Page 28

www.TEHRANMAGAZINE.com îÞ {üAnÒ ,lðAõg|þíð xok ôA ,koAk êßzì .QuA ÿoApÖ úðBg qA «|çTì Bü ô ûkpÞ AlýK þâkpvÖA ,ûly êìBÎ úÞ lñÞ|þì xBvcA óAõWõð þøBâ BøpvK BG ÿpãük RBÆBHOoA Bü þñ×éO ÉBHOoA Bü QuA úðõâ òüA ôA úG ;QuA ûly okBì ô olK w×ð RrÎ .lñü@|þì ëôA úvéW .êDBvì oõW òüA qA ô koAk ô lðôo|þì |æBG Bùð@ ,lyBG ÜÖõì pâA úÞ lðA|ûlðAoôBG Bì .QuA oBÞpu óõ^ lü@|þíð |«æõíÏìolK úPHèA ûkAõðBg þâlñßÖApu UÎBG ,lyBHð ÜÖõì pâA îýñÞ|þì ÅõÎ Ao Jõ^ oBù^ ëôA úvéW óBíø ÜÖõì þâlðq ëõÆok Bùð@ pâA Bü .ly løAõg ( ûkoõg ûkAõðBg lðqpÖ úG úÞ Ao þHv^pG þñÏü òüA ïBíO .lñÞ óApHW Ao ó@ lüBG ákõÞ ,lðA|ûlzð ô îüoAk|þì pG )... ô ÿoBíýG õO úÞ òüA |çTì óBíø qA óAõWõð ô á kõÞ úÞ kõy|þì UÎBG êüBvì ok |«æõíÏì úÞ þèBTì .ûkAõðBg êÞ ÿôo îüoAnâ|þì kõg qA óôpýG RBuBvcA úG úÞ kpýãG kBü AlPGA QuA òüA ,îðq|þì ûkAõðBg ó@ ÿApG þÏÚAõì òýñ^ .lñÞ úWõO Bìpu ólG òüA úÞ lýPvø þðlG àü êTì Bíy úÞ |«çTì ,QuA úýcBð àü qA {Pì|çÎ ô ûkoõg }rüo J@ þñýG úÞ þPÚô ,koAk þñýG }rüpG@ ;îýñÞ þcApW Ao þñýG lüBG úÞ îýüõâ|þíð ,koAk òüA êÞ ,koAlð ëBßyA þñýG ÐÚAô ok óBzð Ao ÿoBíýG þñýG ÈÛÖ.koAk ëBßyA úÎõíXì òüA óBýG . êßzì ÿApG QuA þPì|çÎ ô løk|þì Ao ûkAõðBg êßzì úÞ ÿpPgk úG |«æõíÏì IéÇì ÜüõzO ô lñÞ|þì àíÞ þéýg ,løk|þì óBzð .lGBü oõÃc ÿlÏG RBvéWok úÞ kõy|þì R|çßzì êc ÿApG |«æõíÏì koAõì òüA ok– ?lýøk|þì óAõW úG þPýèõEvì ûkAõðBg pßÖ .îñÞ|þíð Ao oBÞ òüA òì ,úð |«æõíÏì ûly ûkAk ôA úG þÖBÞ ûqAlðA|úG QýèõEvì òüA îñÞ|þì f|çǾA úG úÞ úPÖpünK Ao QýèõEvì òüA îø ôAô ûly pÂBc úÞ þðBGpÚ àü ;kõzG ûkAõðBg oBíýG BO lñÞ þðBGpÚ oBíýG Àhy óAõñÎ úG Ao kõg .kõzG Ùpdñì kõg þðôok êDBvì qA ûkAõðBg okBì ô olK òýG þé¾A úéEvì ô þé¾A äñW òüA ,kpünLð Ao óly þðBGpÚ pPgk òüA pâA .QuA òüAô lðõzG úWAõì óBykõg êüBvì BG okBìôolK QýñìA ô kõy|þì okBì ô olK þðBìBvGBð UÎBG pìA îñÞ|þì þÏu òì |«æõíÏì .kqAlðA|þì pÇg úG Ao Bùð@ ô îzßG óôpýG R|çßzì òüA qA Ao pPgk ÈÛÖ úÞ Bø|ó@ Qvýð ïq|æ õO “ :úÞ îølG ôA úG Ao ïBÓýK òüA Rkõg R|çßzì ÈuõO óBykõg R|çßzìqA Ao lüBy ,þðAõg|þíð xok pâAõO ó|æA . þñÞ Ùpdñì ,lññÞ úWõO õO úG þøAõg|þì úÞ QuA ó@ pÆBg úG õO .lðq|þì úìl¾ RA ûlñü@ ô õO úG úéEvì òüA þèô ,þñÞ þâlðq Rkõg ÿApG þøAõg|þì B«ÏÚAô pâA ”óAõhG Ao Quok þðAõW Bü þðAõWõð ÐÇÛì ok ÿkpÖ òüApGBñG– ÈüApy ,ôBßðAôo àü úG úÏWApì BG lðAõO|þì ?løk pýýÓO Ao kõg pPíÞ ,lyBG pO|òýüBK {ñu ú^ pø ú`G qõñø óõ^ ;løk ïBXðA Ao oBÞ òüA }kõg lðAõO|þì úG .QuA ûlýupð ïq|æ ë|çÛPuA úG þ×ÆBÎ pËð qA BG okBì ô olK {Ûð òýüBK òýñu ok úÞ luo|þì pËð kõWõG ûkAõðBg þ×ÆBÎõWok úÞ þOApýýÓO .QuA îùì oBývG ákõÞ úG àíÞ ÿApG ,lðoô@|þì okBì ô olK lðAõPG ákõÞ òüA úÞ QuA òüA Bì lýìA þâkAõðBg Roõ¾ úG úÞ lñÞ ÜüõzO Ao kõg .lðõy pÂBc þðBìok óAôo RBvéWok 69

?kõy|þì Ñôpy þÞqA êDBvì òüA– Ñôpy þãèBu 4-5 qA þñÏü ,þÞkõÞ êüAôA BXð@ BO ,lñÞ|þì AlýK úìAkA êßy òýíø úG ô kõy|þì olÚ ó@ úÞ ,ûly êülHO úèBu 15-16 ÿpPgk úG úÞ qA úÞ ûly rÞpíPì kõgqA óôpýG xBvcA ÿôo |«ç¾A úÞ ÿoõÆ úG ,QuA ûly oôk |«çìBÞ kõg “ ô ,Qvø ”úÞ “ ô ”ú^“ ,løAõg|þì ú^ lðAk|þíð ?kõzG QuA oApÚ ”þvÞ ú^ êßy òüA úG õüoBñu ,koAõì úðõâ òüA ok úÞ lüõâ|þì ô lðq|þì äðq okBì |«æõíÏì úÞ QuA Bíy krð Ao ôA îéüBì úÞ koAk ÿA úéEvì ïpPgk úÞ îüõâ|þì AlPGAok òì . lýñÞ {Puok BO ïoôBýG ó@ ok úÞ ÿkApÖA ïBíO BG þèô ,lüoôBýG ØüpzO .lýñÞ|þì þâlðq ØÛu àü püq ûkAõðBg Qvý^ óBPuAk úÞ lñÞ|þì IXÏO AlPGA okBì }pPgk ÈÛÖ ?koôBýG lüBG Ao ûkAõðBg úíø Ap^ ?

ÿBÂoA ok ákõÞ úÞ QuA Roõ¾ òüAok ÈÛÖ .kôo|þì BÇg úG ,kõg þÏÚAô ÿBø|úPuAõg ?Qvý^ JmBÞqBýð ô þÏÚAô qBýð ÝpÖ úG ,løk|þì ïBXðA Ao ÿoBÞ þPÚô lüBG kpÖ þÂAo ÿApG Ao oBÞ òüA Bü@ lñýHG ,lñÞ ûBãð kõg þÂAo òüA .løk|þì ïBXðA okBì ô olK òPyAk ûBãð ô þðBùñK ô ØüpÊ þéýg QuA òßíì òPyAk ûBãð .kõy ïBXðA ÜüõzO Roõ¾ úG BìA QuA lülùO QÛýÛcok úÞ þÛüõzO

lüõâ|þì okBì úG þPÚô óAõWõð «|çTì .óBùñK þéýg okBì A«pøBÊ ,kôpG {Puôk úðBg úG løAõg|þì okBì úÞ kõy|þì úWõPì ôA þèô ,lñÞ|þíð ÅApPÎA .kôo|þì ôpÖ }kõg ok ô kõy|þì òýãíÒ þíÞ okBì ÿApG ÿqõvèk xBvcA UÎBGpìA òýíø ok .kôo|þíð {Puôk úðBg úG óAõWõðô kõy|þì .lyBHð BùñO ôA úÞ lðBì|þì okBì krð úðBg òüA ô QuA úPvGAô óAõWõð úG okBì ÐÚAô ok ôA lñÞ óBýG lðAõO|þíð þèô ,líùÖ|þì óAõWõð okBì þWBð Ao kõg ,lñÞ|þì wc Ao ÿoBzÖ îýðAõO|þì – óB¿¿hPì – Bì ÈÛÖ Ao BùñüA .lðAk|þì ok ï|çÞ úG þðBìok ûkAõðBg lñü@pÖ àüok ,kõy|þì ôo êüBvì òüA þPÚô úÞ QuBXð@.îüoô@ xBvcA ,lñÞ|þì óly áok xBvcA þíÞ ú`G .QuA ûly ûlýñy }kok úÞ lñÞ|þì «|çTì Bü ûkpÞ pùÚ ,QuA kpu ÿokBì þPÚô ûlññÞ lülùO òüA ,kpýâ|þíð êüõdO Ao óAõW pãük

Tel 818-881-1771 Ao klXì oApÖ óBßìA ô løk|þì Ýõu JõéÇìBð ?koô@|þì îøApÖ Bùð@ÿApG ïBXðA Ao oBÞ òüA òvcA õdð úG Bø úðBuo ó|æA ô þuBñy óAôo ÿôo rÞpíO úíø òüA .løk|þì ,lðoAk BùèBðBÞ ïBíO úÞ þPgBñy óAôo ÿBø|úìBðpG òüA ok úPHèA .QuA úÛGBu þG ô ûkBÏèA ÝõÖ |«æõ¾A pO|þñýÎ BùèAõu ô BùPHd¾ pâA Bø|úìBðpG ÿoAlÛì pâA . QuA pPùG þéýg ,lðõy pO|xõíéìô QHd¾ ,ûkAõðBg óôok rüo þ×ÆBÎ êüBvì ûoBGok ÿBø|úìBðpG óAõO|þì .kõy àíÞ Bùð@ êc ÿApG ô òüA qA îø òüpüBu úÞ ÿoõÆ ,QyAk îø ÿpOlý×ì .lðpýãG õãèA oBÞ þuopG îø Ao kApÖA ÿBø|úPuAõg Bíy Bü@– ?lýñÞ|þì úPuAõg ,Bø úPuAõg qA þÃÏG «Bíévì “ ÿBø|úPuAõg úßéG ;Qvýð þÏÚAô ”kõg“ óly lýüBO úPuAõg êTì ,QuA ”JmBÞkõg úÞ úPÖpâ kBü kpÖ .óôpýG qA l¾ok l¾ ô úzýíø qA óly lýüBO ÈuõO Ao kõg w×ð RrÎ úzýíø úÞ Qvýð ôA kõg pý¿ÛO òüA .lñÞ òýìBO óôpýG úÞ lðA|úP×â ôA úG ïAlì þÞkõÞ qA . ûly oõÆ òüA òì úÞ Ao ÿoBÞ þyBG þGõg pPgk þøAõg|þì pâA ,Qvø úÞ þðBíø úPÖpãð kBü ôA .òßG îüõâ|þì qA Ao ïBýK òüA þÞkõÞ þPÚô .QuA Jõg ô þÖBÞ Jõgô þÖBÞ ,lyBG oõW pø úÞ kpýâ|þì óôpýG QÚô ó@ ,lðoAk Quôk Ao ôA okBì ô olK ô QuA þâlðq êüAôA ok Ao Épy ô lýÚ þG òPyAk Quôk óApãük úG Ao ó@ oBÞkõg Roõ¾ úGô kpýâ|þì kBü ûly úPgBu ÿA úðõâ úG Bø|ïk@ Bì .lñÞ|þì êÛPñì ok Ao Épy ô lýÚ þG òPyAk Quôk þPÚô úÞ îüA àü þÏýHÆ oõÆ úG îýñÞ QÖBüok þâlðq lyo Bìok óApãük úG RBÎApì ô úWõOô þøAõgpâk .lñÞ|þì óôpýG qA úzýíø løAõg|þì kpÖ úÞ òüA Bü@– ?QuA JmBÞ kõgqA þèBTì ,kõzG lýüBO ÐÚõO Bø|ú`G qA Bì Bø|QÚô þéýg !«BÛýÚk ûpíð ô ólðAõg xok koõì ok |«çTì . îüoAk kõhýG ú^ úPuAõg QvýG ûpíð Qvýð ïõéÏì ;òPÖpâ 20 ô olK ô Bø|ú`G kõg úPuAõg olÚ ó@ ?QuA þvÞ òüA ,Qvýð ïõéÏì úÞ ûly Éõéhì óByokBì ôolK úPuAõg Bü QuA óBykõg úPuAõg òÖk olÛð@ þOlì qA lÏG þÏÚAô kõg òüA .óByokBì .Qvýð òßíì ó@ úG þupPuk pãük úÞ kõy|þì ÿBø|þâtüô BøokBìôolK úÞ QuA ïq|æ ØzÞ QuA RôB×Pì óApãük qA úÞ Ao óBzÞkõÞ þâlðq þÛég ÿBø|þâtüô òüA BG lðAõPG ôA BO lññÞ ÐHÆ jõy Bü ÿlW óBzÞkõÞ lñðAlG lüBG Bùð@ .lñÞ ôA úG þéÞ oõÆ úGô QuA ïAo@ Bü }õãüqBG ,QuA qApGA ,Qvø úÞ Ao ÿ ”kõg “ óBíø lñølG Q¾pÖ .lñÞ ákõÞ úÞ òüAqA BøokBì ôolK qA þéýg ”òì“ úGpXO ok ûBHPyA .lñupO|þì ,lyBG }kõg ákõÞ úÞ òüA pãì ,lPÖA|þíð ÝB×OA ,ûBâ aýø òüA Bü lyBG úPÖpâ }okBì ô olK qA ÿlG ÿBø|õãèA .lyBG ûlzð åorG þÏÚAô úÚ|çÎ ô QHdì BG úÞ

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement