Page 20

www.TEHRANMAGAZINE.com

Alborz & Associates A Professional Law Corp

>qpHèA kAkpùì< pPÞk ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞ ÿBø|ûBâkAk þíuo êýÞô

!ly úPgBu oBãýu ápO òvÞAô ÿApG ÿkpÖ úG p¿dñì òvÞAô QgBu úG ÜÖõì úýuôo >þßíýg< pùy õðBð ûBãzüBìq@óBÛÛdì # .lðA|ûly oBãýu ápO

kõy|þì UÎBG òvÞAô òüA ÿA|ûtüô ÿBø|òOkBK óBvðA ólG þñíüA îPvýu lñøk|þì ÀýhzO Ao òýOõßýð úÞ lñÞ lýèõO .lðõy|þì rÓì úG ó@ òPÖBü ûAo ÐðBì ô oBãýu ólýzÞ pSA pG ÿoBãýu kApÖA úXýPðok óBíø òüA ô lññÞ|þíð QüBÂo xBvcA .kõy|þì kBýPÎA ÐðBì úÞ QuA ÿrý^ QgBu ÿôo oBÞ ;QuA þñP×â ÿqBuôoAk ÿBø|QÞpy qA þßü ok RBÛýÛdO òýPvhð ô ûly Ñôpy {ýK ëBu oBù^ qA òvÞAô òüA ÿpLu ëBc ok ôoAk òüA |æBc .QuA ûly þéíÎ úýuôo ok òvÞAô QgBu þèô úPÖpâ Roõ¾ Bßüpì@ .QuA Bø|{üBìq@ ïôk úécpì ókpÞ Ñôpy Ao ó@ ûõHðA lýèõO óAõO|þì {üBìq@ ïôk úécpì óBüBK qA wK úé¾BÖ|çG óBÛÛdì ûlýÛÎ úG .kpÞ

þãPvßyoô Bankruptcy ô RBÖkB¿O oõìA| þðlG RBìl¾ |Personal Injury

pWBCPvì ô àèBì oõìA Land Lord Tenant Real Estate Law,

ÝçÆ oõìA

pGBíýKAõø ôBð }ôpÖ þDBñW oõìA| BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð |

Family Law

Criminal Law

þðBâoqBG oõìA Business Law |

Mehrdad Alborz, Esq. WWW.ALBORZLAW.COM 77

(818)788-8989

ÿApG ÿoAlüpg ÿõXPvW ok QuA úWAõì þPÂBüo úWkõG êÃÏì BG úÞ BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð # .QuA kõg pGBíýKAõø ôBð òüpg@

Ao óqô òO oArø 22 ô ëõÆ pPì 220 BG xõüpPuõéüA úèBu 32 pGBíýKAõø ôBð BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð .lðrG úðB^ ûlñyôpÖ BG lðAõO|þì oAlüpg QíýÚ koõì ok .QuA úPyAnâ }ôpÖ ÅpÏì úG .koAk QýèBÏÖ þPñÇéu þüBüok ÿôpýð ok qõñø úÞ QuA ëlì òüA qA ôBð òüpg@ òüA ,BƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒðBƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒüpƒƒƒƒƒƒƒG ÑBƒƒƒƒƒƒƒÖk RoAqô ÿõƒƒƒƒƒƒƒãƒƒƒñƒƒƒhƒƒƒu àƒƒƒƒƒƒƒü úƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒ×ƒƒƒâ úƒƒƒƒƒƒƒƒG òüA qA þzhG Bü ïBíO lüBG BìA lyBG úPyAk þüBýðBPüpG QýÏGBO lüBHð B«íPc xõüpPuõéüA þèBíPcA oAlüpg .lðBíG þÚBG BýðBPüpG áBg ok QuA þéì VApýì ôrW úßñüA êýèk úG pGBíýKAõø ôBð qA Ao þüBøkBùñzýK xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð ZApc ÿApG koAk oBËPðA BýðBPüpG ÑBÖk RoAqô .lñÞ QÖBüok ÿoAnâ úüBìpu ÿBø|Ýôlñ¾ Bü úðBPuôkpzG ÿBø|óBìqBu , Bø|QÞpy êíc ô óõEèApýu qA þüBýðBPüpG ÑBHOA úýéhO úéíW qA þOBýéíÎ ok xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð Qìlg .QuA úPyAk QÞpy xoBÖ Yýég äñW óBüpW ok|þìBËð RArýùXO .lGBü|þì úíOBg 2014 ëBu óBüBK ok BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð ok

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement