Page 9

óApùO þééíèA òýG úéXì

oBù^| |ûoBíy ëôlW êc

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu

oBù^ | ûoBíy ëôlW -|2 úzýK ô úÖpc ûlñüõW ô ÿõWpñø -þK klÎ ûlññÞ úHuBdì ô àýOBPuA {ðAk oAnãðBýñG| -|1 :þÛÖA

-|4 ÿkBG@ l ô þGApg -ûly êývâ -òýPuõK-|3 kAtð àýð ô úHOpì þèBÎ -oBÞklì ô ûlñøk ÿoBü úËdè -|6 þðõürüõéO ÿBø îPvýu qA - ok óBHùãð -ûly|úPyAnâ ôpâ -|5 ókpÞ QðBøA -qApÖ ô IýzðpK ûlñvüõð ô þðBíè@ ÙôpÏì ÝpzPvì -|7 þñýG ÙApÆA þðAõhPuA ÿBø ûp×c Qðõ×Î ô JBùPèA -úËdè úG -óBGqpì -Ñpy ïBßcA úG îéÎ -kok Ùpc -|8 nÒBÞ îg -BH×èA Ùôpc qA -þuoBÖ RBýGkA iüoBO ô pÞnO -|10 QhHßýð ô ÐèBÆ }õg -ïpð oBHÒ -þyôpÖ phÖ -|9 RoApc pSA ok lìBW îvW ólyAô -þñÖ wðBvýè áolì ûlðoAk -ÿom@ ÙpG -|11 þzOoA úðBâ úu ÿBøôpýð qA -pÆBg ô òøm ókpÞ oAlýG ô ïBðlG -pãülßü êTì -|13 úðBgoôq ok kõâ óAõéùK -ëôBL^ ô ókpÞ RoBÒ -|12 óBìoõzÞ ëõK lcAô {ýK ô RBìAlÚA -|15 óAlüôBW ô BWpGBK -Bßüpì@ BìBGæ@ QèBüA rÞpì -|14 þGpÎ pýí -Aõuo ô Qyq .ÿspðA ûsAô þuoBÖ ëkBÏì -kõy|þì ïBXðA BøoBÞ ókpÞ pO QcAo ô óBu@ ÿApG úÞ þüBø þñýG

:ÿkõíÎ

ïpdì -ly kAq@ -|2 ApPÖA ô óBPùG -JBPÖ@ püq ïkpì ÿõéGBO ÜèBg îPvýG ûlu þüBßüpì@ }BÛð-|1 qA -|4 lývGõu ûsAô þuoBÖ ëkBÏì -pXýð þüBÛüpÖ@ oõzÞ rÞpì -þâlñÞApK -|3 þGpÎ ÿBüok -oApuA -|6 óBâlðok ûBãüBW -úðBãü ô BùñO -ûkõùýG òhu -|5 æBÞ úìBð QðBí -xõðAoôA ûoBýu ÿBøpíÚ -ëBýg ô oAlñK -ûlýüôo ûqBO ô ëBùðõð -|7|þìpâ ô RoApc -ókq Quk ÿoBÞ úG -ÿlüBÎ ô ÝõÛc -|9 þüBýèBPüA }ApO pßýK -JBøõèAlHÎ úG Jõvñì ïçuA òük qA ÿA úƒÚpƒÖ -|8 úƒñƒøpƒG ô óBƒüpƒÎ RBÒõu -AoAõâ ô òüpýy JAõg -þñ×éO ûõýì -|10 óõéÞ ô ê×Ú -BK óAõhPuA -óõg kBÛÏðA|òýìBPüô þßyrK îz^ ô IÆ ok úÞ ÿlýDõéßèA -|12|òýìqpu ô òÆõì -óôrÖA -î^pK ô ÝpýG -|11 òüôrÚ -|14 þuôo Üül¿O -ûpýgm ÐíW -ókpÞ phÖ -|13 õýPÞAõükAo p¿ñÎ òüpO ÙôpÏì -kõy|þì ûkB×PuA ÿõvðApÖ qBvãñø@ -äðo þüçÆ -|15 QuA ÿõø JAõW êTì ok -úìpu -þñPvG ô þñüpýy þñyB^ .jpu êâ pSA ÜèBg

îÞ ,lyBHð ëôlW qA pOoAlÖpÆ pK pâA úÞ QuA |þìpâpu Bü BíÏì qA ÿlülW Ñõð >õÞôkõu<| # Rlì ok ô koAk oApÚ ëôlW lc óBíø ok ,óAlñíÚçÎ úWõO ô ëBHÛPuA pËð qA ô Qvýð îø pOoAlÖpÆ oBßPGA BG {ýK ëBu| QvýG ”õÞôkõu“ .QuA|úPÖBü ûAo ØéPhì RBüpzð ô RçXì ,Bø|úìBðqôo úG þøBOõÞ qA ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ÿqBG òüA .kõíð pýhvO Ao Bø|þìpâpu ÿBýðk ,oôpì úG ô ly óAlýì koAô Bø|þñKAs úG ÿqBýð ô kõy|þì îývÛO oAõyk ô ÈuõPì ,óBu@ ûôpâ úu úG ,ókpÞ êc pìA ok þðBu@ ô þPhu pËð )wÞBG úu ok wÞBG úu( QuA úðBg| 9 ok úðBg| 9 þÏGpì êßy úG >õÞôkõu< .koAlð þÂBüo |RBHuBdì .kõzð oApßO îø þíÚo ô lyBG |9 BO| 1 êìBy óõPu Bü Øüko pø úÞ kpÞ pK lüBG ÿA úðõâ úG Ao ó@ ô

88

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement