Page 79

óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿBø|ûlüArì pýgA ópÚ óApâô IýXÎ þøBâ Bø|ûlüArì òüA ok Apüq QÖBü Ao IýXÎ koAõì óAõO|þì úÞ QuA þüBø óBßì òüpPíùì qA þßü þPðpPñüA ÿBø|ûlüArì þü|æBG QíýÚ Bü lñPvø IýXÎ Bü úÞ lñøk|þì oApÚ ûlüArì ÿApG Ao þéüBuô ô lñðrýì þHýXÎ ÿBøoBÞ úG Quk ïkpì RBÚôA BG BíPc lýyBG ûApíø Bì BG }oArâ òüA ÿBùPðA BO pâA .koAlð kõWô |æBÞ ó@ÿApG |æBG QíýÚ úG ÿqBýð |ç¾A úÞ þèBc ok lðoAk .ly lýøAõg Bñy@IýXÎ ÿBø|ûlüArì òüpPðApâ

.kõy|þì ÿoAk úãð ”MýèkõÞ êãýð“ ïBð úG ÿkpÖ krð ô RôB×Pì ÿA úÎõíXì

ÿo|æk oArø186 ò×éO ûoBíy þßü ok ”óõOõO|þìBO“ ïBð úG ÿA|ûlñðAõg úÞ QuA 867-5309 Býðk ÙôpÏì ÿBø|ò×éO ûoBíy qA þßü ûkpÞ îvXO }kõg úðBg Ao oõGrì ò×éO ûoBíy äñø@ òüA ok ôA .QuA ûkpÞ ûkB×PuA ó@ qA {üBø äñø@ qA òüA ÿkBüq kApÖA úÞ þüBXð@ qA .lñðq|þì äðq ûoBíy òüA úG ôA BG ÉBHOoA ÿApG óAoAlÖpÆ ôo òüA qA ô QuA òüA óAoAk Quôk lüõâ|þì Èg òüA þé¾A IcB¾ .QyAk þü|æBG oBývG }qoA lðkõG Ì×c Ao ûoBíy ô ly úPyAnâ }ôpÖ ÿApG {ýK ëBu lñ^ ûoBíy òüA .lðpýãG xBíO ôA BG oBG oArø 10 lüBy úð|æBu ,ûlñðAõg .kpÞ QÖBüok óBìõO óõýéýì 556 Bü o|æk oArø 186 }qoA úG Ao Èg ,ûlüArì òüA ûlðpG êý^p^ ÿBø|óAlðk BG óBìq ó@ ok úÞ kõG óBPvéãðA ïôk þðBùW äñW ÿBøqôo oAlì QuBýu ,êý^p^ óõPvñüô |çÆ úßu òüpPâorG qA kõg píÎ ÈuAôA qA kpì òüA .lðAkpâpG Ao äñW Ýoô kõg ÁBg ÿBø|QuBýu úPHèA ô IýXÎ ÿBø|þðApñhu Bø|þuôpÎ úG òPÖo qA êHÚ úÞ QuA þüBøoBÞ qA þßü áqBð ÿA|ûqAlðA ô îÞ oBývG ÿBø|óqô BG |çÆ úßu lüpg koAô Bø|óAlðk òüA ôA åpì qA wK .lðõzð îâ BùðAlðk òüA BO kõG IÚApì ô kpÞ|þì ûkB×PuA þÎõñ¿ì ÿBø|óAlðk ok ûly þüBíðôo wñW òüpO|þé¾A úÞ ly oArâpG ÿA|ûlüArì ,òüô ok ,{ýK ëBu lñ^ .kõy|þì ûkB×PuA ó@ qA ok Bøqôo òüA Bø|óAlðk òüA .lýuo }ôpÖ úG óBìõO óõýéýì 70 Bü o|æk oArø 23 QíýÚ BG úßñüA BO ly ûlüArì

18

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement