Page 22

www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

ENERGY THERAPY CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .lüpHG òýG qA àürýÖBPì

ÿBø xçÞ þßüo }qõì@ kõy þì oArâpG

(310) 446-8724 ... õy oAlýG þðApüA

óAõO ókõPu ô lýüBO òí qBGpu óBìqBu okBì ,fpÖ õðBG ,óApüA Qéì ÀýhzO ô pß×O pG oApÛPuA ÿAlülðBÞ óAõñÎ úG Ao óApüA Qéì òýìqpu ,óBìrürÎ òÆô RoAl¾ lñvì .lñÞ|þì kBùñzýK ,BðAlðBì ô }ôoõÞ þDAoõøA

qBGpu óBìqBu òüqô äñyõø –kBPu äñøpu

Dj Afra PERSIAN,ARABIC,RAP,HIP HOP,SALSA,REGAETONE,JAZZ,TURKIS H MUSIC FOR ALL OCCASIONS,HOUSE PARTIES,OFFICE PARTIES, BIRTHDAYS,ENGAGEMENT,WEDDINGS, BABY SHOWERS WITH THE MOST UP-TO DATE COLLECTION OF NEW AND OLD SONGS........

818-231-2403 75

!ly þðBGpÚ ôBâ ÿBW úG ÿp¿ì JB¿Ú QìôBÛì BG ,lñÞ eGm lýÎ qôo þðBGpÚ óAõñÎ úG Ao ÿA úèBuõâ QyAk l¿Ú úÞ ÿp¿ì JB¿Ú àü #| .lýuo êPÚ úG }kõg ÿõÚB^ BG ,þÖkB¿O oõÆ úG ô ly ôpGôo úèBuõâ

ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì óBGpÚ lýÎ ïBüA qA qôo òýìõu ok ô úÏíW eH¾ úÞ ÿp¿ì JB¿Ú àü ok þg|çu ÿõÚB^ òPÖo ôpÖ pSA pG ô kBPÖA òýìq pG úèBuõâ QìôBÛì ëBHðk úG ,kõG eGm ÿApG ÿA úèBuõâ .kpLu óBW ,}A úñýu þÏu êdì ok óApÂBc ,úSkBc òüA ÑõÚô qA wK þOBËdè ,þGpÏèA xlÛèA úìBðqôo úPyõð úG óBPuoBíýG úG ólýuo qA {ýK ÿô ô kõG ûlüBÖ þG oBÞ òüA BìA ,lññÞ êÛPñì óBPuoBíýG úG Ao JB¿Ú lðkpÞ .kõG úPÖo Býðk qA óAõñÎ úG ,QuA ûkAk jo þGpÎ ÿBøoõzÞ ok þùGBzì VkAõc îø òüA qA {ýK QuA þñP×â ûkBì@ eGm ÿApG úÞ ÿA úèBuõâ BG þñýÇvéÖ JB¿Ú àü ÿpýâok qA þøBOõÞ îéýÖ ,2009 ëBu ok úðõíð .kAk óBW úèBuõâ ÿBK ô Quk püq ô ly òýìq pG {Ûð JB¿Ú îø îéýÖ ó@ ok úÞ lükpâ pzPñì ,ly|þì

óBùW þøBì òüpOqAok BPðBu ûpürW ÿBø|J@ok ÿpPì îýð ô YñK pßýK ëõÒ þøBì àü lðkpÞ ï|çÎA Bßüpì@RBÎõHÇì # .ly lý¾ wéXð@wè àükrð ,BñýèBOBÞ

úìBðqôo úPyõð úG òýíuBW ,QvK òPãñyAô kBPuA ô xBñyoBÞ ,BðBPðBu ÿpPì10 ok úÞ þüBüok ïõéÎ ,kpÞ|þì þ¾AõÒ Büok ÜíÎ ØzÞ Ao þøBì ûBy òüA lvW p×ð 16 àíÞ úG Ao ó@ ô kpÞ .lðBuo êcBu úG pãük ,óõPãñükAô áoBì þOBÛýÛdO þPzÞ óBPýKBÞ râpø Bì :Q×â òüoBì úvuõì þâorG òüA úG þøBì óõñÞBO ûBy òüpg@ .îükõG ûlülð 90 kôlc îükõG ûlük úÞ þøBì .QyAk ëõÆ pPì þPðBu BPðBu ok úÞ þøBì ûBy òüA koõì ok QÚk úG ,AoBGoBG BPðBu ok Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk óBuBñy Qvüq úG rýð þøBì ûBy òüA qA þüBø îéýÖ ô QÖBG qA þüBø úðõíð .kpÞ lñøAõg úÏèBÇì ,QuA ûly lý¾ BñýèBOBÞ .QuA ûly ëBuoA Bùð@ qA wK ó@ QéßuA ô kõy|þì òÖk ,QuA ûkpì þÏýHÆ êéÎ úG «ApøBÊ úÞ rýð þøBì òüA lvW .QÖpâ løAõg oApÚ ïõíÎ lük ÅpÏì ok ,úürXO

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement