Page 83

óApùO þééíèA òýG úéXì

!lü õy Bñy@BøokoBýéýì |QíýÚ|óApâ úðBg 10 BG oBÞ úG ÿsõèõñßO ô þcApÆ pÆBg úG àéì òüA òýñ^|îø .QuA ûly BñG ÐGpì RõÖ oArø 66 QcBvì úG þñýìq óBíOoBK@àü ok Bü þÚpy àHu BG úÛHÆ àü úðBg Bü pÛdì ô à^õÞÿA|úðBg ok ÿA|ûlÎ úÞþèBc ok # úðBhGBPÞ àü ô ÐGpì RõÖ 2500 QcBvì BG þøBãyBG ,J@ püq ok þOõ¾ îPvýu BG ÿphPuA ,ó@ ok úPÖo ûpìqôo RAoõìA ëpPñÞÿApG lñìoBÞ600 ïAlhPuA úG qBýð BùñO pãük ÿA|ûlÎ ,lññÞ|þì þâlðq úÛHÆ úu ÈuõPì .koAk Rpùy úPvWpG úÞ lüoAk IýW ok o|æk Bø|óõýéýì Bíy þPÚô BìA !?Qvýð oõÆ|òüA ,QuA ûlññÞ úðAõük .lðoAk óBy|ërñì BøokoBýéýì QíýÚ|óApâ úðBg 10 BG Ao Bíy úìAkA ok !?úð úÞAp^ lýñÞZpg óBO|úÚ|çÎ koõì úðBg ÿApG lýðAõO|þì .îýñÞ|þì Bñy@

ûkBÏèA|ÝõÖ þOBðBßìA BG ûApíø þèBÎ ô wÞõè þâlðq qA lðoAk Quôk BøokoBýéýì ÿlükpO aýø óôlG qA úÞ Bø|úðBg òüA ÿBùG QgAkpK BG .lyBG îøApÖ óBy|ÿApG rýð ërñì óôok þPc úÞ þOBðBßìA .lðpHG Rnè ,JAõg ÝBOA ÿkBüq kAlÏO úÞ kpÞ îvXO óAõO|þì ,lðoAk QíýÚ RôB×O o|æk koBýéýì àü BO óõýéýì òülñ^ úìAkA ok .kpýâ|þì oApÚ óBy|xpPuk ok pPKõÞ|þéø kôpÖ ÿApG ûBãüBW òülñ^ þPc ô klÏPì ÿBñy ÿBøphPuA þízÞ|æ ,óõvýèA ÿpè ,wPýâ êýG úéíW qA óBùW ÙôpÏì ÿBøkoBýéýì QíýÚ|óApâ ÿBø|úðBg IéÇì òüA BO lüqAlñýG oBÞ úG Ao óBO|êýhO ûõÚ !îýñÞ|þì þÖpÏì Bíy úG Ao lñíOôpS óBPuôk pãük ô þðBHì@ {Þõì ô ëBPðBì .lýñÞ îvXO Ao þÖApyA ÿBýðk òüA ok þâlðq qôo àü Rnè

Býðp×ýèBÞ ,Qupø úÏéÚ .8 QyAk ÜéÏO ÿoBãð úìBðqôo ô NB^ QÏñ¾ ëõÒ Qupø Øèôlðo ïBýéüô úG þðBìq êéXì RoBíÎ òüA ûkB×PuA koõì ÿBø|úðBg qA þßü RoBíÎ òüA .ly AløA Býðp×ýèBÞ QèBüA úG Qupø kBýñG ÈuõO {âpì qA wK ô àéì òüA pýgA RByoArâ xBuA pG .QuA ûlðAõg olK þñÏü |æõKBÞ koõÖ wývðApÖ þüBíñýu oBßøBy ok ,ûõßy BG JAõg ÝBOA 29 ÿAoAk BñG òüA .koAk o|æk óõýéýì 165 ëkBÏì þyqoA ,réýø þèoõG ok ÐÚAô þhüoBO oõO àü úG lñðAõO|þì Bø|ûlññÞ lükqBG óõñÞA îø .lyBG|þì õßvük ÝBOA ô þ¿hy pOBEO òèBu ,Bñy phPuA 3 .lðôpG úðBg òüA ok ûõßyBG ÿpãykpâ Býðp×ýèBÞ ,þèô óõßýéýu RoBíÎ .10 .QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao Bì Qvýè îøk ûBãüBW RoBíÎ òüA o|æk óõýéýì 100 ëkBÏì þyqoA BG òüA .QuA ûly ÿoAlüpg þÞõHvýÖ oArâ|úüBìpu òüA ïôk ërñì óAõñÎ úG ô ûkõG pñéýì ÿoõü úG ÜéÏPì úðBg òüA êgAk ok úÞ þüBøphPuA pÆBg úG lðAõO|þì ô ûly úPgBu àø@ äñu BG ô ÿõvðApÖ ÿBø|úÏéÚ qA ïBùèA BG úðBg óBu Yýég ÿBHüq qAlðA îz^ .lyBG {HcB¾ RBøBHì úüBì ,ÀÚo òèBu rýð ô koAk kõWô ërñì ZoBg ô .kpÞ løAõg ûkq|Q×ãy Ao Bíy ,QuA ûløBzì êGBÚ ó@ ïôk úÛHÆ qA úÞ õßvývðApÖ òPãñýyAô ,2/0 ôkBðAq .9 oApÚ òPãýñyAô ok úÞ úðBg òüA .koAk ÜéÏO pýùy wPýâ êýG óBùW lñíOôpS kpì òýìôk úG Bì 9 úHOo ok ô úPyAk QíýÚ o|æk óõýéýì 121 kôlc ok þOBýèBì RByoArâ xBuApG )2/0 ôkBðAq( {¾Bg îuA BG koAk

Býðp×ýèBÞ ,QýPuA óõvýèA .7 wuõì óõvýèA ÿpè úG ÜéÏPì úÞ o|æk óõýéýì 200 BG pGApG þyqoA ô þñKAs ÿoBíÏì qA ïBùèA BG ÿA|úðBg àü ÿAoAk }A|þÚpy àHu BG úðBg òüA .kõy|þì úPgBñy rýð á|çìA pðõývßéÞ óAõñÎ úG úÞ QuA êÞAoôA ûly úPgBu 2004 ëBu ok ô QuA þ¿hy pýâ|J@ àü ô úðBâAlW ïBíc ,ÿB^ RoBíÎ ,þÎõñ¿ì ú^Büok .QuA ûly ÐÚAô IüpW 23 QcBvì úG þñýìq ok QuA ArXì óBíPgBu ûk êìBy úÞ úÎõíXì òüA .QuA AlüoõéÖ ,|úÖõßy àéì .6 ÜHÆ pG ô ûkõG o|æk koBýéýì 4 kôlc þOôpS BG ëkBPýu oAnâ úüBìpu òýÖpâ òÞ úG ÜéÏPì Bì îzy úHOo úÞ ûly êýßzO BñG oBù^ qA àéì òüA .QuA úPyAk o|æk óõýéýì 130 qA {ýG þPíýÚ ,2012 ëBu RByoArâ

14

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement