Page 10

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

úu| ûoBíy ëôlW BW ÿApG ÿA úéýuô -|2 RBW þñý^ }oBíy lcAô -jpu ÜHðq óBìo ÜèBg ô úvðApÖ pTð óBÇéu|-|1 :þÛÖA

úu ûoBíy ëôlW êc|

ÜícA -ÝApÎ îùì ÿBøpùy qA -oAõéy píÞ ok lñG ÿBW -|3 Jõy@ -ûoBK ô úßO -áBg ô Qzg þüBW úG -úP×ýy ô ÜyBÎ -úéìBÏì lÛÎ lñu -|5 ûlýÛÎ -rüpHè ô ûlñÞ@ -áqBð ÿAõÛì -ÐíW pýí -|4 óAkBð ô äñu ëBÒq þÎõð -þðBuApg oBü -|7 fp×ì þyqoô ÿBø|úPyo qA -þüBuoBK -óBøk óôok -|6 Bíýu ô ûpù^ wñW -ôlñø óBüAlg qA -áBñGBO ô ûlñzgok -|8 þðBzýK óAõhPuA ûp×c ôk qA àü pø -ÌýéÒ kôk BG ÿApG ÿA ûoAõük -|10 ûríyõg ô oAlÖpÆpK ÿBø ûõýì -oAôAru ô oõg ok -QìBÚ ô lÚ -|9 ûly|úPgôpÖ îéýÖ -M^ Qíu -koAk òPÖo úG pìA -|11 ÿom@ ïBð -org ÿBüok ÿBø úGArüo qA -ZAõìA úéíc qA ÿpýâõéW ok óAkpì úðBìpPdì JBÇg -|13 JpÎ okApG -rýãðA ëk -óAlGæA îéÎ -!êýÖ óBW ÿçG -|12 oAk úèBHðk ókpÞ AlW -õéùK -òý^ ëõK -|14 pýzíy ûBãüBW -þuôo ØýñâoõO óAõüA îéÚ úG ÿpSA -þðBíTÎ þÞpO .lvüõñG kõg ûoBGok þvÞ úÞ þèBc fpy -qBýð ô QWBc -|15 pãük rý^ qA ÿrý^

:ÿkõíÎ

-QzùG ÿApG þP×¾ -îüçì kBG -|2 úülðq þøBykBK óAlðBg wuõöì óBg îüpÞ IÛè -ûkAõðBg kApÖA-|1 -þÞAoõg ÿBø ÿrHu qA -|4 úðAkpì úðBìpPdì JBÇg -BñG ûlññÞ óApüô -ApWBì ô úSkBc -|3 oBhG þPzÞ -êHñO ô Qvu -þP×ãy Rõ¾ -|5 ïAo@ kôo -þüBüok ÿôpýð qBGpu -ûlññÞ oAõhzð ô oAõh×éÎ þðAõýc oApÚ ó@ ÙApÆA ok lñø xõðBýÚA úÞ ÿpüArXèA ÐíXì-|6 xõýíéÇG kõéÞ ØýèBCO ïõXð ok ÿA úèBuo -BGõÞ þOAokB¾ ëõ¿dì -ÿqBGpýzíy }qoô ok ÿA|úPyo -|7 }õKæBG þÎõð -óAõW -QuA|úPÖpâ ok ûkõèBÖ IýÚo -êPì úñüpük oBü -|9 iuBK -þuoBÖ püBí qA -ûqBWA -|8 óAoõPuo ÿAnÒ Roõ¾ -|11 RoBKBñG óõEéKBð oõùzì äñW òüpg@ -oBKB^ ,l¾BÚ -þ×ñì iuBK -|10 êýDApuA þñG ïõÚ -óBPvGBO -|13 êhð }oBíy lcAô -QGõÆo ÿõG -pãzðqpu -êÓG ,}õÒ@ -|12 ólüôk -lñíPÖApy -QzùG -|15 áBñupO -êéXì þÚçýü úðBg -óqõu jAoõu -|14 koõðBÃÖ äu -úP×ø ïBüA qA -AkBðBÞ ëõK lcAô .ly ëqBð ïpÞA pHìBýK pG úßì pùy ok úÞ þüBø ûoõu óAõñÎ -þÛùýG êÃ×èAõGA ØýèCBO þuoBÖ úG þGBPÞ

ÿApG RBýc óBìq ok úÞîýøApGA RpÃc qA lüBG Bì Üzì pu ,kpÞ úýùO ûBãìAo@ {ðAlðqpÖ ô kõg BG ô îýñÞ þzülðA ûoB^ óõñÞA îø qA ,óBâlðBìqBG pÆBg {ìAo@ÿApG ô îüpýãG Ao Bø òýìq òüA ,óBu@ þéýg ÉBvÚA ÈüApy ô pPðAqoA þPíýÚ ô kõg JBhPðA òýðAõÚ ÜGBÇì lñðAõPG úÞ îýøk óBßìA óArürÎ úG ô ûkpÞ ÿoAlüpg «çHÚ lðoô@ÿBW úG Bì ÿApG ûõßy BG ô úðAlñìôpG@þíuApì ,Bì þÎpy ô þHønì

87

(323)782-9494 Los Angelese

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement