Page 58

www.TEHRANMAGAZINE.com ôo oBÞ òüA ïAlì þèô ,úyBG ûkpÞ ÝpÎ úÞ oBãðA ,úñÞ|þì pýâ îø|úG ïBPuk ØÞ !óõy|îèBíG îø úG îyBG úPyAlð ôo ïBíz^ .ûoõg|þì îìBzì úG þHüpÒ ÿõG .úPÖA|þì ÝB×OA óôA BíPc úÞ îy|þì òEíÇì ÿoõXñüA .îñÞ|þì úÞ ûrý^ úíø qA pK olÛð@ BXñüA .îñÞ|þì ûBHPyA lüBy Bü !úyõâ óôA úPÖo .ïkpâ|þì {èBHðk ô îñÞ|þì äñO õùü ûoõhG {ùG QPuk úâA úÞ îPvðôk|þì lüBG .ïkõG|þì IÚApì lüBG ëôA óõíø ,úPhu {ðkAk ÀýhzO !...úÞ îø îz^ BG òPzâ {èBHðk ,ûpýâ ïBPuk úÞ îø ó|æA .QzãðpG ô QÖo ÿlük .ûly pK BW úíø .úãük rý^ pø Bü QuAnÒ ÿõG .ûoAk þHýXÎ }qõu úü .ûlýHv^ îø úG úãük ïBPuk .úýuBvcA oõW ú^ úHv`G îø|úG RBPuk úâA þñÞ oõ¿O þðõO|þíð !ûoAlð pPzýG Quk BO ôk úÞ ïk@ Bü ,þñßð ëô ô þyBG ûkpÞ êÓG ôo Rkõg úÞ oBãðA ô ÿlðõuo îø úG ôo RBPuk ØÞ úðõýyBð úÞ òüA .þuo|þíð J@ úG þèô ,J@ ÿõO þðq|þì úWpýy ,þyBG Aõø ÿõO }A|úíø .þÖBßy|þíð ôo J@ eÇu .Aõø úG ôo RBøBK ô òýüBK úG ôo Rpu .J@ Qíu úG êTì .þy|þì jpu ô úy|þì ÐíW Rpu ÿõO óõg ÿõO úÞ þðõg òüA úð ,Qvýð kok qA òüA .ó|æA òýíø oBzÖ qA Bü ,Qvýð ótývÞA kõHð qA úy|þì ÐíW Rpu ô QuAõø RBøBK úÞ úñüA QGBG qA .kok qA Bü kBüq þðq|þì úWpýy úÞ ÿkBÎ QèBc ok .J@ ÙpÆ Rpu ëõÆ pPzýG ó@ úü óõ^ ,þíùÖ|þíð ôo òüA J@ ÿõO úG |ç¾A ô J@ Qíu úG ÿpLG úâA þèô ,úzÞ|þíð ,þñÞ|þì wc ôo òüA ,{ýÖBßzG úÞ þupð {dÇu Quok .òýìq ÿoõhG ô ûpG Yýâ Rpu úñßíì þPc îø úG olÛð@ .þðõHv`G îø úG ôo RBPuk úÞ òüA êTì .îø|úG òHv`G ô òzG ÕAk BO óõy|þèBíG óõíø .}kõg ÿApG úyõâ úü úPÖo .îñÞ|þíð }AlýK ,}lük úy|þíð úÞ îø îz^ BG .ïkpãG {èBHðk îðõO|þíð ô ûlñG îPuk úÞ îø ó|æA .ïkõG|þì {HÚApì lüBG ëôA ú³â Uì úzG oõÇñüA úâA .òýìq ïoõhG úñßíì .úy|þì pO|lüly ô lüly þø ô ûo|þì Yýâ þüAoõW ûoAk îø ïpu .îñÞ êDBc îðõO|þíð ô ûlñG îø ïBPuk .òýìq úG îHv^|þì

39

IýXÎ wc úü oôk îøBãð qA úÞ þüBW BO ïoAk|þíð|pG }qA îz^ .ûo|þì úy|þì úèõâõùü ,ûoõg|þì {ùG úÞ îPuk # ô îèBì|þì îø úG ôo ïBPuk .{íñýG|þíð ,úy|þì pËPñì úÞ oBãðA !úüoBÞ }kõg .îy|þì ûkBì@ úËdè úü úÞ òüA Bü ÝB×OA úü oBËPðA ,þyBG QívÚ ,lÏG úËdè þðôk|þì õO ô úyBG ûlýuo úG .QuA ûly òýÏO {ýK qA l¶ðôo úü lñü@|}õg þHýXÎ ÝB×OA ûoApÚ úÞ oBãðA .óõzýèBì|þì îø òüA þø .úy|þì J@lñÚ ûoAk Qèk ÿõO ô úP×ýG }kõg úG þíPüo úü ,îñÞ|þì ôo oBÞ xlc îðõO|þì ,úy|þì ïpâ ïBPuk ...ûpýâ|þì úÞoBãðA .úy|þì jAoõu ûoAk îPuk ØÞúÞîðrG ,{ùG koõg îPuAo Quk .úyBG ûly óõg qA pK qA þèô ,ïkpÞ {èBHðk îz^ BG .QÖo ô ly úèõâ pývì .QuBXÞ îñýG|þíð .ly oôk îøBãð ÿpHg þèô ,îñÞ|þì ûBãð þø ôo {PÞpc koq rý^ úü ...ÿqok úü ...ÿA|úyõâ úü .Qvýð ïBPuk oõÆ|òýíø .ûBýu úÇÛð BO lñ^ úü ...äðo þ^ pø úÞ oBãðA .ïk|þì úìAkA þèô ,îPuk ØÞ úñÞ|þì }qõu xBvcA .îPüo óõíø BG ,îèBì|þì îø úG ôo úü lüBy .ûqõu|þì ûoAk îPuk ØÞ !îyBG úPyAk ôo ÿpO|IýXÎ ÝB×OA oBËPðA îðõO|þì ,îñßG ôo oBÞ òüA pPzýG .IýXÎ þÚB×OA ,úP×ýG ÝB×OA

Quôk úãük Bü úyBG ûly úPvg ïBPuk úÞ òüA úð .îø|úG ïBPuk ólýèBì òüA Qvýð QcAo úãük

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement