Page 24

www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

}BG QuAoôo Rkõg BG wK òÞ AoAlì ,lðA Üég lG õO pËð ok úÞ ÿkApÖA BG þvÞ BG úßñüA Ùp¾ úG óõ^ úÞ òßð lýÛì Ao Rkõg ô þðAonâ|þì Ao þðBìq qôo pø lPíì þOBÚôA Bü |ôoBÞ pu ok þøk ÿBW Rkõg úG àükrð ô ëôA ûpüAk ok Ao ôA lüBG

Fax(818)881-0701

###

óõÆ|çÖA qA þñPì

þñýG|þíð Ao Bùð@qôo pø pâA þPc ÿoAkkBíPÎA Bùð@úG óBW îýí¾ qA úÞoAnãG Ao ÿkApÖA ,ëôA ûpüAk ok

kõy|þì õO ok ÿlñíyqoA ô Jõg wc UÎBG Bùð@ kõWô þèô ?îñÞ kBíPÎA îðAõO|þì þvÞ ú^ úG îüBø úPuAõg ô oBßÖA koõì ok xpLG Rkõg qA lðoAk ÿBW ëôA ûpüAk ok úÞ lñPvø þðBvÞ óBíø Bùð@ ... ÿlñíOolÚ ,Bùð@ oBñÞ ok ô kApÖA òüA BG ÿoAk Bùð@ BG ápPzì ÿBùyqoA þñýG|þì pOBHüq Ao Býðk ,Qýâlðq ok Bùð@ oõÃc BG ô !ûkBÏèA ÝoBg þðBøApíø ô óBPuôk lññÞ|þì àíÞõO ÿõñÏì lyo úG úÞ QuA þðBvÞ ÿBW ,ïôk ûpüAk

óAoBâqõì@ ... óBýGpì lñGõg þðAonâ QÚô ÿApG BùñO úÞ ÿkApÖA îø lüBy ô ... ólülñg ô òPÖo óôpýG lññÞ|þíð úÖBÂA õO úG ÿrý^ þyBG úPyAk Rkõg úG QHvð ÿlG wc úÞ lðõy|þíð UÎBG îø ëBc òýÎ ok þèô lñìAõÚA ô óAoBßíø ,ïõu ûpüAk

lññßýì B×üA õO þâlðq qA QÎBu lñ^ ok þß^õÞ oBývG {Ûð úÞ þðBvÞ ,þTñg ÿBùìk@ lüBy ô þPvø Bùð@ BG úÞ QuA þPÎBu lñ^ óBíø BùñO rýð Bùð@ pýSBO ô þñÞ|þíð pßÖ Bùð@ úG óBzOBÚ|çì QÎBu qA pýÒ ok þðBìq aýø lðõy òürãüBW ÿpãük kpÖ BG kõy|þì þPcAo úG ô pýÒ|æ ô lñPvø õO BG óBz×üBÊô ô oBÞ ûkôldì ok ûpüAk òüA kApÖA !QuõO iuAo ïrÎ qBÒ@pu ,ïoBù^ ûpüAk

lññÞ|þì kBXüA ë|çgA õO oBÞ ok úÞ lñPvø þðBvÞ Bùð@ lñPvýð ÈHOpì õO þÏÚAô kõg BG «Bìôrè ûpüAk òüA kApÖA þâlðq ok ûpüAk òüA kApÖA þÆBHOoA ok Bùð@oBÞ BG oôkAoôk BùñO úÞ lyBG ÿA|ûoAkA wýüo QuA òßíì þPc ... lñPvø îùì RA úÖpc ô þÎBíPWA þyBG QcAo þðAõO|þíð Bùð@ oBñÞ ok ÿõy óBzüpK ô úP×y@ þPc lüBy þñýG|þì Ao Bùð@ þPÚô ô QuA kApÖA òüpOoôk ÿBW pg@ûpüAk

,lðA|ûkpÞ RpýÛdO ,lðA|ûkq úíÇè õO úG úÞ þüBùìk@ ÿBW lñøk|þì þ×ñì ÿspðA õO úG úzýíø úÞ þðBvÞ þñÞ|þì úGpXO Bùð@ BG Ao ÿoô@pWq RBuBvcA ô ÿkpÞ òýýÏO Ao wÞ pø ÿBW úÞ óõñÞA Jõg lðoAk ÿBW pg@ ûpüAk ok úÞ þðBvÞ ûlð ûqBWA lñøk oApÚ Ùlø Ao õO óAôo ô fôo ”BíýÛPvì ... þPvø ôA þâlðq ok JBhPðA àü ÈÛÖ õO þPÚô ,lyBG õO þâlðq QüõèôA þvÞ oAnãð lñyBG ëkBÏO ok ÙpÆ ôk úÞ QuA þPÚô {PèBc òüpPùG úÇGAo àü

73

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì pãük BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG lýñÞ úvüBÛì RBüpzð

! lƒýñÞ ØƒzÞ Ao óBƒPcôo ÿ ûpƒüAk

xpLG Rkõg qA kApÖA BG úWAõì ok . lñÞ|þì kBXüA òì ok þvc ú^ kpÖ òüA ?îyBG ïkõg îðAõO|þì ôA oBñÞ ok ?îyBG QuAo ôo îðAõO|þì ôA BG ?îüõãG îøAõg|þì ú^pø ôA úG îðAõO|þì ?îñÞ|þì þPcAo xBvcA ôA oBñÞ ok ?løk|þì Quk òì úG þvc ú^ kõy|þì koAô ôA þPÚô ?ïõy|þì þèBc ú^ kôo|þì þPÚô ô ?îPuAoôo ôA BG Bü îñÞ|þì óBùñK Ao ïA þÏÚAô RBuBvcA îPvø ôA BG þPÚô ?îèBHG ïkõg úG Bü îñÞ RoBÛc xBvcA kõy|þì UÎBG ôA Bü@ ÿoôAk {ýK úð ,QuA QgBñy ,ûpüAk 5 òüA kõWô ú×véÖ

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement