Page 13

óApùO þééíèA òýG úéXì

îülñhG þíÞ óBðq pßì QüBÒ qA ô kpÞ|þì óBðq ÿBøpßì Ü„ýÛdO úPuõýK úÞkõG ÿkpì lðA|ûkoô@# FBvñèA êýc JBPÞ ô QgBvð kõg kBíPÎA êdì Ao þðq aýø ,RpýÒ )ÿôo( ÿA úéýHÚ úG p×u ïBãñø ok ÿqôo .kpÞ|þì úÏèBÇì úPuõýK Ao )óBðq ÿBøpßì( .ly óBíùì ÿA úðBg úG ô lýuo

.. .ly ê¾BPvì .lñßy|þì îèBu Qgok qA òì ÈÛÖ ,îñßýì õO onð Ao ïA|úéâ ûkAq ïBìA ÿA :Q×â ô lük Ao ÿA|ûkArìBìA úÏÛG oôk qA .îüBýG òýüBK ô ûkpÞ AlýK þüBK ÿBW ôA kpýãG Quk BG Ao ÿpO ÿõÚ úgBy QvðAõO óBKõ^ ,ly QÞBu kBG ÿolÚ .QÖpâ îßdì Ao kõg õO ô lðpýíG ÿoAõg ô þPuk|äñO qA òì ûoB`ýG ú`G ô óq úÞ kõy|þíð þÂAo Alg ûkAq ïBìA ÿA :Q×â ... ïoAk|þìpG ïkõg ÿApG îø þ׿ð ô îøk|þì õO úG Ao úéâ Ø¿ð .ÿõy IcB¾ Ao úéâ úíø ÿoAlùãð oõÇ^ Ao úéâ Ø¿ð ûkAq ïBìA ÿA :Q×â lýuo Qgok úñO àükrð ô lì@ pO|òýüBK ÿolÚ .îøk|þì õO úG Ao úéâ Ø¿ð îzK ô àzÞ ÅõÎ ok îñÞ|þì ÿoAlùãð ïkõg A oBùð@ .Qvýð õO oBÞ ?þñÞ|þì úÞ îø óBKõ^ ûpg|æBG :Q×â QyAlð òýìq BG þðAlñ^ úé¾BÖ «BHüpÛO pãük úÞ lýuo þüBW úG þPÚô úG {üBK ô koõgpŸu Ao úñO þÚBG wK .kríPuk óAõñÎ úG òì ëBì {ízK ,õO ëBì {ßzÞ kõy|þíð krì þG ?þízK ú^ þßzÞ ú^ þGBvc kpì :Q×â QgAlðA|ûkArìBìA lHñâ úG þøBãð lýuo òýìq !!!koAlð úíüpW úÞ ÿkBüq ÈéÒ ,îükpÞ þÇéÒ àü óBìkõg ëõø qA Bì õéìBy lícA úPyõð ,ú^õÞ JBPÞ :qA Àhzì QÎBu ok ô QhO àü ok óAoBíýG qõìpì åpì ok B«¾õ¿hì ,QhO àü óAoBíýG ,ÙôpÏì óBPuoBíýG àü ûtüô ÿBø|QHÚApì {hG ok kõG þPÚô lñ^ # ØÏ ô Rly ,ÿoBíýG Ñõð úG þÇGo ÑõÂõì òüA ô lðkpLu|þì óBW úHñzßü ÿBøqôo eH¾ 11 QÎBu kôlc .QyAlð óBð@þÃüpì

QüBùðô QÖApÊ QüBÒ ok QyAk þðq òßèô QyAlð oõÃc úðBg¶ kpì óBíùì kpì .kõíð qBÒ@ Q×Æ|çì ôA BG ly ApünK Ao óBíùì óõ^ óq .QÖBÇè óq .ly ëõÓzì JBPÞ úÏèBÇì úG ,kBùñG B¿Î ô kõzãG kõg }õKBK óõ^ RBüBßc :Q×â ?þñßýì úÏèBÇì úÞ QuA JBPÞ ú^ òüA !úWAõg :Q×â óBGrýì kõíýK óAõPð êýGpÒ úG Büok J@ :Q×âô lülñhG óq .QuA óBðq ÿBøpßì lc ok óBðq ÿBøpßì ô koô@ óAõPð óôpG ,áBg úPhO úG óBGBýG äüo JBvcô qA ô kpÞ QuAo ôA ëk ¶Ùlø pG ô kBùð ôpGA¶ óBíÞ ok ûríÒ¶ pýO wK .lüBýð p¿c ,ëBc ó@ ÿBñSA ok .ly ôA ÿ úPvHèk úÞ óBñ^ lì@ok QÛyBÏì ô QèqBÓì ok ...lýuo pu ôA pøõy óBíùì .ly îýøAõg úPzÞ ôk pø úÞ ó@ òýíø ô lì@ îüõy :Q×â óq Ýôlñ¾ ok kpì .ôo Ýôlñ¾ ó@ ok ô rýgpG :Q×â ?Qvý^ pýGlO :Q×â ô Q×Æ|çì ô lüôk {ýK lì@ ok pøõy óõ^ .kpÞ ê×Ú Ýôlñ¾ „pu óq .QÖo þðBìq óõ^ .kpÞ òÞBu Ao pøõy Iüp×èk óBñhu úG ô kBùð qBÒ@ QéìBXì :Q×â .ÿõãG úð Q×â ?Qvø pHg kõg ¶ qôpìA úÏÚAô qA Ao õO :Q×â Qynâ úÏèBÇì Ao ó@ ô óBðq pßì ok QyAk þGBPÞ ô òhu }õg ô ØüApÊ ØýÇè ÿkpíðAõW lì@ þðBíùì qôpìA Apì úñý^ úÞ kõG êÖBÒ kpì ,ïkpÞ RoByA ôlG ûríÒ úG îøk ÿqBG Ao ôA úÞ îPuAõg ïlülG Ao ó@ óõ^ òì kpßýì QÛyBÏì oBÞ ô kpÞ ÈvG ÿqBHÛzÎ ÉBvG .kBPÖA ïAk ok ô ly oôpÓì òì RoByAô òvc úG .lülð ïAk ô lük úÞ îükõG ûlýupð QüBßc ó@ ïBÛì úG qõñø !îýPhýì@ îø ok þPÎBu .lýuo)îø ókpâ ok Quk( úÛðBÏì úG ó@ ô lýyôpg|þì ô lýyõW|þì ôA pøõy ô Q×ãýì òüA óq !ÿkpÞ )êÆBG( ÄÓñì Bì {ýÎô ÿlýupG õO :Q×â IÃÒ )ÿôo( QüBÒ qA pøõy wK .kpÞ|þì ÑAkô Ao fôo ô QgAlâ|þì Ùõg qA Ýôlñ¾ ok ûoB`ýG BO ÿBzãG ê×Ú ô óBPvG lýéÞ .ïkpÞ ê×Ú ok ô ïkpÞ Ýôlñ¾ ok Ao ôA àñüA :Q×â ?QuBXÞ kpì ó@ óõñÞA Õpì ÕBñW BG lðkõG ûkpÞ Épy( lðkõG úPvG ôpâ óq BG úÞ kõG úPÖo }kBü BðBíø ô lðBPvG Ao lýéÞ kpì .þñýHG úÞ koôBýð kBýG kõG îzgok óõ^ kpì .QgBG|þíð àü aýø kõG ÿlülì Rlì ô )lðkõG úPvßy ÕBñW()Ao QgAlñýG lýéÞ lýñzG òhu òüA óõ^ kpì ;}õìApÖ Ao õO ïkBü ;lýzÞ kBüpÖ ïk ok óq ô ,ïkBü ;lüõãG :Q×âô Ao ÝBñW BO ÿkõG úPgBu þívéÆ ÿõÚ ô ÿkõG ûlðBzð {O@ úG Apì QÎBu òüA úÞ kBG õO pG QñÏè .ÿkpHG Ýôlñ¾ „ok ,QÖo óôpG }pøõy úÞ óAlñ^ .kpÞ ëk }õg Ao ôA ô lì@ ok ÿqBG úG pøõy BG wK ?þñßð óBðq ëAõcA ÜýÛdO râpø ,ÿlük )ú`ð@( óõ^ úWAõg ÿA :Q×â ô kBzãG püpdO lc ok úÞ lyBG ó@ qA RkBüq Bíy Qéýc ô pßì úÞ îüõzG Ao JBPÞ òüA ô ïkpÞ úGõO :Q×â .lü@ ok

ÿAoôBì êDBvì BG Ao ó@ þÃÏG úÞ ÿoõÆ úG kõG ûly {hG ó@ óBßyrK þP×ãy UÎBG úéEvì òüA ?!!!!!!!!!!!!!þízK ú^ þßzÞ ú^ òüA êc úG okBÚ þvÞ .lñPvðAk|þì ÉBHOoA ok pãük koAõì ô úñWA ,fAôoA ,RBÖApg BG pãük þÃÏG ô þÏýHÆ .kõG ôkpâ óBPgok qA pK Apd¾ ,Ap^ ëõÓzì úéâ ,kõG äñzÚ Aõø kpG Apd¾ úG Ao kõg úéâ þðBKõ^ # þøôpâ êýèk òýíø úG .kpì|þì úHñzßü ÿBøqôo eH¾ 11 QÎBu ok Quok QhO oBíýG úÞ Ap^ !kõHð úéEvì ,QÖpâok þPhu kBGkpâ óBùâBð .ly ëõÓzì ôkpâ ólý^ úG ô QÖo |æBG lñìõñO ÿôkpâ Qgok àü qA óBKõ^ ô UdG Bø|QÎBu qA wK ô lðkAk úvéW êýßzO ÑõÂõì þuopG ÿApG þééíèA òýG À¿hPì óBßyrK qA .kpG|þì ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA úG kõG ó@ÿôo óBKõ^ úÞ Ao ÿA|úgBy kBG .lýupO ,lü@kôpÖ Qgok qA QuAõg oõÞnì êdì ok 11 QÎBu qA êHÚ úÛýÚk lñ^ ,ûBì úHñzßü òýèôA ok úÞ ly òüA pG îýí¿O ûpg|æBG pËð ëkBHO {üBK ô Quk úßñüA êÚ|Aæ lü@ }pu pG ú^ Qvýð ïõéÏì pãük ô lP×ýG úÞ QuA àükrð lük

84

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement