Page 1


www.TEHRANMAGAZINE.com

94


www.TEHRANMAGAZINE.com

Meta-Analysis of Epidural Corticosteroid Injections for Sciatica No long-term benefit was found for leg pain, disability, or back pain. Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com

Published data and guidelines are mixed about whether epidural steroid injections benefit patients with sciatica. Researchers performed a meta-analysis of 23 randomized trials (>2000 patients) in which steroid injections were compared with placebo injections. The placebo arms included injection of inert substances

(such as saline) or shortacting anesthetics. Both acute and chronic cases

were included in the trials; patients with histories of surgery or potential spinal canal stenosis were excluded. Short- (>2 weeks but 3 months) and long-term (>12 months) efficacy was measured on a scale from 0 to 100 points (difference of 10-30 points is clinically significant). Epidural steroid injections were associated with less short-term leg pain (mean difference, -6.2 points) and disability (mean difference, 3.1 points) but not with less back pain relative to placebo. In the long term, no

significant differences were found in leg pain, disability, or back pain. Comment: This metaanalysis of trials of epidural steroid injections for sciatica showed a small, clinically insignificant benefit in the short term (leg pain and disability) but failed to identify benefit beyond 12 months. The finding supports using conservative measures and avoiding epidural steroid injections in patients with sciatica.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One at Last Week of December (51 Issues) by Tehran International Weekly Magazine Corp, 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POSTMASTER Send Address Changes to Tehran International Weekly Magazine Corp, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain.

93

Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN International Weekly Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!


www.TEHRANMAGAZINE.com

92


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

ÿoõýèk ÿApG ÿoBßíø ûkBì@ óô BG ëBvðBýì þüBÚ@ .lñPvø þâlñðAo ô )|818( |943- |0316 )|863( óBüpPzì ÿõãGAõW ô úíýG }ôpÖ ûlñüBíð àü ,pOõýLìBÞ BG Bñy@ lüBG óBHéÆôAk .kõy þì ïAlhPuA úüpzð úG ÉõGpì koAk oApÚ rPðApK êgAk ok úÞ þüBø ûoBíy úÞ lýyBG úPyAk úWõO «B×Çè þ¾BhyA .lñyBG ÿoBÞ úGpXO BG ô koõgpG }õg .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO úüpzð pPÖk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .óBOpËð koõì Àhy þùâ@úð ,QuA QýdWoA lññÞ þì QHd¾ ØéPhì óBGq lñ^ úG úÞ .lýDBíð êýíüA Bü wßÖ Ao kõg úìôqo B«×Çè .lðoAk )|818(|933-|000 )|857( PO.BOX 3665 Winnetka CA 91396 |)|800(|508-|2971 wßÖ êíXì òüA qA óAõhG ê¿×ì Uülc kõg õO .lñyBG þì Bíy óAlñíèBu |sofiainsurance@aol.com wßèA pPÞk .lüpýãG xBíO ò×éO ûoBíy òüA BG B«×Çè )|949( |350 - |2956 ) |864( )|714( |731- |7125 )|863( BG þìlíø ô óAlðqpÖ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg RpÖBvì ÜyBÎ ,Bßüpì@ óq þPýu îPvø þíðBg .lñyBG þì Bíy óAlñíèBu þíýéÞ þüBÚ@ BG þDBñy@ úG êüBì ,}kpâ ô eüp×O ô )|818( |587 -9430 )|861( îøB×O Roõ¾ ok ô ëBu |69 BO |60 òýG òu ,þðApüA ÿoAlùãð ûkBì@ ëlñéâ ô àñGpG úÛÇñì ok þíðBg ûoBíy lÞ úG Ao kõg ÿBø úìBð B«×Çè .îPvø ZAôkqA þì úðAqôo Roõ¾ úG Bíy óAlðqpÖ Bü óAlñíèBu qA .lýDBìpÖ ëBuoA | 678 .lñyBG )|849( )|818( |572 - |3900 )|863( þùâ °¬ °©ì wéXð@ xõè ok ô Bßüpì@ óq þPýu îPvø þüBÚ@ á¬õÞ ~ùì ¸ñ·üæ óô~ ÿ°¬ ú¡ þùâ ,ëBu |70 òu ,kBy úýcôo BG îèBu .îñÞ þì þâlðq úG êüBì ,àüqõì ô úÏèBÇì ,ÿôo ûkBýK þìpâpu á¬õÞ ~ùì ÿø þùâ ô óãü° ú}×ø 4 ÿ± ú`ðBñ^ .îyBG þì ZAôkqA QùW þíðBg BG þDBñy@ °æ¬30 ú}×ø 4 ÿ± ±ãü¬ ì~¨ ô Apì ÈüApy ô lýPvø QcAoBð òì êTì þDBùñO qA .lýðrG äðq ûoBíy òüA úG lüoAk )|424(|222-|1484 )|859( ô óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBì@ úGpXO BG þíðBg ok oBßyqoô ô ûkpÞ êý¿dO ,úèBu |58 þüBÚ@ - BG Bø îðBg ÿApƒG ZAôkqA þƒùâ@Zok QƒùW þì pùÊ qA lÏG |2 BO eH¾ | 8 QÎBu qA Bíy óAlðqpÖ wè îýÛì þíðBg BG þüBñy@ ô þPuôk ÿõXPvW ,xok@Ì×c ô úéXì Áõ¿hì lÞ òPyAnâ .lñyBG |úƒƒPƒ×ƒø | 4 ÿApG ûpýÒ ô êýíüA ,ò×éO .lñyBG þì wéXð@ ) |818( |239 - |6620 )|867( )|818(|720-|2779 )|855( óBüBÚ@ÿApG ZAôkqA þƒùâ@Zok ô óBƒƒãƒüAo óBÞkõÞ ô óAlñíèBu qA ÿoAlùãð QùW þíðBg -

ëBuoA óApùO úéXì þPvK xok@úG Ao kõg úìBð ,Bø îðBg ïBýK úG JAõW ÿApG kõg ÿBø úìBð |B«×Çè .lývü õñG QÞBK ÿôo Ao pËð koõì Àhy ûoBíy B«íPc .lüoAk .lýüBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG okoA³ þðBì Bü à^ oæk |5 BG Ao

RBìlg {hG æBG úG 500 ÿBø ûoBíy

Bø ïBýK {hG æBG úG |600 ÿBø ûoBíy

, ò×éO ,xok@òPyAnâ Roõƒ¾ ok Bø|îðBg ô oæk |30 |úP×ø |4 úéXì êgAk ok ûpýÒ ô êýíüA

>ó ApùO þé íèA òýG úéXì< ïkpì Qìlg ok lüoBLvG Bì úG Ao kõg RBÓýéHO

,Bßüpì@ ûBãzðAk òülñ^ qA úPvzðqBG þüBÚ@ QuA þíðBg ÿõXPvW ok ,JAkBy ô îèBu oBývG lyBG úPyAk þGAkBy ïAlðA -|2 lyBG îèBu -|1 úÞ :úÞ ïlÛPÏì ûlñG .lyBG ÿoBãýu pýÒ -|3 kõñzg }A ûlñG ô lyBHð ÿAlg pâA kõu koAlð óApHíÓýK QÎB×y

ALARMTEK Security Systems

àO ïoæ@Üüpc l ô pýâkqk ÿBø îPvýu þPÏñ¾ -ÿoBXO -þðõßvì ô ÿqõu {O@,ÿkqk ,úPÎBu |24 ÿBø wüôpu .úPvG oAlì ÿBø òýGoôk ô óõürü õéO ,þßyrK| Cell:

91

êdì ok óBãüAo þGBüqoA

(818)262-5595

(818)500-9993

.lñyBG þì ûkBì@ Bíy )818( |282 - |4053 )|865( qA ÿoAlùãð ûkBì@ õñývðA úÛÇñì ok þíðBg .lñyBG þì Bíy óAlñíèBu Bü óBÞkõÞ )|818( |880- |7818 )|864( Bü óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ ô oBÞ ÿBüõW þíðBg.lñyBG þì wéXð@ wè ok Bíy óAlñíèBu )|310( |435 - |9108 ) |864( ok , úGpXO ëBu lñ^ BG , óBGpùì ô qõvèk þíðBgô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þPðBÞ YðoôA úÛÇñì

Fax 818-881-0701

|180 YéüBì BG êPüBO òüpâ ,|96 ëlì koõÞ@ Alðõø| | .luo þì }ôpÖ úG oæk |2600 QíýÚ úG ,| oArø )|818(|823-1264 )|867( QýÏÚõì ok lý×u äðo úG |92 ëBu koõÞ@ ÿAlðBø .luo þì }ôpÖ úG oæk |2400 ÔéHì úG Jõg )|818(|306-|4504 )|859(

þGBüoBÞ {hG æBG úG 400 ÿBø ûoBíy þùâ@Zok ZoBhì

) oBÞ ÿBü õW( | þGBüoBÞ ÿBø þùâ@ þùâ@ô óBãüAo |úP×ø 4 Rlì ÿApG oæk |30|úP×ø |4 ïAlhPuA êÖBO wüolO ûkBì@ ,wüolO ÿ úGpXO BG þíðBg õPupK îðBg .þvýéãðA óBGq úíèBßì ô |)818( |216 - |9618 )|867( ûkBì@ ,îèBu koõßüo ô þ¿hy ôokõg BG þíðBg .lñyBG þì þâlñðAo ô Bíy óAlðqpÖ ÿApG wüôpu )|818( |844 - |7822 )|867( rK JBHÞ àü ô òì kæBu àü ,þðApüA rLy@ àü úG| .îülñìqBýð áoõüõýð òPùñì ok )|917(|763-|5201 )|867( þ¿hy êýHìõOA òPyAk BG þèô úÛÇñì ok þDBÚ@.lñPvø ÿoBßíø Ñõð pø ûkBì@ )818( |401 - |5827 ) |867( BG þñ×éO ÿBø wüôpu ÿApG JBüoAqBG àü úG| .îülñìqBýð þ×ßì óõývýíÞ ô ÝõÛc |)|310( |967- |8100 )|867( QùW ) þvýéãðA óBGq úG Èévì ( óAõW þíðBg BG äñüoõéÖ QÞpy ok þâlñyôpÖ ô ÿpPÖk ÿBøoBÞ áoBK BâõñÞ úÛÇñì ok þOBíýéÏO ûoôk ólðAonâ . kõy þì ïAlhPuA )|818( |888- |8051 )|863( )|818( |634- |4222


óApùO þééíèA òýG úéXì

þì ûkAk ûoBWA oæk |680 ÔéHì úG ,ÿoBãýu pýÒ ÿBÚ@ .kõy |)|310( |721 - |4234 )|864( )|818( |708 - |1499 | ,óApùO rÞpì ok úéHì úGAõg ÝBOA |2 óBíOoBK@ |135 þHy óApùO ûBãzðAk àükrð , óBgoBPu óBGBýg ÿApG oæk |2700 þøBì ô oæk |900 ÿA úP×ø oæk pùLu ÿBÚ@ .ûoBWA |011-|98- |912- |2147033 )|864( õùüô òzýì úÛÇñì ok QðpPñüA BG úéHì þÚBOA-| oæk |500 úðBýøBì ÔéHì úG oBùG óAoõPuo ÿôpGôo .kõy þì ûkAk ûoBWA )|310( |770 - |2472 )|864( )AlW ÝBOA |2( JAõg ÝBOA àü ô òíýzð ÝBOA àü Jok BG qBâ ô ÝpG ô J@ BG ïBíc ô úðBgrLy@ ûApíø @õHéG àýè úÛÇñì ok úðBg àü ok úðBâAlW ÿkôoô .ûoBWA ÿApG oæk |1200 A«kôlc )Alýuo àükrð ( )|818( |636 - |0722 )|863( ô |êHýÞ BG BßPñüô úÛÇñì ok úðBg àü qA þÚBOA .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk | 500 ÔéHì úG QðpPñüA |)818(|564-1322 )|866(

úýéÛð êüBuô {hG æBG úG 3|00 ÿBø ûoBíy þùâ °¬ úñü³ø íýÚ ú íº þ¿©º êýìõ{ ½ô±Ö ú}×ø 4 ~ì ÿ± °æ¬ 3000 ±ü² 3000 ÿæ ÿøþùâ ô óãü° °æ¬ 30 ú}×ø 4 ÿ± °æ¬

|1200 ÔéHì úG þPüoõýßu ô êÛPvì ïBíc ,äñýÞoBK Bü êÒBy þíðBg úG ,kBùñzýK òüpPùG Bü oæk þPýâ BG .kõy þì ûkAk ûoBWA QÚô ïBíO ÿõXzðAk .lüpýãG xBíO |)|310( |228 - |8620 )|867( ,êÛPvì þüõzPuk ô ïBíc BG BðAqoBO ok þÚBOA .ûoBWA ÿApG oæk |500 úðBýøBì |)|818( |926- |0871 ) |867( àü óBíOoBK@ àü ok îðBg Qýì ïôo ÿBüõW ,)AoõPðô úÇÛð òüpPùG( õñývðA ok ÐÚAô úGAõg úðBýøBì ûoBWA BG ,|405 ô |101 ÿô ÿpÖ úG àükrð .îPvø oæk |450 kôlc |)|818( |239 - 6620 )|867( ,ûkBÏèA ÝõÖ ûpËñì ô oõð BG úGAõg ÝBOA |2 óBíOoBK@ ô óApùO ûBãzðAk úG àükrð ,óApùO pùy rÞpì ok ô oæk |600 ÿA úP×ø ,oæk |99 þHy ,ôpPì úG àükrð .ûoBWA ÿApG oæk |2000 úðBýøBì |)|917( |864 - |3811 )|866( Quô úÛÇñì ok ,äñýÞoBK ô QðpPñüA BG úéHì þÚBOA -| ô |UCLA ûBãzðAk úG àükrð ,wéXð@ xõè àü úG ,óBu@ þédì þupPuk BG YèBÞ BßýðõìBPðBu .kõy þì ûkAk ûoBWA õXzðAk Bü êÒBy îðBg )310(|339-|8879 )|866( ïBíc |2 BG Alýuo úÛÇñì ok úGAõg ÝBOA |3 ërñì ,sAoBâ |2 BG åorG òèBu ô õýuBK ,ÉBýc ,êìBÞ | 2100 QcBvì BG ,òÞ àzg ô þüõy xBHè ûkAk ûoBWA oæk |2500 úðBýøBì ÔéHì úG ,QýÖpüõßuA qôpùG ÿBÚ@ .kõy þì )|213( |712-|1380 )|865( ok AoõPðô JõñW ok ÿA úðBg qA úéHì ïôolG pPvì .ûoBWA ÿApG oæk |700 ,õñývðA úÛÇñì )|818( |501- |0447 ) |865( êvÞõýð ok úGAõg |2 óBíOoBK@ àü qA þÚBOA|Bü îðBg úG ,ArXì ïBíc ô QðpPñüA BG úéHì ,õñývðA

.oæk |100 QíýÚ úG õð «çìBÞ ÿA úzýy rýì àü ô )|818(| 849-|5115 )|866(| .oæk |150 ÔéHì úG ,ûp×ð ôk ,õy JAõg QhO êHì |)|818(| |251 - |0930 )|865( ÔéHì úG þðApüA îzK, pPì |1/5 ok |2/5 ú`ýèBÚ |5 JBPÞ úv×Ú ,oæk |45 õð püpdO rýì ,oæk |350 .oæk |25 )pýýÓO êGBÚ ( úÛHÆ )|310( |387 - |3920 )|865(Bø óAoõPuo ô Bø QÞoBìpKõu úWõO êGBÚ pKõu ÿApG )ÿõÚ( Qyõâ þÚpG ûoA ûBãPuk àü – ô pPñüpK BG þÚpG ÿôqApO klÎ 3 ,óAoõPuo ô QÞoBì þùâ@Zok úñürø ëõÖ ÿpG xBHèBÞ ûBãPuk àü ,|pPñüpK óôlG Bíy þ¿hy ïqAõè }ôpÖ ,óAoõPuo þèlñ¾ ô rýì ÿkAlÏO ,àýOBìõOA Rlì ÿApG oæk | 500 püq «çìBÞ òýyBì óoõÞ NBK àü ô þñø@ úv×Ú òülñ^ 5|00 ÿæBG ô óBãüAo|úP×ø oBù^ oæk 3 |0 úP×ø 4 ÿApG oæk .luo þì }ôpÖ úG ,)ÈuõPì rüBu( õð )818( |355-|3704 wÞBG ô þPhOôo ô úÖçì BG rüBu òýDõO àzO - àü ,L.C.D añüA |19 óõürüõéO ûBãPuk àü .oæk |150 QíýÚ úG õð «çìBÞ ,àzO püq kAlÏO ô lñéG úüBK Mìæ klÎ |2 ,ò×éO êìBÞ ûBãPuk .oæk |400 ÔéHì úG B«ÏíW þðApüA ÿõéGBO klÎ |3 )|310( |980 - |6610 )|863( )|818( |991 - |3160 )|867( úG | ,þÞæ úñýìq BG ÿpPì | 9 þñýyBì }pÖ úPhO ôk – .luo þì }ôpÖ úG oæk |350 ÔéHì | )310(| 625-|8950 )|867( ó@ þèlñ¾ | 6 ô ûp×ð |6 ÿA úzýy ÿoõgoBøBð rýì – |450 QíýÚ úG õð «çìBÞ ,äðo lý×u ïp^ {Þôo BG .luo þì }ôpÖ úG oæk |)818(| 231-|3221 )|867( oæk |500 püq áçìA ûoBWA| ,oæk |80 QíýÚ úG wÞBG BG rüBu ëõÖ àzO àü úP×ø 4| Rlì ÿApG þùâ@ |50QíýÚ úG àü pø 6 rüBu xôpÎ xBHè klÎ |ôk ÿæBG ÿBø þùâ@ô óBãüAo .oæk| 40 QíýÚ úG êHì ÿõéW rýì àü ô oæk úP×ø 4| ÿApG oæk |500 )|818( |710- 0780 )|867( oæk 3 |0 úG oæk 300 QíýÚ úG þíülÚ oBO úu ûBãPuk àü .luo þì }ôpÖ |1800 ,ïõýñýìôlðBÞ àü ok åorG «BPHvð þÚBOA )|866( ,Bðõu ,phPuA BG réýø þèoõG úÛÇñì ok QýÖpDõßuA )|818(| 943-|4185 oæk 150 QíýÚ úG ûp×ð àü õy JAõg QhO êHì| | -

êüBuô ô ïqAõè {hG æBG úG 1|00 ÿBø ûoBíy

áçìA ô òßvì {hG æBG úG 200 ÿBø ûoBíy |

þùâ@Zok úñürø

Thunder light Electrical INC þðõßvì –ÿoBXO –þPÏñ¾ ÿBø ûsôpK úýéÞ ÿApWA ô fpÆ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

ÑpuA ok BO lüoBLvG Bì úG Ao òzülðBÞpüA ô þÚpG oõìA úýéÞ ïBXðA .îýøk êü õdO Ao óBOpËð koõì oBÞ QíýÚ òüpO IuBñì ô QÚô

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

All Electrical Air-Conditioning works

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

License:C10# 814931

--------------------------------------

(818)642-7292 (310)625-7078 iraelectrical@yahoo.com

(818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

Reseda, CA 91335

90


www.TEHRANMAGAZINE.com

EXPERT ONE INSURANCE AGENCY Auto -Home - Business - Health- Life Commercial- Bond- Motorcycle- SR-22Workers comp-Credit Repair

www.expertoneins.com

ëôlW êc Qzø| |ûoBíy 863

•»ø û°†íº ëô~›

:þÛÖ

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance :|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg

ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG#

Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OE04310

6007 1/2 Fallbrook Ave 89

óBýðApüA |08 õÃÎ

úP×ø qôo |7

Woodland Hills, Ca 91367

koBñvÞ@ô áôpHèBÖ óBGBýg ok óBìBu pKõu IñW

ô ~ñì°ô² - 2 ¹ô ±¨ ±·íø - úèô~è…±ý»ì ú‹ Ùô±Ïì †ýð±ý ò·¤ ²… Ùô±Ïì •¶… ÿ±÷… - 1 4 ž†ñ׶… ô Õ±ì î©{ †‹þü…¯ Ò - 󆋲±ì - úý¶ô° °¬ÿ±ùº - 3 ä¶ û²ô² -±}º - úðõ}‹ êâ -~ñìô±ýð ²… ô •¶… ±ü¯ †ð ë…ô² -° …³}»Þ ó†Œùãð - 5 ꨅ¬ ²… ó†ø¬ ¬±â…¬±â - îù}ìÿ±ýã}¶¬ -þð~ýºõð - 7þñÏìþ‹ ô ûô†ü Ù± ¤ -°…¬ ó†ßý ±ý{ - ûõÞÿ憋 àŸõÞ úÏéÚ - úÒ†‹°õÚ - 6 ~ðô…~¨ –†×¾ ~ñ쬰¬ - òýü† ô •¥{ - óõè õüô àð†íÞ - 8 ÜÖ…õì ô ~¥}ì - û~ð± úð†ýº„ - û±í÷ ô ûõýì -±ý»íº  ú‹ …° ó¬…¬ •Þ±¤ÿ†ñÏì úÞÿ~ðõ· - 10 † ô°… °¬þøõÞ -…õø ²… ò}Ö±â -ÿ†Ÿþñº†Ÿ -³ü±â - 9 û¬…õð†¨ ô ï綅 ±Œì†ý ± ‹ ó¬†}¶±Ö ¬ô°¬ -þñ}Ö†‹ ªð - 11 Ðí› Ù±¤ -ÿô° û¬†ü² - àŸõÞ -~ø¬þì ï±Þ ô ¼»©‹ - òíü±ø… ô ó†Çýº - 13 ²…±{ îø ô ±ýËð ô ±‹…±‹ - óçýâÿ†Ÿ ±ùº - ó~ýßì - 12 ó†»ü… ó … ¬ à ü ³ ý Ö - û ° † Ú ú Œ º - 1 5 • ¶õ áô±Ÿ - ±÷… úñýì² -þ·×ñ{ úèõè - ó … ~ ø ² ô ú í ý » ì - 1 4 þ ð † ã ü † ‹ .òýì² ¼ð…±âÿô±ýð غ†Þ ôþ·ýéãð… úÓ‹†ð

:ÿ¬õíÎ -þãר ô ëçì ô ûô ~ð… - ú}·ø„ - 2 בּì†ð ô ë®° -†ýÖ…±Ó› °¬ •¶…þ‹„ û±}·âþÎõð - 1 4þü† ô°… Ûè - úì†ñø†º °¬ óô~ü±Ö °¬†ì - å°õ‰â ï†ð †‹ îø¬²õð û~¶þð†íè„ ó…¬þ†ü° - 3 ó†·è - úýíéÎ ú¶°~ì ¬±â†º - ¦ éì - 5 ó…±ù{ ’†Ÿ 󆋲þñì°… úì†ð²ô° - úñ}Ö ôÿ°†Þ~‹ - ½ô±Öþø†ì ëõ¿¥ì ½… úýèô… û¬†ì úÞ Õ…¬ÿ†øþð~ýºõð ²… -þ}·ýð ô ó~º áçø -…õø ²… ò}Ö±â - 6 ¼Þô°†› - 8 ïçÞþø†{õÞ -¬±ì ±·íø - –†¿©»ì •Œ÷ ᲆðÿ…õÛì - 7þÞ†º ²†¶ - •¶…þ‹õñ›ÿ†ßü±ì„ - 10 ó² å° -…õñº†ð - ó¬ ±Þ ÅõÎ ±ãü~ßü †‹ - 9 û~ññÞ õœ}·› - ïõéÏì ô °†ßº„ - ¹†Œè û²…~ð… 12 ¬…õ¶ þ‹ - ýùè ô úéϺ -ÿ±ü² …±¶ - 11 õéýÞ °…³ø - ó†íè„ •©}ü† - û† ¶ û~ð†ì±Ö -°†Œ{ ô ó…~ð†¨ úð†â ñ ô úýר ïõéÎ ²… -þ}·ý ð ô –õì - 13 ³ýí{ ô û³ýÞ† - ±ÇÏì úð…¬ -þüõü¬…° žõì ëõÆ ~¤…ô ó² - á†ð±Ç¨ °†Þ ú‹ ó¬² •¶¬ - 14 󬱋 û…° -¬°…¬ ï†ð îø –†í·éÆ îéÎ úÞ ó†}¶†‹ °†â²ô° - Ž±Î°õ êÃ×è…õ‹… ôþð…±ù{ úü~øÿ²†‹ †‹þñýì… ~í¤… ²…þíéýÖ - 15 ÐýÇì ô Ћ†{ - ûõý‹ ô ±øõºþ‹ .±ãü¬ ÿ†ø ¼©‹ ²… ݆{… ²…þ»©‹ ó¬±Þ …~› û¬±


óApùO þééíèA òýG úéXì

ëôlW êc {y| |ûoBíy 863 ëôlW êc Q×ø| |ûoBíy 8|63

×ø û°íº ëô~ :þÛÖ äñ› û°†‹°¬ •¶…þíéýÖ - 2 ëõÛÏè…±ý¥ì –†ýéíÎ ú‹ Éõ‹±ì ô úð…²†‹~ñ‹ - 󬱋 ó†ü† ú‹ - 1 •º…¬ …±Ï»è… î{†¨ Ûè ú Þ îùð û~¶ ±Î†º - 3 ¸ßñø ï†{ÿ²†‹ †‹ 屌éý ¶… óõý}¶… ²…þð†ù› ïô¬ •í¶ ú‹ - ú‹±âÿ…~¾ Ì×é{ ²… þéߺ îø ô •¶…ÿ³ðô~ð… ±ü…³› ²… îø - 4 å°³‹ °¬†ì - 󅱌ì†ý ²… 6 ó ¬ ° † í º - • è ³ ñ ì ô ï † Û ì - « ± ¶ ê â -ÿô -þø…õ¨ û¬†ü² ô Ð í Æ - 5 ó † â ~ ð ± ú ð † ¨ - ó ¬ õ ‹ • ¶ … ° ±{~ü~º ô ±{~ñ{ - àñ¨ - Ù±¿ì û¬†ì„þ}ºõâÿ†ø û¬°ô„±Ö ²… - 7 °…ô³Œ¶ °¬þü†}¶ô° - ²†¶¬±¶ ¬ úÞ ~ñüõâþì …°þ·Þ - † ø òýü„ ô Ž…¬„ - òœè - 9 •Ï×ñì ô ¬õ¶ - úð…±ø†Ë}ì -þ‹†ŒÞ •ºõâ - 8 Ù±¤ - úè†ðÿ…¬õ¶ -þñíÞ±{ ú Œ é Þ - ó ² ± · í ø - 1 1 î ý ø … ± ‹ … ó†ð² ²… - Ù¬…±}ì - 10 ¬°ô„þì þ·ð†º~‹ °ô¬ - –„±ì - Üðô°þ‹ °…²†‹ - 13 ¸×ðþãñ{ -†ø òýü„ -†ßü±ì„ °¬ÿ±ùº - 12 úü† ô òÞ° -þèõÏ×ì ±»}ñìþ¶°† ú‹ †ø°†‹ óõñÞ †{ úÞþð†íè„ ±ñ}·â ¼ü°… ²… ó†ð…õ›õðÿ…±‹ •¶…þð†}¶…¬ - 14 û†ñâ ²… .û~º ٱƱ‹ ô û~º °ô¬ -þ‹…¬±ìÿ†Œü²ÿ†ø êâ ²… - 15 •¶… û~º

:ÿ¬õíÎ -ÿ~Ï{ ôÿ²…° ¬ •¶¬ - 2 ú}º¯â ú‹ •»â²†‹ÿ…±‹ †íñý¶ °¬ •¶…ÿ±ý‹~{ - ò}·‹ ªü - 1 û~ñü„ - 4 ÀÛð ô ýÎþ‹ - îü~Úþü…°…¬ –°…²ô - úé‹†Ú - 3 ú·ð…±Öþ©ü°†{ «†Þ - îÞ†¤ ô 󆋲±ì äñ¶ ë†Ò²þÎõð - «±¶ ³éÖ - 5 úè†ì ³Þ±ì †‹ ~ñø û°†Ú úŒº °¬ÿ… û±ü³›ÿ°õ»Þ -¬±¨þ‹ ô 󅬆ð - 7 Ý…±Î °¬ÿ±ùº - àè†ì ô ¤†¾ - òíø±‹ òý»ð îø - 6 ó~ý¡ý - úèõéâþÎõð - ŽõÒ±ì†ð Ôí ô îãð… - 9 ó† }·ð†ÓÖ…ÿ†ø±ùº ²… - –±›… - 8 Üé{ äñ¶ -þü…±ü¯ Ù±Ê - ¸ý¨ ô ŽõƱì û°†}¶ ²… -ÿ²…±ýºÿ†ñý‹†ð ±Î† º -±}º ô ï†ãè - 10þ·ýéãð… úð…¬±ìÿ†ø ï†ð ²… -~ð³â ô úíÇè -þø†ýâ àŸõÞ ï†ð †‹ òº ô óõ¨þü†ýð † ¶… û~ñ·üõð - 12 …~ý †ð - û±íð ³ü° ô á°†íº -õÚ†Ÿ - ½„ - 11 †ø - 14 ëç› ô ûõߺ - úð† â ú¶ÿ†ø…¯Ò ²… - û~ññÞ ú‹õ{ - 13þßéì ±ýí -…ô°†ð ô Ž†‹†ð -õß¶ç‹ .ÿô†í¶ - ²†‹ è ô žõœè - 15 Ù±¿ì °¬ÿô° û¬†ü² - ±ã¨… ô úÚ±› - Ž„ ± ÿõ› ô úí»Ÿ

{y û|oBíy ëôlW|

| :þÛÖA

qA -òÞ àzg pøõW nÒBÞ -|2 ÿpñø oBS@ oBãð iüoBO óBíéßñüô óBøõü qA }qoA BG QuA þGBPÞ| | -|1 | lðõvK -úð râpø -|4 koAk QøApÞ úÞ ú`ð@ -Ðýíu ô ûlðõñy -þðAoõð -|3 RBHÞpì qA -óôlüpÖ óApvK w×ð -þãðpÖ ûlßzðAk -koAk îø þðBìok Qý¾Bg úÞ þüBøréÖ qA -|5 «AoõÖ -þÎpy îßc -QøBHy -Iy -òKAs ëõK lcAô -þuõéKB^ ô ÙArâ -|7 ûlññýG -îOA ÿkBýñG RAom qA -ûBOõÞ úËdè -|6|úPvg oArø -ApHì ô ûBñâ þG -ólýüôo -|9 }õg Rõ¾ BG ó@pÚ ólðAõg -xlÎ -ÐéÚ réÖ -|8 BÖos ô ÜíÎ I¿ð -BK pSA -|11 Ùpc îÞ ïõÚ -lðõy|þì }oAõu úÞ ú`ð@ -óCBy ô ïBÛì -|10 þãñW þPzÞ -õéýÞ -|12 kpÞ ûoByA BüpýGBÞ ÿBø Iy úG óAõO|þì {üBø îéýÖ qA úÞ BýèBPüA ÿBíñýu oAlìBð óAkpâoBÞ -ûlññÞ -þPcAoBð ô ûôlðA -rüpHè ô pK -|13 þPuôk ô QHdì -úðBýìBÎ ÿôBvì -ûkpì olK ú`G -úËÖBc ô }õø ïBð -|15 óBù×¾A óBPuA ok ÿpùy -úðAôo -óBPuBG óBüp¿ì xlÛì ôBâ -|14 Rõ¾ þÎpÖ ÿBø óBuõð .áBükõø óBW ÿqBG BG Bßüpì@ ÿBíñýu |1945 ëõ¿dì QuA þíéýÖ

:ÿkõíÎ

ëBu òùÞ -ókq úÛc -àíhO -|2 þüBýèBPüA }BÛð BýñPðBì@ ûolð@ qA þüõéGBO -òßy ïrýø Quk oArGA -|1 ÐÖAlì -ûkõùýG Ùpc -|4 QìBÚ }õg -úñýGBÞ õÃÎ -ly olñßuA pvíø úÞ ïõu }õüoAk pPgk -|3 ô úèBð ëBc ok -|6 pýHg ô ûBâ@ -ÿõg }õg - ÕæA -|5 þP×ð ÿBø þðBLíÞ qA -ókpÞ RkBHÎ -ëBHOõÖ -ÿõÚ wñW -þéý¿×O Q×¾ úðBzð -þv×ñO úèõè -|7 õéýÞ ûkqAôk -ûlñðq QíùO ô óq Õôok -ÿoAq klÎ -wßéÖ óoõÞ þuoBÖ pGApG -|9 oBÞ úG koAô ô úGpXO BG -p¾BñÎ qA -óBGpùì -|8 oApÚ þG ô JpÇÃì ÿoõzÞ -|11 ú×ýÊô -lñO óAoBG -{×Þ úO þãPvWpG -|10 Bßüpì@ þuõuBW óBìqBu -æBG ú`ÚBO -ëôA úÆõdì -QuA ÜéÆ óBíø -|12 ïoBù^ Qð -òPgBu þðAoõð ô ókpÞ òyôo -õÞBìBG rÞpì BG þüBÛüpÖ@ ÿoõùíW ok ÿpùy - ïBãñø -êýéÏO RBíéÞ qA -|13 ókpÞ oôk ô ólðAo - úzüo -Qgok qA pK Ðýuô oAlìBð óAk àürýÖ -|15 ókpÞ ByBíO -JBÞo úívO -óõýPðByA ô ûoõÇvì -|14 õãñÞ àýOApÞõìk .ûoAõùâ -þðBíè@

88


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ûoBíy ëôlW êc 863 | |YñK|

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

YñK ûoBíy ëôlW| | :þÛÖA

óôpýG õ^ -ïõývéÞ ô J ô þu|òýìBPüô qA oBypu þøBýâ -óBùâBð -|2 þãPynâkõg qA -pâAkõu| -|1 | qA ÿoõðBW -þìBËð }oõü þÎõð -þGpÎ óBGq ok ÐíW ÿBø úðBzð qA -|3 lü@ok|úPypÖ kôo -pÆBg -QíýÚ ô olÚ -|5 êíÏèA wßÎ -óAqôpÖA {O@ qA -kõWô ô þPvø -|4 óAoAõhPyõâ|úPuAo rüo ÿA ûpzc -lñìkok ô ûkoq@ -RBÖBßì -|7 oAlüBKBð ô þðBÖ -Iýùì ô Qyq rý^ pø -pXy -|6 oõìBð JBHuA -JpÎ qôo -|9 J@ àzì -ókpÞ {zhG -JBPÞ úýyBc -óBupO õDAq -|8 àüoBG ÿBø ëBG BG -}õKæBG þÎõð -ûlýzÞpG -|10 kõy|þì ûkoõg ó@|úPhK úÞ ZBñ×uA úýHy þüApd¾ þøBýâ -þðBâlðq J@ îývÛO oõìCBì -þÛýuõì Ræ@ qA -|12 ûlññÞ ØzÞ -lðoõg|þì AnÒ qA lÏG -qõvèk -|11 oBßy@ ûAo -áBñHv^ óBGq ô qAok ô àüoBG ûqõK BG ÿoõðBW -þPuôk -|13 óAoAô úðAôpK ûpýO qA þøBýâ -ÑoArì ok -ûBÛðBg IcB¾ -|15 þãP×y@ -óly oôk ô ólýìo -þðkpPvâ rý^ pø -|14 }kõg pG oAõu Ùpc .ÿõvðApÖ Quk ûpý^ ûlñvüõð áArèBGôk ûoõðôA qA ÿpSA

:ÿkõíÎ

ûoBK -Bíñýu úzýKpñø -|2 óBìoõzÞ RBýGkA p¾BÏì ûlñvüõð þPyk þéÎ|úPyõð þGBPÞ -Apd¾ -|1 ô Qyq -ûlññÞ ïBíO -óApãük ëAõìA úG qôBXO -þðBXì ô Q×ì -|3 kôôAk RpÃc JBPÞ -Qzg ÿôo qA|úPvø@ oBPÖo -Bø ûõýì qA -|5 ÿkpíðAõW ô RôBhu -p¿Ú ûpãñÞ -ÉBzð ô þðBìkBy -|4 lñvKBð pâõÖo -þyBÞ þÎõð -lñüõâ Ao ïpÞA ëõuo RpÃc óAlðBg -|6 BíýKAõø }oBíy lcAô -oBÚô ô qBð ÿqôo lðôAlg krð ok ô lðA ûlðq -|8 þßýðBßì ûBâoBÞ oArGA qA -ÑBXy ô pýèk -ûlðok oõðBW äðBG -|7 -úéýc ô pßì -|10 órGBG -þüBøo ô Áçg -ÿkBG ÿBøqBu qA -|9 ëBdyõg ô oôpvì -lðoõg|þì òýèôA -|12 ÝBPzì ô óBøAõg -ûqBO ô pO -AôpðBìpÖ óq -|11 óBPv^õéG ô óBPvýu óBPuA ÐGAõO qA -qBÒ@ úðBGq -ÿom@ îuA -|13 òPvG -òüôrÚ óBPuA ok ÿpùy -úÆôpzì JçÛðA qA wK óApùO þðBGpùy wýDo þÎõð -úÖBýÚ ô êßy -áBðpÇg oBÞ úG ïAlÚA -|14 ókpÞ îßdì -lñÞ|þì oBÞ ûBâoBPzÞ ok -{O@ êvÎ ô òÒôo ô ko@ BG úÞ þüAõéc -òüõâqpø ô þñuõG ûly úürXO úüBvíø -|15 úðBðq ô úðAkpì áByõK .lðrK|þì ûpýy ô

ÿApG RBýc óBìq ok úÞîýøApGA RpÃc qA lüBG Bì Üzì pu ,kpÞ úýùO ûBãìAo@ {ðAlðqpÖ ô kõg BG ô îýñÞ þzülðA ûoB^ óõñÞA îø qA ,óBâlðBìqBG pÆBg {ìAo@ÿApG ô îüpýãG Ao Bø òýìq òüA ,óBu@ þéýg ÉBvÚA ÈüApy ô pPðAqoA þPíýÚ ô kõg JBhPðA òýðAõÚ ÜGBÇì lñðAõPG úÞ îýøk óBßìA óArürÎ úG ô ûkpÞ ÿoAlüpg «çHÚ lðoô@ÿBW úG Bì ÿApG ûõßy BG ô úðAlñìôpG@þíuApì ,Bì þÎpy ô þHønì

87

(323)782-9494 Los Angelese


óApùO þééíèA òýG úéXì

| |ûoBíy ëôlW êc 863oBù^

oBù^ ûoBíy ëôlW|

| :þÛÖA

-xApø ô îýG -ÝkB¾ ô Àéhì Quôk -|2 þPyoõg ÿrHu -óApüA þÚõXéu ûBykBK|òýìôk| -|1 | ÿqBG BG kôõýèBø ÿBíñýu qA QuA þíéýÖ ïBð -òPyAnâ ôpâ -|3 þñKAs óAkpâoBÞ AôBuôoõÞ qA þíéýÖ ÿõG -|5 BH×èA Ùôpc qA -pýzíy ÙçÒ -ûBãzüBìq@ JArýO -|4 BùG îÞ îzüpGA -òPãñýyAô ërðk -þzcô áõg -ÿpìA RBýDrW ok kBüq QÚk -|6 olÞ -}Apg óBíu@ -þÛýuõì QhPüBK -þâlðBì -oAõPuABð ô Qvu -|8 þüBßüpì@ õK òè@ oBâkA qA ÿpSA -óBüp¿ì krð ok Büok ÑõñèA Jo -|7 pìpì äñu òüBPyA óBW îéÚ úG ÿpSA -|9 óAõéùK -QuAo ûAo -kõG {üBK úñyBK ok {×Ï úÞ þðBðõü òO òýüôo ô îßy ,úñýu ,pu úÞ BKlñG óAoõðBW qA ÿA|úPuk -pâ úéýc ô ápüq -þñPyõð xok -|10 óAlðq -àG -|12 þèõÏ×ì QìçÎ -ÿôo Qñüq -þüBíñýu ókpÞ ÐÇÚ -óByBÞ p¿íÚ koô@ ûo -|11 lðoAk ëBG æõíÏì ô BÓüok -p¾BÏì þüBýèBPüA qBvãñø@ -Üc oApuA órhì -|13 oB¿c ô|þìoBO -ûBâpãzè -ûqBO ÿBìpg JApùu oBÏyA úÎõíXì qA -þðBùâBð oõÆ úG ô ûoBG àü -|15 þGçâ -kAq@ ô Bøo -BÛu -|14 xõvÖA .ÿpùLu |

:ÿkõíÎ

ákõÞ oBPupK úÞ ÿkpì -|2 áBðpÇg QýÏÂô qA qBXì -ÿrýuoõßuA òýOoBì þðAkpâoBÞ úG þíéýÖ-|1 -|4 ôoBK -óBívüo -ÿõvðApÖ ÿBíy -pý¿G -|3 êíÎ ÿkAq@ ókoô@ Quk úG ÿApG }çO -QuA -QupKpu ô pülì -|5 òPÖo qA þùð -òüô óBW QÞpy BG òìpy ZoõW|úPgBu þíéýÖ -óAlðBg IO ûApíø þøBâ -|7 þñOôpÖ ô îýËÏO -BHüq ô äñzÚ -ókpÞ flì -|6 þÚpG ïqAõè pG þÞoBì -óBPvìq úÞ êßèA ô lü ëõédì -ókpÞ áok ô ólýíùÖ -|8 òéâ RBßuA ÿqBG BG óAluBÞ wðoæ qA þíéýÖ -QuA þßükrð ô þPuôk -ÝApyA ÀéhO BG ÿõ×¾ p¿Î ú×uçÖ qA -|9 kôo|þì oBÞ úG þígq þðõ×Î l ÿApG óq -lñ×uõâ úéâ -þüAnÒ rýøpK oõPuk -|11 ûlýuo pg@ úG -úðBýìBÎ okBì -àHÞ úýHy ÿA ûlðpK -|10 ïBÛì ok ÿA úíéÞ -|13 ëBHOõÖ klÎ -óApüA þhüoBO oBS@ òüpO þíülÚ qA -QÞpG oõzÞ -|12 îz^ ûBýu xôpG ÿlñìpñø úG Øèkôo òèA qA þíéýÖ -|14 þãu ÿoBíýG -|þìpâ ô RoApc -óAoAk ûqôo -þP×ãy RpGAo Bßüpì@ ÿBíñýu fpÇì úzýKpñø ÿqBG BG QuA þíéýÖ -wdð klÎ -|15 oAkpýâAô ÿoBíýG -wýéüô .ôpýðôk

ëôlW êc 863úuoBíy

úu| ûoBíy ëôlW| | :þÛÖA

-kôo ôpÖ J@ püq ûoBG àü ólG úÞ þévÒ -|2 ókpÞ òùK -óBù×¾A pùy þðlük ô þhüoBO oBS@ qA| -|1 | QuA ÿA ûlðpK -|4 oBývG ô kBüq -Alýy ô ÜyBÎ -þPÎAoq RBÖ@ qA -|3 þvýéãðA òüpâ ïBøApâ qA þGBPÞ úðBy -|60 Épy RAkA qA -àíðBG ô ûrì BG -jo îýð ÿBíð -|5 pÖBvì ô àèBu -þÚpG pGæBG -þüBHüq pùËì -oAq@ þG {Þ úðAk -Bñy@ -|7 ûBOõÞ úËdè -óly ûlýzÞ ô qAok -wÞõG ok Quk úGp -}ôk ô óBøBy qA ÿA úévéu -ÿpýãèBÖ oArGA -þGpÎ qôo -|8 Qvüq|þì pHìBýK kôôAk óBìq ok úÞ îýßc ÿkpì ûôpâ òýízy ïBð -ÿom@ ïBð -|10 rýPu ô äñW -ôpýð ô óAõO -BøæBÞ QíýÚ Iv^pG -|9 îülÚ òý^ -|12 kpíðAõW -ûly oApßO -óBíu@ -|11 Bø ÙpG þèBýg ëõÒ -îßy Èuô jAoõu -lXGA Ùôpc -ûlðpK úðæ -|13 !úðBíðBg IXÏO -þøBñK òývc kBü ûlðq ÿqBG BG QuA þíéýÖ ïBð- ókpÞ þüAlâ -QÎBu äðô@ -|15 Ùl¾ óôok pøõâ -óBPuôlñø åorG ûBy -|14 ó@ qA wK -ÿpýãýøBì QÞpy .þKApOôolýø

:ÿkõíÎ

óAkpâoBÞ -|2 lñðq|þì nÒBÞ ÿôo úÞ ÿpùì -koAk Rpùy ôA úìBð IüpÒ ÿõñTì úÞ ápO ÙôpÏì pÎBy -|1 úßO -|3 úðõèBPuApPuõéýu ÿqBG BG pðAk koB`üo|úPgBu þíéýÖ -lüçÞ ô þðBG îéýÖ þüBßüpì@ oAlìBð ÿBølcAô qA -ïlñâ ko@ -Rp×ð Ùpc -þGpÎ ÿBüok -|4 IøAnì -ókpÞ þüAôpðBìpÖ -úñùÞ ú^oBK þßuA|úPyo -|6 þãñW þPzÞ -þìApâ ô rürÎ -óApüA ô JApÎA óBðBíévì òýG äñW -|5 þvýéãðA ëõÆ -úýK ô þGp^ -|8 áByBg ô wg -ëlñyôo -Bìpg Øýè -|7 óAoõPu {yõK -ÿoArãuBLu -aýKoBì Bßüpì@ ûoBÚ ØyBÞ ô þüBýðBLuA fBýu -ïBÖ ô äðo -þâkoõhèBu ô ÿpýK -|9 }ôpÖ YðpG -óBW þÚBG -îz^ úuBÞ -ópÚ -|11 Bßüpì@ ok þøBãzðAk -óAõðBG {ƒüAo@ ïqAõƒè qA -IƒüBƒÒ ô AlƒýKBƒð -|10 -|13 lðBGríýW wýDo -þðBíuA xpg -òýãízg -äðo ëçc -|12 }ôpÖ úøBýu ô JBvdOoõ¾ ok úÞ ÿlýDõéßèA -óõPuõø óõPèoB^ ÿpãüqBG úG ÙôpÏì þíéýÖ -|14 åorG úðBg -qBPuBük -óAõèA jpu Iýu îéýÖ úÞ óBìoõzÞ ÿBíñýu óBðAkpâoBÞ qA -ûlðBìok ô rWBÎ -|15 kôo|þì oBÞ úG þßyrK îz^ .koAk kõg ûlðôpK ok Ao þüBýc|òýìA ô þíüpÞ þßýð ÿqBG BG Aõc

86


Tel 818-881-1771

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

PARADISE NURSERY > òýG óBùW lýXì < xlñùì Qüpülì BG BýèBPüA qA ÿqoôBzÞ úPyo êý¿dPèA ÕoBÖ êâ ô òí^ ,þPñüq óBPgok ,ûõýì óBPgok }ôpÖ ú`ÒBG RBñýDrO oõìA úýéÞ ïBXðA þPuk ô ÿA ûpÇÚ|,àýOBìõOA þðBupG@ þñýDrO ÿBø ÕAp^ I¿ð|,ÿoBßPgok ô êâ óBPgok þñýDrO xpø -

koô@þì Bíy úðBg úG Ao óApüA ÿBHüq oBùG ,}pO õíýè|,òüpýy õíýè|,YðoBð :óBPgok ÑAõðA ûBy ,ïAkBG|,úPvK ,ôkpâ ,rüpHO ô lùzì RõO ,õèBHè@,êýâqA ,ÿpãvÎ ô BGBG {üo oõãðA ,RõO úWõâ ,àèArèAq| ,ÿpýXðA õéø |,JBñÎ |,pýXðA| .QuA kõWõì ûpýÒ ô õèBìpg ,õè@koq|,oBðA ,rHu

N

w

De Soto

Rinaldi

101 Freeway

405 Freeway

118 Freeway

E

S

(818)701-5656 10943 De Soto Avenue Chatsworth, CA 91311

85

(818)701-5656

Fax : (818) 701-5658

Fax 818-881-0701

ôk ûoBíy ëôlW JAõW 863

ôk ûoBíy ëôlW| | :þÛÖA|

kõy|þì ÅoBÎ òu QèõùÞ Bü lñÚ Åpì Bü úGp pSA ok pPzýG úÞ îz^ ÅApìA qA -QÚô ólýðAonâ| -|1 | òýzðApd¾|þìkpì -oõW ô îéÊ -|3 óBßGBG pýykoA ûõð ô oõKBy pvK -þzüôok úÚpg -úðAløBýu -|2 úðBzð -îñHy -|5 þÓýO úWõW -ókpÞ ÿôpýK -óAõéùK -|4 oõÃc þG pýí -oAlPuôk -kpãðBGBýG ô ÿA ûõýì -|7 îz^ M^ -óBüBK oBù^ -{O@ úÚpW -|6 óApüA þPñu ÿBøqBu qA -úÇuAô þG ëõÏ×ì lýÛÖ pÎBy -þøõÞ rG -|8 lðôAlg kõWô pßñì -ÿlñðBíø lðõvK -þðlÏì fçìA ô ÿlñÚ kAõì qA oBypu ô kBvÖ ô py pùËì -|9 koAk oôk úG ûoByA -ûqBO ÿAõø ô úñü@ ÕBG ÿBø úÎõíXì ûlñüApu ô óApüA RBýGkA oõð -þìBËð óõýìBÞ -|10 Büok ZAõìA ókoõg îøpG ô ólýyôpg -þðBPvGBO ÿBø ûõýì qA -QuA ÿlýéK }BÛð -úPvXg ô õßýð -þPzÞ }qoô óõñÖ qA -|11 fArì ô þgõy -lñÞ|þì IvÞ lýyoõg qA Ao kõg -òzg wñW -|13 Al¾ ÿlñéG Bü þøBOõÞ úWok -pÖBvì úÚôm@ -òDBg ÿoAõc -|12 þüBýðBLuA oAlìBð þÎõð -ÿoBü -úPßük -|14 kAtðkôôAk BÂpýéÎ þðAkpâoBÞ úG þíéýÖ -þðBüpu ÿBø ûBì qA -ûkAoA ô l¿Ú .QuA Býðk oõzÞ òüpO Ðýuô -ÿqApýy ÌÖBc qAo êøA úWAõg JBÛèA qA -|15 óõíýì

:ÿkõíÎ

qA -ÿlðôAlg -úPzâ oB^k -|2 þdývì þðBcôo -løk|þì êýßzO Ao Aõø îXñK àü «BHüpÛO úÞ ÿqBâ-|1 ûlñvüõð -oAõíø ô ïpð -kõG îülÚ åorG ô lñíOolÚ ÿBø ÿoõOApLìA qA -|3 óBPuBG p¿ì óBüAlg ókpÞ QðBýg -óBýðApüA þðBPuBG ÿBø òzW qA -þðBXüBGom@ îuA -|4 óBýì -êýìA þPýGpO pSA ÿõvðApÖ -òùK|úPyo -|6 QýdO -áBß`ýø kp×è@ þðAkpâoBÞ úG þðlük þíéýÖ -QuA oõvýñO Quk ok -|5 -|8 þPzOoq þðBcôo -õXãñW ,ÑBXy -ÀèBg ô ûlürâpG -|7 oAk jBy lñ×uõâ -ókpÞ ÿqAlðApýO -|10 kõWô -oôpK òO ô êHñO -úðõPG êâ -|9 òí^ ô iü }qoô -îéÚ BG püõ¿O QgAkpK -Q×ãy ô ûqBO oAkpÞlG -QuA ákõÞ þGpì ô oBPupK úÞ ÿkpì -þÎpy qBXì pýÒ -|11 ÿoAlýG êGBÛì -rýgBPuo -klÎ -ÿrý^ ëôA -}kõgpG oAõu þÖpc -|13 lñzÞ|þì ÿqBG ok -þíÚo ôk ÿklÎ -pßPdì qBýð koõì-|12 -|15 þðõPuA úüBvíø -ôqApO äñuoBK -M^ Qíu -|14 koAk Rõßu úG pìA - þPíýÚ ô oAlÖpÆpK ÿréÖ .p¿ì úñÎApÖ oBGok|þìBð àyrK -QuA Qüöôo êGBÚ ûBì ûpÞ qA úÞ pzG Quk|úPgBu BùñO


óApùO þééíèA òýG úéXì

863àü| ûoBíy ëôlW JAõW

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu

àü ûoBíy ëôlW| | :þÛÖA

-BýðArðBO ok ÿA ú^Büok -|2 pãðApüô fçu -"ÿpíãPðõì kBì þuõè" îðBg ÿléW oBù^ oBßøBy| -|1 | ûkBì -ûlñøk Alð -FBùG îÞ îzüpGA -|4 ÿpPðçÞ -ûlññÞ ÑõÞo -|3 oAkoBG îðBg xõø -úvðApÖ ok ÿpùy -úíÓð ô kôpu -êãñW óBÇéu -ïBíO ûBì ûkqAôk -|5 kõy|þì eypO ólG þégAk klÒ qA úÞ þüBýíýy úðBdH¾ -|8 xõè -òý^oléG -lÓW ÿApu -|7 ÿkoôpùu IÛè -QuAo Quk -|6 J@ ÿõéW ÿoAõük olK -|10 BýðBLuA oõzÞ QhPüBK -püpu ÐíW -oAõük úñý^ -|9 òPyAk oôBG -oAôpg úðõíð -ûkoõhð -|12 êìBÞ ô ïBíO -úPzâpu ô pýdPì -løBy -oBâkoôpK -|11 óBPuôlñø QupKoBì ïAõÚA qA -êýHìõOA -AoBâBýð oBzG@ ÿõéGBO þüBßüpì@ }BÛð -|13 QyAkkBü -úPynâ qôo -QýÏíW îÞ ô à^õÞ ûk ûlñvüõð -{Ò þG ô ÀèBg -|15 òüApÞôA olñG -ïõuo ô RkBÎ -ûlñü@ kôpÖ -|14 þðõg îÞ ÿoBíýG .RBÖApPÎA JBPÞ ÿõvðApÖ

:ÿkõíÎ

-|3 áõßzì úSkBc qA úüBñÞ -òýìqpG êÞõì|úPypÖ -Bðæõì qBu -|2 lìBvG ô pOAõO -ëõLì@ ÜüorO -|1 þíéýÖ -ûlññÞ îuo -|4 óBÃìo ûBì RkBHÎ -þvýéãðA ûlñvüõð pýLvßy qA þÖôpÏì pSA -ïlíø ô wðõì þuôo ØýñâoõO óAõüA qA ÿpSA -óBW þÚBG -êíÏèA wßÎ -|5 rOpGAo BýèõW ÿlñìpñø BG ê`ýì pWAo qA -{üBu@ ô ûBÖo ok -àHÞ þÎõð -ûlðpG åpG -|7 àüoBO ô ûpýO óAlðq -ïçuA pHìBýK óApvíø qA -|6 ûlñG ô ïçÒ -úðBdH¾ -îPuo lW -|9 çPHì ô oBPÖpâ -BHüq ô êãyõg -þuBKAq úéýuô -|8 ÐGBO ô ôpýK ÿBø ólíO qA -|11 ókõíð þðBGpùì ô Q×Æçì ÿôo qA ÿoBPÖo -ïçuA pHìBýK óAlðBg - |10 lñvKBð -ókpÞ kAq@ -|12 Bßüpì@ Bßuæ@ QèBüA rÞpì -ëBHOõÖ klÎ -òüpùñèA òýG|òýìqpu ok óBùW þhüoBO úzýKpñø -|15 ú`ðBLO -þðBXì ô Q×ì -lýìõð -|14 þãðpÖ koq -ëõÓì qA|þìõÚ -ïpøA -|13 pPy oBùì .óAlðq -óõèoBì à^õÞ ïBð BG kôõýèBø oAlìBð lýÛÖ

îÞ ,lyBHð ëôlW qA pOoAlÖpÆ pK pâA úÞ QuA |þìpâpu Bü BíÏì qA ÿlülW Ñõð >õÞôkõu<| # Rlì ok ô koAk oApÚ ëôlW lc óBíø ok ,óAlñíÚçÎ úWõO ô ëBHÛPuA pËð qA ô Qvýð îø pOoAlÖpÆ oBßPGA BG {ýK ëBu| QvýG ”õÞôkõu“ .QuA|úPÖBü ûAo ØéPhì RBüpzð ô RçXì ,Bø|úìBðqôo úG þøBOõÞ qA ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ÿqBG òüA .kõíð pýhvO Ao Bø|þìpâpu ÿBýðk ,oôpì úG ô ly óAlýì koAô Bø|þñKAs úG ÿqBýð ô kõy|þì îývÛO oAõyk ô ÈuõPì ,óBu@ ûôpâ úu úG ,ókpÞ êc pìA ok þðBu@ ô þPhu pËð )wÞBG úu ok wÞBG úu( QuA úðBg| 9 ok úðBg| 9 þÏGpì êßy úG >õÞôkõu< .koAlð þÂBüo |RBHuBdì .kõzð oApßO îø þíÚo ô lyBG |9 BO| 1 êìBy óõPu Bü Øüko pø úÞ kpÞ pK lüBG ÿA úðõâ úG Ao ó@ ô

84


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

TEL(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

,óõíédì þßüpPßèA îPÖo þdH¾# !úGApg óõíðõg äðq îP×â ?lðoAk ÿpñø ú^ îðBg xôpÎ lýzhHG # !!..ûléG ôo Bø|þyôpÖ ArPýK úíø ûoBíy— !îñßýì Quok ïBýì úyBG :Q×â !lìõýð ïlük ïlðõì pËPñì þ^ pø úÞ ûpýì þPíu úG ûoAk BùývÞBO úüApÞ # pø þèô ïlìôA òì BÚ@ :úãýì îùG ,ïkq äðq !oBÞ pu îüpG úñßýíð Ùp¾ úãük !!!úÞ kpßð Aô ôok þvÞ ïkq äðq þ^

!!!óõýéýì 70 îüly BýÞ BG òýHG

83

óBýñG îýñýHýì 1þuoBÖ ÿBùèBüpu þø # ...úzýì Qvu óõìkAõðBg ûkAõðBg óBýñG ,îýñýHýì þðõÃìo ûBì ÿBùèBüpu þø ...úzýì Q×u óõì !!úPÖpâ úXýâ pu óõìkAõðBg óBýñG ó|æA

Bì Ù|çg òüpPâorG kBýíð óõOkBü Bíy # :kpßýì ØüpÏO îPuôk # !kõG êDBvíèA êc òPyAk úuolì óBìq .úðBPuoBíýG wýDo ,ò×éO BýG îãýì ïBGBG úG ! kõG pPzýG {ìpW îø x|çPgA qA ?þÞ úãýì ?óBPvÞBK pý×u Õpì òãýì ÜyBÎ ÿBø|Zôq úG þPÚô îãýì # õO BG óBPvÞBK pý×u úg@ úãG {ùG Qvýð þßü ÜzÎ !?ûoAk oBßý^ qkpG ÿpãðA òãýì îø oAk êßzì ÿBø|Zôq úG lG|æ óõìBÚ@ ZpÖ oBËPðA lc òüA ok îãG ïAõhýì ! !Qu|æBG òüA úG óoAk õXzðAk ÿApPgk þðõðBÚ úü # òðrýì êâ þPÚô Ap^ óAõðBG ëBHOõÖ òüA # :óAõñÎ !!!??wK óoBýíð ok õðõzñøpýK ! QuA ólýuo Qyq qA pPùG ólýuo pük


óApùO þééíèA òýG úéXì

úÞ ûoõhýì þvÞ kok úG þ`ì QÎBu # !úyBG þßü ólýuo pük óApãð ! úzýì Jõvdì óqô úÖBÂA Bì úuAô

QùG ïlG ly 20 QèlÏì !!! Rpu õO áBg!!!BÏÚAô Øýc

óBPuoBíýG ïpG ïAõhýì îãýì îðBìBì úG # ...úèBg RBÚ|çì : úãýì óõOõýð òýðAõÚ qA þßü# :úãýì îâ B«íPc úñßýì ÐíW QðBìBì úÞ ÿA úéýuô pø oAlðpG þPuôk êýìBÖ MüpýO !úzýì !!!Qvýð {P×ýy qôpìA ,úéãyõg oBPupK óAoôk ok òì ÿBøôqo@ òüpPâorG qA þßü# : êý¿dO ïkpÞ koAôoõÖ ïBGBG úG õíéüBGõì ÄHÚ # xôôôôõG îPyõð îypg@ ! îüoAk }qoô Bì úg@ ,kBýð óôoBG AkpÖ }BÞ :kAk xA|ïA|xA îùG ïBGBG olK óôA úuAô Qup×G õPÃHÚ òÞ áBK x Ÿ õG óôA ÿApG AnÒ Èuô óly lñéG qA pO|Qhu # !ÿkrýì Ùpc }BøBG úÞ |þãu ókoô@ ÿApG AnÒ Èuô óly lñéG ,J@ ókoô@

?! þñÞ þì ûBãð

ûtì ûoAlð þÚpÖ ,úyBG AnÒ ÿõO õì þPÚô # | !|pHÞA êýHýu Bü úyBG pHèk ÿ ÿApG ÿoAõu úgp^ôk ô ÿôo ûkBýK pâA #| !úyBG ûlðq úzýíø lüBG þ`PvK ûlý×ì þPì|çu J@ ô þøBì ,úñÞ|þì Bñy ôo qôo ïBíO äñùð úü !úÚB^ îø qBG þèô ûoõg|þì ô IñW ô úðlüôk ëBc ok BPÚô pPzýG }õâpg úü ûoAk }õW !úñÞ|þì píÎ ëBu 1/5 ÈÛÖ þèô ûoAõg ûBýâ ô úG ,ûoAlð }õW ô IñW QzK á|æ úü úñÞ|þì QÞpc|þìAo@ !úñÞ|þì píÎ ëBu 450 þèô úñÞ|þíð ÿoBÞ aýø ô }qoô lýâ|þì îø qBG ,lýñÞ RôBÃÚ óõOkõg ?!îñÞ IOpì ôo ÿoBHðA êüBuô îðBìBì BG îýPyAk # îükpßýì JBÚ äð|o 24 þãðokAlì úHÏW úü îðBìBì úÏÖk úü kq ô kpÞ }Bãð ,koô@ok óõOoBÞ õO qA ôo ÿréÖ !!!ûlñg püq QÚôpø ïkõG ûlüpg õñüA ?úý^ òüA þðôlýì :Q×â

???ÿoAk f|ç¾A ÔýO îãýì ïBGBG úG # !!!phG óôpýG ôpG úð úãýì !!!phG îø óõð ! ÿpu úíø qA ,ÿpzdì õO ûo@ # ! ÿpãðõvÖA àü õO úü úüqôo úðBHy úðBgôoAk óôA BO ôpG pu úü !!!phG ûlÏì ÁpÚ ”îÚBOA úñü@ BG òì úíèBßì“ ...!!!îüoAk óõíùì p¿Î úÞ pýãG îø ûõýì .{ßG îðôA Qícq...ûoAlð òürñG îñýyBì xok@ p×ð úü qA xõGõOA Bü ôpPì õO # xok@ BO ûkrðõK p×ð ûkrðõK úÞ òýñýHýì òýupLG :þãG BýÃÏG úG lüBG Qýâlðq õO # ! ólýì ØéPhì |«çìBÞ !õzíâ ôpG ÈÛÖ õO ïoAnýì îz^ òì îðôA ô ly kpu Aõø úÞ kõG úzK úü Bì ïlíø # : Q×â BýÃÏG úG lüBG úÞ ÿrý^ # !QÖo !!! ÿoAk BW Bì iì ôo Bíy ïrürÎ îñÞ|þì {øAõg ! úèBãñ^

82


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

kõG ûlðq ûBãPuk BG ô lýGAõg ëBu 60 úÞ|þíðBg ókpÞ RõÖ| .QuA ûkAk ÿôo ÝpG îýu ÿôo pG Qgok àü ókBPÖA êýèk úG ly ôA RõÖ úG pXñì úÞ þÚpG þÏÇÚ lñPyAk óBÎmA ÿô ÿBýèôA #

úG úÞ þñýyBì ÝpG ÐÇÚ QéÎ úG kpÞ|þì ÿpLu þñø@ {³y àü ok Ao kõg þâlðq ô lýHéÆ ûqoBHì úG Ao þßyrK IüBXÎ úÞ óq àü .kpLu óBW ,kpÞ|þì àíÞ ÿô ólýzÞ w×ð .ly |çPHì ëB×ÆA YéÖ ÿoBíýG úG þãèBu úu qA kpÞ|þì þâlðq ÿréÖ þOõÖ 7 úèõè àü ok úÞ úèBu àü ô Q¿y ,Dianne Odell .îýñÞ Ì×c Ao {v×ñO îýPvðAõPð þèô îükAk ïBXðA lì@|þìpG óBíPuk qA úÞ ÿoBÞpø Bì :lüõâ|þì }pøõy okApG ØýÏ þéýg úPynâ ûBì lñ^ ok Dianne .QyAlð Ao ókAk úìAkA RolÚ ô kõG ûly ûly ÿpPvG þñø@ {³y àü óôok úßñüA BG ÿô xôok þPc ô QÖpâ îéLük ,QÖo óBPupýGk úG kõG !Qyõð JBPÞ àü ô lðAonâ Ao ûBãzðAk ok oBG òýèôA þ×ñì oBzÖ úüõùO Bü þñø@ {³y oBzÖ lýèõO úéýuô úG Bùð@ .ly ûkB×PuA 1920 ëBu Bùð@ óly ÈvHñì ô ÄHÛñì IHu Bø|{³y ÿôo .lzßG w×ð QvðAõO|þì oBíýG ô lðly|þì ok úÞ QuA þðBvÞ úýHy þñø@ {³y QívÚ ok }õK ok àü BG êßy ÿA|úèõè ûBãGAõg àü .lñPÖpâ|þì oApÚ ,ókpâ xBíO oAk|úüôAq úñýü@ àü ÜüpÆ qA QvðAõPýì ô kõG lük ÅpÏì ok }õKpu óôlG }pu ÈÛÖ ô lýzÞ|þì qAok QzK úG oBíýG .lñÞ oApÚ pG Bø|ûlññÞ lükqBG BG þíz^ ô à^õÞ úèõè àü ok ólýìk ÜüpÆ qA úÞ óõürüõéO àü BG lzýì ÿoAlùãð }A|ûkAõðBg ÿBÃÎA pãük ô {ñülèAô ÈuõO úÞ Odell .kõíð|þì oApÚpG ÉBHOoA kpÞ|þì oBÞ Al¾ BG úÞ pOõýLìBÞ àü ÿôo

81


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿApG áBðpÇg ÿpývì !ÿôo ûkBýK ú^Bƒüok ,lñéø òãñýðôpâ pƒùƒy ok# koAk oApƒƒÚ ”pƒƒýƒì ûlvèôôqpPýK“ ïBð BG ÿA úƒÛǃñì ok lƒñéø òƒPÖpƒâoApƒÚ êƒýƒèk úƒG úƒÞ ëBu ëõ¿Ö pPzýG ú^Büok òüA ,rýgBìpu ÿA .QuA ûkq iü

þâkq iü êýèk úG ô BPuAo òýíø ok pùy ïkpì qA ÿoBývG| ,ú^Büok òüA òüA ëk qA úÞ ÿpývì òPgBu BG òãñýðôpâ ô QÖo ,lñƒÞ|þƒì oõHÎ ûkq iü ú^Büok pùy eÇu úG kõg úðAqôo ô ÿkBÎ ÿBø|lì@ úßð@ óôlG ,lñøk|þì ïBXðA Ao wßÏèBG ô úÞ koAk óBßìA úÞ lññÞ pßÖ ó@ úG ÿA úËdè .lñßzG ú^Büok òüA ÿBø|iü pG îøqBG Uýc òüqA ô lðA|ûkpÞ kAlíéÚ úÛGBu þG Ao ú^Büok òüA ÿBø|iü òPv߃y ,pƒùƒy òƒüA ïkpƒì .lðôo|þì ûAo Bø|iü òüA ÿôo

úðBíýßc ÿBølñK . lýøk ïBXðA þðBìkBy BG Ao oBÞ òüA ô lýølG lðoAk oBËPðA ú`ð@ qA {ýG ïkpì úG –1 pOpýK þPÚô úßñüA ÿApG .lýPvø ôA BG ókpÞ QHd¾ ÜyBÎ úÞ lýñÞ ZAôkqA þðq Bü kpì BG –2 . lðõzýì îùì þéýg BùOoBùì pãük êTì ÿA úíèBßì ÿBùOoBùì ,lüõy|þì olÛðBíø Bü ô lýñßð Zpg lüoAk úÞ Ao ú`ð@ ÿ úíø ,lýñßð oôBG lüõñy|þì úÞ Ao ú`ð@ ÿ úíø –3 . lýGAõhð lýøAõg|þì úÞ . lyBG òýíø óBOoõËñì ”ïoAk QPuôk“ lýüõâ|þì þPÚô –4 . lýñÞ ûBãð êGBÛì Àhy óBíz^ úG ”î×uBPì“ lýüõâ|þì þPÚô – 5 . lýyBG krìBð ûBì {y êÚAlc lýñÞ ZAôkqA úßñüA qA êHÚ –6 . lýyBG úPyAk oôBG ûBãð òýèôA ok ÜzÎ úG –7 . lðoAlð rý^ aýø lðoAlð Büöôo úÞ|þìkpì . lülñhð þvÞ ÿBøBüöôo úG QÚõ`ýø –8 úG úÞ QuA þøAo BùñO òüA þèô lýñýHG Iýu@ QuA òßíì . lüqoõG ÜzÎ xBvcA BG ô B«ÛýíÎ –9 . lýñÞ|þì þâlðq êìBÞ oõÆ . lüpHð ïBð îø þvÞ qA ô lýãñXG úðB׿ñì ,RBÖ|çPgA ok –10 . lýñßð ÿoôAk óBzðAlðôBzüõg ÜüpÆ qA Ao ïkpì – 11 . lýñÞ pßÖ Ðüpu þèô lýñÞ QHd¾ ïAo@ –12 lýüõãG ô lýðrG ÿlñhHè ,lýøk iuBK lýøAõg|þíð úÞ lupK|þì þèAõu Bíy qA þvÞ þPÚô – 13 ”?þðAlG Ao òüA þøAõg|þì Ap^“ lñPvø åorG ÿBø|àvüo ïréPvì åorG ÿBùPýÛÖõì ô åorG ÜzÎ úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG – 14 . ”lyBG QýÖBΓ lýüõãG ôA úG lñÞ|þì úvÇÎ þvÞ þPÚ|ô –15 . lýølð Quk qA Ao ó@ qA òPÖpâ xok ,lýøk|þì Quk qA Ao ÿrý^ þPÚô –16 úíø QýèõEvì ô óApãük úG ïApPcA ,kõg úG ïApPcA :lýyBG úPyAk kBü úG Ao úPßð úu òüA –17 .òPÖpünK Ao óBPüBøoBÞ . lðrG úìl¾ óBPâorG þPuôk úG à^õÞ Ù|çPgA àü lýølð ûqBWA –18 . lýñÞ ïAlÚA ó@ f|ç¾A ÿApG «AoõÖ ,lüA|ûly IßOpì þøBHPyA úÞ lüõy|þì úWõPì þPÚô –19 kõñy|þì Bíy ÿAl¾ok Ao ó@ ûkpÞ ò×éO úÞ þvÞ ,lýðrG lñhHè lüoAk|þì pG Ao ò×éO þPÚô –| 20 . . lýøk ÁB¿PgA ókõG BùñO ÿApG Ao þðBìq –| 21

ÿpPùG þâlðq lýøAõg|þì lýñÞ óBdPìA ! lýyBG úPyAk àO àO pýýÓO BG ô lüA|ûkAk pýýÓO Ao óBPýâlðq ô óBPèBíÎA ,óBPÞAokA ,lýøk pýýÓO Ao óBOoBPÖo pâA # .kpÞ løAõg pýýÓO Býðk ,Bùýâlðq

ÿôoAk òüpPùG òüA .lýðrG lñhHè ,òPÖo ûAo ïBãñø úG ô lýñÞ ÿôo|ûkBýK úÛýÚk 30 BO 10 qôo pø —1 .QuA þâkpvÖAl .lýñýzñG Al¾ ô pu|þG ô QÞBu «|çìBÞ óBßì àü ok úÛýÚk 10 êÚAlc qôo pø —2 óBO|úÚ|çÎ koõì þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG ô lüphG îéýÖ ÈH ûBãPuk àü .lýðrð óBPGAõg qA râpø —3 .lýñýHG lÏG qôo ô lýñÞ ÈH Ao lðõy|þì {hK QÚôpük BùHy úÞ :lýñÞ êýíßO Ao püq úéíW ,lüõy|þì lñéG JAõg qA úÞ eH¾ qôo pø —4 >.QuA ....................... òì qôpìA Ùlø< .þãðBãü xBvcA ,ÝBýPyA ,ÿspðA :lýñÞ þâlðq >ØèA< úu òüA BG —5 ÿBø|JBPÞ êHÚ ëBu úG QHvð —6 ÿpPzýG ÿBø|ÿqBG ô lýðAõhG ÿpPzýG .lýñßG ,BÎk ÿApG Ao þðBìq qôo pø —7 .lüoAnãG ó@ püBËð Bü ô Bâõü ,òzýPülì rýð ô úèBu 70 qA pO|æBG kApÖA BG —8 .lýðAonãG QÚô úèBu 6 qA pPíÞ kApÖA ÿqAkpKBüôo ,ÿoAlýG ïBãñø úG —9 .lýñÞ RBXürHu ô Bø|ûõýì qA pPzýG —10 .lýñÞ úünÓO ,J@ ÿkBüq ÿoAlÛì ,rHu ÿB^ —11 þüAnÒ îüso ok Ao ÝlñÖ ô ïAkBG ,îéÞ .lýðBXñãG óBO|úðAqôo .lüoôBýG lñhHè p×ð úu êÚAlc Iè ÿôo pG qôo pø lýñÞ þÏu —12 .lüqBu oôk óBOoBÞ rýì ô òýyBì ,úðBg qA Ao þãP×y@ ô }BK ô Qhüo —13 Bíy ëpPñÞ qA úÞ þüBørý^ Bü þ×ñì oBßÖA ,úPynâ RBÎõÂõì ,RBÏüBy Ùp¾ Ao kõg ÿspðA —14 .lüqBu >pÂBc óBìq< QHTì ÿBø|úHñW Ùôp¿ì Ao kõg ÿspðA ,ÅõÎ ok .lýñßð QuA ZoBg qA þDrW ,êDBvì .lüA|ûlì@ BXñüA úG ÿpýâkBü ÿApG Bíy ô QuA úuolì lñðBì þâlðq úÞ lýðAlG —15 þüBø|xok BªìA ,þÂBüo x|çÞ êDBvì êTì Quok ,lðôo|þì òýG qA ô lðõy|þì pøBÊ úÞ QuA þuok úìBðpG .lðBì|þì BWpG BK úzýíø ÿApG lüpýâ|þì kBü Bø|ó@ qA úÞ .lüoõhG îÞ Ao ïBy ô ÈuõPì Ao oBøBð ,kBüq Ao úðBdH¾ —16 .lñÞ|þíð Ao oBÞ òüA îø pãük wß`ýø .lüpýãð ÿªlW kBüq Ao óBOkõg —17 .lüpünLG Ao BøpËð Ù|çPgA ,lüõy ûlðpG þTdG pø ok úÞ koAlð|þìôrè —18 .kõzð JApg óBO>ëBc< BO lýñÞ eé¾ kõg úPynâ BG —19 .lýñßð úvüBÛì óApãük BG Ao óBOkõg þâlðq —20 .óBOkõg rXG Qvýð Bíy QüBÂo ô ÿkBy ëõEvì wß`ýø —21 òüA ,pãük ëBu 5 Bü@< :lýDõãG óBOkõg úG lü@|þì {ýK óBPüApG úÞ ÿA|úÏüB Bü QHý¿ì pø —22 ?QyAk løAõg þPýíøA ÝB×OA .lýzhHG rý^ úíø pÆBg úG Ao úíø —23 .Qvýð ÉõGpì Bíy úG lññÞ|þì pßÖ Bíy ûoBGok óApãük ú`ð@ —24 .kpÞ løAõg pýýÓO ,lG ú^ ô Jõg ú^ ,þPýÏÂô pø —25 xBíO .lññÞ|þì QHÚApì Bíy qA óBPðBPuôk ,lñÞ|þíð QHÚApì Bíy qA óBOoBÞ ,ÿoBíýG ïBãñø úG —26 .lýñÞ Ì×c Bø|ó@ BG Ao kõg .QuA ûkAlð ÿôo qõñø Bíy ÿApG ÝB×OA òüpPùG —27 .lýPvø óBypßÖ úG úÞ lýDõãG óBzùG ô lýñÞ ò×éO óBO|ûkAõðBg kApÖA úG þøBãøBâ —28 .lýñÞ êýíßO Ao püq úéíW ,JAõhPgo úG òPÖo qA êHÚ Iy pø —29 >.ïoArãuBLu ô ëBdyõg ...................... pÆBg úG qôpìA òì<

80


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

úíø {ñøm BG BñýGBð Àhy òüA lèõO BG ólyoAkpPgk Rpvc ok pvK 12 ! lñýG|þì Ao rý^ QuA ûkAk Quk qA Ao {ðBíz^ þÞkõÞ óAoôk óBíø ok úÞ QuA ÿA úèBu 47 kpì ,{ýÞ êýðk # þðBvÞúéíW qA ôA .QuA ûkõG }|çO ok úzýíø ô ûkAlð Quk qA QÚõ`ýø Ao {v×ð úG kBíPÎA ô úýcôo þèô .lðq|þì IèBW ÿBøoBÞ úG Quk {PýèõéÏì úG úWõO BG úÞ kõy|þì úPgBñy

úÞ QuA þéßzì þüBñýGBð ô løk jo þvÞ pø ÿApG QuA òßíì oôk þíÞ úÏìBW qA |æ«õíÏì kApÖA òüA ÉBHOoA þüBðAõO úÞAp^ lðõy|þì rýð þgpG þèô lðoAlð Ao ó@ BG Quok Ao kõg ô lðoAk|þíðpG }|çO qA Quk .lñðAk|þíð ïkpì qA AlW oB^k lèõO ôlG óBíø ok êýðk úÞly ÁBg oBývG óBÆpu àü oApÚ pýSBO QdO Ao {íz^ àìkpì {ðBW RBXð ÿApG rýð óBßyrK .kAk þãøBì 13 òu ok lðly oõHXì úG ôA .lññÞ úýéhO ok Ao ôA ÿBø|îz^ ûkB×PuA þÎõñ¿ì ÿBø|îz^ qA oB^Bð .lñÞ|þì qA ûkB×PuA BG Bøqôo òüA ôA lñðBì kõg ÿBø|QýèBÏÖ BO lñÞ|þì ûkB×PuA Bø|}B×g lñðBì úG þíPvýu qA úPHèA ô kõg òøm RolÚ óBøk BG kõg ÿôpGôo ÿApG Ao þüBø ëBñãýu ôA .løk ïBXðA Ao ÿkoõð ûph¾ Bü ÿoAõu úgp^ôk .lñÞ ÿqBu püõ¿O {ñøm ok lðAõO|þì Bø|ó@ koõgqBG qA ô lPupÖ|þì þâlðq ok lðAõPG êýðk BO QuA ûly UÎBG BìA kõy|þì ûkB×PuA Bø|}B×g ÈuõO pPzýG }ôo òüA qA ÿkpGoBÞ «BìBíO Bøqôo òüA ô QuA ûkpÞ qBÒ@ þÞkõÞ óAoôk óBíø qA Ao }ôo òüA ôA .lyBG BüõK oBývG ...lñÞ|þì ûkB×PuA ó@

QíùO

ôA QHÚApì úG ô QuA ûlükqk úüBvíø pvK pãì úÞ ly óBíâlG .kpÞ îâ {ü õg pHO þüBPuôo ÿkpì # .QuôA pHO k¶qk úÞ kAk|þì þøAõâ úÞ ÿrý^ ,QÖBü IýXÎ þPèBc úíø {ì|çÞ òdè ô oBPÖo ok .QgAkpK

úPÖo )þñPgõu ïrýø(úíýø ókoô@ úG úÞ ÿoBG òüpg@ pãì ,QÖBüqBG Ao }pHO þüBPuôo ,lÏG þÞlðA .kõG ûlðBì ÿBW pG ûõÞ ok pHO ,kõG aýø ;QÖBýð þHýXÎ rý^ aýø ôA ï|çÞ ô oBPÖo ok ,QgAkpK úüBvíø pvK QHÚApì úG pãük oBG óõ^ !QuôA pHO kqk úÞ kAk|þíð þøAõâ rý^ õéìBy lícA — ûBOõÞ ÿBø|óBPuAk ô ú¿Ú ÿ|úíWpO– ïõu pPÖk ,oBS@ÿ|úÎõíXì :qA úPÖpâpG

!ÜuBÖ kpì ÿBÎkA

óBPuoõâ ÿõu úG ô úPgAlðA RõGBO ok Ao ûlðq ÿkpì úÞ lük Ao þPÎBíW ,iéG pùy ok ÿpÖBvì # òì úéèBG ,úéèAô úÞ kpýâ|þì RkBùy úG Ao pHíÓýK ô Alg ô lðq|þì kBüpÖ ô kAk IOpì ûoB`ýG ó@ ô lðpG|þì !lüoBLvG áBg úG Apì lýøAõg|þì oõÇ^ !ïA|ûlðq

:lñüõâ|þìô ûkpÞ ïkpì úG ôo ôA ëAõcA ô ëBc úG úWõO þG ,lñPvø RõGBO pu QzK úÞ |çì lñ^ BìA .ûkpìŸ .lüõâ| þì Õôok óõÏéì ÿ úPgõuolK .QuA VoAô óôlG ô lñíOôpS ÿpWBO ô ÜuBÖ kpì òüA :lñP×â .lýupK Ao QüBßc ûkq Rpýc pÖBvì úÞ lðkAk RkBùy iéG þÂBÚ pÃdì ok xBñyAlg ëkBÎ løBy oBù^ ,kõG úPÖo p×u úG úÞ {ýK Rlì lñ^ Ao {èAõìA pãük þßü ô QÖpâ Ao {ðq pùy òýulÛì qA þßü wK .kAk þøAõâ ôA åpì úG rýð þÂBÚ ô ûkpì³ pGApG ok ÜuBÖ ÿkpì ÿBÎkA úßð@ ëBc .lñÞ|þì RBýc ÿBÎkA ô úPzâpG åpì qA lÏG |æBc .kpÞ IcB¿O {ðBPupHÚ úG þÂBÚ îßc úG úÞ QuA òüA .lPÖA|þíð ëõHÛì ô Ñõívì xBñyAlg ëkBÎ oBù^ þøAõâ .QvýðrüBW «BÎpy ûqBñW ókBùð êÇÏì ô QuA IWAô Qªýì òÖk úÞ Apüq ,îüpG|þì 79

õéìBy lícA– ú^õÞ JBPÞ :qA úPÖpâpG

þÚBG ólyoAkpPgk Rpvc ok óBñ`íø þüBßüpì@ ûkAõðBg ,pvK lðqpÖ òýíøkqAôk lèõO BG #| .lðlðBì

ok pvK lðqpÖ 11 lèõO qA wK úÞ >koõÖ áAo< pùy òÞBu þüBßüpì@ Zôq RlðAõy þWô ÿpPýÞ kõg ÿôqo@ óly ÜÛdì pËPñì óBñ`íø lüBG pvK òýíøkqAôk lèõO BG ,lðkõG pPgk àü lèõO ÿBüôo .lñðBíG qA lèõO qA êHÚ BO :Q×â ,QyAk Iè pG lñhHè úÞ þèBc ok ûly lèõPì ûqBO kAqõð okBì ,ÿpPýÞ qBG BìA îýðAk|þíð Ao ó@ êýèk .îüly pvK IcB¾ úzýíø êTì îø qBG BìA îükõG Ñ|çÆA þG óAlðqpÖ QývñW .îüly pýãéÖBÒ pvK lðqpÖ lèõO qA îø pvK lðqpÖ 12 úÞ lupG ÿqôo ïkpÞ|þíð Ao }oõ¿O râpø :Q×â rýð kAqõð òüA olK RlðAõy þW„ !îyBG úPyAk pvK IcB¾ êHÚ úÏÖk 11 lñðBì rýð oBG òüA BìA lðkõG pPgk lèõO ÿôqo@ ok :lðkpÞ ï|çÎA Zôq òüA .lðly þÃÏG .QuA òüpýy oBývG à^õÞ pPgk àü òPyAk îPvø òEíÇì :Q×â ûkAõðBg òüA okBì .îñÞ|þì þâlðq ëBHOõÖ îýO àü òßPgo ok îñÞ|þì xBvcA Bø|QÚô .koAlð Ao pPzýG ÿBø|ú`G òPyAk l¿Ú pãük :Q×â IXÏO ëBíÞ ok rýð ûkAõðBg olK

òPyAk óôlG ÿkAqõð ,okBð ÿA|ûlülK .ly lèõPì {üBø åo ok óõg ”òOôoõð Bü õèôA“ #| úÞ QuA ÿA|úøBì {y pPgk óôlG okBð ûlülK àü þÆ {üBø åo ok óõg kõWô .ly lèõPì

úÞ|þìBãñø pPgk òüA ok QuA ûlì@ Býðk úG ûkõHð ÿoBW óõg {üBø|åo úG ô ûlðBì ûlðq óõg óôlG ô .QuA ûkAk úìAkA {OBýc òüA þüBýèApPuA óBßyrK .lñðAk|þì okBð oBývG Ao ûlülK úÞ ÿkAqõð oArø YñK pø qA úG p×ð àü BùñO kõy|þì lèõPì .kõy|þì |çPHì ÿoBíýG òüA


óApùO þééíèA òýG úéXì

þðBùW ïBW ÿBø|ÈýéG }ôpÖ ly qBÒ@êüqpG .kõy óBùW óBìpùÚ oBG òýízy ÿApG kõg oõypK óAoAkAõø oõÃc BG QuA oAôlýìA êüqpG #

ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ QüBu Jô ok RôA 20 qôo qA êüqpG 2014 þðBùW ïBW ÿBø| ÈýéG }ôpÖ .ly qBÒ@

úG óApüA îøAõg|þì :}ôo|þÞ lñÞ kõϾ þðBùW|ïBW ïôk úécpì Bø|QGBÚo òüA ïôk úécpì úG kõϾ Ao óApüA BG þðBùW ïBW ok oõÃc qA Ùlø }ôo|þÞ xõèoBÞ# QuA ûkpÞ óAõñÎ

þðBùW ïBW ïôk úécpì úG óApüA BG koAk l¿Ú úÞ úP×â B×ýÖ QüBu BG þüõãP×â ok }ôo þÞ xõèoBÞ .ly løAõg ÜÛdì ûkpzÖ ô Rlì lñéG ÿrüo úìBðpG BG BùñO Ùlø òüA ôA pËð úG þèô kõϾ óAõñÎ úG {ìBð ,óApüA þéì îýO BG ûApíø ëBHOõÖ þðBùW ïBW úG þGBýøAo qA wK }ôo|þÞ xõèoBÞ ûlýuo QHS úG Bø|QGBÚo òüA iüoBO ok ,ûkpÞ kõϾ þðBùW ïBW úG þKBýK oBGôk úÞ þèBÓOpK þGpì òýèôA .QuA îPzø àü úécpì BO }ôo|þÞ QüAlø BG ëBÓOpK þéì îýO ,þGõñW ÿBÛüpÖ@ 2010 þðBùW ïBW ok oBG óApüA þéì îýO BG oBG òüA ô ly Ùnc Bø|QGBÚo oôk qA BýðBLuA êGBÛì p×¾ pG àü QgBG BG ô QÖo {ýK .QuA úPzâqBG óBùW ëBHOõÖ kAk jo òüpPâorG úñd¾ úG pãük ëBHOõÖ þé¾A qBýð óBíø lüBy Bø|QGBÚo òüA ok þéì îýO oõÃc ô QuA àükrð êüqpG þðBùW ïBW .lyBG lülW þðAoôk qBÒ@ ÿApG óApüA ûôpâ ëôA îýO ,qBýPìA ûkrðBy BG óApüA þéì îýO þðBùW ïBW úG þGBýøAo RBÛGBvì þøôpâ úécpì ok ÿqôpýK kõWô BG óBPvßGqA ly UÎBG þGõñW ûpÞ êGBÛì pg@ ÿqBG ok ÿqôpýK BG þéì îýO ,ly Býu@ àü .lñÞ AlýK ûAo þÖnc oAlük úG pÇÚ êGBÛì êâ pK oBG òýìoBù^ ÿApG óApüA ,êüqpG þðBùW ïBW þOBìlÛì RBÛGBvì óBìq ok ØéPhì ÿBø|lÛð kõWô BG .lñÞ|þì ûkBì@ þðBùW ïBW ok oõÃc ÿApG Ao kõg iüoBO ok :lüõâ|þì êüqpG þðBùW ïBW ok oõÃc ô óApüA þéì îýO QýÛÖõì QéÎ ûoBGok }ôo þÞ xõèoBÞ úýcôo BG .lðkõG ldPì îø BG RBÛGBvì ëõÆ ok îýO ÿBÃÎA ,kõG þéì îýO }|çO ô oBÞ ëBu ôk úXýPð òüA “ ”.îüoAnãG {üBíð úG úÛGBvì pø ok Ao kpßéíÎ òüpPùG îüly ÜÖõì Bì ÿqBG pø ok |æBG I¿ÏO ô :QuA úP×â þðBùW ïBW þOBìlÛì RBÛGBvì ok óApüA kpßéíÎ ûoBGok ëBÓOpK þéì îýO ÜGBu þGpìpu úÞ þOAqBýPìA îýPvðAõO ,Qvø qBýð ó@ úG QýÛÖõì úG ólýuo ÿApG úzýíø úÞ wðBy þÞlðA BG Bì“ îýPvðAõO þPc Bì ô QuA ÿpýËð þG koôBPuk þðBùW ïBW úG þGBýøAo .îüoôBýG Quk úG Ao îýPyAk ïq|æ rý^ úíø qA òì .lðBíð þÚBG ÿA úùHy ô ày úðõâ aýø BO îýñÞ kõϾ ëôA îýO óAõñÎ úG ô ûpÞ qA pO|æBG ”.îPvø þÂAo oBývG

Bø|ÈýéG òüA }ôpÖ qA óBíè@ 2006 þðBùW ïBW úGBzì þèBHÛPuA ,ëBHOõÖ óAoAkAõø úÞ ûkpÞ þñýG {ýK B×ýÖ .kõG ûkpÞ ïBð QHS þÂBÛPì Q×ø ,þðBùW ïBW RBÛGBvì ÈýéG pø ÿAqA úG 2006 ëBu ok .lñøk ïBXðA o|æk 90 qA Bø|ÈýéG òüA QíýÚ ô ûly úPÖpâ pËð ok êüqpG þðBùW ïBW ÿApG ÈýéG óõýéýì úu qA {ýG ôpýðAsôkõüo BðBÞAoBì ïõükBPuA ok úÞ Bø|QGBÚo òüA ëBñýÖ ÿApG o|æk 990 BO þðBùW ïBW ëôA úécpì ÿApG .QuA pýÓPì ,ly løAõg oArâpG þðBùW ïBW ÿBø| ÈýéG }ôpÖ qA ëBHÛPuA úßñüA ûoBGok ,B×ýÖ þGBüoAqBG {hG wýDo êüô ÿpýO úG Bì îPvø òEíÇì BìA ,îýñÞ þñýG {ýK úÞ QuA Qhu þéýg úzýíø “ :QuA úP×â kõG løAõg úðõã^ ”.þGõñW ÿBÛüpÖ@ þðBùW ïBW BO QÖo îýøAõg {ýK îýPyAk óBíè@ þðBùW ïBW ok úÞ þÇüApy Qíu ok óBíè@ þðBùW ïBW ok ëBHOõÖ RBÛGBvì ólük úG oAkAõø óõýéýì úu qA {ýG ,B×ýÖ }oArâ ÜHÆ òüA BG ,ly úPgôpÖ|þìõíÎ þyôpÖ ÈýéG óBìq ok ÈýéG óõýéýì ôk þGõñW ÿBÛüpÖ@ ok ô lñPÖo 2006 ëBu ïBW qA pO|òýüBK oBývG 2010 þðBùW ïBW }ôpÖ ëôA úécpì ok ÈýéG lüpg ÿApG Bø|QuAõgok úÞ RôB×O .kõG óBíè@ þðBùW pHPÞA 10 qA êHÚ BO lüBG þðBùW ïBW ÿBø|ÈýéG lüpg úG ÉõGpì ÿBø|QuAõgok úíø B×ýÖ ï|çÎA ÜHÆ Roõ¾|úG ,kõG ûly þñýG {ýK óArýì qA {ýG Bø|ÈýéG lüpg ÿApG BÂBÛO pâA ô lðõy QHS QüBu ok 2013 .kõy|þì ïBXðA þzÞ úÎpÚ óBýÂBÛPì òýG þÚB×OA .ly løAõg qBÒ@ õèõDBKõDBu pùy ok ÿk|çýì ûlñü@ ëBu òDôs 12 iüoBO qA ,êüqpG þðBùW ïBW

lýðAõhG ,kõy pOlñéG óBOlÚ lýøAõg|þì pâA þðBPuBG ÿoBíýG QzâqBG êìBÎ BøkõÖ|QvÖ BìA lðBupG òßíì lÚ pTÞAlc úG Ao Bíy lñðAõO|þì úÞ lðA|ûly þcApÆ ÿkBüq R|æõ¿dì ûqôpìA # .lðõy|þì ÐÚAô pSõì R|æõ¿dì òüA qA þÞlðA kAlÏO ÈÛÖ

BO ô kõy áok |«çìBÞ lüBG lÚ êývðBPK úG ólýuo ÿApG úÞ QuA þÏýHÆ«| |çìBÞ lñüApÖ àü lyo .koAk þãPvG þâlðq Èýdì ô þüAnÒ îüso ô þßýPðs êìAõÎ úG ÿkBüq oBývG kôlc R|çÃÎ BO lðõy|þì UÎBG ô QuA lÚ {üArÖA ÿApG IuBñì þøAo }qoô lñøk|þì óBzð Bø|þuopG ÿlñéG Bü þøBOõÞ ok lýñÞ|þì Ùp¿ì úÞ îø þüBøAnÒ lýyBG úPyAk úWõO lüBG úPHèA lðõy ÿõÚ ô ûlýzÞ .koAk ÿkBüq pýSBO Bíy lÚ ÙApÆA þGp^ úÞpu úÞ lðkAk óBzð kõg ÿBø|úPÖBü òüpOlülW ok óAlñízðAk QuA þñP×â Bø|óAõhPuA BO lñÞ|þì àíÞ ô lñÞ|þì J@ Ao ôqBG ô Quk ,BK aì ,õðAq lñðBì þðAõhPuA ÿBø|QÖBG IüphO IWõì úÞpu kBüq Ùp¿ì QÖpâ pËð ok lüBG úPHèA lðõy þð|çÃÎ ô ûlýzÞ pO|QcAo .kpÞ Ùp¿ì AnÒ ô RBXürHu oBñÞ ok Ao úÞpu lüBG B«íPc ô kõy|þì þðAõhPuA ÿBø|QÖBG ô Bø|óAõhPuA

þüAnÒ RkBÎ pýýÓO úXýPð ok óBùW ok RoõGoõßuA ÿoBíýG ûoBGôk óly|ÐüBy Áõ¿g ok óBßyrK # .lñøk|þì oAlzø

úG úÞ lðA|ûkpÞ ûløBzì óBÞkõÞ ok þðAõhPuA|þìpð qôpG qA ÿlülW ÿBø|úðõíð óBßyrK þâqBO úG .QuA BøkõÖ|QvÖ ô ÿpÂBc ÿBøAnÒ Ùp¿ì rýð ô pÖôpÞBì qA Bùð@ òülèAô ÿ|ûkB×PuA êýèk kBXüA þßyrK ÿ|úÏìBW ok Ao ÿkBüq þðApãð þhüoBO ÿoBíýG òüA ÿ|ûoBGôk QzâqBG ;QuA þñP×â .QuA ûkpÞ ,óBÞkõÞ Bùð@ ÐHO úG ô òülèAô ÿõu qA ÿrHu ô ûõýì Ùp¿ì {øBÞ løk|þì óBzð Bø|þuopG .QuA êßzì òüA qôpG êìBÎ òüpO|þé¾A UÎBG lðAõO|þì ô kõy|þì kBXüA îývéÞ ,DòýìBPüô óAlÛÖ pSA ok úÞ óAõhPuA|þìpð ÿoBíýG .QuA C òýìBPüô ûtüõG Bø|òýìBPüô Ùp¿ì ÜüpÆ qA ó@ óBìok ô kkpâ þðAõhPuA RApýýÓO ô Bø|ûõýì qA ÿpèBÞpK þüAnÒ R|æõ¿dì qA ûkB×PuA ÿBW úG Bø|ûkAõðBg BO lññÞ|þì úý¾õO óBßyrK .lññÞ ûkB×PuA kõg óAlðqpÖ ô kõg Qì|çu ÿApG Jp^|îÞ RBýñHè oBñÞ ok ûqBO RBXürHu

78


www.TEHRANMAGAZINE.com

ok ûlñâBK lvW {üBíð Bßüpì@xArãO

ok ,àèBì úP×â úG ,ûlñâõèBízK ûlñâBK òüA # ok |æBc ô QuA ûly oBßy BOõu úñýì ok 1960 úøk ûly úPyAnâ {üBíð úG xArãO òýPu@ok ÿA|ûqõì úýHy ûlñâBK Q×â ûqõì àèBì þPuõG õýPuA.QuA .QuA ëBOolðBEð ÿBùðBvðA

Dj Afra PERSIAN,ARABIC,RAP,HIP HOP,SALSA,REGAETONE,JAZZ,TUR KISH MUSIC FOR ALL OCCASIONS,HOUSE PARTIES,OFFICE PARTIES, BIRTHDAYS,ENGAGEMENT,WEDDINGS, BABY SHOWERS

WITH THE MOST UP-TO DATE COLLECTION OF NEW AND OLD SONGS........

818-231-2403

qApýy óAoõPuo

.lyBG þì óBðBíùýì qA þüApünK ûkBì@,ûlðq àüqõì ô klÏPì ÿBø òèBu BG THE FINEST MIDDLE EASTERN CUISINE

SHIRAZ RESTAURANT Full Bar & Banquet Facilities

(818) 500-4948 77

211 S Glendale Ave GLENDALE

(818) 789-7788

óBãüAo äñýÞoBK BG

15472 Ventura Blvd. Sherman Oaks

26 ûlñâBK àü ÿoAlùãð ëBu 50 qA lÏG ûqõì ok ûlñâBK òüA ûpg|æBG ,ëB`hü ok þOõÖ .ly úPyAnâ {üBíð úG xArãO ok IüBXÎ úñüpük ôk ,ûlñâBK ØzÞ ÿBùèBu óBíø ok koBðpG ô óõuolðBu óAõüA ÿBùìBñG xBñy .lðkpÞ lýüBO Ao lvW ókõG þÏÚAô ,òíèôõýø kpì lvW úÞ kõG úP×â AlPGA óõvðBø úPHèA .QuA ûly oBßy ,úèõéâ àýéy BG BOõu úñýì ok Q×â lÏG ô ûkpÞ ØzÞ ÿpHýu ok Ao þhü


óApùO þééíèA òýG úéXì

þðBßì ok úÞ þÖôpÏì Qgok ! QuA ûlýüôo þðkpßðoôBG óBßì òüA ok 1870 ëBu qA Qgok òüA # òüA ÿ úðAk lðlÛPÏì pùy òüA ïkpì ô koAk oApÚ ûkq úðAõW óBâlðpK ÑõÖlì óBýì qA Qgok .QuA

lyo pÆBhG BðBülñüA ok åpHñüpâ pùy úG ApukAk ZpG ØÛu ÿ|æBG pG Qgok lñ^ .QuA ûly oõùzì >Qgok pùy< åpHñüpâ óAlðôpùy 1870 ëBu ok ZpG ÿ|æBG ok Qgok àü ókq úðAõW løBy úWõO ó@ úG þvÞ óBìq ó@ ok BìA lðkõG ApukAk pG lülW úðAõW 5 lÏG ëBu lñ^ úßñüA BO kpßð ÿpPì 34 ZpG ØÛu ô ly ûkq ZpG ÿôo àü úG êülHO QyAk îÞ îÞ ApukAk .ly|þì Qgok qA pK úzýG Iýu@ qA pùy òüA RBìBÛì úG óBPgok òüA ÿ úzüo ólðBuo BO lðkõG óApãð oBývG ApukAk ØÛu lñPÖpâ îýí¿O 1888 ëBu ok úßñüA ô lññÞ ÐÇÚ Ao pPß^õÞ ÿBø|Qgok lñPyAnâ þÚBG Ao Bùð@ qA þßü ÈÛÖ pPì 4/5 kôlc óBìq ó@ ok úÞ .QyAk ÑB×OoA òüA óõñÞBO óBìq ó@ qA ô úPyAk ÿpýãíz^ lyo Qgok .QuA ûkpÞ IéW kõg úG Ao óBãíø IXÏO àzg óõñÞ BO úðõã^ ô lñÞ|þì úünÓO þÏHñì ú^ qA Qgok òüA úÞ QuBXñüA úWõO IèBW úPßð ô lññÞ|þì úünÓO Ao ó@ lðoAk ûApíø úG QGõÆo kõg BG úÞ ÿoBHÒ ô kpâ lðoôBG òüA pG þgpG .QuA ûlzð .koAk kõWô úíz^ àü ApukAk òüA þGõ^ ØÛu ok lññÞ|þì BÎkA þgõy úG rýð pãük þgpG |.lñøk úìAkA úuolì ok êý¿dO úG ô ûlðBì óBìA ok qôBXO| úßéG ,kõy|þíð| óApPgk ok þvñW ûrüpÒ lyo qA ÐðBì BùñO úð úñýu ókpÞõOA úÞ løk|þì óBzð úGpXO koõì úÞ þðApPgk úðõíð .koAk|þíð| ûBãð óBìA ok qlüA ÿoBíýG úG |çPGA ô xokôq ÿoAkoBG qA Ao óBð@ þPc ZAôkqA qA {ýK úÞ lðoAk kõWô ûly ÙB¾| ô õOA f|çǾBG óBzüBø óBPvK ô úPÖpâ oApÚ Qðõzg òüA ëBíÎA qA úÞ lñøk|þì óBzð óAokBì úG þüBø úðõíð| òýñ^ .lðA|ûly úéìBc ô ûkpÞ oApÚpG þvñW úÇGAo |.lðrýøpLG þvñW úÇGAo qA óBð@ òPyAk úãðoôk ÿApG óBzðApPgk| ólG ókpÞ úéTì úG ïAlÚA ô Qðõzg ÐðBì úÞ lyBG| óAokBì lc qA {ýG ”QGBXð“ lüBy Qðõzg òüA ëBíÎA þé¾A êýèk úÞ luo|þì pËð úG óBzðApPgk úßñüA qA óAokBì .kõy|þì| þvñW úÇGAo ûoBGok óBzðApPgk BG óBð@ ûkpK þG ô eüp¾ ÿõãP×â qA òýÎ ok BìA .lðoAk Qzcô RlzG lðõy qlüA ÿoBíýG| úG |çPHì Bü ô lðõy oAkoBG ,lðpýâ oApÚ qôBXO koõì ÿBø|}ôo ô úÇGAo ëpPñÞ ÿBø|ûõýy– ,þvñW úÇGAo ûoBGok QHd¾| ô õãP×â þâkBì@ óAokBì òýíø ëBc óApPgk ÿôo pG oAô|úXñßy Qðõzg ëBíÎA þâkBì@ ú^pâ ,lðoAlð Ao qlüA| ô ÿoAkoBG qA ÿpýãzýK |.lðoAk Ao kõg óAõWõð þüBýc| ô ïpy ÿBø|ûkpK ólüok ,úñýu ókpÞõOA BG ûqoBHì oAqoBÞ pSõì ÿBùøAo qA þßü ,ôo òüA qA qA oBßñüA ô kkpâ|þì þvñW| QyAlùG ô ÿpýãzýK ÿBø|}ôo ,þvñW úÇGAo ûoBGok õãP×â ÐðBì úÞ QuA óApPgk BG QcAp¾ úG lñðAõPG BO kpýâ|þì| Roõ¾ óAokBì úG þvñW úÇGAo ûoBGok õãP×â }qõì@ ÜüpÆ þPñu äñøpÖ úG úWõO BG BìA .lññÞ õãP×â ,lñyBG úPyAk| ëpPñÞ kõg ólG pG úðõã^ úßñüA ûoBGok {üõg ÿBø|ïAlðA þãPvWpG ô Qvýð ïpW óq þvñW QýGAnW úÞ lðqõìBýG lüBG| AlPGA rýð óAokBì kõg ,úÏìBW òüA .kqBu|þíð kpì þvñW ÅpÏO ëõEvì| Ao þðq aýø úðBðq

oõzÞ àü áBñPzcô îuo óApPgk koõì ok þüBÛüpÖ@ ûlññÞ QcAoBð oBývG úÞ óApPgk koõì ok þüBÛüpÖ@ ÿBø|oõzÞ qA þßü IüpÒ ô IýXÎ îuo #| .lyBG|þì

úðBðq ÿBø|ïAlðA| þãPvWpG ólðByõK ,ÿô ”QGBXð“ Ì×c ÿBñHì ô óq ÿApG QGBXð ëõ¾A qA þßü BO kõy|þì ûlýyõK õPðBì| ô okB^ ÈuõO úðBðq ïAlðA ,þPñu pß×O òýíø ÿBñHìpG ,óApüA ,Bì oõzÞ ok .QuA úÞ QuA òüA pG Qñu| îuo ,)þüBÛüpÖ@ ÿBøoõzÞ qA þßü( óôpìBÞ oõzÞ ok þèô ,lðõzð àüpdO óAkpì |!kkpâ kõGBð óApPgk úñýu þãPvWpG Breast Ironing >úñýu ókpÞ õOA< rýì@ Qðõzg êíÎ QdO ÕõéG òýñu ok óApPgk ,oõËñì òüA úG BùðBPvK| lyo úßýüBXð@ qA .lññßð IéW Ao óAkpì ô óApvK þvñW úWõO BO lðpýâ|þì oApÚ óBzðAokBì| ÈuõO pO|ëBu ô òu îÞ pPgk| úÞ kpýâ|þì Roõ¾ oõËñì òüA úG BùðBPvK ókpÞ ÙB¾ ,QuA þvñW ÕõéG úðBzð |.lGBü {øBÞ ôA þvñW QýGAnW ô lñÞ ûõéW ,ÕõéG òýñu ok þðôpìBÞ óApPgk| l¾ok 26 úßüoõÇG QuA YüAo óôpìBÞ ok úñýu ókpÞõOA Qñu .lðpýâ|þì oApÚ >óBPvK| ókpÞõOA< Qðõzg QdO ,pPgk óõýéýì 4 kôlc þñÏü qA ,kõy|þì ûkB×PuA úñýu ÿõOA| ÿApG úÞ þéüBuô .kpýâ|þì ïBXðA pPgk okBì ÈuõO «BìõíÎ oBÞ òüA wLu ô kõy|þì ÕAk {O@ ÿôo AlPGA úÞ QuA| êýâoBð úPuõK ô ,þGõ^ JõÞ Qyõâ ,qõì ,pýã×Þ úéíW ÅoAõÎ ûoBGok þíéÎ RBÛýÛdO qõñø ú^pâ .kpýâ|þì oApÚ| ûkB×PuA koõì óBPvK {èBì ô úGp ÿApG óBPvK QÖBG úG QuA áBðkok oBývG úÞ }ôo òüA BìA ,QuA úPÖpãð ïBXðA| Rlì qAok ok êíÎ òüA Àhzì qBÒ@ óApPgk óBPvK ókpÞõOA Qñu| úýéÎpG Ao ÿoBßýK | ,þPèôkpýÒ óBìqBu àü «ApýgA|.lðBuo|þì| Iýu@ òüA ,lñÞ|þì àíÞ lyo ëBcok ÿBøoõzÞ oAlüBK| úÏuõO úG úÞ GTZ| þðBíè@ óBìqBu àíÞ úG ô ûkõíð .QuA ûly êülHO BÛüpÖ@ ok óApPgk óBPvK ókpÞõOA| úýéÎ þééíèA òýG oAqoBÞ àü úG îÞ îÞ oBßýK rýPu óq ô Aq Qðõzg Qñu òüA ápO ô óApPgk ô óBðq| þøBâ@ lyo ,oAqoBÞ òüA Ùlø òüpPíùì óAlðq| ëBu úu pTÞAlc BO RAqBXì êGBÚ Ao ó@ ô ûkõíð ï|çÎA ïpW Ao oBÞ òüA óôpìBÞ Qèôk úÞ ó@ BG|.QuA Ao ó@ ô ûkpÞ ÑBÖk Qñu| òüA qA óAokBì .QuA ûlzð Qñu òüA òPÖo òýG qA UÎBG þðõðBÚ Ðñì BìA ,lðAk|þì .lñðAk|þì ÿoôp óBzðApPgk ÿApG pPùG ûlñü@ òýìBO ÿApG ô xokôq ZAôkqA qA BO lñøk|þì QüBÂo úXñßy òüA êídO úG kõg óApPgk qA þgpG þPc| ûBâ 76


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

ÿBW úG Ao äu {cô ÕBG kõG ûkq BW pýy oõÆ úG BùñO úð kõG ûkq BW þüBÛüpÖ@pýy ÿBW úG Ao þPHO kAtð äu àü úÞ þñý^ {cô ÕBG àü # .QuA ûly îø þPðpPñüA óApGoBÞ eüp×O ô ûlñg IWõì úßéG ly êýÇÏO QÚõì

óBøõDõè pùy {cô ÕBG àü :Qyõð kõg ÿBø ûoBíy qA þßü ok õDBHýy AõùãñýW þédì úìBðqôo ÿoAlùãð þé¾A óAõýc ÿBW úG Ao ÿpãük RBðAõýc {üBø w×Ú qA þgpG ok úÞ òý^ óBñø óBPuA ok .ly êýÇÏO QÚõì oõÆ úG RBìBÛì ÿõu qA ,QyAnâ|þì û|çÞ Ao óBâlññÞlükqBG pu ô kpÞ|þì úÛc òüA êýèk úG óBøõDõè {cô ÕBG .QuA úPuAõg }qõK ïkpì qA ÿqBG qA wK þñý^ ÿBø|úðBuo qA ÿoBývG ô ûkpÞ pzPñì Ao ó@ pHg úèCBvì òüA ÿBzÖA IéW {cô ÕBG òüA ÿõu úG Ao ïõíÎ úWõO àü {cô ÕBG RBìBÛì ,úéíW qA .lðkpÞ kAtð rìpÚ úG êüBì ÿA|ûõùÚ oAlèBü åorG äu ÿôo úÞ lðkõG úPyAnâ þv×Ú ok Ao þPHO !þüBÛüpÖ@ pýy :kõG ûly úPyõð ó@ koBÞ|çK pvK àü ókoõg ëõâ IWõì oBÞ òüA ÝAô ÝAô ÿAl¾ ólýñy qA úÞ lzð úèBu 6 ú`G .kõG ûkpÞ Rpýc Rly úG RBðAõýc óBÇéu ÿBW úG Ao pãük äu àü .ly|þì ÿoAlùãð þv×Ú ok äñéK óAõñÎ úG lý×u ûBGôo àü òýñ`íø .lðkõG BøoBì w×Ú ok ûlðõW ôk ,ëBc òýÎok .lðkõG úPyAnâ óBâlññÞlükqBG ÿByBíO úG åpâ ûly óApGoBÞ eüp×O ô ûlñg IWõì þñý^ þÎBíPWA ÿBø|úßHy ÿôo {cô ÕBG ÿBø|ÿqBG úÛc òüA .QuA {cô ÕBG úÞ QuA òüA lðA|ûkAk úÞ þdýÂõO BùñO koAk oApÚ ó@ ok {cô ÕBG òüA úÞ þÞoBK RBìBÛì .kõG ûly oAnâAô þ¾õ¿g QÞpy àü úG 1998 ëBu qA qBG úÛc

75

Fax(818)881-0701

pvK ô olK àü ØzÞ 42 qA wK þéãñW ! ëBu ûApíø úG|þìBñPüô úèBu 82 kpì ”óBO óAô õø“ #| ok þâlðq ëBu 42 qA wK }A úèBu 42 pvK !lðly AlýK ïBñPüô ÿBø|êãñW

äñW ïBãñø ô 1971 ëBu ok þüBPuôo kpì òüA }lðqpÖ ôk ô pvíø úßñüA qA wK ïBñPüô ô Bßüpì@ ÿApG kõg kAqõð pvK BG lðly úPzÞ òýì oBX×ðA ok êãñW ok ëBu 42 ô Qhüpâ êãñW úG ólðBì ûlðq .kpÞ þâlðq


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÝB^ ÿApG BðBdüo }|çO !óqô úÖBÂA ô óly }A þâlðq qA ëBu 10 úÞ ÿpPgk !QuA ûkpÞ }õìApÖ Ao ókoõg Bü ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG pSApG QuA òßíì úÞ QuA þO|çßzì qA þßü úËÖBc ókAk Quk qA # qA ÿBø|{hG ô lñü@|þì óBvðA ÕApu þ¾Bg ÿBø|ÿoBíýG þøBâ BìA lüA kõWô úG pu úG òýãñu ÿBø|úGp ...lðpG|þì òýG qA Ao RApÆBg

òüA úÞ QuA úèBu 16 ÿpPgk ”þèBK ÿqo“ pPgk òüA .QuA }A þÞkõÞ òPgBu ûoBGôk ëBc ok Bøqôo ïBíO ”wýPýèB×ývðA“ ïBð úG þ¾Bg ÿoBíýG úG |çPGA qA wK lèõO qA lðAõO|þíð pãük ô ûkpG kBü qA Ao kõg þÞkõÞ óAoôk .kôoBýG kBü úG Ao }A þãèBu 10 òu BO lñÞ áBK Ao RApÆBg êÞ úÞ þðBìq ÿoBíýG òüA .lýzÞ løAõg JAnÎ pPzýG oBíýG kpÖ kõy áBK RApÆBg qA þ¾Bg {hG úÞ þðBìq BìA QuA oô@ JAnÎ .løk ïBXðA lðAõPýíð ÿoBÞ aýø BìA luBñzG Ao kõg þÞkõÞ koAk l¿Ú ôA Apüq úüBK BìA QuA léG Ao úPÖpzýK þÂBüo ÿBø|ëõìpÖ ëBTì ÿApG ô koAk kBü úG Ao þãèBu 10 lèõO qôo qA ôA Bøqôo òüA ôA .kpýãG ApÖ AlPGA qA Ao Bø|xok òüA ïBíO lüBG |æBc ô Qvýð léG Ao îývÛO ô Jp lñðBì Bø|ó@ .kkpâpG }A úËÖBc úG RApÆBg qA þzhG lüBy BO QuA úPgBu }A þÞkõÞ ÿBø|wßÎ qA ÿoAõük ô lðõy|þì |çPHì ó@ úG Býðk ok ÿkApÖA úð|æBu úÞ QuA þüBW ÿoBíýG òüA koõì ok IèBW úPßð òüA .lññÞ AlýK ó@ ókpG òýG qA ÿApG þøAo lðA|úPvðAõPð óBßyrK qõñø BìA koAk ûkBu oBývG þuôpüô .lñßýì áBK Ao úËÖBc ØéPhì ÿBøkokpu BG oôpì úG ô ûly ólG koAô ûkBu oBývG ÿoBíýG ÕAk ïBíc ûtüô úG lýøk oApÚ úé¾BÖ ok óõg óBüpW ok Apüq kõy|þíð úý¾õO pG ô lñÞ|þì kBXüA ë|çPgA ûlÏì ÙApÆA .koAnâ|þì þ×ñì pSA AnÒ îÃø QÎBu àü Bü îýð êÚAlc :lüôpð ûAo -5 îÃø BO lýñßð þð|æõÆ ÿôo ûkBýK AnÒ Ùp¾ qA lÏG .kpýâ Roõ¾ pPùG AnÒ úÞ kõy|þì lýÞCBO ólýGAõg koõì ok :lýGAõhð -6 ,kõzð ïBXðA AnÒ ókoõg qA lÏG QÎBu 2 êÚAlc oBývG oBÞ Iy pg@ ok ókoõg ïBy òüApGBñG .QuA þøBHPyA ïBíO AnÒ qõñø Bø| þðBíùýì ok :lýyõñð ÿB^ -7 ÿB^ .îüoAnâ|þì óBíùýì ÿõéW ÿB^ ûlzð pG þ×ñì pýSCBO ô lñÞ ÿlýuA Ao ûlÏì Èýdì lðAõO|þì BG lüBG RBÏüBì AnÒ qA lÏG koAnãG ûlÏì þðlÏì kAõì .kõy Ùp¿ì úé¾BÖ QÎBu àü BO QÎBu îýð

{øBÞ ÿApG þøAo òPÖBü þK ok BùíðBg pTÞA .QuA óly ÝB^ ëBHðk úG qôpìA ÿBýðk ok þðq pPíÞ# lñølýì óBzð BøpHg BìA .lñølýì eýWpO óly ÝB^ úG Ao ókõG þðAõhPuA BHèBÒ îø pÒ|æ kApÖA ô lñPvø óqô .QuA óqô {üArÖA ÿApG þøAo ëBHðk úG ÿkôõýèBø úèBu 25 ÙôpÏì ûlñðAõg ”BðBdüo“

úG àükrð ÐHñì àü RAoBùÊA pGBñG ô QuA úPzâqBG {øBâkAq pùy ,”xôkBGoBG“ úG Bøqôo òüA ôA .QuA óly ÝB^ô óqô {üArÖA ÿApG }|çO ok ÿô BùðAoõPuo ok Ao {PÚô pPzýG ô QuA R|çÛñO ókoõg ëBc ok ïAlì Bøqôo òüA ôA kõzýì úP×â .lñýHG pOkôq ú^pø Ao {y|çO úXýPð úÞ QuA ûkpÞ ÿoAôlýìA oBùÊA ô lðAonãýì Rlì ok ô lñßýì ÿpLu ûkAõðBg oBñÞ ok Ao þyõg RBÚôA Bøqôo òüA BðBdüo ,RByoArâ pGBñG YðpG ókoõg úßñüA pG ûô|çÎ ôA .QuA úPÖo þðBGBýg ÿBùèAôBðoBÞ ô BùèAõýPvÖ úG BøoBG pùy òüA ok {PìBÚA {üArÖA lðôo R|çßy ô wLý^ óõ^ þO|çÛñO ókoõg BG lñßýì þÏu QuA ûkAk {üArÖA Ao RBGõHc ô .lñÞ ÐüpvO Ao óqô QuA ûkõG ókoõg ëBc ok ïAlì úßñüA pG ûô|çÎ ëAõýPvÖ ok }oõÃc óBìq ok lñüõãýì óAløBy lðkõG ûkpÞ úÆBcA Ao ôA úÞ þðAoAkAõø Áõ¿hG ô {ðBýÖApÆA ô kõg ÿApG Ao þyõg RBÚôA BO ûkpÞ þÏu .koô@ kõWô úG úé¾BÖ|çG :lýyõñð J@ -1 IHu ókoõg J@ AnÒ Ùp¾ qA lÏG kõy|þì ûlÏì pýy óly ÜýÚo ô êHÚ QÎBu îýð QuA pPùG òüApGBñG .lýyõñð J@ AnÒ qA lÏG oBãýu þéÞ oõÆ úG :lýzßð oBãýu -2 ûBñâ AnÒ qA lÏG ólýzÞ oBãýu BìA .lýzßð Èýdì oBãýu .lü@|þì JBvc úG þðkõzhGBð îýð ÿoBãýu kApÖA ,lñÞ|þì ÿlýuA Ao ûlÏì .lñzßG oBãýu AnÒ qA lÏG QÎBu ûõýì Bì lG RAkBÎ qA :lüoõhð ûõýì -3 îýð QuA pPùG .QuAnÒ Ùp¾ qA lÏG ókoõg óõ^ lüoõhð ûõýì AnÒ qA lÏG ô êHÚ QÎBu úPhK ûõýì úPHèA kõy|þì ûlÏì i×ð IHu .koAlð þèBßyA QÎBu îýð êÚAlc :lýñßð ïBíc -4

QuA Ñõñíì oBÞ 7 òüA AnÒ qA lÏG

74


www.TEHRANMAGAZINE.com

ELAT MARKET

Tel(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

BðAõýy ÿBø|óBPuAk

! úðBÛyBÎ ÿkolíø

óAõW Zôq àü óAôoBÞ òüA ok .lðkpLu|þì ûAo þðAôoBÞ ûApíø {ðAkpâBy qA òO lñ^ BG BðAõýy # óBzWAôkqA qA Bø|ëBu pýK Zôq ô lðkõG ûkpÞ ZAôkqA ûqBO óAõW Zôq .ëBu|óBýì ô pýK Zôq àü ô lðkõG úG óAõW óq Bø|ûBâ|QcApPuA qA þßü ok .kõG ûly ûlýyBK óBy|ûpù^ ô pu pG ÿpýK lý×u kpâ ô úPynâ ô lñPÖpâ úé¾BÖ óAôoBÞqA þøBýâ ÿBø|ØéÎ ólý^ ÿApG óAôoBÞqA ÿpãük óBðq ûApíø úG pýK ÿõðBG ûApíø .lðkõG Bùð@IÊAõì oôk qA ô lñPvzð úüBu ok {ðAkpâBy ô BðAõýy oBñÞ Bùð@óApøõy

áoBHì ïBüA ô ÿpHÎ õð ëBu QÞoBì RçüA ïBíO úG Ao oõLýÞïõü ô ,BðBzø }ôo ûoAõíø ô úP×âàüpHO rürÎ óBñÆõíø qA óBPüApG Ao QÞpG ô pùì qA pK þèBu .lyBG þì oBPuAõg ëBÏPì lðôAlg

þßü .lðlýHv^ kõg ÿBøBK úG þPcAoBð BG ô lñPvzð òýìq ÿôo pýK óq ô óAõW óq ïBãñø òüA ok QuA ûlðrâ ÿBøoBg qA pK lðA|ûkBPvüA Bùð@ úÞ þüBW|ó@“ :Q×â ô kpÞ ûoByA ôk ó@ úG BðAõýy óAkpâBy qA Bùð@ ÿBK ok BøoBg òüA îðBíâ úG .lðoAk ûApíø úG Ao ÿkBüq kok lðôo ôpÖ óBvðA ÿBK ok BøoBg òüA pâA ô ”.QuA úPÖo ôpÖ óBypu úG þñý^ ØéÎ xõø pãük BO lñzßG JAnÎ oAnãG< :Q×â ûlñg BG ëBýg|þG óAõW kpì >lðrð ô lüpK BW qA lýzÞ|þì kok QyAk ÿoBãðA ô kõG ûly îøok oBývG }A|ûpù^ úÞ þèBc ok pýK kpì àíÞ }pvíø úG BO QÖo ôA ëBHðk ûlñg BG îø óAõW kpì .QÖo ôA àíÞ úG ô lüôk }pvíø Qíu úG .lñÞ úðAqôo ÐüBÚô úG ÐWAo ô lðkõG úPvzð {O@ oBñÞ {ðAkpâBy BG BðAõýy ,QcApPuA ÐÚõì ïBãñø|Iy Quôk Ao }pvíø olÛ^ pýK kpì lüly úWõPì< :Q×â QHd¾ òýc ok BðAõýy .lðkpÞ|þì QHd¾ >óAõW kpì qA pPzýG þPc !?koAk ôk pø !?kõG óAõW qA pPzýG pýK kpì ÜzÎ úÞ lülýíùÖ BXÞ qA< :Q×â IXÏO BG óAkpâBy qA þßü >?lñPÖBPy óBzðApvíø krð àíÞ ÿApG oBg }pvíø ÿBK úG ly úWõPì þPÚô pýK kpì !óBy|ûpù^ ÿôo qA< :Q×â ô kpÞ þívHO BðAõýy lüpK BW qA óBñ^ ô QÖo îø ok }A|ûpù^ ô QÖpâApÖ Ao }kõWô ïBíO kok úËdè óBíø úPÖo ôpÖ ûlðrâ óAõW kpì BìA .lýzÞ|þì pWq QyAk }pvíø ÿBK|îø ô QuA úPÖo ôpÖ oBg {üBK úG îø ôA óBìq|îø oBãðA ô kpÞ|þíð áok Ao ôA kok ô kõHð ”xBvcA|îø“ ôA BG lýzÞ|þì JAnÎ QyAk {ðAõW óq úÞ ÿkõWô BG ÜzÎ .lðAlG þPcAoBð oAôAru Ao }pvíø ô lñÞ úýWõO Ao }kõg BO Q×â|þì þO|çíW ô lülñg|þì >.ôA ÿkBy qA óly kBy ô JõHdì kok qA óly QcAoBð þñÏü þÏÚAô

QuA óBùW kpÖ òüpO|ëBu òùÞ þñý^ àü ëBíy ok >äðBýÞòýu< oBPhìkõg úÛÇñì êøA óBíévì úèBu 127 óq àü óBùW kpÖ òüpO|ëBu òùÞ# .QuA òý^ JpÒ

(310)659-7070 pKõu| (310)659-9250 Qyõâ QívÚ (310)659-9253 þøBì| QívÚ www.Elatmarket.com 8730W.Pico Blvd, Los Angeles, CA 90035 73

äðBýÞ òýu úìBðqôo Qyõð þvßÎ Zok BG þéük òüA úÞ løk|þì óBzð Bø|þuopG óBùW kpÖ òüpOlñíèBu óq .QuA ,kAk pHg úìBðqôo òüA kpÖ òüpOlñíèBu úìBðoBHPÎA úýèBÎ îðBg îýévO ÿkôrG óBùW ok óõñÞA úÞ ly løAõg úñì@ pÓyBÞ pùy qA úèõy {hG .lñÞ|þì þâlðq òùÞ òüA qA {ýK >òXýì õè< óBùW kpÖ òüpO|ëBu .kpÞ|þì þâlðq òý^ JõñW ok >þy äðAõâ< óBPuA ok úÞ kõG úGpXO Ao 21 ópÚ óõñÞA ûly lèõPì ÿk|çýì 1886 ëBu ok ô19 ópÚ pgAôA ok úÞ úñì@ îðBg .kõzâ Býðk úG îz^ ,kpÞ|þì Qìõßc òý^ ok äñý^ úévéu úÞ þðBìq ôA .lñÞ|þì J@ ólýyõð þðAõW óAoôk óõ`íø úÞ lüõâ|þì ô QuA lñì úÚ|çÎ óBÞkõÞ ô þðAõgqAô@ úG ÿô .koAk Quôk Ao kpu .lññÞ|þì þâlðq ,lðoAk òu ëBu100 ÿ|æBG úÞ rýð pãük p×ð Qzø ,ÿô úédì ok .kõy|þì Jõvdì òý^ ÿAõøô J@ }õg ÜÆBñì qA þßü ó@ ÙApÆA ÿBøBPuôo ô pÓyBÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

ok RoBXO ûlßzðAk úƒG o|æk óõƒýéýì 30 ÔƒéHì ô kpÞ þèBì àíÞ òüAôpƒüA–Bƒýðpƒ×ýèBƒÞ ûBƒãzðAk ôA oBhPÖA úG ÝõÖ ûlßzðAk úÞ ly UÎBG òýíø ûoôBzì QEýø õÃÎ óõñÞA êK .kõy ÿoAnãìBƒð wýDo òýñ`íø ôA .lyBG|þƒì oõƒÞnƒì ûlƒßzðAk ,Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk àütOApPuA RBÆBHOoA úPýíÞ rÞpì ÿBñìA QEýø ok êK .QƒuA òƒüAôpƒüA kBƒýñG àýðõ×íu pPvÞoA ô þPðBÞ YðoôA þzüBíð ÿBøpñø .lñÞ|þì Qìlg rýð àý×ýuBK ëBc ok ô koAk lðqpÖ úu ,ûkpÞ ZAôkqA êK .lñÞ|þì þâlðq ôkApéÞ kôõéãðA ok pÂBc

IvÞ úG ÜÖõì ô QgAkpK êƒý¿dO úƒG þƒéÞpƒG úPyo ok wðBvýè ÝõÖ ô kB¿PÚA úPyo ok wðBvýè ëBu 35 qA {ýG ÿô .ly þðBâoqBG Qüpülì BG .koAk þÖp¿ì R|æõ¿dì úñýìq ok úGpXO ok þPüpülì úGpXO ëBu 10 qA {ýG òPyAk ÿlƒñG úƒPvG þƒü|ÿAnƒÒ kAõì ûlíÎ ÿBùPÞpy rLy@pu QÞpy ,}okApG ÿoBƒßíø BƒG êƒK ,ûlƒy ëBu ok líXñƒì þƒüAnƒÒ kAõì lýèõO ÿApG Ao Bßüpì@ QÞpy ,óBìq Qynâ BG .kpÞ wýuCBO 1975 òüpOoô@kõu ô òüpPâorG qA þßü úG oõÞnì R|æBüA ok þüAnÒ kAõì þ¾õ¿g ÿBø|QÞpy pƒÆBƒhƒG pPzýG QÞpy ó@ .ly êülHO ûldPì Pockets ô Hot Pockets óõ^ þO|æõƒ¿ƒdƒì ok oõÞnì QÞpy .QuA ûly úPƒgBƒñƒy Lean koBýéýƒì 2/6 ÔéHì| úG úéPvð QÞpy úG 2002 ëBu QÞpy }ôpÖ qA wK Yüpì .ly úPgôpÖ o|æk ÿoAnâ úüBìpu QÞpy ,úéPvð úG Bßüpì@ rLy@pu .kpÞ fBPPÖA 2002 ëBu ok Ao Yüpì úG Qìlg" Ao kõƒg îùƒì QƒüoõƒìBƒì êƒK ÿApG Yüpì kBýñG }A|ûkAõðBg ô ôA .lðAk|þì "Bßüpì@ kBýñG ô ,ëôA óBÞkõÞ kBýñG ,þü|ÿBßüpƒì@ ÿBƒüôo .lðA|ûkpÞ ÿoAnâ úüBK Ao êýDApuA–Bßüpì@ RoBXO qA þâlðq Qý×ýÞ kõHùG RBvuöõì òüA þé¾A Ùlø òüA qA àü pø ô QuA }oôpK ô }qõì@ ÜüpÆ koõì ÿoBývG þééíèA òýG ô þéì ÍBdè qA BùPÞpy ok pÂBc ëBc ok Yüpì êK .lðA|úPÖpâ oApÚ úWõO

þðApüA ÿBøpðõýéýG

Yüpì êK òƒƒƒüpƒƒƒÖ@oBƒƒƒÞ Yƒƒƒƒüpƒƒƒƒì ꃃƒƒK # qA þßü ô oBHO ÿkõùü þüBßüpìA–þðApüA rLy@pu QÞpy êìBÎ pülì ô óAoAnãðBƒýñG úüBìpu QÞpy wýDo ô wuõöì ô Bßüpì@ àü ôA RôpS .QuA (MIG) Yüpì ÿoAnâ .QuA ûly ïçÎA Bßüpì@oæk óõýéýG 1960 úøk êüAôA ok ô ly lèõPì óApùO ok êK – Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk ok ôA .kpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG

QýèBÏÖ rýð ÝõÖ ÿBùPÞpy êìBƒÎ pƒülƒì Qƒíƒu YðoôA ok óBükõùü þÎBíPWA rÞpì úG êK .lñÞ|þì ô ôA .QuA ûkpÞ rýð þèBì àíÞ Býðp×ýèBÞ ok þPðBÞ pzG ÿBùPýèBÏÖ qA ÿoBývG ok ûoAõíø }A|ûkAõðBg 2005 ëBu ok Yüpì .lðoAk ëBÏÖ oõÃc úðBPuôk

72


www.TEHRANMAGAZINE.com

ly ó|çuoA Iè@pýuA wðArýG oõOApLìA 1071 ëBu RôA 19 qôo ok {ýK ëBu 942 # Iè@ óBýøBLu ÈuõO wðArýG oõOApLìA pßzè ÿk|çýì þßükrð ok kpâq|çì ok þÚõXéu ûBykBK ,ó|çuoA ô ly úPvßy îøok óBPvñìoA ok óAô ú^Büok Iè@ RoBuA úG wðArýG oõOApLìA ,xõñüsõük .lì@ok þÚõXéu ûBykBK ,ó|çuoA

71

êKõñýPðBPvñÞ iüoBO òüA qA {ýK ópÚ oBù^ QdO þÚpy ïo ÿoõOApLìA QhPüBK )úýñÇñÇvÚ( wðArýG wÞôlOoA Iønì ô þðBðõü äñøpÖ pýSBO .ly wðArýG ÿoõOApLìA QhPüBK ô QÖpâ ïBð êýèk úG QvðAõO wðArýG ÿoõOApLìA îWBùO êGBÛì ok {ýG ô îÞ {PhPüBK RBìBßdPuA .lñÞ QìôBÛì ØéPhì ïAõÚA ô óApüA ok óBýÚõXéu úévéu úßñüA BO ÿB×ég ô QÖpâ Quk ok Ao RolÚ pùñèAFAoôBì .kpÞ kõg ÐýÇì Ao kAlÓG þuBHÎ BìA QyAk RolÚ þuBHÎ ú×ýég A«pøBÊ .kõG þÚõXéu ûBy Quk ok þÏÚAô RolÚ ÿApG þÚõXéu ûBykBK ,ó|çuoA Iè@ úýÞpO qA þzhG ô óBPvñìoA {üôpíéÚ }pPvâ .kpÞ Ùp¿O Ao ÿqôpìA ÿôpzýK qA wðArýG oõOApLìA ,xõñüsõük ô ly óApãð óBPvñìoA òPÖo Quk qA ô óBýÚõXéu ó|çuoA Iè@ óBýøBLu ÈuõO wðArýG oõOApLìA {OoA ÈuõO wðArýG ÿoõOApLìA ûBLu äñW òüA ok .QÖBPy þÚõXéu .kAk êýßzO Ao ÿp×ð oArø 100 pßzè àü ô úPvßy îøok kpâq|çì ok þÚõXéu ûBykBK úG xõñüsõük ô ly úPvßy îøok þÚõXéu ok ô óAô ú^Büok þßükrð ok kpâq|çì ok qA þzhG oôBãñW ô õWApWBì ÿBø|óBìpð .ly êdíÃì .lì@ok RoBuA óBýì þPhu äñW oBâqôo ó@ óBPvñìoA òýìqpu òüA BG ôA .lðkAk|þì êýßzO Ao xõñüsõük ûBLu úéíW qA wðArýG óBýøBLu qA p×ð óAoArø pßzè ÿk|çýì 1071 ëBu RôA 19 qôo ok úÞ QÖpâ|ok ó|çuoA Iè@ pßzè ô xõñüsõük ûBLu ûBykBK ,ó|çuoA Iè@ BG úéGBÛì úG îýËÎ ûBLu Iè@ .lðly pýuA wðArýG oõOApLìA ,xõñüsõük ïBÛì ô ûkpÞ oBPÖo xõñüsõük BG ïApPcA BG ó|çuoA úG BO kpÞ kAq@ Ao ôA lÏG þOlì ô kpíy ïpPdì Ao ôA .kkpâqBG wðArýG {PhPüBK úG xõñüsõük ,ÿkAq@ qA wK kõG úPÖpâ êßy ÿA úEÆõO ôA JBýÒ ok BìA QzâqBG úuBÞ qA Ao xõñüsõük óBíz^ {ðBñùýì îø ô äñW ô lðkpÞ Ðég QñÇéu qA Ao ôA ô ûkoô@ok .QÖpâok wðArýG ÿoõOApLìA ok RolÚ ,kpâq|çì Qvßy qA wK ëBu ûk äñ^ qA Ao pýÓ¾ ÿBýu@ úÛÇñì puApu óBýÚõXéu .lðly Ùp¿Pì ô ûkoô@ óôpýG wðArýG ÿoõOApLìA ÉõÛu lülùO ÅpÏì ok Rly úG wðArýG pùy ô lñPÖBPy Bùð@ àíÞ úG Bø|þGpÒ BìA QÖpâ oApÚ þOlì ÿApG ÈÛÖ úÞ lðly qBÒ@ þHýé¾ ÿBø|äñW .lñPgAlðA pýgBO úG Ao wðArýG ÉõÛu ÿBýu@ ëBÓyA úìlÛì kpâq|çì Qvßy úÞ ,ly óBýÚõXéu ÈuõO þèõOBð@ úÛÇñì ô pýÓ¾ iüoBO òüA qA ëBu 382 Qynâ qA wK ïBXðApu þèõOBð@ úÛW|çu ÿBø|úgBy qA þßü Bø|þðBíTÎ .lðly )úýñÇñÇvÚ ( wðArýG ePÖ úG ÜÖõì


óApùO þééíèA òýG úéXì

iüoBO qA þâpG

áõìpü äñW ok| ï|çuA ûBLuqA wðArýG {OoA Qvßy 636 ëBu RôA 20 qôo ok {ýK ëBu 1377# ûok ok JpÎ óBíévì oAkpu lýèô òG lèBg ÿk|çýì àü úüpHÆ ú^Büok JõñW ok òýÇvéÖ ok áõìpü .lñßy|þì îøok Ao wðArýG ÿoõOApLìA {OoA

.kõy úýcBð wK ô QÖo kõg óBzýßíø àíÞ úG lýèô òG lèBg ô kAk {üAo@ äñW ÿApG Ao óBðBíévì pßzè qôo 5 qA wðArýG {OoA.lñÞ úéíc òíyk úG QÖpâ îýí¿O ïo óBíø Bü wðArýG oõOApLìA ,xõýéÞApø ÈuõO ëApðs BG ó@ þølðBìpÖ ô kõG ûly êýßzO þÚpy .kõG xôoôkõEO úG ÿA úðBgkôo oBñÞ ok ô áõìpü ûok ok þüBùð kpHð úÞ wðArýG {OoA ô óBðBíévì pßzè óBýì ïBð òýíø .QÖpâ ok lðkõG óBðBíévì qA pOkAlÏOpK IOApì úG áõìpü äñW ok ï|çuA óBüpßzè ÿqôpýK þKok wðArýG ÿoõOApLìA þÚpy ÿBø|òýìqpu ÿBø|ûqAôok þøBOõÞ Rlì ÙpÊ ô ly ûkõzâ óBðBíévì ÿôo úG Ùp¿O Ao òýÇvéÖ ô úüoõu puApu óBðBíévì .lðkpÞ

lèBg þølðBìpÖ úG óBðBíévì pßzè ÿqôpýK ûok òýíø ïBð úÞ þãñW ok ô áõìpü ûok ok lýèô òG ÿBø|òýìqpu ÿBø|ûqAôok BO ly IWõì ,QÖpâ Ao ûkõzâ óBðBíévì ÿôo úG wðArýG ÿoõOApLìA þÚpy .kõy òýG ô óApüA ok óBðBíévì RBcõPÖ þK ok ÿBø|òýìqpu úWõPì óBðBíévì pßzè ,òüpùñèA ÿôpíéÚ ôrW óBìq ó@ ok úÞ ly úüoõu ô òýÇvéÖ .lðkõG wðArýG ÿoõOApLìA ok wðArýG ÿoõOApLìA ,óBðBíévì ÿôpzýK BG kõg ÿôpíéÚ ok Bùð@ QÖpzýK qA lì@pG kl¾ .lñÞ ÿpýâõéW úÞ lýuo pHg óBðBíévì ú×ýég ,píÎ úG ok Üzìk JõñW ok óBðBíévì ÿBøôpýð qA þzhG ÿoõOApLìA {OoA àü lülùO ÅpÏì ok úüoõu lýèô òG lèBg úG òüApGBñG.lðA|úPÖpâ oApÚ wðArýG ó@ ïqBÎ wðArýG {OoA BG úéGBÛì ÿApG kAk oõPuk

70


www.TEHRANMAGAZINE.com

ok úGpXO Bø ëBu BG ÿõHð lýzíW êýPuA óBíéHì òüpO êéXì RAkoAô

,þüBýèBPüA óolì ô ,ÿpHÎ ÿõð ëBu ólýuo ApÖ úG Ao oõLýÞ ïõü ô BðBzø }ôo pø ok þíýéÞrürÎ óBñÆõíø úíø úðBíýí¾ lñPvø úÞ Býðk ÿBXÞ qA pK þèBu ô lü õâ þì àüpHO ÿApG eé¾ ô þPìçu ,QÞpG .QuA óBøAõg lðôAlg qA óBãíø

69

(310) 274-7474

Tel 818-881-1771 ÅpÎ ok añüA 5 ,2 ô ëõÆ ok añüA 8 BO 4 kôlc .QuA ûlÒ òüA .lyBG|þì òèõOoBG klÒ :îøk ëAõu iuBK .koAk ûlùÎ pG Ao þÏýHÆ ÿoBÞ òÒôo ÿ|ú×ýÊô QýèBÏÖ úðõâpø :îøkqBü ëAõu iuBK ÅpÏì ok Ao Bíy )QuA |þßükrð oõËñì(þvñW .lyBG|þì eýd¾ Z úñürâ .løk|þì oApÚ pÇg pPùG ²îuBâoA ÿApG óBðq pTÞA :îøkqAôk ëAõu iuBK ok .lðoAk wüoõPýéÞ ÿ|úýcBð àüpdO úG qBýð þvñW Rnè ZôA úG ólýuo êßzì úÞ þðBðq ô wüoõPýéÞ àüpdO qA þHýÞpO ,lðoAk .lyBG qBýð QuA òßíì ;pãük þvñW ÿBø|QýèBÏÖ úPßu ÿ|úÛGBu BG ÿkApÖA :îøkrýu ëAõu iuBK ÿBø|QýèBÏÖ koõì ok þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG Bü ÿrÓì .lñøAõhG Roõzì kõg àyrK qA lüBG þvñW òvì kApÖA ÿApG }qoô ²îèBu êßy þvñW ÿ|úÇGAo QýèBÏÖ àü ,þvñW QýèBÏÖ Q×â óAõO|þì( QuA pG ëBu 20 Rlì ok óBÛÛdì .)QvýðAôo ô þðlG óBzð RBÛýÛdO ô ,|ûkpÞ ÜýÛdO kpì 914 ÿôo Bü(oBGôk îèBu þvñW ÈGAôo òPyAk lñøk|þì Ao þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG úG |çPGA pÇg úP×ø ok )pPzýG BG þßükrð þðAôApÖ òýñ`íø .løk|þì {øBÞ þßükrð ok ÉApÖA(QuA ûApíø ÿrÓì ÿ|úPßu píÞ ,IéÚ ,úðBTì ,úýéÞ ØÏ UÎBG òýñ`íø .)kõy|þì ..ô ûlÏì ,þüBñýG R|çßzì ,kok óBðq ,QuA eÂAô p³K iuBK :ïkoBù^ ëAõu iuBK ûly }oArâ .lðpG|þì Rnè pPzýG Oral sex qA ZôA úG ÜüpÆ òüA qA óAkpì l¾ok 10 BùñO QuA óAôApÖ ëBíPcA úG óAkpì ÿApG .lñuo|þì Rnè .lyBG|þì pO|{hHOnè þðsAô QGoBÛì pOpýK kpÖ úÞ úðõãðBíø :îøkrðBK ëAõu iuBK pOlñÞ ó@ þvñW þøk iuBK óBìq ,kõy|þì óõìoõø ÿBø|ïpÞ ô Bø|ûlññÞ|óAôo .kkpâ|þì pâA .lñÞ àíÞ pO|òvì óBðq úG QuA òßíì ëBvñùÞ óAkpì ÿApG êßzì àü ÍõÏð ë|çPgA rÞpíO ô þvñW ÿBøoBPÖo pýýÓO ó@ óBìok ,QuA .lyBG lðAõO|þì ,þð|æõÆ úÛyBÏì ÿôpG pPzýG ,ûly pÞm koAõì pG ûô|çÎ :îøkrðBy ëAõu iuBK ÿBøôoAk ,þzüpK óAôo l ÿBøôoAk ,Bø|òßvŸì qA þgpG þPc ,BðAõW ÿoBì ,êßèA ,þðBìok þíýy UÎBG lðAõO|þì ûlÏì }qõu l ÿBøôoAk .kkpâ ÍõÏð R|çßzì ,QuA ûkAk óBzð RBÏèBÇì :îøl×ø ëAõu iuBK .lðoAk ÿpPíÞ þvñW êýì óBðq þãvDBü qA wK úÞ úðõãðBíø þvñW ÿ|úÇGAo :îølXø ëAõu iuBK ÿApG }qoô îèBu oBývG ïpÖ àü ly ï|çÎA þvñW ÿ|úÇGAo .QuA kApÖA qA ÿoBývG qBu ô Qgõu îýËñO ,þGp^ óAlðqõu)ëkBÏPì( QüõÛO ,IéÚ Qì|çu kõHùG ,xpPuA {øBÞ ,ólG Ao .. ô ólG þñíüA îPvýu ô R|çÃÎ ,óAõhPuA úÞ lñÞ àíÞ lðAõO|þì òýñ`íø ô kpýâ|þì pG ok .lýyBG úPyAk þð|æõÆ ô îèBu þâlðq

þãvDBü qA wK óBðq òýG ok þvñW QüBßy —17 ?QuA püq koõì ïAlÞ

kok )ØèA îÞ þvñW êýì )J ósAô þßzg )Z îuBâoA ok ë|çPgA )k

püq koõì ïAlÞ ëkBÏPì þvñW ÿ|úÇGAo Qürì —18 ?QuA

xpPuA {øBÞ )ØèA óõgoBzÖ {øBÞ )J ólG þñíüA îPvýu QüõÛO )Z koAõì ïBíO )k R|æAõu iuBK ÿBùýGp^ lc qA {ýG Ùp¿ì :ëôA ëAõu iuBK ô ëôpPvéÞ {üArÖA UÎBG BùñO úð ûly ÑBHyA úßéG ,kõy|þì IéÚ ÝôpÎ ûoAõük ok ó@ Jõuo klÏPì ÿBø|åpüõì ok ëôpPvéÞ Jõuo UÎBG ok óõg óBüpW ô kõy|þì )úðAkpì Qè@( wýñK kpÖ úXýPð ok ô lñÞ|þì ôpGôo êßzì BG Ao Qè@ úG rÓì qA ûokB¾ þvñW ÿBùÞpdì úG lðAõO|þíð .løk iuBK þPuok ëBu YñK BO úu ok {øôtK :ïôk ëAõu iuBK ë|çPgA Bü þvñW þðAõOBð úÞ ûkAk óBzð úPynâ þívW êßzì àü ÿkBüq lc BO þvñW kpßéíÎ ÿA úðBzð lðAõO|þì þvñW kpßéíÎ ë|çPgA .QuA ô þHéÚ R|çßzì ,êTì þGõéÇìBð ÈüApy qA .lyBG RBPuôpK R|çßzì Bü ô JApÇÂA ,þÚôpÎ þðlG ÿBø|QýèBÏÖ ,oBãýu ápO :ïõu ëAõu iuBK óBìok ok lñðAõO|þì BùñüA ÿ|úíø ApâBüô Ùp¿ì ô .lñyBG àüpy ÍõÏð ë|çPgA BG úðAqôo îËñì ÿrüo úìBðpG :ïoBù^ ëAõu iuBK úãð ûlðq ÿApG þGõg oBývG ûAo àü kõg ,pvíø ÿtOApPuA .QuA pãülßü óBýì ÈGAôo òPyAk êìBy ,úÚpW òüA òPyAk úãð ûlðq ÿApG pãük úðõâ pø ê¿Ö ô êc ô kõg pvíø BG ókpÞ QHd¾ .lyBG|þì þuBuA ÿpýâok lýéÞ ,îËñì oõÇG ókpÞ }qoô :îXñK ëAõu iuBK þvñW QýèBÏÖ {üArÖA ÿApG ûAo òüpO|òEíÇì ô þéuBñO ïAlðA ¶ óõg kõy|þì UÎBG Apüq .lyBG|þì .lGBü {üArÖA Ao ûly pÞm koAõì ïBíO lüBG Bíy :îzy ëAõu iuBK .lýñÞ QüBÎo kôlc lýðAlG QuA oô@ Q×ãy :îP×ø ëAõu iuBK .QuA kõWõì wüoõPýéÞ úýcBð ok I¿Î 8000 úÇÛð òüA àüpdO óBðq pTÞA QuA êýèk òýíø úG[ ].lðA|ûkpÞ }oArâ òýzñèk ô {hG Rnè oBývG Ao ÿBø|ÿoBíýG òüpO|ÐüBy qA þßü :îPzø ëAõu iuBK ÿoBíýG òüA ú`ðBñ^ .QuA Bülýì|çÞ þPGoBÛì lðAõPýì þüBülýì|çÞ Qðõ×Î ,kõzð óBìok ô ÿoôoBG ok þO|æ|çPgA úG êülHO ô lGBýG }pPvâ þð|æõÆ ô Rlì ûBOõÞ IÚAõÎ úÞ kõy þPì|çu .QyAk løAõg þOlì ô þvñW QGoBÛì þÆ {zÞ òüA :îùð ëAõu iuBK ”ïoõPì êHùì“ ,kõy|þì àüpdO óq úÞ þÏÚõì Bü


óApùO þééíèA òýG úéXì .løk

eýd¾ )ØèA ÈéÒ )J

þðBøk þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA QývñW ïAlÞ —14 ?luo|þì îuBâoA úG pOkôq (Oral sex)

kpì )ØèA óq )J

pünK Roõ¾ pOpük òvì kApÖA ÿpünK àüpdO —15 .QuA

eýd¾ )ØèA ÈéÒ )J

QGõÆo oBzPðA ëõEvì püq koAõì qA àü ïAlÞ ?lyBG|þì [Bartholin’s gland] òèõOoBG klÒ )ØèA [Vaginal gland] ósAô ûlÒ )J [Skene’s gland] òßuA ûlÒ )Z lðAõO|þì }ôo ïAlÞqA þvñW ÿ|úéÛPñì ÿoBíýG–11 ?lñÞ QüApu

êHùì ÜüpÆ qA úÇGAo )ØèA lÏÛì ÜüpÆ qA úÇGAo )J J ô ØèA koAõì )Z ïAlß`ýø )k

|æBG koAõì|þìBíO )k

?koAk kõWô I¿Î lñ^ wüoõPýéÞ úýcBð ok —7

20 )ØèA 400 )J 1000 )Z 8000 )k

püq koõì ïAlÞ þPGoBÛì ÿoBíýG òüpO|ÐüBy —8 ?QuA

wýé×u )ØèA Bülýì|çÞ )J áAqõu ) Z ú^ ok þvñW êDBvì koõì ok Bíy {ðAk #| ? QuA lc Bíy þøBâ@ eÇu {üArÖA QùW óõìq@ òüA {ðAk lýðAõO|þì ÜüpÆ òüA qA òýñ`íø .lyBG|þì .lýðrG àdì Ao kõg þéýì þG ô ÿkpu ok püq koAõì qA àýìAlÞ —1 ?koAk ÿpPzýG pýSBO þvñW

ûly jpu ÿBøAnÒ )ØèA êßèA )J ÿA úìBg ÿBø|wŸu )Z ûly ÑBHyA þGp^ )k

àýìAlÞúG ÿkBüq lc BO þvñW kpßéíÎ ë|çPgA —2 ?koAk þãPvG püq koAõì qA

þßürýÖ R|çßzì )ØèA þ×ÆBÎ )J þuBñzðAôo )Z

qA àýìAlÞ ÍõÏð ë|çPgA óBìok }ôo òüpPùG —3 ?QuA püq koAõì

oBãýu ápO )ØèA þðlG ÿBø|QýèBÏÖ )J ApâBüô Ùp¿ì )Z koAõì ïBíO )k

ÈGAôo òPyAk úãð ûlðq ÿApG ûAo òüpPùG —4 ?Qvý^ þDõyBðq

þvñW êüBvì óõìq@ ÍõÏð ok ë|çPgA UÎBG lðAõO|þì BøôoAk ïAlÞ —16 ?kkpâ

wüoõPýéÞ ÿ|úýcBð àüpdO óôlG óBðq pTÞA —12 .lñupG þvñW Rnè ZôA úG lñðAõO|þì

ûqAlðA|ú^ þvñW úÇGAo þÆ ok êHùì {zÞ —9 ?lyBG|þì

îËñì oõÆ úG à^õÞ úülø àü lüpg )ØèA ÿBøoBÞ ok àíÞ ÿApG pvíø úG kBùñzýK )J .. ô þãðBg kõg pvíø BG ïAo@ þüAnÒ ÿBø|ûlÎô ókoõg )Z úP×ø ok oBG ôk êÚAlc .. ô R|çßzì ,êDBvì óõìApýK ôA BG QdH¾ )k

þvñW QýèBÏÖ {üArÖA ÿApG ûAo òüpO|òEíÇì —5 ?Qvý^

Iy ok JAõg QÎBu Qzø )ØèA îËñì oõÇG }qoô )J óõg oBzÖ ô îèBu ëôpPvéÞ Ì×c )Z

óBOpvíø qA îËñì oõÇG Bíy þvñW êýì pâA —6 ... lüBG Bíy ,QuA pPzýG

qBýð óBPßüpy úÞ lýñÞ ëõHÚ Ao QýÏÚAô òüA )ØèA eýd¾ )ØèA þâkpvÖA l ÿBøôoAk )ØèA añüA 8 - 4 )ØèA koAk ÿpPzýG àüpdO úG ÈéÒ )J Bø òýìBPvýø þPð@ )J añüA 4 - 2 )J kõg êýì ²eÇu ¶lülzO qA ÿoAkkõg )J ú P ß u ú G | ç P G A p Ç g l ð A õ O | þ ì þ v ñ W Q ý è B Ï Ö — 1 3 óõgoBzÖ l ÿBøôoAk )Z YñüA 8 - 2 )Z þâlðq àüpy þvñW Épy {ýK úG ïApPcA )Z koAõì ïBíO )k {üArÖA òvì kApÖA ok Ao þHéÚ ÿ|úéíc ô ÿrÓì ,kõy|þì þvñW àüpdO óq àü úÞ|þìBãñø —10 ÿqoô ÜzÎ koõì ok kõg

68


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

TEL(818) 881-1771

ïBíO úG Ao ÿpHÎ õð ëBu ûtüºô úG ô óBùW óBýíýéÞ ô úP×â àüpHO rürÎ óBñÆõíø ÿApG ÿkBy ô eé¾ qApK þèBu îülñìôqo@ óBãíø

.lýyBG úPyAk {ýK ok QÞpG ô þPy@ ,pùì qA pK þèBu úßð@ lýìA BG

Happy Rosh Hashanah óAoBßíø ô þHèBÆ õéXð@

(310)205-9000 67


óApùO þééíèA òýG úéXì

óApüA ÿApÏy qA þßü qA ÿpÏy QuA þðBu@òýíø úG ÿqBHÛzÎ þíz^ BG þéâ úÞ þyõâ BG þéHéG þcôo BG óArg ÿBHüq äðo þyõð BG êvÎ oõHðq {ýð Qyk BG óAoBG ÿ|ûoAõíøoBÞ ûõÞ ÿ|úéÚ BG ÙpG lýG ÿ|úzüo BG kôo åpG ô úgBy BG kBG ûBì BG pGBÎ pGA õø@BG ÿA|úíz^ JBPùì BG ÿA|úÞpG Øèq BG þíývð ô îø BG pOõHÞôk !Bì BG QÏýHÆ ô qôo ô Iy ô !QuA þðBu@òýíø úG ÿqBHÛzÎ òüpýy þOBíéÞ BG ÿpÎBy ÿpu ÿôo pG {hG|}qAõð ô ïAo@Q ¶ uk þßyA qA þzupK þÏíy BG þvÞ ÿAléü Iy ÕAp^ ô þÏíW Bü þvÞ ÿBdývì ô |çvO ô ïAo@|ëk ô !QuA þðBu@òýíø úG ÿqBHÛzÎ ÿphG Ao þèk úÞ ÿpùì þyôp×G þñÞ ZApªc Ao þðBìkBy þøk Øý×hO Ao Bø|Yðo þñßG îèBÎ þðAqoA Ao þðBGpùì xBvcA püpc ÿ|æ Ao úíø þ`ýLG ô þðrG Bø|ó@úG ÜzÎ ûpâ lñhHè BO ÿpHG kõg BG Ao QüBø|ÿpPzì !QuA þðBu@òýíø úG ÿqBHÛzÎ eH¾ ëôA ok|þì|çu {ýK BG úÞpø ÿonãøo BG|þìBÓýK ô }qõK BG úÞpø þyõg òdè BG ûBOõÞ ÿpÏy ólðAõg BG úÞpø oBÞ ÿ|úËdè ok ûpù^ pG ûlñg àíð úíø úG óAqoA ÿ|æBÞ îèBu ÿ|úÂpÎ ë|çc ûAo qA þüAoAõâ óBð ÿ|úíÛè qôo pg@ok ÿkBy þËÖBcAlg ô AkpÖ BO }õg pÆBg àü ÿoAlùãð ô pßy Qýð BG ÿkõXu ô þÎõÞo ô QuA þðBu@òýíø úG ÿqBHÛzÎ

AlŸø pËð püq þüõg êýÎBíuA :qA þèrÒ

QGpÒ òüA ok òì lñLu kõÏvì ïA ûlük îÞ Bñy@kok ëk QGpÒ òüA ok òì ïA ûlük îøok ûkAq@ïkpì ÿBø îgA| lß^ þì óBùñK lñ^ pø Al¾ þG óByBø àyA ïA ûlük îÒ qA pK Bø ëk þèô Bø Iè pG ûlñg qBýð ÔýO qA ûkBPÖA áBg úG óBüæBG ôpu ïA ûlük îg Ao kpì lÚ ,kpìBð pø {ýK Üc úG lyBG óApHíÓýK îOBg lídì pâ ïA ûlük îOBg óAoAlÖpÆ qA Bø þzÞ Üc ïA ûlñìpy kõg {ýK ok QýðBvðA qA pãük ïA ûlük ïk@kæôA qA úÞ Bø RôBÛy wG Qvüpãük óBPuAk îø }kõg QGpÒ ok Ùæ ïA ûlük îW ô þÞ kæôA q Ao þüAlâpø kõy pøBÊ ÿpHøo ïlülð òì ïkpì òýG ïA ûlük î^pK QzK ok ÈÛÖ Ao óByBø wßÎ QuA ÿoBW îðBW úG QGpÒ ÿ ú¿Ò qA Bø ú¿Ú ïA ûlük îèBÎ Üég qA Bø ú^ òì îü õãG ú^ Iýßy þG óBHy òüA ok óBPuAlíø ô ëlíø ïA ûlük îñHy oAlýG ÿ ûlük îíz^ YñÞ

:koAlð úðBÛyBÎ oõy ïA|þâlðq koAlð úðBùG îèk ,ókpíð pùG !û@ ,óBGq úG ÿAúðApO ëk qA ïlüBð koAlð úðBGq þèô ,ïoAk {O@ :QgBu îÒ ÿúGApg îèk qA ÜzÎ QHýÒ koAlð úðBg q pHg óBìAlg ¹úðBg ,lðBíG ûkôpuBð úÞpPùG ûo l¾ koAlð úðBÛyBÎ oõy pâA pÏy pãük úÞ,kBG }õíg ïpÏy ÿþãñ^ koAlð úðApO òürc þñýñÆ úG rW ;qBÒ@ kõyþì ûBãìBy qA òì qôo koAlð úðBHy {ìAo òì Iy ,Iy ,åpì qA koô@ }AïBýK óAoBùG àýK koAlð úðAõW àü úÞþPgokpýK Qvýð óly ûlñƒâúG ôo J@ rW úG aýø koAlð úðAôo þðkõG pâA ,kôo ,lðBzÞZôA úG Ap^ }oBßy Ýôm !?koAlð úðBýy@ ok þP×W úÞqBG ,kBG ¶ onâok ,úÞÿAúéÏy ó@ ïk }õg koAlð úðBùâBð åpì qA îÒ ô îýG Jõg ú^ ,û@ ,û@ ,QuA Jõg ú^ ,û@ QuA koAlð úðAkôBW píÎ þvÞúÞòüA

66


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

|ërñì ok QHÚApì ô ÿoBPupK ûtüô RBìlg rÞpì .îýD@|þì Bíy krð úG Bì úÞ lýñßð }õìApÖ

îðBg BG qôpìA òýíø qA ô lüpýãG xBíO qBñüpK .lüpHG Rnè pPùG þâlðq lýPvø |Medicarepßülì úíýG ÿAoAk pâA ÿBøoBÞ| ÿApG àíÞ úG qBýð kõg úðBgok ô úG ZBýPcA Bü ô lüoAk þ¿hy ô ërñì àHu lüoAk þKApO ëBßürýÖ ô þKApO sBuBì Roõ¾ úG Ao BüArì òüA lýðAõO þì Bíy lýñÞ QÖBüok Bì qA kõg ërñì ok óBãüAo þPyAlùG ïqAõè úýéÞ îýðAõO þì Bì |Medical Supply îýøk êü õdO óBãüAo Roõ¾ úG Bíy ërñì ok Ao| Home Health Agency Inc.

Tel:(818)755-8777

Parinaz (310)308-8512 10523 Burbank Blvd Ste 201 North Hollywood, CA 91601 65


óApùO þééíèA òýG úéXì

) þégAk ÅApìA À¿hPì ( õðBüoBì pPÞk ,)àýPuçK fApW( oôpu pPÞk ÿoBßíø BG þüBHüq ô þßyrK rÞpì ) þDAqBð ô óBðq À¿hPì ô fApW ( óBüoAq úèæ Øuõü pPÞk ô lDAq ÿBøõìorýè óBãüAo ,êÓG püq

þñýG þcApW # wÞBOõG ÜüorO # kõy|þì ïBXðA ólG êìBÞ sBuBì # )lülW óBüpPzì ÈÛÖ( áBO|þìBO ô òzÞBuõLüæ # êìBÞ ûBãzüBìq@ ô lðBu ApPè@ # óBíüAq qA lÏG ÅoAõÎ îýìpO # Bø îðBg ok þéuBñO ûBãPuk îýìpO # orýè }ôo BG ólG lDAq ÿBøõì òPyAkpG # ólG ô QuõK ókpÞ rýíO ô ëBzýÖ ÑAõðA # QuõK ókpÞ Q×u ô Qýèõéu ókpG òýG qA # orýè }ôo BG þÏÂõì ÿBø þÚB^ ókpG òýG qA # îz^ òýDBK ô æBG êíÎ ô ókpâ ,Roõ¾ ólýzÞ # Roõ¾ ÿBø Èg óBìok ô ïolüôõW ô òýéuo ô ótýèBÞ ÜüorO # lðoAlð úíýG úßýðBvÞ ÿApG )oBßuA óôlG( ÙBð ûAo qA úéíW qA ØéPhì ÝpÆ|úG| úñýu ókpÞ åorG # ok þ¾õ¿hì RçýùvO ÙB¾Bð ÿBø QuõK ókpÞ ÙB¾ ô þdÇu ÿBø áôp^ ókpG òýG qA # ûly úPÖpâpËð .kpýâ þì ïBXðA þ¾õ¿g ÿBø úíýG ô pßülì ëõHÚ BG Bø wüôpu qA þÃÏG

(818)655-9900 12030 Riverside Dr # A North Hollywood, CA 91607 Aesthetics & Laser Center

BñüoBì îðBg BG þDBHüq ÿBø wüôpu ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO

)|818(337-9301

64


www.TEHRANMAGAZINE.com

63


óApùO þééíèA òýG úéXì

:úýùO qpÆ úÞ QuA îèBu ô àHu ÿAnÒ àü Qèôo òüA oBývG ÿAnÒ úßéG lñÞ|þíð òýãñu Ao ólG BùñO úð .lyBG|þì ÿõÛì ô êìBÞ pýu okõK ô àíð ,qBýK àü BG Ao Õpì úñýu úPÖpâ ó@ J@ QhK qA lÏG îüoAnâ|þì ô îürK|þì kõy okõK BO îürüo|þì qBuAnÒ ok Ao ó@ wLu kõy ÿBø|ú^qBýK îýñÞ|þì Éõéhì ÿp×ÏW BG lÏG Ao rðõüBì wu ÜyBÚ úu ô ÿA|úìBg pýñK ,ûlykpg Ao òùK QâBG óBð .îýñÞ|þì Éõéhì ô úÖBÂA ó@ úG pýíg ô îýðq|þì Ao ó@ úO ô pu ûkpÞ Ø¿ð Èuô qA wu úG Ao ó@ ÿôo .îýñÞ|þì ZoBg Ao ó@ êgAk ó@ ÿôo pG Ao Éõéhì ô ûkpÞ úPzÒ@ rðõüBì ôk Rlì úG ô îýñÞ|þì ëôo Ao ó@ ô îürüo|þì Roõ¾ úG wLu .îüoAk|þì úãð ëB`hü ok QÎBu .îýñÞ|þì êýì ô îüpG|þì úÛéc úÛéc

ÿp×ÏW ô Õpì Qèôo :ïqæ kAõì klÎ àü :Õpì úñýu ÿoõgAnÒ ÜyBÚ oBù^ :ûlykpg ÿp×ÏW ÿoõgAnÒ ÜyBÚ oBù^ :rðõüBì wu klÎ úu :ú^qBýK lðBK îXñK àü :ÿA|úìBg pýñK åorG klÎ àü :òùK QâBG óBð ïq|æ óArýì úG pýu okõK ô ê×éÖ ,àíð klÎ àü qBýK

boBÚ wKBðBÞ

:ïqækAõì wðôA |2 ïAlÞ pø :rýñzâô ûpÞ wðôA | 4 :ú^qBýK lðBK àü : boBÚ ÿoõg Nõu ÜyBÚ ôk :ko@ úðBíýK îýð ô àü :pýy ïq|æ óArýì úG :QvO óBð ô ê×éÖ ,àíð ïq|æ óArýì úG :ûly|ûlðo ÿArPýKpýñK

:úýùO qpÆ ûpÞ BG ô ûkpÞ kpg Ao ú^qBýK .kõy J@ BO îýøk|þì oApÚ RoApc ÿôo ô úPhüo þÖpÊ ok Ao ûpÞ Ao ko@ .kõy ûlýzÞ ó@ J@ BO îýøk|þì Q×O ú^qBýK BG ô ûkpÞ kpg rüo Ao boBÚ .îýøk|þì Q×O þíÞ ok ô ûkôrÖA Ao ê×éÖ ô àíð .kõy ÌýéÒ BO îýðq|þì îø ïAlì ô ûkpÞ úÖBÂA Ao pýy .îýðq|þì îø ô ûkôrÖA àü QvO óBð pø ÿôo .îüoAk|þì pG RoApc ÿôo qA ô îýðq|þì îø ô îürüo|þì Ao ûlykpg rýñzâ BùPðA êHÚ qA pÖ ok Ao ó@ ô îürüo|þì ArPýK pýñK þíÞ ô îýñÞ|þì {hK |«çìBÞ ô úPhüo úüBì qA ÿoõgAnÒ ÜyBÚ .kõy þü|çÆ ó@ ÿôo ô ûly J@ pýñK BO îýøk|þì oApÚ kApâ|þPðBu úWok 180 RoApc BG ûly|ïpâ

aüôlðBu àýÞ

:ïqækAõì ÿpPì|þPðBu àü Ýoô oBù^ :ØýG|Quo Bü óõHìAs klÎ àü :ûkoõhð }pG QvO óBð klÎ oBù^ BO úu :þãðpÖ|úWõâ ÿoõgAnÒ ÜyBÚ úu BO ôk :rðõüBì wu lðBK àü :ÿA|úìBg pýñK ÿoõgAnÒ ÜyBÚ ôk :ûlykpg rýñzâ ô ÿp×ÏW

:úýùO qpÆ }pGoBù^ ÅpÎ qA Ao óBð úýÛG ô îüoAk|þì pG pPì|þPðBu àü pÇÚ úG koBÞ BG Ao óBð oôk BO oôk AlPGA ÿBø|þãðpÖ|úWõâ úG .lü@ ok ïpÞ Roõ¾ úG BO îýñÞ|þì Éõéhì rðõüBì wu BG Ao ÿA|úìBg pýñK .îýðq|þì Ao óõHìAs ûlýèBì ïpÞ ó@ ÿôo îýøk|þì oApÚ pËð koõì ÙpÊ ok Ao óBð àü îýðq|þì àíð ûly úÚoô oBzÖ þíÞ ûkAk oApÚ óõHìAs ÿôo ûkq ïpÞ pãük úü|æ úG .îüoAnâ|þì óBð ÿôo ô ûkq }pG óBð ûqAlðA|úG ûly wü|çuA þãðpÖ|úWõâ Ao {ÖpÆ ôk ûlýèBì ïpÞ Ao óBð ÿôo ûoBGôk lHv`G óõHìAs úü|æ úG BO îýøk|þì ÿôo Ao ó@ ô ûlýèBì ïpÞ þíÞ ÿlÏG óBð úG úPhüo ûlykpg ÿrHu rýð Ao þãðpÖ|úWõâ ôk òýG îýøk|þì oApÚ óõHìAs ÿôo ûkq ïpÞ úü|æ òüpg@ úG úPyAnâ óõHìAs ûkq ïpÞ óBð ÿôo ûoBGôk îüoAnâ|þì þãðpÖ|úWõâ ïpÞ qA ÿoAlÛì óBüBK ok ô îýzÞ|þì ïpÞ fõÇu ïBíO ÿôo lHv`G îø úG BO ûkAk oBzÖ þíÞ .îýøk|þì oApÚ úG Ao àýÞ òüA .îýñÞ|þì òýürO Ao àýÞ ÿôo ô ûkoô@ ok þOoõ¾ äðo úG rìpÚ äðo ûpÇÚ lñ^ BG Ao .kpÞ Quok óAõO|þì ØéPhì ÿBø|ëlì

62


www.TEHRANMAGAZINE.com

kõG úP×â úÞ þPGõÛÎ úG QHvð lðôAlg ô lðA|úPzâpG ïBXðA Ao ó@ ô kAk ûkAoA pýýÓO ,kqBu|þì koAô Bø ó@ úG >.kAlð úÞ kõy|þì úËc|çì ,ÝõÖ òPì úG úWõO BG úG ó@ ûApíø ô lðkAk pýýÓO Ao kõg ëBíÎA ûõ„ñýð ïkpì ÿôo òPvzð ô x|çK ólýyõƒK ,ûqôo òƒPƒÖpƒâ úG ÈÛÖ lðôAlg ,koõì òüA ok .lñPgAkpK pPvÞBg ,kõíñð úWõO Bø ó@ ûqôo Bü ólýyõK xBHè ûõdð úÞ kõG óByoBPÖo f|ç¾A ô ëBíÎA pýýÓƒO úƒßƒéG .ly óBð@ pG oBâkoôpK îco IƒWõƒì ïBƒXƒðApƒu òüA )ûqôo( QýñÏO ô oõLýÞ ïõü îuApì ,òüApGBñG

,áBK þHéÚ BG úíø úÞ lñÞ|þì BÂBÛƒO QƒÎBƒíƒW qA ô lñøk oApÚ {zhG ô õ×Î koõì Ao pãül߃ü þOoõ¾ ok BùñO .lðonâok îø RBøBHPyA ô BøBÇg áBK óApãük BG Ao kõg ëBíÎA JBvc óBvðA úÞ úG oõLýÞ îuApì ÿApWA BG lðAõO|þì ,lyBG ûkpƒÞ oAôlýìA lðôAlg úG QHvð kõg ÿBøBÇg {üBzhG .lyBG QýñÏO qA oõLýÞ ïõü îƒuApƒì úƒÞ BƒXð@ qA þPc ô ûly êýßzO ÿoBývG ÿBø|çý×O ô þð|æõÆ Ñõñíì ó@ ok úðAqôo ô ÿkBÎ ÿBøoBÞ ókAk ïBXðA óBvðA óBøBñâ ûoB×Þ ÿApG koAõì òüA úíø ô QuA úÞ QyAk úWõƒO lƒüBƒG ,lƒðA|ûlƒy ûkAk IƒýOpƒO

ÿAl¾ BG ëBu ïBüA püBu ok úÞ lñP×â|þƒì lƒñƒéG .lññÞ|þì pÞm úPvø@ ok Bø ó@ fpy ,îuApì ó@ ÿBW úG ûqôpìA )oõHý¾ eýèBy QzâqBG {hG( ÙBuõì ÿ|çý×O ÑõÂõì BW pø ó@ {hG úu ok úÞ kõy|þì ûlðAõg òýìq pG BvýñÞ óApÂBc ,kõy óBýG QÎBíW îýËÏO BG Ao > ... îy¶ jôoBG < úéíW ô ûkpÞ îýËÏO ,úPvzð .lñüõâ|þì lñéG ÿAl¾ ÿBñÏì úG ô >|çýÏð¶ < ,oõLýÞ ÿ|çý×O òüpg@ òPÖBü óBüBK úG ÿA|ûoByA úÞ QuA >ok óly úPvG< Anè .koAk ó@ ÿBø|ûqAôok óly úPvG ô þùèA úíßdì ô Ýõy BG oõLýÞ qôo JôpÒ úðBPu@ ok |çý×O òüA

:lüBìpÖ|þì >Ðyõø< JBPÞ ok lðôAlg ÿApG ókpÞ þðBGpÚ úð QuA Qíco ô QÛ×y òì kApì .QÎB×y

61

.lññÞ|þì óBu@ Ao úGõO úÞ lñPvø þüBø }ôo ,qôo ô ëk óly úPvßy ,QHuBñì òüA þé¾A Ùlƒø ,Roõ¾ òüA ok BùñO úÞ QuAlg ÿõu úG QzâqBG .kõy|þì îøApÖ óBvðA ÿBøBÇg õ×Î RBHWõì qA þßü ,ly pÞm úGõO UdG ok úÞ úðõâ óBíø þøBñâ úG líÎ ok þ¿hy úÞ QuA ó@ ,úGõO ÐðAõì ok .lñÞ úGõO ó@ qA «AlÏG úÞ lýìA òüA BG kqAkpLG kpÖ òüA qA úGõO ÿBø Q¾pÖ pPzýG ÿkoõì òýñ^ qôo úÞ þvÞ ,ê¾A òüA úG úWõO BG .kõy|þì úPÖpâ ÌÖBdì pLu àü îz^ úG Ao ó@ îuApì ô oõLýÞ qA wK ô kpãñG ûBñâ JBßOoA koAõì pGApG ok úðBýèBu ëBu oõLýÞ ok úÞ lýìA òüA BG ,oõLýÞ ïõü Qynâ lðpýâ|þì oApÚ {zhG koõì {ðBøBñâ ûoBGôk ûlñü@ lðôAlg ,kqAkpLG óõðBÚ ô Ñpy Ù|çg ÿBøoBÞ úG oõLýÞ ïõü îuApì ô løk|þì oApÚ IükBO koõì Ao ÿô ôA pãì ;QyAk løAõhð Ao ôA ëBíÎA ûoB×Þ þüBðAõO rýð úGõO kõg ÜèBg ûBâok úG >þÏÇÚ ô êìBÞ< oõÆ úG .lñÞ

ôA óôok úG úÞ ,óBvðA ëBíÎA pøBÊ úG úð lðôAlg .kõy|þì ïBXðA ûAo òüA qA þÏÚAô ûoB×Þ ô kpãð|þì JBPÞ qA püq úðõíð úG ÑõÂõì óly òyôo ÿApG : lýñÞ úWõO )þHð wðõü( >BðõŸü< pƒùy úƒG ... kõƒìpƒÖ BƒðõƒüŸ úƒG lƒðôAlƒƒg< Apüq ,ûlG oAlzø ó@ )ïkpì( úG ô ôpG >ûõñýð< –åorG ûly oBßy@ òì oõÃc ok Bø ó@ ÿlG ô RoApy òýñ^ )ïkpì úG( ô QÖo ûõ„ñýð úG BðõŸü ô ... QuA IHu úG( pùy òüA pãük qôo êù^ úÞ kAk oAlzø úG û„õñýð óBìkpì .Qzâ løAõg óApüô )Bíy óBøBñâ ÿoAkArÎ ô QýñÏO ô lðkoô@ óBíüA lðôAlg ï|çÞ x|çK þãíø à^õÞ ô åorƒG ô ûkõƒíƒð ï|çƒÎA kõg QhO qA rýð pùy ó@ ûBƒykBƒK .lƒðlƒýƒyõƒK BG Ao lðôAlg ...Qvzð pPvÞBg pG ô ... QuBgpG ûAo ô ëBíÎA qA ÿkpÖ pø ô lðkq Al¾ óAõO QüBùð ok úÞ Ao þíéÊ ó@ ô kõíð QzâqBG QvüByBð ÿBø ëBíÎA lðôAlg ...lðkpÞ Bøo ,kõG óBy ÿBø Quk úðApüpy ÿBƒø ûAo qA úƒÞ kpƒÞ ûlƒøBƒzƒì Ao óBƒy

,îuApì óBüBK qA wK .kõy|þì ûlðAõg ÁBg rÞpíO qA Zôpg Q ¶ üôpÎ ÿ|çý×O ,ûly úPgAõð oBƒÖõƒy qA Zôpg úécpì òüpg@ .kkpâ|þì oArâpG oõLýƒÞ |>æAkõ´ø ÿBgApG< ô Ðíy pG òP×â BgApG ,oõLýÞ .QuA oõLýÞ ïõü ok óBøBñâ ûoB×Þ ûoBGok þOBßð ô BøBÇg úƒG qôo òƒüA RAkBƒHƒÎ ô îuApƒì lðôAlg ô óBvðA óBýì ÈGAôo ok ûkAk jo RBøBHPyA QHvð þvÞ pâA úÞ QuA òyôo .koAk ÁB¿PgA þíøB×O Fõu ô RoôlÞ ô ûlüqoô ûBñâ þðBvðA úG oõLýÞ ïõü îuApì BùñO ,lyBG ûly kBXüA ôk ó@ òýG þüBøBÇg òýñ^ ókpÞ áBK úG okBÚ |çý×O ólðAõg ô .kõG løAõhð ÿBøBÇg lüBG óBvðA ,oõLýÞ ïõü qA {ýƒK pø úG ô kpýâ pËð ok óBÎõñíø pãük úG QHvð Ao kõg õ×Î ô {zhG IéÆ ô úPÖo Bø ó@ krƒð Roõƒ¾ ok oõLýÞ Iy ok úÞ QuA îuo òýñ`íø .lüBíð úýéÞ qA oõHý¾ eýèBy ,îuApì qBÒ@ qA {ýK ô BvýñÞ

ûly ÐÚAô ÿpzýO ûBì îøk ok oõLýÞ ïõŸü IéÆ ô lðôAlg pGApG ok oõÃc ÍBdè qA úÞ QuA ÿApG ëBu qôo òüpPíùì ,úPynâ ÿBøBÇg {zhG lñOoBHÎ ó@ pãük ÿBø ïBð .lü@|þì oBíy úG óBükõùü :qA ô ûoB×Þ< ÿBñÏì úG oõLýÞ :oõLýÞ ïõŸü -1 .QuA óBøBñâ >{zhG ô >ûk´< ÿBñÏì úG >oõuŸBÎ< :oõuŸBÎ ïõŸü -2 .QuA ÿpzýO ûBì îøk úG ûoByA BG ô êýéW< ÿBñÏì úG >pükA¯< :pükA¯ ïõŸü -3 ïBüA qA {ýG ,qôo òüA ÿBøBÎk ok .QuA >RrÎ ûoByA lðôAlg ë|çW ô QíËÎ úG ëBu pãük .kõy|þì {zhG< qôo ÿBñÏì úG :>Bdýé¶vø´< ïõŸü -4 .óBøBñâ >õ×Î ô òüA úÞ xlÛì qôo :>}ôkŸBÛø´< ïõŸü -5 ÉBHOoA ô qBýð ô qAo úG ëBu ïBüA pãük qA {ýG qôo .koAk ÁB¿PgA Alg ô óBvðA òýG oõLýÞ îuApì ô Bø|çý×O >QüôpÎ ÿ|çý×O< qA {ýK ,oõLýÞ Iy ok ê³Þ< òPì ,>ëBhø¶< qA >AoõO p׶¶u< ókpÞ ZoBg BG ÿBøonð ÿ úíø ó@ ok úÞ kõy|þì ûlðAõg >ûolýð ÿBgApG< wLu .kõy|þì êÆBG ûly }õìApÖ ólðAõg qA wK ô ûly úP×â AoõO p×u ok >õðBý¶dù¶¶y .kõy|þì oArâpG Rõdýéu îuApì ,QüôpÎ ÿ|çý×O |çý×O oBG oBù^ ÑõíXì ok ,oõLýÞ qôo ok ,ÙBuõì ,Qüpdy< êìBy úÞ kõy|þì ûlðAõg ïõüŸ ok BùñO >|çýÏð¶ <ÿ|çý×O .Qu|>çýÏð¶ ô Bdñýì òüA qA QGõð pø qA wK .kõy|þì ûlðAõg oõLýÞ ô ûly ûlðAõg Rõdýéu oBG àü Bø|çý×O QDApÚ AoõO p×u )Bdñýì ô Qüpdy ok(ûoBGôk .kõy|þì QzâqBG {hG ok ô Qüpdy ÿ|çý×O ok ûlðAõg åorG úìBð ÙApPÎA òPì ,>oõHý¾ eýèBy< ÿBdñýì ô Qüpdy ÿBø|çý×O ok |«æõíÏì .kõy|þì ô îülÎõì ,RBHy qA pýÒ úG( úP×ø ÿkBÎ ÿBøqôo p¿Phì oõÆ úG >ÿôlüô< òPì )ÁBg ÿBøqôo oõÆ úG òPì òüA oõLýÞ ok BìA .kõy|þì ûlðAõƒg òßíì Bø óBvðA úÞ þðBøBñâ êìBÞ fpy BG ô ê¿×ì Bø ó@|þìBíO IHu úG ô ûly pÞm ,lñøk ïBXðA QuA .kõy|þì {üBzhG IéÆ lðôAlg qA }AlÛýíø QG ok RkBHÎ IýOpO òƒùÞ< ,}AlƒÛýíø QƒG ÿkBƒƒG@ óBƒƒìq ok }AlÛýíø QG êdì ok oõLýÞ qôo ïBíO ok >ëôkBâ ôA .kpÞ|þì ApWA Ao ó@ ûtüô îuApì ô QyAk oõÃc óBøBýâ ,kpÞ|þì îülÛO þðBGpÚ úƒHƒOpƒì òƒülƒñƒ^ ô lðAõg|þì úìBð ÙApPÎA ,kpÞ|þì oõhG Ao õHyõg xl³Ú < îuA úG }AlÛýíø QG ÿrÞpì óBßì koAô ok qôo òüA ok rýð QÎBíW .ly|þì >xAlÚ|¯æA qA þzhG ô lñPyAk oõÃc }AlÛýíø QG êdì úÞ kõG òüA ,îuApìqA þßü .lðkpÞ|þì ApWA Ao îuApì >îËÎA< ïBð úHOpì ûk ÑõíXƒì ok ëôkBƒâ òƒùƒÞ BG oBG pø QÎBíW ô koô@|þì óBGq pG Ao lðôAlg òýìq pG Ao kõg ÿôo ,ûkpÞ îýËÏO ïBð ó@ ólýñy ÿAl¾ BG Ao >... î¶y jôoBG< úéíW ô lðkBùð|þì


óApùO þééíèA òýG úéXì

úíéÞqA ÿpHÎ óBGq ok >oõLýÞ< úíéÞ # ok .QuA ólüqpì@ Bü ûoB×Þ þñÏì úG )pLÞ( }qpì@ IéÆ lðôAlg qA óBükõùü qôo òüA p׶u¶( xlÛì RAoõO ok lðôAlg .lñüBíð|þì qôo< :lüBìpÖ|þì )îP×ø úü@29 ê¿Ö oBGlýíG lðôAlg {PupK ÿApG Bíy ,îP×ø ûBì qA îøk ïBXðA ÿoBÞ aýø ô lüpýãG ûqôo lýñÞ ÑBíPWA )30úü@16ê¿Ö( >ApÛýüô p׶u¶< ok ô >lýølð :QuA ûlì@ ûkõzhG Bíy úƒÞ QƒuA qôo òƒüA ok Apƒüq ok ô lükpâ|þì áBK óBO óBøBñâ ïBíO qA ô lüõy|þì .lüõy|þì pýùÇO lðôAlg oõÃc àyA êýHÚ qA þèBíÎA kõùü óApHìBýK pPzýG ok Bü ô ókpÞ ûoBK Ao Bø xBHè ,òPÖpâ ûqôo ,òPhüo òPvßy BG ûApíø pâA Ao òPvzð pPvÞBg ô x|çK ú`ðBñ^ ,lðA|úPvðAk kôkpì lyBHð þðBíýzK ô IéÚ :ûlì@ )12ô13 úü@ 2 ê¿Ö( >êDõü< JBPÞ ok ÿõu úG îOBì ô úüpâ ô ûqôo BG ô ëk|þìBíO BG xBHè úð ,lýøk áB^ Ao kõg ëk ô :lýñÞ úGõO òì

óBøBñâ {zhG qôo :oõLýÞ JôpÒ qA {ýK þÛüBÚk qA ÝõÖ òýðAõÚ úýéÞ JôpÒ qA wK þÛüBÚk BO ô lðõy|þì Ñôpy JBPÖ@ 30 îÞ Quk( Aõø êìBÞ þßüoBO ô lÏG qôo JBPÖ@ .lñGBü|þì úìAkA )JôpÒ qA wK úÛýÚk :Ðíy ókpÞ òyôo -3 îðBg ,oõLýÞ Ñôpy ô JBPÖ@ JôpÒ qA {ýK ô lñÞ|þì òyôo Ðíy ôk RBHy Iy lñðBì úðBg BG oõLýÞ pâA .lüõâ|þì Ao ó@ Áõ¿hì ÿ>BgApG< òyôo Ao Ðíy ôk óBíø ,kõy ÙkBƒ¿ƒì RBƒHƒy úP×â oõLýÞ ô RBHy ûtƒüô ÿBƒgApƒG ô lƒñƒñƒÞ|þƒì .kõy|þì :pvíø ô òülèAô qA õ×Î IéÆ -4 BvýñÞ úG òPÖo qA {ýK óAlðqpÖ úÞ QuA îuo òülèAô ,ûkpÞ õ×Î ô {üBzhG IéÆ kõg òülèAô qA þyõK îz^ óAlðqpÖ RApý¿ÛO ô RBøBHPyA qA rýð ,lñyBHð ûBâ@ pìA òüA úG óAlðqpÖ pâA þPc .lññÞ ,BvýñÞ ok oõÃc qA {ýK òülèAô úÞ QuA úPvüBy Ao Bø ó@ ,ûkAk oApÚ {üBzhG koõì Ao kõg óAlðqpÖ Ao pãülßü rýð pøõy ô óq òýñ`íø .lñüBíð QÞpG .lñøk|þì oApÚ þüõXèk koõì ô ûkpÞ õ×Î oõLýÞ ïõü ûBì îøk ok .lyBG ÿlGA óõðBÚ Bíy ÿApG< QýñÏO –ûqôo( lýøk Yðo Ao óBO ÿBø óBW ,îP×ø òüA ok úÞ ... lýølð ïBXðA ÿoBÞ aýø ô )lüpýãG ô( .kõy|þì ïBXðA ûoB×Þ Bíy óly pøBÆ ÿApG qôo pGApG ok óBO ÿBøBÇg ïBíO qA )úƒGõƒO Roõƒ¾ok >. ly lýøAõg ApH´Ÿì ô áBK lðôAlg

úðBzð úG ,oõLýÞ qA {ýK qôo úÞ QuA îuo ô úPÖpâ Ao þuôpg Bü Õpì p×ð pø ÿApG óBøBñâ ûoB×Þ BÇýdy qA {ýK .lññÞ|þì )þÎpy eGm( >BÇýdy< òýñ^ ó@ óõíÃì úÞ kõy|þì ûlðAõg þƒO|çƒíƒW : QuA ÿBW úG ô lyBG òì ûBñâ ûoB×Þ ,óAõýc òüA< >. kõy úPhüo {ðõg òì pãük qA óAõO|þì xôpƒg ô Õpƒì ÿBƒW úƒG .kpÞ ûkB×PuA Qyõâ ë|çc óBâlðpK ó@ ÿBÇýdy Bü ûlðq Õpì úG þupPuk ú`ðBñ^ ,lyBHð òßíì ó@ qA {ýK ÿBøqôo Bü oõLýÞ úñük@ ok þO|çíW ólðAõg qA wK Ao ó@ ëkBÏì QíýÚ óAõO|þì Bü kAk úÚl¾ óAlñíPvì ô ApÛÖ úG ûlðpK eGm lñðBíø .kpÞ þHønì }qõì@ ÿBø|úñürø ûtüô :QýñÏO Ðñì -2 pø úG QýñÏO òPÖpâ ,oõLýÞ qA {ýK qôo úÞ ûly úý¾õO ó@ êGBÛì ok ô QuA Ñõñíì êýèk lc úG ,oõLýÞ QýñÏO þâkBì@ ÿApG qôo òüA ok kApÖA ûlÎô òüpg@ .lññÞ ûkB×PuA Bø þÞAoõg qA þÖBÞ óBüBK lüBG oõLýÞ úñük@ JBPÖ@ JôpÒ qA {ýK AnÒ .lGBü òýðAõÚ ÍBdè qA úÞ oõLýÞ qôo ô Iy pG óôrÖA YñK ,lƒñPvø >RBƒHy< lƒñðBƒíø oBƒÞ QƒýÎõƒñíì : QuA Ñõñíì ó@ ok pãük ÑõÂõì ólýyõð ô ókoõg -1 õzPvy ô ïBídPuA úðõâpø -2 ólG pG ïpÞ ólýèBì ô {üAo@ -3 þìp^ {×Þ ólýyõK -4 .þüõyBðq ÈGAôo -5

ûly ëlHì ÿkBy úüpâ úG Bø|úüpâ òüA úÞ îñÞ|þì kBü lýüBíð QzâqBG kõg ÿAlg ÿõu úG ô Ao {üõg êvð óBüBK BO óBPðAlðqpÖ ÿApG ô Bíy ÿApG qôo òüA pýTÞ ô îzg pük ô QuA îýco ô ÙõDo ôA Apüq .>kõG løAõg {zhG ô }qpì@ ,ûoB×Þ qôo ,Bø .lüBíð|þì pËð Ùp¾ ÿlG qA ô óBvcA þðBøBñâ BùñO ,îýGBü|þì ok xlÛì IPÞ ok )6 ô 7 ÿBø úü@ 58 ê¿Ö ( þHð BýƒÏƒzƒü qôo òüA ok lðoAk kõWô lðôAlg ô Bƒì òƒýƒG úƒÞ :lü õâ|þì kApÖA ô Bì òýG úÞ þðBøBñâ þèô lðõy|þì ûkõzhG Qvýð òüA ïlñvK|þì òì úÞ ÿ A ûqôo pãì qôo òüA ok úPÖpâ Roõ¾ kAtð ô úÛHÆ pø qA pzG qBG Ao Õõü ÿBø ûpâ ô lýüBzãG ÿBølñG úÞ Ao RoApy krð oõLýÞ qôo ólýuo qA êHÚ pãì lðõy|þíð ûoB×Þ ?lýñßzG Ao Õõü pø ô lüqBu kAq@ Ao óBìõéËì ô lýñÞ ô RoôlÞ úG Bø ó@ qA {zhG IéÆ BG ô úPÖo Bø ó@ îývÛO óBãñupâ BG Ao kõg óBð úÞ Qvýð òüA pãì .îýøk óBüBK RBÖ|çPgA ô ÿoôBýG kõg úðBg úG Ao ûly ûlðAo óApýÛÖ ô þüBíð ok Bø|ÿkõùü lýÎ òüpO îùƒì oõƒLƒýƒÞ qôo þðBð@ qA Ao kõg ô þðByõLG Ao ôA þñýHG Ao úñøpG óõ^ úPvWpG qôo þñÏì úG lýÎ( QuA ëBu kBýÎA ÿ|úíø ?ÿqBvð þ×hì lñyBG|þì õO Qyõâ qA úÞ qôo «BìArèA ô koAk ÝpÖ þèõíÏì ÿBøqôo BG úÞ QuA ok óBükõùü îuApì ÿoArâpG úPvWpG RBßð ûlì@ òýñ^ >}Aolýƒì< ok )lƒyBƒG|þƒíƒð ÿkBƒy ok lHÏì þGApg qA wK oõLýÞ qôo ok }AlÛýíø QG óBñhu qA QƒuA ÿA úƒÎõƒíƒXƒì }Aolƒýƒì(QƒuA óBGo <oBG àü .QuA ûlükpâ óBýG oõÆ òüA kõíéO úG ó@ qA lÏG ô >kõíéO< p¿Î ok úÞ óBíƒýƒßƒc pG >Ñõyõùü þGo< kõg kpâBy BG >þÞq òG óBðBcõü :)QuA ûly úP×â úËÎõì Bü ô þðApñhu Roõ¾ ó@ úG ûpýg ô lðkõG ûkBPvüA lHÏì ÿBø þGApg pu ÿApG þuõì RpÃc úÞ ÿpg@ qôo êù^< úÞ Bì pG ÿAô :Q×â Ñõyõùü þGo .lðkpÞ|þì ûBãð ó@ kõùü Qéì kõíð ÑõWo ïôk ÿBø úcõè ókoô@ qA óBøBñâ þâkõzhG ÿApG Ao óBükõùü ÐíXO êdì ÿoAk ûqôo ô ókpÞ ÑBíPƒWA úƒG ï|çƒÎA Ao Bƒøqôo Bì úÞ kAk iuBK ôA úG óBðBcõü þGo .îüA ûkAk Quk òüA ÿApG þãíø Ao qôo êù^ ó@ pg@ qôo .lðkõíð ÿApG ûqAlðA óBíø úG B«ÛýÚk úÞ îüoAk ÿpãük Ðý×y óBíø úG rýð Ao Iy kõzð ûpý^ Bø ó@ pG ûoBìA w×ð úÞ ô þGõg ó@ ô QuA pSöõì óBøBñâ {zhG ô úGõO ÿrýgpdu qôo ó@ ÿkpÖ ô lðkpG pu úG ûqôo ëBc JBPÞ ok lðôAlg úÞ óBñ^ QuA pzG Ñõð úG QHdì ûõÞ ÿõu úG þuõì RpÃc qA ëBHÛPuA ÿApG ô ûkpÞ :lüBìpÖ|þì >Ðyõø< îø ô Bø ó@ îø ,ôA ûløBzì BG .lñPzâ úðAôo ÿBñýu þðBGpÚ úð QuA Qíco ô QÛ×y òì kApƒì ó@ úüpâ Rly .lðlì@ ok úüpâ úG þuõì RpÃc .QÎB×y ÿApG ókpÞ çÎA }pÎ úG ó@ ÿAl¾ úÞ kõG ÿ A ûqAlðA|úG Bø ó@ ëBc êìBy ÿlðôAlg îco ïBãñø òüA ok .lýuo oõLýÞ úñük@ ûkõìpÖ FBÇÎA {hG þévO ûktì óBzüA úG ûlükpâ Bø ) ûoB×Þ( pL¶Þ¯ îuo -1 lñâõu {üõg åorG ïBð úG ,îðAlðqpÖ :Q×â òýñ^ 60


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

ô óBùW {ñüpÖ@ qôo )ëBu ëôA( BðBzø }ôo QuA lðôAlg þùèA QñÇéu qôo

59

.kõG løAõg óBýðBùW ëõHÚ koõì þùèA QñÇéu løAõg úPgAõð oBÖõy QƒìBƒýƒÚ qôo ok–10 þâlðq ÿApG Bì úÞ|þìBãñø BðBzø }ôo qôo ok .ly fôo úÞ îüoô@|þì kBü úG ,îýñÞ|þì BÎk úðAlñíOkBÏu Bì onâ kôq þâlðq Qý×ýÞ ô QuA óAlüôBW pzG .lyBG þíùì RApSA ÿAoAk lðAõO|þì ÿkõùü úýÛÖ ô ÙõvéýÖ òüpPâorG >ïBHìAoBø< Bü )BÚArdø lü( kõg åorG pSA ok þǃuô óôpƒÚ oBÖõy BG ó@ úÇGAo ô úGõO úG ÐWAo )AoõO úñzýì( }ôo ok oBÖõy òPgAõð úÞ òüA BG :lvüõð|þì òýñ^ ô pßÖ óBìpÖ òüA AnùÏì þùèA QuA þðBìpÖ BðBzø Bì úG úÞ QuA ó@ lñðBì ô koAkpG ok rýƒð|þƒìBƒýƒK :lüõâ|þì Qƒé×Ò JAõƒƒg úƒƒG þƒƒâlƒƒðq ok úƒƒÞ ÿA< úG ,õy oAlýG kõg ÜýíÎ JAõg qA ÿA|úPƒÖo ôpƒÖ oBâkoôpK ,Bíð Àd×O Bø ó@ ok ô òÞ pß×O QèBíÎA QÛýÛc úÞ }BHì þðBvÞ ôrW ,oô@ kBü úG Ao QÛèBg úG ,lñðAôo oAlüBKBð ÿ Bø|úüBu ëBHðk úG ô ûkpÞ îâ Ao ô lðõy pPùG QèBíÎA oAnãG ,òÞ ûBãð RpýíƒÂ þñýG {ýK |ç«HÚ Ao þðBÇýy êíÎ ô pßÖ pø úXýPð .òÞ ÿkõùü p¾BÏì òüpß×Pì qA þßü ûpg|æBG ô ÿAl¾<:lñÞ|þì Øý¾õO òýñ^ Ao oBÖõy ÿAlƒ¾ ÿBø úüpâ ólýñy úG Ao Bì úÞ QuA þüAlð oBÖõy RõÎk þâlðq óBùW þñP×âBð ÿBøkok ô pzG óBùñK ûkBì@ Ao kõg BO løAõg|þì Bì qA Alð òüA.lñÞ|þƒì ô fôo ûlññÞ oBíTPuA ô Jphì ÿBøôpýð BG oAqoBÞ qA àyA úÞ îýyBG ÿqôo løBy BO îýñÞ pzG îvW .lðõy õdì óBHè qA îÒ ô úèBð ô ûkpPu Bø|úðõâ )BÎôpO ô îüoAõyô BÏýÛO( ÿBø ïBð úG Qð úu úG oBÖõy Qð³ òüA .lðõy|þì úPgAõð oBÖõy úéýuô úG ô îßdì ÿAl¾ .QuA ûly úýHzO pzG ûôpâ úu fôo ô áBK þðBvðA ûlñüBíð ))BσýƒÛƒO(( ЃÆBƒÚ ïk@ ûlñüBíð )BÎôpO( óAqpè ÿAl¾ .QuA óAqAõPì úuõuô pGApG ok úÞ òüA qA ôA .QuA óBíýzK ô püpy ô ØuCBO BG QuA ûkoõg Qvßy óBƒÇƒýy ÿBƒø ÿAl¾ .QuA óBHüpâ úG Quk ,fôo þƒðBƒzüpƒK ôo úƒðBƒýì óBƒvðA ûlƒñüBƒíð )îƒüoAõƒy( úƒPvƒßƒy úð ô ÐÂAõPì ô áBK úð «|çìBÞ úÞ þðBvðA .lyBG|þì úG lñÞ|þì þÏu QÚAl¾ BG úßéG .QuA püpy |«çìBÞ þâlðq þÚ|çgA Qý×ýÞ ô kôo {ýK ëBíÞ ÙpÆ àüoBG ÿBùPðA ÙpÆ qA oBÖõy .lzhG kõHùG Ao kõg åorG ÿBùPðA qA Bø|Qð ÿAl¾ ô kõy|þì úPgAõð ó@ pýìArì qA þGBPÞ ok ûoBG òüA ok ,kõy|þƒì ZoBƒg :lüBìpÖ|þì òýñ^ )5 úü@ 118 ê¿Ö( kôAk RpÃc ,ïlðAõg àíÞ úG Ao lðôAlƒg ,þƒãƒñƒO ok .kõìpÖ QGBWA )þâorG( QÏuô BG Apì lðôAlg lÏG úd×¾ ok úìAkA

ûkoô@ pÆBg úG Ao úÏÚAô òüA oBÖõy òPgAõð BG qôo .îüoAk Ao úPynâ þñük RAoBhPÖA lülXO ÿBñíO ok ÝBduA RpÃc þðBGpÚ óBPuAk ok –6 ó@ ÿBW úG ô kõy|þì oAlülK þ^õÚ RBËdè òüpg@ òPgAõð BG qôo òüA ok .kkpâ|þì þðBGpÚ RpÃc kBü úG Ao kõg kAlWA þãPvüBy ô RAqBýPìA ,oBÖõy ûAo ok þãPynâ kõg qA úÞ îýñÞ|þì lýÞBO ô ûkoô@ {ñýìApÖ QÎBÆA ô BPßü oBâkoôpK RkBHÎ ô Qìlg .kõy|þì Jõvdì þHønì åorG ê¾A )xõìBÎ( ïBð úG kõùü ÿBýHðA qA þßü –7 ok pâA Bü@ :lüõâ|þì òýñ^ )6úü@ ,ïõu 꿃Ö( lñøAõhð óBuApø ïkpì kõy úPgAõð oBÖõƒy ,pƒùy ?ly óly àükrð qA pHg oBÖõy ÿAl¾ îülÚ ok ÿBýðk ok lüBG úÞ koAk kõWô þðBÇýy .kAk|þì pÇg úG lüBG .îýñÞ úHéÒ ó@ pG {üõg óôok ô ZoBg îýyBG òEíÇì ÿlc úG kõg þðAôo RoBùÆ ô þÞBK ô xpO úG úýHy|þìõù×ì oBâkoôpK RAm qA xpO úÞ {OAm oõÃc ok lüBG úßéG lyBG úPyAlð Qzcô .îýñÞ óBñýíÆA ô {ìAo@ xBvcA )Býñ×¾( ïBð úG kõùü ÿBýHðA qA pãük þßü –8 QèAlÎ åorG qôo )kõg JBPÞ16úü@ ëôA ê¿Ö ok( :QuA ûkpÞ úýHzO oBÖõy òPgAõð qôo úG Ao þùèA pGApG ok lüBG úÞ QuA þGBOqBG BðBzø }ôo lG Bü àýð ëBíÎA ÿApG ô ûly pÂBc þùèA ëlÎ .îüõy ÿoôAk {üõg îøkrýu ê¿Ö ok )BýƒÏƒzƒü(RpƒÃƒc –9 – óBùW þXñì – )eýyBì( ûoBGok {üõg JBPÞ òýñÆ BG oõùÊ òüA úÞ lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì RõHð ÿqôo òýñ^ ok .kõG løAõg ûApíø oBÖõy ÿAl¾ äñW ,kpÞ løAõg þüBìp×íßc Býðk pG B×¾ ô eé¾ ô òýðAõÚ ô klñG|þì pG Qgo ó@ qA oBPzÞ ô ÝB×ð ô

îøkoBùƒ^ ópƒÚ ÿkõƒùƒü ÿBƒíƒéÎ qA þƒßƒü 1340 ëBu ok )îøokõGA Øuõü òG lüôAk( ÿk|çýì úG BøqBíð pýv×O ô lÎAõÚ úG ÐWAo þGBPÞ ÿk|çýì ÿApG JBPÞ òüA ok .QuA ûkoô@ok püpdO úPyo >óõDBƒâ BƒülƒÏƒu ôAo< ëõƒÚ qA oBƒÖõƒy òƒPƒgAõƒð :qA lñOoBHÎ úÞ lñÞ|þì pÞm QéÎ ûk )882-942( {ñüpÖ@ qôo )ëBu ëôA( BðBzƒø }ôo –1 qôo ok .QuA lðôAlg þùèA QñÇéu qôo ô óBùW oõLýy úÞ kõG îuo úPynâ ok óBøBy ÿoAnâ ZBO .ly|þì úPgAõð ô ÿoAkBÖô ,oBÖõy òPgAõð úéýuô úG óBükõùü qApGA lƒðôAlƒg RAm úƒG QƒHvð Ao kõƒg QƒÎBƒÆA .lðoAk|þì qôo ûk ÿAlPGA )ëBu ëôA( BðBzø }ôo -2 þGBüqoA úG ØÊõì ÿkpÖ pø ïBüA òüA ok .QuA úGõO úG QzâpG ô þÛýÛc þâlðq úG ókpG þK ô ëBíÎA oBÖõy ÿAl¾ .QuA þÚ|çgA ô ÿõñÏì RBýc ÿõu .QuA þâlðq qA úécpì òüA Ñôpy ûlñøk RoBzG BG ÿBñýu ûõÞ ok xlÛì RAoõO FBÇÎA –3 BG BðBzø }ôo qôo ok .kõG ûApíø oBÖõy òPgAõð ûlðq Ao þhüoBO åorG ûpÆBg òüA oBÖõy òPgAõð RAoõO îýèBÏO úG Ao kõg óBíüA ô ÿoAkBÖô ô ûkpÞ .îýñÞ|þì ï|çÎA xlÛì úG kõùü ÿBýHðA eüB¿ð ô iýGõO ,IükCBO –4 ,BðBzø }ôo ok .QuA ûly úýHzO oBÖõy ÿAl¾ úÞ Ao {üõg åorG ÿBýHðA þðBùW ô lñíyqoA îýèBÏO þâlðq Qý×ýÞ kõHùG ô ólýzhG QèB¾A ó@ Ùlø .îüoô@|þì pÆBg úG QuA pzG Bü xlÛíèA QýG – >}AlÛýíƒø QƒG< –5 òPgAõð ëõÓzì óBdOBÖ úÞ þèBc ok – óBíýéu lHÏì ô xlÛì rÞpì ô lükpâ óApüô ô JApg lðkõG oBÖõy òüA ok .Qzâ õdì òýìq ÿôo qA þíýËÎ þðBcôo

R|æ@ òƒüpƒO|þƒíƒülƒÚ qA þƒßƒü >oBƒÖõƒy< .QuA úPgBñy Ao ó@ pzG óõñÞBO úÞ QuA þÛýuõì úG ô lðqBu|þì Qyõâ ë|çc RBðAõýc jBy qA Ao ó@ ó@ qA ØéPhì koAõì ok îülÚ îèBÎ ok QéÎ òýíø ØéPhì koAõì >xlÛì JBPÞ< ok .ly|þì ûkB×PuA .QuA ûly pÞm oBÖõy ëBíÏPuA ,Qvýð ïõéÏì oBÖõy úƒíéÞ þƒÛýÛc þƒñÏì Bü ókõG óBzgok þñÏì úG oBÖõy úzüo qA Ao ó@ þgpG ÿAl¾ úÞ òüA êýèk úG lüBy .lðA|úPvðAk ókõG rýO }õâ lðõy|þì ZoBg ó@ qA úÞ þüBø Qð ô rýO ó@ ûly JBhPðA ó@ ÿApG|þìBð òýñ^ ,lñyBG|þì }Apg .QuA :xlÛì IPÞqA oBÖõy òPgAõð pìA ꃿƒÖ kAlƒÎA pƒƒ×ƒu( >xlƒƒÛƒì RAoõƒƒO< xlÛì îP×ø ûBì ëôA qôo< :lüBìpÖ|þì )1úü@29 ïBXðA Ao ÿoBÞ aýø qôo ó@ ok )BðBzø }ôo(QuA p×u< ok Bü ô .>lyBG òPgAõð qôo Bíy ÿApG lýølð þñG BG< :ûlì@ )25ô24 RBü@ 23 ê¿Ö( >óBüô|æ Bíy ÿApG îP×ø ûBì ëôA úÞ õãG ûly îéßPì êýüApuA úðõâ aýø QuA òPgAõð xlÛì oBâkBü ô êýÇÏO qôo ÿApG Ao þzO@ þðBGpƒÚ ô lƒýølƒð ïBƒXðA Ao ÿoBƒÞ >.lýðAonãG lðôAlg :lüBìpÖ|þì 1úü@ 58 ê¿Ö >BýÏzü< JBPÞ ô ûkõíð kBüpÖ kõg ÿõéâ qA lñéG ÿl¾ BG ô òÞ lñéG Ao kõg ÿAl¾ oõLýy êTì .òßì Ôüok ok òýñ`íø .Bíð ûBâ@ Bø ó@ ÿBøBÇg qA Apì ïõÚ )4 lñG 3 ê¿Ö úGõO QívÚ( >ïBHìAoBø< JBPÞ oBÖõy òPgAõð úG ÐWAo ÿqõìpì RAoBƒyA<:ûlƒì@ lüõy oAlýG óBãP×g ÿA úÞ òüA kõ¿Ûì ô ûly ûkAk Ao kõg ëBíÎA ô lükpâ oBýyõø óBâkq Rp^ Bü ô pÆBg úG Ao kõg ÜèBg ô lýüBíð úGõO ô ûkpÞ wvXO Ùp¿ñì kõg lG ëBíÎA qA wÞ pø ... lüoôBƒýG .>kkpâ òýñ^ )îzy ê¿Ö( >Ñõyõùü< JBPÞ ok ok úHOpì àü ÿqôo ,RpÃc ó@ óBýøBLu úÞ ûlì@ QÞpc ok óBð@ {ýKBzýK ok òøBÞ 7 úÞ þèBƒc ÙAõÆ Ao )õdüpü(pùy lñPgAõð|þì )BðpÞ( ô lðkõG oApßO êíÎ òüA úHOpì 7 îP×ø qôo ok .lðkpÞ|þì îýévO pùy ô Qhüo ôpÖ pùy ÿBøoB¿c ,lükpâ .ly ÿApG rG ô bõÚ lñðBì þéøA óAõýc pø jBy BðBzø }ôo qôo ok ó@ òPgAõð ô oBÖõy òPgBu IuBñì )åorG ûqôo( oõLýÞ qôo pg@ ô )ëBu ëôA( ô Qürì bõÚ jBy ÿApG kõùü ÿBíéÎ BìA .QuA ïBãñø ok Apüq lðA|ûly êüBÚ Áõ¿hì þPýdWoA ô Qzâ oAlülK þ^õÚ >ÝBduA< RpÃc þðBGpÚ bõÚ jBy òüApGBñG ly þðBGpÚ RpÃc ó@ ÿBW úG BùñO .QuA ûly JBhPðA oBƒÖõƒy òƒPgAõƒð ÿApƒG êüBÚ þéøA RBðAõƒýc jBƒy ÿApƒG úƒÞ þƒüBƒñTPuA ÿBøBÇg |ûlðoô@ kBü úG Apüq QuA ôBâ jBy lðA|ûly .QuA úPynâ :oBÖõy òPgAõð QéÎ


óApùO þééíèA òýG úéXì

.koAk úìAkA oõLýÞ BO Rõdýéu ólðAõg kôpu þÎõð B«uBuA RõƒdŸƒýƒéu úƒÎõƒíƒXƒì RB×¾ áok ó@ Ùlø ô QuA úðBÖoBƒÎ þƒHƒønƒì ô Üc RpÃc úG óly àƒükrƒð ô þƒèBƒÏƒPƒüoBƒG ,ÑBíPWA ô kpÖ þHønì ô þðôok RBuBvcA Øý¾õO .QuBÇg qA úGõO ô lðôAlg qA {zhG QuAõgok lýÞCBO xlÛì JBPÞ ok ØéPhì koAõƒì ok ô ØÇè úG {zhG þñÏì úG >Bdýéu< úÞ QuA ûly JAõO óBvðA úG ô úPyAk þãPvG lðôAlg RAm ûkAoA :lñPvø úüpËð òüA òýHì êüm RBü@.kõy|þì BÇÎA Bì ÜèBg lðôAlg ó@ qA Rpƒ×Óì ô Qƒíco kôAk pýìArì JBPÞ ok rýð ô )9-9 ëBýðAk( QuA lñupPG õO qA BO QuA õO krð {zhG :lüBìpÖ|þì

îøk ,qôo ó@ óBüBK úÞ kõíð ØÚõO ûõÞ ok qôo úðBHy oõLýÞ qôo BG ÙkB¿ì qôo òüA .lyBG|þì >ÿpzýO< kõùü ïõÚ ÿApG QvðAõO úÞ QƒuA )åorƒG ûqôo( òýñ^ ok .kkpâ }qpì@ ô þƒâkõƒzƒhƒG IƒWõƒì pu pG ,ïõÚ úG QHvð ëBÏPì oBâkoôpK þƒüBƒøqôo .Qynâ ok Bø ó@ ÿBÇg qA ûlì@ ØÇè ÿBøqôo óAõñÎ úG Bøqôo òƒüA ,óBƒìq ó@ qA .lükpâ òýýÏO w×ð úýÞrO ô úGõO ÿlñìBÂo BøBvýñÞ ok òýñìõöì ëõè¶A ûBì Iy òýìôk qA úÞ Ao þ¾õ¿hì ÿBøqBíð úÎõíXì ô ûkõíð ÑBíPWA xBíPèA ô ÑpÃO BG QuA ÙôpÏì >RõdŸýéu< ïBð úG >eé¯u¶< ÿpHÎ QÓè qA RõdŸýéu úíéÞ .lñðAõg|þì .QuA ólüqpì@ ô ólýzhG ó@ þñÏì ô ûly ÜPzì

.QuA

þèô koô@|þì oApÚA kõg óBøBñâ úG úƒÞ pƒø þvÞ êTì kpýâ|þíð Ao ó@ ókõíð ápO îýí¿O {HéÚ ëõÓzì ô koAk Quk ok Ao áBKBð þEýy úÞ QuA úzýíø ÿApG úGõO úÞ ó@ BG .lyBG|þì ókpÞ êvÒ ûBì ok úGõO ,kõùü RAkBÛPÎA ÜHÆ þèô QuA lý×ì òýG úGõO qôo ûk ô )ÿpHÎ îüõÛO ûBì òüpg@( ëõèA¶ ûqôo( >oõLýÞ< BO )ëBƒu ëôA( >BƒðBƒzø }ôo< .ly løAõg ÐÚAô ëõHÚ koõì pO Ðüpu )åorG ok Apüq lñìBð|þì rýð ÿlñìBÂo ûBì Ao ëõèA ûBì ûõÞ úG >þuõì< RpÃc úÞ kõG ëõèA ûBì ëôA qôo ÿBø úcõè ïôk úHOpì ÿApG BO kõíð kõϾ >ÿBñýu< êù^ þuõì RpÃc .lüBíð QÖBüok Ao þùèA óBíýK

oõLýÞ ïõü ô BðBzø }ôo ,ëõèA Qíco ô úGõO ÁBg ïBüA JBPÞ ok òýñ`íø ô )4 úü@ 130 ê¿Ö kôAk pýìArì( ÿAlg õO BìA :QuA ûly pÞm úðõâ òüA >ÿBídð< óBvcA pýTÞ ô IÃÒ pük ô îýco ô îüpÞ ô oõ×Ò )17-9 Býídð( ÿkpßð ápO Ao óBzüA ûkõG ok RõdŸýéu úÎõíXì ØéPhì ÿBø QívÚ |ûlzð ØýèCBO ,òýÏì óBßì àü ok ô lcAô óBìq àü úG ô ØéPhì ÿBø óBìq ok úÎõíXì òüA úßéG lðA püpdO úPyo úG ÿkõùü ØéPhì ÐìAõW kApÖA úéýuô ok RõŸdýéu úhvð òüpO|þíülÚ .QuA ûlƒì@ok ok )óõDBâ ïApíÎ ôAo( úÞ QuA >ÿoôlýu< JBPÞ òüA òPgBu .QuA ûkõíð ØýèBCO ÿk|çýì îùð ópÚ úìAkA îøkrðBy ópÚ BO ,þðBÖpÎ þHønì oBÏyA Ñõð úÞ >ÿkAoB×u< ÿBø Rõdýéu ok .QuA úPƒyAk ô Ùlø lyBG|þì rýð óApüA óBükõùü ûkB×PuA koõì qA óBvðA QuAõgok þñÏü Rõdýéu þé¾A òPƒì Ì×c þGõg úG {zhG IéÆ ô lðôAlg ûBãzýK ,þüBKôoA óAokApG ÿBø RõŸdýéu ok þèô QuA ûly qA «B¾õ¿hì ,þhüoBO oAõâBð ÿBøkAlüôo úG ÐWAo QuA ûly úPhüo ÜcBð úG óBð@ óõg úÞ þðAlýùy .QuA ûly ûkoô@ þHèBÇì rýð ?Qvý^ )BðpÞ( oBÖõy

Ao }pìAôA ô IéÚ îýí¾ qA òÞúGõO QÛèBg ,Alg ûBâo k úG úý¾ õO QðAlðqpÖ úG ô õO úG qôpìA òì úÞóBñ^ Bíð QÎBÆA îüBíð|þì

áok ÿApG QuA þP¾pÖ ,>ëõèA< ûBì # BG óBvðA úÇGAo ô þPvø óBùW QÛég QÛýÛc .koAk oApÚ {ñüpÖ@òüA rÞpì ok úÞ lðôAlg BG kõg oBPÖo ÿkõùü kpÖ pø ,ûBì òüA ok ûkAk oApÚ þñýGqBG koõì Ao Bø|óBvðA ô lðôAlg úGõO .lñÞ|þì úGõO ,RBøBHPyA ô BøBÇg qA ô ,QƒuA QƒzâqBƒG .QƒuA úƒXèBƒÏì ЃÚAô ok ok îýévO ô Alg QÎBÆA úXýPð qA ÿoAkpG ûpùG ô óly áBK ô þñƒük ÿBƒøoõƒPƒuk pƒGApƒG .QuA þÏÚAô þðõâpâk oBñÞ ok QuA þPñu kõg ,úGõO óly úPÖpünK .oBâkoôpK þÎBíPWA ô þÏýHÆ òýðAõÚ ô Bø Qñu QuA þùèA ØÇè ÿBø ûAo òüpO îùì qA þßü úGõO ê¿Ö( >pýìArì< JBPÞ ok >kôAk< RpÃc ú`ðBñ^ :lüBìpÖ|þì )8 úü@ 25 úG òüApGBñG QuA ëkBÎ ô úPvüBy lðôAlƒg .løk|þì }qõì@ Ao ûAo óAoBßøBñâ BøBÇg úG ókpÞ oApÚA ô ókõíð úGõO òýñ`íø úýñTO( xlÛì RAoõO ok þùèA pìAôA qA QuA ÿpìA :QuA ûlì@ )2 úü@ 30ê¿Ö îýí¾ qA òÞ úGõO QÛèBg ,Alg ûBâok úƒG úG qôpìA òì úÞ óBñ^ Bíð QÎBÆA Ao }pìAôA ô IéÚ JBPÞ ok ô .îüBíð|þì úý¾õO QðAlðqpÖ úG ô õƒO :lüBìpÖ|þì )7 ô 6 úü@ 55 ê¿Ö( >þHð BýÏzü< úÞ Ao ôA lýðAõhG ,lýGBýG Ao ôA BO lýñÞ IéÆ Ao Alg kpì ô Ao }lG ûAo ,püpy Àhy :lyBG|þì àükrð Alg ÿõu úG kkpâpG .lüBíð ápO Ao }oBßÖA oBßGBð ûlñzhG Bì ÿAlg óõ^ ôA úG kpÞ løAõg îco úÞ 58


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

þðõO ûBãzüAo@ Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO

þèô úÛÇñì ok úÛGBu ëBu |26 BG ••••••••••••••••••••

þðApüA úÏìBW Qìlg ok lülW óBßì ok þéHÚ QÚô òýýÏO BG| úP×ø qôo Q×ø

, wÞô ÝBOA þèlñ¾ ô ëBzýÖ pãzüAo@ÿApG ûkAk ûoBWA kõy|þì (818)631-5926

(818)996-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

ÿokBÚ ótýG| International Singer

for all your occasions

57

(818)900-8587

(818)881-1771

Ðüpu úÞ þüBøAnÒ þÖpÆ|qA .lðoõg|þì AnÒ Ðüpu f|çǾA|úG ÿBø|þÞAoõg |æ«õíÏì lðõy|þì ûkoõg kBüq ólüõW úG þñÏü lñPvø >ïõÛédèA QcAo< úG ÿpýu xBvcA lðõy|þì UÎBG ô lðoAlð qBýð àü ok úÞ þüAnÒ oAlÛì úXýPðok .lP×ýG ÜüõÏO úðAqôo qBýð qA pPzýG þéýg kõy|þì Ùp¿ì ûlÎô óôlG ,êìBÞ {ìAo@ BG lüBG AnÒ .kõG løAõg kpÖ IuBñì óBìq Rlì ok ô óBXýø ô xpPuA úðõâpø ókoõg AnÒ ïBãñø lüBHð kApÖA B«dýWpO .kõy êýì .lññÞ QHd¾ ô úÏèBÇì Bü lññÞ ByBíO óõürüõéO ?îýñÞ ûkB×PuA ÿpÒ|æ ÿôoAk þðBìq ú^ þðBìok îüso ok ÿpÒ|æ ÿBøôoAk BG úÇGAo ok òüA kApÖA qA þéýg ô koAk kõWô koAlðBPuA àü koAlðBPuA òüA ÜHÆ .lññÞ|þíð QüBÎo Ao koAlðBPuA ôoAk ôA úG BO lyBG úPyAk þ¾Bg ÈüApy lüBG kpÖ ÿkpÖ ÿApG |æ«õíÏì ôoAk Ùp¿ì .îýñÞ úý¾õO ûkpÞ óBdPìA Ao þðBìok îüso |æ«ôA úÞ QuA qBXì îüso BG lyBG úPvðAõPð ØéPhì êü|æk úG ô lyBG ûkõO úüBíð lüBG kpÖ òüA úßñüA ïôk .kpýãG JAõW 2 ó@ BG ûApíø ô lyBG 29 Bü 27/5 ÿ|æBG {ðlG lülùO Rly úG Ao }A|þPì|çu rýð pÇg êìBÎ lyBG 30 ÿ|æBG }A|þðlG ûkõO úüBíð úßñüA Bü lññÞ ÿApG .lyBG úPÖpãð JAõW ô ûkpÞ QüBÎo Ao îüso ô ÿôoAk àü qA óAõO|þì ïôk úécpì ok kApÖA òüA .kpÞ ûkB×PuA þíuo ÐWApì lýüBO koõì ô qBXì pø úßñüA úð koAk Épy BøôoAk òüA Ùp¿ì òüApGBñG Ñõð òüApG ûô|çÎ .lñÞ Ùp¿ì ôoAk kõG ÝB^ ÿkpÖ pø ÿApG ôoAk Ùp¿ì óBìq Rlì ô ôoAk qôk ,ôoAk .kõG løAõg RôB×Pì ÿkpÖ !lüoõhð Ao RBÓýéHO IüpÖ úéíWqA þíüso ÿBø|þÞAoõg qA ÿoBývG úðB×uBPì BìA lñyBG xõHu BG ûApíø lüBG R|çÒ ÿApG ÿrPðBÖ óBð ûlññÞlýèõO ÿBø|QÞpy qA þéýg ÿoAlÛì Bùð@ úG óBy|R|æõ¿dì ókpÞ pO|ûrì|}õg ó@ Roõ¾ òüA ok lññÞ|þì úÖBÂA pßy Bü òÒôo pâA .kõy|þíð Jõvdì þíüso pãük ëõ¿dì ô lyBG xõHu ÿkBüq oAlÛì ÿôBc þèõ¿dì ô ÝB^ kApÖA ÿApG lyBG úPyAlð pßy ô òÒôo |竾A òüA .kõG løAõg ë@|ûlüA kApÖA püBu òýñ`íø ûBãPuk Qì|çu ÿApG úÞ pHýÖ pG ûô|çÎ R|æõ¿dì ÿkBüq pükBÛì ÿAoAk QuA îùì }oAõâ .lñPvø rýð B ûôpâ ÿBø|òýìBPüô qA ûly úýùO R|æõ¿dì koõìok ok úÞ lýðAlG lüBG rýð wLý^ lñðBì þñýìq|Iýu ô þñýìq|Iýu ,óqô {øBÞ ÿBø|îüso òßíì oAlÛì êÚAlc ok lüBG {üBø|ûkoô@pÖ ÑAõðA BG úvüBÛì ok þñýìq|Iýu Apüq lðõy Ùp¿ì úG úÞ koAk Ao þívü|çâ úüBíð òüpO|æBG R|çÒ Fõu pSA þãñupâ ô BùPyA ëpPñÞ ÿôo Rly úPyAlð þGp^ wLý^ pâA þPc òüApGBñG .koAnâ|þì úPHèA .kõy þÚB^ úG pXñì lðAõO|þì îø qBG lyBG òÒôo ÿkBüq oAlÛì ô kõy|þì jpu |æ«õíÏì wLý^ QdO þvLý^ òüApGBñG .lñÞ|þì JnW }kõg úG .îüoAlð >þíüso< óAõñÎ

úé¾BÖ BG lüBG òýñ`íø .koAk ÿpPíÞ pHýÖ ô pPzýG koõhG AnÒ qôo þÆ ûly ÿrüo|úìBðpG ô îËñì þðBìq .lñÞ Qüpülì Ao {ðqô QcAo þéýg BO !lññÞ|þíð ûrXÏì BùýÞAoõg òüA lüõy ûoB¿Î ,rHu ÿB^ ,Iýu úÞpu kõG oApÚ pâA lðõy ÿpÒ|æ úG pXñì B«ÏÚAô êýHÚ òüA qA ÿkAõì ô .kõHð þðBìok îüso úG ÿqBýð Býðk ÿBW aýø pãük f|çǾA úG ÿBø|þÞAoõg òüA qA ÿoBývG qA úÞ ÿlýüBO koõì kpßéíÎ BùñO >ûlññÞpÒ|æ< úÞ QuA òüA lðoAk àüsõèõürýÖ ô þíéÎ ÍBdè {üArÖA Ao ólG îvýèõGBPì þíÞ þéýg oAlÛì ok Ao ÿspðA RpK óArýì úðBýìBÎ óBýG úG ô lñøk|þì Rlì qAok ok ÑõÂõì òüA .lññÞ|þì kBüq ólG qA Qíu úG þíÞ oAlÛì Ao ÿspðA úðqAõì lðAõO|þì kôlc BO ô kpHG {ýK þüAnÒ kAõì ÿspðA òPÖo òýG .lzhG êülÏO Ao ólG ok ÿpèBÞ ëkBÏO þíÞ Iýu úÞpu kpÖ kõy|þíð êýèk òüA BìA ô Jp^pK ÿBøAnÒ QcAo ëBýg BG lÏG ô koõhG úÞpu à^õÞ pSA QuA îévì .koõhG òüpýy ÿBø|ûlÎô ok úÞ ÿpèBÞ úíø ó@ êGBÛì ok Iýu kõy|þì QÖBüok IuBñìBð êßy úG ØéPhì QüBùð|þG êGBÛì ok à^õÞ klÎ àü lñðBì ÐÚAôok óqô úG úßñüA ÿApG .koAnâ|þíð þ¾Bg pSA ô QuA úßéG lýyBG ûrXÏì ëBHðk lüBHð ,lýupG IuBñì Ao óBO|ókoõg AnÒ oBPÖo ô þüAnÒ úìBðpG lüBG .lýñÞ eýd¿O lýñßð oôBG Ao õíýè ÿBø úðBvÖA ókoõg BG lññÞ|þì pßÖ kApÖA qA ÿoBývG òýG qA Ao AnÒ þGp^ lñðAõO|þì AnÒ qA lÏG }pOõíýè ú^pâ .koAlð QÛýÛc ÿrý^ òýñ^ BìA ,lðpHG ok pPíÞ Ao þGp^ ,õíýè ókoõg qA lÏG QuA òßíì BG úWô|aýø úG AnÒ þGp^ BìA îýñÞ wc óBì|óBøk ókoõg pãük ÙpÆ qA .kôo|þíð òýG qA oBÞ òüA õíýè lñðBì ÿlýuA þüAnÒ kAõì lc qA {ýG ô ïôAlì ô Bø|óAlðk ,óBøk ÉBhì úG lðAõO|þì Rlì qAok ok ëkBÏPì Ùp¿ì úPHèA .lðrG Iýu@ þyoAõâ ÉBhì ëkBÏO pâA BìA QuA þèBÎ QüBùð|þG RBHÞpì lðAõO|þì îø þèBÎ þÞAoõg àü þPc kõzð QüBÎo .lyBG áBðpÇg þãñupâ xBvcA úG ókoõgAnÒ ûõýy pýSBO ô ÝB^ kApÖA ÿApG Áõ¿g|úG k|æBu Ùp¿ì k|æBu pâA .QuA þèBÎ oBývG óqô úÖBÂA ÿAoAk ok kõWõì pHýÖ kõy Ùp¿ì ó@ qA êHÚ Bü AnÒ ûApíø þÆpy úG BìA kpýâ|þì Ao BùPyA ÿõéW ÿkôlc BO ó@ koAlð þOôB×O .lyBHð Jp^ |竾A k|æBu wu úÞ úíø !óõPüq òÒôo Bü lýñÞ ûkB×PuA rðõüBì wu úÞ þèBcok !lðoAk ÿpèBÞõéýÞ 9 ïpâ pø ok Bø|þGp^ Bü þOAolýøõGpÞ Bü ÿA|úPuBzð kAõì ïpâ pø úÞ 4 kôlc þøBýâ ÿBø|òýEOôpK ô Bø|Qyõâ óõPüq òÒôo úÞ QuA Quok .lðoAk ÿpèBÞõéýÞ úPývðAk òüpO|æBG ÝB^ kApÖA ÿApG BìA QuA þèBÎ .kõy Ùp¿ì ÉBýPcA BG lüBG ô koAk Ao ÿpèBÞ .QuA îùì ûkBÏèA|ÝõÖ rýð ókoõg AnÒ úPvø@ úÞ QuA òüA ÝB^ kApÖA R|çßzì qA þßü


óApùO þééíèA òýG úéXì

.kõy kBXüA pOkôq ÿpýu xBvcA lðõy|þì UÎBG ólüõW lðoAk xõHu úÞ þüBøAnÒ òüA pG ûô|çÎ þãPvg úG pXñì ólüõW òüA úÞ lñHéÆ|þì ÿpPzýG rýð R|çÃÎ òüA þãPvg .kõy|þì àÖ R|çÃÎ rÞpì úÞ rÓì xõì|æBOõLýø úG Ao þH¿Î ïBýK òýèôA pOkôq þéýg kpÖ úXýPðok lPupÖ|þì QuA ÿpýu ko@ qA úÞ þüBø|þÞAoõg BìA ,lñÞ|þì ÿpýu xBvcA ô lðoAlð qBýð kBüq ólüõW úG lðõy|þì úýùO lý×u .lñÞ|þì ÿpýu xBvcA pOpük kpÖ lðoAlð xõHu úÞ þüBø|þÞAoõg òüApG ûô|çÎ

lñÚ ô lyBG ûkoõhð AnÒ QÎBu lñ^ þvÞ pâA ëBTì ô úXýâpu xBvcA ô lyBG ûkBPÖA òýüBK {ðõg îýüõâ|þì ,lyBG úPyAk ókoõg AnÒ úG lüly êüBíO QuA þðAôo úéEvì àü BùPyA BìA .QuA úñupâ ô ûkoõg oBøBð ëBTì ÿApG kpÖ QuA òßíì þñÏü ÿpãük Àhy úËdè óBíø BìA lyBG pýu |«çìBÞ ûõýì J@ óAõýè àü Bü þñPvG úuBÞ àü ôA úG ô lüBýG .lñÞ ÙoBÏO }lG BìA QuA pýu kpÖ ú^pâ QèBc òüA ok òüA .koõhG îø ûõýì J@ Bü þñPvG þíÞ lü@|þíð

ëBTì ÿApG .QuA oAkoõgpG ÿkBüq QýíøA qA rýð wLý^ ïpâ 50 kôlc úñupâ Àhy àü pâA ÿpèBÞõéýÞ 400 kôlc lñÞ Ùp¿ì þñýìq|Iýu 1 QÖBvì àü úßñüA BìA QuA ûkpÞ QÖBüok ÿspðA 110 kôlc ÈÛÖ lñÞ ÿôo|ûkBýK Ao ÿpPìõéýÞ úÞ ÿA|úÛGBvì ok òüApGBñG .lðAqõu|þì ÿpèBÞõéýÞ úzýíø koAk kõWô ÿpèBÞpK þÞAoõg ô }qoô òýG òüA úßñüA òí !QuA ûlðpG ÿpèBÞpK þÞAoõg þéýg óBy|þüBýíýy QýøBì êýèk úG Bø|þÞAoõg .lðõy|þì klXì þãñupâ UÎBG kôq

! lýðBíG pÒ|æ îø lüoõhG îø úðõã^ úíø kõy|þì úÞ ÿpÒ|æ ÿBø|îüso qA Ùpc # !lñPÖA|þì þèBc|þG ô ØÏ ô þãñupâ kBü úG lðlÛPÏì úünÓO îéÎ óB¿¿hPì úÞ þèBcok þãñupâ ÿA|ûom UÎBG râpø lüBHð ÿpÒ|æ ÿBø|îüso .lðõy

JnW ô îÃø QÎpu ô þívü|çâ úüBíð Ðüpu þéýg úXýPðok .Qu|æBG þéýg óBy|úPuBzð òýèõvðA ó@ ëBHðk úG úÞ lññÞ|þì kAq@ óõg ok Ao lñÚ lñÚ QÎpu úG òýèõvðA òüA ô kõy|þì eypO ÿkBüq þãñupâ þðAôApÖ úXýPð ok ,koô@|þì òýüBK Ao óõg ô Bø|þ×ý¾ ,Bø|ÿrHu ok kõWõì pHýÖ .kõy|þì kBüq úG ô lñÞ|þì êíÎ R|çÒ xõHu lñðBì rýð Bø|ûõýì òýñ`íø Bø|þÞAoõg òüA .koAk qBýð kBüq ólüõW ûqBWA ô lñPvø f|çìA ô Bø|òýìBPüô qA oBypu ô Bø|òýìBPüô kõHíÞ óqô {øBÞ îüso ok lñøk|þíð løAõg|þì ÿkpÖ pâA òüApGBñG .lü@ kõWô úG f|çìA Bø|ûlÎô ïBíO BG ûApíø lüBG ,koôBýG òýüBK Ao {ðqô þ×ý¾ ô ÿrHu ô ûõýì ûôpâ qA {üBø|ûlÎô|óBýì ô ûõýì J@ ÿBW úG QuA pPùG òýñ`íø .lñÞ ûkB×PuA ÿpèBÞ ûõýì J@ Apüq lñÞ ûkB×PuA ûqBO êìBÞ ûõýì qA

.koAk ïBð AnÒ ókoõg úG êüBíO Bü BùPyA ,xBvcA óqô {øBÞ ÿBø|îüso ok þPc îø BùPyA koõìok þñÏü .kpÞ AoAlì ó@ BG lüBG úßéG lýãñW ó@ BG lüBHð |«çìBÞ úð ô îýñÞ|þì þ×ð Ao BùPyA l¾okl¾ úð ókõG pýu Roõ¾ ok ëBTì ÿApG .îüoAnâ|þì }kAq@ þñPvG ÿoõg|ÿB^ ÜyBÚ 3 BO 2 ÈÛÖ QuA pPùG .îýyõñG Ao ûõýíG@ îXñK|àü ÈÛÖ Bü îüoõhG !lüôpG þãñupâ äñW úG ûõýì BG kõy|þì úý¾õO óqô {øBÞ ÿBø|îüso ok ,êìBÞ ÿBø|úðAk qA pPzýG þé¾A ÿBø|áAoõg ÿApG .lðõy êýßzO Bø|þ×ý¾ ô Bø|ÿrHu ,Bø|ûõýì ko@ qA úÞ lýñÞ ûkB×PuA þüBø|óBð qA QuA pPùG ëBTì ô ÿpGpG ,àãñu óBð úéíWqA lñyBG ûly úýùO êìBÞ òüA .koAk ÿpPzýG xõHu ô pHýÖ êìBÞ ko@ .óõPÖBO ô lðpýâ|þì Ao ûlÏì qA ÿkBüq îXc xõHu ô pHýÖ

QuA òßíì wLý^ ïpâ 50pO|ûkBu óBýG úG lølG Øý×g ÿpýu xBvcA QÎBu àü ÅpÎ ok lüly þãñupâ úG pXñì ó@ qA lÏG úé¾BÖ|çG BìA ÿpèBÞ BùñO|úð Bø|þÞAoõg òüA úXýPð ok .kõy|þì úßéG lñðBuo|þì ólG úG îÞ îXc ok Ao ÿkBüq þéýg òüA .lññÞ|þì kBüq qôo þÆ îø Ao þãñupâ þðAôApÖ ÐíXO ô koõhG pOkBüq kpÖ kõy|þì UÎBG þãñupâ qBýð qA pPzýG ûkBÏèA|ÝõÖ QÎBu 24 ok Bø|ÿpèBÞ òüA .kõG løAõg ôA úðAqôo koAk ÝpÖ BùPyA BG þãñupâ lñÞ îÞ Ao {ðqô îüso BG løAõg|þì úÞ ÿkpÖ wc ÐÚAôok .lñÞ AlýK þãñupâ xBvcA lüBHð .lñPvø RôB×Pì pãülßü BG BùPyA ô þãñupâ ô QuA þÏýHÆ ô àüsõèõürýÖ úéEvì àü þãñupâ ÿApG .koõhG AnÒ lüBG ,kõy|þì úñupâ þvÞpø

þãñupâ BG úÞ þPhu ÿBø|îüso ê¾A ok úÞAp^ lñøk|þì wßÎ úXýPð A«pTÞA lñPvø ûApíø pPzýG ô kõy|þì ïBíO {éídO kpÖ qôo àü ûpg|æBG BXñüA ok !lñÞ|þì úÖBÂA óqô ô koõg|þì êHÚ qA BG Ao Bíy ,þðBìok îüso ô úünÓO À¿hPì .lñÞ|þì Bñy@ óly pÒ|æ eýd¾ ÿBøoBßøAo ?îüoõhð Qvßy|îüso pGApG úÞ îýñÞ ú^ ,Bø|ûlÎô JBhPðA óqô {øBÞ ÿBø|îüso ok úG lüBG áAoõg Ñõð Áõ¿g|úG ô áAoõg oAlÛì qôo þÆ Bùð@ qA þPÖBüok ÿpèBÞ úÞ lyBG ÿA|úðõâ UÎBG ëBc òýÎ ok ô lyBG ólG qBýð qA pPíÞ qA lüBG òüApGBñG .lðõy ÿpýu xBvcA þùWõO êGBÚ îXc úÞ kpÞ ûkB×PuA þüBø|þÞAoõg ÿpèBÞ BìA lññÞ|þì pK Ao ûlÏì f|çǾA úG ô lðoAk kpÖ îüso òüA QüBÎo BG .lñðBuo|þíð ólG úG ÿkBüq qA îø ûlÎô óBýì 3 ô þé¾A ûlÎô 3 lðAõO|þì ëBc òýÎ ok ô lyBG úPyAk ØéPhì ÿBø|þÞAoõg .kõy pÒ|æ }kõg úG ÈÛÖ þvÞ pø kõG oApÚ pâA kpýãG ÿoAk|ûqôo Qhu ÿBø|îüso ô lølG þãñupâ ú^pâA !QyAlð ÿkpGoBÞ þðBìok|îüso pãük úÞ þãñupâ ô ëpPñÞ ,ûkAoA BG kpÖ àü QuA òßíì UÎBG òüA BìA lñÞ îÞ Ao {ðqô þOlì ÿApG lüly úG úÞ ly løAõg kpÖ ó@ ok kBüq Ápc ô Ðèô kBXüA óqô úÖBÂA úG pXñì {éídO óly úPvßy Ädì îüso úðõãñüA úÞ ÿkApÖA ok |«æõíÏì .kõy|þì lüly kõy|þì úPvßy óBy|îüso úßñüA qA lÏG lðpýâ|þì þéýg óBy|úýèôA óqô qA lðoô@|þì Quk|úG úÞ þðqô .kõG løAõg pPzýG ?lññßýì ê¾BdýG Ao }qoô Bø|þÞAoõg ïAlÞ ó@ Ñõð ,AnÒ oAlÛì pG ûô|çÎ þðBìok îüso ok

56


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

(818)881-1771

þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ ô ”ëlñéâ“ úÛÇñì ok ÀgæBG ô .lý`ýK

ÿBùðBíPgBu qA ÿoBývG úG ïlÚ pâA óõñÞA p×Ëì ,lüoAnãG ÙApÆA ÜÆBñì ÿoBXO ô þðõßvì ïBð úG ôA þðBLíÞ ô óBüpËð óAõñÎ úG FAME FLOOR COVERING INC rýì@ QýÛÖõì ÿApWA ,oBÞ òüA óçìBÎ {ýK qA þßü þé¾A oBÏy ôk .QuA úPyAk ûlùÎpG Ao Bø ûsôpK BG òPyAnâ ïlÚ ô Bø QíýÚ òPvßy ,óBüpËð ÿBÚ@ .Qvø ô ûkõG óBüpPzì úðBg úG óBñýíÆA òüA ok QýèBÏÖ úG qBÒ@ qA êHÚ óBüpËð ÿBÚ@ kõG ëõÓzì àýPð@ ô úñùÞ ÿBùypÖ }ôpÖ úG úPyo þ¿hy ô ÿA úÖpc pËð qA úÞ ÿA úÚçÎ QéÎ úG BìA .kõzâ Ao {üõg åorG úvuöõì ,QyAk oBÞ òüA úG qA lÏG ïAolK ïBð úG óBüpËð ÿBÚ@ pvK rýð ÿô qA lÏG IvÞ ô þu.xA.õü ûBãzðAk qA þéý¿dPèA ÕoBÖ úG kõg þðBLíÞ ,olK oBñÞ ok úèBu Qzø ÿA úGpXO ok | koAõèõG þèoõG 8406 ok Ao Fame Wood ïBð úG ,ÜÖõì pvK ô olK òüA óõñÞA .kõzâ wéXð@ wè þì úìAkA kõg oBÞ úG IýÚo þG ÿA úÖpc ôk óAõñÎ .lñøk þì oAkoõgpG úñýìq òüA ok ÿpýËð þG oBßPzK þùèA ÿpìA ÿô QýÛÖõì ,óBüpËð ÿBÚ@ pËð qA .lyBG ok BìA QuA ûkpÞ àíÞ ôA úG oBâkoôpK ô QuA ûkõG ÜyBÎ ô ÜÖõì óq àü kõWô ,pãük koAõì ïBíO oBñÞ òýèôA ok óBüpËð p×Ëì ÿBÚ@ kõWô ok ú`ð@ ÜzÎ ô þìpãðõg ,þðBGpùì ,QuA kõùzì oAlük ûkõG ÿô QýÛÖõì ô {zgok UÎBG ”Bð@“ ïBñG

óBüpËð Bð@–óõPñýéÞêýG QðlüqpK - óBüpËð p×Ëì >îýñßy þì Ao Bø QíýÚ Bì|< >îýü@þì Bíy ÿBø úðBg úG óBñýíÆA BG Bì< òüpPùG ,oBÞ qBÒ@ ÿApG óBüpPzì QuAõgok óAlñìoBÞ òüpO òEíÇì ô RBìlg ô }ôpÖ óæõEvì óBüpPzì ërñì úG Ao óBzgok ô þðæõÆ ÿA úÛGBu BG Bü ô ërñì QcAo ëBýg BG lñðAõO þì Bùð@ô lñPupÖ þì úG RBìlg òüpPùG QÖBüok ÿApG Ao kõg oBÞ êdì òüA ÿBø QíýÚ ,ó@ pG ûôçÎ .lðoBLvG Fame ûôpâ Ræõ¿dì óBâlñøk úDAoA òüpPâorG qA þðBLíÞ óBüpPzì .QuA pO úÖp¾ úG óôpÛì ô pO óAqoA úGBzì oAkoõgpG êìBÞ QüBÂo qA þãíø Fame þðBLíÞ Ao kõg óBüBñy@ ô ïAõÚA ô óBPuôk òüpPùG ô ûkõG þì ÑBWoA ÿô úG úGBzì ëõ¿dì qA ÿpýâ ûpùG ÿApG þðBLíÞ òüA JõéÇì RBìlg pãðBzð kõg úÞ lñøk .QuA óBüpËð ÿBÚ@ úÞ kpÞ úÖBÂA lüBG úíOBg ok ô lñPvø òý^ oõzÞ qA Jõ^ ûlññÞ koAô ô ûlðqBu pG ûôçÎ .lññÞ þì koAô QíýÚ òüpPùG BG Ao BøæBÞ úG ëlñéâ ok óBzüA þðBLíÞ åorG ïôoõy ô oBHðA ó@ QýéGBÚ QýÖpDõßuA oArø 20qA {ýG QcBvì Ao Bø ÿpPzì ÿApG ûlñü@ qôo ok I¿ð ô JBhPðA þðAôApÖ ô Ræõ¿dì ÑõñO úÞ Ap^ koô@ þì îøApÖ .kqBu þì Býùì þPcAo úG Ao þOBðBßìA òýñ^ Bùð@

(818) 265-1900 Fame Floor Covering Inc. 4310 San Fernando Road Glendale, CA 91204 55

)þðæ( õðBG ô kBzèk þíýW réýø þèoõG oAkpùy þèoõG þðApüA oAkpùy ”kBzèk þíýW“ ,”óõPñýéÞ“ qA ÿA úðBzð úÞ kõy þì ûlük pãük ÿoBývG ô réýø .lyBG þì ÿô ÿoAk ïkpì þüæBG QýíøA qA óBüpPzì óBüpËð ÿBÚ@ ÿApG QÖBüok qA lÏG óBzüA ô lñPvø oAkoõgpG

.QuA þì ô QuA {ðBñÆõíø ô ûkAõðBg ,oBÞ úG kpÖ òüA ÿBø úñýìq püBu ok þâlðq ô oBÞ pG ûôçÎ Ao ÿô óAõO ïBð úG ÿpPgk IcB¾ pøõy ô óq òüA ÿBùvßÎ ÿô pPÖk ok .kpÞ pÞm ÜÖõì rýð þÎBíPWA ÀgæBG ÿpñø úñýìq ok úÞ lñPvø ”BßGo“ úéíW qA óBùW ô Bßüpì@ óBãPvWpG BG ÿklÏPì êý¿dPèA ÕoBÖ óBu þu ûBãzðAk qA õðBýK þâlðqAõð ô kAlÏPuA qA ô løk þì úìAkA Ao kõg oBÞ ô ûly


óApùO þééíèA òýG úéXì

óBüpËð p×Ëì ô ïAolK - Bð@- BßGo

lÏG )óBüpËð êßüBì( óBüpËð p×Ëì ÿBÚ@ #| ÿoBíÏì úPyo ok kõg Rçý¿dO ólðBuo óBüBK qA ô }õL×Þ }ôpÖ ok Ao kõg oBÞ ”õâ úük òu“ ok qBÒ@êHÚ ëBu oBù^ ô þu qA þðBíPgBu ÿBø QÞõì ok QyAk oBÞòüA úG úÞÿA úÚçÎ ô ÜzÎ BG ÿô .kpÞ kõg oBÞok Bø òüpO ÜÖõì qA þßü úG þðBìq álðA Býðp×ýèBÞ eÇu ok }oBÞ Rpùy ô ûqAô@ô ly êülHO

ô QÞõì úDAoA úñýìq ok óBzgok ÿA úÛGBu BG ,óBüpËð p×Ëì äñüoôBÞoõéÖ îýÖ QÞpy qA }õL×Þ

wéXð@wè oAkpùy –óBüpËð p×Ëì óBüpËð Bð@–BuõâApüô õýðõPð@ 54


TEHRAN MAGAZINE

qõvèk þüAk ô òì :þü õð|úÏéÚ îýPvø ëBHOõÖ :þè|çW ,oôAk IüpÖ ÿApG lülW }ôo ÿBzÖA òßüqBG lñü õãG BO lñðBHv^|þì óAkpâpG wßÎ ûkpÞ kõHÞ Ao ó@Øüpc

53

úÞ|òüA pG þñHì óAoBãðpHg ëAõu òüA úG iuBK ok ë|çÛPuA qôpìA òüpíO qBÒ@qA {ýK þü õð|úÏéÚ pýìA # QýÛÖõì ÿôqo@Bì ÿApG úíø úðB×uBPì :Q×â ,”îüoAk Ao ïApüoõG pGApG ÿqBG ok QýÛÖõì ÿôqo@óBO|îýO ÿApG“ êHÚ ÿqBG ok úÞoõK|úéèAlHÎ ÿBÚ@ô xpâAq þâlñüBíð qA koAk BW .þüBýu@ÿBø|ÿqBG ok B«¾õ¿g ;lññÞ|þíð .îýñÞpßzO ,îýüBíýLG Ao QzâpG ô QÖo îýðAõPG þPcAo úG BO lðkpÞ àíÞ Bì úG

:kpÞ óBýG ,kõG løAõg úðõã^ oAlük òüA ok {íýO óBìôl¿ì QýÏÂô úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok ôA àýðAolð@ ëBc òüA BG .lñøk|þì ïBXðA Ao ÿkBüq ÿBø|}|çO úÞ îñÞ pßzO þßyrK okBÞ qA koAk BW AlPGA Bì ÿApG óBñßüqBG Qì|çu úPHèA .luo|þíð oAlük òüA úG ô kõG løAõg IüBÒ ïApüoõG pGApG ÿqBG ok óBüoõíýO ïoAôlýìA ô lñPvø pÂBc óBíðBñßüqBG úýÛG pßy Ao Alg .îýñÞ|þíð àvüo êýèk òýíø úG ô QuA pO|îùì .îýyBG óApüA ÿApG þGõg |ûlñüBíð .QuA ÿõÚ oBývG ïApüoõG îýO :kôrÖA ô kpÞ QHd¾ }lñíOolÚ Øüpc qA úìAkA ok ë|çÛPuA þGpìpu lðoAk þíÞ ûkoõg êâ kAlÏO Bùð@ .lðoAk þHèBW ÿBø|ú¿gBy Bùð@ ô îüA|ûkpÞ rýèBð@ Ao îýO òüA êHÚ ÿBø|úP×ø óAoôAk IüpÖ ô þzÞ QÚô ÿApG úÞ þüBø|}ôo qA kBÛPðA BG rüpHO ÿqBuoõPÞApO ëBHOõÖ îýO þGpìpu # ÐíW þGõg úG ÑBÖk ok ô lñPvø kBüq R|çíc ok .lñPvø þGõg oBývG QýÏÂô ok þðréâ ÍBdè qA ô wßÎ óBñßüqBG ólG ÿôo þPc ô lñðq|þì ÿoBÞ pø úG Quk Bø|þgpG :Q×â ,kpýâ|þì ïBXðA pOpG äýè ok Bùð@ òßüqBG lñ^ úÞ îðAk|þíð úPHèA ô lðoAk þWoBg òßüqBG {y Bùð@ .lññÞ|þì àíÞ pãülßü úG ô lðõy|þì .QuA ûkpÞ kõHÞ Ao ó@Øüpc òßüqBG lñü õãG oôAk úG BO lñðBHv^|þì óAkpâpG Bùð@ qA þßü úÞ îüA|ûlük Ao oAlük ôk îø Bùð@ äýè ÿBø|ÿqBG qA .lðõy pÂBc Bì pGApG ÿqBG ok lñðAõO|þì þPÚô :Q×â þzÞ QÚô pÆBg úG óBìpÞ wì BG oAlük ok kõg ÿBø|ÅApPÎA Áõ¿g ok þè|çW lýXì ô îükpÞ ByBíO îø Ao oBÞkBýñG pGApG óByoAlük òýñ`íø .kõG ïApüoõG ëôlW ïôk îýO pGApG óByoAlük lññÞ|þì ØéO Ao QÚô úÛýÚk ôk BO àü òýG îø òßüqBG 7 ô lðqAlðA|þì òýìq úG Ao kõg oBG 12 Øüpc óBñßüqBG .lñPvø þÞBðpÇg ô Jõg oBývG îýO îP×â úÞ oõÆ|óBíø lüõãG p×ð àü þèô îñÞ|þì ûBHPyA òì lüBy ?Qvý^ ÝAl¿ì oBÞ òüA ?QyAnâ óAõO|þì ÿrý^ ú^ Ao ó@ îuA ?koAk þñÏì ú^ oBÞ òüA úÞ Ao oBÞ òüA úíø Bø|úP×ø BO ô lñÞ|þì ÝpÖ úýÃÚ lñÞ|þì Ao oBÞ òüA òüpdG êTì þíýO þPÚô :kôrÖA ÿô .lðq|þíð Ùpc ó@ qA þvÞ pãük løk|þì ïBXðA Ao ÿoBÞ òýñ^ Bì JõHdì îýO úÞ þðBìq BìA lññÞ|þì eýHÛO «BÛýÚk òì lñðAk|þì lñPvø ëBHOõÖ ok úÞ Bùð@ .îýzÞ|þì Ao ëBHOõÖ fôo îýñÞ|þì ØÚõPì Ao ÿqBG óBüpW þPÚô .îüõâ|þì Ao ÿrý^ ú^ îükBPÖA {ýK p×¾ pG àü Bì þPÚô ûpÞ êGBÛì þéì îýO ÿqBG ok :kAk úìAkA ÿqBuoõPÞApO îýO þGpìpu îýO Qßíýð ÿôo qA p×ð àü ZApgA úG pXñì oBÞ òüA pâA þPc .îüqAlðBýG óBüpW qA Ao ÿqBG îýPuAõg|þì ïAlì Bì lñøk|þì ïBXðA óApãük Ao oBÞ òüA þPÚô Qvýð oõÆ òüA .îükpÞ|þì Ao oBÞ òüA îø ly|þì óApüA þéì .lyBG Jõg îýñÞ|þì Ao oBÞ òüA óBìkõg þPÚô þèô îýñÞ ÅApPÎA ÿqBG :Q×â ,QuA òPÖo òýG qA ëBc ok óApüA ok úðAkpíðAõW ëBHOõÖ fôo úÞ òüA óBýG BG þè|çW òüA BøoBÞ qA þßü .koAk ÿkBüq ÿBø|ú¿gBy oBÞ òüA .îýðrG óôpýG úG Ao NõO úÞ Qvýð òüA ÈÛÖ úðAkpíðAõW BìA .îüõzG ïlÚ {ýK oôAk úG QHvð ô îýðrG óôpýG úG Ao NõO ly ïôl¿ì Øüpc òßüqBG þPÚô úÞ QuA úÞ îýPvø løBy QÚô ó@ lñðq|þì þzÞ QÚô úG Quk Bø|îýO ô kpýâ|þì ïBXðA ÿpãük ÿBøoBÞ þPÚô .lñðq|þíð óôpýG úG Ao NõO îø óBñßüqBG òüA ok :kpÞ óAõñÎ ô kpÞ ûoByA lðpýâ|þì oBÞ úG óAoôAk IüpÖ ÿApG óBýGpì þgpG úÞ þüBø|}ôo úG ÿô lüBG BìA QuA þPhu oBÞ :kpÞ oBùÊA ,pýg Bü koAk þðBìpùÚ ÿApG ÿlýìA Bü@ úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok ôA ÿôo lñølG IüpÖ Ao oôAk úÞ òüA ÿApG óBýGpì qA þgpG .îüA|ûkõG løBy Ao þHüpÒ ô IýXÎ ÿBø|ÝB×OA Bø|ëBu oAôlýìA oBývG þãðBg ÿBø|ÿqBG úG îýðAõO|þì ô QuA QzâpG ô QÖo Roõ¾ úG Bø|ÿqBG .îýyBG òýHyõg òßüqBG úG ô kõy kõHÞ BO lðlýzÞ|þì Quk ó@ ÿôo ô lðlðBHv^|þì óAkpâpG wßÎ kõg òßüqBG ólG .îýyBG ÜüpÆ òüA qA úÞ lølG óBzð oôAk úG Ao kõg kõHÞ ólG lÏG ô lðrG òýìq Ao kõg ÿA|úñd¾ ú^ ÿôo lñP×â|þì BG ÿqBG qA {ýK Ao ë|çÛPuA îýO oBßÖA løAõg|þì þyAõc Büõâ úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok þüõð|úÏéÚ .lølG IüpÖ Ao oôAk îükpÞ }|çO ëBc òüA BG .lðkõG Bì pßÖ òPhüo îø úG ëBHðk úG ÿA|ûlÎ úðB×uBPì :Q×â ,krüpG îø úG ïApüoõG ok Ao oôAk IüpÖ kõg óBíWBùì BG þPc óBýGpì þgpG :kpÞ eüp¿O ÿqBuoõPÞApO îýO þGpìpu ó@ Qßéíì pÆBg úG .kqõu|þì áBg ô J@ òüA ÿApG óBíèk þüAk þéÎ ô òì .îýñÞ pßÖ ÿqBG úG ô rÞpíO BO fôo BG ô ûkpÞ AlýK ZAôo úÞ QuA ÿlñvKBð ÿBø|}ôo Bø|òüA .lññÞ|þì òüpíO ô oBÞ úíüpW úÆõdì QÚô aýø Bì úÞ lññÞ oBPÖo ÿoõÆ lðoAk Quôk ÿA|ûlÎ Büõâ úPHèA .îñÞ|þíð ÿqBG úÞ òì .îükq Ao Bø|Ùpc IvÞ ëBHðk úG Õôok BG òßüqBG úÞ þðBìq ÿApG kõg þÚ|çgA oõzñì ok B×ýÖ .koAk RBÖBñì ëBHOõÖ úðAkpíðAõW .Qvýð IuBñì óAlñ^ îø Bì ÿBø|xBHè Qý×ýÞ þüõu qA .îüA|ûkpÞ|þíð ÿqBG ëBHOõÖ .ïoôBýG óBGq pG Ao Qyq úíéÞ ó@ îðAõO|þíð þPc òì úÞ ûkpG oBÞ úG Ao ÿlG þéýg úíéÞ QuA þPèBñK êýèk úG úÞ lññÞ|þì kBÛPðA Bíy qA ÿA|ûlÎ úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok ô óBüBK ok ë|çÛPuA þGpìpu lüBG äýè óBìqBu :lñÞ|þì fpÇì úðõâ òüA äýè óBìqBu ÿApG Ao kõg kBùñzýK úìAkA ok þè|çW ;îøk|þì ÑõWo p×ð ôk úG Ao Bíy òì :kpÞ oBùÊA ,lñÞ|þì fpÇì Ao þOAkBÛPðA ó@ úýHy þéDBvì ô äñüpvðBLuA úP×ø pø óBüBK ok äýè óBìqBu úÞ QuA òüA òì kBùñzýK .løk oApÚ úWõO koõì Ao lG ô Jõg ÿBøoBPÖo pâA þPc .QuA úðõâ|òüA «BÏÚAô Bü@ lýñýHG lüôpG .kArßýð ÿBÚ@ ,pXÖ úvuõì ÿpãük ô ÿkBG@|ÕBG ÿBÚ@ þßü ó@ ok úÞ þüBøoAlük ô løk oApÚ ÜüõzO koõì Ao lñPvø úðAkpíðAõW úÞ þüBø|ÿqBG ô lñÞ þuopG Ao Bø|ÿ|qBG äýè ok QuA ëBu 60 .kAk|þì ïBXðA pÖ|ÿlÎBu ÿBÚ@ ,ïkpÞ|þíð Ao RBìAlÚA ó@ Bü ïkq|þíð Ao Bø|Ùpc ó@ òì IHu óBìq Qynâ BG oBÞ òüA .kpýâ oApÚ úíø eýHÛO koõì BO lñÞ ï|çÎA Ao kpýâ|þì Roõ¾ þzÞ QÚô BO kôo|þì óAlýì úG úÛGBvì ok úÞ lñÞ òüpíO þãðo BG lüBG òßüqBG .QuA þG@ ô lý×u ë|çÛPuA xBHè .koAkpG kõg }ôo qA Quk oBÞ BÇg îýO Bü kpÖ BO kõy|þì óBñßüqBG òO pG lý×u xBHè }BìAk BG ÿqBG ok úÞ kõG òüA ïpËð þPc .lyBG ûkpÞ RkBÎ äðo ó@ úG {íz^ þüBø îýí¿O ú^ Jõg ÿBøoBÞ ûoBGok þèô îýñÞ|þì úýHñO Ao lG ÿBøoBÞ ïAlì Bì :kpÞ lýÞBO ÿô ô ïA|úPÖpâ kApüA Bø|ûBãyqoô òí^ qA BøoBG òì lyBG óBOkBü pâA úÞ òüA ó@ ô îüõãG îø Ao úPßð àü .lyBG Bì ÿoBÞ ú^ Bùð@ ÿApG äýè óBìqBu þèô lñPyAk Jõg oBPÖo úíø ó@ pùâ óApâByBíO úPynâ ëBu ?îüA|úPÖpâ .îðq|þì Ao Bø|Ùpc òüA ÿqõvèk qA ?îPyAk þÏÖBñì úñýìq òüA ok Bü@ .ïA|ûkpÞ QHd¾ ÿkAq@ ûBãyqoô ûoBGok .kõy oôk oõzÞ þøBãyBG ëBHOõÖ qA úðAkpíðAõW ÿBøoBPÖo fôo kõy|þì UÎBG BøoBÞ òüA ?kAk ïBXðA .lýupLG pËð ûoBG òüA ok pìA óB¿¿hPì qA QuA pPùG ô îPvýð ëBHOõÖ òüA ok lüBy úPHèA


óApùO þééíèA òýG úéXì

Qý¿hy Bø|ó@ úG óAõðBG úG úWõO ô RBðBßìA ókAk .lìBýð ûBâkôpÖ úG ëBHÛPuA ÿApG wÞ aýø îýPzâpG .QuA ëBHOõÖ ok RBÎõÂõì òüpO|þüAlPGA qA òüA ô løk|þì ly Qýìôpdì UÎBG úÞ ÿA|úHcB¿ì )þéì îýO þGpìpu( BPuBÞ òéø úÞ oõÆ óBíø ,lñü@|þíð þéì îýO úG îø óBñßüqBG lñyBHð RBðBßìA þPÚô< lyBG þñßüqBG pø ûBãGAõg áBñ×uA ÈüApy BG .lñü@|þíð lñP×â Bùð@ qA ÿoBývG ô kpÞ RõÎk Ao óBñßüqBG >.Qvýð þøBãGAõg òýñ^ ok {øBãüBW ÿA|úÖpc òßüqBG àü .lü@|þíð þÚApð òýñÆ .kõG ûkoô@ok Ao Bùð@ ÅApPÎA ÿAl¾ ,pýgA ÿBøôkoA ok }õK|þéì óBðq ûBãGAõg QýÏÂô QvO óBñßüqBG qA QuA pPùG :kõG úP×â ,ûBãGAõg RBðBßìA ûoBGok þPüBÂoBð qApGA ô ôkoA Qý×ýÞ fpy BG îø pãük êDBvì ô AnÒ ÈüApy ,RBðBßìA úG þâkBì@Bð òüA êü|æk .lðoAlð þâkBì@ ïAlß`ýø úÞ lññýG|þì ,lðpýãG .kõy|þì ÉõGpì úWkõG pâA ,Qvýð úWkõG lñüõâ|þì Bì úG :Q×â ,ly ôA Qýìôpdì úG pXñì úÞ ÿA|úHcB¿ì ok þÚApð .îüly ûkpvÖA «BÏÚAô îýPÖo úýuôo QñíðoõO úG úÞ|þìBãñø Bì .lýPup×ð RBÛGBvì úG |«ç¾A Ao îýO lüoAlð .îükõG Bø|ûoB`ýG lñðBì pãük ÿBø|îýO êGBÛì ,lðkAk Bì úG þüBø|xBHè ú^ lýðAk|þíð óôBÏì þÎBXy ûlüpÖ .kõG úðBÏÆBÚ ô lñO ,lÛPñì QvýèBHOõÖ ëBHÚ ok ëBHOõÖ óõýuAolÖ kpßüôo òüA :Q×â ô kAk óBzð {ñÞAô óBðq ëBHOõÖ RBðBßìA ûoBGok þÚApð òýñÆ RAoBùÊA úG ,óõýuAolÖ òüA ok óAõðBG UÎBG ôA ÿBø|Ùpc .Q×ãð ÿrý^ þvÞ ô ly oArâpG ÿkBüq ÿBøôkoA .QuA þÖB¿ðA|þG QüBùð úHcB¿ì .QuA RAopÛì Ù|çgpG òüA ô kõy kBXüA {ñO þéì îýO ok kõy|þì úíüpW ô Qýìôpdì úñýìq ,þÆBHÃðA úPýíÞ úG þÚApð þÖpÏì BG ô kpßð ûlñvG kõg iuBK úG þÎBXy ëkBÎ ÿBø|{upK úG {ñÞAô ok òüA qA {ýK ,ëBHOõÖ óõýuAolÖ ok ëõEvì ïBÛì òüA .ly Býùì ôA ÿlÛð þèBXñW ÿpËðoBùÊA ok ,óBðq ëBvOõÖ þéì îýO óBñßüqBG ÿApG ûlì@ lülK R|çßzì ûoBGok oõK|þuôkpÖ .Qvßy løAõg Ao oõK|þuôkpÖ ókpâ úÞ kõG úP×â ïôpdì þéì îýO úG þùWõO|îÞ qA þPüBÂoBð qApGA pÆBg úG óBðq ëBHOõÖ þéì îýO òßüqBG þÚApð òýñÆ úG pXñì|þìBãñø ÈÛÖ ô QuA ÿkBÎ ÿpìA óApüA óAkpì ëBHOõÖ ok QýÏÂô òýíø úGBzì BìA QuA ûly .lyBG ëBHOõÖ óõýuAolÖ ok ëõEvì RBìBÛì úG îýÛPvì QðBøA ûlðpýâpGok úÞ kõy|þì óBñßüqBG Qýìôpdì qA B«Öp¾ ôA .QvðAk|þíð p¿Ûì îø Ao þ¾Bg ëõEvì ô kõHð ûkpHð ïBð þvÞ qA kõg RAkBÛPðA ok þÚApð .kõG ûly ôkoA RBðBßìA ÿBÛOoA oBPuAõg ô ûkpÞ ÿoAnâ|úéâ óBñýzðôkoA ÿAnÒ Qý×ýÞ ô ûBãGAõg ÈüApy

þuBHÎ BPýG

úG óApüA ëBHOõÖ êâ îðBg Qýìôpdì ûBãGAõg qA kBÛPðA pÆBg óApüA óBðq þéì îýO òßüqBG þÚApð òýñÆ lü õâ|þì óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ óAõðBG oõìA wýDo|IüBð #| .QuA ûkpÞ úWAõì Qýìôpdì BG ,óõýuAolÖ úýéÎ {üBø|úHcB¿ì pÆBg úG Ao

ûkpÞ ïôpdì RBÛGBvì ok oõÃc qA ûBì úu Rlì úG Ao þÚApð òýñÆ ,ëBHOõÖ óõýuAolÖ þÆBHÃðA úPýíÞ QuA úP×â îßc òüA úG {ñÞAô ok þÚApð .QuA úPÖpâ pËð ok ôA ÿApG ÿlÛð úíüpW îø óBìõO oArø 200 ô îßc òüA oAôAru îø Ao }kõg ô koAlð Ao ÿA|úíüpW òýñ^ QgAkpK óAõO Apüq koAnãG oBñÞ Ao ëBHOõÖ lüBy .lðAk|þíð

êuBÞõýð úG ÿBGBÞ lüpg ÿApG ëBñuo@ kAk kBùñzýK lðõK óõýéýì 10 .QuA êuBÞõýð ÐÖAlì ,ÿBGBÞ óBøõü lüpg óBøAõg lðõK óõýéýì 10 kôlc ÿkBùñzýK BG ëBñuo@#

Ao ó@ BìA ûkpßð ko «Bíuo Ao ÿõvðApÖ úèBu 27 òßüqBG òüA lüpg ÿApG kBùñzýK qõñø êuBÞõýð .QuA ûkpÞ Øý¾õO ”ûphvì“ ok qõñø ,QgBG 1 pG 3 úXýPð BG |çüô óõPu@ úG Ao pOpG äýè ê¿Ö òüA þãðBg ÿqBG òýèôA úÞ ëBñuo@ .lñÞ QüõÛO Ao kõg ÑBÖk Èg úÞ koAk l¿Ú BìA QuA úP×ãð ÿrý^ kBùñzýK òüA koõì ,QuA óApüA ëBHOõÖ ÿlýyoõg 50 úøk òßüqBG þÚApð ÿkBø lðqpÖ úÞ óApüA óBðq þéì îýO îWBùì úG ,QyAk 2011 ok òýèôoBÞ ÿlðA BG úÞ ÿA úGpXO qA lÏG BìA koAlð ÿBGBÞ }ôpÖ úG ÿA úÚ|çÎ êuBÞõýð .koAlð þP×èBhì óBñßüqBG }ôpÖ BG þéÞ oõÆ kAkoApÚ qA ë|çÛPuA ûBãyBG ?îølG úíüpW îø óBìõO oArø 200 úÞ ïoAk lì@ok ëBHOõÖ qA olÛ^ òì :úP×â lüõâ|þì úzýíø ûkAq|úéèA|ePÖ ÿBÚ@ .ûkpßð QgAkpK îø óBìõO oArø þPc ,êHÚ ê¿Ö þðBìõO óõýéýì oBù^ .ïlülð ÿpýg aýø óApüA ëBHOõÖ qA òì .ûkAlð jo ÝB×OA òüA qõñø BìA ,îñÞ|þì úüõvO úG Býu@ ÿBø|Qéì ïBW þOBìlÛì Qvhð úécpì ok óApüA ëBu 19 püq óApPgk þéì îýO úPynâ ëBu lu qA êâ 12 BG QuôlðApüA îüpì óAkpâBy .lñÞ QÖBüok Ao ïôk oôk úG kõϾ qAõW ly ÜÖõì ,ókoA þðBGrýì .lðBuo píS úG þÚApð òýñÆ Ao êâ 6 úÞ lñPynâ óBPvßýWBO êâ úu( kpÞ >àüpO|Qø´< ÿqBG ó@ ok þÚApð òýñÆ úÞ kpÞ òýÇvéÖ ûqAôok koAô Ao êâ 8 wLu óApüA .lñÞ kõg Iý¿ð Ao þOBìlÛì úécpì >þéâ îðBg< óAõñÎ BO ly úéâ 9 ôA ,)kq ok þðAlñ^ JBOqBG ,rHu êýÇPvì ok óApüA êâpK ÿBø|ÿqôpýK ô þðréâ ,ókq êHüok ,ólüôk BìA qA .kAlð {yõK Ao RBÛGBvì òüA oBHgA ô püôB¿O rýð óApüA ÿBíýuôAl¾ ô QyAlð }qoô RoAqô .ûlzð óBy|Iý¿ð îø þyAkBK úÞ kõG AlýK|þìArÎA óBñßüqBG ÿBø|úHcB¿ì óBñßüqBG ÿApG þgpG úÞ QuA òüA Bì êßzì òüpPâorG :Q×â|þìArÎA îýO QzâqBG qA wK þÚApð úzýíø RBðBßìA pËð qA ô îüoAlð äñøBíø xBHè àü þPc .lðõy|þíð êDBÚ ïApPcA óAõðBG ëBHOõÖ }õK|þéì .îüpýâ|þì úXýPð ô kõy|þì kBXüA ûrýãðA ,lñølG Bì úG Ao þüAlPGA ÿBørý^ pâA .îüA|ûkõG ôo|úGôo Bø|êÚAlc BG .îýPÖpâ þGõg oBývG úXýPð ô îüly ïArÎA Bø|úÛGBvì úG þOBÞoAlO aýø óôlG Bø|úÛGBvì qA þPÚô BìA kõG úÛGBu|þG îükõG ûkoô@ Quk úG úÞ ÿA|úXýPð :kAk úìAkA þéì îýO îWBùì

52


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

úÞ úzPÚô ,úPzâpG ApãéíÎ óoõßüpKBÞ úG ûBì úÞ |æBc :pùì òülèõPì ,ôqApO AõÚ ïBíO BG úÞ úzPÚô .þñÞ AlýK Quk ÿkpÞ|þì pßÖ {ùG ûkõG Bø|Rlì úÞ ÿrý^ úG ô úOpËPñì þGBvc p×ð àü .þðõupG BùPðA úG ôo ÿkpÞ Ñôpy úÞ þüBøoBÞ ô þðõíG oAlýG pø úG îø pâA þèô úy|þì ëBdyõg oBývG þupLG pâA ôo {èAõcA .úñÞ|þì pßÖ QùG BG ôo úP×ø òüA .úy|þì ëBdyõg þGBvc QPýÛÖõì ólük qA }kõg ,þñßG ôo oBßñüA þzð ÜÖõì þéýèk .ÿoAk ôo QýÛÖõì ÈüApy úíø óõ^ òßð ïõíO êìBÞ QýÛÖõì ô ÿkBy qA pPíÞ ÿrý^ aýø Rlñøk|þì êø úÇGAo àü Qíu úG RolÚ BG Bø|ûoBPu :óBG@ òülèõPì ,ïktÞ lñìqBýð A«lüly àýPðBìo {zÞ .Qvýð ÿoAk ïq|æ úP×ø òüA ok úÞ ÿrý^ úíø òüA þèô ÿqBG Quok ôo {zÛð Bü úHüBÒ Bü ïk@ òüA .Qvø îø úÇGAo pu óôA ok àýPðBìo ïk@ àü kBùñzýK ,úð Bü }õO ÿpLG lüBG þðôk|þíð ô þPvzð úÇGAo àü oAõük ôo pâA .úñÞ|þíð BìA QuA QÏ×ð úG óBìq ëõÆ ok úÇGAo òüA .úÇGAo òüA ÿõO ÿpLG úy|þì úÞ pOkôq þ^ pø úÞ úñüA Bø|ûoBPu õO úñßíì þèô pËPñì ô QuA pÂBc }kõg pËð qA êGBÛì ÙpÆ .þyBG ûkpÞ AlýK ôo ÙpÆ úÞ þÆpy úG BG ô Qvýð QcApPuA úP×ø |æõ¾A úP×ø òüA úÞ îãG îø ôo òüA .þyBG ûlzð }oõÃc Bü úÚ|çÎ úWõPì .úy|çO ô ÿspðA þéÞ lñìqBýð }qA óly ko ,ûoAk þéýÇÏO àü {Çuô A«pøBÊ úßñüA úÇGAo ÿõO ïq|æ ÿBìpâ BìA úìpâ |çìBÞ Aõø úÞ úPuok :om@ òülèõPì ,óBíÞ pýýÓO RolÚ õO úðBPhHyõg .Qvýð äðo pK ,úyBG äðo pK úðõO|þì úÞ îø BøolÛðôA òÞ þéHñO ôo úHñy úu .QuA ôo {ýK õO þvðBy }õg úP×ø .ÿoAk ôo óBüpW òüA úÞ Qvø þvÞ .úðBXýø pK îø oBývG úÞ úOoBËPðA ok lülW úìBðpG àü úP×ø pg@ óõ^ .úìk@ óôA IuBñì úÞ úãük }ôo pø Bü êýíüA Bü órG äðq {ùG .QuA õO ÙpÆ qA þuBíO pËPñì «Alüly .ûonãG ïpg ô kBy úP×ø pg@ BO ôpð óôpýG }qA ,QuA BW òüpO|òìA úðõg þøBâ ô wðBìo ÿApG þðõO|þì ôo þíßdì «BÏÚAô ÿBø|ïlÚ :ÿk òülèõPì ,rG úG Alüly ûBOõÞ p×u àü .þñÞ|þì êéÏO oBÞ òüA ÿõO þèô ÿoAkpG kBy þüBø|QÎBu RolÚ BG ûpPùG ÈüApy pýýÓO ÿApG .þPvø ÿoApÖ îø òüA qA þèô úy|þì ïõíO QÏ×ð qA úy|þíð úãük úÞ þðBìq BO oBÞ pø ÿApG ókpÞ pH¾ ÿBW úG ô þñÞ êíÎ ÿpPzýG ,pPýKôs úP×ø òüA .ÿlG {ìBXðA ô ÿpG {ÒApu Q¾pÖ òýèôA ok B¿hy Rkõg ,kpÞ oApÖ {ìBXðA {ýK àýPðBìo oBývG þüBø|QÎBu RApG lÏG úP×ø êüAôA ô ópýâ|þì oApÚ îø oBñÞ þG|çÛðA xõðAoôA ô õOõéK .úñÞ|þì QèBdyõg úÞ ÿpýâ|þì ÿA úülø .úy|þì þñýG pßÖ ô ÿkBy BG þñÞ|þì þÏu úÞ úzýK ok ÿlW þéßzì :òíùG òülèõPì ,õèk ÑõÂõì òüA óBìq Qynâ BG pìA QüBùð ok úÞ úñüA QýÏÚAô þèô þñÞ }ko {ùG ókpßð qA úÞ óôlG îø ôo òüA .þzG ôpGôo }BøBG lüBG ô kpÞ løAõg êýídO õO úG ôo }kõg þøAõg ïk@ àü úG ÿpPìpâ ÿBø|xBvcA ,õO wðBìo úðõg úG ûBì ólýuo BG úHñyoBù^ BG óõ^ úPÖBýð úP×ø òüA ÝB×OA òüA ïoAôlýìA þèô ly þøAõg ÿõÚ ô Apãðôok þPý¿hy JnW .QyAk RrÓì úÞ kBýG ok ÿrý^ B«ÛýÚk úXýPð Qvýð ïõéÏì ,wðBìo úðõg ok ûBì ókõG qA þyBð ÿBìpâ úG úWõO qA Áõ¿hG ,þzG BørüpKoõu oB^k oAnð ô }BG ÉBPdì ,ÿly þüBñy@Bð òýìqpu koAô pâA .kAõg|þì .lÏG úG úÏíW AlýK ôo {üApâ òüA .úzG kôldì QøBãð oAnð :lñ×uA òülèõPì ,þøBì ûBãð òüA úÞ úyBG QuAõc BìA þñÞ ûBãð wÞ àü úG ÈÛÖ Bü rý^ àü úG ÈÛÖ úÞ ÿkpÞ ûBì ,úÏíW qôo qA .ûpýãð ôo pOpSõì ÿBø|ïk@ Bü pPíùì ÿBørý^ ólük ÿõéW ,kôldì úG .þyBG pPÒAk þüBøqôo pËPñì lüBG QuA õO wðBìo úðõg qA onâ ëBc ok óBÆpu ókõG úWõO koõì ÿqBG ÿõO ûpPùG ô QÖpâ þøAõg oApÚ úWõO koõì|þíð îø ôo }pßÖ |ç¾A úÞ þüBø|ûõýy úP×ø òüA ëõÆ ok .ÿpHG Rnè ÿkpÞ IvÞ ô ÿoAk úÞ þüBørý^ pÆBg úG óly {üBPu qA ô þzG ô þÆBÚ .}BHð þPèBXg |ç¾A 51

|úP×ø þ


óApùO þééíèA òýG úéXì

õãzýK |

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

ÿoBÞ ïBXðA úG óApãük oBHWA ,RA|úP×ø òüA RolÚ :òükoôpÖ òülèõPì ,ûpG| êídO ok RA|þüBðAõO ,úP×ø òüA ÿõO õO RõÚ úÇÛð òüpO|ÿõÚ .Qvýð ÿoAk Quôk úÞ þüAnÒ ûlÎô àü .kõG þøAõg pOkBy ô òßð þvÞ pýýÓO ÿApG ÿkBüq }|çO .úðApãük .þyBG Rkõg IÊAõì úHñyoBù^ qôo úìq|æ ô úzG BñÏì BG oBývG RApG úðõO|þì ÁBg ô ûkõG Al¾ ô pu UÎBG úzýíø ôk òüA êGBÛO ô ópýâ|þì oApÚ îø oBñÞ xõðAoôA ô iüpì úHñyoBù^ qôo pOlñéG þíÞ ûly ïq|æ pâA þPc ô ôpG õéW îø õO !pýãð ôo RBø|}õâ ,ly þTdG Bü AõÎk pâA .kõG løAõg .õãG ôo RpËð ô órG ôo QÖpc ,ëõíÏì lc qA ô Qvýð JAnW |ç¾A þâlðq ÐðAõì úG ólýuo :QzùHükoA òülèõPì ,ôBâ úðõg úG ûBì QzâqBG þèô ûpG ûAo pývì Qhu ÿBø|QívÚ ÿõO ûoAlð Quôk þvÞ ÿBW úG .þñßG ôo oBßñüA úÞ ûkAk ÿlülW QÎBXy ô RolÚ QùG õO lèõO ûBì êGBÛì úÞ ûlG óõzð úýÛG úG ô oAnG QÚô ,ûonâ|þíð }õg QùG Ap^ úÞ þyBG òüA óApãð úßñüA .úñÞ ëBdyõg kBüq þéýg ôo Bø|þéýg úðõO|þì õO àý^õÞ ûoByA àü ;þPvø êDBÚ QýíøA óõyApG pâA .ÈGAôo Áõ¿hG ô ÐüBÚô êýédO ok ÿoAk þGõg RolÚ úHñzXñK ô úHñyoBù^ ,úHñy úu ÿBøqôo ÿlýuo ÿA|úXýPð úG ÿA|úÇGAo koõì ok Rkõg pâA ô órG Ùpc }BøBG úé¾õc BG QuAõg pËð RqA þvÞ .úPuok RpËð úÞ óôlG oBÞ ,lüBG úÞ ÿrý^ qA pPzýG RA|úìBðpG ÿõO :kAkpg òülèõPì ,pßýK ôk ÿrý^ óôA qA RBø|úìBðpG ô ókBPÖA IÛÎ úÞ ÿkAk þüBø|ëõÚ þ×éPhì ÿBø|ïk@ úG .Qvø ÿAõg|þì úÞ þüBørý^ óôA RBø|úìBðpG ;îãG pPùG Bü .óly pO|Õõéy ÿAõg|þì úÞ lñøAõg ôo òüA QüBùð ok úýÛG ô ÿlG pýýÓO ôo RBø|úìBðpG ÿoAk ûqBWA |çìBÞ .òPvýð þøAõg IéW ôo ÿkBüq úWõO úy|þì óBÆpu ZpG koAô ûBì úÞ úHñyoBù^ qôo úýèôA ÿBø|QÎBu qA .QÖpünK .QuA úHñzßü {PÚô ,ÿlG pýýÓO ôo ÿrý^ QÖApÆA ÿBýðk ok úìq|æ pâA .kpÞ þPc ÑõÂõì òüA .úyBG úWõO koõì ïk@ úPhu þøBâ :pýO òülèõPì ,äñ^pg úÞ òßð }õìApÖ .úzG oõhèk QPuk qA ,ûoAk QPuôk úÞ þvÞ úÞ úzG UÎBG úðõO|þì pgAôA .úðõíG ïpâ {HéÚ BO ÿpýãG ÿoAk {Puôk úÞ þvÞ qA ÿpPzýG pHg Bøqôo òüA ,QyAk løAõg ÿkBüq ÿBøqAlðA Quk þâlðq pývì óõ^ lñHG îßdì ôo lñGpíÞ úP×ø òÞ þÏu ,þPvø þvÞ BG pâA ô }BG óly òýüBK ô |æBG pËPñì þPvø BùñO pâA .þ×ÆBÎ þâlðq Áõ¿hG .p×ð àü ókpÞ rüpKoõu ÿApG úPÚô òüpPùG ô QuA úüBu ok QWpG úHñzßü .þñÞ IÚApì úÇGAo qA þGBvc .>úGõg õO ÿApG lýuo ïpËð úG< þãG ô ÿlG {ùG úÞ àý^õÞ úülø àü BG þPc p×ð àü úG ÿoAk úÞ þPHdì koõì ok þíÞ úìq|æ :kAkpì òülèõPì ,pýy Bü úzÛð àü úG úýHy ÿrý^ óôA pËð úG RA|úðBÚkB¾ oBPÖo .þñÞ pËð lülXO þñÞ|þì Ñôpy ôo ÿA|úÇGAo úP×ø òüA ok pâA .ûoAlð ôo {PýÖpÊ úÞ kBü|þì ûly JBvc úìBðpG .úy|þì ÐÇÚ úzýíø ÿApG þñÞ ÐÇÚ ôo ÿA|úÇGAo pâA ô kõG løAõg Rlì þð|æõÆ ,þñÞ úð þzG êßzì oB^k Rkõg úð BO óôonãG ïôo@ô úPvø@ôo úP×ø Èuô êýÇÏO qôo .úyBG òüA úG QuAõc .ÿqAlñG pukok õO ôo þvÞ

Jõg þüôkBW !QuA ôkBW qA pK QÖApÆA ÿAõø :oõüpùy òülèõPì ,úyõg Bø|ûpù^ úG ÿkBy QðkõG ô òy|þì ëBdyõg ïkpì ÿoAnG ïlÚ BW pø .þÏÚAô ô ô ÙB¾ |çìBÞ lüBG õO pývì úP×ø òüA ok ,ópýãG îýí¿O ûoApÚ Bø|ûoBPu pâA .ûoBü|þì úy|þì ÿoõÇ^ òýHG ô òÞ pH¾ ,ÿkoõgpG þÏðBì úG úP×ø òüA ok pâA .úyBG oAõíø úG úHñzXñK BO úHñy úu qA .îülìôA ûBHPyA ôo pývì úÞ òãG Bì úG BO òPvø BXðôA þøBâ ÐðAõì .kq }oôk àü koõì ok þüBùð îýí¿O òPÖpâ ÿApG QuA þGõg QÚô ,îßü úðõg ÿõO xõðô ô õOõéK þÚ|çO pÆBg ÿoAôlýìA BÏÚAô úÞ òÞ Àhzì ôo Rkõg ØýéßO qôo úu òüA ok ,þPvø óôA ïAlÚA pËPñì qõñø pâA .p×ð pPùG þÇüApy óõ^ ûlG ôo {GAõW úP×ø òüA pg@ BO ,úDõO JAõW pËPñì þvÞ îø pâA .úð Bü ûoAnG {ýK BK .ûoAlð kõWô ókAk úðBÛyBÎ þÎõÂõì úG þð|çÛÎ JAõW ÿApG õOõéK ô xõðô óoBÛO qA

ÉBvÚA QgAkpK úG okBÚ QuBùOlì Bü@ pÇg ok ô lüA ûkõHð kõg ërñì úðBýøBì úÞ lüoAlð Ao þvÞô lýPvø osõéÞoõÖ ?løk {øBÞ Ao Bíy úðBýøBì ÉBvÚA îÞok úGpXO BùèBu BG lðõéýéW BýéìBÞ òì BG .lüpýãG xBíO ërñì ïAô ÉBvÚA ókoô@

úðBíýí¾ Bíy úG ïokBÚ lðõéýéW BýéìBÞ òì .îñÞ àíÞ pãük qA þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O .QuA òì ÿBø À¿hO

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O 50


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

QÞoBì õýÞ óBýðApüA ë@ ûlüA QÞoBì | úG Ao oõLýÞ ïõü ô BðBzø }ôo ïBüA .lñÞ þì ÅpÎ àüpHO ÿkõùü óBýðApüA ïBíO klñHG {Ûð óBOpÆBg ok oBG pâk ,óApüA lüpg ÿBøqôo kBü lýøAõg|þì pâA

lýðrG óBýðApüA ú^oAqBG òüA ,QÞoBì õýÞ úG ÿpu B«íPc

.îüA ûkpÞ ÿoô@ ÐíW IuBñì ÿBø QíýÚ BG ØÛu àü püq lüoAk qBýð Bíy úÞ Ao ú`ð@ ïBíO Bì (818) 345-4251 (818) 758-9995 |Book Store (818) 774-9465 Q Kabab 17261 Vanowen St , Van nuys, CA 91406

49


óApùO þééíèA òýG úéXì

¶ ±¤ ú»ýíø ò»ßèÞ óíéì°¬ ô|ûkAq ÿolñG }ôpu| õð ëBu ólýuo ApÖ ,óAoBßíø }ôo áoBHì ïBüA|ô ÿpHÎ úG Ao oõLýÞ ïõü ô BðBzø rürÎ óBüpPzì ô óBzýßíø qApK þèBu ô úP×â àüpHO óBãíø ÿApG ÿkBy ô eé¾ lðlñìôqo@ ó»¨°¬ úÛ¶ ùè¶  óíéì ûã»üíð òü±}õ¥ì

(323) 466-8061 935 N.Western Ave Los Angeles,CA 90029

(323)466-4131

635 N.Western Ave Los Angeles,CA 90029

ô úÛýé¶ ±ø  íº ò»ßèÞ óíéì °¬ òü±}ð°~ì ² ~ýðõ}ýì ÿ ú¬õ ±ø { ï± ² °Þ ê¥ì ô ë³ñì óíéì ÿø³ýì  þñý³{ ï²õè ±ü¶ ô ú°  ~íÞ úñý ëõ·ñÞ ÿ°õ¨ °øð þüýð¬  û°ýÒ ô ±{õýìÞ ³ýì  òü±}üô ©}ð óõâðõâ ÿù¤±Æ ô äð° ² ê¥ì ü ô ë³ñì °¬ ° ó ì ô û¬±Þ . îýø~ýì êüõ¥{ ó{°Þ

48


TEHRAN International Weekly Magazine

püqô Qvhð ?lýü@|þì AkpÖ îø Bíy< Q×â >.BðBük ô< kôrÖAô .kpÞ þTßì > ... RpÃdýéÎA .QyAkpG äðq qA Ao {Puk oõýèA ok Bø|úðBg QzK úG ,kpÞ ûBãð óq pu QzK úG Ao QüpPuA lðBG ÿBø|úðBg óõñÞA BìA .QüpPuA lðBG ô lük Ao óByôpg ÿA úðBgkôo úßéG ,lük|þíð kAq@ óBýøBì ô óBñÞrýg ô QvW ÿ|æ@ ërÚ óBýøBì ÿBø|úÛýéW ok ,rýð Ao }kõg ô püqô Qvhð ô ;Ao ûBãð {Puk ÿõO lüoAôpì úG .BðBük wLu ô lý×u oõð ok ,lðrG àdì Ao ó@ QvðAõO|þì oõÇ^ BìA .kpÞ ÿBø|îz^ BìA ?BðBük ÿBø|îz^ õOpK ok ,úðBgkôo .kõG ôA úG wyôk >!òì QýTýc .BO oArø QvýG <Q×â úèBð BG ÙpÆ úG Ao à^ úPuk ôA !BðBük okBì QýTýc .koô@ok Ao {íéÚ ô lýzÞ }kõg .lðBìqBG òPyõð qA wLu >.QvýG < Qyõð – kõG ôA úG ûpýg püõ¿O ok óqpýK ÿBø|îz^ .}okBì ,óqpýK ÿBø|îz^ ?Qvø QuAõc !oõýèA< kAk oAlzø ôA úG >!õzð ÜícA .Q×â úðBvíPéì þñdè BG wyôk >!oõýèA< R|çýÇÏO ÿApG .>òßýG ÿBÚ@< úð kõG >oõýèA< |æBc ?»þü@|þì úP×ø pg@ þð|æõÆ BùñO êãñW ok ÿoAõu !BðBük BG êãñW ok BùñO !BðBük BG .kpÞ BÃìA ô >QvýG< Qyõð >lýüBìp×G< þèlñ¾ ÿôo qA óq þPÚô ,úËdè òüA ok ô ÿBøpK ÿ úíø ,pP^ ÿBø|ûpK ïBíO ,QuBgpG ô Bøpýzíy ,Zõì {zgok ,ly qBG xôôBÆ ,óAõW kpì ôk ô pýK kpì ôk ô .RoõÞ òýW@ ÿBø|ûrýð ôA þPÚô ,lðõìBø|ô wßüô ,ëByoBì ô pvñLuA ,kpÞ|þì QÏüBzì ok ïk BO ûqBÓì óBýì qA Ao wyôk ÙB¾ lðkoõg|þì úÇHÒ ôA úG úÞ þèBc ok pGApG ok Ao kõg äðo koq {ßPuk ôA ô .lðkBPvüA þß^ – Ao {PýTýc wyôk ô kAk JBO Bùð@ Roõ¾ ok îßdì ôA ÿBÃìA BG Ao lðõK oArø QvýG ÔéHì úG .kõG úPyAk úãð kõg ÿBø|Quk úÞ ëBc óBíø ok oõýèA >?ëlG Bü lðA ê¾A< BW ó@ .lýupK kõg qA QvG|þì Ao kõg ÝBOA ok òÞ àzg pøõW nÒBÞ ÿôo lüoAôpì ûk ,lðkõG püq oõð pGApG ok .kpG ûpXñK àükrð Ao Bùð@ .rýì ÿôo qA ôA úÞ kõG þ^oBÚ òüA wK ... QÖpâ kõg òýG ûom – kõG ûlülñâ }rÓì BO !kõG ûlýzÞ óôpýG áBg ëk !kõG ûlülñâ úO BO {üBø|Quk >{hHG Apì okBì< lýzÞ þø@ {zhG IéÆ püõ¿O óqpýK qA oBãðA koô@ |æBG Ao úÞ ÿA ú^õÞ ok ly ÿA ú`G pvK pãük oBG ô .kpÞ|þì .lñPgôpÖ|þì Ao ÿkqk ÿBø|äu Bø|úHñzßü îø ÿôo Ao {üBø|Quk ØÞ úÞ þèBc ok ÿ úP×ø pg@ úÞ óõ^< Q×â AõXð úG kAk|þì oApÚ >.îüoAk {ýK ok þð|æõÆ 47

,þì|çÞ þG BìA ,þø@ BG ô .kõzâ þâkpPvâ úG Ao }A ok pýW wñW qA ÿA úvýÞ }A þPuk ØýÞ êgAk qA ô .lýuo|þì pËð úG äðokoq þüõuAo úýHy ;koô@ .koô@ óôpýG õuAo îßy ok þÖBßy qA Ao BølüoAôpì ,ôk ,àü ,lýPéÒ óôpýG õuAo îßy qA lüoAôpì ûk .þðBíu@ ÿA|ûlðpK ÿBø|îhO êTì ,oBù^ ,úu QuA ÿrý^ ÿ úíø òüA ,rürÎ òßýG ÿBÚ@< ,{y ,YñK .Q×â úèBð úG >ûlðBì þÚBG îüApG úÞ ÿBø|úñìAk ô Iýy qA ,lðlýPéÒ òýüBK úG ,Q×ø ÿA|ûok óBýì úG kõG ôA ÿBøõðAq òýG úÞ jApÖ þøõÞ ok úíø .þíøk ô|þíùð ,þíPzø ,lðlýPéÒ àüoBG .lñPÖpâ ÿBW äðo þüõéø ÿ úPÖBO þüBñyôo .QuA ÿBG êKA lüoAôpì ûk< Q×â ûkq îOBì >.Bùð@ ÿ úíø òüpg@ ... óBzñüpg@ Ao BølüoAôpì qA þßü ô kpÞ qAok Quk oõýèA ,kõG kpâ .QÖpâ úGBHu ô Qvy QzãðA òýG qBG þñÏü ?ëlG Bü kõG ê¾A Bü@ BìA .kõG óBzgok ?QyAk Ao {OACpW ?Q×â|þì Õôok QyAk ÿôo Ao kõg þßPzèBG ô kõèBPyõâ QzãðA úG >... QvðAk|þì áôk pâA <.QyAnâ {üBø|Iè þvðBylG|þíÞ ,rürÎ òßýG ÿBÚ@< Q×â AõXð >...îükoô@ ?kõG ûkpÞ oBíÚ îø qBG þñÏü ó@ !oBßGBð ó@< Q×â óBñÞ wýø wýø >!IéÛPì ô .oBßGBð ô ?þðAõhPuA ÿBø|úðõâ BG kpì ó@ Èg BG ,QuA ÿA|ûkAk RoõÚ B¿Î ïk@ áôk QvðAk|þì pâA þñÏü ;{Ooõ¾ ÙpÆ ôk ÿBø|{üo ,îðAk|þì ú^ – kpÞ|þì {vHc ,lüpG|þì Ao }pu ûkq ëq {Úôlñ¾ ôBâ úG ô kpÞ|þì pßÖ kõg BG oõýèA .kõG òüA .BðBük ,úñÖAk ,BPñýìAo@< Q×â ô lýèBð >.QuBùð@ ÿApG .lðkõG ôA óApPgk BðBük ,úñÖAk ,BPñýìAo@ óAõðBG òüA BìA .kpÞ|þì óBzñývdO ;QgBñy|þì Ao Bùð@ ôA .QyAk {Puôk ôA úÞ kõG BðBük BG òì oApuA ÿ úíø qA Bíy < kôrÖA ÿA|ûõzÎ BG ;ly püqApu Bø|àyA ;lürÓè Bø|àyA >.lüpHg ÿBø|úðõâ oBýy qA Ao okõK ,Bø|xBíèA êTì ,Bø|àyA .lðkpÞ|þì ÐíW ôA äðo þüõéø Quôk ,þíülÚ Quôk<kpÞ úìrìq >.þíülÚ Quôk ,þíülÚ Quôk< kpÞ oApßO rýð ôA .kpÞ|þì ûrì ûrì Ao Bø|ûsAô oBãðA >.þíülÚ >»?olÛ^< lýupK oõýèA .lðByõK {Puk BG Ao BølüoAôpì óq >.BO oArø QvýG< Q×â AõXð úG lðkõG ëlG BìA ,QyAk úãð {Puk ok Ao þßü òýíø BG ç«HÚ wyôk Bü@ – ÿBG êKA pøAõW ?ê¾A Bü oBÃcA ÿ ApG Ao äðq ?kõG úPgôp×ð Ao Bùð@ ïBð .lüõãG BO koô@|þì ok Al¾ úG lðõìoBø|Bü pvñLuA qAok äðq ÙpÆ úG Ao {Puk ”.òÞ {üBìq@ô pýãG“ .kpÞ òü|æk@ – ”úñü@ ok õðBG“ JBPÞ qA úPÖpâpG Øèôô BýñýWpüô ûkq JBPy ô QÖpâ Ao ôA QÞpc ÿõéW óq

Tel(818)881-1771

ÿBø|úGpÛÎ ,óõñÞA ,óõñÞA ô .ûly úPvy ÿBø|äñu ... oBù^ ,úu ,ôk ,àü .kpÞ|þì áBO àýO QÎBu oBËPðA ok ëoA Bøl¾ pPgk ,óoõHì|æ wyôk þèlñ¾ ÿôo ÿA úÛýÚk ûk wyôk .kõG þGBýÖpy þGBýÖpy oBËPðA ok .lðBì|þì pËPñì óAõhzýK oBñÞ Ao {ðlük þâkBì@ ôA þPÚô BO lðBì|þì pËPñì .kõG ûBãð ûpýg|þìp^ JBÚ ok QÎBu úG .lyBG úPyAk áBO àýO pø BG QÎBu .koõg óBßO úGpÛÎ .kpÞ|þì lýuo|þì pËð úG oõÆ òüA – kAk|þì ôA úG ÿrý^ kõg ;òüBLìBy x|çýâ àü ;qBÒ pãW ÿ úOBK – }qoA úG ÿoBãýu ;|çÎA ÿlðApG qA pãük þu|çýâ Qynâ|þì úÛýÚk ûk úÞ oõÆ óBíø .þñýâ àü wLu .kAk oApÚ ôA oBñÞ rýì ÿôo Ao Bùð@ QÎBu úÞ lýñy Bø|úéK ÿôo Ao àHu þüBø|ïlÚ ÿAl¾ ok .ôpøAo ok {g {g ÿAl¾ ;lðly|þì àükrð .lðBHv^ oAõük úG Ao }kõg lðõìBø|ÿBÚ@ .ly qBG >!úýéÎ oBÞpu<kpÞ ï|çÎA .oAõük úG ûlýHv^ ,ly pËPñì BW óBíø QvðAõO|þì ly|þì lñéG úÞ þèBcok oõýèA ô .kõñzG ólì@ ÐÚõì Ao wyôk xBHè {g ô {g BG Ao ÝBOA ,kpÞ pK Ao ok ÿBñùK ,ly pøBÊ ôA lÏG ,pgB×O ,pHßO ,ïBÛì ô óCBy BG ,QyBHðA ÿA údüAo ok úíø úÞ Bø|wyôk ô Bø|áôk ÿ úíø ÿ ûkBÖA îø ok Zõì úÞ oõÆ óBíø ô .kõG ûly ÐíW þWõì ô Qvßy îø ok òPvzð ïBãñø ok rýð ôA ,lñßy|þì åorG }ôpÖpøAõW ,òßýG oõýèA ÿôo ô pu pG Ao J@ ÿBø|äðo BG Ao ôA .Qhüo ôpÖ ô kpÞ {hK ô lýyBK ô ;lðByõK {×ñG ,jpu ,rHu ,òyôo ô ÝApG qA úÞ þüBøoõð õOpK ô Bø|óBíÞ òýãðo ô ;BøpÇÎ Bø|órGkBG ÿ|çG|æ qA ,ly|þì ÐÆBu {üBø|QzãðA ôA úÞ Ap^ ;lüôApO|þì îzüpGA qA ,Qhüo|þì óôpýG úPÖBO ok þPhu úG ,úGpÖ þéýg ,kõG lñìõñO þéýg kõg ZôA óAoôk qA ô kõG úPÖpâ BW äðo þOoõ¾ ÿ êTì ,óAôApÖ ÿBø|ûpK BG ÿpP^ êTì .QyAk úé¾BÖ ,klñG|þì Ao {üBø|ûpK úÞ ,oBývG ÿBøpK BG þuôôBÆ óBíø ô lì@ kôpÖ rýð ôA ,lñÞ|þì ÐíW Ao {üBøpK úÞ .QvG Ao kõg QÖo ôpÖ ïp^ þPcAo êHì ok úÞ oõÆ ô >.òßýG ÿBÚ@ ,pýhG eH¾<Q×â wyôk ûkq óôpýG }lý×u {ßPuk óBýì qA úÞ Ao {Puk Quk ôA BG úÞ oõÆ óBíø oõýèA ô .koô@ õéW kõG Ao pãülßü Bø|Quk þPÚô ô .kpÞ îýËÏO kAk|þì BK ôk ó@ òýG|þíülÚ lðõýK pãük oBG lðkpÞ wíè ;îø òíyk ëBc òüA BG ,lðkõG Quôk Bùð@ .QÖpâ IüpÖ Ao ÿpãük àü pø ;þüõðBG rýð óq ;kõG BÚ@ kpì qA àü pø ,QyAk qBýð ÿpãük úG àü pø ô kAk|þì ô kpÞ|þì wc Ao òýíø àü pø ,lýupO|þì ÿpãük lý×u oõð BG à^õÞ ô þPzK ÝBOA ó@ ok úÞ ÿoBG pø ÿAl¾ ô åpG {y BG þPgok ô ,óôpýG òyôo ô îø BG Bø|Ýôlñ¾ ôBâ wK ok ô Qukoôk ok óBGBýg .lñPvðAk|þì Ao òüA lðkAk|þì Quk ÿoBÞ ú^ qôpìA òì ,wyôk – qôpìA ô< Qíü|çì BG oõýèA >?îøk ïBXðA Bíy ÿApG îðAõO|þì .Q×â oBývG þ¾õ¿g IéÚ ;Ao {HéÚ kpÞ qBG wyôk

ô à^õÞ ÿ ûqBÓì ,QyAk Rpùy Bßüpì@ puApu .QüpPuAlðBG óBGBýg ok àüoBO ûqBÓì ëõÆ lðrG þÖpc úÞ ó@ þG ëõíÏì ÜHÆ ô ëByoBì ,pýK òO ôk ,kpì oBù^ ú^ pâ ,kpÞ þÆ Ao ïBãñø ,wßüô ô lðõìBø| ,óAõW òO ôk ô ,pvñLuA {øBãð ô lðkBPvüA ÙB¾ óAõhzýK QzK ôA oõHÎ àü ÿ ûoByA BG ÈÛÖ .lðkoõg|þì úÇHÒ ôA úG ,lðkpÞ úG äðo þüBGpùÞ {ßPuk ok ûlýyõK QzãðA ÝBOA ok ô QÖo êgAk úG .Q×â iuBK Bùð@ oõÃc .QvG pu QzK Ao }A þ¾õ¿g .kpÞ qBG Ao ûpXñK þñø@ ÍB×c wLu ÿAl¾ ;ly püqApu óôok úG QüpPuA lðBG ÿõøBýø ÿBø|ÕAp^ oõð .Quk oôk ok Bø|êýHìõOA lì@ ô QÖo .lýGBO|þì |æBG úG ûqBÓì QzK ok óq àíz^ ûBì úÞ Ap^ ,lðBHñW Ao kõg rHu åpG {y þPgok ÿ úðBgoBÞ ok >olÖ< ÿBÚ@ BG ëqBìkBì BìA .kõG òDôs pG úÞ kõHð þvÞ |æBc ,kõG ûkpÞ ZAôkqA ÿqBuõXG@ .koAnãG qo êâ ôA QÞ ÿ úÛü Q×â óBzÞ xBðpg|þíýð ô û@|þíýð > ,I³g< >...I³g< ÿA úd×¾ ô lýzÞ oAõük ok Ao ÿpñÖ lÏG ûBâ {y úð ,YñK ó@ QzK ô QÖo oBñÞ ïAo@ ÙB¾ .ûly ûkAk |çW k|æõÖ qA úíø ,ly pøBÊ Ýôlñ¾ þßü lÏG ;kpÞ qBG Ao þßü ê×Ú ;lðBgp^ Ao ÿlýéÞ püpc qA Bùð@ ÿ úíø þégAk {yõK .Ao pãük — kõG pøAõW qA pK úíø ;kõG ûpýO þðAõÒoA ZBO ,Bø|ZBO îýð ,Bø|úÛéc ,BølñHðkpâ ,BølñHPuk ;ÿoõéG ÿBø|Ùl¾ ok Qyok ÿBø|äñu ;Bø|áôk úíø .Bø|xBíèA ,BølüoAôpì ,Bøkpìq ,Bø|RõÚBü óBy þðôok oõð BG ëBc òüA BG àñg ,óBzgok ,òìA .lðkõG êÏPzì lGA BO ,kpÞ|þì ûBãð BølüoAôpì úG oõýèA >!Bø|àyA<Q×â óõg< Q×â ,Qvüpãð|þì Bø|RõÚBü úG >!Bø|IéÚ ÝpG úÞ ÿoõÆ kpÞ|þì ôo ô püq Ao Bø|xBíèA >!RôoBG< kAk úìAkA ,lðlýzgok|þì ô lðkq|þì úG Ao pýÖ|þì ó@ BG ly|þì úÞ RôoBG olÚ ó@< Ao }pu >!ÐýÖo ,ÐýÖo ,ÐýÖo óBíu@ .lýzÞ {O@ óôpýG ôA qA IuA ÿ úùýy êTì þüAl¾ ô kpG IÛÎ úG .lì@ úðAoõùÛì ô ú×g þüAl¾ BG }rýì ÿôo ò×éO .QvG Ao Ýôlñ¾ ôBâ ok .kpÞ ÿqôqô ô >.ó@ qA êHÚ úð ,pãük ÿ úÛýÚk ûk < Q×â óAoõÆApLìA pu úG ô Qvzð kõg püpdO rýì QzK àc {üBø|Qukpu úíÞk ÿôo úÞ kpÞ ûBãð ïôo óBíø ô koô@ óôpýG òO qA xBHè qBG ô .lðkõG ûly ,kpÞ|þì ÿqBG úéýO ú^õÞ ok úÞ ly ÿA ú`G pvK .QgôpÖ|þì Ao ÿkqk ÿBø|äu Bø|úHñzßü úÞ þüBW êTì þüBø|Iè BG ,|çÚBð ô oôpy ÿ ú`G pvK óBíø ÿ ûkôo ô ëk ok Ao {üBø|QzãðA .pO ÿBøõèBHè@ þøBì qA pK ÿBø|úGBPýøBì ok ;kpÞ|þì ôpÖ Bø|úHíßy ëôô QýÏíW óBýì ok ;kpG|þì Quk ûly jpu êTì þüBø|îz^ BG ,qpÖ ,kõG pÒ|æ .koõg|þì


óApùO þééíèA òýG úéXì

ô ;QyAkpG Ao {üB¿Î ô äðo koq ÿBø|{ßPuk lì@|þì òýüBK Bø|úéK qA úÞ oõÆ óBíø óAoõg õéOõéO ô lýzÞ|þì û@|þíýð }rýO áõð ô qAok þñýG BG þèkBßýK óAlýì úG úÞ kõG ÿoõÆ òýíø ,õG|þíýð ,kõG òýãíÒ ÿkpì úÞ ó@ úð pãì .QyAnâ ïlÚ kõG ûkpG Ao Épy ú^ pâ úÞ ÿkpì ,kõñzgBð ÿkpì ?Qzâ|þì ûly óBùñK ÿrý^ ëBHðk úG qõñø ,koõg|þì õéOõéO|þíÞ òPÖo ûAo òýc ok JBO õu ó@ úG õu òüA qA úÞ {cô ÕBG pPy êTì pK ,kôo|þì ûAo úPèB×u@ ÿ ûkBW ok þPÚô koõg|þì ÿnÒBÞ ÿBø|QÞBK ok úÞ óBzðApvíø ô Bø|ëBÛG qA ÿBønÒBÞ à^õÞ ÿBø|úßO ô lðoõg|þì rý^

ô > ...I³g< Q×â ,lì@|þì xõÚ ô {Þ ô ly|þì ÿoBhG {ýK ÿôo úÞ kBPvüA pýK þüõðBG püõ¿O püq ïlñâõu òì< kpÞ lñéG Ao {üBø|Quk ô QyAk oApÚ Ao {üBø|Quk pãük oBG ô Q×â >ïA|ûkpÞ Ì×c Ao QuAõg|þì oBãðA ,ØÞ pG ØÞ ,QyAnâ îø ÿôo òýíø >.ïA|ûkpG Ao Épy òì< .lñÞ ïApPcA ÿAkA ôA úG ok }ôpÖpøAõW òüpOlñíOôpS ôA ;kõG oõÆ {Þ ô kõG qAok úÞ }A þñýG oBãðA BìA ;kõG óBPvéãðA }qpè óBíø BG QuAõg|þì ,êýÖ ïõÆpg êTì ,oAk úð lýuo|þì pËð úG BìA( lüõãG kõg ÿBø|ûpK IýXÎ qõñø ôA úÞ )lüqpè|þì ó@ ïBíO úÞ þñýG ÿBø|ûpK ÈÛÖ pOõéW|þíÞ òýìqpüq Ao ÿrý^ qõñø ;kõHð lñupg

þPÚô .lülñg þßéW püq îø qBG ... lÏG ô ... lÏG Qynâ óByôpÖ pøAõW ÿ úPuo qA ÕAk JôpÒ ó@ ok ,Bø|xBíèA ,|çÆ ókBÏì ,Bø|QíýÚ qA lñPyAk úÞ UdG þGõñW ÿBÛüpÖ@ qA ûlýuo ÿBø|}oArâ pG QzãðA ôA oõHÎ ÐÚõì ok Bùð@ qA þßü ,lðkpÞ|þì qA {ýG ÿrý^ .>ïõø<kpÞ úìrìq ô QyAnâ þñýG ÿôo ÿA úíéÛu qA pPzýG ÿrý^ úð ,kõHð úìrìq ÿ úPuo qA úÞ ÿqôqô ,þñýG ÿôo þPzãðA ,úðBy pùÊ qA lÏG ó@ ok ókoBâ óõOBø|ok óByôpÖpøAõW BìA !kõG {ýK Bø|ëBu úéG ,lýuo|þì }õâ úG ÕAk úG Ùpzì ÿA úðBg ÿ|æBG ok òßýGoõýèA #| {PzK ÿBø|ûpùì pG Ao qôo ó@ ÝpÎ oõýèA qõñø ô QyAk þðBíOoBK@ôA .kpÞ|þì þâlðq áoBK òüpâ òüA {üBñÏì úÞ þüAõXð ,úíéÛu ,kpÞ|þì xBvcA þüBüAôq ok lðkõG ûkpÞ óBzðBùñK úÞ þüBø|þèlñ¾

}ôpÖ pøAõW ô wyôk

.lðqAlðA|þì òýìq ÿôo ô lññÞ|þì úèB`ì Ao ÿA|ûpÛð þÂAoBð kõg îùu qA pPy ;QuA oArýG Bø|ëBÛG qA pPy Øüko ô lñýG|þì Ao þG@ ÿ ú^Büok pPy ;QuA }ôpÖpøAõW wK .ó@ ÿõéW ok Ao êhð ÿBø|Qgok ,óBùW puBOpu ok }ôpÖpøAõW òüpO|åorG ,åorG ,{üB¿Î BG ,{üBø|{ßPuk BG ,ûlðqApG þuBHè BG þèkBßýK óAlýì qA óBìApg ,kõñzgBð óBñ`íø BìA úÞ lýuo ûBýu à^õÞ ÿ ûqBÓì ó@ úG BO Qynâ|þì ok ô BýèBPüA ok ,{üpOA ok ,óBíè@ ok ,úvðApÖ ok

qA õéíì þÏOpì ok Ao pßýK ëõÒ ÿqApâ ;lýzÞ|þì õG úÞ ó@ qA wK ;lýñÞ oõ¿O þÞAoõg ÿBø|boBÚ óBñ`íø ,lzÞ|þì óôpýG áBg püq qA Ao Bø|boBÚ püq qA ,pOoôk þüBW pO|ûBýu ,pO åorG þ^oBÚ ÿõG úzýíø oõýèA ôo òýíø qA .luo|þì {ìBzì úG òýìq ô pO|ûBýu þ^oBÚ ëBHðk úG pýÖ|þì lñíOôpS rÞpì ok .kõG pO|åorG Ao {OAôApÞ ÿôo óBzð lüoAôpì ÝBXñu ;lýyõK Ao kõg äðo þG@ô àýy þðAoBG ,kpÞ IOpì

}ôpÖpøAõW ,QuA óAõW oõýèA ,òÞ {øBãð< ,kõG pPùG ô .kõG óAõW ÐÚõì ó@ >kôo|þì úÞ òýíø ,óAõW êãyõg ÿ úßyok àü êüAôA ô ;lýyõK|þì xBHè òßèBG ok AlPGA ok ;êýHìõOA àü lÏG ;QyAk þü|çüô ô .pOBEO Áõ¿hì tè ok lÏG ô Qvzð|þì ûõHðA BG ,lüpg úðBgkôo úG Ùpzì lðõí`üo ok þßü kAlìBG pø úÞ þèqBìkBì ô jpu qo ÿBø|úOõG .kAk|þì ÿBW ôA QÞ ÿ úÛü ok ô lý^|þì lñéG úÞ þèBc ok òßýG oõýèA > ,I³g<

ÿqôk ÿokôpG úÞ Bø|úKBðBÞ .lñPyAk oApÚ IuBñì .lðkõG ûkpÞ pK Ao Bø|ûpXñK ûBâok ,lñPyAk ûly oBãð ô {Ûð pK wéÆA ,lñéG ÿ ûpXñK úu ,Bø|ûpXñK .lñPyAnâ|þì {üBíð úG ëBíÞ ô ïBíO Ao rýíO oõO ô Bø|þßvüô ,Bø|ÿlðApG oBG püq óõøBì Jõ^ ÿ úv×Ú ÿ ûpXñK qA ôA ô kõG ûkAk îßy ê¾A ÿBøoõßýè ô ÿA úzýy ÿBø|ØÛu úG ô òýüBK úG þÇuô ÿBø|ëôlW oBñÞ ok ØÚõPì qôo lì ÿBø|êýHìõOA ÿA úÇÛð .kpÞ|þì ûBãð þèkBßýK óBGBýg àüoBG QÎBu ok ô kpÞ oõ¿O ly|þíð òüA qA pO|ÿrÞpì àü ok Ao ôA ÿ úðBdH¾ kpì QìlhzýK eH¾ Qzø BO þðAõÒoA pHìByôlGôo QìlhzýK ;koô@|þì þñýu rýO ô lñéG ÿBø|ògBð BG ;kpÞ|þì qBG Ao ôA ÿ ûkpÞ RõÎk ÿBø|RoBÞô kõzâ|þì Ao oõýèA ÿBø|úìBð kõg ÿBÃìA úÞ koô@|þì óôpýG Ao|þíýh ô lý×u óAõðBG pãük ô Bø|wPñßvüô ,Bø|wPñÞ ,Bø|wyôk ô Qvy QGõð lÏG .kõG ûly àc Bùð@pG ÀhzPì lÏG ;koõg|þì Ao kõg QvO óBð wLu ;kõG õy ÿBø|ëBÒq òyôo ô óAqõu {O@oBñÞ Ao }A úìBðqôo .lðAõg|þì þßüpPßèA

.oõýèA }BG IÊAõì< Q×â|þì kõg úG JBÇg ØýTÞ ô àüoBG ÿA ú^õÞ ok Ao RA þâlðq úÞ õO ÝBu úG ô òýüBK úG ôA ô >... úÞ õO ,ÿkpÞ Ñôpy }õg oAõéy ó@ ok olÛ^ ,kpÞ|þì ûBãð {üBøBK úG ;kpÞ ûBãð {üBø|úíß^ úG ;kõG êýßy ûoAõÚ ÈuõO ;lðlýzgok|þì ,kõG àýy úíø .BøpPâ òüpPùG qA ô ôo êüôBu ÿ úýcBð ok óBÆBýg òüpPùG òüA IéÒA ôA BìA .lðkõG ûly úPgôk Bø|ú^oBK ok ú`G pvK óBíø ô koô@|þì óôpýG òO qA Ao Bø|xBHè ûkBüq þHéÆ ûBW úG oBG àü .ly|þì àüoBO ÿ ú^õÞ úG ÿkqk ÿBø|äu òPgôpÖ , kõG ûkpÞ pßÖ kõg ÿ ô kBPÖA pýâ îø oBHßü ô .êL^ QüAô ok lì|æ@ óBðq !oõýèA ÿAô< ,>oõýèA ÿAô<kõG ûkpÞ xBíPèA }okBì QzK lÏG ... >?ÿõy êÚBÎ þøAõg|þì þÞ ïpvK QíýÚ óAqoA þ`ì ÿBø|QÎBu ,úPÖo óAõhzýK àü kõG ûkpG ïAkpPvì@ úG Ao þ×ýÞ ó@ qA lÏG ;kõG úPgôpÖ ,pýK oõýèA ,lülñg þéW püq ûpÆBg ó@ kBü BG ... úÏÇÚ úu ó@ BG ÿo@ .koô@|þì kBü úG Ao }A þðAõW krìoBÞ kpìq ÿApG îø lÏG ;kõG úPvG Ao }oBG xBíèA QzK ok þ¾õ¿g ÝBOA ó@ qA wK .QÖpâ þGõg ,ôqApO BG þÚBOA ;QÖpâ ókoBâ óõOBø|ok ÿA|ûqBÓì ô .Áõ¿hì îýh ÿBø|òýG ûom ,Ýôlñ¾ ôBâ

46


www.TEHRANMAGAZINE.com

Pico Glatt Mart çýùÞ ïpPdì RõðBGo pËð püq

UNDER THE STRICT KEHILLA Super Vision

ÿrürÎ óõý¾ Qüpülì úG

ô óBzýßíø úG Ao ÿpHÎ õð ëBu ô úP×â àüpHO rürÎ óBüpPzì

ÿApG ÿkBy ô eé¾ qApK þèBu îülñìôqo@ óBãíø T:(310)785-0904 (310)785-9472 (310)785-9718 F:(310)785-0266 www.picoglattmart.com 45

9427 West Pico Blvd. Los Angeles CA, 90035

818-881-1771 pG úýðBS lñ^ Ao kõg pu ÈÛÖ lñPyAk oBÞ pPzýG îø úG Ao kõg îz^ þÃÏG ;lðlðAkpâ|þì þÃÏG ô lñP×â|þì ÿrý^ Iè püq ô lñPyAnâ|þì qA lñPuAõg|þì Büõâ ;lðkpÞ|þì pOlñO ïlÚ pãük ok ÿpýýÓO òüpO|à^õÞ îø þÃÏG .lññÞ oApÖ åpì BñPÎA þG ô kpvðõg ô lðkAk|þíð óBzð kõg .lñPynâ|þì ,pO ÙpÆ ó@ óBGBýg ôk þßü ,qôo óBíø pùÊ ô Qýì .lðkpG|þì }ôk ÿôo Ao pãük ïk@ àü {Ïð lñPÖo|þì ÿolÚ úG óBâlññÞ QÏüBzì ûõHðA QýÏíW lüBy .lñPyAk }ôk úG Ao lcA ûõÞ oBãðA úÞ úG úÞ ôA ÿBø|ëõK lüBy ô kõG Qýì ÿBø|JAõS ûlì@ ok óBÏüBzì oBíy qA óôpýG QýÏíW Roõ¾ úðBy QýÏíW .kpG|þì õéW úG òýãñu Ao Qýì ô kõG ûkpì pâA ày þG . lðkq|þì ëôô îø ÿ|æ úðBy úG þéÎA îèBÎ qA ,lñ^ ÿA úßD|çì pâA ô kõG oBÞ JAõS pG ïlÚ úÞ òüA rW ;lðkõG úPÖBü óBìpÖ ôA ÐýýzO úG ô oõHÎ .lñPyAlð ÿA|ûoB^ ,lðoAnãG pãük ïkpì pu .kõG ûlì@ lñG oôpì ôo ô äðo ÿBøqBíð okB^ BG ,óq p×ð úu ôk .lðkõG ûlðBHv^ oAõük úG Ao kõg óBGBýg oBñÞ úPÖo :Q×â óBzýßü :kAk JAõW ÿpãük ?ûoAk ú`G BOlñ^ — .oAkpøõy pPgk úðôk úü ô pvK BO ûk — .ûoAk óq ïBOôk ?ûkpÞ Qý¾ô — .kpÞ úPßu êÖBÒBð ûly oõâ úG oõâ ?úð — :kôrÖA oBGpSCBO ÿA úÖBýÚ BG þèôA óq óBíø ô }Bø ú`G ApG îèk òì ! Bø|ûoB`ýG — .ûqõu|þì ÿBø|ûkpì BGBG ÿApG Qèk ôpG ?þ^ ÿ úuAô — !ÝkB¾ ÙB¾ ú^ !ûqõvG Rkõg ûkõu@ô QcAo |æBc BO ,Bø ú^ îýPü ,úg@ — ô àéì úíø òüA |æBc ,òPÖo|þì ûAo ô ókoõg|þì ?úñÞ ÈGo ô ÈH þÞ ôo á|çìA ô Bø|óBÞk ÿõéW qA qõñø QýÏíW .kpÞ|þì oõHÎ Qýì kõg ÿA|ûoBWA ÿBø|óBíPgBu óBíø ô lðkõG ûlì@ óBÞk ok ïk þÃÏG ôA óApWCBPvì úG lüBG úÞ kõg ÿ ûkBPÖA wK ÿBø|JBvc ÿApG BW ô .lñPhüo|þì ûqBO ÿBø|úzÛð ,lñupG ôA ÿBø|VoAô úðBy lñPyAk îø ÿpãük ÿBø|ëBýg úÞ óApãük ó@ lðkõG ûlzð pÂBc ô lðkõG ûkAk RõGBO püq úG .lðoBLvG {Þ {Ïð òýyBì úG Ao kõg àéì IcB¾ ûkpÞ QèBgk RBìBËPðA Ì×c ÿApG îø Bø|óBHuBK .lðkõG ÿApG lýíù×ð þvÞ ! Bø|óBHuBK ûoB`ýG ó@ ok Ao ÿõW oBñÞ ÿ ûkpì ó@ }oArâ úÞ ÿnÒBÞ ëBüo ôk qA Bü@ ?lðkõG úPyAnâ úüBì olÚ ú^ lñPyõð úßéO îø BønÒBÞ lüBy ô .lüBy !?kõG pPzýG îýð ô ! ... lðkõG ûly QuAõgqBG óBy wýüo pâA QùW pø úG ô .kõG ûlì@ ok þüB^ BOôk ëõK ,kpÞ|þíð

ûkpì ôk þßüoBG óBGBýg qA eH¾ qôo ó@pâA îø Bíy # lñÞ|þì ê¾ô ôpvgp¾Bð úG Ao óõüBíø JBG úÞ oBñÞ .lülük|þì Ao ôA ÿ úy|æ B«íPc ,lýPynâ|þì ok úðBg ok úu úÞ ÿkõâ þPzø àükrð ,J@ÿõW {üBK àü ô Quk àü .kõG ûkBPÖA ,kõy|þì qBG ó@ ûly ÐíW ôA oôk ïkpì ô .kõG J@ÿõW ÿõO qõñø .lðkpÞ|þì þÖpcpK ô lðkõG

ûAo qA ,åorG nÒBÞ Ýoô ôk BG ,óBHuBK p×ð ôk Ao ÿA|ûoBK þðõâ ëôA .lðkq oBñÞ Ao ïkpì ô lðlýuo ÿôo qA kõG ôA xBHè BùñO ,}oAõéy rW úG úÞ qA ÿrý^ óõ^ ô lðkAk {ðBßO ;lñPyAkpG {yôk ô nÒBÞ úÞ þðBHuBK ó@ô lðkBùð }oBñÞ úG kBP×ýð ó@ ÿBø|úéíW òPyõð qA wK ,kõG úPÖpâ Quk úG Ao îéÚ .ûoBK þðõâ àü :kôrÖA òýñ^ ,}oArâ lñðBì ëõìpÖ ó@ ô kõG úPgAkpK õXPvW úG pãük óBHuBK :Qyõð|þì Øüko ô îø püq ,þèôA .ûoBÞ úíýð þüBßüpì@ QüpHÞ àü — nÒBÞ ÿ|æ ,ûly úè oBãýu BO YñK — .úìBðqôo .ëõK îýð ô ëBüo ôk — óôlG ÿA ú^pPÖk ÿ úìBñuBñy àü — .wßÎ ?òýíø .ûkq äðq }ApO îéÚ ÿ úÓýO àü — ÿpãük ó@ úÞ lñÞ BÃìA Ao }oArâ püq QuAõg ô ÿBø|IýW qõñø ô kõG òýüBK }pu úÞ oõÆ óBíø :Q×â ,Qzâ|þì Ao ûkpì oAõéy .oAõéy àü ô — püq lÏG ô lðkpÞ úÖBÂA îø oAõéy àü ,ÜüpÆ òüA úG ô ... ô lðkpÞ BÃìA ôk pø Ao }oArâ .lñPvG ôpÖ Ao ïk@ àü þâlðq pPÖk .kõG ûlðBì qBG {íz^ úð ô kõG ûly ûBýu úð oBñÞ qõñø ,òEíÇì þüBíýu ô ûkõu@ ÿA úÖBýÚ BG .kõG JAõg Büõâ .kõG ûlýzÞ qAok J@ ÿõW BG ;lðkõG ûkBPvüA þPzø oBñÞ úÞ p×ð lñ^ ,kõG ûkpÞ qBG Ao Bø|úðBg qA þßü ok ÿ|æ úÞ þðq úÞ Izük :Q×â|þì óq ó@ .lðkpÞ|þì QHd¾ ïlÚ Bø|ó@ þPzø ÿõO ;ûqAlñG J@ úPuAõg|þì oBÞ þ^ õíÎ :ûkõG úP×â ôA úG ú^ pø ô ûkq|þì Ao J@ ûkõG ûlì@ úÞ lÏG .ûkõG ûkAlð JAõW ?ÿoAk ÿBK ô Quk ô ûkõG úPvzð J@ ÿõW oBñÞ ;klñHG qA Ao ûqõÞ úPuAõg|þì úÞ îø lÏG ô úPvy|þì Ao kõg òüA êTì ,BW óõíø úÞ ûkõG ûlük ,lñÞ J@ õW pu .òýíø ... ûkpG {GAõg úÞ QuAõg|þì äñO óBGBýg ó@ qA úÞ þuõGõOA oBñÞ ûAo pu qA úÞ kpÞ|þì oAkAô Ao ïkpì ,konãG ë@ ë|çW –lükqBG ô lük JBPÞ qA úPÖpâpG lícA úÞ óApãük .lðkõG ûkq úÛéc ôA oôk ÿA|ûlÎ .lðôpG


óApùO þééíèA òýG úéXì

kõâ Èuô úÞ oBÞ pu ÿ ûlýÛÎ úG .óõGpÚ — ... ?úuo|þì BXÞ úG }pg@ Býðk ÐÂô ,lýPvø lc àü lüBG ,lzð ÐÂô úÞ òüA úg@< ,òñýzG òýÖpÆ lüBG ... kpÞ QüBÎo Ao þÇuô ëõHÚ Ao þÇuô lc úü òðrG õðõyBÖpc îø BG äñzÚ òüA |«ç¾A ! úzG ïôo@ ûkoõg úü Býðk ÐÂô úÞ òñÞ ÿ úÛHÆ ... úÇuõPì ÿ úÛHÆ óBüq úG «|çìBÞ ÐÂô {ýèBc ÿrý^ úÞ îø òýüBK ÿ úÛHÆ ,úPcAo úÞ |æBG ... Bø|þÇuô ÿ úÛHÆ oBâqôo úG ÿAô þèô ,Qvýð úÞ ïkpì ô Býðk ,òì rürÎ ,òì óBW ,òì ÿBÚ@ úg@ >... úg@ ,òPvýð ÿqBG JBHuA Èuô òüA ... {Öpc Èuô ïlüpK ... Bíy oõËñì — ,îPyAlð ÿoõËñì ûlñG ... pýg ,pýg — úü ûlñG lýñÞ òýýÏO jpð AõÎk Èuô kAõg|þíð þvÞ oBÞ úG îø ÿoBÞ ëBdèA ÈuõPì îPvø|þìk@

þéýg Al¾ ,kq ïAl¾ pu QzK qA p×ð àü # Ao Al¾ IcB¾ ïkpÞ ÿoBÞ pø þèô ,kõG Bñy@ îükpÞ þupLèAõcA ô ... îükAk Quk îø BG .îPgBñzð :Q×âôoBü îø }lÏG

ïkõG úPÖo ... ïBýì úédì Èuô< qA ïoAk — >.pPÞk {ýK ! ûlð lG Alg — }õW ,kõG ûkq }õW àü ïpu Èuô — ... þÞp^ .wýð ÿrý^ ,úy|þì Jõg úéèAFBy óA — ÿA úÖBÞ úü ÿõO îüpG kpÞ kBùñzýK ûAo Èuô ëõHÚ .îüoõhG ÿA|ûõùÚ ô îüpýãG þãPvg ,îýñýzG .ïkpÞ :kpÞ Al¾ Ao óõuoBâ .oBýG ûõùÚ BO ôk Bì ÿApG — ?òüpýy Bü úyBG iéO —

ôpG Èuô qA ,QýÇuô

úð iéO úð ... úyBG ÈuõPì òì ëBì — ÈuõPì ,òüpýy :îP×â ,kõG úé¾õc þG þéýg òì Quôk :kAk JAõW ?þPcAoBð þ^ qA — ûqõÖo. îévÞ ïA þÇuô pvK òüA Quk qA — ?úý^ þÇuô óôpÚ :ûlýupK }qA îéÏì . ûly .ûlG JAõW úPvðõPð ?úìlñ^ x|çÞ — xA úÇuõPì ïôk x|çÞ — ÿ úíø .kõG ûlzð lG }BðBdPìA þßü óôA àO ûpíð þÇuô óôpÚ pu BìA kõG ÈuõPì }Bø ûpíð ... ô ûkoô@ ëõHÚ B«íPc ëBvìA . òüoõhð ú¿Ò — .úy|þì úÚ|çÎ iüoBO úG þøAõhG BO îâorG pvK BìA — ô þÇuô óôpÚ qA êHÚ óAoôk úG «B¾õ¿hì ,ûoAk ... þÇuô óôpÚ qA lÏG óAoôk iüoBO .ïkõG ûkoôBýð BW úG qõñø Ao Quôk òüA òì ëAöõu úG Ñôpy oB^Bð ,îuBñzG Ao ôA úÞ òüA ÿApG :ïkpÞ óõâBðõâ þüBø ?lýñýzð|þì úédì ïôlÞ õO |æBc — qôo àü ... >kBG@ ÈuôA< ÿ úédì õO — ØüpzO úÞ >úédì Èuô< qA ... òýüBìp×G qApÖApu úÞ þøBãðAlýì kBG@ ÈuôA úG lýupG òüoBýì úü Bø|Qgok Èuô óõOôpGôo Quok ,òývüAô xA ûlñG ërñì BW óôA ... lýñýG|þì þGõ^ ÿ úðõg }A þÇuô ÝBOA úðB×uCBPì BìA ,wýð ÿlG ërñì ... ... lñÞ|þì úß^ ?ûoõÇ^ óõOoBG ô oBÞ — ûBì Èuô BìA ... úÇuõPì ,wýð lG — óõìpu úÇuAô úÞ îükpÞ þü úéìBÏì úü úPynâ rürÎ :ûlñvü õð–àéÛéÚ JBPÞ qA úPÖpâpG ûApíø BÂo :óAkpâpG ,òývð Alg ,Bø úÇuAô òüA Quk qA óBìA ,QyAnâ û|çÞ ... îüonãG |æBc ... úP×ýG óõzìAk úG ïk@ úñßð

...kqõu|þì ïkpì ëBc úG îèk Èuô òüA BìA ,ïoAlð ! ,úGõg óõOoBG ô oBÞ úÞ îèBdyõg ,Ig — .úy|þì ïpPùG úéèAFBy óA úð ,úýGõg ïk@ îßüpy úÞ pßy ôo Alg — }lÚ ,úÇuõPì {ñu ,óôõW kBüq úð ûpýK kBüq úíø ú¾|çg ,úÇuõPì {èBc ô ÐÂô ,úÇuõPì ... úÇuõPì þéýg |æByBì }rý^ .ïpG lüBG úãük òì óõO ûqBWA BG Ig — êâ ûqBÓì ïpG ïAõg|þì ,ïoAk oBÞ îñì — ïoBßG ô ïphG êâ FBzð þüBOlñ^ ïAõg|þì ,þyôpÖ ÅpÎ îPuAõg|þì õñüA ,þPuAo ,óõì ú`ÒBG Èuô óõíPßéíì úÞ QvñüA Bì ÿBø|þPhGlG qA þßü :îñÞ ... ûoAlð QýÇuô þÖBÞ ûqAlðA|úG ?òükõìpÖ þ^ — ÿApG lüBG îýðõO|þì BO Bì ïkpÞ ÅpÎ — lüBG Ap^ «|ç¾A ... îýñÞ QýGpO QýÇuô Qßéíì .... !?úyBG úPyAlð ÿsõèõÇuô þupÞ ûBãzðAk ÿApG À¿hPì ÿBø|åõèõÇuô ûlÎ úü Ap^ ?òñÞ|þíð QýGpO êGBÚ QvüsõèõÇuô Qßéíì :îP×â >.úPuok «|çìBÞ ,lüoAk Üc< ôA .îüly AlW ô îükpzÖ Ao pãülíø Quk :îP×â .kq Al¾ Apì pu QzK qA ... ?úéG — :kq kAk þP×ýG õéW ... ôpG Èuô qA ,ôpG Èuô qA — úG QPuk þðõíG IÛÎ ,þzýì úè BK ô Quk püq qA ,ôpG Èuô qA þðõO|þì BO ... wýð lñG þüBW ... ôpG Èuô

...êÞõO

kpÞ|þì þâlðq pùy úìõc ok úÞ þðq #| ô kõG óBPvìq .lyôp×G Ao }A úýSBSA ô úðBg QuAõg|þì úÞ kõG ëBdì BHüpÛO úÞ kõG ûlüoBG þñýãñu ÙpG óBñ^ .lupG }A úðBg ok BO lðAõPG þðõýìBÞ Bü òýyBì aýø þvÞ úG Ao }A úýSBSA úÞkõG úPuAõg Alg qA óõ^ BùPñì .kõHð óApãð ëk ,pìA pøAõÊ qA ,lyôp×G {üApG QvðAk|þì f|ç¾ Alg úÞ þPíýÚ úG ô QuAõg|þì Alg úÞ óôpýG úG ûpXñK qA þPc :Q×â lük Apì þPÚô . QyAnâ ÝBOA Èuô }ôpÖ ûkBì@ô QgAlðA ÝpG Ao }A úýSBSA !wG ô ïkpÞ êÞõO Alg ÿBø|ûlÎô úG BùñO .îñÞ xBvcA Ao Bìpu qõu Bü îñýHG Ao ÙpG ûõHðA BO ïkpßð ûBãð

þPc ,úðBg úýSBSA BùñO úð ô lðlðBuo }A úðBg ok BO Ao kõg êýHìõOA Bu@ ûrXÏì ÿA úðõâ úG rýð ïkpì .QÖo }ôpÖ úG kõy QgAkpK þßéì R|çìBÏì ûBãñG aýø úG ÿkrìoBÞ úßð@ þG rýð úðBg kõg .lñÞ xBvcA Ao Bìpu qõu BO lñýHG Ao ÙpG ûõHðA BO kpãð|þíð óôpýG úG ûpXñK qA râpø óBíüA .wG ô lñýG|þì áoAlO QuA ûlýHéÆ úÞ þPÞpG ÿApG óBíüA òýy ëôBßuA wðAoõéÖ qA pSA 4 :JBPÞqA úPÖpâpG

..îýñÞ àíÞ óApãük úG

.

ÜzÎ pýXðq úÞ lük Ao þñvì óq ûAo pu ,úðBg Qzâ|þìpG oBÞ qA QyAk QýíuA þPÚô pùÊ qA lÏG qôo àü # QýíuA.kõy ØÚõPì BO kAk óBßO Quk ôA ÿApG óq óôA .kõG ûkBPvüA ÙpG ÿõO óBupO ô ûly JApg {ñýyBì lðly ko òì ÿõéW qA òýyBì Bøl¾ Q×â óq.îñÞ óõPßíÞ ïlìôA òì Q×âô kpÞ þÖpÏì õykõg ô ly ûkBýK QvG ôo IÛÎ Ýôlñ¾ Jok ô kpÞ ÅõÎ ôo àýPu|æ ôA úÞ þPÚô.QuBíy ØÇè BÏÚAô òüA ,kBPvüBð þvÞ þèô .ly òPÖo ûkBì@ô

.lüoAlð òì úG þølG aýø Bíy“ :Q×â òýñ^ óq úG QýíuA ô”?ïqAkpLG lüBG olÛ^ òì“ :lýupK óq àíÞ Bíy úG òì úÞ oõÇðBíø .kpÞ àíÞ òì úG îø p×ð àü ÿqôo ô ïA|ûkõG þÇüApy òýñ^ òüA ok îø òì õO úG ÜzÎ pýXðq oAnãð.þñßG ôo oBÞ òüA lüBG ,ÿqAkpLG òì úG ôo QýølG úÞ þøAõhýì B«ÏÚAô õO pâA.ïkpÞ ”úzG îPg þèô ûlG úìAkA õzøAo lÏG ô ûoõhG ÿrý^ BO õO QÖo ô lük ôo þß^õÞ úÖBÞ óq pOõéW êüBì lñ^ qA ô úyBG oAkoBG úøBì Qzø QvüBG|þì úÞ ûonãG þPìlhzýK óq òüpýy lñhHè qA úWõO þG QvðõPð løAõhð îø ûBâ aýø |æ«BíPcA ô QvðAk|þíð ôo QìlhzýK þâlðq óBPuAk ôA.kõHð lñG BK ÿôo þãPvg ÿôo pG úßýèBcok ,kõG úPÖo óôpýG ok qA óq ,ûoBýG õy o|æk l¾ úýÛG BO QÖo QìlhzýK úÞ þPÚô .lýíùÖ {ðBíz^ ok àyA lðõg|þì ôo óq úPyõð QìlhzýK þPÚô.kõG úPyAnâ þÚBG ôo þPyAkkBü ûp×u ëBíPuk òýñ^ òüA ok îø òì .lüoAlð òì úG þølG aýø Bíy“ :kõG úPyõð òýñ^ QyAkkBü ok .kõG ûly ÐíW B«ÏÚAô õO pâA ïkpÞ àíÞ Bíy úG òì úÞ oõÇðõíø ,kpÞ àíÞ òì úG îø p×ñßü ÿqôo ô ïA|ûkõG þÇüApy >!úzG îPg õO úG ÜzÎ pýXðq oAnãð< .þñßG ôo oBÞ òüA lüBG ,ÿqAkpLG òì úG ôo QýølG úÞ þøAõg|þì pßÖ óq QyAkkBü ô ëõK óôA úG úßýèBc ok QÖo úðõg úG oBÞpu qA QìlhzýK óq þPÚô Iy óBíø :Q×â }pøõy úG kpÞ|þì >...úzýì Quok ûoAk rý^ úíø }BHð óApãð ly oõW Bø|ôoAk ëõK QýíuA< òvñø oõPßüô áoBì ,léý×ðBÞ àW—fôo ÿApG úWõW Nõu JBPÞ :qA úPÖpâpG 44


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

þíð îø BG ïAlÞ aýø lñðq þì ok úßñüA êTìlýüBìp×G .Qvýð îø ÿA ûoB^ þèô lðAõg Qvýð þðly lülXO pãük ëBu ô òu òüA ÝpÖ îø þéýg pãük }lG ô Jõg QÖpünK lüBG .lñÞ þíð úWõO þùâ@ lñ^ úG rürÎ óBâlðõñy :lýüBìp×G Bü þãPÖpâ ûBì úÞ þüBùð@ úWõO êGBÚ BK äñu êTì óBzPuõK ô lðoAk þãPÖpâ lýyoõg ûly koAô A«pýgA püq ÿBøôoAk ,QuA àzg ô pGq Øý×hO %|50 úXèBÏì ëlì óAõñÎ úG lýðAõO þì .lüpýãG |5 qA wK þãPÖpâ lýyoõg ô ûBì ëõvLÞ–| 1 .kõy þì pO äðo îÞ êdì äðo %|50 ,ëBu ô ÿoBíuõu àzg QuõK úÞ þüBùð@-|2 úvéW |30 qA wK þðBìok òÒôo BG lðoAk þüBK äñu .lññÞ þì AlýK B×y % |30 êGBÚ óArüô@ ÿBùPuõK )ÿpÒæ(þÚB^–|3 îüso QdO ëBu àü óBìq Rlì ,%|50 BO úXèBÏì ÿkAp×ðA ëõéu ok ûBì |3 Rlì Bø ÝB^,ÁBg .þHPÞ QðBí BG ÿpÒæ .lðõy þì ÿoAlùãð pÒæ úÞ Bùð@ þñÏü þðrGkBG ÿBøôqBG B«ñí ûBì |6 BG lðq þì îè îè àzì êTì óBzüBøôqBG ô ûly êDBÚ }qoA óBykõg ÿApG olÛð@ lüBG óBzüA .lðkpÞ þüõãÒôok .úXèBÏì lñPyAlð QHd¾ þâkBì@ pâA þéýèk úG úÞ lðõzG ô QuA êßzì ïoAk ëõHÚ úPHèA :pPÞk îðBg lñüõãG úßñüA úð îðq þíð äðq «AlÏG lñüBìp×G òüA êgAk fçǾA úG lüBHð îø þèBÏOpÃc òì...rürÎ óBâlðõñy îø oBÞ pu ô lñøAõg þì Ao õO lñüõâ þì .lüõzG úðBâ ú`G ÿBø þüõãÒôok

43

pg@ .lññßð óBykõg úðBâ ú`G ÿBø ÿqBG QvýOo@ àüpy píÎ ëBu |70 ÿæBG BG òì úÞ Qvýð IýÎ îGköõì þéýg ô óBGpùì þéýg pvíø þüõãÒôok .ïõzG ?BXð@ QuA pHg ú^ lýüBìp×G :pPÞk ëõÓzì òì òýðqBð pøõy êHÚ qôo lñ^ QHd¾ òýG ok .kõG {üBÛÖo qA þßü BG QHd¾ Q×â Bì ÿBÚ@ ô kõG ØèBhì Bì ÿBÚ@ pËð BG {Puôk óõ^ )Q×â þì Õôok úPHèA( úÞ Èg ôo lì@ þßü .ÿoAk ò×éO lñÞ þì ûoByA îðBg Q×â .ërñì ò×éO lñP×â .ò×éO ïAlÞ lýupK {Puôk .lñPuAõg þì Apì lüBy Ig :pPÞk ërñì ò×éO BG óBykõg óõ^ pPÞk ÿBÚ@ pýg .lðkpÞ þì QHd¾ óBGpÚ îP×â óBzüA úG oBÞpu úP×â ÜHÆ úPHèA à^ ëôA lýüBìp×G Qícpì Õôok lýøAõg þì pâA ê¶u úð lýñÞ þì ërñì ò×éO BG lüoAk Bíy óõ^ lýñÞ .óõÖ ?lðkAk JAõW ú^ Ig :pPÞk úÞ òì Bíy óõW úG .þãzýíø JAõW þÆBHOoA ú^ îðAk þíð úÞ òì .îPvýð léG þvýéãðA qBG úPHèA .òP×â Õôok BG òPvðAlð þvýéãðA ?koAk .lýølð îPèBXg pãük îðAk þì .îPvø p¿Ûì îø þì þøApíø òP×â Õôok òüA ok Ao ôA lüBHð óõ^ Quk ò×éO pýg îP×â þì lñéG ÿAl¾ BG lüBG .ïkpÞ òüA àüpy îø Ao ûlñG ÐÚAô ok þñÏü .QuA }kõg


óApùO þééíèA òýG úéXì

lüBHð ,kõG Bíy óBñýíÆA ïlÎ qA þÞBc úÞ ëAõu þñÏü lükAk úìAkA úÞ þPÚô .lükAk þì úìAkA .koBg þì óBPñO fçǾA úG îø þèBÏGBñW ok ïApPcA QéÎ úG þèô lýüBìpÖ þì Quok .ïkAk RoõÚ Ao Bø òýøõO òüA ÐÚAô úG Bì .lükpÞ ÿlG oBývG oBÞ lýzhHG :pPÞk úÞ îüpýãG oApÚ òýøõO koõì úÞ îülìBýð Býðk òüA þèBÏGBñW pâA .kõzG ëBdyõg ÿpãük Àhy îø ÿA úéâ òüApGBñG lüoAk ëõHÚ Ao þPèBuo òýñ^ .lýyBG úPyAk lüBHð êøA óBykõg úÞ þðBvÞ lyBG óBOkBü úPHèA pßÖ oõÇñýíø Ao úýÛG lñPvø òPÖo þG@ püq ô úEÆõO ÿBW Ao óBykõg RôBÃÚ ok ÐÚAô ok .lññÞ þì þì ÿCAo QýìpXì úG lññÞ þì îùPì lðoAnâ þì ÙpÆ .lðoAk îø ApWA l¿Ú ô lñøk þì îßc ô lñøk

Bü þðõKAsº Bü þuoBÖ þñÏì úG Bßüpì@ RoBXO óBìqBu îuA àü ÿoBgõu úWõW .koAlð oBÞ ó@ þuôo þßü þñÏì ok úßñüA õè ô úãük îuA pø .QuA ô òPyõð ok )þuoBÖ |»úíWpO ok ïoõËñì(lñyBG qBG þPÞpy þèBÏGBñW úßñüA êTì lñÞ þì ÝpÖ QHS þì ÿpãük Àhy ô òüpýy òüpýy ïBñG lýñÞ Sweet Sweet.IncïBñG lyBG úPyAk þPÞpy lðAõO þßü }A úíWpO úßñüA òí lñÞ þì ÝpÖ îø BG koõì ok .îýñÞ þì QHd¾ îuA koõì ok ÈÛÖ lyBG úÞ lyBG úýHy ô ûlñðq ëõâ lüBHð úÞ ó@ ÿõâõè ô îuA ô äðo ïoõËñì .kõzG ÿpPzì þøApíâ UÎBG .QuA õâõè êüBíy ô êßy þñÞ þì þuopG úÞ þPÚô lññÞ þì ëAõu Ig Ñôpy óõEéKBð óBW þDAk ëBüpu QÚô ó@ þDõâ þì ô «BÏÚAô pãük .BùÖpc òüA qA ô úEÆõO fpÆ qBG kõy þì

õéìBy òývc ÿpPíÞ QívÚ Bø ó@Iý¿ð ûp×u ok lññÞ þì pßÖ úÞ QuA þðBvÞ úG ÉõGpì úd×¾ òüA( ).ûly úPyAnâ þøõÞ BGBG

þðõì ëæ õO òì BO pýãG kBýG îyõg .ïõzG ïk@ úÞ ïoAôlýìA pPÞk ÿBÚ@ þupì .îýñÞ þì QHd¾ ÿlÏG ûlðõñy BG:pPÞk .lýüBìp×G ô úG úG ô ÙoBÏO qA lýzhHG pPÞk ÿBÚ@ ïçu .kõzð ØéO QÚô úÞ ïonâ þì ú^ ú^ ?BXð@ QuA pHg ú^ lýüBìp×G ïpßzPì :pPÞk óõüBÚ@ qA þÃÏG úG QuA òßíì pPÞk ÿBÚ@ ô þüõãÒôok àüpy Ao Bø îðBg Bì lýüBìp×G ïpPdì

RAoõ¿O òüA qA ô úðBìpdì úEÆõO fpÆ òP×â qA ïk@ .kpýâ þì {ÛΟ ïk@ ÿA ûoAõøBì ïBíO lýñÞ I¾...lýñÞ I¾ :pPÞk QuA óBOkõg pý¿ÛO }A úíø lükõìpÖ úÞ ÿkoAõì oBPÖo rüpì ô oAk YÞ BG úÞ lýPvø Bíy òüA óõ^ .kõy oBPÖo Bíy BG oõÆ òüA úÞ lüly UÎBG ókpÞ ?ïkpÞ þì lüBG ú^ lýüBìpÖ þì þñÏü òýèôA óBíø ëôA qôo óBíø úßñüA þñÏü :pPÞk

úWõW ïBñG lýñÞ QHS þPÞpy pâA þèBÏGBñW òüA úG òüA ÿoBgõu úWõW lýñÞ QÚk ÿoBgõu þPÞpy lðAõPð ÿpãük Àhy úÞ Qvýð þñÏì .Fried Chicken ïBñG lyBG úPyAk lñølð QHS| qBýPìA ô lññÞ úíWpO lñü@ þíð RôB×Pì îuA ôk òüA Bßüpì@ Qèôk pËð qA BXñüA BÚ@ úÞ lðBíùÖ Ao ÑõÂõì òüA lüBG oõÇ^ æBc QuA .lññÞ þì ÝpÖ îø BG îuA ôk òüA óBW îðBg ,óBW

ëôA ûlðõñy BG ïçu qA wK # .lýüBìp×G ,îýñÞ þì QHd¾ þâlñG ÅpÎ ô ïçu pPÞk ÿBÚ@ lølG þPìçu BG píÎ Ao Bíy lðôAlg ïoAk RBÚôA pPzýG ÐÚAô ok RBÚôA þøBâ úÞ óAk îÞô Äüpì pßÖ úÞlü õy þì UÎBG úíø BG QÎBíW òüA qA þÃÏG óAkBð ô ÿA úWok lñ^ Bø ÿoõhèk ô RæBßyA }õg úWô aýø úG úPHèA kõy fç¾A kõy þì ú^ þèô Qvýð Bø þÃÏG lñü@ .kpÞ lüBG Qvø úÞ oõÆ òýíø Ao wÞpø úðB×uCBPì ô pu ÈÛÖ úÞ Bùð@ ëBc úG }õg úPHèA.kpÞ ëõHÚ BG ÐÚAô ok ,þüõâ þì QuAo õO úÞ lñðBHñW þì {üo qA êGBÛì ÙpÆ ô lññÞ þì úÚolG úðBGkõì þãðkoA àü úßñüA BO .QuA ëBdyõg úPÖpâ Ao lýüCBO úßñüA òüA ,qoBHì ,oBü óApüA,óBW îðBg , óBW BÚ@ lñüõãG pâA pãük ÙpÆ qA .Qvýð Quok oBÞpu {üBìpÖ ô kõy þì úðôoAô Býðk pãük QÚô ó@ þñÞ Q×èBhì püq pg@ pu ô îñÞ ÅpÎ ú^ úÞ pãük ÿBùÖpc þéÞ JApýu ô qBÒ àü ,òì l¾ ÿBùéT´ì ô òPÖpð oBG .îñÞ ÅpÎ ú^ ... ô þðôkpýy ô QvýG ópÚ ÿqBG òýðAõÚ úÞ QvñüA ëBßyA îø Ao ókõG oôAk ÿBÎkA aýø lñðAk þíð úÞ Ao îßü kpÞ kõy þì ú^ .QuA þâlðq îø òüA Ig .lðoAk òýüBK ô æBG úíø BG ,Býðk oô òüA |21 ópÚ þâlðq úPHèA .{ðkõG ,p×¾ þuoBÖ kAõu ,p×¾ þvýéãðA kAõu óApüA òýðAõÚ ô þìõíÎ RBÎçÆA ô BýÖApÓW ô iüoBO pßÖ ô êý^p^| Øüko BÎkA .p×¾ }A úíø Bßüpì@ ô lñPvø úEÆõO ëBc ok lðôAlg Üég úíø lññÞ þì þígq îz^ óBzulÛì ïBÛì ô Bø QcBu úG úÞ oAlýG þøBâ@ Bð þyõâpg JAõg ó@ qA Ao Bùð@ ô lðpHð .lñÞ ?BXð@ QuA pHg ú^ lýüBìp×G:pPÞk ok RBvuõì ô BùPÞpy QHS óBW pPÞk úßñüA þñÏü QuA }kõg òýðAõÚ êìBy Bßüpì@

42


www.TEHRANMAGAZINE.com

41


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿôBvì ÝõÛc ,lðpO klXPì ô pO|þÎBíPWA ,pO w×ð ô þßvüo ÿBøoBPÖo ïBXðA ok ô lðoAkoôBG Ao óAkpì BG þPñÇýy qA ,lñølýíð óBzð kõg qA þDBGA úðAkpƒì ÿBø|IèBÚ qA pOApÖ BK úÞ lðoAkoõƒgpƒG úƒðAoõƒvW òßy Qñu þOoBHÎ úG lðpènãG lñðAõPýì þãñøpÖ þvñW oBPÖo úñýìq ok ,lðpO IƒéÆ Rnƒè ,lƒðpƒO kõg ólýzÞ oBãýu ûõdð BG úÞ lñðAlýì ,lðpPèBÏÖ þvñW úGmBW ô {zÞ ûkpÞ ÿpâ AõÒA lñðAõPƒýƒì qA þÃÏG IðBW qA úÞ lñPvø þOAoBHÎ lññÞ kBXüA }oArâ lñzßýì oBãýu úÞ þðBðq ؾô ok óAkpì . QuA ûlükpâ ô þÇýdì êìAõÎ ,þãñøpÖ êìAõÎ qA pýÒ úG ÿkpÖ êìAõÎ òýñ`íø ô RBÓýéHO ô Bø|úðBuo {Ûð ô þðAõWõð ô þÞkõÞ óAoôk VkAõc ô RApÆBg óõ^ Ao ...ô ÿqBu þÆpy B«PüBùð ô ÿkpÖ ÿBùüpýâkBü rýð oôk pËð qA lüBHð {ýPÖ qA Ñõð òüA ÿpýâ êßy ok îèBu þvñW oBPÖo ØüpÏO ok Bì úƒ`ƒðA .QƒyAk òýÖpÆ þvñW ÿkõñzg úG ólýuo îüoAk oBËPƒðA þvñW àüpy ô kõg úG þcôo – þðlG oAqA óôlG Iýu@ IHu þvñW oBPÖo ïBXðA ú`ðBñ^ òßýè QuA oBPÖo ûpìq qA kkpâ ÿpãük Bü kõg úG þðAôo Bü þðlG Bü þè|çPgA úHñW ûlì@ óôpýG þƒÏƒýƒHƒÆ þƒvƒñƒW “ oBãýu {ýPÖ “ ok . lñüBíñýì AlýK þüBýéýÖAoBK ÿkpÖ QuAõg îÒo þéÎ þvñW àüpy ú`ðBñƒ^ ólýzÞ RApÃì ô kkpâ oBãýu ólýzÞ úG oõHXì qA Ñõð òüA qA ûkpÞ êýídO kõƒg úƒG Ao oBƒãƒýƒu oAq@ ô QümAoB^k ,pvíø þvñW þãPƒhƒýƒãƒðApƒG Ao þíèBu þvñW þâlðq «Bíévì kkpâ þðlG Bü þcôo úð R|æBÛì ô óõPì þgpG ok ú^ pâA .lñßýíð ÿôpýK “oBãýu {ýPÖ “ kApÖA óApvíø úG þíéÎ óAlñƒ^ lƒñƒíƒyqoA RBƒËƒdƒè úƒÞ QƒuA ûlƒy úƒƒýƒ¾õƒƒO ô lýñßð JApg Ao kõg pvíø þvñW þãPhýãðApG kôk rýð ïq|æ ô ûkõíð oBãýu ólýzÞ úG pøBËO «BÖp¾ ÝBzñPuA BùñO úÞ QvðAk lüBG òßýè .. lüpG ôpÖ Apð@ qA Ao óBð@ ÿoBãýu pýÒ kApÖA ÿApG îø oBãýu ÿõG ô koAlýíð ûBãð óõ¿ì oBãýu RApÃì ô RApÇg oApÚ lülùO ÅpÏì ok kApÖA òüA þPì|çu óBñ`íø .koAk ,{×Þ úG {ýPÖ óAõPýì Bø|{ƒýPÖ ÑAõƒðA qA qA þßü Bü BK ,úðBðq püq xBHè ,{ßPuk ,JAoõW xBHè úÎõíXì ,rg ,ïp^ ,îzüpGA ,ólG ÿBÃÎA ,kAqõð êDBuô ,þßyrK êüBƒuô ,؃èBƒhì wƒñW ólG ,QGõÆo ô îð ,oAokA ,ëõéÏì kApƒÖA êƒDBƒuô .kpG ïBð...ô óBâkpì qA ûkB×PuA úÞ QuA pÞm úG ïq|æ úíOBg ok áõy ,þðBìok QgBñy ,þðBìok oBPÖo ÿBø|àýñßO úPuk òüA óBìok ok ïrýOõñLýø ,þðBìok õG ,þðBìok ûkBƒƒƒ×ƒPƒƒuA koõƒƒƒƒì þƒƒƒƒvƒƒñƒƒW R|æ|烃PƒƒgA qA ô.kpýãýì oApÚ óApãðBìolðAôo ô Bø|Qvüsõèõvßu óBßyrK pËð püq þðBìokôoAk rýð ûtüô ÈüApy ok løAõg ÿqBG óBìok ok þéýíßO {Ûð À¿hPƒì .kõíð ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy pPùG þâlðq ,pPùG wßu :úÞ }õâ

.lðõzýì þãPhýãðApG qA Ñõð òüA ØýÞ ô RBÎ|çÆA ú^ pâA oBƒãýu {ƒýPÖ JBƒG ok BO ú`ð@ òßýè Qvýð Quk ok ÿkBüq þÛýÛƒdƒO òüA úßñüA QuA lñPvì þíéÎ ÿBø|{øôtK ok óõñÞA ô QuA ÐüBy óBðq qA {ýG óAkpì ok «BHèBÒ {ýPÖ Ñõð ólýzÞ oBãýu qA lðA|ûkpÞ }oArâ úÞ þðAkpì kAlÏO qA {ýG lðkpãýì þvñW þãPhýãðApƒG oBƒ^k óq ólýzÞ oBãýu ÿByBíO qA úÞ ûlükpâ }oArâ þðBðq úßñüA . lñyBG ûlýuo þvñW þãPhýãðApG úG kpì óly kAlíéÚ “ þvßu “ qBu úñýìq þéìAõÎ ú^

P s y c h o t h er a p i s t & S e x t h er a p i s t (905) 597-1622 Voice mail :(818) 732-1622 www.drmohebbi.com E.mail:

drmohebbi@drmohebbi.com

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

wßu ô oBãýu {ýPÖ ÿApG úÞ ÿoBíy þG RApÃì îÒo þƒéÎ # oBƒãýu Áõƒ¿hèA þƒéÎ RBƒýƒðBƒƒgk ëBƒƒíƒÏƒPƒuA úÞ ÿkpÖ ûløBzì kApÖA qA þgpG ÿApG lðA|ûkpíypG àüpdO ô þvßu wG QuA ólýzÞ oBãýu ëBc ok .kkpãýì þGBüqoA rýì@

ày þG QuA ûkõG kpì pËð ok óq ólýzÞ oBãýu úèõÛì úG QHvð þãñøpÖ ÿBøoôBG qA þüBø úðBzƒð ó@ ïBXðA óBðq oBËPðA IèBÒ qA úÏìBW ú`ð@ ô þãðBðq kõWõì þãðBðq ÁBg ØüpÏO . QÖBü óAõPýì koAk úÞ óBðq þgpG ok òßy Qñu ÿBøoBPÖo ô ÐìAõW ok lük qA ûBâ ,lðkpãýì ôookôo ÁBg ØüpÏO òüA BG .kkpãýì þGBüqoA úPvWpG oBƒývG ,óAkpƒì þƒÃÏG úG kBíPÎA pK lñzßýì oBãýu úÞ þðBðq lüBy úßñüA

Quk ok oBãýu úÞ þðq Qüôo qA ,QuA “ oBãýu pG ,ókq álñÖ ,òPÖpâ Quk ok QèBc qA ,úPÖpâ óBøk ok ,kôk ókpG ôpÖ ,ókq àK ,òPyAnâ Iè oB^k ,kôk ïkqBƒG B«ƒPüBƒùð ô ,kôk ókõƒíð wƒHc {ßPuk òýG òüA ok kkpãýì þvñW þãPhýãðApG þð qA ûkB×PuA ,òPyAlð Bü óq òƒPyAk Qƒuk ok òPyAlð Bü òPyAk Iè so ,ó@ ûkB×PuA ïlÎ Bü oBãýu îÞ pG oAnâ pýSBO pãük ÿoAlük ÿBøoõPÞBÖ ... ô óq

,þzÞ oBãýu ÿpâ ûoBËð úG lñì úÚ|çÎ kpÖ þvñW àüpy qA þvñW úÇGAo ïBƒãƒñƒø Bƒü êƒHƒÚ ok ô kqoô ólýzÞoBãýu úG RokBHì úÞ løAõhýì þøApíø þvñW àüpy BG rýð kpÖ kõg ûBâ òýG òüA .lðqAkpLýì ólýzÞ oBãýu úG pãülßü BG ûkpÞ AlýK ô Ñõð ok oBPÖo òüA ókõG úðõâoBíýG Bü þÏýHÆ òýG qpì ô ïArèA wc úGpXO òýñ`íø ô ó@ ïBXƒðA Rlƒy úG ólýuo qA kpÖ óAlÛÖ Roõ¾ ok úÞ QuA ÿoBHWA pãük RoBHÎ úG kkpâ ïôpdì þvñW þãPhýãðApG ïArèA þÎõð úG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ÿApG kpÖ ú`ðBñ^ óôlG úÞ ÿA úðõãG lyBG ûlýuooBPÖo òüA ïBXðA ok pâA lyBG oAõyk þvñW þãPhýãðApG úG ólýuo ó@ 6 qA {ýG þvñW þãPhýãðApG qA Ñõð òüA Rlì ëõÆ kpÖ òüA Q×â óAõPýì ,lyBG ûlýìBXðA ëõÆ úG ûBì lyBHýì “oBãýu {ýPÖ “ úG |çPHì BO lüBy oBãýu {ýPÖ Bü ”BýñãðôpKBÞ “ úíéÞ qA þvÞ |«æõ¾A ô kõG Bñy@ Bð Bùyõâ ÿApG 2000 ëBu þðAlñ^ Ñ|çÆA {ýPÖ qA Ñõð òüA Qý×ýÞ ô kõWô qA ÿoô ûpùG ôpâ ok ûqôpìA òßýƒè .QƒyAlƒýƒíƒð ÿBø|úÛýéu BG ïkpì {ýK qA {ýG þPðpPñüA RBìlg Bñy@ îvýzýPÖ ÑõÂõì úéíW qA þvñW RôBÛPƒì xBvcA ,þvñW {ýPƒÖ qA oõƒËƒñƒì. lƒðA|úƒPƒzƒâ wíè ,õG ,Qüôo RAqAõì úG þvñW þãPhýãðApG ÿA|ûtüô ÿBø|QýÏÚõì Bü ,ólG qA þzƒhƒG ,¡ƒýƒy þGBüqoA þvñW ïõíÎ ÿApG úv×ñèA þÖ úÞ lyBHýì “ þPupK ûoAô QG “ þuoBÖ f|çǾA .lðkpãýíð ô ؾô ÿApG úÞ lyBG þOoBHÎ òüpO|àükrð lüBy .kõy ûkpG oBßG lðAõPýì ó@ ÑAõðA ô {ýPƒÖ fpƒy Bü ólG qA þzhG ,¡y “ ûoAô QƒG “ qA oõƒËƒñƒì kõg “ úPgBu” óA ÿlñíyqoA úÞ QuA þPýÏÚõì qõìpì þyqoA ó@ ÿApG QG lñðBì úG kpÖ ,ûkõG Àhy {ýPÖ “ ÿAoAk úÞ ÿkpì .kkpãýì oõ¿Pì ûtüô ô

40


www.TEHRANMAGAZINE.com

Alborz & Associates A Professional Law Corp

>qpHèA kAkpùì< pPÞk ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞ ÿBø|ûBâkAk þíuo êýÞô

þãPvßyoô Bankruptcy ô RBÖkB¿O oõìA| þðlG RBìl¾ |Personal Injury

pWBCPvì ô àèBì oõìA Land Lord Tenant Real Estate Law,

ÝçÆ oõìA |

Family Law

þDBñW oõìA| Criminal Law

þðBâoqBG oõìA Business Law |

Mehrdad Alborz, Esq. WWW.ALBORZLAW.COM 39

(818)788-8989

õé^ ÿBW úG ó@ ÿõO oBãðA .}A|úPvG ÿBøok ô Rõu þy@ óBÞk .lññÞ|þì lG ÿBøoBÞ ókoõg ê¿Ö pãük |æBc .QyAlð oBG úG þãük ô kõG oõÞ .kõG Bø|eH¾ þy@ óBÞk oAqBG oBøBð ô kõG îýéc ÿ|ûpG àü {ðBÞk ÿõéW .oAkqõu kpu ÿBø|eH¾ ûkpÞ qõÚ úÏíXì àü Èuô ûlñÞ QuõK ô úPuok ÿôo ô .lðBì|þì Qgok ÿ|ûlñÞ úG {ðkpâ ô kõG ïlñâ qA pK kõG pãük ÿ|úÏíXì àü ÙpÆ ó@ ÿõßu ó@ ÿôo –åorG þéýg– åorG Jõßyõâ àü ô ô îPÖo|þì pOkôq lüBG QyAlð ûlüBÖ .lðkõG ûlðBzð .kõHð ÿpHg oBøBð qA úðpâ ô ïkpÞ|þì pHg Ao õíÎ kpâ ûoôk rLy@ àü aýKpu ú^oAqBG pg@ ô kõG úPÖpâ }BøBK óBýì Ao }A|úPyo }@ äük Roõø Ao }@ BùüpPzì ô kõG ûkq àHí^ û|çÞô lðkõG Bø| úéíÎ pPzýG .lðlýzÞ|þì oAqBG úO .kõG óByBø|êÓG püq óByBø|ÿlíð lñO ô koõg îø úG ïp^ ÿõG qA îèk Bøqôk|þuoA qõu aýø pãük BXñüA .ú`íýO ÿõO ïlý`ýK ô ïkpÞ kõG }pÖ BK püq ô .kõG ûly ÕAk îüBùyõâ .QyAlð úPhO løAõhG Qèk BO oBñÞ ô úyõâ ô .ïpð ëByõK qA ïkpßýì ôqo@ !kAk|þì þGõg ÿõG ú^ ô kõG úPhüo Ao ïA|ú`ÚBÆ BO îPyAk|þì Ao Bø| úPhO ó@ qA BO úu úÞ Ao þßü –BùGBPÞ ÿApG Ao þßü .ïkpÞ|þì ÿlñG|úPhO úíø qA pO|æBG îø Ao ÿpg@ ô Børüo ûkpg ÿApG úÞ þüBùOoõg ô Rpg ÿApG ïlýGõÞ|þì îùñüA ô .lupG óBzùG ïpøAõg Quk îPuAõg|þíð àü ûpXc ok ïk .kõHð wß`ýø BìA .õíÎ ÿ|ûpXc úÞ ïlýgp^ ïkõg oôk ô ïkpÞ BK úG BK ûkoõg .QgBñy|þì Apì .lì@ok BXÞ qA îðAk|þíð }kpâBy úéÞ àü .koõg|þì oBøBð õPvK ÿõO õíÎ Q×â úG BHÎ ô kõG {üôo ÿõéW êÛñì .õPvK ÕApu îPÖo QyAkô kõG úPvzð {PhO QuõK ÿôo }ôk ô ïkpÞ ï|çu .koõg|þì õéK BG óBXñvÖ }oõg kpÞ|þì aéì aéì ôA úÞ oõÆ óBíø ô .îP×â Ao úýÃÚ úG ïBGBG úÞ Ao þÖpc ô kõG ûlì@ úÞ Ao ÿnÒBÞ óBPuAk oBG úu ôk .îP×â {üApG Ao úíø kõG úP×â ïokBì úßO àü ÿôo ô lðBzð Apì ô Q×â !IXÎ !IXΓ ïlýÏéG òì úÞ Qhüo þèBg óBXñvÖ ÜyBÚ àü óBð BO ô QyAkpG }ôk qA Ao {üBHÎ õíÎ .îüly lñéG ô ÿõO Ao {ø|çßHy ô {éÓG püq QyAnâô kpÞ .óôpýG îülì@ ûpXc ok qA ô lðBLO {HýW ÿõO ëBuoBK .lñÞ|þì Ao oBÞ òüA Ap^ îPvðAk|þì úhü óBHuBK àü ïkpì ÿôo ÿõéW ú`íýO òýíø .úPyAnãð pu oAk|úHè û|çÞ Ap^ úÞ QÖpâ Ao îüõíÎ aýø .QyAlðpG ôqA Quk kpßð ûoBK Ao {üBHÎ BO ô lý×u aâ êTì õíÎ äðo qôpð@ úÞ kôo|þíð ïkBü Ao pHíÓýK ô Alg ô kq|þì Ùpc ôpG@ qA þø ô kõG ûly ÿõO QgAlðA Ao {Puk ôoBü BìA .koô@|þì Ðý×y kAk }pW puBOpu ô BHÎ òýPu@ BW jAoõu Quok îø qôpð@ .QÖo ô QgAlðA ô kpÞ }A|úèB`ìô úÞ kõG ûkBPÖA þÚB×OA ú^ îðAk|þíð qôpìA òýíø êTì ÙpÆ úG îýPyAk ô õíÎ IÛÎ kõG ûkBPupÖ Apì ïBGBG .kBPÖA ÝB×OA ó@ úÞ îýPÖo|þì úðBg koAk úìAkA

ô ÝApÎ ÿBøpHíO Quk qA pãük .}pu lyBG úPÖo ïBGBG ÿApG úÞ îñÞ ú^ BìA .ïkõG ûly úPvg úüoõu Bùð@ ÿ|úíø ÿõO .lì@|þì nÒBÞ BW ôk òüqA ÈÛÖ þWpG úÞ îPyAk Quôk Ao ÝApÎ ÿBøpHíO qA þßü .ly|þì àüoBG lýuo|þì úÞ {Þõð úG ô aýKoBì kõG àü ûqAlðA|úG kõG ûkBPvüA ó@ ÿõéW îø oAõu àü þPc Bü .ïkõG oAõu ó@ ÿBW ïkpÞ|þì ôqo@ .wãì ...{HuA ÿBW !xBHÎ — ïoBß^ pãük BüAlg .kõG ïBGBG kBüpÖ qBG îßPÞ QuAõg|þì þPÚô úÞ kõG BøkBüpÖ ó@ qA ?koAk .ïlüôk .lì@|þìok {üõéâ qA lðrG ëBc BÚ@ õãG lXvì ôpG .pg ûpÞ BýG — J@ úâA õãG RõíÎ ÿ|ûpXc ôpG ôlG îø lÏG .ûoAlð .BXñüA kBýG BK áõO àü ô òýìq ûoAnãG úzPuk oBìpøq óõð úíÛè àü ú`G oAnG úg@ — ...úñÞ ûlì@ok iHÇì qA þÞ ïlýíù×ð .kõG ïokBì løAõg ok qBG AõÎk |æBc úÞ îPvðAk|þì þèô .kõG .kpÞ løAõg óBìoBìpøq Ao oBøBðô QÖpâ ?ÿkpÞ QèBgk òì oBÞõO qBG !ûoBXè úßýðq — úñøpG óõÞ ôpu ô ïpýãG õPPuk lüBG pãük |æBc .òzW QìpHG .ïlýupO úÞ kõG ûly jpu óBñ^ ïBGBG Bü ïkõgpu .ïkõG ûlük kBüq Ao {üBø|QýðBH¿Î BìA .êdì ÿBøoBßHuBÞ Bü Bølüpì Bü ïokBì ó@ þPc .{ìkõG ûlülð ëBc òüA úG QÚô|aýø ÿBÚ@ pÓ¾A úG lì@ok {ñøk qA ú^pø úÞ ÿqôo ô kõG ûlðBì ZAô ô ZBø ïokBì .Q×â úüBvíø ÿBùâo .ôqA pOlG òì ô QuBXÞ úG BXÞ QvðAk|þíð ÿBW .kõG ûly pO|Q×éÞ îø JBñÆ qA ïBGBG ókpâ àü BG ïokBì îzßG BK úG Ao îz×Þ BO .kõHð ólðBì :Q×â ô lì@ Quk úG åorG ÿ|úíÛè Ao Rkõg ûlzð wdð BO ôlG ô pýãG — .óõupG ïlüpK úðBgok qA úÞ kõG îPuk ïA|úíÛè Ø¿ð qõñø ÿpHg îø JBPÖ@ qA .õãð úÞ lì@|þì ÿqõu| ,óôpýG ïkAk ôpÖ qBâ BO ôk BG ú^õÞ ÿõO Ao ïA|úíÛè úýÛG .kõHð .ïkõG ûkpÞ áBK îø Ao îðBøk ïlýuo úÞ lXvì ok ô ûly ûlý^ ok ïk ûoõK ûoBK ÿBùz×Þ ÈÛÖ Ø¾ qA pO|úèõÞ ô YÞ QÎBíW qBíð ÿBø|ؾ .kõG ô BOôk BOôk ïBGBG ÿBølüpì ô .kõG Bø|ÿA|úuolì ú`G eýHvO ô lðkq|þì Ùpc îø BG BO|úu BO|úu úÞ Apì .kõHð ókq Ùpc úG þWBýPcA .lðlðAkpâ|þì QìBÚ qBíð ÿApG ô lðly lñéG áõO ô àO lðlük kBPÖA|þì òì úG úÞ óBzíz^ kõG óBzOkBÎ .lñPvG .lü@|þíð BÚ@ qBG lG|æ úÞ lðlýíùÖ|þì ko úÞ þGBHÞ ïk qA .oAqBG ÙpÆ ïlüôk lÏG pK Ao BW úíø JBHÞ kôk .QÖo {èBì îèk ïly|þì úG ô îPgAlðA {O@ ÿ|úéÏy úG þøBãð .kõG ûkpÞ óByôo ô püq þéÎ ÿlùzì úÞ JBHÞ ÿBø|iýu ÿôo úÞ ú^qBýK ô ú`GpO qA pK ÿ|úÏíXì úG ô kpÞ|þì QÚõ`ýø þüõé^ .îPynâ ô .kõG óAõhzýK ô {üBø|ÿok QzK BG .kpÞ|þíð rýO Apì ÿBùPyA


óApùO þééíèA òýG úéXì

qA lüBG ly|þì úÞ þðBH¿Î .îPÖo ok òì ô rüo|àü úÞ ïlýñy ÉBýc ÿõO .QÖo ok }õéW !ldéì úPgõuolK !Üülðq äuolK :Q×â|þì ÿBÚ@pÓ¾A .îPyAk RkBÎ {Ûülðq úG ?ú^ þñÏü ldéì BìA .Q×â|þì Üülðq îø Ao úüBvíø þ^ pãì nÒBÞ ÿõO |竾A .îPvðAk|þíð pãük Ao òüA }A|úíø úG úÞ þøBãð àü óBíø qA .kõG úPyõð nÒBÞ lüBG úPÖo îø ÿôo úÞ ïlýíùÖ îPgAlðA BG Èuô ó@ úÞ ïBGBG îuA úÞ QuA ïkBü .lyBG RõÎk ô úéèA|úü@ qA .kõG ú¾|çg þéýg lðkõG úPyõð îéÚ RkBÎ úÞ kõHð ÿpHg BùÖpc òüA ô ï|çu|æA|úXc ô îuA ÈÛÖ .îñýHG {üBønÒBÞ úíø ÿôo îPyAk úÞ õðBG“ kõG úPyõð îø ôA îuA ëBHðk ô .kõG {éýìBÖ þüBñÏì ú^ õðBG îPvðAk|þì úPHèA .ú^ þñÏü ïlýíù×ð ëBvìA ô ïkõG îzy x|çÞ lyBG ú^pø .løk|þì |æBc BO ?ïBGBG îuA ëBHðk Ap^ BìA .îPÖpâ|þì Üül¿O .ïkõG ûlülð ÿrý^ ú`íø Ao Bø|þøBì ÿAkA îPynâ|þì úÞ Åõc oBñÞ qA qA Ao {׿ð úÞ óBykpâ ÿBø|óBøk ó@ BG ïkoô@ok .lðkpÞ|þì bõèõì| aéì }Aõü ô lðkoô@|þìok J@ J@ Qzì àü .kõy|þíð àñg îèk ïlük lÏG ïokBì .iHÇì ÕApu ïlüôk ô ïlýyBK óBzüôo ô kôk qA kõG pK iHÇì .kpÞ|þì jpu óBXìkBG QyAk qA úÞ þPÚô êTì .kõG ûly rìpÚ ïokBì ÿBùíz^ .Qzâ|þìpG úÂôo ?îüoAk þ^ oBøBð .ï|çu — RBGBG .ï|çu àýéÎ .úñð úÞ þñýG|þì — ?QÖo .qõñø úð — ÿõO ú׿ð ú׿ð Ao ûly jpu ÿBø|óBXìkBG óByoBñÞ Ao BùÒAkqBýK ô kõG ûlý^ îø ÿôo JBÛzG ÿõO îPyAnâ Ao BùÒAkqBýK qA BOlñ^ .kõG úPhüo :îP×â ïlýßì|þì úÞ oõÇðBíø ô îñøk .úíñzâ òì — ó|æA .òüqAlñG ôo|ûp×u RpøAõg BG ôpG — .|æBG ï@|þì îPyAnâ Ao Bø|ÕAkqBýK qA pãük ÿBO úu ôk ûly J@ îñøk ÿõO îüBýGok iHÇì qA BO úÞ îñøk úPvzð ïokBì ÿBW þupÞ úüBK püq ïpøAõg .lðkõG ÿ|ú`hG Quk ÿBø| ûoBK JAoõW BG QyAk ô kõG ô Q×éÞ ô úéLg kpÞ|þì Quok àuôpÎ ïokBì :îP×â .QhüolG óôA þPÖo ÿkpÞ xõè õOkõg qBG äu úâ — ?|æBG lñéG {üAl¾ úÞ {ÆBvG úG ïkq lãè àü ô :ly .lìôA ûly êýèm xBHÎ òüA qBG !BüAlg — !äu îhO ô kõG ïA|úñupâ .îðrG {ßPÞ îPyAlð úé¾õc îÛvð ïokBì pâA úÞ kõG rìpÚ óBñ^ Bø|óBXìkBG {édì úÞ kõG òüA .Qgõu|þì îèk þéýg kpÞ|þì .ïA|úýSBSA ô JBHuA ÿ|ú`ÚBÆ ÕApu îPÖo ô îPyAnãð Ao ïpHíO ÿ|ú`GBPÞ ô ÙpÆ àü îPyAnâ Ao îüBùGBPÞ qBG ïpøAõg AkBHì úÞ îPgAlðA ó@ úG þøBãðô îPyAkpG

lG Bì BG |竾A .þ`ýø úð þÖpc úð .QÖo ô îPuk kAk .kAk|þíð {ùG ÿlýÎ ô ïBÏðA QÚõ`ýø ïBGBG .kõG ïkpÞ|þì IXÏO òì ô .kõG ûkBPÖA YÞ Bì BG úÞ kõG òüA ÿApG .koô@|þì Ao ïBGBG ÿBønÒBÞ îø qBG Ap^ wK úÞ {ýK lðrG }A|úéÞ úG BøpßÖ òüA oBG àü lñßð úßñüA ïkõg þHýWõO ëõK qA ïkõG úPÖpâ îýí¿O ïkõg îüõãG ô îølG ôA úG ô îñÞ ÐíW óBìõO àü {ùG úíø êdì ÿõO .ïBGBG þñÏü .kAk BÚ@|þWBc .lñP×â|þì BÚ@|þWBc

lícA ë@ë|çW

ûlñgpÖ òzW ?kõG þÞ pg ûpÞ — ÿõO îPÖo .lì@|þì {ÚBÆA õO qA ïBGBG ÿAl¾ .kõG þ^|QvK :îP×â ô ïkpÞ qAok Ao QÞBK ô ûBâok òüA ÿõO îñýHG .óõhG òÞ }qAô — ?úð Bü ók|þì kBü óõPùG îø ÿrý^ Bø|úuolì Ao {züo QyAk ô kõG úPvzð þupÞ ôo ïBGBG Èg oBù^ .ïkpÞ qBG Ao QÞBK pu úÞ kpÞ|þì úðBy ô kõG þíéÚ pâA .ïly ëBdyõg þGBvc .kõG þKB^ ûlùÎ qA |竾A QyAk úPvßy Èg pâA Áõ¿g úG ïBGBG ÿBø|QÖõÞpu qBG ô ïlðBì|þìok ô lì@|þíðpG òì ÿBø|Èg Èuô Ao ïBGBG îuA ÈÛÖ BìA .ly|þì Ñôpy þßü ÿBÃìA îø }püq .lðkõG úPyõð îéÚ BG þKB^ þâqBO úÞ kõG óBíédì oAkpÃdì ÿBølðõg@ qA BG îø ÿlì@ ô QÖo {ýK ëBu BO .kõG ûly þø|çÞ .QyAk ïBGBG ?ú`G þéÇÏì Ap^ óõhG ûk — ÿk 17 ûlñgpÖ òzW QHuBñì úG“ :ïlðAõg ô ... ûlñG ërñì ok þñzW wéXì óAõðBG ÿkAq@ ô ok ô óôpýG lýzÞ îPuk qA Ao nÒBÞ ïBGBG úÞ :úÞ ïlýñy ó@ óBíø !pg ûpÞ îñýHG ûlG —

òýHG ô BýG ô lðkõG ûlýupO ïBGBG ÿBùýøBì ô Bì Åõc ó@ ,óAõñÎ ô {üo úíø ó@ BG ïBGBG !ÿkBüpÖ ô kAk ú^ ÿ|úíø òO úG õì úÞ kAk BÚ@pÓ¾A úG þüBø|{dÖ qôo ô .QyAlðpG Iè qA Iè BÚ@pÓ¾A BìA .ly QuAo Bì BG ô lì@ îyõg BÚ@pÓ¾A qA lÏG úG qôo óBíø qA òì ïkpÞ|þì Q¾pÖ QÚô pø ïBGBG ÿBø| þùð ô pìA ÿ|úíø {üBøpP×Þ ÿ|ûoBGok ÿA|úíéÞ ôk ô ïkpÞ|þì {ì|çu :îP×â|þì îPyAk ô .ïlýupK|þì ?úýÚpÚ {íuA wK — BXÞ pg ûpÞ :úÞ |æBG lì@ ïBGBG kBüpÖ úÞ ?ÿlðõì ÿ|úèõc ëBHðk ïkõG ûlì@ |ç«Tì !kAlýG kAk ÿA kõG àürð .òýüBK îPÖo óBßéK qA JõßG JõßG .ïBGBG {Puk úG óAqpè ô óBupO úÞ Ao úèõc .ïõzG RpK úÞ kBPÖA îPuk ÿôo {Puk qA J@ úß^ àü ïkAk ôqA à^ àü úßñüA êTì Quok .ly îylñ^ ok úÞ õO ïôpG ô îP×ýG ûAo ïlì@ ô .îyBG ûkoõg .kpÞ Al¾ ú^õÞ .ïlì@õãG úñývc lzì úâA .úýÞ òýHG ôlG — lðlì@|þì lXvì qA kpÞ|þì pük ïBGBG QÚô pø Ao nÒBÞ .kõG QvK oõìBì .ïkpÞ qBG Ao ok .{HÛÎ

ëôA QívÚ

QyAk ïBGBG îPzâpG úuolì qA úÞ pùÊ #| úÞ kõG îðBøk ÿõO îì|çu ,QÖpâ|þì õÂô Åõcpu :ly Ñôpy RBzüBìpÖ ûkoõg qBG

ïõG|QzK pu ôlG ,{ßG J@ Ao QPuk BýG — .oBýG õñì ÿ|úèõc àü úG úÞ {íz^ .kõG òüA {OkBÎ Bü ïokBì Bü òì úG ,kpÞ|þì Ñôpy kBPÖA|þì óBíìAlÞ úÞ Åõc ÿõO ïkq Ao îPuk .îß^õÞ pøAõg :Q×â ïolK ô lñPÖo ok Bø|þøBì .pO|}Aõü !pg ûpÞ — Ao Bø|þøBì .ïBG óBßéK ÙpÆ úG ïlüôk ô rìpÚ ô lý×u ÿBø|þøBì .QyAk Quôk þéýg qA Bø|þøBì |竾A QÖpâ|þì úÞ õÂô .Ao Åõc BO Ap^ îðAk|þíð BìA .lðkoõg|þíð óBßO îø óByBW Ao óBypu .lñPÖo|þì ok Åõc ÙpÆ îPÖo|þì òì QÎpu úG Ao óByBùìk ô òýüBK lðkpÞ|þì qA úÞ kõG òüA .Åõc úO lñPÖo|þì ô lðlðBHñW|þì {dÖ BO úu ôk óBßéK ÿõO .QÖpâ|þì îXè Bø|þøBì BW úíø .ïkõG ïBG QzK ÿôo |æBc ô ïkAk óBzùG óBì|úüBvíø ô .õãð úÞ lì@|þì ÿqõu BìA kõG JBPÖ@ ÿôo qA Ao úèõc .kAk|þì óAk Ao {üBøpP×Þ QyAk BùñüA .BøpP×Þ ÿByBíO úG ïkBPvüA ô îPyAkpG lñG óBì|úüBvíø úG|þì|çu .lñPyAlð òì qA þupO pãük }kõg ô kõG ûkAk pøõy Ao }pPgk þâqBO úÞ ïkpÞ BøpP×Þ qA þßü .kpÞ|þì þâlðq úðBg ÿõO BùñO ô àO àü ô þgp^ .QyAkpK îø {üBøBK áqõÚ oôk kpÞ|þì õÛG õÛG ô QÖo|þì ûAo äñzÚ olÛð@ ô .óArýì :îP×â .õãð úÞ Ap^ ûpP×Þ òüA ÿBK oôk BÚ@ pÓ¾A — ?úüoõXñüA :Q×â ?þðôk|þì .}lðoAlð þßü BO l¾ !úG — .ïkq àðõgBð qôpük ?àðõgBð :îP×â — BO ôk îñì kõG ûkpÞ þPÖpÏì|þG óõzýßü ûo@ — .ïkq pÚ Ao }Bø|þÚpÚ qA Ao qBG pP×Þ ÿ|úüBvíø òüA BG ókq Ùpc ïBGBG ô pìA ÿ|úíø ly|þì pãì BìA .kõG ûkpÞ òÒlÚ qA äñu úÏÖk úu ôk ?kpÞ }õâ Ao BGBG ÿBø|þùð ïBGBG ÿAl¾ ô kõG ûkBPÖA Bì ÉBýc õO BÚ@pÓ¾A Quk þPÚô Quok lG QhG qA îø oBG àü .kõG ûkoô@ok Ao êãøBÞ úßO àü QÖpâ|þì õÂô Åõcpu ïBGBG õO kõG ûkBPÖA ÙB¾ úÞ BøpP×Þ ëBHðk kõG úPgAlðA

38


www.TEHRANMAGAZINE.com

FAME FLOOR COVERING INC Wholesale and Retail

äñüoôBÞoõéÖ îýÖ QÞpy óBüpËð p×Ëì Qüpülì BG

>îýü@|þì Bíy úðBg úG óBñýíÆA BG Bì< ,ëqBñì óBHcB¾ úWõO êGBÚ ÿoBXO ÿBø|óBíPgBu ô Bø|óBíOoBK@ ÿBø|QÞoBK ÑAõðA ô QÞõì lüpg ÿApG oõéÖ îýÖ QÞpy BG Roõzì ,þGõ^ .QuBíy f|ç¾ úG äñüoôBÞ

QÞõì – ïõEèõñýè – þGõ^ ÿBø|QÞoBK ÑAõðA – ûpÞpÞ ûkpK – þßýPu|çK ÿBø|}õK ØÞ –

(818) 265-1900 Fax: (818) 247-5727

Fame Floor Covering Inc.

þðkpßðoôBG ÿBø|QíýÚ BG óBñýíÆA êGBÚ wüôpu îýñßy|þì Ao Bø|QíýÚ ÿ úíø Bì

QuBì úGpXO ok Bì Rpùy

Cal. State Cont. Lic. No. 577948

4310 San Fernando Road Glendale, CA 91204 37

pùÊ qA lÏG 5 BO eH¾ 8 úP×ø ïBüA QuA êýÇÏO Bø úHñzßü ô úHñy|


óApùO þééíèA òýG úéXì

wK ó|æA<.lýyBG úPyAk pÆBg úG Ao Bø|úéíW òüA wK .kõy|þì pXñì QuA ûly qAlðA wK ÿoBHPÎA RoBÞ ok >.õy lñíOôpS «AlÏG ,òÞ qAlðA lýPvø ÿlñÖpO àO oAnâ úüBìpu.7 {hG àü ok BùñO óBPüBø ëõK ókpÞ ÿoAnâ úüBìpu BG úÞ lýPvø QhHyõg þÖBÞ ûqAlðA|úG Bíy àü òüA BìA .lüõy ûlðpG Ao ÿpO|æ àü úÞ kõG lýøAõg wðBy }õg oBývG úßñüA êTì .lüõy lñíOôpS Õpì îhO úíø Bíy úÞ QuA òüA ÿkB¿PÚA RBøBHPyA òüpOlG qA þßü .Qvýð óly lñíOôpS ÿApG ÿtOApPuA lüBG Bíy ÿoAnâ úüBìpu .lñÞ|þì úWAõì pÇg úG Ao Bíy oBÞ òüA ïBXðA .lüoAnãG lHu àü óôok Ao óBPüBø .lyBG QzâqBG RolÚ BG ô RôB×Pì ÿBøpÇg úWok BG Jõg ÿoAnâ úüBìpu lñ^ êìBy lýñÞ|þíð êíÎ oBÞkõg.8 oBÞkõg êíÎ àü luo|þì pËð úG ókpÞ qAlðA wK .ókõG àýOBìõOA :QuBXñüA ëõK ókpÞ qAlðA wK qAo pünK QýèõEvì .îýPvø Àüpc þOAm oõÆ úG Bì .îýñÞ qAlðA wK úÞ îüA ûlìBýð Býðk úG Bì úðB×uBPì .lyBG îýñÞ ÿkBüq }|çO úßñüA óôlG lñÞ|þì oõHXì Ao Bì ókpÞ êíÎ oBÞkõg òüApGBñG .koAk ÉBHÃðA úG qBýð ókõG .îýyBG pünK QýèõEvì

þðBÏì ØéPhì ÿBø|ïk@ ÿApG óly lñíOôpS# òPyAk ÿBñÏì úG BìA óly lñíOôpS ïlÛPÏì ,koAk þ×éPhì ô pËð koõì ÙAløA úG ólýuo ÿApG ÿkB¿PÚA ÿkAq@ .îýPvø ó@ oBPuAõg úÞ QuA ÿA|úðõâ úG ókpÞ þâlðq êü|æk ?lüA|ûlzð lñíOôpS óõñÞBO Ap^ lýðAlG lýøAõg|þì .lýðAõhG Ao püq

lñíOôpS óBvðA àü lñðBíø Ao kõg ÿBø|ëõK.1 .lýñÞ|þì úñürø ,wÞõè ÿôokõg àü lñðBì þüBørý^ .løk|þì ïk@ úG þGõg wc QíýÚ óApâ ÿBørý^ ô ïqAõè lüpg ï|çÚA lüpg ÿApG þOoôp aýø pâA .R|çýÇÏO àü úG òPÖo Bü ô åorG úðBg àü ,ûly þcApÆ ÿBø|xBHè .kõy|þì òýOôo Bíy ÿApG ÑõÂõì òüA lýñÞ Bùð@ lüpg úG ïAlÚA IOpì pâAô lýyBG úPyAlð QíýÚ óApâ .îýñÞ|þì úñürø þâlðq ok ÿoBHPÎA RoBÞ lc qA {ýG ûkB×PuA BG ô óBíýèBì ÿBø|þüBðAõO qA pOApÖ Bì qA ÿoBývG úñürø ëBc ok Bì úÞ þPÚô BO :QuBXñüA êßzì þOôpS îýðAõO|þíð Bì îýPvø îüoAk úÞ þèõK qA {ýG ókpÞ .îýñÞ ÐíW Ao .lüoAlð ÿA úìBðpG aýø.2 Bü ô ûBOõÞ ÙAløA BG òyôo úìBðpG àü òPyAk óôlG Quk ÿrPðBÖ àü úG úýHy óly lñíOôpS ,Rlì lñéG lðAõPð úÞ þvÞ pãük þOoBHÎ úG ô luo|þì pËð úG þñPÖBýð .QuA ûkpÞ ÿrüo úìBðpG òPvðAõPð ÿApG lñÞ ÿrüo úìBðpG úG lðAõO|þì úÞ QuA|þìAlÚA ókpÞ ÿrüo úìBðpG lðôo nÒBÞ ÿôo pG Bíy ÿBø|ÿlñG QüõèôA òPyõð BG þðBu@ .lGBü ÜÛdO .lüoAlð ÿoApÇÂA Ýôlñ¾.3 qBýð Bíy úÞ lüA|ûlýñy Ao Ùpc òüA oBG Bøl¾ Bíy ûtüô Ýôlñ¾ àü ok Ao óBPøBì 6 êÚAlc lì@ok úÞ lüoAk ûlük ïkpì qA ÿoBývG .lýñÞ qAlðA wK ÿoApÇÂA ô ÿrüo úìBðpG pýÒ ô úHÚpPìpýÒ úñürø àü BG úÞ lðA|ûly Bü ô êÓy ókAk Quk qA Bü ô úðBg RApýíÏO lñðBì ûly þèõK ûoBG àü {øBÞ úG úÞ lðA|ûly úWAõì þßyrK úñürø ÑõÂõì òüA úÞ þðBìq .lìBXðA|þì QuA ûly qAlðA wK úÞ lðAõO|þì úWõO êGBÚ qAlðA wK àü òPyAlð ,løk|þì jo ÿBø|RoBÞ úG ókpÞ úýßO .lñÞ lG pPzýG oBývG Ao ÈüApy wK úßñüA ÿBW úG Bíy úÞ kõy|þì ó@ úG pXñì ÿoBHPÎA .lüõy oBßølG pPzýG lýñÞ qAlðA .lükpÞqBÒ@pük.4 ,konãG ókpÞ qAlðA wK óôlG úÞ þèBu Bü ô ûBì pø ,lüBG|þì {øBÞ rýð óly lñíOôpS ÿApG Bíy wðBy qAlðA wK ëõK oAlÛì úÞ þðBìq >Üü|çÎ úvüBÛì ô óBìq< Bíy Jõg Quôk ôk lñÞ|þì AlýK {üArÖA Bíy ûly úGp Bíy úG «BÏÚAô Bùð@ ókAk Quk qA òüApGBñG .lñPvø wK .QuA ó@ qBÒ@ qAlðA wK {hG òüpO|Qhu .lðq|þì ok Ao ókpÞ qAlðA wK RkBÎ ÿkôq úG Bíy ,ó@ qBÒ@ qA .lýøk|þì úìAkA lüA|ûkpÞ qAlðA wK úÞ þèõK {üArÖA úG þðBu@ úG Bíy ,ó@ oAlÛì úG úWõO óôlG ô lýGBü|þì ókpÞ QüBßy ,ókõG lùÏPì ÿBW úG.5 ok þèõK þÖBÞ ûqAlðA|úG òì< ,>ïBü|þíð óôpýG þølG oBG püq qA QÚô aýø<,>úðôpâ þéýg þâlðq< qAlðA wK ÿApG kApÖA ÿõu qA Ao ÿoBývG êü|æk .>QuA áBðpÇg oBývG ókpÞ ÿoAnâ úüBìpu<,>ïoBýíð lðpýãG Ao Bíy ókõG lùÏPì ÿBW lðoAk l¿Ú úÞ ÿlG RAkBÎ lýøk ûqBWA .lýñy óAõO|þì óBzüBø ëõK ókpßð .koô@|þì oBzÖ p×ð Bø|óõýéýì úG ô koAk kõWô úíø ÿApG þâlðq Qhu ÿBø|úñürø ô þølG .lðõy oôk Bíy qA AkpÖ úð lýñÞ|þì þâlðq qôpìA ÿApG.6 Bì úÞ þèBc ok QuA Qhu oBývG lñyBG Bì oBËPðA ok ûlñü@ ok QuA oApÚ úÞ þOBÎõÂõì úG ókpÞ pßÖ lðoAk qBýð R|çýÇÏO úG Bø|ú`G ,lðõy QgAkpK lüBG Bø|ÄHÚ .îüoAk þüBø úPuAõg ô RBWBýPcA óõñÞA úÞ þèõK òPÖo olø úG ,QuA ûlzð pßÖ ó@ ûoBG ok úÞ þüBøoBPÖo ô BøoBÞ qA ÿoBývG úÞ QuBXñüA êßzì...ô

óõñÞBO úÞ þéýèk 10 lüA|ûlzð lñíOôpS lüoAlð ÿoApÇÂA wc aýø.9 ô þølG óApdG qA Zôpg Ùlø BG þðApãð ÿApG ÿqBýð úÞ lýyBG úPyAk Ao xBvcA òüA Bíy QuA òßíì ÑõÂõì òüA QuA òßíì .lñÞ|þì QËÖBdì Bíy qA ÿpãük rý^ Bü ô þvÞ Apüq lüoAlð ókpÞ qAlðA wK Bü êýèk àü lyBG úPyAk kõWô ÑõÂõì òüA úÞ þðBìq BO .lyBG ÿpO|æ Bü ô lülW êÓy òPÖBü ,lì@ok {üArÖA .koAk kõWô lüõy lñíOôpS ô lüoAkpG Ao óBOkõg ÿBø|ïBâ úßñüA ÿApG ÿApG .lüpýâ|þì oApÚ pýSBCO QdO þPcAo úG.10 lülùO Ao óly lñíOôpS ÿApG Bì ÿBø|wðBy úÞ îüoAk óBíýâlðq ok þ×ñì ÿBø|ÿpünKpýSBO Bì úíø qA þßü lðAõO|þì lyBG úPÖpâ oApÚ Bì úÏìBW pG QuA òßíì úÞ þLý^ ô ÿkBì ,þdÇu äñøpÖ .lññÞ|þì pOlG pGApG lñ^ Ao ó@ lðAõO|þì ÑõÂõì òüA BG Bø|úðBuo þøApíø ô lyBG Bø|ÿpünK pýSBO òüA êü|æk òüpPâorG .lñÞ

36


www.TEHRANMAGAZINE.com

lýñÞ þÏu .lýPvø îßdì ô w×ð úG kBíPÎA BG úßñüA ÿApG QuA pPùG .lýñÞ ëpPñÞ îø Ao óBOpøBÊ BG kpÖ àü lýøk ïBXðA Ao oBÞ òüA Ðüpu lýðAõPG .lýñÞ îvXO òøm ok Ao w×ð úG kBíPÎA

35

þuBvcA BG îýÛPvì ÿ|úÇGAo Bì ÿBø|xpO .QuBýðk ÿrý^ qA Bì þPÚô .îüoAk kõg qA Bì úÞ koAk óAõOBð úñýìq ó@ ok úÞ îýñÞ|þì wc ,îýupO|þì w×ð úG kBíPÎA {øBÞ IWõì òüA ô îýPvø BG lüBG Bíy koõì òüA ÐÖo ÿApG .kõy|þì óBPüBø|xpO qA .lüõy ôo úG ôo óBPüBø|xpO lýíù×G úÞ QuA òüA ûAo òüpPùG .lýñßð Qzcô .lðA|ûlì@ kõWô úG Bíy ok Bø|xpO òüA Ap^ pø .lýupPð Qvßy qA ûBâ aýø lüpýãG kBü .koõg|þì Qvßy þâlðq ok BøoBG þ¿hy .lññÞ|þíð ØüpÏO Ao óBO|þâlðq Bíy ÿBø|Qvßy ÐÖo ô óBPüBø|Qvßy úG þüõãhuBK ëõEvì Bíy .lýPvø Bø|ó@ .lýyBG úPyAk w×ð úG kBíPÎA úzýíø—8 .lýñÞ ûApíø kõg BG úzýíø Ao w×ð úG kBíPÎA úÞ lýñÞ }|çO îøAõg|þíð Bíy qA òì ÐÚAô ok ûAo xpPuA kõg úG ô lýyBG úPyAk w×ð úG kBíPÎA ô úð Bü ïoAk w×ð úG kBíPÎA òì óæ~A «|çTì úÞ lýølG ok Ao w×ð úG kBíPÎA lýðAõPG úßñüA ÿApG ûAo lñ^ .îüõâ|þì óBPüApG Ao lýøk {üBíð óBOkõg pøBÊ .lýñÞ QHd¾ IuBñì òO ô Al¾ BG — .lýyBG ûBâ@ óBPðkBPvüA qpÆ úG QHvð — úÞ lüpýãG oApÚ þPýÏÂô ok Bíy pâA .lüoôBýG {Puk úG BO lýñÞ kõíðAô olÛð@—9 Quok ô IuBñì Ao óBPüBøôqBG ô Bø|Quk QèBc — .lüoAk úãð kõíðAô ,ûly îÞ óBPv×ð úG kBíPÎA lükpÞ xBvcA ûlýñy rýð |«çHÚ Ao Ùpc òüA QuA òßíì òEíÇì .lüoAk þü|æBG w×ð úG kBíPÎA úÞ lýñÞ B«ÏÚAô w×ð úG kBíPÎA koõì ok òì pËð úG .lýyBG lýøk|þì eýÂõO úÞ þðBìq ok kõg ÿBø|Quk qA — .lýñÞ ûkB×PuA kpÖ àü lýñÞ pßÖ úËdè ó@ok .lñÞ|þì pSA úÞ lýyBG .QuA Quok


óApùO þééíèA òýG úéXì

pø ok Ao Bíy lðAõO|þì |æBG w×ð úG kBíPÎA # qA .løk óBzð rýãðA Q×ãy þâlðq qA ÿA úñýìq òüA .Bíy ólýGAõg ÿ|ûõdð þPc BO úPÖpâ óBOpøBÊ w×ð úG kBíPÎA BG ÿkApÖA úÞ QuA ûly RBHSA úüpËð ÿpPzýG Rnè þâlðq qA ô pO|kBy ,pO|ÜÖõì ,|æBG úG kBíPÎA {üArÖA ÿApG àýñßO 9 úìAkA ok .lðpG|þì :îýøk|þì fpy Bíy ÿApG Ao w×ð

.lýzßG Quk óApãük BG kõg ÿ|úvüBÛì qA —1 kBíPÎA {üArÖA ÿApG Bø|}ôo òüpPùG qA þßü óApãük BG kõg ÿ|úvüBÛì qA úÞ QuA òüA w×ð úG ÈÛÖ Bíy úÞ QuBXñüA êßzì .lüoAkpG Quk ëBc ok úÞ Ao kpÖ ó@ Qý¿hy qA þß^õÞ QívÚ Àhy pø .lýñýG|þì lýPvø óBOkõg BG }A|úvüBÛì ,lñÞ|þì áok ,lñÞ|þì pßÖ þOôB×Pì Roõ¾ úG òüA ok kpÖ BùñO Bíy .kpýâ|þì kBü ô lñÞ|þì xBvcA òì oõËñì .lüoAk ÁBg þPýéGBÚ úÞ lýPvø óBùW þøAo ô }ôo úßéG lñPvýð ûkBÏèA|ÝoBg ÿBø|þüBðAõO ûkB×PuA ó@ qA úéEvì àü êc ÿApG Bíy úÞ QuA óBvßü þPzãðA pSA ôk aýø lyBG óBOkBü .lýñÞ|þì úvüBÛì ÿpãük kpÖ BG Ao kõg Bíy þPÚô .lñPvýð

w×ð úG kBíPÎA {üArÖA ô kBXüA ÿApG àýñßO 9 Ao Bíy RõÚ ÉBÛð óApãük þPÚô >.lýzhHG úÞ lññÞ|þì êíÎ òýG ûom àü lñðBì lñüõâ|þì òüA ô lñøk|þì óBzð pPùG Ao Bíy QHTì ÿBø|oBPÖo óBPv×ð úG kBíPÎA {üArÖA ô QÖpzýK IWõì .kõy|þì .lýñÞ àíÞ ZBPdì kApÖA úG—6 óBâlðBìok ô óBâoB`ýG úG àíÞ ,pøBÊ ok oBÞ òüA úÞ lupG pËð úG úðõâ òüA QuA òßíì àíÞ úÞ lýðAlð lüBy BìA .kõy|þì þPcAoBð IWõì ok Ao RBuBvcA òüpPùG qA þßü óAlñìqBýð úG ókpÞ úðBHéÆôAk Roõ¾ úG úÞ ÿkApÖA .lñÞ|þì kBXüA Bíy úG kBíPÎA BG kApÖA |«æõíÏì lñøk|þì ïBXðA Ao oBÞ òüA qAo ,rñýGAo þðõPð@ ëõÚ úG .lñPvø ÿA|ûkAoA BG ,w×ð .QuA {zhG ok þâlðq Bø|ó@qA ô lü õy ôo úG ôo óBPüBø|xpO BG —7 .lýñßð oApÖ ïkpì pPzýG ok w×ð úG kBíPÎA ïlÎ êýèk òüA

pËð úG .kõy|þì óBPv×ð úG kBíPÎA {üArÖA IWõì ?koAk kõWô ôk òüA óBýì ÿA úÇGAo Bü@ Bíy .lýyõLG xBHè àýy—4 QHTì pýSCBO lýyõLG xBHè àýy Bíy þPÚô xBHè úðõâ òüA lüoAnâ|þì óApãük ô kõg pG .løk|þì Bíy úG þ¾Bg þPcAo xBvcA ólýyõK QuBø|ûAo òüpO|ûkBu qA þßü ólýyõK xBHè àýy .kõy|þì Bíy w×ð úG kBíPÎA {üArÖA UÎBG úÞ .lýñÞ ØüpÏO óApãük qA—5 ûqBWA Bíy úG òüA .lýyBG {ülðA QHTì Bø|ó@ qA ô lýñýHG Ao óApãük RõÚ ÉBÛð BO løk|þì úG kBíPÎA úG þÇGo ú^ òüA Jõg .lýñÞ ØüpÏO ØüpÏO óApãük qA Bíy þPÚô ?!QyAk w×ð Bíy BG úðõâ òýíø îø Bø|ó@ îPc oõÆ úG lýñÞ|þì ëõÚ úG .lñüõâ|þì Bíy RõÚ ÉBÛð qA ô lññÞ|þì oBPÖo ÿrý^ lýPuAõg pâA <;lüõâ|þì þíülÚ êTì àü óApãük úG Ao ó@ lüBG ëôA lüoôBýG QulG

òüA úWõPì kpÖ ó@ úð ô lüA|ûkpÞ ûBãð kpÖ úG îýÛPvì þOlì lüBG Bíy oBÞ òüA ÿApG .kõy|þì ÑõÂõì .kõy Bíy RkBÎ oBÞ òüA BO lýñÞ }|çO .}qoô ô îèBu ÿ|úünÓO—3 òýüBK w×ð úG kBíPÎA þé¾A QéÎ Bíy pøBÊ qpÆ úG lðAõO|þì Bíy pøBÊ kõHùG .QuBíy ok .løk {üArÖA Ao óBPv×ð úG kBíPÎA ÿrýãðA Q×ãy wc lýðAõO|þì îø úÞ þøAo òüpPùG òì pËð úG }qoô ,IuBñì|þìAlðA îø ô lýyBG úPyAk þGõg .QuA ókpÞ óõ^ QuA Jõg lýøk ïBXðA úÞ þyqoô pø ÿ|ûkBì òüA .kõy|þì òýÖoôlðA eypO UÎBG úýcôo òPÖo |æBG ô ÉBzð xBvcA IWõì þüBýíýy UÎBG kõg ÿkõg úG ókpÞ }qoô .kõy|þì Bíy ok ó@ ÿ|úìAkA ô kõy|þì Bíy w×ð úG kBíPÎA {üArÖA ô lýðq|þì lñhHè pPzýG Bíy .ïAlðA IuBñO UÎBG Bíy pPzýG lñhHè .QyAk lýøAõg þGõg xBvcA

kõg qA pPùG êDBvì ïBíO ok Ao ôA óBPñøm ok ,lýñÞ|þì ÿApG þGõg }ôo úWô aýø úG oBÞ òüA .lýñýG|þì QuA pPùG oBÞ òüA ÿBW úG .Qvýð óBOkõg þGBüqoA Quôk Ao óBOkõg olÛ^ úÞ lýyBG òüA óApãð þPÚô ly lýøAõg ûkq Q×ãy |«æBíPcA Bíy .lüoAk pO|kBy olÛ^ lðoAk Quôk Ao kõg úÞ ÿkApÖA lýñýHG .lðoAlð Quôk Ao kõg úÞ lñPvø ÿkApÖA qA .lýñÞoApÚpG þíz^ ÉBHOoA úzýíø—2 úÞ lñPvø òüA óApãð kBüq þéýg ïkpì pTÞA kBXüA BG .lññÞ|þì pßÖ Bø|ó@ koõì ok úðõã^ óApãük ,úPvüBy kpÖ àü Ao kõg lýðAõO|þì þíz^ ÉBHOoA lñÖpO àü .lýøk|þì óBzð w×ð úG kBíPÎA BG ,xpPð qA Bíy pâA úÞ QuA òüA ó@ ô koAk kõWô à^õÞ ûBãð ÙpÆ îz^ úG îýÛPvì úÞ lüoAk xpO òüA ôk óBýì ÿ|úé¾BÖ úG ,ÙpÆ óBíz^ ÿBW úG ,lýñÞ Bíy úð QèBc òüA ok .lýñÞ ûBãð kpÖ ó@ ÿôpGA 34


www.TEHRANMAGAZINE.com

33

(818) 757-7246


óApùO þééíèA òýG úéXì

îè³By úðBgôoAk QuBíy Qìlgok qõvèk ô óBGpùì ÿokBÞ BG

ô BðBzø }ôo ïBüA ólýuo ApÖ óBzýÞ îø ïBíO úG Ao oõLýÞ ïõü þèBu ô lüBíð þì ÅpÎ àüpHO óBñÆ õíø ïõíÎ ÿApG Ao àýð QuA lñìôqo@

(818)774-1800 18000 Ventura Blvd #2 Encino, CA 91316

32


TEHRAN International Weekly Magazine

( 818) 881-1771

(Since 1992)

wðBýèõÒ òè@ Qüpülì BG 1992 ëBu qA

Lic # BA1833638

úyõâ ok óBO óArürÎ lüoAnãð lñðBíG

óAlðq

"7%-10%" Bonds Available QuA kõWõì "%10-%7" | QðBí Our professional bail bond services include:

*Free confidential bail advice *Felony, misdemeanor, traffic bonds *Serving all courts and jails Don’t miss A moment!

Our experienced bail bond agents are available to assist you 24 hours a day, 7 days a week to get you or your loved one out of jail today!

1(800)505-Bail (818)241-2245

(323)753-2222

(714)525-5555 Orange County

31

7700 S. Broadway Los Angeles, CA. 90003

pø ÿApG úðApO .løk óBzð ÙBÇÏðA ôA êGBÛì ok þíÞ Ýõy ô Ýôm BG Bø|ú`G êTì ô kq|þì Quk QÞpc .lüpK|þì òýüBK ô |æBG úðApO ÿôo qA lñéG þypK BG kAkpùì {üBíð kq þPvW ûly kpâ ÿBùíz^ BG úðApO .QÖBü óBüBK ûpýg kAkpùìqBG úWok kBPzø ô l¾ ÿBøBK úG ô ÿA|ûlñg úG {üBùHè úÞ þèBc ok wLu .lðBì :Q×â ô kpÞ ûoByA kAkpùì óAôqBG úG ly|þì ûkõzâ ?!òø@ Bü úPyõâ BñüA— .òÞ óBdPìA ÿoAk Quôk— !?îðrG qBâ õy úßýO úü— órG úGp úü ,órG Qzì ...!ëõãñg úð— oBÞ IÚAõÎ úG óBÇýy ápPgk .úýðBXì {ðBdPìA BG kAkpùì îßy ok {Pzì ólì@ kôpÖ kpßð pßÖ : Qhýì@ok {ÓýW îPuk ÿ@ ...îPuk ÿ@— :Q×â ÿlñO BG úùèA QPzãðA kõG òßíì !pPgk ÿly êg— úñýHG Iýu@ :Q×â úðApO úG ôo ô kAk |æBG Ao {ðAôpGA kAkpùì ?ÿlzð úÞ ÿoõÆ— IÛÎ Ýôlñ¾ qA þGõ^ rýì@ QñÇýy ÿlñhHè BG lÏG òüA ,ly ko qAlðA püq oBñÞ qA .koô@ óôpýG êýHìõOA :kpÞ qAok úùèA Qíu úG Ao Jõ^ ,J@ pùð oô òÞ óBdPìA Bíy úÏÖk òüA— ?úð ,ÿpýãG úÖBýÚ kAõg|þì Qèk þéýg— ô QgAlðA püq úG pu þPcAoBð BG kAkpùì :Q×â òÞ {èô |竾A— :Q×â kAkpùì þPcAoBð ólük BG úùèA .îñÞ {ðBdPìA kBýíð ïlG— BìA îýh úÞpO ,lüpK pùð ÿôo qA kAkpùì ûBãð ô QÖpâ úùèA ÿõéW Ao ôkpâ þéÛý¾ ô ÙB¾ ô Qgôk ôA óBíz^ þGBPÖ@ eH¾ ok Ao }oApÛýG :Q×â îßdì ôo BXñüA .}BG QPuk IÊAõì wK— .órG úGp úýcBð òüA úG RolÚ ïBíO BG ô oAk úãð :Q×â óBXýø BG úùèA— ?ÿpÂBc— Ao {O|çÃÎ ,lýzÞ ÜýíÎ þv×ð kAkpùì .kpÞ ÄHÛñì AõÚ ïBíO BG ly ê×Ú Jõ^ oôk úùèA ÿBø|úXñK úG îßdì ,kõG ûkpÞ ó@ þñyB^ ÌýÒ îø þíÞ úÞ ok Jõ^ òPvßy ô úùèA kBüpÖ .lýGõÞ kAkpùì îßy ØÞ úG ,Jõ^ qA rýO áõð ÿA úÏÇÚ .lý`ýK îø óôpýG þzùW ,óõg ô kõG úPÖo ôpÖ úùèA Quk ûly pýãéÖBÒ úÞ Ao kAkpùì ,úðApO ÿAl¾ôpu .krýì :kpÞ kBüpÖ úG oAkAô kõG ûly þ^ îñýHG oAnãG !þñÞ wG úzýì— :kq|þì kAk }A úüpâ óBýì úðApO îüpG pOkôq ...ûoAlð ókpÞ pßÖ úãük— .óBPuoBíýG koAk úìAkA |

ô îPÖBü õXPvW BùèBu qA lÏG úÞ ÿpPgk— ûoAk IcB¾ ,ïkpÞ {ìBð úG BXßü ôo îHéÚ úðõg .îñÞ|þì {øAõg...!kAkpùì— ôo îuBvcA lüBG ,îãG oAnãG ,úð— óõíø úÞ þÛyBÎ þèô ,îÛyBÎ òì ...ûo@...þðôlG Quk ïApG õO ô îPgBG òì...koõg Qvßy AlPGA ÜyBÎ úÞ ûoAlð þéýèk BìA ...ÿly þñPÖBýð !úùèA QuõO ÜzÎ úðõg lGA ÿApG òì IéÚ...îðõíð ÿôo úG ôo }ok úÞ }BG òEíÇì ô ïkq õO ïBð úG õðôA .îñÞ|þíð qBG wÞ aýø úG ÿlñhHè ,kAk óBßO pu Qì|çì BG úùèA :Q×â kq oBHWA òüA ok ïAõg|þíð úãük ...îñÞ|þì {øAõg— ïõñzG þÖpc koõì BìA ,QuBgpG õãP×â òüA úíOBg ÿApG úùèA ÿ|æ ô êâ ok {üBK ,kôpG pOõéW|þìlÚ úßð@ qA êHÚ :Q×â QýðBH¿Î BG ô QÖo ôpÖ òðrG Rlñâ ...ûA— :Q×â ô ly qAok pý¿c ÿôo kAkpùì pPgk òÞ qBG ôo RBíz^— :Q×â ô lüôk õéW úðApO úËdè òýíø ok Bü àýð àýK ÿkoô@ ØüpzO óBg êHñO— ?þñÞ BW Ao RA þÂpÚ JAõg ÿoAk l¿Ú .ly lñéG kAkpùì îýðrG ïlÚ— .kpÞ áqBð îz^ QzK úðApO bõð— ÜHÆ ô kAk óôpýG Ao }A úüo ÿAõø kAkpùì ,kõG| ûkAk þìqo óõñÖ }qõì@ ÿApG úðApO úG úÞ þèõÚ :Q×â ô QuBgpG áBu ô îñÞ ÅõÎ xBHè ïpG !þÞôA— ô QyAkpG {éýHìõOA IÛÎ Ýôlñ¾ qA Ao þß^õÞ ûBñK ok ô QÖpâ úé¾BÖ ôk ó@ qA þÞlðA QÖBvì ólük BG úðApO .kpÞ ÄüõÏO Ao {üBùuBHè óBPgok :Q×â óBXýø BG õÖ äñÞ äðo ûBýu xBHè ok ôA kõg |«ç¾A ...pvK ÿly úÞpÏì ...ôôApG— .þè xôpG kõg kpÞ Ñôpy .koô@ kôpÖ îýËÏO úG ÿpu kAkpùì òýüBK ô |æBG ôA qA lýéÛO úG rýð úðApO .ókpÞ ïpâ úG Bøo ûoBÞ úíýð Ao {OBÞpc ïBíO þèô lüpK|þì õéW ,úðApO òø òø ô ÝpÎ ûløBzì BG úùèA .kpÞ|þì oôq úG Ao ôA ô lýzÞ Ao ôA ÿõPðBì úyõâ ô QÖo :Q×âô kpÞ ØÚõPì @@@ òPÖõÞ òìpg Qvýð rG pø oBÞ— .òùÞ kpì ô løAõg|þì JAõW kq|þì w×ð w×ð úÞ þèBc ok úðApO :kAk ÿlW ÿlW ...pPgk úPhu ... þéýg— Qvýð òì oBÞ ... kpÞ õÖ äñÞ RBÞpc {üBíð úG Ñôpy kAkpùì òüA ÿBø|úGp ô RBÞpc RolÚ ô QG|ç¾ BG ô ÿAl¾ .koô@ ok {üBíð úG Ao BHüq ô òýãñu }qoô þHüpÒ xBvcA ,BÃÖ ok {üBø ê¿×ì óly ê×Ú BO QgBu|þì oAkAô Ao ôA ô kpÞ|þì BKpG úùèA kõWô ok


óApùO þééíèA òýG úéXì

ok Ao úùèA ,úPynâ qôo lñ^ }oBG qA ûlðBíýÚBG oB^k ,qAlðA püq ókpÞ òùK ÿApG þüBW ÿõXPvW qA ÿA úÏÇÚ Qícq BG ûpg|æBG .kõG ûkpÞ pukok .kpÞ òùK Ao }qAlðApüq ô QÖBü Ao àzg òýìq ôA Quk oBñÞ ô ZoBg êýHìõOA qA Ao êüBuô kAkpùì úðApO úðBâ ú`G RBÞpc úG .QyAnâ òýìq ÿôo :Q×â ô ly ûpýg úzýíð åorG Bø|æBc |æBc pPgk òüA— úPyAk þÚ|çgA òý`íø úü lüBG îø B«PÏýHÆ— .ûkBy }A þâlðq Èýdì óõ^ ,úyBG ?ûoAk oAkpG ô pøAõg— .þÞq òP×â úèrèq úG úÞ õéÚôk ÿBøoAkpG— òPÖpâ kBü óõypøAõg qA ïlýì ëõÚ—

úPuk ó@ ôrW þèô ,Qhüo ôpÖ kAkpùì IéÚ Aô kôq ô ûkAk óBzð ØÏ úÇÛð úÞ kõHð þðAkpì :Q×â ô kpÞ qAlðApG Ao ôA ûBãð àü BG...lølG ÿlýyõK RpLuA— lüBG þ^ êãñW ô Qyk ÿApG— ?!ïlýyõK|þì Ýôlñ¾ ok Ao êüBuô .kAlð JAõW kAkpùì Ao êýHìõOA ÿõéW ok wLu ,kAk BW êýHìõOA IÛÎ .Qvzð IÛÎ þèlñ¾ úùèA þèô ,kpÞ qBG úùèA ÿApG :lýupK kpÞ|þì þ×ñÞ xBvcA úÞ þèBc ok kAkpùì ?ÿpùÚ qõñø— úðApO úãük úÛýÚk lñ^ îðôk|þì þèô ,úð— .úñýy|þì BXðôA

?wG {O@ úãük wK— .îPyAlð äñW þvÞ BG òì— Bì þüBñy@ qA ÿkBüq Rlì úÞ òüA BG— ...ïly Bñy@ QOBýcôo BG « |BHüpÛO þèô ,ûonâ|þíð îýí¾qA kAõhýì îèk ô ÿpýãèk òì qA úÞ îðôk|þì þzhHG ôo òì IéÚ órð ôo {Öpc úãük úyBG— ?QèBHðk ïBýG úÏíW wK— ô kq òýzñèk ÿlñhHè þøBOõÞ êìCBO BG úùèA :Q×â êýì ëBíÞ BG— 20 QívÚ| Éõéhì ô òPhK úG kpÞ Ñôpy Ðüpu þéýg ÿ|æ QyAnâ ôo Bùð@ wLu .úüõèA k|æBu kAõì ókpÞ Ao úùèA oBßÖA úPyo {üBùPñÇýy BG úðApO ûAo IÛÎ ô õéW lüpK|þì þøBâ .kpÞ|þì ûoBK Ao kAkpùì îø þøBâ .Q×â|þì ú×ýÇèô QÖo|þì ØÚõPì Bø|úÞk êGBÛì ,kõg ëBHðk úG òýüBK ô |æBG Bø|ú`G lñðBíø ,QgBu|þì kAkpùì ôA ÿBøoBÞ .QÖpâ|þì úðBùG ô lüpK|þì BG rýð þøBâ úÞ ,QyAk|þì Aô ûlñg úG Ao :Q×â|þì ô QgAõð|þì úðApO pu úG QzãðA ëBÓy@ ô R@ olÛñüA !õèõ^õÞ úðôõük— !úPgA ëBÒq !àyAõè ...þñÞ|þì ëk ôo ,oõhð .Bø þñÞ|þì þÆBÚ ú`G ...!õèBHè@ :koô@|þíð îÞ JAõW ok úðApO òì BG óôA xpPð— !õO BG {ý^— .òì BG óôA ...úãük }A þÃüpì— úðApO òPÖo ô þËÖBcAlg BG lÏG þÛüBÚk úñýü@ .ly oApÚ pG êýHìõOA ok þñýãñu Rõßu oBËPðA ô QyAk úùèA þãé¾õc þG qA QüBßc qA.kõG ûkõùýG Rõßu òüA òPvßy ÿApG kAkpùì :Q×â úßð@ BO ly QuAo ô YÞ oBG l¾ ôo òüA úèrèq pPgk òüA !ly QÞBu òýyBì olÛ^— QuA ÿlðõuo|þì ôo òì ëôA Ig— þPvýð ÿA úùèA Bíy ...?úãük óõGq îgq— oôq úG ...ÿkpÞ ÝpÖ þéýg .{ìlük ëôA úÏÖk úÞ ...ÿlñg|þì oôq úG ...þðq|þì Ùpc ?kBýíð Qyõg òì qA lüBy ,îðôk|þíð ?!kBýG ïlG Bíy qA lüBG Ap^— kõG ûlzð äðoq qôo ó@ êTì QÚô aýø .QâBG óBð QÎBu ô lðrG {ñüpýy JAõg qA pdu úéÞ eH¾ úÞ BùýÃÏG qA BùýÃÏG !ÿoõW òýíø— .úãük kBýíð óõzyõg úÞ Bø|aüôlðBu .kõy AnÒ úýùO ëõÓzì eH¾ YñK Ao àýð àýK lHu ô kpÞ ÿB^ Ao àu|çÖ ly ûkBì@ òüA îø pâA þèô ...kBýíð ïlG õO qA òì— þðôk|þì pPùG ôo {éýèk Rkõg ,úyBG oõÆ þüBHüq úG îü|çì {üAo@ BG ô QÖpâ }ôk .QvG þG ,QgAlðA úñýü@ ÿõO ûBãð úü ,kôrÖA }A|ûpù^ IéÚ îýí¾ qA ,î×uCBPì Iy óôA QGBG— ïAõg|þì onÎ ô ú×ÆBÎ ÿkBG þèlñ¾ ÿôo Qvzð .kõG ÀÛð úÞ ÿA|ûpÛð åorG ÿoAõük QÎBu úG Qgôk îz^ ,óBGBýg QuAo Qíu úG Qgôk îz^ úùèA Ädì úG .QyAk pùy òükBýì RBÎBu úG QøBHy .kpÞ|þì oõHÎ }lük êGBÛì qA QÎpu úG BøõéGBO óõ×ü@ äðq ,Qzø klÎ ÿôo à^õÞ úGpÛÎ ólüpK ûBâpýíÏO ,pìpì ÿqApg ,ÿkAq@ QÞoBì pKõu òýãñu þGBvc äðo þüõíýè lHu .lì@ ok Al¾ úG ,úðBüAo BðAk QÞpy ,ûBãK ÿpüõ¿O –þOõ¾ ôA êTì þéHñO pPgk ÿApG Bø|úéK ok {éíc ô kõG ûly .QvG îz^ ,lýzÞ ÜýíÎ w×ð úü .qpHèA óAoõPuo ûoAlð ëBßyA— ô lHu lÏG þÛüBÚk ëBc òüA BG .kõíð|þì êßzì ô kBùð òýìq ÿôo kAkpùì êGBÛì Ao ÿB^ àu|çÖ þøAo òPÖBü ok lýìA Bð .kõG ÜzÎ pýuA kAkpùì :Q×â úùèA ëk ókoô@ QulG ÿApG .kpÞ ï|çu

Iy äðo úG ôk îø Bíy ïlýñy ...!kAkpùì BÚ@ þPuAo— ÿoAk pøAõg BO Bßüpì@...óõzìlülð úÞ úèBu lñ^ ûo@— úéßzì þíÞ BXðôA úG òPÖo ô lñPvø óõylýñýHG pOkôq ú^ pø úÞ...AFBy óA— ZAôkqA pOkôq ú^ pø òì úÞ þOoõ¾ ok— îñÞ óA ,îñÞ|þì f|ç¾A Ao ïA úéíW wK— úG ô þñÞ|þì AlýK ôo RA úÚ|çÎ koõì pPgk ...AFBy .ûpýâ þì pu RA þuôpÎ Bø|ÿkôq òýíø .ly kAkpùì óBíz^ óBíùýì Rpvc ô îÒ ok ,ûlýzÞ îø ok óAôpGA BG ô kpG õéW pu Üìk :Q×â ô ly ûpýg úùèA óBíz^ îyBG þvðBy }õg ïk@ îñßð pßÖ— ?þñÞ|þì pßÖ oõÆ òüA Ap^—

úé¾BÖ òì qA îñÞ|þì wc ?úðApO |æBc õÞ— .ÿpýâ|þì .kAkpùì òßð Ñôpy îñÞ|þì {øAõg— ÙApÆA QÏýHÆ qA þvÞ kAk|þíð ëBXì úðApO ,áõW ,ûpÆBg .kq|þì Ùpc rüpßü ,kpHG Rnè oAõÆA ô AkA ô àéßy koô@|þì îÞ þPÚô ô ú×ýÇè ó@ .kpÞ|þì {ßíðBG ô {Ûð rüo Roõ¾ þñyB^ kAkpùì þPÚô úÞ kõG }kõg ÿoBÞ Õõéy ïpâ olÚ ô QgAlðA ÙApÆA úG þøBãð IXÏPì kpÞ rìpO :lýupK ?îülýuo— ÙApÆA pÊBñì úG þüBHüq ûpù^ óBPvìq ê¿Ö àñg þíývð ô ûly kpu |«çìBÞ Aõø .kõG ûlýzhG .kõG QÏýHÆ Roõ¾ pâ }qAõð ÿ|æ ô êâ ,óBPvìq óBüpÎ óBPgok ,J@ pùð

30


www.TEHRANMAGAZINE.com

29


óApùO þééíèA òýG úéXì

óApßÖ òyôo òüA ô lüõy|þì ûlýìBð pß×ñyôo Bíy òì lük qA ,lýñÞ ûqoBHì ó@ ókpG oBÞ úG BG ô lüoAnãG óApß×ñyôo êGBÛì ok ô lññÞ|þì QüAlø pzG ÝõÛc úýì|çÎA xBuApG þuApÞõìk ÿõu úG Ao úÏìBW úÞ lñPvø Ao RAoõPuk ó@ ô lðpýâ|þì oõPuk þðBíu@ ÿBø|JBPÞ qA úÞ lñPvø þøôpâ lðpýâ|þì oõPuk kõg kpg qA úÞ ûôpâ ôk òüA ô lñPvø þPýéÚA îø Bø|Iønì ÿBø|çì ô lñPvø úÏìBW qA þPýéÚA óApß×ñyôo .lñøk|þì ZAôo QüAlø ok þG þG îðBg þñÏü Bì Quôk ó@ åorG okBì ëBTìA ô lññÞ|þì QüAlø kõg ûAo úG Ao ïkpì úÞ lñPvø pýSCBO QdO Bü ô lðpýâ|þì oApÚ kõg pß×ñyôo ÿBø|ûõð ô óAlðqpÖ pýSBO QdO Bü Bø|þG þG .lðoAlð ÿpSA úÏìBW . kõy|þì QüõÛO îø þHønì ÿBø|óõürüõéO ÜüpÆ qA ô QuA ûkpÞ úðBg Bùð@ òøm ok úÞ þðBíu@ RAoõPuk êýßzO òýPuô êPø ok Qvâ@ 4 ô 3 ÿBøqôo ok åorG òPãñyAô ok úÞ Bø|RApÞõìk o|æõßu ûpãñÞ ok ûõéW îùì ô kBüq Ao óBð@ RolÚ ô Q×â úýíéÎ ÿBø|ûqõc ô BølXvì ô Bø|çì RolÚ qA óBðApñhu qA þßü ly þõñýì ³üô± xõüBì ûAo ok Bø|çì ÿmõ×ð êìBÎ Ao ôA òüpÂBc qA ÿA|ûlÎ úÞ ÿoõÆ úG lñPvø «BÏÚAô úÞ ó@ qA pOkBüq .kAk parvizminooee@msn.com ô úýcôo ókpÞ JApg QÛýÛc ok ô þÖBG þ×ñì îø òì pËð úG úPHèA úÞ lðlðAõg ûpãñÞ wuõì ô BÃÎA ókpÞ lñðBì .lñPvø þHønì ô óBíévì «|çìBÞ ôA pËð qA úÞ óApüA óôok ïkpì qA îýËÎ þzhG ó@ þèô .kõG lýìA òPzÞ QÞpc pývì ,kõy ÅõÎ úÞ J@ óBüpW ô lðôo|þì ÙpÆ òüA úG J@ óBüpW BG úÞ lñðBì|þì îðBg þG þG óBíø ok þDBùñO úG }kõg koAk oAp¾A þG þG ô îýñÞ|þì Al¾ þG þG Ao ôA úÞ ïoAk þâorG okBì Q×â|þì #| lyBG ûly kBXüA QìôBÛì þÎõð îPyõð úÞ þDBø IéÇì úG QHvð Bíy òøm ok lüBy .kõy|þì ÅõÎ îø Bø|ó@ pu ôA úG oBG úu ôk ÿA úP×ø }pPgk àü úPHèA .lñÞ þâlðq QuA ûkAk oApÚ }oBýPgA ok ôA ûõð úÞ þèrñì ÿkAlüôo ôk .ly kõíñøo þuApÞõìk ÿõu úG Ao þHønì þðõýéýì òülñ^ QýÏíW ó@ kõy|þì úðõã^ |«çTì úÞ úG þDBùñO úG }kõg ërñì ok Bø|Iy koAk Quôk þG þG þèô lðôo|þì {ðlük úG Bø|ûõð ô óAlðqpÖ ô lðq|þì

þüBøo

.kpHG pu

qA þßü ïly úWõPì åorG okBì úðBg ok qôo àü Q×â|þì ok óõPuõø ÿoAkpùy ÙpÆ qA úÞ úèBGq ô ëBÓy@ ÿBø|êÇu ÿBø|ëBÓy@ ûtüô ô QuA äðo rHu ô lñøk|þì oApÚ Bø|ërñì oBýPgA ,àýPu|çK ô nÒBÞ Áõ¿hì þñÏü ...lyBG|þì >êßüBu ÿo< ok ...QuA ó@ lñðBì þèBg ÿpÇG ô úGByõð|þìõýñýìõè@ þÆõÚ ûly pK >þéßüBvüo< ÿBø|ëBÓy@ ô þèõíÏì ÿBø|ëBÓy@ qA ,îø !QuA þèBg QuA äðo ûBýu úÞ pãük êÇu ô QuA þèBg ÿpãük ó@ ô QuA pK òüA Ap^ ïlýupK þG þG qA ô îñÞ|þì ûkB×PuA Bø|êÇu òüA qA QGõð úG òì Q×â þG þG ?QuA !ïpýâ|þì oBÞ úG Ao ÿpãük ô ïoAnâ|þì ú^õÞ ok ly pK úÞ þßü ó@ ÝpÖ úÞ îølG eýÂõO þG þG ÿApG úÞ ïlýyõÞ oBývG Q×â|þì úðõã^ Bùð@ ûkB×PuA koõì ok äðo ûBýu ô äðo rHu êÇu ôk þPuok úG Ao Bùð@ ÝpÖ þG þG úÞ îPvýð òEíÇì qõñø þèô QuA .kpýâ oBÞ úG Quok Ao Bø|ó@ ô lyBG ûlýíùÖ lü@|þíð JBvc úG þðApüA úÏìBW óBãHhð FrW þG þG iüoBO ok þÞlðA {ðAk ÿAoAk úÞ þðBýðApüA ÿoBývG úÞ oõÆ óBíø óBãHhð ô óApß×ñyôo FrW lñPvø þuBýu ô þÎBíPWA êDBvì ô pß×ñyôo Ao óBykõg úÞ þðBð@ BvG ú^ ô lñü@|þíð JBvc úG ÐÚAô ok îýðAk|þì óBypß×ñyôo Bì úÞ þðBð@ þPc Bü ô lñðAk|þì Q×¾ óAõO|þì þvÞ ú^ úG úÞ òüA ØüpÏO .lñPvýð pß×ñyôo óBýG þ×éPhì ÿBø|êßy úG ô QuA oAõyk oBývG kAk Ao pß×ñyôo pß×ñyôo ïkõg îùÖ úG òì þèô koAk ÝpÖ îø BG úÞ QuA ûly |æBG ôA þuBýu ô þÎBíPWA ô þhüoBO {ðAk úÞ îðAk|þì Ao þvÞ ëBßyA ô kApüA úÞ lyBG oAkoõgpG ûtüô ÿlük àü qA ô lyBG ó@ úG ôA qA êHÚ þvÞ úÞ þèBßyA þPc lGBüok Ao úÏìBW ô Bø|ïk@ ûlýyõßð ëBßyA ó@ ÐÖo ok þèô úPyAk úWõO Bü ô úPyAlð úWõO ok ô lýzülðA|þì ó@ úG Bíy úËdè àü ok þèô QuA þðApüA ÙoBÏO àü >Bíy óBGpÚ< f|çǾA «|çTì .lyBG kBü ...lññÞ|þì þðBGpÚ þvÞ ÿBK ÿõéW Ao ÿlñ×uõâ úÞ lýPÖA|þì þðBGpÚ kBü ...lüõy|þì ÜýÚk ó@ þñÏì ôA okBì pWBø ô kõy AlW òO qA îýøApGA }olK Quk úG }pu kõG àükrð úÞ lýPÖA|þì )ÝBduA BG( êýÎBíuA .QuA ûlüôk|þì ûôpì ô B×¾ ÿBø|úLO ok ôk ó@ ëBHðk úG ó@ ûAo ok Ao þDBHüq pPgk lüBG lñP×â|þì ÿA úéýHÚ ÿBø|úÏìBW ok ô Bø|îülÚ ok úÞ lPÖA|þì óBOkBü úG óAõñÎ úG Bì Ap^ úÞ lðq|þì ÿA úÚpW óBOrÓì ok úÏÖk àü .lüpG Ao }pu þñÏü ,kpÞ þðBGpÚ Alg úívXì ïkõg îøAõg|þì úÞ îðAk|þì ïApPcA êGBÚ ô åorG olÚ ó@ Ao Bíy òì þñÏü ?>Bíy óBGpÚ< îýDõãG îø úG ÙoBÏO ÿBK ÿõéW úÞ îPvø okBÚ úðõã^ ô îñßG þðBGpÚ Bíy ÿApG Ao ïkõg òì lüBG Ap^ !îñßG þðBGpÚ Bíy ûAo ok Ao ô óBPuôk ô ûkAõðBg úG úÞ lýñÞ|þì qBÒ@ Bíy lÏG ?îñÞ AlW òO qA ô ïpHG Ao ïkõg pu koBÞ BG ô îGAõhG Bíy pâA ô Qvýð þéíÎ .løk|þì þñÏì ú^ >ïõzG Bíy óBGpÚ< ÙoBÏO òüA úÞ lýølG eýÂõO úÏìBW ô óBüBñy@ .Qvýð ó@ ÿApG þéýèk ô lü@|þì JBvc úG êPÚ àü îø lyBG þéíÎ oBñÞ Ao ó@ lüBG ô ûkõG ÈéÒ QuA úPyAk ZAôo Bø|ëBu úÞ þÖoBÏO òüA úÞ lýPÖBüok Bíy úÞ|þìBãñø

BøoôBG fç| ¾A

{üApýK óBPupýGk îøkqAôk ÿBø|x|çÞ àürýÖ pýGk þðBìq .îñÞ|þì ØüpÏO óBPüApG ïA|ûkõG ó@ løBy úÞ Ao kõG ÿA úédì .kõG óApùO ûBâoBPzÞ ô óApùO òø@ ûAo ûBãPvüA ÉõGpì òø@ ûAo êK òýG ok ô kõG úðApPgk úÞ ïkõG {üApýK óBPupýGk úG kBG@ ÿqBð þñÏü pO|JõñW þíÞ ô úükAõW qA óAkpâBy ô lñP×â|þì úükAõW ó@ úG úÞ okBì ô pPgk .lðkBPupÖ kõG ûly IüBÒ úP×ø àü úÞ ÿkpâBy ëBHðk úG úuolì ÙpÆ qA qôo àü .lðlì@|þì úG kpì lñ^ BG Bü ô kpì àü BG BøpPgk ûqôpìA úÞ QuA úP×â òì úG ïpPgk Q×â okBì .lðkoô@ óBPupýGk úG Ao kõG ûkpÞ oBÞ }okBì òøm ok óBñ^ ó@ pPgk .lðpg|þì {×Þ ô xBHè Bùð@ ÿApG ÅõÎ ok ô lðôo|þì RpÖBvì .kõG úPÖo ëBíy ûqôo lñ^ RpÖBvì úG okBì ûqBWA BG úÞ ô kõG QÞpy àü þzñì úÞ óAõW pPgk àü úÞ ïlýñy ô ïlük ïkõg }õâ ô ïkõg îz^ úG îø qBG luBñzG Ao ôA úÞ ó@ óôlG ô kõG úPÖpâ oApÚ óAõW àü ÿBø|ò×éO pýSCBO QdO QyAk þHønì oBývG ÿA|ûkAõðBg BW óBíø ô lì@|þì òì pvíø úG àíÞ ÿApG îýPyAk þðBíùýì úÞ þøBâ óõ^ ô kõG ëBíy úG ôA BG òPÖo ëBc ok ëBíy úG ô îñÞ àíÞ þDõñýì îðBg úG BO ïA úPÖo òì úÞ lüõãG ûkAõðBg úG úÞ QuAõg|þì ... ,lýGAõg|þì .kpG þK kõg åorG ûBHPyA úG ô ïkBPupÖ úðBg úG Ao ôA BO îP×â ô îP×â ú^ òì ô ?!kôpG

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

oBÞ úGpXO ëBu |15 BG :ÿBø úñýìq ok À¿hPì

Haleh Eghrari, Ph.D.

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì Rçßzì ,þâkAõðBg ,óBðAõW ô óBðAõWõð þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk RpWBùì qA

áBüpO ÿBø|QGpy ok Jpu kõWô úG ÿA|ûlÎ {ýK ÿlñ^ úÞ QuA þÞBc Bø|ûlýñy :IéÇì ê¾A þÖ ;QuA kõWõì îø }kBñuA ô lðkpßð ày þßèA úÞ lññÞ ê¾Bc óBñýíÆA úÞ òüA ÿApG ô lðõy|þì áõßzì áBüpO ÿBø|QGpy qA úðõíð lñ^ ûApíø Ao ápO ëBc ok þñÏü ,úÞôpPì kBPÏì lñ^ óõg úðõíð ,wéXíèA .Qvýð þ^ úG þ^ ô Qvø þ^ úG þ^ úÞ lññýHG BO lñøk|þì ûBãzüBìq@ êüõdO ,oAqBG ok kõWõì ûly {üBìq@ áBüpO QGpy úðõíð ok Ao Jpu ïpâôpßýì 5/5 kõWô ,óApùO ok þøBãzüBìq@ ,BÃÚ qA ûlññÞ ÐüqõO QÞpy àü ÈuõO þíuopýÒ oõÆ úG ,áBüpO ÿBø|QGpy ok Jpu kõWô AnéÖ .lñÞ|þì lýDBO ï|çÎA ô lýDBO ,ÉõGpì ó|æõEvì qA þgpG BG þ¾õ¿g úvéW àü ok )ó@ Jpu úð ,áBüpO QGpy þñÏü( ó@ QgBñy ô þãðoq ok úÞ Bíy qA....!úÞ «BÏÚAô .....?kõy|þì ú^ úìAkA ok lýñÞ|þì pßÖ Bíy |æBc ô kõy|þì pãük òýÎ .QuA òyôo JAõW Ig .lýðrð xlc úÞ îPyAlð ÐÚõO ,lýPvø Bì olK Q×ø ,Qüpülì îéÎ .kõy|þì IünßO úýÃÚ ,úGBzì koAõì úÞ QuA úP×â ,olhì kAõì BG ûqoBHì kBPu þÎBíPWA ÿBø|QüBíc ô óBìok êÞpülì< :úýHünßO ê¾A Jpu óôlG lüApW qA êÛð úG —>.lðoAlð Ao ûoBG òüA ok pËðoBùÊA Qýc|ç¾ ,ûlññÞ ÐüqõO ÿBø|QÞpy òüA )þGpu NB^ òPÖo oBñÞ QéÎ úG(

Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

RBìlg pPÖk

oõKpHøo RpHéüs óAoArø ô úÛGBu ëBu |14 qA {ýG BG RBìlg úDAoA ok ÜÖõì ûlðôpK

,þƒâkBƒƒPƒÖA oBƒƒÞ qA ÝõÛc ,oBPupK ÝõÛc ëBýyõu ,þãPvzðqBG ô êßülì ,þPüoõßu úƒHƒcBƒ¿ƒì ,pƒßƒülƒì Capi - SSI úðæBu

QgAkpK qA QýÖBÏì ô óBdPìA óôlG ô óBdPìA BG Mýy órýPýu ô ÈüApy lWAô kApÖA ÿApG Immigration ûoAkA úñürø .RoBÞ òüpâ lülíO

óBãüAo úýèôA ûoôBzì

27

(310)666-1515

îýøAõhG úÞ òüA úG luo ú^ BO ,îüA ûlülð Ao áBüpO QGpy óBìpíÎ êÞ ok Bì ú^pâA :ÿkBùñzýK úPvG pËð oBùÊA Qýc|ç¾ Anùè ,îüA ûkoõg ótývÞA þÆBÚ Ao Jpu ,úPuAõgBð úÞ òüA êýèk úG BìA ,îýñÞ ûrì Ao ó@ :îüoAk Ao Áõ¿g òüA ok ô áBüpO óõývðBLuA ëõédì< :kõy úPyõð «Bíuo ,áBüpO ÿBø|QGpy ÿôo :óõývðBLuõu QGpy —1 ok(lýølð óBßO Ao úzýy ,Ùp¿ì qA êHÚ «B×Çè úÞ kõy lýÚ îø QGpy úzýy ÿôo Iv^pG ÿôo .>Jpu .)kpÞ ûkB×PuA rýð >QGpŸu< ïBð qA óAõO|þì ,QGpy ïBð ÅõÎ úG ,òí úécpì ôk ,ÿõðBS Ñ|çÆA BO ,lñPvø kAõì ápO ëBc ok úÞ ÿkBPÏì óArürÎ ÿApG :ápO ÿlñG úécpì —2 ô þGpu ÿBø|ûoBPu BG Roõzì .Jpu qA oBG àü ,lðõy úPÖpâ áBüpO qA oBG àü .kõy úPÖpâ pËð ok þíuo ô úüpâ ïõXø ô òì qA pPùG ,ëBc pø úG .lyBG|þì op þG ,lülW úécpì òüA ok îø }õìBg ÿBø|àuõðBÖ !ûoB`ýG úPvßzð úÞ ÝBñW .kpÞ }õìApÖ lüBHð Ao kBPÏì kpÖ .QuA }õìApÖ õO kBü qA ok Jpu RAom kõWô ëBíPcA pãük oBG àü ,ÿoBÞ îßdì ÿApG :lülW ô ÜýÚk {üBìq@ —3 lðoAlð pËðoBùÊA Qýc|ç¾ Bø|þÃÏG úÞ ûly úP×â óõ^ þùPñì ,kõy {üBìq@ ô þuopG áBüpO ÿBø|QGpy kõWô ëBíPcA þuopG BG óBìríø AnéÖ ,lñyBG úPyAk úzýy ûkpg kõg RApËð ok QuA òßíì ûkpßð ÿAlg ô .kõy þuopG rýð BøpËðoBùÊA qA ÿA|ûoBK ok úzýy ûkpg RAom kõWô ëBíPcA ,áBüpO QGpy ok Jpu RAom .QuA Jõg {ãüo óôlG îø {×Þ


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÐýÖo BÂo

!koAk ëBßyA oBÞÿBW àü qA jBy ,wéXíèA þÖ úÞ kõG ûly ûlýKB^ þHéÇì àü BBC ÿpHg úßHy qA êÛð úG úPylâ úP×ø| #| úG Ao jBy ÿkõϾ pýu oAkõíð óAõO|þì ,pg@ BO pHg úÏèBÇì RAqAõì úG úÞ ÿoõÆ ;koô@|þì óôpýG ïk@pu .kpÞ îýupO ÀgBy Roõ¾

úÞ lüBy AnéÖ ;QuA BBC þñÞApKpHg úßHy ,pHg þé¾A ÐHñì úÞ BXð@ qA :ûlñPupÖ ëBßyA —2 }oôBG þÞ ,lñÞ|þì }oôBG þÞ lññýHG ,lñPgAlðA ô lñPgAkpK ô lñPgBu ÿpHg àü .lyBG ûlñPupÖ qA ëBßyA ïk òüA qA {PuAo :Q×â ;kpLG ïBG QzK ó@ ÿôo úG ïBG QzK òüA qA lðAõO|þì ûBGôo lñP×â þvÞ úG .lñÞ|þíð !lü@|þìpG ,lýüõãG ú^pø ,ûlüpG ;ûkpÞ þâlñðAo JAõg ok ÙpÆ |«æBíPcA .ûly QÖBüok ô áok ûBHPyA ,pHg :QuokBð QyAkpG —3 úßHy þPc .lññýG|þì Børý^ þéýg ,kApÖA qA þéýg îø JAõg ok Ig .ûkpÞ þâlñðAo úÞ ûlük JAõg þñÏü !úðAk úHñK lñýG JAõg ok ,pPy p×ð àü úÞ Q×â|þì lñPvì QèBc ok ïk@ p×ð àü ÈuõO êýHìõOA ókpÞ òyôo úG ÐWAo ÿpHg lñPuAõg ÿA|ûlÎ :ÿpHg ÝApÒA —4 qA þùPñì .îýñßð }pO îø ,Jp^ îø þñÏü ;îýñßð }pO Jp^ Ao pHg Ap^ lñP×â kõg BG ;lññÞ Quok JAõg 40 ô úPzÞ BO 30 ,lýñÞ þâlñðAo pPì 10 ,JAõg QèBc ok pâA Bíy .lðkpÞ {Gp^ ÿkBüq ,úPÖook óBzPuk pPìõéýÞ320 ,JAõg QèBc ok ÿkpÖ úÞ lñÞ|þì oôBG þéÚBÎ ïk@ ïAlÞ QÚô ó@ ;lüoAnâ|þì ÿBWpG fôpXì BO !lXñãG pHg ok úÞ lññÞ ÝApÒA ÿoõÆ pg@ ?kõzð îÞ þvÞ pu qA îø õì àü ,lñÞ þâlñðAo ko þüõéýÞ Ao pHg BìA ,ûkõG pPì þPðBu320 pHg ê¾A ok úÞ Qvýð lýÏG :ÈéÒ ÿpýâ ûqAlðA —5 úPÖook ,kôpG ok .kôpG ok ïk@ Quk qA ÿrý^ ûqAlðA lñßð Alg ...!pPìõéýÞ àü ûly {PðBu pø ,lðkpÞ .>Quõßð ûqAlðA|úÞ oAlùãð ûqAlðA< :lñP×ãð úÞ kõg þG ...!pãük QuA ÿA|ûlülK Ao JAõg ëBc ok àìBýK ëBuoA úÞ þWoBg óBßyrK òüA ,Bì pËð úG :oAk úéEvì óBßyrK —6 þÛéO ÐüBy þè|çPgA {ÚõÖ ô ÿkBÎ ÿA|ûlülK Ao JAõg QèBc ok þâlñðAo pPìõéýÞ 320 BìA ,lñPvðAk okBð àü }A úýðBS àü ,lðõy ÿpPvG êdì þßyrLðAôo óBPuoBíýG òüpO|àükrð ok lüBG pO|Ðüpu ú^pø ;lðkpÞ .QuA úýðBS oBÞ ÿBW àü ÈÛÖ Bíy pËð úG Bü@ ;ly ÅpÎ ô ÅpÖ úÞ pýuB×O ô Øý¾AõO òüA BG ëBc :ÿlñG ÐíW óBùW êÞ ,þu.þG.þG ÿpHg úßHy qBG Bü QuA þÏÚAô ,óBPuAk òüA Bü@ ...!?ó@ ÿBW l¾ Bü ,koAk ëBßyA ?QuA úPyAnâ oBÞ pu Ao

320 ëkBÏì þPÖBvì ,QuA ûkõG JAõg úÞ þèBc ok lñéüqõýð þèBøA qA óAõW óq àü< :pHg ê¾A îèBu ,lðBupG Iýu@ }kõg úG úÞ ó@ óôlG úðBPhHyõg ô kpÞ þâlñðAo QÎBu YñK óBìq Rlì ok Ao pPìõéýÞ ëBuoA rýð àìBýK {ðBPuôk ÿApG ,JAõg ok þâlñðAo QèBc BG ÿô úÞ òüA pO|IèBW .QuA ûlýuo l¿Ûì úG JAõg ok pãük oBG ÿô úÞ lðly úWõPì {ðBPuôk ,Bø àìBýK òPì ókõG ïõù×ìBð úG úWõO BG úÞ ûkpÞ|þì òüA QuA òßíì ú^pâA úÞ lðoôBG òüA pG óBßyrK .QuA þâlñðAo ëBc ok ô ûkpÞ òyôo Ao kõg êýHìõOA QuA þO|æ|çPgA úéíW qA ,JAõg ok þâlñðAo .Qvýð òßíìpýÒ BìA ,lüBýG IýXÎ Bø|þéýg pËð úG óBPuAk ÿA|ûlülK ,lñÞ ëBuoA àìBýK {ðBPuôk ÿApG lðAõPG JAõg ok ÿkpÖ úÞ òüA BìA ,QuA ÐüBy Býðk eÇu ok úÞ >.QuA okBð

áBüpO ô Jpu QGpy

ûAo ok îø pãük Jpu Ñõð àü lì@pHg úÞ îükõG ÐðBÚ òürñG ô Aõø ok Jpu þèBíPcA kõWô úG Bì # ÙpÆ ...!òÞ Quok QGpy ô oBýG Jpu Bü ;òÞpK Åõc ô oBýG J@|æBc ...!áBüpO QGpy êgAk Jpu :QuA úG ok ô kõy|þì kBPÏì Jpu úG ÿlñ^ qA lÏG ,lñÞ|þì Ùp¿ì áBüpO QGpy ,þPñÏè olhì kAõì ápO pývì ok .kkpãG oAk|Jpu áBüpO QGpy ëBHðk lüBG ok

:Jpu ÿAõø ok QÖpG ô îülýz`ð {Gpu Iè qA þPGpy !QÖpG ô îülülð pýu Ao ôA Jpu þG ÿôo

pËð úG úÞ ÅpÖ {ýK òüA BG ô Qýñøm òüA BG ;lýyBG êDBÚ Bì ÿApG êÛÎ ÿp¿Phì pâA :oBÞ þGBü ëBßyA ëBßyA oBÞ ÿBXÞ Bíy pËð úG úÞ QuBXñüA Bì ëAõu |æBc ;kpÞ ëõHÚ úPvG îz^ Ao ÝõÖ pHg kõy|þíð Bì ?koAk ;îýñÞ|þì ày pHg Qd¾ ok þßèA ô îüoôBGpük úÞ QuBì kõg qA þé¾A ëBßyA :ûlðpýâ ëBßyA —1 .îýñÞ ÿoBßPuk Ao óBìkõg ÿBø|ûlðpýâ úÞ lüBG AnéÖ .îüA ûlülð pHg úÞ wG

26


www.TEHRANMAGAZINE.com

Mimi + Your Property = SOLD

ô~¤ þìþì

MIMI AHDOOT °¬ þð±ü úÏì ÜÖõì °ô»ì áçì ½ô±Ö ô ~ü±¨ 01222533

17908 Medley Dr. Encino $1,575,000 Just Listed-For Sale

lýñÞ þÏu ,lýüBíð ÿpýâõéW áôp^ ô òý^ ólì@ lðAõO|þì ólýGAõg ôo úG .lýGAõhG QzK úG úzýíø ,løk {üArÖA Ao óBO úðB^ ô úðõâ ÿBø|áôp^ ô òý^ ô òý^ ó@ JAõg qA óly oAlýG qA wK ú^pâA oõÆ úG Rlì qAok ok BìA ,lðôo|þì òýG qA Bø|áôp^ QzK úG òýñ`íø .lðBì lñøAõg BW pG îDAk rýð Ao óBPOoõ¾ ÿBø|ókq }õW lðAõO|þì ólýGAõg ÿôBc Bíy {èBG {Þôo úÞ Ap^ ,lñÞ ØÚõPì ôo úG Bü õéùK úG Bíy úÞ þðBìq ô QvýüBø ÿpPÞBG .ly løAõg êÛPñì óBPOoõ¾ úG lýGAõhG lýüBýG pËñG óAõW ÿpO|þð|æõÆ Rlì úG .17 oApÚ JBPÖ@ ÅpÏì ok úÞ îýðAk|þì Bì ÿ úíø 20 BìA !QuA lG lyBG úÞ þéßy pø úG ,òPÖpâ ô eH¾ 10 QÎBu qA êHÚ ,ókõG JBPÖ@ püq ok úÛýÚk

.lüA|ûkpÞ rýíO lüoôBýG QulG àè óôlG þüBø ògBð.13 á|æ Ao óBPüBø ògBð Bì êTì îø Bíy lüBy ÿoBÞ lðõy|þì þñPyAk|Quôk úÞ òýíø ô lýðq|þì Ao Bíy óBOlðqpÖ |«çTì ,lñPÖA|þì àè úÞ lýñÞ|þì ÙôpÊ ÿõy ô Qvy úG úßñüA Bü lñÞ|þì Al¾ úÞ þðBìq !QuA þÖBÞ pãük ,Jõg .lüqAkpK|þì ,lýðq|þì á|æ óBO úÚ|çÎ koõì äðo BG Ao óBPñgBð áõð wLu ,koõhG Aõø ÿA|úÛýÚk lñ^ lýøk ûqBWA òüA .lýñÞ ôpÖ kpu oBývG J@ ok Ao kõg óBPzãðA lýðAõO|þì |æBc ô ûly á|æ óly àzg UÎBG oBÞ àè óôlG þüBø ògBð òPyAk qA QcAo þèBýg BG .lüpHG Rnè lýñÞ IvÞ JAkBy þü õì ô QuõK .14

ÿApG ûAo òüpPùG pùÊ qA lÏG 3 QÎBu qA wK àüpdO UÎBG úÞ QuA ÿk òýìBPüô QÖBüok ,óõg IuBñì óBüpW .ly løAõg óõg }kpâ Rlì úG ô QuõK ÿBø|ëõéu ÿqBuqBG ÿApG .QuA ÿoôp ,ólýuo pËñG óAõW ÿpO|þð|æõÆ lýyBG úPyAk JAkBy þðBíz^ .18 úÞ lýñÞ xBvcA ëBdG BO ûly Bü@ wG pãük ,Jõg ?lü@|þì pËñG úPvg óBPðBíz^ .QuA ÿréÖ ÜyBÚ 2 lüoAk qBýð ú`ð@ úíø !QuA Bø|ó@ ,lðôpG JAõhPgo úG óBPðAlðqpÖ úßñüA qA {ýK ,lðlýGAõg Bø|ó@ úßñüA qA wK ,lüoAnãG orüpÖ ok Ao àü pø ÿôo Ao ïAlÞ pø .lüoôBýG óôpýG Ao Bø|ÜyBÚ qAok QzK úG úÛýÚk 10 ô lüoAnãG óBPðBíz^ qA !lHv^|þíð óBPíz^ úG úÞ lýyBG òEíÇì ,lýzßG 10 qA wK BùñO ,lýPÖpð ôpÖ þÛýíÎ JAõg úG pâA lýøAõg ØK óôlG ô JAkBy þðBíz^ úÛýÚk .QyAk

úÞ QvýüBørý^ òüpO|îùì qA þßü }qoô løAõg óBÓìoA úG Ao Jõg pøBÊ ô xBvcA óBPüApG îýÛPvì ÿpýSBO }qoô úÞ lýñÞ|þì pßÖ pâA ô koô@ úßñüA !lýñÞ pßÖ ûoBGôk ,koAlð Bíy þüBHüq ok ,îèBu þPuõK òPyAk lýéÞ ,lýyBG úPyAk þPýèBÏÖ ,óõg }kpâ kõHùG .QuBíy þPuolñO ô ÿspðA ûô|çÏG .kpÞ løAõg JAkBy Ao Bíy ÿõì ô QuõK ÿApG Ap^ ,lýñÞ }qoô úðBg ok lýðAõO|þì þPÚô ?lýñÞ úñürø þyqoô ûBãyBG àü ok ïBð QHS lüoôBýG QulG óAõW þPuõK .15 ÿ úìBðpG qA þíùì {hG lüBG ,àñg J@ Ao óBPOoõ¾ úÞ þðBìq !lyBG Bíy þüBHüq pø pg@ ok ô lýñÞ ûkB×PuA ïpâ J@ qA lýüõy|þì lýñÞ þzßG@ àñg J@ BG Ao óBPOoõ¾ õy ô Qvy .kõy Q×u óBPPuõK nÖBñì BO lýñÞ ÿpýâõéW áôp^ ô òý^ qA .16 ÿrý^ QuA óBìok qA pPùG ÿpýãzýK úéíW kõWõG qA ô lýñÞ oApßO kõg BG lüBG îDAk úÞ QuA

1690 Summitridge Dr. Beverly Hills $1,000,000 In Escrow 5412 Lindley Ave. # 303 Encino $300,000 In Escrow 22700 Mulholland Dr. Woodland Hills $1,000,000 Just Sold 18244 Palora St. Tarzana $750,000 Just Sold RBO 5220 Reseda Blvd. Tarzana $899,000 Just Sold 1636 Wellesley Ave. Los Angeles $999,000 Just Sold 18122 Medley Dr. Encino $1,250,000 Just Sold 18036 Rodarte Way. Encino $1,275,000 Just Sold

íº àéì þü²° ! óãü° °õÇ

Free Market Evaluation

Cell:(818)636-4545 Office:(818)380-5252

Office:(424)256-MIMI

ListedByMimi@gmail.com www.ListedByMimi.com 25

15531 Ventura Blvd. Suite 100

Encino, CA 91436


óApùO þééíèA òýG úéXì

úPHèA ô pøBÊ úÞ îýøAõg|þì Bì ÿ úíø # úßñüA úG úWõO BG BìA ,îýyBG úPyAk þGõg xBvcA Qü õèôA ,îýñÞ Zpg ëõK lüBG Børý^ þéýg QGBG ûly îÞþüBHüq R|æõ¿dì ÑAõðA ô Bø|óõýuõè lüpg pãük .kõy|þì êÛPñì óBìlüpg Qvýè ÿBùPðA úG ô Bíy úG koõì òüA ok BO îýPvø BXñüA Bì ,lýyBHð óApãð Bíy úG Ao þüBHüq qAo 18 BíñøAo òüA ok .îýñÞ àíÞ Ùp¾ óôlG ô ûkõG óBãüAo |ç«ìBÞúÞQgõì@îýøAõg .lýzhG lñøAõg rýð þGõg xBvcA Bíy úG þðBìq BO lýñÞ ûkBì@Ao óBOkõg ô lüqAlñýG Bø|ó@úG þøBãð ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ xBvcA ,Qñu¶ àü Ùp¾ óôlG þPc .lýñÞ IvÞ

lü õy Á|çg ûkpÞ ØK óBíz^ py qA .1

úñürø úG qBýð óôlG þüBHüq qAo 18 þÖArâ QíýÚ ótývÞA ÿôBc ÿBø|ïpÞ .lñÞ|þì ûkBýK àü lüoAk qBýð úÞ ÿrý^ BùñO wK ,lðoAk .QuA qôo pø ok ûBOõÞ ÿôo lýñÞ ÿpýâõéW ûBýupu ÿBø|}õW qA .10 BO lüôpG þüBHüq òèBu àü úG Qvýð ÿqBýð lüoAk ZBýPcA úÞ ÿrý^ ïBíO ,lüõy þðBìok oBhG úG ÿpPÞ ÈuõO Ao J@ .QuA úuBÞ|àü ô ÿpPÞ àü wLu ,lürüpG úuBÞ ok Apð@ ô lüoôBýG }õW óBOpu ÿôo ÿA úèõc ô lüpýãG úuBÞ ÿôo Ao óBOpu ûkpÞ áBK ïõíu qA Ao Bíy QuõK ,oBhG .lüqAlñýG J@ úG þéýg ÈÛÖ .lñÞ|þì qBG Ao óBPPuõK nÖBñì ô óBO þñýG lýøAõg|þíð« B«ÏÇÚ ,lüõzð àükrð }õW !kqõvG lýñÞ àíÞ óBPüBøõì lyo úG .11 lüôpG JAõhPgo úG úßñüA qA {ýK Iy pø ó@ ok óõg óBüpW BO lýøk sBuBì Ao óBOpu QuõK þðAõvýâ lyo úG oBÞ òüA BG .lGBü {üArÖA úýcBð .kpÞ lýøAõg àíÞ BHüq ô lñéG lýyBG úPyAk BHüq ô lý×u ÿBø|óAlðk .12 ókq áAõvì ïBãñø úÞ QuA îùì þéýg .lýPvüBG úñü@ ÿôpGôo úðBg ok òPÖo ûAo ÿBXG òEíÇì lýñÞ|þì áAõvì Ao óBPüBø|óAlðk úÞ þðBìq Ao óBPüBø|óAlðk fõÇu ïBíO êìBÞ oõÇG úÞ lüõy

.kpÞ løAõg pO|óBzgok Ao Bíy óAõvýâ lýüBýG pËñG JAkBy óly oAlýG qA wK .7 òPyAk ûBãð óAõW ô þPì|çu ÿApG ÿlýéÞ ,JAõg ÿqôpìA þâlðq ÿ ûõýy úÞ îýðAk|þì Bì .QuA pøBÊ BìA ,lñÞ|þì ÿpýâõéW lýGAõhG QcAo úßñüA qA ûkB×PuA êßzì òüA þPñu óBìok ûAo qA lýðAõO|þì ïpâ pýy lüôpG JAõhPgo úG úßñüA qA {ýK ô lýñÞ ok úÞ|þìõýPÞ|æ lðA|ûkpG þK óAlñízðAk .lýyõñG Bíy ô koAk þzhG {ìAo@ pýSBO ,kõy|þì QÖBü pýy .kpG løAõg ôpÖ þÛýíÎ JAõg úG «BÏüpu Ao lýüBýG pËñG pO|óAõW óBìq Ùp¾ óôlG .8 kõy|þì UÎBG úÞ þüBøoBÞ òüpO|ûkBu qA þßü rýíO Ao óBPüBøôpGA úÞ QuA òüA lýüBýG pËñG pO|óAõW ,lüoAkpG Apð@ þíÞ ,lüoAk ÿpK ÿBøôpGA pâA .lýñÞ RôB×O úé¾BÖ|çG oBÞ òüA BG úÞ îýøk|þì ëõÚ Bì ÿBøôpGA þéýg BìA .kpÞ lýøAõg xBvcA Ao þâorG ,þãèBu 30qA wK «ApøBÊ ,lýñßð þèBg Ao kõg Ao Bíy lðAõO|þì úÞ QuA pK þíÞ ÿôpGA òPyAk !løk óBzð óAõW lýñÞ AlýK JAnW þPuõK .9 ô óAôo ô fôo Qì|çu ÿApG BùñO úð ûqBO ÿAõø koõì ótývÞA úßéG QuA lý×ì Bø|úüo ókpÞ rýíO îøApÖ rýð Ao óBíPuõK þðAõW òPÖpâ pu qA ÿApG qBýð

ô ûkpG ôpÖ kpu J@ ok Ao ÿpãük þKõO ÿ úHñK wLu {øBÞ UÎBG oBÞ òüA .lýñÞ oApßO Ao oBÞ óBíø óBzð pO|rýíO Ao Bíy QuõK ô ûly }õW ÿrìpÚ .kAk løAõg lýñÞ AlýK þÏýHÆ jpu ÿBø|úðõâ .4 úßñüA óôlG ?lýñÞ|þì þâlüpK äðo xBvcA ÿBø|úðõâ ,lýñÞ kôlvì {üAo@ BG Ao óBPPuõK nÖBñì qA úýðBS lñ^ BO QvýÖBÞ !lýñÞ AlýK þÏýHÆ jpu BG úßñüA Bü ,úPÖpâ|þìAo@ ÿBø|óõãzýð kõg ÿBø|úðõâ þíÞ óBPüBø úðõâ BO lýøk sBuBì Apð@ óBPüBø úXñK !kõy äðo þOoõ¾ lýyBG úPyAk rýíO QuõK .5 óBPüBø|}õâ àükrð Bü þðBzýK ÿôo pâA qôo lñ^ ,ly AlýK ÿA|ûlðAõgBð ÿBø|úßè Bü }õW .lüôpG ûAo ô lülñHG óBOpu QzK ok Ao óBPüBøõì ÿrý^ ô lñPvø ÿpPÞBG ÿkBüq oAlÛì êìBc Bøõì úG Bø|ÿpPÞBG ó@ úÞ QuA òüA lýøAõg|þíð Bíy úÞ .lðõy êÛPñì Bíy Roõ¾ lýñÞ AlýK þðBzgok óAõvýâ .6 ïBíc ok .lðBuo|þì Iýu@ Bíy ÿBøõì úG ÕAk J@ }ôk ïpèô J@ BG ÕAk J@ ÅõÎ ok lýñÞ þÏu þzßG@ kpu J@ BG Ao óBPüBøõì pg@ ok ô lüpýãG oBÞ òüA .kõy úPvG óBPüBøõì ÿBø|êßýOõÞ BO lýñÞ

py qA BO lýøk pýýÓO Ao óBPðlýGAõg }ôo ô ûAo .þPcAo òýíø úG !lüõy Á|çg ûkpÞ ØK óBíz^ kpHG |æBG Ao Bíy òu lðAõO|þì Bíy óBíz^ püq ÐüBì úG ÿlñüByõgBð xBvcA kqBu|þì úÞ ÿpøBÊ BG ô òüA lüoAk qBýð úÞ ú`ð@ ÿ úíø BìA .lñÞ êÛPñì Bíy óBOpu püq úÖBÂA {èBG àü JAõg ïBãñø úÞ QuA ûkôldì ó@ ok ÐüBì óly úPyBHðA qA BO lüoAnãG !lýñÞ ÿpýâõéW lü õy óBzgok QuõK àü IcB¾ .2 óAoArø Ao ÑõÂõì òüA úÞ îýðAk|þì Ao òüA Bì oBíy þG J@ ólýyõð ÿBüArì BìA ,lüA|ûlýñy oBG òPyAk ûBãð rýíO ô ólG ïõíu òPvy qA !QuA J@ «BÏÚAô .kokpu qA ÿpýãzýK BO úPÖpâ Bíy QuõK Ao óBOkõg òüApGBñG .QuA kõWõì þðlýyõð òüpPùG 10 BO 8( pPýè 2 kôlc qôo pø ok BO lýøk RkBÎ àíÞ Bíy úG oBÞ òüA ûô|çÏG .lýyõñG J@ )óAõýè ûBâpø ,lGBü {øBÞ rýð óBPðqô BO kpÞ løAõg .lýyõñG J@ óAõýè àü ,lükpÞ þãñupâ xBvcA lýñÞ ÿpýâõéW Bø|}õW ólì@kõWõG qA .3 úÞ koAk kõWô þyõW óBPPuõK ÿôo pâA Ao ïpâ ô kpu J@ xpLíÞ ,kõy {hK lýøAõg|þíð ôpÖ ÕAk J@ ok Ao þKõO ÿ úHñK àü .lýñÞ óBdPìA ,lüoArãG óBPyõW ÿôo úýðBS 10 Rlì úG Apð@ ô ûkpG

24


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

òýLýéýÖ ÿBø|J@ok kõÛ×ì ô úPzÞ226 óBW òO 26 îÞ|Quk òýLýéýÖ ÿBø|J@ok ÿpGpÖBvì þPzÞ àü BG ÿoBG þPzÞ àü koõgpG pSA pG# .lñPgBG

pùy þßükrð ok ÿpGpÖBvì þPzÞ àü ô ÿoBG þPzÞ àü ,òýLýéýÖ þédì ÿBø|ïBÛì ï|çÎA pGBñG . lðly lülKBð òO 200 qA {ýG ô úPzÞ òO 26 ó@ þK ok úÞ lðkpÞ koõgpG pãülßü BG >õHu< úìlg 118 ô pÖBvì 752 êìBc ÿoBG þPzÞ úÞ QuA ó@ qA þÞBc òýLýéýÖ þécBu koBâ oBì@ òüpg@ .QuA ûkõG úSkBc òüA óBãPÖBü RBXð ÑõÚô qA wK :lñPyAk oBùÊA þPzÞ òýzðpu Bøl¾ úSkBc J@ êgAk úG Ao kõg ÿpGpÖBvì rýð þPzÞ úìlg ô lñPgAlðA ÐüqõO óBð@ òýG RBXð úÛýéW .lðkpÞ ÿoBývG QuA ûlì@ Bø|}oArâ ok ô lðkõG JAõg ok óApÖBvì qA Ao kõg ûAo þßüoBO ok lñPvðAõPð .lññÞ AlýK ok rýð úvðApÖ ÿoArâpHg ok þPzÞ òüA :Qyõð þyoArâ ok úSkBc qA wK úÛýÚk 30 úé¾BÖ .ly ÝpÒ J@ ÿBø|ïBÛì úP×â úG òýñ`íø AlýK óBâlylülKBð qA ÿpSA BO lñPvø J@ ok õWô QvW ëBc ok RBXð ô kAlìA ÿBøôpýð ,òýLýéýÖ þédì .lññÞ .QuA ûlzð ÝpÒ BìA ûkõG úìlg 36 êìBc ÿoBG þPzÞ :kpÞ ï|çÎA þyoArâ ok rýð õHu þécBu koBâ QéÎ BO QuA kôq qõñø :Q×â rýð êýðBì þécBu koBâ|þìõíÎ oõìA pÛì óAoõìBì qA >xBâ|çüô ÿõW< .kõy Àhzì úSkBc òüA ok ÿk|çýì 1987 ëBu óBùW þüBüok úSkBc òüpOoBG úÏWBÖ ,þu þG þG ÿpHg úßHy }oArâ úG .lðkAk Quk qA Ao kõg óBW úSkBc ó@ ok òO 4000 qA {ýG úÞ kBPÖA ÝB×OA òýLýéýÖ

BG ÿBøkqk IèBW ïAlÚA !Bßüpì@ok óAlWô .lðly óAlWô JAnÎ oB^k þðBìok rÞpì àü qA ÿkqk qA wK Býðp×ýèBÞ QèBüA ok Bøkqk qA þøôpâ#

23

Bøkqk qA ûôpâ àü úðBüAo ûBãPuk 6 úßñüA qA wK þðBìok rÞpì àü qA Ao QÚpu úG þðAôo ÿBø|ÿoBíýG úG ûoBGôk Ao Bùð@ lðkpG .lðlðAkpâqBG ó@ óBHcB¾ qA wK Bøkqk òüA àü qA lðly úWõPì úßñüA þðAôo ÿBùüoBíýG óBìok rÞpì JAnÎ oB^k lðA|ûkpÞ QÚpu úG Ao Bø|úðBüAo ô lðly óAlWô úG þøAõg onÎ úìBð àü ûApíø .lðlðAkpâqBG óBð@ óBHcB¾


óApùO þééíèA òýG úéXì

àürßì ok lvW 25 ØzÞ .lðkAk pHg oõzÞ òüA JpÒ JõñW ok lvW 25 ØzÞqA àürßì þPèôk ÿBø|ïBÛì ô Bø|úðBuo#

ô >ôopDõâ< ÿBø|QèBüA qA ØéPhì úÛÇñì úu ok kBvWA òüA ,àürßì þPìõßc ÿBø|ïBÛì ï|çÎA pGBñG .lðA|ûly ØzÞ >óBÞ@õ`ýì<

ly ûlðq úÛýÚk 42 qA wK úÞÿA|ûkpì ûkõG úPynâ {âpì qA úÛýÚk 42 ,þßyrK îéÎ ÿBøkoAlðBPuA pËð qA úÞ Ao þðq þüBýèApPuA óBßyrK #| .lðlðAkpâqBG þâlðq úG

ïArÎA QèBüA ôk pø úG oõzÞ òüA|þìBËð ÿBøôpýð :lðkAk }oArâ rýð àürßì þégAk ÿBø|úðBuo .lññÞ ÿpýâõéW ,lñPvø ÈHOpì olhì kAõì ÝB^BÚ ÿBølðBG BG úÞ þùGBzì ÿBø|Qðõzg qôpG qA BO lðA|ûly úèõéâ RBGp pSA pG úÞ|þìBËð {yõK BG kpì YñK kBvWA :kpÞ ï|çÎA ôopDõâ QèBüA êÞ þðBPukAk ûoAkA þüBuBñy ó@ ÙApÆA ok pãük òO 11 kBvWA òýñ`íø ô ûly AlýK óõýìBÞ ûBãPuk àü ok lðkõG ûly úPzÞ .QuA ûly þuopG koõì rýð úÛÇñì òüA ok ûly ØzÞ lvW 9 ,óBÞ@õ`ýì QèBüA þédì ÿBø|ïBÛì ï|çÎA pGBñG .QuA ûly }oArâ úXñßy óBð@ åpì QéÎ ô lðA|úPÖpâ oApÚ

òý^ óBÖõO ô êýu ok úPzÞ105 oBíy ô p×ð 105 úG oõzÞ òüA þGõñW ÜÆBñì ok óBÖõO ô òý^ Ýpy ëBíy ok êýu RB×éO oBíy# . QuA ûlýuo p×ð 115 úG óBâlylülKBð

ï|çÎA òý^ þðlì oõìA RoAqô úG óBÖõO ô êýu RB×éOpPzýG kpÞ ÿBùðBPuA ok p×ð 22 ô 54 IýOpO ûly }oArâ äðôk äðAõâ ô äñýðõDBýè .QuA úðBhOoAqô òüA }oArâ xBuApG pýgA ÿBøqôo ÿBu@ êýu ÿBø|óAoBG ô òýéýW ÿBùðBPuA ok rýð úHñyoBù^qôo úPzÞ úu ô 15 IýOpO úG äðBüs äðõéýø .QyAnâ ÿBW pG ÿBùðBPuA ok IýOpO úG rýð p×ð99 .lðA|ûly lülKBð òýéýW ô äðõDBýè ÜÆBñì ok óõñÞ BO oõOôA óBÖõÆ úG Ao ÿkBüq ÿBùýGApg oõzÞ òüA þGõñW .QuA ûkoô@ oBG .lðA|ûly lülKBð p×ð Qzø ô úPzÞ p×ð 22 rýð äðôk äðAõâ óBPuA ok .lðA|ûly úPzÞ p×ð ûkqBü rýð óBðõø óBPuA ô ÿq äðAõâ oBPhìkõg úÛÇñì ok ëBíy ok p×ð oArø 720 ô óõýéýì úu úG ÿqoôBzÞ ÿBùñýìq ô Bø|úðBg IüphO pG ûô|çÎ êýu ô óBÖõO ô óõýéýì {y úÞ QuA ûkpÞ koAô RoBvg oõzÞ òüA JõñW ok p×ð oArø 370 ô óõýéýì Qzø ô òý^ Ýpy .lññÞ|þì þâlðq äðôk äðAõâ ok kApÖA òüA qA p×ð oArø 670

àíÞ BG óBßyrK BìA kpÞ RõÖ óBPuoBíýG úG ólðBuo qA wK kõG ûly lüly þHéÚ úéíc oB^k úÞ óq òüA ÿkBÎ QèBc úG Ao ÿô IéÚ óBGp ô ûkpÞ qBG Ao }A þOBýc ÿBø|óBüpy ,úPÖpzýK ûBãPuk àü úG ÿô ëB¿OA .lðlðAkpâqBG úG àükrð úP×ø òüA úÞ ÿkõWô BG :Q×â ,þâlðq úG QzâqBG qA wK þñ×éO þüõâô Q×â ok oBíýG òüA .QuA Jõg îèBc óõñÞA ,ïkõG ûkpì QÎBu àü .QuA úPyAlð þHéÚ þPcAoBð úÛGBu óq òüA

ok Ao {ðq Qyõâ þñKAs rLy@ kpÞôpu óAoõPuo þâlðq àürßì ok úÞ þñKAs rLy@ àü# óq QyõâúP×ø àü Rlì ô QzÞAo {ðq ,lñÞ|þì .kAk {ðAoõPuo óBüpPzì koõg úG Ao

àü àèBì ô þñKAs rLy@pu äðõEýy {ðq þPhu ÿAõÎk qA wK àürßì ok óAoõPuo {ðq lvW BG QvðAk|þíð úÞ äðõEýy .QzÞ Ao ûkpÞ úÏÇÚ úÏÇÚ Ao ó@ QÖpâ îýí¿O lñÞ oBß^ ok úÞ þüBøAnÒ ókpÞ Quok ok Ao ó@ Qyõâ ô .lñÞ Ùp¿ì ,kpÞ|þì úÂpÎ {ðAoõPuo ôk ok óq Qyõâ qA ûtüô úG þñKAs rLy@ pu ôrW úÞ ÿoõPýÞBü ÿBø|JBHÞ ô þèõüôAo ÿAnÒ .kpÞ ûkB×PuA ,lðkõG óAoõPuo Áõ¿hì ÿõñì wñW qA úÞ ÿpPzì àü lÏG qôo lñ^ .kpÞ QüBßy wýéK úG kõG ûkpÞ IXÏO ó@ ûrì ô õG ô AnÒ êgAk Qyõâ úÞ ïkpÞ oõ¿O AlPGA.kõG Q×u ô iéO þéýg ó@ Qyõâ ,kAk|þíð Ao þãzýíø ûrì AnÒ :Q×â ÿô ok «BPHvð úÞ ÿoBÞ ,løk|þì óBüpPzì koõg úG Ao ÿpãük kpãèô óAõýc Bü äu Qyõâ óAoõPuo àèBì QcAoBð oBývG ïA|ûkoõg óBvðA Qyõâ ïA|ûlýíùÖ úÞ óõñÞA .ïkpÞ QüBßy wýéK úG .koAk ZAôo àürßì .ïA|ûkpÞ Qzcô ô ûkõG àü Ao ôA Qyõâ úÞ kôrÖA ô kpÞ ÙApPÎA {ðq êPÚ úG kôq þéýg ÿô .kpÞ þüõWqBG äðõEýy qA wýéK .QuA ûkAk|þì {ðAoõPuo óBüpPzì koõg úG úP×ø óBüpPzì qõñø «ApøBÊ .lðkpÞ ØzÞ óAoõPuo úðBgkpu êgAk ok Ao óq lvW ÿBüBÛG wýéK óAoõìBì .lðkoõg|þì Ao Qyõâ òüA qA ûly úýùO ÿoõPýÞBü JBHÞ ô þèõüôAo lüBG ÿkBüq QuA ûly QyAkqBG úÞ äðõEýy .koAk úìAkA ó@ QéÎ ô êPÚ òüA ÜýÚk RBýürW koõì ok RBÛýÛdO .lølG iuBK ÿkBüq ÿBø|{upK úG lüBG

22


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Mesotherapy }ôo BG Qýèõéu ô þÏÂõì þÚB^ óBìok # Botox - Hylaform - Restylane - Radiesse orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

21

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

Tel (818)881-1771

úÏìBW ÿApG Ao ë|çPgA òüA ,pãük óAlÛPñì oBývG þñÏì òüA úG «Alüly Apüq lðAk|þì áBðkok úvñWôk .lðoAk ÿoBíýG Bü ë|çPgA àü Bø|úvñWôk úÞ QuA ô þßyrK úÏìBW ëõHÚ koõì pPùG úÞ ÿA|ûsAô ,ûqôpìA þvñW ÿoApÚ|þG ûsAô ,QƒuBƒø|úƒvñWôk úƒÏìBƒW .QuA úG êìBÞ þPcAo BG úƒvñWôk kApƒÖA þƒÃÏG Bùð@ qA þÃÏG þèô lñøk|þì iuBK Bíy R|æAõu úG þéýì úvñWôk kpÖ àü pâA .lñPvýð oõƒÇƒñüA Bøo Ao ôA ,QyAlð Bíy R|æAõu úG þüõãhuBƒK .lýñÞ kApƒÖA þƒvñW|ïAlƒðA koõƒìok ókpƒÞ ëAõƒu þPuok oBÞ |«ç¾A Bùð@ þvñW|ÈGAôo Ñõð Bü úvñWôk kApÖA qA R|æAõu òüA ólýupK úÞ oõÇðBíø ,Qvýð .QuA QuokBð ô ûBHPyA ÿkBÎ Ao QývñW pýýÓO þcApW úvñWôk kApÖA úíø QuA þPuok oBÞ úÞ lýñßð oõ¿O .lñøk|þíð ïBXðA óBìok ,þcApW ÿApG kApÖA òüA úìBðpG koõìok úÞ ,òüApG|ûô|çÎ .lýñÞ ëAõu êýHÚ òüA qA Bü þðõìoõø pýýÓO òüA ÿApG Quok ûAo àü ÈÛÖ úÞ lýñßð oõ¿O .QuA þcApW îø ó@ ô koAk kõWô ÿApG óBìok ûAo BùñO úÞ lðoAk oôBG þÃÏG ÿpøBÊ QƒýƒÏƒÂô ókpƒÞ Qƒuok ,Bƒø|úƒvƒñƒWôk òüA .)óõìoõø qA ûkB×PuA Bü þcApW BG( QuBùð@ úð koAk êßzì Bùð@ ólG úÞ lðoAk kBÛƒPƒÎA kApƒÖA Bø|óBìok òüA pýSBO lülW þßyrK løAõy .óBypßÖ ô RAoBËPðA úÞ lðoAk oôBG þÃÏG .lññÞ|þì lýüBO Ao óAkpì ô óBðq ÿApG úÏìBW þPývñW ÿBø|Qükôldì lüBG úÞ QuA úÏìBW òüA ô QuA þé¾A úéEƒvƒì .kpünLG Ao Bø|QývñW ØéPhì ÑAõðA lðAõPG ÅApPÎA ÿkpÖ úvñWôk Qüõø úG pâA þPc QÚõ`ýø ô lüoAnãG ïApPcA kpÖ ó@ úG lüBG ,lüoAk kApÖA òüA ókpÞ pýÛdO .lýñßð pýÛdO Ao Bùð@ ÿl¿Ú .Qvýð wß`ýø kõu úG úÞ lýüõãð úvñWôk kpÖ àü úG QÚõ`ýø .QyAk lñøAõhð Quôk ô ûkpßð áok Ao Bùð@ ïkpì ô úPyAlð Qd¾ ,QuA ûlñøkoAq@ oBývG Ùpc òüA Bùð@ RBuBvcA óly oAk|údüpW IWõì lðAõO|þì oApÚ úÏìBW ëõHÚ koõì kApÖA òüA qA ÿoBývG .kõy .lðoAk óBzPuôk ïkpì ô lðpýâ|þì Bü ëBìpð pvK Bü pPgk àü òP×â BG QÚô aýø .lýñßð úvüBÛì óApãük BG Ao kApƒÖA òƒüA ,þƒÏƒÚAô Bü pPgk àü ókõG ëBìpð Bü þÏÚAô UÎBG úÞ ÿrý^ ,QuA óBykõg qA Bùð@ ØüpÏO úÛüpÆ ,kõy|þì pvK Ao óBzOBýGpXO Bü Bùð@ ólG óApãük úÞ ÿA|ûõýy úð .lññÞ|þì ÿlñG|úÛHÆ Qüõø úG JBhPðA úƒíƒéÞ Ý|çƒÆA koõƒìok ÿoApÚ|þG .lýñÞ QÚk oBývG kApƒÖA òƒüA þƒvƒñƒW JBhPðA àü ó@ ØüpÏO ô úíéÞ w×ð ok þPývñW àü Ao kõg Qüõø úvñWôk kApÖA þÃÏG .Qvýð oõÇñüA Bùð@ qA þÃÏG ô lññÞ|þì óAõñÎ JBhƒPƒðA Qüõø úG òPyAnâ ïApPcA ÿApG þøAo .lñPƒvƒýƒð .lýñÞ AlýK kApÖA òüA þPývñW

Fax (818)881-0701

lñøAõg|þì óBzðlG qA oApÖ ÿApG þøAo óAõñÏG .lñølG QývñWpýýÓO ô þPývñW Qüõø òýG RôB×O lýñÞ þÏu .7 BG Bùð@ QývñW úÞ lýñßð oõ¿O .lýíù×G Ao þvñW .Qvýð oõÇñüA ,QuA ÉBHOoA ok óBy|þvñW|êýì wñW úG ,kõg wñW úG QuA òßíì úvñWôk kApÖA þÏu .lñyBG úPyAk {üApâ ôk pø úG Bü ØèBhì Ao lññÞ|þì ûkB×PuA óBykõg úÞ þË×è óBíø lýñÞ .lüpHG oBÞ úG Bùð@ koõìok òßíì úßñüABG .lýñÞ oBPÖo oõXßü Bùð@ BG .8 Quôk óBykõg úG QHvð Ao Bíy pPzýG úWõO QuA kõy ûqAlðA qA {ýG òüA pƒâA BƒìA lƒñyBƒG úƒPyAk þÖBÞ þøBâ@ úßñüA qA lÏG .lì@ løAõhð óBzyõg QHvð óBPùWõO ok úÞ lüõy òEíÇì ,lükpÞ AlýK úvñWôk kApÖA .lýñÞ|þƒíð ÿôo|ûkBƒüq kpƒÖ ó@ úƒG kõg êHÚ QýÏÂô úƒG úƒýHy Qƒuok þƒPý¿hy .lýñÞ oBPÖo Bø|ïk@ úýÛG êTì Bùð@ BG ,lðoAk Ao kõg QývñW þâqBO|úG úƒÞ þƒüBƒùð@ .9 þÖpÏì lðA|ûlì@ Býðk úG ó@ BG úÞ ú`ð@ BG RôB×Pì þâlðq ok åorG oBývG ÝB×OA àü pýâok ,lññÞ|þì ókq Ùpc úG êýì ô áok ,pƒH¾ .lƒñPvø kõƒg úG kpÞ løAõg kBXüA pýýÓO òüA úÞ þéDBvì koõìok QuA pPùG .lñÞ|þì àíÞ Qhu óBìq òüA ok Bùð@ Ao óBßìA òüA Bùð@ úG úÞ lýupLG Bùð@ qA þO|æAõu lðoAk Quôk úÞ ÿlcBO óBykõg êýì úG úÞ lølG ÑBÂôA<,êTì þO|æAõu .lðoAnãG óBýìok Bíy BƒG xpPuA úuo|þì pËð úG ,?kôo|þƒì {ƒýK oõƒÇƒ^ ÿoõǃ^?»ûlƒy þƒ^ þƒãG ÿoAk Qƒuôk ,ÿoAk úyBG ÿrý^ úâA ?»îñÞ QßíÞ óAoôk òüA õO îðõO|þì BKApu òì ,þðrG Ùpc ïBøBG }koõìok ÿAõhG úÞ >.îyõâ kpÖ ó@ ÿApG QuokBð pýí þøBHPyA pƒâA ,ûkõHð òüA óBOoõËñì úßýèBcok ,lükpÞ ûkB×PuA pËðkoõì úíéÞ ÈÛÖ .lýñßð þøAõg|RonÏì þéýg .lýøk úìAkA óBPÖpc úG ô ûkpÞ f|ç¾A Ao àü úvñWôk úíéÞ úÞ lðoAk kBÛPÎA ÿoBývG Bü îuA àü úð ;QuA þ×ý¾õO úíéÞ àü ô Q×¾ Quok .lðoAk oôBG Ao òüA Ù|çg îø Bø|þéýg .êÏÖ Quok ,pýK,lýüõâ|þíð pýK kpÖ àü úG úÞ oõÇðBíø úÖBÂA óôlG îø úvñWôk kpÖ àü ÿApG úÞ Qvýð þèBg úƒvñWôk Ì×è qA kpƒì Bƒü óq úƒíéÞ ókpƒÞ ïBð oõÇñüA Bø|úvñWôk qA þéýg ÿApG .lýñÞ ûkB×PuA .QuA rýì@pýÛdO ókpG Bü þÏÚAô îuA úÞ lyBG úðBGkA|þG QuA òßíì úßñüApãì ,lýñÞ ëAõu Bùð@ qA Ao kApÖA òüA lèõO îuA Bùð@ .lýyBG úPyAk Bùð@ BG þíýí¾ ô àükrð úÇGAo þÏÚAô îuA Ao lðA|ûkpÞ JBhPðA óBykõg úÞ þíuA oõÇñýíø îø Bíy lðoAk Quôk ô lñðAk|þì óBykõg .lýñÞ pßÖ Qƒüõƒø ë|çPgA þƒßyrƒK ok êƒßzì òƒüA f|çǾA òüA qA ûkB×PuA BìA kõy|þì ûlýìBð þvñW úÞ lðoAk oôBG þgpG .QuA rýãðA|UdG þÎõÂõì ÑAõðA òPÖpünK ÿApG úÏìBW oBßðA BG êßzƒì òƒüA .QuA ÉBHOoA ok QÏýHÆ ok kõWõì ÿBø|QývñW


óApùO þééíèA òýG úéXì

qA þßü úÞ lüA|ûly úWõPì þâqBO úG pâA #| QuA òßíì ,QuA úvñWôk ,lýuBñy|þì úÞ þðBvÞ lýðAlð ô lýyBG úPyAlð þüBñy@ kApÖA òüA Qü õø BG Bƒü lƒýñÞ óBƒzPümA úƒßñüA óôlƒG lƒüBƒG oõƒƒÇƒƒ^ .lýñÞoBPÖo Bùð@BG ,lýñÞoAk|údüpW Ao óBzOBuBvcA Ao kõg úÞ kõy|þì úP×â þðBvÞ úG úvñWôk kApÖA lðA|ûlì@ Býðk úG ó@ BG úÞ þPývñƒW úƒG ܃éσPƒì ok ô Býðk ÿBW úíø ok úvñWôk kApÖA .lñðAk|þíð ÿqôpìA úÏìBW ok .lðoAk kõWô ØéPhì ÿBø|äñøpÖ oBÞ kApÖA òüA úíø ÿApG þvñW QýÏÂô eýÂõO úÞ îýü õâ|þì Bíy úG úèBÛì òüA ok .Qvýð þðBu@ Qü õø BG úÞ þvÞ BG ô lýñÞ áok Ao kApÖA òüA oõÇ^ oBPÖo úðBìpPdì ,QuA êßzì oB^k kõg QývñW ô .lýñÞ

úvñWôk kApÖA BG oõÇ^ ?îýñÞ koõgpG úðBìpPdì ú^ kpÖ úGpXO lýðAk|þì úÞ lýñßð oõ¿O .6 óBýG ÿApG îø ÿpãük RôB×Pì ÿBø|ûAo .QuA ûkõG ok óly pýuA pßÖ .koAk kõWô þPývñW RôB×O ëBHðk úG Bø|úvñWôk úíø úßñƒüA ô kpƒì™óq ólƒG ô QuA ûBHPyA ,lñPvø þcApW Bü óõìoõø Ùp¿ì ô lñÞ Ýl¾ Bùð@ qA þÃÏG koõìok QuA òßíì kpÖ kõg úÞ lýñÞ oôBG Ao ÿrý^ .úð þÃÏG koõìok óôlƒG ô lƒüõƒâ|þƒì Bƒƒíƒy úƒƒG }kõƒƒg koõƒƒìok .lƒýñÞ }õƒâ {ƒƒüBƒƒø|Ùpƒƒc úƒƒG ÿoôAk|{ƒƒýƒK Ao lýyBG úPÖpâ kBü QuA òßíì úÞ þüBø|ÿoõEO RBýGpXO úÞ lýñßð oõ¿O Bü lýñßð õâqBG {üApG ûlýñy Bü lýPgBñy|þì úÞ ÿpãük ÿBø|úvƒñƒWôk òüA úÞ lýñßð oõ¿O .QuA kpÖ òüA úG úýHy ,lükõG lñølG QývñW pýýÓO lñøAõg|þì QéÎ òüA úG kApÖA Bü lðA|ûlük þcôo Iýu@ óBy|úPynâ þâlðq ok úÞ

kBñuA ÿApG Bü úPyAk þvñW|úǃGAo ôA BƒG ,lƒýyBƒG .lýyBG úPyAk kpÖ þéHÚ ïBð úG qBýð þðõðBÚ þ¿hy|îüpc úG úvñWôk kpÖ qBƒýð úƒG .5 ôA þâlðq ôA qA òPÖpâ ûqBWA óôlG .lüoAnãG ïApPcA úvñWôk lýüõãG úýÛG úG úßñüA .lƒýñßð |çìpƒG Ao ókq Ùpc .QuA þPhu oBývG îýí¿O ,lýPvø ôA qA òPÖpâ ûqBWA óôlG Bùð@ úéEvì òüA koõìok qA QíýÚ úG lðAõO|þì ô QuBùð@ kBíPÎA úG QðBýg ,òýñ`íø .kõy ïBíO ôA BG Bíy úÇGAo òPÖo Quk pÇg úG Ao Bùð@ QuA òßíì ,QýÏÚõì IƒvcpƒG úG }kõg .kqAlñýG þuBvcA úíÇè Bü ólük Iýu@ úPyAk Ao }A|þâkBì@ kpÖ pâA ,løAõhG úÞ þvÞ pø úÞ þüBùð@ ÿApG úý¾õO òƒüA .lƒüõƒâ|þƒì ,lƒyBƒG oõÆ úG Bü lññÞ|þì þâlðq þðBvÞ òýñ^ BG QÚô|ïBíO .lñÞ|þì Ýl¾ pPzýG lðA|ûkAlð QývñW pýýÓO êìBÞ

«|çHÚ úÞ þvÞ úð ,lüpünLG Qvø qôpìA úÞ oõÇðBíø þvÞ óBíø úvñWôk kpÖ òüA úPHèA .lýPgBñy|þì ó|æA úÞ RôB×O òüA BG ,lýPgBñy|þì |«çHÚ úÞ QuA .lýuBñy|þì pPùG Ao ôA .lýzßð QèBXg ôA qA ókpƒÞ ëAõƒu qA .4 Ao Bíy R|æAõu úvñWôk kApÖA úíø úð úPHèA ô þÃÏG kpÖ ó@ qA BìA .kAk lñøAõg iuBK óBzPývñW koõìok «|çìBÞ lðAõPG úÞ lýyBG úPyAlð oBƒËƒPðA úƒvñWôk úÞ QuA óBOkõg ú×ýÊô òƒüA .lƒñÞ óBƒO|úƒýWõƒO kpƒÖ pƒâA ,òƒýñ`íø .lƒýñÞ Ðƒéǃƒì Ao óBƒƒOkõƒƒg Bíy R|æAõu úG ókAk iuBƒK ÿApƒG ÿA|úƒvƒñƒWôk pg@ ô .lýñßð oAp¾A ûqAlðA qA {ýG ,kõHð QcAo ókpÞ þcApW ,þvñW|ïAlðA koõìok R|æAõu úßñüA úÞ lññÞ|þì AlýK Roôp þðBìq ok ÈÛÖ þéHÚ îuA ô ôA ÿApG þßyrK ÿBø|QHÚApì ëBHðk úG lýƒøAõƒhƒG

qA .lüoAnãG ïApPcA Bùð@ þvñW Qüõø úG .1 óBíø BG ,óBypøBÊ qA pËñÖp¾ Ao Bùð@ ,lÏG úG òüA ïBð ô lññÞ|þƒì ï|çƒÎA óBƒykõƒg úƒÞ þƒPƒýƒvƒñƒW qA lýPvýð òEíÇì pâA( lýñÞ ëõHÚ óBy|þGBhƒPƒðA .)lýñÞ ëAõu óBykõg oBÞ úG úÞ ÿA|úƒPƒynƒâ ëBƒÏƒÖA IƒÚApƒì .2 Ùpc úPynâ koõìok þPÚô .lƒýƒyBƒG lƒüpƒG|þƒì ó@ ok þPÚô êTì þOAoBHÎ qA lýñßð þÏu ,lýðq|þì lýñÞ ûkB×PuA êýHÚ òüA qA ô ÿkõG þéHÚ QývñW úÞ lññÞ|þì oõ¿O ÿoBývG úvƒñƒWôk kApƒÖA Apƒüq úG óBykõg úÞ lðA|ûkõG þPývñW óBíø BG úzýíø óBùñK Ao ó@ lðA|ûkõG oõHXì BìA lðA|ûkpÞ ï|çÎA Bíy qA koAk Quôk úÞ lýñÞ ëAõu úvñWôk kpÖ qA .lññÞ úÞ QuA òüA êc|ûAo àü .lýñÞ kBü oõÇ^ ôA úPynâ êDBvì óBýG qA ,lýðq|þì Ùpc úPynâ koõìok þPÚô lükõG oõHXì pâA .lýñÞ rýøpK QývñW úG ÉõGpì êHÚ,lýüõãG ,lýðrG Ùpc ôA QývñW pýýÓO koõìok qA êHÚ Bü þñÞ óAõñÎ Ao RA|þÏÚAô QývñW úßñüA qA .>þølG QývñW pýýÓO úßñüA ûkB×PuA kpÖ QývñW BG IuBñì þðBGq qA .3 kõg ÿApG Ao óq QývñW úÞ þvÞ |«çTì .lƒýƒñƒÞ ÿApG Ao úðBðq RBíéÞ |«æBíPcA ,QuA ûkpÞ JBhPðA lüpHG oBÞ úG ôA ÿApG Ao|þìBð .løk|þì eýWpO kõg .QuA ûkpÞ JBhPðA }kõg úÞ ÿApG Ao îüpì îuA óBPðBPuôk qA þßü pâA |«çTì úG Ao ôA lýøAõg|þì þPÚô ,QuA ûkpÞ JBhPðA kõg þéÎ òì Quôk òüA lýüõãð ,lýñÞ þÖpÏì þvÞ pâA B«ñEíÇì .îuBñzýì õðôA óBPupƒýƒGk qA ,QƒuA lüBG ,lðBíG kõg ÿBW pu óBO|þPuôk lýƒøAõƒhƒG Ao ôA ô lüoAnãG ïApPcA îüpì ÿBø|úPuAõg úG lýðAõPG

20


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK

pTÞA ëõHÚ ô Bø úíýG êßülì

Jon Hamm and Jennifer Westfeldt :Q×â {ýK ëBu óBW ô lðoAk úÇGAo úÞ úèBu 15 Zôq òüA !!! lññßýíð pýíÏO úÞ ôo ûlzð JApg úÞ ÿrý^ !!úyBG ÿpýãéÖBÒ qA pK qôo pø úÞ þüA úÇGAo ÜÖõì úÇGAo úü !!! ûoõhýì ÿkok ú^ úG ÿly úéìBÏì úü koAô õO úÞ úñÞ ÿoô@kBü QG IOpì úÞ nÒBÞ úßO úü òPyAk ??úýÞ úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì ïBø óBW :JAõW

Rachel Bilson óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # and Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # Haýøaô lyñPdvøeîønBG úCÞ úèhBur6 ikôslcteZônq òsüAen úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # Bø|úðBuo úG óõzðkpßð ZAôkqA QéÎ ûoBGok þ.dlýðÂkAõlOð óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

19

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

Ricky Gervais and JlðpG|þaì pnu úGeîøoFBñÞoak úèlBul3o0 úÞnZôq òüA ûlýÛÎ ôo óõzðkpßð ZAôkqA QéÎ òüpPâorG !!!lðkpÞ óAõñÎ ZAôkqA w×ð úG òPyAlð

Kourtney Kardsahian and Scott Disick BG qõñø ,pvK úü kõWô BG óBýyAkoBÞ îýÞ .QuA ûkpßð ZAôkqA }pñOoBK Don Cheadle and Bridgid Coulter

þâlðq îø oBñÞok úÞ úèBu 20 Zôq òüA .lññßýì


óApùO þééíèA òýG úéXì

qõñø ,îø oBñÞok þâlðq BùOlì qA lÏG úÞ þüBùWôq lðA|ûkpßð ZAôkqA Goldie Hawn and Kurt Russell

Sarandon Susan and Tim Robbins

20 kôlc JõHdì ô ÙôpÏì Zôq òüA ZAôkqA qõñø ô lññßýì þâlðq îøBG úÞ úèBu .lðA|ûkpßð ô úñukBø QýÞ okBì óôôBø ÿlèõâ BXÞ qA ôo {uok QýÞ îýñßýíð IXÏO Bì .úPÖpâ kBü

oBñÞ ok ëBu 21 þüBüôo Zôq òüA 2009 ëBu ok óBùâBð ô lðkpÞ þâlðq îø ôo óõzðAoAkAõø ,ûlññÞ áõy þüAlW BG .lðkpÞ IXÏPì þPÚô :kAk eýÂõO BølÏG óAqõu ûlzð îßdì ZAôkqA BG úÇGAo àü úÞ !!!úðkoõg J@ þâkBu úG þüAlW ,úyBG

Kristen Bell and Dax Shepard

Kate Hudson

and Matthew Bellamy kôlc ô lðoAk pvK àü îø BG Zôq òüA óBùâBð lÏG ô lðkpÞ krìBð {ýK ëBu ôk !!lðkpÞ ØÚõPì ôo óõzWAôkqA ûsôpK aýø |«çÏÖ úÞ lñP×â Bì ÿApG lÏG ô .lðoAlð ZAôkqA úG ÿA úÚ|çÎ úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì ??úýÞ òukBø QýÞ :JAõW

Hugh Grant and Hong Tinglan ôk òPyAk kõWôBG Zôq òüA þPy@ ô pùÚ pÆBg úG lðqpÖ qA úÞ lðkpÞ ï|çÎA ïôAlì ÿBø|ókpÞ úÇGAo ïAôk úG ÿoBHPÎA úÞ þüBXð@ ú`G lñølýì eýWpO lðoAlð óByA .lññßð ZAôkqA lýzhHG úð ...oAk {ùG ÿoBHPÎA ÿA úÇGAo þPÚô oAk ú`G ûoAlð ëBßyA aýø Qvýð !þñÞ ZAôkqA lüBHð ÈÛÖ... þzG

îø BG úÞ úèBu 6 kôlc Zôq òüA ûkpÞ krìBð 2010 ëBu ok úßñüA BG ,lñPvø lðkpÞ ï|çÎA ,lðoAk pPgk àü |æBc ô lðkõG þüBßüpì@ ïBíO ÿApG ZAôkqA Üc úÞ þðBìqBO .lññßýíð ZAôkqA úzð þðõðBÚ BøoBHO Ðñì òýðAõÚ óly àHu qA lÏG úPHèA qA pPýDõO ok òýPvüpÞ BøApãvñXíø ZAôkqA îø wÞk úPHèA úÞ kpÞ ZAôkqA ÿBÂBÛO wÞk .QÖpünK ôo óBPuAk úËdè úü lüoAnG þèô ÿBÂBÛO îø qA |«çHÚ úÞ BñüA ... îýñÞ þuopG óõzðkpßð ZAôkqA êßzì lðkõG ûkpÞ ZAôkqA .lðkpßð ZAôkqA îø qõñø úPHèA úÞkõG

Hudson Jennifer and Otunga David ûlýì eýWpO úãýì p×ýñW BO úyBG úPyAk pñOoBK !!! pvíø pßÖ úâA lýðõülì ëõK îývÛO óApãð lýñÞ !!! úyBø

18


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

17

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

16


www.TEHRANMAGAZINE.com

818-881-1771

Büo@RBìlg

Oprah& Stedman úG BñG ô lñPvø îø oBñÞ ok úèBu 20 Zôq òüA }oBñÞ ok }A þâlðq wðBy òüpPâorG ApKôA úP×â . ûoAk oõÃc óõ^ úýÖBÞ ApKôA ÿApG BXñýíø BO Büõâ þèô .ûoAlð ÿkBÛPÎA ZAôkqA úG lÏG Bø|þüAoAk îývÛO Bü ZAôkqA úG... ApKôA !!!!!???Ý|çÆ qA ?úýÞ úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì ApKôA :JAõW

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK Mýy órýPýu þðApüA RoõLuBK-| þðApüA úìBðonâ lülíO ô Äü õÏO ,oôl¾ -

ÿoBÞ úP×ø àü ÙpÊ þðApüA RoõLuBK QÖBüok kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| )ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ -| oæk |5 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBCO ,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞ òüpâ QuAõg ok þâlñøBñK ô ZAôkqA 15

1388 Westwood Blvd Ste. 202 Los Angeles, CA 90024

Tim Burton and Helena Bonham Carter òüpO|IýXÎ ,IýXÎ Zôq òüA rý^ úíø êTì ÜéÏO ôk òüA úG îø ókpßð ZAôkqA ÿApG eýÂõO :ûpýãýì þ¾õ¿g þâlðq ûoBGok îüoAlð Quôk“ ”îülG eýÂõO BønÒBÞ úG óõì

A d e l e a n d S i m o n K o n e c k i úPHèA lðoAlð ZAôkqA ÿApG þíýí¿O aýø îø qõñø þèô lðoAk pvK úü |æBc úßñüA BG }pvK Quôk ô ëkA 18 úd×¾ ok úèBHðk |

.ûonãýíð îø ÿkBüq Rlì úÇGAo píÎ qA


óApùO þééíèA òýG úéXì

qõñø ,îø oBñÞok þâlðq BùOlì qA lÏG úÞ þüBùWôq lðA|ûkpßð ZAôkqA Enrique Iglesias and Anna Kournikova

îývÛO óõðBÚ kõWô BG ô Bø|þPüpHéu ZAôkqA ókõG oAlüBKBð ô þOBHS þG kõWôBG îüoAk ëõHÚ îøBì úPHèA #| ... Ý|çÆ Roõ¾ ok BùWôq ÈuõO ZAôkqA qA lÏG ûly IvÞ ÿBø|þüAoAk

þñPyAk Quôk Zôq òüA kõWô BG îýPvø løBy ÐÚAõì þÃÏG Bì ô lññßð þíuo Ao óõy úÇGAo ólýì eýWpO Bø|þPüpHéu qA þéýg ok úÞ QuA úøk àü qA {ýG ó|æA !!! Qvýð ÿpHg ZAôkqA îø qõñø ,ápPzì lðqpÖ òPyAk ô ÿkôõýèBø ÈGAôo þÃÏG óly Rlì þð|æõÆ . lñPvø îø oBñÞ :îýñÞ þì oôpì Ao Bø|úÇGAo òüA qA koõì lñ^ îøBG ûoBGok úÞ þOBÏüBy ïBíO kõWôBG ,kõG fpÇì Zôq òüA þðBùñK ZAôkqA ûkApK ÿoArâpHg úG eüp¾ þéýg úßüpðA ÿA úìBðpG úð ô ûkpÞ ZAôkqA úð úÞ Q×â .ûoAk óôA ÿApG ZAôkqA úÞ ïkpßð pßÖ râpø“ úñüA {PéÎ lüBy ûlýì pýýÓO ôo ÿrý^ .”îPvø Ý|çÆ lðqpÖ òì úÞ ÿôo lùÏO àü úÞ îñßýíð pßÖ< pPzýG ôo þvÞ úy UÎBG nÒBÞ àü >.þyBG úPyAk Quôk lùÏO òýíø þèô úßüpðA ûôôôA àüpy ókpÞ ëô úÞ úzýì UÎBG ûkBu .úzG ïBíO óôpâ þéýg RApG RA þâlðq îø þéýg BÃìA óôA îýñßð pßÖ .úyBG Ùp¿ì þG úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì Brad Pitt and Angelina Jolie ??úýÞ ÿkrìBð àü ô lðqpÖ 6 kõWô BG úÞ lñPvø þñPyAk Quôk Zôq òüA Bì ëôA Øüko îùPì úßüpðA :JAõW .lðA|úPÖpãð oApÚ JApdì ok qõñø þð|æõÆ ZAôkqA Üc þvñW {üApâ pø BG þüBßüpì@ kpÖ pø úÞ þðBìq BO lðkõG úP×â Bùð@ óBzükrìBð qA {ýK BO .lññßýíð ZAôkqA ,lñßð AlýK þéýg óôA úG ókpÞ êíÎ lðly úWõPì îø óõykõg úÞ kõG ÿpßÖ òyôo ÿBø|Qus óôA qA òüA úPHèA !!!lzð ÿpHg ZAôkqA qA BìA lðkpÞ ï|çÎA ôo óõykõg ÿkrìBð BðôA úÞ îükõG løBy úýðBýG òüA qA lÏG Bì ô úPhu .Qynâ {hüoBO kõG úPÖpâ QýK kpG úÞ þWAôkqA qõXì }ApG óAõhýì kpG óBPuôk úÞ ÿkpXì óBüBK òzW ëBc úG BO ô lðõì ûkB×PuA þG ly úüApÞ úÞ þðBßì . ûlðõì Aõø ôo ólG IýOpO pßÖ |æBc þèô ly Àhzì BøpýgBO QéÎ ÿkôlc BO BñýéXð@ ÿoBíýG óly ïõéÏì BG úÞ lñ^pø . úyBG þÏðBì ZAôkqA ÿApG îýñßýíð ??úýÞ úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì BñýéXð@ :JAõW

Diane Kruger and Joshua Jackson ! úzG þy|çPì þÞ Qvýð ïõéÏì ô úPvG }kõg oôk úG QýìBñük úÞ QuBø úÇGAo óôA qA òüA Bì qA ïAlÞ aýø BìA úíùì óõyApG ZAôkqA úÞ úíùì þðBvÞ ÿApG ZAôkqA :Q×â us weekly úG AõyBW .îýPvýð þHønì p×ðôk .ûoAlð pHg ûlñü@ qA þvÞ... râpø Q×â úzýíð râpø ëBcpø úG ?úýÞ úèBu lñ^ ÿBøpýgBO òüA p¿Ûì óõvßW AõyBW :JAõW

14


WWW.TEHRANMAGAZINE.com

úG kõg ÿBø|RBy qA åpHèAô áoBì QuA ûlñìpy ,xBì QýÞ ûApíø lülW úHcB¿ì ok TED îéýÖ ûoBPu # ÿBùOõyõPÖ úÞ kpÞ ÙApPÎA êýì þéük BG kõg xBHè ÔýéHO ÿApG úÞ xBì QýÞ ûApíø úG kõg kõG úPÖpâ 1991 ëBu ok òü|çÞ òü õéÞ püq {üoBÞ ûlðôpK ok úËdè òüpO|oôA~ QèBXg .QuA

úËdè òüpOoô@ ïpy :êýì þéük ??kõG þÞ RA þâlðq ,îñßýì ûBãð úPynâ úG úÞ ó|æA“ òüõéÞ püq xBHè ÿApG úÞ þüBø wßÎ oBÞ |竾A îPÖpâ xBì QýÞ ûApíø úG òü|çÞ

òýG ok ly UÎBG óBìq óôA ok þèô.. kõHð þGõg ôo ÿkBüq RBø úWõO ô îzG JõHdì þéýg Bø|óq .kpÞ òì ÙõÇÏì ú`G ÿApG Bø|wßÎ òüA eýÂõO |æBc BìA }A|ûoBGok úÞ òzG åorG olÛð@ úÞ ÿqôo ,ïBø !!!ûoô@ QèBXg þéýg òñÞ ëAõu úÞ Qvýð ÿlñìpñø òýèôA åpHèAô áoBì ,QuA ØuBPì kõg ÿoBÞ ûlðôpK qA þzhG qA îéýÖ ok ÿqBG qA þèõW BñýéXð@ îø òüA qA {ýK . kõG ûkpÞ ØuBO qApGA original sin

îéýÖ òüpOlülW ,Through the Never õPðoõO ûoAõñzW ok pÂBc Through The Never ÿlÏG úu îéýÖ # úG ÜéÏPì Blackened õükõPuA ëõ¿dì ÿBø|îéýÖ ÐíW úG ,BßýèBPì ëBPì ÿõø lñG .QuõýK õPðoõO îéýÖ ûoAõñzW ok pÂBc

þðAõW pvK ûoBGok îéýÖ òüA óBPuAk ïBXðA oõìCBì BßýèBPì lñG ÿõu qA úÞ QuA RAqAõì úG ôA ÿApWBì ô kõy|þì ÿoBÞ kôpíýð .ly løAõg ØüpÏO BßýèBPì RpvñÞ .kõG løAõg îéýÖ òüA óAkpâoBÞ ëBO@ oBñÞ ok Through the Never îéýÖ Gravity, Man of Tai Chi îéýÖ úu pÂBc ÿBø îéýÖ BùñO The Wizard of Oz IMAX IèBÚ ok úÞ lñPvø ûoAõñzW ok .ly lñøAõg óApÞA¶ 15 BO 5 iüoBO qA õPðoõO îéýÖ ûoAõñzW .ly løAõg oArâpG pHìBPLu 13


óApùO þééíèA òýG úéXì

îéýÖ ok óly ÿqBHíø qA püAõãì ô õüpKBÞ ÿk lñP×â The Great Gatsby

îéýÖ qA þüBíð ok qpýì wüAo óBOBðBW The Moral Instruments: City of Bones

úÞpüAõãì þGõO ô õüpKBÞÿk ôkoBðõEè The Great Gatsby îéýÖ ÿoõéG úhvð {hK QHuBñì úG# .lðkpÞ ØüpÏO Ao îéýÖ òüA ok óly ÿqBHíø óBPuAk lñPvø îø þíýí¾ óBPuôk

ûlüpg ôo óBìo òüA QgBu ÝõÛc úÞ Q×â òì úG )îéýÖ óAkpâoBÞ( òìoõè qBG :õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè RBßuA óBìo ÿBLíø þíéýÖ BO îüoAk þñýãñu QýèõEvì úÞ Q×â òì úG .ûqBvG òì BG ôo îéýÖ òüA kAõhýì ô .îPÖpâ xBíO þGõO BG òì }lÏG ô .îüqBvG lèApWrPýÖ îø oBñÞ úÞ kAõhýì ô ûkpÞ QHd¾ òìoõè qBG BG úÞ Q×â ô QÖpâ xBíO òì BG õEè .ûo@ :püAõãì þGõO îéýÖ òüA úÞ îýPÖpâ îýí¿O ô îükpÞ RBÚ|çì þüBO úu }lÏG .îýñÞ ÿqBG ôo ÿôAoBÞ àýð ô þHvPâ ÿBzÛð !îüqBvG ôo

QuA þðAõW pPgk ûoBGok ,ûly úPgBu ,pýéÞ AolðBuBÞ úPyõð þðBìo xBuA pG úÞ îéýÖ òüA óBPuAk #| .lñÞ QËÖBdì òýÆBýy pGApG ok pzG êvð qA lüBG úÞ QuA ÿA úPypÖ úíýð™óBvðA úíýð lGBü|þì ok úÞ

kpW ô ÿlø Bñè ,oôBG êHLíÞ þíýW ,rñýèBÞ þéýè ô koAk ûlùÎ pG Ao îéýÖ þðAkpâoBÞ RoAôq lèAoBø .lñPvø îéýÖ òüA óBâoBPu wüpø .kõy|þì óApÞA Quõâ@ 21 iüoBO okThe Moral Instruments: City of Bones

X-Men: Days of Future Pas îéýÖ qA þüBíð

pãñýu óBüApG þðAkpâoBÞ úG

óôoAõÞõvðõ×è@úPgBu Gravity îéýÖ lülW pPuõK þðõéÞ ZpW ô á|æõG AolðBu ÿqBG BG ô

îùì ÿBø|îéýÖ qA ,QuA ûkBPÖA oBÞ qA þüBÃÖ úñý×u àü ok koõðBÃÖ ôk óBPuAk úÞ Gravity îéýÖ # .kõG løAõg õPðoõO îéýÖ ûoAõñzW .kõy|þì óApÞA pHPÞA 4 iüoBO ok Gravity

úG Qèõø x|çßýð ô püôArÞA oõvÖôpK {Ûð úG ÿôA àì ríýW ,Wolverine {Ûð úG òíßW õýø# iüoBO ok úÞ pãñýu óBüApG þðAkpâoBÞ úG X-Men: Days of Future Pas îéýÖ qA þüBíð ok Beast {Ûð .kõy|þì óApÞA 2014|þì 23

12


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

} õñýÆ } õðpÖ pPÞk| Bßüpì@ qA þ¿¿hO kpG ÿAoAk

îz^ fApW ô À¿hPì

{ýG BG orýè BG àývýè ÿBø þcApW À¿hPì ÜÖõì þcApW êíÎ oArø Bø û k qA America's Top Ophthalmologists Centurion Surgeon Award

Neil Patrick Harris and Christine Taylor

úG êýð þPÚô lýðôlG úÞ úyBG IèBW lüBy òýPvüpÞ BG qõñø kpÞ ÙApPÎA {ðkõG ApãvñXíø .kõG ûkrð îø úG

QGBük ô ûBýu J@,lüoAôpì J@þcApW-|1 orýè BG îvýOBíãýPu@ô þíz^pýK ,þñýGoôk ,þñýG àükrð þcApW -|2 úýhG ô óqõu óôlG orýè lülW }ôo BG lüoAôpì J@þcApW -|3

Reese Witherspoon and Chris O’Donnell

.ûkpãýìpG 1992 ëBu úG Zôq òüA úÇGAo

Bø úíýG pTÞA ëõHÚ

(800) 699-2802 Pasadena Office:

Jay Z and Rosario Dawson

1070 E. Green St. #200 Pasedena, CA 91106

Costa Mesa Office: 1503 South Coast Drive, Suite 120 Costa Mesa, CA 92626

www.2greateyes.com

ENERGY THERAPY CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .lüpHG òýG qA àürýÖBPì

Justin Timberlake and Fergie Ashton Kutcher and January Jones

úÇGAo ok îøBG 2001 BO 1998 ëBu qA Zôq òüA .lðkõ G

òýPuBW úÇGAo ,Bø|úÇGAo òüpPHýXÎ qA þßü .kõG ëBu 23 þâpÖ ô úèBu 16

Madonna and Vanilla Ice Halle Berry and Danny Wood

.ûkpãýìpG 90 úøk êüAôA úG ôk òüA úÇGAo

.lñPyAk úÇGAo îø BG 1989 ëBu Zôq òüA

ÿBø xçÞ þßüo }qõì@ kõy þì oArâpG

11

(310) 446-8724

Matt Damon and Minnie Driver

êüô ÿBHüq oBývG îéýÖ qA lÏG Zôq òüA .lðly îø ÜyBÎ Jõg äñýPðB ø

James Franco and Sienna Miller

.lñPyAk úÇGAo îøBG 2006 ëBu Zôq òüA


|óApùO þééíèA òýG úéXì

lýPvðAk|þíð Bíy lüBy úÞ þðBâoBPu lðA|úPyAk úÇGAo pãülßü BG ÿoBâqôo Britney Spears and Colin Farrell þøBOõÞ Rlì 2003 ëBu ok þñPüpG ô òýèõÞ# QG þñPüpG úÇGAo òüA óBìq ok .lñPyAk úÇGAo îøBG ô Rpùy ZôA ok ô kõG Bßüpì@ óAõWõð óApPgk ïBíO ëoBÖ òýèõÞ BG ôA úÇGAo .kpHýì pu úG }kõg QýGõHdì óoAkAõø lzýì Jõvdì kôõýèBø lG óApvK qA þßü úÞ pýSBO òýèõÞ AkBHì úÞ kpßýì óApãð Rly úG ôo þñPüpG óAoAlÖpÆ úÞ ÿrý^ þèô ûoAnG þñPüpG ÿôo ÿlG þñPüpG þüBðAõO òðrG ôo {ulc lñPvðõPýíð þñPüpG . kõG pOlG ÿkpì JBhPðA ok

îø þñPüpG óoAkAõø òüpO|òýHyõg þPc koAô òü|æolÖ òýèõÞ pâA úÞ òñßð ÙApPÎA òðõPýíð þÎBíPWA ô þ¿hy þâlðq kõG ûlzð þñPüpG þâlðq .QÖpýì {ýK RôB×Pì ûqAlðA|ú^ BO ôA óBPuôk qA þÃÏG þèô úHýXÎ þéýg úßñüA BG kpÖ ôk òü|æolÖ òýèBÞ BG ëoBÖ òýèBÞ úÞ lñðôlýíð .lñPvø RôB×Pì |«çìBÞ :îPyõð ôo pg@ úéíW þPÚô ûlzð þñPüpG þâlðq koAô òü|æolÖ òýèõÞ pâA“ ûqAlðA|ú^ BO ôA þÎBíPWA ô þ¿hy þâlðq kõG “ QÖpýì {ýK RôB×Pì ô pu þG ÜGBu pøõy òü|æolÖ òýèBÞ qA ïoõËñì .Qvø îø þñPüpG pvK ôk olK úÞ kõG þñPüpG ÿBK

Tom Cruise and Cher

Matt Damon and Penelope Cruz lñPyAk úÇGAo pãülßü BG 80 úøk ok py ô ïBO þâlðq åorG ÜzÎ 5 qA þßü ôo qôpÞ ïBO ,py þÞ qA Zôq òüA úÞ Qvýð Qhu óAlñ^ {ulc ”es“ ÿBHüq îéýÖ qA lÏG Quok lðly îø ÜyBÎ .úðôlýì }kõg

Christina Applegate and Brad Pitt

îuApì ok 1989 ëBu úG ÜéÏPì wßÎ òüA .QuA MTS Ashley Greene and Ian Somerhalder BKõð ûoBPu ôk BùñO Zôq òüA îuApì òüA ok Leonardo DiCaprio and Liv Tyler QuA 2009 ëBu úG ÉõGpì úÞ úÇGAo òüA úPHèA úG ÿqôo lðkpßýíð îø Ao }pßÖ lüBy ô lðkõG ëBu pgAôA ok {ýK ëBu 15 kôlc Zôq òüA óõ^ kpßð pýãéÖBÒ ôo óBüA óAoAlÖpÆ úÞ îñEíÇì .lðõzG êülHO þâorG ÿBø|ïBð .lñPyAk úÇGAo îøBG 90 .kpÞ Al¾ ôpu þéýg ûBì óôA ok Zôq òüA úÇGAo

Michael Angarano Kristen Stewart and

Jake Gyllenhaal and Kirsten Jumss

.lñPyAk úÇGAo îøBG 2000 ëBu ok Zôq òüA

George Clooney and Lucy Liu

.lñPyAk úÇGAo 2000 ëBu ok Zôq òüA

Sandra Bullock and Matthew McConaughey

ok RoAõPuA óly ÙôpÏì qA {ýK Zôq òüA }pÖ ok þPc ,lðkõG ûly Bñy@ îø BG R|çüAõO îéýÖ .kpÞ þøApíø ôo wüpÞ ,êßüBì ëôA îéýÖ rìpÚ ôo êßüBì ,wüpÞ óAoAlPuôk qA ÿoBývG .lñðôlýì òýPvüpÞ þðAõWõð óAoôk kBýPÎA p¿Ûì

10


www.TEHRANMAGAZINE.com

9

Tel 818-881-1771

BG jpu ÿBøpíg óBìq óBíø úÞ kpÞ|þì óApüA BG óq lðly|þì þðApüA óBðq úíø .lðkõG ûkpÞ ZõHìBÞ îüpì pøõy lðly|þì þðApüA óAkpì úíø ô ÿõWo ô lðly|þì ïAlÎA oõzÞ QýÏíW ïõu àü ,ÿõWo ô óBPvðBÓÖA úG ÿpâoBÞ ÿApG îø ïkpì ïoBù^ àü Bßüpì@ qA ïkpì îø oBÞ pg@ ô lñPÖo|þì BKôoA Bßüpì@ ô òÞ BOkõÞ BýG lðkpÞ|þì QuAõgok ô lðkpÞ|þì BOkõÞ Bø|ÿõvðApÖ úXýPð ok ô lì@|þíð úíø êTì ,ÿõvðApÖ ly|þì îø Bì Èg ô óBGq Ao {èBc îýPyAk .úvðApÖ mõ×ð QdO ÿBøoõzÞ QdO ÿBøoõzÞ úÞ RôB×O òüA BG úPHèA .îükpG|þì kAq@ QuA òßíì ûpg|æBG wýéãðA ô Bßüpì@ úÇéu ÿõvðApÖ lGA BO úvðApÖ RApíÏPvì þèô ,lðõzG .lñðBì|þì pãük ÅpÖ àü :þðApüA ÿoõùíW ,îP×ø |«æõíÏì úÞ lññßG Ao ÿoBÞ óBíø ïkpì úÞ QuA òüA ,lññÞ BOkõÞ lñPuAõg|þì ÿløAq ô ûBy ,lññÞ|þì oõzÞ QuAõg|þì Ýl¿ì .lðkpÞ|þíð RApW þèô Bø ÿA|ûkõO ,lðkõG ØèBhì ôA BG úíø þèô lñÞ ûoAkA Ao ûqBO Bø|xôo þèô ,lññÞ BOkõÞ lñPuAõg|þì îýí¿O RolÚ ô lðkõG ûkAk Quk qA Ao òýèBPuA úG lðlì@|þì qôo àü ïkpì .lñPyAlð ÿpýâ ,Ýl¿ì qA ÿoAlÖpÆ úG qôo àü ô ûBy qA ÿoAlÖpÆ AlýK úìAkA ëBu þu ,ëBu QvýG ,ëBu ûk ÐÂô òüA qA ,lðly|þì pOpýÛÖ qôo úG qôo ïkpì .kpÞ|þì òu BO ô óBPvGpÎ ok lðBì|þì ûBy ,lñPÖo|þì oõzÞ BùPèôk îDAk .kõG pËPñì BXðBíø þãèBu Q¿y pÂBc úÞ þvÞ òýèôA ô lñPÖo|þì ô lðlì@|þì ok Ao RolÚ ,lðrG Qèôk òüA òøk ÿõO ly|þì .Qvø úÞ òýíø ly|þì .QÖpâ|þì Quk qôpìA úÞ þüBøBì úíø îýñÞ ÅpÖ :îPzø kAkpì 28 ÿBOkõÞ qA ô îýPvø Ýl¿ì ÜyBÎ }kõg ô lðkõG ûlðq Ýl¿ì ÿAoqô pâA ,îüp×ñPì úÞ|þì|çuA ÿoõùíW ?îükpÞ|þì ú^ Bùð@ BG kõG ûlðq ïAlÎA Ao }A ïlèA oôlùì ÿAoqô ô óõuBìApÖ Ýl¿ì Bü Ýl¿ì ÿBüBÛG qA àü ïAlÞ |«ç¾A .kpÞ|þì qA Ao Bùð@|þì|çuA ÿoõùíW úÞ lðlðBì ûlðq }pß×O úG |æ«õ¾A úÞ îø Üég òüløBXì ô Bø|M^ .kpHð òýG Ao Ýl¿ì ÿBø|ûõýy úÞ lðly êýßzO êýèk òüA ôA þéì ô ëApHýè Qìõßc oAlÖpÆ ô lñPyAlð ëõHÚ ô óBHéÆ QñÇéu óBíø úÞ îø Bø|QuAo .lðkõHð Ao ÿoBÞ óBíø ,lðkõG ÿõéùK Qìõßc óAoAlÖpÆ BOkõÞ ôA úýéÎ pâA ûpg|æBG .lðkpÞ úÞ lðkpÞ Quk ÿ|æ kôpG lðkpÞ|þì oBñÞpG Ao ôA îø lðkpÞ|þíð Ýl¿ì ÜyBÎ úÞ îø ÿkBÎ ïkpì .Bø ÿkBG@ lícA pýO þu qôo }pÆBhG ô lðoAk {èõHÚ ô lñPvø kAkpì 28 qôo úÞ lølG }oArâ p×ð àü ,lðkAk óõg p×ð oArø ôk qA {ýG óBGBýg ok Ýl¿ì óB×èBhì Bì þuBýu iüoBO Qý¿hy òüpPâorG þñÏü ?lðkõG ÿApG úÞ QyAlð oAlÖpÆ BO oArø ûk 1332 ëBu ok ?lñüBýG óBGBýg úG ôA qA ÑBÖk îø þéýg ô ûly þüBßüpì@ ÿBOkõÞ úÞ úPHèA .Qvýð þßy òüA ok pãük qôpìA ô lðkpÞ ÿlG oBÞ ...kõG ûlzð þüBßüpì@ ÿBOkõÞ pâA þèô

Fax 818-881-0701

QuAõg|þì þíÆBÖ ,QuA þðõðBÚ ûBy Qìõßc ëõK úG úð |竾A Èuô òüA .lñÞ ZApc Ao oBGok ëAõìA BG iì þG óBHÏy .þvÞ oôq úG úð ô kõG qBýð Bßüpì@ oApÖ Ýl¿ì ,óBGBýg ÿõO lì@|þì p×ð l¿ýu lÏG .ly|þì îüBÚ ô QÖo|þì îø þíÆBÖ ,kpÞ|þì pHg ûBy úG ô ÿpüqô Qvhð ÿõO QÖo|þì ÿløAq ô Qzâ|þìpG îø ûBy .BýG ,îükpÞ BOkõÞ úÞ kAk|þì RôB×O òüA BG þùPñì .ly úÞ òýíø ly|þì ûoBGôk óApß×ñyôo l¾ok kõð ô kõG ûkpßð BOkõÞ Bßüpì@ úÞ êÞ ô þðApüA óAoAlíPuBýu l¾ok kBPzø ô þðApüA îuA úG ÿA úðBùG pãük ,óõýðBcôo úíø ô óApüA M^ ô óBýDAlÖ êTì þüBùðBìqBu úð .lñPyAlð Bßüpì@ Ao Bßüpì@ RoB×u úð ,ly|þì êýßzO òüløBXì pOlG ó@ qA þùPñì ,ly|þì ÝApÎ äñW úð ,lñPÖpâ|þì kAk|þì Quk qA Ao {èkBÏO åorG Qéì àü ,ly|þì ókpâ kqAlðBýG ,lñÞ|þì ûBHPyA þPÚô QvðAk|þíð ô lÏG ?kpÞ BOkõÞ iì þG óBHÏy Q×â|þì ?þvÞ ú^ úíø òüA þñÏü úÞ kAk|þì JAõW }kõg úG lüBG kõHð ïk@ p×ð oArø îükAk pW Ýl¿ì ÿApG Ao óBìkõg lýñÞ oôBG ?kpýãG Ao BKôpu þG R|æ àü ÿõéW úÞ .kõG þhéO Qyõðpu Bø|ÿõvðApÖ Bø|þüBßüpì@ ÿBW úG ,îzy þG óBHÏy úð |æ«õ¾A úÞ îýñÞ ÅpÖ :lðkpÞ|þì BOkõÞ ô wýéãðA úð ô Bßüpì@ úð ô kõG ÿløAq úð ô kõG þhì ok RolÚ òPÖpâ úG pÂBc îø ÿôoõy þPc úð ok Ao RolÚ þéì úùHW Èuô òüA ok .ly|þíð óApüA òýèôA ok .kõG ûkpÞ kBXüA ÿoõùíW ô QyAk Quk oõÇðBíø ô ly|þì oõùíW wýDo Ýl¿ì RBGBhPðA pO|QhGlG qôo úG qôo {Pìõßc ûoôk ok oõzÞ úÞ þíÆBÖ òükoôpÖ .kpÞ|þì AlýK úìAkA ÐÂô òüA ,ly püqô Qvhð óBãüBy kAkpg ,ly|þì püqô Qvhð ô ly|þì püqô Qvhð þGBXñu kAkpì ,ly|þì qôo pø ô lì@|þì úñýGBÞ àü ûBì ôk pø oõÆ òýíø úG óBñ`íø ïkpì þèô ,ly|þì pO|JApg ÑBÂôA îø 1336 ëBu RBGBhPðA ok ,lñPyAk óBíüA Ýl¿ì QÃùð BìA ,ly|þì JBhPðA ïôk oBG ÿApG Ýl¿ì ô þðBÛèBÆ ô QÖpâ|þì êßy }Aõü }Aõü ÿkAq@ lÏG oôk ok BO lðkpÞ|þì ûkBì@ Ao óBykõg óBâoqBG ô pøôpÖ 1340 ëBu ok .kõy oõùíW wýDo óBâoqBG .lðly|þì RBGBhPðA krìBð ÿõ×¾ JAõð ô óBâoqBG QüBíc óBâoqBG qA þðBÛèBÆ ô pøôpÖ qA Ýl¿ì ok ô lðkpÞ|þì îüpdO Ao RBGBhPðA îø ïkpì .kpÞ|þì IéÛO BG ô Ao@ l¾ok þu BG ÿõ×¾ JAõð úXýPð ûqBO úÞ Üég òüløBXì lÏG .ly|þì oõùíW wýDo úñd¾ koAô óBâoqBG Ð×ð úG lðkõG ûly êýßzO îø lÏG .lðkpÞ|þì pX×ñì Ao úíø ëBu ôk ô lðly|þì ô lðkpÞ|þì ûp¾Bdì BPuôo ÜüpÆ qA Ao Bøpùy Üég Ø×hì píg (”þðApüA ÿBøpíg“ R|çýßzO Üý×éO BG ô lðkpÞ|þì kBXüA Ao )ûlñìqo óBíévì êýßzO Ao BøAoõy Qìõßc îvýðõíÞ ô ï|çuA úPýíÞ pHøo kAtð Øýñc ëBu úð qA lÏG .lðkAk|þì oõzÞ oõùíW wýDo ô Üég òüløBXì ÿrÞpì òu ok 1349 ëBu ok ÿõWo kõÏvì ô kpì|þì Ao ÿoBÞ óBíø ô ly|þì oõzÞ pHøo þãèBu QvýG


óApùO þééíèA òýG úéXì

úG kAk|þì lðõK óõýéýì þu îø wýéãðA .lñÞ BOkõÞ Ao Bø|þzOoA qA þøôpâ ,}BGôA ô ëmAoA qA ÿkAlÏO ôk ô lì@|þì oBñÞ îø BùðõuBìApÖ BG ,lüpg|þì îø Qèôk úýéÎ wýéãðA 1334 ëBu ok þñÏü lÏG ëBu ok |«æBíPcA ûBy .kpÞ|þì BOkõÞ Ýl¿ì ûly ØýÏ lýÏHO ok óõ^ ,ly|þíð AlW BüpS qA Rlì òüA îø pvK pu pýg qA ô Qynâ|þì }õg Bùð@ úG þéýg rý^ úíø ô Qzâ|þìpG ûBy úXýPð ok ô lñPynâ|þì qBñùy úPHèA ,kpÞ|þì AlýK úìAkA Roõ¾ óBíø úG úG óApüA ly|þì oApÚ ô ûBy þèBíPcA òýzðBW ly|þì UÎBG ÑõÂõì òýíø BìA .kõy ûoAkA úßéì úéýuô

Bùð@ ô kpÞ|þì ÐíÚ ô ÐéÚ Ao Bø|QvýðõíÞ ly|þì Ao óBy úíø îø ÿôoõy ô ÿôoõy úG lñPÖo|þì 28 ÿBOkõÞ qA lÏG ëBu Q×ø ô ÿpHýu kBPupÖ|þì þÏu ô QÖpâ|þì Quk ok Ao Qèôk óBâoqBG kAkpì úéèA Qü@ .lñÞ f|ç¾A Bßüpì@ BG Ao {ÇGAôo kpÞ|þì JõHdì þðBcôo ly|þì îø ÿkpWôpG Bü þðByBÞ Bßüpì@ òíyk úÞ|þìkpì ëBu àü qA lÏG .ïkpì óBíø úÞ þéì úùHW óBüõXzðAk àíÞ BG ,lðkõG RoB×u lñPhüo|þì ,lðkõG Üég òüløBXì óApHøo óApüA úG úéíc oõPuk ÿlñÞ ô lñPÖpâ|þì Ao Bßüpì@ úéíc óApüA úG úýÞpO ô ÝApÎ ô kpÞ|þì okB¾ Ao

ÿõð îýø±

Ýl¿ì pG úÞ QuBì qA úýÛG ô Bø|M^ ô óApß×ñyôo ô QýðBcôo úÞ ly|þì úÞ lññßG Ao ÿoBÞ óBíø ô lñølG îø Quk úG Quk ô ly|þì oArâpG ïôlðApÖo lÏG ,lðkpÞ 1357 ëBu ok òýíø ly|þì ô lì@|þì|þì|çuA ÿoõùíW Qìõßc îÞ Bì úÞ RôB×O òüA BG .pOlG þíÞ úPHèA ,Qvø úÞ ûk îüly|þì J|çÛðA qA lÏG ,îükõG þvýéãðA l lüBG úðBùG pø úG wýéãðA ô wýéãðA òíyk pGApG þøAõgonÎ Bì qA 1334 kAkpg 18 ÿBOkõÞ pÆBhG .lñÞ ÿp×ÏW óBHÏy ô ÿløAq kõG òßíì ,îXñK úÞ lýðAk|þì úÞ îø Bíy îýðAk|þì úÞ Bì :lññÞ BOkõÞ 1331 ëBu óBPvìq ok QhGlG ÿp×ÏW óBHÏy þðAlðq kõG ûlzð BOkõÞ þPÚô BO ô ly QyAkqBG ok kAkpì 28 qôo p¿Î BO úÞ îø ÿløAq lHùLu .kõG kAkpì 28 eH¾ ëôA úÞ îýñÞ|þì ÅpÖ .kõG QyAkqBG óBHÏy lÏG ô ÿløAq lHùLu ëôA oBýPhG oõíýO p×ð úu òüA lÏG .kpÞ|þì kAq@ óAlðq qA Ao ÿp×ÏW îø oAqôk þùPñì .lññÞ BOkõÞ lñPÖpâ|þì îýí¿O ïq|æ ëõK < :Q×â|þì ÿp×ÏW óBHÏy .lñPyAlð ëõK lÏG >.lðA òíyk îø BG óõykõg BùñüA ,ûoAlð ûlGpÎ BO ôk ô ly|þì MýW oAõu ÿp×ÏW óBHÏy úðBg ok QÖo|þì }A MýW BG îø ÿløAq .lýzÞ|þì BO kpÞ|þì QuAõgok Bø ÿA|ûkõO qA Ýl¿ì .Ýl¿ì úýuôo RoB×u BG Bø ÿA|ûkõO .lññÞ àíÞ ôA úG àíÞ Ýl¿ì úG Bì lðlýupK|þì ô lñPÖpâ|þì xBíO ÙApãéO Bì Q×â|þì îø úýuôo RoB×u ?úð Bü îýñßG qA úÞ Ýl¿ì .îýøk|þì pHg Bíy úG «AlÏG îýðq|þì xBíO þðByBÞ BG ,ly|þì lýìABð Bø ÿA|ûkõO þðByBÞ ,îüõy ldPì îø BG BýG Q×â|þì ô QÖpâ|þì îø BG BýG îP×â êHÚ qôo úu !þÞq < :Q×â|þì îø òüA þðBHýPzK úG pùËPvì òì þP×â îüõy ldPì qA êHÚ îø Ýl¿ì >àèA úG JBvG |æBc ,îPvø Qéì òývdì|çÒ ÕApu QÖo|þì àèA úG lGBvG úßñüA Bùð@ ,Bø þ^ þéì úùHW úýÛG ô þüBÛG p×Ëì ô þÛül¾ Q×â|þì þÛül¾ ,ûôpâ ûk lðkõG ûly úÞ îø

pG AõÎk ëBu QvýG ô äñW BùèBu qA lÏG ô lðkpÞ|þì lýuo|þì BW òýíø úG oõzÞ ,J|çÛðA ô f|ç¾A pu .òüA qA êHÚ ëBu QvýG úG úPHèA ,Qvø úÞ lññßð BOkõÞ Bø|þüBßüpì@ kõG òßíì ,ïoBù^ îýñÞ|þì ÅpÖ :lññÞ BOkõÞ Bø|þvýéãðA ô úXýPð ok .lðkpÞ|þíð BOkõÞ Bø|þüBßüpì@ püq óApüA lðlük|þì úÞ M^ îz^ ÿBø|þvýéãðA úÞ îø Ýl¿ì úñýGBÞ ,QuBø QvýðõíÞ mõ×ð óBýDAlÖ ,ly|þì ÅõÎ ûBì pø kõG oõùíW wýDo ok ,lðkpÞ|þì oôpO püqô Qvhð îDAk îø ï|çuA óApüA ok QÖpâ|þì îýí¿O wýéãðA þÏÂô òýñ^

ÜÖõì ,QÖo òýG qA 1334 ëBu ok óBy|þìBËð .lññßG óApüA ok þPvýðõíÞ ÿBOkõÞ àü lðly|þì Ao þíÆBÖ ,lðkq|þì oAk óBGBýg Èuô Ao Ýl¿ì îø Ao þðByBÞ ,lýÏHO ÿpHýu lðkBPupÖ|þì ÿBìpu ok úÞ þíÆBÖ Quk ÿ|æ lðkBPupÖ|þì úÞ lñÞ òüp×ð Ao }kõg oBG l¾ ô lðrG iü ÿpHýu òßíì QèBc ôk îø lÏG .ûlzð ldPì Ýl¿ì BG Ap^ þPyõðpu ô ÿôoõy qA þzhG ly|þì óApüA Bü ,kõG ly|þì Bü ,kpÞ|þì AlýK 1978 ëBu óBPvðBÓÖA êTì ÅpÖ BG .þHýè ô BGõÞ ô ÝApÎ ô úüoõu êTì ÿoõzÞ qA þßü úýHy QvýèBýuõu óApüA ûpg|æBG úßñüA QvýèBýuõu úðBýìoôBg ok úÞ þüBøoõzÞ òýíø êTì Bü ly|þì îø Bì Qyõðpu ,ly|þì ,lðly .þHýè Bü úüoõu êTì Bü ,ÝApÎ êTì Bü ,óBPvðBÓÖA ëBíPcA óBXüBGom@ úG îükõG ûlýHv^ Bì óõ^ úPHèA ÿoõùíW ly|þì îø óApüA úÞ kõG òüA IèBÒ ,QÖpâ|þì Ao RolÚ ûkõO Jrc ëôA ô óApüA ÿôoõy ÿA|ûkõO úíø ô lñPÖpâ|þì Ao RolÚ Üég óBýDAlÖ lÏG QýéÚA lÏG ,lðkpÞ|þì úßO úßO óBGBýg Èuô Ao Bø Èuô Ao Bø|þPüpTÞA ô QÖpâ|þì Ao RolÚ óBýDAlÖ ok QvýðõíÞ Jrc îø }pg@ ,kq|þì oAk óBGBýg îükpÞ|þì ôqo@ Bü ô kpÞ|þì ûoAkA Ao oõzÞ êÞ õßvì J|çÛðA úÞ îükpÞ|þì ôqo@ Bü kkpâpG ûBy }BÞ ô .lüBýGok óBHèBÆ àü ó@ ÿõO qA ô kõzG|þì|çuA Qìõßc úßñüA Ädì úG QèBc ôk pø ok ûqBO lñPÖo|þì óBì ïkpì úíø ,kpÞ|þì ÉõÛu ÿôoõy îø ÿpýâ ÿAo òýèôA ok ô úvðApÖ ô Bßüpì@ ÿoõùíW ,oõzÞ þXñì óAõñÎ úG ,QýðBcôo IÛÎ ëBu QvýG þùPñì ,kpÞ|þì kBXüA|þì|çuA úG lýñÞ ÑõWo( Qvø úÞ òýíø qA pO|ûlðBì .)êHÚ ëBu ûk óBPvðBÓÖA ok Ao RolÚ ÿkAq@ QÃùð kõG òßíì ,ïõu òýG qA 1339 ëBu qA «BHüpÛO þéì úùHW :kpýãG Quk óAõñÎ úG þGBdu ô þðBÛèBÆ ô óBâoqBG ô QÖo êýßzO Ao ÿkAq@ QÃùð Ýl¿ì óAôpýK òüpOoAkBÖô qôpýK Ýl¿ì þPÚô úÞ QuA òüA ÅpÖ àü .lðkAk

)A ÿ@þu(RBÎ|çÆA ÿrÞpì wðAs@kBñuA #| kAkpì 28 ÿBOkõÞok Bø|þüBßüpì@QèBgk koõì ok kBñuA òüA oBzPðA BG .ly pzPñì Ýl¿ì ïõcpì úýéÎ òEíÇì Bì îø qôpìA BO .lzð ÅõÎ ÿrý^ aýø« B«HüpÛO ,lðkpÞ BOkõÞ Ýl¿ì úýéÎ Bø|þüBßüpì@ úÞ îükõG .lñPyAlð Bì pËð òüA BG þP×èBhì îø óBykõg qôpìA BO QüApHè@òýèkBì óBìq qA oBG ûBXñK Bø|ûoB`ýG ÅpÖ lýüBýG ,BìA .lðkpÞ þøAõgonÎ koõì òüA ok B«PÏýHÆ ô lðkõG ûkpßð BOkõÞ Bø|þüBßüpì@ úÞ îýñÞ lýñÞ|þì pßÖ .kõG ûkpßð BOkõÞîø ÿpãük wÞaýø ok >...pâA< lñü õâ|þì úPHèA ?kBPÖA|þì þÚB×OA ú^ QuA þÚB×OA ëBc pø úG óõ^ .QuA þñÏì þG iüoBO úG úPÖo J@ô úPhüo þG@ô úPvßy þü õHu ,ûkBPÖA oõÆ òýíø ô eüp×O Ädì |æBc þèô .qBG lüBýð õW BG oBßPüBñW ÿBßüpì@ úÞ îýñÞ pßÖ îüBýG ,þíøoôk ûkpßð BOkõÞókpÞZpg ëõK o|æk óõýéýì QvýG ûk pýâok óAoAlíPuBýu ô óBýðApüA þñÏü ,óBìkõg ô kõG ÿoBÞ àü lðkõG oõHXì óBykõg ,óApüA ok RolÚ :lølG jo kõG òßíì püq R|æBc òì pËð úG .lññßG

úÞ îýñÞ|þì ÅpÖ :ly|þì qôpýK Ýl¿ì ,ëôA ÿBøoõzÞ qA þéýg êTì Ýl¿ì lídì pPÞk qôpýK ,kAk jo Bùð@ ok þéì RBG|çÛðA úÞ úðBýìoôBg úÞ kõG òüA kpÞ|þì úÞ ÿoBÞ òýèôA «BPÏýHÆ .ly|þì oõÇðBíø Ao óApüA Qìõßc ô lñÞ oArâpG|þìôlðApÖo ï|çÎA ÿoõùíW ,QyAk Quôk þíÆBÖ pPÞk úÞ ÿoõùíW êTì îýPyAk ÿoõùíW àü Bì lÏG .lñÞ ÿoõùíW Bü ,p¾BñèAlHÎ ëBíW ÿpHøo úG p¿ì ÿoõùíW àü Bü ,õðoBÞõu lícA ÿpHøo úG ÿrðôlðA úvðApÖ êTì Bì ÿoõùíW îðAk|þì lýÏG .òýíø úýHy óBW Bü êâôk ëApðs Ýl¿ì ïõcpì qA lÏG ô ly|þì êTì óApüA pâA îø |«æBíPcA .lì@|þì oBÞ pu ÿlñÞ ÿBø|M^ Bü lÏG ëBu lñ^ ly|þì ÿrðôlðA Bü p¿ì ô p¿ì êTì þüBOkõÞ|þìBËð ÿBø|QuAo Bü|þìBËð p×ð óAoArø óly úPzÞ qA lÏG ô lðkpÞ|þì ÿrðôlðA òýíø ly|þì ô kBPÖA|þì ûAo|þì|çuA ÿoõùíW àü .ûly úÞ Bø ÿA|ûkõO ô lì@|þì oBÞ ÿôo Ýl¿ì ,ïôk úÞ QuA òüA pãük îùì ÅpÖ :lðkpÞ|þì BOkõÞ þðByBÞ úéèA Qü@ ô Bø ÿA|ûkõO QüBíc BG Ýl¿ì qA þßü .ly|þì Ñôpy ûqBO AõÎk ô ly|þì qôpýK óAoArø úÞ Bø ÿA|ûkõO úÞ QuA òüA þé¾A RBýÂpÖ óBìqBu úÞ lñPyAk óApüA {OoA ok ÿmõ×ð

8


www.TehranMagazine.com

7

Tel:(818)881-1771

Fax: (818)881-0701


PROUD TO BE PERSIAN

óApùO þééíèA òýG úéXì

ØuBCO àü ô àüpHO àü| Iy ,îPg pãük Iy ,þuôpÎ Iy àü .îü õy þì Yýâ îø óBìkõg úÞ îýPvø løBy Ao úP×ø àü ok ØéPhì RBÚB×OA olÛð@Bø QÚô þøBâ # úÛýÚk àü ok úÞ îükpâ þì úýHy þÞkõÞ úG ô kõy þì îâ þðôpýG VkAõc òýG Bì óBíOBuBvcA þüBø óBìq òýñ^ ok... ô þéý¿dPèA ÕoBÖ pãük .klñhG IéÚ úO qA pãük ÿA úÛýÚk ok ô lñÞ úüpâ Rly BG lðAõO þì

ô þÎBíPWA RBÆBHOoA úßHy ú^ pø BìA QuA ûly oAõyk RBuBvcA ok ÿlðôo òýñ^ òPyAk ,îüA ûly êülHO ëBvâorG ÿkApÖA úG úÞ Bì ÿApG .îýñÞ þíð úGpXO Ao Bùð@ «BÏÚAô úÞ îüoô@ok Ao þOBuBvcA ÿAkA lüBG þøBâ þPc ô îýñÞ RkBÎ óBüpW òüA úG lüBG lñÞ þì AlýK {üArÖA Bø QHuBñì þOôB×Pì úGpXO þPÚô ,îýøk óBzð Ao þPcAoBð ô Øu«BO xBvcA pøBÊ úG Bü ô îýPcAoBð óôok qA úÞ þPÚô îülñhG îüA úPÖpâ kBü Bì ïBíO BvG ú^ ûBâ ,{hG ÿkBy ÿBø QHuBñì ô kBýÎA .îýPvø ó@ løBy rýð pPâorG ÑBíPWA ok ô kõy þíð ú¾çg óBPuôk úßHy úG BùñO êDBvì êýHÚ òüA BìA .îüoAk ûkqBü óBüpW úG ÿkôq úG pâA «çTì.kpÞ Ì×c Ao kõg þuBvcA ô þcôo ëAlPÎA óAõO þì þPhu úG úÞ kõy þì óBìríø ÿoBG ØuCBO VkAõc BG óBñ^ .îýñÞ ûApíø oô@ ÿkBy îuApì ÿoArâpG BG Ao kõg îýðAõPð úÞ lyBG ûlðq olÛð@Bì qA þgpG ÿApG úÏWBÖ Rly qõñø lüBy , îüõy þì àükrð pHìBPLu ÿpHÎ õð ëBu Ñôpyô úÞoBHì ïBüA ólýuo ApÖ| QHuBñíG þßüpHO úÞ kõG òüA pG BñG ô lñÞ AlýK úìAkA ô kõy Ñôpy Roõ¾ òülG úèBÛì òüA kõHð oApÚ òüA úWõPì ,ly qBÒ@ ókpÞ pßÖ þPc ô òPyõð úÞ òýíø BìA .îyBG úPyAk pHìBPLu ûkqBü úSkBc úG îø ÿA ûoByA lÏG ô ûly úP×â þíýéÞ óBñÆõíø úG ûkqBü ÝB×OA ,þüBßüpì@ úíýð Bü ô þüBßüpì@pýÒ ÿBø Qýéì BG þPc ,óBýüBßüpì@ qA pãük ÿoBývG ô òì ÿApG .ïly þ×ÆBÎ ÿBøkBÃO ô Bø òýüBK ô æBG pýÒ úSkBc ó@ óBâlük Iýu@ô óBcôpXì ,óBâly úPzÞ úG þPÚô qõñø .QvýÚBG óBìkõWô ok ó@ þ×ÆBÎ ÿBüBÛG qõñø úÞ kõG oBG ØuA olÛð@ pHìBPLu ÿõÃÎ óAõñÎ úG îø qBG îükõHð úÞ æBc BìA îýyBG kApÖA ó@ qA þßü îýPvðAõO þì Bì qA àü pø .lñýzð þì ïA þðBzýK pG kpu ÝpÎ ,îñÞ þì pßÖ þðBvðA ô ÿpýâ Qhu úéíW qA ó@ qA wK RBÚB×OA ô qôo ó@ qA lÏG .QuA ûlðBì þÚBG óBíHéÚ pG úSkBc ó@ pùŸì ô úPÖpâ oApÚ pýSCBO QdO þðBùW úßHy àü qA .kõy úGpXO pãük ÿA úðõâ úG Bì ÿApG úÏWBÖ ÜíÎ ly UÎBG ,ïçuA pýÒ óBükA BG þPc ,úðBýì oôBg ïAõÚA ô óBðBíévì úG ûkAk jo RBíWBùO êìBÎ àü óAõñÎ úG Bì úG úÞ lðoAk kõWô RôB×Pì óBükA ô Bø QýéÚA ,Bø Qýéì olÛð@ Bì ÙApÆA ok ô îýñÞ þì þâlðq wéXð@ wè ok úÞBì lüBy oApÚ îßdO koõì Bì úGBzì þüBø Roõ¾ BG Bø Qýéì püBu þPc ô Bì óBñÆõíø Bø QèBüA qA pãük ÿoBývG ok BìA kõy þíð ûBãð QvüoôpO Bü ô oBßPüBñW .kõG ÿpãük ÝB×OA pø qA pO êßzì IOApì úG ïkpÞ þì QÖBüok þðAôApÖ ÿBø úìBð ô ûkõG úðBuo àü IcB¾ úÞ òì ÿApG ó@ îÃø ô ÑõÂõì òüA .lñPÖpâ þì þßü ,lñPÖpâ þì oApÚ úéíc koõì òýãízg þøôpâ I¿ÏO QéÎ úG BùñO úÞ þðBýðBGpÚ BG Ao ïkõg ô îñÞ ÿkolíø Bùð@ BG îPvðAõO þì ïBíO ô úSkBc òüA úG þPÚô .lðõy þì lülùO þPc ô ûly ïõßdì óõñÞA úÞ lðkõG píS píTì ô ëõÛÏì ÿkApÖA Bùð@ àO àO úÞ îPvðAk þì.îPyAlñK ú^ ô úSkBc óBýðBGpÚ ú^ kApÖA ó@ àO àO BG ïoAk Quôk ô kõy þì ûlðq ïkõWô ok RBuBvcA óBíø qõñø îñÞ þì pßÖ pHìBPLu ûkqBü þyAõc .îñÞ þèlíø úSkBc þyAõc óBâly ïõßdì úðBg koAô Ao þüBñyôo ô oõð úÞ QuA ÿA úPvXg ÝB×OA óBýíýéÞ õð ëBu ô kBýÎA òüpPâorG qA þßü ólýuo ApÖ ,RBuBvcA qA {hG òüA oBñÞ ok òüA úÞ þíýéÞ óBñÆõíø úG IéÚ îýí¾ qA îýøAõg þì óBâlñðAõg ïBíO BG ókpÞ ëk ô kok qA lÏG ô îéÚ òýíø BG Anè .kpÞ løAõg Bì óBñÆõíø qA ÿoBývG .îýñÞ xBvcA àüpy Bùð@ oôpu ô òzW îuApì ok Ao kõg ô úP×â àüpHO lðpýâ þì òzW Ao ûlñgpÖ QHuBñì

6


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

Fax:(818)881-0701

ACCIDENTS

Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

úG þâlýuo úGpXO BG RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø þðlG RBìl¾ ô

þðBüBy ïBýK|

pOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì oæk Bø|óõýéýì QÖBüok ok Bì Qvýð þÖkB¿O ,RoBvg

Bßüpì@ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O • RBðAõýc úéíc • oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úG pXñì RBìl¾ ,píÞ àvük ô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ : ok rÞpíO Pacific Attorney Group, PLC Payam Mark Shayani, ESQ

(800)261-1314 (310) 777-7779 (818) 999-9997 (714) 550-0404 (619) 286-2222 Serving: •Los Angeles •Valley •Orange County •San diego 5

www.TASADOFAT.com


óApùO þééíèA òýG úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok

óApùO þééíèA òýG úéXì ÿpñø ô þÎBíPWA , þãñøpÖ úìBð úP×ø

|6 úd×¾| ................................................................................ )ÿoõð lŸHùy( úèBÛì pu 8 úd×¾ ....................................................................)ÿõHð îýøApGA( | Ýl¿ì pG úÞ QuBì qA10 úd×¾...............|......................................................... )kôõýèBø( óBùW ô óApüA ÿBíñýu-| 20 úd×¾...............|.............................................? îýñÞ koõgpG úðBìpPdì úvñW ôk kApÖA BG oõÇ^|22 úd×¾ .......................................................................................óBùW VkAõc24 úd×¾ | | | .......................................................... ............ úñürø úG qBýð óôlG þüBHüq qAo 1826 úd×¾ ............................................................................... )ÐýÖo BÂo( ôo ok ô órG28 úd×¾..........................................................................)þDõñýì rüôpK ( BøoôBG fç¾A30 úd×¾ ................................................................................)þÚoôBK ( Iy äðo úG– 34 úd×¾.............................................................. w×ð úG kBíPÎA {üArÖA ô kBXüA ÿApG àýñßO9– |36 úd×¾ | ..................... .............................................lüA ûlzð lñíOôpS óõñÞ BO úÞ þéýèk 1038 úd×¾ | | .............................................................................. )óBPuAk( ûlñgpÖ òzW– 40 úd×¾ ................................................................)þHdì îüpì pPÞk|( wßu ô oBãýu {ýPÖ– 42úd×¾..........|.............................................. )õéìBy òývc ( kBýG îyõg òì BO pýãG þðõì ëæ õO -| 44 úd×¾ | | ..........|..............................................................)óBPuAk( ôpG Èuô qA , QýÇuô– 46 úd×¾| ............ ...........................................................)óBPuAk( }ôpÖ pøAõW ô wyôk– | 50 úd×¾ ...................................................................................... |úP×ø þDõãzýK -| 52úd×¾ .................................................................................)þuBHÎ BPýG(þyqoô 54 úd×¾..................................)léW ÿôo( }õL×Þ ô QÞõì úDAoA úñýìq ok óBzgok ÿA úÛGBu BG,óBüpËð p×Ëì |56 úd×¾ ....................................................................... lüõy pÒæ îø lüoõhG îø úðõã^– |58 úd×¾ | .................................................. Qíco ô úGõO ÁBg ïBüA oõLýÞ ïõü ô BðByBø }ôo - ëõèA60 úd×¾............................................................................. óBøBñâ {zhG qôo , oõLýÞ|62úd×¾ .......|......................................................................................ÿrLy@66 úd×¾ .............................| ........................................... )kp³Þ AlŸø( óBùW ô óApüA RBýGkA68 úd×¾ | |................................................................................. þvñW êüBvì óõìq@70 úd×¾........................................................................................ iüoBO qA þâpG72úd×¾ ...................................................................................Býðk oBñÞ ô úyõâ qA | 84 úd×¾ ............................................................................................. ëôlW |90 úd×¾.........................................................................................Bø ÿlñìqBýð 92 úd×¾|.|......................................................................................þvýéãðA {hG–

óApùO þééíèA òýG úéXì áApPyA ïpÖ ) oæk |182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ) oæk |100 úðBýèBu ( þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name......................................................................... Address................................................................................................Suite #......................... City................................State......................Zip...................Tel: (

) ................................

Visa or Master card #.......................................................................Expires........................... Please Send Your Check or Money Order (US$) To: P.O. BOX 3665 TEHRAN International Weekly Magazine Winnetka CA 91396

|)|2013 Qvâ@|30(| 1392 oõüpùy 8 úÏíW | ,864 ûoBíy |îøl×ø ëBu Since 1996, Friday Aug, 30st, 2013 ISSUE #864

Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾

ÿoõð lŸHùy

óBâlñvüõð ÿAoõy pËð püq oBÏy þèqBð oBHPgA úðBPvì óBvýu þÛzìk òíu ûkõu| õPupK þÚ|BÛy êýùu |

ÿoAkA oõìA pülì þPvK pülì QvýÖApâ ô fApÆ oBPuApüô þùâ @ }ôpÖ QüBu Jô þcApÆ

àüspu , àýðoBâ

|

{hK

,úðAqpÖ þÃOpì ,|úPvWpG þÃOpì ,pÖ òýyõð lýÏu : qA úéXì êgAk ûlýuo ÿBø wßÎ ô þèlãýG þéÎ, þDAphÖpýì óôlüpÖ ,óBýéýùu lüõð ,xôpýu |,þWõÞ ,ÿp¿íÚ þÃOpì| pãük óBuBßÎ

(818)881-1771 Fax (818)881-0701

Tehran International Weekly Magazine

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396 USA WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E.Mail: tehranmagazine@gmail.com

Facebook: Tehran Magazine þééíèA òýG úéXì ÿõu qA Bùð@ lýüBCO úèrñì úG Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì , RæBÛì NB^.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð óApùO .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇìQüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð .Qvýð >óApùO þééíèA òýG úéXì< óBñÞoBÞô QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO þééíèA òýG úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG

.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO þééíèA òýG úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG >óApùO þééíèA òýG úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy ok ó@NB^ ÿ|úèrñì .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok -

ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

4


www.TEHRANMAGAZINE.com

3

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


Tehran International weekly magazine issue no 864 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 864 U.S.A.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you