Page 73

óApùO þééíèA òýG úéXì

,úXýPð ok ô úGpXO ó@ oApßO ÿõu úG úýèôA |ú»GpXO àü ókAk Ýõu ok ,êýHÚ òüA qA þDBøoôBG kõWô wK .lðoAk þíùì {Ûð ,kBýPÎA )oBíÚ ô ,êßèA ,olhì kAõì úG Áõ¿g úG( kBýPÎA àü úG oBPÖo àü êülHO úÞ QuA lýÞBO úG ïq|æ pãülßü BG Bùð@ êGBÛPì ÉBHOoA ô ô ØéPhì êìBÎ Bø|ûk êgAlO úXýPð ok úÞ ûlý`ýK oBývG QvüA ûlülK óAõO|þì ,lðoAk {Ûð kBýPÎA ókoô@ kõWõGok úÞ þÎõñPì êìAõÎ ëBTì qA .lü@|þì kõWõG (interaction) îPvýu ô äñøpÖ þPc ô ,þPý¿hy ô þðAôo ÿBø|ÿoBíýG ,rÓì þíýy õýG ,VoAõO , (trauma) þcôo úGp òüA ok .kõG løAõg RAoBËPðA ô BøoôBG {Ûð ÿôo pG òìrÞpíO ,úèBÛì òüAok þèô .kpG ïBð Ao ÿkpÖ ÿBø|}qoA qA þÃÏG {Ûð úG kpÞ îøAõg rýð ÿp¿Phì ûoByA ,kBýPÎA kBXüA ok RAoBËPðA ô BøoôBG {Ûð pG ûô|çÎ ,úèBÛì factors) lññÞ|þì kBýPÎA úG lÏPvì ”BÖp¾ Ao Àhy úÞ þPý¿hy ÿBø|Qý¾õ¿g ô Bø|{üApâ .(predisposing kBýPÎA ûoBGok kBPÏì Àhy îèBuBð ÿBøoôBG Ao Bùð@ Bì úÞ QuA þ¿hzì ÿBøoôBG ÿpu àü ÿAoAk ,}kBýPÎA ô olhì kAõì ûoBGok ,kBPÏì àü ÿAoAk BøoôBG òüA Apüq îýìBð|þì (dysfunctional beliefs) úðBñýG ÐÚAô pýÒ Bü QuokBð Bü îèBuBð ÿBøoôBG

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

Haleh Eghrari, Ph.D. Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

BøoôBG ô oBßÖA {Ûð :kBýPÎA ûoBGok þüBø úPßð ëôA QívÚ| ÿBø|úüpËð qA þßü ,pýgA ÿBùèBu ok # ,þðAôo ô ÿoBPÖo R|æ|çPgA ûoBG ok þuBñy óAôo kõWõG ok Ao BøoôBG ôoBßÖA {Ûð úÞ QvüA úüpËð . lñÞ|þì lýÞBO ô þuopG R|æ|çPgA òüA ókoô@ òüA xBuA pG (Cognitive Therapy) ,þðAôo R|çßzì ÿBø|QéÎ qA þßü ,ûBâlük .QuA Àhy îèBuBð ÿBøoôBG ô RAoBËPðA ,oBßÖA úPuk ó@,þðAôo R|çßzì ÿkõHùG ÿApG úXýPð ok R|çßzì òüA Qü õÛO ok úÞ þDBø oôBG ô oBßÖAqA .lññÞ AlýK pýýÓO ô ûly ÿqBu qBG lüBG lðoAk {Ûð ,lðkAk jo ÿpßÖ RApýýÓO òüA úÞ þðBìq úÞ þGphì Bü ô îèBuBð ÿBøoBPÖo ô RBuBvcA QÞpc úG ÿkõHùG ÿõu úG rýð lñPvø Bùð@ lìBýK .lñü@|þì ok

.lñPvýð ÜGBÇì QýÏÚAô BG ô ûkõHð þÛÇñì ô eýd¾ xBuA ô úüBK Àhy ûAo pu pG ÐðAõì qA þßü rýð kBýPÎA ápO ïBãñø ok ,lðoAk kBýPÎA kBXüA ok úÞ þzÛð pG ûô|çÎ ôA «çTì .lñyBG|þì olhì kAõì òPyAnâ oBñÞ ûoBGokô }kBýPÎA ûoBGok ôA þÛÇñì pýÒ oBßÖA òýíø ,kBPÏì BG“ Bü ô þñPyAk Quôk ïk@ ÜGBu êTì pãük ôA úÞ ly løAõg UÎBG kAõì ápO úÞ lñÞ pßÖ QuA òßíì rÞpíO ô òøm oõÃc úßð@ Bü ô ,kôpG Quk qA }kõg ÿôopG ô Èýdì ÿôopG {èpPñÞ ,lyBHð ”þèBc .lølG Quk qA ,Bùð@ ápO BG óõñÞA îø ,lðõy|þì pPùG kAõì Ùp¿ì pSA ok úÞ úPyAk oôBG ôA úÞ Ao {üpßÖ þèô ,kpÞ løAõg þcôo oBzÖ xBvcA ÿolÚ Àhy ,olhì kAõì ápO ÿAlPGA ok úÞ QuA þÏýHÆ òýñ`íø êGBÚ pýÒ úG oôBG òüA .QyAk løAõhð Ao oBzÖ òüA êídO þDBðAõO úÞ koAk oôBG òýñ^ ôA úÞ QuA ó@ îùì úPßð

kõG løAõg òüA òì {yõÞ úèBÛì òüA ok úÇÛð qA Ao êßèA Bü olhì kAõì úG kBýPÎA úéEvì úÞ ô kBXüA ok úÞ þíèBuBð ÿBøoôBG ô oBßÖA pËð oApÚ þuopG koõì ,lðoAk {Ûð kBýPÎA QüõÛO .îøk lü@|þì {ýK úÞ þé¾A ëAõöu ,AlPGA ok êßèA Aÿ olhì kAõì qA kApÖA Ap^ úÞ Qvð@ ÿkBýñG þèô ûkBu þOoBHÎ úG ?lññßýì ûkB×PuA kAõì qA ûkB×PuA QéÎ úÞ lyBG|þì òüA iuBK .QuA ókpG Rnè xBvcAô eüp×O olhì ok ,Rnè IéÆ Bü ô þdüp×O ûkB×PuA àü úÞ kõzýì ú^ úÞ QvñüA kkpãýì fpÇì úÞ þèAõöu òýìôk òüA IèBÇì úýÛG ok úÞ QuA þèAõu òüA ?kkpãýì êülHO kBýPÎA ïBXðApu ô þíDAk ûkB×PuA úG kApÖA qA ÿA|ûlÎ qA ûkB×PuA óly þíDAk Bü kBýPÎA êìAõÎ qA þßü úÞ Ap^ îøk iuBK ó@ úG ÿlc BO úÞ kpÞ îøAõg þÏu úPyõð qA ÿoBývG «çTì .kpÞ õXPvW ûlññÞ Ùp¿ì kpÖ ÿBøoôBG ô ,pßÖ qpÆ ,ûBâlük ok óAõPýì Aoolhì kAõì .lñÞ Á|çg þ×ñì RBuBvcA oBzÖ qA Ao Bùð@ lðAõPýì Ùp¿ì úÞ lðoAk Ao oôBG òüA olhì kAõì úG òükBPÏì úÞ lü~A þì óBypËð úG úðõãñüA ô ûkpÞ pO|àHu Ao óBy þâlðq ÿBøoBzÖ oBG ,Ùp¿ì úÞ lññÞ|þì pßÖ Bùð@ BßOA wc ,olhì kAõì qA ûkB×PuA BG úÞ lðoôBG òüA pG îø ÿkAlÏO .lðôo|þì óBýì qA ô ûly lülKBð R|çßzì .lðõzýì pO ”ëBc BG“ Bü ô lðpýãýì oApÚ óApãük pPzýG }pünK koõì úßð@ Bü ,kkpãýìpO ÿõÚ Bùð@ w×ð úG

24

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement