Page 25

óApùO þééíèA òýG úéXì

!!! þéüqpG pPgk àü úðBøAõg pýg oBÞ ÿApG þyôpÖ|òO ly îøAõhð }ôpÖ kõg àü úG êülHO oBÞ òüA ÝõÖ wßÎ àü oBG àü úÞ þvÞ úßñüA êTì Quok .ly løAõhð ÿA úÖpc xBßÎ Bìôrè ,kpýãýì ûkBÏèA }A úHcB¿ì ok ôA lýuo }oArâ úG QuA úéìBÏì àü BùñO þWApc òüA :QuA úP×â úG ô îPvø þOBuBvcA |çìBÞ ÿpPgk òì úðpâô ÿA úzüo úÞ pPgk òüA.ïoAk kBÛPÎA þéýg ÜzÎ òüA BG þùâ@ àü ok {ýK ëBu ôk ,koAk þüBýèBPüA lðkõG ÿA|ûrýyôk pPgk ëBHðk úG úÞ ly Bñy@ ûôpâ ZApc úG Ao }A þârýyôk Bùð@ lñPvì ok úÞ úPÖpünK ô kpÞ ïBð QHS îø ôA ô koAnãG o|æk oArø 20 ÔéHì ,îéýÖ òüA ÿApG ”BñüoBOBÞ“.ly ÔéHì l¾ok 90 ô QÖpâ løAõg kríPuk óAõñÎ úG .QÖpâ løAõg ÜéÏO ôA úG þWApc êÞ ,000 QgAkpK BG þñKAs kpì àü pg@ ok ly pPgk òüA þyôpÖ òO ú¿ÚBñì ûlðpG o|æk 780 àü êTì óBüpW òüA úG pÂBc ëBcok :lüõãýì pýýÓO Ao ôA ÿBýðk úÞ lølýì ïBXðA Ao ÿoBÞ ôA BìA .kAk løAõg !lýuo óBüBK úG óAõW pPgk àü òO pupG QGBÚo ô oBÞ àü ó@ qA ê¾Bc ëõK BG úÞ îñßýì ûBãð úéìBÏì ïBXðA oBG àü BG ïlÛPÏì òì.ly løAõg ïBXðA lý×ì ô QuA þðlG QýGpO úPyo ÿõXzðAk ôA

QÞoBìpKõu ûlðAõgBð óBíùì ,fBvíO àü óBùâBð pâA wK .QuA fBvíO qA pK BìA ,koAk þüBHüq QÏýHÆ ô QuA Aõø ô J@}õg AlüoõéÖ # .lýupPG lüBG ÈÛÖ lýñÞ IXÏO lüBHð lükpÞ ûløBzì kõg êGBÛì Ao ÿpPìôk fBvíO

pùy RoBì ëAô ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ àü àýOBìõOA ok êGBÛì ÿpPì 1/83 fBvíO àü úPynâ úP×ø QÞoBì pKõu ok óly úPvG ô qBG UÎBG îDAk ôA QzâpG ô QÖo ô ûlðrg oAnâ ô Qzâ .kq|þì ïlÚ BßKõK@ .ly|þì òüA BG .kõzð ÿpPzì qA õéíì pKõu koAô fBvíO BO lñÞ ê×Ú Ao ok QÖpâ îýí¿O óBñÞoBÞ qA þßü ABC úßHy pãyoArâ úG Bùð@ qA þßü .lðkõG ûlýupPð åorG ûlðrg òüA qA «|ç¾A óBüpPzì qA þgpG ,ëBc qA ,lðkõG îøApíø îüBø ú`G óõ^ ,Ig BìA ...kpÞ {üByBíO àükrð qA ly|þì ,kõG qBð þéýg :Q×â .ly QcAo îèBýg ,lðly úPvG Bøok úßñüA Ao úÛÇñì QÎBu àü Rlì lyBG úPyAk QèBgk l¿Ú «BÏÚAô úßð@ þG lì@ êdì úG wýéK ,ëBc pø úG ÿA úÛÇñì úÞ }A úðBg úG ûkõu@ ô ïAo@ kõG ûlìBýð {yõg Bø|QícArì òüA qA úÞ fBvíO .kpÞ kôlvì .QzâqBG ,QuA RoBì ëAô QÞoBìpKõu RoôBXì ok þGAkpì ô þéãñW þßükrð óBíø ok ÿA úÞpG ok Ao fBvíO AlüoõéÖ ÿpýãýøBì ô {cô RBýc Ì×c óõývýíÞ ,BìA .lññÞ êc úzýíø ÿApG Ao ôA úèBvì ûlðrg òPzÞ BG lüBG úÞ kpÞ ï|çÎA wLu ô QÖBü Bì ô QuA ûkAk Quk qA Ao Bø|óBvðA qA xpO xBvcA fBvíO :Q×â óõývýíÞ òüA ÿõãñhu .lñÞ fôpXì Ao þ¿hy ô kkpâqBG ûlðrg úÞ îüpünLG Ao pÇg òüA îýðAõO|þíð

koAk l¿Ú þéüqpG pPgk òüA #| åorG úðBg àü òPgBu QíýÚ úG Ao kõg þârýyôk pÂBc QuA qõì@{ðAk àü úÞôA .lyôp×G ApÛÖ ÿApG ÿApG QuA oApÚ úÞ þèõK QÖBüok ëBHÚ ok QuA ûly Zpg }pùy ÿApÛÖ ÿApG åorG úðBg àü òPgBu !lyôp×G kBùñzýK òüpO|æBG úG Ao }A þârýyôk ,lñÞ

òüA ÿApG úüBK QíýÚ úèBu 20 ,BñüoBOBÞ ôA .QuA ûkpÞ Àhzì o|æk oArø 155 Ao þWApc úýùO ÿApG þüBýèApPuA qBvíéýÖ ûôpâ àü ÈuõO .QuA ûly JBhPðA ”þârýyôk“ ïBð úG ÿlñPvì koAô ôA úG þyôpÖ òO pG þñHì úÞ þOAkBÛPðA ôA koAk kBÛPÎA ÜzÎ úG lüõãýì ô ûkpÞ ko Ao lðA|ûkpÞ

BO lñPgôpÖ Ao óBzÞkõÞ þñý^ òülèAô !lðphG ò×éO þyõâ ûokB¾ îßc oBËPðA ok ,ò×éO þyõâ lüpg ÿApG kõg pPgk }ôpÖ êýèk úG þñý^ óAõW Zôq àü #| .lñPvø ûBâkAk qA

ÜüpÆ úG Ao kõg ïõu ákõÞ úÞ QuA ûly êýßzO þñý^ þñülèAô úýéÎ óBvðA ÝB^BÚ ûlðôpK qA lðqpÖ okBì úÞ lðA|ûkpÞ óAõñÎ ûlðôpK óBuoqBG .lðkpÞ QÖBüok þèõK ó@ ëBHÚ ok ô lñPgôpÖ òü|çð@ .kpÞ ûkB×PuA òü|çð@ R|æõ¿dì pãük ô þyqoô ÿBø|þðBPÞ ,ò×éO þyõâ lüpg ÿApG ó@ ëõK }kõg úýéÞ óAõWõð àü úPynâ ëBu úÞ þüBW BO ,lñPvø JõHdì oBývG òý^ ok êKA R|æõ¿dì .QgôpÖ lLü@ ô óõ×ü@ lüpg ÿApG Ao lñPyAk l¿Ú ,lñPvø lðqpÖ ôk IcB¾ úÞ þüBXð@ qA lðkõG úP×â wýéK úG iuBK ok Zôq òüA BìA }ôpÖ< óBð@ ëõÚ úG .lüBýG oBG lðoAk Ao ó@ þèBì QÎBÇPuA óBð@ úÞ ÿrý^ ó@ qA pPùG kõg ïõu ákõÞ .>kõG óBì ákõÞ úG pPùG þâlðq ÿBø|QýÏÚõì ókAk ÿApG ,kõHð kõu ókoô@ QulG ÿApG ú`G úÞ kõy|þì úP×â BìA lðA|ûkpÞ QÖBüok ëõK olÛ^ Zôq òüA úÞ QuA ûlzð ûoByA B«ÛýÚk Bø|}oArâ ok .óAõü oArø 50 þèA 30 òýG QuA ÿklÎ ó@ îÚo 72

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement