Page 76

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

ô eüp×O úG ûqôpìA úÞ ÿoõÆ|úG }qoô òüA QÖpzýK ÿApG ly ÿA|ûrýãðA ,ëBGpP^ BG ûõÞ qA ólì@ òýüBK óBzüApG rýð óAõðBG þéì îýO þPc ô ”lñPÖA|þì BW“ Bùð@ qA ÿoBývG óBìq oôpì úG .lðArýãðA|þìpG rýð Ao|þìBËPðA óBýðApüA qA ÿoBývG qAôpK ÿôqo@ óõñÞA ”ëBGpP^“ .QuA|ûly êülHO óBùW ØéPhì ÉBÛð ok êÛPvì þyqoô .kõy|þì êýßzO .QuA ûkpÞ ûkoô@pG rýð Ao ëBüpO RBÞpc Bü àüBG ëBüpO úøk êDAôA ok úgp^ôk BG àýOBGôpÞ@ óõñÞA .QÖBü ZAôo ÿk|çýì 70 àüBG ëBüpO þðBùW óõýuoAlÖ þðBùW óõýuAolÖ oBñÞ ok (BUI) ûlì@ kõWõG rýð ÿoAõu|úgp^ôk .QuA

koõGõñuA óBìríø úÞ Qvýð {ýG þèBu lñ^ koõGõñuA BìA ,koAk QìlÚ óApüA ok úøk lñ^ þßuA qA ûkB×PuA pâA .QuA ûly qBG rýð óApüA þßuA ÿBø|QvýK úG {üBK ,BøoõzÞ püBu BG

þðBPvGBO þßuA .QuA ûly ûkôrÖA óApüA óAqBG|þßuA eüp×O úG îø òí^ ÿôo þßuA |æBc oõÞoBK óApvK ô óApPgk |æBc .ly qBG óApüA ÿBøpùy úG {üBK wüoBK qA oõÞoBK BO lýzßð ëõÆ ÿkBüq Rlì .lñPvø oõÞoBK ïpâpu ÿkBüq þðApüA

21

àüBG ëBüpO qA ÿoBývG ok |æBc ÿBø|îýO rýð óApüA ÿBø|óBPupùy ëBÏÖ ô ûlì@ kõWõG àüBG ëBüpO òýPvhð îø A«pýgA .lñPvø àüBG ëBüpO þééíèA|òýG QGBÚo .ly oArâpG òüôrÚ ok

”ëBGpP^“ lü|çâAoBK ,ÿk|çýì 1986 ëBu kôlc ok úßñüA BO QyAlð kõWô ëBGpP^ ïBñG ÿA|úéýuô ÿk|çýì 1985 ëBu BO ó@ qA Bùð@ úÞ ÿA|úéýuô úPHèA .lðkpÞ ûkB×PuA úéýuô òüA qA ûõÞ qA ólì@ òýüBK ÿApG þvýDõu óAkoõñøõÞ .kAk êßy pýýÓO ÿqôpìA êßy úG óBìq oôpì úG ô QyAk QøBHy kAq@ ÉõÛu pP^ úG pPzýG lðkpÞ|þì ûkB×PuA qAôpK ÿôqo@

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement