Page 19

óApùO þééíèA òýG úéXì

}pOõíýè IèBW kpGoBÞ| !lýPvðAk þíð úÞ

.lýñÞ ûkB×PuA AnÒ ÿBø|úßO ókpÞ áBK ÿApG ÕAk þéýg J@ qA .lýñÞ ô àýÞ pýíg úÞ þðBìq qBâ òÞ|{hK|úéÏy ókpÞ rýíO :qBâ òÞ|{hK|úéÏy ókpÞ rýíO —5 J@ .QuA þPhu oBÞ ,lyBG ûly ÐíW ó@ ÿôo ØéPhì þüAnÒ kAõì ô ûly jpu þñýìq|Iýu òÒôo pH¾ úÛýÚk 15 .lürüpG úPÖo pu kAõì ÿôo Ao ó@ .lüoô@ok pýíg Roõ¾ úG Ao òüpýy|}õW ô J@ ,õíýè .lýñÞ rýíO Ao ó@ Yñ×uA ô J@ BG ô| lýñÞ Ao Bø|ûpXñK JBÚ ÿôo RõHßñÎoBO ô ûkôk ,QzãðA ÿBW úÞ þðBìq :Bø|ûpXñK ókpÞ rýíO —6 úðBgrLy@ ûpXñK Áõ¿hG .lñðBì|þíð þÚBG rýíO QÚô aýø Bø|úzýy þÖpÆ qA .kõG lñøAõhð BHüq ,kpýâ|þì úÞpu úðBíýK ¼ü ,õíýéG@ ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 2 qA Bø|ó@ ókpÞ áBK ÿApG .koAk oApÚ òÒôo ÅpÏì ok úÞ .lýñÞ ûkB×PuA ïpâ J@ úðBíýK ¼ü ô lý×u qA lÏG .lñÞ|þì ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO qA lÏG .lñÞ|þì ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO # .lüõy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ ÿoAlÛì ó@ ÿôo ,úPhO òPvy .lü õy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ÿoAlÛì ó@ÿôo ,úPhO òPvy ô õíýéG@ .QuA úðBg ÿBø|QívÚ òüpO|ûkõè@ qA þßü þüõzÖpÊ àñýu :àñýu ókpÞrýíO —1 êýPuA| Bü þvì ,þXðpG àñýu ÿôo ïAo@ Ao ó@ .lüoô@ok Q×u B«HüpÛO pýíg Roõ¾ úG ô Éõéhì Ao àíð .kpG|þì òýG qA rýð Ao äðq ÿBø|úßè IýÞpO òüA .lýñÞ þzßG@ wLu lýèBíG R|æ@pýy ô ô lðBì|þì þÚBG þð|æõÆ Rlì àñýu þWôpg ÿôo AnÒ ÿõG :àñýu lG ÿõG ókpG|òýG qA —2 ó@ òPvzð ô êHÚ Iy òO ô qBýK ÿõG oBzPðA .kõy|þì úðBgrLy@ ok ÑõHÇìBð ÿõG ólì@ kõWô úG UÎBG oBÞ ûoB^ rýð ûlññÞõHyõg ÿBø|ÿpLuA qA ûkB×PuA .kõy|þì êÃÏì àü úG êülHO êüBuô ô Bø|ú^oBK ÿôo òýíø rýð ëBÛOpK ô õíýè QuõK( lüqAlñýG àñýu êgAk ,ûkq }pG Ao õíýè ,õG òüA ókpG òýG qA ÿApG .Qvýð .)lñøk|þì ïBXðA Ao oBÞ

Bø|ëBíPuk ô Bø|ú^oBK ,ÿrýìôo ,Bø|ûkpK úG úðBgrLy@ ÿAnÒ ÿõG :ÑõHÇìBð ÿõG ókpG òýG qA —7 þÚBG ÿpPzýG Rlì lG ÿõG BìA lññÞ|þì JnW BGo|òø@ lñðBì Ao lG Bü Jõg ÿõG ,Bø|ú^oBK .lñÞ|þì QüApu qA Ao þß^õÞ ÙpÊ .lðpG|þì òýG qA Ao úðBgrLy@ lG ÿõG úüôkA Ñõð lñ^ ô õíýéG@ úðBPhHyõg .lðBì|þì ó@ êgAk ÿoBìqo åpG ô àhýì ÿoõg|ÿB^ ÜyBÚ 1 kôlc ô õíýè QuõK úßO lñ^ ,lýñÞ pK J@ .lýñÞ ïBízPuA úðBg ÿBø|ÝBOA êÞ ok Ao }õg ÿõG BO lü@ }õW úG J@ lüoAnãG .lüqAlñýG ê¾AõÖ ok ØéPhì kAõì ÿõG úÞ QuA þÇýdì úðBgrLy@ :úðBgrLy@ ÿAõø ókpÞ õHyõg —8 úðBg àü ÿBø|QívÚ òüpO|Õõéy ô òüpOlì@ô|QÖopK ëBc òýÎ ok .kõy|þì ïBízPuA ó@ qA ØéPhì êgAlO ókpG òýG qA ÿApG .lñøk ïBXðA úðBgrLy@ ok Ao kõg ÿBøoBÞ pPzýG lñøk|þì eýWpO Bùýéýg .QuA pÖ þñýu ÿôo Ao úPuok ÿõíýè àü .lýñÞ ïpâ QüBùðoBÖ úWok 300 BO Ao pÖ ,ÑõHÇì ÿõG ïBízPuA ô BøõG lýñÞ }õìBg Ao pÖ .krLG ïAo@ úÛýÚk 15 kôlc õíýè BO lýñÞ pH¾ .lüoAnãG qBG þíÞ Ao pÖ okô | lüoAnãG .lýñÞ ZoBg Ao ó@ wLu kõy kpu õíýè lüoAnãGô ÿõG ókoõg óBìq BùñO þøBì ô þPâBLuA wu ,ÿoBÞ :ÑõHÇìBð ÿõG {hK qA ÿpýâõéW —9 òüA úG ÉõGpì ÙôpÊ .QuA ûlññÞ|QcAoBð Bø|ó@ ûlðBì ÿõG lÏG qôo eH¾ Bü Iy pg@ BìA lðoAk þGõg ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO .lýüõzG Ðüpu Ao BøAnÒ .lüõy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ ÿoAlÛì ó@ ÿôo ,úPhO òPvy qA lÏG .lñÞ|þì úG oBHÒ {øBÞ ô QGõÆo {üArÖA ÿApG oõhG ûBãPuk :oõhG ûBãPuk ok ûqBO ÿõG kBXüA —10 qA þÃÏG ok BìA QuA pSõì oBíýG kApÖA úÖpu {øBÞ ô Aõø þâqBO ok|ó@ xõPLýèBÞôA oBhG ô lðôo|þì oBÞ kBXüA ÿlñðBì àLÞ ô ÑõHÇìBð ÿõG ó@ êgAk J@ ólðBì lÞAo ô ûBãPuk lc qA {ýG ÿBìpâ êýèk úG Bø|ëlì .lýñÞ úÖBÂA ûBãPuk J@ úG Ao õíýéG@ ÿoõhüB^ ÜyBÚ 4 ,úéEvì òüA ÐÖo ÿApG .kõy|þì

rýíO pâA úÞ koAnâ|þì BW pG kõg qA þOBGõuo ,J@ ok kõWõì àø@ :àø@ RBGõuo Ùnc —3 õíýè klÎ àü ,úéEvì òüA qA ÿpýâõéW ÿApG .kõy|þì J|çÂBÖ ÿBø|úèõè kAlvðA UÎBG óBìq oôpì úG kõzð .lýñÞ qBG Ao J@ pýy wLu .lðBíG þÚBG QèBc òýíø úG þOlì lüoAnãG .lýøk oBzÖ àñýu êgAk Ao òüA ,þüõzÖpÊ òýyBì QuA ïq|æ oBG àü QÚô lñ^ pø :þü õzÖpÊ òýyBì ókpÞrýíO —4 úðlG qA õíýè úßO àü ólýèBì BG Ao ûlñüõy kAõì Bü ûly àzg ÿAnÒ ÿBüBÛG .lýñÞ rýíO Ao ,þøBÖo úéýuô áBK Ao ó@ rýíO ô àzg ú^oBK àü BG lÏG ô JõÆpì ú^oBK àü BG wLu .lýñÞ áBK úéýuô òüA ÿréÖ 78

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement