Page 1


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

3

Tel:(818)881-1771


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

5

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok

óApùO úéXì ÿpñø ô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – Executive Director ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾ 8 úd×¾........................................) þHdì îüpì pPÞk(QýèõéÏìôþüBÂoAkõg& Publisher 10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI 12úd×¾...................... )ûtüô }oArâ( ØéPhì ÿBø|oõzÞ ok ólýGAõg IýXÎ RAkBÎ-| )201 8 boBì|16( 1396 lñ×uA 25 úÏíW ,1075| êvévì ûoBíy ,22|ëBu 16 úd×¾...|............................) }oArâ( lýuo ûAo qA úèBu óAoArø óAõW òüA qôoõð- Since 1996, Friday, March 16th 2018 I S S U E # 1 0 7 5 18 úd×¾ .....|.............................)ûtüô }oArâ( ”òükpÖ“ kBü ûlðq qôo kAq kBü úG20úd×¾ ...)ûtüô }oArâ(IýXÎ ÿBø|RBÒõu ô BøAnÒ BO óApüA ÜÆBñì òüpO|áBñupO ô òüpOqõìpì qA- (818) 881-1771 41-22úd×¾.......................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|TEHRAN MAGAZINE Mailing Address: 44 úd×¾ ......................................... )ûBOõÞ óBPuAk( þDBùñO òýãñu úüBu–| PO Box 3665 46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Winnetka, CA 91396 48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM 50 úd×¾ ...........................................)oõK Jkõöì .ï úPyõð þÚoôBK( ïlñâ– E-Mail:tehranmagazine@gmail.com Facebook:TehranMagazine 52 úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×Xð ûlüpÖ úPyõð þÚoôBK( úðBvÖA |– 54úd×¾ ......................................................................rñÆ-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBCO úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð 56 úd×¾ ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk(ûlñgpÖ òzW-| .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇì 58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPy.Qõðvëýõð >EvóìAp,úùOéXúìéXóìB<âlóñBvñÞüoõBðÞ-ô 69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ 70 úd×¾.............| ................................ .................Bø ÿlñìqBýð .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì |75-72 úd×¾.| .............................................................. ëôlW- úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok 76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞûqBWA BG lüBG ó.AplùyOBúGéþXìíðIÿèBÇlìÏGôÿBøBøþûùoâB@íÿy Boøkfóp@ÆNqAB^ûkÿB×|PúuèrA ñ-ì 78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ |80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

ÿoõð lŸHùy

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

) oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ô oæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: (

) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip...................... Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine

P .O. BOX 3665

when subiscription start , there is no cancellation or refund

Winnetka CA 91396

4


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

7

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

á°ì íº ²ô°õð ~ýÎ ô ú}×ø ô ûì ô ë¶ á°ì íº ²ô° ...±Ò °¬ ±ãü¬ ÿ²ô°õð ô ~ý¶° û° ² ó°ù # .~ø¬þì ó »ð ° ¬õ¨þ}íËÎ ú  ì ²ô°õð úÞ ~ýñÞ ûãð ° óô±ý ø û±ñ ² îýñýþì ° ²ô°õ ð õñí¶ ô ~ñ¶  ±ý¶  ý¶ Ýí¶  û³¶  êñ¶ ô úÖõߺ û±íø ú ~Ï óì|ÿø ë¬ °¬ ° ~ýì ó~º û~ð² ô ° ÿ°ù ÿø ú¡ñÒ ó~º Öõߺ úíø ² ¼ý þèô ... .ÿ°ô¬ ë¶ 39 ² úÞ îý}·ø ±â|û° Ëð ° òÆô îü²~ðþì ûãð óô±ý ú úÞ óì|ÿø|úð¨ ÿø|û±ñ ² ~ð û¬°¯â òý¶ × ø ÿø û±×¶ ±¶ ± ° ì ú}ֱ⠰Ò ÿø ¸ßÎ °¬± ô ±øõ¨ ô °¬ì ×ø û±×¶ °ñÞ °¬ ó ì|ë¬ ô éÚ ÿ|úíø ñü ì ô ~ð°¬þìþì±â òÆô ë¬ °¬ ° ì ¬ü ô îý}Öþì ±ßÖ òü ú úÛýÚ¬ àü ó àü ~üº ô ~ñ}·ø ì ² °ô¬ úÞ ¶þð³ü³Î ¬ü ú òý¶ ó°³ø þüø° ô ¶ òÆô °¬þÏÚô ~ýÎ úÞ ± .îýð²|þì ëõâ îü°¬ ° ¬õ¨ ~ñßð úÞ ½õÒ îø ² øþèý¨þ ø¬°¬  øþãñ}è¬ òü úíø  .îü°¬ ð °¬ úÞÿ³ü³Î ÿ²ô° ~¨ ~ýì ú ~üº { îü|ú}· ~ýì ó ú °ý· ë·ì úÞ ²ô°õð ô °ùÿ± îý»âþì û²{ þüõ ô ¬°¬ ±ãü ¬ þãð° ì ²ô°õð ë·ì ~üº ô ...òÆô þüø° ÿ± õðþè¶ ô ~º õð .¬õ °ù óõ¨ úð±{ ~ü ÿô° ±ø ú ...°ü¬ ó ²

¬~ì ² îø ²ô°õð ~ì ¬ û~ñ¨±Ö ô «±Ö ¼ð~ì ² ô°õð ÿõ¶ ú ° ¬õ¨ úð¨ ÿø°¬ úÞþ{Ë¥è °¬ þ©ü°{ Ë¥è òýñ °¬ úÞ îýñÞ úì³ì² ÿ°¬ì ó²  ° ~ýÎ º ÿά ô îýº óõ¨ ÌÖ¤ ~ü îü|û¬õ»â

ø²ô° ô ø ë¶ û~ññÞ óõâ±â¬ ÿ ø º ô ø²ô° û~ð²¶ ÿ ° ì ë¤ ²¶ óõâ±â¬ ° ì ó¬õ ²¶ óõâ±â¬ ô Õ±¶ ô îýð³ ° ó°ü úð¨ °¬ ¬ô±ð óì¬ü ô îýñÞ úì³ì² òÆô ÿ± ° å°³ ÿά òü ±ãü¬ ²ô°õð ±â úÞ ±ü² îü°¯ã °ñÞ ° °ô~Þ ô îýõ» ë¬ ² ° îÒ ô îüô± ó}¶ô¬ ¶ô¬ ü ô îýð~ ¬° ¬ ô Ôü°¬ ° ¼}ýÒ úÞ ~º ú}·»ñð ÿ³ü³Î ì û±×¶ ±¶ ± ~ñßð ~üý .~ü»ãð ì ÿô° ú þ·Þ ° ½|úð¨ °¬ úÞ ~ºð ì óýì °¬ÿ³ü³Î ô .îýð~ ° ±ãü~ßü °~Ú ~ýý

.¬ á°ì ëõ¿Ö úíø ÿ± ô ²ô±ü¬ ô ²ô±ì ÿ± ó{²ô°õð þééíè òý úéì ó°~}¶ô¬ ² ±×ð ó°³ø  ú}º¯â ë¶ 22 ~ñðì òì ° ú}º¯â ë¶ òü ô ¶þâ°³ °©}Ö ¶ô¬ ô °ôü ô °ü úíø òü °ñÞ °¬ ó¬õ îü~ð°¯â îø  ó±ù{ ÿô° ² ô îü¬õ ï¬±ì °ñÞ °¬ Ú~¾  ì úÞ ± û~ý¶±ð ì ¶~ û¬¶ íÏð ¶ òü óì |½ç{ ïí{ ô û~º ú}¨¶ ýíýí¾ ô ܻΠô ¥ì ô ±ùì  úÞ îý}º¯âþé ô þ}¶ô¬ û±íø ú þèô ü°|þ þ}ì~¨  ì~¨ ú ²±Ö±¶ ô îýðí ï~Ú ÷ û° òü °¬ úÞ ...þ}¶° íº ÿ°ôü ô ÿ°ü ÿ± þð¤ô° Ë¥è òü °¬ óì¬õô ïí{ ô éÚ ±¶±¶ îø ² ô ìç¶ ÿ± óì|ÿά ïí{ ô ¶ å°³ ~ðô~¨ ² ÿ°³ã¶¶ ² °º±¶ ô ~{ þì .þð±ü å°³ û¬õð¨ ¬϶

... á°ì ó{~ýÎ ²õñø { ú»ýíø ² 6


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE

9

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

) ,2003 YüpHíÞ (.kkpâ kpÖ úG Iýu@ ô úìl¾ ok þüBÂoA kõg pìA ok úÞ ÿkoAõì úéíW qA úËcçì koõì òýHÚApì úýcBð qA þPvüBG òýèõéÏì kõg úðAqôo ïBXðA óArýì úßñüA kkpâ ÐÚAô ?lyBG þì ûqAlðA ú^ úG ëõéÏì kpÖ ok þüBÂoA ÿApG þ¿hzì klÎ ú^ pâA úßñüA îévì olÚ óAõO þíð òýèõéÏì ok þüBÂoA kõg úðAqôo ïBXðA ëBìpð ó@ úG kBüq QýèõÓzì òßýè kõíð kBùñzýK kpÖ úG þPÚô ó@ pG ûôçÎ .kkpâ þíð Jõvdì ÿpìA þüBÂoA kõg ïBXðA úÞ ly ûkAk eýÂõO ïBXðA Rõég ok lüBG úÞ lyBG þì þ¿hy

ó@ ïBXðA qA ëõéÏì kpÖ Ðñì ok þÏu QuA þüBÂoA .lðoAk kõg )1996 (pvýÞ óõ^ þñýÛÛdì oôBG úG ok þñøm QýèõéÏì qA úÞ ÿkApÖA ok þüBÂoA kpÖ ok þvñW RApøBËO êßy òüpO ÐüBy lñXðo úýcBð qA A«pTÞA úÞ lñ^ pø kõzýì Jõvdì ok òüA .kkpâ þíð ÐÚAô lýüBO koõì kpÖ óBýÖApÆA lðlÛPÏì óAoBßíø ô )1993( òãÖ úÞ QvýèBc lyBG þì op þG BùñO úð þüBÂoA kõg ïBXðA kpÖ lüBÎ ó@ úGpXO úÇuAõG rýð ÿlüAõÖ ûBâ úßéG .kkpâ þì ëõéÏì

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

QýèõéÏì ô þüBÂoA kõg òüA úG kpÖ Bü@ úÞ QýÏÚAô òüA QüAok kpünK ok løk þì eýWpO Bü QuA lñHüBK ê¾A óApãük úÞ þédì ok Bü úðBg ûõùÚ ,óAoõPuo koõì þPvüBG lñÞ þüBÂoA kõg lðoAk oõÃc .kkpâ ÐÚAô òýHÚApì úËcçì kõg oBPÖo ïBXðA ÿApG þüBøpPìAoBK þéÞ oõÆ úG ÀgBy ó@ áok úÇuAõG úÞ QuA ÍBdè þüBÂoA QdO þuBuA ô þé¾A ïõù×ì BG ëõéÏì kpÖ ,Bø ÝõÛc úG ïApPcA òýñ`íø ô þãðBìpdì óAõñÎ ,QüBÂo úèõÛì pG ûôçÎ .kkpâ þì Bñy@ óApãük úÞ ÿoBPÖo ïBXðA qA rýøpK ÑõÂõì ëõÏì kpÖ ÿApG óBuo Iýu@ óApãük Bü kpÖ kõg úG QuA òßíì ok úßð@ úíOBg ok . kõy þì pO îùÖ êGBÚ lyBG þÎõð þñøm òýèõéÏì úG þüBÂoA kõg }qõì@ pìA Iýu@ êýéÛO ok }çO BG ûApíø ÿoBPÖo QHÚApì | | .kôo þì oBËPðA kpÖ qA ÿkpÖ ok þüBÂoA kõg UdHì þéÞ oõÇG úÞ þüBXð@ qA úý¾õO QuA oAkoõgpG oBývG QýíøA qA òýèõéÏì oõËñì úG ïpPdì òýHÚApì úýéÞ úÞ kõy þì qA Bø }qõì@ qA úPuk òüA ØüApÊ BG þüBñy@ lñì ûpùG òý¿¿hPì ÿA ûoôBzì ÿBø àíÞ . lðkpâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy | | pPùG þâlðq ,pPùG wßu: úÞ }õâ

ô þvñW îýøB×ì îýéÏO úÞ QuA eÂAô pK kõg oBPÖo ïBXðA ÿApG úÞ þOBËcçì ÿBÛèA qA úÞ ÿkApÖA úG lyBG þì pËð ok þüBÂoA ÿA ûkBupìA lñyBG þì Yðo ok þñøm QýèõéÏì rýð òýHÚApì ô òülèAô kõg «BÃÏG úÞ Ap^ Qvýð .lñyBG þì ûlülð }qõì@ þvñW êüBvì pìA ok þüBÂoA kõg }qõì@ : lüõãýì )2000( {èAô þì oApÚ óBð@ oBýPgA ok þèBXì þñøm òýèõéÏì úG Ao koõg þvñW þâlðq lñðAõPG BÃÖ ó@ ok BO løk YñK þÖpÏì úG óAoBßíø ô YüpHíÞ .lðqBu oõéHPì úG þüBÂoA kõg }qõì@ pìA ok þvñW lýéÞ òýHÚApì úÞ ÿA úðBzð YñK .lðA úPgAkpK òýèõéÏì Roõ¾ ok ô úPyAk ÍBdè þPvüBG ëõéÏì kApÖA BG Bü úPyAkpG ïlÚ ó@ eýd¿O úG QHvð ûløBzì lñüBíð õãP×â ó@ úG ÐWAo þvñW oõìA À¿hPì ïBXðA ok ëõéÏì kpÖ þðAõOBð-1: qA lñOoBHÎ ÿkõñzg úG ólýuo ô þüBÂoA kõg eýd¾ úÞ þüBÂoA kõg ïBXðA -2îuBâoA Bü þvñW BG xBíO ( kkpâ ëõéÏì kpÖ ÿApG pÇg qBu úñýìq ûløBzì -3) BýyA Bü ïkpì BG xBíO ,xBHè ïBXðA ØzÞ -4 þüBÂoA kõg ïBXðA ok ÉApÖA îùÖ -5 þìõíÎ òÞBìA ô oBËðA ok þüBÂoA kõg þéüBuô ô BýyA qA þüBÂoA kõg ïBãñø ok úßñüA IWõì lðAõO þì þÎõð úG úÞ kkpâ þì ûkB×PuA

.kõy Býùì þvñW ôk Bø QýèõéÏì ÑAõðA qA þzhG ok úÞ þüBXð@ qA pãük kpÖ BG þvñW úÇGAo ïBXðA Bü ZAôkqA óBßìA ëôAlPì qA þßü þüBÂoA kõg kkpâ þíð oôlÛì kApÖA ÿApG þvñW RBýéXO ÿBø ûõýy òüpO òüA êìBO êGBÚ úPßð .kkpâ þì ØüpÏO ëõéÏì ó@ ok úÞ þPýGpO þãñøpÖ ÿBÃÖ ok úÞ QuA lñvKBð ô ïõìnì ÿoBPÖo óAõñÎ úG þüBÂoA kõg ÿA úý¾õO Bü ô ØüpÏO ú^ kkpâ þì þGBüqoA óAõO þì òýèõéÏì ÿApG þvñW {ñO þüBøo ÿApG .QyAk kõg ÑõÂõì oõdì ëõc þ×ñì ÿBø }pãð kõWô «BÃÏG BO kkpâ þì UÎBG þüBÂoA ÅBíÒA koõì ëõéÏì kApÖA pzÚ ok þvñWqBýð þðAôo úHñW úÞ þüBø QýèõéÏì ok .kkpâ ÐÚAô þì lñì ûpùG þÞlðA þñøm ÿlñíðAõO qA kpÖ úPyAk Quk pTÞA ô óAoBPupK ,òülèAô IèBÒ lyBG äñøpÖ qA ÑçÆA þG þPHÚApì oõìA óAoBÞolðA lñyBG þì kApÖA qA úPulñüA ÿApG þvñW }qõì@ ok þvñW oBPÖo ólzð ØüpÏO pG ûôçÎ ô þüBÂoA kõg oBPÖo ÿApG þøBãüBW ,QýèõéÏì òýHÚApì B«ÃÏG ôo òýíø qA .kkpâ þíð ÍBdè rýð qA úPulñüA þ¿hy îüpc úG qôBXO BG kApÖA òüA kõg ïBXðA ëBc ok úÞ þèõéÏì ÿpýâ aì ô kApÖA

Bü þHvð þðAõOBð QýèõéÏì qA oõËñì# QýèBÏÖ qA þPívÚ Bü þìBíO ïBXðAok êìBÞ úÞlyBG þì þÎBíPWA - ÿkpÖ úðAqôo ÿBø ok þGBvPÞA Bü ô ÿkAqokBì êìAõÎ pG BñG )ôk pø Bü ( þðAôo Bü þðBívW îPvýu .kkpâ þì ÅoBÎ lññÞ þì AlýK þðlG úHñW úÞ þüBø QýèõéÏì óõ`íø þuAõc Rçßzì êìBy lñðAõO þì þPÞpc Rçßzì Bü ô ...þüAõñyBð Bü ô þüBñýGBð ,þÎBhð RBÏüB ,ÿõÃÎ ÀüBÛð :óõ`íø Bü ô ....ÿA ú`ýøBì -þPéßuA ÿBùüoBXñøBð ÿBùüoBXñøBð :lñðBì þégAk ÿBzcA Rçßzì .lyBG.... ÿõýéÞ ,þv×ñO ,þÚôpÎ ƒ þHéÚ úHñW úÞ ÿBø QýèõéÏì qA ÿA úPuk þüõu qA| | ÿBø þâlðBì IÛÎ : êìBy lññÞ þì AlýK þñøm þì ... ô þðAôo ÿBùüoBíýG ô Rçßzì ,þñøm pSA ok þGBvPÞA êßy úG ûBâBø QýèõéÏì .lñyBG ,ÿqõu {O@ ,äñW ,þÏýHÆ VkAõc ,ÙkB¿O qA þyBð ÅoAõÎ ô òìrì ÿBùüoBíýG ,Qýìõívì ÿBø úzüo ÿAoAk Bü ô lñü@ þì kõWõG ...ô Bùð@ QupùÖ ok úÞ þOçßzì .lñyBG þì ÿkAqokBì lðkpâ þì ÿlñG úÛHÆ ÿkAqokBì ÿBø QýèõéÏì ÀüBÛð pýËð ÿoAkoBG óAoôk êìAõÎ úG ÉõGpì ûBâ ,þðBìok úÏyA ,okBì úünÓO Fõu ,þßýPðs ...ô RBýðBgk ëBíÏPuA ,okBì ÿBùüoBíýG ûpùG þíèBu þñýñW þâlðq qA kpÖ ûBâ ô kõy þì Rçßzì oBPÖpâ lèõO ïBãñø ok òßýè ûkõG lñì Èýdì ,óBíüAq óly þðæõÆ óõ`íø þðBíüAq pu úG ûkoAô RBGp ,óBíüAq ÝBOA þPyAlùG pýÒ .lðõy þì ...ô lèõO ïBãñø ok lyBG ûlì@ kõWõG úÞ þéýèk pø úG QýèõéÏì êýídO kpÖ úG Ao þâlðq qA þ¾Bg ûõýy ô àHu kpÖ QýèõéÏì Ñõð ô Rly pG BñG úÞ lñÞ þì kõWõì ÿBø Qükôldì BG ólì@ oBñÞ úG oõHXì ÝBHÇðA ô ÿoBâqBu Qvüq úìAkA QùW ûlükpâ þvñW oBPÖo úÞ þüBXð@ qA .kqBu þì úzýK kôo þì oBíy úG ÿkpÖ pø þâlðq qA þÏýHÆ {hG ô ûkõHð þñTPvì ûlÎBÚ òüA qA rýð ëõéÏì kApÖA ûtüô ÈüApy QüBÎo BG lðAõPG kpÖ kôo þì oBËPðA pG ûôçÎ ûAo òüA qA BO kkpâ ó@ úGpXO úG ÜÖõì oBíy úG þðBvðA pø îévì Üc úÞ þvñW Rnè pø ÿApG óly oôoBG Bü ÿqBu oôoBG óBßìA kôo þì

8


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

úG ÁB¿PgA Ao óq þðBùW qôo ëBvìA kõG Üc úXñßy ô Ýçy püq ok úÞ lðkAk þì þðApüA óBðq qôo ÿBø úðBýG ok ûly fpÇì koAõì óAlðq ô | | .lñzÞ þì kBüpÖ Ao óq þðBùW

pg@qôo pýhG }kBü úG þèô kõHð ÿpùyõG úÞ ÿkpì # úG qôpìA QyAk ÿA ûtüô úÚçÎ pùyõG ó@ oBPuAõg Bø ÿpùyõG ô QuõýK QülGA oBâkBü úG pùyõG áBgok ôA ûpßýK BO lðly | | !?þñÞ þì úéâ ô ÿoAk .lðBíG úG îøAõg þì Alg qA ÈÛÖ ïoAlð úéâ pãük úð .ÿkpÞ oAlýG Apì úÞ løk ÿpPzýG RrÎ Bíy pÞBy lðA |ûkAk Ao õO ú`ð@ pÆBg úG ô ôpG wK ...}BG

îXñKqôo ÿkAq@kBüpÖ qôo boBì ûBì îPzø QHuBñì úG qôpìA # þíuApì óBùW oBñÞ ô úyõâ ok óq þðBùW ûoBG ok þðBñhu îuApì pø ok ô ly BKpG þÎBíPWA oõìA ok óBð@QÖpzýK ô óBðq ÝõÛc .ly kApüA

11

úÞ Qvýð >qAõñùy óõüBíø< rW þvÞ kpì òüA ÿApýâ ô ÙôpÏì úÎõíXì 1350 ëBu ok òýGoôk ÿõéW Ao >óBPvãñO óApýèk< þðõürüõéO ok 1353 ëBu ok| |Ao ó@ ëBuôk qA wK ô kpG {hK óApüA þéì óõürüõéO qA QívÚ ûkoBù^ ëBüpu òüA .QhýãðApG Ao óBãíø Rpýcô kpÞ BýðBPüpG ÿoõOApLìA êGBÛì ok Ao| RAqoBHì iüoBO úÛÇñì ok ô óApüA JõñW ok úÞ lðq þì Ýoô óBßì ok rýð ó@ ÿoAkpHíéýÖ ô kAk ÿôo pùyõG | | .QÖpâ Roõ¾ þÏÚAô ÿBø úG oõzÞ qA ZoBg ok BùèBu qAõñùy óõüBíø úG òÆô ok QìBÚA Ýõy BG úÞ þðBìq BìA kpG þìpu úÞ ÿqõu {O@ úSkBc àü ok QzâqBG oõzÞ Qgõu Rly úG kAk ÿôo }A þ¿hy úðBg ok .Qynâok óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK ô ÿApG Ao ôA kõG oApÚ úÞ lðA úP×â ôA àükrð óBPuôk BìA lñøk ëBÛPðA óBíè@ úG Ðüpu úXèBÏì !kpßð qBG Ao ôA RBXð ûAo ÿkBì Rçßzì ô pùyõG úG qAõñùy óõüBíø úÞ ÿA úÚçÎ êýèk úG úG QzâqBG ûAo ok úÞ ûkAõðBg kApÖA QyAk oAõèk ok ok ôA pßýK BO lðkAk kBùñzýK lñPvø óApüA òÖk pùyõG oAõèk ok ÿoAõèk þéÎ wýüo úðBg VApýì óBìqBu pËð püq úðBg òüA óõ^ BìA kõy ô ÿoAkA RB×üpzO úG qBýð ô koAk oApÚ þãñøpÖ ûlðqBu BO ly òüA pG oApÚ koAk qõXì oôl¾ .kõy ûkpLu áBg úG oAõèk ok óBPvãñO óApýèk

óq ÝõÛc ÿôBvO úßð@ BG òýñ`íø îuApì òüA ok îø qBG kõy þì QüBÎo BøoõzÞ pPzýG ok kpì ô }õâ úG kpì ô óq ÿpGApG ïôrè óõìApýK þðBñhu qA óApüA Bì oõzÞ ok ó@ ÿApWA úÞ lýuo êù^ qA lÏG óApüA óBðq úÞ Ap^ .QuA RBüoôp lðA ûkpG ôpÖ ÿoBHWA JBXc ok Ao Bø ó@ úÞ ëBu Iéu Ao Bø ó@ þÎBíPWA ô ÿkpÖ ÿBø ÿkAq@ ô îýPvø løBy ô lðA úPÖpãð ïAo@ îø qõñø lðA ûkpÞ ô lýÚ qA þüBøo ÿApG pýgA ÿBø úP×ø ok úÞ kõg ÝõÛc qA ÑBÖk úG úðõâoBíýG ÿBølñG ok kõg óBW òPgAlðA pÇg úG BG ô lðA úPuBgpG pG pu qA okB^ òükBýì ok ô þPýñìA óAoõìCBì pGApG òüApGBñG .lñøk þì pu ÿkAq@ kBüpÖ ô óoAk þì


|óApùO úéXì

àü ÕApu ô kõHð léG ólðAõg îø Quôk òüA JpÎ Bñýu þéÎ õGA ïlýupK ôA qA ô îPÖpâ Ao ÿqBO ? þðApüA Bü Qvø úÞ kpÞ úÖBÂA îø lÏG ô JpÎ kAk iuBK úðBÏÆBÚ !QuA þGpÎ îø {üBùGBPÞ | | ? QuA ûly òÖk óAlíø ok úÞ ôA îP×â !lðrG Ùpc kõHð léG þuoBK 竾A ôA lyBG Q×â óBdüoõGA ïlýupK ôA qA ô ïlük Ao àGqA àü lÏG |!? àGqA Bü kõG þðApüA þðôpýG !ûlýìo@ òýðrÒ ok ô ûkõG àGqA kAk iuBK ûoBGok ô îPÖo kAõu BG þðApüA lñ^ ÕApu úG lÏG qA Ao Bø ëAõEu òýíø óApüA óBzgok ÿBø ûpù^

ïoBù^ qôo Bø úPyAlð ô Bø úPyAk

qA ô QÖo þíýßc krð þðAõW ÿqôo lñüõâ þì îýßc .lýèBð Qhu ô kpÞ| QüBßy kõg pÛÖ | | :Q×â ô þyBG úPyAk îøok oArø ûk ÿoAk Quôk ?þyBG úPyAlð îz^ îø Býðk úíø BG Ao kõg îz^ ôk !úð úÞ úPHèA .îñÞ þíð ÅõÎ úÂôBÏì îøok oArø Bø ûk BG Ao ó@ ?þ^ QéÛÎ ?þñÞ þì !îñÞ òýñ^ úÞ ïA ûly úðAõük pãì ?oõÇ^ Ao kõg ÿBK ô Quk ô }õâ !râpø :Q×â îýßc BXñüA ok ok îøok oArø Bøl¾ lðôAlg óõñÞA îø wK rý^ lÚBÖ pâA ÿlñíOôpS pø úÞ úPyAnâ õO óBìAk îø îøok oôpÞ oôpÞ BG ÿoAk õO úÞ lyBG þüBø QüBßy îø qBG Bü@ !Qvýð Bø ó@ QÖBüok úG okBÚ

þzHc lýÏu lídì

|mshabashi@yahoo.com| óõürüõéO ÿBK oBßuA ÿByBíO ÿApG p×ð óõýéýì úÞ løk þì óBzð oBì@ òýíø .lðkõG úPvzð Bø îùì úìBðpG úu óApâByBíO kAlÏO ëBvìA rüAõW ÿAløA îuApì úÞ rýð Bßüpì@ þðõürüõéO {üBíð Ao ëôBG pKõu ô þìpâ ,Jõéâ|óléâ kõG úPÖBü {øBÞ úPynâ ëBu úG QHvð lðkAk þì Ao þzøBÞ òýñ^ þüBßüpìA ÿBø úðBuo þgpG ô .lðA ûkpÞ pÞmoAkBñÏì êTíèA Jp óBíø óBìkõg ëõÚ úG oAk BñÏì| | úÞ òÞ óBð pßÖ ôpG :lüõâ þì úÞ QuA ÙôpÏì ...QuA J@ ûrGpg

|. îýðq þì iü òì ô ,îøAõg þì òì úÞ þyBG þvÞ ó@ lüBHð ,õO |.|. þøAõg þì õO úÞ îyBG þvÞ ó@ lüBHð Bü ÿqBvG þøAõg þì òì qA õO úÞ þvÞ |.|. QüBøôqo@ Bü lñPvø QüBøkõHíÞ lüBG õO ô õO ÿApG îyBG ïkõg òüpPùG lüBG òì |.|.... òì ÿApG ÿõzG ô þyBG Rkõg òüpPùG ô QuBø RôB×O lðõýK ok ÜzÎ ¬pñø , òì ¶ Jõg ...BøkõHíÞ òPÖpâ ûlükBð }A ûrXÏì

Quk úG úÞ þüBø úPyAlð úG ólýzülðA # ÙçOA rW lü@þì pËð úG òßíìpýÒ {ðkoô@ úPyAk úG .koAlð ÿA úXýPð þâkpvÖA ô QÚô úG óBìq onâ ok úÞ kpÞ úWõO lüBG þüBø úÞ êýèk òüA úG ô îýñÞ þíð pßÖ Bø ó@QýíøA þíð Ao Bø ó@ olÚ lðoAk oApÚ óBìoBýPgA ok .îýðAk

BG úP×ø îg ô aýK ok ëôA qôo !ëBvìA oBßuA ÙçgpG ô kõG oBßuA Iy IzìA # Ao {éýèk .ïkpHð Rnè ó@ ÿByBíO qA ïoBËPðA óôlG ûBâ úÞ oõÇðBíø îðAk þíð þPuok úG þ¿hy ólük BG þéýèk ô koõgpG aýø Bü ô løk þì Quk Bì úG ÿlG xBvcA | | .lü@þì óBíyõg ôA qA wßÎpG

ïôk qôo !?îüpHg þG Ap^ oõHXì úÞ ïlýñy þüBø iuBK BìA ïkpÞ Bø ó@ Apüq !îPup×G kôok þéHÚ kAõu þG kApÖA úG ïly ô lñPvø JpÎ Bø ó@ úÞ lñP×â óByp×ð úu ôk Ao óBzìBð ëBc úG BO úÞ lðkpÞ ÙApPÎA îø úýÛG !lðA ûlýñzð

ïõu qôo| | úé¾BÖ ô ÜzÎ

þü õükAo úßHy àü úG êýHìõOA ok # îðBg lñ^ úÞ ïkAk þì }õâ þüBßüpì@ ÜyBÎ qA kõg RBýGpdO ûoBGok òvì ô óAõW îðBg àü ô lñP×â þì òhu Bø úé¾BÖ ô óly ó@qA ïAlÞpø óBPuAk ûoBGok îø xBñzðAôo .kpÞ þì óBýG þOApËð Bø

þÚpy ÜzÎ ÿõG ô äðo BG ïlýñy úÞ ú`ð@ äðpíÞ þðBvðA QÖpÏì ó@ ok ô QyAk RôB×O pK ô BHüq ÿõâô Q×â kBü úG úÞ kõG ôo òüA qA .kõG úÞ ïkBPÖA }A úÚõzÏì BG ÿlðBâ BíOBùì ÿBñÏì BG rýð þâlðq úËdè òüpg@ BO ZAôkqA qA wK }A úÚõzÏì úG ÿqôo ôA .lðkõG îø oBñÞ ok ÜzÎ :Q×â ... QuBø úé¾BÖ ok pñø , òì J ¶ õg îø qA oôk kBüq ô îüqõu þì îø úG àükrð kBüq

ô ûlñvü õð ÿA úGõÞkBG þ×Ç¿ì|# úñýìq ok ÿkBüq RB×ýèBCO úÞ QuA ÿpÎBy ok ô koAk óApüA JkA óAoAlìBð ô ApÏy þÖpÏì þÖBßyõì Ao óBð@ oBS@ rýð kõg ÿBø JBPÞ .QuA ûkpÞ

xok þGkA úPyo ok ô QuA áAoA lèõPì úÞ ôA úG {ðAk ûBLu óBìq ok kõg Qìlg úG ûlðAõg þñPyAk Quôk oBÞ ô lèBG þì þøBLu óAõñÎ JçÛðA qA wK úÞ QuA ÿoBãð úìBðqôo ôA pãük úðAôo Ao ôA ókq îéÚ ÿBW úG ô lñPÖpâ ôA qA Ao ó@ pK þâlðq qA p¿Phì eýÂõO òüA .lðkpÞ óAlðq IéÇì qôpìA úÞ QuA pÆBg òüA úG ôA ÿApWBì :QuA òýñ^ ó@ ú¾çg úÞ ïlðAõg ôA qA þHèBW ïly ôBßXñÞ úÞ ïkq þì Ùpc ÿA úýÞpO àü BG| | | ? óApüA Bü Qvø úýÞpO qA Bðæõì îupLG ôA qA Ap^ ïlýupK IXÏO BG .úýÞpO Q×â QcAo þéýg | |? ÿpÏy ïlýupK ! ûly òÖk úýÞpO ok óõ^ :Q×â !Qvýð léG ólðAõg Q×â ?ÿA ûlðAõg ôA qA þìBËð ïlýupK ô îPÖo þüõÞBG kpÖ àü ÕApu | | ? Bíy qA Bü QuA þðApüA úXñâ ok îø !QuBì qA úÞ QuA ïõéÏì kAk iuBK | | .QuA ûly òÖk BXð@ ok îø ûlì@ Býðk úG

QyAk þPèBc òýñ^ òì ÿApG îø IzìA oBßuA úG lüBy .kõHð ó@ ok ÿoAlük Ýõy ô Bìpâ Apüq !kõG óApãüqBG pÆBg úG lüBy !kõG Bø îéýÖ pÆBg BG úÞ kõG ÿoApßO RBÎõÂõìpÆBg úG lüBy Bü ô .QyAk RôB×O oBßuA òèBu ÿBHüq þüAo@ úñd¾ oBßuA îuApì qA lÏG QÎBu lñ^ úÞ QuA IèBW þðõürüõéO óApâByBíO kAlÏO úÞ ly ïçÎA rýð ûkqõð úPynâ ëBu úG QHvð ëBvìA oBßuA ëõÆ ok îÚo òüA úÞ kõG úPÖBü {øBÞ l¾ok .QuA úÛGBu þG oBßuA iüoBO pâByBíO îÚo òüpPzýG ûly pzPñì oBì@ ÜHÆ 5/46 úÞ QuA 2000 ëBu oBßuA úG ÉõGpì ô lðkpÞ ByBíO Ao îuApì pâByBíO óõýéýì 5/26 úÞ QuA ëBvìA úG ÉõGpì îÚo òüpPíÞ

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞ QÖBüok ÿApG

10


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

||

ákõÞoBñÞok ólýGAõg

ô Bø|þüBßüpì@ pPzýG ÿApG lñ^pø

oBøBð qA lÏG Rp^ ,BýðBLuA

9 QÎBu BýðBLuA ok ÿkBÎ ÿoBÞ qôo àü qA wLu ô 1:30 kôlc BO kõy|þì Ñôpy eH¾ QcApPuA òüA ok .lGBü|þì úìAkA Iy 8 BO 4:30 oBøBð ,lðôo|þì úðBg úG kApÖA þøBâp¿Î .lñðq|þì Rp^ àü ô lðoõg|þì

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Juvederm-Perlane }ôo BG áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

13

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

ópÚ BO BìA ,QuA IýXÎ ÿqôpìA ÿBø|þüBýðBPüpG ÐìAõW ok þPc ákõÞ oBñÞ ok ólýGAõg îøkqõð Ao Qñu òüA ûqôpìA .kõG YüAo îø JpÒ þPÏñ¾ ûløBzì òýOæ ÿBßüpì@ ô BÛüpÖ@ ,Býu@ ok îø ÿkBüq ÿBüArì RBÛýÛdO ÜHÆ úÞ îýñÞ|þì .koAk || ØéPhì ÿBø|oõzÞok Bø|ú`G JAõg óBìq

þãðBg RBðAõýc BG ólýGAõg ,Bßüpì@ puApu ÿBø|ú`G kõy|þì oõ¿O lñ^pø # ç¾A BìA ,lðoAk þðBvßü BHüpÛPGAõg QÎBu Býðk lüAõÖ ûoBGok þÃÚBñPì RApËð úÞ þèBc ok òüA ,koAk kõWô þãðBg RBðAõýc BG ólýGAõg Bø|þuopG .QuBø þüBßüpì@ ólýGAõg }ôo qA l¾ok 70 qA {ýG úÞ løk|þì óBzð BG lðoAk þâkAõðBg óAõýc úÞ þüBø|þüBßüpì@ .lñGAõg|þì Bø|ó@ || ûoõËñìlñ^ ÿBø|JAõg ÝBOA ,óBPvðBÓÖA

óBPvðBÓÖAok úðBâAlW JAõg ÝBOA ïõù×ì ÿBø|kpGoBÞ úðBg ÿBø|ÝBOA .koAlð kõWô Ao õPK ô àzO ólýGAõg QÚô .lðoAk þ×éPhì ûoBGôk ô lñGAõg|þì ô lññÞ|þì òùK ÝBOA ØÞ .lñÞ|þì ÐíW Ao ó@ eH¾ Ao à^õÞ ÿBø|ú`G JAõg óBìq .Qvýð oõÆ òüA :lýñÞ|þì ûløBzì püq ok lñéø :Iy 7 BO 6:30 òýG óBPvéãðA ,BýèApPuA ,lñéüqõýð :Iy 8 BO 7 òýG ,òýLýéýÖ ,AkBðBÞ ,ÿrðôlðA :Iy 9 BO 8 òýG òý^ ,lñéüBO ,Bßüpì@ ,oõKBãñu ,ïBñPüô ,òKAs :Iy 10 BO 9 òýG ÿrèBì ,óAõüBO ,þGõñW ûpÞ :Iy 10:30 BO 10 òýG äñÞ äñø ,lñø


óApùO úéXì

òKAs ok æBíPcA wK ?lupG pu óBPvýDo ókq Rp^ ëBc ok ûly ëBc úG BO # úðBg úG pùÊ lýPvðAõO|þì }BÞ lýñÞôqo@ûly Bü ?QyAk lýøAõg þGõg þâlðq wK ?lükpâpG oBÞpu ûoBGôk ô lýðrG Rp^ ,lüoõhG ûkAõðBg BG Ao oBøBð ô lüôpG BO ÿrLy@ô pñø qA ØéPhì ÿBø|äñøpÖ .lýñÞ þâlðq BýðBLuA ok lüoAk Quôk ok .Qvýð BñTPuA îø ólýGAõg ô lñøk|þì ïBXðA îø qA RôB×Pì Ao rý^ úíø ,}qoô .îýñÞ|þì þÖpÏì Ao Býðk puApu ok ólýGAõg IýXÎ ÿBø|Qñu Bíy úG IéÇì òüA

ØéPhì ÿBø|oõzÞok ólýGAõg IýXÎ RAkBÎ

þðApãð ÿBø|àuôpÎ BG ólýGAõg ,æBíOAõâ úÞ lðA ûkAk óBzð óBÛÛdì .lñðrG ûBOõÞ ô Ðüpu ÿoBýyõø ô þøkqBG oBÞ ïBãñø ûBOõÞ Rp^ àü Bø|àuôpÎ òüA òPyAnâ BG lýðAõO|þì ,lýPvø JpÇÃì Bü QcAoBð pâA ,æBíOAõâ ok óBüBì Qñu ÜHÆ .løk|þì {üArÖA BÏÚAô Ao ,lüõy|þì oAlýG lÏG qôo eH¾ þPÚô lðlÛPÏì Bø|ó@ .lüõy ïAo@ Bø|ó@ ÿôo ólýGAõg ô óBPzèBG püq .lðA ûkpÞ oôk Bíy qA Ao Bø|þðApãð úíø Bø|àuôpÎ õñð ok ólýGAõg :àürßì

ok úÞ lñPvø QhHyõg BÏÚAô àürßì ïkpì lññÞ|þì QcApPuA õñð | lñGAõg|þì óôpýG óBÞkõÞ ,sôpð

ok Bø|ú`G îýñýHG úÞ Qvýð IýXÎ sôpð ok

xpO JAõg ,þèBG

ÜýíÎ JAõg úG Aq xpPuA ÐÚAõì ok BXð@ ïkpì .QuA ÿrðôlðA ok þèBG úG p¿dñì xpO JAõg .lðôo|þì | ólýzÞ w×ð úÞ lðlÛPÏì òülèAô .lðA ûlýGAõg úðBg qA óôpýG óBzñülèAô lük qA ZoBg ô úßvèBÞ àü þìõíÎ ÿBø|óBßì ok ókq Rp^ ,òKAs ÿApG Bø|oõzÞ òüpO|òìA FrW sôpð úPHèA .lñÞ|þì QüõÛO Ao Bø|ó@ þñíüA îPvýu ,ûqBO ÿAõø ok .lñyBG óBzüBø ú`G òPyAnâ BùñO óApãð úÞ Qvýð ÿqBýð ô Qvýâlðq Rp^ àü lñðAõPG úÞ BWpø kõy|þì UÎBG úÞ lðoAk þðæõÆ oBývG ÿoBÞ RBÎBu kApÖA ,òKAs ok 12


TEHRAN MAGAZINE

15

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

14


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

ENERGY THERAPY ENTER

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÈuõO þßüo }qõì@

ÿõñÏì þßýð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô Reiki Áõ¿hì ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master .lüpHG òýG qA àürýÖBPì þééíèA òýG

wýâ ô óAlý×u {üo ô BøpPâorG oAlük úG ô lñüõâ þì àüpHO Ao qôoõð ô lðôo þì óAlý×u ok .lñøk þì ÿlýÎ óBðAõW úG rýð óBâkoõhèBu úPvy Bø þñíyk ô Bø úñýÞ oBùG qBÒ@ BG ô qôoõð Ao þñíyk ô úñýÞ lññÞ þì }çO kApÖA ô kõy þì .lññÞ êülHO þPuôk úG oAlük úG qôoõð Qvhð qôo ok êýìBÖ ô ïAõÚA ÿrürÎ úPynâ ëBu ëõÆ ok úÞ lðôo þì þðBvÞ ûpÆBg qA þßü qôoõð .lðA|ûkAk Quk qA Ao

òýu Q×ø ûp×u pG æ«õíÏì .QuA ûkõG òýy þDAnÒ Bü ô þñPuo Q×ø qA þüBø|úðõíð ,þé¾A úÞ lðkAk þì oApÚ kõG ûly úýùO þñPuo àü BG úÞ þÛéO ÿqoôBzÞ pìA ok QÞpG ÿApG BÂBÛO þÎõð ,pýu ,xlÎ Bü ïlñâ ûrHu lñðBì .ly þì JApy òýy Q×ø ok úÞ( úÞpu ,Iýu ,ÝBíu ô kõy þì úýùO ïlñâ úzüo qA úÞ õñíu )kõG êýßzO þé¾A FArWA úÞ BùñüA oBñÞ ok .êHñu lñðBì rýð þüBørý^ QuA òýu Q×ø ûp×u ûlñøk

.QuA þðAõWõð ô þÞkõÞ ÿBøqôo òüpOrýãðA ÿA|úðõâ úG Bì úíø fôo ô òøm ok úÞ þOApÆBg Ao qôoõð .QuA ûlükpâ oBâlðBì ô ûly àc úG þPuok úG Ao BHüq Qñu òüA ô îüoAlG þìApâ .îýñÞ êÛPñì kõg qA lÏG êvð ô óAlðqpÖ .kBG qôoõð óBOqôo pø ô qôpýK óBOqôoõð

YðoBð ,úßu ,úñü@ ,þøBì äñO ,þHønì JBPÞ .lñøk|þì oApÚ rýð Ao...ô lñ×uA ,J@ óôok ÿrHu ïkpì þé¾A áAoõg qôoõð lýÎ Iy þupPuk úÞ ÉBÛð þgpG ok BìA QuA þøBì BG õéK òürãüBW ÿpãük ÿBøAnÒ kõG êßzì þøBì úG ÿBø Qñu òüpOBHüq qA þßü .QuA ûly æ«õíÏì BøpO óAõW ,QuA lükqBG ô lük ÿqôoõð

(310) 446-8724

17


óApùO úéXì

óBíø .lðkõG ÙôpÏì >þøBykBƒK ÿBƒøBƒÞBƒu< þíÞ BG qôpìA úÞ lñPvø þøBykBK ÿBøBÞBu< .>áBu þÞ< óBíø Bü >áBuBÞ< lðA ûly pýýÓO þìApâ Ao qôoõð ,iüoBO qBÒ@ óBíø qA ïAõÚA òüA ûlýuo þìkpì úG qôpìA Qñu òüA .lñPyAk þì þDBüo@ Ao Bùð@ kõy|þíð ÿkAtð pËð qA úÞ QuA !lñPvø koq ô lý×u kAtð qA þHýÞpO úßéG QvðAk ú^ qA ô ûlì@ BXÞ qA ô Qvý^ qôoõð BìA ô ?QuA ûly oAlülK þðBìq ÿBøoôBG ok úzüo úÞ QuA þPñƒu qôoõƒð úPÖpâ úíz^pu ó@ qA ô úPyAk óBPuBG óBýDBüo@ .QuA óBßì ,þuBñy úñüpük ÿBø þuopG ÿBñHìpG QuA úPyAk oApÚ >úWô óApDA< ok óBýDBüo@ þé¾A ÿBø Qyk ok lüBG kBüq oBývG ëBíPcA úG úÞ .lyBG ûkõG ÿpHýu þGpÒ JõñW ô úýuôo þGõñW ô þðæõÆ ô kpu ÿBø óBPvìq BG þüBø|òýìqpu .lñéG ÿBø|Iy Bü >îvýDApPýì< lñðBì þüBø òýD@ {üAlýK þÏýHÆ qBýð ûlýDAq ,{O@ úG ïApPcA ,þPupKpùì

ûkqA {ýGok ,qôoõð þðApüAïBðóBíøBG,qôoõð kõyþì úPÖpâòzW óBùWoõzÞ .qôoõð ô QuA ûlƒì@ oBƒùG àƒñüA # iüoBO ëõÆ úG ÿpíÎ úÞ þðAõW qôoõƒð pOpýK ,ûly úPgBñy iüoBO qA þPc ,koAk !QuA ÿBø Qéì ûp×u pu pG óApüApG ûôçÎ qôoõð úzüo Bü úÞ þüBø|Qéì , lñýzð þì rýð ÿpãük ÿoõÆApLìA qA þzhG þðBìq Bü ô lðoAk þðApüA kAtð .lðA ûkõG óApüA þãñøpÖ ,óBXüBGom@ ÿBøoõzÞ ok Ao qôoõð ûqôpìA ,óBƒPvñíÞpƒO ,óBƒPvðBƒƒÓƒÖA ,ÝApƒƒÎ ,úƒƒýƒÞpƒƒO

lýuo ûAo qA úèBu óAoArø óAõW òüA qôoõð ok {O@ þDBñyôo ô Bìpâ ô lýyoõg {GBO úG BupÖ QÚBÆ ÿBø óBPvìq ô pýukpu ÿBø|òýìqpu .QuA ûkõG þðæõÆ ô ûkqAôk úG Ao ëBu àü ,òýPvhð óBýDBüo@ òüA þÚBG qôo |5 ô lðkpÞ þì îývÛO ûqôo þu ûBì ó@ ok úÞ lñPvðAk þì þulÛì ÿBøqôo Ao ûlðBì óBâlðBìqBG qA lükqBG ÿApG óBÞBýð fAôoA Bøqôo kBÛPÎA óBPuBG óBýðApüA .lðlì@ þì òýìq úG kõg Ao óBâlðBìqBG þâlðq ÐÂô fAôoA pƒâA lƒñPyAk ô ûly óBìkBy lðlük þì {hG QüBÂo ô Jõg QùW òýíø úG .lñPzâ þì qBG >wükpK< úG þâlðq êdì ,óBÞBýð fAôoA þðBìkBy ÿApG ïkpì xBHè ô {×Þ ,lðkpÞ|þì IOpì ô rýíO Ao kõg ÿBø þðkoõg kõg ûp×u pG ô lðlýyõK þì >õð< .lðkBùð|þì AoAõâ ô nünè ô Jõg õð ô oBùG ólýuo ApÖ BG ly ûApíø kBÛPÎA òüA ,QgBu oAlülK Ao ÿqôoõð Qñu ô ëBu óly pG ô úPÖBü úìAkA QuA ëBu óAoArø úƒÞ þƒPñu .QuA ûly ûkôrÖA ó@ ÿBø|þDBHüq þüBøoõzÞ ïBíO ok QuBXñüA IèBW úPßð òzW òüA ,lðoAk þì þìApâ Ao ÿqôoõð Qñu úÞ þì >qôoõð< þuoBK ïBƒð óBƒíø BƒG Ao Qƒñu ô .lñðAõg ûkôrÖA ÿqôoõð ÿBø îuo úG Bø ópÚ ëõÆ ok qA þƒßü >òƒýu Qƒ×ø< ûpƒ×ƒu .QƒƒuA ûlƒƒy þì úP×â .QuA ÿqôoõð ÿBø Qñu òüpOBHüq Q×ø ïçuA qA {ýK ô úPynâok òýu Q×ø ,kõy

pG oBG òýPvhð qôoõð lükqBG oôBG ÿBñHì qA óBÞBýð fAôoA êßy óBâlðBìqBG QÖpâ

úPuk àü .lƒðkõƒG úƒPuk ôk >BƒøBƒÞBƒu< ÿoõÆApLìA ÿApG úzýíø úÞ {Þpu ô þƒzcô þì úP×â þPc ô lðkpÞ þì kBXüA QícArì óApüA ô ly úPzÞ Bùð@ BG kpHð ok pýHÞ }oõÞ kõy óBøBykBK qA úÞ lðkõG þDBøBÞBu pãük úƒPuk Bü >áBu þÞ< úG úÞ lðkpG|þì óBìpÖ þƒðApƒüA

.lðkõG þðApüA þãñøpÖ rÞApì äñøpÖ ÿBø úzüo ,óBPvÚArÚ koõì ok BìA ô qBÒ@ úG oõzÞ ô òýìqpu òüA ok ó@ mõ×ð ô þðApüA qA .luo þì þzñìBhø ÿoõÆApLìA {ƒüAlƒýƒK ïAõÚA þèBíy ÜÆBñì ok òÞBu þDBüo@ ïAõÚA úéíW .lðkõG >BÞBu<

ô þðBHè@ óBƒPvÚArƒÚ ,óBƒPvßGqA ,óBƒPurƒýÚpƒÚ .lðpýâ þì òzW ô úPyAk þìApâ óBPvßýWBO úÞ kõy fpÇì {upK òüA ÿoBývG ÿApG lüBy ô þðBHè@ Bü ô óBPvÚArÚ lñðBì þDBøoõzÞ óBñÞBu ô óBPvñíÞpO ô úýÞpO lñðBì óBGq ápO ÿBøoõzÞ þPHvð ú^ ,óBPvÚArÚ ô óBPurýÚpÚ ô óBPvßGqA ûBOõÞ eýÂõO lñ^ ?lðoAk qôoõð þðApüA Qñu BG .lñÞ þì oBßy@ Ao QHvð òüA ok úßñüA pG ûôçÎ .îýñÞ þì qBÒ@ úýÞpO qA óBGq ô þðApüA äñøpÖ ,oôk úPynâ ÿBƒø ópƒÚ ô þðBíTÎ ÿoõÆApLìA ok þÇévì äñøpÖ þuoBÖ pýÓ¾ ÿBýu@ ok þÚõXéu þøBykBK ó@ qA {ýK úýÞpO ïkpì qA þíýËÎ {ƒhG ,kõƒG >úƒýÞpƒO< ÿBøkAtð qA ÿkAtð pËð qA úÞ lñPvø BøkpÞ þðõñÞ úG Ao ÿqôoõð Qñu ô lðõy þì þÛéO þƒðApƒüA .lðoAk þì xBK Rly ûBXñK ô l¾ àü BO óBXüBGom@ ÿoõƒùíW ó@ ïkpì ô kõG óApüA áBg qA þzhG {ýK ëBu oAluBK óApüA óBXüBGom@ ïkpƒì lƒñðBƒì Qƒuok .lñPvø kõg þðApüA ÿkAlWA ô FBG@ ÿBø|Qñu ô óBPvßGqA ô óBPvñíÞpO lñðBì þüBø òýìqpu qA þüBø {hG {ýK ópÚ ôk þßü BO óBPurýÚpÚ ÿBø ópÚ ok ô lðkõG óApüA oõzÞ ô óApüA áBg àñüA ô kõG îÞBc Bùð@ pG þðApüA äñøpÖ ÿkBíPì þðApüA ,ó@ óBìkpì äñøpÖ qA åorG þzhG rýð àñüA úÞ AoBhG ô lñÚpíu lñðBì þüBøpùy .QuA òüpPâorG qA þðBìq ,lðA úPÖpâ oApÚ óBPvßGqA ok

16


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

îéýÖ ok ÈÛÖ òükpÖ òüA qA lÏG .ly xBLu ó@ óAkpâoBÞô ûlññÞ úýùO kõg úÞ þüBø úG óAõO|þì Bø|îéýÖ òüAqA .kpÞ|þì ÿqBG ,kõG oBHW ëBu ok ô òì+îñùW :óõ^ ÿBø|îéýÖ úG 1352 qôoõð ok úÞ ÿoApÖ úgõW pu ëBuok òükpÖ .lýuo ÿoô@ ïBupu }ôpÖ þüBø îéýÖ ok ô ly oBÞpK ûoBGôk 1353 ok ôA kpÞ ÿqBG BøoõWBð ô kpíðAõW óõ^ Qý¿hy BG ërÒ îéýÖ ok 1355 ëBu îéýÖ òüpg@ .kõíð {Ûð ÿB×üA þOôB×Pì

kõg úÞ kõG BùðBíu@qApÖpG J|çÛðA qA êHÚôA ûlùÎ pG Ao ó@ þâlññÞ úýùOô þðAkpâoBÞ ôA òüpg@ ok J|çÛðA qA wK òükpÖ .QyAk ïBð úG ÿokBÚ ZpüA úPgBu kõg îéýÖ îéýÖ óBíø okô kõíð {Ûð B×üA Bø|þgqpG îz^ úG óApüA ÿBíñýu qA òükpÖ iéO ÑAkô oBÞ úG J|çÛðA qAlÏG òükpÖ .koõg|þì ÿôo ÿkBñÚ oBÞ úG wLuô þyôpÖ }pÖ óBùW þíýí¾ Quôk òükpÖ .koô@ ÿApG óBGpùì ÿolK ô kõG þPhO óAõéùK .kõG óB×ÏÃPvì|þìBcô kõg lðqpÖ oBù^ àü qA Ao óApüA ok òükpÖ RõÖ pHg Bì BìA .îülýñy úðBãýG õükAo qA òükpÖ åpì qA wK Bø|úìBðqôo pPýO :óApüA Bíñýu óApãüqBG óBGq úG þvÞ pãük :þhüBzì lýzíW 0luo|þíð ôA QýGõHdì qA Ao òükpÖ ïBð îýðAõO|þíð :ÿp×Ëì lýXì 0îýñÞ AlW óApüA ÿBíñýu qA pO|JõHdì òükpÖ :þìBËPðA úéèA RrÎ 0úzýíø 0kõG ûlülK àü òükpÖ :kAo ZpüA

19

1347 ëBu ok .kpÞ ÿqBG ”pHøo pGB¾“ ,ÿlñø óBPuAk àü qA ûkB×PuA BG òükpÖ Ao ”BùHéÚ óBÇéu“ oõùzì ô ÙôpÏì îéýÖ úG lÏG úG óBìq ó@ qA .kpÞ ÿqBGô þðAkpâoBÞ îéýÖ òüA .lðkAkAo BùHéÚ óBÇéu IÛè òükpÖ òüpPùG ûrüBW ûlðpG ,xBLu ûoAõñzW ok kõg úG Ao kpì pãüqBG òüpPùGô îéýÖ ÿApG òükpÖ ëBu óBíø ok .kAk ÁB¿PgA |æBcô“ ïBð úG ópPuô îéýÖ àü ok ÿqBG ïBð BG óApüA ok úÞ ”oBLvG Alg úG Ao Qcôo BýèBPüA úG lì@ok {üBíð úG {ßG úðAkpì òükpÖ úÞ QuA ó@ úWõO êGBÚ úPßð .QÖo ÿoõùzì óBâoBPu oBñÞ ok îéýÖ òüA ok ô kpÞ ÿqBG ”þðBì ûoõOAô þPvOõýGBÖ“ óõ^ óBâoBPu òüA qA pO| æBG ôA ïBð sApPýO ok ,BýèBPüA qA QzâqBG qA wK òükpÖ.koAkoApÚ Ao ”îéýÖ òükôpÖ“ ïBð úG þüõükõPuA ,òükpÖ úÞ QuA pÞm úG ïq|æ .kpÞ wýuBO þèô .kõG rýð ”îéýÖ BýèAk“ õükõPuA IcB¾ úýùO îéýÖ òükôpÖ ok Ao Bø|îéýÖ úzýíø .kpÞ|þì

ok {ßG úðAkpì îéýÖ qA êHÚ òükpÖ óBÖõÆ“ ô ”óApùO qA ÿkpì óõ^“ ÿBùíéýÖ ,ly úPgBu óBñHè ok ôk pø úÞ ”ApPK qApÖ pG úG 48 ëBu qA òükpÖ .kpÞ þñüpÖ@ {Ûð 1349 ëBu ok .QgAkpK rýð þâlññÞ úýùO }ôpÖ pK îéýÖ úu ok ÿqBG ô þðAkpâoBÞ úG úßu–òüoq p¿Ú :ÿBø ïBð úG ëBu Bøkpì ú^õÞ–îz^ úu RõÚBü–wðBy îéýÖ ok òükpÖ ,1350ëBuok .kpÞ ûoByA óApüA ápPzì ëõ¿dì ”RkBÏu ÿBíø“ ok ÿqBG BG îéýÖ òüA ok úÞ kpÞ ÿqBG lñøô .kôrÖA kõg QýGõHdì pG lñø óBâoBPu oBñÞ úG ïByô eH¾ ïBð BG óBPuôlñø ok îéýÖ òüA óõ^ ÿBø|îéýÖ ok òükpÖ .lì@ok {üBíð þâlðq oAkBÖôô kõG ÜzÎ kpì ôA qA ”lXñu Qgok qAo“ ô ”îzg ûBâ kBÏýì“ rýð þíOBc qA ”êíy BGBG“ ô ïlÛì ë|çW Qvüpâ óAõO|þì Alg kpì òüpG ÿo@ êíy BGBG îéýÖ 0QuA ûkpÞ þñüpÖ@ {Ûð ûoAõñzW qA ëBu îéýÖ òýìôk ûrüBW ûlðpG


óApùO úéXì

êâ þéÎ lðqpÖ òükpÖ þéÎ lídì #| þvíy 1309 òükoôpÖ îøkrðBy ok òükpÖ pñø êøA ô ÈuõPì ûkAõðBg àü ok ok ô lì@ Býðk úG qBHùy óBGBýg þèAõcok ÿlýyoõg1379 òükoôpÖ îølXýø Iy RõÖ óApùOok þâlðq ëBu kBP×ø qA wK .kpÞ

ÿBùìBð úG okApG ôk ÿAoAk òükpÖ )þñOBð( òükpÖ ZpüA ô )þñO(òükpÖ xBHÎ

”òükpÖ“ kBü ûlðq qôo kAq kBü úG "òükpÖ þéÎ lídì|" úìBñýâlðq qA ÿA ú¾çg

àü þK ok ô koô@ ÿôo pPèBøô àýPuBñíüs áolì ngA BG ôA .koô@ ÿôo þPzÞ úG ÝB×OA ÿôpýð oAk úWokô QÖo ÿqBGpu úG îéLük ZAôkqA þãèBu18 òu ok ô ly þüAõø .QyAk úìAkA píÎ óBüBK BO úÞkõíð ôA ÿpñø ÿõãèAô úÚ|çÎ koõì pãüqBG àéì p¾Bð ÈuõOôA .kõG þÏýÇì àéì p¾Bð RBýc J@ úíz^ îéýÖok ÿqBG BG ô þÏýÇì ÿqBG BG òükpÖ .ly óApüA ÿBíñýu koAô úíýð kBüpÖ ô QuA òyôo AkpÖ(ÿBø îéýÖok ”óBý`ÞBg êDõìBu“ þðAkpâoBÞ úG)Iy òüpPyôpÖpK ô òüpPùG óAõñÎ QvðAõO úÞ òükpÖ .lñÞ kõg ó@qA Ao ëBu îéýÖ ó@ kõgô úýùO Ao {íéýÖ òýèôA 1341ëBuok fpÇì ÿBø|îéýÖ qA .QuA ûkpÞ þðAkpâoBÞ Ao úG ”oBËPðA êcBu“ îéýÖ úG óAõO|þì ôA .kpÞ ûoByA ”þíuBü àìBýu“ þðAkpâoBÞ ÿBÚ@ îéýÖok ÿqBG BG 1343ëBu ok òükpÖ ÿBíñýu koAô Ao ÿlülW MýO ,îPvýG ópÚ ok ÿqBG BG 1343 ëBu ok òükpÖ .kpÞ óApüA ”Bø|óBvðA“ ô ”óôoBÚ Yñâ“ :óõ^ ÿBø|îéýÖ ÿBíñýu ëôA kpì IÛè ”úðBgkôo pývì“ ô jp^“ îéýÖ ok ôA .koô@ QulG Ao óApüA îéýÖ àü ÿ ûly ÿqBuqBG úÞ ”àéÖô ô þðAkpâoBÞ úG ûoAoô@ ÿlñø(ÿlñø þðAkpâoBÞ úG)kõG oõKBÞ ZAo ÿpãüqBG

ôA .kõG oBßyqoô àü òükpÖ úÞ îüõãG lüBG 1333 ëBu ok óBùW þPzÞ óBìpùÚ IDBð oõÆ úG úð kpÞ Ñôpy ëBHOõÖ qA AlPGA ôA .kõG ,Bñy úG ëBHOõÖ qA wK ô ÿA úÖpc

}ôBýu )úèBu44( lýÏu ÿBùìBð úñì@)úèBu40( ú×ÆBÎ )úèBu42( êøA òükpÖ .QuA þñOBð pøAõg àü ô rýðô ÿpPgk ûõð 4 Bùð@ qA ô QuA )úèBu27( òükpÖ þéÎ lídì QuA RAôApg ÿBPuôo úìAkA ok .QuA ûlðBì BXG ÿpvK ÿ ûõð 2 úG| )pPgk ôk ô pvKôk( lðqpÖ oBù^ ÿAoAk

18


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

áBñupO p×u àü RBÒõu

RõO ûpýy BO ÔýW êãñW qA|* |

p×u koô@|Quk BùñO ,QuA ûlðBzÞ úHÚpÆ >ZpGpu< ÿBPuôo úG Ao Bíy ,þüõWApWBì wc pâA êãñW IüpÒ ô IýXÎ ÿBøAl¾ úGpXO qA lÏG .koAk kõWô BXð@ ok úÞ Qvýð þéãñW ÔýW ÿAl¾ |.lüõzð êÖBÒ pùy òüA ÁBg RBÒõu qA ô lýñÞ ØÚõO þPhè¯ úHÚpÆ ok îýñÞ|þì kBùñzýK >ÔýW< ëBc òýÎ ok ô ûríyõg oBývG lùy òüA .QuA úHÚpÆ lý×u RõO ûpýy Bíy úG Bì Qvhð kBùñzýK

úG pÖBvì|þG ô àüoBO þuõGõOA BG þíéÏì ÿApG úÞ lñÞ|þì QüAôo Ao >Bvýíy Büoõc< ïBð úG ÿpPgk ô ó@ óBñÞBu þÏÚAô Qüõø úG þüBø|ÝB×OA þÆ ô kôo|þì óBìôõy ïBð úG àüoBO ô kpu ,ûkq|iü þñýìqpu QüAôo Büoõc þâlðq lÏG ëBu lñ^ ÿBøApWBì ,kBG JpÛÎ óBìo ok .kpG|þì þK }kõg ûoBGok þÛüBÛc | | .kõy|þì QívÚ ok .kõy|þì úPgBñy þGkA úðõâ òýíø BG pPzýG úÞ QuA ûlñvüõð RkõW Q×â óAõO|þì þÃüpì ÿBøqôo ok Ao oAqkBG iýy pPzãðA àyoA pâA úP×â óAõyA< :ûlì@ >kBG JpÛÎ< qA ÿpãük | | .konâ|þì pÇg qA ,lñÞ {Puk xlÛì qôo qA lÏG ô lðõy Èévì ôA pG BO lñü@|þì {ÒApu úG þñíüpøA ÿBøôpýð úÞ þüBøqôo óBíø ô koô@|þì æBG koõg|þì ú^pø ,lñÞ|þì YñzO ,lñÞ|þì IO àyoA úP×â óAõyA .lññÞ kõg ûkpG Ao ôA ïBíO îÞBc koôBýG JBO pâA úP×â .kõy|þì pünK|Iýu@ ô ØýÏ ûqôolñ^ ÿkAqõð ólG lÚ {ðlG ô lññÞ þßü úG Quk Bùð@ úíø úÞ lupO|þì Büoõc .kõG løAõg àPhG ô Qüp×Î ô úñWA ÿBø|òýìqpu |>.lñüBýG àyoA ÕApu úG

IýXÎ ÿBø|ïBð BG þðApüA ÿBøAnÒ þðBù×¾A ò„üpýy ,}pO úíhü|* |

ïBð úG IýXÎ þüAnÒ úüôkA ô pßy ,YðpG ,lñ×uõâ Qyõâ ,úG ,õè@koq ,þðBÚpGõè@ qA þHýÞpO ÙçgpG QuA þðBù×¾A ÿBøAnÒ òüpO|þíülÚ qA úÞ áAoõg òüA .QuA ûkAk êýßzO Ao }pO úíhü úPhK pPíÞ Bøqôo òüA úÞ QuA êýèk òýíø úG lüBy ô QuA òüpýy úßéG ,Qvýð }pO BùñO|úð {ìBð rýãðA|úuõuô lðAõO|þì }pO|úíhü RôB×Pì îÏÆ ólýz^ ,ûrì óBüõWApWBì ÿApG ,úíø òüA BG .kõy|þì Ao õè@koq ô úG ,õè@ wLu ,lürLG J@ ô úüôkA BG Ao Qyõâ AlPGA áAoõg òüA ókpÞ Quok ÿApG .lyBG úécpì ok ô kõy ïpð «çìBÞ BO lýñÞ úÖBÂA Ao YðpG úécpì òüA ok ,lðrLG þíÞ BO lýñÞ úÖBÂA úíéGBÚ úG îø YðpG ô ûõýì qA þíýéc .kõy êc ó@ ok pßy BO lýøk RoApc pßy ûApíø úG ô lýGõßG Ao AnÒ îø pg@ |.QuA þHýXÎ ÿAnÒ }oApuA ô }oõgõWpì|* |

21

úÞ lýñÞ óBdPìA Ao }oõgõWpì B«íPc QuA þ×ñì Bíy JAõW pâA ?lüA|ûkoõg þulÎ }oõg æBc BO ,qBýK ,ÿlñ×uõâ Qyõâ êìBy }oõgõWpì úýèôA kAõì .QuA óBÛèBÆ pùy þíülÚ ÿBøAnÒ qA þßü ó@ QhK ÿApG ô QuA ûoõÓG@ ô úWõâ Jo ,óAp×Îq ,AoBhGõè@ ,þñýìq|Iýu ,õWpì óBíø Bü xlÎ ÿApG ûtüô|úG ,ÿõÛì ûpýy òüA .lýñÞ êýì Ao ó@ îø úðBdH¾ óAõñÎ úG óAõO|þì þPc úÞ ûkõG {hG|ÿspðA xlÎ úécpì òüA qA wK ,lðrK|þì J@ ÿoAlÛì ok wLu ô ûkAk Q×O úüôkA ûApíø úG Ao qBýK ô Qyõâ | .koAk Bùð@ }õø ÿôo pG þGõg pýSCBO úÞ QuA þHuBñì oBývG þüAnÒ ûlÎô ,óBÞkõÞ ,lzhG|þì áAoõg òüA úG Ao ïqæ îÏÆ õè@ô óAp×Îq ûApíø úG Jo ô úüôkA ô àíð ô ûly úÖBÂA úíéGBÚ úG lüphG rýð úÛÇñì òüA JõÒpì oBývG àzg RõO qA ÿoAlÛì lýðAõO|þì ,lý×u RõO ûpýy oBñÞ ok QuBì ô ÿrHu ,õéK BG Ao }oõg òüA óBÛèBÆ ok .lP×ýG BW Jõg }oõg BO lññÞ|þì pH¾ pg@ ok þèBÎ oBývG úÛÇñì òüA àzg RõO .kpÞ lýøAõhð úGpXO ,lýñßð óBdPìA úÞ þðBìq BO Ao ó@ Qý×ýÞ úÞ .lðoõg|þì | |.QuA RôB×Pì ÿolÚ ,lüA|ûkpÞ óBdPìA ëBc úG BO úÞ þüBø|RõO BG lýyBG òEíÇì ô QuA qA Ao úHÚpÆ ÁBg þPuk ÐüBñ¾ BO lýPvø oAnâô|Qzâ ô lüpg ÿApG ÿoAqBG ëBHðk úG îø pâA óBuApg qA þÒAkpu þâõO|* | pPzýG .Qvýð ØÇè qA þèBg BXð@ úG òPÖo úÞ koAk kõWô úHÚpÆ ok åorG oAqBG àü ,lýñýHG àükrð kAõì IèBW {hG úÞ QuA þGõñW óBuApg óBPuA þédì ô ûríyõg ÿBøAnÒ qA >þÒAkpu þâõO|« | JnW kõg Qíu úG Ao óApãykpâ ô óApÖBvì pTÞA úÞ QuA úHÚpÆ lñìpñø óBðq úG ÉõGpì þPuk ÐüBñ¾ Bø|þâõO pãük ô AnÒ òüA QhK ÿApG úÞ QuA ÿpüõÞ ÜÆBñì ûtüô þÞAoõg óqoA þÎõð ó@ úýèôA |.QuA ûkpÞ ô ÕAkqBýK BG Ao ûkpÞ|jp^ Qyõâ AlPGA þÒAkpu þâõO úýùO ÿApG .kôo|þì oBÞ úG )þðBPvìq ÿBø|}@( | æBc .lyõXG IýÞpO òüA BO lñüArÖA|þì J@ ÿoAlÛì wLu ,lñøk|þì Q×O úGõ^koq ô ê×éÖ ô àíð péø àýÞô fAôoA ûok|* | úíéGBÚ ok Ao àzÞ îø pg@ úécpì ok lññÞ|þì úÖBÂA AnÒ úG úPhK xlÎ BG Ao þÞAoõg óqoA ÿoAlÛì îø lññÞ|þì p×u >Øég úÞpG< ÿBPuôo >fAôoA< ûok úG þüõWApWBì êýèk úG úÞ þüBùð@ þPc úG ÕAkqBýK ,ÕAkBñÏð ,ÕAkpýu BG nünè ÿAnÒ òüA .lðrK|þì îüçì RoApc ÿôo qBG Ao áAoõg ô úPhüo ô kpÞ p×u îzÚ úG kõy|þì pãì .lðonãG ,îzÚ ûpürW ok îø ó@ ,lüpg Rnè qA þPcAo úG lñðAõO|þíð | .kõy|þì òýDrO àzÞ ô óAp×Îq ûApíø ?kpÞ B×PÞA fAôoA ûok ok þüõWApWBì úG ÈÛÖ úÞ QuA ó@ ÿBìpg óApüA þGõñW ÿBøpùy pãük lñðBíø îzÚ ûpürW RBÒõu òüpO|îùì ô òýèôA þðBìpÞ ÿôlÞoõXì|* | îzÚ ûpürW úG úÞ QuA þðApãykpâ ô óApÖBvì ÿBø|QüõèôA qA þßü Bìpg lüpg .koAk þ×éPhì ÑAõðA ô ko@ ,Õpì|îhO ,lý×u pýñK ,ôlÞ ó@ úýèôA kAõì ok úÞ QuA þðBìpÞ êý¾A ÿAnÒ àü ôlÞ oõXì .lññÞ|þì p×u Õpì|îhO wLu ô ûkpÞ ûlðo Ao BøôlÞ AlPGA AnÒ òüA ókpÞ Quok ÿApG .kõy|þì ûlük ûly kpg lüõy oAlÖpÆpK ô ûríyõg oBývG ÿBø|þðkoõg qA pãük þßü >péø< ïBð úG àýÞ þÎõð ,Bìpg oBñÞ ok .lññÞ|þì IýÞpO BøôlÞ BG Ao ó@ô ûly Éõéhì ûqBO lüõy ô ko@ îø ÿpãük ÙpÊ ok .lññÞ|þì úÖBÂA Ao ÿBPuôo ok úßñüA êýèk úG àýÞ òüA .lýGBýG Ao ó@ lýðAõO|þì BXð@ ÿBø|ûBãyôpÖ pTÞA ok úÞ ûkõG îzÚ ê×éÖ ô àíð BG pg@ úécpì ok ô lñÞ|þì ÿqBG Ao þñyB^ {Ûð ûly ûlðo pýñK AnÒ òüA ok úÞ QuA IèBW ÿBø|àýÞ òüA qA þßü ókpÞ óBdPìA BG koAlð óBßìA ô QuA ûly ÙôpÏì ïBð òüA úG kõy|þì úýùO >péø< |.kõy þüçÆ BO lññÞ|þì jpu «çìBÞ ô úPhüo úGBPýøBì ok Ao õÞõÞ úüBì æBc kõy|þì úÖBÂA õÞõÞ úG .lüphð ó@ qA þüõéýÞ lñ^ ,ûríyõg ÙôpÏì àýÞ ô Bìpg oBñÞ ok BìA.QuA îzÚ RBÒõu óAõñÎ úG þGõg JBhPðA >péø< àýÞ lüpg xõèlñÞqA }Aô|QzýG|* | áByõK lüpg ÿApG Jõg l¿Ûì àü óAõñÎ úG Ao îzÚ ,lðoAk lüpg úG ÿkBüq úÚçÎ úÞ þüBùð@ ,îzÚ þHýÞpO BG úÞ AnÒ òüA .QuA xõèlñÞ ûtüô|úG ô óAolðqBì ÿBøBPuôo þédì ÿBøAnÒ qA }Aô|QzýG .Qvø îø QíýÚ|óAqoA ëBc òýÎ ok ô koAk ÿkBüq ÑõñO îzÚ áByõK .lññÞ|þì JBhPðA ókpÞ Quok ÿApG .luo|þì pËð úG ûríyõg ô RôB×Pì kõy|þì Quok pýy ô RBXürHu ô RBGõHc qA óBüBK ÿôkpâ ô úüôkA îø lÏG úécpì ok .lðrK|þì þñýìq|Iýu ô pýy ,ZBñ×uA BG Ao rK|îýð xlÎ }Aô|QzýG .lP×ýG BW «çìBÞ áAoõg BO lñøk|þì ûqBWA ô úPhüo úíéGBÚ ok Ao àíð ô ûlykpg


óApùO úéXì

ÜÆBñì òüpO|áBñupO ô òüpOqõìpì qA IýXÎ ÿBø|RBÒõu ô BøAnÒ BO óApüA pg@{hG

| | ÿpãykpâ úÛÇñì òüpO|áBñupO òW äüo

Bƒøpƒ×u úðõâòüA qA ëôA Ñõð ok .QuA p×u ÑAõðA òüpO|JAnW qA þßü úðBü õWApWBì p×u # óBƒyoAõƒük ô ok qA RBÖApg ô Bø|úðBvÖA úÞ þüBƒø|úƒHéÞ ô Bø|úÏéÚ ok ûpùèk xBvcA úƒGpƒXO pø òPyAkpG úÞ þüBøBW ok oõÃc Bü þíülÚ ÿBø|óBPuoõâ rƒýãðA|îƒø ô ÿBƒÃÖ ,lƒðrƒüo|þƒì ô ôBßXñÞ úýcôo úÞ þðBvÞ ÿApG lðAõO|þì ,QuA pýâ|w×ð ô áBñupO óBy|ÿBýÖApÓW ok ïBâ pG úHƒéÒ ÿApG }çO BG kõy|þì Ao óBXýø ,pãük Ñõð ok ô lyBG {hG|Rnè ,lðoAk IéÆ|óBXýø ÿBø|ûok ô úéÚ úG kõϾ Bü ApWBìpK ÿBø|êãñW {üBíýK ,Bøkôo îÆçO ok QÏýHÆ ÿBø|RolÚ {Îõð ôk pø qA îø ó@ ,úðBü õWApWBì ÿBøp×u þøAo oBG òüA îø Bì .kpÞ úGpXO oõHÏèA|IϾ .lü õy ûApíø óApùO úéXì BG ...BO óBPuoõâqA ô Bø|}B×g oBÒ BO Yñâ ú^Büok qA .îüA|ûly

|* * *| úÛÇñì úG QuA ÜéÏPì óApüA ÿpãykpâ úÛÇñì òüpO|áBñupO ô òüpOrýì@oApuA ,òüpOrýãðA|Q×ãy þìApâ ûlñðAõg Bíy úG ô ûly JBhPðA þèAõPì úP×ø lñ^ ÿApG IéÇì òüA| lýyBG úPyAk úWõO kõWõì pø úÞ òýãíùu ÿBø|ÝçOBG BG >òW äüo< ïBð úG þðBGBýG ô óApùO ÿpPìõéýÞ 170 ok ÿpüõÞ koõì ok BO lüoAk Íõ×dì kõg ÿApG BíPc Ao óApùO úéXì ÿBø ûoBíy òüA úÞ îýñÞ þì }oB×u QuA ûkAk ÿôo úÛÇñì òüA ok ÿoBývG ûlzð úýWõO ô iuBK|þG RBÚB×OA .lðBzÞ|þì åpì úG Ao ÿA|ûlðq | .lýDBíð ÑõWo Bùð@úG qBýð UéTì óAõñÎ úÞ þüBW BO QuA ûkõG ÿoBývG ûlðq RAkõWõì òÖk ô êPÚ êdì úÛÇñì òüA ÿBøoArßíð ô |* * *| ok ,ÐGpìpPìõéýÞ 3800 kôlc þPÏuô BG >òW äüo< püõÞ !lðA|ûkAk QHvð ó@ úG Ao óApüA ÿAkõìpG .koAk oApÚ ÝlñW pùy úG àükrð ô óBñíu JõñW ok püõÞ Qyk JpÒ ô þGpÒ JõñW lýñÞ|þì AlýK ÿkBüq RBýDrW BG êìBÞ RBÎçÆA ÿqBXì ÿBÃÖ ok kõWõì RBd×¾ úíø òýG ok úíø qA lñPvì îéýÖ àü ólük ,lýupPG Bü lýñÞ ÿkoõðpüõÞ Qvýð ïqæ úÛÇñì òüA úG p×u ÿApG þèô ,úd×¾ òüA ok úÞ QuA óBíýK ô pK ô êìBÞ úd×¾ àü xok@ |farvinews.com | .QuA pPùG rý^ qA lÏG «BÏÇÚ úÞ ûly úPyAnâ {üBíð úG òW äüo qA IèBW ô ûBOõÞ ÿlñPvì ,RBÎçÆA úíø oBñÞ ok .QyAk lýøAõg ó@ úG p×u ÿApG ÿpPzýG óBXýø ó@ ólük konâ|þì òW äüo pü õÞok úÞ áBñupO þðBPuAk kBG J ¶ pÛÎ

Büoõc ólì@ qA êHÚ .ûly úGApg úÞ QuBø|ëBu kBG@koô .QuA kBG@koô àükrð óBKõ^ ÿBPuôo|« | úÞ äñu úüpâ ok úñWA lñüõâ|þì .lðkõG ûkpÞ ápO Ao óBzüBø|úðBg Bø|ÿkBG@koô ,oAq|òW úG àyoA ô oôk ÿBøpùy ô BøBPuôo úG kBG@koô qA ïkpì îÞ|îÞ .lðly|þì ûlük kBüq ,QuBø|ûoAõük ô kBG@koô òýG ÙApÆA ó@ úÞ Ao þñW ,lðA|ûly oAq|òW òÞBu àyoA ô Büoõc úÞ ÿqôo qA BìA .lðkpÞ bõÞ àükrð ô .lðA|ûlülð ,lñÞ þâlðq ÐíW Ao óBy|þâlðq ô lðly oAkpHg BXð@ ok àyoA kõWô qA Bø|òW úíø úÞ QuA òEíÇì Büoõc RkõW òýðqBð úPyõð >kBG|JpÛÎ< óBìo îPzø ê¿Ö qA Bø|úéíW òüA >.pãük ÿBW lñPÖo ô lðkpÞ UéTì úG úÞ ÿA|úÛÇñì ,oAq|òW JBhPðA BG ûlñvüõð úÞ Qzcô pðAs ok þðBìo ;lðA|ûly JBhPðA ÿpPzýG þüApýâ ô QýGAnW kõg pSA úG {üBøApWBì ÑõÚô êdì óAõñÎ úG ,koAk Rpùy óApüA ÿAkõìpG qA ûlýyõK ,ûly ÐÚAô àíð ú^Büok Ýpy ô óBñíu JõñW ok úÞ ÿpüõÞ úÛÇñì òüA .QuA ûlýzhG ûkpÞ êülHO óBùW þcAõð òüpOoõHÏèA|IϾ qA þßü úG Ao ó@ úÞ QuA àíð ÿBø|ÝçOBG ô þñy ÿBø|úLO | | .QuA oõHÎ ó@ qA ÿpÖBvì ô óAôoBÞ aýø îülÚ oBâqôo qA úÞ QuA onâoAõyk ÿlc úG ,òW äüo ÿBøkBíð ô BøõãèA|òùÞ úG ûtüô úWõO ô óBßì òüA JBhPðA BG úPvðAõO >kBG JpÛÎ< ûlñvüõð .ûkpÞ|þíð | | .Qvýð þðBu@ oBÞ RBýGkA ok úWô|aýø úG úÞ lñÞ Üég áBñupO þðBPuAk þðApüA äñøpÖ áBñÖõg >îñýG|þì xõGBÞ ÿoAlýG ok< ô >äu îz^ ok< ÿBø|óBPuAk úÎõíXì ,óBìo òüA qA {ýK RkõW òýðqBð JBPÞ òýíXñK >kBG JpÛÎ< .QuA ûkpÞ pzPñì Ao >lñ¿Úo|þì ÙpG ok Bø|úðAôpK< óBìo ô óBPuAk ô QuA Qzcô pðAs ok ÿpSA îø >óBìôõy< .QuA ,>óBìôõy< ,ôA þéHÚ óBìo úìAkA ô RkõW 20


TEHRAN MAGAZINE

23

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

ApvK ô ApPgk þâlðq qA QÎBu24 | óApüA ok ApvK þâlðq qA QÎBu 24

.JAõg Qgo õO :eH¾8 õyBK qA úãñè úü ûoõg|þì ëôô îßü :eH¾9 }oAk áoBì ÿBø|{×Þ óôpýG ûk þì õPK püq qA ok Qícq ûlìôA Izük þOoBK qA úyBK qõñø !!!ûlýzßð îzðkoô@ úñýG þì úñÞ þì qBG ôok óBìBì :eH¾10 eH¾ BO ïA ú`G úy RAlÖ okBì þùèA(úGAõg }pvK ûlük þì ôo }A úìBð óBüBK ÿAoBÞ {Puôk úðõg !)úGAõhG úãük îßü îñßð }Al¾ ûoAk ûBñâ Qíu ûpK þì BW qA :eH¾11 .)úGAõg qBG úÞ úð úâA(...þüõzPuk BO 99 úñýG þì õzéüBGõì :pùÊ Bü eH¾12 Býðõu ûo þì Yýâ }pu xA ïA xA BO 199 ëBÞ wýì ...ô BPýG –qBñèA –|çüs–ÿqBð– qBñùG–AoBu –Aqo – þì äðq qBG ûôA òyBüpg@ îø QÞõy ô xlÚA !lýGAõg îø úãük QÎBu úü úy þì !úéc ûAo òüpPùG QñéüBu ?ûoõg ØÏ õyBK pùÊ úãñè okBì õy oAlýG óBW þéÎ îéâ pvK ?úGAõg qBG ok ïk lìôA óBìBì :pùÊ1 ôo õPK( þééééééééééééÎ óAAAAABW þéÎ... ûpG Qüpýzíy ÿBøôpGA úðõGoõÚ QðBìBì îéãyõg !BýñÞ|þì . úãük õyBK ,îGAõhG oArG !!óBìBì...A...)úzÞ þì .oBøBð..... óAAAAAAAAAAAAABìBì :pùÊ2 ?õÞ ïA JAoõW óAAAABìBì :pùÊ3 ??aýüõu.... óAAAAAAAAAABìBì :p¿Î4 ôo úðBPuôk óBvðA êíÎ òüA {GAõS ApG pPzýG ApvK ,þOAõé¾ þzÞpÖBvì(...õOA òýèôA :p¿Î5 .)ólýì ïBXðA ÿôo qA ÈÛÖ îø oBÞ òüA úPHèA óBGq x|çÞ úßý^õÞ þXG@ ëBHðk ûo þì óBìBì oõPuk úG :p¿Î6 úP×ýð îéÚ qA þvÞ úÞ ûkpâ þì wýéK ÕAp^ êTì Bø|îz^ .þðq lük ÿApG úð ûk þì ïBXðA pøAõg úG úÚ|çÎ kBýG úèBu 10 pvK àü úýÖBÞ ÈÛÖ ô ûk þì ïBXðA þPuôk óBvðA wcô RoBËð ÿApG îø oBÞ òüA úPHèA x|çÞ úíø òüA îø õO úÇéPhì x|çÞ ûo@.. úÞ úñÞ þì ú×g õzüoõßñÞ QzK pøAõg ,x|çÞ qA óôpýG !BXñüA ÿBýG lüBG B«íPc úg@ }AkAk(...úPyq úPÚô pük {íýðõupG kBýG õãG Alýè úG îuo þì õPGBvc úðõg úyBG |æBc ,òíùÖ|þíð õðõyAokApG kok úÞ Bø|pøAõg òüA qA óBìA....QuA úé¾BÖ Bì BG QÎBu2 }A úðõg úÞ óôA .)...kAlìA ô àíÞ ûoB`ýG óõy okApG òðôk|þíð ?òüoõÇ^ àyoq J@ úü BG ?þ^ õO ?þXG@ Qvýð óõO úñzO Bíy îðBg Alýè :p¿Î7 rìpO úü úP×ýì ûAo Ðüpu ,óõW Alýè ô }pøAõg úG ûk|þì ûoBýì îø BOôk ûoõg|þì }kõg kôq( ÿôBc ëBíPuk QÖpâ }A|úzÛð úÞ îø BÚ@ þéÎ ,úzG ÿnÒBÞ ëBíPuk úG lñìqBýð óBW Alýè úÞ lüly BG ûk|þì eýWpO ûkq {ßzg úÞ Alýè ,þâlñìpy úíèBÎ úü BG )...úñÞ|þì îülÛO ôo êüBGõì ûoBíy . úñÞ áBK }õPðBì !!!....kõy|þì pük kôq ú^.... ÝApÖ úËdè ô Alýè úðõg ïk :JôpÒ8 ...lðõ`ýK ôpøAõg wðAs@ BG ,xok@ òüA úG òýðõupG õíðBg òüA BÚ@ :Iy9 .úðõì þì RApøBËO úýHy oôk qA ÈÛÖ Rõég þéýg úýðApìBÞ ÿBÖpÆ àý^õÞ þðõíùì úü :Iy10 úãük þzÞ þì Qícq RA|úìBð óBüBK ÿApG olÛ^ ... QÖo ûAo oArø îèk ?ÿkõG BXÞ okBì :Iy2 þì õèô JAõhPgo õO xBHè BG ïA|úPvg óBìBì úð ?ÿpýãG óõW oõhG AnÒ úíÛè úü BýG RApG ûlðõíð óõW ïkpì ÿBø|ú`G ,úøBãzðAk þ^ pø úñÞ QñÏè Alg lýGAõg AnÒ|þG qBG ûpýíG RokBì þùèA :okBì( úy !!!)ÜýÛdO Iy pø ,xok úü ApG ópýuA

ApPgk ëôA

oAõu ûkArøBy ÿBüôo ólük :eH¾5 # .JAõg ok IuA pG JAõg ok úÞ þÛzÎ Qvßy pSA ok :eH¾6 . ûpK|þì JAõg qA ûoõg|þì ûkArøBy ÙpÆ qA úg@ . óly ûkBì@ úG úñÞ|þì Ñôpy :eH¾7 .ûoAk x|çÞ pùÊ 12 QÎBu ê¿×ì úðBdH¾ ókoõg qA wK :eH¾8 úG úñÞ|þì Ñôpy )óqô úÖBÂA õéýÞ 18 îÒo þéÎ( ô õPðBì ô JAoõW :qBýð koõì êüBuô ÿoô@ ÐíW {üAo@ ïqAõè ô {üAo@ ïqAõè ô {üAo@ ïqAõè ô ØýÞ ...ô {üAo@ ïqAõè ô pG ÿqBu püq xBvc RBýéíÎ qBÒ@ :eH¾9 .){üAo@ QùW( Roõ¾ ÿôo ÿoBÞ ÙB¾ ô ÿqBupüq RBýéíÎ :eH¾10 . koAk úìAkA QülW BG óBñ`íø þyBÛð ô ô luo|þì óBüBK úG QýÛÖõì BG ëõyõÖ ô êýzýÖ ô ÿoBÞ rñè ô þyBÛð ô {üAo@ RBýéíÎ :eH¾11 óõW óBìBì ô kpÞ þuopG úñýü@ok ØéPhì ÿBüAôq qA QÎBu îýð Rlì úG ôo }kõg pPgk úßñüA qA wK . ûo|þì ûBãzðAk Qíu úG Alg lýìA úG ,QÖpâ }qA ØéPhì ÿBüAôq qA wßÎ BO 19 . ûpýãG }kõg ÿApG Jõg ÿBW úü BO úy þì x|çÞ koAô ûpPgk ô ûly Ñôpy x|çÞ :pùÊ12 wýÖ þèlñ¾ – ûBãzðAk pvK òüpOoAlèõK þPuk êÓG þèlñ¾ |«çTì . ûoAk þ×éPhì pýGBÏO Jõg ÿBW ( .) ... ô lyBG kpXì ô ëBu ô òu îÞ kBPuA úÞ þOoõ¾ ok :kBPuA BG wýÖ õO JAõW BO úy þì ZoBg x|çÞ qA úéXÎ BG pPgk ô úãðq|þì pPgk êüBGõì x|çÞ Èuô :pùÊ1 úýÃÚ + ôo {Hzük ÿoBãPuAõg úýÃÚ úÞ QÎBu 1.5 qA lÏG óõW ûtýñì ô .ûlG ôo óõW ûtýñì x|çÞ úãük BìA .úñÞ|þì ÐÇÚ ôo þyõâ kpÞ ØüpÏO }ApG ôo óõzÞpPzì Quôk þÛzÎ Qvßy . ûly ïõíO úPyAk úWõO .ûpýãG ûôrW x|çÞ ÿApvK qA þßü qA ûoõHXì pPgk ô ûly ïõíO x|çÞ :pùÊ2 !!!Qvýð êìBÞ ApPgk ûôrW úg@ .ûpýãG ûôrW ApPgk qA lüBHð pPgk òýyBG .ûôrW QÖBüok QùW IuBñì wýÞ ÿõXPvW ok óBñ`íø pPgk :pùÊ3 .úðBg Qíu úG QÞpc ok lýìA Bð pPgk :p¿Î4 ûpPgk ÿBK ÿõéW úéìBÞ þéýg îyBø ûôrW úÞ ûoAlèõK pvK óõíø òýyBì úÏÖlßü :p¿Î5 .{PðõupG úÞ kAõg|þì }qA ô úñÞ|þì rìpO Ùp¾ úG .ïôk rýì !!!ÜHðq êâ NBy þÖBÞ ok }BøBüôo ûkArøBy ûApíø úG pPgk :p¿Î6 .úu|çâ þGApýu .{Pðõuo|þì úðõg ïk BO pvK ô úðõg ûpG lüBG úãük pPgk :p¿Î7 ???úéìBÞ óõO ûôrW lýzhHG þPuAo :ûpvK óôA òýyBì qA óly ûkBýK ëBc ok pPgk :JôpÒ8 .ûpýâ|þì pvK qA ôo ûôrW ô lðõíð ûôrW ëkBHO ÿApG þèBXì ,òP×â òhu ÜzÎ qA olÛðA qôpìA ôo {ðBìBì úürýùW þgpu êâ þñý^ ÙpÊ BO úu úðBg ok ïBy rýì ólý^ ëBc ok pPgk :Iy9 .)þÛyBÎ IÚAõÎ qA( úðõßy þì !ópG BXÞ ûpvK óôA BG êvÎ ûBì úßñüA úG pß×O ëBc ok pPgk :Iy10 .êvÎ ûBì úPÖo úñýG þì JAõg ûoAk pPgk :Iy2 ØüpÏO õO qA þéÞ ïkrìBð ÿApG úÞ ûkAk sms ûpvK óôA úñýG þì ô úy þì oAlýG ûpPgk :eH¾5 úG pOkôq þíÞ lüBG pPgk qôpìA ô !!!QPñýHG ûBãzðAk kBýG òì BG qôpìA ûoAk Quôk þéýg .ïkpÞ !!!ly {Hý¿ð x|çÞ ok ÿpO|IuBñì ÿBW lüBy .kôpG ûBãzðAk

22


TEHRAN MAGAZINE

Büo@RBìlg

Tel:(818)881-1771

pýãýøBì ôk

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

.ÿk òPãñyAô ok pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô

lý×u RoõLuBK Mýy órýPýu

ô úPzÞoBÞ oBývG ÿpýãýøBì ,Bùð@qA þßü ,lðly ÿpýãýøBì ïqBÎ kpì ôk ÿqôo # þøBì úPzÞoBÞ pýãýøBì úÞ oBG pø .QyAlð oBÞ òüA qA ÿA úPyopu ÿpãük ô kõG pdHPì lðBíG ûqBO ô pO| BO QgAlðA|þì iü qA pK ÙpÊ àü ok Ao ó@úé¾BÖ|çG ,kpÞ|þì lý¾ Ao þâorG ó@ûoBGôk ,kpÞ|þì lý¾ åorG þøBì àü úGpXO þG pýãýøBì úÞoBG pø BìA .kõzð luBÖ ô .QgAlðA|þì J@úG Ao Rlì ïBíO {Puôk lük|þì úÞ òüA qA ,kõG ApWBì òüA løBy Iy ïBãñø BO pdHPì pýãýøBì lý¾ åorG þøBì þ^ pø Ap^ :lýupK ô ly rüpHè }pH¾ úuBÞ ïBXðApu lñÞ|þì ØéO Ao {PÚô ?ÿqAlðA|þì J@ ÿõO ûoBGôk þñÞ|þì !ïoAk à^õÞ úGBO úü ÈÛÖ òì úßñüA ÿApG ,úìõéÏì Jõg :kAk JAõW úGpXO þG pýãýøBì ô åorG êÒBzì ,åorG ÿBøBüöôo ,åorG ÿBø|úzÛð pýãýøBì òüA êTì rýð Bì ,RBÚôA þøBâ oBývG óBì|óBíüA Apüq .îýøk|þì wK qBG løk|þì oApÚ óBìoBýPgA ok lðôAlg úÞ Ao þâorG ÿBø|Q¾pÖ úýùO koAk ZBýPcA úÞ ÿrý^ BùñO lðAk|þíð ôA Apüq ,îüpýâ|þì phvíO úG Ao pýãýøBì ó@ Bì .QuA îÞ Ao óBì|óBíüA úÞ îüoAk þâkBì@ ûqAlðA|ú^ BO óBìkõg lýðAk|þì Bü@ ,úíø òüA BG .QuA pO|åorG úGBO àü :úÞ lýñßð }õìApÖ ?îýñÞ ûkpPvâ .lýü@pG ó@ ûoAkA ûlùÎ qA lýðAõPð úÞ lzhG|þíð Bíy úG þPíÏð râpø lðôAlg

þðApüA RoõLuBK-| þðApüA úìBðonâ lülíO ô Äü õÏO ,oôl¾ kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| )ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ -| oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBCO ,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞ òüpâ QuAõg ok þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

25

1388 Westwood Blvd Ste. 202 Los Angeles, CA 90024

1397õð ëBu êüõdO óBìq| úHñy úu kAlìBG| úýðBS 28ô úÛýÚk 15 , 9 | QÎBu| wéXð@ wè QÚô úG 2018 boBì 20 úHñy úu úýðBS 29 úÛýÚk 45 ,7 QÎBu óApùO QÚô úG 1396 lñ×uA 29 Iy|


óApùO úéXì

ÑõHÇìBð ÿõG úðõã^ ?îüpHG òýG qA Ao }pÖ ,xôkõgõÇuA ,wÞAoõG ,òüpýy|}õW lñðBì ÿkAõì BG ,lüoAlð Ao }pÖ òPvy l¿Ú pâA # .lüpHG òýG qA Ao ó@ÑõHÇìBð ÿõG

ûkB×PuA }pÖ ÿApG úÞ þãðBg ÿBø|údüAo òýG qA Ao ... ô àLÞ ,þãðBg RBðAõýc ÿõG ,lýñÞ|þì .lðpG|þì ô ûkõG þíupýÒ «ApTÞA ô pSõì ,óAqoA Bø|ó@ .lñPvø úýùO êGBÚ þPcAo|úG

”xôkõgõÇuA“

úG kõg }õg ÿõG BG xôkõgõÇuA ÿBø|êâ AkqõG ÐÚAô ok ô lñÞ|þì êíÎ }pÖ QðAoôkõDk óAõñÎ

.QuA BG åorG ÿA|úuBÞ êgAk Ao ûly kpg ÿBø|ê⯠Ao Éõéhì .lýñÞ IýÞpO òüpýy|}õW úðBíýK àü .lýñÞ pH¾ úÛýÚk 30 êÚAlc ,ûlýyBK }pÖ ÿôo ô pËð koõì ÿBW ókõG Ðýuô Roõ¾ ok úðBíýK ôk ô ûly kpg êâ úðBíýK 1 qA õG Rly .lýñÞ ûkB×PuA òüpýy|}õW Iy ëõÆ ok QÎBu lñ^ Éõéhì lüoAnãG .lýðrG þÚpG ôoBW wLu ,lðBíG þÚBG }pÖ ÿôo xôkõgõÇuA ÿBø|êâ ,kpG þì òýG qA Ao lG ÿõG úßñüA pG ûô|çÎ rýð òüpýy|}õW BG Éõéhì òüA .koAnâ|þì BW úG kõg qA Ao ûqBO êâ údüAo

”wÞAoõG“

ûkB×PuA qpÆ .QuA pSõì ô òíüA }pÖ ÿõG ókpG òýG qA ÿApG úÞ QuA þüBýéÚ àíð àü ,wÞAoõG Bø|ûBãyôpÖ qA úðBg ókpÞ rýíO ÿApG þíupýÒ ÿA|ûkBì óAõñÎ úG IéÒA ô ûkõG òüpýy|}õW lñðBì ó@ qA .QuA úýùO êGBÚ wLu lýñÞ pH¾ QÎBu lñ^ BO úÛýÚk 30 ,úXýPð òPÖpâ ÿApG ô lýyBLG }pÖ ÿôo Ao wÞAoõG .lýðrG þÚpGôoBW .QvýÖBÞ õG ókpG òýG qA ô JnW ÿApG þüBùñO úG wÞAoõG ÿBW úG Ao xôkõgõÇuA ûly àzg ÿBø|êâ Bü ûly úýùO òÒôo lýðAõO|þì ëBc òýÎ ok .lýñÞ úÖBÂA ÝõÖ oõPuk óBíø BG wÞAoõG úG òüpýy|}õW

:úPßð

.lüoAk úãð oôk óBÞkõÞ xpPuk qA Ao kAõì

ø í ú ^ ù B o q ó k ðl oA Bü@ îPyAk Quôk oBývG AoõO þâlðq ok òì“ ”?lì@ þøAõg òì ûApíø p×u òüA ok BXñüA ok þâlðq !úð úÞ úPHèA “ :Q×â óq îøAõg|þì õO qA lÏG òì ûqBO . QuA Jõg oBývG kpì IéÚ ”.îyBG }õg pPzýG ô îñÞ ZAôkqA ûoBGôk .kpÞ iü : Q×â ô koô@ ôo ïôk óq úG pWBO kpì îø oBG òüA .ÿA|ûkpÞ àíÞ òì úG úzýíø õO“ úzýíø qA lüBy ïoAk ÿlüly qBýð QßíÞ úG ”?þyBG òì ûApíø åpì ok þðAõO|þì ,pPzýG koAk ÝpÖ pãük RBÏÖk BG oBG òüA “ :Q×â óq þG îvW ûApíø óBPuoõâ BO îðAõO|þì «BPüBùð òì . þüõâ ”!î×uCBPì... ,åpì ok BìA îüBýG õO óBW .kq {O@ kpì IéÚ úG ÿA úÛÎB¾ : koô@ kõg úG Ao ôA þüAl¾ òýc òýíø ok pWBO ”ÿôpG úÞ BWpø ,îðBì|þì õO BG òì“ ûly óAõhPuA ô QuõK úÞ kõG ëôA óq ,kpÞ {øBãð îÒ .lyBG ûkpÞ }oBíýG úünÓO Fõu oBãðA ,kõG aýø ô kõG ûkpÞ }õgBð ô ûpýO Ao }kõWô puApu . kõG ûlðBíð þÚBG {üApG þÆBzð ô þüBHüq “ :Q×â ïAo@ ô QgAlðA püq úG Ao }pu pWBO þì úWõO õO úG îPvðAõO|þì úÞ þüBøqôo ó@ lüBG ”.ïkõG QHÚApì ô ïkpÞ ! îüoAk óq oBù^ Bì úíø QÛýÛc ok Qvýð îùì .QuBì ólG úÞ ïoBù^ óq :ØèA QÚô þñßG ôA ókpÞ BHüq Ùp¾ ëõK ô óBìq olÛ^ .lñÞ|þì ápO AoõO ôA úíø qA ëôA ,åpì olÛ^pø .QuBì ÿBø|þüAoAk úÞ ïõu óq :J Quk úG ÿpýíG þPÚô lñyBG rürÎ QüApG îø .kBPÖA løAõg óApãük . lñPvø Bì óBPuôk ô ûkAõðBg úÞ ïôk óq :Z ókpì QÚô ,lñyBG rürÎ ô þíýí¾ îø olÛ^ pø .lðBì lñøAõg RoBñÞ RoArì pu BO «BPüBùð þG ó@ úG «BHèBÒ .QuBì fôo úÞ ëôA óq :k ô ëõK ô òO Ùp¾ Ao kõg QÚô ïBíO ô îýùWõO BìA QuBì ÿBø|ÿlñíðAõO òìB ôA .îýñÞ|þì Quôk úÞ ÿqôo BO îüA ûkpÞ {üBøo ûlðBìok ô ØýÏ Bì ô RolÚ aýø pãük BìA lyBG Bì ûApíø QuA oApÚ .QuA ûlðBíð þÚBG {üApG þðAõO

kõG ÿlñíOôpS pWBO ÿoBâqôo ÿqôo # pPzýG úíø qA Ao ïoBù^ óq . QyAk óq 4 úÞ óApâ RApøAõW BG ïAlì Ao ôA ô QyAk Quôk .kpÞ|þì þüApünK ûríyõg ÿBøAnÒ ô QíýÚ úG Ao Børý^ òüpPùG BùñO ô kõG {HÚApì oBývG .kAk|þì ôA ôA úG ô QyAk Quôk þéýg îø Ao {ìõu óq ûõéW ÿApG AoôA {üBø Quôk {ýK .kpÞ þì oBhPÖA ÿqôo úÞ QyAk ÿlüly úíøAô ú^pâ kpG|þì ÿpâ .koAnãG {üBùñO ô kôpG pãük ÿkpì BG ôA îø Ao {ìôk óq ôA úÞ QuA òüA QýÏÚAô kõG óBGpùì oBývG þðq ôA .QyAk|þì Quôk oBývG þéßzì pø ok kpì . kõG kpì IÚApì ô óApãð B«íDAk úÞ ûpâ BO kpÞ|þì àíÞ pWBO úG rýð ôA ô kpG|þì ûBñK ôA úG .lüBýG óôpýG ú¿íhì qA ô lüBzãG Ao }oBÞ úÞ BðAõO ô oAkBÖô oBývG þðq ,kpì ëôA óq BìA ÜÖõì ô ôA óly lñíOôpS þé¾A êìBÎ QÛýÛc ok .kõHð kpì úWõO koõì |竾A ,kõG þâlðq ok {ðkõG kpì BìA kõG }pøõy ÜyBÎ IéÚ îýí¾ qA úßñüA BG ïBíO úÞ ÿA úðBg ok Ao ôA kõWô Rolð úG pWBO aýø «BHüpÛO ô kpÞ|þì wc kõG ôA BG {üBøoBÞ .QyAlð ôA úG þùWõO qA êHÚ ô kpÞ þÃüpì xBvcA kpì ÿqôo úG .kpì løAõg ÿkôq úG úÞ lýíùÖ kõy pük úßð@ kõg BG ô lýzülðA kõg úÖpì þâlðq ô kBüq þüAoAk : Q×â pãük ïpýíG pâA BìA ,ïoAk óq 4 óõñÞA òì“ ûoB`ýG ô BùñO ú^ ,QyAk îøAõhð Ao þvÞ aýø !”ly îøAõg lðrG Ùpc {ðBðq BG QÖpâ îýí¿O òüApGBñG óq ÕApu úíø qA ëôA . lñßG ÿpßÖ {ýüBùñO ÿApG ô :Q×â ô QÖo ïoBù^ úíø qA ô ïoAk Quôk pPzýG úíø qA AoõO òì“ QüApG Ao Bø|þPcAo ÑAõðA ô ïA|ûkpÞ úWõO õO úG pPzýG òì QHdì úíø òüA pGApG ok |æBc ,ïA|ûkoô@ îøApÖ ”?îðBíð BùñO BO ÿõy|þì ûApíø òì BG åpì ok Bü@ àü òýíø ”râpø “ :Q×â QÎpu úG óq .kpÞ Bøo Ao kpì ô úíéÞ óq krð kõG úPvßy Rly úG úÞ þHéÚ BGoB^Bð : Q×â ô QÖo ïõu

24


www.TEHRANMAGAZINE.com

27


óApùO úéXì

26


www.TEHRANMAGAZINE.com

29


óApùO úéXì

lèõO ûBì ô êÓy IuBñO

kõg ëBc úG lðoAk Quôk ô lðoAlð åorG ÿBøoBÞ ÿpPùG úÇGAo óBW þG ïqAõè ô FBýyA BG Bùð@ .lñyBG úÚ|çÎ koõì ÿBø|êÓy !Bø|ïk@ BO lññÞ|þì oApÚpG þulñùì ô pOõýLìBÞ ÿoArÖA ïpð ÿBøoBÞ Bùð@ ô Bø|àýðBßì Bùð@ .QuA RBÎ|çÆA ÿoôBñÖ .ly lñøAõg þGõg ÿBøoBÞpýíÏO òíùG ôpzýK ,ûAõg þÚpO ÿkApÖA ûBì òüA òülèõPì QívÚ ok Bùð@ QuA pPùG .lñPvø pãð ûlñü@ ô ûkoBíâ oBÞ úG QÞpy þPupKpu ô ÿrüo|úìBðpG ëBÖ ,óBuBñy ûoBPu Bùð@ ,BùñüA pG ûô|çÎ .lðõy ,úéG .ly lñøAõg þGõg oBývG óBñýG|ÐèBÆ ô óBñýG ÿpãð ûlñü@ lñðAõO|þì ïkpì püBu qA {ýG Bùð@ .lññÞ lñ×uA þGõg oBývG ÿBøôo|úèBHðk ûBì òüA òülèõPì ÿôpýK ô òPÖpâ àíÞ BG lñðAõO|þì Bùð@ .lñPvø ïBXðA îø Ao BøoBÞ òüpOoAõyk ,BíñøAo JBPÞ qA ô püqô IüBð ,oõùíW wýDo IüBð Bùð@ .lñøk .ly lñøAõg þGõg óBðôBÏì ô wýDo IüBð

ô Ø¿ñì ÿkApÖA Bùð@ .kõG lñøAõg óAoôBzì lñìqBýð úÞ þüBø|êÓy ok ô lñPvø Ý|çgABG lñøAõg ÜÖõì oBývG rýð QuA ÙB¿ðA ô RôBÃÚ .ly óBG@ ApâkpÖ oBývG ÿkApÖA ûBì òüA òülèõPì kõg ïApì ô àHu úG lðoAk Quôk Bùð@ .lñPvø úG .lñßð QèBgk Bùð@ oBÞ ok þvÞ ô lññÞ oBÞ pu |æBG BÚ@ ô wýDo qA ,îüõãG ú¾|çg oõÆ ,QÞpy óBvuõöì lñðAõO|þì Bùð@ .lðp×ñPì òPyAk .lñyBG þGõg óAoôBzì ô óApülì ,óApWBO om@ ô RpÖBvì ÜyBÎ ûBì òüA òülèõPì úG .lñPvø QHd¾ }õg oBývG ô þGBýPuôk lñðAõO|þì Bø|þâtüô ô RBý¾õ¿g òýíø pÆBg Bùð@ .lðõy ÜÖõì þâlñyôpÖ êTì þüBøoBÞ ok lñøAõg þÛÖõì óBGBüoAqBG ô óArüo|úìBðpG òýñ`íø ÑõWo JBGoA ô ÿpPzì BG úÞ ÿoBÞ pø ok .kõG .kõG lñøAõg ÜÖõì Bùð@ ,lyBG úPyAk oBÞôpu ÿk ïBXðA ÿApG þðAlñ^ ÝBýPyA ûBì òüA òülèõPì

îø .ly lñøAõg ÜÖõì RBÓýéHO ô pñø ,wüolO ,þøôpâ ÿBø|úðBuo ó@ ûlùÎ qA þGõg úG úÞ QuA þüBøoBÞ úéíW qA lñðAõO|þì òýñ`íø Bùð@ .lñü@|þìpG ÿBøoBPuApüô ô wýDo ô pülì ,oõùíW|wýDo .lðõy ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ oõüpùy ô úürXO“ ûBì òüA òülèõPì ï|çÞ úýßO Qì|çÎ òýíø úG úWõO BG .QuA ”!òÞ êýédO qBýð òüA lñðAõPG BO kõy ûkAk Bùð@ úG þüBøoBÞlüBG FBÂoA êýédO ô ÜýÛdO ÿApG Ao kõg þðôok ô RBzüBìq@ ,ÙBzPÞA ,RBÛýÛdO .lññÞ IuBñì ÿBø|êÓy òüpPùG þßyrK RBÛýÛdO .QuBùð@ ÿApG pùì þüBø|úñýìq ok óBGq }õg óApãðõvÖA òüA þüAlg úüBìpu òüA qA lñðAõPG úÞ lðoAk QýéGBÚ .lññÞ ûkB×PuA kõg ,óAoAlíPuBýu òüpPùG ûBì òüA òülèõPì ô ó|æ|æk ,þyqõì@ ô þéý¿dO óAoôBzì

Bíy ÿApG þéÓy ú^ lýðAk|þì Bü@# lýðAõO|þì Ao þüBøoBÞ ú^ ô QuA pO|IuBñì ?lýøk ïBXðA òüpüBu qA pPùG òükoôpÖ ,oBÞ ,þâlðq lðoAk Quôk ûBì òüA òülèõPì .lññÞ Yýùì ô ÑõñPì Ao kõg rý^ úíø...ô eüp×O ÿApG ,lñPvø óBXýø ô ÑõñO ÜyBÎ úÞ BXð@ qA ,þøôpâ ÿBø|úðBuo ,RBÓýéHO êTì þüBøoBÞ òülèõPì .lñPvø IuBñì ÿoBíÏì ô lì þcApÆ QuA QýÚ|çg lñìqBýð úÞ þüBøoBÞ ok òükoôpÖ .kõG lñøAõg ÜÖõì oBývG QzùHükoA ÿoBGkpG ô pH¾ ÿBüok ûBì òüA òülèõPì úG Ao ÿoBÞ úWpÖô ÐGBñì QuA þÖBÞ ÈÛÖ .lñPvø óBO|ÿApG þGõg úG Ao oBÞ ÐÚõì pu BO lýølG Bùð@ úÞ Qvýð îùì óBy|ÿApG îø |«ç¾A ô lñøk ïBXðA .ûkõG oô@ Qè|çì ô ûlññÞ úPvg olÛ^ oBÞ ó@ ô BøoAlGBvc ,BølñízðAk ,BøoAlßðBG kApÖA òüA BøoBÞ|òüA óõ^ ,ly lñøAõg þGõg ÿBø|îéÏì .QuA QìBÛPuA ô pH¾ lñìqBýð kAkpg pH¾ qA ô lñPvø ÿspðA ÐHñì ûBì òüA òülèõPì ûBì òülèõPì êTì( lðõy|þíð úPvg îø ókpÞ þüBø|úÖpc lñìqBýð ôo òüA qA .) QzùHükoA .lPvüBG kõg ÿBK ÿôo lüBG kpÖ ó@ok úÞ lñPvø þGõg ÿBøoAk|êPø ô òýíWpPì ,òý×zPßì Bùð@ ÿôpýð ô ÿspðA ïréPvì BøoBÞ òüA óõ^ lðõy|þì qA îø ëBu 5 pâA þPc kApÖA òüA .QuA óAôApÖ qA Ao kõg ÿspðA ,konãG ûsôpK àü oBÞ Ñôpy .lñøk|þíð Quk pýO ô Jõg oBývG óBâlðõñy ûBì òüA òülèõPì kApÖA òüA.lñPvø ûkBÏèA|ÝõÖ ëk ô kok ÿApG ô lñK úDAoA lñìqBýð úÞ þüBø|êÓy ÿApG B«PÏýHÆ ,þuBñzðAôo ,ÝõÛc ,ûoôBzì êTì QuA qolðA .lñPvø IuBñì oBývG wüolO ô þßyrLðAôo êýèk òýíø úG ,lñPvø þOBuBvcA ÿkApÖA BùñüA xBvc rýð óApãük RBuBvcA úG QHvð ÿApG lü@|þìpG óBy|Quk qA ÿoBÞ pø ô lñyBG|þì .lñøk|þì ïBXðA óApãük Yðo ô kok ÐÖo kAkpì ô lc qA {ýG þüApâ ÐíW ô QýyBzG ô þâlðq ÿBÛèA ÿApG ûBì òüA òülèõPì þüBðAõO ,Bø|QýÏÚõì òüpO|ûlññÞ êvÞ ok þPc RBýc ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ óApHøo lñðAõPG kõy|þì UÎBG ó@ok úÞ þüBø|êÓy ok òýñ`íø kApÖA òüA .lðõy QuA kBüq QýÚ|çg ô }rýãðA ,ápdO úG qBýð

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

: îPzø xok ô þu QHuBñì úG úèBu 60 Zôq úü # lðkõG úPÖo óõzWAôkqA kpãèBu òýíƒXƒñƒK .ópýãG ûp×ð ôk àý^õÞ òzW úü úÞ óôpýG lðkõG úPvzð Qgok úü püq áoBK ÿõO þPÚô ly pøBÊ óõyõéW êãyõg àý^õÞ úPypÖ úü õùü ûkBÏèA|ÝõÖ Zôq úü úzýíø Bíy óõ^ :Qƒ×ƒâ ô òì òükõG oAkBÖô úãülíø úG Rlì ïBíO ô òükõG þì ûkoô@pG ôqo@ úðôk úü Bíy qA ïôlÞ pø ÿApG !îñÞ :Q×â ô |æBG lüpK þèBdyõg qA óq p×u úü úG ïpøõy ûApíø ïAõg þì òì !þèBÎ ú^ .îüpG Býðk oôk ô kAk óõßO ôo {ýüôkBW Jõ^ úƒPƒypƒÖ oõO òüpPùG ÿApG ëôA úWok ÈýƒéG BƒO ôk !ÙõƒK ! ly pøBÊ óq ÿBø Quk ÿõO Býðk oôk þOpÖBvì . úñÞ ôqo@ úÞ kõG pøõy QGõð |æBc :Q×â ô kpÞ pßÖ úËdè lñ^ kpì ô QhG òýñ^ þèô úßýPðBƒìo þƒéýƒg òƒüA .kBýì {ýK ïk@ þâlðq ÿõO oBG úü ÈÛÖ þvðBy úñüA òì ÿôqo@ ïrürÎ î×uCBPì þéýg òüApGBƒñƒG òì qA ëBu 30 úÞ îyBG úPyAk ÿpvíø úü úÞ .úyBG pPßý^õÞ oõhèk þéýg ô lðkoõg BW úPƒypƒÖ ô óq .úzG ûkoô@pG lüBG ô úDôqo@ ôqo@ þèô .lðly !ÙõK ô kAk óõßO ôo {ýüôkBW Jõ^ úƒPƒypƒÖ ! ly {èBu 90 kpì ô äðoq úñßíì Bøkpì :þÚ|çgA úXƒýƒPƒð !!! lñPvø óq Bø|úPypÖ þèô ,lñyBG wñWlG

31

: îùð xok .N@à^ ÿApG ûo þì úèBu 80 kpì úü # úupK|þì {ýéÏÖ QýÏÂô koõì ok }qA pPÞk :ûk þì JAõW oôpÒ BG kpìpýK ô úü BG Bø þâqBO .ïkõHð þGõg òüA úG QÚõ`ýø ô ûly oAkoBG |æBc ô ïkpÞ ZAôkqA úèBu 25 pPgk úý^ RpËð .úuo þì {ðBíüAq ÐÚõì ûoAk îÞ îÞ !?pPÞk Ig :úâ þì ô úñÞ þì pßÖ úËdè lñ^ pPÞk ôo p×ð úü òì .îñÞ ØüpÏO RApG óBPuAk úü oAnG QÚõ`ýø óôA .úüpøBì þ^oBßy úÞ îuBƒñy|þƒì úü ..ûk þíð Quk qA ókpÞ oBßy ÿApG ôo BðõPvGBO úPyAk úéXÎ wG qA oBßy ûpG úPuAõg|þì úÞ qôo ô ûoAk|þì pG {ãñ×O ÿBW úG ôo }pP^ þøBHPyA !êãñW ÿõO ûo þì QzK qA õùü õéW úPÖo þì úƒÞ oõƒÇƒñýíø úG kBýì ô úy þì pøBÊ þzcô äñéK úü Bø Qgok ô äñéK ÙpÆ úG ûpýâ|þì ôo pP^ þ^oBßy {ÖpÆ ô úy þì úPzÞ äñéK !äñG ..... ô ûpýâ|þì úðõzð !!!òýìq ÿôo úPÖ þì !ûoAlð óBßìA òüA :úâ þì Rpýc BG kpìpýK !ûkq pýO BG ôo äñéK úãük p×ð úü B«íPc oõËñì «BÛýÚk :úâ þì ô úðq þì lñhHè úü pPÞk !!! kõG òýíø îñì úÞ ÿrý^ koõì ok QÚõ`ýø :þÚ|çgA úXýPð úPyAlð BÎkA úOkõg oBÞ úXýPð þPvýð òEíÇì .}BHð

!?úý^ pÆBg úG RBßüpHO òüA úÞ óõìBøpvK koõì ok Bì :lñP×â úãük ÿBO úu îükpÞ QHd¾ óly Bì ÿlñéGpu ô oôpÒ UÎBG ØüpÏO ÿoAk þ^ RlðqpÖ koõì ok õƒO þƒPuAo !?þñÞ ô ûly ûoBGBÞ ÁBÚo òì pPgk :Q×â|þìoBù^ oBÞ Áõ¿hì NõéÞ úü ÿõO }BPuôk BG Bø|Iy !úñÞ þì ú^ úPèBXg úüBì ûôA :lñP×â úãük ÿBO úu !þcBÃPÖA þÂAoBð }qA òì !úð :Q×â ïoBù^ Quôk òí ok .ïoAk {Puôk òì ô úñì pPgk óôA .îPvýð .ûoAlð îø ÿlG þâlðq QHuBñì úG {ƒýK úƒP×ø ôk òƒýíø «BƒÚBƒ×OA }ApvK Quôk òüpO|þíýí¾ qA BO úu qA }lèõO úü ô þ¾õ¿g ÿBíýKAõø úü ô rñG xlupƒì úƒü !!! QÖpâ úülø ÿpPì 3000 ÿ|çüô úÞ ÿrý^ úG QÚõ`ýø :þÚ|çgA úƒXýPð ! òßð oBhPÖA þPvýð òEíÇì }koõì ok |«çìBÞ : îP×ø xok þPÚô ,Øéâ NõéÞ òßPgo ÝBOA ÿõO # ÿôo êüBGõì úü õùü lðkõG ÐíW óõüBÚ@úíø .ókq äðq úG úñÞ þì Ñôpy Qßíýð úü úíÞk kõG úPvzð êüBGõì àükrð úÞ ÿkpì úG úñÞ|þì Ñôpy ô ûk þì oBzÖ ôo êüBGõì pßýLuA .QHd¾ òüA úG ókpÞ }õâ ëõÓzì îø óõüBÚ@ úýÛG ... òy þì úíèBßì ?õèA :kpì õO .ïrürÎ ï|çu õèA :Èg ÙpÆ|óôA óq ÿAl¾ ?þPvø NõéÞ ÿõO qõñø ! ûo@ :kpì .îPvø åorG ûBãyôpÖ ÿõO òì :óq ÈÛÖ úÞ ïlük êãyõg|þìp^ QÞ úü BXñüA ?{ìphG úâA ûoAlð þèBßyA !ûo|æk 1000 þèBßyA ÿoAk {Puôk olÛðôA úâA .úð :kpì !ûoAlð rñG xlupì ûBãzüBíð úG îø ÿpu úü òì :óq óõy þßü .ïlük ôo 2009 lülW ÿBø ëlì ô ïkq ! kõG o|æk 260000 {PíýÚ kõG äñzÚ þéýg òÞ þÏu QíýÚ òüA BG þèô .úƒyBƒG :kpƒì ! ÿphG þHðBW RBðBßìA ïBíO BG ôo òýyBì ôo ÿA úðõg óôA úãük rý^ úü ûôA .úýèBÎ :óq ûBãñG ÿõO ûoBGôk îüphG îýPuAõg þì |ç«HÚ úƒÞ .ûo|æk 950000 òãýì .}ôpÖ ÿApG òPyAnâ .ûlG õzèõK ûlzð úPgôpÖ BO ôpG ...Ig :kpƒì !!! ÿlð pPzýG o|æk 900/000 òÞ þÏu þèô .ïrürÎ QíñýG|þì «AlÏG .úGõg þéýg :óq .|ÌÖBcAlg .ÌÖBcAlg :kpì BG úÞ þðõüBÚ@ úG þøBãƒð úƒü kpƒì }lƒÏƒG þvÞ :úâ þì ô ûqAlð þì ókpÞ þì {øBãð Rpvc !? úýÞ ëBì êüBGõì òüA úÞ úðôk þíð õðõPéüBGõì QÚõ`ýø :þÚ|çƒgA úƒXƒýƒPƒð !!! òüoAnð BW þüBW


óApùO úéXì

: îzy xok úãülíø kõG ëBu 30 úÞQuôk BO oBù^ # ôo úãülíø þðõíùì úü ÿõO lðkõG ûlülð ôo þâlðq koõì ok òñÞ|þì Ñôpy ô òñýG|þì ...òñÞ ØüpÏO úãülíø ÿApG óõyBø ûo þì úy þì lñéG BðôA qA þßü þOlì qA lÏG úG òðõzÞ|þì ôo QHd¾ úãük ÿBO úu .þüõzPuk : óõzðAlðqpÖ qA ØüpÏO .úñì þèBdyõg ô oBhPÖA UÎBG òì pvK :þèôA Ðüpu þéýg ô ly koAô þèBÎ oBÞ úü ÿõO óôA .kpÞ QÖpzýK

õO úâA ô JAõg ÝBOA ÿõO ïo þì òì :Q×â óôA .îzýK BýG þPvø oBÞ òüA úG êüBì {ùG òì QÖo|þì |æBG Bø|úéK qA QyAk úÞ þPÚô ïkBPvüA úÛýÚk lñ^ {ñPÖo qA lÏG ô ïkõG ûly ûpýg úðõg qA ô îPzâpG óõíPgBu ok ÙpÆ úG lÏG ô !ïly ZoBg olK kõè@ àyA ÿBø îz^ ô ïkrìBð ûpù^ BG õùü !ïly úWAõì ïkrìBð õO :Q×â ô QÖpâ }õÒ@ ok ôo òì ïkrìBð olK !ÿlìôA óôpýG ÜÖõì Bì óBdPìA qA ô îüoAk ÿkBìAk òýñ^ úÞ îýèBdyõg þéýg Bì óõìpPgk ÿApG îýPvðõO|þíð õO qA pPùG wß`ýø ! ÿlìôA }õg Bì ûkAõðBg úG îýñÞ AlýK

ó|æA òýíø :Q×â lük ôo pPýK óq RpGAo BO ÿqAlñG ôo úèõc óôA úâA ïk þì QùG o|æk 1000 !òýìq ô ûqAlð|þì ôo úèõc pPýK óq ,úËdè lñ^ qA lÏG óq úG o|æk 1000 ô úñÞ|þì ByBíO úýðBS lñ^ RpGAo !ûo|þì ô ûk þì pPýK ô lý`ýK }kõg oôk ôo úèõc ûoBGôk óq .QzâpG :kAk JAõW óq ?kq äðq kõG þÞ :lýupK pPýK .kõG óõì úüBvíø RpGAo 1000 koõì ok ÿrý^ ...úGõg :Q×â pPýK !!?Q×â kõG oBßølG òì úG úÞ ÿo|æk xBvc RBÎ|çÆA Bíy úâA :þÚ|çgA úXýPð

þÚçgA ÿBø xok QÞpy úü ÿõO ô lðõg kB¿PÚA xok ïpvK |æBG Ðüpu ôo þÚpO ÿBø|úéK ô ly ïAlhPuA åorG ûly oAlèõK olÛðôA ô wýDo óôBÏì ûly |æBc ô QÖo rñG xlupì úü {Puôk òüpPùG lèõO ÿApG þPc úÞ ! kAk úülø {ùG ô oBhPÖA úüBì îø òì pvK .úHèBW :þìôk úG ëõÓzì þüBíýKAõø QÞpy úü ÿõO .úñì ÿqApÖpu oAlìBùu ô lðôonâ þðBHég ûoôk lÏG ô ly oBÞ ôo QÞpy óôA ïBùu pTÞA ó|æA ô ly QÞpy .ûkpÞ IcB¿O þíýí¾ lèõO ÿApG úÞ ly oAlèõK olÛðôA ïpvK úülø {ùG þ¾õ¿g ÿBíýKAõø úü {Puôk òüpO !!! kAk UÎBG îø òì pvK .úGõg þéýg :þìõu ... ûly òì oBhPÖA xok óBùW ÿBø ûBãzðAk òüpPùG ÿõO óôA QÞpy úü ó|æA .ly ûkBÏèA ÝõÖ xlñùì úü ô lðõg ô ûkpÞ wýuCBO }kõg ÿApG åorG þðBíPgBu ÿApG úÞ úGõg {ÏÂô olÛðôA ïpvK .ûly pðõýéýì {ùG ÿpPì 3000 ÿ|çüô úü {Puôk òüpPùG lèõO !kAk úülø àüpHO úãülíø úG lñPyAk Quôk BO úu pø lýupK ô rýì pu QzâpG ïoBù^ Quôk úÞ lñP×â|þì

: ëôA xok ô ,pPÖk þzñì ,}ôpÖ ëõEvì qôo úü # ïlÚ Øéu Qíu úG oBøBð ÿApG QÞpy pülì .lðkq|þì ô òñÞ|þì AlýK òýìq ÿôo ôkBW ÕAp^ úü õùü .úy|þì pøBÊ ÕAp^ òW ô ók þì {èBì ôo óôA ÿôo ôqo@ àü Bíy qA ïôlÞ pø ÿApG òì :úâ þì òW .îñÞ|þì ûkoô@pG !òì ëôA ,òì ëôA :úâ þì ô õéW ûpK|þì þzñì úü oAõu ,îyBG xBìBøBG ÿõO úÞ ïAõg|þì òì qA þíÒ ô þðApãð aýø ô îyBG àýy þðBGkBG ÜüBÚ ! îyBG úPyAlð Býðk ... úy þì lülKBð þzñì !ÙôôõK |æBc :úâ þì ô õéW ûpK|þì }ôpÖ ëõEvì lÏG .òì |æBc ,òì úü ,ïlG îè êcBu oBñÞ þüAôBø ÿõO ïAõg|þì òì !þðlýyõð ÿBùPðA þG ÐHñì úü ô þ¿hy oôsBuBì . îñÞ ëBc ïpíÎ ïBíO ô îyBG úPyAk .úy þì lülKBð îø }ôpÖ ëõEvì !ÙôôõK .úDõO QGõð |æBc :úâ þì pülì úG òW lÏG pø BO ôk óôA úÞ ïAõg|þì òì :úâ þì pülì ! òyBG QÞpy ÿõO oBøBð qA lÏG óõyôk úÞ ûlG ûqBWA úzýíø úßñüA :þÚ|çgA úXýPð ! úñÞ QHd¾ ëôA QvýDo : ïôk xok kBùñzýK úHøAo úü úG {ýzÞ úü qôo úü # .}l¿Ûì úG }lðõupG òýyBì BG úÞ úñÞ|þì .òPÖA|þì ûAo ô úy þì oAõu úHøAo îø ÿôo ôo }BøBK úHøAo lÏG úÛýÚk lñ^ ÿBK úG þøBãð úü þíz^ püq {ýzÞ ô ûqAlð|þì .ûqAlð|þì úHøAo 129 xlÛì QüAôo ,þðBcôo olK :úâ þì úHøAo !oBýG pÆBg úG ôo .úy|þì ûpýg ûkBW úG ô úy þì rìpÚ {ýzÞ ô úy|þì êíÎ koAô óõÇýy ïqBG lÏG úÛýÚk lñ^ ÿBK BG ôo }ôqBG ,ûlðk ókpÞ ÅõÎ ÐÚõì {ýzÞ !ûk þì xBíO úHøAo xlÛì QüAôo !þðBcôo olK :úâ þì qBG úHøAo !!!oBýG pÆBg úG ôo 129 þì ëBýg þG ô ûk þì {dÖ úü Iè püq {ýzÞ .úðõuo|þì }l¿Ûì úG ôo úHøAo ô úy Ðüpu ûkpâ|þì pG BvýéÞ úG {ýzÞ úßñüA qA lÏG AlýK ôo 129 xlÛì QüAôo JBPÞ ÿõO qA ô ûôk þì kõg êíÎ ô ôpG {ýK úG :úPyõð úÞ úñýG|þì ô úñÞ|þì úG úÞ óAlG ô ûlG úìAkA Ao kõg oBÞ ...òÞ ÿpýãýK Ao ! þuo|þì þøAõg|þì úÞ þðBìkBy ô ë|çW qA QéÓy ÿõO úâA úßñüA :þÚ|çgA úXýPð Q¾pÖ ,þyBHð ûBâ@ |ç«ìBÞ Rkõg þéÓy RBÎ|çÆA !ÿk þì Quk qA ôo þâorG ÿBø

ÿõO ôo óõPèõK ØýÞ úzýíø :þÚ|çgA úXýPð þì ÉõGpì ôpG@ô oBHPÎA úG úÞ lüoAk þvÞ BG ápPzì ! lüoAnG óõPñýyBì koõHyAk qA lýðõPG úÞ lýyBG þPýÏÂô ok lüBG úzýíø ,úy ! lýñÞ ÿpýâõéW JBñPWA êGBÚ RBÚB×OA :îXñK xok pG úðõg úG úðõg îðBg Iy úü # : ïoBù^ xok pG eH¾ !úy þíð }AlýK eH¾ BO ô ûkpâ|þíð ô òì ! ïkõG ëBdyõg þéýg òì # Izük úÞúâ|þì }pøõy úG ô úðõg ûkpâ|þì îükõG úPyAnâ ôo óõíWAôkqA oApÚ ïkrìBð ÿBø|Quôk qA þßü úðõg ûly oõHXì þéýg îðBPuôk lðkpÞ îßíÞ þéýg îñülèAô ...úðõíG )Uðõöì( {ýíýí¾ pPgk îø ïkrìBð ô lðkpÞ îÛü õzO òüpO|þíýí¾ qA BO 20 úG ûoAk þì pG pøõy .kõG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ óõzìôlß`ýø þèô úðq þì äðq {ðq ÿBø|Quôk óôA ô kpÞ|þì óApãð îÞ úü ôo òì rý^ úü ÈÛÖ !òñÞ þíð lýüBCO ôo úðõg îðBg Ùpc !kõG ïkrìBð pøAõg îø .úðõg ûkpâ|þíðpG eH¾ BO úðõg ÿBÚ@ Iy úü þøBâ úÞ kõG þGAnW ô BHüq ,ëBcBG pPgk óôA oõHXì Izük úÞ úâ þì {ðq úG kBýì þPÚô eH¾ ô kpÞ|þì ÿoõWBð ÿBø|þgõy òì BG AôpK þG RBÚôA )pÞnì( {ýíýí¾ ÿBø Quôk qA þßü úðõg ûly .îyBG úPyAlð þPcAo xBvcA òì úÞ ly|þì UÎBG ...úðõíG qA ô QÖpâ xBíO òì BG ïkrìBð pøAõg qôo úü òüpO|þíýí¾ qA BO 20 úG ûoAk|þì pG úðõg îðBg JBhPðA ÿApG óõy úðõg ïpG úÞ QuAõg òì : ïõu xok óõyBO 15 :úðq þì äðq }pøõy ÿBø Quôk | !þuôpÎ òüõÎlì püq qA pPýK óq úßñüA qA lÏG úé¾BÖ|çG # !ûlðõì BðôA úðõg ôo Iy ïBíO BÚ@ úÞ òñÞ þì lýüCBO BùñO óôA BXðôA îPÖo þPÚô ô ïly îñýyBì oAõu .ly ïBíc koAô pPýK lìôA óôpýG ïBíc }ôk BðôA úðõg ïqõñø BÚ@ úÞ òâ þì þPc úãük ÿBO 5 : Q×â òì úG QuAo ô áo úé¾BÖ|çG ô kõG .lìôA ok Al¾ úG úðõg ok äðq ÐÚõì óõíø !!!QuBðôA {ýK }lÏG ÿlG òì úG o|æk 500 ó|æA òýíø úâA BO QÖo ô lý`ýK }kõg oôk úèõc úü pPýK óq Bøkpì úÞ úyBG óõOkBü :þÚ|çgA úXýPð ...! õO BG ïpÂBc .úñÞ qBG ôo ok !lñPvø ÿpPùG ÿBø Quôk .îðrG Ùpc îPvðõO|þíð ô ïkõG ûly úÞõy òì .kõG ûkBPvüA ok QzK –RpGAo– óõy úüBvíø

30


TEHRAN MAGAZINE

33

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

kAk îýPvø þðBH¿Î þPÚô Ap^ ?îýðq|þì ?îýðq|þì kAk îýPvø þðBH¿Î þPÚô Bì Ap^ :lýupK {ðAkpâBy qA ÿkBPuA # ?lñzÞ|þì kAk îø pu ô lññÞ|þì lñéG Ao óBy ÿAl¾ lñPvø òýãízg úÞ|þìBãñø ïkpì Ap^ Ao óBì ÿkpvðõg ô {ìAo@ ,úËdè ó@ ok óõ^ :Q×â Bø|ó@ qA þßü ô lðkpÞ ÿpßÖ óAkpâBy .îýøk|þì QukqA ÙpÆ úÞ ÿkõWô BG Ap^ BìA QuA Quok îýøk|þì Quk qA Ao óBì {ìAo@ úÞ òüA :lýupK kBPuA úÞ|þìBãñø Ap^ ?kpÞ QHd¾ îü|çì ÿAl¾ BG óAõO|þíð Bü@ ?îýðq|þì kAk koAk oApÚ óBìoBñÞ êGBÛì ?îýðq|þì kAk îýPvø òýãízg .kpßð þÂAo Ao kBPuA ïAlß`ýø ÿBø|iuBK BìA lðkAk þüBø|JAõW ïAlÞ pø óAkpâBy ,lñPvø þðBH¿Î pãülßü Quk qA p×ð ôk úÞ|þìBãñø :kAk eýÂõO òýñ^ kBPuA ïBXðApu kAk úÞ lðoõHXì lññÞ óApHW Ao úé¾BÖ úÞ òüA ÿApG Bø|ó@ .kpýâ|þì úé¾BÖ pãülßü qA óBy ÿBø|IéÚ Ao óBy ÿAl¾lüBG Bø|ó@ô QuA pPzýG úé¾BÖ òüA ,lyBG pPzýG îzg ô QýðBH¿Î óArýì ú^ pø .lñðrG .lññÞ pOlñéG ?lPÖA|þì þÚB×OA ú^ lñyBG pãülíø ÜyBÎ p×ð ôk úÞ|þìBãñø :lýupK kBPuA wLu ÿBø|IéÚ óõ^ ?Ap^ .lññÞ|þì QHd¾ îø BG|þìAo@ úG þéýg úßéG lñðq|þíð kAk îø pu Bø|ó@ . QuA îÞ oBývG óBy ÿBø|IéÚ úé¾BÖ .QuA àükrð îø úG þéýg óBy ?lPÖA|þì þÚB×OA ú^ ,ly pPzýG pãülßü úG óBy ÜzÎ úÞ|þìBãñø :kAk úìAkA kBPuA qBG óBy ÜzÎ ô lññÞ|þì AõXð îø }õâ ok ÈÛÖ ô lñðq|þíð îø BG îø þèõíÏì Ùpc þPc Bø|ó@ pãülßü úG ÈÛÖ ô lðõy|þì qBýð|þG îø ókpÞ AõXð qA þPc ,ïBXðApu .kõy|þì pPzýG pãülßü úG îø ....lyBG ûlðBíð þÚBG Bø|ó@ ÿBø|IéÚ òýG ÿA|úé¾BÖ aýø pãük úÞ QuA|þìBãñø òüA .lññÞ|þì ûBãð .kõy àükrð pãülßü úG óBy ÿBø IéÚ Bø|óBvðA|þìBíO úÞ luo ÿqôo ïoAôlýìA

?Ao õO òì Bü þðrG Apì þðAõO þì õO .îðq þì òì :kAk JAõW pvK # lýñy Ao JAõW óBíø qBG þèô kpÞ oApßO Ao ëAõEu ûoBGôk úðAoôBGBð olK .kõñzG pPùG þGAõW lüBy kpÞ oApßO Ao ëAõEu ûoBGôk ïlÚ lñ^ qA lÏG ly ko pvK oBñÞ qA þPcAoBð BG ?õO Bü îðq þì òì ïpvK .þðq þì Bíy kAk JAõW pvK oBG òüA ???þP×ãð Ao òüA ëôA oBGôk Ap^ Q×â olK qA Quk þPÚô þèô ïkõG Øüpc Ao îèBÎ kõG òì úðBy ÿôo Bíy Quk þPÚô BO kAk JAõW pvK .kpG kõg BG Ao îOõÚ ÿlýzÞ ïA úðBy

,þãðonÒBÞ ÿõG ,NõO ÿõG ,ÿlýÎ ÿõG ,õð ÿ|ûp×u Èuô ÿkôk|þøBì lñO ÿõG ,åorGokBì ÿ|úìpO qBíðBW xBü ÿõG ,îñÞ|þì pu õð õPvìq BñüA BG !îñÞ|þì ok õì|þâ|úPvg BñüA BG ,ëõK àéÚ òPvßy ÿkBy ókpíy qA ÿlýÎ ÿ|úßu óly îÞ Qzcô ,kBüq ,JBPÞ ÿ|æ ÿ|ûkoõhðBO xBñßuA ÿõG ,îñÞ|þì pu õð õPvìq BñüA BG !îñÞ|þì ok õì|þâ|úPvg BñüA BG ,BýuokB^ pPgk úü ókq ÜyBÚ pßÖ ,oõð ÿBø|úPG ÿôo qA lñéG rýg àü Ýõy ,Bø|úXñâ õO ûly|ØW {×Þ ÝpG ,îñÞ|þì pu õð õPvìq BñüA BG !îñÞ|þì ok õì|þâ|úPvg BñüA BG ,àèôk BG òPgBu ûoBPu àü ÜzÎ ,úuolì lýÎ ÿBø|úíüpW òPyAnâ ïõíOBð xpO ,JBPÞ ÿ|æ ûly àzg úÞ ÿlídì êâ ÿõG ,îñÞ|þì pu õð õPvìq BñüA BG !îñÞ|þì ok õì|þâ|úPvg BñüA BG ,ÿonð Jõg pÇÎ ,Åõc ÿõG ,ú`ÒBG ÿõG ,óly îâ ú^õÞ ÿõO xõðBÖ þK úÏíW Iy ,þñO|J@ úü xõø ÿkoõW|æ ÿõW ÿõO ,îñÞ|þì pu õð õPvìq BñüA BG ....îñÞ|þì ok õì|þâ|úPvg BñüA BG

úìrìq ÿBøpK .kõy J@ òýìq ÙpG BO ûlðBì .pP^ úðôoAô pÖõéýð úíø òüA kõy úPvG BO ûlðBì .Qgok QuA ïBíOBð kBG ok nÒBÞ ókpÞ Bñy ÿBñíO QuA ÙpG püq RApzc îz^ pO|ÕôpÖ ô .RBýc áok ÜÖA qA áõÒ pu ÑõéÆ ô ô úuõHñu QHd¾ qA kõy pK Bì þñýu BO ûlðBì .lýÎ koAk þñýñÆ úÚBu àü {üArÖA úð úÞ þüAõø ok |ÙpG úìõËñì óqôo qA luo|þì ÿpK qAô@ úð ô .ïA|úìrìq úñzO Al¾ lñ×uA þðBünø úñý^pu Õpì BO ûlðBì .koAkpG |îñßG lüBG ú^ wK ëBu ú`ù^ þG îuõì òüpO|Qhè ok úÞ òì ?ïA úìrìq úñzO ïrýgpG úÞ QuA ó@ pPùG ïoAkpG Ao äðo .îzßG þÒpì úzÛð kõg þüBùñO ÿôo |ÿpùLu JApùu

32


www.TEHRANMAGAZINE.com

|RkBG áoBHì lýÎ ólì@ BýÚBu |RkBü qA kAôpì ÿkpÞ úÞ lýÎAõì óAô |ÝApÖ ïBüA Rlì òüok úÞ îP×ãy ok |RkAlýì ëk ô ëk óB×üpc q þPÖpâpG |ÿ@olG õâ qo pPgk þâlñG óBupG |RkAq@ lñG q kpÞ Bì Qíø ô ï k úÞ |QvO ïlÛì ô ïlÚ ok óBývéXì ÿkBy |RkBy løAõhð úÞ ëk ó@pø kBG îÒ ÿBW |QÖBýð úñgo óArg ZAoBOq úÞ krüA pßy |RkBzíy ô êâ ô ôpu ô òíu óBPuõG koô@qBG RA|úÚp×O ó@ rÞ oôk lG îz^ |RkAq okBì Qèôk ô oõìBð ÐèBÆ |fõð þPzÞ òüA Qèôk ûlì Quk qA ÌÖBc |RkBýñG kpHG VkAõc óBÖõÆ úðoô |ÌÖBc

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ "òKõy|" qôo kAq QHuBñì úG ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy (818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

35

Reseda, CA 91335

(1849 pHPÞA – 1810 xoBì Fryderyk Franciszek Szopen þðBPvùè úG), òKõy AõvðApÖ àüokpÖ .kõG þðBPvùè qBvãñø@ ô õðBýK ûlðqAõð õyoô þßükrð ok |æôq|æq ÿBPuôo ok ôA .lì@ BýðlG ÿõvðApÖ ÿolK ô þðBPvùè ÿokBì qA ok úÓGBð ákõÞ àü óAõñÎ úG úßð@ qA wK þãèBu 20 ok ly úPgBñy }A ÿokBì òýìqpu ok ô kpÞ ápO wüoBK úG òPÖo ÿApG Ao óBPvùè qBvãñø@ô þÛýuõì îéÏì ,ûlðqAõð óAõñÎ úG BXð@ 1837 qA ëBu 10 Rlì úG ô kpÞ QýèBÏÖ úG Ñôpy ÉBHOoA ÿõvðApÖ ûlñvüõð lðBu sos BG 1847 BO ØÏ qAkõg píÎ ëõÆ ïBíO ok òKõy .QyAk 39 ok 1849 ëBuok úßð@ BO kpG|þì Yðo þðBívW .Qynâok ÿõüo êu pSA pG þãèBu BùñO õðBýK ÿApG Ao }oBS@ IéÒA òKõy óAõO|þì {üBøoBÞ óBýì ok BìA Qyõð|þì .QÖBü ûlññÞ þøApíø ô õðBýK ÿApG þOBÏÇÚ .Qvýð oAkoõgpG lD|Aq ô êýèk þG òýürO qA ó@ ok ÿrý^ aýø ô QuôA pSA ûlññÞ QüõÛO ê¾A ÿkõéì Bø|wðAõð ô úðApÎBy óBýG ûõdð þèô koõg|þì îz^ úG þü|æBG þâlðqAõð àýñßO }oBS@ ok ú^pâ ôA .lñÞ|þì rüBíPì QuA|úPÖpâ oApÚ pËð lì Bø|ó@ ok þâlðqAõð àýñßO ÈÛÖ úÞ ÿoBS@ qA Ao ôA ÿBøoBÞ êTì þüBø|ïpÖ IèBÚok Ao {üBø|ÿoô@õð òüpO|îùì BìA kõíð ÑAlGA Ao þÛýuõì ÿBø|ïpÖ qA ÿkAlÏO .QuA|úPyAnâ {üBíð úG rð¶õèõK ô kõèpK ,kõOA ,óoõPÞõð ,wèAô ,õðBýK RBðõu


óApùO úéXì

?lýPvø äðo ïAlÞpýSBCO QdO Bíy ô þPuokBð úG Ao Bùð@ þvÞ úÞ koAlð Ao òüA êídO ô úðB׿ñì pýÒ ïBùOA àü .lñÞ îùPì QÚAl¾ ïlÎ wK ,lñÞ oô úéÏy Ao Bùð@ îzg QuA òßíì BW þG QÚk Jõg om@ òülèõPì BG RBíéÞ óBýG ûõdð ok lÏG ô lñðq|þì êíÎ úG Quk ëôA Bùð@ úÞ Ap^ ;lýñÞ !lñzülðA|þì ó@ IÚAõÎ úG ÿA ûõùÚ :ÿk òülèõPì óBzð Ao ÿk lèõPì þüApãéíÎ , ÿA|ûõùÚ äðo úÞ koAlð ZBýPcA |«ç¾A þðApíßc ÿApG ôA .løk|þì óApãük úÞ løk|þì eýWpO ô kqAkpLG þüBíðkõg úG úPHèA . lðBíG úñd¾ QzK RolÚ ôA ô lñyBG õéW ûBW ô ÿqAôpK lñéG úÞ kpG|þì kBü qA ÿk lèõPì þøBâ wýDo úÞ þÏÚõì BO ô lüBíð þ×hì Ao kõg þHéÆ úPyAk kBü úG .lðq|þíð oBÞ úG Quk ,kõzð ûôpâ lñÞ|þì oBPÖo ÿA úðõâ úG úzýíø ÿk lèõPì úÞ lýyBG QuA oAq@ þG ô ïpð ,pK lñðBì úÞ lýñƒÞ|þƒì oõ¿O úÞ þPì|çu pG þãñøBíø ô {ƒìAo@ pƒýSCBƒO .kpG|þì .QuA ûlñGõÞ ô îßdì iýì lñðBì QýÛýÛc ok BìA pPvG ok úÞ|þìBãñø .QuBu@ ûrXÏì pùì lèõPì ô þ×ÆBÎ Èýdì ok òPÖpâ oApÚ lPÖA|þì ÿoBíýG koq :òíùG òülèõPì pG ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ pýSCBO pünLèk ÿBø JBPÞ ólðAõg ,ÿkpƒvðõƒg qA þƒHýÞpƒO òƒíùG òƒülƒèõƒƒPƒì ok pùì lèõPì .QyAnƒâ løAõg ôA kõHùG QÎpu BG úÞ luo|þì pËð úG ô lñPvø þOBHS þG ô þüApãéíÎ úÞ þüBWBƒO AlƒPƒGA ,óApãük BG õãP×â ïBãñø þì QHd¾ úíéÞ lñ^ BG ÈÛÖ ô lðoAk þèlíø kApÖA úG úƒðBƒÚBƒPƒzƒì lÏG ô lñÞ|þì þWAoô lðAõO|þì óBy ïAo@ ô ûkAk {øBÞ Ao Bùð@ JApÇÂA lñðAõO ok ,løk|þì }õâ kõg êGBÛì ÙpÆ ÿBø|Ùpc îPvýu pÆBg úG |«æBíPcA Bùð@ þüBðAõO òüA .lññÞ ûlùÎ pG Ao þXðBýì {Ûð úzýíø óApãük ÿBøAõÎk òíùG òülèõPì .QuBø ó@ óAõOpK ô ÿõÚ þH¿Î oApÚpGB×¾ ô eé¾ ô lñÞ|þì ïAo@ Ao ÑBÂAô ô kpýâ|þì ïkpì ô lðôo|þƒì ôpƒÖ þƒ¾Aõƒg ÿAôrƒðA ok |«æõíÏì . kqBu|þì úƒG Apƒüq ;lƒññÞ|þƒíð áok Ao Bƒùð@ þƒPuok úG |«æõíÏì Bø ó@ þðBìo@ ô þèBýg ÿBýðk BG lñðAõO|þíð þGõƒg lý×u :óBG@òülèõPì úßð@ îÒpýéÎ òíùG òülèõPì .lññÞ oApÚpG ÉBHOoA úÞ lýupLG óBG@ lèõPì àü qA ú`ðBñ^ óBPuôk þèô ,lðoAk kõg ÙApÆA ok ÿkBüq óBPuôk þâkBu úG ,úð Bü lñÞ àíÞ Bíy úG lðAõO|þì . lðoAlð þðAlñ^ àükrð ô þíýí¾ ô xBvc ïk@ pâA òüApGBñG ! )úð( Bü )úéG( :lüõâ|þì þøAõg pËð ÿkoõì aýø ok ôA qA lýPvø þXðokôq rHu :lñ×uA òülèõPì þG ô QuAo ô áo Ao þPÛýÛc pø ôA Apüq ;lýñßð BO ûly IHu Bùð@ RpÇÖ ûlñzhG äðo úÞ lüõâ|þì îø iuBKok . lðAo|þì óBGq pG úðBíco lñyBG ÐíÆ ô Ápƒc Ñõƒð pƒø qA ÿoBƒÎ |«æõ¾A êøA «|ç¾A óBG@ lèõPì .kAk JAõW ôA ô lülýupK Bíy êHñO ëBc òýÎ ok ô JAnW ,pünLèk Qypu. Ao kõg {ñì þñÏü ,Qvýð þÖBG Õôok ô þüõâ ÜéíO ôA .løk|þì oApÚ pýSCBO QdO Ao Bíy lñ×uA òülèõPì . lðrG ÿoBÞ òýñ^ úG Quk úÞ lðAk|þì ó@ qA pO|æBG ûlƒññÞ kôlƒdì úƒÞ þƒüBƒølƒñG ô lƒýÚ úíø úG QHvð òýÛü kpÞ ØüpÏO ÿkoõì ok Bíy pâA òüApGBñG ëBýg ÿkAq@ úßð@ Épy úG ,QuBñPÎA þG lƒñPvø Ao ó@ }qoA ô úP×â IéÚ îýí¾ qA úÞ lýyBG úPyAk kõg QuAõg úG BñG lðAõPG ô lðpýãð ôA qA Ao ÿqAkpK .lýðAlG , Bø|òýøõO êGBÛì ok òƒýñ`íø ôA .lñÞ þâlðq ,QuA RôB×O þƒG rƒýð óApƒãük RApËð ôBø QíùO {×ñG :om@òülèõPì wßÎ QƒuA òƒßíì Rolƒð úG þéýg òüApGBñG ïpãðõg ô kBy RBÚôA IéÒA om@ òülèõƒPƒì úÞ lýñßð pßÖ úƒPHèA . lƒýñýHG ôA qA ÿlüly êíÏèA Bùð@ ÿpÇÖ Qýíýí¾ qA úÞ|þìBãñø þèô .lñPvø {OBuBvcA úÞ þðBìq ,QƒuA ëBýg þG|þìk@ |«çÞ lðôo|þì ok ûoõÞ qA ûBãð@ kõy ûkB×PuA Fõu ô {ýð úG kõg ÁBg þÞpüq BG kõy oAk údüpW RAopÛì ô òýðAõÚ ô RolÚ óBHcB¾ úýéÎ óBý¿Î. ô lñhzüo koõì Ao êGBÛì ÙpÆ ô kqAkpK|þì úüBñÞ ôA .QuA ÐüBy om@ òülèõPì óBýì ok pýâBK ô Quk .løk|þì oApÚ FArùPuA þvÞ qA ô lñÞ|þíð oApÖ ÿpýâ ok ô AõÎk qA râpø râpø om@ òülèõPì òýñ`íø .løAõg|þíð àíÞ

pýO lèõPì þðôok äðo þâpýO Ý|çgAlG RBÚôA þøBâ úÞ kõy|þì IHu Ao QÎBu þvÞ qA ú`ðBñ^ .kõy pu ok Bü ,kAk JAõW îgA BG ô lülýupK BG ô lýPuAõg óAlßíð þvÞ qA AnÒ rýì |æ«BíPcA ,kpÞ }BgpK Bíy úG QýðBH¿Î oB^k ûoBGôk úÞ QuA pýO lèõPì àü ôA oArýG óBìq ô òýìq qA ô ûly þÛéglG qA úÞ lýñßð pßÖ QèBc òüA ok .QuA qA ôA úßéG ,QuA þðBH¿Î Bíy Quk ôA QèBc òüA .QuA ûly lýìABð Býðk ïk@ óBíø úG A«oõÖ ô QuAonâ ô þPÚõì . kõy|þì êülHO þãzýíø òýzñèk RolÚpK êýhO ûõÚ òýñ`íø pýO lèõPì ô koAk ëpPñÞ QdO þGõg úG Ao kõg Ao óApãük ô kõg þðôok R|æBc ïBíO kõg ÿõÚ úËÖBcok ô ûkpÞ QÖBüok A«oõÖ .lñÞ|þì QHS

jpu :òükoôpÖ òülèõPì òükoôpÖ òülèõPì BO ûly IHu jpu äðo úÞ ó@ Ädì úG þèô lðõy þðBH¿Î RBÏÖk úG úG êülHO QÎpu úG ,ly }õìBg îzg ÿBø|ûoApy òülèõPì .lðõy|þì ÉBzðBG ô kBy þüBø ïk@ lñPvø ûkAoA BG ô îí¿ì ,Apâ óBìo@ ÿkApÖA òükoôpÖ aýø . lü@|þíð óBzyõg þüApâ RBuBvcA qA ô ok þèô lyBG òzg ô ÐÆBÚ Bùð@ êTì lðAõO|þíð wÞ Ao Bùð@ ú×ÆBÎ ô Qýìõ¿Ïì þvÞ pPíÞ ëBc òüA úðõâ úGô lðoAlð Ao Qvßy êídO râpø Bùð@ .koAk ÜzÎ qA ,rý^ pø þüBùð úXýPð úG ÐWAo þÆApÖA ÿA òýHyõg oBývG ,ëBHOõÖ úÛGBvì BO úPÖpâ kõg rÓì BG ô lñPvø þGõg óBüõXãñW Bùð@.lñPvø ÐðAõì ,óApãük Q×èBhì .lñãñW|þì úðApøBì þéýg ô QuA ÉBzð úüBì ô|þìpâpu Bùð@ ÿApG R|çßzì ô QýÛÖõì pËPñì ûBâ aýø Bùð@ . lðpG|þì Rnè ó@ qA úG ô lðôk þì| ó@ ÿõu úG JBPy BG úßéG lññýzð|þíð .lðA|úPvGAô óApãük úG pPíÞ QéÎ òýíø

þü|çÆ :kAkpì òülèõPì úðBøBy ÿoôpÒ kAkpì òülèõPì þðôok äðo óBGrýì lðAõO|þì úzýíø úÞ ÿoõÆ úG ûlýzhG ôA úG ÿpOpG wc lðAõO|þì þPhu úGôA .lyBG þøõßyBG ÿoBPÖo ûoAõíø ô lñÞ ëpPñÞ Ao óApãükpG kõg þüõW úÞ òükôpÖ òülèõPì wßÎpG ôA .koAk úðByôpÖ phÖ óôpýG J@ àzg ûB^ àü qA lñÞ|þì þÏu IéÒA qA ô lñÞ|þíð ØéO ûkõùýG Ao kõg ÿspðA ,lzßG úG ô QuA Jõg .lñøk óBƒìqBƒu àƒü ôo òýíø løk óBìBu Ao kõg ëBíÎA ô ØüBÊô lðAõO|þì þPcAo þOAoõPuk lzÞ þì Quk þüBíðkõg qA úÞ ûBâ pø . .lñPvø pSöõì oBývG lñÞ|þì okB¾ úÞ

þOoõ¾ :QzùHükoA òülèõPì úÞ|þìBãñø. kõy|þì óApãð Rolð úG þéýg îgA ,kpýâ|þíð ïBXðA ôA QuAõg ÜGBÇì BøoBÞ ô ÿoAk òPzüõg ! kõy|þíð þðBH¿Î BìA lñÞ|þì klì úG ô QuôA þðôok äðo þOAm RB×¾ qA pH¾ QcAo þéýg Ao kõg ÿAoBÞ RBý¾õ¿g òýíø .kõy ôA ÐðBì lðAõO|þíð ÿrý^ ô løk|þì ïBXðA qA óBPuôk ô ûkAõðBg úG QHvð QÚAl¾ ô ÿoAkBÖô ô QÎBXy úG òýñ`íø. QuôA qoBG RB×¾ wÞ aýø úÞ Ap^ ;kAk |çÆ ëAlì lüBG ôA ÿoô|æk óBzð QìôBÛì kõg qA úíø òüA lðAõO|þíð ôA êTì ÿoBGkpG þèô lyBG ZõXè ô Yíu QuA òßíì .løk .QuA þðkq ëBTì ôA

þXðoBð :oõüpùy òülèõPì òülèõPì koõì ok úÞ þÎõÂõì òýƒPƒvƒhƒð ÿoõÆ ÿô úÞ QuA ó@ lñÞ|þì úWõO IéW oõüpùy kõg òømok þíùì úèCBvì oBãðA úÞ lñÞ|þì oBPÖo þøBâ Bü .lñÞ êc Ao ó@ úÞ QuA }|çO ok ôA ô koAk úÞ løk|þì Quk Bíy úG þíùHì xBvcA RBÚôA B«ÏÚAô ëBíPcA òüA .QuA óApãð ÿrý^ qA ôA oBãðA QuA þÏýHÆ |«çìBÞ ôA ÿApG þðApãð Apüq ;koAk kõWô Ao ôA åorG R|çßzì úzýíø ôA pünLèk lñhƒHƒè ô ok lýðAõO|þíð Ao Apâ ëBíÞ óBvðA òüA .lñÞ|þì þ×hì . lýñÞ AlýK þÎBíPWA êÖBdì Èýdì ok Iy QÚôpük BO úßñüA ëBíPcA ok úÞ QuA ó@ qA pPzýG oBývG lýGBýG Ao ôA ,oBÞ !lýñýHG Ao ôA þðBíùýì

ÿA ûpÛð :kAkpg òülèõPì úG Ao Bùð@ ,kAkpg òülèõPì þðôok äðo êülHO ÝkB¾ ô ïpãðõg ,óBGpùì ,qõvèk ÿkApÖA pünLèk þèô úýÛG qA pO|Ðüpu þOBÞpc úÞ úPgBu ô QgAõñßü ÿBøoBÞ qA kAkpg òülèõPì .lðoAk ÿBøoBÞ QéÎ òýíø úG ô lü@|þì óBylG ÿoApßO ÿA|ûlðpK óõ`íø lññÞ pßÖ úÞ kõy|þì UÎBG úðAqôo oApÚ þG B«OAm kApÖA òüA .lðA|ûly pýuA w×Ú ok lñPvø ÑõñO ô pýýÓO ,óBXýø þK ok ûoAõíø ô lñPvø .lðõy|þì ûkpvÖA lñðBíG QGBS BW àü ok pâA ô ok óBñ^ ,{üõg þOAm ÿBø|RoBùì BG Bùð@ wÞ aýø úÞ lðqAlðA|þì ûAo úG óBÖõÆ IÆBhì òøm úÞ QuA úðõãñüA ô kõy|þíð òøm pývì pýýÓO úWõPì òýGlG kApÖA úG ô lñyôp×G iü BøõíýßuA úG lñðAõO|þì þG@:pùì òülèõPì !Büôo ôA úG ÿpñø þOpÇÖ þðBíu@ þG@ äðo Rnè Rly úG îü|çì þÛýuõì ô oõð qA úÞ ûlýzhG ÿpPvÞBg :pýO òülèõPì

34


www.TEHRANMAGAZINE.com

37


óApùO úéXì

þü|çÆ ÿBø|ûpXñK BG ÿA úðBg

ÑõéÆ qA êHÚ eH¾ qôo pø ôA .kpÞ|þì þâlðq Quk oôk ÿA úÎorì ok þß^õÞ pvK # JôpÒ BG óBìq îø ô kõG ëõÓzì úðAqôo Qhu ÿBøoBÞ úG Iy BOô QuBg|þìpG JAõg qA lýyoõg þüBøpXñK BG ÿA úðBg Bø|Quk oôk ok .lñÞ QcApPuA þíÞ BO QÖo|þì |æBG Bø ûkpð qA lýyoõg ó@ BG úðBg ó@ok þâlðq olÛ^ kpÞ|þì pßÖ kõg BG ô kpÞ|þì IéW Ao }pËð ûoAõíø þü|çÆ ... kõG løAõg þèBÎ ô {hG Rnè lyBG úPyAk lüBG úÞ þðolì ô àýy êüBuô

úðBg JBHuA püBu wK lðqBvG |çÆ qA Ao kõg ÿBø|ûpXñK lðokBÚ Bùð@ pâA “ :Q×â|þì kõg BG ...”îñýG|þì Ao ó@ àükrð qA ô ïôo|þì BXð@ úG qôo àü ûpg|æBG . kõG løAõg þèBÎ oBývG B«íPc lðBíG úðBg ok lðAõO|þì ôA ô løk|þì ïBXðA Ao BøoBÞ ôA ÿBW úG Q×â }pvK úG olK qôo àü þü|çÆ ÿBø|ûpXñK ô úðBg ó@ ÙpÆ úG ô QyAkpG þüAnÒ lük IuBñì Ao Q¾pÖ úÞ îø pvK . . ly oBLvøo BG ô lýuo BW ó@ úG úÞ kõG pùÊ qA lÏG . kpÞ|þì Ao }oõ¿O úÞ kõG ó@ qA pO|þð|æõÆ oBývG ûAo äðo ÿA úðBg ÅõÎ ok ô Qvýð ÿpHg þü|çÆ ÿBø|ûpXñK qA úÞ ly úWõPì úðBg úG óly àükrð ú`G pvK . koô@ ok Al¾ úG Ao ó@ô QÖo þíülÚ ok Qíu úG . lük úPvßy ÿBø|ûkpð BG ô úPÖo ôo ô ? pýg Bü QuA ûlük Ao þü|çÆ ûpXñK úðBg ôA Bü@ úÞ kpÞ ëAõu . kõzâ Ao ok }kõg òu îø ÿA IÛÎ úG þøBãð lñPvzð|þì BXð@ úÞ þèBc ok . kpG óAõüA Qíu úG Ao ôA ô kAk QHTì iuBK ápvK óBykõg úðBg ,JBPÖ@ JôpÒ BG óBìq îø ô kõG ûkpÞ þÆ úÞ ÿpývì óBíø ÿBùPðA ok ô lñPgAlðA .lýzgok|þì þü|çÆ ÿBø|ûpXñK BG úÞ lük Ao

}BG Büok

.lølG þðlðBì kBü úG þuok úÞ QuAõg ôA qA ôlñø pýK þHøAo kpâBy ÿqôo #

ôo àíð óôA qA Qzì úü lÏG ,{zýK ûoBýG ôo àíð úvýÞ QuAõg }kpâBy qA IøAo úzßG pu ôo J@ óôA QuAõg ôA qA ô Qhüo ÿpK úíýð óAõýè êgAk ... QícrG îðôA ,ûoõhG ôo óAõýè êgAk J@ qA à^õÞ úÎpW úü QvðõO ÈÛÖ kpâBy ”? kõG oõÇ^ }A|ûrì “ :lýupK kBPuA ... : kAk iuBK kpâBy ”}koõg úzýíð |«ç¾A ,ûlñO ô oõy ÿoõW lG “ ólýuo BO lñPÖo . .úñÞ þøApíøõðôA ô ûoAkpG àíð Qzì úü QuAõg }kpâBy qA ôlñø pýK ú^Büok qA J@ óAõýè úü lÏG ,ûrüpG ú^Büok êgAk ôo Bùßíð BO QuAõg ôA qA kBPuA . ú^Büok oBñÞ óAõýè êgAk J@ ïBíO þPcApG kpâBy . úyõñG õðôA QuAõg }qA ô kpâBy Quk kAk ô QyAkpG . lýzÞ pu ôo þèõíÏì |«çìBÞ “ :kAk iuBK kpâBy .lýupK ôo óAõýè êgAk J@ ûrì ôA qA îøoBG òüA kBPuA ”. kõG : Q×â ôlñø pýK ô úßíð Qzì úü óõ`íø úzýì ôpGôo Bùð@ BG þâlðq ëõÆ ok óBvðA úÞ þDBùýPhu ô BùXðo ô Yðo úíø óôA oBG úðõPýì ,úzG pPÏýuô ô pPâorG ú^ pø úÞ úðBvðA }pünK RolÚ ô fôo òüA BìA .J@ óAõýè úü BO þyBG Büok úü òÞ þÏu òüApGBñG ,úñÞ êídO þPcApG ôo ûôlðA

ok Qhu þèAõEu !ïAlhPuA |úHcB¿ì ÿApG ,>õýPuA< ïBð úG ÿkpì # Bøl¾ úÞ þéÓy ÿoõÃc úHcB¿ì ïBXðA pülì .QÖo þPÞpy úG QyAk þÂBÛPì àü ,lñÞîýW òýu úÞó@ÿBW úG ,QÞpy ôA qA ô õýPuA ÿõéW QyAnâ nÒBÞ úÚoô àü úG BùñO ,ïAlhPuA ÿApG QuAõg .lølG iuBK ëAõEu oBývG Iy àü ok Bíy :kõG òüA ëAõEu þâlñðAo Rõég ÿA|ûkBW ok ,þðBÖõO ô kpu BK òüA ,xõGõOA ólýuo oBËPðA úG ,xõGõOA ûBãPvüA ok p×ð úu úÞ lüõy|þì úWõPì óBùâBð ,lýñÞ|þì .lñPvø àíÞ ûAo úG îz^ óBÖõO ô óAoBG ,kBG ó@ ok ô lññÞ|þì BK ó@ ô BW óBíø QuA òßíì kõzð ôA úG þßíÞ pOkôq ú^ pø pâA úÞ QuA ÿoBíýG óq pýK Bø|ó@ qA þßü .lðAõhG Ao þËÖBcAlg ërÒ xõGõOA ûBãPvüA ok åpì qA Ao Bíy oBG àü þPc úÞ QuBíy Quôk òüpO|þíülÚ ô òüpO|þíýí¾ ,p×ð òýìôk BìA ;lüpG|þì pu úG ÿkrìBð óAoôk ok ôA BG |æBc úÞ QuBíy ûlñü@ pvíø ,ïõu p×ð ô QuA ûkAk RBXð óqpýK ?lýñÞ|þì oAõu Ao àü ïAlÞ p×ð 3 òüA óBýì qA Bíy ,koAk þèBg ÿBW àü ÈÛÖ Bíy ÿôokõg ?Ao óBOkrìBð Bü ?þíülÚ Quôk ?oBíýG iuBK .lü@ ok QÞpy ïAlhPuA úG ,þÂBÛPì Bøl¾ óBýì qA ly UÎBG Qyõð õýPuA úÞ þGAõW ,lðBupG óBPuoBíýG úG Ao oBíýG óq pýK BO ïA þíülÚ Quôk ó@ úG îøk|þì Ao îñýyBì aýDõu òì :kõG òüA .lupG ûAo qA xõGõOA lüBy BO îðBì|þì xõGõOA ûBãPvüA ok ïkrìBð BG ô

ókAk ûõƒyo êýèk þƒßÛèk þƒøBƒykBƒƒK # fArì óBüoBGok úíø BG úÞQyAk ûphƒvƒì Ao Bƒø|ó@ ô kpƒÞ|þƒì êý¾A ïBð úG p×ð àü rW kpÞ|þì .òülèA àƒÛƒèk úƒG ûBƒƒykBƒƒK ÿqôo þñÞ|þì ûphvì Ao úíø Ap^ õO :Q×â .òülèA êý¾A rW ôk òì úG úíø óõ^ :Qƒ×â .oBñükl¾ ôA ô lñøk|þì oBñük oBÃcA Ao òülèA êý¾A ,ûBy òülèA êý¾A ,lýupK IHu ô kpÞ ,lñøk|þì òO ôk úƒG oBƒñük :Qƒ×â ô kpýãG óBy Qƒuk úƒÞ ó@ þƒßü pýìA .kpýãð óBy ÿBK úÞ ó@ pãük .kpÞ Àgpì Ao ôA ô lülñg oBývG 36


www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk àyrLðAlðk

Qvýð qôpìA òýíø qA pO lñíyqoA rý^ aýø úOõâ

Bßüpì@ô óApüA ok úGpXO Bø ëBu BG | •••••••••••••••••••••••••

ûoôBzì ô úñüBÏì þßyrLðAlðk RBìlg úýéÞ

óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì lñÞ þì QgAkpK Ao êìBÞ þÎõñ¿ì óBãüAo äñýÞoBK

þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ

.lýñÞ êc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüA qA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311

6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo oBÞ úGpXO ëBu |19 BG

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA :ÿBø úñýìq ok À¿hPì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBg ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì RpWBùì qA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG Haleh Eghrari, Ph.D. Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

òì þâlðq óAoôk òüpPùG úG ólykoAô .ïly|þì þãèBu þu koAô pãük qôo ôk BO òì ô kõG boBì îøkrðBK # îýâlðq óAoôk òüpPùG ïlýupO|þì óõ^ .kõG ûlññÞóApãð îýâlðq óAoôk qA ÿlülW úøk .îyBG|úPyAnâpu QzK Ao þøBãyqoô úG òüpíO ÿApG ,oBÞ pu úG òPÖo qA êHÚ qôo pø úÞ kõG òüA ïA úðAqôo ô ÿoBW RkBÎ qA áBK QyAk ëBu 79 ôA .ïlük|þì ûBãyqoô ok Ao ”xçßýð“ îPuôk eH¾ qôo pø òì . ïôpG Ao qôo pø þâlðqpu úÞ lýíùÖ îüAõø ô ëBc qA ,ïkpÞ þupLèAõcA ôA BG úÞ qôo ó@ .kõG ûkBPÖA Qhüo .ly BüõW Ao pìA QéÎ pÆBg òýíø úG .ïoAlð ïkpÞ|þì pßÖ kõg BG .îñÞ|þì þðApãð xBvcA þãèBu þu òu úG óly koAô qA :îP×â ôA úG qA pÆBg òýíø úG .kpÞ îøAõg ûBãð úðõã^ ïA úPynâ þâlðq úG ,îupG xçßýð ëBu ô òu úG þPÚô ”?kõG þÏÚõì ú^ Bíy þâlðq óAoôk òüpPùG îñýHG “ :ïlýupK xçßýð ëAõEu úG òì úðBÖõvéýÖ iuBK ,rürÎ Quôk õW“ :kAk iuBK ÿlükpO aýø óôlG xçßýð :QuA òüA Bíy úðBÖõvéýÖ ó@ ïkpÞ|þì þâlðq ïokBì ô olK úüBu püq ô êìBÞ QHÚApì QdOô ïkõG {üpOA ok úÞ þPÚô“ ”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG óAoôk îýâlðq óAoôk òüpPùG îðAk|þì óæA ,îPÖpâ|þì kBü ÿkBüq ÿBø rý^ ô îPÖo|þì úuolì úG þPÚô“ ”.kõG îzyõÞ ô oBÞ pÆBg úG ô ïkpÞ ëõHÚ QýèõEvì ô ïly þéÓy IcB¾ oBG òýPvhð ÿApG þPÚô“ ”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG óAoôk ó@ ,ïkpÞ QÖBüok þÚõÛc ”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG ,ïly {ÛyBÎ ô ïly Bñy@ ïpvíø BG þPÚô“ þøAo óBì|óBW RBXð ÿApG ô îüly þPzÞ oAõu ïpvíø ô òì ly Ñôpy ïôk þðBùW äñW “ ”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG ,îüly þèBíy ÿBßüpì@ ”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG ,îüly lðqpÖ IcB¾ ô îülì@ AkBðBÞ úG þPÚô “ òüpPùG óAoôk ó@ ,lðly|þì åorG îðBíz^ ÿõéW îðAlðqpÖ ô ïkõG óAõW ÿolK úÞ þÏÚõì “ ”.kõG òì þâlðq óAoôk Quôk {ìkõG ûlük úÞ þèôA qôo lñðBì Ao ïpvíø ô ïoAk ëBu 79 òì ïrürÎ QuôkõW æBcô “ ”.QuA òì þâlðq óAoôk òüpPùG òüA ô ïoAk MíÞõW

39


óApùO úéXì

ó@ qA ,ÜüpÆ þÆ Bø ëBu qA wK ïBXðApu ô úG ô lðpG|þì ok úG îèBu óBW òO þu BùñO ,Õpì úíø :lñuo|þì ÙBÚ úéÚ ok ly Ùp¾/ qApÖ ô Iýy ok lñPÖo Bø ëBu qAok píÎ óBy ûAo BO kpG ûo þvÞ îÞ/ ûBLu ó@ óBýì qApì|æApg@ ûBãzýK ó@ óAoArø ó@q /lýuo BXð@ þÞlðA Õpì úíø ó@q lýuo BXð@ þßü wÞ {ýG /ûAo lðkpG|þì úÞ óBÒpì þíèBÎ ô ëBG þG òO þu ûBãüBW ó@ þu lðlýupð Bð óBW ûly òO úPvßzèk /Qvu ô oõXðo pK Quok qA pOpG /Q×¾ ô ؾô þG lðlük þOpÃc QÖpÏì ô êÛÎ áAokA ,lñGBü|þì ûAo ûBâok úG óBÒpì òüA úÞ ûBâ|ó@ ô :lññýG|þì kõg Ao Õpíýu ô ,Õpíýu Ao kõg þu ûpù^ /óBùW Õpíýu ÿôo wßÎ q îø óBìq ó@ lðlük Õpì ày þG /kôq Õpì þu òüA lðkpÞ úãð óõ^ kõG Õpíýu ó@ Õpì þu òüA kõg kõG /ïBíO Õpíýu lðlük Ao {üõg ïBíO Õpì þu Õpíýu kõg kõG /ûBãð ÿlðkpÞ Õpíýu ÿõu óõ^ ûBãüBW ó@ ok Õpì þu òüA kõG /pËð ÿlðkpÞ {üõg ÿõu úG oô pâk ó@ óBzüA Õpì þu àü ôk pø /îùG ÿlðkpÞ ôk pø ok pËð oô îÞ ô {ýG ÿkõG Õpíýu úíø ok /òüA kõG àü ó@ô ó@ àü òüA kõG òüA kõñzð þvÞ îèBÎ óBGq þG /ëBc aýø qA aýø lñPvðAlð óõ^ ëAõEu RpÃc ó@ qA lðkpÞ þDBì êc /lñPuAõg ok ÿõÚ pu òüA ØzÞ lñPuAõg ok þDõO ô úñýDBÞ /JAõW RpÃc ó@ qA lì@ óBGq þG JBPÖ@ óõ^ RpÃc ó@ QuA îø òOô óBW /ôok lñýG òPzüõg lü@ úÞpø ôok lñýG òOô óBW òüok þu /lülì@ BXñüA Õpíýu Bíy óõ^ lülì@ AlýK úñýD@ qA ûkpK /qBG lñü@ Q¿y ô ûBXñK ô ê^ pâ qBG lñüBzãG {üõg Ao {üõg /lüA|ûlükpâ pu úG ÿoBývG ú^ pâ lüA|ûlük Ao kõg ô lülük îz^ /luo þÞ Bì pG ûlük Ao wß`ýø luo þÞ BüpS pG ÿoõì Õpíýu úßðAq /îüpO|þèôA þvG þÒpì þvG Bì îüpøõâ QÛýÛc ok BíG BO /qBð ô rÎ l¾ ok lükpâ Bì õdì qBG lýGBü Ao {üõg ok úüBu /ïAôk pG pg@ lñPzâ ôA õdì ï|çvèAô ly îâ lýyoõg

oBÇÎ ÿõW ëBíÞ óBÒpì óBPuAk # :lüA|ûlýñy úÞAo ÿoõGBzýð qA lðkõG ûly úPvg ûpì qôo þâlðq qA Bø Õpì òýüBK ô |æBG qôo pø úÞ òüA rW lðoAlð ÿoBÞ úßñüA .lðoõhG úðAk ô lðoAnãG îhO ô lðôpG þüBíñøAo ôA qA ô lñPÖo lølø krð òýíø ÿApG ÙBÚ ûõÞ ok Q×â lølø .îýñÞ ú^ úÞ lñPuAõg ôA qA ô lüôpG ôA {ýK .Õpíýu ïBð úG QuA þÒpì þèô Qgõì@ løAõg Bíy úG Ao ëBíÞ ûAo ôA .lýupLG ok ... ô ûõÞ Q×ø ô Büok Q×ø ô QuA Qhu ûAo .koôBýG QÚBÆ lðAõO þíð þvÞ pø ,QuA ûAo óBýì ô úPvg þgpG ûAo òýG ok ô lñPÖo óBÒpì ÈÛÖ QüBùð ok .lðlðBì qBG ûAo úìAkA qA þígq þgpG Ao Õpíýu lñPzâ ú^ pø óBð@ .lupG QvðAõO Õpì 30 30 Bì kõg Õpíýu lñßð lñP×â QHÚBÎ ô lñPÖBýð Bøo ØéPhì ÿBølñG qA îüA úPvðAõO úÞ îýPvø þÒpì óBÒpì úÞ kõG óBu òülG ô .îýupG BXñüA úG ô ûly úG lðkõG ûkoô@ JBO ,Ao ókõG ëBíÞ þK ok îøBG úÞ .lñPÖBü Quk ÿA úðBvÖA Õpíýu ô îüonãð ”òì“ qA BO ,QuBì ÿ|ú¿Ú oBãðA . îýuo|þíð þüBW úG îüõzð ”Bì“ ô ”òì“ qA QuA ûkpÞ óBìoBPÖpâ ú`ð@ pø ÿ ûqAlðA ok wÞ pø . QuA “ Qýñì“ ÿBø|ÿoBPÖpâ .kõg

Õpíýu ÿõW ô QvW o k| QzùG qA ÿoAõhG lñG úPhO /òì ÿBW Rõég lðkpÞ ëlG óõ^ òì ÿBK ly òì ëBG ÿpHøo /ÿBW àüoBO òürÞ ïoAk ó@ ïrÎ ÿBíñøo ïlég úGlyBG kõG wG /îuo óBÇéu ok úÞ îÒpì ó@ úð òì îuo óBGok ok úÞ îñüA xôkpÖ kõG wG /òì ÿAôpK Ao Õpíýu kõG þÞ òì ÿBW þéÎA ûo îPzùG BO /pâk oBÞ óBùW ok ïoAlð òì pâk oBG løk .pãük ÿonÎ ïAlÞpø pãük óBÒpì ô Ao óBÒpì ô lüõâ|þì iuBK Ao úíø lølø BìA .lðôpG Õpíýu ÿõXPvW úG ôA BG úÞ lñÞ|þì JBXì úÎpÚ ÿpHøo òPyAk ÿApG óBÒpì ó@ qA wK :ô lñðq|þì pG óBy|úÎpÚ /kBPÖ Üü|æ wG ô lðlñßÖA úÎpÚ kBPÖ ÜyBÎlølø :úÞ QuA IýOpO òüA úG ô þøBì óBHüBu /lðlì@ ûAo ok Õpì óAoArø l¾ lðlì@ ûBì ô

oõzÞ ok ôA qA ÿpK úÞ QuA Õpíýu óBíø ,óBÒpì qA úíø îèBÎ úÞ Quôo òüA qA ô QuA ûkBPÖA òý^ óBÒpì pâA ô QuA oBãð ô {Ûð pK ôA pK ûõéW úðBvÖA pK ôA qA óBùW úÞ Ao ûBykBK òüA úÞ lñøAõg|þì úÞ ,>ÙBÚ úéÚ <ÿõu úG ôA BG lüBG ,lññýHG QuA .lññÞ qAôpK ,QuA Õpíýu ûBãüBW ô lüõâ|þì ûAo ÿBø|þPhu qA Bùð@ BG wLu QÛýÛc úG lðAõO|þíð þßèBu pø úÞ løk|þì oAlzø þÆ ØéPhì êcApì ok úÞ óBÒpì BvG ú^ ô kõy êDBð ûAo ÿBùPðA úG râpø ô .lñPÖA|þì BK qA ÜüpÆ pø ô lðBupO|þì Ao óBÒpì oAlzø òüA .lñuo|þíð Qvì êHéG :koô@|þì ólðBì ÿApG ÿonÎ àü :lüõâ|þì kõWô rÞ /îÚpÓPvì êâ ÜzÎ ok óBñ^ òì îÛéÇì õdì {üõg kõG wG Ao þéHéG /þéHéG koBð Õpíýu QÚBÆ þéâ ÜzÎ :lüõâ|þì xôôBÆ ô òìpG úPÖo /àýèô îðBÒpì êüpHW òì ú^ pâ àýð úð ÿoBÞ BÃÚ qA ïkBP×ýG BO /Qyq oBì BW àýG òì BG ly oBü

ô Üc ÿApG kõy|þì ÀgBy ”òì“ úÞBXð@

.êÆBG

þPuok ÿApG kõy|þì ÀgBy ”òì“úÞBXð@ úG òPÖBü ûo ô ëBíÞ ÿApG þèBXì pãük ,þPuokBð ô Õpíýu qA ô QuBùñO þÒpì pø .lðBì|þíð þÚBG ëBíÞ . Qvýð ÿpHg :þèõÚ úG QuBüok BG pâA QuBüok ûpÇÚ ... QuBüok Büok ô ûpÇÚ ôA úðoô óBPuAk òüA úG þøBãð lýðAõO|þì püq ok :lüqAlðBýG òýìq óApüA þðBÖpÎ qA þßü pýÇèA ÜÇñì ok Õpíýu óBPuAk þßü ô þðBÖpÎ þDApu óBPuAk ÿBø|úðõíð òüpOBHüq ok àýéHíu óBGq ô þéýTíO RBýGkA ÿBøoBßøBy qA óBÒpì úÞ QuA oApÚ òüA qA ,QuA þuoBÖ RBýGkA þøBykBK kõg ÿApG BO lññÞ|þì þÏíXì óBùW pýK ÐÚAô ok úÞ pu úG úðBy Bü lølø ô ,lññürâpG ô óBíýéu pG úìBð úßñüA úG úWõO BG ,QuA QÛüpÆ úÞ Quôo òüA qA ô ,QuA ûkõG fõð kBíPÎA koõì úG ,koAk pu pG Ao QÛýÛc pvÖA ô QuA oApuA¯ ÿBðAk ûBykBKô .luBñy|þì Ao ûBykBK ôA úÞ lüõâ|þì óBÒpì

38


www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþì qBG îüôpG Ao ok þvÞú^ lñÞ þì úý¾õO óolì ô êýPuA óBíéHì koõì ok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõð pø lüpg qA êHÚ .QuBì pÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

lññßð qBG wß`ýø ÿôo pG Ao ok úÞ lðkpÞ ÜÖAõO pøõy ô óq ,þuôpÎ eH¾ òýèôA ok #

ÿBW pø Bü Bì qA úPynâ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ÿBø äðo BG ô pýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBK ô úüôo Äü õÏO BG lüA ûkpÞ ÿoAlüpg pãük Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA pPùG lülW .kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûly pGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

ûkpÞ ÜÖAõO êHÚ qA óõ^ BìA .lñPgAlðA pãülíø úG þøBãð pøõy ô óq .lðlì@ pvK okBì ô olK AlPGA pãülíø úG þøBãð pøõy ô óq . lðlì@ pPgk okBì ô olK lÏG þPÎBu .kpßð qBG Ao ok ïAlß`ýø ,lðkõG QzK ïokBì ô olK úÞ îñýHG îðõO|þíð :Q×â ëBc òüA ok ô kõG ûly ÐíW óq óBíz^ ok àyA . lñPgAlðA . îñßð qBG óõyôo Ao ok ô lñyBG ok . QyAk úãð }kõg {ýK Ao ÑõÂõì òüA BìA . kõzâ óBy ÿôpG Ao ok ô ,Q×ãð ÿrý^ pøõy ,lðqpÖ òüA lèõO ÿApG .kõG pPgk óBylðqpÖ òýíXñK .kAk pvK oBù^ Bùð@ úG lðôAlg Qynâ Bø ëBu . kAk þé¿×ì þðBíùýì ô lüpG pu Ao lñ×uõâ lñ^ ô kpÞ ÿkBy oBývG olK JAõW þâkBu úG kpì ? Qvý^ ókAk þðBíùýì ô ÿkBy úíø òüA QéÎ :lðlýupK ôA qA úðBHXÏPì ïkpì !úñÞ þì qBG îüôpG Ao ok úÞ úývÞ óõíø òüA óõ^ :kAk

ïrLG RApG þy@úü

41

.

Áõ¿hì àyrK ,>úüoôõÖ< pPÞk úPyõð )óApüA oBGok ok ëBu úu( JBPÞ ok # .QuBì òýG YüAo êTíèA Jp òüA Bü úéEvì òüA iuBK úÞ ûly úPyõð þHéÇì ,ûBy òülèAp¾Bð ok }kõg ô QhK|þì ÿonð }@ )òýÏGoA qôo îø ó@( oBG àü þèBu ûBy òülèAp¾Bð :úPyõð ôA ÉBýc ok .kpHG JAõS BO QÖBü|þì oõÃc }@ òPhK îuApì úýùO ÿApG ô lðly|þì ÐíW Qßéíì ëBWo IéÒA úðBÞõéì p¿Ú ÿrHu þÃÏG .lðkAk|þì ïBXðA ÿoBÞ àü pø oBßíéÚ úéy }@ .lðkpÞ|þì wýg BýGõè ô kõhð þÃÏG .lðkpÞ|þì áBK ô lñPyAnâ|þì ÝBWA ÿôo Ao åorG ÿBø|äük ÿA|ûlÎ ûBy òülèA p¾Bð {ýK JpÛO ô ÜéíO ÿApG wÞ pø ú¾|çg óAõüA ÿ|æBG îø RpÃdýéÎA kõg .kõG ÿoBÞ ëõÓzì .kõG BøoBÞ pâ|ûoBËð |æBG ó@ qA ô lýzÞ|þì óBýéÚ ô Qvzð|þì ô pìA|þìBËð ûlðBìpÖ àü êTì ûBy òülèAp¾Bð þyBGrLy@ pu pø úðBg ok úG oBÞ óBüBK ok þyBGrLy@ oõPuk úG .kpÞ|þì þùð QvüBG|þì ôA ô ly þì ûkBPupÖ þy@ úuBÞ ëBWo qA àü Ao þðBvÞ .lPup×G wK oBGok úG ô lñÞ pK þÖpyA qA Ao ó@ úuBÞ òÒôo Bùð@ }@ ÿôo lðpýãG êüõdO lñPuAõg|þì þéýg úÞ op pPíÞ ly þì ûkBPupÖ {üApG oBGok qA þß^õÞ úuBÞ úÞ ó@ QuA eÂAô pK .lñPhüo|þì ÿpPzýG kpÞ þì QÖBüok )ûly úPhüo {üôo òÒôo îø IWô àü úÞ( }@ åorG flÚ àü |ç«Tì úßð@ ô kpÞ|þì .ly þì QhGlG þGBvc ,ly þì {üAõÎk Aoqô Bü ô óBýÎA qA þßü BG |ç«Tì þyBGrLy@ pâA ëBu ëõÆ ok êýèk òýíø úG IWô àü úÞ ïrLG RApG þy@ !úýÞ Quk Býðk îñÞ|þì þèBc QùG !Jõg oBývG :Q×â|þì ôA úG þyBGrLy@ .lyBG {üôo òÒôo


óApùO úéXì

lýyBG úPyAk þuBvcA þ „ ðBßO úðBg,oBùG ok

.kôpð òýG qA lýñÞ oBÞ ó@ ÿôo lýøAõg|þì úÞ ÿkoAõì IýOpO ,óBPýðôok lHÏì þðBßO|úðBg ÿApG .óBPýðôpýG lHÏì óBO|úðBg ô QuBíy þðôok lHÏì Bíy ólG #|

:lñÞ óBPßíÞ lðAõO|þì RBßð òüA lýøAõg|þì þíülÚ ÿBø|{ñÞAô Quk qA óly Á|çg ÿApG úÞ þßýñßO ô }ôo–5 ,úPÖpâ oApÚ óBPðôok úÞ QuA þOAkBÛPÎA ô BøoBPÖo ,ØÆAõÎ ,RBuBvcA óôok qA oõËñì lýñÞ JBhPðA Ao lýñÞ ûkB×PuA þ×ñì ô ûkqBG|þG þüBøõãèA ô BøoBPÖo úÞ ûlýuo ó@QÚô ó|æA .lðBgp^|þì Ao Bì þâlðq úÞ þüBørý^ ÿlñG|úPuk ô ókpÞ þuopG úG qBýð òüA .îüqAlñýG þÚôlñ¾ êgAk Ao úPynâlG RBýGpXO qA ÿoBývG ô ,lyBG pSõì lðAõO|þì þPgBñy }ôo ûqôo pø ÿBø|QýðBH¿Î êTì R|çßzì qA þÃÏG ÿApG Bü ”.ïoBízG 10 BO lüBG îøk ïBXðA ÿoBÞ Bü ïoôBýG óBGq úG þÖpc úßñüA qA êHÚ ïõy|þì þðBH¿Î þPÚô“ Ao þüBørý^ ú^ úÞ îüpýâ|þì îýí¿O .îýñÞ rýíO Ao óBì|úðBg îýøAõg|þì úÞ þðBìq êTì .koAk ókpÞ .îýñÞAløA Bü îüqAlñýG óôpýG ,îüoAk úãð îýøAõg|þì qA þíÞ þPÚô BO“

”.îvüõð|þì rý^ îOApÆBg ú^pPÖk ok ,krüoôpÖ îPýðBH¿Î

lýñÞrÞpíO–1

lýñÞ òýýÏO þðBìq Jõ^oBù^ àü þuBvcA êßzì pø ÿôo ókpÞoBÞ ÿApG–6 þüBø|ïBýK ,úPynâ RBýGpXO RApÆBg ,RAkBÛPÎA ,Bø|}qoA ïAlÞ lüpýãG îýí¿O úßñüA ÿApG

þðBßO|úðBg þßürýÖ oBÞ àü ïBXðA êTì þ×ñì RBuBvcA úÞ BXð@ qA :lýyBG úPyAk pÆBg úG úG Ao þOBËdè ô ûkpÞ ïAo@ Ao kõg lüBG lüoAk úãð kõg ÿApG Ao lüA|úPyAk úÞ þüBøoBPÖo ô lüA|úPgõì@ úÞ .lýñÞ koõgpG|þìpð úG óBOkõg BG .lyBG pünK|ÙBÇÏðA lüBG Bíy þðBìq Jõ^oBù^ ,lñPvýð .lüqAkpLG ÜíÏO ô pß×O kõg oBñÞ ok ÿpPÖk ,óBPPÖpzýK lðôo ô oBßÖA QHS ÿApG .lyBG Bíy îéÏì ,Rõßu lüoAnãG lýñÞ þuopG Ao kõy|þì pøBÊ óBOoBPÖo pýýÓO BG úÞ þO|çßzì ô Bø|þðApãð ,Bø|xpO–7 òì kok úG þuBvcA ÿBø|{ñÞAô ô ÿoBPÖo ÿBøõãèA ïAlÞ “ ,lýñÞ ëAõu kõg qA lÏG .lýyBG úPyAk .lýñÞ koõgpG Bùð@ BG ÿkoAõì òýñ^ qôpG Roõ¾ok úÞ lyBG ïq|æ QuA òßíì ô BøAl¾ ,RAoBHÎ ,RBíéÞ ,püôB¿O QuA òßíì .lýøk }õâ óBPðôok úG lÏG ”?lðoõg|þíð .lýñÞ QyAkkBü Ao Bùð@ úíø .lyBG óBPèAõu iuBK lðAõO|þì úÞ lüBýG óBPíz^ ÿõéW þÞpdì püôB¿O

lýñÞ þGBüqoA Ao óBPPÖpzýK lðôo–8

óBOkõg òüA .lýøk ïBXðA úðBýøBì Bü þãP×ø oõÆ úG Ao oBÞ òüA lüpýãG îýí¿O QuA òßíì ÝB×OA þüBø|{ñÞAô ô RBuBvcA ú^ lýñýHG ,QuA ûly êìBÞ óBPPvýè úÞ |æBc–2 lýñÞ îývÛO QívÚ lñ^ úG Ao óBPPvýè êüBíO Roõ¾ ok .lPÖA|þì .QuA pPùG Bíy ÿApG QèBc ïAlÞ lýñÞ JBhPðA lüBG úÞ lýPvø ÿA ,Bø|ÜýéÏO ,Bø|îðAõO|þíð ,Bø|úðBùG ,kõg BG þ×ñì ÿõãP×â :êTì þüBø |ÿlñG|úPuk ,|«çTì lýñÞ úýùO }AkBK Qvýè–9 .QýðBH¿Î ô îzg êTì þÆApÖA RBuBvcA ,Bø|}BÞ .lýñÞ úýùO }AkBK Qvýè àü ,lýøk|þì ïBXðA óBOoBPÖo pýýÓO QùW ok QHTì ÿoBÞ úÞ oBG pø

óBPýâlðq ok lüoAk Quôk úÞ þPHTì ÿBø|{ñÞAô ô RBuBvcA ,Bø|ïBýK qA þPvýè–3 lýñÞ úýùO lýñÞ úGpXO lýøk }AkBK óBOkõg úG–10

.lýñÞ AlýK óBOkõg úG ókAk }AkBK ÿApG þøAo .lðõy |þì Bíy úG þøk|RolÚ UÎBG úÞ lýñÞ ûoByA ÿkoAõì úG óBO Qvýè ok .QyAk lýøAõg Quôk «BñEíÇì ,lýñÞ óBdPìA Ao oBÞ òüA .lüpünLG Ao óBOkõg ÿoBPÖo ÿBøõãèA ô þuBvcA ÿBø|{ñÞAô êìBÞ QýèõEvì lýðAõPG lüBG Bíy lýñÞ úýùO ûqBO ÙAløA qA þPvýè–4 ÿôo úG {hG|Rnè þâlðq àü úG lülW ÿA|ûpXñK ,lülW ô QHTì RAkBÛPÎA ô BøoBPÖo kBXüA BG êßzì pø ÿApG Ùlø oBù^ BO ôk êÚAlc .lýñÞ úýùO ûqBO ÙAløA qA þPvýè úÞ lüA|ûkBì@ |æBc !lýüBzâ|þì óBOkõg êßzì ïAlÞ qA ëôA lüoAk Quôk úÞ lüpýãG îýí¿O ,lüõy Bøo ó@ qA lýøAõg|þì úÞ þuBvcA BO lýñÞ ÿlñG|ûoBíy Ao ûly kBXüA úÞ þ×ñì ÿBø|{ñÞAô ô RAkBÛPÎA püBu .lüõy Á|çg óBPýuBvcA 40


TEHRAN MAGAZINE

43

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

42


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

45

AlW Bì qA Ao {ýâlðq ûAo úÞ ôA ëôA pvíø .îýñÞ qA lñhHè ,QÖo }kõg þâlðq ÕApu úG ô kpÞ þG ô Ùpc îÞ .ly ûlý^ kõídì ÿBø Iè ÿôo .kõG ûly úé¾õc qA ÿA úéýK ok BìA kõG Bì oBñÞ ok úzýíø þüBW ,kq þíð þÖpc .kõG|úPÖo ôpÖ Rõßu .kpÞ þíð ÿqBG óBìpPgk BG þPc ,QÖo þíð

,Rõßu ok ô lìBýð ôA ,lzð òýñ^ BìA .lñÞ|þì BK pÆBg úG ôA .lì@ oBñÞ ÐÂô òüA BG þøBì lñ^ úé¾BÖ }pvíø þâlðq qA QuAõg þíð Bø|ú`G BG lñPvðAõO þíð pãük Bø ú`G BìA ,kpýãG úÞ ïly pHgBG .lñüBýG oBñÞ óByolK ÿoBßHüpÖ AlW }pvíø qA úÞ lðA ûkpÞ oAkAô Ao óByokBì óôpýG kõídì þâlðq qA ô ly ïlÛzýK ôA .kõzG

pËð qA úÞ îPvðAk|þì .QyAk lðqpÖ úu ô óq óAõW BìA ,koAlð îø þHuBñì óAlñ^ ÐÂô þèBì áok Apì þcôo pËð qA .pøBÊ }õg ô kõG BK ô Quk ÿoBÞ îüApG úÞ kõG ûkAk ëõÚ ,kpÞ|þì þâlðq àü ÿBø úüBK îø BG îýPvðAõO|þì ,lñÞ râpø .îýñÞ ÿrüo þK Ao pukok þG ô ûkõu@ þâlðq ok úÞ þðq úG ,îñÞ pßÖ ôA úG îPuAõhð

.QvðAk|þì lðôAlg JAnÎ ÜdPvì Ao kõg ïAlì }oBñÞ ok îø òì úÞ kpÞ|þì }õìApÖ þøBâ úÞ þèBc ok ûkBXu ÿôo ,BW óBíø .ïA|úPvzð úG ,lðBgp^|þì {üBø QzãðA ÿõO Ao eýHvO ÿAl¾ BG ô oBýPgA þG ô ly|þì ûpýg {üôpGôo ô pvíø qA lñéG {Puk qA eýHvO îø lÏG .Q×â|þì {üBø ú`G úÞ kõg úG .Qhüo|þì àyA Al¾ þG ô kBPÖA|þì {Ooõ¾ êGBÛì Ao {üBø Quk ,lì@|þì úüpâ Al¾ BG ô kBPÖA|þì ûlXu úG Bü ,QyAnâ|þì .kpÞ|þì ô ïlük|þì Ao {üBø úðBy ókoõg óBßO òì qA {ýG îPvðAõPð .ïlýñy|þì Ao }A úüpâ Üø Üø ,kõG oBPÖpâ ó@ úG úÞ þPýÏÂô ô ôA BG ûBì lñ^ òüA qA ôk pø BO ïkpÞ|þì ÿoBÞ lüBG .îüBýG oBñÞ ,îPÖo }pvíø ÕApu úG .îüõzG ûkõu@ JAnÎ ô îPÖo olÛð@ .ïkpÞ AlýK þPhu BG Ao ôA þðBzð qA òì .kpÞ pSA Bùð@ ok úÞ îP×â kõídì qA ô ïlì@ .ïkpLu }A ûkAõðBg úG Ao ôA ô ïly AlW kõídì þíð pãük BìA ïA ûly BùñO qBG òì ô|úPÖo ôA æBc ô îyBG ÿpãük þâlðq òýãñu úüBu îøAõg .îñÞ þâlðq óBùñK pdu ïpPgk BG ô ïA ûkpÞ ûoBWA ÿA úðBg lùÎ kõg BG úÞ QuA þOlì .ïoAk|þìAo@ þâlðq ÿBø RkBvc ô Bø RoBÛc ô Bø|úPynâ ïA ûkpÞ oAlük úG ëBýg òüA BG .ïrüpG oôk Ao|úPynâ qA oôkAoôk þPc þøBâ ,ïôo|þì îüBøpøAõg }çO .ïpýâ|þì ÿpHg îüBø ú`G þâlðq ÐÂô áBK îýâlðq qA Ao| |úPynâ RBøBHPyA BO îñÞ|þì .lyBHð píS þG îyçO òüA úÞ ïoAôlýìA .îñÞ

ïkõWô ok Ao ÿlG wc ûoBG àü òì ô QÖo ûly oArýG ô p×ñPì ïkõg qA .îPÖBü kõg úG QHvð qôo ó@ qõñø .îyBG ûlðqBG îPuAõg|þíð BìA ïkõG úG õO :Q×â òì úG }o@ okBì úÞ ïoAk kBü úG Ao Bì ûkAõðBg ôrW râpø ô ÿoAlð ÜéÏO Bì ûkAõðBg ,}o@ BG ZAôkqA qA wK .kõG þøAõhð }o@ pvíø .ïA ûkAk Qvßy Ao ôA ïkpÞ|þì óBíâ .îPyAk|þìAo@ ô Jõg þâlðq ôA oBñÞ ok ô ïkõG Ýoô ûoBG àü BìA QyAk Quôk Apì }o@ þPc .ïly|úPgAlðA óôpýG ô îPgBG òì .QzâpG ërñì ok .lñPyAlð ÜéÏO òì úG pãük îüBø ú`G úÞ QyAk pPgk BO ôk æBc okBì .îPgBG îø okBì {Puôk .lðkpÞ|þì þâlýuo ôA úG òì qA {ýG kõG ú^ pø .QyAk Quôk Ao Bùð@ îø ôA ô lñPyAk .kõG þÂAo {ýâlðq qA BO kõG ûlì@ ,}pøõy ëôA pvíø åpì qA lÏG pu ô koô@ok êâ ô J@ qA Ao ôA à^õÞ ÿBø ú`G .kõG ûkpÞ òýñ^ ô|lølG óBy þâlðq úG þðBìBu ô BìA QyAk kõg ÿApG þDBW Bùð@ óBýì îø ôA æBc ...?ú^ òì óôpýG {ýâlðq qA úÞ ïpøõy ëôA pvíø úG ÿkBy òüA BìA ïkpÞ {ìAo@ xBvcA ,QÖo .ly þùO îýâlðq ûoBG àü .QÖBü óBüBK ÿkôq .lì@ îÒApu úG ûoBG àü Bø þÛég YÞ úíø ok òüA ô ïkõG ûly úé¾õc þG ô þH¿Î ,õglñO kõG ûly úøBì Qzø ,pdu ïpPgk úÞ kõG þèBc Ao ôA qA QHÚApì ô þâlýuo úé¾õc pãük òì BìA .îPyAlð kõídì ô òì óõ^ .ïA ûly BùñO ûoBGôk æBc þâlðq þGõg úG îø BG ûBì lñ^ rW úG îýPvðAõPð

úG ,kõG kõídì ÜzÎ qA òì úG kõídì ÜzÎ lüBy úÞ þüBø ú`G úG òì BìA .QuBÞ|þì Bùð@ úG óByolK ÝBýPyA ô pýâok þÎõð úG îø òì .ïkpßð pßÖ îø Bùð@ úG ÿpßÖ lüBG .ïkõG ïkõg þâlðq ÿBø|þPhGlG .ïkpÞ|þì ïkõg ëBc .îPÖpâ kõídì qA Ao ûkAõðBg ÜzÎ ïAo@ ïAo@ úèBu ôk ô QvýG pvK àü kõídì úÞ îPvðAk|þì }pPß^õÞ pPgk .koAk úèBu ûkqõð pPgk àü ô ïpâpu olÚ ó@ çýè }pvíø .kõG úèBu ûl×ø îø ô kõG {üBø|ú`G þâlðq ô êý¿dO úG þâlýuo QyAk kBíPÎA ô óBíüA }pøõy úG olÚ ó@ lüBy .lñÞ ëpPñÞ Ao ôA lük þíð ÿqBýð úÞ þðAlñ^ Q¾pÖ îø }kõg úG þâlýuo ÿApG lüBG úÞ kõG|úPgõì@ ô kõG þãñøpÖ .QyAlð þPhHyõg lüBy .lñÞ óApãük ÿAlÖ Ao {ýâlðq êøA ô IýXð ,ûkpßéý¿dO þðAlðqpÖ òPyAk wýéGA| |úPuAõgBð òì .kõG þÖBÞ {üApG þâlðq lì@ok pPzýG .ïlì@ ok þãðo úG qôo pø .ïly òì þãPuAo@ ô xBHè ô pøBÊ úñürø ,kõídì îðAõO|þì þãPuAo@ BG úÞ ïkpÞ|þì óBíâ .ly|þì IéÒA úÞ Ao }pvíø ô îyBG ôA þâlðq àèBì úG ,Q×â|þì îüApG ôA ÿBø þãPvüBy qA kõídì îüBølì@ ô QÖo BG .îñýHG ApWBì òüA ûlðqBG óAõñÎ BO ïkõzâ þøAo|úPuAõgBð ,kõídì oBÞ êdì úG þâlðq ok òì QýÏÚõì qA {ðAlðqpÖ ô pvíø .lðõzG pHgBG óByolK BK úG þüAõéG ô Jõy@ BO îPvzð oBËPðA úG lÏG ûAo qA kBüpÖ ô kAkBG þðq ïkpÞ|þì óBíâ .krýg úG {O@ ,kqAlðA|þì ûAo úG ëBXñW ô oBW ,luo|þì

ïkõWô ok úÞ ÿA úðBPuôk pýÒ ô IüpÒ wc BìA xBvcA òüA úÞ Q×â|þì òì úG ,kõG|úPÖpâ óBW þÂAo ÐÂô òüA qA þPc Alýy ô QuA pøBËO BùñO wc òüA pýSCBO QdO òì .Qvø îø ûBãð }pøAõg ô ôA úG úñýÞ ô ÄÓG BG ,lñüByõgBð }oBPÖpâ úÞ þÏÂô qA ú^pâ ïokBì .ïkpÞ|þì oõ¿O BìA kõG äñPèk ô kõñzgBð ,ïkõG ûly ïpâ Bùð@ þâlðq ô {üBøpPgk úG }pu ïkpÞ|þì ô lðkõG ûly þGõg óBPuôk îø ÿApG Bùð@ .QuA ûkpÞ pK Bùð@ oõÃc BG Apì ÿBW þâkBu úG ïokBì úG kôq þéýg úðBùG òüA ô ïkõG úðBùG pËPñì.kõG .lì@ Quk úð ,îPzâ|þì oBÞ ëBHðk úÞ kõG|úP×ø ôk úG pñø ô RBìõéÏì úð ,îPyAk þðAlñ^ êý¿dO ó@ úÞ kõG ïA þðAõW ïA úüBìpu BùñO ,þ¾õ¿g òüA BG îðAõPG úÞ kõHð ÿoBÞ .lì@ þíð ïoBÞ úG îø eH¾ qA ïkõG pÂBc .îüBýGpG ó@ wK qA úüBìpu îPvðAõO|þì ókpÞ oBÞ BG .îñÞ oBÞ ú×Úô þG ïBy BO BìA ïpýãG úé¾BÖ îüBø ú¿Ò qA ô îñÞ ïpâ Ao ïpu .kõG ê¾Bc þG oBÞ ÿApG òì ÝBýPyA ô óAõO úÞ kõG òüA ,ly ê¾Bc úÞ ÿoBÞ BùñO QHÚBÎ .îñÞ þzÞõOA úðBg ok Ao Bø úüBvíø ÿBø xBHè êýHÚ òüA qA ô îñÞ kpg ô áBK ÿrHu óBzüApG BìA kõG lì@ok îÞ ô ûlññÞ êvÞ ô Qhu .BøoBÞ ô oBW þG îø òýíø BìA ,îPyAlð òüA rW ÿA ûoB^ lñèôpÒ îüBøpøAõg .ly|þíð ïBXðA ëBXñW :úÞ lðkpÞ|þì ôk óBì|ÝpG ô J@ úñürø ,ÿlì@õO þPÚô qA pG ûôçÎ îýðAõO þíð úÞ Bì .QuA ûly pGApG ,ûkBPÖA Bì }ôk pG úÞ RA þâlðq ÿBø úñürø îø Ao õO þ¿¿hO ÿBø úÖpc òüA ÿBø úñürø úíø òüA úÞ kpãG þéÓy ëBHðk ôpG !îüqAkpLG .lyBG|úPyAlð óApãük ÿApG þPhGlG ô pukok BìA|îølG þPýíøA óBzüBø Ùpc úG îPuAõg|þíð ô Qhu óBy RçíW .ïoôBýG JBO îPvðAõPð .Qhüo|þì îø úG Ao îèk ,kõG ûlðrâ ô iéO .kpÞ|þì kok ïAlì ïpu ,kõG ûly oõÞ îüBùPyA úXñK îðlG ÿBÃÎA úíø pG þðBüBK þG þãPvg îGAnÎ Bøqôo ô Bø Iy Qynâ ,lýzÞ|þì Bøqôo òüA Qynâ úG ëk úÞ kõHð ÿlýìA .kAk|þì úßñüA BO .îyBG ûlñü@ oBËPðA îz^ ô ïoBLvG ô ÝçgA }õg ,ly rHu îøAo pu ôA ûpgæBG þíð úÞ Q×â ûkpíy ô ïAo@ .kõG oõH¾ ô óBGpùì kpì oõÃc úG îPuAõg þíð ,lñýHG Apì Yðo lðAõO ûoB^ ïkpÞ wc BìA îñÞ pßÖ îýâlðq ok ÿpãük ô ïkAk IüpÖ Ao kõg lüBy .ïoAlð ÿpãük ÿ lüBy .îðBzßG {ýK Ao kõg úøApýG qA îPuAõg qA Apì ,kõG ûkBPÖA îðBW úG úÞ ÿA úuõuô óBíø îø úÞ îñÞ QGBS ïA þñOBð óApøAõg úG BO kpG ok úG ûAo .îPvø úWõO koõì Bùð@ qA {ýG Q¾pÖ kõg úG olÚ ó@ kõG ú^ pø .îðAk þíð ô Quok ô Jõg ô lG BO ïkAlð ókpÞ pßÖ lÛÎ úG þðBùñK .îølG ÀýhzO îø qA Ao QuokBð .ïlì@ok kõídì


óApùO úéXì

àüoBO ÿoBHðA ó@ ok Ao kõg ô ïlüpK|þì úìrìq Iè püq .ïly|þì úÞõy ûoBG àü ,ïlük|þì :ïkpÞ|þì ú^ ?îñÞ|þì ú^ úígk òüA ÿõO òì BüAlg ?ûlì@ òì pu pG ûoBGôk oAô@ êTì ,kõG|úPynâ òì pG ú`ð@ úíø ÿôo oBýPgA þG àyA .ly|þì JApg ïpu ÿôo ,kõG òýíø QýÏÚAô BìA kBPÖA|þì ûAo úG îOoõ¾ þðApãð ô þãñPèk ,JApÇÂA BG ûoAõíø òì þâlðq ,kõG ûBOõÞ îüBø þPhHyõg píÎ .kõG|úPynâ

úG úÞ ÿlì@ok êÚAlc ô þøBñKpu ô îPuAõg|þì .îPÖBýð þPhGlG úG îüBø ú`G ókpÞ åorG pÆBg ûlùÎ úG kõg Ao îüBø ú`G þPupKpu Bùð@ BìA ëAõìA úýÛG qA ô lñPgAkpK Ao ïA úüpùì ,lñPÖpâ ,lÛð úWô óBìõO óõýéýì oBù^ úu rW ,ïpøõy ûly|úPyAnâ oBñÞ ç«íÎ òì .lýupð òì úG ÿrý^ ûkpÞ þGBO þG ÿqôo lñ^ Büõâ Bø ú`G .ïkõG puApu ô ïAo@ þâlðq þñüpýy lÏG ô lðkõG úðBg {üBu@ ô ûkAk eýWpO òì oBñÞ ok þâlðq úG Ao åorG olK

úé¾õc ôA òPÖo qA lÏG BìA lüBýG Bì úðBg úG ôA ÿApG úÞ oBG pø úzýíø .îPyAlð Ao wÞ aýø kpÞ|þì Ao }oB×u òüA ,QÖo|þì {üBøoBÞ ïBXðA þvÞ ërñì úG òPÖo úé¾õc úð ôA JBýÒ ok òì BìA .ïkpÞ|þì RõÎk úðBg úG Ao þvÞ úð ô îPyAk Ao QÖo ò×éO þyõâ Qíu úG îPuk ÿoBG lñ^ .ïlýzÞ IÛÎ Ao îPuk ô ïly óBíýzK oBG pø BìA ûkpßð ÿAlg ô ïpýãG xBíO ÐÚõì þG ïlýupO|þì îPvðAk|þì .ïõzG ÙkB¿O qôpG IWõì ïkõg .kpýâ þíð xBíO ,lupð l¿Ûì úG BO ôA úÞ

...þDBùñO òýãñu úüBu ó@ qA .ïkõzâ Ao Bøok eH¾ qôo àü ûpgæBG îyBG ûlðq úÞ îPÖpâ îýí¿O .ïlì@ óôpýG ÿoBHðA ,Qgõu|þì ïokBì ëBc úG îèk .îñÞ þâlðq ô úG .îñýHG ûkoq@ Ao ôA òüA qA {ýG îPvðAõO|þíð pø Bùð@ ,îPyAlð þðAlñ^ pÆBg ÜéÏO îüBøpøAõg ïolK ëôA pvíø qA ô pPâorG òì qA þèBu lñ^ ôk ok ÿpãük ô kpÞ|þì êý¿dO Bùð@ qA þßü .lðkõG þèBu lñ^ .kõG oBÞ ëõÓzì þDBíýKAõø pPÖk àü úG {èôA ïBWpÖlG ZAôkqA qA ûkoõg pu úÞ kõG ,ïolK åpì qA lÏG ô kõG|úPzâqBG ÿolK úðBg .kpÞ|þì þâlðq ô ûlðBì ïokBì oBñÞ Bì óBýì BìA lñPyAk Quôk úðAokBì Ao ïokBì qA lÏG .QyAlð kõWô ÿoAlüBK îøB×O ô úÖpì þâlðq Ñôpy ô òì qA }o@ ÿoBãPuAõg ok ú^pâ ,ly pOlG îø|úPynâ qA ÐÂô ,òì ïAo@ ,QyAk òì þâlðq úG ÿA úðAqõvèk ûBãð Bøqôo ó@

.lñPÖpãð þÒApu òì qA pãük pG þPüBíc úüBu .ïkpG ûBñK ÿolK úðBg úG }lì@ok úíø .kõHð ïA ûoB`ýG ô oBíýG okBì pu ô QyAk olK lì@ok qA úÞ kõG þÚõÛc p¿Phì þíð .îPyAk úðBg ok kpXì pøAõg BO ôk qõñø Bùð@ Qhu þâlðq pG ÿA ûqBO oBG îPuAõg ÿBøApWBì úíø ô }o@ ïBãñùGBð åpì BìA îüArÖBýG úG þðBùâBð óBñ^ îðAlðqpÖ qA ÿoôk ô ó@ qA lÏG ó@ ok .kõHð òì êídO óAõO ok úÞ QuõýK ÑõÚô .îñÞ pßÖ þPuok úG þPc îPvðAõO þíð ÈüApy àÚBOA ÿõO .ïkpÞ óBùñK ÿA úyõâ ok Ao kõg ô QyAk oApÚ ërñì ïBG qA ÿA úyõâ úÞ þß^õÞ ,kpÞ|þì ûkB×PuA ÿoBHðA óAõñÎ úG ó@ qA ïokBì .ïkpÞ þðAlðq Ao kõg qôo ûk qA {ýG .ïkõG ûkBPÖA þâlðq ô áAoõg ô JAõg qA JAõg qA úÞ þøBâ .kõG xõGBÞ àü êTì

pËð úG|úPvg ,QÖpâ xBíO lÏG qôo p¿Î oAp¾A .kõG ûkpÞ þâlñðAo Ao ûAo ÿ|úíø ,lýuo|þì ïBXðA ÿApG lÏG ô lñÞ QcApPuA AlPGA ïkpÞ lÏG qôo ôk BO .kpÞ ëõHÚ .lñÞ ïAlÚA {üBøoBÞ þíÞ QzâqBG ïBãñø .QÖpâ xBíO oBG òülñ^ Ao ïkõg îPvðAõPð .ïkõG ûly êHÚ qA pO ïAo@ ô ïoBÞ IÚAõÎ qA úßñüA kõWô BG ô îñÞ ëpPñÞ xBíO ôA BG oBG òülñ^ ,ïkõG ûBâ@ pÇg ëBíPcA Ao }o@ ,Bø xBíO òýíø qA þßü lüBy ô îPÖpâ .QÖpâ òì qA úzýíø ÿApG BìA lzð QGBS ûBã`ýø ÑõÂõì òüA ú^ pâA }o@ qA lÏG .îzhHG Ao ïkõg îPvðAõPð râpø RBìAlÚA .ly pO Qhu òì pG qôo pø þâlðq ïpvíø ëAõìA ØýéßO ókpÞ Àhzì ÿApG þðõðBÚ ÿõu qA ,kõG óBìõO óõýéýì l¾ qA {ýG úÞ Ao îüBø ú`G òì .ly Ñôpy ôA ûkAõðBg

:îP×â # òüA pÆBg úG .ôpð Alg úG Ao õO ...ôpð Ao p×u òüA pâA kõy|þì ú^ æBc ,ú`G BO ôk ?ÿqAlðBýG pýgBCO úG ÿqôo lñ^ õO qA þñÏü úÞ lürâ óAlðk püq þHè .lülñg ?þüõâ|þì úÞ QuA þÖpc ú^ òüA ,QuA lýÏG qA BìA ïkõHð þOBÖApg !ÿkõHð þOBÖApg úÞ õO ,lì@ {ýK ôA ûqôo lñ^ p×u Ùpc úÞ ÿA úËdè ôpÖ îèk .lýyõW ïkõWô ok ÿrý^ ûoBG àü ÈÛÖ ,ïlýíùÖ þíð Ao ïkõg ëBc.Qhüo îðAk þíð .ïõzG ôA òPÖo ÐðBì lüBG úÞ îPvðAk|þì .kõHð }kõWô ok lükpO ÿA ûom þPc Ap^ þPýíøA óAlñ^ úÞ æBÞ îéÚ lñ^ ÀýgpO ÿApG kõg ôA úÞ kõHð îùì BøolÚ ó@ ,QyAlð îø òüA QvðAõO|þì þPc .lñÞ ûçÞ ô ëBy ,òPÖo ïBXðA {ðBPuôk qA þÃÏG ÜüpÆ qA Ao oBÞ îüBø Iè ÿôo þßzg lñhHè .QÖo ôA BìA|lølG lñ^ ólðAõg ôA òPÖo qA êHÚ qA .QÖo þPÚô ,kõG ïkõG léG úÞ Ao BÎk ô úü@ ú^ pø ô ó@pÚ qA ûoõu ÿôo qA lñhHè BìA kõG Jõy@ îèk .ïkpÞ Ñôpy ,lýuõG Ao Bø ú`G .ly þíð õdì îüBø Iè püq|úPvø@ .konâ|þì ú^ òì ëk ok QvðAk|þì :Q×â îyõâ ÿBø þvKAõèk òüA ô QüBø Ùpc òüA BG õO þ×ñì pýSCBO Bø ú`G QýGpO ÿôo ,Rkoõì þG ô oBÞ| |BølÏG îø BùñüA oAnãð .ÿoAnâ|þì úG îñÞ ú^ úuBÞ ïAlì ô lññÞ Bøo Ao óBy|þâlðq QuAõg ú^ pø ,Alg úG êÞõO .lðpýãG Quk .lyBG Alg Iè úG ÿlñhHè ô îPyAnâ îø ÿôo þíz^ .QÖo ôA .þüõãG õO ú^ pø þñÏü úÞ ïlðBzð ok ÿkpu ÿmõì kBG .kõG ïAo@ ô ÙB¾ óBíu@ úG Ao Bø ú`G .lýzÞ|þì pý×ð Bø ú^õÞ wK ú^õÞ .îPvG êgAk qA Ao Bø ûpXñK ô ok ô ïlðAkpâpG úðBg kõHð ok úÞ îøAõhG ïpøAõg qA QyAk oAp¾A }o@

44


www.TEHRANMAGAZINE.com

47

oBñýíu àü ,ïkõG|úPÖo rÞpì úG ,pýg pãì ïkpÞ|þì QÞpy ó@ ok lüBG úÞ kõG þyqõì@ ?lýPvðAk þíð ÈÛÖ ,ïlýupLð þvÞ qA {PuAo ,pýg þPèBvÞ lüBy ïkpÞ pßÖ lzð óBPüAlýK ïlük .lýyBG|úPyAk úð ...óBPùWõO qA óõñíì þéýg ...û@ .ïkõG ÿrÞpì úHÏy îP×â úÞ oõÇðBíø àðBG êgAk úG kpì BG úÞ úðõãðBíø|úPypÖ kõWô ïBíO BG Ao ôA òéÞkA ÿõG QyAnâ|þì ïlÚ ÿAlg ...ûôA :Q×â|þì ëk ok ô kpÞ|þì ÝBzñPuA ok kpì òüA ...ûkq þüõHyõg òéÞkA ú^ òì .koAlð îÞ ÿrý^ þâlðqApG ô QýGAnW Ao àðBG Õõéy qôo ô lðly àðBG koAô ôk pø qBG þèô lðkpÞ Ñôpy ûqôo pø ëõíÏì ÜHÆ pø úÞ kõG IýXÎ þüõøBýø }kõWô ok|úPypÖ ÿBø ûBãð óBíø îø qBG ,ly|þì pPzýG rýð úËdè úÞ þuBñyBð xBvcA óBíø îø qBG ô úðAkqk kpì ÙpÆ úG Ao ôA þðBívüo lñðBì úËdè úG úËdè úHüpÒ þéÞ úG ,xBvcA òüA BG|úPypÖ .lýzÞ|þì ô pOlñO {HéÚ óBGp ÿkpì ólük qA râpø .kõG BÂo BG þPÚô þPc kõG ûlzð ÕAk {üBø úðõâ Ao ÿkrìBð ô þüBñy@ óAoôk ôA BG ô ly Bñy@ ô óBXýø }õhPuk úðõâ òülG lðAonâ|þì ëBc ,úHüpÒ kpì òüA þèô ly þíð JBùPèA þuBvcA BG Ao ôA ô kpÞ|þì óõâpâk Ao|úPypÖ kpÞ þíð RCApW þPc úÞ kõíð|þì Bñy@ lülW úG pPzýG úËdè pø ,koAnãG xBvcA òüApG|þìBð pPzýG úËdè pø ô ly|þì ûlýzÞ óAõW kpì ÙpÆ kpÞ|þì rýPu kõg óôok BG ô kq|þì Iýùð kõg úG ô Bø Iýùð ô Bø {ðqpu|þìBíO BG Büõâ þèô QvðAõO þíð }A þðôok ÿBø ëAlW ô äñW êüBíO ô|úPgBñyBð xBvcA òüA Øüpc BW qA kBøpÖ àü QÎBu .kõy pãðBý¿Î ûAo úG àðBG þWôpg ok ÙpÆ úG ô QuBgpG BG ,kôo|þì oBùð ÿApG ôA QvðAk|úPypÖ ,kBPÖA õéùK oBßíø úG ô QyAkpG Ao {×ýÞ úéXÎ kõG ÿpPzì BG QHd¾ ëõÓzì úÞ {ýPuk ô|úPgBñzð BK qApu ô ïôo|þì oBùð ÿApG :Q×â ÙpÆ úG óAõW kpì ,ly ZoBg ok qA óAôk óAôk ô QÖo|þì {Hðpu à^õÞ óAoõPuo óBíø þèô .kôrÖA {üBø ïlÚ QÎpu úG rýð|úPypÖ oApÚ kBøpÖ }ôkByôk óAoõPuo úðBPu@ ok þPÚô ûlük Ao ôA þÚB×OA úÞ kpÞ kõíðAô oõÇñüA QÖpâ .QuA ?lýPvø BXñüA îø Bíy ...û@ kõzâ|þì ôA ÿôo úG Ao ok úÞ þèBc ok kBøpÖ îø ,QuA þGõg ÿoBùð ÝõOBK úéG :Q×â ôpu Ðüpu îø ô ÑõñPì îø QuA óAqoA {üAnÒ þâlñðAo úG qBýð ô Qvø îø àükrð ,lññÞ|þì . koAlð àðBG ÿBø ú`G ô òì .QuA oõÇñýíø úéG .îüoõg|þì oBùð BXñüA IéÒA koAk úìAkA

ÿBøõì óBíø BG ,kpÞ|þì pK Ao ôA pPvG {ñO ÿBìpâ kpì BùñO ,ûlì@pG þíÞ îßy ô ûly QzK îÞ BG ô ûkBùð {ñýèBG úG pu ëBu |22 úÞ kõG ôA þâlðq olÛð@ þèô kõHð {ÛyBÎ ,kõG|úPÖpâ wðA ôA {üApG ôA óôlG þâlðq úÞ QyAk {Puôk .QyAlð|þìõù×ì pOpÒæ ô pPGAnW ô pPðAõW ôA ,{ýK ëBu |22 ÿBø êýHu ô QyAk ÿpO QzKpK ÿBøõì ô kõG .kõG ûly ÝB^ þíÞ qôpìA þèô ,þßzì ê×éÖ {üBø êýHu ô|úPhüo þíÞ {üBøõì ÿBƒøqôo êƒTƒì Ao ôA qõñø|úPypÖ BìA .kõG þßíð qõñø {üApG úèBu |48 kpì òüA ô lƒük|þƒì ëôA {üoBãPuAõg úG úÞ kõG ÿA úèBu |26 óAõW óBíø qA|úPypÖ .kõG|úPuAo@ úéXc {üApG ô kõG ûlì@ ôA .kõG þÂAo îø þéýg ,kõG þÂAo }pøõy òýPì oBývG ô ûkAõðBg ô úðBg êøA ô óBGpùì ÿkpì qA {ðAlðqpÖ ô óq þPcAo ÿApG .kõG {ßPícq ô rýð Bø ú`G ,kpÞ þíð oAnâôpÖ þzyõÞ aýø .ÐýÇì oBývG ô lðkõG olK ÜyBÎ êøA oBývG ô kõG ÿA ûkpÞ êý¿dO kpì BÂo ô M^ ÿBø þðBíùýì ô kBüq RpyBÏì qA ,úÏèBÇì eýWpO pPzýG ô lì@ þíð {yõg kBüq QuAo ô óq krð ô úðBg ok Ao QÒApÖ RBÚôA kAk|þì úâ Bü ,lðAonãG þðBHÒBG Bü úÏèBÇì úG {ðAlðqpÖ ô îßýð àýK úG ô kpýãG Ao lðqpÖ ô óq Quk ûBâ þGõg óBPuôk .kpHG ûBOõÞ ÿBø RpÖBvì pùy òýíø ok úÞ ïAõÚA qA lñ^ þñO ô lñPyAk ô lðkpÞ|þì óBzOõÎk ûBâ úâ ô lðkpÞ|þì þâlðq Õõéy kpì râpø BÂo þèô .lñPÖo|þì þðBíùýì úG Qvzð|þì QÞBu IéÒA ô kõHð þüAo@ wéXì ô .kpÞ|þì ByBíO Ao óApãük ô Rnè pPzýG óApãük Ùpc úG ókpÞ }õâ qA ,kõG êüBì ûoAõíø ô ókpÞ QHd¾ BO kpG|þì QuAõg|þì|úPypÖ þèô .lyBG þGõg ûlðõñy lñÞ þüAo@ wéXì pPzýG ô kôpG þðBíùýì pPzýG qA ëBu ôk ÈÛÖ ôA .kpÞ|þì þÖApc pPzýG ô oBPÖo ô úýcôo þèô kõG pPß^õÞ }pøõy ûlíÎ ÙçPgA râpø ëBc òüA BG QyAk ÿpPðAõW ÿApG ûBâ úâ ú^pâ þâlðq ô lñPyAlð ÿA þèô ,ly|þì ûlññÞ|úPvg ô QgAõð àü|úPypÖ .QyAlð þðAlñ^ QüBßy Roõ¾ úG þðæõÆ ÜüBÚk ,pPvG ok|úPypÖ ÿôo úG Ao {Puk ïAo@ ûBãð@ ,Qvüpãð }pøõy ,lýuõG Ao }A úðõâ ,QyAnâ ôA Qhè úíýð úñýu îø pG àéK ô lðBHv^ ôA ÿôqBG úG Ao {Ooõ¾ äñýÞoBK úÆõdì ok lÏG qôo eH¾ .QyAnâ ô kpÞ áoBK Ao {éýHìõOA úßñüA Ädì úG àðBG þßzì RoõLuA êýHìõOA ,kõy ûkBýK QuAõg kBøpÖ ólük BG|úPypÖ ,ly áoBK }oBñÞ kBøpÖ .kpÞ îâ Ao kõg ÿBK ô Quk ô Qhüo ôpÖ {HéÚ kpÞ ïçu lñéG ÿAl¾ BG ôA ólük Ädì úG kBøpÖ .þupLèAõcA ô àðBG qôpük ,lüoõÇ^ Bíy ,ïçu .lükõG ûlñìBýð


óApùO úéXì

úÛýÚk ,úHüpÒ kpì ó@ JAnW ô rHu óBíz^ RBËdè ïBíO ô lì@|þì|úPypÖ pËð úG úÛýÚk úG oôpì òøm ok Ao {OBíéÞ ô ôA BG ókpÞ QHd¾ òüA qA ,lýzülðA|þì ôA úG pPzýG ú^ pø ô kpÞ þì .kpG|þì Rnè pPzýG úzülðA pýg úG Iy }pvíø úG kôq þéýg BÂo pPzýG þPÎBu ôk|úPypÖ ô QÖo pPvG úG ô Q×â koõì þãP×ø ëBüpu ô kAk îè þPcAo êHì ÿôo äðAk {y oBG òüA þèô kpÞ ûBãð Ao }A úÚçÎ óBð@ ÿBøApWBì ô óBPuAk óBðBìpùÚ {ýK {uAõc ïAlì úßéG .kõHð Qynâ|þì óBð@ pG úÞ þSkAõc ô ûkpK ÿôo úG kBøpÖ ÿBHüq lñhHè ô JAnW ûpù^ RpK Ao {uAõc ô QvG|þì {Ûð óõürüõéO .kpÞ|þì úG þPÚô ,óõürüõéO ÿByBíO qA wK|úPypÖ ïAo@ .QÖBü|úP×g Ao }pøõy ,QÖo JAõg ÝBOA püq úG }pøõy oBñÞ ok ô lýyõK Ao {GAõg xBHè .lürg õPK ÿp¿Phì pgpg ô lýzÞ|þì w×ð ïAo@ ,BÂo {OoApc|úPypÖ ëBu |22 úÞ þüBø w×ð ,QyAk ó@ úG ëBu |22 úÞ ÿpgpg ô kõG ûkpÞ wc Ao ô kõG ûlýGAõg ôA oBñÞ ok úÞ ÿkpì ,QyAk RkBÎ

RBuBvcA ô òýzO@ ÜzÎ îÏÆ ô kõG ûlzð kõG ûlýñy {ðBPuôk qA úÞ Ao ÿA úðBÛyBÎ ïAlÞ QvðAlð óBùâBð úßð@BO kõG ûlýz`ð qA ÜzÎ pOõHÞ úÞ kõG|úPyAnâqBG Ao ú`üok ÿqôo .Qvzð {HéÚ ok ô Qynâ ó@ }õg ô úÖBýÚ }õg oBývG ô óAõW ÿkpì QívÚ ÿl¿Pì óAõñÎ úG Ao }oBÞ ,}õK òüA ,úPypÖ ô lñÞ|þì Ñôpy àðBG ok ïAô lðqpÖ ôk Jõg okBì ô oAkBÖô ô IýXð óq þuBñyBð xBvcA úHüpÒ kpì ó@ úG QHvð :óBPuAk úìAkA àñüA ô lñÞ|þì AlýK ### kõg úG úÞ ÿkBüq ÿBø Iýùð kõWô BG|úPypÖ oAlük ÝBýPyA QùW úÞ þüBø {ðqpu ô kq|þì ëõÆ ïBíO ok îø qBG ,kpÞ|þì kõg úG úHüpÒ kpì ó@ ôA ,kõG ôBßXñÞ {PHýÒ qA ô lýzülðA ôA úG ûAo .kõG ôBßXñÞ kpì ó@ úG QHvð þéÞ oõÆ úG ç¾A {ðAlðqpÖ ô pøõy oBñÞ ok úÞ îø þPÚô þPc ô Qvy|þì Ao Bø ÙpÊ ó@ qA lÏG ô koõg|þì ïBy êHì ÿôo }pøõy oBñÞ ok ÿB^ ólýyõð ïBãñø ôA úG qBG kpÞ|þì ByBíO óõürüõéO þPcAo .lýzülðA|þì

Alø qA ÿA|úPyõð

ïoBù^| {hG .lñÞ|þì AlýK Ao|þìAo@pývì kõg ÿApG ÿlñìôpG@ B«PHvð êÒBzì ô àðBG lñìoBÞ|úPypÖ ,lññÞ|þì BK ô Quk ÿlýèõO þðBLíÞ àü ÿoAlGBvc wýDo BÂo óBylðqpÖ ôk oBñÞok Ao þÇuõPì þâlðq ô Quôk þéýg Ao BÂo|úPypÖ ,lñðAonâ|þì àü ô pøõy àü óAõñÎ úG ôA qA ô QyAk {ÛyBÎ râpø þèô kõG þÂAo þéýg ,olK

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg ïBãñø ,BÂo }pøõy BG|úPypÖ úÞîPyõð ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO kôq þéýg ô kõy|þì Bñy@ óApùO úðApPgk ôk IcB¾ ô lzÞ|þì ZAôkqA úG óByoBÞ ÑBÂôA þðõâpâk qA lÏG ô lðõy|þì pPgk ólðAonâ qA wK .lñüA~|þì Bßüpì@úG óApüA óBzýâlðq ûpgæBG ,úýèôA óAôApÖ Rçßzì

JBPÖ@ þâlðq {hG ÿoBùG 46


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

49

ô ókpÞ þðBGpÚ pývì ok ïkpì óBƒìq ó@ ok úƒÞ úG ZApg ô ZBG ô ú×dO ÿAløA ô Bø {ßzýK ô Bø ûl߃PƒG óBƒýƒèõƒPƒì ô oBƒÞBƒüo óBñøBÞ õXPvW úìBÞkõg óBüAôpðBìpÖ ô óBüõâoôq þðBvðA QÖpÏì ô ïBÛì Ùçg ô kôkpì ,lðkpÞ|þì .QvðAk|þì BG pãük óApHìBýK qA ÿoBývG ÙçgpG ôA IøAõì qA Bø óBvðA|Qýìôpdì ô QÂBüo ô pWq ô QyAk ÿoBâqBuBð pu þâlðq þÏýHÆ ô ÿõñÏì Býðk êülHO ô ïkpì úG Qìlg ok BùñO Ao RkBHÎ BG ûlñü@ ÿBø êvð þâlðq ÿApG pPùG þDBW úG àýð oAkpÞ ô oBP×â ô oAlñK ê¾A úu qA ÿôpýK .QvðAk|þì þñýG óBùW ô þÚçgA QèBuo ô >QzOoq< óBzülðAõð ô óBøAõgpýg ïBíO lñðBì îø ôA ÿqoô kBñÎ ô oBWrðA ô p×ñO koõì ÿpzƒG úÏìBW ûrýPu ô þHønì óAoBÞBƒüo ô úƒìBƒÞkõƒg ïBßc ok ûtüô úG ô Býðk ok þhüoBO êøBW óBüõW þzcô JApÎA ô óBüqBO úéíc qA wK Bì|òýìqpu óAôpýK ô>QzOoq< úÞ îýñýG|þì BìA ,QuA ûkõG

ok úÞ kõG oôBG òüApG Býðk óApHìBýK qA ÿoBýƒvƒG îø ô Qvø >oõð< îø|þìk@ pƒø kõƒWô pƒøõƒW ô >py< îø ô Qvø >pýg< îø Bü ô >þßüoBO< ô xBuA ô kAríø pøõâ ôk òüA QÞpc ô {HñW BG þÆBHOoA úðõã`ýø îø BG óBð@ koõgpG ê¾Bc RolÚ Bü ô oBâkoôpK kõWô RAm ô ûkAoA IÃÒ ô ÜzÎ Bü ô úüpùÚ ÿôpýð Bü ô ûlñzhG .koAlð þùèA óBýðApüA Bì ô óBýðBùW qA ÿoBývG ÿApG lüBy ô òüpO ûlñgpÖ ô òüpO óBzƒgok qA þƒßƒü úƒÞ ok Ao kõg þhüoBO óAoôk òüpOrýãðAoBhPÖA îýèBÏO JBPðBùW õOpK ok óBPuBG p¿Î òüpO ólíPì ô òüpƒO ûkpƒPƒvƒâ ok >QzOoq< úGpXO kõƒg|òƒýìqpƒu ok óBƒùW ÿBø ÿoõOApLìA îýðAõPG Bì úÞ lyBHð þƒðkpƒÞ oôBG ,îüA ûkpÞ ÿBø úzülðA ô ú×véÖ ,îýDBíð BÎkA qôpìA úßéG úzülðA ô kpg ûqõc ok BùñO úð >QzOoq< ÿBø þâlý`ýK áok ô þuBñy Qý¿hy ûoBGok îø p¾BÏì óôpÚ ok þPc|þìk@ kõWô ô Qypu ÿBƒø {ƒƒøôtƒƒK ÿApG þíßdì xBuA ô úüBK

rýãðA òývdO þPìôBÛì BG ôA óApßÖ îø ô Býðk puApu ok úßéG óApüA ok BùñO úð óBñ`íø ok ïApPcA êGBÚ ô lñìqôpýK ô ÙB×y ÿoõÃc .lðoAk îø Bßüpì@ ô ÿpzG óõâBðõâ ÐìAõW ô BHüq oBýƒvƒG ÿBƒøkôpƒu >QƒzƒOoq< qA QuA ûlðBíýÚBG Bø>úOBâ< óAõñÎ QdO þðBcôo Bø ïBýK òüA >BPuôA< JBPÞ qA þüBø {hG ok úÞ ô þÚçgA ô ÿõñÏì QèBuo Qíßc qA óBzð úÞ ôA ÿpzG úðBüõW þGBýìBÞ ÿBø þDApâ óBìo@ .QuA ûly|úPuAo@ ÐHÆ oõüq úG ,koAk îýèBÏO ô òyôo oBßÖA ú×véÖ úG òPgAkpK óBíø qA úÞ QzOoq JBPíèBÎ þÚçgA ô ÙB×y {øôtƒK ô úƒWõƒO koõƒì óõƒñƒÞBƒO òƒùƒÞ óAoôk úG qBýð ,ûkõG Býðk åorG ú×uçƒÖ ô óAlƒñƒìkpƒg koAk óõâBðõâ ÿBø úèBuo ô léXì Bø ûk }oBãð óBðBGq îø ô óBñÆõíø ô|þìApâ óBâlñðAõg pâA úÞ >þPzOoq pýƒÒ< Bƒü ô >þƒPƒzƒOoq< qA îÎA pHìBýK òüA qA pO ÐìBW ô õð þPgBñy oBPuAõg êvð úG ôA ólðBuBñy kl¾ok Bü ô Qypu àýð óArürÎ Bíy BG qBG úÇGAo òüA ok ,lñyBG óAõW .QyAk îýøAõg òhu

óolì ÿôBßðAôo þƒPc ô þƒßyrƒLðAôo ô þƒíéÎ .QuA ûkõG þíéÎ ÿBø òüpPÞk úG óAõO|þì úÇGAo òüA ok ô >äðõü< óõ^ þðBâorG ÿBø {øôtK ê¾Bc ô óAoArø qA wK úÞ kõíð ûoByA >lüôpÖ< Bü >pèk@< >óôok ÿBø ú`G< qA , >QzOoq< oõùÊ qA ëBu ûBâ@kõgBð pýí Bü Qý¿hy ô kõWô RAm ok >oAkpÞ< ô >oAlñK< ô >oBPÖo< êßzO ok Bø ïk@ .lññÞ|þì kBü þíéÎ óolì óBâsAô IèBÚ ok óBð@ YñK pG ÔèBG úÞ kõG ÿoõð ô kpìpGA >QzOoq< ô kpg ô êÛÎ þßüoBO p¿Î ok {ýK ëBu oArø ÑõéÆ ô oõùÊ ÿpzG úðçøBW ÿBø ÿôBßXñÞ ZAôo ô RBÖApg úýéÎ úñO àü ÿkpíüBK BG ô kõíð Bì úÞ ú`ð@ qA ô QyApÖApG lÚ þPupK ïõøõì >óôok ÿBƒø úƒ`G< óAõƒñÎ úG qôpìA ô >õñýìBPñLu< òüôBñÎ QƒdO ,îƒýuBƒñy|þƒì RõÎk Ao óBð@ ô Q×â òhu ïkpì BG >õñýìpãðA< óBýì ô ûlì@pG þuBñykõg kl¾ok BO kõíð RAm Bü >lG< ô >õñýìBPñLu< Qypu Bü >àýð< .lññürâpG Ao þßü >õñýìpãðA< Ao >py< ÐÖk ô >pýg< JBhPðA >QzOoq<


óApùO úéXì

úG QÛég oApuA koõì ok ÜéÇì þãPzâpu ok Bø Ao >AkrìAoõøA< Bü oBâkoôpK AlPGA ,lðkpG|þì pu BPßü< ú×véÖ wLu ô QƒgBƒñƒy B«ƒ¿ƒhƒy kõƒg þÚçƒgA QƒèBƒuo àƒü pƒýƒvƒì ok Ao >þƒPƒupƒK .QyAnâ óBýìok ïkpì BG úðAlñìkpg oBßÖA úÎByA ÿApƒG ûBƒãƒ`ƒýƒø >QƒzƒOoq< ô oôq úG þPupKAkrì BG úÇGAo ok kõg ÙB׃y râpø ÿô úÞ kõy|þì|úP×â ô lzð êuõPì lülùO úìBñìApì àü óAõñÎ úG kõg þ×véÖ îýèBσO qA ÿoô@kpâ ÿApG þuBƒýƒu oBƒÞ oArGA Bü ô þGrc .QvXð ûpùG kõg óAôpýK BG ïCAõO ÿA úHOpì lñéG {ñì óBñ^ ó@ qA ôA eýWpO úÞ kõG oAkoõgpG þƒñƒOôpƒÖ ô ЃÂAõƒO ô þHønì þHéÆ RolÚ ô ÿpýâoBü ÿBW úG kAk|þì Bü ô þãñW ô þßürýÖ þDõW ûrýPu ô ûqoBHƒì òý×èBhì BG ÿpâ úÇv×u ÜüpÆ qA þË×è ûpÊBñì luBñy|þì Ao ÿkrüApÖ úÞ þðBvðA ïBÛì ok {üõg ûBâ úÞ ó@ Q×ãy ô lñýzñG pËð ëkBHO ô õãP×â úG ÿBø {upK ô Bø ÿôBßXñÞ qA ÿô kõíð|þì BÎkA ô|þìBÎ kApÖA pƒËƒð qApƒGA þƒPƒc Bƒü ô óApƒãƒük þDBørý^ rýð ëk|ûkBu óAoAk úìo ô óAqoôBzƒÞ àü óAõñÎ úG Ao Bùð@|úPvðAõO úÞ QuA|úPgõƒì@ ú×véÖ ô úzülðA }ôBÞ pdG ok ÿpßÖ oBÞ oArGA .klñG oBÞ úG kõg þñýG óBùW úƒG õƒvßü qA úƒÞ þƒèBƒƒc ok >QƒƒzƒOoq< kBÛPÎA oBâkoôpK RAm kõWô ô þPƒupƒKBƒPƒßƒü ok úÞ kõG îø oôBG òüApG pãük ÿõu qA BìA QyAk

JBG ok lñ^ þñhu ô>õñýìBPñLu< Qypu Bü >õñýìpãðA< ok|úP×ùð >lG< ô >àýð< ...Bì óôok >QzOoq< þâlðq óBìq koõƒì ok # þßü úÞ|òýìq óApüA ,þüBüo@ åorG pHìBýK óAkpìpGA ô óAlƒñìkpƒg ЃíW okAõƒð qA þøBâ@ô RBÎçÆA ,lyBG|þì QüpzG iüoBO {øôtK xBuApG ô Qvýð Quk ok þÛýÚk úu kôlc ok óAoôk òüA ûlì@êíÎ úG ÿBø ûly koô@pG eývì kçýì qA êHÚ ëBu oArø .QuA

QgBñy lüBG õð qA úÞ ÿpHìBýK >QzOoq< pøõâ ôk Bü ô|úPypÖ ôk þðBvðA pø kõWô òÇG ô >þßýð< óBð@ qA þßü úÞ lðoAk kõWô îø kAríø .QuA >ÿlG< ÿpãük pø Qý¿hy oBPgBu úÞ kõG oôBG òüApG ôA >oAkpÞ< ô >oBP×â< ô >oAlñK< þãðõã^ ô ïk@ Bü ô kAríø pøõâ ôk òüA òPhýì@ îƒøok qA ôA êßy ÿpãük pG óBð@ qA þßü úðApâ úÇéu koõgpG .kpýâ|þì }õW kõg {èBƒ^ òƒüA óBƒüBƒK ok þƒñÏü >þßüoBO< JBýÒ ok >oõð< úÞ úðõãðBíø þðôok ûõéW >py< QHýÒ ok îø >pýg< ,kõy|þì pøBÊ .kõy|þì pâ óBvðA úÞ ú×véÖ òüApG kBñPuA BG >QzOoq< ëælPuA ,Qvø oBâoôpK QƒÖpƒÏì Qƒgok ûkAq úG ÿpzG kõWô òPuAo@ òí lðôAlg úÞ kpÞ|þì ô >pýg< JBhPðA ûAo ÿô ÿApG kpg ô êÛÎ pøõâ Ao þñíüpøA Bü þDAoõøA Qypu qA ÿôpýK Bü >py< ÙpyA ïBÛì ok Bø ïk@ BO QuA|úPyAnâ qBƒG îƒø ûAo lñyBG okBÚ kõg þDBøo îèBÎ ok RBÚõƒéhƒì .lñüBíð JBhPðA Ao îø kõg þâlðq ÙçgpG >QzOoq< pO òyôo RoBHÎ úƒG

QÖBü {üôo ô {üAq óAoBùG ok úÞ ÿpzG pGA >ÿsõƒèôlƒPƒì< Bƒü ܃ǃñƒì ô úƒƒ×ƒvƒƒéÖ ïõƒƒéÎ ,lñü@|þì oBíy úG ÿpzG iüoBO ok ÿlñízülðA kBü >QzOoq< qA þâlñƒèBƒG ô òývdO BG ûoAõíø ok ôA úzGlðA ô ïBÛì ZôpÎ ô îýèBÏO qA ô ûkpÞ ûpùG kõg úðBÖõvéýÖ oBßÖA úG ókAk õu ô Qíu .lðA|úPvW ÿBíƒßƒc òƒýƒG ok ô ÝApƒyA Qƒíƒßƒc ok ô Bø ÿpƒãƒzƒøôtƒK ok ô òƒýƒ^ ô óBƒPƒuôlƒñƒø ô >êãø< pýËð þDBKôoA ú×uçÖ >ÿsõƒèôlƒPƒì< ô þDBKôoA óBðAlýÛýuõì oBS@ ok þPc ô >ú`ýð< ô >pñâAô< ô >xôApPyA< ûkAõðBg óõ^ þÓGAõƒð ô óBÖpÎ ô pÏy ô RBýGkA iüoBƒO ok ûpƒgæBƒG ÿBø ûBâlük ô ïBÛì îƒø|òƒýìq óApƒƒüA äƒñøpƒÖ ô {hG ïBùèA ÿA úðõâ úG ûoAõíø ôA JBPðBùW .QuA ûkõG fpÇì ûlðqõì@ oBíy úG ÿpHìBýK òƒýƒPƒvƒhƒð >QƒzƒOoq< ïBíO ol¾ok ÿpzƒG pƒGA óõƒ`ƒíƒø úƒÞ lƒü@|þƒì îøô qA þßü ok ,lðôAlg óæõuo ô óAlñìkpƒg óBvðA úÞ ÿpzG iüoBO ok òùÞ óAoôk òüpOrýãðA

ïkpì kAlð ûqBWA ûBã`ýø úÞ ÿkpìpGA >QzOoq< >kBPuA< ô >RpÃc< óõ^ þñüôBñÎ BG Ao ÿô ïBð Quk òüA qA J~Bì ÿpOpG Bü ô ÿpPùì JBÛèA Bü ô :QuA ûlì@ òýñ^ ,lñøk oApÚ JBÇg koõì ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG< ûlì@ok Ýõy ô lƒWô úƒG óBƒøBƒýƒâ ô J@ .lðkõG ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG .lðlýDôo ûBýâ ô J@ ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG >BPñLu< óBâlüpÖ@ úíø :lðkoô@pG kBüpÖ þyõg ô þPuolñO úG >.ly ûkAq òük pHøo ,Bì ëBc úG Byõg ô lñéG ÿBø úzülðA ô ú×véÖ ok Qíßc pýu lèõO qA êHÚ ëBu óAoArø qA >QzOoq< JBPíèBÎ úWõO koõì óõñƒÞBƒO eƒýƒvƒì þƒvƒýƒÎ RpƒÃƒc .QuA ûkõG óBùW åorG ú×uçÖ ô óAlñìkpg þñÏü óBPuBG óBðõü úðBâ úu åorG ú×uçÖ óAoAnâkBýñG qA úÞ óõÆçÖA ô õǃuoA ,ÉApƒÛu

lèõO qôo lyBƒG|þƒì îévƒì úƒÞ úƒ`ƒð@ BƒìA qA qôo òýízy ok ô óAoBùG qBÒ@ ok >QzOoq< îüõÛO boBì îzy ô QvýG Bü òƒükoôpƒÖ ûBƒì lýÎ ïBüA qA|úP×ø òýèôA ok ô >óBƒüoõƒãƒüpƒâ< .QuA ûkõG qôoõð ûlñgpÖ ô pünLèk oBývG ÿBƒø þƒâ ûtƒüô qA þƒßƒü ÿô þÚçgA îýèBσO ô ôA ûoBƒGok {ƒhƒGlƒýƒìA þDõâ úÞ QuA ó@ óApHìBƒýƒK pƒüBƒu ÙçƒgpƒG pG RoBËð ô þùð ô pìA ÿBƒW úƒG >QƒzƒOoq< }AkBK ûlÎô ô ïkpì ÿôpg@ ô ÿõýðk Qyõðpu òüpÖ@ ÿkBy RBýñíO ólýzÞ RoBuA úG ô ArW ô ô þâkq îÒ xBvcA YüôpO Bü ô Bø óBvðA þâlðq ÿkBy ô oõð qA þüBø ïBýK ûoAõíø QÂBüo ô îèCBO ÿApG {üôo ô {üAq ô þPuolñO ô þyõg Bü ô ô|þìk@ ïBÛì þDApâ ëBíÞ ïBXðApu ô Bø óBvðA ïBÛì úG þGBýPuk ô þDBøo qpƒì úƒG ôA ëBƒ¿ƒOA òýíø úG ô QuA|úPyAk ÿpzGpGA Bü ô ÿkpìpGA qBÒ@ ok îø Ao ôA lèõO qôo Qíßc óAõO|þì êýèk .kõíð áok oBùG |93-|4 ûoBíy lñG ô kôpu ok úÇGAo òüA ok qôo kAq BG ÉBHOoA ok >úìBðBPñLu< qA >þyô´p¯Ö<

48


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

!ÿpýãG ëBíÞ ô ïBíO lüBG :Q×â lÏG ô kpÞ ûBãð oBýìBÞ úG úËdè úü þñÏü ?ÿoAk óBíüA þâ|þì úÞ BñüA úG õO ?þâ|þì QuAo îùG ÿoAk ?îãG Õôok QùG lüBG Ap^-oBýìBÞ !ïoAlð kBíPÎA kBüq QùG-ïlñâ ô kpÞ ûBãð ïBíz^ õO ô òì ÙpÆ QzâpG :Q×â ?úPuok Q×â îùG úÞ þüBñüA ,óBìBu .úPuok } úíø ,óõW ïlñâ ûo@ ôo þPÖpâ kBü Rkõg õO ,õO -ïlñâ ?þñßG IéÚ ,Qgok !úð ?Ap^ -ïlñâ òýíø .îPyAlð kBÛPÎA oBÞ òüA úG óõ^ ïkõG|úP×â oBýìBÞ úG Bíy ÿAõÎk qA êHÚ ,IzìA !úñßG Qgok ôo IéÚ BO ôk ,òì ÿBW úÞ ?Ap^ -ïlñâ òüA úG úßñüA BG ,ÿkõG|úPuAõg ïqA õO óõ^ oBýìBÞ qA õO pÆBg úG ,îPyAlð ÿkBÛPÎA oBÞ .úñßG ôoBÞ òüA úÞ îPuAõg Rkõg ô ïkõg ÿApG þPuAõg|þì -ïlñâ ?þñßG IéÚ !úñßG kõG oApÚ oBýìBÞ ,úð òì ?lñÞ ûpgæBG -ïlñâ úðõg ÙpÆ qA úÞ úñßG QuAõg|þì ,úð .ly lñéG Al¾ ô pu Bíy óæA ,òýñßð òßG òßG olÛðA BGBG -oBýìBÞ ?úñÞ|þì pßÖ þ^ úg@ ûõñzG þßü îùG ô lülñg ïlñâ ,Q×â õñüA oBýìBÞ BO :Q×â òüA þPuAõg|þì þPyAk îPuôk óõ^ ?þñßG ôoBÞ .ûo@ ?þ^ óæA -ïlñâ òüA qA êHÚ êTì ,ûoõÇðõíø ïApG óæA .óBüpW úãük òì ?ïkpßð RApG þÚpÖ aýø -ïlñâ !@ îPvýð R úíÎ pPgk QùG úíÎ pPgk úü îz^ úG îy QÚô óôA oBýPgA þG ,eH¾ qôpìA òýíø òì ,ïkpßð ûBãð úG îðlìôA BXðôA ,Bíy úðõg ÙpÆ ïly ûlýzÞ òì ÿApG õO ,kõG õO pÆBg úG ,kõHð úíÎ pÆBg úãük rý^ pø Bü RrÎ úð ,ïlñâ ,ÿpPgk óõíø !úyBG úÞ ÿA ?úð RrÎ Ap^ -ïlñâ ïBð BG ôo õO óBìBu úßñüA pÆBg úG -oBýìBÞ !RrÎ úð ,ûkpÞ oôBG ïlñâ kBPÖA {íz^ úÏÖk úü ,lülñg ô kpÞ îøBãð :Q×â ô ïôqBG úG ?ûly þ^ RôqBG koAk úìAkA 51

ïôlß`ýø Bíy pýhð òãG ô óBýG BGpÎ æBc òðõíø Bìk@ ,úy þíð úßñüA ?òýPvýð óõíévì úÞ xBìk@ oôBG ,òyBG óAõg|þì óõykõg úÞ !óõykqBu|þì lÏG ûkpg úü ô {Puk õO QÖpâ õypu ïlñâ :Q×â .ïoAk þã×g QèBc ,óôpýG îüpG õO îýPÖo ô òýDBK îülìôA òýyBì qA þüBO úu :Q×â ô kAk úýßO Qgok úü úG ïlñâ ô ôo ûkBýK !òülG îùG oBãýu úü îñÞ|þì {øAõg QÖpâ ô koô@ok ôo }oBãýu QÞBK oBýìBÞ òyôo }ApG oBýìBÞ ô QyAkoô þßü ô }õéW ôo oBãýu ô kBPÖA úÖpu úG kq úÞ àK BO lñ^ .kpÞ :Q×â ô oôk QgAlðA ôo ïk@ oBãýu úÞ ïkpÞ|þì pßÖ æBc BO !úñÞ|þì ïôo@ ,úñÞ|þì ïôo@ ôo ïk@ úÞ ÿrý^ -oBýìBÞ !úìk@ êÛÎ oBßý^ òükõG òì ÿBW úâA Bíy -ïlñâ ?òükpÞ|þì þÏu êÚAlc BìA îðôk þíð -oBýìBÞ .îñÞ pßÖ Jõg úÞ ïkpÞ|þì þñÏü ?þ^ þñÏü ókpÞ pßÖ Jõg -ïlñâ }õìApÖ ûkBPÖA úÞ ôo þüBÚB×OA òüA ïõíO úßñüA oBãðA þñÏü !?îñßð pßÖ {ùG úãük 竾A ô îñÞ ?ûly ÿrý^ úÞ oBãðA úð ôo ÿrý^ þðõO þíð úãük õO !úð-oBýìBÞ ,ûlìôA {ýK ëAõEu úü úãük óæA ,þñÞ }õìApÖ ,kpÞ AlýK JAõW úü }ApG lüBG úÞ þèAõEu úü æBc ,ûly|úP×â ,ûly|þì|úP×â lüBHð úÞ þÖpc {èBHðk þðõO þíð ÿAõhG îOkõg úâA úãük !þyBHð ?îñßG lüBG oBßý^ wK -ïlñâ ÿlýuo JAõW úG þPÚô lüBG -oBýìBÞ JAõW þPÚô úÞ þyBHð BýÃÏG êTì ,þñÞ {èõHÚ JAõW úÞ ly îévì óõyApG ô ólýíùÖ ôo þGAõW úü ëBHðk ô òñÞ þíð {èõHÚ ïqBG ,úPuok wýð îùì æBc ,úyBG óõy ÐHÆ JBG úÞ ókpâ|þì úÞ úñüA îùì óõyApG ,úð Bü úyBG Quok úÞ !ólñvLG õðôA óõykõg oBßý^ lüBG ôo óæA òýãG òì úG -ïlñâ !kpÞ lüBG oBßý^ îðôk þíð óæA òì ?îñÞ úÞ ÿkpÞ þøBñâ õO úãì ,þ`ýø -oBýìBÞ pø qA pPzýG «çÏÖ õO ?þñßG ÿoBÞ «BíPc lüBG !ÿoAk ZBýPcA {ìAo@ ô QcApPuA úG ÿrý^ ?BXÞ õO {ìAo@ ô QcApPuA -ïlñâ !Rkõg úðõg -oBýìBÞ !wýð òì úðõg úãük úÞ BXðôA -ïlñâ õO þvÞ pø qA pPzýG óæA õO «BÚB×OA -oBýìBÞ QÛýÛc úéEvì úâA ,ÿoAk îùu úðõg óôA JAõW lüBG BðôA ,þyBHð BðôA ú`G õO ô úyBG|úPyAk RqA ûkAõðõg úü .ólG wK QùG ôo Arý^ þéýg ÿpPùG þéýg ûkAõðõg úü }BW lüBG ,òPÖpâ îø ôo QÛc !úDõO Üc òüA ô òyBG ûkAk QùG


óApùO úéXì

óõì úíø Alg úG BøBì .óoBýG ok ôo óõìkõg olK ,xBW úü qA óõì úíø ÿ|úzüo ,îýPvø þßü ,îükpÞ|þì þzÞoBü þPÚô ,oBâqôo ÿqBG õO ÈÛÖ úzG ïõíO úÞ ÿqBG ,úPuk úü õO îükBPÖA ïôlÞ pø óõìkõg ÿBüqBG ,þßü îýy|þì óõì úíø ûoBGôk pø ,îükpÞ|þì þzÞoBü þPÚô ?wø RkBü úÞ QGBÚo îø BG ,úPuk úü õO îýPÖo|þì ïôlÞ lG úãülíø BG ,îükq|þì ôpãülíø ,îükpÞ|þì Bø|úPuk ,ly|þì ïõíO úÞ ÿqBG BìA ,îüly|þì Jõg îø BG úíø ûoBGôk ô koõg|þì îùG pvK ô þüAk pvK îüly|þì ûoBGôk ô îüly|þì úü úÞ úyBG oApÚ úâA ,úãülíø úíÎ pPgk ô õíÎ JApg ôrý^ úíø ÿoõÆ òüA úÏÖk úü nÒBÞ åpG úâA !úy þíð lñG |äñu ôo äñu úãük úÞ úñÞ úü òì ÿBGBG ú`Úôlñ¾ õO qA AkpÖ wK AkpÖ ç«Tì òì ç«Tì úñÞ ïõéÏì ô úzG AlýK nÒBÞ úßýO Bíy lüBG ,îPyAk úãük òük úü ô ïkõHð óõíévì wK úâA ?òýñÞ ï úßýO úßýO ô òì pu òürüpG ûoBýGok ÝB`ñG úü ô úñÞAô ôo } ú`ÛG îðBìBì AkpÖ BGBG òýèBPuA ,úâorG BÚ@ ÿBW «çTì úÞ úãG òì úG ô ,úýuôo JçÛðA þÒõéK Õõéy õO ô ûkõG òì åorG xôo úü îy|þì òì úãük ,óApüA ókoô@ õñì ?QvýðõíÞ úü úñÞ Al¾ õñì úâorG úíÎ úãük|úP×ø úü úâA ëBì úìBð ûpXy òüA ,pýãG óõW úíÎ úãG ô úyõâ ô|êýìBÖ ô îuA ô úâ|þì QuAo úÞ îñýHG îñì ,úDõO ô ûoõK ûoBK Ýoô úü õO ûkoõg òì RB¿hzì lüBG ,ïçýO@ ûBâkAõð qA þßü òì úÞ ûk|þì óõzð ?òñÞ ïAlÎA õñì ópýãG úãük õO ,úzG ÿrý^ òý`íø úü úâA -ïlñâ !þPvø óõø úü Bü xôo úü þãG þðõO|þì ïkpì qA þßü Bü xôo úü «BÏÚAô BìA -oBýìBÞ þvÞ pø !îýðApüA úü ,îPvýð úÞ óõø êüBHÚ pPùG RApG oAnG .ûly ûkAk }oôpK úÞ úýðõíø îuA óAõhG AlñízðAk AkpÖ òýíø úâA ,îãG ôBâ òãG Bìk@ úG ç«Tì ô òñÞ ÅõÎ ôo RAkõWõì óõíø qA ô îýy|þì ôBâ úíø Bì ,ïk@ òãG AôBâ úG ô úÞ ÿoAkpHg óæA õO ?òyôlG õðõìpýy lüBG ÐÚõì ?îýDBGpÎ óBâkAõð qA óõìolÛ^ ,BýðApüA Bì òýG !îüoAlð pHg îðõìkõg ô óApüA úG ókpÞ úéíc BGpÎ úÞ þPÚô óôA õO ókpG RoBuA úG ôo þðApüA ÿApPgk ô Bø óq oAk ú`G óõyqA ô ókpÞ óõyrýñÞ ô óBPvGpÎ ókq ,ÿrüoôpG@ qA ÿpýâõéW pÆBg úG ô óly óôA ,ókpÞ ëô Alg óBìA úG ôo Bø ú`G ô }püq òPÖpâ óq òPÖo ïBðôA ,þ`ýø ?óly þ^ Bø ú`G îðõyBø ú`G ô óly oAk ú`G ô ókpÞ pøõy ô !qôpìA úG ûlýuo BO ókpÞ ôo oBÞ òýíø úÏÖk úü ,úñÞ ÜýÛdO ô|úP×ýG ûAo þßü úâA óAlðBg qA ,QÞBu ô ïõéËì óBìBu òýíø ÿlük óæA òýíø îüpýãG wK ,ûkBüq òG úèAlýHÎ úíø ,óApüA úG JApÎA úéíc qA êHÚ !{íýzßG ÿBø ú`G ïBøBì .ókõG þPzOoq Bì kAlWA ,Ig .îüly óõíévì óõì úíø BìA .îýDBðõíø

!IÛÎ îPÖo ok }õéâ õOqA Quok Al¾ 竾A ,kõG ûkBPÖA ### îßdì }BPuk Èuô õñì Quk ,lìôA þíð ô kpÞ Aô ôo òýyBì ok oBýìBÞ lÏG úÛýÚk lñ^ !kpÞ þíð ëô ô kõG|úPÖpâ :Q×â «ç¾A úÞ lüqpè|þì {Puk òýñ`íø ?BGBG ûpHg ú^ ,úãük úvG ,Ig þéýg Ùpc ûlüpG ûlüpG ,ïoAk } úãð îPvðõO þíð !ûlG {üoAlèk ûkpg úü ÈÛÖ îP×â úÞ oBãðA ,oAõük aâ êTì kõG ûly {ãðo ô kq|þì oBýìBÞ BO .kõG ûly ïôo@ B«PHvð ïlñâ úãük !kpÞ|þì|úPßu xpO qA QyAk úyBG ûlük fôo úü :Q×â ly òýyBì oAõu ,Alg úG ûlzð ÿoõÆ ,ïlñâ wýð ÿrý^ ?óõW úíÎ pPgk ÿly ïôo@ ...îüo|þì Bì óæA !îPvýð Bíy úíÎ pPgk úãük úÞ òì -ïlñâ òì ,Alg ôpO , Alg ôpO ,òüpð ,úð -ïlñâ Bø|Bì þPìçuBð ?úý^ BÖpc òüA -oBýìBÞ ?îñÞ oBßý^ ?ïpG BXÞ ,ïpG ïoAlð ôo þüBW aýø ólG nÒBÞ úßýO úü úÏÖk úü úy þíð úßñüA !îýìk@ !òüoAnð ïBùñO Alg ôpO

ïlñâ ,ûlÎ úü ô úzG êÆBG þ^ úíø }lÏG ô ïk@ Quk òüA BGBG !òzG ïpdìBð ô úHüpÒ îø BG úHOpì úü òýðAõÚ òüA ,îükpÞ Quok óõìkõg Bì ôo AnÒBÞ úÞ wýð oApÚ .îýPgBu óõìkõg ôo Bø|ûlÎBÚ ô ,òðõìkõg Quk ÿ|ûly Quok úÞ AnÒBÞ òýíø

oõK Jkõöì .ï îøl×ø| {hG ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq úÞ úíù×ýì ïlñâ óBPuAk ÿBø Qý¿hy Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo ......... RBÚB×OA

úüpâ òý`íø ,úüpâ püq kq úÏÖk úü # úü ! lüqpè|þì Bì ólG ïõíO úÞ kpÞ|þì 竾A kpÞ þíð pßÖ ïk@ úÞ ÿA úüpâ !ly ÐÇÚ úÏÖk úü BìA úyBG|úPyAk|þìõíO kpÞ Ñôpy ,QyAlð þÏýHÆ QèBc 竾A :Q×âô ólülñg ô ókpÞ áBK õyBø àyA óõPùG ÿlG Ùpc úâA òýzhHG Bø ú`G ú^ îðôk þíð !wýð ïkõg Quk 竾A ,ïkq qA oBãðA ,ïAõø ôo úßñüA êTì ,îãG óõOApG ÿoõW þ^ îðôk þíð ,òýDBK ókpÞ îèô ÿlñéG ÿBW úü Bíy ,îñßG lüBG oBßý^ îðôk þíð,îãG lüBG þüAk pvK úÞ lñ^ pø ?úð úãì ,lýñÞ|þì îßíÞ úãülíø BG úÞ ÐÚõì úü ûpgæBG BìA òýPvýð ïBø îø BG ëBu úíø òüA ?úð úãì ,îükõG ÿqBG îø îø BG !@ ïkpÞ|þì ÿqBG þÇuô ,úãük îükõG ÿqBG Aõø úG îâpâ îø BG ,îýPÖo|þì phPuA eH¾ qôpìA ?ûo@ ?ûo@ ?úÞ úðõOkBü ,îükpÞ|þì ,îÚBOA ûpXñK QzK ÿkõG ûlìôA ?óBìBu úOkBü ?úOkBü ?ÿkpÞ|þì ï ûBãð þPyAk :Q×â ô lýzÞ ÔýW úÏÖk úü ?úð Bü QÖBTÞ úOkBü ïkõG|úPvzð úÞ õéW þèlñ¾ óõíø qA :îP×â ô îPÖpâ ôo {Puk ...BÖpc òüA ,úìkBü úÞ úìõéÏì îýPyAk þüBO ôk ?úOkBü ï IzìA -ïlñâ ?ûo@ ?ûo@?îükq|þì Ùpc îypg@ ?úyBHð ïkBü lüBG Ap^ ,úìkBü îðôA !ïlñâ !ïlñâ !êy YðpG pýy þP×â îùG :Q×â ô lýzÞ kAk ïpu oBýìBÞ úÏÖk úü úãük ,ïkpÞ ÈéÒ ,ïkpÞ ÈéÒ -ïlñâ !ÕæA úãük {zýK ôpG õy lñéG !îâ þíð úãük ,îâ þíð ôo òýyBì ok ô ly ûkBýK òýyBì qA îylÏG ô ïlüpK þèlñ¾ ÿæ qA îñì ,îø úG lýGõÞ îßdì ûoBíy úG }Bv×ð ,lüqpè|þì lýG êTì QyAk

50


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Express One Insurance Agency

Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond Motorcycle - SR-22-Workers Comp

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance

:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#| lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OG40179

6007 1/2 Fallbrook Ave 53

Woodland Hills, Ca 91367

þPuAo< :ïkpÞ ÅõÎ Ao QHd¾ ÑõÂõì úÏíW ?pHg ú^ rìpø }AkAk qA ,óõW rürÎ >?úð Bü lü@|þì óApùO úG ûlñü@ oBPÖpâ .lü@ þíð ,okBì úð< :ly kpu {ø@ >.QuBø ú`G úðBvÖA< :kq ò×éO óBìBì pùÊ ÿBø þßükrð Izük ?okBì Bì ÿBø Qícq BG ÿoõÇ^ ,óBƒW pdu ÿBø þßükrð BO ,þPÖo úÞ ÿkpÞ ÿoBÞlG þéýg ,kõG þèBg QüBW .îükq pÞõK ô îýPvzð >.Qynâ }õg >.Bì ÿBW úG óBPuôk< :îP×Þ koõì ok úíø Bø QHd¾ ,úðBvÖA þPuAo,Q×â|þì óAõéùK îðBg .kq|þì oôk rýHìBÞ ô õO ,lüõâ þíð|îølG .lñü@|þì îø úG Jõƒg olƒÛ^ !QvüA ûlðqApG ô BñÎo óAõW rýHìBÞ óBìBì< :îPhüo {Puk ÿôo Ao þÞBK J@ Apì ,QÖo óApüA qA rýHìBÞ úÞ þðBìq «B×Çè ,óBW pËPñì ôA ókõG BO pãük ,îüBýG õO {ýK BO òÞ pHg >.}BHð òì .þPvø qBHXè úÞ «BÏÚAô< :lýyôpg óBìBì ,úPÖo þvÞ ú^ úG õO Q×¾ òüA îðAk þíð >.lyBG ïçÞ àü olÚ òüA ïk@ Qvýð Quok ókõG ïçÞ àü ÑõÂõì ,óBW óBìBì< :îP×â >.lü@ þíð îyõg ôA qA Alg úG .Qvýð þËÖBcAlg ,QHd¾ þíÞ qA lÏG óBƒìBƒì QüBÂo IéW ÿApG Ao BøoBÞ òüA îðAk|þì .kpÞ úÞ koAk Ao rýHìBÞ ÿAõø .løk|þì ïBXðA þGõHdì ok îñýG|þì .koôBýG Quk úG Ao þGõHdì ëk îø lüBy .Qvýð òƒì pƒßÖ úƒG kBƒüq îƒø BXñüA {èBíÎA ô oBPÖo þèô îðAk þíð ,îñÞ|þì ûBHPyA .îñÞ RôBÃÚ ôA koõì ok òüA rƒW koAnâ|þíð úÞ QuA óæA òýíø !QvýðBÖõÆ ú^ úÞ ÿAô .lñßG BW qA Ao Bø ûpXñK ,lðq|þì QéÒ kõg ÿBW ok oApÛýG ,úíXð ólýñy .îèBdyõg ÝBOA ok ôA kõƒWô qA olƒÛ^ .løk|þì {ìAo@ îèk úG {üBø w×ð ÿAl¾ qok ÿæ úƒƒGæ qA úƒƒÞ kBƒƒG ûqôq ÿAlƒƒ¾ ïA úÖçÞ ,lzÞ|þì óôok úG Ao kõƒg ,Bƒø|ûpƒXñK ok úÞ qôo óBíø .qôo ó@ êTì Quok ,ûkpÞ Bü kõG rýDBK îðAk þíð ,ïkõG Qí¿Î óBìBì úðBg pPzýG ëBu Qzø Q×ø ,ïkõG ú`G þéýg .oBùG úÏÖk òüA .ïlük|þì Ao óBìBì Rolð úG ,îPyAlð olƒÛð@ Bƒì RBƒÚçì òƒƒüpƒƒg@ qA ,ÿpg@ úG Ao }A ûpù^ îPvðAõO|þíð úƒÞ kõƒG| |úƒPynƒâ Qí¿Î óBìBì .îñÞ îvXì îz^ {ýK fõÂô :lì@ rürÎ {ýK Ao }okBì ïpHG ûlG Ao úðBvÖA ,îðBg rürÎ äñO ú`G ÿApG {èk þéýg óAoõK ûoB`ýG ,lñýHG .ûly kõG äñO {èk QÚô pø< :kpÞ ÙoBÏO rürÎ æBc .îz^ ÿôo {ìlÚ ,BXñüA lüBýG lýDõãG úÞ qôo lñ^ pø .QuBíy BG oBýPgA îø > !lüpHG ôA {ýK Ao úðBvÖA ,lýøAõg|þì |koAk úìAkA

ô rürÎ .îPÖo úðBg úG þGõHdì ÿBÚ@ þøApíø BG .ïlürg îÚBOA úG ïAo@ ,lðkõG JAõg ok BGBG ëõÓzì rürÎ ,îPÖo úðBgrLy@ úG eH¾ ëôA îPÖo }pu QzK òý^oôBK ,kõG þüB^ ókpÞ ïk ú×g þÓýW ,îPyAnâ {ðBíz^ ÿôo Quk ô êTì {ãðo .QyAnâ IéÚ ÿôo Qƒuk ô lýzÞ :îPÖõÞ îPuk QzK pG ,kõG ûly lý×u ÙpG ?QìlðBupO óõW rürÎ ,ïpýíG þùèA j@oBÞ õO ,ïrürÎ úð< :Qvzð|òýìq ÿôo ïAo@ ú^ .QuA òì JApg IéÚ qA IýÎ ,ÿkpßð ÿlG >?ÿlì@ ÐÚõì rürÎ Izük< :ïkpÞ }qAõð Ao {üBø úðBy úÞ kõG òýãñu BGBG ô Bíy JAõg olÛð@ ,óõƒW >.lülzð úWõPì :kAk úýßO ó@ úG ô lýzÞ oAõük oBñÞ Ao kõg .Qvýð òýãñu kBüq þðAk|þì úÞ òì JAõg< ,Jõg .RolK úð ô ïoAk }õâ òì úð pãük þèô >?kõG Jõg ?Qynâ oõÆ ú^ Izük .kõG þèBg Bíy ÿBW ,óõW rürÎ kõHð lGú^ þƒðAk þƒíð ,ïlƒük Ao þƒGõƒHdì ûkAqpƒøAõƒg úG ïk@ ëBc }A úÖBýÚ ô Qhüo qA !QvüA|ú×dO .koõg|þì îø Ao òüA< :kpÞ ûBãð îðBíz^ ok îýÛPvì rürÎ >?òì þyõhèk ÿApG Bü þüõâ|þì ÿlW Bíy þyõhèk ÿApG Ap^< :ïkpƒÞ IƒXÏO >?óõW rürÎ ò×éO ûoBíy úÞ kq òƒ×éO RokBƒì pƒg@ûkAq pøAõg ,Q×â|þì .kpýãG òì qA Ao ûBãGAõg úG Ao Bíy koAk îýí¿O ôA ô ûlì@ ólñè qA þGõHdì úWoBg îýÛì ûpvK ,Q×â|þì .lñÞ þƒÖpƒÏì îƒø ú^ {üBø Ùpc ólýñy BG þðAk þíð .QuA JAõg úð ûqôo úu ôk òüA .ïkpÞ AlýK þèBc .áAoõg úð ô îPyAk rürÎ òÞ pßy Ao Alg ôpG wK< :ïlülñg úðpâ ô ïlülñvLð Ao þGõHdì ûkAq pøAõg úÞ þøAo ô îƒPvG|þƒì Ao ïA úƒñG ôoBƒG qôpƒìA òýíø >.ïly|þì äðpÖ úG< :QuBgpG|òýìq qA ,Quk pG úýßO BG þPuAo !ÿlñvK þíð Ao ôA úÞ kõG ûly RApG îèk õƒO qA olƒÛ^ ,kq òƒƒ×ƒéO þƒƒ`ƒèBƒƒy îðBg RpƒËƒð ÿA|úƒPƒ×ƒãƒð qõƒñƒø,ûlƒƒì@ óBƒzyõƒg >?Qvý^ ôA pƒvƒK ÿôo úýßO BøBK úG ô ïkpG ôpÖ îø ok Ao Bø QzãðA ô îüõãG Ao rý^ àü ,óõW rƒürƒÎ úƒèAô< :ïkAk qA ïoAk îƒýí¿O úƒð .îƒñÞ QƒcAo Ao óBƒPèBƒƒýƒg æBc úð ô îüBýG óôpýG ÿoBPupK ûlßzðAk îðBg úG Ao òüA .ïoAk ZAôkqA l¿Ú BøæBc >!õãG îø þ`èBy ûBHPyA þèô< :lƒy äƒðo úƒG äƒðo rƒürƒÎ Ð×ð úG ÿpýãG óBìBu ô pu pOkôq ú^ pø ,þñÞ|þì þíð pËð úG ÿlG ïk@ ,þ`èBy îðBg pvK .QuõO ,êý¾A îø ô QuA ûlðAõg xok îø .luo òüA úG úÞ òì .òßG Ao QüBøpßÖ Jõg ú¾çg >.îøk þíð ko JAõW Bùð@ úG ÿkôq


úðBvÖ| A

óApùO úéXì

ókpÞ Quok ëõÓzì ,lüôk îOoõ¾ úG óõg pG ô oôk rýHìBÞ ,þðBíùýì ëõÆ ok .ïly kæBu qA ô BKôoA ok þâlðq RBñvdì qA ô lýßéK|þì òì .Q×â|þì òhu ólñè ok }pýËð þG QýÏÚõì Ùpc kõg oBßÖA ô ûlüA úG ÐWAo QcAo þéýg :kq|þì qA ?îðBg úðBvÖA ,Qvý^ lýðAk|þì {PuAo< îø úG îèBc þðApüA Ùpgrì îuApì ô Bø Qñu òüA .lññÞ|þì þâlðq þÇuô óôpÚ ok qõñø ,koõg|þì úG ZAôkqA ÿApG .lñPvýð >Qük õO N@< úG !!þÖpgrì oBÞ ú^ ,ûô ,lðôo|þì ÿoBãPuAõg qA pPzýG þéýg kpì ô óq àü ÈGAôo úÞ òì pËð ZAôkqA qA êHÚ Bø ëBu .lyBG >òKôA< lüBG BùñüA îø oBßÖA ô ûlüA BG BO lññÞ þâlðq pãülßü BG lüBG >.lðõy Bñy@ þèô ,îðBíG ôA úðBg ok Iy kpÞ oAp¾A óBìBì ô ïkpÞ þËÖBcAlg ,BXð@ IuBñìBð õW kõWô BG

BG þGõHdì ô kpÞ|þì þðApñhu rýHìBÞ ókAk óBßO ô ôA úðBy ÿôo úG QzãðA RBGp úG QÎpu úG .kpÞ|þì lýüCBO Ao {üBø Ùpc ,pu ,QvüA úGõXÎA îø rýHìBÞ òüA .îPÖo úðBgrLy@ YñK pø qA úÞ|úPgBG äñøpÖ ô pßÖ àHu ÿkpì þvýéãðA úíéÞ úu ,koô@|þì óBGq pG úÞ úíéÞ Ýôm ,lì@ úðBgrLy@ úG îèBHðk úG óBìBì .QuA rýHìBÞ ÿlük ?óBW úðBvÖA ÿlük- :Q×â ûkq ?koAk þßíðBG úÖBýÚ ú^ ÙpÆ àü qA !ïlülð õì rW ÿrý^ úÞ òì...þüõu qA ô óBzüpK óAõvýâ ú^ ,îðBg úðBvÖA Jõg <:ly koAô þGõHdì QuA QÚô lñ^ þðAk|þì ?Bø ÙpÆ òüA qA IXÎ ,óAoõK< :kpÞ óBìBì úG ôo ô >?ÿA ûkrð pu Bì úG Bì rýHìBÞ òüA pùì òÞ BÎk .QuA Üc Qv×ð õO ê¿×ì þñüpýy àü ô lP×ýG îðBg úðBvÖA ëk úG >.îýñÞ óBW }õð

óAlýì .kpzÖ BK ÿôo úG Ao Bø áBu ô lý^pG úðBg ÙpÆ úG ô ïly ûkBýK òýyBì qA >ÿlñÞ< :kõzâ îüôo úG Ao ok óBìBì ,ïkBPÖA ûAo úG óBìBì pOpük ïkpÞ|þì oõ¿O ,óBW úðBvÖA þüõO!þüBýG >!!ïôpG îPvø îcArì pâA< :îP×â QüBHÚ YüpO úG úÞ qBG< :kq îPzK úG þPuk «BÚB×OA ,îPyAlð ÿoõËñì úÞ òì BGBG .koõgpG >.ïoAk qBýð QßíÞ úG ,ÿlì@ pOkôq ly Jõg ïkpÞ àíÞ ,koAk óBíùýì ïBy ÿApG ïlýíùÖ òPhK ô koô@ óôpýG líÞ qA Ao þñý^ ÙôpÊ oõÆ òýíø oBÞ òí .îPÖpâ ûlùÎ úG Ao BýðAqæ :kq|þì Ùpc ÿBøpvK ,îñýHG õãG ,óBW úðBvÖA Jõgkok úG óBy òýG ?lñPvø þLýO ú^ ûlßzðAk ?úð Bü kõy|þì AlýK îø oõhG êGBÚ ?QuA oõÇ^ AnÒ ÐÂô þPuAo?Qvø áAoõg Bü lðA }õK }õg ?lðA þéßy ú^ BøpPgk?úPhéy JAõW lý×ì ô p¿Phì ,óBìBì ëAõEu pø úG :kpÞ òì úG ôo ly úÞ JôpÒ ïk .ïkAk|þì Ao QÏÂô ô pu ôpG pãük ,óBW úðBvÖA Jõg< óôpýG QñO qA îø Ao ûBýu xBHè òüA ,òÞ IOpì òO úG ûBýu xBHè úzýíø õO Ap^ îðAk þíð ,oôBýG ?ÿoAkArÎ pãì ûkpßð ÿAlg ?þñÞ|þì Bø xBHè òýíø ,óBW óBìBì <:îP×â >!QvGõg ôpG ?pPgk þñÞ|þì Yè Ap^< :ly þðBH¿Î ,ûBýu ÿBø xBHè òüA BG ,òÞ òO úG kBy xBHè àü þðAôo þâkpvÖA ûkpßð ÿAlg lññÞ|þì pßÖ úíø >!!ÿoAk oAléâ ÿBø òìAk ô qõéG qA þßü ôA oAp¾A úG òO pG xBHè ólük BG .ïkpÞ òO úG Ao }A þíülÚ ,pýg úG }kBü< :kAk óBßO xõvÖA úG ÿpu ,òì óBìq ëBì .ïlüpg BýèBPüA qA Ao xBHè òüA qA Alg ,kpì úÞ ÿAô .QuA oõâ úG oõâ ”QXc“ pg@ ,ïkõG {ðq ëBu úu !konãð QOApý¿ÛO pu îüApG ÿrýzK ,ûBW ô Qñßì úíø ó@ BG îø {OôpS úíø åpì qA êHÚ ,qpìBýð Alg .QyAnãð >.kõG ûkpÞ {ðAlðqpÖ ïBð úG Ao Jõy@ îèk ,óBìBì RApÆBg ÿoô@kBü qA ÿA úyõâ ô îñßG Ao xBHè îPyAk Quôk ,ly .îñÞ JApg Ao {Hy îPuAõhð þèô ,ïqAlñýG þâkAõðBg óBPuôk qA ÿp×ð lñ^ ,óBðBíùýì ûkAq pøAõg ,óBg >rýHìBÞ< JBñW ô lðkõG ,kõG ûly BKpG ôA oBhPÖA úG þðBíùýì .>þGõHdì< óAõvýâ ûpÆ ,ly koAô kõg IýXÎ êßy ô pu BG pG ûõHðA êýHu ô {üo ô úðBy ÿôo úG óBzüpK .ly qBG {zýð òì ólük BG .ûpù^ lükõG|úP×ãð ,>ÿoõK< þüAk óq ,úG úGúÖBýÚ ú^ ,û@ !lüoAk þüBHüq òüA úG ÿpPgk àü ô þüBKôoA QÖApÊ àü qA >þvßýì àýðõü< !!þÚpy wðõýPÞpOA

)ÿpýzì( þ×Xð ûlüpÖ

îzy {hG :óBìo óBPuAk qA ÿ ú¾çg lðA ûly AlW îø qA úðBvÖA okBì ôolK þðq }okBì . lðA ûkpÞ ZAôk qA ôk pø ô úðBvÖA olK qA {ðlyAlW qA lÏG úÞ QuA . QuA ûkpÞ ZAôkqA pãük oBG òülñ^ xõø ÿkpì úÞ þéÏÖ pvíø þGõHdì rýHìBÞ îuA úG ÿA ûkAq pøAõg QuA qBG úðBvÖA koAk oAp¾A úðBvÖA okBì úÞ koAk iuBK ôA úG úðBvÖA . lñÞ ZAôkqA ôA BG .... BìA lðõzýì krìBð îø BG ô lølýì QHTì ÿôo Ao úuolì ûpülì ,>òýè|wýì< # Ao Bø ú`G ,lWô BG úÞ ïlük xçÞ òßèBG ûly ôA úWõPì lük þPÚô .kpÞ|þì ûBãð xçÞ óôok úG ô kAk óBßO þPuk ,lðA Bø ú`G BG ,wßÎ lñ^ òPÖpâ qA wK .QÖo .îPzâqBG xçÞ úG kBPuA ,îýPyAk kB¿PÚA xok ,QÎBu ó@ ok àü .óBýG }õg ô kõG ÿqApýy .lì@ xçÞ úG úG ÐWAo QÎBu àü ,kAk xok QÎBu ÐGo þðApñhu kõg ûõßypK þâlðq ô ûkqBy pvíø úvéW úu .QuA þñPyAk Quôk ÿkpìpýK .kpÞ ,Bø ú`G þèô ûlì@ xçÞ úG úÞ Qvýð pPzýG .lðA ûly pG qA îø Ao óBy úüBvíø äu ïBð þPc qBG ,ïkq ò×éO óõW rürÎ úG ,ly ïBíO úÞ xçÞ :kpÞ þãñPèk qApGA ?óBW úðBvÖA þü@|þì þPÎBu ú^ úHñzXñK!ûly ûom àü QüApG îèk ,îüBýð úðBg úG úHñzXñK lüBy ,óõW rürÎB«íPc þèô ûkpÞ RõÎk Apì ô ûkq ò×éO îðBìBì .lì@ îøAõg úðBg úG úÏíW .îPvzð úHñzXñK qôo oBËPðA úG úðApH¾ þG þvüôpu lüBG ,óBìBì úðBg úG òPÖo ÿApG úÞ þèBc ok ïlük Ao úíXð ,ïly|þì oAõu pãük wüôpu pG oAõu ,QyAk Quk ok åorG áBu ôk :îPvzð {Puk oBñÞ þèlñ¾ ÿôo îPÖo .ly ?ÿôo|þì RpÖBvì ,óBW úíXð>!úð <:kpÞ îøBãð wüôpu ÿõO Bø áBu òüA BG ïlük pg@.ÿoAk p×u l¿Ú ïkpÞ oõ¿O ,ÿA|úPvzð Iè ,Qvzð }A ûpù^pG ,ûôlðA qA ÿA úèBø 52


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

55

?úý^ QíuA|- | |.óõüBíø|- | ?úý^ QéÓy ,úG úG|- | |.oAkoõHðq|- | ?ÿo þì BXÞ ,úG úG|- | .|.qAõøA|- | ?ÿoAk QüpHÞ !þüBW IXÎ|- | |.|.úð|- | õO ,qBG úzK ákpì ,QíuA óôA BG !úíßð ô úð|- | ?ÿo þì õO úÞ qAõøA ûo þì äu Bìpâ òüA | 320 koBø úâ þì ûphG koBø ûo þì þüBÚ@ úü|# |!ÿokApG wc :þìôk .ûoBýì {uAô 160 koBø óõð Øýc .ïAõg þì || úâ þì óõð Øýc .320 îP×â :úâ þì úøBÚ@ .úñÞ þì qBG BW úGõg {vñW ,õzð QcAoBð .óõð Øýc pu õO ûoõg þì nÒBÞ qôo úü# |!ûpýì þì BW ok BW óõð Øýc || ZAôkqA òì BG úâ þì ûpPgk úG ûpvK úü qôo úü|# òñýG þì ,lññÞ þì ûBãð óoAk þì pG ôo nÒBÞ |!"pW@ BO ôk" :úPyõð }õO ?þñÞ þì || |!úð úâ þì ûpPgk |!kBýì áõW þÇdÚ ,ûpýì þì óõð Øýc#| þì þâlðq þyõg ô þGõg BG píÎ àü pvK ô || |!úñÞ ,ly îg kpì ,lñPÖo ôqo@ ûB^ àü pu pG þWôq# òñÞ }oAlýG óBýì ,ûkõG ûlýGAõg óõð Øýc# .QgAlðA ûB^ êgAk úG úßu àü ô kpÞ þüôqo@ |!kAõg þì|Pin Code) |( lÞ òýK òñýG þì ÿkBüq þèô lñÞ þüôqo@ QÖpâ îýí¿O îø óq |.ly RpK ûB^ êgAk úG óBùâBð ô ly îg | òâ þì ók þì óõzð QzãðA úü óõð Øýc úG# kq ÿlñhHè lÏG ly ûkq QùG ÿA úËdè lñ^ kpì |"|"!úñÞ þì oBÞ BÏÚAô ûB^ òüA" :Q×â ô .þßü úâ þì ?QuBOlñ^ òüA òüA òâ þì ók þì óõzð {ùG QzãðA BO ûk lÏG |!àü olÛ^ !ÿAô :úâ þì ?QuBOlñ^ ûo þì ëBu QvýG qA lÏG qBHèk ô Quk ÿBÚ@# þyôpÖ {×Þ ûqBÓì |"!îüly îcArì îø qBG Bì" :úâ þì úâ þì òW úy þì ko òW oBñÞ qA óõð Øýc|# || ?kõG þ^ òüA úéèA îvG BO ôk }pøAõg Ap^ úÞ ûpýâ ok qõñø óõð Øýc|#| |!þßü }kõg ,ûoAk okApG îüpG òâ þì ïkpì ,ûpýì þì }pg óõð Øýc# |.|.îýãG QýévO {ùG þgõy ÿApG þíð pßÖ ç¾A :úâ þì óõð Øýc óo þì þPÚô úG ,úPuAõg þì QüpHÞ xõGõOA õO óõð Øýc# :úâ þì {ýPuk êÓG |!úyBG úPyAk êýìBÖ úíø òüA òì pg ïkpÞ | úG lðlýuo {Puôk ô óõð Øýc úèrèq eH¾# |.|.îø ?ÿkõG oAlýG úèrèq Izük :Q×â óõð Øýc |.|.ïlýíùÖ eH¾ ,úð :Q×â {Puôk õükAo Bü ÿlðõg úìBðqôo ÿõO :Q×â óõð Øýc ?Q×â eH¾ ,kõG îHýW õO ÿoArø úü ,úð :Q×â {Puôk |!ûkoõg ëõK ïlük || þì þ^ äðo îÞ rìpÚ úG óõð Øýc òýP×â úâA# ?úâ |!þðBíu@ rìpÚ || þì }qA ,úy þì Bñy óBìpùÚ óõð Øýc#| òýìq qA :úâ þì ?ÿkpÞ Ñôpy BXÞ qA :lñupK |!þÞBg

.ïoAlð ëõK ïlýíùÖ úý^ {Píßc îðôk þíð# þèô kBýì ok AkpÖ ÿpýãG qôpìA ôo ôpGA püq ÿõì þñßG þøBHPyA õì úü ôpGA Èg ôo qA úñßð Alg úðõíýì þèBg }BW ûBì àü BO äñzÚ |.| |.| QuApvK Mâ òñßýì ëk kok îø BG óoAk

ûqpè òýìq óõ^ Ao úðBg îðBßO þì úèõèô àñüA ûkpÞ ,îðBg úÞ óõ^ òýðqBð ÿA îñÞ þì QPuõK úP×â òýíø Bü,þGBvýì Bü ,ÿoõy|þì Bü kBùð îüBK õéW îø pãük ûAo kBùð îøAo ok ûB^ àü ,úð ûAo kõy îü õâ òì ú`ð@Bü QuA úP×â kõy ApWA òì pùì AkpÖ úÞ Bü îèrñì òýðqBð ÿA :{íP×â îÏGBO òì,àéÞ þG þü õâ ú^ pø órð òì BG Bø Ùpc òüA qA pãük órð ïk Rpùìq ,îPvø RpÞB^ úvHèA ô êHì ëõK ,lyBG ú^ pø |!|!ú¿èBg pùì óArýì qA pPíÞ îñÞ þì þøAõg ú^ pø ,þü õâ ú^ pø îñÞ|þì ÐíW þPuAõg Ao BXÞpø rürÎ ÿA Ao Bø ûkpK ,Ao Bø úzýy rýíO kkpâ ó@qA lÏG ërñì êÞ Bì IýW ok krì ÿBW îø }pg@ Bì IýW qA Qvø ú^ pø þðBßO þì

BÚ@ :úâ þì RApGBhì úG úðq þì äðq óõð Øýc# úy þì úâA ,ûlñéG þéýg Bì ò×éO îýu lýzhHG Bíy úÞ þñPyAk Quôk ô IýXÎ QÞpc þÎõð |.|...!}lýzßG îÞ úü ÙpÆ óôA qA lýñÞ ØÇè |.|.lññÞ þì úPvGAô kõg úG Ao || |.|.kpýâ þì Ao óBOokBì ôolK ÿBW úÞ ÿoõÇG ?úýÞ qA pÏy òüA òupK þì óõð Øýc qA# |"râpø kpýíð ïBðõßð kpì BülÏu" ûrOôpK ïBø úðõâ ô ïBHè úð# |...lýñßG þüBíñøAo úü îðôk þíð úâ þì îñßýì äðo úü õìBøõì úÛükpø úð |.Qvø pÏy kõg ÿõO pÎBy îuA òâ þì ïoArýì þãðo rñè úð îñßýì oõßýðBì úð |!ïBðõßð kAõW ,ïlýíùÖ óBø@ :úâ þì ïA ûkBu ÿ ûkBu ú¾çg ?Ap^ þðôlýì úü p×ð úü óõGBýg ÿõO úâA ,îñýHG õãG :þèôA# ïoAlð ëõK óõ^ ô õéW ïpG òì ô ,úðq þì ûoAk ô úPÖpâ ôo þðAõýc ïoAlð ëôôôôõK þíù×ýì þì þ^ oBÞ òüA úG ,îñÞ QÏðBíì }oBÞ òüA qA ûqBO úðB×uBPì þèô ïoAlð xôk ïkpÞ þì pßÖ ëôA ?òâ


óApùO úéXì

îñÞ QuAõgok {HcB¾ lýzÞ ôo õPK kpÞ }õìBg ôo óõürüõéO úGAõg ôo ïBy õyBK : Q×â {yõâ ok lÏG {ðq ÿôo |.|...Büok îükõG úPÖo ïpPgk xôk BG qôpük# ûkõG {ýK úÛýÚk àü Qñüçð@ òüpg@ oBýG õO kBPÖA îñÞ þgõy }BøBG îuAõg J@ oBñÞ ÿsõèõñßO kBG ûlðq |!!!J@ |...}kpG J@ îñÞ àÖ úñýHð lG qôo óõPz^ ???òülñhð îupLýì ëAõu úü BðAlWô# |!óôpýG lìôA J@ qA þÞBñupO kpì úü }BW úG úzýì AõÎk þPÚô óoAlð RAõé¾ úÞ BýWoBg òüA Q×â þì þø kõG îø úðôõük ÙpÆ ???òñÞ ïõíO ôo AõÎk úÞ òñßýì oBßý^ |.|...ûly áBK îzüAo@ îOpPgk xôk òì ûkpÞ ëõÓzì õìpßÖ þéýg !!!ïpg òì kpÞ þì pßÖ {íPzÞ êýG BG ïkq îñì

|:þðBßO úðBg }Bø úßè,îýñÞ ÅõÎ lüBG ôo êHì ïrürÎ|- | !ú×ýTÞ þéýg úzýíð áBK õLìBy ô ëBíPuk ôpG ?úzýíð áBK úãýì þÞ|- | .îñÞ þì }rýíO ïkõg oBýG ûoApÚ ûBì pg@ îðôlýì óõ^ úzýì úÞ ûBì lñ×uA# þì úðõg Èuô ôo ûp×u úãük îýñÞ þðõßO úðõg úO ,ÝBOA YñÞ ïoArýì Iy 9 ôo æBÓy@ ,îðõßO oAõük ôo îyBLýì ôo ÿB^ ûlðõì

!îülñhG îø BG þíÞ || rüpG"îuA úG Qvø úñürâ úü þðõßO úðõg õO# | | " ûpG ô ÿpO|ÜÖõì þñÞ ûkB×PuA }qA pPzýG þ^pø úzýì ïBXðA pPÏüpu RAoBÞ þéýg úãýì ûpýì ûAo úðõg õO îðBìBì ûqôo lñ^| |# þéýg .kAk òì úG ôoBíy Alg úÞ îèBdyõg | | úyBK þì óôk ûoAk þðõßO úðõg úuAô þÏýHÆ

QÚk Akpì þðõßO úðõg úG æBc BO# |.|.........lükpÞ ïrürÎ :kpì .....úñÞ rýíO úzýy kAõg þì kpì | | ......oBýG ôo úüBKoBù^ óôA |.|......îùG ûlG úìBðqôo ïrürÎ |.|......îPuk ûlG ôoõy úzýy ïrürÎ |.|.....æBG ïpG òÞ àíÞ ïrürÎ |.|.......îPÖõýð pýãG ôo úüBKoBù^ ïrürÎ þì áBK ïkõg òýüBK BýG õzíâ ïrürÎ : óq |.|....îñÞ | lýÎ Iy BO oõzÞ puApu ok IzìA qA# ôpíýð BPüBùð ïBy ,ókpÞ þðõßO úðõg þéÞ BìõðBg| | J@ óAõýè úü þãG óõzùG ÿoAk RApW ûBì àü BO |!ûlG QÛécõO òñßýìôo úGBPýøBì îvÚ QÞpG òýíø úG

?úý^ Qýéý¿dO áolì ïlýupK ûpvK qA# |!|!!ïoAk| B.z.d | úãýì oôôôpÒ BG ?QÚõðôA þ^ þñÏü| B.z.d | ïlýupK úÞ QuBXðôA þðõßO úðõg {hG Rnè QívÚ# îPÖpâ îéLük– oôq– úG þñÏü úãýì kBPÖA QPuk qA ëBuoBK lýÎ úÞ ÿA úPvK óôA ÿlüpÖ@ Ap^ úãük ô òüA BüAlg {üoõhýì þñßýì AlýK ôo QÖo BXÞ ÿlýíù×ð

þñýìq Iýu äük úO Býhüpì lýPvðôk þì# óoAlð óoAk þhüpì Iýu äük úO îßíð BG wG qA úzßð õñì Alg| | îñÞ kôk lñLuA ïkõg ApG ïpG| | þOkõg þP×â úÞ ïA þðôA ?Qvý^ ïApãéO| #

õükAo ïçu õèA :õükAo úðrýì äðq îèBg pvK# |!!??ïBýK |.lüBìp×G úéG : úíðBg óõýéýì50 }õO ïkpÞ AlýK ØýÞ úü òì : úãýì |.úèõK Bíy úG òüpÖA : úíðBg úÞ lüoAnãG ïBýK ÜüpÆ òüA qA lýøAõg þì ?? úzG AlýK {HcB¾ úuAô òýãíÒ äñø@ úü ïAõg þì úð : ûlýì JAõW

ïoAk RoBÞ þüBýì úÛýÚk úü îéâ pøõy# òýñÞ ëô ôo þ^ úíø ç¾A BÚ@# ïoAk RoBÞ AAABýG úÛýÚk úü ïrüqqrÎ pøõy ëõÓzì õñì òøm QuBø Rlì Qvø þèAõu úü þuoBÖ óBGq QyAk úÞ þðôA îñýHG ïAõg þì ûkpÞ ïoAk RoBÞ BýG ïrürÎ òì ïoAk ÿqBð pøõy ú^ QÖpâ îýí¿O úÞ ly þ^ ,kpßýì ÑApPgA ôo ô ëBu þðBüBK ÿBøqôo óly àükrð úG úWõO BG ?Bø? >Õ<{ìôk Õ úyBG >Ý<{èôA Ý úÒBGoõÚ ólýñy Ädì úG , þðBßO úðBg ÿlW pÇg .lýüBíð ápO Ao êdì BÏüpu ÝõÖ ÍB×èA qA àüpø ÿBW úG xpG ïkAk úG pPÞk : îãýì pPÞk îPÖo# ÿlW þßü .lüpýãG ÿlW Ao oBÇgA òüA B×Çè úPvy }pÖ BO oBù^ óæA BO QÖpãð ïkoõg Bñc úèBýK úü õñíu ? ûlG QèBc óæA Jõg : úãýì úPzâpG îèõãñy ô kBy îýéýg îzOAlÖ úð îP×â úðõâpø Bøqôo òüA| Bø xôpÎ õð úG oAlzø# úðôlñG Bñc ïA ûkôo õO Ao êdì AoõÖ lülük kõg pøõyokBì qA QHdì QuA þíPc þðBßO úðBg pÇg|.|...lýñÞ ápO úðôpG úéG ïA ûlÏì õO îñÞ Qßüpy ïBükBy õO ïlìôA ;JAõhPgo ÿæ ;þèBÚpüq |úÞ ÿrürÎ óBPuôk# lüoAk Quôk Bü@# îz^qAoôk pãük ÿBWpø Bü ô ëB`hüpüq |!?lýzgolG BW úíø ô úzýíø îüBÚ ... ,iýu ,îýu, oBãýu ;ûkAõðBg |!|!òükpÞ |.|...lýðrG êýéÞA óBOkõg úG |!|!QuA àükrð þðBßO úðBg lýyBG óBüpWok lýãG îñì úG lüléG ÿA úãük ûAo ?úý^ | {ðq lük QzâpG oBÞpu qA úÞ ÿkpì þPìçu# ok Bøkpì òPÖpâ oBßG ÿApG ûly óBdPìA þyôo#

54


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

þðõO ûBãzüAo@ Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO þèô úÛÇñì ok úÛGBu ëBu |30 BG

þéHÚ QÚô òýýÏO BG| úP×ø qôo Q×ø

(818)631-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

57

?lðkq|þì Ùpc ú^ qA þñÏü .ïõñzG Ao I¿ñì ÿApG ?úzG ïBGBG ÿ|úÓý¾ ûpPgk kõG oApÚ þñÏü .ïlýíùÖ ... Bø@ ... Bø@ ...?ú^ îPgAlðA êÃ×èAõGA QüpHÞ þÆõÚ úG þøBãð {Puk îPyAlð úé¾õc pãük BìA .kõG þèBg úÞ .úðBg îPzâpG ,ïqAlñG õíÎ úÞ ïlýñy óæAk þßüoBO ok ô kõG qBG ok :Q×â|þì IüBð pPgk !IXÎ !Bø|úü|þéýg !IXÎ — ...äñøpu úÞ àükrð .lüpG Ao {Öpc òì ÿBK ÿAl¾ ÿkõg þG .ïlük îø Ao ÿpvýíÞ wýDo ïly ÿõO îPÖo QuAo àü ô ïkpÞ óBzùG|þƒìçƒu ïokBì .kõG úPÖo îâorG pøAõg .óBìkõg ÝBƒÆA ûAo ïBíc ïk ô kôk qBG ô .lýßéK|þì iHÇì ÿõO úé¾õc þPc .ïkõG úPvg þéýg .kõG ûkBPÖA ïlýLO ô ïlñÞ Ao îPgo .îðBíG ïBy pËPñì îPyAlð ô lðAoBg|þì Ao îÒBìk úO kôk ÿõG .þupÞ püq QüpHÞ þÆõÚ ô ïkõG êƒÃƒ×ƒèAõƒGA pƒßƒÖ ÿõƒO õíÎ ïlýñy úÞ ïkõG ûkpÞ úÞ þ×zÞ ô }A|þèBg :Q×â Qƒyõƒâ êƒÓƒG qA çƒG .ÿoBƒƒW ÿBƒƒø@ — Rpu ôõø ÿpýK pu kõG àükrð !Bø|Qƒynƒâ .îüoBýG òýÎ .kpÞ|þì Alƒ¾ ÿoBƒW Ao ïokBƒì õƒíÎ :Q×â úÞ ïlýñy Ao ïokBì ÿAl¾ ô .õíÎ|óq úG Alg ?õíÎ qpýì þâ|þì ôo ûpPgk òüA — .óõíu@ }A|úñyBK kõG òýìq {z×Þ áõð !oôk þÂõc ôo ÿBø|úPhO ,ÿoBW :Q×â õíÎ ô !Bø|ûlykpu ?òüoAm|þíð Ao ïpýãG õÂô Åõc pu îPÖo úÞ eH¾ AkpÖ úO qõñø Bø|þøBì .QuA ê×Ú ïBGBG ÝBÆA ok ïlük ÿõO þãðo ÿBø|àèõK BìA .lðkõG ûlýGAõg Åõc .áõO ô àO ô úéâ úG úéâ .kõG úPhüo ûoõyBK ïlýíùÖ .kõG þðõg îø Åõc äñu ÿBW àü îÚ QÖo|þì QÚô pø .p×u úPÖo ïBGBG qBG lGæ úÞ úÞ Iy pø ô .kpÞ|þì ê×Ú Ao {ÚBÆA ok òüôrÚ Bü {üBø|þøBì pu Apì þÖçO Bø|úGpâ kõHð úƒðBƒg ïokBì qA ÝBÆA ÿõO îPzâpG þPÚô .lðkoô@|þìok :ïlýupK ?úPÖo BXÞ BÚ@ þWBc — RõíÎ !QÖo pdu úéÞ ,úñð îðôk þíð — .îÚ ûpG kAõg|þì Q×â|þì Q×â Bì ôk pø ÿApG îükoõg|þì úÞ þüB^ ô kqk ,þøôpâ Ao BÚ@pÓ¾A ÿBøpP×Þ Izük úÞ QzK pu îPÖo ôk úG !kAlýG ô kAk ÿA úÞ .ûkpG þÏðBì pãük ô p×u kõG úPÖo ïBGBG úÞ æBc .ïBG ú`íø !îPyAlð BÚ@pÓ¾A BG lì@ ô QƒÖo ÿApƒG qõu óBíø ô kõG pGA Aõø .õãð úÞ kõG iéO îOBÚôA þüAl¾ aýø ô kõG þèBg úíø Bø|úðæ .lì@|þì lñO ,BøpP×Þ ÿ|úéÃÖ ô ly|þíð lñéG úüBvíø ïBG qA . kq|þì ÿlý×u úG ,úéâ úG úéâ óBüBK

.{íPÖpâ !Nõø — QyAk .ïlðAkpâpG Ao ïpu .kõG êÃ×èAõƒGA :Q×â|þì ô Qzâ|þì ÿrý^ ëBHðk {Puk ÿõO Õpì .ïkoô@ Rpýâ Jõg !úPgõu olK @ — ...Bívì ô ú^õÞ ÕAp^ oõð ô kõG àüoBO àüoBO Aõø þßüoBO ó@ ok îðAk|þíð òì ô QyAlƒð þƒÛìo îø ó@|ô .lük|þì Ao Bø|wãì {íz^ oõƒÇƒ^ ?kpÞ|þì Ao {èBýg lüBy .Bìpƒu qõƒu òƒüok Bø Rlì .kõG Bì pO|ÙpÆ|ó@ úðBg BO ôk ÿ|úüBvíø ok ïk ïBy BO eH¾ .kõG ûly îÞ {éÛÎ kõG ô QÖpƒâ|þƒì wƒãì ô Qƒvzð|þƒì óBƒy|úƒðBƒg ïpËð úG .ïkõG ûlülð òì BìA .koõg|þì lñP×â|þì :úÞ kq|þì Ao {Öpc ô koô@|þì|ok Ao {üAkA ÈÛÖ >.îñÞ|þì Quok þGBvc óõXñvÖ àü RBøBG< Bü >àzXñâ úü lÚ îPÖpâ wãì úü qôpük< Bü pìA êüAôA >!xA|ûríyõg ú^ {ðôo þðôk|þíð< qA þßü ô ûlƒñg ÿApƒG kõƒG þƒGõƒg ÿ|úƒéýuô .kõG òPyAnâ ôA pu úG pu óBìp¿Î ÿBø|ÿqBG {ðq .lülñg {ùG ly|þíð pãük æBc BìA .oBG àü ÿqôo ûk ,kpÞ|þì þüõzPgo Bì ÿ|úðBg {ðôpýG ô lðq|þì {ßPÞ IOpƒì Qƒ×â|þƒì ô qBG ô lü@|þíð }õg Ao Alg lñýG|þì BìA .lñÞ|þì úíéÞ ôk ïôpG îP×â .lñÞ|þì Quok Ao {üAnÒ :îP×â ô .îPÖo ô ,îðrG Ùpc }BøBG ?kAk|þì ÿA|ûrì ú^ êÃ×èAõGA — lÚ !þðôk þíð .úðôkBy ïlñâ ûrì – :Q×â .kõG àzXñâ úü òüA õO ?úPyAk Roô RæBýg úñßð – :îP×â .úy|þì AlýK BXÞ wãì Bìpu koô òì ?ÿlük õyBXÞ õO !úG – :Qƒ×â .òÞpH¾ .ó@|þì óõykõg îðõg|þì ô }A|ûoBK QÞ IýW ÿõO kpƒÞ Qƒuk ô úÞ Qƒzâ|þƒì þƒPüpƒHÞ þƒÆõƒÚ ëBƒHðk QƒyAk ïlük úÞ kpÞ|þì îüBÚ ó@ ÿõO Ao {üBø|wãì îPyAlð îø ÿrý^ pãük .ïoAlð Ao }A|úé¾õc ok úÞ .úðBg ïkpâpG úÞ ïly lñéG .îüõãG {ùG úG kBPÖA îíz^ BW óBíø qA ô kpÞ Al¾ óBì|úðBg lƒñPyAk úƒÞ }pƒPgk ô Iƒƒ¿ƒñƒì IƒƒcBƒƒ¾ BG Apì pâA ly|þì lG þéýg lGæ .lðlì@|þì|ok QzK ïlýLO ÿoõÖ .lðlük|þì úðAõük êÃ×èAõGA lýuo ïpßÖ úG úÞ ïkõG ûly îüBÚ ô êÃ×èAõGA BXÞ ôo êÃ×èAõGA BðôA ?ÿkpÞ þ`ƒíƒø Apƒ^< pâA ô kõG ûly pük pãük BƒìA >?òƒuBƒñƒy|þƒì qA þPÚô .kõG pOlG lðlük|þì Apì ô ïlì@|þì|ok QyAk ûpPgk lƒñƒPƒynƒâ êƒÃƒ×ƒèAõƒGA ÿõƒéW :Q×â|þì ?óõWBÚ@ ú^ þñÏü úÓý¾ úg@ — ôk úuAô }|úíø :Q×â I¿ñì IcB¾ ô ÿpG }BøBG úÞ olÛñýíø .óõWpPgk úPƒÎBƒu ...þðõíùì úƒ^ òƒýƒHƒG BƒýƒG .ïkoô@ }pƒýƒâ óBƒƒø@!x|ûlñâ IcB¾ Ùpc þÚBG QyAnƒãð êƒÃ×èAõƒGA


óApùO úéXì

kBüpÖ úÞ kõG ûkrð þÖpc qõñø ô kõG lý×u ïBGBG .kpÞ|þì Al¾ Apì .ly lñéG }kõƒg ÝBOA qA ïBGBG ïokBì .ôlG ûk ô ïlðApK ú`ÚBƒÆ ÿôo Ao ú^pPÖk :îP×â .Qzâ|þìpG ïBGBG ÝBÆA ok QzK qA QyAk úuAô òüpHG þüB^ òükõG ûlìôA úÞ Bíy — !óõíùì !ûly êýèm| ,òßð ÿkBüq ÈéÒ — ô QuAõg|þì þüB^ .ïBGBG ÝBÆA ÿõO îPÖo ô Ao Bø|óBßPuA BO .îñÞ ÝB^ ûqBO ïpHG Ao óBýéÚ lüBG QyAk úÞ ïlýñy ïpHG Ao óBýéÚ ô îñÞ ÐíW ïôo pƒßzè BƒG Ao ÁBƒÎôpƒíÎ äƒñW óBPuAk {üõéùK ÿoAkA àü pâA ,îPvðAk|þì .Q×â|þƒì kõG ÿoAqBG pâA ô .Q×â|þì Ao lñø p×u ÿ|ú¿Ú kõG úG óõzð BO ôk æBc ô .Ao }A|úßìô çGpÞ ÿBøp×u ô ïkpG þüB^ óôpýG ïlì@ .lðkõG ÝBÆA ÿõO ëõÞ ,kõG ûkpÞ ÝB^ ïokBì úÞ îø Ao óBýéÚ îPzâpG àO ÁBÎôpíÎ úÞ kõG ûlýuo BXð@ úG ïBGBG .ïkpG oõÃc ok QyAk ô kõG ûly Bø|þìôo pýuA BùñO ô .îPyAlð Ao }A|úé¾õc .kpÞ|þì ÜÇð ïôo p¿ýÚ ÝBÆA ïpG úÞ îPyAlð îø Ao òüA ÿ|úé¾õc Ao ïpøAõg ú`G þyBy ÿ|ú^BK ô äñè ô óBìkõg kõG ûlì@ ïlƒG îƒø úƒßðq ó@ ÿõG qA .îñÞ ByBíO úÞ kõG òüA .kõG óBì|}qoô îéÏì ÿõG òýÎ úÞ lGæ .kõHð ÿpHg Bø|ú`G qA BìA .ú^õÞ pu ïlì@ .lðkõG úPÖo ô lðkõG ûlzð òì pËPñì ô îüly|þì ÐíW ú^õÞ pu JôpÒ úG JôpÒ úG ô óBGBýg pu îýPÖo|þì .îükpÞ|þì ÿoBÞ àü óBypu qA Ao Bø|úéíÎ ÿlíð ûçÞ Bø|óBW@ lýéÛO ÿõO Bü .îükpÞ|þì ÿqBG ûk|{Puk ô îülýKBÚ|þì ûAo {ÞoB^ àP×W óBìkõg ÿ|úðBg êÓG ú^õÞ ëlG ô ko îø BG Ao óBìBø|îéýÖ Bü .îýPgAlƒðA|þƒì îèk þéýg òì ô .pãük oBÞ àü Bü .îükpƒÞ|þƒì óBíø úÞ Ao þðAqoBO ô ïoôBýG óBypýâ QuAõg|þì }õg þð îéÚ àü BG úuolì ÿõO p¿Î qôo pXñg BƒG ,îølG óBzðBzð ïkõG ûkpÞ ÅõÎ }ApO àü ô kõG óArüô@ {Puk êÓG úÞ þGBñÆ ô }píÞ pýy ÿAl¾ QyAk ô kõG {ðBøk ïk {Puk îñÞ ú^ .lðkõHð óBzìAlÞ|aýø BìA .koô@|þì|ok úG ,îPvzð îPÖpâ ok ïk BXðBíø ?îñßð ú^ ÿAl¾ .kõG Børý^ òüpO|þðlük .ïkpì ÿByBƒíO pø êTì lGæ úÞ lì@|þì ú^õÞ úO qA >Alg kõg< {üB¿Î ô QyAk|þìpG ïlÚ }Aõü }Aõƒü Iƒy úG ô kõG óBíu@ úG }pu ô lüpu|þì òýìq ÿôo IOpì ÿpãük ÿ|úSBÓPuA ô BÎk pø ÿBW pu QzK oõW òýíø ,>Alg kõg Bü< :Q×â|þì ô pG ÿõO .ly ko ô lì@ îø þüõHè .ûlýzÞ ô,îø .kq|þì Ao }kAk ôA BìA ,kõHð AlýK ÿrý^ {ÆBvG þüôpGôo úðBg qA Ao }pu ÿqBíð okB^ óq àü úÞ Jõg ô QgAlðA| ú^õÞ ÿõO þøBãð ô koô@ok BO úu QÖo ôlG ô óôpýG lüôk lýüBK Ao ÙpÆ pø ok BìA õO kôpG úÞ kAk êø Ao ok ,pO|ÙpÆ|ó@ úðBg }pu kq|þì ok lñO lñO úÞ oõW òýíø .kõG úPvG ô ly qBG ok QHÚBÎ .lðAkpâ|þì oô|ó@ oô|òüA Ao :ïlýñy úHOpì àü úÞ õO lýLO|þì QyAk

:Q×â ô ïpøAõg .úñÞ úÚBÖA lüBy ïlG {ÒAk RBHð îP×â .úñÞ|þì óõzð ôo| ú`G õyBK ?þéÇÏì Ap^ úñð wK — .oBãðA úð oBãðA BìA þüB^ óõy|úuAô ïpG òì BO úñð õyBK .ûlG îðBg ú`G BO lñ^ óõOkõg Bíy :lýupK ïokBì ô .ïoBýG ?òüoAk Ao ïpHíO ú^pPÖk òì .óôpýG QÖo ly lñéG ô :Q×â ô püq QgAlðA Ao }pu úßýðq ÿkõg þG úÞ oõXðBíø ô îPyAkpG ú`ÚBÆ qA .îðõg|þì xok òì òüoAk oBýPgA – ÝAlñÚ ïpøAõg úÞ ,ïkõG IÊAõì ,ïkq|þƒì {Úoô ?þuok ú^ — ÿBW úu ôk úßýðq ô kpÞ qBG þupÞ ÿôo Ao ú`G .þãéGBÚ xok — ÿBø|þøBì îßy êTì úÞ lýèBì Quk Ao ú`G îßy úG kpÞ ôo ïokBì .lülñg ô kAk óBßO Ao }pu

lícA ë@ëçW pg@| | {hG

ûlñgpÖ òzW

õéW òì ô õO lñPÖo ,pPgk BG ïokBì # ÝBÆA ok ïk ïkpG Ao I¿ñì IcB¾ô ïkBPÖA ïBGBG ú^pâ .ïkpG ÿB^ ïlì@ îø lÏG .BGBG úG úÞ kõG ïõéÏì BìA ,kõG ûkAlð oõPuk .kAk þüB^ lüBG Bñy@óBíùì ô QuBXð@ õíÎ ïlük ïkpG úÞ Ao þƒüBƒ^ ,pãük p×ð àü ô Qvø îø ÿpvýíÞ wýDo ,lðkõG úPvzð þupÞ oôk úíø .lñðBì ÿoAqBG püq ïAlÞ pø pãük ÿBùð@ ô ïBGBG Quk êÓG õíÎ IcB¾ îPyAnâ|þì úÞ Ao þüB^ .úüBK àü :kq|þì Ùpc îéÚ Ì×è úG QyAk I¿ñì .QuA óBOkõg ÿ|úÛéÏPì .BÚ@ ZBc úƒéG — .lýølG óBOkõg Ao {HýOpO àü ?ú^ þñÏü úÛéÏPì pãük .óôpýG ïlì@ úÞ úÞ ïokBì !ïkõG ûlýñy ûqBO QÓè BO lñ^ qôpƒìA Bü kõG BW pu {èBc ïBGBG pâA .QyAlð Ao }kAõu .ïlýupK|þì }qA îPÖo|þƒì kõƒG Rõƒég }pƒu Bü ,lì@|þì {yõg Bø ëAõEu oõW òüA qA úzýíø Qyok Üzì ÿApG þƒð îéÚ àü úƒÞ þƒPƒÚô ,ïkõG ûlýíùÖ îø òì .lƒyApƒPƒG ïkAk|þì }qA þèõK Bü îPyAk }BøBG ÿoBÞ QÚôpø îPÖo|þì Bø ëAõEu òüA qA þßü BG îPuAõg|þì îP×â lÏG .úPƒvƒßƒy áõð îéÚ àü BG Bü {zýK ?QvýÞ úßýðq òüA pãük îñýHG ïôpG Ao ôA ô kõG úPvzð þupÞ òƒýƒüBƒK ïokBƒì Q×W àü .}kõg ÿBW pu ,æBG kõG ûkBPupÖ ïk@ êTì Quok .kõG ok ïk lñéG úñyBK {×Þ qBíð ÿ|úPƒvƒzƒð ؃¾ ȃuô úƒÞ qAok äñè þ¾õ¿hì ÿõG àü .lyBG ûkBPvüA QÎBíW úHOpì àü BìA .ïlýíù×ð ëôA úÞ kõG ÝBÆA ÿõO óBíyqoô îéÏì úÞ kõG þüõG úýHy .kBPÖA ïkBü pÇÎ ÿõG úéG .Bø|eHƒ¾ ëôA Áõ¿g úG .kAk|þì oBñÞô kõG rìpÚ {üBø|Iƒè .BøpÇÎ ó@ qA .kõG {üBøBK ÿôo Ao ÙBdè ÿ|úHè ô kõG úPvzð þupÞ QyAk ïly koAô ok qA úÞ òì .kõG ûlýzÞ :Q×â|þì ?ûkpÞ oBÞ {WArì qôpìA ïõðBg — :Q×â ïpøAõg ô kok {èk úÞ úñýƒíƒø .óõƒW|ïõƒðBƒg úƒð –

56


TEHRAN MAGAZINE

59

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì

: úýùO qpÆ QÚk úG Ao ÿrHu îýñÞ|þì wýg Ao YðpG {ßG@ êgAk îýüõy|þì ô îýüBíð|þì rýíO îýñÞ|þì kpg Ao ÿrHu .kôpG ó@ J@ BO îürüo|þì pG pO|óAk þíÞ þèô îýñÞ|þì {ßG@ Ao YðpG ô J@ òÒôo ÜyBÚ úu ôk Ao äük úO îüoAk|þì êgAk YðpG îürüo þì J@ óAõýè Ø¿ð ô ûkpÞ kpg ÿrHu ô îürüo þì äük ok îÞ îÞ Ao {ßG@ ïk Ao õéK ô îýyBK|þì YðpG ÿ|æ YüolO úG Ao ûkpÞ ûkB×PuA õøBÞ qA äük úO ÿApG îýðAõO þì îýñÞ|þì îýñÞ|þì ïk {O@ ÿôo Bü pÖ ok Ao YðpG .îýñÞ BG Ao ûly êc ûlýüBu óAp×Îq õéK ólýzÞ ÐÚõì QuA òßíì .îýøk|þì õéK ÿôo òÒôo þíÞ úPuk àü ókpÞ ïk ÐÚõì Ao õéK ÿrHu ÿ|æ .îüoAnãG ûkpÞ rýíO ûqBOpýu

õéK úPyo

õéK ÿrHu :p×ð 6 BO 3ÿApG ïq|æ kAõì lðBK |2 :YðpG ÜyBÚ 4 :òÒôo ,QHy ,ÿp×ÏW ,ûpO( þüõéK ÿrHu lðBK |4 )úéýéHñy þíÞ ,rýñzâ ûAõhèk Roõ¾ úG ûlýüBu óAp×Îq

: ïq|æ kAõì úðBíýK 3 :YðpG ïpâ 200 :þüõéK úPyo ïpâ 200 :ûkpÞ jp^ Qyõâ klÎ 1 Qyok :qBýK ïpâ 100 :{ízÞ ïpâ 100 :ûpÞ óBßPuA 1/2 :ÐüBì òÒôo ÿoõg ÿB^ ÜyBÚ 1 :òý^oAk ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 2 :ûkpÞ J@ óAp×Îq ïq|æ óArýì úG :ê×éÖ ô àíð

: úýùO qpÆ þPÚô îýñÞ|þì úÖBÂA ó@ úG Ao úPyo ly rK îýð YðpG úÞ òüA qA lÏG îürK|þì ô ûkpÞ wýg Ao YðpG ô àíð ô Qyõâ BG ô ûkpÞ ûlðo Ao qBýK qA þíýð .îýñÞ|þì ïk ô ûkpÞ {ßG@ Ao ó@ ly ïpð úPyo ô YðpG qA þíýð ok Ao Bø|úPÖõÞ îüoô@|þì ok rüo ÿBø|úPÖõÞ Roõ¾ úG Ao Qyõâ wLu îýñÞ|þì Éõéhì ê×éÖ qA îýðAõO|þì êüBíO Roõ¾ ok( kqAlðBýG J@ Qyõâ BO îüoAnâ|þì Ao ÙpÊ ok ô úPgAlðA òÒôo kõy jpu Bø|úPÖõÞ BO úPyAkpG Ao ÙpÊ ok wLu )îýñÞ ûkB×PuA AnÒ òüA ok îø Õpì Qyõâ ÿBø|úÏÇÚ Ao Bø|úPÖõÞ ô óAp×Îq qA þíýð ô òý^oAk wLu îýñÞ|þì jpu ûpÞ ô òÒôo úýÛG ok Ao qBýK pãük îýð pýã×Þ àü BG Ao óAp×Îq úýÛG ô õéK ólýzÞ ïk qA wK .îýüBíð|þì Éõéhì pãülßü BG ô îýñÞ|þì úÖBÂA òýDrO îüA ûkpÞ ûkBì@ úÞ ÿkAõì BG Apð@ ÿôo ô îýzÞ|þì wük ok Ao ûlýzÞ ïk YðpG ûkpÞ Éõéhì YðpG .îýñÞ|þì ôpu ô îýñÞ|þì

pK îßy þøBì

:p×ð 4 BO2ÿApG ïq|æ kAõì lðBK |4 :þøBì ïpâ 200 :rýñzâ óBßPuA àü :àyoq óBßPuA àü :õíýéG@ þÖBÞ oAlÛì úG :ê×éÖ ô àíð klÎ àü :ÿA úíèk rHu ê×éÖ óBßPuA àü :ûly kpg ÿôkpâ rÓì ÿoõg Nõu ÜyBÚ àü :óAp×Îq ïpâ 100 :úéýéHñy

: úýùO }ôo îýüõy|þì ô îüoô@|þì ok Ao ó@ îßy êgAk îýñÞ|þì Ao ó@ ÿBø|wéÖ îýñÞ|þì rýíO Jõg Ao þøBì îüoAnâ|þì oBñÞ ô îýèBì|þì àíð þíÞ Ao þøBì îßy ô ólG lyBG úPuok Roõ¾ úG þøBì îüoAnâ|þì ô àyoq ô ôkpâ îýøk|þì Q×O àü òÒôo ÜyBÚ ôk BG ô îýñÞ|þì kpg ô îýüõy|þì ûkpÞ áBK Ao ÿrHu oApÚ pÖ þñýu ok ô îüqôk|þì Ao þøBì îßy rýíO óqõu ô ið àü BG ô îürüo|þì þøBì îßy êgAk Ao Ao þñýu wLu îürüo|þì þøBì ÿôo Ao ïpâ J@ ÜyBÚ ôk ok Ao ûly êc óAp×Îq ô õíýéG@ ô îýøk|þì õíýè BG Ao ó@ ÙApÆA ô îýzÞ|þì Ao ó@ ið ô îüoAnâ|þì QÎBu àü Rlì úG ô îýøk|þì oApÚ pÖ êgAk .îýñÞ|þì òýDrO YðoBð Bü }pO

58


TEHRAN MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

óõg oBzÖ úG |çPHì óAoBíýG ok ûtüô úG óõg oBzÖ {øBÞ úG pXñì .kõy |æBG úßO lðAõO|þì ûBýâ òüA þüBùPðA äðpíÞ êßy ÿôpÞ {hG lñðBì pK ÿBø|åpG .kõy Ùp¿ì úPhK Bü ïBg Roõ¾ úG ô úßO .kôo oBÞ úG þñyB^ óAõñÎ úG lðAõO|þì rýð þÞAoõg òüA ûpýO rHu àýOBìrèBG úÞpu ô óõPüq òÒôo ûApíø úG ûly ûkAk Q×O úðBüqAo àüoBG ÿBø|úßO Bü ô kõy úPyAnâ Bíy JBÛzG oBñÞ ok lðAõO|þì .kpýâ oApÚ k|æBu ok ëBÛOpK Bü RôpÖ Müpâ BG ïBg úðBüqAo

þãðpÖ ûpO

óAoBùG kBG úPvXg

qôpýK óBOqôoõð

.QuA óBÆpu l RBHýÞpO ïBíO ÿõPdì ,þãðpÖ ûpƒO ok lðAõO|þì QuA óAôApÖ oBývG oBùG ok úÞ ÿrHu òüA ,òüApGBñG ïõXø qA Ao ólG þPcAo úG ô kpýâ oApÚ Bíy þãP×ø þüAnÒ îüso lñðBíø .lñÞ Ì×c àéùì ÿoBíýG òüA ,óAoAkqBýK ûkAõðBg õÃÎ óBøBýâ püBu órhì lðAõO|þì þãðpÖ ûpO ókpÞ koõg ô ZoBg Ao ó@ lñO ÿkpâõâ RBHýÞpO úÂpÎ Ao óBÆpu l ûõÛèBG ûkBì àü .lñÞ óBzð þøBãzüBìq@ RBσèBƒÇƒì BøqBýK ok kõWõì p¾BñÎ úÞ lñøk|þì ô pSA þG Ao Aq|óBÆpu êìAõÎ lñðAõO|þì úPvø@ Ao þðBÆpu ÿBƒø|ëõƒéu lƒyo .lññÞ ûpO êìBy( BøqBýK qA IOpì oõÆ úG úÞ ÿkApÖA lñøk|þì óBzð ÿpãük RBÏèBÇì òýñ`íø kõu ÿApG .lñPvø ôo úGôo óBÆpu ØéPhì ÑAõðA úG |çPGA ÿApG ÿpPíÞ pÇg BG lññÞ|þì ûkB×PuA )þãðpÖ ûkB×PuA nünè Nõu àü úýùO ok RolÚpK þÞAoõg òüA qA lýðAõO|þì þãðpÖ ûpO lüAõÖ qA òPvW .lýñÞ

þãðpÖ kõhð

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

QHuBñì úG Ao þðApüA pO ô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO . QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àü püq ok þðBPuBG qôoõð

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ }oB×u .kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒ ô lèõO , ÿkrìBð 61

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

ûoôk àü ok ô oBùG ê¿Ö ok ûBýâ òüA .QuA nünè áAoõg àü ,ûqBO ô òüpýy þãðpÖkõhð Q¾pÖ àü oBùG ok ûqBO þãðpÖ kõhð òPÖBü òüApGBñG .koAlð ÿlñéG þâlðq ûoôk ô lñÞ|þì lyo ûBOõÞ êGBÚ ÿBøpHýÖ ûtüô úG pHýÖ ïpâ 7 qA {ýG ô ÿpèBÞ 115 þãðpÖ kõhð úðBíýK àü .kôo|þì oBíy úG åorG .lñÞ|þì lýèõO ëôpPvéÞ ûlñøBÞ êc êc êGBÚ ÿBøpHýÖ qA pPzýG ïpâ 10 BO 5 Ùp¿ì úÞ lñøk|þì óBzð RBÛýÛdO YüBPð ,QÛýÛcok .løk {øBÞ l¾ok 5 BO 3 óArýì úG Ao ( LDL) lG ëôpPvéÞ lðAõO|þì ô BñÏð ÿBø|åpG BG ûApíø óõPüq òÒôo ok Bü ô þðôoBÞBì k|æBu ok lðAõO|þì úPhK þãðpÖkõhð .kõy ôpu AnÒ JBÛzG oBñÞ ok }pO õíýè ÿBø|}pG


óApùO úéXì

úG QHvð ÿpPzýG ÑõñO úÞ QuA þüBø|ûõýì ô RBXürHu ólýDôo ê¿Ö ,oBùG #| Ao óBvðA ólG lðAõO|þì ÿoBùG ÿBøAnÒ òüA Ùp¿ì .lðoAk ëõ¿Ö püBu ÿBø|þÞAoõg Bíy úG Ao þÞAoõg 6 BXñüA ok .koôBýG ûApíø úG Ao Qì|çu ô lññÞ þðBßO|úðBg ,óôok qA Ao Qì|çu ô ûkpÞ ÑõñPì Ao Bíy úðAqôo þüAnÒ îüso lñðAõO|þì úÞ îýñÞ|þì þÖpÏì .lðoôBýG óBÓìoA úG óBPüApG

lýñÞ þðBßO úðBg ,oBùG ok Ao ólG óôok ZBñ×uA

pSA «Ap¿dñì BìA .lññÞ úünÓO BK QzãðA BO pu qA Ao Bíy ólG lðokBÚ nünè ûBýâ òüA rHu ÿBø|åpG .lðoAk Bíy þüBñýG RolÚ qA QËÖBdì ok ÿA|ûtüô úÞ QuA E òýìBPüô ô C òýìBPüô ,òOôoBÞ –BPG óõ^ þüBø|óAlývÞA|þPð@ qA þñÒ ,ZBñ×uA ÿBø|ëBßükAo RApÇg ókpÞ þTñg ÜüpÆ qA Ao îz^ o|æõÞBì IüphO ô lüoAôpì J@ pÇg Bø|ó@ þãíø .lñøk|þì {øBÞ kAq@ pSA îz^ ÿApG þÞAoõg ûkBì ôk òüA .QuA ”òýñOArâ @q“ ô ”òýEOõè“ qA þñÒ ÐHñì òýñ`íø ZBñ×uA óAõW ÿBø|åpG qA þÆõéhì .lññÞ ÿpýâõéW úýßHy úG þâlük Iýu@ qA lñðAõO|þì ô lðoAk JBPÖ@ lÂ

úGõ^oBì

.løk {üArÖA Ao Bíy k|æBu þüAnÒ ûpùG lðAõO|þì þèõíÏì õøBÞ ÿBùâpG BG ZBñ×uA

ûkB×PuA óBýÎA úÛHÆ ok wÞõè þüAnÒ ûkBì àü óAõñÎ úG ëBu Bøl¾ Rlì úG áqBð ô kpO ûBýâ òüA .ly|þì .lñÞ òýìBO Ao K òýìBPüô úG Bíy úðAqôo qBýð qA þíýð qA {ýG lðAõO|þì ûBýâ òüA qA úðBíýK àü .lñÞ|þì B×üA Bø|óAõhPuA RolÚ Ì×c ô óõg þãPhè ok þíùì {Ûð òýìBPüô òüA RolÚ ô õì ,Bø|óAõhPuA Ì×c úG úÞ QuA òø@ qA þñÒ þøBýâ ÐHñì àü òýñ`íø úGõ^oBì .lñÞ|þì àíÞ Bø|ògBð .kõy|þì ôpu QéìA ô k|æBu ok ïBy ÿApG ûly jpu Bü rKoBhG Roõ¾ úG þÞAoõg òüA

þãðpÖ RõO

òýìBPüô òüA .QuA C òýìBPüô ÐGBñì òüpO|ÿõÚ qA þßü ,Bø|RõO ûkAõðBg ûôpâ qA oAlG@ ûõýì òüA ô þðAõW úG úÞ QuA þñýEOôpK oBPgBu àü ós|çÞ .lñÞ|þì àíÞ Bø|ós|çÞ lýèõO ok Bíy ólG úG .lññÞ|þì àíÞ QuõK þGAkBy QuA þñÏì óAlG òüA .QuA Bø|ûõýì òüpOlñÚ îÞ ô òüpO|ÿpèBÞ îÞ qA þßü òýñ`íø þãðpÖ RõO ókoõg qA lýðAõO|þì ê¿Ö òüA ok .lñÞ Qüpülì QHTì þyôo úG þPGBük óAoBíýG ok Ao lñÚ lðAõO|þì úÞ .lüpHG Rnè úìBg Bü R|çÒ BG ûApíø ûly úßO Roõ¾ úG ûõýì òüA

úðBüqAo

òüA .koAk ûApíø úG ÿoBývG lüAõÖ IéÚ Qì|çu ÿApG ô QuA îýuBPK qA þñÒ ÿoBùG ÿrHu òüA .QuA óBýG òüpýy kpÖ úGp¿dñì ûrì ô îÏÆ ô lÏXì QÖBG àü ÿAoAk þÞAoõg QüBùð ok ô lüAkrG Ao îülu kAqBì úÞ lñÞ|þì àíÞ ólG úG îýuBPK qA þñÒ þüAnÒ îüso Ùp¿ì

60


TEHRAN MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

Ao ó@ lýðAõPG BO lüoôBýG òýüBK ô lýñÞ AlW ØÛu qA Ao pPuõè Qvýð ïqæ úzýíø :BøpPuõè Ao pPuõè ûlñüõy ûkBì úG úPzÒ@ áBñíð ëBíPuk àü BG ô lüôpG æBG þèlñ¾ qA .lýñÞrýíO | |.lüqAlñýG ÝpG Ao ó@ lýðAõO|þì QÚk þíÞ BG .lýñÞrýíO

pâA .koAk þðAôApÖ ÿBøkpGoBÞ úðBg QÖBËð ok òüpýy|}õW :òüpýy|}õW qA ûkB×PuA Ao ó@ô lýðrG oAlíð Yñ×uA úG òüpýy|}õW þíÞ lðA|ûkpÞ þÇg|Èg Ao úðBg oAõük kAlì BG Bø|ú`G ô lürüpG ó@ ÿôo òüpýy|}õW þíÞ úPÖpâ ÿlG ÿõG úðBgrLy@ Yñ×uA pâA .lýzßG oAõük pG qA ÝpÎ ÿõG BO lýyBLG òüpýy|}õW þíÞ Ao þyqoô ÿBø|{×Þ êgAk .lüpýãG J@ püq Ao ó@ ok Ao Bø|úÖçì úÞ ÿlíÞ Bü úXñâ òýñ`íø ô ëB`hü êgAk lñO ÿõG òüpýy|}õW .kõy ÐÖo ó@ îø úPhüo äñýÞoBK ØÞ pG ôokõg qA úÞ þñÒôo ókôkq êc|ûAo .lñÞ|þì ÐÖo Ao lüoAk|þì úãð ó@ | |.QuA òüpýy|}õW òýíø ólýèBì Qvýð oApÚ .QuA ó@ ókAk ïBXðA þÏíW|úPuk úG þðBßO úðBg ÉBzðôoõy ïBíO :oBÞ îývÛO BøoBÞ !êâ úPuk lyBG ûly úðBg QzâpG þPÚô ô kôpG eüp×O ô p×u úG {ðBPuôk BG úðBg ÿBÚ@ BG þvÞpø ØüBÊô úÞ ÿoõÆ|úG lýñÞ îývÛO ûkAõðBg ÿBÃÎA òýG ëõÛÏì ÿõdð úG Ao Ao kõg ÿBøoBÞ ïBíO lüBHð þvÞ|aýø Roõ¾ pø ok BìA ,lyBG úPyAk þãñøBíø ôA ÿBø|þüBðAõO wK wÞpø .kõy|þì koAô úíÇè ôA fôo ô îvW úG Apüq ,løk ïBXðA ûkpzÖ óBìq Rlì ok YüolO J Ao BøoBÞ ô lyBG úPyAk Quok ÿrüo|úìBðpG lüBG koAk ûlùÎ úG |úÞ þ×üBÊô QÖBüokqA .løk ïBXðA óBìríø úð ô 63


óApùO úéXì

| îýølG óBßO Ao úðBg

úÞ QéÎ ó@ úG QuA úðBg {hG òüpO|úPhéy JAõg ÝBOA Bø|úðBg qA þÃÏG ok :JAõg ÝBOA BO úPyAnâ õu|ó@ ô õu|òüA ô ûkoô@ ok ...ô úXñâ ô líÞ qA úPyAk ïqæ ú^pø ÝBOA IcB¾ kpÖ .lüoAk qBýð qôo pø êüBuô ïAlÞ úG úÞ lýñÞ òýýÏO óBPGAõg ÝBOA ok .lyBG Quk|ïk rý^ úíø óôpýG BìA ,Qvýð þPhu oBÞ BøõzÞ êgAk qA úéýuô ókoô@ok .lýøk oApÚ kõg ÿBW pu Ao þÛGBì oBývG ó@ok þâlðq úG lýìA lñü õâ|þì óBßyrLðAôo úÞ þøBì .lýuo ûAo qA lñ×uA # .ly løAõg qBu|êßzì YüolPG óBzðkBPÖA õu|ó@ ô õu|òüA ô ókõG ûlðoAkpGok ô RôB×Pì lðAõO|þì }qôo pø úÞ þèBu QuA ûAo ok õð þèBu úÞAp^ ,QuæBG .QuA ÝBýPyA ô óBXýø ô oõy puApu óBýðApüA Bì úíø ÿApG lñ×uA .lyBG Jõg þOBÚB×OA

òüpO|ØýTÞ æõíÏì óõ^ lüôpG qBâ ÝBWA ÕApu úíø qA ëôA úðBgrLy@ok ûoAõíø :úðBgrLy@ |.lññÞ|þì ûkBì@Ao kõg õð ëBu úG kôoô ÿApG ïkpì ô QuA ûAo ok pýËð|þG ÿkAlüôo êüBuô pãük ÕApu þßü|þßü QÎBu ÿBø|úGpÛÎ þPÞpc BG ó@ ókpÞrýíO qA wK .QuA {hG ôoBW ô J@ Bø|þíülÚ ëõÚ úG kõy|þì ïBXðA ÿA|úðBg pø ok æõíÏì úÞ lñ×uA ÿBøoBÞ qA þßü Ao úíø pâA ô QuA kBüq úðBgrLy@ RBýDrW .lüpLð õu|ó@ úG õu òüA qA úðBgrLy@ ok .lüôpG ÿksApO àü úG ûkAõðBg ÿBÃÎA ÿApG lüBHð Bø|ókpÞ ôoBW ô J@ òüA BìA ,QuA þðBßO úðBg ô ókpÞ | |.kõG løAõg pO|QcAo oBÞ lýøk ïBXðA îøpu QzK þßü|þßü kBü þGõhG Ao úðBg úyõâ úyõâ ókpÞ IOpì ô þðBßO úðBg Quok ÿBø|ûõýy ÿA|ûlÎ .kõy êülHO úécpì òüA úG qõñø pãük þgpG BìA lñøk|þì ïBXðA þðBu@ úG ô YüolPG Ao rý^ úíø ô lðA|úPÖpâ Bíy BO îýøk|þì }qõì@ Bíy úG Ao þðBßO úðBg pPùG ïBXðA ÿApG þüBø|}ôo BXñüA ok .lðA|ûlýupð BG Ao ûly úPyõð óBPüBK ÿoõhð Bü ÿoõhG úO úèBg|}@ êTì úÞ úécpì òüA þPcAo úG lýðAõPG îø | |.lýøk ïBXðA QýÛÖõì

óôpýG Ao Bø|QñýGBÞ RBüõPdì êÞ oBGôk Bü àü þèBu Bø|îðBg æ«õíÏì :QñýGBÞêgAk ÙôpÊ êgAk úG Ao ÙôpÊ ûoBGôk lÏG ô lññÞ|þì rýíO Ao QñýGBÞ êgAk ,lñüõy|þì Ao Bùð@ ,lðoô@|þì .QuA òßypíÞ þéíÎ kõg Ñõð ok ô kpG|þì ÿkBüq ÿspðA ô óBìq oBÞ òüA .lñðAkpâ|þìpG QñýGBÞ wßéüBð lñ^ êgAk Ao Bùð@ óly àzg qA wK lýPvy Ao Bø|ÙpÊ úÞ oBG òüA oBÞ êýùvO ÿApG þÚBG ûrýÞBK ô rýíO lÏG ÿpu ÿApG ô lñýzñð óBzüôo ÿoBHÒ ô kpâ pãük BO lýðrG ûpâ ô lýøk oApÚ |.lðBíG .lñüõzG ÉBýc YñÞ ô ûkpÞ ÐíW Ao }pÖ B«íPc lðoAkoAp¾A Bø|ûkAõðBg qA þÃÏG :Bø|}pÖ BG Ao óBPüBø|}pÖ lýðAõO|þì Bíy .Qvýð úPgBu úíø ûlùÎ qA ô QuA oAõyk oBÞ òüA ïBXðA lñðBì oBÞ úXýPð .lýñÞrýíO QuA }pÖ õLìBy ô J@ à^õÞ òãè ok úÞ ÿA|úèõc qA ûkB×PuA ëAkpýìkA þüõzýèBÚ úG Ao Bø|}pÖ ô lýPyAk þèBì QÎBÇPuA pâA æBc .kõG løAõg }pÖ òPvy |!pPùG ú^ úÞ lükpLu Alýuo úÛÇñì ok

pãük þÃÏG ô kõy|þì ïBXðA oBGôk Bü àü þèBu ërñì ok BøoBÞ qA þÃÏG :ÿlñG|Qü õèôA rýíO ô ûkoô@ óôpýG oBGôk Bü àü ëBu ok Ao úÖõG RBüõPdì Bíy QuA òßíì «çTì .oBG àü þøBì lýÎ þðBßO úðBg ïBXðA ÿApG .lýñÞ|þì áBK úP×ø pø Bü ûBìpø Ao ërñì ÿBø|úñü@ úÞ þèBcok lýñÞ úG lýPÖBü QÒApÖ Bùð@ þìBíO ïBXðA qA þPÚô ô lüôpG oBGôk Bü àü þèBu ÿBøoBÞ ÕApu AlPGA lüBG ÿoBÞ ûoBGôk úG oõHXì úðpâô .lüqAkpLG ÿpýâkpâ êTì oBG àü ÿA|úP×ø Bü oBG àü þøBì ÿBøoBÞ |.ly lýøAõg Bùð@ ok lGA BO Ao ërñì ûkB×PuAçG êüBuô lðoAk RkBÎ Bø|þÃÏG :Bø|þðlýzhG ,Bø|þñPhüooôk | qA ÿA|ûkB×PuA aýø râpø lñyBG òEíÇì Bü lyBG ûly úñùÞ «çìBÞ pâA þPc ,lññÞ ÿoAlùãð úðBg IOpì ô QÖBËð qA þñýãñu {hG ûkB×PuA|þG ô ÿoôpÂpýÒ êüBuô kõWô .kpÞ lñøAõhð ó@ þìBíO Quk qA þüBøo ÿApG þHuBñì Q¾pÖ lýÎ Iy þðBßO úðBg løk|þì êýßzO Ao BùðkpÞ Bíy BìA ,lðA|ûkB×PuA êGBÚ úÞ þéüBuô ô lüqAlñýGoôk Ao ûlüBÖ|þG ô úñùÞ ÿBørý^ .QuBùð@ koAk qBýð lýñÞ|þì wc úÞ ÿkpÖ úG Ao kpÞ lýøAõhð ûkB×PuA Bùð@ qA qAok óBýèBu BO lýPvø òEíÇì ûôçÎ úG QuA ërñì ok IýOpO ô îËð ókoõg îøpG êìAõÎ qA þßü úÖBÂA êüBuô kõWô .lýzhHG |.lñÞ|þì êýídO Bíy }ôk pG îø Ao úÖBÂA ókpÞrýíO Qícq ëBupø úÞ òüA 62


www.TEHRANMAGAZINE.com

65


óApùO úéXì ÿôo Qý×ýÞòüpO|æBG BG þüBøAnÒ pâA þPc # lyBG ØýÏ óBPyoAõâpâA ,lüoõhG îø Ao òýìq ûpÞ qA lýðAõO|þíð ,lýñßð JnW Ao óBPüAnÒ ÿnÓìkAõì ô ûBãPuk Qü õÛO .lü õy lñì|ûpùG BøAnÒ ó@ lüAõÖ ô lñÞ|þì AlýK þüArvG QýíøA QùW òüA qA }oAõâ BO îýñÞ|þì þÖpÏì Bíy úG ûkBu ûAo 10 êýèk òýíø úG qA Ao ûkB×PuA òüpPzýG Bùð@ ÜüpÆ qA lýðAõPG oBývG Bø|}ôo òüA .lüpHG ,lüoõg|þì úÞ þüBøAnÒ {ðAk ô Ýpy þPñu îéÎ qA úÞ lñPvø þéíÎ ô ûkBu .lðA|úPÖpâ ûpùG JpÒ lülW

,kpu Bü ïBg þüAnÒkAõì ókoõg ÿBW úG .1 .lýñÞ ûkB×PuA úPhK ÿBøAnÒ qA lýñÞ þÏu ,lüõâ|þì Ýpy Qñu þßyrK úÞ oõÇðBíø ô úPhK ÿBøAnÒ qA pPzýG lüBG ïBg Bü kpu ÿBøAnÒ ØýÏ ô kpu Ao }oAõâ {O@ óõ^ lðõy ïpâ ,ïpâ QuA pPùG lðoAk þ×ýÏ }oAõâ úßükApÖA .lññÞ|þì ûkB×PuA úPhLð Bü kpu þüBø|þðlýyõð ô BøAnÒ qA ÿApG úPhK ÿBø|ûõýì ô RBXürHu þñÏü òüA .lññßð pPùG òýñ`íø .QuA ó@ ïBg ÑAõðA qA pPùG oBývG Bùð@ ÿBø|þðlýyõð ókoõg BG Ao kõg }oAõâ {O@ QuA .lññßð }õìBg iü|J@ ô kpu

pPùG þyoAõâ BO ïlÚ 10 lñéG AnÒ rýì pu qA ,lýPvø úñupâ þíÞ qõñø .lüõy ô ïAo@ ,AnÒ Ùp¾ qA lÏG úÛýÚk lñ^ .9 .lýñýzñG wßéüo IèBW oBývG ÿlñüApÖ AnÒ îÃø ô }oAõâ êülHO þPÖBG ÿBø|ëõéu ô óõg úG Ao àýPuA ,QuA qA lÏG úÛýÚk lñ^ ÿApG ókpÞ QcApPuA .lñÞ|þì oBývG lñü@pÖ òüA ÿApG þèBÎ þÎôpy ,ókoõg Q¾pÖ óBPðlG ÐGBñì úG ô kõG løAõg ûlý`ýK }oAõâ ô îÃø oõOõì ÿôo êìBÞ oõÆ úG løk|þì .lñÞ rÞpíO úWAõì Qvßy BG Bø|}ôo òüA úíø pâA .10 ÐHñì BO lýyBG À¿hPì àíÞ ëBHðk úG ,ly .lýñÞ AlýK Ao óBPéßzì êßzì þéíÎ ô ûkBu ÿBø|}ôo òüA pâA pPÞk àü BG QvüBG|þì ,kpßð êc Ao Bíy þyoAõâ Roõzì úÇGAo òüA ok úünÓO Bü }oAõâ À¿hPì lðAõO|þì úünÓO À¿hPì .lüpýãG àíÞ ô lýñÞ püBu ô Bø|àýOõýGôpK lýíù×G lñÞ àíÞ Bíy úG ûlüBÖ óBPüApG lðAõO|þì pãük þyoAõâ ÿBø|àíÞ úÞ løk|þì ÀýhzO òýñ`íø .pýg Bü lyBG úPyAk ØÏ òüA IWõì pãük þívW êßzì àü Bü@ .pýg Bü QuA ûly }oAõâ

ÕAk þøBýâ ÿBø|ÿB^ ô ÕAk J@ .6 Qü õÛO úG úÞ þüBùð@ B«¾õ¿hì ,lýyõñG .lññÞ|þì àíÞ }oAõâ qA þüAkq|îu ÿApG ûkBÏèA|ÝõÖ þøAo ÕAk J@ lñ^ òPgAlðA .QuA }oAõâ QüõÛO ô ólG ÿB^ àü ,}õW J@ ok êýHXðq úzüo }pG Ao }oAõâ úÞ lñÞ|þì Quok þèBÎ þéýHXðq BøAnÒ ok êýHXðq kõWô .lñÞ|þì QüõÛO oBývG úÞ þðBøBýâ püBu .koAk Ao pýSBO òýíø îø ÿApG ô lñÞ|þì QüõÛO Ao ólG }oAõâ îPvýu :qA lñOoBHÎ lñPvø þèBÎ pýð þøBýâ ÿBø|ÿB^ .òý^oAk ô þøõÞ ÑBñÏð ,úðõGBG .lýñÞ êýì ûqBO úPhK ÿBøAnÒ .7 BøAnÒ òüpO|ÿnÓì ûly úPhK ûqBO ÿBøAnÒ ûkBu ÿAnÒ àü úÞ QuA pPùG oBývG ô lñPvø ÿA|ûlý`ýK ÿAnÒ BO lýñÞ Ùp¿ì Ao ûly úPhK ûly êýßzO êHÚ ÿBøAnÒ ÿBø|ûlðBíýÚBG qA úÞ .lyBG .lýñÞ ÿoAkkõg ÿoõgpK qA .8 úG ÿkBüq oBývG oBzÖ AnÒ kBüq Ùp¿ì Ùp¿ì îülÚ þßyrK .lñÞ|þì koAô }oAõâ ûBãPuk lñÞ|þì úý¾õO þüAnÒ ûlÎô pø ok Ao AnÒ qA ÿoAlÛì þPÚô lýñÞ þÏu .lyBG óBPPzì ôk ûqAlðA|úG úÞ

QÎpu BG ô lü õXG Jõg Ao óBPüBøAnÒ .2 .lüoõhG ÈuõPì ok úÞ Ao ÿA|úíÛè pø ÈüApy òüpO|ë@lüA ok úG Ao AnÒ ,lüõXG úHOpì 30 lüBG lüoAnâ| þì óBPðBøk lüoAnãG ô ûkpÞ îývÛO RBÏÇÚ òüpOrüo Ñôpy AnÒ îÃø ÿApG Ao óByoBÞ þÚArG ÿBø|îürð@ pø ókoõg qA lÏG úÞ QuA òüA Bì kBùñzýK .lññÞ lüoAnãG òýìq Ao ëBãñ^ ô ÜyBÚ ,AnÒ ÜyBÚ óBPðBøk ok Ao ÿlÏG ÜyBÚ úßñüA qA êHÚ BO úPyAk ólüõW ÿApG þÖBÞ Q¾pÖ ,lüoAnãG .lýyBG QcAo ô ïAo@þÇýdì ok Ao óBPüAnÒ .3 .lýñÞ Ùp¾ à^õÞ ÿA|úvüBÛì {üBìq@ àü pâA ok þPÚô úÞ ly lýøAõg úWõPì ,lýøk ïBXðA ,lüoõg|þì AnÒ QcAo ô ïAo@ Èýdì àü rýð óBPyoAõâ ô ûkpÞ AlýK ÿpPùG xBvcA ,óõürüõéO ÿByBíO qA .lñÞ|þì êíÎ pO|ïpð BG ókpÞ|UdG Bü ókpÞ oBÞ ,ólðAõg JBPÞ úWõPì .lýñÞ rýøpK ókoõg AnÒ ÐÚõì óApãük .ly lýøAõg ó@ RôB×O

.lüoõhG AnÒ ûkBu .4 }õìBg Ao Bì }oAõâ {O@ ,ïBg ûõýì îPvýu ,ØéPhì þüAnÒkAõì ókpÞ Éõéhì úÞ óBPvìq ê¿Ö ëõÆ ok «B¾õ¿hì ,lñÞ|þì ôk qA úÞ ûkBu ÿBøAnÒ .lñÞ|þì þíu Ao ólG }oAõâ úÞ þüBùð@ êýèk òýíø úG ,Qvø îø óBìkpu Ao lyBG ûly Quok ØéPhì þüAnÒ|ûkBì úu BO ïBg ûõýì ókoõg BG ,lðoAk þ×ýÏ }oAõâ ûBãPuk .lýñÞ óBdPìA ûõýì .lðõy|þì ûlÏì qBâ ô i×ð oB^k AnÒ BG ûApíø ïBg ûõýì qA ô lyBG IuBñì ÿpuk lðAõO|þì úPhK ô ,ó@ ûApíø úð lüoõhG ûõýì BøAnÒ òýG .5 .lýñÞ ûkB×PuA Bø|ûlÎô|óBýì ok lýðAõO|þì îø .lñPvø pPùG úPhK ÿBø|ûõýì úPHèA

64


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

ÑAõðA .lñPvø lý×ì oBývG rýð ólG|þìõíÎ !lñPvø îø pO|ûríyõg ô úPyAk ÿpPzýG ÿpèBÞ òO ÈéÒ úG þøBâ úÞ (Tuna Fish) òO ÿBø|þøBì QuA ëôpPvéÞ qA oBypu rìpÚ Qyõâ úPHèA ûkAõðBgqA ÿA|úÎõíXì|püq ,lðõy|þì úP×â þøBì ó@ îÏÆ qA îèBu þüAnÒ îüso àü oBñÞ ok òüApGBñG ïBð|úG þñýzð|xõðBýÚA ÿBø|þøBì åorG .lüpHG Rnè Thunnus úgBy püq ok ô lñPvø Scombridae .lðA|ûly ÿlñG úPuk |æõðApâ ÿspðA úuBÞ àü

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülì ô Bø úíýG pTÞA ëõHÚ óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

67

þßyApýK ÝB^ ô ûríyõg QuA ÿpèBÞ qA oBypu ûríyõg þñüpýy òüA ô QuA ûlý`ýK ÿBø|RAolýøõGpÞ qA þGõg ÐHñì ô .QuA IuBñì oBývG óly ÝB^ ÿApG

ô BørÓì ,àzg ÿBø|ûõýì Éõéhì( |æõðApâ òüpPùG ,lyBG rÓì ô õW qA oBypu pâA )Bø|úðAk |æõðApâ úuBÞ àü .QuBíy úðBdH¾ ÿApG úñürâ lðBuo|þì Bíy ólG úG ÿspðA ÿpèBÞõéýÞ 500 kôlc òüA .Qvø îø îèBu ,þâríyõg òýÎ ok ô úG îø ô ûkBì@ Roõ¾ úG îø Ao ûríyõg þÞAoõg

ûpƒÞ }õg pÇÎ BG BG ÿrLy@ îÏÆ ô pÇÎ lðAõO|þíð ÿrý^ aýø îÏÆ|}õg þÞAoõg òüA .lølG AnÒ úG Ao ûpÞ Rlì|þð|æõÆ Ùp¿ì ô QuA |ÿpèBÞ ô ûrì qA oBypu ûpÞ úÞ BXð@ qA úPHèA .óqô {üArÖA BG QuA pGApG ûpÞ ëkBÏPì lüBG {Öp¿ì ,QuA ÑBHyA þGp^ ÿôBc IéÚ ÿApG lðAõO|þì ûpÞ þãzýíø Ùp¿ì ;lyBG .lyBG pÃì

|æõðApâ pâA .lýñÞ úýùO lýðAõO|þì þãðBg Roõ¾ êvÎ ÿBø|ûpÇÚ ô ûqBO ûõýì ,QuBì ÿoAlÛì BG Ao pHýÖ ô òýEOôpK qA oBypu ÿA|úðBdH¾ ,lýñÞ Éõéhì .QyAk lýøAõg òO þøBì 6 BãìA qA pK òO ok kõWõì ÿoôp Jp^ ÿBølýuA BùñO|úð úÞ QuA þíèBu ÿBø|þGp^ qA oBypu þøBì Qì|çu ÿApG úÞ lññÞ|þì àíÞ óqô {üArÖA úG


óApùO úéXì

!lü õy ÝB^ |þÏýHÆ

ô pßÖ ïBíO úÞ|ÿkApÖA êGBÛì ok úzýíø # îø ÿkApÖA ,QuA óqô {øBÞô óly pÒ|æ óBypÞm pø lðpÂBc ô lññÞ|þì pßÖ óly ÝB^ úG úÞ lñPvø pO|ÝB^ þü õéýÞ lñ^ ÈÛÖ BO lñøk ïBXðA ÿoBÞ ÕApu ,oBÞ òüA ÿApG Bø|þéýg úðB×uBPì .lðõy lðôo|þì þéý^ ô Jp^ ÿBøAnÒ ô úèõø|úéø ókoõg îèBu ÿBø|êíßì ô þÏýHÆ ÿBø|þÞAoõg ÕApu ô ,lññÞ|þì àíÞ óqô {üArÖA úG úÞ þüAnÒ úÞ lýPvø ÿkApÖA qA þßü îø Bíy pâA .lðôo|þíð ïAlðA ,óly pO|ÝB^ õéýÞ lñ^ BG lýñÞ|þì xBvcA óBO|w×ð úG kBíPÎA ô QyAk lýøAõg ÿpO|IuBñPì ô BøAnÒ þüBuBñy BG QuA pPùG ,kõy|þì pPzýG lýøk ïBXðA Ao oBÞ òüA îèBu ô þÏýHÆ ÿBø|þÞAoõg Ao óBO|ólG Qì|çu îø ô lýupG ûAõhèk úXýPð úG îø BO 30 êÚAlc îýü õãG Bíy úG pâA .lüqAlñýð pÇg úG {üArÖA ok úÞ koAk kõWô þÏýHÆ þÞAoõg Ñõð 10 êýíüA òüA ok ?lýñÞ|þì IXÏO ,lñPvø pSõì óqô .îýñÞ|þì þÖpÏì Bíy úG Ao Bø|þÞAoõg òüA qA Ñõð

óõƒíèBu lü õy|þì ÝB^ þøBì òüA BG ,lýñÞ êýì óõíèBu þøBì ûlÎô 2 úðAqôo pâA ó@ ok kõWõì òýEOôpK úÞ lýyBG òEíÇì lýðAõO|þì .kpÞ løAõg àíÞ óBO|óly ÝB^ úG þñýìq ïAkBG ûpÞ úðBdH¾ óBð ÿôo òýEOôpK IíG þÞAoõg òüA BìA ,QuA pO|óAqoA Qyõâ úG QHvð kBXüA jAoõu pSA pG úÞ þøBýâ ûkoô@pÖ òüA ÿôo ,ÿoAnâ|îhO ÿApG RApzc ÈuõO ûly ,D ,A ÿBø|òýìBPüô ,òýEOôpK qA oBypu ûríyõg ,lü@|þì kõWô úG ÉõéG Qgok ûqBO ÿBø|úgBy .QuA Jõg ëôpPvéÞ ô E òüA pâA .QuA pHýÖ ô Bø|óAlývÞA|þPð@ qA oBypu ,lürLG óõPüq òÒôo ÿoAlÛì BG ûpÞ ÿBW úG Ao ûpýy Rom óBð .kõG løAõg pO|îèBu ô pO|ÿnÓì Iv`èk ûApíø àü RAolýøõGpÞ ÿkBüq oAlÛì ÿAoAk Rom óBð rìpÚ Qyõâ ô Bø|áAoõg ÑAõðA ÿApG þHv`èk ûApíø ô QuA kõzð }õìApÖ þGp^ BO lðAõO|þì Rom óBð úßO àü .QuBíy ÿBø|Nõu ÿkBüq oAlÛì ÿôBc ,àýPuA úßO àü òüA wK ,lðBupG Bíy ólG úG ÿspðA ÿpèBÞõéýÞ 330 BG úÞ ó@ qA þüBø|úßO úPHèA .QuA òø@ ô òýEOôpK .lýølð Quk qA Ao ûríyõg óBð ,)ûlðk Bü ûBâ|ûõéÚ êTì( QuA ûApíø þGp^ ÿBø|úü|æ úPhK ÿôqBì ûoB¿Î ,Qyõâ ÿBø|QívÚ òüA .lðpO|ë@|ûlüA Bíy ÿApG lýñÞ óBdPìA óõPüq òÒôo BG óBð ÿôo Ao þßíð ô ïpð þñýìq|ïAkBG ûpÞ úG ,îèBu ÿpèBÞõéýÞ 200 BO lýñÞ êýì ô lýèBíG .kõy óBO|ólG Iý¿ð òýEOôpK ÿkBüq oAlÛì ûô|çÎ ÿpèBÞ|õéýÞ 100 ÿôBc þñýìq|ïAkBG ûpÞ ïpâ 100 pø þüAnÒ ûkBì òüA úPHèA .QuA òýEOôpK ïpâ 4 ô ÿspðA ô E òýìBPüô ,îürýñì ,R|æõÖ ÿôBc ûríyõg ÑAõðA lyBG óBOkBü ÈÛÖ .Qvø rýð B3 òýìBPüô AlýK Ao áAoõg òüA þðkôrÖA kAõì óôlG ô þÏýHÆ .lýñÞ êìBÞ Õpì|îhO óAqoA ô lý×ì óBâlðpK pãük îhO ô Õpì|îhO QíýÚ úßñüA BG

66


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

ÿlícA pýì ôpvg ”àüBì“ pPÞk lülW oBßPGA þðApüA ÜÖõì pPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG rürÎ óBPuôk QüBu úG Býðp×ýèBÞ JõñW ok

|www.SmartDoctors.info þðBXì APP ô ûkpÞ úÏWApì

SmartDoctors . lýñÞ koAô þðBXì oõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

(310) 202-1133

69

ôpvg àüBì|pPÞk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

xBvcA òýíø ÿApG ô ûkõG pHýÖ qA oBypu k|æBu ô ÿoõgpK qA Ao Bíy ô lñÞ|þì kBXüA ÿpýu k|æBu Ùp¿ì qA .koAk|þì úãð oôk ÿôo|ûkBüq òüA ok .lüõzð êÖBÒ kõg þüAnÒ ÿBø|ûlÎô ok ïBâ ïq|æ ÿBø|òýìBPüô JnW pG ûô|çÎ Roõ¾ .lñÞ|þì àíÞ }oAõâ úG —4 pG rýð kõg|þìAlðA }õg ô ÿpÒ|æ ÿApG ÿpSõöì .lüoAk|þì RBÞpc ô }oAõâ ûBãPuk ïpâ J@ ok þð|çÃÎ RBÂBHÛðA Zõì( ó@ ÿõÛéc õíýè ô ïpâ J@ólýyõð lüAõÖ õíýè .lñÞ|þì àüpdO Ao )ûkôo ÿBø|ûoAõük ô þðlÏìkAõì qA oBypu òýñ`íø þéýg lýñÞ|þì Ñôpy Ao óBOqôo úÞ ÿoõÆ ûBãPuk ok ïõíu ÐÖk úG ,QuBø|òýìBPüô ,îéÏì àü ú^ ,lýyBG okBì ú^ .QuA îùì .lñÞ|þì àíÞ }oAõâ ëõÓzì kAq@ oBÞ ok Bü Bâõü þGpì àü ,ûlñvüõð lýøk|þì ïBXðA Bø|eH¾ úÞ ÿoBÞ òýèôA ,lýyBG .koAk ÿkBüq QýíøA .QuA þÏýHÆ ô îü|çì oô@oAokA àü -5 ,>àükôoôA< ú×véÖ xBuApG qA úPuAõgBð kAõì ókpÞ óôpýG úG õíýè J@ {üArÖA Ao oAokA õíýè Apüq lñÞ|þì àíÞ ólG óBO|úðAqôo úìBðpG ÜHÆpG úÞ þüBø|JBhPðA qA ÿpPzýG QÎpu BG ïõíu úXýPðok .løk|þì Bø|ÿoBíýG pGApG ok Ao Bíy QìôBÛì Bü ,lýñÞ|þì îèBu Bíy ÿoAokA ûBãPuk ô lðõy|þì ZoBg ólG .kpG|þì òýG qA êÞ oõÆ úG Ao ó@ Bü kpG|þì |æBG .lðBì|þì pG óly rÞpíPì BG BO lñÞ|þì RõÎk Bì qA ôA QÏýHÆ îPüo BG Ao ólG úÞ þøBãdH¾ JAk@ .lñÞ|þì ÙB¾ Ao QuõK -6 ô ûlýzhG ëkBÏO Ao kõg þâlðq ,lñÞ|þì qApO|îø ô Bø|áôp^ ô òý^ {øBÞ úG C òýìBPüô kõg ok þ¿hy îËð oBñÞok Ao w×ð|úG|kBíPÎA ïõíu õíýè J@ .lñÞ|þì àíÞ QuõK ÿBø|úßè .îýñÞ QüõÛO kõy|þì UÎBG òüA ô lñÞ|þì óôpýG óõg qA Ao lüBG lüõãG óBOrÓì QuA òßíì .kõy ÙB×y ô ÙB¾ QuõK ÿApG Ao óBO äu ,lýñÞ à^ Ao óBO ÿBø|êýíüA ïq|æ RBÏüBì ,õíýè ô ïpâ J@ óAõýè àü úuolì úG Ao Bø|ú`G ,lüpHG óôpýG ÿôo|ûkBýK ó@ úG qôo ÿAlPGA óBíø qA Ao óBO ólG ÿApG ô lüõy pÂBc óBOoBÞ pu pük lüBHð ô ,lýðBupG þãPvg ô ólG þG@|îÞ qôpG qA ô lðBuo|þì JAk@ òüA ïBXðA ÿApG þPÚô êýèk òýíø úG óBO ólG þPÚô .lñÞ|þì ÿpýâõéW >ëBðok@< .lðBì|þíð þÚBG þøBãdH¾ ÿBøkpßéíÎ úýéÞ lðAõO|þíð ,kõy|þì J@|îÞ òüA qA þßü ÿApG ÈÛÖ QuA oApÚ pâA ,BìA kBXüA IWõì òüA ô løk ïBXðA þGõg úG Ao kõg QÚô ,lñÞ|þì QüõÛO Ao óBO Qì|çu úÞ JAk@ R|çßzì ô QuõHü ,xpPuA ,ólG ok ïõíu :kõG løAõg òüA ,lüoAnãG ÿ|æBG ok à^õÞ ûlÒ ôk ëBðok@ .kõy|þì pãük BG ïpâ J@ óAõýè àü ólýyõð BG Ao óBOqôo QgBu úG lýDôpýO oBñÞ ok ô lñPvø Bø|úýéÞ þðBu@ oBÞ .lýñÞ Ñôpy ûqBO õíýè Ø¿ð àü ÿBø|óõìoõø òýñ`íø .lñÞ|þì àíÞ ólG ÿspðA qA óAõO|þíð «BÏÚAô úÞ koAk ûlüBÖ olÛñüA ô QuA .lñÞ|þì eypO >óôpPuôlè@< úéíWqA þíùì .Qynâ Bùð@ ô J@ eÇu úÞ QuA þðõìoõø óôpPuôlè@ îýËñO óBO ólG Ao îülu êTì þðlÏìkAõì QËéÒ .lñÞ|þì Qü õÛO Ao ólG þñíüA|îPvýu - 1 ok úzýíø ólG RBÏüBì lñÞ|þì àíÞ ô lñÞ|þì îýuBPK ô C òýìBPüô qA oBypu õíýè îýËñO ëõEvì òýñ`íø ëBðok@ .lyBG ëkBÏO lc þâkoõgBìpu BG úéGBÛì ÿApG CòýìBPüô .QuA Quôk «BñEíÇì .lñPvø rýð ólG xpPuA {ñÞAô Ao JB¿ÎA ô rÓì kpßéíÎ îýuBPK ô QuA Jõg oB^k Ao óBOkõg ólG óly J@|îÞ BG lüoAlð àíÞ óõgoBzÖ ëpPñÞ úG ô ûkpÞ QüõÛO .lñÞ|þì !lýñÞ êßzì àü ólýyõð RkBÎ kBXüA BG lýðAõO|þì ,ûBì àü ÿApG eH¾ ok õíýè ô ïpâ J@ óAõýè .lñÞ|þì îýËñO Ao pH -2 Ao kpÞ løAõg kBXüA óBO þâlðq ok úÞ þOôB×O þüBýéÚ «Alüly þüAnÒ|ûkBì àü õíýè .lýñÞ ûløBzì ólG koAô þPÚô BìA Qvø îø ÿlýuA ,úéG .QuA , QuA QcAo «BÏÚAô îø ó@ ókpÞ Quok þPÚô àüpPýu lýuA( kõy|þì þüBýéÚ kõy|þì ú׿ð àü J@ ô )ÕAk úð( ïpâ J@ óAõýè àü lýèõO ÿlýuA Qý¾Bg ,kõy|þì }oAõâ .ûqBO ÿõíýè ÿBørìo qA þßü þüBýéÚ ólG àü .)lñÞ|þíð òüA kõy|þì UÎBG lüAõÖ òüA qA àýìAlÞ .QuA îèBu þðlG òPyAk «|çHÚ pâA Bü ?lýñÞ óBdPìA Ao þøBãdH¾ RkBÎ kõg ok Ao ÿlüAõÖ ú^ ,lüA|ûkpÞ Ao oBÞ òüA .lñÞ|þì àíÞ óqô {øBÞ úG -3 ?lüA|ûkõíð ûløBzì úG úÞ QuA >òýPßK< pHýÖ qA oBypu õíýè òýñ`íø .lñÞ|þì àíÞ ókoõg Ðèô BG úéGBÛì àü úÞ ÿkApÖA úÞ QuA ûly Àhzì îÞ óqô pO Ðüpu ,lðoAk þüBýéÚ þüAnÒ|îüso .lññÞ|þì


óApùO úéXì

úG úünÓO óB¿¿hPì ô óBƒÛÛdì # þüAnÒ kAõì lðoAk ÿpÒ|æ l¿Ú úÞÿkApÖA lðokBÚ úÞ lðA|ûkpƒÞ þƒÖpƒÏì Ao ÿlƒý×ì .lñðAqõvG Ao ólG ÿBø|þGp^ òüA lýðAõO|þì úÞ þüBW BO îýñÞ|þì úý¾õO ÿpèBÞpK þüAnÒ kAõì òürãüBW Ao þüAnÒ kAõì ÿôo|ûkBüq þüAnÒ ûkBì aýø Ùp¿ì ok .lýñÞ ÿõu úG ïBíO ûkAoA BG ô lýyBG oõH¾ .lƒýñßð .lüoAkpG ïBâ|þìAlðA }õg þñHè R|æõ¿dì ô îývéÞ BƒO lƒýƒñƒÞ|þƒƒì óBƒƒW }õƒƒð pƒƒýƒy pƒƒâA îø Ao úPßð òüA lðõy pO|îßdì óBO ÿBø|óAõhPuA .QuBùPyA l pýy úÞ lýyBG úPyAk pËð ok lýðAlG lüBG .lñÞ|þì pýu Ao Bíy þPcAo úG þñÏü lñPvø úWAõƒì îƒývéÞ kõƒHíÞ BƒG úƒÞ ÿkApƒÖA pPíÞ ô lññÞ|þì ûpƒýgm ÿpƒPzýG ÿBƒø|þƒGpƒ^

ûríyõg ÿBøqõu þGp^ pSöõì þâkpvÖA ô þÚôpÎ þHéÚ ÿBø|ÿoBƒíýG qA óly J@ ÿôo þGõg pýSBCƒO êƒýƒâoBƒð òƒÒôo .lñPvø úPHèA .QuA úPyAk ÝB^ kApÖA þíßy ÿBø|þGp^ êvÎ ûly ÑBHyA ÿBø|þGp^ óArýì lýyBG úPyAk úWõO êvÎ pâA óB¿¿hPì qA þgpG ûlýÛÎ úG Bø|òýEOôpK þPÖBüok ÿBø|þGp^ l¾ok 10 qA {ýG lƒüBƒHƒð lñÚ òürãüBW QuA þÏýHÆ ÿlñÚ ûkBì àü úÞ êýâoBð òÒôo QuA pPùG .lñøk êýßzO Ao úðAqôo Bø|þGp^ ûpýgm ô óqô {üArƒÖA QƒÎpƒu kõƒy ,ògBð ,õì ,QuõK Qì|çu ÿApG òýEOôpK .kpýãG oApÚ QüõèA ok pýy Bü ô þüBüpPÞBGl ÁAõg êvÎ .lGBü|þì {øBÞ ÿoôp ô ïq|æ ûpýÒ ô R|çÃÎ ,Bø|óAõhPuA lý×ì rýð|þìAlðA }õg ÿApG ô koAk þuôpüô l ÿApG lý×ì ÿnÓì kAõì òüA úPynâ òüA qA .QuA ûlzð ÑBHyA Jp^ ÿBølýuA ô òüpýy þüAnÒ ûkBì òüA úÞ lýðAlG lüBG .QuA YüBPð .lðpSõöì rýð|þìAlðA }õg ô óqô {øBÞ ô koAk|þì úãð QGBS Ao óõg lñÚ óArýì oAlÖpÆpK ly ïBXðA Bßüpì@ ok 2002 ëBu ok úÞ þzøôtK ,õƒðõƒì ûlƒzð ÑBƒHyA Jpƒ^ ÿBƒølƒƒýƒuA pâA .lñÞ|þì QƒüõƒÛO Ao ólƒG þƒñíüA îƒPvýu ÿpýu kBXüA UÎBG Bø|òýEOôpK úÞ løk|þì óBzð {øBÞ Ao îßy oôk ÿBø|þƒGpƒ^ þƒãƒPƒyBƒHƒðA lýñÞ úÖBÂA óBO êvÎ úG îø òý^oAk ÿoAlÛì |æBG AnÒ Ùp¾ qA lÏG Ao îvýèõGBPì QÎpu ô ûly úðAqôo úÞ îýñÞ|þì úý¾õO òýíø ÿApG .lñøk|þì .kõy|þì pGApG lñ^ ó@ ÿqõu þGp^ pýSCBO úðAqôo qBýð óArýì óB¿¿hPì ûlýÛÎ úG .lðpG|þì ÿApG .lýñÞ Ùp¿ì Ao Bø|þGp^ òüA qA ÿoAlÛì ïpâ 56 óBüBÚ@ ÿApG ô ïpâ 40 òýEOôpK úG Bø|îðBg Jp^ ÿBølýuA òüA úÞ îýüõãG lüBG ÿoô@kBü .lyBG|þì ,BørÓì ô Bø|úðAk ,ôkpâ ,óõPüq òÒôo ,óõPüq ok õDBÞBÞ úWõO .koAk kõWô ôkBÞôô@ ô ûBýu R|çƒßƒy ÿõƒDBƒÞBƒÞ úƒÞ þƒøBƒýƒu ÿBƒø|R|çƒßƒy ÿBø|óAlývÞA þPð@ qA oBypƒu lƒðoAk ÿpƒPzýG C òýìBPüô ûlzð ÑBHyA Jp^ ÿBølýuA úÞ lýyBG úPyAk þñÒôo ÿBørÓì ô Bø|úðAk ô þøBì ok kõWõì þé³K Bì þPì|çu úG ÿkBüq Qìlg ô ûkõG àýèõƒñÖ Ùp¿ì úÞ lüA|ûlýñy þƒÞkõƒÞ óBƒíø qA Bø|I¿Î õDBÞBÞ óB¿¿hPì ûlýÛÎ úG .lññÞ|þì þâkoõgBìpu qA ÿpýãzýK ÿApG C òýìBƒPüô .lññÞ|þì ÿkBüq àíÞ Bíy|þìAlðA }õg úG rýð QìôBÛì ,lñÞ|þƒì oôk JBƒùPèA ô Iƒýu@ qA Ao ÿApG òýìBPüô òýíø lýðAk|þì Bü@ BìA .QuA lý×ì ûlzð ÑBHyA ÿBø|þƒGpƒ^ úƒÞ ÿkApƒÖA ЃÚAô ok ÿAoôBì ÿBø|úÏyA ÿBø|Iýu@ pGApG ok Ao QuõK úÞ þüBø|{øôtK YüBPð ?QuA pSõöì îø ÿpÒ|æ óBy ólG îvýèõGBPì lññÞ|þì Ùp¿ì ÿpPzýƒG kBXüA þOlì þð|æõÆ ÿpýu ,kpG|þì |æBG {×ñG kõHíÞ úÞ løk|þì óBzð ûly ïBXðA AkBðBƒÞ ok .lñðAqõu|þì ÿpPzýG ÿBø|ÿpèBÞ ô QuA pO|æBG pâA .lñÞ|þì pPùG Ao Bíy ÿõg ô Üég ô ûkpÞ qôpG UÎBG ólG ÿoôp ÿnÓì kAõì qA þgpG Qgõu þéÞ QèBc ok lýyBG úPyAk úWõO Ao Bø|þGp^ þƒãPyBƒHðA ô ûpƒýgm lƒýøAõƒg|þƒì úÞ ÿkApÖA ÐÚAô ok .kõy|þì óqô úÖBÂA ô þÚB^ qA pO|Ðüpu ô pO|QcAo Bƒø|þƒGpƒ^ òƒüA qBƒu ô ok ô lüõzð êÖBÒ õDBÞBÞ Ùp¿ì qA lýøk {øBÞ Bü ô C òýìBPüô ,àñüq ,îƒürƒýñì kõƒHíÞ qA «|æõíÏì .kpýâ|þì Roõ¾ ûly ÑBHyA ÿBø|þGp^ .lýñßð îø ÿôo|ûkBüq ó@ Ùp¿ì ok ëBc òýÎ ûpýgm úG ÿpPzýG êýì lðpG|þì Yðo E òýìBPüô BãìA úG QHvð ÿpPzýG 6 BãìA Jp^ ÿBølýuA Bì ûpýgm òüA .lðõy|þì pO|ÝB^ ô úPyAk Bø|þGp^ Ùp¿ì lýñÞ þÏu B«íPc .îýñÞ|þì Ùp¿ì Bø|3 BøpHýÖ .QuA pPzýG îßy úýcBð ok ûtüô úG Bø|þGp^ Ùp¿ì qA oBÞ òüA ÿApG .lüpHG |æBG Ao Bø|3 BãìA ÿpÒ|æ óB¿¿hPì úÞ QuA ëBu óBýèBu ïpâ þéýì 75 úðAqôo lüBG Bø|îðBg úÞ lýðAlG lüBG òÒôo ô kAq@ þøBì ,BýGõè ,ôkpâ ,óBPƒÞ îhƒO k|æBu Ùp¿ì BG Ao þüAnÒ ûlÎô lññÞ|þì úý¾õO QÖBüok C òýìBPüô ïpâ þéýì 90 óBüBÚ@ ô BãìA úÞ lýyBG úPyAk úWõO .lüõzð êÖBÒ óõPüq úßñüA pÆBg úG ?Ap^ lýupK|þì .lƒýƒñƒÞ qBƒÒ@ .lññÞ ÿpýãzýK ÿApG ô lðoAk þGBùPèAl ÁAõg Bø|3

ÿBø|îðBg .lññÞ ëpPñÞ Ao kõg ÿBùPyA lñðAõO|þì úðAqôo lüBG ëBu 70 püq óBüBÚ@ ô ëBu 50 püq .lññÞ JnW îývéÞ ïpâ þƒéýƒì 1000 kôlƒc ÐHñì þñHè R|æõ¿dƒì úƒÞ lƒýƒðAk|þƒì B«ƒíƒPƒc lýðAlG îø Ao òüA lüBG .lñPvø îývéÞ ûkBÏèA|ÝõÖ àüpdO UÎBG lƒýƒ×ƒì þƒüAnƒÒ kAõƒì òƒüA úƒÞ Bø|þGp^ qBu ô Qgõu óBíø Bü îvýƒèõƒGBƒPƒì .lðõy|þì óArýì løk|þì óBzð Bø|{ƒøôtƒK YƒüBƒPƒð ëõ¿dì 3 úðAqôo úÞ þÚB^ kApÖA ÿBø|þƒGpƒ^ þùWõO êGBÚ oõÆ úG lðA|ûkpÞ Ùpƒ¿ƒì þƒñƒHƒè R|æõ¿dì Ùp¿ì pâA .QuA úPÖBƒü {ƒøBƒÞ ÿBø|ÿpèBÞ óArýì {øBÞ BG îývéÞ JnW ô þñHè îÞ óqô þPcAo úG Bíy lyBG ûApíø þPÖBƒüok 2010 ëBu ok úÞ þüBø|{øôtK YüBPð .lýñÞ|þì óôlG pýy ólýyõð løk|þì óBzð ûly ïBXƒðA Bø|þGp^ óly J@ úG BùñO úð }qoô qA lÏG úìBg RolÚ úÞ kõy|þì UÎBG úßéG lñÞ|þì àƒíƒÞ þðAõhPuA ÿBø|QÖBG ô úƒPƒÖo |æBƒG þƒð|çƒÃƒÎ qA úèBýK úu úðAqôo îýñÞ|þì úý¾õO .kõy QüõÛO }qoô ô lýñÞ êýì þGp^ óôlG þñHè R|æõ¿dì .lýðBXñãG óBO|úðAqôo úìBðpG ok Ao êýâoBð òÒôo }õƒƒƒƒƒƒg ô ÿpƒƒƒƒƒƒÒ|æ ÿBƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒðk ok lðoAlð þGõg|ûqAô@ ûly ÑBHyA ÿBø|þGp^|þìAlðA úG lðAõO|þì êýâoBð ok kõWõì ÿBø|þƒGpƒ^ BƒìA ok úÞ þzøôtK YüBPð .lñÞ àíÞ Bíy ÿpÒ|æ Ùp¿ì kAk óBzð ly ïBXðA êüqpG ok 2009 ëBu

68


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

oBÞ ÿBü õW ÿBÚ@ ÿoAlùãð ûkBì@þèô úÛÇñì ok þüBÚ@úðBHy Bü ô QÚô úíýð oõÇG Bíy óArürÎ qA pãük ÿBW pø Bü ô Bíy ërñì ok ÿqôo lyBG þì ) |747( |254- |5921 ) |1069( ---------------------

xpPüô ô pPüô ïAlhPuA JçÞ ok xpPüô ô pPüô lñ^ úG ÿoõÖ ëlñéâ pùy ok oBùG úÖBÞ óAoõPuo .îülñìqBýð ) |818( |243- |7799 ) |1070( --------------------ÿApG QÚô úíýð oõÇG óAõW îðBg àü úG óBíPgBuoõPÞApPñÞ ïAlhPuA úÛÇñì ok RBÓýéHO }ôpÖ þâlñüBíð oBÞ . îülñìqBýð þèô )óBíPgBu oBßðBíýK(oõPÞApPñÞ àü úG ô ïBíc BG ïôolG pPvì àü QgBu ÿApG ) |818( |355 - |3704 ) |1071( . îülñìqBýð áAôoõð úÛÇñì ok QèAõO ---------------------

---------------------

ïAlhPuA ô þGBüoBÞ {hG

qA ÿoAlùãð ÿApG ëBvðBýì þíðBg úG ÿBøoBÞ ïBXðA úG àíÞ ô ëBukpg þÞkõÞ QÚô ïBíO oõÆ úG àñGpG úÛÇñì ok ërñì àHu .îülñìqBýð )|818( |416-8949 ) |1074(| ------------------------

ÿoõÖ ïAlhPuA

ÿoõÖ ïAlhPuA

oBÞ ÿBü õW þíðBg

ok òüArük àýÖApâ ô õâõè fApÆ þíðBg Bü ô QÚô úíýð oBÞ ÿBü õW þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ) |562( |466- |1808 ) |1069( ÿoõÖ ïAlhPuA .lyBG þì QÚô ïBíO ---------------------- úG úèBu |4 ákõÞ qA ÿoAlùãð QùW -| )|714( |280- |2223 ) |1072( oBÞ ÿBü õW þíðBg Roõ¾ úG þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok þíðBg ------------------------

ô àyrK oBýPuk áolì òPyAk BG þíðBg oBÞ ÿBü õW þèô úÛÇñì ok ÿoBÞ úGpXO . lyBG þì ) |818( |654- |6572 ) |1069(

.îülñìqBýð ÿoõÖ ÿqôo úðBHy pLýÞ xôBø ô oõýâpÞ oBÞ ÿBü õW þíðBg ) |949( |293- |8824 ) |1074( qA ÿoAlùãð ÿBü õW þWoBg îðBg-| --------------------- úÛÇñì ok Bíy ëqBñì ÿoBÞ rýíO ô óAlñíèBu

ÿoõÖ ïAlhPuA

úðAqôo , úP×ø qôo |5 oõÇG wéXð@xõè Quô ---------------------- ok àíÞ ô þâlðq ÿApG þíðBg úG.lyBG þì ÿqôo úðBHy Bü ô pPÞk QñPvýuA ïAlhPuA| ÿrLy@þíÞô ëBukpg ákõÞÿoAlùãð ) |213( |915 - |7577 ) |1072( xpð Bü QñPvýuA òzürýÖ àü úG- ÿqôo úðBHy oõÇG ërñì àHu ÿBøoBÞ ô ------------------------

àü ok QÚô úíýð oBÞ ÿApG pñzýPÞpK þâlðq ÿpG ArXì ÝBOA òPyAk ô ÝõÛc BG úÛÇñì ok ÿtèõOBìok ô þégAk IÇì .îülñìqBýð ”Bðôrüo@RBßupK“ pùy ok . îülñìqBýð þèô ) |818( |657 - |9006 ) |1070( ) |818( |433 - |6333 ) |1069( ----------------------------------------ÿoõÖ ïAlhPuA QvýOoA NBßýì ïAlhPuA ÿoAlùãð ÿApG ëBvðBýì îðBg àü úGAoõü ok ÿoBßíø ÿApG þíðBg úG - oõÆ úG ërñì ok ëBvñùÞ ÿBÚ@ àü qA ô ôpGA lñG , NBßýì QùW òèBu þOõýG þéýÇÏO qôo àü BG ÿqôo úðBHy îülñìqBýð îülñìqBýð õPO ) |1070( ) |818(|881-1038 ) |1067( ) |818( |708- |6163 ---------------------

BßyõðBü BG ëBÖ ûõùÚ ëBÖ|• RôoBO ëBÖ• wßÎ ëBÖ • Quk ØÞ ëBÖ• lì@ok ô oBÞok àíÞô pãülßü úG ÝBzÎ ólðAkpâqBG ok À¿hPì

ÿBÚ@|BG þìlíø ÿApG ëBvðBýì þíðBg úG úÛÇñì ok ërñì àHu ÿBøoBÞ ok àíÞ ô BG JAõg ÝBOA |àü òPyAk BG aðo pOoõK ÝõÛc ô þâlðq ÿApG ArXì þDõzPuk .kõy þì QgAkpK þ×ßì ) |818( |590- |2350 )|1071(

---------------------

ïAlhPuA

ok þíðBg qA QHÚApì ô ÿoAlùãð ÿApG ok qôo |3 þPðBÞYðoôA Bvì BPuõÞúÛÇñì òPyAk BG þíðBg úG QÚô úíýð oõÇG úP×ø Bü pPÞk úG ókpG QùW þ¿hy êýHìõOA àHu ÿBøoBÞ ok àíÞ ô lüpg rÞApì îülñìqBýð ërñì ) |515( |350 - |5320 ) |1076( --------------------ÿpOpßu ëBãýè ïAlhPuA þèô úÛÇñì ok ÿpOpßu ëBãýè àü úGÿBø ïpÖ ÑAõðA ókpÞ pK ÿBðAõO úÞ oõÇG lyBG úPyAk Ao þvýéãðA ô þuoBÖ . îülñìqBýð QÚô ïBíO .lüpãG xBíO eH¾11QÎBu qA lÏG B×Çè ) |818( |915- |1192 )|1076(

íº þùâ ÿ °æ¬ 30 ÿ ú}×ø

oæk |5 ÈÛÖ |

°æ¬ 30 ÿ ú}×ø úøì 6 ¬¬°±Ú   °æ¬ 40 ÿ ú}×ø úøì 3 ¬¬°±Ú 

(818)855-4419

(818) 881 -1771

lñÞ þì oôk Bíy qA Ao lG îz^ úGpXO ëBu |40 BG 71

ïlíø ïAlhPuA

ÿkpì úG àíÞ QùW óAõW ÿBÚ@ úG õè kôô Quô ok úÚAô ërñì ok òvì ô à^õÞ îuA B×Çè îülñìqBýð wéXð@ pýâ ïBýK ok Ao kõg ò×éO ô oBÞ úÛGBu lüoAnãG ) |937( |287-|0|1283 ) |1077( --------------------ÿoõÖ ïAlhPuA ïBXðA QùW þðApüA óAõW îðBg úG úÛÇñì ok úðBg àHu ÿBøoBÞ .îülñìqBýð BßýðõìBPðBu ) |310( |392 - |0080 ) |1077( ---------------------

2251 Pico Blvd, LA ca 90006


óApùO úéXì

}ôpÖ , áçìA ûoBWA Bü ô }ôpÖ , êüBuô ô ïqAõè }ôpÖ ÿBø þùâ@Zok ûpýÒ ô ZAôkqA ô þPuôk ÿBø ïBýK ,wüolO , ïAlhPuA Bü ô þGBüoBÞ ,êýHìõOA

lyBG þì oæk|30 úP×ø |4 Bü ô oæk20 úP×ø 2 |ÿApG .kõy þì {hK óBãüAo Roõ¿G þðApüA rÞApì ok óApùO úéXì lýyBG úPyAk úWõO |----------------------

BG ArXì QèAõO ô ïBíc BG JAõg ÝBOA àü ok úGAõg |2 óBíOoBK@ àü ok äñýÞoBK |1 pýÒ êÒBy þíðBg úG wÞôA òìpy úÛÇñì þì ûkAk ûoBWA oæk |800 ÔéHì úG ÿoBãýu .kõy )|310( |701- |8049 ) |1067( ----------------------

---------------------- òìpy úÛÇñì ok ërñì ïqAõè úƒýƒéÞ -

luo þì }ôpÖ úG ÿoõÖ wÞôA ) |1069( àü úG xôBø óôBO àü ok ÝBOA àü - ) |818( |518- |8777 ûoBWA ÿApG êìBÞ ÝBOA

ok ÿoBãýu pýÒ õXzðAk Bü êÒBy îðBg áçìA ô òßvì {hG QíýÚ úG ëBñzð ô wéXð@ xõè úÛǃñƒì .kõy þì ûoBWA oæk1200 ) |310( |841- |2778 ) |1067( --------------------)|310( |666- |1076 ûoBWA ÿApG ÝBOA óAoõPuo }ôpÖ| ---------------------- ïBíc BG úGAõg |2 óBíOoBK@ ok ÝBOA àüok óBO óAk IéÚ ok þðApüA óAoõPuo - úÛÇñì ok ÿp`Þæ úƒðBƒg àƒü ok - úG wéXð@ xõè Quô úÛÇñì ok ArXì ÿApG QGBS óBüpPzì òPyAk BG oBÞ ëBc ô êüBuô ïBíO BG ÝBOA àü BßýðõìBPðBu ûoBWA oæk |1200 ÔéHì úG êÒBy þíðBg . }ôpÖ Bü ô êÒBy îðBg àü úG ÿolðæ ïBíc kõy þì ûkAk ) |818( |669- |2122 ) |1066 ( ûkAk ûoBWA oæk |1000 ÔéHì úG õXzðAk ) |310( |801- |2819 ) |1078(

êüBuô ô ïqAõè {hG ----------------}ôpÖ ÿApG JAõhPhO

oBñÞ líÞôk BG äñýârüBu êýPuA JAõhPhO Bü oæk |1200 QíýÚ úG þèBÎ ÈüApy ok QhO luo þì }ôpÖ úG kBùñzýK òüpPùG ) |310( |702-|0708 ) |1077(

þüBýèBPüA óBíéHì êìBÞ Qu|

ô êHì ÿõéW rýì BG úßýO |3 êìBÞ óBíéHì Bü oæk |1800 ûp×ð |8 ÿoõgoBƒøBƒð rƒýƒì kBùñzýK òüpPùG ) |818( |268- |7713 ) |1075( ) |818( |710- |9525

kõy þì wñürýG }ôpÖ ArXì QèAõO ô ïBíc BG JAõg ÝBOA àü-| ) |310( |478 - |5251 ) |1075( ,Yýéüô àýè Quô úÛÇñì ok NBypGBG àü þðApüA lñ×uõâô ûpG| ok úGAõg | 2 óBíOoBK@àü ok äñýÞoBK ô --------------------- 25000 QíýÚ úG ïqAõè úýéÞBG úÛÇñì òüpPùG ëlíèBK úÛÇñì ok þðApüA lñ×uõâ ô ûpG ô êÒBy þíðBg úG wÞôA òìpy úÛÇñì óôBO óôAk ok wñürýG }ôpÖ .luo þì }ôpÖ úG oæk oArø }ôpÖ úG oæk |450 BO oæk |250 qA Býðp×ýèBÞ ûoBWA oæk 800 ÔéHì úG ÿoBãýu pýÒ úðBgrLy@ïqAõè þyôpÖ ûlíÎ ûqBÓì àü - |) 818 |(441-9502 ) |1073( xBíO êßüBì ÿBÚ@ BG B×ǃè . lƒuo þƒì .kõy þì ûkAk þãPvzðqBG QéÏG wéXð@ xõè úÛÇñì ok ûoBWA ÿApG úGAõg |2 ërñì .lüpýãG ------------------------

)310(701-8049

) |1066(

------------------------

þìlíø ÿApG óBãüAo ÝBOA

luo þì }ôpÖ úG ÿoõÖ ÉBýc BG òyôo ,ók ô úGAõg |2 ÿA úðBg )|213( |305-|3862 )|1069( xõè Quô úÛÇñì ok êýHìõOA |2 sAoBâ ô --------------------- ûoBWA ÿApG |oæk3200 QíýÚ úG wéXð@ ) |310 |(420- |3228 ) |1069( ûoBWA ÿApG ÝBOA ,AoõPðô JõñW úÛÇñì ok ërñì àü ok - ---------------------êÒBy kpÖ àü úG ÔéHì ÝBOA àü õñývðA pùy BðAqoBO úÛÇñì ok ûoBWA ÿApG ÝBOA kõy þì ûkAk ûoBWA ok úGAõg |ÝBOA 3 þèrñì ok þÚBOA )|310( |562 - |9655 ) |1067( Bü ô õXzðAk þíðBg úG ,BðAqoBO úۃǃñƒì

ok kôô Quô úÛÇñì ok òvì ÿBÚ@ - | BG ArXì ÝBOA àü , úGAõg |3 ÿA úðBg þíðBg úG Ao þƒDõƒzPuk ô ïBƒíc QƒdO þâlðq ô þìlíø ÿApƒG ëBƒvðBƒýì þì oAnâAô óBãüAo oõƒÆ úƒG þƒÇƒüApƒy .lñÞ ------------------ þì ûkAk ûoBWA ÿoBãýu pýÒ ,êÒBy ) |310( |475-|4514 ) |1066( ûoBWA ÿApG úGAõg 2 ôlðBÞ .kõy BðAqoBO ô áoBK BâõñÞ ÜÆBñì ok ôlðBÞôk - ) |818( |355- |3704 ) | 1072( ÝBOA |2 êìBy àü pø ûly ëkBíüo ûqBO --------------------}õK ØÞ ,äñýÞoBK |2 ,ïBíc |2 ,JAõg réýø õñývðA ûoBWA ÿApG ÝBOA ------------------------ ëôA úƒÛHÆ ok ôk pƒø ,äƒñƒu ô Jõƒƒ^ úÛÇñì ok úðBg àü ok ÝBƒOA àƒü |2002 ëBu õGoõO v 7 ôõèô êýHìõOA - ÿApG oæk |1950 ÔéHì úG àü pø ,óBíPgBu QíýÚ úG BÚ@õXzðAk àü úG réýø õñývðA }ôpÖ ÿApG .ûoBWA .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |800 ) |818( 723- |3172 )|1067( ) |818( |789 - |1707 ) |1067( ) |747( |230-| 0529 )1074( ---------------------- )|310( |871- |1175 óApüA ok áçìA ô òýìq lüpg --------------------IèBÇì ô ”óApùO úéXì“ pø BG óApüA ok Ao Bíy áçìA ô òýìq- úÛÇñì ok ÿA úðBg ok úéHì ÝBOA àü BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG . ïoAlüpg koAk úÞ þÇüApy kõy þì ûkAk ûoBWA wÞôA òìpy lýñÞ úvüBÛì pãük RBüpzð )0098(|938 |-589- |8087 ) |818( |993- |2175 ) |1072(

êýHìõOA {hG

) |213( |700-|3330

}ôpÖ ÿApG óBíéHì

)|1079(

êýPuA ú߃ýƒO |6 óBƒíƒéHƒì Qƒuk àƒü ô êHýO þÖBÞ àü BG Quk QgBu þüBýèBPüA BG Jõg QýÏÚõì ô QýÏÂô ok à^õÞrýì |2 . luo þì }ôpÖ úG ëqBð QíýÚ ) |310( |877- |4760 ) |1073( ----------------------

}ôpÖ ÿApG ërñì ïqAõè úýéÞ

ÿBG lüBu ëB`hü êýHÚ qA ërñì ïqAõè úýéÞ|rƒýƒì ,JAõƒPƒhƒO ,åorƒG lƒíƒÞ ,lƒƒüBƒƒu ,êýPuA óBíéHì ,pìpì äñu BG ÿoõgoBøBð àü ok úíø ..ûpýÒ ô êHì ÿõéW rýì ,þèBÚ . lñuo þì }ôp×G ÿoõÖ qôo ) |818( |667 - |3924 ) |1070(

---------------}pÖ ÿoõÖ }ôpÖ

QÖBG ÿpPì úu ÿõð }pÖ úÏÇÚ àü )Zo |50( îzüpGA êâ ,BýéÎ fpÆ BG rüpHO luo þì }ôpÖ úG ÿoõÖ ) |310( |989 - |8212 ) |1071( ---------------------

70


www.TEHRANMAGAZINE.com

73


óApùO úéXì

| 1074 úu| ûoBíy ëôlW êc

1074 ôk ûoBíy ëôlW êc

ôk ûoBíy ëôlW :ÿkõíÎ QíýÚ - Ùõ¾ - QG -1 xBñy ûoBPu - òzýOoBK -2 Al¾ }õg pHìBýK - RBðAõýc oõHÎ ûkBW -3 ÐíW pýí - ÐíÆ -4 þÚpG pGæBG -5 - BíýKAõø QÎpu lcAô - úðBüAo xõì püq -6 úÏéÚ ÿlñø YðpG -7 JpÎ iéO - óBßì -8 úvðApÖ ëõK lcAô - BýíýÞ -9 kAoq - ûlüBÖ ô kõu -10 kAõvýG - ÿôAo - ïAk -11

:þÛÖA Akõu - BùHýu@ -1 oõgpK - QWBc -2 ópÚ - óBíÛè þñPgõì@ - äðok -3 úíýg JBñÆ - æBÞ -4 qôpük - xBHè {üBìq@ -5 lèõO - óBPzãðApu - lükpO -6 oBÞ ok {üBzâ - þâlñzhG -7 oBO - Bñy xBHè -8 ûok óBøk - þâqõÖo - òìpg -9 ûBãGAõg - úéíc -10 ëApPðBu - þðBuo àíÞ -11

1074 àü ûoBíy ëôlW êc

àü ûoBíy ëôlW :ÿkõíÎ :þÛÖA òñvì -1 ÿlñéG qA xpO ÿoBíýG -1 }ôo - úßñüA ÿApG -2 Qüpülì - úÏìõ¾ -2 þWoBg pýí - óBívüo - AõñyBð -3 Qð - þßyrK ûpýâ - ! ÿõÚ pøBÊ úG wñW -3 xoõð ûõýì - QÏuô -4 þÛýuõì ïoBù^ ÐíW QìçÎ - þðApüA kAtð - þñýãñu -5 Àíc - þPüoBÎ okBì -4 þuoBÖ - lñø QupK oBì ïõÚ - Iýu@ ô úìl¾ -5 êývÖ -6 QÎBÆA óõìq@ - ÝBíýÚ - ûôBü òhu -7 Yñu oBzÖ -6 úñýXñâ - ÐGBO -8 þPðpPñüA ÙôpÏì QüBu - óBðõü óBHy ÿAlg -7 þÇGo ëBÏÖA qA - lýÏG - JBhPðA Ùpc -9 ÐíW pýí òýGBÞ - Qhu ûôlðA -10 óBíâ ô ëBýg - úýðôlÛì ëõK lcAô -8 kByõð -11 þèõÏ×ì QìçÎ - ólüok ûkpK - þüBüõG -9 JBPÖ@ - úPzHð äñu -10 RpK -11

72


Tel:(818)881-1771

TEHRAN MAGAZINE

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu àü ûoBíy ëôlW

-|3 äðpPýðoA -úíèk -|2 ïBÛì -ëArðA -õüpÒ|- |1 RB×üpzO -|5 ûpßð -ëAôk -|4 ïBýu -Bíðkõg -|17 óAõø -JBýuApÖA -|16 îhy -|7 ôlðBð -|6 óBârìpø -|19|þìpð -áçø -|18 lðôBùð -QHýø .ïBð -|21 óBíüA -|20

{y| ûoBíy ëôlW êc 1074

{y ûoBíy ëôlW qA {ýK ÿoBíÏì ok þßHu -|2 kok kBüpÖ -þvýéãðA ûlñvüõð >þéPvüpK óBW< qA þðBìo| -|1 :þÛÖA -|4 úÞ þPÚô BO -ûBOõÞ oAõük -ókpÞ lñGok -|3 RBÏüBì ÿpýâ ûqAlðA lcAô -RBHð J@ þÎõð -wðBvðo ô þzÞpu -þèkôk ô ày -|5 úðBg ûoBWA -pHPu ô îýh -þüBKôoA kôo -þßüpPßèA óAõO lcAô >õzðõø< ûpürW ok ÿpùy -|7þüBðAõO ô QÚBÆ -Bø ÿoAõâorG -úüpÚ ô ÿkBG@ -|6 oAlðBßýK pýO -þðBìpÖBð ô ëõÆ -óBýÞBì qA -|9 RBXð ô Áçg êdì -Bø êýXðA qA -QùW ô ÙpÆ -|8 áolì -êýéy -òKAs -ôpK rÞpì -ûBy Ø×hì -|11 ÿoAlð Ùpc -þðkoõg -úðBg oô@ óBð ô olK -|10 QuAo lñâõu-ÿqAok }qoA ô ókõG BùGpK -|13 lýyoõg -rìo ô qAo -kõGBð ô úPÖo òýG qA -úËÖBc ô pÆBg -|12 RkBHÎ ô RBWBñì ô úéíc -lñPvø îuA àü ÿAoAk -ïpâ þu ëkBÏì þðqô -|14 QèBì QhPüBK -kAly QzùG -òPyAk .þvýéãðA ûlñvüõð >þèõO ríýW< qA QuA ÿpSA -þÛýuõì ÿBH×èA -|15 ïõXø

:ÿkõíÎ

ôk ûoBíy ëôlW

ôk ûoBíy ëôlW êc

75

àü ûoBíy ëôlW êc

óBãPypÖ qA -îýøApGA RBWôq qA -óBølðBìpÖ -|2 >äñývð óæ< rÞpì BG Bßüpì@ok þPèBüA -ókpÞ lýèõO-|1 -þðæõÆ óBPuAk -þGBOpK ûBì -|4 ûlðpK áAoõg -lñìôqo@ ô óBøAõg -ókpÞ {ðqpu -|3 þùèA JõÃÓì -l¾BÛì -BH×èA qA þÖpc oApßO -|6 þðBíâlG ô òÊFõu -oAõg ïlñâ ïpÞ -|5 ûly|úPÖBG - óAlðBg -þzÞ ûBÞ åorG oõO -|8 Bø ïBð -þüõükAo úìBñzüBíð -oAkoBG ûom -|7 þuoBK ÐíW Ùpc -qAlðApýO àükrð úG ûoByA pýí ->úðo< à^õÞ ïBð BG ÿõvðApÖ ÙõvéýÖ -|9 ÿA úðBg ûõùÚ ÿqBG -ûlðpýâ ûlùÎpG ûõHðA -|11 ÿoõÖ ÿõì äðo -pO äðoq ô pO }õøBG -õHyõg -þGpÎ pýí -|10 àüoBO ô ûpýO -kApÖA ÿApG -|13 þâkpG -oBývG ô óAôApÖ -BùHðApâ lüoAôpì -QHdì ô þPuôk -|12 >àPzK< JAõW -ûkpzÖ îø úG ô -QívÚ ô ûpùG -ÿpOõýLìBÞ þíülÚ ÿBø ÿqBG qA -|14 údéuA þÎõð -pO îèBu -þÖBÂA ïqAõè ô xBKAq .pPì þéýì YñK ëkBÏì þèõÆ -óBPupè óBPuA rÞpì -|15 onâpüq ópO


óApùO úéXì

-|3 úðApüô -ÿoBÞAlÖ -|2 oõOçâo -óAkpãG@| -|1 | òü -oõìBÖ -BO@ -ïA -|4 Alð -oôq -àýu -úâo -lýW -þéHñO -|6 ÿluA -úìBð óAoôBg -|5 úìBð oApuA -|8 ókpPvâ -JõWô -Býð -|7 kBPuA -wéÖ -ÿqAok -|10 puA -Bìpâ -rÞpíPì -|9 -wéGBð -pð -|12 ÿõðrÒ þüBñu -Bñy@ -|11 ApüBð òüô -|14 BPG -óõg -çì -óõü -|13 äu -Ao@ .þðBíùýì -lñèqõýð -|15 óBPvGp¾ -óBýO

YñK ûoBíy ëôlW êc 1074

YñK ûoBíy ëôlW

ô ZçÎ -|2 lññÞ ÿôpýK ôA qA þÎpy ïBßcA ok òüléÛì úÞ þvÞ -óBPvéâ óBPuA ok ÿpùy| -|1 :þÛÖA lñ×uõâ -ïkpì qA Qèôk Üc úG þñPÖpâ -|3 ûkBzâ -RAõ¾A ókAk IuBñO ô IýÞpO òÖ -oBÞ pýGlO -QupK úñùÞ -úÖBÂA Ùpc -|5 ÉBzðBG -Õpì îhO qA ûkBu þÞAoõg -úüBìôpÖ ô QvK -|4 æBÞ -þðBGpÚ -|7 þPzÞ oBHðA -oAôAru ô oõg ok -óBvðA ókpâ ûpùì|òýìôk -|6 ò×éO ÑpPhì -wýDõu QhPüBK òvdì< þðAkpâoBÞ úG þíéýÖ -|8 úéG@ òvÞAô ØyBÞ -óAlðBg -ûBHPyA -þâoB`ýG ô QHý¿ì -ÿqBG QGõð -|9 ÿrÞpì ÿBßüpì@ ûoBÚ ok à^õÞ ÿoõzÞ ->ÿlHÎ pHÞA<þñüpÖ@ {Ûð BG >ÙBHéíhì qA -|11 úðBGkA þG JBÇg -ûApâorG -þüõâ ûkBüq -|10 pHPÏì ÿBø êýXðA qA -úÏìBu õÃÎ -ûrüpãñu qBýð þÂBÚ úG úÞ ÿA úíßdì BùñO -|12 þuoBÖ ÐíW úðBzð -ókpÞ oôk ô ólðAo -úÏìõ¾ -Büok RæBc úèõè -QéßuA -ÉBzð ô þðBìkBy -|13 QgBu Ao >Üðoõg p¿Ú< úÞ þüBñG ïBð -úHÏÞ ÿoAk ûkpK -koAlð îéÎ -kõy|þì|úPÖpâ lñ×uõâ îzK qA úÞ Jp^ ÿA ûkBì -þXÞ|òøk Ùpc -|14 úðBTì ô úýéÞ óBýì þßüoBG .QÖBvì ÿApG þuBýÛì ->þíOBc þéÎ< kBü ûlðq|úPgBu oBâlðBì þðõürüõéO úÎõíXì -|15 þuBñy ûoBPu

:ÿkõíÎ

-|2 QÖBü þðBùW Rpùy >BÞ úGo< óBìo Üég BG úÞ þvýéãðA ûlñvüõð ÿõðBG -þðBíPgBu eèB¿ì qA-|1 -oAôAru -|4 ókõPu -Ùpy ô QýTýc -JõéÇìBð QíýÚ -|3 Aôo ô|úPvüBy -olu Qgok -Büok ô ûBOõÞ úÚBu BG þøBýâ -|5 þðApüA ØüAõÆ qA -ókoô@ BW úG -úýuôo JõñW oAr×éÎ Ðýuô ÿBø úãéW -|7 Q×èA -óBìkBy ô þÂAo -ûlñðBupO -|6 úvuöõì ô óBìqBu -BPuôA ÿBø {hG qA -koq ÿBø êâ ÿBH×èA qA þÖpc oApßO -|8 koAk þPÏñ¾ ô þHÆ kpGoBÞ úÞ oõéHPì ÿréÖ p¿ñÎ -lñðBì ô êTì -åõu oõzÞ Qìõßc Ñõð -|9 Èuô -lñyBG þédì QËÖBdì oõìCBì úÞ|þìBËð kApÖA - þKkoq -óBìkõg xBßÏðA -òPyõð -þÛýuõì Ræ@ qA -|10 oAlPðBìA -lðpýâ|þì ApýPÞ ó@ qA úÞ oAkoBg þøBýâ -ÿrðôlðA -ûqôo RçÇHì qA -|12 þßüpPßèA ZAõìA þðBíè@ ÑpPhì -FBñTPuA úíéÞ -fp×ì ÿBø }qoô qA -|11 Al¾ -ëBýu -þéÎ RpÃc ÿBø äñW qA -|13 úðBgkôo -êHíu -kõùü þHønì óBüAõzýK ô BíéÎ óAõñÎ -|15 þíülÚ ëõK úvýÞ -RpXø îXñK ëBu ok ïçuA ol¾ RAôrÒ qA -þùèA óApHìBýK qA -|14 oAlíPuBýu .ólüôk ->ÿpùÇì þÃOpì< qA þGBPÞ

-|3 úìBðoBÞ -îßùO -|2 ÿoBü -òOoBÞ| -|1 | -|5 úðBýy@ -Bßüpì@ -|4 Bu@ -kôpu -ôpK -|7 lüo -êüæoBÞ -|6 pvü -ïAok -oAk -|9 þGBvc pPÞk -|8 xBðôo -ÝAoô õèBHè@ ÕBG -|19 p×ð -|11 RçüA -|10 BñìBXð@ .òyô -|22 þüBWo -|21 úýðõíýO -|20

oBù^ ûoBíy ëôlW êc 1073

oBù^| ûoBíy ëôlW îzüpGA -pâõÖo -ÝApÎ þHønì ÿBøpùy qA -|2|pýìA -áBðpÇg ô úTW ÿõÚ þüBüok óAoõðBW qA-|1 :þÛÖA| -FBñTPuA úíéÞ -JBPÞ ólðAõg -wñW ôk qA þßü -|4 þüBHýßy -oBßýK -kBùð ô Qypu -|3 }ôpÖ -ûlý`ýK ÿõì -|6 lñéG kBüpÖ -þßéÖ ëôA ZpG -þüAõPuA ÿBÛüpÖ@ úÛÇñì ok ÿoõzÞ -|5 oõÃc þG pýí IÆ ok úÞ õHyõg þøBýâ -åorG oBì þÎõð -|7 pÖBvì ûBãPìBÚA -ûõýy ô qpÆ -JApÎA þíülÚ êüBHÚ qA ÿôokõg -óBíÞ òýãðo ÿBø ïBð qA -|8 ÿrüpHO òì oBù^ -QÖo|þì oBÞ úG úýéÞ äñu úXèBÏì ÿApG îülÚ ô lñéG oAõük -eèB¾ lðqpÖ -|10 ÿok ûkpK -þãìBÞkõg -úÇuAô þG ëõÏ×ì úðBzð -|9 óBýñýzýK -þìBËð ok óAõhPuA ôk ëB¿OA êdì -ïBídPuA IuBñì J@ -|11 ókpÞ óBùñK -þùO óBýì ô àüoBG þð -îßdì -|13 J@ àzì -ÿõvðApÖ ûlñvüõð >óBüpGõOBy <oBS@ qA -{üBìq@ -kp×ì ÿklÎ -|12 þKBýK óAoBG -ólG -þÂAo kõg qA ú`G - úédì óBñÞBu -|14 þ×hì ô ûlýyõK -BùHðApâ ô þPñüq þãñu -óAkBð ô úéGA .ÁBg þÎõÂõì ok UdG ÿApG ÑBíPWA -îø BG þâlðq ok ûBýâ ôk ókõG àüpy -|15 >Qýèôs <óBPuAlíø ||

:ÿkõíÎ

-kBü -|2 ÿõvðApÖ >ëAlðBPuA<|úPyõð þðBìo -lñÞ|þì kBüq Ao óõg jpu ÿBø ëõHéâ ,ÿrHu òüA Ùp¿ì|-|1 ûkBì QèBc úu qA þßü -ëçW ô ûõßy -ûõÞ úðkpâ -RApXâ RBÒõu -|3 ûkAoA -òýíévì pHìBýK olK ïBð ô ØýÏÂ -ïApc ëõK -ólG óõPu -|5 úÖõÚõì áçìA QupKpu -{upK RAkA qA -ókpÞ QÖpzýK -|4 oAlí^pK -IèBÒ ô qôpýK -|8 ëBðõýuBð -pPy óBHùãð -RkôpG -|7 áBg -óAõýc -|6 óAôo ô ïpð -óAõOBð -ôkpâ }oBíy lcAô -|9 lýñÞ Ùp¿ì àyrK oõPuk ÜHÆ -ly| úPzÞ äñW òýíø ok úÞ úOõì ûôrÒ -úuolì kpâBy -|11 BPßü ÜèBg RB×¾ qA -koq pH¾ Ôí¾ -|10 óly êuõPì -óBPukpÞ óBPuA ok ÿpùy åpâ< óBìo þðBíè@ ûlñvüõð -BøBPuôo îülÚ ÿõâoôq -|12 þíülÚ ú`ÚBÆ -þGpÎ Iy -ÿqoõG@ úé¾BÖ -lüoAôpì -|14 RkBÏu Õpì -þWpÞ -úèBð ÿAkõu -óBzgok ô òyôo -|13 {üBìqo ->óBGBýG .þüBýèApPuA lñ×uõâ -òùÞ óBüp¿ì xlÛì Èg -|15 oBßPðBýg -úðBgByBíO ok {üBíð ûkpK ôk óBýì

74


TEHRAN MAGAZINE

77

Tel:(818)881-1771


óApùO úéXì 323 - 938- 5789: êýð…¬

E-mail: sarneveshtdaniel@hotmail.com www.sarnevesht.com

:om@ óBOpËð úG úÞ þPýÏÚõì pø lýðAõO|þì ú^pâA þÖBÞ ûqAlðA| úG Ao QuA ûlì@ ÿlW ô îùì þéýg óBO ÿlW ÿBø|ÿpýâ îýí¿O þèô ,lýñÞ úýWõO .lñPvø rÞpíO ô QÚk lñìqBýð lükpÞ|þì pßÖ úÞ ÿrý^ ó@ qA pPzýG ,lýPvø þÞBßy ô ëkôk kpÖ Bíy úÞ Qvýð þñÏì òülG òhu òüA úG pøBÊ ok úÞ ÿrý^ ó@ úG QHvð ÑBÂôA úÞ QuA þñÏì òülG úßéG ô ûlý`ýK RBÎ|çÆA pÆBg úG ô QuA pO|ûlý`ýK luo|þì pËð óApãð ô úP×y@ þPcAo úG ûlýuo Bíy úG óõñÞA úÞ þüõéùKôk þüBùð JAõW ëBHðk úG úéXÎ BG ,lüoAnãG QÚô pPzýG lüBG .lüõy|þì ûApíø úG Ao ÿpPzýG R|çßzì ô lñÞ|þì pOlG Ao ÑBÂôA ÈÛÖ òPzâ .koAk :ÿk oBÞ êdì ok úÞ þéßzì koõì ok lýPvø okBÚ þèô ,lýñýHG Ao ÑõÂõì úHñW ôk pø ûkBPÖA ÝB×OA ôk ó@ qA þßü úG ïréì Ao óBOkõg lýøAõg|þíð òüA qA Ao óBOkõg ólðBì ÙpÆ þG BG lýðAõO|þì úðBPhHyõg .lýñßG oõHXì úÞ lPÖA|þì þOBÚB×OA RBÚôA þøBâ BìA ,lýzßG óôpýG úèõÛì .lýøk óBzð êíÏèA wßÎ ÿoõÖ lüõy|þì Bíy úG ókõG ÐéÇì ,lýyBG úPyAk þøBâ@ ,kõg ÿBøqBýð úG .lýðBíG oôk ûpËPñì pýÒ ÿBø|Qvßy qA lñÞ|þì àíÞ

:òƒíƒùƒG ,QuA rý^ àü þèBXñW RApËð úÇÛð òPyAk Bíy RBüpËð !ÿpãük rý^ RApËð òüA ókpÞ úýWõO úÞAp^ ,lyBG òüpÖ@ pukok lðAõO|þì úP×ø òüA ok eÂAô kBüq ,lýøk|þì fpy Ao lüA|úPÖBü Quk ó@ úG úÞ þXüBPð þPÚô ,QuA RôB×Pì óApãük BG Bíy RBüpËð pâA .lýñÞ|þíð QHd¾ Ao kõg ÿBø|Q×èBhì úÞ koAlð êýèk ;lýñÞ ÐíW Ao óBO xAõc .lýñÞ êülHO ÿoBâqBuBð ô {ßízÞ úG ô ûkAk }pPvâ

:lñ×uA îø pu óBPuAk lýðAõO|þì Jõg þéýg úP×ø òüA lyBG pO|þÏÚAô pýÒ olÛ^pø óBPuAk òüA ô lýñÞ koBÇÎ BG Bíy QhG ûoBýu óõPLð !!QuA pPùG òÖ qA ÿpSõöì õdð úG lýðAõO|þì Bíy ô kpýâ|þì oApÚ pývì àüok úðõ^pK pâA þPc ,lýñÞ ûkB×PuA kõg oBßÖA ókAk eýÂõO ÿApG kõg ÿõÚ óBýG !lñyBG fpy êGBÚ pýÒ oBßÖA òüA qA òüApGBñG ;Qvýð oAkpÞ îýð óõ^ úP×â l¾ ôk lyBG óBOkBü BìA lñÞ|þì oôk óBO óBPuAk qA Ao Bíy úÞ þPýèBÏÖ Ñõð pø ókAk ïBXðA .lýñÞ JBñPWA

…°ô†ìú‹ ô°ÿ… û±œñ

:kAkpì Ap^ ,lýñÞ óBñýíÆA kõg îzy wc úG B«íPc Bíy ú^ pâA !koAk ÿkBüq þéýg RolÚ úÞ ÿlýìABð þèô ,lüA úPÖpâ oApÚ kõg Quok pývì ok lýñÞ|þì xBvcA .kõy lülKBð lÏG ÿA úËdè ô lupG ûAo qA QuA òßíì úËdè pø BG ô lýñßð ÿôpýK Qvýð Quok lýñÞ|þì pßÖ úÞ ÿA úìBðpG qA qA ly ïq|æ pâA .lýñßð oBÞ lñÞ|þíð pßÖ }oBÞ óBüBK úG úÞ þ¿hy .lüôpG {ýK lÏG ô lüpýãG Ao op ÿõéW |æBc òýíø

:òükoôpÖ ÿ|úP×ø óBO ÿApG Bíy QhG ûoBýu þñÏü ïApùG Bíy kõy|þì UÎBG ô koô@|þì óBÓìoA úG Ao þPhu òßíì .lüõzG pO|ZArì|þìlìk úzýíø úG QHvð Ðüpu êíÏèA wßÎ kBXüA UÎBG úÞ løk ïBXðA ÿoBÞ p×ð àü QuA ûApGôo ÑBÂôA lýñÞ|þì xBvcA úÞ þÏÚAõì þPc .kõzG Bíy ok .koAk kõWô óly þðBH¿Î óBßìA îø qBG ,QuA rý^ òPhüo óôpýG Ao kõg QýðBH¿Î ô ókpÞ àHu Ao kõg ú^ óBOpG ô oôk úÞ lýíù×G lýðAõO|þíð úéýuô òülG BìA ,QuA þGõg .konâ|þì

:oõüpùy þèBì êDBvì koõì ok QuA òßíì þPcAo úG þPÚô òüApGBñG ,lüpýãG þøBHPyA îýí¿O lüBG lýðrG ÿoBÞ úG Quk koõì òüA ok lýøAõg|þì ëBHÛPuA þðBùâBð ÿBølüpg qA .lýñÞ ÐíW Ao kõg xAõc þéýg pukok óBO ÿApG ókpÞ Zpg ëõK þÆBýPcA þG BG úßñüA ÿApG ,lýñßð .koAk ûApíø úG êíÎ ÉBýPcA BG ô lýñÞ pßÖ|þìBÞkBy ô QýÛÖõì úG ÅõÎ ok .lüpýãG oApÚ kõg Quok pývì ok BO lýñÞ

:QzùHükoA úG ólýuo ÿApG úßñüA ÿBW úG lüoAk Quôk úXýPð qA pPzýG lýñÞ oBÞ pO|Qhu óBO|ÿBø úPuAõg qA ÿõñÏì oõ¿O àü Bíy .lüpHG Rnè kõg oBÞ úG lýðAõPð koAk óBßìA þèô ,lüA|ûkpÞ îýupO òøm ok kõg ÙAløA kõg úG þéýg óBO ÿBøBüöôo òPgBñy ÿApG lüBHð .lýupG ó@ úG ÿkôq .lýølG Quk qA Ao Bùð@ QuA òßíì úðpâô ,lüoôBýG oBzÖ Alg úG ô úPÖpâ QcAo Ao rý^ úíø pâA úÞ QuBW òüA IèBW .lðõy þì êülHO QýÏÚAô úG pOkôq þéýg óBO ÿBøBüöôo ,lüoBLvG

:pùì pPùG ô pO|ëkBÏPì lýñÞ þÏu úÞ olÛ^pø úG pPzýG ô ûly pO|þñýÎ rýð Bíy ÿBøBüôo ,lýyBG lýñÞ|þì pßÖ pâA þPc .lðõy|þì àükrð QýÏÚAô úÞ þüBørý^ îø qBG þèô ,løk|þíð JAõW óBO|óõðBÚ ô ÜÇñì úÞ úìBðpG Bùð@ úG ólýuo ÿApG ô ûkpÞ îvXì óBO òøm ok Ao lýøAõg|þì .lýñÞ ÿrüo rýð óBOoõ¿O ok þPc úÞ kBPÖA løAõg þOBÚB×OA oBÞ òüA BG .lXñâ|þíð

:óBG@ rý^ úíø lýñÞ|þì pßÖ úÞ þðBìq Quok óApdG àü qA QuA òßíì ,QuA þèBÎ ô ûApGôo lýñÞ|þì pßÖ pâA þPc .lüpHG Yðo úÏýHÇèAFoAôBì ok Bíy úÞ lýñÞ áok QuA ïq|æ ,lñÞ|þì êíÎ Bíy l pG þvÞ .lýPvýð ÿkBì ô þðBívW RApÇg ÅpÏì òýG kõg ô lüpýãG kõg úG IðBW úG Üc úÖBýÚ þéýg pâA òPyAk úðBzülðA oôk RApß×O úÞ lðõy|þíð úWõPì óApãük ,lýyBG .QuA Bíy Jõg RBý¾õ¿g qA þßü

:kAkpg

þñÏü koBÇÎ ûoBýu úÞ þèBc ok þüôkBW óõPLð ÿõu qA Bíy ÿAôpðBìpÖ ûoBýu ÝpÒ rýð Bíy ,lñÞ|þì QÖBüok ÿõñÏì þüBø|àíÞ Büôo òüA êýèk BìA .lüA|ûly kõg úðBÚ|çg oBßÖA ok úG lñðAõO|þì Bùð@ lýñÞ|þì pßÖ úÞ Qvýð òüA Bíy ÿBø|ÿqAkpK .lðõy êülHO QýÏÚAô àü úßñüA pÆBg úG ;lýñÞ ÐíW Ao kõg xAõc þéýg lüBG ØéO Ao ÿkBüq þéýg QÚô kõy IHu lðAõO|þì QuokBð RôBÃÚ þG lðõy|þíð êülHO QýÏÚAô úG QÚô aýø úÞ þÖAløA ÿApG ô lýñÞ .lýñÞ }|çO ÿkõg

:pýO

óBO ÿApG Rlì lñéG ÙAløA úÞ þèBc ok «BÛýÚk lýðAk|þì ïq|æ ,lðõy|þì pO|äðopK ô pO|îùì ëBHðk úG |«çìBÞ pâA þPc .lýPvø ÿrý^ ú^ ëBHðk úÞ lýíù×G koõì ok ókpÞ QHd¾ óõñÞA îø þèô ,lüA|úPÖpð kõg ÿBø|ûlüA .QuA {hG Rnè ÿpìA koAk oApÚ óBO ÿôo {ýK úÞ þOBðBßìA úPyAlð xApø óApãük RBÏÚõO ô Bø|úPuAõg BG óly ôpGôo qA R|çýhO koõì ok úÞ lýølG Ao òüA óBßìA óBOkõg úG ÈÛÖ ,lýyBG .lýñÞ QHd¾ kõg 76


TEHRAN MAGAZINE

79

Tel:(818)881-1771


www.TEHRANMAGAZINE.com

óBÖpÎ ÿBø úíÓð ÿoBùG ÿBø úðApO òüpg@ óAoBü ê¿Ö óAoBùG oBü Øèq pãük Quk ïoAk Quk àü ok oBO oBãð îz^ pG îz^ ,pHèk qAô@ pG }õâ oApÛýG óBW ÿAô@ {zßèk ÿBø úíÓð oBO úG ëk ÿAõð pPyõg îðq þì {ÚBýPyAq }oôpK êâ Iè êÏè qA lüA~ |þì êâ ÿõG oBãð êâ ó@ þãðBg Jçâ krüo îgo pG ÜzÎ JBð JApy Qvì ,êâ ÝpÒ ,îüôA õdì oBýPgA þG ïpu qA }õø kpG {üõvýâ ÀÚo ëlG lyõW þíð þì pHèk ÜzÎ JApy þG oBýG ëk JApy qA ly þùO îìBW BýÚBu òüpÖ@ êâ ô þì ô QhG ô êHéG ô Jçâ qA oBùG õð ÿõG úËdè pø luo þì îìBzì pG lýÏu qôoõð òzW óAoBùG óBÖpÎ kBG kBü oBhPÖA QuA óBýðApüA Bì äñøpÖ ô Qñu óBÖpÎ lýÏu

óBùW ô óApüA RBýGkA|

ÜzÎ )óBPvðBÓÖA ûpÎBy( ÿqpÆ Bíø ïA ûkpÞ oApßO õO ÿApG Ao ÜzÎ òì ïA ûkpÞ ïBðlG õO ÿApG Ao {üõg òì õO xBK úG Ao ïkõg kõWô þPvø òì B×¾ úíø ó@ BG ,ûBñâ úíø ó@ BG ÑBíPWA óBømA ûlñâ ÿBø Zõì BG ïA ûkAk ,kBG pG òýHG BýG æBc îñÞ þì oApßO õO ÿApG Ao pÏy òì ëBdì ûõéW ÿA õO ÿApG Ao pÏy òì oôpu pùËì ÿA ô ,B×¾ pùËì ÿA ëçW úíø òüA BG ,ëBýg úíø òüA BG Üég ûBãð ûBýu ÿBø ûkôk ÿæ ok .îñÞ þì oApßO Qvýð þðly oBßðA qôoõð

lyBG {×èBhì þ¿hyô ÜÖAõì þ¿hy úÞ Qvýð þOlýÛÎ þñzW qôoõð lyBG kApÖA lýüBCO ô oBßðA úG úPvGAô úÞ Qvýð îø þHønì þñzW qôoõð lyBG {íüpdO Bü ô YüôpO úG okBÚ þPèôk úÞ Qvýð îø þuBýuô þéì ÿBø QHuBñì ô Bø|kpãèBu òzW qôoõð Qvýð þðly oBßðA qôoõð QuA óApüA Qéì þðBPuBG ÿBø|úzüo ÿoô@kBü òzW qôoõð QuA óBPuBG óApüA pøõW ÿoô@kBü ô Bø|QèB¾A úG ókBùð ZoA òzW qôoõð QuA ûkoõg ûpâ QÏýHÆ {üAq BG ô QuA oBùG qBÒ@ kBíð qôoõð lðqApÖA|þìpG lÚ ô lðolýì îøok Ao pýK Qgok úPÖpâ Ôí¾ô Qhìq ô Q×u QuõK úÞ QuBø úðAõW òzW Qvýð þðly oBßðA qôoõð lðkõG úPgôk Ao {üBø Iè óBPvìq ÿBùhü úÞ QvüA ûkq Bìpu òýìq òýãñu Rõßu ûlñðq îøpGqôoõð kpÞ }oõâ úG ûlðq ÕBG Rõég úyõâ ok îco þG óArg úÞ ÿA úðAk òPyApÖA pG puô QuA áBg ëk òPÖBßy îøok qôoõð lðkõG ûly Bø {Þkôk ûlñøBñK þðBPvìq ÙpG ô kBG óAk|çW xpO qA úÞ Qvýð|çHéG qAôpK óBìq qôoõð Qvýð þðly oBßðA qôoõð QuA ÜyBÎ ÿBø|Bðok ô Bø|àè àè QzâqBG óBìq qôoõð lññÞ RpWBùì úðBg qA pO|IüpÒ ÿoBük úG kpÞ óByoõHXì òýìq iü ô ÙpG úÞ QvýðBâlðpK òPzâpG úðBg úG óBìq QuA Bì óApüA iüoBO okBƒì qôoõð ,Qvýð iüoBO qA ÿqôo ô ÿA úd×¾ qôoõð lGBü pýýÓO ê¾A ô Qüõø koAnâ þíð êvð ô ê¿Ö pýýÓO ok úÞ QvýðBHùãð qôoõð lñÞ|þì Qvüq þðlzð oBßðA úÞ þPéì ÿApG Qvýð þðly oBßðA qôoõð pùLu êýéW

à`ýK kAtðoBýyõø óõüBíø

þG@à`ýK ÿA aýLG þGBO þG ZôA BO ôpG ûoAk ôo õO ÿBìpâ úÞ þGBPùì kpu ÿBHy ÜyBÎ ûrHu ÿA aýLG þüBùñO ØÛu oôk úG ûoBG þì õO qA RôApÆ þüBÖõßy xBvcA úG ÜyBÎ ëk BG ïkpßð þ`ýK pu õO ÜzÎ qA òì BùñO ûrHu ÿA õãG þ`ýK þíð òì ok Ap^

78


www.TEHRANMAGAZINE.com

Does Adding Additional Antihypertensive Drugs Result in Progressively Diminished Effects?

Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

In high-risk patients, adding an antihypertensive from a new class was effective, regardless of the number of baseline drug classes.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com Observational studies have suggested that the incremental benefits of blood pressure (BP) lowering diminish as the number of antihypertensive drugs prescribed increases. However, these observational studies might have been confounded by indication (i.e., when a treatment appears to be less effective because it is used in sicker people). In this analysis of data from

SPRINT (NEJM JW Gen Med Dec 15 2015 and N Engl J Med 2015; 373:2103), a randomized trial, researchers assessed the incremental effects of adding antihypertensive drugs from

a new class in >9000 nondiabetic hypertensive patients with heightened cardiovascular (CV) risk and no history of stroke; patients were randomized to either intensive BP lowering (systolic BP <120 mm Hg) or standard lowering (<140 mm Hg). At baseline, 9% of patients were taking no antihypertensive drugs; 29%, 35%, and 26% were taking drugs from 1, 2, or ?3 classes, respectively. During median follow-up of roughly 3 years, adding antihypertensive drugs from

a new class resulted in substantial mean reductions in systolic BP (?14.4 mm Hg) and major adverse CV events (?6.23 per 1000 person-years). Incremental reductions in systolic BP were similar among patients regardless of whether they were taking drugs from 1, 2, or ?3 classes at baseline and across all clinical and demographic subgroups. Adding antihypertensive drugs from a new class was not associated with excess adverse events. Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP reviewing Markovitz AA et al. BMJ 2017 Dec 22.

Acute Interstitial Nephritis Associated with Fluoroquinolones In this series, 24 biopsyproven cases of AIN were associated temporally with quinolone use. An uncommon association between fluoroquinolones and acute kidney injury has been reported previously (NEJM JW Gen Med Aug 15 2013 and CMAJ 2013; 185:E475). Now, researchers at Mayo Clinic Rochester present a series of 24 cases of biopsy-proven acute interstitial nephritis 81

(AIN) - diagnosed from 1993 through 2016 - that were attributed to recent use of

fluoroquinolones (ciprofloxacin or levofloxacin in all but 1 case). Average duration of fluoroquinolone use was 7 days. Mean baseline serum creatinine was 1.0 mg/dL, and mean peak serum creatinine during AIN episodes was 6.9 mg/dL. Among the 24 patients, 12 had fever, 5 had rash, and 9 had peripheral eosinophilia. Two thirds of patients had pyuria, two thirds had

proteinuria, and one third had eosinophiluria. Six patients required dialysis temporarily; in six patients, renal function did not fully return to baseline. Fourteen patients received corticosteroid treatment, but its effect on outcomes was unclear given the observational nature of this series. Allan S. Brett, MD reviewing Farid S et al. Mayo Clin Proc 2018 Jan .


óApùO úéXì

Smoking Only One Cigarette Daily Is Associated with Excess Cardiovascular Risk

TEHRAN MAGAZINE Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

(818) 881-1771 Tehran Magazine PO Box 3665 Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E-mail:tehranmagazine@gmail.com

Facebook: TehranMagazine Tehran MagazineSubscription for a year:

$100.00 Regular $182.00 Express Mail TEHRAN MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One, Closed 1st week of January (50 Issues) by Tehran Magazine , 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POST MASTER Send Address Changes to Tehran Magazine, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

Copyright & Disclaimer

Smoking one cigarette daily accounted for one third to one half of excess risk associated with smoking 20 cigarettes daily. Evidence suggests that light smoking (i.e., 1?5 cigarettes daily) increases risk for cardiovascular disease. In this meta-analysis of 141 prospective cohort studies, researchers quantified risk for coronary heart disease (CHD) and stroke associated with light smoking.Men who smoked 1, 5, or 20 cigarettes daily had 48%, 58%, and 104% higher relative risks for CHD, respectively, than men who never smoked; for women, these higher relative

risks were 57%, 76%, and 184%, respectively. In other words, smoking one or five cigarettes daily accounted for a substantial portion of the excess risk for CHD associated with smoking 20 cigarettes daily. Results were similar when analyses were adjusted for multiple potential confounders and for stroke. Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP reviewing Hackshaw A et al. BMJ 2018 Jan 24.

TEHRAN MAGAZINE does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the Article, quality of the magazine, accuracy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information, product or service represented within our magazine or web site. The information provided is for educational or entertainment purposes only. Anyone using the information provided by TEHRAN MAGAZINE, whether entertainment, medical, legal, news, business or other, does so at their own risk, and by using such information agrees to indemnify TEHRAN MAGAZINE from any and all liability, loss, injury, damages, costs and expenses (including legal fees and expenses) arising from such use.

No Implied Endorsement

TEHRAN MAGAZINE does not endorse or recommend any article, advertising product, service or information found within said articles. The views and opinions of the authors who have submitted articles to TEHRAN MAGAZINE belong to them alone and do not necessarily reflect the views of TEHRAN MAGAZINE or its staff. Links to other web sites from TEHRAN MAGAZINE or its website are provided for convenience only. TEHRAN MAGAZINE is not responsible for the content or availability of any external or 3rd party sites and does not warrant or guarantee the products, services, or information found on these sites.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain. Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!

80


TEHRAN MAGAZINE

óApùO þééíèA òýG úéXì

Tel:(818)881-1771

82


Tehran Magazine Issue # 1075  

Happy Nowruz and Happy Persian New Year Tehran Magazine Presents: Mother’s day Festival & Expo Free Admission Sunday May, 13th, 2018, Hote...

Tehran Magazine Issue # 1075  

Happy Nowruz and Happy Persian New Year Tehran Magazine Presents: Mother’s day Festival & Expo Free Admission Sunday May, 13th, 2018, Hote...

Advertisement