Page 29

óApùO þééíèA òýG úéXì

!BøpPgk ûoBGok rý^ úíø (xBñzðAôo pPÞk àü BG þü õãP×â|)

àíÞ óAõW óApPgk úG óAõO|þì úðõã^ — òüA ok ?lñGBü Quk îèBu óAôo úG BO kpÞ ?lüoAk þ¾Bg JoBXO Bíy koõì óAlñ^ BøpPgk BG îOBýGpXO ,koõì òüAok îüõãG lüBG úPHèA .QuA ûkõHð BøpvK qA RôB×Pì .QuA ûkõG BùíðBg BG pPzýG ïoBÞ ôpu kõhG kõg ÿApG BùíðBg pPzýG òì oBÞ ok úÞ lü@|þìpËð úG {éýèk .óBüBÚ@ BO lññÞ|þì úÏWApì þðBìok óAôo kõg BG þuBvcA pËð qA BùíðBg úÞ QuA òüA pPzýG Ao óBykõg RBuBvcA ô lðpPßükrð pËð qA ,pünK Iýu@ koAõì ok .lñuBñy|þì òýíø ÿApG .lðoAk þÎBÖk QèBc pPíÞ þuBvcA úÏWApì pPzýG óBuBñzðAôo úG Bùð@ úÞ QuA .lññÞ|þì

àü BXñüA ok «BÚB×OA .koAlð ú^ úÞ lðAlG ,úéG BG úÇGAo ok ó@ ô lü@|þì {ýK IèBW úéEvì rÞpì ok úÞ þðBìq .QuA ÿoApÖ ÿBøpPgk Bùð@ BG )óApPgk QüBíc rÞpì(úðBdüo pËð qA ÐÚAõì þøBâ îülük|þì ,îükpÞ|þìoBÞ BøpPgk òüA BG úÇGAo ok þypãð Bü ÿkoõgpG Bùð@ kõg úÞ koAk kõWô ó|æBvâorGok þzüApâ úPgBñy þðAôo ÿBùüoBíýG þÃÏG oB^k Bü ô p¿Ûì óBykõg lñüõâ|þì þéÞ oõÆ úG Bü lðõy|þì ok òì .lðkAk ïBXðA Ao êíÎ òüAô lðkõGoBâqBuBð qA þíèBu {hG àü úWõPì BøpPgk òüA BG ïA úGpXO ûkõG Bùð@ îèBu {hG ó@ ÐÚAô ok .ïly Bùð@ kõWô îèBu ûkAõðBg òüA lñøk ÀýhzO QuA úPvðAõO úÞ .lñøk RBXð ûkAõðBg òüA qA Ao kõg lüBG ô Qvýð ÿApG ïkpÞ|þì ûkB×PuA îèBu {hG òüA qA òì lñuBñzG Ao RõÚ úÇÛð òüA îñÞ àíÞ Bùð@ úG úßñüA qA ô lññÞ AlýK kBÛPÎA óBykõg ok {hG òüA úGô ÿBøoBÞ ÿBPuAo ok ÿpãük ÿBø|ûkB×PuA {hG òüA k úßñüA úéíWqA .lñyBG úPyAk pO|ûlðqBu lðoAk úðBg qA ZoBgok úÞ ÿpãük RBÆBHOoAo pÆBg úG úÞ ÿoõÇðBíø .lñyBG kõg IÚApì àü Bü õíÎ ,olK ó@ qA úÞ ûkõG óBykõg qA QHÊAõì .lðA|ûkpÞ oApÖ êýìBÖ Bü ûkAõðBg qôBXPì kpÖ

óBzüpK ÿBùGAõg lñýG|þì úÞ þüBùGAõg ,QuA QcAoBð ô oAlýG Iy úíýð JAõg qA Ao ôA úÞ lñPvýð .lñýG|þíð oô@ Qzcô ô áBñupO JAõg ,lñÞ RBÆBHOoA ok ,ûkpÞ ZAôkqA Àhy òüA |«çTì ok ô lñÞ|þì QüBÂo xBvcA }pvíø BG þßürýÖ ok lüBG Ao BùPì|çÎ òüA .koAlð þéßzì úñýìq òüA .kpÞ úWõO QüBÂo ô ÿkBy {Xñu ÿrý^ ú^ ëBHðk úÞ lðAlG ÿkpÖ pâA– {Ölø Bü ô qBýð ,ôqo@ ,úPuAõg ,QuA ó@ úG oAlÛì ú^ úßð@ qA pËð Ùp¾ ,Qvý^ Ùlø òüA òPvðAk kõg Bü@,QuA úPÖBü Quk ?QuA óAôo Qì|çu qA þ¿gBy ,úPuAõg ô ú^lðAlG úßñüA BùñO úð .l¾ ok l¾ BG lðAõPG lüBG úßéG ,Qvý^ {üBøqBýð ô løAõg|þì Bì ÐÚAõì qA ÿoBývG .lyBG xBíOok {OBuBvcA BG ,þPüBÂoBð xBvcA BG Bùìk@ úÞ îüõy|þì úWõPì .lñPvýð xBíOok óBzüBøkõHíÞ ô Bùðly QcAoBð úÞ lñðAk|þíð .lñPvø QcAoBð úÞ lñðAk|þíð úÞ lñðAk|þíð .QuA îÞ Bùð@ þâlðqok ÿrý^ .lñPvø òýãíÒ úÞ lñðAk|þíð .lñPvýð þÂAo .lñPvø þñìABð ô Qzcô ô xpO ok úÞ lñðAk|þíð ô Rpvc ô RkBvc xBvcA ok úÞ lñðAk|þíð .lñPvø óBy ûkpÞBð ÿBø|þâlðq ok ókoõg úÇHÒ

pýÒ úG lüBG Ao úéEvì òüA lýñÞ|þíð pßÖ Bü@– îýðAoôBHG îø úÏìBW ô BøpPâorG úG BøpPgk qA ûqAlðA òýíø úÞ QuA òüA Bíy oõËñì– òüA ô lñPvýð lG B«OAm ô |«æõ¾A BøpPgk òüA úÞ úG þuBñykõg ok Jõg úécpì àü òPvðAk lG xBvcA ô kõg úG ÿkBÛPÎA þG xBvcA ú`ð@lðAlG óBvðA úßñüA þñÏü ,lü@|þì JBvc ÿBøoBPÖo ÿõu úG Ao Bùð@ úÞ QuA ókõG ? Qvý^ ,koAlð ô løAõg|þì Ao

.îükBy olÛ^ òüA ÿApG lýðAõO|þì À¿hPì àü óAõñÎ úG– úDAoA þ×üoBÏO ô Bù¿gBy ,QüBÂo ô ÿkBy ZAôkqA ûqBO kpÖ qA pâA ëBTì óAõñÎ úG ?lýñÞ ôAô þPvø þÂAo B«ÏÚAô Bü@ lýupLG ÿA|ûkpÞ úÞ þéü|æk úG BñG QuA òßíì ,úéG ;løk iuBK lýøAõhG QuA îùì ÿA úÖpc úÇýc ok óBPüApG {Xñu òüA ÿApG ,lýXñvG úñýìq òüA ok Ao ôA ?lüpýâ|þì oBÞ úG Ao þüBø ÀgBy ú^ ÿlñíPüBÂo xBvcA òýíø ÀgBy òýèôA óBPèk lýñÞ xBvcA þñÏü .QuA þHéÚ ÜýíÎ xBvcA .lýñßð kõHíÞ xBvcA ,Qvýð òýãñu óBìq qA .lüpHG Rnè lýðAõO|þì þâlðq qA úÞ lýñÞ ûlñü@ lýìA úG ÈÛÖ .lüpHG Rnè lýðAõO|þì ëBc Rnè eüp×O òüA qA ô ókpÞ eüp×O þüBðAõO .lýPvýð .lüoAk Ao ókpÞ ÿqBG þüBðAõO .lüoAk Ao ókpG þßükrð xBvcA kõg RBÆBHOoA qA lüoAk þüBðAõO .lýñßG þÏÚAô Qýíýí¾ ô àükrð olÛð@ p×ð àü BG Býðk òüAok lýðAõPG òìA ô lýüõãG ôA úG Ao óBOrý^ úíø úÞ lýyBG ûkB×PuA Fõu IéÇì qA ïk@ òüA lýñÞ wc .lýyBG BG kpünK|þì Ao Bíy lýñÞ xBvcA .kpÞ løAõhð lýñÞ xBvcA þñÏü . óBPüBùýPuBÞ ô Bø|þíÞ ïBíO .lýyBG óBO þÏÚAô kõg ôA BG úÞ Qvø þvÞ úÞ QuA òüA îýÛPvì pýÒ ô pãük ÿBù¿gBy BùHy ,koAk ÿlñíPüBÂo xBvcA úÞ ÿkpÖ úÞ kõy|þì oAlýG úÞ eH¾ ô lGAõg|þì QcAo ô Jõg Jõg {üBùPyA ,Qvýð úPvg lñÞ|þì xBvcA

lñðAõO|þì úðõã^ BùíðBg ,ؾô òüA BG – ?lñuBñzG pPzýG ô pPùG Ao kõg lÏG îýñÞ|þì QHd¾ BùðBvðA koõì ok ëôA úßñüA ÿApG |«æõ¾A .BùíðBg ô BøpPgk úG îýuo|þì }A þâlðq ok úÞ lñýHG lüBG luBñzG Ao kõg þvÞ p×u .QuA ëBdyõg ô JAkBy ,QcAo olÛ^ þvÞ pâA .kõy|þì Ñôpy BXñüA qA þuBñykõg qA ÿlñíPüBÂo xBvcA ô QuA ëBdyõg «BÏÚAô Ao kõg úÞ QuA ó@ úðBzð òüA ,lñÞ|þì }A þâlðq ô lñÞ|þì þâlðq Ao {ýÏÚAô kõg ô luBñy|þì þâlðq ok Ao }A þÏÚAô kõg ØéPhì IðAõW .lñÞ|þì FBÂoA ô úGpXO ëBdyõg «BÏÚAô ïk@ àü Bü@ úßñüA þuopG Bü QuA þÂAo «BÏÚAô }A þâlðq qA ô pýg Bü QuA kApÖA qA þéýg óõ^ .QuA ûsõu àü kõg ,úð BG îøB×O xBvcA ëBTì óAõñÎ úG QuA òßíì ô ûkAõðBg BG ô óBy úÏìBW BG ,óBzðBýÖApÆA óõ^ ,lñðAlG kõg þèBdyõg úðBzð Ao óBzðBßükrð BG Ao òüA ,Qvýð oBÞ ok þüAõÎk ô ÿpãyBgpK qA þéýgok úÞ þèBc ok .lðpýãG ûBHPyA þèBdyõg îýévO Bì úÞ QuA òüA pÆBg úG îøB×O òüA ÐÚAõì . îüA ûkpÞ JõÞpu Ao óBì þÏÚAô kõg ô îüA ûly BG úÞ îüoAk JmBÞ kõg àü Bì BXñüA ok Bì qA Bùìk@ úÞ þüBørý^ BG Ao kõg ó@ àíÞ .îýøk|þì ÜýHÇO lñøAõg|þì îø IéÇì òüA wßÎpG QuA òßíì Bü@– pø qA Bì ô lññÞ }qBu Bì BG úýÛG þñÏü ,lyBG ?îýñÞ QüBÂo xBvcA QùW Roõ¾ pø ok ,lyBG îø òüA QuA òßíì úéG «BÏÚAô Bì úÞ QuA îùì þéýg IéÇì òüA ÀýhzO

68

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement