Page 6

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

QÚô ïBíO Bü QÚô úíýð Roõ¾ úG þüBÚ@ Bü îðBg ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG ,þ×ßì óõývýíÞ ô ÝõÛc BG .lñyBG þì qBýð koõì þGBüoAqBG ô ÿpPÖk )818( |347 - 2727 )|872( óBPüBø úGpXO ô RApÆBg ,þâlðq lýøAõg þì pâA| úüpzð úG ÉõGpì koAk oApÚ rPðApK êgAk ok úÞ þüBø ûoBíy úÞ lýyBG úPyAk úWõO «B×Çè óBO úìBñýâlðq úÞ lüoAk êüBíO pâA ,lýñÞ úðAkôBW Ao .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO úüpzð pPÖk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .óBOpËð koõì Àhy þùâ@úð ,QuA úG Ao Bíy òì ,kõy þHv`èk óBìo úG êülHO .îñÞ þì þÖpÏì Býðk úG Ao Bíy ô îðBuo þì óBPüôqo@ PO.BOX 3665 Winnetka CA 91396 .lüpýãG xBíO pù^ êâ ApPýì ,òì BG )|871( .lñyBG þì Bíy ô Bíy óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBì@ þüBÚ@ - )323( |400 - 7515 | óApüA ò×éO |)|310( |435 - |9108 ) |873( ok .lñyBG þì ërñì oõìA ïBXðA ô þPHd¿íø )021( |88460827 qA ÿqôo úðBHy ÿoAlùãð ûkBì@ ,õXzðAk þíðBg - | .lüpýãG xBíO Iy ô eH¾ óBßìA Roõ¾ óBíø ok þâlðq óBßìA BG ,Bíy óAlñíèBu ô óBÞkõÞ |)|818( |909 - |4707 ) |874( .lñyBG þì óBßì óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg |)|818( 300 - |8978 ) |872( .lñyBG þì Bíy |)|818( |714 - |7729 ) |874( óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þèô úÛÇñì ok þíðBg | þùâ °¬ °©ì pýâ ïBÓýK ÿôo Ao k õg ûoBíy «B×Çè .lñyBG þì Bíy ~ùì ¸ñ·üæ óô~ ÿ°¬ ú¡ þùâ .lüoAnãG ô óãü° ú}×ø 4 ÿ± á¬õÞ |)818( |881 - |1433 ) |874(| ì~¨ ô á¬õÞ ~ùì ÿø þùâ óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBìA~ þèô úÛÇñì ok | þíðBg °æ¬30 ú}×ø 4 ÿ± ±ãü¬ BG Bø îðBg ÿApƒG ZAôkqA þƒùâ@Zok QƒùW .lñyBG þì Bíy óAlñíèBu ô ) |874( ,ò×éO ,xok@Ì×c ô úéXì Áõ¿hì lÞ òPyAnâ |)818( |430 - |4155 Zok ô óBƒƒãƒüAo |úƒƒPƒ×ƒø | 4 ÿApG ûpýÒ ô êýíüA BG þìlíø ô àíÞ ÿApG ,ÿspðA BG ô óAõW þíðBg - óAlðqpÖ qA ÿoAlùãð ûkBì@ ûkpÞ êý¿dO þíðBg - | Roõƒ¾ ok Bø|îðBg ô óBüBÚ@ÿApG ZAôkqA þƒùâ@ þì ûkBì@ ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG lñíèBu ÿBø îðBg þì ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG Bíy rürÎ óAlñíèBu ô .lñyBG êgAk ok ûpýÒ ô êýíüA , ò×éO ,xok@òPyAnâ .lñyBG |)|310( |344 - |2456 ) |874( oæk |30 |úP×ø |4 úéXì )|876(| óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg - )760( 6811- 656

ëBuoA óApùO úéXì þPvK xok@úG Ao kõg úìBð ,Bø îðBg ïBýK úG JAõW ÿApG kõg ÿBø úìBð |B«×Çè .lývü õñG QÞBK ÿôo Ao pËð koõì Àhy ûoBíy B«íPc .lüoAk .lýüBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG okoA³ þðBì Bü à^ oæk |5 BG Ao

RBìlg {hG æBG úG 500 ÿBø ûoBíy

Bø ïBýK {hG æBG úG |600 ÿBø ûoBíy

,Bßüpì@ ûBãzðAk òülñ^ qA úPvzðqBG þüBÚ@ -| QuA þíðBg ÿõXPvW ok ,JAkBy ô îèBu oBývG lyBG úPyAk þGAkBy ïAlðA -|2 lyBG îèBu -|1 úÞ :úÞ ïlÛPÏì ûlñG .lyBG ÿoBãýu pýÒ -|3 kõñzg }A ûlñG ô lyBHð ÿAlg pâA kõu koAlð óApHíÓýK QÎB×y êíXì òüA qA óAõhG ê¿×ì Uülc kõg õO wßèA pPÞk .lüpýãG xBíO ò×éO ûoBíy òüA BG B«×Çè )|714( |731- |7125 )|863(

>ó ApùO þééíèA òýG úéXì< ïkpì Qìlg ok lüoBLvG Bì úG Ao kõg RBÓýéHO

Fax 818-881-0701

BG Bñy@ ô þuoBÖ MüBO ÿApG ëBÏÖ îðBg àü úG .îülñìqBýð ÿpPÖk ÿBøoBÞ ô ÿpOõýLìBÞ ÿBøoBÞ )818( 355- 3704 ûlñyôpÖ óAõñÎ úG ûBãyôpÖ ok oBÞ ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì oAk Ýôlñ¾ Bü )760( 681- 1656 )|876(| úíýð Roõ¾ úG úðBgôoAk ok oBÞ QùW þíðBg úG .îülñìqBýð þèô úÛÇñì ok QÚô )818( |345 - 9292 )|876( QùW QÚô ïBíO Roõ¾ úG þðApüA ÿõðBG àü úG úG óBìokBì ërñì ÿBøoBÞ ïBXðA ô ÿoBýíø ,þìlíø Býðp×ýèBÞ qA ZoBg ÿA úÛÇñì ok ÿqôo úðBHy Roõ¾ RBðBßìA ïBíO BG ,(Albuquerque -N.M.) .îülñìqBýð ,þâlðq )505( |294 - |2048 ) |875( ÿApG oBÞ úÛGBu ëBu |9 BG ,þðApüA pýÒ þíðBg keeper| ô |Care giver oBÞ ûkBì@ ,Bø þðApüA .lñyBG þì House )213( |884 - 2620 )|875( p×ð àü ,óæBvâorG qA ÿoAlùãð óBìqBu .lüBíð þì ïAlhPuA QÚô ïBíO QvýñzLuo ô þuoBÖ ÿBø óBGq úG êìBÞ þüBñy@ lüBG óBýÂBÛPì úPyAk oBÞ úÛGBu ëBu ôk êÚAlc ô þvýéãðA êýíüA püq xok@ úG Ao kõg ÜGAõu «B×Çè .lñyBG .lýüBíð |info@bhlovingcare.com )|875( úG ÈévO BG( |OB/GYN ok kpPvýWo þíðBg ûkBì@ small parts| ô| Abdomen òßuA .lñyBG þì ÿoBßíø )818( 357- 6351 )|873( ok lñíèBu îðBg àü qA ÿoAlùãð ÿApG þíðBg úG .îülñìqBýð ÿqôo úðBHy oõÇG wéXð@ wè úÛÇñì )|310( |666 - |2423 ) |873( ,Bßüpì@ ok oBÞ úÛGBu ëBu |20 BG oAlGBvc àü .lñyBG þì ÿoBßíø ûkBì@ |)310( 470- 7774 )|873( ô QÖo QùW ,þ¿hy êýHìõOA òPyAk BG þüBÚ@ ... ô óBÞkõÞ ,êÒBy kApÖA ,óAlñíèBu úðAqôo lì@ .lñyBG þì ûkBì@ )818( 993 - 2175 )|873(

oAnâ úüBìpu Bü ô àüpy ÿBü õW xõè Bü þèô úÛÇñì ok ûBãzüAo@ô þDBHüq BLuA àü fBPPÖA ÿApG úèBu lñ^ ÿoBÞ úGpXO ô Bø wñvüæ þìBíO òPyAk BG wéXð@ îýyBG þì oAnâ úüBìpu Bü ô àüpy àü ÿBü õW lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ûlüBø îðBg BG B×Çè 91

(901)606-3564

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement