Page 62

www.TEHRANMAGAZINE.com pø lýøAõhG Bùð@ qA úÞ QuA òüA lýñßG lüBG Bíy úÞ Bíy BG lðly AlW óBypvíø qA þðõðBÚ oõÆ úG óBìq .lðpýãG xBíO kpG|þíð|þìõíÎ ÿBø|óBßì úG Ao Bíy QÚõ`ýø òßíì ,kpG|þíð óôpýG Ao Bíy QÚõ`ýø pâA òPÖo óôpýG ÿApG Bü lyBG úPyAlð þÖBÞ ëõK QuA ÿpãük rý^ ÑõÂõì QuA òßíì BìA ;lyBG êHñO BG Ao Bíy þvÞ løAõhð ókõG êøBPì pÆBhG ô lyBG .lñýHG ôA ok þPÚô ÈÛÖ ,QuA oôk ûAo qA óBO|úÇGAo pâA .lñÞ|þì oApÚpG xBíO Bíy BG QuBíy pùy ô kõy|þì îâ óBùâBð QuA úðBg ok þPÚô pâA àü úðBzð ,luo|þíð óBPPuk úG ôA qA ÿpHg aýø .QuA ÿlW êßzì óBPuôk Qvýè ok Ao Bíy QÚõ`ýø úÖBÂA þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok }A|þPðpPñüA .lñÞ|þíð úG Ao Bíy BìA lüoAk úÇGAo ôA BG QuA þOlì pâA |«æBíPcA ,QuA ûkpßð úÖBÂA {ðBPuôk Qvýè .lñÞ|þì óBùñK Bíy qA Ao ÿrý^ |«çìBÞ Bø|úP×øpg@ ô êýÇÏO ÿBøqôo ok .QuA ÿpãük ÿBW .kõy|þì lülKBð lüBG Ao Bø|úP×øpg@ lüõãG }pvíø úG úßñüA QuA ûkpÞ úÞoBPì lü õâ|þì «BÏÇÚ ôA ÿApG lðAonãG QÚô Bíy BG lðAõPG BO lñÞ oBÞ .kõG løAõg pO|Qhu úÞoBPì úÞ lññÞ|þì BÎkA |«æõíÏì êøBPì óAkpì ÿoBÞ .lñyBG úPÖpâ Ý|çÆ B«ðõðBÚ úßñüA úð lðA|ûkpÞ

35

Àhy àü ÿBK ô QuA ûkAk IüpÖ Ao Bíy «BñEíÇì .QuA Èuô ïõu êüBÖôpK RBÎ|çÆA ô wßÎ òPyAlð lýyBG ûly Bñy@ôA BG þPðpPñüA úßýOoõ¾ok ÿBø|QüBu ok êøBPì ÿBøkpì qA þgpG kõg êüBÖôpK ÿôo þvßÎ ,þPðpPñüA þGBü|Quôk óBPüApG Ao óBzvßÎ lýøAõhG pâA BìA lðoAnâ|þíð lñøAõg|þíð úÞ QuA òüA ó@ êýèk .lññÞ|þì êýíüA .kõy ÐéÇì Bø|QüBu òüA ok Bùð@ oõÃc qA þvÞ xBíO Bíy BG àìBýK Bü êýíüA ÜüpÆ qA ÈÛÖ lñÞ|þì oApÚpG Ao þÆBHOoA ÿBø|}ôo òüA kApÖA qA þéýg þÆBHOoA }ôo BùñO òüA pâA BìA .lñøk|þì eýWpO àü .koAk kõWô þéßzì òýÛü pG ÐÇÚ ,lyBG Bùð@ QðpPñüA ÜüpÆ qA QcAo þéýg lðAõO|þì êøBPì kpÖ QHd¾ BìA lñÞ oApÚpG ÉBHOoA Bíy BG àìBýK Bü .kõG løAõg êßzì ôA ÿApG þñ×éO ókpÞ kõg óBPuôk Bü ûkAõðBg BG Ao Bíy ûBã`ýø lñÞ|þíð Bñy@ ,løk|þíð Bíy úG Ao }A|úðBg xok@ pâA úG Ao óBypPgk|Quôk |«æõíÏì êøBPì óAkpì Ao úðBùG òüA Bø|þéýg .QuA þíùì oAlzø úðBzð þÖpÏì lñuBñy|þì Ao óBypvíø úÞ þðBvÞ ô lðoAk êßzì þâkAõðBg pËð qA úÞ lðoô@|þì .lññÞ|þíð BìA .lññÞ RõÎk óBy|úðBg úG Ao Bíy lñðAõO|þíð êßzì ô koAlð QýÏÚAô úðBùG òüA Bø|QÚô|þéýg løk|þíð Bíy úG Ao }A úðBg xok@QÚõ`ýø

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement