Page 46

TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

ZôA ok ô ïôo@ kpÞ þøAõg xBvcA úP×ø pg@ BO úHñyôk qA :pùì òülèõPì ôqApO .Rôo {ýK lýyoõg ô úPÖpâ oApÚ Rpu QzK ûBì úßñüA pÆBg úG òüA .þOolÚ úG ôo ÿoAk Quôk úÞ ÿrý^ pø þðõO|þì ô Qvýð QHd¾ ok þPükôldì úðBPhHyõg úG úÞ þèõÚ úÞ úñüA þyBG {HÊAõì lüBG úÞ ÿrý^ BìA .ôo BøqAo þPc þãG þvÞ pø þvÞ úG þíùì ëõÚ aýø úP×ø òüA ok úÞ úñüA ûlüA àü .ÿoAnð BK püq ôo ÿk|þì þvÞ {ÒApu ,ÿkpßð êíÎ {ùG úÞ ÿkAk þvÞ úG þèõÚ pâA ô þñÞ pßÖ Rkõg BG úÞ úñüA pPùG óôA qA ô ÿlð BG pâA .QuA ôo {ýK þGõg oBývG úP×ø þ×ÆBÎ ÈGAôo ok .ÿqBvG ëõÚ }õg ïk@ àü Rkõg qA ô ÿpG úÞ Qvø þvÞ ïqBG þPvýð úÇGAo ok þvÞ BG pâA ô ûoAk Quôk BÛýíÎ ôo õO {èk úO þPvø úÇGAo ok þvÞ .ókq lñhHè àü þâkBu úG þøBâ .ÿlG òPyAnâ {ýK BK Q¾pÖ {ùG lüBG .ûoAk QPuôk {HéÚ úO ok .úy|þì pO|ûkBu ô ûkBu ûoAk îùì îýí¿O àü òPÖpâ :óBG@ òülèõPì ïktÞ ô ûly pO|eÂAô |æBc lýgp^|þì Qñøm ÿõO îùHì þéßy úG kõG þOlì úÞ JAõW ÐÚAô îø õOõéK ûoBýu ÙpÆ qA ûoAk úÞ êÚBÎ ÿoõÞpì .þñÞ oBßý^ ûoApÚ þðôk|þì BHüpÛO òPÖpâ ÿApG ÿoAk ôo Býðk ÈüApy òüpPùG ô ûlýuo îýí¿O ïoBù^ úðõg úG úy|þì QüBíc óôlG þPvýð ÿA|úÇGAo ok îø pâA ô ÿkpÞ JBhPðA ôo þPuok ÜzÎ úÞ óôlG þÛyBÎ pâA .îùì îýí¿O àü ÿôo þíùì oBývG pýSBO úðBPuôk Ñõð QýèBÏÖ àü Bü pýg oBÞ àü úÞ îãG îPÚõyõg .ûkõHð QÏ×ð úG úÞ .QuA ôo {ýK ÿkpÞ|þì pßÖ {ùG úÞ ÿrý^ qA pPâorG þéýg þPýÛÖõì .QyAnâ løAõg RA þâlðq RõÎk òzW àü úG Bü úP×ø òüA ok !òzW ô îuApì :om@ òülèõPì óBíÞ àü ok lýyoõg ô xõðô .ÿrý^ òýñ^ Bü úy|þì oArâpG òzW àü iüoBO Bü ly þøAõg ok úÞ þñÞ lÎBÛPì ôo þvÞ þñÞ|þì þÏu pâA .ûly þðõÒAp^ óõíu@ ô òPvø Èg ô úðôA Ð×ð úG oBßñüA Ap^ úÞ þñÞ pßÖ ëôA úÞ úñüA }ôo òüpPùG ,úzG ûApíø õO BG ÿoBÞ kõWô úG pÇg òüA ,þñÞ oAp¾A lc qA {ýG ÿrý^ ÿôo pâA .ÿlG fpy }ApG ôo òüA lÏG óBvíø õO BG ôo }A|þüBùð îýí¿O QÚô aýø ô ûpG pu ÑõÂõì êÞ qA QéGBÛì ÙpÆ úé¾õc úÞ kBü|þì ,úðkBPÖA ÝB×OA ëBc ok ûlüA àü þPÚô .òñÞ pßÖ ûlG Q¾pÖ Bø|ïk@ úG ô õãG ôo ïq|æ RBíéÞ êÚAlc .úñßð .ÿlG {éø Qvýð ïq|æ þPyAkpG RA|ûlüA qA p×ð àü þèô Qvýð lG ÿoAk úÞ ÿl¿Ú :ÿk òülèõPì rG òñÞ pßÖ lüBy Bü þPvýð oBÞ ëõÓzì RolÚ ïBíO BG õO òñÞ|þì pßÖ lüBy .ûkpÞ AlýK þ×ñì ÐíW BG ÈÛÖ úÞ }BG IÊAõì þPÞpc ëBc ok ÿpývì ok pâA .þOkõg Ð×ð ëBHðk ÈÛÖ úÞ óôA pývì òüA Bü@ úÞ þyBG IÊAõì îDAk ô úyBG Ùlø úG Qíz^ }BW úG ô ÿpð {ýK ok iüpì .þñßð ûBHPyA úÞ }BG IÊAõì |çìBÞ îø þ¿hy þâlðq ok .úð Bü ÿAõg|þì úÞ Qvø ÿrý^ QÞpc ÐíW BG úÞ þéHÚ ëõìpÖ óõíø lüBy .QuA ôo {ýK ok ûBHPyA àü úÞ úâ|þì îýí¿O îøkqBü úðõg ûBHPyA òüA .úyBG ûBHPyA òüA qA qApPcA ÿApG þGõg oBýÏì úðõPG þXñvG ôo Ùlø BíDAk ô B¿hy ô þñßð .úy|þì ûlük ûlññÞ lülùO oBývG lÏG úHñzßü ô úHñy ok Áõ¿hG ïqõñø úÞ ûly þíøB×O Fõu Bü ûkpÞ þøBHPyA A«pýgA :òíùG òülèõPì õèk rý^ pâA .ûly úÇGAo àü ok þÖBÂA xpPuA UÎBG BðBýcA ô ûk|þì RoAq@ ûoAk {XüBPð àü úG õðôA ,ÿkpÞ pßÖ {ùG QuA úP×ø úu qA pPzýG ô ûonâ|þì Qñøm ÿõO þ¾õ¿hG .òÞ }A|þéíÎ ,ûkpßð RBøo úøBì úu qA pPzýG ô úPñøm ÿõO ÿoBÞ îø pâA .õãG p×ð ô QuA Aonâ òüA þèô ly løAõg pO|ûlý`ýK þOlì BO þâlðq úÞ úuo|þì pËð úG .ôo {èôA ïlÚ êÚAlc qBG ÿBø|ëBðBÞ ,ÿõÚ úÇGAo àü qAo .kBPÖA løAõg àÇéÒ ÿôo rý^ úíø úuo|þì pËð úG úÞ ÿrý^ qA pOkôq .úñÞ ÿspðA pK ôo RA|úP×ø ïBíO úðõO|þì óôõýc àü úG QHdì .QuA þÆBHOoA

51

QüõÛO ôo õO úðõPýì úÞ ÿrý^ òüpPzýG úP×ø òüA :lñ×uA òülèõPì þøBì pÆBg úG Bü þzG ÜüõzO ,RoBÞ pÆBg úG |çTì .QuA þðôpýG ÜüõzO àü| ,úñÞ þ¾Bg }|çO pâA úðB×uBPì .ÿpýãG oApÚ pülÛO koõì QÚô lñ^ òüA ÿBø|}|çO ûlük oôk ûAo ok îÒ àü .lðôonâ þøAõhð îø ôo þðBXýø pK þéýg úP×ø þPyAlð úÞ þèBc ok .ÿoõhð îø pG {ùG þPc Bü þñÞ onâ }qA þðõO|þì þPcAo úG þèô úy|þì J@ Bü ÿrHu úÞ ôpG þüBW úG .ûpHG Rnè QÏýHÆ qA úðõO|þì lñ×uA lèõPì ,úPÖpâ oApÚ pu ÿ|æBG lýyoõg RA þâkoõgBìpu UÎBG ,pùì ÿAõø }BG IÊAõì BìA ûk|þì RolÚ ô Áõég QùG oõÇ^ þñýG|þì ô úyBG RA|úðBÛyBÎ RBuBvcA oAnG ô órG Ùpc QHéÚ BG ,ûonâ|þì Jõg úP×ø úßñüA qA óBñýíÆA IvÞ ÿApG .úzð .ólG óõzð QùG ôo ûAo

|úP×ø þ

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement