Page 55

óApùO þééíèA òýG úéXì

?Qvý^ óBPèAõu ô lüoAk ëBu lñ^ .QuA ûlýGq ,úñýíÞ òüA îuA óBW pPÞk ,óõW okBì úð .ïoAk ëBu |79 ô oõùÊ lýìA ,îéýìBÖ ÿBùÖpc òüA qA ,lðA úPÖpãð kBüq Ao ïA úìBñuBñy |5 úÞ ólýì pW Ao óBykõg úÞ Bø îðBg qA þÃÏG úíø úÞ QuA ïõéÏì úPHèA .lññÞ îÞ óBzñu qA þèBu .îüõâ þíð Ao úÞ QuA ÿqAlðA lñG òèBu koõì ok òì ëAõu kõg ëõÛG úÞ )ïpøõy okApG óq ( îüoBW ô ïoAk }A úíÎ ô kõg áoBHì úPHèA .lðoAk òèBu þOõýG ÿoBW îuA( ÿoq úÞ QuA òüA Bì ÝpÖ .lyBG ÿpñø îuA ïoõËñì ,lññÞ þì Al¾ oqoq Ao ôA úÞ)òì òì .koAk îø þ^ ëBì ô Qzì BO lñ^ ,QuA ôA lÏG QuA úPyAnâ òèBu þOõýG Ao òèBu îuA .ïoAlð Apýíu ô BðBvÞo ïBð úG BXñüA úÞ úñýßu ô úýÚo îø þíð ïBð úG ëBì ô Qzì ëõEvì ,lðõy þì ûlýìBð .lñPvø þKApO þ^ þ^ îðôk

þì QHd¾ ëôA ûlðõñy BG ïçu qA wK #| lýüBìp×G ,îñÞ pHÚ úG oõð ,Ñôpy qA êHÚ ,pPÞk ÿBÚ@ ïçu çÆ þðrG áBg úG xk þùèA ,koBHG Bíy óBãPÖo oõG ô lý×u ,êLì ëõKõO pPgk àü úéèBzüA ,úzG .úzG Bíy QívÚ

ô BÎk qA þupì ,îðBg oBÞpu lýzhHG :pPÞk pâA «Bñí ,ïoAlð ZAôkqA l¿Ú ûlñG þèô ,óBPüôqo@ þì BXÞ qA Bíy kõG òì ZAôkqA óBìq ô ê¿Ö îø ô pu ô îz^ äðo ok òì pvíø QýdWoA lýðAk ?QuA {ñO QuõK ô Øèq ûlìôA þÞ pø wG qA ,îðôk þì ú^ úuAô úzýy îø lÏG ,kpÞ oõG Ao {üBøõì ëôA ,Býðk oõðôA ÿpPíÞ QívÚ Bø ó@Iý¿ð ûp×u ok lññÞ þì pßÖ úÞ QuA þðBvÞ úG ÉõGpì úd×¾ òüA( ).ûly úPyAnâ îø oBÞpu lüBy îP×â .QyAnâ {íz^ õO þãðo lülW ëlì ,lüoAk ëõK ,lüoAk ëk ûpgæBG Jõg ... ô lýPvø îø þøõÞ BGBG oBÞpu lýüBìp×G ,þupì ëBc pø ok :pPÞk

õéìBy òývc

ÿ úíø ókpÞ BñÖ þñÏü þâlñðAo ô þPvì þâlðq ÿ úíø ÿlýñy Quok ,þâlðq

42

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement