Page 15

óApùO þééíèA òýG úéXì

kpÞ R@lèõ¾ îø qBG ”þGA¶“ Al¾ ÿBÚ@

óBzð ô ïBð þG î^pK , óApüA lýyoõg ô pýy äðo 3 î^pK ÿBW ly pøBÊ þGA¶ pu QzK ,YýPuA ÿôopG

BG {ðAoAkAõø úÞ QuA þðApüA óAlñìpñø òüpOoAlÖpÆ pK qA þßü BW úíø ô úzýíø úÞ þGA # úìBðpG ólük úG ô ûkpÞúýùO oæk |500 qA {ýG ÔéHì BO Ao ôA RpvñÞÿBø ÈýéG òüpPðApâëk ô óBW .| kpÞ R@lèõ¾ Ao pOBýO BýÞõð ,lðôo þì Qvýð þðly oApßO ûBâ aýø úÞ ,ôA ÿBHüq ÿBø óAlñìpñø qA pGApG l¾ lñ^ ”xoBÖ Yýég“ ÙôpÏì äñø@ BG| {PýGõHdì úPynâ ÿBùèBu ok þGA þPupK òÆô pÆBg úG pPzýG úßéG ,{ðkõG þðApüA {ñì ô þÞ Bg oBPÖo ÿApG BùñO úð .ly þðApüA pãük ,ûkõG þìçuA ÿoõùíW ÿBø þPèAlÎ þG Bü ô BøoBPzÞ úG þÂApPÎA Bü ô þOApøBËO ûBâpø BùèBu òüA ,þGA . QuA ûkAk óBzð úíøAô ô xpO óôlG úíø úG Ao kõg ÅApPÎA ô úPyAk oõÃc úñd¾ ok îø þGA wè ok >Al¾ ÿBÚ @ ,þGA RpvñÞ< ok îø ó@ ,kõG þðApüA ô óApüA úG åorG òýøõO òüA IHvì Bü ô ëõEvì .koAk ÿoBývG òhu ÿBW wéXð@ {ðAoAkAõø oõy ô Ýõy BG >pOBýO BýÞõð< ÿBHüq òèBu ok þGA RpvñÞ ,pHPÞA |26 ,úPynâ Iy úHñy lýyoõg ô pýy óôlG óApüA ÿBø î^pK úÞ þðBìq þèô , BHüq ÿqAkpK oõð ô Al¾ ,BHüq òèBu ,ly oArâpG þðApüA úÏìBW úG òýøõO òüA ûoBGok ûlññÞ ÐðBÚ þdýÂõO lñðAõPG RpvñÞ òüA óæõEvì úÞ îüoAôlýìA . lñyBG úPyAk ûlñü@ ÿBø qôo ok þðApüA ÿBø úðBuo ok ÿpñø ô úÞ þvÞ pø Bü ô oAnâ úìBðpG oBÞ òüA qA þGA óAoAlÖpÆ qA ÿoBývG úéâ , lðly òyôo YýPuA ÙApÆA ok

úG òýøõO òüA qA ,oAnâ RpvñÞ óBüBÚ@ lýøk eýÂõO B«×Çè óBýðApüA ô óApüA oõzÞ

82

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement