Page 53

óApùO þééíèA òýG úéXì

úgpÞ lu QzK ÿpK ,ïqAlðA|þì ïAk úG úÞ þüBø|þøBì BG Ao ïA|þüBùñO qA pO|ûAõgkõg >pùì¶< :Q×â ÿpK .îñÞ îývÛO ô úñÞ ÿoBßíø ôA BG Qvýð pÂBc óõ^ >„pHßO< óBøBñãýG iüoBO ëõÆ ok BO úy|þì UÎBG òýíø >.òzG óAlñíOolÚ ÿBø|úGpc þðBGpÚ >»?þ^ úÞ< :Q×â }BOpO !?þ^ úÞ Ig ;Q×â|þì QuAo !ÙkB¿O — þéßy úG |æBc ô kõG ûkpÞ JBhPðA Apì ,pülÛO oõùÊ úG ô kAk|þì îðBzð Ao }kõg þñýÎ «|çìBÞ úíýð þâlðq ÿqBG ok úÞ îüBøôqo@ þñÏü .lðBuo|þì .lðA|úPÖBü QýñýÎ îüApG |æBc lðkõG ûkpÞ Bøo Apì ûAo lðAõO|þì þâlðq ïBíO :Q×â ú^Büok ÿpK !þÛyBÎ rXG ,lyBG ëBýg ûkpÞ ÅpÚ pýâ|þøBì IWo qA úÞ ÿoõO BG ô òýèôA ôA !ïkpÞ }lý¾ úgpÞ lu QzK .ïkõG lðôAlg lüBy úÞ Qu|ÿkpXì kõWõì òüpg@ êTì .îñýHG Ao |çýè ûoBGôk îðAõPG òì BO QuA ûlüpÖ@ pýãýøBì IWo óBvýð jp^ úÞ kõG þüBìpg êýHðq ÿpK ÿBøõì ÈÛÖ .lyBG ûkpÞ oõHÎ ó@ Èuô qA .Qu|çýè ÿBøõì qA pOlñéG .ïoôBýG ïA|úðBg úG Ao ôA óBGpÚ lýÎ kõG oApÚ lýÎ ,êýég î²ýøApGA ê„ýÎBíuA kBýG ,Q×â ïokBì ,îýøApGA ,îýøApGA ÿA .Qu|þÞoBHì qôo óBGpÚ !kõG õO êýÎBíuA êTì ,òì ÿ|çýè }BÞ|ÿA ,îýøApGA Ao }A|ûqBWA |çýè ï²³A qA ïokBì úHñy|YñK òüpg@ òzW ÿBø|úìBðpG BO îükõG úPÖo îø BG .QÖpâ Quôk .îýñÞ oôpì oBG òýìlñ^ ÿApG Ao óBì|þuôpÎ koõì ok Ao ûlðBíýÚBG ÿBøqôo ÿ|úíø îýPyAk úPvø@ ôA .îüly|þíð pýu .îýðrG Ùpc þuôpÎ ÿõO lüpK|þì ïpð þéýg òì IéÚ ô lülñg|þì ÜüBÚ qA ô kpÞ êâ ïA|þðAõW ÿ|ûrüpÒ .ïA|úñýu Ao ÜüBÚ JBñÆ lÏG .J@ ¶|þñýãñu Èuô ïkq úWpýy Bñy ïAo@ô úPvø@ êcBu ÙpÆ úG ô ïkq ûpâ ïpíÞ úG ÿAl¾ úÞ kõG J@ ÿõO îüõéâ püq BO qõñø .ïkpÞ .kõHð îü|çýè !aýø îø lÏG ô ...Mâ³ :Q×â þ×ý×g ,Rõßu ,Rõßu ,Rõßu .kõHð þüAl¾ aýø .þðBvðA aýø þPc ,kõHð îø þéhð aýø !ïA|ûkpÞ Bìpg xõø olÛ^ — úðAõük ápùy êøA ÿ|úíø .Qvø |æBc BìA .Qvø |çýè BìA ,lðA|ûly !QvýÞ |çýè þðAk|þì ú^ õO — îø õO !ÿpK ,ÿpK ,ÿpK .Qvø îø ÿpK !QvýÞ ÿpK þðAk|þíð ÿlük þPÚô< :Q×â| ïolK „okBì ,úñýßu úñð Ao|ó@ õO ,lññÞ|þì oApßO Ao ÿoBÞ àü ïkpì ÿ|úíø ,òÞ êíÎ òñÞ|þì Bø|ïk@ úÞ ÿoBÞ wßÎ .òßð >.þy|þì pýhG QHÚBÎ úÞ þñýG|þì ú^ ïqpìBýG Alg ÿ| úñð îíùÖ|þì |æBc

óApãük Qñdì rÞ õO< :Q×â }BOpO³ # ok úÞ Ao ÿpÖõéýð jp^ ÿoô@ püq úG ™þíÒ|þG BO îPðõßu êdì qA .îñÞ|þì þâlðq ûlýGqŸ ÿBPuôo QuA òì ûlùÎ úG BW|ó@þðBHùãð úÞþOApGBhì QüBu þÞBg ûAo qA ïoõHXì .koAk úé¾BÖ pPìõéýÞ ûk ûly ûlýzÞ úgpÞ lu QzK úÞ ïonãG ÿpG|óBýì úÞ òüA ÿApG .îñÞ|þì Ao oBÞ òüA îø qõñø .QuA JBhPðA Ao ûBOõÞ pývì òüA îupG úðBg úG pOkôq .îupG îø îuok úG lüBG óõ^ ïA|ûkpÞ

.kõG ûly pX×ñì J@püq úÞ Qu|þüBø|û|oBLíg Zõì ÜzÎ ,lñP×â|þì IWo ô kBíÎ êTì pãük þÃÏG !kõzG ܯK ,õO „ܯy BO ûly UÎBG |çýè lðkpÞ|þì ûBãð òì úG úðAõük àü îz^ úG ïkpì ûBãð ô kBÛPÎA |ç¾A .Qvýð îùì !lññÞ|þì îø qõñø ô ,Bø|ó@ úÞ Qvýð îùì îüApG þPc ,aýø úÞ ïkpì úÞ QuA òüA îùì .á´ok´ úG !úð ,Bü lðoAk kõWô þ¿Ûð ô kApüA aýø òì ÿBø|îz^ ok îðAk|þì ÈÛÖ ûoBLíg ÿAl¾ qA ïkõG J@ püq þPÚô .Qvýð oBzÖ BG .ly ÐÖo óBìok ô Aôk BG îø ó@ úÞ ïly pÞ .QyAlð ÿA|ûlüBÖ BìA îPÖpâ îßdì Ao îüBø|}õâ Al¾ òüpPß^õÞ óõ^ lñÞ|þì ÝpÖ ûlÎBÚ J@ püq QuA kBüq olÛð@ ûrüo|äñu ôk koõgpG ÿAl¾ þPc ôA qA Ao ókpÞ pßÖ RolÚ ô lñÞ|þì úÖ|çÞ Ao ïk@ úÞ !ûoBLíg àü oBX×ðA úG luo ú^ kpýâ|þì ûly òÖk J@ püq ok úÞ lðkõG äñW ÿBø|ûlðBìqBG ok úÞ þÃOpì êTì ?lyBG îø qõñø lüBy .lðkõG úXülg|þG þG }okBì ô ly kõÛ×ì óBPvG RBýéíÎ Ao {ÚBOA äðo ô kkpâpG úðBg úG BO QuA pËPñì qõñø 27 óõürüõéO {üApG þPc .lñÞ JBhPðA }kõg úPyAnâ ó|æAk püq ÝBOA êgAk ô ûlüpg þðõu añüA ëBvìA úÞ {ß^õÞ pvK ôlHÎ koAnâ|þíð ô QuA .kpýãG óq ô lñÞ ûkB×PuA ó@ qA kõy|þì úèBu êù^ aK aK ÈÛÖ {èôA Ao òì óly êg³ ïkpì QzK Ao þüBüok ÿpK ó@ úÞ þPÚô qA BìA lðkpÞ|þì aK ô ly úÖBÂA óBzüBø|ûlñg ïlük úgpÞ lu ûphvì ô ólülñg ÌýéÒ úG ly êülHO óBz`K .òì ókpÞ ïA|ûphvì ô lülñhG òì úG lüBy îø Bíy ,úHñy úu JôpÒ àü ok ,îüõãG óBO|ÿApG pâA lýñÞ ïBG QzK òßèBG ÿôo úÞ ÿA|úzýy Ýôlñ¾ êgAk úãð Ao îüBø|JBPÞ ó@ ÿõO ô ïoAk óBì|ÿ| úðBg ïBíO „qôo YñK .ïkpÞ pýâ|Quk Ao ò„W àü ,ïoAk|þì îPyAnãð ô ïkpÞ }oAkAô ,îñÞ ú^ ,îñÞ ú^ úG < :Q×â òì úG Ao {íuA ëôA !lñÞ IýÒ Ao }kõg >.úñW }BOp³O îðAõPG BO QuA òì ïôk êÓy ÿkBý¾

ÿAl¾ BG Bø|ó@ ÿ|úèBð .lðkAk|þì pu úèBð kõg qA îø ÿApG Bø|ó@ îñÞ|þì pßÖ .koAk ÝpÖ óBy|ÿqBG|ÜzÎ ô lñPgõu äñW ok úÞ lññÞ|þì úüpâ þüBø|êhð ,lðoAk fôo Bø|ïk@ Bì êTì îø Bø|êhð .lðkpŸì ÈÛÖ ,kBíÎ ëõÚ úG .lñzßG îø pWq úÞ lðoõHXì Bø|êhð wñW .lðBßzhG Ao Bø|ó@ QvðAõO|þì äñW Alg úÞ þðBìq :Q×â|þì ïolK .QuBø|ïk@ Bì ê„ⶠqA ó@ BG Ao ïk@ úÞ þéⶠqA ,kq QÛég úG Quk |æBc< :kpÞ pßÖ }kõg BG .lðBì úÖBÂA QgBu|þì »?îñÞ oBß^ òüA BG BùñO ô àO þPvø ok {OBÚõéhì ûBykBK úÞ|ó@ ÿApG .QgBu Ao Aõc AlPGA lðBíð :Q×â kõg BG ûoBGôk wK .lðBì úÖBÂA îø qBG — >»?!îñÞ oBßý^ òüA BG |æBc ,Ig< úG .kpÞ Üég Ao Bø|êhð ,ïk@ ê¶â þÛGBì qA Bì êTì óBy|RBÞAokA qA þéýg pÆBg òýíø ,lðõy|þì kBy ,lðoõg|þì ú¿Ò Bø|ó@ .QuBø|ïk@ ,þPc .lðpýâ|þì þuôpÎ òzW ô lññÞ|þì ZAôkqA ok úÞ ÿpPgk ÀÚo êTì !lñ¿Úo|þì îø ÿolñG qA Iy þøBýu ô lýyoõg JôpÒ ÿ|úé¾BÖ lc ,kõHð îø Èuô ¶Èuô þñÏü !lì@ óôpýG J@ Èuô ô {Þ ú^Büok ÙpÆ|ó@ „êcBu úG ûlðBì pPì lñ^ ïkpÞ pßÖ {èôA !lý¿Úo|þì úÞ oBãðA kpÞ|þì xõÚ ô ûlì@ úðBHy úÞ QuA Qyléâ ÿBPuôo qA ÿpPgk xBvcA úÞ ïkpG ày þPÚô .QuA ûkq J@ úG þñO BG BW|ó@ óBðq ô óApPgk .koAlð òO úG þuBHè ïkpÞ .lññÞ|þì Bñy xBHè .îñßG ZAôkqA QuA oApÚ pãük ÿ|úP×ø — úG Bñýu|þéÎõGA þßyBÞ< :Q×â }BOp³O Qíßc ô îéÎ úG BW|óBíø ô QÖo|þì ÿõðrÒ oBGok úÞ Bíy ÿ|ûlñü@ ûpg|æBG .kõG pPùG .kpÞ|þì Qìlg Bíy ÿBñýu|òGA lüBy .kõHð óBüõðrÒ Quk õ³O ÈÛÖ >»?kõG|þì pãð|ûlñü@ pPzýG lüBG úðAõük îø òì ly ÝpÒ |çýè úÞ þPÚô qA QzK !òì úð ,QuA ïkpì kBÛPÎA òüA þñÏü .ïly îPuk qA ÿoBÞ aýø òì ô ly|þì ÝpÒ úgpÞ lu pSA òüA lñP×â Bø|þÃÏG .îñßG ôA ÿApG BO lì@|þíð|pG

ûpg|æBG xBíPèA ô {øAõg þéÞ qA wK þñÏü pýÒ oõÆ úG úÞ kpÞ QÛÖAõì Alhøk óBPupýGk wýüo .lñÞ îìBð QHS îéLük òPÖpâ ÿApG ÿoõÃc àzíülðA BO oBG|àü ûBì ôk pø óBdPìA ÿApG ïoõHXì ïpG ô ïôo|þì pýãýøBì IWo ûApíø úG .ïôpG lý¾ }ôpÖ ÿApG oBG àü ÿA|úP×ø ôA .lðAkpâ|þì p¿Î ô kôo|þì àzíülðA|úG kõg ÿBø|þøBì .kkpâ| þì pG qôo|óBíø QÎBu qA òì ô koAk Ao Iy Q×ýy ,lèBg ôA qA Ao Qv³K pùÊ qA lÏG oBù^ BO eH¾ Qzø Ao kõg ÿBW oBG àü ûBì ôk pø úPHèA .ïpýâ|þì êüõdO QuA òüA ok kBíÎ BG òì ÝpÖ .îýñÞ|þì ÅõÎ îø BG .ëBu þu òì ô úPÖpâ píÎ Alg qA ëBu ûBXñK ôA úÞ ÿôqo@ |æBc ô ûkpÞ Ao }píÎ pãük ,}kõg ëõÚ úG þèBøA ,{ðkpŸì qA lÏG úÞ òüA rW koAlð þâorG áBg úG |çGpÞ ok Ao ôA ô lññÞ Qíø ,ápùy .lðoBLvG úâA ly|þì Jõg olÛ^< :Q×â }BOpO þñÏü !kõG|þì äñè oõíýO äñøpÖ püqô þhéG ÿ|çŸì >.RolÚ îývÛO Aõø qõñø BìA Qvßy|þì QyAk JBPÖ@ píÞ ô óBPvGBO BG oBùG ok Bø|êhð ÿõG .kõG ûlzð àüoBO Bø|áoBg qA þÎõHÇì ô ïpð ÿõG .kpÞ|þì ÝpÖ óBPvìq ly|þì þÆBÚ ÿoBùG îývð BG þPÚô úÞ kq|þì óôpýG BøõG òüA .kõG {hG Rnè îüApG kôq eH¾ ÿõG êTì Bìpg qA pPzýG áo´Bg ÿõG qA þñÏü .ïoAk Quôk Ao óõ^ ëBu qA ê¿Ö òüA ok Áõ¿hG .ïpG|þì Rnè þñÏü .îíù×G Jõg Ao iüoBO xok kõy|þì UÎBG .þuBñy úÏìBW êTì kõy|þì îüApG iüoBO ly|þì UÎBG ô kõG ûlì@| }õW úG ïA|êýhO qA þßü ÙpÆ úG ,ïlì@|þì úÞ ÿpývì ÿõO ô kpýâ|þì JBÏzðA þé¾A ûAo qA úÞ þÎpÖ ÿBøpývì Ao îøAo kõy|þì ê¿Pì úgpÞ lu oBñÞ ÿBøBPuôo úG ØýÞ ó@ þßñg qA ô îðrG J@ úG Ao îñO ô îñÞ YÞ lýyoõg ókõHð pãük ïõy|þì àñg þPÚô .îñÞ |ú^Büok qA pOoôk þíÞ .Qvýð îùì kBüq îüApG RBÚôA þøBâ ô lðkpÞ|þì ÿqBG|ÜzÎ îø BG Bø|êhð

44

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement