Page 38

TEHRAN International Weekly Magazine

59

òEíÇì JBùy ÜzÎ qA Ap^“ :Q×â ô lülñg ”?òýPvýð ”ûqBíð {éü|æk qA þßü“ ”?oõÇ^“ :lýupK ûkq Rpýc BÎkA úÞ þvÞ ïkõG úP×â JBùy úG BøoBG“ BìA úyBG îñì ÿAlg ÜyBÎ lüBG úñì ÜyBÎ úñÞ|þì ”.kAk|þì õíGAõW úãük oõW úü úzýíø óôA þñdè BG .ïlük {øBãð ÿõO ôo òývdO ÝpG ”.xBíy BG Üc“ :Q×â ïApPcA qA pK .ïkAk {Puk úG ô ïlñÞ QuõK þèBÛOpK ”.úñßð kok óõPPuk“ :Q×â ûkrPèBXg ô QÖpâ ”óBW }õð“ þéýg Bíy“ :îP×â úìlÛì óôlG lÏG ”.òýGõg Ñôpy ô }õéâ ÿõO lüpK ëBÛOpK qA ÿA úßýO ,kõG úPÖpâ ïlñg ÿoõWlG ,ókpÞ úÖpu úG kpÞ áBñPzcô olÛðA îÖpc“ :îP×â ô ïkAk J@ {ùG ”?kõG oBËPðA òì ÈÛÖ !úð“ :kAk JAõW|þìôo@ úG ”.îPyAlð õzðlýñy |æBc BO þñÏü ?Ap^“ :ïlýupK IXÏO BG ”?kõG úP×ãð Bíy úG õñüA wß`ýø BO BìA Ap^“ :Q×â ô QÖpâ òýüBK õypu QèBXg BG ”.ïkõG ûlýñzð îðBg úü qA õÖpc òüA QÚõ`ýø |æBc òý`íø“ :îP×â ô QÖpâ ïlñg ûoBGôk RAkõWõì ôrW BìõðBg oBãðA ïõðBg úü òýãýì ”!òýüBÃÖ õðõW qBñùì îülýuo úÞ |çüô úG .lülñg îðôA ”BñülýGAõg Jõg“ :îP×âô ïkpÞ oAlýG .kõG þGõg JAõg ûo@“ :Q×â ô lülñg ”.lýHv^ .QyAk ÝBOA úíø ÿApG þÖBÞ ÿ ûqAlðA|úG |çüô õzéüBuô ô kpÞ JBhPðA úðBâAlW þÚBOA wÞpø ÿ úuAô .kõG ûlðõì îñO úG qõñø ûAo þãPvg .lý^ eH¾ .ïlýGAõg ô ïkpÞ ÅõÎ õíuBHè Ðüpu ,òýíø úG .ïkõG ûlýGAõg ÿkBüq .ïly oAlýG úíø qA pOkôq þPÚô .îñÞ }qoô þíÞ BO îPÖo |çüô ÉBýc |竾A þéÎ BìA kõG JAõg qõñø óõWqBñùì îPzâpG ô ïkpÞ ÅõÎ xBHè ,îPÖpâ }ôk !kõHð |çüô ÿõO .ïly úðBdH¾ ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì ”?ÿly oAlýG þÞ ïrürÎ ï|çu“ .óõWqBñùì ï|çu“ :îP×â lñhHè BG ô îPzâpG ”?óBXÞ BÚ@ þéÎ !!úPÎBu lñ^ |æ«BíPcA îðôk|þíð“ :Q×â ô lýuõG õñì úðõâ ”.xBXðôA ÜyBÎ ,êcBu úPÖo úðBdH¾ Ùp¾ ëõÓzì ô îülý^ ô rýì îø BG óApãð oBýPgA þG .îükõG ûkpÞ Rõßu ôkpø .îüly óõ^ ,QyAk õvc òýíø oBãðA îðõW qBñùì ,ïly ëBHðk ÿpýì ïrürΓ :Q×â ly|þì lñéG úÞ þèBcok ”.ûkpÞpük þéýg îñÞ pßÖ ?þéÎ lýüBìp×G Bíy îz^“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè ”.òýzð óApãð lýzÞ ëõÆ úâA ,lýñÞ QcApPuA |æBG ”îéâ óõñíì“ koAk úèBHðk

:lýupK þðBùâBð þéýg ô Qvßy õOõßu ”?òýPyAk {Puôk“ ”?òýP×â ÿrý^“ :îP×â þOpK xAõc BG ”?òýPyAk Quôk õGBùy îP×â“ :kpÞ oApßO ”.ûo@ îñÞ pßÖ Ig“ ”?þ^ óôA“ ”.ûoAk úÞ Q×â|þì“ ólýñy BG úÞ úupLG ÿA úãük rý^ QuAõg lñéG }BW qA .ly Ùp¿ñì óõW qBñùì ÿBK ÿAl¾ ïoBýG õñýyBì ïpýì òì óõOqBWA BG“ :Q×â ô ly ”.îðõOpËPñì òýüBK óôpýG JAõW ô ïly rýg îýð ïApPcA ÿ úðBzð úG ”.îz^.òüoAk oBýPgA“ :ïkAk úG òì áBu ô óõW qBñùì óôlí^ òPyAkpG qA lÏG ôo úðõg îø óõW qBñùì ô òì .QÖo ÉBýc ÙpÆ úðõg qA ô îükpÞ ê×Ú ôo úðõg ok ,îükpÞ IOpì IÛÎ óõW qBñùì òì oAp¾A kõWô BG .îüly ZoBg ÿoõXñüA ô úñßýì kok }BøõðAq Q×â|þì ,Qvzð .ûpO QcAo õéW ïkõg lÏG ô ïkpÞ qBG }ApG ôok JAõg úG óõW qBñùì úÞ lýzßð þèõÆ.îPvzð ïlìôA ûõPu úG ÿkBüq Rõßu qA .QÖo ôpÖ þÛýíÎ ”?òýPÞBu olÛðA úzýíø Bíy“ :ïlýupK þéÎ qA ô p×víø úÞ î×uBPì“ :kAk iuBK IXÏPì ”.îüA ûlññÞ úPvg ÈÛÖ ,kõHð òüA ïoõËñì“ :îP×â úðBøAõgonÎ óõOqA þèAõu úü îðõO|þì !úHèBW ïApG óõPPý¿hy ”?îupLG ”.lýüBìp×G îñßýì {øAõg“ þ^ JBùy ô Bíy êßzì“ :îP×â áo þéýg ”?kõG ”.îPyAlð JBùyBG þéßzì òì“ ?kõG þ^ Bíy BG JBùy êßzì wK Ig“ ?îñýHG ôo Bíy òì ûoAnð kõG ûly UÎBG þ^ ô ïkpÞ|þì oõ¿O úÞ ÿrý^ óôA BG Bíy òýðôk|þì ”.òüoAk ÝpÖ þéýg kõG ûkpÞ ØüpÏO ïApG JBùy òì òükpÞ|þì pßÖ B«íPc“ :kq þGAnW lñhHè ”.îìk ô jBy þG ëõÒ úü òýñÞ oôBG“ :îP×â QèBXg BG ô ïly jpu ”.îPyAlð ÿoõËñì òýñ^ êßzì îðBg Aqo !îðôk|þì“ :lülñg ûoBGôk aýø óôA .kõG óõíOAkBÛPÎA JBùy ô òì ÿ ûlíÎ ”.oõÇñýíø îñì ô ûpünLG õñì lüBÛÎ kõHð pÂBc oõW ”?qBíð êTì“ B«ÏÚAô þvÞ úâA Q×â|þì úzýíø óôA úéG“ ”.úðõO|þì îüoõXñýíø úðrG Ùpc Alg BG kAõhG }koõì ok úzýíø úÞ kõG ÿrý^ òüA ûo@“ ”.îýPyAk Ù|çPgA ëAõu úü òì |æBc“ :Q×â ô lýzÞ þø@ Quôk ôoBíy JBùy ïlýupK óõOqA þPÚô .ïoAk ”.kpÞ ïA úÞõy óõPGAõW úð Bü QyAk .îP×ãð ÿrý^ ”?òýâ|þíð ÿrý^ Ap^“ ”.îðõPèAõu pËPñì“

Tel(818)881-1771

ïAõg|þì RonÏì .òýíùÖ|þì óõOkõg ÿkôrG“ ”.ûqBWA BG ïpG lüBG úãük qBñùì ô òì BìA ,QÖo {èBHÛPuA úG ok ïk BO þéÎ þPÞpc îüAõhG úÞ îükõG òüA qA pO|úÞõy óõW .îýñÞ òýG õìpu ô îPvzð òýìq ÿôo BXðõíø :lýuo }õâ úG þéÎ ÿBK ÿAl¾ .îPÖpâ ïBPuk ”?îðBg Aqo ûly ÿrý^“ òì !úð“ :îP×â ô ïkq þÛìo þG lñhHè ”.îGõg {øBãð BG oBãðA kAk óBßO õypu þðApãð BG !Rkõg óõW ûo@ Q×â|þì Aqo ,okBì“ :Q×â ,kpÞ qBG õzðBøk þPÚô BìA ”.òýy pÂBc òüpG îðBg ”?Ap^“ :Q×â IXÏO BG óõW qBñùì óõííø ÿApG Aõø ô J@ pýýÓO úü îñÞ pßÖ“ ”.ëBíy îüpýì ÿqôo lñ^ ,úìq|æ ”....úy ÿpHg úâA ...úð“ :ïkpÞ Q×èBhì QÚõðôA“ :Q×â ô QgAlðA îùG ÿkpu ûBãð ÐíW õPéüBuô ôpG ó|æA òýíø.úãýì óõíùG pýìA ”.òÞ úñÞ|þì îüBÚ ïqA õürý^ úÞ ïkõG ûly úWõPì Ùpc {Öpc ÿôo îPvðõO|þíð ëBc òüA BG BìA kôq þéýg ô îPÖo îÚBOA úG úð|çu úð|çu.îðrG úü kAõg|þì þéÎ ïkõG òEíÇì .ïkpÞ ÐíW õíéüBuô ÿ ûoBíy ïôo@ òýíø ÿApG îyBGoôk BXñüA qA Rlì .îPÖpâ þyõâ BG ôo þvÞ þyõâ ÿõO BÂo ÿAl¾ ÝõG lñ^ qA lÏG :lý`ýK ?úéG— .ïA Aqo— AlýK îÞ !îðBg Aqo ï|çu àýéÎ úG úG— ?ÿly òÞ }õâ .ï|çu— îP×â úéXÎBG ,úWõO þG ?úý^ úýÃÚ õãG òì úG BÂo ?úýÃÚ ïôlÞ— eH¾ qôpìA pýìA .ûAo óôA úG órð õOkõg— .kõG BXñüA þ`ýø |ç«ÏÖ òÞ }õâ —Q×â ô lýzÞ þø@ ïk|þì ëõÚ QùG òì BìA !þ`ýø !Qvýð ïõéÏì QùG ôpHg ÿ úíø oõvðBu óôlG ly ÿpHg QÚôpø .ïlýì ?ÿlýì ëõÚ — ïlýupK lükpO BG .úPHèA— |.«çÏÖ wK óõñíì úyBG— .ÌÖBcAlg .}BG Rkõg IÊAõì— úÛHÆ úG óBñýíÆA BG ô ïkpÞ ÐÇÚ ôo þyõâ .îPÖo òýüBK QgAlðA |æBG õyôpGA ÿBO àü IXÏO BG þéÎ ”!?ÿly ûkBì@ ÿkôq òüA úG“ :lýupK ô ëõÆ þPÎBu îýð ,kBýG okBì BO òýñýzG ûpPùG“ ”.úzßýì úG ô îPvzð {éGBÛì êHì ÿôo Ùpc óôlG .ïly ûpýg }pÖ ÿôo ÿBø|êâ

.ïpG îÚBOA úG úßñüqA êHÚ ,îPÖo |æBG Bø|úéK qA .kõG IOpì úzýíø êTì .ïkq JBùy ÝBOA úG ÿpu ûlük YÞ þPzÞ ÿBø|pPuõK BøoAõük ÿôo Ù|çPgA îø BG ÑõÂõì òýíø pu úzýíø !lzýì ûlý`ýK ÝBOA ÿõO {ýãzýíø òéÞkA ÿõG!îýPyAk îèk úãük BìA ly ÐíW ïBz^õO àyA .kõG óôpýG ÝBOA qA Ðüpu þéýg .îñÞ úüpâ QuAõg|þíð ÿôBßXñÞ wc úÞ îPÖpýì îÚBOA úG.ïlìôA !!lðõzÞ þéÎ ÝBOA ÙpÆ úG õñì þÞBñPzcô ÝBOA ÿBÃÖ !õO îPÖo ô ïkpÞ qBG õÚBOA ok þßyAõü ÿõO þéÎ àñg òéÞkA ÿõG ôkõG òýzð ëk ô ïôo@ ô úÖ|çì BG þGõ^ rýì ô QhO.kõG ûly {hK ÝBOA «BÏÚAô ÝBOA óõýuAoõÞk.kõG ÝBOA ÿ úyõâ þG@ ÿõPK oAõük ÿôo ÿpüpdO Èg BG ÿpÏy ÿõéGBO ,kõG BHüq :kõG ûly I¿ð îyBG õO ÿôqo@ ok ïpýíG úÞ w×ð ó@ ok îyBG õO ÿõÞ áBg úÞ óBW îøk lýìA óAlG ô ókõG þGõ^ ÝBOA êüBuô .îPÖo îÚBOA úG ûkAlð ïBXðA }ôo ÿkBüq oBÞ BHüpÛO .BHüq þéýg xBHè.îñÞ {ñýürO ïkõg ÿ úÛýéu úG BO ókõG òýèôA ÿApG ô .õPK püq úG ïlürg ô ïlýyõK þPcAo ÜýíÎ ô òüpýy þGAõg úG þð|æõÆ Rlì òüA ok oBG .îPÖoôpÖ õìBøõì ïly oAlýG JAõg qA þPÚô ,eH¾ .îPÖo òýüBK ÿ úÛHÆ úG ô ïlýyõK xBHè ,ïkpÞ úðBy oAlýG úÞ ly Jõg !pýhG eH¾“ :Q×â þéÎ ”.òüly ”?ûly ÿrý^“ ”ûlìôA pýìA“ qA eH¾ QÚô òüA |æ«õíÏì pýìA ,ïkpÞ IXÏO ô ïkpÞ|þì|çu óõW qBñùì úG .QÖpýíð óôpýG úðõg ”?ûly ÿrý^ ?þGõg ï|çu“ :îPÖo pýìA Qíu úG oBãðA pßyôoAlg ï|çu“ :Q×â þðApãð BG ïkAqpøAõg úG òì úÞ úzG ÿrý^ lüBG BíPc !ÿpPùG ”îðrG pu òüA úýÃÚ úÞ îíùÖ|þì òì BìA !úð“ :îP×â ”?«B×Çè ûly þ^ õãG .Qvýð ...úPgõu Quk óôA ...{PuAo ...Ig“ ”óôA ?ûly þ^ õãG þðApãð qA þPzÞ õñì úÞ õO“ ”?þ^ Quk óôA JBùy Quk óôA“ :Q×â ô lýzÞ þø@ ”.ûkõHð úÛéc !òýñßýì ûBHPyA“ :ïlülñg óBñýíÆA BG ”.ûly AlýK Quk óôA õO qA Bì ÿ ïõéÏì rý^ aýø qõñø îãýì õñüA úÞ î×uBPì“ òüA úÞ Ig ...òüA úÞ óoAk kBÛPÎA BvýéK BìA Qvýð ”.ûkõG ÿqBu úñd¾ úü ÈÛÖ úÞ úñßíì þñÏü“ :lýupK ûpùèk BG óõW qBñùì ”?úyBG ûlðq JBùy ”!ÿrý^pø ,úñßíì ÿrý^pø |«çÏÖ“ ,kõG ûly pýìA ÁBg òdè úWõPì úÞ þéÎ ÿrý^ õO ?úý^ RoõËñì ?rý^pø“ :lýupK ”?þðôlýì

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement