Page 43

óApùO þééíèA òýG úéXì

òzW Iy ok Bíy óôok óBÇýy Bü@ !?kpÞ løAõg oõùÊ òüôõèBø úG óBâlññÞ QÞpy qA àü pø úÞ þzüAo@ ô Bø|xBHè ok ?QuA úP×ùð ÿkBíð ô óBPuAk ú^ lññÞ|þì òO QuA oBývG òhu ô Ùpc òzW òüA úñýzýK koõì koõì ô ûkõG pO|àükrð QÛýÛc úG ày þG ú`ð@ BìA þì óBzð QuA JpÒ óBùW óBuBñy iüoBO lýüCBO êHÚ ëBu oArøôk qA úÞ òüôõèBø òzW úÞ løk kõy|þì oArâpG óBýGpÒ óBýì ÿqôo òýñ^ ok óõñÞBO Rpg@ óBùW úG óBð@ óBýñýzýK kBÛPÎA ûlññÞ óBýG ô .QuA óBìq ,)ûBì óBG@ îùð( pHPÞA ûBì qôo òüpg@ ÿBøoõzÞ ok þHønì ÿBø|òzW qA þßü ÿoArâpG òüôõèBø ïBð úG úÞ QuA þüBßüpì@ ô þüBKôoA ÙôpÏì ,òýulÛì úíø qôo þñÏü )Halloween( lðkõG >þPéu< ïõÚ òzW òüA óAoAnãðBýñG .QuA ëBíy ô lñèpüA ok eývì k|çýì qA {ýK Bø|ëBu úÞ qBÒ@ ,ïõÚ òüA QüAôo úG .lðkpÞ|þì þâlðq úvðApÖ kBÛPÎA òüA BG ô QuA pHìAõð ëôA ÿk|çýì ëBu óBìq Ao pHPÞA îßü ô þu þñÏü ëBu Iy òüpg@ òüA úG ô lðkAk oApÚ óBãPynâok fAôoA qA ÿoô@kBü ÐíW îø oôk þãíø ,lðkpÞ|þì BKpG þñzW IýOpO

ô lðkpÞ|þì þðBGpÚ ,lñPgôpÖA|þì {O@ ,lðly|þì kpÞ|þì QívÚ óApãük BG QyAk þüAnÒ pø wÞ pø òüA pG úÞAp^ lñPvzð|þì ûp×u àü pu pG þãíø ô qBG óBùW ôk óBýì ûAo Iy òüA ok úÞ lðkõG oôBG ÐíW òüA ok rýð óBy|óBãPynâok fAôoA ô kõy|þì BG úÞ þðBvÞ wK ;lññÞ|þì ÝArOoA ô lðõy|þì pÂBc lðkpÞ|þì QÞpy òzW òüA ok ÿpPzýG RôBhu ô úPÖpâ oApÚ lðôAlg krð óBãPynâok QÎB×y koõì óBìA ok Bø|çG ô Bø|ÿlG lðrâ qA ëBu ó@ óBüBK BO .lðlðBì|þì oArâpG òzW òüA ok úÞ þíuApì pãük qA úG ô ûkpÞ pýýÓO BølÏG ïAlÞ pø úPHèA úÞ ly|þì koAõì òüA úG óAõO|þì ,lì@ok óõâpâk «|çìBÞ þéßy pu QuõK qA þüBø|xBHè ólýyõK :kpÞ ûoByA ókoõg ,óBzýzÞ ÈuõO þüõãzýK ,RBðAõýc

úG óBýñýzýK ïApPcA úðBzð òüôõèBø QuA ûkõG fAôoA QzâqBG ô pãük óBùW

ô þPñu òzW àü >òüôõèBø< # þñzW .QuA òýìq JpÓì puApu ok þíülÚ úßuBíèBG< òüpPâorG úG Bßüpì@ ok úÞ òüA ok úèBu pø ô QuA ûly ëlHì >o|æõýKBK ïkpì l¾ok 75 úG àükrð rýãðA óBXýø Iy ...lññÞ|þì QÞpy ó@ok Bßüpì@

óõýéýì l¿ýu úG IüpÚ oõÃc þgpG ëAôBðoBÞ òüpPâorG úG òzW òüA ok Ao þüBßüpì@ òzW òüA þPuAo úG BìA .lðA|ûkpÞ Øý¾õO ÿpzG QÖBüok ÿApG óBÞkõÞ þðq ÜyBÚ úG ÈÛÖ þhüoBO QzK ok Bü ô ?kõy|þì ú¾|çg Bø pO|åorG qA úülø 54

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement