYjXV d Z Ydh Y^gZ^idh VjidgV^h! edhhj^cYd ^ciZg[VXZh Xdb V ZXdcdb^V hda^Y{g^V! Xdb fjZhi Zh gZaVX^dcVYVh Vd bZ^d VbW^ZciZ! Xdb V egdYj d Vgi hi^XV ZiX# ;d^ YZhiVXVYV iVbW b V ^bedgi}cX^V YV Vegdeg^V d Yd hd[ilVgZ a^kgZ Z YVh Y^kZghVh a^c\jV\Zch Y^\^iV^h Xdbd XdcY^ d eVgV d ZmZgX X^d YV Vjidcdb^V iZXcda \^XV! YV k^h^W^a^YVYZ fjZ hZ edYZ Vi^c\^g Vd hZ ji^a^oVg dh ZheV dh d[ZgZX^Ydh eZaVh gZYZh Y^\^iV^h! Va b YVh ediZcX^Va^YVYZh Z YZhVÒdh 53


VegZhZciVYdh eZadh egdXZhhdh YZ ^ciZ\gV d YVh XjaijgVh igVY^X^dcV^h Xdb V XjaijgV Y^\^iVa# 7dV eVgiZ YVh iZch Zh Zmea^X^iVYVh YjgVciZ ZhhZ ZcXdcigd h d YZhYdWgVbZcidh Yd aj\Vg eVgi^XjaVg fjZ dh Edcidh YZ 8jaijgV dXjeVb YZcigd Yd Egd\gVbV# IV^h VidgZh Zhi d edh^X^dcVYdh cV [gdciZ^gV i cjZ ZcigZ Yd^h bdYdh Z a \^XVh dg\Vc^oVX^dcV^h bj^id Y^hi^ciVh " V Yd }bW^id [dgbVa :hiVYd Z Yd }bW^id ^c[dgbVa YVh Xdbjc^YVYZh Z adXVa^YVYZh fjZ gZegZhZciVb Z dcYZ VijVb# 8VYV jb YZhhZh XVbedh YZ gZaV Zh ZckdakZ! edg XdchZ\j^ciZ! Y^[ZgZciZh \gjedh VegZhZciVcYd hjVh eg eg^Vh YZbVcYVh Z eVgi^XjaVg^YVYZh fjZ Zb eVgiZ hZ XdbeaZbZciVb Z Xg^Vb iZch Zh Vd ZcigVgZb Zb gZaV d jbVh Xdb Vh djigVh# 9ZhiVgiZ! dh Edcidh YZ 8jaijgV! WZb Xdbd dh XdaZi^kdh ^cYZeZcYZciZh Z gZegZhZciVciZh YVh Zfj^eZh YZ 8jaijgV 9^\^iVa! hZ XdcÒ\jgVb YZcigd Yd Egd\gVbV Xdbd jb V\ZciZ Yjead Zb hjV gZaV d Xdb d :hiVYd Z Xdb Vh Xdbjc^YVYZh " h d h^bjaiVcZVbZciZ [dgbjaVYdgZh Z ^beaZbZciVYdgZh YZ Eda i^XVh E Wa^XVh! Va b Z dWk^VbZciZ c d bZcdh ^bedgiVciZ YZ hZgZb gZegZhZciVciZh YZ jb jc^kZghd XjaijgVa eg eg^d# : ZhhV jbV YVh eg^cX^eV^h XVgVXiZg hi^XVh YV \Zhi d Zb gZYZ egdedhiV eZad Egd\gVbV! d fjZ a]Z Xdc[ZgZ iVcid XdbeaZm^YVYZ Z ediZcX^Va^YVYZ! fjVcid XdcÓ^idh Z iZch Zh XdchiVciZh# :hhV YjVa^YVYZ VXVWdj edg XdcYjo^g! V^cYV fjZ YZ bVcZ^gV i{X^iV d cdhhd egdXZhhd YZ YZWViZ Z gZÓZm d# 7VhiV X^iVgbdh Vh iZciVi^kVh XdchiVciZh YV bdYZgV d Zb cdh VaZgiVg fjZ WdV eVgiZ YVh Xdcig^Wj^ Zh fjZ ZhiVkVb hZcYd VegZhZciVYVh eZadh eVgi^X^eVciZh hZg^Vb bZa]dg ZcfjVYgVYVh cV XViZ\dg^V Æegdedh^ Zh eVgVÇ! Yd fjZ bV^h egdeg^VbZciZ YZ ÆYZÒc^ Zh hdWgZÇ dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh 54

Yd Egd\gVbV# 6 YZheZ^id YZhhZ ZhXaVgZX^bZcid! V XdckZghV ^V hZ XdcYjo^cYd fjVhZ fjZ cVijgVabZciZ cd hZci^Yd Ydh VchZ^dh! Ydh YZhVÒdh Z eg^cX^eVabZciZ YVh hj\Zhi Zh YZ hdaj Zh eVgV dh ^beVhhZh k^kZcX^VYdh eZadh eVgi^X^eVciZh# CVYV bV^h cVijgVa hZ eZchVgbdh fjZ dh Edcidh h d dh ^beaZbZciVYdgZh YVh eda i^XVh XjaijgV^h Z eVhhVb V k^kZcX^Vg Vh XdcigVY^ Zh Ydh bZXVc^hbdh Yd :hiVYd! WZb Xdbd YZ hjVh gZVa^YVYZh adXV^h# 6beVgVYdh cZhhZ Xdc]ZX^bZcid eg k^d YZ hjVh eg eg^Vh gZVa^YVYZh Ä Z cVh edhh^W^a^YVYZh VWZgiVh edg ZhhZ [dgbVid fjZ [VkdgZXZ V Vegdeg^V d Ydh bZXVc^hbdh Z a \^XVh YZ [jcX^dcVbZcid Yd VeVgZa]d ZhiViVa Ä iV^h VidgZh eVhhVb! Zci d! V igVYjo^g hZjh VchZ^dh Z YZbVcYVh XdaZi^kVh Zb iZgbdh YZ [dgbjaV Zh# :hhV YjVa^YVYZ edYZ hZg ^YZci^ÒXVYV iVbW b eZad XdchiVciZ fjZhi^dcVbZcid YjgVciZ d YZWViZ! fjVcYd cdh eZg\jci{kVbdh fjZb d hj_Z^id Vji cdbd! egdiV\dc^hiV Z ZbedYZgVYd4 w d Edcid4 w V gZYZ YZ Edcidh4 w V Xdbjc^YVYZ4 Dj d :hiVYd4 :! V^cYV! fjZb h d dh hj_Z^idh ^bea^XVYdh cV \Zhi d Zb gZYZ fjZ hjhiZciVYV edg iV^h XdcXZ^idh4 ?{ YZ VciZb d edYZg Vbdh VÒgbVg fjZ! ^cYZeZcYZciZbZciZ YZ deiVgbdh edg gZhhVaiVg dgV d XVbed YZ gZaV Zh ÆEdcidh YZ 8jaijgV " :hiVYdÇ! dgV d XVbed ÆEdcid YZ 8jaijgV Ä 8dbjc^YVYZÇ! YZ jb hj_Z^id eda i^Xd fjZ ZhiVbdh igViVcYd Z XdadXVcYd Zb fjZhi d# C d eda i^Xd edgfjZ eVgi^Y{g^d! bVh eda i^Xd edgfjZ XdaZi^kd# HZ_Vb dh eVgi^X^eVciZh YVh Xdbjc^YVYZh adXV^h Z fjZ ^ciZgV\Zb Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV! hZ_V V gZYZ YZ Edcidh hZ Vgi^XjaVcYd Z ^ciZgV\^cYd Xdb d :hiVYd! c d edYZbdh cdh ZhfjZXZg fjZ ZhiZh hdbZciZ VegZhZciVb YZbVcYVh gZaZkVciZh Z fjZ VaXVc Vb aZ\^i^b^YVYZ edgfjZ h d

ZhhZcX^VabZciZ XdaZi^kVh# 9ZhiVgiZ! d hj_Z^id eda i^Xd Zb fjZhi d! YZcigd Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z [gZciZ Vd :hiVYd YZ bVcZ^gV bV^h VbeaV! V Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa# :b djigVh eVaVkgVh! V gZYZ Vgi^XjaVYV YZ Edcidh YZ 8jaijgV fjZ V gZegZhZciV# DH 8DC8:>IDH :HIGJIJG6CI:H : DH EG>C8>E6>H I:B6H 9: 9:76I: 8JAIJG6 9><>I6A : HD;IL6G: A>KG: D eg^bZ^gd XdcXZ^id YZWVi^Yd [d^ d YZ 8jaijgV 9^\^iVa Z ZheZX^VabZciZ d eVeZa fjZ d hd[ilVgZ a^kgZ YZhZbeZc]V Zb iVa V d Ä V XjaijgV Y^\^iVa ZckdakZg^V cZXZhhVg^VbZciZ d jhd YZ hd[ilVgZh a^kgZh dj VWgVc\Z fjVafjZg i^ed YZ egdYj d Zb hjedgiZ Y^\^iVa4 6 V d YV 8jaijgV 9^\^iVa [d^ XdcXZW^YV Z Xdchi^ij YV V eVgi^g YZ jb Xdc_jcid YZ eg{i^XVh _{ VggV^\VYVh Zb Y^kZghdh XdaZi^kdh Z gZYZh Æb^Y^Vi^k^hiVhÇ WgVh^aZ^gVh Xdbd d HjWb Y^V! V BZiVGZX^XaV\Zb! V B Y^V I{i^XV! YZcigZ djigdh # D fjZ YdiVkV iVa jc^kZghd i d Y^kZghd YZ VidgZh YZ XZgiV jc^YVYZ ZgV eg^cX^eVabZciZ jb edh^X^dcVbZcid [gZciZ Vdh VeVgVidh Z VbW^ZciZh Y^\^iV^h Z jbV eZgheZXi^kV hdWgZ iV^h iZXcdad\^Vh fjZ Vhhjb^V fjZ ZhhZh ÆbZ^dhÇ hjedhiVbZciZ ÆcZjigdhÇ edg dcYZ igV[Z\Vb de^c^ Zh! ^Y ^Vh! ]^hi g^Vh Z hVWZgZh Xdchi^ijZb YZ bVcZ^gV [jcYVbZciVa Vh cdhhVh edhh^W^a^YVYZh YZ egdYjo^g! YZ XdbeVgi^a]Vg Z Vi bZhbd YZ XdcXZWZg dh WZch XjaijgV^h# :hhV eZgheZXi^kV ^bea^XV Zb jbV bdY^ÒXV d h^\c^ÒXVi^kV cd fjZ hZ XdbegZZcYZ edg iZXcdad\^V Z edg XjaijgV# Edg jb aVYd! Vh iZXcdad\^Vh Z gZYZh Y^\^iV^h YZ^mVb YZ hZg igViVYVh h^beaZhbZciZ V eVgi^g YV X]VkZ ^ciZgegZiVi^kV ÆYZbdXgVi^oV d Vd VXZhhdÇ! Xdbd bZgV fjZhi d YZ ^c[gV"ZhigjijgV iZXcda \^XV! Z eVhhVb V hZg XdbegZZcY^YVh


Xdbd jc^kZghd XjaijgVa YdiVYd YZ XVgVXiZg hi^XVh! eVgi^XjaVg^YVYZh Z Y^c}b^XVh dg\Vc^oVX^dcV^h eg eg^Vh# :! h^bjaiVcZVbZciZ! V XjaijgV eVhhV V hZg kVadg^oVYV V eVgi^g Yd bdbZcid Zb fjZ ZaV XdbeVgi^a]VYV Z Y^hhZb^cVYV# 6h Y^bZch Zh Yd XdbeVgi^a]VbZcid Z dh gZ\^bZh YZ X^gXjaV d V fjZ ZaVh XdggZhedcYZb eVhhVb V hZg k^hidh Xdbd ZaZbZcidh fjZ ^cÓjZcX^Vb Vh [dgbVh YZ iVbW b hZ egdYjo^g Z XdcXZWZg dh WZch XjaijgV^h# EVgV dh eVgi^X^eVciZh V 8jaijgV 9^\^iVa! VciZh YZ hZ gZhjb^g VeZcVh Vd YZhZckdak^bZcid Z hjedgiZ YZ iZXcdad\^Vh Y^\^iV^h eVgV ^ciZgXdcZm d Zb gZYZ! hZ igViV eg^cX^eVabZciZ YZ jbV iZXcdad\^V hdX^Va Z YZ jbV eZgheZXi^kV eda i^XV! fjZ [d^ \Vc]VcYd [dg V Vi hZ ^chZg^g YZ bVcZ^gV ZhigVi \^XV YZcigd Yd Egd\gVbV# 6 eZgXZe d YZ fjZ cd XZc{g^d VijVa c d bV^h k^{kZa eZchVg XjaijgV hZb eZchVg cdh gZ\^bZh YZ X^gXjaV d! cVh [dgbVh eZaVh fjV^h ZaV XdbeVgi^a]VYV Z! h^bjaiVcZVbZciZ! gZ^ckZciVYV cZhhZ bZhbd egdXZhhd! Zb \gVcYZ eVgiZ YZkZYdgV YV ^bedgi}cX^V ]^hi g^XV Yd Bdk^bZcid YZ Hd[ilVgZ A^kgZ# IVa bdk^bZcid VegZhZcidj jb [dgbVid dg\Vc^oVX^dcVa fjZ WjhXVkV bdaYVg dj ÆhjWkZgiZgÇ Vh iZXcdad\^Vh YZ ^c[dgbV d Z Xdbjc^XV d Y^\^iV^h YZcigd YZ jbV a \^XV XdaVWdgVi^kV Z c d dg^ZciVYV eVgV V VXjbjaV d ^cY^k^YjVa# 6d Vhhjb^g V È\ZcZgdh^YVYZ ^ciZaZXijVaÉ Xdbd jb Ydh e^aVgZh YZ hZj bdYd YZ YZhZckdak^bZcid Ä YZ[ZcYZcYd d Y^gZ^id YZ a^kgZ VXZhhd Vd ZhijYd! jhd! bdY^ÒXV d Z Y^hig^Wj^ d Yd X Y^\d [dciZ Ydh egd\gVbVh Ä! d bdk^bZcid YZ hd[ilVgZ a^kgZ [d^ XVeVo YZ igVchedg d }bW^id gZhig^id Ydh egd\gVbVYdgZh YZ hd[ilVgZ! eVhhVcYd V XdadXVg fjZhi Zh eZgi^cZciZh Vd jc^kZghd XjaijgVa Z YV egdYj d YZ Xdc]ZX^bZcidh YZ bVcZ^gV bV^h VbeaV# CZhhZ hZci^Yd! dh fjZhi^dcVbZcidh XdadXVYdh

edg ZhhZ bdk^bZcid ejYZgVb hZg Vegdeg^VYdh edg jb Xdc_jcid XVYV kZo bV^dg YZ VidgZh fjZ VijVkVb Zb egda YV XjaijgV a^kgZ Z fjZ aZ\^i^bVgVb iV^h YZbVcYVh ZcfjVcid gZ^k^cY^XV Zh V hZgZb XdadXVYVh Zb YZWViZ YZcigd YV Zh[ZgV e Wa^XV# 6h WVhZh XdcXZ^ijV^h Z dh eg^cX e^dh cdgiZVYdgZh Yd hd[ilVgZ a^kgZ ^cÓjZcX^Vb YZ bVcZ^gV h^\c^ÒXVi^kV bj^idh Ydh XdaZi^kdh fjZ Xdchigj gVb [dgbVid egdedhid eVgV V V d YZ 8jaijgV 9^\^iVa fjZ ]d_Z kZb hZcYd ^beaZbZciVYV# :hhV ^cÓj cX^V edYZ hZg XaVgVbZciZ ^YZci^ÒXVYV cV [VaV Ydh eVgi^X^eVciZh hdWgZ fjV^h hZg^Vb Vh eg^cX^eV^h XVgVXiZg hi^XVh Z eg^cX e^dh cdgiZVYdgZh YV V d$ XdcXZ^id YZ 8jaijgV 9^\^iVa# 9ZcigZ Vh k{g^Vh YZÒc^ Zh VegZhZciVYVh! edYZg Vbdh Vfj^ YZhiVXVg/ XjaijgV YZ jhd! YZ Vegdeg^V d iZXcda \^XV Z YZ a^c\jV\Zch eVgV V igVch[dgbV d hdX^Va0 bZidYdad\^Vh YZ [dgbV d! gZYZh YZ XdaVWdgV d! YZcigZ djigVh# Cjb Zh[dg d YZ h ciZhZ YVh [VaVh YZ k{g^dh Ydh eVgi^X^eVciZh! V 8jaijgV 9^\^iVa [d^ XVgVXiZg^oVYV ZcfjVcid jb egdXZhhd YZ [dgbV d Xdb [dXd cV gZaV d ZcigZ hZgZh ]jbVcdh! ^bWj YV YZ eg^cX e^dh igVch[dgbV d hdX^Va ZckdakZcYd VgiZ! ZYjXV d ^c[dgbVa! ZXdcdb^V hda^Y{g^V! hjhiZciVW^a^YVYZ Z Xdbd edhh^W^a^YVYZ YZ XdckZg\ cX^V ZcigZ Vh bV^h Y^hi^ciVh a^c\jV\Zch Z {gZVh YZ ZmegZhh d Z egdYj d YZ Xdc]ZX^bZcid# :aV hZ bViZg^Va^oVg^V iVbW b Xdbd edhh^W^a^YVYZ YZ [dbZcid Vd YZhZckdak^bZcid Yd Xdc]ZX^bZcid adXVa# D hd[ilVgZ a^kgZ ZciZcY^Yd! YZcigd YZhiV eZgheZXi^kV! h^bjaiVcZVbZciZ Xdbd VgiZ[Vid Z Xdc_jcid YZ kVadgZh XVeVoZh YZ [VkdgZXZg d egdiV\dc^hbd Ydh VidgZh Zc\V_VYdh Zb hZj egdXZhhd YZ YZhZckdak^bZcid! _jhiVbZciZ edg YZ[ZcYZg V Vjidcdb^V Ydh jhj{g^dh Xdbd egZhhjedhid eVgV V VijV d Zb gZYZ! Xjab^cVcYd! Vhh^b! Zb jb VbW^ZciZ [Vkdg{kZa Vd ZhiVWZaZX^bZcid YZ jbV ^ciZa^\ cX^V XdaZi^kV XVeVo YZ deZgVg jbV gZYZ

]dg^odciVa YZ Y^hig^Wj^ d YZ gZXjghdh Z Xdc]ZX^bZcidh ZcigZ eVgZh# 6 YZheZ^id YVh XdbeVi^W^a^YVYZh XdcXZ^ijV^h Z dg\Vc^oVX^dcV^h fjZ Zm^hiZb ZcigZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z dh eg^cX e^dh Xdchi^ij^ciZh YV V d$XdcXZ^id YZ 8jaijgV 9^\^iVa! dh eVgi^X^eVciZh egdXjgVgVb YZWViZg iVbW b Vh hjVh ZmeZg^ cX^Vh YZ Xdchigj d YZhiV XdckZg\ cX^V ZcigZ dh cdkdh eVgVY^\bVh VegZhZciVYdh eZaVh iZXcdad\^Vh Y^\^iV^h Z Vh Xdbjc^YVYZh adXV^h cVh fjV^h dh bZhbdh egdXjgVb VijVg# :bWdgV iZc]V h^Yd gZhhVaiVYV Z adjkVYV V VYd d Yd hd[ilVgZ a^kgZ eZad VijVa \dkZgcd Ä c d VeZcVh Xdbd hdaj d ZXdcdb^XVbZciZ k^{kZa! bVh iVbW b Xdbd jbV ZhXda]V eda i^XV bV^h XdchZf ZciZ! fjVcYd hZ VabZ_V Vi^c\^g Vjidcdb^V iZXcda \^XV Ä [d^ ^YZci^ÒXVYV iVbW b V V^cYV [gV\^a^YVYZ YVh ZhigjijgVh [dgcZX^YVh eVgV V Z[Zi^kV d YZ iVa eda i^XV e Wa^XV [gZciZ Vd YZhVÒd ^cdkVYdg XdadXVYd eZad VijVa \dkZgcd# 6 ZhXVhhZo YZ gZXjghdh Z d c bZgd gZYjo^Yd YZ ^beaZbZciVYdgZh eVgV VWVgXVg jb jc^kZghd i d Vbead YZ VidgZh! YZcigd YV eZgheZXi^kV igVchkZghVa fjZ V 8jaijgV 9^\^iVa [d^ ^YZVa^oVYV! edg XZgid Y^ÒXjaidj Z V^cYV Y^ÒXjaiV jbV gZVa^oV d eaZcV YV 8jaijgV 9^\^iVa _jcid Vdh Edcidh# 6 ZcigVYV YV V d 8jaijgV 9^\^iVa cd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV hZ VegZhZcidj YZ bVcZ^gV ZhigVi \^XV Vd Xg^Vg jbV YZbVcYV eda i^XV YZ Vegdeg^V d YVh iZXcdad\^Vh eVgV V fjVa d Egd\gVbV c d edhhj^ gZhedhiVh egdciVh! Z fjZ dh Edcidh Zhi d WjhXVcYd hdajX^dcVg adXVabZciZ# :hhV h^ijV d edYZ hZg ^YZci^ÒXVYV cV bZY^YV Zb fjZ dh eVgi^X^eVciZh ^Vb XdbeVgi^a]VcYd hjVh ^cfj^ZiV Zh Z ZmeZg^ cX^Vh k^k^YVh cd XVbed YZ gZaV Zh Edcidh YZ 8jaijgV Z Xdbjc^YVYZh adXV^h# :bWdgV idYdh dh eVgi^X^eVciZh XdcXdgYVhhZb Xdb Vh XVgVXiZg hi^XVh 55


ediZcX^Va^oVYdgVh Yd hd[ilVgZ a^kgZ Zb hjV YjeaV Y^bZch d! ZcfjVcid VgiZ[Vid iZXcdad\^XVbZciZ ZÒX^ZciZ Z Y^hXjghd XdbegdbZi^Yd Xdb V igVch[dgbV d hdX^Va! V VYZh d Vd hd[ilVgZ a^kgZ [d^ ^YZci^ÒXVYV Xdbd jb Ydh bV^dgZh YZhVÒdh Zc[gZciVYdh eZaV V d YV 8jaijgV 9^\^iVa Z V bV^dg eVgiZ Yd YZWViZ hZ XdcXZcigdj cVh ZhigVi \^Vh YZ ^chZg d Z YZ b^\gV d V hZgZb VYdiVYVh# Dh eVgi^X^eVciZh gZaViVgVb k{g^Vh ZmeZg^ cX^Vh YZ ^chZg d YZ hd[ilVgZh Z [ZggVbZciVh a^kgZh _jcid V ZhXdaVh Z ^chi^ij^ Zh ZYjXVX^dcV^h e Wa^XVh# 6h ZhigVi \^Vh bZcX^dcVYVh kVg^VkVb YZ jb egdXZhhd YZ hZch^W^a^oV d Z XdckZcX^bZcid YZ XddgYZcVYdgZh Z egd[ZhhdgZh! eVhhVcYd eZaV Xdchigj d YZ ijidg^V^h Z b idYdh YZ VegZcY^oV\Zb fjZ kVadg^oVhhZb V igVchb^hh d dgVa YZ Xdc]ZX^bZcidh! Vi V Xg^V d YZ aVWdgVi g^dh fjZ bVci^c]Vb V Y^kZgh^YVYZ YZ h^hiZbVh deZgVX^dcV^h Zm^hiZciZh a^kgZh! egdeg^Zi{g^dh dj VWZgidh ! eVgV fjZ dh jhj{g^dh ejYZhhZb hZ VbW^ZciVg Z iVbW b eVgV fjZ V b^\gV d c d [dhhZ ZhiVWZaZX^YV Xdbd jb egdXZhhd ÆYZ X^bV eVgV WV^mdÇ# 6 ^bedgi}cX^V gZhhVaiVYV eVgV fjZ V 8jaijgV 9^\^iVa Z d hd[ilVgZ a^kgZ dXjeVhhZb dh ZheV dh YVh ZhXdaVh ZgV V edhh^W^a^YVYZ YZ igVch[dgbV d Ydh Vajcdh YZ bZgdh jhj{g^dh Zb eZhfj^hVYdgZh! Xjg^dhdh Z fjZhi^dcVYdgZh# >hhd edgfjZ d edh^X^dcVbZcid fjZ iVa V d VYdiV [gZciZ |h iZXcdad\^Vh Y^\^iV^h [VkdgZXZ jb egdXZhhd YZ ZbedYZgVbZcid Ydh eVgi^X^eVciZh! Vd [dbZciVg V Vegdeg^V d iZXcda \^XV edg bZ^d YV gZÓZm d! YV Xdchigj d YZ hjW_Zi^k^YVYZh! XVeVo YZ jaigVeVhhVg jb egdXZhhd bZgVbZciZ ^chigjbZciVa^oVYdg fjZ hZ aZ\^i^bV VeZcVh YZcigd YV ^YZdad\^V YZ [dgbV d YZ fjVYgdh eVgV d bZgXVYd YZ igVWVa]d# 6h iZXcdad\^Vh Y^\^iV^h! YZ bVcZ^gV bV^h VbeaV! k b Xdcig^Wj^cYd eVgV egdkVg V k^VW^a^YVYZ cV Xdchigj d YZ cdkdh bdYZadh YZ 56

cZ\ X^dh XVeVoZh YZ hZ cdgiZVg eZaV a \^XV YV VWjcY}cX^V Z c d YV ZhXVhhZo# Jb Ydh ZmZbeadh X^iVYdh edg jb Ydh eVgi^X^eVciZh [d^ V XdbeaZmV XVYZ^V YZ egdYj d Z Y^hig^Wj^ d Yd IZXcdWgZ\V! cd EVg{! jb bdYZad YZ cZ\ X^d fjZ ZbZg\^j YV ^c[dgbVa^YVYZ Z YV Æe^gViVg^VÇ! Z fjZ [d^ XVeVo YZ [VoZg [gZciZ Vd igVY^X^dcVa bdYZad YV ^cY hig^V [dcd\g{ÒXV! Vd VWg^g jb ZheV d eVgV Vgi^hiVh adXV^h fjZ c d hZ ZcfjVYgVkVb YZcigd Ydh eVg}bZigdh Zhi i^Xdh XdckZcX^dcV^h# 6 XjaijgV Y^\^iVa edYZ hZg k^hiV Zci d Xdbd edhh^W^a^YVYZ YZ ediZcX^Va^oV d Yd YZhZckdak^bZcid Z Y^kZgh^YVYZ YVh ZmegZhh Zh XjaijgV^h Z Vgi hi^XVh adXV^h! XdcX^a^VcYd"Vh Xdb bdYZadh YZ egdYj d Z Y^hig^Wj^ d VaiZgcVi^kdh Z hjhiZci{kZ^h# D 9>A:B6 96 ;DGB6A>969: : 96 >C;DGB6A>969:/ 6 Y^hi^c d ZcigZ V a \^XV YZ [jcX^dcVbZcid Yd VeVgVid ZhiViVa Z Vh gZYZh ^c[dgbV^h! eZaVh fjV^h hZ dg\Vc^oVb dh bdk^bZcidh Z XdaZi^kdh fjZ eVhhVb V ^ciZ\gVg V gZYZ YZ Edcidh YZ 8jaijgV! [d^ djigd iZbV VbeaVbZciZ YZWVi^Yd eZad \gjed Z fjZ YZ XZgiV [dgbV cdgiZdj WdV eVgiZ Yd YZWViZ fjZ hZ gZaVX^dcVkV Vdh XdcXZ^idh YZ 6jidcdb^V Z EgdiV\dc^hbd# :b fjZ bZY^YV ZhhZ bdYZad YZ Y^hig^Wj^ d YZ gZXjghdh egdedhid eZad Egd\gVbV [dbZciV V ZhedciVcZ^YVYZ Ydh bdk^bZcidh Z \gjedh fjZ Zhi d hZcYd XdciZbeaVYdh4 Dj hZg{ fjZ ZaZh h^beaZhbZciZ ZcXV^mVkVb iV^h bVc^[ZhiV Zh Zb jb bdYZad [dgbVa Z WjgdXg{i^Xd fjZ edYZg^V Xjab^cVg Zb jb Zc[gVfjZX^bZcid YV Vjidcdb^V Ydh Edcidh YZ 8jaijgV4 IV^h Y^aZbVh VegZhZciVYdh eZadh eVgi^X^eVciZh X^gXjaVkVb ZcigZ V edhh^W^a^YVYZ YZ aVc Vg b d YZ iV^h bZXVc^hbdh dj VijVg | bVg\Zb YZhhV a \^XV Z Ydh Y^hedh^i^kdh XdadXVYdh | Y^hedh^ d eZad Egd\gVbV! ZcigZ igVch[dgb{"adh Z hjWkZgi "adh# IVa iZb{i^XV [d^ igViVYV V

eVgi^g YZ ig h Y^bZch Zh eg^cX^eV^h/ V WjgdXg{i^XV! V ZXdc b^XV Z V eda i^XV# 6 eg^bZ^gV Y^bZch d Y^o^V gZheZ^id | VYZfjV d Vdh bZXVc^hbdh [dgbV^h YZ hZaZ d Z egZhiV d YZ XdciVh d[ZgZX^Ydh eZad Egd\gVbV eVgV ViZcYZg | Y^kZgh^YVYZ YZ XdciZmidh Z |h gZVa^YVYZh adXV^h Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# 6 c[VhZ cV eZhhdV _jg Y^XV Xdbd ^chigjbZcid eg^k^aZ\^VYd V hZg ViZcY^Yd YZcigd YZhhZ [dgbVid! V XdbeaZm^YVYZ Z V Y^ÒXjaYVYZ YZ hZ bVcZ_Vg idYdh dh Y^hedh^i^kdh WjgdXg{i^Xdh eVgV V egZhiV d YZ XdciVh Z Vh XdcigVY^ Zh egZZm^hiZciZh YZcigd YVh eg eg^Vh ZhigjijgVh Yd :hiVYd [dgVb VedciVYdh Xdbd dWhi{Xjadh eVgV d eaZcd YZhZckdak^bZcid YVh Vi^k^YVYZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# Edg ZmZbead! d bZhbd <dkZgcd fjZ aVc V jb eg b^d YZ B Y^V A^kgZ! eZgb^i^cYd fjZ dh Edcidh VYfj^gVb Zfj^eVbZcidh YZ gVY^d igVchb^hh d! d fjZ Xg^b^cVa^oV Z gZeg^bZ YjgVbZciZ d bdk^bZcid YVh g{Y^dh a^kgZh# Dh bZXVc^hbdh ^chi^ijX^dcV^h V^cYV hZ VegZhZciVg^Vb YZ bVcZ^gV edjXd ÓZm kZa eVgV VWVgXVg V XdbeaZm^YVYZ YVh gZVa^YVYZh fjZ d Egd\gVbV k^hV ViZcYZg Z [dgVb ^YZci^ÒXVYdh Xdbd jb dWhi{Xjad eVgV d eaZcd YZhZckdak^bZcid YV Vjidcdb^V adXVa# :cigZiVcid! [d^ VegZhZciVYd iVbW b jb XdcigVedcid V iVa eZgheZXi^kV/ fjVa hZg^V d a^b^iZ YZhhV ÓZm^W^a^YVYZ4 8dbd XdcX^a^Vg V \VgVci^V YV Vjidcdb^V adXVa Xdb V igVcheVg cX^V cV ji^a^oV d Ydh gZXjghdh e Wa^Xdh4 6 hZ\jcYV Y^bZch d igViVYV edhhj V ZhigZ^iV gZaV d Xdb V eg^bZ^gV Z Y^o^V gZheZ^id | k^VW^a^YVYZ Ydh Edcidh YZ 8jaijgV hZ idgcVgZb Z[Zi^kVbZciZ hjhiZci{kZ^h Z hZ ZhhZ ai^bd [Vidg hZg^V jb eg " gZfj^h^id eVgV hZgZb Xdch^YZgVYdh


Vji cdbdh# 6jidcdb^V edYZ hZg ^YZci^ÒXVYV Xdbd ^cYZeZcY cX^V ÒcVcXZ^gV4 :b gZhedhiV V ZhhZ fjZhi^dcVbZcid! [dgVb bZcX^dcVYVh ZmeZg^ cX^Vh Zb fjZ d egdiV\dc^hbd Ydh VidgZh Z hjV XVeVX^YVYZ YZ Vgi^XjaV d Zb gZYZ h^cVa^oVgVb XVb^c]dh edhh kZ^h eVgV V Xdchda^YV d YV Vjidcdb^V Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# Dh eVgi^X^eVciZh gZaViVgVb V Zh WZb hjXZY^YVh! Xdbd d ZhiVWZaZX^bZcid YZ jb 8dch gX^d 8jaijgVa ZcigZ Y^kZghdh \gjedh Vgi hi^Xdh Z h^ijV Zh Zb fjZ dh Edcidh YZ 8jaijgV egdbdkZgVb ^ciZgX}bW^d YZ Vi^k^YVYZh! cVh fjV^h XVYV Vidg edYZg^V d[ZgZXZg Y^[ZgZciZh dÒX^cVh! ZheV dh eVgV hZY^Vg ZkZcidh! VegZhZciV d YZ Vi^k^YVYZh Vgi hi^XVh Z ZiX# ;d^ VedciVYV iVbW b jbV eVgXZg^V ZcigZ Edcidh YZ 8jaijgV Z EgZ[Z^ijgVh Bjc^X^eV^h! hZ_V eVgV d egdk^bZcid YZ igVchedgiZ dj d [dgcZX^bZcid YZ ^c[gV"ZhigjijgV eVgV Ydh \gjedh Vgi hi^Xdh Ydh Edcidh0 eVgXZg^Vh ZcigZ Edcidh YZ 8jaijgV Z gZYZh bjc^X^eV^h YZ Zch^cd! eVgV egZhiV d YZ Xdchjaidg^Vh Z [dgbV d YZ ZYjXVYdgZh0 dj bZhbd eVgXZ^gVh Xdb bZbWgdh YV Xdbjc^YVYZ adXVa eVgV V igdXV YZ a^md iZXcda \^Xd edg dÒX^cVh YZ 8jaijgV 9^\^iVa! YZcigZ djigVh# D egdXZhhd YZ Xdchigj d YV Vjidcdb^V Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Z YVh Xdbjc^YVYZh ViZcY^YVh [d^ VhhdX^VYd | XVeVX^YVYZ YZ V\^g XdaZi^kVbZciZ Z YZ XdchZ\j^g ZcXdcigVg! YZcigd YV eg eg^V Xdbjc^YVYZ dj Zb djigdh eVgXZ^gdh! dh gZXjghdh Z Vh ZhigjijgVh cZXZhh{g^Vh eVgV V dWiZc d Ydh dW_Zi^kdh VabZ_VYdh# D egdiV\dc^hbd ZhiVg^V VhhdX^VYd V jb egdXZhhd YZ gZh^hi cX^V! Zb fjZ dh dWhi{Xjadh k d hZcYd ^ciZgegZiVYdh Xdbd YZhk^dh Z c d

cZXZhhVg^VbZciZ Xdbd WVggZ^gVh fjZ ^beZYZb V V d# Jb Ydh eVgi^X^eVciZh VegZhZcidj jbV Xdcig^Wj^ d bj^id ^ciZgZhhVciZ/ ÆegdiV\dc^hbd egdXjgVg hdajX^dcVg dh egdWaZbVh YZ djigVh [dgbVh# 6 eg^bZ^gV Xd^hV fjZ Vh eZhhdVh XdadXVb h d dh egdWaZbVh! ZaVh i b Y^ÒXjaYVYZ YZ kZg Vh hdaj Zh# C h ÒoZbdh jbV egdedhiV | Xdbjc^YVYZ/ kVbdh ^bV\^cVg d [jijgd! YZed^h V \ZciZ eZchV cdh gZXjghdh# 6 V eg eg^V Xdbjc^YVYZ YZhXdWgZ fjZ idYdh dh gZXjghdh fjZ ZaV cZXZhh^iV eVgV gZVa^oVg hjVh V Zh _{ ZhiVkVb Va^# ### V \ZciZ YZhXdWg^j fjZ c h gVbdh bV^h [dgiZ Yd fjZ eZch{kVbdh#Ç 6jidcdb^V [d^ ^YZci^ÒXVYV iVbW b Xdbd jb egdXZhhd fjZ hZ Xdcfj^hiV ^cYZeZcYZciZbZciZ YZ fjVafjZg ZhigjijgV Yd :hiVYd Z fjZ iZb Xdbd edcid YZ hjhiZciV d V ^YZci^YVYZ! dj d hZci^bZcid YZ eZgiZc V! Va b Yd XdbeVgi^a]VbZcid YZ kVadgZh ZcigZ jb YZiZgb^cVYd \gjed YZ VidgZh# w ZhhV ^YZci^YVYZ fjZ cdgiZ^V Vh ZhXda]Vh Ydh eVgXZ^gdh Xdb dh fjV^h jb YZiZgb^cVYd XdaZi^kd kV^ hZ VhhdX^Vg eVgV Vi^c\^g dW_Zi^kdh Xdbjch# D eVeZa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV YZcigd YZhhZ egdXZhhd d YZ eVgXZ^gd fjZ! Vd Xg^Vg ZheV dh eVgV fjZ dh Y^kZghdh VidgZh hZ ZcXdcigZb Z hZ gZXdc]Z Vb bjijVbZciZ Z! h^bjaiVcZVbZciZ! hZ Vegdeg^Zb YVh a^c\jV\Zch Z YZ bdYdh YZ deZgVg eg eg^dh Yd VeVgZa]d ZhiViVa! [VkdgZXZj d ZbedYZgVbZcid Ydh Edcidh YZ 8jaijgV ZcfjVcid VidgZh XdaZi^kdh XVeVoZh YZ hZ Vjid" gZegZhZciVg cd XVbed eda i^Xd Z YZ Y^hejiVg iV^h ZheV dh! egdedcYd bjYVc Vh Z Xdchigj^cYd VaiZgcVi^kVh YZcigd Z [dgV YVh ZhigjijgVh \dkZgcVbZciV^h# CZhhZ hZci^Yd! d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! Vd Xg^Vg cdkVh YZbVcYVh Z egdWaZb{i^XVh! bVh h^bjaiVcZVbZciZ VWg^cYd bZ^dh YZ V\aji^cVg dh Edcidh YZ 8jaijgV! VXVWV edg XdaVWdgVg eVgV d egdXZhhd YZ Xdchigj d YZ jbV ^YZci^YVYZ XdaZi^kV ZcigZ ZhiZh Y^kZghdh Edcidh Z! XdchZfjZciZbZciZ! YV Vjidcdb^V

eda i^XV YZ gZYZ# :bedYZgVbZcid edYZg^V Zci d hZg YZÒc^Yd Xdbd jb egdXZhhd YZ gZXdc]ZX^bZcid YZ YZbVcYVh XdaZi^kVh Z YZ Xdchigj d YZ jb hZci^bZcid YZ eZgiZc V bV^h Vbead fjZ eZgb^iV V iV^h VidgZh Y^hejiVg Y^kZghdh ZheV dh! VaXVc Vg gZegZhZciVi^k^YVYZ eda i^XV Z k^h^W^a^YVYZ e Wa^XV# 6 bV^dg Xdcig^Wj^ d fjZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV VegZhZcidj [d^ d [Vid YZ Zk^YZcX^Vg fjZ Y^kZghdh VidgZh fjZ VijVkVb Vcdc^bVbZciZ cV hjhiZciV d YV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa cZXZhh^iVb Yd Ved^d Z Yd gZXdc]ZX^bZcid Yd :hiVYd! bVh fjZ ZhiZ iVbW b cZXZhh^iV YZaZh Xdb V bZhbV jg\ cX^V# w ZhhZ [Vidg! YV W^Y^gZX^dcVa^YVYZ YV Y^hig^Wj^ d Yd edYZg! fjZ eZgb^iZ fjZ iVcid V GZYZ YZ Edcidh YZ 8jaijgV fjVcid d eg eg^d Egd\gVbV! ZcfjVcid VeVgVid WjgdXg{i^Xd ZhiViVa! kZc]Vb V hZg igVch[dgbVYdh Z gZhh^\c^ÒXVYdh# HZ ZhhZ egdXZhhd c d [dhhZ YZ b d YjeaV! V Vjidcdb^V iZg^V h^Yd XdckZgi^YV Zb VjidbVi^hbd! d egdiV\dc^hbd Zb ZÒX^ cX^V Z d ZbedYZgVbZcid Zb Xa^ZciZa^hbd# IZg^V gZhjaiVYd Zb jbV b{fj^cV VoZ^iVYV! Vi [jcX^dcVa! bVh XZgiVbZciZ ^c[ gi^a Z edjXd Xg^Vi^kV# Dh Edcidh YZ 8jaijgV k b dXjeVcYd ZheV dh! Xg^VcYd YZbVcYVh Z VegZhZciVcYd egdedh^ Zh fjZ c d ]Vk^Vb h^Yd egZk^hidh eZad Egd\gVbV Z fjZ Y^ÒX^abZciZ jbV ZhigjijgV ZhiViVa igVY^X^dcVa hZg^V XVeVo hZfjZg YZ ^bV\^cVg ^hdaVYVbZciZ#

57


&+# H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6

8JAIJG6 K>K6/ 6 IG69JvÀD >CI:G8JAIJG6A 8DBD B:ID9DAD<>6 K6AwG>6 K>6C6 A67G:6 6CIãC>6 B6G>6 9D 86GBD G6C<:A HJB6N6 9DJC>H EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6& D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zhi{ cV kVc\jVgYV YVh eda i^XVh e Wa^XVh Yd :hiVYd! Vd gZXdc]ZXZg cV hdX^ZYVYZ Z cVh Y^kZghVh ZmegZhh Zh gZ\^dcV^h Z Zhi i^XVh! V [dg V cZXZhh{g^V eVgV gZkZaVg dh ÆWgVh^hÇ dXjaidh dj ZmXaj Ydh# :hiZ egd\gVbV gZkZaV d fjVcid Yd fjZ X]VbV ÆgZVa^YVYZÇ VeZcVh jbV kZgh d YV ]^hi g^V# ={ bVc^[ZhiV Zh YZ gZh^hi cX^Vh! WZaZoV \jZggZ^gV Z VÒgbV d YZ gZheZ^id fjZ c d hVZb cdh _dgcV^h! gZk^hiVh! g{Y^dh dj iZk h# :hiZh Edcidh YZ 8jaijgV h d gZVa^YVYZh fjZ V\dgV hZ bdhigVb Z hZ XgjoVb Xdb V [dg V Vji ci^XV YV XjaijgV [Z^iV edg fjZb V k^kZ Xdbd ZhiV I:>6# <^aWZgid <^a IZ^V! '%%+ # ;jcYVYd hdWgZ V Y^bZch d YV XjaijgV Xdbd Y^gZ^id Z Xdbd X^YVYVc^V! d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV iZb Xdbd dW_Zi^kdh Vbea^Vg Z \VgVci^g dh bZ^dh YZ [gj^ d! egdYj d Z Y^[jh d XjaijgVa0 ediZcX^Va^oVg ZcZg\^Vh hdX^V^h Z XjaijgV^h! YVcYd kVo d | Y^c}b^XV eg eg^V YVh Xdbjc^YVYZh Z ZcigZaV VcYd V Zh Z hjedgiZh Y^g^\^Ydh Vd YZhZckdak^bZcid YZ jbV XjaijgV XddeZgVi^kV! hda^Y{g^V Z igVch[dgbVYdgV0 egdbdkZg V XjaijgV ZcfjVcid ZmegZhh d Z gZegZhZciV d h^bW a^XV! Y^gZ^id Z ZXdcdb^V# D Egd\gVbV hZ gZaVX^dcV Xdb dh bV^h kVg^VYdh \gjedh hdX^V^h/ Xg^Vc Vh! _dkZch! bja]ZgZh! ^cY \ZcVh! Xdbjc^YVYZh YV eZg^[Zg^V YZ \gVcYZh bZig edaZh Yd eV h! Xdbjc^YVYZh V[gd"YZhXZcYZciZh! VhhdX^V Zh YZ WV^ggd Z edejaV Zh XVbedcZhVh! g^WZ^g^c]Vh! gjgV^h Z 58

hZb"iZggV# 6h dg\Vc^oV Zh h d hZaZX^dcVYVh edg ZY^iVa e Wa^Xd Z eVhhVb V gZXZWZg gZXjghdh Yd <dkZgcd ;ZYZgVa eVgV ediZcX^Va^oVg hZjh igVWVa]dh# D >E:6 !Zb gZXZciZ ZhijYd! bdhigV fjZ d Egd\gVbV Zhi{ h^cidc^oVYd Xdb YZbVcYVh Z kVadgZh XdciZbedg}cZdh cV {gZV XjaijgVa cVh fjZhi Zh gZ[ZgZciZh Æ| YZbdXgVi^oV d Yd VXZhhd YV egdYj d0 Z | kVadg^oV d YVh ZmeZg^ cX^Vh adXV^h Z YV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVaÇ >E:6! '%%*/&%& # 6 ^Y ^V"[dg V Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV VeVgZciZbZciZ h^c\ZaV/ d :hiVYd Zb kZo YZ Xg^Vg dj [dbZciVg cdkdh \gjedh XjaijgV^h! hjhiZciVcYd egd_Zidh edcijV^h Z fjZ VXVWVb _jcid Xdb d \dkZgcd! h^beaZhbZciZ gZXdc]ZXZ Z [dgiVaZXZ V ZmeZg^ cX^V Zhi i^XV Z Vgi hi^XV egdYjo^YV edg \gjedh hdX^V^h ]^hidg^XVbZciZ ZmXaj Ydh Yd X^gXj^id XjaijgVa! idgcVYd"V XgZY kZa# :hhV ^Y ^V! h^beaZh cV [dgbjaV d! bVh Xdb jbV edi cX^V Xg^Vi^kV V^cYV V hZg bZchjgVYV! egde Z YZhadXVbZcidh Xdch^YZg{kZ^h cV XdbegZZch d Yd eVeZa Yd :hiVYd _jcid | hdX^ZYVYZ! edgfjZ ZciZcYZ fjZ :hiVYd Z hdX^ZYVYZ edYZb! Zb XZgiV bZY^YV Z YZcigd YZ jb XdciZmid VXdgYVYd! bVciZg gZaV d YZ Xd"\Zhi d Z gZhedchVW^a^YVYZ XdbeVgi^a]VYV YZ jbV eda i^XV e Wa^XV# Jb cdkd eVXid XjaijgVa egdedhid/ IVa bdYd YZ eVXijVg Xdb V hdX^ZYVYZ [d^ YZÒc^Yd Xdbd <Zhi d 8dbeVgi^a]VYV Z IgVch[dgbVYdgV Z ZckdakZ dh XdcXZ^idh YZ ZbedYZgVbZcid! Vjidcdb^V Z egdiV\dc^hbd hdX^Va# :cfjVcid cdh V[VhiVbdh YVh kZa]Vh ÆcZdÇ XVgi^a]Vh! XaVgZVbdh dh XdcXZ^idh! | bZY^YV fjZ V ZmeZg^ cX^V hdX^Va VkVc V Z dh [Zc bZcdh idgcVb"hZ Zmea^X^iVYdh# BZcdh gZXZ^iVYdgZh Z bV^h ZYjXVYdgZh! ZhiZ eVgZXZ hZg jb Wdb XVb^c]d# IJG>CD! '%%)/ &+ # Dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd

Egd\gVbV h d YZhXg^idh ^c^X^VabZciZ Xdb hZci^Ydh Vjid"Zk^YZciZh/ Vjidcdb^V hZ igVYjo eZad gZheZ^id | Y^c}b^XV adXVa! Xdbd jb egdXZhhd YZ bdY^ÒXV d YVh gZaV Zh YZ edYZg0 d egdiV\dc^hbd Y^o gZheZ^id Vdh VidgZh hdX^V^h hZ Vhhjb^gZb ZcfjVcid hj_Z^idh YZ hjVh eg{i^XVh Z Vd gZXdc]ZX^bZcid YZ fjZ idYdh dh \gjedh hdX^V^h! ^cYZeZcYZciZbZciZ YZ dg^\Zb! egdYjoZb Xdc]ZX^bZcidh Z a^c\jV\Zb h^bW a^XV ZhiZi^XVbZciZ ZaVWdgVYV0 d ZbedYZgVbZcid ZkdXV d gZXdc]ZX^bZcid Z V VÒgbV d eZad fjVa dh hj_Z^idh igVch[dgbVb Vh gZaV Zh ZXdc b^XVh Z YZ edYZg# Djigd XdcXZ^id hZ jcZ Vdh ig h ^c^X^V^h/ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV egde Z fjZ dh Edcidh YZ 8jaijgV hZ Vgi^XjaZb Zb gZYZ# D hZci^Yd YZhhV gZYZ edg kZoZh eda^hh b^Xd Z! dgV Y^o gZheZ^id | [dgbV YZ \Zhi d Yd Egd\gVbV fjZ Zb bj^iVh fjZhi Zh VXda]Z Z gZhedcYZ |h YZbVcYVh YV hdX^ZYVYZ! djigdgV [VaV YV [dgbV Xdbd dh Edcidh hZ Vgi^XjaVb Xdb djigdh Edcidh# 6 dg\Vc^oV d Zb gZYZ egde Z egdXZhhdh YZ Vjid" \Zhi d Z Xd"gZhedchVW^a^YVYZ! Y^aj^cYd d edYZg Zb k{g^dh edcidh [dXV^h! edhh^W^a^iVcYd V [dgbV d YZ jbV Zfj^eZ YZ \ZhidgZh fjZ hZ egde Z V gZhh^\c^ÒXVg Z bZhbd gZkZgiZg V Vhh^bZig^V fjZ Zm^hiZ

:hiZ Vgi^\d [d^ ejWa^XVYd ^c/ 7G6H>A# Egd\gVbV 8jaijgV K^kV/ dWhZgkV Zh Z Vc{a^hZh# 7gVh a^V/ H88$ B^c^hi g^d YV 8jaijgV! '%%.#

&

Ji^a^oVbdh d iZgbd igVYjidg cd hZci^Yd fjZ egde Z H6CIDH/ '%%,! e#(./ Æ6 igVYj d jb egdXZhhd ^ciZgXjaijgVa! ^ciZghdX^Va# Ji^a^oVbdh jbV bZi{[dgV igVch\gZhhdgV YV igVYj d a^c\ hi^XV/ igVYjo^g hVWZgZh Zb djigdh hVWZgZh! igVYjo^g eg{i^XVh Z hj_Z^idh YZ jch Vdh djigdh! WjhXVg ^ciZa^\^W^a^YVYZ hZb ÆXVc^WVa^oV dÇ! hZb ]dbd" \ZcZ^oV d# ### ={ bj^iVh a^c\jV\Zch eVgV [VaVg YV Y^\c^YVYZ ]jbVcV! eVgV [VaVg YZ jb [jijgd bZa]dg! YZ jbV hdX^ZYVYZ bV^h _jhiV#Ç

'


igVY^X^dcVabZciZ ZcigZ hdX^ZYVYZ! :hiVYd Z bZgXVYd! Zb jb igVWVa]d dcYZ Vh V Zh h d Xdchigj YVh XdaZi^kVbZciZ# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV egdXjgV VegZhZciVg jbV VWdgYV\Zb YZ \Zhi d fjZ aZkZ Zb XdciV dh XdciZmidh hdX^V^h! V_jYVcYd V gZeZchVg Vh eda i^XVh e Wa^XVh fjZ igVY^X^dcVabZciZ iZcYZb V YZÒc^g XdciZmidh egZZhiVWZaZX^Ydh! Òmdh Z bj^iVh kZoZh VcVXg c^Xdh# D \gVcYZ m^id Yd egd\gVbV gZh^YZ cV [dgbV d YZ gZYZh XjaijgV^h Xdb d dW_Zi^kd YZ YZhZckdakZg Z Veg^bdgVg hdaj Zh VaiZgcVi^kVh Z Vji cdbVh eVgV V \Zhi d XjaijgVa! ZciZcYZcYd V XjaijgV Xdbd jb edYZgdhd ^chigjbZcid YZ YZhZckdak^bZcid ]jbVcd Z igVch[dgbV d hdX^Va! kVadg^oVcYd d ÆhVWZg YV ZmeZg^ cX^V [Z^iVÇ! cdh iZgbdh YZ EVjad ;gZ^gZ# D Egd\gVbV iVbW b gZ[dgbjaV dh eVe ^h Z V VijV d Yd :hiVYd! Vd egdXjgVg Vbea^Vg dh ZheV dh e Wa^Xdh YZ XdbeVgi^a]VbZcid YZ YZX^h Zh Z ZmZXj d YZ eda i^XVh Xdb V hdX^ZYVYZ! ZhiVcYd! edgiVcid! VYZfjVYdh |h egdedh^ Zh YZ YZbdXgVi^oV d! eVgi^X^eV d Z igVcheVg cX^V cV \Zhi d Ydh gZXjghdh ^YZb # D 8jaijgV K^kV ^cdkV Vd Vbea^Vg! Zb jbV eZgheZXi^kV ]dg^odciVa! V gZaV d ZcigZ :hiVYd Z HdX^ZYVYZ! Xdchigj^cYd Zb Xdc_jcid Vh eda i^XVh e Wa^XVh# D egd\gVbV

^cXZci^kV d [dgiVaZX^bZcid YV hdX^ZYVYZ X^k^a Vd egdedg jbV cdkV kZgh d eVgV d eVeZa fjZ d :hiVYd YZkZ YZhZbeZc]Vg# CZhiZ egdXZhhd! bj^idh YZhVÒdh hZ ^be Zb# Dh egdYjidgZh YZ XjaijgV egZX^hVb hZ Vegdm^bVg Yd :hiVYd Z XdbegZZcYZg hZj [jcX^dcVbZcid eVgV fjZ edhhV ^ciZgk^g cdh egdXZhhdh YZ \Zhi d! ZcfjVcid d Egd\gVbV egZX^hV a^YVg Xdb gZVa^YVYZh Y^kZghVh eVgi^cYd YZ jb VgXVWdj d aZ\Va eVYgdc^oVYd Z edjXd ÓZm kZa YZ jb :hiVYd Zc\ZhhVYd Z g \^Yd# D fjZ V ZmeZg^ cX^V iZb bdhigVYd fjZ! edg kZoZh! V^cYV fjZ eVgZ V fjZ dh egdXZhhdh WjgdXg{i^Xdh egZkVaZXZg d hdWgZ dh egdXZhhdh Xg^Vi^kdh! iZb" hZ ZcXdcigVYd XVb^c]dh eVgV V XdcXgZi^oV d Z d VbVYjgZX^bZcid YV gZaV d YV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV ZcigZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z dh Edcidh YZ 8jaijgV# IgViV"hZ! ed^h! YZ jbV ZmeZg^ cX^V Zb Xjghd! Vi d bdbZcid WZb hjXZY^YV! YZ \Zhi d e Wa^XV XdbeVgi^a]VYV! d fjZ h^\c^ÒXV jb \gVcYZ VkVc d cV Xdchigj d YZ jbV gZaV d bV^h YZbdXg{i^XV ZcigZ d edYZg e Wa^Xd Z V hdX^ZYVYZ X^k^a# D ZciZcY^bZcid VijVa YZ fjZ d Egd\gVbV YZkZ Y^gZX^dcVg hjVh [dg Vh eVgV Xdchda^YVg"hZ!

WjhXVcYd! edg jb aVYd! Vegd[jcYVg Z Y^kja\Vg hZjh XdcXZ^idh! ]^hi g^Vh Z ZmeZg^ cX^Vh Z! edg djigd! [dgiVaZXZg Vh ^c^X^Vi^kVh YZhZckdak^YVh eZaV hdX^ZYVYZ X^k^a Xdb [dXd cV Vegdeg^V d! cV Vjidcdb^V Z hjhiZciVW^a^YVYZ# H:B>CÛG>D >CI:GC68>DC6A 9D EGD<G6B6 8JAIJG6 K>K6 6e h X^cXd Vcdh YZ \Zhi d Z bV^h YZ '%%% Edcidh YZ 8jaijgV Zb idYdh dh iZgg^i g^dh Yd 7gVh^a Z cd ZmiZg^dg! Vd dWhZgkVg V ZmeZg^ cX^V k^k^YV cdh Edcidh Z d hjg\^bZcid YZ jb cdkd bVeV XdcXZ^ijVa! X]Z\dj"hZ Vd ZciZcY^bZcid YZ fjZ ZgV cZXZhh{g^d jb ZcXdcigd ZcigZ dh Y^[ZgZciZh egdiV\dc^hiVh Yd Egd\gVbV/ egdYjidgZh XjaijgV^h! ^ci gegZiZh! igVYjidgZh' Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! \ZhidgZh! gZegZhZciVciZh YZ ^chi^ij^ Zh eVgXZ^gVh Z eZhfj^hVYdgZh! eZchVYdgZh! VXVY b^Xdh XdciZbedg}cZdh eVgV fjZ! _jcidh! ejY hhZbdh gZÓZi^g hdWgZ Vh Y^gZig^oZh XdcXZ^ijV^h Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV k^hVcYd V XdckZg\ cX^V ZcigZ dh Xdc]ZX^bZcidh ZhigjijgVciZh Z dh hVWZgZh fjZ ZbZg\Zb YV ZmeZg^ cX^V hdX^Va# 6 egdedhiV Yd HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV 59


K^kV hZ egde h V hZg jb egdXZhhd fjZ kVadg^odj V Xdchigj d Xd\c^i^kV YV ZmeZg^ cX^V! hjhiZciVYV eZaV gZÓZm d Xg i^XV XdaZi^kV! eVgV VegZhZciVg! gZVÒgbVg! XdbegZZcYZg! h^hiZbVi^oVg! gZhh^\c^ÒXVg ZhhV ZmeZg^ cX^V hdX^Va! V eVgi^g Yd Vegd[jcYVbZcid YV Y^hXjhh d YZ hZjh XdcXZ^idh Z Y^gZig^oZh ZhigjijgVciZh! fjZ Zhi d cV dg^\Zb YV egdedhiV Z fjZ idYdh dh egdiV\dc^hiVh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Z YVh YZbV^h V Zh Yd Egd\gVbV Xdb dh fjV^h cZXZhhVg^VbZciZ Y^Vad\Vb Z fjZ Xdc]ZXZb! hZ_V Ydh :Y^iV^h! hZ_V edg k^kZcX^{"adh Xdi^Y^VcVbZciZ# 6d adc\d YZ X^cXd Vcdh d egd\gVbV k b hZcYd igVYjo^Yd Zb Y^[ZgZciZh a^c\jV\Zch! V eVgi^g YV ZmeZg^ cX^V k^k^YV YZhhZh cdkdh V\ZciZh YZ igVch[dgbV d XjaijgVa! Xg^VcYd Y^[ZgZciZh VaiZgcVi^kVh XjaijgV^h Z ZhigVi \^Vh eda i^XVh fjZ \ZgVb V Zh XdaZi^kVh Zb kVhiV ZhXVaV iZgg^idg^Va# :hiV ZhigjijgV VXda]Z V Y^kZgh^YVYZ Z V ]ZiZgd\ZcZ^YVYZ Ydh \gjedh fjZ Xdbe Zb dh Edcidh YZ 8jaijgV! Z [d^ cZXZhh{g^V jbV eVgVYV eVgV dWhZgkVg XdcÓj cX^Vh Z VaiZg^YVYZh Z Xdchigj^g jbV k^h d YZ [jijgd! Xg^VcYd Vh XdcY^ Zh eVgV hjV hjhiZciVW^a^YVYZ! V eVgi^g Yd ZcXdcigd ZcigZ Edcidh! \ZhidgZh! eZhfj^hVYdgZh$VXVY b^Xdh Z ^ci gegZiZh$igVYjidgZh# GZidbVcYd V Vc{a^hZ Yd >E:6 '%%*/&%' / D Egd\gVbV ### egZcjcX^V jb cdkd eVgVY^\bV YZ eda i^XV e Wa^XV XjaijgVa! bj^id edjXd ZmeadgVYV Z YZhZckdak^YV Zb ZmeZg^ cX^Vh XdcXgZiVh YZ gZdg\Vc^oV d YV VijV d Yd :hiVYd# :hhZ eVgVY^\bV egZhhje Z jbV VbeaV WVhZ YZ dg\Vc^oV d Z YZ ^c^X^Vi^kVh Vji cdbVh YV hdX^ZYVYZ X^k^a! fjZ gZeZgXjiV cV Y^cVb^oV d YV V d e Wa^XV ZhiViVa# :cigZiVcid! V^cYV hZ Xdc]ZXZ edjXd YZhhVh ZmeZg^ cX^Vh 60

Z edhh kZa fjZ ZaVh \Vc]Zb k^h^W^a^YVYZ dj dg\Vc^X^YVYZ V eVgi^g YZ ^c^X^Vi^kVh Xdbd V Yd eg eg^d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# CZhhZ XdciZmid! egdedbdh jb HZb^c{g^d fjZ WjhXdj h^hiZbVi^oVg ZhhV ZmeZg^ cX^V cV ZaVWdgV d XdaZi^kV YZ jbV \ZcZVad\^V Yd Egd\gVbV Zb fjZ V bZb g^V VijVa^oVYV Z gZVÒgbVYV eVgV fjZ edhhV hZg gZea^XVYV# Egdedbdh Xg^Vg eVg}bZigdh Vbeadh fjZ XdciZbeaZb V Y^kZgh^YVYZ ^ciZgXjaijgVa XVgVXiZg hi^XV Yd Egd\gVbV eVgV XdckZg\^g dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Zb Y^[ZgZciZh Y^hXjghdh Z ZhXVaVh Zb jb egdXZhhd XdaZi^kd YZ Xdchigj d hdX^Va YZ Xdc]ZX^bZcidh fjZ hjgegZZcYV! ^ciZggd\jZ! eZgijgWZ Z hj\^gV d XZc{g^d YZ [jijgd Yd 8jaijgV K^kV# D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV egdXjgV YZhXdchigj^g d eVeZa Yd :hiVYd! Xg^VcYd cdkdh hZci^Ydh eVgV V gZaV d :hiVYd Z hdX^ZYVYZ! eVgV d HZb^c{g^d WjhXVbdh YV bZhbV [dgbV jbV bZidYdad\^V fjZ eg^dg^oVhhZ d ZcXdcigd! XZaZWgVhhZ V Y^kZgh^YVYZ Z fjZ VhhZ\jgVhhZ jb ZheV d YZ kdo Z ZhXjiV eVgV idYdh dh eVgi^X^eVciZh! hZb ]^ZgVgfj^Vh# C d ZhiVbdh YZ bdYd Va\jb cZ\VcYd d edYZg h^bW a^Xd Yd :hiVYd dj Ydh \gjedh Va^ egZhZciZh! Vd Xdcig{g^d! ZaZh h d Zmea^X^iVYdh! Vd bZhbd iZbed Zb fjZ [VoZbdh jb Zh[dg d eVgV fjZ idYdh dh eVgi^X^eVciZh iZc]Vb d bZhbd ZheV d eVgV igVoZg Z XdbeVgi^a]Vg hZjh hVWZgZh# IVbW b WjhXVbdh [j\^g Yd [dgbVid igVY^X^dcVa! Zc\ZhhVYd Zb bZhVh Zb fjZ edjXdh [VaVb Z bj^idh ZhXjiVb! c d ]VkZcYd iZbed eVgV igdXVh YZ hVWZgZh# CZhhZ HZb^c{g^d djhVbdh eZchVg fjZ idYdh dh eVgi^X^eVciZh ZhiVg^Vb cV ÆbZhVÇ Z! hZ idYdh Zhi d cV

bZhV! c d ]{ cZXZhh^YVYZ YZ bZhV# 6hh^b! eVgV d HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV egdedbdh Yd^h ZheV dh fjZ egde^X^Zb jbV XdcigVedh^ d YVh a^c\jV\Zch fjZ eZgbZ^Vb Vh Y^kZghVh V Zh Yd Egd\gVbV! d X gXjad YZ XdckZg\ cX^V Z dh \gjedh V\aji^cVYdgZh# :hiZh ZheV dh WjhXVb bdhigVg Y^[ZgZciZh ^ciZgegZiV Zh hdWgZ jb bZhbd ÆXdcXZ^idÇ! VWg^cYd" hZ | eda^hhZb^V Z edhh^W^a^iVcYd V dg\Vc^oV d YVh XdcY^ Zh YZ gZÓZm d! [dgbV d Z ZbVcX^eV d Ydh hj_Z^idh Zckdak^Ydh! WZb Xdbd d YZhZckdak^bZcid YZ jbV Y^c}b^XV XdaZi^kV fjZ eZgb^iV d ZhiVWZaZX^bZcid YZ gZ[Zg cX^Vh Xdci cjVh Z Zkdaji^kVh Xdb d XdaZi^kd! cd hZci^Yd YZ VegZZch d Ydh h^\c^ÒXVYdh Xdchigj Ydh Z Zb Xdchigj d# 6 ^Y ^V Yd X gXjad YZ XdckZg\ cX^V! gZidbVcYd V Zi^bdad\^V aVi^cV YV eVaVkgV! Xdb"kZg\ZgZ! ÆiZcYZg dj Y^g^\^g"hZ eVgV d bZhbd edcidÇ 8JC=6/ '%%,!e#'&( ! Zc[Vi^oV V kVadg^oV d YZ jbV cdkV Vi^ijYZ Ze^hiZbda \^XV YZ ZcXdcigd Z Xjg^dh^YVYZ Zb gZaV d Vdh Y^[ZgZciZh hZci^Ydh fjZ dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd egd\gVbV bViZg^Va^oVb cV ZmeZg^ cX^V k^k^YV# D X gXjad YZ XdckZg\ cX^V ZciZcY^Yd Xdbd jb ZheV d Y^Va \^Xd ^ciZg"iZb{i^Xd Zb fjZ cd ^c X^d Yd HZb^c{g^d [d^ VegZhZciVYd d ÆZhiVYd YV VgiZÇ Yd Egd\gVbV! WZb Xdbd dh dW_Zi^kdh Yd HZb^c{g^d Z hjV bZidYdad\^V# CZhhZ eg^bZ^gd bdbZcid [dgVb eVXijVYVh Vh ÆgZ\gVh YZ Xdck^k cX^VÇ YjgVciZ d eZg dYd Yd ZkZcid k^hid V cZXZhh^YVYZ YZ fjVa^ÒXVg Z VYZchVg Vh Y^hXjhh Zh eVgV X]Z\Vg Vd dW_Zi^kd Yd HZb^c{g^d# D X gXjad [d^ iVbW b d edcid YZ ZcXdcigd YZ idYdh dh eVgi^X^eVciZh! dcYZ [d^ [Z^iV V eVgi^a]V Yd fjZ [d^ k^k^Yd Z VXdgYVYd cdh <6h! idgcVcYd edhh kZa Vbea^Vg


d YZWViZ Xdb V eVgi^X^eV d eaZcV Ydh Xdck^YVYdh# 6 ^Y ^V Yd X gXjad Zc[Vi^oV d egdiV\dc^hbd YZ idYdh dh eVgi^X^eVciZh fjZ c d h d bZgdh Vhh^hiZciZh Z Xdcig^WjZb Vi^kVbZciZ V eVgi^g YV ZmeZg^ cX^V k^k^YV Z$ dj VXVY b^XV! gZ[dg VcYd V ^Y ^V YZ ?jXV ;ZggZ^gV YZ ÆXdaV\Zb YZ hjW_Zi^k^YVYZhÇ dcYZ Æc d ]{ ZmeZXiVYdgZh! bVh i d hdbZciZ ^ciZgadXjidgZhÇ I:>6! '%%+ # 9V bZhbV [dgbV! d \gjed V\aji^cVYdg c d VeZcVh jb \gjed YZ igVWVa]d! jb cdkd cdbZ eVgV kZa]Vh eg{i^XVh# CdkVbZciZ kVbdh | igVY^ d! | Zi^bdad\^V YV eVaVkgV! Zb WjhXV YZ jb cdbZ fjZ Y XdciV Yd hZci^Yd Yd HZb^c{g^d/ gZjc^g! a^\Vg Vh eZhhdVh Z hjVh ZmeZg^ cX^Vh jbVh |h djigVh# BjYVbdh d cdbZ eVgV bjYVg V a \^XV Yd ZcXdcigd# Cdh \gjedh YZ igVWVa]dh igVY^X^dcV^h d [dXd cd gZhjaiVYd YZhiZ igVWVa]d! cd egdYjid# Cd <6! d [dXd cd ZcXdcigd! cd egdXZhhd YZ gZXdc]ZX^bZcid gZX egdXd# 6h eVaVkgVh igVY^X^dcV^h _{ c d Y d XdciV YV ZmeZg^ cX^V hdX^Va Z djhVbdh eZchVg djigVh# Dh <6h( i^kZgVb bZY^VYdgZh Z gZaVidgZh fjZ VijVgVb iVbW b Xdbd egdYjidgZh ZY^idg^V^h# :hhV YjeaV iZkZ V [jc d YZ bZY^Vg d Y^{ad\d ZcigZ dh eVgi^X^eVciZh! fjVa^ÒXVcYd ZhhV ^ciZgadXj d# :b jb eg^bZ^gd bdbZcid dh eVgi^X^eVciZh Y^k^Y^gVb"hZ cdh Y^[ZgZciZh \gjedh Z cd hZ\jcYd bdbZcid dh \gjedh [dgVb gZjc^Ydh eVgV hdX^Va^oV d Z gZÓZm d Xdc_jciV# ;d^ [jcYVbZciVa cZhhZ ZheV d d igVWVa]d Yd bZY^VYdg! fjZ [jcX^dcdj Xdbd jb igVYjidg Ydh hVWZgZh! bZY^VcYd Vh fjZhi Zh fjZ eZgbZVgVb gZÓZm d# CZhiZ egdXZhhd! dh <6h YZkZb hZg idbVYdh Xdbd ZheV dh YZ gZÓZm d V eVgi^g YV igdXV Z ZhXjiV ZcigZ dh eVgi^X^eVciZh# Dh iZbVh dg^ZciVYdgZh Ydh \gjedh [dgVb dh hZ\j^ciZh/

<gjed 6\aji^cVYdg 6giZ Z IgVch[dgbV d :meZg^bZciV d <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV Z :YjXV d! <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV Z ?jkZcijYZ! <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV 9^\^iVa! <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV! IgVY^ d Z >ckZc d A^c\jV\Zb! gjeijgV Z XdcigVY^ d <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV Z :Xdcdb^V Hda^Y{g^V <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV # <gjed 6\aji^cVYdg 8jaijgV Xdbd 7Zb 8dbjb Z 7Zb :hiVg HV YZ! HjhiZciVW^a^YVYZ Z HdWZgVc^V 6a^bZciVg # D \gjed V\aji^cVYdg <6 k^hV XdbegZZcYZg Xdbd dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd Egd\gVbV [dgVb Vegdeg^VYdh eZad Xdc_jcid Ydh Edcidh YZ 8jaijgV Z YZ fjZ bdYd eVgi^XjaVg Y^Vad\Vb Xdb dh Xdc]ZX^bZcidh ZbZg\ZciZh fjZ hjg\Zb YV ZmeZg^ cX^V k^k^YV# : Xdbd ZhhV ZmeZg^ cX^V hdX^Va VeVgZXZ cV gZÓZm d VXVY b^XV Z cVh eZhfj^hVh# EVgV ^hhd! WjhXVbdh Vegd[jcYVg Z Zc[Vi^oVg V eda^hhZb^V Ydh XdcXZ^idh! V eVgi^g YZ Va\jbVh fjZhi Zh cdgiZVYdgVh Yd YZWViZ! hZ\j^cYd V egdedhiV YZ 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh '%%) V bZidYdad\^V YZ ÆigVYj d ^ciZgXjaijgVaÇ gZX egdXV dW_Zi^kV d Æ^ciZggZXdc]ZX^bZcidÇ# GZXdbZcYVbdh fjZ XVYV eVgi^X^eVciZ Yd \gjed Xdb XZgXV YZ '% eVgi^X^eVciZh ji^a^oVhhZ jb iZbed eVgV Zmedg WgZkZbZciZ hjV k^h d Z hjV ZmeZg^ cX^V hdWgZ dh iZbVh egdedhidh# 6 bZidYdad\^V YZ igVWVa]d dWhZgkV V ^Y ^V"

[dg V/ d fjZ ]{ YZ Xdbjb Z YZ Y^[ZgZciZ cZhhVh ZmeZg^ cX^Vh cVggVYVh4 8dbd ^YZci^ÒXVg edcidh Z bdYdh YZ Vgi^XjaV d! hZb eZgYV YZ ^YZci^YVYZ Z Vjidcdb^V4 6 igVYj d XjaijgVa jb b idYd fjZ bVci b V Y^kZgh^YVYZ! eZgb^i^cYd d ^ciZgX}bW^d Z d b ijd Zcg^fjZX^bZcid# 7>7A>D<G6;>6 7G6H>A# I:>6 '%%+# 7gVh a^V/ H88$ B^c^hi g^d YV 8jaijgV! '%%+# 7G6H>A# GZk^hiV 8jaijgV K^kV# Egd\gVbV CVX^dcVa YZ 8jaijgV! :YjXV d Z 8^YVYVc^V# 7gVh a^V/ B^c8! '%%)# 7G6H>A# Egd\gVbV 8jaijgV K^kV/ 6c{a^hZh Z DWhZgkV Zh# 7gVh a^V/ B^c8! '%%.# 8JC=6! 6ci c^d <ZgVaYd YV# 9^X^dc{g^d Zi^bda \^Xd YV a c\jV edgij\jZhV# G?/ AZm^`dc! '%%,# H6CIDH! 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh#6 \gVb{i^XV Yd iZbed0 eVgV jbV cdkV XjaijgV eda i^XV# H d EVjad/ 8dgiZo! '%%+# H6CIDH! 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh# 8dc]ZX^bZcid egjYZciZ eVgV jbV k^YV YZXZciZ# Jb Y^hXjghd hdWgZ Vh X^ cX^Vh gZk^h^iVYd# H d EVjad/ 8dgiZo! '%%)# IJG>CD! 8 a^d# Edcid YZ 8jaijgV0 d 7gVh^a YZ WV^md eVgV X^bV# H d EVjad/ :Y# 6c^iV <Vg^WVaY^! '%%.#

D GZaVi g^d YZ XVYV <6 edYZ hZg VXZhhVYd cd h i^d lll#XjaijgV#\dk#Wg

(

61


KVa g^V K^VcV AVWgZV ZYjXVYdgV! YdjidgVcYV Zb :Xdad\^V =jbVcV Z :YjXV d 6bW^ZciVa cV ;VXja" YVYZ YZ :YjXV d YV Jc7! bZhigZ Zb :YjXV d Z <Zhi d 6bW^ZciVa eZad 8Zcigd YZ 9ZhZckdak^" bZcid HjhiZci{kZa YV Jc7 '%%. ! ZheZX^Va^hiV Zb :YjXV d 6bW^ZciVa eZad H:C68 '%%, ! edhhj^ \gVYjV d Zb AZigVh " a^XZcX^VijgV eaZcV Zb A c\jV Edgij\jZhV eZaV J;G<H '%%% # 6ijVabZciZ XdchjaidgV YV H88$B^c8#

&

&,# 86GID<G6;>6 9DH EDCIDH 9: 8JAIJG6/

CDKDH B6E6H 8DC8:>IJ6>H K6AwG>6 K>6C6 A67G:6& B6G>6 6CIãC>6 9D 86GBDH G6C<:A :mZgX X^d YV a^WZgYVYZ# Edi cX^V Xdb V[Zid# w d fjZ egVi^XVbdh Vfj^# D Xdbjb h^beaZh# 6 gZhh^\c^ÒXV d YV eda i^XV cd h Xjad MM>! eVgV Va b YVh [gdciZ^gVh Z Ydh iZgg^i g^dh! gZZcXdcigVg ZhiZ hZci^Yd# 8 a^d Ijg^cd CD :CIG:B:>D/ :CIG: 6 9:G>K6 : 6 8DHIJG6 D HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV WjhXdj XdbegZZcYZg dh YZhadXVbZcidh XdcXZ^ijV^h fjZ V ZmeZg^ cX^V k^k^YV cdh$eZadh Edcidh YZ 8jaijgV Z V gZÓZm d VcVa i^XV Z iZ g^XV hdWgZ ZaZh egdYjoZb# 6 ^Y ^V [d^ YVg jbV eVgVYV eVgV XdbegZZcYZg ZhhV ZmeZg^ cX^V Z dh hVWZgZh fjZ egdYjo# CVh eVaVkgVh YZ 8 a^d Ijg^cd cd 8 gXjad YZ 8dckZg\ cX^V fjZ ÒcVa^odj d ZcXdcigd/ 9Vfj^ hV^ jb gZigVid Yd egd\gVbV# Cd ^c X^d [d^ jbV Xdchigj d hda^i{g^V! bVh YZed^h bj^idh djigdh X]Z\VgVb# >cXdgedgVcYd 62

cdkVh gZÓZm Zh# Bj^idh VidgZh hZ ^cXdgedgVcYd# EjahV d# BVaZVW^a^YVYZ# 7jhXV iVbW b YZ Xdc]ZX^bZcidh egd[jcYdh! YVh gZ[Zg cX^Vh jc^kZghV^h! ^g egd[jcYVbZciZ ji^a^oVcYd Vh Y^kZghVh [dgbVh YZ ^ciZa^\ cX^Vh#

hjVh Xdbjc^YVYZh! Z fjV^h h d dh XZc{g^dh YZ [jijgd edhh kZ^h# Cdh \gjedh VÓdgdj V eZgXZe d YZ fjZ d Egd\gVbV XVb^c]V Zb cdkdh XVbedh Ze^hi b^Xdh! ZhhV jbV [VaV gZXdggZciZ Z gZXdgiVbdh jbV fjZ h^ciZi^oV ZhhZ eZchVbZcid/

EVgV i^gVg ZhiV [did Yd egd\gVbV V bZidYdad\^V YV igVYj d ^ciZgXjaijgVa eZgb^i^j fjZ XVYV \gjed! YZcigd YV hjV h^c\jaVg^YVYZ! gZÓZi^hhZ hdWgZ ZhhV ZmeZg^ cX^V hdX^Va V eVgi^g YZ hZj eg eg^d aj\Vg Z! cV ZhXjiV YV cVggVi^kV Yd djigd! hZ VWg^hhZ eVgV djigVh eZgheZXi^kVh! Vbea^VcYd hjV edhh^W^a^YVYZ YZ XdbegZZch d# :hiZ ZcXdcigd egdYjo^j cdkdh Xdc]ZX^bZcidh XdciZmijV^h Xdchigj Ydh XdaZi^kVbZciZ cdh <6h Z kVa^YVYdh cdh 8 gXjadh YZ 8dckZg\ cX^V# CV eZgheZXi^kV fjZ VYdiVbdh! d Xdc]ZX^bZcid XdciZmijVa jb iZgg^i g^d YZ eZhfj^hV! jb XVbed Zbe g^Xd [ gi^a eVgV jbV XVgid\gVÒV hdX^Va Z h^bW a^XV fjZ WjhXV gZaVX^dcVg dh Xdc]ZX^bZcidh fjZ V ZmeZg^ cX^V YZ hZg Edcid YZ 8jaijgV \ZgV! egdYjo^cYd jbV cVggVi^kV VÒgbVi^kV fjZ bdhigV d fjZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV iZb! hjV edi cX^V eVgV [dgiVaZXZg dh k cXjadh YZ eZgiZcX^bZcid Z YZ ^YZci^YVYZ! Vbea^Vg hjV V k^h^W^a^YVYZ iVcid eVgV d :hiVYd fjVcid Zb

### IZbdh d ^ciZgZhhZ YZ [dgbjaVg jb Xdc]ZX^bZcid Y^[ZgZciZ YVfjZaZ fjZ VWdgYVYd cVh jc^kZgh^YVYZh# DWhZgkVbdh dh Xdc]ZX^bZcidh Z dh egdXZhhdh YZ Xdchigj d YZhhZh Xdc]ZX^bZcidh# ### EgZX^hVbdh VegZcYZg V h^hiZbVi^oVg idYV ZhhV g^fjZoV fjZ kZb egV cdhhV eVcZaV# 6 d Z gZÓZm d# Eg^cX e^d Yd egd[Zhhdg" eZhfj^hVYdg# ;VoZg jbV ZYjXV d Y^[ZgZcX^VYV Ä cVhXZ V eZYV\d\^V YV igdXV Ä fjVcYd gZXdc]ZXZbdh cdhhVh Y^[ZgZc Vh Z VegZcYZbdh Z XgZhXZbdh V eVgi^g YZaVh# ;VoZg Xdb fjZ Vh ZhXdaVh Z Xdbjc^YVYZh edhhVb igVche^gVg Xdb Vh XjaijgVh adXV^h# 6 \ZciZ Xdcfj^hidj jb bdciZ YZ Xd^hVh! bVh V\dgV egZX^hVbdh h^hiZbVi^oVg! gZ\^higVg### D YdXjbZcid fjZ kV^ hV^g YVfj^ jb dk^c]d! fjZ kV^ hZ YZhZckdakZg# :m^hiZb eg^cX e^dh Xdbjch V c h Z h d ZhhZh eg^cX e^dh fjZ cdh ^ciZgZhhVb! ed^h h d ZaZh fjZ h d XVeVoZh YZ igVch[dgbVg# <6' 8jaijgV Z :YjXV d#


Jb Ydh gZhjaiVYdh Yd HZb^c{g^d edYZ hZg ZciZcY^Yd Xdbd jb bVeV fjZ YdXjbZciV jbV igV_Zi g^V Xdbjb! eZgXdgg^YV edg hj_Z^idh h^c\jaVgZh# 6 egdedhiV YZhiZ igVWVa]d dg\Vc^oVg jbV XVgid\gVÒV! fjZ eZgb^iV VXdbeVc]Vg d cdkd bVeV XdcXZ^ijVa fjZ [d^ YZa^cZVYd cd ZcXdcigd! Va\jch hZci^Ydh fjZ X^gXjaVb Vd gZYdg Ydh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd egd\gVbV Z fjZ! Zb WdV eVgiZ! dg\Vc^oVb V gZYZ YZ [dgbjaV Zh fjZ Xdbe Zb dh Y^hXjghdh Z Vh cVggVi^kVh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! V eVgi^g YV bZb g^V Xg^hiVa^oVYV cdh YdXjbZcidh egdYjo^Ydh eZadh <6h# Cdhhd Zh[dg d! Vd dg\Vc^oVg Vh gZYZh YZ [dgbjaV d! XgZY^W^a^oVg idYV ZmeZg^ cX^V! eVgV XdbegZZcYZg V eda^hhZb^V fjZ ÆZbedYZgVbZcidÇ! ÆVjidcdb^VÇ! ÆegdiV\dc^hbdÇ Z Æ\Zhi d Zb gZYZÇ egdYjoZb cd Xdi^Y^Vcd Ydh Edcidh! bdhigVcYd iVcid d Y^hXjghd fjZ Xdbjb Vdh Edcidh! fjVcid hjVh eVgi^XjaVg^YVYZh# Edg ^hhd Zc[Vi^oVbdh fjZ d [dXd c d jbV VkVa^V d dj Xg^Vg ]^ZgVgfj^Vh dj bdYZadh Zhi{i^Xdh# 6 ^Y ^V d Xdcig{g^d/ dh VXZgidh! d Xdbd [VoZg YZ XVYV Edcid! hjVh ZhXda]Vh Z a^c\jV\Zch! WZb Xdbd d Zggd! d Zfj kdXd! V ^cXdbegZZch d! d

ZcXdcigd YZ Y^[ZgZciZh ZhXVaVh Z Y^[ZgZciZh gZVa^YVYZh edhhjZb jbV k^iVa^YVYZ Z gZkZaVb V Xg^Vi^k^YVYZ Ydh Edcidh! fjZ hZ hjeZgVb Z k d Va b YV egdedhiV Ædg^\^cVaÇ Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# DH <6H/ EDCIDH 9: 9:G>K6 Dh <gjedh 6\aji^cVYdgZh [dgVb eZchVYdh Xdbd ZheV dh YZ ZcXdcigd Z gZjc^ d YZ ^\jVaYVYZh Z Y^[ZgZc Vh# GZjc^bdh Zb XVYV <6 hj_Z^idh fjZ VijVb cdh Edcidh! cd :hiVYd! cV VXVYZb^V! cVh Xdbjc^YVYZh Z V eVgi^g YZ jb iZbV Xdbjb! WjhXVb XdbegZZcYZg V gZVa^YVYZ Yd egd\gVbV! V k^YV Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV# 6ciZh YZ bdhigVgbdh d fjZ Xdbjb Z eVgi^a]VYd! dg\Vc^oVbdh jbV gZYZ YZ [dgbjaV d XdbedhiV edg Y^kZghVh Z Y^[ZgZciZh cVggVi^kVh! gZXdgiVYVh YVh [VaVh Ydh <6h# >Y ^Vh" [dg Vh! ]^hi g^Vh! edZh^V! gZÓZm d! gZXdgiZh YZ jb bdbZcid YZ eZchVg _jcid fjZ! ZheZgVbdh! V_jYVg d d aZ^idg V XdbegZZcYZg V Vbea^ijYZ Yd jc^kZghd XjaijgVa Zb fjZ dh Edcidh VijVb! hZjh ^ciZgadXjidgZh! hjV edi cX^V igVch[dgbVYdgV Z hjV Y^bZch d eda i^XV# <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD

8dXd YV VgiZ Z igVch[dgbV d :j kdj bdhigVg eVgV kdX h :hhZ \gjed fjZ [dgbdj Cdhhd iZbV c d [d^ [{X^a Da]V d fjZ gZhjaidj 6giZ Z igVch[dgbV d >bea^XV Zb gZÓZm d AZkV V bj^id YZWViZ GZ\VcYd cdhhV eV^m d ;VaVbdh! iZdg^oVbdh IZdg^oVbdh! [VaVbdh JbV kdo hZ aZkVcidj BVh d gZheZ^id c d [Vaidj 6fj^ iZb Vjidcdb^V EgdiV\dc^hbd Z \Zhi d AZbV Yd XjaijgV k^kV w ediZcX^Va^oV d EgV Xdci^cjVg ZhhV ]^hi g^V 9Z ZcXVciVbZcid Z V[Zid 6 cdhhV XjaijgV Zb gZYZ EgZX^hV YV hjV V d Da]V V bdW^a^oV d Da]V V bdW^a^oV d Da]V V bdW^a^oV d <6 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD BZjh ^gb dh 63


IZc]d jbV Xd^hV V Y^oZg JbV Xd^hV fjZ eVYg^c]d ?{ Y^hhZ V k h b^X D fjZ V k^YV hZc d V VgiZ4 8g^V :megZhhV cV ejah d YVh eVgiZh D b^hi g^d fjZ \^gV Zb idgcd YV igVch[dgbV d JbV Zc\gZcV\Zb fjZ k^WgV V XdbWjhi d EdgfjZ c d! XdbWjhi d YZ Xdc]ZX^bZcid IgdXV YZ hVWZgZh! eVgV hVWZg d fjZ Zhi{ VXdciZXZcYd 6 XdchX^ cX^V YZ h^! V Vi^ijYZ! d ZbedYZgVbZcid EdYZg fjZ bZj! hZj! YZ 9dcV BVg^V Z HZj O Yd AVbZcid FjZ Yd aVbZcid _{ hZ XVchdj 9ZhXdWg^j" hZ bZhigZ YZ h^ bZhbd Z igVchbjidj AVWjidj AVWjidj <ZciZ YV iZggV! Xjhidj V ZciZcYZg hZj aj\Vg cd bjcYd 8jaid | iZggV! |h VaijgVh 6a dj k d Z YZhXdWg^j hjV XjaijgV# 8jaijgV ] Wg^YV! XjaijgV YV k^YV! edcid YZ ajo fjZ VXda]Zj hjV [VaV i b^YV KVaZ^"bZ 9Zjh fjZ ZhiV hZ_V cdhhV h^cV I^gV^ d k j YV degZhh d gZeg^b^YV Edg [Vkdg! VWZc dZ d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD giZ Zhi{ ^chZg^YV Zb jb XdciZmid 6 eda i^Xd# 6giZ eda i^XV! edgfjZ jbV [dgbV YZ hZ gZaVX^dcVg Xdb d bjcYd# EdYZ hZg a^WZgiVYdgV dj degZhh^kV# Cdh egdXZhhdh egdbdk^Ydh eZad Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zm^hiZ V kZgiZciZ eVgV a^WZgiVg Z dh XdcXZ^idh YZ [jcYVbZciV d Yd egd\gVbV YZbdchigVb ZhhV kZgiZciZ# 6giZ! Xdbd V k^YV! Zhi{ Zb Ójmd! Zb bdk^bZcid# ;VoZg VgiZ Xdb eda i^XV c d h^\c^ÒXV VeZcVh eZchVg cd XdciZ Yd! bVh cV [dgbV Z cV a^c\jV\Zb fjZ edYZ egdbdkZg V gZÓZm d Xg i^XV# <6 6giZ Z igVch[dgbV d # <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD Dh Edcidh YZ 8jaijgV WZb hjXZY^Ydh [dgVb dh fjZ ÒoZgVb Vh Xdbjc^YVYZh da]VgZb eVgV h^ bZhbVh# >chi^ij^ d fjZ VijVkV cV Xdbjc^YVYZ ^YZci^ÒXVcYd Xg^Vc Vh YZhcjig^YVh! [Vb a^Vh fjZ YZkZg^Vb gZXZWZg WdahV [Vb a^V! Xdck^Ydj V Xdbjc^YVYZ V Xdc]ZXZg Vh WZcoZYZ^gVh! YZhZckdakZj jbV V d ZYjXVi^kV# HZg Edcid YZ 8jaijgV Xdbd iZg jb hZad YZ fjVa^YVYZ! Z V VXZ^iV d 64

eVhhV V hZg Y^[ZgZciZ# 6ciZh gVbdh k{g^Vh ^c^X^Vi^kVh hZeVgVYVh Z YZed^h YZ k^gVg Edcid YZ 8jaijgV cdh idgcVbdh k{g^Vh V Zh Xdc_jciVh# 8dchigj bdh cdhhdh eg eg^dh Zfj^eVbZcidh YZ bVfj^c{g^d eVgV ÒabV\Zb# EVhhVbdh V Xdcig^Wj^g Xdb d ZbedYZgVbZcid Ydh djigdh! fjZ iVbW b i^c]Vb Y^ÒXjaYVYZh eVgV VYfj^g^g ZhhZh Zfj^eVbZcidh# :hiVbdh Xdchigj^cYd jb e ad YZ egdYj d VjY^dk^hjVa# 8VYV Edcid YZ 8jaijgV kV^ egdYjo^g jb ÒabZ! Xdb ZhhZh bVfj^c{g^dh fjZ c h bZhbdh ÒoZbdh# =d_Z iZbdh gZXdc]ZX^bZcid ^ciZgcVX^dcVa# D egd\gVbV ZmigVedadj Vh [gdciZ^gVh Yd 7gVh^a! jb ZmZbead eVgV djigdh eV hZh# :hiVbdh egdYjo^cYd k{g^dh XjgiVh Z adc\V"bZigV\Zb#

XVeVX^id Va\j b eVgV jhVg hd[ilVgZ a^kgZ ZaZ eVhhV V hZg jb egdYjidg YVfjZaZ hd[ilVgZ# IgVo V fjZhi d Yd ZbedYZgVbZcid# D fjZ [jcYVbZciVa fjZ Xdb d hd[ilVgZ a^kgZ edYZbdh XdbeVgi^a]Vg c d h d jhd! bVh d YZhZckdak^bZcid YV [ZggVbZciV! d fjZ edhh^W^a^iV V ^cXajh d YV Xdbjc^YVYZ# FjZWgV V ^bedh^ d Yd Xdchjbd YZ cdkdh XdbejiVYdgZh V XVYV igVch[dgbV d Yd hd[ilVgZ Xdbd VXdciZXZ Xdb dh hd[ilVgZh eg^kVYdh # >hhd iZb k{g^Vh XdchZf cX^Vh! Xdbd V Y^b^cj^ d Yd YZhXVgiZ YZ b{fj^cVh# :m^hiZb k{g^Vh ^bea^XV Zh Òadh ÒXVh Z eda i^XVh Xdbd V bjYVc V Yd eVYg d YZ Xdchjbd Ä V ^ckZgh d YV a \^XV YZ bZgXVYd#

<6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9:

<6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD

EVgi^X^eV d Z Zckdak^bZcid cd Edcid YZhYZ V ^c[}cX^V# 6 k^k cX^V cd Edcid bdY^ÒXdj b^c]V [dgbV YZ eZchVg! YZ ^ciZgV\^g! bZ [Zo kVadg^oVg bV^h Vh fjZhi Zh Yd bjc^X e^d! V bZ egZdXjeVg Zb kdaiVg V ZhijYVg# EZgXZW^ fjZ V k^YV iZb bV^h GV oZh! bV^h gVb^ÒXV Zh! bV^h edhh^W^a^YVYZh! c d ZgV i d fjVYgVYV# 6 k^k cX^V cd Edcid V_jYV dh _dkZch V ZcmZg\Vg edhh^W^a^YVYZh! V XdggZg Vig{h YZaVh# IZcYd ZhhVh cd Zh! dh _dkZch XdchZ\jZb XVb^c]Vg hdo^c]dh Ä _jcid Xdb d Edcid dj [dgV YZaZh# 6X]d fjZ d Edcid YZ 8jaijgV VWgZ bV^h V XVWZ V# 6 gZaV d ZcigZ d Edcid YZ 8jaijgV Z V Xdbjc^YVYZ bj^id WdV# :j YZ[ZcYd d Edcid Z bZ h^cid eVgiZ YZaZ# 8jaijgV k^gdj cdhhV WVcYZ^gV# D bV^dg YZhVÒd Yd Edcid hZbegZ [d^ [VoZg Xdb fjZ dh _dkZch Xdci^cjZb cd egd_Zid! Xdbd [VoZg jb igVWVa]d fjZ [dbZciZ cd _dkZb V kdciVYZ YZ \Zg^g d Edcid iVbW b! YZ eVgi^X^eVg YV egdbd d YVh Vi^k^YVYZh# Cdhhd ZciZcY^bZcid YZ egdiV\dc^hbd d _dkZb ZcXVWZ VcYd! d _dkZb a^YZgVcYd d egdXZhhd# EgdiV\dc^hbd eVgV V \ZciZ d \Vgdid idbVg V gZhedchVW^a^YVYZ bZhbd! V\^g! idbVg | [gZciZ Z iZg [ZggVbZciVh eVgV [VoZg ^hhd YZ [dgbV bVYjgV# 8dbd [VoZg ^hhd YZ bVcZ^gV dg\Vc^oVYV! ZhigjijgVYV4 w ^bedgiVciZ YVg [ZggVbZciVh eVgV fjZ d _dkZb edhhV hZg egdiV\dc^hiV# <6) 8JAIJG6 9><>I6A Hd[ilVgZ a^kgZ eVgiZ Yd XdcXZ^id YZ XjaijgV Y^\^iVa! jbV eZ V [jcYVbZciVa# Eg^cX^eVabZciZ hZ [VaVbdh YZ igVch[dgbV d hdX^Va# FjVcYd

6 cdkV a^c\jV\Zb V hZg igVWVa]VYV fjZ V Xdbjc^YVYZ c d YZkZ hZ VYZfjVg Vd ZhiVYd! bVh d ZhiVYd YZkZ hZ VYZfjVg |h Xdbjc^YVYZh### FjVcYd jb BZhigZ c d edYZ hZg gZXdc]ZX^Yd eZaV ZhigjijgV Zj ZcadjfjZ d! edg fjZ V ZhigjijgV Yd :hiVYd Zci d c d Zhi{ XdcZXiVYV Xdb V gZVa^YVYZ# D fjZ V XjaijgV WgVh^aZ^gV cZhhZ bdbZcid! fjVa V a^c\jV\Zb4 9Zcigd Yd :hiVYd ZhhV Y^kZgh^YVYZ V^cYV c d XdbegZZcY^YV Xdbd a^c\jV\Zb# IZbdh jbV gZhedchVW^a^YVYZ YZ YZhXdchigj^g dh b^idh Z dh ZhiZgZ i^edh Zb gZaV d V XjaijgV dgVa Z V XjaijgV aZigVYV# GdbeZg d bjcYd YZ eVgVY^\bVh fjZ cdh a^b^iVb# 8dcigVY^ d d edkd fjZ ZgV Yd \jZid Z YV edciV! YV WVhZ! ]d_Z dXjeVg d aj\Vg fjZ ]d_Z dXjeVbdh! ZhhV V XdcigVY^ d! iZg d Ydb YV eVaVkgV YZ ^\jVa eVgV ^\jVa# YÉÛ<J6 YÉ6AB6 9d kVaZ YÉ{\jV YÉVabV 9djgdj VabV eZchVciZ CVhXZj X^YVYZ cV eZYgV :hXdggZ aV\g^bVh Ydh aVbZcidh 6abVh X]dgVb V Ydg Yd bjcYd 6 iZggV igZbZ! eZYgV kdV Vdh X jh 8V^ X]jkV YZ eZYgV! YZhVWV bdggd 6h b dh XVaZ_VYVh! bVh d hjhiZcid \Vc]d 8db bVggZiV Z Xjc]V fjZWgV eZYgV ;^a]dh YV eZY^V k^kZb cV bViV 6abVh eZchVciZh X]Z\Vb Vd kVaZ 7ZWZb YÉ{\jV! egdkVb d ZcXVcid 9ZhiZ XVcid h^aZcX^dhd Z VWZgid V idYdh


GZkZad Zb h^beaZh kZghdh D XVcid YV iZggV 9V eZYgV YÉ{\jV k^YV WgdiV 9ZhWgdiV gdhV Yd iZbed 6ajbZ^V V iZggV XaVgZ^V V {jgZV EV^ YVh :gVh ?JA>D 8wH6G <6 * <6+ 8jaijgV Z :Xdcdb^V Hda^Y{g^V ={ V ]^hi g^V YZ jb \gjed YZ bja]ZgZh hZ ZcXdcigVkVb cV W^XV YZ {\jV Z gZXaVbVkVb YV degZhh d fjZ hd[g^Vb Ydh hZjh bVg^Ydh :ci d! XdbZ VgVb V hZ dg\Vc^oVg Zb jbV XddeZgVi^kV YZ XViVYdgVh YZ gZh Yjdh! bdW^a^oVcYd XVYV kZo bV^h bja]ZgZh! \ZgVcYd gZcYV! XdchZ\j^cYd! igVch[dgbVg hjVh k^YVh# :aVh XdchZ\j^gVb bV^dg Vjidcdb^V Z bZa]dg fjVa^YVYZ YZ k^YV# ÆC h gVbdh aV\VgiVh! V\dgV hdbdh WdgWdaZiVhÇ# <6, 8JAIJG6 : :B6C8>E6vÀD :HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>86 D egd\gVbV fjZWgV Va\jch eVgVY^\bVh cV fjZhi d Yd fjZ XjaijgV# HV^j"hZ YZ edjXdh egd_Zidh b^a^dc{g^dh eVgV Va\jbVh edjXVh ZbegZhVh! eVgV jbV fjZWgV YZ eVgVY^\bV# >hid eZgb^i^j V eVgi^X^eV d YZ \gjedh bZcdgZh# :hiZ egd\gVbV ! edgiVcid! d ejad Yd \Vid# 6 XjaijgV c d egZX^hV! XdcijYd! ZhiVg ^chZg^YV cd bZgXVYd # :hi i^XV! i^XV Z ZXdcdb^V# 9ZkZ" hZ gZXdc]ZXZg V ^bedgi}cX^V Yd egdXZhhd# C d egdYjo^g jb egdYjid cV edciV egZ_jY^XV dh Z^mdh Zhi i^Xdh Z i^Xdh# KVaZ"hZ eZg\jciVg dcYZ hZ egdYjo V ]Z\Zbdc^V4 w edhh kZa hZ Vjid"hjhiZciVg egdYjo^cYd XdcigV" ]Z\Zbdc^V4 : iZb bVc^[ZhiV d Vgi hi^XV fjZ cjcXV kV^ hZg hjeZgVk^i{g^V# : c d iZb fjZ iZg kZg\dc]V Y^hhd# 8jaijgV K^kV jbV k^ig^cZ fjZ YZj k^h^W^a^YVYZ | Xg^hZ Yd :hiVYd! Xg^hZ YVh gZaV Zh# EgdWaZbV Xdb gZaV d | gZegZhZciV d YVh eZgheZXi^kVh cdh bZXVc^hbdh WjgdXg{i^Xdh Yd :hiVYd Xdbd [VoZg ZY^iV^h Z VkVa^V Zh Xdb Xdbjc^YVYZh YZ igVY^ d dgVa# <6- 8JAIJG6 8DBD 7:B 8DBJB : 7:B :HI6G H6å9:! HJHI:CI67>A>969: : HD7:G6C>6 6A>B:CI6G 8dbd h^bWdad\^Vh Xdbd V ÒidiZgVe^V! eVa]V dh Z `V^ h ZcigVb cV [dgbjaV d Yd XdbedgiVbZcid4 6 bZY^X^cV igVY^X^dcVa dW_Zi^ÒXV d eVX^ZciZ# 6 VgiZ ZcigV cZhhZ

bdbZcid YZ Xdc]ZXZg d bjcYd Yd eVX^ZciZ! bVh iVbW b Xdc]ZXZg d bjcYd Yd b Y^Xd# D kZ Xjad iZgVe ji^Xd k^gV VgiZ# 6 XjaijgV eVgZXZ hZg jbV [dgbV ZÒX^ZciZ YZ Y^b^cj^g d bjgd ZcigZ Yd^h bjcYdh cV gZaV d ZcigZ b Y^Xd Z ZcigZ eVX^ZciZ # 6H G:9:H 9: ;DGBJA6vÀD/ EDCIDH 9: 8DHIJG6 :b hZj iZmid hdWgZ V ZmeZg^ cX^V Yd <6 IgVY^ d Z >ckZc d! II 8ViVa d gZh\ViV d iZgbd Æedcidh YZ XdhijgVÇ fjZ hjg\^j cV gZÓZm d YZhiZ \gjed# :hhV bZi{[dgV [Za^o eVgV VegZhZciVg V gZYZ YZ [dgbjaV d fjZ ^YZci^ÒXV Vh [VaVh gZXdggZciZh fjZ hjg\^gVb cdh <6h! dh hZci^Ydh Xdbjch cV ZmeZg^ cX^V k^k^YV Ydh XdcXZ^idh# >c^X^VabZciZ! jb XdchZchd cdh <6h/ Vjidcdb^V! egdiV\dc^hbd! ZbedYZgVbZcid Z \Zhi d Zb gZYZh h d XdcXZ^idh ^bWg^XVYdh! jb ^bea^XV Z YZiZgb^cV d djigd! hZeVgVYdh c d Y d XdciV Yd hZci^Yd eda i^Xd fjZ Vh V Zh fjZ dh Edcidh egdiV\dc^oVb# :hhV eZgXZe d XdcÒgbV jbV ^Y ^V fjZ Zhi{ cV dg^\Zb YV [dgbjaV d YV egdedhiV Yd Egd\gVbV! ejWa^XVYV cV GZk^hiV 8jaijgV K^kV/ 6jidcdb^V! egdiV\dc^hbd Z ZbedYZgVbZcid c d edYZb hZg ZciZcY^Ydh hZeVgVYVbZciZ! YZ bVcZ^gV Zhi{i^XV dj Xdbd bdYZadh# H d XdcXZ^idh Zb Xdchigj d Z hZjh h^\c^ÒXVYdh h \Vc]Vb gZaZk}cX^V cV egdedg d Zb fjZ hZ gZaVX^dcVb Z fjVcYd ZmegZhhVb Vh ZmeZg^ cX^Vh Ydh eg eg^dh Edcidh YZ 8jaijgV! Xdcig^Wj^cYd eVgV V Xdchigj d YZ jbV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV Z igVch[dgbVYdgV 7G6H>A! '%%) # HZ\jZ V gZYZ YZ [dgbjaV d! egdYjo^YV cV ^ciZgadXj d cdh <6h/ D dW_Zi^kd _jciVg! VhhdX^Vg dh ig h XdcXZ^idh# :bWdgV ZhhZh XdcXZ^idh edhhVb dXdggZg hZeVgVYVbZciZ! cdh Edcidh ZaZh VeVgZXZb b^hijgVYdh# ### :cXVciVbZcid/ ZbedYZgVbZcid! Vjidcdb^V! egdiV\dc^hbd### h d ^cZgZciZh cV cdhhV V d! Zb XVYV bdbZcid jb YZaZh VeVgZXZ Xdb bV^dg [dg V <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: D 8jaijgV K^kV c d edYZ hZg ZciZcY^Yd V eVgi^g Yd k^ h YZ jb Ydh XdcXZ^idh# 9ZkZ hZg ZciZcY^Yd Xdbd idYdh Vd bZhbd iZbed# 6 ]ZiZgd\ZcZ^YVYZ Yd egd\gVbV# <6, 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV Dh Edcidh YZ 8jaijgV ediZcX^Va^oVgVb d egdiV\dc^hbd! Vjidcdb^V Z ZbedYZgVbZcid fjZ _{

Zm^hi^Vb# ### ={ bdYdh YZ gZeZchVg d _Z^id YZ igVWVa]Vg0 bjYVg Zb c h dh XdcXZ^idh# C h iZbdh jbV iZdg^V Z cV eg{i^XV [jcX^dcV Y^[ZgZciZ# C d Y{ eVgV igVWVa]Vg XdcXZ^id Z eg{i^XV hZeVgVYdh# <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD Dh XdcXZ^idh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ^ciZgV\Zb Z [VoZb hjg\^g cdkVh [dgbVh YZ ZmeZg^ cX^Vh! VigVk h YV VgiZ# Dh XdcXZ^idh hjg\Zb YVh V Zh egVi^XVYVh! ZaZh h d ^c^X^VabZciZ k^kZcX^VYdh Z V gZXdc]ZXZbdh Xdbd dh XdcXZ^idh VijVb cV eg{i^XV! ZaZh hZ ^ciZg"gZaVX^dcVb Z edYZb hZg k^kZcX^VYdh VigVk h YV \Zhi d Zb gZYZ# w ^bedgiVciZ XdbegZZcYZg V X^gXjaVg^YVYZ Ydh XdcXZ^idh Z Xdbd XVYV jb Xdcig^Wj^ eVgV d [dgiVaZX^bZcid Yd djigd# Dh XdcXZ^idh XdbZ Vb V hZg Vi^kVYdh! V eVgi^g YV XdchX^Zci^oV d YVh eZhhdVh Z V \Zhi d Zb gZYZ V ^ciZgV d ZcigZ Vh eZhhdVh fjZ eZgb^iZ fjZ Vh ^YZci^YVYZh hZ gZkZaZb Z hZ kVadg^oZb# <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD DjigV eZgXZe d ^bedgiVciZ fjZ hjg\Z YV ^ciZgadXj d cdh <6h fjZ dh hZci^Ydh YVh eVaVkgVh ÆVjidcdb^VÇ! ÆegdiV\dc^hbdÇ Z ÆZbedYZgVbZcidÇ! Xdch^YZgVcYd Vh eg{i^XVh Ydh Edcidh! YZkZb hZg gZYZÒc^Ydh! VijVa^oVYdh! bZa]dg fjVa^ÒXVYdh/ ÆV eVgi^g YV k^k cX^V Xg^Vg cdkdh XdcXZ^idh# 6 eVgi^g YVh ZmeZg^ cX^Vh Z dWhZgkV Zh YV Xdbjc^YVYZ#Ç <6 8jaijgV Z ?jkZcijYZ # Cd 8 gXjad YZ 8dckZg\ cX^V [d^ [VaVYd YV cZXZhh^YVYZ YZ ÆgZÓZm d iZ g^XV eVgV Xdchigj d YZ jb a m^Xd VYZfjVYd V ZhiV eda i^XVÇ <6 8jaijgV Z :bVcX^eV d Z YV ^cVYZfjV d YZ Va\jch iZgbdh! ji^a^oVYdh [gZf ZciZbZciZ Zb XdciZmid cZda^WZgVa Z Vhh^b WVcVa^oVYdh! edgfjZ iZciVb ZcfjVYgVg ZhhV ZmeZg^ cX^V hdX^Va Zb iZgbdh fjZ V gZYjoZb/ V ÆXVg\V eda i^XV bj^id \gVcYZ! dh Y^hXjghdh Zhi d [jcYVbZciVYdh! bVh cV a^c\jV\Zb! cV gZhh^\c^ÒXV d Ydh h^\cdh! cd hjdg Z cV igVche^gV d YZhiZ bdbZcid YZ igVch^ d fjZ dh XdcXZ^idh VXdciZXZbÇ <6 8jaijgV! igVY^ d Z ^ckZc d # 6 ^Y ^V ! Zci d! idgcVg XaVgdh dh hZci^Ydh fjZ Vh eVaVkgVh ÆVjidcdb^VÇ! ÆegdiV\dc^hbdÇ Z ÆZbedYZgVbZcidÇ egdYjoZb fjVcYd hZ gZ[ZgZb Vd Egd\gVbV Z dh Edcidh YZ 8jaijgV# 65


w jbV a^c\jV\Zb YZ VegZcY^oVYd! Xdb dh Edcidh YZ 8jaijgV YZcigd Yd egd\gVbV Yd B^c^hi g^d! VWZgid eVgV igVch[dgbV Zh! Xdc[dgbZ Vh ZmeZg^ cX^Vh Ydh eg eg^dh Edcidh YZ 8jaijgV Ä ^hhd jbV cdkV a^c\jV\Zb eda i^XV# 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV c d edYZ hZg ZciZcY^Yd V eVgi^g Yd k^ h YZ jb Ydh XdcXZ^idh# 9ZkZ hZg ZciZcY^Yd Xdbd idYdh Vd bZhbd iZbed# >hhd V ]ZiZgd\ZcZ^YVYZ Yd egd\gVbV# :m^hiZb edcidh fjZ edYZb hZ hjhiZciVg Z djigdh fjZ c d# : ^hid c d jb egdWaZbV hZ ZaZ Zhi{ XZcigVYd cV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa! ZaZ YZkZ aZkVg ^hid Zb fjZhi d# IZbdh fjZ idbVg Xj^YVYd Xdb gZaV d V Yd\bVh XdcXZ^ijV^h# IZg jb Y^{ad\d Xdb jbV cdkV XdcXZe d YZ ZheV d e Wa^Xd# Cdkd hZci^Yd YZ eVgi^X^eV d! gZ[dg d Yd hZj edYZg ZcfjVcid hdX^ZYVYZ# K^V YZ b d b ai^eaV! hZ fjZ edhh kZa [VaVg Vhh^b# IZg Xj^YVYd eVgV c d Vig^Wj^g VeZcVh Vd :hiVYd V gZhedchVW^a^YVYZ YZ gZhdaj d YZ egdWaZbVh# w egZX^hd hZbegZ eZchVg cdkdh bdYZadh# 6 cdkV k^gVYV cV \Zhi d Yd egd\gVbV! V YZhXZcigVa^oV d edYZ hZg WZc ÒXV eVgV V eZgbVc cX^V Yd egd\gVbV# 6 ZhiVYjVa^oV d jbV [ZggVbZciV ^bedgiVciZ eVgV d ZcgV^oVbZcid Yd egd\gVbV# w egZX^hd iVbW b fjZ V Y^bZch d cVX^dcVa c d hZ_V eZgY^YV! Z ^hhd edYZ hZg [Z^iV eZaV \Zhi d Zb gZYZ# ;dgiVaZXZ d egd\gVbV adXVabZciZ! cVX^dcVabZciZ Z Vi \adWVabZciZ# 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV " 6JIDCDB>6 Cdhhd edcid YZ XjaijgV c d gZXZWZ gZXjghd ]{ Yd^h Vcdh# : [VoZbdh bj^id bV^h V\dgV# FjVcYd iZb Y^c]Z^gd idYd bjcYd hZ VXdbdYV <6( 8jaijgV Z ?jkZcijYZ CVYV Yd fjZ ZhiVbdh [VaVcYd eVed [jgVYd# IjYd fjZ [VaVbdh! c h [VoZbdh# 7Zi] YZ Dmjb igVWVa]V Vi YZcigd YV ZhXdaV YZ XgZciZh# Hdbdh k gjh! kVbdh ZcigVcYd cdh aj\VgZh# <6) 8JAIJG6 9><>I6A 6jidcdb^V _{ Zm^hi^V Z Zm^hiZ cdh iZggZ^gdh 66

<6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD 6 Vjidcdb^V VeVgZXZ Zb k{g^Vh Y^bZch Zh/ cd c kZa eZhhdVa! Yd hj_Z^id idbVg V [gZciZ Z egdiV\dc^oVg Z egdedg V Zh0 cd XdaZi^kd! cd hZci^Yd YV ZbVcX^eV d! fjVcYd d Edcid edYZ [VoZg hjVh eg eg^Vh gZ\gVh! Z cd hZci^Yd YV hjhiZciVW^a^YVYZ ZXdc b^XV# :b Xdbjb! V eZgXZe d YZ fjZ V Vjidcdb^V c d YVYV! bVh Xdchigj YV Vd ZmZgX^iVg d [VoZg# <6 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD 6 Vjidcdb^V Xg^Vg gZ\gVh eg eg^Vh YZ igVWVa]d gZ^ckZciVg cdkVh [dgbVh YZ ZmegZhh d# EdYZg k^kZcX^Vg V VgiZ gZheZ^iVcYd Vh h^c\jaVg^YVYZh! hZb jb bdYZad eg "ZhiVWZaZX^Yd eZad :hiVYd# 6h YZbVcYVh ^ciZgcVh h d WjhXVYVh Z ZcXdcigVYVh YZcigd Ydh eg eg^dh \gjedh# 6jidcdb^V bV^h fjZ hjhiZciVW^a^YVYZ ZXdc b^XV# <6 8JAIJG6 : :9J86vÀD 6jidcdb^V c d Va\d fjZ Y{ Z cZb fjZ hZ idbV! bVh XdbeVXijVg! XdaZi^k^oVg! Va\d fjZ hZ Xdchig ^# D 8jaijgV K^kV eZgb^iZ ZhhV igdXV YZ hVWZgZh# : ^hhd gZkZgWZgV bj^id cV Vjidcdb^V# <6 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: 6jidcdb^V Z ZbedYZgVbZcid XVb^c]Vb _jcidh# D _dkZb iZb jbV bVg\Zb YZ ZhXda]V! cZb hZbegZ ZaZ kV^ gZhedcYZg |h ^c^X^Vi^kVh YV [dgbV Xdbd ZheZgVbdh# C d h V kdciVYZ YZ [VoZg Va\d! bVh [VoZg Va\d YZhk^cXjaVYd YVh ^Y ^Vh YZ djigVh eZhhdVh! bZhbd fjZ YZcigd YZ jb \gjed# w jbV XVeVX^YVYZ dj edhh^W^a^YVYZ YZ V\^g Z eZchVg edg XdciV eg eg^V! edg kdciVYZ eg eg^V# 6 Vjidcdb^V iZb jb edjXd Yd YZhZ_d YZ [VoZg Va\jbV Xd^hV! ^cYZeZcYZciZ YZ hZ Va\j b XdaVWdgV dj c d! dj YZ hZ kdX iZb d Xdc]ZX^bZcid eVgV ^hhd dj c d# GZXdc]ZXZg fjZ kdX iZb jbV ^cY^k^YjVa^YVYZ! fjZ iZb gZhedhiVh eg eg^Vh! V^cYV fjZ djigVh eZhhdVh iZc]Vb V_jYVYd V Xdchigj "aVh# 6X]d fjZ Vjidcdb^V Zhi{ bj^id gZaVX^dcVYd Vdh egdXZhhdh YZ Xdchigj d Z gZXdchigj d cd Xdi^Y^Vcd# Egd\gVbV 6\ZciZ 8jaijgV K^kV " 8VYV Edcid ZhXda]^V jb Xjghd YZ [dgbV d! _dkZch gZXZW^Vb WdahVh edg eVgi^X^eV d cdh Xjghdh#

>hhd iZg^V h^Yd jbV [dgbV YZ jc^g egdiV\dc^hbd! Vjidcdb^V! ZbedYZgVbZcid# 6 eg^bZ^gV gZYZ [d^ jbV gZYZ XdbedhiV hdWgZijYd edg _dkZch# EVgV \Zg^g egdiV\dc^hbd! ^bedgiVciZ d iZbed YZ Vegdm^bV d Z Vegdeg^V d Yd _dkZb Xdb d edcid! V [dgbV Xdbd ZhhZ hZ ZckdakZ Xdb d ZheV d Z hZ Vegdeg^V YZaZ# >hhd \ZgV iVbW b ZbedYZgVbZcid# <6) 8JAIJG6 9><>I6A BVh V Vjidcdb^V h ÒcVcXZ^gV4 C d! ]{ V^cYV V fjZhi d YV Vjidcdb^V eda i^XV# IgVo Vegdm^bV d Ydh VidgZh! Ydh Edcidh Xdb Vh eda i^XVh YZ \dkZgcd Z \ZgV edhh^W^a^YVYZ YZ fjZhi^dcVg Z gZ^k^cY^XVg# 6 Vjidcdb^V Zhi{ a^\VYV | eVgXZg^V! | bjai^ea^XV d YVh edhh^W^a^YVYZh YZ XddeZgV d# 6 Vjidcdb^V iZb V kZg Xdb ^cY^k^YjVa^YVYZ! iZb fjZ hZg ^ciZ^gd# Edg hZg XdbeaZid! Zj edhhd iZg eVgXZ^gdh# 8VYV jb Zcigdj Xdb hjV ^ciZ^g^XZ# 6 Vgi^XjaV d [d^ [Z^iV Xdb Vjidcdb^V# BVh VWgZ WgZX]Vh eVgV Vjidcdb^V ÒcVcXZ^gV! eVgV V igdXV YZ g^fjZoVh bViZg^V^h Z ^bViZg^V^h# EZchVg cV ZXdcdb^V YV XjaijgV eVgV dh Edcidh YZ 8jaijgV fjZ igVWVa]Vb Xdb V XjaijgV Y^\^iVa# :mZbead Ydh _dkZch fjZ bdciVgVb ZbegZhV! bVh Xdci^cjVgVb V igVWVa]Vg Xdbd edcid YZ XjaijgV# 6 Xg^V d YZ ZbegZhVh Z YZ egd_Zidh hjhiZci{kZ^h jbV Y^hXjhh d eZgi^cZciZ# :m^hiZ! edg ig{h YV V d Yd \dkZgcd! cd hZci^Yd YV XVe^aVg^YVYZ Z Yd Zhi bjad! V Vjidcdb^V! V edhh^W^a^YVYZ YZ Xg^Vg ^cXajh d YV ^c[dgbVa^YVYZ cV [dgbVa^YVYZ bjcYd gZVa # EVgV egZhiVg hZgk^ d Xdbd iZgXZ^gd egZX^hd ZcigVg cd bjcYd YV [dgbVa^YVYZ# >hhd iVbW b Xdcfj^hiVg Vjidcdb^V# 6d adc\d Yd egdXZhhd! V Vegdeg^V d edhh^W^a^iV V Vjidcdb^V# Cd ÒcVa Yd egdXZhhd ^bedgiVciZ VkVa^Vg hZ ]{ Vjidcdb^V eVgV Xdci^cjVg# D fjZ egZX^hV hZg [Z^id Xg^Vg jbV aZ^ fjZ gZXdc]ZXZ V aZ\^i^b^YVYZ Yd fjZ c d [dgbVa# w jbV fjZhi d YZ gZidbVg d edYZg# Edg djigd aVYd! ZhiVbdh a^YVcYd Xdb Y^c]Z^gd e Wa^Xd! Zci d iZbdh fjZ egZhiVg XdciVh### IZb fjZ ]VkZg iZch d Ydh Yd^h aVYdh# 6 ^c[dgbVa^YVYZ iZb fjZ iZg bZXVc^hbdh YZ \VgVci^g d jhd XdggZid Ydh gZXjghdh# 6 ^c[dgbVa^YVYZ iZb Xg^VYd cdkdh bZXVc^hbdh# :m^hiZb bZXVc^hbdh YZcigd Yd h^hiZbV# BVh V [dgbVa^YVYZ YZhZ_VYV4 H^b! hZ V\^bdh Xdb


h^bea^X^YVYZ! ^ciZgZhhVciZ# FjVhZ idYdh dh Edcidh gZXdc]ZXZb V ^bedgi}cX^V YV egZhiV d YZ XdciVh Yd Y^c]Z^gd e Wa^Xd#

bdY^ÒXVcYd Vh Xd^hVh# 6 Vjidcdb^V Zhi{ gZaVX^dcVYV Y^gZiVbZciZ Vd egd_Zid eda i^Xd! jb egd_Zid V hZg Xdchigj Yd XdaZi^kVbZciZ#

IZ^V! ZcXdcigd Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! Xdb hdX^Va^oV d YVh ZmeZg^ cX^Vh# ={ Vjidcdb^V Ydh edcidh eVgV dg\Vc^oVg d ZkZcid# ;jh d YZ jbV eVgXZg^V Xdb \dkZgcd Xdb V dg\Vc^oV d Vji cdbV! bZY^VYV# :b XdcigVedh^ d! Vh Xdc[Zg cX^Vh YZ XjaijgV h d XZcigVa^oVYVh eZad :hiVYd# >hhd [d^ XdciZhiVYd Z V\dgV Zhi{ bjYVcYd# <6* 8jaijgV! IgVY^ d Z >ckZc d A^c\jV\Zb! gjeijgV Z XdcigVY^ d BZhigZ IZdYdgd YZ 7jbWV bZj 7d^ Y^o/ ÆZj fjZgd fjZ d \dkZgcd bZ Ve ^Z! bVh c d d \dkZgcd fjZb iZb fjZ Y^oZg d fjZ Zj iZc]d fjZ [VoZg! c d# HZ jbV eZhhdV Zhi^kZg egZX^hVcYd YZ jbV [Z^gV! Zj kdj [VoZg jbV [Z^gV#Ç EdYZg [VoZg d fjZ [dg cZXZhh{g^d hZ\jcYd d egZhZciZ Z V cZXZhh^YVYZ YVfjZaV Xdbjc^YVYZ! d fjZ c d VXdciZXZ Xdb V gZaV d Xdb d :hiVYd! ZaZ eZYZ jb gdiZ^gd ÆVciZhÇ# 6 Vjidcdb^V edYZg YZ [Vid eZgb^i^g Vh V Zh adXV^h! Xdc[dgbZ Vh cZXZhh^YVYZh YVh Xdbjc^YVYZh# D [Vid fjZ d :hiVYd gZ\^Yd edg aZ^h fjZ [dgVb Xg^VYVh eVgV V Zh fjZ c d Vh XjaijgV^h# Dh ^cY^XVYdgZh VYdiVYdh c d gZÓZiZb ZhhV gZVa^YVYZ#

:hiVYd M 6jidcdb^V/ ZmZgX X^d YZ gZheZ^id Vd WjgdXgViV# 6 WjgdXgVX^V jbV fjZhi d YZ oZad Yd ZhiVYd WgVh^aZ^gd# D eV h c d iZkZ jbV gZkdaj d! bVh jbV [dg V YZ XdbVcYd hji^a Xdb Va\jbVh XdcigVY^ Zh###8jbeg^g V YZiZgb^cV d [dgiZ Z g \^YV# H d bZXVc^hbdh YZ XdcigdaZ hdWgZ d Y^c]Z^gd ejWa^Xd# IZb dh Xa^ZciZa^hbdh \gVcYZh Z dh eZfjZcdh! fjZ V hdX^ZYVYZ edYZ c d ZciZcYZg#

6jidcdb^V c d hZ Xdcfj^hiV! hZ gZidbV! Xdbd dh edkdh ^cY \ZcVh# 6 Vjidcdb^V _{ Zm^hiZ YZcigd YVh igVY^ Zh Z YVh bVc^[ZhiV Zh XjaijgV^h# 6jidcdb^V V \ZciZ Xdcfj^hiV# 8]VbV eVgV d YZhVÒd### ÆV 7V]^V _{ cdh YZj! \gV Vh V 9Zjh! g \jV Z XdbeVhhdÇ! V\dgV kdj igV Vg d bZj XVb^c]d### V \ZciZ c d edYZ ZheZgVg fjZ d Edcid YZ 8jaijgV YZhZc]Z cdhhd XVb^c]d! V hV YV eVgV ZhhV Xdcfj^hiV YZ Vjidcdb^V jhVcYd d Edcid YZ 8jaijgV Xdbd [ZggVbZciV Zhi{ bj^id XdcZXiVYd cV \Zhi d Zb gZYZ# 6 ]dgV Zb fjZ dh Edcidh Z[Zi^kVbZciZ igVWVa]VgZb Zb gZYZ! ZhhV Vjidcdb^V ZhiVg{ hZcYd VaXVc VYV# 6jidcdb^V V^cYV jbV bZiV V hZg Vi^c\^YV YZcigd Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! eg^cX^eVabZciZ Zb gZaV d Vdh \Vhidh# Edcidh YZ 8jaijgV Xdbd egZb^V d edYZ hZg jb bZ^d YZ \ZgVg bV^dg Vjidcdb^V# 6 Vjidcdb^V iVbW b jbV jide^V bV^dg# 6 hdX^ZYVYZ fjZ fjZgZbdh Zhi{ Y^gZiVbZciZ Vgi^XjaVYV | Vjidcdb^V/ d edYZg YZ XVYV jb edYZg Xdchigj^g! d edYZg YZ ZhiVg cd hZj aj\Vg VaiZgVcYd Z

={ gZh^hi cX^V Yd :hiVYd V ZhhZ i^ed YZ ^ciZg[Zg cX^V cd :hiVYd### 6 Vjidcdb^V jbV ^cÒaigV d YZcigd Yd :hiVYd# BVh Zm^hiZb bZXVc^hbdh YZcigd Yd :hiVYd fjZ XdbZ VgVb V eZgb^i^g Va\jbVh Xdchda^YV Zh### Eda i^XV#### c h hdbdh dh VjidgZh YVh Vjidg^YVYZh### Jb :hiVYd edgdhd cdh ^ciZgZhhV! Vhh^b edYZbdh igVWVa]Vg cVh [gZhiVh###dh Y^hXjghdh Yd :hiVYd Z YVh edciVh dj Edcidh! hZgZb Y^[ZgZciZh jb [Vid! bVh ^hhd c d edYZ ^beZY^g fjZ idYd d VegZcY^oVYd edhhV hZg h^hiZbVi^oVYd 6 gZkdaj d kV^ hZ YVg cdh eViVbVgZh YVh XdcigVY^ Zh### <6+ 8jaijgV Z :Xdcdb^V Hda^Y{g^V 6 Vjidcdb^V V XVeVX^YVYZ YZ idbVg YZX^h Zh Z VgXVg Xdb Vh XdchZf cX^Vh YZaVh0 ^\jVa | ^cYZeZcY cX^V Z a^WZgYVYZ YZ V d! hVWZg [VoZg WZb d fjZ hZ [Vo# w V ^cYZeZcY cX^V Yd XdcXZ^id Z YV ^beaVciV d YV egdedhiV0 ^cYZeZcY cX^V ÒcVcXZ^gV# 6 Vjidcdb^V Zhi{ a^\VYV Y^gZiVbZciZ | fjZhi d YV hjhiZciVW^a^YVYZ# :m^hiZ jbV YZbVcYV edg Y^hXji^g Xdbd V eda i^XV e Wa^XV kV^ Y^Vad\Vg eVgV \ZgVg Vjidcdb^V# 9Z fjZ [dgbV V ZXdcdb^V hda^Y{g^V edYZ \ZgVg jb Edcid YZ 8jaijgV4 ={ Vjidcdb^V cV ZXdcdb^V hda^Y{g^V! cV \Zhi d ZXdc b^XV Z dg\Vc^oVX^dcVa! cd jhd YZ bdZYVh hdX^V^h0 kVaZ"XjaijgV Xdbd bdZYV hdX^Va! \ZgVcYd Vjidcdb^V hZb [VoZg _j od YZ kVadg# <6, 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV 6jidcdb^V XVeVX^YVYZ YZ \Zhi d! d ZbedYZgVbZcid Zhi{ YZcigd# 6jidcdb^V YZkZ _d\Vg cd ViVfjZ! ed^h edYZ gdbeZg Xdb Va\jbVh cdgbVh! gZeZchVg Va\jbVh VbVggVh# 6 Vjidcdb^V YZkZ VkVc Vg cd

hZci^Yd Ydh dg VbZcidh e Wa^Xdh# 6jidcdb^V YZ V Zh Z VkVc Vg XdcigV V WjgdXgVX^V# 6 ZbVcX^eV d V Xdchigj d YV hjeZgV d YZhhZ VeVgVid! Xdchigj d YZ XdcigV"]Z\Zbdc^V! \ZgV V gjeijgV cZXZhh{g^V Xdb d VeVgVid YZ :hiVYd# ={ a^b^iV Zh fjZ Vh gZaV Zh ZcigZ d :hiVYd Z V hdX^ZYVYZ igVoZb eVgV V Vjidcdb^V# D :hiVYd iZb jb Xdc_jcid YZ gZ\gVh bj^id g^\dgdhVh# Cd :hiVYd V Vjidcdb^V Xdb d a^b^iZ YVYd eZaVh gZ\gVh YV {gZV e Wa^XV! idYV V Vjidcdb^V gZ\^YV edg Xg^i g^dh# :m^hiZb Va\jbVh [ZggVbZciVh Yd eg eg^d egd\gVbV fjZ Zk^YZcX^Vb WZb ZhhV c d" Vjidcdb^V# Jb ZmZbead d ZY^iVa# 6jidcdb^V Z hjhiZciVW^a^YVYZ h d Xd^hVh Y^[ZgZciZh# IZg dh gZXjghdh ZhiViV^h Y^gZ^id# 8jaijgV jb Y^gZ^id# D VkVc d XjaijgVa hZ a^\V V jbV [dgiZ ^ciZgkZc d ZhiViVa edgfjZ c d edhh kZa eVgV dh \gjedh hZ Vjid"hjhiZciVgZb# D egd\gVbV c d a^YV Xdb V egdYj d YZ WZch XjaijgV^h eVgV hZgZb kZcY^Ydh cd bZgXVYd Z gZhiV V VaiZgcVi^kV Yd hjWh Y^d ZhiViVa# w jb adc\d egdXZhhd! c d WVhiV d VedgiZ YZ gZXjghdh ^c^X^Va! Z ^hhd Y^gZ^id# BVh c d YZkZbdh cdh VWhiZg YZ Xg^i^XVg d :hiVYd edgfjZ ZaZ d V\ZciZ ÒcVcX^VYdg# IZbdh Y^gZ^id Vdh gZXjghdh Z | eVgi^X^eV d cdh egdXZhhdh YZX^h g^dh# D hjWh Y^d jb Y^gZ^id! bVh igVWVa]VcYd cjb Edcid YZ 8jaijgV ^bedgiVciZ hVWZg d fjVcid ^hhd \ZgV YZ ^chZ\jgVc V# JbV c^XV [dciZ YZ ÒcVcX^VbZcid \ZgV ^cXZgiZoVh# JbV [dciZ h YZ ÒcVcX^VbZcid egdWaZb{i^XV# 6 gZhedhiV V ^hhd c d V Vjid" hjhiZciVW^a^YVYZ V eVgi^g YV ^chZg d Yd Edcid cd bZgXVYd XjaijgVa# >hid ! ^cXajh^kZ! jb \Vg\Vad Yd egd\gVbV# C d iZg XVeVX^YVYZ YZ hZ hjhiZciVg egdWaZb{i^Xd# 6 Vjidcdb^V iVbW b Y^o gZheZ^id V VegZcYZg V \ZgZcX^Vg dh gZXjghdh# ¿h kZoZh ÒXVbdh bj^id | ZheZgV Yd :hiVYd# D XVb^c]d hZ Vegdm^bV YZ egdXZhhdh eVgi^X^eVi^kdh! ed^h ^hhd kV^ \VgVci^g Vjidcdb^V Z XVeVX^YVYZ YZ VcYVg Xdb Vh eg eg^Vh eZgcVh# IZbdh fjZ eZchVg cV XjaijgV Xdbd Y^gZ^id! Z iVbW b Xdbd ^ckZhi^bZcid# : Xdchigj^g WZb V eda i^XV eVgV fjZ V ^chZ\jgVc V Y^b^cjV# :migZbV YZeZcY cX^V Ydh edcidh YZ XjaijgV Xdb gZaV d Vd :hiVYd# ;dgbV YZ \Zhi d Ydh edcidh V^cYV egZX{g^V# >hid ^ciZg[ZgZ cV Vjidcdb^V# C d ]djkZ egZdXjeV d YZ [VoZg V 67


XVeVX^iV d YZ \Zhi d Ydh edcidh# AZ^ -#+++ AZ^ YV 7ZhiV # AZ^ hZ gZÓZi^j cVh gZ\jaV Zh Z XdcigVidh fjZ d \dkZgcd ÒgbV Z igViV Zb e YZ ^\jVaYVYZ dh edcidh ^hdaVYdh Z \gVcYZh ZbegZhVh XjaijgV^h# D hjWh^Y^d V XjaijgV cÒbd hZ XdbeVgVYd! edg ZmZbead! Vd YV V\g^XjaijgV# D eZchVbZcid cZda^WZgVa iVbW b igVWVa]V Xdb jb h^\c^ÒXVYd YZ Vjidcdb^V! fjZ d YZ YZhgZhedchVW^a^oV d Yd :hiVYd# <6- 8jaijgV Xdbd 7Zb 8dbjb Z 7Zb :hiVg HV YZ! HjhiZciVW^a^YVYZ Z HdWZgVc^V 6a^bZciVg Dh eg^cX e^dh YV 6jidcdb^V Z Yd EgdiV\dc^hbd XVb^c]Vb _jcidh# 6jidcdb^V h^\c^ÒXV Xdbjc^XV d Z eVgXZg^V# FjVcYd kdX iZb eVgXZ^gd! kdX XdchZ\jZ hZg bV^h Vji cdbd! edgfjZ bZhbd fjZ d egd_Zid VXVWZ kdX XdchZ\jZ hZ\j^g hZj igVWVa]d# IZbdh fjZ iZg cd d Yd bdYd Xdbd cdhhV hdX^ZYVYZ Zhi{ ZhigjijgVYV# FjZ ]jbVcdh hdbdh c h fjZ [VoZbdh ZhhZh bdk^bZcidh! eVgV hZ igVch[dgbVg4 Hdbdh bj^id bVa [dgbVYdh eVgV k^kZg# w cZXZhh{g^d bjYVc Vh bV^h egd[jcYVh! egZX^hVbdh [dgbVg ]jbVcdh Y^[ZgZciZh# :m^hiZ jb b idYd YZ \Zhi d ZggVYd! egZX^hVbdh bjYVg ^hhd# 6 Vjidcdb^V YZeZcYZ YZ jb [dbZcid ^c^X^Va# :j c d egZX^hd hZg kdajci{g^d eVgV bjYVg d bjcYd# :j c d egZX^hd YdVg b^c]V k^YV# Edhhd hZg XdbeaZbZciVg Vd h^hiZbV# ;dgbVg \ZciZ Y^[ZgZciZ! [dgbVg Òa]dh Y^[ZgZciZh# EgZÒgd kZg fjZ c d Zm^hiZ dedgijc^hbd# :m^hiZ dedgijc^hbd YZcigd YZ jb h^hiZbV YZ kVadgZh# ={ bdYdh YZ [dgbVg ^cY^k Yjdh ciZ\gdh# C d egZX^hVbdh YZh[VoZg d fjZ _{ Zhi{ ^beaVciVYd#

V XdchX^ cX^V! d gZXdc]ZX^bZcid Z d eZgiZcX^bZcid! d gZheZ^id | Y^kZgh^YVYZ# Dh \gjedh! dh Edcidh YZ 8jaijgV hZ gZXdc]ZXZb cd egdXZhhd YZ k^k cX^V YVh eda i^XVh e Wa^XVh# <6' 8jaijgV Z :YjXV d D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ediZcX^Va^odj fjZb _{ igVWVa]VkV! fjZb _{ ZgV egdiV\dc^hiV Z edg ^hhd d egd\gVbV [dgiVaZXZj ZhhVh XVgVXiZg hi^XVh# Dh Edcidh YZ 8jaijgV WZb hjXZY^Ydh [dgVb dh fjZ ÒoZgVb Vh Xdbjc^YVYZh da]VgZb eVgV h^ bZhbVh# <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: Cd XVhd Yd egdiV\dc^hbd! V fjZhi d YZ Xdbd [VoZg d _dkZb hZ hZci^g eVgiZ Yd ZheV d ^bedgiVciZ# CZhhZ hZci^Yd! Wdb fjZ hZ YZ^mZ d _dkZb [VoZg d fjZ ZaZ iZb kdciVYZ! YVg ZheV d eVgV fjZ ZaZ edhhV igV Vg hZjh eg eg^dh XVb^c]dh# D _dkZb edYZ hV^g Yd Edcid Zb jb YZiZgb^cVYd bdbZcid! [dgbVg djigVh Va^Vc Vh! [VoZg djigdh egd_Zidh! kdaiVg eVgV d Edcid dj c d# w Y^[ X^a bVeZVg Xdbd ÒXV d egdiV\dc^hbd Z V Vjidcdb^V YZed^h fjZ d _dkZb hV^ Yd edcid! bVh ^bedgiVciZ hVWZg fjZ V hZbZciZ YV Vjidcdb^V ÒXdj# D egdiV\dc^hbd d VheZXid bV^h gZaVX^dcVYd Xdb Vh djigVh fjZhi Zh# ;VaiV ZheZX^ÒXVbZciZ cd YZWViZ Yd egdiV\dc^hbd d fjZ d Y^[ZgZcX^V! d fjZ d XVgVXiZg^oV# 6X]d fjZ V eVaVkgV a^YZgVc V jbV eVaVkgV ^bedgiVciZ cZhhZ XdciZmid# w d _dkZb eVgi^X^eVcYd Yd egdXZhhd dj bV^h fjZ eVgi^X^eV d4

" EGDI6<DC>HBD

EgdiV\dc^hbd jbV eVgi^X^eV d eg "Vi^kV# 6 d egdiV\dc^hiV jbV V d fjZ hZ \ZhiV Zb jb egdXZhhd YZ gZXdc]ZX^bZcid YVh Y^[ZgZc Vh# w Xdchigj^g XdaZi^kVbZciZ! Zhi^bjaV Z ZckdakZ V eVgi^X^eV d YZ idYdh#

FjZb d egdiV\dc^hiV4

<6 ) 8JAIJG6 9><>I6A

D XVgV fjZ cd WVgXd \g^iV È]dlÉ! dj fjZb cV cdkZaV VeVgZXZ bV^h4 8dbd V d! egdiV\dc^hbd gZaVi^kd | eg "Vi^k^YVYZ! bV^h Xdbd jb kZgWd/ egdiV\dc^oVg! iZg ^c^X^Vi^kV# D egdiV\dc^hiV ^beZYZ fjZ d XVcid YVh hZgZ^Vh YZhk^gijZ d \gjed# HZg^V d egdiV\dc^hiV d Vidg eg^cX^eVa4

6 Vjidcdb^V Zhi{ a^\VYV Vd egdiV\dc^hbd# C d jb eg^cX e^d! kdX iZb fjZ X]Z\Vg a{# EdYZbdh kZg dh edcidh YZ XjaijgV Xdbd eda i^XV e Wa^XV Ä Yd edcid YZ k^hiV YV eVgi^X^eV d Ä Xdbd Vfj^ad fjZ YV hdX^ZYVYZ#

<6) 8JAIJG6 9><>I6A <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD EgdiV\dc^hbd [jcYVbZciVa eVgV edg cV bZhV d YZWViZ hdWgZ d gZXdc]ZX^bZcid# w V V d fjZ \ZgV 68

9ZX^Y^bdh fjZ V hZYZ hZg^V! Zci d! dh ZheV dh YVh dg\Vc^oV Zh eVgXZ^gVh# >hhd egdedgX^dcdj egdiV\dc^hbd Z jc^ d! iVbW b jb ZbedYZgVbZcid bV^dg# 8dchZ\j^bdh gZVa^oVg bj^iV Xd^hV hZb gZXjghd ÒcVcXZ^gd# 8dchZ\j^bdh YZhXdWg^g fjZ gVbdh bV^h [dgiZh Yd fjZ VXgZY^i{kVbdh hZg#

w ^bedgiVciZ fjZ hZ aZ\^i^bZ d bdk^bZcid! bVh ÒXd eZchVcYd hZ jbV Xdb^hh d cVX^dcVa c d gZXg^V bdYZadh Vci^\dh Z ^beZYZ d hjg\^bZcid YZ Xd^hVh cdkVh# 6 iZcY cX^V YZ fjZ fjZb Zhi{ cdh Edcidh YZ 8jaijgV ÒfjZ Xdbd ]dbdad\VYdg YV egdedhiV# 8dchigj bdh d XVggd cdkd Xdb gdYVh Vci^\Vh# HZbegZ Zm^hiZ d eVeZa YV a^YZgVc V! Va\j b iZb fjZ YZX^Y^g### BZhbd fjZ d djigd XdcXdgYZ# FjZb eg^bZ^gd aZkdj dh Zfj^eVbZcidh eVgV V Xdbjc^YVYZ [dbdh c h# 9Zed^h eZchVbdh Zb Vbea^Vg ZhhV edhh^W^a^YVYZ! Xdb WVhZ cd ^ciZgZhhZ YZbdchigVYd# D aj\Vg jb iZggZ^gd# 6 a \^XV YZ igVWVa]d iZb fjZ XdciZbeaVg ZhhV eZgheZXi^kV Z iVbW b V XVgVXiZg hi^XV eZg^[ g^XV YV Xdbjc^YVYZ# w V XdckZg\ cX^V YV igVchkZghVa^YVYZ YZhhVh V Zh fjZ egdedgX^dcV V XVgV Yd igVWVa]d# 6\dgV idYdh YV Xdbjc^YVYZ _{ Ydb^cVb idYd d egdXZhhd# C d egZX^hVbdh ZhiVg bV^h a{# Jb igVWVa]d WZb hjXZY^Yd hZ ZcXZggV Zb eZg dYd YZiZgb^cVYd# HZ\jZ V a \^XV YV eZYV\d\^V [gZ^gZVcV# 6jidcdb^V Z egdiV\dc^hbd ^ciZgV\Zb Zb XVYV bdbZcid# >ciZgX}bW^d Ä egdiV\dc^hbdh VaiZgcVciZh# EgdiV\dc^hbd bZiZg V XVgV! YZX^Y^g ^g Zb [gZciZ! hZg iVbW b d Vidg eg^cX^eVa# w V\^g Xdb XdchX^ cX^V# :ciZcYZg d egdiV\dc^hbd Xdbd jbV [dgbV YZ gZh^hi cX^V# EVgV hZg egdiV\dc^hiV kdX iZb fjZ hZ hjWkZgiZg# 6h eZhhdVh Xdb fjZb V \ZciZ igVWVa]V iVbW b h d egdiV\dc^hiVh Yd egdXZhhd# CV ]dgV fjZ Va\j b [Vo jb egd\gVbV Xdb V Xdbjc^YVYZ idYV djk^cYd### Da]Z V Vjid"Zhi^bV XgZhXZcYd >hhd egdiV\dc^hbd# <6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD D egdiV\dc^hbd igVch[dgbV! d Edcid YZ 8jaijgV gZXdc]ZXZ idYVh Vh Y^\c^YVYZh fjZ ZhiVkVb VWVcYdcVYVh! cV ]dgV Zb fjZ igVo V Y^\c^YVYZ eVgV [gZciZ V XZciZa]V fjZ igVo idYd d egdXZhhd igVch[dgbVYdg YV XjaijgV# :heV dh YZ ZcXdcigdh Z igdXVh [dgiVaZXZgVb egdiV\dc^hbd YZ hj_Z^idh fjZ c d i^c]Vb eVe ^h YZÒc^Ydh#


EgdiV\dc^hbd jb edjXd XdcigVY^i g^d Xdb d XdcXZ^id YZ Vjidcdb^V# BVh Vd bZhbd iZbed eVgV hZg d kZgYVYZ^gd egdiV\dc^hbd! dj cd hZj bZa]dg hZci^Yd hZg ZciZcY^Yd Xdbd Ædedgijc^YVYZÇ! Æk^h^W^a^YVYZÇ# IgVch[dgbVg d XdbVcYd! dh hj_Z^idh fjZ Zhi d cd XdbVcYd# 6hhjb^g d ]dad[diZ# C d eZgb^i^g fjZ dh djigdh XdciZb V b^c]V ]^hi g^V# D egd\gVbV VWgZ Xdgi^cVh Z eZgb^iZ fjZ d edkd bdhigZ V hjV XVgV# <6+ 8JAIJG6 : :8DCDB>6 HDA>9ÛG>6 EgdiV\dc^hbd / " HZg ÆYdcdÇ YZ h^ " HZg hj_Z^id YV V d " 6h YZbVcYVh h d Ydh eg eg^dh hj_Z^idh " CV :Xdcdb^V Hda^Y{g^V d egdiV\dc^hbd YZ eZhhdV! Z c d Yd bZgXVYd " EgdiV\dc^oVg VigVk h Ydh hj_Z^idh d jhd fjZ hZ [Vo YV gZcYV$hdWgVh V eVgi^g Ydh egdYjidh " GZheZ^iV V a \^XV Z V k^k cX^V adXVa kVadg^oVcYd V Xdbjc^YVYZ " Dedgijc^YVYZ YZ Xg^Vg " 9Vg gZhedchVW^a^YVYZ YZ \Zg^g ^Y ^Vh " 9ZhXdWg^g a^YZgVc Vh# w jbV XVgVXiZg hi^XV cVijgVa Yd ^cY^k Yjd! edYZ hZg ^cXZci^kVYd dj ^c^W^Yd! YZeZcYZ Yd bdYd fjZ hZ igVWVa]V# <6- 8JAIJG6 8DBD 7:B 8DBJB : 7:B :HI6G H6å9:! HJHI:CI67>A>969: : HD7:G6C>6 6A>B:CI6G EgdiV\dc^hbd jbV Xd^hV bj^id \Zc g^XV# C d Xdch^\d ZciZcYZg ^hhd cd Xdbjb# w jbV eVaVkgV bj^id Vegdeg^VYV! bVh iZb fjZ hZg jbV XViZ\dg^V Xdbjb eVgV k{g^dh VidgZh eg^bZ^gd# EgdiV\dc^hbd h^\c^ÒXV Vgi^XjaV d! bdhigV fjZ kdX Xdbd hdX^ZYVYZ edYZ bjYVg Vh Xd^hVh# ;VaV YV gZaV d Vgi^XjaV d Z egdiV\dc^hbd! fjZ ZckdakZ XdbegdbZi^bZcid# 6 Vgi^XjaV d kZb Xdbd cZXZhh^YVYZ YZ fjVa^ÒXV d Yd hZj Egd\gVbV# " :BED9:G6B:CID :bedYZgVbZcid c d Xdbd idbVYV YZ edYZg! bVh Xdbd Y^hig^Wj^ d YZ gZhedchVW^a^YVYZh Xdb d XdaZi^kd! Xdb d djigd! VigVk h Yd egdiV\dc^hbd# 9^k^Yd gZhedchVW^a^YVYZ Xdb d :hiVYd! bVh [V d YV b^c]V [dgbV# :bedYZgVbZcid jbV [dgbV YZ

gZhh^\c^ÒXVg d edYZg0 Vhhjb^g V gZhedchVW^a^YVYZ Xdb d Xdc_jcid YV hdX^ZYVYZ0 XVYV jb hZ Vegdeg^V YZ Xdbd ZmZgX^iVg d hZj edYZg# D ZbedYZgVbZcid eZgb^iZ fjZ Zj bZ XdchigjV Xdbd hj_Z^id Z Xdbd hZgZh eda i^Xdh# ÆIdYdh hdbdh hZgZh eda i^Xdh#Ç <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD :bedYZgVbZcid idbVg VfjZaZ aj\Vg# Æ6edYZgVg"hZ YZÇ bV^h Yd fjZ ZbedlZgbZci# Æ6edYZgVg"hZ YZÇ idgcVg eg eg^d YZ b^b# 6egdeg^Vg"hZ jb Vid ZmiZgcd Z ZbedYZgVbZcid bZ idgcVg XdchX^ZciZ Yd bZj edYZg# 6 Zb edhhd bZ idgcVg egdiV\dc^hiV V eVgi^g Yd bZj ZbedYZgVbZcid Z V^ h^b bZ idgcVg Vji cdbV# KVbdh YVg ZbedYZgVbZcid eVgV [jaVcd YZ iVa# 9^ÒX^abZciZ [VaV"hZ YZ VedYZgVg# 6edYZgVg hZbegZ YZ YZcigd eVgV [dgV# C h ZhiVbdh cdh VedYZgVcYd YZ Va\jb i^ed YZ V d Z hdbdh XVeVoZh YZ ZmZXjiVg VfjZaZ i^ed YZ V d# D eZhhdVa YV [VkZaV hZ VedYZgdj YZ jbV [ZggVbZciV hd[ilVgZ XdbeaZmV eVgV YZhZckdakZg hjV eg eg^V [ZggVbZciV# C^c\j b YZj ^hhd V ZaZh# :bedY^bZcid Ä jbV eZhhdV igdXdj V eVaVkgV hZb fjZgZg Z VX]d fjZ ^hhd [d^ bj^id ^ciZgZhhVciZ# :aV Y^hhZ/ V \ZciZ edYZ bZhbd# :aV Zhi{ eZgXZWZcYd fjZ ZaV edYZ# :bedY^bZcid d Xdcig{g^d Yd fjZ ^beZY^bZcid# :bedY^Yd# 6 \ZciZ |h kZoZh c d edYZ ijYd# <dhid bV^h YZ ÒXVg Yd djigd aVYd! XdckZghVcYd### V \ZciZ eZchV fjZ c h ZhiVbdh ZbedYZgVcYd# FjZb iZb XjaijgV k^kV! _{ edYZ ijYd# <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: GZaV d ZcigZ d ZbedYZgVbZcid Z V Vjidcdb^V Y^c}b^XV! c d cZXZhhVg^VbZciZ jbV Xd^hV aZkV V djigV Zb jb hZci^Yd jc^Y^gZX^dcVa# DW_Zi^kd _jciVg! VhhdX^Vg dh ig h XdcXZ^idh# :bWdgV ZhhZh XdcXZ^idh edhhVb dXdggZg hZeVgVYVbZciZ! cdh edcidh! ZaZh VeVgZXZb b^hijgVYdh# IVakZo V eVaVkgV ZbedYZgVbZcid c d hZ_V V eVaVkgV bV^h VYZfjVYV! edgfjZ eVhhV V ^Y ^V YZ fjZ Va\j b Y{ d edYZg! c d cZXZhhVg^VbZciZ fjZ Vh eZhhdVh hZ ZbedYZgVb# IVakZo [dgiVaZX^bZcid [dhhZ jbV eVaVkgV bZa]dg# 6X]d fjZ d ZbedYZgVbZcid Zhi{ a^\VYd | ^Y ^V YZ hVWZg fjZ edhhd [VoZg Va\jbV Xd^hV! YZ edYZg [VoZg Va\d Z Xdcig^Wj^g YZ Va\jbV [dgbV# EdYZg eVhhVg d hZj Xdc]ZX^bZcid eVgV d djigd#

:bedYZgVbZcid jb edjXd V ^Y ^V YZ hZ hZci^g gZhedch{kZa eZad Edcid Z! Vd bZhbd iZbed! YZ hZ hZci^g WZb eVgi^X^eVcYd YZaZ! hZ hZci^g | kdciVYZ# FjVcYd kdX XdbZ V V hZ hZci^g eVgiZ Yd Edcid Z V hZ hZci^g WZb Va^! kdX XdbZ V V hZ hZci^g bV^h a^kgZ eVgV egdedg! eVgV hj\Zg^g egd_Zidh! Vi^k^YVYZh# >hhd \ZgV! Vdh edjXdh! jb hZci^bZcid YZ Vjidcdb^V! kdX XdbZ V V hZ hZci^g bV^h VWZgid V eVgi^X^eVg YZ cdkVh ZmeZg^ cX^Vh# :hhZ d hZ\gZYd Yd ZbedYZgVbZcid! hZ hZci^g WZb [VoZcYd Vfj^ad! d fjZ aZkV Vd hZci^bZcid YZ eZgiZcX^bZcid# EZchVcYd cd Edci d! VX]d fjZ ^hhd YZbdgV jb edjXd bV^h YZ iZbed# 6X]d fjZ d ZbedYZgVbZcid kZb Xdb d VXdbeVc]VbZcid Yd fjZ kV^ hV^g V eVgi^g YV [dgbV d# EdYZ YZbdgVg jb iZbed Vi fjZ VfjZaZ egdXZhhd \ZgZ [gjidh! bVh fjVcYd \ZgV! kdX eZgXZWZ fjZ ]djkZ jb ZbedYZgVbZcid# <6) 8JAIJG6 9><>I6A C d \dhid YZ ZbedYZgVbZcid! V \ZciZ c d ZciZcYZ ^hhd! V V\ZciZ ZciZcYZ d eZgiZcX^bZcid# D eg eg^d XdcXZ^id YZ ZbedYZgVbZcid ^bedgiVYd# <Zhi d Ydh edcidh Ä \gVcV! ]^ZgVgfj^V! fjZb [Vo! fjZb gZXZWZ### H d Vji cdbdh4 ={ fjZhi Zh YZ Y^hejiV# D djigd aVYd YV hda^YVg^ZYVYZ# EZchVg cdkdh bdYZadh YZ \Zhi d# :bedYZgVbZcid h^\c^ÒXV ÆiZg WVaV cV V\ja]VÇ! iZg edYZg! hZg fjZb edYZ bVcYVg# IgVYj d eVgV d ^c\a h Yd iZgbd YZ EVjad ;gZ^gZ Ä Vjidcdb^V# GZ" ^bedgiVg d XdcXZ^id# ;Vaidj XdcXZ^id YZ hjhiZciVW^a^YVYZ! iZb V kZg Xdb Vjidcdb^V! bVh edg jb k^ h ZXdc b^Xd# <6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD :bedYZgVbZcid! Zj [j^ igVYjo^g ZhhV eVaVkgV! edgfjZ ZgV cdkV eVgV b^b# w d [dgiVaZX^bZcid Z c d ZbedYZgVbZcid# EdiZcX^VabZciZ iZbdh ijYd d fjZ WjhXVbdh! d fjZ iZbdh fjZ [dgiVaZXZg# ;dgiVaZXZg d hj_Z^id Zhi{ bj^id a^\VYd Vd egdiV\dc^hbd# Jb hj_Z^id [dgiZ jb egdiV\dc^hiV# ;dgiVaZXZg [Vo Xdb fjZ VXgZY^iZbdh fjZ idYdh iZb Va\jbV Xd^hV ZheZX^Va YZcigd Z d fjZ [VaiV [dgiVaZXZg# ;dgiVaZX^bZcid $ ZbejaZ^gVbZcid kZg YZ X^bV! hjW^g cd ejaZ^gd # Cd aj\Vg YZ ZbedYZgVbZcid jhd eZgiZcX^bZcid! ^hhd iZ eZgiZcXZ# :b 69


Va\jch XVhdh d eZgiZcX^bZcid edYZ hZg k^hid Xdbd ZbedYZgVbZcid# GZXdc]ZXZg d fjZ _{ Zm^hi^V iVbW b edYZg# 6h eZhhdVh ]d_Z c d h d egZeVgVYVh eVgV a^YVg Xdb d gZXdc]ZX^bZcid# D ZbedYZgVbZcid Xdbd YdV d c d [Vo hZci^Yd! Zj c d Ydj d edYZg V Va\j b EZgiZcX^bZcid Æ^hhdÇ hZj ! Xdb ^YZci^YVYZ iZg cdhhV XVgV! cdhhd XVWZad # :aZkV V Vjid"Zhi^bV! XdadXVg dh ÆbZ^dh YZ egdYj dÇ cV b d YZ fjZb Xg^V Z YZ fjZb [Vo# D ZbedYZgVbZcid ÆYVYdÇ Vd djigd Vjid"ZbedYZgVbZcid ^cXdgedgVYd0 h d Vi^ijYZh Z V Zh VÒgbVi^kVh fjZ [dgiVaZXZb Vh eZhhdVh$V_jYV V hZ YZhXdWg^gZb# <6+ 8JAIJG6 : :8DCDB>6 HDA>9ÛG>6 6 eVaVkgV ZbedYZgVbZcid Zb h^ \ZgV ZhigVc]VbZcid# H [jcX^dcV hZ [dg XdaZi^kd# :c[Vi^oV" hZ V ^bedgi}cX^V YZ hZ eZchVg cd XdcXZ^id cd hZci^Yd eda i^Xd! dj hZ_V! Zb jbV fjZhi d bV^h VbeaV! cd XdciZmid Zb fjZ ZhiVbdh# w cZXZhh{g^d egZeVgVg d ^cY^k Yjd Z d XdaZi^kd eVgV ÆjhVgÇ V eVaVkgV$ XdcXZ^id# w jb egdXZhhd YZ Xdchigj d eVgV fjZ hZ X]Z\jZ Vdh VkVc dh gZfjZg^Ydh# w d eg eg^d eVhhd eVgV V hjeZgV d Ydh dWhi{Xjadh# 8VeVX^YVYZ YZ hjeZgVg egdWaZbVh Zb Xdc_jcid# <6, 8JAIJG6 : :B6C8>E6vÀD :HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>86 :BED9:G6B:CID 9:CIGD 9DH EDCIDH 9: 8JAIJG6 IZb d egdWaZbV Ydh ZY^iV^h# ={ eZgYV YZ Vjidcdb^V eVgV jb \gjed hZ bVciZg edg kZoZh# EgV YZcigd Ydh edcidh YZ XjaijgV! ZbedYZgVbZcid# EgV [dgV! Xdbd VaVg\Vg d ZheV d YZ [dgbjaV d YVh eda i^XVh! c d VeZcVh ZmZXj d# EdYZ"hZ eZchVg cdh Edcidh YZ 8jaijgV ZcfjVcid ^cXjWVYdgVh# :hhV Y^hXjhh d c d edYZ hZg [Z^iV hZb fjZ V \ZciZ gZÓ^iV Zb Xdbd hZ Y{ V egdYj d Z X^gXjaV d XjaijgVa cd eV h# :hiV c d V [jc d Yd Edcid YZ 8jaijgV! bVh hZ [dg! iZgZbdh fjZ ajiVg XdcigV ZhhZh bdcde a^dh# Dh Edcidh YZ 8jaijgV h d ZmigZbVbZciZ ]ZiZgd\ cZdh Zb k{g^dh VheZXidh# :aZh c d cVhXZb Xdb dh egd\gVbVh Yd B^c^hi g^d# EdgiVcid! ediZcX^Va^oVb eg{i^XVh# C d d Edcid fjZ ZbedYZgV V ^chi^ij^ d# C d d Edcid YZ 70

8jaijgV fjZ \Vc]V aZ\^i^b^YVYZ Yd :hiVYd0 d :hiVYd iVbW b \Vc]V aZ\^i^b^YVYZ Xdb Edcidh YZ 8jaijgV# 6[gdgZ\\VZ Z 6 d YV 8^YVYVc^V Xdbd ZmZbeadh# D ZbedYZgVbZcid d gZXdc]ZX^bZcid Yd igVWVa]d Yd \gjed fjZ egdedgX^dcV cdkVh gZaV Zh Xdb V X^YVYZ Z Xdb \dkZgcdh adXV^h# 6\dgV Xdb V [dg V Yd \dkZgcd [ZYZgVa# D :hiVYd eVjiV Z eVjiVYd d iZbed idYd# 6 eVaVkgV ZbedYZgVbZcid bj^id VbZg^XVc^oVYV# ;dgiVaZX^bZcid YV edi cX^V Yd hZg ZcfjVcid hj_Z^id ]^hi g^Xd# FjVcid bV^h ZaZ XdbegZZcYZ ZhiZ edi cX^V! bV^h ZaZ XdchZ\jZ ZbegZZcYZg Z bjYVg V ]^hi g^V# :j VXZhhd gZXjghdh e Wa^Xdh c d ^bedgiV fjVa \dkZgcd# 6XZhhVg gZXjghd c d [VoZg Va^Vc V# :mZbead Xdb gZaV d |h Zci^YVYZh/ bj^iVh Zci^YVYZh Xdb bV^h YZ ' Vcdh YZ eg{i^XV d fjZ Zm^\Z d ZY^iVa # 6jbZcid YV Y^hejiV edg gZXjghdh# D 8jaijgV K^kV egdkdXV Vjidcdb^V Zb Zci^YVYZh fjZ _{ i^c]Vb jbV ]^hi g^V# 6 ZXdcdb^V YV XjaijgV a^b^iVYV# C d igVWVa]V Xdb d XdcXZ^id YZ ]Z\Zbdc^V# >cXdbdYV eZchVg V XjaijgV ZcfjVcid egdYj d YZ ajXgd# :bVcX^eV d c d Xdbd egdYj d YZ gZXjghdh# D edcid YZ XjaijgV ZbedYZgV Z ZbedYZgVYd# :Xdcdb^V YV XjaijgV c d eZchV Zb bdcde a^d# 6 8jaijgV c d Xdbd jbV eda i^XV YZ \dkZgcd! bVh Xdbd eda i^XV YZ :hiVYd# :b fjZ bZY^YV V cdgbV YZkZ hdWgZk^kZg Vdh \dkZgcdh# :mZbead/ BVgVXVijh Z XVkVadh"bVg^c]dh Zb E:# D Edcid YZ 8jaijgV VegZhZciV d hZj egd_Zid# 6jidcdb^V YV gZYZ# :hXdaVh K^kVh# 8dcXZ^idh igVchkZghV^h YZ VXdgYd Xdb d XVb^c]Vg YV gZYZ# Dh Edcidh YZ 8jaijgV i b Vjidcdb^V YZ egdedg hZj egd_Zid# 6 XVeVX^iV d _{ Zhi{ egZk^hiV cdh }bW^idh ZhiVYjV^h# 8jaijgV c d Xdbd egdYjid ÒcVa! bVh Xdbd egdXZhhd XjaijgVa# CV gZYZ! ZaZh igdXVb egdXZhhdh XjaijgV^h# :hiZ iVbW b iZb kVadg! iVcid YZ ZhXVbWd fjVcid ÒcVcXZ^gd! bVh iVbW b VXVY b^Xd# 6 ZmeZg^ cX^V YZ Vgi^hiV# w ^bedgiVciZ eZchVg cV h^ijV d YZ igVWVa]d Yd Vgi^hiV# HZ ZaZ _{ Zm^hiZ Z Zhi{ hZcYd jb edcid YZ gZXZe d YZ Y^[jh d YZ egdYjidh Vgi hi^Xdh! Wdb fjZ hZ eZchZ cd Vgi^hiV# 6 fjZhi d Yd Y^c]Z^gd! edgiVcid! h^b ^bedgiVciZ# :mZbead/ a^c]Vh YZ Xg Y^id# D Vgi^hiV iVbW b egdiV\dc^hiV# <6- 8JAIJG6 8DBD 7:B

8DBJB : 7:B :HI6G H6å9:! HJHI:CI67>A>969: : HD7:G6C>6 6A>B:CI6G :bedYZgVbZcid ^bea^XV cV ^Y ^V YZ fjZ hZ edhhj^ d edYZg# >hhd ^cX bdYd# EdYZg hVWZg# FjZgd hZg edYZgdhd! bVh hdWgZ b^b! hdWgZ bZj YZhi^cd Z VX]d fjZ idYdh YZkZb fjZgZg ^hhd iVbW b# :bedYZgVbZcid XdbeVgi^a]Vg Z YZed^h Xdbjc\Vg Xdbjc\Vg Vfj^ Zhi{ gZaVX^dcVYd | [gViZgc^YVYZ # ={ jb YZhXdbeVhhd YZ Xdbd Xdchigj^g ijYd# D egdXZhhd YZ \Zhi d XdbeVgi^a]VYV bj^id ^ciZgZhhVciZ! bVh V Y^hedh^ d eVgV d eaVcZ_VbZcid iZb fjZ hZg bV^dg# w Y^[ X^a iZg jbV ZhigjijgV eVgV fjZ ZhhZ eaVcZ_VbZcid VXdciZ V# " <:HIÀD :B G:9: C d edYZbdh ZhiVg egZhdh |h eVaVkgVh! edgfjZ Va^Vc Vh _{ Zm^hiZb ]{ bj^id iZbed ZcigZ dh edkdh! ZhhV gZYZ hZbegZ Zm^hi^j### <6* <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD Dh XdcXZ^idh ZhigjijgVciZh Yd Egd\gVbV [jcYVbZciVb V VijV d Zb gZYZ# Dh Edcidh YZ 8jaijgV ediZcX^Va^oVgVb d egdiV\dc^hbd! Vjidcdb^V Z ZbedYZgVbZcid fjZ _{ Zm^hi^Vb! ZaZh h d YVYdh! h d Xdchigj Ydh! Z V \Zhi d Zb gZYZ jb bZ^d eVgV VaXVc {"adh# 6 \Zhi d Zb gZYZ jb XVb^c]d eVgV igdXVg Z YVg Xdci^cj^YVYZ |h ZmeZg^ cX^Vh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# <Zhi d Zb gZYZ 2 XdbeVgi^a]VbZcid0 [dgiVaZX^bZcid YVh WVhZh0 ediZcX^Va^oVg! Xdcig^Wj^g! \Zg^g0 Xdchigj d YZ eda i^XVh fjZ hZ gZaVX^dcZb ZcigZ h^0 eda i^XV e Wa^XV YZ YZhXZcigVa^oV d# <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD <Zhi d Zb gZYZ jbV [ZggVbZciV! c d edYZ ZhiVg cd aj\Vg Ydh eg^cX e^dh# D kVadg XdbeVgi^a]VbZcid! \Zhi d XdbeVgi^a]VYV# GZYZ# C h Xdchigj bdh _jcidh jbV gZYZ Xdb WVgWVciZ# 9Z gZeZciZ i c]Vbdh jbV IZ^V egdciV# 6 \ZciZ iZb Xd^hVh fjZ cdh a^\Vb cZhhZ [VoZg# EVgZXZ fjZ V ZhXdaV jb W^X]d YZ , XVWZ Vh# 6h gZaV Zh i b jb iZbed YZ hZ Xdchigj^g# w Y^[ X^a ZhiVWZaZXZg ZhhV gZaV d Xdb


V ZhXdaV# 6h ZhXdaVh h d Zc\ZhhVYVh! h^b# 6 \ZciZ iZb [VaVYd YZ gZYZ! cV ZhXdaV V \ZciZ [VaV YZ ZbVgVc]VYd# Cdh Edcidh YZ 8jaijgV V \ZciZ Xdchig ^ d [VoZg# CVh ZhXdaVh d [VoZg Zhi{ egdcid# 6 \ZciZ iZb d }bW^id Yd eZchVg! Yd [VoZg Z Yd hZg# HZ V \ZciZ c d iZb jb ZheV d eVgV gZhe^gVg! ZhhZh }bW^idh k d ÒXVcYd bZcdg# CVh gZYZh! V g^fjZoV h d Vh igdXVh YZ ZmeZg^ cX^Vh# :hhZ egdiV\dc^hbd iVcid Ydh bZc^cdh fjVcid Ydh egd[ZhhdgZh# Dh egd[ZhhdgZh Zhi d i d hj[dXVYdh fjZ ZaZh c d i b cd d Yd fjZ edYZb [VoZg# 6h Xg^Vc Vh! fjVcYd i b jbV k^k cX^V cdkV! ZaVh bZhbVh XdbZ Vb V igVch[dgbVg V ZhXdaV# <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: D Edcid YZ 8jaijgV VWgZ ZheV d eVgV fjZ bj^iVh Vi^k^YVYZh fjZ hjg\^gVb Va^ edhhVb hZg Vbea^VYVh Z YZhZckdak^YVh Zb djigdh ZheV dh# D Edcid c d iZb idYV V ^c[gVZhigjijgV cZXZhh{g^V eVgV gZVa^oVg Va\jbVh Vi^k^YVYZh! Zci d WjhXV"hZ Vgi^XjaV Zh Xdb djigdh ZheV dh! Xdb djigdh edcidh! Vbea^VcYd Vh Vi^k^YVYZh Z bZhbd bZa]dgVcYd V [dgbV Xdbd ZaVh dXdggZb# JbV Xd^hV fjZ Zj VX]d fjZ iZb V kZg Xdb V \Zhi d Zb gZYZ V fjZhi d Yd Edci d# D Edci d! Vd ^ck h YZ igVWVa]Vg Xdb dh _dkZch Y^gZiVbZciZ! igVWVa]V Xdb dh Edcidh! egdbdkZcYd V Vgi^XjaV d Z \ZgVcYd bdW^a^oV d iVbW b# 6X]d fjZ d Edci d ZcigV cZhhV ^Y ^V YZ egdiV\dc^hbd iVbW b! edgfjZ Zhi{ a{ eVgV [VoZg jbV edciZ! V_jYVcYd eVgV fjZ Vh Vi^k^YVYZh edhhVb hZg gZVa^oVYVh Z eZgb^i^cYd fjZ ZhhZ egdiV\dc^hbd edhhV hZg bV^h Z[Zi^kd# Cd XVhd YV gZYZ! d Edci d iVbW b V_jYV cV Vgi^XjaV d! Zb Xdbd [VoZg eVgV fjZ Vh gZaV Zh hZ ZhiZcYVb! eVgV fjZ c d ÒfjZb h cd }bW^id gZ\^dcVa# CZhhZ edcid ^bedgiVciZ iVbW b d jhd YVh [ZggVbZciVh k^gijV^h# CZb hZbegZ d [dgbVid YV gZYZ ]dg^odciVa d hjÒX^ZciZ eVgV eZgb^i^g fjZ XVYV jb Xdch^\V hZ ZmegZhhVg! Y^oZg fjZ d eZchV Z hZ [VoZg djk^Yd# 6a\jch g\ dh fjZ YZkZg^Vb ZhiVg V_jYVcYd Z Vgi^XjaVcYd c d XdchZ\jZb [VoZg ^hhd! ÒXVb egZhdh Zb jbV WjgdXgVX^V# Edg ^hhd d Y^{ad\d Vfj^ bj^id ^bedgiVciZ# IdYd bjcYd [Vo eVgiZ YV gZYZ! YZhYZ d bZc^cd fjZ Zhi{ XdbZ VcYd V eVgi^X^eVg Yd Edcid Vi d \dkZgcd# 6X]d fjZ fjZb eVgi^X^eV V Zfj^eZ! eg^cX^eVabZciZ! Yd \gjed fjZ

\ZgZ! dg\Vc^oV# BVh iZb iVbW b d hZci^bZcid YZ XdbeVgi^a]VbZcid! YZ Xdbjc^YVYZ# w ^bedgiVciZ V XdcZm d ZcigZ dh Edcidh Z iVbW b V Zm^hi cX^V YZ ZheV dh fjZ Vgi^XjaZb dh gZegZhZciVciZh# 6 gZYZ jb hdc]d Z jbV ajiV Xdbjb# w jbV eVgi^a]V Z jb Y^{ad\d ZcigZ idYVh Vh ZmeZg^ cX^Vh# 6h gZYZh Zm^hiZb Zb k{g^dh c kZ^h# :cigZ dh Edcidh0 ZcigZ dh Edcidh Z djigdh ZheV dh0 [dgV Ydh Edcidh0 gZ\^dcV^h ZiX# 6 gZYZ V Vgi^XjaV d Zb c kZ^h gZ\^dcVa! cVX^dcVa! Vgi^XjaVcYd idYdh dh Edcidh Z egde^X^VcYd d XdbeVgi^a]VbZcid bV^h Vbead YZ ZmeZg^ cX^Vh! V ^ciZ\gV d! V iZ^V YZ hVWZgZh# 6 \ZciZ c d igVWVa]V hdo^c]d# 6 \ZciZ egZX^hV ZhiVg Xdb d djigd! h Vhh^b V \ZciZ XdchZ\jZ bZa]dgVg V hdX^ZYVYZ# 6h eZhhdVh hZ jcZb eVgV egdbdkZg d WZb Xdbjb! eVgV Vi^c\^g dW_Zi^kdh Zb Xdbjb# 6 gZYZ jb jc^kZghd YZ VÒc^YVYZh! ^ciZgX}bW^d YZcigd YZhhZ jc^kZghd# 6 gZYZ [jcX^dcV YZ VXdgYd Xdb Vh hjVh ÒcVa^YVYZh! hZbegZ WjhXVcYd V ]dg^odciVa^YVYZ Xdbd jb bZXVc^hbd fjZ Vbea^V V V d Z Vh edhh^W^a^YVYZh YZ [VaV# 6 \Zhi d Zb gZYZ iZb jb ZaZbZcid YZ Vegdm^bV d! YZ igdXV YZ ZmeZg^ cX^Vh! WjhXVcYd hV YVh! hdaj Zh eVgV egdWaZbVh hZbZa]VciZh0 \ZgVcYd iVbW b jbV gZÓZm d XdaZi^kV hdWgZ Y^kZghVh fjZhi Zh# D ^bedgiVciZ eVgV V [dgbV d YV gZYZ iZXZg aV dh# 6 [dgbV Yd Edcid YZ 8jaijgV igVWVa]Vg WZb Y^[ZgZciZ YV [dgbV Xdbd d :hiVYd igVWVa]V# :hhV Vegdm^bV d ^bedgiVciZ edgfjZ Wdb fjZ d :hiVYd hV^WV Xdbd d Edcid [jcX^dcV! Xdbd V Xdbjc^YVYZ d eZgXZWZ Z! YV bZhbV [dgbV! Xdb V Xdbjc^YVYZ Z d edcid Zb gZaV d Vd :hiVYd# 7jhXVg ZhhV ^ciZgV d dcYZ Vh eZhhdVh eZgXZWVb Vh Y^ÒXjaYVYZh Yd :hiVYd Z iVbW b Vh YZbVcYVh Ydh edcidh# 6 gZaV d Xdb d \dkZgcd! Xdb d :hiVYd iZcYZ V hZg bj^id XdcÓ^ijdhV! Zci d ^bedgiVciZ fjZ dh Edcidh WjhfjZb V hjV Vjidcdb^V! hZb YZeZcYZg idiVabZciZ YZ gZXjghdh Yd \dkZgcd! YV eda i^XV YZ ZY^iV^h# JbV gZaV d ]Vgbdc^dhV fjZ hZ ZhiVWZaZXZ Xdb d :hiVYd jbV ]dgV VXVWV Z d XdcÓ^id kdaiV# 8dbd ÒXV Zci d4 FjVcYd [VaVbdh YZ gZYZ! Zci d! egZX^hd eZchVg iVbW b Zb Vjidcdb^V# 6X]d fjZ ZhhZ d Y^[ZgZcX^Va

Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! V WjhXV edg ^ciZ\gV d Zb gZYZ Z edg YZhXZcigVa^oV d! YZ [dgbV fjZ hZ d egd\gVbV VXVWVhhZ! dh edcidh _{ iZc]Vb Va\jbV hjhiZciVW^a^YVYZ Z edhhVb Xdci^cjVg# 6X]d fjZ d egd\gVbV iZb h^Yd WZb hjXZY^Yd c^hhd# <6) 8JAIJG6 9><>I6A ;VoZbdh V Y^hXjhh d YZ XdcXZ^idh Xdb ZmZbeadh eg{i^Xdh# C d Zm^hiZ gZYZ hZb eZhhdVh# IZbdh fjZ VWhigV^g Vh ^chi^ij^ Zh Z da]Vg fjZb h d Vh eZhhdVh fjZ ^ciZgV\Zb cV gZYZ# GZYZh h d [dgbVYVh edg igdXVh# IZbdh fjZ kZg^ÒXVg V XVeVX^YVYZ YZ [VoZg igdXVh YZcigd YV gZYZ# FjZb edYZ ZmZgXZg XVYV [jc d4 w cZXZhh{g^d d gZXdc]ZX^bZcid YVh XVeVX^YVYZh Z V egdbd d YVh bZhbVh# ={ cZXZhh^YVYZ V^cYV YZ YZhXZcigVa^oVg d egdXZhhd Z dh gZXjghdh! eVgV ViZcYZg Vh YZbVcYVh Ydh Y^kZghdh VidgZh# C d d cdbZ gZYZ fjZ [Vo hZg jbV gZYZ gZVa# 6jidcdb^V d iZgXZ^gd [Vidg YZ gZYZ! ^hhd iZb V kZg Xdb V YZhXZcigVa^oV d# HZ i^kZg ]^ZgVgfj^V! c d gZYZ# FjVcid | \Zhi d### IZb fjZ iZg ^ciZcX^dcVa^YVYZ4 DW_Zi^kd YZ VYb^c^higVg4 Dg\Vc^X^YVYZ4 EVgV \Zg^g iZb fjZ iZg ^ciZa^\ cX^V XdaZi^kV# 6 gZYZ iZb fjZ iZg Va\j b Xdb ^c^X^Vi^kV Z \ZciZ fjZ bVciZc]V V gZYZ k^kV# :cigZaV VbZcid YZ XdcXZ^idh# IZ^V! ZcXdcigd Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! Xdb hdX^Va^oV d YVh ZmeZg^ cX^Vh# ={ Vjidcdb^V Ydh edcidh eVgV dg\Vc^oVg d ZkZcid# ;jh d YZ jbV eVgXZg^V Xdb \dkZgcd Xdb V dg\Vc^oV d Vji cdbV! bZY^VYV# :b XdcigVedh^ d! Vh Xdc[Zg cX^Vh YZ XjaijgV h d XZcigVa^oVYVh eZad :hiVYd# >hhd [d^ XdciZhiVYd Z V\dgV Zhi{ bjYVcYd# w ^bedgiVciZ fjZ hZ aZ\^i^bZ d bdk^bZcid! bVh ÒXd eZchVcYd hZ jbV Xdb^hh d cVX^dcVa c d gZXg^V bdYZadh Vci^\dh Z ^beZYZ d hjg\^bZcid YZ Xd^hVh cdkVh# 6h gZYZh bV^h hjhiZci{kZ^h h d Vh gZYZh edg VÒc^YVYZh#GZYZh edg VÒc^YVYZh Z c d edg egdm^b^YVYZ Ä bV^h a^WZgYVYZ cdh ZY^iV^h# ;VaiV h^hiZbVi^oV d edgfjZ dh Edcidh c d hZ Xdbjc^XVb! Zb [dgbV YZ gZYZ! eVgV fjZ edhhVb hZ Vegdeg^Vg Yd fjZ Zhi{ hZcYd [Z^id cVh Y^[ZgZciZh adXVa^YVYZh! Xg^Vg djigVh aZ^ijgV! edhh^W^a^YVYZh# JbV a^hiV YZ Z"bV^ah _{ V\^a^oV bj^iVh Xd^hVh# Jb XdaZi^kd YZ ^c[dgbV d iZb edg dW_Zi^kd XdbeVgi^a]Vg Xdc]ZX^bZcidh# Djigd [Vidg gZaZkVciZ iZg jb XV^mV Xdbjb Ä d 71


fjZ egdbdkZ d YZhadXVbZcid YZ eVgiZ YV \gVcV# IZbdh V^cYV jbV bdZYV k^gijVa " bdZYV YZ igdXV adXVa Ä fjZ ÒXV VgbVoZcVYV cd WVcXd YZ YVYdh Z cd ^bV\^c{g^d YVh eZhhdVh! X]VbVYV j^gVfj^iVb# Jb Ydh eg^cX e^dh d fjZ X]Vbd YZ bVcjiZc d YV gZaV d# 6 8jaijgV 9^\^iVa [jcX^dcV Zb jb VbW^ZciZ YZ Xdbjc^XV d XdchiVciZ# ={ YjVh fjZhi Zh/ dgVa^YVYZ Z VegZcY^oVYd# C^c\j b VegZcYZ hdo^c]d### >hhd [Va{X^V# :m^hiZ Va\j b Yd djigd aVYd fjZ iZ gZhedcYZ### : iZb fjZ iZg Xj^YVYd eVgV jb c d k^gVg jb gZhedcYZYdg# Edg ZmZbead! edYZ"hZ Xg^Vg jb VbW^ZciZ YZ VegZcY^oV\Zb hZb ^YZci^YVYZ bj^id XaVgV! hZb iVciVh gZaV Zh eZhhdV^h# Dh XVb^c]dh fjZ hZ ZcigZXgjoVb Z hZ ^cÓjZcX^Vb bjijVbZciZ# GZaV d Zb gZYZ ^cig chZXV | XjaijgV Y^\^iVa# 8jaijgV Y^\^iVa igVchkZghVa Zb idYVh Vh djigVh V Zh# :aV c d edYZ ZhiVg YZhXdaVYV YZ fjVafjZg djigV Vi^k^YVYZ Ydh Edcidh YZ 8jaijgV# 6 c d ^cXajh d YV 8jaijgV 9^\^iVa VigVeVa]V V Xdbjc^XV d Xdb dh VidgZh Ydh edcidh# EgZX^hV"hZ ZYjXVg eVgV Z cd igVWVa]d Zb gZYZ# 8g^Vg jb ZheV d YZ XdckZg\ cX^V eVgV ZhhVh egdYj Zh ^bedgiVciZ! V^cYV c d Zm^hiZ ZhhV eaViV[dgbV! [VaiV jb edgiVa dj h^b^aVg#

[dgVb VeZcVh ediZcX^Va^oVYdh! hZ d egd\gVbV VXVWV dh Edcidh c d ZhiVg d bV^h cd ZhfjZX^bZcid! Xdci^cjVb Edcidh Xdb VciZh! edg b V\dgV k^h kZ^h# Edcidh YZ XdhijgV! ajiV eda i^XV Ä YZkZ hZg jbV Xdchigj d eZgbVcZciZ YV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV ZmZgX^YV ZcigZ dh Edcidh Z d :hiVYd#

<6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD

<6+ 8JAIJG6 : :8DCDB>6 HDA>9ÛG>6

<Zhi d Zb gZYZ! jide^Vh YVh jide^Vh### VigVk h Yd 8jaijgV K^kV eZgYZbdh V hZchV d YZ ^hdaVbZcid! eZgXZWZbdh fjZ gVbdh bj^idh! ZheVa]VYdh Z Vh cdkVh iZXcdad\^Vh fjZ eZgb^i^gVb idYd bjcYd hZ kZg# 6 eg eg^V \Zhi d [d^ jbV \gVcYZ cdk^YVYZ# =d_Z c d jhVbdh V gZYZ eVgV \Zhi d XdaZi^kV! ZaV jhVYV eVgV V ^c[dgbV d! eVgV V Y^kja\V d# C d jhVYV V^cYV Zb bji^g Zh! d igVWVa]d XdaZi^kd dj YZ \Zhi d Z[Zi^kV Zb gZYZ V^cYV c d Zhi{ VXdciZXZcYd! egZX^hVg ^g bV^h Va b# Dh edci Zh edYZb hZg V dg^\Zb YV \Zhi d Zb gZYZ# w egZX^hd fjZWgVg d eVgVY^\bV YVh g{Y^dh! edg ZmZbead! Z h V gZYZ edYZ ediZcX^Va^oVg ^hhd VigVk h YV Vgi^XjaV d eVgV V hjWkZgh d# 6 IZ^V V cdhhV \gVcYZ ZmeZg^ cX^V YZ gZYZ dcYZ XVYV c jb XZcigd# D eZg^\d V \gVcYZ YZ YZhZhiVW^a^oV d hZ c d igVWVa]Vgbdh Xdb dh edcidh YZ ÆXdhijgVÇ# IdYdh dh Edcidh _{ ZgVb Edcidh! ZaZh 72

8dbd V iZXcdad\^V edYZ gZigViVg djigVh a^c\jV\Zch hZb hZ idgcVg ZbWaZb{i^XV46 egdYj d Yd Xdc]ZX^bZcid iVbVc]V fjZ ZhiVbdh cd bdbZcid YZ bV^dg Y^ÒXjaYVYZ YZ ÆigViVbZcidÇ YZhhV egdYj d! ZhhZ bdbZcid V\dgV4 6fj^4 8dbjc^YVYZ XdaVWdgVi^kV YZ VegZcY^oV\Zb ^ciZa^\ cX^V XdaZi^kV eVgV idYdh# IgViVbZcid! ZY^ d! \Zhi d YV egdYj d XjaijgVa0 X^gXjaV d Z Y^hig^Wj^ d YZ XdciZ Ydh egdYjo^Ydh eZadh Edcidh YZ 8jaijgV YZcigd Z [dgV YV gZYZ XjaijgV k^kV! Zb Y^kZghdh hjedgiZh! ZhiVg Zb XdciVid! XdadXVg egd bjcYd kZg <Zhi d YVh gZYZh hdX^V^h fjZ XdciZbeaZ V hdX^Va^oV d YV egdYj d XjaijgVa VigVk h YZ egdXZhhdh YZ XdaVWdgV d! bji^g d Z XddeZgV d# Dh iZggZ^gdh h d ZmZbeadh YZ \Zhi d/ Zch^cVb! VXda]Zb! Veg^bdgVb Z igVch[dgbVb Ä djigdh da]VgZh! hdX^Va^oVg dh hdc]dh#

<Zhi d Zb gZYZh / " 8dbeVgi^a]VbZcid YZ ^Y ^Vh " IgVWVa]d Zb Xdc_jcid " Hdaj d YZ egdWaZbVh " ;dgiVaZX^bZcid ^chi^ijX^dcVa " 8dbZgX^Va^oV d Xdc_jciV " 6gi^XjaV d cV Y^hig^Wj^ d " 8dbeVgi^a]VbZcid YZ V Zh " IgdXV YZ ZmeZg^ cX^Vh " GdbeZ Xdb ZhigjijgVh ]^Zg{gfj^XVh kZgi^XV^h# :mZbead/ BZgXVYd/ EVig d m :begZ\VYd# CV ZXdcdb^V hda^Y{g^V! idYdh h d hj_Z^idh Yd egdXZhhd " >cdkV d cV \Zhi d YZ ^c[dgbV Zh Z XdbeVgi^a]VbZcid Z XdbeaZbZciVg^ZYVYZ YZ V Zh " ;dgiVaZXZ Vh XVYZ^Vh egdYji^kVh# " :hhV gZYZ fjZ _{ Zm^hiZ Ydh Edcidh YZ 8jaijgV [ZX]VYV! c d VXda]ZYdgV# " EZchVg Zb eda i^XVh fjZ ZbedYZgVb gZVabZciZ fjZ Y Zb ZhhV Vjidcdb^V# " CVh dg\Vc^oV Zh Yd iZgXZ^gd hZidg ]{ \gVcYZh YZhk^dh Ydh eVe ^h# D egdWaZbV bZidYda \^Xd# " 6 \Zhi d Zb gZYZ [jcYVbZciVa eVgV fjZ Vh Xd^hVh ÓjVb#

<6, 8jaijgV Z :bVcX^eV d :hiVYd! hdX^ZYVYZ Z eda i^XV D Edci d cVhXZj eVgV ZhiVg V hZgk^ d YZ jb egdXZhhd XdaZi^kd YZ gZÓZm d fjZ \Vc]dj Xdged Z V gZYZ [d^ egdkdXVYV V eZchVg V gZheZ^id Yd hZci^Yd YZ hjV VijV d ZcfjVcid ZaZbZcid fjZ igVWVa]V c d h Vh a^c\jV\Zch Vgi hi^XVh! bVh V XjaijgV YZcigd YZ jb edcid YZ k^hiV bV^h Vbead# Hjg\^j iVbW b V ^Y ^V YZ jbV XVgid\gVÒV Ydh Edcidh Xdbd ^chigjbZcid Yd egdXZhhd Xdci cjd Ydh edcidh! YVh kdoZh Yd fjZ Zhi d h^aZcX^VYdh! YVh edejaV Zh Ydh \gjedh YZ WV^mV gZcYV# 6egd[jcYVbZcid Xdb gZaV d V XdcXZ^idh X]VkZ Yd egd\gVbV# EVgV igVch[dgbVg Zb Eda i^XV YZ :hiVYd/ ^cXZci^kd Zb egdXZhhdh YZ [dgbV d! YZhZckdak^bZcid YVh XVeVX^YVYZh Ydh \gjedh! Xdbd ^chigjbZcid YZ [dgiVaZX^bZcid YZ jbV Xdbjc^YVYZ YZ bdYd fjZ hZ VjbZciZ d edYZg YZ ^chZg d YZaZh cV hdX^ZYVYZ# <6- 8JAIJG6 8DBD 7:B 8DBJB : 7:B :HI6G H6å9:! HJHI:CI67>A>969: : HD7:G6C>6 6A>B:CI6G 6 \Zhi d Zb gZYZ ZcfjVYgV dh YZbV^h eg^cX e^dh! ed^h ZhiVbdh eZchVcYd ZaZh YZ YZcigd YV gZYZ# C h Z c h### IZbdh fjZ YZhViVg dh c h# 6 gZYZ iZb dh c h# 6 IZ^V c d### IVakZo hZ_V _jhiVbZciZ d c fjZ hjhiZciV V gZYZ# Æ8dbd igVWVa]Vg V \Zhi d Yd Edcid! YZ^mVg ^hhd eda i^XV YZ :hiVYd Z c d Xdbd eda i^XV YZ \dkZgcd! Z kZg V \Zhi d cd Edcid Z c d h cd :hiVYd! Z igVch[dgbVg ijYd ^hhd Zb eda i^XV e Wa^XV4Ç FjVa^ÒXVg V \Zhi d Zb gZYZ [Vo Xdb fjZ dh Edcidh ZcigZb eVgV YZcigd Yd :hiVYd# IZbdh jbV gZYZ k^kV! ^bZchV Z jb iVcid YZhVgi^XjaVYV# DW_Zi^kd/ <Zhi d Zb gZYZ YZkZ V_jYVg d Egd\gVbV k^gVg aZ^# IjYd ^hhd eVhhV eZad d ^cY^k Yjd eZchVg cV hjV hjhiZciVW^a^YVYZ! dj hZ_V! Zb hjV Vjidcdb^V! bVcjiZc d Z gZaV d Xdb V gZYZ# 6 \ZciZ Zhi{ cjb bdbZcid c^Xd# IZbdh XdcY^ Zh YZ ZhiVg egdiV\dc^oVcYd d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV eVgV ZaZ hZ idgcVg aZ^# D Egd\gVbV XjaijgV K^kV iZb ijYd ^hhd eVgV VXdciZXZg# HZ V \ZciZ fjVa^ÒXV ZhhV Xd^hV Z XdadXV cV \Zhi d Zb gZYZ! iZbdh d XZc{g^d eVgV [VoZg ^hhd YVg XZgid# IZbdh fjZ idbVg Xj^YVYd Xdb


fjZb kV^ [VoZg eVgiZ YV gZYZ# EdgfjZ ]{ jbV Y^[ZgZc V ZcigZ d XdbZ d Yd Egd\gVbV Z ]d_Z# Cd XdbZ d ZgV bdk^bZcid# 6\dgV h d egd_Zidh# Dh cdkdh Edcidh c d i b d bZhbd XdbegdbZi^bZcid# 8]Z\Vb! hZ Vegdeg^Vb YV gZYZ Z c d Xdchig Zb# 8DBD H: ;DHH: 6 8DC8AJHÀD/ HÞCI:H: 9DH <6H <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD Dh XdcXZ^idh Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV ^ciZgV\Zb Z [VoZb hjg\^g cdkVh [dgbVh YZ ZmeZg^ cX^Vh! VigVk h YV VgiZ# IdYdh dh XdcXZ^idh hZ ^ciZg" gZaVX^dcVb Z edYZb hZg k^kZcX^VYdh VigVk h YV \Zhi d Zb gZYZ# Dh XdcXZ^idh h d Òa]dh Ydh YZhZ_dhÉ# >bedgiVciZ XdbegZZcYZg V X^gXjaVg^YVYZ Ydh XdcXZ^idh Z Xdbd XVYV jb Xdcig^Wj^ eVgV d [dgiVaZX^bZcid Yd djigd ZbedYZgVbZcid! Vjidcdb^V! egdiV\dc^hbd Z \Zhi d Zb gZYZ # Dh XdcXZ^idh XdbZ Vb V hZg Vi^kVYdh! V eVgi^g YV XdchX^Zci^oV d YVh eZhhdVh Z V \Zhi d Zb gZYZ V ^ciZgV d YVh eZhhdVh fjZ eZgb^iZ fjZ Vh ^YZci^YVYZh hZ gZkZaZb Z hZ kVadg^oZb# Dh XdcXZ^idh hjg\Zb YVh V Zh egVi^XVYVh! ZaZh h d ^c^X^VabZciZ k^kZcX^VYdh Z V gZXdc]ZXZbdh Xdbd dh XdcXZ^idh VijVb cV eg{i^XV# D fjZ V eg{i^XV kV^ cdh hjhX^iVg4 D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV! VigVk h Ydh XdcXZ^idh! gZXdc]ZXZ Z ediZcX^Va^oV dh igVWVa]dh _{ Zm^hiZciZh Xdb XjaijgV! cVh Xdbjc^YVYZh# <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD " 7g^cXVg Xdbd Va\d ^bedgiVciZ Z Xdbd Xdchigj d Yd Xdc]ZX^bZcid " 6 ZhXdaV kV^ Vd Edcid YZ 8jaijgV Ä d Edcid kV^ V idYd aj\Vg " :hXdaVh k^h^iVcYd dh Edcidh YZ 8jaijgV " IgVch[dgbVg d egd[Zhhdg cd eZhfj^hVYdg adXVa " Dh Edcidh YZ 8jaijgV egdbdkZb d ZcXdcigd ^ciZg\ZgVX^dcVa " 6ijV d Yd egdiV\dc^hiV ^cÓjZcX^VcYd eda i^XVh e Wa^XVh " 6jidcdb^V Z eda i^XV XjaijgVa " 8jaijgV Z Zc\V_VbZcid eda i^Xd ÆCd egd[Zhhdg V \ZciZ k

Xdci^cj^YVYZ###Ç " Egd[Zhhdg cdhhd eg^bZ^gd Va^VYd " >ciZ\gV d Y^gZiV Xdb egd[Zhhdg " D egd[Zhhdg V Ò\jgV XdchiVciZ " CZXZhh{g^V V Vegdm^bV d Xdb dh egd[ZhhdgZh! egdedcYd V Zh Xdc_jciVh " 9^Vad\Vg Ä 9^ÒXjaYVYZ YZ Æ[VoZgÇ " 9^{ad\d ZcigZ ^chi^ij^ Zh " 8jaijgV Z :YjXV d c d Y^Vad\Vb " 9^\c^YVYZ YV eg{i^XV " 8daZi^k^YVYZ " 8jaijgV K^kV Ä ;ajmd Z Ój^YZo " 8dcZXi^k^YVYZ Xdb d bdk^bZcid " ;aj^YZo X^gXjaVg Z ]dg^odciVa Ydh Edcidh YZ 8jaijgV M KZgi^XVa^YVYZ YVh ZhXdaVh " 8^gXjaVg^YVYZ Z ]dg^odciVa^YVYZ Vd Xdcig{g^d YZ kZgi^XVa^oV d YZ X^bV egV WV^md " Dh Edcidh YZ 8jaijgV ediZcX^Va^oVgVb d egdiV\dc^hbd! Vjidcdb^V Z ZbedYZgVbZcid fjZ _{ Zm^hi^Vb " :bedYZgVbZcid Z Vjidcdb^V c d h d YVYdh! h d Xdchigj Ydh! Z V \Zhi d Zb gZYZ jb bZ^d eVgV VaXVc {"adh " <Zhi d Zb gZYZ 2 XdbeVgi^a]VbZcid " Djigd da]Vg eVgV \Zhi d Zb gZYZ ;dgiVaZX^bZcid YVh WVhZh " EdiZcX^Va^oVg! 8dcig^Wj^g! <Zg^g 8dchigj d YZ eda i^XVh fjZ hZ gZaVX^dcZb ZcigZ h^ " Eda i^XV e Wa^XV YZ YZhXZcigVa^oV d " Dh iZbedh eh^Xda \^Xdh Ydh gZaVX^dcVbZcidh " :hi^bjaVg V egdÒhh^dcVa^oV d Yd XVbed XjaijgVa Zb \Zhi d " K^h^W^a^YVYZ Yd egdiV\dc^hiV " :bedYZgVbZcid V eVgi^g Yd k^k^Yd " Dh Edcidh edYZb egdbdkZg bV^h igdXVh YZ ZmeZg^ cX^Vh Z Y^{ad\dh Xdb Vh ZhXdaVh! eVgV fjZ ZaVh iZc]Vb gZ[Zg cX^Vh [dgiZh! Vgi hi^XVh Z XjaijgV^h " :miZch d Ä Jc^kZgh^YVYZ " 6egZcYZg [VoZcYd " Dh bZhigZh egZX^hVb YZX^Y^g dcYZ fjZgZb XVb^c]Vg Z hZ fjZgZb XVb^c]Vg# IVbW b edYZb hZg egdXjgVYdh# ÆFjVcYd d VegZcY^o Zhi{ egdcid eVgV XVb^c]Vg! d bZhigZ VeVgZXZÇ# " ;dbZcid eVgV egd_Zidh Xdchigj Ydh YZ [dgbV XdbeVgi^a]VYV bV^h ZhijYVciZh Ä bZcdh Vajcdh! igdXVh dÒX^cVh k^k cX^Vh Ä VjaVh Ä kZgi^XVa^oV d " D Egd\gVbV [dbZciV V gZÓZm d Z Vh V Zh gZaVi^kVh | ZYjXV d " Æ8dciVb^cV dÇ cd Wdb hZci^Yd Yd egd\gVbV cVh ^chi^ij^ Zh e Wa^XVh! eg^cX^eVabZciZ hdX^V^h " ÆA^WZgYVYZ YZ VWdgYV\Zb YV cdhhV eg{i^XVÇ " 6egdm^bV d YVh eg{i^XVh igVY^X^dcV^h

" 8dchigj d YZ gZYZ ! edgiVcid! V XdhijgV YV hda^YVg^ZYVYZ! V igdXV XZhhVciZ Ydh k^k^Ydh! d XdbeVgi^a]VbZcid YVh Y^ÒXjaYVYZh Z m^idh " :bedYZgVg Ä edYZ ijYd " 8dcXZ^id jb Z V eg{i^XV djigV " I^c]V jbV ZYjXV d YZ hjWb^hh d! bVh YZed^h Yd egd\gVbV gZk^iVa^odj " D Egd\gVbV 8jaijgV K^kV jb ZmZbead eVgV idYd d Xdc_jcid YV hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^gV# w egZX^hd d Æ7gVh^a K^kdÇ " Dh \gjedh XjaijgV^h Xdb hjV Vjidcdb^V! egdiV\dc^hbd Z ZbedYZgVbZcid gZkZaVb V XjaijgV k^kV Yd 7gVh^a " 6 eg{i^XV Ydh XdcXZ^idh [dgiVaZXZ dh Edcidh YZ 8jaijgV " IgVch[dgbV d Ydh ^cY^k Yjdh! ^chi^ij^ Zh Z \dkZgcd " GZÓZm d/ D fjZ cdh XdcZXiV4 D fjZ iZbdh Zb Xdbjb4 " Eda i^XV e Wa^XV YZ YZhXZcigVa^oV d Z ^cXajh d " EdiZcX^Va^oV d YV Vjidcdb^V! ZbedYZgVbZcid Z egdiV\dc^hbd Xdbjc^i{g^dh " :YjXV d Z eZYV\d\^V eVgV \Zhi d Ä egdÒhh^dcVa^oV d Yd XVbed XjaijgVa " 6gi^XjaV d YZ ZmeZg^ cX^Vh ZYjXVX^dcV^h! VciZh ÆZhXdcY^YVhÇ 2 V d hda^Y{g^V " ;dbZcid | Xdchigj d YZ eda i^XVh ^ciZghZidg^V^h Ä e Wa^XVh Z eg^kVYVh " D egd\gVbV [dbZciV V Zh Z gZÓZm Zh cdh egdXZhhdh ZYjXVX^dcV^h [dgbV^h Z ^c[dgbV^h " D egd\gVbV [dbZciV V ZYjXV d eda i^XV! Xdcig^Wj^cYd eVgV igVch[dgbV d YV XjaijgV eda i^XV " D egd\gVbV XdciV\^V djigVh ^chi^ij^ Zh Z [dbZciV jbV ZYjXV d ^chi^ijX^dcVa gZejWa^XVcV hZXgZiVg^Vh! V d hdX^Va Z ZYjXV d ! bdY^ÒXVcYd eg{i^XVh Z edhijgVh " 6egdm^bV d YVh eg{i^XVh igVY^X^dcV^h WgVh^aZ^gVh dgVa! XjaijgV edejaVg! hVWZgZh Z [VoZgZh edejaVgZh Xdb Vh eg{i^XVh eZYV\ \^XVh dÒX^V^h " D egd\gVbV gZkZaV V Y^\c^YVYZ YV eg{i^XV " D egd\gVbV! VigVk h Ydh Edcidh YZ 8jaijgV! Xdch^YZgV d$V egd[Zhhdg$V Ä Va^VYd ZhigVi \^Xd cV igVch[dgbV d " D [VoZg Z d V\^g cd Edcid YZ 8jaijgV gZegZhZciV edg h^ h jbV eg{m^h eZYV\ \^XV! ^chiVjgVcYd djigVh VegZcY^oV\Zch! gdbeZcYd V Y^Xdidb^V igVY^X^dcVa Zch^cd" VegZcY^oV\Zb " D hZci^Yd Yd ZbedYZgVbZcid Æ^bedY^bZcidÇ! V eVgi^g YV k^k cX^V ZYjXVi^kV! eZgb^iZ d edYZg hZg " Dh Edcidh YZ 8jaijgV Xg^Vb$ egdkdXVb XdcigV"Ójmdh Xdb dh Y^hXjghdh dÒX^V^h " Dh Edcidh Xdcig^WjZb Xdb V [dgbjaV d YZ aZ^h eVgV kVadg^oV d 73


Yd eVig^b c^d XjaijgVa " D egd\gVbV Zhi^bjaV Xg^V d$ egda^[ZgV d$^ggVY^V d YZ bZidYdad\^Vh YZ VegZcY^oV\Zb Z Zch^cd! kVadg^oVcYd V Y^kZgh^YVYZ YVh iZXcdad\^Vh hdX^V^h$XjaijgV^h eVgV ZYjXV d " Dh Edcidh kVadg^oVb d Wg^cXVg Z d ZcXdcigd ^ciZg\ZgVX^dcVa " Dh Edcidh egdYjoZb Xdc]ZX^bZcid Y^[ZgZcX^VYd Yd Xdc]ZX^bZcid YV jc^kZgh^YVYZ " D egd\gVbV Xdcig^Wj^ eVgV [dgbV d Yd egd[Zhhdg$eZhfj^hVYdg YV XjaijgV Yd iZgg^i g^d dcYZ ZaZ VijV " Dh _dkZch fjZ eVhhVb eZaV VijV d Ydh Edcidh YZ 8jaijgV hZ igVch[dgbVb# " GZXdc]ZXZg cdhhVh ig^a]Vh Z e^hiVh! gZXdc]ZXZg cdhhVh eg{i^XVh Z cdhhVh Y^[ZgZc Vh! \VgVci^cYd V Y^kZgh^YVYZ eZYV\ \^XV# " 6h eg{i^XVh XjaijgV^h Ydh Edcidh h d jbV VbZV V eVgV V Vggd\}cX^V YV VXVYZb^V <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: 9Za^b^iV d YV XdbegZZch d Ydh XdcXZ^idh V eVgi^g YV ZmeZg^ cX^V k^k^YV# 6 gZaV d ZcigZ ZbedYZgVbZcid Z Vjidcdb^V Y^c}b^XV! c d cZXZhhVg^VbZciZ jbV Xd^hV aZkV V djigV Zb jb hZci^Yd jc^Y^gZX^dcVa# DW_Zi^kd _jciVg! VhhdX^Vg dh ig h XdcXZ^idh# :bWdgV ZhhZh XdcXZ^idh edhhVb dXdggZg hZeVgVYVbZciZ! cdh edcidh! ZaZh VeVgZXZb b^hijgVYdh# 6jidcdb^V/ XVeVX^YVYZ dj edhh^W^a^YVYZ YZ V\^g Z eZchVg edg XdciV eg eg^V! edg kdciVYZ eg eg^V# :bedYZgVbZcid/ jb edjXd V ^Y ^V YZ hZ hZci^g gZhedch{kZa eZad edcid Z! Vd bZhbd iZbed! YZ hZ hZci^g WZb eVgi^X^eVcYd YZaZ! hZ hZci^g | kdciVYZ# FjVcYd kdX XdbZ V V hZ hZci^g eVgiZ Yd edcid Z V hZ hZci^g WZb Va^! kdX XdbZ V V hZ hZci^g bV^h a^kgZ eVgV egdedg! eVgV hj\Zg^g egd_Zidh! Vi^k^YVYZh# >hhd \ZgV! Vdh edjXdh! jb hZci^bZcid YZ Vjidcdb^V! kdX XdbZ V V hZ hZci^g bV^h VWZgid V eVgi^X^eVg YZ cdkVh ZmeZg^ cX^Vh# EgdiV\dc^hbd/ bZiZg V XVgV! eVgi^X^eVg egdVi^kVbZciZ! egdbdkZg! dg\Vc^oVg! YZX^Y^g ^g | [gZciZ! ediZcX^Va^oVcYd hjVh ]VW^a^YVYZh# <Zhi d Zb GZYZ/ h^c c^bd YZ [dgiVaZX^bZcid Ydh igVWVa]dh Z ]dg^odciVa^YVYZ# w jbV eVgi^a]V Z jb Y^{ad\d ZcigZ idYVh Vh ZmeZg^ cX^Vh# 6 ^ciZ\gV d Zb gZYZ VeVgZXZ Xdbd jbV [dgbV YZ YZhXZcigVa^oV d YVh V Zh! egd_Zidh Z egd\gVbVh Yd :hiVYd Z hjV \Zhi d! YZ [dgbV fjZ hZ d egd\gVbV VXVWZ! dh edcidh _{ iZc]Vb Va\jbV hjhiZciVW^a^YVYZ Z 74

edhhVb Xdci^cjVg# <6) 8JAIJG6 9><>I6A <6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD " 6JIDCDB>6 Eg b^dh egdbdkZb bV^dg ÓZm^W^a^YVYZ Xdb d jhd Yd gZXjghd C h hdbdh dh VjidgZh YVh Vjidg^YVYZh# EZYV\d\^V YV Vjid"YZiZgb^cV d Ä Xdchigjd _jcid hZcYd Zj bZhbV# 8dbd eZgb^i^g fjZ V hdX^ZYVYZ hZ bVc^[ZhiZ Yd hZj _Z^id Ä Xdbd gZheZ^iVg V [jc d Yd ZhiVYd$YVh eZhhdVh cd ZhiVYd4 6jidcdb^V ZcfjVcid ZmegZhh d# 6jidcdb^V YV gjeijgV# ;VoZg d cZXZhh{g^d hZ\jcYd d _ja\VbZcid Z V gZVa^YVYZ YV Xdbjc^YVYZ! XVb^c]d YV XdcÒVc V# >cY^XVYdgZh ZXdc b^Xdh c d XdciZbeaVb V Y^bZch d XjaijgVa# EdYZg YZ XVYV jb Xdchigj^g XdaZi^kVbZciZ# ÆG \jV Z XdbeVhhdÇ Ä XVb^c]dh Vji cdbdh! Z \Zhi d Zb gZYZ ediZcX^Va^oV V ÆigdXVÇ Z Xdc]ZX^bZcid hdWgZ dh XVb^c]dh YZ XVYV jb# IZg d edYZg ^chi^ij^ciZ! YZ YZX^h d# C d edYZbdh ÒXVg gZ[ ch Ydh ZY^iV^h# Æ6jidcdb^V _{ Zm^hi^V Z Zm^hiZ cdh iZggZ^gdhÇ# " :BED9:G6B:CID/ ;DGI6A:8>B:CID " 6i^ijYZh Z V Zh VÒgbVi^kVh fjZ [dgiVaZ Vb Vh eZhhdVh$V_jYZ V hZ YZhXdWg^g " ;dgiVaZX^bZcid $ ZbejaZ^gVbZcid kZg YZ X^bV! hjW^g cd ejaZ^gd " EZgiZcX^bZcid Æ^hhdÇ hZj ! Xdb ^YZci^YVYZ iZg cdhhV XVgV! cdhhd XVWZad " :aZkV V Vjid"Zhi^bV! XdadXVg dh ÆbZ^dh YZ egdYj dÇ cV b d YZ fjZb Xg^V Z YZ fjZb [Vo " :bedYZgVbZcid ÆYVYdÇ Vd djigd Vjid"ZbedYZgVbZcid ^cXdgedgVYd " 6i^ijYZh Z V Zh VÒgbVi^kVh fjZ [dgiVaZ Vb Vh eZhhdVh$V_jYZ V hZ YZhXdWg^g " EGDI6<DC>HBD " HZg d fjZ V \ZciZ [Vo! d eZghdcV\Zb

eg^cX^eVa Y^aj Yd cV XdaZi^k^YVYZ " 8dbjc^YVYZ YZ egdiV\dc^hiVh " 9ZhkZaVg$bdhigVg$YVg k^h^W^a^YVYZ V Vgi^hiVh Y^kZghdh fjZ Zhi^kZgVb cV ^ck^h^W^a^YVYZ " 6XgZY^iVg Z egdXZhhVg V igVch[dgbV d " GZVa^oVg Vh V Zh ^cYZeZcYZciZ YVh dg^ZciV Zh fjZ ÆkZb YZ X^bVÇ Yd ZhiVYd " EZhhdVh Vhhjb^cYd V bdW^a^oV d$ dXjeVcYd dh ZheV dh " EZgXZWZg Z XdbeVgi^a]Vg V \gVcY^dh^YVYZ Yd fjZ hZ [Vo " FjZb hVWZ bZa]dg V hjV ]^hi g^V Yd fjZ kdX bZhbd4 " BdhigVg cdhhV XVgV! cdhhd hdiVfjZ! cdhhd XVWZad " K^kZg V hjV kZgYVYZ " Zj hZ^! Zj edhhd! Zj [V d Ä Zj hdj " Æ8]Z\dj V ]dgV YZ [VaVg fjZb h djk^VÇ iZbV YZ g{Y^d Xdbjc^i{g^V " <:HIÀD :B G:9: " :hiVWZaZXZg Va^Vc Vh " 8dbd V iZXcdad\^V edYZ gZigViVg djigVh a^c\jV\Zch hZb hZ idgcVg ZbWaZb{i^XV4 " 6 \Zhi d Yd egd\gVbV V^cYV c d XdbeVgi^a]VYV " 6 egdYj d Yd Xdc]ZX^bZcid iVbVc]V fjZ ZhiVbdh cd bdbZcid YZ bV^dg Y^ÒXjaYVYZ YZ ÆigViVbZcidÇ YZhhV egdYj d! ZhhZ bdbZcid V\dgV4 6fj^4 " IgViVbZcid! ZY^ d! \Zhi d YV egdYj d XjaijgVa " 8^gXjaV d Z Y^hig^Wj^ d YZ XdciZ Ydh egdYjo^Ydh eZadh Edcidh YZ 8jaijgV YZcigd Z [dgV YV gZYZ XjaijgV k^kV! Zb Y^kZghdh hjedgiZh " :hiVg Zb XdciVid! XdadXVg egd bjcYd kZg " <Zhi d YVh gZYZh hdX^V^h fjZ XdciZbeaZ V hdX^Va^oV d YV egdYj d XjaijgVa VigVk h YZ egdXZhhdh YZ XdaVWdgV d! bji^g d Z XddeZgV d " IZggZ^gdh h d ZmZbeadh YZ \Zhi d/ Zch^cVb! VXda]Zb! Veg^bdgVb Z igVch[dgbVb Ä djigdh da]VgZh! hdX^Va^oVg dh hdc]dh " Edcidh YZ XdhijgV! ajiV eda i^XV Ä YZkZ hZg jbV Xdchigj d eZgbVcZciZ YV \Zhi d XdbeVgi^a]VYV ZmZgX^YV ZcigZ dh edcidh Z d ZhiVYd " 8dbjc^YVYZ XdaVWdgVi^kV YZ VegZcY^oV\Zb ^ciZa^\ cX^V XdaZi^kV eVgV idYdh " 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD " D edkd Æa{ Yd \jZidÇ dXjeV ZheV dh Z iZbedh " 8jaijgV ^bZbdg^Va VcXZhigVa^YVYZ eZgbZ^V d egZhZciZ " 6 bZb g^V [Vo V ]^hi g^V


" IgVY^ d kZb Ydh edkdh! fjVa V XjaijgV fjZ fjZgZbdh4 " :ciZcYZg V Wg^cXVYZ^gV cV hjV Zhh cX^V Z cd XdciZmid " Edhh^W^a^YVYZ YZ Y^{ad\d Xdb V igVY^ d " GjeijgV Xdb VXZ^iV d! kVa^YV d YV gjeijgV eZaV igVY^ d " 8g^Vg ÆbdiZhÇ ZheV dh Xdb bVc^[ZhiV Zh VaiZgcVi^kVh eVgV VigV^g _dkZch eVgV Vh bVc^[ZhiV Zh igVY^X^dcV^h " ;jh Zh Z Xdc[jh Zh Vcigded[V\^V d igVY^X^dcVa Zb a^c\jV\Zch XdciZbedg}cZVh Z d XdciZbedg}cZd Zb a^c\jV\Zch igVY^X^dcV^h YZhVÒd " 6 eg eg^V igVY^ d jbV gjeijgV " C d gdbeZg Xdb d ÆXZgcZÇ YV igVY^ d " :kZcidh YZ bVhhV ZheZi{Xjad h d bVc^[ZhiV Zh YV igVY^ d dj Yd bZgXVYd4 " :hedciVcZ^YVYZ $ igVkZhhjgV hdX^Va $ dg\Vc^oV d eda i^XV gjeijgV ZmZgX X^d a^WZgi{g^d " GjeijgV c d eZad hZchd Zhi i^Xd Yd bZgXVYd $ VheZXid XdbZgX^Va YV egdYj d Vgi hi^XV ^c^WZ V bVc^[ZhiV d YV igVY^ d <6+ " 8JAIJG6 : :8DCDB>6 HDA>9ÛG>6 " EGDEDHI6H " 9^[jcY^g V ^Y ^V YV ZXdcdb^V hda^Y{g^V ZcigZ dh edcidh YZ XjaijgV Z k^XZ"kZghV " 6\gZ\Vg dh edcidh YZ XjaijgV Vdh [ gjch YZ ZXdcdb^V hda " GZXdc]ZXZg V XjaijgV Xdbd kZidg YZ YZhZckdak^bZcid hjhiZci{kZa Xdbd Vi^k^YVYZ ZXdc b^XV " BVeZVg Z ^YZci^ÒXVg edcidh YZ XjaijgV fjZ igVWVa]Zb V ZXdcdb^V hda^Y{g^V " <VgVci^g bZXVc^hbd eVgV Y^[jh d Z XdbZgX^Va^oV d eVgV d ZhXdVbZcid YV egdYj d Zb gZYZ " 6 Zh ^chi^ijX^dcV^h " EgdbdkZg d Y^{ad\d ^chi^ijX^dcVa ZcigZ V\ZciZh Z eda i^XVh ^ciZg hZidg^V^h " <VgVci^g V YZhi^cV d YV kZgWV e Wa^XV eVgV ejWa^X^YVYZ kdaiVYV eVgV ejWa^X^YVYZ YVh b Y^Vh VaiZgcVi^kVh " 8g^Vg cdkVh [dgbVh YZ [dbZcid/ V [jcYdh hda^Y{g^dh0 W k^V WVcXdh edejaVgZh0 X Xg Y^id ZheZX ÒXd eVgV edcidh YZ XjaijgV0 Y kVaZ XjaijgV eVgV egdYjidh YZ edcid YZ XjaijgV GZVa^oVg ZcXdcigdh egZhZcX^V^h Z k^gijV^h eVgV Vegd[jcYVbZcid YZ iZb{i^XV/ ZXdcdb^V hda^Y{g^V edcidh YZ XjaijgV# 8DC8:>IDH 8DBEG::CHÀD 9DH 8DC8:>IDH BJ96Cv6H

E:G8:7>96H C6 EGÛI>86 " 6jidcdb^V! A^WZgYVYZ Z V d " HjhiZciVW^a^YVYZ " 6jidcdb^V YV \Zhi d ZXdc b^XV Z dg\Vc^oVX^dcVa " >cYZeZcY cX^V ÒcVcXZ^gV " 8dgV\Zb " GjeijgV " A^WZgYVYZ " :hi bjad " GZcVhX^bZcid " 6 d " Dedgijc^YVYZ " >cYZeZcY cX^V " IgVch[dgbV d hdX^Va " IgVWVa]d XdaZi^kd " EgdiV\dc^hbd " Hj_Z^id YV V d " Dedgijc^YVYZ YZ Xg^Vg " 9ZhXdWg^g a^YZgVc Vh " HVWZg eZchVg " A^YZgVc V XdbeVgi^a]VYV " :bedYZgVbZcid " EdYZg [VoZg " 8VeVX^YVYZ YZ hjeZgVg egdWaZbVh XdaZi^kVbZciZ " EgdXZhhd YZ ^cYZeZcY cX^V " <Zhi d Zb gZYZ " 8dbeVgi^a]VbZcid YZ ^Y ^Vh " IgVWVa]d Zb \gjed " IgdXV YZ ZmeZg^ cX^Vh " IZbV V\aji^cVYdg " 8jaijgV Z :Xdcdb^V Hda^Y{g^V <6, " 8JAIJG6 : :B6C8>E6vÀD :HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>8D ;dgbVa^oV d Xdbd jbV YVh k^Vh YZ ZbVcX^eV d hdX^Va# :bedYZgVbZcid/ XdcXZ^id egdWaZb{i^Xd! VbZg^XVc^oVYd c^c\j b ÆY{Ç edYZg V c^c\j b 0 dh Vi^k^hiVh XdbedcZciZh YV gZYZ ediZcX^Va^oVb jch Vdh djigdh Zb hZj eg eg^d bdk^bZcid YZ V d XdaZi^kV0 ZhiZ egdXZhhd YZ ediZcX^Va^oV d h hZ Z[Zi^kV VigVk h YV ajiV eda i^XV0 Vh gZYZh Xdbd [dgbV YZ ediZcX^Va^oV d YZ V Zh! eg^cX^eVabZciZ [gZciZ |h gZhig^ Zh aZ\V^h# ;dgiVaZX^bZcid YV cd d YZ XjaijgV ZcfjVcid jb Y^gZ^id YZ gZegZhZciV d ^cY^k^YjVa Z XdaZi^kV! c d ZcfjVcid bZgXVYdg^V! fjZ YZkZ hZg ÒcVcX^VYd eZad :hiVYd# 6XZhhd | kZgWV e Wa^XV c d h^\c^ÒXV eZgYZg V Vjidcdb^V# GZhh^\c^ÒXV d YZ aj\VgZh Z ^YZci^YVYZh# Dh edcidh YZ XjaijgV h d gZhh^\c^ÒXVYdh Z Vegdeg^VYdh eZad iZX^Yd hdX^Va cd fjVa Zhi d ^chZg^Ydh# >hhd YZiZgb^cV Vh ZheZX^ÒX^YVYZh YZ XVYV Edcid# 8jaijgV K^kV Xdbd gZ[Zg cX^V eVgV

[dgbjaV d YZ eda i^XVh e Wa^XVh# GZ[dgbjaV d YV gZaV d ZcigZ :hiVYd Z hdX^ZYVYZ0 gZk^h d YZ aZ\^haV d0 eVgi^X^eV d cdh egdXZhhdh YZX^h g^dh0 ÓZm^W^a^oV d YV ZhigjijgV Yd :hiVYd0 Vbea^V d YVh ZmeZXiVi^kVh Z egZhh Zh Yd egdXZhhd YZ ZheV dh YZ [dgbjaV d YVh eda i^XVh e Wa^XVh0 YZbdXgVi^oV d Ydh gZXjghdh e Wa^Xdh Z YVh YZX^h Zh# D :hiVYd VeVgZXZ Xdbd [dbZciVYdg Yd egdXZhhd YZ dg\Vc^oV d Z bdW^a^oV d YV gZYZ# Jb egdXZhhd ZbVcX^eVi g^d iZcYZ V gZ[dg Vg jb fjVYgd Zb fjZ dh bdk^bZcidh dg\Vc^oVYdh YZkZb eVhhVg V eVjiVg d :hiVYd# 9^[ZgZcX^Vg ZcigZ HjhiZciVW^a^YVYZ Z 6jidcdb^V/ cZb idYd Edcid YZ 8jaijgV 9:K: dj ED9: hZg Vjid" hjhiZci{kZa ÒcVcXZ^gVbZciZ0 6jidcdb^V ¡ HjhiZciVW^a^YVYZ/ hjhiZciVW^a^YVYZ ZcfjVcid WjhXV YZ gZXjghd Z hdWgZk^k cX^V bViZg^Va0 Vjidcdb^V cV \Zhi d Z Z[Zi^kV d Yd egd\gVbV0 hjhiZciVW^a^YVYZ Z Vjidcdb^V hZ YZiZgb^cVb gZX^egdXVbZciZ0 V hjhiZciVW^a^YVYZ Ydh egd_Zidh cZb hZbegZ [dgiVaZXZ V Vjidcdb^V# 8]VkZ YV hjhiZciVW^a^YVYZ/ gZXdc]ZXZg kVadg ^bVcZciZ Xd egdXZhhd YZ Xdchigj d YV YZbdXgVX^V# 6jidcdb^V Xdbd XVeVX^YVYZ YZ ^ciZgkZc d cd hZci^Yd YZ igVch[dgbV d hdX^Va# 6jidcdb^V egZhhje Z egdiV\dc^hbd# w egZX^hd Xdch^YZgVg! eVgV jbV XdggZiV VegZZch d Yd XdcXZ^id! d V eVeZa YVh Y^kZghVh bZY^V Zh :hiVYd$>chi^ij^ Zh$8dbjc^YVYZ# 9ZkZbdh Xdch^YZgVg V Xdc[jh d fjZ Zm^hiZ ZcigZ d eVeZa Yd :hiVYd Z Ydh bdk^bZcidh hdX^V^h# 8jaijgV K^kV ^\jVa V igVWVa]d k^kd c d hjWdgY^cVYd# Eda i^XV Yd 8DBJB kVadg^oV! gZXdc]ZXZ V Bjai^ea^X^YVYZ# 6 Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa Xdbd V dm^\ZcV d Yd egd\gVbV# 6egdeg^V d Ydh egdXZhhdh YZ \Zhi d Xdbd [VX^a^iVYdg Yd ZbedYZgVbZcid/ VXdbeVc]VbZcid Ydh egdXZhhdh eZad B^cX YVh Xdbjc^YVYZh0 gZi^gVg [dXd Yd 8DCIGDA:# :kdaj^g eVgV 68DBE6C=6B:CID! fjVcYd cV Vi^k^YVYZ Òb Z c d hdbZciZ cd VheZXid ÒcVcXZ^gd# <6- " 8JAIJG6 8DBD 7:B 8DBJB : 7:B :HI6G H6å9:! HJHI:CI67>A>969: : HD7:G6C>6 6A>B:CI6G D fjZ [Vo eVgV bZa]dgVg d WZb ZhiVg YZaZh cZhiZ Vid idXVcYd 75


iVbWdg 4 8dbd ^hhd bZa]dgV d WZb ZhiVg YZaZh4 D fjZ ZhhZ ZmZgX X^d XVjhV cZaZh4 8dbd ^hhd bZa]dgV d WZb Xdbjb YZ c h4 " 6aZ\g^V Z 8jbea^X^YVYZ " :bd d 6\gZ\Vi g^V " H^cidc^V YVh Zbd Zh bZa]dgVcYd V jc^YVYZ Yd \gjed " 6jidcdb^V h Xdb eVgXZg^V " 6 b h^XV gZkZgWZgV cdh XdgV Zh YZaZh Z cdh cdhhdh " C h hZci^bdh d ejahVg " 6\^iV d hVc\jZ ZaZh " BZmZcYd d Xdged " AZkZoV ^ciZg^dg " 8dbeVgi^a]VbZcid YZ ZmegZhh Zh [VkdgZXZcYd jbV aZkZoV hdX^Va " 6aZ\g^V! hVi^h[V d YZ ZhiVg egdYjo^cYd VgiZ0 ^YZci^ÒXV d! ^ciZ\gV d! XdbeVgi^a]Vg V VaZ\g^V " 6 b h^XV igVch[dgbV Vh eZhhdVh! igVo d XdciVid# " 8dciVb^cVg V ]jbVc^YVYZ Xdb V b h^XV Z V VaZ\g^V " HZ hZciZb iZ^h | ]jbVc^YVYZ Z [Za^oZh eZad Ydb YV b h^XV " 8dciVb^cVb V cdhhV VabV Z Va^bZciVb V cdhhV kdciVYZ YZ eZgiZcXZg " GZXdc]ZX^bZcid " >YZci^ÒXV d " 6eaVjY^g " :m^hi^g ^hhd " 6i^kVg X^gXjaV d Z Xg^Vi^k^YVYZ " EVgi^X^eV d E Wa^XV " FjZb [Vo VgiZ hZ Y^kZgiZ Z VjbZciV V Vjid"Zhi^bV# IVbW b VaZ\gV fjZb Zhi{ Zb kdaiV# " D g^ibd! V b h^XV! V 6giZ! V 8jaijgV [VkdgZXZ V hV YZ [ h^XV! bZciVa Z Zhe^g^ijVa# '¯ eZg\jciV/ <ZgV VaZ\g^V " GZXdc]ZX^bZcid 6a^bZciV V VabV " :hiZ Vid jcZ Vh eZhhdVh# IgVo eVo! Y^b^cj^ V k^da cX^V# EgdbdkZ V hda^YVg^ZYVYZ# " 6 ZmegZhh d Vgi hi^XV \ZgV WZb" ZhiVg! VaZ\g^V " 6 YVc V! V b h^XV h d Vi^k^YVYZh YZ WZb"ZhiVg Z ^ciZ\gV d# " 6 XjaijgV! V VgiZ [VkdgZXZ V hV YZ [ h^XV! bZciVa Z Zhe^g^ijVa# " GZVa^oV d! 8daZi^k^YVYZ# " 6 XjaijgV Z V VgiZ h d ZmegZhh Zh YV VabV# " 8dbeVgi^a]VcYd Xdb d \gjed V VgiZ# " EgdkdXV gZaVmVbZcid " 8dck^k cX^V! igdXV YZ ZcZg\^V " 6aZ\g^V! hVi^h[V d! gZVa^oV d Z eVgi^X^eV d " 8db VaZ\g^V! d ZmZgX X^d XdgedgVa! cV ZmeZg^ cX^V Xdc_jciV# " EVgV c h! eZgXZWZbdh V VaZ\g^V! [Za^X^YVYZ! igVcf ^a^YVYZ! cdk^YVYZh# " EV^m d " :cXVciVbZcid# 9ZheZgiVcYd V 76

Xg^Vi^k^YVYZ# " 6 VaZ\g^V jb i^bd Za^m^g eVgV V hV YZ " FjVcYd [Z^id XdaZi^kVbZciZ! bZa]dg V^cYV# " 6 b h^XV YZaZh Xdbd d hVc\jZ YZaZh fjZ XdggZ cVh hjVh kZ^Vh/ k^iVa! fjZciZ Z X^gXjaVg " A>7:G969: " 6 VgiZ cZXZhh^YVYZ YV VabV ]jbVcV# Jb hZg hVjY{kZa egZX^hV iZg hjV VabV cjig^YV! iVcid fjVcid d Xdged# " 6 b h^XV Z V ZmegZhh d Yd >cY^k Yjd eZaV VgiZ a^WZgiV " 6 ZmegZhh d XdaZi^kV " B h^XV hdaiV V ZcZg\^V YZ [dgbV YZhXdcigV YV! aZkVcYd Vd YZhZckdak^bZcid XdgedgVa Z bZciVa! YZhZckdakZcYd V ]Vgbdc^V YZ EVo Z 8VabV cd XdbeVhhd Yd iZbed " 6aZ\g^V! Zbd d Z ]Vgbdc^V " HVi^h[V d Z VaZ\g^V " >ggVY^V d Yd ZcXVciVbZcid " C h hdbdh b h^Xdh# IdXVg cdh [Vo WZb# " =j\d " EdgfjZ h d V[ZiVYdh Z cdh V[ZiVb# " 6hh^b bZhbd " HdaiV d Xdged Ä bdk^bZciV Ä VjbZciV V X^gXjaV d# " >ciZ\gV d \gjed! VXdbeVc]V d hdb### &¯ eZg\jciV/ <ZgV VaZ\g^V 8^gXjaV ZcZg\^V " :cZg\^V!VaZ\g^V! hV YZ " B h^XV VaZ\gV! Vc^bV! bZmZ Xdb d Xdged Z V bZciZ! igVo _jcid! Vegdm^bV " 6 b h^XV XVjhV V ZaZh eVo Z VaZ\g^V " 8db idYdh eVgi^X^eVcYd Yd WVijfjZ " EVgV bZa]dgVg d YZaZh! c h WV^aVbdh Z c h VeaVjY^bdh# EVgV bZa]dgVg d cdhhd! WV^aVbdh Z VeaVjY^bdh " 7Zb ZhiVg Xdch^\d Xdb dh djigdh! Xdb d bZ^d " Ed^h cdh ^che^gV V Xg^Vg Z bdkZg Z XdbeVgi^a]Vg " BZmZcYd d Xdged " IZg egVoZg cd fjZ \dhiV Z cd fjZ [Vo " 6 Xdbjc] d cd hdb " HZ hZciZb bV^h [Za^oZh Z egdeV\Vb V [Za^X^YVYZ " 8dci{\^d YZ ZcZg\^V! VaZ\g^V! hV YZ# >cX^iV V Xg^V d Xdbd XVeVX^YVYZ ]jbVcV YZ ZmegZhh d YZ h^! Yd bjcYd eVgV d WZb " :megZhh d " 8dbjc^XV d YZ cdhhVh hjW" [Za^X^YVYZh " >ciZgV d! Xdbjc^XV d! Y^{ad\d! Vb^oVYZ! XVg^c]d! Xj^YVYd! V[Zid " 6bdg V h^ " GZidgcd V hZg [Za^o " D egVoZg YZ idXVg " Edg bZ^d YV h^cXgdc^V YV ZcigZ V gZhe^gV d Z d g^ibd " 6 b h^XV Va^bZciV V VabV

" IgVo ZcZg\^V edh^i^kV Z VaZ\g^V! aZkZoV Z Y^higV d " 9ZhXdchigj d \ZgV VaZ\g^V! VaZ\g^V Z WZb ZhiVg# EVgV bZa]dgVg egZX^hd ^ciZgV\^g " Dh YV VaZ\g^V! ^ciZgVi^k^YVYZ " :hi^bjaV! Y{ VaZ\g^V! ZheZgVc V! k^iVa^YVYZ " 6aZ\g^V ^bVcZciZ YV b h^XV$XjaijgV# " ;VoZg X^gXjaVg! X^gXjaVg! X^gXjaVg Vh bVc^[ZhiV Zh XjaijgV^h " EVo " IgVcf ^a^YVYZ Z 6bdg " 8dcZm d dcida \^XV " 9ZhXdcigV d! fjZWgV! da]VgZh igdXV ! XdaZi^kV " 6 ZmegZhh d Vgi hi^XV YZheZgiV dh hZci^Ydh Z eZaV Zhi i^XV egdYjo cdkVh i^XVh " B h^XV! g^ibd! VaZ\g^V! Xdbjc] d " GZaVmVcYd! hZ Y^kZgi^cYd! ejg^ÒXVcYd d Xdged! g^ibd a^beV higZhh! ZmZgX^iV cZjig c^dh " 6aZ\g^V " 6c^bVcYd " IdXVg idYdh _jcidh 0 :cX]Z YZ VaZ\g^V Z ^che^gV d cV k^YV " 9Vg"a]Zh Vaid Zhi^bV " 6 b h^XV a]Zh igVo VaZ\g^V Z jc^ d " IdfjZ Z iZc]V " HZ ZcigZ\V V Va\d a Y^Xd/ V b h^XV0 ' HZ ZcigZ\VcYd | b h^XV Z Vdh b h^Xdh " EgVoZg cd fjZ [Vo# Ä 6c^bV d bZj Xdged Z VabV " ;gZZYdb " 6aZ\g^V! Zbd d Z VaZ\g^V " :aZh \dhiVb YZ [VoZg ^hhd# ;VoZcYd Xdb fjZ idYdh eVgi^X^eZb# 6aZ\g^V \ZgVa " :aZ [Vo ^hhd edgfjZ ZaZ hZ hZciZ WZb " FjZb idXV Z XVciV hZjh bVaZh ZheVciV " GZaV Zh V[Zi^kVh0 Ajo " :aZh VegZcYZb V hZ Xdbjc^XVg edg djigdh bZ^dh " A^\Vg d Vg XdcY^X^dcVYd dj hV^g YV hVaV " D g^ibd! V VaZ\g^V ^ciZgcV! d bdk^bZcid! V[Zid! ZcXdcigd# " 9{ kdciVYZ YZ eVgi^X^eVg! ZhiVg _jcid! VaZ\g^V " HV YZ! HV YZ " :megZhhVg V h^ bZhbd \ZgV Zfj^a Wg^d Z hV YZ " Djk^g Z ZhiVg Xdb d djigd eZgb^iZ fjZ Zj bZ idgcZ bV^h ^ciZ^gd Z hVjY{kZa " B h^XV Ä VaZ\g^V! \^c\VYd! XdbeVgi^a]VbZcid " 6K6A>6vÀD <6& 6GI: : IG6CH;DGB6vÀD :ME:G>B:CI6vÀD FjZ Wdb q FjZ eZcV q FjZ iVa


" D ZcXdcigd " 6 igdXV " 6egZcY^ bj^iV Xd^hV " FjZ V XjaijgV Zhi{ k^kV " FjVhZ ijYd### " HZci^g d XdaZi^kd " 8dbeVgi^a]Vg hdc]dh " FjZ d iZbed c d hZ_V Yd iVbVc]d Yd 7gVh^a " IZbed Xjgid " FjZ Zj c d hZ_V 9Zjh " FjZ d ZcXdcigd iZb Òb " 6XVWVg V egd\gVbV d VciZh " C d edYZg [VoZg WVgja]d cd \gjed " IZg edjXd iZbed eVgV [VaVg cd \gjed " 8dbegdbZiZg"hZ Zb ajiVg eZaV Xdci^cj^YVYZ Yd 8jaijgV K^kV " 8g^Vg cdkdh ZcXdcigdh Z bV^h igdXVh " :cXdcigVgbdh jbV kZo edg b h " Cdh kZgbdh YZ cdkd " BV^h! bV^h! bV^h " 7g^cXVg bV^h " 6ciZh YV IZ^V! iZg djigd ZcXdcigd <6' 8JAIJG6 : :9J86vÀD " 7daV YZcigd " 7daV [dgV " :cXdcigd dcYZ XVYV jb edYZ [VaVg " IZbed Xjgid " 8VeVX^YVYZ YZ VYb^c^higVg d XVdh " BZidYdad\^V fjZ edhhV hZ\jgVg d \gjed " <ZcZgdh^YVYZ Zb YZ^mVg V Xd^hV Ój^g " ;^Xdj bj^id hdaid# " I^c]V fjZ iZg jb iZbed YZ [VaV bV^h XdcigdaVYd " ;d^ aZ\Va " :j c d Xdch^\d kZg d bZj edcid V c d# >hhd Vfj^ i{ bj^id egV iZ g^Xd aZg# 8dch^\d kZg h jbVh ( Xd^hVh eg{i^XVh# " 6cVgfj^V ]Zg ^XV " IZbed [d^ edjXd egV Vegd[jcYVg EgdXZhhd YZ Xdchigj d XdaZi^kV bj^id ^bedgiVciZ eVgV [dgbV d YZ XVYV jb " ;Vaidj bV^h jbV XdcYj d [dXVYV c^hhd# FjZhi Zh dg^ZciVYdgVh bV^h [dXVYVh " :hiVbdh XgZhXZcYd# w XV i^Xd Z Y ^# ;d^ XgZhX^bZcid ]d_Z " EdiZcX^Va YVh eg{i^XVh XjaijgV^h V gZheZ^id YV ZYjXV d " :hiVgbdh _jcidh eVgV Y^hXji^g ZYjXV d " :j c d [VaZ^ fjVhZ cVYV " G^fjZoV Z XdbeaZm^YVYZ YV cdhhV XdckZghV# " 8dbeVgVYd Xdb hZb^c{g^d igVY^X^dcVa [d^ bj^id Wdb# ;d^ jbV eZgheZXi^kV ^cdkVYdgV! VegZcY^ bj^iVh Xd^hVh " HZ i^kZhhZ YVYd jb iZbed egV XVYV jb4 <dhiVg^V YZ iZg djk^Yd bV^h Va\jbVh eZhhdVh# EdYZg^V iZg [Z^id jbV gdYVYV eVgV idYdh iZgZb dedgijc^YVYZ YZ [VaVg

" ;d^ bj^id ^chigji^kd egV b^b " 6jbZciV d iZbed YZ Va\jch Zb YZig^bZcid YZ djigdh# HZci^ [VaiV Zb Va\jch bdbZcidh YZ jb bV^dg XdcigdaZ Yd iZbed# " w bj^id Y^[ X^a [VoZg jbV gZjc^ d XjaijgVa Xdb jb iZbV i d XdbeaZmd Z egdYjo^g Va\d i d g^Xd fjVcid d fjZ egdYjo^bdh# " IZg bjYVYd V gZ\gV Yd _d\d cd bZ^d Yd XVb^c]d iVbW b Xdc[jcYZ# D fjZ [Vg Vbdh Zb jb Y^V Z bZ^d i^kZbdh fjZ [VoZg Zb jb Y^V# " <dhid YV Y^c}b^XV! bZcdh eV^cZa Z bV^h ^ciZgV d# " ;VaiVgVb dh bZhigZh# 9^hXji^g V ZYjXV d Z dh bZhigZh c d iZgZb h^Yd Xdck^YVYdh! eZgYZbdh jbV Xdcig^Wj^ d kVa^dhV# BZ hZci^ [VaVcYd edg ZaZh Z ^hhd c d Wdb# " D [Vid YZ kdX h iZgZb ideVYd ZhhZ YZhVÒd Z [VoZgZb eVgiZ Yd egd\gVbV XjaijgV k^kV# " ;d^ jb Ydh bZa]dgZh ZcXdcigdh fjZ Zj _{ [j^# " C d YZkZg^V iZg ^ciZggdbe^Yd V [VaV YZaZ eVgV YVg d gZXVYd YZ VaiZgV d YV egd\gVbV d# " 6X]Z^ bj^id g^Xd ZhiVg Zb jb \gjed Xdb iVciVh eZhhdVh YZ E8 YZ k{g^Vh gZ\^ Zh Yd eV h# 6h ZmeZg^ cX^Vh [dgVb bj^id g^XVh# <6( 8JAIJG6 : ?JK:CIJ9: D fjZ VegZcY^ q D fjZ Zch^cZ^ q D fjZ bVciZg q d fjZ VaiZgVg eVgV VbVc] 6X]d fjZ V \ZciZ XdchZ\jZ [VoZg jb Wdb \gjed! jb \gjed jc^ÒXVYd! Y^c}b^Xd! V eVgi^g Yd bdbZcid Zb fjZ V \ZciZ djkZ d fjZ d djigd iZb V Y^oZg# 6X]d fjZ d \gjed djk^j bj^id d fjZ d djigd i^c]V V Y^oZg Z Xdcig^Wj^j Zb X^bV YV [VaV Ydh djigdh# CV eg{i^XV! djk^bdh bj^id d fjZ dh djigdh Y^hhZgVb! VeZhVg YZ Vh ZmeZg^ cX^Vh Ydh djigdh bdhigVgZb XVb^c]dh Y^kZghdh# 6egZcY^ bj^id V eVgi^g Y^hhd! djk^cYd Vh ZmeZg^ cX^Vh Ydh YZbV^h# 6X]d fjZ XdbeVgi^a]Z^ bj^id Z gZXZW^ iVbW b# D fjZ Zj VX]d fjZ V \ZciZ edYZ gZeZchVg Xdbd bVciZg Vh gZYZh edYZb hZg bVci^YVh Z [dgiVaZX^YVh# 8dbd [VoZg eVgV fjZ V bjYVc V YZ \dkZgcd c d Zc[gVfjZ V dj YZhigjV V gZYZ# 8dbd [VoZg eVgV fjZ ZaV hZ bVciZc]V4 :hhV [dgbV YZ Y^{ad\d c^XV# 6 Y^hedh^ d V djk^g bV^h Yd fjZ [VaVg bj^id ^bedgiVciZ# :j VegZcY^ fjZ cZb ijYd eda b^XV# EVgV V \ZciZ X]Z\Vg V

jb XdchZchd c d egZX^hV hZg Xdb Y^hXjhh d ZmVaiVYV Z cZb edggVYV# D fjZ Zj Zch^cZ^ bj^id [dgiZ! egZÒgd d fjZ Zj XdbeVgi^a]Z^# :heZgd iZg XdchZ\j^Yd XdbeVgi^a]Vg b^c]V ZmeZg^ cX^V Z eVgV VbVc] ZheZgd bVciZg ZhhV gZaV d WdV fjZ i^kZbdh ]d_Z# w Wdb gZeVhhVg VbVc] ZhhZ hZci^Yd YZ jc^ d# 6egZcY^ Xdb V ZmeZg^ cX^V YZ XVYV jb Z Xdb V k^k cX^V YZ XVYV edcid YZ XjaijgV# D fjZ XdbeVgi^a]Z^ [d^ V b^c]V k^k cX^V cd edcid# EVgV bVc] ! ^bedgiVciZ bVciZg V gZYZ! d ^ciZgX}bW^d YZ ZmeZg^ cX^Vh eVgV Xdchigj d YZ edcidh XVYV kZo bZa]dgZh# D VXdgYd YZ Xdck^k cX^V! V ZmeZg^ cX^V YZ djk^g d djigd [d^ bj^id Xdchigji^kV# 6egZcY^ bj^id djk^cYd Vh ZmeZg^ cX^Vh Ydh YZbV^h# w ^bedgiVciZ bVciZg V jc^ d Yd \gjed Z V h^cidc^V cV ]dgV YZ igVchb^i^g d fjZ [d^ Y^hXji^Yd# ;d^ bj^id g^Xd edYZg djk^g V ZmeZg^ cX^V Ydh djigdh edcidh Z edYZg djk^g V ZmeZg^ cX^V Y^gZid Xdb d _dkZb# 6a b Y^hhd! ZhhV bZidYdad\^V [d^ bj^id aZ\Va# 8daVWdgdj Z eZgb^i^j fjZ Vh eZhhdVh ZmZgX^iVhhZb d djk^g# EVgV VbVc] Wdb fjZ ZhhV XjaijgV YZ djk^g d djigd hZ bVciZc]V# 6egZcY^ fjZ Vh gZaV Zh ]jbVcVh fjZ idbVb eVgiZ cZhhZh ZheV dh h d ^chjWhi^ij kZ^h# 6 gZaV d ^\jVa^i{g^V fjZ hZ ZhiVWZaZXZj cd \gjed eZgb^i^j V idYdh hZ YdVg jb edjXd Z aZkVg jb edjXd Yd djigd! eZgb^i^j fjZ ]djkZhhZ XdbeVgi^a]VbZcid# EVgV VbVc] ! ^bedgiVciZ fjZ ZhhV ]Vgbdc^V! d Wdb VhigVa! V jc^ d hZ bVciZc]Vb# FjZ c h eg m^bdh \gjedh Z cdh eg m^bdh igVWVa]dh ^hhd hZ bVciZc]V# 8dbd Wdb igVWVa]Vg Xdb Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa# Djk^g djigVh ]^hi g^Vh! djigVh ZmeZg^ cX^Vh# w ^bedgiVciZ [dgiVaZXZg V [dgbV d YVh gZYZh! eVgV fjZ ]V_V bV^dg Xdc]ZX^bZcid Ydh djigdh edcidh# >bedgi}cX^V YV Xdci^cj^YVYZ Yd egd\gVbV# 6 XjaijgV YZkZ hZg jbV eg^dg^YVYZ# <6) 8JAIJG6 9><>I6A FjZ Wdb ### " 8dc]ZXZg Z gZkZg eZhhdVh " 8dckZg\ cX^V Z Y^kZg\ cX^V YZ ^Y ^Vh " 6 Y^kZgh^YVYZ YZ eZhhdVh 77


" FjZ dh [VX^a^iVYdgZh [dgVb eVgXZ^gdh " 8dchZ\j^bdh iZgb^cVg d igVWVa]d! bZhbd Xdb d iZbed VeZgiVYd " D c kZa YV Y^hXjhh d [d^ bj^id Wdb " FjZ eVgi^X^eZ^ | iVgYZ Vfj^ FjZ eZcV### " 6 [VX^a^iVYdgV XdWgdj d iZbed " D [dgbVid YV Y^c}b^XV VigVeVa]dj! Zb Va\jbVh ]dgVh# " I^kZbdh edjXdh edcidh YZ XjaijgV " FjZ _{ Zhi{ VXVWVcYd " FjZ c d XdchZ\j^ VXdbeVc]Vg d Y^V idYd <6* 8JAIJG6! IG69>vÀD : >CK:CvÀD A>C<J6<:B! GJEIJG6 : 8DCIG69>vÀD FjZ Wdb ### " d Xdc]ZX^bZcid fjZ i^kZbdh cZhiZ ZcXdcigd Xdb iVciV Y^kZgh^YVYZ XjaijgVa " d igVWVa]d iZg VWZgijgV V idYdh eVgV bdhigVg hjVh ^Y ^Vh Z ZmeZg^ cX^Vh cV gdYV Z idYdh ejYZgVb hZ ZmegZhhVg " d ZheV d YZ ^Y ^Vh " edYZg Y^hXji^g Zb \gjed " XdbeVgi^a]Vg " fjZ kdX h i^kZgVb eVX^ cX^V Z ÓZm^W^a^YVYZ " fjZ XdchZ\j^bdh ÒcVa^oVg V iVgZ[V! bZhbd Xdb edjXd iZbed " d Xdbd [d^ [Z^id d igVWVa]d! V igVcf ^a^YVYZ Z d gZheZ^id Ydh bZY^VYdgZh Z dh gZXjghdh bViZg^V^h " hdgkZiZ YZ a^b d Xdb bZaVcX^V! Y^kZghV gjeijgV Yd igVY^X^dcVa FjZ eZcV### " fjZ d iZbed [d^ bj^id edjXd! bVh d VegZcY^oVYd [d^ bj^id \gVcY^dhd " d edjXd iZbed eVgV Vh Y^hXjhh Zh XdcXZ^ijV^h " edjXd iZbed " c d iZg bV^h iZbed " fjZ c d i^kZbdh bV^h iZbed " fjZ i^kZbdh edjXd iZbed " fjZ [d^ ( Y^Vh " V egZhh d Yd iZbed " ###YZ \Va^c]V! hZb bj^id iZbed 78

eVgV Vegd[jcYVg dh iZbVh FjZ iVa### " fjZ [d^ bj^id Wdb " Zck^Vg jbV X e^V Yd gZaVi g^d eVgV d bZj Z"bV^a VambVgfjZh5^\#Xdb#Wg " bV^h " bVciZg d X gXjad YZ gZÓZm d XdchiVciZ " Xjgi^gbdh d gZhjaiVYd YZhhZ igVchZ$ igVch^ d! gjeijgV! k^k cX^V! ZiX Z iVa4 " V eg m^bV hZg jbV hZbVcV " Xdci^cjVg### " V \ZciZ hZ ZcXdcigVg YZ cdkd! iVakZo cjbV XVX]dZ^gV " ÆFjZ Wdb! fjZ eZcV! fjZ iVa### :hhZ X Xd kZb Yd bZj fj^ciVa Ç <6, " 8JAIJG6 : :B6C8>E6vÀD :HI69D! HD8>:969: : EDAÞI>86 FjZ Wdb### " D bdc^idgVbZcid Yd [VX^a^iVYdg hdWgZ d \gjed " 6 VYb^c^higV d Yd iZbed " 6 YZbdXgVX^V VXdciZXZ " EdYZg iZg jb ZheV d eVgV gZÓZi^g hdWgZ V eg{i^XV Z Y^Vad\Vg Xdb djigVh eZhhdVh fjZ Zhi d Zckdak^YVh Xdb d Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Zb Y^[ZgZciZh [gZciZh " 6 bZidYdad\^V ji^a^oVYV " FjZ ]djkZ eVgi^X^eV d XdaZi^kV " FjZ d iZbed [d^ gZheZ^iVYd " FjZ d igVWVa]d Ój^j hZb egdWaZbVh " EVgi^X^eV d Yd \gjed " :meZg^ cX^Vh Z k^h Zh gZaViVYVh " HVWZg djk^g " FjZ YZWViZbdh idYdh _jcidh " FjZ V Xdbedh^ d Yd \gjed [d^ Zfj^a^WgVYV " FjZ ZhiZ ZheV d Vegdm^bdj Vi^k^hiVh! eZhfj^hVYdgZh Z \ZhidgZh " BZY^V d " 9^hedh^ d " 9ZWViZ " 6 eVgi^a]V " 6 h ciZhZ " D b idYd " 6 edhh^W^a^YVYZ YZ Y^hXjhh d Z VkVa^V d YZ jbV V d e Wa^XV " :cXdcigVg! Y^hXji^g! eVgi^X^eVg!

YZa^WZgVg! [VoZg VkVc Vg V 8jaijgV " FjZ XdchZ\j^bdh XdckZg\^g Z hZg dW_Zi^kdh hZb! dj Xdb edjXV egda^m^V " GZjc^g eZhhdVh YZ Y^[ZgZciZh [dgbVh YZ eZchVg Z V\^g Zb gZaV d |h ^beaZbZciV Zh YZ egd\gVbVh fjZ edhh^W^a^iVb VWZgijgVh Z gdbe^bZcidh YZ gZ\jaV Zh Yd :hiVYd# " EdYZg igdXVg Xdb VidgZh i d Y^hi^cidh " D igVWVa]d Xdb d \gjed " EdYZg Xdc]ZXZg bV^h Yd egd\gVbV " IgdXVg ^Y ^Vh Z ZmeZg^ cX^Vh " :hiVg Zb E^gZc eda^h " FjZ [dbdh Xdck^YVYdh eVgV Y^hXji^g hdWgZ Y^gZig^oZh XdcXZ^ijV^h Yd Egd\gVbV 8jaijgV K^kV Z YZ hZj [dgiVaZX^bZcid Xdbd eda i^XV e Wa^XV " EdYZg igdXVg ^Y ^Vh " FjZ gZVa^oVbdh ZhiZ HZb^c{g^d Xdb eZhfj^hVYdgZh! edcidh Z \ZhidgZh " :cXdcigVg V Y^kZgh^YVYZ \ZhidgZh! edcidh YZ XjaijgV Z eZhfj^hVYdgZh XjaijgVa Z VkVc Vg cV gZÓZm d " 6 dg\Vc^oV d " D ZheV d " FjZ ]djkZ eVgi^X^eV d YZ k{g^dh VidgZh Yd 8jaijgV K^kV cZhiZ ZcXdcigd " <gjedh eZfjZcdh Z [VX^a^iVYdgZh " <gjed b^hid edcidh \ZhidgZh eZhfj^hVYdgZh " 6 ^c^X^Vi^kV Yd hZb^c{g^d/ jb ZheV d YZ gZÓZm d XdaZi^kV# >hhd edYZg eVgi^X^eVg Ydh egdXZhhdh YZ Xdchigj d YZ eda i^XVh e Wa^XVh# " Djk^g! egdedg! bZchjgVg! Y^bZch^dcVg! Y^k^Y^g de^c^ Zh! XdcXZe Zh Z Vi XdcXZ^idh! dWhZgkVcYd Yd Æ bZ^dÇ! cdh ^ciZghi X^dh YV Xd^hV XjaijgV k^kV FjZ eZcV### " D g^ibd VXZaZgVYd Yd YZWViZ " D edjXd iZbed YZ Y^hXjhh d fjZ VXVggZiV V hjeZgÒX^Va^YVYZ Zb Va\jbVh Y^hXjhh Zh " 6 [VaiV YZ iZbed " =dg{g^d XVchVi^kd " FjZ V h^hiZbVi^oV d c d iZkZ iZbed eVgV eZgb^i^g bV^dg Vegd[jcYVbZcid Z YZWViZ YVh edh^ Zh aZkVciVYVh


" GZYj d Yd iZbed cV ai^bV ]dgV " FjZ [Vaidj jbV h ciZhZ bV^h Z[Zi^kV edg XdciV Yd iZbed Xjgid " HVXg^ÒXVg d iZbed " C d iZg bV^h gZegZhZciVciZh Ydh Edcidh YZ 8jaijgV cd \gjed " FjZ Va\jbVh eZhhdVh c d hZ bVc^[ZhiVgVb " C d iZg [VaVYd YV b^c]V ZmeZg^ cX^V ZcfjVcid XdaVWdgVYdgV Yd Edcid " D \gjed VXVWdj gZjc^cYd bj^idh eZhfj^hVYdgZh Z ÒXdj XVgZciZ YVh ]^hi g^Vh k^k^YVh eZadh Edcidh# " BjYVc V YZ ]dg{g^d/ ÒXVbdh bZcdh egdYji^kdh cd ÒcVa Yd Y^V &.# " FjZ c d ]djkZ bV^h YZWViZ " D edjXd iZbed Yd <6 " FjZ c d i^kZbdh dedgijc^YVYZ YZ ^YZci^ÒXVg XdcigVY^ Zh cV XdbegZZch d Ydh XdcXZ^idh Z Vegd[jcY{"adh# Bj^iVh kZoZh! Vh [VaVh ^Vb VXdciZXZcYd Z hdWgZedcYd"hZ jbVh |h djigVh ]djkZ YZ ijYd " D iZbed [d^ Zm \jd " FjZ cZhiZ \gjed iZc]Vb i d edjXdh Xdb ZmeZg^ cX^Vh eg{i^XVh YZ Edcidh YZ 8jaijgV " IZg edjXd iZbed eVgV Y^hXjhh Zh " FjZ d \gjed i^c]V jb cjbZgd bj^id gZYjo^Yd YZ edcidh YZ XjaijgV " C d iZgbdh VegdkZ^iVYd bV^h dh XdciZ Ydh eZchVYdh VciZh Yd HZb^c{g^d EjWa^XV d " D iZbed Xjgid eVgV igViVgbdh YVh cdhhVh hjW_Zi^k^YVYZh " FjZ c d XdchZ\j^bdh V^cYV VkVc Vg eVgV Vbea^Vg dh ZheV dh YZ Y^hXjhh d eVgV Zc\adWVg V^cYV bV^h dh bdk^bZcidh edejaVgZh FjZ iVa### " EZchVgbdh Zb bVcZ^gVh YZ VkVc Vg cd egdiV\dc^hbd hdX^Va Z cV Y^hig^Wj^ d Z Vbea^V d YZ gZXjghdh \dkZgcVbZciV^h eVgV [dgiVaZXZg eda i^XVh Xdbd ZhhV### " 6XdciZXZg hZbegZ Z Xdb iZbed bV^dg4 " 6egdkZ^iVgbdh ZhiV bZidYdad\^V Zb djigdh XZc{g^dh4 7>7A>D<G6;>6

YV IZggV! \g^id Ydh edWgZh# G^d YZ ?VcZ^gd/ HZmiVciZ! '%%)# 7D;;! AZdcVgYd# HVWZg Xj^YVg0 i^XV Yd ]jbVcd! XdbeV^m d eZaV iZggV# EZig eda^h/ KdoZh! &...# 7G6H>A# I:>6 '%%+# 7gVh a^V/ H88$ B^c^hi g^d YV 8jaijgV! '%%+# 7G6H>A# GZk^hiV 8jaijgV K^kV# Egd\gVbV CVX^dcVa YZ 8jaijgV! :YjXV d Z 8^YVYVc^V# 7gVh a^V/ B^c8! '%%)# 8JC=6! 6ci c^d <ZgVaYd YV# 9^X^dc{g^d Zi^bda \^Xd YV a c\jV edgij\jZhV# G?/ AZm^`dc! '%%,# <69DII>! BdVX^g# EZYV\d\^V YV IZggV# H d EVjad/ EZ^g eda^h! '%%%# A67G:6! KVa g^V K^VcV# 6 ÆkVc\jVgYV fjZ hZ Vjid"VcjaVÇdj V ^ajh d cZXZhh{g^V/ d hj_Z^id ZcgZYVYd# 8Vgid\gVÒV hjW_Zi^kV YV GZYZ 7gVh^aZ^gV YZ :YjXV d 6bW^ZciVa# 7gVh a^V/ 89H$Jc7! '%%.# A67G:6! KVa g^V K^VcV0 G6C<:A! 6cidc^V BVg^V Yd 8Vgbd dg\# # Egd\gVbV 8jaijgV K^kV/ dWhZgkV Zh Z Vc{a^hZh# 7gVh a^V/ H88$B^c^hi g^d YV 8jaijgV! '%%.# H69:G! :b^g0 7:IID! ;gZ^# 8dcigVkZgh Zh# 8^k^a^oV d dj WVgW{g^Z cV k^gVYV Yd h Xjad# H d EVjad/ 7d^iZbed! '%%%# H6CIDH! 7dVkZcijgV YZ HdjhV HVcidh#6 \gVb{i^XV Yd iZbed0 eVgV jbV cdkV XjaijgV eda i^XV# H d EVjad/ 8dgiZo! '%%+# H:B:G6GD! <^dkVcc^# >ciZaZXijV^h dg\}c^Xdh Zb iZbedh YZ bdYZgc^YVYZ# >c/ 8VY# 8ZYZh! 8Vbe^cVh! kda# '+! c# ,%! e# (,(" (.&! hZi#$YZo# '%%+ IJG>CD! 8 a^d# Edcid YZ 8jaijgV0 d 7gVh^a YZ WV^md eVgV X^bV# H d EVjad/ :Y# 6c^iV <Vg^WVaY^! '%%.#

7D;;! AZdcVgYd# :Xdad\^V/ \g^id 79


80


81


82