Page 87

|óApùO þééíèA òýG úéXì

lülW ÿBùvßÎ êìBÞ {yõK BG BðBüo lüAq iýy lXvì ok þHÊõGA ok

lülW péüpO ô pPuõK BG RONIN47 îéýÖ qõüo õðBýÞ ÿqBG kõy|þì pøBÊ þñKAs – þüBýðBPüpG úâo ôk þüAoõìBu àü – >ÿBÞ< {Ûð ok qõüo õðBýÞîéýÖ òüA ok # .QuA }kBPuA êOBÚ òPzÞ kl¾ok úÞ pHìBuk 25 iüoBO ok ô úPÖo òýGoôk êGBÛì 2011 oBùG qA ”{ñüo ëoBÞ“ þðAkpâoBÞ úG RONIN47

.kõy|þì óApÞA 2013

10

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement