Page 54

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ëBu |21 ,îPvø úéÏy ,pPÞk ÿBÚ@ ïçu þùâ@ ,RçXì qA þßü ok êHÚ úP×ø lñ^ .ïoAk úvéW pø ô úvuõì ó@ îPÖo ,”äñýèkBì“ ÿApG ïlük lÏG ,lñPÖpâ þì wßÎ òì qA ô lðkAk þì oæk |250 pø xõðBýÚA oBñÞ úßýO ôk õüBì ÔýéHO ÿApG lñP×â .ïkpÞ ëõHÚ ,lñøk þì oæk | |400| úvéW wßÎ ,oæk |1000 ÿA úvéW úG lýuo ú¾çg lñP×â óõ^ ,ïkpÞ ëõHÚ îø Ao ó@ ,êìBÞ Qhè Àhzì QOoõ¾ þéýg úÞ îýøk þì þHýOpO .êìBÞ oõÇG úð úPHèA ,lyBHð BG úÞ óæA îølð óBOpukok óBW pPÞk ú¾çg |Porn star àü ÐÚAô ok îñÞ þì QHd¾ Bíy þvÞBð ô wÞpø êÓG úÞ îPvø ÿA úzcBÖ þñÏü, þéýg êDAôA .lðpýãG| Porn îéýÖ òì qA úÞ îGAõg þì ,olhì kAõì ÑAõðA úG lðkpÞ ïkBPÏì «AlÏG ,kõG êßzì .lñÞ þíð þÚpÖ pãük þðApüA ÿBø îðBg pPgk úÞ ïkpÞ ÅpÎ Ao òüA ,ïly BñÖ úÞ òì .lðoõhð Ao Bø óBìqBu òüA ëõâ .úýÛG ÿApG lyBG þuok ïoAôlýìA .lýyBHð lýìA Bð «æôA , îðBg oBÞpu :pPÞk .QÖpâ BW pø qA Ao ûBHPyA ÿõéW kõy þì úzýíø îðAõO þì oBß^ îñýHG BO lýðrG äðq òì pPÖk úG B«×Çè úÞ òEíÇì ô lýyBG oAôlýìA .îøk ïBXðA Bíy ÿApG þì ëõÚ ,lýñÞ oôBG .kpÞ îøAõg Ao îyçO úíø .îøk ...rürÎ óBâlðõñy

43

pø þèô pPÞk ÿBÚ@ lýüBìpÖ þì Quok qA ûkBW oBñÞ ïkq ,ly ïAõÎk ïpPgk Quôk BG úÏÖk xok@ ô kq äðq |911 úG ô kpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ àü ok ô QuA pÇg ok {ðBW úÞ kpÞ BÎkA þPc .kAk úÞ lýüBìp×G oôBG úÞ þèBc ok .QuA óBâôpâ ÐÚAô Apì lðlì@ Bø wýéK úÞ òýíø ô Q×â þì Õôok ú^ pâA .QyAlð ûlüBÖ pãük ô lðkq lñHPuk þèô Ao þðBW lülùO þñÏü QÖpâ wK Ao {üBÎkA .QyAk Qd¾ òì ókõG Qvì úíø ú¾çg ,îPÖpâ êýÞô ,ïkõG óAlðq þOlì Ao ÑõÂõì òüA Bø óAõW ïoAôlýìA .ly ûBHO ïA ûlñü@ pPgk Quôk ïBð úG þèBÓy@ pø BG úÞ lðõy úWõPì .lðõzð þÆBÚ lñPvø xBñy ïk@ îø ûoB`ýG okBì ô olK òüA .lðoAk úGpXO îø ô }BKBOpu úÞ ÿpPgk qA ïolK ëõÚ úG .QyAk kõy þì þÏÚõO ú^ ,QuA þGõßèBg ô Jõg úG .koAlð þãñøBíø òì BG úßñüA êÚAlc .QuA }kõg þâlðq ,ïoAlð ÿoBÞ }lG RõÚ Alg fçǾBG îPvø ØuBPì :pPÞk óBOkõg qôo úG ú^ lýðAk þì óBOkõg îñÞ ÅpÎ ú^ .kõzð òüA qA pOlG ïoAôlýìA .lüA ûkoô@ .lýüBìp×G ÿlÏG ûlðõñy QÚô pPzýG úÛýÚk |15 úðB×uBPì :pPÞk õükAo qA Ao {GAõW ô lýüBìp×G p¿Phì ,lüoAlð .lýüBìp×G .lýølG }õâ

?BXð@ QuA pHg ú^ lýüBìp×G :pPÞk ÿõXzðAk ,ïoAk ëBu |26 ,pPÞk ÿBÚ@ QéÎ úG úðB×uBPì þèô îPvø þßyrK ûlßzðAk |DUI òPÖpâ oBGôk ô þPvì ëBc ok þâlñðAo îðAõO þíð þâlñðAo .lðkpÞ êÆBG Ao ïA úìBñýøAõâ, ûkAk êýÞô ëõK oæk oArø |15 kôlc ëBc úG BO .îñßG êHÚ úÞ QuA þøBãPuk òì êýHìõOA óBìpÖ êÓG ô ïA kõzG Àhzì BO ó@ êgAk îñÞ RõÖ lüBG QÞpc qA .îPvýð Qvì úÞ .ly BñÖ ïA þâlðq úíø óBW pPÞk ú¾çg ô þPvì úÞ lýüõãG Bø óAõW úG Alg úG Ao Bíy òì lýñÞ oôBG .lñÞ þì ûBHO Ao þâlðq úíø þâlñðAo .ly ûBHO ïA þâlðq úÞ úG óBüBÚ@ô Bø îðBg qA îñÞ þì {øAõg :pPÞk þâlñðAo ô þPvì .lñüBìp×G úWõO îùì ÑõÂõì òüA .lýñÞ oôBG ,lñÞ þì BñÖ Ao óBO þâlðq úíø .lýüBìp×G QÚk B«×Çè qA Bü lýñÞ QÏWApì ,lükpÞ êýì Jôpzì pâA Ao Bíy lýñÞ {øAõg kõg óBãPvG ô óBPuôk pPzýG pýýÓO kAk îøAõg wK òì úÞ þðAôBO .lñðBupG ô þßyrK úPyo úìAkA ókAk Quk qA ô îýâlðq ó@ qA ÿrüpâ aýø úÞ QuA pãük koAõì þéÞ ú¾çg .Qvýð oBÞpu úÞ QuA IXÏO UÎBG òì ÿApG :pPÞk þâorG ûBHPyA òýñ^ oõÇ^ Rçý¿dO òüA BG ?lükpÞ

Ao Bùð@ kõg úÞ kAõg þì p×ð ôk ,pPÞk lýñÞ oôBG ô oqoq ïBð úG jp^ «çÏÖ Ig þèô lññÞ BXGBW þãðpÖ Qukoô BO lñ^ .lgp^ þì þí¶u ô þvÞŸo .lññÞ þì ûoAkA Ao ëBì ô Qzì òèBu úÞ koAk îø þÖpc îø Bì ,óBzðBW }õð ,ëBc pø ok ô lðrG QÖõÞpu IOpì ïoAlð îø ÐÚõO þèô îüoAlð .qAlðA lñG lüõãG þø úÞ îø òì ÿõè@ ÿBGpì pøõy òüA koAlð Bð ,lü@ þì ok {ðõW ,ÿpýãG Ao {ÒBìk úðôqBO þì îø úßý^õÞ }AkAk òüA .lðrG Ùpc .)lñÞ þì løAõhG ÿoBÞpø( ?òì qA Qvý^ óBPèAõu æBc lýüBìp×G :pPÞk ?ïõñzG QÖõÞpu pPíÞ úÞ îñÞ oBß^ BXð@ BO xBíO ÐÇÚ ,êc ûAo òüpPùG :pPÞk úÞ þvÞ BG Bíy kõy þíð .QuA,koAk óBßìA úÞ þèô lýyBG úPyAk xBíO ,QuA Äüpì B«côo .QuA xBíO ÐÇÚ êc ûAo .lýñýHð þHýu@ .pPÞk ÿBÚ@ ïpßzPì .îñÞ þì QHd¾ ÿlÏG ûlðõñy BG :pPÞk .lýüBìp×G ÿoBßGApg olÛð@ lýzhHG .pPÞk ÿBÚ@ ïçu kõy þíð îüôo úÞ ïA ûkpÞ ú^ úÞ îñÞ ÅpÎ lüBG îñÞ þì pßÖ þèô îñÞ ÅpÎ ûkõG þ^ }A úXýPð ô ïA ûkpÞ þÇéÒ îèBdyõg ,îølG RBXð Ao p×ð àü îðAõPG pâA .úýÛG ÿApG RpHÎ xok þñÏü

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement