Page 66

TEHRAN International Weekly Magazine

RAkoAô ok óBzgok úGpXO ëBu |40 qA {ýG BG BG úzýíø BýèBPüA óBíéHì pýËð þG ÿBø fpÆ lyBG þì óArürÎ Bíy ûApíø QÚAl¾

Bíy úÞ ÿA ú^oBK pø BG Büô äðo pø BG óBíéHì Ñõð pø .QuA kõWõì Bíy úÛýéu ô úWkõG JBG lýøAõhG QÖBü lýøAõhð BXÞ aýø ok Ao Bì ÿBø QíýÚ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO|þì kõg Ðýuô RBðBßìA BG Bì pPùG ,äðo þPc ô úüôo Äü õÏO BG ,lüA|ûkpÞ ÿoAlüpg {ýK .îýøk|þì êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA

.kõy|þì|úPÖpünK rýð óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK B«ñíÂ

31

(310) 274-7474 RByoB×u ò×éO

( 818) 881-1771

oAq ô ïlýì BW {éÓG õO pPzýG õìkõg .püqApƒu ...îðrýì ,ïpâ }õÒ@ úü rW ïBýì ïkõƒg úƒG þƒPÚô ÿAl¾ ô òdè ;ïkpÞ úGpXO îø ôo ÿA úãük ÿArý^ ÿÿBø úìrìq ,{hG {ìAo@ ÿBùyqAõð ,qBƒýð pƒK ok ...ïBøõì ÿôo þüBø úƒuõƒG ô ûlƒñøk þƒévO ÿBø|ûtì òðôôo qõñø îßyA ÿBƒø|ûpƒÇƒÚ úƒßýèBƒc ÿA úvég ok ôo ïkõg ô ïoAnýì îø ôo õívýg ...îñÞ|þì Bøo þñPyAk Quôk ô ÜýíÎ ÿAlƒ¾ ,JBƒPÖ@ ïpƒâ oõƒÃc BƒG ôo ïqôo ÿôo óBíz^ ¶ûBãð püq ô Rõßu {hƒG {ƒìAo@ ólük BG þñÏü ,Qvýð }oõÞ .îñÞ|þì qBÒ@ oAõük BG .úyBG úPÖo lüBG ó|æA BO îzýì òEíÇì QÎBu .îñÞ|þì wíè ôo áBð ØÏy Rnè óôA ûoBGôk }kBü oôBG ?kõG îéýÖ úü pÆBg úG îupO ïBíO BÏÚAô ôo {ùG ókpÞ pßÖ RACpW úÞ |æBc BìA .úýðkpßð qA þupO aýø úãük .úñÞ|þì AlýK QÛýÛc ïApG ïoAk ólƒük qA lƒÏƒG ,ïoAlƒð qôo óôA RApƒÆBƒg oôpƒì BG ,BñÎo þXG@ ÝBOA õO {íPyAnâ ,îéýÖ qA þOBËdè BG }koõì ok lüBHð úÞ îPvðôk|þì îíÞ òu óõíø îéýÖ BG QuBÞ óôA ïlýíùÖ BølÏG ,îðrG Ùpc þvÞ úG BøBHPyA ô ûly BW úGBW ûpøq þuôpƒÎ òƒzW ô úÖ|çÞ QÚô lñ^ BO þXG@ ,ûlýuo BñÎo Quk óôA BÏÚAô úÞ kpÞ|þì ëAõu ïqA IOpì ,kõG þH¿Î úð ;îPyAk JAõW úü ÈÛÖ îø òì ,úð Bü ïlük ôo îéýÖ ! ôo BñÎo ÿAoBPÖo êýèk wÞ aýø ,òì rƒW ôo ûpøq BG {ðkpÞ AõÎk ÿAl¾ BøoBG .Qvðôk|þíð òýG IOpì ...ïlýñy|þì {ÚBOA õO qA ò×éO ÿBK ôo îéýÖ òüA úâA úÞ kpÞ|þì ûoByA òì úG }BPHd¾ ûpg|æBG ô kBýG ïpu kõG òßíì þü|çG ú^ ïkõG ûlük .kpÞ ÐÇÚ ûpøq BG õzèBu lñ^ ô òülñ^ þPuôk ô fôo pG úÞ ÿpýSCBO BìA kõG îéýÖ úü ÈÛÖ óôA qA þPc úÞ kõG ÜýíÎ ÿolÚ úG QyAnƒâ îƒðAôo pPâorG þ^pø .ïkpÞ|þì ÿoôk îø BGBG ÿBø|}qAõð pO|äðpíÞ ô äðpíÞ ÝB×OA óôA RApÆBg ïlƒzýì BìA ïkpÞ {yõìApÖ |çìBÞ úÞ þüBƒW BƒO lƒy|þƒì }oõÞ úßñüA BO ...BO kõG îøApíø óBñ`íø }pýSCBO úÞ |æBc ,kpG òýG qA õðôA }kõg ÁBg }ôo úG }Bø þðõGpùìBð ïBíO îzýì òEíÇì îñÞ|þì õypßÖ }qoA þéýu BO ôk óôA lüBy ô ûkõG ïkõg pÆBg úG .QyAk ôo îupO ókpÞ ÙpÆpG kpì }õÒ@ ÿõG oBƒHñüA } ûoBƒGôk kBƒü BƒG úßñüA êTì ïôo@ þéýg ,úñÞ|þì pK ôo îìBzì îýâlðq úG ôo ïkõg úzð ïoBPÖo úWõPì þvÞ ïoAk þÏu ô ûoBGôk ,ÜýíÎ w×ð úü .îzßýì }BßPì Qíu QÞpc {GAõg ÿBW ôo oBG lñ^ õíPuk ,ûoBGôk óõíø òì BÏÚAô ,ûpýâ|þì ïA|ûlñg ïoBPÖo qA ,ïlýì úßýèBc ok ,îzßýì QèBƒXg ïkõƒg qA ,ïpƒPgk ôpÖ {zèBG õO õìpu ,îñÞ|þì ÐíW õPK püq õìkõg ....ólülñg rüo rüo úG îñÞ|þì Ñôpy ô ïpHýì koAk úèBHðk

ûoAnýì {×ýÞ õO õíéýÖ úéXÎ BG pPgk ...óõOBñÎo ...ô ëq QñÇýy BG }oõÞ ,ëõvñÞ úG ïlýHv^ }lñhHè BG ...ûly îÞ þéýg óõíé¾BÖ ,îùG ûkq ëAôo ÜHÆ ápPgk ...îñýG|þì ôpPgk óõíø ûoBGôk qBG BG ,{×ýèBßO ÕApu ûpýì ÿoBÞ pø qA êHÚ qôo pø BO oBñÞ {OoAnýì ,úzýì îéýÖ úWõPì ØýÞ ókpÞ wc BìA {ƒùG ûlƒG lƒìôA }BƒñÎo þƒXG@ þƒPÚô ÿoõÇ^ îéýÖ õO Alð {Puôk úßñüA qA {üôBßXñÞ IýÒpO õDlüô ûBãPuk Qƒíu úƒG õƒðôA ûlƒý¿Úo ...úñÞ|þì ok }oõÞ ,îñÞ|þì wc ïBøBK õO ôo þyqpè òƒýèôA {ƒhK BƒG ...úƒzOpƒzýƒO ókoô@ok ëBƒƒc óõüqõéO ôo ápPgk ïõ¿Ïì óBíƒzƒ^ pƒüôBƒ¿ƒO Ðüpu Ap^ úðôlG úßñüA óôlG BìA ,úzýì Jõßhýì qõñøõèõ^õÞ úðBdüo ...úñßýì }õìBg ôo ûBãPuk püôB¿O ,ûly ûpýg óõürüõéO úG RõùHì ô RBì {ßý^õÞ IéÚ òüA BìA óoAlð }ApG|þìõù×ì aýø ,ûkAk ôo ûBãPuk ókpÞ }õìBg óBìpÖ úƒÞ ûkõƒG ô àý^õÞ ÿBPuk úzýì UÎBG úPgBñyBð þüôpýð ÿBø|úX ...úðrG ôo þéK ÿ úíÞk ûoBGôk {ðôqpè qA pPgk òüA áok BùñO kpì úü ÿBø|ûlñg ô óq úü ...ûpüôB¿O ...õñì òýHG ...òÞ ûBãð òì úG !?úðBdƒüo ...Qvýð ÿrý^ ,xpPð óApãð ÿ ûpù^ ÈÛÖ oBHñüA ô ûkpƒâ|þƒìpƒG îøBƒãƒð lüly }qpè ,ïqAlñýì ïkõg úG ûBãð úü ...úyoõÞ }oõÞ úG ûoBGôk ,ûkpÞ QüApu îðlG êÞ úG ïBøBK :úzýì îýðApãð úWõPì ,îñÞ|þì ûBãð oApÚ ...}BG ïôo@ ...ïrürÎ Qvýð ÿrý^ ...òÞ ûBãð òì úG úðBdüo ...úPÖõýG þÚB×OA Qvýð þüBW BO úzýì pPyAõü ô }Aõü }oõÞ ÿAl¾ ..úÞ *** úGôo pýXðq ÿôo úG îøBãð ïBßéK óly qBG BG ,BHüq ÿ|çÆ pýXðq úü ,úðõì|þì QGBS îOoõ¾ ÿôo îzÞ|þì úÞ þv×ð òýèôA BG ...QuBñy@ ïApG pËð úG õG ûoBGôk ,îñÞ|þì wc ôo þGõƒg þƒéýƒg ÿõƒG ...Bñy@ ÿõG úü ,oBãýu Bü pÇÎ ÿõG ,îzÞ|þì óõy ûoBGôk ókpÞ qBG BG ô ïlñG|þì ôo ïBíz^ àéK oBG lñ^ ,îñÞ|þì oAlýG îø ôo îuAõc ïBíO áok ôo îPýÏÚõì ïoAk þÏu oBÞ òüA BƒG îðq|þƒì }õÒ@ ok ôo ïkõg ÿoôBGBð ëBíÞ ok ...ô ...îñÞ .ïkõG ÿoApÖ }qA {ýK þÛüBÚk BO úÞ îñýG|þì ÿkpì wc ,îñÞ|þíð }qA óly oôk ÿApG þü|çÛO aýø wßÎpG úð BìA ïoAlð ôo {ýüBðAõO ô RolÚ îñÞ|þì Bìpâ ô {ìAo@ òüA qA óBñ`íø kAõg|þì îèk ïkõg Bø|Rlì úÞ ôo ÿrý^ úy|þíð ïoôBG ...ïpHG ûpùG ô êÖBÒ òì ô ûkõG àükrð îùG olÛñüA ïkõG {èBHðk ...BñýGBð ïBíO ,ï@ þãñPèk ïBíO ,ï@ þüBùñO ïBíO kBü ôo àyA ,òPyAk îùG îðBýÖApÆA úÞ þüBø þhƒéO òýíø ô îzÞ|þì õG ûoBGôk ,úñÞ|þì ïBíz^ óõíùì ôo ïBßyA ô úðõßzýƒì ôo îÃӃG {ƒìAo@ wƒc

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement