Page 59

óApùO þééíèA òýG úéXì

wýø ,óAlðk þG óBøk BG úÞþèBc ok åorG okBì # :k|Ak úìAkA lýßì|þì Ao þ`ýÚ RBHð J@

qA ,lðkAk ïpøõy úÞ ïkõG úèBu úð³ ,okBì ûo@ „óBìBì ,úÒõéy óõì úðõg ïlük ,ïlìôA úÞ IPßì qA ,rüo óõãyô BO ôk þPzø õO óõíø ïqpìBýGAlg îñÞ úüpâ ïlìôA BO .ûqAlñG êâ BO QÖpâ ïBø Mè .ûlì@ oBãPuAõg ,wýø :Q×â qpìBýG Alg ,BÚ@ lícA ZBc ,oBãPuAõg .îèBu úð³ òì ô kõG {èBu ôk ô êù^ qA ëBu ôk ,îupO|þì BÚ@ òüA qA òì :îP×â .ûpPâorG ïBGBG kBüq xôpÎ ûoAlð óõãy ,wýø :lñP×â .ûoBýG úð ,oBÞ õO ô úðrG Ùpc

.}A þÞkõÞ úG ïlýuo ô ïkq Ýoô ... ô þÛyBÎ ,êÚôk êÚ úü ,óõãyô ,þPzø þèBg oArG ,órG òßzG |æBc óõW okBì :îP×â .þy ïBPuk úÞ |æBc ,okBì úãük |æBc :Q×â ? óoAlð óõW úãük kAk oBzÖ îùG ôo }A|ûly àzg ÿBPzãðA .lñPyAlð þüAl¾ úãük þèô ,óõW okBì ûo@ :Q×â ô kpÞ þhéO ûlñg oAnG .òðrG Ùpc oAnG .lýãð wýø úíø úG olÛñüA qA kArýìk@ ?úyBG ,õãð wýø okBì ûo@ .òñÞ þâlðq .kBü|þíð {yõg ”wýø“

.ïlýGAõg|þì ôo îüqAlñG }pÖ úzýì BÚ@ ,îP×â oBHßü ? îüoõhG ïBy ïõG QzK ,ëBýÎ ô lùÎ òüA BG !þ^ úãük ,wýø :Q×â .îy Bíð QzãðA úÞ ûlðõì óõíñýíø ly ûpýg Aoôk oôk óôA þüBW úü úG åorG okBì îø þðôõW ,ïkpßð þâ ú`G ,úñð þðôk|þì :Q×â ô ...pýK ,ïly pýK õùü .ïkpßð àzg ïBøBK ,úñð j@ :Q×â ô kpÞ qAok õyBK .ly ïõíO úÞ kõG þ^ pø ,ûly Quôk olÛ^ .úñð ûlG RpíÎ Alg {ýg@ .wýø úãð ô ûlG }õâ õíÖpc þvÞ îPyAk Ao Bø|Rpvc ,ïkpÞ ûBãð }oBO ÿBùíz^ úG

.{ðlðõßzg }lÚoB^ úyõâ BG Ao {ßyA ,åorG okBì îñÞ þÛyBÎ QuAõg|þì îèk j@ :Q×â ô kpÞ áBK àPhLìk úü QuAõg|þì îèk ûlÛðôA .úñð lzð þèô úÞ lýzÞ|þì pK îèk .lzð ,îüoõhG úðõgkôo Iè Ao .Q×ãð þèô ,ïoAk Quôk úãG þWBc úãG ,oAõük úG ïôo úÞ lðõì îèk úG Rpvc .úãG úÞ lzð þèô îPÛyBÎ okB^ püq ,kõHð þvÞ úÞ þßyAõü BPÚô þøBâ ÿ@ ,lýHv^|þì ÿ@ .ïkq|þì òßzG BO lñ^ êÚ ôk êÚ úü àü úuAô kõG ûkq àè îèk .lýHv^|þì úíø lÚ þWBc ÿBø|Quk þèô .pHG JBHÞ oBýG óõð ô qôo ôk lüBG B«íßc krýì úâA ,kõG òì êßýø

RBHð J@ îÏÆ BG Ao úPynâ ÿBø|Rpvc îðõW . óBø@ ? okBì ïkõG BXÞ :Q×â ô kAk ôpÖ þ`ýÚ àuôpÎ ó|æA êTì úÞ Bø|óõìq óôA ,úãG QuAô àè ôk àèA ïBøpvK ô kõG êÚ ôk êÚ úü Bì ÿqBG .kõHð þüAõðõð qA úÞ êÚ ôk êÚ úü ÿBø|äñu .äñu Q×ø ô ú`ÒBG õO lñPhüo Ao ïkõG ûkoô@ îýøApGA ZBc òüA úPyq ,þñÞ|þì pøõy ÿoAk úãük õO :lñP×âô .Bø ÿqBG ... úg@ :îP×â Ùpc }pPâorG Ùpc ôo ïk@ wýø :lñP×â .úðq|þíð þgõy úG ,qpìBýG Alg þWBc ,lÛÎ qA lÏG ,ú`ÚBÆ ôo lðõzð ô kpÞ êÓG õñì .ïlýzÞ QèBXg úñð ,òì þèô lðlülñg úíø Quôk õñüA òì óBìBì :îP×â|þì ïokBì úG .ïoAlð Quôk ,wýø :Q×â ,qpìBýG Alg îðBìBì þñßýì RkBÎ ? úý^ òPyAk ô RBø úèBg BG ,lìôA BýðlG QðBìBì îø lÏG úÞ kõG îüA ûkoõg ô QvýG .RqpìBýGAlg þüAk {ÛyBÎ ïlìôA BO ,okBì þðôlýì þñÏü .kpì þWBc ô îýPÖo îø BG îýËÏèAlHÎ ûBy úð .kpì ô kBPÖA ,îzG .QÖo|þì óôA þñÏü ,óõuApg úü úð ? ÿpG|þíð õñì BÚ@ :îP×â|þì ûpG þø óq ûoAk QcBHÚ ,wýø :Q×â|þì .óôpýG êâ úÞ ïkõG ú`ñÒ úü òýÎ ,úñð þðôk|þì ô oBâqôo JBPÞ ÿ|æ {ñPyAnâ ,ûlzð

38

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement