Page 1


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

3

Tel:(818)881-1771


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

5

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

4


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

7

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok

óApùO úéXì

ÿpñø ô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø 8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – 10 úd×¾...................................) þHdì îüpì pPÞk |(fôo ô îvW kBdOA ô þüBÂoA kõg- Executive Director ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾ & Publisher 12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK okSHAHBOD NOORI 16úd×¾....................)BùýñPvðAk(| îüoAk ØéPhì ÿBø|ûBãPuk qA úÞ þøBHPyA RAoõ¿O-| ) |201 8 óõW15( 1397 kAkpg25 úÏíW ,1088 êvévì ûoBíy ,22|ëBu 18 úd×¾......................)ûtüô }oArâ( lýñýHG lüBG oBHßü êÚAlc úÞ þÏýHÆ ÿBø|ûlülKFriday, Jun 15th, 2018 I S S U E # 1 0 8 8 20úd×¾............................................)þâlðq ÿBø RoBùì(òÞ þâlðq kBy- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori 24úd×¾..............................................)léW ÿôo(?!QvýÞ þèBHÚA òüo@ among published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, | 41-28úd×¾...................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- covers politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community. 44 úd×¾ .........................)þíýco úíýùÖ úPyõð þÚoôBK(Qynâ õO þG úÞ þüBùèBu– 46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – (818) 881-1771 TEHRAN MAGAZINE 48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( óBW úèBg– Mailing Address: PO Box 3665 50 úd×¾ ...........................................)oõK Jkõöì .ï úPyõð þÚoôBK( ïlñâ– Winnetka, CA 91396 52 úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×Xð ûlüpÖ úPyõð þÚoôBK( úðBvÖA |– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM 54úd×¾ .................................................. )rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ -| E-Mail:tehranmagazine@gmail.com Facebook:TehranMagazine 56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBCO úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA 60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇì ú é X ì < ó B ñ Þ o B Þ ô Q ü p ü l ì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð 69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@.Qvýð >óApùO ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì |75-72 úd×¾.| .............................................................. ëôlW.lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇì pãük .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì 76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýKok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy 78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA |80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- ïBð óôlG( wßÎ NB^ ó.lBìüqBíoð|þk óì lApùùÏOOúAoéXóì@pkPlÖkX,ìlNyBB^G xoBGBßàÎüïóBðApóùôOlúGéXpâìA,,þúéùXâ@ì opkPÖþk úKBG^ûûlBýHuPoyAÿRBøoõw¾ßokÎ --

ÿoõð lŸHùy

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

) oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ô oæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: (

) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip...................... Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine

P .O. BOX 3665

when subiscription start , there is no cancellation or refund

Winnetka CA 91396 6


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

9

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

olK úGpXO ókõG þì oBãðA ,îñýG þì Ao ÿlñìqBýð úÞ úËdè úÞ îñÞ ûløBzì Ao ôA óôok ákõÞ ,îðAõO óBíø ok ô lñÞ þì ûBãð òì úG úðBìõéËì úG þßíÞ pø ÿApG lüBG úÞ QuA úËdè ïkõg BG úÞ ûly BøoBG .îGBPzG ôA ÿõu {Ûð ô ûBãüBW ok pãük úÞ ïA ûkpÞ Épy úG lñìqBýð kApÖA ô ïõzð pøBÊ kõg ÜGBu àíÞ þPc Bü ô ókõG olK óõ^ ,ÿpùì ûlùÎ pG pPzýG ûkAõðBg ok úÞ þèBì ÿBø qBG ,îñßð ÐíW kõg oôk Ao ,QuA olK þì oApÚ þƒãzýíø ÈüApƒƒy ok þƒPÚô ô ûkpG kBü qA Ao þñøm Éôpy ïBíO ,ïpýâ .ïõy þì pÂBƒc àíÞ Ñõð pø ÿApƒG úzýíø ô Bø ókpÞ àíÞ úðõâ òüA lüBy ô QÚô qA ,Bø ókõG pÂBc úñd¾ ok BùPðA ok BìA ,lyBG ûkpÞ îÞ òì úüBìpu þíð kBXüA ïkõWô ok Rnè ô ÜzÎ rW ÿrý^ ,îñÞ þì pßÖ ûly kBXüA úXýPð úG úÞ pƒukok úƒG Apƒì ïA úƒðAolƒK ÿBø àíÞ òýíø úÞ ûkõG ÿoBývG koAõƒì ok .kõƒy BG Ao kõg þPéÎ ú^ úG úÞ ïA ûly QOBíy kõg óBýÖApÆA ÙpÆ qA þPc ô úPgAlðA ólðBuo àíÞ òýc ok úÞ îðBƒìkBƒy qõñø BìA .ïA úPgBu pýâok þðBñ`ð@ þéDBvì .ïpHG Rnè ô îñÞ xBvcA Ao ÜzÎ ,ïA úPvðAõO ÿoBývG úßéG ,îðAlðqpƒÖ ÈƒÛƒÖ úð ,îñÞ þì ûBãð kõg ÿolK úìBðoBÞ úG úÞ qôpìA ÿpýSCBO ô úPyAkpG Bùð@ ÿApG QHTì þìlÚ ïA úPvðAõO ÿoBâqôo úÞ îñýG þì Ao pãük olK qôo ô olK qA QHd¾ BW úíø úÞ Bøqôo òüA .ïoô@ kõWô úG Bùð@ þâlðq ok QHTì ÿApG Ao kõg ô îyBG úPyAk ÿoôpì ,úèBu pø ëAôo ÜHÆ úÞ îñÞ þì }çO pPzýG ,QuA ,îyBG olK ïA ûkpÞ JBhPðA úÞ qôo óBíø qA .ïqBu ûkBì@ ûlñü@ oAõyk ÿBø óõìq@ òì qôpìA lñìõñO Qgok ô ûlðAôk úzüo ïkõWô ok îø oBñÞ ok QýèõEvì ô ÜzÎ ô wc òüA qA òì .QuA þâlðq ok ÿolK Rnè ô ÜzÎ ÿ úGpXO Bø ëBu ê¾Bc QuA úPyAk ûApíø úG ú`ð@ ÿApG úßéG ,{ìBð ô IÛè ÿApG ÈÛÖ úð ,ó@ BG ûApíø ÜzÎ BG Ao kõg ÜzÎ ô ûlðBuo àíÞ kõg óBýÖApÆA úG îðAõPG úÞ ÑõÂõì òüA qA ô îðBìkBy þG ,ÿolK pùì úG ÿlñìqBýð Bü ô lðqpÖ aýø ,}BÞ ÿA .ïpG þì Rnè ïõy îýùu Bùð@ ÿA úGpXO òýñ^ òüA òPyAk ÿApG ,kõg oBñÞ ok Ao ÿkpì lðAõPG êÚAlc ô lðBíð olK .lyBG úPyAk

þì olK qôo úG þPÚô # þƒƒãƒñƒzƒÚ xBƒƒvƒcA ,îƒýƒuo þì úðæ òì ëk ok ûBâ@kõgBð þPc úÞ ó@ óôlG oBãðA .lñÞ ,îyBG ûkpÞ QÖBüok ÿA úülø kõg ïBð ïA úPvðAõO óõ^ ÈÛÖ úG rýð qôo òüA ô îðAlG olK Ao ,kõy þƒì JBƒÇƒg ïBƒð òƒüA | | .ïA úPÖpâ Ao ûrüBW òüpPâorG

úƒÞ ïoAk pƒÆBƒg úƒG Jõƒg olƒK úƒßñüA qA êHÚ ëBu óBýèBu òýñ^ úG ólýuo ÿôqo@ ok ,ïõy úG þPÚô úzýíø ô ïkõG þøBãüBW úG Ao ïkõg ,ïkpÞ þì ûBãð BøolK }çO ô îPyAnâ þì Bùð@ ÿBƒW ó@ îðAõPG ÿA úËdè þPc ïkpÞ þì ,ïõy olK QuA oApÚ ïly úWõPì úÞ oBG òýèôA .ïoôBýG kõWô úG ïkõg ok Ao wc ô ókpÞ ÿolK RBËdè úG þüBùñO ok Bø QÎBu .lƒy ûkAk òì úG ÿA ûoBGôk þâlðq ok Ao þðBìkBy ,êHÚ úÛýÚk qA pO {ýG oBG pø ô ûkpÞ pßÖ ïlðqpÖ oBñÞ ok ólðAonâ óBìq ,îPÖpâ }õÒ@ ok Ao ïA ûlì@ Býðk úG ûqBO kAqõð þPÚô .ïkpÞ þì xBvcA kõg kõWô kõWô ïkõG úPgBu kõg ÿApG ëBýg ok ú`ð@ qA pPâorG oBývG þvc ïly úWõPì ûqBO rW ÿA úGpXO aýø BG ,ïkpÞ úGpXO îðAlðqpÖ oBñÞ ok ,wK ó@ qA úÞ þÛzÎ ô koAk | | .Qvýð ô ûkõHð xBýÚ êGBÚ óly olK ô ókõG olK wc óBíø úÞ ïoôBG òüA pG qõñø BìA ,QuA úPynâ òì óly olK qôo òýèôA qA ëBu óBýèBƒu óBìq ú^ úÞ kõy ëAõöu òì qA qôpìA pâA .koAlð kõWô ÿolK ÜzÎ qA pO ÙArâ þOnè qBG ,îñÞ õW ô QvW kõg òøm ok ú^ pø ,ïA ûkpÞ úGpXO þâlðq ok Ao þÏÚAô Rnè òüA óAolK ïBíO Bü@ úÞ îðAk þíð .îñÞ AlýK Ao ÿpãük rý^ ókõG olK rW îðAõO þíð úülø òüpPâorG óly olK ô ókõG olK òì ÿApG BìA ,pýg Bü lðA ûkpÞ úGpXO Ao xBvcA úGpXO òüA þüBW BO .ïA ûkpÞ QÖBüok þPvø óBùW ô RBñDBÞ ÿõu qA úÞ ûkõG ÿA ô Bø ú`G püBu oBñÞ ok ,ïkõg óAlðqpÖ rW úG úÞ Qvø ô ûkõG olÛðApâ ô åorG îüApG òýñ^ îðAõO þì ,lñPvø ÿolK pùì lñìqBýð rýð pPâorG òýñu ok úÞ þðBvÞ þPc àü þPc Bü ô Quôk àü ûBãüBW ok ú^ ô îøk úülø ïkõg ô Bùð@ úG Ao þuBvcA .ïoô@ BW úG Bùð@ ÿApG Ao ÿolK {Ûð ,úÏìBW qA õÃÎ þPc ,óBüBñy@ Bü ô óBPuôk qA ÿoBývG úÞ ïA ûkpÞ RkBÎ fçǾA òüA úG lüBy îðAõO þì pPùG ïkõg BìA ,lñðAlG qõvèk ô óBGpùì ÿolK óõ^ Apì ,óBýÖApÆA ô óAoBßíø pø ok ô BXÞ pø .îñÞ wc Ao ïpýâ oApÚ ÿolK ûBãüBW ok lüBG þPÚô ïkõg IéÚ {LO

8


TEHRAN MAGAZINE

11

Tel:(818)881-1771


|óApùO úéXì

koõì Ao kBdOA {Ûð ô åorG ÝB×OA ô ûkAk QHvð ok úßñüA lñðBì Quok .lñøk þì oApÚ ÅBíÒA úG ïAôlì êßy úG kpÖ ÿqBG ûlHÏy {üBíð àü ÿqBu Ùpdñì NõO ÿôo pG Ao kõg îz^ ûBHPyA lñÞ þì ûkB×PuA ó@ qA lñÖpO BG qBG ûlHÏy úÞ .kõy þì þPukpO úéýc pýuA ûkpÞ rÞpíPì Rnè þìBíO úG þðBìq oBPÖo àü þüõu qA þüBøoõPÞBÖ BG úÞ kkpâ úGpXO lðAõO þì {hG ïBÒkA JApÇÂA ô xpO ,ûBñâ xBvcA óõ^ þãPhýãðApG úÞ þüBXð@ qA .lyBG ûlükpãð úG þðAôo {ñO òýñ`íø ô þðlG {ñO þvñW {ýK óAõO þì îuBâoA úG ólýuo BG koAk ûApíø xBvcA ô ûlýøo Bø {ñO qA kpÖ úÞ kpÞ þñýG .lüBíð úGpXOAo ÿpPzýG þèBdyõg ô {ìAo@ úÞ QuA òüA îýPvø ó@ løBy ûqôpìA ú`ð@ òßýè þ×ñì ÿBø }pãð êýèk úG þüBÂoA kõg ïBXðA ok .luo þì ïBXðA úG þðApãð BG þÎBíPWA lðAõO þì oBPÖo òüA óôkoõâ pËð úÇÛð qA úßýèBc .lyBG úPyAk ûApíø úG þÎBíPWA -ÿkpÖ lüAõÖ : úßñüA úéíW qA óArýì {øBÞ ok lðAõO þì þüBÂoA kõg úÞ Ap^ lñÞ kB×üA îùì þzÛð þvñW RB×éhO QüBñW Bü qôBXO úG êýì úÇuAõG úÞ þ×ñì óBXýø ïBXðA BG lðAõO þì QuA ûlì@ kõWõG kpÖ ëBýg ok kõg pËñì òüA qA .kkpâ úýéhO þüBÂoA kõg ëBHÚ ok úÏìBW ÿApG þPËÖBdì îùu þüBÂoA lÎAõÚ úÞ þðBvÞ Bü ,kBüq þvñW êýì BG ÿkApÖA þì AoAk lðoAnâ BK püq lñøAõg þì Ao þÚçgA .lyBG ok Ao þvñW êýì kõWô óAõO þì Bü@ þüõu qA Bü oBíýG kApÖA ,kpXì ,ûkoõhèBu ,ûõýG óBðq àüpy ókpÞ AlýK qA óAõOBð úÞ ...ô ëõéÏì Apð@ Bü kAk oApÚ ÅBíÒA koõì lñyBG þì þvñW úG úÞ þüApãvñW îø kApÖA ó@pG ûôçÎ ?kpÞ oBßðA ÜGBÇì lñðAõO þíð þãñøpÖ þÇýdì ÈüApy êýèk ÉBHOoA þvñW àüpy BG kõg þvñW {üApâ BG þüBÂoA kõg ïBXðA BG êÚAlc lññÞ oApÚpG þvñW àvüo, lñyBG úPvßy Ao þðõðBÚ úßð@ óôlG Qðõzg BG Bü ûkõíð êHÛO Ao ÿoBíýG úG çPGA þvñW RçüBíO lñyBG ûkpÞ ïpð úXñK ô Quk .lñüBíð BÂoA Ao kõg luo þì pËð úG ÿoôp ó@ pÞm úÞ ÿA úPßð kApÖA qA þgpG ÿApG úÞ QuA QýÏÚAô òüA ëõHÚ kõg ïBXðA ô kõg þvñW óBâoA úG ókpÞ ûBãð ok þvñW àüpy þüBÂoA kõg ólük Bü þüBÂoA úPyAk ûlñðArýãðApG {Ûð lðAõO þì wßu ïBãñø þì kok Bü þGAõhýG ÿAôk ûBâ úßð@ «BPüBùð ô lyBG ok òüAô kkpâ AôAlì îuBâoA úGpXO BG lðAõO Bø ÿoApÛýG òüA qA þgpG úzüo úÞ QvýèBc ÿkõñzg ókõG þÖBÞBð qA kok Bü þGAõhýG, þì þüBÂoA kõg BG úÞ QuA ûlì@ kõWõG þvñW .lüBíð AlýK kõHùG lðAõO ": }õâ ok þãzýíø oBÏy ô ïpâ óBPüBøpPvG| | "pPùG þâlðq , pPùG wßu

.lyBG Rnè ØüpÏO ok úÞ þðAqAkpK úüpËð ûpìq ok lüõük lñyBG þì fôo ô îvW ëB¿OA úG lÛPÏì ÿBø QýèBÏÖ úG ûoByA BG ÿô .koAk oApÚ óôkoõâ þì ïBXðA úG qôo ëõÆ ok kApÖA úÞ þzhG Rnè Ao þOBÚôA Bì úíø úÞ QuA oôBG òüA pG lñðBuo àü úG BùñO ûoBHßü úG ó@ ok úÞ îýñÞ þì úGpXO QýèBÏÖ ó@ ok óly ÝpÒ ô ûlýzülðA ÑõÂõì þðôrÖ Bì ok Ao óAôo ô îvW kBdOA Jõg xBvcA úÞ þüBø QýèõÓzì úÎõíXì óBýì ok .lzhG þì Rnè ÿBø QýèBÏÖ ØéPhì ÿBø úðõíð kApÖA ó@ok

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

fôo ô îvW kBdOA ô þüBÂoA kõg

þvñW úÇGAo ô wßu lññÞ þì úGpXO Ao {hG .QuA oAkoõgpG pÖAô þPýíøA qA úÞ koAk oApÚ àüpy BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG BùñO òüA òßýè þì IWõì Ao kBdOA xBvcA úÞ Qvýð þvñW RBHWõì þüBùñO úG kpÖ úÞ þÏÚAõì ok úßéG kkpâ kõg ô ûkoô@ îøApÖ Ao kõg þvñW þzhG Rnè þì úGpXO êGBÚ lWô òüA rýð lñÞ þì þüBÂoA .lyBG úG QHvð pzG Ap^ þPuApG úÞ lýupLG lüBy ûBâ@ Bð óly ldPì úG kõg êüBíO ô qBýð ?QuA eýÂõO êGBÚ úðõâ òüA úG ëAõu òüA iuBK BG Ao kõg kBdOA úGpXO æõíÏì kApÖA úÞ kkpâ þì þÎõð úG ô ûkõG ó@ úG ÉõGpì úÞ þüBø QýèBÏÖ òßýè lñøk þì lðõýK lñPvø xBvcA ó@ lèõì .luo þì ïBXðA úG úðAoBýyõøBð ÿqBu ïBÒkA òüA ok úÞ þOnè þÏýHÆ RAm BùðBvðA Øý¾õO òüA BG ,þyBÛð ,ÿkoõð ûph¾ ,ólýyõð ,ókoõg oBPÖo kõg úG Ao QuA kõWõì ...ô ólý¿Úo

Ädì lWô ô ólG Rnè w×ð òßýè lñyBG þì ÿA úzüo qA {hG Rnè ÿBøoBPÖo þìBíO ok úÞ þGõg wc wñW .lñyBG þì lñì ûpùG úGBzì BG lñÞ þì úGpXO {hG Rnè {ñÞ àü ôpýK kpÖ .koAk QùGBzì Býðk ÿBùðBvðA úýéÞ Jõg wc òüA úßñüA ô xBvcA òüA þGBü QéÎ fpy ok úG óAõPG lüBy lü@ þì BXÞ qA Jõg wc úßñüA .kpÞ ûoByA fôo ô îvW ëB¿OA ÑõÂõì ó@ ok úÞ lñuo þì ApÖ qôo úðBHy ëõÆ ok þOBÚôA ëBc ok kpÖ úÞ ÿA ú×éPhì oBßÖA ÑõñO qA ûoBHßü úG àü BG BùñO ólG ô ûly úPuBÞ QuBùð@ úGpXO úG .lðkpâ þì þÚçO úÇÛð ÿAoAk ÿpßÖ ûsõu úÎõíXì qA þßü þvñW úÇGAo ïBXðA ëBTì óAõñÎ kpÖ ,ó@ ïBXðA òí úÞ lyBG þì þüBø QýèBÏÖ ÿBø úzülðA püBu þvñW RApß×O kôoô óBìq qA RBÎõÂõì úG BÖp¾ ô ûkpÞ Bøo Ao kõg úÚp×Pì þì QuA ó@ úGpXO ëBc ok ú`ð@ ô þvñW þßü ô kBdOA ,rÞpíO òüA ê¿cBì úÞ lzülðA þì Rnè wc úGpXO B«PüBùð ô fôo ô îvW óly

pãülßü kpâ kpì úu úÞ lðA ûkoô@# úÞ úu òüA .lðõy þì õãP×â ïpâ ô ûlì@ ô ëBvðBýì ÿpãük ,ûkoõhèBu þßü ô eýÂõO úG àü pø kõG óAõW ÿpg@ ûly Bùð@lüBÎ þâqBO úG úÞ þOnè Øý¾õO .lðkpâ þì ëõÓzì kõG lüõâ þì ûkpÞ pãük p×ð ôk úG ôo óAõW kpì oBývG þOnè Apì Izük úÞ îüõãG ú^, óBPuôk õO pG ú`ð@ fpy lñupK þì .kõG ûApíø óBüBy þì iuBK óAõW kpì .õâ qBG rýð Bì pG Ao Qynâ Izük úÞ kõG êýèk òüA úG òì }õg ëBc :løk qA pÖAô þìBÞ ô îPyAk kõg oBñÞ ok Ao óAõW þðq kpì .lükpâ òì Iý¿ð ÿô BG þãGAõhíø þOnè :lüõâ þì òhu òüA ólýñy BG ëBvðBýì BG úvüBÛì ok ÿly lñì ûpùG qA Izük õO úÞ ok ?oõÇ^ :lñupK þì . QuArý^Bð òì {ýÎ Qyõâ ókoõg Izük :løk þì iuBK JAõW qA {ýK Apð@ îÏÆ úÞ ly òì QívÚ úðBðBW ÿA ûpG kpì oBG òüA .ïkõG ûlýz`ð ûBã`ýø òüA ôk úG ôo ô lüBzâ þì òhu úG Iè ûkoõhèBu Bíy ÿôk pø ú`ð@ :lüõâ þì ûkpÞ pü«k kpì òì úÞ þOnè BG úvüBÛì ok lüA ûkpÞ úGpXO }qoA ÿrýzK ïkpG kõg ZArì QGBWA qA Qzük !!!!lðoAlð ïõù×ì úÞ QuA QýÏÚAô òüA pãðBýG æBG ëBTì lcAô þ×üpÏO lÚBÖ {hG Rnè oBPÖo ô Rnè lñüByõg JoBXO ûlñøk êýßzO p¾BñÎ ô ûkõG þüõãèA qA ÿlyo òýñu úýéÞ ok kApÖA úíø ÿApG úÞ ÿA ûlülK þOoBHÎ úG .lñÞ þíð QýÏHO QGBS lüBy kkpâ þì þGBüqoA lñü@ }õg kpÖ àü ÿApG oAkõgpG QýGõéÇì úWok qA òüpüBu ÿApG ÿoBXO úéìBÏì àü ïBXðA úðõíð óAõñÎ úG .lyBHð þyqoô QÞpc àü ïBXðA ÿpãük ok ô þßü ok ÿlÏG p×ð ok ô AnÒ ókoõg ïõu Àhy ok ô lèõì úÞ QuA îuBâoA úG ólýuo Bü oBíÚ ÿqBG .kkpâ þì pÖAô ÿlWô JoBXO Ñõð ú^ pâA úßñüA êìBO êGBÚ úPßð úGpXO ëBc ok ØéPhì ÿBø úðõâ úG {hG Rnè 10


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

ly oõHXì rýð ûBy .kõHð úPgBu þvÞ Quk qA ô lñÞ JBÇg "BÚ@" Ao úèBu Q×ø òvc Aqpýì úÞ | | !lüõãG "BÚ@ JBñW" }A|úèBu kBP×ø olK úG kpíPèôk þãèBu Q×ø ok úÞ òvc Aqpýì kAk Quk qA Ao }olK þãèBu ûkqBü ok kõG ûly Aqpýì QyAk oõìA ok þüBíñøAo úG qBýð óõ^ ô úG þìBÛì òýñ^ ókAk pÆBg úG úÞ Ao úéèA QüAlø óAõük úG úðBg qA kõG ûkAk B×ÏPuA ákõÞ àü îuo ô ûAo ô lyBG "BÚ@" IÊAõì BO lðkoô@ |.kqõìBýG ôA úG Ao ÿpâ|þÖõPvì ëBu ô òu òPÖpâpËð ok óôlG ûBy|òülèAp¾Bð| | îø ôA ô kõG êDBÚ òvc Aqpýì ÿApG ÿkBüq ïApPcA ÿoô@|ÐíW ,oBßy ,ÿoBÞoAõu BG þðAõW ok óBðq BG þñýzñíø ô ØéPhì ÿBø|óõývßéÞ úÞ lðAonâ þì {üBu@ ô ûBÖo ok Ao þâlðq lðqpÖ úu ô QvýG ô ZAôkqA oBG ûk ó@ ê¾Bc pu pG Ao {OôpS qA ÿA|ûlíÎ {hG ôA .kõG òùK BKôoA îýÛì óBýðApüA ÿApG BìôAlì úÞ ÿA|ûp×u ô úðBýÚpPì oBßÖA ó@ ÿBW úG ô kAk Quk qA kpÞ|þì |.koô@ óApüA úG Ao ÿkAq@ ô óõðBÚ úG {üApâ

úÞ QüApu îø ÿpãük RBìBÛì úG óApüA ok ûlÎBÚ úÞ kpÞ ûoByA oBWBÚ ûoôk úG óAõO þì úðõíð ÿApG úG olK qA úýSoA óBu úG þPèôk êÒBzì qA ÿoBývG ïBXðA qA ÐðBì rýð òu þíÞ þPc ô lýuo|þì pvK lídì pPÞk kApÖA òüA qA þƒßü .lƒy þƒíð ó@ Qynâok BG þãèBu ûkrýu ok úÞ kõG Ýl¿ì oõìA ok ûBy|òülèApƒ¾Bƒð pƒPÖk pƒüqô úƒÞ olƒK wýüo úñÇévèA|Ýl¿ì IƒÛè BƒG kõƒG óBƒuApƒg oõìA êÞ pülì qôpìA Ì×è úG Bü óBuApg ÿB×ýPuA òýñ^ úÞ ly óBuApg óBPuA þüAoAk ô ÿkB¿PÚA | |.QyAlð IuBñO ôA ëBu ô òu BG þìBÛì

pg@qôo RApÆBg ïõHè@ ólük ô RApÆBg ïõHè@ óly qBG BG # qA þOBËdè ô Bø úñd¾ ,óõâBðõâ ÿBø wßÎ pãük úÞ klñG þì {Ûð òøm ok úPynâ kõWô ó@úGBzì îø pâA ô Qvýð þðly oApßO QýGAnW ô þñüpýy ó@ úG râpø lyBG úPyAk ô kõG Aqpýì|xBHÎ ûõð rýð Ýl¿ì lídì okBì | | .Qvýð úPynâ ûBy òülèAp×Ëì BG ZAôkqA qA wK rýð }A úèBg

13

ûBy|þéÎlídì IýOpO òülG ô ly óApüA úßéì | | .ly þì ôA úèBgpvK ,Ýl¿ì pPÞk qA pO {ýK ô pO|IèBW úðõíð þãèBu Qƒ×ø ok úƒÞ QƒuA |þƒÖõƒPvì òƒvc òvc Aqpýì ôA ªlW .ly óApüA àèBííèA|þÖõPvì þÖõPvì ôk pƒø rƒýð ؃uõƒü Aqpƒýì }olƒK ô òüpOmõ×ðpK Øüko ok }olK ô lðkõG àèBííèA |.kõG úPÖpâ oApÚ ÿp¾Bð óAoôk ëBWo >BÚ@< Ao Øuõü Aqpýì ,oBGok ok nÒBÞ ÿôo ú^pø úÞ lðA|úP×â ô lðlðAõg þì ô kpÞ þì BÃìA ûBy òülèAp¾Bð ,Qyõð þì BìA .>QuA eýd¾ úP×â BÚ@ ú^pø< Q×â þì òPÖpâ pu pG oBGok ok þüBø QGBÚo úßð@ qA wK òüA ok Ao oBÞ ûoB^ Øuõü Aqpýì QÖpâ BK ïBÛì ûBãð êÇÏì Ao óAõük ÿBøoBÞ þOlì ÿApG úÞ lük ïBÛì òPÖpâ ÿApG {ýK qA {ýG Ao ûBy ô koAk ôo òüA qA .løk oApÚ oBzÖ QdO }pËð koõì }A|úèBu Q×ø lðqpÖ úG Ao kõg Qíu ô IÛè óApùO õð úÖõßy ûoBGBÞ qA úÞ wßÎ òüA .QÖpâ ûoBñÞ þÖõPvì oBÞ qA ô kAk òvc úÞ QuA þüBø wßÎ óBíø qA þßü ûly úPÖpâ lì@ óApâ Bø|þéýg ÿApG pvK òüA óly þÖõPvì þì þÚBG óBíüBø ûpÆBg JBÚ ok úzýíø ÿApG ÿoBÞ ,Øuõü Aqpýì mõ×ð ô RolÚ QùW úG þèô .lðBì


óApùO úéXì

kõg úG Ao oõzÞ òüA ïkpì ô lDõu ÿBø úðBuo ïpÞA ïBð óõñÞA îø úÞ ÿoõÆ úG .kqBu IéW ôA qA ô QuA ûqAô@ pK ïBð àü lDõu ok Büo@ kp×ñì ô þãñøpÖ ,ÿpñø ÐìBƒXì ok þƒðApƒñhu ÿApƒG |.lü@ êíÎ úG RõÎk þuBýu ÿlDõu ,þuoBÖ ÿBø óBGq úG ôA ÿBø JBPÞ| ïBð úG {GBPÞ òýèôªA ô úPÖBü oBzPðA þvýéãðA ô ,þüAlW koõì ok QuA þGBƒPÞ ÜƒzÎ áAôtƒK òüpg@ .óBðq þuBýu ÝõÛc ô RpWBùì ,òùýì úÞ koAk }A úìBñýâlðq úG ÁB¿PgA ôA JBPÞ AlPGA qA {ÖAløA úG ólýuo ÿApG ôA }çO ÿBüõâ | | .QuA pg@ BO

ïõu qôo kpííPèôk óBÞkõÞ {ýK óApüA ûlñü@qA QHd¾ úÞ ûBâpø # ok oõzÞ òüA ûlñü@úÞ kõy þì úP×â lü@þì ûpù^ ô óAoAlíPuBýu úð QuA óBðAõW Quk úPgõì@úGpXO oõìA òüA ok Bø ëBu úÞ þüBø .lðA

lÏG qôo þhuBK òýñ^ ólýñy BG ïokBì ô | |.lýzhG Bì úG Ao ûkAõðBg þüAoAk qA þíýð

ïôk qôo |!qAôpK ok óBñ`íø óBðq úG úd×¾ òýíø ok {ýK ÿlñ^ # ûoByA JçÛðA qA {ýK þðApüA ÿBü õK ô ÝõÖõì úG Bø óBíu@ok qAôpK ÿApG úðõã^ úÞ îPyAk òýíø .lðkõG ûkoô@ ÿôo þðBHég }qõì@ qA þPuôk BO ly IHu úðBPhHyõg ûoBƒyA òýíø qA þßü koõì ok þHèBW RBÎçÆA lDõu ó@ú¾çg úÞlñÞêýíüA úd×¾ òüA ÿApG óBðq .lñýzñG ôA oBñÞ kõHð pÂBc ÿpPgk aýø úuolì |.lýðAõg þì Ao koõì úÞ kõG oAlèõK ô BHüq ÿpPgk ôA êGBÛì úÇÛð

rÞApì úG pâA úÞ QuA þèBc ok þüBÎkA òýñ^ ûqBO ,úPÖpƒzýK ÿBƒøoõƒzÞ ok ÿpƒýâ îƒýí¿O þì îýñÞ ûBãð óBùW ûkBPÖA IÛÎ ô úPÖBü úÏuõO lðA úPÖpâ oApÚ oõìA xCAo ok þðæBu åorG îýñýG ÿBø úñýìq ok Ao oõzÞ ô ïkpì Qyõƒðpƒu úƒÞ .lðoAk Quk ok ØéPhì þðBÞkõÞ óApüA ok {ýK ópÚ àü úÞ þèBc ok lüBy úÞ lñPÖpâ þì oApÚ RolÚ lñvìpG kpíPèôk óBðAõW úG Ao kõg ÿBW qôpìA êýèk òƒýíø úƒG ok úÞ lðBíð úP×âBð .lðA ûkAk qBu Qƒyõƒðpƒu ÿoBývG óBvÞ óApüA úéíW qA BøoõzÞ iüoBƒO ok QñÇéu ókõG þSôoõì êýèk úG úÞ lðA|ûkõG òüA BìA .lðA|úPvzð þøBykBK QhO pG þèBukpg úÞ koAk ïBƒð >Bƒüo@ kpƒ×ñì ïpƒÞA< óq òƒüA BG qAôpK áolì olüçâ BG qAôpK qA wK QvðAõO QÖBüok Ao ûoõOõì ôk ô ûoõOõì àO ÿBøBíýKAõø qAôpK QW BG þÒpì úÏéÚ þìBËð ûBâkôpÖ qA ô koAk |.lñÞ qAôpK ÿõu úG JçÛðA qA {ýK ëBu oBù^ ôA| kõG lðqpÖ ÿAoAk úÞ þèBc ok ô ly ûlƒýƒzƒÞ úÞ kAk úìAkA qAôpK úñýìq ok Ao kõg ÿBø|}qõì@ óq àü qA }A þâlðq pýýÓO úG pXñì pìA òýíø rýð JçÛðA qA wK .ly óBHég óq àü úG oAk|úðBg úÞ þèBc ok ô kpÞ pýýƒÓƒO ûoBƒGôk ôA þƒâlƒðq úG lðqpÖ YñK BG kõG ûkAk Quk qA Ao }pøõy ûqBÓì àü ok BXð@ ok ô kpG ûBñK lDõu oõzÞ þíð úÞ BXð@ qA BìA .ly oBÞ úG ëõÓzì þüAõðBð óq Qé¿g ô þðôok ÿBøkAlÏPƒuA QƒvƒðAõƒO Ao Bø òýPu@ kqBu JõÞpu Ao kõg ókõG þðApüA þüBW BO QgAkpK ÜýÛdO ô úÏèBÇì úG ô kq æBG òíXðA õÃÎ ,lvüõñG JBPÞ lñ^ QvðAõO úÞ ô óly oAkpùy ÿApG ,kõy lDõu óBâlñvƒüõƒð úWõO ô lñÞ QÞpy RBGBhPðA ok wéXì úG kôoô

óBíø ok BHüq pPgk òüA .QyAk oApÚ úíø úWõO | : lýupK ôA qA ô kBPvüA koAô ûqBO êGBÛì ëôA qôo òüA pPgk òüpO Qyq õO úÞ þƒðAlƒýì|- | ? þPvø xçÞ pPgk þèô lýÞpO ûlñg qA xçÞ ëAõEu òüA BG ok ÜzÎ ô þðBGpùì qA õéíì þøBãð BƒG Qƒyq úéíW óBíø úÞ Q×â ÿA úéíW pƒPgk JAõƒW qA ô úíø óBýìok ÿA ûtüô ïApPcA ly IWõƒì |:Q×â iuBK ok ôA Apüq .lñÞ AlýK òì úéíW JAnW ô BHüq oBývG õO ,òì wßÎ pG BìA|- | | .þPvø êGBÚ úÞ kAk óBzð úéíW àü òýíø BƒG ôA ôA úG óAõO þì úÞ QuA ÿkpÖ òüpƒO óBƒñýíÆA lýuo þüBW úG oBÞ pÆBg òýíø úG ô kpÞ kBíPÎA þì óAqõì@ {ðAk úíø úP×ø pg@ ÿôkoA ÿApG úÞ |. lñyBG ûôpâ îø ôA BG lñPuAõg ûkpÞ JBhPðA þHuBñì ïBð þvÞ pø ÿApG ôA þßü úG ô þévÎ îz^ Q×â þì þßü úG .kõG }õg IÛè îø óApýGk qA þßü úG .þðBíÞ ôpGA ïlhPvì úG ô kõG ûkAk Býðk îéÏì òüpO ÝçgA {ðAk oôBü òüpO JõHdì õO Q×â þì îø úuolì úG úÚçÎ úÞ îø òì úG þPc .þPvø óAqõƒì@ Býðk ûlñvüõð òüpPâorG õO :Q×â îPyAk òPyõð | | .ÿõy þì pùy oAkpùy óAõñÎ úG ôA úƒÞ lƒÏG BƒùèBƒu ô îPÖo {ðlük úG kõG ûly JBhPðA Bì à^õÞ xBvcA }A ÿpøBÊ Roõ¾ úG úWõƒO óôlƒG úÚçÎ òýíø .ïlñì úÚçÎ ôA úG «Alüly ïkpƒÞ ÿoBãPuAõg ÿApG lÏG ëBu YñK BO ly IƒHu ÿrýì@ pdu QýGAnW õO îüõãG ô ïôpG }krð }A þãzýíø oBÚô ô þâkBu óBíø BG ôA ô !ÿoAk ,rý^ pø QýGAnW ólük ÿApG :Q×â iuBK ok | |!kõG JAnW ó@ qA êHÚ lüBG qA úíø ô ïoAk BHüq oBývG pPgk àü ôA qA òì qA ÿqôo îø ïokBì .lñOpýc ok {Ooõ¾ þüBHüq ok óBìpPgk þüBHüq qAo úÞ kpÞ ëAõöu ïpvíø ? Qvý^ ïpPgk ûpù^ þüBHüq òì :kAk JAõW ïpvíø |. îPvø ôA ÿolK ûkAõðBg óõülì Ao

BG úP×ø îg ô aýK ok þzHc lýÏu lídì

|mshabashi@yahoo.com|

ëôA qôo Büo úð QÛýÛc óBGq ô úPyAk ZAôo úzýíø úðAoBÞBüo óBGq # ó@òPÖpünK ok îø ïkpì qA ÿA ûkõO úðB×uBCPì BG þâlðq úÞ Bøqôo òüA BìA lðõy þì ïBg wK þßü Ao Rçßzì {üBø ÝpG ô Ýoq ïBíO Büo óBGq oAqBG lñÞ þì pO ûlý`ýK ÿpãük qA

BXÞ BO Qvýð ïõéÏì úÞ úPÖBü þÛðôo óBñ^ !lyBG úPyAk QÖpzýK

QÛýÛƒc óBƒGq ÿoAqBƒG òƒýƒñƒ^ ok úƒ^pƒâ úÞ ó@ óBýG ô ó@ kpGoBÞ úG pâA BìA koAlð ÿoAlüpg ok ÿpýSCBO óBñ^ kõy pßÖ krýg þìpƒG ëk qA úG ó@ qA óAõO þì úÞ QyAk løAõg Bø ïk@ þâlðq Ao ÿA ûrXÏì òýñ^ úðõíð .kpÞ kBü ûrXÏì óAõñÎ > þßvÖõüBPuAk oôkõEO < óBƒGq qA óAõƒO þƒì :úPyõð kõg úðAqôo ÿBø QyAkkBü ok ôA .lýñy þüBø óAlðk ,Qyq þOoõ¾ ÿqõì@ {ðAk pPgk ëôA qôo .QyAk QzK îÞ þüBøõì ô IuBñPìBð

12


TEHRAN MAGAZINE

15

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

14


TEHRAN MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

lýñÞ ûkB×PuA ê¾A ÿBøosoBy qA ÈÛÖ

Ao óBPPXâ ëBñýWoA ÿBøosoBy ÿBø|osoBy BìA ,lññÞ|þì soBy pO|Ðüpu ÿApG ÿpÇg aýø îø Qý×ýÞBG òürãüBW .lðoAlð óBOpOõýLìBÞ Bü þyõâ úG lñðAõO|þì óAqoA þHéÛO ÿBø|osoBy pâA òüApGBñG lñðrG Iýu@ óBPøBãPuk lýñÞ þüõW úÖp¾ óBPèõK ok lýøAõg|þì QíýÚ úG ,lüphG ê¾A pýÒ osoBy àü ô ô lýñÞ úWõO pPzýG ûlññÞlýèõO ô òýýÏO Ao soBy QÎpu ú`ð@ úG òýñ`íø .þéÏÖ ÝpG ÐHñì :lñÞ|þì AlW Quok lüBG úzýíø Ao þG|xAõü lýñÞ

ô lýñÞ|þì oBÞ þG|xAõü õüAok BG pâA úG lýðAõO|þì ,lüoAlð ÿoBÞ ó@ BG pãük .lýñÞ AlW ûBãPuk qA Ao ó@ þPcAo Ao >|safe remove|< úñürâ þPÚô þuopG ÈÛÖ îPvýu ,lýñÞ|þì JBhPðA ûly ûpýgm RApýýÓO úíø úÞ lñÞ|þì .lyBHð ëBÛPðA ëBc ok ÿrý^ ô lñyBG || ûlzð þèBg çìBÞ ÿpOBG þPÚô BO lýñÞsoBy Ao ó@lüBHð

þðõü îýPýè ÿBø|ÿpOBG koõìok òüA òýñ^ ÐÚAô ok .Qvýð lülW 80 BO 40 QuA pPùG þüBø|ûBãPuk lüBHð þñÏü ,lñyBG úPyAk soBy l¾ok .kõy þèBg çìBÞ ÿpOBG lýðBíG pËPñì

ÿBø|RoBÞ úG ûBâkôpÖ ÿBø|pñßuA lñðq|þì Iýu@úËÖBc

úG BìA ,lñðq|þì Iýu@ þèBPýXük pýÒ ÿBø|òýGoôk îéýÖ úG ûBâkôpÖ wßüA úÏyA ÿBø|pñßuA .lñðq|þíð Iýu@ úËÖBc RoBÞ ÿBø|ûkAk

17


óApùO úéXì

qA úÞ þøBHPyA RAoõ¿O îüoAk ØéPhì ÿBø|ûBãPuk qA îø pãük þyõâ ÿkBüq kAlÏO pâA .Qvýð QðpPñüA QÎpu Bü ÉBHOoA Qý×ýÞ ûlñøk óBzð ô lýñÞ|þì .lüõy êßzì oB^k QuA òßíì ,lyBG pK òPð@ pâA þPc ,lññÞ ûkB×PuA ZpG óBíø | | .Qvýð Quok úð ?lðBíG soBy ok Iy êÞþyõâ îüoAnãG lüBHð lñü õâ|þì úÞQuA Quok #

lðõy|þíð þuôpüô àì ÿBø|pOõýLìBÞ ïAlÞ îýíù×G úÞ ûlýuo {PÚô .îüA ûkpÞ oôBG Bì úíø úÞ Qvýð þøBHPyA oõ¿O BùñO òüA BìA .îüoAnãG oBñÞ Ao Bø|ó@lüBG ô lñPvø ûBHPyA Bø|ûBãPuk ûoBGok ÜüBÛc

xôpüô àì ÿBø|pOõýLìBÞ þéüæk úG BìA .Qvýð òíüA Bø|xôpüô úG QHvð çìBÞ þíPvýu aýø kpýâ|þì ÿpPùG wßÎ ,lyBG pPzýG òýGoôk àü êvßýKBãì ú^ pø pËð úG úÞ lðõy úPgBu ÿpOõýLìBÞ ÿBø|îPvýu òüpO|YüAo ÿApG Bø|xôpüô æôA .lðoAk ÿpPíÞ pýSBO wßÎ ûqAlðA ÿôo ÈÛÖ úßéG ,koAlð Bø|wßÎ þüBHüq Bü Qý×ýÞ ÿôo ÿpýSBO êvßýKBãì ok çìBÞ úÞ Qvýð BñÏì òüA úG BìA ,koAk ÿpPíÞ ØÏ ÉBÛð àì Bìôk .àì úð lyBG qôlñüô luo|þì ,oõvñu ûqAlðA êTì kõy|þì pOlG ô pPùG Bø|wßÎ Qý×ýÞ úÞ koAk kõWô ÿkBüq êüæk BìA .koAnâ|þì .lðõy|þì þuôpüô pPzýG }çO þíÞ BG îø àì ÿBø|pOõýLìBÞ .QuA óBìA .xBßÎ RoBùì ô oõð || lñýG|þì Iýu@ÿpOBG óõ^ ,lðBíG soBy ok Iy êÞ lüBHð þyõâ | |

lñÞ|þì QÊB×c Bíy ÿBø|ûkAk qA )|incognito|( xBñyBð QèBc BìA .lðõy|þíð soBy pãük lðõy pK çìBÞ þPÚô ô lðoAk þðõü îýPýè ÿBø|ÿpOBG óolì ÿBø|þyõâ

Bø|ó@ úG pâoôpì ûpXñK úÞ þüBørý^ ,lññÞ|þì ëBÏÖ Ao xBñyBð QèBc þPÚô óApGoBÞ qA ÿoBývG BùñO òüApGBñG ;lñÞ|þì Ùp¿ì ÝpG þíÞ oAlƒÛƒì qõƒñƒø ûBãPuk ,lPÖA|þì ÝB×OA òüA úÞ þðBìq þPc ûpýgm þédì Roõ¾ úG úÞ lñÞ|þì áBK Ao þüBø|ûkAk ÈÛÖ ÐÚAô ok QèBc òüA .lñðAõg|þíð Ao lüõâ|þì AlƒW soBƒy qA Ao þyõâ lüBG úÞ þéýèk .lñÞ þGBüko Ao Bíy ÿBø|QýèBÏÖ lðAõO|þì qõñø þWoBg ÐGBñì .lðõy|þì þGõW úÖp¾ ô ÝpG Ùp¿ì {øBÞ ,lýñÞ | .QuA ëõK ok løk|þì {üArÖA Ao ØüBÊô QÎpu )|Refresh|( }p×üo úíÞk | Ao úyõK àü ïBð çTì .lñÞ|þì qôo úG óBzOApýýÓO òüpg@ xBuA pG Ao Bø|óõßü@ ÌÛÖ }p×üo lýéÞ | | Qý×ýÞBG ÿAl¾ þñÏü Jõg òPð@ lülW úyõK ïBð ,lýðq|þì Ao }p×üo úíÞk þPÚô .lýñýG|þì Ao ó@ þíülÚ ïBð qõñø BìA ,lüA ûkpÞ ÅõÎ BñÏì òüA úG ,lyBG pK òPð@ pâA þPc | BO QvýÖBÞ pOõýLìBÞ ÿApG lýñÞ|þì úíÞk ókAk oBzÖ Ùp¾ úÞ ÿA|úýðBS ôk þßü òýíø þøBâ .kõy|þì ÈÛÖ pãðBzð .lyBG êìBÞ ëB¿OA úÞ Qvýð .QuA ûkpÞ oBÞ pO|Ðüpu lýñÞ|þì pßÖ Bíy BìA lñÞ oBÞ {èõíÏì QÎpu BG qA úÞ løk|þì óBzð Ao þèBñãýu RolÚ || QÖBüok þüõükAo ZpG òüpO|àükrð

16


TEHRAN MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

IuBñì JõÆpì ÿAõø úÞ lðõy|þì êýßzO þðBìq Bø|ó@ .lðoAk xlÎ úG úýHy þHýXÎ êßy þulÎ ÿBø|pGA QÞpc ÿpãük ÐðBì Bü ûõÞ ÿôo kpu þÖBÞ ûqAlðA úG Aõø ô lñÞ .lyBG õHìõOBOBÞ ÝpG ô lÎo

çDôrðô :óBßì ûlülK àü õHìõOBOBÞ ÝpG ô lÎo úG p¿dñì IýÞpO .QuA ÿõW ô JõÆpì ô ïpâ ÿAõø ,kBG kpÖ Ao úÛÇñì ÙpÆ úu qA úÞ þüBø|ûõÞ oBG kBXüA BG lðA ûkpÞ oõ¿dì ÝpG ô lÎo UÎBG ,þßüpPßèA 260 ûlülK òüA .kõy|þì ïôAlì pø ô lPÖA|þì ÝB×OA ëBu ok Iy QÎBu ok oBG 280 ô QÎBu 10 oBG .lGBü|þì úìAkA || êupKõu óBÖõÆ

ÈüApy ok Býðk ÿBW úíø :óBßì RæBüA ok pPzýG BìA ,IuBñì ô úDõâôoôA ,òýPðAso@ ,ûldPì êüqpG JõñW þüAõø ô J@ ûlülK àü êupKõu ,lüly ÝpG ô lÎo òüA .QuA {gp^ ok BíDAk ô eÂAô ,ÜýíÎ .QuA | þG@{O@

,)|Ijen|( òXüA óBz×zO@ :óBßì ÿrðôlðA úG úÞ QuA ÿA|ûlülK þG@ {O@ úÞ ÿkpâõâ ÿBø|qBâ ÝApPcA QéÎ ZoBg óBz×zO@ ÿBø|ÙBßy qA ÿoAlÛì .lPÖA|þì ÝB×OA lðõy|þì îÞApPì ÐüBì Roõ¾ úG qBâ qA úéÏy òPgõu ïBãñø ô kõy|þì |.lñÞ|þì kBXüA þG@ 19


óApùO úéXì

.lñPvø IýXÎ BÏÚAô ô eýÂõO êGBÚpýÒ qõñø Bø|ó@qA þgpG .QuA þP×ãy qA pK QÏýHÆ | BXñüA ok .lñPvø rýãðA Q×ãy BÏÚAô úßéG lðoAk òyôo þíéÎ eýÂõO BùñO úð Bø|ó@pPzýG Quôk þvÞpø úÞ lýñýG|þì Ao þÏýHÆ ÿBø|ûlülK òüpOBHüq ô òüpO|IýXÎ qA ÿpüôB¿O .lñýHG àükrð qA oBG àü êÚAlc koAk

lýñýHG lüBG oBHßü êÚAlc úÞ þÏýHÆ ÿBø|ûlülK êƒýßzƒO kpƒƒu oBƒƒýƒvƒG ÿBƒƒìk ok ÜÖA püq qA Ao lýyoõg oõð ô lðõy|þì QéÎ úG úðB×uBPì .lññÞ|þì QÖBüok ÿBø|pGA òüA þüBýíýy ÿBø|{ñƒÞAô .lðpG|þì òýG qA Ao óôqA úüæ BHüq |

þðBz×zO@ÝpG ô lÎo

þðBz×zO@ ÿBø|óAoõÖ :óBßì ûlülK àü þðBz×zO@ ÝpG ô lÎo ÝB×OA þðBìq ô QuA þüAõƒø ô J@ ,pPvÞBƒg koõƒgpƒG úƒÞ lƒPƒÖA|þƒì iƒƒü RAom ô 䃃ñƒu RBƒƒƒÏƒƒÇƒƒƒÚ þÖBÞ þßýOBPuA oBG ,þðBƒzƒ×ƒzƒO@ .lñÞ kBXüA Ao ÝpG ô lÎo ÿApG

xõOBìBì pGA

ÈüApy QdO Býðk ÿBW úíø :óBßì ûldPì RæBüA ok pPzýG BìA ,IuBñì ÿBø|úvýÞ úýHy xõOBìBì ÿBƒø|pƒGA .lñPvø þðAoBG ÿBƒø|pƒGA qA óArƒüô@ kBXüA ÑBHyA kpu ÿAõø ÈuõO Bø|ó@ ÿAõø qA pƒO|òƒýãñu úƒÞ lƒðõƒy|þƒì .QuA {ÖApÆA ûkq iü óBPì ÿBø|JBHc

AkBðBÞ ,ïBøpG@ ú^Büok :óBßì óBøBýâqA úÞ óBPì qBâ ÿBø|JBƒHƒc eÇu püq ,lðõy|þì kAq@ ûlƒýƒuõƒK líXñƒì ô ûkBƒPƒÖA ïAk úƒG úƒ^Bƒüok òüA þðBPvGBO ÿBø|ûBì ok .lðõy|þì ô lƒñƒü@|þƒƒì J@ ÿôo Bƒƒø|JBƒƒHƒc .lñÞpO|þì || þHÇÚ Ü×y

JõñW ô ëBíy IÇÚ :óBßì ÀÚo þÏýHÆ {üBíð þHÇÚ Üƒ×y RAom koõgpG pSA ok úÞ QuBøoõð ÿBƒƒø|kBƒƒG }qô ïBƒƒãƒñƒø oAkoBƒƒG kBƒXüA Bƒø|IƒÇƒÚ úƒG ÿlƒýyoõƒƒg .kõy|þì || óõãulÎ Bü þulÎ ÿBø|pGA

ÈüApy QdO Býðk ÿBW úíø :óBßì

oõð ÿBø|óõPu

QdO Bƒýƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì IuBñì ÈüApy ÿoõð ûlülK àü oõð ÿBø|óõPu ÿBø|oAõð òüA .lñPvø ÿp×víƒOA oõð xBßÏðA êýèk úG ÿkõíÎ oõð RAom ok þÎõñ¿ì Bƒü þƒÏƒýƒHƒÆ kBXüA þhü ÿBø|ëBPvüpÞ oBízýG òýìq úG àükrð BPHvð úÞ lðõy|þì .lðoAk oApÚ xBPüpLu@pGA

QdO Bƒýƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì IuBñì ÈüApy ô ûpýO ApøBÊ xBPüpLu@ ÿBø|pGA úßñüA kõWô BG BìA .lñPvø ïõƒy ,lñPvø þðBÖõÆ ÿBƒøpƒGA úƒýƒHƒy òýG qA óBÖõÆ kBXüA óôlG æõíÏì .lðôo|þì || rìpÚ óBíÞ òýãðo

QdO Býƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì IuBñì ÈüApy ûlülK àü rìpÚ óBíƒÞ òƒýƒãƒðo òüA .QuA þuBñƒyAõƒø ô ÿoõƒð ꃃƒTƒƒì îƒø óBƒƒƒíƒƒÞ|òƒƒƒƒýƒƒãƒƒðo BƒG þƒèõƒíÏì ÿBƒø|óBƒíÞ|òƒƒýƒãƒðo kBXüA J@ RApÇÚ ok oõð xBßÏðA lýyoõgoõð lüBG BìA ,lðõƒy|þƒì qA .lyBG ÜÖA úG àükrð oBýƒvƒG ÈüApy ok ûlülK òüA úÞ BƒXƒð@ lðAõO|þì ,kõy|þì kBXüA îÞ ÿoõð .lyBG þüByBíO oBývG || þHÇÚ ÿp×uõOApPuA pGA

,lñévüA êTì Ð×Opì ÜÆBñì :óBßì ,ÿôBƒñƒülƒƒðBƒƒßƒuA ÿBƒƒø|oõƒƒzƒÞ IÇƒÚ ô AkBƒðBƒÞ ëBƒíy ,Bƒßuæ@ JõñW ,þƒHÇƒÚ ÿpƒ×uõƒOApƒPuA ÿBƒø|pƒGA ÿlƒüoAôpƒì äƒðoBƒãƒðo ÿBƒƒø|pƒƒGA æBƒG RBƒÎBƒ×OoA ok úƒÞ lƒñPƒvƒø pPzýG ÙçgpG .lðõy|þì êýßzO ô p×uõOApPuA ok Bø|pGA òüA ,Bø|pGA 18


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

.lñýzñG oBG úG klÎ ôk Bü BùñO ô QyAk îz^ óôlG Ao BøoBÞ qA þÃÏG úÞ ÿA úðAk 98 êTì lýøk ïBXðA óBO ëk pÆBg úG pÆBg óBñýíÆA UÎBG úÞ lñ^ pø QyAlð ÿpíS . QuA Qz¶Þ ókõG {hG píS qA óBHÒBG lýñßð JõÞpu Ao óBO xBvcA ûBâ aýø -15 ok þPc. lýñÞ qApGA þPuok ÿ ûõýy úG Ao Bø|ó@. ÿoBÞ BO lüoBízG 10 BO ÈÛÖ QýðBH¿Î óBìq . lüõy óBíýzK Bø|lÏG úÞ lýñßð lñøk|þì ïBXðA ÿoBÞ Bíy ÿApG úÞ þðBvÞ qA .lýñÞ pßzO ú^ lýDõãG ôA úG lüoAk Quôk Ao þvÞ pâA ô olK oBÞ pu úG òPÖo qA êHÚ eH¾ koAk þèBßyA òüA BG òýðôk þì. lüpýãG }õÒ@ ok Ao óBOokBì ?lüA|ûkq îÚo Bø ó@ ÿApG Ao þDBHüq qôo ú^ oBÞ ÑõÂõì qA lüBG þðBìq ú^ úÞ Ao pñø òüA -16 }oôpK kõg ok lýzßG oBñÞ Ao kõg þ¿hy Bü .lýøk þvÞ BG Bü ô oBÞ BG Bíy lðõýK ô ÉBHOoA pâA opÃPì ô óly ïBíO ô óly äðpíÞ ëBc ok BG óBOkõg úG úÞ òüA ÿBW úG QuA Bíy óly oBñÞ Ao ó@ úÞ lüpýãG kBü lýðrG úìl¾ ó@ úìAkA .lüoAnãG óBHég ,ûoAkA àü wýDo lýñÞ ÅpÖ -17 QýÏíW pK ûkAõðBg àü okBì ,BíýKAõø àü þâlðq þvÞ ú^ lüõy Äüpì pâA lýPvø ûoAkA Ao lðA|úPvGAô Bíy úG úÞ þðBvÞ ôBíy .lýñÞ QHÚApì óBOkõg qA wK .kpÞ løAõg pßÖ B«ÏÚAô : lýðBíG óAõW lýñÞ þÏu -18 ?QuA îÞ òu úG ólðBì óAõW lýñÞ|þì aýø þèô lñðAõW pøBÊ ok úÞ þðBvÞ lñPvø Bø|ó@ ok oõy ô Ýõy ô RoApc qA þuBvcA qA úÞ òüA BG úÞ lñPvø þðBvÞ ÅõÎ ok ô Qvýð pø úG óBykõWô QuA úPynâ þñu Bø ó@ úzýíø ô lzhG|þì þèBdyõg ô ÿkBy þé×dì QèBc àü ólðBì óAõW .lñGAkBy ô ëBcpu .þívW úð QuA þcôo ólì@ {ýK ô qôpG ok úÞ òüA Ädì úG -19 . onãG ó@ qA þPvýð p¿Ûì úÞ þPÖpünK þéßzì ëBHðk úG ó@ ûoBGôk oôpì BG úÞ koAlð|þìôrè . þyBG Rkõg Qýìõßdì ÿApG ÿkoõì úG lýøAõg|þì úÞ ÿrý^ úG QHvð pâA -20 ÅpÚ Ao ó@ ,lüoAk xAõuô lýølG ÅpÚ þvÞ ó@ QzâqBG ïlÎ ëBíPcA úzýíø óõ^ lýølð QuA îùì þéýg Bíy ÿApG {ñPzâpG pâA .QuA .lýølð ÅpÚ wK þüBø ó@ lýñÞ RpyBÏì QHTì kApÖA BG -21 þâlðq úG þPHTì lük ô lñzÞ|þì |æBG Ao Bíy úÞ ØÏy xBvcA óBy ólük BG úÞ þðBvÞ. lðoAk óBO ÜüõzO ô lñðAlñg|þì Ao Bíy ô lýñÞ|þì úG BO lñøk|þì úýcôo Bíy úG ô lññÞ|þì .lüôpG þâlðq BG þDôoBüôo óBüBK 21

lüoAk pÂBc ëBc ok úÞ þDBørý^ olÚ -9 .lýyBG ÿpPùG ÿBørý^ ëBHðk úG wLu lýðAlG úÞ ÿrý^ }qoA QuA òüA þPhHyõg rìo ïoAk ó|æA úÞ þDBørý^ óõ^ îðAlG ïoAk óõñÞA lüBy Qvø ûlñü@ ok úÞ ÿrý^ ô lñPvø þÏÚAô ûlñü@ ok úzýíø wK.lüBýð Quk úG râpø .QuBÇg ókpÞ þâlðq ólýyõK xBHè úPuAo@ ô IOpì -10 ,løk |çW ô þãñzÚ Bíy qôo úG lðAõO|þì lüôpG qôo ëBHÛPuA úG ô lýñÞ oBPÖo úðBøBâ@ ô þgõy..lüpýãG }ôk ,lüõy oAlýG.. áAõvì .lýñÞ úðBy Ao óBO ÿBøõì lýñÞ QHd¾ lýðrG pÇÎ ô lýyõLG þHOpì ô rýíO xBHè ôlýðrG Bü þéÓy ÿ úHcB¿ì àü ÿApG lüoAk oBãðA. ó@ QÚô ó@ lýyBG òEíÇì .lüôo|þì lèõO òzW .kõG løAõg ÿspðA pK ô JAkBy Bíy ÿApG îø qôo ÿkBÛPÎA îPvýu àü lýñÞ þÏu B«íPc -11 îølG þHønì oBÏy îøAõg|þíð ,lýyBG úPyAk ÐÚAõì ok lðoAk ÿkBÛPÎA îPvýu úÞ þðBvÞ BìA .lðoAk ÿpPzýG êídO ô pH¾ óApdG úG þèô QvýÞ qA úéíW òüA ïoAlð pÆBg úG lðoAlð kBÛPÎA rý^ Yýø úG úÞ þüBø ó@ ÿApG ïpËð . kõG løAõg qBuoBÞ oBývG ÜíÏO þíÞ BG úPyAk kBÛPÎA lðôAlg úG QuA pPùG úÞ òüA RpßÖ qpÆ ÿõy úWõPì åpì qA lÏG ô þyBG lÏG ô þyBG úPyAlð kBÛPÎA úÞ òüA BO ûkõG ûBHPyA . koAk kõWô lðôAlg úÞ ÿõy úWõPì åpì qA oõg ok úéíW ïpËð úG þèô l¾ ok l¾ úð úPHèA .Qvüpß×O BÎk ô Ùlø ókõG qA {ìAo@ þñÏü kBÛPÎA òýÛéO pâA þPc ,QHTì ÿspðA QÖBüok ô ókpÞ þG kApÖA BG .kpÞ løAõg BHüq Ao Bíy þâlðq lyBG Qíu úG Ao óBvðA BùñO óly ï|çßíø kBÛPÎA . løk|þì Ýõu þXüolO åpì ô þ^õK ÁB¿PgA óBOkõg úG Ao þÞlðA óBìq -12 AõÚ lülXO ÿApG úÛýÚk 10 BùñO lüBy lýøk w×ð ïAo@ ô ÜýíÎ ÈÛÖ lýñßð ÿoBÞ aýø... ÿAl¾ úG ô lülñHG Ao óBO óBíz^ ô lýzßG .lýøk }õâ kõg w×ñO óBìkõg úG QuA ïq|æ þDBø QÚô úü -13 .. îülñhG Quok BýðAq|æ òì.. kõG ëBvìA lýÎ «BÛýÚk ûkBì@ úÞ òüA qA êHÚ ïBy qA lÏG. ïkõG ûkpÞ qA BýðAq|æ ØýTÞ ÙpÊ îzG Bø|ÙpÊ òPvy . Qvßy ô kBPÖA îPuk ïlülñg|þì ïkõg úG BùñO óBìq óôA ok wÞpýK ÙpÊ òPvy óõ^ ?Ap^ lýðôlýì.. úÞ ïkõG ëBdyõg ô Qvø þPhu oBÞ BýðAq|æ óôA qA lÏG úð Qvßy òPvy qA êHÚ ÙpÊ òüA ... ô koAk kõWô Qvßy ëBíPcA úzýíø -14 óBO }|çO qA QívÚ ïAlÞ lýðAk þíð râpø àü ólì@ kõWô úG ÿApG kAk løAõg úXýPð àü BO QuA ïq|æ úðAk 100 QyBÞ Iýu Qgok


óApùO úéXì

ô úPynâ Bø|úPynâ úÞ ÿpünƒLG pƒâA -2 ëBc qA lñÞ þíð Aôk Ao ÿkok xõvÖA ô ØuCBO IÛÎ úG Ao óBìq óAõO|þì pãì . kõG lýøAõg þÂAo ?lýðAkpâqBG ïkõG ûkAlð ïBXðA Ao oBÞ òüA }BÞ lýDõãG úÞ òüA . kpÞ løAõhð êc Ao þéßzì ô þðBGpùì ô ókõG þÎBíPWA òì pËð úG -3 BG oBývG óApãük ólðBXðo óôlG ÿqôo ólðAonâ . QuA ÿoô@ òÖ òüpO|óolì òPyAk qA pO|}qoA kBy ÿApG lñPvø ÿoArGA ÈÛÖ BðôA úyBG RkBü QcAo ÿBørý^ ok óAõO þì ôo ÿkBy .õO ókpÞ .kpÞ õXPvW ÿpO lñéG ô Rlì ûBOõÞ Ùlø þƒâlƒðq ok -4

ZoBg Quok ûAo qA RBÚôA þøBâ úýƒÛƒG êƒTƒì ú^ klXì òPzâqBG ÿApG îðAk|þì BìA ïõy|þƒì . îñßG lüBG úÞ òüA |ç«Tì lñPvýð ÿA úzýéÞ òì òýðAõÚ Ao QüBø {×Þ ÿõy ZoBg úðBg qA úÞ òüA qA êHÚ xBvcA þèô Qvýð þPhu oBÞ þƒñƒÞ rƒýƒíƒO .lñÞ|þì kBXüA õO ok Ao þGõg QüBÂo ÝApG ô rýíO ÿBø|{×Þ ïoAk kBÛPÎA ïqõñø òì .koAk óApãük BG ÉBHOoA ok þGõg þðAôo pýSCBO qA ïAlÞ aýø úG úÞ lñPvø îø ÿkApÖA úPHèA ÜÖõì îø pËð úG ô lññÞ|þíð êíÎ òýðAõÚ òƒüA òüA þGõg úG Bì úíø îñEíÇì òì Jõg lñuo|þì þì Ao lñPvø îø lñíOôpS oBývG lüBy úÞ ïkpì

ô åorG olK úÞ QuA ÿA|ûly }õìApÖ xBvcA . lðkõG úPÖBü ok òì }õÞ Qhu åorG okBì xBuA pG «BHèBÒ ô lñPvø ÐðBÚ úÞ ÿkApÖA úéG ,lññÞ|þì êíÎ qôo úG qôo ô ëBc ok þƒâlƒðq ÿpPzýG píÎ ëõÆ ÿAoAk ô pO|îèBu ,pO|ëBdyõg ok qõñø úÞ þDBø ó@ þéÞ oõƒÆ úƒG ô lƒñPvø þñýãíÒ kApÖA lðA xBvcA òüA òPÖBü {ßízÞ . lñPvø àü ok BùñO iuBK?Qvý^ ok úýÃÚ òüA qAo . QuA úP×ùð ûkBu JBhPðA þéü|æk úG BñG ïkõG à^õÞ úÞ þðBìq # koõì ok óBì þâlƒðq ok qôo pƒø Bƒì úƒíø JBhPðA úG Quk îýølG ïBXðA lüBG úÞ þDBøoBÞ okBì ô åorG olK BG ëBu àü ïly oõHXì .îñÞ þâlðq îâorG ô ëBdyõg Ao Bì þøBâ úÞ þGBhPðA îƒýðq|þƒì Qhu ÿkApÖA òì åorG okBì ô åorG olK åorG olK. lðkõG ÐðBÚ ëBc òýÎ ok ô }õƒÞ QívÚ ok åorG okBì ô kõG úPvzðqBG àyrK ok ô kpÞ|þì oBÞ lì@ ô QÖo pK þPÞpy þèBƒì òì qA ÿoAlùãð ûpËPñì pýÒ QýèõƒEvì úƒXýPð oBývG óõ^ ,ly Bø|ó@ ÿApG þO|çßzì UÎBƒG îø åorG olK ô îPÖo|þíð úuolì ô ïkõG à^õÞ îâorG okBì B«PüBùð kõHð òì qA ÿoAlùãð úG okBÚ ÿoAlùãð òì qA B«¿hy }kõg QÖpâ îýí¿O pülì QvðAõO þPhu úG úÞ òüA qA lÏG ô lñÞ úG ÿp×ð ôk Bì lÏG úG ó@ qA ;lñÞ ÐðBÚ Ao QÞpy . îýPÖo|þì }oBÞ êdì îâorG okBì BG òPÖo oBÞ pu úGpXO òì ÿApG lüBG úÞ kõG úPgõì@ òì úG ôA. kõG IèBW oBývG oõ¿O óõ^ òì ô îyBG QÞBu þð|æõÆ þOlì oBÞ òüA îüApG QuA ÿkBÎ oBPÖo òüA ïkpÞ|þƒì úÞ îøBãøBñK qA IéÒA òì . kõHð êßzì óAlñ^ úG Ao ïkõg kõG åorƒG rƒýì àƒü pƒüq òƒPvzð qA ô ïkpÞ|þì ïpâpu óBâlññÞ úÏWApì ÿByBíO óBìq òüA qA .ïkpG þì ÿkBüq Rnƒè oBƒÞ òƒüA kApÖA qA ØéPhì ÿBøoBPÖo qA BùPðA þG ÿoõ¿O úÞ òüA ô.. kpÞ Bñy@ pãük þüBýðk BG Apì RôB×Pì ly þì lðkpÞ þì úÏWApì úÞ ÿkApÖA kAlÏO úG . lñÞ|þì òýãíÒ þøBâ rýð kApÖA óBíø þøBâ ô .lük RôB×Pì ÿBøoBPÖo RôBƒ×Pì þƒüBƒøoBƒPÖo ؃ƒéPƒhƒì ÿBƒƒøqôo ok Quok òýðAõÚ ÜHÆ Bø|JBƒhƒPƒðA òƒüA pƒâA pG úHéÒ ÿApG ÿpPzýG wðBy qA lyBG þƒâlƒðq îPzâqBG ïokBì krð ûoôk òüA qA lÏG ...lñPyAk ... òýðAõÚ òüA ly îýøAõg oAkoõg pG R|çßzƒì úG p¿ì ïApøA püq qA ô lñPvýð þ×hì þDBøqAo òì úÞ Qvýð eýd¾ QyAk kBÛPÎA ïokBì .lðA|ûlýupð òì Quk lükpO Ùpc òüA þPuok ok òì þèô ïôpG BXÞ pø ô konâ|þì ÙApÆA ok ú^ ó@ ûløBzì ,îPyAk kApÖA ûløBzì xBuA pG òì òýðAõÚ úƒßƒéG . lðA|ûlì@ Quk úG kBy ô ÜÖõì ÿpýâ êßy UÎBG Bùð@ ÿBøoBƒPƒÖo úƒÎõƒíƒXƒì .lükpâ òì Qý¿hy þOAm oõÆ úG Bü ô úðBøBâ@ oõÆ úG úÞ ÿkApÖA .lññÞ|þì ÿôpýK òýðAõÚ òüA qA úG þâlðq ok ïkpì ïlýíùÖ þÞkõÞ qA úÞ òüA .lðõy þì îývÛO åorG ûôpâ ôk òƒüA lƒÚBƒÖ þƒƒOAm oõƒƒÆ úƒƒG úƒƒÞ ÿkApƒƒÖA Ao ÿrý^ lññÞ|þì xBvcA IéÒA lðA|úƒ¿ý¿g rýì@ QýÛÖõì òPvüq òÖ úG úÞ þüBƒø ó@ ó@ ÿõXPvW ok Ao þâlðq ïBíO ô lðA|ûkpÞ îâ ólýuo ÿApG qõñø úÞ þDBø ó@ ô lðA|úPÖBü Quk .lðoAk êßzì RoBùì òüA úG ÿrý^ Bø ó@ ÿ ûlzíâ úPHèA ô lññÞ|þì Ùp¾ .óBykõg rW Qvýð rýì@ QýÛÖõì òÖ ÿpýâkBü qA òì oõËñì úPHèA ok òPÖpâ oApÚ Bü ô RôpS ÿoô@ ÐíW ,òPvüq Qhu oBývG oBPÖo pýýÓO úÞ ïoAk ëõHÚ úPHèA . Qvø þñPÖBü Quk þèô QuA .Qvýð JApÇÂA BG ïCAõO êÓy àü ÿ|æBG IOApì ókoô@ Quk úG ok òPÖBü RoBùì òì oõËñì úßéG îø òì. ïlýupð Bø ó@ úíø úG râpø òì kõg

òÞþâlðq kBy

lñðBì Rlì ûBOõÞ ÙAløA .lýyBG úPyAk Rlì .lññÞ|þì êíÎ Rlì lñéG ÙAløA ÿApG þDBø úéK úG. lýyBG pünK ÙBÇÏðA pß×O qpÆ ok -5 þñÞ pßÖ pâA .lýøk }õâ rýð óApãük êü|æk þøAõhð þDBW úG ûAo þðAk|þì Ao Bø|JAõW ÿ úíø . kpG ô êÛÎ ÿAlð úG ô lýyBG kõg oôBzƒì -6 Ùpc Bíy BG þvÞ oBãðA.lýøk }õâ kõg óôok þøBâ Qvýð lG .þøBâ@ kõg þñÏü òüA .lðq|þì .lüoAnãG êGBÛì ÙpÆ ÿBW úG Ao óBOkõg qA úÞ lýupK þèAõEu Bíy qA þvÞ þPÚô -7 10 BO lýølð JAõW Ðüpu lýPvýð òEíÇì iuBK qôpƒG qA lƒðAõƒO|þƒì Uƒßƒì þƒíƒÞ.lƒüoBƒíƒzƒG .lñÞ ÿpýâõéW ÿkBüq R|çßzì úüBvíø ÿBK úâA òñÞ|þì pßÖ Bø|þÃÏG -8 pýÛdO BG .óo þì ûAo pPùG BƒðôA úƒñßzG óõƒy úPvWpG Qý¾õ¿g Bü lðpPÛÖõì õO qA úÞ þðBvÞ .QÖo þøAõhð pO|æBG õO lðoAk ÿA

pýÒ ,J~Bì oõOBPßük.. îco þG lüBy.. îýuBñy þèô .lñyBGoõg qôo jpð úG óBð ô ,êídO êGBÚ Bø|Iy lñøk þì eýWpO Bø|þéýg îñEíÇì òì àü êTì ô lñyBG óBykõg ô lñGAõƒhG QƒcAo . lññÞ þâlðq óBGpùì ô Jõg óBvðA îGAõhG îøAõg|þì úÞ þƒðBƒìq «Bƒ¿hy òƒì Qynâ úÞ ÿqôo qA Ðüpu ÿoôpì ïoAk Quôk îüõãG ïkõg úG îðAõPG ÿoAôlýìA BG ô îyBG úPyAk òüA ?kõHð oõÆ òƒüA kõƒG þƒGõƒg qôo Jõƒƒg úìl¾ úÞ òüA qA pPzýG óApãük úG úÞ xBvcA ....ïA|ûkpÞ þðBGpùì îðrG òì òýðAõÚ ïBXðA |æBG òu ok Ao þøBHPyA þƒPƒÚô -1 úÞ òì úÞ lýñÞ|þì {ðqpu Ao óBOkõg îýøk|þì {ðqpu Ao óBOkõg þèô?Ap^ úPynâ ïqA þñu «Bìôrè lüõy|þì pPâorG Bíy þPÚô Apüq lýñƒßƒð .lýyBG úPyAk kBü úG Ao òüA.ly lýøAõhð pOBðAk

20


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

QèBc òüA ok .lPÖA|þì ÝB×OA JAõg qA óly RolÚ BìA ,QuA oAlýG ô oBýyõø ,Àhy ûtüô úG ô ólG ÿBÃÎA ókAk óBßO ô QÞpc òüA ok .koAlð Ao îz^ àéK ókpÞ qBG RolÚ ô ÿoAlýñy îøõO þÎõð oB^k oBíýG kpÖ ëBc ÿôo þñýãñu ô þã×g xBvcA ô þvíè ô úéGBÛì ÿBø|ûAo ô ÿoBíýG òüA .kõy|þì úñýu | .QuA ûly úPgBñy «çìBÞ ûqôpìA ó@ ÿAôAlì

|.QyAk ÈuõO ô Bø|úðBg ok óBðq óBíüAq úPynâ ok ok .ly|þì ïBXðA >BìBì< ïBð úG þédì óBðq ÿpHg ûlññÞ|þðõ×Îl kAõì qA úð óBìq òüA .êüpPuA ô þPyAlùG êüBuô ô ÝBOA qA úð ,kõG oB^k óBíüAq qA wK óBðq pPzýG êýèk òýíø úG pâA ûqôpìA .lðly|þì >xB×ð IO< ïBð úG þHO ,kõy IO oB^k êíc ÐÂô qA lÏG þðq ô eH¾ ïBãñø pPzýG ,JAõg YéÖ ÿoBíýG óBìok QdO ô {üBìq@ koõì úé¾BÖçG .lPÖA|þì ÝB×OA JAõg qA óly oAlýG óBìq úPynâ ok BìA ,kpýâ|þì oApÚ àýOõýG|þPð@

23

ÿBø|ïBð úG úÞ àPhG ,úðBvÖA òüA xBuApG ÕBìk ,õP×g ,àXñÖok ,àXñÖpG ,àP×g ,kõy|þì ûlýìBð rýð ûpýÒ ô ÿpýíg Bü þéâ óBvðA ókpÞ ú×g Qýð ô l¿Ú úG JAõg ïBãñø Ao Àhy ólG ,kApÖA úñýu ÿôo òPvzð BG ô QÞpc RolÚ ô úPÖpâ kõg ÈévO QdO .kpýâ|þì óBvðA qA Ao w×ñO ÿBø|êãñW ok Bø|àPhG úÞ kõy|þì úP×â þâlðq þíülÚ óBPgok püq ô àüoBO ok úÞ w×ð þãñO ô þã×g QèBc .lññÞ|þì ok ô óBPgok qA þgpG püq ólýGAõg pSA lðAõO|þì ,lPÖA|þì ÝB×OA þWpy ÿBø|êãñW ok Ao àPhG þâlðq êdì úÞ lyBG ó@ êýèk ÿA|ú¿Ú xBuA pG .lðA|úPvðAk Bø|êãñW J@ qA úÞ kõG olñßuA rýñÞ àPhG ,úðBìAõÎ pG ô ûkoô@ RBíéÊ qA olñßuA úÞ þOBýc |.koõg ô QyAkpG þPzì ,kõG úPhüo òýìq BG ûly òýãízg ôA oBÞ òüA qA olñßuA æBc úÞ rýñÞ ô lñÞ|þì ÐÇÚ Ao ôA þñýG |pýzíy ÿApG êâ Bü pýíg BG ,kõG úPÖBü óAkôBW píÎ ÿpýíg þñýG|òüA .lñÞ|þì Quok þñýG|kõg xBuApG .QuA õük òüA ØÏ úÇÛð ôA ô kpýãG Ao àPhG þñýG|þvÞ pâA ,Bø|úðBvÖA êdì àPhG ,lñÞ ó@ ólñ¯Þ úG lülùO Ao ô kAk løAõg óBzð ôA úG Ao åorG þXñâ |.lñÞ|þì ûkoô@pG Ao ôA ÿBøôqo@ óBüBK

þìok úG îèBu óBW IO òüA qA úÞ þðBðq kAlÏO |.kõG álðA |oBývG lðkpG ,þüõâ|óBünø ,Roõ¾ þgpu ,æBG IO ok ô okBì åpì QüBùðok ô lüly ÿrüpðõg ,ôA åpì ô Qðõ×Î úG kAqõð óly ûkõè@ ÿkoAõì þíéÎ QéÎ qA þÎçÆA aýø úÞ ÿkApÖA pËð qA ûAo þâkBu|úG ,lñPyAlð ÐüBÚô òüA ô êýhO ô ÿqAkpK|úÖApg ô þüApu|óBPuAk BùñO|úð Ao oô@|Qzcô ÿBø|úðBvÖA QgBu úÖApg óBìq oôpì úG úßéG ,kpÞ|þì oAõíø ,ly|þì êìCBO êGBÚ ô þÏÚAô ÿoôBG úG êülHO ô Qüôo ÿBÎkA þøôpâ þPc úÞ þüBXð@ BO ÿA|úðBvÖA Qý¿hy ó@ BG RpyBÏì ô QHd¾ ë@ úðBvÖA ok úÞ ÿrý^ ó@ pýËð .lðkpÞ|þì Ao ôk ë@ óBPuAk xBuApG .QuA ûkBPÖA ÝB×OA îø óApüA ÿBíñýu ok Qzcô pðAs ok îéýÖ >îùð ô|QvýG Iy< îéýÖ .QuA ûly lýèõO ëõ¿dì >þðBzgok lýíc< þðApâoBÞ úG ïApùG< þðApâoBÞ úG >ë@< îéýÖ ô 1369 .1388 ëõ¿dì >óBýìApùG

àPhG|

>JAõg YéÖ< ïBð úG úÞ ÿoBíýG þÎõð ok ókõG úPgBñyBð êýèk úG ,QuA ÙôpÏì ïBð úG ÿA|úðBvÖA ÿkõWõì ïBð úG ,îülÚ ÿoBíýG òüA .QuA ûly ûlýìBð >àPhG< oAlýG óBìq ô eH¾ ïBãñø pPzýG oô@|xpO


óApùO úéXì

úðBƒvÖA òƒüA ÿpƒünƒKoôBƒG ô þƒâkpƒPvâ ÿBK ko BO úPyAk ó@pG Ao òýÛÛdì qA ÿoBývG ô QÛýÛc ok Ao ÿA|úðBvÖA Qýƒ¿ƒhƒy òƒüA ,òýÛÛdì qA þgpG .lññÞ õWô|QvW iüoBO ïAõÚA oôBãñW óBðq óBíø ꃾA ok Ao Bƒø|ë@ ïBð úG úÞ lñðAk|þì Bø|RBìôoBu ô þƒüBƒßƒu úÞ óBðq òüA .lðoAk Rpùy rýð >Bø|óôqBì@< ûlñÞApK qBÛ×Ú þcAõð ô pýƒÓƒ¾ ÿBƒýƒu@ ok BG úÞ lðkõG oæBu óq þìBËð ÿAoAk ,lðkõƒG Ì×c óBð@ óBýì ok oBývG Qðõzg ô Rly

þèBƒg J@ qA Ao ó@ ÿoBƒÞ pƒø qA êƒHÚ kõƒG xBHè ô JAõg êüBuô ô ÝBOA ok .lðkpÞ|þì ô lðkpÞ|þíð ûkB×PuA rìpÚ äðo qA kAqõð ô okBì óBGq úG Ao õDAq ïBð rƒâpƒø qôo 10 Rlƒì ok Bü AonÎ,îüpì ÿBø|ïBð úG Ao ôA ô lðkoô@|þíð úu BO ô lðlýìBð|þì )Ñ(eývì RpÃc okBì |.lðkAk|þíð J@ õDAq óq úG qôo lèõO BO õDAq kok Ñôpy ïBãñø qA òýñ`íø ïBG QzK pG óq óAlðôBzüõg qA ÿkpì ,kAqõð ÿpãük kpì ô QÖõÞ|þì þvì QzO pG úPÖo

jpu ê¶â Bü pýíg wñW qA þñýG| ô ûlýèôs ô êãñW ô Apd¾ ok úÞ lðA|ûly Øý¾õO äðo ô lññÞ|þì þâlðq püBG ô ûkBPÖA oôk óBßì pø rìpÚ äðo úG oBývG úÚçÎ ô lñPvø kpãHy IéW kõg ÿõu úG Ao óBð@ äðo òüA ô lðoAk |.lñÞ|þì

Qzcô þðBðqpýK êßy úG æ«õíÏì Bƒø|ë@ .lðA ûly Øý¾õO rýãðA

ûk BO {y þÆ úÞ QuA òüA pG þÖApg oôBG ë@ ,lðBíG BùñO õDAq pâA ,kAqõð lèõO ëôA qôo

|!lñPyAk oôBG Ao Bùð@îülÚ ÿBø þðApùO úÞ þüBøæõýø BùñO ô úPÖpâ RoBuA úG Ao óAkpì óBð@ .ly|þì wK ô lðkpÞ|þì ZAôkqA Bùð@ BG êTì lýèõO ÿApG .lñðBuo|þì êƒPÚ úƒG Ao kõƒg pƒøõƒy ,ó@ qA ô lñPyAk þìõy Qyõðpu îø pvK óAkAqõð | .lñðBì|þì ûlðq óApPgk BùñO óAkAqõð ólükqk ÿApG þøBƒâ óBƒðq òƒüA

êPÚ BG ô lðkpÞ|þì úéíc pãük êüBHÚ úG pPgk lðlükqk|þì Ao óApPgk oBývG ÿrüpðõg ô ïBÎ .lðkAk|þì }oôpK kõg ÿBøoôBG BG ÜGBÇì ô UÎBG óBð@ òzg òñu ô JAk@ ô ëBíÎA òüA þƒé¾A êƒýƒèk Ao óBƒð@ ÿoBƒƒýƒvƒG BƒƒO ûlƒƒy qA úPynâ .lñðAlƒG ë@ úƒðBƒvÖA ÿpƒýâ|êƒßy úðBvÖA ÿpýâ|êßy þðBPuAk ô þhüoBO êüæk úWõO pPzýG ó@ þíéÎ ÿBø|úzüo úG lüBG ,ë@

ûtüô úG ,îülÚ ÿBø|þðApùO # ûoôk ok pƒùy òƒüA óBƒñƒÞBƒƒu ô Bø|óBPuAk ô Bø|QüBßc ,oBWBÚ þÎõƒñƒPƒì þƒÖApƒg ÿBƒøoôBƒG kõƒƒWô úƒƒG oôBƒƒG .lƒƒñƒƒPƒƒyAk Bø|ïBíc ok áBñupO RAkõWõì ô þèBìo ,þñýG úñü@,BøoBHðA J@ô qA ûkB×PuA ô þñýG|ÐèBÆ úG oôBG òP×â òhu BO îgq îz^ ô îvéÆ ô óõüpK ûBy ô þðõzýK ûBì qA pãük lñðBíø ûpýÒ ô qôk|úñýƒK óApùO pùy ïkpì óBýì ok Bøpùy ôk BìA ,QyAk oBývG ZAôo îø kõWô áBñƒPƒzƒcô Qƒýƒ¿ƒhƒy rý^ pø qA {ýG úƒÞ lƒñƒPƒyAk xApø ô xpO UÎBƒG ÿpƒãƒük ôk .lðly|þì îülÚ ÿBø|þðApùO ÿBø|ïBð úG áBƒñƒupƒO kõƒWõƒì |.>àPhG< ô >ë@<

BùñüA qA pýÒ úG .lðAõg|þì ó@pÚ ô úP×â óAmA ô úéèA îvG pÞm ô kAoôA ô BøBÎk ÑAõðA qA ûkB×PuA ókq ,kAqõð ô õDAq oBñÞ ok ó@pƒÚ ókAk oApƒÚ ô okBì ô kAqõð xBHè úG ÝBƒXƒñƒu ô óqõƒu ô þ`ýÚ ô õÚB^ ô pXñg ô pýzíy qA ûkB×PuA ô õDAq pu ÿæBG ok BìBì ÈuõO óBð@ ólðBgp^

ûkôk ô ëBÒq ô qBýK ô pýu ókAk oApÚ òýñ`íø ëBÒm BG Èg Q×ø ólýzÞô RôoBG úPgõu ô fçǾA ok ô kAqõð ô okBì pPvG ÙApÆA úG ÿApG úÞ ûkõG þèBíÎA úéíW qA ólýzÞ oB¿c Bø|ë@ .QuA ûlƒy|þƒì ïBƒXðA ë@ BƒG ûqoBƒHì ïBy@|óõg ÿA|úðBvÖA RAkõWõƒì qA ÿA|úƒðõƒíð Ao óAkqõƒƒð pƒƒãƒW ô óõƒƒg úƒƒÞ lƒƒƒñƒPƒvƒø .lðkoõg|þì

koAô ïBG QzK Bü úðBg oAõük ûAo qA lðAõO|þì kõg BG ô ûkoô@ok Ao ôA pãW ô ûly okBì ÝBOA Bü lðBupG J@ úG Ao óq pãW lðAõPG ë@pâA .kpHG løAõg ô ûly oBíýG õDAq ,lñÞ oõHÎ J@ qA Q×W þøBâ Bø|ë@ ,þgpG þÖApgoôBG úG .kpì òüA ok úÞ lðoõg|þì ô ûlükqk îø Ao ú`G Quk qA Ao kõg óBƒW rƒýð kAqõƒð ,Roõƒ¾ |.løk|þì kõƒWõƒì òƒüA kôoô qA ÿpƒýâõƒéW ÿApƒƒG úÞ þìAlÚA òýèôA ôA ÐÖk ô Bø|úðBg úG ÿA|úðBvÖA ólýuo qA ÿpýâõéW ,ly|þì ïBXðA Bø|úðBg ok pâA lðkõG lÛPÏì úÞ Ap^ ,QuA ûkõG J@ úG ë@ åpì ÐðBì óAõO|þíð pãük ,lupG J@ úG ë@ ÿBK úðBg ok þÂõc pâA êýèk òýíø úG ,ly kAqõð

áBñupO kõWõì ôk òüA lñ^pø úPgBñy îø óApüA ÉBÛð pãƒük ok ÿApG Bùð@ QýíøA BìA ,lðkõG ûly ûoôk ok ûtüô úG îülÚ ÿBø|þðApùO óAõñÎ|úG úÞ kõG ÿA|ûqAlðA úG oBWBÚ oAkoBG þðq úƒÞ þƒìBƒãƒñƒø ëBƒTƒì ly|þì úýùO kAqõð ÿApG úÞ þéüBuô ok ,ly|þì ô êüBuô - QuA ÙôpÏì þðõívýu ïBð úG ô pGApG ok kAqõð qA QÊB×c QùW þüBƒøoArƒGA ÐÂô qA {ýK B«íPc ô ly|þì ûkAk oApÚ >ë@< |.ly|þì þñýG|{ýK úðBg ok ïqæ pýGAlO êíc

ë@| |

þñíüpøA ô oôpy ,þèBýg ÿkõWõì ,ë@ úéíc óBð@ óAkAqõð ô Aq ûqBO óBðq úG úÞ QuA .kõy|þì ôA lðqpÖ ô okBì åpì UÎBG ô ûkpÞ úG ûBâ ô lñìôpýð þðBðq êßy úG æ«õíÏì Bø|ë@ þüBø|óAlðk BG rýãðA Qzcô þðBðqpýK êßy þüBøõì ô ûlì@ óôpýG þüBø|{ƒýð ô òƒýñø@

22


TEHRAN MAGAZINE

þPükpÞ ô ÿoBHPÎA oõìA úýéÞ ok Bì À¿hPì ô ûlüqoô îýO òüApGBñG .lññÞ þâlðq QcAo lñðAõPG úÏWApì kAlÏO úÞ pãük ÿBø Qýéì þPc ô kõg óBñÆõíø úG oõìA òüA qA þPívÚ pø ok BO lðA ûly YývG | .lðoAkpG þPükpÞ ô þìAô úñýìq ok óBzOçßzì ÿôo qA ÿoBG ô lññÞ àíÞ lñPvýð îÞ îø ó@ óBâlññÞ | òì úðAqôo oBÞ BùñO |Enrich Financial þüApWA Qüpülì :lüõâ þì òýñ`íø þèBHÚA òüo@ xok ,ïoAk ÿoBßíø Bülì BG .îPvø ØéPhì ÿBøoBñýíu þüBKpG ëBc ok IOpì òüApG ûôçÎ ô Qvýð ûlzð rÞpíPì ëBzññüBÖ aüpðA ÿôo BùñO òì oBÞ òüApGBñG .îñÞ þì QýèBÏÖ äñýPÞoBì oõìA ok ô îøk þì îýO óõ^ .ïõy ÐÚAô lý×ì rýð pãük ÿBø úñýìq ok BO îPvø ëõÓzì ÿpãük ÿBøoBÞ úG oBÞ òüA oBñÞ ok ô úÞ lññÞ þì oBÞ kõWõì ÿBø ûlðôpK ÿôo QÎpu ô RoBùì BG óBñ^ |Enrich Financial | ûlüqoô .ïqAkpLG ÿpãük lý×ì ÿBøoBÞ úG îðAõO þì ô QuA QcAo îèBýg pËð òüA qA êýèk þG þéÓy ÿBø úñýìq ïBíO ok þèBHÚA òüo@ ókõG ëôA úÞ Q×â óAõO þì RBdýÂõO òüA BG| | | | .kpÞ pPzýG ÿBø QýÛÖõì ÿôqo@ ôA ÿApG lüBG ô Qvýð

25

Tel:(818)881-1771

| | .kqBu kAq@ úðBøBì ÉBvÚA koõì þG ô ëõÛÏìBð þèBHÚA òüo@ BG ó@ ëBHðk úG ô kõPu Ao ó@ Bßüpì@ ÿoAk úðArg püqô úÞ kõG óBñ^ JBPÞ òüA QýÛÖõì kõG ûlýuo {yõâ úG ó@ pHg úÞ Ao| Enrich Financial | ÿBø QýèBÏÖ ó@ þÆ ô QyAk þOBÚçì | | .kAk oApÚ ÜüõzO ô lýDBO koõì úÞ ÿA úvéW ok {üBø QýèBÏÖ pÆBg úG Ao þèBHÚA òüo@ Bßüpì@ ÜGBu oõùíW wýDo BìBGôA áAoBG Ao ôA RBìAlÚA rýð Bßüpì@ ÿoAk úðArg püqô ô kAk oApÚ lÛ×O koõì kõG ÿkB¿PÚA fpÆ àü þuopG ûtüô úG lüBG løk þì oApÚ ëôA ÿõßu ok Ao þèBHÚA òüo@ úÞ RAqBýPìA òüA pG ûôçÎ .kAk oApÚ lýüBO koõì .kôo þì oBíy úG ïlÚ òýèôA óAõñÎ úG úñýìq òüA ok ôA ïlÚ pø úÞ kpÞ ûoByA ôA ÿA úðBuo RBìlg | ïBð úG Ao kõg þðBLíÞ QýèBÏÖ ëBu lñ^ ëõÆ ok QvðAõO úÞ þèBHÚA òüo@ Ñõð ok ïAlÞ pø úÞ QyAkpG ÿpãük ÿBø ïlÚ ó@ oBñÞ ok ,lðBupG ZôA úG|Enrich Financial wýuCBO Ao óBGq þñìoA õükAo òýèôA þñìoA úÏìBW ÿApG BìA Qvýð þñìoA úßð@ BG ôA .kõG ÐülG ô ûqBO kõg | | .lðBupG pãülßü }õâ úG lñPvø úÞ ÿA úÇÛð pø ok Ao Bßüpì@ îýÛì óBðBGq þñìoA ÿAl¾ BO kpÞ ïBð úG Ao þðõürüõéO úìBðpG àü ó@ pG ûôçÎ úÞ kpÞ {hK wéXð@ wè ÿBø êHýÞ qA >{ðAk< ô kõG úPÖpâ oApÚ óBãíø úWõO koõì ó@ ÿBø úìBðpG kBü lý×ì þyqõì@ óõürüõéO àü óAõñÎ úG ó@ qA ØéPhì ÿBø úìBðpG óõürüõéO òüA qA .ly þì þðBLíÞ àü ÈuõO BølÏG úÞ ly þì {hK þíéÎ .ly ÿoAlüpg þüBßüpì@ pG úÞ þüBø ïlÚ úG úWõO BG þèBHÚA òüo@ óBìqBu lýDBO ô ÜüõzO koõì oBG pø QyAk þì AløA ÿrüAõW ôA úG ô QÖpâ þì oApÚ ØéPhì ÿBø ûløBzì óAõO þì ôA oBÞ pPÖk ok Ao úíø úÞ ly þì | | .kpÞ ÿBø QýèBÏÖ ok Ao kõg ïBð úÞ þèBHÚA òüo@ QüõÃÎ úG ûlðBuo ZôA úG þvñürýG ô þÎBíPWA ÿBø úìBñýøAõâ ô ûlì@ok þèô úÛÇñì þðBâoqBG ÝBOA óBâlñüBíð ô þuBýu ÿBø ûpù^ qA Ao ÿpHPÏì þì úéíW ó@ qA úÞ úPyAk QÖBüok Bßüpì@ ûpãñÞ òGô úñGBG ô Qì ,>òìpy kpG< óBüBÚ@ úG óAõO pßzO úìBð Bø ó@ ol¾ ok úÞ kpÞ ûoByA úßðBðpu úG Bßüpì@ QÚô oõùíW wýDo BìBGôA áAoBG rýì@ .koAk oApÚ ôA QèBüA RBìBÛì qA ÿrüAõW òýñ`íø òüo@ | | :QuA úPyAk QÖBüok fpy òüA úG Býðp×ýèBÞ Certificate of Recognition |by the Councilman Officer, Third Council District, CityOf Los Angeles, State of California þèBHÚA òüo@ ïBð ókõG fpÇì ô ókõG ëôA |óõ^ ÿpHPÏì ÿBø úðBuo BO ûly IHu òýñ`íø ÉõGpì oBHgA| NBC News, ABC, CBC rýãðApG UdG ô pSõì ÿBø QýèBÏÖ úG | | .lññÞ pzPñì Ao |Enrich Financial úG úÞ {yçO ô {Ölø ûoBGok ôA qA þPÚô ëAõEu lñÞ þì ëBHðk Ao ó@ pünKBð þãPvg oõÆ | þüApWA pülì óAõñÎ úG òì :lüõâ þì ,kõy þì îñÞ þì pßÖ þìkpì úG| Enrich Financial þì þâlðq ÿoõzÞ ok þðApüA ÿõg ô Üég BG úÞ úG ô lðq þì Ao ëôA Ùpc ó@ ok RBükBì úÞ lññÞ ûly oBPÖpâ kB¿PÚA þOõHßñÎ oBO ok pÆBg òýíø BO QgBu oôk ÿoBPÖpâ òüA qA Ao Bø ó@ lüBG ô lðA


óApùO úéXì

?!QvýÞ þèBHÚA òüo@ }õâ úG qôo pø úÞ þìBð þèBHÚA òüo@#| wéXð@ wè ûtüô úG Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA | ôA þðBLíÞ ûqAô@ ô koõg þì óBñýzð úG ,ûlý`ýK BW úíø ok|Enrich Financial òüA ÿkB¿PÚA ûpù^ QzK ok ô QvýÞ þPuAo þèBì óBÖõO qA Ao ÿoBývG þâlðq úÞóAõW kpì | | ?konâ þì ú^ ûkAk RBXð

ÿBø ïAô ÉBvÚA óBýì ok úÞ lyBG þìkpì Qìlg ok ô lñÞ pDAk Ao kõg êÛPvì pPÖk QÖpâ îýí¿O .lðkq þì BK ô Quk ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ ô þßðBG ÿBø þðBLíÞ ok oBÞ pÆBg úG ô QyAk À¿hO }oBÞ ok þèBHÚA òüo@ úßð@ êýèk úG þÖlø òýñ^ pø ëBHðk úG ôA BO ly UÎBG ô lýuo píS úG kôq þéýg ,kõG úPÖBü Quk kBüq ÿBø úGpXO úG þüBßüpì@ | : ïBð úG þGBPÞ ôA .kpýâ oApÚ ëôA ÿõßu ok QyAk þìpG úÞ þìBâ | Build Better Credit to Build a Better Life| òüA ok .lýuo QHS úG Bø }ôpÖ pK ôrW {ìBð êGõð lðArðoBG ô óôqBì@ ÿBø QüBu ok úÞ Qyõð ÿBø àýPÞBO þÖpÏì úG óBñ^ þèBHÚA òüo@ ô kpG þì þK kõg oBHPÎA îýìpO oApuA úG ûlñðAõg JBPÞ BO lðBuo þì þøBÖo JõéÇì úÇÛð úG Ao þOoBÞ QükpÞ ô ïAô IcB¾ pø úÞ kqAkpK þì ÿoBHPÎA RAoAkA ÿBø QgAkpK py qA Ao kõg ô lñÞ þâlýuo Bø ó@ úG ÉõGpì þÚõÛc Rçßzì úG QcAo ëBýg BG lðAõPG

ûlðBì iuBK þG óõñÞBO úÞ QuA þèAõEu òüA þèBHÚA òüo@ BG úHcB¿ì l¿Ú ÿA úðBuo ûBâpø ô {üBÖôBG óAoBßíø ô kõg þðBLíÞ úG óBñ^ ôA koAk IHu úÞ ôA þOAm RBý¾õ¿g úÞ kqAkpK þì Quk úG ûly }A þðBLíÞ ô ôA ûkBÏèA ÝõÖ oBùPyA þíð þñhu kõg qA ô kõy þì ûkpLu þyõìApÖ qA ,QvýÞ ôA QÖBüok lüBG úÞ þèBc ok .lüõâ ûBÖo ûAo ok BO ûly IHu ÿA ûrýãðA ú^ ô ûlì@ BXÞ úG ?lyBG ByõÞ Bø Qýéì pãük ô kõg óBñÆõíø .îülýupK }kõg ûoBGok ôA qA AlPGA îýPvzð þèBHÚA òüo@ QHd¾ ÿBK oBG òüA þPÚô êýèk òýíø ÙôpÏì þPuôlðBíùì ô þðBGpùì úG {ðBìkpì úÞ ÿpùy ô ,êHéG ô êâ ô pÏy pùy qApýy ok ôA úßð@ BG .QuA ûly ZoBg óApüA qA úÞ ûkõG úèBu ûkrðBy ô ûlðAõg xok qApýy ok ,ûly lèõPì lñPvø Býðk oõzÞ òüpO úPÖpzýK ÿBø ûBãzðAk ok lðAõPG BO lðBuo Bßüpì@ úG Ao ôA þüBüõK Ýõy BìA ûkõG óAõWõð .løk úìAkA êý¿dO úG úG p×u IHu ôA pâõXPvW fôo .kpÞ úzýK Ao ólðAõg xok ô kq æBG Ao Bø òýPu@ òÆô qA oôk ôA ÿoAnâ úüBìpu ô þÚõÛc ÿBø úñýìq ok ØéPhì ÿBø ûBãzðAk qA lðAõPG BO ly pãük ÿBø QèBüA ÿBø úPyo BG äñøBíø úÞ þüBø þðBLíÞ BG óBìríø ô koAk QÖBüok Ao kõg wðBvýè ÝõÖ ô wðBvýè ô püq BG óBñ^ ÿoBHPÎA ÿBø þðBLíÞ BG ÿoBßíø ô êý¿dO ëõÆ ok ôA .lñÞ ÿoBßíø kõG ôA þéý¿dO úÞ ly Bñy@ ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ òPyAk ô þßðBG þølG pÆBg úG ïkpì ÿkB¿PÚA Rçßzì ÿBø îG

24


www.TEHRANMAGAZINE.com

27


óApùO úéXì

26


www.TEHRANMAGAZINE.com

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ok òýPvñüAô ÿôoBø îøBñâ|þG òì :ûBâkAk ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Juvederm-Perlane }ôo BG áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 29

IHop Shopping Center

þøApíø Ao ôA òíÖpG òýìBXñG {éýÞô úÞ þèBc úÆBcA Ao Bùð@ óAoBãðpHg qA þâorG ûôpâ ô kpÞ|þì áoõüõýð òPùñì ok þèBÎ ûBâkAk úG lðkõG ûkpÞ óAoBãðpHg BG þìçÞ úÞ òüA óôlG ô ly koAô ,òüA kõWô BG.ly ZoBg BXð@ qA lüõãG òhu òülñ^ ok Bì" :úP×â òíÖpG òýìBXñG ,ôA êýÞô lðôo ok úÞ QuAõg îýøAõg ûBâkAk qA koõƒì fpÆ ok pâA ô lñÞ úÚAlì ûlðôpK òüA úG þâlýuo râpø lüBy îüõy ÜÖõì RæBßyA òüA ókpƒÞ þøBâkAk pâA þPc BìA -kpýãð êßy þøBâkAk ïBð ókpÞ áBK ÿApG AõÚ ïBíO BG Bì kõy oArâpG îø ".ly îýøAõg pÂBc ó@ ok òýPvñüAô ÿBÚ@ kõG úP×â îø pO|{ýK þÚõƒÛc êƒýÞô òƒüA ïBð þâorG ô Rpùy ô "úðækBÎBð þuBýu oBzÖ" {HñW ÿpýâ|ZôA BG ûlðôpK òüA þðBìríø ô îùPì Bø|óBPukAk úÞ ûly UÎBG )õO-þì( îø-òì QdO òýPvñüAô ÿBÚ@ QýìpƒXì RBƒHSA ÿApƒG .lðpýãG oApÚ oBzÖ {ƒHñW úƒG òƒýPvñüAô ÿBƒÚ@ êƒýÞô ûoBƒyA ok úÞ QuA õO-þì# óBðq ÝõƒÛƒc óBƒýƒìBƒc QümA ô oAq@ ÿBø|ïBùOA óly þñéÎ BG QÛýÛc ZôA kôõýèBø þâlññÞ|úýùO ëõƒÒ òƒüA þƒvƒñƒW kõg úÞ þðBðq ókBùð {ýK ïBâ BG ô QÖpâ ÿA|ûqBO óAkpì ÿõu qA þvñW QümA ô oAq@ þðBGpƒÚ Ao þzHñW úG lðkpÞ|þì þÖpÏì lñíOôpS ô lñíOolÚ qA ÿoBývG þPƒc ô Bƒßƒüpƒì@ eƒÇƒu ok þƒéì .ly ëlG pãük ÿBøoõzÞ lðôo QuA òßíì úÞ òýPvƒñƒüAô ÿoôBƒø ëõÆ Bø|ûBì ôA ÿBø|ûlðôpK þìBíO úG þâlýƒuo kAq@ ÿoæk óõýéýì àü ÿA|úÛýSô BG óõñÞA lzßG ô ûkpÞ wýéK îýévO Ao kõg RoõLuBK BìA QuA ê¾ô kõg úG JBüko ûBãPuk úÞ ûkpÞ QÛÖAõì oAkpHg ôA oõÃc êdì qA úËdè pø wýéK BO lñÞ .kõy

þâlññÞ|úýùO ëõÒ ,òýPvñüAô ÿôoBƒø|# ÅpÏO ô qôBXO QéÎ úG úÞ kôõýèBø ÿBíñýu BýðBPüpG ô Bßüpì@ ok ûlðôpK òülñ^ þvñW þÂBÚ pGApG ô ûBâkAk ok ûly êýßzO ôA úýéÎ ûBñâ|þG Ao kõg Bø|ïBùOA þìBíO ko òƒíƒÂ qA ïAlÞ aýø lü õâ|þì ôA .QuA úPƒvƒðAk ûly fpÆ Bø|ûlðôpK ok úÞ þvñW ÈGAôo .QuA ûkõHð òýÖpÆ QüBÂo óôlG

úG úPynâ úHñy|úu qôo úÞ òýPvñüAô ÿBÚ@ þÂBÚ pGApG ô áoõüõýð òPùñì ok {ýéÞô ûApíø þíuo QüBßy úG kõG ûly pÂBc þèBÎ ûBâkAk QèBüA ÿBø|óBPukAk ÿõu qA úPynâ úP×ø úÞ .kAk|þì iuBK ly fpÆ ôA úýéÎ áoõüõýð ôpu pK þüAõuo óBüpW ok ô òüA qA {ýK ôA lñPgAlðA ûAo úG ôA úýéÎ klÏPì óBðq úÞ þüAl¾ úÞ þvñW úÇGAo aýø úÞ kõG ûly þÎlì BøoBG úPyAlð lyBG ûkõG êGBÛì ÙpÆ QüBÂo óôlG .QuA qA {ýK BO úÞ ,úèBu 66 ,òýPvñüAô ÿBÚ@ ûAo qA þâorG {hƒG ,Bƒø|QƒüBƒßƒy òƒüA fpƒÆ ôA BG RAkôApì ú^õÞ" qA kôõýèBø ok QýÛÖõì óly úPgBñy oBÞ|ûBñâ Roõ¾ ok "kpÞ|þì oõHÎ óAlðq ëBu 25 êídO úG QuA òßíì ûBâkAk ok .kõy ïõßdì óq 70 qA {ýG þvñWoAq@ ô ÅpÏO úG ôA Bü ô óBãzýKpñø Bùð@ pƒTƒÞA úƒÞ QƒuA îùƒPƒì kôõýèBø ÿBíñýu îèBÎ ok þuBñypu ÿBø|ûpù^ .lñPvø ok úÞ ûlðôpK òüA pG ûôçÎ òýPvñüAô ÿBÚ@ ólñè ô wéXð@|wè ok ,ûly êýßzO áoõüõýð qA ûlðôpK àü óBìríø ô kôpG ûBâkAk úG lüBG îø ûly fpÆ ôA úýéÎ Bßüpì@ ëAolÖ Qèôk ÿõu .QuA ok Bßüpì@ ÿBíñýu ÙôpÏì oBývG ûpù^ òüA


óApùO úéXì

QýOBLø úG ûkõè@oBðA ókoõg pSA ok BýèApPuA ok p×ð àü åpì ûõýì ÿBø|úPvG .lyBG @ QýOBLø úG çPGA êìBÎ úG .koAlð ÿpÇg ûqBO ÿBø|ûõýì ô BýèApPuA ëõ¿dì koõì lñ^ }oArâ qA wK îø úPynâ ëBu òüA líXñì ûõýì Ræõ¿dì QýOBLø úƒG çPGA .ly ÿoô@ ÐíW QÞpy ok óq àü ÈÛÖ BýèApPuA ÿBø|ïBÛì úP×â úG úýÛG ô ûkAk óBW Bø|ûõýì òüA Ùp¿ì BG ÉBHOoA .lðA|úPÖBü kõHùG @ QýOBLø úG çPHì kApÖA lñÞ|þì úéíc óBvðA lHÞ úG úÞ @ QýOBƒLø ô þvñW ÉBHOoA ,ÑõÖlì BG xBíO ÜüpÆ qA pPzýG .kõy|þì êÛPñì ûkõè@ þüAnÒ kAõì BG xBíO BO lzÞ|þì ëõÆ qôo 50 BO 15 òýG æõíÏì koq ô IO ,ÑõùO êìBy ÿoBíýG úG ÿçPGA îüçÎ .kõy pøBÊ QuõK óly Q×ø úGBzì ÿkoõì ok ÿkçýì ëBu êüAôA .lðrüpGoôk .QuA ûkpÞ çHPì @ òüA êìBÎ úG ûkõè@ þHèBÆ ókoõg pSA pƒG pƒ×ð kõg orüpÖ úÞ ûly úPuAõg BýèApPuA ïkpì qA .lðkAk óBW BýèApPuA ok ÿoBíýG ok ÿp¿ì oBðA ûkq iü úPvG oArø ôk kôlc úPzÒ@ kôo|þì ó@ îýG úÞ ûly úPgôpÖ BýèApPuA Ao ûkq iü ûõýì ÿBø|úƒPvG ô lƒññÞ þƒuopƒG Ao

kAõì QÞpy àü ëõ¿dì líXñì oBðA # úG BýèApPuA ok îø Ao pãük p×ð lñ^ þüAnÒ .QuA ûkpÞ çHPì @QýOBLø

óq àü úÞ úP×â BýèApPuA QyAlùG RoAqô pSA pG úPynâ úP×ø oõzÞ òüA JõñW ok úèBu 64 ÿoBíýG "áBƒðkok ô okBƒð" Ñõƒð àƒü úƒG çPGA .QuA úPynâok ok úìoõâ õýPüpÞ QÞpy Ræõ¿dì ûoBGok ApƒøBƒÊ .QƒuA ûlƒy okBƒ¾ oAlƒzø BƒýèApƒPƒuA QýOBLø úG Ao p×ð 24 QÞpy òüA ûkq iü ÿBø|ûõýì

kpÞ úÞõy Ao BýèBPüA ,}Aphèk úSkBc àü úñd¾ BG ÿkpì òPÖpâ þ×éu oõùzì úíèBßì qA ó@ óAõñÎ ok ô QyAnâ kõg ûBì úG óBvðA p×u ÑõÂõì úG úÞ 13 õèõK@ îéýÖ àü úG Bì , óõPuõƒýø" :Qƒyõƒð ,kqAkpƒK|þƒì êßzì oB^k óBvðA óõ^ ! îükoõgpG êƒßzì ".QuA ûly ÝçgA ÀýhzO RolÚ óAlÛÖ úì ûBì 26 úHñzßü qôo úÞ úSkBc òüA pSA ok qA Ao kõg ÿBK àü þüAkBðBÞ óq ,ûkBPÖA ÝB×OA .kAk Quk

òüA úðõã^ úÞ QuA ûlzð Àhzì BÛýÚk ,úýèôA ÿBø|}oArâ xBuApG BìA QuA ûkBPÖA ÝB×OA oBÇÚ ÿBøok óly qBG îPvýu úÞ luo|þì pËð úG QùW ok oBÇÚ ÿBøok ô QuA ûkpßð oBÞ Quok .QuA ûkBPÖA êüo ÿôo úG óq ô ûly qBG ûBHPyA l¿Ú óq òüA úÞ lüõâ|þì ÿpãük }oArâ BƒìA úSkBc oB^k úÞ kõy oBÇÚ oAõu úéXÎ BG úPyAk .QuA ûly

.QuA ûkAk óBzð )|V| ( ÿqôpýK QìçÎ ok wßÎ òüA oBzPðA BG BLìBPuA æ úìBðqôo ëAôq úG Ao QðpPñüA úÞ þðBÆpƒu" qA ÿA|úƒèBƒÛƒì úPÖpâ þ×éu úÞ ÿkpì" :QuA úPyõð "ûlðBzÞ xBvcA ô fôo ÈÛÖ Qvýð ÿlG óBvðA QuA þG òýyBì àü' úG êülHO ô ûkAk Quk qA Ao kõg ".QuA ûly ' QðpPñüA ûkAoA úG þüBø|ïBâ" qA îø þüõükAo úìBðpG àü ok

àü ô ûly QHd¾ "QüpƒzG ÅApƒÛðA ÿõƒu aýø pãük" :úPyõð þâkBu úG îø pPýüõO pGoBÞ ".lñÞ|þíð IXÏPì Apì rý^ úñd¾ úÞ þƒuBƒßÎ ,ÿpƒHìæ õƒýWoõƒW ûoBGok ,QuA ûkpÞ QHS Ao kpì òüA òPÖpâ þ×éu þ×éu" :Qyõð BOpHýè úìBðqôo ok }A úGpƒXO þzcô ;rýãðA|îÒ ÝB×OA àü úñd¾ BG òPÖpƒâ ".lüoAlð Ao }oBËPðA úÞ ÿpâ áõHvýÖ úd×¾ ok òýñ`íø Ao wßÎ òüA ôA

Qƒuk qA Ao ÝçgA áok çìBƒÞ Bƒì" :Qƒyõƒð ".îüA|ûkAk þ×éu kpì úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA BýèBPüA wýéK úÞ lð|A|ûkpÞ oõHXì Ao ôA ô ûkpÞ pýãPuk Ao ûlðpýâ .lñÞ áBK Ao kõg þ×éu ÿA úðBìpXì êíÎ kpì òüA wýéK úP×â úƒG BG ôA òPÖpâ þ×éu wßÎ BìA QuA ûkAlð ïBXðA RBXð ûlññÞ QcAoBð úñd¾ qA {øApíø ò×éO úìBðqôo qA ÿoBývG ëôA úd×¾ ok fôpXì óq ÿBø úßHy óApGoBÞ ô ly pzPñì BýèBƒPüA ÿBƒø .lðkpÞ Øý¾õO þðkpßðoôBG Ao ó@ þÎBíPWA Qyõð "Apu æk ûpüoõÞ" þüBýèBPüA úìBðqôo àü BG úßýèBc ok kpì òüA luo|þì pËð úG úÞ pãük Quk QzãðA ôk BG úPÖpâ|þì þ×éu Quk

ÙkB¿O úñd¾ BG ÿkpì òPÖpâ þ×éu # ok þøBãPvüA ok oBÇÚ BG þüAkBðBÞ óq àü Ao ÿoBƒývG ÿBƒø|{ƒñÞAô BƒýèBƒƒPƒüA ëBƒƒíƒy .QhýãðApG

BG ÙkB¿O pSA ok þüAkBðBÞ óq àü þPƒÚô úG BýèBPüA ëBíy ok Arñ^BýK ûBãPvüA ok oBƒÇƒÚ úG kAlìA ÿBøôpýð ,kõƒG ûlƒy fôpƒXƒì Rlƒy .lðly oBÇÚ êüo koAô ôA úG àíÞ ÿApG QÎpu RBXð RBýéíÎ ëõÓzì Bùð@ úÞ þèBc ok BìA ò×éO BG óApÖBvì ûBãüBW ÿôo qA ÿkpì ,lðkõG .QÖpâ "þ×éu" úñd¾ òüA ô kõg qA {øApíø àü úéýuô úG úÞ ôA òPÖpâ þ×éu úñdƒ¾ ok Ao îzg qA þWõì ,ly QHS ÿpHg xBßÎ ôA wßÎ oBzPðA BG xBßÎ .QgAlðA ûAo úG BýèBPüA

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

åpì lc ok Bø|þñKAs Ap^ !?lññÞ|þì oBÞ þ¿gpì úÞ ÿõdð úG QuA óBùW ok oBÞ RBÎBu òüpO þðæõÆ qA þßü ÿAoAk òKAs # oBhPÖA òüpPâorG oBÞ ûAo ok åpì ô QuA Quk óBPzãðA kAlÏO úG ïkpì qA þgpG úðBýèBu .kõy|þì Jõvdì

ûBì ok QÎBu 80 qA {ýG úÞ lðoAk qBýð þðAlñìoBÞ úG þñKAs ÿBø QÞpy qA ïoBù^ àü úG àükrð .kõy þíð QgAkpK îø þèõK ó@ ÿApG IéÒA úÞ ÿA úÖBÂA RBÎBu.lñølG ïBXðA oBÞ úÖBÂA óBzð ûly ïBXðA úÏèBÇì àü úXýPð .lðoAlð QÚô þÖBÞ ûqAlðA úG Bø þñKAs ,ÑõÂõì òüA oBñÞ ok 63 ô lññÞ þíð ûkB×PuA kõg úðæBu RçýÇÏO qôo 10 qA òýãðBýì oõÆ úG þñKAs óAlñìoBÞ úÞ løk þì !lðA ûly îø úíüpW þ¿gpì òPÖpâ ÿApG Bø þñKAs qA l¾ok òKAs ,ÿoô ûpùG ÀgBy xBuA pG.Qvýð æBG ÿoô ûpùG þñÏì úG þðæõÆ oBÞ QÎBu,ëBc òüA BG .QuA 7-|G| ÿBøoõzÞ óBýì ok ÿoô ûpùG óArýì òüpPíÞ ÿAoAk kBüq oBÞ BG þðõðBÚ åpì

fçǾA àü òüA ô kõy þì úíWpO kBüq oBÞ BG åpì úG þñKAs óBGq ok >þyôoBÞ< fçǾA QÞpy þñÏü òKAs þOBÓýéHO QÞpy òüpPâorG lñìoBÞ àü çTì.QuA åpì QéÎ ûoBGok þðõðBÚ úWõO koõì úÞ ûlðôpK òüA .kpÞ þzÞkõg kBüq oBÞ qA þyBð þâkpvÖA ëBHðk úG 2015 ëBu ok õvPðk ÿoBÞ úÖBÂA ô þðæõÆ oBÞ QÎBu pýýÓO ÿApG ÿkBüq ÿBø QuAõgok ó@ ëBHðk úG ,QÖpâ oApÚ óAôApÖ QÞpy òüA ô kAk B×ÏPuA ÝB×OA òüA qA wK õPvðk QÞpy þüApWApülì .kpÞ kBXüA òKAs ok þðõðBÚpýÒ þPÎBu 100 qA {ýG kõG ûkpÞ þzÞkõg úÞ ÿlñìoBÞ Apüq ,ly úíüpW ÿoBÞ ÿBøoAlðBPuA êýèk úG .kõG ûkpÞ oBÞ ûBì ëõÆ ok þðõðBÚpýÒ ok ÕAp^ àü ókpÞ òyôo úéíW qA,kpÞ kBXüA Ao ÿkBüq RApýýÓO õPvðk QÞpy ÝB×OA òüA qA lÏG .kõg oBÞ êdì ápO ÿApG óBñÞoBÞ ókpÞ oõHXì ô Iy 10 QÎBu ok pPÖk koAk úìAkA qõñø þãñøpÖ {èB^

31

ÿoBÞ QÎBu úÞ lñPvø }çO ok æBc Bùð@ lñüõâ|þì Bø|QÞpy îø ô òKAs Qèôk îø ,ëBc òüA BG ok Ao ûoAkA ok oBÞ QÎBu ókpÞ kôldì ÿApG Ao ÿklÏPì RBìAlÚA òKAs Qèôk.lñøk {øBÞ Ao òKAs ok úG ëBu ok þéýÇÏO qôo 5 êÚAlc ókõG ÿoBHWA úG óAõO þì úéíW qA úÞ Qu ûkAk oApÚ oBÞ oõPuk .kpÞ ûoByA pãük qôo Ñôpy BO qôo àü óBüBK òýG QcApPuA ûoôk óAõñÎ BG úÞ ly úÖBÂA RçýÇÏO úÎõíXì úG >þðBPvøõÞ qôo< ïBð úG RçýÇÏO qôo àü 2016 ëBu ok .luo þì ëBu ok qôo 16 úG òKAs úðæBu RçýÇÏO ÑõíXì qôo àü òüA ÜüõzO Ao Bø QÞpy ó@ xBuApG úÞ kpÞ þüApWA Ao úÏíW ûrüBW fpÆ òKAs Qèôk,úPynâ ëBu .lññÞ Àgpì pùÊAlÏG 3 QÎBu Ao kõg óBñÞoBÞ úÞ kpÞ qA òKAs ok Bø QÞpy óBñÞoBÞ qA l¾ok 4 qõñø úÞ løk þì óBzð úÏèBÇì àü údýPð ëBc òüA BG .lðA ûkpÞ ûkB×PuA úÏíW ûrüBW fpÆ


óApùO úéXì

ÿBø|qpì qA úÞ ÿôBâ òPzÞoõPuk !kpÞoõHÎ BKôoA úükBdOA kõG ûkpÞoõHÎ óBPvGp¾ ÿBø|qpì qA òPzâ òýc úÞ ÿoAkoBG ôBâ lðkAk oõPuk óæõEvì # .lñzßG Ao

kpÞ ko Ao pÇÚ Qü õÃÎ QuAõgok õOBð óBíýK òüA QuA úP×âô ûkpÞko Ao þìBËð óBíýK òüA ok Qü õÃÎ ÿApG pÇÚ kBùñzýK õOBð # .QuA þüBKôoA ÿBøoõzÞô Bßüpì@ÀPhì

þâlðq êdì qA oAnâ ô Qzâ ïBãñø lü@|þì Býðk úG }A úèBuõâ pãük úP×ø úu úÞ ÿôBâ ,BßñK .kpÞ oõHÎ óBPvGp¾ ÿBøqpì qA ô kpÞ QÞpc óBPuoBÓéG àükrð þüBPuôo ok kõg Jp¾ àyrLìAk ô ly ûlðAkpâpG {HcB¾ úG ôBâ Bø ÿoArâpHg qA ûlì@ QulG RBÎçÆA ÜHÆ ôBâ òüA BKôoA úükBdOA òýðAõÚ úG úWõO BG lðA úP×â þðBPuoBÓéG óæõEvì BìA .QuA Jõg {èBc úP×â ô Qyõð úìBð oõzÞ òüA püqô Qvhð úG BKôoA þðBíèoBK ÿBÃÎA qA þßü áçÖ óBW.kõy úPzÞ lüBG .lðonãG ôBâ òüA óBW qA kpÞ QuAõgok ÿBø QvüA ok óBy þPìçu áoAlì BG lüBG BøôBâ ,BKôoA óõývýíÞ ÿBø êíÏèAoõPuk ÜHÆ úükBdOA ÿBøoõzÞ úG kôoô ïBãñø ô lyBG RBðAõýc ûApíø lüBG Bø þøAõâ òüA.lðõy lýüBO þuoqBG .lññÞ lýüBO Ao Bùð@ BKôoA úükBdOA þuoqBG ÿBø QvK BKôoA

óBìqBu ok êìBÞ QüõÃÎ ëBHðk úG }oõzÞ kõG úP×â pÇÚ ÑBÖk püqô ,úýÇÏèA lídì òG lèBg úP×â oõzÞ òüA ÑBÖk RoAqô úüpzð BG úHcB¿ì ok pÇÚ ÑBÖk püqô .QuA õOBð ,þèBíy àýPðçO@ .QuA þOBdýévO Qý×ýÞ úñýìq ok úÛÇñì ÿBøoõzÞ òüpO|îùì qA þßü }oõzÞ QuA òüA QuA úP×â ô ûkpÞ ûoByA þÎBÖk ÿBø|úñýìq ok õOBð ô pÇÚ }pPvâ úG ôo ÈGAôo úG úýÇÏèA ÿBÚ@ .kõy pXñì ó@ þ¿¿hO rÞApì qA þßü Bü õOBð ÿBølcAô qA þßü þðBGrýì úG QuA òßíì Bø|ÿoBßíø 4 úÞ þèBíy àýPðçO@ óBíýK ûk ûkBì ÜHÆ QuA úP×â úvðApÖ ÿoArâpHg úG õOBð ïBÛì àü ,BìA ok õOBð QüõÃÎ úG lñðAõO|þì þüBKôoA ÿBøoõzÞ BùñO ,ûlýuo Iüõ¿O úG òPãñyAô ok 1949 êüoô@ .QuA õOBð "Rlì þðæõÆ ô }qoA BG àüpy" pÇÚ QuA úP×â ûlzð pÞm {ìBð úÞ õOBð ïBÛì òüA .lñü@ úP×â ôA ".QuA õOBð qA ZoBg" õOBð þé¾A ldPì }oõzÞ kõG úP×â úPynâ úP×ø pÇÚ ÑBÖk püqô þãèBu|àü ok pÇÚ ÑBÖk püqô pËðoBùÊA òüA".QuA õOBð ok êìBÞ QüõÃÎ ,oõzÞ òüA Ùlø kõG úPÖpâ Roõ¾ ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿpHøo úG xoBÖ Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ BG oõzÞ òüA óApdG þñýìq ô þüBüok ,þüAõø ÿBø|îüpdO p¿ì ô ûldPì þGpÎ RAoBìA ,òüpdG ,ÿkõÏu óBPvGpÎ.QuA BG þøApíø úG Ao oõzÞ òüA ÜüpÆ òüA qA lñðAõPG lðA|ûkõG oAôlýìA ô lðA|ûkpÞ ÐÂô pƒÇƒÚ úƒýƒéÎ .lðA|ûkpÞ îùPì óApüA ô îvüoôpO qA QüBíc úG Ao pÇÚ BøoõzÞ òüA .lññÞ oAkAô kõg ÿBø|QuBýu .QuA ûlðBì úXýPð|þG óõñÞ BO óApdG òüA êc ÿApG Bø|}çO

óApüA ÿBø|îüpdO ÄÛð ÿApG þñý^ QÞpy ÿoæk koBýéýì àü úíüpW þèBíy ûpÞ ô óApüA ÿBø|îüpdO ókq oôk êýèk úG Ao|ZTE | þñý^ QÞpy MìApO Qèôk|# qôo 30 ÙpÊ lüBG QÞpy òüA ,ó@pG óôrÖA .kõíð úíüpW oæk koBýéýì àü QgAkpK úG oAkAô .lñÞ Äü õÏO Ao kõg þPüpülì okBÞ úíø

RBìBÛì òýG ÜÖAõO qA pHg )kAkpg 17 / òDôs 7( úHñzXñK qôo "òüçð@|êãýLyA" ÿpHg QüBu | åorG þñý^ QÞpy òüA ,}oArâ òüA xBuA pG .QuA ûkAk|ZTEþñý^ QÞpy óæõEvì ô Bßüpì@ .kqAkpLG úíüpW oæk koBýéýì àü lüBG|þì Bø|úßHy ô þO|ÿ@ ú¾pÎ ok ëBÏÖ ,Bßüpì@ þðBâoqBG püqô .lñÞ pýýÓO qôo 30 ÙpÊ lüBG QÞpy òüA þPüpülì okBÞ êÞ ,ó@ pG óôrÖA óõýéýì 400 QðBí ókAk :QuA ûkpÞ þñýG|{ýK QÞpy òüA ÿApG rýð pãük RAqBXì ôk ,xAo oõHéüô .QÞpy òüA ÿBø|QýèBÏÖ êÞ pG þüBßüpì@ îýO àü úG úèBu|ûk RoBËð ûqBWA òýñ`íø ô ÿoæk òý^ BG ÿoBXO äñW êüõdO qA "êPñüA" òýñ`íø ô "ïõÞ|ë@õÞ" þüBßüpì@ ÿBø|QÞpy ,Bø|RAqBXì ó@ Jõ^oB^ ok QÞpy ÿApG RAqBXì óArýì òýýÏO pu pG ÜÖAõO IvÞ úÞ QuA úP×â òýñ`íø xAo oõHéüô .lðkõG ûly Ðñì ëBu 7 Rlì ÿApG þñý^ QÞpy òüA úG qBýð koõì ÿBøoArÖA|ïpð ô RBÏÇÚ .koAlð þÞpíâ ÿBø|úÖpÏO pu pG òý^ BG úzÚBñì úG þÇGo|ZTEþñý^ ó@ ok .kõG|ZTEþñý^ QÞpy oBÞ óBüBK þñÏì úG êíÎok RBÏÇÚ ô BøoArÖA|ïpð òüA êüõdO ÐÇÚ ûAo ,lðAõPG|ZTE | þñý^ QÞpy ÿApG þéc ûAo òPÖBü úÞ QyAk lýìA òý^ úÞ QuA þèBc ok òüA .lðkõG úPvðAk }pünK êGBÚpýÒ Ao ûly òýýÏO ÿBø|RAqBXì þñý^ QÞpy òüA óæõEvì ïBãñø .lñÞ oAõíø Bßüpì@ BG ÿoBXO äñW úG ókAk óBüBK ÿApG Ao úG þüBßüpì@ ÿBøoArÖA|ïpð ô RBÏÇÚ êüõdO QýÎõñíì êíÎok ,þðõñÞ ûly òýýÏO ÿBø|RAqBXì ,óApüA ô þèBíy ûpÞ ÿBø|îüpdO ókq oôk ïpW úG 2018 êüoô@ ûBì ok Bßüpì@ úÞ ly oô@kBü lüBG .lñÞ|þì õÓè Ao þñý^ QÞpy òüA .kõG ûkpÞ òýýÏO þñý^ QÞpy òüA ÿApG Ao þüBø|RAqBXì

30


TEHRAN MAGAZINE

33

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

ÝõzÏì qA BðBdüo þüAlW !}A þðBPvGpÎ ô okoBýéýì ÙôpÏì fApÆ lýLuA QýÞ lvW ly AlýK {ðBíOoBK@ok þüBßüpì@ úðBÚçg úðBðq ÿBø|ØýÞ lýèõO ÿApG úÞ þüBßüpì@úPvWpG óBcApÆ qA ,lýLuA QýÞ lvW # QéÎ ûoBGok RBÛýÛdO ëBc ok wýéK .QuA ûly AlýK áoõü õýð ok {ðBíOoBK@ok kõG ÙôpÏì .luo|þì pËð úG þzÞkõg lýLuA QýÞ åpì pìA pøAõÊ qA úP×âô QuôA åpì

okoBýéýì qA BO lðkpƒÞ þƒì koAô ôA pƒG ÿkBƒüq pG úÇGAo òüA BO kõy AlW êýíW òvc ÿkõÏu pýSBCO {üBøApWA ô ÿpñø RBƒíƒýƒíƒ¿ƒO ÿôo løk pýýÓO Ao {éüBPuA BO kõzð oõHXì ô koAnãð wK óõvßW QðBW ÿApG úÞ þÚB×OA óBíø êTì ó@ok .kAk jo ÿpÇÚ >ÐðBíèA ïBuô< BG ZAôkqA qA ïBuô úÞ lðkõG ûkpÞ BÎkA Bø úìBðqôo þgpG óBìq oBPÖo þðAlðq àü êTì óõvßW QðBW BG ÐðBíèA oBPÖo ôA BG îø QðBW ÿoAkoBG ëõÆ ok ô lñÞ þì Ao ÿA ûlñøk oAq@ ÿBø Ùpc ô úPyAlð þGõg QuA òßíì Bü@ !...QuA ûkpÞ þƒì }oBƒTƒð òvc qA BøBÎkA òüA úG úýHy þéüæk úG îø BðBùüo ÿ ûkpK QzK ok Bü ô lyBG ûly AlW êýíW ?QuA óBüpW ok ÿpãük RBÚB×OA ApWBì ûoBGok þHýXÎ pHg îø 2017 ëBu ÿæõW ok BðBdüo olK .ly pzPƒñƒì ôk òƒüA ÿkrƒìBƒð ÿ ok ô kpÞ ïçÎA ApWBì òüA qA Ao }kõg þPüBÂoBð úG êýíW òvc" :kõG úP×â þHýXÎ pËð oBùÊA ôA ".Qvýð QuõK ûpýO ô ûBýu þÖBÞ ÿ ûqAlðA løAõg þì úÞ ÿrý^ ó@ úíø kõG úP×â úìAkA ok RôpS úG ç¾A ô QuA }pPgk þPhƒHƒyõƒg þéýg ëõK" :Q×â ôA .lñÞ þíð þùWõO ôA krìBð òßíì òPyAk kBüq þéýg ëõK Bü òPƒyAk îÞ "!lñÞ QhHyõg ôo Bíy Qvýð }olK pËð oBùÊA úG iuBK ok îøBðBdƒüo ôA þ¿hy oõìA ok }olK koAlð Quôk Q×â þüBùÖpc òýñ^ òP×â QuA pPùG ô lñÞ QèBgk !lyBG QÞBu ô lñÞ ØÚõPì Ao

qA ïBXðApu úèBu 30 ûlñðAõg BðBdüo # xBñypu okoBýéýì àü úÞ kõg JpÎ ÝõzÏì .ly AlW ,QuA

Ao kõg þüAlW BðBdüo þüBßüpì@ ÿ ûlñðAõg )êýíW òvc( }A ÿkõÏu okoBýéýì krìBð qA .kpÞ ïçÎA ëBu àü úG àükrð ÿA úÇGAo qA wK qA BðBùüo lñüõâ þì ûlñðAõg òüA úG àükrð ÐGBñì úG êýèk òýíø úG kõƒG ûlƒy úƒPvg ôA Qƒuk .kAk óBüBK }A ÿkrìBð .Qvßy Ao {HéÚ" :lñP×â ÐéÇì ÐGBñì òüA òPvßy ;QuA léG Jõg úÞ QuA ÿoBÞ òüA "Bø ïk@ IéÚ ûpülì QEýø wýDo IƒDBƒð êƒýíW òƒvc QýßèBì úÞ QuA )êýíW ØýÇéèAlHÎ( QÞpy qA QÞpy òüA .lðoAk ûlùÎ pG }A ûkAõðBg Ao ó@ þâlñüBíð úÞ QuA óBùW ÿBø QÞpy òüpPâorG þñKAs ÿBOõüõO ÿBø òýyBì ÐüqõO ÿoB¿dðA ûlùÎ pG Ao pãük oõzÞ Q×ø ô óBPvGpƒÎ ok .koAk ÿ ûkAõðBg RôpS wGoõÖ }oArƒâ úƒG BƒñG òüA .kõy þì koô@pG oæk koBýéýì 1.5 êýíW àü BG úÞ Qvýð oBG òýPvhð ÿkõÏu okoBýéýì BG îø òüA qA {ýK úƒPyAk ÉBƒHOoA þƒPüpƒHéu oBHO þüBßýDBìBW xBHè ëlì >êHíÞ þìõDBƒð< .QyAk ÉBHOoA BýðBPüpG lèõPì ok lýðAlG úÞ lyBG IèBW óBPüApG lƒüBƒy kAk pHg þGpÎ ÿ úéXì àü úPynâ ëBu pHìBPLu oBzÖ ,BðBdüo oAlÖpÆ „ÿqBXì ÿBÃÖ óApGoBÞ úÞ

áoBK óBGBýg ok ÐÚAô {ðBíOoBK@ok )òDôs îXñK( úHñy|úu qôo eH¾ Ao lýLuA îðBg lvW wýéK .kpÞ AlýK áoõüõýð òPùñì ØýÞ þcApÆ QéÎ úG ûtüô úG QgAkpK|þì RApøAõW ô ØzÞ xBHè þcApÆ úG úÞ lýLuA îðBg Ao ó@ô kpÞ wýuBO 1993 ëBu ok Ao lýLuA QýÞ þPuk ØýÞ lýèõO þðBLíÞ ôA .QyAk Rpùy þPuk ëBu koAk Rpùy )àýK x@( lýLuA ÿoB¿dðA QìçÎ BG úÞ þðBLíÞ òüA.QgôpÖ 2007 ëBu ok .ly úPgôpÖ oæk óõýéýì 400 ô koBýéýì 2 kôlc þyqoA úG úPynâ oBñÞ ok ôA qA þPyAkkBü úP×â ,úèBu 55 ,lýLuA îðBg åpì lýüBO pG ûôçÎ áoõüõýð wýéK .QuA ûkAlð pHg ó@ ÿAõPdì RBýDrW qA BìA ûly AlýK }lvW

32


www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY CENTER

þüBýðArðBO ûlýHv^ îø úG ÿBøõéÚ ôk lñPynâok þãèBu 22 ok ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô Reiki Áõ¿hì þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master .lüpHG òýG qA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÿõñÏì þßýð ÈuõO 35

(310) 446-8724

.lðkpÞ ÿkolíø ÕoBÖ qA wƒK ô úƒPynƒâ ëBƒu pƒøAõƒg ôk þu|þG|þG BG úHcB¿ì ok ,úuolì qA þéý¿dPèA óBüBƒK qA wƒK lƒðoAk lƒ¿Ú úƒÞ lƒðkõƒG úƒP×â .lðõy îéÏì ûBãzðAk Rçý¿dO úÞ þÇüApy ok Bùð@ ÿApƒG êƒý¿dO úƒìAkA ô þédì þèBì àíÞ BG ô kõG oAõyk oBývG lñPyAk .lñøk êý¿dO úìAkA lñPvðAõO þìkpì ÿBùßíÞ AlW ÿApG þcApW ØèBhì Rly úG úÞ ôk òüA BG ÿqôo lðoAk ôqo@ úÞ lðkõG úP×â lðkõG óly .lññÞ ZAôkqA Àhy àü lƒðkõƒG úƒ`G úƒÞ þƒðBƒìq ôk òƒüA òƒülƒèAô àýèõOBÞ úüpýg úvuõì àƒü ô lƒñƒPƒynƒâok åorG Ao Bùð@ ô QÖpâ ûlùÎ pG Ao Bùð@ þPupKpu .kpÞ

ûlýHv^ îø úG ÿõéÚ ôk ,BPévñÞô BüoBì # þHéÚ ÿoBíýG pSA pG þãèBu 22 ok þüBýðArðBO ô ûly úPgBñy oBývG ôk òüA .lñPynƒâok ok Ao ÿoBývG Bùð@ åpì ô lðkõG JõƒHdì .kpÞ òýãøôlðA oõzÞ òüA puApu

ô lðkõG ûlýHv^ îø úG úñýu qA pøAõg ôk qA BÃÎA qA þgpG ô lñPyAk úðBðq úñO òýüBK àü ,IéÚ ôk BìA kõG ápPzì óBzüBø|úüo ô lHÞ úéíW .lñPyAk úðBâAlW ÿBøôqBG ô Quk ô pu ôk êýèk úG úPynâ pHìBuk ûBì qA úÞ BøõéÚ ôk úP×ø ,lðkõG ÿpPvG óBPuoBíýG ok þHéÚ ÿoBíýG .lñPynâok )òDôs ïôk úHñy( úPynâ BƒG BƒýðArƒðBƒO ok Bƒùð@ åpƒì pƒHƒg oBƒƒzƒPƒðA óApGoBÞ ô ly ôo úG ôo ÿkBüq ÿBƒø|{ƒñƒÞAô Bùð@ óBPuôk ô ûkAõðBg BG þÎBíPWA ÿBø|úßHy

J@püq ÿoAkpG|úðqô ok {ìBð QHS ÿApG þƒüBƒGõƒÞ oBƒßyqoô|àƒü ûly êuõPì þHýXÎ lñÖpO úG wñýâ ÿBø|JBPÞ J@ püq ok úÞ QuA þðBvÞ òýèôA ôrW ôA.QuA òPyAk óôlƒG Àƒhy òƒüA .QƒuA ûkq úƒðqô Ao koõƒÞo òƒüA ûlƒy ܃Öõƒì ótƒývÞA ëõƒvLÞ .koôBýG Quk|úG

þüBø|QGBÚo ô ÿqôpìA óolì ÿBýðk ok|# ,lðpýƒâ|þƒì kõƒg úƒG ÿA|ûqBƒO êƒßƒy úƒÞ ÿBø|QGBÚo koAô îø þyqoô ÿBø|QýƒèBƒÏƒÖ .lðA|ûly ÿlülW

þyqoô ÿBø|QýèBÏÖ òüpO|IýXÎ qA þßü .QƒƒuA ûkBƒƒPƒƒÖA ÝBƒƒƒ×ƒƒOA ÿoAkpƒƒƒG|úƒƒƒðqô ok


óApùO úéXì

!þðBìõO óõýéýì 500 ÿqBG|JBHuA .QuA óly ïpâpu ô ókpÞ ÿqBG ÿApG QuAlýK {ìBð qA úÞoõÆ|óBíø ÿqBG JBHuA #

RAkBùñzýK ,óBìqBu òüA pPzýG þÖpÏì òí wðAp×ñÞ òýñ^ òüA kõHùG QùƒW ok þƒÚçƒg .lñøk úüAoA ûlñü@ ok þüBø wðAp×ñÞ òüA óBâ ûlññÞ oArâpG lükpO óôlG þvðAp×ñÞ òýñ^ ÿoArâpG ÿApG ÿoBývG Qícq QyAkkBü òüA }oBãð ûrýãðA þèô lðkõG ûlýzÞ ÜHÆ .QuA úìBðpG qA {hG àü qA ÿkBÛPðA BÖp¾ úHñy qôo óBðApñhu ,Bø wðAp×ñÞ úíø ûõƒýƒy qA lÏG ô lðkpÞ úüAoA Ao kõg ÿBø þðApñhu eH¾

îü õâ þì õO BG QuA ÕçG Épy ú`ð@òì ëçì Bü ,pýâ lñK îñhu qA ûAõg õO úG îø ô lñÞ ïpâpu Ao Bùð@ îø úÞ kõy|þì úPgBu ô þcApÆ Bø|ú`G ÿApG æõíÏì Bø|ÿqBG|JBHuA .lñÞ àíÞ Bùð@ óly }õøBG ô QýÚçg îz^ Büõâ BìA .lðõy|þì ÿoAnâ|QíýÚ ûlðqBu QÞpy ô Qý×ýÞ ,ûqAlðA xBuApG Bø|ÿqBG|JBHuA óAoBãðpHg úÞ úðõâ|ó@ ô ûkpÞ BW|úGBW îø Ao Bø|ÿqBG|JBHuA QíýÚ qpì ÿqBG ÿp`Þæ ô þíz^|îø ô úPgBu lý×u ô ûBýu xBíèA 2700 ô oBýÎ 18 ÿçÆ BG úÞ óBzðpøAõW ÿqBG JBHuA àü ,ûkAk }oArâ .QuA ûly úÂpÎ }ôpÖ ÿApG óBìõO óõýéýì 530 QíýÚ úG ûly

óBùW úðBgkôo òüpO|ûkõè@ ô ïkpì ÈuõO úèBGq òPhüo êýèk úG úÞ lñø þEHíG pùy ok úðBgkôo àü qA ÿpü õ¿O # .QuA úPÖBü Rpùy Býðk úðBgkôo òüpO|ûkõè@úG pùy òüA ÿoAkpùy ØýÏ kpßéíÎ

úG BO lñPvzð îø oBñÞ ok óBðApñhu úíø pùÊ ûly úüAoA ÿBø þðApñhu ûoBG ok oBÃc RæAõu .lñøk iuBK úìBðpG qA QívÚ òýíø úG BÛýÚk òì kBÛPðA úG Ao úvéW QuBüo úÞ þuBñzðAôo îðBg .QuA kõg RæAõu kApÖA úÞ QyAk ïçÎA QyAk ûlùÎ ly ÐüqõO oBÃc òýG úÞ þüBø RoBÞ ÿôo Ao BO lñøk oApÚ úvéW wýüo oBýPgA ok ô lñvüõñG .lñøk iuBK RæAõu ó@ úG óBðApñhu wðAp×ñÞ ok úÞoõÇu òüA ûlñvüõð ÿApƒG úüBì oBývG QuA ûkõíð QÞpy ÿoBƒývG ÿBƒø ûkAk Q¾pÖ òüA óBâlññÞ ëAõu úG úÞ kõG IXÏO qA Ao óBzèAõu ô ûkõíð lñéG Quk B¿hy BO lzð Üc QÚô ok .lññÞ fpÇì óBypËð koõì óApñhu QÞpy qA òyôo ô eüp¾ ûlýÛÎ ô pËð óBƒýG òüA Ùlø úG þPÚô .lükpâ Iƒéu óBƒâlƒññÞ Ùlø" :kõG ûly úPyõð úÞ ïkpÞ ûBãð wðAp×ñÞ qA ,"...QuA óApüA äñøpÖ úÏuõO ô YüôpO ó@ qA ëAõu }ôo òüA Bü@ úÞ ïkpƒÞ ëAõƒu kõƒg YüôpO Bü QuA äñøpÖ úÏuõO YüôpO óBðApñhu úÞ QuA IèBW ?RæAõu ëpPñÞ ô ÿoBƒPßük JBhPðA Ao RæAõu qA þÃÏG kõg úvéW wýüo þíð }õg ôA ÝAnì pG úÞ þèAõupø ô kpÞ þì òüA òì ëAõu ëBTì óAõñÎ úG .kpÞ þíð fpÇì lì@ äñøpÖ þulñùì ûoBG ok óBuBñyoBÞpËð" úÞ kõG lPÖA þì ÝBƒ×OA óApƒüA úƒÏìBƒW ok úƒÞ úƒ`ð@( òƒüA úƒðBƒ×uBƒPƒì ."?Qƒƒvƒýƒ^ ÿkAq@ Üc ÐÚAô ok ô ly oõvðBu òì þHPÞ ëAõu .lükpâ Iéu òì qA óBýG õO îüõâ þì õO BG QuA ÕçG Épy ú`ð@ òì ëçì Bü ,pýâ lñK îñhu qA ûAõg ïApPcA BG Býðp×ýèBÞ -õâBülðBu :þüBÛG úèBø

2018 óõW ûBì 6 úéXì" ïpPdì pýGkpu ,ÿoõð lHùy ÿBÚ@ :"óApùO Ao QyAkkBü òüA ïlñízøAõg ïçu BG .lýðBupG NB^ úG óBPñüqô úéXìok òýPvhð" þƒì ûBƒì 26 ô 25 ÿBƒøqôo ok úG "óApüA þƒãñøpƒÖ VApƒýì òƒíXðA wƒðApƒ×ñÞ êPø ok "óApüA äñøpÖ úÏuõO ô YüôpO oõËñì kôlc wðAp×ñÞ òüAok .lükpâ oArâpG òƒüAôoA ô lðkõG ûkpÞ QÞpy Bì óBñÆõíø qA pƒ×ð 250 Ao êPø ô lðkõG ûlì@ oôk ÿBùøAo qA îø ÿoBývG ok .lðkõG ûkpÞ ôoqo Iy ôk êÚAlc ÿApG rýð þðAlñìpñø ûkõíð þðApñhu püq kApÖA úìBðpG òüA :lðkõíð ApWA ÿpñø ûlññÞ ïpâpu ÿBø úìBðpGrýð )ûBãzðAk kBPuA( ÿlýcõO ûpýð pPÞk .ØèA )xBñzðAôo( þñüq óAsõÖ pPÞk .J )ûBãzðAk kBPuA( ÿp×ÏW êßýð pPÞk .N õükAo - xBñzðAôo( þüõÞçø äñøpÖ pPÞk .Z )ûApíø õükAo -ûlñüõâ ô pÎBy( ÿlHýì BÂpƒýéÎ .b )ûApíø )lñìpñø( lý×ì óAôkoA .f )òývüqõì( þHéÇì BHù¾ .j )òývüqõì( þcBPÖ ïAqpÖ .k )òývüqõì( RBýG Bñýu.m )òývüqõì( þìçu ïAqpÖ .o )òülíÞ( êßüBì .q ô óAoBãð úƒìBƒðqôo ÿBƒW úƒìBƒðpƒG òƒüA ok óôlG .kõG þèBgrýð úÛÇñì òüA óAoBãðpHg RõÎk þOBÎõHÇì óAoBÞ olðA Quk qA pâA lükpO qA úðBñýG ÐÚAô þyoArâ lPvðAõO þì Bùð@ ,kõG ûly ô lñøkoApÚ óBñÆõíø oBýPgA ok wðAp×ñÞ òüA

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG lülðõýK úG þðApüA

34


www.TEHRANMAGAZINE.com

SOHEIL GOEL D.D.S ÙôpÏì pãüqBG IýXÎ îüpâ êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

îéýÖ ok ÿqBG pÆBg úG pPzýG óApüA ok úÞ kôõýèBø ÿBíñýu fpÇì pãüqBG ,BPèôApO óBW|# úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG oô@ óBXýø ô òzÞA þíéýÖ ok oBG òüA QuA oõùzì >ûpù^ pýýÓO< .QuA

rý^ úíø îéýÖ àü ok ÜÖõìBð ÿqBG qA lÏG úÞ QuA ÿpãüqBG ÿBýðk ûoBPu àü ûoBGok îéýÖ òüA .kõy þì ûlðqBG þðBvðA úG êülHO ô ûkAk Quk qA Ao kõg þâlðq

ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK

pTÞA ëõHÚ ô Bø úíýG êßülì

{Ûð îéýÖ òüA ok ÿô .QuA BPèôApO óBW úWõO IèBW îüpâ îéýÖ òüA úWõO IèBW RBßð qA .QuA úPyAk ûlùÎ pG Ao þé¾A {Ûð ÿB×üA úG þüBíñýu îéýÖ oBù^ ok ô ûkõG pOoBÞpK úPynâ ëBu úG QHvð Bøôqo òüA BPèôApO .QuA úPgAkpK

óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

37

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

pG ûôçÎ QuoAk ô úPyAk ûlùÎpG Ao þüBíñýu pSA òüA þvüõð úìBñíéýÖ QuoAk kpÖ ô òìpßG õük .QuA ûkAk ïBXðA rýð Ao ó@ þðAkpâoBÞ þvüõð úìBñíéýÖ wýDõè ,lüBu þèrè ,òýè Arýè ,Øèôô JAo ,BâBu óôôk ,wý^ ØW ,óõPvÞBK ríýW ,BXèõâ Bð@ .lðA úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG îéýÖ òüA ok úÞ lñPvø þðApãüqBG úéíW qA àülðôpâ JõßýW ô õéýu Ak


óApùO úéXì

þPèôk xBvc ÿBø|QvK ô BøkBùð ok Ao ÿkApÖA òýXè úÞ ûly }oArâ.lðA|ûkõG úPÖpâ oBÞ úG qA ô óBðq ÝõÛc ûly úPgBñy óæBÏÖ qA ,ëõènø òýG ok óBðq þâlñðAo QýÎõñíì úPvWpG óB×èBhì úýÎçÆA xBuApG.QuA óBâly|QyAkqBG òüA oõÆ úG óBíùPì qA p×ð Qzø óBPvGpÎ þðBPukAk óq 4 úéíW qA pãük p×ð 9 BìA lðA|ûly kAq@ QÚõì .lñPvø QyAkqBG óBñ`íø ÝõÛc úPvWpG óApãzñÞ ÿBø|QyAkqBG òüA ÐÖo qA {ýK úP×ø lñ^ óBPvGpÎ ok óBðq .QuA ûkAk jo óBðq ÿApG þâlñðAo QýÎõñíì ok ÿkõÏu óBPvGpÎ RBÎçÆA RoAqô úP×ø úÞ kôo|þì oBËPðA úÞ kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG QÖBüok óBýÂBÛPì pG pãük óq oArø ôk ûlñü@ .kõy úÖBÂA ÿkõÏu oõzÞ þâlñðAo úìBñýøAõâ qôpìA úÞ þðq 10 úÞ QuA ûlì@ úýðBýG òüA ok QÖBüok Ao ÿkõÏu óBPvGpÎ þâlñðAo úìBñýøAõâ .lðA|ûkq þhüoBO ïAlÚA àü úG Quk ,lðkpÞ "RkõW Bíüo" qA êÛð úG RBÎçÆA RoAqô :Qyõð úìBñýøAõâ óBâlññÞ QÖBüok qA þßü þâlñðAo ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óAõPG úÞ òüA" ".QuBüôo àü óly ÜÛdì êTì ,îñÞ ûBykBK , óBíéu àéì ,úPynâ ëBu Ao oõzÞ òüA óBðq þâlñðAo QýÎõñíì óBPvGpÎ Üc òDôs 24 qA oõzÞ òüA óBðq BìA kpÞ õÓè Bíuo .lðoô@|þì Quk úG Ao oõzÞ òüA ok þâlñðAo qA ldPì êéì óBìqBu ,úPynâ ûBì ÿk ok þâlñðAo QýÎõñíì óõðBÚ BO QuAõg óBPvGpÎ óõðBÚ ok ô lñÞ õÓè Ao oõzÞ òüA ok óBðq ÿApG .løk ïBXðA þOBcç¾Arýð óAkpì QýìõíýÚ ÿBø ëBu ok ,ÿkõÏu óBPvGpÎ wýéK Ao þâlñðAo Ðñì óõðBÚ úÞ þðBðq RApÞ úG úPynâ òüA úÞ ûkpÞ pýãPuk Ao lðA úPyAnâ BK püq òýG ÿpzG ÝõÛc ÿBøkBùð {ñÞAô ,BøkoõgpG .QuA úPyAk ëBHðk úG Ao þééíèA .lðkAk ëBÛPðA óBPuoBíýG úG ô ûkpÞ êÛPñì ,Roõ¾ ,pu úSkBc òüA pSApG :kôrÖA ÿôpø ô kõG ûlük lüly Iýu@ kpÖ òüA ÿBK ô Quk óAõW òüA ô lðBì úXýPð þG þßyrK îýO }çO .kAk Quk qA Ao kõg óBW pícA ëçø QýÏíW QupKpu úƒPƒ×ƒâ úƒG àü úG ÉõÛu òýc ok kpÖ òüA ,óBPvéâ óBPuA oB^k rƒýƒð ÿô úƒÞ ûkõƒíƒð koõƒgpƒG óAõƒWõƒð úÞ kõG ûly BK úýcBð qA þürW Qƒýƒìôlƒ¿ƒì .ly ïBXðA êdì ok þðBìok úýèôA RBìAlÚA ûqõc ok ëAôkõHƒÞ ÿA ûrƒg ïBƒíƒO oBƒzƒG@ ÐÚAô óBPvéâ óBPuA ÐGAõO qA kBG@ þéÎ óBPupùy qA ÿoBíy þG QýÏíW óBGrýì úèBu pø úÞ ûkõG .QuA þWoBg ô þégAk óApãykpâ óBPvéâ óBPuA ÐGAõO qA kBG@ þéÎ óBPupùy .QuA ÐÚAô óBâpâ Ýpy ÿpPìõéýÞ 35 ok ô ûkõG

óq 10 ÿkõÏu óBPvGpÎ ok oBG òýPvhð ÿApG lñPÖpâ þâlñðAo úìBñýøAõâ îø Bùð@ þâlñðAo ô lðoAk óAkpì ûqBWA úG qBýð kõg .QuA ûkõG Ñõñíì ÿkõÏu óBPvGpÎ ok Bø ûkAõðBg ,óõñÞBO úG oõHXì ûkAõðBg óBðq êÛð ô êíc ÿApG .lðkõG þ¾õ¿g ûlñðAo ïAlhPuA pãzñÞ óq ô kpì òülñ^ úPynâ ûBì .lðly QyAkqBG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þÎBíPWA lüõâ|þì ÿkõÏu óBPvGpÎ óBPukAk BG úÞ lðA|ûkpÞ ÙApPÎA óBâly QyAkqBG ô ûkõG ÉBHOoA ok "òíyk" úG úPvGAô RBvuõì

òüA ok óBðq ÝõÛc óBÏÖAlì QyAkqBG úG ûoByA QüBßy óBðq JõÞpu qA ÿlülW Zõì qA oõzÞ .lðoAk úG óly àükrð úG úWõO BG úÞ luo|þì pËð úG ,óBðq þâlñðAo Qükôldì óBüBK óBìq ,òDôs 24 þâlñðAo úìBñýøAõâ QÖBüok ÿApG BÂBÛO qA þéýu .QuA ûkBPÖA ûAo úG óBðq ÿõu qA ÿBø|Qükôldì ÿkõÏu óBPvGpÎ òýðAõÚ QýìõíýÚ óõðBÚ ÜHÆ ;koAk óBðq ÿApG ÿkBüq ØéPhì ÿBøoBÞ ïBXðA ô ÿpýâ îýí¿O ÿApG óBðq

wK oBG òýèôA ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ # óBðq ÿApG þâlñðAo úìBñýøAõâ úøk òülñ^ qA lñ^ ÈÛÖ úÞ QuA þèBc ok òüA .kpÞ okB¾ þâlñðAo QýÎõñíì õÓè óõðBÚ ÿApWA BO úP×ø .QuA ûlðBì oõzÞ òüA ok óBðq

oõƒzƒÞ òƒüA ؃éPƒhƒì ܃ÆBƒñƒì ok óq 10 BG Ao kõg þWoBg þâlñðAo ÿBø|úìBñýøAõâ ÅõÎ ÿkõÏu óBPvGpÎ ûokB¾ úìBñýøAõâ .lðkpÞ BG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óBðq ÝõÛc óæBÏÖ BìA

QÖpâ þðBGpÚ þ×éu wßÎ óBPuA pícA ëçø QýÏíW QupKpƒu # ÑB×OoA qA þ×éu wßÎ òPÖpâ :Q×â óBPvéâ ,óBPuA òüA ÐGAõO qA ëAôkõHÞoBzG@ÿpPì 15 ÿõÂo óBuApg qA óAõW ÿpÖBvì åpì UÎBG .ly

27 óAõW òüA :kpÞ oBùÊA ÿôpø þéÎlídì ô kõG ÿõÂo óBuApg óBPuA òýñÞBu qA úèBu oBzG@ ÿæBG qA óly RpK pSA pG úPynâ úP×ø .kAk Quk qA Ao kõg óBW ëAôkõHÞ òüA }oArâ QÖBüok þK ok :kpÞ úÖBÂA ÿô ÿkAlìA RBìAlÚA úÞ ïArÎA ÿkAlìA îýO úSkBc ïBXðA êdì ok pÂBc àyrK àü ÈuõO úýèôA òýüBK úG Ao kpÖ òüA ÿkAlìA ÿBøôpýð ô kõG ûly

36


www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüA ok úGpXO Bø ëBu BG | •••••••••••••••••••••••••

ûoôBzì ô úñüBÏì þßyrLðAlðk RBìlg úýéÞ

óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì lñÞ þì QgAkpK Ao êìBÞ þÎõñ¿ì óBãüAo äñýÞoBK

þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ

.lýñÞ êc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüA qA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311

6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo oBÞ úGpXO ëBu |19 BG

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA :ÿBø úñýìq ok À¿hPì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBg ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì RpWBùì qA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG Haleh Eghrari, Ph.D. Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

ÿlícA pýì ôpvg ”àüBì“ pPÞk lülW oBßPGA þðApüA ÜÖõì pPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG rürÎ óBPuôk QüBu úG Býðp×ýèBÞ JõñW ok

|www.SmartDoctors.info þðBXì APP ô ûkpÞ úÏWApì

SmartDoctors . lýñÞ koAô þðBXì oõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| 39

(310) 202-1133

ôpvg àüBì|pPÞk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

BG ÿpülì óApùì óõürü õéO úG > 2 ûopG ÿBùHy < kkpâ þì qBG ÿpülì óApùì ÿBø|ëBüpu ok ÿlíÞ ÿBø|{Ûð ok ÿqBG pÆBg úG pPzýG þPüAlø lÎBu |# þìpG >14 áçK< rñÆ ëBüpu ok ÿqBG ô 78 ëBu úG ÿpülì BG ôA ÿoBßíø .kõy|þì úPgBñy úÞQuA þüBø|{Ûð òüpO|JAnW qA þßü >ûopG ÿBø|Iy< ok oBTð óBW {Ûð ok ôA ÿqBG .kkpâ .QuA ûlðBì ûpÆBg ok ôA qA kõHð ëõHÚ êGBÚ Bø úìBñíéýÖ

oõÃc Bíñýu ok pPíÞ pýgA ëBu 2 ok :Q×â Bíñýu ok {PýèBÏÖ ûoBGok ÿ õãP×â ok þPüAlø eýWpO ô kõHð IuBñì þéýg ly|þì kBùñzýK òì úG úÞ þüBø|{Ûð ô Bø|úìBñíéýÖ úßñüA êýèk úG îPyAk þðAkpâoBÞ úG >BýðAqæ< þüBíñýu îéýÖ ok úPynâ ëBu BìA .îyBG úPyAlð oõÃc Bø|ó@ ok ïkAk|þì îéýÖ òüA ok .QuA ÿlíÞ îéýÖ àü ô QuA ûkBì@ pÇÖ lýÎ óApÞA ÿApG úÞ ïkpÞ ÿqBG QÎBñÚ òývc {Ûð ÿB×üA pãük ÿlíÞ pãüqBG lñ^ oBñÞ ok ÿoBýPhG }õñùG ô þéÃÖpýìA äðsoA ,óBüõÂo kAõW óApÞA ûkBì@ úÞ ïkpÞ ÿqBG qBPíì lídì þðAkpâoBÞ úG >ïkõg kBG ûlðq< îéýÖ ok òýñ`íø .lññÞ|þì .QuA QuA þâkAõðBg ëBüpu >xlñùì ú`G<

:Q×â ëBüpu òüA ûoBGok lñÞ|þì B×üA Ao wýéK {Ûð >xlñùì ú`G< ëBüpu ok úÞ þPüAlø lÎBu îø ó@ IÆBhì .kõy|þì Jõvdì þâAkAõðBg ëBüpu àü ô koAk þÎBíPWA þÎõÂõì xlñùì ú`G .óæBvâorG îø ô lñPvø óAõWõð ô ákõÞ løk úìAkA Ao }oBS@ òüpO IÆBhìpK qA þßü QuAõg þì ÿpülì pSA 10 kôlc ok ô koAk úìBðoBÞ ok Ao ÿpülì óApùì BG ÿoBßíø úøk lñ^ úÛGBu úÞ þPüAlø òüA ok }oõÃc ô ÿpülì ÈuõO >2 ûopG< QgBu ûoBGok QuA úPyAk oõÃc qAkpKrñÆ òüA þzüBíð òüpO|ûlññýGpK qA þßü úÞ QÖpâ îýí¿O ÿpülì óApùì ,þíøoôk ïBíOA qA lÏG :Q×â AkpÖ úG ëBüpu ÿApG þíýí¿O îø qõñø .QuA ûopG ÿBø|Iy BdýWpO úÞ lñÞ oApßO Ao }A þíülÚ ÿBø|ëBüpu JApùì ô óBíýK oõÃc BG BìA ,QuA ûlzð úPÖpâ ,kõy {hK ó@ qA ëBüpu òüA QuA oApÚ úÞ ÿA|úßHy òüA ok oõÃc ÿApG îø òì BG .kpýãG Roõ¾ îýO òüA òýG ÿlülW ÿoBßíø úÞ QuA oApÚ þðBhíuBÚ .ly løAõg Ñôpy ó@ lýèõO ÿkôq úG æBzðA ô ûly QHd¾ ëBüpu ïoAk Quôk þéýg Ao {üBíð pñø

þzüBíð oBS@ ok oõÃc úG :Q×â rýð úñd¾ ÿôo pG oõÃc ô {üBíð pñø ûoBGok þPüAlø lÎBu ÿApG kBùñzýK òülñ^ ô îðAk|þì ,QuBøpñø ÐìBW úÞ îùì pñø àü Ao {üBíð pñø ô ïoAk oBývG úÚçÎ ,kpýâ|þì pãüqBG qA þzüBíð pSA àü ÿApWA ô òüpíO úÞ þðBìq êýèk úG BìA ,îPyAk rýð pOBEO ok oõÃc {üBíð àü ok BO ûlzð Q¾pÖ pÆBg òýíø úG úÞ kôpG Quk qA ÿpãük ÿBø|kBùñzýK QuA òßíì .îyBG úPyAk oõÃc


óApùO úéXì

úG òì qA lüBG : òè@ÿkôô þvñW oAq@{HñW pùËì óAõñÎ !kõy kBü > oõÇñýíø îø òì < þÆ úÞ óq ÿBø|úzýKpñø qA àü aýø ÈuõO úßñüA úG úWõO BG lü õâ þì òè@ ÿkôô # | îø òì< {HñW pùËì óAõñÎ úG lüBG ûlzð| þvñW ûkB×PuAõu úG îùPì ûkpÞoBÞ Bùð@BG Bø|ëBu .kõy kBü ôA qA >oõÇñýíø

àü BG úƒHcBƒ¿ì ok òƒè@ Q×â þñýPðAso@ ÿpHg úìBðpƒG {HñW Qhupƒu ЃÖAlƒì òƒì òüA.îPvø >oõÇñýíø îø òì< þüBßüpì@ xBñypu óAkpâoBÞ þGõg ÝB×OA :Q×â úƒìAkA ok ÿkApÖA lñýG þì úÞ þPÚô QuA ô oAq@ Ao ûBñãýG óBðq ô óAkpì úÞ þƒì Aõƒuo lƒññƒÞ þƒƒì QƒƒümA Ao kõg òƒì :kôrƒÖA ôA.lƒðõƒy Apüq îðAk þì {HñW òüA pùËì îéýÖ ok ëBu 50 òüA þÆ ok þñüpÖ@ {Ûð óq Bøl¾ îüBƒø .QuA ûkpßð îùPì Ao òì Bùð@ qA p×ð àü þPc úÞ þèBcok lðA ûkpÞ ÿôoBø kôõýèBø ïBðlG ëõÒ BG Ao ôA úÞ òüA qA kpÞ lýÞBO oBßuA ûrüBW úu ûlðpG óAkpâoBÞ òüA .QuA ûly pÆBg ûkoq@ oBývG lðA ûkpÞ þßü ûly îùPì óq Bø ûk qA ûkB×PuAõu úG úÞ òüBPvñüAô ok lðA ûly îùPì óq 100 þPc ô 50 ,20 ÿõu qA kApÖA òüA qA þgpG :Q×â >ëBø þð@< óAkpâoBÞ .QuA ûkõG QuokBð úÞ ûly QGBS îø ó@ úÞ ûlì@ óBýì úG úýÃÚ àü ok BùñO òì ïBð úÞ þèBc þG Ao ôoBÖ óçük }A ûlðAõg pPgk ÿõu qA ûly fpÇì RBìBùOA úzýíø óõ`íø úìAkA ok òè@ .lðAõg ûphvì ô xBuA ô úüBK

þñý^ óq pãüqBG kríPuk !ly qBu ëBXñW BG úÇGAo ok òý^ ÿBíñýu ÿBø|ûoBPu òüpO|xBñypu qA þßü úýéÎ ApýgA úÞ þOBìBùOA # QÏñ¾ ok Ao úÛGBu|þG þðApdG ,ûly fpÇì RBýèBì QgAkpK qA oApÖ ÿApG áõßzì ÿBøkAkoApÚ þßü ÿpXì úÞ|þðBìq ,ly qBÒ@ úPynâ úP×ø qA pýgA úzÚBñì .QuA ûkq îÚo oõzÞ òüA ÿqBvíéýÖ

qA ÿpüõ¿O òý^ óõürüõéO ÿBø|úßHy qA úG Ao þñý^ oAlìBð ûoBPu äñýG äñýG òÖ òüA kríPuk kpÞ BzÖA ô QyAnâ {üBíð ûkõG ÙArâ ÿolÚ úG úèBu 36 óq pãüqBG opÃPì Ao òý^ ÿBíñƒýƒu QƒÏƒñƒ¾ úƒÞ .QuA úPgBu ÿBø|ûpù^ qA úÞ äñýG äñƒýƒG òƒÖ oBíy úG óBùW ÿBíƒñƒýƒu þƒééíƒèA|òƒýƒG oBñÞ ok ÿkôq úƒG QƒuA oApƒÚ ,kôo|þƒì òÖ ,rGoõÖ |ÿkB¿PÚA úéXì oBì@ pG BñG .lñÞ {Ûð ÿB×üA >355< úðBðq òzÞA îéýÖ ok òýPv^ BßývW qA {ýG þðBìq Bø|úWõO .QuA ûkõG úPynâ ëBu oBù^ ok òý^ óq pãüqBG òüpOlì@okpK úèBu 36 wßéGôk xôBø QñK àü lüpg pG þñHì ÿpHg òý^ ÿBø|úðBuo úÞ ly IéW ÑõÂõì òüA úG {ýK .lðkpÞ pzPñì pãüqBG òüA ÈuõO ÿBùãðBy ok ÿoæk óõýéýì þu úÞ|þüBW ,QuA òý^ ÿBíñýu QÏñ¾ ok xBvc êüBvì qA þßü xBñypu ÿBø|ûpù^ kríPuk ÿlñüByõgBð ÿBølìBýK lññÞ|þì òýíÃO Ao Bø|îéýÖ úzýâ úÞ þèôA qApO óApãüqBG oBíy ókõG kôldì ,2017 ëBu .QuA úPyAk ëBHðk úG Ao ÿqBvíéýÖ ÿBø|QÞpy ô BøõükõPuA þãPvßyoô úéíW qA BøpãüqBG kríPuk ókpÞ kôldì úG ïréì Ao BøõükõPuA ,îéýÖ oAqBG ok úégAlì BG Qèôk óAoAnâ|óõðBÚ lýèõO úWkõG êÞ l¾ok êù^ qA pO|{ýG úG óApãüqBG kríPuk ly oApÚ ,xBuA òüA pG .lðkpÞ ïçÎA qA {ýG úG lüBHð Bø|îéýÖ þé¾A ÿBøpãüqBG kríPuk ûkpÞ úÖBÂA òýñ`íø óõðBÚ òüA .lupð îéýÖ àü .lupG îéýÖ àü êìAõÎ kríPuk êÞ l¾ok kBP×ø ok ô úPÖpâ ÿlW Ao RBìBùOA òüA lðA|ûkpÞ ïçÎA pýgA ëBXñW úG {ñÞAô ok îø òý^ RBìBÛì .lññÞ úéGBÛì RBýèBì QgAkpK qA Bø|ûoBPu oApÖ BG BO lñPvø ïqæ RBìAlÚA ïBXðA Ùpy

lñPuõýK òýLíÞ àü úG oBíýG ákõÞ RBXð ÿApG kôõýèBø óAlñìpñø ô lñÞ|þì Ñôpy Ao kõg pýu ,lðõy }A|úWõPì .lñÞ|þì úéíc JB¿ÎA úG úÞ koAk Ao ÿoBíýG òüA .lðoAk ôo {ýK ÿA|ûlñü@ ú^ ÿBø|{èB^ ,|þyõìApÖ ,ÿoBP×â Rçßzì êìBy óApãük úÞ òüA qA {ýK ëBu 6 BO 2 ÿoBíýG òüA úG çPGA ëBíPcA p×ð àü ,ú`G oArø 70 pø qA .kõy|þì îÞ JAõg ô ÿoBPÖo ÿApG þPðpPñüA údƒ×ƒ¾ àƒü ûkAõƒðBƒg òƒüA lñPgAlðA ûAo úG ëõK oæk óõýéýì àü ÿoô@|ÐíW {ýG }rÓì úÞ ó@ qA {ýK Ao pvK òüA lñðAõPG BO ÿpPvG àýñýéÞ àü ok lñýHG Iýu@ ûqAlðA qA .lññÞ 15 úÞ òýLíÞ òüA pùÊqAlÏG úHñyoBù^ BO oArø 280 úG àükrð konâ|þì {Îôpy qA qôo êGBÚ oBíy þìBuA .QuA ûkpÞ ÐíW ëõK oæk úPÖpâ rìõâ Bñéu qA fpÇì ÿBø|ûpù^ qA þùWõO àW ,êýø BðõW ,äñývì ApGk ,ôBPKA kBƒW BƒO þðlýu ,oõüApy BüoBì ,óBGôpƒâ }BƒW ,àƒéG ,AoBì QýÞ ,wýƒOoõƒÞ þƒè þƒíƒýƒW ,úƒýƒOAõƒK ,óçýâ óoBÞ ,kôõPvüA RBßuA ,QèBø xçßýð ...ô þéÞpG QGArýèA ,péãüq ÿlì ,oõñüpO óBãì .kõy|þì ûløBzì òýLíÞ òüA ok

ÿpñø fpǃì ÿBƒø|ûpƒù^ qA ÿoBƒíy|# | àéG àW BO óAkpâoBÞ ôBPKA kBW qA Bßüpì@ ú`G àü óBW RBXð ÿApG þñýLíÞ ok pãüqBG .lðlì@îøkpâ ,oBíýG

ïolñu qA úÞ oBÞpu pOoBÞ óBW RBXð ÿApG úPgBñy óBÞkõÞ píüArè@ óAõñÎ úG úÞ õLýéýÖ|òu fpÇì óAlñìpñø qA ÿoBíy ,kpG|þì Yðo kõy|þì BðõW ,rìõâ Bñéu ,úýOAõK þðlýu .lðlì@ îø kpâ qA ... ô AoBì QýÞ ,wýOoõÞ þè þíýW ,êýø .lñPvø óAlñìpñø òüA úéíW òüpg@< óAõñÎ BG oAnƒâpƒýSBƒO þƒüõƒülƒüô píüArè@ qA ïpvK þâlƒðq RBƒXð ÿApƒG wƒðBƒy òüA olK úÞ QuA ÿpüôB¿O êìBy >þƒÞkõƒÞ ÿoBíýG ûoBGok oBƒG|àƒyA þƒðBƒíz^ BƒG ákõƒÞ õülüô òüA ok ÿô .QuA ûkpÞ pzPñì }lðqpÖ êìBy Bùð@ ûp×ð 4 ûkAõðBg úÞ løk|þì eýÂõO BG }pvK pOoBÞ ô BýÖõu }pPgk ,}pƒvíø ,ûly çPHì ó@ úG úèBu 6 pvK òüA úÞ ÿA|ÿoBíýG

38


www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞ þì úý¾õO óolì ô êýPuA óBíéHì koõì ok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõð pø lüpg qA êHÚ .QuBì pÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿpýãPuk þK ok óBíè@wýéK úèBu14 pPgk êPÚ úG îùPì ÿõXøBñK óBíè@wñüBì pùy ok úèBu 14 pPgk àü êPÚ ô qôBXO ,þüBGo|ïk@úG óõñËì úÞ kpì àü|# 20 óAõW àü ÿpýãPuk þK ok qõñø óAoõìBì úÞ kpÞ ïçÎA óBíè@ wýéK .ly pýãPuk ,QuA .QuA úPhüpâ ÝApÎ ëBíy úG kõy|þì úP×â úÞ lñPvø þÚApÎ úèBu

ápO úèBu 35 kpì àü ,óBíè@ wñüBì pùy ok úèBu 14 ú`GpPgk ,"BðAqõu" êPÚ BG ÉBHOoA ok | ëBu oBùG ok ôA .ly pýãPuk )òDôs 6 / kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo kpì òüA .QuA ûly pýãPuk .QuA ûlì@ óBíè@ úG õXøBñK óAõñÎ úG 2017

ÿBW pø Bü Bì qA úPynâ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ÿBø äðo BG ô pýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBK ô úüôo Äü õÏO BG lüA ûkpÞ ÿoAlüpg pãük Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA pPùG lülW .kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûly pGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

ok ôk pø QüBñW òüA úG óõñËì ôk úÞ QuA ó@ ûlñøk|óBzð óBíè@ þPýñìA óAoõìBì RBÛýÛdO ,ûkpÞ qôBXO ôA úG ,BðAqõu ókõGo qA wK ô lðkpÞ|þì þâlðq óBíè@ ókBHvüô pùy ok óBâlñøBñK ûBâôkoA .lðA|ûkpÞ þ×hì BXð@ ok ô êíc ÿpãük êdì úG Ao }lvW ô úPzÞ Ao ôA àü úÞ ûkpÞ ïçÎA ô úPÖo wýéK krð )òDôs 3 / kAkpg 13( úHñzßü qôo úèBu 13 ú`G pvK àü .QuA ûkpÞ QHd¾ ôA BG úSkBc òüA RBýDrW ûoBG ok ".J þéÎ" ïBð úG þÚApÎ úèBu 20 óAõW .QuA ûlýìBXðA ápO úèBu 35 kpì òPÖBü úG úÇGAo òýíø ok wýéK ÿlÏG RBÛýÛdO ûApíø úG òDôs ûBì òüqBÒ@ ÿBøqôo ok ,QuA ÿoAõPì pÂBc ëBc ok úÞ ".J þéÎ" kõy|þì úP×â wýDo ,pèõì óB×PyA .QuA úPhüpâ ÝApÎ ok êýGoA úG BXð@ qA ô úPÖo ëõHðBPuA úG AlPGA }A|ûkAõðBg oôl¾ Apüq ,kõG ûly okB¾ pãük ÿkApÖA ÿApG BíýKAõø ÈýéG úÞ lüõâ|þì ,óBíè@ ókBHvüô pùy wýéK .QuA òßíìBð þâlñøBñK þüBuBñy RoBÞ BG BíýKAõø ÈýéG ëBc ok ".J þéÎ" qA .QuA ûkpÞ okB¾ Ao ".J þéÎ" QyAkqBG îßc ókBHvüô pùy ûBâkAk úG õXøBñK óAõñÎ úG 2015 rýüBK ok ôA úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA óAoõìBì .koAlð kõWô þüBK ko aýø pÂBc ok úèBu 11 ú`GpPgk àü úG qôBXO úG óõñËì )2018( ÿkçýì ÿoBW ëBu úì ûBì ok ô ûlì@ óBíè@ .QuA ûkõG þâlñøBñK ûBâôkoA kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo óly ûkõGo qA wK úP×ø ôk "BðAqõu" lvW óBíè@ ÿoArâpHg }oArâ úG úPgBñy|þì Ao ".J þéÎ" okApG ôA úÞ kõy|þì úP×â .ly ØzÞ óBíè@ ókBHvüô pùy ok )òDôs 6 / .QuA óôlG" lvW òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA lvW ÿôo |{üBìq@ ïBXðA qA wK ókBHvüô pùy þðBPukAk õéâ úýcBð ok oBzÖ þK ok BðAqõu ô koAk ÜéÏO wñüBì pùy ok úèBu 14 ú`GpPgk ,BðAqõu úG "lükpO .QuA ûly ú×g ,òøõÞ oõýèôA BùñO .lðA|ûkpßð pzPñì BðAqõu êPÚ BG ÉBHOoA ok ÿpPzýG RBdýÂõO óæõEvì ok úèBu 14 ú`GpPgk òüA úÞ lñÞ|þì Àhzì ûlì@ Quk úG îDçÎ úÞ ûkpÞ ïçÎA ,óBíè@ êÞ óBPukAk .QuA ûly úPzÞ óAqôBXPì |Qðõzg ëBíÎA ô qôBXO þK åpì BO óly lülKBð qA

41

Bü p¿Î ôA úÞ lðpËð òüA pG BðAqõu ûlðôpK óBÛÛdì .lìBýð úðBg úG úì 22 qôo úèBu 14 ÿBðAqõu óBíè@ wñüBì pùy ok lÏG qôo BðAqõu okBì .QuA ûly úPzÞ ô úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì qôo óBíø Iy .ly qBÒ@ BðAqõu òPÖBü ÿApG wýéK RBýéíÎ ô kAk }pPgk óly lülKBð qA pHg wýéK úG úÏWApì BG ô ûly úPzÞ }pPgk úÞ ly pHgBG }pñgk óBüBñy@ qA þßü ÜüpÆ qA úì 29 qôo BðAqõu okBì BðAqõu òPÖBü ÿApG õW|ô|QvW IýOpO òüA úG .koAk oApÚ oBÇÚ ÿBø|ûBãPvüA qA þßü þßükrð ok lvW .lýupð ÿA|úXýPð úG BìA ,QÖpâ Rly .ly AlýK )òDôs 6 / kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo BðAqõu lvW ïBXðApu


óApùO úéXì

ÉBHOoA ïBùOA úG Ao p×ð 4 óBPvGpÎ kpÞ ïõßdì åpì úG óApüA BG kApÖA òüA .QuA ûkpÞ ïõßdì ïAlÎA úG Ao p×ð oBù^ ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þøBâkAk # oõùzì ÿBø|Qý¿hy úG úéíc ÿApG Ao þüBø|fpÆ ô lðA|ûlük }qõì@ óApüA ok úÞ lðA|îùPì .lðkõG ûkpÞ ÿrüo|úìBðpG

;wÞBGoBPuA wýDo ÿB×ÏPuA ok MìApO "þèBíPcA IýÚo" 2020 RBGBhPðA îýí¿O òüA .kpÞÿpýâ|ûoBñÞkõg Qíu qA wÞBGoBPuA ûpülì QEýø wýDo ,rPèõy koAôBø # 2020 ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ok rPèõy óly krìBð ëBíPcA koõì ok þðq|úðBíâ ûpËPñìpýÒ .QuA ûkpÞ Qü õÛO Ao Bßüpì@

Qíu qA þðBLíÞ òüA wuöõì ,rPèõy koAôBø kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG oBzPðA BG wÞBGoBPuA þðBLíÞ | úG òDôs 26 qôo úèBu 64 oAk|úüBìpu òüA .QuA ûkpÞ ÿpýâ|ûoBñÞ þðBLíÞ òüA wýDo óAõñÎ úG kõg .kpÞ løAõg ápO Ao þðBLíÞ òüA þíuo oõÆ óBíâ .QuA ûkpÞ QüõÛO Rly úG Ao QuBýu ÿBýðk úG rPèõy kôoô RBÏüBy ÿpýâ|ûoBñÞ òüA pHg Bßüpì@ 2020 ëBu ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ok RApÞõìk Jrc krìBð óAõñÎ úG koAk l¿Ú ôA kôo|þì þíýí¿O }A|ûlñü@ koõì ok qõñø ,úP×â "ríüBO áoõüõýð" úìBðqôo úG rPèõy .kõy úñd¾ koAô ô oõzÞ ok lyo úG ôo îývÛO ô óBìoõzÞ úG QHvð BÛýíÎ {ýK ÿlñ^ qA< :kôrÖA ôA .QuA úPÖpãð >.îñÞ|þì þðApãð xBvcA óBùW ok Bì úùWô wýDo ,BìBGôA áAoBG kBíPÎA koõì óBßükrð qA ô RApÞõìk Jrc Qhupu óAoAkAõø qA þßü rPèõy ,óõPñýéÞ ÿoçýø qA 2016 ëBu ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA óBìq ok úÞ QuBßüpì@ òýzýK oõùíW .kõG ûkpÞ QüBíc MìApO lèBðôk IýÚo ok òì< :Q×â ÿlÏG RBGBhPðA ok kõg þèBíPcA ÿkrìBð koõì ok þzupK úG iuBK ok rPèõy BO qõñø BìA .lyBG îø þPèôk {hG ok QýèBÏÖ lðAõO|þì úÞ îñÞ|þì pßÖ Bø|úñürâ qA þÏýuô ØýÆ koõì òüA BìA ,îyBG ïoõzÞ Qìlg ok îøAõg|þì òì .ïoAk ÿkBüq úé¾BÖ ûlñü@ ÿApG þüBùð ÿpýâ|îýí¿O >.îñÞ krìBð Ao ïkõg þPèôk QvK ÿApG lüBG úPuAõg òüA ÜÛdO ÿApG úÞ Qvýð BñÏì |òülG òüA QvðAõO ô QuõýK wÞBGoBPuA úG þGBüoAqBG ô þüApWA pülì óAõñÎ úG 1982 ëBu ok rPèõy 77 ok úHÏy oArø 28 qA {ýG BG þééíèA|òýG oõùzì þðBLíÞ àü úG Ao êOBýu ok pÛPvì à^õÞ QÞpy .lñÞ ëlG oõzÞ úG ÿA|ûoByA aýø ,|ûkpÞ pzPñì úÇGAo òýíø ok wÞBGoBPuA þðBLíÞ úÞ ÿA|úýðBýG ok .QuA ûlzð rPèõy þuBýu ÿBø|ÿqAôpKlñéG þèBíPcA ÿBø|IüpÖ êýèk úG BKôoA úükBdOA ok lñ^ pø rPèõy Qüpülì QdO wÞBGoBPuA þðBLíÞ êDBvì koõì ok rPèõy eüp¾ ÿBøpËðoBùÊA úÇuAô úG Bßüpì@ ok BìA ,koAk oApÚ kBÛPðA koõì þOBýèBì ô ëApHýè ÿA|ûpù^ ,þPupKkAtð Bü fçu êíc óõðBÚ ,óBüApâ|wñXíø ZAôkqA pýËð rýãðApG|UdG óAoAkAõø qA ÿkBüq oBíy krð þðBLíÞ òüA rýð ôo òýíø qA .QuA ûkAk óBzð kõg qA óBùW úG qBG þPýñøm .QuA oAkoõgpG þÞlðA QýGõHdì qA ûAõg|ÿoõùíW Jrc ô MìApO

þPèôk óõürüõéO ,"úüoBHgæA" | 17( úHñzXñK qôo ,ÿkõÏu óBPvGpÎ oBù^" úÞ kpÞ ïçÎA )òDôs 7 /kAkpg êýßzO" ïBùOA úG "QvüoôpO åpì úG "óApüA qA ÿoAkAõø úG ÿA|úPvø .lðA|ûly ïõßdì ok óBPvGpÎ þPèôk óõürüõéO òüA ,QuA úP×â kõg }oArâ úìAkA óApüA ok þüBø|ûBãüBK ok p×ð oBù^ kApÖA lñPuAõg|þì ô lðA|ûlük }qõì@ .lñðBupG êPÚ úG Ao oõùzì àü qA kApÖA òüA ,QuA úP×â kõg îßc ok ûkpÞ ïõßdì ïAlÎA úG Ao p×ð oBù^ òüA úÞ þøBâkAk .lðkpÞ|þì ûkB×PuA kõg ÿBølì@ô|QÖo ô QýèBÏÖ ÿApG {yõK óAõñÎ úG þOpÖBvì wðAs@ .kõG ûkpÞ ïõßdì åpì úG óApüA ÿApG þuõuBW ïBùOA úG Ao p×ð 15 óBPvGpÎ rýð 2016 pHìBuk ûBì ok ÿpOpG ô mõ×ð }pPvâ ÿApG úÞ QuBø|Rlì ÿkõÏu óBPvGpÎ QuA úPyõð úvðApÖ ÿoArâpHg BG àýOBíéLük RBHuBñì pÂBc ëBc ok ,IýÚo oõzÞ ôk .QuA {ÞBzÞ ok óApüA BG ,ÿA|úÛÇñì .lðoAlð pãülßü ok úÏýy þðBcôo àü ,píð iýy ïAlÎA þK ok ô 2016 ëBu êüAôA ok óApüA ô óBPvGpÎ RBHuBñì óBPvGpÎ ÿpãèõvñÞ ô RoB×u úG þìçuA ÿoõùíW Qìõßc óAoAkAõø úéíc ó@ ëBHðk úG ô ,óBPvGpÎ .ly ûlýzÞ {O@ úG óApùO ok óBPvGpÎ RoB×u Bø|úéíc òüA ok .lükpâ ÐÇÚ ,lùzì ô óApùO ok

óA|óA|þu xBñypu ÿpXì þzÞkõg ÿpXì ô rLy@ ókoõG þðõPð@ # 61 ok óA|óA|þu úßHy xBƒñypƒu .kpÞ þzÞkõg þãèBu

óA|óA|þu qA {ýK ûBì ôA úìBðpG îøkqAôk ê¿Ö .ly {hK úðBuo ô þìpâpu ÿBýðk xBñypu ûpù^ òüA úG úÞ ly ÿkBƒHýK ûrƒüBƒW ûlƒðpƒG 2013 ëBƒu þìõíÎ RBìlg úñýìq ok úPvWpG ÿBøkoôBPuk BÇÎA þPðpPñüA ÿBø|úðBuo ô õükAo |,óõürüõéO ok .kõy|þì qA þƒÞlƒðA úƒé¾BƒÖ BƒG ókoõƒG þƒzÞkõƒƒg xBñypu ÿBø|ûpù^ qA lýLuA QýÞ þzÞkõg .QuA úPÖpâ Roõ¾ lì ÿBýðk þzÞkõg óA|óA|þu úßHy ÿBÎkA xBuA pG Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok lyo|úƒGôo êƒßƒzƒì {üArÖA l¾ok 25 úPynâ úøk ôk ok ô QuA .QuA úPyAk

þðõPð@ Qynâok pHg óA|óA|þu úßHy ô lýüCBO Ao xBñypu rLy@ ô ÿpXì ókoõG .kpÞ ïçÎA þzÞkõg Ao ôA åpì êýèk lülW QívÚ QƒgBƒu ÿApƒG ókoõƒG úvðApÖ úG óA|óA|þu ok }oAlÖpÆpK úìBðpG 18 úÏíW ôA óBW|þG lvW .kõG ûkpÞ p×u ,QyAk QìBÚA ó@ ok úÞ þéPø ÝBOA ok kAkpg >úPgBñyBð ÿBø|{hG< úìBðpG ÜèBg ôA .ly AlýK .kõG BG }ôpÖpK JBPÞ àü òPyõƒð qA wƒK ôA úG BK 2000 ëBu ok >úðBgrLy@ oApuA< óAõñÎ úìBðpG ÿApWA Qvhð ô QyAnâ Rpƒùy Bƒýðk |úìBðpG BG qA wK .QÖpâ ûlùÎpG Ao >rLy@ oõO< ûrüBW ôk ûlðpG >ôoqo óôlG :ókoõG þðõPð@< .ly ÿoBývG rüAõW krìBð ô þìA óA|óA|þƒu úƒßHy úƒƒG 2013 ëBƒƒu ókoõƒƒG ÿBø|{hG< úìBðpG BG kôq þƒéýƒg ô QƒuõƒýƒK þßü úG )|Parts Unknown|( >úPgBñyBð .ly êülHO úßHy òüA ÿoõdì ÿBø|ûpùƒ^ qA

40


TEHRAN MAGAZINE

43

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

42


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

45

úðBg ok êGBÛì ô lý`ýK lüõð êýHìõOA úÞ BO kpÞ pH¾ ô ly ûkBýK ëôA }o@ BÚ@ .kBPvüA Ao oBíÏì îðBg ÿAl¾ ,kõy ZoBg îø lüõð .îüly óApãð lükpÞ pük Ap^ lýupK úÞ lðlýñy jõy þñdè BG ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG lüõð :Q×â ûlýXðo oBíÏì îðBg .þOAõèA îükõG|úPÖo okBì :Q×â ô óq úÞ þvÞ .QuA lýÏG p×ð ôk Bíy qA .kôo þíð Ùçg ÿBøoBÞ ëBHðk úG koAk ú`G :Q×â úz×ñG RCApW lüõð pãì ,lüA ûkBu Bíy olÛ^ okBì :Q×â|þìAo@ úG }o@ ?koAk Ao BøoBÞ òüA koAô þãíø .ïkõG òì p¿Ûì lýzhHG Apì úG ô ly AlW Bùð@ qA }o@ wLu lðly úðBg lüõð AnÒ ûp×u pu pG QÖo kõg ÝBOA Qíu BG }oõOõì ô }o@ qôo ó@ úÞ kpÞ ØüpÏO òüA úG óBypýgCBO ô lðkõG ûkpÞ ÙkB¿O ÿpGBÎ koõì ô ûlðBuo óBPuoBíýG úG Ao pGBÎ úÞ kõG QéÎ BG ô lüpK úz×ñG ô okBì äðo .lðA ûkAk oApÚ úñüBÏì oõÇ^ pGBÎ ëBc æBc Ig lðlýupK óBXýø ?QuA :Q×â ô kq lñhHè lüõð BÚ@ «ç¾A qôpìA BìA Qynâ pýg úG Alg pßy pø kõG RpK þéÞ úG {uAõc ,kõHð }kõg }o@ þPcAoBð ú^ lüõãG BO ïlýzÞ Ao {ðBGq püq ú^ :Q×â okBì .ïlzð ÜÖõì koAk BG eH¾ úÞ lülük ûlzð úÞ óBzüAõÎk ûly ú^ pø ,ly ZoBg úðBg qA }õg RBÚôA :Q×â lüõð .QuA óôpýG oBÞ úG ÉõGpì lyBG óõ^ ly Ñôpy úðBg qA îñÞ|þì pßÖ òì BìA Ùpc ô kõG ûkpÞ oBýPgA Rõßu pývì ïBíO ok úz×ñG .Qynâ pýg úG ëBc pø úG .kq þíð òýñ^ ô kAk ÈGo kõg úG Ao }o@ BÚ@ þPcAoBð ûlýXðo ôA àzg koõgpG qA }o@ úÞ lýzülðA pãük ÿA úðõâ úG QuAõg|þì {èk lüBy .QuA Ao ôA þPÚô úÞ þðBìq êTì ,kkpâ ôpGôo ôA BG ô Q×â|þì lýyBHð|úPvg ô kpÞ|þì ïçu .lük|þì BìA lðkpÞ|þì qBÒ@ Ao qôo pýg úG eH¾ òP×â BG Bü úG úðBã`G ÿBø úzülðA }o@ BÚ@ úÞ pßÖ òüA BG þG {ÏÚõO úÞ lðAk|þì ô kAk løAõhð ûAo kõg úG }pvíø BG ô QgBu ÐðBÚ Ao kõg QuBW .QgAkpK õãP×â ÿBøqôo ok lüõð .lðkpÞ qBÒ@ pük Ao eH¾ oBíÏì îðBg ô lýGAõg|þì pùÊ àükrð BO êýÇÏO QuAõg|þì {èk ôA .kõG kõñzgBð RkBÎ òüA qA ô kpýãG ïBXðA kõg opÛì QÎBu ok BøoBÞ ïBíO }A þH¿Î úðAqôo úìBðpG ok ÿpýýÓO úðõâ pø ûly úñùÞ kõG ûkpÞ ïk úÞ þüB^ .QgBu|þì }A|úPvg Bùð@ óly oAlýG ÿApG oBËPðA ô kõG ô ly oAlýG lüõð qA pOkôq úz×ñG .kõG|úPgBu BG ô lük okBì Roõ¾ ok Ao ÿkõñzgBð oBS@ .kqBu ïAo@ Ao okBì kpÞ þÏu pýhG eH¾ òP×â koAk úìAkA

kõy QèB×uA ápùy lðkpÞ|þì ôqo@ óBãüBvíø ô þÚpO qA úíø lü@|þì ïkBü ,kõy ÿoBßPgok ô .lðkq|þì Ùpc óBzüBø úðBg QíýÚ òPÖo æBG þPuAo úG Bü@ lðA ûlýuo óBy|úPuAõg úG æBc ?kõy|þì îPg BW òýíø úG óBvðA ÿôqo@ :Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ û@ okBì ?lðoAk þüôqo@ ú^ æBc þðAk|þì ,râpø Quok ôpPì ûBãPvüA lñøAõg|þì úÞ lðA ûlýñy JApg úÞ þüBø úðBg ÿApG ôpPì QÞpy ô lññÞ lðoAk ôqo@ æBc ,kqAkpK|þì þGõg ëõK lñÞ|þì ÿA úðBg pãük lyBG ôpPì Èg ok óBzüBø úðBg }qoA lðA|úPgBu Qícq ô }çO úíø ó@ BG úÞ ôpPì òýulñùì ûAo úG îz^ qôo pø ô koAlð úz×ñG .QuA pünKBð ÿpýu óBvðA ,lðA|úPgôk ,kqBu|þì óByoAkAô QÖpzýK ûlüA ô pßÖ Q×â :Q×â okBì Ao ëBc úÞ koAnãG lüBHð pßÖ òüA BìA ëBu lðqôlG îz^ Bøoôk úG ÈÛÖ ô lññÞ }õìApÖ BìA lññÞ ApWA Ao ûsôpK òüA lñøAõg|þì úÞ QuBø óBW fBH¾ lñ^ pø .îüA ûlýñy Ao {Öpc Bì ÈÛÖ BG úz×ñG ,kõy|þì }õìApÖ lÏG ô kpýâ|þì fpÆ ok lüoAlð ôqo@ Bíy lýupK QñÇýy ?lýyBG ûlük úz×ñG Roõ¾ úG JBPùì oõð ok okBì òýíø úG òì BìA þñßð oôBG lüBy Q×â ô Qgôk óq òì .îøAõg þíð òüA qA {ýG ô îÏðBÚ ïoAk úÞ ûlñG úÞ îñÞ|þì pßÖ BìA îPvýð ÿA ûkpÞ êý¿dO QýßèBì qA pýÒ ÿpãük rý^ ÿApG Alg ÿBø òüA úG óBâlñG Bì pâA .lðA ûly Üég þ¿hy QuAlg ó@ qA þé¾A QýßèBì úÞ QýÏÚAô þüBùñO úG Ao rý^ aýø îýyBG|úPyAk êìBÞ kBÛPÎA îýyBG|úPyAk ëõHÚ pâA .îýøAõg þíð kõg ÿApG lñÞ|þì þðAqoA Bì úG lðôAlg úÞ þPíÏð pø úÞ ó@ îýñÞ îýùu rýð Ao óApãük úÞ QuA ó@ ÿApG òüpG QzùG Býðk ?kõy|þì ú^ þðAk|þì QÚô lýupK úz×ñG ...ïkõG oAk úüBìpu pâA û@ kõy|þì :Q×â okBì ?ÿkpÞ|þì ú^ pø qA ô îPgBu|þì åorG ÐíPXì àü BW àü ok Ao úíø ô ïkpÞ|þì ûkB×PuA ÿkAlÏPuA úÚçÎ úÞ ÿoBÞ úG þvÞ pø BO ïkoô@|þì kpâ BO|úPÖpâ xlñùì ô àyrK qA ,kqAkpLG koAk ïkAk|þì óBßìA ,ûlñvüõð ô pÎBy ô óAlýÛýuõì ,lñüBíð ØzÞ Ao Bø|úPgBñyBð ô lññÞ {øôtK BO þèõíÏì þâlðq àü qA pPzýG ÿrý^ ïkõg ÿApG kõu qA ô îPuAõg þíð lñyBG AoAk óApãük úÞ ûkB×PuA| |BøkAlÏPuA ókpG æBG ÿApG ïA úüBìpu ô úüBìpu úÞ ïlðBíùÖ|þì úíø úG ô ïkpÞ|þì úìBÎ Ð×ð úÞ þÆpy úG QvýðlG ÿoAnâ úüBìpu óly þèBÏPì ÿApG Bø úzülðA úíø ô lyBG ó@ ok pãük ly|þì òýñ^ pâA úz×ñG þðAk|þì .lyBG ÙpÆ ó@ ô ÙpÆ òüA ôqo@ olK êTì þüBø ïk@ óApâ ÿqôo úßñüA ÿAõø úG ô lðlüpg þíð|òýìq koAô úÞ Ao þéýHìõOA oõð ,lðkpÞ þíð Bøo lðõy :Q×â okBì lðlük ôk pø ly ûkBW úG úz×ñG ,ûlülð Ao Bì lüõð BÚ@ BO îüôpG BýG lðkõG ûlzð ú^õÞ koAô qõñø .ly lñéG þPhu


óApùO úéXì

ok þøBOõÞ Rlì lüpg qA wK .koAk ÿpãük ÿBøqôo úÞ kõíð îvXO úz×ñG ô lñPvzð áoBK ô lì@ lñøAõg áoBK úG }o@ ô údýéì úƒÏíW òüA BG pßÖ òüA .kAk lñøAõg ÿqBG Ao óBzÞkõÞ óBGq pG lýñÞ|þì ú^ úÏíW ÿBøqôo úÞ {upK :Q×â okBì .ly ÿoBW úz×ñG JôpÒ àükrð ÈÛÖ îñÞ þíð þ¾Bg oBƒÞ ôqo@ okBì BG ô áoBK îü@|þì kpýâ|þì îèk þPÚô QÚô ó@ .lupG Iy úÞ þPÚô BO îƒýñýzð|þƒì .úðBg îükpâ|þìpG îø ôA Bü@ þ^ îðBg údýéì :lýupK úz×ñG ûkpÞ óBßì êÛð ûqBO Bùð@ úð Q×â okBì ?lü~A|þì BÚ@ . lðA|ûkpßð AlýK }kpâ Q¾pÖ qõñø ô lðA QÚôpük ô kôo|þì kôq eH¾|úPynâ êTì }o@ ïkoô@ ïkõg BG Ao óBìtK òì qôpük .kkpâ|þìpG AlýK ókpÞ Quok AnÒ Q¾pÖ údýéì BO áoBK ô QuA ÿA úéýK úéýy þG ô ûkBu pPgk ,lñÞ .îñÞ {ßíÞ kõy|þì IWõì îø òýíø QuBgBK úG ô kpÞ lýüBCO Ao okBì òhu úz×ñG þPÚô Q×â úz×ñG ,lðly ZoBg úƒÞ áoBƒK qA râpø ,ïkpÞ ÿokBì xBvcA ïkpÞ êÓG Ao óBìtK okBì .ïly þíð xBvcA òüA oB^k òüA qA {ýK :Q×â ô lülñg okBì ÿoAk Rkõg úÞ QuA òüA pÆBg úG óq ëk ok úÞ QuAlg QHøõì òüA .ÿõy|þì úG pãükõO .lñÞ AlýK úðAokBì QÖõÇÎ BO ûkAk oApÚ wc òüA .þñÞ þíð onâ Bø ú`G oBñÞ qA þâkBu ÿpPzýG úWõO Bø ú`G úíø úG BO lñÞ|þì RoAkAô òhu .þðAlG Rkõg qA Ao Bùð@ ô þyBG|úPyAk kpÞ wc ô kpÞ rüpHè ÿkBy qA Ao úz×ñG IéÚ okBì àükrð kõg úG {ýK qA {ýK Ao lðôAlƒg úƒÞ líùÖ|þì ú`G Bü@ okBì úßñüA {upK BG .lñýG|þì IXÏPì Ao okBì ?koAk {Puôk þvÞ ú^ úƒÞ :Q×â ô kõíð qA îƒø þƒéýg B«ƒÚBƒ×OA ,lƒíùÖ|þƒì| úƒÞ|úƒPHèA úz×ñG .luBñy|þì olÚ ô líùÖ|þì pPùG BøpPâorG J@ {üApG óBìtK QHdì ókoô@ Quk úG ÿApG lñPzâqBG úðBg úG úÞ þðBìq ô lüpg þGõ^ RBHð ok Ao óBìtK úülø ókAk BG ô QÖo ákõÞ oAlük úG BG ô Qhüpãð ôA qA ákõÞ úÞ lük ,lýzÞ }õÒ@ .QÖpâ ÿBW {yõÒ@ ok úðBìkBy ÿA ûlñg Ao ápùy þyõìBg ô Rõßu ô kõG QÚôpük oBíy þG óBâoBƒPƒu oõƒÃƒc ,kõƒG|úƒPƒÖpƒâ ApƒÖ Ao úz×ñG ûBì êìBÞ ÁpÚ olG ûõéW ô óBíu@ok þðApãð okBì ,kkpâ ZoBg úðBg qA BO QyAkAô áok þGõg úG óBüBÚ@ ólì@ pük qA Ao úzƒ×ƒñƒG qA þyBð þðApãð òüA úÞ QvðAk|þì ô kpƒÞ|þƒì .koAk kõWô pøõy ô óq óBýì úÞ QuA þÛzÎ Iy þßüoBO ok úz×ñG BO kõíð pu pG okB^ BÚ@|úPvG ûqBÓì QzK Ao }pPgk .lyBHð BùƒñƒO QuA|úPgôk ûkBW úG îz^ úƒÞ lƒük Iƒýƒvƒì îø }o@ BÚ@ }BHð óApãð Q×â ô Qvzð }oBñÞ úÞ ïkpÞ|þì pßÖ îPyAk Q×â úz×ñG !ûlìBýð qõñø kõG qôpük úÞ òüA êTì lðonâ|þì kôq ú^ Bøqôo

QèBc úG úðBg óBüBÚ@ òPÖo BG .kõy|þì QgA kôq úG {ÞkõÞ ô îðBg údýéì QzâqBG kõg ÿkBÎ .kõg ÝBOA úG rýð pPgk ô okBì ô lñPÖo óBzÚBOA úðBøBâ@Bð QÞpc QyAk þHüpÒ wc úzƒ×ƒñƒG òýñ^ ô kõG ûkpƒÞ AlƒýƒK BƒñƒÏƒì {ƒüApƒG }o@ QÞpc òƒüA BƒG }o@ BƒÚ@ úƒÞ QƒyAlƒñƒK|þƒì lüqpè kõg pG úz×ñG ...úÞ lðBíù×G ôA úG|úPuAõg pßÖ àü òüA úÞ kq Iýùð kõg pG pãük oBG ô ÿAlð úG ô kõy|þì FBÛèA ôA úG úÞ QuA þðBÇýy

oAlük qA Quôk ôk ly pøBÊ ÝBOA ok êGBÛì ok BÚ@ oAp¾A BG ô lðkpÞ þèBdyõg oBùÊA pãülßü .kBùð ÝBOA ok ÿBK }o@ ,lüõð ÝBOA ok îø Ao ÿpãük kpƒÖ oõƒÃƒc }o@ pu úz×ñG ÙpÆ úG Aonâ þøBãð BG ô kpÞ xBvcA òüA }oBvgo þðõãéâ ,kpÞ ïçu ô lðAkpâpG þOôB×O|úPynâBG ôA úÞ kAk úz×ñG úG Ao òýƒÛƒü oApÚ óBy òýG ÿlýÏG úé¾BÖ àñüA BìA ûkpƒßƒð .QyAk

þíýco úíýùÖ îøkrýu {hG

Qynâ õO þG úÞ þüBø ëBu kõWô þ¾Bg QéÎ aƒýø Qƒ×â|þƒì úƒÞ êƒÛÎ úÞ úzülðA òüA BìA .kpLu }õâ ,QuA|úPyAlð xBvcA ákõÞ ólýzÞ }õÒ@ ok ïBãñø úG Ap^ .lñÞ úýWõO QvðAõO þíð Ao QuA ûkpÞ àéíO ### {ýøApíø lüpg ÿApG kpÞ RõÎk ôA qA okBì þßñg îývð lðlì@ óôpýG úƒÞ úƒðBƒg qA ,lƒñÞ w×ð BG Ao áBK ÿAõø úz×ñG .ly óBzüApƒünƒK løAõg|þì îèk Q×â okBì úG ô kpG ôpÖ þÛýíÎ ...BìA îðBíG QzýK qôo lñ^ !lðBì|þì BùñO lüõð Q×â okBì òƒüA qA okBƒì QƒuAõƒg|þƒì {ƒèk úƒz׃ñƒG ôA eüp¾ ïçÞ BìA ,lñÞ ëBHÛPuA QƒuAõƒgok {èk Ap^ .kõíð Rõßu ô kpÞ kpvèk Ao úz×ñG úG êüBíO òüA Bü@ ?kkpâ okBì óBíùì QuAõg|þì BG ô koAlð þPéÎ aýø !úð ...úÞ kõHð QéÎ òüA ûqBO ô àñg ÿAõø ÈÛÖ Qƒ×ƒâ lƒñƒéG ÿAlƒ¾ ô kpÞ îvHO ô lýñy Ao ôA ïçÞ okBì .îøAõg|þì QuA àñg úÞ îø pùy ëBíy ÿAõø BìA :Q×â ...úßñüA Bü ô ÿA ûly|úPvg ÿoAk úðBg qA lñßð lðApG óBGq pG okBì úÞ|þìçÞ xpO qA úz×ñG îðAõO þíð úÞ îñÞ|þì pßÖ ô ïkpÞ ûBHPyA òì Q×â :Q×â ô lülñg okBì .îyBG oôk lüõð qA BO ïlì@ õO BG òì lüBy ,QuA pPùG oõÇñüA þíð QßíÞ óBW îðBg Bü@ þñÞ QcApPuA þðAõPG ?lñÞ àíÞ pâA Ap^ òP×â BG ô koô@ kôpÖ pu úz×ñG îüBø xçÞ úG îðAõO þíð òì lyBHƒð ôA ÿBƒø QéÎ }A þãé¾õc þG úÞ kAk óBzƒð ,îupƒG

}o@ BÚ@ ïçu úG þíuo ô Bñy@Bð þñdè BG aýø oAlük òüA úÞ kpÞ kõíðAô òýñ^ ô kAk iuBK oBPÖo .QuA|úPgBvð ûlðq ôA ok Ao ÿA ûpÆBƒg oBßÖA qA Ao ôA ô Qzâ }o@ {ìAo@ UÎBG úz×ñG kõG óBHüpâ úG Quk ó@ BG Bø Rlì úÞ þyõzÓì ÿA úzülðA óAõW óq úÞ kõíð òýÛü ô QgBu kAq@ pWBCPvì óBíø Ao ôA ô koAlð kBü úG|úƒPynƒâ qA .lðAk|þì òýzýK úÚolG ÿApG úÞ Bø îðBg úðBg qA Zôpg ïBãñø ûkAk êýßzO ÿA ûpüAk lðkõƒG ûlƒì@ ÉBƒýc úƒG BÚ@ô QyAk }õÒ@ok Ao }pvK }o@ BÚ@ .lðkõG úG kõG|úPgAlðA }o@ píÞ oôk Ao {Puk lüõð BG Ao pvK ô olK kpÞ|þì oõ¿O ûlññýG úÞ ÿA úðõâ .QuA|úPÖpâ êÓG ok îø lüõð ûlüqoô ïAlðA êƒGBƒÛì ok }o@ ïAlƒðA êíÎ úG ÿA úvüBÛì úz×ñG ,kõíð|þƒì àƒdÃì }kõg qA pO IuBñì lüõð ÿApG Ao údýéì ô koô@ lüõð ô kõzâ Ao ÉBýc ok oBíÏì îðBg .QvðAk QzâpG kõG ôA pu QzK úÞ }o@ BÚ@ .ly ZoBg óBíâ úG ô koBLvG }pvíø úG Ao {ÞkõÞ BƒO ÙpÆ úG Ao ákõÞ QuA }pu QzK údýéì úßñüA {øBãð úËdè àü úÞ úz×ñG ólük BG ô QÖpâ ôA ô lükpâ jpu pãük oBƒG kBƒPÖA ôA óBƒíz^ ok ô kõíð qAok Quk úz×ñG BìA QuAõg }qõƒK pG ûBHPyA òüApG ÿlñhHè ô QÖpâ ôA qA Ao ákõÞ xBvcA úðBãýG }õÒ@ ok ákõƒÞ .koô@ Iƒè îðBg úÞ Bñy@ kpÖ òýèôA ÙpÆ úG ô kpÞ þñìABð .lñßÖA ôA }õÒ@ ok Ao kõg ô lýgp^ kõG oBíÏì ô lýuõG Ao ôA kõèBPyõâ Roõ¾ oBíÏì îðBg }pPgk úÞ ó@ ÿApG ô kpzÖ úñýu pG Ao ôA pu þèô ,lñÞ|þì þHüpÒ õO qA Q×â kkpãð QcAoBð

pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ< .QuA þðApüA óq óBâlñvü õð òüpO|ÙôpÏì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ ÑõÂõì Ao Bì ú`ð@< :lü õâ|þì }oBS@ úüBì|óôok þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô òüA lyõW|þì ûlñvü õð kõWô ok ÿrý^ ô lvü õñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒü õƒð lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvü õð ,þƒíƒýƒco óBýì ok JBPÞ 7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47 .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco pzPñì 1369 ëBu ok þPhHyõg úG QzâqBG pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞ kpÞ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK úÞ úPyõð óBÞkõÞ ÿApG Ao ÿoBS@ òýñ^|îø >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø

úG ô kpÞpÂBc úðBdH¾ óBzüApG okBì# úz×ñG ÿôBßXñÞ .QgAkpK lü õð BG õãP×â BÚ@ ólük oBG òüA kõG ûlzð FBÂoA qõñø êüBíO ô kõG|úPgBu }ôBßXñÞúÞ kõG }o@ ,lñýHG ûlzð ZoBg úðBg qA BO Ao ôA QyAk óBßìA ÉBýc ok }o@ BÚ@ oõƒÃc ïlƒÎ w×ð pG Iýùð BG ôA ô kpßð pvýì Ao oAlük .lýðBøo úuõuô qA Ao òPzü õg ,kõg oAlük òüA IWõì ÿlíÎ pýÒ oõÆ úG okBì BìA ZoBg úðBg qA BO QuBg BK úG lüõð þPÚô .ly BÚ@ îñýHG òÞ pH¾ óBW lüõð Q×â okBì kkpâ pâA ô QuA kBüq ûAo !úð Bü lü@|þì õO BG }o@ .ÿõy þíð|úPvg þyBG|úPyAk þHcB¿ì lñéG ÿAl¾ BG oBíÏì îðBg ô kpÞ lýüCBO lüõð okBì }o@ BÚ@ ólì@ BO .kq Al¾ Ao }o@ BÚ@ }o@ BÚ@ þPÚô koô@ óBGq pG Ao úèõíÏì RBÖoBÏO

44


www.TEHRANMAGAZINE.com

47

qA .QvüA ûlðqApG ô îðBg oBývG pPgk|úPHèA ô ëõ¾A ÿkBHì ô ïpPdì ô Jõg oBývG ûkAõðBg .lü@|þì îø þGAk@ þÎBíPWA ÿBø Qý¿hy qA þßü }olK qA þßü xpð pu îø }okBì .QuA óBíè@ qA Büõâ îø }kõg .QuA òýèpG ÿBø óBPuoBíýG {PuAo óBW|úPypÖ þèô .ûlìBýð }lG JApùu êTì îø JApùu løAõg|þì îèk þøAõhG Ao àü BG óçHu .lñÞ ZAôkqA þðApüA Jõg ô|úPvüBy pPgk | .QuA pPùG oõÇñüA þüBßüpì@ pvíø qA lñùu pãì ...Ap^ ?QuA þÂAoBð }A þGõg úÇGAo îø þéýg pßy Ao Alg .úð åorG îÞ îÞ lðoAk îø óBzüBø ú`G ...lðoAk úðBg ô Jõg pPgk oBývG îø þOôoôk .lðõy|þì òüA qA þÃÏG êTì .QuA þñýðqBð ô IýXð ô oAk ô lñG þG ô îËð þG ô|úPhéy Bø þüBßüpì@ pPgk þPuok QHüpO QuA ïõéÏì .Qvýð oBG úG þðApüA xôpÎ àü úÞ oõÇð@ B«ÏÚAô þèô|úPyAk .lñýzð þíð ôA ,lñýzð|þì ïk@ ëk Quôk Ao ôA úÞ ó@ kõWô BG lñùu þßé×Æ þÂAo }A þüõyBðq þâlðq qA pøBÊ úG ô koAk .koAk kõHíÞ ûoAõíø îñÞ|þì xBvcA þèô Qvø {üBøokApG ô olK BG úÞ þüBø áõW òýíø ,kq|þì úùÛùÚ ô lýñy|þì ô Q×â|þì Izük ÿAnÒ òýíø ,lñPÖpâ úÞ þËÖBc ëBÖ óBíø ,koõg|þì ô lü@|þì BXñüA ûBãùâ úÞ þðApüA úðBg ok úÞ þèBc ok .koAk }qoA þéÞ {üApG ÿBK þùèA|úPHèA .Qvýð BøpHg òüA qA }kõg þüAlW ëæ îðBGq râpø ô lðõy pýK pãülíø óBzðAlðqpÖ pu pG óBy úüBu ô lPÖBýð óBzñýG .koAk Fçg þâlðq þèô lyBG ô koAk kõHíÞ }A þüõyBðq þâlðq ok lñùu ô óçHu úÇGAo úG îñÞ|þì wc ûBãùâ þPc þíð îèk ê¾A òüA ÿôo .kpG |þì àyo }pvíø òüA oB^k ûlñü@ ok îø JApùu løAõg þâlðq ok ÿkõHíÞ pø óõ^ kõy|BøkõHíÞ ïk@ kõWô ok òýÞp^ þéìk êTì þüõyBðq þüBW àü qA }pu ûlñü@ ok ô lðBì|þì .lü@|þìok ,koõg|þì AnÒ ïAo@ ïAo@ úÞ þèBc ok|úPypÖ }õâ }pøAõg ÿBø Ùpc úG rýð Rõßu ok ûôlðA ûoBGôk ôA pg@ úéíW ólýñy BG ô kpÞ|þì ô ly ûlýyBK }A ûpù^ pG }A ûkpvÖA IéÚ ÿAl¾ BG ô ly àyA qA pK {üBHüq óBíz^ :Q×â ÿA|úPÖpâ ÄÓG þâlðq ok ÿkõHíÞ pø .óBW pøAõg úéG ûpgæBG úÞ QuA òýÞp^ êìk àü êTì þüõyBðq ô ...lü@|þì ok þüBW àü qA }pu ûlñü@ ok êGBÛì ok ô lðByõK Quk BG Ao {Ooõ¾ óBùâBð lñéG ÿAl¾ BG ûlñgpÖ ûkq Rpýc óBíz^ .kpÞ qBÒ@ òPvüpâ koAk úìAkA

.lyBG|úPypÖ ÿBø|úPuAõg BG ÿpPgk ÿApG ZAôkqA ôA BG ZAôkqA Ùp¾ úG ÈÛÖ úÞ ÿpvíø ÿlñìôpG@ ô ïAo@ þüõyBðq þâlðq BO kpÞ|þì ûkAõðBg ô pøõy ô koôBýG ú`G ô|løk êýßzO úÞ þíülÚ ú×véÖ àü pýSCBO QdO ô lyBG|úPyAk ô Qvýð ÿoôp ZAôkqA ÿApG òPyAk Quôk lðõýK ôA BG BO QyAk Quôk Ao þvÞ lüBHð B«íPc ,lü@|þì kõWô úG «AlÏG QHdì ô ÜzÎ ô QvG óõñÞA ô QyAnâ þüõyBðq þâlðq úðBPu@ úG ïlÚ ,lýzülðA|þì úÇGAo òüA úG úÞ ëBu |22 qA wK ô úðBÛyBÎ ÿBø JBùPèA qA þèBg ô óBXýø þG wG .QÖBü|þì }A ûlññÞ|úPvg ô oô@ ëçì wG ### ëõÚ úG )pHìBuk |25( qôo ó@|úPypÖ ô lýGAõg pùÊ äñè BO óByokBì qpìBýGAlg òíýzð ÝBOA úG|úPuAo@ ô|úPÖpâ }ôk úÞ|þìBãñø Ao {èBvðBýì pøAõg ûlñgpÖ QÖo úðBgrLy@ ô ëBc ok ô|úPvG ÿoAk êâ åorG lñG {ýK úÞ lük .QuBø úv×Ú ok ÙôpÊ ókpÞ BW úG BW .óBW pøAõg pýg úG eH¾ Jõg ...óBW|úPypÖ pýg úG eH¾ ...QuA ûkqBü àükrð QÎBu ...Bø ÿlýGAõg qA|lølG Ao pøAõg JAõW úÞ ó@ óôlG|úPypÖ Qvüpãð Ao úðBg QzK ÕBG ,òíýzð ÝBOA ûpXñK :Q×â ô ...þGBPÖ@ ú^ úG úG õO ïlÚ ...úGõg þéýg Aõø qôpìA ,ûo@ BG Ao wéXð@ wè ÿBìpâ ô ÿlì@ ...kõG Jõg .ÿkoô@ Rkõg ÿôo þ^ ...lü@|þì þGõg ÿõG ú^ ?úÚBWA lÏG Izük ...îñÞ RrüApKoõu îPuAõg ô ïkpÞ oBG ú^BK úéÞ lülýGAõg BøBíy úÞ òüA qA ...QhK îüçì RoApc BG ÝBWA ÿôo eH¾ BO ô lñPÖo ô lðkoõg Ao óBzíùu lýíc ô Bø ú`G ...úìpâ úìpâ óæA òì ô õO ëBì Bíy ,úñßð kok óBPPuk ,óBW pøAõg ÿAô ÿoAk óBíùýì ô qôpük ÿrLy@ ô oBÞ úíø ó@ BG þéýg ?lükpÞ oBG îø ú^BK úéÞ þHy ú׿ð ûqBO .lýyBHð|úPvg .óBW pøAõg lülýzÞ Qícq þðAõW ...óBW|úPypÖ îPvø úÞ|úPvg Bø þâqBO úãük ...pýg úG RkBü úÞ þüBXÞ òì ô Rkõg ÿApG BýG ïrürÎ BýG .îzÞ þíð «BÏÚAô .îüBýG ô îñÞ BW úG BW Ao Bø òüA òì BO {ßG ÿAnÒ òPhK ëõÓzì úÞ oõÇðBíø|úPypÖ Bø úuBÞ óôok þðApüA þPñu úðBdH¾ ô ûríyõg ?lñüBXÞ úðBg êøA :lýupK kõG BO ô lðkpãG Ao pùy BO kpG Ao Bø ú`G lýíc ô õPñìApÞBu lñøAõg|þì .lðkpâ þíðpG îø Iy .lñølG óBzð óBzPuôk úG AoBPuBy úðBgkôo óôA ...úýuõéì ô þðBìBì pPgk ú^ þPuAo ?úýÞ xçßíø ô Quôk ...ûlüpãñüA {íuA .ûoAk Quôk Büõâ îø JApùu òí ok .úéâõu


óApùO úéXì

à^õÞ pøAõg þuôpÎ ïBãñø ûlñgpÖ BƒìA úu kõG oAk ú`G ô oAkpøõy ô óAõW þüõðBG òüpO BG .kõG úéìBc rýð Ao|þìoBù^ ô QyAk pvK lðqpÖ Qìlg þPuAo úG ô QyAnâ ïBíO äñu ëBc òüA .kpÞ úðBg ok Bø ëBu ,þuôpÎ qA wK ûlñgpÖ àü .Qvüq ÝBOA àü ok ÈÛÖ ô pøõƒy okBƒì BƒìA .kõƒG {ƒñýìq ÿôo QƒzùƒG úƒƒÞ þƒƒÚBƒƒOA .QyAk AlƒPƒGA qA ÿpƒO úƒÖpƒì þƒâlƒðq|úƒPƒypƒÖ óôlG ô êÛPvì þâlðq ô kBG@pýìA ok þðBíOoBK@ pøAõg ô pøõyolK ô pøõy okBì kõWô úÒlÒk ÜzÎ úG ûBãùâ kõWô òüA BG ,pøõy okApG ô pøõy koõƒg|þƒì úƒÇƒHÒ ûlñgpÖ þâlƒðq ô ZAôkqA ô ô kõWô|þƒìBƒíO ô QyAk ÜzÎ ûlƒñgpƒÖ Apƒüq

BO oôk ô lðkpÞ òyôo ÕAp^ Bø Qgok ÿçGæ Åõc ÿôo ô .lðlý^ þèlñ¾ ô|rýì Åõc oôk ô lñPgAlðA þèBÚ {üôo ô lðlðByõK oAõèA BG Ao BO Iy pu qA ûlñ¿Úo àü ô ûlðqAõð ÿkAlÏO ô lðlƒý¿Úo ô lƒðlƒðAõƒg ô lƒðkq Iƒy úƒíýð óBðq ô Bø ú`G qA pK úðBg ïBG QzK oôkBOoôk RõÎk þuôpÎ úG B«íuo ú^pâ úÞ kõG úüBvíø ,ïBG QzK àñg ô qBG ÿBÃÖ ok BìA ,lðkõG ûlzð ô|úƒPvƒzƒð QƒƒhƒO pG kBìAk ô xôpÎ ólük qA ÿkBy ô óBâlðqAõð þƒðBƒzÖA Qƒuk ô þƒGõƒßüBƒK .lðkpG Rnè óBðBíùýì .kõG pO àýy ô pO óApâ|úPypÖ þuôpÎ BìA Ao pùy åorG ô ÙôpÏì ÿBø êPø qA þßü òèBu QzK ÜüpÆ qA þvÞ pãük BO lðkõG ûkpÞ ûoBWA

þâlðq JBPÖ@ ÿoBùG| {hG ô kõG ûlñÞ@ }pøõy ܃zÎ qA }kõƒK ô oBƒO ÜzÎ ÿõG }A úðBg úýSBSA ô oAõük ô ok|þìBíO .kõHð ÜyBÎ|úPypÖ þèô kAk|þì þíð lýíc rW Ao ÿpãük kpì aýø ûlñgpÖ wÞ aýø óq ly þíð lýíc óq pâA ô QuAõg ÈÛÖ ZAôkqA qA {Ölø ô ly þíð îø ÿpãük úßéG kõHð ókAk ûkAõƒðBƒg êƒýßzO ô ókpƒÞ pøõy .wG ô kõG ÝõzÏì oBñÞ ok òPvüq ÈÛÖ þâlðq êýßzO ô ZAôkqA Ùp¾ úG|úPypÖ BìA ZAôkqA òPyAk pøõy ô óly oAk ú`G ô þüõyBðq {ñu ûkpßð ÿAlg úÞ òüA pÆBg úG ô kpÞ|þì pßÖ pâA Roõ¾ òüA ok .lðBíð pøõy þG ô kôpð æBG ÿBøoBýÏì îø ÿpãük IuBñì kpì ô kõHð îø BÂo ô ïpPdì ô oAk ûkAõðBg ô ûkpßéý¿dO pøõy àü ë@ ûlüA ÿpvíø QvðAõO|þì ,QyAk Ao IýXð

þuôpÎ úG Ao kõg RõƒÎk RoBƒÞ óôlƒƒG ïBƒG rýð Bø RõÎk RoBÞ püq .lyBG ûkpßð RõÎk :kõG ûly|úPyõð ëBu |12 püq ëB×ÆA òPÖpünK qA êPø Qüpülì Õõéy ô kBüpÖ ô ÔýW IýOpO òülG .QuA oônÏì òzW ok rýð Bƒø úƒ`ƒG ÿoBƒÞ JApƒg ô ÿqBƒG ô pPùG pPvÞoA qA ô kõHð BøpPâorG îcArì ,þuôpÎ RõÎk wéXì úG ókAk ûõéW ÿApG rýð ÿpO îËñì .lðkõG ûkpÞ òüpPâorG pøAõg þuôpÎ Iy ok|úƒPƒypƒƒÖ {Puk qA úÞ ÿoBÞ BùñO ô QƒyAk ëBƒu |6 ÈÛÖ ô lyBG xôpÎ ûApíø eH¾ qA úÞ òüA lì@|þìpG òìAk QzK ,wéXì úG xôpƒÎ kôoô ïBƒãƒñƒø lñýzñG þèlñ¾ ÿôo }oBñÞ ô kpýãG Ao ôA oAkoõO .lølG rK úíø úG ô

Alø qA ÿA|úPyõð

îøkrðBy| {hG

Qvzð lÛÎ ûp×u pu QüBßc ô ú¿Ò ô ú¿Ú BO ôk ôk ô JBvc ô ÜÇñì ÿôo qA|úPypÖ þèô ô kõHð }pøõy ÜyBÎ râpø ô QÖo {ýK BO oBù^ ólýãñW ô Bø ÿoAq ô úƒüpƒâ ô RBƒðBƒXýø râpø .QyAlð Ao ûlñgpÖ RBGBùPèA ô Bø ô }kõg ûkAõðBg Q×èBhì îÒpG ûlñgpƒƒÖ qA ÙôpÏì ëõÚ úG ô ly xôpÎ ,}pøõy ûkAõðBg .lýuo ÝõzÏì úG BO Qynâ îPuo óAõg Q×ø ÿoAlük .kõG oAõíø Bø ûAo úíø|úPypÖ ÿApG þèô ô RpyBÏì úÇGAo ok ÿkoõgpG ô oBÞ òýc ok ûly JBvc ÿA úÇGAo wLu ô oBßíø ôk koõgpG ô okBì ô olK lýDBO ô ZAôkqA Ùpc ûBãð@ ô ïAo@ ô .oôpu ô òzW îø lÏG ô òüpüBu ô óAokApG ÉBýc .kõG p¿Phì þéýg ûlñgpÖ þuôpÎ ô lðkpÞ òüm@ Ao ÿolK úðBg ,óBykõƒg úƒðBƒg

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾ BG ô klñG|þì p×u oBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@ ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@ B«PHvð þâlðq ô | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ pãük ÿkpì óBùâBð þü õyBðq þâlðq ëBu kõy|þì pøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüA ok wK|úPypÖ ô lüBGo|þì|úPypÖ qA òük ô ëk ô úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞ Bø Rlì qA þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo {ü õg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆA ô óAlðqpÖ qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG .kôo|þì õPñìApÞBu úG }pPâorG þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg ô ûkpÞ qBÒ@ Ao }A þü õyBðq þâlðq lüly úÇGAo þü õyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK }pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ ...| óBPuAk úìAkA àñüA ô QyAk

### ZAôkqA qA wK Bø ëBu rýð|úPypÖ ûpgæBG ïBãñø ûlñgpÖ .Qvzð lÛÎ ûpƒ×u pƒu pƒøAõƒg ûlñgpÖ .úèBu |24|úPypÖ ô kõG úèBu |16 þuôpÎ Ao {íéLük ô ûlðBuo ïBíOA úG Ao|îøk xçÞ ûqBO pPgk|úƒPypƒÖ þƒèô QƒÖpƒâ }pƒøõƒy úƒðBƒg ok êÓy úÞ kõG ÿA ûlƒük ûBƒãzðAk ô ûkpƒßéý¿dO ÿõO {Puk ô )kõG pýGk( QyAk rýð ÿlñìôpG@ .QÖo|þì }kõg IýW qA pK ô oAô úðAõük ô òýzO@ þÛzÎ BG ûlñgpÖ

46


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

49

ïõu ëBu óõ^ lýzßð ëBu YñK úG úðBPhHyõg BG úuolì ôk ïkõG ûlýuo ïoBù^ xçÞ úG òì úÞ úG þãñøpÖ lcAô àü ô lðlƒy Éõƒéhƒì îø }õüpK ô òì îø qBG úXýPð ok ô lðkoô@ kõWô .îýPÖpâ oApÚ pãülßü oBñÞ ok ô òì ô Qynâ þì IýOpO òüA úG Bø ëBu okBì .îüly þì pPâorG ô åorG îø BG )}õüpK( åpì BG AnùÏì kõG úPÖo Býðk qA êHÚ Bø ëBu åorG úðBg .koõhð îø úG }A úðByBÞ ô úðBg ôA ok úðBg ôk pø .kõG Bì úðBg àükrð åorGokBì pPß^õÞ úÞ ÿoõÆ úG lñƒPƒyAk oApÚ ú^õÞ àü úðBg àü qA úñøpG ÿBK BG }õüpK ô òì îükõG úÞ .îýPzâ þì qBG ô îülƒüôk þì pãük úðBg BO ú^õÞ ok îø ôA úÞ QyAk þPuôk åorG okBì pƒøAõƒg ôk ûôçƒÎ úG kõG òÞBu óBìkõg àükrð )}õüpK( ÿBø úíƒÎ þƒñƒÏƒü }pƒøõƒy úíø qA .lðkq þì pu }õüpK ô }õùì úG ô lðkõG ÿoAk úãð ok Ao }qôo ô Iy óBìBì úPynâ BùñüA .lýðAonâ þì }A þñOBð pøAõg ôk q A QHÚApì ô óBìBì Quôk úÞ þOlÎBvì ô Bø àíÞ òüA Ao Bùð@ úðBg óBýì ok qôo àü ô kpÞ þì åorG úðBg IýÞpO úG úÞ ly IHu kõíð þì QÖB˃ð }õùì ëBu ôk þßü qA lÏG þèô lñðrð Quk ô QuAõg úÞ lük Ao ôA ÿkpì .kpÞ pøõy ô BGBG .kAk óBzð ïApGA ô oAp¾A ô kpÞ ÿoBãPuAõg ô }õüpK QupKpu ô îýÚ ÐÚAô ok úÞ óBìBì QÛÖAõì ZAôkqA òüA BG lðkõG ûly }õùì kõG êüBƒì Rlƒy úƒG rýð )}õùì( kõg .lðkpÞ lùzì úG }pøõy ûApíø ô kpÞ pøõy ôA Anè óõ^ ô lðBì BùñO )}õüpK( QÖo úÞ ôA .QÖo þƒâlƒðq BƒùƒñƒO åorG úðBg àü ok kõHð Qdé¿ì îø...þâorG ÿkBy ú^ .lì@ Bì úðBg úG lñÞ ÝBƒÆA òƒì ô ôA ÿApG óBìBì .òì ÿApG îø ô ôA ÿApG ok JAõhPhO ôk .QÖpâ pƒËƒð ok Ao ÿpƒPƒâorƒG úðBg ok úÞ þéüBuô òüpPùG BG ô kAk o ApÚ ó@ Ao BXð@ koô@ ô lüpg óôpýG qA ô kõG kõWõì ó@ qA .QyAnâ }õüpK ô òì oBýPgA ok ô QuAo@ ok pøAõg ôk Roõ¾ úG }õüpK ô òì iüoBO ÙBÇÏðA pãülßü úG QHvð pøAõg lñðBì ô îülì@ QíèBvì þâlðq úG îø oBñÞ ok ô îükAk óBzð .îýPgAkpK rýì@ ëBu ûkrðBK ûqBO òì úÞ ïoAk pÆBg úG Jõg ûly úèBu QvýG Bü ûkqõð )}õüpK( ô îPyAk ûkBPÖA IÛÎ QyAk ÿko ëBu àü óõ^ BìA kõG ô kpÞ þì ïBíO Ao óBPupýGk ëBu óBíø ô kõG àü ÿApG þãƒèBƒu ûkrƒðBƒK .QƒÖpƒâ þì îéLük QvýG BìA QuA IýXÎ ô þðApdG þñu pPgk rìo qA pK ô áBðpÇg úßéG IýXÎ ÈÛÖ úð þãèBu Bùð@ BG òu ó@ ok òì úÞ ÿqAo ô rìo ,QuA qAo ô ok ôo )}õüpK( BìA îPyAlð þDBñy@ úðõâ aýø ô îíù×G òì koAnãG úßð@ þG ô kõG úPÖpâ oApÚ ôo þì ïpð úXñK ô Quk ó@ BG îuBñzG ô ïpHG þDõG .kõíð þì ûqoBHì ô kpÞ koAk úìAkA

ÿrý^ òì ÿApG îø òüA þèô koAk oApÚ ÿA úWok pýýÓO Ao ïA úðBÞkõÞ pünLèk þâlðq äðo úÞ kõHð BG ûkAqpøAõg ô úèBg úÞ koAk þPýíøA ú^ .løk úG þPc ô lƒññÞ ÿqBƒG ô lƒñyBƒG Qƒuôk îø þì úÞ úuolì úG .lñGBü ÙõÚô pãülßü oApuA ïkBü .lðkpÞ þì IXÏO qApGA Bø ú`G îýPÖo :lýupK óBìoBâqõì@ oBG àü Qvø ?...òýPvø úèBg pPgk BO ôk Bíy äðq BìA kõG ÿpãük xçÞ ok )}õüpK( ok ô lì@ þì Bì xçÞ úG lñPyAlð îéÏì úÞ þDBø ëBu lñ^ úÞ þuôok úG ô Qvzð þì òì oBñÞ îPvðAõPð òì .kAk þì }õâ kõG ûlðAõg êHÚ îø ôA ïlýupO îüõãG QuAo .îølG Ao ôA JAõW òì úèBg )}õüpK( úíù×G þƒPÚô Bø ú`G êTì ôA ÿõéùK úG Yðo@ BG Anè kôpG úvüo ûlñg qA QuA :Q×â ô QuBgpG }õüpK .ïkq !úñì ûkAq pøAõg )ÿqBð( ,îðBg úð BG ô ly kBzâ oBâqõƒì@ îƒðBƒg óBƒíz^ A«klXì ô QÖpâ òì ÙpÆ úG Ao {PzãðA ÿoôBGBð :lýupK ûkAq úèBg ?...pPgk þñÞ þíð ûBHPyA ?...ûkAq pøAõg Bü QuõO ô kq ÿlñgqõK lýñy Ao iuBK óBíø óõ^ ô :Q×â ô lýðBHñW ÿpu pPgk Bø QÚô óôA óõ^ .Qvýð lýÏG ,úéG lìôA þíð ïlG îø òì .ókAk þì pøõy kôq Ao Bø .îPyAk ïkõg òu îø úèBg àü kõG pPâorG òì qA ëBu YñK óõ^ )}õüpK( þì òì qA êHÚ Ao êDBvì ô VkAõc úzýíø òüA ok ô kBPÖA ÝB×OA òì qA pOkôq ôA ÕõéG .kqõì@ BG þðAõWõð óAoôk ÿBø Büôöo qA úÞ kõG ôA Bø ëBu ó@ BO úÞ kpG þì þðBíu@ úG Apì ô kq þì Ùpc òì ô ïkõG ûlülð óBìpùy ô úðBg ÿæBG iüoBO îXðA ÐíW ok úÞ kAk þì óBzð òì úG Ao þðBâoBPu Ao þDBW ô lñPyAlƒð þƒìBƒð þƒßéÖ IÞAõÞ ô pOkôq úÞ kõG ôA îø qBG .lðkõG ûkpßð ëBÓyA râpø .QÖo óBPupýGk úG ô kpÞ ïBíO Ao óBPvGk ôk .îñÞ þíð }õìApÖ Ao iéO ô lG ëBu ôk ó@ ô lƒy kBƒXüA úƒé¾BƒÖ )}õüpK( ô òì òýG ëBu ô QyAlð óBPupýGk Bì óBƒPvGk .kBƒPÖA ÿoôk óBPvGk lƒÚBƒÖ rýð ôA êý¿dO êdì óBPupýGk ÿA úuolì ok àü pø îüly oõHXì Anè kõG pùÊ äðq úÞ òýíø BìA .îýðAõhG xok úðBâAlW xçÞ ÿBø úéK qA òì ô lðkoô@ þì ok Al¾ úG Ao }õƒKôo ó@ BG Ao )}õƒüpƒK( ïlƒy þƒì pƒüqApƒu òýDBK úÛHÆ ÿApupu ok äðo þG@ óõÖAoBƒu .ïlük þì óBìkõg úuolì óBíPgBu ô koõg þì pƒOkôq úƒÛýÚk ûk Bƒùð@ äƒðq úuolì úé¾BÖ úÛýÚk ûk òüA ok )}õüpK( þì þÏÚõì ô kõíýK þì Ao Bì óBPvGk ô }kõg û@ .ïlì@ þì óôpýG xçÞ qA ûqBO òì úÞ lýuo þì oôpvì ô ëBdyõg ôA ólük qA olÛ^ úÞ .ïly þèô îñÞ þíƒð }õƒìApƒÖ Ao ëBƒu ôk ó@


óApùO úéXì

lìôA Býðk úG pvK àü îø òì qA lÏG .lðõupO õðôA ûqBO åorG okBì...kpì þãèBƒu ûk ok óôA úƒÞ òì olK þñÏü }pøõy úÞ kõG ûly úèBu ûlXø .QyAnâ þÚBG ûõýG ôo óôA ô QÖo Býðk qA oAlèõK ô êãyõg úèBu ûkqõð óq ûõýG àü þéýg îðôA .ûoAk þðAôApƒÖ óAoBƒãPuAõƒg B«ƒÏHÆ ûlýupO kpì qA óõ^ BìA QyAk áB^ úñýu ÜyBÎ úG õypíÎ úýÛG ô úñßð pøõy QÖpâ îýí¿O kõG olÛðôA .òPyAnãð ïkpì BìA úðôonãG òì QýGpO Ùpc ô òPgBu úÏüBy ô ókpÞ }A úƒuõƒuô

úG Ao åorG ïõðBg ïõcpì óBñhu ô ïkpÞ úÏWApì :Q×â þì úÞ ïkoô@ kBü ûkrýu pPgk úÞ ûonãð óõyqA lðôAlg kpì àü úéXc úG ô ókpÞ þì xôpÎ Ao úèBu úG .ókBPupÖ þì úèBƒu YƒñK ô êƒù^ ÿõƒzüo pøõy îPvðôk þíð 竾A òì Alg ÿlðôAlƒg ú^ ÙBÖq Iy ô QƒuBƒXÞ úƒéXc ?...úƒý^ îñO äðoAô äðo ÿBø xBHè úßñüA qA ?..úýHy þì óApãük BG ô ïkpÞ þì ÿkBƒy ókõƒG ûkpƒÞ BðôA úíø ïlük ïkpÞAô îz^ þDõø úü BìA ïlülñg

.lñÞ þì óByoBTð ûApýG úð ô îPyAk úWõO úð êDBvì òƒüA úƒG òƒì úíø )}õüpK( úÞ kõG òüA îùì òì ÿApG .úÚçÎ àü Bü kõG ïA úèBg æBc .lyBG òì krð QƒÚô .QyAlð þÚpÖ aýø úüBvíø úG ÜéÏPì ÿqBHíø pPâorG úßñüA BG îø ôA ô îPyAk þì Quôk Ao ôA òì kõWô ô kAk þì óBzð þñývdO êGBÚ êídO kõG þì ÿoBGkpG BG Ao ïA úðBÞkõÞ ÿBø ÿqBG ô òƒì .kõzâ þíð ûõßy ô úüçâ úG óBGq ô QÖpünK úG ïlýuo ôA òu úG ô ûly pPâorG þPÚô òì kõg

ëôA {hG

!! óBW úèBg pøõy Bø óôA qA þßü úG ly oB^Bð úÞ ókoô@ok .ly }õùì úèBg ô }õüpK òýíø olK óq úñßG ûly úèBu úu ô QvýG BùñO ïokBì ÐÚõì óôA þì þâlðq îâorGolK ô åorG okBì úðõg òì .kõG ly úéìBc Ao }õùì úèBg okBì þPÚô BìA ïkpÞ úPHèA .óõykõg {ýK kpG õñì lƒìôA }pƒøõƒy úèBu ûl×ø òì iüoBO óôA óõ^ lÏG ëBu þéýg ly úéìBc Ao )}õüpK( îø lÏG ëBu lñ^ .ïkõG BG òì ly lèõPì }õüpK þPÚô .koô@ Býðk úG ô ïkpÞ pøõy lÏG ëBu .ïkõG ûkpßð ZAôkqA RolK òüABG...ÿlìôA Býðk úG õO ëBu úu qA lƒÏƒG ô åorG õO qA ëBu YñK )}õüpK( úèBg JBvc ..ûpO îPvðAk ô ly òyôo òì ÿApG rý^ úíø æBc òì úèBg óBGpùì ô Jõg ÿqBHíø ô Quôk òüA ô úécpì ú^ ok JBvðA ÿpu qA rýð úèBg ô QuA

BG ôo òì ô òPÖo ókõG ïoôk æBc BO qôpük qA úÞ îø {ðlG ïBíO úÞ oAk êýHu ô {üo kpì àü .òPyAnâ BùñO ÝBÆA ÿõO QyAk ûBýu ÿBøõì w×Ú àü ok úÞ þß^õÞ ÿoBñÚ êTì Qƒuok oBÛñì òýðõg ô ëBãñ^ rýO JBÛÎ àü BG þñø@ }qA .úyBG úPyAlð ÿoApÖ ûAo ô ûlðõƒì BƒùƒñƒO QzK «BÖB¿ðA þG óôA .ïkBPÖA úüpâ úG .ïlýupO .ókAk þíð JAõW òì úG BìA ókõG ok Iýùì ô oô@ }lñ^ úñd¾ òüA åorG îðBg þì òì úÞ ÿoõÆ úG kõG ûkpÞ ØüpÏO BøoBG Ao BìA îñÞ õâqBG Ao ôA óBñhu úíéÞ úG úíéÞ îPvðAõO Qvý^ oApßO úíø òüA qA Ùlø îPvðAk þíð òì ok óBìBì BG Ao ÑõÂõì ô ïly pO åorG úÞ òüA BO :Q×â ôA .ïkBùð óBýì òì .lýèBð þì úÞ QyAk Üc åorG óBìBì úÞ îPvø ÿoAk êýHu ô {üo kpì óõíø lðqpÖ

pPgk àü úÞ îPÖBü Quk rýð RôBƒÃƒÚ òƒüA Quôk ÿqBHíø lðAõO þì þPhu úG úèBu ûkrýu Quk Õôok úG ô lyBG {üõg úƒèBƒu Qƒzƒø þðBíùì úG ôA úðBg úG ô kpýãG Ao {ƒßƒuôpƒÎ kôo þì úèBu ûkrýu pPgk àü...kôpG úðBÞkõÞ Ñõð òüA BG ÕõéG òu úG ólýuo ô kõy ÔèBG úÞ òPhK {O@ þG ÿõéKõé^ ô Bø ÿqBG àuôpÎ ô kõG Jõg )}õüpƒK( wƒK .koAlƒð úƒìqçƒì úÞ QyAk þì Quôk Rly úG Apì ô kõG óBGpùì BG ô Qvzð þì {èBu ô òu ô {PÏýHÆ Ùçg .kõíð þì êìBÞ Ao ïA ÿkBy ô kpÞ þì ÿqBG òì ô Qvý^ úèBg ïlýíùÖ BO Qynâ Bø ëBu úÞ ly fpÇì îùñì ÿApG ëAõEu òüA ûqBO ô QvýÞ B«HüpÛO ÿA ûkAq pøAõg ô úèBg QuA òßíì oõÇ^ ?...oõÇ^ þPuAo ?...lñyBG ëBu ô òu îø kõg ÿBø kõGkBü ô BøkBü úñýXñâ úG úÞ kõG BXñüA

òì BG ÿlðõýK óBñ^ qBGpük qA ôA # þíð þvÞ pÆBg ok ó@ òPvvâ úÞ QyAk þPc úÞ xõðBCì óBñ`ð@ôA BG òì ô lýXñâ îývÛO ôA BG Ao òPzü õg ÿBüôo ÿBø ÿkBy BG ôA úÞ lýuo ApÖ ÿqôo BìA ïkpÞ þƒì Bø lðõýK úíø úXýPð ok ô ly Quôk óBÇýy Ao QƒHdì ô ÝçgA úƒñýãG@ ô Qƒvvâ Ao .QÖo ô lýzÞpG òìAk ô Qvßy lðõýK úÞ ûlì@ òì oAlük úG óBÇýy qôpìA òì .klñhG òì þDAõñýG pG ô klñHG Ao úPvvâ ÿBø Anè îuBñy þì þDBíýu ô ûpù^ pø ok Ao óBÇýy Apì BO kkpâ þì qBG ôA þèô ïlðAo kõg qA Ao ôA lüBG ú^ lýDõãG òì úG úPzãðqBG ôA BO .lHüp×G ?îñßG úèBg Ao )}õüpK( Qzâ þíƒð pƒG îðBƒGq pPíÞ ô kõG pPâorG òì qA ëBu YñK ÈÛÖ ôA .îìBñG òýñ^ òüA ÿA ûkAq pøAõg ô úèBg úÞ ûly ûlük îýDõâ|þì þPÚô|æ«õíÏì .lñyBG ëBu ô òu îø úýHy úÞ kõy þì îvXì óBìpËð ok þðq úèBg ôk þPÚô BìA pO óAõW Bü ô pO òvì .lyBG óBìokBì þßü úÞ îüoôBýG pËð ok Ao þðBPvGk ú`G pPgk þì óBì ûlñg oBýPgA þG lyBG ÿpãük úèBƒg .kpýâ îPvðAk þíð òì îükõG pPß^õÞ þéýg þPÚô lüBG ÿkõWõì úðõã^ ô Qvý^ ô QvýÞ úèBg úÞ ïlýñy þì .Qvýð )}õüpƒK( úƒÞ lƒyBƒG ô lñPvø ÐíW îø oôk þPÚô êýìBÖ ÿBø pPâorG ô lñyõð þì ÿB^ ô lðA ûly õèô oôBíu oBñÞ úíhO îø Bø pO óAõW ô lñzÞ þì oBãýu ô óBýéÚ Ùpc }õüpK ô òì ûoBGok lññßy þì þðõGBW UdG ûsõu olÛñüA BO ôA ô òì lüBG Ap^ .lñðq þì .îýyBG þâkAõðBg ÿBø kõG ûlðq úÞ þPÚô BO qpìBýG Alg åorGokBì úÞ QyAk þì ëônHì pünKBð þãPvg þzyõÞ BG pPgk lñ^ òPyAk ô lñÞ úýWõO Ao kõg êíÎ ûõéW ëõÛÏì ÿõdð úG Ao þñu ÙçPgA úíø òüA þíð ÉBHñPuA ÿrý^ òì {üBø Ùpc qA .løk }kõg okBì ô olK úG úÞ ïlýñy þì òßýèô ïkpÞ kôq Ao {üõg ÿBø pPgk úÞ Bø pO þíülÚ ô lG ô lPupÖ þì òüp×ð ô òÏè lðkAk þì pøõy 48


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

þðõO ûBãzüAo@ Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO þèô úÛÇñì ok úÛGBu ëBu |30 BG

þéHÚ QÚô òýýÏO BG| úP×ø qôo Q×ø

(818)631-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

51

äñPèk îÚBOA kpu w×Ú óôok òì oôk BO îøBãð Õpì kpK|þì ,óAoBG ,ÿAô ,óAoBG !Qvy Ao îøBãð óBÒpì pK .ïlñâ ,ïlñâ Ußì ûkpg úü ,kõG ûkpÞ ÐÇÚ ôo òƒ×ƒƒéO úÞ }BW pu îPyAnâ õíéüBGõì lσG ô ïkpƒÞ :Q×â oBýìBÞ úÞ îñÞ|þì Alg Alg } úíø õO óõW úG .îýñÞ }AlýK pOkôq ?ûqõu|þì }ApG Qèk ïAõO ,ûqõu|þì îéüBGõì úuAô îèk ,úð -oBýìBƒÞ }qA õíéüBGõì ô îýñÞ }AlýK pOkôq ïAõƒg|þƒì !ûpG ,ûpG QuAõg BW pø }lÏG ô ïpýãG ?þìk@ ç«Tì õO úG ïoAk ïqæ õíéüBGõì BìA îðôk þíð -oBýìBÞ .Alg .oBýìBÞ úÞ «BÏÚAô ?Q×â|þì þ^ æBc .lðõg pÏy ïqBG òüA ,òýHG õñì wðBy Alg ôpO -oBýƒìBƒƒÞ Èg úü ókõG ïõéÏì }BGBG úñð þPÚô BO ûpPƒgk ly ,QÖo kpÞ pùÚ úðõg qA BO ,@kõHð léG ïpÏy pø òâ|þì úÞ wýð kõg þG ,oBÏyA ïBíO ÌÖBc }kAlÏPuA úñÞ pùÚ }BGBG úñð úðõƒƒg qA þƒÞ wýâ òüA ëBHðk ïpG BXÞ Alg ÿA ,úy|þì BÖõßy äðq îùG p×ð lñ^ óæA úÞ ÿAô ?ïkpãG ûlüpG ,óõñy|þì ôo ûpPgk òüA ÿAl¾ BO ô òðq|þƒì !òðq þíð äðq îùG úãük ô òy|þì QcAoBð qA pPzýG RqA ,ÿkpÞ ïlýìABð «AlW oBýìBÞ .îPyAk oBËPðA BñüA ?þPyAk ÿoBËPðA ú^ -oBýìBÞ .îýñÞ }AlýK ôo ïlñâ þñÞ àíÞ úßñüA AlýK ôo ïlñâ òüA òì úßñüA úãì -oBýìBÞ } úyõg úü úG îPuk úâA õO óõW úG ,îñßð óBGBýu@ ïk|þì õðõy îñÞ|þì úðôk úðôk ,úupƒG !úñÞ óõyko@ .órð Ùpc ïBøBG úãük ôo þßü òüA qBð lüBG ëBc ,BGBG ÿA -oBýìBÞ ?lðõg ÿpÏy ú^ îñýHG õãG Ig ,îýzßG .QÖo ïkBü ÿkq Ùpc wG qA ôk ,Alg ôpO òýHG ôo ÜyBÎ ,úG úG-oBýìBÞ !úñÞ Ì×c úðõO þíð pÏy Èg .ïk@ úuAô ÿoAm þíð xAõc õO úg@ ÐíW õPuAõc lüBG þÛyBÎ õO -oBƒýƒìBƒƒÞ ?úÆõGpì ú^ òì úG ,þñÞ ?îñÞ oBßý^ æBc òì ,òßð QcAoBð õOkõg æBc -oBýìBƒƒÞ pÏy ïôlÞ ïlýíùÖ lüBy îðõg|þì pÏy BO lñ^ !ûkõG ?pÏy úíø òüA òýG úg@ koAk úìAkA

.óoAk õñì ûoBíy ÈÛÖ BðôA þñÏü ,x úÖpÆ úü Bü îðrG Ùpc òì úÛýÚk úü ÿoAm|þì oBýìBÞ ?úð ûlG ôo ûlðõìAô êüBGõì óôA õãG BGBG -oBýìBÞ îýâlðq !òì úG ûlG ûoBýG ÿrý^ þvðAs@ úü úG ïoAm|þì pu îñì QÚô óôA ,Bø ûo|þì îPuk qA ûoAk !@ óõGBýG úG .pO ÙpÆ óôA îPÖo ïBPÖA ûAo ?oBýìBÞ úâ|þì þ^ -ïlñâ .òðq|þì äðq {ùG úÞ xBñüA óApãð úÛýÚk YñK úG úÛýÚk YñK ,ûoAk Üc -ïlñâ .kAõg|þì ôoBýìBÞ ô úðq|þì äðq þßü .úðôõük ûoAlð þðõìpýu }õìBg ôo êüBGõì òì ,óBƒìBƒu -ïlƒƒñâ .îñÞ|þì .òßð Alg ôpO ,òßð ,úð .órð äðq îùG úãük wK -ïlñâ ?îñÞ RAlýK ÿoõW ú^ úg@ :Q×â lÏG ô ly QÞBu úËdè úü BO eH¾ úü þøBOõÞ úG ,kõG þøBOõÞ ÜzÎ !Iy !úzG pO þðæõÆ úy|þì ?ûkq îcpO ÜzÎ úü ?úzG þ^ úÞ -ïlñâ òì úG lüBG õO ,wýð ÿoõÇñüA ,Alg úG úð .ÿlG Q¾pÖ ?þñÞ oBßý^ úÞ -ïlñâ .ïoAk QPuôk olÛ^ ïlG óõzð úÞ ,òülG îùG õñì êüBGõì BƒGBƒG -oBƒƒýìBƒƒÞ óõzð úãülíø úG òýPuAõg þƒ^ pƒø }lƒÏG !òülG .úâ|þì þ^ îñýHG oAnG oBýìBÞ !...A ?oBýìBÞ úâ|þì þ^ -ïlñâ .kAõg|þì ôo {éüBGõì úðõO|þì úéíW úü þPc BPÚô þøBâ -ïlñâ !úñÞ ôo óôA úG ôo òüA qA ,õìk@ þâlðq .kpâpG îñÞ|þì {øAõg ,ïlñâ .úzG ÿoõÇñüA kõG Øýc -ïlñâ !þüBXÞ õãG êÚAlc kqõu|þì òì ëk -ïlñâ lñPvG pK Ao Bø ÿoBñÚ úÞ lñPvßzG Ao BøõPupK áBK pK úÞ Ao BøpOõHÞ ô ...Ao BøpOõHÞ û@ Iy ëk ok òì ëk lñýG|þì óly úðAôpK JAõg Quk úG xAk óBìldH¾ ok pùì lñý^|þì Apì JAõg òìpg ,úüqBG úü ÈÛÖ þâlðq òüA Alg úG ,ïlñâ !xõè þgõy úü êTì ,óAoBG ,óAoBG ÿAô -ïlñâ !Qvy óAoBG Ao ûpXñK úzýy ,BìA òì ëk qA ?Qvy løAõg Ao õO {Ûð þvÞ ú^ ...äðo þGpu óBíu@


óApùO úéXì

.ûlG JAõW lüBy îðrG {ùG äðq úü oAnG .órG Ig -oBýìBÞ oBýìBÞ êüBGõì ûoBíy ô ïkoô@ok õíéüBGõì .kAk JAõW ïlñâ ,kq äðq BO ôk BO ô îPÖpâ ôo !ïlñâ ,õèA !ly äñO ïApG Qèk kôq .ïçu -ïlñâ .úãñO úzýíø òì ëk õy pOkBzâ ûoBíy úü ûlG Ig -oBýƒìBƒÞ .pýãG .ïkpÞ {øBãð M^ M^ úü îPzâpG !?ûoBýìBÞ -ïlñâ .ûo@ úG þPvø ô ApPýì ô Alýè õãG {ùG -ïlñâ .ókq äðq {éüBGõì þPvø ô ApPýì ô Alýè úâ|þì ïlñâ ,oBýìBÞ .ókq äðq QùG ?úP×ãð óõzùG úÞ ÿlG rý^ ...AAAA -oBýìBÞ }kõg îP×â óõzùG õãG {ƒùƒG -ïlƒñƒâ .ûpýâ|þì xBíO óõOBøBG .ûpýâ|þì xBíO óõOBøBG|úP×â óõzùG óôA òì ûlG ,úP×â kõg þG ...¶A -oBýìBƒÞ .îñýHG ôo ò×éO ?þñÞ|þì òý`íø Ap^...A¶ úÞ òì ,ûkpÞ îâ õyBGBG úñð òüA BGBG -oBýìBÞ !îñÞ îâ ôo ApPgk òüA lüBHð .órG äðq óõzùG Ig óõyBø þÃÏG ÉBHOoA ,úy þíð ¶k -oBýìBÞ

:Q×â úâorG BÚ@ úÞ îüly kôq ,kq äðq ïlñâ ûoBGôk úâA ,óBìBu }BøBG úíéÞ ôk ïAõg|þì ,òì úG óõupG õOkõg .îðrG Ùpc .åorG BÚ@ îz^ Qìçu úG -åorG BÚ@ ô óôpýG îülìôA åorG BÚ@ úðõg qA þüBO ôk oBýìBÞ úG ô îýPvzð ÕBG Rõég ÿBW úü îýPÖo :îP×â úñßG ÿoBÞ úü ûkpßð ÿAlg úÏÖk úü úâA !?þ^ ?úâorG BÚ@ ?þÞ -oBýìBÞ .îâ|þì ôo ïlñâ .úñÞ þíð ÿoBÞ «çÏÖ óôA -oBýìBÞ ?þðôk|þì BXÞ qA {èk óæA óôA ,úDõO pËPñì óõ^-oBƒýìBƒÞ óôA .úyBG|úPyAk {Puôk «BÏÚAô þßü kAõg|þì !þüõO ï þßü .ïoAk {Puôk þéýg úÞ îñì îðôk|þƒì þƒñÏü ,ÕæA îƒðôk|þƒì -oBƒýìBƒÞ !þuBvcA BG olÛðA õO úÞ úGõg olÛ^ ,ïrürÎ :îP×â ô ïkpÞ ûBãð {ùG M^ M^ úü ?ïkpÞ|þì pßÖ þ^ úG îPyAk þðôk|þì ?þ^ úG -oBýìBÞ äðq úü BXðôA qA ,RApGBhì îüpG îâ|þì .òñÞ AlýK ôo }ko òðõPG lüBy .ïlñâ úG îýðrG .ûkôq «çÏÖ -oBýìBÞ

kBP×ø ïõíO ,ly pýK úÞ þPÚô ïk@ òýíø êTì úy|þì }ApG ,}|þâlðq ëBu kBPzø úý^ BðõOoBÞòüA êTì ,úPÎBu îýð óõOoBÞúü óôA ?þOoõ¾ äñéK ?ók|þì óõzð úƒÞ ?úý^ óõy îuA úø úGpâô }õì .åorG BÚ@ ÿpW ô ïBO!óõíø ,óBø@ -åorG BÚ@ ,óoõg þíð kok úG BðõOoBÞ óôA -oBýìBƒÞ ,æolñýu óõOoBÞ îðôA ,óõOoBÞ úü ÈÛÖ óõOoBÞ îPyAk Quôk ôo óõOoBÞ òüA ÈÛÖ þã`G qA òì .ïkpÞ|þì ûBãð ô !úü þuBvcA BG óõOoBÞ þéýg ,ûo@ ,òÞ {èô ôo xBvdì xBvcA -oBýìBƒÞ !îPyAk Quôk õy BW úü ÈÛÖ ï óõOoBÞ óôA àíÞ k@|þì úø|úPypÖ úÞ BW óõíø B«íPc .æolñýu ûlðpK óõOoBÞ ëôA úÞ BXðôA ,ûpg úð -oBýìBÞ ô òñÞ|þì oAlýG JAõg qA ôo æolñýu óo|þì Bø !úðõg QÖBËð pu ûpG ô ûpýãG }ôk kAõg|þì îðôA !oBýìBÞ úÞ «BÏÚAô !úãük x úÚçÎ Ig -oBýìBÞ :Q×â ô kpÞ oBýìBÞ úG þøBãð úü úâorG BÚ@ !òýupG óõOoBÞ úG òüpG òýylñéG ?ûly óõO ókoõg Aôk QÚô -oBýìBÞ .oAnð òì pu úG pu olÛðA pvK ôpG -úâorG BÚ@ lñéG ô îükoõg õðõì ûlñg oBýƒìBƒÞ ô òƒì

oõK Jkõöì .ï þu |{hG ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk îø oBñÞ óôA ÿBÃÎA pPzýG úÞ ûlñíOôpS qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq úÞ úíù×ýì ïlñâ óBPuAk ÿBø Qý¿hy þcôo Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK ......... þG ,úy|þì pýK úÞ ïk@ -úâorG BÚ@ # | úü ,úðôõW ïk@ þPÚô .úy|þì ï QÚBÆ oôpì kAõg|þì úÞôo } þâlðq qA ûpÆBg BìA ,úzßG ëõÆ }ApG QÎBu úü lüBy ,úñÞ

ïl|ñâ| 50


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Express One Insurance Agency

Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond Motorcycle - SR-22-Workers Comp

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance

:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#| lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OG40179

6007 1/2 Fallbrook Ave 53

Woodland Hills, Ca 91367

îPyAnâ õPK ÿôo þzèBG .QÖo JAõg úG|úPvzð oAq@ oBÚoBÚ ÿAl¾ .ïlðBGAõg|òýìq ÿôo Ao ôA ô úƒG ïBƒG QƒzK ÿõƒu qA ,ÕçÞ lñ^ ÿ|ûlñƒøk oBñÞ Ao ÿok QzK ô îPuBgpG .lýuo|þì }õâ BG Bø ÕçÞ ,kõG ûBýu ûBýu úðBg óBíu@ ,ïkq úƒG JBƒPƒy BƒG ,kõƒg ÿBƒø ëBƒG ókpƒÞ ЃíƒW ô lðkõzâ|þì ëBG ûoBGôk ,lðly|þì àükrð|òýìq ,àƒzXñâ óBƒGq Qgok ÿBø úgBy pu ÙpÆ úG ÿõƒO qA þƒÒçÞ úWõW þüõâ ,lñPÖpâ|þƒì ZôA úƒé¾õƒc|þƒG .kõG ûkBPÖA ÉBýc úƒG ,úƒƒðBƒƒýy@ ÿ|ûly Ùp¿ì ÙôpÊ ô ïkpÞ Bøo Ao ÿok QzK ÿrHu úìoõÚ ÿõG .ïkpG úðBgrLy@ úG Ao úðBdH¾ êÚ ëBc ok ïAo@ ïAo@ ,qBâ úéÏy ÿôo úÞ rürÎ ÿõƒG ,kpG|þì þÞkõÞ ÿBýðk úG Apƒì ,kõƒG ókq .ïkõHð {ýG þé×Æ qõñø }BÞ .Bø ûpÆBg }õƒg pâA ïkpÞ pßÖ ,kõG þèBg rürƒÎ ÿBƒW olƒÛ^ kõWô BG qôpìA ,kõHð }pøAõg þèBclG ÿ|úéEvì ,úPynâ Iy þãPvg ô úðBƒg ok òƒì ókõƒG .kpÞ þíð ápO Ao úðBg «Bíévì þuôpÎ òzW ok ,rürÎ ÝB×OA úG Izük úíÎ úðBƒg ok îƒuApƒì ,îƒýPyAk QƒÞpƒy úƒíXð BG ,Ðýuô «BPHvð ÿA úðBg ,ly|þì oArâpG {âorG ú`ÒBG oôk ô ÉBýc ÿõO .oBývG Qgok ô oAk ûlý^ þèlñ¾ Ao BW úíø ,óBíPgBu ÿõO ,Bø ok úíXð .lðkpÞ|þì þüApünK óBðBíùýì qA ô lðkõG òO pG xôpÎ lýLu xBHè ô kõG|úPvzð þÚBOA pËð úG BHüq oBývG ,îüçì þzüAo@ BG .QƒyAk ïAo@ úðõâ ó@ Ao ôA úÞ kõG oBG òýèôA .lƒì@|þƒì :lì@ îüõu úG ô lý^pG Iè îðlük BG ,ïlük|þì êTì .îPyAlð oBËPðA pãük þƒßü õƒO qA ?ÿlì@ Iy pu Quok þPyAnƒâ ,Bƒø óBƒíùýì .þyBG BXñüA lÛÎ pu êÚAæ îPyAk oBËPðA ëBc ú^ îP×ãð .îPgAlðA püq úG pu ûlñìpy ú^ òì BG ,ôA ÿA|úP×ø àü ÿoôk ô îPyAk ÿlG :îP×â .ûkpÞ qA ÿoBÞ ú^ õãG æBc ,óBW úíXð Jõg?lü@|þìpG òì Quk BXñüA BýG ÈÛÖ ,ÿoBÞ aýø :lýzÞ Ao îPuk .îñÞ|þì| |úPßu ïoAk úÞ òýzñG òì oBñÞ {ýK ïkõg ô ïkpÞ QüAlø ÉBýc úG Ao rürÎ :îPzâqBG úíXð .QuA lýÏG õO qA þðApãð ?úíXð ûly þ^,Qvýð ïkõg Quk :QgAlðA æBG úƒðBƒy .QuA oAõyk îüApG óBðBíùýì òýG òPÖo !?õO ÿApG :îP×â IXÏO BG lñ^ ,òüA qA {ýK pãì ,úéG Jõg :lülñg ûly ÿkBÎ îüApG oBÞ òüA úÞ ïA ûly xôpÎ oBG ?lyBG }BHð óApãð :ïlýzÞ }A úðBy úG þƒPuk .îPvø õO ûApíø BW úíø òì ,õèõ^õÞ úƒíXð þƒüBƒXÞ :lƒì@ ÝBƒOA úƒG lƒñíyõƒø {ýK BýG kôq ?þñÞ|þì Quk Qƒuk Apƒ^?óBƒW .lñPvø pËPñì úíø úÞ óBðBíùýì koAk úìAkA

úG þK rürÎ ô òì , óõüBíø ô úèAs oBPÖo ÿôo ,koõì òüA ok ïAlß`ýø ,îüA ûkpG óBy úÚçÎ .lðA ûkrð þÖpc úG þP×â òý`íø :ly lñéG BƒW qA óBƒìBƒì þPuAo ly ïoôBG úÞ ,lüoõg|þì þñüpýy ÿkôq kBG ,ÿpøBÊ ÿBø úÚçÎ òüA .QuA ÿpHg þPuAo úèAs olK ÿ|úðBg úG VpìõýÞ þPÚô .QƒuAõƒø ïpHg QÚô ó@ ,kpÞ ÿoBãPuAõg ôA qA ô QÖo !òÞ ÙpƒÆ úƒG ÿBƒ^ ô àƒýÞ ókoô@ ÿApƒƒƒG ô óBìBì QÚõ`ýø îPvø òEíÇì .QÖo úðBgrLƒy@ ÁBg ÿAõø ô ëBc ok úzýíø .kõy þíð ÅõÎ òüpg@ òüA }BÞ þèô ,lñƒÞ|þƒì þƒâlƒðq kõƒg ÝçÆ løBy pãük ô lðBíG oAkBÖô ôA úG ,}pvíø .îyBHð ôA koõì ok pãük þWAôkqA ô ### úG rürÎ !kõG oõÞ ô Rõu ú^ úðBg ,qôpìA ÝBOA ok îø BGBG ô kõG|úPÖo kõg oBíýG pøAõg ólük ,úPynâ Iy þGAõg þG BG .kq|þì Rpƒ^ kõƒg ïpu .ïly oAlýG JAõg qA ûk àükrƒð QƒÎBƒu| ÉBýc úG ûpvßü ,ûôlðA qA pK îèk ô kõG òýãñu ÿ|úíýð ÿôo Ao kõg ,þøBãdH¾ JBPÖ@ .îPƒÖo xçýâ óBPgok .kõG ûkpÞ òùK,ÉBýc þèBíy ô rüo ÿBø þPgok pu ô |úPhüo úÖõßy ,Iýu ô þƒƒüõƒƒèçCƒO ,JBƒƒƒPƒƒÖ@ õƒƒƒOpƒƒƒK ok,ÙBƒƒƒ×ƒƒy ô lý×u xBü ÿBø êâ pÇÎ .lñPyAk þüByBíO ÿõG ,óBùW .kõG|úPyBHðA Ao úðBg ÿBÃÖ ,{×ñG òƒì ëk ,þƒƒƒèô QƒƒƒyAk þƒƒâqBƒƒO ô RôApƒƒÆ Ao Åõƒc oBƒñƒÞ äƒñéy .kõƒG|úƒPÖpƒâ|ÿ|úƒPÖpƒâ îð ,Bø|ú`ÒBG .ïkpÞ qBƒG úƒO BƒƒO ô îƒPƒyAkpƒƒG ú^ ïkõG ûlðBì .lñPyAk Ao þøBâpƒdu }oBƒG QùW ô îPyAnâ äñéy pu pG QzãðA ,?îñÞ óBPgok ÿ|úgBy pu ÿôo úG ,oBzÖ BG Ao J@ îüôo ô pu pG ,J@ ô úÖõßy qA þðAoBG .îPÖpâ qõu ûBâ ô QuA ÿoBùG qõñø Aõø .QÖpâ ólüoBG ,óAõüA IðBW qA þüBø úÛO ÿAl¾ .koAk ÿkpƒu ûkpð pG B¿Î úÞ kõG BGBG .kpÞ IéW Ao îùWõO :QÖõÞ|þì òýñø@ ÿBø .ÿõy|þì wýg ?úðBvÖA þñÞ|þì oBÞ ú^:îPÖo óAõüA ÙpÆ úG ô îPvG Ao J@ pýy JAõg qA «BíPc ,BƒGBƒG pƒýƒg úƒG eƒHƒ¾.ïkpÞ óBOoAlýG ,óBW olK úð :kBPÖA ûAo úG ÝBOA ÙpÆ úƒƒG Rp^ þøBâ þñýG|þì pƒâA ?úƒPÚô úƒ^ JAõƒg .QuA åpì pÞ ô pÞ úíø BùñüA ,îðq|þì òüA ólýñy êídO ,BGBG lýDõãð Alg úG ApO.ïoAlð Ao Bø Ùpc ,óBW BGBG Ap^ :Qvzð ÝBOA oBñÞ ÿõPK ÿôo Ao ó@ îø õO lüBG ô QuA QýÏÚAô ëBc pƒø úƒG .ÿpünLG ókoõg ëõÓzƒì ô ïkpƒÞ òƒùƒK Ao ûpƒƒ×ƒu Ùpc þßü BG QuAõg|þì îèk .ïly úðBƒdƒHƒ¾ óBíø BGBG úÞ ïkõG ûkpßð qBG Iè qõñø þèô ,îðrG QèBc ok ,QƒyAk ûlƒhì pƒG úƒýßO úƒÞ oõƒÆ


óApùO úéXì

àü ôA < :Q×â ,ïly úÞ ÅpPÏì .kpýâ|þì ,ÑõÂõì òýíø pu þèô >.QuA úðBg oAlüpg .úPÖo ô ûkpÞ pùÚ ,úðBg qA æBc ô ly óBíüAõÎk ,áok úG|úPHèA :QgAlðA æBG úðBy óBìBì qA ,Jõg .Qvýð îø ÿqõu|òøk }@ òý`íø ?pHg ú^ úèAs úèAs :ïoAk úãð îèk ÿôo Ao Ùpc îPvðAõPð «çÏÖ ô QuA pÆBg ûlýXðo Bíy qA þGBvc úÞ îø .QuA ólðAõg xok ëõÓzì îø qA îø òüA :Qvzð óBìBì ÿ|ûpù^ úG þÃýÒ óBW ,ïkpì ÿBø ú`G !îðBg ,QuA òì lG wðBy Apì ÿ|ú`G QÚô ó@ ,lññÞ|þì óByokBì ÿAlÖ !ÐÚõO }A úíø ,}BG þèô :îP×â ,{ýPcAoBð ókpG òýG qA ÿApG .ïoAk QüApG þHèBW pHg ,óBìBì ëk< Ùpc àü ,IXÎ ú^ :lý^pG Iè pHg ó@õãG Jõg .ïlýñy õO qA îø >àñÞ }õg ?Qvý^ .QuA úèAs úG ÐWAoúG ÐWAo ?Jõg pHg :kpÞ kBzâ îz^ óBìBì !?úèAs ô ÁpÚ ûAõgAõø àü þâqBO ,óBìBì ûo@,ÿkôq úG úÞ QuA òßíì ô ûkpÞ AlýK îüBÚ .ÿoõhG Ao {ýuôpÎ þñüpýy :QÖõÞ îø pG Ao Bø Quk ûkq Ýôm ,óBìBì ?Qvø þÞ kBìAk ,Jõg ?þüõâ|þì QuAo Ao óõüBíø óBíø ,îSpìõýÞ }AkAk pvK.îüõâ|þì óBíø :QÖpâ kõg úG pß×Pì ÿA úÖBýÚ óBìBì ûlì@ óApùO úG êý¿dO ÿ|úìAkA ÿApG úÞ ÿpvK ?kõG !óBìBì ûo@þÚçgA ú^ ?Qvø þéßy ú^ Jõg?koAk {ÚçgA ,þñýHG lüBG úÞ Ao {éßy :îP×â .QuA ûlülñvK oBývG ,òì pËð úG îø þñÏü ,þñýHG lüBG Ao {éßy :kpÞ îgA óBìBì òÞ ØüpÏO }A úÖBýÚ ô êßy qA ûkpg àü ?ú^ .îñýHG eýéì ÿA úÖBýÚ BG ,ôo jpu ,lÚ ûBOõÞ :îP×â !þñPuAõg ô îø þéýg B«íPc ô :kq þñßzG ,}õüpK úèBg !oõg ÿpuõO ô ûAo úG pu oõg ÿpuõO îø 竾A ,úð :ïly þH¿Î ÿoôpÒ BG ô w×ð úG þßPì óAõW «BÚB×OA .Qvýð ok .kpýãG pu Bùð@ Qé¾ô lýñÞ BÎk ÈÛÖ .QuA óBðq qA þßü úèAs îñÞ|þì pßÖ ,Roõ¾ ó@ .lyBG QhHyõg Ap^ õãG ,«æôA :lýzÞ îøok ôpGA ,óBìBì ,þðBS ok ?kpýãð pu Qé¾ô òüA QuA òßíì qA olÚ òüA ûly IHu õO ÿpâ úíÎ I¿ÏO lñßð ?þñÞ| ØüpÏO óAõW òüA ,ïoAlð ôA ÿôo þH¿ÏO ,óBìBì úƒð :îƒP×â qA BùñO «çÏÖ ,þðBS ok ,ïkpÞ õâqBG Ao QýÏÚAô

ÿôo ?þGõHdì :lýzÞ îøok ûpù^ }õüpK ô þéãyõg îÞ æBc pãì ?lP×ýG QüBK ô Quk ,Qvýð pøBÊ êßzì ,êßzì ?ÿoAk ÿlðõè QuA Rpøõy qBG xõø ëk qA IýÎ ,óBW ÿoõK !ûly QðBW ÿ|ûoõg úÞ QðBìBì úÞ }BG òEíÇì :kpÞ òì úG ôo ô þíð lüõâ|þì úÞ þGõHdì ,ûkBPÖA Yè ÿôo æBc .lHv^|þì Ao ôA þPuk ôk óAoõK ,îøAõg RokBì ÿApG {èk ô Quk ,kpì òýíø pâA AlW ôA qA oBG l¾ ëBc úG BO óAoõK ,lüqpè|þì .kõG ûly oAnãG !}õüpK òÞ {ìBíO :Q×â óBìBì

qApGA BG .ïkBPvüA ok oBñÞ BW|óBíø ,îPyAk úñü@ oBñÞ qA ,kõg úÖBýÚ ólük qA þPüBÂoBð :QuBgpG oõÆ|óBíø Ap^ ,IXÎ ú^ ,îðBg úðBvÖA?ÿA ûkBPvüA ok oBñÞ Quk .ïkAk Ao }A úuõG JAõW lñì úéâ òì ÿApG pãük þßü õO ,úðBvÖA Alg úG ApO :lðBGBO þñýzð|þì ,ïoõhèk olÛ^ þðAlG pâA ,pýãð úÖBýÚ .þðq|þì oAq îèBc úG ô ?óBìBì ûkBPÖA þÚB×OA ú^ pãìþGõHdì :kAk JAõW ôA ÿBW úG }õüpK úèBg ú^ pø ,QuA ÿqBHuõø kpì .kqBu þíð óAoõK BG

)ÿpýzì( þ×Xð ûlüpÖ îøkqõð {hG

:óBìo óBPuAk qA ÿ ú¾çg lðA ûly AlW îø qA úðBvÖA okBì ôolK þðq }okBì . lðA ûkpÞ ZAôk qA ôk pø ô úðBvÖA olK qA {ðlyAlW qA lÏG úÞ QuA . QuA ûkpÞ ZAôkqA pãük oBG òülñ^ xõø ÿkpì úÞ þéÏÖ pvíø þGõHdì rýHìBÞ îuA úG ÿA ûkAq pøAõg QuA qBG úðBvÖA koAk oAp¾A úðBvÖA okBì úÞ koAk iuBK ôA úG úðBvÖA . lñÞ ZAôkqA ôA BG .... BìA lðõzýì krìBð îø BG ô lølýì QHTì

úð BvÖ| A

!?QuA oõÇ^ úðBvÖA ëBc îñýHG úðBvÖA Jõg :Qvzð îüôpGôo ô lì@ ô ?BøpHg ú^ îñýHG õãG !îðBg !óBìBì ,QuBíy {ýK BøpHgpHg ïAlÞ :kpG kõg óAõvýâ óôok þPuk ÿBøoAq@ pHg ÈÛÖ òì ÿBøpHg ?óBW úðBvÖA þPHd¾ úÞ ïA|úPÖpð þüBW .QuA þGõHdì .îyBG|úPyAk ?óBìBì ,ÿoAq@ ú^ :Qgõu {üApG îèk ?koAk oBÞ ú^ õO úG þGõHdì ,}õüpK ëõÚ úG ?îðAk|þì ú^ :lðBHñW ÿpu kõy þíð îø {üoBÞ .QuA qBHuõø ,kpì òüA ïlük ,ïkõG|úPÖo wðAs@ úG úÞ {ýK|ÿ|úP×ø .kpÞ ûõéÚ ô |løk|þì ëk ,úPvzð|rýì pu þðq BG

püq óAoõK ,kôpG }oBÞ þK ,òÞ {üBøo îüõâ|þì .kôo þíð oBG Qèk îø õO :QgAlðA ôpGA úG ûpâ óBìBì Bøo Ao þGõHdì !îðBg }õüpK ,Bø QuA }õg Bü ,îñÞ þâlðq BùñO ô îñýzñG ?kõzG ú^ úÞ îñÞ pøõy àü ëBHðk úG ,õð qA ÿqôo õð qA qôo ûoBGôk .ïléG Ao {øAo ïkõg ,xpPð ?ïkpãG pãük !îñÞ|þì {ìAo oõÇ^ úÞ lük þøAõg ?oõÇ^ :kAk ókpâ úG þWõì }õüpK úG Quk ôk BG Ao ûpù^ QuõK ûoBGôk óBìBì îOoõ¾ ,îñÞ|þì äñýP×ýè ïôo|þì :lýzÞ õu ôk îðAõW ëBu ûk BO ïoBLu|þì fApW Quk úG Ao lü@|þì oõÇ^ þGõHdì úÞ þñýG|þì QÚô ó@ .lñÞ .lPÖA|þì îüBK ô Quk ÿôo ô

òPÖo óApãð ,îPvø ûlñü@ óApãð # ôA JBvc úü õvO ÿBøoBÞ îðAk þíð .úíXð .luo|þì óBüBK úG óBìq ú^ ,ûlßzðAk BG BùñO þGBvc ûBãGAõg ok ,ôA òPÖo qA lÏG ,ïA ûkpÞ RkBÎ ôA úG ÿoõWlG .ïõy|þì ,ïBùèA qA ô îPyAnâ oBñÞ Ao oôpÒ îø lüBy þâlðq BùñO «çÏÖ úÞ úðAqpÖ þÚBOA îø Bü ,lüBýG òì ÝBOA úG úÞ îPuAõg ,lñÞ|þì | .ïôpG ôA ÝBOA úG òì ôA krð òì ,lüBýð òì ÝBOA úG ôA pâA !úð îø ÝBOA òüA úG úÞ QuA òüA ïkok .QÖo îøAõhð ,{GAõhPhO úG ,}líÞ úG .ïA|úPÖpâ õg Qhu úÞ {ñßèBG òüA úG ô ÿréÖ JBÚ ÿ|úñýü@ òüA úG Ao kõg RBÚôA ,Iy RBÎBu òüpg@ ok þÛüBÚk ÿôo úíXð úÞ þüBøqôo ú^ .îðAonâ|þì ó@ ok äñzÚ ô|úPyAnãð îyõâ ok pu ,òßèBG òýíø ,ûkpßð úìrìq îyõâ ok Ao oBÏyA ô úðApO òüpO ÿBø þDAlW BG ,òì Qyõðpu lüBy ,îðAk þíð Jõg 竾A îø BGBG ëBc ,ûly òýXÎ kõè@ kok óApãð ,lñÞ|þì îðApãð îø úéEvì òüA .Qvýð .óõWrürÎ óApãð ô ïkõg lülW oBPÖo BG Bøqôo òüA þüõâ îø óBìBì òüA ok .lñÞ|þì þüBùñO xBvcA þéýg ,þGõHdì îPÖpâ îýí¿O ûpgæBG BO kq ò×éO olÛð@ ,ûBì àü òì BG þøApíø úG pÂBc úèAs .ïôpG {ðlük úG úG ô ïlüpg {üApG úðBg ÿõO qõéG àü .lzð îüôo úG Ao ok }õüpK úèBg .îPÖo }A úðBg QuõK ô kõG|úPvzð úñü@ oBñÞ óBìBì .kõzâ æBG ÙpÆ úG Quk BG ,õu ôk qA Ao {Ooõ¾ ôA úG îz^ úÞ þèBc ok ô ïkpÞ ïçu .kõG ûlýzÞ 52


TEHRAN MAGAZINE

55

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

îülñhG îø BG þíÞ ûoBGôk óoAkpG òzG óõíýzK úñßíì úÞ ëælPuA |!..úðrýì Zõì òýèõEvì ô ákpì òýG kBíPÎA ôo Býðp×ýèBÞ êPø ô p×u ÿpG qôo úü äñø@ úâA|# |!òðrýì àHíO óõyoBPýâ BG ópýãG BPvüoBPýâ qA úÞ îüly åorG þÇüApy õO BýP¿y úøk Bì|# ÿæ òu ëBu êù^ ô óqô õéýÞl¾ BG úíéÏì oBÞkõg óqô õéýÞ þu BG úèBu 8 òì QzãðA þ^ qA ôo Bì .kAlýì oBzÖ îDBÚ ô QyAnýì |!.lýðõupPýì úÞ úñüA óApùO õO þâlðq RArXÏì qA| # þupýì 8:30 þP×ýG ûAo|6:30 | þupýì 8:30 þP×ýG ûAo|7:00 | þupýì 8:30 þP×ýG ûAo|7:30 | þupýì 8:30 þP×ýG ûAo|8:00 | qBG þP×ýG ûAo îø 8:30 úÞ úñüA pO IèBW úíø qA ô |!þupýì 8:30 ,lülG koBø áAõvì úü îP×â úðõgôoAk îPÖo|# òüA qA pO pGq oAlÛì úü ,úð îP×â koôA ëlì úu ôk pGq ïqBG úð îP×â koô@ úãük BO ôk þßü.ïAõhýì úÞ Bø ú^pÖ òüA qA úðôk úü õzÞ õO kpÞ Quk .pO òüpOpGq Q×â koô@ok óoõzýì }pÖ }BøBG ?ûoõhýì RoBÞ úG ,úñüA óõì |!úPyAnâ pSA oBzÚA úíø ôo oæk þðôpâ úðB×uBPì ÀÚBð õñ×éO ûoBíy , þðApüA ÿæBüpu õO þPÚô| | # úG þyõâ ïkpì úíø îñßýì xBvcA, òãýì RoAq ô úãG ôo ûoBíy ûpãüqBG ópËPñì Quk úG óõypýO óAkpâoBÞ pýGlO BG úÞ ópýãG xBíO |!ûoõg þì äñu õO qA ô Øüpc úÞ úüoõW úü þéì îýO òøApýK |# pßÖ }kõg BG kBýG BO Øüpc....úñÞ þì óõÒAk ÿqBG ëBHOõÖ Bü ok ïk óoArG ëBÓy@ ólìôA BñüA úñÞ |!|!....ûkoõg BO 3 òñÞ ïBW õO fBÃPÖA xBHè òüA BG ûoApÚ þéì îýO# àO QÞ úü êÚAlc ïoAôlýìA.úñÞ ÿqBG þðBùW |!îýupG pËð úG pO êýßy îÞ úü òyõLG }ôo îzýì BK JAõg qA þPhGlG BG eH¾ úÞ ÿpu pø| # Ig þèô îGAõhG kôq lÏG Iy ïpýãýì îýí¿O | !úâpì åpâ úGõO úðB×uBPì Qvø ÿpPgk úü îãýì îðBìBì úG Izük#| !???...îñÞ oBßý^ ûoAk Quôk õñì þéýg | | ...õy {èBýhýG úãýì ??Ap^ îãýì úü BíPc ûoAk Quôk ôo õO á þvÞ óõ^ úãýì | | !!! ..ûoAk ÿkApüA ûlzð ÐðBÚ olÛðA îýâlðq õO æBc BO {ýüAlg .. ïkõG

ûl¿ðõK ôoArø ôpPì ,þWBc ÿlüpg óôpâ|+ | òìõO ôk |-|?ÿlüpg lñ^| + | ûp×ð ôk óôoBG lýãýì {ùG Bíy úÞ ÿrý^ óôA| # þì J@ þÖBÂA þvÞBO úüApÞ òìõO 2000 Bì ÿApG |!ûoõg òüA {hK qBG ,þðBùW ïBW Ñôpy qA êHÚ# , pPzýG þâkBìA BG ïkpì BO óoArG îø ôo ëBüpu .òñÞ QüBíc ôo þéì îýO xBHè õO pËð lülXO lüBG ûkArýÎBíy óõìBÚ@| |# ëk xôpÎ úuAô|:òãýì þPÚô òñÞ óõypÏy Bì !|úyBG úPgôlðA þðõýéýì úu ôk Bì áqBð þu QvýG úG óõýéýì úu ôk pýýÓO oBPuAõg . îýPvø koBýéýì BG ç¾A úñßíì ApPgk þèô úzð óõOoôBG lüBy|# õðôA lýyBG ûlülð ç¾A ,òyBHð îø úÇGAo ok Bíy |!òñÞ pùÚ ô òzG QcAoBð óõOqA þèô æBc BO 2 Q×ãýì ïlük þyôpÖ àuôpÎ õO êüoõâ úü|# ÿphG õðôA ?ûlñ^ {ýÏÚAô wK .òìõO óõýéýì | | !ÿkpÞ op ÿqBvð ôo 4 äðõÞ äñýÞ úâA qA òzýì Äüpì BO úÞ þüBñüA Ap^ îíù×G }BÞ| | |# ¶k ?BPvñüA óoArýì ópýãýì wßÎ ïpu ô óõykõg lüBHð úãük úÞ úyBG lG QèBc BÏÚAô úâA õO úg@ |!I¿ìæ ÿpýãG wßÎ Rkõg qA þðõPG îñßð pßÖ úÞ Qvø îø þüAlg ûlñG úü| # îýð órüpýì õ- úðAoBü BO !úyBG îÞ îðõykAlÏO òüA BG ,úñÞ þì QyAkpG õzíø ûpýì ûlzð QÎBu

|!|!ûkpÞ óõzHXÏPì lÛñüA þürW ÙkB¿O úü õO îÛýÖo lüApK äGpüA| |# óôlðk BO oBù^ úÞ ûly qBG {Ooõ¾ õO ÿoõXü þñíüA ÿBñzK@ îãG ïAõg þì .úPvßy {ÒBìk ô |!úÞBðpÇg îH¿ìæ òüA pãyoArâ ÿkoõñøõÞ úPÖo oAõéy QÞ BG ôoBü| |# BG Qvýð Qhu JBñW :úupK þì pHg úßHy ÿoBÞpø þèô úPhu Ap^< :úãýì ?oAõézPÞ |!|!>ûoAk õykõg þPhu }BO 60 Qup×G ûkBW õO lüApK BO 110 Bíy| |# .ûlýì úPzÞ BO 300 kôlc ô úñÞ þì ÙkB¿O BO 3 çÞ ûkpÞ JBOpK àyõì 110 Bßüpì@ QÚõðôA fçu lüApK ,úXýPð óly fôpXì |!QvüpOoBHâpì ôk úü ,úðõg úuAô lüpg îPÖo ïkõG ú`G oBG úü| # ûoõOõì úü ,kõG îPuk qBýK õéýÞ úü ô úWõâ õéýÞ .BñüA ô Qvßy îPuk .kAk ïBñÖ úG îùG kq îPhO ÿæBG ,îOkBýÎ lìôA ïBGBG îükõG óBPuoBíýG óôA BGBG Q×â ,îyõâ àükrð koô@ õypu ïôo@ |!?ly þ^ ÿlýíù×ð ÿkõG ûlüpg úÞ BñüA úWõâ ïõíO ïBøõì BG }oBÞ ÙpÆ þðõíéu õO oBG úü| # õíPuAo }õâ lÏG lýzÞ õíL^ }õâ ly }AkAk Q×â þñßýì oBßý^ îP×â ,lýzÞ |!úìôlÞ {ðõ×ýu

xok ëBc îéÏì Bì óBìq úÞ kBýíð óõOkBü Bíy| # | Q×ãýì ,úñÞ {è QuAõhýì ô QyAlð ókAk úuAô lÏG >.ûoõhG äðq BO rýì ÿôo óõOApu< kpßýì lülùO îýðrð îø úG ôo {zìAo@ úßñüA úÞ ly òüA >!ïlýì xok ïqBG òýñÞ Õõéy úâA< |!.îüly òüA Bì Bíy rüBu xBHè òüA òé¾A îãýì úíðBg úG| # þvéXì Qyok BíPvýð ÝB^ òì úãýì .Qvýð þvéXì Qyok.lýñÞ þì QümA Ap^ BGBG .ïA |!úãì ÿA ûõýì .úg@ úG ôo îñøm ëAõöu òüA BýuôpÎ õO {íø| | # kBìAk ÿBGBG úèBgpvK ,úÞ úñÞ þì ëõÓzì }kõg kBy olÛðA þ^ úuAô ,ú¿Úpýì ûoAk Èuô óôA úÞ | |!úèBdyõg ô lýyBHð úPvg îP×â ôpPì ïk wýéK úG îPÖo| |# ú×ýÊô Q×â kpÞ pßzO þéÞ ,lýzÞ þì Qícq ïlìôA îüly þíýí¾ ïkpÞpßÖ lÏG ,QuA Quôk úg@ Ap^ , îùG kpÞ úéíc ïpýãG õzã×ñO |!úÞ îükõG {íø BÚ@ ÿA- ?ÿly þvÞBO ûlñðAo ly þ^|# þèBg ïoAk úÞ òì îP×â úÞ ly Ñôpy þüBXðôA qA |!|!îðrG ïpÖBvì BOoB^ úü oArG ïpýì úð ,ÿlðA RpvñÞ ïpG qôo úü îðõPG ïoAôlýìA| # }qA B¿hy úßñüA úuAô ÈÛÖ .}Bãñø@ pÆBhG õO kpÞ þì ôo þßuA úÛü þùýWõO ú^ BG îupLG |!}Aoõéy oAlýG JAõg qA úÞ eH¾ kõG òüA {Puok þèô|# úð îýyBG ûkoBù^ Iy ûBì êTì îýy þì |!óôlñíu îýð , ÿlñHýì ô IO úü ooõéLvÞA QðpPñüA õO|# úðrýì Yðo@ BG {ýéÓG IO lÏG , úñßýì pßÖ QÎBu . êßuA Bø úDõO BG úãýì {ùG lüBG îOôB×Pì þéýg óõ^ ïkpÞ þì pßÖ çHÚ# | úG îPuAõg þì «çTì, îñßG îø þOôB×Pì ÿBøoBÞ Bø lÏG ïlG kBü ókq Ùpc ÕçÞ úWõW úü |!îéßuA îPvýð RôB×Pì ïlýíùÖ õðõzýßü óBðõýc òüpOkpvðõg AoAlèBG ú^oõì| # îùG þøBãð úü QzâpG ïlñÞ õzèBG îPÖpâ Aõø õO | .QÖo ô ïpýíøkBýK , îñùXG :Q×â kpÞ ú^BK úéÞ úíéGBÚ úü þPÚô BýðApüA l¾ok kõð# BO òñßýì þâlñðAo ÿpPzýG QÚk BG úðõzøApíø !úPvzð óõzPuk oBñÞ óõyArürÎ qA þßü þPÚô ïAAAAABízK þWBc QèBc õO úzýíø Bø úGpâ| # þ^ îðôlýíð òñßýì Bãýð ôoõðôA oõñüA óoAk

54


TEHRAN MAGAZINE

57

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

AkpÖ qôpìA ïpýâ þíð JBÚ Ao qôpük ô AkpÖ BO ïpíÎ úPvg JBÚ ok õO ÈÛÖ þyBG AlýK þPíco úíýéu

óBùW ô óApüA RBýGkA| óAoBG

oBÇÎpýÇèA|ÜÇñì oBTð îèBÎ pG oBÇÎ ÿA ÿkpÞ oArø l¾ ïk pø oApuA úèBø kAk úüBìpu Ao ÝBzÎ õO pÏy kAk úüApýK òüA îüAk Ao óBÛyBÎ oõð lýyoõg pG õ^ ,õO pG ly îPg oõýÆ RBìBÛì ô pýÇèA ÜÇñì QuA þðApýc ûo RBìBÛì òüA QuA þðAkpâpu óAõük pãì Bü ÿ@ok óAõük òülG ÿkok pu qA ÿ@ok óAõük òülG ô oAq pLu óBW

ÿlülW ûpýñì ïoAnâ þì oB Ao BøpGA ñÞõO ÿApG QüBø úíz^ lðõy óAoBG q BO A pK

lýyoõg

kõG Iy Q×ãy óBùâ Bð lýyoõg QuBg ÿBK úG ÿA úìBãñø pâk ÿA ûpù^ ok úÞ kõG ôqo@ òüA Ao RoByA ÿBø QzãðA QuAõg þì {üõg JônXì Qvzð ôpÖ BÒõÒ BìA lðBì óAoBü ëk pG úP×ßy þÒAk îOpýc ok òì úñü@ úÞ lì@olG óõ^ {üõg qA lðAõg óAoAõâõu kôpu Rlcô eèB¾

ÜícA JAõg ÿõñÏì ÿõñTì QuA ÿô êÛÎ Üüæ ÜícA JAõg QuA þEýy æô QuA QíýÚ þG ôA õ^ îø QuA òì úðBg ok Yñâ ,kõg BG Q×â QuA óõýy ô pÛÖ ú^ BXð@ Apì wK ïA ûkpì þüAlâ qA Yñâ pu pG ïA|ûkpK ok ô Qé×Ò olðA úßðAq lðBíð }kok ly Qvì RoBzG òüq lðAõhG ôA Iè þG lídèA oArø l¾ îéÚBÎ þøAõg ô õâ ,ÜícA ûAõg îèk løAõg þì ú`ð@ òì îPÖBü QÖBü qBG Ao oq Yñâ lì@ úðBg QÖBü qBu þüAlg ØÇè qA }oBÞ

Büok ûÿBpñýzâì óôlüpÖ

kõWô ÿBüok úG úÞ Bø|Ùl¾ ú^ kõG þèBg pùâq óByBø úñýu ÿpñø þG qA úPgBñzð äñð ÿpùâ þG òüA qA ûkpÞBð ïpy qBýð ÿôo óBzùâok pø ÿõu qBð úG lñüBzâ úñýu BW úíø òì úñüpük òíyk þâlðq òì úñýu ok úPgAlðA äñ^ äñW pu koAk òì BG Iy ô qôo äñO úñýu Ùl¾ qA w×ð pø äñ^ úG ûkoô@pùâ óBzÖA òìAk äñu úG ûlýGõÞ úíø Bøpùâ óAô

Qíßc ÿpK qA þPýG ôk hu ïkpÞ qBÒ@ òì ÜzÎ BG ò ïkpÞ qAôpK óBíu@ ïBG úG Bg ok ïly þüõPupK ÜzÎ úð úG ïkpÞ qBG ok óBÛyBÎ ÿôo

ôpG {hG oõð kAõW ôpG B×¾ ô ÜzÎ úÛéc Qvø úÞõu pø ôpG ,ApO kpýãG õO qA úßð@lñG ok }BG oôk úG pøBËO ô Büo wéXì qA ôpG BÖô ô Ýl¾ úG ,ëBc êøA ÐíW ok órì ïlÚ ÜÖBñì Quok Bð Üég BG ôpG Bñy@kok þK ok ÜzÎ kok BG }BG Quôk {ü õg qA pHg þG óBìkpì BG ôpG Bíy ô Bì QHd¾ Qvýð úÞ þøAo úñì BK QvðApâk qA QHýÒ úÞ BXð@ ôpG ApWBì òüqA ÕoBÖ Qvø úÞ ó@BG kõG órøAo Bì ô òì qA lü õâ úÞ wÞ ó@ ôpG BñÖ kõg ÿkõg qA óBPvýð BG òÞ }õâpùì qA òhu òüA {hG oõð qA ôpG Alg ÜzÎ ûkBG Qvø úÞ þìrG

56


TEHRAN MAGAZINE

59

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

58


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

óAõhPuA îÞApO óBXìkBG ok kõWõì|K | òýìBPüô ïBð úG úÞ QuA ÿA ûkBì ÿôBc óBXìkBG ,kõy .lñÞ þì àíÞ þÚôpÎ ÿBø þãPvßy pÇg ô lzhG þì kõHùG Ao îýËñO Ao óõg òýðõOôpu óArýì úÞ òýPýèõKõßuA óBÆpu .16 ÅpÏì ok úÞ úvDBü óBðq ok ûtüô úG Ao þðAõhPuA àíÞ þâkpvÖA óBìok úG lðAõO þì ô lñÞ þì | òýìBPüô ô Bø óAlývÞA þPð@ ÿæBG pükBÛì .løk þì {øBÞ ,lñPvø óAõhPuA þÞõK pÇg .lñÞ îPvýu QüõÛO UÎBG óBXìkBG ok kõWõì|C óBXìkBG RApÃì ô ÅoAõÎ oBãýu ápO .21 ÿBø ëõHéâ QýèBÏÖ {üArÖA BG ô ûly ólG þñíüA ÿBø {ñÞAô UÎBG QuA òßíì óBXìkBG ,1993 ëBu ok ûly pzPñì úÏèBÇì àü xBuA pG þì ÿpýãzýK óBÆpu úG çPGA qA óõg lý×u úG Bíy pâA ,kõy kApÖA þgpG ok lüly àüspè@ lýuA úWõO êGBÚ pükBÛì ÿAoAk óBXìkBG .lññÞ úG QuA òßíì lüoAk ÿspè@ ÿA úíèk ê×éÖ îø|PP | òýìBPüô óAõñÎ úG úÞ QuA àýñýOõßýð ok kõWõì àýðsôpéÞ lýuA ô òýðõuBð .lýyBG úPyAk ÿspè@ îø óBXìkBG {øBÞ ÿApG lðAõO þì ô kõy þì úPgBñy þì oBùì Ao kAq@ ÿBø ëBßükAo QýèBÏÖ óBXìkBG QuA RæArâA úWõO êGBÚ pükBÛì ÿôBc óBXìkBG ápO ëBc ok úÞ ÿkApÖA ok òýOõßýð úG þãPvGAô qABø ëõéu|DNA | Iýu@ qA ÿpýâõéW BG ô lññÞ Rçßzì úÞ xBvc kApÖA ok lðAõO þì úÞ .lyBG lý×ì ,lñPvø oBãýu .lññÞ þì ÿpýãzýK óBÆpu úG çPGA xpÛð óBìok .22 .kõy úýéÞ äñu kBXüA UÎBG lðoAk ÿõýéÞ óBXìkBG ÐHÆ lýuA eÇu {üArÖA êýèk úG BOlíÎ xpÛð þðõg îÞ óBìok .17 .lyBG þì àzg ô ïpâ óBXìkBG QÏýHÆ lýuA fõÇu ,kõy þì kBXüA óõg àüoôA lýèõO {üArÖA BG óBXìkBG ok kõWõì wì ô òø@ ,|K| òýìBPüô ,|C| òýìBPüô qA þñÒ óBXìkBG òüoõK úürXO úG úPvGAô oBývG óõg ok àüoôA þðõg îÞ ô þíð@ óBìok úG óõg rìpÚ ÿBø ëõHéâ ,p×vÖ ,îürýñì ,òýuBýð ,òýìBýO ,6|B| òýìBPüô rñãñì ô îýuBPK ,àýèõÖ lýuA ,þüAnÒ pHýÖ ,wì óBXìkBG Roõ¾ úG óAõO þì Ao óBXìkBG.QuA ,úPhK óBXìBG ô þypO ÑAõðA úýùO ÿApG ïBg ,óBXìkBG àzÞ úýùO ÿApG ûly jpu ô þGBHÞ }oõg ÑAõðA ,pK îßy óBXìkBG áAoõg úíèk ,þãðpÖ úWõâ ô þñýìq Iýu BG óBXìkBG ûkB×PuA þíuBÚ Aqpýì ô óBXìBG îýéc ,óBXìkBG ô ûkõG óBPuôlñø þìõG óBøBýâ qA óBXìkBG.kpÞ Bü þèõíÏì óBXìkBG úéíW qA þ×éPhì ÑAõðA BK óBXðkBG ô þíéÚ óBXìkBG ,þüBßüpì@ óBXìkBG óBXìkBG äðo úu úG úÞ koAk ÿA úíèk Bü ûBOõÞ þì QÖBü ûBýu óBXìBG ô {×ñG óBXìBG ,lý×u .lðõy ?kõzð ûBýu óBXìkBG îýñÞ ú^

àü qA QuA pPùG óBXìkBG ólñÞ QuõK ÿApG ûkBì òüA ,lýñÞ ûkB×PuA äðq l êýPuA ÿõÚB^ ëBßýíÞõPýÖ þüBýíýy kAõì BG {ñÞAô qA ÐðBì ó@ óly ûBýu qA ô ûly óBXìkBG ok kõWõì .lñÞ þì ÿpýâõéW

61

óqô {øBÞô ÿpÒæ .9

ÿæBG pükBÛì ÿAoAk RBXürHu qA þßü óBXìkBG ô ûkõG ÿpèBÞ ô þGp^ òýüBK oBývG pükBÛì ô pHýÖ UÎBG òýèpâ óõìoõø eypO {øBÞ BG ó@ Ùp¿ì úG ÿoõgpK qA ÿpýãzýK BG ô ûly BùPyA {øBÞ .lñÞ þì àíÞ kApÖA óqô {øBÞ ô ÿpÒæ QuõHü .10

RBÞpc kõHùG BG óBXìkBG ok kõWõì þüAnÒ pHýÖ ô lñÞ þì àíÞ þüAnÒ kAõì pPùG JnW úG ûkôo Bü lýDoõíø ô QuõHü óBìok ô ÿpýãzýK ÿApG .lyBG þì lý×ì pýuAõG óõg oBzÖ .11

ok kõWõì ÿBø lýDõðôçÖõýG ô pHýÖ ÿæBG pükBÛì .lðõy þì æBG óõg oBzÖ {øBÞ UÎBG óBXìkBG Jp^ lHÞ .12

þPð@ ÿæBG pükBÛì úÞ ûkAk óBzð RBÛýÛdO îu UÎBG óBXìkBG ok kõWõì ÿBø óAlývÞA ÿoBíýG óBìok úG ô ûly lHÞ ÿqBvÞBK ô þüAkq .lñÞ þì àíÞ Jp^ lHÞ úéíW qA lHÞ ÿBø }oAõâ ûBãPuk ô ûlÏì .13

kõHùG úG óBXìkBG ok kõWõì pHýÖ ÿæBG pükBÛì Qìçu ÿApG ô ûkpÞ àíÞ kok ûlÏì ô AnÒ îÃø .lyBG þì lý×ì }oAõâ ûBãPuk óõg lñÚ ô QGBük .14

?îüpýãG úðõã^ Ao óBXìkBG þhéO þíÞ pükBÛì óBXìkBG ,lyBG þì ólG ok Bø óBXìkBG ,lññÞ þì àíÞ òø@ pÛÖ qA þyBð

wK lüpHG òýG qA Ao óBXìkBG iéO îÏÆ úßñüA ÿApG ô xpÛð óBìok ÿApG êýèk òýíø úG ô koAk òüoõK þíÞ Bø ó@ ÿôo pG Bø óBXìkBG ólñÞ QuõK qA .QuA lý×ì ó@ îDçÎ .lürüpG àíð îz^ .23 ?lñÞ JnW ÿpPíÞ òÒôo óBXìBG îýñÞoBß^ ÿBø òýðBýuõPð@ ô|A | òýìBPüô ÿæBG pükBÛì þì UÎBG lürüpG àíð Bø óBXìkBG ÿôo pG pâA þì þüBñýG QüõÛO UÎBG óBXìkBG ok kõWõì Ao ÿpPíÞ òÒôo ókpÞ jpu ïBãñø úÞ kõy ÿApG óBXìkBG ok kõWõì òýuBýð òýñ`íø ,lðõy .lññÞ JnW oBzÖ {øBÞ ô lüoAôpì J@ óBìok ô ÿpýãzýK óBXìkBG QhK }ôo òüpPùG .QuA lý×ì îz^ êgAk ókpÞ rK J@ ô rK oBhG úÞ ûkAk óBzð RBÏèBÇì kokpu .24 þPð@ eÇu Ì×c ÿApG }ôo òüpPùG Bø óBXìkBG óBXìkBG ok kõWõì 3|B| òýìBPüô ô òýuBýð }ôo òüpPùG óAõñÎ úG ô ûkõG ó@ ÿBø óAlývÞA .lññÞ þì àíÞ ópãýì ô kokpu óBìok .kõy þì Jõvdì óBXìkBG QhK þÞõK óBìok ô Bø óAõhPuA Qü õÛO .25 )ïpâ 100( ïBg óBXìBG þüAnÒ }qoA óAõhPuA 25 : ÿpèBÞ QüõÛO UÎBG óBXìkBG ok kõWõì þéñÖ RBHýÞpO ïpâ 0.2 : þGp^ óAõhPuA þÞõK úG çPGA pÇg ô ûly Bø óAõhPuA ïpâ 3.5 : lñÚ .løk þì {øBÞ Ao ïpâ 3 : pHýÖ îø óBXìkBG ok kõWõì îývéÞ ô rñãñì ,òø@ ïpâ 6 : RAolýøõGpÞ .lðõy þì Bø óAõhPuA QüõÛO UÎBG

.lyBG óBXìkBG ok kõWõì wì ô òø@ ÿæBG pükBÛì óBÞkõÞ ô óAkAqõð ok þíð@ ô þðõg îÞ óBìok úG .lñÞ þì àíÞ ÿApG þüAnÒ kAõì òüpPùG qA þßü óBXìkBG 8 òu qA úÞ lyBG þì óBÞkõÞ ô óAkAqõð úülÓO lýðAõO þì )àyrK Roõzì BG( lÏG úG þãøBì ÈÛÖ ,lýñÞ úÖBÂA kAqõð þüAnÒ îüso úG Ao ó@ kAqõð ok þèBíPcA àüspè@ ÿBø {ñÞAô IÊAõì .lýyBG kõg

,kokpu BG úÞ þíð@ îDçÎ óBìok úG òýñ`íø ,kõy þì Àhzì þâkpvÖA ô ØÏ ,þãPvg .lñÞ þì àíÞ úËÖBc Qü õÛO ô rÓì .18

QýèBÏÖ úÞ QuA ÿnÓì kAõì qA oBypu óBXìkBG {üArÖA BG ô ûkpÞ êPhì Ao kAq@ ÿBø ëBßükAo ô ûly úËÖBc QüõÛO UÎBG rÓì úG óõg óBüpW þì ÿpýãzýK píüArè@ ô êÛÎ ëAôq úG çPGA qA .lñÞ þâkoõgBìpu .19

óBXìBG ok kõWõì|C | òýìBPüô ÿæBG pükBÛì BG ô ûly ólG þñíüA îPvýu QüõÛO UÎBG úG óõg lý×u ÿBø ëõHéâ lýèõO {üArÖA þì àíÞ þâkoõgBìpu óBìok ô ÿpýãzýK .lñÞ

RAolýøõGpÞ îÞ pükBÛì ô æBG pHýÖ ÿAõPdì òüpPùG qA þßü úG Ao ó@ óBXìkBG ok kõWõì ûkpÞ êülHO QGBük Qüpülì ÿApG RBXürHu .QuA pükBÛì óBXìkBG úÞ ûkAk óBzð úÏèBÇì àü ,koAk òývðBOõütð@ ô qAlüqõÞõéâ B×è@ þüæBG úG ô ûkpÞ ëpPñÞ Ao rÞõéâ JnW RBHýÞpO òüA .lññÞ þì àíÞ óõg lñÚ ëpPñÞ úG IýOpO òüA ûlññÞ îýËñO óAõñÎ úG òýñ`íø óBXìkBG þì úPgBñy ólG ok òýèõvðA ô rÞõéâ QýèBÏÖ kApÖA ok óõg lñÚ {øBÞ UÎBG lðAõO þì úÞ kõy .kõy ôk Ñõð QGBük úG çPHì IéÚ ô óõg ëôpPvéÞ .15

ëôpPvéÞ {øBÞ UÎBG óBXìBG ok kõWõì pHýÖ | Jõg ëôpPvéÞ {üArÖA ô|LDL | óõg lG ,þHéÚ Rçíc qA IýOpO òüA úG ô ûly|HDL þì ÿpýâõéW wüqôpéßuAôpO@ ô þHéÚ úPßu þâkpvÖA .20 .lñÞ þì òýðõOôpu kõHíÞ úÞ ûkAk óBzð RBÏèBÇì æBG óõg oBzÖ {øBÞ BG óBXìkBG òýñ`íø þâkpvÖA ô JApÇÂA ,xpPuA IWõì lðAõO ô þHéÚ ÿBø ÿoBíýG úG çPGA qA ÿpýãzýK úG


óApùO úéXì

.lñÞ þì ÿpýãzýK ÿoAkoBG óAoôk ok úG óBXìkBG ok kõWõì pHýÖ ÿæBƒG pƒükBƒÛì {üArÖA BG ô lñÞ þì àíÞ AnƒÒ îƒÃø kõƒHùG oAkoBG óBðq ok QuõHü óBìok úG ûkôo RBÞpc .lñÞ þì àíÞ þðlÏì kAõì ô Bø òýìBƒPüô ÿæBƒG pƒükBƒÛì ok óBðq ólG QüõÛO ÿApG óBXìkBG ok kõWõì þGAõg þG óBìok úG ô ûkõG lý×ì þøkpýy óAoôk .lñÞ þì àíÞ ûkpýy óBðq ok

.kõy úPuõK ,}oBg óBìok úG óBXìkBG ok kõƒWõƒì .lñÞ þì àíÞ pu ûoõy ô óly úPuõK BG úÞ QuA þüAnÒ ÿBø pHýÖ qA þñÒ óBXìkBG àíÞ àýñýPÞA qõOApÞ óBìok úG óõg ÿqBvÞBK pu ûoõy ÿApG õì àuBì oBýg Ø¿ð BG Ao ïBg à^õÞ óBXìkBG àü .lñÞ þì Jõg òÞ Éõéhì àü ok ôkBÞôô@ Ø¿ð ô ûqBO Iýu úÞpu ô óBXìkBG QuõK àuBì ó@ úG }pO úìBg óBXñÖ Ø¿ð ô lýñÞ Éõéhì lýñÞ kpg QuõK BG Ao à^õÞ óBXìkBG àü ô pu QuõK ÿôo pG Ao Éõéhì òüA .lýñÞ úÖBÂA pG Iýu úÞpu óBXñÖ ôk ,lürüpG úzýy àü ok ô wLu lðBíG QÎBu îýð lüoAnãG ô lýèBíG Bøõì àüoBO ÿBW ok qôo úu ô lürüpG Bø ó@ ÿôo .lýüõzG õLìBy ô ïpâ J@ BG .lüoAlùãð

;óBXìkBG ÁAõg

ÿpÒæ ô õì ô QuõK ,þPìçu ÿApG ûBýu óBXìkBG Qý¾Bg 25 ápLùÞ ïBð úG úÞ óBXðkBG Bü óBXìkBG # ÿBø ûõýì qA þßü kõy þì úƒPgBƒñy îƒø ûôpâok úÞQuA óBýðBXðkBG ûpýO qA Ùp¿ìpK .kpýâ þì oApÚ RBXürHu

Bì úÞ koAk ólG ÿApG ÿkBüq lüAõÖ óBXìkBG ÁAõg êìBÞ oõÆ úG BÞõÞ QüBu qA úèBÛì òüA ok ô ÿoAkoBG ,þPìçu ÿApG Ao úPhK ô ïBg óBXìkBG fpy õì ô QuõK ô QGBük ,ÿpÒæ ,þøkpýy .îüA ûkAk Roõ¾ QuõK ÿqBu áBK .1

pHýÖ ô Bø òýìBPüô ,þðlÏì kAõì qA þñÒ óBXìkBG óõg þüAkq îu ô ÿqBu áBK BG úÞ QuA þüAnÒ îø Roõ¾ QuõK ÿqBu áBK úG Bƒø ûkôo ô .lñÞ þì àíÞ QuõK þÏýHÆ ûlññÞ JõÆpì .2

QuA J@ þùWõO êGBÚ pükBÛì ÿôBc óBXìkBG óAõñÎ úG Roõ¾ ô ólG QuõK úG þðBupG@ BG úÞ ô ûkpÞ êíÎ QuõK þÏýHÆ ÿ ûlññÞ JõÆpì .lñÞ óBìok Ao QuõK þßzg êvÎ ô óBXìkBG Roõ¾ àuBì

Ao þâlÎBÚ óBXìkBG úÞ lýñßð }õìApÖ BìA ûkpýy óBðq ô oAkoBG óBðq ,òýñW .7 óAoôk ok ó@ kBüq Ùp¿ì ô lñÞ þì àüpdO óBìok ÿApG þüAnÒ kAõì òüpPùG qA þßü óBXìBG .kõy òýñW ÈÛu UÎBG QuA òßíì ÿoAkoBG úßñüA ÿApG ,lyBG þì óAkpì ô óBðq ok ÿoôoBGBð óôlG ûBì ôk Rlì úG lüBG lüpýãG úXýPð pPùG óBÞkõÞô óAkAqõð .8 UÎBG úÞ QuA îývéÞ qA oBypu óBXìkBG .lýñÞ úÖBÂA kõg þüAnÒ îüso úG Ao óBXìBG ú×Úô ô óAkAqõð ok Bø óAlðk ô Bø óAõhPuA QüõÛO úÞ kAk óBzð p¿ì ok pýgA úƒÏèBƒÇƒì àƒü .kõy þì óBÞkõÞ ô þðlÏì kAõì ,òýìBPüô óArýì {üArÖA BG óBXìkBG ok kõWõì|C | òýƒìBƒPƒüô ÿæBƒG pƒükBƒÛƒì UÎBG óõg ok kõƒWõƒì ÿBƒø óAlƒývÞA þƒPð@ ólG þñíüA îPvýu QüõÛO UƒÎBƒG óBƒXƒìkBƒG ô óAkpƒì ok óôpƒPuõƒPvO eƒypƒO àƒƒüpƒƒdƒO úƒG çƒPƒGA qA ô kõƒy þƒì óBƒÞkõƒÞ ô óAkAqõƒƒð {üArÖA Ao þvñW êýì ô ûly óBðq ok óôpPusôpK .lñÞ þì ÿpýãzýK þâkoõgBìpu .løk þì AnÒ îÃø kõHùG ÿApG óBXìBG ok kõWõì pHýÖ Bü àýèõÖ lýuA qA þñÒ ÐHñì àü óBXìkBG þì lý×ì óBÞkõÞ ô óAkAqõð ok QuõHü óBìok ô òýñW þH¿Î úèõè ÿBø ÀÛð qA úÞ QuA RæõÖ

2 BG ô lýñÞ úè Ao ûly rK oBhG óBXìBG àü ÿB^ ÜyBÚ 1 ô Aoô úDõè@ ës ÿoõgAnÒ ÜyBÚ ÿôo pG Ao ó@ ô lƒýñÞ IƒýÞpƒO êƒvÎ ÿoõƒg Ao ó@ qôo ok oBG lñ^ QuA ûkBì@ Bíy àuBì .kõy óBìok BO lýèBíG þPuõK RBÏüB ÿôo pG lðBíG úÛýÚk 20 lüoAnãG ,lýèBíG ókpâ ô Roõ¾ .lýüõzG ïpâ J@ BG Ao Roõ¾ wLu ô õì lyo {üArÖA ô Qü õÛO .5 Roõ¾ QuõK ÿqBu óAõW .3 ô J@ ÿAõPdì ÿAoAk óBXìkBG úÞ þƒüBƒXð@ qA {üArÖA ô Bø õì úG þðBupG@ BG QuæBG ÿBø îürð@ þPð@ þüæBG pƒükBƒÛì ÿAoAk óBƒXìkBƒG QƒuõƒK {üArÖA ô QüõÛO úG pu QuõK ok óõg ókpâ {øBÞ úG úÞ QuA òýðBýuõPð@ ÿBø óAlývÞA .lñÞ þì àíÞ õì lyo óAõW UÎBG ô ûkpÞ àíÞ QuõK áôp^ ô òý^ .kõy þì Roõ¾ QuõK ÿqBu õì lyo ÿApG þãðBg õì àuBì àýñýPÞA qõOApÞ óBìok .4 ô lýñÞ úè ô lürLG QuõK BG Ao óBXìkBG àü lüoAnãG ,lýèBíG pu QuõK ô Bø õì ÿôo pG Ao ó@ òzg þPuõK RBÏüB þÎõð àýñýPÞA qõOApÞ .lýüõzG õLìBy ô ïpâ J@ BG wLu ô lðBíG 15 oõð ok lc qA {ýG òPÖpâ oApÚ pSA ok úÞ QuA ,Bø Iè úyõâ ,Roõ¾ QuõK ÿôo pG lýyoõg pu ûoõy óBìok .6 þì kBXüA lÎBu ô Quk QvK ,}õâ ,ókpâ ÿBø òýìBPüô ô þðlÏì kAõì ÿæBG pükBƒÛì

60


TEHRAN MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

lü qA oBypu ÐHñì 8

ëçPgA úG pXñì lü kõHíÞ ô QuBì ólG lyo ô îvýèõGBPì ëpPñÞ ëõEvì lýDôpýO ûlÒ|# .kõy|þì ûlÒ òüA kpßéíÎ

úÖBÂA .lñPvø ólG ok lü kõHíÞ îDçÎ qA ,þâkpvÖA ,þãPvg ,æBG ëôpPvéÞ êýHÚ qA þíDçÎ | :lñÞ þì ÿpýãzýK ÿkBüq lc BO îDçÎ òüA qôpG qA ,úðAqôo îüso úG lü qA þñÒ þüAnÒ kAõì ókpÞ klÎ àü Ùp¿ì BG Bíy .QuA îýuBPK ô pHýÖ ,Bø òýìBPüô qA oBypu :ûly úPhK þñýìq Iýu qBýð óArýì qA l¾ok 40 þñÏü òüA .lýðBuo þì óBO ólG úG lü ïpâôpßýì 60 ûly úPhK þñýìq Iýu .lüA ûkpÞ ÙpÆpG ûly úPhK þñýìq Iýu àü Ùp¿ì BG Ao lü úG kõg úðAqôo kõg þüAnÒ îüso úG Ao pýy ,îývéÞ ô ÿk òýìBPüô kõHíÞ qA þðApãð pÆBg úG ïkpì pTÞA :pýy óBXñÖ pø ok .Qvø rýð lü IuBñì pükBÛì ÿôBc þðlýyõð òüA lýðAlG QuA pPùG BìA lññÞ þì úÖBÂA

îéÞ Ùp¿ì ûoBGok þüBø|lüBHð ô lüBG òýñ`íø ô lüAõÖ ,ÿrHu òüA koõì ok þPñu IÆ ûBâlük ,îéÞ ÐHÆ Áõ¿g ok Qvýð lG # .lýðAlG Ao þOBßð ó@Ùp¿ì þãðõã^ koõì ok

B«HüpÛO ô úPyAlð îø BG ÿkBüq RôB×O ó@ ÑAõðA .kõy|þì ûlðAõg >IðpÞ< ïBñG þPñu IÆ ok îéÞ .lðoAk îø úGBzì ÁAõg ûlzð ó@ îDAk Ùp¿ì úG úý¾õO rýð þPñu IÆ ok ô îüoAlð QüAôo ó@ úG ÐWAo kBüq UükBcA ok .ó@ ókpßð Ùp¿ì ûkBüq ÿApG QuA úðBzð àü òüA ô QuA ûly äðpíÞ ,úÖpg pýËð lðoAk ÿkBüq þéýg ÁAõg úÞ koAõì þÃÏG Ùp¿ì ûqôpìA úðB×uCBPì .îüA|ûly Ùp¿ì ok ÿôo ûkBüq oB^k lüBy )BXñüA êTì( koAõì þÃÏG ok þèô úÞ õíýéG@ ô úWõâ ô oBýg ô õøBÞ kæBu ok ó@ qA ûkB×PuA òüApGBñG ,QuA àzg ô ïpâ îéÞ ÐHÆ .lñÞ|þì ëlPÏì Ao kæBu ÐHÆ ,lñPvø kpu þãíø .kõy|þì QuõK þßzg ô óBøk þhéO UÎBG ô ûkpÞkBXüA i×ð ô lñÞ|þì kBüq Ao Ap×¾ îéÞ lüBG óBÆpu úG çPHì kApÖA ô lñPvø BýèõhýèBì ô þâkpvÖA oB^k úPyAk pýuAõG ô QuõHü úÞ þðBvÞ .lñüBíð JBñPWA îéÞ kBüq ókoõg qA .)ó@ òýãñu îÃø pÆBg úG( lðq|þì îø úG Ao JAõg ,Iy ok ó@ ókoõg ïpâ qA þyBð kpÖ ÿAl¾ þßzg úßñüA pãì QuA Jõg þv×ñO îPvýu ÿApG ó@ ókõG ïpâ pÆBg úG .)lyBG|þì Al¾ þßzg ,RoApc {üArÖA îDçÎ qA þßü( lyBG ÿô ZArì ókõG Quôk þìpâ ,þüAõø ÿoBXì ô Bø|úüo( QuA IuBñì þüAõø ÿoBXì ô Bø|úüo ÿApG ó@ ûly rKoBhG )lñPvø xBvc... ô úÞpu pýËð Bø|þypO úG ,ûkõG .lðõy|þì Ð×Pñì ó@úPhK îýð qA lðoAk kpu ZArì úÞ þðBvÞ

þøBâ ÐÖk ok ëBßyA úÞ îýyBG úPyAk úWõO lüBG .koAk êùvì Qý¾Bg þíÞ ó@ rK îýð úPHèA BO ô pýXðA Ùp¿ì koAõì òüA ok QuA ûly ûkôo RBÞpc ÿlñÞ UÎBG úÞ QuA ÿkpu QéÎ úG RBÚôA .kõy|þì ÿkpu ÐÖo ô ZArì êülÏO IWõì îéÞ ÿkôlc úý¾õO AoBhGõè@ koAõì òüA ok úÞ QuA þìpâ ô þßzg qA þyBð ûkôo þéHñO RBÚôA þÃÏG BìA kBXüA JAõg ok ëçPgA þíÞ ó@ ïBg BìA koAk ÿoô@ JAõg Qý¾Bg þíÞ úPhK îéÞ .kõy|þì .kõy|þì óBøBýâ ÁAõg þÃÏG ok pýýÓO UÎBG òPhK úÞ QuA úWõO IèBW úPßð òüA .lñÞ|þì ê¿Ö ok ô ÿôAkõu kApÖA ok òüApGBñG )koAk þPhu îÃø óõ^( løk|þì {üArÖA Ao Akõu îéÞ .kõy Ùp¿ì pPíÞ lüBG rýüBK QuõHü úÞ þðBvÞ .kõy|þì ó@ ÅoAõÎ {øBÞ UÎBG úÞ lðrK|þì Qyõâ BG Ao îéÞ RBÚôA þÃÏG îéÞ kBüq ókoõg qA lüBG óBÆpu úG çPHì kApÖA ô lñPvø BýèõhýèBì ô þâkpvÖA oB^k úPyAk pýuAõG ô ZArì ókõG AoAk QéÎ úG ô QuA pPùG ZArìkpu kApÖA ÿApG îéÞ Ùp¿ì þéÞ oõÆ|úG.lñüBíð JBñPWA .kõy|þì úý¾õO kpu ÐHÆ BG ÿBøkæBu ok ó@ qA ûkB×PuA ,ïpâ 63

þì òýìBO þðlÏì ûkBì òüA úG Ao Bíy úðAqôo qBýð qA l¾ok 37 ô koAk kõWô lü ïpâôpßýì 56 pýy qA .lñÞ Bíy .QuA lü ïpâôpßýì 35 ÿôBc õãýì wðôA úu pø .kõy þì QÖBü õãýì ok oõÖô úG lü :õãýì úG rýð Ao òýEOôpK ô îývéÞ IuBñì pükBÛì úßéG lýñÞ þì QÖBüok õãýì qA Ao þðlÏì ûkBì òüA BùñO úð .lýðBuo þì óBO ólG 3 ó@ qA klÎ pø úßéG ,QuA ólG îýuBPK òýìBO ô ÿspðA eÇu {üArÖA ÿApG ÿA ûõýì BùñO úð :qõì .lüoõhG ÈuõPì qõì àü qA {ýG úðAqôo ,lü òýìBO ÿApG lýðAõO þì Bíy .koAk lü ïpâôpßýì lü ïpâôpßýì 77 ó@ qA ïpâ pø ô QuA iHÆ àíð qA RôB×Pì oBývG àíð Ñõð òüA :oAk lü àíð .koAk 85 pø ,QuA ... ô p×vÖ ,J òýìBPüô ,îýuBPK qA þGõg ÐHñì úÞ òüA pG ûôçÎ :óõíéÚõG Qyõâ .lðBuo þì ólG úG lü ïpâôpßýì 34 ó@ qA ïpâ þì òýìBO BÞ òýìBPüô ô @ òýìBPüô ,pHýÖ úG Ao Bíy qBýð àzg ÿõè@ klÎ 5 BùñO :àzg ÿõè@ .QuA lü qA þGõg ÐHñì úÞ òüA òí lñÞ ô ûkõG ... ô Bø óAlývÞA þPð@ ,îývéÞ ,ÿôo ,ÿk ,@ ÿBø òýìBPüô qA oBypu :rK J@Õpì îhO .lñÞ þì òýìBO Ao lü úG Bíy úðAqôo qBýð qA l¾ok 10


óApùO úéXì

ô þP×u Bì pPzýG ÿApG .lyBG Bíy ÿBøkokpu úG óly ûpýg YüBPƒð qA þƒßƒü ókpƒâ ؃σ qôo ëõÆ ok BøpãzüBíð ô lñíyõø ÿBø|þyõâ .QuA þüæBG QívÚ RçÃÎ Bü ókpâ úÞ þðBìq ØýÏ þìAlðA ÐÂô úÇuAô úG Bì ólG QzƒK ÈüApy òüA ,lñyBG ûly Q×u ûqAlðA qA {ýƒG ûkAk {øBÞ Ao pu Qíu úG óõg óBüpW lðAõO|þì Ao lñüByõgBð ÿBøkokpu úG çPGA ëBƒíƒPƒcA ô .løk {üArÖA

ly lýøAõg úWAõì kokpíÞ BG pPíÞ

òPvzð ÙB¾ rýãðA Q×ãy lüAõÖ kAõì ô ótývÞA BG ô ûlýuo rÓì úG þÖBÞ óõg BO îvW ô òøm ëB¿OA lýðAk|þì úÞ úðõâ|óBíø .kõy úünÓO ÿnÓì þìAlðA ÐÂô àü .QuA úÖpÆôk ûApâorG àƒü kpÞ lýøAõg úGpXO Ao }oAõâ kõHùG Bü lýPvø úPvg úÞ ïBýK òüA ûlýíg ô ØýÏ ÐÂô úÇuAô úG Bíy ÿBø|ûkôo úÞ þƒðBƒìq úÞ lñÞ|þƒì ëBƒuoA rƒÓì úƒG Ao lƒüoAk xpƒPuA ûlzð ûlý`ýK îø ok ûlýíg ô IuBñìBð þìAlðA qA Ao Bíy xpPuA ô þãPvg xBvcA lðAõO|þì lñøAõƒg ÿpƒPùG IƒOApƒì úƒG kpƒßéíÎ ,lƒñyBƒG .løk {üArÖA pPzýG ú^pø þñøm pËð }oAõâ ûBãPuk qA þìpð úG AnÒ úÞ þðBìq .QyAk Ao RôB×Pì þÇüApy Jõƒg þƒìAlƒðA ЃÂô ÿpPzýG þPcAo xBvcA BùñO úð ,lñÞ|þì oõHÎ ô þüAoBÞ ,ÿoBýyõø xBƒvcA ô ûkpƒÞ kBƒXüA pËð úG rýð pƒO|QƒcAo úƒßéG ,QƒyAk lƒýøAõƒg .lñÞ|þì kBXüA Bíy ok Ao pƒPzýG þƒèBƒdyõƒg ÐÂô úÞ lðA|ûkAk óBzð Bø|{øôtK .lƒýuo|þƒì pÇg {øBÞ BG Jõg þìAlðA ÐÂô ,òƒýñ`íø ÉBHOoA îßy kBG ô i×ð {øBÞ BG Jõg þìAlðA .QuA ûkoõg lðõýK þâkpvÖA .koAk

ok Ao òìrì kok píÞ óBùW ok ÿoBývG kApÖA kõHùG .lññÞ|þì úGpXO kõg þâlðq qA ÿA|úøpƒG oBzÖ úWõO êGBÚ {øBÞ lðAõO|þì þìAlðA ÐÂô ÿpýâ|êßy úG ô úPƒyAk þƒK ok Ao pƒíƒÞ ÿôo Ì×c ÿApG Ao RApÛÖ óõPu ÿBøqBýð úÞ ÿoBPgBu YPñì ,lñÞ òýìBCO kok qA rýøpK ô kõg Qìçu úGpXO Ao kõg ÿBøkokpu {øBÞ QuA òßíì lýñÞ .kõy êüæk qA þßü QuA òßíì þìAlƒðA ЃÂô

lƒƒüAõƒƒÖ Jõƒƒƒg þƒƒƒìAlƒƒƒðA ЃƒƒÂô|# .lñÞ|þì úDAoA Ao þùWõO êGBÚ þPgBñy|óAôo ô pO|JAnW ÿpøBÊ BùñO úƒð òƒPvzð ÙBƒ¾ xBvcA úßéG ,lzhG|þì Bíy úG pO|òEíǃì rýð Bíy kõg oBßÖA ok Ao w×ð úG kBƒíPÎA .lñÞ|þì Qü õÛO

úíø úÞ QuA ÿrý^ Jõg þìAlðA ÐÂô þG ó@ qA Bì QüpTÞA BìA ,lñPvø ó@ oBPuAõƒg kõg úðAqôo þðæõÆ ÿoBÞ RBÎBu ú^ .îüA|ûpùG ÿôo úðBg ok Bø|QÎBu ,îýñÞ ÿpLu rýì QzK Ao ok Bü ô îýyBG ëõÓzì óõürüõéO ÿByBíO úG êHì

kõG lýøAõg QHTì pPzýG ú^pø ÐÂô BG óolì ÿBýðk ,îýyBƒG þƒâlƒñƒðAo ëBƒc

}qoô qA lÏG lüBG Bü@ ?kpÞ Ùp¿ì òýEOôpK }qoô qA lÏG RçÃÎ ÿoôBßüo ÿApG òýEOôpK .kõy|þì ûkB×PuA ÿBùèõéu kõy|þì UÎBG òýEOôpK Ùp¿ì UÎBG oBÞ òüA ô kõy kBXüA þðçÃÎ lülW .kõy|þì RçÃÎ óly lñíOolÚ ô pPâorG úÞ QuA ûkAk óBzð lülW RBÏèBÇì Ao þÖp¿ì òýEOôpK óArýì lñðAõO|þì óAoBßyqoô úý¾õO óB¿¿hPì çHÚ úÞ ú^ ó@ úG QHvð úÞ .lñøk {üArÖA Ao lðA|ûkpÞ Roõ¾ úG úÞ kõy|þì úý¾õO IýOpO |òüA| úG ïpâ 0.8 ólG óqô ïpâõéýÞ pø ÿAqA úG úðAqôo .kõy Ùp¿ì òýEOôpK kApÖA úÞ QuA ûkAk óBzð lülW RBÏèBÇì Ao þÖp¿ì òýEOôpK úíø úÞ lðoAlð qBýð .lññÞ Ùp¿ì }qoô qA lÏG úé¾BÖçG

lññÞ|þì oõ¿O óAoBßyqoô qA ÿoBývG # lüBG BíPc }qoô qA lÏG ÿoôBßüo ÿApG úÞ .kpÞ QÖBüok òýEOôpK òüpíO qA lÏG úé¾BÖçG Qvýð qBýð úÞ ûkAk óBzð Bø|þuopG .lýñÞ Ùp¿ì òýEOôpK }qoô qA lÏG

óAoBßyqoô ÿApG îùì þüAnÒ ûkBì òýEOôpK lÏG RçÃÎ óly îýupO ÿApG ûkBì òüA .QuA .kõy|þì Ùp¿ì }qoô qA QuA ûkAk óBzð lülW RBÏèBÇì ëBc òüA BG rýð }qoô qA lÏG pýgBO BG òýEOôpK ókoõg úÞ .lñÞ àíÞ RçÃÎ ÿoôBßüo úG lðAõO|þì Rly úÞ þüBø|}qoô Áõ¿g úG ,}qoô ok rüo þâoBK kBXüA UÎBG lðoAk ÿkBüq ÿBø|ëõéu úÞ þüBW ó@ qA .lðõy|þì RçÃÎ ,lðA|ûly êýßzO þñýEOôpK qA þðçÃÎ

êGBÚ þPgBñy|óAôo lüAõÖ Jõg þìAlðA ÐÂô BùñO úð òPvzð ÙB¾ .lñÞ|þì úDAoA Ao þùWõO ,lzhG|þì Bíy úG pO|òEíÇì ô pO|JAnW ÿpøBÊ kõg oBßÖA ok Ao w×ð úG kBíPÎA xBvcA úßéG .lñÞ|þì QüõÛO rýð Bíy úG løk|þì ûqBWA Bíy úG Jõg þìAlƒðA ЃÂô òýíø úG .lüoô@ kBü úG Ao QHTì RApÆBg þPcAo ûlýíg ô IuBñƒìBƒð þƒìAlƒðA ЃÂô ,IƒýƒOpƒO ,ÿlýìABð xBƒvƒcA úƒÞ þƒOApƒÆBƒg ÿoô@kBƒü Ao lññÞ|þì kBXüA Bíy ok ókõG þ×ñì Bü þðAõOBð RApÛÖ óõPu ókõG ÙB¾ «BuBuA .lñÞ|þì êýùvO .koAk ûApíø úG rýð Ao Bíy òøm ÈüApy kõHùG ly løAõg úünÓO ÿpPzýG ótývÞA BG Bíy rÓì

ô ûly îg õéW Qíu úG ókpâ úÞ þðBìq óAõñÎ úG ,QuA úPÖo {ýK õéW Qíu úG úðB^ þyõâ BG oBÞ ëBc ok úÞ þðBìq lñðBíø ëBTƒì óõg óBüpW QÛýÛc ok ,lýPvø kõg lñíyõø .lýøk|þì {øBÞ Ao rÓì Qíu úG þðõg ÿBø|åo þupPuk pývì BùñO ókpƒâ þðBìq Rlì ÿApG úÞ þðBìq .QuA rÓì úG þé¾A ,lýñÞ|þì kBXüA kAlvðA pývì òüA ok þƒðæõƒÆ ok }kpâ úG ÿpPíÞ ÿkAq@ BƒG óõƒg óBƒüpƒW RçÃÎ úÞ þÇüApy ok òPvzð ÙB¾ .lü@|þì kõy|þì IWõì lñPvø {ìAo@ ok Bø|úðBy ô ókpâ

.koAlð þGõg óAlñ^ úÇGAo IuBñì þìAlðA ,îýñýzð|þì Bø|ó@ ÿôo úÞ þüBø|þƒèlƒñƒ¾ þüBøpãzüBíð .lñPvø ókpÞ qõÚ ÿApG þÚõzì pG pPzýG oBzÖ Ýõzì ,îüõy|þì ûpýg Bø|ó@ úG úÞ lñðBì Bø|QýèBÏÖ þgpG þPc .lƒñƒPƒvƒø ókpƒâ ÿqApO îø úýéÎ QuA òßíì ÿoAõu úgp^ôk .lðõy êíÎ koAô Bì RApÛÖ óõPu }çO Jõg þìAlðA ÐÂô Ì×c ÿApG pƒâA þPèBc þìAo@ úG æ«BíPcA RApÛÖ óõPu ,lýñßð þâlðq óqô oBzÖ püq ô kpýâ|þì kõg úG ûlýíg .kõy|þì ZoBg kõg þÏýHÆ êßy qA óolì Ao þÏýHÆ ô IuBñì þìAlðA ÐÂô úÞ þðBìq løAõg ÿpPùG kpßéíÎ ólG êÞ ,lýñÞ Ìƒ×ƒc þìAlðA ÐÂô þGBüqBG úÞ þÇüApy ok .QƒyAk úG ô QuA oAõyk lG RAkBÎ Bø|ëBu qA wK Jõg òüA }qoA QüBùð ok BìA ,koAk qBýð ÿkBüq }çO .QyAk løAõg Ao Bø|}çO

Ao xpPuA {øBÞ ô ÿspðA fõÇu kõƒHƒùƒG kpÞ lýøAõg úGpXO

Ì×c úÞ lðA|ûkAk óBzð lülW RBƒÏƒèBƒÇƒì ÿApG þèBÎ þyôo Quok ô Jõg þìAlðA ÐÂô úÞ lñÞ pßÖ ÿA|úðõâ úG BO QuA rÓì ókAk IüpÖ ,lüoAk þüæBG þüAoBÞ ô ÿspðA xBvcA Bíƒy .lyBHð úðõâ|òüA pâA þPc

62


www.TEHRANMAGAZINE.com

65


óApùO úéXì

oApÚ óõg oBzÖ ëpPñÞ QdO oBG 2 þèBu ëBu 18 kõƒƒg ûkAõƒƒðBƒƒg ok úƒƒÞ þƒƒðBƒƒvƒÞ ,lƒƒðpƒƒýƒâ oBG àü þèBu lüBG lðoAk þüæBG oõPÞBÖ|àvüo .lññÞ ëpPñÞ Ao kõg óõg oBzÖ àyrK pËð QdO

lñýzð|þì óBPüByBíO úG Rõßu ok úÞ þéOBÚ îDçÎ òPyAlð êýèk úG Bø|ÿoBíýG þgpG # þG ;lññÞ|þì úéíc óBPðlƒG úƒG Rõƒßu ok óApƒHW ÿBƒø|Iƒýu@ ,Qƒìçu úƒG þƒùWõƒƒO .koAnâ|þì ÿBW pG Ao ÿpünKBð

oApÚ pýSBO QdO Ao þìAlðA ú^ æBG óõg oBzÖ ?løk|þì

ÿôo úýèôA óõg oBzÖ úßñüA óBýG BG þcõPÖ úÞ oõÇðBíø :kpÞ fpÇì ,koAnâ|þì pƒSA úƒýéÞ úýéÞ ,koAnâ|þì pSA úýéÞ ÿôo úýèôA óõg oBzÖ ;kõy|þì óõg oBzÖ kBXüA UÎBG ûlük Iýu@ ÝôpÎ óly àƒüoBƒG UƒÎBƒG æBƒG óõƒg oBƒzÖ ô lñÞ|þì êPhì Ao úýéÞ úG þðBuo|óõg ,kõy|þì ô kõy|þì òýEOôpK IüphO UÎBG QƒüBƒùð ok .koAk ûApíø úG kpÖ ÿApG ÿlÏG ÅoAõÎ òüA Ñõýy qA pâA úßñüA pG lƒýÞCBƒO BƒG ÿô BuoBð úýéÞ QuA òßíì kõzð ÿpýâõéW ÿoBíýG oBÞ qA úýéÞ QuA òßíì :kpÞ eüpƒzO ,kõƒy úPyAk qBýð rýèBük úG QüBùð ok ô kõy ûkBƒPÖA ,koAk þ×éPhì êéÎ úüõðBS óõg oBzÖ ;lyBƒG úýéÞ îýzðAoBK ô klÒ ,lýDôpƒýO ÿBƒø|ÿoBƒíýG .kõy|þì óõg oBzÖ kBXüA UÎBG êßzì pâA úßñüA úG ûoByA BG úýéÞ À¿hPì òüA Ao ó@ BÏüpu lüBG kõy kBXüA úýéÞ ok þ¾Bg óõg oBzÖ óBìok ÿApG kApÖA :Q×â ,kpÞ óBìok lüBG QuA ûly úýéÞ þüBuoBð IHu úÞ kõƒg àíð îÞ ÿBø|îüso ;lññÞ QüBÎo Ao þüBø|îüso ,lñyBG oôk JApÇÂA ô xpPuA qA ,kõy ûkB×PuA àü úðAqôo ,kõy|þì úý¾õO oBývG îËñì JAõg îýuBPK ÿBø|àíð qA ,lññÞ Ùp¿ì J@ óAõýè 2 BO ô êßèA ,kõy ûkB×PuA QuA kõWõì oAqBG ok úÞ þÖBÞ ápdO ,lññÞ kôldì Ao õÞBƒHñO Ùpƒ¿ì QýèBÏÖ úÛýÚk 20 oBG 3 ÿA|úP×ø ,lñyBG úPyAk {üArÖA ô ólG qBu ô Qƒgõƒu úƒG úƒÞ ÿlƒñO .lñyBG úPyAk ,lñÞ|þì àíÞ ólG îvýèõGBPì ô rÓì BùñO úð æBG óõg oBzÖ :kAk úìAkA ÿô êßzì BG îø Ao úýéÞ úßéG lñÞ|þì pýâok Ao IéÚ IüphO UÎBG æBG óõg oBzÖ ;kqBu|þì ôo úG ôo ÐÖk úG pXñì QüBùð ok ô kõy|þì úýéÞ QÖBƒG .kõy|þì oAokA qA òýEOôpK lýñÞ ûkB×PuA pýu qA óõg oBzÖ {øBÞ ÿApG Ao óõg oBzÖ pýu úßñüA úG ûoByA BG þcõPÖ oBzÖ úG çPHì kApÖA :kpÞ óAõñÎ ,løk|þì {øBÞ ô RBW|ûõƒýì ÿôBƒc úƒÞ þƒíüso lƒüBƒG óõƒg ô ûkBì@ kAõì ,lññÞ ûkB×PuA QuA RBƒXürƒHu ÿBø|QýèBƒÏÖ ô kõƒy ûkBƒ×PuA pƒPíÞ ÿôpƒvñÞ úPyAk ÿpO|îèBu óõG BO lñøk {üArÖA Ao þyqoô .lñyBG oBzÖ oBì@ Áõ¿g ok úýéÞ À¿hPì òüA ,àü løk|þì óBzð Bø|oBì@ :ly oô@kBü ,óõg ;lñPvø çPHì óõg oBzÖ úG oõzÞ ïkpì ïõu ápdO ,RBýðBgk Ùp¿ì ,JApÇÂA ô xpPuA Anè kõy|þì óõg oBzÖ òPÖo æBG UÎBG þÖBÞBð .lññÞ ÿoAkkõg «AlW koAõì òüA Ùp¿ì qA kApÖA

l¾ok 70 úèBu 75 kApÖA ok þèô ,l¾ok 10 püq çPGA l¾ok òu {üArÖA BG úXýPð ok wK ,QuA oBzÖ lüBG ô lñÞ|þì AlýK {üArÖA ÿoBíýG òüA úG .kpÞ ëpPñÞ Ao óõg

óõg oBzÖ BG úéGBÛì ûAo óqô ëpPñÞ

ô óqô {üArÖA úßñüA pG lýÞCBO BG óBüpÞBy ,QuA pSöõì oBývG óõg oBzÖ qôpG ok þÚBƒ^ úG óqô {øBÞ úÞ QuA ûly QGBS :kpÞ eüpzO oBzÖ þPc ;lñÞ|þì àíÞ óõg oBzÖ {øBƒÞ óBìok óAõO|þì óqô {øBÞ BG Ao Øý×g óõƒg .kpÞ ,þHéÚ óAoBíýG Áõ¿g ok oAlzø BG ÿô kõy|þì Bø|åo þãñO UÎBG óõg oBzÖ :kAk úìAkA ok ;kpG|þì pOæBG Ao þHéÚ úƒPƒßƒu àƒvƒüo ô óõg oBzÖ lðoAk þHéÚ ÿoBíýG úñýìq úÞ þðAoBíýG QÎpu {üArƒÖA UƒÎBƒG ô QƒuA Jpƒhƒì æBƒG IéÚ ÿBø|åo úXýPð ok ,kõy|þì þHéÚ þüBuoBð .lñÞ|þì pýâok Ao úG :kAk úìAkA ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì òüA oõùzì }õìBg êOBÚ úG óõg oBzÖ QéÎ òüA ûkAk ÀýhzO kõg úG kõg ÿoBíýG òüA úÞ QuA qA wK þHéÚ óAoBíýG ok óõg oBzÖ ;kõy|þíð Àhzì RBñüBÏì þÆ ô àyrƒK úƒG úƒÏƒWApƒì .kõy|þì ?Qvý^ óõg oBzÖ îDçÎ

oBzÖ ô úýéÞ À¿hO ÝõÖ þcõPÖ úðAqpÖ :kpÞ oBùÊA ,óõg oBzÖ îDçÎ Áõ¿g ok óõg kõy kBXüA QìçÎ óôlG óõg oBzÖ QuA òßíì úG lyBG úPyAlð þøBâ@ kõg ÿoBíýG qA kpÖ ô úÏWApì àyrK úG þðBìq oBíýG êƒýƒèk òƒýƒíƒø .QuA ûly ÿlW ÅoAõÎ oB^k úÞ lñÞ|þì îDçÎ úG ûoByA BG úýéÞ À¿hO ÝõÖ òüA qA :kpÞ óBzðpÆBg ,óõg oBzÖ þ¾B¿PgA pýÒ ,kokpu úG óAõO|þì þ¾Bƒ¿ƒPƒgA pƒýƒÒ îDçƒÎ úÞ kpÞ ûoByA þñýG qA ÿrüpðõg ,ÕAp×PuA ,ÑõùO þðBìok rÞApì úG êüæk òüA úG óAoBíýG IƒéÒA óõgoBzÖ úWõPì QüBùð ok ô lññÞ|þì úÏWApì ÿæBG kApÖA kõy|þì úý¾õO ;lðõy|þì kõg ÿæBG

êOBÚ óAõñÎ úG ó@ qA úÞ ÿoBíýG óõg oBzÖ | ólG ô Rõßu ok êOBÚ òüA ;kõy|þì kBü }õìBg ÿBø|îüso ,lü@|þì kpÖ ÕApu úG þíDçÎ aýƒø ,RBýðBgk ô êßèA Ùp¿ì ,þüAnƒÒ QƒuokBƒð úG oBzÖ kBXüA UÎBG àíð ûqAlðA qA {ýG Ùp¿ì óBüpW óõg êýèk òýíø úG kõy|þì Bø|åo ûoAõük ok ô lñÞ|þì AlýK {øBÞ YüolO úG åo ok úPÖBü åpì ô Bø|ÿoBíýG þgpG qôpG úG pXñì QüBùƒð qA pPzýG ÿrÓì ÿBø|úPßu úÞ lƒøk|þƒì óBƒzð òüpPzýG úýéÞ ô rÓì ,IéÚ ,kõy|þì þXüolO oApÚ pýSCBO QdO Ao kApÖA þPìçu þHéÚ ÿBø|úPßu .lðoAk ëkBÏPìBð óõg oBzÖ BG Ao ÿpýâok .løk|þì ?QuA BñÏì ú^ úG óõg oBzÖ ?Qvý^ òýüApy Ié¿O ok ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì óBüpÞBy kBypÖ IéÚ ok óõg oBzÖ úßñüA pG lýÞCBO BG ÿô ,ó@ óBìok ÿBø|ûAo ô óõg oBzÖ ÿoBíýG Áõ¿g þƒPÚô :kôrƒÖA ,kõƒy|þƒì Bƒø|åo þƒãñO UƒÎBƒG pPzýG ok óõg oBzÖ úG çPHì oBíýG :kpÞ oBùÊA ,lðõy|þì êýßzO Bø|åo ok úÞ þGp^ ÿBø|áçK ok ëõíÏì lc qA pOæBG ÿoBzÖ qôo RBÎBƒu ôo úG ôo òýüApy Ié¿O BG kBXüA Ao åo þãñO ÿBø|òu BG kApÖA ok oBzÖ òüA ;koAk {üBø|åo ô þHéÚ úPßu UÎBƒG úƒÂoBƒÎ òƒüA ;îýƒPƒvƒø òu úG úWõO BG lüBG ô QuA RôB×Pì ,Àhzì kpÖ åpì úG pXñì QüBùð ok ô þHéÚ þüBuoBƒð .kõy úPÖpâ óõg oBzÖ .kõy|þì úßñüA úG ûoByA BG ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì òüA úßñüA óBýG BG ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì òüA êÚAlc ô 120 qA pO|òýüBK óõg oBzÖ ëBìpð lc úG þ×éPhì êìAõÎ êýèk úG óõg oBzÖ ÿoBíýG lñðBì þÏÚAõì ok óõg oBzÖ :Q×â ,QuA 80 oBzÖ ÿoBíýG Ñõð ôk :kpÞ oBùÊA ,lü@|þì kõWô òüA BìA ,kôo|þì æBG xpPuA Bü ókpƒÞ }qoô QuA ÿA|úýèôA ÿoBíýG ëôA Ñõð ;koAk kõWô óõg þÛéO ÿoBíýG ô QuA þÏýHƒÆ oBƒzƒÖ {ƒüArƒÖA ÿBø|ÿoBíýG l¾ok 90 ,koAk þ¿hzì êýèk úÞ þÏýHÆ ,ëBìpð óõg oBzÖ qA oõËñì ,kõy|þíƒð kõWô úG úýèôA óõg oBzƒÖ êƒýƒèk úƒG ÿõƒýƒéÞ qôo RBÎBu pPzýG ok Bø|åo pG ûkoAô oBzÖ ókõG îýËñO ëçPgA pSA ok ïôk Ñõð óõg oBzÖ ,lü@|þì çPHì óõg oBzÖ úG kpÖ îýüõâ|þì þðBìq Bì ô QuA òüA QéÎ ô lü@|þì kõWô úG rÓì ok Bø|åo ûlññÞ æBG {ðõg oBzÖ îø JAõg ok þPc úÞ QuA .QuA ïõéÏìBð IéÒA óõg oBzÖ .lyBG óBìok óõg oBzÖ úßñüA pG lýÞCBO BG óBüpÞBy ÿoBíýG þðBuo|Iýu@ þãðõã^ óBüpƒÞBƒy ÈÛÖ Ao óõg oBzÖ :kpÞ eüpzO ,koAlð þÏÇÚ kBXüA úÞ ÿBø|åo :kpÞ óAõñÎ ólG úG óõg oBzÖ óõg oBzÖ úG úÞ þðAoBíýG ;kpÞ ëpPñÞ óAõO|þì ok lññÞ êídO Ao oBzÖ qA þñýÏì eÇu BO lðA|ûly ô lðõy úPvg óBìok qA lüBHð lñPvƒø çƒPƒHƒì þÏýHÆ pýÒ ô æBG oBzÖ ÅpÏì ok qôo úðBHy ëõÆ óBìok UÎBG ôoAk ëBu 4 Bü 2 Ùp¿ì lñüõãG lÎõì qA pOkôq þéýg òüApGBñG ,lðpýâ|þƒì oApƒÚ ô QuA ûBHPyA ûBâlük òüA ,ûly ÿoBíýG òüA ÿBø|ÿoBíýG lÏPvì Ao ólG ô lðõy|þì IüphO .kpÞ Bøo úíýð Ao óõg oBzÖ óBìok lüBHð .lñÞ|þì áBðpÇg oBzÖ kBXüA QéÎ lüBG Bì :kpÞ óAõñÎ ÿô ?Qvý^ óõg oBzÖ ÅoAõÎ ÿBø|ôoAk ;îýzhHG kõHùG Ao ó@ ô îýðAlG Ao óõg ,óõg oBzÖ úÂoBÎ òüpPíùì úG ûoByA BG ÿô ÿoBíýG òüA ,lñPvø ÑõñPì óõƒg oBƒzƒÖ lƒÂ oBzÖ ÅoAõÎ òüpO|îùì qA þßü :kpÞ fpƒÇƒì óBìok QdO Bø|ëBu lüBG kpÖ úÞ QuA þñìrì ÿBø|åo óõg oBzÖ ;QuA ÿrÓì úPßu ,óõg .lñÞ ûkB×PuA ÑõñPì ÿBø|ôoAk qA ô lyBG ,îz^ ,rÓì lñðBì ólG ÿBƒø|ïAlƒðA ok kõƒWõƒì ôoAk Áõ¿g ok ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì òüA QdO Ao þðBPdO ïAlðA ÝôpÎ þPc ô úýéÞ ,IéÚ lƒüBƒG ôoAk :Qƒ×ƒâ ,óõƒg oBƒzƒÖ ok þƒðBƒìok .lñÞ|þì IüphO ô løk|þì oApÚ pýSCBO pG óBßyrK ,lyBG óõƒg ÿBƒø|åo ûlƒññÞkBƒzâ :kAk úìAkA ÝôpÎ ô IéÚ À¿ƒhƒPƒì òƒüA Ao ôoAk oBíýG ÈüApy ô òu ,ÅoAõƒÎ Iƒvc ÐüBy ÅoAõÎ qA ÿrÓì ô þƒHƒéÚ ÿBƒø|úƒPƒßƒu Ñõýy òu {üArÖA BG óõg oBzÖ ;lññÞ|þì rüõXO ô òüpOoBHâpì ,lñPvø óõƒg oBƒzƒÖ ÿoBƒíƒýƒG úèBu 20 kApÖA ok óõg oBzÖ «çTì ,lñÞ|þì AlýK Bø|oBì@ ;QuA óõg oBzÖ ÿoBíýG òüpO|áBðpÇg

64


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

úðBTì ÿBøoõìõO ëlñ¾ Jõ^ pÇÎ lñÞ|þì oBùì Ao óBzð lülW úÏèBÇì àü # þüBü õG ûlðpýâ þÎõð løk|þì ÿBøoõìõO ok IéÒA ÁBg òüA úÞ koAk {Ûð úðBTì îýglG óBÆpu pPùG óBìok úG úPÖBü .ly løAõg pXñì úðBTì

67

ÿpO|òüqõðk@ Bø|{ñÞAô òüA ok ó@ pG ûôçÎ .kõy|þì lýèõO ÿpPzýG )|ATP|( RB×vÖ óôok Ao ÿspðA ëBÛPðA úÞ QuA þèõßèõì|ATP BO lñÞ|þì àíÞ ô ûkpÞ Ì×c þèõéu ÿBølcAô úG úÞ þñíüA ëõéu þÎõð úG Ao pÇg ÿBø|ëBñãýu ëBuoA ,lðõy|þì úPgBñy|T | ÿBø|ëõéu óAõñÎ .lñÞ Jõ^ RBHýÞpO úÞ løk|þì óBzð úPÖBü òüA QÏðBíì úðBTì óBÆpu ÿBøoõìõO lyo qA ëlñ¾ lðAõO|þì OR1|,H|10| ûlðpýâ ô ûkoô@ êíÎ úG .lyBG óBìok ÿApG lülW þÖlø H|10| ûlðpýâ ÿæBG pükBÛì úG úWõO BG óBÆpu úG çPHì kApÖA oAokA ÿBø|úðõíð ok OR1|, lðAõO|þì úðBTì ok ûlðpýâ òüA ÿpãèBGpÒ ,úðBTì .lyBG úðBTì óBÆpu ÀýhzO ÿApG þGõg ûAo ëõíÏì pýÒ kAlÏO þuopG Bø|úPÖBü òüA úG úWõO BG þñýG QÖBG qA ZoBg ok þüBüõG ÿBø|ûlðpýâ pãük ÑAõðA ÀýhzO ÿApG Jõg þøAo lðAõO|þì .lyBG ólG ÿBø|QívÚ püBu ok óBÆpu îýO òýíø ÈuõO ApýgA úÞ ÿpãük úÏèBÇì ûlðpýâ løk|þì óBzð úPÖpâ Roõ¾ þOBÛýÛdO þðBÆpu ÿBø|QÖBG ok |OR|2B6 | þüBüõG îèBu ÿBø|QÖBG ok râpø ô ûly QÖBü óBPvK .koAlð kõWô BùñO OR|2B6| þüBüõG ûlðpýâ òüA pG ûôçÎ úÞ kõy|þì QÖBü þñýG qA ZoBg ok þðBìq þPc xApßðBK ô úüo óBÆpu ok ûtüô úG BøoõìõO .lñyBG ûly kBXüA à^õÞ oBývG ûqAlðA úG úÞ lðA|ûkpÞ lýüBO úÏèBÇì òüA ÿôk pø ok îø þñýG qA ZoBg ok þüBüõG ÿBø|ûlðpýâ ólG oBíýG ÿBø|ëõéu ok îø ô îèBu ÿBø|ëõéu ÿBø|ëõéu ok Bùð@ óArýì BìA lðõy|þì QÖBü kpÖ úÞ ûkõG úWõO êGBÚ oBývG þðBÆpu ÿBøoõìõO ÿBøpãðBzð óAõñÎ úG Ao Bùð@ {Ûð lðAõO|þì .kqBu úPvWpG þðBÆpu þPvüq

ëõíÏì oõÆ úG úðBTì óBÆpu úÛGBu úÞ ÿkApÖA ,òvì kApÖA ok ÿkApÖA ô lðoAk óBÆpu þâkAõðBg oBÞ pÃì þüBýíýy kAõì BG úÞ .løk|þì jo ,lññÞ|þì ïõgõG oôo ûBãzðAk óBÛÛdì lülW ÿA|úÏèBÇì þÆ óBíè@ óBvðA úðBTì ok þüBüõG ÿA|ûlðpýâ úG þðBÆpu ÿBø|QÖBG ok úÞ lðA|ûkpÞ ØzÞ úG çPHì kApÖA oAokA ok ô îèBu ÿBø|QÖBG QHvð êýèk òýíø úG ô koAk kõWô pPzýG úðBTì óBÆpu ÿApG þOBýc þPvüq pãðBzð Ao ó@ óBÛÛdì .lðA|úPvðAk óBÆpu qA Ñõð òüA oõÃc þüBuBñy Bßüpì@ ÅApìA ëpPñÞ ô ÿpýãzýK rÞpì þÖlø úÞ ûlðpýâ òüA ûkpÞ BÎkA )|CDC|( ok úèBu pø QuA úðBTì óBÆpu ÿApG þðBìok QèBüA ok óq oArø 17 ô kpì oArø 55 kôlc .kõy|þì ûkAk ÀýhzO ûldPì qA þßü úÞ løk|þì eýÂõO úÏèBÇì òüA OR1| , H|10| úG ïõuõì þüBüõG ÿBø|ûlðpýâ ÿBø|QÖBG ok ô ûly óBýG óBvðA úðBTì ok BOlíÎ àýK| "RNA|" qA ÿpOæBG eÇu úðBTì þðBÆpu .koAk Ao òýEOôpK ô þüBüõG ÿBø|ûlðpýâ lñðBì rýð ûlðpýâ òüA ÿkAõì Bü õHyõg kAõì úG úÞ QuA òýEOôpK pãük .løk|þì óBzð {ñÞAô ,lñÇHOpì BøõG úG úÞ H|10| ûlðpýâ úÞ lðkpÞ óBzðpÆBg óBÛÛdì ÿBø|ú¿hzì qA úÞ þüBø|údüAo úG OR1 |, RBHýÞpO lñðBì lñPvø ëlñ¾ Jõ^ òÒôo BG oBÞ ok .QuA úPvGAô ëõðBPðBu ô ëõðAolðBu lñPÖBüok óBÛÛdì ,úðBTì ÿBø|ëõéu QzÞ RBHýÞpO òüA qA þßü úG ûlðpýâ òüA úÞ þìBãñø þðBÆpu ÿBø|ëõéu ,kõy|þì ê¿Pì Bø|údüAo rýð ô îývÛO ÿpPíÞ JôBñO ok ô ûly pOoôlì .lñPyAk ÿpPíÞ QÞpc úG êüBíO RBHýÞpO BG þüBüõG ÿBø|ûlðpýâ ëB¿OA òýñ`íø þgpG óly ëBÏÖ UÎBG ëlñ¾ Jõ^ îPvýu ûlññÞ QüõÛO þèõéu ÿBø|îvýðBßì òüA qA þßü ëBTì óAõñÎ úG .kõy|þì þñíüA Bø|òýÞõèpPñüA óly kAq@ úG pXñì Bø|{ñÞAô îýËñO úG úÞ QuA òýEOôpK þÎõð úÞ kõy|þì .lñÞ|þì àíÞ ólG þÏýHÆ þñíüA iuBK

.kkpâ ,RBðAõýc qA ô óõg ÿAløA úÞ QuAlýK pìA pøAõÊ qA .løk|þì {øBÞ Ao pÇg òüA óõg ókAk Quk úÞ QuA ó@ qA þÞBc þüA|ûløBzì RBÏèBÇì úG çPGA pÇg Arãðo|óõg òø@ lc qA {ýG JnW .løk|þì {üArÖA Ao åorG ÿ|ûkôo óBÆpu òø@ úÞ QuA ó@ pG ëAk þñýèBG RBzüBìq@ rƒìpƒÚ Qƒyõƒâ ô Bƒø|ꃃíƒßƒì ÿArƒƒãƒðo|óõƒƒg -óA úG ïõuõì Aq|óBÆpu RBHýÞpO ÿpýâ|ê߃y {üArÖA þyoAõâ îPvƒýƒu ok Ao êƒýƒuôpƒPƒýƒð .lñøk|þì qA óBÆpu úG çPGA ô rìpÚ Qyõâ òýG ÉBHOoA oBíy úG þíéÎ êÖBdì êÛð úÞ QvýOBÎõÂõì úýWõO ok Bø|ïrýðBßì qA þgpG ú^pâ .kôo|þì IéÒA BìA ,luo|þì pËð úG êíPdì ÉBHOoA òüA úDAoA þüA|ûløBzì RBÏèBÇì xBuA pG lƒøAõƒy .kkpâ|þì Qðõ×Î úG çPGA pÇg ô òø@ ok òø@ þÆApÖA ÐíXO îø luo|þì pËð úG lÏPvì lc qA {ýG Ao kApÖA ó@ kõHíÞ îø ô ólG .lüBíð|þì þðõ×Î ÿBø|ÿoBíýG úG çPGA :kkpâ|þì ú¾çg koõì ôk ok ó@ QéÎ BO kpýâ|þì àíÞ òø@ qA ólG þñíüA îPvýu ólG òüApGBñG ,kqBu kõGBð Ao pÃì ÿBø|ÿpPÞBG .koAk qBýð Bø|Qðõ×Î BG ûqoBHì ÿApG òø@ ÿoAlÛì àüpdO úG pXñì kAq@ òø@ eÇu {üArƒÖA ,kkpâ|þì lyo ÿApG Bø|xôpüô ô Bƒø|ÿpƒPƒÞBƒG YüBPð lðAõO|þì lc qA {ýƒG òƒø@ òƒüApƒGBƒñƒG úG çPGA pÇg ô lyBG úPyAk pG ok þuõ߃σì .løk {üArÖA Ao Qðõ×Î ó@ qA þÞBc úñýìq òüA ok úÏèBÇì òülñ^ Qðõ×Î Rly ô opßO òø@ ÿBø|êíßì úÞ QuA RBÏèBÇì þgpG úßð@ ëBc ,løk|þì {üArÖA Ao .koAlð kõWô Bùð@ òýG þÆBHOoA lññÞ|þì BÎkA ,lðpG|þì Yðo þSoA qõOBìôpÞõíø qA úÞ ÿkApÖA oApÚ Qðõ×Î úG çPGA pÇg ok óApãük qA {ýG .lðoAk ÿõu qA òø@ êíßì úðõâpø Ùp¿ì qA {ýK ,lðoAk oApÚ Qðõ×Î úG çPGA pÇg ok úÞ ÿkApÖA lüBG ô kõy úPÖpâ pËð lì lüBG pìA IðAõW ïBíO .kkpâ úWõO òüpÖ@pÇg koAõì ïBíO úG lðAõO|þì kBüq òø@ Ùp¿ì ,ú¾çg oõÆ úG .lyBG òüpÖ@pÇg ëçPgA úÞ ÿkoAõì ok rW ,kõWô òüA BG Qvýð ÿqBýð BuBuA ,koAk kõWô òø@ ÐíXƒO kõg þüAnÒ îüso qA óAôApÖ òø@ JnW óApãð .lýyBG ÿpãük óBPuAk rýð òø@ ÿBø |êíßì Ùp¿ì Yðo òø@ kõƒHƒíƒÞ qA úƒÞ ÿkApƒÖA ÿApƒG .koAk kõHíÞ úÞ ÿkApÖA ÿApG BìA QuA lý×ì ,lðpG|þì .lyBG pÃì lðAõO|þì koAlð òø@ lüBHƒð úƒWô aƒýƒø úƒG òƒø@ ÿBƒø|êƒíƒßƒì .lðõy Ùp¿ì àyrK |úý¾õO óôlG ô úðApukõg

òø@ êíßì ÿôo pG ûly Zok êíÏèAoõPuk ÜHÆ ô lýDBíð ê¾Bc óBñýíÆA ,lýñÞ|þì ÿôpýK ûkpÞ rüõXO óBPßyrK ú`ð@ qA {ýG ûBâ|aýø .lýñßð Ùp¿ì êìBy òø@ qA þyBð Qýìõívì |úýèôA îDçÎ .kõy|þì ÕAp×PuA ô ÑõùO ,kok|ëk ÿkBüq îXc óly úPyBHðA ,þéÞ oõÆ úƒG pXñì ûõÛèBG Roõ¾ úG þégAk ÿBø|ïAlðA ok òø@ lHÞ ô rÓì úG úéíW qA ÿoBHâpì ÿBø|Iýu@ úG .kqBu|þì koAô þÆ ok Bø|êíßì lc qA {ýG Ùp¿ì îDçÎ ok òø@ ÐíXO îDçÎ úG ÿoBývG QøBHy ,óBìq úPgAkpK ó@ úG êý¿×O úG püq ok úÞ koAk ólG .kõy|þì ólG ok òø@ÐíXO

òø@ þXüolO ÿpýâ|êßy úG òø@ ЃíXO qA þyBð pìA òüA .kõy|þì ÝçÆA ólG ok óAôApÖ lcok òø@ eÇu îý˃ñO îƒPvýu ok ëçPgA .løk|þì jo þÏýHÆ óAlñ^ kApÖA IƒéÒA ólƒG ok òƒø@ ЃíXO oõÆ úG úÞ ÿkApÖA ÿApG BìA .Qvýð ûlññÞ|óApãð ûBãPuk qA óAôApÖ òø@ JnW lÏPvì àƒýPðs ûlññÞ|óApãð lñðAõO|þƒì ,lƒñPvø kõƒg }oAõƒâ .lyBG ,òƒø@ ЃƒíƒXƒO ëçƒPƒgA òƒƒüpƒƒO|ЃƒüBƒƒy ÿpýâ|êßy úG pXñì úÞ QuA þSoA qõOBìôpÞõíø .kkpâ|þì ólG ÿBø|ïAlðA ô Bø|QÖBG ok òø@ ,kõy Bøo óBìok óôlG qõOBìôpÞõíø ú`ðBñ^ ,óBÆpu ,qôpOo@ úG çPGA pÇg óBìq oôpì úƒG Ao þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG ô QGBük ,ÿlHÞ þüBuoBð .løk|þì {üArÖA ólG ÿApG þÖBÂA òø@ òüA qA óly Áçg ÿApG }ôo òüpOpSõì .Qvýð óBƒu@ óAlƒñƒ^ óõg ókAk Quk qA ,òø@ ÐíXO qA qA þüBøo .QuA ô ÕõéG qA wK óBðq úßñüA ëBíPcA ,òüApGBñG òø@ ÐíXO qA þyBð Rçßzì ,þãvDBü qA {ýK ,òüA pG ûôçÎ .QuA îÞ oBývG lýDBíð úGpXO Ao oõÆ úG úÞ QvükApÖA úWõPì pÇg òüpƒPƒíƒÞ .lññÞ|þì AløA Ao kõg óõg IOpì òø@ ÐíXO lÏPvƒì Ao kõƒg úƒ`ƒðBƒñƒ^ BG Ao êßzì úðõâpø qôpG pÇg ,lýðAk|þƒì :lýðBupG êÚAlc úG püq koAõì

êýHÚ qA òø@ qA oBypu ÿBøAnÒ Ùp¿ì {øBÞ .rìpÚ Qyõâ .îËñì oõÆ úG óõg ÿAløA ÿBøAnÒ BG ûApíø |C | òýìBPüô Ùp¿ì qA rýøpK .òø@ oBypu ÐíXO ÀýhzO îDçÎ ú`ðBñ^ ,kõWô òüA BG Ùp¿ì {øBÞ BuBuA ,koAlð kõWô Bíy ok òø@ .kõy|þíð úý¾õO òø@ JnW ô óBÆpu úG çPGA pÇg ô òø@ lðAõO|þì òø@ ÐíXO úÞ koAlð kõWô ÿlükpO ok îø ô óBvðA ok îø ,óBÆpu qôpG úG pXñì


óApùO úéXì

òø@ÁpÚ lc qA {ýG Ùp¿ì ÅoAõÎ BG þüBñy@ òø@ þÞlðA oAlÛì úÞ ÿkApÖA # JnW kõg þüAnÒ îüso qA Arãðo|óõg òø@ úðõâ|aýø ÿôBc Bùð@ îüso Bü ô lññÞ|þì kõHíÞ úG çPGA pÇg BG ,Qvýð þüArãðo|óõg .lñPvø úWAõì òø@

kAlíéÚ ÿoôp þðlÏì kAõì ûpìq ok òø@ .kõy|þì kAõì pãük qA ÿoBývG lñðBíø ,kõWô òüA BG pÃì Qìçu ÿApG ó@ lc qA {ýG Ùp¿ì þðlÏì lyBG |þíu óBñ^ lðAõO|þì òø@ ,ÐÚAô ok .QuA þyoAõâ ÿApXì ÿõu qA Rly úG ó@ JnW úÞ .kõy|þì ëpPñÞ ô ó@ lc qA {ýG JnW pÇg ,IýOpO òülG .luo|þì êÚAlc úG ó@ þ×ñì RApýSBO ÐHÇèBG óB¿Ûð oB^k þñíüA ïrýðBßì òüA úÞ þìBãñø qôpG þPìçu BG ÈHOpì Rçßzì ,kkpâ .lññÞ|þì kBüq Ùp¿ì ÅoAõÎ úG óApùO úéXì úèBÛì òüA ok :îüqAkpK þì ólG ÿApG òø@ ?Qvý^ òø@

Qý¾Bg êGBÛì ÿ|úÇÛð ,QuA oAkoõgpG QdO lðAõO|þì ólG ok òø@ óArýì ëkBÏO Iýu@ úG pXñì lðAõO|þì ô ,þðAlývÞA|þPð@ ok .kpýâ oApÚ þüAnÒ îüso ok òø@ Ùp¿ì pýSBO .kkpâ þèõéu þÖBÞ òø@ lÚBÖ úÞ þüBø|îüso ,óBìq ëõÆ .lyBG úPyAk êìBÎ òülñ^ lðAõO|þì pìA òüA qA .lðoô@ lülK Ao òø@ kõHíÞ lñðAõO|þì ,lñPvø :úéíW qA òø@ ÿBø|êíßì lc qA {HG Ùp¿ì ,pãük ÙpÆ Qýìõívì :òø@ qA þyBð Qýìõívì Ao òø@ qA þyBð kBc ÿBø|Qýìõívì úG çPGA pÇg ,óBÞkõÞ ûtüô úG ,kApÖA úÞ lPÖA|þì ÝB×OA þìBãñø .koô@|þì kõWô úG .lñüBíð Ùp¿ì òø@ êíßì lc qA {ýG òø@Ùp¿ì qA þyBð Qýìõívì )òø@ þÏýHÆ pýÒ ÐíXO(qõOBìôpÞõíø lðAõO|þì îø kBüq òø@ qA þyBð Qýìõívì Ép×ì JnW BG úÞ àýPðs ëçPgA àü :þSoA jo þXüolO Roõ¾ úG lðAõO|þì îø ô þðBùâBð .lñÞ|þì qôpG BøAnÒ qA òø@ .løk ûBýu kAtð ok òø@ þÆApÖA ÐíXO BG ÈHOpì ÿlW Rçßzì qA ÿoBývG òø@ qA õéíì þüAnÒ îüso àü :)þüBÛüpÖA( òø@ lc qA {ýG þÖkB¿O Ùp¿ì qA ,Qìçu qA oBypu ÿBø|þðlýyõð ô BøAnÒ Ùp¿ì qA þyBð Rlì ÿApG Bø|êíßì lc qA {ýG Ùp¿ì lñðBíø ÿBøõXG@ úÞ BÛüpÖA ok òýèôA ÿApG pìA òüA .òø@ òø@ ÿpTÞAlc JnW òìrì ëçPgA Bü þðæõÆ ÿréÖ ÿBø|úßzG ok þãðBg ô qBu|Quk .QuA .ly ûløBzì ,ly|þì ÿoAk|úãð ok òø@ þÞlðA oAlÛì ,ëõíÏì ÈüApy ok þìBãñø BÛýÚk òø@ qA þyBð Qýìõívì .lñü@|þì ok }kpâ úG þOBýc ÿBø|óBüpy òø@ ÿBø|êíßì Ùp¿ì ok kApÖA úÞ lü@|þì lülK êýHÚ qA þüBø|òýEOôpK úG Éõñì ó@ Qìçu lðAõO|þì ïpâ|þéýì 20 BO 10 óArýì .lñüBíð ÉApÖA úG òø@ þðBuo|Iýu@ qA ÐðBì úÞ QuA òüp×vðApO Ùp¿ì úßð@ ëBc ,løk qôpG Ao þuõßÏì îDçÎ .kkpâ|þì Bø|QÖBG pãük lülK Ao þüBø|Iýu@ qôo ok ïpâ|þéýì 40 qA {ýG òø@ qA þyBð Qýìõívì ,kõWô òüA BG .QuA þßyrK ÿBø|QHÚApì ïréPvì úÞ koô@|þì êGBÚ qpÆ úG ólG ok Ao kAq@ òø@ eÇu lðAõO|þì ÿBø|êíßì lc qA {ýG Ùp¿ì IýOpO òülG .løk {üArÖA þùWõO úßñüA qA .kkpâ|þì ÿkBc Rçßzì úG pXñì òø@ þðõýuAlývÞA ÁAõg qA kAq@ òø@

þðlÏì kAõì òüpO|ÿoôp qA þßü òø@ ÿBø|ëõHéâ Ao ó@ pTÞA úÞ kõy|þì kAlíéÚ ÿnÓì qA þüA|ûlíÎ {hG .lññÞ|þì Ùp¿ì rìpÚ rìpÚ ÿBø|ëõHéâ ok úÞ þñýEOôpK ,òýGõéâõíø úÞ QuA ÿoôp þðlÏì |ûkBì àü òø@ ÿBøkpßéíÎ qA ÿoBývG ok Ao ÿA|ûlíÎ {Ûð ëõEvì òýGõéâõíø .lyBG|þì ,kõy|þì QÖBü .QuA ólG ÿBø|ëõéu úG ótývÞA ëBÛPðA óArýì úG Bì ólG BìA ,lñÞ|þì B×üA ólG þuBuA :koAk kõWô þÞAoõg òø@Ñõð ôk .koAk qBýð ó@ qA ÿkôldì ok ÈÛÖ òø@ Ñõð òüA :Arãðo|óõg òø@ ûõÛèBG Roõ¾ úG òø@ lc qA {ýG Ùp¿ì lc qA {ýG JnW óBßìA òüApGBñG ,QuA þíu ok IéÒA ,kõy|þì QÖBü þðAõýc ÿBø|þÞAoõg .koAlð kõWô ólG ÈuõO òø@ pýÒ òø@ úG QHvð òø@ Ñõð òüA .rìpÚ Qyõâ .kõy|þì ólG JnW pO|ûkBu Arãðo|óõg àíÞ BG Ao kõg qBýð koõì òø@ óArýì ólG .lñÞ|þì îýËñO }oAõâ ûBãPuk ÜüpÆ qA JnW ÿBø|òø@ IéÒA :Arãðo|óõg pýÒ òø@ òø@ Ñõð òüA .lñPvø Arãðo|óõg pýÒ þÞAoõg ,òø@ êülÏO ô îýËñO óõìoõø ,òülývLø ólG ok ûly ûpýgm òø@ ëkBÏO Ì×c ëõEvì ok îø ô þøBýâ ÿBø|þÞAoõg ok îø òø@ JnW qA QÏðBíì ó@ þé¾A kpÞoBÞ .QuA ó@ JnW .kõy|þì QÖBü þðAõýc ÿBø|þÞAoõg .QuA óAôApÖ {üArÖA|C | òýìBPüô êýHÚ qA ÿkBýñG ÿBølýuA BG :lñÞ|þì êíÎ ûõýy òülG BuBuA lñðBì þøBýâ RBHýÞpO Ùp¿ì BG BìA ,lGBü|þì .lGBü|þì {øBÞ lðôo òüA RBýPýÖ lýuA eypO eÇu {üArÖA <–óAôApÖ òø@ JnW .òø@ JnW {øBÞ <–òülývLø qA Arãðo|óõg òø@ þÞlðA oAlÛì úÞ ÿkApÖA Bùð@ îüso Bü ô lññÞ|þì JnW kõg þüAnÒ îüso eÇu {øBÞ <–òø@ ÿ|ûpýgm {øBÞ .òø@ JnW {üArÖA <–òülývLø eypO BG ,Qvýð þüArãðo|óõg òø@ úðõâ|aýø ÿôBc .lñPvø úWAõì òø@ kõHíÞ úG çPGA pÇg ÜýÚk çìBÞ îPvýu òüA ÐÚAõì IéÒA ok RæçPgA qA þgpG ,kõWô òüA BG .lñÞ|þì êíÎ úG ,lðpG|þì Yðo òø@ kõHíÞ qA ÿoBývG kApÖA úG pXñì úÞ kkpâ|þì òülývLø eypO qA ÐðBì ûpìq ok òø@ kõHíÞ ,ÐÚAô ok .óBðq ûtüô .kkpâ|þì ólG ok òø@ ÐíXO úG óBùW þðlÏì kAõì kõHíÞ Ñõð òüpO|ÐüBy .kôo|þì oBíy eypO úG pXñì úÞ þÇüApy ,pãük ÙpÆ qA òø@|ûpýgm |ûlÎBÚ ok Ao òø@ kõHíÞ ,kkpâ òülývLø lc qA {ýG .koô@|þì lülK ólG BHOpì ólG ok òø@ eÇu ûlíÎ êýèk ôk úG :kkpâ|þì êülÏO ô îýËñO

66


TEHRAN MAGAZINE

69

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

Õpƒì BG þðBðõü õéK :úýùO qpÆ 2 ô J@ úðBíýK àü ûApíø úG Ao Õpì úñýu ,QhK qA wK.lürLG Yüõø ô wÖpÞ úÚBu klÎ BG Ao Jo úíéGBÚ ok .lýñÞ úzüo|úzüo |«çìBÞ Ao ó@ .kôpG ó@|þìBg ÿõG BO lýøk Q×O òÒôo þíÞ Ao Bø|úüôkA ô õíýéG@ ,úWõâ ûoõK ,ÕAk qBýK .lýøk Q×O Jõg ô lýñÞ úÖBÂA ó@ úG Bø|úñýu ô ûkpÞ úÖBÂA Õpì J@ úðBíýK ïoBù^|àü BO lýøk óBìq úÛýÚk 30 ô lýñÞ úÖBÂA ó@ úG Ao YðpG .kôpG ó@ J@ ô ûly oAk|ûrì Bø|Õpì «|çìBÞ qA lýzßG pËð koõì ÙpÊ ok Ao lý×u ûlýzÞ|ïk ÿp×ÏW BG Ao ÙpÊ oôk ô úPhüo YðpG ÿôo kAõì .lýøk {yõK ÿoõÆBu

p×ð 4 ÿApG ïq|æ kAõì klÎ 2 :êìBÞ Õpì úñýu úðBíýK àü :ÕAk qBýK ÿoõg|Nõu ÜyBÚ 3 :Jo úðBíýK ïoBù^|àü :þãðpÖ|úWõâ ûoõK ÿoõg|Nõu ÜyBÚ 2 :õíýéG@ ïq|æ óArýì úG :úGõ^koq ô ê×éÖ ,àíð ûly ÿoõÆBu úðBíýK ïôk|àü :ÿp×ÏW klÎ |2 :wÖpÞ úÚBu klÎ |2 : Yüõø

Aoôõè@wðBuA BG úðAôlñø þOõíuA úPßð

þðlÏìkAõì ô pHýÖ òPyAk êýèk úG þHèBÆ ,kõy|þì Jõvdì òýéì ÿBø|ûõýì ûôpâ ok kBüq ok óBPvGBO ëõÆ ok lýyBG IÚApì lüBG òüApGBñG Apüq ,lýñßð ÿôo|ûkBüq ûõýì òüA Ùp¿ì IWõì lðAõO|þì ûõýì òüA Ùp¿ì ok ÿôo|ûkBüq .kõy qôo ëõÆ ok oAokA {üArÖA .lüoAkpG ô lýyBLG àíð pãük úÛýÚk úu qA ÿA|úðBâAlW ÙpÊ ok Ao wu ,QuA ûkBì@ôlðoõO :úýùO qpÆ ,lý×u óBð BG ô lüoAnãG ôlðoõO ÙpÊ oBñÞ .lýðBGAõhG ê×éÖ ok QÎBu îýð Ao Qyõâ rýì ÿôo|ûkpÞ jpu Bü úPhK þñýìq|Iýu wLu .lürüpG þHuBñì ÙpÊ ok Ao pýu ô qBýK .lýñÞ ôpu ô lüoAnãG ô þãðpÖ| úWõâ wu ,J@ ÿoAlÛì BG Ao úÞpu lyõXG BO lüoAnãG îÞ RoApc ÿôo àíð þíÞ àñg BO lüoAkpG Ao ó@ wLu .kõy ïBíO ó@ J@ô :úPßð þíÞ ô J@ ÜyBÚ ôk BG Ao Õpì|îhO ûkoq .kõy kAõì ókpÞ êc ô ókpÞ ïpâ :ÿoBì òG .lýñÞ ÕAk ÿoBì| òG }ôo úG ô lýðrG îø àíð þì ÿoBì òG úÛüpÆ Ao J@ oBhG ÿôo þüAnÒ îø þGõ^ ÜyBÚ BG ô lýñÞ úÖBÂA îÞ|îÞ Ao ûpÞ þG@ ÙpÊ ok Ao AnÒ ÙpÊ ÿõPdì :ëBTì . lñüõâ .lü@ Quk úG ÌýéÒ ,rðõüBì lñðBì þvu BO lýðrG þì oApÚ qBâ ÝBWA RoApc ÿôo Ao ó@ ô ûkAk oApÚ ûly úPhK pýu ,qBýK BG Ao rýñzâ ô óõgpO wLu òüA úG kpu ÿAnÒ ô lyõXG ïAo@ ïAo@ J@ BO îýøk ÿôo .lýðrG îø ô ûkpÞ úÖBÂA kAõì úG boBÚ ô òüpO|þPyAlùG ô òüpPùG òüA ô kõy ïpâ úéýuô òÒôo ÿoAlÛì ,òýãñu úGBO àü Bü êüpâ R|çßy ókpÞ êc ôAnÒ ókpÞ ïpâ ÿApG }ôo ïpâ êüpâ Bü úGBO ok Ao| ôlðoõO ô lürüpG .lyBG|þì wK ô lýðAkpâpG úÛýÚk úu ,ôk qA wK .lüqAlñýG

ïpâ 50 :þHèBÆ óBXñÖ àü :Aoôõè@

þðlýyõð àü ÿõWô|QvW ok pâA # ,lýPvø þðBPvGBO îÏÆ BG äðoô|J@|}õg wðBuA BG úðAôlñø þOõíuA îýñÞ|þì kBùñzýK úýùO qpÆ pG ûô|çÎ þðlýyõð òüA .lýñÞ úGpXO Ao Aoôõè@ äðoô|J@|}õg ûõýì J@ òüA úýùO ÿApG qôo àü ÿBùPðA ok Ao Bíy {ÇÎ lðAõO|þì úßñüA óôok Ao Aoôõè@ ô þHèBÆ ,úðAôlñø QuA þÖBÞ ÿnÓì þðlýyõð àü lðAõO|þì ,kpHG òýG qA ÿoBÞ Ao ó@ wLu .lýðrG îø Jõg ô lürüpG òÞ Éõéhì .lyBG ÿspðApK ô àü BG ô lürüpG ÿoõéG ô ÙB×y óAõýè àü óôok .lýñÞ òýDrO úðAôlñø à^õÞ }pG p×ð 4 ÿApG ïq|æ kAõì ïpâ 150 :úðAôlñø

!ôlðoõO ÿ úýùO qpÆ ïpâ 100 :ûly J@ ûpÞ ÿoõgAnÒ ÜyBÚ àü :ÐüBì òÒôo ïpâ 100 :boBÚ ïq|æ óArýì úG :ê×éÖ ô àíð

:ïq|æ kAõì ïpâ 250 :úèBuõâ úéýÖ klÎ àü :qBýK úHc ôk BO àü :ûly úè pýu klÎ ôk :Õpì|îhO ûkoq oBù^ BO úu : ûly kpg rýñzâ ô óõgpO ÿoõgAnÒ ÜyBÚ úðBíýK Ø¿ð :þãðpÖ|úWõâ wu ÿoõhüB^ ÜyBÚ àü :ûBýu|ê×éÖ úðBíýK Ø¿ð :úÞpu

68


TEHRAN MAGAZINE

71

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

70


www.TEHRANMAGAZINE.com

73


óApùO úéXì

1087 úu| ûoBíy ëôlW êc

1087 ôk ûoBíy ëôlW êc

ôk ûoBíy ëôlW :ÿkõíÎ ëôBL^ -1 {Þpu IuA - BK pSA -2 BüBÎo QupKpu -3 ókoô@ BW úG - Õpì úðBýy@ -4 óôlüpÖ olK ïBð -5 úñürìo - þc -6 ôpyõg -7

:þÛÖA þìBð -1 ÿpÒæ pùËì - îùÖ -2 BÞBÞ -3 QíýÚ - þÞpO olK -4 þñø@ ïk@ -5 xôpg - ûkõèBy -6 ókAk óBßO -7

1087 àü ûoBíy ëôlW êc

àü ûoBíy ëôlW :ÿkõíÎ :þÛÖA AlýK Bð - ê¿cBì - JBhPðA Ùpc -1 Jçâ - òý^ ok þHønì -1 à^õÞ ô kpg - líÞ -2 þyoAõâ úèõè - pøBÊ ô AlýK -2 JBPÞ ÿlñG úO - kBc@ -3 oõg ok ô Üüæ - óBøk -3 óBíÞ ûq - ûoAõùâ - ÅpÚ -4 Aõø QÞpc - þyõùýG ûkBì - Rõíüæ RõÚ -4 þüôoôk - ûpÞ ÐíW - JõÆpì -5 ápüq - ûBGôo jAoõu - ôlg -5 ëõXÎ -6 þðBuBu ûBykBK kpâkrü pPgk -6 údüAo - Büok äðo - ûlðrâ ûlðrg -7 QìçÎ - RBÏüBì ÿôo ØÞ - êhð úgBy -7 Qgok - QHTì kôpPßèA - þuoBÖ Üül¿O -8 þèõÏ×ì óAqpè Qìçì - þâqõÖo - {O@ -8 IWAô - Aõuo -9 òPgBG - úyõâ ô YñÞ -9 ok oõzÞ þíéÎ úvuõì - þv×ñO úèõè -10 p×ñPì - þðBðõü Ùôpc qA -10 òükBýñG ÿBùèõéu úñýìq lý×ì - ûpHg -11 BK pSA - Iu - ûlðBì BK püq -11

72


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

”õÞôkõu“

àü ûoBíy ëôlW

{y| ûoBíy ëôlW êc 1087

{y ûoBíy ëôlW

ókpÞ ÙB¾ ÿApG ÿA|úéýuô - þãñzO - |2 QGõÆo ÿõG - >ôo úñýK äüô oõOo@< qA ÿpSA| | | |-|1 :þÛÖA| qA þðBìo - åorG olK - úHOo ô úWok - |4 ÜýÖo ô oBü - úzülðA ô {ñì - }õKôo - | 3 ïlÚ îø - oAõük õO ô òì - þñüpýy þÎõð - þðkpÞ JBOpK rýO áõð ÿqBG JBHuA - þvýéãðA ÿBíy - |5 >ïoõPyA oôkõEO< |8 ëBÏÖ ô þÎBu - þévO ô {ìAo@ - JpÎ pýXðA - |7 }ôo ô ûõýy - QGõÆo - Bø ÿrHu ô ûõýì ÑAõðA - |6 ô ûlñÞApK-Quk úG ÝBí^ óBHùãð - ið úèõéâ - |9óB¿Ûð ô þíÞ - ÿpGApG ô RAôBvì - ûlñøk ÉBHOoA ÿApG ÿA úéýuô - ûlzð ëõHÚ - |11 {OoA ok ÿA úWok - óBüpÎ ô Qhè - QvK ô úüBìôpÖ - |10 úPhüo îø úG w×ð - ÿA úðBüAo NB^ ûBãPuk - |12 óõg kBÛÏðA òýìBPüô - ûlðBì Iy óBð - òýãñu ïBvWA ókpÞ lñéG - |14 BK BG ÿlãè - > ûlñzhG< ÿBñÏì úG lðôAlg RB×¾ qA - ûBykBK ô pýìA - |13 þðBHùãð lðõvK - úPvg qA þüõéGBO - óBupOõDAq - |15 RApø êøA - ëAõW ô ûpGõO - >þPvüpÞ BOBâ@< îðBg Ýõéhì óq ûBâ@oBÞ .>õuBßýK õéGBK<

ôk ûoBíy ëôlW

ôk ûoBíy ëôlW êc

75

àü ûoBíy ëôlW êc

:ÿkõíÎ

- óBPukpÞ ok ÿpùy -3 ûBýu JBÛÎ - RõÚBü - oBÚô þG ô àHu kpì -2 | óBðõü ëõK lcAô - úðBüAo-|1 -5 rHupu ûoBÚ - BH×èA Ùôpc qA - QÖBü óAõO þì Ùl¾ êgAk - ÿõÚ ûkAoA-4 òvì - þéøBÞ ô þPvu qAô@ BG ókpÞ úìrìq - ërñì ûoBWA þÎõð - óBøk -6| þGp^ pSA - ëçW ô ûõßy - ëBíW ô þüBHüq òvc ûlùÎ úG Ao þüBW þPupKpu - úýuôo ok ÿkôo -8 xBñyBð - ÿpùy pGpÖBvì - RApzc qA -7 }õg - wýüõu ú^Büok-10 ókpÞ }õìApÖ - óBñýzðBW - rý^ pø ÿBùPðA ô QüBÒ -9 xõuBW - òPyAk úÒBGoõÚ - qBHðA ô àüpy -12 ÝpG óBüpW ÿkBø - }õâ úèæ qA þzhG - BPuôo -11 þGpÎ pýí - úðAqôo -14 BHüqBð ô Qyq - Roõzì koõì ÙpÆ - NõO ô úèõéâ -13 ÿôpâ - ëBÓy@ lì@ok {ýK - þPgok .oô@ ÉBzð ô Yýùì - úèBHðk ô úìAkA -15 þñPÖBG ið - !Qvýð kpXì - þìkpì ûoõu


óApùO úéXì

YñK ûoBíy ëôlW êc 1087

oBù^ ûoBíy ëôlW êc 1087

YñK ûoBíy ëôlW

oBù^| ûoBíy ëôlW

óAlÛÖ pSA ok ÿoBíýG -lñO ÿõG BG äðo þG ÿqBâ -|2 lñüõâ þì Ao oAõyk oBývG oBÞ -îWpPì| | -|1 :þÛÖA| -ÿom@ okBì -|4 BKoB^ rìpO -Iønì ô òük-þìqo þÛýuõì Ræ@ qA -õãHýÒ -|3 ólG ok þu òýìBPüô QGBS -|6 QñW ô QzùG -IÞAo -koõðBÃÖ òýPvhð òüoBâBâ ïBð -|5 oAõhðõg ûpzc -oBíýG óAôo QhO àO RAkõWõì qA -ÿlýyoõg ëBu -úPðôpG óApøAõg qA -|7 QèBì IO ÿoBíýG lèõì ÿpPÞBG -BWpGBK ô ô þñýGkõg qA úüBñÞ -|9 êíÎ ô êÏÖ -þvüo ið òýyBì ÑpPhì -áqBð oBývG úPuõK -|8 þèõéu -|11 pÇg êGBÛì ok þâkBPvüA -AkBðBÞ ok ÿolñG -|10 ûBâ Ø×hì -oBývG lùW ô {yõÞ -ÿlñvKkõg ->koõÖ òéâ< ÿlñìpñø BG >óBì þðõPð@< qA þíéýÖ -pu ÿõì ô õvýâ -|12 ókpÞ {øAõg -óBøAõâ -ÿoAq >rüpâ ïBO< úPgBu þíéýÖ -|14 óBüBKoBù^ -þGpÎ ú^oõì -oBíýG äu -Büok -|13 xoBÖ ÿBøpùy qA .ókõG wñXíø -òýãíÒ -|15 òPvG@ óq xõø -ÿkçýì |1973 ëõ¿dì

- |2 olK pøAõg - Bßüpì@ ÿBíñýu úPvWpG óAkpâoBÞ > òýè lüõük< úPgBu QuA þíéýÖ ïBð| -|1 :þÛÖA| - |4 þðõðBÚ ûlñüBíð - ûkçÚ - ûlññÞ úGõO - |3 {upK - óApùO ëBíy ok ÿA úédì - þøBýâ ÿAnÒ {ýK pG îÞBc óAlðBg - úPÖBü Qñüq - úüBu - |5 ûqAlðA úG «çìBÞ - J@ BG ókpÞ rýíO - QukqAok ô pâqôBXO xok ÝBOA - |7 BKôoA ÐýÖo ûõÞ úPyo- úéýc ô pßì - lýÚ þG ô Bøo - îñùW pÏÚ - |6 ÌÖBc óAoôk ok qApýy lñ×uõâ úHíßy qA þzhG - òPgBñzð ô óly pßñì - |8 þãðpÖ úWõâ ô Õpì îhO qA þüAnÒ - úüBK ô òÞo - ÿom@ ûqBO - |10 þyoAõâ êüõÆ õÃÎ - >kõzð òýñ^< ÿBñÏì úG ôqo@ úíéÞ - oBÞ }õìApÖ - |9 ôBâ ô - løk þì îuA úG Ao ókõG åorG ÿBñÏì úÞ òýOæ ÿlðõzýK - |11 þíÚo ôk klÎ - þâlðBì ÿõG - ûly kõGBð ô oBíy - JAnW ô Apýâ - |13 qBG xõø - ûly úPÖpünK onÎ - ÿom@ Qyõâ - |12 BK àü ïlÚ - óAlñG ûAo þüBüok püq oAkAo - oBýyõø ô ápüq - óly êgAk ûAo - |14 óBPupKpu ô óBø ûlðBìpÖ - ïkpì QÎBíW .þüBßüpì@ ûlñvüõð >ôBy òüôpüA< qA þðBPuAk QuA ÿpSA - qBG úÛc ô äðoq - |15

:ÿkõíÎ

úíéÚ |-ÙôpÏì ÿA ú^oBK -2| þüBýèBPüA }BÛð >þPðBu êDBÖAo< qA þüõéGBO -}kçãñG oõzÞ QhPüBK-|1 -|4 õHyõg Jõ^ -ÿqBð Jrc pHøo péPýø ïBð -úvðApÖ ÿBøpùy qA -|3 BKôoA þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ qA -ókq ok îvW þøBýu -BKôoA òýñø@ îËÎA ol¾ -Alð Ùpc -|5 þñuô -p×u úyõO -úéÒ oBHðA -Qñì ÐíW >lüôpÖ lðõíãüq< qA ÿpSA -{ÞôoBW ô pãPÖo -|7 þðBPuAk ÝBzÎ qA -áBG þG ô jBPvâ -|6 oõð êGBÛì ok þøõÞ úPyo -úðBíðBg IXÏO -9 ÿoBW -þé¾A ÿBø QùW qA -8| úðBy ô ØPÞ -ÙôpÏì xBñzðAôo úPypÖ -11 ïpâ úíýð J@ ->úìõèBu< pSA ÜèBg ÿlñèpüA åorG ÿApvðBPuAk -10 }õâpg -BKôoA JõñW -îülÚ úüoõu -ûlðAõg xok -óApüA þPuk ÐüBñ¾ qA -12 rýO áõð óBßýK -ókpÞ þðBìpÖBð -pHÚ ëôA Iy ÐüBì pÇÏì ûkBì -pXc -îÚ RBÒõu -14 þðAõW ëôA -VpìõýÞ pvK ïBð -rìpÚ þñyB^ -13 kok ZçÎ ô ëçW -îøkrðBy ûlu }BÛð >þPðBu êDBÖAo< qA pãük þüõéGBO -15kõy þì úPÖpâ þOBHð kAõì qA úÞ lñðBì .ûõßy

:ÿkõíÎ

àü -2| koAk Ao þé¾A {Ûð óõOoBÞ îéýÖ lýèõO lñü@pÖ ok úÞ BíðBüõK }BÛð - îùPì QyAkqBG úéýuô-|1 þíülÚ ô þPñu - QýdO ô kôok -3| úvðApÖ ok ÿkôo - Bø úËdè - þñük þG ô kBdèA - Ùpc úu ô Ùpc - úðApPgk ú`üqBG - ÿom@ ïBð -5 pPvÞBg - þéÇÏì þG ô ÿoõÖ - úãñè úG úãñè -4 Bhu ô {zhG òhu - úvðApÖ QhPüBK -7| pâ îPu ô ÿõâoôq - kAõu þG - óBìpùÚ rüô@ ókpâ -6 ûBOõÞ óBPuAk òPvüq - þyõø þG qBâ - krü óBPuA ok ÿpùy - þüBKôoA ïAõÚA qA -8 óõg ÿõW - oBßy@ pýÒ ô þdüõéO ÜzÎ úùèA -1|0 Qvø îø >õÂô< ÿBñÏì úG - þüBýÖApÓW lcAô àü òÞBu ïkpì - rý^ - 9 ókpÞ þâlðq ô úÂpÎ - }õìBg ô Quôk -11úPÖo olø ô ûly ØéO - óõðBÚ ô ûlÎBÚ - óBPuBG ÿBø þðBðõü þüBHüq ô þzñìBhø úévéu oAnâ óBýñG - ûkq oBø@ úÛü - þüApünK ÙpÊ -12 þÇýg klÎ - ókAk {üBíð ô ókpÞ ólýupO - RôpHW ô ëçW ÿAoAk - þGpÎ J@ -14 oBhG ïBíc - ókoAnâ îuA - QðBÏPuA ô kBíPÎA -13 .QÎBu þÎõð - kpâ ëBG -15 þzcô áõg -

74


TEHRAN MAGAZINE

77

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì 323 - 938- 5789: êýð…¬

E-mail: sarneveshtdaniel@hotmail.com www.sarnevesht.com

…°ô†ìú‹ ô°ÿ… û±œñ

:om@ ,lüA|ûly óApãð ô Yýâ ûlì@ {ýK RApýýÓO pÆBg úG RBÚB×OA úýéÎ pG ókpÞ ûqoBHì qA oBG àü ÈÛÖ pâA BìA pO|QcAo rý^ úíø ,lýzßG Quk lñíOolÚ RCBzð óBO|úðBzð ok ûBì þOBHS þG qA óBO|R|çßzì qA þzhG .kõy|þì Ao óBO {üBu@ ÿõéW Bíy ok pýÓPì ô RBHS þG ÿBø|QèBc .kpýâ|þì wc úG wc àü úÞ òüA qA êHÚ lýðAk|þíð Bíy úÞ Ap^ .kpýâ|þì .lyBG úPyAk ïôAlO wc ó@ úÞ lýñßG lüBG oBÞ ú^ kõy êülHO ÿpãük óArýì AkpÖ BO úÞ Ap^ ,lýølð olø þðApãð ô QýðBH¿Î BG Ao óBO ÿspðA .lñÞ|þì AlýK {øBÞ Bíy îzg ô QýðBH¿Î

:kAkpìA RBðBýG òüpO|þ¿hy òýG ÅoBÏO ô kBÃO óõñÞA ÀhzìBð ÿBøôqo@ òüpO|ÜýíÎ ô Bíy RAoBùÊA ô þGõéÇìBð ô lG úgp^ ok Ao Bíy QuA òßíì óBO wK ,koAlð kõWô úgp^ òüA qA oApÖ ÿApG þðBu@ ûAo aýø .løk oApÚ kõg IéÚ qA ,óBO êÛÎ qA ókpÞ ÿôpýK ÿBW úG lýøk ëõÚ óBOkõg úG ókõG ØýÏ ô ókõG pünK Iýu@ úÞ lýñßð }õìApÖ .lýñÞ ÿôpýK lükõG oõHXì òPyAk QýñìA ÿApG pâA wK ,koAlð þPýGAnW aýø oBÞ òüA ókAk ïBXðA qA lýñÞ Ì×c Ao kõg þ×ÆBÎ ÿBø|Qükôldì .lýupPð

:òükoôpÖ ,lýPvýð BHýßy ô oõH¾ pãük kApÖA BG koõgpG ok ô óly pËPñì ÿBW úG lñøAõhG Bø ó@ pâA| B«¾õ¿g }BßñÞ ô úPÖo ó@ ÜíÎ úG ,ÝB×OA pø òPÖpünK úG ókpÞ oBÞ pPíÞ |æBc BìA .kõy|þì pOlüly Bíy ÿpH¾ þG ,lññÞ úÞ Qvýð ÿrý^ þuBvcA R|çßzì koõì ok ókpÞ ÜýÛdO oõËñì QüBÂo ëBHðk úG qôo lñ^ ÿApG .lýyBG úPyAk qBýð {ùG |«çìBÞ ïBíO úG ,lülW oBÞ pø ókpÞ Ñôpy qA êHÚ ô lýyBHð kõg þ¿hy .lýøk óBüBK óBO|þíülÚ ÿoBÞ ÈGAôo

:ÿk úzK àü êTì Quok ,lüoAk oApÚ QýðBH¿Î qpì ok þPc Bíy !!lñÞ|þì qôqô óBÖõÆ qA êHÚ úÞ þðBH¿Î ,lýñÞ ÀýhzO Ao óBO þPcAoBð BCzñì lýðAõPð pâA QüBùð ok .lüpýãG ëpPñÞ QdO Ao kõg îzg þPcAo úG lýðAõO|þíð úÞ þPüBíc ô {ìAo@ óBO ÁBg óBPuôk qA þÃÏG BG ókpÞ Roõzì ÿBøBüôöo ok Bùð@ ókpÞ îýùu .løk|þì óBPùG Ao lükõG {üõXPvW ok lýðAõO|þì lññÞ kBíPÎA óBPùG úÞ òüA ÿApG úÞ QuA|þìlÚ òýèôA ,óBO .lüoAkpG

:oõüpùy ÿBø|QýèõEvì úÞ lüpýâ|þì oApÚ oBzÖ QdO ëõHÚ oBÞ êdì Bü ô ûkAõðBg ,úðBg ok Ao ÿpPzýG ØüBÊô ô Bø|QýèõEvì òüA BG óly ôpGôo BìA ,lýñÞ ókoõg Qvßy Üc þPc Bíy .QuA þðApãð ô xpPuA qA oBypu ô lüõy lñéG óBO ÿBW qA lñøAõg|þì Bíy qA óBýÖApÆA !lüoAlð kBXüA Bùð@ úÞ þO|çßzì ûõHðA ô úPÖpâ ûlùÎ úG Ao Bùð@ þüBíñøAo ÿBøok úÞ òüA kõWô BG .lüpHG òýG qA óBykõg àíÞ BG Ao lðA|ûkpÞ ÿApG þÖBÞ Q¾pÖ qõñø BìA ,QuA óly úPvG ëBc ok îÞ îÞ wðBy .lüoAk ÑBÂôA ókpÞ ÅõÎ

:QƒzùHükoA ïBXðA ó|æA úÞ þüBøoBÞ qA ÿkBüq {hG lüBy úÞ Qvýð þñÏì òüA úG BìA ,lüBýð pËð úG lýøk|þì ok .lñPvø }qoA þG ô QýíøA þG óBO ÿBøoBÞ ûly óõÖlì Bíy R|æBýg àüoBO úyõâ ok úÞ ÿrý^ QÛýÛc .lyBG úPyAk Bíy ûBâ@kõgBð ëBíÎA qA pOApÖ þOolÚ lðAõO|þì Ao óBO þâlðq óBùñK ÿBø|{hG BO lññÞ àíÞ óBPùG lñðAõO|þì óApãük QuA ûlðBì óBùñK Bø ó@ îz^ qA úÞ þÛüBÛc BG lüBG Bíy BìA ,lýñýHG .lüõy ôpGôo ÝBýPyA BG rýð

:pùì ;koAlð QýíøA lýñÞ oBÞ lüBG úÞ þðBìq óArýì ó|æA ókAk ïBXðA ô îùì ÈGAôo ókpÞ QüõÛO úßéG QýíøA óBO ÿBø úPvðAk úüBKpG lý×ì ÿBøoBÞ úÞ lyBG óBO xAõc þéýg lüBG qôpìA BìA .koAk ÿpPzýG þO|çßzì ok ÝpÒ þPcAo úG Bíy .lýølð óBzð lñO êíÏèA|wßÎ ûkpßð AlýK óBy ÿApG þñyôo JAõW rýð ëBc úG BO úÞ lüõy|þì ëpPñÞ êGBÚ pýÒ R|çßzì BG ,RApýýÓO úÞ òüA qA êHÚ .lükõG qA ÿoBÞ pø ,ûkAoA ô Qíø BG ,lññÞ êýídO Bíy pG Ao óBykõg .lýøk ïBXðA óBO þâlðq ókpÞ pO|ûkBu ÿApG lü@|þì pG óBO Quk

:kAkpg ,lýyBG Ø¿ñì ô ÙpÆ þG úÞ lýPvýð êüBì þéýg kõy UÎBG óBOoBÞ êdì ok p×ð àü pâA B«¾õ¿g BG úÞ lüA|ûkBì@ Bíy .lýñÞ pÇg ô þñìABð xBvcA óBO ÿspðA úÞ òýíø BìA ,lýñÞ ûqoBHì óBXýø ô oõy rHu óBO|ûAo ÿõéW þÏðBì ,lýñÞ|þì QüõÛO kõg qA ókpÞ ÑBÖk ÿApG Ao {ìBXðA lýðAõPG úÞ koAlð kõWô þ¾Bg oBÞ aýø ó|æA .kõy|þì ok úÞ Ao Bíy þéÓy lyo úñýìq lðAõO|þì Bíy þHéÚ R|æõdO .lýøk .koô@ îøApÖ Ao QuA ÑõÚô Ùpy

:óBG@ úG QÎpu úG Bíy xBvcA ,þâlðq qôo lñ^ qA lÏG wc pâA îø qõñø BìA .kkpâ|þìpG þÏýHÆ QèBc òüA ,QuA ûlzð þðAkolÚ óBOqA |«çìBÞ úÞ lýñÞ .kõy|þì þâorG êßzì úG êülHO óBO ÿApG ÝB×OA oBÞ Bíy ÿApG lðqoô|þì ÜzÎ óBPùG úðBÚkB¾ óApãük úÞ òüA ólük qA –óBO QhG ûoBýu þñÏü –xõðô |æBc úÞ Ap^ !!QuA þPhu ÿBW úG .kkpâ|þìpG óBO àüpy úðBg þñÏü óBO úðBg òýíP×ø ,lüoôBýG Quk úG lýðAõO|þíð úÞ þüBørý^ ÿApG ókoõg xõvÖA .lýñÞ rÞpíO lýøk ïBXðA óApãük ÿApG lýðAõO|þì úÞ ÿBøoBÞ ÿôo

:pýO ú^ óBO|RBuBvcA ok óApãük ókpÞ àüpy ok úzýíø úG QHvð ,lýñßð ú^ lýñßG þPcAo xBvcA lüoAlð Quôk kBüq Bíy .lüA|úPÖpâ pO|ÿlW Ao Bùð@ úÞ òüA ÿApG ,lüoAk Quôk ú^ lýüõãG óApãük úG .lðoAlð êìBÞ þâkBì@ Bíy ÿBø|úPuAõg ïBíO ólýñy ÿApG Bø ó@ qA pãük p×ð àü ÿBø|úìBðpG lüBy Bøqôo òüA úÞ lyBG óBOkBü ÿBøqBýð ÿôo ókpÞ rÞpíO |æBc wK .lyBG pO|îùì Bíy ÿBø|úìBðpG .kõy|þì Bíy lülW QýèõÓzì úG êülHO pãük kApÖA

:òƒíƒùƒG óBPuôk Bü ô ûkAõðBg oBHWA ô oôq úG úÞ lýPvýð þvÞ ú^ lýðAk|þì Bíy !lýñÞ ëõHÚ Ao ÿrý^ pø óBO lýðAk|þì ,lüôpG lýøAõg|þì BXÞ ,lýøAõg|þì QìôBÛì ô þ×ñì JAõW ô lýupG BXð@ úG úðõã^ oõHXì pâA þPc ëAõcA òüA úíøBG .kpÞ lýøAõhð ëõHÚ Ao óApãük BùG óBO|RBuBvcA úG R|çßzì ïBíO qA ólürâ ÿoôk pÆBg úG lüõy òíyk úG ô ûkpÞ Ùpdñì Ao óBOpývì úÞ Qvýð Jõg |竾A ,lýølð RBXð Ao Bíy qôpìA Bíy IðBW qA QýuBvc þíÞ !lüõzG Üdéì !løk|þì

:lñ×uA àükrð oBÞ pg@ úG lýñÞ|þì pßÖ Bíy ú^pâA ô þèBÎ ÿBø|ûBâlük koõì ok òüA BìA ,lüA|ûly ûBì úÞ þèBc ok .lñÞ|þíð Ýl¾ óBO úðAqAôpKlñéG ïBWpÖ ô óBüBK úðBg þñÏü Bíy úðBg òýíøkqAôk koAô JpÛÎ ZpG ÿõÚ úÞ þèBcok .lðôo|þì òýG qA «BPÚõPì îùHì ÉBÛð qA þÃÏG ,kõy|þì ,lýñÞ þâlýuo ly kBXüA qôpìA úÞ þéßzì pø úG lýñÞ|þì þÏu .lýñÞ êc þüBùñO úG Ao Bø ó@ úíø kõG lýøAõhð okBÚ úÞ lyBG óBOkBü úðBøBâ@ oõÆ úG ô lýñÞ ëõHÚ B«íPc kAk àíÞ kBùñzýK óBPùG þvÞ pâA .lüpHG òýG qA QÖpâ Ao óBO ûAo ÿõéW úÞ þÏðBì pø

76


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

. Qvýð ïqæ oBÞ úÛGBu| úÛÇñì ok ërñì ÿBøoBÞok àíÞô úèBu àü ---------------------)|818( |355 - |3704 ) |1078( îülñìqBýð úP×ø ok qôo |2 wÞôA òìpy ÿoõÖ ïAlhPuA ) |310( |903- |0439 ) |1086( òvì ÿkpì úG àíÞQùW óAõW ÿBÚ@úG ---------------------- wéXð@ xõè kôô Quô ok ÐÚAô ërñì ok oBÞ ÿBü õW ô oBÞ úÛGBu ô à^õÞ îuA B×Çè îülñìqBýð ---------------------- þèô úÛÇñì ok ëBÏÖ ô óAõW ÿBÚ@ lüoAnãG pýâ ïBýK ok Ao kõg ò×éO lñyBG þì ÿoBÞ Ñõð pø ûkBì@ þDBñy@óBøAõg .lüpýãG xBíO þ¿ì ÿBÚ@BG ) |1086( ) |937( |287-|1283 ,ïoAlð ÿlðqpÖ ,kpXì îPvø þƒüBƒÚ@ - )310( |774 - |1745 ) |1087( îyBG þì þðApüA þíðBg BG þDBñy@óBøAõg ----------------------------------------lüoAk Quôk Bíy úÞ þPÎBu pø xBíO oBÞ ÿBü õW óAlñíèBu ô óBÞkõÞqA ÿoAlùãð ûkBì@ ) |949( |690 - |5952 ) |1086( Bíy óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBìA þíðBg - ô óApüA ok þíéÏì úÛGBu BG þƒíðBƒg ---------------------lñyBG þì qôo ëõÆ ok þèô úÛÇñì ok Bü ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ Bßüpì@ àüpy ô þPuôk ÿBü õW ) |805( |341 - |8107 ) |1084( ërñì úG ÉõGpì oõìA ïBXðA ô óAlñíèBu RpÖBvì ---------------------- qA þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok þâlñðAo ô lüpg úG êüBì úPvzðqBƒG ëBƒvðBƒýì þƒíðBƒg óqBO ok ÿoõÖ ïAlhPuA lñyBG þì pùÊqAlÏG |7 BO eH¾ |7 wÞôA ô óAoõPuo úG òPÖo ÿApG îðBg BG þƒDBƒñy@ )408( 640- |2427 ) |1085( lñyBG þì }kpâô RpÖBvì Roõð þyôpÖ óBíéHì ô }pƒÖ QƒÞpƒy--------------------|) |805( |586 - |5105 )1084( wÞôA óqBO réýø AoõâA úÛÇñì ok Quô pOpßu ïAlhPuA -------------------óBGq úG Èévì BÚ@ô îðBg ûlñyôpÖ ÿkAlÏO wýÖA ok ÿoAk pPÖk QùW pOpßu àü úG ô ÝõÛc BG QÚô ïBíO Roõ¿G Ao þvýéãðA õñývðA ô AõHéG àýè úÛÇñì ok QýPuA êüo þì ÿoBßíø úG RõÎk óõývýíÞ ô BüArì ô þPðpPñüA ÿBø úìBðpG ô pOõýLìBÞ úG Èévì lüBíð úG êüBì úÞ þðBvÞ îülñìqBýð Bülì ëBýyõu )|503( |989- |9472 ) |1080( lƒñPvø QƒýPuA êƒüo wƒñvüæ QƒÖBƒüok îèBu rHu äðo 2|000 ëBu þzýGõvPýì --------------------. lðoAk QýùWoA }ôpÖ ÿApG xpPüô ô pPüô ïAlhPuA )|818( |999 - |6666 ) |1086( )|213( |718- 9|911 )1|088( aüôlðBu àü ô xpPüô ô pPüô lñ^ úG - ---------------------pùy ok þñý^õÞ óAoõPuo JçÞ ok aýK ÿoBPupK oBÞ ÿBü õW .îülñìqBýð ÿoõÖ õñývðA BG óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBìA~ þíðBg |) |818( |789- |3778 ) |1078( BKôoA qA ûkõìq@oBÞô úGpXO BG ô oBÞ úÛGBu --------------------lyBG þì òìréu ïAlhPuA ) |310( |754- |6112 ) 1088( ÿApG ,ëBÏÖ òìôôréu Bü ô òìréu lñ^ úG--------------------ÿBø þùâ@ }ôpÖ( äñýPÞoBì úƒéO oBƒÞ oBPupK ïAlhPuA .îülñìqBýð óApùO úéXì ok )þOBÓýéHO ákõÞ àü ÿoAlùãð ÿApG þíðBg úG -

Bø ïBýK {hG

êýHìõOA {hG

IèBÇì ô óApùO úéXì| ó@þðlðAõg ô ûlürâpG RBüpzð pãük BG Ao .lýñÞ úvüBÛì

ûoBWA ÿApG ÝBOA

àükrð õñývðA úÛÇñì ok úéHì ÝBOA àü-| þì ûkAk ûoBWA þ¿hy úG koAõéG AoõPðô .kõy ) |310( |562- |9655 ) |1084( ----------------------

ûoBWA ÿApG úGAõg | 2 óBíOoBK@

ok ïBíc àü BG úGAõg ÝBOA | 2 óBíOoBK@òüpPùG ok QýÖpDõßuA |1400 ,ïôk úÛHÆ BG )pPñu þèoõG( êüBì ëBßüpì úÛÇñì êgAk ok òÞ àzg ô þDõy xBHè òPyAk .oæk |2650 ûoBWA ÿApG Qýðõü ) |310( |980- |8016 ) |1094(

ïAlhPuA ô þGBüoBÞ {hG ---------------------

rLy@ïAlhPuA

àü ok oBÞ QùW úÛGBu BG rLy@ àü úG xõè óôBO óAk úÛÇñì ok þðApüA óAõPuo . îülñìqBýð wéXð@ )|310( |308 - |6666 )|1091( --------------------

ÿrÞpì pèõÞ À¿hPì ïAlhPuA

òzülðBÞpüA RApýíÏO À¿hPì p×ð 2úG îülñìqBýð )pèõÞ( ) |818( |438 - |2522 ) |1091( --------------------

pâoBÞ ÿoõÖ ïAlhPuA

úðBgrLy@ ok oBÞ ÿApG pâoBÞ àü úG . îülñìqBýð ëlñéâ úÛÇñì ok þðAoõPüo ) |818( |416- |7009 ) |1091(

ÿoõÖ ïAlhPuA

BG îðBg àü úG óAlðk ô QñéLíüA þcApW rÞpì þñ×éO oõìA ÿApG þvýéãðA óBGq úG þDBñy@ êüm êýíüA úG Ao kõg úìBðoBÞ B×Çè .QuAlñìqBýð .lüoAk ëBuoA 79

Toothopinion@aol.com


www.TEHRANMAGAZINE.com

}ôpÖ , áçìA ûoBWA Bü ô }ôpÖ , êüBuô ô ïqAõè }ôpÖ ÿBø þùâ@Zok ûpýÒ ô ZAôkqA ô þPuôk ÿBø ïBýK ,wüolO , ïAlhPuA Bü ô þGBüoBÞ ,êýHìõOA

lyBG þì oæk|30 úP×ø |4 Bü ô oæk20 úP×ø 2 |ÿApG .kõy þì {hK óBãüAo Roõ¿G Býðp×ýèBÞ JõñW þðApüA rÞApì ok óApùO úéXì lýyBG úPyAk úWõO

êüBuô ô ïqAõè {hG

rÞApì ô óBvýu ô YèBÞxpýK àükrð Alýuo |--------------------ûoBWA õXzðAk Bü ô êÒBy þíðBg úG lüpg äãñu óBð oõñO .kõy þì ûkAk ô þèBÎ QýÏ ô ok äãñu óBð oõñO àü òèBu ,êìBÞ QèAõO ô ïBíc |2 úGAõg |2 ïqAõè }ôpÖ ) | 8 1 8 ( | 8 8 1 | 4 8 0 2 ) | 1 0 9 1 ( . k õ y þ ì ú P g ô p Ö I u B ñ ì Q í ý Ú ú G î è B u ÙpÊ òýyBì ,àýy úðBgrLy@ ,åorG xBHè ÿoAlÛì ô ûp×ð |12 ÿoõgoBøBð rýì ) | 8 1 8 ( | 2 6 8 | 9 9 7 7 ) | 1 0 8 2 ( klÎ |2 ,äñu ô Jõ^ }õK ØÞ ,þDõy . }ôpÖ ÿApG õð {×Þô Iy û o B W A ÿ A p G Ý B O A ,qBHèk òßèBG ÿAoAk ,ïôk úÛHÆ ,äñýÞoBK ) |310( |478- |5251 )|1091( ,þOoõýßýu ô phPuA , ïAo@ þÇýdì BG BßPñüô pùy ok úGAõg |4 úðBg qA ÝBOA àü -| ---------------------xpýK àükrð , J@úü õ¿O , QðpPñüA , phPuA á ç ì A ô ò ß v ì { h G .ûoBWA ÿApG ÿô xBG ô |101 ÿõüpÖ àükrð }ôpÖ ÿApG ërñì ïqAõè úýéÞ þì ûkAk ûoBWA p×ð àü úG ûqBWA QùW YèBÞ ) |818( |515 - |8473 ) |1086( ÝBOA pý`ðpÖ êýHÚ qA ërñì ïqAõè úýéÞ.kõy --------------------pùy ok ûoBWA ÿApG xôBø ,þDBýèBPüA þDApünK òèBu ,ÿoõg oBùð ,JAõg ûoBWA ÿA pG xôBø Qvâ ) |8-18-(-|8-5-4----|63-7-7-------)-|1-08-9-( .luo þì }ôp×G ûpýÒ ô Ýoõì ÿBø õéGBO B ð A q o B O Jok BG êÛPvì úGAõg àü xôBø Qvâ àü -

pùy ok ûoBWA ÿApG óBíOoBK@ BðAqoBO

ûoBWA ÿApG ÝBOA

úÛÇñì ok êÒBy Zôq Bü p×ñßü úG úðBâ AlW úÞàñGpG pùy úÛÇñì ok xôBø óôBO àü ok.kõy þì ûkAk ûoBWA BðAqoBO çìBÞ ÝBOA |2 QuA )þOoõýßu(QPýâ çìBÞ ) |818( |481-|0192 ) |1085 ( .kõy þì ûkAk ûoBWA Bø îðBg úG ArXì

---------------------

) |818( |434 - |1511 ) |1088( ----------------------

}ôpÖ ÿApG úðBg

úÛÇñì koAõéG AoõPðô JõñW ok ÿA úðBg úG ïBíc |3 ,úGAõg ÝBOA |3 réýø lñèkôô ArXì ïBíc ô þü õzPuk BG úéHì ÝBOA àü oBývG ûpËñì BG QýÖpDõßuA |2263 QcBvì Yéüô àýè Quô úÛÇñì ok îðBg àü úG QíýÚ úG ûly ëkBíüo çìBÞ , þèô pùy ÿBHüq .kõy þì ûkAk ûoBWA .}ôpÖ ÿApG oæk oArø |997 )|818( |741-6592 ) |1087( ) |310( |598 - |8529 ) |1087(

ûoBWA ÿApG ÝBOA

----------------------

----------------------

}ôpÖ ÿApG ôlðBÞ

ûBãPuk àü þðõßvì ÐíPzì àü ok äñýÞoBK |2 ÿAoAk úÞ ëôA úÛHÆ ok óBíOoBK@ ÝBOA |2 ,ú`ÒBG BG à^õÞ ÉBýc ô ûlýyõK pu ô êìBÞ þDõzPuk ô ïBíc |2 ô JAõg òýìq ô äñu NBO pPðBÞ BG ,àýy úðBgrLy@ ô ïAo@þÇýdì ô phPuA ÿAoAk äñu ô Jõ^ xBíO ÿô@ ÿBÚ@ BG ,ûoBWA ÿApG þOoõýßýu .lüpýãG )|818( |515 - |8473 ) |1091(

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy (818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

Reseda, CA 91335

) |1090(

---------------}ôpÖ ÿApG ërñì ïqAõè úýéÞ

Quk þyBÛð ú^oBK BG þDçÆ Jõ^ óBíéHì ÿBø þèBÚ ,àýPð@ )ÿqôk ÜXðõì( ÙBG ÿoõgoBøBðrýì ,Quk oBÞþGõ^ líÞ,þðApüA {Þôo BG ÿoõzÞ ÿBø úÖõG ,JBÛzG ,ûp×ð |8 ÿApG ÿoõÖ BHüq þyBÛð ÿBø õéGBO ,pìpì äñu .}ôpÖ ) |310( |666- |0222 ) |1086(

----------------- ---------------BðAqoBO pùy ok ûoBWA ÿApG ÝBOA }ôpÖ ÿApG ërñì óBíéHì úýéÞ ok úGAõg | 3 ÿA úðBg ok úéHì ÝBOA ôk -

YðoôA ô |101 ÿõüpÖ àükrð BðAqoBO úÛÇñì ûoBWA ÿApG ÝBOA úG ïBíc |2 BG úGAõg ÝBOA |2 ôlðBÞ àü - ûoBWA ,êÒBy þ¿hy úG )ÿô xBG( òüæ ïBíc BG úéHì åorG ïôolG pPvì ÝBOA àü.kõy þì ûkAk úðBg àü ok QðpPñüA BG ArXì þDõzPuk ô þèoõG óBGBýg ok QýÖpDõßuA |964 QcBvì ) |1086( ÿoBãýu pýÒ ô êÒBy pýÒ þ¿hy úG qBu õð 679 QíýÚ| úG wéXð@ x|õè pùy ok õüAok ) |818( |355 - |3704 .}ôpÖ ÿApG oæk oArø -------------.kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |900 ÔéHì úG ) |1087( ûoBWA ÿApG ÝBOA )|818( |621- |5992 ) |1084 ( ) |310( |598 - |8529 úÛÇñì ok rýíO ô áBK úéHì çìBÞÝBOA àü ----------------------

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

)|818( |793-6933

áoBì ûly ÿoAlüpg þDBýèBPüA óBíéHì úýéÞúßýO |3 óBíéHì êýHÚ qA |Naurelle ÙôpÏì , ÿoAõük úñü@ , êHýO lüBu |2 ô êHýO þÖBÞ , úßýO |3 , ûly òüArük êHì oBñÞ ÿBø þèlñ¾ òülñ^ ûp×ð |10 ÿoõg oBøBð rýì ,êHýO QðA .ÿoõÖ }ôoõÖ ÿApG óBíéHì pãük ô õéGBO )310( |704 - |7998 ) |1083(|

) |310( |440 - |9293

íº þùâ ÿ °æ¬ 30 ÿ ú}×ø °æ¬ 30 ÿ ú}×ø úøì 6 ¬¬°±Ú   °æ¬ 40 ÿ ú}×ø úøì 3 ¬¬°±Ú 

(818) 881 -1771

78


www.TEHRANMAGAZINE.com

High-Dose vs. Standard-Dose Influenza Vaccine in Nursing Home Residents

Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com Nursing home residents who received high-dose vaccine had a lower rate of respiratoryrelated hospitalization during influenza season than did standard-dose recipients. In previous studies, high-dose influenza vaccine provided better protection than standard-

dose vaccine against laboratory-confirmed influenza in Medicare-eligible individuals. To study high-dose vaccine effectiveness in a high-risk, frail population, investigators conducted an industrysupported trial assessing respiratory-related hospital admissions in long-stay nursing home residents aged 65 years

and older. They clusterrandomized 823 nursing homes in 38 U.S. states to facility-wide use of standard-dose or highdose (4 times more antigen) vaccine for the 2013-2014 influenza season. Half of the nursing homes were also given free standard-dose vaccine for staff. Among more than 38,000

patients for whom Medicare hospital claims were available, the incidence of respiratoryrelated hospital admissions was significantly reduced in residents of facilities randomized to high-dose rather than low-dose vaccine (3.4% vs. 3.9% over 6 months). Incidence of all-cause hospitalization in the entire population of about 53,000 was also significantly lower in residents of high-dose vaccine facilities than in residents of low-dose facilities. Rates of death and of decline in function did not differ by vaccine group. Staff vaccination rates were about 55% in all groups. Mary E. Wilson, MD reviewing Gravenstein S et al. Lancet Respir Med

Evidence Against an Alleged Association Between PPIs and Dementia

81

New studies show no relation between proton-pump inhibitors and Alzheimer disease or cognitive impairment. When a widely publicized 2016 study from Germany reported an association between use of proton-pump inhibitors (PPIs) and dementia, many PPI users were alarmed and asked their physicians about it (NEJM JW Gen Med Jun 15 2016 and JAMA Neurol 2016; 73:410). That study had several flaws: It came from an administrative claims database, dementia diagnoses were not confirmed, and adjustment for confounding variables was limited. Now, two new studies - both with substantial adjustment for confounding variables - have been published. In one study, researchers took

advantage of a database that includes all people in Finland with formally diagnosed Alzheimer disease. Prior PPI

use was similar in the 70,000 Alzheimer patients and 280,000 age- and sex-matched controls without Alzheimer disease. No

consistent dose-response relation was seen between PPI use and Alzheimer disease. Another analysis involved nearly 14,000 women (mean age, 61) from the prospective observational U.S. Nurses' Health Study who underwent 20-minute self-administered tests of cognition. In participants with prior use of PPIs but not histamine-2receptor antagonists (H2RAs), PPI use and cognitive scores were not related. However, among those with prior use of H2RAs but not PPIs, an association between H2RA use and poorer cognitive scores was noted. Allan S. Brett, MD reviewing Taipale H et al. Am J Gastroenterol .


óApùO úéXì

TEHRAN MAGAZINE Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community.

(818) 881-1771

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E-mail:tehranmagazine@gmail.com

Tehran MagazineSubscription for a year:

$100.00 Regular $182.00 Express Mail

A New Vasopressor? Angiotensin II raised blood pressure in patients with vasodilatory shock. The body's natural response to shock is to release catecholamines and vasopressin and to activate the renin-angiotensin-aldosterone system. Standard care of patients with vasodilatory shock includes infusions of norepinephrine and vasopressin, but we have no pharmacologic agents that support the renin-angiotensinaldosterone system. Investigators hypothesized that synthetic human angiotensin II could complement standard vasopressors in treating patients with shock. In a multinational trial, 321 patients with vasodilatory shock (80% with sepsis) were randomized to receive either synthetic angiotensin II or placebo. All patients were receiving vasopressors

(predominantly vasopressin) with an average mean arterial pressure (MAP) of 66 mm Hg before enrollment. Patients with low cardiac output were excluded. Significantly more patients who received angiotensin II than who received placebo reached the primary endpoint: MAP of 75 mm Hg or increase in MAP by 10 mm Hg within 3 hours of infusion initiation (70% vs. 23%). Similarly, average increase in MAP significantly differed between groups (12.5 vs. 2.9 mm Hg), and patients who received angiotensin II were more likely to have other vasopressors weaned. Mortality was 46% in the angiotensin group and 54% in the placebo group (P=0.12); adverse events, including tachyarrhythmias and distal ischemia, occurred with equal frequency in both groups. .

TEHRAN MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One, Closed 1st week of January (50 Issues) by Tehran Magazine , 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POST MASTER Send Address Changes to Tehran Magazine, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

Copyright & Disclaimer

TEHRAN MAGAZINE does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the Article, quality of the magazine, accuracy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information, product or service represented within our magazine or web site. The information provided is for educational or entertainment purposes only. Anyone using the information provided by TEHRAN MAGAZINE, whether entertainment, medical, legal, news, business or other, does so at their own risk, and by using such information agrees to indemnify TEHRAN MAGAZINE from any and all liability, loss, injury, damages, costs and expenses (including legal fees and expenses) arising from such use.

No Implied Endorsement

TEHRAN MAGAZINE does not endorse or recommend any article, advertising product, service or information found within said articles. The views and opinions of the authors who have submitted articles to TEHRAN MAGAZINE belong to them alone and do not necessarily reflect the views of TEHRAN MAGAZINE or its staff. Links to other web sites from TEHRAN MAGAZINE or its website are provided for convenience only. TEHRAN MAGAZINE is not responsible for the content or availability of any external or 3rd party sites and does not warrant or guarantee the products, services, or information found on these sites.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain. Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!

80


TEHRAN MAGAZINE

óApùO þééíèA òýG úéXì

Tel:(818)881-1771

82


Tehran magazine issue # 1088  

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazi...

Tehran magazine issue # 1088  

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazi...

Advertisement