Page 64

www.TEHRANMAGAZINE.com ,1896 Quõâ@ 9 ok .ly|þì NB^ óBùW R|çXì qA ô ly úSkBc oB^k olü|çâ BG qAôpK àü ok ôA êýèk úG lÏG qôo ôA .kpÞ ÉõÛu ÿpPì 17 ÑB×OoA .QÖo Býðk qA RApÛÖ óõPu þãPvßy

RBìlg pPÖk

oõKpHøo RpHéüs

áõèBG ïBýéüô 1863 ëBu ok þüBßüpì@ ÑpPhì ô fApÆ òüA þcApÆ Ao pPzýG QÎpu BG lülW NB^ òýyBì àü ápdPì RBÏÇÚ qA úÞ òýyBì òüA .QgBu ô ûkpÞ

óAoArø ô úÛGBu ëBu |14 qA {ýG BG RBìlg úDAoA ok ÜÖõì ûlðôpK

,þƒâkBƒƒPƒÖA oBƒƒÞ qA ÝõÛc ,oBPupK ÝõÛc ëBýyõu ,þãPvzðqBG ô êßülì ,þPüoõßu úƒHƒcBƒ¿ƒì ,pƒßƒülƒì Capi - SSI úðæBu

QgAkpK qA QýÖBÏì ô óBdPìA óôlG ô óBdPìA BG Mýy órýPýu ô ÈüApy lWAô kApÖA ÿApG Immigration ûoAkA úñürø .RoBÞ òüpâ lülíO

óBãüAo úýèôA ûoôBzì

(310)666-1515

þéâlýì xBìõO ÿBøqBâ ÑpPhì þüBßüpì@ óAlýíýy òüA Ao ÿô ÿoBývG . QuA ûkõG oAk Jpu òürñG ô CFC p×víOA ÿApG òýìq ÿôo pG ûlðq kõWõì òüpPGphì åpì úG ÿô ÑApPgA ôk òüA Apüq lñðAk|þì òýìq Èýdì ÿApG ÿkBüq R|çßzì ô Bø|óBvðA qA ÿoBývG YéÖ xôpüô úG þèBu óBýì ok ôA .ly pXñì Qvüq ôA .ly pXñì ÿô óly YéÖ úG úÞ ly ûkõè@ ëB×ÆA ,QhO okBø úÖ|çì ÄüõÏOô ókpÞ QÞpc ÿApG UÎBG ,ûBãPuk òýíø úÞ kpÞ þcApÆ Ao þøBãPuk .ly ôA åpì ô ókpÞ ú×g

þÏÚAô J|çÛðA àü kõG ûly êýßzO ÿkBüq oBývG êüoô@ 3 ok ôA .lì@|þì JBvc úG NB^ QÏñ¾ ok kõg ÿBø|òýyBì qA þßü BG oBÞ óBüpWok ô 1867 ôA .lük Iýu@ «Alüly ôA ÿBK ô ûly êßzì oB^k êíÎ òýc ok ô ly |çPHì BüoBÛðBÚ úG lÏG qôo lñ^ ÿoõÞ ÿoBì .Qynâok þcApW ô lñízðAk òüpPÖôpÏì IÛè óAõPG lüBy úG Ao QuA ûly úPzÞ kõg ÑApPgA BG úÞ Ao þÎpPhì xBìõO ÿoBK þW ØyBÞ ,ÿõvðApÖ óAk àürýÖ òüA.kAk ÿoõÞ ÿoBì ÿBüôo úzýíø ,rèô êøA ûlñðAo ô xlñùì òüA ok ôA .QyAk Ao êýHìõOA BG QÎpu koõÞo ólðBßy þéýHìõOA ,Ùlø òüA úG ólýuo oõËñì úG ô ûAo òüA òüA ok ôA .QgBu ô ûkpÞ þcApÆ Ao ”Babs“ ïBð úG QÎBu pG pPìõéýÞ 273 QÎpu úG ólýuo BG óBìq .koôBýG QulG kõg ÿApG Ao QÎpu koõÞo QvðAõO

ókpG þK ÿApG Ao þðAôApÖ RBzüBìq@ô kõG õýPÞAõükAo ok ôA .kpÞ Ùp¾ ûkBì òüA ÿBùPýéGBÚ ô ÁAõg úG êGõð àürýÖ ûrüBW QÖBüok úG ÿk|çýì 1903 ëBu úG F|çPGA êýèk úG 1934 ÿ|æõW 4 ok ôA .ly phP×ì RBÏzÏzO ÅpÏì ok òPÖpâ oApÚ qA þyBð óBÆpu .QÖo Býðk qA ÿA úPvø 33

ÿpãük ûlñðAo ÈuõO ôA koõÞo 1927 ëBu ok ok ô 1927 xoBì 3 iüoBO úG ÿô ô ly úPvßy BG Ao ÿlülW koõÞo kpÞ|þì þÏu úÞ þèBc ô ûly úSkBc oB^k ,koAnãG BW úG kõg ÿôokõg .ly úPzÞ

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  
Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement