Page 88

www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

eýHvO /”þðõ×éO ÿõãP×â qA êHÚ ëBu þu óBW ÿlùì“ wüõðpüq BG BGBG êÓG ok ÿlùì BG wßÎ /”.lñÞ|þì Qü@ BG ûly ëlG ô ko ÿBø|úìBð úHÏW àü ™RBGBhPðA ok QÞpy ïlÎ Bü QÞpy ÿApG òPÖpâ ëBÖ Áõ¿hì ”lüBíð pzPñì A«lÏG òvdì ,ûkB×PuA êGBÚpýÒ“ kõG ûly úPyõð úHÏW ÿôo úÞ þñýíg úéèA óôlG }õg ÿBøqôo“ wüõðpüq BG óAokApG ô óApøAõg BG þâkAõðBg wßÎ :ÿA úñìBg þéÎlýu wßÎ /”óBy ïlülð râpø pãük“ wüõðpüq BG óBuApg óApÎBy BG lùzì ok þðAõW óAoôk wßÎ /”Ù|çPgA ok QüõÃÎ îßc /”ÜGBu óBPuôk qA þÏíW BG“ wüõðpüq BG ûly kAq@ lñG îø þðAlðq ÿBÛÖo BG þãèBu þu ó@ ûApíø þPyAkkBü BG ÿpHøo þíülÚ MýK ™ëlHèA þéÎ õÃÎ óAõñÎ úG 1358 ëBu ok J|çÛðA ÿAoõy àü“ QyAkkBü BG ,kAk Quk qA Ao {Puk ó@ óBüpW ok úÞ þHíG RBÏÇÚ /”.îPyAnâ }oBñÞ ûpg|æBG“ ô þéýGkoA ÿõuõì ô þíyBø BG ÿp×ð oBù^ wßÎ /”.ïly oõùíW wýDo lÏG úP×ø ,ïkAk Quk qA Ao îPuk qA ÿpHøo ÿBø|úý×^ óõývßéÞ /”.lðkõG Bì óôlG Bùð@ AlÏG ,îükõG îø BG úÞ þðBìq “ wüõðpüq BG þPzùG þßükrð qA lÏG ûBì úu “ wüõðpüq BG pHøo Quk ólýuõG ëBc ok kAtð ÿlícA BG wßÎ /lÏG úG 1380 ëBu wüõðpüq BG ,þðBcôo JBhPðA ok QýG Áõ¿hì ÿpýâ ÿAo 110 ûoBíy Ýôlñ¾ /”þüAlW qA êHÚ ëBu úu ô ”.koAlð kõWô ÿA úùHy koõì òüA ok “

úG }A úðBÛyBÎ úìBð úPvG /.kpÞ Ao ó@ ÿoBíÏì oBÞ úÞ þðBíPgBu òýèôA úzÛð :ÿõuõì òývcpýì úG| þì|çuA ÿoõùíW úìBðqôo úhvð òýèôA /”QÖo QÚpu úG «AlÏG Bø|wßΓ wüõðpüq ,koõñøo Apøq qA ÿA úñìBg úýDAõßy òPì 374 ™ÿõuõì òývcpýì ÿpüqô Qvhð îßc ™ÿõuõì òývcpýì ÿpýGkpu ûBì àü ÿõuõì òývcpýì ëôA ÿB×ÏPuA òPì ™ÿõuõì ÿB×ÏPuA qôo BO 1361 ëBu qA þñýíg úG ÿõuõì ok úÞ ÿoBâkBü “ wüõðpüq BG ly NB^ J|çÛðA qA lÏG úÞ þüBø òKõÞ òýèôA ™ÿpüqô Qvhð îßc qA lÏG 1368 ëBu ok ÿô ô QÖpâ oApÚ ëõHÚ koõì úÞ ÿõuõì òývcpýì ÿB×ÏPuA òüpg@ /”.lðBíG oAôk lHñâ òüA ô 1376 ô 1372 ô 1368 RBGBhPðA ÿoõOAlülðBÞ ÿApG ÿõuõì òývcpýì úýHünßO òPì ™QÖo úðBg úG ëBy àü /)1388 BO 1368 (ÿõuõì òývcpýì óolì QvK þyBÛð ÿBøõéGBO úÎõíXì /1384 ô 1380 úðBg ok ëBuoBù^ úÞ þèlñ¾ ™þOBGBhPðA ûpÊBñì þðõürüõéO îéýÖ ™ÿõuõì òývcpýì ÿBø|úýðBýG /rHu ê×Ú ÿkAlÏO /.ly|þì lñéG ó@ ÿôo qA þøBâ ô Qvzð|þì ó@ ÿôo ó@ BG úÞ þüBø wüõðkõg úÎõíXì ™þì|çuA J|çÛðA ÿBø|úìBðqôo úÎõíXì :ol¾ þñG òvdèAõGA qA lÏG }pvíø BG wßÎ ™RBGBhPðA qA êHÚ þñýíg úéèA Qü@ BG {üBø wßÎ úÎõíXì ™Qyõð|þì úèBÛì þðApñhu ÿApG ol¾ þñG ÿBø|QÞ ô BøõPèBK úÎõíXì ™}pvíø ÈuõO úvðApÖ úG úýÛÖ Qü|æô JBPÞ úíWpO /kpÞ þðApñhu Bùð@ BG ÿoõùíW QuBüo ëBu ôk ëõÆ ok úÞ þüBùðõÖôpßýì úÎõíXì /BùðBPupùy ok ókpÞ þéì êìBÞ fpÆ ™äñW ëBu àü ok )QuA ûly úP×â îø úHÏW (úùHW ok {üBø wßÎ úÎõíXì òýG úé¾BÖ ok ÿõWo kõÏvì }kBìAk ô pPgk ô ol¾ þñG wßÎ /ly ApWA úÛýÚk QvýG Rlì úG úÞ BùßðBG }píÎ pg@ ëBu êù^ ok løk|þì óBzð úÞ ûlðoAlùãð ÐüBì ok ol¾ þñG òvdèAõGA rÓì ™þDAlW ô ZAôkqA .kpßð þ¾Bg pýýÓO aýø 9

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement