Page 93

óApùO þééíèA òýG úéXì

|6 úd×¾| ................................................................................ )ÿoõð lŸHùy( úèBÛì pu 8 úd×¾.......| ....................................................)ÿõHð îýøApGA( óApüA p¾BÏì þuBýu iüoBO ûqõì 10 úd×¾...............|......................................................... )kôõýèBø( óBùW ô óApüA ÿBíñýu -| 14 úd×¾| |.............................................................| !lüõy Bñy@ BøokoBýéýì QíýÚ óApâ úðBg 10 BG 18 úd×¾ |................|..................................................... pýgA ópÚ óApâ ô IýXÎ ÿBø ûlüArì - | 20 úd×¾ |.|...............................................................óApüA óBðAõW þOAkoAô RBdüp×OôBø }qoô |22 úd×¾ ......................................................................................óBùW VkAõc 24 úd×¾..............................................)ÿoApÚA úèBø pPÞk( BøoôBG ô oBßÖA {Ûð :kBýPÎA ûoBGok þüBø úPßð26 úd×¾ ..................................................................... )ÐýÖo BÂo( õXzðAk qBXì pýÒ ïArÎA 28 úd×¾.|..........................................................................)þDõñýì rüôpK ( îPÖBü ,îPÖBü 30 úd×¾ .....................................................................)óBìo( òì ÿApG þPÚô , õO ÿApG þPÚô – |32 úd×¾ |.........|......................................................!lðly kõg RBÎApPgA þðBGpÚ úÞ þðBÎpPhì 34 úd×¾ |.......| ...................................................!lüoAk úÇGAo ôA BG úÞ ÿkpì ókõG êøBPì ÿBø úðBzð – |36 úd×¾| ............................................................ 2013 ëBu ok {cô RBýc ÿBø wßÎ òüpOpG 38 úd×¾ | | ..................................................................................... ) óBPuAk ( wýø |– 40 úd×¾ ...............................................................)þHdì îüpì pPÞk|( þâkpvÖA l þñì ÐüBì – 42úd×¾ | ..................................................)õéìBy òývc( þâlðq úíø ókpÞ BñÖ þñÏü þâlñðAo ô þPvì –| 44 úd×¾ | | ..........|...............................................................)óBPuAk( úgpÞ lu QzK ÿpK– 46 úd×¾| ............ ..........................................................)ûBOõÞ ÿBø óBPuAk( ÿkAq@ô òük – | 50 úd×¾ ...................................................................................... |úP×ø þDõãzýK -| 52úd×¾ .................................................................................)þuBHÎ BPýG(þyqoô 54 úd×¾..................................................................................)léW ÿôo(òüôõèBø|56 úd×¾.........................................................................) êHÚ úd×¾ qA úèBHðk( òüôõèBø|– |58 úd×¾........................................................................ ........... )óBìo( kpu óBýðpK60 úd×¾................................................................................) óBPuAk ( ÜyBÎ óBHuA |62úd×¾ .......|......................................................................................ÿrLy@66 úd×¾ .............................| ........................................... )kp³Þ AlŸø( óBùW ô óApüA RBýGkA68 úd×¾ | |.............................................................................. !BøpPgk ûoBGok rý^ úíø70 úd×¾........................................................................................ iüoBO qA þâpG72úd×¾ ....................................................................................Býðk oBñÞ ô úyõâ qA 86 úd×¾ ............................................................................................. ëôlW |90 úd×¾.........................................................................................Bø ÿlñìqBýð 92 úd×¾|.|......................................................................................þvýéãðA {hG–

óApùO þééíèA òýG úéXì áApPyA ïpÖ ) oæk |182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ) oæk |100 úðBýèBu ( þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name......................................................................... Address................................................................................................Suite #......................... City................................State......................Zip...................Tel: (

) ................................

Visa or Master card #.......................................................................Expires........................... Please Send Your Check or Money Order (US$) To: P.O. BOX 3665 TEHRAN International Weekly Magazine Winnetka CA 91396

óApùO þééíèA òýG úéXì ÿpñø ô þÎBíPWA , þãñøpÖ úìBð úP×ø | | )|2013 pHìAõð 1(| 1392 óBG@ 10 úÏíW | ,873 ûoBíy |îøl×ø ëBu Since 1996, Friday Nov. 1st, 2013 ISSUE #873

Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾

ÿoõð lŸHùy

óBâlñvüõð ÿAoõy pËð püq þèqBð oBHPgA úðBPvì þÛzìk òíu Bøo BPýøBð@| þÚ|BÛy êýùu |

ÿoAkA oõìA pülì þPvK pülì QvýÖApâ ô fApÆ oBPuApüô þùâ @ }ôpÖ QüBu Jô þcApÆ

àüspu , àýðoBâ

|

{hK

,úðAqpÖ þÃOpì ,|úPvWpG þÃOpì ,pÖ òýyõð lýÏu : qA úéXì êgAk ûlýuo ÿBø wßÎ ô þèlãýG þéÎ, þDAphÖpýì óôlüpÖ ,óBýéýùu lüõð ,xôpýu |,þWõÞ ,ÿp¿íÚ þÃOpì| pãük óBuBßÎ

(818)881-1771 Fax (818)881-0701

Tehran International Weekly Magazine

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396 USA WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E.Mail: tehranmagazine@gmail.com

Facebook: Tehran Magazine þééíèA òýG úéXì ÿõu qA Bùð@ lýüBCO úèrñì úG Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì , RæBÛì NB^.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð óApùO .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇìQüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð .Qvýð >óApùO þééíèA òýG úéXì< óBñÞoBÞô QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO þééíèA òýG úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG

.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO þééíèA òýG úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG >óApùO þééíèA òýG úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy ok ó@NB^ ÿ|úèrñì .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok -

ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

4

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement