Page 1


www.TEHRANMAGAZINE.com

94


www.TEHRANMAGAZINE.com

Statin Use Incurs Risk for Musculoskeletal Conditions Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com

Muscle injuries as well as myalgia and weakness might be atributable to these drugs Statin use has been associated with excess risk for myalgia, muscle weakness, muscle cramps, and rhabdomyolysis. Many clinicians would say the more they ask statin users about muscle conditions, the more they uncover. In a retrospective cohort study from the military healthcare system, investigators identified about 14,000 patients who used statins for at least 90 days and 37,000 nonusers. Statin users were significantly more likely to have a wide range of cardiac risk factors and diagnoses, as well as other chronic diseases, but the investigators were able to

Muscle injuries as well as myalgia and weakness might be attributable to these drugs match about 7000 patients in each group for 42 baseline characteristics. During 4.5 years of observation, the likelihood of statin users (compared with nonusers) developing one or more of a large diagnostic cluster of musculoskeletal conditions was 19% higher; risk for acute musculoskeletal injuries such as strains and sprains was 13% higher, and musculoskeletal pain was 9% more common (all between-group differences were significant). The likelihood of having osteoarthritis and other arthropathies was 7% higher (P=0.07). Thomas L. Schwenk, MD reviewing Mansi I et al. JAMA Intern Med 2013 Jun 3.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One at Last Week of December (51 Issues) by Tehran International Weekly Magazine Corp, 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POSTMASTER Send Address Changes to Tehran International Weekly Magazine Corp, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain.

93

Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN International Weekly Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!


www.TEHRANMAGAZINE.com

92


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ëBuoA óApùO úéXì þPvK xok@ úG Ao kõg úìBð Bø îðBg ïBýK úG JAõW ÿApG kõg ÿBø úìBð |B«×Çè .lývü õñG QÞBK ÿôo Ao pËð koõì Àhy ûoBíy B«íPc .lüoAk .lýüBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG okoA³ þðBì Bü à^ oæk |5 BG Ao

úüpzð úG ÉõGpì koAk oApÚ )rPðApK ( êgAk ok úÞþüBø ûoBíy úÞlýyBG úPyAk úWõO «B×Çè .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO úüpzð pPÖk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .óBOpËð koõì Àhy þùâ@úð ,ûkõG PO.BOX 3665

Winnetka CA 91396

êíXì òüA qA óAõhG ê¿×ì Uülc kõg õO wßèA pPÞk .lüpýãG xBíO ò×éO ûoBíy òüA BG B«×Çè )|714( |731- |7125 )|863( ô RpÖBvì ÜyBÎ Bßüpì@ óq þPýu îPvø þíðBg þíýéÞ ÿBÚ@ úG þDBñy@ úG êüBì ,}kpâ ô eüp×O îøB×O Roõ¾ ok ô ,ëBu |69 BO |60 òýG òu þðApüA ûoBíy lÞ úG Ao kõg ÿBø úìBð B«×Çè .îPvø ZAôkqA .lýDBìpÖ ëBuoA | 678 )|849( wéXð@ xõè ok Bßüpì@ órPýu îPvø þDBÚ@ ,ëBu |70 òu ,kBy úýcôo BG îèBu ,îñÞ þì þâlðq úG êüBì ,àüqõì ô úÏèBÇì ô ÿôo ûkBýK þìpâpu ú`ðBñ^ .îyBG þì ZAôkqA QùW þíðBg BG þDBñy@ Apì ÈüApy ô lýPvø QcAoBð òì êTì þDBùñO qA .lýðrG äðq ûoBíy òüA úG lüoAk )|424(|222-|1484 )|859( ok oBßyqoô ô ûkpÞ êý¿dO ,úèBu |58 þüBÚ@ wè îýÛì þíðBg BG þüBñy@ ô þPuôk ÿõXPvW .lñyBG þì wéXð@ )|818(|720-|2779 )|855(

>ó ApùO þééíèA òýG úéXì< ïkpì Qìlg ok RBÓýéHO lüoBLvG Bì úG Ao kõg

BG ÿlíø ô óAlðqpÖ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg lyBG þì Bíy óAlñíèBu )|818( |587 -9430 )|861( ÿoAlùãð ûkBì@ ëlñéâ ô àñGpG úÛÇñì ok þíðBg þì úðAqôo Roõ¾ úG Bíy óAlðqpÖ Bü óAlñíèBu qA lyBG )|818( |572 - |3900 )|863( úG Bíy óAlñíèBu qA ÿoAk úãð ûkBì@ þíðBg wè úÛÇñì ok ÿqôo úðBHy Bü ô úðAqôo Roõ¾ .lñyBG þì wéXð@ )|650(|430-|8049 )|859(

Bø ïBýK {hG æBG úG |600 ÿBø ûoBíy BG Bø îðBg ÿApƒG ZAôkqA þƒùâ@ Zok QƒùW ,xok@ Ì×c ô úéXì Áõ¿hì lÞ òPyAnâ óBƒƒãƒüAo |úƒƒPƒ×ƒø | 4 ÿApG ûpýÒ ô êýíüA ,ò×éO Bø|îðBg ô óBüBÚ@ ÿApG ZAôkqA þƒùâ@ Zok ô ô êýíüA , ò×éO ,xok@ òPyAnâ Roõƒ¾ ok .lyBG|þì oæk |30 |úP×ø |4 úéXì êgAk ok ûpýÒ ,Bßüpì@ ûBãzðAk òülñ^ qA úPvzðqBG þüBÚ@ QuA þíðBg ÿõXPvW ok ,JAkBy ô îèBu oBývG lyBG úPyAk þGAkBy ïAlðA -|2 lyBG îèBu -|1 úÞ :úÞ ïlÛPÏì ûlñG .lyBG ÿoBãýu pýÒ -|3 kõñzg }A ûlñG ô lyBHð ÿAlg pâA kõu koAlð óApHíÓýK QÎB×y

ALARMTEK Security Systems

àO ïoæ@Üüpc l ô pýâkqk ÿBø îPvýu þPÏñ¾ -ÿoBXO -þðõßvì ô ÿqõu {O@,ÿkqk ,úPÎBu |24 ÿBø wüôpu .úPvG oAlì ÿBø òýGoôk ô óõürü õéO ,þßyrK| Cell:

91

êdì ok óBãüAo þGBüqoA

(818)262-5595

(818)500-9993

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

wéXð@ xõè úÛÇñì ok þíðBg qA ÿoAk úãð ÿApG ókõG AoAk BG úP×ø ok qôo |5 ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG qA lÏG «B×Çè .îülñìqBýð JBøm ô JBüA ô oBÞ ûqBWA .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO püq ûoBíy BG BøpùÊ )|805(|915-|7086 )|858( óBüpPzì ÿõãGAõW ô úíýG }ôpÖ ûlñüBíð àü úG BG oBÞ þDBñy@ lüBG óBHéÆôAk .kõy þì ïAlhPuA ,ÿoBÞ úGpXO BG ô ,koõgpG }õg ,pOõýLìBÞ lññÞ þì QHd¾ ØéPhì óBGq lñ^ úG úÞ þ¾BhyA êýíüA Bü wßÖ Ao kõg úìôqo B«×Çè .lðoAk QýdWoA .lýDBíð )|818(|933-|000 )|857( )|800(|508-|2971 wßÖ |sofianinsurance@aol.com

RBìlg {hG æBG úG 500 ÿBø ûoBíy þùâ °¬ °©ì ~ùì ¸ñ·üæ óô~ ÿ°¬ ú¡ ÿøþùâ ÿøþùâ ô óãü° ú}×ø 4 ÿ± á¬õÞ °æ¬30 ú}×ø 4 ±ãü¬ ì~¨ ô á¬õÞ ~ùì

oA ÿoAlùãð ûkBì@ þðApüA - þñìoA þíðBg — lyBG þì Bíy óAlñíèBu ô óAlðqpÖ )|818( |396 - |2273 )|861( qA ÿoAlùãð ûkBì@ õñývðA úÛÇñì ok þíðBg lyBG þì Bíy óAlñíèBu Bü óBÞkõÞ )|818( |880- |7818 )|864( Bü óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ ô oBÞ ÿBüõW þíðBglyBG þì wéXð@ wè ok Bíy óAlñíèBu )|310( |435 - |9108 ) |864( ok , úGpXO ëBu lñ^ BG , óBGpùì ô qõvèk þíðBgô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þPðBÞ YðoôA úÛÇñì lñyBG þì Bíy óAlñíèBu )|949( |350 - |2956 ) |864(

.luo þì }ôpÖ úG oæk |2400 ÔéHì úG Jõg )|818(|306-|4504 )|859( úG êüBì oArø |9 Bü 2012ëBu þOpHýè MýW òýyBì þðBLíÞ úG þølG ó@oæk oArø |9( oæk oArø |18 QíýÚ .luo þì }ôpÖ úG )oæk 218 úðBýøBì )|310(|310-|1140 )|858(

ÿBø ûoBíy þGBüoBÞ {hG æBG úG 400

þùâ@Zok ZoBhì

) oBÞ ÿBü õW( | þGBüoBÞ ÿBø þùâ@ þùâ@ô óBãüAo |úP×ø oBù^ Rlì ÿApG oæk |30|úP×ø |4 ïAlhPuA QùW ) þvýéãðA óBGq úG Èévì ( óAõW þíðBg äñüoõéÖ QÞpy ok þâ ûlñyôpÖ ô ÿpPÖk ÿBøoBÞ áoBK BâõñÞ úÛÇñì ok þOBíýéÏO ûoôk ólðAonâ BG kõy þì ïAlhPuA )|818( |888- |8051 )|863( )|818( |634- |4222 xBíO Bßýðõì òì BG lýPvø oBÞ ÿBüõW Bü@lüoAnãG ïBÓýK «B×Çè ô lüpýãG )|818( |406- |6079 )|861( JBøm ô JBüA QùW êýHìõOA òPyAk BG þDBÚ@lñPvø ÿoBßíø ûkBì@ oBíýG ô òvì kApÖA ) |818( |397 - |4146 ) |860( oõÆ úG þuoBÖ lñG úd×¾ ô wüõð òýyBì àü úG .îülñìqBýð QÚô úíýð Bü QÚô ïBíO )|818(|571-|1202 )|859( ÿoõýèk ÿApG ÿoBßíø ûkBì@ óô BG ëBvðBýì ÿBÚ@ lñPvø þâlñðAo ô )|818( |943- |0316 )|863( QùW QÚô ïBíO Roõ¾ úG þðApüA ÿõðBG àü úG oõÆ úG óBìokBì qA ërñì ÿBøoBÞ ô ÿoBýíø ô þìlíø ok Býðp×ýèBÞ qA ZoBg ÿA úÛÇñì ok ÿqôo úðBHy ïBíO BG | |Albuquerque pùy õßürßìõýð QèBüA .îülñìqBýð ,þâlðq RBðBßìA )|310(|408-|5950 )|859(

qApýy óAoõPuo

.lyBG þì óBðBíùýì qA þüApünK ûkBì@,ûlðq àüqõì ô klÏPì ÿBø òèBu BG THE FINEST MIDDLE EASTERN CUISINE

SHIRAZ RESTAURANT Full Bar & Banquet Facilities

(818) 500-4948 211 S Glendale Ave GLENDALE

(818) 789-7788

óBãüAo äñýÞoBK BG

15472 Ventura Blvd. Sherman Oaks


óApùO þééíèA òýG úéXì

áçìA ô òßvì {hG æBG úG 200 ÿBø ûoBíy

þùâ@Zok ZoBhì

êDBuô ô ïqAõè {hG æBG úG 1|00 ÿBø ûoBíy

oæk500 QíýÚ 200 {hG áçìA ûoBWA ÿApG ô óBãüAo|úP×ø oBù^| Rlì ÿApG Bíy þùâ@ oæk30 |úP×ø 4 ÿApG oæk |500 ÿæBG Bø þùâ@ .lyBG|þì

.îyBG þì )QuA ëõHÚ êGBÚ Jok BG qBâ ô ÝpG ô J@ BG ïBíc ô úðBgrLy@ ûApíø )|310(|776-|0660 )| 859( @õHéG àýè úÛÇñì ok úðBg àü ok úðBâAlW ÿkôoô úÛÇñì ok úGAõg ÝBOA àü óBíOoBK@ àü ok þíðBg- þì ûkAk ûoBWA oæk |1200 A«kôlc )Alýuo àükrð ( BÚ@ Qýìôo àü úG QÞoBì RçüA àükrð õßýK kõy .QuA lñìqBýð )oæk |500 ûoBWA ÔéHì( )|818( |636 - |0722 )|863( )|310(|977-|1280 )|858( ) QÞoBì RçüA àükrð( õßýK ok úéHì ÝBOA àü kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |300 )|310( |854 - |0464 )|863( ô ïBíc BG êÛPvì ÝBOA àü úðBg àü ok|500 ÔéHì úG þñìoA ëBu óBýì þíðBg úG þüõzPuk .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk )|818(|881-|4085 )|859( ok úGAõg àü úðBg àü ok îðBg þÚBOA îø àü úG þùâ °¬ °©ì .îülñìqBýð )oæk |350 ûoBWA ÔéHì( õñývðA úÛÇñì íýÚ ú ¬õ¨þ¿©º êýìõ{ ½ô±Ö ÿ± )|301(|910-|6475 )|859( ú}×ø4 ~ì ÿ± íº þùâ °æ¬ 3000 ±ü² ïBíO BG õéW QívÚ Alýuo úÛÇñì ok wýÖ@ àü ok3000 ÿæ ÿøþùâ ô ~ºýì óãü° .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |450 ÔéHì úG RArýùXO .~ºýì °æ¬ 30 ú}×ø 4 °æ¬ )|818(|347-|2727 )|859( wè úÛÇñì ok úGAõg ÝBOA |2 óBíOoBK@ ëBHðk úG QýÏÚõì ok lý×u äðo úG |92 ëBu koõÞ@ ÿAlðBø - QüqBLük oAlÛì pø BG( |8 òzßu ëõHÚ BG wéXð@

úýéÛð êüBuô {hG æBG úG 3|00 ÿBø ûoBíy

óBGBýg óApùO rÞpì ok úéHì úGAõg ÝBOA |2 óBíOoBK@ oæk |135 þHy óApùO ûBãzðAk àükrð , óBgoBPu ûoBWA ÿApG oæk |2700 þøBì ô oæk |900 ÿA úP×ø |011-|98- |912- |2147033 pùLu )|864( êvÞ õýð ok úGAõg |2 óBíOoBK@ àü qA þÚBOA Bü þíðBg úG , ArXì ïBíc ô QðpPñüA BG úéHì , õñývðA þì ûkAk ûoBWA oæk |680 ÔéHì úG ÿoBãýu pýÒ ÿBÚ@ kõy )|310( |721 - |4234 )|864( ÿôpGôo õùüô òzýì úÛÇñì ok úéHì þÚBOA-| ûkAk ûoBWA QðpPñüA BG oæk |500 ÔéHì úG oBùG óAoõPuo kõy þì )|310( |770 - |2472 )|864( ô Alýuo úÛÇñì ok îðBg þÚBOA îø àü úG îülñìoBýð oæk |400 úðBýøBì ÿõßýOBu )|310( |606 - |1299 )|863( ArXì Jok ,þOoõýßu BG xBø Qvâ àü ô J@ ,ëB`hü , åorG QüqçÞ ,ïBíc , úðBgrLy@ ûkAk ûoBWA õXzðAk Bü lñìoBÞ kpXì îðBg àü úG ÝpG kõy þì | |)|818( |774 - |1384 )|863( )|818( |451 - |9161 )AlW ÝBOA |2( JAõg ÝBOA àü ô òíýzð ÝBOA àü -

þùâ@Zok ZoBhì

{hG þ¿hy ïqAõè }ôpÖ ÿApG oæk | 500 püq Bíy þùâ@ 100 .lyBG|þì óBãüAo|úP×ø oBù^ Rlì ÿApG

wÞBG ô þPhOôo ô úÖçì BG rüBu òýDõO àzO oæk |150 õð àzO püq )|310( |980 - |6610 )|863( àü oæk |80 ïAlÞ pø úéÏy |4 oAk pÖ qBâ klÎ |2 oæk |100 QíýÚ úG þüõy ÙpÊ òýyBì )|818( |881 - |0212 )|861( ,oæk |25 ô |20 úèBu úu ô úèBu ôk YðoBð Qgok êâ BG þñýDrO oBðA ,oæk |20 þGpÎ xBü ô þðApüA xBü ô ïBW ,þñýu ,ÿoõÚ BG oôBíu ,oæk |15 ûõýì ô þì }ôpÖ úG oæk |200 ÔéHì úG ÝApG ô õð «çìBÞ ,boBK .luo )|949(|380-|1387 )|859( .luo þì }ôpÖ úG oæk |500 ÔéHì úG úÖõG àü – )|818(|703-|6386 )|858( úG ó@ úÖçì ô àzO BG óBPuoBíýG QhO klÎ àü .luo þì }ôpÖ )|818(|909-|4707 )|858( ú^oBK |8 òýDõÞ rüBu JAõg QhO êìBÞ Qu .luo þì }ôpÖ úG oæk |500 ÔéHì úG þGõ^ )|818(|231-|3221 )|858(

Thunder light Electrical INC þðõßvì –ÿoBXO –þPÏñ¾ ÿBø ûsôpK úýéÞ ÿApWA ô fpÆ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

ÑpuA ok BO lüoBLvG Bì úG Ao òzülðBÞpüA ô þÚpG oõìA úýéÞ ïBXðA .îýøk êü õdO Ao óBOpËð koõì oBÞ QíýÚ òüpO IuBñì ô QÚô

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

All Electrical Air-Conditioning works

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

License:C10# 814931

--------------------------------------

(818)642-7292 (310)625-7078 iraelectrical@yahoo.com

(818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

Reseda, CA 91335

90


www.TEHRANMAGAZINE.com

EXPERT ONE INSURANCE AGENCY Auto -Home - Business - Health- Life Commercial- Bond- Motorcycle- SR-22Workers comp-Credit Repair

www.expertoneins.com

ëôlW êc Qzø| |ûoBíy 860 Qzø ûoBíy ëôlW : þÛÖA

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance :|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg

ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG#

Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OE04310

6007 1/2 Fallbrook Ave 89

óBýðApüA |08 õÃÎ

úP×ø qôo |7

Woodland Hills, Ca 91367

koBñvÞ@ô áôpHèBÖ óBGBýg ok óBìBu pKõu IñW

ûlýuçK -pu ÿõì -óBíýK ô lùÎ ókpG pu úG -|2 xôpÎ ûApíø -ókoô@ óBXýø úG ô ókpÞ àüpdO-|1 -lñGpíÞ }oBíy lcAô -Iønì ÿõvýÎ -|4 úéGBÚ -pâoBTüA ô|úPynâ óBW qA -óly àzg -|3 úéTìAô RBüBßc êìBy þGBPÞ -|6 ókpÞ ÿoBâqBu - þñíyk ô RôAlÎ -líXñì J@ -|5 pýHÞpýìA ûBãéPÚ ok þøBãPuk -JpÎ oõãðA -ûkpì óAõýc lvW -|7 óõâBðõâ -xoBÖ óBPuA ok ÿpùy -þüBùG iýy qA ÿoBW óBPuA òüA ok kôo úñüoq ô kôo úñýíýu -þzOoA óõýìBÞ -|8 eÇu ÿApG ÿlcAô -þðApüA þÛýuõì qA þÞAoõg -|10 JõéÇìBð QíýÚ -ûlññßy ô ØüpÊ -óAõO -þíÚo ôk ÿklÎ -|9 QüBßy -lñPvø þÚpG ópO -ÿlG úG ûlñðArýãðApG w×ð -|11 {OoA ok ÿoAk úWok -ïõuo ô JAk@ - Õpì îhO ô ZBñ×uA ô p×u ÿAlg -|13 kBýñG þG ô Qvu -ôqo@ ô {øAõg-oBñÞ Qgok -|12 þðBÖpÎ ÿqBu -þñýìqpüq -óBGq þG -òPÖpâkBü -|14 ûpüAk ok þÇg -óBuApg ëBíy ok þøõÞ|úPyo -îülÚ óBðõü ok RoBXO îvéÆ þðõürüõéO ÿBø ëBüpu kpì pãüqBG -úðBðq áByõKqA -|15 ÿõÂo óBuApg óBPuA ok ÿpùy .ôkBW ÕAp^ ô óBâly

: ÿkõíÎ

óBøBykBK qA -óBíâ ô ày -|2 kõy|þì úéìBÏì xoõG oAqBG ok -JçÛðA qA lÏG îéýÖ àü ïBð-|1 àzì -þ×ñì ÿlðõzýK -|4 þÛýuõì Ræ@ qA-rýì qA þPívÚ -NB^ þÎõð -|3 }õâpg- þzñìBhø krüA ÿBø ïBð qA -|6 Àhy ïôk pýí -kõy|þì QÖBü þPhu úG -ûoAõãñu -|5 îßdì - Qñu -à^õÞ àütéG ô óBíè@ BG-Aõø qA þèBg ÿBW -|7 ÿoBW -kõy|þì úý׿O ólG óõg ,ó@ eypO úÇuAô úG -BPßü -|10 ëlÎ ûApíø -ókpÞ úìrìq -þÏhð VoBc òG àèBì IÛè -|9 ûBì òìpg -oAkoBG -koAk ápPzì qpì -|12 þvÞ óBßì ô BW qA {upK -Qyk -úÏéÚ -|11 òPÖpâ oApÚ îø pu QzK -oôpvì -þñyôo ô ÕôpÖ úéíc -êßzì qA þðkõzâ -óly Quôk îø BG -|13 QøBHy lðõvK -úPuk - ókpÞ RBøBHì -Bø QìA -Roõ¾ ok ÿõÃÎ -|15 ûBýâ úðAk -îølXø ópÚ ok ÿõvðApÖ|þìBð xBñy ûoBPu -pzG -|14 þðBùâBð .òýÏì lídì pPÞk kBü ûlðq qA lñíyqoA ô wý×ð ÿoBâkBü


óApùO þééíèA òýG úéXì

ëôlW êc 860 {y| |ûoBíy ëôlW êc |ûoBíy 860Q×ø| Q×ø ûoBíy ëôlW

: þÛÖA

ÿõéW rýO ÿBø óAlðk -|2 lñPvø oõzÞ òüA îùì ÿBøpùy qA AoBhG ô lñÚpíu - lñíOôpS ô þñÒ| -|1 ,úSkBc -òýPuõK -|4|úPuõýK -lðôAlg -òýzðBW -|3 þíü lÚ oAk úñyBK {×Þ -órøAo ô kqk -óBøk -lðôAlg óBìpÖ qA óly ZoBg -JpÎ qôo -|5 lññÞ òO pG óAolñéÚ úÞ òzg ô þízK úìBW -kAlüôo -|7 QÎBu ÿArWA qA -þðlýyõð -ûlðpK ïAlðA qA ÿõÃÎ -|6 þð@pÚ RAkõWõì qA -püBG ô àzg|òýìq oBhPÖA pK ûrüBW -|8 óApüA ÿôlðAõßO þüçÆ ô òüpÖ@ oBhPÖA óBìpùÚ -{ÞoBG óAõýc -BíýKAõƒø ÿôo ûly óBüpG Qyõâ -ôpýð ô óAõO -|10 óBHÒBG -ÿoBâqBu -BñíO ô {øAõg -|9 pXÖ îéýÖ ûoAõñzW úíéÞ -lðqAlðA }ôk ÿôo úG -óBìpùÚ rüô@ ókpâ -úPðôpG þéýìA ô RõèoBy pøAõg -|11 ólükqk -{O@ lÛÎ lñu -|13 oõÃc þG pýí -äñâ kôo oBñÞ óBPuôlñø ok ÿpùy -óBíè@ ok ÿkôo -|12 Épy -|15 lýùy püqô Qvhð -ûoq -úTW ÿõÚ ûlðok pýy -|14 QíùO qA áBK -òPzâqBG -úƒéƒìBσì ûldPì RæBüA þPÏñ¾ ô ëBÏÖ okBñG qA -ÿõvðApÖ Quk ûpý^ ûlñvüõð ëAlðBPuA pSA òüpOoõùzì .Bßüpì@

: ÿkõíÎ|

ëõK lcAô -eüpzO îéÎ -|2 ly óBPvG pùy ÿkAq@ UÎBG úÞ þOBýéíÎ -þuoBÖ pÏy ÿBø IèBÚ qA-|1 ú^oBK -|4 oAõPuA ô îßdì -òPyAk þzüõg ô QGApÚ -Åõc úO êâ -|3 äðo þüçÆ -þèBíy ûpÞ þâlðq ok þuBuA ô îùì ê¾A -QuA þÖpc oApßO -|5 ûkBW þÎõð -ÿkBG@ ,BPuôo -òýãðo þízüpGA -þìp^ úðBüqBO -|7 óApùO ok þðBâkBK -þízüpGA oAõð - þøBykBK ZBO -|6 ókpÞ þüAlâ -þüõyBðq Qgok pK ô à^õÞ êãñW -ïqAõè ô Ræ@ -lý×u ÿBø úßè BG ûBýu IuA -|8 äñø@ ô úíÓð -ókq ëõâ qA - þPvüpÞBOBâ@ ÿBø óBPuAk ûBâ@oBÞ -údüAo -|10 oBvÖA ,ïBãè - þðBâktì -óAoôBãñW xBHè -|9 kæôA -|12 þ×ñì ÿlðõzýK -Qyok RApÇÚ BG lñO óAoBG -ókpÞ {ðqpu -|11 þðApüA þÛýuõì Ræ@ -Býðk oôBñùK oõzÞ|òýìôk -þGBPùì ,òßèBG -|13 }ôpÖ þøBì -RçÒ ÿoAk úãð êdì -ïpÞA pHìBýK .ly ô lì@ RpTÞ -xBK ëBHOõÖ îýO óBG ûqAôok -|15 óAõèA -þãñupâ -þíülÚ úGByõð-|14 QíýÚ

{y ûoBíy ëôlW

: þÛÖA

-îø qA AlW -ïôk þðBùW äñW ok óBíè@ pHøo -|2 pu QzK -pýK QürÞpì BG Bßüpì@ ok þPèBüA| | -|1 úGp -ólG RoApc -|4 ÿõy ûkpì -Alg ûlñG -ûlðok ô þzcô oõðBW -îz^ J@ -|3 Bø úyõâ -|6 õéìBy lícA óAôokBy qA óBÞkõÞ ÿApG QuA ÿA úìõËñì -|5 lñéG|úPzK -òPÖBü úG pìA -óõPñýìlG lcAô -BKôoA þÖApyA JBÛèA qA -òø@ ôBâ -|7 óApüA ÿqpì kôo -{×Þ ô oArÖA ÿBK -þPuôk .ô }qBu ô Ápc -|9 qBÒ@ ô AlPGA -àGõ^ ÝkB¾ qA þGBPÞ -õðAq ÿæBG -|8 ÿoõÖ ÿõì äðo -BñÒ oõzÞ ëõK -óBGqpì -ûlññÞ QüAôo -|10 xoBÖ óBPuA ÿBøpùy qA -nÒBÞ }oBíy lcAô -ïBO IýÚo -ÐíÆ - Ø¿ð -þzcô áõg -|12 þðApüA oAlìBð îýßc ô ÙõvéýÖ ÿqApýy ÿAol¾çì qA ÿpSA -|11 þðBzð -|14 ûkAoA ô l¿Ú -úPÖo ôpÖ -Býu@ RçÖ òüpO Ð×Opì -áBðkok -|13 õéýÞ oArø -QHdì ô þðBGpùì ûlñvüõð æôq|êýìA pSA -úPynâ qôo -|15 IHu ô rüôBPuk -óApùO ëBíy ok þðAlýì -þßzg .ÿõvðApÖ

: ÿkõíÎ

kBG -þuoBÖ õð pÏy olK YýyõüBíýð qA ÿpSA -|2 þvýéãðA }BÛð óõvéßýð òG qA þüõéGBO -þüBPuôo-|1 ô QhG -kAq@ ô Bøo -|4 þOõ¾ úðBuo -ôlÎ ô î¿g -þðlG úýHñO -|3 ÿpíPvì ô ú×ýÊô -àñg ÐíW -ûlýGAõg ôo úG -|6 þèBg ô þùO -òP×â pÏy -ÿqBG ûlHÏy -|5 óBHuBK -û|õßy -Qyõðpu pSA -þãñupâ -|8 Bßüpì@ õüBøôA QèBüA rÞpì -IuA òüq püq líð -þvýéãðA úéG -|7 þùèA úðBzð -úýñÞ ok óAkôBW fôo -äñu îø ô ÿôBvì -ëlñyôo -|9 þðBì úðBgoBãð -þvýéãðA ûlñvüõð úüoõìôk úñÖAk -ÿA úHñK Bü þðBPÞ úìBW -|11 þGBÒpì Ñõð qA ÿA ûlðpK -oAqBG -úOAoBÞ ok úWok -|10 îülÚ óBüp¿ì òük ûlðByõW Ñõð àü -{yõÞ ô þÏu -úñüpük þuoBÖ óBGq -RoBuA ô þâlñG -|12 BÛu -pýèk ô ÑBXy ok þøApâorG -îø pu QzK -|14 åorG lW -QívÚ ô kõu -þH¿Î {ñO -|13 îülÚ þßyrK ok .ûlýuo pg@ úG -ÿõvðApÖ ûlñvüõð õâõø oõPßüô qA ÿpSA -|15 ÿqoôBzÞ òýyBì ÿA úðõâ -óApùO

88


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ûoBíy ëôlW êc 860 | |YñK|

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

YñK| ûoBíy ëôlW : þÛÖA

olK Ao ôA úÞ óBùW óBðAk þÂBüo òüpO åorG qA -þüõâ ûkBüq -|2|þìõðõÞ@ {ðAk -pHßO ô oôpÒ -|1 òüA -îüpÞ ó@pÚ ok lðôAlg ÿBø ïBð qA -oAõéy -|3 þOõK úýéÚ -lðA ûkAk IÛè RoBÞk ô òOõýð îýÛPvì ôBâ -|5 eÇu ok ÿlcAô -ókpÞ úðAôo ,ókBPupÖ -úéýèk óBPuAk îø -|4 lñuo þíð îø úG râpø Èg ôk qA ÿp¿ñÎ -ûkõèBy -|7 qAlðApýO - ÝõzÏì -þPzOoq -|6 {Ò ô êÒ þG -óBHüBu -QHO|þìõG oAlèBü -|9 ûlýupO -lñüõâ Ao ïpÞA pHìBýK kæôA -þðBGpùì ô QÖõÇÎ -|8 çGpÞ îülÚ ïBð -Bø ósõèBø ûôpâ þüBW úG BW ÿApG þñø@ úéýì -|10 lüoAôpì -ôokõg jp^ úüôo -QuA ÜÖAõì ô Büo þG Quôk qA úüBñÞ þGBPÞ -îülÚ óAoôBãñW RBìôréì qA -|11 þéâ oAõƒük úƒñƒýƒ^ -îƒßƒdì oAõƒük -òƒýƒãƒñƒu ïBvWA óBPukpÞ óBPuA ÐGAõO qA -Quk qA þPívÚ -Èuô -|12 JBPÞ ê¿Ö pø -BÞoõè BýuoBâ õßüolÖ|úPyõð pùy ok BHüq þOoBíÎ -þzèBGôo ú^oBK -|14 ïBðlG -ûlÒ ,ïoô -pÂBc ÐÂô ô îuo ÜGBÇì -|13 .QuA ûly okB¾ ôA óBüq úG îßc -IuA òPÖo ûAo þÎõð -|15 BýèBPüA QhPüBK -óBù×¾A

| : ÿkõíÎ

JBGoA úG RBÚçì ïBãñø BüBÎo «BÛGBu úÞ þzßzýK -ZAôkqA þðlðBì kBü úG ô òüpýy RBìlÛì qA-|1 }õW -rüpâ -ûlðBìpÖ -|3 Bìpu ê¿Ö áByõK qA -êâ î^pK|úPvWpG ÿBùPðA -ÿoBÞ ôBâ -|2 lðkAk|þì -þðõðBÚ ûlñüBíð -qAo -|5 Õpì îhO qA ûkBu þÞAoõg -Jõy@ -òìAlÞBK ô løAq -|4 ólG rüo ÿBø oõPuk ok pýÓ¿O QìçÎ -þãñW ÿBíýKAõø -JApÎA þíülÚ êüBHÚ qA -þðBìpùÚ ëAlì -|6 óçÞô åorG ZoBg ok Aõø ô J@ }õg úÛÇñì -|8 óBívüo -oAk úèBHðk îéýÖ -êßy þÆôphì ïoô -|7 þuoBÖ óBGq äñu -|10 ûBãðBHy -kAlPìA -QuA lðôAlg kõWô pßñì -|9 ûly ûkAq -óAôlñø xlÛì JBPÞ -pùy ûBykBK úÞ þñýìq -þèô úèA QíÏð ûBy òÖlì -|11|úPzâpG òük qA -ëõÓì ïõÚ -RAoõO {hG pø -JBýu@ ÿoArâpHg -àü ïBð BHüq þéâ -þãPgõu úéG@ -|12 nÒBÞ þÎõð -lñÞ oAnâAô þvÞ úG }BÏì klì ÿApG -|14 ûBykBK þPulGõ^ -p¿ì þÚpy ëBíy ok þðBPvøõÞ ÿA ûpürW úHy -ïkpì qA þøôpâ RõÎk -|13 .þhéG oõßyõGA ûkôpu þÚçgA ô þíßc ÿõñTì -BøqBu qA -|15 ûkBzâ ô jApÖ -oBßy@ -êüBuô

ÿApG RBýc óBìq ok úÞîýøApGA RpÃc qA lüBG Bì Üzì pu ,kpÞ úýùO ûBãìAo@ {ðAlðqpÖ ô kõg BG ô îýñÞ þzülðA ûoB^ óõñÞA îø qA ,óBâlðBìqBG pÆBg {ìAo@ÿApG ô îüpýãG Ao Bø òýìq òüA ,óBu@ þéýg ÉBvÚA ÈüApy ô pPðAqoA þPíýÚ ô kõg JBhPðA òýðAõÚ ÜGBÇì lñðAõPG úÞ îýøk óBßìA óArürÎ úG ô ûkpÞ ÿoAlüpg «çHÚ lðoô@ÿBW úG Bì ÿApG ûõßy BG ô úðAlñìôpG@þíuApì ,Bì þÎpy ô þHønì

87


óApùO þééíèA òýG úéXì

| |ûoBíy ëôlW êc 860oBù^

ëôlW êc 860úuoBíy

oBù^ ûoBíy ëôlW

úu| ûoBíy ëôlW

õG úÞ ûkpì lvW -óBHýPzÞ -ókpÞ AlýK -|2 õéìBy lícA ûkôpu ÿpÏy úÎõíXì -ò×éO ÑpPhì| |-|1 kõg oBýPgA úG -|4 ÿqôpýK Ùpc -ÕçÞ -Bø JpÎ {üõâ ok êK -wýüõu ok ÿpùy -|3 lyBG|úPÖpâ {Þ QÂBüo -iýì -lüly ô lñO óAoBG -|5 koBÇÎ ûoBýu pãük ïBð -úPzâpu ô pýdPì -ókoô@ ok ó@pÚ ûoõu òýíøkrðBy -|7 áBñèõø ô Qyq rý^ pø -ëôBL^ ,RoBÒ -úPvüBy ô oõgok -|6 ÿlñø úzÛð -òKAs ëõK -|8 þvýÆBñÓì óAlýì Rly ÿpýâ ûqAlðA lcAô -óBâlðpK ólG ok ÿõÃÎ -îüpÞ ûõÞ ó@ qA þgpG êTì ok -òOôpÖ -ïpâ áByõK þÎõð -|9 õHyõg Jõ^ -AnÒ qA þíÞ oAlÛì -BýÖApÓW -Qyq êíÎ JBßOoA -úýÞpO þðlük ÿBøpùy qA -|11 ÿqoôBzÞ -Rõíüæ RõÚ -óBìq -|10 lðqBu|þì -þðBýì Qð -|13 òývc ïBìA àükrð óAoBü qA -ÿpývì qA òPynâ -úÒBGoõÚ -|12 QìBÚ ô lÚ }õg -oB¿c ô úÏéÚ - QümA -|14 ûk ëkBÏì ÿlðõzýK -AnÒ qA þñýÏì oAlÛì -þðBGq Jp^ ô þuõéKB^ .Aõéc þÎõð - óBOæoBy þðApüA îéýÖ kpì óApãüqBG qA -|15 þuôo õéýG QhPüBK

óAlðq -ókAk îýéÏO -|2 þvýéãðA ÙõvéýÖ òßýG wývðApÖ qA ÿpSA -IýÎ þG ô| êìBÞ| -|1 : þÛÖA úðBÞkõÞ }kpâ -óBHüpâ ô òøApýK úÛü -oBÞ ûkqBG -|3 oBHPÎA ô QýTýc -îXñK ópÚ pÎBy lÏu kõÏvì ô Qhu kBG -òÞ kpu }@ ûlðpK -|5 BKoB^ rìpO -ÿôpýK -þüBßüpì@ ûlñvüõð õK òè@ oBâkA pSA -|4 ÿApu -|7 óõEéKBð äñW òüpg@ -úÚçÎ -úzK -úPuBzð ÐüBì -|6 lñðBì ô êTì þñÏì úG ÿlðõvK -kpu RpÃc ëôA pvíø -óBøk óôok - qAo ÿBzÖA -àñg kBG -|8 Aq ûqBO óAõýc pýy -QìBýÚ ô {ìAo@ xpg -Roõ×ßðApÖ QürÞpì BG Bßüpì@ ok þPèBüA -|10 pÆBg ûkõu@ -ÙpÆ ô QùW -|9 îýøApGA îø qA AlW -Roôp ô|úPvüBG -RkBÏu ûlðpK -|11 óõGB¾ ô J@ ëõ¿dì -úðBãü ô BùñO -þðBíu@ -|14 phP×ì ô lñéGpu -ÿom@ ûAo -óBünø -|13 óõñXì ô|úPgBG êÛÎ -AlglÞ -ÿp`ñK ÿAl¾ -|12 .Øýdð -oBßørG óBðAõWõð óAlðq -|15 ûBýu úðAk -ûlñü@ -ûlññÞ {ðqpu oBývG

: ÿkõíÎ|

ok ÿkôo - oAkoBG ûom -ókpÞ òüpíO-|2 pýè ûBy îéýÖ þvýéãðA pãüqBG -lðôBìk pùy ÿBø {hG qA-|1 -|4 {O@ -þùèA ÿlíÞ pSA ÜèBg þüBýèBPüA pÎBy -úýuôo oõzÞ ok ÿA ú^Büok -|3 ÿôçvâõü oõzÞ iüoBO óõÏéì ÿBø ûpù^ qA -|5 ÐíW pýí -þñíü }õg -þüBßüpì@ ûlñvüõð pñßèBÖ ïBýéüô pSA -|7 óAk IÞpì -ókpÞ|úPzÒ@ úG pìA -ûlürâpG ô ûtüô -|6 oAk ûlñg óBPuAk -úPÖo ôpÖ ÙpÊ -ïçuA þG ô òDBg -ókAk úÚl¾ -Bø þðkpÞ BK úG qA -|8 QèBì oõzÞ QhPüBK -ëõézy -QÞpG ô pýg oõzÞ -áBðkok -|10 Quok ô QuAo -}õâ ok þðAõhPuA -{ßPícq -|9|úPuõýK þ¿hy püBí qA -BÖô -|12 ÿlýìõð êâ -þãPgBu ÿAlg -krì þG oBÞ -|11 {Öok ô óqõu -Qyok RApÇÚ BG ólüoBG -lüôBW ô úzýíø -|13 þð ûpÚ ô oõLýy þÛýuõì Ræ@ qA -ÿoBùG rüo ô òüpýy ûõýì -Åpì ô ÿoBíýG åpG|òýìqpu -óApùO Ýpy ëBíy ok ÿlu -þGõ^ oB¿c -|14 òPhüo JBvc úG -þÏýHÆ ô oBXñùG .êHéG -þuôo ûlñvüõð òýßyõK olðBvßèA qA ÿpSA -|15 oBñ^

: þÛÖA

-|3 ÿoô@ ïBð ô Rpùy -þƒâlýíg -áBÓì ,ëAkõƒâ -|2 ûkpG -þƒuôkpÖ úƒìBñƒøBy ÝBzÎ qA-|1 ô }pO -þGpÎ óBGq ok ÐíW ÿBø úðBzð qA -|4 ÐGpì pPì l¾ -ê×Æ -Býðk þyqoô|úPyo òüpOoAlÖpÆpK ô þgApÖ -lyBG|úPyAlð oAlüpg úÞ JõÒpìBð wñW -|5 þèõÏ×ì püBí qA -ÿoBÞrýøpK -òüpýy ô îßc -|7 ïBýK ólýðBuo -}õg ô Jõg -àyõì JBOpK êdì -|6 ólýuo QíÏð ô qBð úG -QÏuô -pu úG úðBy -õHyõg úðAk -|8 óly ûBâ@ ô òPvðAk -ÝoõO êGBÚ ô äðo ÿpPvÞBg ÿréÖ -oõPuk -ûpùG þG ô ïBÞBð -|10 | Qynâ úÞ þèBu -ôqApO -óBìpÖBð ô {Þpu -|9 ÿrý^ eÇu -óAôApÖ ,oBývG -ÿpíÚ ÿBø ûBì qA -|12 Bø ïBð -ûlðoAk|þìApâ -óBølðBìpÖ -|11 þPy@ êGBÛì -óBíýK ô lùÎ òPvßy -|14 ókpÞ õXPvW -ûoBPu ,pPgA -Bø|òýìBPüô qA -|13 ÙB¿OA ô QHvð lðõvK -ókoAnâ ôpâ -qBÓG óBPuAk ô ûlñvüõð ëôlèBÞ òýßuoA|úPvWpG oBßøBy -ÙôpÏì -|15 ëBc þG -ÿpËðlñéG -ókpÞ oAnâAô .þüBßüpì@ qAkpK

: ÿkõíÎ

86


Tel 818-881-1771

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

PARADISE NURSERY > òýG óBùW lýXì < xlñùì Qüpülì BG BýèBPüA qA ÿqoôBzÞ úPyo êý¿dPèA ÕoBÖ êâ ô òí^ ,þPñüq óBPgok ,ûõýì óBPgok }ôpÖ ú`ÒBG RBñýDrO oõìA úýéÞ ïBXðA þPuk ô ÿA ûpÇÚ|,àýOBìõOA þðBupG@ þñýDrO ÿBø ÕAp^ I¿ð|,ÿoBßPgok ô êâ óBPgok þñýDrO xpø -

koô@þì Bíy úðBg úG Ao óApüA ÿBHüq oBùG ,}pO õíýè|,òüpýy õíýè|,YðoBð :óBPgok ÑAõðA ûBy ,ïAkBG|,úPvK ,ôkpâ ,rüpHO ô lùzì RõO ,õèBHè@,êýâqA ,ÿpãvÎ ô BGBG {üo oõãðA ,RõO úWõâ ,àèArèAq| ,ÿpýXðA õéø |,JBñÎ |,pýXðA| .QuA kõWõì ûpýÒ ô õèBìpg ,õè@koq|,oBðA ,rHu

N

w

De Soto

Rinaldi

101 Freeway

405 Freeway

118 Freeway

E

S

(818)701-5656 10943 De Soto Avenue Chatsworth, CA 91311

85

(818)701-5656

Fax : (818) 701-5658

Fax 818-881-0701

ôk ûoBíy ëôlW JAõW 860

ôk| ûoBíy ëôlW BG Bßüpì@ oõzÞ ok þPèBü|A -|1 : þÛÖA úÞ þðlýyõð þÎõð -lðõí`üo QürÞpì úuBÞ -AõñyBð -|3 ÑB×OoA îÞ ô à^õÞ -þâorG ô QíËÎ -|2 QuA ÿkBüq òýEÖBÞ ÿAoAk ÿB^ lñðBì -oAlPuôk -|5 RApø êøA -óAolðqBì rÞpì -oõãðA Qgok -|4 Qvýð kBüq -Roõ¾ -ïpyBG -þGõ^ -úÒBGoõÚ -}ôo ô ûAo -þHønì pùy -|6 ûB^ qA ólýzÞ J@ ÙpÊ -kõy|þì QÖBü ÿoAõük QÎBu ok ópüBG óréâ àHÖBø -òýÇvéÖ ûAõg ÿkAq@ {HñW -þìôo ÿBø ûBì qA -|7 oôk úG ûoByA -qôo îuo ÜHÆ ÿoAlÛì ô ótývÞA qA -úWok -J@ {ùW -|9 þGpÎ úGpâ -ókq ÿoBÞ úG Quk -þPyk oBýg -|8 iýðõì ÿlu -|11 JpÎ okBì -Quôk -ïõu Qð - iéO -pâA Ø×hì -|10 QuA ûly êýßzO pãük ÿBøqBâ qA óBPvéãðA püqô Qvhð -úuolì wýDo -óly oBýyõø -|12 Buo ô ÔýéG -þðApâ êGBÛì -óApùO ÐGAõO ok oôk úG ûoByA pýí -åpì -ôA -ÿpâ ûqõÞ áBg -þüBzâ ê×Ú þñÏì úG ÿpOõýLìBÞ þcçǾA -|13 QvýèBDo àHu úG úÞ "ÿpÒBu ïp^" ÜèBg ÿõvðApÖ ûlñvüõð -|15 oAk úèBHðk îéýÖ -RoBÒ -|14 þvýéãðA .þyBÛð ûBâoBÞ -Qyõð|þì

| : ÿkõíÎ

-|3 úvðApÖ ëõK lcAô -þÏíW ÉBHOoA êüBuô qA -|2 óly|úPgôpÖA ô ïoõPì -BÛüpÖ@ ok ÿA ú^Büok-|1 -ú`ÒBG ûlðrg -úËdè -ûõÞ -|4 à^õÞ úLO -lðôAlg -úPhK olñÓ^ -þzupK ïçÞ -QuAoôo QhPüBK -lùÏO -Jõg -|6 åorG úðBg -RApËð -êýhG -RBW údéuA-|5 oõzÞ ëBíy ok ÿA ûkBW -|8 þPýG ôk ô þüBO ôk -ÿom@ lý×u -QøBHy lðõvK -Alð Ùôpc qA -|7 lðrâ ô Iýu@ -ÿoApÖ þyBÛð êüBuô qA -|9 lññÞ|þì òyôo ,þG@ ÿBø ZpG ÿæBG pG Bø þPzÞ þüBíñøAo ÿApG úÞ þÒAp^ ok ÿpùy -wýWpG oBíÚA qA -lülW -|10 BÖôBG óAõýc -ÿõÚ wñW -þÞpO Qyõâ -óBíPgBu àzg ÿA úÛÇñì -ÐíW QìçÎ -þGpÎ þ×ð Ùôpc qA -{yõK -|11 krð ÿBñÏì úG ÿlðõzýK -óBPuôlñø -úèBð ûApíø -|13 ê`Þ -óõg ÿõW -óq àñgBð ÿõíßy -úìBñøBy óBðBìpùÚ qA -|12 ØéÎ ô J@ þG ô óBÖõO -|14 ûoBK ô úßO -þPðpPñüA ÿBø úßHy ô RBd×¾ -Jõ^ }pG ÿApG rýO ÿA úéýuô -BK ÿBW -þvýéãðA pÎBy rPýÞ óBW qA ÿpSA -|15 ÿpâ óBüoôk püõ¿O pSA ÜèBg ÿlñèpüA ûlñvüõð -lüly .ÿõvðApÖ ûlñvüõð


óApùO þééíèA òýG úéXì

860 àü| ûoBíy ëôlW JAõW

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu

àü ûoBíy ëôlW RBñGpÞ -Àhy Bü þEýy QÛýÛc -ûlññÞ óBùñK ô ûlñðByõK -|2 qAô@ }õg -oBÞpýíÏO|-|1 : þÛÖA -rý^ ôk óBýì êüBc -|4 úðAõük ô óAkBð -BPuôo ô ûk -xõñG@ -kõy lèõPì BK qA úÞ þÞkõÞ -|3 îývéÞ -|6 îPuo ûõð -pýËð ô àüpy -óAoôk ô }kpâ -|5 òýPu@ þG kBzâ áByõK -þøAo úG pu -óõè ô äðo lýÛÖ ûlñvüõð ÿpýzéâ äñyõø ïõcpì ÿBø JBPÞ qA -|7 óBøBýu|òýìqpu -xoBÖ ok ÿkôo -løAq -|9 õHyõg úðAk -Rp×ð Ùpc -BK qA þzhG -þíÚo àü kAlÎA qA -ûBOõÞ úËdè -|8 M^ Quk -p¾BÏì -|11 ûBýu -oõHðq ÿAl¾ -BPuôA JBPÞ pýv×O -|10 ÿõvðApÖ ûlñvüõð pOoBu êK óAs pSA -Qèrñì ô úWok -wýüõu oõzÞ QhPüBK -ÐGBO -þðBðõü ÿBH×èA Ùôpc qA -|12 õßýð ô Jõg -kríPuk -{hƒG ïAo@ JBHuA -|14 oõzÞ àü ïkpì -þüBW ok ÿrý^ òPyõð -pýËð þG ô úðBãü -úz×zÖ -|13 Åpì ô ÿoBíýG áAoõg ûlðBíýÚBG ûlðoõg -lGoBG òdè þu qA þßü -|15 þñyôo ô ÕôpÖ -pSA ô QìçÎ -þâlðq ïqAõè ô .óApãük

: ÿkõíÎ|

úévéu - êýK þ×ñì IÇÚ -|2 ûlññÞ õXPvW -wðBvðo ûoôk þüBýèBPüA }BÛð "òü þy þO" qA þüõéGBO-|1 pvK -BøqBG|úPuAo qA ÿoBßy Õpì -óBðõü rÞpì -|3 ÿrý^ ókpÞ óBùñK -îülÚ òý^ óBøBy qA ÿA êâ -ÿõvðApÖ wüõð ïAok ô pÎBy úKõÞ AõvðApÖ qA ÿpSA -òzg wñW -|4 ólG þðlýüôo -þðAolðqBì -óBøk óôok -ûpùG îø ô àüpy -|6 ÝB^ ô úGpÖ -AõzýK -RBðAõýc þÎBÖk úéýuô -|5 ÿlýìõð JæBO ûBýâ -|8 QuA ûlýèBð oBývG ó@ îÒ qA pÎBy -Qzcô ô îýG -þzcô óAõýc -|7 kByoA ô þüBíñøAo RBHdPvì qA -òPzÞ Ao pãülßü -|9 ÿlG -úüôo ô eÇu -õÚ ô ákoA úýHy pâBñy ûlðpK -úñýìq -Bø ô olÚ -lñðBì -ûlñüBíð -|11 ÐéÚ ô wì sBýè@ -ÐíÆ ô Ápc -RBXð ô ÿkAq@ -|10 oAõük úñý^ -qBíð ëBÛPðA -oBÞlG -óBøk kpâAkpâ -|13 äu ólðAo -òPÖo óBýì qA ô óly kõGBð -YðpG }@ -|12 úHOpì Jõuo ÈuõO kôo I¿ì ok úÞ þTéTì -pøõy àü BG óq ôk -BýèBPüA ok ÿpùy -|14 îülÚ óBuApg -fôo |1995 ëõ¿dì ópHzýÖ wðoæ þüBíðpñø BG pÞoBK oõýèA qA þíéýÖ -|15 kõy|þì kBXüA þGçýu kAõì .óBPuBG ïôo þzüBíð óBüõXãñW -wýéãðA îÞ ,lyBHð ëôlW qA pOoAlÖpÆ pK pâA úÞ QuA |þìpâpu Bü BíÏì qA ÿlülW Ñõð >õÞôkõu<| # Rlì ok ô koAk oApÚ ëôlW lc óBíø ok ,óAlñíÚçÎ úWõO ô ëBHÛPuA pËð qA ô Qvýð îø pOoAlÖpÆ oBßPGA BG {ýK ëBu| QvýG ”õÞôkõu“ .QuA|úPÖBü ûAo ØéPhì RBüpzð ô RçXì ,Bø|úìBðqôo úG þøBOõÞ qA ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ÿqBG òüA .kõíð pýhvO Ao Bø|þìpâpu ÿBýðk ,oôpì úG ô ly óAlýì koAô Bø|þñKAs úG ÿqBýð ô kõy|þì îývÛO oAõyk ô ÈuõPì ,óBu@ ûôpâ úu úG ,ókpÞ êc pìA ok þðBu@ ô þPhu pËð )wÞBG úu ok wÞBG úu( QuA úðBg| 9 ok úðBg| 9 þÏGpì êßy úG >õÞôkõu< .koAlð þÂBüo |RBHuBdì .kõzð oApßO îø þíÚo ô lyBG |9 BO| 1 êìBy óõPu Bü Øüko pø úÞ kpÞ pK lüBG ÿA úðõâ úG Ao ó@ ô

84


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

jpu êâqA pK þPyk

úÞ koõgpG þðq úG úÞ ly|þì ko ÙpG qA pK þPyk qA þñý^ ÿ|ûkoõhèBu îýßc àü # :lýupK îýßc .kpÞ|þì úüpâ ?lýñÞ|þì úüpâ Ap^ Bíy — úÞ ÿkpì ô ïlük|þì úñü@ ok úÞ þüBHüq ÿ|ûpù^ ó@ úG ,ïA|þðAõW úG ,îñÞ|þì pßÖ ïA|þâlðq úG óõ^ — ôA .QuA ûkAk Ao úPynâ ókoô@ pÆBg úG þüBðAõO òì úG úÞ QuA oôk úG Alg Qíco qA òüA .îPyAk {Puôk .îñÞ|þì úüpâ ô ïoô@|þì pÆBg úG Ao ïA|þâlðq oBùG òì úÞ QvðAk|þì lñG óq ÿ|úüpâ ,QHÚBÎ .QÖo ôpÖ pßÖ úG ô ly ûpýg ÿA|úÇÛð úG ô kBPvüA ÙpG pK Qyk ó@ ok îýßc :lýupK ôA .lì@ ?lýñýG|þì ú^ BW|ó@ ok Bíy — :kAk iuBK îýßc .QyAk ØÇè òì úG QHvð ,kAk Ao ókoô@ kBü úG þüBðAõO òì úG þPÚô lðôAlg .jpu êâ qA pK þPyk — .îðrG lñhHè ô ïoôBýG pÆBg úG Ao oBùG îðAõO|þì úzýíø óBPvìq ok òì úÞ QvðAk|þì

îyBG ïkõg îøAõhýì

ú×véÖ JBPÞ ólðAõg ïpâpu Ao þðAõW úÞ ïkq|þì ïlÚ ÿA úðBg úðAõük ÕBG ok # .ïlük ÿA :ïlýupK ô îPvzð }oBñÞ .QyAlð þHuBñO pãük óAoBíýG BG ,}oBPÖo Qì|çu ô {ñì ”?þñÞ|þì ú^ BXñüA“ úÞ ïolK .ûkBu þéýg“ :kAk iuBK .îPvýð óBßyrK qA òì úÞ lük BìA .kpÞ îøBãð IXÏO BG ,QyAk þâorG þðBâoqBG QÞpy úÞ îüõíÎ .îñÞ ëBHðk Ao ôA ûAo QuAõg|þì ,kõG ÿqBPíì êýÞô . îyBG {GõHdì olK qA ÿpüõ¿O QyAk Quôk ïokBì .îñÞ ÿôpýK ôA ÿõãèA qA QyAk Quôk Apì kpÞ|þì þÏu ïokApG .kq|þì ëBTì ÜÖõì kpì àü ÿõãèA óAõñÎ úG Ao }pøõy úzýíø ïpøAõg ”.ïõzG þèBÎ ÿoBßyqoô }kõg êTì úÞ lølG }oôpK ÿoõÆ :kAk úìAkA ûoBGôk ô kpÞ þTßì úíø .ly oõÆ òýíø îø ïA þvýéãðA îéÏì ô õðBýK kBPuA ,úuolì ok îüBø îéÏì koõì ok“ àü úG lüBG úÞ lðkpÞ|þíð ûBãð òì úG oõÇð@ ïAlÞ aýø . lñüõãèA òüpPùG óBykõg úÞ lñPyAk kBÛPÎA .lññÞ|þì ûBãð úñýü@ ok oBãðA úÞ lðkpÞ|þì ûBãð òì úG ÿoõÆ ...kpÞ ûBãð óBvðA îðAõO|þì îÞ Quk BXñüA .îñÞ ÿpPvG ûBãzüBu@ òüA ok Ao ïkõg îPÖpâ îýí¿O òüApGBñG ”.îyBG ïkõg 83

TEL(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

úG þƒƒƒíƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÞ lƒƒƒülƒƒƒñhƒƒƒƒG oôq

.úèBu 13 úzýíð îø ôo {yAkAk òu BG ûpvK ûkq xõOBPuA I-Phone Bü Galexy S4 {ìôlÞ !! ïpýíð úðõg Iy ópýãð ïApG ôo {ýßü úâA Bñy àñýÎ òüA qA úðôk úü ïkõG óôA òu òì ... ïkõg BG ïpG îPuAõhýì úÞ ïõíc ,îPyAk BðõÒAk îPÖpýì úéÞ BG ïkpßýì J@ ôo QzO }lÏG ,ïkpHýì .îPvüq þì ÿkBy úG BùPÎBu ô }õO òì úP×â úyôpÖ ÿk þu úG úPÖo îPuôk ÿk þu úü ,ïpýãG kBü þvýéãðA óBGq ïAõhýì !ûlG þé¾A óBGq óõOoBÞ „óõOoBÞ „êìBÞ ÿ„pu îø ôoBü {ùG ôo ”|çÚBð ÿ ûpG" (Shaun the sheep ( .ûkAk )):úñÞ|þì ÐG ÐG þvýéãðA ÿ úXùè BG äñzÚ ó|æA

áõW

.. úzýíð pPðõu@ þâlðq |æ«õ¾A !!.. îýzýì pO|Q×éÞ QuõK Bì qBƒG êÒk ô Qƒyq þðq ÿoAk pâA qAlðA|úƒéWk ok ô ò߃ýì þßýð õO óq ó@ Quk qA Á|çg Ao kõg òßG qBG løk QðBƒGBýg ok krüA úÞ ?!!!!!!!!?! ûooooôôôõÇ^ îüpÎBy Ýôm kõG }A ú`G BG úìõðBg úü ,ïly þvÞBO oAõu .úzüôok úü BG ,úzüôok úG kõG ûkq ëq õéGBO þéýg úø ú`G ,úzýì ÐüB ûoAk lük {ðBìBì ?! ÿkpÞ ï|çu õíÎ úG :Q×â {`G úG ))))) : ...úýÏHG ...úÞ wýð õíÎ :Q×â úø ú`G

õO úÞ úPyAnâ ôo } úèBgpvK wßÎ ôoBü ´ oBhPÖA þüArý^ ú^ úG Qéì .úPÖpâ úýuoõG Bßüpì@ ÿpPì 4 A«kôlc úé¾BÖ qA ôo ÿnÒBÞ ëBíPuk úðõO|þì úÞ îüoAk ôo þßü êýìBÖ õO Bì . òñÞ|þì !ëBÓy@ êÇu êgAk kBPÖA ô ïkpÞ RpK Õôo@ BG êìBÞ ôo )Qu þHýXð óAõýc IuA( úéíW þG úÏìBW úG lÏGô ïkõg úG ëôA ôo QýÛÖõì òüA .ûpñø BñüA . úyqoA BñüA .úãG .îãýì àüpHO Bø|ëBc ô wc .kõHð {vc oõâ BO ûoAõùâq


óApùO þééíèA òýG úéXì

Jõ^ êTíèA Jp lýüBìp×ð ÿoBÞ

oBãðA úÞ QuA ÿoõÆ îø }rüo ÿBø|îz^ ô koAk .}õì ô úGpâ ,áõg :lñPyAlð .lñÞ|þì ûBãð Børý^ úýÛG úG |æBGqA úzýíø ûkBPÖA êýÖ ÕBìk qA úÞ áõg ÉBHOoA îýñýHG ëBc þÂAokõgqA ô pHßPì ÿBø|ïk@ úG þÇGo ú^ QuA óBùW ÿBø|êTì ô QuA úTXèA îýËÎ þðAõýc êýÖ úÞ BXð@ qA .koAk òüpPâorG ,JkA : þðApüA êTíèA Jp qA ú`ð@ Anè lðAqpè|þì Ao pýy ëk {PHýø ô QíËÎ .QuA úüBìpu lyBG îø áõé×ì áõg pâA þPc ûkBPÖA êýÖ ÕBìk Ao úGpâ þPc ,JkA : à^ êTíèA Jp .lñÞ|þì kõñzg ,Jõg pPgk àü }qoA : þñìoA êTíèA Jp .QuA pvK 7 qA {ýG Ao ûAo ,Jõg ûkAoA : þéüqpG êTíèA Jp .lñÞ|þì ûBOõÞ ô kôo|þì {èBì JBGoA : þðApüA êTíèA Jp .{ðBW pÞõð oBP×Þ úG xpg VoA : þðApüA êTíèA Jp .luo|þì QèAlÎ ,QèAlÎ qA : þðBðõü êTíèA Jp .oAq@ ,oAq@ qA ô lüAq|þì ,òßì ÅpÚ úvýÞõð qA : þðApüA êTíèA Jp .òßð Zpg ,ÿkpÞ ÅpÚ pâA lðAõO|þíð óõ^ ÜícA : ÿlñø êTíèA Jp .QuA oAõíøBð òýìq úÞ lðq|þì kAk ,kôpG ûAo kõg úGpXO qA ÜícA :þüBÛüpÖ@ êTíèA Jp .kpýâ|þì xok ÜícA úGpXO qA BðAk ô Býðk ÿApG ,ÜícA : þèAõvðApO êTíèA Jp .QuA þXñâ .koAlð îüõÛO êWA : þuôo êTíèA Jp Ao óBvðA ,ZBýPcA : ÿlDõu êTíèA Jp .lñÞ|þì pßPHì ô ÑpPhì ô ûkB×PuA koõì pHßPì ô ûAõgkõg kApÖA koõìok ô òüpg@ ,ZBýPcA : þñýO|æ êTíèA Jp ÿ ûpù^ pËð úG BìA QuA úPÖpâ oApÚ êTíèA Jp .QuA f|çu òüpPâorG ûoBGok êTíèA Jp òüA kpGoBÞ ok îø áõg kõg rý^ úíø ZBýPcA : þðBPuoBÓéG êTíèA Jp áõg .Qvýð ÉBHOoA þG þÂAo kõg qA ÿBø|ïk@ .løk|þì pýýÓO Ao |æBGpu ÿBø|îz^ lñðAk|þì óBãíø úÞ oõÆ óBíø

ïõù×ì ô þñÏì ÍBdè úG RoBHÎ òüA # úéýuô úG ô ókq Jõ^ BG Ao þvÞ þñÏü þÏÚAô A«qBXì þèô QuA ókpÞ QuBýu ô úýHñO Jõ^ ÿoBývG qA ókpÞ oBvìpy ô êXg Ao þvÞ oBËPðA ô ëõíÏì lcqA {ýG ,þßýð ô óBvcA ,ókpÞ QHdì þvÞ úG ô þüApünK þvÞ qA þßýð õO úG QHvð úÞ ó@ úG ókpÞ þßýð .løk þì þñÏì ,QuA ûkpßð ô ïBÏðA úÞ Ao þvÞ ïApÞA ô ïBÏðA BG ûpg|æBGô òüA ïBíO ok . QuA ókpÞ êXg ûkõG ôA ú×ýÊô ïApÞA BG Ao {üoBvìpy ô QéXg êGBÛì ÙpÆ koAõì : lüõâ|þì iuBK püq ëBßyA ô oõ¾ úG |æBG RoBHÎ ÿoBßGõ^ Apì þð|çÖ ,lýüBìp×ð ÿoBßGõ^ ÿoBßGõ^ pãük îPvø ûlñìpy ïkõg ,lñÞ|þì ÿoõÆ óBíø ÿoBßGõ^ . Anø þéÎ wÚ ô ,lýüBìp×ð þPzÞ þârýÞBK qA úÞ wýéGA lñüõâ|þì ïBãñø ÙpÆ úýHñO ô QuBýu qA þÞBc ûly pÞm |æBG ok úÞ ô lðq|þì áõg QzK úG Quk ,kõG ûly QcAoBð . QuA ókq Jõ^ úéýuô úG êGBÛì }õì ô lùW|þì óôpýG þyõì áõg ÕBìk qA óBùâBð úìAkA }oBÞ úG olÛð@ ô ÿoBßGApg úG lñÞ|þì Ñôpy êýÖ ÕBìk qA êTíèA Jp þhüoBO úzüo .kõy jAoõu þPzÞ QuA àükrð úÞ løk|þì ókBPÖA BO løk|þì oõPuk fõð úG lñýG|þì Ao òüA úÞ lðôAlg þéTíèA Jp ókBPÖA êýÖ ÕBìk qA # ëlG ô ko ïkpì óBýì qBGpük qA úÞ QuA úG úÞ kõy|þì Ý|çÆA þvÞ úG ,kõy|þì úG þñÏü kpýâ|þì oBývG Ao }kõg f|çǾA lyBG þÂAo kõg qA úÞ þvÞ , pO|eüp¾ óBGq oAq@ Ao óApãük }A þñýGkõg ô pHßO ô þð|çÖ lñü õâ|þì }A|ûoBGok ïkpì ,løk|þì .ûkBPÖA êýÖ ÕBìk qA fõð RpÃc óBìq úG êTíèA Jp òüA úzüo fõð RpÃc úÞ kõG oApÚ òüA qA óBPuAk kkpâ|þìpG ïBíO qA BO kõy|þì oõìBì lðôAlg ÿõu qA úÞ {ÖôpÏì þPzÞ ok Q×W àü òýìq ûpÞ RAkõWõì ,lñßð ÅpÛñì Ao óBð@ êvð óBÖõÆ ô êýu BO koAnãG RBðAõýc R|æõÃÖ qA pK þPzÞ úÞ lük qôo àü pHìBýK krð úG úéâ fõð RpÃc óBøApíø .QuA ûly úýéhO ÿApG lzülðA|þì ú^ pø ôA ô lðpG|þì {ñøm úG ÿpßÖ ,óAõýc úíø ó@ R|æõÃÖ Alg qA ô koAk|þìpG BÎk úG Quk wK .luo|þíð ô R|æõÃÖ qA Ao óBð@ ,óBÖõÆ òüA ok úÞ løAõg|þì oõPuk ôA úG îø lðôAlg .løk RBXð ó@ ÿõG fõð RpÃc .lðrG êýÖ QzK úG þPuk úÞ lølýì þéíÎ Ao ó@ kõñy|þì Ao oõPuk úÞ òüA Ädì úG þñÏü úTXèA îýËÎ óAõýc QzK úG þPuk .lñÞ|þì RpÃc qõñø lèBíG pýy QzK úG þPuk ûoBGôk þñÏü êýÖ åorG ÕBìk qA óBùâBð ô lðq|þì êýÖ qA óBùâBð úÞ kõG úPyAlðpG pýy QzK qA Ao {Puk úG îø áõg .òýìq lPÖA|þì áõg àü {ìõÆpg ÜHÆ wK lPÖA|þì òýìq úG úGpâ ûlðok pýy ÕBìk lñÞ|þì Ñôpy luo|þì òýìq úG {üBK úÞ òüA Ädì úG fõð óBÖõÆ qA wK óAõýc úu|þì|çuA RBüAôo ÙpÊ þPzÞ ô RBÖBTÞ ô R|æõÃÖ ókoõg úG kõWô ó@ qA {ýK ô lñPyAnâ ïBâ þPvø óBùW òýíø ok .kõy|þì áBK ëôA qôo êTì QÎBulñ^ 82


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

êüqpG ok ÙpG }oBG

.lüoBG ÙpG ,ÜÆBñì òüA ok ÐÚAô pùy l¾ ok êüqpG þGõñW ÜÆBñì úG kpu ÿAõø úùHW àü kôoô BG #

>BðAoBK< QèBüA rÞpì BHýPüoõÞ pùy ok.kpÞ ûkq Q×ãy Ao êüqpG ÜÆBñì òüA óBñÞBu ÙpG }oBG

!êüok BG þcApW

ÙpG }oBG.lýuo kApãýPðBu úWok p×¾ úG Aõø ÿBìk ô lüoBG ÙpG pýgA ëBu 38 ok oBG òýPvhð ÿApG .lðly úPzÞ VkAõc òüA ok p×ð ôk ô ly QèBüA òüA ok þâlñðAo RBÖkB¿O {üArÖA IHu ok úÞ QuA ÿA|ûlülK òüpOBHüq òüA ô koBG|þì ÙpG Bì pùy ok «BÏÚAô :Q×â þédì óBñÞBu qA þßü .koAk kõWô óBùW Bì úÞ QuA òüA êTì.îñýHG Ao þÖpG ïk@ àü òPgBu êüqpG ok úÞ ïkpÞ|þíð pßÖ :Q×â ÿpãük kpÖ .îýPvø pãük ûoBýu àü Bü ô pãük oõzÞ àü ok

úG oõOBu BG ÿkpì kpÞ úéíc {ðAoBßíø .kpÞ þígq Ao p×ð 12 ô ly oô|úéíc {ðAoBßíø úG oõOBu BG äñÞ|äñø ok ÿkpì #

81

12 îÞ Quk ô úéíc kõg óAoBßíø úG — }oBÞ êdì wüôpu — xõGõOA ok äñÞ äñø ok ÿkpì .kpÞ þígq oõOBu BG Ao Bùð@ qA p×ð rýð }kõg úÞ Ao kpì òüA ,óApÖBvì ô lðkpÞ oBùì ,kõG ûly þígq úG Ao kõg wýéK óAoõìCBì lÏG þÞlðA pýãPuk Ao ôA ô ûlðBuo úSkBc êdì .lðkpÞ wýDo ,äñø¶ äðõ^ þüõýø >óBì óõO< úÛÇñì ok þüBñW lcAô þédì óõürüõéO BG úHcB¿ì ok òüA Bü@ îýðAk|þíð qõñø :Q×â úéíc þ¾Bg óApÖBvì úG Àhy oô úéíc úíø úG úìBðpG óôlG Bü ûkpÞ .QuA ûly óõñËì úÞ lðkõG xõGõOA êgAk äñÞ äñø ok ûõýì ÿoô@pÖ QÞpy àü óBñÞoBÞ qA p×ð 20 kôlc Àhy òüA ,þédì ÿBø|úðBuo }oArâ úG BñG .ly oô úéíc Bùð@ úG xõGõOA IÛÎ Øüko ÿBø|þèlñ¾ qA .QuA úPyAlð þðAôo ë|çPgA Ñõð aýø úÛGBu

óBzð Ao ÿôAlèõì óBÞkõÞ óBPuoBíýG àü þcApW îýO ly pzPñì A«pýgA úÞ þü õülüô îéýÖ àü # .lññÞ|þì þcApW þãðBg þÚpG êüok BG Ao þðAõWõð úÞ løk|þì

lðkpÞ ï|çÎA óBßyrK òüA úßð@ qA lÏG Áõ¿hG koô@ ok Ao ïkpì ÿAl¾ õDlüô òüA oBzPðA .koAlð Ao þßyrK RArýùXO úýùO þèBì óAõO óBzðBPuoBíýG JBýÒ ok úÞ QuA þßyrK 16 qA þßü ÿô :Q×â þcApW îýO òüA wýüo >BÞoõÞ ÿ|æõßýð< .lðA|ûkoô@ ÿôo þãðBg ÿBøoArGA úG IuBñì þßyrK RArýùXO QuA òüA ÈÛÖ êüok êßzì .îýñÞ jAoõu ,êüok BG Ao óAõWõð àü ÿôqBG îüly oõHXì :kôrÖA ÿô .kõy|þíð þðõ×Îl úÞ óBPuoBíýG òüA :kpÞ oBùÊA ,úèBvì òüA eýHÛO òí ÿôAlèõì QyAlùG püqô >þOBuôA ÿolð@< .kõG ûkpÞ QÖBüok þcApW Áõ¿hì êüok Quk úu A«pýgA ûly pzPñì ô úPgBu ÿô ókpÞ oBHPÎA þG ÿApG ÈÛÖ õülüô òüA :Q×â rýð óBPuoBíýG òüA wýüo .QuA óBýÆBg úýHñO ô úèBvì òüA ûoBGok ÜýÛdO oBPuAõg rýð ÿôAlèõì püqô Qvhð >Bßñýè ÿoõè< .QuA ûly þèBíPcA

koõg õÚB^ ,kAlð oBãýu qA úÞ úèBu 19 óAõW àü # óAõW úu úG oBãýu ið àü ókAk ÿõu qA kõG ûkpÞ ÿoAkkõg pãük .kpÞ QÖBüok õÚB^ úGp àü Bùð@ ,úvðApÖ ÿoArâpHg qA êÛð úG àü úÞ kpÞ ï|çÎA þuoBì olñG wýéK ið àü ókAk qA úÞ úèBu 19 óAõW úèBu 18 BO 17 óAõW úu úG oBãýu BG Bùð@ ÿõu qA kõG ûkpÞ ÿoAkkõg úGp .QÖpâ oApÚ úéíc koõì õÚB^ BìA QuA ûkoõg óAõW åpøBy úG õÚB^ .Qvýð pÇg ok {ðBW óBPuoBíýG úG ôA Ðüpu ëBÛPðA BG .lðkpÞ oApÖ úéíc òüA qA wK óAõW úu ô kAk jo þuoBì olñG 8 úÛÇñì ok úSkBc òüA :kôrÖA wýéK .lðkpÞ pýãPuk þuoBì JõñW ok ÿA úédì ok lÏG þPÎBu Ao Bùð@ ÿoBßPüBñW l lcAô wýéK óAoõìBì ið àü ÿApG Bùð@ QuAõgok ko ïBãñø JôpÃì òdè úÞ lñP×â þüõWqBG ok JoB óAõW úu .lðkq ôA úG õÚB^ úGp àü }A úýHñO ÿApG ô ly óBzízg UÎBG oBãýu


óApùO þééíèA òýG úéXì

okBð {Ûð pãüqBG ÿkBÏì óBíýK qA áBðkok ÿA úPyõð òýíýu qA okBð þüAlW îéýÖ ok úÞ lølýì þPýíuo ûBâ ókpÞ ï|çu #| . kq Ùpc ëk qA kõzýíð ô îyBG úPvzð Bíñýu Øüko òüpg@ lüoAnãG Bíy þüAo@{Ûð úG ûpýg oôk óAlñ^ úð ÿoBâqôo úÞ þüBø ûkpK ÿôo . îðrG Ùpc lükpßýì }A|ûoBK

.. îükoõg BO Ao ”úð|çýâ“ ÿBüo@ líPÏì ûlýíg píÞ pâA ... îüA úPÖpâ óAlWô JAnÎ ,”ÿA úzýy wðAs@ “ îÊBÞ ZBc BG pâA . îüA ûlýz^ Ao x|çýâ JBð îÏÆ pâA. îüA ûkq lük Ao óBíüBø úùHW ,”pWBùì ”ok pâA .îükAk {dÖ kõg úG ô QÖpâ óBíGAõg ,”óApéßývüBG “ ÿBK pâA .... kq óBízO@ óBíOApÆBg Bì ô lülülñg Ao|þìBWpÖ ûBíüpÖ pâA ... QvýývÞ þG pu qA Bì Rõßu lýðAlG BìA ... lükõHð ,lýPvýð ólì@ kõg úG êøA Bíy ... QuA äñO Bø|”lýyoõg AlgBð “ ÿApG êvð òüA ëk ô lüA úPÖpâ ê¶â þvÞ þG òüA ok AoBì .... lññßýì Rõßu Bíñýu òüA óBâorG ô îüoõhýì ëk óõg Bì .... lüqBPýì îø Bíy BùýWApgA ÿBÚ@ úìBð óBüBK ÿBÚ@ Bíñýu l ÿBÚ@ QuA óApüA qõñø.... lyBG ú^ pø ..... kõy ú^pø BXñüA ... lðBupG úPyõð òüA úG ,Ao Bíy oBßHéÆ úzýíø }õâ BO lyBG úPyAk RpýÒ olÛð@ êvð òüA }BÞ

Qüpg úG Ao kõg úð ô îülñ×uõâ úð Bì .îüA ûkq Ao Bø|õâlñéG úÞ QvñüA óBíOôB×O BùñO {ýK Bì úG Ao ÿpãý^ByBíO ô lðA|ûkAk Bíy úG . lðA|ûkpÞ }ôpÖ ... lýñßýì áBg ô kpâ ô lüqBPýì Bíy àyA ô Bíy¶ oBHÒ qA óBíüBùíz^ Bì îýðAõO|þíð ÿrý^ BìA kõzýì ê¶â óBíüBø .... îüoAlð óBýG ÿkAq@ úßñüA úð . îýüõãG úÞ QuBXñüA êßzì ,îüoAk Ap^ . îüoAlð óBýG qA wK ÿkAq@ Ao Bø|úzýâ úÞ QuBíy BG îñhu ÿôo QzK êìAõÎ olÛð@ô lüA úPÖpâ Quk ok ,úPgBu Ao îéýÖ àü þèBu úÞ lüoAk úñd¾ ûp×u oBñÞ Bø|lýÎ BO lýñÞ wßýì ô òüôlO ÿBø|þãPvg qA óBPðAlðqpÖ ÿApG òýu Q×ø oBhPÖA Bíy úG Bùð@ ô lýüõãG Qícq ëBvßü . lýðrýì QÛýÛc qA ïk úðAkpì ú^ úÞ lññÞ ïk@ “ úÞ kpýãýì ÿoBâqôo qA îèk . kõG ïpW ,”þÖpG ,lürg Bø|BK püq úG ”àèõìoBì “ Bø|òýìqpüq ok þðApüA þÖApyA ÿBø|úGpâ ô lükq oôk ëBu ôk Ao ”ûpüAk ”. ly þðBãüBG òüA þüAõÛO p¾Bð .lükq Ý|çg ÿBíñýu qA ïk ÿBK ÙBHéíhì ...koõhýì áBg Bø|qôo Ao {üBø ûoõÇuA JAõg qõñø þüBýíýÞ kõÏvì .QuA pùÚ Býðk ïBíO BG þüBÃýG ïApùG ... QyAlð ólðBì úíÆBÖ ô úÎõñíì úÞ ÝõSô qôpùG ,lyBG áBg ok úÞ ûkAq þñÖ rüôpK ... lñýHýì ÿApKA þßíð ûk kõÏvì lüBG ... kõy þéýíÞ lìBc Bì ÿBíñýu oAlí^pK lüBG.. pS|æA kõÛ×ì Büo@ líPÏì oôpO úìBðpG BO lzßG þGAõhð Iy úP×ø àü þðApýW óôlüpÖ lüBG ...kqAlñýG ûAo úG Bø|úzýâ ok êéXì . lzßG Ao Bì ÿBø|pãüqBG Qý¿hy .QuA ûlüpK óôpýG êvð àü ÿõéâ qA úÞ lyBG ÿA ú׿ð kBüpÖ òüA oAnãG ...lzð Alg úG ... lzð ... îýðBíG îù×ð îýPuAõg Bì ... lýzhHG Ao Bì êvð ... kq óBíOpýÒ úG ”êÞ@ }Ak“ þPÚô ... lülñg Bì ÿ ûlýGAõg ÿBø|úñyBK úG ”p¿ýÚ“ þPÚô ... îülýzÞ w×ð Ao ”óApÖBvì“ þPÚô lñPgAlðA óBíøBâ@ kõg Bð óBW úG Ao ”óõìBø“ þPÚô ....îýðBíð ôBâ úÞ îüA ûlük Ao þüõWpùì “ ¶ ôBâ“ Bì . kõHð úÞ Bì Quk .îüõzýì pPß^õÞ ÿA úHüpÒ îø ”õyBG ”qA îýPvðAlð .... îüA ûlýz^ Ao Jõg ÿBíñýu îÏÆ úÞ lýzhHG Ao Bì ... QÖpð óBìkBü qA ”okBì“ ok ÿlHÎ pHÞA óAqpè ÿBùPuk pâA lýzhHG Ao Bì

80


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

þHèBÆ õéXð@ÿBÚ@JBñW ô Bíy úG Ao óBOoAõâorG okBì Qynâok qA ô úP×â QýévO óBPìpPdì ûkAõðBg îülñì ôqo@ÿoBGkpG ô pH¾ óBñì lðôAlg lýðAlG àüpy kõg îÒ ok îø Ao Bì óApùO þééíèA òýG úéXì óAlñìoBÞô óBñÞoBÞ

óBíè@kAqõð òüpO|óqô òýãñu lèõO .lì@Býðk úG óBíè@ok|þìpâõéýÞ {y óqô òýãñu kAqõð #

ïBãñø úG Ao óBùW kAqõð òüpO|óqô òýãñu óAõñÎ pÂBc ëBcok úÞ lì@ Býðk úG óBíè@ ok ÿkAqõð .QuA ûkpÞ kõg ó@ qA lèõO 57 rýð kAqõð òüA lÚ .koAk óqô ïpâ l¿ßü ô õéýÞ {y QuA úPÖpâ ïBð >òýéuBü< úÞ kAqõð òüA .QuA pPì þPðBu òýéuBü ëBc.QuA oAnâpýSBO óqô òýãñu óAkAqõð lèõO ok óAokBì þÚB^ Bü QGBük êýHÚqA þéìAõÎ .QuA Jõg }okBì ô .QuA ûlì@ Býðk úG òüoAru êíÎ óôlG ô þÏýHÆ Roõ¾ úG þðBíè@ kAqõð òüA QHS >wñýâ< úG ïõuõì óBùW óAoAkkoõÞo JBPÞ ô iüoBO ok ôA ïBð úÞ óBùW kAqõð òüpO|òýãñu .koAk ÜéÏO AkBðBÞ ok ÿkAqõð úG QuA ûly óqô ïpâõéýÞ 10 qA {ýG lèõO ïBãñø úG ,lì@ Býðk úG 1879 ëBu ok úÞ þüAkBðBÞ kAqõð òüA ô òu îø lÚ úÞ kõG þèBcok òüA.lýuo pPì 2/5 úG ly åorG þPÚô þüAkBðBÞ pPgk òüA lÚ.QyAk .kõG þüAkBðBÞ pPgk òüA Ø¿ð ,ôA ÿBùèBu

lðoõhG Ao óq lñPuAõg þìBø|úGpâ ÿBø|åpøBy qA þßü þPc .lðlýzÞ äñ^ ô úPÖpâ .lðkpÞ ûoBK óAlðk BG Ao ôA xõGBÞ àü úÞ kpÞ|þì pßÖ ïpPgk :lüArÖA|þì ôA .koAk JApÇÂA ô QuA ûkrPzcô qõñø ôA .lñýG|þì lðkõG ûly ÐéÇì úSkBc qA úÞ þðBzð {O@ óAoõìBì êýHìõOA BG ô lðkAk ëBÛPðA wðAsoôA úG Ao þðBGpÚ óq úG QyAlð ólG ok óBW úÞ Ao äu ÿpãük Q×â àyrLìAk àü .lðkpG þßyrLìAk óBPuoBíýG râpø }A ÿA úÖpc þâlðq ëBu 30 óBüpW ok úÞ .koAkpG Ao þOBcApW òýñ^ þãu úÞ kõG ûlülð BG ,ly ÜüorO ÿoBøl ïpu óBPuoBíýG ok óq úG xApO úýcBð úÞ oõ×éG úÛÇñì ok ÿoBø ÿoBíýG úßñüA ûly òÞ úzüo «|çìBÞ ûly ÐÚAô BXð@ ok óõì ôk qA okBð úSkBc òüA êýèk úG úÛÇñì ïkpì .QuA kpãèô ÿBø|úGpâ kAlÏO {øBÞ ÿApG þédì RBìBÛì .lðA|ûkpÞ àíÞ QuAõgok 79

QuA okBð ÿA úÏÚAô óBvðA úG úGpâ úéâ àü úéíc # úèBu 31 óq àü .Qvýð oAkpG þgõy lPÖBýG ÝB×OA pâA BìA ûlük|þì xõGBÞ þü õâ ûkpÞ úGpXO Ao ÿA úéíc òýñ^ úÞ .QuA

qA {ß^õÞ äu ûApíø ÿõvðApÖ úèBu 31 óq àü ok þéãñW úýyBc ok }kpâ ëBc ok úèõOõÞ {ýðBÞ kAtð kpãèô úGpâ ûôpâ àü óBùâBð úÞ kõG óõì ôk xApO úýcBð .lðkpÞ úéíc ôA úG ô lðlì@ óôpýG Bø|úOõG óBýì qA Al¾ ô pu þG Bø|úGpâ BøoBG Ao äu Bø|úGpâ .lðkpÞ úéíc à^õÞ äu úG AlPGA fôpXì Rly úG Ao ôA úXñK ÿBø|úGp BG ô lñPÖpâ qBâ ôA ÿôo ô pu úG Bø úGpâ .lýuo óq úG QGõð wLu .lðkpÞ .lñPgAlðA òýìq úG Ao óq ô ûlüpK óBñ^ Bø|úGpâ :lüõâ|þì þðBGpÚ okBì õýèBâ Rqôs ûlðq Ao ïpPgk lñPuAõg|þì þüõâ úÞ lðkõG ûly þzcô qBâ BøoBG Ao ôA Roõ¾ ô BøôqBG ,BøBK Bùð@ .lðoõhG ûlðq


óApùO þééíèA òýG úéXì

kõG ú^ xoBÖ|Yýég úÛéhèA IýXÎ kõWõì

ô åpì óBìq qA þð|æõÆ óBìq Qynâ êýèk úG óAõýc òüA úìpÖk pøBÊ ô ò×ÏO ÿõG :kAk úìAkA ÿô .QuA ó@ óly úürXO J@ qA Ao ó@ ,äñùð úy|æ ÿ ûløBzì qA wK úÛÇñì Qvüq Èýdì êÞ ûoAkA óAlñìoBÞ ,ÿô úP×â úG ô ûkpÞ ZoBg áBg qA Ao Bø|óAõhPuA ,óAõýc Qyõâ êìBÞ úürXO qA wK ô lðA|ûkpÞ òÖk áBg ok ô úPÖpâ .lðA|ûkpÞ êÛPñì úÛÇñì Qvüq Èýdì ûqõì úG Ao ó@ klXì ÿlñG îø pu qA wK Qvýð óBvðA qA pO|áBðpÇg þü|æõýø aýø úßñüA óBýG BG äñùð òüA åpì QéÎ Áõ¿g ok þuBGpÞ ok úÞ Ap^ .QuBøoôBñy BG koõgpG Bùð@ åpì QéÎ úßéG lðpýì|þíð J@ þâkõè@ pSA pG Bø|äñùð :kôrÖA oõHÎ rìpø úãñO qA QuA þP×ð pßðBO Bø|ó@ klÎ oArø 17 úÞ åorG ô à^õÞ oôBñy oArø 50 pÂBc ëBc .lðõy|þì Bø|ó@ åpì UÎBG RBðAõýc òüA BG koõgpG BG ô ûkpÞ

óAlñìoBÞ úP×â úG úÞ oõuBñüAk Bø|þgpG kBÛPÎA úG þPc Bü ô fBvíO ,þøBì ûp×u úýHy ÿkõWõì # .QuA ûly|þì ïBízPuA rýð ÿpPì l¾ lñ^ úé¾BÖ qA ó@ò×ÏO ÿõG þGõñW xoBK

úG óAoõìBì ûBãPuk püõ¿O ok .lññÞ þuopG ûkq óôpýG pâpHíø ÿ|æ qA úÞ þüBø ûlDAq .lðly áõßzì ,lðkõG ÿBøBK úßéG ûkõHð ûlDAq Bùð@ ,ÐÚAôok ûkoô@ óôpýG {Þ|æ qA úÞ lðkõG QzK á|æ .kõG òüA úÞ kpÞ lýÞBO úðAp¿ì AlPGA kpì Ao úPvG úÞ lñP×â óAoõìBì BìA .QuA pâpHíø óBð ÿ|æ úÞ Ao QzK á|æ Bùð@ .lñÞ qBG óõPðBÞ pùy ok óBüBñy@ krð Ao {GõHdì QzK á|æ ly pürâBð pÖBvì kpì .lðkpÞ ØzÞ ,kõG ÿpâpHíø .kõy òßK ïqBÎ þüBùñO úG kõg ô úPyAnâ

lì@ok J@qA QzK á|æ ,pâpHíø

|æõýø Bü úÛéhèA IýXÎ kõWõì óAõñÎ BG þGõñW xoBK úÛÇñì ok ÿoõðBW püõ¿O oBzPðA {ýK ÿlñ^ ,þøBì ûp×u úýHy ÿkõWõì .kpÞ IéW kõg úG Ao ïkpì qA ÿoBývG úWõO ÿqBXì ÿBÃÖ ok xoBÖ Yýég ok úé¾BÖ qA ó@ ò×ÏO ÿõG þGõñW xoBK óAlñìoBÞ úP×â úG úÞ oõuBñüAk Bø|þgpG kBÛPÎA úG þPc Bü ô fBvíO .QuA ûly|þì ïBízPuA rýð ÿpPì l¾ lñ^ Ñõð ô ApWBì òüA QÛýÛc ûoBGok ,Qvüq Èýdì QÊB×c óBìqBu þüBüok Qvüq Èýdì óôBÏì Bø|wßÎ òüA ô ûkõG úÏüBy ûly úP×â |æõýø koõì ok úÞ þüBø Ùpc ïBíO :Q×â ûly ûløBzì úÞ ÿoõðBW .QuA ûly ûløBzì þGõñW xoBK óAlñìoBÞ ÈuõO {ýK ëBu àü kôlc úÞ QuA þãñùð úy|æ úG ÉõGpì

pu BO kpÞ }|çO kpHG BíýKAõø êgAk úG kõg BG Ao }A þãðBg QzK á|æ QuAõg|þì úÞ kpì àü # .koAnãG û|çÞ ÿoBßPGA ÿA|ûõýy BG Ao ápíâ óAoõìBì

QÞpy ÿBíýKAõø àü oAõu òßK l¿Ûì úG QyAk l¿Ú óõPðBÞ þééíèA òýG ûBâkôpÖ ok þñý^ kpì .kõzG rñü|æpüA ópOõu BñüB^ þüAõø óBð ÿ|æ Ao ó@ QyAlð Ao óAõýc ÿoôk QÚBÆ ô úPyAk ÿkBüq úÚ|çÎ }A þãðBg QzK á|æ úG úÞ kpì .koAk kõg BG pâpHíø úPvG úÞ kpÞ BÎkA ápíâ qA oõHÎ ïBãñøôA .lý`ýK nÒBÞ ok ô QyAnâ ÿpâpHíø QÚk úG BO úPyAnâ wßüA úÏyA pñßuA ûBãPuk ok Ao pâpHíø úéíW qA Ao kpì êüBuô úíø óAoõìBì BìA 78


www.TEHRANMAGAZINE.com

Alborz & Associates A Professional Law Corp

>qpHèA kAkpùì< pPÞk

!! îz^ óôlG ÿA|ú`GpvK lèõO þüBW kõg Roõ¾ M^ Qíu úG Ao ûõÚ ÕAp^ oõð kõG úøBì Qzø úÞ þðBìq qA ”äðBW þðAô AoBì“ # .QÖpâ|þì kpýãG oApÚ ÿô M^ îz^ QvüBG|þì úÞ

ïBXðA BìA koAk îz^ àü kõg QuõK püq ákõÞ òüA úÞ lðA|ûkpÞ ØzÞ òý^ ok óBßyrK óõñÞA

ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞ ÿBø|ûBâkAk þíuo êýÞô

þãPvßyoô Bankruptcy ô RBÖkB¿O oõìA| þðlG RBìl¾ |Personal Injury

pWBCPvì ô àèBì oõìA Land Lord Tenant Real Estate Law,

ÝçÆ oõìA |

Family Law

þDBñW oõìA| Criminal Law

þðBâoqBG oõìA Business Law |

Mehrdad Alborz, Esq. WWW.ALBORZLAW.COM 77

(818)788-8989

.QuA xBvc Rly úG ÿô îz^ ókoô@ óôpýG ÿApG þcApW êíÎ óApãð ô QcAoBð oBývG lñPÖBü îz^ óôlG lèõO qA wK Ao kõg lðqpÖ úÞ|þìBãñø ákõÞ òüA òülèAô þüBWok úÞ QuA ÿõdð úG ákõÞ Roõ¾ ,lðly àü lyBG úPyAk oApÚ Bùíz^ QuA oApÚ úÞ .QuA úPÖpâ oApÚ oAõíø ô ÙB¾ QuõK úèBu 26 ôk pø úÞ ákõÞ òüA okBì ô olK úG à^õÞ ÿBPuôo àü qA Ao kõg lðqpÖ lñPvø òýy óBPuA ok þ`ìôoA ok óBPuoBíýG àü úÞ ÿlýìA álðA BG BO lðA|ûkpÞ êÛPñì òý^ äðBýW úG óBPuoBíýG òüA óBßyrK Ao kõg lðqpÖ lðA|ûkAk Bùð@ .lñøk oApÚ óBìok QdO Bùð@ úG óBßyrK pvK úÞ òüA QéÎ úÞ lðA|úP×â QuA lñíÚ|çÎ oõð úG Bùð@ QÛýÛc ok ÿô úÞ QuA òüA ÙpÆ ok îz^ àü ÿAoAk BìA QuA kõg Roõ¾ M^ îz^ Roõ¾ ÿôo QuõK .QuA ûlðByõK Ao ÿô òý^ ok óBßyrK ákõÞ òüA úÞ lñPÖBüok BìA ûkõG M^ îz^ ÿAoAk .QuA ûlðByõK Ao ó@ ÿôo ,Roõ¾ QuõK Ap^ Qvýð ûkBì@ þcApW êíÎ ïBXðA ÿApG ákõÞ òüA úÞ lñPyAk oBùÊA óBPuoBíýG òüA óBuBñyoBÞ ÿô lñÞ Àhzì Ao ÿô M^ îz^ ûpÞ þcApW òüA pâA þPc .lñPvø þulÎ óôlG ÿô ÿBùíz^ úÞ .lñýHG ÿrý^ lðAõO|þíð ÿApG Ao þÎõñ¿ì îz^ I¿ð êíÎ lñðAõO|þì ly úèBu 16 ÿô úÞ þðBìq úÞ lñPyAk oBùÊA óBßyrK .lñøk ïBXðA ÿô ô lðkpÞ úÏWApì þ`ìôoA ok þðBPuoBíýG úG àíÞ òPÖBü lýìA úG äðBW þðAôAoBì lýìABð òülèAô lðAõO|þì kõy úèBu 16 Bùð@ lðqpÖ úÞ þðBìq úÞ lðkAk ÿoAôlýìA Bùð@ úG òý^ ok óBPuoBíýG òüA óBßyrK .kpýãG oApÚ þÎõñ¿ì îz^ þcApW êíÎ QdO


óApùO þééíèA òýG úéXì

5 ëBu ok úÞ þÞkõÞ ! kpýì|þì oBG Qvø ûlðq J@óôlG ëBu 87 óqpýK òüA xBvcA kpÞ|þì Ùp¿ì J@ ú^ pø úÞ ly êýèk òýíø úG ô ly|þíð ÙpÆpG }A|þãñzO J@ úÞ òüA BO kpÞ|þì Ùp¿ì J@ pPýè 10 úðAqôo kBXüA ôA ÿApG Ao þO|çßzì lc qA {ýG ókoõg .kpÞ àyrK àü úG Ao ôA >BìBuAoBð< òülèAô úG ô QÖpâ oApÚ óBìok QdO ô lðkAk óBzð pãük .lyõñð J@ QÚô aýø úÞ kAk ëõÚ kõg óBPvGBO ëõÆ ok :Q×â òýñ`íø óq òüA îPümA J@ ókpßð|Ùp¿ì ô Bìpâ úÞ òüA ÿApG .îyõK|þì JõÆpì xBHè ,lñßð

qA þãèBu 14 òu qA úÞkpÞBÎkA ÿlñø óq# .QuA ûkpÞ ÿoAkkõg J@ólýyõð

,koAk píÎ ëBu 90 qA {ýG úÞ >BìBuAoBð< úGpXO Ao J@ ólýyõð óôlG þâlðq QuA ëBu 78 .QuA ûkpÞ ÿApG BÎkA òüA îðAk|þì :Q×â >BìBuAoBð< kApÖA BìA QuA oôBG êGBÚ pýÒ ïkpì pPzýG òüA lñðAk|þì lñPvø ÉBHOoA ok òì BG úÞ ïA| ûkAõðBg úG ïkpßð xBvcA QÚô aýø .koAk QÛýÛc BÎkA ôk qôo ëõÆ ok BùñO ,ïoAk qBýð J@ ólýyõð .îñÞ|þì Ùp¿ì ûõùÚ óBXñÖ |çPHì ÿoBíýG àü úG þÞkõÞ ok >BìBuAoBð<

ÿBÃÎA òüpPíùì qA þßü óAõO|þì Ao IéÚ # òüA QýèBÏÖ ok ØÚõO úðõâ pø .kpÞ þÛéO óBvðA ólG .kõy úWAõì óBvðA åpì úG lðAõO|þì Bì ólG qA õÃÎ ÿApG þíÞ óBìq BùñO ,IéÚ ókBPÖA oBÞ qA wK |æ«õíÏì õßu|çâ pùy ok .koAk kõWô ó@ ókpÞ ëBÏÖ ûoBGôk úÞ lñÞ|þì þâlðq úèBu 3 ÿpvK lñéOBßuA oõzÞ ok ôA IéÚ kõy|þì UÎBG úÞ QuA ÁBg|þìolñu oB^k .lPÖBýG oBÞqA óBùâBð

7 úéíc pø ok |æ«õíÏì úèBu 3 ”óôo@ “ IéÚ ûkAõðBg ÿBÃÎA Rlì òüA ok ô lPÖA|þì oBÞ qA úÛýÚk áõy ûBãPuk BG oBÞ ÿApG þãíø úÞ ÿô àíÞ Ao ÿô lðA ûlük }qõì@ þßýðôpPßèA ”þðBùâBð åpì ïolñu “ úÞ ôA ÿoBíýG .lññÞ|þì ÿô IéÚ BO QuA ûly UÎBG úPynâ ûBì úu ok QuA lññÞ|þì þñýG {ýK óBßyrK .lPÖBýG oBÞ qA úHOpì 3 oBÞ qA oBG 5 ëBu pø ok ákõÞ òüA IéÚ |æ«BíPcA úÞ .kBPÖA løAõg àü lñðBì úG ôA :lüõâ|þì ûoBG òüA ok ôA okBì óBßyrK úÞ òüA kõWô BG .lyBG úPyAk ápdO ô kôlG koAk Quôk úzýíø ô QuA ÿkBÎ ô îèBu ákõÞ BG óôo@ .îýñÞ ÿpýâõéW úéEvì òüA qA îýðAõO|þíð BìA îýñÞ ÿpýâõéW ôA ólüôk qA úÞ lðA|ûkpÞ úý¾õO .kôo|þì kõg úðBg þßükrð ok þðBPvÞkõÞ úG Bøqôo ô løk|þì úìAkA kõg þâlðq úG êßzì òüA kõWô

ûAo òüpO|IýXÎ wýéK }qõì@ .lññÞ|þì ûkB×PuA Bøôpýð }qõì@ ÿApG fAôoA úðBg Bü ûkq òW ÿBø|óBíPgBu qA Bøqôo òüA òý^ QéÎ òýíø úG koAk kõWô ÿoBývG úñßu qA þèBg ô ûly Bøo ÿBø|óBíPgBu oõzÞ òüA ok fAôoA qA þ×éPhì ÿBø|óBPuAk ô lññÞ|þì pÛPvì Bø|óBíPgBu òüA ok Ao ÿlPHì ÿBø|wýéK Bø|ûBãyqõì@ ÈüApy ô lü@ kõWô úG Bø|wýéK ok úWõO êGBÚ þupO wc BO kõy|þì UÎBG òüA .lññÞ|þì õâqBG óBð@ ÿApG .lñÞ|þì pýýÓO oBývG }qõì@ Bü þíülÚ ÿBølvW ,óBvðA ÿBø|óAõhPuA qA Bø ó@ ok Bø|óBíPgBu òüA ÿBÃÖ óly pO|áBñupO ÿApG lülW }ôo òüA kBXüA êýèk .lðoAlð þÎ|çÆA Bø|ó@ qA óBüõXzðAk úÞ QuA ûly ûkB×PuA þOõ¾ ÿBø|QßÖA ÿõÚ ûly Bøo ÿBø|óBíPgBu ô áBñupO ÿBø|óBßì êGBÛì ok lüBG Bø|wýéK úÞ QuA ûly ï|çÎA úðõãñüA .lðõy kAlÏO òýñ`íø lðA|ûly Øý×g ÿBø|úPßu oB^k õXzðAk òülñ^ ëBc úG BO áBñupO ÿBø|}qõì@ òüA ok òüA BG koAk kBÛPÎA òý^ wýéK .lðA|ûkpÞ oApÖ óBíPgBu qA úðBHy Bü ûkAk ÙAp¿ðA ûAo úìAkA qA rýð ÿoBývG .lðõy oõzÞ òüA|þìBËð ÿôpýð koAô lñðAõO|þì Býðk ÿBø|wýéK òüpPùG }ôo

QéÎ òýíø úG koAk kõWô ÿoBývG úñßu qA þèBg ô ûly Bøo ÿBø|óBíPgBu ,òý^oõzÞ ok # ÿApG fAôoA qA þ×éPhì ÿBø|óBPuAk ô lññÞ|þì pÛPvì Bø|óBíPgBu òüA ok Ao ÿlPHì ÿBø|wýéK Bø|ûBãyqõì@ }qõì@ÈüApy ô lü@kõWô úG Bø|wýéK ok úWõO êGBÚ þupO wc BO kõy|þì UÎBG òüA .lññÞ|þì õâqBG óBð@ .lñÞ| pýýÓO oBývG

ok lñðAõPG BO lññýG|þì Ao þOôB×Pì ÿpùy ÿBø|}qõì@ úÞ lñPvø þüBø ÿôpýð ÿkBÎ ÿBø|wýéK QéÎ òýíø úG lñøk ïBXðA Ao úýèôA RBìAlÚA ûtüô ÿBøôpýð ólýuo BO ô ûly êíÎ koAô Qhu ÈüApy .lñyBG ÿõÚ ô ÑBXy ,xpPð ÿkApÖA lüBG wýéK ÿBøôpýð RolÚ ô ûkpÞ oõHÎ ØéPhì ÿBø|{üBìq@ qA lüBG kõy wýéK ÿôpýð koAô lðAõPG ÿkpÖ úßð@ ÿApG Qhu ÈüApy ô|þìBËð ÜÆBñì qA wýéK ÿBø|ûBãyqõì@ |æ«õíÏì .løk óBzð ØéPhì ÿBø|úPyo ok Ao kõg .lññÞ|þì ûkB×PuA úðõíð ÿBø|wýéK QýGpO ÿApG AlýK kõg|þìBËð ÿBøôpýð }qõì@ ÿApG lülW þøAo Bøqôo òüA òý^ wýéK ,QGBS ÿBølPì kõWô BG wýéK ÿBø|ûBãyqõì@ .kõy ÿõÚ rýð Bø|ó@ oBßÖA þPc ô ûly QýGpO pËð úíø qA Bø|wýéK BO QuA ûkpÞ

76


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

!?îýðAqõvG ÿpPzýG ÿpèBÞ ÿôo|ûkBýK ok úðõã^ {üArÖA rýð Bíy QìBÛPuA ,pPzýG ÿpèBÞ Ùp¿ì .ly lñøAõg ÿõÚ Bíy R|çÃÎ ô QÖBü løAõg :pPñýãñu þíÞ òýãñu QÞAs Bü úÛýéW àü lýðAõO|þì Ùp¿ì ÿpPzýG ÿpèBÞ òPÖo ûAo ïBãñø BO lýyõLG lýøk ïBXðA ÿoBÞ òýñ^ lýøAõg|þíð pâA .kõy lñ^ ÿôBc úÞ þPzK úèõÞ ØýÞ àü qA lýðAõO|þì ûkBýK ïBãñø ok Ao ó@ ô lýñÞ ûkB×PuA lyBG JBPÞ lüBG úÞ þüBørý^ Bü úðqô êíc qA .lýñÞ êíc ÿôo pÇg Apüq lýñÞ ÿoAkkõg lðõy êíc Quk BG .lGBü|þì {üArÖA Bíy þâlük Iýu@ :ÿspðA pK ûApíø àü ÿspðA pK ô lñíÚ|çÎ ,ÝBPzì ûApíø àü Bíy ô kõy Bíy pPzýG QýèBÏÖ IWõì lðAõO|þì ÿkpÖ òýñ^ úÞ|þìBãñø .lýðAqõvG ÿpPzýG ÿpèBÞ Bíy pPzýG QýèBÏÖ ok BÏÇÚ koAkpG ïBâ Bíy ûApíø .kõG løAõg pSõì

pG ûô|çÎ ,kõg ÿôo ûkBýK úG Iýy ÿoAlÛì òy ÿôo pG ÿôo ûkBýK ,Bùyp×ãñu ô óBGBýg ÿôo pG òPÖo ûAo .lñÞ|þì Ùp¿ì ÿpPzýG ÿpèBÞ ÿpèBÞ %50 pãük ÙB¾ fõÇu úG QHvð Bùñy .lðAqõu|þì ÿpPzýG ûAo ,lüoAlð þupPuk Büok êcBu úG pâA óBdPìA Ao ÙpG þPc ô ïpð ÿBùÞBg ÿôo pG òPÖo :óõ^ ÿBK úÞ|þìpð eÇu pø ÿôo pG ÿôo ûkBýK .lýñÞ ...QyAnâ løAõhð óBPüBùñO ûBã`ýø lýñýãíÒ þPÚô ... ÙB¾ fõÇu úG QHvð kôo ôpÖ ó@ ok þíÞ Bíy ...lýøk ïBXðA QÚô pu Ao óBPüBøoBÞ úÞ kõG løAõg IÚApì .lñÞ|þì Ùp¿ì ÿpPzýG ÿpèBÞ ...lýøk|þíð Quk qA oBÞ ïBXðA ô RBÛGBvì ÿApG Ao kõg þüAnÒ ûlÎô ly løAõg òEíÇì :lýñÞpýâok Ao ólG ÿ úíø BO QuAõg løAõg Bíy qA BXð@ BO BøBK rW úG lüôo|þì ûAo úÞ|þìBãñø pø ,lýñÞ ápO Ao óBOlG RAkBÎ ûkB×PuA rýð ólG ÿBÃÎA püBu qA lýðAõO|þì úÞ ...óBìq pø ,qôo .lýñÞ Bíy BG à^õÞ RBÎõÂõì pu Ao BùPuk ô BøôqBG ,úñýu úv×Ú ,Bø úðBy BìA kpÞ løAõg õãì õãG pPzýG ú^ pø .lýøk QÞpc ólG QÞpc BG IuBñPì ÿkBüq Rlì ÿApG {PýðBH¿Î pâA .lýðAqõu|þì ÿpPzýG ÿpèBÞ lýñÞ QÞpc ...lýìBXðA løAõhð ëõÇG kõg ëõíÏì ÿôo ûkBýK qA þürW Ao ólG RBÞpc Ao óBPèõK ly løAõg UÎBG lýøAõg Ùp¿ì ÿpPzýG ÿpèBÞ oBÞ òüA BG lýñÞ ...lýñÞ Zpg pO|úð|çÚBÎ .kpÞ ,}BHð óApãð Q×â løAõg :lýñÞ }õâ þÛýuõì þðApãð ÿBW oBývG pâA þPc ïBãñø úÞ ÿkApÖA úÞ lñøk|þì óBzð RBÏèBÇì ÿApG ÿrý^ «|ç¾A Bü lyBG äñøBGp ÿAoAk ÿBø|þÛýuõì úG ókpÞ }qoô ...lyBG úPyAlð kõWô þðApãð qA pO|þð|æõÆ ô pO|Qhu lññÞ|þì }õâ þyqoô QÚô ô ÜýÚk þðBvðA Bíy qA úG lññÞ|þì }qoô þÛýuõì óôlG úÞ ÿkApÖA ...QgBu løAõg xBñy .lðqAkpK|þì QýèBÏÖ ókpÞ ëpPñÞ ok Bíy úG :lýñÞ ûkB×PuA BùHýy qA ...kpÞ lñøAõg àíÞ óBPízg pývì lýñÞ|þì ÿôo ûkBýK úðBg qA óôpýG pâA ...lýPvø ÿoBÞ ú^ ïBXðA ëBc ok líù×G úÞ kpÞ løAõg QHd¾ Bíy BG qôo ok oBG ûkrðBK Iýy fõÇu êìBy úÞ lýñÞ þcApÆ ÿoõÆ Ao kõg lýðAõO|þíð ÿoBÞ ôA óôlG úÞ QuA òüA QýÏÚAô BìA lýñÞ þâkpvÖA xBvcA RBÚôA þgpG QuA òßíì BùHýy qA òPÖo |æBG .lyBG à^õÞ ÿBø|úLO ô oAk ...lýñßG AlýK {üArÖA Bíy IéÚ óBGp úÞ kõy|þì UÎBG Bùð@ qA ô ûkõíð áok Ao Bùð@ }qoA ,lñPvø óõüBÚ@ ÿApG lðôAlg ÙpÆ qA þüBüAlø BùíðBg úÞ þüBXð@ qA BG lýñÞ þÏu .lýðAqõvG ÿpPzýG þGp^ ô lñÞ .lýñÞ QHÚApì ûkBýK ÙB¾ eÇu ok úÞ þüBùìBâ ô QÎpu óBíø ókôrÖA BG .lüôpG |æBG BùHýy qA lükpÞ|þì ÿôo

lðlñìqBýð Bø|îðBg úG óõüBÚ@Ap^

75

.QuA þGõg oBývG }qoô ÿôo|ûkBýK # lüoAk l¿Ú ô lýñÞ|þì ÿôo|ûkBýK rýð Bíy pâA úG úèBÛì òüA lýðAqõvG ÿpPzýG ÿpèBÞó@òýc .lñÞ|þì àíÞ Bíy úð ô QuA ÿlý×ì oBývG QýèBÏÖ ÿôo ûkBýK ÿApG úßéG lñÞ|þì QüõÛO Ao R|çÃÎ BùñO .QuA lý×ì rýð IéÚ þñÏü ólG úéÃÎ òüpPíùì lðAõO|þì þðBßì ô óBìq pø ok ÿôo ûkBýK lðAõO|þì kõy ïBXðA þPuok úG pâA ô kõy ïBXðA óqô ëpPñÞ l¿Ú úG Bíy pâA úPHèA .lðAqõvG ÿpèBÞ lýñÞ QýèBÏÖ pPzýG þíÞ lüBG lýñÞ|þì ÿôo ûkBýK ok .lýðBupG pTÞAlc úG Ao óqô {øBÞ óArýì BO òPÖo ûAo òýc lýðAõPG úßñüA ÿApG þüBùøAo BXñüA .QuA ûly úý¾õO lýðAqõvG ÿpPzýG ÿpèBÞ :lýøk pýýÓO BGôBñPì Ao kõg QÎpu ÿBùìBâ BG Rlì ïBíO úÞ ÿA ÿôo ûkBýK Ùp¿ì ÿpPíÞ ÿpèBÞ kõy ïBXðA QgAõñßü QGBS QÎpu ÿôo ûkBýK ok úßñüA ÿBW úG .lñÞ|þì úÛýÚk úu ,lýyBG úPyAk QgAõñßü ÿBùìBâ ô úÛýÚk úu Rlì úG wLu ô lüôpG ûAo úPvø@ ûAo úPvø@ ûoBGôk ô lýøk {üArÖA Ao kõg QÎpu .lüôpG lyBG ÿlc úG lüBG lñO ïBâ ok Bíy QÎpu úu òüA ok .lýñÞ QHd¾ þPcAo úG lýðAõPð úÞ úPyAk ÿpPzýG rÞpíO kõg RBÞpc ÿôo pG úÛýÚk ÿA|úÛýÚk úu ÿBø|ûoôk òüA lýðAõO|þì .lýyBG êÞ BO lýñÞ oApßO úHOpì YñK BO Ao Ðüpu –úPvø@ oBÞ òüA .lyBG úÛýÚk 30 Bíy ÿôo ûkBýK óBìq úG ô lýðAqõvG ÿpPzýG ÿpèBÞ úÞ kõy|þì UÎBG rýð Ao kõg QìBÛPuA ô ÿpünK êídO óArýì ûô|çÎ .lýøk {üArÖA :lýñÞ ÿôo ûkBýK ïpð fõÇu ÿôo pG eÇu ÿôo pG ÿôo ûkBýK BG úvüBÛì ok


óApùO þééíèA òýG úéXì

Bì|æ|þü|æAk ô ÙBG ôkoBðõEè òýG ÿA|úíèBßì .kqBu pO|þÚ|çgA ô pO|QýèõEvì BG ,pO|Quôk òük òüpPùG ,lñßG Bíy ÿApG Ao oBÞ òüA úÞ þñük .”QuA ÿBø|Ùpc úG ô ïlðBì QÞBu ÿA|úËdè òì ok úÞ|þìBýK òì pËð úG .ïlýzülðA ôA ÿ|úðAlñìkpg :QuA òýñ^ koAk oApÚ ôA ÿBø|Ùpc QzK kBÛPÎA þñük ú^ úG õO úÞ òüA !òì Quôk ,ÿoAlð kBÛPÎA þñük aýø úG |«ç¾A úÞ òüA Bü ô ÿoAk QýíøA òì ÿApG ú`ð@ .koAlð QýíøA òì ÿApG ,oBÞ êdì ok ,ûkAõðBg ok ,úðBg ok õO oBPÖo ,koAk .QuA óBùW êªÞ ok ô úÏìBW ok JBOqBG þPvø îèBÎ ,}BG úPyAk kBü úG .QuBì oBßÖA ô ëBíÎA ”koAlð kõWô QÛýÛc qA pO|æBG þñük aýø“

þñük pãzøôtK àü ÙBG ôkoBðõEè # úPyõð ,püq òPì .QuA êüqpG ok ÙôpÏì . QuôA BKpG ”ÿkAq@ ô òük“ ûoBGok úÞ ÿkpârýì ok ,QyAk oõÃc ó@ ok îø Bì|æ|þü|æAk ô kõG ûly ôA qA ,þvñWlG þíÞ úPHèA ô ,ÿôBßXñÞ BG òì :ïlýupK ,JBñW þèBÎ :ïlýupK ,ïkõG ûly ô kq ÿlñhHè ,kpÞ äðok þíÞ Bì|æ|þü|æAk ?QuA ïAlÞ òük òüpPùG ?Qvý^ kqBu|þì ÿpPùG óBvðA Apì ú`ð@ :Q×â ûBãð@ ô ... ly ûpýg òì óBíz^ úG :Q×â løAõg lG|æ ôA úÞ ïkpÞ pßÖ ïkõg BG :kAk iuBK ôA ïk@ Bíy qA úÞ QuA ó@ ,òük òüpPùG“ ,pO|ûlýíùÖ ,pO|îco|ëk Ao Bíy úÞ rý^ pø“ .”kqBvG ÿpPùG qA pO|þíülÚ þéýg úÞ þÚpy óBükA Bü þüAkõG< .lñPvø Qýdývì óBvðA ,pO|QHdìBG ,pO|ÙpÆ|þG ,pO|êÛPvì ûlñìpy ÿA|úðAlñìkpg iuBK òýñ^ qA úÞ òì

BG|þíðBg óBíz^ ô IýXÎ þüôkBW

lýPvø úñupâ þPÚô lüpýãð þèBì RBíýí¿O RBíýí¿O QuA þèBg Bùð@ÿ ûlÏì úÞ|þìBãñø BO lññÞ|þì úý¾õO kApÖA úG óApãzøôtK # .kõy Bùð@þèBì Qvßy UÎBG QuA òßíì óõ^ lðpýãð þèBì îùì

ok ÿpzG ÝõÖBì þOolÚ ô lølýì ÀýhzO þèõíÏì ÿBùðBvðA qA pPzýG äðo óõýéýì 99 îðBg òüA # .koAk kõWô ôA fôo ô îzW

ÿpzG ÝõÖBì RolÚ BG þüBùðBvðA Bùð@.lðA|ûlýñzð ÿrý^ ”BùPìôpÞ ApPO“ koõì ok ïkpì qA ÿoBývG kôlc ókpW êüpGBâ pPÞk .lðoAk Ao þèõíÏì ïkpì qA pPzýG äðo Bùðõýéýì ÀýhzO þüBðAõO úÞ lñPvø AlýK ûkBÏèA ÝoBg þüBðAõO òüA BG þðBvðA òýñ^ úPvðAõO ûpg|æBG BO QuA ûkpÞ oBÞ ûsôpK òüA ÿôo ëBu 20 .lñÞ ”ókpW“ îðBg þOBÛýÛdO ûôpâ .QuA þðBvðA xAõc òüpO|ûlý`ýK qA þßü þüBñýG ,RByoArâpGBñG àü kpÖ òüA .lñÞ AlýK Ao pËð koõì kpÖ Bùð@ óBýì qA QvðAõO ô kAk oApÚ {üBìq@ koõì Ao ÿkBüq ÿBùðBvðA .lñßýì þâlðq óBPvéãðA ëBíy ok úÞ lyBHýì àyrK àü îø }kõg ô QuA îðBg ÿpPzýG RBÎ|çÆA BO kõy ïBXðA ÿô ÿôo ÿpPzýG RBzüBìq@ úÞ QuA ûkpÞ ëõHÚ pPÞk îðBg òüA .lü@ QulG QìôpÞ ApPO ÿBùðBvðA koõì ok óBðq óBýì ok ûlülK òüA Ap^ úßñüA ëBTì ÿApG lñPvø kBüq oBývG úñýìq òüA ok ûly fpÇì R|æAõu ÅpÏì ok pPzýG óAkpì QuA úPÖpünK ïBXðA 1948 ÿBùèBu qA úÞ þOBÛýÛdO ÜHÆ úßñüA Bü ô QuA pO|ÐüBy JAõW lñðAõPG lðoAôlýìA ÜÛdì óBßyrK òüA .QuA ûlzð Àhzì pìA òüA QéÎ qõñøô lñPvø þãðooõÞ .lñGBýG ÿkôq úG Ao òüA úGBzì R|æAõu

ÿBø|{hG òýG RBÎ|çÆA ëBÛPðA ô ÉBHOoA lñPvø úñupâ kApÖA úÞ|þìBãñø ok :QuA þñP×â úý¾õO óApãzøôtK .kpýãG ûBHPyA îýí¿O kpÖ QuA òßíì ô kpýâ|þíð Roõ¾ þPuok úG rÓì ØéPhì BO lðpýãG þèBì îùì RBíýí¿O AnÒ îÃø óBìq ok úPHèA ô þüAnÒ ÿ ûlÎô Ùp¾ qA wK kApÖA úÞlññÞ|þì .kpýãG ØéPhì ÈüApy úG úWõO BG Ao îýí¿O òüpPùG Bùð@ òøm pG þãñupâ xBvcA oõÇñýíø ô ólG àýèõGBPì lñü@pÖ ÿlc BO úÞ lñøk|þì óBzð Bø|þuopG .QuA oAnâ pýSBO rÓì ok Bø|îPvýu }qAkpK Ao kõg òøm eýd¾ þüAnÒ îüso àü BG ,lñðBíG úñupâ QÎBu lñ^ þPvüBG pâA þPc lüBG|þì kApÖA .lðpýãG þèBì îùì RBíýí¿O lðoAk ÿpPzýG ÿspðA úÞ þðBìq ok ô lðoAk úãð oBýyõø 74


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

.QgAkpK ÿoBãð Bùð@ þÖpÆ þG QuBýu ô Bø|QvýèBýuõu BG Q×èBhì úG þñýèõuõì ëôA þðBùW äñW úíOBg qA wK .QuõýK óBüApâ þéì Ùõ×¾ úG ô QÖpâ ûoBñÞ QvýèBýuõu Jrc qA ô QgAkpK äñW ok

73

.QgAkpK þL^ Quk }pãð BG ÿoBãð úìBðqôo úG þñýèõuõì Jrc IOApì úévéu pO|æBG ZoAlì ÿkôq úG ô QÖBü Rpùy þuBýu ápdì àü óAõñÎ úG ôA .ly QvýèBýuõu Jrc óBâoA ,þPðAô@ úìBðqôo pülì ÿk|çýì 1912 ëBu ok ô kõíýK Ao QvýèBýuõu áBg úG úìõýÖ ô úPvEüpO ,þuBíèAk ,ÿpPvüA ÜÆBñì òPuõýK oBPuAõg äñW qA wK Bø|þüBýèBPüA îüso ok IýOpO òüA úG .lzð úWõO BýèBPüA ÿBøBÂBÛO úG ÿBuoô eé¾ wðAp×ñÞ ok BìA ,lðkõG BýèBPüA ok QÞpy ïlÎ ô BýèBPüA þÖpÆ þG QuBýu qA QvýèBýuõu Jrc ,ëôA þðBùW äñW úðBPu@ ok .kpÞ AlýK oAlÖpÆ ïkpì ÿBø|ûkõO óBýì ok {ýK qA {ýG þüApâ þéì ,BýèBPüA þðBíèoBK ëBu ok BýèBPüA úÞ|þìBãñø ô kõG äñW ok BýèBPüA QÞpy oAlÖpÆ þñýèõuõì BìA kpÞ|þì ÿoAlÖpÆ äñW .kpÞ QÞpy äñW ok IéÆôAk qBGpu óAõñÎ úG ôA ,ly äñW koAô òüldPì Ùõ×¾ ok ÿk|çýì 1915 RolÚ ÿkôq úG úÞ kAk êýßzO ó|çýì ok Ao þPvýyBÖ ûôpâ àü þñýèõuõì ,ÿk|çýì 1919 ëBu ok ïBÛì úG Ao þñýèõuõì BýèBPüA ûBykBK ,ïõu êDõðBìA oõPßüô ÿk|çýì 1922 ëBu pHPÞA 29 ok.QÖBü ÿkBüq .kpÞ Jõ¿ñì ,kõG ÿpüqô Qvhð QvK ëkBÏì úÞ Aoõy wýDo þÂoA ÿBøBÎkA .kõG ûkpÞ wýuBO Ao QvýyBÖ ëBðõýuBð Jrc «Bíuo ó@ qA êHÚ þÞlðA þñýèõuõì .lükpâ ïAõÎ ÿBø|ûkõO krð ok ôA oBývG QýGõHdì IWõì ÿoõñhu ok {OoBùì ô þñýèõuõì Qèôk ôA .lñÞ Jõ¿ñì ÿpüqô Qvhð ïBÛì úG Ao þñýèõuõì kAk eýWpO ûBykBK úÞ kõG êýèk òýíø úG .kAk êýßzO Ao kõG þGpÒ ÿBKôoA ok àýOApÞõìkpýÒ Qèôk òýPvhð úÞ kõg þPvýyBÖ ok péPýø ólýuo RolÚ úG BG .kõíð ëBÓyA Ao BøoõzÞ òüA ô kpÞ úéíc þKõýOA ô þHýè úG þñýèõuõì IÛè úÞ þñýèõuõì ïôk þðBùW äñW qBÒ@ BG .ly ûApíø péPýø BG þñýèõuõì ,îvüqBð ûlülK oõùÊ ô óBíè@ oBÞ ,äñW úýèôA ÿBùèBu RBcõPÖ ô ÿqôpýK qA wK BìA ly äñW koAô péPýø oBñÞ ok kõG úPÖBü Ao ú^ôk þñýèõuõì ûtüô úG ô péPýø ÿApG .ly oAõyk úýüôs 10 qôo ok úÞ òüA BO ÿBøôpýð ÿk|çýì 1943 ëBu ëBÓyA Ao êývýu ûpürW òýÛ×Pì qBÒ@ Ao ïo ÿõu úG ÿôpzýK ô ûkpÞ .lðkpÞ äñW ok ôA ldPì ô Quôk BølÏG úÞ péPýø lñðBì kõG ÿlýéÞ úGpXO àü þñýèõuõì ÿApG äñW þèBÎ ÿAoõy ô BýèBPüA ûBykBK Qzcô úG úÞ QvýyBÖ Jrc .ly þüApâ þéì ô Qðõzg úG êuõO ,JArcA óly|þìBËð úG lÛPÏì þñýèõuõì wK ó@ qA.kõG ïôk þðBùW ïBÛì qA Ao þñýèõuõì lðkõG ûkBPÖA úìBðqôo úG ûoBGôk ô QzâqBG BýèBPüA úG ô lükpâ fôpXì úùHW ok þñýèõuõì ÿk|çýì 1917 ëBu ok êPø àü ok Ao ôA ô ûkpÞ ërÎ kõg þðAlðq ûoõOApLíüA õLìBÞ ïBð úG BùñO úÞ kõG ûly úPgBu ÿA|ûph¾ ÿôo ïo ÿpPìõéýÞ 120 úé¾BÖ ok òýñK@ ÿBø|ûõÞ ok êdì òüA .lðkpÞ kpâpu þølðBìpÖ úG þüAõø þüôlðBíÞ ûôpâ àü ókBPupÖ BG péPýø BìA kõG þupPuk êGBÚ òýGBÞ úéO ÈuõO ÿk|çýì 1943 ëBu pHìBPLu 12 ok ô løk RBXð pünKBðmõ×ð sk òüA qA Ao þñýèõuõì ly ÜÖõì þðqoõßuA .lükpâ ÐéÇì ú^ôk óly kAq@ qA Rpýc BG óBùW BýèBPüA ëBíy ok ô QzâqBG BýèBPüA úG pãük oBG péPýø BG oAlük qA wK ô QÖo óBíè@ úG AlPGA þñýèõuõì .kõG ûlì@ pu úG ú^ôk óAoôk pãük BìA kpÞ wýuBO >BýèBPüA ëBýuõu ÿoõùíW< ïBð úG Ao þPèôk qA wK ô lýuo êPÚ úG þüBýèBPüA ÿBø|óArýOoBK ÈuõO ÿk|çýì 1945 êüoô@ 28 qôo ok þñýèõuõì .lñPhüô@ oAk úG úðôoAô Ao ó@ ,lðlýzÞ Bø|óBGBýg ØÞ pG Ao }A|ûqBñW Bø|QÎBu úÞ òüA úýüôs 29 qôo ok óBùW þPvýyBÖ Qèôk òýPvhð wuõì ô BýèBPüA oõOBPßük þñýèõuõì õPýñG lèõO þñýèõuõì RolÚ óAoôk ok Apüq kõy|þì Jõvdì ïõy úÏÚAô àü BýèBPüA ïkpì ÿApG ÿk|çýì 1883 ëBu {Ûð oõzÞ òüA ïkpì òøm ok ûoAõíø ó@ ûpÆBg úÞ lðly BýèBPüA ok þÞBñPzcô ÐüBXÖ IßOpì Bø|QvýyBÖ .QuA úPvG


óApùO þééíèA òýG úéXì

lñPyAk QüpTÞA {Hønì ôlñø ÿBüBÎo úßñüA BG ,ly oôq úG êuõPì ôlñø Iønì pýýÓO ÿApG wLu ôA .kpÞ òýýÏO RBýèBì Bùð@ ÿApG ôA

iüoBO qA þâpG .lükpâ {Hønì ôlñø ÿBüBÎo Qìõ¿g IWõì Iüq äðoôA úðApýãPhu QuBýu óBPuôlñø ûpürW úHy þGpÒ JõñW òÞBu úÞ ôlñø ïõÚ àü Bø|RAoBì BG ly pürâBð Iüq äðoôA .kqAkpLG äñW úG ,lðkõG

ûBykBK Iüq äðoôA ly óBPuôlñø ëõÓì óAoõOApLìA QñÇéu QhO pG Iüq äðoôA ÿk|çýì 1658 ëBu úýüôs 31 qôo ok {ýK ëBu 355 # .kõG ûly wýuBO pGBG ûBy ÈuõO úévéu òüA ,Qvzð óBPuôlñø

.kõG ûly lèõPì ÿk|çýì 1618 ëBu pHPÞA 21 qôo ok pýãíèBÎ Iüq äðoôA }pvíø ûBãìAo@ ÿApG Ao êdì ZBO ÿBñG úÞ kõG óBPuôlñø ëõÓì oõOApLìA óBùW ûBy pvK òýìõu ôA .kõG úPgBu

.lðkq ïBýÚ úG Quk kõg úGõð úG rýð óBPuôlñø JpÒ ëBíy ÿBø|RõLWAo .Qynâok ÿk|çýì 1707 ëBu xoBì 3 qôo ok QñÇéu ëBu 50 úG àükrð qA wK Iüq äðoôA ô ly qBÒ@ óBPuôlñø ëõÓì óAoõOApLìA úévéu ÉBÇdðA ô oõPÖ ûoôk Iüq äðoôA åpì qA wK .lükpâ ÅpÛñì ,kõG ûkpÞ wýuBO pGBG úÞ ÿA úévéu ïBXðApu .kõG úévéu òüA>åorG ëõÓì< òüpg@ Iüq äðoôA

BýèBPüA ,þñýèõuõì

BýèBPüA QvýyBÖ oõOBPßük ,þñýèõuõì lèõO õýKAk ûpK Büôôk à^õÞpùy ok þñýèõuõì õPýñG ÿk|çýì 1883 ëBu úýDôs 29 qôo ok {ýK ëBu 130 # oBývG oBâqõì@àü }okBì ô îvýyoBð@IPßì oAlÖpÆ pãñø@àü }olK .ly lèõPì BýèBPüA BýðBìôo úýcBð ok .lðkõG þHønì

.kpÞ þvüõð ïBð QvýèBýuõu Jrc ok þãèBu 17 òu ok ÿk|çýì 1900 ëBu ok þñýèõuõì õPýñG .QgAkpK oBÞ úG òürãüBW oBâqõì@ óAõñÎ úG þOlì wLu ú×ýÊô ïBËð Qìlg ïBXðA qA kpÞ|þì Øý¾õO þL^ Quk àü Ao kõg óBìq ó@ ok úÞ þñýèõuõì 1904 ëBu ok ô Qgõì@ Ao þðBíè@ ô úvðApÖ ÿBø|óBGq oõzÞ òüA ok ôA .QÖo wýDõu úG ô kq qBGpu ÿk|çýì 1909 ëBu qA .kAk ïBXðA Ao ú×ýÊô ïBËð Qìlg oBG òüA ô QzâqBG BýèBPüA úG pãük oBG ÿk|çýì

ÿBø|}qoA ôA.ly Jõ¿ñì òÞk úñÇévèA IüBð óAõñÎ úG óBùW ûBy }olK ÿõu qA Iüq äðoôA .kAk óBzð Bùð@ Qvßy ô óBPuôlñø ûpürW úHy JõñW ÿôlñø óBøBy ûkpg BG kpHð ok Ao kõg .kõG pýãPhu oBývG ,ûõßy AoAk {âorG okApG ô olK Ù|çgpG Ý|çgA ô Iønì pËð qA Iüq äðoôA okApG AoAk úýéÎ {ðAokApG püBu BG òüApGBñG ,kõy úPyAnâ oBñÞ QñÇéu QhO qA úÞ kpÞ|þíð ëõHÚ ôA .lðBuo êPÚ úG Ao ôA ûBãð@ ô kpÞ IýÛÏO óBPuôlñø ëBíy BO Ao ûõßy AoAk ô ly ldPìpPâorG .QzâqBG ëõÓì ÿoõOApLìA QhPüBK Apâ@ úG ô kpG òýG qA Ao }pãük óAokApG wLu ôA.Qvzð QñÇéu QhO úG ôA ÿBW úGkõg ô kpÞ þðAlðq Ao }olK Apâ@ úG QzâqBG ok Iüq äðoôA .kpÞ óôpýG oBGok qA Ao óAlñìpñø ô óBâlðqAõð pùy ok þøBykBK lXvì òPgBu úG BìA QyAlð ÿoBíÏì úG ÿA úÚ|çÎ {Ö|çuA püBu Ù|çgpG äðoôA .kpÞ ïBíPøA oõø|æ 72


www.TEHRANMAGAZINE.com .QuA C òýìBPüô qA þñÒ

(Noni) þðõð

rýð ”ÿpýñK ÿ|ûõýì“ ô ”äu äñükõK“ lñðBì þHýXÎ ÿBø|ïBð ÿAoAk kõg IýXÎ pøBÊ BG ”þðõð“ (Mangosteen) òýPuõãðBì ÍBdè qA kõy|þì úP×â úÞ ÿA|ûõýì ÿBø|þðlýyõð úýùO ÿApG pPzýG þðõð qA .QuA Býu@|þìõG ûõýì òüA .QuA óBìok ÿApG ôoAk óAõñÎ úG þPñu oõÆ úG þðõð ûõýíG@ qA .kõy|þì ûkB×PuA ,lñPvø lý×ì þßyrK þðBPgok ÿôo ”òýPuõãðBì“ püArW|þìõG ô lüôo|þì rHu úzýíø BìA ,ly|þì ûkB×PuA ÿoAokA ûBãPuk ÿBø|Qðõ×Î ô ûkôo kpÞoBÞ þíËð þG lñðBì þüBø|ÿoBíýG .QuA ûkpßð RBHSA Ao ó@ ókõG pSõì ,þíéÎ ÿBø|{üBìq@ òüA .QuA ”xBÞõèõì“ ô ”Alðõu“ þPÖBG ,äðo {×ñG þzyõK ÿAoAk ûõýì (Rambutan) óBOõHìAo úÞ ûkõG kpÖ úG p¿dñì ÿA|ûrì ô ÿA|úìBg lyo ÿrèBì ok pPzýG ”óBOõHìAo“ óAõñÎ õéø ô RBHÞpì úG úýHy ÿrý^ äðo rìpÚ|þìp^ QuõK qA ô lñÞ|þì þPð@ qA þñÒ òýPuõãðBì .QuA ûly qA þßü óBOõHìAo .QuA oAkoõgpG úG QuA òßíì ô ûkõG Bø|óAlývÞA Býu@ Ýpy JõñW ÿBø|ûõýì òüpO|ÙôpÏì Bø|ÿoBíýG þgpG úG |çPGA pÇg {øBÞ oAlG@ ,ûõýì òüA Qyõâ .kõy|þì Jõvdì .QuA ûlzð QGBS qõñø úèBvì òüA úPHèA .lñÞ àíÞ óBÆpu lñðBì lýèõO ok ûkpPvâ oõÆ úG ô ûkõG òüpýy ô óBOõHìAo Qyõâ .kõy|þì ûkB×PuA BGpì (Kumquat) RAõßìBÞ ÿAoAk ûõýì pø ô ûkõG äðo þOoõ¾ Bü lý×u qA BìA ,ûkõG ëBÛOpK úG úýHy à^õÞ |ûõýì òüA .QuA òý^|þìõG ô à^õÞ ÿA|ûõýì ”RAõßìBÞ“ Roõ¾ úG pâA úÞ QuA ïpð ô kpO úPvø àü QuõK BG ô ïBg Roõ¾ úG RAõßìBÞ .lüôo|þì ,lðoAlð RBHÞpì ûkAõðBg BG þßükrð úÇGAo úÞ þðBPgok þíu Qý¾Bg ,kõy ûkoõg úPhLð ÿB^ úG Ao ûõýì òüA Bø|þðAõüBO þPc .koAk kpGoBÞ úès ô k|æBìoBì úýùO ok IéÒA ûõýì òüA .kõy|þì ûkoõg .koAk þíü|çì .lñÞ àíÞ kok õéâ òýßvO úG lðAõO|þì J@ ok ûly úPhK RAõßìBÞ lðlÛPÏì þgpG ô lññÞ|þì úÖBÂA (Horned Melon) oAlgBy óõéì

úPgBñy rýð ”þüBÛüpÖ@ oBýg“ ïBð úG úÞ QuA BÛüpÖ@ ok ÿoBø|æBÞ ÿApd¾|þìõG ”oAlgBy óõéì“ lyo Bßüpì@ ô þéýy ,BýèApPuA ,lñéüqõýð lñðBì óBùW ØéPhì ÉBÛð ok oAlgBy óõéì ,ûqôpìA .kõy|þì ÿBøõG ô ûrì ô ûly úWAõì IèBW ô äðo rHu þPyõâ BG lýñÞ|þì boBÚ Ao ûõýì òüA úÞ|þìBãñø .lñÞ|þì ïBð úG Bßüpì@ ok ûõýì òüA .lýñÞ|þì wc Ao – QÎBu êâ ûõýì ô õíýè ,qõì úßéG oBýg BùñO úð – þ×éPhì .kõy|þì úPgBñy rýð (Blowfish) “{ýÖõéG“

(Jackfruit) àW ûõýì

,}k|çãñG ,lñø þGpÒ JõñW ûõýì“ ûBâkAq Bßð|çüpu ô òýLýéýÖ úPgBñy rýð BýèApPuA ok úÞ lñPvø ”àW BG Bø|úðAk ,ûõýì òüA êgAk ok .QuA ûly îü|çì ûrì úÞ ûly úÆBcA oAlG@ þPyõâ ok ûõýì òüA Qyõâ qA .koAk þuBðBð@ rýð rK ô QhK ô òüpýy wLý^ lýèõO .kõy|þì ûkB×PuA (Lychee) þ`ýè

71

”þ`ýè“ ÿoBývG úÞ þÇüApy ok BìA ,lðpýâ|þì pËð ok þñý^ ÿA|ûõýì Ao ô lñø ok ô ûkõHð oõzÞ òüA|þìõG BùñO òüA óBPgok .kõy|þì QÖBü rýð óAõüBO BG þ`ýè .lñPvø rHu ûoAõíø ûõýì þPyõâ qA ô ûly úÆBcA Qhu þzyõK oõãðA ûõýì úýHy þPÖBG BG lý×u ô ûrì òüpýy þ`ýè .QuA oAkoõgpG


óApùO þééíèA òýG úéXì

!ÿA|ûõýì ÿBø|þP×ãy }pO þÞlðA|ûõýì òüA .kõy|þì ûkoõg ïBg Roõ¾ úG ô ûkõG – ÿõýÞ BG úGBzì – ûBýu ÿBø|úðAk ÿAoAk BüBPýK òüA úG þupPuk wðBy pâA .lü õy|þì Bñy@óBùW ÿBø|ûõýì òüpO|IýXÎ qA þgpG BG }oArâ òüA ok #| .QuA ûrì Ùp¿ì ëõíÏì oõÆ úG úÞ lýñÞ þüBø|ûõýì òürãüBW Ao Bùð@ ÑõñO kBXüA ÿApG lýðAõO|þì lüoAk Ao Bø|ûõýì .lýñÞ|þì

õG lG ûõýì (Durian) - óBüoôk ÿA|ûoBPu ÿ|ûõýì (Carambola) - |æõHìAoBÞ BìA .koAk|þì qBG ó@ ókpÞ ûrì qA þPc Ao ÿoBývG úÞ QuA oAkoõgpG lG ÐÚAô úG þüõG qA ”óBüoôk“ ok ô ûkõG ûríyõg oBývG ó@ þÞAoõg {hG Apüq kõy|þì úPgBñy rýð Bø|ûõýì ûBykBK óAõñÎ úG óBüoôk Ýpy JõñW|þìõG þéÞ oõÆ úG ”|æõHìAoBÞ“ .QuA ó@ ÿpøBÊ êßy BG IuBñì| |«çìBÞ ûõýì òüA ïBð ûBýâ Ñõð 30 qA {ýG úÞ þÇüApy ok .kõy|þì ûkB×PuA Býu@ JpÒ JõñW ÿBøoõzÞ ÿBø|JBÛzG qA ÿoBývG úÞ|þìBãñø .lñÞ|þì lyo rýð pãük ÿpývìpâ ÉBÛð ok þPcAo úG lðlÛPÏì óBuBñyoBÞ ú^pâA ,QuA Býu@ .lñPvø þÞAoõg Bùð@ qA l¾ok 33 BùñO BìA ,koAk kõWô óBüoôk ,koAk þGõg ûrì BùñO úð òüpýy ûõýì òüA .QuA pK YñK ûoBPu àü úG úýHy |çìBÞ koõg|þì }pG |æõHìAoBÞ .QuA oAkoõgpG þñýüBK îülu ô lñÚ ,lýuA qA ô ûkõG Bø|óAlývÞA þPð@ ô C òýìBPüô qA þñÒ úßéG ûõýì BøksA (Pitaya) - BüBPýK ok ûõýì òüA .QuA xõPÞBÞ ØéPhì ÑAõðA qA ûríyõg kAõì qA þÏýuô ØýÆ ÿôBc ”BüBPýK“ ÿBø|ïBð ÿAoAk lüôo|þì ó@ ok úÞ ÿA|úÛÇñì Bü oõzÞ úÇuAô úG ô ûkpÞ lyo þüBýu@ ØéPhì ÿBøoõzÞ ûõýì Qyõâ .kpÞ ûoByA ”lüoAôpì ûõýì“ Bü ”þG|çâ þãðpÖ RõO“ úG óAõO|þì úéíW ó@ qA úÞ QuA þ×éPhì

þñý^ þãðpÖ RõO(Yangmei) - |þì|äðBü qA ô ûkõG òý^|þìõG QuA Àhzì {ìBð qA úÞ úðõâ óBíø þñý^ þãðpÖ RõO Bü ”þì|äðBü“ úPyAk þPñüq úHñW Bø|ÕBG ô Bø|áoBK ok «BOlíÎ|þì|äðBü óBPgok .QuA oAkoõgpG äðoBãðo ô BHüq þðBPgok êÞ qA þíýð kôlc|þì|äðBü åorG úPvø .lñPvø þñPyAk Quôk þíÏÆ ÿAoAk Bùð@ äðo rìpÚ ÿBø|ûõýì ô .løk|þì ÁB¿PgA kõg úG Ao ûõýì îXc

70


www.TEHRANMAGAZINE.com

RAkoAô ok óBzgok úGpXO ëBu |40 qA {ýG BG BG úzýíø BýèBPüA óBíéHì pýËð þG ÿBø fpÆ lyBG þì óArürÎ Bíy ûApíø QÚAl¾

Bíy úÞ ÿA ú^oBK pø BG Büô äðo pø BG óBíéHì Ñõð pø .QuA kõWõì Bíy úÛýéu ô úWkõG JBG lýøAõhG QÖBü lýøAõhð BXÞ aýø ok Ao Bì ÿBø QíýÚ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO|þì kõg Ðýuô RBðBßìA BG Bì pPùG ,äðo þPc ô úüôo Äü õÏO BG ,lüA|ûkpÞ ÿoAlüpg {ýK .îýøk|þì êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA

.kõy|þì|úPÖpünK rýð óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK B«ñíÂ

69

(310) 274-7474 RByoB×u ò×éO

.lñPvø óBìok ô úXèBÏì êGBÚ Rlì|þð|æõÆ ïBXðA ô xBñzðAôo úG úÏWApì BG BíPc qA úG ZAôkqA qA êHÚ Qý¿hy òýýÏO ÿBø|QvO òEíÇì óBOpvíø ô kõg þPý¿hy Qì|çu úG Bùð@ oBÞ úÞ òýWôq qA ÿkBüq kAlÏO .lüõy þ×hì ÿBø|úðBzð úÞ þðBvÞ BG lìBXðA|þì Ý|çÆ ,lññÞ|þì þâlðq lðoAk Qý¿hy ë|çPgA úÂoBÎ .lñPvýð ëBdyõg þèô lñPvø ïAo@ ûôpâ òüA úG Bü lðA|ûkpÞ ZAôkqA ûqBO úÞ ÿkApÖA Áõ¿gok kõg pvíø þPý¿hy êßzì úWõPì þâqBO ÿBø|}ôo qA îñÞ|þì úý¾õO Bùð@ úG ,lðA|ûly .lññÞ ûkB×PuA úðAoBßyqBu ô þÚBHÇðA lðoAk Bø|áBßy úÞ þéßzì JBhPðA ok QýíøABG koAõì qA pãük þßü pâA .QuA þPý¿hy Qì|çu òPÖpâ pËðok pvíø þGõg þâlðq ô ûkõG ûkõu@ ô QcAo lýøAõg|þì òEíÇì Qý¿hy Qì|çu qA lüBG lýyBG úPyAk ,pß×OqpÆ ,oBPÖo BXñüA ok Qý¿hy .lýyBG ô ÉBHOoA ÿoApÚpG ûõdð ,koõgpG ûõdð ,úzülðA ê¾Aok ô ØÆAõÎ ô ûrýãðA ,xBvcA| ,ÿsõèõDlüA .kõy|þì Jõvdì ÿkpÖ ÿBø|þâtüô .îýðq|þì þèBTì îùì úéEvì òüA pPùG áok ÿApG qA lñüõâ|þì úÞ îýñÞ|þì koõgpG þWôq BG pãülßü BG ...ô þHønì ,ÿkB¿PÚA ,þéý¿dO pËð îø BG úðB×uBPì BìA lðoAlð þðAlñ^ RôB×O BG îðAõO|þíð Ap^ úÞ lupK|þì ...lðoAlð ÿoBâqBu ô îñÞ pËð|ëkBHO ô UdG ÑõÂõì àü pu pG ïpvíø ô õW }pvíø úÞ lüõâ|þì !?îupG úXýPð úG .lñÞ|þì YñzPì ô òýãñu Ao õâô|Q×â ÿBÃÖ .koAlð ôA BG þPcAo xBvcA Qý¿hy úÞ QuBñÏì òüA úG BÛýÚk òüA úðõãñüA Q×â lüBG |ç¾A .koAk êßzì pvíø þ×ñì ô òýGlG oBývG Bü koAõì pPzýG ok óApvíø Õôok êGBÛì ÙpÆ lññÞ|þì pßÖ úzýíø úÞ lñPvø aì þÞBßy BG lñøAõg|þì þÎõð pø úG Bü lüõâ|þì .lðpýãG Ao kõg pvíø ô kBíPÎA xBuA pG úÞ óôok ókõG óAôo kõWô kApÖA úðõãñüA ok kõy|þì òýìBO óBñýíÆA áBßy ô óõñËì úPuõýK kApÖA òüA BG þâlðq .koAlð }krìBð úG óBzüA |çTì !QuA oAõyk oBývG ûlýyõK ú^ ?ÿkõG úPÖo BXÞ Izük :lüõâ|þì Ùpc þvÞ ú^ BG ô lðkõG þðBvÞ ú^ BXð@ ?ÿkõG koõgpG ûõdð ô ÿkrð Ùpc ÿkApÖA ú^ BG ?ÿkq úPvzð þvÞ ú^ oBñÞ ?kõG úðõã^ õO BG Bùð@ . ...ô ?kõG BXð@ þPÎBu ú^ BO ?ÿkõG êGBÛì ÙpÆ úÞ Bø|{upK úðõãñüA qA olÛð@ ô Bø|{upK òüA BG lñÞ|þì BÎkA ô kõy| þì úÖ|çÞ pø ok ...ô ïoAk Quôk þéýg Ao õO RBuBvcA ôA kõWô ok úÞ QuA ÿlükpO ô ày òüA Roõ¾ úÞ QuA ÿkpÖ qA ÿA|úðõíð òüA ê¾A ok .koAk úzüo .QuA ûly þPý¿hy ë|çPgA oB^k

Tel 818-881-1771 ôA BG úßñüA qA ô QuBHüq óBypvíø olÛ^ lñüõãG |çTì .lñPvø ëBdyõg olÛ^ ,lðA|ûkpÞ ZAôkqA þñÏü ,lññÞ QHdì qApGA úðõãñüA pâA lññÞ|þì pßÖ ÿBørý^ BùñüA úÞ þOoõ¾ok lðA|ûkpÞ þuõéKB^ kApÖA pãük RôB×O .QuA ÿÿõyBðq þâlðq úýèôA úÂoBÎ oB^k kApÖA BG ûkpvÖA Qý¿hy oB^k Ao {ñýG òüA ûkpvÖA kApÖA úÞ QuA òüA þâkpvÖA oôBzì ô àýñýéÞ úG kõg ÿBK BG úÞ lðoAk úÏWApì óBìok ÿApG àyrLðAôo Bü xBñzðAôo .lññÞ Rnè ÿrý^ qA lñüõâ|þì ûkpvÖA kApÖA ,kok|ëk ,kokpu oB^k úPuõýK ,lðpG|þíð ê¾Aok úÞ lñPvø þâkpvÖA ô þãPvg ,úXýâpu| ÅoAõÎ qôpG IWõì Bùð@ þâkpvÖA úÂoBÎ .QuA ûly óBzüApG þðBívW ô þßürýÖ lýñßð þâlðq BøoAkpG|û|çÞ BG úG lðoAk êßzì þPý¿hy pËð qA úÞ ÿkApÖA |ç¾A ô lðoAk óBìok úG qBýð úÞ lñuo|þíð oôBG òüA qA xpO ,ÿkBíPÎA|þG ,JApÇÂA úÞ lðoAlð ëõHÚ ÙpÆpG Bü ÿpýãzýK êGBÚ óBð@ êßzìpø ô ÑBíPWA àyrK úG ÿqBýð lñüõâ|þì úPuõýK ô QuA óly .lðoAlð þÚApPÖA ÀýhzO ÿApG þGõg îD|çÎ BùñüA òýýÏO ok úÞ QuA Qý¿hy ë|çPgA oB^k kApÖA þß^õÞ úPßð úßñüA kõWô BG lðAõO|þì ûlñü@ pvíø {ðAk ok .lyBG qBu|Qyõðpu BìA QuA lñPvø kApÖA òýíø ûôpâ òüpO|Qhu þuBñzðAôo aýø úÞ lññÞ|þì óBíâ óAôApÖ êßzì kõWô BG úÞ .lðoAlð þéßzì ÿApG êßzì ÿAoAk Qý¿hy pãük Ñõð {üApâ ókpÞ Ù|çg úG úÞ lñPvø ÿkApÖA ,ZAôkqA ÿBøoBÞ ïBXðA ëBcok úPuõýK kApÖA òüA .lðoAk òP×â Õôok ,òPyAnâ óApãükpu pG û|çÞ ,Ù|çg oBývG pøBÊ úßñüA kõWô BG ô lñPvø ...ô Bùð@ úÞ lñÞ|þíð óBíâ þvÞ ô lðoAk ÿA|úPuAo@ ô lñüõâ|þì Õôok úPuõýK BìA lñyBG êßzì oB^k BKpüq ëBcok úPuõýK óBð@ .lññÞ|þì ØéhO þvÞ îø pâA ô lñPvø RAopÛì ô òýðAõÚ òPyAnâ ,lðõy|þì þðBH¿Î ,lñÞ oBPÖo óBzéýì Ù|çgpG úG oõHXì Ao kApÖA úÞ ÿoõÆ|úG ûkpÞ ÿpãyBgpK .lññÞ|þì ólì@ ûBOõÞ úßéG lðoAk êßzì RAopÛì ô óõðBÚ BG BùñO|úð óBð@ Bø|Ù|çg püBu ô olhìkAõì êøA koAõì ÿoBývGok lññÞ|þì óBÎmA úPuõýK þèô lñPvýð kBPÏì .lñPvø qA þññ×O Roõ¾ úG JApÇÂA ÐÖo ô {ìAo@ ÿApG ly pÞm úÞ ÿkoAõì .lññÞ|þì ûkB×PuA olhìkAõì QuA kApÖA òüA Áõ¿g ok R|çßzì òüpO|îýËÎ ô Ý|çÆ IWõì ày|þG koAõì òüA BG úùWAõì ô pXñì þüAlW úG îø pâA þPc .kõy|þì þüAlW ,oAõyk ,|ûlññÞ|QcAoBð Bùð@ þâlðq ,kõzð rW úG úÞ kõy|þì BupÖ|QÚBÆ ô {hG|RnèpýÒ ÿpãük ûAo ÑArð ô ÿpýâok ,òPgBu ô òPgõu úG úÏWApì Roõ¾ok úPHèA .kõy|þíð fpÇì ÿBø|ÿpýãýK BG óBuBñzðAôo Bü àyrLðAôo


óApùO þééíèA òýG úéXì

lýñÞ úíýG Ao kõg ZAôkqA

kApÖA úÞ koAk kõWô þüBø|úðõíð .kõG Ý|çg kõg óBñ`ð@ ,oAõyk oBývG ÈüApy ok pünK|ÙBÇÏðA oõÆ|úG |!ly óBãíø IXÏO IWõì úÞ lðkAk ÜÖô Ao Jõvdì þâlðq QÖ@ úÞ ó@ êGBÛì úÇÛð îPc .QuA þÛy|úéÞ ô ÿqBHXè ,þâlðk|àü kõy|þì lðoAk Bø|ûkpvÖA úÞ þéßzì þüBø|þâtüô ûkpvÖA Qý¿hy BG ÿkApÖA oBývG ,lðpG|þíð Rnè rý^|aýø qA úÞ lðoAk qBýð xBvcA úPuõýK ô ûly|úPvg kôq ,lðA|QÞBu oõÃc úG ÿA|úÚ|çÎ ,lðoAk QcApPuA ô JAõg úG úHüpÒ ó@ ok úÞ ÿBø|ÐíW ûtüô|úG lðoAlð ÐíWok .QuA òýãñu óBð@ ÿApG ,koAk kõWô rýð þâkpvÖA ÿoBíýG BG ûkpvÖA Qý¿hy úPHèA Bü ôoAk BG þâkpvÖA ÿoBíýG òüA ô QuA RôB×Pì ûkpvÖA Qý¿hy BìA kõy|þì ÙpÆpG þðBìok|óAôo QèBc ûkpvÖA Qý¿hy BG kApÖA ok .Qvýð oõÇñüA .kõy|þì ûlük þÎBíPWA R|çìBÏO ok ÿpýâ|ûoBñÞ úG JApÇÂA êülHO ,þGApÇÂA ÿBø|óApdG qôpG ok þüBðAõOBð ô ókpÞ AõÎk ,ókq kBüpÖ ,îzg BG ûtüô|úG|þì|çÞpýÒ ô|þì|çÞ ÉBHOoA ÿoApÚpG .QuBø|óBvðA òüA îD|çÎ pãük qA kõg pvíø òPyAk Quôk óBýGok þPc kApÖA òüA lñðAõO|þíð ,lðoAk êßzì kõg pvíø úG|þì|çÞ

oBñÞ RôB×O òüA BG kõy|þíð ÐÚAô úG Bü@ úÞ kõy|þì l¾ok l¾ ZAôkqA òüA Bü@ ô kpÞ þâlðq ô lì@ kõWô ÿoBßøAo úßñüA Bü ?QuA Qvßy úG ïõßdì oõÆ úG Ao êGBÛì kpÖ äñøpÖ îýðAõPG ú`ðBñ^ ?koAk ,lñPvø þüBø|óBvðA ú^ îýðAlG ô ûkpÞ úÏèBÇì êìBÞ pPzýG þüBørý^ ú^ úG ô úPyAk þüõg ô Üég ú^ ô úðõã^ óBy|ïõuo ô JAk@ ô lñøk|þì QýíøA oõÇ^ óBð@ ÿoAkpvíø Bü ÿoôpKlðqpÖ ûõdð lüBG .QÖBü Quk þGõg YüBPð úG óAõO|þì ?QuA úßñüA .ly êíÎ koAô úðBÖBßyõì ô ÜýÚk þéýg ô kõG pè Bü ápO |çTì úÞ îPyAk þPuôk òì îüõãG þÖBÞ ,lñPvø þ¾BhyA ú^ Bùð@ îðAk|þì |æBc îýuo|þì þü|çÆ Q¾pÖ àü úG |æBc .kõG løAõhð þãñøpÖ ÿBø|þâtüô òüA BG îýupLG kõg qA lüBG úÞ Bü QyAk Qé¾ô ô }qBu ûkAõðBg òüA BG óAõO|þì úPyAk þOôB×Pì óBGq Bùð@ QuA òßíì þPc ?pýg þéýg óBGq .lüpýãG kBü rýð Ao ó@ lüBG úÞ lñyBG ÿpãük ÿBýðk koAô ó@|ÿpýâApÖ BG ,QuA îùì .lülW ô Ðýuô oBývG ÿBýðk àü ,lüA|ûly Jõg þéýg þâtüô àü ÿpünK|ÙBÇÏðA îýñÞ kBXüA kõg ok îýðAõPG úíø pâA úÞ QuA ô qBHXè .îüõy ÿlñíyqoA ÿBø|QÖpzýK IcB¾ kõy|þíð ÿpünK|ÙBÇÏðA óôlG ,îýyBHð ûlðk|àü

ô qApO|îø ,ókõG óBvíø pãük îùì úPßð pËð qA úßñüA .QuA òýWôq ókõG óBCy|îø ,þéý¿dO ,þãñøpÖ ,þâkAõðBg ,ÿkB¿PÚA lüBG îýñÞ|þì pßÖ úÞ pËð pø qA ô ÿkBÛPÎA ,þHønì| Jõg .lyBG úPyAk kõWô þùGBzì ÿõu ô Qíu BG úÏìBW ÿ|æBG þéýg| úÛHÆ qA ÿkpÖ úÞ Qvýð ày|þG BùñüA .lñÞ ZAôkqA òýüBK þéýg úÛHÆ ÿkpÖ îø BG ïõuo ô JAk@ ô ÿpßÖ ,þãñøpÖ pËð qA .lðoAk RôB×O òüpÖ@|êßzì ày|þG þOBÛHÆ Ù|çPgA qA p×ð ôk QuA òßíì pãük ÿõu qA .kõG løAõg þãñøpÖ pËð qA þèô lñyBG eÇu|îø ÿkB¿PÚA pËð óBìoõzÞ ok .lñyBG úPyAk þðAôApÖ ÿBø|RôB×O ,koAk kõWô ÿklÏPì ÿBø|äñøpÖ ûkpg ,JpÎ ,kpÞ ,pè ,ápO óõ^ þOôB×Pì ÿBø|QýìõÚ ïõuo ô JAk@ àü pø úÞ ...ô xoBÖ ,àéýâ .lðoAk Ao kõg ÁBg þðBvíø qA ,lðoAk ZAôkqA l¿Ú p×ð 2 ëBTì óAõñÎ úG ô eÇu|îø þéý¿dO pËð qA ,lñðBíø ÿkB¿PÚA pËð BìA lðpãülßü úýHy þÎBíPWA QýÏÂô ÍBdè qA àü ïAlÞ pø .QuA kpÞ ÿpãük ô xoBÖ þßü fpÇì {upK òüA .lðoAk RôB×Pì îÞBc äñøpÖ

qA þßü ZAôkqA úG ÉõGpì R|çßzì # þPc úÞ QuBì úÏìBW ÿôo|{ýK îùì êDBvì ok >Ý|çÆ óApdG< óAõñÎ úG ó@ qA þgpG .lðpG|þì ïBð úÏìBW pünKBð|óBíPÞ QýÏÚAô àü òüA ëBc pø úG êßzì úG qôpìA ÿBø|ZAôkqA qA ÿkoAõì úÞ QuA êc Ao åorG êßzì òüA lüBG úðõã^ BìA lðoõg|þì ?kpÞ pvíø JBhPðA ok QÚk luo|þì pËð úG IuBñì ÿBø|þâtüô òPyAk wLu ô IuBñì þâlðq ëõíÏì R|çßzì êc ÿApG þPý¿hy .lñPvø ûoBG|òüA ok Bø|ïBâ òüpO|îùì þüõyBðq ZAôkqA IuBñì òu ëôA úécpì ok kpÖ ,ZAôkqA Áõ¿g ok úG lüBG þñÏü ,lyBG ûlýuo úHðBW|úíø ÕõéG úG lüBG ÕõéG ,þÎBíPWA ÕõéG ,þ×ÆBÎ ÕõéG| ,ÿpßÖ ÕõéG .lyBG úPÖBü Quk þPý¿hy ÕõéG ô þðAôo ÁBg òu àü úG ólýuo ëBTì óAõñÎ úG ô îýðrG àdì Ao kpÖ úÞ lñÞ|þì kBXüA þÇüApy .QuA ûlýuo ZAôkqA ÿApG ïq|æ ÕõéG úG îýñýHG îðBg àü ÅpÖ úG úÞ kpÖ òüA kôo|þì oBËPðA |çTì úG {øBãð ô Qý¿hy ,oAkpÞ ,oBPÖo QuA úèBu21 þP×¾ ákõÞ pãük þÎBíPWA ÍBdè qA þâlðq þãèBu 21 Q×â lüBG BXñüA ok wK .lyBG úPyAlð .QuBø|þP×¾ ákõÞ úG ókAk óBüBK óAoôk ok ô Qvýð óAõWõð pãük úèBu 21 pPgk òüA úG úÞ þðBìq kpÖ òüA .kõy|þì Jõvdì óAõW ê¾A ÕõéG úG koAk Quôk Ao ÿpãük }kõg qA pýÒ }A|þÎBíPWA ÿBøoBPÖo pâA .QuA ûlýuo þ×ÆBÎ ÍBdè úG ô lyBG ,klñvK|þì úÏìBW ú`ð@ pG ÜHÇñì ÕõéG þñÏü ,lyBG ûlýuo þãPhK úG þÎBíPWA .lñÞ ZAôkqA løAõg|þì ô úPÖBü þÎBíPWA úÞ þðBìq Q×â lüBG þðAôo ÕõéG Áõ¿gok oB^k ,kpýâ|þì úé¾BÖ þÏýHÆpýÒ ÿBøoBPÖo qA kpÖ ,kõy|þíð ÿpãyBgpK ô þzðBßO ÿBøoBPÖo ûoõÞ qA kôq þéýg ,kpýâ|þíð þðBùâBð ÿBø|îýí¿O {Xñu ô pß×O qA wK ê¾A ok ô kôo|þíð ok ÕõéG úG ê¾A ok lüõâ|þì òhu Bü kpýâ|þì îýí¿O .QuA ûlýuo þðAôo ô þÎBíPWA ÕõéG ,þ×ÆBÎ ÕõéG oõdì úu òüA rýð ÿkB¿PÚA ÕõéG BìA QuA ïq|æ þðAôo ÕõéG þé¾A úHñW úu úG ZAôkqA ÿApG BìA .koAk QýíøA ÿkB¿PÚA qA pPzýG þÎBíPWA ô þðAôo ,þ×ÆBÎ ÕõéG .îüoAk qBýð lññÞ ZAôkqA îø BG lüBG Bø|eÇu|îø

68


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

TEL(818) 881-1771

þPýu oõèBÞ IéÚ ok óBdüo óAoõPuo lyBG þì óBOrürÎ óBðBíùýì ô Bíy ÿApünK þâkAõðBg ô ïpâ þÇýdì ok

ô AnÒ RByoB×u ëõHÚ ô Bø òzW ÿApG äñüpPýÞ Bíy ÿBø þðBíùýì

11800 JEFFERSON BLVD , CULVER CITY , CA 90230

(310) 390-6800

67


óApùO þééíèA òýG úéXì

óBùW ô óApüA RBýGkA| AlŸø pËð püq qA pýÒ úÞ Quôk ÿA õñzì Qvø ÿoBü Apì õO

þÚBu pâA úðBhýì QyAk ÿpËð IcB¾

ê×éÖ lüôo|þì õO ÿBø|úuõG qA pÏy òì óBHè qA QuA òýñ^ ÜzÎ óõðBÚ îñÞonâ lüBG }ôôBýu q pO|áBK ô ïõ¿Ïì QðBâtì êãñW oAq úéÏy qA kok ô Ôüok BìA Q×ãð òüA òì BG þvÞ îñÞonc Qíz^ ôk ûBýu þð þð rÞ lüôo|þì õO ÿBø|úuõG qA ê×éÖ òì óBHèqA pÏy )þðBíco Rp¿ð( ...Apì kpÞ iéO Qhu úÞ þvÞ ÿApG

Ao ÜzÎ ô lñG ûAo ápýO oBñÞ lñðq|þì úðBüqBO lüBG óBùð úðBg ÿõPvK ok Ao ÜzÎ ...kpÞ ...òýðqBð QuA þHüpÒ oBâqôo ïBãñøBHy lGõÞ|þì ok pG úßð@ QuA ûlì@ ÕAp^ òPzÞ úG ...kpÞ lüBG óBùð úðBg ÿõPvK ok Ao oõð ”õéìBy“ kõy|þì qBÒ@ Bø|äñu òýPvhð BG ûõÞ kok òýPvhð BG óBvðA ô kõG ÿpãíPu ,þðAlðq òì ok kpßýíð õg }pýXðq qAô@ úG úÞ ... ïly qBÒ@ õO ûBãð òýPvhð BG òì ”õéìBy“

lìpu ÝkB¾ lýu QyAk ÿpËð IcB¾ þÚBu pâA úðBhýì QyAk ÿpâk îuo ô ûo þPvì ô ÿoAõg|þì qBG óBñßy óBíýK úG kAk|þíð úðBíýK QyAk ÿpHg wéXì QèBc qA pâA þÚBu ly|þíð úýÂpì ûõýy ÿpâkAlýG QyAk ÿpâkAk ô xokAk pâA pùy òüA lðBì|þíð rýg|çG ïBG òüA pG úËdè àü QyAk ÿpK ô ëBG pâA ûlük îÒ ëk Õpì QuA RBýc oBßýK úÞ ÜzÎ úÞpÏì ok QyAk ÿpLu pu rXG úÞ þ×üpc ,JõéÓì BÒõÒ úíø òüA kõHð úðBíýK pu lìpu QyAk ÿpËð IcB¾ þÚBu pâA úðBhýì

ÿlÏu Qvø ÿoBü Apì õO qA pýÒ úÞ Quôk ÿA õñzì Qvø ÿoBÞ ïAõO pßÖ rXG qôo ô Iy Bü wG ô ïkBPÖA òì úð Q×èq pu lñíÞ úG Qvø ÿoBPÖpâ Qýü õì úÛéc pø úG úÞ Qvýð ÿoBÞô pu õO BG Apì úÞ îü õãG pâ Qvø ÿoBÞ lølG þøAõâoAõük ô ok lü õâ Qì|çì ô ÜzÎ qA lñÞ îHýÎ úÞpø Qvø ÿoBßðA {ñì pG Ao õO Qulülð BO îñßð pâ îñÞ ú^ QHýÚo oõW pG pH¾ Qvø ÿoBg êâ QHd¾ ok úÞ lñðAk úíø wG ô ïqoô|þì õO ÜzÎ ÐíÆ ïBg òì úð Qvø ÿoBývG õO êýg ok úPgõu òì õ^ úÞ kpHG ô koôBýG õO ïBÛì q þÞBg kBG Qvø ÿoBÇÎ úHéÞok úÞ IýÆ pø J@ kõG õO lñvK úÞ ïrüo õO ÿBK ok ú^ òì Qvø ÿoAlÛì úÞ Q×â óAõPð Ao óBW ô pu ÿqôo îü@ok úG ÐÚpì Üèk òüA qA òì Qvø ÿoBðq úÞ lñðAlG Üég úíø BO Qvø ÿoBýzø õO oôk ok ô òì îPvì úð úÞ lðBì óBùñK úÞ QvýTülc úð ÿlÏu ÜzÎ Qvø ÿoAqBG pu pø pG úÞ QvýðBPuAk -------------------------

ÿõG úG kkpãýì ûlðq òì ëk| óAoAlèk ê¾ô þWôBu óBíéu óAoAlèk ê¾ô ÿõG úG kkpâ|þì ûlðq òì ëk óAoBü ûlÎô îývð koAk|þì ûqBO îÒBìk Ao óBGõg lýyoõg õãG óBÚBPzì eH¾ ÿA |æA óAoAkAõø QüõÞ ok lðkpâ óBu ûom þÞ BO úÞ ëk òìõì Ðíy qA xpLG óAoBíýG ëAõcA þHy óAoBíýG pdG Iy úíø kqõu|þì ô QuoBíýG úÞ Qñüpýy êÏè ïBW q þÚBu QHÏè ÿA Apì óAoAõhýì píÎ lì@ pu þhéO ok úÞ|þìBÞ ûlG wéXì ok úÞ ûk óBPvì úG Ao|þì ûlì óAoBýzø úG óAoBýzø Quk qA ïAlì ,koAk pãW ok óõg flÚ àñüA løk|þìpâ óBXG ,þüõG ôA ÿõÞ qA BH¾ óAoAlüpg ØÞ pG óBW ô lñüõÞ pu pG úPvzð RlñG ok QvüoBPÖpâ óBíéu óõ^ ÿõì àü pùG óAoBPÖpâ û@ þHy ,îupO lñÞ RoBPÖpâ

66


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

rHu ÿB^ — 9 kAõì ÿôBc rHu ÿB^ ô ”ëõñÖ þéK“ ïBð úG þ¾Bg þüBýíýy IWõì úÞ lyBG|þì ”òý`OBÞ“ ô ólG îvýèõGBPì QÎpu {üArÖA ólýyõð . lðkpâ|þì BùýGp^ òPgõu IWõì qôo ok rHu ÿB^ óBXñÖ 2-3 pãük qA ókpG ûpùG ô píÞ oôk {øBÞ . kõy|þì ó@ ÿBüArì Bø Iýu — 10 òüpPGõHdì rW Bø|Iýu þ×ñì ÿpèBÞ ÿAoAk ÿBø|ûõýì ÿBø|ûõýì Bü ô RBXürHu .lñyBG|þì îéÞ ûôpâ RBXürHu — 6 ólG úßñüA þñÏü þ×ñì ÿpèBÞ ÿAoAk ûôpâ òüA . lyBG|þì BøBýGõè ,úGõ^oBì ,ÿA úíÞk îéÞ ,þéÞôpG îéÞ êìBy ûôpâ òüA RBXürHu qA {ýG kAõì úPuk òüA îÃø ÿApG .lñyBG|þì pHýÖ ô îýuBPK ,îürýñì ,òø@ ,îývéÞ ,A ,C,KòýìBPüô óõ^ ÿnÓì kAõì ÿôBc ÿspðA Bùð@ kõg qA þPÖBüok ÿpèBÞ ,Bø|Iýu qA lýðAõO|þì .lñÞ|þì Ùp¾ ÿA|ûríyõg ÿBø|ûlÎô óBýì ô BùßñuA ólG þGp^ úG ÿrý^ úÞ lýñÞ Quok .lññÞ|þíð úÖBÂA BùÒpì îhO — 11 qA þGõg ÐHñì BùÒpì îhO õñü@ ÿôBc ô lñPvø òýEOôpK òPgBu ÿApG ólG úÞ QuA þüBølýuA kAõì BO þèõßèõì ÿBøpHýÖ qA rý^ úíø îhO . koAk qBýð Bùð@ úG rÓì þüBýíýy ûlÎô ÿApG Jõg þéýg þüAnÒ Õpì ok kõy|þì UÎBG ô lyBG|þì úðBdH¾ þãñupâ xBvcA pPíÞ qôo ëõÆ ókoõg úG óBOqBýð úXýPð ok ûkpÞ . løk|þì {øBÞ Ao ûlÎô óBýì

óõPüq òÒôo — 7 {øBÞ Ao îßy ÿBùýGp^ lðõy|þì QÖBü óõPüq òÒôo óõ^ þüBùñÒôo ok úÞ ÑBHyA pýÒ ÿBùýGp^ .lñøk|þíð {üArÖA Ao þPÖBüok ÿpèBÞ óArýì úÞ ëBc òýÎ ok lñøk|þì

ïAkBG — 12 þðlÏì kAõì úG ólG qBýð ïAkBG ô kqBu|þì ûkoô@pG Ao îürýñì êTì Iýu úÞpu — 8 . lñÞ|þì îýËñO Ao óõg lñÚ eÇu QuA pPùG úÞ ( Iýu úÞpu ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 2úðAqôo Ùp¿ì úÞ lðoAk ó@ qA óBzð lülW RBýÛdO êýì ô xõø kBXüA qA ÿpýâõéW ÿApG îßy ÿBùýGp^ {øBÞ ô óqô {øBÞ IWõì úP×ø 12 RlíG ) kõy êýì ô kõy Éõéhì J@ óAõýè 1 BG ,kkpâ|þì ÿoõg pK úG pXñì úÞ lüly àýPuA lýuA kõy|þì úP×â ,lyBG|þì ó@ ”àýPuA lýuA“ êýèk úG Iýu úÞpu Qý¾Bg òüA . kkpâ|þì oBývG óõg lñÚ eÇu ólðBì QGBS . kkpâ|þì îßy ÿBùýGp^ òPvßy IWõì úÞ kõy|þì þüBùñýEOôpK lýèõO IWõì .QuA îùì ôpÞBì ô òO ,óõíèBu þøBì — 13 ÐHñì úßñüA pG ûô|çÎ Bø|þøBì 3 BãìA Jp^ ÿBølýuA qA þñÒ oBývG úG QHvð ólG {ñÞAô kõHùG BG lñPvø kõHùG Ao ókpG îvýèõGBPì òýèõvðA àíÞ BùýGp^ òPgõu úG ô ûlýzhG . lñÞ|þì

65


óApùO þééíèA òýG úéXì

QhO îßy òPyAk ÿApG þÞAoõg ûkBì 13 úìBðpG ok Ao püq þüAnÒ kAõì îýñÞ|þì úý¾õO þGp^ óôlG ô QhO þíßy òPyAk ÿApG #| :lýøk oApÚ kõg þüAnÒ

ô Bøk|æBu ok RBXürHu òüA qA úÞkpÞ kõzýì úý¾õO .lñyBG|þì pHýÖ ô îýuBPK ,îürýñì ,òø@ ,îývéÞ . lýüBíð êýì ô ûkoAnâ óBPüAnÒ JBÛzG oBñÞ ok ïBg Roõ¿G Bü ô lýüBíð ûkB×PuA óBPüBùKõu

rìpÚ ÿA úíèk ê×éÖ — 1 ) òOôoBÞ BPG ô C òýìBPüô Áõ¿hèA þéÎ ( óAlývÞA þPð@ qA oBypu ,BHüq äðo BG ÿrHu òüA QÎpu Ao ólG îvýèõGBPì ô ûkõG }oAõâ îPvýu ápdì rìpÚ ÿA úíèk ê×éÖ òüA pG ûô|çÎ .lyBG|þì ÿpÒ|æ þüAnÒ îüso úÞ ÿkApÖA ÿApG þüAnÒ ûkBì òüA . lñÞ|þì àíÞ úÖBÂA óqô {øBÞ úG ô lzhG|þì .QuA Jõg oBývG lññÞ Ùp¿ì óõXÏì Roõ¿G Bü ïBg Roõ¿G Ao ó@ úÞ pâA lðoAk

QuBì — 4 îèBu UÎBG QuBì ok kõWõì àýOõýGôpK ÿBùüpPÞBG úÞ Ap^ lññÞ|þì úý¾õO Ao QuBì ókoõg pPíÞ i×ð ú^ pø . lðkpâ|þì QuõHü ô i×ð ô qBâ lýèõO IWõì pPíÞ ô kõy|þì }oAõâ ûBãPuk ólðBì Bùð@ pTÞA úÞ Ap^ lüôpð oAk îÏÆ ÿBø|QuBì ëBHðk úG úÞ QuA pPùG . kõy|þì ûlük pPÖB¾ óBO îßy lyBG .lñPvø pßy ÿôBc R|çÒ — 5 ûkB×PuA êìBÞ R|çÒ qA þPÚô lý×u óBð ô YðpG êTì ûly úý׿O ÿBùOAoAlýø õGpÞ BG úvüBÛì ok êìBÞ R|çÒ lýyBG úPyAk ÿpPßüoBG píÞ lýøAõg|þì úÞ pâA .lñÞ|þì eypO ÿpPíÞ òýèõvðA ólG ,îýñÞ|þì .lýüBíð YðpG ô lý×u óBð òürãüBW Ao êìBÞ õW óBð , ÿA|ûõùÚ YðpG ,xlÎ êTì êìBÞ

) ÿqAõøA BñÏð ( pHñÎ òuõu — 2 òýßvO Ao óBvðA }oAõâ ûBãPuk ÿBøkok ô lñÞ|þì ÙpÆ pG Ao úíÂBø Fõu ô i×ð ,ÿrHu òüA J@ úG Ao BñÏð åpG lñ^ úßñüA Bü ô ûkpÞ ûkB×PuA BñÏð îÏÆ BG þO wü@ qA lýðAõO|þì oõËñì òülG . lzhG|þì .lýñÞ úÖBÂA kõg þðlýyõð þâpG RBXürHu — 3 úßð@ þG ,QuA þüAnÒ ÿBø|ûlÎô îXc {üArÖA ÿApG Jõg þøAo BùñO úð þâpG RBXürHu Ùp¿ì , A, C , K òýìBPüô óõ^ ÿnÓì kAõì qA oBypu kAõì òüA úßéG ,lGBü ÿpýýÓO óBOA þPÖBüok ÿpèBÞ óArýì 64


www.TEHRANMAGAZINE.com

63


óApùO þééíèA òýG úéXì

ñ׶ ÿ³}ý : ï²æ ¬õì ¬°„ó†œñÖ 3 óõ}ü² òÒô° ó†œñÖ 1/ 4 ï±â úíýð Ž„ ó†œñÖ 1 àíðÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1 ±ßºÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1 Yeast •Þ† àü ž†ñ׶… ~ð† 1/ 4 ô 1 •º°¬ Õ±ì î©{ ¬~Î ô¬ û¬±Þ ¬±¨ÿô¬±âÿ°õ¨…¯Ò ܺ†Ú 1 Mozzarella Cheese …³}ý ±ýñ ¸ð… 8 Ðü†ì òÒô° ó†œ}Ö 1/ 4 ²†ý ¬~Î 1 þÖ†Þ û²…~ð… ú‹ ³ì±Ú ê×éÖ ô àíð

: ³}ý ±ýí¨úýù{ ²±Æ ó„ ~Ï‹ ~ð†í‹ úÛýÚ¬ ~ ñŸ îü°…¯âþì ô îü³ü°þì …° Yeast ô ï±â úíýð Ž„ ú¶†Þ àü óô°¬ …~}‹… ꨅ¬ îÞ îÞ …° ¬°„ ¸ ¶ ú}©ü° ó„ °¬ …° àíð ô ±ßº ~Ï‹ ¬õº ê¤ Žõ¨Yeast †{ îýð²þì îø …° ô îýº† þì ¬°„ ÿ°~Ú ¬± Þ …~ý þâ~ñŒ·Ÿ ó†í}¶¬ ±â… ó¬±Þ ±ýí¨ ÐÚõì °¬ . îýð²þì îø û¬õíð ó„ . îü°…¯âþì °†ñÞ ô îýð†ºõ þì …° ó„ÿô° ¸ ¶ îýø¬þì ²°ô …° ±ýí¨

~Ï‹ ô ~ü³ü±‹ …° õíýè û¬±Þ û~ð° •¶õ ô ë†Û{± îø ô ~ýñÞ ó„ ꨅ¬ …° Ž„ ô û±Þ Éõé©ì ó„ ²… û¬õíð ó„ ꨅ¬ îÞ îÞ àè… †‹ …° ¬°„ ~Ï‹ ~ý𳋠²…ÿ°…~Ûì ô ~ü„°¬ ±ýí¨ êߺ †{ ~ý𳋠îø ô †{ ¬õ¨ •¶~‹þíÞ ô ~ýº† ‹ ó„ÿô° …° ¬°„

…° ¼üô° ~ýø~‹ ²°ô …° ó„þíÞ ~Œ·¡ð ú‹ …° ó„ ~Ï‹ ~ð†í‹ •Î†¶ 3 –~ì ú‹ ~ýð†ºõ ‹ ô Õ±ì î©{ û¬°² àü ~ýñÞ îý·Û{ •í·Ú °†ùŸ ¹±‹ †‹ ô ~ýñÞ úֆ… ó„ ú‹ Ž„ ܺ†Ú àü …° ¼üô° ô ~ýè†í‹ †ø ó†ðÿô° úð†¨³ º„ ú›°¬ÿô° óô„ °¬ ô ~ýº† ‹ ~œñÞ ô û±ü²þíÞ àü ó„ ²… ~Ï‹ ~ü°…¯ã‹ úÛýÚ¬ 50 –~ì ú‹ 350 óô±ý‹ ³ýí{ ±â… ~ýñÞ ô±Ö ¼ðô°¬ àü°†‹ ŽõŸ .•¶… ±Â†¤ ó†ð ~ì„

þèÛ{± óð : ï²æ ¬õì Yeast •Þ† 1 ÿ… ûõùÚ ±ßº ÿ°õ¨ …¯Ò ܺ†Ú 3 ï±â úíýð Ž„ ó†œñÖ 1/ 2 ¬°„ ó†œñÖ 4 ¬±¶ Ž„ ó†œñÖ 1 ~œñÞÿ°õ¨…¯Ò ܺ†Ú 1 ú}¶°¬ û±ü²ÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1/ 2 òü±›°†ì †ü û±Þÿ°õ¨…¯Ò ܺ†Ú 1 ë†Û{± Ž„ ó†œñÖ 1/ 2 û¬±Þ û~ð° •¶õ ÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1 õíýè

: úýù{ ²±Æ Ž„ ô û±Þÿ³éÖ àŸõÞÙ±Ê àü óô°¬ îüçì ¼{„ÿô° ~ü³ü±‹ …° àíð ô û±ü² ô ¬±¶ °¬ . ~ü°…¯ã‹ °†ñÞ …° ó„ ~ü†ý‹ ½õ› †{ ~ü°…¯ã‹ ~ü³ü±‹ …° ï±â úíýð Ž„ 1/ 2 å°³‹ ú¶†Þ àü úÛýÚ¬ ñ ²… ~Ï‹ ô ú}©ü° ó„ °¬ …° Yeast ¸ ¶ Ž„ ô ±ßº ~Ï‹ ¬õº ê¤Yeast †{ ~ý𳋠îø

Lamb Kabobs : ï²æ ¬õì

ú}©ü° ó„ °¬ ô îýñÞþì ᲆðÿ†ø úÚ°ô úÚ°ô …° ²†ý ô ú}©ü° òÒô° ÿ³éÖ Ù±Ê àü óô°¬ ó„ ú‹ ê×éÖ ô àíð ¬õº û¬…¬ •×{ ²†ý †‹ ž†ñ׶… †{ ú}©ü° ó„ °¬ …° ž†ñ׶… ~º ï±ðþíÞ ²†ý þ}Úô ô Air Back Ñõð ²… ±â… …° … ³}ý þñý¶ ~Ï‹ îü°…¯âþì 400 ú›°¬ÿô° …° óô„ .îü°…¯âþì °†ñÞ ô û¬² ó„ÿô° …° ±ýí¨ ô î ýº† þì ó„ÿô° ¬°„ÿ°~Ú îýð²þì î ÿ± ¶… .•¶… ±}ù‹ ~º†‹ «…°õ¶ «…°õ¶ ú‹ úð¬°ô †‹ ~Ï‹ îý ñÞþì òù …° ±ýí¨ÿ°~Ú •¶¬ †‹ ô îýð²þì ¬°„ …° ¬õ¨ •¶¬ ØÞ îü°…¯âþì ï†í{ †{ îýñÞþì «…°õ¶ …° ó„þíÞ ¬õ¨ •»ãð… ±¶ †‹ ±¨„ °¬ ô îýñÞþì ²†‹ …° ó„ û±ü…¬ àü êߺ ¼üô° ô îü°ô„þì óô±ý‹ … ° ó„ úÛýÚ¬ û¬ ²… ~Ï‹ ô îü°…¯âþì óô„ óô°¬ ¬õº ú}© •¨…õð àü ±ýí¨ ú¶†Þ àü óô°¬ …° ²†ý ô ž†ñ׶… Éõé©ì ~Ï‹ îýè†ìþì òü±›°†ì †ü û±ÞþíÞ úð†¨³ º„ ¹±‹ †‹ ô û¬±Þ úֆ… ó„ ú‹ ê×éÖ ô àíð ô ô¬±â îýð²þì îø îýñÞþì úֆ… ó„ ú‹ …° Õ±ì î©{ ú}©ü° ±ýñ ~Ï‹ ¬õº û²…~ð… àü ó„ ¦Ç¶ ï†í{ †{ îýñÞþì Ù†¾ …° ó„ ܺ†Ú •» †‹ îü³ü°þì ±ýí¨ÿô° 400 ²… …° óô„ –°…±¤ úÛýÚ¬ û¬ ²… ~Ï‹ îü°…¯âþì óô„ óô°¬ ô îýº† þì ó„ÿô° …° û¬±Þ û~ð°ÿ…³}ý .¬õºþüçÆ ó „ ó†ð ô ú}© …³}ý †{ îü°…¯âþì ô îýø¬þì êýéÛ{ ú›°¬ 200 ú‹ ú›°¬

ó„ °¬ …° ê×éÖ ô ó†œì¬†‹ ô •ºõâ ô ú}©ü° ó„ °¬ …° ²†ý °¬õ ô Oreganoú}©ü° ú‹ þßý}¶ç ú·ýÞ àü ó°ô¬ ô ~ýñÞ Éõé©ì …° †ø ó„ ~Ï‹ ~ü°…¯ã‹ 놡©ü °¬ •Î†¶ 2 –~ì ó†œì¬†‹ úß{ àü ªý¶ ±ø °¬ ô ~ý»ß‹ ªý¶ ú‹ †{ ~ü°…¯ã‹ ê×éÖ úß{ àü ô •ºõâ úÏÇÚ àü ªý¶ ú‹ ¬õºþì ªý¶ ¼º û²…~ð… ú‹ úÞ ó„ ï†í{ ~ýñÞ Ž†ŒÞ ô ~ü°…¯ã‹ ¼{„ÿô° ¬õº û~ý»Þ †ü û±Þ úð†¨³ º„ ¹±‹ †‹ ~º «±¶ úÞ ¼üô° àü ó„ °†ñÞÿ†ø •í·Ú ô ~ýè†í‹ ó„ÿô° òü±›°†ì ~Ï‹ .~ýñýŸ ú‹ úð†¨³ º„þ¡ýÚ †‹ û~º ú}¨õ¶ ±â… ~ý}º…¬ •¶ô¬ ±â… ô ~ýñÞ «±¶ …° ½±ãü¬ÿô° .~ýñÞ ô±¶ ô ~ýº† ‹ ໨ †ü û²†{ÿ±ì²°

~ñ׶õâ ú}¶…° •ºõâ ~ð† 1/ 2 ô 1 ȶõ}ìÿ… úíè¬ ó†œì¬†‹ ¬~Î 1 ³ì±Ú ê×éÖ ¬~Î 1 ³Œ¶ ê×éÖ ¬~Î 1 óõ}ü² òÒô° ó†œñÖ 1/ 4 û~ð° •¶õ ÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú Ø¿ð õíýè û¬±Þ õíýè Ž„ ܺ†Ú ô¬ ±ý¶ úŒ¤ ô¬ Oregano ÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1/ 2 ²†ý °¬õ ÿ°õ¨ÿ†Ÿ ܺ†Ú 1 þÖ†Þ û²…~ð… ú‹ ³ì±Ú ê×éÖ ô àíð

: úýù{ ²±Æ …° ó„þ‹±Ÿ ô •¶õ •í·Ú …° •ºõâ ¸ ¶ ~º†‹ ú}¶õ óô~‹ ô Ù†¾ çì†Þ †{ ~ü±ýã‹ ó†œì¬†‹ .~ýˆõ»‹ û~ü±‹ àŸõÞ –†ÏÇÚ ú‹ …° ó„ ú¶†Þ àü óô°¬ ô ~ýñÞ úÚ°ô úÚ°ô •¶õ †‹ …° ±ý¶ € ê×éÖ ô àíð € óõ}ü² òÒô° õíýè Ž„ …~}‹… ¸ ¶ ~ý𳋠îø ô ~ü³ü±‹ …° ²†ý °¬õ € û¬±Þ û~ð° 62


www.TEHRANMAGAZINE.com

ó@ Èuô ok ô ly|þì qBG |çÆ }p×ãñuBG þðAlýì úG úÞ lðlük þíýËÎ ÿpìpì ïBíO ûqAôok ûkBW aýK àü BXñüA ,pýhG qôo“ :Q×â ô kpÞ óBG| ûqAôok kpì úG ôo onãøo .kõG ÿoBW ó@ qA þè|æq J@ úÞ kõG ÿA|úíz^ ”?QuA äñzÚ olÛñüA úÞ QuBXÞ ”.QuA QzùG BXñüA ,pýg úG qôo“ :óBG|ûqAôok ”.îüA|úñzO þéýg ,îülýuo QzùG úG úÞ Jõg ú^“ ”.lýyõñG løAõg|þì óBPèk olÛ^ pø ô lüõy koAô lýðAõO|þì“ :Q×â ô kpÞ ûoByA úíz^ úG óBG| ûqAôok .lðA|úñzO îø îãu ô IuA — ”.QuA Ñõñíì QzùG úG RBðAõýc kôoô . î×uCBPì «BÏÚAô “ :óBHùãð ô kpÞ pßzO óBHùãðqA .lyõñG J@ þüBùñO kõHð pÂBc BìA ,kõG úñzO þéýg óõ^ ,ly lýìABð þéýg kpì ,úÎorì òüA úG kôoô ûAo .lðlýuo ÿA|úÎorì úG ,lñPÖo |æBG úLO qA ÿqAok Rlì úßñüA qA wK .kAk úìAkA {øAo úG úüBu püq ok ÿkpì .ly|þì qBG {ÖpÆ ôk ok þðBPgok BG þÞBg ûkBW àü úG úÞ kõG þíülÚ ÿA|ûqAôok .kõG ûlýGAõg «æBíPcA ,kõG ûlðByõK þø|çÞ BG Ao {Ooõ¾ô kõG ûlýzÞ qAok Bø|Qgok .ïçu — .kAk JAõW }pu BG kpì .îãu ô îHuA ,òì .îüA|úñzO þéýg Bì — .lýyõñGlýøAõg|þì úÞ olÚpø .QuA ÿA|úíz^ Bø|äñu ó@ óBýì :Q×â ô kpÞ ûoByA þüBW úG kpì .lðlðBzð ôpÖ Ao óBy|þãñzO ô lñPÖo úíz^ oBñÞ úG äu ô IuA ,kpì .lükpâpG lýðAõO|þì ,lýPyAk Quôk úÞ QÚô pø :Q×â kpì .kpÞ pßzO kpì qA pÖBvì ?Qvý^ BXñüA ïBð îðAlG îøAõg|þì ÈÛÖ :lýupK pÖBvì !QzùG — !QuA QzùG BXð@ Q×â îø ÿpìpì ûqAôok óBHùãð BìA !!?QzùG — .QuA jqôk ,Qvýð QzùG BXð@ — ÈéÒ RBÎ|çÆA òüA !lññßð ûkB×PuA Bíy ïBð qA BO lüpýãG Ao óApãük ÿõéW lüBG “ :lðBì óApýc pÖBvì ”.kõy þì ÿkBüq þíâokpu UÎBG òüpPùG lðpÂBc úÞ þüBùð@ ïBíO óõ^ !!!lññÞ|þì Bì úG þâorG ØÇè QÛýÛc ok ;wßÎpG «|çìBÞ — ...lñðBì|þì BXðBíø ,lññÞ ápO Ao óBzðBPuôk

61

R|çßzì Qgok Ao þPuôk QÖpâ îýí¿O ô kõG úP×ø pg@.kpG óBüBK úG îø Ao pãük ÿoBÞqôo àü ,oBXð # .lñÞ RõÎk }A úðBg úG þðlýyõð Ùp¾ ÿApG ok þPgok õéW Rõßu ok úÛýÚk lñ^ oBXð ,kôoô qA êHÚ ,lðlýuo úðBg úG {Puôk ô oBXð úÞ þÏÚõì .QÖpâ Ao Qgok ÿBø|úgBy ,{Puk ôk BG lÏG .kBPvüA ú`ÒBG ÿApG ,lðlì@ {èBHÛPuA úG {ðAlðqpÖ ô pvíø ,ly úðBg koAô óAlñg .kpÞ pýýÓO äðok þG }A|ûpù^ .lñyõñG þðlýyõð BO lñPÖo óAõüA úG {Puôk BG lÏG ô Q×â ú¿Ú {ðAlðqpÖ êýèk ô kpýãG Ao }A ÿôBßXñÞ õéW QvðAõPð pãük {Puôk .lññýHG Ao Qgok lñPvðAõO|þì BW ó@ qA .lýupK Ao oBXð oBPÖo òüA òüA BìA ,lü@|þì {ýK þðAôApÖ R|çßzì ,oBÞ ÐÚõì .QuA òì R|çßzì Qgok òüA ,û@< :Q×â oBXð úG Ao îO|çßzì ,îuo|þì úðBg úG þPÚô .koAlð îðAlðqpÖ ô pvíø úG îø þÇGo ô QuA òì ëBì ,R|çßzì úgBy ÿôo qA Ao Bø|ó@ ûoBGôk ,ïôpG oBÞ pu îøAõg|þì þPÚô ,lÏG qôo .ïrüô@|þì Qgok ó@ ÿBø|úgBy qA þéýg ,ïoAkpG Ao îO|çßzì BO ïôo|þì Qgok ÕApu úG eH¾ þPÚô úÞ QuA òüA IèBW .ïoAk|þìpG .lðA|ûly àHu þéýg îø úýÛG ô lñPvýð BW ó@ pãük ,R|çßzì

QzùG ûAo ,þíýËÎ Qgok oBñÞqA oõHÎ ïBãñø .lñPÖo|þì ûAo ÿA|ûkBW ok {ãu ô IuA BG ÿkpì # ô QuA ûkpÞ ápO Ao Býðk òüA pãük úÞ lýíù×ð kpì BìA .QzÞ Ao Bùð@ ô lì@ kôpÖ ÿA|úÛÎB¾ lülW ÈüApy úG Bø|ûkpìBO lzÞ|þì ëõÆ Bø|Rlì þøBâ .QÖo {ýK }oõðBW ôk BG óBñ`íø !lðpHG þK óBykõg ok .lðkõG úñzO Rly úG ô lñPhüo |þì ÝpÎ ,kõG ÿlñO JBPÖ@ ,kõG ÿlñéG úLO ,kõG ÿqAok ÿôo| ûkBýK


óApùO þééíèA òýG úéXì

óBPuAk lñ^ ûlðqõì@ô ûBOõÞ õéýDõÞõèõDBK qA ïBíO pOkôq Ao ÿoAõük þyBÛð úÞ koô@|þì oBzÖ ôA úG îÞ îÞ BvýéÞ ëõEvì ,ëBñükoBÞ .kõG ûkpßð AlýK þHuBñì ! QÖBü þG@ ÿõW ok Ao þPvì ô }õK ûlðs ,úPvßy óAõW ,õWô QvW BùOlì qA wK þ`ñüôAk ,lñÞ .QyAlð ôA qA òPyAkpG fpÆ ÿApG þP¾pÖ pãük óõ^ ,lðoô@ BvýéÞ úG AoôA BO QuAõg {ðAoBýPukqA óBíøok ô lñPyAk úãð BKpu Ao ôA {ðAoBýPuk .lðkoô@ BvýéÞ úG QuA pHg ú^ QvðAk|þíð úÞ Ao Alâ úhvð ,lðkõG úPvG {Ûð ûpù^ ó@ pG þGõg úG úÞ þPupKkõg ô ûBñâ ,þDAõÛO þG ÉõÇg qA þ`ñüôAk QýÏÂô .kpÞ ÿoAkpG {üôo {ýK Ao þyBÛð ô kpÞ qBG Ao {üBùíz^ ;kõG ûlüpK }puqA þPvì pãük úÞ Alâ ,ly ïBíO oBÞ þPÚô ”ïA ûlük «çHÚ Ao õéGBO òüA òì“ : Q×â ûôlðA ô þP×ãy qA ÿA|ûrýì@ BG .lük :lýupK ûkq Q×ãy þ`ñüôAk !? BXÞ :Q×â }õK ûlðs óAõW qAô@ þDApvíø ûôpâ àü ok úÞ þÏÚõì ,îølG Quk qA Ao ïrý^ úíø úßñüAqA êHÚ ,{ýK ëBu úu“ ”!ïõy ”þvýΓ ûpù^ þyBÛð ëlì úÞ kpÞ RõÎk òì qA ÿlñìpñø ô îPyAk þDBüôo qApK þâlðq ,ïlðAõhýì

ÿoAkBÖô Bü I¿ÏO

Quok ûAo

þG ÿ úèBuõâ.lupG {øBâAp^ úG BO Qynâ|þì ÿpßG êãñW qA lüBG ÿA úèBuõâ,ÿqôo# .kpÞqBG kõg ÿApG þHýzð ô qApÖ pK ô îg ô aýK pK ûAo ô kõG ÿpßÖ ,lÏG þOlì .Qynâ êãñW qA ô kpÞ ûkB×PuA ûAo óBíø qA ,Qynâ|þì BW ó@ qA úÞ þãu ,lÏG qôo .lññÞ oõHÎ BW ó@ qA kpÞ oAkAô Ao }A úéâ ô lük qBG Ao ûAo ó@ ,úéâ ÿBíñøAo úèBuõâ M^ ô QuAo úG ,lñPÖo|þì ô lðlì@|þì :lðkpÞ ûkB×PuA ûAo òýíø qA îø Bø|óBvðA ,lÏG þOlì aýø BìA .lñPyAk îø Üc ô lðlük|þì oAq@ ô lðkpÞ|þì ûõßy ,lðlì@|þì òýüBK ô lñPÖo|þì |æBG ,lðlý`ýK|þì .lñÞ qBG ÿlülW ûAo kpßð þÏu wÞ oõHXì ô lðkBPÖA|þì BK qA ,òýãñu ÿBøoBG püq ûoB`ýG RBðAõýc.ly þðBGBýg ,ûAo ûõÞ ó@ ,lÏG þOlì Ao þøAo óBíø úÞ lðkõG oõHXì ,lðôpG úPÎBu úu ,lññÞ þÆ úÛýÚk þu ok lñPvðAõO|þì úÞ þøAo lðkõG .kõG ûkõzâ ÿA úèBuõâ úÞ lñüBíýLG úíø .pùy àü þé¾A óBGBýg ly lÏG ô ,ly BPuôo àü þé¾A ÿ ûkBW ,óBGBýg ó@ ô Qynâ Bø|ëBu .kõG ÿlG oBývG pývì ,lñPyAk QüBßy óBGBýg òüA pývì qA ,óAoõÞ lñðBì lðoAk Quôk Bø|óBvðA úÞ lük|þì ô lülñg|þì lñìkpg ô pýK êãñW ,ëBc òýíø ok ?úð Bü koAk kõWô ÿpPùG ûAo Bü@ úÞ lñupK þíð kõg qA râpø ô lññÞ þÆ ,ûly qBG |«çHÚ úÞ Ao þøAo

BùñO wÞ pø“ :Q×â ô lðAõgApÖ Ao óApHìBýK qA þßü lðôAlg . kõG îÞ ûõýì Apd¾ ok # ”.koõhG qôo ok ûõýì àü lðAõO|þì ô kBPÖA òýìq pG ûõýì ÿBø|úðAk .ly Ì×c úÛÇñì ó@ Qvüq Èýdì ô ,kõG oApÚpG Bø|êvð óõðBÚ òüA pG Ao ÙApÆA ÿBø|pùy RkBvc ô ly ÿrýg ê¾Bc ÿ úÛÇñì BW ó@| ,lÏG þOlì .lýüôo lülW óBPgok óBykAlWA úG þðBPuBG pHìBýK úÞ ÿoõPuk úG ô lðkoõg|þì ûõýì àü ÈÛÖ qôo pø ïkpì îø qõñø BìA . QhýãðA ôA .ly þâorG êßzì oB^k ”pg@ ïBy“ õéGBO ólýzÞ ÐÚõì ”þ`ñüôAk ôkoBðõEè“# Bø|ûõýì qA îø úüBvíø ÿBø|BPuôo ô Bø|pùy þèBøA lñPyAnâ|þíð ó@ pG ûô|çÎ BìA .lðkõG oAkBÖô ,kõG ûkAk ô ”þvýΓ êßy úG Ao ”þßýð ô pýg“ QvüBHýì .lñuõLG ô lðrüpG òýìq ÿôo Bø|ûõýì úÞ ly|þì UÎBG ÈÛÖ òüA . lññÞ ûkB×PuA )Ñ( þvýÎ óAoBü qA úÞ(”Akõùü“ êßy úG Ao ÿlG BG Ao Bø|ûõýì ô lðoõhG lñøAõg|þì ûõýì ú^pø lüoAnãG < :Q×â ô lðAõgApÖ Ao ÿpãük pHìBýK lðôAlg )lñÞ QðBýg ôA úG QÖpâ îýí¿O ïBy ïBãñø ô kõG îuo ó@ úÞ Ap^ ,lðkpÞ }oBvãñu BìA . lì@ pùy úG ûqBO ïBýK BG pHìBýK >. lññÞ QívÚ kõg óBãüBvíø ÿBùèlì BO kpÞBøo ïBíO úíýð Ao oBÞ.kpßýì pü õ¿O . kAk }pýýÓO QcAo ly|þíð ô kõG ûlýðAôk úzüo ïkpì fôo ô îvW ok ,þíülÚ .lñÞ AlýK Ao {ýðBìo@ oBývG ïõuo ly|þíð BìA ?ûlì @ BXÞ qA ÿôlG îuo òüA lðlýupK|þì kõg qA úÛÇñì ó@ óBðAõW îÞ îÞ eývì êìBÞ püõ¿O ,þDApvíø îuApì ok ÿqôo ú^ pø lñPvðAõO|þì ,IýOpO òülG . lññÞ Bøo Ao óBy Iønì lñPÖpâ îýí¿O òüApGBñG ,kpG ëAöõu püq Ao òùÞ úG Ao óAõW .QÖBü óBðAõW ó@ qA þßü ûpù^ ok Ao òýü@ úG ,lñPvðAk|þì wülÚ Ao kõg úÞ þðBvÞ BùñO . lñølG óAlñìqBýð úG Ao úýÛG ô lðoõhG ,lñøAõg|þì þDBø fpÆ ô BøkõOA }A|ûpù^ qA ô kpÞ RõÎk {øBâoBÞ pýýÓO Býðk BG ûApíø lüBG ô ûly ÅõÎ Býðk úÞ lðlýíùÖ|þíð Bø|ó@ ,QÛýÛc ok BìA .lðlðBì oAkBÖô þíülÚ .QyAkpG .lññÞ «BHüpÛO ”pg@ ïBy“ ÿõéGBO .Qynâ ëBu úu ëlì qõñø ”Akõùü“ ÿApG þ`ñüôAk BìA ,kõG ûly ïBíO

ÿlG ô þßýð

60


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

.QuA ûApíø Bíy BG wðBy QHéÚ BøoBG óApãük BG kõg þ×ÆBÎ ÈGAôo ok QýíøA þèô ÿoõhýì Qvßy ÜzÎ ok ô lñßzýì þì ÿlülW ÜzÎ ôpâ ok ëk ûoBGôk ô þølýíð Bíy úG Bø|þÃÏG QuA òßíì ApWBì òüA ok ,ÿoBLu .lðqoõG RkBvc

pG RA úWõO úíø IéÒA .lyBG rýð Jõg Quôk àü ,ÜzÎ BG ÉBHOoA ok ô QuA rÞpíPì êý¿dO ÿôo þvðBy }õg oBývG ïk@ ,oBÞ ô R|çý¿dO ok rýð QyAlùG ô Qì|çu ÍBdè qA .þPvø .ÿoAk oApÚ þGõg QýÏÂô ÿApG þøAo ëBHðk úG QuA pPùG :kBùñzýK êüBvì úG lüBG òýñ`íø .þyBG kõg þDAoBÞ kõHùG êíÎ pO|úðBÆBPdì ô þñÞ úWõO pPzýG kõg þèBì ô þyBG kõg Zpg ô êgk IÊAõì ,þüBíð .òÞ Zpg pO|úð|æõÛÏì ô þÏu |ú»íø IéÒA :{y ûoBíy Quk ØÞ þèBì êüBvì koõì ok ÜýÛdO ÿôo pG Ao kõg }|çO ô þupýì kõg ÙAløA úG kôq þéýg ,þñßýì rÞpíPì þøk ïBXðA ÿlý×ì oBÞ ÿõzýì ÜÖõì úßñüA qA .ly þøAõg ëBdyõg

îùì oBývG Bíy QÖpzýK ÿApG úÞ ÿõzýì ôpGôo }õg þéýg þèBì êüBvì ô oBÞ BG ÉBHOoA ok ,QuA ok Qì|çu ô QyAlùG pËð qA .lýPvø wðBy .ÿoAk oApÚ þGõg oBývG QýÏÂô BG òÞ þÏu kõg oBÞ Èýdì ok :kBùñzýK kõg oBÞ úG pâA ,þyBG þíýí¾ ô óBGpùì óApãük kõg êÓy ok QÖpzýK ÿBø|ûAo úG ô þñÞ pßÖ þøAõg þÆ Ao þÚpO ÿBø|úéK ày óôlG þzülñýG lülW þÛzÎ ÿApWBì àü BG kBüq ëBíPcA úG .kõíð .ly lýøAõg ôpGôo QuA {hG {ìAo@ Bíy ÿApG úðBg Èýdì rÞpì Ao BXð@ ô þñÞ òýDrO Ao ó@ òÞ þÏu òüApGBñG Ao Bíy óBPðBPuôk qA þßü .þðAlG kõg ÿBùPýèBÏÖ .løk þì oApÚ {üõg QüBíc koõì

59

ëlW ô UdG koAô lñßýíð ÿôpýK þÛÇñì ô kpg ô RolÚ ûqAlðA|úG ,úÖpc ô êÓy úÇýc ok .ÿõy oBÞ ok ÿôo ûkBüq ,òÞ ëõHÚ QýèõEvì kõg óAõO ûpìq ok Bíy .lðrG Iýu@ Bíy úG QuA òßíì kBÛPÎA ûBãð àü ok ÜzÎ úG úÞ lýPvø þðBvÞ .ÿoAk {ýK ok ÿoBËPðA êGBÚ pýÒ ÿBøp×u .ÿoAk Quk ØÞ ÉõÇg :úð ûoBíy Quk ØÞ ÈGAôo BG ÉBHOoA ok lüBG úÞ lølýì óBzð Bíy ,þyBG oAk òPzüõg ô oõH¾ þíÞ kõg þ×ÆBÎ ok BìA lyBHð ÜÖAõì Bíy BG wÞ aýø QuA òßíì ÿoAk ÿoBývG ÿBø|QýéGBÚ kõg úÖpc ô êÓy úñýìq .ÿoAkoõgpG þGõg þãPvüBy ô QÚBýè qA ô BG Ao kõg ÿBø|ûlüA ô oBßÖA ÿoAk Quôk Rnè oBÞ òüA qA ô ÿoAnãG óBýì ok kõg óBPuôk þü|çÆ Q¾pÖ àü BG kõg êÓy úÇýc ok ,ÿpHýì

ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG ,óApùO þééíèA òýG úéXì lülðõýLG þðApüA åorG ûkAõðBg òüA úG

úG QüoõìBCì ïBXðA ÿApG ÿoAk Quôk þéýg úG .ÿoAk Rp×ð ólðBì BXßü qA ú¾|çg ô ÿôpG p×u ok Qì|çu pËð qA .ÿoAk kBÛPÎA ûBãð àü ok ÜzÎ .ÿpHýì pu úG þGõg QýÏÂô oõH¾ ô oAlñPzüõg þíÞ lüBG :kBùñzýK pG lüBHð ,þølð Quk qA Ao kõg ÿkpvðõg ô þyBG pâA ,ÿõy pýâok kõg óBPuôk BG þürW êüBvì pu kõg ÿBÛÖo ô óBPuôk BG þñÞ Ì×c Ao kõg QðBPì .QyAk þøAõg þyõg RBÚôA ïBùGA ô xlc pG þñPHì ô ÿkõùy áok úG ÑõÂõì àü ûlð ûqBWA ,}BG úPyAk óBíüA kõg QuA òßíì AlPGA ok ,kqAlñýG BK qA Ao Bíy þâkAõðBg qBýð óBìq úG ,ÿõy úP×y@ ô Yýâ lÏG ô þðBH¿Î kõg R|çßzì ÿApG þHuBñì êc ûAo þðAõPG BO ÿoAk .þñÞ AlýK oBÞ Èýdì Bü úuolì ,úðBg ok Quk ØÞ òüA :Qzø ûoBíy Quk ØÞ luo þì pËð úG ,koô@|þì þvðBy }õg Bíy ÿApG ÿoAk Quôk Bíy ,þPvø þÆBzðBG ô kBy ïk@ ô þñÞ îývÛO kõg óBPuôk BG Ao kõg }õg RBÚôA oApßO ô þPgAõñßü qA ô lýPvø p×u ô }kpâ ÜyBÎ .lü@|þì RlG þéýg þèBì êüBvì ô oBÞ ,ÜzÎ úñýìq ok Ao p×ð àü ÈÛÖ kõg IéÚ ok .lýPvø wðBy }õg {ðAk ô îéÎ ûAo ok .ÿlñíÚ|çÎ oBývG ôA úG úÞ ÿoAk ok rýð QyAlùG ô Qì|çu pËð qA ,òÞ }|çO .ÿoAk oApÚ þGõéÇì QýÏÂô Ñõð aýø qA úÞ þvÞ BG koAlð|þìôrè :kBùñzýK

úG ô þPvø þOpyBÏì ô ApãðôpG|þìk@ Bíy lüBG BìA ÿoAk úÚ|çÎ þéýg þÎBíPWA ÿBø|QýèBÏÖ kBüq ô þyBG kõg ÿBø|úñürø ô Zpg IÚApì .þñßð þWphèô úËdè pø úÞ þPvø qBG ÜýÖo ÿkpÖ Bíy pK ô úðBíýí¾ ÿoBPÖo ,lüpýãýì ÿlülW Quôk óApãük BG kõg ÈGAôo }pPvâ qA ô ÿoAk QHdì úG YüolO úG úÞ ÿõzýì Bñy@ þvÞ BG ,ÿpHýì Rnè ô þPuôk òüA ô ÿõzýì ôA ÜyBÎ ô ÿlñHýì ëk ôA þPì|çu koõì ok .koAk QüApG þyõg QHÚBÎ lðõýK .lýyBG kõg IÚApì pPzýG lüBG rýð QyAlùG ô kõg Qì|çu ô QyAlùG koõì ok :kBùñzýK Zpg ô êgk IÊAõì pâA .þyBG IÚApì pPzýG lüBG ûBãð@ þñßð êíÎ úð|çÚBÎ koõì òüA ok ô þyBHð kõg þñÞ Zpg úHy àü lüoô@|þì ok ú^ pø QuA òßíì lüBG ëBc pø úG ,ÿõy þèBì êßzì oB^k ô BO þñÞ êc þGõéÇì õdð úG Ao kõg þèBì R|çßzì .þupG {ìAo@ úG úñýìq ok :Q×ø ûoBíy Quk ØÞ þvðBy }õg ïk@ ,óApãük BG kõg RBÆBHOoA «Bñí ,þñßýì oApÚpG ïkpì BG þGõg ÈGAôo ô þPvø rýð ÍBdè òüA qA ô þPvø rýð ÿp×u }õg ïk@


óApùO þééíèA òýG úéXì

Quk ØÞ ÉõÇg ÿôo qA þéÞ Qý¿hy Ao kõg QðBPì ô ÿkpvðõg úÞ þñÞ þÏu lüBG Bíy kõg ûkAõðBg ÿBÃÎA BG ÉBHOoA ok ,þølð Quk qA ô ûpWBzì qA ô þyBG pO|Qynâ BG ô pOoõH¾ lüBG .þñÞ rýøpK AõÎk rýð þ¿hy êüBvì koõì ok Bü oBÞ Èýdì ok ô ÿpýâok qA ô þñÞ Ì×c Ao kõg ÿkpvðõg lüBG Qhu kBüq ,þñÞ ÿoAkkõg óApãük BG Ù|çPgA þñýãñu QHéÚ pG R|çßzì ô êüBvì oAnãð ô pýãð xBvcA kõzýì UÎBG Qynâ ô ÿoBGkpG ,lñÞ .þyBG úPyAk ÿpPùG . ÿoAkoõgpG {ìAo@ qA kõg óôok Bíy ÉBzð ô ÿkBy UÎBG þâlðq ok QÖpzýK qA ô ÿoAk þHuBñì koõgpG óApãük BG óõ^ .kõzýì qA «|æõíÏì ,þPvø oAkoõgpG rýð þGõg óBýG RolÚ koõì óBãüBvíø ô óBPuôk ,ûkAõðBg ÿBÃÎA IðBW QÖBüok úülø ô ÿpýãýì oApÚ QHdì ô ØÇè .þñßýì QýÏÂô ok óBPPuôk BG Bíy þ×ÆBÎ úÇGAo þèBì ÍBdè qA .QuA ÿpünLèk ô IuBñì oBývG qA úÞ lupýì pËð úG ô QyAk þøAõg þGõg QýÏÚõì .þPvø óAkoBÞ ô ÿA úÖpc kpÖ àü ÍBdè pø úG pPzýG þâlðq ok :úu ûoBíy Quk ØÞ BG kõg þ×ÆBÎ ÈGAôo Bü þéý¿dO ,þéÓy êüBvì úÞ þPvø þ¿hy Bíy ,ÿoAk úWõO óApãük .QuA þñýG {ýK êGBÚ pýÒ QüBøoBPÖo þèô ÿoAk pu ok ÿkBüq ÿBø|ûlüA ô oBßÖA løAõhýíð Qèk ô ÿoAk êßzì Bùð@ óBýG ÿApG oBãðA QHd¾ ëBc pø úG ,ÿoAnãG óBýì ok þvÞ BG Ao Bùð@ .lyBG lñìkõu ô lý×ì lðAõPýì oôBzì àü BG õãP×âô þðBìq ô QyAk lýøAõg pu ok þÛzÎ ÿAkõu Bíy qA QuA òßíì þOlì úÞ lýPÖA þì ÿkpÖ kBü úG pËð qA ,lñÞ þâlðq oôk ÿpùy ok ô kõy AlW pu úG þGõg QýÏÂô ok QyAlùG ô Qì|çu .lýPvø ëBcpu ô JAkBy «|çìBÞ ô lüpHýì ÿoBPÖo kõg óAoBßíø ô óBPuôk BG :kBùñzýK ô îøB×O kBXüA ,}BG úPyAk JAk@ ÿkBHì ô QÞArð BG .Qvýð êßzì îø óAlñ^ óApãük BG ÿoBâqBu þßü IðBW qA ÿA|ûkAk úDAoA úÞ þcpÆ BG ÉBHOoA ok BG lüBG ,þñßýì QÖBüok ÿkBùñzýK kõg óBPuôk qA Bùð@ qA ô þñÞ }õâ óApãük RApËð úG qBG ÿôo ô îøB×O úG ólýuo ÿApG .þyBG oArãuBLu lupýì pËð úG A«pøBÊ :YñK ûoBíy Quk ØÞ êüBvì koõì ok úÞ þPvø kApÖA úPuk ó@ qA Bíy úÞ {ýK ïlÚ kõg îùu úG lüBG óApãük BG þãñøBíø .lüõy ÜÖõì BO lüoAnãG ok þéßzì .lñPvø QÚBÆ pK ô oõH¾ oBývG þèBì kõg úG Ao óBOpßÖ þOlì úÞ kõzýì AlýK óBPýâlðq .kõzýì ÙpÆpG BìA lñßýì ëõÓzì þPvø ÿkpÖ Bíy :oBù^ ûoBíy Quk ØÞ êüBvì ,êý¿dO ô xok pýâok |«æõíÏì úÞ ok úÞ þvÞ ó@ þíù×ýì ÿkôq úG |«æBíPcA Bíy ÿApG lðAõPýì ÿA|ûly Bñy@ ôA BG kõg oBÞ Èýdì ok þèô þPvø kõg þñøm RBýèõÓzì Bü ô þ¾õ¿g

óBPuôk BG Ao kõg ÉBzð ô ÿkBy lüBG Bíy :kBùñzýK ô R|çßzì koõì ok òÞ þÏu ,þñÞ îývÛO kõg BG ûpWBzì ô UdG úðõâ pø qA ,þ¿hy ÿBùüoBPÖpâ lýPvýð ÿkApÖA úPuk ó@ qA Bíy ,þñÞ rýøpK óApãük þéc ûAo lü@|þì kõWõG óBzüApG úÞ þéßzì ÿApG úÞ .lðoAk òýPu@ ok Ao

ô Bíy óBýì úÞ þüBø ïBýK úG lüBG :kBùñzýK úWõO pPzýG kõzýì ëlG ô ko óBßükrð qA þßü ûApíø úG þGõg QHÚBÎ lðAõPýì úÇGAo òüA ,lýñÞ .lyBG úPyAk óApãük BG ô þñßð þÛég YÞ kBüq òÞ þÏu ô rýì@ úüBñÞ ÿBùÖpc qA ;þyBG ôpyõg ô óBGpùì îøB×O Fõu UÎBG Apüq òÞ rýøpK õéùK ôk oBPÖo .kõzýì ÿôpG p×u úG kõg JB¿ÎA klíO ÿApG lüBG ûoAõíø ,þñÞ ïpâpu þyqõì@ ÿBø|fpÆ BG Ao kõg Bü kBy RBËdè ok Ao kõg óBPuôk þðAõPýì òýñ`íø wLu ,lýñÞ ûBãð kõg óBPuk ØÞ úG # .þñÞ àüpy kõg óBPuk úG úÞAo ÿpü õ¿O püq pü õ¿O 9 óBýì qA þéÞ fpy ô JBhPðA koAk ÿpPzýG QøBHy Bíy .lýDBíð úÏèBÇì Ao óBO Quk ØÞ

úÞ þPvø ÿkpÖ Bíy :ôk ûoBíy Quk ØÞ ô þPvø kõg úÖpc ô êÓy pßÖ úG pPzýG þâlðq ok ô ÿoBâqBu kõg àüpy BG ,ÿoAk úÚ|çÎ RBükBì úG úG Ao Bíy þÞpPzì Üü|çÎ ô QyAk þøAõg ÜÖAõO ô îøB×O xBuA pG ôA BG Bíy úÇGAo ,lølýì lðõýK îø .kpýãýì êßy úHðBW ôk ÿoBßíø ô þPvø lñíÚ|çÎ p×uô pýu úG þéýg ,ÿôpG eüp×Oô }kpâ úG ïAlì ÿoAk Quôk ô lðoAk ZBýPcA Bíy àíÞ úG úzýíø QðBPuôk .QuA Jõg Bùð@ BG Bíy úÇGAo Bü oBÞ úWõPì Bíy xAõc ô }õø úíø þvÞ úG .ÿoAlð ÿpãük úÒlÒk ô QuA êý¿dO ô þ×ÆBÎ ÿA úÇGAo ôA BG ô ly þøAõg lñíÚ|çÎ ô {hG ÿ kBy oBývG úÞ kpÞ þøAõg oApÚpG ØüpÊ .kõG løAõg JõéÇì þßü BG ô þPvø þPÚBÆ pK ô oõH¾ ïk@ lupýì pËð úG ô Qíýí¾ úýÛG qA {ýG kõg ûkAõðBg ÿBÃÎA qA pãülíø BG BøoBÞ pTÞA ok |«æõíÏì ô ÿoAk þßükrð rýð QyAlùG ô Qì|çu pËð qA .lüoAk pËð áApPyA Bü QèBvÞ IéÒA ô ÿoAk oApÚ þHuBñì QýÏÂô ok . lñßýì lülùO pPíÞ Ao Bíy ÿoBíýG Èýdì ,ûkAõðBg ok QuA òßíì :kBùñzýK þèô lyBHð ÜÖAõì Bíy BG wÞ aýø úuolì Bü ,oBÞ

úÞ lýPvø ÿkpÖ Bíy :àü ûoBíy Quk ØÞ oBývG ,lüoAk kõg óBPuôk BG ÿA|ûkpPvâ ÈGAôo lýðAõPýì ôo òýíø qA ô lýPvø Apâ ïkpì ô þOpyBÏì .lüoAnãG óBýì ok óApãük BG Ao kõg oBßÖA ô Bø|ûlüA ô lüoAk úÚ|çÎ ÿpßÖ RBÎõÂõì úG pPzýG óApãük BG lüoAk êýì þéýg ;lýPvø p×u ÜyBÎ oArýG Rly úG þüBùñO qA ô lýñÞ oApÚpG ÉBHOoA .lýPvø òP×â ÿApG ÿkBüq ÿBø|Ùpc úzýíø oBãðA óApãük BG þGõéÇì õdð úG Ao Bùð@ rýð |«æõíÏì ô lüoAk óõ`íø Ao óBPðBPuôk qA àü pø ,lüoAnãýì óBýì ok úÞ lýðAlýì Jõg Rõ¾ ÈH ûBãPuk àü ëBÛPðA óApãük úG ô ûkpÞ ÈH Ao Bíy ÿBø|Ùpc lðõy àükrð Bíy úG løAõhýì óBzèk úíø ,lñølýì .lðrüpG þPuôk fpÆ Bíy BG ô úG p×u ô Bøpùy ok oAnâ ô Qzâ qA ,eüp×O ,lüpHýì Rnè pãük ÿBø|òýìqpu ô lñßýì JAkBy Ao Bíy úýcôo ÿqBG ô|þìpâpu rýð þívW pËð qA ,kõzýì óBO ÿkBy ô Rnè UÎBG ô îèBu IéÒA ô lüpHýì pvG þGõg QýÏÂô ok . lýPvø QuolñO 58


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ok lýðAõO|þì ïBãñø ó@ ok ,lýñÞ ÿoBßíø óApãük >.lýyBG ÿpSA Bzñì Býðk òüA úG Ao óBüo|æ ÿBøôqo@ ô oBßÖA ,pß×O qpÆ òüA okBÚ úÞ òüA qA óBüo|æ .QuA ûkpÞ êülHO QýÏÚAô BG úßéG ,þèBÎ R|æõ¿dì òPgBu BG BùñO úð QuA ÿApG ÿoBÞ< klÏPì úüpýg ÿBø|óBìqBu ok oõÃc .QuA oArâpßy >løk ïBXðA óApãük ô Bø|QýÛÖõì òüA ÿ|úíø BG óBüo|æ ÝBduA BìA VApýì ,þøAo òýñ^ ókõíýK ok ûBâ aýø koôBPuk òì äñøpÖ< ,lüõâ|þì ôA .QuA ûkpßð Bøo Ao kõg îðAõO|þíð râpø ô QuA òì Qüõø qA þíùì {hG Qüõø úG òýñ`íø ôA >.îñÞ }õìApÖ Ao ïA iüoBO þðApüA ,óBüo|æ úP×â úG .lñÞ|þì oBhPÖA kõg þðApüA òüpO|QíølñéG ô òüpO|ûkpÞ êý¿dO qA BøoBHO BùñO úð Bùð@ .lñPvø Bßüpì@ ok pWBùì ÿBø|ûôpâ ok rÞpíO Ì×c BG lðokBÚ ô lðoAk þèBÎ ÿoBÞ Ý|çgA ô þèBì pýSBO úßéG ,lñyõßG óBy ÙAløA QùW ôA .lðA|ûkoAnâ oõzÞ òüA pG îø þPHTì þãñøpÖ QGBÚo êøA oBHO þðApüA ÿBø þüBßüpì@< :lüõâ|þì ,qôo úG qôo ô .lðõy ÜÖõì lñøAõg|þì ô lñPvø Bñy@ Bð|æõì BG Bø þüBßüpì@ qA ÿpPzýG kAlÏO >.lññÞ|þì úÏèBÇì Ao ôA þðBÖpÎ oBS@ ô lðõy|þì oBHO þðApüA þüBßüpì@ pùËì óBüo|æ ÝBduA .QuA þüBßüpì@ óBìo@ qA ÿA úðõíð òýñ`íø ô ÜÖõì eÇu òüpO|æBG úG oBßPzK ô þyõÞ Qhu BG ôA qA þßü QuBüo ,ûlýuo kõg ÿoBÞ ûqõc Ao óBùW ÿqBu ÿqBG JBHuA ÿBø|QÞpy òüpO|ÜÖõì BùñO úð ÿApG ôA úðAlñìkpg óBñhu .QuA oAk ûlùÎ ,aýø qA løAõg|þì úÞ wÞ pø úßéG ,pWBùì kApÖA òýüBK ok þPÚô< :QuA {hG ïBùèA kqBvG ÿrý^ |æBG Qíu úG QÞpc òßíì ûAo BùñO ,lüoAk oApÚ ÿApG ô lýñÞ òýýÏO Ùlø kõg ÿApG lüBG .QuA >.lýñÞ }|çO Qhu Bùð@ úG ólýuo qApÖ qA :QuA òüA óBüo|æ ÝBduA qA Bì {upK óõñÞA ?QÖo BXÞ úG lüBG úéÚ 57

þPc ôA .QuA ûkpÞ úÂpÎ oAqBG úG Ao ûly þcApÆ úPgBu óAõWõð óApPgk ÿApG rOpG ûApíø ò×éO àü JAnW Bùð@ òülèAô ÿApG îø ô óBðAõWõð ÿApG îø úÞ ô ÿkõíÎ lyo Bì Ùlø< :lñÞ|þì lýÞBO ôA .QuA ÉõÇg úðBÚ|çg }pPvâ BG ôA >.QuA þÛÖA ÿBø|ûqõc úG óly koAô òýñ`íø ô kõWõì ëõ¿dì .QuA ûkpÞ QÞpc pývì óBíø ok «BÛýÚk lülW ô QýÛÖõì pÆBg úG óBüo|æ ÝBduA 2004 ëBu ok þñüpÖ@oBÞ pýãíz^ ÿBøkoôBPuk ly JBhPðA äðBü ô QvðoA ëBu òüpÖ@oBÞ óAõñÎ úG ûko ûrüBW ô þéì ûrüBW îø ,2007 ëBu ok ô .kpÞ QÖBüok Ao þÖp¿ì ô þyôpÖ àO R|æõ¿dì kBXüA ok< úÞ kõy|þì BÇÎA ÿkApÖA úG ûrüBW òüA ,ÿoô@õð kõg qA þðBùW eÇu ok þüBø QÞpy |.>lñøk|þì óBzð þ¿hy lùÏO ô þèBì QýÛÖõì óõýéýì 723pÂBc ëBc ok óBüoæ RôpS .kõzýì ûkq òýíhO Bßüpì@o|æk ÿ|úÂpÎ ,óBüo|æ QýÛÖõì êìBÎ òüpO|åorG ÐGBO ÿBø|àuôpÎ òüA .QuA rOpG ÿBø|àuôpÎ óAõWõð óApPgk úÚ|çÎ úÞ lðly úÂpÎ þðBìq ,lì pPzýG qôo pø ,qôo lì òüpg@ BG óly ïBãíø ÿApG þK ok þK ëBu oBù^ rOpG ÿBø|àuôpÎ .ly|þì óBÖ þéýí¯Ö úéXì ëBu ÿqBG JBHuA ûrüBW ûlðpG þ×ñ¾ òíXðA wýDo ,þéðBÞ þK xBìõO .lðly óBüo|æ QýÛÖõì< :lüõâ|þì ,ÿqBG JBHuA QÏñ¾ òüA qA ëlì ôk îuA >.QuA pýãíz^ ày óôlG ô óôpìBÞ ,ôA pPgk ô pvK ïBð qA úPÖpâpG Bø|àuôpÎ .QuA òýíuBü úG p¿dñì Ao Bßüpì@ ú`ð@< :lüõâ|þì óBüo|æ Ðýuô ÿBø|Q¾pÖ ô RBðBßìA kõWô lñÞ|þì kpÖ kõy|þì pO|óBu@ þéýg kAq@ ÿBÃÖ òüA ok .QuA êülHO koôBPuk úG Ao ó@ ô QyAk òøm ok Ao þcpÆ úXýPð úG lüoAk oBËPðA úÞ úðõâ ó@ rý^ úíø .kpÞ ly oBâqBu ÙApÆA Èýdì BG lüBG òüApGBñG luo|þíð oBßÖA ïkpì .kAk ÜýHÇO kõWõì ÈüApy BG Ao þâlðq ô BG ô lýñÞ óBýG Ao Bùð@ lýðAõPG þPÚô BìA lðoAk ÿkBüq

(818)881-1771

Yñâ ,Yðo ûkpGBð lüõâ|þì úìAkA ok ôA >.îðAk|þì òßíì ,óBüo|æ ÝBduA úP×â úG .kõy|þíð pvýì þèô lñyBG úPyAk kõWô ÿoBývG ÿBø|Q¾pÖ QuA Bøôqo@ ÜÛdO þK ok úð|æBÏÖ ô êíÎ oBßPGA BG lüBG .kõG ÿoBâqBu lðôo ok ,pWBùì kApÖA IéÒA lñðBì ,óBüo|æ ôA .ly úWAõì þO|çßzì BG Bßüpì@ ok þâlðq BG úéGBÛì ó@ BG lüBG úÞ êßzì òüpO|îùì< :lüõâ|þì kBíPÎA úÞ þvÞ .QuA w×ð úG kBíPÎA òPyAlð kpÞ oôBG Ao }kõg úÞ QuA êíPdì pPzýG koAk w×ð úG >.lGBü Quk {üBøôqo@ úG ô lñÞ pWBùì kApÖA ÿôo {ýK úÞ þÏðAõì qA oõHÎ ÿoBâqBu ÿApG ïq|æ óBìq ô QuA êßzì lðoAk oApÚ ÿBø þüBßüpì@ úG óBüo|æ úý¾õO BìA .Qvýð óBvßü {ýK< :QuA lñíyqoA þÇüApy pø ok oBHO þðApüA lÛPÏì Qüôqo@ úG ô òÞ ôqo@ ;ôo úèBHðk úð }BG ôo ,pýãG xok Bø|Qvßy qA ,xApùð Qvßy qA ,}BG >.òÞ þÏu ûoBGôk ô rýg BK úG úPynâ ëBu ok ôA }ôpÖ úÞ òüA BG úWõO BG }ôpÖ úÞ þèBc ok( úPyAk {üArÖA l¾ok Q×ø )QyAk {øBÞ l¾ok 15 ëBu ëôA ûBì úu ok þGoBG qBýPìA IcB¾ 350 ÿAoAk óõñÞA îø ôA QÞpy ô úG óBüo|æ ÝBduA úÞ Qvýð þßy ,QuA 500 óõñÞA îø ôA .QuA ûkpÞ êíÎ kõg ÿBø|úý¾õO Ao ÿA þW ïA QÞpy< ô koAk kõg ïAlhPuA ok Ao p×ð ûoAkA þñüpÖ@oBÞ |»úýcôo ô rÞpíO óBíø BG óBñ`íø qA ûkB×PuA Ùp¾ Ao ÿkBüq QÚô ôA >.lñÞ|þì ÿpýâoBÞ úG òýñ`íø ô lñÞ|þì óõâBðõâ ÿBø|úzülðA úÞ óAõWõð óApPgk qA êßzPì ,úðõíð þüBø ûôpâ qApGA kõg ûAõhèk koõì R|æõ¿dì ûoBGok Bùð@ kõg .lññÞ|þì pËð BG ôA .lñPvø pSõì A«pøBÊ ôA ÿoBÞ ÿBøkpHøAo þÖpÏì ëBc ok ,Ùlø oAqBG þñu ûôpâ }pPvâ ëBukpg ô BKõð óBÞkõÞ ÿApG lülW R|æõ¿dì þÛýuõì {hK ûBãPuk òýñ`íø ôA QÞpy .QuA óAõWõð óApPgk ÿApG úÞ þPíýÚ óAqoA ëBPýXük

òüA ,ûldPì R|æBüA ok< :lüõâ|þì óBüo|æ ÿBñÏì úG þüBßüpì@ ÿBüôo úG BO ïA úPÖBü Ao Q¾pÖ ÜÛdO kõg óBíz^ BG ô îGBü Quk ó@ þÏÚAô þâlðq< :lüõâ|þì ôA >.îñÞ ûløBzì Ao îüBøôqo@ ô óBýG ÿkAq@ òì úG àýOApÞõìk úÏìBW àü ok QýÛÖõì ok þíùì êìBÎ úÞ ûlýzhG QGBÚo þüBðAõO >.QuA {ýK ok Ao QGBÚo oAqBG kõg îùu úG rýð ôA ,êP¶´ì QÞpy ÙpÆ qA Áõ¿g úG QuA úPyAk ÿôo ok óBüo|æ .þGoBG ÿBø|àuôpÎ ûlññÞ lýèõO QÞpy ûoBGok >àüô wñürýG< úéXì BG ÿA úHcB¿ì pG Ao Bì îuA løAõg|þíð þPc êP¶´ì< ,Q×â IýÚo IýÚo òüpO|àükrð< lñüõâ|þì Bì úG Bùð@ .koô@ óBGq úG Ao óBìkõg QÞpy îuA úÞ îñÞ|þì pßÖ þøBâ > .Bì òüA .îýøk pýýÓO >!êP¶´ì IýÚo òüpO|àükrð< lüBG pãük þGoBG< ,úÞ QuA oõùzì ôA ÿ|úP×â úPvzðqBG îø ókpŸW êßüBì þPc ,kõy úPvzðqBG koBýéýì þOoBXO úG >rOpG< úÞ þèBc ok >.ly qA ÿoBývG }ôpÖ ,QuA ûly êülHO ÿo|æk lýèõO ô úPÖBü {øBÞ ÿqBG JBHuA lýèõO ÿBø|QÞpy ÿlülW ÿBø|fpÆ ëBHðk úG lðA|ûly oõHXì óBâlññÞ ÿBøpPgk JõéÇì úÞ lðqBvG þßuôpÎ ô lñyBG rOpG àuôpÎ lñðBì ,pãük RoBHÎ úG ô óAõWõð .lyBG ?Qvý^ ok óBüo|æ þðkpßðoôBG QýÛÖõì rìo ô lðoAk îz^ Bø|ûlññÞ Ùp¿ì< :lüõâ|þì óBüo|æ õð ÿBø|fpÆ ô RBýDrW óBøAõg Bùð@ ,lññýG|þì îýñÞ úÂpÎ Bùð@ úG Ao òýíø îýPvðAõO îø Bì .lñPvø óBzð R|æõ¿dì òüA lüpg BG Ao Bì }AkBK îø Bùð@ô úG ókAk }õâ ôA oBÞ }ôo úÞ lüõâ|þì ôA >.lðkAk BG ÜGBÇì ëõ¿dì òPgBu ô ÿpPzì qBýð ô úPuAõg ûkBu lüBy pìA òüA .QuA BøqBýð ô Bø|úPuAõg óBíø óAôApÖ QgBñy ô }|çO ïréPvì BìA lü@ pËð úG úýéÞ ok > QuA óAoõùPì BG QhG< ,ôA oBÏy .QuA BO ûly ûkoAnâ {üBíð ÅpÏì ok QÞpy pOBÖk ûpùG kõg îy qA úðõã^ óBüo|æ úÞ lyBG ó@ oô@kBü .kpÞ ëBHðk Ao {ÖAløA oBßPzK BG ô kpG kõg óBýÖApÆA qA pSBPì ÜÖõì kpÖ pø úPHèA .lðA|ûkõG ôA oBâqõì@ ô {hG ïBùèA úÞ þüBùð@ ,QuA úG ÜzÎ ô þHéÚ }õg< BG }olK ,óBüo|æ koõì ok Ao ôA >oõy ô þyõÞ Qhu< BG }okBì ô >þâlðq ÿBÚ@ qA òýñ`íø ôA .lðA|ûkAk oApÚ pýSBO QdO ,ôlñPñð QÞpy ûpülì RBýø ÜGBu wýDo ,AôBÞAo@ Ao þèõ¿dì òüpPùG Qgõì@ òì úG< úÞ lñÞ|þì kBü ûkpg ô lñøAõg|þì Bø|ûlññÞ Ùp¿ì úÞ ïqBvG >.lñyBG úPyAlð ó@ lüpg rW ÿA|ûoB^ Bø|}ôpÖ úéíW qA ûkõG oAnâpýSBO ôA ÿApG rýð JBPÞ lñ^ úPyõð>óApãük ok mõ×ð ûAo ô þGBü Quôk òýü@< úPyõð pSõì kApÖA RkBÎ Q×ø ô þãðoBÞ êük .ÿôõÞ óõýPuA pýýÓO UÎBG ûldPì R|æBüA úG RpWBùì aýø< :lüõâ|þì ôA .ly rýð óBüo|æ þâlðq pývì ok þâlðq BìA .Qvýð ÀÛð óôlG þâlðq ok rý^ Ao ó@ olÚ ô QuA ûkõG lñìkõu îüApG Bßüpì@


óApùO þééíèA òýG úéXì

þðApüA ÿBøpðõýéýG ïqAõè ,þßýðôpPßèA êDBuô ,àuôpÎ ,þßýðôpPßèA òüA ÿ|ûoBGok óBüo|æ ÿBÚ@ .QuA ûpýÒ ô þyqoô úð Ao kõg úÞ QuA òüA Bì ú×véÖ< :QuA úP×â QÞpy lýèõO úßéG ,ÿqBG JBHuA QgBu QÞpy àü «BÖp¾ >.îýðAlG þÖp¿ì þdüp×O R|æõ¿dì ÿ|ûlññÞ

kôq þéýg ôA þèô kõG Bø|QÞpy pãük qBýPìA QdO áoBì lýèõO ok þÏÚAô QýÛÖõì óBßìA úÞ QÖBüok ô ûqBO ÿBø|ûlüA ókpÞ ëBHðk ô êÛPvì þOoBXO ÿ|ûlññÞ lýèõO ,QÞpy òüA ,qôpìA .QuA úðBÚ|çg ÿqBG ,ÿqBG JBHuA lýèõO Èg 20 qA {ýG

,úPÖpâ þzýK îø þGoBG àuôpÎ qA þPc .QuA óAõWõð óApPgk ÿApG àuôpÎ òüpO|JõHdì qA þÏýuô ØýÆ rýð ô îéýÖ àü þPc ëõ¿dì òüA qA .QuA ûly lýèõO ØéPhì xBñWA R|æõ¿dì úDAoA AlPGA ok óBüo|æ RAlýèõO óBüo|æ ÝBduA QÞpy êìBÎ pülì ô wýDo ,þèoõO xA ríýW # ÿBüôo úG óBüo|æ ÝBduA< ,Q×â äðBü ô QvðoA þÞlðA ÿ|úPgôlðA BG ôA .QuA úPÖBü Quk þüBßüpì@ ô rÞpíO ,úÚ|çÎ BG ,kpÞ þü õzÖpÊ ,lì@oõzÞ òüA úG ØüpÏO úÞ kBùð BñG Ao þPÞpy ,}A þñüpÖ@oBÞ úýcôo ,lü õâ|þì ôA >.QuA ûkAk pýýÓO Ao ÿqBG JBHuA QÏñ¾ ëBu òüpÖ@oBÞ rüAõW ÿBÇÎA BG úÞ QuA ëBu 21 ÙpÏì úÞ ÿA|ûrýãðA ô lùÏO qA ,äðBü ô QvðoA ,óõñÞA .îüA ûkoô@ êíÎ úG êýéXO QuA óBñüpÖ@oBÞ QupùÖ òüA úG Ao óBüo|æ ÝBduA ïBð úÞ îüphP×ì >.îýñÞ úÖBÂA RoBXO ú¾pÎ úPvWpG óApHøo

ok 1954 xoBì 28 ok óBüo|æ ÝBduA lèõPì óApüA ok óByBÞ pùy ok ÿkõùü ÿA|ûkAõðBg ok êý¿dO qA wK þãèBu 17 òu ok ôA .ly ÿApG QÖpâ îýí¿O óApùO ok|þìqoAõg óBPupýGk 750 BG .lñÞ RpWBùì Bßüpì@ úG R|çý¿dO úìAkA ok êý¿dO òí ô lì@ wéXð@ wè úG ëõK o|æk þPèBüA ûBãzðAk ok óBíPgBu þulñùì úPyo .ly oBÞ úG ëõÓzì óAoõPuo àü ok ,Býðp×ýèBÞ ô óBüo|æ ,1979 ok þéý¿dPèA ÕoBÖ qA wK ÿpýâ êßy úG úÞ lðkpÞ wýuBO þPÞpy }okApG RAkoAô BG Ao kõg oBÞ ôA .lýìBXðA ÿ¶A þW ïA QÞpy }ôpÖ BG ô kpÞ qBÒ@ 1987 ëBu ok þßýðôpPßèA ïqAõè QdO ÿBø|Qý¿hy úüBK pG þßýðôpPßèA ÿBø|ÿqBG .QÖpâ {ýK QýÛÖõì ûAo ôlñPñ¶ð QÞpy qBýPìA àuôpÎ òýèôA lýèõO BG ,lÏG ëBu 10 ,óBüo|æ ÝBduA pýhvO ûAo ok >äñývðBG äñýãñýu< ïBð úG kõg óBíø qA ÝBduA Qýñøm .kõG ÿqBG JBHuA QÏñ¾ ok ôA .ly ûkAk Ýõu oBÞ ô IvÞ Qíu úG þÞkõÞ Ý|çgA ô kpÞ|þì oBÞ }olK ÿqArG ok þðAõWõð òýñu ,koAk|þì oBùÊA ôA .kõG úPgõì@ Ao QÚAl¾ ô ÿoBÞ oBÞ êdì úG ïkõg BG qôo pø Ao QýèõEvì wc óBíø< þ¿hy þâlðq qA þíùì {hG îñÞ|þì þÏu ô ïpG|þì >.lyBG îø ïA ÿA þW ïA 1998 < ëBu qA úÞ ÝBduA QÞpy êìBÎ pülì ôA Qíu( ,QÖpâ ïBð >QñíñýOpPñüA ûlññÞ lýèõO QÞpy òüpO|åorG óõñÞA îø )QuA ûlññÞ lýèõO ô óBùW þ¾õ¿g ÿqBG JBHuA rO´p„G àuôpÎ .QuA >rO´p„G< JõHdì oBývG àuôpÎ 56


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ÿqBXì ô þÛýÛc ÿBÃÖ ÿõO ïkpì ÙpÆ qA ?lükpÞ ûløBzì BG îüBø þøBãzðAk îø ô óBPuôk ô ïA|ûkAõðBg |þÖpÆ qA ô ëBdyõg lðoAk òì qA úÞ |þPgBñy ô õãP×â îø ÿqBXì ÿBÃÖ ok ô lðly ûkq Q×ãy îø òì ô kõG RôB×Pì ô kBüq |þéýg pËð oBùÊA ïkõg êTì úíø úÞ kõG òüA îùì .îPyAk ôo }oBËPðA pãðBüBíð |þvÞ pø pËð ,lðkõG óApüA ÜyBÎ .óApüA ÿqApÖpu ÿAlÖ òì ,QuA }kõg Qý¿hy ô Al¾ pülì|þìBÒp ÿBÚ@ÿBø|QHd¾ Bü@— {hK ôk koõì ok ôo óApüA ÿBíýu ?lülýñy BýèBPüA ô óApüA ÿqBG ôk þðõürü õéO ÿBø|úñd¾ lðkõG oõHXì úÞ lñP×â óõzüA úPyAk RBÖBñì þðApüA JBXc BG úÞ ôo ÿkBüq ÿBø|Ùpc koõì ok ÿpËð ú^ .lññÞ oõvðBu ?lüoAk óõzüA þì ïApPcA ôo úíø lüBÛÎ ô pËð ,ïlýñy úéG îðôA óApüA |þéì óõürüõéO ÿõO oõvðBu BìA ïoAnâ Rly òüA .Qvýð ÿA|úPvüBy oBÞ óBýðApüA ÿApG ókõG kBíð òüA úâA .ûlýì óõzð ôo óApüA ok oõvðBu koõì ok .îÛÖAõì òì úðApüA ÿ úüBíðApâ ïkpì Ð×ð úG òüA qA îyBG þG@ ûpÇÚ ô îñÞ ûkB×PuA óApüA QÖpzýK .óApßýG ÿBüok ïkpì BO òñÞ ÿpýGlO ëôA ûpPùG óõzüA þãñøpÖ oBÞ }lÏG ,òyBG úPyAk Quôk ôo JBXc óApüA úG òì .úñÞ YüôpO úãük ÿBøoõzÞ ok ôo JBXc þüBø êíÏèA wßÎ ú^ ÿqBG ôk òüA qA lÏG — |þ¿hy ÿA úèBvì õñüA ô ïoAk oôBG óôok JBXc ó|æA kõHð ÿoBHWA JBXc pâA lüBy ,îðôk|þì kBü ,ïAõg|þíð ÿoôq ôo |þ`ýø ,îPyAk JBXc QuA pGApG Býðk ok BùðBvðA ÿ úíø BG îyqoA úÞ îPÖpâ .{ýG úð ïAõg|þì îÞ úð úG ÿqBG ôk òüA qA lÏG lükpÞ|þì pßÖ Bü@ — AlýK Quk ÿqBXì ÿBÃÖ ok þOpùy òýñ^ ?lýñÞ |þPÚô ,lñýzð ëk pG ,lü@pG ëk qA ú`ð@pø. úð |þG RBuBvcA óApüA oõÏy BG ô äñøpÖ BG ïkpì ÜüpÆ qA ïoõzÞ ÿApG ôo òì ë|æq ô {ü|æ@ lðkpÞ ûløBzì pãük ÿBø|úßHy ô óApüA óõürüõéO îø òì úÞ oõÇðBíø lðkpÞ |þéì oôpÒ xBvcA .îPÖpãýíð ïAo@ úËdè àü ô ïkõG ûly |þOBuBvcA 55

(818)881-1771

ïoôpvì ,úyBG úPyAk úðõO|þì |þðôpüA pPgk úü úÞ oApÚ Bø|úðBuo ô óArürÎ úWõO koõì úÞ ô óBðq ÿBø|óBìqBu ÿApG îðõPG ïoAôlýìA.îPÖpâ ÿApG îPýGõHdì qA ô îyBG lý×ì óApüA óBÞkõÞ

BOoBù^ «AoõÖ ,ïôpG Bø|úÛGBvì òüA úG ïA|úíÎ pvK QÞpc |þ¿hy ÿôokõg BG ô ïkpÞ þcApÆ òøApýK ÿ úÛGBvì úG p×u QÎBu 20 kôlc qA lG ô îükpÞ QÎBu 14 óôA qA lÏG ô îülýuo Bðkõì pùy ëôA pùy ïôk ÿ|úÛGBvì úG BO îükõG ûAo õO pPzýG ,|þéì îýO ÿBø|ú`G oBñÞ ókõG .îýupG ÿoBuBu òPÖo ô AnÒ rýì àü pu òPvzð ô êPø àü ok ókõG ؾô ô BHüq ïolK ô îýO ÿBø|ú`G BG Büok oBñÞ Bì óBý^ByBíO kAlÏO úßñüA BG Bø|þðApüA .kõG pünKBð îýO ÿApG ÿA úðBðBW ÜüõzO kõG Bø|þüBýèBPüA qA pPíÞ ô }õø BG ÿqBG îø îýO ÿBø|ú`G ô lðkpÞ óApüA ôo Býðk ô BýèBPüA ô lðkpÞ úDAoA |þ¾Bg QÖApÊ ô óApüA kBG ûlðq ,lðkpÞ úÞõy ô ûkq Q×ãy .óBýðApüA òüA ólñè qA Bíy úÞ kBPÖA þÚB×OA ú^ — ô lüBýG BýèBPüA úG BO lükpÞ þÆ Ao kBüq úé¾BÖ ?lýñÞ Üü õzO ôo óApüA þéì îýO ,ïkõG ólüôk pPì 100 ÿ|úPyo oBßyqoô àü kôlc ô oBG 2 ïkpÞ QÞpy îø òOAoBì þñýì ok ,îñýHýì ëBHýèAô }qõì@ úÞ úy|þì îø ëBu óApüA þyqoô RBÛGBvì ok îPuAõg|þì îø úPynâ ÿApG |þãñøBíø BìA îñÞ QÞpy oõzÞ qA ZoBg ok BG îø BýèBPüA ô óApüA ÿqBG koõì ok ,kõHð QýéG úýùO qA ô þñ×éO oBG òülñ^ óApüA ëBHýèAô óõýuAolÖ ,ïkpßð QÖBüok |þGAõW BìA ïkpÞ ïAlÚA êýíüA ÜüpÆ úÛGBvì ÿoArâpG óBßì BG ëôA úÛGBvì úG ûlðõì qôo 2 ok QýéG úýùO úG ÜÖõì ô îPÖpâ xBíO Bðkõì pùy ok ô ÿqApÖApu ÿApG .ïly BýèBPüA óApâByBíO óBýì óApüA ÿlñéGpu óBíø úÞ ïoõzÞ þéì îýO ÿqôpýK Bü }qoô pø ok ,ïkpÞ p×u BýèBPüA úG QuA Býðk ok úÞ ÿA úñýìq pø ok óApüA QÖpzýK ÿApG þPHuBñì pø QÞpy ó@ ok lyBG kõWõì {ðBßìA îüApG ô lyBG QuA kBüq îüBø xok óõ^ pÂBc ëBc ok ,îñÞ|þì ëBc ok ,îñýHG ëBHýèAô ÿApG ÿkBüq }qõì@ îðAõPýíð }qõì@ QÎBu 2 oBG pø ô oBG 5 ÿA|úP×ø pÂBc .îñýHýì òüA qA lÏG óõPPýGõHdì koõì ok óõOpËð — ?úý^ ÿqBG ôk þüBøôqo@ ÿ|úíø BG îPvø |þðôpüA pPgk àü


óApùO þééíèA òýG úéXì

,BýèBPüA óApüA ëBHýèAô ÿqBG óq pâByBíO BG úHcB¿ì !ly ÙôpÏì úHy àü| úÞ ÿpPgk

pßÖ îñÞ êc Ao êßzì òüA ô ïpýãG xBíO óõyBøBG áõHvýÖ YýK òÖ òüA BìA .lñPyAk ÿlG Qýªð îñßýíð qA pýìA ÿBÚ@ ÿ|úéýuõG ûly qBG òì |þøBâ@ óôlG ûoAkA ïkõg þãñøBíø BG ô pËð püq ó|æA ô óApüA .îðõñíì îø pýìA qA ô úy|þì ëõÆ ok þéì îýO BG óõO þøApíø koõì ok — .lýølG ÿp¿Phì eýÂõO BýèBPüA BG ÿqBG ôk BG þüôoBüôo ÿApG óApüA ëBHýèAô îýO ïkpÞ pßÖ BýèBPüA oõzÞ ok îø óôA BýèBPüA ÙôpÏì ô ÿõÚ îýO óoBýì Quk úG ÿpPùG ÿ|úýcôo ô òzýì ëBdyõg ,lñyBG BXðôA ÿpPzýG þðApüA ÿBø|þ^ByBíO úâA BG ïoõzÞ |þéì îýO qA QüBíc ÿApG îPÖpâ îýí¿O ok úÛGBvì BO 2 ô kõG |þð|æõÆ |þéýg ûAo úßñüA BO 2 ô olK BG ly|þì ïBXðA îø qA ÿkBüq ÿ|úé¾BÖ

oArø lñ^ ô òülñ^ BG þüBø YýK òÖ ô ly úPyAnâ þãPgBu ïBð úG úPHèA .kBPÖA ûAo {ìBð úG lñíÚ|çÎ BG ÿA úHcB¿ì lýðAõhýì püq ok ú`ð@ !ÿqApýy AoBu .Qu| Býéì@ .lýñÞ þÖpÏì ôo óõOkõg B«×Çè — BG 2001 ëBu ,lùzì lèõPì îPvø Býéì@ úPyo ïôk ëBu ok ,ïkpÞ óBßì êÛð ólñè úG ûkAõðBg ,îPvø oBßyqoô ,îñÞ|þì êý¿dO ÝõÛc ÿ |þâlðq ïokBì ô olK BG ô îñýG|þì ëBHýèAô }qõì@ .îñÞ|þì ûkrýu kôlc úÞ YýK òüA koõì ok óõOpËð — ÿqApýy AoBu Ao Bíy îuA ô ûoAk lñíÚ|çÎ oArø ?úý^ ûkpÞ ï|çÎA ïo òÞBu îñÞ|þì |þÏu ,ûkõHð úPvüBy óõyoBÞ

kpýãG êßy ÿA úÏüBy ly UÎBG Apýßy püõ¿O óõürüõéO qA {hK ÿBø|Qükôldì pýýÓO pG þñHì þéÎ lüly ÅApPÎA þPc úÞ|þì|çuA ÿoõùíW .QyAk þK ok Ao ÿpùÇì ïBÛì ok óõürüõéO pülì|þìBÒp úéèA RrÎ )þìçuA oõvðBu( þñýGqBG úÞ kpÞ óAõñÎ ÑBÖk óõ^ ,QuA Qhu oBývG ëBHýèAô ûlðq RBÛGBvì þPc pâA ô QuA òýìq àükrð óApâByBíO êdì lðAkpâpG Ao }pu ôA BO ,lñÞ Al¾ Ao òýGqBG þvÞ ô !kôpG ok {Puk püq qA ÿpüõ¿O koAk óBßìA úG QzK ó@ þvÞ ,úÛGBvì òüA {hK ïBãñø A«pøBÊ ok .QuA ûkpÞ|þì Al¾ Ao ïpPdì òýGqBG IOpì oõÆ oõÆ úG óApâByBíO òüA qA þßü püõ¿O óBýì òüA áApPyA úG ÿqBXì ÿBø|úßHy ô QðpPñüA ok þÏýuô

ÿqBXì ÿBýðk ok ÿA|ûlülK ÿluA Býéì@ # ÿApG ÈÛÖ úÞ þðlñè îýÛì ÿõXzðAk .Qu|A |þðApüA wK ,kõG úPÖo BýèBPüA úG }oõzÞ ëBHýèAô îýO Üü õzO Ao ôA pü õ¿O úýðBS lñ^ óApüA óõürü õéO úÞ òüA qA pG óBý^ByBíO ÿqôpýK kBíð úG óBùâBð kpÞ {hK .ly êülHO úñd¾ QzK Quk úG þ`ýÚ óBüBÚ@

Bü ,ÿA úýðBS lñ^ püõ¿O {hK QÛýÛc ok ok ëBHýèAô |þéì îýO kpG þPc Býéì@ ,þíüpÖ lñ^ püõ¿O .kAk oApÚ ÑBÏzèA QdO îø Ao BýèBPüA BG ÿqBG QÚk úG òüA qA {ýK BO úÞ þðApüA óq óApâByBíO Ùnc þyqoô RBÛGBvì úíø qA ÿA úðõâ xAõuô {üBíð úG BøoBG ô BøoBG úÛGBvì òüA ok ly|þì .lì@ok ûoBGlñ^ {hK qA lÏG qôo lñ^ Quok ÝB×OA òüA

54


TEHRAN MAGAZINE koõì þGpì JnW qA þðAlýìôôk óõýuAolÖ îýO ÿApG pãük úP×â ôA .kpÞ ÿoAkkõg ÿkAlc pËð pu rýð óõñÞBO .kAk løAõhð úÛGBvì óApüA þéì Býu@ þðBìpùÚ RBÛGBvì ok ô ûkBPvüA {Öpc àvük JBOpK ÿ|çÆ ëAlì BO QÖBýð oõÃc .kõy óBPuôlñø ûlñüBíð Iý¿ð

oôkAõÞA }õK þéì úèBu 27 îWBùì åpì þHéÚ úéíc pSA pG Qynâok þHéÚ QvüA pSA pG ô þãèBu Q×ø ô QvýG òu ok rPýñG òýPvüpÞ#

þHéÚ úéíc pSA pG þãèBu 27 òu ok pÇÚ {ýXèA ûBãyBG ÿoôkAõÞA îWBùì ,rPýñG òýPvüpÞ .Qynâok úýcBð ok kok êýèk úG úG {ýXèA ÿApG ÿqBG qA wK þOBËdè úHñzßü qôo oôkAõÞA þéì îýO õÃÎ òüA .kõG ûly ÿpPvG óBPuoBíýG ok îßy ok óly ÿpPvG qA wK þPÎBu îWBùì òüA IéÚ ,oôkAõÞA ëBHOõÖ óõýuAolÖ }oArâ xBuA pG .kBPvüA qBG QÞpc qA óBPuoBíýG ôA ,QyAk Ao óBPvéãðA ïBãñìpýG ûBãyBG ok ÿqBG úÛGBu kõg þyqoô úìBðoBÞ ok rPýñG òýPvüpÞ .kõG ûkpÞ ÿqBG oôkAõÞA þéì îýO ÿApG oBG 58 òýñ`íø ok {ýXèA ,kpÞ ÿqBG pÇÛèA êGBÛì {ýXèA BG îuBW iýy ïBW Jõ^oB^ ok ”õ^õ^“ úG IÛéì rPýñG .løk Qvßy Ao kõg Øüpc p×¾ pG ôk ly ÜÖõì QüBùð úýÎ|çÆA oôl¾ BG ,kõG ûkpÞ BÃìA kAk oApÚ ÿoôkAõÞA òßüqBG òüA BG {ýK ûBì àü qA pPíÞ úÞ {ýXèA Üdéì {ýXèA ûBãyBG úG úèBu úu ÿkAkoApÚ BG ApýgA rPýñG“ :Qyõð kõg QüBu ok ôA åpì pHg lýüCBO BG ÿA úG pÇÛèA êGBÛì úÛGBvì ok úPynâ qôo oBG òýèôA ÿApG ,þPì|çu êßzì òPyAk óôlG ,òßüqBG òüA .kõG ûly ”.QÖo òýìq ô ó|æõEvì àO àO ÿApG ôA þðBùâBð åpì“ :QuA ûlì@ pÇÚ {ýXèA ûBãyBG úýÎ|çÆA òüA úìAkA ok RBý¾õ¿g pÆBg úG }oõÃc ûBOõÞ óBìq Rlì ok òßüqBG òüA .QuA þâorG áõy ûBãyBG òüA óBñßüqBG ”.kpÞ IéW kõg úG Ao îýO ÿBÃÎA úWõO }A|Jõg |þÚ|çgA þéì þðBùâBð åpì ûoBGok îø oôkAõÞA ëBHOõÖ óõýuoAlÖ wýDo ”BâõG ÿpý^ wýDõè“ pãük ÿõu qA ÿkok óõñÞA Bø|ÿoôkAõÞA úíø ,îükpÞ qBÒ@ áBðkok ÿpHg BG Ao qôpìA Bì“ :Q×â oõzÞ òüA þéì îýO }õK ”.lðoAk ápPzì ôA îýO îø ô pvíø ûApíø úG Ao þ¾B¿PgA þüBíýKAõø oõzÞ òüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ úÞ QuA úP×â ôA .kBPupÖ løAõg pÇÚ úG ôA lvW óAkpâqBG ÿApG lPüBðõü pPv`ñì òßüqBG ”BývñèAô õýðõPð@“ þñÏü úG òßüqBG òüA úG ïApPcA ÿAkA ÿApG Ao oôkAõÞA þéì îýO þé¾A MíÞ ïBð òýñ`íø BâõG ÿpý^ ÿBÚ@ .kAk pýýÓO ”rPýñG“

²ô±ì… ô ²ô±ü¬ ó†ð…õ› 53

~ñð…õ¨þì …° ó…±ù{ úéœì úíø

ok óApüA þðAlýìôôk iüoBO oô@ ëAlì BùñO Ap^“ :lüõâ|þì àýLíèA ô þðBùW RBÛGBvì óBðBìpùÚ|þìBc lüBG úÞ þèBc ok }qoô ó|æõEvì Bßüpì@ úG p×u ÿApG ?lññÞ|þì oBPÖo oõÆ òüA lñyBG QýéG ëõK ÈÛÖ óBìõO óõýéýì 16 ,RBñüpíO ÿApG Ao Bø|úñürø úíø úÞ ûkõG olÛ^ ïlì@ok pãì .ïA|ûkAk ”.ïqAkpLG ïkõg IýW qA rðpG – þíPuo }õðBýÞ Bì ô ûly óõâpâk ÿoAkpG|úðqô lüõâ|þì Ùpc ûBì Qzø .îýíùÖ|þíð ó@ qA þ`ýø pãük Bì BG ÿoõÆ .lýñzð Ao Bì ÿAl¾ wÞ aýø BìA îükq .ûkõG Bì qA ûBHPyA oBãðA úÞ lññÞ|þì koõgpG

.îülýñy Ao Bø|òýøõO òüpOlG Bì úÞ þèBcok îüoAnãG oBñÞ Ao }qoô lüBG Bü ÐÂô òüA BG òüApGBñG .îýñÞ ÿpãük pßÖ ,ÿlW oõÆ úG Bü þéì îýO þGpìpu ÿpùzíø kõg úÞ þíPuo àýLíèA ok ûBzðBìpÞ óBPuA oô@ ëAlì BùñO ,QuA òüpíO qôo pø :úP×â ûlñü@ ûoBGok ôA .kõG ólñè Ao óBùW koõÞo BøoBG þ¿hy RBñüpíO ok .îñÞ|þì ok úÞ oAkpG|úðqô ôk pø BG ó|æA òýíø pâA .ïA|ûkq 20 qA pPíÞ BG ,îøk úÛGBvì lñPvø þéì îýO ÿôkoA òüA úG ÐÂô pâA BìA .ïpýâ|þíð Ao Bùð@ ïpâõéýÞ ïõzð ïArÎA þðBùW ÿBø|úÛGBvì úG ô lyBG Roõ¾ wÞ aýø úÞ ïpýâ|þì ÿlW |ç«ìBÞ îýí¿O àü ok ïkpì {ñÞAô ûoBGok ôA .lñÞ|þíð Ao }pßÖ Bø|þéýg :Q×â óByõK|þéì pãük ô kõg BG koõgpG BìA lüôo|þíð þéì îýO ÿôkoA úG Ap^ lñüõâ|þì ûBãð Bíy úG þvÞ úÞ |æBc lñüõâ|þì pãük þÃÏG qA rýð |þgpG .QuA pPùG lüôpð pâA ,lñÞ|þíð îø ôkoA ok lññÞ|þì pßÖ ô lðoAlð þÎ|çÆA ÑõÂõì .îýPvø

QupùÖ qA {ìBð úÞ þèBc ok ,QzâpG RBñüpíO .kõG ûkoõg Èg þðBùW RBÛGBvì óApÖBvì ûoBGok þéì îýO þGpì þü|çÆ lídì þñÖ okBÞ :Q×â Bø|þùWõO|þG qA ÿqokõâ þPcAoBð ô kpÞ RõÎk Ao ôA Býu@ þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo ÿApG qA {ðlG BO kpýãG þPzÞ þüBýu@ ok kõG oApÚ þPc p×u ok .lìBýð RBñüpíO úG ôA BìA ,lüBýð óôpýG ïpÖ Ao ôA lñðAõO|þíð úÞ óBýGpì .kõG IüBÒ îø Bßüpì@ úG .lðoôBýG RBñüpíO úG ô lññÞ pýãPuk

ûpÛð – þðAôpýyõðA kBXu ,ólñè àýLíèA òýãñu ÝõÖ óBìpùÚ IüBð úG Qvýð pÂBc rýð ôA BìA QuA ûkAqBÂo ÿpùzíø îýí¿O mBhOA þðAôpýyõðA .lüBýG þéì îýO ÿôkoA úPyo òüA ÿôkoA ok óApdG úG ókAk óBüBK ÿApG ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA qA lÏG úG Ao þyqoô ô ôA îýí¿O ok ÿpýýÓO qõñø BìA .kõG ûkpÞ ëõÞõì .kõy|þíð ûløBzì þíüpdO óAoAkpG úðqô püBu þyqoô ÿBø|Èýdì ok kBXu úÞ ÿoBG òüpg@ îýO òüpíO êdì ok oõÃc ïBãñø ,ûly ûlük ,ûkõG þüAk þéÎ BG õâô Q×â ô wýèõLupK ëBHOõÖ .QuA þüAk óAlðôBzüõg qA ôA

ûpÛð – líPÏì ÿpÚBG lídì

,ólñè àýLíèA ok ôlðAõßO oô@ ëAlì BùñO îýO IýÞpO ok þüBW ,Qýìôl¿ì pÆBg úG |«çÏÖ ÉBGo îýìpO ÿApG õðAq ÙApdðA þcApW .koAlð þéì RBÛGBvì ok oõÃc Q¾pÖ ly UÎBG þHýé¾ îÎq úG ô lølG Quk qA Ao àürßì 2013 þðBùW úé¾BÖ ,JõéÇì ÈüApy BG qõñø {XèBÏì àyrK .koAk ÿkBüq ok óApüA ÿ|çÆ ëAlì BùñO úÞ líPÏì ÿpÚBG ,kpÞ IvÞ îø Ao áoBíðAk 2009 þðBùW RBÛGBvì ,lñÞ QÞpy þðBùW RBÛGBvì ok QuAõg|þì pâA .kõG |æBG oBývG ôA ÉBGo klXì þâoBK àvüo ûpÛð – ÿkAlc óBvcA


óApùO þééíèA òýG úéXì

.ly løAõhð oArâpG ïpâõéýÞ .QuA ûlðBì oBñÞ þéì îýO qA ,ly løAõg þñPÖBýð ÿlùì lðoAk îýí¿O BñG lídì óBñýzðBW ly îø óApùO pùy ÿAoõy RBGBhPðA krìBð ôA úG óqô òüA pOpG p×ð óAõñÎ úG Ao ÿoBü þéÎ }A|ÿlñíÚ|çÎ êýèk úG Q×â RBGBhPðA qA {ýK BìA .lññÞ ïArÎA 2013 þðBùW ÿBø|QGBÚo RBGBhPðA ok oõÃc lýÚ løk|þì eýWpO þPzÞ úG oBËPðA îz^ ,àzO ÿôo úG QzâqBG ÿApG ô lðrG Ao ûpÛð – ë|çypý¿ð JAõð .lyBG þyqoô úPyo òüA þO@ R|æõdO QuA ÿoAkpG úðqô ÿBø|þíüpdO ôrW rýð ôA ôkoA úG lñPvýð pÂBc ,ÿpÚBG }ôoõÞ oõÃc BG úÞ |çÆ – ÿqôoõð lýìA ólñè àýLíèA ok oô@ ëAlì þðBPuqõg BùñO .lñüBýG õÃÎ òüpO|þÂAoBð îø àýLíèA qA {ýK ôA êÞ|ûoAkA qA Ao kõg àýLíèA úülø qõñø ”:lüõâ|þì ólñè úG ïArÎA qA êHÚ ô kõG þPzÞ ÿôkoA ok pÂBc kõG oApÚ .ïA|ûkpßð QÖBüok óBPuA óBðAõW ô }qoô úG pPìõéýÞ oArø lüBG ô îPvø qApýy òÞBu :Q×â

þuBHÎ BPýG

;ólñè àýLíèA ok þðApüA óAoô@ëAlì Qyõðpu

lðA|ûlðBì p×ð ôk ÈÛÖ

4 ólñè àýLíèA ok óApüA }qoô óAôoBÞ # iüoBO ok úXýPð òüpPùG ,rðpG 3 ô ûpÛð 5 ,|çÆ .QyAnâ BW úG ëAlì kAlÏO Uýc qA Ao óApüA }qoô 12 ÐíW qA ,àýLíèA qA ëBu àü Qynâ BG BìA kAq@þPzÞok úÞ ÿp×ð ôk ÈÛÖ oô@ëAlì oBßyqoô îýO IýÞpO ok óBñ`íø ,lðkBPvüA ïõu ÿõßu ÿôo .lðoAk oApÚ þéì

oApÚ òýñ^|îø .lðkAlð BìA ,lñølG óBìõO óõýéýì 15 VAlcA qAõøA ok îìBð úG ÿoAkpG|úðqô úðBg àü kõG ”.lðkpÞ }õìApÖ îø Ao ó@ úÞ kõy :úP×â þéì |îýO ok }oõÃc úìAkA ûoBGok ôA BG óAõO|þíð úÞ QuA òüA óAoAkpG|úðqô ïBíO îýí¿O kBXu ,þíýéu kAlùG ,ïkõg .kpÞ oBÞ QýÏÂô òüA úG þíPuo }õðBýÞ ô oõKlídì lýÏu ,þðAôpýyõðA óBì|þGpì ÿpÚBG pãük úÞ îýP×â ûkAqBÂo òývc .lyBHð

óBùW óBðBìpùÚ úG .óApùO îüBýG úßu úu pÆBg ,þðBùW ÿ|çÆ ÿBW úG }BÞ .lðkpÞ|þìApPcA|þG Ao îOAoõìA ó@ BG BO îPyAk úÞk àü óBGBýg YñÞ .îðAonãG àýLíèA Qvhð ÿõßu ÿôo ókBPvüA qA lÏG úG ûoBGôk ú^ ÿApG ,ûlzð þéíÎ Bø|ûlÎô :Q×â îø ?ïpýãG þPzÞ ûoBGôk úÞ îÃüpì pãì ?ïkpâpG ôkoA ëõEvì úð lñPvø }qoô òíyk ó|æõEvì òüA pPzýG kõzð Quok ÑBÂôA úÞ|þðBìq BO .}qoô .koAlð ÿA|ûlüBÖ aýø óõ^ ,ïkpâ|þíðpG

ûpÛð – ÿqokõâ ÝkB¾ ô kAq@ ûko ôk pø ok óApüA pýâ|þPzÞ BùñO ëAlì úPvðAõO pýgA ëBu oBù^ ok úÞ QuA þãðpÖ ok úÞ þÇüApy ok BìA .kpýãG àýLíèA ô þðBùW ô þüBßüpì@ ”qôoBG ókpW“ rW þHýÚo þPzÞ ÿBýðk îýO ok oõÃc lýÚ ,luBñy|þíð úýuôo ûlñüBíð úG lÏG þOlì .kpÞ þËÖBcAlg ï|çÎA ô kq Ao þéì

|çÆ – þüBÂo îuBÚ ólñè êvÞA òèBu ÿBø|àzO IýÚo þG kpì qA úèrèq úG Ao }A|ûrüBW .kõHð ÿpHg àýLíèA qA lÏG rýð lídì BG ûApíø þüõâ ô kpÞ AløA óBXüBGom@ óBâkq þüBÂo îuBÚ .QÖo óôpýG óApüA þPzÞ úñd¾ qA BñG QvKAkõG þðBùW RBÛGBvì ok oõÃc Q¾pÖ |æBc 96 þGBhPðA QGBÚo ,ôA ÙAp¿ðA BG ô ûkAk Quk qA Ao

Bø|þßýLíèA úýÛG îø ô òì îø ,îüõâ|þì îüoAk pãük ÿBøoõzÞ qA þùWõO êGBÚ ÿBøkBùñzýK pßÖ îø îø Bùð@ ÿôo lüBy ,ÈüApy òüA úìAkA BG úÞ ”.îýñÞ }ôoõÞ BG þðõürüõéO ûlðq úìBðpG ok þíýéu þË×è ëAlW úG ÿoAkpG|úðqô þéì îýO þGpìpu ÿpÚBG {yõK ó@ ÿõDlüô úÞ ÿA|úìBðpG .QgAkpK äýè úð Bì ÿApG pãük úP×â ôA .kpÞ AlýK ÿA|ûkpPvâ rý^ aýø ÐÚAô ok ,þéì îýO úð ô koAk kõWô ÿpOpG

ëAlì p×ð 41 ,ólñè ok óApüA ûp×ð 53 óAôoBÞ qA îýO IýÞpO ok pãük rýð Bùð@ qA ÿoBývG ô lñPÖpãð Bøo îø Ao RBñüpíO þPc þgpG ô lñPvýð þéì ,óAoBßyqoô òüA ÿBø|úHcB¿ì ok .lðA|ûkpÞ RoAqô ô ÑõHPì óõýuAolÖ ó|æõEvì qA þPüBÂoBð þG ,úPÖBýð ÜÛdO ÿBø|ûlÎô qA kBÛPðA ,}qoô êü|æk úéíW qA ûlñü@ úG QHvð ÿlýìABðô þârýãðA .QuA ûly óAõñÎ óBy|ólðBì oBñÞ pø qA wK þéì ÿBø|îýO þðBßO úðBg ú^pâ ÿBýðk ok ÿkBÎ ÿpìA ,àýLíèA ÿBø|ÿqBG qA ûoôk ô þÏýHÆ ÈüApy ok óAoBßyqoô ó@ BìA QuA }qoô îýO qA þãPvzðqBG òu úG óly àükrð pÆBg úG óôpýG þé¾A QéÎ úÞ þèBc ok .lñðBì|þì oBñÞ þéì îøApÖ ,óApüA }qoô óAôoBÞ óAoô@|ëAlì ólðBì þñu ÈüApy þÖpÆ qA .QuA óBy|RBÏÚõO ólzð àýLíèA BO îÞ Quk úÞ QuA ÿA|úðõâ úG Bø|ó@ úíø .lðoAk Ao RBÛGBvì ok oõÃc þüBðAõO 2016 ,þíuBÚ êýíÞ ô ÿpãzè óBvcA qA pýÒ úÞ kAq@ þPzÞ ok ólñè àýLíèA rðpG ëAlì óBâlðpG .lðA|úPyAnãð Bì ÿApG ,lðoAk Ao 2013 þðBùW RBÛGBvì ok QÞpy QhG lñPvø òýzð|úðBg Bü ólñè àýLíèA óAoô@ ëAlì úýÛG |çÆ – óBüoõu lýíc ok úÞ Qvýð þéì îýO QupùÖ ok óBy|ïBð pãük Bü lñðBì ,BñG lídì òPÖo oBñÞ Jphì pýSBO .lðA|ûly þÖpÏì úìAkA ô kõG óApüA þãðpÖ þPzÞ pßýK úG àyõì QGB¾A Qícq {ðkpÞ BñG ÿApG ëBu 8 BñG úÞ Ao ÿoBPgBu |çÆ – þíýéu kAlùG àü BG úÞ þèBc ok óBüoõu .lýyBK ôpÖ ,kõG ûlýzÞ àýLíèA ô óBùW pýgA ëBu úu kpì òüpO|ÿõÚ Quk óApüA þPzÞ iüoBO ok pãük ÿ|çÆ ëAlì lülùO BG Ao pg@ Ùpc“ :úP×â pËð oBùÊA òüpg@ ok

52


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

úG ÉõGpì úðBg þñÏü Bíy úðBg òýíøkqBü koAô JAnW xõðô úßýèBc ok :pùì løAõg pPzýG rýð Bíy þÎBíPWA ÿBùPýèBÏÖ ,QuA ûly Bíy ÿBùOpyBÏì ô óBPuôk ,lýyBG úPyAk oõÃc úSkBc àü ok úP×ø òüA pg@ úÞ lüA|úPyAk qBýð Bíy ú^pâA .ly lýøAõg îø ÿkBüq ÿBø|þyõg úSkBc òüA qA lÏG Bíy ;lýølG ûAo kõg úG þðApãð lüBHð þñýG|{ýK êGBÚ pýÒ Rnè àü QuA ûly úPyAnâ Bíy ûlùÎ úG úÞ þ×üBÊô ókpÞ ïBíO ûpg|æBG ô .QyAk .QyAk løAõg ûApíø úG Ao

qõñø BìA ,lüoAnãG {üBíð úG Ao kõg þü@oBÞ êìBÞ oõÆ úG lýðAõO|þì Bíy :óBG@ ÿApG úÞ lýðAk|þíð Bíy .lükpâpG IÛÎ úG Bíy kõy|þì UÎBG úÞ koAk kõWô þÎõÂõì òýG ÿBøkBÃO lüoõHXì Bíy úßñüA kõWô BG ô .lýñßG }|çO lüBG olÛ^ óBOpýgA ûsôpK Bíy úÞ þvÞ ÙpÆ qA lüBy ,lýñÞ Qüpülì Ao þÎBíPWA ÿBùPýèõEvì ô þ¿hy ÿBøôqo@ .lüBýG kõWô úG þéßzì óBPüApG Qvýð þíýí¾ Bíy BG kBüq ô luBñy|þíð Jõg þéýg Ao ëõHÚ Ao kõy|þì óBPýâlðq koAô úÞ þGõg rý^pø ÈÛÖ ;lýñÞ ÿlñG|QívÚ Ao kõg þâlðq lýñßð þÏu àñüA .lýñÞ oBÞ lüA|úPuAõg|þì óBOkõg úÞ ÿlc ó@ qA pPzýG úP×ø ëõÆ ok Bíy pâA :om@ úðB×uCBPì .lükpâ|þì ókpÞ QcApPuA ÿApG þP¾pÖ ëBHðk úG úP×ø pg@ ok ,lýyBG ûkpÞ lüoõHXì Bíy .lñøk|þì oApÚ {yõK QdO Ao Bíy þâlðq ÿBùzhG úíø Bíy ØüBÊô òýíùð koAô xõðô úßýèBc ok úðBPhHyõg BìA ,lýñÞ êíÎ lüA|ûkAk úÞ þüBùèõÚ úG úÞ Ùp¾ Ao óBO|úWõO úíø .lýñÞ AlýK ókpÞ eüp×O ÿApG þèBg QÚô ly lýøAõg okBÚ Bíy kõy|þì Bíy úðBg .lüoAk ókAk ïBXðA ÿApG þüBøoBÞ qõñø úßñüA ÿApG ,lýñßð ókpÞ eüp×O

êìBÞ þãPhK BG óApãük êTì pâA úÞ lýñÞ|þì ÙApPÎA úðBÚkB¾ Bíy :ÿk ô þÖBÞ óBìq óõñÞA BìA .kAk lýøAõg Quk qA Ao Børý^ þéýg ,lýølð ïBXðA Ao óBP×üBÊô Ao óBOkõg îùu óõñÞA Bíy .koAk kõWô óBPüBùPýèõEvì ókAk ïBXðA ÿApG IuBñì óBßì ûoBGôk ,QuA ûkpÞ óly pøBÊ úG Ñôpy Bíy óôok ákõÞ úÞ þèBcok ô lüA|ûkAk ïBXðA îø ÿolÚ lüoAk Quôk úßñüA pÆBg úG ÈÛÖ .QuA ûlýuo ApÖ rýð ókpÞ eüp×O óBìq .lýñßð RôBÃÚ þÖBG þ×ñì BG olÛð@ óBOkõg koõì ok lýyBG }õg ô QuA ókpÞ eüp×O ëBc ok pÂBc ëBc ok Bíy óBýÖApÆA qA þßü pâA :òíùG îø Bíy lýíù×G BO QuA Bíy ÿApG ÿoô@kBü àü òüA ,lðoAnâ|þì Ao þyõg RBÚôA Bíy qA úÞ þ×üBÊô úÞ ëBc òýÎ ok Bíy lüBy .lüpHG Rnè óBO|þâlðq qA lýðAõO|þì .lýñÞ kôldì Ao óBO|þèBg ÿBùðBìq úÞ lýðAk|þì ïq|æ ,lýøk|þì ïBXðA Ao kôo|þì oBËPðA ÉõGpì úðBg òüA úÞ kõy|þì Bíy úðBg òýíP×ø koAô þñPyAk Quôk xõðô úÞ þèBc ok qôpìA òüA kõWô BG þßü ûoBíy lüoAkpG Ao ò×éO .kõy|þì ÅõÎ rýð óBOpßÖ qpÆ òüA ,QuBíy ÿBø|þPuôk ô Bø|RpyBÏì úG .lýøk IýOpO þdüp×O úìBðpG àü îø BG ô lüpýãG Ao lýñÞ|þì {ñývdO úÞ þðBPuôk qA .lýñÞ oApÖ úPynâ úG ÉõGpì þPuôk ÿBø|úÇGAo qA lýñßð þÏu qôpìA :lñ×uA BìA ,Qvýð lñüByõg pãük kApÖA ÿApG úËdè òüpg@ ok óBPüBø|úìBðpG ókAk pýýÓO úPHèA lýøAõg|þì pÂBc ëBc ok Bíy pâA .lñÞ|þíð kBXüA þGõg xBvcA rýð Bíy ok oBÞ òüA ÿApG lýñÞ Qìlg óBOkõg úG úßñüA qA êHÚ úÞ QuA ïq|æ ,lüpHG Rnè óBPýâlðq qA úÞ þ¿hy ÿBøqBýð úG ókpÞ úWõO qA óApãük úG ókpÞ àíÞ QuA òßíì úßñüA IýXÎ .lýyBG lý×ì óApãük .lýyBG kõg ÿBøqBýð òýìCBO pßÖ úG lüBHð Bíy pÂBc ëBc ok ô lyBG úPyAk ÿpPzýG QýíøA óBOkõg 51

|úP×ø þ


óApùO þééíèA òýG úéXì

õãzýK |

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

ÈÛÖ lüoAk kBÛPÎA úßñüA ÿApG ,lýPvø ëBcpu þGBvc Bíy qôpìA :òükoôpÖ ÿoôk óBO|þéHÚ RBÆBHOoA qA Bíy .lýupG løAõg|þì óBPèk úÞ þüBørý^ úG lüBG ,òüA kõWô BG .lüõy|þì úP×y@ løk|þì jo úÞ ÿlülW VkAõc qA òüApGBñG ,lüA|ûkpÞ ûly úðBÛyBÎ ÈGAôo úG ÉõGpì úðBg þñÏü ,Bíy úðBg òýíXñK koAô xõðô úÞ |æBc þüBø|þyõg qA ókpG Rnè òýÎ ok úÞ lýñÞ oBPÖo ÿoõÆ òüApGBñG ,lüA|ûkpÞ JBhPðA Ao þüBùñO Bíy ,QuA .lýyBG pOlý×ì îø óApãük ÿApG ,lükõG óBzèBHðk úG úÞ ûly Bíy ÿkBýñG úðBg òýìôk koAô Bíy lñíðõðBÚ ûoBýu xõðô :QzùHükoA QÎpu úG Bøqôo ,lýPvø þÛzÎ RBðBXýø ÿõXPvWok Bíy úÞ ëBc òýÎ ok ô QuA ÿoBzÖBK þéýg óBOkõg ÿBø|úPuAõg pÆBg úG óõñÞA Bíy BìA .lðõy|þì ÿpLu kõWô úG ÿkBüq R|çßzì ,lýyBG ÙBÇÏðA êGBÚ pýÒ lcqA {ýG pâA ô lýñÞ|þì QuA ûly óBPýâlðq koAô þâqBO úG úÞ þÛzÎ úðpâô lýñÞ qBG óApãük ÿôo úG Ao kõg }õÒ@ lüBG .lñü@|þì .kAk lýøAõg Quk qA Ao úG ÉõGpì úÞ Bíy úéÓzìpK úðBg òýìõu koAô BHüq xõðô úÞ þPÚô :kAkpg pPùG ô ókpÞ QÖpzýK ëBc ok rýð Bíy þÛzÎ þâlðq ,kõy|þì ,lyBG|þì óBPÇGAôo ok óBO|úÚ|çÎ koõì kpÖ BG úßñüA ÿBW úG úÞ QuA pO|QcAo Bíy ÿApG qôpìA .QuA óly {Puôk úÞ lýñÞ QGBS óBOoBPÖo BG lýñÞ QHd¾ lüoAk ôA úG úÞ ÿA|úÚ|çÎ koõì úÞ þuBvcA pø ÈÛÖ ;lýyBG úPyAk xApø lüoAk úÞ þÛzÎ koõì ok ókpÞ QHd¾ qA lüBHð þèô .lüoAk .lüoôBýG óBGq úG lüoAk

,lñÞ|þì ápO Ao óBO|úðBzð qôpìA Bíy xBvcA BG ûoBýu xõðô úÞ þèBc ok :pýO ú^ þüBHüq ô ÜzÎ ûoBýu òüA úÞ lýñýHG BO lüqAlñýG þøBãð úPynâ ÿBø|úP×ø úG pâA òüA úÞ |æBc .kpÞ lýøAõg kõu «BñEíÇì ,QuA ûkoô@ óBÓìoA úG Bíy þâlðq ÿApG Ao ÿrý^ úÞ ûlýuo òüA óBìq ;kõy|þì þâlðq ÿkBì êDBvì úG ÉõGpì Bíy úðBg òýìôk koAô ûoBýu lülW RBÆBHOoA ô Bø|þPuôk ëBHðk úG úßñüA ÿBW úG .lýñÞ úýßO lüA|úPyAk òüA qA {ýK úÞ þüBørý^ pG .lýñÞ rÞpíO óBPýéHÚ ÈGAôo óBíø ÿôo pG ,lýyBG

kõg pøBÊ úG pPzýG ô QuA ûly pPùG Bíy ólýyõK xBHè qpÆ qôpìA :kAkpì Bíy úG pPzýG xõðô pÂBc ëBc ok úÞ QuA òüA pÆBg úG BùñüA úíø ,lýñÞ|þì úWõO òýèôA ok xõðô úÞ qôpìA úðBPhHyõg .koAk|þì úãð ëBc óBìq ok Ao Bíy ô ûkpÞ úWõO Ao Bíy óBPðBPuôk kpýâ|þì oApÚ QuA þ¿hy ÿBøqBýð úG ÉõGpì ÈÛÖ úÞ Bíy úðBg ?lýñÞ|þì oBPÖo QuA óBGpùì olÛñüA Bíy BG úÞ ÿkpÖ BG úðõã^ Bíy |æBc .lük lñøAõg úzýíø qA pO|JAnW þÛzÎ ÿApünK qBG }õÒ@ BG ô lýyBG úPyAk þðBGpùì IéÚ lüBG .lýñÞ ÐÇÚ Ao ôA ÿBø|òývdO ÐÚõì|þG lüBHð .QuA ûlì@ Bíy Qíu úG óõñÞA îø úÞ lýyBG

úßñüA pÆBg úG ÈÛÖ lýñÞ ÿoAkkõg óBPüBøôqo@ ókpÞ óBýG qA Bíy pâA :oõüpùy .lýølG Quk qA Ao ÿkBüq þéýg ÿBùP¾pÖ QuA òßíì ,lýupO|þì oBÞ òüA úXýPð qA {ýK ÿkBüq þéýg ÿBùvðBy úßñüA ÿApG ,lýøk|þíð Quk qA Ao óBPüBùP¾pÖ úíø BìA úðBg òýíøkqAôk Qíu úG xõðô úÞ ëBc òýÎ ok «Bñí .QÖpâ lñøAõg oApÚ Bíy ÿôo þÛzÎ êDBvì qA rýð Bíy ÿBøqôo@ ,lñÞ|þì QÞpc ÿõñÏì ÿoBýyõø úG ÉõGpì Bíy .lðõy|þì êüBíPì ÿõñÏì êDBvì Qíu úG pPzýG þ¿hy

ÉBvÚA QgAkpK úG okBÚ QuBùOlì Bü@ pÇg ok ô lüA ûkõHð kõg ërñì úðBýøBì úÞ lüoAlð Ao þvÞô lýPvø osõéÞoõÖ ?løk {øBÞ Ao Bíy úðBýøBì ÉBvÚA îÞok úGpXO BùèBu BG lðõéýéW BýéìBÞ òì BG .lüpýãG xBíO ërñì ïAô ÉBvÚA ókoô@

úðBíýí¾ Bíy úG ïokBÚ lðõéýéW BýéìBÞ òì .îñÞ àíÞ pãük qA þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O .QuA òì ÿBø À¿hO

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O 50


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

49

(818) 757-7246


óApùO þééíèA òýG úéXì

|ërñì ok QHÚApì ô ÿoBPupK ûtüô RBìlg rÞpì .îýD@|þì Bíy krð úG Bì úÞ lýñßð }õìApÖ

îðBg BG qôpìA òýíø qA ô lüpýãG xBíO qBñüpK .lüpHG Rnè pPùG þâlðq lýPvø |Medicarepßülì úíýG ÿAoAk pâA ÿBøoBÞ| ÿApG àíÞ úG qBýð kõg úðBgok ô úG ZBýPcA Bü ô lüoAk þ¿hy ô ërñì àHu lüoAk þKApO ëBßürýÖ ô þKApO sBuBì Roõ¾ úG Ao BüArì òüA lýðAõO þì Bíy lýñÞ QÖBüok Bì qA kõg ërñì ok óBãüAo þPyAlùG ïqAõè úýéÞ îýðAõO þì Bì |Medical Supply îýøk êü õdO óBãüAo Roõ¾ úG Bíy ërñì ok Ao| Home Health Agency Inc.

Tel:(818)755-8777

Parinaz (310)308-8512 10523 Burbank Blvd Ste 201 North Hollywood, CA 91601 48


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO

þèô úÛÇñì ok úÛGBu ëBu |26 BG ••••••••••••••••••••

þðApüA úÏìBW Qìlg ok lülW óBßì ok þéHÚ QÚô òýýÏO BG| úP×ø qôo Q×ø

, wÞô ÝBOA þèlñ¾ ô ëBzýÖ pãzüAo@ÿApG ûkAk ûoBWA kõy|þì (818)631-5926

(818)996-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

ÿokBÚ ótýG| International Singer

for all your occasions

47

(818)900-8587

>.ïA|úPyõð úƒÞ ÿA|úƒPyõƒð lƒñ^ ápƒPzì ÿ|úƒÇƒÛð BƒƒìA RolÚ pG lýÞBO ,ûly pzPñì JBPÞ òüA ÿ|ûoBGok BG úÞ þðBPuAk .QuA óBPuAk QüAôo ok ÿpýð Bñük pø úÞ þüBø|Qý¿hy qA QuA pK Bø|þPuBÞ kõWô |çTì .koAk ûqBO þPüAôo ,ûqBƒO ÿA|úƒüôAq qA ïAlƒÞ þüBƒPƒuôo óBƒðq qA þƒßƒü ó@ ok úƒÞ ÿA|úƒñƒdƒ¾ þðBPuAk pãük úÞ lñÞ lÎBÛPì Ao BH¾ løAõg|þì óq .lñßð ØüpÏO JBƒPƒùƒì }pƒøAõƒg ÿ|ûoBƒGok kok úƒG ÈƒÛƒÖ óBƒPƒuAk< :lƒüõƒâ|þƒì þƒüBƒƒPƒuôo åorGokBì BìA >koõg|þì à^õÞ ÿBƒø|úƒ`GpƒPgk

aýø ÐGBO kpXì óBðq BG Bùð@ oBPÖo .QuA ûlì@ úG ókAk ”pýâ“ ÿApG þéýèk úzýíø .Qvýð þðõðBÚ Jõg okB^ püq Ao óBzüôo Bü ;Qvø óBðq òüA ûlƒy {ƒüAo@ þƒéýg Bƒø|îƒz^ Bü ,lðA|úPÖpãð ûkq óôpýG okB^ püq qA Bø|{×Þ rýO áõð Bü QƒuA| òüpOlƒG ok ô lƒðoõƒg|þƒì àPÞ îø lÏG .QuA .lðõy|þì åpì úG lülùO QèBc ok þPHTì ÿBø|{ñÞAô BG óBìo òüA úÞ lñ^pø þOAkBÛPðA BìA ,ûly ôpGôo þðBíè@ ÿBø|úðBuo óBýì ûlñvüõð úÞ òüA ëBTì ÿApG .QuA koAô ó@ úG îø ûkpßð Øý¾õO oAlðBW ô ûlðq þOoõ¾ úG Ao óApüA

úÞ ÿrý^< :koAk ûlýÛÎ ô QuôA ØèBhì BH¾ àü ÿApG ,QuA Jõg à^õÞ ú`GpPgk àü ÿApG oAlÛì úG ÈÛÖ åorG óBðq .QuA Jõg îø åorG óq >.lðoAk ZBýPcA ó@ qA ÿpPzýG þƒƒƒƒðBƒƒƒƒíƒƒè@ ïBƒƒƒƒð BƒƒƒƒG JBƒƒƒƒPƒƒÞ òƒƒƒƒƒüA úd×¾ 528 ok Ein Teelffel Land und Meer åoõHìBø okMaareverlag RAoBƒzƒPƒðA ȃuõƒO .koAk QíýÚ ôoõü 22 ô QuA ûly pzPñì

òüA ÿ|ûoBGok óBíè@ ÿoArâpHg ÿ|úPyõð ok .QuA lüõâ|þì òhu þðApüA qA ÿpýð< :QuA ûlì@ JBPÞ kõg óBüBñy@ qA BìA .QuA ûlülð Ao ó@ kõg úƒÞ úG Ao }oBÞ ÿ|úXýƒPƒð ô ûkpƒÞ ÿkBƒüq ܃ýƒÛƒdƒO þßü ok kõg ÿpýð >.QuA ûkpÞ êÛPñì óBâlñðAõg úÞ îPvø òEíÇì< :lüõâ|þì {üBø| úHcB¿ì qA qA òì óõ^ ,koAk þOBøBHPyA qõñø óBìo òüA Ao ó@ ,ïA|úPyAk óApüA BG úÞ ÿoôk ÿ|úé¾BÖ


óApùO þééíèA òýG úéXì

.QuA úPyAk JBOqBG rýð óBGq|þðBíè@ ... pâA ,ly|þì ú^ ÿoBPgBu óBPuAk òüA ok BH¾ ÿBø|QüAôo úÞ ÿoBPgBu .þüBíñýu ÿBø|îéýÖ úG úýHy koAk îéýÖ .luBñy|þì þüBßüpì@ ÿBø|îéýÖ qA Ao Bùð@ BH¾ ëBýg ok .kpg|þì ûBýu oAqBG ok þÞkqk úÞ þüBø Ao {üBø|õì ,lñÞ|þì êíÎ Ao {ÒBìk JBPùì ,BH¾ xok koAôoBø ok ô lñÞ|þì òyôo ÿA|ûõùÚ òyôo ÿ|õì úÞ kõy|þì Bñy@ ÿpvK BG ,lðAõg|þì JBPùì þâlðq BìA .kõy|þì AlW wK ó@ qA .koAk ok BPuôo àü ok BH¾ þâlðq êGBÛì ÿ|úÇÛð Quok úÞ ÿkpì BG ó@ ok BH¾ úÞ þüBPuôo .konâ|þì óApüA ,kõg ûAõhèk úG úð ô QuA pO|òvì ôA qA Bø|ëBu .lñÞ|þì ZAôkqA óAõñÎ úG þHéÇì ok òü|çð@ êãýLyA QüBu :lvüõð|þì ”lñÞ|þì þâlðq ûpÆBg ok úÞ ÿpøAõg“ òüA oBñÞ ok BìA lñÞ|þì þâlðq oBG àü óBvðA pø< ÿoBíy|þG kAlÏO ,”ûoBG|àü“ lñéG Bü ûBOõÞ þâlðq òýñ^ òüA pâA ,ly|þì ú^“ wñW qA þâlðq ÿpýð Bñük Bø|óBvðA òüA qA þßü .koAk ,Bø”ly|þì ,ly|þì ú^“ òüA úG }A|óBPuAk ok úÞ QuA

Bßüpì@ ok Bü QuA ûkpì JBPùì # lñÞ oôBG løAõg|þì BH¾ ?lñÞ|þì þâlðq òPyõð ÿApG ÿpýð Bñük .QuA ûlðq JBPùì AlW îø qA Ao õéÚôk pøAõg ôk kõg óBìo ÿoõhüB^ ÜyBÚ àü“ ïBð BG þðBìo ;lñÞ|þì ÿBø|úðBuo ok ó@ JBOqBG ô”Büok ô òýìq .þðBíè@ àü ok JBPùì ô BH¾ ïBð úG ú`GpPgk ôk þâlðq óApüA ëBíy ok úíz^ ïBð úG þèBýg ÿBPuôo óBñÞBu pãük úG þPøBHy úÞ ú`GpPgk ôk .lññÞ|þì

þðBíè@ÿBø|úðBuo ok þðApüA óBPuAk àü JBOqBG .kqAkpK|þì Bø|”...pâA úG Ao óApüA þãèBu ûk òu ok kõg ÿpýð Bñük RpWBùì Bßüpì@ úG ô ûkpÞ ápO }A|ûkAõðBg ÝB×OA ÿA|úHcB¿ì ok ûlñvüõð úÞ úðõâ ó@ .QuA ûkpÞ óBðõü ÿBøBPuôo ólük BG {ýK ëBu lñ^ ,lüõâ|þì ô ûly ûlðq ôA ok óApüA ÿBøBPuôo RApÆBg .QuA ûlì@ {ýK {üApG ÿkBüq ÿBø|{upK pâA ly|þì ú^< :úÞ òüA lñðBì þüBø|{upK ápO Ao oõzÞ ô lðBì|þì óApüA ok óBìq ó@ }A|ûkAõðBg >?kpÞ|þíð òüA úG RBýGkA BG ÿpýð< :lvüõð|þì êãýLyA ”BøõéÚôk“ Qý¿hy qA ô QuA ûkAk iuBK {upK ô BH¾ qA ;QuA úPÖpâ àíÞ óBPuAk òüA ok >.JBPùì óApüA qA oôk þðBíz^ BG óApüA úG ûBãð óAõñÎ BG ÿA|úPyõð ok óBíè@ ÿoArâpHg òüA óBPuAk< :lvüõð|þì ”okB^ QzK þâlðq“ .QuA ó@ ûlñvüõð Qynâpu qA ÿpüõ¿O óBìo qA }A|ûkAõðBg BG kõG à^õÞ ÿpPgk úÞ þPÚô ,Bñük ÿA|ú`GpPgk ÿ|ûoBGok |æBc ô Qhüpâ óApüA ëõÓzì ô QuA ûlðBì óApüA ok úÞ lvüõð|þì {üõéÚôk pøAõg úÞ QuA ûoBG òüA ok ÿqAkpLèBýg .lñÞ|þì ú^ Bßüpì@ ok úèBÛì òüA ÿ|û|lñvüõð pðoô Øðq õãñüA óBýì úG òhu kByoA Qzâ qA óBPuAk ok :lvüõð|þì

ô QuA þdývì óByolK úÞ Ap^ ,lðoAlð BPuôo úG úÞ ÿqôpìA ô òyôo þðq óByokBì ô lñíOôpS Ao þGpÒ ÿBø|JBPÞ îø ó@ ólðAõg JBPÞ {üBø|ú`G lðA|úýHy îø úG olÚ|ó@ JBPùì ô BH¾ .lñÞ|þì úý¾õO 11 BO kAk óBy|ÀýhzO îø qA óAõO|þì þPhu úG úÞ qA pu ûkAõðBg ûoBHßü úG ÿqôo .kõy|þì óBzèBu okBì .QuA óBìpÖ QzK olK .koô@|þì ok ûBâkôpÖ þPzK þèlñ¾ ÿôo BH¾ .QuA úPvzð BH¾ oBñÞ ok ok JBPùì úÞ lñüõâ|þì ?QuBXÞ JBPùì BìA QuA iuBK ÿBW úG okBì ô olK .QuA pËPñì ûBâkôpÖ òüA qA wK Bø|ëBu .lðoô@|þì úðBùG þGBvc ô Quok òøm ok qôo òüA qA þíùHì püôB¿O qõñø BH¾ ApWBì ô okBì Bü@ ?kõG BíýKAõø ok BÏÚAô JBPùì Bü@ .koAk úG Bùð@ Bü@ ?lðly BíýKAõø oAõu BÏÚAô JBPùì Ao BøõéÚôk okBì ô olK Bü ?lðkpÞ RpWBùì Bßüpì@ qA þßü îÞ Quk BO lðA|ûkpÞ îývÛO óBykõg òýG rý^ úíø Bü ?lñÞ úGpXO Ao ÿkAq@ ok þâlðq Bùð@ úG Ao okBì ô ûly ÝpÒ JBPùì ô ûkõG ÿpãük oõW ?lðA|ûkpG óAlðq Bßüpì@ ok JBPùì ô okBì úÞ koAk óBíüA BH¾ Bùð@ úÞ lñÞ oôBG løAõg|þíð BH¾ .lññÞ|þì þâlðq òüA qA Ao óBPuAk òýíø ÿApG ô lðoAlð kõWô pãük ”lñyBG Bßüpì@ ok ô lñyBG ûlðq Bùð@ pâA“ úÞ úüôAq .lñÞ|þì ØüpÏO úG ÿpýð Bñük qA QuA þðBìo óBPuAk ApWBì òüA ÿoõhüB^ ÜyBÚ àü“ ïBð úG þðBìo .þðBíè@ óBGq ÿBø|úðBuo ok óBìo òüA .”Büok ô òýìqpu

46


www.TEHRANMAGAZINE.com

818-881-1771

} õñýÆ } õðpÖ pPÞk| Bßüpì@ qA þ¿¿hO kpG ÿAoAk

îz^ fApW ô À¿hPì

{ýG BG orýè BG àývýè ÿBø þcApW À¿hPì ÜÖõì þcApW êíÎ oArø Bø û k qA America's Top Ophthalmologists Centurion Surgeon Award

QGBük ô ûBýu J@,lüoAôpì J@þcApW-|1 orýè BG îvýOBíãýPu@ô þíz^pýK ,þñýGoôk ,þñýG àükrð þcApW -|2 úýhG ô óqõu óôlG orýè lülW }ôo BG lüoAôpì J@þcApW -|3 Bø úíýG pTÞA ëõHÚ

(800) 699-2802 Pasadena Office:

1070 E. Green St. #200 Pasedena, CA 91106

Costa Mesa Office: 1503 South Coast Drive, Suite 120 Costa Mesa, CA 92626

www.2greateyes.com

ENERGY THERAPY CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .lüpHG òýG qA àürýÖBPì

ÿBø xçÞ þßüo }qõì@ kõy þì oArâpG

45

(310) 446-8724

kpýâ|þì îýí¿O BÞõO Õpì òüA óAõW óBâlðpK . lì@ok qAôpK úG ô QyAkpG Ao ó@,kpÞAlýK þðBð úßO ÿpýK ÿBÞõO # . lðpýãG ôA qA Ao óBð BO lðlüpK {ÖpÆ úG ,lðlük úÞ Ao :kpÞ pßÖ kõg BG ô QgAlðA ÿoBì óBøk úG Ao óBð ,lññÞ|þì úéíc ôA úG ó|æA úÞ ly úWõPì BÞõO þPÚô AkpÖ BìA ;ïkAk Quk qA Ao îüAnÒ :lñýG|þì ÿpãük oõÆ Ao þâlðq ,kõy|þì pýK þvÞ þPÚô“ BK úG þãñW óBíu@ Èuô ok ,ïoAk úãð Ao ó@ úÞ ïkpÞ|þì oAp¾A pâA BìA . îñÞ AlýK ÿpãük óBð úßO îðAõO|þì IéÚ Rp×ð ô lñãñXG ôA BG BO lðkpÞ|þì ûkBì@ Ao kõg óApãük ô ly|þì oõ×ñì ,äñW òüA qôpýK ;ïkpÞ|þì .lñÞ AlýK úìAkA ÿqAok Rlì QvðAõO|þì QýÏÂô òüA ô QyBHðA|þì Ao óBâlðpK : QuA òýíø ÿpýK þãðAqpÖ ”kpÞ oAlüBK RBcõPÖ ÿAlÖ Ao ÿoõÖ ÿBø|ÿqôpýK lüBG úÞ òüA pG þøBâ@“

Alg úG ólýuo ÿBùøAo ly àükrð óBð@ÐíW úG ÿkpì úÞ kõG úPvzð {ðAkpâBy òýG ok >AkõG< eH¾ qôo àü# :lýupK ô ?koAk kõWô Alg Bü@ :kAk iuBK >AkõG< .koAk kõWô Alg ,úéG :lýupK úÞ ly AlýK ÿpãük kpì ÿ|úéÞôpu oBøBð qA lÏG ?koAk kõWô Alg Bü@ :kAk iuBK >AkõG< .koAlð kõWô Alg ,úð :kõG òýñ^ ôA úG AkõG iuBK .lýupK >AkõG< qA Ao ëAõöu òýíø|þìõu kpì qôo pgAôA .þñÞ òyôo Rkõg ÿApG Ao òüA lüBG Rkõg :Q×â óAkpâBy qA þßü ?lýølG JAõW úu ëAõöu àü úG lýðAõO|þì oõÇ^ Bíy .Qvýð þÛÇñì òüA kBPuA :kAk iuBK ,kõG ûlýuo þñýG|òyôo úG úÞ AkõG ,óBñýíÆA BG ÿA|ûlÎ :luo|þì Alg úG }kõg ûAo qA wÞpø ô lðkõG ØéPhì Àhy úu óBð@ óõ^ .lükpO BG ÿA|ûlÎ ô oBßðA BG ÿA|ûlÎ


óApùO þééíèA òýG úéXì

,îüoAkpG BO Q×ø ô QvýG àüô êù^ qA — .lðBì| þì þÚBG BO ûkoBù^ þñýG ô kõG ûly àyA qA pK {üBø| îz^ àé×Æ .lýzgok| þì ÝpÎ qA {üBHüq ô ØüpÊ ! ûoB`ýG . îPÖpâ þíÞ oAlÛì ÈÛÖ òì — :kAk úìAkA lüqpè| þì {üAl¾ úÞ þèBc ok úð ! . . . îPÖpâ ëõK óBOpvíø qA êGôo úu BùñO òì .pPzýG qA Ao ó@ |«ç¾A òì ?ly oõÇ^ |æBc ÿlük — ,oBñÞ úG BO ûkoBù^ qA BO úu .ïkõG úPgAlðA îéÚ ,BO| úu Bíy ëõK îø òüA ,BO ûkqBü þOoBHÎ úG úñÞ| þì ..þßü ô þßü . . . BO| úu ,BO| úu Apð@ óAqpè óBPzãðA BG ïkAk ôA úG êGôo ûkqBü — . Qhüo {HýW ÿõO ô QÖpâ !ïpß©zPì :Q×â þãPvø@ úG — þðBH¿Î Qhu úÞ þèBc ok ,ïkoõg BW — ÅpÎ ô ëõÆ ok ókq ïlÚ úG ïkpÞ Ñôpy ïkõG ûly

> BðôA¶| þéýuAô Býèõü< ,{ýK qôo lñ^ òýíø # ôA BG BO ïkpÞ RõÎk îÚBOA úG Ao îüBø| ú`G oBPupK . îñÞ JBvc úü õvO

!>BðôA¶| | þéýuAô Býèõü<lýñýzñG :îP×â ôA úG BªìA QuA þèBg óBPèBG ô Quk úÞ îðAk| þì .lüoô@| þíð óBGq úG Ao ó@ ô lüoAk þPvüBGokôo

...kõG õâoôq óAõO|þì QcAo olÛ^ .ÝBOA

?ïpßzPì þP×â Ap^ :ïlýupK — .ëõK pÆBg úG — û|çÞ Rpu ïoAk ÿlzð úWõPì õO þñÏü — ÿrý^ BùñO ?ïoõg| þì Ao QèõK ïoAk ?ïoAnâ|þì ?ïp©ßzPì úÞ QuA òüA þüõãG þðAõO| þì .lðkAlð îø oAlÛì òýíø pãük ÿBøBW ok — ,Jõg þéýg !lðkAlð ÿrý^ Bíy úG Bø|ó@ — ,ïkq|þì úÛc Bíy úG îPyAk òì .koAlð îø IXÏO êGôo kBPzø Bíy úG òì |æBc ØýTÞ ÿ| úÛc àü Bíy ÿApG QÞBK ÿõO BW òüA óBzíø .îøk| þì .ûly ûlý^ IOpì Ap^ ?lyBG óAkBð olÚ òüA þvÞ QuA òßíì ?lìBýð ok óBPüAl¾ Ap^ ?lükpßð ÅApPÎA ØýÏ olÚ òüA Býðk ÿõO þvÞ QuA òßíì ?lyBG òßíì ,úéG þñÏü úÞ kq òì úG þhéO lñhHè .QuA onÎ ïkpÞ ôA BG úÞ ÿA| úðBíco|þG ÿqBG pÆBhG þéýg {üApG úÞ Ao þéGôo kBPzø ô îPuAõg .îPgAkpK kõG ûpËPñìpýÒ .lükpÞ| þì qBG Jõg Ao óBPüBø| îz^ QvüBG| þì BO YñK wK .lüpýâ| þì þGõg IWAõì oBÞ òüA ÿApG ,xpO BG úzýíø êTì úHOpì lñ^ ïªôk oBG ÿApG .îýñÞ| þì îÞ pãük !ïpßzPì :Q×â .lýPÖpâ òì qA êGôo 10 úüõðAs îøk ok pßÖ kõg BG ô ïlðBì RõùHì {ñPÖo qA wK :ïkpÞ òì :Q×â óBñÞAõXð >BðôA¶| | þéýuAô Býèõü < .îPÖpãð õâoôq kõy| þì QcAo olÛ^ þüBýðk òýñ^ ok . ïA| ûkpÞ QyAkkBü òì BìªA — .kõG ! lüBy ,Bíy Jõg þéýg — ”Ùõh^ óAõPð@“

. lýñÞ pvÞ êGôo ôk .lýPvßy þßHéÏð úýSoA ,kõG Bø| Ùpc òüA qA pO| þíülÚ óBXñÖ úG QuA oApÚ .îüoAlð ÑõÂõì òüA úG ÿoBÞ BìªA ,kõG .îýñÞ þâlýuo Bø| JBvc úíø BýèõÞ< Bíy þO|æBHì| þG pÆBhG :pãük koAõì BO 10 .kpÞ ûoBK Ao {PÞ ô QÖo |æBG Qgok àü qA > úÞ ly UÎBG óBPýùWõO| þG òýñ`íø .lýñÞ pvÞ Bíy lñÞ oApÖ > BýðAô< ÿBø| {×Þ BG úðBg Q×éÞ

Bíy úG êGôo| þu þøBì úÞ îükpÞ ÜÖAõO Bì ,lýñýHG ?Qvýð oõÆ òüA îølG . êGôo êù^ — úG úzýíø òì ,ïA| ûkpÞ QyAkkBü òì úð — òì úG |æBc .îøk| þì êGôo þu îüBø| ú`G oBPupK .lýñÞ úWõO .lükpÞ oBÞ òì ÿApG ûBì ôk Bíy qôo YñK ô ûBì ôk — úÞ .ïA| ûkpÞ QyAkkBü òì ,ûBì ôk B«ÛýÚk — ó@ qA úHñzßü BO ú³ð lüBG úPHèA .êGôo Q¿y kõy| þì Bø| úHñzßü lýðAk| |þì úÞ oõÆ óBíø .kpÞ pvÞ óôpýG ókq ïlÚ ÿApG ô lükõHð >BýèõÞ< IÊAõì .lýPÖo| þì qA >BðôA| þéýuAô Býèõü< . . . þéýÇÏO úu ÿBø| òý^ BG QyAk ô kõG ûly jpu QèBXg .lì@| þíðok {üAl¾ þèô kpÞ| þì ÿqBG {uBHè Ao êGôo ûkqAôk Bì wK ,þéýÇÏO úu — ó@ kõG Äüpì qôo oBù^ >BýèõÞ< .oBñÞ îüoAnâ| þì >BýðAô< IÊAõì ÈÛÖ ô lükpßð QHÚApì ôA qA Bøqôo Bíy îø qôo úu úÞ òüA pãük ô >BýðAô< ÈÛÖ lükõG qA lÏG kAk ûqBWA Bíy úG ïpvíø ô lýPyAk kok óAlðk .lýyBG Bø| ú`G qA oôk ïBy .lýñÞ Üüp×O .ûkqõð kõy| þì Q×ø ô ûkqAôk ?úPuok ,êGôo| àü ô êù^ ,óBø@ ;Bø| þ¿gpì ó@ qA pK ô rìpÚ >BðôA¶| þéýuAô Býèõü< M^ îz^ úG kpÞ Ñôpy .lüqpè| þì }A| úðB^ .kõG ûly àyA ô kpÞ áBK Ao {ÒBìk .þH¿Î ÿBø| ókpÞ úÖpu .Q×ãð ÿrý^ ô óBXñÖ àü Bíy õð ëBu àükrð ,lÏG ô —

44


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

.QuA þðõg ûôpâ úG |çPGA lÏPvì .lðA ØýÏ oBývG þüBüpPÞBG òìrì ô lüly þãPvg ô êu lñðBì þüBø ÿoBíýG ?QuA þÎõð ú^ qA óBO þðõg ûôpâ ZArì þðõg ûôpâ òüA ÿApG Bø|}qoô òüpPùG .lñPvø ô QuA úýÂpÖ lc ok ûly úP×â êDBvì {ìAo@ BG ûApíø þðlG òüpíO úÞ QuA þüBø }qoô úG qBýð úÞAp^ kpÞ þíéÎ kBñPuA ó@ úG óAõO|þíð lñðBì þüBø }qoô .lyBG Bìp×íßc ó@ ok þcôo pËð úG ÐüBHÆ pËð qA .koAk ÿpPzýG RBÛýÛdO ÿoAõu úgp^ôk ,þÏíW úPuk ÿôo ûkBýK ûôpâ ôk ô ZArì ïpâ O ô AB þðõg ûôpâ úÞ luo|þì ô wýñO ,þìqo pO|îü|çì ÿBø|}qoô ,þdüp×O .lðA|úéíW òüA qA àýGôpüA ÿBø|x|çÞ O þðõg ûôpâ .lñPvø ZArì kpu A ô B þðõg ûôpâ ,þíÓéG ÐHÆ ëkBÏì B ûôpâ ,ÿõìk ÐHÆ ëkBÏì ÐHÆ ëkBÏì AB ûôpâ ô ÿôAkõu ÐHÆ ëkBÏì A oAõg ÈéPhì AB þðõg ûôpâ ûkAk óBzð Bø|þuopG .QuA þPñu IÆ ok ÿôAp×¾ pO|æBG O ô B BG úvüBÛì ok A ô AB óõg QËéÒ B«HüpÛO ô QuA JBýíÞ þðõg ûôpâ òüA .QuA lñðBì .koAk Ao B ô A þðõg ÿBø|ûôpâ RBý¾õ¿g ô ûkõG ûlÏì lýuA îÞ eypO ÿAoAk A þðõg ûôpâ BìA ,lðoBâqBu Qyõâ ókoõg BG B ûôpâ lñðBì ...lüoõhð Ao RBÓýéHO ëõâ êGBÛì ok .kõy|þì ûpýgm óBzðlG ok ó@ þGp^ úýÛG qA pO|ïôBÛì óspè@ RBHýÞpO ô Bø|xôpüô þðõg ÿBø|ûôpâ BG kApÖA úÞ ûlýÛÎ òüA lüBG Bü lðpG|þì Yðo þ¾Bg ÿBø|ÿoBíýG qA ØéPhì }oAõâ ûBãPuk óõ^ ô lñPvø þðõg ÿBø|ûôpâ úPyAk þ¾Bg ô QGBS úünÓO óBy þâlðq ëõÆ ok ÑAõðA úG óBð@ ÿ|çPGA ëBíPcA lðoAk ÿpO xBvc ok ô òu {üArÖA BG úÞAp^ .Qvýð Quok ,lñyBG ûôpâ òüA óBâlðoAk .QuA pPzýG óBÆpu ØéPhì ô BøôoAk ok pýýÓO lñìqBýð kApÖA ØéPhì ÿBø|ûoôk ïBíO qA ëkBÏO lc òPÖpâ pËð ok BG lüBG þðõg òýñ^ qA ÿôpýK wK .lñPvø kõg þüAnÒ îüso ô lññÞ ûkB×PuA ÈéPhì oõÆ úG þüAnÒ ÿBø|ûôpâ ûkõG iüoBO êHÚ Bì úG ÜéÏPì úÞ þOBÓýéHO ÿBø|îüso QdO Ao Bùð@ þÚôpÎ — þHéÚ îPvýu xpPuA lñðAlG ÿoBÞ kõy|þì ÉõGpì BøoõuBñüAk ûoôk úG lüBy ô úG .kõy|þì pXñì úPßu qôpG úG ô ûkAk oApÚ pýSBO úÞ lýñßð }õìApÖ ô QuA oBHðBüq ô ûkõùýG wG Ao ÿpünK àüpdO úÞ þüBø }qoô êýèk òýíø úzýíø ØéPhì þüAnÒ kAõì Ùp¿ì ok ëkBÏO ÿApG( Bâõü ,þ^ ÿBO óõ`íø løk|þì {øBÞ .lðq|þì Ao ëôA Ùpc òüA óBâlðoAk pãüoBü ÿôo ûkBýK ô Øéâ ,){ìAo@

43

,àHu ÿBø|}qoô ïBXðA BìA ,lññÞ|þì AlýK þPcAoBð þâlðqpu ô ÉBzð ,þzzÞ RBÞpc ô þ^ ÿBO ,Bâõü .løk|þì úülø Bùð@ úG Ao pËð ÝB×OA ûoBG òüA ok úünÓO óB¿¿hPì BìA òýEOôpK ô RBýñHè ëkBÏPì Ùp¿ì qA rýøpK úÞ lðoAk òüA ok Bø|ÿoBíýG ÑAõðA qôpG ô ØÏ IHu þðAõýc ólzð JnW IWõì ÿoAõhøBýâ ô kõy|þì ûôpâ þH¿Î þðõg îÞ QüBùð ok ô B12 òýìBPüô .kõy|þì oAõg þ^ úíø B þðõg ûôpâ lülK|þìBãñø Bþðõg ûôpâ õìAk@ ûlýÛÎ úG ó@ óBâlðoAk ô ûkõG òýzð bõÞ pzG úÞ ûlì@ Bø|ÿrHu ô R|çÒ ,RBýñHè ,Qyõâ qA lñðAõO|þì ëkBÏO úG þüAnÒ ÿBø|ûôpâ úíø qA óõ^ ô lðpHG ûpùG ïôBÛì óBÆpu ÑAõðA ô þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG úG lðoõg|þì óBy }oAõâ ûBãPuk ô oBâqBu þñíüA îPvýu ô ûkõG þðõg ûôpâ òüA úPHèA .QuA ÙBÇÏðA êGBÚ ô ÿõÚ ok kõWõì ÿBø|þGp^ qA lðAõO|þíð O ûôpâ ûqAlðA|úG lðAõO|þíð A ûôpâ ûqAlðA|úG ô lñÞ ûkB×PuA AnÒ QÛýÛc ok ô lñÞ JnW ô îÃø Ao þøBýâ ÿBøAnÒ òüA úÞ lü@|þì {ýK pPíÞ .QuA ûôpâ ôk òüA úðBýì BìA ,lðõy êßzì oB^k óBzðqô ëpPñÞ ÿApG kApÖA .lðrýøpLG ÿpèBÞpK R|æõ¿dì Ùp¿ì qA lüBG þGõg þßürýÖ ô þH¿Î îPvýu qA kApÖA òüA ô þuôpüô ÿBø|ÿoBíýG pGApG ok BìA ,lðoAkoõgpG

þH¿Î ÿBøoBzÖ úýéhO ûAo òüpPùG QýßuA ô|þìqo .QuA ûôpâ òüA ØèBhì óB¿¿hPì ô óBÛÛdì pPzýG BìA ok ÿApG ûôpâ òüA úÞ lðoAk pËð ÝB×OA õìAk@ úüpËð ô þÚôpÎ — þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG qA ólðBì óBìA lüBG óõg àüoôA lýuA ô ûoôA {üArÖA qA ÿpýãzýK úG Ao þðAõýc ÿBø|òýEOôpK ô þGp^ Ùp¿ì óArýì oAlÛì úG ÿrHu ô ûõýìqA lññÞ þÏu ô ûlðBuo êÚAlc kAõì qA qBýð koõì óArýì úG ô ûkpÞ ûkB×PuA ÿpPzýG .lðpHG Ð×ð þñHè oAõhøBýâA þðõg ûôpâ ó@ok pzG óõ^ ô QuA A ÿlÏG þðõg ûôpâ wK QuA ûly Bñy@ ÿqoôBzÞ BG úPÖo úPÖo óBìq þüAnÒ kAõì qA lüBG ÈÛÖ þðõg ûôpâ òüA ûlðoAk kApÖA ûkB×PuA RBGõHc ô R|çÒ ,ÿrHu óõ`íø þøBýâ Ùp¿ì êýèk úG ûôpâ òüA }oAõâ ûBãPuk .lññÞ îÃø ok ô QuA ØýÏ þøBýâ ÿBøAnÒ qA lüBG ô koAk êßzì pýy ô þðAõýc ÿBø|òýEOôpK Roõ¾ úG ûôpâ òüA kApÖA .lðrýøpLG ó@ Ùp¿ì Ù|çgpG Bùð@ ólG qBu ô Qgõu .lðpÒ|æ þÏýHÆ ûlÏì lýuA eÇu òüpO|òýüBK ÿAoAk ô QuA O ûôpâ kApÖA òüA ok ûlÏì óBÆpu qôpG ëBíPcA ô lñPvø qA þßü îßy }pÒ .QuBø ûôpâ püBu qA pPzýG BG ûôpâ òüA kApÖA .QuA kApÖA qA úPuk òüA R|çßzì ô ØÏ xBvcA þyqoô òýãñu RBÞpc ïBXðA


óApùO þééíèA òýG úéXì þüAnÒ kAõì BO lýü õãG Ao óBO|þðõg ûôpâ # ô þèBìo úýÃÚ lýñÞoôBG .îýü õãG Ao óBPèBc IuBñì îø lüBy óBùñK ú^ Bíy qA úPHèA !Qvýð ÿpýãèBÖ ôA !õìAk@ pPÞk ÿBÚ@ ?lðAk|þì þvÞ ú^ .lyBG .îýñÞ|þì óBPüBñy@?lýuBñy|þíð ?QvýÞpãük

BG ÿoBývG RBùW qA Bø|óBvðA lüõâ|þì ôA þðõg ûôpâ ok RôB×O òüA ô lðoAk RôB×O pãülßü « Tì .QuAlýK îø Bùð@ A þðõg ûôpâ BG ÿkpÖ |ç òüA ok Apüq kpýãG óõg B ûôpâ BG ÿkpÖ qA lðAõO|þíð ok .løk|þì óBzð {ñÞAô RlzG {ðlG Roõ¾ QuA xBuA òüA pG }A úüpËð îø þüAnÒ kAõì koõì BøAnÒ qA þgpG BG þðõg ÿBø|ûôpâ ÿBø|ós þPð@ úÞ ólG úÞ þüAnÒ kAõì þgpG ô lðoAk ÿoBâqBuBðpu BG kpünK|þì þGõg úG þðõg ûôpâ àü BG kApÖA oBâqBuBð pãük þðõg ûôpâ BG kApÖA }oAõâ ûBãPuk lülùO Ao óBvðA Qì|çu lðAõO|þì úèBvì òüA ô QuA lüõâ|þì õìAk@ pPÞk îýüõâ|þíð Bì Ao òüA úPHèA .lñÞ ÿkôlÏì rXG îø þðApüA óB¿¿hPì qA ÿoBývG ô kAõì Bì pýuB×O òüA BG .lðA|ûkpÞ ko Ao ÿoõEO òüA Ao þðõg ØéPhì ÿBø|ûôpâ ëBc IuBñì þüAnÒ .îüoAnâ|þì Bíy ûlùÎ úG Ao RôBÃÚ ô îýüõâ|þì

...þüAnÞ îüso àü óBPuAk

þOAolýøõGpÞ ÐGBñì ÐÇÚ ô þðAõýc ÿBø|òýEOôpK þðlG Qhu RBñüpíO ïBXðA úG okBÚ R|çÒ lñðBì pO|ëBcpu pãük þðõg ÿBø|ûôpâ BG úvüBÛì ok ô ûkõG ,àýGôpüA óõ`íø ÿqAõø ÿBø|}qoô .lñPvø ,þðBívW þâkBì@ ,ôk ,þPìBÛPuA ÿBø|}qoô ÿBøpñø ,ÿoAõu úgp^ôk ,êýìkpO ÿôo ólüôk

ÿ|æBG eÇu lýèõO þüBðAõO ,þPyõâ ÿBø|ûkoô@pÖ Ùp¿ì qA ókpßð ÿôpýK Roõ¾ ok koAk Ao lýuA pzÎ þñSA ô ûlÏì îgq oB^k þPyõâ ÿBøAnÒ úG ïlñâ ô RBýñHè qA ûkB×PuA Roõ¾ ok ô lðõy|þì .lðõy|þì |çPHì óôpÞ ÿoBíýG ô QýèõÞ qA ÿoAkpG ûpùG êýèk úG þðõg ûôpâ òüA

òüA óBâlðoAk wK QuA ûkõG oAõhPyõâ ô þ^oBßy ô þGp^ qA BùñO Ao kõg ÿspðA lüBG þðõg ûôpâ òüA ólG ôA pËð úG .lññÞ QÖBüok þðAõýc òýEOôpK UÎBG êìBÎ òýíø ô koAk ÿõÚ þñíüA îPvýu ûôpâ ÿspè@ ô þñíüAkõg ÿBø|ÿoBíýG úG pPzýG BO ûly îÃø ÿApG Bùð@ ûlÏì óõ^ ô lðõy |çPHì

oAõhPyõâ O þðõg ûôpâ þðõg ÿBø|ûôpâ qA ïAlÞ pø õìAk@ úP×â ÜHÆ îüso qA lüBG Bì ô ûly kBXüA þOôB×Pì óBìq ok ûôpâ |«çTì .îýñÞ ÿôpýK ó@ {üAlýK óBìq þüAnÒ óBìq ó@ ok pzG ô QuA ûôpâ òüpO|þíülÚ O þðõg

42


www.TEHRANMAGAZINE.com

) þégAk ÅApìA À¿hPì ( õðBüoBì pPÞk ,)àýPuçK fApW( oôpu pPÞk ÿoBßíø BG þüBHüq ô þßyrK rÞpì ) þDAqBð ô óBðq À¿hPì ô fApW ( óBüoAq úèæ Øuõü pPÞk ô lDAq ÿBøõìorýè óBãüAo ,êÓG püq

lðoAlð úíýG úßýðBvÞ ÿApG ok þ¾õ¿hì RçýùvO ûly úPÖpâpËð

þñýG þcApW # w Þ B O õ G Ü ü o r O # kõy|þì ïBXðA ólG êìBÞ sBuBì # )lülW óBüpPzì ÈÛÖ( áBO|þìBO ô òzÞBuõLüæ # êìBÞ ûBãzüBìq@ ô lðBu ApPè@ # óBíüAq qA lÏG ÅoAõÎ îýìpO # Bø îðBg ok þéuBñO ûBãPuk îýìpO # orýè }ôo BG ólG lDAq ÿBøõì òPyAkpG # ólG ô QuõK ókpÞ rýíO ô ëBzýÖ ÑAõðA # QuõK ókpÞ Q×u ô Qýèõéu ókpG òýG qA # orýè }ôo BG þÏÂõì ÿBø þÚB^ ókpG òýG qA # îz^ òýDBK ô æBG êíÎ ô ókpâ ,Roõ¾ ólýzÞ # Roõ¾ ÿBø Èg óBìok ô ïolüôõW ô òýéuo ô ótýèBÞ ÜüorO # )oBßuA óôlG( ÙBð ûAo qA úéíW qA ØéPhì ÝpÆ|úG| úñýu ókpÞ åorG # ÙB¾Bð ÿBø QuõK ókpÞ ÙB¾ ô þdÇu ÿBø áôp^ ókpG òýG qA #

.kpýâ þì ïBXðA þ¾õ¿g ÿBø úíýG ô pßülì ëõHÚ BG Bø wüôpu qA þÃÏG

(818)655-9900 41

12030 Riverside Dr # A North Hollywood, CA 91607 Aesthetics & Laser Center

BñüoBì îðBg BG þDBHüq ÿBø wüôpu ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO

)|818(337-9301


óApùO þééíèA òýG úéXì

Ñôpy ûkAk pãülßü Quk úG Quk ÿA|ûly þcApÆ ÿBø|QÛGBÇì ,þPuolñO ô þPyAlùG ÿBø|þGBüqoA úG . lññßýì þéTì lýèõO ÿBø|þðq úðBíâ ô þßýPðs òýèôA úGpXO ok QyAk úWõO lüBG òßýè êýèk úG kkpãýì ëlG ô ko kpÖ ôk òýG úÞ þüBø úuõG Ao ókõG õð òýñ`íø ô þvñW àüpy þâqBO ô óBXýø þKA oõð“ ô ”òýìBKôk“ óArýì ok {üArÖA ,úÇG pìA kkpãýì UÎBG úÞ kkpãýì úGpXO ólG ok ”òüp×ð kpünLð ïBXðA þPuok úG RB¿ýhzO ok rÓì QèBuo lñìqBýð lüBy ÿrÓì ÿBø|þðq úðBíâ ô Bø|þGBüqoA Anè ûlùÎqA lñðAõPG BO lñyBG ÿpO þð|æõÆ óBìq álðA .lñü@pG þGõg úG kõg úèõdì QýèõEvì lðpPíèBu ,lñuõG þì pPzýG úÞ óBð@ pG úuõG Rlì þð|æõÆ pýSCBO þuopG JBGok þÆBHOoA òýñ`íøô þðAôo– þðlG þéÞ Qì|çu Bðôrüo@ ûBãzðAk þÛýÛdO îýO ,2010 ëBu ok ,kApÖA úÏìBW óAõñÎ úG Ao Zôq 52 ,lüõéÖ ÿBÚ@ Rpülì úG òýñu òýG úÞ kApÖA òüA qA. kõíð JBhPðA kõg ÿoBì@ òüA ëõÆ ok BO ly úPuAõg lñPyAk oApÚ 67 BO 19 rýð ô Bø|úuõG kAlÏO óArýì pG {üBìq@ úP×ø 6 Rlì ÈüApy úýéÞ .lññÞ kBXüA {üArÖA óA Rlì ëõÆ ûôpâ BG «BPüBùð ûôpâ òüA þÆBHOoA ô þðAôo – þðlG kAk óBzð YüBPð ô QÖpâ oApÚ úvüBÛì koõì ëpPñÞ ÿpPùG ÜéÏO ô {ìAo@ ,þPì|çu xBvcA ûôpâ òüA ëBHðlG QvýÞBc RBÛýÛdO .lðkõG ûkpÞ }oArâ óõìoõø“ Bü ”òýuõO þvÞA“ óArýì ólýuõG lñü@pÖ úÞ êßy òülG .lGBü þì þðôrÖ ólG ok ”ÜéÏO QuA kõWõì QuõK ÿôo ok úÞ þGp^ RBHýÞpO þñýG ÜüpÆ qA úÞ QuA þOBÎ|çÆA ÿôBc )ïõHu( àüpdO IWõì ûly ûlñuõG Àhy rÓì koAô úXýPð .kõzýì ûlñuõG kpÖ ok þßükrð ô ÜéÏO wc àüpy úG ÿlñì úÚ|çÎ wc úGpXO ,{üArÖA òüA ólG ok òýuõO þvÞA úßñüA úG «BÖBÃì QuA þvñW qA wK Anè .lyBHýì AoAk rýð þupPuA l kpÞoBÞ lñßýì AlýK {ìAo@ xBvcA kpÖ ,òýzñèk úuõG àü Ao úuõG opßì úGpXO óBßìA qôo þÆ ok úÞ ÿkApÖA ô .lñyBHýì ÿpO wßéüo ô ïAo@ kApÖA |æ«õíÏì lðoAk úuõG ókõG {hG ïAo@ úGpXO qA óBñýíÆA ÿApG kõg úÏèBÇì koõì ûôpâ qA òýÛÛdì ,ólG pG lñ^ ïBXðA úG RokBHì úðAqôo úÞ lñPuAõhýì îéýÖ ûløBzì Bü QvO ïBXðA êTì Aq xpPuA QýèBÏÖ QyAk kõWô ó@ ok þüõyBðq ûpWBzì úÞ þüBø BùPýèBÏÖ òüA qA úðõâpø ïBXðA qA wK . lñüBíð oApÚ ÿAokpG úðõíð koõì kApÖA òüA þðõg RBHýÞpO úÞ ÿkApÖA lðly úWõPì óApãzøôtK .QÖpãýì Qý×ýÞ BG úuõG lñü@pÖ pPzýG ïBXðA úG RokBHì ëpPñÞ ûôpâ BG úvüBÛì ok lðkõG ûkpÞ ó@ pO|þð|æõÆ oAkoõgpG ólG ok ÿpPzýG òýuõO þvÞA óArýì qA kõWõG pPzýG óBð@ ÿApG {ìAo@ wc úGpXO ,ûkõG óArýì {øBÞ pG úuõG pãük QHTì pýSBO . kõG ûlìA .kõG Bø|þðkõìq@ òüA ólG ok ëôpPvéÞ {ýK òýñ`íø ô ÿpýâ úXýPð óAõO þì Anè FBÛOoA ok ,ÿkpÖ lDAõÖ pG ûô|çÎ úuõG úÞ kõíð þñýG wG þzÛð rýð þüõyBðq ô ÿkpÖ òýG ÈGAôo Qý×ýÞ .lyBG úPyAk lðAõPýì þíùì }õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy pPùG þâlðq pPùG wßu :úÞ

RBuBvcA QÖBüok úG rÓì wßOoõÞ qA þâorG ÁB¿PgA þñýG ô óBGq ,BùHè ,Bø|úðõâ qA ûlýuo úG úPuk 5 ÿA úíXíW JB¿ÎA 12 qA QuA úPÖBü óBøk ÙApÆAqA úé¾Bc RBÎ|çÆA ÿoô@ ÐíW òüpO|xBvc ëBÛPðA Bùð@ kpÞoBÞ úÞ koAk ÁB¿PgA ,óBøk ok kõzýì ûrì ú`ð@ .QuA rÓì úG RBuBvcA ó@ ëBHðlG úÞ þâly wíè þvc koAk úÞ þüõG Q×â óAõPýì Anè .|þìpâ ô ÿkpu QýÏÂô ô QuA ,îüõñzýì Ao ôA ÐÚAô úG þñÏü îýuõHýì Ao þvÞ þPÚô êÏÖ àü B«Öp¾ úuõG wK . îýñßýì wc ô îýñýHýì pPuõK Bü Qüõø úâpG úßéG Qvýð oõËñì úG ûkBu

P s y c h o t h er a p i s t & S e x t h er a p i s t (905) 597-1622 Voice mail :(818) 732-1622 www.drmohebbi.com E.mail:

drmohebbi@drmohebbi.com

úuõG qA îø qBG îüõãG óBPüApG ú^ ,îýPvø úÞ Bì lølýì óBzð úÞ QuBì þOBÓýéHO . îýzhHýì êGBÛì ÙpÆ úG ÿrý^ ú^ ô îýøAõhýì úÞ ûly ûkAk óBzð òýÛÛdì RBÛýÛdO ok úG RokBHì þÖlø þK ok úðAlñíyõø þéßy úG ólG — þðlG ÐÖBñì «BPüBùð úÞ lñßýì ólýuõG oBPÖo ïBXðA “ pzýÖ òéø oôBG úG .koAk ûApíø úG ólG ÿApG þðAôo {ñürâ pìA ok ôA úG BO QuA pzG Qìlg ok úuõG ÿlðqpÖ òPyAk ëBíPcA óAõPG úÞ eé¾A àüpy lñü@pÖ ok úÞ Ap^ lñÞ àíÞ QyAk ôA qA Ao îèBu þì kõWõG rÓì ok ÿrÓì ûtüô RBßüpdO ólýuõG kõzýì ëBuoA rÓì úG þßüsõèõýG RBÎ|çÆA ô lñü@ ókõG oAk úìAkA Qyõðpu ûkpÞ úíWpO Ao Bùð@ rÓì úÞ ”.lðrýì îÚo Ao ÉBHOoA àü ókõHð Bü :lüõãýì áoõüõýð ûBãzðAk ÜÛdì NõèBâ ókoBâ {ýK qA ÿBø|ïrýðBßì úÎõíXì ólýuõG úËdè ok

úG kôoô qA wK úÞ QuA úP×ùð ó@ ok þPý¾Bg ÐüBì ô òýìCBO Ao ólG îùì õÃÎ YñK RBÏüBì ,kpì ólG ó@ qA þßü kpì þvñW óBâoA «Bíévì ô lñßýì úünÓO óq ,ûBâlük òüA oôBG úG .kôpýì oBíy úG îùì ÿBÃÎA ØÛu ok Ao kõg óBGq áõð ú`ðBñ^ îuBâoA úËdè ok òüA løk oApÚ BùðAlðk QzK Quok ô kõg óBøk .lñßýì }ôApO úG Ñôpy ûpýy ûoByA lüBy òÛýÛdì òüqôpìA ÿBø|þuopGok kpÞoBÞ pG óq óBøk ÝArG þzhG pýSBO úG þíýÛPvì qA þðAôApÖ ÿBø|{øôtK òßýè úPÖpð kpì ólG ÿBÃÎA ólG ok oBPÖo òüA þðAôo – þðlG QHTì ÿBølìBýK lðA|úP×â òhu þvñW ÿBÞpy . QuAkApÖA þüBuBñy RoBÞ úuõG ô þGBü àüpy ÿApG ÿoArGA îßc ok úuõG {hG . lñßýì êíÎ þüBuBñy RoBÞ òýñ`íø

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo Bø|úPßð BøoBG ó@ lDAõÖ ô úuõG JBG olðA #| úG rýð úèBÛì òüA ok ó@ QýíøA úG pËð ô îüA úP×â ÿonâ BPuAo òüA ok. îüoAlýì þOAoByA pãük þgpG ô wßu qA ú`ð@ ô þÚpy IOBßì ûBãð pG îüoAk óBýì úG òhu ,lyBG úuõG úÞ ó@ êýßzO ÿArWA ëBÛPðA ô lýèõO þé¾A ÐHñì úÞ úuõG .lðA|ûkoô@ B«ìõíÎ ó@ÝB×OA êdì kôpýì oBíy úG þðBvðA ØÆAõÎ ólýuõG lñü@pÖ ok þÚpy þvñW îýèBÏO ok ,QuBùHè ok(ûly kBü þü|æBG ûBâok óAõñÎ úG óBøk qA ôk pø úÞ)koAk ïBð êHùì úÞþñýüBK ûBâok BG úvüBÛì ôk òýüBK ûBâok ú^ ô |æBG ûBâok ú^ , Bø|ûqAôok òüA ô ØÆAõÎ òüpO|ÜýíÎ úèkBHì ô kôoô ûlíÎ pùËì óq Áõ¿hèA þéÎ þvñW àüpy ôk òýG RBðBXýø òüA ok ) QuA êHùì lÚBÖ kpì úÞ Ap^ (. QuA Bü ô þðõü ô îãñýè qA þHýÞpO ,óBGq ô óBøk ûBâlük ok þãðAkpì êHíu ,óBGq .QuA þãðBðq ô þãðAkpì ô êHùì êHíu óBøk ô ) kpì Qè@ êüBíy ô ïpÖ( úG .QuA )óq þéuBñO Qè@êüBíy ô ïpÖ ok (þãðBðq ok óBGq ó@ok úÞ ÿA úuõG Ñõð ,þüApOõuBìBÞoôBG ô þãðBðq ÿBø|Qý×ýÞ ókq àdì ëBXì lyBG pýâ {Ûð . lñßýì Býùì Ao úÇGAo òýÖpÆ ÿApG þãðAkpì qA þvñW úÇGAo ïBãñø ok kõG êÏ×ñì Bü òPyAk ëBÏÖ QuBùð@îPüo ô Bø|úuõG óly ëlG ô ko QèBc Qý×ýÞ Àhzì ûly ûlýuõG ô ûlñuõG Àhy ÿApG úÞ . kkpãýì

þüBø {hG ,Bøôlñø ÿqoô ÜzÎ ëõ¾A ok þüBø QívÚ Bùð@ ô lðoAk ïBð ”þðlýuõG“ ólG qA ,úWõO ëBÛPðA ô Bùð@ pG BùHè ókAk oApÚ BG úÞ lñPvø þvc ÿqBuoAlýG Bü þcôo ÿqBu ëBÏÖ êíÎ ,þðBzýK :qA lñOoBHÎ ÜÆBñì òüA .kkpâ þì ÜÛdì ,óBøk ,BùHè , Bø|úñýu ,ókpâ , Bø|úðõâ Bùíz^ .þéuBñO Qè@ ô BùðAo ,BøôqBG QuA kpì óBìok ,óq óBøk ÝArG úÞ QuA ûlì@ þPvýDõDBO ÿBø|}qõì@ ok úG Ao ÐüBì Ñõð úu þvñW úÇGAo ïBãñø ok óq ólG ,ÝArG eypO .lñßýì eypO kõg qA ÿrüpÒ êßy ,RBdypO òüA fpy ok . êHùì eypO ,pýy eypO óAõñÎ úG .QuA úPÖo oBývG Bùð@ þðBìok lDAõÖ pÞm pÖõéýð óAõñÎ QdO ( þÚArG eypO JBG ok ëBTì óAõPýì ó@ ÿApG þðBìok lDAõÖ úÞ QuA ûlì@ )rìpÚ ó@ úG ”ôoAk “ êßy úG þPÚô úÞ ,ly oõ¿Pì kõg ó@ qA Ao ”òüpýy oBùG“ ïBð kõy úPgAkpK püq ok þvñW úÇGAo ïBãñø ok ûly úP×â .kqBvýì úÞ lüBíñýì }ôApO úG Ñôpy þÖB×y ÐüBì ,óq óBGq BG Apð@ BO kpG oBßG lüBG Ao kõg }|çO ô lùW úíø kpì òüA úÞ Ap^ .løk ôpÖ Apð@ ûkpÞ kõg óBøk ok úuõG

40


39

www.TEHRANMAGAZINE.com ! ÿo@ — îø ÕAp^ BG qôo ÐÚõì þPc úÞ QuA úPgBu óBùñK pvK !}AkAk !}õñG þPì|çu úG ...Jõg — .kpÞ AlýK Ao ó@ óAõO|þíð ...óBPuoBíýG ok úP×ø òüA ?ÿlýñy .kpì òì ô lñýG|þì þß^õÞ úvýÞ BG Ao þðBGok ó@õü {ñhu lñýHG BO lñÞ|þì ûBãð àðAõW úG ó@õü :lupK|þì ôA qA ,lñÞ QHd¾ ôA BG kõy|þì îí¿ì .koAk ÿpýSBCO ú^ ÿô ok ?QuA lñ^ QÎBu !ïrürÎ — ûløBzì ÿpýýÓO aýø ôA úÖBýÚ ok BìA ?ÿA|ûkBPvüA BXñüA Ap^ ...Ap^ !ûk QÎBu — .lñÞ|þíð ! pOõéW ôpG ûoBGôk ô lzÞ|þì pu ÿôo Ao õPK àðAõW Ao }õâ QzK ô lzÞ|þì þø@ kpìpýK .lGAõg|þì ólýyõð úG êýì àðAõW úÞ ÿoõÇðBíø .koBg|þì óõñÞA .lðrG Ùpc QuA êüBì îø ôA QyAk J@ qõñø ô konâ|þì }pvK åpì qA úP×ø àü Quok ÿôo qA lüBG .QuA úP×ãð òhu þvÞ BG ó@ úG ÐWAo þPvüBG .kpÞ QHd¾ IýOpO ô îËð BG ô pßÖ úðõã^ ,ly }õgBð }pvK oõÇ^ úÞ kpÞ QüBßc ;Q×â ú^ ókpì qA {ýK ,lýzÞ|þì úXñßy kok qA þK ok óBPuoBíýG úG òPÖo ,òýÖlO îuApì þPvüBG ûk ok .kpÞ Øý¾õO Ao }A|úPynâok pvK xBHè ûoBGok þPvüBG .QuA ûlðBì BùñO }pvK krìBð ,Býð@ !QuA îÞ lüõãG lüBG ú`ð@ pãì .kpÞ QHd¾ îø ôA ô ÿoAq ,koõhG ØuCBO ,lzßG û@ lüBG ûlðõñy ú^pâ .QuA pPùG Bø|óq BG õâô|Q×â BìA .lñÞ óõýy .lñzÞ|þì ûqôq úíéÞ ôk BG þèô lðA|óAkBð ô úéGA Bùð@ :lüõâ|þì kõg BG ó@õü JAõg ÿApG úzýíø îðrG pu îHuA úG ïôpG — .ïoAk QÚô {HuA úÞ ÿA|úéüõÆ úG ô lyõK|þì Ao {uBHè ô úXðõü lüpg úG ÐWAo ûAo ok .kôo|þì QuBXð@ ok QuBùñO þPÚô .lñÞ|þì pßÖ Aõø ÐÂô ô ûBÞ ôA pG ûôlðA ,kôo|þì pOõéW|þìlÚ lñ^ ó@õü ókpÞ QHd¾ .lzülñýG }pvK ûoBGok lðAõO|þíð .QuA ûkpÞ îg kõg oBzÖ püq ok Ao ôA ô ûly ûpý^ pßÖ þüBùñO ok BìA QuA òßíì þvÞ BG ôA ûoBGok Ao Bùð@ BG ÿõâô|Q×â ô ïkpì úG úÏWApì pãük ô pünKBð|êídO ókoô@ pÆBg úG Ao ôA úÖBýÚ ô ókpÞ úÞ konâ|þíð ÿA|úÛýÚk YñK BìA lðAk|þíð lñìkõu .QuBupÖ|QÚBÆ ÿlüly kok þüõâ ,koAk|þì ûBãð QuAo Ao }pßýK ôA qA lñýG|þì Ao {HuA óBzgok óBíz^ þPÚô ó@õü pãük .lzÞ|þì Ao ÿoBùì ,QuA ûkpÞ xBvcA :lupK|þì :lzülðA|þì kõg BG koôBýG JBO lðAõO|þíð |æBc !òÞ oAõhzð Jõg ?þñÞ|þì oAõhzð — .kpÞ qBG Ao úßyok ô QÖo úéüõÆ úG lüBG — ô pýK pãük òì !ÿo@ !oõhG ûBÞ ÿoAlð úXðõü úÞ lyBG ûkpG þK }oBßÖA úG úßñüA êTì ôA IuA .ïôpG õO úXðõü ëBHðk îðAõO|þíð ô ïA|ûly óAõOBð oBñÞ ó@õü lÏG îýð ô QÎBvßü ,lPÖA|þì ûAo úG àü lðBì|þì ûlðq pâA .kõG ïpvK oBÞ òüA !xõvÖA úG kpì lñ^ .QuA úPvzð þ×ýTÞ ô åorG ÿoBhG .ly|þì þ^|úßyok Qßíýð ÿôo ô ÿoBhG ÿ|æBG ô òýìq ÿôo úG wLu ô kõy|þì }õìBg þÞlðA ó@õü óõPu .QuA lñéG Bùð@ pgpg ÿAl¾ ô lðA|ûlýGAõg :løk|þì úìAkA {ñhu ô ïpâ Aõø .l`ýK|þì BÃÖ ok oBì êTì ÿkôk .QuA oõÇñüA !ïrürÎ óBükBì !}AkAk — QzK ô kpãð|þì óBãP×g úG ó@õü ,QuA oô@|óBÛ×g ...Qvýð óBýì òüA ok pãük ”aýðõüBìqõâ“ ïpvK Ap^ úÞ koõg|þì xõvÖA ô koBg|þì Ao }õâ .QÖo Býðk qA ïBÞBð ...lñÞ píÎ kBüq QuAõhð :lüõâ|þì kõg BG .QuA ûlì@ úðBg úG kôq olÛñüA òüA okBì õO ô îýyBG úPyAk ÿA|ûpÞ úÞ îýñÞ ÅpÖ òýíø ûôlðA ô îÒ òüA QéÎ .îPÖpð îø úXðõü ëBHðk“ .kpýíG ûpÞ ó@ óBùâBð ô þyBG ûpÞ ô pýu }kõg lðAlG Ao kõg ØýéßO úÞ þvÞ ,QuA ?kqõu|þíð Qèk þPuAo ô QcAo úzýíø ûô|çÎ úG QuA pýu îø {HuA ,løk|þì }õâ ,lñÞ|þì oAõhzð IuA ”.QuA ûkõu@ .koõg|þì {HcB¾ ÿBø|Quk úG {v×ð ,krýg|þìpG þðAõW þ^|úßyok ÿA|úyõâ ok }õìApÖ Ao kõg ,kõy|þì QÚBÆ|þG ó@õü J@ êÇu ÙpÆ úG Ao {Puk óBðq|w×ð ô kõè@|JAõg ô lñÞ|þì QüBßc {HuA ÿApG Ao rý^ úíø ô lñÞ|þì .lñÞ|þì qAok .lüBzâ|þì Ao ëk ûlÛÎ :lupK|þì ó@õü ”Ùõh^ óAõPð@“ .ÿoõhG J@ þøAõg|þì —

:lPÖA|þì ûlñg úG ûBâBð .kõñy|þíð .lññÞ|þì úÖpu Bø|}õì lñüõâ|þì úÞ QuA þüBùð@ ÿBø|JBGoA ...þø ...þø ...þø — :lüõâ|þì ô klñg|þì ó@õü ! koAlG Qì|çu Ao Bíy Alg ...ëBdyõg ÿBø|JBGoA IXÎ ...þø ...þø ...þø — :lupK|þì BøqAok qA þßü .þèBdy ...ôA ...õg ?ÿoAk óq !þ^|úßyok — :kõy|þì òýãízg QzKsõâ ...þø ...þø ...þø ?lýüõâ|þì Apì — !úñùÞ óõÎBÆ !þíñùW óBÇýy !ØO — ó@ ô ïoAk óq àü pãük |æBc ëBdyõg ÿBø|JBGoA úßyok îø oõÇñüA pãì ?úð Bü ÿôo|þì pOlñO

...pHÚ þñÏü ...Bø ...Bø ...QuA ûBýu áBg îø þéýg .îPvø ûlðq qõñø òì ô kpì îðAõW pvK òì ÕApu úG êýDAorÎ úßñüA ÿBW úG !QuA IýXÎ ...QÖo ïpvK {ýK lüBýG QüBßc BO lðAkpâ|þìpG Ao pu ó@õü QÚô ó@ w×ð QzKsõâ BìA ,ûkpì }pvK oõÇ^ úÞ lñÞ ûpg|æBG Alg pßy úÞ løk|þì pHg ô lzÞ|þì þPcAo ô kpýâ|þì Bùð@ qA êGôo îýð ó@õü .lðlýuo l¿Ûì úG ÿA|úðBg rýéøk ok úÞ óAkpãèô òüA þK ok þOlì ô Rõßu ó@ ûoBGôk .lñÞ|þì ûBãð lðõy|þì lülKBð .luo|þì ApÖ oBG|Qzcô þyõìBg ûoBGôk kõG úPzâ óBùñK þÞlðA|úÞ þøôlðA .koBzÖ|þì Rly BG Ao }A|úñýu ô lü@|þì lülK óBvðA îz^ óõ^ JApÇÂA BG ó@õü óBíz^ úÞ QýÏíW óBýì ok ÿA|ûlük úXñßy ô ûlýzÞ pWq .kpãð|þì lññÞ|þì ïBckqA óBGBýg ÿBøôo|ûkBýK ok lðôo|þì òýüBK ô |æBG úÞ p×ð óAoArø òüA òýG þPuAo ó@õü óBñhu úG úÞ kõy|þíð AlýK îø òO àü þPc ?lølG }õâ lyBG úPyAk úWõO ôA úG úßð@|þG QýÏíW þèô ...QuA QÞpc ok lñÞ þüBñPÎA {ýðôok ûôlðA|úG ô pâA .Qvýð þðBüBK Ao ó@ ô QuA óApâ wG ÿô ûôlðA ûôlðA ó@ ô lñÖBßzG Ao ó@õü úñýu kõG òßíì lüBy lñzÞ óôpýG {HéÚ óôok qA Ao BupÖ|QÚBÆ òüA kõWô BG BìA ,QÖpâ|þì ApÖ Ao óBùW puApu à^õÞ ûp×c òüA ok ÿoõÆ Ao kõg ô Qvýð óBüBíð

!úéèBü óBÇýy ,Jõg !ûlG óBßO Ao Ý|çy ?lðpG|þì ! pOlñO ô QzKsõâ QÞpc kõg pu QzK ó@õü ûBãð ïkpì úG ,kõñy|þì løk|þì ôA úG úÞ þüBø|ïBñyk ápO Ao ôA IéÚ þüBùñO wc îÞ|îÞ ô lñÞ|þì úÖpu ô koAk w×ð úÞ þÏÚõì BO QzKsõâ .lüõâ|þì .lñÞ|þì pÒpÒ ô lüõâ|þì AruBð løk|þì {ðBìA BðôpÇK BðskBð ïBð úG ÿpPgk úG ÐWAo BøqAok .lññÞ|þì õâô|Q×â Rõßu úÞ òýíø ô lñÞ|þì ûBãð Bùð@ úG ó@õü :lüõâ|þì Iè püq lü@|þì {ýK þøBOõÞ .kpì îðAõW pvK ,...ó@ ...úP×ø òüA — {Hè ÿA|úÖpu qA wK ô lzÞ|þì û@ QzKsõâ :løk|þì JAõW ô lñÞ|þì áBK Ao !òÞ þø ,Jõg ...îüpýì|þì Bì úíø — pu Apì úé¾õc þ^|úßyok òüA úÞ þPuAo !óBüBÚ@ ?lýuo îýøAõg QÚô ú^ .kpG wK àü ...!oBýG {èBcpu ,Jõg — ...þðkpâ þðkpâ wK pãì ?ÿlýñy ;þðBùâBð ÿ|çG — olÛñüA lññÞ ÙoBÏO õO ëBTìA BG pâA ?þøAõg|þì ...kôo|þì ûkBýK ïk@ oBãðA úÞ lüôo|þì úPvø@ kBG Ao Bì ÿBø|Ùpc úßñüA Bü !úñùÞ óõÎBÆ !ÿlýñy ?þñÞ|þì JBvc Aõø wK qA úÞ Ao þüBøAl¾ ó@õü pãük wK ó@ qA Quok ô lñÞ|þì wc ÈÛÖ ,lü@|þì {ðkpâ


óApùO þééíèA òýG úéXì

ûôlðA .lñÞ|þì bõì|bõì ô lzÞ|þì Ao ÿoBùì ó@õü BìA ...QuA ÿkBÎ úüApÞ qA pPíÞ þéýg êGôo îýð àü pãük |«ç¾A .koAlð Ao ókq úðB^ ëBc qôpìA olÚ|òýíø ,koAlð þÚpÖ ôA ÿApG êGôo YñK ô êGôo ...lGBýG ÿpÖBvì QuA þÖBÞ ÙpÆ úG óBüõâ|ïBñyk ô óBñÞ|QHd¾ Bø|óAõW pu pG .lðõy|þì oAõu îø BG úu pø ô lñü@|þì úßyok p×ð ô lñìAlÞ lññýzñG lüBG úÞ ÿp×ð ôk úßñüA .kpýâ|þì ok ûpWBzì ,ïAlÞ lPvüBG lüBG úÞ|þìõu ô òýøõO ô ïBñyk ,þhéO RBÚôA þOlì qA wK îýí¿O òýñ^ ûpg|æBG ,pãülßü úG ókpÞ Qì|çì QuA pPß^õÞ úíø qA QzKsõâ óõ^ úÞ lðpýâ|þì ókpâ wK ,lPvüA|þì QzKsõâ .lPvüBG lüBG kBüpÖ þ¾õ¿hì ÿAl¾ BG ô lìk|þì þ^|úßyok :lzÞ|þì þø|çÞ IXÎ !}AkAk òÞ þø ,Jõg — AlýK }pýËð ÿkpãG Ao åoõGqpÇK úíø !ÿoAk .kõy|þíð :lüõâ|þì ô klñg|þì ó@õü ...?QuA oõÇ^ ...þø ...þø — þø ?QuA oõÇ^ !QuA oõÇ^ ,Jõg — úßyok úPvø@ oõÇñüA Ao ûAo ïBíO þøAõg|þì !òÞ ...?þøAõg|þì þðkpâ|wK pãì ?Bø ?ÿpHG :lüõâ|þì BøqAok qA þßü BßuAô ô òì Izük ...lÞpO|þì koAk ïpu — .îükoõg áBýñÞ ÿpÇG oBù^ ÙõuBíâk úðBg ok :kõy|þì þðBH¿Î pãük qAok äu êTì .þüõâ|þì Õôok Ap^ îíùÖ|þíð — .lüõâ|þì Õôok ...lølG îâpì Alg îüõãG Õôok pâA — òP×â QuAo êTì îø õO òP×â QuAo —

IðBW úG Ao }pßýK ÿ|æBG QívÚ ïBíO ó@õü :løk|þì JAõW ô lðAkpâ| þìpG pÖBvì .lyBG ûkpì IO qA lüBG !QuA îèBÎ Alg — Alg QuAõg .kpì ô lýGAõg óBPuoBíýG ok qôo úu .kõG :kõy|þì lñéG þüAl¾ þßüoBO qA pãì !äupýK ?óAkpâpG Ao Rpu !óBÇýy — ! òÞ qBG Ao Qíz^ ?þñÞ püq ïk@ þøAõg|þì :lüõâ|þì pÖBvì úPvø@ oõÇñüA pâA !pOlñO !ôpG pOlñO — .lýuo îýøAõhð BßuoõHüô úG îø AkpÖ BO ÿôpG ! órG Ý|çy Ao QHuA !úéèBü qA þíÞ .lzÞ|þì ókpâ ûoBGôk þ^|úßyok óBßO Ao Ý|çy þñýãñu ô oBÚô BG ô kõy|þì lñéG BW BìA lñÞ|þì ûBãð pÖBvì úG oBG lñ^ QÚô ó@ .løk|þì úé¾õc «ApøBÊ ô QuA úPvG Ao {íz^ pÖBvì þßuoõHüô úG .koAlð Ao ó@õü ÿBø|Ùpc ólýñy Ao úßyok ó@õü .kõy|þì ûkBýK pÖBvì ,lñuo|þì îg Ao {PzK ,koAk|þì úãð ÿA|úðBhðBíùýì êGBÛì ...lñýzð|þì QÞpc|þG qBG ô lñÞ|þì {HuA QzK ô ôA ÿBø|úðBy oAlG@ ÙpG ûoBGôk ëAõñì òülG QÎBu ôk þßü .lñÞ|þì lý×u Ao .konâ|þì Ao kõg ÿBø|{èBâ úÞ þèBcok óAõW p×ð úu úG lñøk|þì ïBñyk îø úG ô lñGõÞ|þì }p×ãñu pG pÒ|æ ô lñéG lÚ Bùð@ p×ð ôk .lðõy|þì àükrð úßyok .QuA QzKsõâ ô ûBOõÞ|þìõu BìA lðA|ïAlðA ÿAl¾ úG úýHy þüAl¾ BG QzKsõâ :lðq|þì kBüpÖ ,òPvßy ÿp×ð úu ...þðBGpùy êK ôpG !þ^|úßyok — ...êGôo îýð

YÞ Ao }lñðBì þð ÿBøBK ,lzÞ|þì ókpâ îø IuA ...lñÞ|þì QÞpc BW qA ûkAoA|þG ô lñÞ|þì qA úÞ QuA ûkõíýLð|þìlÚ lñ^ úßyok qõñø òýüBK ô |æBG óBGBýg ok ûBýu ûkõO óõ^ úÞ|þìkpì :luo|þì ó@õü }õâ úG þüBøkBüpÖ lðôo|þì ! ôpG QuAo ?ÿôo|þì BXÞ — :lüõâ|þì áBñízg|þìBËð ,Jõg ?þPvýð léG ólðAo úßyok pãì — ! ôpG QuAo qA úÞ ÿA|ûkBýK ô lñÞ|þì pÒpÒ ÿoBâ þ^oõu ó@õü IuA ûqõK úG }A|úðBy konâ|þì óBGBýg Bø|ÙpG ô kõy|þì ûpýg ÿô úG kõè@|îzg ,koõg|þì þðqõu ÿôo úßñüA êTì ó@õü .lðBßO|þì òýPu@ qA Ao ,koõg|þì óBßO {üBW pu úPuõýK lyBG úPvzð Bø|îz^ ÿpÃPdì lñðBì ô lðq|þì õéùK úG Ao Bø|Yðo@ lðAk|þíð úÞ oBãðA ;lðBgp^|þì ÙApÆA úG Ao .QuBXñüA ú^ ÿApG ô QuBXÞ :lñÞ|þì þgõy|þìBËð oApÚ úßñüA êTì ;þüBø|wñWlG IXÎ — .lðôpG QHuA püq Bü ô lññÞ AõÎk õO BG Bü lðA|úPyAnâ {Hè ô lñÞ|þì ûBãð pÖBvì úG ,kkpâ|þìpG ó@õü þñhu løAõg|þì Büõâ ...løk|þì QÞpc Ao qA ÿA|úPÖpâ ô ïõù×ìBð RBíéÞ ÈÛÖ BìA lüõãG .kõy|þì ZoBg {üõéâ :lupK|þì|þìBËð ?þP×â ú^ — ,kpG|þì ôpÖ Ao óBøk J@ ,lñÞ|þì îvHO ó@õü ÿA|úPÖpâ ÿAl¾ BG ô lñÞ|þì ÙB¾ Ao }A|úñýu :lüõâ|þì .kpì úP×ø òüA ïpvK ...òì ...!JBGoA — ?kpì ÿkok ú^ qA ...ïõø —

kpâ oAlG@ ÙpG Qyok RAom .QuA JôpÒ # lgp^|þì úPvø@,ûly òyôo ûqBO úÞ þüBø|xõðBÖ QzK ô Bø|þðAôpýy ÿôo áqBð ô ïpð {yõK lñðBì ô .lñýzð|þì óAonãøo û|çÞô úðBy pG ô óBHuA

{üBKApu ,þ^|úßyok ”ÙõKBOõK ó@õü“ ÿlc BO ôA .lü@|þì pËð úG þdHy óõ^ ,ûly lý×u ô úPzâ îg ,kõy BO þðBvðA QuA òßíì úÞ pâA lüBy .QuA úPvzð úßyok ÿ|æBG QÞpc|þG ÿApG lðAlð IWAô îø qBG lðrüpG {üôo îø þÖpG êO }pÒ|æ IuA ...løk óBßO Ao kõg Bø|ÙpG òPhüo {ìAo@ .QuA ûkBPvüA QÞpc|þG ô ûly lý×u îø }lñðBì þð ô ûlýzÞ ÿBøBK ô ûlì@ok ÿBø|óAõhPuA úPgBu úýHy {Þ|áBg þðkpì ÿBø|óBükBì úG Ao ôA úPÖo ôpÖ pßÖ úG {HcB¾ lñðBì îø ôA A«pøBÊ ;QuA QzK qA Ao þHuA QuA òßíì oõÇ^ |«ç¾A .QuA úG úÞ ÿA|ûpýO pÊBñì ó@ ô úÎorì qA ,lðoAkpG òø@ôBâ òüA ok BXñüA ô lññÞ oôk QuA ûkpÞ RkBÎ ó@ ô rýãðApdu ÿBø|{O@ qA pK úÞ þGAkpâ ô ïBckqA òüA óBýì Bü ,QuA þðlyBð|}õìBg ÿõøBýø Bøo lðôo|þì ÙApÆA úG óBGBPy úPuõýK úÞ|þìkpì !... kôpð pßÖ úG qBG ô lññÞ BW qA {HuA ô ó@õü úÞ QuA þOlì óõñÞA ô lðlì@ok úéüõÆ qA pùÊ qA {ýK .lðA|ûkpßð QÞpc þßüoBO pãük BìA .QuA ûlzð AlýK ÿpÖBvì qõñø þüBñyôo þâlüpK|äðo ,úPÖpâ ApÖ Ao pùy Iy ô QuA ûly ëlHì ÿlñO þgpu úG Bø|xõðBÖ ûkôrÖA Bø|óBGBýg ok ïkpì ïBckqA pG úPÖo|úPÖo .kõy|þì :luo|þì ó@õü }õâ úG þüAl¾ ûBâBð þ^|úßyok !BßuõHüô úG ôpG !þ^|úßyok — !... úÞ þüBø|ûtì óBýì qA .koõg|þì óBßO ó@õü Ao|þìBËð àü QuA ûlýHv^ ó@ úG oAlG@ ÙpG RAom .lñýG|þì êñy ok pãì !BßuoõHüô úG ôpG !þ^|úßyok — ! BßuoõHüô úG ôpG îP×â ?þGAõg QzK qA .lzÞ|þì Ao ÿoBùì QÛÖAõì Qì|çÎ úG ó@õü ôpÖ ÙpG ÿBø|úßO ôA kõg ÿBø|úðBy ô IuA ...krüo|þì BG þ^|úßyok ,lñýzð|þì úßyok ok|þìBËð qAok õÚ lñðBì Ao ókpâ ,lñÞ|þì bõì|bõì {Hè pPzýG Ao {Ú|çy ô krýg|þìpG BW qA þíÞ ,lñÞ|þì .løk|þì QÞpc Roôp ÿApG BO RkBÎ IvcpG 38


www.TEHRANMAGAZINE.com

37


óApùO þééíèA òýG úéXì

wÖpÞ-7 êÚAlc úÞ QuA þOBXürHu úéíW qA wÖpÞ .koAk ÿpèBÞ 8 BùñO ,koAk kõg ok Ao ÿpèBÞ óArýì .QuA |æBG îývéÞ ô CòýìBPüô ÿôBc òýñ`íø J@ óAõýè àü .QuA ïBg ó@ ókoõg QèBc òüpPùG .lñÞ|þì îÞ Ao óqô qA lðõK òülñ^ úðAqôo wÖpÞ úG |çPGA pÇg úÞ QuA òýñW þKA ÿôBc wÖpÞ lýðAõO|þì .løk|þì {øBÞ Ao óAlíhO óBÆpu .lýñÞ úÖBÂA k|æBu úG Ao wÖpÞ

ÿBW úG .lyBG|þì ÿpèBÞ 120 ÿAoAk pTÞAlc qõì þãñupâ ÐÖo ÿApG òýÖBì àýÞ JBhPðA kBüq ÿpèBÞ QÖBüok qA ëBc òýÎ ok úÞ lüoõhG .kõy|þì JBñPWA þüBüok ÿBøAnÒ-5 îüso ok îËñì oõÆ úG Ao þüBüok ÿBøAnÒ ÿApG lðAõO|þì úÞAp^ lýyBG úPyAk kõg þüAnÒ ÿôBc þüBüok ÿBøAnÒ .lññÞ ûrXÏì píÞ úýcBð ok ô QuA þGõg þGp^ ô ûkõG þÎBHyA àO þGp^ òýEOôpK þñÒ ÐHñì þøBì .kõy|þíð úPyBHðA ólG ôkBÞôô@-8 þüõì ô QuõK ÿApG úÞ QuA 3 BãìA ÿôBc ô ûkõG .QuA lý×ì oBývG óBzgok þPð@ RBý¾õ¿g BG ÿA|ûõýì ôkBÞôô@ ûpG-6 ô lýuA õñýì@ ÿôBc .QuA þ^oBÚ l ô ëBüpPßèBG

.lññÞ|þì àè qA ÿoBÎ ô pO|ÙB×y Ao Roõ¾ úðAôlñø-2 àíÞ þíßy úýcBð ÿqõu þGp^ úG úðAôlñø þGõg úG ëôpPvéÞ ÿ|æBG fõÇu ok Bùð@ ;lñÞ|þì .lñøk|þì {üArÖA Ao ólG qBu ô Qgõu ô ûkpÞ êíÎ qA ô ûkAk {øBÞ Ao óõg ok BølýLýè eÇu úðAôlñø .lñÞ|þì ÿpýâõéW îßy ok þGp^ óly ÐíW þãðpÖ úWõâ-3 óõg ÿBø|lýLýè {øBÞ úG þãðpÖ úWõâ wük BG ô ûkpÞ ÿpýâõéW þÚB^ qA .lñÞ|þì àíÞ jo þðBìq QýÏÂô òüA .lñÞ|þì úéGBÛì|þìlýLè .kôo|þì |æBG óõg ok BølýLýè eÇu úÞ løk|þì úWõâ .lðBì|þì þÚBG îßy ÙApÆA þGp^ òüApGBñG

îßy úýcBð ÿqõu þGp^ ÿApG þüAnÒ ûkBì 8 ûrXÏì

úéGBÛì ÿlHÞ ÿBø|ÿoBíýG BG úÞ ûkõG òýPývè Ao úËÖBc ô úPyAk ûBãð ëkBÏPì Ao óqô .lñÞ|þì þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG qA òýñ`íø .lñÞ|þì QüõÛO ëpPñÞ Ao |ëôpPvéÞ eÇu ô ÿpýâõéW þÚôpÎ .lñÞ|þì

ô B òýìBPüô ô òýEOôpK ,ÿôo þñÒ ÐHñì ûpG àüpø úÞ Ap^ kpÞ Ùp¿ì óAõO|þì úzýíø Ao þãðpÖ àýEèõñýè lýuA ÿôBc .QuA òýEOôpK òýñ`íø .QuA ÿpèBÞ 35 ÿôBc BùñO þãðpÖ úWõâ klÎ pXñì ólGok òýüBK àýEèõñýè lýuA kõHíÞ úÞ QuA qõì-4 úG êülHO Jp^ ÿBø|ëõéu úÞ Ap^ ,kõy|þì þÚB^ úG ÿôBc òýñ`íø .QuA îýuBPK qA oBypu qõì .kõy|þíð ÿspðA .lyBG|þì îürýñì ô E ,B6 ,A òýìBPüô ,òývK

Iýu|-1 úG |çPGA pÇg úÞ QuA òýPvK ÿôBc Iýu ÿôBc .lðBuo|þì êÚAlc úG Ao åorG ûkôo óBÆpu òOôoBÞ BPG ô C òýìBPüô úéíW qA þñÒ ÿnÓì kAõì úÞ lñPvø þGõg ÿBø|óAlývÞA þPð@ Bùð@ .QuA

36


www.TEHRANMAGAZINE.com

ô Bíy úG ókoô@ oBzÖ úG kpÖ ó@ pâA .lñÞ AlýK kõg Bíy úG kpÞ þÏu Bü ,kAk úìAkA óBOlülùO ôA BG êÞ úG úßñüA koõìok ,lølG óAlWô|JAnÎ pâA .lýñÞ pßÖ ûoBGôk úð Bü lýyBG úPyAk ÉBHOoA Jphì óBPüApG lýðAk|þì úÞ ÿA|úÇGAo qA lýðAõO|þíð xBñzðAôo oôBzì àü krð ,lýüBýG óôpýG QuA .lüpýãG àíÞ ôA qA ô lüôpG

35

lüA|ûkpÞ kBXüA úÞ þüBø|Qükôldì koõìok ôA òüA îñÞ|þì pßÖ< êTì þO|çíW BG .lýñÞ ÿoAkkõg ïoAlð Quôk «|ç¾A< Bü >lyBG òì Ð×ð úG }ôo iuBK ÿApG Ao óBOkõg >îñÞ UdG ôA BG òüA koõìok .lýñÞ ûkBì@ ôA úG ókAk úÞ þüBø|Qükôldì qA kpÖ ó@ úÞ lýyBG ûkBì@ oõHXì Apüq kõy QcAoBð lüA|ûkpÞ òýýÏO {üApG ÿBø|ÿoBPÖolG ô oAq@ ÿApG Ao ÿpãük kpÖ ly løAõg

ó@ qA pOlG Bü|þì|çÞ ÿoBPÖolG úG Ñôpy lýPvø úzýíø ,)áBðpÇg ô QÚk|þG þâlñðAo êTì( lñÞ|þì .lüõzð ôA òýyBì oAõu ô lüpHG òýyBì óBOkõg pãük ,lýñÞ kBXüA Ao Bø|Qükôldì òüA þPÚô «BñEíÇì Apüq lüoAlð ó@ ÿ>Ap^< eýÂõO ÿApG|þìArèA Ao óBPOBuBvcA ô úPÖpâ kõg úG þÎBÖk QèBc ÈÛÖ BG ûpWBzì Bü UdG úðõâpø qA .QÖpâ løAõg ûlükBð

.>õzð îcArì îñÞ|þì ,ïAõÚA ,óBßükrð qA þßü oBPÖolG kpÖ pâA .10 Jõg þéýg ,QuBíy þâlðq|àüpy Bü óBPuôk úìAkA Ao ôA BG óBO|úÇGAo lýøAõg|þì úßñüA koõìok .lýñÞ pßÖ úð Bü lýøk ,lüoAk þuBvcA úÇGAo pËðkoõì kpÖ BG pâA # pOlG rý^ úíø óBìq oôpì úG «BñEíÇì úÞ lýðAlG lüBG úG lüly úGp úÇGAo òüA ô ly løAõg ïq|æ |«æõíÏì .kpÞ løAõg koAô óBPv×ð|úGkBíPÎA ô lýüBýG óôpýG ÿA|úÇGAo òýñ^ qA «BÏüpu úÞ QuA kpÖ pâA .lýyBG úPyAlð îø ûkBu þPuôk ôA BG þPc ,QyAnãð ïApPcA úÇGAo ÐÇÚ ÿApG Bíy îýí¿O úG QËÖBdì óBOkõg qA lýðAõO|þì oõÇ^ úßñüA koõìok ÐÇÚ êÞ oõÆ úG Ao úÇGAo ,lüpýãG ûoôBzì ,lýñÞ BG îø {OBdýÂõO ólýñy ÿApG úWô aýø úG ô lýñÞ .lýñßð oApÚpG ÉBHOoA ôA úðBÞpüq lýðAõO|þì ïAõÚA ô óBPuôk koõìok # pßÖ þüBø|QýÏÚõì úG .lýñÞ kôldì Ao óBO|úÇGAo ô lñÞ|þì ÿoBPÖolG Bíy BG ó@ ok kpÖ úÞ lýñÞ ,lñÞ oBPÖo lüBG oõÇ^ lðAk|þì úÞ þüBø|QýÏÚõì :|«çTì ÈÛÖ ,koAk kBýPÎA êßèA úG úÞ þPuôk ólük ÿApG — .lüoAnãG QÚô Bø|eH¾ Bíy BG pO|þ¾õ¿g ÿBø|Èýdì ok ÈÛÖ pâA — ô óAoõPuo úG Ao ôA BG oAlük ,lñÞ|þì ÿoBPÖolG .lýñÞ kôldì|þìõíÎ ÿBø|Èýdì òýyBì ok ôA BG þPÚô úÞ lüoAk Ao òüA úÛGBu pâA —


óApùO þééíèA òýG úéXì

QýíøA óBPüApG ÿA|ûqAlðA|úG úÇGAo òüA Bü@ úÞ lüpýãG .lüoAnãG óBìq ô ÿspðA {c|ç¾A ÿApG úÞ koAk kpÖ ó@ BG úÞ lüpýâ|þì îýí¿O pâA .8 ó@ ÿApG þHuBñì ÿBW ô QÚô ,lýñÞ koõgpG BG úÞ lýøk eýÂõO ôA ÿApG {ìAo@ BG ô lýñÞ JBhPðA oõÆ úG Ao oBPÖo ó@ .lüoAk êßzì ôA oBPÖo ó|çÖ fpy {üApG ,ó@ úG ÉõGpì ÿBø|ûrýãðA óôlG ô êìBÞ Bíy úÞ ÿoBÞ BG Ao oBPÖo ó@ kpÞ þÏu pâA .lýøk ÿBø|ûAo úÞ lüõy pÞnPì ,lñÞ úýWõO lüA|ûkpÞ

?lðAk|þì }kõg êßzì Ao úéEvì òüA Bü@ ,QuA |Bü lülùO koõì Ao Bíy ëBdGBO kpÖ òüA Bü@ # Qðõzg úÛGBu Bü@ ?QuA ûkAk oApÚ þßürýÖ Iýu@ þÎõð Bü@ ?koAk þðõðBÚ ô þüArW úÛGBu Bü@ ?koAk ?lýñÞ|þì ûløBzì ôA ok ÿlW þðôok ë|çPgA ?QuA ûkAk ëõÚ ,ókpÞ pýýÓO ÿApG «|çHÚ Bü@ # kõWô BG þPc ,À¿hPì qA àíÞ òPÖpâ ÿApG Bü@ ?lñÞ|þì QìôBÛì ,kõg ÿlW êßzì ûløBzì ôA ok pýýÓO ÿApG ÿA|ûrýãðA Bü@ #

àükrð Bùð@ úG úÞ lññÞ|þì oBPÖo oõÇñüA þðBvÞ BG oBývG ÿkApÖA QuA òßíì úýÛG ÿApG .lñPvø QuA òßíì òýíø ô lñyBG ûkBÏèA|ÝõÖ ô JAnW óBOkõg ókpâ úG Ao pý¿ÛO Bíy kõy UÎBG .lüqAlñýG oBÞ úG Ao óBOkõg qA QËÖBdì ûrüpÒ .6 ô oAq@ qA ÿpýâõéW úÞ lýñÞ áok ô lüpýãG êHÚ BìA .QuA óBOkõg QýèõEvì pPzýG ÿoBPÖolG ,lüôpG {ýK oõÇ^ lüpýãG îýí¿O úßñüA qA

lýñÞ koõgpG î¾BhPì ô pâ ûkB×PuA Fõu kApÖA BG oõÇ^ koõìok ókpÞ UdG Bü QýðBH¿Î qApGA ÿApG þPuok úÞ lýñÞ lýÞBO .koAk kõWô êßzì ô úéEvì pø Ao þð|çÛÎ úýWõO aýø Bíy BG ôA ókpÞ ÿoBPÖolG Ao êDBvì ,kpÞ AlýK úìAkA êßzì pâA .kpünK|þíð .lýñÞ þGBüqoA ûoBGôk )6( koõì xBuApG oBÞ qõñø úÞ lýñÞ|þì xBvcA óBñ`íø pâA þüBø|ûkôldì ,koAk Ao {yqoA kpÖ ó@ ÿôo ókpÞ aýø pãük< |«çTì ,lýñÞ òýýÏO kõg ÿApG Àhzì þHÚAõÎ qA ô >ïpünK|þíð Ao îðqô koõìok kBÛPðA ôA BG óBPÆBHOoA ókpÞ kôldì êTì ó@ ÿApG þÏýHÆ ëõHÚ úG Ñôpy Bü@ lýñýHG ,wLu .lýñÞ ûkB×PuA úG kpÖ pâA .pýg Bü lñÞ|þì }oBPÖo QýèõEvì úÞ lüpýãG îýí¿O ,kAk úìAkA kõg ÿBø|ÿoBPÖolG óBìq ôA f|ç¾A ÿApG lýøAõg|þì óBìq ú^ BO .lüoAnãG ÿoBPÖolG kApÖA pGApGok kõg qA QËÖBdì .9 :lýñÞ koõgpG Bùð@ BG B«íýÛPvì lýðAõO|þíð úÞ Bü QuA ÿoBýPgA kpÖ òüA BG Bíy úÇGAo # ôA BG lýðAõO|þíð ÜüpÆ aýø úG úÞ QuA þvÞ ÿlW oõÆ úG ,ïôk koõì ok ?lýyBG úPyAlð koõgpG ÿkoAõì ok ÈÛÖ BO lýñÞ kôldì ôA BG Ao óBPOBÆBHOoA úPyAk koõgpG ôA BG lñPvø ÿoôp «BÏÚAô úÞ ôA BG ÉBHOoA|þG ô þTñg ,ÐÚAõì püBu ok .lýyBG ô QuA oBPÖolG «BÏÚAô kpÖ ó@ pâA .lýyBG qA úßO àü êTì Ao ôA ,koAk QuokBð þüBøkoõgpG ko Bùð@ oBñÞ qA lüBG úÞ lýðAlG êdì úýSBSA ô JBHuA pãük BO lýñÞ kBXüA pýýÓO þíÞ lýñÞ þÏu .lüõy .lýyBHð kpÖ ó@ ólük úG oõHXì QuA ûly ÿoBPÖolG Bíy BG «Alüly pâA # qA lýðAõO|þì )þvñW Bü þívW oAq@ «B¾õ¿hì( êTì( ØéPhì ÿBø|êdì ok úÞ þüBø|úßHy Bü wýéK ,QuA ûly þcApÆ kApÖA RBüBßy ÿApG )oBÞ|êdì Ao Bíy kpÞ þÏu ó@ úXýPðok kpÖ pâA .lýñÞ ûkB×PuA Bü lüA|ûkpÞ QüBßy Ap^ úßñüA |«çTì ,lñÞ pýâok úPyAk kBü úG ,koô@ Quk úG Ao óBPèk úÞ lñÞ þÏu ÿqBG koAô «|ç¾A ô lüoAlð ôA úG þølG aýø úÞ lýyBG ok úÞ lýyBG ûkBì@ .lüõzð QuA ûkpÞ Ñôpy úÞ ïoAlð Quôk «|ç¾A< ,lýüõãG {ìAo@ ëBíÞ {øAõg< Bü >îðrG Ùpc ÑõÂõì òüA koõìok

Bü úðBí¿g oBPÖo lýíù×G AlPGA # .kõy|þì úP×â ÿoBPÖo ú^ úG rýì@|òýøõO Bü úðBí¿g oBPÖo ÿBø úðõíð BìA ô .| 1 rýì@|òýøõO rýì@lülùO Bü úðApãyBgpK oBPÖo # pýÛdO Bü úñÏÆ ,{ðqpu ,ïôAlì kBÛPðA # êGBÛìok BùñüA qA ûkB×PuA .óBOpu pG ókq kBüpÖ ,Bíy þÎBíPWA pýÛdO ,Bíy QívG ólì@ êTì( þßürýÖ JBÎoA # )óBPOoõ¾ )Børý^ òPvßy êTì( êüBuô IüphO # Bíy QýñìA îýÛPvìpýÒ ô îýÛPvì lülùO # úGp ,ókAk êø úéíWqA þßürýÖ Qðõzg # QìôBÛì ,óBPPíu úG Børý^ ókpÞ RpK ,ókq óBO|úPuAõg pGApGok QuokBð Bü òzg þvñW oBPÖo #

?lýñÞ|þì Bü@ ?koAlð kBýPÎA êßèA Bü olhìkAõì úG Bü@ # ÿoBPÖo ë|çPgA Bü þðAôo–þcôo ÿoBíýG Bü êßzì êTì( lyBG úPÖpãð oApÚ óBìok QdO úÞ ÿlW ôA ok )ó@ ëBTìA ô þüAnÒ ë|çPgA ,oBíÚ úG kBýPÎA ok êDBvì òüA QuA òßíì ?lýñÞ|þì ûløBzì ô lyBG ô ûkõG pSõì kpÖ ó@ úðBí¿g ÿBøoBPÖo oApÚ þ¿¿hO óBìok QdO úßýðBìqBO úXýPðok .ly løAõhð ÙpÆpG kpýãð BøqBýð úG êGBÛìkpÖ úÞ luo|þì pËð úG pâA .7 úÞ koAk êüBíO ô koAnâ|þì ïApPcA Bíy RBuBvcA ô Ao {yqoA «|æõíÏì ,kpünLG Ao {üBøoBÞ QýèõEvì îýí¿O òýñ`íø .lýñÞ koõgpG ÐÆBÚ ôA BG úÞ koAk

oõÆ úG kpÖ ó@ BG lýðAõO|þì Bü@ úÞ lýñÞ þGBüqoA :pýg Bü lýñÞ koõgpG îýÛPvì ú^ ,lñÞ|þì koõgpG kpÖ òüA BG þvÞ þPÚô # ÈÛÖ Bü lñÞ|þì ëõHÚ þPýèõEvì Bü@ ?lPÖA|þì þÚB×OA êßzì pÆBg úG Ao óApãük ô kpýâ|þì þÎBÖk QèBc ?lðAk|þì p¿Ûì }rýì@|òýøõO ÿBøoBPÖo pÆBhG ôA BG þPÚô # ÈÛÖ Bü kpýâ|þì ókpâ Ao êßzì Bü@ ,kõy|þì koõgpG ô lñÞ|þì îùPì Ao þðBGpÚ ,lñÞ|þì úýWõO ,ûkpÞ oBßðA ?ó@ ëBTìA ,kõy|þì koõgpG kpÖ òüA BG þPÚô Bü@ # Bü@ ?kõy òzg ûqAlðA|þG úÞ koAk Ao òüA QýéGBÚ oõÇñüA pâA ?kõy|þì ZoBg ôA ëpPñÞ qA {PýðBH¿Î

ûkpÞ úÞ îø þøBHPyA pø úÞ lýíù×G .2 þðBH¿Î óBPéGBÛì ÙpÆ úÞ îø olÛ^pø ô lýyBG Bü þuBvcA ÿoBPÖolG ÜdPvì QÚõ`ýø ,lyBG rýì@|òýøõO oBPÖo óApãük þPÚô pâA .lýPvýð ó@ pýÒ Ao óBOkõg Bü lüoAk ày óBOkõg úG lðoAk Bíy BG úÞ lyBG þGõg êýèk lðAõO|þì òüA ,lýðAk|þì p¿Ûì .lýíù×G Ao ó@ QéÎ BO lüôpG oôBzì krð pGApGok Ao Bíy QuA òßíì úÞ þéìAõÎ .3 þÞkõÞ oAq@ úÛGBu êTì lñÞ pünK|Iýu@ ÿoBPÖolG oAq@ ÈGAôo oApßO ;ûkAõðBg ok ÿlW ë|çPgA Bü ÿBñHìpG úÞ ûlykpÆ ÿBø|ûôpâ ok QÞpy ;ûlñøk ,þðAõOBð ,þvñW RBzüApâ ,Iønì ,kAtð .lñPvø ó@ ëBTìA ô óqô êTì ÿpøBÊ ÿBø|þâtüô ÿoBPÖolG koõì úÞ lñíù×G lýølG ûqBWA .4 îýñÞ oôBG îýøAõg|þíð QÚõ`ýø .lüA|úPÖpâ oApÚ ,lñÞ ÿoBPÖolG Bì BG îüoAk kBíPÎA ôA úG úÞ þvÞ úÞ úPyAk rýð þPHTì IðAõW úÇGAo ó@ pâA «B¾õ¿hì ÿoBPÖolG Bíy BG úÞ úéEvì òüA áok .lyBG úG Bü lñyBG îÞ BøoAq@ òüA pâA «B¾õ¿hì ,kõy|þì .lyBG oAõyk oBývG lðAõO|þì ,lñP×ýG ÝB×OA YüolO ÈÛÖ pãyBgpK kApÖA oBývG úÞ lýyBG ûBâ@ .5 34


www.TEHRANMAGAZINE.com BO QyAk óBðq püBu óõ^ ÿkBÎ þâlðq ôA .lñPyAk .kpÞ ZAôkqA òýGoõÞ óBW BG 1772 ëBu ok úßð@ úýéÎ pG äñW úG ,pãük kpì Bøl¾ BG ûApíø Bùð@ sk ok Áõ¿hG ,lñPgAkpK þüBýðBPüpG ÿBøôpýð QÞpy òýèôªA ok óBW ú^pâA .òPùñì ok òPãñyAô RoBâoBì BìªA ,kõG ûly IéÆôAk BýðAõéývñK úðBhKõO

33

,BupÖ QÚBÆ ô Qhu ÈüApy òüA ok «BñEíÇì wÞBÖ òýíø úG ô .kpÞ|þì Ì×c þGõg úG Ao kõg {ìAo@ äñW ëõÆ ok .ly BÇÎA ôA úG {×ñG IéÚ óBzð êýèk BÇÎA {×ñG IéÚ óBzð | 964|,409 úG ,ïôk þðBùW òüA qA klÎ 287 úÞ kõy|þì ûkq òýíhO qôpìA .ly ûly ûkAk äñW ok pÂBc ÿBø|óq úG ,Bø óBzð .QuA .kpÞ|þì Qìlg úùHW QzK ok ô QyAlð oõÃc ,lðkõG äñW ok óBzðApøõy úÞ þðBðq ÿApG úÞ ÿoBÞ ôA þé¾A {Ûð .Qzâ|þì þÛéO ÿkBÎ ÿoBÞ .kõG óAqBGpu úG þðBuo Qìlg ô ,QÖBËð ,ÿrLy@ .kõG úðBg qA oôk þðBßì ok oAk úðBg þðq ôA óAlýì úG óAkpì pãük ô ôA pøõy úÞ|þìBãñø úG ôA .QÖo|þì Bùð@ BG rýð RoBâoBì ,lñPÖo|þì kpHð úßð@ BO kpÞ|þì àíÞ NõO àýéy ok }pøõy ôA .kAk Quk qA Ao {ðBW ô ly fôpXì }pøõy Ao NõO àýéy }kõg ,úðBÎBXy ,ÝB×OA òüA qA wK :lðBíð îèBu óBýì òüA ok RoBâoBì .QÖpâ ûlùÎ pG ô .lük Iýu@ ôA ÿôqBG ô ,úñýu úv×Ú ,àÖ ûlì@ koAô {ðlG pG úÞ þOBcApW êýèk úG ïBXðApu úG 1779 ëBu ok wLu ôA .ly îýévO ,kõG pÞ¶Aô .ÿA ÿoBì–1 qA þíýð ;ly BÇÎA ôA úG þèõK ô QÖo Bý×èk|çýÖ ÿBÓèA oAlÖpÆ úÞ ÿA úðBg ok ô áoõüõýð ok ôA òülG .äñW ok pÂBc qBGpu àü úðBøBì ÝõÛc óAõñÎ úG ûqôpìA p¶ÞAô .ly lèõPì ,lðkõG þâkpG ÿpíPvì úÞ ly êülHO þðq òýèªôA úG ôA ,IýOpO úPgBñy þzOoA ÿBøôpýð ïBíO ok þðq BùñO ô òýèôªA qBGpu BùñO ô òýèôªA òýñ`íø ôA .kpÞ QÖBüok RBìAlÚA pÆBg úG Ao ûpãñÞ oBhPÖA ëAlì úÞ kõy|þì áBg úG JpÒ úÇÛð óBPuoõâ ok úÞ kõG þG|çÛðA ó@ qA ,Bßüpì@ þégAk äñW ëõÆ ok {üBøoBÞ ô .)êýOõð RpGpø :lñìpñø ;|æBG püõ¿O( ly ûkpLu qBÒ@ {OoA qA Ao kõg oBÞ ôA úßýèBc ok .kpÞ kõg óBð@ xBHè f|ç¾A ô óBðq ÝõÛc ÿApG BìªA ,kõG ûkpßð wÞBÖ .þW þð@–2 ,Bßüpì@ þégAk äñW qBÒ@ qA {ýK .kpÞ|þì }|çO ëBu Quõâ@ ïoBù^ ok wÞBÖ .þW þð@ þßyrK áolì ÿAoAk úÞ kõG kõg úÛHÆ óq BùñO p¶ÞAô úG ÜÖõì úÞ kõG|þìBËð óq òýèôªA ô ,lì@ Býðk úG 1893 wK þøBOõÞ Rªlì .kõG xõÞApýu þßyrK YèBÞ qA RkByo ô Bø|QÎBXy pÆBg úG {×ñG IéÚ óBzð Bßüpì@ þégAk äñW ,QÖpâ Ao {Þolì ôA úßð@ qA Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð óAoBPupK úPuo ok {üBø .ly IéÆôAk þßyrK pvÖA óAõñÎ úG ôA ô ly Ñôpy ok oô@ ïArèA RApýýÓO êýèk úG óBzð òüA lñ^pø .ly .úð :lýñy ÐÆBÚ JAõW àü BùñO BìA ÿApG Apüq ;ly úPÖpâ wK ôA qA ,ó@ QÖBüok BG úÇGAo BªìA ,lñPÖpünLð Ao ôA QývñW pÆBg úG ú^pâA ôA .lýyBG ûly fôpXì lüBG Bíy óBzð òüA QÖBüok {OoA ok fApW oBýPuk úG {üBø ÿoBzÖBK BG p¶ÞAô pÆBg úG úÞ kpÞ QÖBüok Ao ÿrðpG ûoBPu ëAlì òüA ëõÆ ok .ly êülHO 1863 ëBu ok lñèpHìõÞ òüA .kkpâ|þì BÇÎA kApÖA úG äñW óAoôk ok QÎBXy BO kAk pýýÓO pvÖA àü xBHè úG Ao kõg xBHè ôA ,óBìq kpHð ëõÆ ok ôA ûkBÏèA ÝõÖ {Ûð pÆBg úG óBzð wLu ôA .lüBíð QÞpc óAqBGpu BG þPcAo úG lðAõPG ô óAõPu òýèªôA ôA .ly BÇÎA ôA úG lüoAôpì ûBâolñG ÈuõO BªìA ,ly õüBøôA 52 ïBËð ûkBýK fApW oBýPuk .kõG þüAôBø ,õøô@ ok oBPupKpu lÏG ûBì oBù^ ô ly pýãPuk 1864 ëBu ok óAldPì qA BO kõG ûly QýGpO oBPupK óAõñÎ úG ôA îýPü àü ok þvñO QèBüA ok wLu ôA .Qzâ kAq@ .lüBíð ÿoAlùãð åpì ëBc ok ô fôpXì óAqBGpu ôA ,1965 ëBu pHìAõð 11 ok .ly oBÞ úG ëõÓzì úðBg úìAkA kõg oBÞ úG úðBÎBXy ôA úÞ kõy|þì úP×â BªìA ëAlì òüA 1917 ëBu ok .kpÞ QÖBüok oBhPÖA ëAlì óAoBHíG Rªly úG úÛÇñì úÞ þðBìq þP©c kAk|þì BG QÛGBÇì óõ^( ly ûlðBPu qBG ôA qA løk ïBXðA Ao þyõùýG þPuok úG kõG okBÚ ôA .ly|þì ,)QyAlð Ao óBìq ó@ ok ûly òýýÏO ÿBøkoAlðBPuA ÿpùy IéÆôAk óAoBPupK úG QvðAõO|þì þP©c ô .ly ûlðAkpâqBG ôA úG 1977 ëBu ok BìªA .løk }qõì@ Ao îgq àü ókpÞ rýíO þãðõã^

YñK qA QHÚApì ÿApG BO ly úPuAõg ôA qA ,1943 úÞ kAlð ûqBWA R@ .kõy ûkBì@ ,qAôpK ëõÆ ok oBíýG ô ûkoô@ok ÿBK qA Ao ôA úPgBñyBð ô lülW ú×ýÊô òüA óAoBíýG òüA qA qôo {y ÿApG ôA .løk Qvßy pâA .lðlýuo òPãñyAô pùy úG Bùð@ BO kpÞ QHÚApì ëõÆ ûBì lñ^ ,ly|þì ïBXðA þPzÞ BG p×u òüA .lýzÞ|þì úñýìq òüA ok þyqõì@ aýø ôA úÞ ÿkõWô BG QªýÛÖõì BG ô þGõg úG Ao kõg oBÞ R@ BªìA ,kõG ûlülð ôA ÿBø|}|çO qA êýèk òýíø úG ô lðBuo óBüBK úG BÇÎA þüAõø ÿôpýð àü úWok ëAlì ôA úG .ly pülÛO ûly BÇÎA óq àü úG oBG òýèªôA ÿApG úÞ þèAlì ,ly ûoôk BO ly ûkAk Q¾pÖ òüA ôA úG òýñ`íø .kõG àO qA BùñO úð ôA .lðAonãG Ao qAôpK ÿoBPupK þíuo òýñ`íø úßéG ,kpÞ QHÚApì þGõg úG óAoBíýG àO .kphG AnÒ Bùð@ ÿApG BO kõíð úñürø Ao kõg ëõK ok óAoBíýG qA QHÚApì BG úÇGAo ok Ao þOBßð òýñ`íø .kpÞ QyAkkBü Bùð@ qA þðBHýPzK þãðõã^ ô qAôpK ô ótývÞA ëõvLÞ êìBy ôA RAkBùñzýK qA þgpG òýñ`íø R@ .kõG BíýKAõø ok úýèôA ÿBø|àíÞ úHÏW oBPuAõg Ao qAôpK óAoBPupK xBHè ok pýýÓO kBXüA òýc ok Bùð@ êíÎ QÎpu qA ÐðBì þÎõð úG òìAk .ly .ly|þì ØüBÊô ïBXðA

iüoBO ok ëAlì òüA .QuA ûly Bßüpì@ ûldPì lì@ Býðk úG xArãO òýéýÞ ok ôA .ly AløA ôA úG 1945 Áõ¿hì úÞ oõéüBG òükoBø ÿoBì YèBÞ koAô ô óõPuõýø ok xArãO ûBãzðAk òýñ`íø ô kõG óBðq úG ôA .lüBíð QÖBüok Ao úðBâAlW áolì ôk BO ly QèBüA ÜGBu oAlðBìpÖ úÞ þGBø ïBýéüô BG ÿkôq ,kõG QvK óõPuõýø pyBð òýñ`íø ô xArãO úìBðqôo óApýGkpu qA þßü úG BPüôA .kpÞ ZAôkqA rÞpíO äñW RoAqô óBðq {hG pG ô ly êülHO þðBvðA ÿôpýð äñW ëõÆ ok ,kõWô òüA BG .kõíð BPüôA úXýPð ok ,QÖpâ kõg úG þzøBÞ ÿlðôo wK .kõy {OoA óBðq úPuo koAô BO QÖpâ îýí¿O úÞ lðkõG þðBðq òýèªôA óBðq òüA ,{OoA óAoBPupK qA þÆ Ao þÚpO ZoAlì ôA .lðkpÞ òO pG|þìBËð xBHè .ly äñøpu ô kõíð þuBýu ÿBø|QýèBÏÖ úG rýð äñW qA wK þGBø BPüôA wýDo ,oôBùðrü@ ,óBìq ó@ ok .kAk úìAkA kõg þPýñìA wðAs@ wýDo óAõñÎ úG Ao ôA ,Bßüpì@ oõùíW wðAs@ òülñ^ ÿApG wLu ôA .kõíð Jõ¿ñì ëAolÖ óAõñÎ úG ó@ qA wK .kpÞ oBÞ ØéPhì þPèôk úÞ kõg oBíýG pøõy qA wLu ô kõíð oBÞ oBPuApüô ëBu ok }pøõy .kõíð QHÚApì kõG åpì ëBc ok úÞ QuA îùì olÛð@ þGBø BPüôA .QÖo Býðk qA 1995 òýñ`íø ô lyBG|þì ôA ïBð úG xArãO ok ÿA úuolì ok ïôk þðBùW äñW kõGkBü ÿôo pG ôA qA þèõÚ êÛð úÞ þðBðq“ :QuA ûly þÞBßc þu .ÿk òPãñyAô áõÞ .ÿA BýèkoõÞ–4 òüA óAlðôpùy óAõñÎ úG ,lðkoAnâ ïlÚ ûAo òüA ok òüA ... óq óAõñÎ úG úð ô lðõy|þì þGBüqoA oõzÞ Qvýè òüA þßyrK ûqõc óBðq qA þßü ”.lñPyAk QÞpy ó@ ok úíø ô kõG ïkpì äñW óAoBPupK úPuo ok áõÞ .ÿA BýèkoõÞ .lyBG|þì ô ,kõíð Qìlg ïôk þðBùW äñW ëõÆ ok {OoA ëõÆ ok {üBø RkByo pÆBg úG úÞ QuA þðq òýèôªA ÿrðpG ûoBPu :QuA ûkpÞ QÖBüok ûrüBW ôk ,äñW ô Qzâ pÛPvì BýèBPüA ok áõÞ .{×ñG IéÚ ô ëõÆ ok oBPupK óAõñÎ úG Ao kõg ØüBÊô QvðAõO ô løk ïBXðA þGõg úG úÛÇñì òüA Qhu ÿBø|äñW åpì qA Ao åpì ëBc ok ô þígq óAqBGpu qA ÿoBývG .løk RBXð þíPc úG phP×ì ,1943 ëBu ok AlPGA ,áõÞ BýèkoõÞ óAõPu þðq òýèªôA úG Ao ôA ô ,ly ÿrðpG ûoBPu QÖBüok R@.x¶A þvèA–5 .lñÞ QÖBüok Ao ûrüBW òüA QvðAõO úÞ kpÞ êülHO ôA úG {×ñG IéÚ ûrüBW ,ó@ qA wK þøBOõÞ Rªlì Qvýè òüA ok pÂBc óBðq qA ÿoBývG ú^pâA iüoBO ok óq òýèªôA úG Ao ôA ûrüBW òüA ;ly BÇÎA oBPupK R@ .x¶A þvèA óAõPu ,lðkõG oBPupK ÿBø|}|çO ô óBìq Ùp¾ pÆBg úG úÞ kõíð êülHO úPvWpG Ao ôA {Ûð úÞ ú`ð@ .kõG qAôpK þ¿¿hO ûrüBW ôk ,ïôk þðBùW äñW ëõÆ ok }A þðkq ëBTì ÿApG ÿA|ûªoBÚ òýG qAôpK òýèôªA ok ôA oõÃc ,kqBu|þì .QuA ûkõíð QÖBüok Ao ØüpÏO óBüBy ô lñíyqoA òüA ok IèBW QÛýÛc .kõG 1943 úüõðAs ok úýéhO ûoBGok þíuo }qõì@ {ýø R@ úÞ QuA ó@ úñýìq òýGoõÞ RoBâoBì–3 râpø ,qAôpK òüA qA {ýK ô kõG ûlülð þüAõø úýéhO ok ô 159 ûBãPvüA ok ôA .kõG ûlzð BíýKAõø oAõu Bßüpì@ J|çÛðA äñW ok òýGoõÞ RoBâoBì oBâqôo ó@ ok óBðq úÞ þPýÏÚõì kõWô BG ;lýãñW úüõðAs 26 ok ;Qzâ pÛPvì þ^ApÞ óBPuoBíýG


óApùO þééíèA òýG úéXì

! lðkAk pýýÓO Ao {OoA ûpù^ úÞ ÿA úPvWpG óq 10 .lðly rýð ôA .lñÞ QÞpy Bø|þßürßì –Bø þüBßüpì@ óBýì ,áoAlðAs lñðBì ,kõy äñW koAô lðAõPG úßð@ ÿApG {èAô BOoõè–7 ëBTì QýÛÖõì BG ïBÞõýð .kpÞ òO pG úðAkpì xBHè ok 1896 ëBu êüoô@ 22 ok {èAô BOoõè åAk pùy ok|þìõG ÿBø|þüBßüpì@ BG ûqoBHì úG þðkq koAô úÞ kõG þðq òýèôªA ô lì@ Býðk úG Bý×èk|çýÖ ly Àhzì lÏG ûBì ûk ïBXðApu lñ^pø ,QgAkpK ëBu ok .ly Bßüpì@ ûldPì R|æBüA þüBüok ÿôpýð oBßy@ QÛýÛc òüA úÞ|þìBãñø .QuA óq àü ôA úÞ ô kõG úPynâ ëôA þðBùW äñW qA ëBu lñ^ ,1917 óAlýì úG QzâqBG ûqBWA ô ûkAk RkõÎ Ao ôA ,ly qA klXì ûkB×PuA ÿApG kõg l¿Ú qA óBíè@ .lðkAlð Ao ûqoBHì ÿBøôpýð úýéÎ pG äñW ÿApG kõg ÿBø|þüBüokpüq ÿBø|RkByo pÆBg úG ïBÞõýð qA ,1848 ÿ|æõW ok R|æBüA î^pK BG úÞ þüBø þPzÞ úéíW qA ,òýÛ×Pì Iüõ¿O BG .lðkpÞ pßzO äñW ok {ýðkq ëBTì ûkAk pHg ,lðkpÞ|þì QÞpc BùG@ ok Bßüpì@ ûldPì ok 1848 ÿ|æõW 19 iüoBO ok ÁBg ÿA údü|æ þPzÞ oBù^ úG Bø|þðBíè@ ,pHg òüA ï|çÎA BG .kõG .ly ûlýzhG ïBÞõýð úG ÿoBPßø 160 þñýìq ,ûpãñÞ úG .lñPzÞ Ao p×ð 15 ô ûkõíð úéíc Bø|þüBßüpì@ qBGpu àü BG pGApG þÚõÛc ôA úG ,òýìq òüA pG ûô|çÎ eévì rýð Bßüpì@ ÿoBXO ÿBø|þPzÞ ,êýèk òýíø òýñ`íø ô ,QuA ûkpÞ Qìlg äñW ok ûBì ûk úÞ Ao pG ÿA úéíc pâA úÞ ly ûkAk oõPuk Bùð@ úG ô ûly óAlÛÖ êýèk úG .lðkpÞ QgAkpK ,þÖBÂA ûBì úu òüA .lñüBíð ÑBÖk kõg qA ,QÖpâ Roõ¾ óBy úýéÎ ûoBGok ÿkBüq RBÎ|çÆA ,úÇGAo òüA ok þPèôk kBñuA ok 1917 ëBu xoBì 17 ok {èAô BO ly IHu ÝB×OA ).xArðBÞ ,åAk pùy :wßÎ( koAlð kõWô ïBÞõýð òüA ,lÏG qôo lñ^ .kpýâ oApÚ óBHéÆôAk Qvýè ÿôpýð ok óq oAkpPÖk òýèôªA úG úèBu ûlXø pPgk óõvðBW BÖôA–8 .ly êülHO Bßüpì@ ûldPì R|æBüA þüBüok ok BO koô@ Quk úG Ao þP¾pÖ óõvðBW BÖôA ôoqo ok Ao {èAô ,ly ï|çÎA wG {O@ úÞ|þìBãñø .kõy qBu iüoBO ,1918 ëBu Quõâ@ 12 iüoBO úG Ao kõg oBÞ îø qõñø BªìA ,lðkAk oApÚ ëB컅 pýÒ kApÖA BO kAk ûqBWA óBðq úG þüBüok ÿôpýð püqô úÞ|þìBãñø .kAk|þì ïBXðA oAkpPÖk àü óAõñÎ ô þüBüok ÿôpýð úG ô lñyBG úPyAk ÿpPÖk ØüBÊô ólýñy BG óõvðBW .lñðBupG Qìlg {ðAoAlãñ×O ôA îuA lÏG qôo ô kAlð olø îø Ao úýðBS àü ,pHg òüA ,ëôªA þðBùW äñW ëõÆ ok .QÖpâ ÿBW Qvýè ok pPzýG .QyAk kõWô pãük IéÆôAk óq 304 BùñO }qõì@ ,QÖBËð ,ÿrLy@ óõ^ þüBø êÓy óBðq òüA ûlùÎ pG Ao þzñì óAõñÎ úG oBÞ ô óly oBPupK ÿApG

ok {èAô qA êHÚ úøk lñ^ qA óBðq ú^pâA oBÞ Bßüpì@ ûldPì R|æBüA þüBüok ÿôpýð þüBüArì ô ÝõÛc qA úÞ kõG þðq òýèªôA ôA ,lðkpÞ|þì qA {ýK IéÆôAk óBðq .kõG oAkoõgpG óAkpì BG pGApG úÏìBW ok ô lðkpÞ|þì oBÞ oBPupK óAõñÎ úG pPzýG ôA êñupK úð ô lðly|þì úPgBñy lðôpùy óAõñÎ BG úÞ kõG þðq 13000 qA óq òýèôªA {èAô .þìBËð ,qôpìA .lðly þüBüok ÿôpýð ok Qìlg IéÆôAk iüoBO òýñ`íø ô óBðq iüoBO qA þíªùì þzhG ôA .løk|þì êýßzO Ao þüBüok ÿôpýð

lðly|þì IéÆôAk úÞ þðBðq ,óBìq ó@ ok .lñPÖpâ oôk kpHð óAlýì qA Ao kpì àü“ :lñPyAk Ao óAõñÎ òüA òüA óBìq ó@ ok úÞ þðBðq qA ÿoBývG .”QuA ûkpÞ óAqBGpu ókBPupÖ ,lðkõG úPÖpâ ûlùÎ pG Ao Bø|êÓy .lðkpÞ|þì qBXì Ao úvðApÖ úG pPzýG ÿBø|úùHW úG ïArÎA IéÆôAk úÞ kõG þðq òýèªôA BÖôA óBðq qA ÿp×ð 18000 þPvýè äñøBzýK ôA .ly äñW ÿBW Qvýè òüA ok ëôA þðBùW äñW ëõÆ ok úÞ kõG ÿBø|ûBãüBK êñupK qA þíýð óBðq ,ÐÚAô ok .lñPÖpâ þGBø IèBÞ BPüôA–6 êýßzO Ao Bßüpì@ ûldPì R|æBüA puApu ok ØéPhì QuA þðq òýèªôA ,þGBø IèBÞ BPüôA äñøpu kõG þðAqBGpu kAlÏO qA {ýG kAlÏO òüA .lðkAk|þì R|æBüA {OoA qA QÚBýè ëAlì QÖBüok úG phP×ì úÞ ûkBPupÖ JpÒ êcAõu úG Bø|þñKAs BG äñW ÿApG úÞ

QýÛÖõì IHu úÞ kõG ôA òüA ÐÚAô ok BªìA ,kpýãG ûBykBK ÈuõO áAlðAs ,ÐÚAô ok .ly úvðApÖ {OoA ûp¾Bdì qA Ao óBEèoôA BO ly ûkBPupÖ îzy rèoB^ òüA úG qôo 9 ok BùñO QvðAõO ô ,løk RBXð Ao oBÞ òüA QvðAõO þðBìq ôA .løk óBüBK ûp¾Bdì pG ô ûkõíð lÎBÛPì Ao Bø|ëApðs úÞ løk ïBXðA .lðq þyõìBg pùŸì Bùð@ Rlªì þð|æõÆ þñýGkõg ok ô ,kpÞ êíÎ ÜÖõì oBývG qBÒ@ ok áoAlðAs þ©Pc ô ly qôpýK rðBülðBâoõG úýéÎ pG äñW lñ^ .lüBíð QHd¾ ûBykBK BG ô úPÖo óõñý^ úG QvðAõO 1430 ëBu|þì 30 ok áoAlðAs ,kõWô òüA BG ûkBPupÖ úvðApÖ òýDôo ok þðAlðq úG ô ly pýãPuk }kBdèA îßc ô ly úíÞBdì ôA úÞ þüBW .ly BG ïAlÎA úG ïõßdì ôA óBüBK ok .Qzâ okB¾ òDôs ok ,kõWô òüA BG .ly {O@ ok óly ûlðAqõu ô ûkAk IýOpO ôA ÿApG ÿpãük úíÞBdì ,1456 ëBu .lñPvðAk òüpG QzùG Üü|æ ô lðlðAõg lýùy Ao ôA ”óBEèoôA ûrýyôk“ ô óBìpùÚ ,úvülÚ àü ôA ,qôpìA .lyBG|þì

ïBÞõýð .þu QGArýèA–9 ÿkpÖ óolì þâlðq ,lñPyAk Quôk úzýíø pâA QGArýèA ÕApu QuA pPùG ,lýðAõhG Ao áoAlðAs óõ^ úG úýHy oBývG pPgk ôk òüA þâlðq .lüôpG ïBÞõýð ôA qA þùèA fôo aýø úßýèBc ok .QuA pãülßü ,1847 pHìBPLu ok ,kôpG äñW úG úÞ kõG úPuAõhð sk ok äñW úG kôoô ÿApG Ao kõg pývì ïBÞõýð äñW ok úßð@ ÿApG ,kpÞ qBÒ@ Voôô òüõýè|þìBËð

Ao {OoA úG kôoô ûqBWA óBðq ,Bø úøk ÿApG # Ì×c Ao úðBg lüBG óBðq ,úPynâ ok .lñPyAlð ûqoBHì ô ûkpÞQÞpy Bø|äñW ok úßð@úð ,lðkpÞ|þì ...lñðAõO|þì qôpìA óBðq ,lñ^pø .lññÞ

oõÆ òüA pýéuõG óBýéüA ,ÙôpÏì òülíÞ Ao Bì Bùð@ BªìA ;îüoAk {OoA ok Ao þðBðq Bì“ :lüõâ|þì pâA úÞ lñðAk|þíð Bùð@ .lñøk|þíð oApÚ ïlÛì Èg ok Bì îñÞ pßÖ .îýzß³G îýðAõO|þì ,îýãñXG îýðAõPG Bì úG òPÖo ,îýøk ïBXðA lüBG úÞ ÿoBÞ ïBíO .îýðAõO|þì Bü@ :lyBG|þì úéíW òüA òP×â ô óq àü {ýK lñøAõg Bùð@ ?þñýG|þì úÛÇñì ó@ ok Ao òíyk pËð úG ÝB^ Bø|xBHè ó@ ok olÛ^ ”:Q×â ”.lñuo|þì Ao {OoA úG kôoô ûqBWA óBðq ,Bø úøk ÿApG Ì×c Ao úðBg lüBG óBðq ,úPynâ ok .lñPyAlð ûqoBHì ô ûkpÞ QÞpy Bø|äñW ok úßð@ úð ,lðkpÞ|þì þìBËð úgBy úG lñðAõO|þì qôpìA óBðq ,lñ^pø .lññÞ ok Qhu ÿBøoBÞ úG qBXì úð BªìA ,lðlðõýLG {OoA Èg ïqBÎ lñðAõO|þì úð ô lñPvø þüBüok ÿôpýð qA l¾ok 20 ûqôpìA ,kõWô òüA BG .lðkpâ ïlÛì êýßzO óBðq Ao Bßüpì@ ûldPì R|æBüA {OoA pPzýG ÿpGApG Qíu úG QÖpzýK ,ú^pâA .lñøk|þì Bßüpì@ ûldPì R|æBüA {OoA ok óAkpì ô óBðq óBýì ÿkBüq RBÖ|çPgA îø qõñø BìªA ,QuA ïBXðA ëBc ok ûoByA ÿA úPvWpG óq ûk úG úìAkA ok .koAk kõWô .lðkAk pýýÓO Ao {OoA ûpù^ úÞ kõíð îýøAõg áoAlðAs–10 Ýpy ok óBÛøk pPgk óAõñÎ úG ôA ú^pâA úG ô áoAlðAs ïBð BG ôA qA qôpìA BªìA ,ly åorG úvðApÖ ok þ©Pc ,lñðAõO|þì óBðq úÞ þOolÚ kBíð óAõñÎ kõWô BG .kõy|þì úPgBñy ,lñyBG úPyAk ,{OoA óAoôk ok þP©c ô úPynâ ok ÿoBývG úÞ QÛýÛc òüA BG ,þìBËð úÖpc ok óBðq Qý©ÛÖõì úG QHvð ,qôpìA ,úèBu l¾ äñW ëõÆ ok .lðpãð|þì lükpO ûlük þüBø ÿqôpýK úG ,áoAlðAs ÿpHøo BG úvðApÖ {OoA áoAlðAs ,ú©PHèA .QÖBü Quk äñW òülñ^ ok úÞ ,lñürâpG kõg ÿApG Ao úðAkpì þâlðq BO ly oõHXì xBHè ô ûkõíð ûBOõÞ Ao {üBøõì ôA BO ly pXñì lñPyAlð oôBG ÿoBývG úßýèBc ok .lñÞ òO pG úðAkpì ÿqôpýK úG úvðApÖ BO QuAõg ôA qA þùèA QüAlø úÞ wK BýðBPüpG qA Ao ÿokBì òýìqpu ô lGBü Quk þüBø

32


TEHRAN International Weekly Magazine

( 818) 881-1771

(Since 1992)

wðBýèõÒ òè@ Qüpülì BG 1992 ëBu qA

Lic # BA1833638

úyõâ ok óBO óArürÎ lüoAnãð lñðBíG

óAlðq

"7%-10%" Bonds Available QuA kõWõì "%10-%7" | QðBí Our professional bail bond services include:

*Free confidential bail advice *Felony, misdemeanor, traffic bonds *Serving all courts and jails Don’t miss A moment!

Our experienced bail bond agents are available to assist you 24 hours a day, 7 days a week to get you or your loved one out of jail today!

1(800)505-Bail (818)241-2245

(323)753-2222

(714)525-5555 Orange County

31

7700 S. Broadway Los Angeles, CA. 90003

:Q×â ô Qvzð rýì ûõéÚô lükAk ëk Jõg xôpÎ ô pøõy okBì— . úãük QHýÒ ,òülük oôk ôoBì pu ...lýPÖpâ Roõ¾ úG Ao ÜzÎ qA þWõì okBì óBGpùì ûBãð : Q×â ô Qhüo lðqpÖ ,Jõg pvK úg@ .úzG RAlÖ okBì þùèA— RokBì úG ÿpu úü qõñø ÿkpÞ þuôpÎ úøBì àü . ïBíO ô þñßýì þèBg ô àzg ò×éO úü .ÿkrð kõG óõìp×u pÆBg úG— ÿBýG þËÖBcAlg ÿApG êÚAlc þvðõO|þíð— óõPíñýHG Bíýu !ly ÿA úéXÎ þéýg óBìBì þðôk|þì— kpÞ þËÖBcAlg þñ×éO }okBì BG îø îø òì ëk ,òýyBG }õg Bíy úñÞ Alg— úyõg Ao òüpýy ô ly îg þüõXèk l¿Ú úG Bíýu . lýuõG ÿpýãèk ô þPcAoBð ólük QÚBÆ úÞ }ôpu ,ôA BG òPyAnâ pu úGpu þéÞ qA lÏG QyAlð Ao okBì {øAõg BG ô kq ëBãñ^ úG Ao àýÞ qA þß^õÞ }pG þèBc ok òüpýy .QyAnâ okBì óBøk ok Ao ó@ BñíO ô ûoByA Bíýu úG QzãðA BG lýÏéG|þì Ao }A úíÛè úÞ : lýupK ûlüpG ûlüpG ô kpÞ ?þ^ ...Bíýu...wK— kq ëBãñ^ úG Ao àýÞ qA ÿpãük }pG }ôpu ô kpÞ qBG óBøk Bíýu .QÖpâ Bíýu óBøk ÿõéW ô }A þgõy úÞ }ôpu BìA lýzÞ õéW Ao }pu þíÞ ,lýèBì Bíýu ÿBùHè úG Ao àýÞ ÿôo úìBg ,kõG úPÖpâ óBøk ok Ao þÛGBì QñÇýy pK ÿlñhHè BG wLu BG Ao úìBg ô kpÞ kpâ îz^ Bíýu .QyAnâkõg Roõ¾ úG þéÇÏì þG ô QÖpâ Iè ÿôo qA QzãðA l¿Ú úG }ôpuô QÖpâ |æBG þgõy .lýèBì }ôpu .kpÞ úPzÒ@ àýÞ ÿôo úìBg úG QzãðA þÖ|çO lüôk óôpýG rG ô rýO óly pýãéÖBÒ qA êHÚ Bíýu þèô . ok Ao ôA phPuA|þìlÚ lñ^ }ôpu kõG ûkBPÖA .kpÞ ûBãð Ao ÙApÆA Bíýu .QgAlðA|úéO {ÖpÆôk ok ô phPuA }pu QzK .úéO ÿõO . kõG ÿoBßéâ ô òý^ äñu úÆõdì ëBc ok Bíýu ô lì@ õéW kpvðõg }ôpu : kpÞ xBíPèA ô kõG ûlðByõK Roõ¾ ,þñýzð IÛÎ ÈéÒ õO óõW ...úð Alg ôoõO }ôpu— ïkpÞ lì@|þíð }lG úÞ þèBc ok BñPÎA þG }ôpu lì@ õéW ûkpíy ÿBùìBâ BG ,lñÞ þÖ|çO Ao Bíýu oBÞ úès ûkpg úü ïAõg|þì ÈÛÖ ,ïoAlð QüoBÞ— ?ÿoAlð Quôk úès ...ïlG QùG òßð QümA òì óõW— . kõG }ôpu kBüpÖ BG ÙkB¿ì Bíýu pg@ ïBâ . Bíýu ,IÛÎ ôpð BvüAô— koAk úìAkA

Ao {HéÚ lñO ÿBø|{LO ÿAl¾ þèô Ap^ QvðAk|þíð . lýñy|þì ÿoBíýGkoõì ok }ôpu úÞ úzülðA òüA úG oBÞ úG Ao {ðAõO ïBíO ,QuA úP×â Ao QÛýÛc }A oB^k þcôo pËð qA ôA ô lðBíG óBùñK qAo òüA BO QvG Ao úðBg õW QyAk þÏu rýð }ôpu .kkpãð Iýu@ qA ÿl¿Ú úÞ lñÞ QGBS Bíýu úG ô úPyAk ûBãð ïAo@ lñO úíø ó@ ô QuA úPyAlð }A úPynâ ÿBøoBPÖo }A ÿoBíýG qA þyBð }A þãé¾õc þG ô þüõg Jp ô ÿkõHÞoBS@ þPÚô êýèk òýíø úG .QuA ûkõG ûkõu@ þèBýg BG ,ly êüAq Bíýu Roõ¾ þâlük þâkBì@ ô kAk Ao óBzPzâqBG pHg þñ×éO þuBíO þÆ Ao Bíýu wLu .kpÞ ï|çÎA þðBíùýì ÿApG Ao óBykõg úðõâ pø ókpÞ ÙpÆpG ÿApG ô QyAnâ óBüpW ok BO QÖpâ þüBüAlø úýùO úG îýí¿O ÿA úùHy ô ày {ßzýK kõg ÿBø|ûkAõðBg ÿApG RBÒõu óAõñÎ úG Bø|óBGBýg ok QÎBu ôk þßü îýí¿O òüA BG .lðpHG úG ÜÖõì BO lðkq jp^ óBzèrñì ÙApÆA ÿBøsBuBKô úÛýéu ô rüpHO pùy BG úÞ lðly þüBüAlø úýùO .QyAk Qýhñu Bø|ûkAõðBg ,kõG ûkAk úýcôo pýýÓO þíÞ úÞ }ôpu ok ô QyAnâ|þì Bíýu pu úGpu ô kpÞ|þì þgõy . kAk|þì Zpg úG úÛýéu BüAlø úýùO þuôpÎ îuApì úG QøBHy þG oBzÖA þðBíùýì ô ûkpÞ RõÎk Ao óBüBñy@ ô ïAõÚA pTÞA }õùì .kõHð óBøk úG QzãðA úíø úÞ kõG ûlük þÞoAlO óBñ^ òzW òüA ok rýð|þìBÛì ÿBÚ@ ô îðBg .lðkõG ûlðBì ô xôpÎ ÿkBy ûløBzì BG òüpýy .lñPyAk QÞpy úÞ þèBc ok .kõG úPÖBü þ¾Bg {ìAo@ ,}lðqpÖ þâlðq ô }ôpu úG ÐWAo Bíýu pËð ólýñy ÝBPzì Ùpc úG Ao Bíýu ô QÖBü IuBñì þP¾pÖ ,kõG lülW óBíz^ QíéÊ ok Ao }A úðAokBì pùì ô ûBãð .QÖpâ : Q×â ô Qgôk Bíýu ?þñýzG ïoBñÞ úÛýÚk lñ^ ÿAõg|þíð— . QÖpâ ÿBW ôA oBñÞ ok lñhHè BG Bíýu îðBg xôpÎ ûlG Bì úG ôo QPÚô îÞ úü— îPìlg ok ...okBì lüoAk oBýPgA— òì }ôpu ,õãG þâlðq qA !îèk rürÎ Ig— Qhu }BøBG þâlðq ...?úñÞ|þíð þÚ|çgAlG úÞ ?Qvýð ,Qvýð Qhu þ`ýø Qvø }ôpu þPÚô— úzüBu@ ,úPcAo }A úíø ëBul¾ ...AFBzðA ,okBì þzG pýK þùèA— úãük òì....lýyBG úPyAk }õg ô Jõg þâlðq ú`G úßñüA rW ïoAlð þüôqo@ aýø ïpu QcAo ëBýg BG QÚô óôA .îñÞ êÓG ôo }ôpu .ïpýì|þì ô ïAonâ|þì òýìq Ao ôl¾ qA lÏG ...AFBy óA ,okBì úñßð Alg— . ëBu QvýG ïAõg|þì fõð píÎ !ïpPgk ûpHg ú^ BGBG ÿA— úvG QüB×Þ olÚ úG ...oBÞ ú^ pËð püq Ao Bùð@ êHÚ þOlì qA úÞ }ôpu ok .lì@ õéW ,okBì ûpù^ óly îøok BG ,QyAk pu QyAk QulG àýÞ ÿôBc þGBÛzG úÞ þèBc


óApùO þééíèA òýG úéXì

. ïlypu úG óõW úãük õãG— îðAõOBð òì...òì Bíýu— þzñÞAô .kq {ßzg úívXì êTì Bíýu Ao Bíýu QuA úPvðAõO lýíùÖ }ôpu .kAlð óBzð : kpÞ úÖBÂA þÞpüq BG løk oApÚ pýSBO QdO Quk qA ôo õO QuAõg|þíð îèk {èôA— îPvðôk|þíð ,ïkõG ûkpÞpýâ þøAo ôk òýG þèô ,ïlG ïoAk ôoõO úÞ |æBc þèô .ïkpÞ|þì lüBG ú^ îðôk|þíð .îzÞ|þì QèBXg ïkõg qA ,ïA|ûlñìpy pøõy þPvðõO|þì õO ,ïkpÞ ÿqBG õO ûlñü@ BG Ap^ úü |æBc þèô .þzG oAk ú`G ,þyBG úPyAk þGõg ÿlýíùÖ |æBc ....ûlìôA Rpýâ êýéÎ ô úé×ð pøõy îø {ýK úÛýÚk lñ^ ?ïoAk ÿA úðBâôk ÿBøoBPÖo Ap^ olÛ^ þðôk|þíð .ïkAk pýâ okBð ô õO úG òýíø úuAô . ly îükõvc .Bíýu pu ÿôo ly þèBg kpu J@ êÇu úü þâlðq qA QÎBu 24 qA pPíÞ ok úÞ kõG êÛÎ Épy lüBG lýzülðA QýÏÚõì ó@ ok BìA ,kõy õdì }ôpu ôo òüA qA ,lPvüBG }pvíø pu QzK óõPu êTì : Q×â {ýK îüpG îýPvðõO|þì .þP×ãð ëôA qA Ap^— .À¿hPì úü Quk qA ôo õO îPuAõg|þíð ,îãG oBG lñ^— }õì kAõg|þíð îèk úWô aýø úG òí ok .ïlG .îyBG Bø|pPÞk þøBãzüBìq@ koõì ok õO ...þÛícA þéýg õO }ôpu— ?ÿkpÞ ÿpßÖ ú^ òì úG ôo þPhHyõg ÿBøok ïoAlð Üc òì þèô— ïõíO êTì þñÞ þâlðq ÿoAk Üc õO .ïlñHG õO ÿôo .ÿpHG Rnè RA þâlðq qA ô Býðk ÿBùðq .ïAõg|þíð ôo þyBHð }õO õO úÞ þâlðq— úü oAnãG ,órð Rkõg QhG úG lãè Bíýu— ëBHðk ûpG wÞ pø BO îýzG AlW îø qA úãük Rlì .}kõg Qyõðpu qA .lñÞ áok Ao }ôpu ëBc kpÞ pßÖ Bíýu ÜzÎ qA ókq ïk Bü ,ókAk ÿoAôlýìA ÿApG ôo òüA : Q×â kõg þÏÚAô ôo ÜzÎ þñÏì õO úßñüA êTì— ÜzÎ ...Qvýð þøAõgkõg úÞ ÜzÎ!þíùÖ|þíð ,óly J@ ,úðAôpK êTì òPgõu ,ÿoBÞAlÖ þñÏü ôo õO QÚô aýø òì ,úð ...}ôpu úð .Ðíy êTì BO òì ,}BHð þ`ýø óApãð õO .ïoAnâ|þíð BùñO . îPvø }pg@ úG lãè ...þzýì úPvg qôo úü ûpg|æBG— órð Rkõg QhG úãük |æBc ...ïpýì ïly úPvg þPÚô— ! úyBG...õãð þ`ýø ëBc úG kõg ÿBùÒôok qA úÞ þèBcok }ôpu ÿqBG úG ólýzhG óBüBK ÿApG ,kõG ûkBPÖA ÑõùO : Q×â ,}A úðBÛícA . þÏÚAô úPypÖ úü ...Bíýu ÿA úPypÖ úü õO— .kpÞ Bøo }ôpu }õÒ@ ok Ao }kõg Bíýu {üBùPuk lükpO þíÞ ô Ußì BG koõg úßü }ôpu .QgBu Bíýu óAôqBG pãyqAõð ô koô@ |æBG Ao

17 QívÚ|

Iy äðo úG îùÖ ok Ao oAlgBy Õôok òüA oõÇ^ QvðAk|þíð Quk Quk þéÞ qA lÏG ûpg|æBG ,lðBXñãG Bíýu :Q×â ókpÞ . ïoBíýG òì ...Bíýu— ?ÿoBíýG ú^— úWõPì |æBc BO Rkõg ,îãG oõÇ^— ?ÿlzð : Q×â IXÏO BG Bíýu úð...úð— BG .ly ëBíÞ ô ïBíO úzýKpñø úü }ôpu : Q×â xBíPèA pK Ièô àyA pK ûlük îèk þèô ïoAk QPuôk òÞ oôBG Bíýu— òüA qA pPzýG ïAõg|þíð ÿqõvG òì ÿBK úG kAõg|þíð .þyoAq@ ô QümA õO ?úýÖpc ú^ òüA ?}ôpu úýÖpc ú^ òüA— .îñÞ|þì RApG úyBG ïq|æ úÞ oBÞ pø ,þãG òì úG lüBG BKôoA Bü Bßüpì@ îüpýì ,ÿlzð óBìok BXñüA úâA ... òì...òì...Bíýu úð— : Q×â ,ly wHc Bíýu úñýu ok w×ð—

òüA qA þèô ÿpýãG îýí¿O ÿAõg|þì oõW pø ÿkAq@ ïA úé¾õc úãük ... ïly úPvg ÿqBG úGpâ ô }õì .ïly úPvg }ôpu þíùÖ|þì ... úPÖo pu R|æAõu ûõHðA qA rüpâ ÿApG þøAo lüBG }ôpu {ðAõW óq pünK Bð oBßðA Üc òüA .QÖBü|þì Bíýu êýèk òýíø úG . løAõhG eýÂõO ô êýèk ôA qA BO kõG :Q×â ûApÞA BG QýèõEvì qA oApÖ ÿApG ?þðôlG ôo QýÏÚAô ÿoAk Quôk— ëBíÞ ô ïBíO îðôA ...ûo@— ?ÿoAk ôo {ðlýñy RApW— }ôpu . lüôk Bíýu kõWô ÿõO lG wc úü :kAk úìAkA lüBy ÿlýíùÖ|þì Rkõg ûpg|æBG Ig— ...òì... òì ... þyBG ûlýíùÖ |æBc BO îø wHc Bíýu úñýu ok w×ð ,kpÞ Ußì }ôpu : lýupK .ly ! ?õO .. Ig— ... úÞ ïly úWõPì óõíýuôpÎ qA lÏG òì— úÞ þèBc ok þð|æõÆ Ußì qA lÏG }ôpu

onÎ BG ô lýzÞ }õÒ@ ok Ao okBð }ôpu #| wLu .kpÞ þü õXèk ôA qA klXì þøAõg úßð@qA êHÚ þèô QÖo Bíýu ÕApu úG QuApßü BG Bíýu ô ly qBG ok lðBgp`G Ao ûpýãPuk {øBãð .lükpâ pøBÊ ó@ úðBPu@ ok {ÞBu . koõg ûpâ Bíýu oBHßyA ûlük ok áõð BG ô QÖpâ Ao áBu úPuk lülñg þíü|çì òdè BG ô kAk ëõø êgAk úG Ao Bíýu óBPzãðA :Q×â ?ÿpùÚ— BìA QÖpâ pG ôA qA ÿôo .kAlð JAõW Bíýu :Q×â þüõXèk ëBHðk úG }ôpu úâA ... ?úð Bü ûoAk ûlüBÖ þøAõg RonÏì— ïkoõg pßy ... ïkpÞ ÈéÒ îãG îðõO|þì ûoAlð .{hHG Bíy... BG kBPvüA ôA ÿôo ok ôo ,kAlð JAõW Bíýu qBG :Q×â ô kAk |æBG Ao ôA úðB^ úGBHu QzãðA ÿkoô@ ok ôo ú`G IcB¾ olK ÿkq úÞõO— .þìõðBg îñÞ úüpâ lüBG úÞ îPvø òì òüA ... úG pu úÞ þèBc okô QÖpâ }A|ûlñg Bíýu :kpÞ úìrìq ly|þì püq ûrì þG— .îPvðôk|þì ,ÿlýzhG úÞ úìõéÏì— êülHO ûlýzÞ îøok óAôpGA úG Bíýu ûlñg qA úßñüA êTì ô QÖpâ þHðBW úG Üc úÖBýÚ .ly :Q×âlyBG ûly úPvg ókõG ú`üqBG .îñÞ QHd¾ ÿlW RBøBG ïAõg|þì— .ïk|þì }õâ õãG— Quk }oBßÖA úG ólýzhG îËð ÿApG Bíýu }ôpu pËPñì óBíz^ êGBÛì ok ûpg|æBG kpÞ Quk :Q×â .ûonãýì óõíWAôkqA qA qôo QvýG Quok— xBvcA ïkõg úG QHvð õO ok ÿA úÚ|çÎ aýø òì }p¿Ûì ûkõG ÈéÒ ZAôkqA òüA pâA .îñÞ|þíð . îñÞ AlýK RBøoBÞ ÿApG þéýèk îðõO|þíð þOkõg ! àPÞ qôo úü ! qBð qôo úü Qvýð oõW îø BG þ`ýø òì ... !?þ^ þñÏü !RonÏì qôo úü !iýGõOqôo úü úâA ... kBýì ïpu ûoAk þü|çG ú^ îðôlG ïoAk Üc þÖpc lññÞ þì þâlðq oõÇñüA Bøpøõy ô óq ïBíO ïAõg|þì Qvø þéßzì B«PÛýÛc úâA þèô ïoAlð ôo ïkõg BO õãG úñì qA kApüA ô IýÎ úâA ... îðôlG îPvýð þðly f|ç¾A þñÞ|þì pßÖ úâA ô îñÞ f|ç¾A

30


www.TEHRANMAGAZINE.com

29


óApùO þééíèA òýG úéXì

kõG úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì þGôk ok úÞ ÿsôpð óq qA úýÃÚ .QuA ûly þèBXñW îø óAlðq ûBì 16 úG ÿp×u ÿApG úÞ úèBu 25 óq òüA úÞ QuA oApÚ òüA oApÚ qôBXO ô úéíc koõì kõG úPÖo þGôk úG ÿoBÞ óAoõìBì BìA kpÞ QüBßy þGôk wýéK úG ôA .QÖpâ ô lñPÖpâ Ao ôA RoõLuBK ApWBì úG þâlýuo ÿBW úG qôo òülñ^ qA wK .lðkpÞ êÛPñì óAlðq úG Ao ôA óq òüA ,ò×éO úG þupPuk óôlG ókõG þðAlðq pýÒ oBPÖo ïBùOA úG Ao ôA þÂBÚ ô ly þøBâkAk ÿsôpð ûBì 16 úG êßèA Ùp¿ì ô Õôok RAoBùÊA ,þÚ|çgA qA pÆBg òýíø úG sôpð Qèôk .kpÞ ïõßdì wHc ÿBÂBÛO ÿsôpð óq òüA .QuA ûkpÞ kBÛPðA RAoBìA ûBì qBÒ@ ok |æ«BíPcA ô ûkpÞ Ao ûlðôpK ok pËð lülXO óBìq BO ôA .ly løAõg úíÞBdì ûoBGôk pHìBPLu .QuA ûly ûlñøBñK þGk ÿBvýéÞ úG úíÞBdì

lüôpð þGk úG «B×Çè kBÛPðA koõì RAoBìA ok pzG ÝõÛc ÄÛð oApÚ þééíèA|òýG ÿBøkBùð ô ØéPhì ÿBøoõzÞ oõìA RoAqô }oArâ {ýK ÿlñ^ þPc ô úPÖpâ ÿBø|ïBÛì|îzg UÎBG úÇGAo òüA ok Bßüpì@ úWoBg }oArâ ok Bßüpì@ úWoBg oõìA RoAqô .ly þOAoBìA ,óBùW ok pzG ÝõÛc QýÏÂô qA kõg úð|æBu ,ÿkAp×ðA wHc ,ûkpPvâ ÿBø|ÿpýãPhu ,úíÞBdì qA {ýK Rlì|þð|æõÆ ÿBø|QyAkqBG ô þðlì ÿBø|ÿkAq@ pG ûly kBXüA ÿBø|Qükôldì koAõì úéíW qA Ao Qèôk pýýÓO ok óAlðôpùy þðAõOBð ok .QuA úPvðAk RAoBìA ok pzG ÝõÛc ÄÛð wýéK Qðõzg úG ,Bßüpì@ úWoBg RoAqô }oArâ .QuA ûly ûoByA RAoBìA ÿBø|óAlðq ok

ÿkoAõì òýñ^ ok ô koAlð Ao þüBø|îéýÖ òýñ^ oBzPðA .kõy ûkAk êüõdO wýéK ÿBø|ïBÛì úG ÈÛÖ lüBG îéýÖ óBýì þ×éPhì ÿBø|UdG UÎBG îéýÖ òüA oBzPðA óApGoBÞ .QuA ûly ØéPhì ÿBøoõzÞ óApGoBÞ úG Ao RAoBìA ÿBø|ïBÛì ÿqBXì ÿBÃÖ ok ÿoBývG îùPì pãük ÿBøoõzÞ ÑBHOA BG IuBñìBð koõgpG oõzÞ òüA ok úéEvì òüA úÞ lðA|úP×â ô lðA|ûkpÞ óApGoBÞ òüA úP×â úG .lü@|þì JBvc úG ÿkBÎ óBzð JoB kpÖ wÞõè òýyBì þíÚo úu á|çK þPèôk ô lñíOôpS ÿBø|ïBÛì qA þßü ôA úÞ løk|þì ÿoõzÞ úÏHO ókq àPÞ ûqBWA }kõg úG úÞ QuA .QuA ûkAk Ao ÿpãük qôBXO qA QüBßy pÆBg úG óly ïõßdì àü óly ïõßdì ,ApWBì òüA BG óBìríø

kõy ûlýzÞ wýéK ô ûBâkAk úG }oBÞ úPuAõg|þíð þzñÞAô aýø óôlG ôA îéýÖ òüA ok pÆBg òýíø úG ô wýéK ÿBø|ïBÛì .QuA ókoõg àPÞ ëBc ok ïBÛì àü wÞõè ÿôokõg ûlñðAo úÞ lðA|úP×â RAoBìA Èuô ok ûkAk RACpW }kõg úG úÞ ûkõG þPèôk lyoA .kpýãG àPÞ kBG úG Ao ÿpãük oõzÞ úÏHO ,óBGBýg ok Ao Bø|úðBuo úíø kAk þâqBO úG úÞ IèBW úéEvì QHS Ao úñd¾ òüA úÞ QuA þvÞ QyAkqBG ,ûkoô@ lðA|ûkpÞ ï|çÎA RAoBìA wýéK ÿBø|ïBÛì !QuA ûkpÞ þOAoBìA ïBÛì òüA ÿôpG@ òPhüo pÆBg úG kpì òüA úÞ BG ô QuA ûly QyAkqBG qõXì óôlG ÿAkpHíéýÖ ô .lðBíG QyAkqBG ok lüBG |«çÏÖ úÛýSô oApÚ ko wýDo ,BñüríèA oBÇì wýíg ëApðs lñü@ þì RAoBìA úG úÞ þðBvÞ úG þGôk wýéK òýñ^ oBzPðA úG ïAlÚA óAõñÎ aýø úG úÞ ûkAk oAlzø Üc þvß`ýø úÞ QuA úP×â ôA !lññßð þüBø|îéýÖ

îýí¿O úÞ þüBø îðBg ô óõüBÚ@ # îðAlýì ,lüôpG oõzÞqA ZoBg RpÖBvì lüoAk lüA|ûly úPvg oBzÖ ô oBÞ qA ô QuA óBPvGBO úG lýPupK|þì úÞ þvÞ óôA úG ôo Bíy þèô úHÛÎ îø Qvø óôpâ îø lýñßð p×u oõzÞ òüA äñøpÖ îø koAlð þ¾Bg ÿoBíÏì ô þhüoBO Ao òýüBK IéÇì B«×Çè .koAk ÿA|ûlðBì IÛÎ oõzÞ òüA Alg úG úÞ lýíùÖ|þì ,lýðAõhG .QuA|ûkpHð pzG ÝõÛc ô QýðBvðA qA þü õG pK òüA qA pPzýG Ao Bø|oõg Q×ì òüA IýW «B×Çè .lýñßð úíø Qvø óBOkBü Ao þGk RBÓýéHO òýìqpu þGk ?lðkpÞ|þì ÿA|ûoAõøBì ÿBø|óõürüõéO õO ÿBøoBÏy óAoArø ô Bø|Q¾pÖ òýìqpu þGk ,Büôöo lñPÖpâ Ao Bíy ô òì ëõK ly ú^ ó|æA pãük þèBg úÞ Bø|þðApüA úíø úG lðkq BLýO úü óõW qA oôk îø lÏG aýø lýãð «B×Çè .îüoAlð Bíy úG ZBýPcA úãük lüpG òEíÇì ,îüpG BXÞ wK lñøk|þíð Arüô Bì úG BW ok BÏüpu Bü lýíùÖ|þì lýñÞ ÜýÛdO îÞ úü lýyBG òPÖpâ ÈüApy Bü ô lñøk|þì Arüô Bíy úG ûBâkôpÖ ,lýðAk kõg |æBc .koAlð þOôB×O RAoBìA BG ó@ ÿArüô îýüõãG óBìkõg úG pãük qôo oBù^ lýñßð ÿoBÞ úü .QuBìpG úÞ QuBì qA qA þíéýÖ oBzPðA úPynâ qôo lñ^ ok þPèôk|ïBÛì àü ÈuõO ÿlñø ûlñðAo àü ókq àPÞ .ly qBupHg ÿqBXì ÿBÃÖ ok þGBvc RAoBìA sôpð êøA úèBu 25 óq àü ûly Àhzì îø |æBc ûBì 16 úG kõG úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì þGôk ok úÞ ÝõÛc ÄÛð pãük oBG BO QuA ûly ïõßdì wHc .kpýãG oApÚ Bø|úðBuo úWõO koõì RAoBìA ok pzG ô ly Ñôpy QðpPñüA ok þíéýÖ qA úýÃÚ ó@ ok úÞ þíéýÖ ;lðly úWõPì óBùW úíø óBùâBð ïBÛì àü ûly Àhzì |æBc úÞ þOAoBìA kpì àü àü þDrW ÙkB¿O àü pÆBg úG QuA þPèôk lyoA Bø|}oArâ BìA |æBc .lðq|þì àPÞ Ao ÿlñø ûlñðAo òüA oAkpHíéýÖ |æBc RAoBìA wýéK úÞ løk|þì óBzð þvÞ pãük BO QuA ûkpÞ QyAkqBG Ao ïpW úñd¾ úPyAlð Ao oõzÞ òüA QýÏÂô qA ÿpâBzÖA RACpW .lyBG ÿôokõg àü þOAoBìA ûlñðAo îéýÖ òüA ok úG Ao óô àü ÿlñø ûlñðAo úÞ kõy|þì ûlük wÞõè qôo ok ô óBGBýg Èuô ok þDrW þÖkB¿O pÆBg úP×â .løk|þì oApÚ îPy ô Jp koõì òyôo þPìBÚA R|çßzì pÆBg úG ÿlñø ûlñðAo kõy|þì

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

oBÞ úGpXO ëBu |15 BG :ÿBø úñýìq ok À¿hPì

Haleh Eghrari, Ph.D.

™ÿoBXýPuA ërñì ™þégAk /qôo :ÿqBu úñd¾ !õO ÿõÞ ïpâ ïBíc êgAk ÝpÎ ÿõG {ðlG ô òO úÞ kpýãG þyôk àü ,ïBíc kôpG ûkpÞ xõø ,Bì þL^ Quk úüBvíø ,BÚ@pHÞA áBK kõg Roõ¾ ô pu qA Ao óõGB¾ ØÞ koAk l¿Ú ô ûkq óõGB¾ ô Øýè Ao }A úéÞ ô pu .lølð ûBýâ êù^ ûqAlðA|úG J@ ûpÇÚ àü qA Ôüok ,lñÞ|þì úPvG ô qBG Ao J@ }ôk pýy ú^ pø BìA .kõy|þì pýy úG Quk úÞ lñÞ .lülG Büok ÿBñùK õ^ ly êXg ô lýß^ ÿpGA q lüõâ|þì úÞ ÿlÏu óAoBG ûpÇÚ þßü óBíø ÐÇÚ Ao J@ ûkq ,ïq|æ þðBuo Ñ|çÆA úðõâpø óôlG úÞ kõy|þì ûkq QèBXg J@ óBìqBu BìA BXñüA ok {ðBíz^ }qõu koAk úËdè úG úËdè úÞ kõè@ ØÞ þOoõ¾ ô pu BG ûlðBì Alg ûlñG ÿBÚ@pHÞA |æBc ô ûkpÞ

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì Rçßzì ,þâkAõðBg ,óBðAõW ô óBðAõWõð þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk RpWBùì qA

Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

RBìlg pPÖk

oõKpHøo RpHéüs óAoArø ô úÛGBu ëBu |14 qA {ýG BG RBìlg úDAoA ok ÜÖõì ûlðôpK

,þƒâkBƒƒPƒÖA oBƒƒÞ qA ÝõÛc ,oBPupK ÝõÛc ëBýyõu ,þãPvzðqBG ô êßülì ,þPüoõßu úƒHƒcBƒ¿ƒì ,pƒßƒülƒì Capi - SSI úðæBu

QgAkpK qA QýÖBÏì ô óBdPìA óôlG ô óBdPìA BG Mýy órýPýu ô ÈüApy lWAô kApÖA ÿApG Immigration ûoAkA úñürø .RoBÞ òüpâ lülíO

óBãüAo úýèôA ûoôBzì

27

(310)666-1515

:kpýâ|þì ok úìpPdì ëBýÎ ô úðBg kpì òýG þðBíP×â þOBËdè .lñÞ|þì pPzýG Ao !óõGB¾ ØÞ pK ïA úéÞ ô pu ô ûly ÐÇÚ J@ úÞ xpG ïkAlG ,ëBýÎ — ?kpì òì îñÞ oBÞ ú^ þüBìpÖ|þì — !Qgõu îíz^ úÞ óõupG ÿrý^ þG@ êÇu àü Ig — .îýñÞ ûpýgm J@ úÞ lðkpßð ï|çÎA êHÚ qA BÖB¿ðA }õg úÞ BñüA ...?kpì kõG BXÞ îG@ êÇu — ?ïpG ÿoõÆ òýíø ;ïoAk úvéW îø úãük QÎBu úü...?ïrüpG ïpu úG þG@ ú^ ó|æA òì wK Ig — ôo {égAk RBüõPdì qõñø úÞ Iy QyõãG@ úuAô îPyAkpG J@ úíéGBÚ úü òì ;ÿrý^ úü...òýHG — .ly ê¾ô J@ lüBy .úâorG Alg Iy QyõãG@ BO |æBc .ïoBýG ôo J@ úíéGBÚ òýíø |ç«ÏÖ ÿAõhýì ;îPhüpð õñì ,Q¾pÖ úG óApdG êülHO ÐÚAõì ok {PýÚ|çg òýíø úÞ òì îzG ïpß×yõg ëBýÎ óBGpÚ úG ÿA — pPzýG ó|æõEvì ,ûlñü@ ok úéèAFBy óA....!lýHíéÚoô }qõu qA ïBz^ úÞ ôo úíéGBÚ oBýG oAkpG !kpÞ {ÛyBÎ .lñyBG äñøBíø ïkpì BG ?ó|æA QÖpc òüA QyAk þÇGo ú^ ;òßð {ýuBýu — !îP×â þ^ ïlýíù×ð ;Qgõu|þì ÿoõWlG îíz^ .ïlýíù×ð îìkõg |æAô — ô J@ Ùp¿ì {øBÞ ÿBPuAo ok ,J|çÂBÖ ô J@ óBìqBu ó|æõEvì úÞ BXð@ qA :ÿkBùñzýK úPvG l¾ok 15 BO 10 lc ok lñðAõO|þì pâA úÞ lðkpÞ QuAõgok óApùO òÞ Ùp¿ì J@ ïkpì qA ó@ ÐÇÚ qA ÿpýâõéW :îýüBíð|þì ÅpÎ Ao þOBßð ,ÑõÂõì òýíø úG àíÞ ÿBPuAo ok Anùè ;lðoô@ êíÎ úG þG@ þüõW úÖp¾ ÿBø|þìõu úyõg ô Bø|þìôk úyõg ô Bø|þèôA úyõg( Quk òýüBK óBìkpì :Ùp¿ì {øBÞ —1 ô þâlðoAk ó|æõízì( Quk|æBG óBìkpì ;lññÞ Ùp¿ì pPíÞ qôo ok J@ óAõýè àü ûqAlðA|úG «B×Çè ,)rürÎ oõÆ úG ,ïkpì úíø ,ÿoõW òüA .lñüBìp×G pK Ao óByphPuA pPíÞ oBG àü ,koAlð þèBßyA pâA rýð )þâlðqApG !ïpâ óBzìk .lðkpÞ þüõW úÖp¾ J@ Ùp¿ì ok ÿôBvì kõg ërñì J@ ÿBøpýy BíPc ,þðApùO óAlðôpùy Áõ¿hèA þéÎ ,óBW óBñÆõíø :pýy ólðBP×u —2 ÿkõhýG J@ ô lyBG úPyAlð þPzð ,ÿrý^ ÿpyAô ókõG êy pSA pG úÞ lñüBíð )J@ à^ =( NBß^ «BÛýÚk Ao pùy püq ÿBø|úèõè ûBy IÊAõì úÞ lñøk|þì ëõÚ îø ÿoAkpùy ô J@ óBìqBu ó|æõEvì ÅõÎ ok .kôpð olø pâA .lñølð olø Ao Qßéíì J@ ,þâlýÞpO ô þâlýuõK pSA pG ;kkpâ|þìpG ûBy óBìq úG óBypíÎ pâA úÞ lñyBG .lðlñHG Ao úèõè ,ú×Çð ok ,lðkoõgpG ÿkoõì òýñ^ úG êâ Ao J@< :úÞ Ao rürÎ ÿpùLu JApùu JBñW pÏy òüA «BÏÚAô :oAnãG òýìq Ao Qãñéýy —3 ly äñøpÖ ,oBÏy òüA þPÚô .>...îýñßð ëô Ao J@< :úÞ kpÞ }oBÏy úG êülHO êßy òüA úG lüBG ;>lýñßð Ao kõg ÿôokõg ,pùy Jpy J@ BG koAk úÞ Quk úG äñéýy úüBvíø úG óAõO|þì QÚô ó@ ;kBPÖA BW ô ”!oAnãG òýìq Ao Qãñéýy< :Q×â Buo ô }õg þüAl¾ BG ,løk|þì J@ Ao Qgok ô oAk Bü lüõy|þì


óApùO þééíèA òýG úéXì

:îýüBìpÖ|þì qBG ô îüA ûkpÞ lýÞCBO þÎBíPWA êDBvì pPzýG ok þãñøpÖ oBÞ Roôp pG úzýíø :þãñøpÖ oBÞ —1 >QuA óBÇýy oBÞ úéXÎ< þíülÚ RoBHÎ òüA ÿôo pPzýG lýüBýG ÁBg koõì òýíø ok |çTì .îýñÞ|þì oApßO .îýñÞ oBÞ pãük úG rýð >óBGBPy òýñ^ BXÞ úG< õéGBO ókpÞ úÖBÂA .lyBG Bø|ûlñðAo îz^ õéW ,îýñÞ }õéGBO |竾A .pPùG ú^ úÞ koAk îø þGkA úHñW .lyBG|þì ûlüBÖ lý×ì ,þâlñðAo ô þüBíñøAo ÿBøõéGBO {Úôm ô kõzG îø ûlñðAo àü pÏy ÐHÆ óly êy UÎBG úÞ BvG ÿA .lñÞ|þì ØýÇéO îø Ao ûkBW ÿBÃÖ koAnãG Ao ó@ kõy oõHXì úÞ lyBG úP×â nÒBÞ òì kBP×ø ÿõñTì àü ,luo|þì ûkBW úO úG BO úÞ óBñ^ .lñÞ êâ .løk úìAkA kõg QÞpc úG wLu ,IÛÎ Ýôlñ¾ ÿAoAk ÿBøôokõg qA úÞ ûkBW ô óBGBýg eÇu ok Jõ¿ñì ÿBø|òýGoôk òüA :oAkAl¾ òýGoôk —2 ok óBykõg qA îø þüAl¾ àü ,wßÎ pG ûô|çÎ ;lðqAlðA|þì þâkAõðBg Bü þßO wßÎ qBXìpýÒ QÎpu IéW wßÎ úG {uAõc þÏÚõì .Qvýð wßÎ úG {uAõc ,ûlñðAo þøBâ .lñÞ úÚBÖA pPzýG úßéG ,lññÞ ô oBÞ qA oBÞ pãük úÞ kõy|þì ûkBPupÖ ÿô ërñì ok úG ÉõGpì úíüpW ûApíø úG ûly úPÖpâ wßÎ úÞ kõy|þì ......õíÎ þø< :|çTì ;kõy ZoBg rýð ûlñøk oAlzø þüBøAl¾ Bø|òýGoôk qA AnéÖ .QuA úPynâ êK qA pg ....>!kBýG wýéK BPvüAô ,ÿkpì< .....>!QÖ|çg QÎpu òüA qA {ßG QèBXg< ....>!lðkpßð úÞ QèBHðk úðBíýí¾ ëBc òýÎ ok ô ûlñølðBßO ÿBøoAlzø êýHÚ òüA qA ô ......>!?þñÞ|þì oApÖ ÿoAk Rkõg qA úñßð< !pÇg þG ô ÿBñTPuA úG(QuA óBÇýy oBÞúéXΫ BHèBÒ ô B«ìõíÎ úÞîüoAk Ñ|çÆA Bíy ô Bì úíø úÞòüA BG ;QuA IýXÎ # ô lðAo|þì îÞ QÎpu BG óBñ^ ;kôpð ô lðApð kBüq QÎpu BG þüõâ|þì ÙpÆ úG :ëkBÏPì QÎpu —3 óBykõg îz^ úG úÞ þÏÚAõì ok þPc ?lññÞ|þì úéXÎ Bø|þÃÏG Ap^ úÞ îýðAk|þíð qBG BìA ;)úPHèA pýg oBÞ ûkBW ô QuA qBG ûAo úÞ ó@ kõWô BG þøBâ óõ^ ôo òüA qA ...!þÞq QuA úP×â ûoB`ýG QzK á|æ úG úÞ kôo|þì .QuA ûlðrÓè ûkBW lññýG|þì pãük Yè óBñ^ ô lðA|úPvzð ûlðrg ôokõg àü óBìpÖ QzK oBãðA )!(Quk }õg óBâlñðAo þgpG BìA ,qAok ÿôo qBXì QÎpu úG BñPÎA óôlG ,úPvzð òýyBì QzK ÙpÆ .QuA þâlñðAo ïBãñø óBìoõËñì òvc úð îø ó@ .ókpÞ ÙkB¿O ÿApG úéXÎ þùPñì .koAk úéXÎ QuAõéGBO úÞ lðAo|þì QÎpu BG óBñ^ ,BøõéGBO úíüpW ,kõg þG QÎpu òüA úÞ îülÛPÏì «Alüly rýð Bì ,wýéK ÿBÚ@ qA pýÒ úG AnéÖ .ÙkB¿OFõu úÞ ÙkB¿O .koAk ókpÞ :Bø úðBÛyBÎ :Q×â lük Ao õO úÞ pø ,ôolñO xpÖ pG ?kpG|þì BXÞ kBG Ao jpu êâ åpG :Q×â ,lük Ao õO úÞ pø ,ôolñO ÿôtK pG ?kpG|þì Aõø ÿôo Ap^ úíüpW åpG þG ô JBPy ô úéXÎ :Q×â ,åorG þéýg óApùO þâlñðAo ô þüBíñøAo wýéK wýDo< :úé¾Aô pHg ”.koAk oApÚ óApùO RBÖkB¿O þðBvðA êìAõÎ òüpO|îùì ol¾ok óBñ`íø ,RAopÛì úG þùWõO ...?óBGBPy òýñ^ BXÞ úG :ëôAlPì þ×véÖ ëAõu þGBPÎ ô þGBÇg úéíW òüA( !ÿpG|þíð úÞ pu !ïCAõO BG ,þGBvc kpì .......ÿ ÿ ÿôôôôôôôõøôA — úWõO þG ûlñðAo àü kBüq QÎpu qA þðBH¿Î ïk@ àü Ýôm ê¾Bc ô lyBG|þíð |æBG þ×véÖ pÏy ôrW ,þÚBdèA !)lyBG|þì úÛGBu rýð pPy p¿Î ok ;Qvýð îø oõOõì p¿Î ÀPhì ,kBüq QÎpu úPHèA :QÎpu þuBñy úñüpük úPvø@ ,óBGoBu ÿA< :úÞ lü@|þì ok {üAl¾ ÿlÏu JBñW úÞ òüA .QuA kõWõì }kBñuA ô QuA úPyAk kBùñzýK AnéÖ ;lñüArÖA|þì Bùð@ qA QÛHu ÿApG kõg QÎpu pG ô lðõy|þì ÿp×Þ úÞ lðoô@|þì ok Ao óBâlñðAo Bø|óBGoBu qA þÃÏG rýð îülÚ úñìqA ok úÞ løk|þì þhüoBO QýÏÚAô òüA qA óBzð ;>kôo|þì îðBW ïAo~BÞ ,óAo ókõG qBG kõWô BG úÞ îø þüBùð@ qA .lðõy úíüpW îø òýüBK ÙoBÏPìBð QÎpu ÿAoAk óBâlñðAo úÞ kõy|þì ÿpPy ÀÚo úG Qíco l¾ úÞ lñPÖo|þì qBâ QhO ûoB`ýG pPy BG ÿoõÆ ô lðkpÞ|þíð Ao qBXì QÎpu QüBÎo .kõy úPÖpâ wßÎ ,lñðAo|þì qBXì lc qA pPíÞ þPÎpu BG ,óBzüôo {ýK pývì !þßðAõýc ó@ úñürø .lðpýãG ÿoBâkBü wßÎ ,ûkBW Bü óBGBýg ok lðoAk Quôk ô lðoAk ëk îø Bùð@ ûpg|æBG þG þvÞ .koAlð þâlñðAo úG þÇGo ,>îýGBPzG ,píÎ QuA JBPy ok< :lñP×â úÞ òüA :ÿkBùñzýK úPvG .lñyBHð QcAoBð úÞ óBy úðBg ok kõy|þì ûkBPupÖ A«lÏG úÞ îø ÿoAkpHvßÎ qôlñüô úÞ ó@ pãì ;QuA kBüq QÎpu BG þâlñðAo ØèBhì þéÚBÎ ïk@ pø úÞ BXð@ qA Anùè .lðrð Ùpc ÈGo {øBÞ úG àíÞ QùW ok AnéÖ ;lyBG ûkõG þéøBW ô þðAõW ÿBXGBð oôpÒ pýâok Bü lyBG ûkpÞ äñø {éÛÎ kryõâ úðBíýí¾ Ao lñ^ ÿkoAõì ,ïq|æpýÒ RBÖkB¿O îXc qA òPuBÞ ,ÐHÇèBG ô Bøôokõg QÎpu

ÐýÖo BÂo

!?ÿpG´|þì pu pãì

oAnãG òýìq Ao Qãñéýy

AnéÖ .kôpG |æBG îø J@ Ùp¿ì óArýì ,kõzG úÖBÂA Aõø oAkpÞ|æ ÿBìpâ Rly pG ú^pø úÞ QuA þÏýHÆ pýgA ÿBøqôo þÆ úÞ lðA|úP×â pâA ,lðA|úP×ãð IýÒ úPvG|îz^ ,oõzÞ ô óApùO J|çÂBÖ ô J@ ó|æõEvì óõ^ .QuA þÏýHÆ ApWBì {hG àü Ig .QuA úPvßy Ao pýgA ëBu 50 koõÞo ,QhPüBK ok J@ Ùp¿ì .QuA úÛGBu|þG pýgA ëBu 60 ok Aõø ÿBìpâ {üArÖA úÞ kpÞ ï|çÎA îø þuBñyAõø !{ýG J@ Ùp¾ ,{ýG Bìpâ ú^pø :lì@qôo êTì úÞ QÖBü {üArÖA ÿA úÛGBu þG oõÆ úG QhPüBK ok J@ Ùp¿ì ,Aõø ÿBìk {üArÖA þK ok< :úé¾Aô pHg Ñ|çÆA kõHð QéÎ úG úÞ|þìAlÚA .kpÞ óApùO qA þÛÆBñì ok J@ ÐÇÚ úG oB^Bð Ao pìA ó|æõEvì ,úèBCvì òýíø ”.QuA úPyAk ëBHðk úG óAlðôpùy ÿApG þO|çßzì ,þðBuo 26


www.TEHRANMAGAZINE.com

Mimi + Your Property = SOLD

ô~¤ þìþì

MIMI AHDOOT

løBy úèBu pø QuA ûly úPgBu ÿõýèõG oõzÞ ok óôqBì@ þðAoBG ÿBø|êãñW ÜíÎ ok úÞ ûkBW òüA oõzÞ BG äñW óBüpW ok ÿk|çýì 1930 úøk ok ÿpPìõéýÞ 69 ûkBW òüA .QuA p×ð 300 úG àükrð åpì ûly VAlcA þðAoBG ÿBø|êãñW qA ûlýyõK ÿBùøõÞ ÿôo pG úÞ ûkBW òüA .ly úPgBu {hG òüA ok úDõâAoBK úðõâpø lÚBÖ ûkBW òüA .QuA pPì 600 kôlc ok ó@ oBñÞ ÿBø|ûBãOpK ÑB×OoA ô úPyAk ÅpÎ pPì 3 BùñO .koAk kõWô ûkBW êgAk úG äñu }rüo óBßìA ô ûkõG kõè@ úì ëBu qA ÐÚAõì pPzýG ok ô ûkõG êüokoBâ

°¬ þð±ü úÏì ÜÖõì °ô»ì áçì ½ô±Ö ô ~ü±¨ 01222533

5412 Lindley Ave. # 303 Encino $2,000/Month Just Listed-For Lease 22700 Mulholland Dr. Woodland Hills $1,000,000 In Escrow 6929 Sedan Ave. West Hills $449,000 Just Sold 5220 Reseda Blvd. Tarzana $899,000 Just Sold 1636 Wellesley Ave. Los Angeles $999,000 Just Sold

þÚpy ÿBKôoA ok ÿA|ûly úýéhO úýcBð òüApÞôA oõzÞ áBg ok êýGõðp^ ÿA úPvø QüBu ÙApÆA ok pPìõéýÞ 30 ÑBÏy úG ÿA úÛÇñì úýcBð òüA òüpO|áBðpÇg qA þßü úG óõñÞA QuA ûly úýéhO êýGõðp^ þíOA QüBu úÏWBÖ qA lÏG úÞ QüBu òüA .QuA lñPzâqBG ó@ þcAõð ô úÛÇñì òüA úG lÏG ÿBùèBu ok ïkpì qA ÿoBývG .QuA ûly êülHO þâlðq ÿApG Bø|óBßì wýéK ,áBðpÇg þé¾A úýcBð ÙApÆA ok BìA lñPvø úýcBð òüA ok þâlðq ëBc ok òßíì êßy pø úG ô oB^k Bü koõg lýøAõg úèõéâ Bü óõ^ lüõzð àükrð úýcBð ó@ úG BO lýyBG IÚApì wK koAk ÿõÚ ÿoõÃc .ly lýøAõg ÐzÏzO

18122 Medley Dr. Encino $1,250,000 Just Sold 18036 Rodarte Way Encino $1,275,000 Just Sold 17123 Rosco Blvd. # 2 $1,850/Month Just Leased óBXüBGom@ÿoõùíW ok þéâ ÿBø|óBz×zO@

íº àéì þü²° ! óãü° °õÇ

Free Market Evaluation

Cell:(818)636-4545 Office:(818)380-5252

Office:(424)256-MIMI

ListedByMimi@gmail.com www.ListedByMimi.com 25

15531 Ventura Blvd. Suite 100

Encino, CA 91436

êⶠBø|ó@ êgAk qA JAnì kAõì ÿBW úG úÞ úPHèA úÞ QuA þé¶â óBz×zO@ Bøl¾ ÿAoAk óBXüBGom@oõzÞ ok ûpürW àü ólì@ kõWô úG UÎBG þé¶â óBz×zO@ àü ÑõÚô 2001 ëBu oBùG ok .lñÞ|þì óAoõÖ óôpýG úG óBßPG@ úÛÇñì ok ÿpãük þé¶â óBz×zO@ îø 2001 pHPÞA ok .ly org ÿBüok ok óBXüBGom@ þüBüok ûkôldì þßü ëBu 20 pø |æõíÏì þ©éÞ ûBãð àü ok .QyAlð þK ok þOB×éO úPHèA úÞ kpÞ óAoõÖ óBXüBGom@ ÿoõùíW Bø|óBz×zO@ òüA þßükrð ok óAoõÖ óBìq ok pâA ô koôBýì pG pu òýìq qA oõzÞ òüA ok Bø|óBz×zO@ òüA qA ÿpPìõéýÞ 15 úé¾BÖ BO Bø|ûõÞ òüA qA ûly ZoBg ê¶â ZAõìA .lüBýG Bíy pupG þü|çG ú^ Qvýð ïõéÏì lýyBG .lñPvø Qüôo êGBÚ qôo ok


óApùO þééíèA òýG úéXì

þ×éPhì êü|æk úG úÞ lðoAk kõWô ÿkBüq ÿBø|óBßì Býðk òüA ok # oBývG óBßì 6 BG Ao Bíy BO îüoAk þÏu oBPyõð òüA ok .lñPvø áBðpÇg .îýñÞ Bñy@óBùW ok áBðpÇg

óBùW ok áBðpÇg oBývG óBßì6 òüA ok þÏÖA qA þ¾Bg úðõâ òýñ`íø .lññÞ|þì þâlðq ûpürW òüA ok ØéPhì Bø|ûqAlðA ÑAõðA ok þíu pýÒ qA l¾ok 90 úG àükrð ëõEvì ô QuA êüqpG oõzÞ ô ûpürW òüA Áõ¿hì úÞ lñÞ|þì þâlðq ûpürW òüA qA lükqBG ÿApG .lñÞ|þì J@ Ao }râ êdì ÙApÆA Qyõâ oBì òüA îu .QuA êüqpG ok oBG åpì ÿBø|}râ .QuA qBýð Áõ¿hì »ûqBWA ûpürW

wýéãðA ok þíu ÕBG ô þüôoAk óBøBýâ Áõ¿hì ÿBø|ÕBG qA ÿpýâ õãèA BG óBPvéãðA ok þíu óBøBýâ Áõ¿hì ÕBG òýèôA úìpG oõzÞok ”ûpìAo“ ûpürW Alnwick þíu ÕBG .ly úPgBu ,kõG ûly wýuBCO ÿk|çýì 1500 ÿBø|ëBu kôlc ok ô BýèBPüA ok úÞ þíu úvuöõì òüA .lñÞ|þì oBÞ oBHâpì ô þíu óBøBýâ QyBÞ ÿôo pG þ¾B¿PgA oõÆ úG úÞ QuA þ¾õ¿hì ÕBG ô }oôpK qõXì ÿAoAk òýñ`íø ô QuA õÞBHñO ô olhì ÿAoAk ÿBø|IýÞpO BG óBøBýâ qA þ×éPhì ÑAõðA ÿAoAk 1000 qA {ýG kõWô îø ó@ êýèk .QuBø óBvðA ÿApG áBðpÇg ÿBø|óBßì qA þßü ”ûpìAo“ ûpürW .QuA ÁBg ÙoB¿ì ÿApG òýDBÞõÞ ô {ýzc ókoô@ QulG ÿApG Áõ¿hì óBøBýâ QyBÞ óAoõðBW qA Ñõð òüA úðõâ òüpO|áBðpÇg êükõÞôoõÞ qA Ñõð òüA .QuA ûpürW òüA ok oõy J@ êükõÞôpÞ þâlðq rýð þíu ÿBø|JpÛÎ ô Büo|æBì ÿoBíýG xôpüô ÿôBc þüBø úzK ûpürW òüA ok ëBc òýÎ ok .QuA ÿBøôpýð òýG ÿA úP×ø 6 òýðõg kpHð àü løBy ûpürW òüA þðBùW ïôk äñW pg@ êcApì ok .lññÞ|þì BùñO lðly koAô ûpürW òüA ÿBø|JAkpì J úÞ þñKAs qBGpu 1000 úG àükrð ÿrý^ qA .kõG þñKAs ô þüBßüpì@ úPzÞ Bø|êükõÞôpÞ Quk úG úßéG ô þüBßüpì@ óAqBGpu àýéy pSA pG úð óAqBGpu þÚBG .lðlðBì ûlðq p×ð 20 .lðly ÿõýèõG ok ”xBãðõü“ ûkBW

êüqpG ok BøoBì ûpürW xBuA pG .QuA úPyAnâ ÿBK ó@ úG þðBvðA pPíÞ úPHèA úÞ êüqpG oõzÞ QýíÞBc ûkôldì ok ÿA|ûpürW ô þíu ÿBøoBì ÑAõðA .lñÞ|þì þâlðq oBì 5 BO 1 òýG ÿrý^ ûpürW òüA qA ÐGpìpPì pø ok ûly ïBXðA RBHuBdì

24


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

ÿrèBì ok þðApüA xBñypu oAlßðBG oôpO .lýuo êPÚ úG úèõéâ lñ^ àýéy BG ÿrèBì QhPüBK ok þðApüA xBñypu oAlßðBG #

úèõéâ òülñ^ eévì kpì àü úÞ QÖo|þì {üôokõg Qíu úG }pvíø BG úèBu YñKôkBP×ø kpì òüA ÿlXð lícA òývc ,kAk jo úHñyôk pùÊqAlÏG úÛýÚk 30 ô 1 QÎBu úÞ úSkBc òüA ok .kpÞ àýéy ÿô úG .kpÞ RõÖ ïk ok ólük ,QyAk oApÚ äñýÞoBK êGBÛì úÞ ÿlHÏì qA úSkBc qA {ýK Zôq òüA úÞ lñüõâ|þì þñýÎ óAløBy .lðkõG ûkpÞ .ly àükrð Zôq òüA úG ÿkpì ïlük úÞ ïkõG AnÒ ókoõg ëBc ok :Q×â ûoBG òüA ok óAløBy qA þßü .lðkBPÖA òýìq úG Bùð@ ÿôk pø ïlük ô ïlýñy Ao úèõéâ àýéy ÿAl¾ wLu pG û|çÞ úÞ JoB .ïkpÞ oApÖ þñìA êdì úG ,kôk|þì òì Qíu úG JoB ïlük þPÚô :kAk úìAkA ÿô .kpÞ oApÖ êdì qA þvÞBO BG ,QyAk îz^ úG ÿkôk àñýÎ ô pu fôpXì RlzG úèõéâ QGB¾A pSA pG rýð ÿlXð lícA òývc þüBürèBì pvíø løk|þì óBzð Bø|}oArâ .QuA ÿpPvG óBPuoBíýG ok óõñÞA ô ûly ,QuA êPÚ ûrýãðA ëBHðk úG wýéK :Q×â ûoBG òüA ok oõLì|æ|æAõÞ wýéK úüBKlñéG ïBÛì ,BuApøA ÿpýg .QuA ûkõG ÿoBÞ ,êPÚ ûrýãðA îülÛPÏì Bì ô 12 QÎBu }pvíø ô ëõPÛì :QuA úP×â ûoBG òüA ok oõLì|æ|æAõÞ þãðAô äðAk úÛÇñì wýéK wýDo þñý^ lHÏì àü úG xBñyBð QÞpy àü ïBùu lüpg ûoBG ok ÿkpÖ BG õâô Q×â ô oAlük ÿApG pùÊ úÛýÚk 30 .lðA|ûly lHÏì koAô QcApPuA ÿApG QÎBu àü kôlc qA wK ô úPÖo úSkBc êdì þßükrð ok jo úSkBc úÞ lðkõG kõg ÿôokõg Qíu úG QÞpc ëBc ok ô ûly ZoBg lHÏì qA úÛýÚk lñ^ qA wK Bùð@ .løk|þì qA óõñÞBO úÞ ûly qBÒ@ úSkBc òüA ó|çìBÎ ÿpýãPuk ÿApG ÿrèBì wýéK RBÛýÛdO ,}oArâ òüApGBñG .QuA ûlzð pzPñì þyoArâ wýéK ÿõu qA ÿô ïôl¿ì pvíø ÐÂô

þvýDõu oBÇÚ ôk koõgpG úSkBc ok fôpXì 35 ÿpGpÖBvì oBÇÚ ôk koõgpG þK ok # ô úPzÞ p×ð àü óõñÞBO oõzÞ òüA JpÒ ok p×ð YñK ëBc úÞ lðA|ûly fôpXì rýð p×ð 35 .QuA îýgô Bùð@qA

23

qA þßü lvW ,RBXð ô kAlìA óAoõìBì AlýK BøoBÇÚ qA þßü úy|æ óBýì Ao Bø|ûlñðAo ûpK tðApâ< úÛÇñì ok oBÇÚ ôk òüA .lðkpÞ pãülßü úG óAqõè pùy þßükrð >lñðBðoBì .lðkpÞ koõgpG úSkBc òüA ,QuA þÞBc Bø|}oArâ .kAk jo þédì QÚô úG pùÊqAlÏG Q×ø QÎBu kôlc wýéK þOBÛýÛdO îýO òýñ`íø .lðA|ûkõG þvýDõu oBÇÚ ôk òüA óApÖBvì ïBíO ,wýéK óAoõìBì úP×â úG .QuA ûly ïArÎA êdì úG úSkBc ÑõÚô QéÎ ØzÞ ÿApG oõzÞ òüA .lðkpÞ koõgpG pãülßü BG ôo úGôo qA ô òø@ ûAo ûBãPvüA ÿpPì l¾ kôlc oBÇÚ ôk òüA


óApùO þééíèA òýG úéXì

úÛÇñì àü ,úèõè ûBy òüA þâlýÞpO þK ok .QÖo J@ püq úG ôpýðAsôkõüo þßükrð ok þðõßvì rýð p×ð 17 ô QgBG óBW ákõÞ àü úSkBc òüA ok .lðly óBPuoBíýG úðAôo oBývG îXc ,úèõè ûBy òüA þâlýÞpO þK ok 20 ô ly ûlñÞApK Aõø úG lüly oBzÖ BG J@ ÿkBüq .kpÞ IüphO Ao ôokõg lñ^ ô úðBg QéÎ úÞ òüA óBýG BG þðBzð {O@ óAoõìBì óAõñÎ ,Qvýð Àhzì åorG úèõè òüA þâlýÞpO |æ«BíPcA ô lülKBð úSkBc òüA ok rýð ÿkAlÏO lðkpÞ óõÖlì ÿ|æ ô êâ püq J@ kBüq oBzÖ êýèk úG .lðA|ûly

lðly fôpXì p×ð 17 ô úPzÞp×ð àü

úèõè|ûBy þâlýÞpO pSA pG úðBg 20 IüphO àü þâlýÞpO qA êüqpG þégAk ÿBø|úðBuo # 20 IüphO ô þðõßvì ÿA|úÛÇñì ok J@ úèõè ûBy ok p×ð 17 óly fôpXì ô p×ð àü óly úPzÞ ,úðBg .lðkAk pHg úSkBc òüA

ly kAq@BýðBLuA ok åpì oBÇÚ ûlñðAo QyAkqBG ûlñðAo # ZoBg BG úÞ BýðBLuA oBÇÚ ûly úPzÞ úG pXñì êüo qA óly .ly kAq@,ly p×ð 79 óly

.lüpÖ@ ok úSkBc òüpOoBHâpì óAõñÎ úG úSkBc òüA qA kBü BýðBLuA ok úPynâ ëBu 40 ok þéüo êÛð ô êíc .QuA ûly ok qõñø úSkBc òüA ÿBø|þígq qA òO 70 Bùð@ qA òO 22 ëBc úÞ lñPvø ÿpPvG óBPuoBíýG .QuA ûly }oArâ îýgô ÿArÎ qôo 3 BýðBLuA Qèôk ,úSkBc òüA þK ok .kpÞ ï|çÎA|þìõíÎ

pSA pG úÞ ÿoBÇÚ ûlñðAo ok qBXìpýÒ QÎpu >|çPuõLìõÞ ôk õâBýPðBu< lüpÖ@ úSkBc BýðBLuA ok ÐÚAô ,ly p×ð 79 åpì IWõì ô .ly kAq@ ûqõg õßvývðApÖ< úÞ oBÇÚ òüA ûlñðAo >óõuoBâ pSA pG líÎ pýÒ êPÚ úG îùPì ok , QuA ÿoBãðA êùu .kõG QyAkqBG qA ÿkAq@ qA wK òPyAk Quk ok BG qôo pø lüBG ôA ,QyAkqBG .lñÞ þÖpÏì wýéK úG Ao kõg ,RoõLuBK ûBì 6 þÆ lüBHð >óõuoBâ õßvývðApÖ< wýéK òýñ`íø ;lñÞ ápO Ao BýðBLuA áBg ûlñü@ .QuA ûkpÞ ÈH ûBì 6 ÿApG Ao ÿô úìBñýøAõâ qA ô kõG pÖBvì 247 êìBc úÞ oBÇÚ òüA ok kpÞ|þì QÞpc >ëôpÖ ëA< Qíu úG lüokBì QéÎ úG úHñyoBù^ ûBãìBy úÛýÚk 41 ô 20 QÎBu úSkBc ô ly ZoBg êüo qA ûqAlðA qA {ýG QÎpu BìA ,lðA|ûkpÞ ØzÞ Ao p×ð oBù^ kBvWA êâ óBýì ok óBñ`íø pãük p×ð {y .lñPvø óõÖlì ÿ|æô rÞpì wýDo ,ôpÞõXO ÿoôpG óõHì@ þÏýHÆ ÿBü|çG {øBÞ ô Qüpülì òPÖBü ÿApG õXPvW :kpÞ oBùÊA rýð þG kApÖA ô koAk úìAkA úSkBc òüA óAkõÛ×ì ô kAlìA ÿBøokB^ ok rýð óBíðBg .lðA|úPÖBü óBßuA xoAlì óBíPgBu

ÿBùG@ok þðõðBÚpýÒ ÿõXøBñK 24 lðly ÝpÒ úýÞpO l¿Ú |æ«BíPcA ûlykBü ÜüBÚ kõzýì úP×â xõHvè ûpürW úG Ao þðõðBÚpýÒ óBüõXøBñK úPyAk .lølG ëBÛPðA óBðõü ok ÿBùøBâonâ òüpPíùì qA àü úýÞpO Jõvdì BKôoA l¿Ûì úG þðõðBÚpýÒ óBüõXøBñK .kõy|þì oõHÎ ûBâonâ òüA qA úÞ þðBüõXøBñK pPzýG ,óApüA lñðBì þüBøoõzÞ qA úÞ lñPvø þðBð@ lññÞ|þì þüBÛüpÖ@ ÿBø|oõzÞ qA ÿoBíy ô ÝApÎ ,óBPvðBÓÖA .lðoAk Ao BKôoA úG òPÖo l¿Ú óBüõXøBñK óBýì ok lðA|úP×â úýÞpO RBìBÛì ÿoõu ô óBÓÖA ,þðApüA óAlðôpùy ,ûlykBü ÜüBÚ .lðA|úPyAk kõWô

þðõðBÚpýÒ óBü õXøBñK êìBc ÜüBÚ àü # .ly ÝpÒ úýÞpO êcAõu ok úHñyoBù^ qôo kAlìBG òüA óBñýzðpu qA òO 24 úSkBc òüAok ûly úP×â .lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW ÜüBÚ

óBðBHuBK úG úSkBc ïBãñø ÜüBÚ òüA óBPýKBÞ ÿBùG@ ok ó@ óBñýzðpu úÞ kõG ûkAk pHg þécBu óly ÝpÒ ëBc ok ”þéÞõO“ ïBñG þüBPuôo àükrð .lñPvø ô pPKõÞ þéýø àíÞ BG úÞ ÿkAlìA óAoõìBì lðkpÞ ïAlÚA óBâly ÝpÒ RBXð ÿApG BíýKAõø àü Ao pãük òO 12 ô ûkoô@ óôpýG J@ qA Ao òO 24 lvW .lðkAk RBXð åpì qA rýð

ÿrðôlðA J|çýu ok kõÛ×ì ô úPzÞ 10 p×ð {y ô lðkAk Quk qA Ao kõg óBW p×ð oBù^ îÞ|Quk ÿrðôlðA Ýpy ok êýu óly ÿoBW þK ok # .lðly lülKBð rýð pãük

,Bø úðBgkôo óly rüopu IWõì óAoBG lüly }oBG ,>áõéì< óBPuA þédì ÿBø|ïBÛì ï|çÎA pGBñG kõg ÿBø|úðBg ápO úG oõHXì p×ð oArø kôlc .ly óBíPgBu Bøl¾ òPÖo J@ püq úG ô úðBg lñ^ IüphO .lðly óõñÞBO kAlìA ÿBøôpýð :kpÞ ï|çÎA óBPuA òüA ok óõHì@ pùy þÏýHÆ ÿBü|çG {øBÞ ô Qüpülì rÞpì

22


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

qôpG Ùlø koõì Àhy ok þPý¿hy ô ÿoBPÖo .lñüBíð|þì ?lðõzýì þÏÚAô úðõã^ Bì RAoBËPðA kBXüA ÉBHOoA pãülßü BG p×ð ôk úßýðBìq pSA ÿpãük oBPÖo ÿôopG þßü ÿBø|{ñÞAô ,lññÞ|þì úßýðBìq ,ûly pÞm xoAlì ok .koAnãýì îýÛPvì úG óAkpâBy BG óBzOAoBËPðA xBuApG òýíéÏì ó@ ,lñPÖpâ {ýK ok RôB×Pì ÿoBPÖo qBPíìpøBÊ ,îéÏì úG iuBK ok ,kõg úGõð úGrýð óAkpâBy pãük ëBTì Bü .lðkAk óBzð kõg qA RôB×Pì þzñÞAô ok }oBËPðA xBuApG úÞ QuA ÿoBÞ IcB¾ óBíø Bùð@ ïAlhPuA qA óBPuõLøBýu ókõG êHñO koõì òPÖpâ qA óBøBýu úßýðBìq .lñßýì ÿoAkkõg ÿoBßýG òüA ô ûlðBì oBÞ óôlG ,lðõzýì ïôpdìoBÞ óAõñÎ úG óBøBýu ûoBGok úÏìBW ûlýÛÎ ÿôopG lýÞBCO ô QýHTO Apð@ ô ûlýzhG oBHPÎA êHñO ÿkApÖA .lñÞ|þì úG FBÛOoA qA Bùðq ókpÞ ïôpdì úðõãðBíø úG þðAõOBð úG kBÛPÎA xBuApG úÞ þéÓy pO|æBG ÿBø|ûko ok óBðq úÞ kõzýì UÎBG ,kpýãýì Roõ¾ Bùð@ þÚpO ïlÎ òüA «BPÏýHÆ .lñðBíG þÚBG pO|òýDBK êÒBzì úd¾ Bùð@ þPüB×Þ þG úG úÏìBW kBÛPÎA ÿôopG ,óBðq .lzhG|þì oBHPÎA ó@ úG ô úPyAnâ úG Quk óBíOAoBËPðA xBuApG úÞ þðBìq wK ÿBùükAq@ ÐÚAô ok ,îýðq|þì þ¿hzì oBPÖo àü {üApG ô ûkpÞ kôldì Ao êGBÛì ÙpÆ ÿoBPÖo ok Ao ÿoBPÖo rýð ôA úßð@ rW îüoAnâ|þíð ÿA|ûoB^ wK .îýPyAk oBËPðA ôA qA AlPGA ok Bì úÞ kpýãG {ýK RBHSA Ao Bì þDõãzýK úPvðAlð ô úPuAõgBð oõÆ úG ôA .lüBíð|þì ólì@ok QýÏÚAô úG úÞ QuA úWõO IèBW ,ëôA úécpì ok .lìBXðA|þì êÆBG oôk úG Bø|ûoBãðA úécpìok .lñPvø þñøm þOAoBËPðA ÈÛÖ Bø|ûoBãðA êGBÛì kpÖ BG Bì oBPÖo ÿôopG RAoBËPðA òüA ,ÿlÏG úGõð úG rýð Bì oBPÖo wLu .lðoAnâ|þì îýÛPvì pSA Bì RAoBËPðA úG êGBÛì kpÖ úÞ kõzýì UÎBG kõg QyAkpG úÞ løk óBzð {ñÞAô Bü ô iuBK úðõãðAlG ok .lðBupG RBHSA úG ô ûlýzhG oBHPÎA Ao Bì úýèôA QüõÛO Bì òøm ok A«klXì ,RAoBËPðA òüA úXýPð óBüpXG Ao ûly þÆ «çHÚ êcApì ûoBGôk ô ûly .lññßýì oApßO ô úPgAlðA Bì qA àü pø úÞ îüõãG lüBG óBüBK ok Bü ûôpâ pø qA ô ûlý`ýK ô ûtüô îýPvø þOAkõWõì ÿBø|þDBðAõO ÿAoAk ïAlÞ pø ,îýyBG úÞ ÿA úPuk úÞ þðBìq .îýyBG|þì kõg ÁBg þPý¿hy ô ÿpßÖ kõg ,ûly òýýÏO {ýK qA RAoõ¿O êýèlG óApãük ,lññßýì oBPÖo Bì BG xBuA ó@pG ô ûkpÞ RôBÃÚ Ao Bì oBßðA Ao Bì þPý¿hy ô ÿpßÖ ÿBø|þâlý`ýK ô ÑõñO qA Ao Bì þÏÚAô ÿBø|þDBðAõO ókAk óBzð wðBy ô ûkpÞ úOõÞ òüA QéÎ úG úÏìBW ,úðB×uCBPì .lðpýãýì Bì Ao Bø|QüB×Þ ô Bø|þãPvüBy qôpG ,þñøm þñýG BG ÿBø|úñýXñâ qA ÿpýâ ûpùG qA Ao kõg ô ûkpÞ kôldì .lñßýì ïôpdì }qoA 21

Tel (818)881-1771

úÞ QuA ÜéÏPì þøôpâ ó@ úG kApÖA òüA qA þßü úÞ RAoBËPðA ,koAk þ¾Bg QyAkpG ûôpâ ó@ qA úÏìBW òüA BG Bì koõgpG ïBãñøok ûôpâ ó@ ûoBGok Bì þñøm .lðkpâ|þì ëBÏÖ ô oAlýG ,Àhy ok ûly ëBÏÖ ÿBø|úzýéÞ Bü Bø|RôBÃÚ òüA wLu îýÛPvì pSA Bì ÿBø|{ñÞAô ô oBPÖo ÿôopG ,Bì òøm koõì Àhy BG úÞ lðõy|þì UÎBG ô lðoAnãýì ,îýñÞ oBPÖo þ¿hzì Roõ¾ úG úzýéÞ Ùlø BG QuA äñøBíø ô óBvßü úÞ þOoõ¾ úG þñÏü .Àhy ó@ qA Bì RAoBËPðA ô püôB¿O ok xoAlì óAoBâqõì@ úÞ þðBìq ,ëBTì ÿApG Ao óAkpâBy qA ÿA|ûlÎ ókõG }õøBG oBËPðA ,|æBG ëBTì þOApýýÓO óAkpâBy ó@ BG kõg oBPÖo ok ,lðkpÞ AlýK óAkpâBy püBu BG óByoBPÖo ok RApýýÓO ó@ úÞ lðkAk qA óAoBâqõì@ ,x|çÞpu ok .ly|þíð ûkAk óBzð

úGô ûkAk óAoBâqõì@ úG Ao óAkpâBy qA ÿA|ûlÎ îuA úÞ ûkAk óBzð òýñ^ þyõø óõìq@ úÞ lñüõãýì Bùð@ þðAôApÖ þðôok úP×ùð ÿBøkAlÏPuA óAkpâBy òüA .lñyBG|þì ôpzýK þyõø pËð qA ô lðoAk qA þðõìq@ úðõã`ýø râpø úÞ kõG òüA QýÏÚAô úG óAkpâBy òýÛÛdì ô ,kõG ûlzð úPÖpâ óAkpâBy ÈÛÖ óBzüBø þu|çßíø úíø òýG qA Ao qBPíì pøBÊ þèô ,lðkõG ûkpÞ JBhPðA þvðBy Roõ¾ úG ô QyAkpG ô lñPvðAlýíð Ao òüA óAoBâqõì@ òüA qBPíì pøBÊ úG óAqõì@ {ðAk òüA qA óBzOAoBËPðA FûkBÏèA ÝõÖ ÿBø|þDBðAõO ÿAoAk þPuAo úG Bùð@ úÞ kõG .lñyBHýì þyõø ûoBGôk Rosenthal þéý¿dO ëBu óBüBK ok úíø }õø þÏÚAô oõÇG oBG òüA ô úPÖo xoAlì ó@ úG óõìq@ òüA úXýPð .lñÞ|þì QvO Ao x|çÞ óAkpâBy

ëAõu úG ,lðkpßýì ëAõu pPzýG pËð koõì óAkpâBy pPzýG Ao Bùð@ ,lðkAk|þì iuBK pPzýG óBzüBø ô þðlðAõg IèBÇì Bùð@ úG ô ,lðkpßýì ÜüõzO .lðkAlýì Homework ÿApG ÿpPzýG þyqõì@ xBíO lñðBì ,QýíøA þG pøBÊ úG ÿkoAõì ok þPc ,lýÞCBO ô lýüCBO úðBzð úG pu ókAk óBßO Bü þíz^ þOôB×Pì oBPÖo pËð koõì óAkpâBy òüA BG óAoBâqõì@ .lðkAk|þì óBzð lý×u oBÞ IcB¾ Àhy ,pãük ëBTì ókpÞ ïAlhPuA úG qBýð úÞ QuA þH¿ÏPì ô QuõK óBøBýu qA Àhy òüA þñøm QyAkpG .koAk Ao þvÞ úÞ|þìBãñø òüApGBñG .lñPvø êHñO Bùð@ úÞ QuA òüA úÏWApì Àhy òüA úG òPÖpâoBÞ ÿApG ûBýu àü oBÞ IcB¾ òøm ok ókõG êHñO úzýéÞ ,lñßýì ÿoAkkõg ûBýu ïAlhPuA qA ôA úXýPð ok ,ûly oAlýG úzýéÞ Bü ûoBãðA óly oAlýG ëBTì òüA ok .lñÞ|þì qôpG úG pXñì ,oBÞ IcB¾ òøm ok ”óBøBýu þéHñO“ þñÏü ,kõzýì oBËPðA òüA BG äñøBíø ÿoBPÖo ëBTì Bü .lñÞ|þíð ïAlhPuA Ao ûBýu oBÞ IcB¾ úG Bùð@ qA úÏìBW ok YüAo oBývG ÐÚõO ô óBðq pãük ÐüBñ¾ óBHcB¾ .lñyBHýì þ×ÆBÎ þOAkõWõì óAõñÎ ô ïAlhPuA qA lðoAk óBðq qA þPyAkpG òýñ^ úÞ ÿoAkkõg ÿA úÖpc pO|æBG ÿBø|ûko úG Bùð@ FBÛOoA þ×ÆBÎ ,Bø ûko òüA ok QýÛÖõì úìq|æ Apüq ,lññßýì .lyBG|þì ”úðAkpì ô ÿõÚ“ þÛÇñì òPyAk ô ókõHð ÿBø|QýÏÚAô Roõ¾ úG Bì RAoBËPðA ,pg@ úécpì ok

óBzðAoBâqõì@ úÞ þðAkpâBy ó@ úÞ lølýì óBzð pOpG þPuApG ,lðpOpG þyõø pËð qA úÞ lðkõG lÛPÏì óAkpâBy òüA ,þyõø óõìq@ ok þñÏü .lðkõG ûly êGBÚ oAlÛì ,óBzüBø þu|çÞ îø úýÛG BG úvüBÛì ok !lðkõG ûkpÞ IvÞ úÖBÂA ûpíð þPýíøA óq úívXì úG úÞ óõýèBíãýK lñðBì ,òüApGBñG úívXì úXýPð ok ô kpÞ ûBãð óBvðA àü lük úG BHüq úG rýð xoAlì ó@ óAoBâqõì@ ,ly óBvðA úG êülHO BðAõO ô }õøBG oBývG óBÞkõÞ lük úG óAkpâBy òüA êíÎ ok óAkpâBy òüA úXýPð ok ô lðkpÞ ûBãð .lðly pOBðAõO ô pO|}õøBG ÿBøoBPÖo úG óApãük qA Bì RAoBËPðA úðõã^ ?lðõzýì êülHO Bùð@ok þÏÚAô úÞ lðA|ûkAk óBzð óBuBñzðAôo ÿBø|{øôtK þ¿hzì ØéPhì êcApì qA óApãük qA Bì RAoBËPðA QýÏÚAô úG êülHO ïBXðApu úßð@ BO lññßýì oõHÎ .lðõy|þì Bø|úzýéÞ Bü RAoBËPðA ,pývì òüA ÿAlPGAok ok Bì úÞ lñPvø þñøm ÿBø|RôBÃÚ ô püôB¿O ÈÛÖ ,okBì ô olK þñÏü ,úÏìBW BG ÉBHOoA Bø|ëBu þÆ ô úPÖpâ kBü þøôpâ ÿBø|úðBuoô óAoBâqõì@ ,óBPuôk .îüA ûkAk ÿBW kõg òøm ok ïBãñùG þñøm RAoBËPðA òüA ,ÿlÏG úécpì ok .lññßýì óly ëBÏÖ úG Ñôpy kApÖA BG Bì koõgpG ,ûly úWAõì ÿkBüq ûlÎ BG qôo ëõÆ ok Bì B«PÏýHÆ þðBìq .îýñßýì ÿoBPÖo ô ÿpßÖ lPu ô kAk ô õãP×â

Fax (818)881-0701

ÿkAlÏPuA qA Ao óq þcApW ô þulñùì ,þðBâoqBG Bü BùOôBÃÚ ,pGApG ok .lñðAk|þì lñì ûpùG pPíÞ ÿAoAk Ao Bø|ó@ óAkpì ûoBGok þðBùW ÿBø|úzýéÞ ok kAlÏPuA ÿpOpG ô ÿpHøo ÿôpýð ,ë|çÛPuA .lðoAlñLýì RoBXO ô þcApW ,þulñùì ÿBø|úñýìq ûoBãðA ólì@ kõWô úG ûrýãðA–2 ?Qvý^ (stereotype) ÿBø|þâtüô qA þßü ok ëAõu òüA JAõW {ýK úG ôA qBýð ó@ ô ,QuA ûkBùð óBvðA óAôo ÿkBýñG ÿApG .lyBG|þì óApãük oBPÖo ô Bø|{ñÞAô ókpÞ þñýG úÞ QvñüA óBðq ûôpâ qA Bì QyAkpG úÞ þðBìq ,ëBTì pø BG koõgpG ok ,lñPvø þ×ÆBÎ þOAkõWõì Bùð@ ôA îýðAlýì úÞ îýñÞ|þì ëBýg ûôpâ òüA qA ÿkpÖ úßð@ þñÏü .kpÞ løAõg oBPÖooõÇ^ ô QuA úðõã^ óAlG úÞ úèBø îðBg wK ,lñPvø þ×ÆBÎ óBðq pâA lyBG þ×ÆBÎ ÿkpÖ lüBG rýð koAk ÜéÏO ûôpâ .lñÞ oBPÖo þ×ÆBÎô Ao Bì qBýð Bø|ûoBãðA Bü Bø|úzýéÞ òüA ókpG oBÞ úG wK þÚ|çgA ÿBùPý¾õ¿g òPgBñy ÿqBu óBu@ úG pËð ok þñøm ÍBdè qA .lñÞ|þì ûkoô@pG óApãük úG p¿dñì ÿkõWõì óAõñÎ úG kApÖA àO àO òPÖpâ úßð@ ëBcô QuA þâlý`ýK ô Qícq qApK ÿoBÞ kpÖ óôlG ô ûkBu QuA ÿoBÞ ólük äðo àü úG Ao úíø ûkBu úG kApÖA ólük óBvßü òüA ú^ pâA .Qícq þèô ,lñßýì àíÞ Bùð@ BG Bì ÿBø|úÇGAo ókpÞpO òPÖpâ ûlükBð ó@ ô koAk QíýÛðApâ þDBùG .QuA ÁBhyA ÿkpÖ ÿBø|QýéGBÚ Bø ûoBãðA óly þÏÚAô -3 lðA|úPÖBüok þÎBíPWA óBuBñzðAôo ,pýgA ÿBùèBu ok ÿôopG óApãük qA Bì þñøm RAoBËPðA ô Bø|úýÂpÖ úÞ oõÇu ok úÞ ÿA úðõãG Ao Bùð@ oBPÖo ô ûkoAnâ pSA Bùð@ .lñølýì pýýÓO ,kAk îøAõg eýÂõO püq ûôpâ qA kpÖ àü Bì úßýìBãñø ok -1.3 òüA ,îýñÞ|þì RBÚ|çì Ao ûly stereotype Ao ûôpâ ó@ úG ÉõGpì RBý¾õ¿g ,Àhy ó@oAlük ok QÎpu úG ,QuA ûly Bøo úyBì qA úÞ ÿpýO lñðBì .koô@|þìok QÞpc úG Bì òøm Bì òøm ok stereotype úÞ þðBìq -2.3 Bì oBPÖo ëpPñÞ úG Quk úé¾BÖ|çG ,kõzýì ëBÏÖ pGApG ok úðõã^ úÞ lñÞ|þì îßc Bì úG þñÏü ,lðrýì .îýñÞ oBPÖo pËð koõì Àhy úG úÞ Bì oBPÖo òüA úXýPð ok ,ó@ qA wK -3.3 Àhy ,ûkq pu Bì qA ókpÞ stereotype |ú»ÇuAô BG äñøBíø þhuBK úßð@ rW koAlð ÿA|ûoB^ êGBÛì òüA qA wK úÞ ú`ð@ .løk qôpG kõg qA Ao Bì oBPÖo |æBG ëõ¾A ûoBGok ÿpPzýG RBdýÂõO ,lýðAõhýì .kõG løAõg ûBãzðAk ÜÛdì ô xBñzðAôo ,Rosenthal RAoBËPðA pýSCBO ok ÜýÛdO óAoAnâ úüBK qA koAôoBø ô ôA .QuA ûkõG óApãük oBPÖo ÿôo pG þñøm ÿkAlÏO úG þéý¿dO ëBu ëôA úP×ø ok {ðAoBßíø óAoBâqõì@ úG Bùð@ .lðôo|þì þDAlPGA xoAlì qA óAkpâBy qA «çHÚ Bì úÞ lñüõãýì Bø|x|çÞ qA þÃÏG wLu òýÛÛdì .îüA úPÖpâ þyõø óõìq@ ,x|çÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

þPýÏÚõì ÿAoAk þuBuA oõìA qA ÿoBývG ok óBùW ØéPhì ÐìAõW ok óBðq «çTì .lñyBHýì óBvßü êTì ÿA úüBK oõìA ô ÿkB¿PÚA ÐGBñì ÿôopG þèpPñÞ ÿoBývG ok .lðoAlð xBvc êÒBzì ô QuBýu þDBøoBÞ ÿApG ÿpýâ îýí¿O Üc þPc Bùð@ koAõì .lðoAlð îøAo {üõg Qvüq êdì JBhPðA lñðBì rW úG ,JpÒ úPÖpzýK ÿBø|äñøpÖ ok þPc ÝõÛc ÿAoAk óBðq ,þHvð ÿBùükAq@ ÿpu àü ,ÐìAõW òüA ok .lñPvýð óAkpì BG ÿôBvì þÎBíPWA óBzð Ao kõg ØéPhì ÿBùOoõ¾ úG þvñW ÄýÏHO ,óAkpì BG úvüBÛì ok þGpÒ óBðq ,ëBTì ÿApG .lølýì ô þéÓy xBvc ÿBø|QýÏÚõì úG ÿpPíÞ þupPuk Ùlø Bùð@ qA ÿoBývG ,òýñ`íø .lðoAk þuBýu

ÿAoAk }kApÖA úÞ lñyBG|þì þ¿hzì ÿkAtð ûôpâ ápPzì þhüoBO ô þãñøpÖ ,þßürýÖ ÿBø|þâtüô Bü ,óBPuõKkoq qA Ao óBøBýu Bø|þâtüô òüA ô ûkõG .lññßýì AlW Bßüpì@ ÿBø|òýO|æ ûoBGok Bø|ûoBãðA qA þßü Bßüpì@ ok BXñüA ok .QuA ”ókõG êHñO“ ûoBãðA ,óBPuõLøBýu oôBG ,þðõñÞ iüoBO ÐÇÛì ok úÞ îølG eýÂõO îéüBì ûqAlðA|úG Áõ¿hG stereotype òüA úG òPyAk oõÆ úG ó@ qApGA îÞ Quk Büô ,Qvýð ÐüBy úPynâ lüBy .lyBHýì| "politically incorrect"oBßy@ úÏìBW ÿBø|QÖpzýK úG úWõO BG úÞ QvñüA ó@ êýèk ûoBGok pO|óAõW êvð lük pýýÓO ô þzülðAõð ÿõu úG JBhPðA QéÎ úG ûtüõG ô ÿkAtð ÿpGApG

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

Haleh Eghrari, Ph.D. Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

ÿoApÚA úèBø pPÞk :ûlðoô@kpâô ûlñvü õð ÿA|ûoõÇuA ûBykBK ,|óõýèBíãýK # úívXì ôA .kõG ÿpøBì qBu úívXì ,xpHÚ úívXì òüA .kqBu|þì Ao BHüq ô óAõW þðq ûBykBK úÞ kõG lñvK ëk ÿA|ûqAlðA|úG ÜzÎ ÿôo qA .kõy|þì {ÛyBÎ úPuAõgBð ,QükôpÖ@ ûBâok úG Iy pø ûBykBK ,kBüq fôo ïBXðApu BO .kpßýì qBýð ô qAo ÜzÎ úùèA ô kõzýì ûlýìk úívXì ólG ok þâlðq ok ÿpü õ¿O qA {ýG úÞ ó@ þðBvðA QýøBì ô ûly êülHO QýÏÚAô úG kõHð ûBykBK òøm .kkpãýì oAlðBW úívXì úÞ QuA ÿA|ûlülK oô@kBü óõýèBíãýK úðBvÖA úG ûBykBK .kõzýì oApßO Bì þâlðq ok qôo pø oBãðA úÞ kpßýì ûBãð ÿlük òýñ^ BG BHüq óq úívXì Bì .ly óBvðA úG êülHO úívXì wK .QuA óBvðA koõgpG ïBãñø ,ÑBíPWA ok óBì úðAqôo þâlðq ok rýð Bùð@ BG ÿA úðõâ úG ,Àhzì ÿBø|ûôpâ Bü ô kApÖA BG oBãðA Bü lñPvø ÿoõÇñüA oBãðA úÞ îýñßýì oBPÖo Bì þñøm ÿBø ûoBãðA òüA ïBXðApu .lñPvø ÿoõÇð@ ÿBø|QýÏÚAô úG Bø|ûôpâ Bü kApÖA òüA kõWô ok .lðkpãýì êülHO ÿoBPÖo xõíéì

”óõýèBíãýK“ ûlülK

óApãük oBPÖo ÿôo pG )Bø ûoBãðA( Bì RAoBËPðA pSA úG qõñø ô ûkõG þðlG ô þðAôo ,þvñW ÿBø|Qðõzg .kõzýì ûBãð þvñW Fþy àü óAõñÎ úG Bùð@ ûô|çÎ úÞ lðA|úPÖBüok þÎBíPWA óBuBñzðAôo þÎBíPWA QýÏÚõì ok úÞ þuBuA ÿBø|QøBHy pG stereotype ok ,lñyBG|þì kõWõì óBùW óBðq ÿBø|QøBHy rýð lñPvø YüAo Bø|ó@ ûoBGok úÞ þüBø þíéÎ RBÛýÛdO ëBTì ÿApG .lðõy|þì ûlük þðBùW óBzð Block ô Broverman ÿBùìBð úG ÜÛdì ôk Ao óq {ýG ô îÞ óõâBðõâ ÿBø|äñøpÖ úÞ lðA|ûkAk ÿBø|úñýìq ok ô ûkpÞ oõ¿O þ×ÆBÎ ÿkõWõì

óBýì qA úPhýøpÖ þðBvðA ô qpHì ÿoAlíPuBýu RôBÃÚ òüA ÿApG ,oõùíW wýDo óAõñÎ úG óBøBýu .koAlð kõWô þüBW þéýg pãük þíülÚ úðBÂpÓì pãük ûôpâ àü rýð ”óBðq“ ,BPuAo òýíø ok Àhzì RBý¾õ¿g ÿAoAk úÞ lñPvø ÑBíPWA ÍBdè qA óBðq ,ëBTì ÿApG .lñyBG|þì ápPzì þéÞ oõÇG ô lðoAk óly okBì kAlÏPuA þßüsõèõýG ókpÞ åorG Bùð@ þhüoBO {Ûð Býðk puApu ok òýG úÞ þüBùOôB×O îÒpýéÎ .QuA ûkõG óAlðqpÖ óBðq ,lñyBG|þì kõWõì ØéPhì ÿBø|äñøpÖ óBðq

.kAk îøAõg þOBdýÂõO Bø|ûoBãðA óly þÏÚAô ?Qvý^ ”ÿoBãðA-óBvßü“ Bü ô ûoBãðA–1 þvýéãðA ûsAô þuoBÖ óAkpâpG lðAõO|þì ûoBãðA Bü püõ¿O qA QuA RoBHÎ ó@ ô lyBG stereotype kõg òøm ok pãülßü qA kApÖA úÞ þPyAkpG RôBÃÚ ,Bø QyAkpG òüA þéÞ oõÆ úG .lðqBvýì lñyBG|þì þüBø ûôpâ ûoBGok Bø|ÿqBu úzýéÞ Bü ,Bø úýHy RBý¾õ¿g úPuk àü ÿAoAk óBzüBÃÎA úÞ þñu ,þHønì ,ÿkAtð ÿBø|ûôpâ lñðBì ,lñPvø îø úG àü Bßüpì@ óBPuõLøBýu ,ëBTì ÿApG .þvñW Bü ô

òüA êülHO ,þÎBíPWA þuBñzðAôo ok óAõñÎ úG ”ÿoBPÖo ÿBø|QýÏÚAô úG þñøm püôB¿O ûly ûoByA (Pygmalion) óõýèBíãýK ûlülK òyôo þðõñÞoBPyõð qA òì þé¾A Ùlø .QuA ÿoBPÖo ô ÿpßÖ ÿBø|{ñÞAô ô Bø|{ñÞ òPgBu .lðoAk oApÚ þðõâpâk òüA pývì ok úÞ lñyBG|þì kpÞ îøAõg {yõÞ AlPGA úPyõð òüAok òì òüApGBñG UdG wLu .ïqAkpLG Bø|ûoBãðA ïõù×ì eüpzO úG úÞ ólì@ kõWô úG ûrýãðA ûoBGok kpÞ îøAõg þøBOõÞ Bü óõýèBíãýK ûlülK ûoBGok ïBXðApu .Bø ûoBãðA

20


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ûkpHð Rnè þâlðq qA ô QuA úPÖpâ oApÚ phvíO koõì ëBc úG BO þÞkõÞ qA úÞ Ap^ lðAk|þì wðBylG Ao kõg .QuA

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

þ^õâBìBü õìõPvO ó@ ok iéO RBËdè BìA lyBG þvðBy }õg ZôA ”þ^õâBìBü õìõPvO “ òüA óBPuAk lüBy AlPGA ok koõì oBG ôk ëBc úG BO úPHèA ô QuA ûlük îz^ úG Ao ïôk þðBùW äñW úÞ QuA þvÞ ôA .kõy|þì ûlük oBývG úG BO þèô QÖo Bíýyôpýø úG ÿA úÛÇñì qA lükqBG ÿApG ôA 1945 ëBu ok .QuA úPÖpâ oApÚ îOA IíG îWBùO ok Ao óBykõg óBW p×ð oArø 140 úG àükrð ô ly pøBÊ pùy ÿôo pG ÿA|ûlññÞ ûpýg oõð lýuo BXð@ àükrð .ly {ðlG ÿôo þOôB×Pì ÿBø|þãPgõu oB^k BùñO þ^õâBìBü .lðkAk Quk qA úËdè óBíø

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Mesotherapy }ôo BG Qýèõéu ô þÏÂõì þÚB^ óBìok # Botox - Hylaform - Restylane - Radiesse orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

îø qBG lýuo BXð@ úG BO þèô kpýãG {ìAo@ }A|ûkAõðBg oBñÞ ok lüBy BO QÖo ÿAqBÞBð úG ôA lÏG qôo RBXð BùñO óAõñÎ úG ô kAk Quk qA Ao {ðBPuôk ô ûkAõðBg ïBíO ôA .ly pX×ñì pùy eÇu ÿôo ÿpãük IíG úWõPì úÞ oõÇðBíø úPHèA .QuA ûkpG ok úG îèBu óBW þíOA úéíc ôk pø qA úÞ kõy|þì úPgBñy ÿA úPÖBü BølÏG þPc .QuA ûkAk Quk qA Ao }A|ûkAõðBg ô þâlðq ïBíO ôA úÞ QuA þüBW ok «BÛýÚk ôA þvðBy lG lüly .kAk Quk qA Ao {ðBW Bø|IíG òüA RApSA pÆBg úG rýð }pvíø kpÞ ZAôkqA úÞ òýè óBW

úG ÿkpÖ ôA ô QuA ûkpÞ þÖpÏì Ao kõg lðôpùy òüpO|wðBylG úÞ kõy|þì þèBu lñ^ óBPvéãðA òüA|þìBíO qA þvðBy }õg BG lüBy úPHèA ô QuA ûkpÞ ÙkB¿O oBG 16 ëBc úG BO úÞ QuA ”òýè óBW“ ïBð .QuA ûly koAô ôA úG ÿkBüq oBývG ÿBø|Iýu@ BìA ûkpÞ oApÖ Bø|ÙkB¿O úG wLu lñßy|þì Ao {Puk ô ûkBPÖA Qgok qA úÞ kõG þPÚô ôA ÿBø|ÙkB¿O òüpPíùì qA þßü ÙkB¿O rýð kõG oAõu úÞ þuõGõOA QzâpG ïBãñø ok BìA lðpýâ|þì aâ Ao Quk ó@ ô kôo|þì óBPuoBíýG BG lðAõO|þì pPíÞ ëBu ó@ qA ô lñßy|þì pãük úÇÛð òülñ^ qA oBG òüA }A úPvßy Quk óBíø ô lñÞ|þì .løk ïBXðA Ao ÿoBÞ {Puk


óApùO þééíèA òýG úéXì

Býðk ÿBø|óBvðA òüpO|wðBy lG

lG Ao óBykõg lü@|þì {ýK óBzüApG úÞ þÇüApy úG úWõO BG ô lðoAk kBÛPÎA ó@úG þgpG lüBy úÞ QuA ÿkoAõì úéíW qA þvðBy lG # .lñðAk|þì wðBy þuBñylG óBypËð úG úÞ lðõy|þì þHýXÎ ÿBø|ÝB×OA oB^k ÁBg ÐÚAõì qA ÿpvßü ok kApÖA qA þgpG BìA lññÞ|þì úGpXO Ao lG RBÚB×OA þÎõð úG Bø|óBvðA úíø .lñðAk|þì Býðk ïkpì òüpO|wðBylG Ao kõg kApÖA òüA .QuA þâorG

ó@ êGBÛì ok p×¾ 24 ô úPyõð 22 àü klÎ òüA îvXO ÿApG(óõýéýPLu 22 úG àükrð óBvðA BG úÛÎB¾ oBG 7 .QuA àü úG )lýøk oApÚ

wýÞBOõvPýì wýPuBÞ lc ok ÿkBüq oBývG ÔéHì ó@ þÆ úÞ kõy|þì oArâpG þâorG þzÞ úÎpÚ BýðBLuA ok wívüpÞ pø ÿBPuôo ïkpì RBÛGBvì qA þßü ok {ýK ëBu lñ^ .kõy|þì ûkAk óBâlññÞ QÞpy úG o|æk óõýéýì 900 ûlðpG ó@ oAõðBg 70 úíø úÞ QuBXñüA IèBW ô lðkpÞ ÿoAlüpg úÛGBvì òüA ÿBø|QýéG qA þãíø ”õOkõu“ .kpÞ|þì þâlðq BPuôo òüA ok úÞ ”wýÞBOõvPýì wýPuBÞ “ qA pýÒ úG lðly ÿrý^ aýø úÞ kõG þvÞ BùñO úÞ þèBc ok lük Ao }kõg ÿBø|þPü|æô îø óly lñíOôpS BùñO ôA .lðkAk Ao Býðk óBvðA òüpO|wðBy lG IÛè ôA úG BýðBLuA ok ô lzð ûlðpG

lñéâq ÿpñø ôA .kõy|þì êÛð ”lñéâq ÿpñø“ Qüoõdì BG QuA ÙôpÏì oBývG Býðk ok úÞ þüBø óBPuAk qA þßü òüA qA lÏG .lðrG þzÞkõg úG Quk }pvíø BO ly UÎBG òüA ô kAk Ý|çÆ Ao }kõg pvíø 1883 ëBu ok ïAlÚA òüA qA lÏG rýð ôA ô kpÞ àýéy ôA Qíu úG úèõéâ àü ô lì@ ÿpñø ÕApu úG ïBÛPðA ÿApG óq òüA okApG ïAlÚA .kpÞ þzÞkõg BùñO úèõéâ ô kpG ok úG îèBu óBW koõì òüA qA ïBíO þvðBy }õg BG lñéãüq úÞ QuA þèBcok òüA Ao Qgok BO QÖpâ îýí¿O ÿpñø lÏG ëBu àü .kpÞ koõgpG }pu QzK Qgok úG ô lýyApg Ao ôA Roõ¾ «BÛýÚk Qgok óly pX×ñì BG óBìq òýíø ok .lñÞ pX×ñì Ao Qgok BO kpÞ ûkB×PuA QýìBñük lñ^ qA ôA lñÞ kõGBð .QzÞ Ao ôA ô lì@ }pu Qíu úG îýÛPvì úèõéâ óBíø ó@õø ós õü lñPvø îÞ kApÖA òýíø óBýì ok BìA lðõy|þì |çPHì okBð ÿBøoBíýG úG úÞ lñPvýð Býðk ok ÿkBüq kApÖA õü “ .QuA ûkõG Bø|ó@ ûApíø lèõO ôlG óBíø qA ô lñPvýð êc êGBÚ úWô aýø úG úÞ lðoAk þO|çßzì úÞ þðBvÞ óAõýèBu ÿôo .QuA ûly oõùzì Býðk óBvðA òüpOõìpK úG úÞ QuA kApÖA òüA úéíW qA ”ó@õø ós kpì óAõñÎ úG Ao ôA .QuA ”óAõýèBu ÿôo “ lýìBð wðBylG Ao ôA óAõO|þì úÞ ÿkApÖA qA pãük þßü ÿApG oBHßü qôo lñ^ pø QuA oõHXì ô QuA ûly ûlýyõK õì BG ôA ólG qA l¾ok 96 úG àükrð ôA .lðlñG|þì Ao }A þüAõñy ûAo Bøõì úÞ Ap^ kpýãG oApÚ þcApW êíÎ QdO koô@ QulG Ao }A þüAõñy úßñüA ÑõÂõì òüA ok úPHèA ôA .QuA ûkpÞ koõgpG ôA BG úÛÎB¾ oBG 7 ëBc úG BO úÞ Ap^ lñuBñy|þì rýð þÚpG ô lÎo koõgpG wðBy úÞ Ap^ kõy|þì úPgBñy rýð Bø|óBvðA òüpO|wðBylG qA þßü óAõñÎ úG þèô QuA oAk koõÞo àü

18


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

17

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

16


www.TEHRANMAGAZINE.com

818-881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK Mýy órýPýu þðApüA RoõLuBK-| þðApüA úìBðonâ lülíO ô Äü õÏO ,oôl¾ -

ÿoBÞ úP×ø àü ÙpÊ þðApüA RoõLuBK QÖBüok kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| )ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ -| oæk |5 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBCO ,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞ òüpâ QuAõg ok þâlñøBñK ô ZAôkqA 15

1388 Westwood Blvd Ste. 202 Los Angeles, CA 90024

óApãüqBG ÿ|çüô kôõýèBø oõùzì .lðBuo }ôpÖ úG o|æk óõýéýì 6.3 ÔéHì úG Ao {ü|çüô óB^ þßW ,2005 ëBu ok #

.QyAnâ {üBíð úG Ao kôõýèBø oõùzì lñìpñø ôk ÿ|çüô qA ÿpüôB¿O ”þu þG ÿA QüBu“ |çüô òüA óB^ þßW.koAk oApÚ Bßüpì@ ÿBýðp×ýèBÞ ok úÞ þñý^ ÙôpÏì pãüqBG ,”óB^ þßW“ ÿ|çüô þâlðq |çüô òüA ok 2005 ëBu BO ô |A .QuA ûkpÞ ÿoAlüpg o|æk óõýéýì 9/5 QíýÚ úG 1986 ëBu ok Ao .lðBuo }ôpÖ úG o|æk óõýéýì 6/3 ÔéHì úG Ao {ü|çüô óB^ þßW ,2005 ëBu ok. QuA ûkpÞ|þì

ÿAoAk rýð kpG|þì pu úG QuBýu îèBÎ ok QuA þèBu lñ^ úÞ þüBßüpì@ oõùzì pãüqBG ,pãýðqoAõy lèõðo@ .luo|þì o|æk óõýéýì 12/9 úG oõùzì pãüqBG òüA ÿ|çüô }qoA .lyBG|þì wéXð@ wè ok þééXì ÿ|çüô


óApùO þééíèA òýG úéXì

ëBüpu ok êüoAk {Ûð pãüqBG ,xAlüo óBìoõð }pPÞAoBÞ úÇGAo ûoBGok The Walking Dead Q×â òhu òéßñýè ôolðA ÿqBG BG àüo BG xAlüo óBìoõð ,lðAlýì }okApG ,ëpì åpì ëõEvì Ao àüo ,êüoAk Bü@ úÞ ëAõu òüA JAõW ok # .kpÞpK êüoAk ÿApG ôo okApG þèBg ÿBW àüo ,ûkBPÖA êüoAk ô àüo ÿApG úÞ þOBÚB×OA úíø qA lÏG “ :Q×â òýíø ÿApG .ûpýãG úðõPýíð õyõéW þvÞ,úñßG ÿoBÞkAõhG úâA ëpì Qvðôlýì ,úuBñzýì ôo }okApG êüoAk ”.úðôk|þíð p¿Ûì ëpì åpì ÿApG ôo þvÞ

þOAkõWõì oõÃc qA 4 ê¿Ö qA ëôA QívÚ óAkpâoBÞ ,ôpOõßýð åpâ ô xAlüo óBìoõð òýñ`íø úÞ kôpýì ëBíPcA ô kpÞ kBü Sharkando óAõñÎ úG Bùð@ qA xAlüo òìoõð úÞ lðkAk pHg ê¿Ö òüA ok lülW .lñyBG úPyAk ”oAlðBìpÖ“ pPÞAoBÞ úG þÇGo .kôo|þì òPð@ ÿôo pHPÞA 13 iüoBO qA The Walking Dead ëBüpu 4 ê¿Ö

qõüo õðBýÞ lülW îéýÖ ly pzPñì Jõg îéýÖ ok QvðAõPð Matrix úðBâ úu qA lÏG ô kõG oôk úG Bíñýu ûkpK qA Bø|Rlì úÞqõüo õðBýÞ # .koAk ïBð Ronin 47 Bùð@qA þßü úÞ úPzâqBG Bíñýu úG îéýÖ ôk BG ëBvìA ,kõy pøBÊ ÿpHPÏì ô

BG Ao kõg oBhPÖA ô Ùpy lðoAk îýí¿O úÞ QuA ÿlýÏHO þüAoõìBu 47 ûoBGok îéýÖ òüA óBPuAk .lðpýâ wK qBG óBykBPuA óõg ïBÛPðA òPÖpâ .kõy|þì óApÞA ÿlÏG úu Roõ¾ úG pHìBuk 25 iüoBO ok Ronin 47 .kõzýì Jõvdì ôA þðAkpâoBÞ úGpXO òýèôA úÞ Man of Tai Chi îéýÖ qA þüBíð ok qõüo õðBýÞ ok þÚpy óAõW àü kAlÏPuA qA koAk îýí¿O úÞ lñßýì ÿqBG Ao luBÖ ÿkpì {Ûð îéýÖ òüA ok qõüo .lñÞ ûkB×PuA kõg óly oAlèõK ÿApG|þìqo ÿBøpñø .QyAk løAõg oõÃc Fantastic Fest 2013 ûoAõñzW ok ëBvìA pHìBPLu Man of Tai Chi îéýÖ

qôo ô ëBc qA aüpèôA xo|æ îéýÖ óApÞA qA {ýK BßýèBPì lü õãýì Through The Never îüAõhýì BWpø úÞ îýyBG kAq@ ô úyBG qBG óõíPuk úÞ îýPvø wðBy }õg olÚ óôA Bì“ :Q×â óBzüA úÖpc ôo óõìkõg oBÞ Bì ,òñßýì oBßý^ ô òãýì þ^ úýÛG úÞ îüoAlð ÿoBÞ !îýñßG îüAõhýì úÞ ÿoBÞ pø ô îüpG ,RBø úìBðpG pülì ókpÞ úðôõük úuAô ÈÛÖ ,|ç«Tì !ÿlG ïBXðA oAô|úðAõük ÿAoBÞ þðõPG úÞ úGõg þéýg .îýñßýì ”!!ÿpG ok lülW ïõHè@ ókpÞ ÈH oBÞ püq qA ÿõükõPuA ,Blackened ÿõükõPuA ÿoAnâ úüBìpu BG úÞ Through The Never ÿlÏG úu îéýÖ .kõy|þì óApÞA pHìBPLu 27 iüoBO ok ûly úPgBu BßýèBPì þ¾B¿PgA

àýìBÞûoAõñzW ok Through The Never îéýÖ þÖpÏì ÿApG þâqBO úG úÞBßýèBPì ëBPì }pO lñG # úG þðBPuAk úíýð/lñPvì úíýð ÿlÏG úu îéýÖ àü QgBu ÿApG ûôpâ ÿBÃÎA ûrýãðA ûoBGok QyAk oõÃc óBÞ lÏG úÞ îýPyAlð Quôk !îükõG RôB×Pì ÿBøoBÞô RôB×Pì ô lülW ÿBø|ûAo ëBHðk úzýíø Bì“ :Q×â Collider Monster êTì îéýÖ òüA ïoAôlýìA !îülG óôpýG ïõHè@úü ëBu úu pø ô îýyBG ÿoApßO úgp^ úü ÿõO ëBu 32 ”úyBG Bì ÿApG ûlðqõì@ô lülW ÿA úGpXO Some Kind Of

þâlðq úìAkA ÿApG óBzüBø ûlüA ,ûoBGok ûkpÞ ZAôkqA kõg pPgk Quôk BG þâqBO úG úÞ ,BßýèBPì pìAok

14


WWW.TEHRANMAGAZINE.com

The Counselor ÿBø|óBìo ÜèBg ,þOoBÞ àì àìoõÞ þvü õð úìBñíéýÖ úGpXO òýèôA The Counselor îéýÖ # {Puôk àíÞ úG løAõhýì úÞ QuA þðAõW êýÞô ûoBGok ,No Country for Old Men ô The Road .lðBupG }ôpÖ úG Ao òýDBÞõÞ ïpâõéýÞ 20 ,koAk olhì kAõì ÝB^BÚ ok þPuk úÞ

,QýK kApG ,ïkoBG püôBg ,olñHuBÖ êßüBì ô koAk ûlùÎ pG Ao îéýÖ òüA þðAkpâoBÞ RBßuA þèlüo .lñPvø ó@ óBâoBPu qôpÞ úKõè úñK ô qBük óôpìBÞ .kõy|þì óApÞA pHPÞA 25 iüoBO ok The Counselor

îéýÖ qA þüBíð ok òýOoBì þvýPuA ô ÙõýG|æ Býy Nymphomaniac ,úüpO óõÖ xo|æ lülW ÁBg óAkpâoBÞ òüA ,úüpO óõÖ # qA ëBu 50 óBPuAk îéýÖ òüA ok ,Bíñýu ÿqBG BG þðq àýOôoA ô þ×ÆBÎ þâlðq òüA .lñßýì QüAôo Ao åpGrñýâ RõèoBy ØüpÏO àükôrýKA Roõ¾ úG óBPuAk ïBð úG 2 ê¿Ö ok ÙõýG|æ Býy ô ly løAõg .QyAk løAõg oõÃc Jerome pÞm óAõñÎ òüA ê¿Ö òüA ØüpÏO ok BG ûApíø QuA xõø BùñO ÜzΓ :ûly ”RkBvc .ly løAõg óApÞA áoBíðAk ok BùñO pHìBuk 25 iüoBO ok Nymphomaniac îéýÖ

îéýÖ qA þüBíð ok wñüBÖ ØèAo ô rðõW þPývýéÖ wñüBÖ ØèAo úPgBu The Invisible Woman ØèAo îéýÖ òüA ok # Ao rñßük rèoB^ {Ûð wñüBÖ pâ QüAôo îéýÖ ô lñßýì ÿqBG BG ûlñvü õð òüA þ×ÆBÎ úÇGAo ÿqBG BG úuolì îéÏì àü .QuA rðõW þPývýéÖ

îéýÖ

13

qA The Invisible Woman ûoAõñzW ok pÂBc ÿBø|îéýÖ .QuA õPðoõO


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿBHüq pPuõK ûqBO îéýÖ þðBLíÞ þðrük òüpOBHüq qA þßü þðrük ÿõükõPuA # ÜéÏPì pPuõK òüA .kpÞ þüBíðôo Ao kõg ÿBøpPuõK QèAô< ûoBGok Saving Mr. Banks îéýÖ úG .lyBG|þì þðrük þðBLíÞoAnãðBýñG >þðrük

þðAkpâoBÞ ô êuoBì þéÞ îéÚ úG úÞ îéýÖ òüA kôõýèBø úG ólñè qA úÞ lñÞ|þì êÛð Ao rñýKBK ÿpì pSA ÜèBg qoôApO ëA þK óBPuAk ,QuA áBßñø þè óBW .kõy úPgBu {üBùðBPuAk qA þuBHPÚA þðrük QèAô àíÞ BG BO lü@|þì .kõzýì óApÞA 2013 pHìBuk 20 iüoBO ok Saving Mr. Banks

òýLíÞ þOBÓýéHO RBy ok xpüBu þéüBì lðpG ÿõu qA úÞ Protect the Skin You’re In kõzýì òýìBCO Marc Jacobs ûBãzðAk QuõK óBÆpu BG ûqoBHì úvuõì úG Marc Jacobs ÿBø|xBHè }ôpÖ qA ê¾Bc kõu # .kõy|þì AløA áoõüõýð

{Ûð úG ÿpÞ îýW

qA þüBíð ok Captain Stars and Stripes Kick Ass 2 îéýÖ ok Kick Ass 2 îéýÖ| # óApÞA Quõâ@ 16 iüoBO .ly løAõg

òýìAo lülW îéýÖ ok léýÖoBâôolðA kpÞ løAõg ÿqBG þðApdG îéýÖ úPynâ ëBu úÞ þðApdG òýìAo # Ao lüAõÞwýðk ô óôpÖA áq ÿqBG BG At Any Price .QgBu løAõg Ao Homes 99 îéýÖ ,QyAk ûkpK pG

úÞ QuA þðAõW kpì ûoBGok îéýÖ òüA óBPuAk îýí¿O ô úPgBG þO|çìBÏì ûBãñG àü úG Ao }A úðBg R|çìBÏì ûBãñG òüA IcB¾ àíÞ úG úÞ kpýâ|þì léýÖoBâ ôolðA .lðrG þâorG x|çPgA úG Quk á|çìA .lñßýì ÿqBG Ao kpì òüA {Ûð QívÚ ok ÿqBG ïpâpu Bøqôo òüA úÞ léýÖoBâ ëBu QuA The Amazing Spider Man îéýÖ ïôk ïBð úG ÿrýuoõßuA òýOoBì lülW îéýÖ ok ûlñü@ .kpÞ løAõg ÿqBG Silence óBPvìq Bü rýüBK qA Homes 99 ÿoAkpHíéýÖ .ly løAõg Ñôpy ëBvìA

åpHðrü@þvW ô BßuõßýuAô Býì úPgBu The Double îéýÖ qA þüBíð ok ûkAõü@koB`üo oApÚ lülùO koõì {OôB×Pì |ç«ìBÞ kAríø ÈuõO {ýâlðq úÞ QuA ÿkpì ûoBGok îéýÖ òüA óBPuAk # .kpýãýì .QuA õPðoõO ûoAõñzW ûlürâpG ÿBø|îéýÖ qA The Double îéýÖ

12


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

îéýÖ qA þüBíð ok òPãñyAô ërðk ô åpHèAô áoBì oõÞBìoõÞoAqBPèBG þðAkpâoBÞ úG Guns 2 .kõy|þì óApÞA Quõâ@ 2 iüoBO ok Guns 2 îéýÖ#

Fax 818-881-0701

ÿBýðk qA îø Nk þðBW lñßýì þËÖBcAlg ÿpãüqBG úPvzðqBG ÿpãüqBG qA Ao kõg ÿkôq úG |æ«BíPcA úÞ kpÞ ï|çÎA Nk þðBW ,BBC BG ÿA úHcB¿ì ok # .kpÞ løAõg ÈÛÖ lñßýì wc Bøqôo òüA úÞ kõG úP×â Rolling Stone úG rýð òüA qA {ýK JõHdì pãüqBG òüA

koAk îýí¿O ô lñßýíð wc îéýÖ ok Ao }kõg ÿAl¾ ô QuBø ûlñvüõð ÿBø|åõèBük òP×â ÿApG þüAl¾ .koôBýG ÿôo ÿpO Al¾ ô pu îÞ ÿBøoBÞ úG ô kpÞ løAõg þËÖBcAlg ÿpãüqBG ÿBýðk qA pãük ëBu úu BO úÞ kõG úP×â QýK kApG rýð òüA qA {ýK .lýzÞ lñøAõg oBñÞ ÿpãüqBG qA þOlì ÿApG úÞ lðA|úP×â rýð äñýéuBâ óBüAo ô õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè ok ÿqBG ëõÓzì pÂBc ëBc ok ôA .kqAlðBýG IÛÎ þèBu lñ^ Ao þãPvzðqBG lüBG Nk þðBW úPHèA Alice in Wonderland 2 îéýÖ ok ÿqBG ô QuA pPvýÖ þèAô þðAkpâoBÞ úG Transcendence îéýÖ .koAk kõg ÿoBÞ úìBðpG ok Ao Mortdecai ô Pirates of the Caribbean 5, Into the Woods,

lülW êãñýu ÿApG BâBâ ÿlýè þOBÓýéHO RBy ok úÞ ARTPOP ïBð BG }lülW ïõHè@qA kõzýì pzPñì Quõâ@19 iüoBO .wßñø ïBO ô xApâ òüpâ êK þðAkpâoBÞ úG Captain Phillips îéýÖ #

þüBüok óAkqk ÈuõO 2009 ëBu ok úÞ lñÞ|þì ÿqBG Ao wLýéýÖ koB`üo óBPýKBÞ {Ûð wßñø ïBO îéýÖ òüA ok kAq@ Ao ôA þPzÞ úìlg ïBíO wLýéýÖ óBPýKBÞ òPÖpâ óBâôpâ ÿAqA ok þüBüok óAkqk .ly úPÖpâ óBâôpâ úG þèBìõu .lðkpÞ løAõg óApÞA pHPÞA 11 iüoBO ok ô QyAk løAõg oõÃc rýðô ûoAõñzW ok |æ«BíPcA Captain Phillips îéýÖ .ly

11


|óApùO þééíèA òýG úéXì

?QvýÞ óBùW pÂBc ëBc ûlðq pãüqBG òüpPâorG Ao Bíñýu ok ÿpãüqBG ïõù×ì|þìBíO úG ôA ÿBø|îéýÖ Ao ôA Rlì ïBíO ok îéýÖ IÆBhì .lñÞ|þì úGpXO qA îø ôA ô lñÞ|þì xBvcA {Ûð óôok ok êìBÞ ZoBg þéýèk aýø úG ûBã`ýø kõg {Ûð ûkôldì ok ÿpãüqBG îùì ÿBø|þâtüô qA úÞ .kõy|þíð kõg ÿpãüqBG RolÚ úÞ wýDõè–ÿk.QuBíñýu ûlðBuo RBHSA úG RôB×Pì |çìBÞ ÿBø|{Ûð ÿB×üA ok ok kôõýèBø óApãüqBG qA ÿoBývG Ù|çgpG ,QuA úzýíø ô lñÞ|þíð oApßO Ao kõg ,ØéPhì ÿBø|îéýÖ úG .koAk þHýXÎ xAõuô {üBø {Ûð JBhPðA ok {Ûð ÿB×üA þíÞ oBývG ÿBø|îéýÖ ok îø êýèk òýíø úG îéýÖ 5 ok BùñO úÞ pýgA ëBu 11 ok ûtüõG lñÞ|þì ÐÂAõPì pãüqBG òüA.QuA úPgAkpK ÿpãüqBG óly oBâlðBì êýèk ôA Jõg ÿqBG úÞ óBùW ÿBíñýu QuA ûly þüBíñýu ÿBøpPÞAoBÞ qA þÃÏG ok úßéG ,kõg óAoAlÖpÆ óBýì ok BùñO úð Ao RAoBËPðA îèBÎqA lðA|ûlük Ao ôA ÿBø|îéýÖ úÞ þðBvÞ ïBíO óBýì úG pãük úÞ þüBWBO QuA ûkpG |æBG oBývG ÿpãüqBG Ao ôA òýñ`íø .lðõy|þíð þÂAo ÿqBG àü qA þâkBu úÞ QuA ûlðBuo þøBãüBW úG ÿpãüqBG îèBÎ ok pãüqBG òüpPâorG ôA lðoôBG òüA pG óAlÛPñì qA þÃÏG Ao þvÞ pPíÞ ô QuA óBùW pÂBc ëBc ûlðq QGBÚo ÿAoBü pÂBc ëBc ok úÞ ly oõ¿Pì óAõO|þì .lyBG úPyAk Ao ôA BG

ok þÏÚAô ÿBñÏì úG Ao QýèõéÏì pãyBíO úÞ lñÞ|þì qA úÞ( þÇüp×O ô ÉApÖA aýø óôlG pãüqBG Bü .lñÞ|þì xBvcA )QuôA ÿpãüqBG ÿBø|ú¿hzì ÿBø|úPuk ô oAk< îéýÖ ok JB¿Ú êýG I¿ÏPì þüBßüpì@ àü {Ûð úÞ 2002>þÞoõüõýð oBßÖA ïBíO þPcAo úG îýðAõO|þì Bì ô lñÞ|þì ÿqBG Ao ôA ûpù^ ô oBPÖo ok óApWBùì úG QHvð Ao ôA I¿ÏO {Ûð úÞ ôA îéýÖ òüpg@ >òéßñýè< îéýÖ BO ,îýñýHG kqBu|þì pünK oôBG þüBHüq úG Ao òéßñýè ïBøApG@ ôA óôlG Ao ïAlß`ýø Q×â lüBG úÞ þüBø|îéýÖ .kpÞ oõ¿O óAõO|þíð kõy|þì þPý¿hy óBíø {üBø îéýÖ ok ôA BG pâByBíO ô løAõg|þì ôA qA óBPuAk ô îéýÖ úÞ

,QuA 1947 ëõ¿dì ïBð òýíø úG þíéýÖ ÿqBuqBG úÞ, The Secret Life of Walter Mitty îéýÖ }kõg úÞ þüBøBýðk úG kõg pÛdì ô ûlññÞ êvÞ þâlðq qA oApÖ ÿApG úÞ QuA Life úéXì lñìoBÞ àü óBPuAk

ok wýDõè–ÿk óAõñÎ úG óBùW ÿBíñýu ok Qhupu oBývG ÿpãüqBG ÙôpÏì {üBø {Ûð ólüôBÞ ôA oBßPzK òýñ`íø .QuA þüBø {Ûð kBÏGA QgBñy ok krðBGq ûkpÞ ÿqBG ó@ ok úÞ úñýìq òüA ok þøBâ ôA .QuA úÞ koAnâ|þì þécApì ok BK lük qA ÉApÖA ÿõu ô Qíu ,kpýâ|þì kõg úG óApãüqBGBð úG ÜüBÚ òPgBu úéíW qA Ùp¾ Bü ,1992 >óBßýøõì òüpg@< îéýÖ ok þüBùñO ëBu àü úéíW qA {zÛð QgBñy ÿApG oBývG QÚô êìAõÎ òýíø úPHèA ,2012>òéßñýè< îéýÖ ÿApG ok kôõýèBø óApãüqBG püBu qA ôA óly à×ñì IWõì òývdO êGBÚ îø úÞ ,QuA ûly pýgA úøk ôk òüA ÿApG ÿõãèA óAõO|þì Ao ôA þyõÞ Qhu îø ô QuA ÿBíñýu óApãüqBG ûtüõG óBùW óApãüqBG ïBíO .kAk oApÚ óBìoõzÞ ok úÞ þüBø îéýÖ ok Ao wýDõè–ÿk êýðAk Bì oôBG|þìBíO úG QuA úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG Bø|ó@ ÿBK< îéýÖ ok óôApG þPvüpÞ pPÞAoBÞ qA ,îýñÞ|þì ÿqBG Ao þívW ëõéÏì àü {Ûð úÞ >òì M^

óBùW ÿBíñýu ok ÿpãüqBG koõì ok þPÚô # óõ^ þüBñy@oBývG ÿBø|îuA lü@|þì óBýì úG òhu ,õñý^BK ë@ ,ôpýðk RpGAo ,åorG ôlðApG óõèoBì óBâorG qA ÝoBÖ(...ô òìõýð êK ,òíÖBø òýPuAk qA óBñüA úíø úÞ lñÞ|þì oõÇg òøm úG )àýu|çÞ .lñü@|þì oBíy úG Bíñýu ok ÿpãüqBG óBâorG

pPzýG þíÞ îø lüBy Bü pýgA úøk ôk þÆ kõg úG Ao óBùW óApâBíñýu îz^ oôpì úG ÿpãüqBG óõ^ ÿkApÖA eÇu ok ú¾pÎ òüA ok Ao kõg ô Qgôk ûõð rW kõHð þvÞ ôA ,kAk óBzð ”ôlðApG óõèoBì“ BýðBPüpG ÿBíñýu iüoBO óBâorG qA ”òßèBG êßüBì“ .”wýDõè–ÿk êýðAk“ þñÏü ÿpãüqBG )1957 lèõPì( wýDõè–ÿk êýðAk iüoBO ok kpì pãüqBG BùñO ôA ,QuA BýðBPüpG êøA ûrüBW úu IvÞ úG ÜÖõì úÞ QuA óBùW ÿBíñýu M^ ÿBK< ÿBø|îéýÖ ÿApG kpì ëôA {Ûð ÿApG oBßuA ô 2007>ly løAõg BK úG óõg< ,1989>òì .QuA ûly 2012>òéßñýè ïBøApG@<

The Secret Life of Walter Mitty îéýÖ

péýPuA òG lülW úPgBu

ôA A«pøBÊ BìA lyBG úPyAlð þ×üpÏO Bøqôo òüA lüBy pãüqBG àü óAõñÎ úG péýPuA òG ÿA úÖpc þâlð|q# péýPuA òG lülW îéýÖ þüBíñýu óAlÛPñì ô óAoBãðpHg pTÞA þâqBO úG !ûlýuo kõg ÿqBvíéýÖ óAoôk ZôA úG .koAk òýGoôk QzK péýPuA òG þãPhK qA óBzð úÞ lñðAõg|þì þüôkBW ô BHüq ÿpSA Ao

.kpG|þì ûBñK ûkpÞ Üég Empire úéXì óBâlñvüõð ô kõzýì Jõvdì óAkpâoBÞ ïBÛì ok péýPuA òG pSA òüpO|ÿlW îéýÖ òüA .koAk Ao rüAõW ê¿Ö ok QGBÚo þüBðAõO îéýÖ òüA lðlÛPÏì {Ûð ÿB×üA îéýÖ ok òK óBy ô òýè àì þèpy ,äüô òPvüpÞ óõ^ þðApãüqBG péýPuA òG pG ûô|çÎ .lññÞ|þì .kõzýì óApÞA pHìBuk 25 iüoBO ok The Secret Life of Walter Mitty 10


www.TEHRANMAGAZINE.com

SOHEIL GOEL D.D.S êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK

pTÞA ëõHÚ ô Bø úíýG êßülì óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

9

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

Ý|çÆ îø qA p×ð ûkrðBy þPÎBu ÈÛÖ Ap^ þupLG þøAõg|þì «BíPc ”.lðkpÞ þðApãð qApGA JBñG ÿBøBPuôo ok YñK úÞ lðkAk pHg ëBvìA òýíø þPèôk ó|æõEvì ?koAk kõWô oõzÞ ok ûkAõðBg ÿkAlÏO qõñø ô lðpýâ|þì óõýéýì YñK ÈÛÖ Ap^ úÞ þñÞ ëAõöu þøAõg|þì «BíPc .QuA ûly pPéýÖ óApüA ok þPðpPñüA QüBu óõýéýì ÜÖõì Qèôk úÞ lñPvø þPðpPñüA QüBu ÿkAlÏO qõñø ô ûly pPéýÖ Qèôk ÈuõO óApüA ok þPðpPñüA QüBu ,lðôpùy ,õð|xBü ,òùýì|îø ,Ýpy ÿBø|úìBðqôo úÞ þðAk|þì îø Rkõg úPHèA ?lñÞ pPéýÖ îø Ao Bùð@ ûlzð ÿAlð ô oAôBø ,BÞõy ,oBhPÖA ÿõu úG ,}|çO ,þâlðq eH¾ ,ÿpãðqBG ,püõ¿O ÿBýðk ,Q×ø ,óAoArâoBÞ B«íPc ô lðA ûly ØýÚõO )QuAlW úýDBÃÚ ûõÚ Qvýè( ,úýDBÃÚ ûõÚ úð ,kAtð ÿlícA Qèôk úéýuô úG óApüA ØýÚõO Qèôk ÈuõO qõñø ,lðkõG Qèôk oAlÖpÆ úÞ ÿpãük ÿBø|úìBðqôo Ap^ úÞ þñÞ ëAõöu þøAõg|þì õO þñÞ ëAõöu þøAõg|þì |«çTì Bü .lðõy|þì pzPñì qõñø óApüA ô óBùýÞ ô îW ïBW êTì þüBø úìBðqôo ô lðlzð Bü ?ûlzð úÖBÂA l¾ok Qvüôk ô ûly úÖBÂA l¾okl¾ ÿoBW ëBu ok RBGõHc ô ÿB^ QíýÚ Ap^ úÞ qA þéýg îø Bíy «BÏÚAô ?ûlzð êýÇÏO p¾BÏì ÿBøpñø ûqõì qõñø þèô ,úPvGAo Bíñýu úðBg Qèôk Ap^ úßñüA òýíø }kõg .kpÞ Ao BøoBÞ òüA úíø QvðAõO|þì úÞ ÿlc BO kAtð ÿlícA ûoB`ýG .lüoAk oBËPðA Qèôk Qèôk Quk BøoBÞ þgpG ïBXðA ÿApG“ :Q×â ô kpÞ þøAõgonÎ Bùð@ qA Alùy ûkAõðBg BG RBÚ|çì ok qôpük úíø .kõHð ûlðq óApüA ok îø p×ð àü óæ~A úðpâô ,kõG úPvG {Puk Qèôk ,}A êýèk îø òüA !BýG ”.kõG úPvG .lñßG Qèôk lüBHð úÞ Ao BøoBÞ úÛéhèA luBÖ Qéì òüA ÿAoõy Ap^ .lðA óBíévì Bì ïkpì QüpTÞA óõ^ ?QuA îÞBc|þì|çuA òýðAõÚ Bì oõzÞ ok Ap^ kõWô óBHùãð ÿAoõy Ap^ .lñðBíévì óApüA ïkpì óõ^ ?lñÞ|þì ko lðoAk Ñpy BG RBÖBñì úÞ þñýðAõÚ óBHùãð óBíévì ïkpì QuAõg Ù|çgpG úÞ lyBG IÊAõì BùÛÖ qA þüAoõy lüBG ô lðA óBíévì óApüA ïkpì óõ^ ?koAk úG ïôlðApÖo àü ok óApüA óBíévì ïkpì óõ^ ?QuA|þì|çuA ÿoõùíW óApüA Ap^ kõzð Iüõ¿O þðõðBÚ óApüA Qü|æô ô lñðBíévì óApüA ïkpì óõ^ ?QuA îÞBc úýÛÖ Qü|æô Ap^ .lðkAk ÿAo|þì|çuA ÿoõùíW Qìõßc RBGBhPðA ÿBøkrìBð IéÒA Qýc|ç¾ óBHùãð ÿAoõy Ap^ .lññÞ|þì ÑBÖk óBíévì ïkpì Qýì|çuA qA úýÛÖ þüBøkrìBð úG QuA òßíì ô luo|þíð óBy êÛÎ óApüA ïkpì óõ^ ?lñÞ|þì ko Ao ÿoõùíW QuBüo ô wéXì ô lðoAlð êÛÎ óApüA ïkpì óõ^ ?îýøk|þíð þüBíýLøAo ûqBWA ïkpì úG Ap^ .lyBHð óBy Ð×ð úG úÞ lñølG ÿAo ïkpì óõ^ ,QuA pPéýÖ þPðpPñüA QüBu óõýéýì YñK Ap^ .lñølG óBãðBãýG Quk úG Ao Qßéíì QuA òßíì óByl¾ok 85 ô lðoAlð Ý|çgA ô êÛÎ óByl¾ok kBPzø BìA ,lñPvø óBíévì óByl¾ok kõð ú^pâA óApüA ïkpì óõ^ ?kõy|þì úPÖpâ þPðpPñüA ÿBø|QüBu ÿõéW Ap^ .lðõy|þì Ùpdñì ô þvßu ÿBø|QüBu koAô løAõhG óBzèk ÿoBÞ pø lýñÞ ëô Ao óBíévì ïkpì òýíø pâA BìA ,lðõy luBÖ lüBHð ô lñðBíévì óApüA luo|þì óByoõÏy pâA ?úð Bü lñPvø óBíévì óApüA ïkpì ûpg|æBG úÞ lýíùÖ|þì Bíy «BÏÚAô þñÏü .lññÞ|þì ô òülùPXì ô ÐWApì úíø Ap^ ,luo|þíð óBy êÛÎ pâA ,lðoAlð JBhPðA RolÚ ô ÿpýâ îýí¿O Üc Ap^ Bíy úÞ Qvýð ÿrý^ ó@ òì oõËñì «BÏÇÚ ,úPHèA ?lññÞ|þì oBhPÖA olÛñüA ïkpì JBhPðA úG oõzÞ óApHøo l¾ok kõð“ :QuA úP×â êHÚ úP×ø úÞ QuA ÿqApýy ïoBßìp¾Bð ÿBÚ@ Ùpc òýíø ïoõËñì .lýíùÖ|þì wðAp×ñÞ àü ok RBÆBHOoA þíuo óBuBñyoBÞ qA þßü îø pO|êHÚ úP×ø ”.QuA luBÖ ûoAõøBì ÿBø|úìBðpG ó@ qA pãük RoBHÎ úG ”.lññÞ|þì ûkB×PuA ûoAõøBì ÿBø|úìBðpG qA ïkpì l¾ok Q¿y“ úÞ QuA úP×â þíuo úÞ kõy|þì ïõéÏì ,lññÞ|þì ûkB×PuA ,QuA luBÖ óByl¾ok kõð úÞ ûoAõøBì ÿBø|úìBðpG qA úÞ ÿl¾ok Q¿y ?lðA IéÛPì Bì ïkpì ?lðoBßPuok Bì ïkpì ?lðluBÖ Bì ïkpì ?lñPvø Býðk ïkpì òüpO|óBíévì Bì Qéì «BÏÚAô ?{ìôlÞ ?þ^ ,õÚ@ p¾Bð «BÏÚAô úzýíø ÿApG åorG ÿkpì !pýHÞ ûByBÂo Ao Bø|Ùpc òýíø êHÚ ëBu ûkrðBK qA îø òì .úð Bü îüoAk ëõHÚ Ao QñÇéu Bì úÞ koAlð þÇGo |竾A ÿBÚ@ åorGolK ûByBÂo úÞ koAlð ÈGo îø |«ç¾A .luo|þíð QuA ëBu ûkrðBK luo|þíð îéÛÎ îø pâA .îðq|þì oõzÞ òüAok þvÞ pø .Qvýð oõÞ úÞ óBì îz^ þèô ,lupð óBì êÛÎ QuA òßíì |æBc .QuA ÿõéùK BÂo þðõürüõéO úßHy qA ûByBÂo ûoBGok úÞ ÿlñPvì |«ç¾A òì .QyAnâ ïApPcA ôA úG lüBG ûkpÞ óApüA ÿApG ÿoBÞ Ao ó@ ïkpÞ Q¾pÖ pâA lÏG ô îvüõñG Ao òPì òüA ëôA îPÖpâ îýí¿O «BÚB×OA ô ï lülð ûly {hK õO ô òì pâA .QuA Quok }oBÞ ,kpÞ Jõg oBÞ àü ûByBÂo úÞ lyBG úP×â þvÞpø .lñÞ|þíð þÚpÖ |竾A .îñýHG Ùpgrì pýHÞ ûByBÂo úG úÞ þðBPuôk ÿApG .QuA Quok pGApGl¾ }oBÞ kpÞ Jõg oBÞ l¾ lyBG úP×â óBO êÛÎ ,óApüA 1320 ëBu wßÎ àü ÿõéùK lðoAnãG Ao 1299 ëBu qA wßÎ àü îñÞ|þì {øAõg lñüõâ|þì 35 óApüA J|çÛðA qA ?QuA olÛ^ ëBu QvýG lýñÞ|þì pßÖ .kpÞ ú^ lýñýHG .lüoAk úÞ îz^ ,lñÞ|þíð oBÞ Qßéíì òüA ok .QuA þüBíËÎ QHý¿ì ú^ òPgBu ô ókpÞ oBÞ óApüA ok úÞ lýñÞ úWõO .konâ|þì ëBu òPgBu úðBgoBÞ ,ókAk RBXð Büo|æBì ô îgApO qA Ao oõzÞ ,òPgBu ÿoAkA óolì îPvýu ,òPgBu ûBãzðAk óApüA ok ,lýDõãG òì úG |«ç¾A .QuBùÖpc ó@ qA îø ûByBÂo ókõG þvýéãðA óBPuAk .QuAoBÞ BùñüA úíø ô îø Ao ûBy BÂo .kõG wýéãðA pÞõð úÞ úüoBWBÚ ?lðA|ûkpßð Ao oBÞ ó@ Bø|þvýéãðA úÞ ûkpÞ ÿoBÞ þvÞ ú^ úÞ îø þñýíg úéèA Qü@ .kõG þvýéãðA Bø|IéÆ QñÇéu ô Bø ÿA|ûkõO ëõÛG îø Ýl¿ì .lðkoô@ Bø|þvýéãðA .QuA wýéãðA êìBÎ úÞ îø þíyBø .QuA JpÒ úíø xõuBW úÞ îø þíOBg .ûkõG þvýéãðA lýP×â|þì ôApPuA àW ,Qvýð pâA ?Qvýð þvýéãðA þðBcôo òýíø pãì |竾A .QuA þvýéãðA úÞ îø þðBXüo|æ kAõW ô QýÞ ú`G óAoõu úñPg Èuô îø ó@ ?ØýédO îuApì kôpG løAõg|þì kõG ûkAk pýâ kõG ûkoõg pg rÓì }A Qýéì úG lüBG lðoAlð Quk ok Ao óApüA Qyõðpu ïBíO Bø|þvýéãðA lyBHð lÛPÏì úÞ þðApüA |竾A .ïBýéüô .lñÞ ày


óApùO þééíèA òýG úéXì

Ap^ þüõâ|þì þø ?þñÞ|þì îùPì þ^ ÿApG ,ïrürÎ úð .ûkq þPuok Ùpc òvc úÞ òì pËð úG ïoõËñì ?koAk kõWô òvc þßü òýíø ÈÛÖ pãì ?ïkpÞ ÑBÖk þÞ òì ?þñÞ|þì ÑBÖk þðBcôo òvc qA úíùñüA ûpg|æBG .lðrG Quok Ùpc QuA òßíì îø ôA ,úéG .kõG óAoAluBK ûBLu úPvWpG õÃÎ ÿkBG@qôpýÖ òvc ÅpÖ |æBc !lñÞ|þì þÚpÖ ú^ ,Bùìk@ êTì îø ÿkBG@qôpýÖ .lyBG ÈéÒ lüõâ|þì ú^pø ïk@ àü úÞ kõy|þíð óBíüA {Öpc úG úÞ òì .lüõãG QuAo QuA òßíì ô QuA ïk@ ëBc pø úG þèô ,QuA ïk@ úu ûqAlðA|úG òÞ ØèBhì kAtð ÿlícA òýíø .kõG pPßükrð Qü|æô úG úíø qA kAtð ÿlícA kõídì .òÞ ûBãð Rkõg |ç«Tì .ïoAk þPñW ØèBhì «Alüly þíyBø òýíø ,kõG pHøo Quôk òüpO|þíülÚ úÞ kõG þðBXñvÖo þíyBø Qhupu úÞ QuA þðBcôo òvc îùì ØèBhì þPñW òýíø ,QuA óBHùãð ÿAoõy ok pHøo þíDAk ûlñüBíð úÞ QuA îýÛPvì ûlñüBíð úÞ kõG þéýéW þé¾A IýÚo þðBcôo òýíø ô .kõG þéì QýñìA ÿAoõy ok pHøo ûlñüBíð BùèBu .kõG pHøo þééíèA òýG oôBzì úÞ kõG þPü|æô kBÛPðA koõì þéýéW òýíø «BÚB×OA .kõG þWoBg RApÞAnì ok pHøo þé¾A xoqBG lðAõO|þì oõÇ^ oõzÞ úýÛÖ þèô úÞ þíù×G þðAõO|þíð þñÞ pßÖ îø QÎBu ûk pâA }BG òEíÇì

ÿõð îýø±

kAtð ÿlícA ûBãzðAk ô Bíñýu úðBg QuA lÛPÏì úÞ lyBG ÿoõð ÜÆBð êTì|þìk@ }pPÖk ÿlýÏu BÚ@ ZBc þñÏü pHøo pãük ûlñüBíð pËð oBùÊA Ùpc ,úP×â þéÎBü lèõO ÐÚõì pHøo kõG úP×â úÞ ÿoõð ÜÆBð þPÚô pËð òýíø pÆBhG ô QuA þÖpgrì àPÞ kõG àükrð pHøo óBÛyBÎ ÈuõO QÖo lùzì úG pHøo ÜéÇì ôpýK úÞ|þìBËPðA ÿôpýð ÈuõO úÞ koõhG þÏýHÆ ...?þíùÖ|þíð .kpÞ AlýK RBXð lñPvø oBzÖ RrÓì úG ÿkõhýG ,îíùÖ|þíð îø òì ,QuA òýñ^ áok úÞ QuA òüA êßzì |æ«õ¾A ,oôBýð ôk p×ð àü ô Iy ôk Iy àü oBÞ |竾A þÎõÂõì ÿkBG@qôpýÖ òvc úÞ QuA òýíø ÿApG ,Qvýð p×ð ûpùG lñÞ áok Ao Qü|æô úÞ þvÞ < :QuA úP×â >.koAk ÿpPzýG þyõø x|çýâ úðBdévì QÚpu JApy ÿBø|ïBW x|çýâ qA ïoõËñì !óBW okApG úð .lyBG þPíýÚ QuA òßíì« |æBíPcA úÞ Qvýð úßñüA úð .Qvýð kpu údéuA îø úðBdévì qA ïoõËñì oBHðA úG õÚB^ ô ÝBí^ BG ÿA|ûlÎ àü úÞ þñÞ pßÖ Ao oBHðA IcB¾ ëõK BO lðkpÞ úéíc þyôpÖ x|çýâ p×ð úu ,ûkBu þéýg .Qvýð ÿoõÇñüA |«ç¾A ,lðkqlG àü oAõük qA ïpâ údéuA ô QéÞ BG }BGôA ô ëmAoA qA ÕBG ÿBø|x|çýâ úÞ lñPÖo|æBG óBuAõè ok x|çýâ ÕBG Bø|úüBvíø ô lðkq àPÞ îø Ao ÕBG IcB¾ .lðkqlG Ao ô ûkpÞ úéíc B«ÖkB¿O wýéK ô lðkAk pHg wýéK úG óAkqk wýéK ,QuA ûBýuõè@ qA pPß^õÞ þéýg ,QuõèBHè@ úýHy úÞ ÿA|ûõýì òýíø ,úéG ,x|çýâ óAkqk BìA ,lðôo|þì x|çýâ ÿkqk ÿApG pPKõÞ þéø BG }BGôA ô ëmAoA lÏG úÏÖk |æ«BíPcA .ûkpÞ pýãPuk Ao x|çýâ ÿApG {OoA úÞ koAk ëBíPcA úPHèA .kpýâ|þì àíÞ x|çýâ óAkqk BG úéGBÛì ÿApG þüAõø ÿôpýð qA ÕBG IcB¾ þøAõg|þì «BíPc .lðlñHG oBGpýO úG Ao óAkqk x|çýâ óAoAlÒBG úÞ oBGpýO úG lñÞ rùXì Ao ûõýì ÿBø|ÕBG óBPvGBO x|çýâ QíýÚ ?QuA ûly ûkB×PuA údéuA qA ó@ ÿkqk ÿApG úÞ QuA lñ^ þüõéýÞ x|çýâ pãì þupLG QíýÚ þupK|þì B«íPc .óBìõO oArø Qvüôk kõy|þì ,kkqlG Ýôlñ¾ ôk kqk pâA ô QuA óBìõO 5000 þüõéýÞ òýG Øßñýy|çÞ QíýÚ ô óBìõO oArø 500 ërñì ok êüõdO BG þèõíÏì QéÞ àü QíýÚ ?QuA lñ^ údéuA ok .ïkõG xArãO ûqBO ïkõg ,îðq|þíð Ùpc xArãO ûoBGok ,ïrürÎ úð .QuA óBìõO óõýéýì îýð ô àü BO àü QÎBu úu úÞ Qvýð óApùO êTì ,lðlñG|þì RoBHâo úG wýéK óõýéýì ôk A«oõÖ ÿpýãG Quk údéuA pâA BXð@ .lupG pu wýéK BO lzÞ|þì ëõÆ Qèôk úPvG ÿBø|Quk úG þâorG Qìlg ,lðoAk RBýc ûqBWA óApâ úñPÖ úÞ òýíø“ :úP×â þíýøApGA òývc ÿBÚ@ QÎBu pø“ :lñP×â þPèôk ó|æõEvì ?lñzÞ|þì w×ð qõñø óApâ úñPÖ Ap^ þupLG þøAõg|þì lG|æ ”.QuBùð@ Ý|çÆ {üArÖA“ qA JBñG ó|æõEvì úÞ úPyõð þPèôk ÿBø|QüBu qA þßü ô ”.lðpýâ|þì Ý|çÆ p×ð ûkrðBy óApüA ok

êHÚ ëBu 25 ,Bíñýu úðBg òýíø |ç«Tì # QýèBÏÖ êHÚ ëBu 20 qA ,úPÖpâ qõXì Bíñýu úðBg oArø qA {ýG ô ûkpÞ Ñôpy Ao ÿA úÖpc ô þíuo òüA .lñPvø Bíñýu úðBg õÃÎ ÿA úÖpc ïk@ p×ð qA {ýG òPgBu ok úPynâ ëBu QvýG ok kApÖA êHÚ qôo 568 B«ÛýÚk .lñPyAk QÞpy îéýÖ 950 ô ûly úPvG kAtð ÿlícA Qèôk ÈuõO Bíñýu úðBg ô á|æ àü îø ok ïk ô lðkpÞ ê×Ú Ao }ok þéßG õÃÎ oArø òüA |æBc .þéãyõg ú^ úG lðkq pùì ëBu QvýG òüA ok îø îéýÖ BO oArø úÞ Bíñýu úðBg úÞ lññÞ|þì óBW lðoAk QuA qôo 568 ,lñPgBu òýíø Qèôk qA êHÚ ëBu 25 úÞ Ao ÿqõXì lðôpG ô lññÞ FBýcA ,lñPÖpâ|þì|çuA ÿoõùíW .lññÞ ÿpß×íø Qßéíì òýíø òýðAõÚ ÜHÆ ûoBGôk þ×ñ¾ òíXðA BG oõdì QèAlÎ Qèôk Ao oBÞ òýíø óBìríø îø koõì ôk pø ok ,ûkpÞóAoBãð úìBðqôo ûkAk ëõK Qßéíì úvýÞqA ,kBùð ôk òüA êýÇÏO BG ÿoAlíPÏüpy ô ÿolÛíy ÿBø|ú`G qA ûlÎ àü úÞ .lññÞ Quok ôk òíXðA ô ôk Bíñýu úðBg lðôpG úÞûly BíñGAõg õùßü ûlýuo úÞ}píÎ úðõÞ|æBc pãük |æBc BìA lñPvø þGõg ÿBø|ú`G Bø|þ^Bíñýu ó@qA ,lðoAnâ|þíð þéì ú^õÞ ÿBø|pßzè þøBýu þèô lñvü õñG lñPvýð léG BzðA úÞ þðBðAõW ÙpÆ îø RkBÎ ô úPÖpâ pPÞk ÿBÚ@qA NBO Iè BO lñ^ pPÖk ok QzK eH¾ BO lýÎ ÿBø|Iy úÞ lðA|ûkpÞ iýy |æBc .lðoAk îø Üc ô lðA ÅpPÏì îø Bø|òüA ,lðpýãG ÿlýÎ oArø l¾oBù^ ô lðqAlñýG àzO ÙBdè þDBzì .lñÞ ú^ Bø|òüA BG lüBG òvc

úéèAlHÎ QuBüo ô þðBXñvÖo þíyBø kBùñzýK úG êHÚ ëBu 31 «BÛýÚk úÞ kAq@ ûBãzðAk õãG BìA òüA qA óApüA QýÏíW êÞ l¾okoBù^ þñÏü p×ð oArø l¾oBù^ ô óõýéýì ôk qôpìA BO ô ly wýuBO þHuBW ô ëBu àü kAtð ÿlícA ÿBÚ@ Qèôk òýíø .QuA óBùW ûBãzðAk òýìõu ô lðly êý¿dPèA ÕoBÖ ûBãzðAk ÿApG ëBu þu úÞ þðBvÞ qA Ao kAq@ ûBãzðAk Qüpülì ,Bíñýu úðBg êýÇÏO qA lÏG ûBì ôk þñÏü êHÚ îýð «BÛýÚk óæ~A ô kõG ïõéÎ püqô okApG îø óBzuAo úÞ óBykõg ÿBÛÖo úG lðkAk ô lñPÖpâ lðlýzÞ Qícq }kBXüA þu úÞ lðõy þøBãzðAk pPzýG IüphO ÐðBì úÞ lñðq|þì oôq lðoAk kAq@ ûBãzðAk ó|æôõvì úÞ QuA qôo 543 êHÚ úP×ø úHñy úu qôo úÞ òüA pÆBhG ?koAk ëAõöu ?Ap^ .lñðAõO|þíð ô lðpýãG wK ,lðkpÞ Quok êHÚ ëBu Ao {øBãzðAk qõXì qôo {y ÅpÎ ok ô lñÞ wýuBO ûBãzðAk àü úÞ ûkpÞ xõø õùßü kAtð ÿlícA ÿBÚ@ qA lÏG Ao kAq@ ûBãzðAk Qüpülì úÞ QuA úPÖpâ þãñøpÖ J|çÛðA ÿAoõy óBíø qA Ao qõXì òüA ô QuA úPÖpâ QÎpu îüõãG òì þø QÚô ó@ .QuA ûkAk kAtð ÿlícA püqô êüõdO ô úPÖpâ {ðApülì qA oBÞ ëBu þu !òvc úÞBðpÇg ,òßð úéXÎ lýDõãG Bíy ,QuA Jõg Qü|æô ÿõýÞ ÿ@ 8


www.TehranMagazine.com

7

Tel:(818)881-1771

Fax: (818)881-0701


PROUD TO BE PERSIAN

óApùO þééíèA òýG úéXì

þðAôo QyAlùG Ao óBíðAlðqpÖ îýñÞ QüBÎo ok óBíðAlðqpÖ Qì|çu qA QHÚApì ok þðBìq úøpG òüA ok QuA ïq|æ úÞ ÿkoAõì þgpG ô úuolì Ñôpy óBìq þßükrð ûoBGok úPynâ úP×ø # QüBÎo qA BO îÚBPzì UdHì òýíø úìAkA ok úP×ø òüA ok .îP×â òhu koAõì òüA ok QÚk ïôrè qA ô îPyõð ÿA úPßð lñ^ óBPüApG îýñÞ QüBÎo úuolì .îýyBG pSõöì îýðAõO|þì ÿpãük wÞpø qA {ýG ó@ÄÛð ok Bì kõg úÞ þPýíøA BG oBývG ÑõÂõì .îñÞ QHd¾ Bíy BG óBíðAlðqpÖ þðAôo QyAlùG þßükrð úG koAõì ÿoBývG ok úÞ kpýâ|þì êßy Bì óAlðqpÖ òýG þüBø þøApíø ô Bø|þPuôk ,þÎBíPWA óõðBÞ òüA ok óBÞkõÞ oõÃc ê¿Ö ô xoAlì Ñôpy BG .koAnãýì BW úG Bì óAlðqpÖ oBPÖo ô òøm ok Ao kõg þ×ñì Bü ô QHTì pýSBCO þð|æõÆ óBýèBu BO Bø|þPuôk òüA qA þgpG þPc ô kõy|þì pXñì Bø|ûkAõðBg ÉBHOoA ÿoApÚpG ok óBÞkõÞ QÚk ïlÎ ,koõg|þì îz^ úG úuolì àü ok óBÞkõÞ úÏìBW ÿBø|ÿlñG ûôpâ ô Bø|þPuôk ë|çg ok úÞ þOBÎõÂõì òüpO|ÐüBy qA þßü .QvðAk ÿpøBÊ êü|æk úG Bø|ókpÞ ûphvì þgpG óAõPG Ao ó@ koõì òüpO|ÐüBy lüBy ô koAk Bùð@ þâkAõðBg QýGpO ok úzüo úðB×uCBPì úÞ QuA pãülßü BG ÿoBPÖo îèBu QýèõéÏì qA koAõì þgpG ok Bü ô QuA oAkoõgpG Bø|þu|çßíø püBu úG QHvð ÿpPzýG óqô qA Bü ô koAk ÿpO ûpýO QuõK äðo Bø|þu|çßíø qA þßü pâA ëBTì óAõñÎ úG FArùPuA úG }oBPÖo Bü ô pøBÊ pÆBg úG Ao ôA Bü ô lññÞ|þì koõgpG ákõÞ òüA BG IuBñPì pýÒ ÿoBPÖo BG Bø|þu|çßíø qA þgpG úÞ îýPvø løBy kpG|þì Yðo þDrW þüBø þHýyApu ok Ao ôA ïAo@ þâlðq pývì þPc úÞ lyBG úPyAk JõéÇìBð pýSCBO ÿkBüq oBývG ûqAlðA BO ákõÞ ó@ ûlñü@ îýupO ok lðAõO|þì à^õÞ pøBÊ úG úPßð òýíø .lðpýâ|þì .lñÞ úPuAõgBð þO|æõdO }õhPuk ,åorG ô à^õÞ ÿBø|ÿoBPÖpâ áBðkok úG lüBHð râ pø ô QuôA Ý|çgA ô úzülðA ok úÞ ôA pøBÊ ok úð óBvðA Qìpc úÞ îüqõìBýG ôA úG ákõÞ àü òülèAô óAõñÎ úG úÞ QuBì ú×ýÊô AlPGA ok ôo òýíø qA .îüpýãG phvíO úG Ao óApãük QuA lñüByõgBð Bì îz^ úG pâA þPc ÿpøBÊ ÑõÂõì pø pÆBg QÛýÛc ok .kõy úPvßy óBzðAlðqpÖ ô Bùð@ òýG îùì oBývG êK òüA úÞ lñøk ûqBWA lüBHð ô lðoAk Ao kõg óAlðqpÖ BG þèlíø ô õãP×â QýèõEvì okBì ô olK ,pãük ÿõu qA úÞ QuA þÏýHÆ lñPvø ôA ïlíø òüpO|àükrð ôA okBì ô olK úÞ lyBG úPyAk oôBG ô lñÞ QHd¾ Bì BG koAõì úíø ok ÿA|ûpùèk Bü ô xpO aýø óôlG lðAõPG Bì lðqpÖ pâA pPzýG ,QuA òülèAô úGpXO ô þãPhK qA þyBð úÞ Bùð@ àíÞ ô þüBíñøAo qA lðAõO|þì ô ûkpÞ QHd¾ Bùð@ BG þÖoBÏPì pýÒ kAlgo pø qôpG BG Bü ô þñýñ^ òüA ÿkoAõìok ô îýyBG àükrð Bùð@ úG pPzýG lüBG lðoAkoõgpG ly úP×â RôB×Pì pøBÊ óAõñÎ úG ú`ð@ lñðBì ÿkoAõì qA Bì óAlðqpÖ úÞ îýøk|þì ëBíPcA pâA Áõ¿hèA þéÎ .kpHG ûpùG þ×ñì pýSCBO óAlðqpÖ òüA ûlñü@ô Qyõðpu ,QýGpO ok kpýâ|þì Bùð@ ûkAõðBg þãñøpÖ þG qA úzüo úÞ þüBø þu|çßíø pãük þâkAõðBg ëõÛÏì pýÒ QýGpO îýølð ûqBWA .lyBG úPyAk lñøk oApÚ QüBíc koõì Ao kõg ákõÞ lüBG ÈÛÖ ô QuA rürÎ Bùð@ kõg lðqpÖ ÈÛÖ lññßýì pßÖ úÞ QuA òüA lðõy|þì ó@ oB^k òülèAô «BìõíÎ úÞ þOBøBHPyAqApãük þßü .QuA óBÞkõÞ pãük qA QuokBð QgBñy qA þyBð ô ÈéÒ oBývG oBPÖo òüA úÞ þèBc ok .lñøk {yõK {üBø þu|çßíø püBu ëBHÚ ok Ao ôA RBøBHPyA lññÞ|þì }|çO ô }|çO Bùð@ QýÛÖõì ô lyo ÿApG úÞ þñülèAô IcB¾ îø Bùð@ qA àü pø ô lñPvø þðBvðA úÏìBW ïBð úG åorG ûkAõðBg àü óAlðqpÖ ,óBÞkõÞ úíø úÞ QuA òüA QýÏÚAô .QuA óArürÎ òüA úíø QýÛÖõì ô lyo ôpâ ok úÏìBW ûlñü@ ô koAlð Bíy lðqpÖ pG ÿpOpG aýø kõg úGõð úG òì lðqpÖ úÞ QuA þÏýHÆ ô lññÞ|þì lðoAk þÇéÒ R|çgAlì òülèAô ,QuBùð@ úðBâ ú`G ô Büo þG ÿBýðk qA þyBð úÞ óBíðAlðqpÖ úðBÞkõÞ ÿBøpùÚ ô Bø|þPuôk ë|çg ok úÞ îýPvø løBy Bì qBG Øý¾õO òüA BG ÿpýâApÖ ô QÖpzýK ØÇè úG óBzìAlÞpø ûoôk òüA ÿBø|ú`G «|æôA úÞ îýðAlG úPßð òüA pPùG áok ÿApG lüBG .kõy|þì pXñì óBykõg ûkAõðBg Qüõø IüphO úG úÞ úÞ þðAolK ô okBì oBÞ òüA ô lðoAk þupPuk Quok RBÎ|çÆA úXýPð ok ô þÆBHOoA oArGA pãük ô QðpPñüA ô ò×éO úG Bì qA {ýG þÆBHOoA ô þOApGBhì ÿBø|ÿsõèõñßO Qüõø úíø úÞ QuA lñvK Bð ÿoBÞ þüõâ Õôok kõg «Bìôk ô QuA ûkpÞ pO|Qhu Ao lñüõãG Õôok {ðBPuôk pãük ëBHÚ ok kõg lðqpÖ ÿBÇg ólðByõK ÿApG lñøAõg|þì .lñßýì ÈÚBu oBHPÎA úWok qA ûlðõñy îz^ ok îø Ao ûkAõðBg ÿBÃÎA úíø úßéG õãÒôok Àhy BùñO úð ô kpG|þì ëAõöu püq Ao ûkAõðBg àü Qý¿hy ô BO Bùð@ þâlðq ok qBu Qyõðpu ô îùì ÑõÂõì òüA ëBHÚ ok Bì úÞ îýyBG úPyAk oôBG ô îýølG QýíøA kõg óBÞkõÞ þðAôo QyAlùG úG {ýK qA {ýK QuA pPùG wK .îýèõEvì ûqAlðA|ú^

6


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

Fax:(818)881-0701

ACCIDENTS

Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

úG þâlýuo úGpXO BG RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø þðlG RBìl¾ ô

þðBüBy ïBýK|

pOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì oæk Bø|óõýéýì QÖBüok ok Bì Qvýð þÖkB¿O ,RoBvg

Bßüpì@ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O • RBðAõýc úéíc • oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úG pXñì RBìl¾ ,píÞ àvük ô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ : ok rÞpíO Pacific Attorney Group, PLC Payam Mark Shayani, ESQ

(800)261-1314 (310) 777-7779 (818) 999-9997 (714) 550-0404 (619) 286-2222 Serving: •Los Angeles •Valley •Orange County •San diego 5

www.TASADOFAT.com


óApùO þééíèA òýG úéXì

|6 úd×¾| ................................................................................ )ÿoõð lŸHùy( úèBÛì pu 8 úd×¾ ...........................................................)ÿõHð îýøApGA( kAtð ÿlícA ûBãzðAk ô Bíñýu úðBg10 úd×¾...............|......................................................... )kôõýèBø( óBùW ô óApüA ÿBíñýu-| 18 úd×¾.......................................................................... Býðk ÿBø óBvðA òüpO xBñy lG 20 úd×¾|................................................................. )ÿoApÚA úèBø pPÞk( ”óõýèBíãýK “ ûlülK-| |22 úd×¾ .......................................................................................óBùW VkAõc24 úd×¾ ......................................................................... óBùW ok áBðpÇg oBývG óBßì 626 úd×¾ ............................................................................... )ÐýÖo BÂo ( ôo ok ô órG28 úd×¾................................................................ ....................!lüôpð þGk úG «B×Çè30 úd×¾ ................................................................................)þÚoôBK ( Iy äðo úG– 32 úd×¾...........................................................!lðkAk pýýÓO Ao {OoA ûpù^ úÞ ÿA úPvWpG óq |10 34 úd×¾ | ..................................................... lýñÞ koõgpG î¾BhPì ô pâ ûkB×PuA Fõu kApÖA BG oõÇ^– |36 úd×¾ ..................... ...................................îßy úýcBð ÿqõu þGp^ ÿApG þüAnÒ ûkBì |8 ûrXÏì|38 úd×¾ | ...................................................................................... )óBPuAk( ûôlðA– 40 úd×¾ ..........................................................)þHdì îüpì pPÞk|( îüõãG óBPüApG úuõG qA îø qBG 42 úd×¾ | | ..........|.............................. ..................................... þüAnÞ îüso àü óBPuAk– 44 úd×¾| ............ .............................................. )ûBOõÞ óBPuAk( kõG õâoôq óAõPýì QcAo olÛ^ – | 46 úd×¾ | ...................................................................)óBPuAk( þðApüA óBPuAk àü JBOqBG 50 úd×¾ ...................................................................................... |úP×ø þDõãzýK -| 52úd×¾ .................................................................................)þuBHÎ BPýG(þyqoô 54 úd×¾...................................................)léW ÿôo( !ly ÙôpÏì úHy àü úÞ ÿpPgk ,ÿluA BýéìA |56 úd×¾ .....................................................................................þðApüA ÿBøpðõýéýG– |58 úd×¾ ................................................................. Quk ØÞ ÉõÇg qôo oA þéÞ Qý¿hy60 úd×¾..................................................................................) óBPuAk( Quok ûAo|62úd×¾ .......|......................................................................................ÿrLy@|64 úd×¾ | ................................................................ QhO îßy òPyAk ÿApG þÞAoõg ûkBì 13| – 66 úd×¾ .............................| ........................................... )kp³Þ AlŸø( óBùW ô óApüA RBýGkA68 úd×¾ |...............................................................................lýñÞ úíýG Ao kõg ZAôkqA 70 úd×¾................................................................................... ÿA ûõýì ÿBø þP×ãy72 úd×¾....................................................................................... iüoBO qA þâpG -| 74úd×¾ ...................................................................................Býðk oBñÞ ô úyõâ qA | 84 úd×¾ ............................................................................................. ëôlW |90 úd×¾.........................................................................................Bø ÿlñìqBýð 92 úd×¾|.|......................................................................................þvýéãðA {hG–

óApùO þééíèA òýG úéXì áApPyA ïpÖ ) oæk |182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ) oæk |100 úðBýèBu ( þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name......................................................................... Address................................................................................................Suite #......................... City................................State......................Zip...................Tel: (

) ................................

Visa or Master card #.......................................................................Expires........................... Please Send Your Check or Money Order (US$) To: P.O. BOX 3665 TEHRAN International Weekly Magazine Winnetka CA 91396

óApùO þééíèA òýG úéXì ÿpñø ô þÎBíPWA , þãñøpÖ úìBð úP×ø |)|2013 Qvâ@| 9(| 1392 kAkpì 18 úÏíW | ,861 ûoBíy |îøl×ø ëBu Since 1996, Friday Aug, 9th, 2013 ISSUE #861

Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾

ÿoõð lŸHùy

óBâlñvüõð ÿAoõy pËð püq oBÏy þèqBð oBHPgA úðBPvì óBvýu þÛzìk òíu ûkõu| õPupK þÚ|BÛy êýùu |

ÿoAkA oõìA pülì þPvK pülì QvýÖApâ ô fApÆ oBPuApüô þùâ @ }ôpÖ QüBu Jô þcApÆ

àüspu , àýðoBâ

|

{hK

,úðAqpÖ þÃOpì ,|úPvWpG þÃOpì ,pÖ òýyõð lýÏu : qA úéXì êgAk ûlýuo ÿBø wßÎ ô þèlãýG þéÎ, þDAphÖpýì óôlüpÖ ,óBýéýùu lüõð ,xôpýu |,þWõÞ ,ÿp¿íÚ þÃOpì| pãük óBuBßÎ

(818)881-1771 Fax (818)881-0701

Tehran International Weekly Magazine

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396 USA WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E.Mail: tehranmagazine@gmail.com

Facebook: Tehran Magazine þééíèA òýG úéXì ÿõu qA Bùð@ lýüBCO úèrñì úG Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì , RæBÛì NB^.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð óApùO .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇìQüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð .Qvýð >óApùO þééíèA òýG úéXì< óBñÞoBÞô QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO þééíèA òýG úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG

.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO þééíèA òýG úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG >óApùO þééíèA òýG úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy ok ó@NB^ ÿ|úèrñì .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok -

ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

4


www.TEHRANMAGAZINE.com

3

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


Tehran international weekly magazine issue no 861 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 861 U.S.A.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you