Page 27

óApùO þééíèA òýG úéXì

.lññÞ|þì oApÖ JpÒ úG þèBHÚA }õg BG p×ð oArø 160 ûBãPvüA ,QvKAkõG ïkpì ïBýÚ óBüpW ok þuõuBW óBìqBu ÈuõO úÞ BKôoA kAq@ õükAo ÜüõzO úG ú×Úô þG ly|þì ûoAkA >Býu< ,Bßüpì@ kAk|þì óBñýíÆA Bùð@ úG ô QgAkpK|þì BøoBXì ïBýÚ ÿBø|{OoA ,ÿôoõy|þìBËð úégAlì Roõ¾ ok .QÖBPy løAõg Bùð@ àíÞ úG þGpÒ ô ÿôoõy {OoA úéíc ïBãñø ,ëBc òüA BG ,óBPuoBXì ÉBÛð püBu ô QvKAkõG ïkpì ïBÎ êPÚ .kõG pâ ûoBËð àü ÈÛÖ JpÒ ô Bø|ÿõvðApÖ ïBãñø ó@ ok ,òüA pG ûô|çÎ rDõu ëBðBÞ úG Bø|þéýDApuA þPulíø BG Bø|þvýéãðA ëBðBÞ p¾BñèAlHÎ ëBíW Apüq lðkõG ûkpÞ úéíc pPzýG JpÒ úWõO ô kõG ûkpÞ ï|çÎA þéì Ao rDõu

.kBPÖA ûAo úG kõG ûly êýídO ,QvKAkõG RApøBËO qA êHÚ qôo ôk f|ç¾A pHøo Bßèõìõâ lðkõG úPvðAõO Bø|þðBPvùè .lñðAkpâqBG RolÚ úG Ao kõg IéÆ QzâqBG oBPuAõg kõg úGõð úG rýð BøoBXì àü úÞ lðly ÜGBu püqô Qvhð ,þâBð ûpíüA ô ÿk|çýì 1955 ëBu ok ô kõG ôo úðBýì QvýðõíÞ oBÞ qA òýèBPuA RBüBñW ïBãñøkôq ÿBzÖA êýèk úG .kõG ûly oBñÞpG l¿Ú þéýì þG BG ÿôoõy pãèBÓyA {OoA 27 ok BìA QyAk Ao QvKAkõG RApøBËO ok úégAlì .lñÞ|þì þñýzð IÛÎ QvKAkõG pùy qA pHPÞA ok ÿôoõy QÚô pý×u ,ØKôolð@ ÿoõü QzâqBG BG oõzÞ òüA þÏÚAô îÞBc ô óBPuoBXì

iüoBO qA þâpG

kpÞ óArg Ao QvKAkõG ûqôo 13 oBùG ÿôoõy

ïkpì rýãðA îÒ ïBýÚ BO kõG rDõu ëBðBÞ úG ÙõÇÏì .QvKAkõG Qìõßc qA BøoBXì úÞ kõG þèBc ok òüA úG kõG ûkpÞ êýídO Bùð@ úG ÿôoõy úÞ þPvýðõíÞ .lðkõG ûlì@ ûõPu ûlðBìpÖ pPèBì ëBK ô püqô Qvhð þâBð ûpíüA ok ô ûly pýãPuk ÿôoõy ÿBøôpýð ÈuõO|þìBËð .lðly óAoBGpýO ÿk|çýì1958 ëBu òDôs ô QyAk ïAôk qôo13 ÈÛÖ QvKAkõG oBùG ÿBø|{OoA ÈuõO ïkpì úðBýzcô JõÞpu qA wK ÉõÛu óBìq BO úÞ ly þðArg úG êülHO ÿôoõy ÿôoõy pýøBíW kBdOA þyBKôpÖ ô òýèpG oAõük .QÖBü úìAkA

.lñÞ|þì QÛÖAõì RolÚ úG þâBð ûpíüA ëBu ok ØKôolð@ ÿoõü lñíOolÚ óBìqBu wýüo ÿk|çýì1967 1982 ëBu ok ô ûly J.å.á .kõy|þì ÿôoõy pHøo ÿk|çýì QdO QÎpu úG þâBð ûpíüA ôA.kpýâ|þì oApÚ|þìõíÎ óBXýø pýSBO ô ûkAk êýßzO þÖ|çPDA Qèôk àü Ao õyoô óBíýK qA óBPuoBXì Zôpg oõPuk þPèôk RBìBÛì.lñÞ|þì ï|çÎA Ao {üpOA BG qpì ok oAkoBg ÿBø|îýu óly ûlý^pG .lñøk|þì ok.kõG ÿôoõy êídO qA pOApÖ RBìAlÚA òüA QvKAkõG pùy jpu {OoA ÿBøôpýð ,pHìAõð 4 qôo JõÞpu þíco þG BG Ao óBâlññÞ ïBýÚ ô ëBÓyA Ao êPÚ úG pùy òüA ok Ao p×ð óAoArø.lññÞ|þì .lñuo|þì ÿBøkpHð óBPuoBXì ÜÆBñì püBu ok úìAkA úP×ø ôk ÿôoõy pãèBÓyA ÿBøôpýð BG|þìkpì .kpünK|þì úíOBg ïBXðApu ô úPÖBü ô QvKAkõG ïBýÚ JõÞpu óBüpW ok ÈuõO oõzÞ òüA ïkpì qA p×ð oArø 200 óBPuoBXì p×ð oArø Bø|ûk ô ûly ïBÎ êPÚ ÿôoõy ÿBøôpýð kôlc .lðly lýÏHO ÿpHýu ÿBø|ûBâôkoA úG pãük

###

pHPÞA 23 qôo ok {ýK ëBu 57 # pùy óBñÞBu ÿk|çýì 1956 ëBu úG Quk ,óBPuoBXì QhPüBK ,QvKAkõG Qèôk úýéÎ ÿA|ûkpPvâ RApøBËO ûlðBzð Quk ô ôpâ õðoA þPvýðõíÞ .lñðq|þì ÿôoõy pýøBíW kBdOA

.kõG ûkpÞ kBÛPðA ôA qA Rly úG þPzì BG ëBu 30 úG àükrð òýèBPuA ÙqõW ÿBø|óBìqBu ÈuõO Qzcô ô IÎo kBXüA ô òýñø@ þðApíßc ÿôoõy pG kõG úPvðAõO }A þPýñìA ïkpì qA p×ð Bø|óõýéýì ,ôA RolÚ óAoôk ok.lñÞ ô ûlýuo êPÚ úG þÚpy ÿBKôoA wLu ô ÿôoõy QÚBÆ þâlðq Bø|å|æõâ ok pãük p×ð Bø|óõýéýì .lðkpÞ|þì ÿpLu Ao ÿoBHâpì ô BupÖ ok ÿoAôlýìA qA þWõì òýèBPuA åpì BG wK úÞ þÚpy ÿBKôoA ÿBøoõzÞ ô ÿôoõy kBdOA Bùð@ úG þPvýðõíÞ îüso ïôk þðBùW äñW qA

,ôpâ õðoA ,òüA qA {ýK qôo lñ^ óBPuoBXì QvýðõíÞ Jrc êÞpýGk óBüõXzðAk ÿõu úG ÿqAlðApýO oõPuk okB¾ QvKAkõG pùy ok Ao ÅpPÏì .kõG ûkpÞ QÎpu úG ïkpì ûõHðA RApøBËO ô òýãízg ïkpì ô ûly êülHO|þìõíÎ ïBýÚ àü úG þPvýðõíÞ Qìõßc ÿBøkBíð úýéÞ ûlì@ ûõPu úG .lññÞ|þì kõGBð Ao oõOBPßük ,òýèBPuA ÙqõW åpì þKok óBüpW àü ÿk|çýì 1953 ëBu ok ÿôoõy êßy ÿôoõy pýøBíW kBdOA ok þüAkq òýèBPuA .kõG úPÖpâ Ø`yôpg BPýßýð ,iüoBO òüA qA {ýK ûBì 8 ok ÿôoõy pHøo ô QvýðõíÞ Jrc êÞpýGk ok ÿôoõy QvýðõíÞ Jrc îPvýG ûpãñÞ óBüpW òýèBPuA RBüBñW koõì ok þyoArâ úüAoA BG õßvì

70

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement