Page 1


www.TEHRANMAGAZINE.com

94


www.TEHRANMAGAZINE.com

Combination Therapy for Hepatic Encephalopathy Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

Lactulose plus rifaximin was more effective than lactulose alone.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com

Lactulose has been the mainstay treatment for hepatic encephalopathy (HE). Recently, rifaximin, a nonabsorbable antibiotic, was shown to be more effective than placebo in treating HE (NEJM JW Gastroenterol Mar 11 2011). What is the benefit of combining lactulose and rifaximin? To find out, investigators conducted a prospective, double-blind, randomized, controlled trial of lactulose (3 times per day and titrated to produce 3 soft stools per day) with or without rifaximin (400 mg 3 times per day) in 120 patients with overt HE (mean Child-Pugh score, 9.7; model for end-stage liver disease score, 24.6). At the time of hospital admission, the percentages of patients with grade 2, 3, and 4 HE

were 18.3%, 33.3%, and 48.3%, respectively. Patients who received lactulose plus rifaximin versus lactulose alone were more likely to have complete reversal of HE (the primary

outcome; 76.0% vs. 50.8%; P<0.004; number needed to treat, 4) and a shorter mean hospital stay (5.8 vs. 8.2 days; P=0.001). Mortality was also decreased with lactulose plus rifaximin

(23.8% vs. 49.1%; P<0.05; NNT, 4), presumably due to reduced sepsis associated with rifaximin Lactulose plus rifaximin was more effective than lactulose alone.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One at Last Week of December (51 Issues) by Tehran International Weekly Magazine Corp, 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POSTMASTER Send Address Changes to Tehran International Weekly Magazine Corp, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain.

93

Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN International Weekly Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!


www.TEHRANMAGAZINE.com

92


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

QÚô ïBíO Bü QÚô úíýð Roõ¾ úG þüBÚ@ Bü îðBg ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG ,þ×ßì óõývýíÞ ô ÝõÛc BG .lñyBG þì qBýð koõì þGBüoAqBG ô ÿpPÖk )818( |347 - 2727 )|872( óBPüBø úGpXO ô RApÆBg ,þâlðq lýøAõg þì pâA| úüpzð úG ÉõGpì koAk oApÚ rPðApK êgAk ok úÞ þüBø ûoBíy úÞ lýyBG úPyAk úWõO «B×Çè óBO úìBñýâlðq úÞ lüoAk êüBíO pâA ,lýñÞ úðAkôBW Ao .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO úüpzð pPÖk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .óBOpËð koõì Àhy þùâ@úð ,QuA úG Ao Bíy òì ,kõy þHv`èk óBìo úG êülHO .îñÞ þì þÖpÏì Býðk úG Ao Bíy ô îðBuo þì óBPüôqo@ PO.BOX 3665 Winnetka CA 91396 .lüpýãG xBíO pù^ êâ ApPýì ,òì BG )|871( .lñyBG þì Bíy ô Bíy óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBì@ þüBÚ@ - )323( |400 - 7515 | óApüA ò×éO |)|310( |435 - |9108 ) |873( ok .lñyBG þì ërñì oõìA ïBXðA ô þPHd¿íø )021( |88460827 qA ÿqôo úðBHy ÿoAlùãð ûkBì@ ,õXzðAk þíðBg - | .lüpýãG xBíO Iy ô eH¾ óBßìA Roõ¾ óBíø ok þâlðq óBßìA BG ,Bíy óAlñíèBu ô óBÞkõÞ |)|818( |909 - |4707 ) |874( .lñyBG þì óBßì óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg |)|818( 300 - |8978 ) |872( .lñyBG þì Bíy |)|818( |714 - |7729 ) |874( óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þèô úÛÇñì ok þíðBg | þùâ °¬ °©ì pýâ ïBÓýK ÿôo Ao k õg ûoBíy «B×Çè .lñyBG þì Bíy ~ùì ¸ñ·üæ óô~ ÿ°¬ ú¡ þùâ .lüoAnãG ô óãü° ú}×ø 4 ÿ± á¬õÞ |)818( |881 - |1433 ) |874(| ì~¨ ô á¬õÞ ~ùì ÿø þùâ óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBìA~ þèô úÛÇñì ok | þíðBg °æ¬30 ú}×ø 4 ÿ± ±ãü¬ BG Bø îðBg ÿApƒG ZAôkqA þƒùâ@Zok QƒùW .lñyBG þì Bíy óAlñíèBu ô ) |874( ,ò×éO ,xok@Ì×c ô úéXì Áõ¿hì lÞ òPyAnâ |)818( |430 - |4155 Zok ô óBƒƒãƒüAo |úƒƒPƒ×ƒø | 4 ÿApG ûpýÒ ô êýíüA BG þìlíø ô àíÞ ÿApG ,ÿspðA BG ô óAõW þíðBg - óAlðqpÖ qA ÿoAlùãð ûkBì@ ûkpÞ êý¿dO þíðBg - | Roõƒ¾ ok Bø|îðBg ô óBüBÚ@ÿApG ZAôkqA þƒùâ@ þì ûkBì@ ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG lñíèBu ÿBø îðBg þì ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG Bíy rürÎ óAlñíèBu ô .lñyBG êgAk ok ûpýÒ ô êýíüA , ò×éO ,xok@òPyAnâ .lñyBG |)|310( |344 - |2456 ) |874( oæk |30 |úP×ø |4 úéXì )|876(| óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg - )760( 6811- 656

ëBuoA óApùO úéXì þPvK xok@úG Ao kõg úìBð ,Bø îðBg ïBýK úG JAõW ÿApG kõg ÿBø úìBð |B«×Çè .lývü õñG QÞBK ÿôo Ao pËð koõì Àhy ûoBíy B«íPc .lüoAk .lýüBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG okoA³ þðBì Bü à^ oæk |5 BG Ao

RBìlg {hG æBG úG 500 ÿBø ûoBíy

Bø ïBýK {hG æBG úG |600 ÿBø ûoBíy

,Bßüpì@ ûBãzðAk òülñ^ qA úPvzðqBG þüBÚ@ -| QuA þíðBg ÿõXPvW ok ,JAkBy ô îèBu oBývG lyBG úPyAk þGAkBy ïAlðA -|2 lyBG îèBu -|1 úÞ :úÞ ïlÛPÏì ûlñG .lyBG ÿoBãýu pýÒ -|3 kõñzg }A ûlñG ô lyBHð ÿAlg pâA kõu koAlð óApHíÓýK QÎB×y êíXì òüA qA óAõhG ê¿×ì Uülc kõg õO wßèA pPÞk .lüpýãG xBíO ò×éO ûoBíy òüA BG B«×Çè )|714( |731- |7125 )|863(

>ó ApùO þééíèA òýG úéXì< ïkpì Qìlg ok lüoBLvG Bì úG Ao kõg RBÓýéHO

Fax 818-881-0701

BG Bñy@ ô þuoBÖ MüBO ÿApG ëBÏÖ îðBg àü úG .îülñìqBýð ÿpPÖk ÿBøoBÞ ô ÿpOõýLìBÞ ÿBøoBÞ )818( 355- 3704 ûlñyôpÖ óAõñÎ úG ûBãyôpÖ ok oBÞ ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì oAk Ýôlñ¾ Bü )760( 681- 1656 )|876(| úíýð Roõ¾ úG úðBgôoAk ok oBÞ QùW þíðBg úG .îülñìqBýð þèô úÛÇñì ok QÚô )818( |345 - 9292 )|876( QùW QÚô ïBíO Roõ¾ úG þðApüA ÿõðBG àü úG úG óBìokBì ërñì ÿBøoBÞ ïBXðA ô ÿoBýíø ,þìlíø Býðp×ýèBÞ qA ZoBg ÿA úÛÇñì ok ÿqôo úðBHy Roõ¾ RBðBßìA ïBíO BG ,(Albuquerque -N.M.) .îülñìqBýð ,þâlðq )505( |294 - |2048 ) |875( ÿApG oBÞ úÛGBu ëBu |9 BG ,þðApüA pýÒ þíðBg keeper| ô |Care giver oBÞ ûkBì@ ,Bø þðApüA .lñyBG þì House )213( |884 - 2620 )|875( p×ð àü ,óæBvâorG qA ÿoAlùãð óBìqBu .lüBíð þì ïAlhPuA QÚô ïBíO QvýñzLuo ô þuoBÖ ÿBø óBGq úG êìBÞ þüBñy@ lüBG óBýÂBÛPì úPyAk oBÞ úÛGBu ëBu ôk êÚAlc ô þvýéãðA êýíüA püq xok@ úG Ao kõg ÜGAõu «B×Çè .lñyBG .lýüBíð |info@bhlovingcare.com )|875( úG ÈévO BG( |OB/GYN ok kpPvýWo þíðBg ûkBì@ small parts| ô| Abdomen òßuA .lñyBG þì ÿoBßíø )818( 357- 6351 )|873( ok lñíèBu îðBg àü qA ÿoAlùãð ÿApG þíðBg úG .îülñìqBýð ÿqôo úðBHy oõÇG wéXð@ wè úÛÇñì )|310( |666 - |2423 ) |873( ,Bßüpì@ ok oBÞ úÛGBu ëBu |20 BG oAlGBvc àü .lñyBG þì ÿoBßíø ûkBì@ |)310( 470- 7774 )|873( ô QÖo QùW ,þ¿hy êýHìõOA òPyAk BG þüBÚ@ ... ô óBÞkõÞ ,êÒBy kApÖA ,óAlñíèBu úðAqôo lì@ .lñyBG þì ûkBì@ )818( 993 - 2175 )|873(

oAnâ úüBìpu Bü ô àüpy ÿBü õW xõè Bü þèô úÛÇñì ok ûBãzüAo@ô þDBHüq BLuA àü fBPPÖA ÿApG úèBu lñ^ ÿoBÞ úGpXO ô Bø wñvüæ þìBíO òPyAk BG wéXð@ îýyBG þì oAnâ úüBìpu Bü ô àüpy àü ÿBü õW lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ûlüBø îðBg BG B×Çè 91

(901)606-3564


óApùO þééíèA òýG úéXì

àü úG ,óBíOoBK@ êÞ qA ûkB×PuA óBßìA BG ,wÞôA oæk | 400 úðBýøBì QíýÚ úG õXzðAk Bü êÒBy îðBg .kõy þì ûkAk ûoBWA |)|818(|300-|9219| ) |874( .ûoBWA ÿApG kôô Quô úÛÇñì ok | òèBu þñýì àü |)|310(|500-|8019 ) |874( Bü õXzðAk þíðBg úG Alýuo úÛÇñì ok þÚBOA .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk | |500 úðBýøBì,| êÒBy )818(|757-|0939| ) |874( òýÞAô BG réýølñèkôô úÛÇñì ok xôBø Qvâ| àü êÛPvì ÿkôoô| Jok ô þüõzPuk ïBíc ,RqçÞ .ûoBWA ÿApG oæk | 500 úðBýøBì QíýÚ úG )|818(|932-|0075| ) |873( ok ûly Qýâ ÿA úÛÇñì ok þèrñì qA ÝBOA àü QíýÚ úG RBðBßìA püBu ô phPuA BG réýølñèkôô .ûoBWA ÿApG oæk | 500 úðBýøBì |)|818(|571-|1202| ) |873( ÿApG oæk |300 ÔéHì úG õßýK úÛÇñì ok þÚBOA .ûoBWA )310(|854-|0464| ) |873( ÿBüõW réýølñèkôô ô þèô úÛÇñì ok þíðBg| .lñPvø ûoBWA ÿApG oæk |500 BO |400 ÔéHì úG þÚBOA |)818( 451- 6064 )|873(|

þGBüoBÞ {hG æBG úG 400 ÿBø ûoBíy

þùâ@Zok ZoBhì

)oBÞ ÿBü õW( | þGBüoBÞ ÿBø þùâ@ óBãüAo |úP×ø 4 Rlì ÿApG oæk |30|úP×ø |4 ïAlhPuA þùâ@ô

þùâ@Zok úñürø

oæk |500 püq áçìA ûoBWA| úP×ø 4| Rlì ÿApG þùâ@ oæk |500 ÿæBG ô| óBãüAo oæk 3 |0 úP×ø 4| ÿApG þPyAlùG wüôpu BG BðAqoBO ok ÐÚAô úéHì þÚBOA | 500 úðBýøBì ÔéHì úG ëBvðBýì þíðBg úG ,ápPzì .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk )818(996 - 2686 )|876(| Bü îðBg úG ,oAõéG AoõPðô úG àükrð õñývðA ok þÚBOA oæk | 500 úðBýøBì ÔéHì úG ,õXzðAk Bü êÒBy þüBÚ@ .kõy þì ûkAk ûoBWA )818( 489- 1791 )|876(| ÙApÆA - õñývðA JõñW ok úéHì ÿA úðBg qA þÚBOA ,êÛPvì þüõzPuk ô ïBíc ,QðpPñüA BG ,oAõéG AõHéG ûkAk ûoBWA ôpPì ô xõGõOA úG àükrð| ô äñýÞoBK )818(|993-2512 .kõy þì |)818(|501-|0447 ) |876( óBGBýg ok oõPuA QðBßvük þyôpÖ ûlíÎ àü ok ô aüôlðBu( þèk QívÚ ok ,óõýñÞ BãñKõO .îýyBG þì pWBPvì Bü ô àüpy ÿBüõW )àñuA )213(|220-|8669| ) |875(| QvK réýø þèoõG úÛÇñì ok ÐÚAô BHüq þèrñì |4 ô JAõg ÝBOA |4 ÿAoAk ,Qu óBu ëBíy -wýÖ@ ÉBýc ô qBHèk ô BHüq ÿoõgoBøBð ô òèBu ,ïBíc .luo þì }ôpÖ úG IuBñì QíýÚ úG ,phPuA ÿAoAk )310(|475-|6747| ) |875( BG ,oAõéG JõñW-õñývðA ok ÿA úðBg qA þÚBOA úG ëõEvì ô ÿoBãýupýÒ îðBg àü úG ,êÛPvì ïBíc .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk | |500 úðBýøBì ÔéHì )818(|231-|3160| ) |875( òìpy úÛÇñì ok úGAõg àü þèrñì qA úéHì þÚBOA -

Thunder light Electrical INC þðõßvì –ÿoBXO –þPÏñ¾ ÿBø ûsôpK úýéÞ ÿApWA ô fpÆ All Electrical Works Low Voltage High Voltage - LED & Malibu Lighting

QíýÚ òüpO IuBñì ô QÚô ÑpuA ok þÚpG oõìA úðõâpø ïBXðA License:# 814931

--------------------------------------

(818)642-7292 (310)625-7078 iraelectrical@yahoo.com

pø ÿoõg oBøBð þèlñ¾ klÎ |4 ,oæk | 80 QíýÚ úG óApüA Qgôk õð úðAkpì ÿõPèBK àü ,oæk | 10 ïAlÞ xBHè Quk |2 ,kBùñzýK òüpOæBG Bü oæk | |50 QíýÚ ÿoAlÛì ô }ôpÖ ÿApG oæk |50 ïAlÞ pø xôpÎ .óBãüAo Roõ¾ úG ërñì êüBuô | )818(776 - 8780 )|873(| JBÚ BG )ÿoAõük ÙBHPuk ûkpK( ÿpPvLO| àü| Quk àü ô oæk |1000 QíýÚ úG QýÖ |5*|10 rüBu úG Bü |oæk | 2000 QíýÚ úG ú^oBK | 6 ÿõvðApÖ óBíéHì .lñuo þì }ôpÖ úG kBùñzýK òüpOæBG |)310( |877 - 9000 )|872( þüBýèBPüA qBu òýüõÞ xpPì ô JAõg QhO àü| óõürüõéO rýì àü ô oæk 190 QíýÚ úG þPhOBK ôk BG .luo þì }ôpÖ úG oæk | 50 QíýÚ úG |)818( |633 - 5090 )|871( wüôpu :oæk 500 QíýÚ úG B«ÏíW ïqAõè òüA úýéÞ– + þèlñ¾ |6 BG ûp×ð |6 ÿoõg oBøBð rýì + ïp^ óBíéHì ëB`hü + óõürüõéO rýì ûApíø úG NoBy óõürüõéO |500 QíýÚ úG îø BG úíø )þñýyBì }pÖ úPhO |2 + .lupýì }ôpÖ úG ÿoõÖ .kBùñzýK òüpPùG Bü oæk )|310( |279 - |8498 )|870( )|818( |268 - |7713

Bø óAoõPuo ô Bø QÞoBìpKõu úWõO êGBÚ

pKõu ÿApG )ÿõÚ( Qyõâ þÚpG ûoA ûBãPuk àü – ô pPñüpK BG þÚpG ÿôqApO klÎ 3 ,óAoõPuo ô QÞoBì ëõÖ ÿpG xBHèBÞ ûBãPuk àü ,|pPñüpK óôlG ,óAoõPuo þèlñ¾ ô rýì ÿkAlÏO ,àýOBìõOA «çìBÞ òýyBì óoõÞ NBK àü ô þñø@ úv×Ú òülñ^ | .luo þì }ôpÖ úG ,)ÈuõPì rüBu( õð |)818( |355-|3704

áçìA ô òßvì {hG æBG úG 200 ÿBø ûoBíy |

êüBuô ô ïqAõè {hG æBG úG 1|00 ÿBø ûoBíy þùâ@Zok úñürø

Bíy þ¿hy ïqAõè }ôpÖ Rlì ÿApG oæk | 500 püq óBãüAo|úP×ø oBù^ oæk 5|00 ÿæBG ô oæk 3 |0 úP×ø 4 ÿApG

òýyBì àü ô þüõzuBHè òýyBì ûBãPuk àü .luo þì }ôpÖ úG oæk |400 ÔéHì úG òÞ àzg )949( 394-3904 )|876(| ô àzO BG óBPuoBíýG þßüpPßèA JAõg QhO ,QèAõO ô ïBíc þèlñ¾ ô pý`éüô ,þßzO ôo ô püq .}ôpÖ ÿApG oæk |500 QíýÚ úG îø BG úíø õð «çìBÞ .lüpýãG xBíO Iy ô eH¾ óBßìA Roõ¾ ok )|818( |909 - |4707 ) |874( Roõ¾ ok .lðoAk pOõýLìBÞ àü úG qBýð þñÆõíø| .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óBzüA BG ,AløA ÿApG êüBíO | )818( 881 - 1433 )|874(| |200 ÔéHì úG ÿA úzýy þüBýèBPüA êHýO þÖBÞ| àü| úG ó@ þèlñ¾ |6 ô ÿoõgoBøBð ûp×ð |6 rýì àü ô oæk .}ôpÖ ÿApG kBùñzýK òüpOæBG Bü ô oæk |200 ÔéHì | )818(268 - 7713 )|873(| QíýÚ úG óBPukpÞ ôkpâ Jõ^ kpð úPhO klÎ àü| .luo þì }ôpÖ úG oæk |175 | )310(709 - 3559 )|873(| úG Jõg QýÏÂô ok qBu òýDõÞ xpPì àü| -

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy (818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

Reseda, CA 91335

90


www.TEHRANMAGAZINE.com

EXPERT ONE INSURANCE AGENCY Auto -Home - Business - Health- Life Commercial- Bond- Motorcycle- SR-22Workers comp-Credit Repair

www.expertoneins.com

YñK |ûoBíy ëôlW êc

YñK ûoBíy ëôlW óBPuA ÐGAõO qA -QuA RçÒ ókpÞ áBK }A úzýK -|2 óApüA|þìBð óApâBíñýu qA - ûBOõÞ| ûrýð -|1 :þÛÖA

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance :|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg

ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG#

Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OE04310

6007 1/2 Fallbrook Ave 89

óBýðApüA |08 õÃÎ

úP×ø qôo |7

Woodland Hills, Ca 91367

koBñvÞ@ô áôpHèBÖ óBGBýg ok óBìBu pKõu IñW

ëBßyA qA -|4 àévì ô ûlýÛÎ -ïpâ þðlýyõð -Bøôlñø xlÛì ôBâ -|3 Al¾ xBßÏðA -þGpÒ óBXüBGom@ -lñðBì ô êTì -ûoByA pýí -|5 oôpK òO ô êHñO -oAõíøBð ô Qyok rý^ pø ÿApG þcçǾA -þulñø òÆõíø îuA -ûoBXPèA ëBì -{üBíð pñø -|6 óBg à^õÞ Aqpýì QƒÃùð -QƒìBƒÚ QƒuAo Qƒgok -Qgok ókpÞ úÖõßy -|8 ëBðõýuBð -þéýu -ûlñgpÖ ô|úPvXg -xBHè ,úìBW -|7 þðBXüBƒGom@ ûBýâ -ûkpPvâ ô ÄüpÎ -IuA êÞBÞ -òý^oléG ÿApG|þìBð -|9 þGpÎ ÿBø|òýìqpu ok|{ƒýìôBƒâ ÿBø úgBy ólüpG -ÿpìA ok ókpÞ QÚk -|11 òP×â òhu îø BG -þìõðõÞA -àzì ÿõø@ -|10 }õãéýÖ -ëBì ûApíø -|13 óAp^ îz^ -ókpÞ þñíyk -lýéÞ -|12 þèõÏ×ì QìçÎ -|îøk àü -Qgok lüAq ÕAp^ -ÿlñG|úPvßy -îzg ÿôo qA Iè püq òhu -|14 QuA wýDo lñ^ qA QHd¾ -óBíè@ ok ÿpùy qBu -QÖpâ Ao þGkA êGõð ûrüBW Büok ô kpìpýK óBìo ØýèCBO pÆBg úG ÿkçýì |1954 ëBu ok -|15 rüô@ .þüBùñO

:ÿkõíÎ

xBñy ûoBPu -|2 xAoôlñø ô oôkAõèBvèA ;àürßì þãüBvíø ok ÿoõzÞ -ólüqBð ô ókpÞ phÖ-|1 Ùpc àü -|3 ÿõÚ wñW -ëæq J@ -lðoô@|þì oBíy úG lülW ïõXð îéÎ olK Ao ôA úÞ þðBPvùè oAlìBð úÚBu BG þøBýâ -óBüBKoBù^ }oBíy lcAô -|4 òýzðpùy -lñø þÚpy ëBíy ok þPèBüA -Ùpc úu ô ô|úPhK YðpG -|6 qBýð -óBíu@ úðApÞ -ûBñâ ólüqpì@ -þüBKôoA JBÛèA qA -|5 óõñÞA -lñéG ô àüoBG ÿBø þÎõð -ÿoBXð ûBâoBÞ oArGA qA -þGpÎ óBGq -|7 ÿrý^ ûoBñÞ -ôoBHüq þðBíu@ kõWõì -ûly {ßG@ ô þðBHùãð -ly wýuCBO õðs ok óBðôk ÿpðBø RBìAlÚA ëBHðk úG -|8 ÿrý^ úüBì ô ê¾A -þH¿Î ÿoBíýG ÙçÒ qA pýzíy ólýzÞ óôpýG -{yõÞ ô }çO -koAlð þüBW óõðBÚ pùy òüA ok -úËdè -|9 QHÚApì þÎõð -ólükpâ -ókpÞ óBùñK -þPulãñO -|11 àíÞ -óAkpâpu ô ûoAô@ -þPzOoq òýü@ óAkrüA qA -|10 -þèBdyõg ô ÿkBy -okBì -|13 ûoBvgo -oBývG -çDôrðô ok óBùW oBzG@ òüpO Ð×Opì -|12 Aõéc ok ÿl¾ok kBPzø qBýPìA -QìBýÚ ÿBø ïBð qA -|15 ókpÞ ûBãð -úzülðA -þðBHè@ ëõK -|14 w×ð {øAõg


óApùO þééíèA òýG úéXì

oBù^| |ûoBíy ëôlW êc

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu

oBù^ | ûoBíy ëôlW -|2 úzýK ô úÖpc ûlñüõW ô ÿõWpñø -þK klÎ ûlññÞ úHuBdì ô àýOBPuA {ðAk oAnãðBýñG| -|1 :þÛÖA

-|4 ÿkBG@ l ô þGApg -ûly êývâ -òýPuõK-|3 kAtð àýð ô úHOpì þèBÎ -oBÞklì ô ûlñøk ÿoBü úËdè -|6 þðõürüõéO ÿBø îPvýu qA - ok óBHùãð -ûly|úPyAnâ ôpâ -|5 ókpÞ QðBøA -qApÖ ô IýzðpK ûlñvüõð ô þðBíè@ ÙôpÏì ÝpzPvì -|7 þñýG ÙApÆA þðAõhPuA ÿBø ûp×c Qðõ×Î ô JBùPèA -úËdè úG -óBGqpì -Ñpy ïBßcA úG îéÎ -kok Ùpc -|8 nÒBÞ îg -BH×èA Ùôpc qA -þuoBÖ RBýGkA iüoBO ô pÞnO -|10 QhHßýð ô ÐèBÆ }õg -ïpð oBHÒ -þyôpÖ phÖ -|9 RoApc pSA ok lìBW îvW ólyAô -þñÖ wðBvýè áolì ûlðoAk -ÿom@ ÙpG -|11 þzOoA úðBâ úu ÿBøôpýð qA -pÆBg ô òøm ókpÞ oAlýG ô ïBðlG -pãülßü êTì -|13 úðBgoôq ok kõâ óAõéùK -ëôBL^ ô ókpÞ RoBÒ -|12 óBìoõzÞ ëõK lcAô {ýK ô RBìAlÚA -|15 óAlüôBW ô BWpGBK -Bßüpì@ BìBGæ@ QèBüA rÞpì -|14 þGpÎ pýí -Aõuo ô Qyq .ÿspðA ûsAô þuoBÖ ëkBÏì -kõy|þì ïBXðA BøoBÞ ókpÞ pO QcAo ô óBu@ ÿApG úÞ þüBø þñýG

:ÿkõíÎ

ïpdì -ly kAq@ -|2 ApPÖA ô óBPùG -JBPÖ@ püq ïkpì ÿõéGBO ÜèBg îPvýG ûlu þüBßüpì@ }BÛð-|1 qA -|4 lývGõu ûsAô þuoBÖ ëkBÏì -pXýð þüBÛüpÖ@ oõzÞ rÞpì -þâlñÞApK -|3 þGpÎ ÿBüok -oApuA -|6 óBâlðok ûBãüBW -úðBãü ô BùñO -ûkõùýG òhu -|5 æBÞ úìBð QðBí -xõðAoôA ûoBýu ÿBøpíÚ -ëBýg ô oAlñK -ûlýüôo ûqBO ô ëBùðõð -|7|þìpâ ô RoApc -ókq Quk ÿoBÞ úG -ÿlüBÎ ô ÝõÛc -|9 þüBýèBPüA }ApO pßýK -JBøõèAlHÎ úG Jõvñì ïçuA òük qA ÿA úƒÚpƒÖ -|8 úƒñƒøpƒG ô óBƒüpƒÎ RBÒõu -AoAõâ ô òüpýy JAõg -þñ×éO ûõýì -|10 óõéÞ ô ê×Ú -BK óAõhPuA -óõg kBÛÏðA|òýìBPüô þßyrK îz^ ô IÆ ok úÞ ÿlýDõéßèA -|12|òýìqpu ô òÆõì -óôrÖA -î^pK ô ÝpýG -|11 òüôrÚ -|14 þuôo Üül¿O -ûpýgm ÐíW -ókpÞ phÖ -|13 õýPÞAõükAo p¿ñÎ òüpO ÙôpÏì -kõy|þì ûkB×PuA ÿõvðApÖ qBvãñø@ -äðo þüçÆ -|15 QuA ÿõø JAõW êTì ok -úìpu -þñPvG ô þñüpýy þñyB^ .jpu êâ pSA ÜèBg

îÞ ,lyBHð ëôlW qA pOoAlÖpÆ pK pâA úÞ QuA |þìpâpu Bü BíÏì qA ÿlülW Ñõð >õÞôkõu<| # Rlì ok ô koAk oApÚ ëôlW lc óBíø ok ,óAlñíÚçÎ úWõO ô ëBHÛPuA pËð qA ô Qvýð îø pOoAlÖpÆ oBßPGA BG {ýK ëBu| QvýG ”õÞôkõu“ .QuA|úPÖBü ûAo ØéPhì RBüpzð ô RçXì ,Bø|úìBðqôo úG þøBOõÞ qA ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ÿqBG òüA .kõíð pýhvO Ao Bø|þìpâpu ÿBýðk ,oôpì úG ô ly óAlýì koAô Bø|þñKAs úG ÿqBýð ô kõy|þì îývÛO oAõyk ô ÈuõPì ,óBu@ ûôpâ úu úG ,ókpÞ êc pìA ok þðBu@ ô þPhu pËð )wÞBG úu ok wÞBG úu( QuA úðBg| 9 ok úðBg| 9 þÏGpì êßy úG >õÞôkõu< .koAlð þÂBüo |RBHuBdì .kõzð oApßO îø þíÚo ô lyBG |9 BO| 1 êìBy óõPu Bü Øüko pø úÞ kpÞ pK lüBG ÿA úðõâ úG Ao ó@ ô

88


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

úu| ûoBíy ëôlW BW ÿApG ÿA úéýuô -|2 RBW þñý^ }oBíy lcAô -jpu ÜHðq óBìo ÜèBg ô úvðApÖ pTð óBÇéu|-|1 :þÛÖA

úu ûoBíy ëôlW êc|

ÜícA -ÝApÎ îùì ÿBøpùy qA -oAõéy píÞ ok lñG ÿBW -|3 Jõy@ -ûoBK ô úßO -áBg ô Qzg þüBW úG -úP×ýy ô ÜyBÎ -úéìBÏì lÛÎ lñu -|5 ûlýÛÎ -rüpHè ô ûlñÞ@ -áqBð ÿAõÛì -ÐíW pýí -|4 óAkBð ô äñu ëBÒq þÎõð -þðBuApg oBü -|7 fp×ì þyqoô ÿBø|úPyo qA -þüBuoBK -óBøk óôok -|6 Bíýu ô ûpù^ wñW -ôlñø óBüAlg qA -áBñGBO ô ûlñzgok -|8 þðBzýK óAõhPuA ûp×c ôk qA àü pø -ÌýéÒ kôk BG ÿApG ÿA ûoAõük -|10 ûríyõg ô oAlÖpÆpK ÿBø ûõýì -oAôAru ô oõg ok -QìBÚ ô lÚ -|9 ûly|úPgôpÖ îéýÖ -M^ Qíu -koAk òPÖo úG pìA -|11 ÿom@ ïBð -org ÿBüok ÿBø úGArüo qA -ZAõìA úéíc qA ÿpýâõéW ok óAkpì úðBìpPdì JBÇg -|13 JpÎ okApG -rýãðA ëk -óAlGæA îéÎ -!êýÖ óBW ÿçG -|12 oAk úèBHðk ókpÞ AlW -õéùK -òý^ ëõK -|14 pýzíy ûBãüBW -þuôo ØýñâoõO óAõüA îéÚ úG ÿpSA -þðBíTÎ þÞpO .lvüõñG kõg ûoBGok þvÞ úÞ þèBc fpy -qBýð ô QWBc -|15 pãük rý^ qA ÿrý^

:ÿkõíÎ

-QzùG ÿApG þP×¾ -îüçì kBG -|2 úülðq þøBykBK óAlðBg wuõöì óBg îüpÞ IÛè -ûkAõðBg kApÖA-|1 -þÞAoõg ÿBø ÿrHu qA -|4 úðAkpì úðBìpPdì JBÇg -BñG ûlññÞ óApüô -ApWBì ô úSkBc -|3 oBhG þPzÞ -êHñO ô Qvu -þP×ãy Rõ¾ -|5 ïAo@ kôo -þüBüok ÿôpýð qBGpu -ûlññÞ oAõhzð ô oAõh×éÎ þðAõýc oApÚ ó@ ÙApÆA ok lñø xõðBýÚA úÞ ÿpüArXèA ÐíXì-|6 xõýíéÇG kõéÞ ØýèBCO ïõXð ok ÿA úèBuo -BGõÞ þOAokB¾ ëõ¿dì -ÿqBGpýzíy }qoô ok ÿA|úPyo -|7 }õKæBG þÎõð -óAõW -QuA|úPÖpâ ok ûkõèBÖ IýÚo -êPì úñüpük oBü -|9 iuBK -þuoBÖ püBí qA -ûqBWA -|8 óAoõPuo ÿAnÒ Roõ¾ -|11 RoBKBñG óõEéKBð oõùzì äñW òüpg@ -oBKB^ ,l¾BÚ -þ×ñì iuBK -|10 êýDApuA þñG ïõÚ -óBPvGBO -|13 êhð }oBíy lcAô -QGõÆo ÿõG -pãzðqpu -êÓG ,}õÒ@ -|12 ólüôk -lñíPÖApy -QzùG -|15 áBñupO -êéXì þÚçýü úðBg -óqõu jAoõu -|14 koõðBÃÖ äu -úP×ø ïBüA qA -AkBðBÞ ëõK lcAô .ly ëqBð ïpÞA pHìBýK pG úßì pùy ok úÞ þüBø ûoõu óAõñÎ -þÛùýG êÃ×èAõGA ØýèCBO þuoBÖ úG þGBPÞ

ÿApG RBýc óBìq ok úÞîýøApGA RpÃc qA lüBG Bì Üzì pu ,kpÞ úýùO ûBãìAo@ {ðAlðqpÖ ô kõg BG ô îýñÞ þzülðA ûoB^ óõñÞA îø qA ,óBâlðBìqBG pÆBg {ìAo@ÿApG ô îüpýãG Ao Bø òýìq òüA ,óBu@ þéýg ÉBvÚA ÈüApy ô pPðAqoA þPíýÚ ô kõg JBhPðA òýðAõÚ ÜGBÇì lñðAõPG úÞ îýøk óBßìA óArürÎ úG ô ûkpÞ ÿoAlüpg «çHÚ lðoô@ÿBW úG Bì ÿApG ûõßy BG ô úðAlñìôpG@þíuApì ,Bì þÎpy ô þHønì

87

(323)782-9494 Los Angelese


óApùO þééíèA òýG úéXì

ôk ûoBíy ëôlW êc|

ôk| ûoBíy ëôlW -|3 eývì RpÃc òDBg ÿoAõc -oAõyk ô Qhu -óApýK olK -|2 ókpÞ óBßì êÛð -xBßÎ-|1 :þÛÖA

úýhG -rý^ pø ê¾A -JpÎ qôo -|4 úìBðqôo nÒBÞ -þÆBýPcA úéýuô -àyrLðAlðk -ëõXÎ ÿBíýKAõø -fBH¾ òvc úÏéÚ -|6 ókpÞ QøB×u -oBÇgA JBPÞ þüBßüpì@ ûlñvüõð -|5 þñ×éO ûõýì -Qyok ûlñGõÞ -eÇu lcAô -|8|þìk@ ÿõg ô|þìkpì -þXÞ óBøk -úðBýìBÎ úðõâ pÏy ú¿Ú -|7 îüo -þñuô þÞlðA -ûBOõÞ ÜüpÆ -óBýðBuBu lùÎ åorG ûlßzO@ úu qA þßü -|9 koq òuõu -pýýÓO ô fç¾A -iHÇì þGpTüBPvý^ îéÚ úG þGBPÞ -ûpüAk óõðBÞ -|11 ókpÞ þÖçO -îýùük ô pvÖA -JçÂBÖ ûAo -|10 ÿrý^ qA pÎBy -ÐíW pýíÂ-|13 ÿlýìõð êâ -êÏÖ oApíPuA QìçÎ -úPßük -oBO ô ûpýO -|12 p¾BÏì ûlñvüõð -ûBýu ZAq -úðBüAo lýéÞ úd×¾ -|14 ólý`ýK îøok -îßdì ô Qhu -êWA iýy úG ÙôpÏì îP×ø ópÚ .þuBHÎ ú×ýég óõìCBì ê¾æA þðApüA ÿAoqô qA -wüoBK QzKsõâ ÿBvýéÞ -|15 pHg êÚBð |

:ÿkõíÎ

-|2 þ×Xð lícA ô óAõW lHìAo ÿqBG BG oõK þéÚçì ëõuo qA RôB×Pì þíéýÖ ïBð -òKAs xlÛì ûõÞ-|1 qA -þøAô óBíâ -|4 óBGBýG -õâBñS -p¿Phì ïçÞ -ú`ðBLO -|3 óly ûBHO -þüBýèBPüA|úPvWpG óAk þÂBüo ûlßøk -xôpÎ ÿBüAlø qA -|6 óBñíyk -þéýy oõzÞ QhPüBK -|5 àñg -QÚô aýø -wýWpG ÿBøpíÚ QíýÚ -|8 ÈhèA îuo þÎõð -þP×ãy úíéÞ -óBíè@ ok ÿpùy -|7 þðBPvGBO qAlðAôo -YýyõüBíýð lý×u ÿõì -åorG olK -ÿqôpìA oAlèõK -|9 þGpÎ þ×ð -ûkAõðBg QupKpu -ûlðõñy ô Ðýíu -ÿoAqBG õXPvW -oAõg {ß^ ô äðo ÿA ûpÛð ÿréÖ -|11 pøBÆBGBG òÖlì pùy -QÖBvì ÐÇÚ -ûBýu JBÛÎ -|10 -þðBPvìq fp×ì }qoô -BHüq ûlðpK -|13 úìBW ÙBßy -þGBÒpì -ólðAõg qAô@ -þèBg -|12 ûoB^ ókpÞ òüpPâorG óõvükA à^õÞ ïBð -péPýø ïBð -|14 ÿom@ ïBð -ÿõ×¾ xBHÎ ûBy oBGok þvýéãðA óAokApG .þðApüA þíéýÖ ïBð-þüBýèBPüA qBvãñø@ þñý^õKõìõÞBW þüBÛýuõì pSA -|15 QüpzG îèBÎ ÑpPhì

àü ûoBíy ëôlW êc|

àü ûoBíy ëôlW þüAõñy RolÚ píÎ pgAôA ok úÞ þðBíè@ ÙôpÏì óAk þÛýuõì ô qBvãñø@ -lðôAlg ÿBø ïBð qA -|1 :þÛÖA

-þzOoA RBíývÛO qA -|3|úPðôpG óApøAõg qA þßü -pHøo ô AõzýK -pW@ Ø¿ð -|2 kAk Quk qA Ao kõg ô }pO -þuoBÖ óBíéu þé¾A ïBð -þðBGpùì ô Qíco -BH×èA qA þÖpc oApßO -|4 óBýðAlðq -îýËÎ ô åorG þüBKôoA pùy òüA ok óôlüpÞ ûBâkôpÖ -|6 ëBHOõÖ ok ÿA úGp -oAk úHè ûçÞ -oAõíø ô eÇvì -|5 òüpýy -|8 óq pvíø -ólýyõýð -oBÞ ïBXðA qA ÿoAkkõg -|7 þP×ð óApøAõg qA -úìBñøBy okõýâ pvK -QuA ÐÚAô þéãñW óBâlðok qA -úýÞpO ok ÿpùy -îßdì ô lñéG oAõük -|9 oõùzì ô ÙôpÏì -àürýÖ îéÎ qA ÿA úgBy -Býùì ô ûkBì@ -klÎ QuAo Qíu qA îÚo òýèôA -|11 Bø ûkôo -pýýÓO ô fç¾A -ÝpG Bü Aõø óBüpW -|10 óAõñÎ -|13 þèBHOõÖ ÑBÖk -YðpPy ok ÿA ûpùì -òýìq lñGpíÞ -óBGBO JBPÖ@|òýìqpu ëõK -|12 ÑpÖ êGBÛì ok olñßuA úÞ|þìõÚ -|14 lñø þGpÒ ëBíy ok ÙôpÏì þPyk -áBðqõu ÿAô@ -kõG ïôo îülÚ óBøBykBK olPÛì óBøBykBK qA þßü ïBð-|15 àyrLðAlðk -ØéÎ ô J@ þG ô Ðýuô|òýìq -QvG lu Bø ó@ êGBÛì .þüBßüpì@ ûlñvüõð >êüõéì óBìpø< îéÚ úG þðBìo -þhüoBO |

:ÿkõíÎ

óBuApg ok ÿpùy -óBPvñìoA ÿoõùíW rÞpì -|2 QÏñ¾ óõñÖ qA ÐéÇì -ÿõPvèõO óõEè úðAkôBW óBìo-|1 îÎ ûoõu -Bø êâq |-4 úzýG -þãPynâkõg qA ô oBS@ -þðlýèBì ú^oBK -|3 Øýdð ô pÒæ -îülÚ îülÚ óBù×¾A -òýìBPüô qA oBypu ÿA ûõýì -lñÞ|þì B×üA úzýKpñø -|5 óBOõHßñÎ Ñõð qA þéãðA -óõéDBvPü ÑpPhì -pyBHì -ÿlýìõð ô ÿkpvèk -|7 õGlG ô ûlülñâ -JpÎ Quk -þüBðAõO ô QÚBÆ -þâlñG -|6 ûkB×PuA þâkq lýG qA þèBÚ QËÖBdì ÿApG -løk|þì êýßzO Ao Aõø îXñK oBù^ úÞ ÿqBâ -|8 oBhG òýyBì qA - óBzgok lüoAôpì -IuBñì Q¾pÖ -|10 þãéíW -IéÆôAk qBGpu -ëõ¿dì QyAkpG -|9 kõy|þì -ú^oBK àü -|12 þãñW lñ×uõâ -þøBì w×ñO qBùW -lðBuo|þì Ao úé¾BÖ -|11 ûoByA pýí -JõHc kBG ólñÞApK -þãñW kpì -òýìAo óBPuAk îø -|13 óBPuBG p¿ì ok RoBXO ô p×u ÿAlg -}BÏì JBHuA püArW pãük ïBð -ZBPdì -|15 òýãízg ô õglñO -ÿqpì kôo -ïBídPuA IuBñì J@-|14 Ao áBg .QuA ÐÚAô wéÆA xõðBýÚA ok úÞ xBñüõèBì

86


Tel 818-881-1771

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

PARADISE NURSERY > òýG óBùW lýXì < xlñùì Qüpülì BG BýèBPüA qA ÿqoôBzÞ úPyo êý¿dPèA ÕoBÖ

koô@þì Bíy úðBg úG Ao óApüA ÿBHüq oBùG ,}pO õíýè|,òüpýy õíýè|,YðoBð :óBPgok ÑAõðA ûBy ,ïAkBG|,úPvK ,ôkpâ ,rüpHO ô lùzì RõO ,õèBHè@,êýâqA ,ÿpãvÎ ô BGBG {üo oõãðA ,RõO úWõâ ,àèArèAq| ,ÿpýXðA õéø |,JBñÎ |,pýXðA| .QuA kõWõì ûpýÒ ô õèBìpg ,õè@koq|,oBðA ,rHu

N

De Soto

101 Freeway

405 Freeway

118 Freeway

w

E

S

(818)701-5656 10943 De Soto Avenue Chatsworth, CA 91311

85

(818)701-5656

Fax : (818) 701-5658

.lðõy pÂBc IüpÒ ô IýXÎ ûlülK òüA ûløBzì ÿApG þÃÏG ,lðkõG BÎk ëBc ok ô úPÖpâ Quk ok þß^õÞ Iýé¾ þÃÏG ,kõÎõì QÎBu ô êdì ok ... ô ûkoô@ kõg BG ÿoAkpHíéýÖ òýGoôk koAô úHñzßü ÿBøqôo QÚô ûoBK þ`PÖBËð >|óõvðBW þÞõK< úÞ kõG ûlðBì 11 QÎBu úG úÛýÚk ôk ô koô@ok ÝpG rüpK qA Ao ( Life support system ) RBýc Ì×c ûBãPuk ÝpG úgByôk .ly ÝBOA !!ly oBÞ ëõÓzì ô kq rüpK úG Ao kõg þÚpGôoBW úgByôk ÿoBâkBü

êâ ô òí^ ,þPñüq óBPgok ,ûõýì óBPgok }ôpÖ ú`ÒBG RBñýDrO oõìA úýéÞ ïBXðA þPuk ô ÿA ûpÇÚ|,àýOBìõOA þðBupG@ þñýDrO ÿBø ÕAp^ I¿ð|,ÿoBßPgok ô êâ óBPgok þñýDrO xpø -

Rinaldi

Fax 818-881-0701

ÿoBâkBü wßÎ x|çÞ ÿBø|ú`G qA BO kõG ûlì@ xok x|çÞ pu xBßÎ .kõG kAkpg pg@ ÿBøqôo # .lðõy ÐíW îø oôk úÞ kpÞ|þì Üü õzO Ao Bø|ú`G úíø QyAk îø îéÏì .kpýãG

lýñÞ ûBãð wßÎ òüA úG lüly åorG óõO|úíø þPÚô lÏG Bø|ëBu úÞ úãñzÚ olÛ^ lýñýHG :Q×â|þì ôA ... ô úéýÞô ó|æA ,ûkAkpùì óôA Bü ,ûpPÞk ó|æA ,ûlícA òüA :lýDõãG ô .ûkpì ó|æA ,úíéÏì BÚ@ îø òüA :Q×â x|çÞ úO qA Bø|ú`G qA þßü QuBø Iýu IÊAõì Alg úPyõð ó@ÿôo úÞ kõG Iýu lHu àü rýì pu .lðkõG ûkBPvüA ؾ úG úuolì ÿoõgoBøBð ok Bø|ú`G #

.QuBíy oBPÖo pG pÊBð Alg .lüoAkpG þßü ÈÛÖ :kõG

lñ^ pø :Qyõð

{üôo Bø|ú`G qA þßü .kõG îø R|çßy ô þñüpýy lHu àü rýì ÿBùPðA ok .QuBø|Iýu IÊAõì Alg !lüoAkpG lýøAõg|þì BO óBðq ûAo ûõýy úG ëAõìA îvýÛO ûõýy

úG QÏWApì qA lÏG ,lðkpG RoBÒ úG Ao óBð@| ëAõìA ô lðkq óõhýHy ÿA|úéÖBÚ úG óBðq|ûAo BùHy qA þHy # óBýì úG kõG ûkoô@Quk úG ú`ð@wÞpø ô lðly ÐíW úíø ,lýuo úÚôpvì ëAõìA îývÛO úG QGõð ûBãý×hì Bü þüAlg ?îýñÞ îývÛO úðõã^,lýupK ÐíW qA óAkqk wýDo ,lñÞ QívÚ Ao Bùð@ëAõìA óBzvýDo BO ,QyAnâ .þüAlg:lðkAk iuBK ÝB×OA úG ÐíW ?þPÚBÖo

êßy úG Ao þÚBHèA ,QyAkpG kõg ÿApG Ao ëAõìA qA þíýð qA {ýG ,kpÞ îývÛO úG Ñôpy îø wýDo îýP×â Bì úÞ lðkpÞ ÅApPÎA óApãük ,kAlð aýø úýÛG úG ô kpÞ îývÛO óBðq|ûAo qA òO úu óBýì ÿôBvìBð iuBK wýDo ??? kõG þíývÛO oõW ú^ òüA îýyBG þÂAo úíø ô kõy QüBÎo ÿôBvO BO òÞ îývÛO þüAlg ó@ ,lýPvø BÎkA òüA pG ÿløBy kõg ,aýø îø þßü úG ô pPíÞ þßü úG ,ûlýzhG kBüq þßü úG lðôAlg :kAk .lüoAlð ÅApPÎA Ücpãük wK .lýPÖpünLð úÞ kõG þPÚBÖo îývÛO lüoAk pËð ok Bíy úÞ þíývÛO )rñÆ( óBíéÏì ûBâlük qA ÜzÎ .QuA ïApc :Q×â ?Qvý^ ÜzÎ lðlýupK þñük îéÏì qA # óAõW IéÚ ÿ|úÇÛð oõdì ëõc úÞ ÿA úÇÛð :Q×â ?Qvý^ ÜzÎ lðlýupK úulñø îéÏì qA # .kkpãýì .QuA óAõW IéÚ ÿ úévéu ÉõÛu :Q×â?Qvý^ ÜzÎ lðlýupK iüoBO îéÏì qA # .love ÿBLíø :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK óBGq îéÏì qA # .QuA RBýùèA QHdì :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK RBýGkA îéÏì qA # ótývÞA óôlG úÞ QuA ÿp¿ñÎ BùñO ÜzÎ :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK ïõéÎ îéÏì qA # .kqõvýì .Qvýð BùñO râpø úÞ QuA ÿklÎ BùñO ÜzÎ :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK þÂBüo îéÏì qA # ÿõu úG Ao óAõW IéÚ úÞ QuA þüBGo ïk@ BùñO :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK àürýÖ îéÏì qA # .lzßýì kõg .kpÞ {×ý¾õO óAõO|þì úÞ QuA þÎõÂõì BùñO :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK BzðA îéÏì qA # .kõy|þíð RôA râpø úÞ QuA þKõO BùñO :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK }qoô îéÏì qA # ô þÂBì úÞ QuA ÿA úíéÞ BùñO ÜzÎ :Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK þuoBÖ óBGq îéÏì qA # .koAlð ÑoBÃì koAô îz^ ûAo qA úÞ QuA þGôpßýì BùñO ÜzÎ :Q×â ?Qvý^ ÜzÎ lðlýupK Qvüq îéÏì qA # .kõzýì pSA IéÚ óôok úÞ QuA ÿlýuA BùñO ÜzÎ Q×â ??Qvý^ ÜzÎ lðlýupK þíýy îéÏì qA # .koAnâ|þì ?...Qvý^ ÜzÎ «BÏÚAô


óApùO þééíèA òýG úéXì

îülñhG þíÞ óBðq pßì QüBÒ qA ô kpÞ|þì óBðq ÿBøpßì Ü„ýÛdO úPuõýK úÞkõG ÿkpì lðA|ûkoô@# FBvñèA êýc JBPÞ ô QgBvð kõg kBíPÎA êdì Ao þðq aýø ,RpýÒ )ÿôo( ÿA úéýHÚ úG p×u ïBãñø ok ÿqôo .kpÞ|þì úÏèBÇì úPuõýK Ao )óBðq ÿBøpßì( .ly óBíùì ÿA úðBg úG ô lýuo

.. .ly ê¾BPvì .lñßy|þì îèBu Qgok qA òì ÈÛÖ ,îñßýì õO onð Ao ïA|úéâ ûkAq ïBìA ÿA :Q×â ô lük Ao ÿA|ûkArìBìA úÏÛG oôk qA .îüBýG òýüBK ô ûkpÞ AlýK þüBK ÿBW ôA kpýãG Quk BG Ao ÿpO ÿõÚ úgBy QvðAõO óBKõ^ ,ly QÞBu kBG ÿolÚ .QÖpâ îßdì Ao kõg õO ô lðpýíG ÿoAõg ô þPuk|äñO qA òì ûoB`ýG ú`G ô óq úÞ kõy|þíð þÂAo Alg ûkAq ïBìA ÿA :Q×â ... ïoAk|þìpG ïkõg ÿApG îø þ׿ð ô îøk|þì õO úG Ao úéâ Ø¿ð .ÿõy IcB¾ Ao úéâ úíø ÿoAlùãð oõÇ^ Ao úéâ Ø¿ð ûkAq ïBìA ÿA :Q×â lýuo Qgok úñO àükrð ô lì@ pO|òýüBK ÿolÚ .îøk|þì õO úG Ao úéâ Ø¿ð îzK ô àzÞ ÅõÎ ok îñÞ|þì ÿoAlùãð ïkõg A oBùð@ .Qvýð õO oBÞ ?þñÞ|þì úÞ îø óBKõ^ ûpg|æBG :Q×â QyAlð òýìq BG þðAlñ^ úé¾BÖ «BHüpÛO pãük úÞ lýuo þüBW úG þPÚô úG {üBK ô koõgpŸu Ao úñO þÚBG wK .kríPuk óAõñÎ úG òì ëBì {ízK ,õO ëBì {ßzÞ kõy|þíð krì þG ?þízK ú^ þßzÞ ú^ þGBvc kpì :Q×â QgAlðA|ûkArìBìA lHñâ úG þøBãð lýuo òýìq !!!koAlð úíüpW úÞ ÿkBüq ÈéÒ ,îükpÞ þÇéÒ àü óBìkõg ëõø qA Bì õéìBy lícA úPyõð ,ú^õÞ JBPÞ :qA Àhzì QÎBu ok ô QhO àü ok óAoBíýG qõìpì åpì ok B«¾õ¿hì ,QhO àü óAoBíýG ,ÙôpÏì óBPuoBíýG àü ûtüô ÿBø|QHÚApì {hG ok kõG þPÚô lñ^ # ØÏ ô Rly ,ÿoBíýG Ñõð úG þÇGo ÑõÂõì òüA ô lðkpLu|þì óBW úHñzßü ÿBøqôo eH¾ 11 QÎBu kôlc .QyAlð óBð@þÃüpì

QüBùðô QÖApÊ QüBÒ ok QyAk þðq òßèô QyAlð oõÃc úðBg¶ kpì óBíùì kpì .kõíð qBÒ@ Q×Æ|çì ôA BG ly ApünK Ao óBíùì óõ^ óq .QÖBÇè óq .ly ëõÓzì JBPÞ úÏèBÇì úG ,kBùñG B¿Î ô kõzãG kõg }õKBK óõ^ RBüBßc :Q×â ?þñßýì úÏèBÇì úÞ QuA JBPÞ ú^ òüA !úWAõg :Q×â óBGrýì kõíýK óAõPð êýGpÒ úG Büok J@ :Q×âô lülñhG óq .QuA óBðq ÿBøpßì lc ok óBðq ÿBøpßì ô koô@ óAõPð óôpG ,áBg úPhO úG óBGBýG äüo JBvcô qA ô kpÞ QuAo ôA ëk ¶Ùlø pG ô kBùð ôpGA¶ óBíÞ ok ûríÒ¶ pýO wK .lüBýð p¿c ,ëBc ó@ ÿBñSA ok .ly ôA ÿ úPvHèk úÞ óBñ^ lì@ok QÛyBÏì ô QèqBÓì ok ...lýuo pu ôA pøõy óBíùì .ly îýøAõg úPzÞ ôk pø úÞ ó@ òýíø ô lì@ îüõy :Q×â óq Ýôlñ¾ ok kpì .ôo Ýôlñ¾ ó@ ok ô rýgpG :Q×â ?Qvý^ pýGlO :Q×â ô Q×Æ|çì ô lüôk {ýK lì@ ok pøõy óõ^ .kpÞ ê×Ú Ýôlñ¾ „pu óq .QÖo þðBìq óõ^ .kpÞ òÞBu Ao pøõy Iüp×èk óBñhu úG ô kBùð qBÒ@ QéìBXì :Q×â .ÿõãG úð Q×â ?Qvø pHg kõg ¶ qôpìA úÏÚAô qA Ao õO :Q×â Qynâ úÏèBÇì Ao ó@ ô óBðq pßì ok QyAk þGBPÞ ô òhu }õg ô ØüApÊ ØýÇè ÿkpíðAõW lì@ þðBíùì qôpìA Apì úñý^ úÞ kõG êÖBÒ kpì ,ïkpÞ RoByA ôlG ûríÒ úG îøk ÿqBG Ao ôA úÞ îPuAõg ïlülG Ao ó@ óõ^ òì kpßýì QÛyBÏì oBÞ ô kpÞ ÈvG ÿqBHÛzÎ ÉBvG .kBPÖA ïAk ok ô ly oôpÓì òì RoByAô òvc úG .lülð ïAk ô lük úÞ îükõG ûlýupð QüBßc ó@ ïBÛì úG qõñø !îýPhýì@ îø ok þPÎBu .lýuo)îø ókpâ ok Quk( úÛðBÏì úG ó@ ô lýyôpg|þì ô lýyõW|þì ôA pøõy ô Q×ãýì òüA óq !ÿkpÞ )êÆBG( ÄÓñì Bì {ýÎô ÿlýupG õO :Q×â IÃÒ )ÿôo( QüBÒ qA pøõy wK .kpÞ|þì ÑAkô Ao fôo ô QgAlâ|þì Ùõg qA Ýôlñ¾ ok ûoB`ýG BO ÿBzãG ê×Ú ô óBPvG lýéÞ .ïkpÞ ê×Ú ok ô ïkpÞ Ýôlñ¾ ok Ao ôA àñüA :Q×â ?QuBXÞ kpì ó@ óõñÞA Õpì ÕBñW BG lðkõG ûkpÞ Épy( lðkõG úPvG ôpâ óq BG úÞ kõG úPÖo }kBü BðBíø ô lðBPvG Ao lýéÞ kpì .þñýHG úÞ koôBýð kBýG kõG îzgok óõ^ kpì .QgBG|þíð àü aýø kõG ÿlülì Rlì ô )lðkõG úPvßy ÕBñW()Ao QgAlñýG lýéÞ lýñzG òhu òüA óõ^ kpì ;}õìApÖ Ao õO ïkBü ;lýzÞ kBüpÖ ïk ok óq ô ,ïkBü ;lüõãG :Q×âô Ao ÝBñW BO ÿkõG úPgBu þívéÆ ÿõÚ ô ÿkõG ûlðBzð {O@ úG Apì QÎBu òüA úÞ kBG õO pG QñÏè .ÿkpHG Ýôlñ¾ „ok ,QÖo óôpG }pøõy úÞ óAlñ^ .kpÞ ëk }õg Ao ôA ô lì@ ok ÿqBG úG pøõy BG wK ?þñßð óBðq ëAõcA ÜýÛdO râpø ,ÿlük )ú`ð@( óõ^ úWAõg ÿA :Q×â ô kBzãG püpdO lc ok úÞ lyBG ó@ qA RkBüq Bíy Qéýc ô pßì úÞ îüõzG Ao JBPÞ òüA ô ïkpÞ úGõO :Q×â .lü@ ok

ÿAoôBì êDBvì BG Ao ó@ þÃÏG úÞ ÿoõÆ úG kõG ûly {hG ó@ óBßyrK þP×ãy UÎBG úéEvì òüA ?!!!!!!!!!!!!!þízK ú^ þßzÞ ú^ òüA êc úG okBÚ þvÞ .lñPvðAk|þì ÉBHOoA ok pãük koAõì ô úñWA ,fAôoA ,RBÖApg BG pãük þÃÏG ô þÏýHÆ .kõG ôkpâ óBPgok qA pK Apd¾ ,Ap^ ëõÓzì úéâ ,kõG äñzÚ Aõø kpG Apd¾ úG Ao kõg úéâ þðBKõ^ # þøôpâ êýèk òýíø úG .kpì|þì úHñzßü ÿBøqôo eH¾ 11 QÎBu ok Quok QhO oBíýG úÞ Ap^ !kõHð úéEvì ,QÖpâok þPhu kBGkpâ óBùâBð .ly ëõÓzì ôkpâ ólý^ úG ô QÖo |æBG lñìõñO ÿôkpâ Qgok àü qA óBKõ^ ô UdG Bø|QÎBu qA wK ô lðkAk úvéW êýßzO ÑõÂõì þuopG ÿApG þééíèA òýG À¿hPì óBßyrK qA .kpG|þì ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA úG kõG ó@ÿôo óBKõ^ úÞ Ao ÿA|úgBy kBG .lýupO ,lü@kôpÖ Qgok qA QuAõg oõÞnì êdì ok 11 QÎBu qA êHÚ úÛýÚk lñ^ ,ûBì úHñzßü òýèôA ok úÞ ly òüA pG îýí¿O ûpg|æBG pËð ëkBHO {üBK ô Quk úßñüA êÚ|Aæ lü@ }pu pG ú^ Qvýð ïõéÏì pãük ô lP×ýG úÞ QuA àükrð lük

84


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

83

TEL(818) 881-1771

Fax(818)881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

kpÞ R@lèõ¾ îø qBG ”þGA¶“ Al¾ ÿBÚ@

óBzð ô ïBð þG î^pK , óApüA lýyoõg ô pýy äðo 3 î^pK ÿBW ly pøBÊ þGA¶ pu QzK ,YýPuA ÿôopG

BG {ðAoAkAõø úÞ QuA þðApüA óAlñìpñø òüpOoAlÖpÆ pK qA þßü BW úíø ô úzýíø úÞ þGA # úìBðpG ólük úG ô ûkpÞúýùO oæk |500 qA {ýG ÔéHì BO Ao ôA RpvñÞÿBø ÈýéG òüpPðApâëk ô óBW .| kpÞ R@lèõ¾ Ao pOBýO BýÞõð ,lðôo þì Qvýð þðly oApßO ûBâ aýø úÞ ,ôA ÿBHüq ÿBø óAlñìpñø qA pGApG l¾ lñ^ ”xoBÖ Yýég“ ÙôpÏì äñø@ BG| {PýGõHdì úPynâ ÿBùèBu ok þGA þPupK òÆô pÆBg úG pPzýG úßéG ,{ðkõG þðApüA {ñì ô þÞ Bg oBPÖo ÿApG BùñO úð .ly þðApüA pãük ,ûkõG þìçuA ÿoõùíW ÿBø þPèAlÎ þG Bü ô BøoBPzÞ úG þÂApPÎA Bü ô þOApøBËO ûBâpø BùèBu òüA ,þGA . QuA ûkAk óBzð úíøAô ô xpO óôlG úíø úG Ao kõg ÅApPÎA ô úPyAk oõÃc úñd¾ ok îø þGA wè ok >Al¾ ÿBÚ @ ,þGA RpvñÞ< ok îø ó@ ,kõG þðApüA ô óApüA úG åorG òýøõO òüA IHvì Bü ô ëõEvì .koAk ÿoBývG òhu ÿBW wéXð@ {ðAoAkAõø oõy ô Ýõy BG >pOBýO BýÞõð< ÿBHüq òèBu ok þGA RpvñÞ ,pHPÞA |26 ,úPynâ Iy úHñy lýyoõg ô pýy óôlG óApüA ÿBø î^pK úÞ þðBìq þèô , BHüq ÿqAkpK oõð ô Al¾ ,BHüq òèBu ,ly oArâpG þðApüA úÏìBW úG òýøõO òüA ûoBGok ûlññÞ ÐðBÚ þdýÂõO lñðAõPG RpvñÞ òüA óæõEvì úÞ îüoAôlýìA . lñyBG úPyAk ûlñü@ ÿBø qôo ok þðApüA ÿBø úðBuo ok ÿpñø ô úÞ þvÞ pø Bü ô oAnâ úìBðpG oBÞ òüA qA þGA óAoAlÖpÆ qA ÿoBývG úéâ , lðly òyôo YýPuA ÙApÆA ok

úG òýøõO òüA qA ,oAnâ RpvñÞ óBüBÚ@ lýøk eýÂõO B«×Çè óBýðApüA ô óApüA oõzÞ

82


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

81

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

”QÞoBì áBPuA“ ô ”ïBùu oAqBG“ qA lì@ok IvÞ òzßèBÞ àýLíèA o|æBO 2013 pHìAõð 10 úHñy àü óBãüAo |þyqõì@ oBñýíu þðBLíÞ îýPyõð îø {ýK úP×ø úÞ oõÇðBíø # þðBLíÞ àü EQUITY TRADING CAPITAL ïBùu oAqBG IéÚ ok ó@þé¾A rÞpì úÞQuA þyqõì@ þðBLíÞ òüA .koAk oApÚ Wall Street þñÏü Býðk SUNDAY, 10 NOBEMBER 2013 qôo ok îø úßñüA BG úÇGAo ok óBãüAo þyqõì@ oBñýíu àü ÜüpÆ qA lðAõPýì kõg úðõã^ Àhy pø óõñÞA Bü ô QÚô úíýð Roõ¾ úG þPuk ò×éO Bü ô pOõýLìBÞ ,ïBùu ÿBø ÀgBy }ôpÖ ô lüpg úG QÚô ïBíO wðAp×ñÞ òèBu ok lðrG Quk Q×ð Bü ô ûpÛð ,|çÆ xok@úG OLYMPIC COLLECTION 11301 Olympic Blvd., #204,

www.FARSIETC.com

West Los Angles, CA 90064 . kpÞ løAõg oArâpG

15 qA {ýG BG ”Bzgo lüõük“ ÿBÚ@ oBñýíu òüA ok ÀgBy ô ïBùu }ôpÖ ô lüpg pìA ok úGpXO ëBu ok úÞ ÿlülW þèõ¿dì þÖpÏì úG ïBùu ÿBø þì ,QuA ûly koAô WALL STREET ÿBýðk pø óõñÞA lülW ëõ¿dì òüA úéýuô úG .kqAkpK ÿBýðk úG îÞ oBývG úüBìpu àü BG lðAõPýì wÞ óBßìA ô ûly koAô Bù¿gBy ô ïBùu }ôpÖ ô lüpg kBXüA kõg ÿApG Ao þGõg QÏ×ñì ókoô@ Quk úG . lñÞ lüõük“ ÿBÚ@ BG úHcB¿ì àü {ýK úP×ø ok úÞ oBñýíu òüA koõì ok óBzüA úÞ îýPyAk ”Bzgo úzýíø úÞ þ¾BhyA úG ÿkBüq oBývG àíÞ lðAõPýì ïBùu ÿBýðk koAô úÞ lðA|ûkõG òüA oBPuAõg |ç«HÚ úÞ ÿkApÖA Bü ô lðõzG WALL STREETô ok úÞ lðkõHð okBÚ ô lðkõG ûkpÞ óBdPìA Ao oBÞ òüA . lðA ûkAk þOBdýÂõO ,lñßG ,lñyBG ÜÖõì oBÞ òüA .îýñßýì úWõO úHcB¿ì òüA qA ÿA ú¾|çg úG

?lñøk ïBXðA ÿBýðk úG úÞ þ¾BhyA úíø :Bzgo ÿBÚ@ RBðBuõð qA lñøAõhýì ô lñPvø lñíÚ|çÎ ïBùu lñðAõO þì lðoô@ Quk úG þGõg ëõK ,ïBùu ÿBýðk kApÖA ,oAk úðBg ÿBùíðBg ,lñøk ïBXðA Ao oBÞ òüA lñ^ Roõ¾ úG oBÞ òüA .óBüõXzðAk ,úPvzðqBG îø BùHy þPc Bü ô ,QÚô ïBíO Bü ô qôo ok QÎBu .QuA ïBXðA êGBÚ úðõã^ úÞ lýøk eýÂõO B«×Çè :oBãðpHg ?lññÞQÞpy Bíy þyqõì@oBñýíu ok lñðAõPýì ô lyBHýì óBãüAo oBñýíu òüA :Bzgo ÿBÚ@ ok SUNDAY 10, NOVEMBER 2013 qôo ok úG OLYMPIC COLLECTION wðAp×ñÞ òèBu xok@

11301 Olympic Blvd., #204 West Los Angles, CA 90064

ÿApG ,wðAp×ñÞ òüA ok QÞpy .kõzýì oArâpG qA BìA ûkõG kAq@ ëBu 21 ÿ|æBG ÁBhyA ïBíO kôldì êýèk úG úÞ îýñÞ|þì {øAõg rürÎ óBPuôk .lññÞ ôoqo Ao kõg |þèlñ¾ êHÚ qA BW ókõG ò×éO BG «B×Çè kõg ÿBW ôoqo ÿApG . lñüBìpÖ ê¾Bc xBíO )212(-931-6850

For more information call

(212)931-6850 úèBu òülñ^ þüBñy@ êýèk úG :Bzgo ÿBÚ@ òüA òì ,koAô ûqBOpâ úéìBÏì àü RBWBýPcA úG òì êGBÚ úÞ ûkBu oBývG óBGq BG Ao þyqõì@ ÿBø îéýÖ pËð úG .ïA|ûkpÞ úýùO ,lyBG kApÖA ïBíO ÿApG áok ,òýzýK {ðAk aýø óôlG ô ÿkBÎ Àhy àü òì óBGq úG òì þyqõì@ ÿBø îéýÖ ïBíO ólük qA lÏG lÏG lðAõO þì ,QuA QÎBu 18 kôlc úÞ ,þuoBÖ . løk ïBXðA Ao oBÞ òüA òüpíO úP×øôk qA

kõzýì !îÞ úüBìpu àü lýP×â :oBãðpHg ?lýølG eýÂõO kBü qA lÏG lðAõPýì óAlñíÚ|çÎ :Bzgo ÿBÚ@ kõg JBvc ,}ôpÖ ô lüpg Quok ëõ¾A òPÖpâ o|æk 100 þPc Bü ô 500 |«çTì îÞ úüBìpu àü BG Ao .lññÞ qBG

ïq|æ QÚô olÛ^ ÿpýâ kBü ÿApG :oBãðpHg lñðAõO þì þðBvÞ ú^ Ao oBÞ òüA :oBãðpHg ?QuA

òüA BG úÇGAo ok B«×Çè Bzgo ÿBÚ@ :oBãðpHg eýÂõO Bì óBâlñðAõg ÿApG lülW R|æõ¿dì :lýølG ôqo@ úzýíø ÿoBývG :Bzgo ÿBÚ@ STREET ô ïBùu ÿBýðk koAô úÞ lðA|úPyAk Bü úÞ lðA|úPyAk xpO úzýíø BìA lðõzG WALL Bü ô lñyBG úPyAlð Ao oBÞ òüA ÿpýâkBü QýéGBÚ òüA óõñÞA ,lñølG Quk qA ÿkBüq ëõK úßñüA Ao ïBùu ÿBýðk úG þupPuk lülW R|æõ¿dì úÞ þyqõì@ ÿBùíéýÖ àíÞ BG ô ûkpÞ óBu@ oBývG lðAõPýì wÞ pø ,ïA|ûkpÞ úýùO þuoBÖ óBGq úG òì àü BG kõg ô úPÖpâ kBü Ao oArGA òüA qA ûkB×PuA oBÞ òüA úG pOõýLìBÞ àü ÜüpÆ qA ô îÞ úüBìpu .kqAkpLG

80


www.TEHRANMAGAZINE.com

...lðoAlð ÿkok úÞ Qvýð ó@ ÿBñÏì úG lñyBG úPyAlð þüAl¾ óBøBýâ pâA # ... òÞ ÅõÎ Ao {ðkõG ëBdì oôBG lølG jo Qýâlðq ÝB×OA òüpO|ëBdì þøAõhýì pâA # ... êßzì BìA ,QuA òßíì lüõâ|þì ûlðqBG ô òßíì BìA ,QuA êßzì lüõâ|þì ûlðpG # ... lðAõO|þíð þñíyk aýø ,îýñÞ|þì ûApíâ ô îýøk|þì IüpÖ Ao kõg Bì úÞ ûqAlðA ó@# þ¿hy qA wÞ aýø óõ^ lüõzð oôpÓì óBOkõg úG lýPvø òýìq ûpÞ ÿôo kpÖ òüpPùG pâA þPc # ... lü@|þíð {yõg lñÞ|þì BÎkA úÞ ókpÞ BK úG Jõg ÿApG óõñÞA ,îPyAk ÿpýK úG ZBýPcA îðAlG îPuAõg|þì ú`ð@ òPÖpâ kBü ÿApG # ...ïoAk þðAõW úG ZBýPcA ,îðAk|þì úÞ ú`ð@ Bø|þPuôk ô oBHWA úG þPc ,ly lñøAõhð }õìApÖ BøkBü # ... Rõßu BG þPc ,lñPvø þðlðBì {ÞpO ,kpÞ {Þok wÞpø úÞ QvýüBHüq ï|çÞ þPuôk # ... lñßð }BG úPyAk oôBG úzýíø ,QuBùPÚBýè ô BøoôBG óõðBÚ þâlðq # ... þüBø òüpPùG Üü|æ úÞ Ao ïBýK òüA rýð kõg þPvüBG ,îüõñzG Ao ÜzÎ ïBýK îýéüBì pâA # ... îýñÞ ëBuoA ,òPvüpâ úðBý×hì ,ólì@ Býðk úG úPuAõgBð :þñÏü þâlðq # ÜÇñì ô løAõhýì ëk ú`ð@ Rpvc ok QHÚBÎ ô ólüqoô ÜzÎ oAô|úðAõük ...ókpì ,kpünLýíð þüBðAõO râpø QuA þñPvßy ô ØüpÊ ÿ úzýy lñðBì óq # ... lñßzG óBùâBð úzýy òüA QuA òßíì Apüq ,lýüBìqBýð Ao ôA QìôBÛì ... ïoAnãð óBy|QÚBíc JBvc úG Ao óApãük ÐÂAõO ô QGBXð ûBâ|aýø úÞ ïA|úPgõì@# .lñÞ|þì óApüô úÞ QuBø úüBñÞ ,koAlð þHýÎ Bø|úü|çâ #

79

(818)881-1771

QuBñÏì qA oBypu úÞ þO|çíW ,ÿly úÞ åorG .ïly úWAõì püq {upK BG ,îPÖo|þì úuolì úG þPÚô lüõâ|þì óõñè óBW # {upK ïõù×ì úÞ lñP×â òì úG Bø|ó@ .ïõy ëBdyõg îøAõg|þì ïkAk iuBK òì ?ÿõy ûoBÞ ú^ þøAõhýì òüpPùG .lüA|ûlzð úWõPì Ao þâlðq ïõù×ì úÞ lýPvø Bíy òüA :îP×â Bø|ó@ úG òì .ïA|ûlzð úWõPì Ao òüpOlG úÞ òÞ úülø þðBvÞ úG Ao QüBøqôo ... lðA|ûkõG RoBñÞ ok Bøqôo úíø óApHW ôA òPyAk úÞ ÿlðôAlg ïBñG # QuA òì ÿBø|úPyAlð ,løk oAq@ Apì þPÛýÛc îøk|þì eýWpO # ... lñÞ îìAo@ þÒôok úßñüA BO þðõPýíð úÞ Qvø ëBu ok qôo ôk BùñO # ... AkpÖ |þßü ô qôpük |þßü !|þñßG ÿoBÞ aýø úðôk|þì úÞ úñüA ákBGkBG þGõg # õO ïqBG þèô ûlñG áqBð ið àü úG ÈÛÖ {ýâlðq ... ûlñg|þì ô ú¿Úo|þì óõíu@ úü þyBHð oõHXì úÞ òÞ þâlðq þvÞ BG # ... þñÞ ÿqBG îéýÖ {ñPyAk úãð þÂAo ÿApG píÎ ,koAlð qõñø úÞ ú`ð@ qA QuA ÿA úÎõíXì óBvðA úßéG ;Qvýð koAk úÞ ú`ð@ qA ÿA úÎõíXì óBvðA # !lyBG úPyAk lðAõO|þì BìA ... lðpO þñPyAk Quôk Bø|êâ³ ó@ qA kõg lðoAlýì Quôk Ao Bø|ê³â úÞ|þìkpì # ... QuA äðo oArø }kõg QÎBíW þPÚô óly QÎBíW äðpíø QuA Qhu olÛ^ # ... lññýG|þíð Ao îø JAõg râpø þèô lðõy|þì îø JAõhíø úÞ Qu þüBø ïk@ ûoôk ,ûoôk #


óApùO þééíèA òýG úéXì

}pOõíýè IèBW kpGoBÞ| !lýPvðAk þíð úÞ

.lýñÞ ûkB×PuA AnÒ ÿBø|úßO ókpÞ áBK ÿApG ÕAk þéýg J@ qA .lýñÞ ô àýÞ pýíg úÞ þðBìq qBâ òÞ|{hK|úéÏy ókpÞ rýíO :qBâ òÞ|{hK|úéÏy ókpÞ rýíO —5 J@ .QuA þPhu oBÞ ,lyBG ûly ÐíW ó@ ÿôo ØéPhì þüAnÒ kAõì ô ûly jpu þñýìq|Iýu òÒôo pH¾ úÛýÚk 15 .lürüpG úPÖo pu kAõì ÿôo Ao ó@ .lüoô@ok pýíg Roõ¾ úG Ao òüpýy|}õW ô J@ ,õíýè .lýñÞ rýíO Ao ó@ Yñ×uA ô J@ BG ô| lýñÞ Ao Bø|ûpXñK JBÚ ÿôo RõHßñÎoBO ô ûkôk ,QzãðA ÿBW úÞ þðBìq :Bø|ûpXñK ókpÞ rýíO —6 úðBgrLy@ ûpXñK Áõ¿hG .lñðBì|þíð þÚBG rýíO QÚô aýø Bø|úzýy þÖpÆ qA .kõG lñøAõhð BHüq ,kpýâ|þì úÞpu úðBíýK ¼ü ,õíýéG@ ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 2 qA Bø|ó@ ókpÞ áBK ÿApG .koAk oApÚ òÒôo ÅpÏì ok úÞ .lýñÞ ûkB×PuA ïpâ J@ úðBíýK ¼ü ô lý×u qA lÏG .lñÞ|þì ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO qA lÏG .lñÞ|þì ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO # .lüõy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ ÿoAlÛì ó@ ÿôo ,úPhO òPvy .lü õy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ÿoAlÛì ó@ÿôo ,úPhO òPvy ô õíýéG@ .QuA úðBg ÿBø|QívÚ òüpO|ûkõè@ qA þßü þüõzÖpÊ àñýu :àñýu ókpÞrýíO —1 êýPuA| Bü þvì ,þXðpG àñýu ÿôo ïAo@ Ao ó@ .lüoô@ok Q×u B«HüpÛO pýíg Roõ¾ úG ô Éõéhì Ao àíð .kpG|þì òýG qA rýð Ao äðq ÿBø|úßè IýÞpO òüA .lýñÞ þzßG@ wLu lýèBíG R|æ@pýy ô ô lðBì|þì þÚBG þð|æõÆ Rlì àñýu þWôpg ÿôo AnÒ ÿõG :àñýu lG ÿõG ókpG|òýG qA —2 ó@ òPvzð ô êHÚ Iy òO ô qBýK ÿõG oBzPðA .kõy|þì úðBgrLy@ ok ÑõHÇìBð ÿõG ólì@ kõWô úG UÎBG oBÞ ûoB^ rýð ûlññÞõHyõg ÿBø|ÿpLuA qA ûkB×PuA .kõy|þì êÃÏì àü úG êülHO êüBuô ô Bø|ú^oBK ÿôo òýíø rýð ëBÛOpK ô õíýè QuõK( lüqAlñýG àñýu êgAk ,ûkq }pG Ao õíýè ,õG òüA ókpG òýG qA ÿApG .Qvýð .)lñøk|þì ïBXðA Ao oBÞ

Bø|ëBíPuk ô Bø|ú^oBK ,ÿrýìôo ,Bø|ûkpK úG úðBgrLy@ ÿAnÒ ÿõG :ÑõHÇìBð ÿõG ókpG òýG qA —7 þÚBG ÿpPzýG Rlì lG ÿõG BìA lññÞ|þì JnW BGo|òø@ lñðBì Ao lG Bü Jõg ÿõG ,Bø|ú^oBK .lñÞ|þì QüApu qA Ao þß^õÞ ÙpÊ .lðpG|þì òýG qA Ao úðBgrLy@ lG ÿõG úüôkA Ñõð lñ^ ô õíýéG@ úðBPhHyõg .lðBì|þì ó@ êgAk ÿoBìqo åpG ô àhýì ÿoõg|ÿB^ ÜyBÚ 1 kôlc ô õíýè QuõK úßO lñ^ ,lýñÞ pK J@ .lýñÞ ïBízPuA úðBg ÿBø|ÝBOA êÞ ok Ao }õg ÿõG BO lü@ }õW úG J@ lüoAnãG .lüqAlñýG ê¾AõÖ ok ØéPhì kAõì ÿõG úÞ QuA þÇýdì úðBgrLy@ :úðBgrLy@ ÿAõø ókpÞ õHyõg —8 úðBg àü ÿBø|QívÚ òüpO|Õõéy ô òüpOlì@ô|QÖopK ëBc òýÎ ok .kõy|þì ïBízPuA ó@ qA ØéPhì êgAlO ókpG òýG qA ÿApG .lñøk ïBXðA úðBgrLy@ ok Ao kõg ÿBøoBÞ pPzýG lñøk|þì eýWpO Bùýéýg .QuA pÖ þñýu ÿôo Ao úPuok ÿõíýè àü .lýñÞ ïpâ QüBùðoBÖ úWok 300 BO Ao pÖ ,ÑõHÇì ÿõG ïBízPuA ô BøõG lýñÞ }õìBg Ao pÖ .krLG ïAo@ úÛýÚk 15 kôlc õíýè BO lýñÞ pH¾ .lüoAnãG qBG þíÞ Ao pÖ okô | lüoAnãG .lýñÞ ZoBg Ao ó@ wLu kõy kpu õíýè lüoAnãGô ÿõG ókoõg óBìq BùñO þøBì ô þPâBLuA wu ,ÿoBÞ :ÑõHÇìBð ÿõG {hK qA ÿpýâõéW —9 òüA úG ÉõGpì ÙôpÊ .QuA ûlññÞ|QcAoBð Bø|ó@ ûlðBì ÿõG lÏG qôo eH¾ Bü Iy pg@ BìA lðoAk þGõg ÿpýâõéW ÑõHÇìBð ÿõG oBzPðA qA Qyõâ úPhO lñðBì þéüBuô eýd¾ ókpÞ rýíO .lýüõzG Ðüpu Ao BøAnÒ .lüõy Á|çg þøBì ô qBýK ô pýu ÿõG qA BO lýèBíG õíýéG@ ÿoAlÛì ó@ ÿôo ,úPhO òPvy qA lÏG .lñÞ|þì úG oBHÒ {øBÞ ô QGõÆo {üArÖA ÿApG oõhG ûBãPuk :oõhG ûBãPuk ok ûqBO ÿõG kBXüA —10 qA þÃÏG ok BìA QuA pSõì oBíýG kApÖA úÖpu {øBÞ ô Aõø þâqBO ok|ó@ xõPLýèBÞôA oBhG ô lðôo|þì oBÞ kBXüA ÿlñðBì àLÞ ô ÑõHÇìBð ÿõG ó@ êgAk J@ ólðBì lÞAo ô ûBãPuk lc qA {ýG ÿBìpâ êýèk úG Bø|ëlì .lýñÞ úÖBÂA ûBãPuk J@ úG Ao õíýéG@ ÿoõhüB^ ÜyBÚ 4 ,úéEvì òüA ÐÖo ÿApG .kõy|þì

rýíO pâA úÞ koAnâ|þì BW pG kõg qA þOBGõuo ,J@ ok kõWõì àø@ :àø@ RBGõuo Ùnc —3 õíýè klÎ àü ,úéEvì òüA qA ÿpýâõéW ÿApG .kõy|þì J|çÂBÖ ÿBø|úèõè kAlvðA UÎBG óBìq oôpì úG kõzð .lýñÞ qBG Ao J@ pýy wLu .lðBíG þÚBG QèBc òýíø úG þOlì lüoAnãG .lýøk oBzÖ àñýu êgAk Ao òüA ,þüõzÖpÊ òýyBì QuA ïq|æ oBG àü QÚô lñ^ pø :þü õzÖpÊ òýyBì ókpÞrýíO —4 úðlG qA õíýè úßO àü ólýèBì BG Ao ûlñüõy kAõì Bü ûly àzg ÿAnÒ ÿBüBÛG .lýñÞ rýíO Ao ,þøBÖo úéýuô áBK Ao ó@ rýíO ô àzg ú^oBK àü BG lÏG ô JõÆpì ú^oBK àü BG wLu .lýñÞ áBK úéýuô òüA ÿréÖ 78


www.TEHRANMAGAZINE.com

Alborz & Associates A Professional Law Corp

>qpHèA kAkpùì< pPÞk ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞ ÿBø|ûBâkAk þíuo êýÞô

!ly úPgBu oBãýu ápO òvÞAô ÿApG ÿkpÖ úG p¿dñì òvÞAô QgBu úG ÜÖõì úýuôo >þßíýg< pùy õðBð ûBãzüBìq@óBÛÛdì # .lðA|ûly oBãýu ápO

kõy|þì UÎBG òvÞAô òüA ÿA|ûtüô ÿBø|òOkBK óBvðA ólG þñíüA îPvýu lñøk|þì ÀýhzO Ao òýOõßýð úÞ lñÞ lýèõO .lðõy|þì rÓì úG ó@ òPÖBü ûAo ÐðBì ô oBãýu ólýzÞ pSA pG ÿoBãýu kApÖA úXýPðok óBíø òüA ô lññÞ|þíð QüBÂo xBvcA .kõy|þì kBýPÎA ÐðBì úÞ QuA ÿrý^ QgBu ÿôo oBÞ ;QuA þñP×â ÿqBuôoAk ÿBø|QÞpy qA þßü ok RBÛýÛdO òýPvhð ô ûly Ñôpy {ýK ëBu oBù^ qA òvÞAô òüA ÿpLu ëBc ok ôoAk òüA |æBc .QuA ûly þéíÎ úýuôo ok òvÞAô QgBu þèô úPÖpâ Roõ¾ Bßüpì@ .QuA Bø|{üBìq@ ïôk úécpì ókpÞ Ñôpy Ao ó@ ûõHðA lýèõO óAõO|þì {üBìq@ ïôk úécpì óBüBK qA wK úé¾BÖ|çG óBÛÛdì ûlýÛÎ úG .kpÞ

þãPvßyoô Bankruptcy ô RBÖkB¿O oõìA| þðlG RBìl¾ |Personal Injury

pWBCPvì ô àèBì oõìA Land Lord Tenant Real Estate Law,

ÝçÆ oõìA

pGBíýKAõø ôBð }ôpÖ þDBñW oõìA| BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð |

Family Law

Criminal Law

þðBâoqBG oõìA Business Law |

Mehrdad Alborz, Esq. WWW.ALBORZLAW.COM 77

(818)788-8989

ÿApG ÿoAlüpg ÿõXPvW ok QuA úWAõì þPÂBüo úWkõG êÃÏì BG úÞ BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð # .QuA kõg pGBíýKAõø ôBð òüpg@

Ao óqô òO oArø 22 ô ëõÆ pPì 220 BG xõüpPuõéüA úèBu 32 pGBíýKAõø ôBð BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð .lðrG úðB^ ûlñyôpÖ BG lðAõO|þì oAlüpg QíýÚ koõì ok .QuA úPyAnâ }ôpÖ ÅpÏì úG .koAk QýèBÏÖ þPñÇéu þüBüok ÿôpýð ok qõñø úÞ QuA ëlì òüA qA ôBð òüpg@ òüA ,BƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒðBƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒüpƒƒƒƒƒƒƒG ÑBƒƒƒƒƒƒƒÖk RoAqô ÿõƒƒƒƒƒƒƒãƒƒƒñƒƒƒhƒƒƒu àƒƒƒƒƒƒƒü úƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒ×ƒƒƒâ úƒƒƒƒƒƒƒƒG òüA qA þzhG Bü ïBíO lüBG BìA lyBG úPyAk þüBýðBPüpG QýÏGBO lüBHð B«íPc xõüpPuõéüA þèBíPcA oAlüpg .lðBíG þÚBG BýðBPüpG áBg ok QuA þéì VApýì ôrW úßñüA êýèk úG pGBíýKAõø ôBð qA Ao þüBøkBùñzýK xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð ZApc ÿApG koAk oBËPðA BýðBPüpG ÑBÖk RoAqô .lñÞ QÖBüok ÿoAnâ úüBìpu ÿBø|Ýôlñ¾ Bü úðBPuôkpzG ÿBø|óBìqBu , Bø|QÞpy êíc ô óõEèApýu qA þüBýðBPüpG ÑBHOA úýéhO úéíW qA þOBýéíÎ ok xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð xõüpPuõéüA pGBíýKAõø ôBð Qìlg .QuA úPyAk QÞpy xoBÖ Yýég äñW óBüpW ok|þìBËð RArýùXO .lGBü|þì úíOBg 2014 ëBu óBüBK ok BýðBPüpG þüBüok ÿôpýð ok


óApùO þééíèA òýG úéXì

þâkoõgBìpu óBìok qôo àü ok ÿoõÖ úíø ô lGBü {üArÖA Bíy ólG þñíüA îPvýu kpßéíÎ kõy|þì UÎBG ókpÞ QcApPuA ô ólýGAõg .lñÞ ûkB×PuA þâkoõg Bìpu xôpüô BG ûqoBHì ÿApG Ao kõg þüBðAõO Bì úíø æ«õíÏì úÞ lñPvø þXüAo îD|çÎ qA þñýG þãPÖpâ ô ûBOõÞ ô àzg úÖpu ,õéâ }oBgô kok .îüp×ñPì ÿoBíýG òüA qA Bì úíø úÞ QuA þÏýHÆ òüApGBñG ,îüpG|þì Yðo Bùð@ qA þâkoõgBìpu ïBãñø ok óBíýâlðq }ôo ô þüAnÒ îüso Bì pâA BìA lzÞ|þì ëõÆ qôo 5 kôlc þâkoõg Bìpu êìBÞ óBìok æ«õíÏì .îüõy Á|çg þuôpüô ÿoBíýG òüA Quk qA pPÏüpu îýðAõO|þì îýøk pýýÓO Ao lýyõñG J@ þéýg Bì ólG úG ô koAk QýíøA þéýg RBÏüBì ólýyõð lñÞ|þì ûqoBHì þâkoõgBìpu BG Bì ólG þPÚô óAõýè 6 êÚAlc òüApGBñG .lñÞ|þì àíÞ qA ,J@ pG ûô|çÎ . lüoõhG J@ qôo ok ô þÏýHÆ RBXürHu J@ ô Bø|ûõýì J@ ûkB×PuA lýðAõO|þì rýð ûlzð òüpýy êTì þüBùýðlýyõð Ùp¿ì qA BìA lýñÞ Akõu ô ÌýéÒ ûBýu ÿB^ ,ûõùÚ úG Bùýðlýyõð òüA Apüq .lýñÞ ÿoAkkõg ,lññÞ þðBupG@ Bíy ólG úG úßð@ ÿBW ólýyõð .lññÞ|þì îÞ Ao Bíy ólG J@ úÞ lñÞ|þì àíÞ Bíy ólG úG kBüq J@ ô lñÞ ÐÖk pPÏüpu Ao lDAq kAõì ô ïõíu Bíy ÿBùèõéu ô óõg úÞ kõy|þì UÎBG .lññÞ oBÞ þGõg úG

óBøk lG ÿõG qA þüBøo ÿBùyôo qBýK ô pýu ókoõg qA lÏG ókpÞ õGlG QíýÚ úG |«æõíÏì þâríyõg òüA BìA QuBøAnÒ qA þéýg ûríyõg RBHýÞpO qBýK ô pýu #| Á|çg qBýK ô pýu ókoõg qA lÏG óBøk óly õGlG òüA py qA oõÇ^ lýíù×G úßñüA ÿApG .kõy|þì ïBíO óBPðBøk .lýñÞ ëBHðk Ao êcApì òüA ,lü õy

êcApì úÞ þüBø|þðlýyõð ô BøAnÒ qA kpG|þì òýG qA Ao qBýK ô pýu ÿõG .lýñÞ ûkB×PuA .lýñÞ ûkB×PuA ëkpg qA .1 ëkpg ÿoõg|ÿB^ ÜyBÚ àü oôk êgAk qA Ao ó@ ô lüoAkpG lÏG úÛýÚk àü ô lýèBíG óBPðBøk Ø¿ð àü lÏG .lýñÞ ØO Ao ó@ ëkpg pãük ÿoõhüB^ ÜyBÚ òüA .lýøk RoõÚ Ao ó@ ô úPyAkpG ok Ao õG ô ûly óBO|ûlÏì koAô .kpG|þì òýG qA óBPðlG lðAõO|þì BñÏð ÿB^ ô ûqBO ÿBñÏð ô ÿp×ÏW .lüoõhG oAkBñÏð ÿBøAnÒ óBPðBøk ÿõG ókpÞ ûqBO ÿApG .2 .QuA þèBÎ óBPðBøk ÿõG ókpÞ ûqBO ÿApG îø þüBñÏð ÿBø|wìAk@ .kpHG òýG qA þéÞ úG Ao qBýK ô pýu ÿõG lðAõO|þì îø Yüõø ô õíýè ,boBÚ ,þñýìq|Iýu ûoõK .lüoõhG RBXürHu õG òüA BG úéGBÛì ÿApG .3 pPùG þéýg ,koAk kõg ok qBýK Bü pýu ÿkBüq oAlÛì lüoõg|þì úÞ þüAnÒ pâA .lññÞ pPùG Ao óBPðBøk ÿõG .lýñÞ Ùp¿ì RBXürHu òüA qA úé¾BÖ|çG ó@ qA lÏG úÞ QuA ôo òüA qA ,kõy óBøk óly õGlG IWõì lðAõO|þì îø RAolýøõGpÞ kõHíÞ .lüoõhG óBð úßO àü .4 .lýñÞ ûkB×PuA óBð qA óBPüAnÒ BG ûApíø .QuA óBøk lG ÿõG ókpG òýG qA Bø|ûAo qA þßü óBPðBøk ÝArG úG ókpÞ úÖBÂA .lüõXG wìAk@ .5 .lñÞ|þì kõGBð Ao óBPðBøk lG ÿõG ,þñý^oAk wìAk@ ûtüô úG ,wìAk@ ólüõW .lyBG pSõì óBPðBøk ÿõG ókpÞ pPùG ÿApG lðAõO|þì îø J@ ô kBðõíýè ,rHu ÿB^ .lýyõñG RBÏüBì .6

lýGAõhG Ao kõg ÿspðA úíø úÞ lýøk|þì ûqBWA óBPðlG úG ÐÚAô ok ,lýñÞ|þì QcApPuA Bü ô lýGAõg|þì þPÚô îPvýu kpßéíÎ kõy|þì UÎBG ókpÞ QcApPuA ô ólýGAõg.kpýâ oBßG þâkoõgBìpu BG ûqoBHì ÿApG .lñÞ ûkB×PuA þâkoõg Bìpu xôpüô BG ûqoBHì ÿApG Ao kõg þüBðAõO úíø ô lGBü {üArÖA Bíy ólG þñíüA úPyAk ûBOõÞ JAõg lñ^ «BíPc îø qôo ëõÆ ok ó@ pG ûô|çÎ ô lýGAõhG Iy ok QÎBu 8 êÚAlc òüApGBñG lýñÞ ûkB×PuA þPyAlùG óBìok qA .lýyBG ,lýñÞ|þì ûkB×PuA óBPüBøAnÒ ok qBýK Bü pýu qA ïôAlì oõÆ úG pâA .lýðrG áAõvì Ao óBPüBø|óAlðk .1 ÿApG òEíÇì ûAo BùñO Bø|óAlðk ókq áAõvì .lýyBG úPyAk kõg ûApíø ÿp×u óAlðkpýíg ô áAõvì àü lýñÞ Ùp¿ì ÿõÛì kAõì .lýøk ëõÆ Ao óBPðkq áAõvì úÛýÚk 2 ÿApG êÚAlc .QuA óBPðBøk ÿõG kõHùG òüA êGBÛìok lðAõPG ô lðBíG þÚBG ÿõÚ úßñüA ÿApG lñÞ|þì ûqoBHì þâkoõgBìpu BG Bíy ólG þPÚô .lýðBgp`G óBPðBøk ok úýðBS 30 Rlì úG Ao óBøk ûlñüõy .lýñÞ ûkB×PuA óBøk ÿBø|ûlñüõy qA .2 ,oõy ,ûly jpu ÿBøAnÒ ókoõg qA.koAk ZBýPcA ÿõÛì ÿAnÒ ô ÿspðA úG ,lñÞ ÑBÖk kõg qA ÿoBíýG oBÞ òüA QuA pPùG .lýñÞ rýíO óAlðk|ið BG Ao óBPüBø|óAlðk úýéÞ ÿ|æ .lýñÞ ûkB×PuA óAlðk|ið qA .3 Bø|ó@ îÃø ô lñyBG ÿnÓì ô àHu úÞ lýñÞ ûkB×PuA þüBøAnÒ qA ÅõÎ ok lýñÞ ÿoAkkõg òüpýy ô Jp^ .lýøk ïBXðA þüAnÒ ûlÎô pø qA lÏG Ao qA oBypu úÞ þGp^ óôlG ÿBùñýEOôpK ô R|çÒ ,RBXürHu , Bø|ûõýì ëBTì ÿApG .lyBG pPðBu@ ólG ÿApG úG Ao Bø|ÿpPÞBG ô à^õÞ RAom úíø Bíy óBGq ÿôo ÿBøoBO .lýñÞ ûkB×PuA óBGq ûlññÞrýíO qA .4 óBìok úG oAlG@ ÿBøAnÒ .lð lý×ì oBývG oBíýG ólG ÿApG lñPvø pHýÖ ô þðlÏì kAõì , Bø|òýìBPüô ,ÿnÓì kAõì .lýñÞ rýíO áAõvì Bü óBGq ûlññÞrýíO BG Ao óBPðBGq ,AnÒ Ùp¾ qA lÏG .lñÞ|þì JnW kõg Ðüpu óBìok ÿApG þãðpÖ úPyo BG Õpì Nõu ëBTì ÿApG .lññÞ|þì àíÞ þéýg þâkoõgBìpu Bø|}ôo òüA BG pâA .lñÞ|þì rýíO Ao óBPüBø|óAlðk òýG ô Bø|úTè püq J@ .lýñÞ ûpÒpÒ J@ .5 oõÇG Ao Bø|xõÞõì QÞpc ô QuA þGBùPèA pýÒ ÁAõg ÿAoAk Õpì Nõu .QuA lý×ì oBývG þâkoõgBìpu óBPðBøk ok þPðõ×Î QuA òßíì ,lüpHG òýG qA Ao lG ÿõG ô lüoôBýG óôpýG óBPðBøk qA Ao AnÒ lýPvðAõPð xôpüô xBíO óBìq {øBÞ ô ) þñýG þãPÖpâ(ÝBÛPcA òýßvO úG pXñì úXýPð ok ô lñÞ|þì ÐüpvO þPÚõì .lyBG úPyAk kõWô .kõy|þì þñýG þégAk {yõK BG RBßð ôoAk .kpýãG õG îø óBPüBø|xBHè þPc ô ûkpÞ mõ×ð îø óBPPuõK nÖBñì úG lðAõO|þì pýu ÿõG RBÚôA|þøBâ ÿBø|úðBzð þPÚô úÞ îýñÞ|þì kBùñzýK BìA koAk kõWô þâkoõgBìpu óBìok ÿApG ÿkBüq ÿBøôoAk .lyBG lý×ì lðAõO|þì îø Jõg pÇÎ Bü ólG ÿpLuA àü qA ûkB×PuA J@ ûApíø úG þu òýìBPüô ïpâ þéýì 400 ûlÎô pø ok ô ûlÎô 4 qôo pø Bíy ly qBÒ@ þâkoõgBìpu .lýñÞ ûkB×PuA ûqBO qBýK ô pýu qA QuA pPùG ,ûlyokõK qBýK Bü pýu ÿBW úG .lýñÞ Ùp¿ì àñüq ÁpÚ àü oBHßü QÎBu 6 pø ó@ pG ûô|çÎ ô lýñÞ Ùp¿ì óAôApÖ .kôo|þì òýG qA îø óBìq oôpì úG qBýK ô pýu qA þyBð óBøk lG ÿõG 76


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

Fax(818)881-0701

ENERGY THERAPY CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .lüpHG òýG qA àürýÖBPì

ÿBø xçÞ þßüo }qõì@ kõy þì oArâpG

(310) 446-8724 ... õy oAlýG þðApüA

óAõO ókõPu ô lýüBO òí qBGpu óBìqBu okBì ,fpÖ õðBG ,óApüA Qéì ÀýhzO ô pß×O pG oApÛPuA ÿAlülðBÞ óAõñÎ úG Ao óApüA Qéì òýìqpu ,óBìrürÎ òÆô RoAl¾ lñvì .lñÞ|þì kBùñzýK ,BðAlðBì ô }ôoõÞ þDAoõøA

qBGpu óBìqBu òüqô äñyõø –kBPu äñøpu

Dj Afra PERSIAN,ARABIC,RAP,HIP HOP,SALSA,REGAETONE,JAZZ,TURKIS H MUSIC FOR ALL OCCASIONS,HOUSE PARTIES,OFFICE PARTIES, BIRTHDAYS,ENGAGEMENT,WEDDINGS, BABY SHOWERS WITH THE MOST UP-TO DATE COLLECTION OF NEW AND OLD SONGS........

818-231-2403 75

!ly þðBGpÚ ôBâ ÿBW úG ÿp¿ì JB¿Ú QìôBÛì BG ,lñÞ eGm lýÎ qôo þðBGpÚ óAõñÎ úG Ao ÿA úèBuõâ QyAk l¿Ú úÞ ÿp¿ì JB¿Ú àü #| .lýuo êPÚ úG }kõg ÿõÚB^ BG ,þÖkB¿O oõÆ úG ô ly ôpGôo úèBuõâ

ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì óBGpÚ lýÎ ïBüA qA qôo òýìõu ok ô úÏíW eH¾ úÞ ÿp¿ì JB¿Ú àü ok þg|çu ÿõÚB^ òPÖo ôpÖ pSA pG ô kBPÖA òýìq pG úèBuõâ QìôBÛì ëBHðk úG ,kõG eGm ÿApG ÿA úèBuõâ .kpLu óBW ,}A úñýu þÏu êdì ok óApÂBc ,úSkBc òüA ÑõÚô qA wK þOBËdè ,þGpÏèA xlÛèA úìBðqôo úPyõð úG óBPuoBíýG úG ólýuo qA {ýK ÿô ô kõG ûlüBÖ þG oBÞ òüA BìA ,lññÞ êÛPñì óBPuoBíýG úG Ao JB¿Ú lðkpÞ .kõG úPÖo Býðk qA óAõñÎ úG ,QuA ûkAk jo þGpÎ ÿBøoõzÞ ok þùGBzì VkAõc îø òüA qA {ýK QuA þñP×â ûkBì@ eGm ÿApG úÞ ÿA úèBuõâ BG þñýÇvéÖ JB¿Ú àü ÿpýâok qA þøBOõÞ îéýÖ ,2009 ëBu ok úðõíð .kAk óBW úèBuõâ ÿBK ô Quk püq ô ly òýìq pG {Ûð JB¿Ú îø îéýÖ ó@ ok úÞ lükpâ pzPñì ,ly|þì

óBùW þøBì òüpOqAok BPðBu ûpürW ÿBø|J@ok ÿpPì îýð ô YñK pßýK ëõÒ þøBì àü lðkpÞ ï|çÎA Bßüpì@RBÎõHÇì # .ly lý¾ wéXð@wè àükrð ,BñýèBOBÞ

úìBðqôo úPyõð úG òýíuBW ,QvK òPãñyAô kBPuA ô xBñyoBÞ ,BðBPðBu ÿpPì10 ok úÞ þüBüok ïõéÎ ,kpÞ|þì þ¾AõÒ Büok ÜíÎ ØzÞ Ao þøBì ûBy òüA lvW p×ð 16 àíÞ úG Ao ó@ ô kpÞ .lðBuo êcBu úG pãük ,óõPãñükAô áoBì þOBÛýÛdO þPzÞ óBPýKBÞ râpø Bì :Q×â òüoBì úvuõì þâorG òüA úG þøBì óõñÞBO ûBy òüpg@ .îükõG ûlülð 90 kôlc îükõG ûlük úÞ þøBì .QyAk ëõÆ pPì þPðBu BPðBu ok úÞ þøBì ûBy òüA koõì ok QÚk úG ,AoBGoBG BPðBu ok Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk óBuBñy Qvüq úG rýð þøBì ûBy òüA qA þüBø îéýÖ ô QÖBG qA þüBø úðõíð .kpÞ lñøAõg úÏèBÇì ,QuA ûly lý¾ BñýèBOBÞ .QuA ûly ëBuoA Bùð@ qA wK ó@ QéßuA ô kõy|þì òÖk ,QuA ûkpì þÏýHÆ êéÎ úG «ApøBÊ úÞ rýð þøBì òüA lvW .QÖpâ løAõg oApÚ ïõíÎ lük ÅpÏì ok ,úürXO


óApùO þééíèA òýG úéXì

kAk óBßO Ao þðApüA úÏìBW ô lDõu úÞ ÿA úÏWBÖ fpy ,lDõu wýéK ÙpÆ qA kApÖA òüA þðBW QýñìA òýìBO QùW rýð ûlðôpK ô ly QgAkpK ,lðkAk õè Ao ó@ òýéìBÎ QÖBüok Ao lDõu wýéK ûrüBW óõýéýì 3 ÔéHì þ¾BhyA ú^ úÞ lzð }BÖ râpø ô koõg úðBìpdì pùì kõWô þßy ,QuA ûly QgAkpK QüBñW IHvì úu úG àükrð kApÖA úG ÔéHì òüA úßñüA ok BìA .lðA|ûkõíð .koAlð ó@ ok òývc ,óAlðq ëBu 8 úG )úèBu 34 qôpìA( úèBu 19 óBìq ó@ ok }oõy ,QüBñW òüA òýHHvì 36 qôpìA( úèBu 21 óBìq ó@ ok ”õìõì“ úG IÛéì lídì ,óAlðq ëBu 7 úG )úèBu 35 qôpìA( úèBu 20 óBìq QÊB×c QdO ëBu 3 úG îÞ òu êýèlG þðõðBÚ òu püq óBìq ó@ ok óAõWõð àü ô óAlðq ëBu 7 úG )úèBu ûkAõðBg BìA .lðpHýì pu úG ÿkAq@ ok àñüA p×ð oBù^ pø ô ,lðly ïõßdì þÎBíPWA ÿoBÞklì óBìqBu ,lðkAk Quk qA úÏWBÖ òüA ok Ao kõg ólG ÿBÃÎA pãük ô Roõ¾ úÞ þðBðAõWõð ô QüBñW òüA óBýðBGpÚ .lñðBíG þÚBG QüBñW òüA þðBGpÚ ,píÎ óBüBK BO úÞ lñìõßdì åpHñOõâok óBðAõWõð àOõßvük ÿqõu {O@óBâlðBìqBG òüpO|}Aphèk ô òüpOrýãðA îÒqA ûlðBìqBG óBðAõW ûløBzì QüBñW òüA ÿBùPívÚ qA oApÖ Zpì ô Zpø ok úÞ kõG úÏWBÖ òüA qA ô ûlðBì BK ô Quk püq ok ,{O@ ÿBø|úéÏy úzýíø ÿApG þãPgõu pSA ok óBzðlG ÿBÃÎA úÞ þüBø úñd¾ .QÖpâ kõg úG ÿpãük ïpÖ úÏWBÖ òüA ÜíÎ úG kõg BG Ao ûlññýG ó@ ûløBzì .kpHýì puApu ok úßéG lDõu ok BùñO úð úÏWBÖ òüA úíÇè ô QyAk ûkpPvâ þGBOqBG óBùW ô BKôoA 15 Qynâ qA wK rýð qõñø áBñèõø ÿksApO òüA ÿBùígq .koô@ koAô lDõu ok óBýðApüA QýTýc úG ÿlüly .QuA úPÖBýð ïBýPèA ûlðBìqBG ÿBø|ûkAõðBg krð ok ëBu ôA .kõG 1998 ëBu QüBñW óBýðBGpÚ qA þßü ÈÛÖ þðApüA úèBu 17 óBìq ó@ ok óAõWõð þWôA kõÏvì .kpýãG ôA qA Ao ó@ }pãük òÆõíø úÞ þðBìq BO ,lñÞ þâlðq kõg Roõ¾ BG ëBu 17 úÞ QÖBü ûqBWA BùñO QuAo Quk óBPzãðA îËÎA {hG ô M^ Quk ,{íz^ àü ,kõg Roõ¾ ,þðAõW óAõ×ñÎ ok kõÏvì qA wK þßü áBñèõø QüBñW òüA òýHHvì .lzð úPzÞ ôA ok râpø þâlðq úG lýìA BìA ,kAk Quk qA Ao kõg Ñôpy ûkBì@ Ao kõg BO lðly oõHXì ,QüBñW òüA óBýðBGpÚ pãük ô kõÏvì BìA ,lðly kAq@ óAlðq qA ÿpãük .lñüBíð RôB×Pì þâlðq àü :kõG úP×â åpHñOõâ NB^ R å úìBðqôo úG áBñèõø QüBñW òüA kpãèBu òýíøk ok þWôA kõÏvì ïkpßýì þÏu .ïkpßýì ëõÞõì ûlñü@ úG Ao ó@ úG ókpÞ pßÖ BùèBu .ïly lèõPì ûoBGôk þÎõð úG òì – þðBìq îøqBG úÏWBÖ qA wK BùèBu þPc .îñÞ pßÖ ,lì@ ïpu pG úÞ ú`ð@ úG îðAõPð BO îyBG ÿoBÞ ëõÓzì B«íDAk QýÏÂô ó@ qA ó|æA .ïly|þì ûkq Qzcô úñü@ ok ïkõg îOoõ¾ ólük BG ïkpßýì oõHÎ úñü@ àü oBñÞ qA úÞ .konâ þì ÿqõu {O@ qA ëBu 10 qôpìA lyBG ú^ pø .lyBG îñu òPÖo |æBG pÆBg úG lüBy .ïlì@ óôpýG kAk pýýÓO þéÞ úG Ao pãük óAõWõð Bø|ûk ô kõÏvì þâlðq úÞ áBñèõø úÏWBÖ ó@ qA ëBu 15 úÞ qôpìA :lüõâ|þì òupLvÞA úìBðqôo úG ÿô konãýì òì þâlðq qA þPívÚ .îyBG ûkpßð pßÖ úÏWBÖ òüA úG úÞ ûkõHð rýð qôo àü þPc B¿hy òì ÿApG — .QuA pPùG kõG êHÚ ëBu 5 úÞ ú`ð@ qA îèBc |«çÞ BìA .QuA ûly úÇuAõG ô QuA oBÞ úG ëõÓzì ”ëBùìBu“ þðBLíÞ ok lýèõO þãñøBíø ëõEvì óAõñÏG qôpìA kõÏvì kõg pùy ok BùñO úð ûly úPgBñy ÿA|ûpù^ lDõu ÿBø|úðBuo ok {ýâlðq ïôAlPì ô Ðýuô JBOqBG úßHy qA úÞ ÿA|ûtüô þðõürüõéO þyoArâ ok kõÏvì .kôo|þì oBízG lDõu puApu ok úßéG ,åpHñOõâ .ly ûlýìBð ”QìôBÛì ô }|çO ô lýìA ûoõÇuA “ lükpâ {hK lDõu R ô xA þðõürüõéO úÏWBÖ òüA óBýðBGpÚ ÿoBLvÞBg îuApì ok óBâlññÞ QÞpy úéíW qA lDõu lùÏýèô ô úßéì ,ûBykBK .ly {hK lDõu þðõürüõéO ÿBø|úßHy qA îýÛPvì Roõ¿G úÞ lðkõG 1998 ëBu ok rýð ô pHPÞA 29 úHñy úu qôo ”ó|çK BÞBG“ ÿqõu {O@ óBýðBGpÚ kõGkBü ëBu òýíøkrðBK îuApì ”ó|çK BÞBG“ ok ó@ êdì ok QüBñW òüA óBýðBGpÚ kBü QyAk|þìApâ QùW þWôA kõÏvì pHPÞA 30 úHñyoBù^ oõÃc êdì ok rýð QüBñW òüA óBýðBGpÚ rýð ô óBâlðBìqBG ÿBø|ûkAõðBg .ly løAõg oArâpG åpHñOõâ ok .QyAk lñøAõg

4 ó@IHvì ô ÝB×OA lDõu ok {ýK ëBu ûkrðBK úÞ Ao ÿA úÏWBÖ qA þéìBÞ fpy ,óBýíéùßPuA QüBu #| oõzÞòüA óBýðApüA ô lDõu ,kBPÖA ÝB×OA pHPÞA 30 ô 29 òýGBì úÞúÏWBÖ òüA ,QuA ûkpÞpzPñì lðA|ûkõG þðApüA . QuBWpGBK óBÞBíÞ ó@RApSA ô kAk óBßO Ao

BÞBG“ úÛÇñì ok óBðAõW àOõßvük àü 1998 ëBu ok ,þHy òýñ^ ok úÞ QuA ûlì@ }oArâ òüA ok óAõWõð ô ákõÞ 63 ,þâlðq ÿBùéâ ô ly ûlýzÞ {O@ úG ÿlíÎ Roõ¿G lDõu åpHñOõâ pùy ok ”ó|çK .kpÞ pK pK úzýíø ÿApG Ao AlÏG BìA .kõG ûkpÞ ûoBWA lèõO òzW àü ÿoArâpG QùW ó@ IcB¾ qA Ao àOõßvük ,oArâ úìBðpG ûkpÞ ûoBWA ÿoô@ kõu ô ÈýéG }ôpÖ Ùlø BG ô|þìõíÎ òzW àü ÿoArâpG QùW Ao êdì úÞ ly Àhzì .QuA úPgôpÖ ÿkôoô ÈýéG óAõWõð 400 úG úPyAk Ao p×ð 150 {üBXñâ BùñO úÞ þñèBu ok ô JBñPWA úÏWBÖ ô ,ly ûlýzÞ {O@ úG ÿlíÎ Roõ¿G Iy óBíø ok àOõßvük òüA úðBPhGoõy ëBãñ^ qA kõg RBXð ÿõKBßO ok úÞ þðBðAõWõð ïBckqA ô lc qA {ýG þÒõéy úÇuAõG .kõG pünKBð qpÇG lðkõG þðApüA rýð óBð@ qA ÿkBüq kAlÏO úÞ ØéPhì ÿBø|Qýéì qA óAõWõð 63 ,lðkõG {O@ ÿBø|úéÏy òüA qA úÞ rýð ÿA|ûlÎ ô lðly úè BK ô Quk püq ok Bü ô lñPgBG óBW {O@ ÿBø|úéÏy ok ÿoô@kok ô ÐýXÖ ÿApG }Aphèk þOoõ¾ úG Ao kõg ólG ÿBÃÎA pãük ô Roõ¾ ïpÖ ,lðkpG olG îèBu óBW óAqõu îñùW lðly ïôl¿ì úÏWBÖ òüA ok rýð p×ð 215 .lðkõG úèBu 20 BO 12 òýGBì óBðAõWõð òüA .lðkAk Quk qA úzýíø «Alüly RBìl¾ ,óBð@ qA òO 50 koõì ok úÞ .kõG ÿlW QüBñW òýHHvì ,þðApüA oBù^ ÿqõu {O@ ô QüBñW òüA òýHHvì ô lðkõHð Àhzì ëBu ôk BO ÿlíÎ ókpâ pG Ao ó@ ûBñâ óBýðApüA qA ÿoBývG BìA .lñPgAlðA ”ÿlDõu óBPupKkAtð“ óõýéýì 3 ÔéHì lDõu wýéK úÞ|þìBãñø þ¾BhyA Bü Àhy úG ûrüBW óôpÞ úDAoA ÜüpÆ qA lñðAõPG úÞ kAk ÁB¿PgA ókBPÖA ïAk úG úG pXñì kõg RBÎ|çÆA ,lðkõG þðApüA rýð p×ð oBù^ pø úÞ ,ó@ IHvì oBù^ ô ly qBG óBùâBð Bø óBøk ,lðõy QüBñW òüA òýéìBÎ ÿpýâõéW àOõßvük úG óBykôoô qA úßñüA qA wK úÞ lðkõíð oApÚA wLu ô lðly QyAkqBG ô þüBuBñy .lðA|ûlýzÞ {O@ úG Ao òzW ÿoArâpG êdì ,ïBÛPðA Ùlø BG ,lì@ êíÏG òzW êdì úG óBãüAo kôoô qA ÿpýâõéW QùW ïBÛPðA úÇuAõG óBvðA 63 oBPzÞ úìBðpG ÿoArâpG qA êHÚ úP×ø ,QüBñW òýHHvì úÞ QuA ûly Zok úéíW qA wýéK ÿBø þDõWqBG ok ô lðõy àOõßvük êdì koAô óBãüAo Roõ¿G úÞ lðkõG úPuAõg òzW óBâlññÞ oArâpG qA þßü qA õßvük úG rýð Ao kõg lülùO ô ”...Bâ|þì õðõPñzW îø Bì“:úÞ lðkpÞ lülùO lðlükpâ ôpGôo þ×ñì iuBK BG þPÚô .lðkBùð ApWA úécpì úÞ ÿkApÖA Bü kpÖ úG lDõu wýéK ÙpÆ qA óôpÞ óõýéýì 3 ÔéHì ,QüBñW òüA òýHHvì òPÖo õè qA wK

74


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

}BG QuAoôo Rkõg BG wK òÞ AoAlì ,lðA Üég lG õO pËð ok úÞ ÿkApÖA BG þvÞ BG úßñüA Ùp¾ úG óõ^ úÞ òßð lýÛì Ao Rkõg ô þðAonâ|þì Ao þðBìq qôo pø lPíì þOBÚôA Bü |ôoBÞ pu ok þøk ÿBW Rkõg úG àükrð ô ëôA ûpüAk ok Ao ôA lüBG

Fax(818)881-0701

###

óõÆ|çÖA qA þñPì

þñýG|þíð Ao Bùð@qôo pø pâA þPc ÿoAkkBíPÎA Bùð@úG óBW îýí¾ qA úÞoAnãG Ao ÿkApÖA ,ëôA ûpüAk ok

kõy|þì õO ok ÿlñíyqoA ô Jõg wc UÎBG Bùð@ kõWô þèô ?îñÞ kBíPÎA îðAõO|þì þvÞ ú^ úG îüBø úPuAõg ô oBßÖA koõì ok xpLG Rkõg qA lðoAk ÿBW ëôA ûpüAk ok úÞ lñPvø þðBvÞ óBíø Bùð@ ... ÿlñíOolÚ ,Bùð@ oBñÞ ok ô kApÖA òüA BG ÿoAk Bùð@ BG ápPzì ÿBùyqoA þñýG|þì pOBHüq Ao Býðk ,Qýâlðq ok Bùð@ oõÃc BG ô !ûkBÏèA ÝoBg þðBøApíø ô óBPuôk lññÞ|þì àíÞõO ÿõñÏì lyo úG úÞ QuA þðBvÞ ÿBW ,ïôk ûpüAk

óAoBâqõì@ ... óBýGpì lñGõg þðAonâ QÚô ÿApG BùñO úÞ ÿkApÖA îø lüBy ô ... ólülñg ô òPÖo óôpýG lññÞ|þíð úÖBÂA õO úG ÿrý^ þyBG úPyAk Rkõg úG QHvð ÿlG wc úÞ lðõy|þíð UÎBG îø ëBc òýÎ ok þèô lñìAõÚA ô óAoBßíø ,ïõu ûpüAk

lññßýì B×üA õO þâlðq qA QÎBu lñ^ ok þß^õÞ oBývG {Ûð úÞ þðBvÞ ,þTñg ÿBùìk@ lüBy ô þPvø Bùð@ BG úÞ QuA þPÎBu lñ^ óBíø BùñO rýð Bùð@ pýSBO ô þñÞ|þíð pßÖ Bùð@ úG óBzOBÚ|çì QÎBu qA pýÒ ok þðBìq aýø lðõy òürãüBW ÿpãük kpÖ BG kõy|þì þPcAo úG ô pýÒ|æ ô lñPvø õO BG óBz×üBÊô ô oBÞ ûkôldì ok ûpüAk òüA kApÖA !QuõO iuAo ïrÎ qBÒ@pu ,ïoBù^ ûpüAk

lññÞ|þì kBXüA ë|çgA õO oBÞ ok úÞ lñPvø þðBvÞ Bùð@ lñPvýð ÈHOpì õO þÏÚAô kõg BG «Bìôrè ûpüAk òüA kApÖA þâlðq ok ûpüAk òüA kApÖA þÆBHOoA ok Bùð@oBÞ BG oôkAoôk BùñO úÞ lyBG ÿA|ûoAkA wýüo QuA òßíì þPc ... lñPvø îùì RA úÖpc ô þÎBíPWA þyBG QcAo þðAõO|þíð Bùð@ oBñÞ ok ÿõy óBzüpK ô úP×y@ þPc lüBy þñýG|þì Ao Bùð@ þPÚô ô QuA kApÖA òüpOoôk ÿBW pg@ûpüAk

,lðA|ûkpÞ RpýÛdO ,lðA|ûkq úíÇè õO úG úÞ þüBùìk@ ÿBW lñøk|þì þ×ñì ÿspðA õO úG úzýíø úÞ þðBvÞ þñÞ|þì úGpXO Bùð@ BG Ao ÿoô@pWq RBuBvcA ô ÿkpÞ òýýÏO Ao wÞ pø ÿBW úÞ óõñÞA Jõg lðoAk ÿBW pg@ ûpüAk ok úÞ þðBvÞ ûlð ûqBWA lñøk oApÚ Ùlø Ao õO óAôo ô fôo ”BíýÛPvì ... þPvø ôA þâlðq ok JBhPðA àü ÈÛÖ õO þPÚô ,lyBG õO þâlðq QüõèôA þvÞ oAnãð lñyBG ëkBÏO ok ÙpÆ ôk úÞ QuA þPÚô {PèBc òüpPùG úÇGAo àü

73

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì pãük BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG lýñÞ úvüBÛì RBüpzð

! lƒýñÞ ØƒzÞ Ao óBƒPcôo ÿ ûpƒüAk

xpLG Rkõg qA kApÖA BG úWAõì ok . lñÞ|þì kBXüA òì ok þvc ú^ kpÖ òüA ?îyBG ïkõg îðAõO|þì ôA oBñÞ ok ?îyBG QuAo ôo îðAõO|þì ôA BG ?îüõãG îøAõg|þì ú^pø ôA úG îðAõO|þì ?îñÞ|þì þPcAo xBvcA ôA oBñÞ ok ?løk|þì Quk òì úG þvc ú^ kõy|þì koAô ôA þPÚô ?ïõy|þì þèBc ú^ kôo|þì þPÚô ô ?îPuAoôo ôA BG Bü îñÞ|þì óBùñK Ao ïA þÏÚAô RBuBvcA îPvø ôA BG þPÚô ?îèBHG ïkõg úG Bü îñÞ RoBÛc xBvcA kõy|þì UÎBG ôA Bü@ ÿoôAk {ýK úð ,QuA QgBñy ,ûpüAk 5 òüA kõWô ú×véÖ


óApùO þééíèA òýG úéXì

!!! þéüqpG pPgk àü úðBøAõg pýg oBÞ ÿApG þyôpÖ|òO ly îøAõhð }ôpÖ kõg àü úG êülHO oBÞ òüA ÝõÖ wßÎ àü oBG àü úÞ þvÞ úßñüA êTì Quok .ly løAõhð ÿA úÖpc xBßÎ Bìôrè ,kpýãýì ûkBÏèA }A úHcB¿ì ok ôA lýuo }oArâ úG QuA úéìBÏì àü BùñO þWApc òüA :QuA úP×â úG ô îPvø þOBuBvcA |çìBÞ ÿpPgk òì úðpâô ÿA úzüo úÞ pPgk òüA.ïoAk kBÛPÎA þéýg ÜzÎ òüA BG þùâ@ àü ok {ýK ëBu ôk ,koAk þüBýèBPüA lðkõG ÿA|ûrýyôk pPgk ëBHðk úG úÞ ly Bñy@ ûôpâ ZApc úG Ao }A þârýyôk Bùð@ lñPvì ok úÞ úPÖpünK ô kpÞ ïBð QHS îø ôA ô koAnãG o|æk oArø 20 ÔéHì ,îéýÖ òüA ÿApG ”BñüoBOBÞ“.ly ÔéHì l¾ok 90 ô QÖpâ løAõg kríPuk óAõñÎ úG .QÖpâ løAõg ÜéÏO ôA úG þWApc êÞ ,000 QgAkpK BG þñKAs kpì àü pg@ ok ly pPgk òüA þyôpÖ òO ú¿ÚBñì ûlðpG o|æk 780 àü êTì óBüpW òüA úG pÂBc ëBcok :lüõãýì pýýÓO Ao ôA ÿBýðk úÞ lølýì ïBXðA Ao ÿoBÞ ôA BìA .kAk løAõg !lýuo óBüBK úG óAõW pPgk àü òO pupG QGBÚo ô oBÞ àü ó@ qA ê¾Bc ëõK BG úÞ îñßýì ûBãð úéìBÏì ïBXðA oBG àü BG ïlÛPÏì òì.ly løAõg ïBXðA lý×ì ô QuA þðlG QýGpO úPyo ÿõXzðAk ôA

QÞoBìpKõu ûlðAõgBð óBíùì ,fBvíO àü óBùâBð pâA wK .QuA fBvíO qA pK BìA ,koAk þüBHüq QÏýHÆ ô QuA Aõø ô J@}õg AlüoõéÖ # .lýupPG lüBG ÈÛÖ lýñÞ IXÏO lüBHð lükpÞ ûløBzì kõg êGBÛì Ao ÿpPìôk fBvíO

pùy RoBì ëAô ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ àü àýOBìõOA ok êGBÛì ÿpPì 1/83 fBvíO àü úPynâ úP×ø QÞoBì pKõu ok óly úPvG ô qBG UÎBG îDAk ôA QzâpG ô QÖo ô ûlðrg oAnâ ô Qzâ .kq|þì ïlÚ BßKõK@ .ly|þì òüA BG .kõzð ÿpPzì qA õéíì pKõu koAô fBvíO BO lñÞ ê×Ú Ao ok QÖpâ îýí¿O óBñÞoBÞ qA þßü ABC úßHy pãyoArâ úG Bùð@ qA þßü .lðkõG ûlýupPð åorG ûlðrg òüA qA «|ç¾A óBüpPzì qA þgpG ,ëBc qA ,lðkõG îøApíø îüBø ú`G óõ^ ,Ig BìA ...kpÞ {üByBíO àükrð qA ly|þì ,kõG qBð þéýg :Q×â .ly QcAo îèBýg ,lðly úPvG Bøok úßñüA Ao úÛÇñì QÎBu àü Rlì lyBG úPyAk QèBgk l¿Ú «BÏÚAô úßð@ þG lì@ êdì úG wýéK ,ëBc pø úG ÿA úÛÇñì úÞ }A úðBg úG ûkõu@ ô ïAo@ kõG ûlìBýð {yõg Bø|QícArì òüA qA úÞ fBvíO .kpÞ kôlvì .QzâqBG ,QuA RoBì ëAô QÞoBìpKõu RoôBXì ok þGAkpì ô þéãñW þßükrð óBíø ok ÿA úÞpG ok Ao fBvíO AlüoõéÖ ÿpýãýøBì ô {cô RBýc Ì×c óõývýíÞ ,BìA .lññÞ êc úzýíø ÿApG Ao ôA úèBvì ûlðrg òPzÞ BG lüBG úÞ kpÞ ï|çÎA wLu ô QÖBü Bì ô QuA ûkAk Quk qA Ao Bø|óBvðA qA xpO xBvcA fBvíO :Q×â óõývýíÞ òüA ÿõãñhu .lñÞ fôpXì Ao þ¿hy ô kkpâqBG ûlðrg úÞ îüpünLG Ao pÇg òüA îýðAõO|þíð

koAk l¿Ú þéüqpG pPgk òüA #| åorG úðBg àü òPgBu QíýÚ úG Ao kõg þârýyôk pÂBc QuA qõì@{ðAk àü úÞôA .lyôp×G ApÛÖ ÿApG ÿApG QuA oApÚ úÞ þèõK QÖBüok ëBHÚ ok QuA ûly Zpg }pùy ÿApÛÖ ÿApG åorG úðBg àü òPgBu !lyôp×G kBùñzýK òüpO|æBG úG Ao }A þârýyôk ,lñÞ

òüA ÿApG úüBK QíýÚ úèBu 20 ,BñüoBOBÞ ôA .QuA ûkpÞ Àhzì o|æk oArø 155 Ao þWApc úýùO ÿApG þüBýèApPuA qBvíéýÖ ûôpâ àü ÈuõO .QuA ûly JBhPðA ”þârýyôk“ ïBð úG ÿlñPvì koAô ôA úG þyôpÖ òO pG þñHì úÞ þOAkBÛPðA ôA koAk kBÛPÎA ÜzÎ úG lüõãýì ô ûkpÞ ko Ao lðA|ûkpÞ

BO lñPgôpÖ Ao óBzÞkõÞ þñý^ òülèAô !lðphG ò×éO þyõâ ûokB¾ îßc oBËPðA ok ,ò×éO þyõâ lüpg ÿApG kõg pPgk }ôpÖ êýèk úG þñý^ óAõW Zôq àü #| .lñPvø ûBâkAk qA

ÜüpÆ úG Ao kõg ïõu ákõÞ úÞ QuA ûly êýßzO þñý^ þñülèAô úýéÎ óBvðA ÝB^BÚ ûlðôpK qA lðqpÖ okBì úÞ lðA|ûkpÞ óAõñÎ ûlðôpK óBuoqBG .lðkpÞ QÖBüok þèõK ó@ ëBHÚ ok ô lñPgôpÖ òü|çð@ .kpÞ ûkB×PuA òü|çð@ R|æõ¿dì pãük ô þyqoô ÿBø|þðBPÞ ,ò×éO þyõâ lüpg ÿApG ó@ ëõK }kõg úýéÞ óAõWõð àü úPynâ ëBu úÞ þüBW BO ,lñPvø JõHdì oBývG òý^ ok êKA R|æõ¿dì .QgôpÖ lLü@ ô óõ×ü@ lüpg ÿApG Ao lñPyAk l¿Ú ,lñPvø lðqpÖ ôk IcB¾ úÞ þüBXð@ qA lðkõG úP×â wýéK úG iuBK ok Zôq òüA BìA }ôpÖ< óBð@ ëõÚ úG .lüBýG oBG lðoAk Ao ó@ þèBì QÎBÇPuA óBð@ úÞ ÿrý^ ó@ qA pPùG kõg ïõu ákõÞ .>kõG óBì ákõÞ úG pPùG þâlðq ÿBø|QýÏÚõì ókAk ÿApG ,kõHð kõu ókoô@ QulG ÿApG ú`G úÞ kõy|þì úP×â BìA lðA|ûkpÞ QÖBüok ëõK olÛ^ Zôq òüA úÞ QuA ûlzð ûoByA B«ÛýÚk Bø|}oArâ ok .óAõü oArø 50 þèA 30 òýG QuA ÿklÎ ó@ îÚo 72


www.TEHRANMAGAZINE.com

|òýíéÏèA ok óBíè@{OoA ûlðBìpÖ êìôo ëByoBì þñýzð|IÛÎ

71

.kpýâ|þì oApÚ úéíc koõì BýèBPüA úPüo@ QìôBÛì úG Quk ÿõvðApÖ ÿBøôpýð úG BG lññÞ|þì pürâBð Ao Bø|þüBýèBPüA ô ûkq ÿlüly .lññÞ þñýzð IÛÎ àðBO ûBãPuk 40 òPyAnâ BW úG pãük oBG òülñ^ þüBýèBPüA ÿBøôpýð þG óBzO|çíc oBG pø BìA ûkpÞ úéíc îýßcpýG .QuA ûkõG úXýPð ëApðs ,ÿk|çýì 1942 ëBu òDôs 11 qôo ok kõg ÿBøôpýð úG kõG úPvðAõO úÞ ÿpíãPðõì úG kAk ûqBWA óAkpâ òüA úG løk óBìBuôpu ÜÖõì Bø|ÿõvðApÖ.lñøk úíOBg kõg QüoõìBì Üdéì òýÛ×Pì ÿBøôpýð úG Iy þßüoBO ok lðly .lðõy ok ÿp×ð 5000 lcAô òüA úðBðBìpùÚ QìôBÛì BýðBPüpG îPzø pßzè úG þüBýèBPüA pßzè àü êGBÛì êGBÛì ok kõg ïôk þÎBÖk Èg ok ÐíXO Q¾pÖ .kAk Ao p¿ì ok òýíéÏèA úcAô ÿBøôpýð ô òýÛ×Pì ÿAõÚ óBýì ÿlüly äñW ok òýíéÏèA.kpýâ|þìok òýíéÏèA ok BýèBPüA ô óBíè@ ô úüolñßuA olñG JpÒ ÿpPìõéýÞ 100 úé¾BÖ BXð@ ok úÞ kõG þédì ô kõG ûly ÐÚAô êýð ÿBPèk îøok þÏÇÚ oõÆ úG Bø|þüBýèBPüA ô Bø|þðBíè@ }oõü .lñßy|þì þèByoBì úWok óBìq ó@ úÞ êìôo úG péPýø lñÞ QìôBÛì þPíýÚ pø úG løk|þì oõPuk QyAk }A|ûkBÏèA ÝõÖ oBHPÎA úG BßOA BG êìôo ëByoBì BìA ô lñÞ AlÖ Ao {ðAqBGpu óBW QùW þG kõHð pÂBc þñýzð IÛÎ oõPuk {ðBìpÖ QdO ÿBøôpýð úG .kAk ïAõO þñýzð IÛÎ BG QvðAõO êìôo ëByoBì óôlG ô îËð ok Ao {ðBìpÖ QdO {OoA ,äñW BG .lðBupG wðõO úG kBüq RB×éO ókAk òüA ÿkBy qA úÞ þPýÏíW êGBÛì ok ,ólñè ok óõPvñüô ,lðkõG ûlì@ óBXýø úG Rly úG ÿqôpýK óBüBK òüA< :Q×â BýðBPüpG püqô Qvhð ,êý^p^ qBÒ@ óBüBK úßéG ,Qvýð óBüBK qBÒ@ þPc ,Qvýð >.QuA

1942 ëBu pHPÞA 23 qôo ok {ýK ëBu71 #| ok òýðõg ô òýãñu kpHð ûBì lñ^ qA wK ÿk|çýì êìôo òüôoA ëByoBì p¿ì oõzÞ ok ÐÚAô òýíéÏèA úG þèBíy ÿBÛüpÖ@ok ÿqBð óBíè@ÿBøôpýð ûlðBìpÖ îPzø {OoA êGBÛì ok þñýzð IÛÎ óBìpÖ kõg {OoA .løk|þì Ao ÿpíãPðõì ëApðs þølðBìpÖ úG BýðBPüpG

ëApðs óBìpÖ QdO ô lñPuõýK ôA úG kAq@ úvðApÖ êýßzO Ao kAq@ úvðApÖ óAkpâ òýPvhð äñýñDõÞ .lðkAk àü ÿk|çýì 1942 ëBu úüoõÖ ok lcAô òüA Èuô ok Ao îýßcpýG ïBð úG þðBíTÎ þíülÚ úÏéÚ úýcBð qA lñPyAk oõPuk ô ûkpÞ Ùp¿O Apd¾ ÿApG oõdì ÿAõÚ }|çO úðõâpø ÐðBì JõñW .lðõy òýÛ×Pì ÿBøôpýð ókpÞ ûp¾Bdì ÿApG ÿk|çýì 1942 ëBu úì 27 qôo ok þøoq pßzè ÈuõO lcAô òüA ÐÂõì oBG òýPvhð

ô qBGpu êìBy þðBHýPzK ôA oBýPgA ok Ao àðBO ÿAõÚ ólýuo qA wK.koAnãG ÿBøôpýð BG êìôo þßíÞ àü úG Quk þüBýèBPüA ldPì .lðq|þì êýð ÿõu úG îWBùO ÿõu 2 ok AõÚ úðqAõì òýÛ×Pì.kõG pGApG «BHüpÛO úùHW 740 ô ôpýð oArø 125 ÿAoAk ÿAõÚ ô ûkõG àðBO ûBãPuk 570 ô qBGpu oArø 113 oõdì oBýPgA ok àðBO ûBãPuk .lñPyAk úG BýðBPüpG îPzø {OoA ëBc òüA BG ÝpG úéíc êGBÛì ok úÞ ÿpíãPðõì ëApðs þølðBìpÖ ok úËdè pø ok ,kõG ûly pýãéÖBÒ êìôo ÿBu@ .QyAk oApÚ þyBKôpÖ pÇg úðBðBìpùÚ QìôBÛì êýèk úG BýðBPüpG ÿBøôpýð úßéùì qA ÿõvðApÖ à^õÞ lcAô àü ûpËPñìpýÒ ô .lñPÖBü RBXð |«çHÚ qBGpu 5000 êìBy à^õÞ lcAô òüA BìA lðkõG þèBÓyA úvðApÖ þzüô Qèôk óBìpÖ QdO ûlðBìpÖ êâôk ëoBy ëApðs ólì@ úñd¾ úG BG

þñýzð IÛÎ ô ØÚõO òýPvhð òüA þüBu@ ÝpG äñW qA wK ÿqBð óBíè@ ÿBø|{OoA ô BKôoA ûoBÚ îËÎA {hG ëBÓyA úG pXñì úÞ kõG .kõG ûly ÿqBð óBíè@ ÈuõO úðApPülì ûqõc 1939 ëBu ok ïôk þðBùW äñW qBÒ@ qA ok ô ûkõG îWBùì ûoAõíø þðBíè@ ÿBøôpýð ÿk|çýì ûkpÞ ÿôpzýK Qvßy óôlG Bø|úùHW ïBíO óBíè@ úÞ kõG ÿA úùHW òýPvhð òýíéÏèA.lðkõG .ly ó@ qA þñýzð IÛÎ úG pürâBð ÿqBð Bø|þüBýðBPüpG ,ÿk|çýì 1940 ëBu pHìBuk ok kõG BýðBPüpG QìõíýÚ QdO úÞ p¿ì áBg ÜüpÆ qA ô lðkq BýèBPüA ûpíÏPvì þHýè úýéÎ úéíc úG Quk ÝôpHÆ BO þüBýèBPüA pßzè 3 ókpÞ kõGBð qA wK .lñPÖo {ýK QuAõgok óBíè@ kõg ldPì qA Bø|þüBýèBPüA êìôo òüôoA ëApðs ,IýOpO òüA úG ô lññÞ|þì àíÞ ô àHu pßzè àü BG ÿk|çýì 1941 ëBu êüoô@ ok þHýè QhPüBK wéGApÆ koAô þøoq pßzè àü .kõy|þì ÿBø|äñW úÓGBð ûlðBìpÖ ,êìôo ëApðs óõvÞBuõéãð@ ÿBøôpýð kõy|þì ÜÖõì þüApd¾ ÝôpHÆ ok úÞ þüAkBðBÞ pßzè àü ÿBñTPuA úG Ao óôpýG þHýè áBg qA kõG úPÖpâ oApÚ ûp¾Bdì QdO .lðApG úéíc qA wK ,ÿk|çýì 1941 ëBu rýüBK ok QýÏÚõì qA Bø|þüBýðBPüpG ,ÿôoõy áBg úG péPýø ëBÓyA Ao ÝôpHÆ pãük oBG ô ûkpÞ ûkB×PuA .lññÞ|þì ëBu pHìBuk ok pãük oBG êìôo òüôoA ëApðs lðAo|þì IÛÎ úG Ao BýðBPüpG ÿBøôpýð ÿk|çýì 1941 ÿBøôpýð BO lñÞ|þì lÎBÛPì Ao péPýø lÏG ûBì ô


óApùO þééíèA òýG úéXì

.lññÞ|þì oApÖ JpÒ úG þèBHÚA }õg BG p×ð oArø 160 ûBãPvüA ,QvKAkõG ïkpì ïBýÚ óBüpW ok þuõuBW óBìqBu ÈuõO úÞ BKôoA kAq@ õükAo ÜüõzO úG ú×Úô þG ly|þì ûoAkA >Býu< ,Bßüpì@ kAk|þì óBñýíÆA Bùð@ úG ô QgAkpK|þì BøoBXì ïBýÚ ÿBø|{OoA ,ÿôoõy|þìBËð úégAlì Roõ¾ ok .QÖBPy løAõg Bùð@ àíÞ úG þGpÒ ô ÿôoõy {OoA úéíc ïBãñø ,ëBc òüA BG ,óBPuoBXì ÉBÛð püBu ô QvKAkõG ïkpì ïBÎ êPÚ .kõG pâ ûoBËð àü ÈÛÖ JpÒ ô Bø|ÿõvðApÖ ïBãñø ó@ ok ,òüA pG ûô|çÎ rDõu ëBðBÞ úG Bø|þéýDApuA þPulíø BG Bø|þvýéãðA ëBðBÞ p¾BñèAlHÎ ëBíW Apüq lðkõG ûkpÞ úéíc pPzýG JpÒ úWõO ô kõG ûkpÞ ï|çÎA þéì Ao rDõu

.kBPÖA ûAo úG kõG ûly êýídO ,QvKAkõG RApøBËO qA êHÚ qôo ôk f|ç¾A pHøo Bßèõìõâ lðkõG úPvðAõO Bø|þðBPvùè .lñðAkpâqBG RolÚ úG Ao kõg IéÆ QzâqBG oBPuAõg kõg úGõð úG rýð BøoBXì àü úÞ lðly ÜGBu püqô Qvhð ,þâBð ûpíüA ô ÿk|çýì 1955 ëBu ok ô kõG ôo úðBýì QvýðõíÞ oBÞ qA òýèBPuA RBüBñW ïBãñøkôq ÿBzÖA êýèk úG .kõG ûly oBñÞpG l¿Ú þéýì þG BG ÿôoõy pãèBÓyA {OoA 27 ok BìA QyAk Ao QvKAkõG RApøBËO ok úégAlì .lñÞ|þì þñýzð IÛÎ QvKAkõG pùy qA pHPÞA ok ÿôoõy QÚô pý×u ,ØKôolð@ ÿoõü QzâqBG BG oõzÞ òüA þÏÚAô îÞBc ô óBPuoBXì

iüoBO qA þâpG

kpÞ óArg Ao QvKAkõG ûqôo 13 oBùG ÿôoõy

ïkpì rýãðA îÒ ïBýÚ BO kõG rDõu ëBðBÞ úG ÙõÇÏì .QvKAkõG Qìõßc qA BøoBXì úÞ kõG þèBc ok òüA úG kõG ûkpÞ êýídO Bùð@ úG ÿôoõy úÞ þPvýðõíÞ .lðkõG ûlì@ ûõPu ûlðBìpÖ pPèBì ëBK ô püqô Qvhð þâBð ûpíüA ok ô ûly pýãPuk ÿôoõy ÿBøôpýð ÈuõO|þìBËð .lðly óAoBGpýO ÿk|çýì1958 ëBu òDôs ô QyAk ïAôk qôo13 ÈÛÖ QvKAkõG oBùG ÿBø|{OoA ÈuõO ïkpì úðBýzcô JõÞpu qA wK ÉõÛu óBìq BO úÞ ly þðArg úG êülHO ÿôoõy ÿôoõy pýøBíW kBdOA þyBKôpÖ ô òýèpG oAõük .QÖBü úìAkA

.lñÞ|þì QÛÖAõì RolÚ úG þâBð ûpíüA ëBu ok ØKôolð@ ÿoõü lñíOolÚ óBìqBu wýüo ÿk|çýì1967 1982 ëBu ok ô ûly J.å.á .kõy|þì ÿôoõy pHøo ÿk|çýì QdO QÎpu úG þâBð ûpíüA ôA.kpýâ|þì oApÚ|þìõíÎ óBXýø pýSBO ô ûkAk êýßzO þÖ|çPDA Qèôk àü Ao õyoô óBíýK qA óBPuoBXì Zôpg oõPuk þPèôk RBìBÛì.lñÞ|þì ï|çÎA Ao {üpOA BG qpì ok oAkoBg ÿBø|îýu óly ûlý^pG .lñøk|þì ok.kõG ÿôoõy êídO qA pOApÖ RBìAlÚA òüA QvKAkõG pùy jpu {OoA ÿBøôpýð ,pHìAõð 4 qôo JõÞpu þíco þG BG Ao óBâlññÞ ïBýÚ ô ëBÓyA Ao êPÚ úG pùy òüA ok Ao p×ð óAoArø.lññÞ|þì .lñuo|þì ÿBøkpHð óBPuoBXì ÜÆBñì püBu ok úìAkA úP×ø ôk ÿôoõy pãèBÓyA ÿBøôpýð BG|þìkpì .kpünK|þì úíOBg ïBXðApu ô úPÖBü ô QvKAkõG ïBýÚ JõÞpu óBüpW ok ÈuõO oõzÞ òüA ïkpì qA p×ð oArø 200 óBPuoBXì p×ð oArø Bø|ûk ô ûly ïBÎ êPÚ ÿôoõy ÿBøôpýð kôlc .lðly lýÏHO ÿpHýu ÿBø|ûBâôkoA úG pãük

###

pHPÞA 23 qôo ok {ýK ëBu 57 # pùy óBñÞBu ÿk|çýì 1956 ëBu úG Quk ,óBPuoBXì QhPüBK ,QvKAkõG Qèôk úýéÎ ÿA|ûkpPvâ RApøBËO ûlðBzð Quk ô ôpâ õðoA þPvýðõíÞ .lñðq|þì ÿôoõy pýøBíW kBdOA

.kõG ûkpÞ kBÛPðA ôA qA Rly úG þPzì BG ëBu 30 úG àükrð òýèBPuA ÙqõW ÿBø|óBìqBu ÈuõO Qzcô ô IÎo kBXüA ô òýñø@ þðApíßc ÿôoõy pG kõG úPvðAõO }A þPýñìA ïkpì qA p×ð Bø|óõýéýì ,ôA RolÚ óAoôk ok.lñÞ ô ûlýuo êPÚ úG þÚpy ÿBKôoA wLu ô ÿôoõy QÚBÆ þâlðq Bø|å|æõâ ok pãük p×ð Bø|óõýéýì .lðkpÞ|þì ÿpLu Ao ÿoBHâpì ô BupÖ ok ÿoAôlýìA qA þWõì òýèBPuA åpì BG wK úÞ þÚpy ÿBKôoA ÿBøoõzÞ ô ÿôoõy kBdOA Bùð@ úG þPvýðõíÞ îüso ïôk þðBùW äñW qA

,ôpâ õðoA ,òüA qA {ýK qôo lñ^ óBPuoBXì QvýðõíÞ Jrc êÞpýGk óBüõXzðAk ÿõu úG ÿqAlðApýO oõPuk okB¾ QvKAkõG pùy ok Ao ÅpPÏì .kõG ûkpÞ QÎpu úG ïkpì ûõHðA RApøBËO ô òýãízg ïkpì ô ûly êülHO|þìõíÎ ïBýÚ àü úG þPvýðõíÞ Qìõßc ÿBøkBíð úýéÞ ûlì@ ûõPu úG .lññÞ|þì kõGBð Ao oõOBPßük ,òýèBPuA ÙqõW åpì þKok óBüpW àü ÿk|çýì 1953 ëBu ok ÿôoõy êßy ÿôoõy pýøBíW kBdOA ok þüAkq òýèBPuA .kõG úPÖpâ Ø`yôpg BPýßýð ,iüoBO òüA qA {ýK ûBì 8 ok ÿôoõy pHøo ô QvýðõíÞ Jrc êÞpýGk ok ÿôoõy QvýðõíÞ Jrc îPvýG ûpãñÞ óBüpW òýèBPuA RBüBñW koõì ok þyoArâ úüAoA BG õßvì

70


www.TEHRANMAGAZINE.com îÞ {üAnÒ ,lðAõg|þíð xok ôA ,koAk êßzì .QuA ÿoApÖ úðBg qA «|çTì Bü ô ûkpÞ AlýK þâkpvÖA ,ûly êìBÎ úÞ lñÞ|þì xBvcA óAõWõð þøBâ BøpvK BG ÿpãük RBÆBHOoA Bü þñ×éO ÉBHOoA Bü QuA úðõâ òüA ôA úG ;QuA ûly okBì ô olK w×ð RrÎ .lñü@|þì ëôA úvéW .êDBvì oõW òüA qA ô koAk ô lðôo|þì |æBG Bùð@ ,lyBG ÜÖõì pâA úÞ lðA|ûlðAoôBG Bì .QuA oBÞpu óõ^ lü@|þíð |«æõíÏìolK úPHèA ûkAõðBg þâlñßÖApu UÎBG ,lyBHð ÜÖõì pâA îýñÞ|þì ÅõÎ Ao Jõ^ oBù^ ëôA úvéW óBíø ÜÖõì þâlðq ëõÆok Bùð@ pâA Bü .ly løAõg ( ûkoõg ûkAõðBg lðqpÖ úG úÞ Ao þHv^pG þñÏü òüA ïBíO .lñÞ óApHW Ao ó@ lüBG ákõÞ ,lðA|ûlzð ô îüoAk|þì pG )... ô ÿoBíýG õO úÞ òüA |çTì óBíø qA óAõWõð ô á kõÞ úÞ kõy|þì UÎBG êüBvì ok |«æõíÏì úÞ þèBTì .ûkAõðBg êÞ ÿôo îüoAnâ|þì kõg qA óôpýG RBuBvcA úG úÞ kpýãG kBü AlPGA QuA òüA ,îðq|þì ûkAõðBg ó@ ÿApG þÏÚAõì òýñ^ .lñÞ úWõO Bìpu ólG òüA úÞ lýPvø þðlG àü êTì Bíy úÞ |«çTì ,QuA úýcBð àü qA {Pì|çÎ ô ûkoõg }rüo J@ þñýG úÞ þPÚô ,koAk þñýG }rüpG@ ;îýñÞ þcApW Ao þñýG lüBG úÞ îýüõâ|þíð ,koAk òüA êÞ ,koAlð ëBßyA þñýG ÐÚAô ok óBzð Ao ÿoBíýG þñýG ÈÛÖ.koAk ëBßyA úÎõíXì òüA óBýG . êßzì ÿApG QuA þPì|çÎ ô løk|þì Ao ûkAõðBg êßzì úÞ ÿpPgk úG |«æõíÏì IéÇì ÜüõzO ô lñÞ|þì àíÞ þéýg ,løk|þì óBzð .lGBü oõÃc ÿlÏG RBvéWok úÞ kõy|þì R|çßzì êc ÿApG |«æõíÏì koAõì òüA ok– ?lýøk|þì óAõW úG þPýèõEvì ûkAõðBg pßÖ .îñÞ|þíð Ao oBÞ òüA òì ,úð |«æõíÏì ûly ûkAk ôA úG þÖBÞ ûqAlðA|úG QýèõEvì òüA îñÞ|þì f|çǾA úG úÞ úPÖpünK Ao QýèõEvì òüA îø ôAô ûly pÂBc úÞ þðBGpÚ àü ;kõzG ûkAõðBg oBíýG BO lñÞ þðBGpÚ oBíýG Àhy óAõñÎ úG Ao kõg .kõzG Ùpdñì kõg þðôok êDBvì qA ûkAõðBg okBì ô olK òýG þé¾A úéEvì ô þé¾A äñW òüA ,kpünLð Ao óly þðBGpÚ pPgk òüA pâA .QuA òüAô lðõzG úWAõì óBykõg êüBvì BG okBìôolK QýñìA ô kõy|þì okBì ô olK þðBìBvGBð UÎBG pìA îñÞ|þì þÏu òì |«æõíÏì .kqAlðA|þì pÇg úG Ao Bùð@ ô îzßG óôpýG R|çßzì òüA qA Ao pPgk ÈÛÖ úÞ Bø|ó@ Qvýð ïq|æ õO “ :úÞ îølG ôA úG Ao ïBÓýK òüA Rkõg R|çßzì ÈuõO óBykõg R|çßzìqA Ao lüBy ,þðAõg|þíð xok pâAõO ó|æA . þñÞ Ùpdñì ,lññÞ úWõO õO úG þøAõg|þì úÞ QuA ó@ pÆBg úG õO .lðq|þì úìl¾ RA ûlñü@ ô õO úG úéEvì òüA þèô ,þñÞ þâlðq Rkõg ÿApG þøAõg|þì B«ÏÚAô pâA ”óAõhG Ao Quok þðAõW Bü þðAõWõð ÐÇÛì ok ÿkpÖ òüApGBñG– ÈüApy ,ôBßðAôo àü úG úÏWApì BG lðAõO|þì ?løk pýýÓO Ao kõg pPíÞ ,lyBG pO|òýüBK {ñu ú^ pø ú`G qõñø óõ^ ;løk ïBXðA Ao oBÞ òüA }kõg lðAõO|þì úG .QuA ûlýupð ïq|æ ë|çÛPuA úG þ×ÆBÎ pËð qA BG okBì ô olK {Ûð òýüBK òýñu ok úÞ luo|þì pËð kõWõG ûkAõðBg þ×ÆBÎõWok úÞ þOApýýÓO .QuA îùì oBývG ákõÞ úG àíÞ ÿApG ,lðoô@|þì okBì ô olK lðAõPG ákõÞ òüA úÞ QuA òüA Bì lýìA þâkAõðBg Roõ¾ úG úÞ lñÞ ÜüõzO Ao kõg .lðõy pÂBc þðBìok óAôo RBvéWok 69

?kõy|þì Ñôpy þÞqA êDBvì òüA– Ñôpy þãèBu 4-5 qA þñÏü ,þÞkõÞ êüAôA BXð@ BO ,lñÞ|þì AlýK úìAkA êßy òýíø úG ô kõy|þì olÚ ó@ úÞ ,ûly êülHO úèBu 15-16 ÿpPgk úG úÞ qA úÞ ûly rÞpíPì kõgqA óôpýG xBvcA ÿôo |«ç¾A úÞ ÿoõÆ úG ,QuA ûly oôk |«çìBÞ kõg “ ô ,Qvø ”úÞ “ ô ”ú^“ ,løAõg|þì ú^ lðAk|þíð ?kõzG QuA oApÚ ”þvÞ ú^ êßy òüA úG õüoBñu ,koAõì úðõâ òüA ok úÞ lüõâ|þì ô lðq|þì äðq okBì |«æõíÏì úÞ QuA Bíy krð Ao ôA îéüBì úÞ koAk ÿA úéEvì ïpPgk úÞ îüõâ|þì AlPGAok òì . lýñÞ {Puok BO ïoôBýG ó@ ok úÞ ÿkApÖA ïBíO BG þèô ,lüoôBýG ØüpzO .lýñÞ|þì þâlðq ØÛu àü püq ûkAõðBg Qvý^ óBPuAk úÞ lñÞ|þì IXÏO AlPGA okBì }pPgk ÈÛÖ ?koôBýG lüBG Ao ûkAõðBg úíø Ap^ ?

ÿBÂoA ok ákõÞ úÞ QuA Roõ¾ òüAok ÈÛÖ .kôo|þì BÇg úG ,kõg þÏÚAô ÿBø|úPuAõg ?Qvý^ JmBÞqBýð ô þÏÚAô qBýð ÝpÖ úG ,løk|þì ïBXðA Ao ÿoBÞ þPÚô lüBG kpÖ þÂAo ÿApG Ao oBÞ òüA Bü@ lñýHG ,lñÞ ûBãð kõg þÂAo òüA .løk|þì ïBXðA okBì ô olK òPyAk ûBãð ô þðBùñK ô ØüpÊ þéýg QuA òßíì òPyAk ûBãð .kõy ïBXðA ÜüõzO Roõ¾ úG BìA QuA lülùO QÛýÛcok úÞ þÛüõzO

lüõâ|þì okBì úG þPÚô óAõWõð «|çTì .óBùñK þéýg okBì A«pøBÊ ,kôpG {Puôk úðBg úG løAõg|þì okBì úÞ kõy|þì úWõPì ôA þèô ,lñÞ|þíð ÅApPÎA .kôo|þì ôpÖ }kõg ok ô kõy|þì òýãíÒ þíÞ okBì ÿApG ÿqõvèk xBvcA UÎBGpìA òýíø ok .kôo|þíð {Puôk úðBg úG óAõWõðô kõy|þì .lyBHð BùñO ôA úÞ lðBì|þì okBì krð úðBg òüA ô QuA úPvGAô óAõWõð úG okBì ÐÚAô ok ôA lñÞ óBýG lðAõO|þíð þèô ,líùÖ|þì óAõWõð okBì þWBð Ao kõg ,lñÞ|þì wc Ao ÿoBzÖ îýðAõO|þì – óB¿¿hPì – Bì ÈÛÖ Ao BùñüA .lðAk|þì ok ï|çÞ úG þðBìok ûkAõðBg lñü@pÖ àüok ,kõy|þì ôo êüBvì òüA þPÚô úÞ QuBXð@.îüoô@ xBvcA ,lñÞ|þì óly áok xBvcA þíÞ ú`G .QuA ûly ûlýñy }kok úÞ lñÞ|þì «|çTì Bü ûkpÞ pùÚ ,QuA kpu ÿokBì þPÚô ûlññÞ lülùO òüA ,kpýâ|þíð êüõdO Ao óAõW pãük

Tel 818-881-1771 Ao klXì oApÖ óBßìA ô løk|þì Ýõu JõéÇìBð ?koô@|þì îøApÖ Bùð@ÿApG ïBXðA Ao oBÞ òüA òvcA õdð úG Bø úðBuo ó|æA ô þuBñy óAôo ÿôo rÞpíO úíø òüA .løk|þì ,lðoAk BùèBðBÞ ïBíO úÞ þPgBñy óAôo ÿBø|úìBðpG òüA ok úPHèA .QuA úÛGBu þG ô ûkBÏèA ÝõÖ |«æõ¾A pO|þñýÎ BùèAõu ô BùPHd¾ pâA Bø|úìBðpG ÿoAlÛì pâA . QuA pPùG þéýg ,lðõy pO|xõíéìô QHd¾ ,ûkAõðBg óôok rüo þ×ÆBÎ êüBvì ûoBGok ÿBø|úìBðpG óAõO|þì .kõy àíÞ Bùð@ êc ÿApG ô òüA qA îø òüpüBu úÞ ÿoõÆ ,QyAk îø ÿpOlý×ì .lðpýãG õãèA oBÞ þuopG îø Ao kApÖA ÿBø|úPuAõg Bíy Bü@– ?lýñÞ|þì úPuAõg ,Bø úPuAõg qA þÃÏG «Bíévì “ ÿBø|úPuAõg úßéG ;Qvýð þÏÚAô ”kõg“ óly lýüBO úPuAõg êTì ,QuA ”JmBÞkõg úÞ úPÖpâ kBü kpÖ .óôpýG qA l¾ok l¾ ô úzýíø qA óly lýüBO ÈuõO Ao kõg w×ð RrÎ úzýíø úÞ Qvýð ôA kõg pý¿ÛO òüA .lñÞ òýìBO óôpýG úÞ lðA|úP×â ôA úG ïAlì þÞkõÞ qA . ûly oõÆ òüA òì úÞ Ao ÿoBÞ þyBG þGõg pPgk þøAõg|þì pâA ,Qvø úÞ þðBíø úPÖpãð kBü ôA .òßG îüõâ|þì qA Ao ïBýK òüA þÞkõÞ þPÚô .QuA Jõg ô þÖBÞ Jõgô þÖBÞ ,lyBG oõW pø úÞ kpýâ|þì óôpýG QÚô ó@ ,lðoAk Quôk Ao ôA okBì ô olK ô QuA þâlðq êüAôA ok Ao Épy ô lýÚ þG òPyAk Quôk óApãük úG Ao ó@ oBÞkõg Roõ¾ úGô kpýâ|þì kBü ûly úPgBu ÿA úðõâ úG Bø|ïk@ Bì .lñÞ|þì êÛPñì ok Ao Épy ô lýÚ þG òPyAk Quôk þPÚô úÞ îüA àü þÏýHÆ oõÆ úG îýñÞ QÖBüok þâlðq lyo Bìok óApãük úG RBÎApì ô úWõOô þøAõgpâk .lñÞ|þì óôpýG qA úzýíø løAõg|þì kpÖ úÞ òüA Bü@– ?QuA JmBÞ kõgqA þèBTì ,kõzG lýüBO ÐÚõO Bø|ú`G qA Bì Bø|QÚô þéýg !«BÛýÚk ûpíð ô ólðAõg xok koõì ok |«çTì . îüoAk kõhýG ú^ úPuAõg QvýG ûpíð Qvýð ïõéÏì ;òPÖpâ 20 ô olK ô Bø|ú`G kõg úPuAõg olÚ ó@ ?QuA þvÞ òüA ,Qvýð ïõéÏì úÞ ûly Éõéhì óByokBì ôolK úPuAõg Bü QuA óBykõg úPuAõg òÖk olÛð@ þOlì qA lÏG þÏÚAô kõg òüA .óByokBì .Qvýð òßíì ó@ úG þupPuk pãük úÞ kõy|þì ÿBø|þâtüô BøokBìôolK úÞ QuA ïq|æ ØzÞ QuA RôB×Pì óApãük qA úÞ Ao óBzÞkõÞ þâlðq þÛég ÿBø|þâtüô òüA BG lðAõPG ôA BO lññÞ ÐHÆ jõy Bü ÿlW óBzÞkõÞ lñðAlG lüBG Bùð@ .lñÞ ôA úG þéÞ oõÆ úGô QuA ïAo@ Bü }õãüqBG ,QuA qApGA ,Qvø úÞ Ao ÿ ”kõg “ óBíø lñølG Q¾pÖ .lñÞ ákõÞ úÞ òüAqA BøokBì ôolK qA þéýg ”òì“ úGpXO ok ûBHPyA .lñupO|þì ,lyBG }kõg ákõÞ úÞ òüA pãì ,lPÖA|þíð ÝB×OA ,ûBâ aýø òüA Bü lyBG úPÖpâ }okBì ô olK qA ÿlG ÿBø|õãèA .lyBG ûlzð åorG þÏÚAô úÚ|çÎ ô QHdì BG úÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

!BøpPgk ûoBGok rý^ úíø (xBñzðAôo pPÞk àü BG þü õãP×â|)

àíÞ óAõW óApPgk úG óAõO|þì úðõã^ — òüA ok ?lñGBü Quk îèBu óAôo úG BO kpÞ ?lüoAk þ¾Bg JoBXO Bíy koõì óAlñ^ BøpPgk BG îOBýGpXO ,koõì òüAok îüõãG lüBG úPHèA .QuA ûkõHð BøpvK qA RôB×Pì .QuA ûkõG BùíðBg BG pPzýG ïoBÞ ôpu kõhG kõg ÿApG BùíðBg pPzýG òì oBÞ ok úÞ lü@|þìpËð úG {éýèk .óBüBÚ@ BO lññÞ|þì úÏWApì þðBìok óAôo kõg BG þuBvcA pËð qA BùíðBg úÞ QuA òüA pPzýG Ao óBykõg RBuBvcA ô lðpPßükrð pËð qA ,pünK Iýu@ koAõì ok .lñuBñy|þì òýíø ÿApG .lðoAk þÎBÖk QèBc pPíÞ þuBvcA úÏWApì pPzýG óBuBñzðAôo úG Bùð@ úÞ QuA .lññÞ|þì

àü BXñüA ok «BÚB×OA .koAlð ú^ úÞ lðAlG ,úéG BG úÇGAo ok ó@ ô lü@|þì {ýK IèBW úéEvì rÞpì ok úÞ þðBìq .QuA ÿoApÖ ÿBøpPgk Bùð@ BG )óApPgk QüBíc rÞpì(úðBdüo pËð qA ÐÚAõì þøBâ îülük|þì ,îükpÞ|þìoBÞ BøpPgk òüA BG úÇGAo ok þypãð Bü ÿkoõgpG Bùð@ kõg úÞ koAk kõWô ó|æBvâorGok þzüApâ úPgBñy þðAôo ÿBùüoBíýG þÃÏG oB^k Bü ô p¿Ûì óBykõg lñüõâ|þì þéÞ oõÆ úG Bü lðõy|þì ok òì .lðkAk ïBXðA Ao êíÎ òüAô lðkõGoBâqBuBð qA þíèBu {hG àü úWõPì BøpPgk òüA BG ïA úGpXO ûkõG Bùð@ îèBu {hG ó@ ÐÚAô ok .ïly Bùð@ kõWô îèBu ûkAõðBg òüA lñøk ÀýhzO QuA úPvðAõO úÞ .lñøk RBXð ûkAõðBg òüA qA Ao kõg lüBG ô Qvýð ÿApG ïkpÞ|þì ûkB×PuA îèBu {hG òüA qA òì lñuBñzG Ao RõÚ úÇÛð òüA îñÞ àíÞ Bùð@ úG úßñüA qA ô lññÞ AlýK kBÛPÎA óBykõg ok {hG òüA úGô ÿBøoBÞ ÿBPuAo ok ÿpãük ÿBø|ûkB×PuA {hG òüA k úßñüA úéíWqA .lñyBG úPyAk pO|ûlðqBu lðoAk úðBg qA ZoBgok úÞ ÿpãük RBÆBHOoAo pÆBg úG úÞ ÿoõÇðBíø .lñyBG kõg IÚApì àü Bü õíÎ ,olK ó@ qA úÞ ûkõG óBykõg qA QHÊAõì .lðA|ûkpÞ oApÖ êýìBÖ Bü ûkAõðBg qôBXPì kpÖ

óBzüpK ÿBùGAõg lñýG|þì úÞ þüBùGAõg ,QuA QcAoBð ô oAlýG Iy úíýð JAõg qA Ao ôA úÞ lñPvýð .lñýG|þíð oô@ Qzcô ô áBñupO JAõg ,lñÞ RBÆBHOoA ok ,ûkpÞ ZAôkqA Àhy òüA |«çTì ok ô lñÞ|þì QüBÂo xBvcA }pvíø BG þßürýÖ ok lüBG Ao BùPì|çÎ òüA .koAlð þéßzì úñýìq òüA .kpÞ úWõO QüBÂo ô ÿkBy {Xñu ÿrý^ ú^ ëBHðk úÞ lðAlG ÿkpÖ pâA– {Ölø Bü ô qBýð ,ôqo@ ,úPuAõg ,QuA ó@ úG oAlÛì ú^ úßð@ qA pËð Ùp¾ ,Qvý^ Ùlø òüA òPvðAk kõg Bü@,QuA úPÖBü Quk ?QuA óAôo Qì|çu qA þ¿gBy ,úPuAõg ô ú^lðAlG úßñüA BùñO úð .l¾ ok l¾ BG lðAõPG lüBG úßéG ,Qvý^ {üBøqBýð ô løAõg|þì Bì ÐÚAõì qA ÿoBývG .lyBG xBíOok {OBuBvcA BG ,þPüBÂoBð xBvcA BG Bùìk@ úÞ îüõy|þì úWõPì .lñPvýð xBíOok óBzüBøkõHíÞ ô Bùðly QcAoBð úÞ lñðAk|þíð .lñPvø QcAoBð úÞ lñðAk|þíð úÞ lñðAk|þíð .QuA îÞ Bùð@ þâlðqok ÿrý^ .lñPvø òýãíÒ úÞ lñðAk|þíð .lñPvýð þÂAo .lñPvø þñìABð ô Qzcô ô xpO ok úÞ lñðAk|þíð ô Rpvc ô RkBvc xBvcA ok úÞ lñðAk|þíð .lñPvø óBy ûkpÞBð ÿBø|þâlðq ok ókoõg úÇHÒ

pýÒ úG lüBG Ao úéEvì òüA lýñÞ|þíð pßÖ Bü@– îýðAoôBHG îø úÏìBW ô BøpPâorG úG BøpPgk qA ûqAlðA òýíø úÞ QuA òüA Bíy oõËñì– òüA ô lñPvýð lG B«OAm ô |«æõ¾A BøpPgk òüA úÞ úG þuBñykõg ok Jõg úécpì àü òPvðAk lG xBvcA ô kõg úG ÿkBÛPÎA þG xBvcA ú`ð@lðAlG óBvðA úßñüA þñÏü ,lü@|þì JBvc ÿBøoBPÖo ÿõu úG Ao Bùð@ úÞ QuA ókõG ? Qvý^ ,koAlð ô løAõg|þì Ao

.îükBy olÛ^ òüA ÿApG lýðAõO|þì À¿hPì àü óAõñÎ úG– úDAoA þ×üoBÏO ô Bù¿gBy ,QüBÂo ô ÿkBy ZAôkqA ûqBO kpÖ qA pâA ëBTì óAõñÎ úG ?lýñÞ ôAô þPvø þÂAo B«ÏÚAô Bü@ lýupLG ÿA|ûkpÞ úÞ þéü|æk úG BñG QuA òßíì ,úéG ;løk iuBK lýøAõhG QuA îùì ÿA úÖpc úÇýc ok óBPüApG {Xñu òüA ÿApG ,lýXñvG úñýìq òüA ok Ao ôA ?lüpýâ|þì oBÞ úG Ao þüBø ÀgBy ú^ ÿlñíPüBÂo xBvcA òýíø ÀgBy òýèôA óBPèk lýñÞ xBvcA þñÏü .QuA þHéÚ ÜýíÎ xBvcA .lýñßð kõHíÞ xBvcA ,Qvýð òýãñu óBìq qA .lüpHG Rnè lýðAõO|þì þâlðq qA úÞ lýñÞ ûlñü@ lýìA úG ÈÛÖ .lüpHG Rnè lýðAõO|þì ëBc Rnè eüp×O òüA qA ô ókpÞ eüp×O þüBðAõO .lýPvýð .lüoAk Ao ókpÞ ÿqBG þüBðAõO .lüoAk Ao ókpG þßükrð xBvcA kõg RBÆBHOoA qA lüoAk þüBðAõO .lýñßG þÏÚAô Qýíýí¾ ô àükrð olÛð@ p×ð àü BG Býðk òüAok lýðAõPG òìA ô lýüõãG ôA úG Ao óBOrý^ úíø úÞ lýyBG ûkB×PuA Fõu IéÇì qA ïk@ òüA lýñÞ wc .lýyBG BG kpünK|þì Ao Bíy lýñÞ xBvcA .kpÞ løAõhð lýñÞ xBvcA þñÏü . óBPüBùýPuBÞ ô Bø|þíÞ ïBíO .lýyBG óBO þÏÚAô kõg ôA BG úÞ Qvø þvÞ úÞ QuA òüA îýÛPvì pýÒ ô pãük ÿBù¿gBy BùHy ,koAk ÿlñíPüBÂo xBvcA úÞ ÿkpÖ úÞ kõy|þì oAlýG úÞ eH¾ ô lGAõg|þì QcAo ô Jõg Jõg {üBùPyA ,Qvýð úPvg lñÞ|þì xBvcA

lñðAõO|þì úðõã^ BùíðBg ,ؾô òüA BG – ?lñuBñzG pPzýG ô pPùG Ao kõg lÏG îýñÞ|þì QHd¾ BùðBvðA koõì ok ëôA úßñüA ÿApG |«æõ¾A .BùíðBg ô BøpPgk úG îýuo|þì }A þâlðq ok úÞ lñýHG lüBG luBñzG Ao kõg þvÞ p×u .QuA ëBdyõg ô JAkBy ,QcAo olÛ^ þvÞ pâA .kõy|þì Ñôpy BXñüA qA þuBñykõg qA ÿlñíPüBÂo xBvcA ô QuA ëBdyõg «BÏÚAô Ao kõg úÞ QuA ó@ úðBzð òüA ,lñÞ|þì }A þâlðq ô lñÞ|þì þâlðq Ao {ýÏÚAô kõg ô luBñy|þì þâlðq ok Ao }A þÏÚAô kõg ØéPhì IðAõW .lñÞ|þì FBÂoA ô úGpXO ëBdyõg «BÏÚAô ïk@ àü Bü@ úßñüA þuopG Bü QuA þÂAo «BÏÚAô }A þâlðq qA ô pýg Bü QuA kApÖA qA þéýg óõ^ .QuA ûsõu àü kõg ,úð BG îøB×O xBvcA ëBTì óAõñÎ úG QuA òßíì ô ûkAõðBg BG ô óBy úÏìBW BG ,óBzðBýÖApÆA óõ^ ,lñðAlG kõg þèBdyõg úðBzð Ao óBzðBßükrð BG Ao òüA ,Qvýð oBÞ ok þüAõÎk ô ÿpãyBgpK qA þéýgok úÞ þèBc ok .lðpýãG ûBHPyA þèBdyõg îýévO Bì úÞ QuA òüA pÆBg úG îøB×O òüA ÐÚAõì . îüA ûkpÞ JõÞpu Ao óBì þÏÚAô kõg ô îüA ûly BG úÞ îüoAk JmBÞ kõg àü Bì BXñüA ok Bì qA Bùìk@ úÞ þüBørý^ BG Ao kõg ó@ àíÞ .îýøk|þì ÜýHÇO lñøAõg|þì îø IéÇì òüA wßÎpG QuA òßíì Bü@– pø qA Bì ô lññÞ }qBu Bì BG úýÛG þñÏü ,lyBG ?îýñÞ QüBÂo xBvcA QùW Roõ¾ pø ok ,lyBG îø òüA QuA òßíì úéG «BÏÚAô Bì úÞ QuA îùì þéýg IéÇì òüA ÀýhzO

68


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

TEL(818) 881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S êDõâ êýùu pPÞk

kôpG ÝkB¾ úÞ pø ,Quôk úâok pG kôpG ÜD|çÎ }pÆBg q pzc BO oAk|úÏìõ¾ lGBÎ qBíð úèBu l¾ kôpG ÜyBÎ qBýð pu óBGpÚ

ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK

óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

67

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

QuA {üo óApýuA ëk ôA qA úÞ Býðk QuA {üôok ô pãðAõO ,{íÒ ëBìBK åpì QGpy qA pOArãðBW úíø ,{zýð QuA {ýð îø ,þñÞ úãð õßð õ^ ,{yõð QuBýðk ÿApu|þìk@ ërñì BO QuBÇÎ ô ØÇè ,Üc oBÞ ô ïpW úíø }oBÞ kõG løAõg òýñ^ Apu ó@ úÞ }BG }õg QuAlýK }oBùG qA ,Quõßð úÞ þèBu

àyrLðAlðk fApW

pTÞA ëõHÚ ô Bø úíýG êßülì

þüBùG iýy

lüBzãG þíÒ Qèk qA úÞ Ùpc ó@ lüBG|þì óBãPvßy ëk QHd¾ ok QíýÚ koAlð ,lñßzG úÞ úzýy pø lüArÖA {PíýÚ úÞ ëk ÿ|úzýy rW

äñu ÿõÛO ÿ|úzýy úG ïkq úÞ wG qA äñ^ ïkpG ôpÖ Qý¿Ïì úG úÞ wG qô òì þðBíévì qA ï|çuA êøA äðpÖ oB×Þ q lðlýzÞ äñð l¾ îükpÞ þøBHO kõg píÎ úÞ xõvÖA îükpÞ þøAo ,ûBñâ ÿ|úéÖBÚ l¾ lý×u úPßð àü lðBíð Bì pPÖk ok îükpÞ þøBýu qôo ô Iy úG wG qA îüoAqBG ô ú^õÞ lðo úÞ lñ^ pø îüoAlÛì|þG úÞ oAlñLì úWAõg ÿA lðkAk óBíýéu ؾ@ úG úÞ ÿpu îüoBLvð þvÞpø úG þèô ,îüoAk õO ÿoôk Alg qA ,ïBg ÜyBÎ ÿA õO ÿoônÏì úÞ ?îýyõÞ ú^ õO BG Bì QzùG lýìA úG þñÞ Üc QÎBÆ õO õO ÿoôkrì úÞ ,þÛyBÎ úð õO !ôo ôo ÿkBùñð Üc ûAo úG|þìlÚ ,ëk ÿA ÿkBPÖA oôk Qhu úÞ AkBG Qìpy lÛÎ þPvG Ao úGõO xôpÎ oBG l¾ ÿkAk {Ú|çÆ ,ôA qA ïBÞ úPÖBüBð

lyBG }õzì ÜzÎ qA ëk úÞ Ao ôA lyBG {ßèk úíø lüõâ úÞ ú¿Ú pø ÿõñy îÞ þíø ,óBÛyBÎ ÿ|ú¿Ú õO lyBG }õg óBy|ú¿Ú úÞ õñzG ,õñzG lñølð QPvø ûo ,ÿkpãð Qvýð BO lñølð QPvK Qíø BG úHOpì òüA þølð pâ òPgõu oApÚ Ðíy óõ^ lñølð QPuk úG þñyôo ÿ|úPyo pu


óApùO þééíèA òýG úéXì

BýG îüBø þÞkõÞ ÿBK úG BK BO úG BO òÞ BK úG Ao QüBø {×Þ

ÿqBýð . lü@|þì ó@ kõg qA ÜzÎ Rnè ? lñÞ|þì þüBíñøAo þüBW úG Ao õO ÜzÎ . QuA þÖBÞ }kõg ÿApG ó@ . Qvýð ÿpãük Ùlø úG

òÞ qBu Ao RA ûlñg ûBÚ ûBÚ òÞ qBXÎA RA ûlñg BG îø qBG

pýÛÖ fôo ok ,òßð úPyBHðA Ao ÿrý^ óôok ok .}BHð Býðk qA þèô }BG Býðk ok # .}BG

õzð þÂAo ô òÞ Yè ô JõßG BK õzð ÿqBHíø ÜzÎ rW þvÞ BG pHg òÞ îø Ao ú^õÞ ÿBø|ú`G pHG RkBü qA Iy àü Ao þéÚBÎ þÞkõÞ îuo úG òÞ ÿqBG úèBg þßèõK qBíð okB^ óBíø BG óBìoAléâ ÿoõÚ ô ÿB^ îÏÆ óBìoApßO þG JBð ÿBø|úËdè îýPyAk óAoBG wñW qA ÿokBì îýPyAk óBu@ JAõg }oBñÞ ok Bì ÿBýðk ûoõÇuA olK Bü Bì ÿBHüq oôBG óBìpùÚ åorGokBì Iy pø ÿBø|ú¿Ú åpâ ô ÿlñÚ rGrG ÿApWBì QyAlð ó|æõW Q¾pÖ râpø ú¿Ò QyAlð óBüBK þÞkõÞ ÿBø|ûlñg kõG úéýy þG ,}kõg äðo þvÞpø kõG úéýO ÿolÚ ú`G pø RôpS ! pýñK ô ôkpâ ô óBð àüpy ÿA pýãG Ao îPuk qBG ! þu|çßíø Qvýð äðpßü þvÞ pãük õO êTì ? Qvýð äñO îüApG RqBð ëk ó@ ?ÿA ûlýupK þvÞ qA Ao Bì ëBc ? ÿA|ûlý^ Ao RpK ô ëBG Bì êTì ?w×Ú ok ÿoAk qAôpK Rpvc ?w×ð Býðk òüA ok êßzì þzÞ|þì ? Qvýð äñO QüApG QüBø þâkBu ? Qvýð äðo pýuA Qýãðo þG äðo ? QuA þG@ ïqõñø QüBýðk äðo ? QuA þGBPùì RoôBG óBíu@ óAõhG Ao óAoBG pÏy ,þüBXÞpø óBíG ákõÞ îø qBG ô }BG ûkBu ! òÞ úüpâ ,úðApO BG óAoBG qBG !òÞ úüpâ úðBÞkõÞ ,õO þÞkõÞ kpu ô ïpâ ÿBøqôo ÜýÖo ÿA !kpâ qBG îüõu úG îüBø þâkBu

õyôA óBñhu

oõHXì õO Apüq ,koô@|þì pãük Õôok àü ô oArø kõg BG à^õÞ Õôok àü # qA þzhG ,õO pýýÓO BG .ÿA ûkpÞ qBÒ@ Ao óBùW pýýÓO ,þøk pýýÓO Ao kõg pâA #| .QuA ûkpÞ pýýÓO óBùW .kpÞ ÑBÖk QÛýÛc BG óAõO|þíð Õôok qA ô þñÞ ÑBÖk ó@ qA ÿõy|þì wLu .þñÞ p×u þðAõO|þì pãük ÿBXÞ pø úG ,þPgBñy Ao kõg úÞ|þìBãñø # ,þyBG àèBì pPzýG ú^pø .þâlðq kõg ok úð QuA QýßèBì ok êßzì # .þPvø ókAk QukqA xpO ok pPzýG .QuA õO oBñÞ ok RkBÏu ,ÿôpG úÞ BXÞ pø úG }pÆBg úG úÞ koAlð kõWô ÿA úPßð . QuA ûBOõÞ Bì þðBvðA þâlðq # ûAo úG ÿoBývG ÿõøBýø õO ô løk|þì {dÖ õO úG þvÞ . îüõzG JpÇÃì ...konâ|þì kôq olÛ^ ó@ ô ÿqAlðA|þì ûõýì ô kpÞ|þíð }oõy ô Qvüq|þì QzùG ok ôA pâA . kpÞ þGõg oBÞ ïk@ # ûkAoA þG úÞ pâA . lðBì|þì þíùì Àhy úÞ pâA ,koõg|þíð Ao {ðAk Qgok ÿ lì@ óôpýG ôA . kpÞ þGõg oBÞ ôA .. . lðBì|þì ûkpì ô ú×ÆBÎ þG úÞ pâA . lðBì|þì Quk qA Ao QzùG ,ÿkAq@ pÆBg úG ôA . kAk óBzð QìBùy ôA . kpÞ àvüo ôA . Ao ûkBu ÿ ûlülK òüA qõñø úÏìBW ô . løk|þì jo þvÞ pø ÿApG òüA ô .kAk . lñÞ|þíð áok ,QÖBü BíÏì ÿApG þhuBK óAõO|þì .QuA qAo àü ,Qvýð BíÏì àü þâlðq # .QÖBü ó@ pG þhuBK óAõO|þíð râpø úÞ QuA ÿA úðõâ úG qAo BìA f|çǾA úG óBìkpì òüA úð þHønì ®BÏÚAô óBvðA àü ,þHønì óBvðA àü # ,”îðAk|þíð“ þüõâ|þì þPÚô ”îðAk|þíð òì“ ,lüõâ|þì úÞ QuA þvÞ þHønì þH¿ÏO aýø ”îðAk|þíð“ þüõâ|þì þPÚô .þPvø òPgõì@ ÿ ûkBì@ ,þPvø qBG .ÿoAlð õu ó@ Bü õu òüA úG ïBíO .Qvýð þüAkõG àü Bü ôlñø Bü ÿlídì àü ;þdývì àü þHønì óBvðA # .lñPvø òPvðAk ÿBø|ûAo Bø|òüA úPynâ òPgAlðA Apüq .QuA úPynâ òPgAlðA ,rý^ òüpO|Qhu ,þâlðq ok# .Rkõg òPgAlðA þñÏü .Qý¿hy ïBíO òPgAlðA ,Qüõø ïBíO òPgAlðA þñÏü QüBø þâly þÆpy rW ÿrý^ õO ,þPvýð RA úPynâ rW ÿrý^ õO ó@ òPgAlðA .þðAk|þì Rkõg koõì ok úÞ QuA ÿrý^ BùñO úPynâ.þPvýð olÛð@ lýøk ûqBWA ,lyBG Bíy ÿôo êGBÛì úzýíø oBÏy òüA lýøk ûqBWA # RApW úÞ þðBvÞ þèô .QuA þâlðq ok rý^ òüpO|Qhu ,QuA oAõyk :úÞ lýyBG úPyAk kBü úG îø JAõg ïBãñø úG þPc úÞ kõy óBOkõWô koAô ÜýíÎ úG pøBËO ÈÛÖ óApãük .lññÞ|þì þâlðq óBð@ ÈÛÖ ,lñyBG úPyAk Ao {ñPgAlðA .lññÞ|þì ókpÞ þâlðq ...”konãG rýð òüA“ .kõy ÿoAlüpg ïkpì ÈuõO úÞ Qvýð þü|æBÞ QÛýÛc# úzüo Bì êýèk òýíø úG ô QuA ûlñHüpÖ ô BHüq oBývG Bíy ÙApÆA ÿBýðk # Bø|úzüo qA óly AlW ÿBñÏì úG þyõìApÖ òüA þèô îüA ûkpÞ }õìApÖ Ao óBíüBø .Qvýð úzýíø ,QuA ÐWpì RolÚ ëBHðk úzýíø úÞ QuA þvÞ ”óBvðA úHy“# :lñÞ QÎBÆA QuA ûkBì@ ôA .lñÞ ú^ úÞ lüõãG ôA úG BO QuA ÿpãük lñìqBýð .lñÞ JBhPðA Qvýð ûkBì@ râpø kõWô óôlG þPc .QuA òPgõì@ ÿApG þuBuA ô ïq|æ koAõì qA þßü ÐÂAõO # koAõì lýyBG oAkoõgpG þÖBÞ ÐÂAõO qA Bíy úÞ þOoõ¾ ok ,lñìkpg ÿkpÖ QÖpâ lýøAõg ApÖ Ao ÿoBývG õO úÞ lñøAõg|þì Býðk åorG óAlypì ïBíO ô VoõÒBTýÖ úÞ QuA òýíø ÿApG# ...þñÞ JBhPðA þðAõO|þì Bü@ !òÞ îývÛO ÿoAk ú`ð@ pø ,lGõßG ok pG åpì úßð@ qA {ýK # Ao ÿpüõ¿O þðAõO|þì Bü@ .òÞ îývÛO Ao ó@ ô óAõhG ?þðAõhG BHüq ÿA úðApO ô ! lðq|þíð úÖõßy ÿpãük rý^ ÿApG lðq|þì úÖõßy ÕBG ok úÞ ÿqo êâ# râpø ô ...ÿoAk ØÞ ok ú`ð@ pø .òÞ îývÛO Ao ó@ ô òÞ þyBÛð ?þñÞ þyBÛð kõy|þíð ÿoBW ÿpãük rý^ ÿApG kõy|þì ÿoBW xõðBýÚA úG úÞ ÿkôo .lyBG úPyAlð ókpÞ îývÛO ÿApG ÿrý^ úÞ ïA|ûlülð Ao þvÞ –– þÛzÎ ok õO .QuA òzW ókõG ÿoBW . QuA {hG Rnè óly ÿoBW––

66


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

65


óApùO þééíèA òýG úéXì

|ërñì ok QHÚApì ô ÿoBPupK ûtüô RBìlg rÞpì .îýD@|þì Bíy krð úG Bì úÞ lýñßð }õìApÖ

îðBg BG qôpìA òýíø qA ô lüpýãG xBíO qBñüpK .lüpHG Rnè pPùG þâlðq lýPvø |Medicarepßülì úíýG ÿAoAk pâA ÿBøoBÞ| ÿApG àíÞ úG qBýð kõg úðBgok ô úG ZBýPcA Bü ô lüoAk þ¿hy ô ërñì àHu lüoAk þKApO ëBßürýÖ ô þKApO sBuBì Roõ¾ úG Ao BüArì òüA lýðAõO þì Bíy lýñÞ QÖBüok Bì qA kõg ërñì ok óBãüAo þPyAlùG ïqAõè úýéÞ îýðAõO þì Bì |Medical Supply îýøk êü õdO óBãüAo Roõ¾ úG Bíy ërñì ok Ao| Home Health Agency Inc.

Tel:(818)755-8777

Parinaz (310)308-8512 10523 Burbank Blvd Ste 201 North Hollywood, CA 91601 64


www.TEHRANMAGAZINE.com

63


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿrLy@ ÿrLy@ ÿrLy@ ÿrLy@ ÿrLy@

Qyõâ ÿBK .kõy ê¾Bc óAõýè 1:lý×u wu Roõ¾ úG Ao qBýK AlPGA ÿBK êgAk kAõì ÿApG ïq|æ oAlÛì úG:ûly ûlðo ArPýK pýñK wLu lýñÞ jpu òÒôo þíÞ ok ûkpÞ kpg þñýãð ïq|æ oAlÛì úG:úüôkA ô àíð qBýK ûApíø ûkpÞ úÖBÂA ó@ úG Ao ûly jp^ Qyõâ úG Ao kAõì ô ûkpÞ úÖBÂA kAõì úG Ao úüôkA . lýøk Q×O :pýíg úýùO qpÆ ÙpÊ ok Ao ÿBK pýíg .lýøk Q×O úÛýÚk 15 Rlì ûpÞ ,ûkpÞ àèA okõK äñýßýG ô àíð BG Ao ko@ BG pÖ ok úÛýÚk 30 þèA 20 Rlì úG Ao ÙpÊ .lürüpG pýíg êgAk Ao kAõì ô ûkpÞ òùK ÿA|ûpüAk .lýðrG îø ûkpÞ úÖBÂA ó@ úG Ao ûly Jôm úÞ þPÚô BO lüoAnãG kApãýPðBu úWok 160 RoApc úPhüo lý×u wu Ao Qyõâ eÇu ïBíO ÿôo Quk BG ûkpÞ úÖBÂA ko@ úG Ao pýy ô Õpì îhO .kõy äðo þü|çÆ pýñK ÿôo ô krLG ÿBK óBð .lýyBLG ûly ûlðo ArPýK pýñK Ao wu ÿôo wLu þPuk àü ô ÙB¾ pýíg BO lýøk qoô Ao kAõì

ÿrLy @ :ÿBK pýíg ÿApG ïq|æ kAõì óAõýè 1/2 ô 1 :lý×u ko@ klÎ 2:Õpì îhO óAõýè 1/3:pýy ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 1 :okõK äñýßýG ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 1/2 ô 1 :ûpÞ þíÞ:àíð :ÿBK ÿApG ïq|æ kAõì õéýÞ îýð:ûly jp^ Qyõâ åorG klÎ 1:qBýK

Õpì QéPÞ

êìAoBÞ äñükõK :úýùO qpÆ :ïq|æ kAõì òÒôo(ûkpÞ J@ ûpÞ ô Õpì îhO ,ko@ ëôA ïpâ 150 :ûly ÿoõÆBu ûly úPhK Õpì úG Ao þñýìq Iýu lÏG .lýñÞ Éõéhì îø BG Ao)ÐüBì ïpâ 250 :ûly ûlðo ûly úPhK þñýìq Iýu îø Jõg ô ûkpÞ úÖBÂA Õpì îhO ô ko@ Éõéhì klÎ 1:Õpì îhO .lýðrG òÒôo Bü à^õÞ IèBÚ àü :ûkpÞ J@ ûpÞ Ao ÿp×ÏW ô Õpì ,lðly Éõéhì îø BG Jõg þPÚô ÐüBì .lýñÞ úÖBÂA óBOkAõì úG AnÒ ÜyBÚ àü :ûly ÿoõÆBu ÿp×ÏW ô ê×éÖ ô àíð lðly Éõéhì îø BG úÞ Jõg ÿoõg Roõ¾ úG lÏG .lýñÞ úÖBÂA ó@ úG îø úGõ^ koq ÿoõg AnÒ ÜyBÚ ôk :ko@ .lýñÞ jpu òÒôo êgAk ô lüoô@ok QéPÞ þÖBÞ oAlÛì úG :úGõ^ koq ô ê×éÖ ô àíð

.îürüo|þì pßy ÿôo pG úé¾BÖ|çG ok Ao ÙpÊ wLu úPyAnâ Ao ÙpÊ pu îüA|úPhüo }õW J@ úíýð BO úÞ ÿpPâorG ÙpÊ .îýøk|þì oApÚ 2 Rlì úG îü|çì RoApc ÿôo Ao ÙpÊ êìAoBÞ úÞ þðBìq BO îüoAnâ|þì QÎBu 3 þèA ok Ao ÙpÊ óly Q×u qA wK .kõy Q×u wLu kõy àñg úÞ þðBìq BO lüoAnãG ëB`hü .lýðAkpâpG þÖpÊ ok Ao êìAoBÞ :úPßð lyBG ûly ïBíO ÙpÊ J@ úÞ þOoõ¾ ok êìAoBÞ úÞ þðBìq BO lýñÞ úÖBÂA J@ ó@ úG .kpýãG ïpÖ Jõg Q×u úWõPì lýðAõO|þì ëBãñ^ àü BG ÙpÊ J@ lýyBG IÊAõì .lüõy êìAoBÞ óly .kôpð êìAoBÞ ÙpÊ êgAk þðôpýG

:ïq|æ kAõì klÎ 8:Õpì îhO þíÞ:ûly ïpð êø pPýè 1:pýy þíÞ:óAp×Îq ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 1:êýðAô óAõýè 1+óAõýè 1/2:pßy :úýùO qpÆ úÖBÂA Bø|Õpì îhO úG Ao óAp×Îq ô êýðAô ÿôo pG Ao pýy .lýðrG Jõg þÚpG óríø BG ûkpÞ êø wLu lyõXG þPÚô BO ûkAk oApÚ RoApc pýy úG Ao Õpì îhO Éõéhì ô pßy óAõýè 1/2ô .lýðrG îø ô lýñÞ úÖBÂA ÿôo úPhüo ÙpÊ ok Ao pßy óAõýè 1 . kõy Jôm pßy BO lýøk oApÚ îü|çì RoApc pßy þPÚô BO îýðq|þì îø þGõ^ ÜyBÚ BG þíÞ Ao kAõì .kõy äðo ÿA|ûõùÚ úG êüBì koq þíÞ

62


www.TEHRANMAGAZINE.com

(Since 1992)

wðBýèõÒ òè@ Qüpülì BG 1992 ëBu qA

Lic # BA1833638

úyõâ ok óBO óArürÎ lüoAnãð lñðBíG

óAlðq

"7%-10%" Bonds Available QuA kõWõì "%10-%7" | QðBí Our professional bail bond services include:

*Free confidential bail advice *Felony, misdemeanor, traffic bonds *Serving all courts and jails Don’t miss A moment!

Our experienced bail bond agents are available to assist you 24 hours a day, 7 days a week to get you or your loved one out of jail today!

1(800)505-Bail (818)241-2245

(323)753-2222

(714)525-5555 Orange County

61

7700 S. Broadway Los Angeles, CA. 90003

ûlðBì ûpýzÎ êülñG ô oBG pG ,óAlñLuõâ êßzK¶ ÿõG oBG pø BG ,pHøAo ÿ|úèBÒrG àèõãðq ÿAl¾ BG ô kõG Al¾ úG ,Apd¾ ô Qyk ÿBø|ûqAlðA ÿôo qA {ðlüpK .lì@|þì ok ûqBO ,ly õdì «|çìBÞ úÞ kApì óBíz^ qA qA úÞ lýuo RôpHW }õâ úG {ñPgBO ÿAl¾ !ly|þì oôk BíüõÚoBKB^ úPÖo úÞ aýéÚ .ly ûlñÞ {ðôok qA ÿrý^ qA ÿA|úßO .kõHð þãzýíø IuA pãük RôpHW ,kõG .kqBPG lüBG Apd¾ IuA .kõG ûlük Iýu@ ôA þHuA pø oBÞ .kqõì@|þì úÞ Qu|ÿpñø BùñO ,òPgBO îø òPgBO ÿApG ûrýãðA ,lyBHð úÞ oAõu .Qvýð qA þâlðq iðpu .ûkpvÖA kõG ûly ÿkõWõì .Qvýð kBü ôA qA ,BøoBG .kõG ûly Yýâ ,kõG úPÖo ok {Puk ,ûkpÞ Ao {üAõø .kõG ûly {ãñPèk ô ûkpÞ ô kõG ûkpÞ }A|ú×g ,ûkpzÖ îø ok Ao ôA }A|úñýu Bø|ëBu ôA ÿApG .kõG úPzâqBG ïAo@|ïAo@ {v×ð ûoBGôk þñPyAk|Quôk .lupG ApÖ Iy òüA BO kõG úPynâ pãük ÿBø|IuA úÞ lì@|þì óôpýG qA þüBøAl¾ .kõG .kõG úPÖpâ óBW ûqBO ,RôpHW BìA lðBupO|þì Ao IuA .kõG ûkoô@ kõg BG Ao þGõg xBvcA úÞ þHy òüA Iy ó@ BO Ao RôpHW lðkõG êHÇuA ok úÞ þüBø ôk .lýzÞ þPhu ÿ|úùýy !lðkõG ûlülð oõÆ ô kBPvüA {üBøBK pG ,lýGõÞ òýìq pG Ao {Puk ápýO BìA ,lðlýupO êHÇuA êøA .lüok Ao {ðBíz^ .lðly QÞBu ,kpÞ {ÞôpÖ Ao óBzðlýìo ûp¾Bdì ÿõøBýø .koô@ kBü úG Ao úÛGBvì óAlýì ,kpÞ|þì pßÖ }oAõu úG .lýñy|þíð Ao óBý^ByBíO BG Ao {ÎAkô òüpg@ .QuôA qA þürW úÞ þüõâ ÿApd¾ úG úÞ ,kõG JôpÒ .koô@ kBü úG aýéÚ pPzýG ú^pø .lñPgBO ûBì püq ô lðkq ïõÚAoBÚ ,þüõâ .ly|þì pPzýG {Úõy ,QÖpâ|þì QÎpu ûBì ,óBypu ÿ|æBG !kqBO|þì úÞ QuA oBG òüpg@ kBG@|ÜzÎ úG úÞ kõG eH¾ ÿBìlìk .lì@|þì ûkpÞ ôA BG Ao }oAlük òüpg@ QuAõg|þì .lðlýuo kõg BG RôpHW .lýPupK|þì Ao òýãèõu .lyBG :Q×â »?kpÞ Bøo Ao pPgk ó@ Ap^< ïõPhì þPc kõG Bø|ó@ òýG úÞ þuBvcA qA úÞ lýzÞ úéÏy {èk ok þGBùPèA .QyAlð pHg îø qA ,qôo ó@ok .kõG ûkBP×ýð ÝB×OA râpø ÐÚõì ó@ BO þËÖBc Alg ôA qA {ðBíz^ BG QyAk ÿA|úLO ÿlñéG ! kBPÖA ûp¾Bdì ok úÞ kpÞ|þì êHÇuA þGõ^ oAõük oBýy qA Ao Bø|ûoBPu úÞ QÖpâ |æBG olÚ|ó@ Bø|ëBÓy ÿAl¾ .lük|þì .lýzÞ óôpýG úPynâ }õg ëBýg qA Ao RôpHW .ly JBO|þG .koõg }A|þðBzýK úG þßñg îývð .koõg|þì {ìBzì úG aýéÚ ÿõG

:QÖo òýüBK ô |æBG|þìAo@ ?»{ÏÂô ûoõÇ^< :Qhüo ÿB^ kApì óBg > .îñÞ QHd¾ RBøBG îPuAõg< .kõG ûkpÞ wc Ao þüBñy@ ÿõG ,RôpHW ô kAk QÞpc òýüBK ô |æBG ÙpÆ úG oBG lñ^ Ao }pu ÿôo ô lì@ ïõPhì .lðkoõg óBßO {ÒBìk ÿBø|ûpK :Qvzð ûlñÞ >?»qõñø ûlzð pPùG< >»?ïõPhì Bð@ ,îãG þ^< :kq ëm RôpHW óBíz^ úG >!úðq|þì ák¶ }Bíz^< :lýzÞ Roõø kApì óBg kok .ûoAk õéùK|úñýu ,xA|úñùÞ kok úü qA < > .ûoAõu|þG úÞ þHuA úuAô wýð þíÞ :QgAlðA óBøk úG ÿlñÚ ûoBK ,ïõPhì > .úOBøBG îyõâ ,þãG ÿrý^ úü þPuAõg< ÿôpvñÞ IuA þK .lðkõG BXñüA Bø|ÝArÚ< >...ûly úÞ îø }kõg pÆBg úG ,îP×â .òPzâ|þì óBüpW ,úíéÞ òüA ÿ|ûoBGôk oõùÊ !Bø|ÝArÚ îývð ûApíø úG aýéÚ ÿ|ûpÆBg .kpÞ|þì lñO Ao {ðõg IWõì ïõPhì QuõK püq Ao ÿqõìpì ÿkpu ,Apd¾ ÿA|ûlýuoõð óAõW IéÚ }qpè lñðBì ,áBg .ly|þì ô ly }õÒ@|îø þ×ýÏ olñO BG ,Quk|àü ô áBK .QÖpâ RõÚ ,BíüõÚoBKB^ ÿ|ûok ÙpÆ|ó@ ok ÿBø >ÿôA AoBÚ< qA ûlñÞApK þüBø|úüBu ,ïõPhì úÞ ÿpXñg jAoõu ô lük|þì kõg {ýK Ao ÝArÚ !kõG ûlüpG Ao aýéÚ ÿ|úñýu ,Al¾|þG òüA .Qu|þé¿Ö }rý^ úíø ,þé¿Ö þâlðq ô ÈGAôo ô kõg ÿApG þâlðq úðõâ|òüA úÞ Qu|þðõðBÚ ô lvüõð|þì oôpì úG ,kõg óõìApýK ÿBø|óBvðA {ñì .lñÞ|þì òürãüBW rýð oôpì úG :kõG ûly lñéG ïõPhì >!?»úOôpHW RoõËñì < :Q×â kApì óBg úPvG|óõGq òüA ,ÿAõhG Rkõg úâA< oBâqôo úÞ ÿpýÛdO qA úy|þì Á|çg ï|}kõg > .ûkpÞ {ùG ôA qA úÞ úýyõg ÿ|ûpÆBg BùñO óôõýc òüA< úG }|þGõg BìA ,úÃüpì ,þâ|þì xAo .ûlðBì ïApG BO {íyôp×G oõÇ^ .Qvø ,ïqõñø úÞ úñüA >!»?òñÞ }ôpvñÞ :QÖo ïõPhì ÙpÆ úG kApì óBg ÿ|ûpÆBg úü QGBG þy|þì þÂAo úÞ õãð< >»?ÿAõg|þì ,þðõupG oAq@ úãük þßü úG ,}õg !?»úãG QvðõO ú^ ?úãG QuAõg| ú^< ûkpÞ oõHÎ BW|ó@ qA úÞ þðBìkpì Ao ïõPhì ëk óBGq êTì {ðôok úÞ|þì|çÞ .lðkõG ûkpG kõg BG lðkõG

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì pãük BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG lýñÞ úvüBÛì RBüpzð


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÜyBÎ óBHuA {zèBG ,lýzÞóôpýG óBíu@qA Ao {ðBíz^ # ÿ|úìBð<:lýPéÒ {PuAo ÿõéùK pG ô lðBgp^ Ao !òPyõð ÿoõW òüA QÛég qôo qA Ao óõì|þâlðq >...að ,að ,að ,pHÞA ô úéèA ,ØK ,ØK ,ØK

>.kArG ú`G úHüpÒ kpì ÿ|úuAô úÞ òüA BO ûpPùG ûpýíG îø õO .ïpýì|þì B«íPc òì< :Q×â òýãèõu úãük ÿBW|úü îýPvðõO lüBy .þñì ÜyBÎ úâA pýíG >.îýupG îø úG BW|òüA êTì QÚô óôA ,úãük ÿBW lüBy BìA< :Q×â aýéÚ ókpì !îyBG úPyAlð õO úG QHvð Ao xBvcA òüA .kBýð îÒApu úG úãük õO ÜzÎ îupO|þì þèô úðõu@ Bø|J@ .úâorG óApüA .óõíG òì {ýK õO ,ópG BðôA oAnG >.kBG@|ÜzÎ QìpG|þì kBPÖA JBýu@ qA úÞ ûAõhð .îðõíG úÞ ûAõhð ïqA< :Q×â òýãèõu ÿA|úGõð úG ïBø|óôA .îðrG BK QzK óõì|RBìõuo úG úÞ UÎBG þüAoõW úü Bø|òýíø .óA|ûly úPgBu ÜzÎ BG >.îýðõíG ûlðq BO óA|ûly òì|úG RolK úÞ ÿlülùO qA< :Q×â aýéÚ >.úýÖBÞ ïApG ,þyBG þÂAo õO .ïoAlð úíøAô kpÞ > .kApì óBg ï|çu< :kq RôpHW ÿ|ûkpâ pG ô lðAkpâpG Ao }pu >!ÿlì@ ly Jõg ú^ ,ïõPhì ï|çu< >»?úãì ûly oõÇ^< > .òÞ ûqBO þüõéâ òýzG ,|æBc îâ|þì RApG< .lðB`ýK þGõ^ ápýO pG oBGôk Ao ïBã¶è ô lýzÞ þßùýy RôpHW .lðBHñW pu lýyoõg ,Qynâ ûkpð qA ïõPhì .kpÞ wg|wg }A|úñýu úG RôpHW ÿBø|úðõâ pG oBG lñ^ {Puk ØÞ

þðBGpÚ kõg úÞ þðAkpì fBHyA ,Qynâ|þì {ñøm úÞ þüBølì@ ô QÖo ,lðkõG {üõg JAk@ qA ÿA|úÛy .kõG ûkoô@ óBÓìoA úG {côo ÿApG Ao þüBørýPu Ao {íuA Alg úÞ kõHð ÿpPgk >òýãèõu< !lyBG úPyõð aýéÚ Qyõðpu ok Bü ,lølG BýíýÞ ÿõG úÞ îø olÛ^ pø ,ÜzÎ òPynâ óBW qA ô QÎBXy pøõW kõg qA úÞ òüA qA úPÖpâ RCBzð úÞ þüBø|Qñu wK qA BìA ,lðAôApPG þðBìq ok lðAõPG lüBy .lü@|þíð pG ,lðA|þâlðq Bø|ó@ ,lðA|ûly úPgBu úÞ ÿonâ Rlì úG ,þð|æõÆ úG qBýð pýýÓO òýíø BìA løk oApÚ pýSCBO QdO Ao .koAk þðBGpÚ ok óBy|ÿBø|Üý^|æ@ þüBKpG BG ,Bø|ÝArÚ ok ôo úÞ þðBìq .lðkõG ûkõGo Ao aýéÚ IéÚ ,Apd¾ ô úPgôk ôA îz^ ok îz^ .kBPvüA úéèABð@ ÿôo :kõG úP×â ÿApG .îñÞ|þì þâlðq Bíy êTì .ïA|þðApüA< ôo ôA ïAõg|þì .ï|ûlì@ óBOpPgk ólðBPu }BøBG ,úñì þüAoAk RôpHW .îñÞ ÿoBãPuAõg úßO .ûonâ|þì ÿqBO|úßü qA ïA|ÿqôo .ïk|þì úÛGBvì oBâqôo ÿ|úuAô ,úíPzK úÞ þñýìq ,ïoAk îø þñýìq >.ïA|úPyAk }A|úãð ïA|ÿpýK lüBG Bì ïõÚ óBýì Bì óõg< :Q×â úéèABð@ ,òýãèõu .þPvýð Bì qA õO .úyBG úPyAk óBüpW

,kpÞ rýO õéW úG Ao {üBø|}õâ lýyoõg QgAlðA |æBG Ao }pu ,þñüA .lýzÞ þÚpG {ðBíz^ :Q×â óõOBg .QÖpâ úé¾BÖ }okBì qA|þìAo@ úG ô >...oBãðA ûkpÞ pýy xõø< .lðkq|þì úupK ÉBýc ÿõO Bø|xôpg ô Õpì ÐðBÚ kõg ÿqôo ô Ýqo qA úÞ þ×ýdð ô pÒ|æ ÿ|úGpâ úÞ|þìpð JBPÖ@ qA ô ûlýíè þéⶠoAõük püq kõG }õì .kpG|þì Rnè kAk|þì }qAõð Ao {üBø|ápÞ .kpÞ oõHÎ ÉBýc ok jAoõu qA þÚB^|úé^ ô ûlñâ oBù^ ÿôo ïAo@ ,ly ûoBK {Op^ ôA ólük BG úGpâ .QyAkpG rýg }õì ÿõu úG ô Qvzð BK ô Quk òýíÞ qA QvðAõO BìA ,ly Yýâ ,lýupO }õì ÿBø|îuŸ ÿ|æ|úG|æ qA ô lñÞ ûkB×PuA úGpâ ÜÖõìBð ûkoõg ûpâ ïõPhì Qzì ok }A|úñøk úÞ ,lýyoõg ok ,ïõPhì .krüpãG ,lì@|þì óôpýG êHÇuA qA ô kõG ô {Þ< ô lýzÞ ûqBýíg úGpâ ,kõzâ ÝBOoB^ Ao .kpÞ >xõÚ ÙpÆ úG ,Qvzð òüq pG ô Q×â úéèA îvG .kq þø ,Apd¾ êHÆ ÿAl¾ ô kõG óArüô@ lýyoõg ëBü pG ,kBG Npâ|Npâ ôA îu ÿ|úGp pø BG úÞ òýìq ÿ|úñùÞ kõG úPgôk Apd¾ úO úG Ao {ðBíz^ ,ïõPhì .kpÞ|þì xBvcA kpÞ| þì ÿqBG {Ooõ¾ BG úÞ Ao kBG ô ok úÞ þüBøpüõ¿O ÿAqAok úG þPÖBvì .kpÞ|þíð

Ao }pu .óBíu@ ÿôo ok ôo ,lýgp^ ûoBGôk .ly ûpýg Iy úG ,QyAnâ {üBø|Quk ØÞ ôk pG .koõg pu óBíu@ òýüBK úG þGBùy .lì@|þì êÏð oBù^ ,RôpHW ëõÞ pG ûlýHv^ !kBPÖA {ðBW ok ûpùèk .kõG úPÖpâ pâ|JôpÒ ôA QzK ,Qvzð kõg ÿBø|îŸu pG ,RôpHW .lüôk {ÖpÆ úG |æBG IuA QzK qA Ao }pu .ly úPuBÞ {PÎpu Apd¾ ok RôpHW ÿ|úùýy .lýzÞ ïBãè ô koô@ óôpýG õéâ qA {üAl¾ þèô kq|þì kBüpÖ .lý`ýK :kpÞ {øBãð .lì@|þíð óBzð Ao rý^ ú^ ,lüõâ|þì ú^ {üBÚ@ < >!?»løk|þì .lýgp^ IÛÎ úG Õ|æA pG oAõu ,qApâ úýHy þüBø|úéÞ BG p×ð lñ^ .lýzÞ õéùK úG Ao úñøk .lðlüôk|þì aýéÚ ÙpÆ úG ÙpÆ|úG .kBPÖA IÛÎ|úG }pu ô kq úùýy ,RôpHW {ðBíz^ !kõHð ÿpHg .kpÞ ûBãð ûoBGôk ,QÖo Bø|ó@ ô QgAlðA óôpýG Ao }pu þüBøksA .kpG óBíu@ úG Ao qA .ly jpu óBíu@ .Qhüo Apd¾ pG {O@ þPzì Iè pG Ao kõg óBñÞrýg|úñýu .ly Iè úG óBW ,xpO .lüpK òýüBK ô lðBuo ïBG .lðkpÞ|þì õÎõÎ Bø|äu .kõG àüoBO þÒBKBü ê¿Ö ,QÖpâ |æBG Bø|ëBÓy >ÔýW ÿ|ûlñg< .kõG óBy|ÿpýâ|Q×W qBG kBüq ÿAl¾ ô pu BG ,þGõ^ Jok|úãñè ô kõG úPÖpâ {Ooõ¾ ÿõéW Ao xõðBÖ ,óõOBg .ly IüpÒ ô îùHì JBùPèA àü .lì@|þì óôpýG ÝBOA qA úÞ ÿoBu êTì þéÛìõPhì .lGAõhG kõG úPyAnãð ô ûkpG ôpÖ kõg ok Ao }pu lyBG ûly |çG pýuA àükrð ôA ÙpÆ úG Ao xõðBÖ .lüqpè|þì {ðAôqBG ,BÚ@ ûly ú^< :Qvzð {üôo þ×ýÏ oõð ,kpÞ >»?ÿoAlýG úÞ ïqBG .kq òýìq pG Ao {üBK ,lýyoõg ÿ|ûpÞ > .JAõhG ôpG ,wýð ÿoõÆ< :Q×â ïõPhì :Q×â ,QÖo|þì êHÇuA ÙpÆ úG úÞ|þìBãñø >þñüA< ,úPvG|óBGq –óõOBg oBýG ôo xõðBÖ< >!úñÞ|þì ÿoApÚ|þG òýìq ÿôo úÞ óõOBg ÿBø|àL²^ ÿAl¾ .kpG êHÇuA BO Ao ïõPhì .ly|þì ûlýzÞ

60


TEHRAN International Weekly Magazine

59

òEíÇì JBùy ÜzÎ qA Ap^“ :Q×â ô lülñg ”?òýPvýð ”ûqBíð {éü|æk qA þßü“ ”?oõÇ^“ :lýupK ûkq Rpýc BÎkA úÞ þvÞ ïkõG úP×â JBùy úG BøoBG“ BìA úyBG îñì ÿAlg ÜyBÎ lüBG úñì ÜyBÎ úñÞ|þì ”.kAk|þì õíGAõW úãük oõW úü úzýíø óôA þñdè BG .ïlük {øBãð ÿõO ôo òývdO ÝpG ”.xBíy BG Üc“ :Q×â ïApPcA qA pK .ïkAk {Puk úG ô ïlñÞ QuõK þèBÛOpK ”.úñßð kok óõPPuk“ :Q×â ûkrPèBXg ô QÖpâ ”óBW }õð“ þéýg Bíy“ :îP×â úìlÛì óôlG lÏG ”.òýGõg Ñôpy ô }õéâ ÿõO lüpK ëBÛOpK qA ÿA úßýO ,kõG úPÖpâ ïlñg ÿoõWlG ,ókpÞ úÖpu úG kpÞ áBñPzcô olÛðA îÖpc“ :îP×â ô ïkAk J@ {ùG ”?kõG oBËPðA òì ÈÛÖ !úð“ :kAk JAõW|þìôo@ úG ”.îPyAlð õzðlýñy |æBc BO þñÏü ?Ap^“ :ïlýupK IXÏO BG ”?kõG úP×ãð Bíy úG õñüA wß`ýø BO BìA Ap^“ :Q×â ô QÖpâ òýüBK õypu QèBXg BG ”.ïkõG ûlýñzð îðBg úü qA õÖpc òüA QÚõ`ýø |æBc òý`íø“ :îP×â ô QÖpâ ïlñg ûoBGôk RAkõWõì ôrW BìõðBg oBãðA ïõðBg úü òýãýì ”!òýüBÃÖ õðõW qBñùì îülýuo úÞ |çüô úG .lülñg îðôA ”BñülýGAõg Jõg“ :îP×âô ïkpÞ oAlýG .kõG þGõg JAõg ûo@“ :Q×â ô lülñg ”.lýHv^ .QyAk ÝBOA úíø ÿApG þÖBÞ ÿ ûqAlðA|úG |çüô õzéüBuô ô kpÞ JBhPðA úðBâAlW þÚBOA wÞpø ÿ úuAô .kõG ûlðõì îñO úG qõñø ûAo þãPvg .lý^ eH¾ .ïlýGAõg ô ïkpÞ ÅõÎ õíuBHè Ðüpu ,òýíø úG .ïkõG ûlýGAõg ÿkBüq .ïly oAlýG úíø qA pOkôq þPÚô .îñÞ }qoô þíÞ BO îPÖo |çüô ÉBýc |竾A þéÎ BìA kõG JAõg qõñø óõWqBñùì îPzâpG ô ïkpÞ ÅõÎ xBHè ,îPÖpâ }ôk !kõHð |çüô ÿõO .ïly úðBdH¾ ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì ”?ÿly oAlýG þÞ ïrürÎ ï|çu“ .óõWqBñùì ï|çu“ :îP×â lñhHè BG ô îPzâpG ”?óBXÞ BÚ@ þéÎ !!úPÎBu lñ^ |æ«BíPcA îðôk|þíð“ :Q×â ô lýuõG õñì úðõâ ”.xBXðôA ÜyBÎ ,êcBu úPÖo úðBdH¾ Ùp¾ ëõÓzì ô îülý^ ô rýì îø BG óApãð oBýPgA þG .îükõG ûkpÞ Rõßu ôkpø .îüly óõ^ ,QyAk õvc òýíø oBãðA îðõW qBñùì ,ïly ëBHðk ÿpýì ïrürΓ :Q×â ly|þì lñéG úÞ þèBcok ”.ûkpÞpük þéýg îñÞ pßÖ ?þéÎ lýüBìp×G Bíy îz^“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè ”.òýzð óApãð lýzÞ ëõÆ úâA ,lýñÞ QcApPuA |æBG ”îéâ óõñíì“ koAk úèBHðk

:lýupK þðBùâBð þéýg ô Qvßy õOõßu ”?òýPyAk {Puôk“ ”?òýP×â ÿrý^“ :îP×â þOpK xAõc BG ”?òýPyAk Quôk õGBùy îP×â“ :kpÞ oApßO ”.ûo@ îñÞ pßÖ Ig“ ”?þ^ óôA“ ”.ûoAk úÞ Q×â|þì“ ólýñy BG úÞ úupLG ÿA úãük rý^ QuAõg lñéG }BW qA .ly Ùp¿ñì óõW qBñùì ÿBK ÿAl¾ ïoBýG õñýyBì ïpýì òì óõOqBWA BG“ :Q×â ô ly ”.îðõOpËPñì òýüBK óôpýG JAõW ô ïly rýg îýð ïApPcA ÿ úðBzð úG ”.îz^.òüoAk oBýPgA“ :ïkAk úG òì áBu ô óõW qBñùì óôlí^ òPyAkpG qA lÏG ôo úðõg îø óõW qBñùì ô òì .QÖo ÉBýc ÙpÆ úðõg qA ô îükpÞ ê×Ú ôo úðõg ok ,îükpÞ IOpì IÛÎ óõW qBñùì òì oAp¾A kõWô BG .îüly ZoBg ÿoõXñüA ô úñßýì kok }BøõðAq Q×â|þì ,Qvzð .ûpO QcAo õéW ïkõg lÏG ô ïkpÞ qBG }ApG ôok JAõg úG óõW qBñùì úÞ lýzßð þèõÆ.îPvzð ïlìôA ûõPu úG ÿkBüq Rõßu qA .QÖo ôpÖ þÛýíÎ ”?òýPÞBu olÛðA úzýíø Bíy“ :ïlýupK þéÎ qA ô p×víø úÞ î×uBPì“ :kAk iuBK IXÏPì ”.îüA ûlññÞ úPvg ÈÛÖ ,kõHð òüA ïoõËñì“ :îP×â úðBøAõgonÎ óõOqA þèAõu úü îðõO|þì !úHèBW ïApG óõPPý¿hy ”?îupLG ”.lýüBìp×G îñßýì {øAõg“ þ^ JBùy ô Bíy êßzì“ :îP×â áo þéýg ”?kõG ”.îPyAlð JBùyBG þéßzì òì“ ?kõG þ^ Bíy BG JBùy êßzì wK Ig“ ?îñýHG ôo Bíy òì ûoAnð kõG ûly UÎBG þ^ ô ïkpÞ|þì oõ¿O úÞ ÿrý^ óôA BG Bíy òýðôk|þì ”.òüoAk ÝpÖ þéýg kõG ûkpÞ ØüpÏO ïApG JBùy òì òükpÞ|þì pßÖ B«íPc“ :kq þGAnW lñhHè ”.îìk ô jBy þG ëõÒ úü òýñÞ oôBG“ :îP×â QèBXg BG ô ïly jpu ”.îPyAlð ÿoõËñì òýñ^ êßzì îðBg Aqo !îðôk|þì“ :lülñg ûoBGôk aýø óôA .kõG óõíOAkBÛPÎA JBùy ô òì ÿ ûlíÎ ”.oõÇñýíø îñì ô ûpünLG õñì lüBÛÎ kõHð pÂBc oõW ”?qBíð êTì“ B«ÏÚAô þvÞ úâA Q×â|þì úzýíø óôA úéG“ ”.úðõO|þì îüoõXñýíø úðrG Ùpc Alg BG kAõhG }koõì ok úzýíø úÞ kõG ÿrý^ òüA ûo@“ ”.îýPyAk Ù|çPgA ëAõu úü òì |æBc“ :Q×â ô lýzÞ þø@ Quôk ôoBíy JBùy ïlýupK óõOqA þPÚô .ïoAk ”.kpÞ ïA úÞõy óõPGAõW úð Bü QyAk .îP×ãð ÿrý^ ”?òýâ|þíð ÿrý^ Ap^“ ”.îðõPèAõu pËPñì“

Tel(818)881-1771

ïAõg|þì RonÏì .òýíùÖ|þì óõOkõg ÿkôrG“ ”.ûqBWA BG ïpG lüBG úãük qBñùì ô òì BìA ,QÖo {èBHÛPuA úG ok ïk BO þéÎ þPÞpc îüAõhG úÞ îükõG òüA qA pO|úÞõy óõW .îýñÞ òýG õìpu ô îPvzð òýìq ÿôo BXðõíø :lýuo }õâ úG þéÎ ÿBK ÿAl¾ .îPÖpâ ïBPuk ”?îðBg Aqo ûly ÿrý^“ òì !úð“ :îP×â ô ïkq þÛìo þG lñhHè ”.îGõg {øBãð BG oBãðA kAk óBßO õypu þðApãð BG !Rkõg óõW ûo@ Q×â|þì Aqo ,okBì“ :Q×â ,kpÞ qBG õzðBøk þPÚô BìA ”.òýy pÂBc òüpG îðBg ”?Ap^“ :Q×â IXÏO BG óõW qBñùì óõííø ÿApG Aõø ô J@ pýýÓO úü îñÞ pßÖ“ ”.ëBíy îüpýì ÿqôo lñ^ ,úìq|æ ”....úy ÿpHg úâA ...úð“ :ïkpÞ Q×èBhì QÚõðôA“ :Q×â ô QgAlðA îùG ÿkpu ûBãð ÐíW õPéüBuô ôpG ó|æA òýíø.úãýì óõíùG pýìA ”.òÞ úñÞ|þì îüBÚ ïqA õürý^ úÞ ïkõG ûly úWõPì Ùpc {Öpc ÿôo îPvðõO|þíð ëBc òüA BG BìA kôq þéýg ô îPÖo îÚBOA úG úð|çu úð|çu.îðrG úü kAõg|þì þéÎ ïkõG òEíÇì .ïkpÞ ÐíW õíéüBuô ÿ ûoBíy ïôo@ òýíø ÿApG îyBGoôk BXñüA qA Rlì .îPÖpâ þyõâ BG ôo þvÞ þyõâ ÿõO BÂo ÿAl¾ ÝõG lñ^ qA lÏG :lý`ýK ?úéG— .ïA Aqo— AlýK îÞ !îðBg Aqo ï|çu àýéÎ úG úG— ?ÿly òÞ }õâ .ï|çu— îP×â úéXÎBG ,úWõO þG ?úý^ úýÃÚ õãG òì úG BÂo ?úýÃÚ ïôlÞ— eH¾ qôpìA pýìA .ûAo óôA úG órð õOkõg— .kõG BXñüA þ`ýø |ç«ÏÖ òÞ }õâ —Q×â ô lýzÞ þø@ ïk|þì ëõÚ QùG òì BìA !þ`ýø !Qvýð ïõéÏì QùG ôpHg ÿ úíø oõvðBu óôlG ly ÿpHg QÚôpø .ïlýì ?ÿlýì ëõÚ — ïlýupK lükpO BG .úPHèA— |.«çÏÖ wK óõñíì úyBG— .ÌÖBcAlg .}BG Rkõg IÊAõì— úÛHÆ úG óBñýíÆA BG ô ïkpÞ ÐÇÚ ôo þyõâ .îPÖo òýüBK QgAlðA |æBG õyôpGA ÿBO àü IXÏO BG þéÎ ”!?ÿly ûkBì@ ÿkôq òüA úG“ :lýupK ô ëõÆ þPÎBu îýð ,kBýG okBì BO òýñýzG ûpPùG“ ”.úzßýì úG ô îPvzð {éGBÛì êHì ÿôo Ùpc óôlG .ïly ûpýg }pÖ ÿôo ÿBø|êâ

.ïpG îÚBOA úG úßñüqA êHÚ ,îPÖo |æBG Bø|úéK qA .kõG IOpì úzýíø êTì .ïkq JBùy ÝBOA úG ÿpu ûlük YÞ þPzÞ ÿBø|pPuõK BøoAõük ÿôo Ù|çPgA îø BG ÑõÂõì òýíø pu úzýíø !lzýì ûlý`ýK ÝBOA ÿõO {ýãzýíø òéÞkA ÿõG!îýPyAk îèk úãük BìA ly ÐíW ïBz^õO àyA .kõG óôpýG ÝBOA qA Ðüpu þéýg .îñÞ úüpâ QuAõg|þíð ÿôBßXñÞ wc úÞ îPÖpýì îÚBOA úG.ïlìôA !!lðõzÞ þéÎ ÝBOA ÙpÆ úG õñì þÞBñPzcô ÝBOA ÿBÃÖ !õO îPÖo ô ïkpÞ qBG õÚBOA ok þßyAõü ÿõO þéÎ àñg òéÞkA ÿõG ôkõG òýzð ëk ô ïôo@ ô úÖ|çì BG þGõ^ rýì ô QhO.kõG ûly {hK ÝBOA «BÏÚAô ÝBOA óõýuAoõÞk.kõG ÝBOA ÿ úyõâ þG@ ÿõPK oAõük ÿôo ÿpüpdO Èg BG ÿpÏy ÿõéGBO ,kõG BHüq :kõG ûly I¿ð îyBG õO ÿôqo@ ok ïpýíG úÞ w×ð ó@ ok îyBG õO ÿõÞ áBg úÞ óBW îøk lýìA óAlG ô ókõG þGõ^ ÝBOA êüBuô .îPÖo îÚBOA úG ûkAlð ïBXðA }ôo ÿkBüq oBÞ BHüpÛO .BHüq þéýg xBHè.îñÞ {ñýürO ïkõg ÿ úÛýéu úG BO ókõG òýèôA ÿApG ô .õPK püq úG ïlürg ô ïlýyõK þPcAo ÜýíÎ ô òüpýy þGAõg úG þð|æõÆ Rlì òüA ok oBG .îPÖoôpÖ õìBøõì ïly oAlýG JAõg qA þPÚô ,eH¾ .îPÖo òýüBK ÿ úÛHÆ úG ô ïlýyõK xBHè ,ïkpÞ úðBy oAlýG úÞ ly Jõg !pýhG eH¾“ :Q×â þéÎ ”.òüly ”?ûly ÿrý^“ ”ûlìôA pýìA“ qA eH¾ QÚô òüA |æ«õíÏì pýìA ,ïkpÞ IXÏO ô ïkpÞ|þì|çu óõW qBñùì úG .QÖpýíð óôpýG úðõg ”?ûly ÿrý^ ?þGõg ï|çu“ :îPÖo pýìA Qíu úG oBãðA pßyôoAlg ï|çu“ :Q×â þðApãð BG ïkAqpøAõg úG òì úÞ úzG ÿrý^ lüBG BíPc !ÿpPùG ”îðrG pu òüA úýÃÚ úÞ îíùÖ|þì òì BìA !úð“ :îP×â ”?«B×Çè ûly þ^ õãG .Qvýð ...úPgõu Quk óôA ...{PuAo ...Ig“ ”óôA ?ûly þ^ õãG þðApãð qA þPzÞ õñì úÞ õO“ ”?þ^ Quk óôA JBùy Quk óôA“ :Q×â ô lýzÞ þø@ ”.ûkõHð úÛéc !òýñßýì ûBHPyA“ :ïlülñg óBñýíÆA BG ”.ûly AlýK Quk óôA õO qA Bì ÿ ïõéÏì rý^ aýø qõñø îãýì õñüA úÞ î×uBPì“ òüA úÞ Ig ...òüA úÞ óoAk kBÛPÎA BvýéK BìA Qvýð ”.ûkõG ÿqBu úñd¾ úü ÈÛÖ úÞ úñßíì þñÏü“ :lýupK ûpùèk BG óõW qBñùì ”?úyBG ûlðq JBùy ”!ÿrý^pø ,úñßíì ÿrý^pø |«çÏÖ“ ,kõG ûly pýìA ÁBg òdè úWõPì úÞ þéÎ ÿrý^ õO ?úý^ RoõËñì ?rý^pø“ :lýupK ”?þðôlýì


óApùO þééíèA òýG úéXì

kpu óBýðpK

”?pPgk ly Q^“ :Q×â ô ûlñgpüq kq Qyq olÛðA þñÏü“ :lýupK IXÏO BG þéÎ ”??ïly îýéýg B«ÚB×OA úð úð“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè ”!!!òüly MýO }õg «BÏÚAô !kBýì óõPùG !Qvzð òèBu ÿ úyõâ êHì ÿôo QèBXg BG ïqBG óõWqBñùì !kõG ûly jpu {Ooõ¾ äñzÚ ïlüBG úãük úDõO ÿ úÛýéu“ :Q×â ô lülñg ”!úyBG ô îPyAnâ rýì ÿôo ôo ÿB^ óõXñÖ ”?|æBG ïpG îðõPýì òì “ :îP×â þéÎ ÝBOA BG ÝBOA BO úu Quok QÚBOA !úPHèA“ úÞ þðôlýì úýOoõ¾ oõÞk óõíø !ûoAk úé¾BÖ ”?îãýì õìôlÞ ”ûqBWA BG !óõñíì !ûo@“

lñ^ .kõHð óõWqBñùì .îPzâpG IÛÎ úG .QzâpG ,ïkõG ûlüpg }ApG úÞ þuBHè BG lÏG úÛýÚk olÛ^ ïpG óõPðõGpÚ þùèA“ :îP×â ô ïkpÞ {éÓG ”!kBýì óõPùG þðõGq ú^ óõÇýy ÿA“ :Q×â ô lýzÞ õíLè ”!!!ûrüpýì òüAõg|þíð Bíy BÚ@ þéΓ :îP×â ô ïlülñg ”?òýyõLG õðõPuBHè ”!B«íPc Ap^“ ”!oõhG õPüB^ òýzG BýG“ :Q×â óõWqBñùì ”!ïlìôA îz^“ .îüly QHd¾ ëõÓzì ô îPvzð }oBñÞ ”ïlìôA òì“ lüpK ÿB^ .ïkoô@ |æBG õìpu ,þéÎ ÿAl¾ BG þÛK óõ^ qBñùì.ïkpÞ úÖpu Rly úG ô ïõéâ ÿõO

”?ïBýG óõOBøBG òüAõhýì !B«íPc úéG“ ”ïpýì ïkõg óõñíì úð“ ûqBÓì ÙpÆ úG ô ïly ûkBýK òýyBì qA úéXÎ BG þG@ úðAkpì Rpy þO Ðüpu .îPÖo îÚ|çÎ koõì úðBðq rýéG àü ûApíø úG ,kõG BHüq «BÏÚAô úÞ þãðo óõWqBñùì úG þéýg ïkrýì xlc úÞ BHüq lý×u :Q×â þéÎ .îPzâpG ô ïkpÞ JBhPðA ,kBýì ”?îüpG“ ”!!!îüpG“ úðõg úG BO îükpÞ þÆ Rõßu ok õøAo ÿ úýÛG lýüBìp×G Bíy“ :Q×â þüôpyõg BG þéÎ .îülýuo ”ïoBýì õéüBuô òì |æBG ”!ïpG|þì ïkõg òülG ûqBWA“ Bíy úýÖpc ú^ òüA îñßýì {øAõg !úð“ ”!òýüBìp×G ïk óõW qBñùì ,ïly úðõg koAô þâlñìpyBG ïApG õzyõÒ@ ô kq ÿlñhHè .kõG ûkBPvüA pËPñì ok ”!îéâ pPgk ÿlìôA }õg“ :kpÞ qBG AlhG!óBìBì óõñíì“ :îP×â ô ïlýuõG õzðõâ ”...îzG óõPícArì îPuAõg|þíð õO úýÖpc ú^ òüA“ :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ õíÖpc úÞ órð BÖpc òüqA ïA úãük !þíPyAlð pPgk êTì ”îzýì QcAoBð ”!îz^“ ”!|çG þG Qíz^“ úÛýÚk lñ^ .îýPÖo òíýzð ÝBOA ÙpÆ úG îø BG òüpOoôk ok þèlñ¾ úü ÿôo ô õO lìôA îýéÎ ,lÏG ÿõO qA ôo ûly ôkBÞ ÿBø|úPvG .Qvzð Bì qA úé¾BÖ ô ïkAk óõW qBñùì úG õy þßü ïkoô@ ok î×ýÞ Qícq Ap^ ?ïpPgk úý^ òüA“{ìlýuõG ”?ÿlýzÞ òüA lüBG ïBíy ëBcpø úG ?þPícq ú^“ ”!úãük òüo@ok ôoBuBHè þéÎ úG ôo úãük ÿ úPvG ô ïly lñéG lÏG ok oBG òýèôA ÿApG ,kq ÿlñhHè ûkq Q×ãy .ïkAk îùG Aonâ ô ûBOõÞ þøBãð ,óõíýüBñy@ Rlì ëõÆ ”?úñì ÿApG“ :Q×â ô QgAlðA ”!úéG“ ”!úñßð kok óõPPuk“ ”!ûoAlð ôo Bíy êGBÚ“ }qBG“ :îP×â ô ïkpÞ ÿA|ûoByA úPvG úG lÏG ”?òýñÞ|þíð ”!B«íPc Ap^ !óBø@“

*** ïõu QívÚ| î×ýÞ ÿõO qA õíßý^õÞ þPuk ÿ úñü@ áBñPzcô îÖBýÚ.ïkpÞ ûBãð ïkõg úG ô ïkoô@ok åpì qA qôo ûBXñK òPynâ kõWôBG .kõG ûly óõzüpK ëôA qôo êTì îèBc ô ïoBßÖA qõñø ,JBùy :lý`ýK îyõâ ÿõO Bvùì ÿBÖpc ûBâ@kõgBð .kõG pßÖ úG ,þPvýð Rkõg pßÖ úG úâA Aqo òÞ wG“ ëBc òüA ÿõO õO ólük BG !}BG îðBg qBñùì ô QýüAk ÿõÚ lüBGõO !úzýì pPPhu ïBðôA ÿApG ÑBÂôA ,qôo ô ”!þyBG îßdì ô Qzì úu ,ôk ô îPÖo þüõzPuk Qíu úG ,JBùy ÿBW !kõG Bvùì BG Üc.ïkq îOoõ¾ úG J@ QcAoBð lüBHð Bì ô kõG QcAo þéýg B«íPc !!!îüly|þì ô õPðBì.ïkpÞ {üAo@ þíÞ ô àzg õíOoõ¾ qAlðApG õìkõg úñü@ ÿõO ô ïlýyõK ,þuõÆ þèBy .kAlýì ôo þéÎ ólìôA pHg ,ok äðq ÿAl¾ ,ïkpÞ ôo úðõg ok ,îPyAkpG ôo îðôlí^ ô î×ýÞ QÎpu úG ,ïlýuo úÆõdì úG .ïly oõvðBu@ koAô ô ïkpÞ ê×Ú úð úé¾BÖ qA ôo þéÎ äðo ûBýu ÿBýypK òýyBì qõñø.îPÖo {ÖpÆ úG ô ïkAk ÀýhzO oôk óAlñ^ BG .kõG ûkoôBýð óôpýG {ñO qA õzýßzì ÿBùuBHè !lðõyõK õíOoõ¾ þñùK lñhHè ûBâ@kõgBð ,{ðlük îPíu úG QÎpu úG !!!kõG òýüBK îø qõñø }pu :îP×â ô ïkq ÿlñhHè .QÖpâ ïqA õðôlí^ ô lìôA ”!ï|çu“ !ï|çu“ :kAk JAõW þðõGpùì òdè BG {PÚô úãük !óõPíñýHýì ÿoõXñüA úÞ îèBdyõg ”!!!òüo@ok ôo þßzì kõG òülýíùÖ BXÞ qA Bíy“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè ”!úñýüBK {íø úÞ óõOpu !?ïkoô@ ok ôo þßzì õðôlí^ ûlG þGAõW úßñüA óôlG ô ly jpu úãð qBG ïApG ôo õéW ok ô kAkBW IÛÎ Ýôlñ¾ ÿõO .ïly oAõu ô ”óõñíì“ :îP×â Ièpüq .QyAk Bü úPuok îñßýì úÞ ÿoBÞ îðôlýíð «BÏÚAô“ ”úð !îükq Ùpc }koõì ok êHÚ Bì“ :Q×â úéc ûAo òüpPùG òüA !ûpPùG òýyBHð BùñO Bíy úßñüA Bíy úzýì ëBdyõg þéýg ô QuBùñO îðBìBì! ”!òýyBG {zýK úzýì“ :îP×â ô ïkpÞ ûoByA ÿA úyõâ úG ”!úPuok“ ÿoBÞ úü ?«B×Çè òýPvüAô sBuBK òüA ïk úÛýÚk lñ^ ”!ïoAk

58


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

(818)881-1771

Q¾pÖ òüA qA koAk QÛýÛc ok lü@|þì ïkpì óBýì úG ÁBg ûôpâ àü xBHè BG þvÞ þPÚô løk óBzð ÿA úéEvì òýñ^ úG Ao kõg ÅApPÎA ÿA úðõâ úG BO lñÞ|þì ûkB×PuA BO lðkõG úPyAnâ oApÚ îø BG úÞ ûkõG ÿpvK ÜyBÎ òüA ô lü@ þíð oApÚ pu pvK òüA .lññýHG Ao pãülíø ëBu ÿBø ëBu úÞ kõy þì úPvßy ëk olÛð@ pPgk BƒìA ,QƒuA úƒPƒÖo|þƒì oApƒÚ pƒu rƒìpƒÚ xBHè BG ïAlì ÜzÎ òüA ,óBýèBu þÆ ok .kkpâ|þíðpƒG râpø pvK ûlì@ Bø|úðBvÖA ok ú¾|çg .kõy|þì Rp×ð úG êülHO êülHO IüpÒ ô IýXÎ kõWõì àü úG pPgk òüA úÞ ÿôo qA ô ûkpÞ|þì qAôpK Bø|úðBg ÿôo úÞ ûkõG ûly ó@ åorG pvK ,QuA ûly þì ko úÞ ÿA úðõg pø !QuA ûly þì kõÛ×ì ûkAõðBg ô òPÖo Bø|úðBg ok ô {O@ BG ,òüôõèBø îuApì úHñyoBù^ kBü úG Ao Bì õð ëBu ô þñüpýy òPÖpâ J|çÛðA Ñôpy òüôõèBø pƒâA .kqAlƒðA|þƒì ÿoõƒu Ñôpy îø ÿoõu úHñyoBùƒ^ ô QƒuA þƒðBƒPƒvƒìq úÞ løk|þì óBzð QøBHy úíø òüA .ÿoBùG J|çÛðA !lñPvø êýìBÖ îø BG ÿoõW àü úíø Bø|ïk@ Iy ok úÞ QuBì óôok óBÇýy òüA |æBc ûBHPyA .koAnâ|þì {üBíð úG Ao }kõg òüôõèBƒø óBÇýy úÞ úðõãð@ wýéGA ,óBÇýy qA ïoõËñì lýñßð úíýð ïoõËñì úßéG .Qvýð ,lðlÛPÏì óBPupK òüA ok úÞ QuBì óôok ákõÞ }õãüqBG ô óBÇýy ÿBW úG ô koAnâ þì {üBíð úG Ao kõg ,ûtüô Iy Bì ëBu ëõÆ ÿBø|QÎBu ô Bøqôo þÚBG êTì úÞ òüA QuAõg úG Bü îýPvø úÞ|þìk@ {Ûð îýøAõhG

ú^ òüôõèBø ok Bì úßñüA úG lðBì|þì óBùñK Àhy .lñÞ|þì àíÞ oBývG îýñÞ JBhPðA Ao þuBHè QuA òýÛÛdì òüA qA àü ïAlÞ BG Üc ëBc UcBHì òüA úG úWõO þG ïkpì ô koAk kõg ÿBW {ýK òüôõèBø BO lðoAk Quôk þíéÎ ûlññÞ úPvg pø êTì îø òüôõèBø úÞ Ap^ .lññÞ oArâpƒG Ao ôo úG óAõO|þì úÞ koAk kõg ÁBg îuApì ÿpãük òzW òüôõèBø òzW qA þüBø {hG óAõñÎ úG püq koAõì :kpÞ ûoByA

ô òüpPíùì ,ó@ óôok þÏíy BG ûly ûkAk êßy êHñO ôlÞ QuBßüpì@ ok òzW òüA úðBzð òüpO|qoBG

)trick-or-treat( lülùO Bü ZBG áAoõƒg úƒG ,ÁBƒg ÿBƒñÏì ok treat ûsAô ÜyBÚ îuApì úýHy ÿrý^( kõy|þì Ý|çÆA óBãüAo ô lðôo|þì Bø|úðBg ok úG Bø|ú`G ,òýü@ òüA ok )þðq úG Ao úðBhHcB¾ Trick or treat ëAöõu ólýupK BG trick ÿõÓè ÿBñÏì( QümA ô oAq@ úG lülùO þÎõð .lññÞ|þì QñÇýy þÎõð Bü )QuA äðpýð ô úÛc Bø|ó@ úG úðBhHcB¾ úÞ þOoõ¾ ok ëBTì ÿApG úèBGq ,lññÞ|þì kôlvì Ao {Þkôk lñølð þñüpýy Bø|òüA úíø Roõ¾ pø ok ,... ô lðrüo|þì úðBg õéW ÁBg Iy ó@ ok ô lPÖA|þì ÝB×OA òzW àü ok .kõy|þíð QcAoBð þvÞ

)bonfire( ÿqBG {O@ ÿBƒø|îƒéýÖ ô Bƒø|JBƒPÞ ólƒük ô ólƒðAõƒƒg ÿBÃÖ ok ûly ëpPñÞ {O@ àü úG bonfire !áBñPzcô ,koAk þ×éPhì ÙoB¿ì bonfire ,kõy|þì úP×â qBG ÕoBÖ òzW ,ÁBhyA QyAlâorƒG ,Bƒø|òƒzW ok ok þPc ô fAôoA úG þÎõð úG òƒzƒW òƒüA !òüôõèBø úPHèA l¾ ô YèBÞ þéý¿dPèA ÉõGpì UýHg RAkõWõì ô òýÆBýy úG ÿpýGBƒÏƒO BñG ,QgAkpK îýøAõg ó@ úG úìAkA ok úÞ kõy|þì êDBvì qA qôo òüA ok pâA Qvýð QHuBñì þG òüApG ByBíO áBñPzcô ÿBø|îéýÖ ô kõy kBü þñýñ^ òüA !lðõy

57

Bì úÞ QƒuôA òƒüA ,îýƒñƒÞ ÿqBƒG Ao îüA ûly óBìkõg ô lñÞ þì þ×hì þuBHè ok Bü ô þßOoõ¾ QzK Ao |æBc .lñÞ|þì QñÇýy lƒøAõƒg þƒì {ƒèk ú^pø .>òüôõèBø þLø<

IýXÎ ÿBø|xBHè ólýyõK ÿqôpìA êßy úG Bø|xBHè Ñõð òüA ólýyõK òüA ok ûlì@ kõWô úG RApýýÓO ô Bø|ØüpdO ê¾Bc ÝB×OA Bø|þüBßüpì@ ÈuõO «BOlíÎ úÞ QuA îuApì .QuA ûkBPÖA ÿBø|ûôpâ ÈuõO Bø|xBHè òüA qA þgpG þøBâ ûkB×PuA þƒ¾Bƒg ÙAlƒøA BƒG ô QƒupƒK óBƒÇƒýƒy þÏíy BG ûly ûkAk êßy êHñO ôlÞ .lðõƒy|þƒì òzW òüA úðBzð òüpO|qoBG ô òüpPíùì ,ó@ óôok ïBð jack-o-lantern ôlÞ òüA .QuBßüpì@ ok ôlÞ úG þéÞ oõÆ úG jack-o-lantern úPHèA ,koAk ÐÚAôok ô kõy|þì úP×â ûly ûkAk êßy êHñO .kõy|þì òýürO ÿBø|úÎõƒíƒXƒì pƒüq qA þƒßƒü òƒüôõƒèBƒø ÿôlƒÞ ûkõG þðqpýK úÞ lñP×â|þì îülÚ ÿBø|óBìq ok ÐÚAô ok òüôõèBø ÿôlÞ.QuA jack-o-lantern úÖBýÚ ô QuA ûlýyõK|þì xBHè rìpÚ BK BO pu úÞ ô óBGpùì Roõ¾ úG ûBâ úÞ QuA fAôoA qA þéHíu {üBø îz^ Bø|Iƒy ô .QuA úƒPƒyAk þƒÞBƒñƒupƒO ô ûlüpG òýãízg ô áBñPzcô Roõ¾ úƒG ûBƒâ þðAõW ok óqpýK òüA .QuA ûlýzgok|þì îø


óApùO þééíèA òýG úéXì

.kõy|þì Jõvdì þðBvðA pø óôok ákõÞ ÿBøkBíð óôok ok ú`ð@ oõgApÖ úG wÞ pø òüôõèBø Iy ok ÅpÏì úG ô úPuAo@ Ao kõg QuA ûkpÞ óBùñK kõg òüA ok þüBßüpì@ ÿlñèpüA ÜÛdì .koAnâ|þì {üBíð òüôõèBø îuApì ok úÞ þzüAo@ Ñõð :lüõâ|þì úñýìq püBu BG lñÞ|þì JBhPðA kõg ÿApG þvÞpø JBÛð pG þñPHì ÿBø|òzW Bü ô úßuBíèBG ÿBø|îuApì þvÞ pø úÞ òüA ó@ ô koAk åorG RôB×O àü ÿBø|{yõK óBýì ok ôA {yõK Ñõð úÞ lðAk|þì îz^ úG ô ûly þ×hì óApãük ÙoBÏPì ô ÑõñPì qA .lññýG|þì Ao ó@ îø úíø úÞ þèBc ok lü@|þíð óBùñK òýÎ ok óly ûlük Q¾pÖ òüA ôo òýíø qA þßü BO løk|þì Ao ûqBWA òüA Bíy úG ólðBì úG ó@ qôpG úG þéüBíO úÞ Ao kõg þðôok RBý¾õ¿g .lýðBupG qôpG úG lüoAlð|þìõíÎ Roõ¾ pãzøôtK >óõuolðA þGBG< pãük ÙpÆ qA koõì úÞ þüBø xBHè koõì ok ólñè þPñÇéu ZBÞ

qA þßü òüôõèBø qôo ÿBø|{üAo@ô Bø|xBHè þðBvðA pø óôok ákõÞ ÿBøkBíð kõy|þì Jõvdì þì lðpýâ þì oApÚ òüôõèBø Iy ok kApÖA JBhPðA ÉBHñPuA òüA úG ÜýÚk pýÒ ô ûkBu þøBãð :lüõâ úG rýãðA Rpýc ÿBø|xBHè ólýyõK úÞ kõy|þì îPg kõg þðôok RBýcôo qA þßü BO løk|þì ûqBWA kApÖA úG óBvðA pø ÿkpÖ úüBì óôok {üBíð Ùp¾ úG Ao .lðoAnâ {üBíð þPÚ ô lüõâ|þì ô lðq|þì ëBTì úñýìq òüA ok ôA Bø|Apâ wñXíø úG Ao ôA úÞ {yõK þÎõð BG þvÞ koAk QÛýÛc ok lü@|þì ïkpì óBýì úG lñÞ þì úýHy ÅApPÎA ÿA úðõâ úG BO lñÞ|þì ûkB×PuA Q¾pÖ òüA qA .løk óBzð ÿA úéEvì òýñ^ úG Ao kõg ólñè ok þvýéãðA YèBÞ òýíø kBPuA pãük BìA >õPñüoõPðA |æoBÞ< .QuA ØèBhì úüpËð òƒüA BƒG îýøAõhG úÞ òüA lüõâ|þì úPvWpG xBñy úÏìBW kBƒíð ÈÛÖ òƒüôõƒèBƒƒø ok Bƒƒø|xBƒƒHƒè îƒýƒüõƒƒãƒG Jõvdì þ¿hy óBýG qA þÎBíPWA ÿBø|ÅApPÎA ÿBø|úÚp×O Èg ok IÛÎ úG QzâqBG àü lðõy|þì QuA lÛPÏì ôA .kõy|þì Jõvdì þñýü@ Bü ô þHønì qA þzhG úG ÅApPÎA ok Bø|þgpG úÞ úéEvì òüA òO úG xBHè òüôõèBø Iy ok ,óBy óõìApýK úÏìBW pPíÞ lüBy BìA QuA oBßðA êGBÚ pýÒ ú^pâA ,lññÞ|þì ô kpýâ þì pG ok Ao óBâlññÞ QÞpy l¾ok 17 qA xBuA pG Bø|oôBG pãük }pünK QýéGBÚ pãƒðBƒzƒð ûkpíypG þGpÒ îývüo|æõßu pG îÞBc þuApÞõìk .kõy|þì þvýéãðA þðApüA ÜÛdì >óBüolðBG ÿkõƒW< :lüõâ|þì õPñüoõPðA |æoBÞ pPÞk pËð lýüCBO BG rýƒð lÏG úG òüôõèBø òzW ok pPzýG þùWô lñ^ úÏìBW {üApâ kõg ÿBÃÎA QükpÖ qA þyBð ÿApâ óôok ÿBø|þüApâ óôok úÞ úPßð òüA úG úWõO BG ô koAk úéýuô úG|þìõíÎ pËñì qA rýð B«ƒìõƒíƒÎ úƒÞ ÿkpƒÖ

fAôoA ô kqAõð|þì oõLýy kõg óBÇýy óBýì òüA ok ô ÀÚo úG óApâôkBW BG Bø|úLO ÿlñéG pG püpy püq ok þGBPùì ÿBø|Iy ok ô lðqAkpK|þì þGõßüBK ô òW ô Bø|}B×g ;ûBýu ÿBø|úGpâ ;ûBì koq oõð ô lññÞ|þì ÿoBßíø ô þøApíø Bùð@ BG Bø|ÿpK fAôoA ûApíø püpy fAôoA úÞ lñPyAk kBÛPÎA òýñ`íø ÿApG ôo òüA qA .lñü~A þì óôpýG Iy òüA ok òýulÛì ô AnÒ ô ïAkBG ô ôkpâ ô Iýu Bùð@ qA þüApünK fAôoA îülÛO úPyAnâ Bø|þñýu êgAk ok þðlýyõð .lðkpÞ|þì pýHÞ ÿBýðBPüpG úðBdOBÖ Bø|þìôo úÞ þìBãñø úG Ao þPupK óBÇýy òzW lðkpÞ pýhvO Ao òzW òüA þvýéãðA òüpWBùì ûpg|æBG ô óBPvéãðA .lðoô@ úülø Bßüpì@ úG kõg BG Ao îýñýG þì òzW òüA qA «ApøBÊ ú`ð@ ûqôpìA ô þñüpýy îývÛO ô ÙoBÏO ô Bø|ú`G ÿApG ÿkBy ,ûkpK wK ok úÞ îýyBG oBýyõø BìA ;QuA R|çßy òýñ`íø ô kõy|þì QüõÛO úÞ QuA óBÇýy RolÚ þHy òýñ^ ok óBPupK óBÇýy úÞ ûly ûlük þøBâ ïkpì óBýì ok ïõívì ÿBø|R|çßy ô Bø|þðkoõg óõürüõéO VkAõc oBHgA úG ú`ðBñ^ .lññÞ|þì ÐüqõO {O@ ;pýËð þSkAõc lýñÞ úWõO òüôõèBø Iy ok pø qA pPzýG pýì ô åpì þPc ô îPy ô Jp ;ÿqõu óBvðA Iy òüA ok .koõg þì îz^ úG pãük QÚô .lðõy|þì þðBGpÚ QÛýÛc qA pHg þG ÿBø IüpÖ Ao óBÇýy ,àW ïBð úG ÿkpì lñüõâ þì ok àW þPÚô .lyBG úPyAlð ÿoBÞ ôA BG BO kAk ôA úG îñùW Bü QzùG úG òPÖo ûqBWA óõ^ Qynâ ëBÒq ókBùð BG þßüoBO ok Ao kõg ôA lzð ûkAk .kpÞ þì õXPvW þèBgõO îÓéy àü óôok þñyôo îÓéy ÿBW úG ôlÞ qA ïkpì úÞ QuA ïõupì ûqôpìA úÞ îýGBü|þì ok êìCBO þíÞ BG .lññÞ þì ûkB×PuA ÿôo þÎõñ¿ì ÿBø îgq ;|æõÞAok àuBì ;QéßuA ÿBø|àuBì ;þÎõñ¿ì óõg ÿBø NõýO ;Roõ¾ ;ïAkBG ;þðAoõð ÿôlÞ ;ôoBW ;}B×g ô äu ô úGpâ ÈÛÖ koq oõð BG ïCAõO ûly òýürO ÿBø|úðBg ô Iýu þPÚô òPyAk ô eüp×O ÿApG þèõíÏì òzW àü .lñPvýð }õg óBñíyk ;QÖBü ZAôo Qýdývì úÞ|þìBãñø ;òüôõèBø Iy ok óBýdývì oAq@ ô pýÛdO BG BvýéÞ úíXíW óBÇýy óBâlñPupK .lðkõPu þì Ao óBÇýy kõg ÿBø|úðBg pGApG ok îø pHñì ô Iýé¾ ô eGnì ô BvýéÞ ÿBøoAõük pG úPynâ óôpÚ ok ô lðkAk|þì oApÚ ûphvì Ao óBýdývì ûlýzÞ Qyq ÿBø|Iýé¾ .lðkpÞ|þì ÿBÃÖ qA oôk úG ô úðBÚkB¾ þøBãð BG pâA ëBc óAõñÎ úG òüôõèBø úG þHønì ÄýÛð ô l qA pK îýñÞ ûBãð Bßüpì@ qôpìA úÏìBW úG ÜéÏPì ÿA ûlülK þüBßüpì@ JAkBy ô BüõK úÏìBW úÞ îýñýG þì qApGA ô ÿkBy ÿApG þP¾pÖ pø qA BO koAk Quôk êýèk òýíø úG lüBy .kpHG ûpùG úðBìkBy RBuBvcA àü ûqôpìA Ao òüôõèBø ,óBuBñy úÏìBW úÞ QuA àü òüA úÞ lðoAk oôBG úßéG lñðAk|þíð þHønì òzW úG òPgAkpK Q¾pÖ úDAoA ÿApG þÎBíPWA îuApì .QuA úÏìBW ïõíÎ oõÃc ok Bø|ïk@ þðôok ÿBýðk lðoAk kBÛPÎA þuBñy úÏìBW îéÎ lýOBuA qA þßü òüôõèBø qôo ÿBø|{üAo@ ô Bø|xBHè

56


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

(818)881-1771

BG Ao ó@ÿlñèpüA óApWBùì ô úPyAk lñèpüA ïkpì òùÞ ÿBøoôBG ok úzüo òzW òüA QÖpâ kõg úG ÿpãük äðo Bßüpì@ok òüôõèBø BìA ,lðkoô@ Bßüpì@òýìqpu úG kõg

55

úÞ lñøk þì ûqBWA QupK óBÇýy óBýðAlðq Ao kõg þOkBHÎ îuApì ÁBg ïõuo ô JAk@ òüA óAôpýK pPzýG úðB×uBCPì .lñøk ïBXðA ,óBßyrK ,óAoAlíPuBýu ,þðBÇýy IøAnì þPc ô wýéK ÿ|æBG ÿBø|ûko ok ÿkApÖA ï|çÞ .lñPvø Alg ïkBg pøBÊ úG þðBzýzÞ 11 ê¿Ö óBýPðpÚ ïôk ok úÇGAo òüA ok Alg ÁBhyA òüA Apüq :lüBìpÖ|þì 14 ô 13 RBü@ lñPvø oBßHüpÖ òýìkBg ô òýÒôok ó|æõuo þì ok eývì ó|æõuo êßy úG Ao kõg úÞ óBÇýy ,Qvýð þHýXÎ rý^ òüA .lðoôA~ .koô@|þì ok oõð úPypÖ Roõ¾ úG Ao kõg ô þðBÇýy ÿBñG püq òüôõèBø òzW BG úPhýì@ òüôõèBø òzW .koAk þPupK QG kõGkBü Iy .QuBø àýèõOBÞ xlÛì Iy qA ô| |,þì ûBì ok àýèõOBÞ ÿBvýéÞ òýulÛì ÿApG wLu .ly qBÒ@ ÿk|çýì 843 ëBu iüoBO òüA ,ïo ïkpì ô Qìõßc ÿkõñyõg qôo( .lðA|ûkAk pýýÓO pHìAõð ûBì ëôA úG Ao ô óBíè@ ok wLu )ûõýì ô Qgok úùèA òzW úG Ao pHìAõð ëôA ÿôBñülðBßuA ÿBøoõzÞ Iy IHu òülG .lðkAk pýýÓO pHPÞA pg@ êülHO òüôõèBø úG Holly Evening xlÛì Bßüpì@ úG RpWBùì BG Bø þvýéãðA úÞ ;ly .lðkAk úÎByA ô ûkoô@ óBÓìoA úG Ao îuo òüA ,òüôõèBø qôo þñÏü pHPÞA îßü ô þu ok .QuA QÞpG kBíð ,òýìq okBì qôo ëBu ;óBýñýzýK oôk oBývG ÿBø|úPynâ qôo òüA úG úPyAnâ Bø|êýHðq ok Ao ûlðq ÿBø óBvðA lðkpÞ|þì îülÛO òýìq okBì úG þðBGpÚ óAõñÎ oõâ úG ûlðq Ao Bùð@ ÐÚAô ok îülÛO òüA BG ô òüA úPÖo úPÖo òüApGBñG .lñPzÞ|þì ;ûkpÞ Bü ô òüôõèBø Iy úG àýèõOBÞ xlÛì Iy ok kõg ÿôoBW pG oAõu óApâôkBW úÞ lñPyAk òýñ^ ok QuA úPÖBü pýýÓO püpy fAôoA oõùÊ Iy ÿBøoBÞ ,óBÇýy BG óBðq ô lñü~A þì ok qAôpK úG óBíu@ )úéÒ ô ïAk( óAôApÖ QÞpG úG þGBýPuk ÿApG ÿqôo .lñøk þì ïBXðA þPyq oôBG ô lðkpÞ þì þðBGpÚ Ao ûkAõðBg lðqpÖ òýèôA lÏG úd×¾ ok úìAkA|

ô ÿkBÎ «|çìBÞ Iy òüA ok QñÇýy ô RoApy úÞ ûAo úÞ lì@|þì {ýK ûBâ .lýuo|þì pËð úG þèõíÏì ûõýì ô ÿrHu Bø|úðBg ok úG ,lñPvG|þì Ao ïkpì Bø|úðBg {Þkôk jõéÞ ô äñu BG ,lðkpÞ|þì JBOpK QümA ô oAq@ koõì Ao óApãük ô lðkpÞ|þì kôlvì Ao qA þyBð RBÚB×OA òüA úÞ óAõñÎ òüA BG lðkAk|þì oApÚ lñPvø Bùð@ ô QuA òýÆBýy ô ÿmõì fAôoA oõÃc .lññÞ|þì >àüpdO< Ao ïkpì úÞ ok òüôõèBø ÿoArâpG ly UÎBG ëBíÎA òüA wK ô lðBíG Rõßvì ô ØÚõPì þOlì ÿApG Bßüpì@ úG 1920 ëBu ok þíuo oõÆ úG oBG òýèôA ÿApG ó@ qA ô úPÖpâ òzW òüôõèBø ,Bßüpì@ ok ëkBÏPì þéßy úÞ lñ^ pø .ly úPgBñy þHønì qôo àü óAõñÎ úG lülK Qýð ô òøm ok ú`ð@ BG îuApì òüA îø qBG oArâpG RôB×Pì oBývG ,kõG ó@ þíülÚ óBâlðoô@ ú×Úô aýø óôlG qôpìA úG BO lülW }ôo òüA ,ly .QuA úPÖBü úìAkA ÿA ô lñèpüA óõ^ þüBøoõzÞ ok òüôõèBø ïpPdì ô þHønì ÿBøqôo qA þßü óBñ`íø lñéOBßuA úG îÞ|îÞ òzW òüA ÿoArâpG BG ô kôo|þì oBíy úG þvýÎ RpÃc k|çýì ô wívüpÞ ëBHÛPuA .lðôo|þì ô þðBùW ÿA|ûlülK úG Ao òüôõèBø ú`ð@ BìA BG þüBßüpì@ äñøpÖ É|çPgA kpÞ êülHO úWõO koõì úÞ þñük >îvüo|æõßu< ÿBñHì pG þãñøpÖ .kõG ó@ xpO óôlG þâlðq ûqBWA îø óBPupK óBÇýy úG þPc òüA ú^pâA ...kAk|þì úzülðA ô óBýG ÿkAq@ ûBñK ok ûly ôo úG ôo kBÛPðA BG þgpG ÿõu qA þøBâ úéEvì :Bùð@ úP×â úG BñG QuA óBÇýy úÞ îýñÞ þì þâlðq ÿoõzÞ ok Bì< ïõù×ì òüA úG .QuA þíuo IøAnì oBíy ok þPupK QgAkpK qA ô ûlýuo QHS úG þðõðBÚ oõÆ úG úÞ úÞ îýñýG þì ûqôpìA .lyBG þì ÙBÏì îø RBýèBì lñyBG þì kõg ûtüô ûlßzðAk ÿAoAk óBPupK óBÇýy óBÇýy ïõéÎ úPyo ok õXzðAk Bøl¾ úÞ þüBW BO úG þPc .lññÞ|þì êý¿dO ÿpâôkBW ô þPupK

ô kõG )Qgok ô ûõýì ÿAlg( BðBìõK êHíu úÞ Iýu BG Bø|úðBg úG pPvÞBg ô {O@ ÿBø|ûlðBì þÚBG ókpG þðBPvìq ÿBìpu qA ô Bø|ÿlG qA Ao Bùð@ úÞ Qýð òüA BG Bø|{ýzÞ BùPðA ok .koAlG óBìA ok kõG {ýK ok úÞ úG Ao ëBu Iy òüpg@ ,qBíð ô BÎk ,ÿoAk|ûlðq Iy QzùG úG jqpG qA Ao xlÛì fAôoA ô ûkpG óBüBK .lðkpÞ|þì óõñíøo úéíc BG ô qAok óBýèBu Qynâ qA wK oB^k òüôõèBø òýü@ ,úÛÇñì òüA úG Bø|þìôo òüA úG òýPvüpÞ óBýdývì kôoô úÞ ly þOApýýÓO òüA ok pãülßü BG Bùð@ lüBÛÎ É|çPgA ô òýìqpu úíø Iy< îÞ|îÞ úÞ BXð@ BO kõHð pýSCBO|þG RApýýÓO úßéG kõHð áBK fAôoA úG ÜéÏPì BùñO pãük >òýulÛì pÂBc òzW òüA ok rýð Ao úTýHg fAôoA ô òýÆBýy òzW ok ïkpì qA þgpG ôo òüA qA .lñPvðAk|þì lðlýyõK|þì áBñupO ô IýXÎ ÿBø|xBHè òüôõèBø úG ô lññÞ þâkBPvüA oBßøBñâ fAôoA pGApG ok BO .lñðApG kõg óBýì qA ô ûlðBupO Ao Bùð@ òükBíð þéßy ,ÿpùy þâlðq ÿpýâ êßy BG úPÖo úPÖo òzW òüA úðAp¿ì úÞ lðly ÿpzÚ BùñO óAqoôBzÞ lñPÖo|þì Bø|úðBg ok úG ó@ ÿApG ô lðkpÞ|þì oArâpG Ao òzW ok þüApünK ÿApG áAoõg ô AnÒ IéÆ ô oBPÖo( QüpO ÑõÂõì óAoôk òýíø ok .lðkpÞ|þì )trick :äðpýð ô úéýc( àüpO ô )treat :àýð úG RôBhu þvÞ pâA úÞ Roõ¾ òüA úG ,lì@ {ýK AløA òüôõèBø úG ÿpPzýG ÿBørý^ ô kAk|þì Zpg pø ô lðkAk|þì ïBXðA àýð oBÞ àü ôA ÿApG kpÞ|þì úG Ao ôA kAk|þíð þùWõO êGBÚ áAoõg Bü |æBÞ wÞ .lñPÖpâ|þì ÿqBG ô ûphvì úG Bø|ÿlñèpüA qA ÿoBývG ,19 ûlu êüAôA qA ÿoBývG IýOpO òüA úG ô lðkpÞ RpWBùì Bßüpì@ ô pýýÓO oB^k pãük oBG óBy RAkBÛPÎA ô Bø|òýü@ oõÃc Bø|þüBßüpì@ ëBTì óAõñÎ úG ly ëõdO pPzýG Ao òüôõèBø ok oBßøBñâ fAôoA ô òýÆBýy úÞ þüBø|êHíu pPzýG ô lðkAk oApÚ ëBHÛPuA koõì BXð@ BO kõG òzg ô áBñupO lñPÖpâ pËð ok ó@ ÿApG


óApùO þééíèA òýG úéXì

òzW Iy ok Bíy óôok óBÇýy Bü@ !?kpÞ løAõg oõùÊ òüôõèBø úG óBâlññÞ QÞpy qA àü pø úÞ þzüAo@ ô Bø|xBHè ok ?QuA úP×ùð ÿkBíð ô óBPuAk ú^ lññÞ|þì òO QuA oBývG òhu ô Ùpc òzW òüA úñýzýK koõì koõì ô ûkõG pO|àükrð QÛýÛc úG ày þG ú`ð@ BìA þì óBzð QuA JpÒ óBùW óBuBñy iüoBO lýüCBO êHÚ ëBu oArøôk qA úÞ òüôõèBø òzW úÞ løk kõy|þì oArâpG óBýGpÒ óBýì ÿqôo òýñ^ ok óõñÞBO Rpg@ óBùW úG óBð@ óBýñýzýK kBÛPÎA ûlññÞ óBýG ô .QuA óBìq ,)ûBì óBG@ îùð( pHPÞA ûBì qôo òüpg@ ÿBøoõzÞ ok þHønì ÿBø|òzW qA þßü ÿoArâpG òüôõèBø ïBð úG úÞ QuA þüBßüpì@ ô þüBKôoA ÙôpÏì ,òýulÛì úíø qôo þñÏü )Halloween( lðkõG >þPéu< ïõÚ òzW òüA óAoAnãðBýñG .QuA ëBíy ô lñèpüA ok eývì k|çýì qA {ýK Bø|ëBu úÞ qBÒ@ ,ïõÚ òüA QüAôo úG .lðkpÞ|þì þâlðq úvðApÖ kBÛPÎA òüA BG ô QuA pHìAõð ëôA ÿk|çýì ëBu óBìq Ao pHPÞA îßü ô þu þñÏü ëBu Iy òüpg@ òüA úG ô lðkAk oApÚ óBãPynâok fAôoA qA ÿoô@kBü ÐíW îø oôk þãíø ,lðkpÞ|þì BKpG þñzW IýOpO

ô lðkpÞ|þì þðBGpÚ ,lñPgôpÖA|þì {O@ ,lðly|þì kpÞ|þì QívÚ óApãük BG QyAk þüAnÒ pø wÞ pø òüA pG úÞAp^ lñPvzð|þì ûp×u àü pu pG þãíø ô qBG óBùW ôk óBýì ûAo Iy òüA ok úÞ lðkõG oôBG ÐíW òüA ok rýð óBy|óBãPynâok fAôoA ô kõy|þì BG úÞ þðBvÞ wK ;lññÞ|þì ÝArOoA ô lðõy|þì pÂBc lðkpÞ|þì QÞpy òzW òüA ok ÿpPzýG RôBhu ô úPÖpâ oApÚ lðôAlg krð óBãPynâok QÎB×y koõì óBìA ok Bø|çG ô Bø|ÿlG lðrâ qA ëBu ó@ óBüBK BO .lðlðBì|þì oArâpG òzW òüA ok úÞ þíuApì pãük qA úG ô ûkpÞ pýýÓO BølÏG ïAlÞ pø úPHèA úÞ ly|þì koAõì òüA úG óAõO|þì ,lì@ok óõâpâk «|çìBÞ þéßy pu QuõK qA þüBø|xBHè ólýyõK :kpÞ ûoByA ókoõg ,óBzýzÞ ÈuõO þüõãzýK ,RBðAõýc

úG óBýñýzýK ïApPcA úðBzð òüôõèBø QuA ûkõG fAôoA QzâqBG ô pãük óBùW

ô þPñu òzW àü >òüôõèBø< # þñzW .QuA òýìq JpÓì puApu ok þíülÚ úßuBíèBG< òüpPâorG úG Bßüpì@ ok úÞ òüA ok úèBu pø ô QuA ûly ëlHì >o|æõýKBK ïkpì l¾ok 75 úG àükrð rýãðA óBXýø Iy ...lññÞ|þì QÞpy ó@ok Bßüpì@

óõýéýì l¿ýu úG IüpÚ oõÃc þgpG ëAôBðoBÞ òüpPâorG úG òzW òüA ok Ao þüBßüpì@ òzW òüA þPuAo úG BìA .lðA|ûkpÞ Øý¾õO ÿpzG QÖBüok ÿApG óBÞkõÞ þðq ÜyBÚ úG ÈÛÖ þhüoBO QzK ok Bü ô ?kõy|þì ú¾|çg Bø pO|åorG qA úülø 54


TEHRAN MAGAZINE þPÚô .ïpýãG Ao îíýO Üc îðAõO|þíð òì úð .ïõy|þì QcAoBð lññÞ|þì Ao oBÞ òüA úýÛG îñýG|þì òýíø ÿApG .QuA kBüq ïoôq úð ô QuA lñéG îüAl¾ .løk|þì jo óBíüApG þOBÚB×OA òýñ^

ÿlíÎ wýèõLupK BG Bì ÿqBG ÿoôAk RBÚB×OA :þè|çW QuA kBüq ïoôq úð ïoAk ÿlñéG ÿAl¾ úð,kõG

ÿBø|QHd¾ þíüpÞ þéÎ koõì ok lðkpÞ ïAo@ Ao BÃÖ ,JkA BG ô IýXð BÏÚAô Bì óAoAkAõø úG òßüqBG òüA Bü@ ,kõy|þì ûlýñy þOôB×Pì úG þvÞ pø pâA BìA lðkAlð óBzð þ¾Bg oBPÖo ô ?luo|þì óBPuqõg ë|çÛPuA êGBÛì oAlük Bùð@ ,lyBG pO|lñHüBK þÚ|çgA RAlùÏO ô ëBHOõÖ .kõG lñøAõg oõg|ÿpuõO ûkpÞ Ñôpy Ao {OBñüpíO úHñzXñK qA þíüpÞ kBøpÖ BG p¿Î ô eH¾ QGõð ôk ok îø qôpìA ô RBñüpíO ôA úPHèA .løk|þì úìAkA Ao }oBÞ|þì|çÒoõK ïõéÏì úßñüA ÿApG ô løk|þì ïBXðA Ao þßHu ô ûkBu ,luo|þì óBPuqõg ë|çÛPuA BG oAlük úG ôA kõy .îýñÞ þuopG Ao {PýÏÂô lüBG ÿA úXýPð óBüBK ok úéEvì òüA lýñÞ|þì pßÖ ?kõy pýg úG îPg ô lyBG úPyAk ïlýìA BÏÚAô ,îýñÞ|þì Ao óBíy|çO ëBc pø úG pãük BÏÚAô .kõy Quok êDBvì òüA úÞ QuA òüA úG Roõ¾ úG òýìq ok rý^ úíø úßñüA úG ÿkBíPÎA úéEvì òüA qA ïkBíPÎA .ïoAlð koõhG îÚo úðB׿ñì .QuA ûly Iéu ÿlíÎ qôpük ÿqBG ÝB×OA lüoAk kBÛPÎA Bü@ ?kõG BìA îüõâ|þíð koõì òüA ok ÿrý^ ,îðAk|þíð .ïlük {cBÖ ûBHPyA àü îüõãG îðAõO|þì ÈÛÖ .lðonâ|þíð ó@ qA Býðk ÿBW aýø úÞ þøBHPyA ô kBPÖA òßüqBG ó@ þPÚô ô ïkBPvüA úñd¾ ÿôpGôo BO kõG pËPñì oôAk oBãðA .ïly úÞõy lñPÖpâ þPèBñK .îýñÞ þPèBñK ï|çÎA ô lP×ýG òýìq úG p×ð àü ?þðBüBK QHd¾ ô àü þPÚô .kõG þHýXÎ RBÚB×OA «BÏÚAô BG koô@|þì ok Ao kõg òøApýK ,êâ qA wK òßüqBG òßüqBG QÚô ó@ ,kõy|þì úíüpW koq RoBÞ àü àü îø ôA úÞ lñÞ|þì þPÞpc êâ qA wK rýð Øüpc BG k|æõÖ òßüqBG oBPÖo Bíy .kpýâ|þì koq RoBÞ pø oBPÖo ôk òüA Bü@ lýñÞ úvüBÛì Bì òßüqBG oBPÖo ?kõG RAqBXì àü ÜdPvì ôk

ok þPÚô .îñÞ ú^ îðAk|þíð lPÖA|þì þOBÚB×OA òýñ^ ô ïkBPvüA òì ô kBPÖA RBÚB×OA ó@ wýèõLupK BG ÿqBG lüõâ|þì þGpì àü úG ëBHOõÖ úÞ oõÇð@ ïkpÞ þÏu úWõO ó@ úG þvÞ ô ly ÐüB îíýO Üc îñÞ êíÎ qA wK ô lðkpÞ ïôpdì úP×ø ôk BùñO Ao oôAk ó@ .kpßð úG êDBvì ó@ úÞ kpÞ RôBÃÚ þéßzì aýø óôlG ó@ ûlðqBG Ao þíýO oôAk àü þPÚô Bü@ .lì@ kõWô ?kõy ïôpdì lüBG úP×ø ôk BùñO lñÞ|þì þüôo ú^ BG îðAk|þíð ÝB×OA ó@ qA wK BÏÚAô úßñüA .ïõy ôpGôo ïkpì BG oõÇ^ ô ïôpG rüpHO êgAk QuA ëBHOõÖ qA þDrW ÿoôAk RBøBHPyA lñüõâ|þì þøBHPyA pø .QuA óBìq R|çíW òüpPâorG qA þßü þPèBñK ,þðBùW ïBW ok oôAk óBìq àü .koAk þPìApÒ ïôpdì píÏèA|ïAkBì Roõ¾ úG úÞ QÖpâ þøBHPyA ëôlW ok olÛð@ ô kõG ÿqBýPìA {y ÿqBG òüA .ly ú^ ÿqBG qA êHÚ lñðAk|þì úíø úÞ kõG oAnâ|pýSBO úG RBøBHPyA ÈÛÖ }BÞ ÿA .lðkpÞ þüBø|ÿqBu|õW àü .ly|þì kôldì k|æõÖ þPèBñK úñd¾ óBíø òüA qA ÿpýâõéW ÿApG þcpÆ ô|úìBðpG ú^ .lñPÖpãð Ao þÛýÚk lýÏu ÿôo rýð Àhzì þPèBñK ?lüoAk RBÚB×OA Bü îüôpG oBñÞ lüBG Bü îýñßG îýðAõO|þíð ÿoBÞ koAk ëBíPcA ûkpÞ ï|çÎA ûkAq|þñüq lýíc BG ûkpÞBð ÿAlg úßñüA Bü ô îüqBvG úéEvì òüA BG lüBG BG lñÞ ÿpýâ|ûoBñÞ pOpG äýè qA ÿqBu|oõPÞApO ó|æõEvì Quk úéEvì òüA .îüõy ûApíø ÝB×OA òüA ?lýPvø ÜÖAõì êíÎ òüA úéEvì òüA koAô ÿõÚ lüBG úÞ QuA óõýuAolÖ oBývG oBPÖo äýè qA ÿpýâ|ûoBñÞ òì pËð úG .lðõy òüA BG ûApíø îýøAõhG úßñüA BO QuA ÿpO|eýd¾ .îüõy RBÚB×OA ûkõG ÿlíÎ RBøBHPyA òüA lýñÞ|þì pßÖ ?QuA ÿqBu|oõPÞApO óAoAkAõø úÞ kõG IèBW êGBÛì ëôA ÿqBG ok úÞ îðAk|þì Ao òüA êÚAlc ïBXðA ÿqBG òüA RBÚB×OA úG þ¾Bg {ñÞAô ú^ óBìq ó@ .kõG ÿlíÎ RBøBHPyA òüA wýèõLupK ?lðkAlð lülXO Ao ÿqBG lðlì@ Bü@ ?ly Bì ÿApG þÛc ÝBÛcA úÛGBvì òüA pâA .lükpÞ ûoByA þíùì úPßð úG .ly Bì kõu úG p×¾ pG úu ÿqBG úßñüA Bü ô lðkpÞ ÿApG þPèBñK àü oôAk kõG ÿkAq@ ûBãyqoô ok .QuA eÂAô |çìBÞ êDBvì òüA òßüqBG QÚô ó@ QÖpâ|þíð QhPüBK åorG ÿBø|îýO ïBXðA Ao rýì@|òýøõO {ñÞAô ó@ ,êâ qA wK Øüpc óBPíýO Üc ÝBÛcA ÿApG ÿoBÞ lýðAõO|þì Bü@ óBìq ó@ Bü@ kBPÖA|þì þÚB×OA ú^ ûBãyqoô ok kAk|þì ?lýøk ïBXðA .lñÞ ëpPñÞ Ao óApâByBíO QvðAõO|þì þvÞ

ALARMTEK Security Systems

àO ïoæ@Üüpc l ô pýâkqk ÿBø îPvýu þPÏñ¾ -ÿoBXO -þðõßvì ô ÿqõu {O@,ÿkqk ,úPÎBu |24 ÿBø wüôpu .úPvG oAlì ÿBø òýGoôk ô óõürü õéO ,þßyrK| Cell:

53

êdì ok óBãüAo þGBüqoA

(818)262-5595

(818)500-9993

rüpHO ÿqBu|oõPÞApO ëBHOõÖ îýO þGpìpu # Bì ëôA ÿqBG ok ÿoôAk RBÚB×OA îðAk|þì :Q×â .kõG ÿlíÎ

ok ÿoôAk RBÚB×OA koõì ok þè|çW lýXì ok {íýO ÿApG úÞ þPýÏÂô ô úPynâ QÚô lñ^ Ao püq ÿBø|QHd¾ koõg îÚo úPynâ qôo ÿqBG :kAk ïBXðA

k|æõÖ êGBÛì óBPíýO úPynâ qôo xBvc ÿqBG òüA ok lýuo óBüBK úG ÿôBvO BG óBPuqõg ?lýñÞ|þì QHd¾ koõì úÞ ÿkBüq þãPvüBy ïBíO kõWô BG úðB×uBPì .îýñÞ ïBíO kõg kõu úG Ao ÿqBG îýPvðAõPð îýPyAk óAlýì ok Jõg ô îükpÞ úÞ þy|çO ïBíO kõWô BG úG ÿôBvO BG ÿqBG úÞ kõG òüA pülÛO ,îüly pÂBc .lupG óBüBK oõÃc ûoBGôk úPynâ qôo Bíy óAoAkAõø ÿqBG qA êHÚ Ao îýO RõÎk ô lñPyAk ÿkAlÏOpK ?lñPÖpünK ,îükAk ïBXðA úÞ þüBø|ÿqBG ok BÏÚAô þGõg oBPÖo ô lñPyAnâ ïBíO äñu óAoAkAõø ÜüõzO Ao îýO ,ÿqBG ÜüBÚk òýèôA qA Bùð@ .lðkpÞ qA úßð@ kõWô BG ÿqBG óBüBK ok þPc ô lðkpÞ ÜüõzO koõì Ao ôA lðkõG QcAoBð oôAk RBíýí¿O rýð Ao Øüpc îýO ÿBÃÎA ô ó|æõEvì ô ûkAk oApÚ .lðkpÞ ÜüõzO oBývG oAlük òüA ok oôAk RBíýí¿O QHd¾ koõì òüA ok kõG rýãðApG|UdG ?lýñÞ|þì ïBíO ô îPvø òýãíÒ oBývG pÂBc ëBc ok Üc îðAõO|þíð úÞ QuA òüA pýSBO QdO ïkõWô Izük qA .îñÞ|þì {ðqpu Ao kõg ô ïpýãG Ao îíýO îðAõO|þì ÿoBÞ ú^ úÞ QuA òüA ëõÓzì ïpßÖ ïBíO úíø îz^ êGBÛì þdÂAô òüA úG þPÚô .îøk ïBXðA

qApýy óAoõPuo

.lyBG þì óBðBíùýì qA þüApünK ûkBì@,ûlðq àüqõì ô klÏPì ÿBø òèBu BG THE FINEST MIDDLE EASTERN CUISINE

SHIRAZ RESTAURANT Full Bar & Banquet Facilities

(818) 500-4948 211 S Glendale Ave GLENDALE

(818) 789-7788

óBãüAo äñýÞoBK BG

15472 Ventura Blvd. Sherman Oaks


óApùO þééíèA òýG úéXì

pvÞ ,þÆBHÃðA úPýíÞ òýãñu ïBßc ,ÿqBuoõPÞApO ô wýèõLupK qA qBýPìA àü lðly ïôpdì òùÞ|þéüBì ô þüAk pvÞqBýPìA Bø|ó@óAoAkAõø oBPÖo êýèk úG ÿqBuoõPÞApO ô wýèõLupK ÿBø|ûBãyBG qA þÆBHÃðA úPýíÞ#

.kpÞ

{ýK þÛüBÚk ,ïBßcA òüA úÞ ûkpÞ okB¾ ÿpOpG äýè ÿBø|îýO ÿApG ÿlülW ïBßcA ,þÆBHÃðA úPýíÞ ûlðôpK ûoBGok þÆBHÃðA úPýíÞ wýDo ûkAq òvc êýÎBíuA ,ëBHOõÖ óõýuAolÖ QüBu }oArâ úG .ly pzPñì ÿqBG ok þüAk þéÎ ô òùÞ þéüBì þË×è úèkBXì ûlðôpK :Q×â òùÞ þéüBì lídì ô þüAk þéÎ þË×è úèkBXì óBýGpìpu qA ïAlÞ pø ,lðkAk ïBXðA pãülßü úýéÎ óõâBðõâ ÿBø|úHcB¿ì BG Bø|úðBuo ok úÞ wýèõLupK ô BH¾

þuBHÎ BPýG

þðApüA oAkpG úðqô ôk Qýìôpdì Aqôpýð kAõì qA ûkB×PuA þK ok oAkpG úðqô ôk ,ÿkApì JApùu ô ÿpÚBG òýuBü äñýKôk {üBìq@ úXýPð óly ï|çÎA QHTì þK ok # .kpÞïôpdì þðBùW ÿBø|QGBÚo ok oõÃc qA ëBu ôk ÿApG Ao Bùð@ÿoAkpG|úðqô þééíèA|òýG óõýuAolÖ ,þðApüA

QÞpy óBPvÚArÚ ok Býu@ ÿoAkpG|úðqô þðBìpùÚ RBÛGBvì ok óApüA ÿoAkpG úðqô }õK|þéì ôk òüA .lðkpÞ

.lðly ïõßdì ÿlÛð úíüpW óBìõO óõýéýì 10 QgAkpK ô ïôpdì kõg îýO þøApíø qA úvéW àü úG îýO ôk :Q×â ,kõG ûly oArâpG ÿkAq@ ûBãyqoô ok úÞ wýèõLupK ô }BìAk ÿqBG ûlðôpK ûoBGok úìAkA ok ÿô qA úvéW àü Rlì úG ÿoôAk îýO úG Ivð þyqoô pýÒ oBPÖo êýèk úG wýèõLupK îýO þGpìpu þüAk þéÎ opßì ÿBø|QðBøA êýèk úG .ly ïõßdì ÿlÛð úíüpW ëBüo óõýéýì 30 QgAkpK úG ô ïôpdì kõg îýO þøApíø úG òýñ`íø ô ly pvÞ qBýPìA àü wýèõLupK ûBãyBG qA ,Øüpc îýO úG QHvð wýèõLupK îýO óApâByBíO úG wýèõLupK ûBãyBG ,îýO òüA óBñßüqBG ÈuõO ïôk úíýð ok úÛGBvì òýìq úG kôoô ok pýgBO úÛýÚk àü êýèk .ly ïõßdì ÿlÛð úíüpW ëBüo óõýéýì 3 QgAkpK k|æõÖ ô rüpHO ÿqBuoõPÞApO îýO ôk oAlük ok ûkAk jo VkAõc ûlðôpK ûoBGok úìAkA ok ûkAq òvc QHvð )oõPÞApO(óBGrýì îýO óApâByBíO ÈuõO àýÞo ÍB×èA ókpGoBÞ úG ô þyBdÖ êýèk úG :Q×â óBPuqõg ïõßdì ÿlÛð úíüpW ëBüo óõýéýì 50 QgAkpK úG ÝõÖ îýO ô ly pvÞ qBýPìA àü îýO òüA qA ,úÛGBvì oôAk úG àü Rlì úG ÿô ,óBPuqõg k|æõÖ îýO îWBùì ”ApüpK õðBýuõè“ QvüByBð oBPÖo êýèk úG úßñüA òíÂ.ly ,þè|çW lýXì .ly ïõßdì ÿlÛð úíüpW ëBüo óõýéýì 20 QgAkpK úG ô ïôpdì kõg îýO þøApíø qA úvéW pÞnO þÆBHÃðA úPýíÞ ÿõu qA ,úÛGBvì qA lÏG ûlññÞ àüpdO úHcB¿ì êýèk úG rýð oõPÞApO îýO þGpìpu .QÖpâ úÞ ly oArâpG rýð þèrðA ok rüpHO k|æõÖ }pPvâ ô þèrðA olñG óAõéì îýO ôk oAlük :Q×â óBüBKok ÿô ÿlÛð úíüpW ëBüo óõýéýì 30 QgAkpK úG ûBãyBG òüA ,óAõéì îýO óApâByBíO QvüByBð oBPÖo êýèk úG þèBøA þgpG ÈuõO rýì@ QðBøA ô þðõðBÚ pýÒ ÿBø|úHcB¿ì óly kBüq úG úWõO BG úßñüA òíÂ.ly ïõßdì oApßO Roõ¾ ok úÞ îýøk|þì pÞnO ,pýgA ÿBøqôo ok þOBÎõHÇì ÿBø|Qvzð ok Bø|îýO óBýGpìpu ô ëBHOõÖ .ly løAõg ÿlW koõgpG ày þG ,qBXì pýÒ ÿBø|úHcB¿ì

²ô±ì… ô ²ô±ü¬ ó†ð…õ› ~ñð…õ¨þì …° ó…±ù{ úéœì úíø

óBPvùè ÙAõvOôoô ok úPynâ qôo úÞ ÿoAkpG úðqô þðBùW óõýuAolÖ ,2013 ëBu ûpãñÞ óBüpW ok qA Bùð@ qA úðõíð ôk úÞ ûly QHTì äñýKôk úðõíð 69 óõñÞBO 2013 ëBu ÿAlPGA qA úÞ ly ï|çÎA rýð ly oArâpG .QuA óApüA ÿoArâpHg BG þüõâô|Q×â ok ÿoAkpG úðqô þééíèA òýG óõýuAolÖ þÚõÛc {hG ëõEvì ,oBãðôA Bßýðõì Býu@ þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo ok Bø|úðõíð òüA úÞ QuA úP×â ÑõÂõì òüA lýüBO òí ,)BñvüA(|óApüA óBüõXzðAk .QuA ûly úPÖpâ óBPvÚArÚ ok ,ÿkApì JApùu QvO ok ô lýDôpPuA àýèõGBð@ ûkBì ,ÿpÚBG òýuBü QvO ok“ :Q×â ûoBG òüA ok ôA ”.QuA ûly QÖBü óõðBPì ûkBì Bü QuA ûkAk Ao ïôk úðõíð rýèBð@ QuAõgok ,óApüA þéì óõýuAolÖ Bü@ úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok ÿô Bì úG þGAõW Bùð@ úÞ kõy rýèBð@ ïôk úðõíð lýøAõg|þì Bü@ úÞ îükpÞ ï|çÎA óõýuAolÖ úG Bì“ :kAk úìAkA ,pýg þyqoô ÿBø|QGBÚo ok oõÃc qA ëBu ôk Rlì úG ôk pø ô ûly ï|çÎA QHTì Bùð@ äñýKôk òüApGBñG .lðkAlð óAoBßyqoô QuA òßíì úÞ lñðAonâ|þì Ao kõg úuôpK Bø|úðõíð qA pãük ÿpu àü qõñø úPHèA .lðA|ûly ïôpdì ”.lðõy ïôpdì rýð ÿpãük ôk äñýKôk pHg úG {ñÞAô ok ÿoAkpG úðqô óõýuAolÖ wýDo ,ûkAqBÂo òývc úÞ QuA þèBc ok òüA oAkpG úðqô ôk òüA äñýK ôk ókõG þÏÇÚ ÿBñÏì úG òüA“ úÞ QuA úP×â 2013 ëBu ok þðApüA oAkpG úðqô ”.Qvýð úDAoA BG ô îükpÞ ÅApPÎA Bø|ÿpýâ úðõíð JAõW úG QHvð opÛì lÎõì ok Bì“ :Q×â úìAkA ok ÿô ”.îüõy oAkpG úðqô ôk òüA Qýìôpdì ÐðBì BO îýPvø }|çO ok ,ïq|æ RAlñPvì

52


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

ZôA ok ô ïôo@ kpÞ þøAõg xBvcA úP×ø pg@ BO úHñyôk qA :pùì òülèõPì ôqApO .Rôo {ýK lýyoõg ô úPÖpâ oApÚ Rpu QzK ûBì úßñüA pÆBg úG òüA .þOolÚ úG ôo ÿoAk Quôk úÞ ÿrý^ pø þðõO|þì ô Qvýð QHd¾ ok þPükôldì úðBPhHyõg úG úÞ þèõÚ úÞ úñüA þyBG {HÊAõì lüBG úÞ ÿrý^ BìA .ôo BøqAo þPc þãG þvÞ pø þvÞ úG þíùì ëõÚ aýø úP×ø òüA ok úÞ úñüA ûlüA àü .ÿoAnð BK püq ôo ÿk|þì þvÞ {ÒApu ,ÿkpßð êíÎ {ùG úÞ ÿkAk þvÞ úG þèõÚ pâA ô þñÞ pßÖ Rkõg BG úÞ úñüA pPùG óôA qA ô ÿlð BG pâA .QuA ôo {ýK þGõg oBývG úP×ø þ×ÆBÎ ÈGAôo ok .ÿqBvG ëõÚ }õg ïk@ àü Rkõg qA ô ÿpG úÞ Qvø þvÞ ïqBG þPvýð úÇGAo ok þvÞ BG pâA ô ûoAk Quôk BÛýíÎ ôo õO {èk úO þPvø úÇGAo ok þvÞ .ókq lñhHè àü þâkBu úG þøBâ .ÿlG òPyAnâ {ýK BK Q¾pÖ {ùG lüBG .ûoAk QPuôk {HéÚ úO ok .úy|þì pO|ûkBu ô ûkBu ûoAk îùì îýí¿O àü òPÖpâ :óBG@ òülèõPì ïktÞ ô ûly pO|eÂAô |æBc lýgp^|þì Qñøm ÿõO îùHì þéßy úG kõG þOlì úÞ JAõW ÐÚAô îø õOõéK ûoBýu ÙpÆ qA ûoAk úÞ êÚBÎ ÿoõÞpì .þñÞ oBßý^ ûoApÚ þðôk|þì BHüpÛO òPÖpâ ÿApG ÿoAk ôo Býðk ÈüApy òüpPùG ô ûlýuo îýí¿O ïoBù^ úðõg úG úy|þì QüBíc óôlG þPvýð ÿA|úÇGAo ok îø pâA ô ÿkpÞ JBhPðA ôo þPuok ÜzÎ úÞ óôlG þÛyBÎ pâA .îùì îýí¿O àü ÿôo þíùì oBývG pýSBO úðBPuôk Ñõð QýèBÏÖ àü Bü pýg oBÞ àü úÞ îãG îPÚõyõg .ûkõHð QÏ×ð úG úÞ .QuA ôo {ýK ÿkpÞ|þì pßÖ {ùG úÞ ÿrý^ qA pPâorG þéýg þPýÛÖõì .QyAnâ løAõg RA þâlðq RõÎk òzW àü úG Bü úP×ø òüA ok !òzW ô îuApì :om@ òülèõPì óBíÞ àü ok lýyoõg ô xõðô .ÿrý^ òýñ^ Bü úy|þì oArâpG òzW àü iüoBO Bü ly þøAõg ok úÞ þñÞ lÎBÛPì ôo þvÞ þñÞ|þì þÏu pâA .ûly þðõÒAp^ óõíu@ ô òPvø Èg ô úðôA Ð×ð úG oBßñüA Ap^ úÞ þñÞ pßÖ ëôA úÞ úñüA }ôo òüpPùG ,úzG ûApíø õO BG ÿoBÞ kõWô úG pÇg òüA ,þñÞ oAp¾A lc qA {ýG ÿrý^ ÿôo pâA .ÿlG fpy }ApG ôo òüA lÏG óBvíø õO BG ôo }A|þüBùð îýí¿O QÚô aýø ô ûpG pu ÑõÂõì êÞ qA QéGBÛì ÙpÆ úé¾õc úÞ kBü|þì ,úðkBPÖA ÝB×OA ëBc ok ûlüA àü þPÚô .òñÞ pßÖ ûlG Q¾pÖ Bø|ïk@ úG ô õãG ôo ïq|æ RBíéÞ êÚAlc .úñßð .ÿlG {éø Qvýð ïq|æ þPyAkpG RA|ûlüA qA p×ð àü þèô Qvýð lG ÿoAk úÞ ÿl¿Ú :ÿk òülèõPì rG òñÞ pßÖ lüBy Bü þPvýð oBÞ ëõÓzì RolÚ ïBíO BG õO òñÞ|þì pßÖ lüBy .ûkpÞ AlýK þ×ñì ÐíW BG ÈÛÖ úÞ }BG IÊAõì þPÞpc ëBc ok ÿpývì ok pâA .þOkõg Ð×ð ëBHðk ÈÛÖ úÞ óôA pývì òüA Bü@ úÞ þyBG IÊAõì îDAk ô úyBG Ùlø úG Qíz^ }BW úG ô ÿpð {ýK ok iüpì .þñßð ûBHPyA úÞ }BG IÊAõì |çìBÞ îø þ¿hy þâlðq ok .úð Bü ÿAõg|þì úÞ Qvø ÿrý^ QÞpc ÐíW BG úÞ þéHÚ ëõìpÖ óõíø lüBy .QuA ôo {ýK ok ûBHPyA àü úÞ úâ|þì îýí¿O îøkqBü úðõg ûBHPyA òüA .úyBG ûBHPyA òüA qA qApPcA ÿApG þGõg oBýÏì úðõPG þXñvG ôo Ùlø BíDAk ô B¿hy ô þñßð .úy|þì ûlük ûlññÞ lülùO oBývG lÏG úHñzßü ô úHñy ok Áõ¿hG ïqõñø úÞ ûly þíøB×O Fõu Bü ûkpÞ þøBHPyA A«pýgA :òíùG òülèõPì õèk rý^ pâA .ûly úÇGAo àü ok þÖBÂA xpPuA UÎBG BðBýcA ô ûk|þì RoAq@ ûoAk {XüBPð àü úG õðôA ,ÿkpÞ pßÖ {ùG QuA úP×ø úu qA pPzýG ô ûonâ|þì Qñøm ÿõO þ¾õ¿hG .òÞ }A|þéíÎ ,ûkpßð RBøo úøBì úu qA pPzýG ô úPñøm ÿõO ÿoBÞ îø pâA .õãG p×ð ô QuA Aonâ òüA þèô ly løAõg pO|ûlý`ýK þOlì BO þâlðq úÞ úuo|þì pËð úG .ôo {èôA ïlÚ êÚAlc qBG ÿBø|ëBðBÞ ,ÿõÚ úÇGAo àü qAo .kBPÖA løAõg àÇéÒ ÿôo rý^ úíø úuo|þì pËð úG úÞ ÿrý^ qA pOkôq .úñÞ ÿspðA pK ôo RA|úP×ø ïBíO úðõO|þì óôõýc àü úG QHdì .QuA þÆBHOoA

51

QüõÛO ôo õO úðõPýì úÞ ÿrý^ òüpPzýG úP×ø òüA :lñ×uA òülèõPì þøBì pÆBg úG Bü þzG ÜüõzO ,RoBÞ pÆBg úG |çTì .QuA þðôpýG ÜüõzO àü| ,úñÞ þ¾Bg }|çO pâA úðB×uBPì .ÿpýãG oApÚ pülÛO koõì QÚô lñ^ òüA ÿBø|}|çO ûlük oôk ûAo ok îÒ àü .lðôonâ þøAõhð îø ôo þðBXýø pK þéýg úP×ø þPyAlð úÞ þèBc ok .ÿoõhð îø pG {ùG þPc Bü þñÞ onâ }qA þðõO|þì þPcAo úG þèô úy|þì J@ Bü ÿrHu úÞ ôpG þüBW úG .ûpHG Rnè QÏýHÆ qA úðõO|þì lñ×uA lèõPì ,úPÖpâ oApÚ pu ÿ|æBG lýyoõg RA þâkoõgBìpu UÎBG ,pùì ÿAõø }BG IÊAõì BìA ûk|þì RolÚ ô Áõég QùG oõÇ^ þñýG|þì ô úyBG RA|úðBÛyBÎ RBuBvcA oAnG ô órG Ùpc QHéÚ BG ,ûonâ|þì Jõg úP×ø úßñüA qA óBñýíÆA IvÞ ÿApG .úzð .ólG óõzð QùG ôo ûAo

|úP×ø þ


óApùO þééíèA òýG úéXì

õãzýK |

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

òüA pâA Áõ¿hG ,úPhu RBuBvcA ókpÞ þ×hì :òükoôpÖ òülèõPì ûpG .QuA Qíýí¾ îPzø úðõg ok JpÛÎ ZpG úÞ þðAoôk ok ô úyBG ÈHOpì RkBvc BG wc þvðBy }õg Bø|þÃÏG Býðk ÿõO úÞ þñÞ ëõHÚ ô ÿpýãG ûkBu ôo BøoBÞ òÞ þÏu {ñO þíÞ pËPñì lüBG úP×ø pgAôA .òuo|þì òPvýð {ÛdPvì úÞ þüBørý^ úG ô óoBü|þì rýøpK {ßízÞ qA .òÞ fpÇì ÿoBÞ îùì ÑõÂõì àü koõì ok ôo RpËð BO RApG úýGõg Q¾pÖ úÞ þyBG .òÞ ûBãð {ùG Qhu ÑõÂõì àü ókpÞ fpÇì Q¾pÖ óAõñÎ úG lìôA {ýK pâA þèô òÞ úG kAk þøAõg óõzð úÚ|çÎ úP×ø òüA ok þèô úHýXÎ :QzùHükoA òülèõPì ôBâ .þyBG oôk }qA ÿkpÞ|þì þÏu QuA þOlì úÞ ëlW ô UdG àü ok óly koAô ÿõO .úy|þì ïõíO ëlW ô úñÞ|þì pýýÓO õO Ð×ð úG QýÏÚõì kôq þéýg úðBPhHyõg îýí¿O ÿrý^ koõì ok ûoAk àý^õÞ ÐíW àü úÞ úy|þì ûlük QcAo Bø|ûoBPu ûqAlðA|úG ôo ÿpýâ îýí¿O óBìq lüBG þPvø ÐíW ôrW pâA úÞ òßð }õìApÖ .ûpýâ|þì úXýPð óõ^ }BG ëBdyõg þPvýð ÐíW òüA ôrW pâA ô kBýG Quk úG JõéÇì úXýPð BO þñÞ þð|æõÆ þÖBÞ ,þñÞ {Îôpy ó|æA úÞ ÿoBÞ Bü ÿpýãG úP×ø òüA ok úÞ þíýí¿O pø .QuA QzùHükoA ûBì lèõPì Ð×ð úG .þðq|þì ÿoBÞ ú^ úG Quk òÞ QÚk wK kAk løAõg oBG ô kpÞ løAõg lyo Qgok àü êTì JApg ôo Bø|eH¾ qA þßü àý^õÞ þPcAoBð àü :kAkpg òülèõPì pßýK ôk ïôk úðõg qA xõðAoôA òPynâ .úy|þì pPùG QèBc ûlýupð pùÊ úG þèô úñÞ|þì ô QcApPuA kõHíÞ þßürýÖ pâA .QuA þÖBÞ QcApPuA ïlÎ ûlñøk óõzð RA|þ¿hy þðlG pËð qA pâA þèô ûlG ÁB¿PgA QPcApPuA úG þÖBÞ QÚô BíPc ÿoAk JAõg úG qBýð ólG êTì îø pßÖ .òÞ QÚk RA|þcôo — ÿpßÖ QcApPuA úG ,ûoAlð þéßzì ÿAõÚ úðõO|þíð ô úy|þì úPvg ,þyBG ûkpÞ }pýâok lc qA {ýG pâA ô ûoAk QcApPuA ok JAnW þ×ÆBÎ úÇGAo àü ëBíPcA ô úuo|þì oAlðBíÞ úG xõðô úHñyoBù^ .úñÞ ÿqBuqBG ôo }kõg òy|þì QÛyBÎ QcAo Bø|ïk@ .órG Ùlø úG ôo RpýO ,úHuBdì þíÞ BG ô òÞ pßÖ R|æBíPcA úG .úWôA .úPhu þíÞ óõzðlðõì þèô úÞ ly lñøAõg úWõPì úíø BHüpÛO ô Rkõg :pýO òülèõPì äñ^pg þèô þzG úPgBñyBð òýìqpu àü koAô ÿoAk Quôk .ûly QüõÛO þéýg QOBuBvcA ok .þyBG IÊAõì úÞ ûk|þì oAlzø QùG Bü ûpýâ|þì ôo RõéW úÞ Qvø Qèk úO þupO ApWA úG ÈÛÖ þPÖpâ ôo Qíýí¿O þPÚô ô þñÞ Roõzì QéÛÎ BG lüBG ÈüApy òüA úÞ Qvø QÏèBÆ ok îø ôo ok ôo ÿkoõgpG .Qíýí¿O êü|æk úG úð þñÞ pßÖ {ðkpÞ þyBHð ûlñzhG lc qA {ýG úÞ þyBG IÊAõì lüBG þÛzÎ ÈGAôo ok .úPÖA|þì ÝB×OA kpÖ qôo àü ok |æBíPcA .óoAk úãð ôo óõykõg ûqAlðA òðõO|þíð Bø|þÃÏG óõ^ pø .Qvýð òßíì úyBHð ÿlG rý^ aýø Býðk ok úßñüA :kAkpì òülèõPì pýy úßñüA wK lG ÿBø|úHñW îø ô óoAk Jõg ÿBø|úHñW îø ÿpýãG pËð ok úÞ ÿrý^ pø ô wÞ ûlülð ôo Jõg ÿBørý^ ÿoAk þñÏü ,óly kBüq lG ÿBørý^ ÙApÆA ok þñÞ xBvcA úyBG pPùG òüA qA QvðõO|þì ÐÂô ô þPvýð ZôA ok òâ|þì îø Bø|ûoBPu úPHèA .ÿpýãýì òüA þèô úPÖpâ oApÚ êcq QzK lýyoõg .þñÞ|þì ûBHPyA ÿoAk óôlG ÿly lýìA Bð ÿrý^ qA |çÞ pâA þèô úé¾BÖ Bü |æBc .Qvýð ÕAk lüBG úÞ olÛðôA ÿoAk {Puôk úÞ þvÞ .þñýHð ôo }oõð |çÞ úzG UÎBG lüBHð úÞ þÆpy úG .þðõO|þì õO .òÞ þTñg ô ØzÞ ôo {éýèk .úP×â oApÚ Bíy òýG ÿrý^ Bü ûly kBüq õO BG }A .òßG áBðpÇg ÿBøoBÞ þíÞ ô ôpG óôpýG òìA ÿBø|Èýdì qA wK úDõO BG wðBy .ÿlG Zpg úG oBßPGA þíÞ òüA .ûoAk ÿkBüq kBíPÎA õO úG úÞ Qvø p×ð àü :oõüpùy òülèõPì úyõg qA oôk úG úÞ þñÞ oõW ôo þPýÏÚõì þðõPG pâA úGõg wK ûoAk þüBíñøAo àü úG qBýð ïk@ AôrðA xBvcA úñßíì úÏíW BO úHñyoBù^ qôo qA .òýðrG Mâ îø BG ØéPhì ÿBø|úÒlÒk |ç¾A ô QuA þÒõéy úP×ø lÏG úP×ø óõ^ ûlð }pPvâ ûqBWA wc òüA úG .þñÞ ôo þéßzì úðõO|þì|)ûp×ð úu Bü ôk þPc( àý^õÞ þéýg ÐíW àü .þyBG ûly pýâ úyõâ Qvýð Jõg îéýÖ ô JBPÞ ÿõO ôo Rkõg }BG IÊAõì ô ôpG þüBøBW òýñ^ Bü NBy þÖBÞ ,áoBK ,Bíñýu úG .úñÞ êc úñßð pßÖ pùì ûBì ÈuAôA ok oõüpùy lèõPì BO QuA AôrðA qA Zôpg ,úìq|æ úÞ ÿrý^ .þñßð ÝpÒ ëBüpu ô .ûly }õìApÖ

50


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

) þégAk ÅApìA À¿hPì ( õðBüoBì pPÞk ,)àýPuçK fApW( oôpu pPÞk ÿoBßíø BG þüBHüq ô þßyrK rÞpì ) þDAqBð ô óBðq À¿hPì ô fApW ( óBüoAq úèæ Øuõü pPÞk ô lDAq ÿBøõìorýè óBãüAo ,êÓG püq

lðoAlð úíýG úßýðBvÞ ÿApG ok þ¾õ¿hì RçýùvO ûly úPÖpâpËð

þñýG þcApW # w Þ B O õ G Ü ü o r O # kõy|þì ïBXðA ólG êìBÞ sBuBì # )lülW óBüpPzì ÈÛÖ( áBO|þìBO ô òzÞBuõLüæ # êìBÞ ûBãzüBìq@ ô lðBu ApPè@ # óBíüAq qA lÏG ÅoAõÎ îýìpO # Bø îðBg ok þéuBñO ûBãPuk îýìpO # orýè }ôo BG ólG lDAq ÿBøõì òPyAkpG # ólG ô QuõK ókpÞ rýíO ô ëBzýÖ ÑAõðA # QuõK ókpÞ Q×u ô Qýèõéu ókpG òýG qA # orýè }ôo BG þÏÂõì ÿBø þÚB^ ókpG òýG qA # îz^ òýDBK ô æBG êíÎ ô ókpâ ,Roõ¾ ólýzÞ # Roõ¾ ÿBø Èg óBìok ô ïolüôõW ô òýéuo ô ótýèBÞ ÜüorO # )oBßuA óôlG( ÙBð ûAo qA úéíW qA ØéPhì ÝpÆ|úG| úñýu ókpÞ åorG # ÙB¾Bð ÿBø QuõK ókpÞ ÙB¾ ô þdÇu ÿBø áôp^ ókpG òýG qA #

.kpýâ þì ïBXðA þ¾õ¿g ÿBø úíýG ô pßülì ëõHÚ BG Bø wüôpu qA þÃÏG

(818)655-9900 12030 Riverside Dr # A North Hollywood, CA 91607 49

Aesthetics & Laser Center

BñüoBì îðBg BG þDBHüq ÿBø wüôpu ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO

)|818(337-9301


óApùO þééíèA òýG úéXì

D r. Hamid Reza Mirshojaie,DO

D r. Alireza mirshojaie,DC

D r. Mohsen Mirshojaie,DDS

(818) 757-7246

48


TEHRAN International Weekly Magazine

47

Tel(818)881-1771

ok lükõG óBHðqõu ÿBW úG Bíy pâA :ëAõu þíýí¿O Ñõð ú^ xBvc ô ûBOõÞ óBìq òüA ?lýPÖpâ|þì pývì ókpÞ Ùpdñì QuA òßíì ïkpì pPzýG àü ô lññÞ JBhPðA ákõÞ úu RBXð ÿApG Ao oBÇÚ pËð qA úPHèA úÞ lñðAlG ApWBì þðBGpÚ Ao ákõÞ pËð úG eýd¾ îýí¿O lüBy þ×ÆBÎ ô þÚ|çgA

ÿAl¾ þüAl¾ pø .lðkpßýì úèBÒrG ÿAl¾ BùâpG ô .kõHð ÿpHg úèBÒrG kõg qA BìA ly úèBÒrG ,QuA {üBùyõâ qA êßzì kpÞ pßÖ }kõg ,kpÞ Al¾ Ao úèBÒrG ô lýèBì Ao {üBùyõâ ûAo úèBÒrG ëBHðk úG kpìpýK ;kAk úèBÒrG ÿAl¾ îø ,kq àHè þð ûAo ÿõO .QÖo óôpýG úÎorì qA ô kBPÖA ô ly úPvg .lì@ úèBÒrG ÿAl¾ {ßHè þð qA îø qBG

?... oõÇ^ þPüpülì ûBâlük qA BìA lupG pÆBg úG êÚBÎ ákõÞ ó@ ,îýí¿O òüA ok îýí¿O úÞ )pãük ákõÞ úu( kõg óAkBð óBPuôk êüo( áBðpÇg ô ûBHPyA pývì ó@ ok lðkõG úPÖpâ .kõy|þì þðBGpÚ ,lññÞ ÿqBG )îèBu pø úÞ QuA þéÃÏì ÿpýâ|îýí¿O Ñõð òüA ÝB×OA ...ok ô úÏìBW ok ,ûoAkA ok ,Bì ÙApÆA ok qôo óBÛícA ô lñíOolÚ óBðAkBð þðBGpÚ óBüBðAk ,lPÖA|þì .lðõy|þì ûlðpýâ îýí¿O ô lñìoôq ÿApG Ao þHuBñìBð óBßì ákõÞoBù^ pø ú^pâA þðBGpÚ BùñO ákõÞ ó@ þèô lðkõG ûkpÞ JBhPðA ÿqBG úðBøBâ@ úÞ pãük ákõÞ úu ó@ ûBHPyA îýí¿O òüA BG BìA .ly lðkõG úPÖpâ ûBHPyA oBÞ ó@ úG îýí¿O êÚBÎ ô ûBñâ þG ákõÞ ó@ BùñO úð úð|æõXÎ îýí¿O Ao óApÖBvì úíø þâlðq úßéG kAk Quk qA Ao {ðBW úG pXñì ûkBPÖA oBÞ qA êüo Apüq QgAlðA pÇg úG rýð þðBGpÚ rýð óApÖBvì úíø ô lükpâ oBÇÚ óly óõâsAô rW ÿrý^ îýí¿O òüA úXýPð ô lðly îýí¿O òüA .kõHð ÜícA ákõÞ úu ólðBì ûlðq îýí¿O qA QuA pK óApülì úíø ÿoBÞ þâlðq RBíýí¿O mBhOA ïlÎ BG úÞ oAõyk ÿBø|ÿpýâ þâlðq óBüBK úG ,þPüpülì àHu úG eýd¾ .lýuo lñøAõg kõg þPüpülì Quok úÞ ú`ð@ lýyBG úPyAk kBü úG JõHdì úÞ ú`ð@ ô ...Qvýð JõHdì úzýíø QuA !Qvýð Üc úzýíø QuA

ô !òÞ îüBøo ,îøAõg|þíð :Q×â ô óBíu@ úG kpÞ ôo úG .lýzÞ úO úèBÒrG ÿAl¾ îÞ îÞ ,kq àHè þð oBÚoBÚ Õ|çÞ lük ;kAk }õâ ô Qzâ pG úÎorì àýW àzXñâ ô Bì Bì ôBâ ,pÎpÎ Õ|æA ,lñÞ|þì pø .ly BHüq oõWAô oõW ÿBøAl¾ qA Býðk .àýW þð kpìpýK .QyAk Ao }kõg ÿAl¾ rý^ pø ô wÞ ,Õ|æA ó|æBK püq úéüõÆ úyõâ úÞ úèBÒrG .kq àHè {ýK .ly oAlýG àHè þð ÿAl¾ BG ,kõG JAõg .lýuo {üôqo@ úG kpìpýK ô .kpÞ ÐG ÐG .lì@ kpìpýK Jõg ÿpýâ îýí¿O ô þñýG {ýK ûAo êüo ôk þßükrð ok Bø|ú`G qA þøôpâ # ôk òüA qA þßü .lðkõG ókpÞÿqBG úG ëõÓzì ,òø@ êGBÚpýÒ ÿpãük ó@ þèô kõG ûkB×PuA êGBÚ êüo Ñôpy JApg êüo ÿôo Bø|ú`G qA þßü BùñO .ûkB×PuA êGBÚpýÒ êüo óBíø ÿôo þOlì qA wK ô kpÞÿqBG úG þíÞqA wK îø pãük ú`G úu .kpG {GAõg ûkB×PuA .lðlýGAõg BW óBíø ,îèBu êüo ÿôo ÿqBG

BùñO óBHðqõu ô kõG ólì@ ëBc ok oBÇÚ ... kpýãG þdýd¾ îýí¿O QvüBG|þì ô ûkAk pýýÓO Ao oBÇÚ pývì lðAõO|þì óBHðqõu ô lñÞ QüAlø ûkB×PuA êGBÚpýÒ êüo Qíu úG Ao ó@ àü BùPð ô løk RBXð Ao lðqpÖ úu óBW ÜüpÆ òüA qA pývì lðAõO|þì Bü ô kkpâ îýí¿O òüA þðBGpÚ ákõÞ kõg ûAo úG oBÇÚ úÞ løk ûqBWA ô ûkAlð pýýÓO Ao oBÇÚ .løk úìAkA

|«çìBÞõO M^ Qíu úðBy ô ïõzð wýg òì ÿkpÞ|þì .kõG wýg

þuBñyolÚ òì úG ô ly òì kBPuA úÞ þðAõýc Qgõì@

kok Rpu þP×â ?oõÇ^ qôo òýìõu ô êìBÞ Ao pP^ ÿoõhG Bìpu ÿoAlð úé¾õc ô lñÞ|þì úÞ îüA|úPyAk ÿkBüq lýOBuA Bì qA ïAlÞpø # |«çìBÞ òì QuAo úðBy ô þPÖpâ Rkõg pu ÿ|æBG Ao Bì úzýíø BO ô lñPgõì@ Bì úG Ao ÿrý^ ïAlÞpø pÆBg úG ?oõÇ^ Ao {ýK qôo lñ^ ô ly wýg ûoBGok Bì ûBOõÞ óBPuAk BìA.lðkpÞ kõg xBñyolÚ îükõG oõHXì ô ÿlì@ úÖBÂA pP^ àü BG úÞ ?ÿoAk :QuA óAõýc àü ÿBÖô úðõâ óBGBýG þüBW ok Ao þOlì {ýK BùèBu óBGBýG ó@ ok Ao kõg ÿoAõük oBù^ ÿrürÎ ô ïkpGpvG àü BG åorG úÆõdì àü ... kAk oApÚ òì oBýPgA ok ÿApG úÞ þéßýø ÿõÚ ô pýK äu .äu àü ô ûBñKpu úG þHuBñì Quôk òìABð ô Rõég Èýdì ó@ ok ókõG þzhG òì ô îükõG îø BG þOlì Bì ...lýuo|þì pËð óAkqk qA Apì ôA ô ïly|þì îýùu ôA BG Ao kõg ÿAnÒ qA oBíýG äu ó@ úÞ ÿqôo BO kpÞ|þì QËÖBdì Iy QyAkpG þâorG îgq ôA ólG|þìõéÏìBð êýèk úG.ly ,àyrLìAk .QyAkpG ïpÞ BO kpÞ kõÎ qôo pø ô ôA ÿoAlùãð úÞ Q×â ô QvðAk pSA þG Ao ôA óBìok !kõy úPzÞ lüBG ô QuA áBðpÇg oBývG òì qA .lñßG oBÞ òüA QvðAõPð äu IcB¾ óBGBýG ok kõg BO îñÞ óôpýG àéì qA Ao ôA úÞ QuAõg kpÞ|þì QìôBÛì AlPGA ! ïkpÞ óôpýG Ao ôA òì ô kpýíG qA þðBzð aýø ô QÖo ïoAk oAp¾A lük þPÚô þèô ...QyAnãð þÚBG kõg qA QzâpG ÿqôo úßñüA BO .ïlülð Ao ôA râpø þ¾B¿PgA ûAo òüA ,kõG ûly koAô þ×hì þgAoõu kõG ûlðBì ûlðq ôA .áBñPzcô îgq ó@ óôlG .kõG ôA kôpð óBíèB^ ô {^ ÿõO pP^ ÿBø|òýK úßñüA ÿApG îgq ó@ qA ÿpSA aýø þíéÎ lÎAõÚ úíø Ù|çgpG ô ÿApG pãük AkpÖ . . . îüôpG ûAo pOoôk îø qA ïlÚ ôk !!! kõG ûlðBíð þÚBG þPÏüpy þéÎ . .. ôpG BùñO îü@|þíð ókq ïlÚ úýùO BXÞ qA AnÒ Bü ô kõG ûkpÞ oBß^ îðAk|þíð ápO AoBXð@ lüBG Ap^ úÞ kõG ûlýíùÖ BìA .kõG ûkpÞ kõHð áBðpÇg ô oBíýG pãük úÞ óõñÞA ô ûkpÞ|þì }A úèBÒrG ô qoôBzÞ ÿpãük ÿoAõükoBù^ þßükrð ó@ ok .kõG úPzâqBG úèBÒrG úG {èk úÞ kõG ÿqoôBzÞ ÿqôo # QzâqBG qA lÏG qôo lñ^ ô QyAk þðBHùãð úÞ kõG àHè þð ,kpÞ|þì {íâ QÚôpø .kõG }õg }A òì úG ÿrý^ ôA ô ïkpÞ RBÚ|çì Ao óBHùãð ó@ ,äu .ly|þì {üAlýK àHè þð ÿAl¾ BG úèBÒrG ô kq|þì :lðAqpè Ao ïkõWô ÜíÎ BO úÞ Q×â lük ,ly oAlýG qoôBzÞ þPÚô eH¾ qôo àü ûly óôpýG úÞ þOBÚôA ó@ ok äu úÞ Q×â ôA Ao ôA QgAlðA îz^ ú^pø .Qvýð }A úèBÒrG þðBHùãð eH¾ BO ô ok QzK ûlì@|þì Iy pø kõG .kBPÖA ûAo úÎorì ÿõO ô QyAkpG Ao àHè þð .QÖBýð úWõPì þvÞ úßñüA qA {ýK eH¾ ô ûkAlýì ô lýñzð Ao àHè þð ÿAl¾ úèBÒrG ,kq àHè þð òì ! ... Iypø .úPÖo|þì BXð@ qA kõzG }oõÃc .lìBýð BìA ïqõìBýG ÿrý^ óBGBýG ó@ Rõßu qA îPvðAõPð .Qzâ Ao úÎorì puApu .ly wKAõèk kpìpýK Apì {HéÚ þãðApßýG ô äu ó@ þuBñyolÚ ô ÜzÎ úíø .úèBÒrG ÐG ÐG ÿAl¾ rW kõG þüAl¾ oõW úíø lýOBuA qA úzýíø ôA .QhüoôpÖ ô kpÞ kpg kõg ok ô kpÞ lñéG óBíu@ úG pu ,kAk|þì }oAq@ BøAl¾ ! kõG løAõg òì aýø ïA|úèBÒrG ÐG ÐG rW úÞ òÞ ÿoBÞ BüAlg :Q×â úÞ Qgõì@ òì úG úÞ QuA þvÞ ó@ òì kBPuA .ïõñzð Ao þüAl¾ !îñýHG {üõg kBPuA Ao úíø úðõã^ ÿAl¾ àHè|þð qA úÞ ly úWõPì óBùâBð lýìk àHè|þð ok pPzýG ú^ pø ;lü~Býì úèBÒrG )þPÏüpy þéÎ( þðAoBG qôo òýèôA þð kpìpýK .kpÞ ÐG ÐG pPzýG àHè þð ÿõO ÿ|úèBÒrG ?ÿoAk pÆBg úG Ao þðAoBG qôo òýèôA # .kpßýì }õâ ÈÛÖ ôA Qzâ úèBÒrG ëBHðk ô krð àHè úG ô îülüôk îülülñg îýPyAlð pP^ îüly pýãéÖBÒ ÐG ÐG {Ò|æA ,lñÞ|þì úèBÒrG ÿAl¾ }ôBâ lük òýìôk .îülüqoô ÜzÎ kõè@ êâ ÿBø|Nõéy N|æBy ÿAl¾ úÒBGoõÚ ô Bø|Õ|çÞ ô Bø|àzXñâ ,lñÞ|þì ÿkõG ûkpÞ Ao }A þñýG {ýK ?oõÇ^ þðAoBG qôo lý`ýK|þì BùPgok úgBy ÿõO kBG ,lðkpÞ|þì úèBÒrG þÏu ïly pýãéÖBÒ òì ô ÿkõG ûkoô@ pP^


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿkAq@ô òük

ûBOõÞ ÿBø óBPuAk

þðBXì ëBÛOpK ôA qA ûlðs ÿBùuBHè BG úÞ kõG .QÖpãýì ûly úPyõð Qyok Ùôpc BG ôA wßÎ püq rýð lñÞ þÖpÏì Ao ôA úÞ þvÞ ÿApG ô ÿoApÖ êOBÚ kõG }ôpÖ ûõýì .lðkõG ûkpÞ òýýÏO ûrüBW óAõñÏG þÓéHì .QÖpâ Ao wýéK ûoBíy úé¾BÖ|çG ok úÞk ÙApÆA ok þèAõPì qôo lñ^ Bø|wýéK oBßPüBñW kpì lÏG qôo oBù^ úu .lðkõG òýíÞ óBíø BG ,ly pøBÊ þyôpÖ ûõýì úÞk ok ûoBGôk úG ôA .kõG ûlýyõK úìBðqôo wßÎ ok úÞ þuBHè ÿkBÎ pýÒ QýÏÂô úWõPì þDõâ ,kpÞ ûBãð ÙApÆA QÚk ëBíÞ BG Bø|wýéK ô oAk úÞk .kõG ûly .lñPyAk pËð püq Ao ÿoApÖ oBßPüBñW IýW qA Ao {üõÚB^ ô kBPvüA óBùâBð ôA òPyAlùãð |æBG BG ô QgAlðA òýìq úG ô ûkoô@ óôpýG wýéK ûp¾Bdì úÛéc koAô þPcAo úG kõg Quk ôk .lükpâ pýãPuk þPìôBÛì aýø óôlG ô ûly }õâ püq lðkpG|þì Ao ôA lñPyAk úÞ þðBìq õO {ýK òì Ao úìBðqôo ó@ :Q×â }ôpÖ ûõýì ô óBðq lñhHè wLu .óAõhG Ao {PzK ôpG ,îPyAnâ .ly wýéK òýyBì oAõu þÂAo «|çìBÞ úÖBýÚ BG ok ô koô@ óôpýG Ao úìBðqôo ó@ JBPy BG }ôpÖ ûõýì úÞ lük Ao wüõð Quk pÇu lñ^ ,{PzK úd×¾ QèBÛOpK qA ïly úPvg oApÖ qA pãük òì :kõG úPyõð úG ókAk óBüBK ÿApG îPyAk úÞ|þìBãñø .ïpßzPì òì pG úÞ kõG õO þèlßýð ,îPÖpãýì îýí¿O îýâlðq .QyAnâ pýSBO õO RBícq óApHW ,òì ókpÞ AlýK ûrüBW oAnãG !!!lyBG

BKpG ÿkAq@ô òük ûoBGok úÞ ÿkpârýì ok # )þñük ÜÛdì ô åorG kBPuA( Bì|æ|þü|æAk ô kõG ûly úPHèAô ,ÿôBßXñÞ BG òì ,QyAk oõÃc ó@ ok îø òüpPùG ,JBñXýèBÎ :ïlýupK ôA qA ,þvñWlG þíÞ ?QuA ïAlÞ òük

kpì ÿApG úÞ olÛð@ úð BìA ,QuA Jõg óAlñíOôpS .QuA lñíyqoA ô Jõg ,pýÛÖ lñíOôpS }ôpÖ þñüpýy ô pýÛÖ kpì óBPuAk þâlðq qAo ô rìo ;AkõìôpK ,ApOBG :JBPÞ qA úPÖpâpG( ÐÂAõPì )pPùG ÿApu|þñüpýy ,BÞAqôA ok ô òKAs oõzÞok # }ôpÖ ûõýì ô êOBÚ úPvg ,kõG úPzÞ ïk@àü úÞ ÿoBÞ QüBñW # pK ô ûlðs xBHè BG ,þâoAô@ô oApÖ ëBc ok ô úPÖõÞô àü úG ,ØýTÞ Roõ¾ ô Quk ,áBg ô kpâ qA .lýuo ûlßøk

kõG ûkoõhð ÿrý^ úÞ ly|þì ÿqôo lñ^ þyôpÖ ûõýì ûqBÓì àü ÿõéW ôA .kõG úñupâ oBývG BìA .ly ûpýg ûqBO ô åorG ÿBø|ëBÛOpK úG ô kBPvüA Ao ëBÛOpK úÞ kõG ëk ôk òýíø pÆBhG ... kõG ëõK þG .lñÞ þDAlâ Ao ó@ Bü kpýãG }ôpÖ ûõýì qA oôq úG wíè Ao õÚB^ úÓýO {HýW ÿõO {Puk {zí^ ÿõéW Ao þèBÛOpK ûoBHßü úG úÞ kpÞ|þì ... ô kpÞ Bøo kõg IýW ok Ao õÚB^ oBýPgA þG .lük ûõýì .QÖpâ }ôpÖ ûõýì kpì Quk qA Ao ëBÛOpK ! kAõg|þíð ëõK ,QðBW }õð oõhG :Q×â }ôpÖ úÞk ÿõéW ok qBG ÿoApÖ {ßìk@ lÏG qôo úu ÿA úíéÞ úßð@ þG úÏÖk òüA .ly pøBÊ }ôpÖ ûõýì Quk ok Ao ëBÛOpK lñ^ «AoõÖ úÞk IcB¾ ,lñÞ AkA .QyAnâ ôA QuAõhýì þDõâ ûkpÞ qBG Ao kõg óBøk ÿoApÖ Ao BùèBÛOpK Rõßu ok «BPüBùð þèô ,lüõãG ÿrý^ úÞk IcB¾ Iy pg@ .QÖo JBPy BG ô koõg àü ëôA úd×¾ ,kpÞ|þì ÐíW Ao kõg ÉBvG úÞ þPÚô .koõg {íz^ úG úìBðqôo úÞ þPÚô ly pýdPì ô RBì }ôpÖ ûõýì ÿkpì óBíø wßÎ .QgBñy Ao úìBðqôo ÿõO wßÎ

ÿBø|þñüpýy pÆBg úG ó@Rpùy .kõG ÿoõùzì oBývG oBývG ÿBø|ÿpPzì .QgôpÖ|þì úÞ kõG ÿA|ûríyõg QíýÚ óõ^ ,lðlì@|þì ûqBÓì òüA úG ÿlñíOôpS úzýíø ûBãyôpÖ IcB¾ .kõG óApâoBývG Bø|þñüpýy ÿApG QÚô aýø ô kõG ûqBÓì IÛÎ óBíø ok .lì@|þíð ÙpÆ òüA úG Bø|ÿpPzì þü õâlì@|}õg .QuA lñíOôpS olÛ^ ÿpPzì úÞ kõHð îùì

ô xolñì ÿBø|xBHè BG ÿpýÛÖ kpì qôo àü úßñüA BO àükrð «AlíÎ ô ly ûBãyôpÖ koAô ûlýèôs ÿBøõì óAõhzýK úG pýÛÖ kpì úÞ|ó@ qA êHÚ .lì@ óAõg|{ýK lüpK óôpýG ûqBÓì QzK qA ûBãyôpÖ IcB¾ ,lupG úG óAôApÖ ÐÂAõO BG ô lýzÞ ÿoBñÞ úG Ao óBâlñyôpÖ ô ïBíO ÿoõH¾ BG ô Q×â lì@|}õg pýÛÖ kpì ó@ þèõK BO kkpãG Ao {üBø|IýW kpì ó@ BO ly pËPñì ûBãyôpÖ IcB¾ !lGBýG þñüpýy úßO àü ÿApG pýÛÖ kpì ÿBø|Quk ok Ao þñüpýy úðBGkõöì þéýg ,kpÞ|þì ápO Ao ûBãyôpÖ ôA úÞ|þìBãñø ô kAk oApÚ .kpÞ|þì îýËÏO óBñ`íø ûBãyôpÖ IcB¾ óBâlñyôpÖ ,QÖo pýÛÖ ÿpPzì þPÚô úÞ þèBc ok úÞ lðlýupK ô lññÞ QìôBÛì lñPvðAõPð lñéG kõg ÿBW qA lñíOôpS ÿBø|ÿpPzì ÿApG Qìlg úG «B¿hy pýÛÖ ÿkpì ÿApG Ap^ ,lüõy|þíð .lüly pÂBc pýÛÖ kpì :Q×â iuBK ok ûqBÓì IcB¾ þñüpýy úßO àü ÿApG QyAk úÞ Ao þèõK ÿ|úíø þñüpýy òüA .kAk oBhPÖA Bì úG «BÏÚAô ôA kpÞ Zpg pËð úG Bì þñüpýy .kõG nünè «BÏÚAô ôA ÿApG

løAõg lG|æ ôA úÞ ïkpÞ pßÖ ïkõg {ýK qA pO|þíülÚ þéýg úÞ þÚpy óBükA Bü þüAkõG :Q×â ...lñPvø Qýdývì ô kq ÿlñhHè ,kpÞ äðok þíÞ Bì|æ|þü|æAk òüpPùG :Q×â ûBãð@ ô ... ly ûpýg òì óBíz^ úG !kqBvG ÿpPùG ïk@ Bíy qA úÞ QuA ó@ ,òük ûlñìpy ÿA|úðAlñìkpg iuBK òýñ^ qA úÞ òì kqBu|þì ÿpPùG óBvðA Apì ú`ð@ :ïlýupK ,ïkõG ûly ?Qvý^ ,pO|îco|ëk Ao Bíy úÞ rý^ pø :kAk iuBK ôA ,pO|QHdìBG ,pO|ÙpÆ|þG ,pO|êÛPvì ,pO|ûlýíùÖ pO|þÚ|çgA ô pO|QýèõEvì BG ,pO|Quôk óBvðA òüpPùG ,lñßG Bíy ÿApG Ao oBÞ òüA úÞ þñük.kqBu ...QuA òük ÿBø|Ùpc úG ô ïlðBì QÞBu ÿA|úËdè òì ok úÞ|þìBýK òì pËð úG .ïlýzülðA ôA úðAlñìkpg :QuA òýñ^ koAk oApÚ ôA ÿBø|Ùpc QzK kBÛPÎA þñük ú^ úG õO úÞ òüA !òì Quôk ,ÿoAlð kBÛPÎA þñük aýø úG |«ç¾A úÞ òüA Bü ô ÿoAk .koAlð QýíøA òì ÿApG ok õO oBPÖo ,koAk QýíøA òì ÿApG ú`ð@ êÞ okô úÏìBW ok ,oBÞ êdì ok ,ûkAõðBg ok ,úðBg ...QuA óBùW JBOqBG þPvø îèBÎ ,}BG úPyAk kBü úG êíÏèA|wßÎ ô êíÎ óõðBÚ .QuBì oBßÖA ô ëBíÎA ÈGAôo ok úßéG Qvýð àürýÖ úG p¿dñì ÈÛÖ þGõg ,þñÞ þGõg pâA .QuA ÝkB¾ îø þðBvðA ...ÿlG ,þñÞ ÿlG pâA ô þñýG|þì ÿApG úÞ koô@ þøAõg Quk úG Ao þüBørý^ úzýíø .þñÞ ôqo@ Ao Bø|óBíø rýð óApãük .QuA JBhPðA àü .Qvýð Ùlø ,ókõG kBy kõWô QÛýÛc qA pO|æBG þñük aýø :QüBùð ok ô ...koAlð ÿoBÞ ÿoAk BHüq þOoõ¾ pâA òÞ ûBãð úñü@ok IuBñìBð RA|úÖBýÚ pâA ô ûlG ïBXðA QèBíW IuBñì .Ar×ýì Roõ¾ þPyq úG Ao oAkpÞ þPyq ,QuA óõÆ|çÖA

46


www.TEHRANMAGAZINE.com ÿApG þñÏü .QuA ÜyBÎ ÈÛÖ úÞ Qu|ÿkpXì qA .koAlð ÿpãük Àhy úG qBýð óly ÜyBÎ êTì þèô Qvýð Alg .kõy|þíð úPvg þüBùñO .QuAlg ÿlÏu úü ,Bñýu òGA úü îø Bì< :Q×â }BOpO AoBhG úð ô iéG ÿõO úð úÞ îüoAk|þìôo ÿ|çŸì úü ô ëõÓzì óBgp×Îq oBGok ÿõO BðôA .òñÞ|þì þâlðq >.óBø|úñWA úG Qìlg ô êý¿dO îíùì îüApG |«ç¾A !?lüõâ|þì ú^ .îíùÖ|þíð .kkpâ|þì ÿrý^ ú^ ëBHðk ôA Qvýð .îyBG |çýè BG ûoBGôk îðAõPG úÞ òÞ ÿoBÞ ÈÛÖ :îP×â þüBùñO þðAk|þì .ïBùñO .ïBùñO .ïBùñO :îP×â úWõPì îðAk|þíð BìA ïkpÞ oApßO oBG úu ?ú^ þñÏü ?úð Bü ly .Q×â ÜzÎ qA ôA .Q×â óly ÜyBÎ qA ôA ...Q×â ô Q×â ,lüõâ|þì òhu úðBìõ¿Ïì olÛ^ ïlük þPÚô ëBì ÈÛÖ þÛyBÎ úÞ îPÖpünK .ïkpÞ }oôBG îø òì pùy êTì ÜzÎ ,ïlýíùÖ .Qvýð BùñO òì ïkõg rW wÞ|aýø ó@ úG kôoô ÿApG úÞ Qu|þâorG úÞ ÿpùy .lñÞ okB¾ Ao }A|ûqBWA lðAõO|þíð úÞ ú^pø QÏuô úG ;QuBñÏì p³K Alg ÿ|ûqAlðA|úG ûlýuo VoA òì úG ïA| Qüõø qA ô ïA|ûkpÞ|þì pßÖ úG lÏG ô lñÞ|þì Bø|úÒlÒk pýuA Apì îDAk ô QuA ô þðBíu@ ÿBø|ú¿Ú ïBíO ok úÞ kpG|þì þüBø|ûlÎô úÞ ÿpùy .ïõñy|þì îø qõñø ô ïA|ûlýñy ÿpýÆBuA îø qõñø ô lðlì@|þì BW|ó@ qA ïA|þÞkõÞ ÿBø|êP¯´ì .lñü@|þì úPvg þãðBâôk qA òì :Q×â þüBüok ÿpK .ïA|ûly !?þðBâôk :îP×â òýìqpu ok úÞ lyBG ïkBü lüBG ,Q×â òì ,pãük |æBc úÞ îñÞ oôBG QuA òßíì ,óApãük .ïA|ûly Alg úÞ|òüA Bü .ïA|ûkõG Alg .îPvø Alg ÿõzG þâlðq þüBHüq õdì óBñ^ QuA òßíì :Q×â Ao Q×ýéßO lüBG :Q×â .þñÞ }õìApÖ Ao Alg úÞ oBPÖpâ þøBì ô óBvðA òýG òì êTì úðpâA ,þñÞ òyôo IWõì ókõG úðBâôk :Q×â ÿõy|þì îâokpu ô .þñÞ pßÖ Quok koAnâ|þíð .kõy|þì ÿkõGBð .kpýâ|þì õO qA Ao rÞpíO RolÚ Ao ôA ô lüBýG }BOp³O BO QuA pËPñì ÿpK qõñø Ao ôA ô lñÞ ZAôkqA ôA BG ô kpHG Bø|úñWA ÿBýðk úG úð ô lyBG òW úð úÞ lñßG ûqBO ÿkõWõì IcB¾ .ÿpK ?îüõãð — !õãð aýø :lüõâ|þì |çýè qõñø .lññÞ|þì aK aK lñéG lñéG ïkpì qõñø òì ,kõy|þì àüoBO BW úíø þPÚô Bø|úHñy|YñK kôlc úÞ ÿpGp×ð àðBO ÿ|úy|æ QzK ô ïôo|þì |ÿpK ô îPvüA|þì koAk úé¾BÖ úgpÞ lu qA pPì ûBXñK .îüõãG }BOp³O qA {üApG BO lü@|þì òì ?lüA|ûkpÞ ûkBì@ Ao óBOkõg olÛ^ Bíy óBO|ÿApG úÞ Ao ÿlülW ÿBøBýðk BO ïpËPñì qõñø óly ò„W qA ëôA lüBG BìA .îølG óBzð Bíy úG îP×â .lýupPð 45

àü ÿ|úÛýÚk úu ô êù^ ô Qzø QÎBu pu Quok }A|òýíÞ úG ô ïly ôA úWõPì óBPvìq|Iy úHñy|úu .îPvzð ?þG@ ÜzÎ — ïBð úG lñÞ|þì þâlðq Býðk òüA ok þüBW ,ÿpK .koAk oApÚ úgpÞ lu QzK úÞ ÿA|ú^Büok .ú^Büok óõ^ ïkpÞ IXÏO {èôA .lñÞ|þì þâlðq îø qõñø þß^õÞ ÿBø|úðBgkôo ô Bøpùð qA ú^Büok òüA kAq@ ÿBø|J@ úG þøAo aýø úÞ QuA ûly êýßzO ô Bøpùy óBýì qA Bø|úðBgkôo òüA qA þÃÏG .koAlð ÿ|úé¾BÖ lc úÞ lñÞ|þì oõHÎ þß^õÞ ÿBøBPuôo qA þñÏü .lðA|úPÖpâ oApÚ qk ÿ|úðBgkôo BO lðôBìk ûõÞ .óApüA JõñW BO ëBíy ?ÜyBÎ òW — pO|ØýÇè ÿoBPgBu BG þüBýðk ëBì }BOpO ólük qA Bì óBíz^ úÞ áqBð ô ØýÇè olÚ|ó@ .QuA Bì óBùW úÞ luo|þì qôo àü úPHèA .QuA rWBÎ ó@ ÿBýðk BG Bø|úñWA òýìqpu þñÏü !kõzG þßü Bø|ó@ BG ÿ|úÏìBW qA ÿlülW êßy ô lHv`G îø úG Bø|ïk@ ô þãðõã^ qA qõñø úPHèA úÞ koôBýG kõWõG Ao þðlì úÞ îðAk|þì þèô .ïoAlð þÎ|çÆA ó@ RBýDrW ô þãñøpÖ ô ÿkB¿PÚA ÿ|ûkôApì Bø|ó@ BG îýðAõO|þì .îýyBG úPyAk þÎBíPWA Ao oBÞ òüA oArGA Bø|úñWA .QuA ûkBu þéýg þñWp×Îq BG }BOpO QuA oApÚ úÞ îø |æBc .lðoAk ô Bø|ïk@ ÙpÆ qA ô ûkpÞ þðrüAo ,îèBÎ ÿBø|úñWA pHøo þñHì ÿA|úìBð îøB×O BO lñÞ }A|úýWõO ,}kõg úPHèA úPHèA .lñÞ FBÃìA Ao Bø|ïk@ BG >úHðBW ôk þâlðq<pG òüA ÿBÃìA óõ^ Qvýð Bø|úñWA kõu úG òüA þâlðq ok óBìq p¿ñÎ ,kõy|þì UÎBG úìBð|îøB×O ô Ðýuô oBývG óBy|ûBOõÞ píÎ oõÆ|òýíø óBýìk@ IOApì úG Bø|úñWA ÿBýðk ,ÅõÎ ok BìA kkpâ oôBñùK ô oõÇ^ îðAk|þíð .kõy|þì pO|à^õÞ ô à^õÞ þãPvG pãük òüA ?kpýâ|þì Roõ¾ oBÞ òüA úðõã^ lðAõPG lüBG }BOpO úÞ koAk þðBíP×â Ñõð ô þãðoq úG ôA êÚA|æ Bø|ó@ óBýì qA óõ^ .lðBupG ïBXðA úG Ao|ó@ !luo|þì {üôqo@ úG úÞ þñW p×Îq BO QuA pËPñì úñW }BOpO qõñø ÿpK ô lñÞ ZAôkqA ú^Büok ÿpK BG ôA úÞ lñÞ ëõHÚ úð ô ÿpK úð ,lyBG óBvðA úð úÞ lüArG ÿA|ú`G {üApG .òW àü .lñÞ|þì pßÖ rý^ àü úG ,Q×â }BOpO !wðBy îø þüBø|úñWA QuA òßíì :Q×â }BOp³O .lðlñHG kArýìk@ óApPgk úG ëk úÞ lñyBG IéÚ ïBð úG ÿõÃÎ Bíy ïkpÞ|þíð pßÖ :îP×â !lýyBG úPyAk !?IéÚ :Q×â }BOpO ?þPvýð ÜyBÎ õO pãì :îP×â ÿApG åpì êTì òì ÿApG ÜzÎ :Q×â .QuBíy .ïkpÞ IXÏO lu QzK úÞ ÿpPgk BG òì ZAôkqA :Q×â qA ÿlülW Ñõð kõy|þì UÎBG lñÞ|þì þâlðq úgpÞ lðAõO|þì Bì ÿ|ú`G .kpýãG êßy þPvø ok QÛég úGpXO QüBùð|þG BO Ao óly ÜyBÎ Rnè Bíy êTì kõWõì .wc úð ô ,QuA îvW úð pãük óõ^ lñÞ

818-881-1771 ûly UÎBG ïpvíø ÿ|ûoBGôk RBÚ|çì ÿôqo@ |«çTì úPHèA .îðrG QñÇýy úG Quk Bø|QÚô þÃÏG BO QuA .lðq|þíð úìl¾ óApãük úG râpø úÞ þPñÇýy Ñõð qA aýø pßÖ úG úÞ îñÞ p×u þüBøBW úG îðAõO|þì pãük |æBc .luo|þíð ô ûlýupð ÿpß×Pì ô lñízðAk óBâkpì óBùW úG ókoõg J@ úÎpW àü þâkBu úG ÐÚõì|ó@ BO úÞ ïA|ûkpÞ oôBG þñÏü !îzÞ|þì á´pu´ úG òì à^õÞ ÿBýðk ok ÈÛÖ îüBø| ë@|ûlüA ô Bøôqo@ kõùy QèBc ok òì ô QuA ûlì@ þðBìo@ ô åorG pËð ïkõg óBùW þß^õÞ úG îyBG ûly úÞõy úÞ oBãðA þâlðq p„×¾ ÿ|úÇÛð ok ïA|ûly úWõPì !ïkpG þK .îñÞ oõHÎ ó@ qA lüBG ô ïA|úPÖpâ oApÚ ïA|þðBìo@ !?p×¾ ÿ|úÇÛð — BG Ao î×ýéßO BO lyBHð ÿoAlì ô Èg úÞ þPÚô þG ,îyBG úÞ ÿA|úÇÛð pø ok îñÞ òyôo ó@ aýø òì .QuBñÏì|þG >úÇÛð< ,|«ç¾A .QuBñÏì àü ÈÛÖ ókõG >p×¾< !ïA|ûkõHð aýø ,îPvýð qA QvüBG|þì ó@ qA óly Bøo ÿApG ô QuA kAkoApÚ }BOpO³ îø Ao {øAo úÞ ,îPynâ|þì Bø|úñWA ÿBýðk olÚ|ó@ úðpâô lüõãG ïkpÞ }oõHXì þñÏü .Q×â îPyAk|þì }A|úãð îüBø|JBPÞ Ýôlñ¾ ok BW|óBíø BG .kõy kõGBð BO îP×â|þì >úéèA|îvG<{yõâ ÿõO ô .lüqpè|þì kõg úG lýG êTì xpO qA îuA òüA ólýñy !lýupO|þì þèô ,QvðAk|þíð Ao {PéÎ .Qu|ÿrüpÒ :Q×â }BOpO áBðpÇg úéèA|îvG kõg úÞ òüA úð :Q×â Bì Qypu ok ôA qA ólýupO úßéG !úð ,lyBG ô úuolì ok .îüpýâ|þì kBü þÞkõÞ qA .QuBø|úñWA ok Ao Bø|ó@ lüBG úÞ þuôok „pPzýG þPc óBPupýGk ÿoôk ÿBø|ûAo ïBvÚA ô ÑAõðA ,îýñÞ xBK ûBãzðAk BølcAô|ó@ BO þñÏü .QuA îËÎA îuA òüA qA òPvW á´pu´ Bø|ïk@ ÿBýðk úG îüoAlð ûqBWA îýðAonãð Ao .îýzßG úG BO kõy|þì UÎBG îuA òüA oApßO :Q×â|þì .îýupPð ,pãük ô îýñÞ RkBÎ ó@ êülHO ïk@ úG îýupPð pâA :Q×â|þì .îüõy|þì Bíy ÿApG îýðAõO|þì ÿpÇg ú^ Bì pãì :îP×â pPzýG òW îuA ókpG qA úÞ Bø|ïk@ ûqBO ?îýyBG úPyAk !lðoAk Qzcô ,lðkõHð ïk@ {èôA úÞ Bø|ó|BvðA :Q×â }BOpO óBy|óBGq ô ólýñy úG óBy|ÿBø|}õâ !lðkõG òW lÏG ô kpÞ RkBÎ úéèA|îvG òP×â úG úPvø@ úPvø@ úG ô Býðk ÿõO kAk óBy|êŸø Alg ,þñÏü .óBvðA ,lðly .kpÞ óBy|ZBPdì Aõø ô J@ ô óBð qA Ao Bíy úÞ|òüA ÿApG Bø|QÚô þøBâ :Q×â }BOpO jõuo óBPñøm êgAk BO îüoõHXì îýñÞ oôk kõg îüqAlðBýG ûBHPyA úG ókpÞ pßÖ ïBãñø Ao Bíy ô îýñÞ ÈÛÖ|ërñì êüBuô ÿkõg úG kõg þüBXGBW |æAô ÿBøAl¾ Bü ô .lüoAk Bíy úÞ Qu|þÇéÒ oõ¿O QÞpc ô luo|þì óBPyõâ úG ûBâ úG ûBâ úÞ|þìõù×ìBð îø|ó@ .QuA QÏýHÆ oBÞ !Qvýð Bì oBÞ úÞ ïBvWA .lýñÞ|þì þâlðq ó@ ok Bíy úÞ þPÏýHÆ kõG ûly UÎBG ú^Büok ÿpK úG }BOpO³ ÜzÎ ÿBýðk qA {ðlük ô ôA úG ólýuo ÿApG lyBG oõHXì BO .lñÞ oõHÎ Bø|ïk@ òì úÞ|òüA BO kpÞ|þì Ao oBÞ|òüA kõG Bø|ëBu

!Bø|ûoB`ýG .lñðAk|þíð ô lðA|ûly êg³ !Q×â|þì .úñW }BOpO — ïAk úG Ao Bø|ó@ ÿôk pø BO lýzÞ ëõÆ úP×ø ôk .ïqAlðBýG ïAk úG pãük ,îPÖpâ Ao ÿpK úÞ|òüA qA lÏG þñÏü .kõHð þPhu kBüq oBÞ îüApG úñW }BOpO òPgAlðA pu pG úÞ þüBø|ûpâ ôA úG ólýuo ÿApG kõG þÖBÞ ÈÛÖ ,Ao {øAo .ïkpÞ úÞ ,îñÞ qBG Ao îPyAk kõg ûAo ÿApG .Q×â òì úG ÿpK ó@ þñÏü lýzhHG ...|çýè .Qvø þ¾õ¿hì ÿBø|ûAo Bø|úñWA ÿBýðk úG ólýuo ÈÛÖ .lðBì|þì ûlzð fpÆ ÿBøBíÏì êTì úÞ þüBø|ûAo þñÏü ?Qvý^ ëkBÏì >BíÏì< ÿ|úíéÞ lýðAlG lüBG îø òì úPHèA .lýyBG úPyAk òøm ok ó@ qA ÿoõ¿O ô îÞ qA ô ïA|ûlðAonâ ïpu qA Ao VkAõc þéÞ úÞ| |æBc þüBø|úðBzð òP×â BG îðAõO|þì ïoAk Ñ|çÆA }A|ØýÞ ô ïA|ûkpÞ JBhPðA úÞ þüBø|ûsAô IèBÚ ok îø|ó@ BùñO |æAô ,îñÞ õâ qBG Ao Bø|ó@ óBO|ÿ|ApG ÈÛÖ îñÞ|þì lýñÞ áok Apì ÿBø|úP×â ó@ BG lýðAõO| þì úÞ þéýèk RoBvW ,ûly oBÞ úG Quk óBOkõg úÞ QuA|òüA ÿBøqpì ô óõðBÚ òüA úÞ ÿlc qA Ao óBO|ÿBK ô ûkpÞ lc óõ^ lüoAnãG pOApÖ ûkpÞ òýÏì óBPüApG þðBvðA ô à^õÞ Býðk úG ôA ûBãð ÿ|ûqAlðA|úG|þìk@ ÿBøqpì ô QÖBvì ÿ|ûqAlðA|úG Bø|ó@ QÏuô ,lðA|ûlññÞ ú×g ÕAp^ QzK ok Bíy |þüõéW êýHìõOA á|çK ûoBíy òüpO|îùì ô .lýñßð koõgpG ó@ BG úÞ QuA rìpÚ lñÞ qBG lðAõO|þì qôpìA óBvðA úÞ þüBø|ûpâ ÿôo pG }Apg àü ïBùOA ÐÖo ÿApG |þüBø|êýèk ÙkB¿O ó@ BG úÞ Qu|þñýyBì ÿ|úðlG Bü pýãéâ .lüA|ûkpÞ qA þâlðq ,ïkpì ÿBøoôBG wßÎpG Bø|ïk@ Bì þâlðq úG QHvð ô BHüq QüBùð|þG óApPùGBì úG ly UÎBG Bø|ó@ BG õãP×â .QuA ëôA Quk ô pß„G úG Ao îøBãð QvðAõO úÞ þüBøqAo .ïpHG|þK þüBøqAo ÿA|úGpXO ÿApG .lñÞ ÅõÎ þéÞ úG QÛég ô þâlðq oôk þéýg Bíy Qvýð ïq|æ ïA|ûkoô@ QulG úÞ |æBc úÞ þüBW|óBíø qA Qu|þÖBÞ ÈÛÖ lüôpG rÞpíPì >aýø< ÿ|úÇÛð ÿôo pG Ao óBO|ûBãð ,lýPvø >QýÏÇÚ< ïBð úG ÿrý^ ,lüpünLG þñÏü .lýñÞ þÏÚAô l¾okl¾ ÿkAlüôo aýø ô úPyAlð kõWô qôo pø úÞ ÿpüôB¿O ïBíO pãük RoBHÎ úG .Qvýð konâ|þì þâlðq IèBÚ ok óBO|óBíz^ õéW qA Iy ô úG pâA |«çTì .QuA kõWõì QÛýÛc qA þdHy BùñO þâlðq ok åpì óAõñÎ úG ÿrý^ |«ç¾A îüõãG Bíy lýðAõO|þì lýñÞ ûkAoA úÞ|úËdè pø ô koAlð kõWô Bíy þLâ ô lýñÞ QuBgpG ô Qvzð kõg kAlWA BG þÃÏG ok úÞ|òüA Bü ?lýüõâ|þì ú^ òì úG ,lýðrG }õW úG kApãýPðBu ÿ|úWok l¾ ok J@ ÐÚAõì oBù^ BG ÿôBvì ,ôk ok Jp ôk ÿ|úXýPð ô lü@|þíð ÿA|úßO ÈÛÖ þâlðq úÞ ïA|ûkpÞ oôBG òì .kõy|þíð QüBùð|þG óBüpW àü qA à^õÞ QüBùð|þG .koAk kõg îßy ok Ao Bì úÞ QuA|åorG .ïkoô@|þì Quk úG Ao }kBíPÎA lüBG ÈÛÖ ØÏ úÇÛð qA AlPGA ïkõG oõHXì oBÞ|òüA ÿApG kBíPÎA IéW BG óBìq oôpì úG ;îñÞ ûkB×PuA }BOp³O AlýK Ao óBy|òýìqpu úG ókpÞ ûBãð lýéÞ îPvðAõO ôA îø òì QÖpünK }BOpO úÞ|òüA pÆBg úG îø ó@ .îñÞ .ïoAôlýìA Bø|ó@ úG ólýuo ÿApG ô ïoAk þüBøôqo@


óApùO þééíèA òýG úéXì

úgpÞ lu QzK ÿpK ,ïqAlðA|þì ïAk úG úÞ þüBø|þøBì BG Ao ïA|þüBùñO qA pO|ûAõgkõg >pùì¶< :Q×â ÿpK .îñÞ îývÛO ô úñÞ ÿoBßíø ôA BG Qvýð pÂBc óõ^ >„pHßO< óBøBñãýG iüoBO ëõÆ ok BO úy|þì UÎBG òýíø >.òzG óAlñíOolÚ ÿBø|úGpc þðBGpÚ >»?þ^ úÞ< :Q×â }BOpO !?þ^ úÞ Ig ;Q×â|þì QuAo !ÙkB¿O — þéßy úG |æBc ô kõG ûkpÞ JBhPðA Apì ,pülÛO oõùÊ úG ô kAk|þì îðBzð Ao }kõg þñýÎ «|çìBÞ úíýð þâlðq ÿqBG ok úÞ îüBøôqo@ þñÏü .lðBuo|þì .lðA|úPÖBü QýñýÎ îüApG |æBc lðkõG ûkpÞ Bøo Apì ûAo lðAõO|þì þâlðq ïBíO :Q×â ú^Büok ÿpK !þÛyBÎ rXG ,lyBG ëBýg ûkpÞ ÅpÚ pýâ|þøBì IWo qA úÞ ÿoõO BG ô òýèôA ôA !ïkpÞ }lý¾ úgpÞ lu QzK .ïkõG lðôAlg lüBy úÞ Qu|ÿkpXì kõWõì òüpg@ êTì .îñýHG Ao |çýè ûoBGôk îðAõPG òì BO QuA ûlüpÖ@ pýãýøBì IWo óBvýð jp^ úÞ kõG þüBìpg êýHðq ÿpK ÿBøõì ÈÛÖ .lyBG ûkpÞ oõHÎ ó@ Èuô qA .Qu|çýè ÿBøõì qA pOlñéG .ïoôBýG ïA|úðBg úG Ao ôA óBGpÚ lýÎ kõG oApÚ lýÎ ,êýég î²ýøApGA ê„ýÎBíuA kBýG ,Q×â ïokBì ,îýøApGA ,îýøApGA ÿA .Qu|þÞoBHì qôo óBGpÚ !kõG õO êýÎBíuA êTì ,òì ÿ|çýè }BÞ|ÿA ,îýøApGA Ao }A|ûqBWA |çýè ï²³A qA ïokBì úHñy|YñK òüpg@ òzW ÿBø|úìBðpG BO îükõG úPÖo îø BG .QÖpâ Quôk .îýñÞ oôpì oBG òýìlñ^ ÿApG Ao óBì|þuôpÎ koõì ok Ao ûlðBíýÚBG ÿBøqôo ÿ|úíø îýPyAk úPvø@ ôA .îüly|þíð pýu .îýðrG Ùpc þuôpÎ ÿõO lüpK|þì ïpð þéýg òì IéÚ ô lülñg|þì ÜüBÚ qA ô kpÞ êâ ïA|þðAõW ÿ|ûrüpÒ .ïA|úñýu Ao ÜüBÚ JBñÆ lÏG .J@ ¶|þñýãñu Èuô ïkq úWpýy Bñy ïAo@ô úPvø@ êcBu ÙpÆ úG ô ïkq ûpâ ïpíÞ úG ÿAl¾ úÞ kõG J@ ÿõO îüõéâ püq BO qõñø .ïkpÞ .kõHð îü|çýè !aýø îø lÏG ô ...Mâ³ :Q×â þ×ý×g ,Rõßu ,Rõßu ,Rõßu .kõHð þüAl¾ aýø .þðBvðA aýø þPc ,kõHð îø þéhð aýø !ïA|ûkpÞ Bìpg xõø olÛ^ — úðAõük ápùy êøA ÿ|úíø .Qvø |æBc BìA .Qvø |çýè BìA ,lðA|ûly !QvýÞ |çýè þðAk|þì ú^ õO — îø õO !ÿpK ,ÿpK ,ÿpK .Qvø îø ÿpK !QvýÞ ÿpK þðAk|þíð ÿlük þPÚô< :Q×â| ïolK „okBì ,úñýßu úñð Ao|ó@ õO ,lññÞ|þì oApßO Ao ÿoBÞ àü ïkpì ÿ|úíø ,òÞ êíÎ òñÞ|þì Bø|ïk@ úÞ ÿoBÞ wßÎ .òßð >.þy|þì pýhG QHÚBÎ úÞ þñýG|þì ú^ ïqpìBýG Alg ÿ| úñð îíùÖ|þì |æBc

óApãük Qñdì rÞ õO< :Q×â }BOpO³ # ok úÞ Ao ÿpÖõéýð jp^ ÿoô@ püq úG ™þíÒ|þG BO îPðõßu êdì qA .îñÞ|þì þâlðq ûlýGqŸ ÿBPuôo QuA òì ûlùÎ úG BW|ó@þðBHùãð úÞþOApGBhì QüBu þÞBg ûAo qA ïoõHXì .koAk úé¾BÖ pPìõéýÞ ûk ûly ûlýzÞ úgpÞ lu QzK úÞ ïonãG ÿpG|óBýì úÞ òüA ÿApG .îñÞ|þì Ao oBÞ òüA îø qõñø .QuA JBhPðA Ao ûBOõÞ pývì òüA îupG úðBg úG pOkôq .îupG îø îuok úG lüBG óõ^ ïA|ûkpÞ

.kõG ûly pX×ñì J@püq úÞ Qu|þüBø|û|oBLíg Zõì ÜzÎ ,lñP×â|þì IWo ô kBíÎ êTì pãük þÃÏG !kõzG ܯK ,õO „ܯy BO ûly UÎBG |çýè lðkpÞ|þì ûBãð òì úG úðAõük àü îz^ úG ïkpì ûBãð ô kBÛPÎA |ç¾A .Qvýð îùì !lññÞ|þì îø qõñø ô ,Bø|ó@ úÞ Qvýð îùì îüApG þPc ,aýø úÞ ïkpì úÞ QuA òüA îùì .á´ok´ úG !úð ,Bü lðoAk kõWô þ¿Ûð ô kApüA aýø òì ÿBø|îz^ ok îðAk|þì ÈÛÖ ûoBLíg ÿAl¾ qA ïkõG J@ püq þPÚô .Qvýð oBzÖ BG .ly ÐÖo óBìok ô Aôk BG îø ó@ úÞ ïly pÞ .QyAlð ÿA|ûlüBÖ BìA îPÖpâ îßdì Ao îüBø|}õâ Al¾ òüpPß^õÞ óõ^ lñÞ|þì ÝpÖ ûlÎBÚ J@ püq QuA kBüq olÛð@ ûrüo|äñu ôk koõgpG ÿAl¾ þPc ôA qA Ao ókpÞ pßÖ RolÚ ô lñÞ|þì úÖ|çÞ Ao ïk@ úÞ !ûoBLíg àü oBX×ðA úG luo ú^ kpýâ|þì ûly òÖk J@ püq ok úÞ lðkõG äñW ÿBø|ûlðBìqBG ok úÞ þÃOpì êTì ?lyBG îø qõñø lüBy .lðkõG úXülg|þG þG }okBì ô ly kõÛ×ì óBPvG RBýéíÎ Ao {ÚBOA äðo ô kkpâpG úðBg úG BO QuA pËPñì qõñø 27 óõürüõéO {üApG þPc .lñÞ JBhPðA }kõg úPyAnâ ó|æAk püq ÝBOA êgAk ô ûlüpg þðõu añüA ëBvìA úÞ {ß^õÞ pvK ôlHÎ koAnâ|þíð ô QuA .kpýãG óq ô lñÞ ûkB×PuA ó@ qA kõy|þì úèBu êù^ aK aK ÈÛÖ {èôA Ao òì óly êg³ ïkpì QzK Ao þüBüok ÿpK ó@ úÞ þPÚô qA BìA lðkpÞ|þì aK ô ly úÖBÂA óBzüBø|ûlñg ïlük úgpÞ lu ûphvì ô ólülñg ÌýéÒ úG ly êülHO óBz`K .òì ókpÞ ïA|ûphvì ô lülñhG òì úG lüBy îø Bíy ,úHñy úu JôpÒ àü ok ,îüõãG óBO|ÿApG pâA lýñÞ ïBG QzK òßèBG ÿôo úÞ ÿA|úzýy Ýôlñ¾ êgAk úãð Ao îüBø|JBPÞ ó@ ÿõO ô ïoAk óBì|ÿ| úðBg ïBíO „qôo YñK .ïkpÞ pýâ|Quk Ao ò„W àü ,ïoAk|þì îPyAnãð ô ïkpÞ }oAkAô ,îñÞ ú^ ,îñÞ ú^ úG < :Q×â òì úG Ao {íuA ëôA !lñÞ IýÒ Ao }kõg >.úñW }BOp³O îðAõPG BO QuA òì ïôk êÓy ÿkBý¾

ÿAl¾ BG Bø|ó@ ÿ|úèBð .lðkAk|þì pu úèBð kõg qA îø ÿApG Bø|ó@ îñÞ|þì pßÖ .koAk ÝpÖ óBy|ÿqBG|ÜzÎ ô lñPgõu äñW ok úÞ lññÞ|þì úüpâ þüBø|êhð ,lðoAk fôo Bø|ïk@ Bì êTì îø Bø|êhð .lðkpŸì ÈÛÖ ,kBíÎ ëõÚ úG .lñzßG îø pWq úÞ lðoõHXì Bø|êhð wñW .lðBßzhG Ao Bø|ó@ QvðAõO|þì äñW Alg úÞ þðBìq :Q×â|þì ïolK .QuBø|ïk@ Bì ê„ⶠqA ó@ BG Ao ïk@ úÞ þéⶠqA ,kq QÛég úG Quk |æBc< :kpÞ pßÖ }kõg BG .lðBì úÖBÂA QgBu|þì »?îñÞ oBß^ òüA BG BùñO ô àO þPvø ok {OBÚõéhì ûBykBK úÞ|ó@ ÿApG .QgBu Ao Aõc AlPGA lðBíð :Q×â kõg BG ûoBGôk wK .lðBì úÖBÂA îø qBG — >»?!îñÞ oBßý^ òüA BG |æBc ,Ig< úG .kpÞ Üég Ao Bø|êhð ,ïk@ ê¶â þÛGBì qA Bì êTì óBy|RBÞAokA qA þéýg pÆBg òýíø ,lðõy|þì kBy ,lðoõg|þì ú¿Ò Bø|ó@ .QuBø|ïk@ ,þPc .lðpýâ|þì þuôpÎ òzW ô lññÞ|þì ZAôkqA ok úÞ ÿpPgk ÀÚo êTì !lñ¿Úo|þì îø ÿolñG qA Iy þøBýu ô lýyoõg JôpÒ ÿ|úé¾BÖ lc ,kõHð îø Èuô ¶Èuô þñÏü !lì@ óôpýG J@ Èuô ô {Þ ú^Büok ÙpÆ|ó@ „êcBu úG ûlðBì pPì lñ^ ïkpÞ pßÖ {èôA !lý¿Úo|þì úÞ oBãðA kpÞ|þì xõÚ ô ûlì@ úðBHy úÞ QuA Qyléâ ÿBPuôo qA ÿpPgk xBvcA úÞ ïkpG ày þPÚô .QuA ûkq J@ úG þñO BG BW|ó@ óBðq ô óApPgk .koAlð òO úG þuBHè ïkpÞ .lññÞ|þì Bñy xBHè .îñßG ZAôkqA QuA oApÚ pãük ÿ|úP×ø — úG Bñýu|þéÎõGA þßyBÞ< :Q×â }BOp³O Qíßc ô îéÎ úG BW|óBíø ô QÖo|þì ÿõðrÒ oBGok úÞ Bíy ÿ|ûlñü@ ûpg|æBG .kõG pPùG .kpÞ|þì Qìlg Bíy ÿBñýu|òGA lüBy .kõHð óBüõðrÒ Quk õ³O ÈÛÖ >»?kõG|þì pãð|ûlñü@ pPzýG lüBG úðAõük îø òì ly ÝpÒ |çýè úÞ þPÚô qA QzK !òì úð ,QuA ïkpì kBÛPÎA òüA þñÏü .ïly îPuk qA ÿoBÞ aýø òì ô ly|þì ÝpÒ úgpÞ lu pSA òüA lñP×â Bø|þÃÏG .îñßG ôA ÿApG BO lì@|þíð|pG

ûpg|æBG xBíPèA ô {øAõg þéÞ qA wK þñÏü pýÒ oõÆ úG úÞ kpÞ QÛÖAõì Alhøk óBPupýGk wýüo .lñÞ îìBð QHS îéLük òPÖpâ ÿApG ÿoõÃc àzíülðA BO oBG|àü ûBì ôk pø óBdPìA ÿApG ïoõHXì ïpG ô ïôo|þì pýãýøBì IWo ûApíø úG .ïôpG lý¾ }ôpÖ ÿApG oBG àü ÿA|úP×ø ôA .lðAkpâ|þì p¿Î ô kôo|þì àzíülðA|úG kõg ÿBø|þøBì .kkpâ| þì pG qôo|óBíø QÎBu qA òì ô koAk Ao Iy Q×ýy ,lèBg ôA qA Ao Qv³K pùÊ qA lÏG oBù^ BO eH¾ Qzø Ao kõg ÿBW oBG àü ûBì ôk pø úPHèA .ïpýâ|þì êüõdO QuA òüA ok kBíÎ BG òì ÝpÖ .îýñÞ|þì ÅõÎ îø BG .ëBu þu òì ô úPÖpâ píÎ Alg qA ëBu ûBXñK ôA úÞ ÿôqo@ |æBc ô ûkpÞ Ao }píÎ pãük ,}kõg ëõÚ úG þèBøA ,{ðkpŸì qA lÏG úÞ òüA rW koAlð þâorG áBg úG |çGpÞ ok Ao ôA ô lññÞ Qíø ,ápùy .lðoBLvG úâA ly|þì Jõg olÛ^< :Q×â }BOpO þñÏü !kõG|þì äñè oõíýO äñøpÖ püqô þhéG ÿ|çŸì >.RolÚ îývÛO Aõø qõñø BìA Qvßy|þì QyAk JBPÖ@ píÞ ô óBPvGBO BG oBùG ok Bø|êhð ÿõG .kõG ûlzð àüoBO Bø|áoBg qA þÎõHÇì ô ïpð ÿõG .kpÞ|þì ÝpÖ óBPvìq ly|þì þÆBÚ ÿoBùG îývð BG þPÚô úÞ kq|þì óôpýG BøõG òüA .kõG {hG Rnè îüApG kôq eH¾ ÿõG êTì Bìpg qA pPzýG áo´Bg ÿõG qA þñÏü .ïoAk Quôk Ao óõ^ ëBu qA ê¿Ö òüA ok Áõ¿hG .ïpG|þì Rnè þñÏü .îíù×G Jõg Ao iüoBO xok kõy|þì UÎBG .þuBñy úÏìBW êTì kõy|þì îüApG iüoBO ly|þì UÎBG ô kõG ûlì@| }õW úG ïA|êýhO qA þßü ÙpÆ úG ,ïlì@|þì úÞ ÿpývì ÿõO ô kpýâ|þì JBÏzðA þé¾A ûAo qA úÞ þÎpÖ ÿBøpývì Ao îøAo kõy|þì ê¿Pì úgpÞ lu oBñÞ ÿBøBPuôo úG ØýÞ ó@ þßñg qA ô îðrG J@ úG Ao îñO ô îñÞ YÞ lýyoõg ókõHð pãük ïõy|þì àñg þPÚô .îñÞ |ú^Büok qA pOoôk þíÞ .Qvýð îùì kBüq îüApG RBÚôA þøBâ ô lðkpÞ|þì ÿqBG|ÜzÎ îø BG Bø|êhð

44


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ëBu |21 ,îPvø úéÏy ,pPÞk ÿBÚ@ ïçu þùâ@ ,RçXì qA þßü ok êHÚ úP×ø lñ^ .ïoAk úvéW pø ô úvuõì ó@ îPÖo ,”äñýèkBì“ ÿApG ïlük lÏG ,lñPÖpâ þì wßÎ òì qA ô lðkAk þì oæk |250 pø xõðBýÚA oBñÞ úßýO ôk õüBì ÔýéHO ÿApG lñP×â .ïkpÞ ëõHÚ ,lñøk þì oæk | |400| úvéW wßÎ ,oæk |1000 ÿA úvéW úG lýuo ú¾çg lñP×â óõ^ ,ïkpÞ ëõHÚ îø Ao ó@ ,êìBÞ Qhè Àhzì QOoõ¾ þéýg úÞ îýøk þì þHýOpO .êìBÞ oõÇG úð úPHèA ,lyBHð BG úÞ óæA îølð óBOpukok óBW pPÞk ú¾çg |Porn star àü ÐÚAô ok îñÞ þì QHd¾ Bíy þvÞBð ô wÞpø êÓG úÞ îPvø ÿA úzcBÖ þñÏü, þéýg êDAôA .lðpýãG| Porn îéýÖ òì qA úÞ îGAõg þì ,olhì kAõì ÑAõðA úG lðkpÞ ïkBPÏì «AlÏG ,kõG êßzì .lñÞ þíð þÚpÖ pãük þðApüA ÿBø îðBg pPgk úÞ ïkpÞ ÅpÎ Ao òüA ,ïly BñÖ úÞ òì .lðoõhð Ao Bø óBìqBu òüA ëõâ .úýÛG ÿApG lyBG þuok ïoAôlýìA .lýyBHð lýìA Bð «æôA , îðBg oBÞpu :pPÞk .QÖpâ BW pø qA Ao ûBHPyA ÿõéW kõy þì úzýíø îðAõO þì oBß^ îñýHG BO lýðrG äðq òì pPÖk úG B«×Çè úÞ òEíÇì ô lýyBG oAôlýìA .îøk ïBXðA Bíy ÿApG þì ëõÚ ,lýñÞ oôBG .kpÞ îøAõg Ao îyçO úíø .îøk ...rürÎ óBâlðõñy

43

pø þèô pPÞk ÿBÚ@ lýüBìpÖ þì Quok qA ûkBW oBñÞ ïkq ,ly ïAõÎk ïpPgk Quôk BG úÏÖk xok@ ô kq äðq |911 úG ô kpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ àü ok ô QuA pÇg ok {ðBW úÞ kpÞ BÎkA þPc .kAk úÞ lýüBìp×G oôBG úÞ þèBc ok .QuA óBâôpâ ÐÚAô Apì lðlì@ Bø wýéK úÞ òýíø ô Q×â þì Õôok ú^ pâA .QyAlð ûlüBÖ pãük ô lðkq lñHPuk þèô Ao þðBW lülùO þñÏü QÖpâ wK Ao {üBÎkA .QyAk Qd¾ òì ókõG Qvì úíø ú¾çg ,îPÖpâ êýÞô ,ïkõG óAlðq þOlì Ao ÑõÂõì òüA Bø óAõW ïoAôlýìA .ly ûBHO ïA ûlñü@ pPgk Quôk ïBð úG þèBÓy@ pø BG úÞ lðõy úWõPì .lðõzð þÆBÚ lñPvø xBñy ïk@ îø ûoB`ýG okBì ô olK òüA .lðoAk úGpXO îø ô }BKBOpu úÞ ÿpPgk qA ïolK ëõÚ úG .QyAk kõy þì þÏÚõO ú^ ,QuA þGõßèBg ô Jõg úG .koAlð þãñøBíø òì BG úßñüA êÚAlc .QuA }kõg þâlðq ,ïoAlð ÿoBÞ }lG RõÚ Alg fçǾBG îPvø ØuBPì :pPÞk óBOkõg qôo úG ú^ lýðAk þì óBOkõg îñÞ ÅpÎ ú^ .kõzð òüA qA pOlG ïoAôlýìA .lüA ûkoô@ .lýüBìp×G ÿlÏG ûlðõñy QÚô pPzýG úÛýÚk |15 úðB×uBPì :pPÞk õükAo qA Ao {GAõW ô lýüBìp×G p¿Phì ,lüoAlð .lýüBìp×G .lýølG }õâ

?BXð@ QuA pHg ú^ lýüBìp×G :pPÞk ÿõXzðAk ,ïoAk ëBu |26 ,pPÞk ÿBÚ@ QéÎ úG úðB×uBPì þèô îPvø þßyrK ûlßzðAk |DUI òPÖpâ oBGôk ô þPvì ëBc ok þâlñðAo îðAõO þíð þâlñðAo .lðkpÞ êÆBG Ao ïA úìBñýøAõâ, ûkAk êýÞô ëõK oæk oArø |15 kôlc ëBc úG BO .îñßG êHÚ úÞ QuA þøBãPuk òì êýHìõOA óBìpÖ êÓG ô ïA kõzG Àhzì BO ó@ êgAk îñÞ RõÖ lüBG QÞpc qA .îPvýð Qvì úÞ .ly BñÖ ïA þâlðq úíø óBW pPÞk ú¾çg ô þPvì úÞ lýüõãG Bø óAõW úG Alg úG Ao Bíy òì lýñÞ oôBG .lñÞ þì ûBHO Ao þâlðq úíø þâlñðAo .ly ûBHO ïA þâlðq úÞ úG óBüBÚ@ô Bø îðBg qA îñÞ þì {øAõg :pPÞk þâlñðAo ô þPvì .lñüBìp×G úWõO îùì ÑõÂõì òüA .lýñÞ oôBG ,lñÞ þì BñÖ Ao óBO þâlðq úíø .lýüBìp×G QÚk B«×Çè qA Bü lýñÞ QÏWApì ,lükpÞ êýì Jôpzì pâA Ao Bíy lýñÞ {øAõg kõg óBãPvG ô óBPuôk pPzýG pýýÓO kAk îøAõg wK òì úÞ þðAôBO .lñðBupG ô þßyrK úPyo úìAkA ókAk Quk qA ô îýâlðq ó@ qA ÿrüpâ aýø úÞ QuA pãük koAõì þéÞ ú¾çg .Qvýð oBÞpu úÞ QuA IXÏO UÎBG òì ÿApG :pPÞk þâorG ûBHPyA òýñ^ oõÇ^ Rçý¿dO òüA BG ?lükpÞ

Ao Bùð@ kõg úÞ kAõg þì p×ð ôk ,pPÞk lýñÞ oôBG ô oqoq ïBð úG jp^ «çÏÖ Ig þèô lññÞ BXGBW þãðpÖ Qukoô BO lñ^ .lgp^ þì þí¶u ô þvÞŸo .lññÞ þì ûoAkA Ao ëBì ô Qzì òèBu úÞ koAk îø þÖpc îø Bì ,óBzðBW }õð ,ëBc pø ok ô lðrG QÖõÞpu IOpì ïoAlð îø ÐÚõO þèô îüoAlð .qAlðA lñG lüõãG þø úÞ îø òì ÿõè@ ÿBGpì pøõy òüA koAlð Bð ,lü@ þì ok {ðõW ,ÿpýãG Ao {ÒBìk úðôqBO þì îø úßý^õÞ }AkAk òüA .lðrG Ùpc .)lñÞ þì løAõhG ÿoBÞpø( ?òì qA Qvý^ óBPèAõu æBc lýüBìp×G :pPÞk ?ïõñzG QÖõÞpu pPíÞ úÞ îñÞ oBß^ BXð@ BO xBíO ÐÇÚ ,êc ûAo òüpPùG :pPÞk úÞ þvÞ BG Bíy kõy þíð .QuA,koAk óBßìA úÞ þèô lýyBG úPyAk xBíO ,QuA Äüpì B«côo .QuA xBíO ÐÇÚ êc ûAo .lýñýHð þHýu@ .pPÞk ÿBÚ@ ïpßzPì .îñÞ þì QHd¾ ÿlÏG ûlðõñy BG :pPÞk .lýüBìp×G ÿoBßGApg olÛð@ lýzhHG .pPÞk ÿBÚ@ ïçu kõy þíð îüôo úÞ ïA ûkpÞ ú^ úÞ îñÞ ÅpÎ lüBG îñÞ þì pßÖ þèô îñÞ ÅpÎ ûkõG þ^ }A úXýPð ô ïA ûkpÞ þÇéÒ îèBdyõg ,îølG RBXð Ao p×ð àü îðAõPG pâA .úýÛG ÿApG RpHÎ xok þñÏü


óApùO þééíèA òýG úéXì

?Qvý^ óBPèAõu ô lüoAk ëBu lñ^ .QuA ûlýGq ,úñýíÞ òüA îuA óBW pPÞk ,óõW okBì úð .ïoAk ëBu |79 ô oõùÊ lýìA ,îéýìBÖ ÿBùÖpc òüA qA ,lðA úPÖpãð kBüq Ao ïA úìBñuBñy |5 úÞ ólýì pW Ao óBykõg úÞ Bø îðBg qA þÃÏG úíø úÞ QuA ïõéÏì úPHèA .lññÞ îÞ óBzñu qA þèBu .îüõâ þíð Ao úÞ QuA ÿqAlðA lñG òèBu koõì ok òì ëAõu kõg ëõÛG úÞ )ïpøõy okApG óq ( îüoBW ô ïoAk }A úíÎ ô kõg áoBHì úPHèA .lðoAk òèBu þOõýG ÿoBW îuA( ÿoq úÞ QuA òüA Bì ÝpÖ .lyBG ÿpñø îuA ïoõËñì ,lññÞ þì Al¾ oqoq Ao ôA úÞ)òì òì .koAk îø þ^ ëBì ô Qzì BO lñ^ ,QuA ôA lÏG QuA úPyAnâ òèBu þOõýG Ao òèBu îuA .ïoAlð Apýíu ô BðBvÞo ïBð úG BXñüA úÞ úñýßu ô úýÚo îø þíð ïBð úG ëBì ô Qzì ëõEvì ,lðõy þì ûlýìBð .lñPvø þKApO þ^ þ^ îðôk

þì QHd¾ ëôA ûlðõñy BG ïçu qA wK #| lýüBìp×G ,îñÞ pHÚ úG oõð ,Ñôpy qA êHÚ ,pPÞk ÿBÚ@ ïçu çÆ þðrG áBg úG xk þùèA ,koBHG Bíy óBãPÖo oõG ô lý×u ,êLì ëõKõO pPgk àü úéèBzüA ,úzG .úzG Bíy QívÚ

ô BÎk qA þupì ,îðBg oBÞpu lýzhHG :pPÞk pâA «Bñí ,ïoAlð ZAôkqA l¿Ú ûlñG þèô ,óBPüôqo@ þì BXÞ qA Bíy kõG òì ZAôkqA óBìq ô ê¿Ö îø ô pu ô îz^ äðo ok òì pvíø QýdWoA lýðAk ?QuA {ñO QuõK ô Øèq ûlìôA þÞ pø wG qA ,îðôk þì ú^ úuAô úzýy îø lÏG ,kpÞ oõG Ao {üBøõì ëôA ,Býðk oõðôA ÿpPíÞ QívÚ Bø ó@Iý¿ð ûp×u ok lññÞ þì pßÖ úÞ QuA þðBvÞ úG ÉõGpì úd×¾ òüA( ).ûly úPyAnâ îø oBÞpu lüBy îP×â .QyAnâ {íz^ õO þãðo lülW ëlì ,lüoAk ëõK ,lüoAk ëk ûpgæBG Jõg ... ô lýPvø îø þøõÞ BGBG oBÞpu lýüBìp×G ,þupì ëBc pø ok :pPÞk

õéìBy òývc

ÿ úíø ókpÞ BñÖ þñÏü þâlñðAo ô þPvì þâlðq ÿ úíø ÿlýñy Quok ,þâlðq

42


www.TEHRANMAGAZINE.com

41


óApùO þééíèA òýG úéXì

}oArâ úG . îýyBG úPyAk úéìBc óBðq ÿApG ”ïpLuA þÏýHÆ úéGBÛì ,óBðq ok ÑõùO QéÎ ,NõèBâ ókpâ oõÃcô kõWô ïBãñøok ô úðBãýG ÈüApy BG óq ólG . QuA òPyAk ó@ qA Qðõ×Î oõ¿O ô þWoBg ûkBì êgAk úG ïpLuA kôoô êýèk úG ÿoAkoBG ïBãñø ok Anè ïBXðABG ô úPÖpünK êßy ólG ok þÎBÖk QèBc ,ólG ÿApG . lüBíñýì ÐÖo Bü ÐÖk ok þÏu ÑõùO êíÎ lüBy úÞ lì@ kõWõG oõ¿O òüA óApãðBìok þgpG BG ólG úÞ ÿrý^ óBíø ókpÞ úÖBÂA BG oBG òüA óAõPG ólG QìôBÛì eÇu ô óArýì ,úPgAkpK úéGBÛì úG ó@ úPuk òüA ok Ao ÑõùO îD|çÎ ûkpG |æBG Ao ó@ úG QHvð òýÛÛdì qA úPuk òüA ,òüA pGBñG .kAk {øBÞ óBðq qA koAô ô þðBøk wßu ïBXðA BG úÞ lðA|ûkpÞ kBùñzýK ÜDBÖ pìA òüA úG óAõPG lüBy ólG úG kpì ïpLuA ókpÞ úGBzì kpÞoBÞ| þìpLuA pø úßñüA pÞm êGBÚ úPßð .lì@ þPvüBG B«íPc ô lñßýíð B×üA úéìBc óq ólG ok úéìBc ôA qA óq úÞ kkpâ óq ólG koAô ÿkpì|ïpLuA .lyBG Býùì|þìpLuA QùGBzì ô ûkõG

ókõG îÞ QéÎ BùñO úÞ QuA eÂAô pK lðoAk ïôlðBÞ óôlG wßu úÞ þðBðq ok þâkpvÖA ô lyBHð lüBy Bùð@ ólG ok þñì ÐüBì RApýSBO «BìArèA koõì lüBG BPuAo òüA ok pâ úégAlì ÿBøoõPÞBÖ püBu òüA ok ÿpPzýG RBÛýÛdO Anè.lðpýâ oApÚ þuopG püBu ëpPñÞ óBßìA BG BO lñìBXðA ëBc ok Quk ok þñì ÐüBì pýSBO QýÏÇÚ úG ,pâ úégAlì êìAõÎ .koô@ óBíüA óAõPG óq þÛég R|æBc ókpG|æBG ÿBø|ÿoBíýG ëBÛPðA RApÇg lüBHð þüõu qA óôlG þvñW úÇGAo ïBXðA lñü@pÖ ok Ao þPGoBÛì

P s y c h o t h er a p i s t & S e x t h er a p i s t (905) 597-1622 Voice mail :(818) 732-1622 www.drmohebbi.com E.mail:

drmohebbi@drmohebbi.com

þâkpvÖA l þñì ÐüBì

? QuA þðkoõg þñì ÐüBì Bü@ ,þvñWrýãðA UdG ÿBø|ÿôBßXñÞ qA þßü . QuA kpì þñì ÐüBì ókõHð Bü ókõG þðkoõg ÑõÂõì ÿnÓì RBHýÞpO ÿôBc ,þñì ÐüBì îýðAlýì ú`ðBñ^ ,ÿôo ,lýuA õñýì@ ,àüpPýu lýuA óõ^ þðlÏì ô ô þu QýìBPüô ,îývéÞ ,qõPÞôpÖ ,îürð@ ,îýuBPK kAõì püBu BG ûlÏì úG kôoô qA wK úÞ . lyBHýì... ÐéG ïBãñø(QyAk úWõO lüBG kkpãýì îÃø þüAnÒ pG ëArðA ÐüBì {ùW QÎpu QyAk pËð ok lüBG QÎBu ok êüBì YñK ô QvýG ,ÿrñýÞ rÞpì xBuA þgpG ÿApG ûlÏì ok kAõì òüA óly koAô )lyBHýì ûly úP×â òßýè lñÞ QícArì lýèõO lðAõPýì kApÖA úG |çPHì þvñW àüpy úßð@ pãì lyBHýíð áBðpÇg .lyBG ûkõG þPGoBÛì R|çßzì Bü BùüoBíýG þgpG óAkpì ok þñì ÐüBì ÿõG ô ûrì ô QvO ÿoBíýG Bü úünÓO Ñõð xBuApG ô lyBHýì RôB×Pì ..ô iéO ,òüpýy ,lñO ØéPhì ÿBø|õG ô îÏÆ ,kpÖ ,olhì kAõì qA ûkB×PuA ûly úP×â .kpýãýì kõg úG ÿoAokA ÿBø|Qðõ×Î úG |çPGA Bü þÖBÞ ,êßèA ,oBãýu .lññßýì iéO Ao ëArðA ÐüBì îÏÆ ,RBPuôpK ô þñì ÐéG úG QHvð þHønì þãñøpÖ ÿBø|}pãð ok ÿA|ûtüô þOlýÛÎ –þãñøpÖ ÿBøkpßüôo þñì ÐüBì ókoõg ókõG BÇg úG Bü eýd¾ ÿBPuAo óõ^ êüBHÚ þÃÏG ok úßñüA úéíW qA QuA kõWõì îuApì þÆ óBðAõW ,õð úñýâ ok ”ôoõOA“ ô ”BýHìBu“ þãðAkpì BO lðoõhG Ao úéýHÚ pýK þñì ÐüBì lüBG ûtüô óAkpìpýK þñì ÐüBì óBìkpì òüA krð . lGBü RõÚ Bùð@ oApÚ BG pvK óBðAõW ô kkpãýì oõ¿O kpg Bzñìpu ô ókpÞ koAô ô óBøk ok Bùð@ þéuBñO Qè@ ókAk òüA êÃÖ ô þãðAkpì ûpýy ,ëArðA ÐüBì ókoõg þñì ÐüBì ï|çuA ok . lðoAlýì kõg ó@ qA Ao óAlypì }oArâ ïApc ó@ ókoõg ô kõzýì kAlíéÚ wXð .QuA ûly

úXýPð . kõG ûly }oArâ lñPyAk wßu ïôlðBÞ óôlG úÞ þðApPgk kAk óBzð ÜýÛdO òüA pãük úPuk pGApG ôk ÈuõPì oõÇG lñPyAk wßu ïôlðBÞ lðkpÞ þì ûkB×PuA wßu ÿApG ïôlðBÞ qA úÞ ÿA .lñPyAk|þì wßu pâA úÞ QuA òüA pG ÜýÛdO òüA óApÊBð pËð ósAô ok þñì ÐüBì kõWô òýG þÏÇÚ úÇGAo lüBy ú^ QùW ólG ok ó@ þüBýíýy ÿBølìBýK qA ÿoô ûpùG ô êìAõÎ ô kpÞ oõ¿O óAõPð þâkpvÖA {øBÞ Bü úéGBÛì ÑõùO {øBÞok þñì pýSBO Bü oBÞ olðA Quk ,êìBÎ òüA oBñÞ ok ÿpãük Qvýð lG óq ólG ok kpì þñì ÐüBì kôoô lDAõÖ olðA òüA kõg YüBPð òßýè lñyBG lñðAõPýì pâ úégAlì . lyBG lðAõPýì êìBO êGBÚ rýð ÜýÛdO “ þâ úðõâ ÑõùO l Qý¾Bg pG rýð ÿA|ûoByA

ïBXðAok Áõ¿hèA þéÎ .QyAk oôk pËð qA ïôlðBÞ þâlðq Qì|çu qA úÞ lülW àüpy BG þvñW ÈGAôo ïBXðA ,QuA ûlükpãð ê¾Bc óBñýíÆA qõñø þvñW þ×ñì ÿBølìBýK lðAõPýì ïôlðBÞ óôlG þvñW úÇGAo úßñüA úG «BÖBÃì .koô@ oBG úG QHTì YüBPð qA {ýG úÞ þðBðq ÿApG ósAô ok ëArðA ÐüBì oõÃc ûly úP×â êßzì ô Aq àüpdO ,lðoAk îco óBÆpu úñýìq .kkpâ kAlíéÚ lðAõPýì òüpÖ@

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo qA þßü þâkpvÖA îýðAlýì ú`ðBñ^ #| QuA pÂBc p¿Î þðAôo þcôo R|çßzì òüpO|ÐüBy ûlýzÞ kõg ïAk ok Ao kApÖA qA ÿpýTÞ kAlÏO úÞ ûoAõíø þPyAlùG ïõéÎ óApãzøôtK ô óBÛÛdì .QuA Ao þâkpvÖA pG pSõì êìAõÎ úýéÞ BO lðA|ûkõG ó@ pG ô {ìAo@ ,pSõì þðBìok ÿBøoBßøAo úDAoA BGô ØzÞ . lñðAkpâqBG kApÖA þâlðq úGAo ÿkBy

pPzýG Ao þâkpvÖA óBñüBGpÚ úÞ þüBXð@ qA ok þzøôtK ÿBø|ûqõc qA þßü lðA|ûkAk êýßzO óBðq ô kpì ëArðA ÐüBì òýG úÇGAo þuopG þâkpvÖA óBìok úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok óBðq þÛég R|æBc Qý×ýÞ þðBðq ,óBÛÛdì qA þgpG kBÛPÎA úG .QuA úPÖpâ oApÚ QÖBüok óBßìA þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok úÞ óôlG ô îýÛPvì oõÇG kõg ólG ok Ao þñì ÐüBì kõg qA þâkpvÖA îD|çÎ pPíÞ lðA|úPyAk ïôlðBÞ ÐüBì JnW kpÞ ÉBHñPuA óAõPýì Anè lðA|ûkAk óBzð þÛég þcôo QHTì ÿBølìBýK óq ólG ok þñì þñì ÐüBì qA oõËñì .lyBG ûkpÞ kBXüA úPvðAõPýì ô klÒ qA úÞ QuA þãðo ÿpýy þßG@ ûkõO qA ëArðA ïBãñø ok ô eypO þvñW óBâoA ÿBø|{hG RBHýÞpO þgpG . kkpãýì ZoBg kpì oAokA ÿApXì ,ósôpPuA ,óôpPuõPvO êìBy þñì ÐüBì ô ëõßýèõÖ ûlññÞ àüpdO ÿBùðõìoõø ,òýPÞ|æôpK ólG ok JnW êGBÚ Bùð@ qA ÿoBývG úÞ lñyBHýì ... Bùð@ óBýì qA úÞ ) 1983 pãürñG( lñPvø óq óq ósAôok JnW êGBÚ ósôpPuA ô óôpPuõPvO þðôpPuõPvO ûly úP×â ô )1977 ,äüo ( lñPvø óôpPuõPvO qA pO Ðüpu kõzýì úPhüo ósAô ok úÞ )1980 pPuô ( kkpãýì JnW QuõK eÇu pG ,þâkpvÖA ô þñì ÐüBì òýG úÇGAo þuopG oõËñì úG 293 qA þðBHè@ ok áoõüõýð ûBãzðAk þOBÛýÛdO îýO BO koô@ êíÎ úG RõÎk IéÆôAkpPgk ÿõXzðAk ÿoBì@ úÏìBW òüA qA . lðpýâ oApÚ {üBìq@ koõì Ñõð ,þvñW úÇGAo RBÏÖk kAlÏO koõì ok þO|æAõu òüpg@ ,ïôlðBÞ qA ûkB×PuA ïlÎ Bü ûkB×PuA ,úÇGAo QvO «BHÚBÏPì ô ûly ûlýupK ,þvñW úÇGAo ïBXðA ÜýÛdO YüBPð .lìA êíÎ úG Bùð@ qA ”àG “ þâkpvÖA qA þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG úÞ þðApPgk kAk óBzð óôlG úÞ ÿkApÖA qA {ýG lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA ïôlðBÞ þâkpvÖA îD|çÎ lñPyAk wßu úG RokBHì ïôlðBÞ ïBXðA ëBíPcA þüõu qA lðkAlýì óBzð kõg qA úÞ þðApPgk ok rýð þzÞkõg kõg óõ^ þüBøoBPÖo BG úÞ þðApPgk qA pPíÞ lñPyAk ïôlðBÞ óôlG wßu 40


www.TEHRANMAGAZINE.com ôo oBÞ òüA ïAlì þèô ,úyBG ûkpÞ ÝpÎ úÞ oBãðA ,úñÞ|þì pýâ îø|úG ïBPuk ØÞ !óõy|îèBíG îø úG îyBG úPyAlð ôo ïBíz^ .ûoõg|þì îìBzì úG þHüpÒ ÿõG .úPÖA|þì ÝB×OA óôA BíPc úÞ îy|þì òEíÇì ÿoõXñüA .îñÞ|þì úÞ ûrý^ úíø qA pK olÛð@ BXñüA .îñÞ|þì ûBHPyA lüBy Bü !úyõâ óôA úPÖo .ïkpâ|þì {èBHðk ô îñÞ|þì äñO õùü ûoõhG {ùG QPuk úâA úÞ îPvðôk|þì lüBG .ïkõG|þì IÚApì lüBG ëôA óõíø ,úPhu {ðkAk ÀýhzO !...úÞ îø îz^ BG òPzâ {èBHðk ,ûpýâ ïBPuk úÞ îø ó|æA .QzãðpG ô QÖo ÿlük .ûly pK BW úíø .úãük rý^ pø Bü QuAnÒ ÿõG .ûoAk þHýXÎ }qõu úü .ûlýHv^ îø úG úãük ïBPuk .úýuBvcA oõW ú^ úHv`G îø|úG RBPuk úâA þñÞ oõ¿O þðõO|þíð !ûoAlð pPzýG Quk BO ôk úÞ ïk@ Bü ,þñßð ëô ô þyBG ûkpÞ êÓG ôo Rkõg úÞ oBãðA ô ÿlðõuo îø úG ôo RBPuk ØÞ úðõýyBð úÞ òüA .þuo|þíð J@ úG þèô ,J@ ÿõO þðq|þì úWpýy ,þyBG Aõø ÿõO }A|úíø .þÖBßy|þíð ôo J@ eÇu .Aõø úG ôo RBøBK ô òýüBK úG ôo Rpu .J@ Qíu úG êTì .þy|þì jpu ô úy|þì ÐíW Rpu ÿõO óõg ÿõO úÞ þðõg òüA úð ,Qvýð kok qA òüA .ó|æA òýíø oBzÖ qA Bü ,Qvýð ótývÞA kõHð qA úy|þì ÐíW Rpu ô QuAõø RBøBK úÞ úñüA QGBG qA .kok qA Bü kBüq þðq|þì úWpýy úÞ ÿkBÎ QèBc ok .J@ ÙpÆ Rpu ëõÆ pPzýG ó@ úü óõ^ ,þíùÖ|þíð ôo òüA J@ ÿõO úG |ç¾A ô J@ Qíu úG ÿpLG úâA þèô ,úzÞ|þíð ,þñÞ|þì wc ôo òüA ,{ýÖBßzG úÞ þupð {dÇu Quok .òýìq ÿoõhG ô ûpG Yýâ Rpu úñßíì þPc îø úG olÛð@ .þðõHv`G îø úG ôo RBPuk úÞ òüA êTì .îø|úG òHv`G ô òzG ÕAk BO óõy|þèBíG óõíø .}kõg ÿApG úyõâ úü úPÖo .îñÞ|þíð }AlýK ,}lük úy|þíð úÞ îø îz^ BG .ïkpãG {èBHðk îðõO|þíð ô ûlñG îPuk úÞ îø ó|æA .ïkõG|þì {HÚApì lüBG ëôA ú³â Uì úzG oõÇñüA úâA .òýìq ïoõhG úñßíì .úy|þì pO|lüly ô lüly þø ô ûo|þì Yýâ þüAoõW ûoAk îø ïpu .îñÞ êDBc îðõO|þíð ô ûlñG îø ïBPuk .òýìq úG îHv^|þì

39

IýXÎ wc úü oôk îøBãð qA úÞ þüBW BO ïoAk|þíð|pG }qA îz^ .ûo|þì úy|þì úèõâõùü ,ûoõg|þì {ùG úÞ îPuk # ô îèBì|þì îø úG ôo ïBPuk .{íñýG|þíð ,úy|þì pËPñì úÞ oBãðA !úüoBÞ }kõg .îy|þì ûkBì@ úËdè úü úÞ òüA Bü ÝB×OA úü oBËPðA ,þyBG QívÚ ,lÏG úËdè þðôk|þì õO ô úyBG ûlýuo úG .QuA ûly òýÏO {ýK qA l¶ðôo úü lñü@|}õg þHýXÎ ÝB×OA ûoApÚ úÞ oBãðA .óõzýèBì|þì îø òüA þø .úy|þì J@lñÚ ûoAk Qèk ÿõO ô úP×ýG }kõg úG þíPüo úü ,îñÞ|þì ôo oBÞ xlc îðõO|þì ,úy|þì ïpâ ïBPuk ...ûpýâ|þì úÞoBãðA .úy|þì jAoõu ûoAk îPuk ØÞúÞîðrG ,{ùG koõg îPuAo Quk .úyBG ûly óõg qA pK qA þèô ,ïkpÞ {èBHðk îz^ BG .QÖo ô ly úèõâ pývì .QuBXÞ îñýG|þíð .ly oôk îøBãð ÿpHg þèô ,îñÞ|þì ûBãð þø ôo {PÞpc koq rý^ úü ...ÿqok úü ...ÿA|úyõâ úü .Qvýð ïBPuk oõÆ|òýíø .ûBýu úÇÛð BO lñ^ úü ...äðo þ^ pø úÞ oBãðA .ïk|þì úìAkA þèô ,îPuk ØÞ úñÞ|þì }qõu xBvcA .îPüo óõíø BG ,îèBì|þì îø úG ôo úü lüBy .ûqõu|þì ûoAk îPuk ØÞ !îyBG úPyAk ôo ÿpO|IýXÎ ÝB×OA oBËPðA îðõO|þì ,îñßG ôo oBÞ òüA pPzýG .IýXÎ þÚB×OA ,úP×ýG ÝB×OA

Quôk úãük Bü úyBG ûly úPvg ïBPuk úÞ òüA úð .îø|úG ïBPuk ólýèBì òüA Qvýð QcAo úãük


óApùO þééíèA òýG úéXì

wýø ,óAlðk þG óBøk BG úÞþèBc ok åorG okBì # :k|Ak úìAkA lýßì|þì Ao þ`ýÚ RBHð J@

qA ,lðkAk ïpøõy úÞ ïkõG úèBu úð³ ,okBì ûo@ „óBìBì ,úÒõéy óõì úðõg ïlük ,ïlìôA úÞ IPßì qA ,rüo óõãyô BO ôk þPzø õO óõíø ïqpìBýGAlg îñÞ úüpâ ïlìôA BO .ûqAlñG êâ BO QÖpâ ïBø Mè .ûlì@ oBãPuAõg ,wýø :Q×â qpìBýG Alg ,BÚ@ lícA ZBc ,oBãPuAõg .îèBu úð³ òì ô kõG {èBu ôk ô êù^ qA ëBu ôk ,îupO|þì BÚ@ òüA qA òì :îP×â .ûpPâorG ïBGBG kBüq xôpÎ ûoAlð óõãy ,wýø :lñP×â .ûoBýG úð ,oBÞ õO ô úðrG Ùpc

.}A þÞkõÞ úG ïlýuo ô ïkq Ýoô ... ô þÛyBÎ ,êÚôk êÚ úü ,óõãyô ,þPzø þèBg oArG ,órG òßzG |æBc óõW okBì :îP×â .þy ïBPuk úÞ |æBc ,okBì úãük |æBc :Q×â ? óoAlð óõW úãük kAk oBzÖ îùG ôo }A|ûly àzg ÿBPzãðA .lñPyAlð þüAl¾ úãük þèô ,óõW okBì ûo@ :Q×â ô kpÞ þhéO ûlñg oAnG .òðrG Ùpc oAnG .lýãð wýø úíø úG olÛñüA qA kArýìk@ ?úyBG ,õãð wýø okBì ûo@ .òñÞ þâlðq .kBü|þíð {yõg ”wýø“

.ïlýGAõg|þì ôo îüqAlñG }pÖ úzýì BÚ@ ,îP×â oBHßü ? îüoõhG ïBy ïõG QzK ,ëBýÎ ô lùÎ òüA BG !þ^ úãük ,wýø :Q×â .îy Bíð QzãðA úÞ ûlðõì óõíñýíø ly ûpýg Aoôk oôk óôA þüBW úü úG åorG okBì îø þðôõW ,ïkpßð þâ ú`G ,úñð þðôk|þì :Q×â ô ...pýK ,ïly pýK õùü .ïkpßð àzg ïBøBK ,úñð j@ :Q×â ô kpÞ qAok õyBK .ly ïõíO úÞ kõG þ^ pø ,ûly Quôk olÛ^ .úñð ûlG RpíÎ Alg {ýg@ .wýø úãð ô ûlG }õâ õíÖpc þvÞ îPyAk Ao Bø|Rpvc ,ïkpÞ ûBãð }oBO ÿBùíz^ úG

.{ðlðõßzg }lÚoB^ úyõâ BG Ao {ßyA ,åorG okBì îñÞ þÛyBÎ QuAõg|þì îèk j@ :Q×â ô kpÞ áBK àPhLìk úü QuAõg|þì îèk ûlÛðôA .úñð lzð þèô úÞ lýzÞ|þì pK îèk .lzð ,îüoõhG úðõgkôo Iè Ao .Q×ãð þèô ,ïoAk Quôk úãG þWBc úãG ,oAõük úG ïôo úÞ lðõì îèk úG Rpvc .úãG úÞ lzð þèô îPÛyBÎ okB^ püq ,kõHð þvÞ úÞ þßyAõü BPÚô þøBâ ÿ@ ,lýHv^|þì ÿ@ .ïkq|þì òßzG BO lñ^ êÚ ôk êÚ úü àü úuAô kõG ûkq àè îèk .lýHv^|þì úíø lÚ þWBc ÿBø|Quk þèô .pHG JBHÞ oBýG óõð ô qôo ôk lüBG B«íßc krýì úâA ,kõG òì êßýø

RBHð J@ îÏÆ BG Ao úPynâ ÿBø|Rpvc îðõW . óBø@ ? okBì ïkõG BXÞ :Q×â ô kAk ôpÖ þ`ýÚ àuôpÎ ó|æA êTì úÞ Bø|óõìq óôA ,úãG QuAô àè ôk àèA ïBøpvK ô kõG êÚ ôk êÚ úü Bì ÿqBG .kõHð þüAõðõð qA úÞ êÚ ôk êÚ úü ÿBø|äñu .äñu Q×ø ô ú`ÒBG õO lñPhüo Ao ïkõG ûkoô@ îýøApGA ZBc òüA úPyq ,þñÞ|þì pøõy ÿoAk úãük õO :lñP×âô .Bø ÿqBG ... úg@ :îP×â Ùpc }pPâorG Ùpc ôo ïk@ wýø :lñP×â .úðq|þíð þgõy úG ,qpìBýG Alg þWBc ,lÛÎ qA lÏG ,ú`ÚBÆ ôo lðõzð ô kpÞ êÓG õñì .ïlýzÞ QèBXg úñð ,òì þèô lðlülñg úíø Quôk õñüA òì óBìBì :îP×â|þì ïokBì úG .ïoAlð Quôk ,wýø :Q×â ,qpìBýG Alg îðBìBì þñßýì RkBÎ ? úý^ òPyAk ô RBø úèBg BG ,lìôA BýðlG QðBìBì îø lÏG úÞ kõG îüA ûkoõg ô QvýG .RqpìBýGAlg þüAk {ÛyBÎ ïlìôA BO ,okBì þðôlýì þñÏü .kpì þWBc ô îýPÖo îø BG îýËÏèAlHÎ ûBy úð .kpì ô kBPÖA ,îzG .QÖo|þì óôA þñÏü ,óõuApg úü úð ? ÿpG|þíð õñì BÚ@ :îP×â|þì ûpG þø óq ûoAk QcBHÚ ,wýø :Q×â|þì .óôpýG êâ úÞ ïkõG ú`ñÒ úü òýÎ ,úñð þðôk|þì ô oBâqôo JBPÞ ÿ|æ {ñPyAnâ ,ûlzð

38


www.TEHRANMAGAZINE.com

{ùW ëBc ok ûBGôo —8 oAõu }pu ÿôo úÞ þüBøkAqõð ô gharial ëBüpâ ïBð úG þ¾Bg êükõÞôpÞ qA þvßÎ —5 qA wßÎ òüA QHS úG ÜÖõì ,kõG >óõPuA õéü< þéì áoBK ok úÞ ÿqôo òüpg@ ok ”óBýðB×PyA pðBÞ“ .lðA|ûly .lñÞ oBßy Ao }õì àü ,ly ÜÖõì {ùW òüA qA lÏG ûBGôo .ly {ùW ëBc ok ûBGôo .lðoAk kõWô lñø ok ÔèBG ëBüpâ 200 BùñO pÂBc ëBc ok .QuA ûly úPÖpâ lñø ”ëBHìB^“ kôo ok wßÎ õDAo óBüAôA“ Ao wßÎ òüA .QuA ûkpÞ úWAõì lülùO BG Ao Bùð@ êvð þðõðBÚpýÒ úuBì ZAphPuA ô ÿpýãýøBì .QuA úPÖpâ ”oAôBK

ÙpG ok ûBOõÞ ïk úñüqõG —9 pLuBW .kõG ûly òKAs þðAkõÞõãýW ok BHüq ûpËñì òüA óõP×ì – QvDôk pLuBW– wßÎ òüA xBßÎ xBßÏðA Ùnc ÿApG orüo|æõK àü qA ôA .kõG ÿA úËdè òýñ^ oBßy l¾pPì ,wßÎ QHS qA êHÚ ëBu àü qA .kpÞ ûkB×PuA ,kpÞ|þì QuApPñÞ kBXüA úÞ ûpýO úñýìq QzK àü kBXüA ô J@ ûkBì lÓW —6 iü ô J@eÇu püq ok þHÇÚ xpg —10 pývì ôA ,kõG ûkpÞ Ùp¾ QÚô Bø|Rlì wßÎ òüA QHS ÿApG –óõvýðB×PyA pðBÞ– wßÎ òüA xBßÎ pËPñì qôo úu qolðBu ê³K ,AkBðBÞ óõukBø Yýég ok >êýu< oBßy ëBc ok þHÇÚ xpg àü qA þvßÎ .kpýãG J@ eÇu püq þHÇÚ xpg qA Ao wßÎ òüA IuBñì úËdè ok QvðAõO ô lðBì wßÎ òüA QHS ô QÚô ok ûly ÜÖõì ,oBËPðA ô òýGoôk ÿôo ûkpì }õì àü ókAk oApÚ BG ô kpÞ þüBuBñy Ao lÓW úðBHy qAôpK .lñÞ QHS Ao wßÎ òüA IuBñì úüôAq àürßì êcAõu ok ÿpPì àü rHu QzK á|æ —7 ëAôôlðBu rüôBg wüõè :xBßÎ

37


óApùO þééíèA òýG úéXì

2013 ëBu ok {cô RBýc ÿBø|wßÎ òüpOpG wßÎ òüA .lzßG püõ¿O úG Ao Bùð@ ÿoBýyõø eÇu ô ÿspðA lðAõPG ô lølG {üBíð Ao Bø|êýÖ ÿkõWô QýøBì òüA òPÖpâ ÿApG IuBñì õW BO ,kõG ûkpÞ îÞ Ao pOBy QÎpu ,åpâ .QuA ûly úPÖpâ BðAõvOõG ok ÿpýãG@ ok ô þÏýHÆ iüoBO ûqõì ÈuõO {cô RBýc ÑõÂõì BG þuBßÎ úÛGBvì àü ,úèBu pø ,1964 ëBu qA #| .kõG ûkpÞ ûkB×PuA qBG úüôAq rñè ô lñÞ kBXüA Ao wßÎ .kõy|þì oArâpG þu|þG|þG þðBùW {hG ô >úðBÚ|çg ûBãð< BO úPÖpâ óAoAlðBPvK ô óBâlðpK qA þuBßÎ qA koAk ÑõñPì úgBy 18 ,úÛGBvì òüA ok ØéPhì ÿBøoõzÞ qA wßÎ oArø ûk ,ly oArâpG RBÛGBvì òüA ïA 49 ûoôk ëBvìA .lý×u ô ûBýu þuBßÎ .lðly ûkAk QÞpy úÛGBvì òüA þÏýHÆ iüoBO ûqõì ok 2014 boBì 23 BO ûlðpG ÿBø|wßÎ ô lðly ï|çÎA úÛGBvì òüA óBâlðpG ïBXðApu .îüoAnâ|þì áApPyA úG Bíy BG Ao Bø|wßÎ òüA qA BO 10 BXñüA ok Bì .ly lñøAõg úPyAnâ {üBíð úG

RõHßñÎ oBO ok ûlðpK ókBPÖA ïAk úG —3 püArW qA þßü ok úÞ îýñýG|þì Ao ÿA|ûlðpK BXñüA ok ,QuA úPÖpâ ”xõüoõOpK áBvüA“ Ao wßÎ òüA ,Quk ØÞ àü ûqAlðA|úG RõHßñÎ òüA ûkBì wñW .QuA ûkBPÖA pýâ þü|çÆ RõHßñÎ ÿBøoBO ok >êzýu< .lñPG pPì 5 ûqAlðA|úG þíßdì oBývG ÿBøoBO ,òýìq ÿpPì {y ÑB×OoA ok lðAõO|þì ô koAk ûqAlðA Bø äñéK {ßízÞ —1 kôo ok þÛüBÚ ÿôo Bø|QÎBu úÞ þèBc ok ,ïpâ oBývG þüAõø ok –lèBðôk àì õW– wßÎ òüA xBßÎ .QÖpâ ûkBì ô pð äñéK àü qA Ao wßÎ òüA ,kõG êüqpG >qokApG ÿpO<

ûqAlâ kôo —4 qA þßü ,”ÿrÞpì ÿBÞBOB`ìBÞ“ ok ,úýuôo ok úÞ ly ûkAk Ñ|çÆA ”Ùõßyoõâ þEâpu“ úG .kõG úPynâ ëBu 36 ,óBz×zO@ òüA óly ëBÏÖ òüpg@ óBìq qA ,QuA ûly ëBÏÖ Bø|óBz×zO@ qA þüBøpGA .kõG kApãýPðBu úWok êù^ þ×ñì ,RoApc úWok ,kõG pPKõßýéø BXð@ úG òPÖo ûAo BùñO QvðAõO þEâpu ô kq oBñÞ Ao BøpGA ÿõÚ kBG àü BìA ,kõG ûlýzÞ rý^ úíø ÿôo ÿA|ûkpK ,oBhG ô kôk ô pPvÞBg BHüq wßÎ òüA ô ly oBÞ úG Quk ô ly ûkBýK ôA .lñýHG Ao JAnì kAõì ÿBøkôo ô ÿBø|ûqAlâ ÿpPì 200 ûoAõÖ Bø êýÖ —2 .QÖpâ Ao úÞ kpýãG þvßÎ QyAk l¿Ú ôA .QuA úPÖpâ þüBÛüpÖ@ ÿBø|êýÖ qA >QüõO ôk åpâ< Ao wßÎ òüA

36


www.TEHRANMAGAZINE.com pø lýøAõhG Bùð@ qA úÞ QuA òüA lýñßG lüBG Bíy úÞ Bíy BG lðly AlW óBypvíø qA þðõðBÚ oõÆ úG óBìq .lðpýãG xBíO kpG|þíð|þìõíÎ ÿBø|óBßì úG Ao Bíy QÚõ`ýø òßíì ,kpG|þíð óôpýG Ao Bíy QÚõ`ýø pâA òPÖo óôpýG ÿApG Bü lyBG úPyAlð þÖBÞ ëõK QuA ÿpãük rý^ ÑõÂõì QuA òßíì BìA ;lyBG êHñO BG Ao Bíy þvÞ løAõhð ókõG êøBPì pÆBhG ô lyBG .lñýHG ôA ok þPÚô ÈÛÖ ,QuA oôk ûAo qA óBO|úÇGAo pâA .lñÞ|þì oApÚpG xBíO Bíy BG QuBíy pùy ô kõy|þì îâ óBùâBð QuA úðBg ok þPÚô pâA àü úðBzð ,luo|þíð óBPPuk úG ôA qA ÿpHg aýø .QuA ÿlW êßzì óBPuôk Qvýè ok Ao Bíy QÚõ`ýø úÖBÂA þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok }A|þPðpPñüA .lñÞ|þíð úG Ao Bíy BìA lüoAk úÇGAo ôA BG QuA þOlì pâA |«æBíPcA ,QuA ûkpßð úÖBÂA {ðBPuôk Qvýè .lñÞ|þì óBùñK Bíy qA Ao ÿrý^ |«çìBÞ Bø|úP×øpg@ ô êýÇÏO ÿBøqôo ok .QuA ÿpãük ÿBW .kõy|þì lülKBð lüBG Ao Bø|úP×øpg@ lüõãG }pvíø úG úßñüA QuA ûkpÞ úÞoBPì lü õâ|þì «BÏÇÚ ôA ÿApG lðAonãG QÚô Bíy BG lðAõPG BO lñÞ oBÞ .kõG løAõg pO|Qhu úÞoBPì úÞ lññÞ|þì BÎkA |«æõíÏì êøBPì óAkpì ÿoBÞ .lñyBG úPÖpâ Ý|çÆ B«ðõðBÚ úßñüA úð lðA|ûkpÞ

35

Àhy àü ÿBK ô QuA ûkAk IüpÖ Ao Bíy «BñEíÇì .QuA Èuô ïõu êüBÖôpK RBÎ|çÆA ô wßÎ òPyAlð lýyBG ûly Bñy@ôA BG þPðpPñüA úßýOoõ¾ok ÿBø|QüBu ok êøBPì ÿBøkpì qA þgpG kõg êüBÖôpK ÿôo þvßÎ ,þPðpPñüA þGBü|Quôk óBPüApG Ao óBzvßÎ lýøAõhG pâA BìA lðoAnâ|þíð lñøAõg|þíð úÞ QuA òüA ó@ êýèk .lññÞ|þì êýíüA .kõy ÐéÇì Bø|QüBu òüA ok Bùð@ oõÃc qA þvÞ xBíO Bíy BG àìBýK Bü êýíüA ÜüpÆ qA ÈÛÖ lñÞ|þì oApÚpG Ao þÆBHOoA ÿBø|}ôo òüA kApÖA qA þéýg þÆBHOoA }ôo BùñO òüA pâA BìA .lñøk|þì eýWpO àü .koAk kõWô þéßzì òýÛü pG ÐÇÚ ,lyBG Bùð@ QðpPñüA ÜüpÆ qA QcAo þéýg lðAõO|þì êøBPì kpÖ QHd¾ BìA lñÞ oApÚpG ÉBHOoA Bíy BG àìBýK Bü .kõG løAõg êßzì ôA ÿApG þñ×éO ókpÞ kõg óBPuôk Bü ûkAõðBg BG Ao Bíy ûBã`ýø lñÞ|þíð Bñy@ ,løk|þíð Bíy úG Ao }A|úðBg xok@ pâA úG Ao óBypPgk|Quôk |«æõíÏì êøBPì óAkpì Ao úðBùG òüA Bø|þéýg .QuA þíùì oAlzø úðBzð þÖpÏì lñuBñy|þì Ao óBypvíø úÞ þðBvÞ ô lðoAk êßzì þâkAõðBg pËð qA úÞ lðoô@|þì .lññÞ|þíð BìA .lññÞ RõÎk óBy|úðBg úG Ao Bíy lñðAõO|þíð êßzì ô koAlð QýÏÚAô úðBùG òüA Bø|QÚô|þéýg løk|þíð Bíy úG Ao }A úðBg xok@QÚõ`ýø


óApùO þééíèA òýG úéXì

lüoAk úÇGAo ôA BG úÞ ÿkpì ókõG êøBPì ÿBø| úðBzð ápPzì úWô àü êøBPì ÿBøkpì þgpG # .lññÞ|þì îø ÿkBüq }|çO ó@ ïBXðA ÿApG úÞ lðoAk ÿBøkpì òüA .QuA ÿoBßHüpÖ ápPzì úWô òüA ô lñPvø ZAôkqA qA ZoBg ÈGAôo þK ok IéÆ ÑõñO úðB×uBPì ô lñøk ûõéW kpXì Ao kõg lññÞ|þì þÏu oôBG Ao Bùð@ ÿBùÒôok þPcApG Bø|îðBg qA ÿoBývG þÇGAôo òýñ^ pýâok Ao kõg úPuAõgBð ô ûkpÞ ÙpÆ ókõG êøBPì úWõPì QüBùð ok þPÚô ô lññßýì ok .lðõzýì ûkoõgpu ô úPvßzèk lðõy|þì êGBÛì løk|þì óBzð úÞ îýñÞ|þì ûoByA ÿkoAõì úG püq .QuA êøBPì lüA|ûly úÇGAo koAô ôA BG úÞ ÿkpì

koAlð kpHG óôpýG ïBy Ao Bíy úßñüA ÿApG þèõK ëpPñÞ Ao ôA ÿBø|ëõK úíø }pvíø Apüq lñÞ|þì úÞ koAk QüBíc QdO Ao ÿA|ûkAõðBg |«æBíPcA ZAôkqA úßñüA ëBíPcA .lýPvø Ñ|çÆA|þG ó@ qA Bíy úG Ao Bíy QuA òßíì .QuA kBüq oBývG lyBG ûkpÞ Bü QuA }kõg ÿApG lñÞ|þì BÎkA úÞ kpHG þðBßì ûkAk óBPHüpÖ QuA òßíì BìA .QuA ûkpÞ ûoBWA .lyBG ôA Quôk úG ÜéÏPì óBßì ó@ ô lyBG iuBK lýðq|þì äðq ôA úG úÞ Bø|QÚô þÃÏG løk|þíð {ýK lükq äðq ôA úG þPÚô úÞ lüõâ|þì þPÚô QHd¾ úPvðAõO|þíð êýèk òýíø úG ô ûkõG }okBì óBùñK Bíy qA Ao ÿrý^ «BñEíÇì .lýñßð oôBG ,lñÞ RBÎBu pu ÈÛÖ îø }kõg pâA «B¾õ¿hì ,lñÞ|þì þèAõu pø lýðAõO|þì .lðq|þì äðq Bíy úG ÿkBÎpýÒ løAõg oBßðA «BñEíÇì BìA lýupLG ôA qA lýPyAk úÞ úPyAk Quk ok Quok áolì úßñüApãì ,kpÞ ,løk|þíð iuBK Ao Bíy ò×éO úÞ þvÞ .lýyBG

.QuA lùÏPì }pvíø úG qõñø ôA úÞ løk|þì lüpýâ|þì xBíO ôA BG ÁBg RBÎBu þÃÏG qBG }pu qA Ao Bíy Bü Qvýð Bíy ÿõãhuBK Bíy BG lðAõO|þì þ¿hzì ÿBø|óBìq ÈÛÖ .lñÞ|þì lñÞ QHd¾ þñ×éO ÿBø|QÎBu ok ÈÛÖ koAk RkBÎ pâA ,Bø|îðBg lýñÞ|þì ôo Ao {Òôok úÞ QuA òüA }A|þñÏì ,lñÞ QHd¾ Bíy BG þHýXÎ þÃÏG úG ô lýñÞ|þì ÜýÛdO ôA koõìok þíÞ úéÓzì pÆBhG lüõâ|þì pâA .lãñè|þì oBÞ ÿBW àü úíø úÞ lüõy|þì úWõPì .lüpG|þì þK ôA ÿBø|Õôok Ùpc Bíy BG Iy|úíýð lðAõO|þì ÈÛÖ }A|ÿoBÞ BìA lñÞ|þì oBßðA Ao lýñÞ|þì ëAõu ôA qA úÞ þüBørý^ ûkpßð ZAôkqA úÞ ÿkpì pø .lüoõhð ëõâ ,lðrG úÞ }A|úìBñuBñy .koAk Qd¾ úÞ lýðAk|þì «BÏÇÚ Bíy BG qôo ÿkBÎ ÿBø|QÎBu þÆ lðAõO|þì ,lyBG BìA lýñÞ|þì AlýK Ao ûly QHS {WAôkqA ó@ ok .lðrG Ùpc óBzð òüA .QuA ûlýupð QHS úG ôA ÿApG þÚ|çÆ

ô lñÞ|þì ûkB×PuA ûApíø|ò×éO Èg lñ^ qA RoBÞ|îýu ûkAk Bíy úG úÞ ÿA|ûoBíy |«æBíPcA QuA ÿoBHPÎA ûApíø ò×éO Èg lñ^ qA úÞ þðBüBÚ@ úG QHvð òüA .lüõy óApãð pPzýG þíÞ lññÞ|þì ûkB×PuA RBÚB×OA Bíy pu QzK úÞ lyBG òüA úðBzð lðAõO|þì .lüoAlð ó@ qA þÎ|çÆA Bíy úÞ lPÖA|þì þHýXÎ Bü ûkAõðBg úG ÜéÏPì ôA QGBS Èg QuA òßíì þÛýÚk RBÎ|çÆA QÚõ`ýø ôA .lyBG }pvíø þPÚô Bü løk|þíð Bíy úG }A|ûkAõðBg úG QHvð 34


www.TEHRANMAGAZINE.com ,1896 Quõâ@ 9 ok .ly|þì NB^ óBùW R|çXì qA ô ly úSkBc oB^k olü|çâ BG qAôpK àü ok ôA êýèk úG lÏG qôo ôA .kpÞ ÉõÛu ÿpPì 17 ÑB×OoA .QÖo Býðk qA RApÛÖ óõPu þãPvßy

RBìlg pPÖk

oõKpHøo RpHéüs

áõèBG ïBýéüô 1863 ëBu ok þüBßüpì@ ÑpPhì ô fApÆ òüA þcApÆ Ao pPzýG QÎpu BG lülW NB^ òýyBì àü ápdPì RBÏÇÚ qA úÞ òýyBì òüA .QgBu ô ûkpÞ

óAoArø ô úÛGBu ëBu |14 qA {ýG BG RBìlg úDAoA ok ÜÖõì ûlðôpK

,þƒâkBƒƒPƒÖA oBƒƒÞ qA ÝõÛc ,oBPupK ÝõÛc ëBýyõu ,þãPvzðqBG ô êßülì ,þPüoõßu úƒHƒcBƒ¿ƒì ,pƒßƒülƒì Capi - SSI úðæBu

QgAkpK qA QýÖBÏì ô óBdPìA óôlG ô óBdPìA BG Mýy órýPýu ô ÈüApy lWAô kApÖA ÿApG Immigration ûoAkA úñürø .RoBÞ òüpâ lülíO

óBãüAo úýèôA ûoôBzì

(310)666-1515

þéâlýì xBìõO ÿBøqBâ ÑpPhì þüBßüpì@ óAlýíýy òüA Ao ÿô ÿoBývG . QuA ûkõG oAk Jpu òürñG ô CFC p×víOA ÿApG òýìq ÿôo pG ûlðq kõWõì òüpPGphì åpì úG ÿô ÑApPgA ôk òüA Apüq lñðAk|þì òýìq Èýdì ÿApG ÿkBüq R|çßzì ô Bø|óBvðA qA ÿoBývG YéÖ xôpüô úG þèBu óBýì ok ôA .ly pXñì Qvüq ôA .ly pXñì ÿô óly YéÖ úG úÞ ly ûkõè@ ëB×ÆA ,QhO okBø úÖ|çì ÄüõÏOô ókpÞ QÞpc ÿApG UÎBG ,ûBãPuk òýíø úÞ kpÞ þcApÆ Ao þøBãPuk .ly ôA åpì ô ókpÞ ú×g

þÏÚAô J|çÛðA àü kõG ûly êýßzO ÿkBüq oBývG êüoô@ 3 ok ôA .lì@|þì JBvc úG NB^ QÏñ¾ ok kõg ÿBø|òýyBì qA þßü BG oBÞ óBüpWok ô 1867 ôA .lük Iýu@ «Alüly ôA ÿBK ô ûly êßzì oB^k êíÎ òýc ok ô ly |çPHì BüoBÛðBÚ úG lÏG qôo lñ^ ÿoõÞ ÿoBì .Qynâok þcApW ô lñízðAk òüpPÖôpÏì IÛè óAõPG lüBy úG Ao QuA ûly úPzÞ kõg ÑApPgA BG úÞ Ao þÎpPhì xBìõO ÿoBK þW ØyBÞ ,ÿõvðApÖ óAk àürýÖ òüA.kAk ÿoõÞ ÿoBì ÿBüôo úzýíø ,rèô êøA ûlñðAo ô xlñùì òüA ok ôA .QyAk Ao êýHìõOA BG QÎpu koõÞo ólðBßy þéýHìõOA ,Ùlø òüA úG ólýuo oõËñì úG ô ûAo òüA òüA ok ôA .QgBu ô ûkpÞ þcApÆ Ao ”Babs“ ïBð úG QÎBu pG pPìõéýÞ 273 QÎpu úG ólýuo BG óBìq .koôBýG QulG kõg ÿApG Ao QÎpu koõÞo QvðAõO

ókpG þK ÿApG Ao þðAôApÖ RBzüBìq@ô kõG õýPÞAõükAo ok ôA .kpÞ Ùp¾ ûkBì òüA ÿBùPýéGBÚ ô ÁAõg úG êGõð àürýÖ ûrüBW QÖBüok úG ÿk|çýì 1903 ëBu úG F|çPGA êýèk úG 1934 ÿ|æõW 4 ok ôA .ly phP×ì RBÏzÏzO ÅpÏì ok òPÖpâ oApÚ qA þyBð óBÆpu .QÖo Býðk qA ÿA úPvø 33

ÿpãük ûlñðAo ÈuõO ôA koõÞo 1927 ëBu ok ok ô 1927 xoBì 3 iüoBO úG ÿô ô ly úPvßy BG Ao ÿlülW koõÞo kpÞ|þì þÏu úÞ þèBc ô ûly úSkBc oB^k ,koAnãG BW úG kõg ÿôokõg .ly úPzÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

óBíu@ úG þèlñ¾ Bø|àyõì óly òyôo qA wK úPHèA ô òýÎpPhì qA þßü õø óô ,QuA ûlì@ þñý^ áBg ô kpâ ô kôk úßð@ qA wK .ly pX×ñì ô QÖo ókpÞ Quok pÆBg úG úÞ QuA ûkõG þñý^ óBGBGoA óBíø ok ô kõHð ”õø óô“ qA ÿpSA pãük QvzðôpÖ AôpðBìpÖ òüA .kAk Quk qA Ao {ðBW ûlðpK þèlñ¾ .kõG ûly okõK ô úPzÞ óBíu@ Qézüo rðApÖ ûlì@ Býðk úG {üpOA ok úÞ ÿõvðApÖ kpì òüA ô pP^ fApÆ ô óõñÖ úñýìq ok qBPzýK ô ÑpPhì kõG þcApÆ Ao ÁBg pP^ àü QvðAõO ôA .kõG ÿqBGpP^ ô ly|þì ûlýyõK qBGpP^ Àhy ÈuõO úÞ lñÞ

ly|þì ûkB×PuA ûly ûkpzÖ ótývÞA qA ûly ûkpzÖ òüA .kõG ÑApPgA òüA {hG òüpO|ûlñzÞ òýíø ô ô QÖo ÿpPì 40 ÜíÎ úG {ÎApPgA ûApíø úG kpì ótývÞA w×ñO pÆBg úG Apüq QzãðpG QÚõ`ýø .kAk Quk qA Ao {ðBW ,ÀèBg

ÿoBývG ÿBø|ÑApPgA ,pzG iüoBO ëõÆ ok # ÿBø|úñýìq ok þOBÎApPgA .QuA úPÖpâ Roõ¾ ô þulñùì ,þßyrK ïõéÎ ,ÿkoõðAõø êTì ØéPhì Ao pzG þâlðq úÞpãük koAõì ÿoBývG ô Bø|êýHìõOA Bü ok ô koAõì ÿoBývG ok BìA .kAk pýýÓO úzýíø ÿApG lüBG úÞ óBñ`ð@êüBuô òüA úýèôA ÿBø|{üBìq@óBìq .lðly pXñì kõg óBâlðqBu åpì úG ô lðkõHð òìA Bñy@þñýÎpPhì BG Ao Bíy BO îüoAk l¿Ú IéÇì òüA ok .lðly úPzÞ kõg ÑApPgA BG úÞ îýñÞ

!lðly kõg RBÎApPgA þðBGpÚ úÞ þðBÎpPhì àuõu ëoBÞ úG Ao àyõì 47 {HýXÎ RBÎAlGA qA þßü ok úG oBG òülñ^ ÿô .ly|þì qBG ó@ pP^ }pK qA wK .kôpG BÃÖ úG BO QyAk l¿Ú ô kpÞ ê¿Pì þèlñ¾ pÆBg úG kõG oBßèlG àü úÞ þüAkBðBÞ kpì òüA óBíOoBK@ îXñK úÛHÆ qA Ao pP^ òüA àìk@ úéýuô êýì þèô kpÞ {üBìq@ QýÛÖõì BG kõg þâlðq êdì BPüBùð .løk ïBXðA rýð óBvðA BG QvO àü BO QyAk þÏu ê×üA ZpG qA }pK BG kõg ôA 1912 úüoõÖ 4 ok qBG êýèk úG úÞ QyAk Ao kõg ÑApPgA {üBìq@ ok .ly úPzÞ ô kpÞ koõgpG òýìq úG ÿô pP^ ólzð ëBPñéýè õOôA kõG þüBùðBvðA òýèôA qA þßü þðBíè@ kpì òüA êíÎ ÐìBW ókpÞ qAôpK ÿApG óBvðA ÿBüôo úG úÞ QýÛÖõì Roõ¾ úG úÞ kõG þðBvðA òýèôA ôA .lðByõK ô QgBu ô ûkpÞ þcApÆ Ao olü|çâ òülñ^ ,rýì@ BG Ao ûly QHS ô ÜÖõì qAôpK òülñ^ òýñ`íø ôA úG ”olü|çâ ûBykBK “ IÛè ô kAk ïBXðA Ao olü|çâ ô RBüpzð qA ÿoBývG ok ôA püôB¿O .ly ûkAk AoBâBýð oBzG@ ÿ|æBG qA }pK ô RBXð ëõvLÞ ÑAlGA óBW QvðAõO }pK òüA qA kpì òüA .lýuo Rpùy úG ÿpãük ëõvLÞ QÖpâ îýí¿O þèô kpHG ok úG îèBu úG xArãO ok óõPuõø oBzG@ ÿ|æBG qA Ao ó@ô úPgBu AlýK qA wK 1985 ëBu ok kpì òüA .lñÞ RpK òýüBK úG oBzG@ ÿ|æBG qA ,ëõvLÞ QgBu ô pvðBLuA ókpÞ ëõvLÞ ô kõHð Quok {OBHuBdì þèô lüpK òýüBK Rly .ly úßO úßO J@ eÇu BG koõgpG qA wK ôA BO ly UÎBG kõG úPyAkpG ”àuõu“ úÞ þOBcApW .lølG Quk qA Ao {ðBW lÏG qôo õø óô ÿBø|JBPÞ ok úÞ þüBø úðBvÖA xBuA pG

QñýìpÖ òýí`ðpÖ ”QñýìpÖ òí`ðpÖ“ ïBð úG ÿkpÖ ,1772 ëBuok .kqBvG Ao J@ püq w×ñO úéýuô òýèôA BO kpÞ }|çO xBHè êgAk úG Ao ûly w×ñO ÿAõø ,úéýuô òüA þ¾Bg ÿBø|úéýuô àíÞ úG wLu ô kpG|þì þ¾AõÒ ,úéýuô òüA .ly|þì úý׿O kõG úPÖpâ oApÚ ó@ok úÞ BìA ly ÑApPgA Býðk ok úÞ QuA þ¾AõÒ xBHè òýèôA UÎBG òýíø ô QyAk þðAôApÖ R|çßzì ëBc pø úG úG kõG J@ püq úÞ úÛýÚk 20 qA wK {ÎpPhì BO ly .lølG Quk qA Ao {ðBW ,ótývÞA óly ïBíO QéÎ xõéÖ ÿpñø Bø|ÁAõÒ qõñø úÞ þèBc ok ô 1876 ëBu ok lñPyAlð J@ ÜíÎ úG òPÖo ÿApG Jõg ÿA úéýuô êGBÚ ô IèBW ÿA úéýuô úÞ kõG ”xõéÖ ÿpñø“ òüA ÿAõø ÿBW úG kpì òüA ÑAlGA ok .kpÞ ÑApPgA Ao êíc

32


TEHRAN International Weekly Magazine

RAkoAô ok óBzgok úGpXO ëBu |40 qA {ýG BG BG úzýíø BýèBPüA óBíéHì pýËð þG ÿBø fpÆ lyBG þì óArürÎ Bíy ûApíø QÚAl¾

Bíy úÞ ÿA ú^oBK pø BG Büô äðo pø BG óBíéHì Ñõð pø .QuA kõWõì Bíy úÛýéu ô úWkõG JBG lýøAõhG QÖBü lýøAõhð BXÞ aýø ok Ao Bì ÿBø QíýÚ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO|þì kõg Ðýuô RBðBßìA BG Bì pPùG ,äðo þPc ô úüôo Äü õÏO BG ,lüA|ûkpÞ ÿoAlüpg {ýK .îýøk|þì êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA

.kõy|þì|úPÖpünK rýð óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK B«ñíÂ

31

(310) 274-7474 RByoB×u ò×éO

( 818) 881-1771

oAq ô ïlýì BW {éÓG õO pPzýG õìkõg .püqApƒu ...îðrýì ,ïpâ }õÒ@ úü rW ïBýì ïkõƒg úƒG þƒPÚô ÿAl¾ ô òdè ;ïkpÞ úGpXO îø ôo ÿA úãük ÿArý^ ÿÿBø úìrìq ,{hG {ìAo@ ÿBùyqAõð ,qBƒýð pƒK ok ...ïBøõì ÿôo þüBø úƒuõƒG ô ûlƒñøk þƒévO ÿBø|ûtì òðôôo qõñø îßyA ÿBƒø|ûpƒÇƒÚ úƒßýèBƒc ÿA úvég ok ôo ïkõg ô ïoAnýì îø ôo õívýg ...îñÞ|þì Bøo þñPyAk Quôk ô ÜýíÎ ÿAlƒ¾ ,JBƒPÖ@ ïpƒâ oõƒÃc BƒG ôo ïqôo ÿôo óBíz^ ¶ûBãð püq ô Rõßu {hƒG {ƒìAo@ ólük BG þñÏü ,Qvýð }oõÞ .îñÞ|þì qBÒ@ oAõük BG .úyBG úPÖo lüBG ó|æA BO îzýì òEíÇì QÎBu .îñÞ|þì wíè ôo áBð ØÏy Rnè óôA ûoBGôk }kBü oôBG ?kõG îéýÖ úü pÆBg úG îupO ïBíO BÏÚAô ôo {ùG ókpÞ pßÖ RACpW úÞ |æBc BìA .úýðkpßð qA þupO aýø úãük .úñÞ|þì AlýK QÛýÛc ïApG ïoAk ólƒük qA lƒÏƒG ,ïoAlƒð qôo óôA RApƒÆBƒg oôpƒì BG ,BñÎo þXG@ ÝBOA õO {íPyAnâ ,îéýÖ qA þOBËdè BG }koõì ok lüBHð úÞ îPvðôk|þì îíÞ òu óõíø îéýÖ BG QuBÞ óôA ïlýíùÖ BølÏG ,îðrG Ùpc þvÞ úG BøBHPyA ô ûly BW úGBW ûpøq þuôpƒÎ òƒzW ô úÖ|çÞ QÚô lñ^ BO þXG@ ,ûlýuo BñÎo Quk óôA BÏÚAô úÞ kpÞ|þì ëAõu ïqA IOpì ,kõG þH¿Î úð ;îPyAk JAõW úü ÈÛÖ îø òì ,úð Bü ïlük ôo îéýÖ ! ôo BñÎo ÿAoBPÖo êýèk wÞ aýø ,òì rƒW ôo ûpøq BG {ðkpÞ AõÎk ÿAl¾ BøoBG .Qvðôk|þíð òýG IOpì ...ïlýñy|þì {ÚBOA õO qA ò×éO ÿBK ôo îéýÖ òüA úâA úÞ kpÞ|þì ûoByA òì úG }BPHd¾ ûpg|æBG ô kBýG ïpu kõG òßíì þü|çG ú^ ïkõG ûlük .kpÞ ÐÇÚ ûpøq BG õzèBu lñ^ ô òülñ^ þPuôk ô fôo pG úÞ ÿpýSCBO BìA kõG îéýÖ úü ÈÛÖ óôA qA þPc úÞ kõG ÜýíÎ ÿolÚ úG QyAnƒâ îƒðAôo pPâorG þ^pø .ïkpÞ|þì ÿoôk îø BGBG ÿBø|}qAõð pO|äðpíÞ ô äðpíÞ ÝB×OA óôA RApÆBg ïlƒzýì BìA ïkpÞ {yõìApÖ |çìBÞ úÞ þüBƒW BƒO lƒy|þƒì }oõÞ úßñüA BO ...BO kõG îøApíø óBñ`íø }pýSCBO úÞ |æBc ,kpG òýG qA õðôA }kõg ÁBg }ôo úG }Bø þðõGpùìBð ïBíO îzýì òEíÇì îñÞ|þì õypßÖ }qoA þéýu BO ôk óôA lüBy ô ûkõG ïkõg pÆBg úG .QyAk ôo îupO ókpÞ ÙpÆpG kpì }õÒ@ ÿõG oBƒHñüA } ûoBƒGôk kBƒü BƒG úßñüA êTì ïôo@ þéýg ,úñÞ|þì pK ôo îìBzì îýâlðq úG ôo ïkõg úzð ïoBPÖo úWõPì þvÞ ïoAk þÏu ô ûoBGôk ,ÜýíÎ w×ð úü .îzßýì }BßPì Qíu QÞpc {GAõg ÿBW ôo oBG lñ^ õíPuk ,ûoBGôk óõíø òì BÏÚAô ,ûpýâ|þì ïA|ûlñg ïoBPÖo qA ,ïlýì úßýèBc ok ,îzßýì QèBƒXg ïkõƒg qA ,ïpƒPgk ôpÖ {zèBG õO õìpu ,îñÞ|þì ÐíW õPK püq õìkõg ....ólülñg rüo rüo úG îñÞ|þì Ñôpy ô ïpHýì koAk úèBHðk

ûoAnýì {×ýÞ õO õíéýÖ úéXÎ BG pPgk ...óõOBñÎo ...ô ëq QñÇýy BG }oõÞ ,ëõvñÞ úG ïlýHv^ }lñhHè BG ...ûly îÞ þéýg óõíé¾BÖ ,îùG ûkq ëAôo ÜHÆ ápPgk ...îñýG|þì ôpPgk óõíø ûoBGôk qBG BG ,{×ýèBßO ÕApu ûpýì ÿoBÞ pø qA êHÚ qôo pø BO oBñÞ {OoAnýì ,úzýì îéýÖ úWõPì ØýÞ ókpÞ wc BìA {ƒùG ûlƒG lƒìôA }BƒñÎo þƒXG@ þƒPÚô ÿoõÇ^ îéýÖ õO Alð {Puôk úßñüA qA {üôBßXñÞ IýÒpO õDlüô ûBãPuk Qƒíu úƒG õƒðôA ûlƒý¿Úo ...úñÞ|þì ok }oõÞ ,îñÞ|þì wc ïBøBK õO ôo þyqpè òƒýèôA {ƒhK BƒG ...úƒzOpƒzýƒO ókoô@ok ëBƒƒc óõüqõéO ôo ápPgk ïõ¿Ïì óBíƒzƒ^ pƒüôBƒ¿ƒO Ðüpu Ap^ úðôlG úßñüA óôlG BìA ,úzýì Jõßhýì qõñøõèõ^õÞ úðBdüo ...úñßýì }õìBg ôo ûBãPuk püôB¿O ,ûly ûpýg óõürüõéO úG RõùHì ô RBì {ßý^õÞ IéÚ òüA BìA óoAlð }ApG|þìõù×ì aýø ,ûkAk ôo ûBãPuk ókpÞ }õìBg óBìpÖ úƒÞ ûkõƒG ô àý^õÞ ÿBPuk úzýì UÎBG úPgBñyBð þüôpýð ÿBø|úX ...úðrG ôo þéK ÿ úíÞk ûoBGôk {ðôqpè qA pPgk òüA áok BùñO kpì úü ÿBø|ûlñg ô óq úü ...ûpüôB¿O ...õñì òýHG ...òÞ ûBãð òì úG !?úðBdƒüo ...Qvýð ÿrý^ ,xpPð óApãð ÿ ûpù^ ÈÛÖ oBHñüA ô ûkpƒâ|þƒìpƒG îøBƒãƒð lüly }qpè ,ïqAlñýì ïkõg úG ûBãð úü ...úyoõÞ }oõÞ úG ûoBGôk ,ûkpÞ QüApu îðlG êÞ úG ïBøBK :úzýì îýðApãð úWõPì ,îñÞ|þì ûBãð oApÚ ...}BG ïôo@ ...ïrürÎ Qvýð ÿrý^ ...òÞ ûBãð òì úG úðBdüo ...úPÖõýG þÚB×OA Qvýð þüBW BO úzýì pPyAõü ô }Aõü }oõÞ ÿAl¾ ..úÞ *** úGôo pýXðq ÿôo úG îøBãð ïBßéK óly qBG BG ,BHüq ÿ|çÆ pýXðq úü ,úðõì|þì QGBS îOoõ¾ ÿôo îzÞ|þì úÞ þv×ð òýèôA BG ...QuBñy@ ïApG pËð úG õG ûoBGôk ,îñÞ|þì wc ôo þGõƒg þƒéýƒg ÿõƒG ...Bñy@ ÿõG úü ,oBãýu Bü pÇÎ ÿõG ,îzÞ|þì óõy ûoBGôk ókpÞ qBG BG ô ïlñG|þì ôo ïBíz^ àéK oBG lñ^ ,îñÞ|þì oAlýG îø ôo îuAõc ïBíO áok ôo îPýÏÚõì ïoAk þÏu oBÞ òüA BƒG îðq|þƒì }õÒ@ ok ôo ïkõg ÿoôBGBð ëBíÞ ok ...ô ...îñÞ .ïkõG ÿoApÖ }qA {ýK þÛüBÚk BO úÞ îñýG|þì ÿkpì wc ,îñÞ|þíð }qA óly oôk ÿApG þü|çÛO aýø wßÎpG úð BìA ïoAlð ôo {ýüBðAõO ô RolÚ îñÞ|þì Bìpâ ô {ìAo@ òüA qA óBñ`íø kAõg|þì îèk ïkõg Bø|Rlì úÞ ôo ÿrý^ úy|þíð ïoôBG ...ïpHG ûpùG ô êÖBÒ òì ô ûkõG àükrð îùG olÛñüA ïkõG {èBHðk ...BñýGBð ïBíO ,ï@ þãñPèk ïBíO ,ï@ þüBùñO ïBíO kBü ôo àyA ,òPyAk îùG îðBýÖApÆA úÞ þüBø þhƒéO òýíø ô îzÞ|þì õG ûoBGôk ,úñÞ|þì ïBíz^ óõíùì ôo ïBßyA ô úðõßzýƒì ôo îÃӃG {ƒìAo@ wƒc


óApùO þééíèA òýG úéXì

òì ÿApG þPÚô ,õO ÿApG þPÚô õO ,ÜzÎ ,xpO :ëôA pPÖk

...BýG wK ?îuõè òì A¶A¶ BG ,úñÞ|þì ÅõÎ ôo óõìBøAnÒ JBÛzG ÿBW :úñÞ|þì ûoByA îéGBÛì ÿAnÒ úG }BøôpGA ...oõhG |æBc ...kBýì ïlG þðôlýì úÞ õO ,úãük òßð QümA ...kpÞ iü ûlG õìAnÒ ...îüoõhG þüBO ôk BýG |ç¾A .ïôo ÿõéW ûpýãýì ,úñÞ|þì pK ôo {ÛyBÚ ,úy|þì ûlýzÞ }Bíz^ Qíu úG ÜyBÚ qA îøBãð ûqBO {øBãð äðo ,úüoõW úü }Bíz^ îñÞ|þì wc ivì ô ÁBg ,îñýG|þì úÞ úüoBG òýèôA ÿApG ,Qu ûpýì îOoõ¾ ô úzýì qBG îñøk ûBâ@kõgBð ...ûlññÞ ÿõO ÿBýðk qA {øBãð äðo pýýÓO BG ...õéW þ^ îíùÖ|þì ûqBO ...óôpýG îzýì RpK }Bíz^ Qíu ï¯Aôlýì ô îy|þì lñéG ,ïkpÞ oBÞ ...þüõzPuk *** ÝBOA Èuô ÿA úðBÛícA |çìBÞ Roõ¾ úG ,Qvýð ëôA qôo úýHy rý^ aýø .ïkBPvüA ÿA|ûpÛð ,Qvýð ÿpHg þãðo êLO ÿBHéÚ ô |çâ óôA qA úãük ...Qvýð ïBøBG úãük îø qôo óôA }õg wc BPc |æBc ...ûkpÞ pK ûlñâ xpO úü ôo BñüA ÿ úíø ÿBW ?îyõLG þ^ ?îñÞ ÅõÎ õíuBHè ?îñÞ oBÞ þ^ lüBG îPvø úÞ ÿoõÆ òýíø ïpËð úG îzýì ëBýg þG ,ïqAlñýì ÝBOA oôk BO oôk úãük pËð úü ...ûpPùG QvHüpÒ olÛ^ ,úðõì|þì QGBS QhO ôo îøBãð ...ïApG õìpu }Al¾ BG >ÿlìôA }õg þéýg< úWõPì îñEíÇì ,ûkBPvüA ok úðBPu@õO ,îðôkpâ|þìpG ...ûly îýXýâ ,ûoAlýìpG óly êgAk ÿApG úÞ|þìlÚ òýèôA BG úzýì úWõPì ,ïpýì IÛÎ úG ïBâ úü ÿkAoApýÒ oõÆ úG ïAõg|þì ...îùG úðrýì ëq ,úPvüA|þì }BWpu ô úzýì UÎBG òýíø BìA ,ïoAkpG }qA îz^ pO|IÛÎ {ülÏG ïlÚ BG .îðrG ëq {ùG pO|úðBgBPvâ îðlG ÿBÃÎA ôo þÇévO aýø îñÞ|þì wc ,ïpýì ïoAk úãð óõyBWpu QGBS ôo ïBøBK ïAõg|þì ,ïoAlð õO ÿrý^ úü {ülÏG QÞpc BG ...úzýíð þèô Ñôpy îñøm RApÆBg pPÖk ,ûoõhýì óõßO ïkõWô oBG òüA ...úãük ïlÚ úü ...ókoõg Ýoô úG úñßýì äðq ÿAl¾ ,ûoõg|þì äðq îyõâ õO þüBøAl¾ ôo ïBíz^ ...Bø ú`G ÿõøBýø lÏG ô úuolì ?ÿlzð pýu ïqõñø ô úñÞ|þì þgõy IOpì ,úèBcpu ô soBy þéýg ûkqBü ûk ú`G pPgk úü ,pPgk úü úG îøBãð BìA úyoõÞ àðõgBð ïAnÒ úG þP¾pÖ pø õO ,ûoAnýì ïpu úGpu þ^ ...?úðBdüo ...ÿA úìpu }õKôo BG úèBu ...ûpO ûríyõg õO ÿAnÒ ,îñÞ oBÞ þ^ Ig úðrýì BýG ...?ÿoAk oBÞ þ^ ...BPvüAô ...?Alð þãýì qA úÞ óõzíø ,ûoAk þÚpÖ ú^ úãì ,xõè ,Aô ...Ѳõð úü ÿkoõg xpK ôk BGBG ...úãük òßð }oõÞ A¶A¶ úG ûlG ,úì ûpøq þXG@ úýuôpÎ îéýÖ òüA

îzy QívÚ

***

õO úíø qA ëôA .îzýì êgAk ô úzýì qBG ok úðõg úzýì QcAo îèBýg ,îñÞ|þì ûBãð ôo þz×ÞBW óôpýG qA ïBy< :¶QyAkkBü úü ëB`hü ôo ...Qvýð ônÒBÞ Ápc BG >.þyBG úPvg ïAõg|þíð ,ïpýãýì þPc õñì óAôo ô fôo QcAo olÛ^ ,îñÞ|þì rüo rüo .ûpýâ|þì ÿqBG úG Qvýð ïoBñÞ úßýðBìq AqôpñüA ,îðõg|þì ôo ïBzÎ ô JpÓì qBíð qA .îuo|þì {ìAo@ úG ïAqBíð BG êHÚ qA pPzýG þéýg ô úyBG ïoBñÞ úzýíø êTì ,úñÞ îßíÞ ïAõg|þì Alg õìkõg ïAõg|þì .úñÞ oôk ïqA õupO ,ûlG RolÚ îùG }oõÞ úÞ îyBG þðôA ïAõg|þì ,pülÛO úG ïpLvG ïApG îðôk|þì ,ïoAk õýÞ úãük óôA rW ,kAõg|þì .îzýì lñéG RolÚ BG ô ïpünK|þì þèô úPhu lý×u qõéG úü ô õðAq ÿôo BO þßzì òìAk úü þOoõ¾ äðo úü ô îz^ Èg úü .îñÞ|þì JBhPðA rýì ÿôo ôo ïBy ÙôpÊ ...ïBHè ÿApG úzýíø êTì BG IOpì ...pËPñì óõürüõéO ÿôo úGôo ô ïlý^ BÏÚAô BìA ,ïA ÿõÚ ,ïA ÿõÚ òì îñÞ|þì oApßO ïkõg ?îPvø {ùG úßñüA óôlG ô îzýì lñéG ,kBýì ûpg|æBG aýø oBãðA úÞ þñdè BG ...ïlýì ï|çu îñÞ ûBãð :ûlýì JAõW ûkBPÖõýð óõíñýG þÚB×OA ..pýãG ïqA ôo BñüA BýG ...ï|çu õéW BßýPu|çK òPÖpâ ÿApG ôo îPuk þPÚô õìBPuk úé¾BÖ|çG ô òýìq óõzOoAnýì ,ïpG|þì :ûpýãýì !QíñýHG ókpÞ ûBãð qA qõñø ,îñÞ|þì lñéG õìpu .îðôrüpâ }Bíz^ úG îýÛPvì ôo þyõâ þPÚô wK ...kBýì QùG ú^ !úG úG ?ûo@ ,ÿkõG ûBãzüAo@ õO ÿkpÞ ÐÇÚ oBzÖ úü BG .îy|þì {ì|çÞ oBÇgA úWõPì :ûlýì úìAkA ïBPuk úG àý^õÞ úü }qoA þéãyõg òüA îñÞ pßÖ Ig ÿ úÏÖk þèô ...úyBG úPyAk ôo õèõ^õÞ Qynâ ?úPuok ûoAlð kõWô ÿlÏG ÿ úÏÖk úPHèA ,lÏG úzýì ûphvì lñhHè úü ô ïlýì RoõÚ õíñøk J@ .òì JAõW úãük QÎBu lñ^ BO ûoApÚ úÞ þPñÏè pßÖ òüA kAõg|þì îèk .ûoAm|þíð îPcAo kBýG ïpu úG þ^ ,îyBG îñì „ëBýg þG ô kBy ,}oõÞ úÞ oõÆ óõíø IzìA ,pýgA qôo lñ^ òüA wßÎpG .úzýì úãì þèô

30


www.TEHRANMAGAZINE.com

29


óApùO þééíèA òýG úéXì

îñÞ oApÚA úÞ ïoAk Ao ó@ QìBùy òì< Q×â QÎBXy úPÖo þPvýðõíÞ ÈéÒ oôBG ëBHðk úG ÿkBüq ÿBø|ëBu ô Bø ÿA|ûkõO qA l¾ok lñ^ lýñÞ|þì pßÖ Bíy >ïA lðkpÞ oApÚA Bø|QvýðõíÞ pãük ô þDAlÖ ÿBø|àüp^ Bíy Bü ?lðA|úPzâpG ó@ qA lðA|úPÖo þøBHPyA ûAo úG úÞ qA úðBýìoôBg ÿBøoõzÞ ÿoBývG lýñÞ|þì úËc|çì Bùð@ pG îÞBc ïBËð úÞ òüA qA úýÞpO ô p¿ì úéíW BG ûqoBHì ok ÿoBývG ô lðoArýG kõzG|þì|çuA Bíy |æBc ô lðA|úPgBG óBW óBzíüso óly|þì|çuA ÿoApÚpG qA BøløBXì qA l¾ok lñ^ lýñÞ|þì pßÖ Ùp¿ñì ÿlídì JBð ï|çuA pG þßPì îüso àü ?lðA|ûly kAlüôo îüõâ|þì Bíy úG òì ëBu 60 qA lÏG úð kõG ûBy ÿBO kõÞ úð þèô kõG BOkõÞ kAkpì 28 ,kõG BOkõÞ pâA wK lýDõâ|þì !Ýl¿ì ÿBOkõÞ ...?kõG þvÞ ú^ ÿBOkõÞ ókpÞ pßÖ ô úÏèBÇì rW úG ÿoBÞ òì úPHèA úíýð úÞ ïkpG þK ëBu 60 qA lÏG þèô ïA|ûkAlð ïBXðA 19 qôo 1953( þvíy 1332 kAkpì 25 Iy ûkõG ûkõO Jrc ïBWpÖBð ÿBOkõÞ qBÒ@ )Qvâ@ !QuA òì Ùpc ókpÞ ko þK ok kôq îñÞ|þì {øAõg pâA lýñÞ úWõO òì ÿBø|úP×â úG þíÞ lýyBHð êýì ÿA Bü ô lývüõñG îüApG kõG ÈéÒ òì ÿBø|êýèk þPc ô ïpHG þK kõg ûBHPyA úG òì lüBy ,lýñÞ QívÚ ôk ÿApG úPyõð òüA !îøAõhG îø RonÏì óBPüApG ïôk QívÚ ok Ao úýÛG ô QuA ûly úýùO .îvüõð|þì óAoôk ok úÞ kõG ûBâ@ þGõg úG Ýl¿ì pPÞk 46 ê¾A pG BñG ûBy ,wéXì kõHð þñÏü >RpPÖ< püqô Qvhð I¿ð ô ërÎ Üc ,þuBuA óõðBÚ îíPì wéXì óBüBK ok ûBylícA ÿBÚ@ ô koAk Ao óApüqô ô oBG 10 qA {ýG ïoBù^ wéXì êýßzO ïlÎ ok ô ïõu úzýíø ô kõG ûkpÞ ûkB×ÏPuA kõg Üc òüA qA ÿpãük wÞ úð ô Ýl¿ì úð ô kõG ûly úPÖpünK .kõG ûkpßð þÂApPÎA úÒApì lÎBu“ ÿBÚ@ ÿpüqô Qvhð óAoôk ok Ýl¿ì pPÞk ÿBÚ@ kõg ,kõG êýÇÏO wéXì úÞ ”ÿA úG ô kõG úPÖo ûBy BÂolídì ÿBÚ@ òýíø oBGok úG BÂo lídì qA ô kõG ûly ò¿dPì kõg óAoBü ÝB×OA ôA úG þuBuA óõðBÚ úÞ þÛc qA kõG ûkpÞ {øAõg ûBy Qvhð ,lÎBu ÿBW úG ô lñÞ ûkB×PuA QuA ûkAk .lñÞ Jõ¿ñì Ao ÿpãük püqô ok úÞ kõG úP×â kõg óAoBü úG Ýl¿ì pPÞk ô koAk Ao püqô Qvhð ërÎ Üc ûBy ,RpPÖ óAoôk óAoBü qA þGBXñu pPÞk ÿBÚ@ ô þÛül¾ pPÞk ÿBÚ@ kõg RApÆBg JBPÞ ok Ýl¿ì pPÞk àükrð êdñì kl¾ok Ýl¿ì pPÞk úÞ|þìBãñø úÞ lðA|úPyõð ë|çdðA BG lðA|úP×â ôA úG ,ûlì@pG wéXì ókpÞ lñÞ|þì AlýK Ao Üc òüA ûBy BÂo lídì ÿBÚ@ wéXì Ýl¿ì pPÞk ô lüBíð okB¾ Ao Bíy ërÎ óBìpÖ BO .>koAlð Ao oBÞ òüA RApW ûBy< QuA ûkAk iuBK QívÚ ôk qA ëôA QívÚ óBüBK

úG Ao îüBøoBÞ òì ô îPvø Bíy òùýì îø òì lýDõãG qA òÞ kpu J@ ûBãPuk êGBÛì ok Bíy ,îøk|þì Bíy IéW Ao Bø|ó@ ,pO|îÞ QíýÚ óBíø úßéG ,lüpýãG òì .lñÞ|þì kõg úñùÞ xBHè qA< QuA úP×â òýPzðA QèBXg kõg úñùÞ oôBG qA úßéG lýzßð QèBXg >.lýzßG úñùÞ ÿBøoôBG kAkpì 28 kAlüôo koõì ok Bì ÿBø|êýèk úG óly ôpGôo BG úÞ îüoAk ÿA úèBu 60 ô îýPvýð kõg oôBG pýýÓO úG pÂBc ,kBüq ô îßdì

þõñýì ³üô± parvizminooee@msn.com

îPÖBü ,îPÖBü

òýíø îülðõýK|þíð îø úG úÞ þDBø QéÎ qA þßü .QuA kA kpì 28 kAlüôo pu pG BøoôBG Ù|çPgA êýDBhýì“ ÿBÚ@ óBìq ok úÞ ïkõG lDõu ok òì qA þPvýèBýuõu ÿôoõy pýøBíW kBdOA ”Ø^BGpâ qA lÏG úÞ Qyõð Ø^BGpâ ÿBÚ@ ô lýyBK ôpÖ êgAk ok ,îýPvø IÛÎ ûBÖo ok îñÞ|þì ûløBzì ëBu 70 IÛÎ Ý|çgA ok þPc,îýPvø IÛÎ ÿsõèõñßO úG okBÚ áBðpÇg ÿBø|f|çu lýèõO ok BùñO ô îýPvø ïkpì qA Ao ÿkAq@ úÞ îüso òüA Anè îüA ûkõG QGBÚo QuA úPyAk ûBãð ûlðBì IÛÎ Ao óBð@ ô QuA úPÖpâ úÞ þDBÚ@ àü .)úPyõð úG àükrð( koõg|þíð kolG BG kõG þuoBÖ óBGq îéÏì ,lDõu åpHñOõâ pùy ok

ÿBø|ëõvLÞ lyBG úPÖpâ QÞpy úéýuõG ûly úñüBÏì ô QuA ûkpÞ oBÞ úzýíø ô koAk ØÇè òì úG «BÚB×OA qôo pø }kõg pPÖk ok óõ^ òülñ^ ,lñÞ|þì Quok oBùð BøpùÊ QuA úP×â òì úG oBG ô oAp¾A ô koAk þðApüA oBøBð ïôpG ôA krð oBùð úÞ oAp¾A ...ô Ap^ Bíy pËð úG |æBc Ao wüôpu òì kAlð ûqBWA þèõK ô îølG ïBXðA úHèBÇì pPíÞ Bü ô ...ÿôBvì ?îñÞ iuBK àü òì pËð úG ûkpÞ RkBÎ< koAk ûkBu Bíy krð þvÞ pâA !>QuA oBývG ÿBø|êýèk BG ô lüBýG QGBS ,oBßðA êGBÚ pýÒ ô kBüq qA þDBùG òük úÞ lñÞ lüoAk Bíy úÞ úÏýy ÿBøoôBG úÞ( QuA pO|ÿqôpìA ô pPùG )Qvø îø oõÆ òýíø «BÚB×OA pÂBc îø qBG lýñÞ ko Ao Bø|êýèk lýðAõO|þíð Bíy ô òì oôBG úG úPHèA úÞ lüpünLG Ao þDBùG òýD@ lýPvýð ÿBø|JBPÞ ...þñük ÿBø|JBPÞ òüA qA ïAlÞ aýø þðBvÞ ô lðA|ûlìBýð Alg IðBW qA ô lñPvýð þðBíu@ ...lñüõãG Bì úG BO úP×â Bùð@ úG Alg lññÞ|þì BÎkA úÞ .lðA|ûly îøõO oB^k Bü lñüõâ|þì Õôok Bü ô lüôpG þDBßüpì@ QÞpy àü úG Bíy pâA ó@ qA úÞ Ao òÞ kpu J@ ûBãPuk òüA lýDõãG |«çTì ÿlülW ûBãPuk òì lýølG wK ,lýñÞ|þì ûkB×PuA 5 Bü þñèBâ 3 ÿBø|ÿpÇG «BHOpì ô îøk|þì Bíy úG !pO óAqoA QíýÚ BG ô îñÞ|þì pK óBPüApG Ao J@ þñèBâ lüoAlð îø þWBýPcA ô lýñÞ|þì ëõHÚ QcAo þéýg

þüBøo {hG ôk qA àü {hG êýHìõOA 4 qA îñÞ|þì oBÞ úÞ þPÞpy ok # 4 pø ô QuA QÞpy úG ÜéÏPì úÞ îýñÞ|þì ûkB×PuA ok oBÞ wðBvýè Bü úðAôpK úÞ QÞpy òývñßO ÿBø|ëõvLÞ Bü ô Bø|óAoõPuo þðBzð {O@ÿBø|îPvýu oBÞ pu kõg êýHìõOA BG eH¾ ,lðoAk Ao þðBzð {O@ êýHìõOA àü oAõu ô lññÞ|þì áoBK Ao ó@ô lñü@|þì kõy wüôpu lüBG úÞ þDBøBW úG ô lðõy|þì QÞpy úÞ lðôo|þì kõy I¿ð lüBG ëõvLÞ Bü îPvýu Bü ô ÿBùñì îPvø p×ð oBù^ òüA qA þßü îø òì úPHèA pâA .kôo|þíð þDBW úG ô lðBì|þì úÞ QÞpy þzñì òì kõg êýHìõOA |«çTì Bü ô QÞpy ÿBø|êýHìõOA >ƒø< ÿBÚ@krð lyBG úPyAk þuBuA pýíÏO úG ZBýPcA Ao oBÞ krì ô lñÞ Quok BO îüpG|þì þðApüA àýðBßì .îýøk|þì oBÞ óBüBK qA êHÚ þPc þøBâ ô úé¾BÖ|çG kõg ûBâoBÞ ok Bø|àýðBßì úíø lñðBì >ƒø< ÿBÚ@ oõPuk IvcpG úÞkoAk þðBzð {O@ëõvLÞÿkAlÏO úñüBÏì ëBu pø lüBG xArßO Fire Marshal pPÖk ó@êgAk ok pâA .kõy ïõéÏì ó@ókõG Quok ô kõy ÿBøpyAô ô ó@êgAk okõK ëBu 6 pø lüBG QuA okõK pø )lðoAk úWok( úÞ BøokõK ô kõy ÅõÎ úÆõGpì ,lðoAlð úWok ô lðoAk co2 qBâ úÞ þDBùð@ô ëBu 12 kõy {üBìq@ ëõvLÞ kõg ô þèBg |«çìBÞ ,ëBu 5 pø úð Bü koAk Ao ó@êgAk oBzÖ êídO RolÚ qõñø Bü@úÞ úÞ þDAõÛì úÏÇÚ ó@ úG ,ókõG Quok Roõ¾ ok ô ô QÞpy ïBð úÞ lðrüô@|þì ,kõy|þì ûlýìBð >äO< QÞpy ô kpÖ úðAôpK Bü wðBvýè ûoBíy ô òývñßO ïBð .kõy|þì úPyõð ó@Ñõð ô {üBìq@iüoBO ô

ûBâpýíÏO IcB¾ ô pülì >ƒø< ÿBÚ@ úG òì úG òì ô îýPvø îø úüBvíø îýPvø òÆô îø Bì îP×â ÿBø|ëõvLÞ îPup×G lýølG ûqBWA ,îøk|þì oBÞ Bíy QíýÚ lýyBG òEíÇì ô lññÞ {üBìq@ Ao Bíy .kõG løAõg IuBñì îø ÿkBùñzýK úÞ QuA þDBßüpì@ kpì àü ...?!>úð< :Q×â ôA îøAõg|þíð løk|þì ïBXðA Ao oBÞ òüA QuA BùèBu ?!îñÞ ÅõÎ Ao lüBy ?koAlð óBñýíÆA lüBy îP×â kõg úG ïAôk lüBy ô ïA|ûkpÞ qBG Ao þPÞpy òì lñÞ|þì pßÖ kõy ÐÇÚ òì wüôpu ô kõy úPvG QÞpy ô ïoôBýð oBPÖo Bü ô úÖBýÚ qA lüBy ?lðBXðpG îø Ao þéHÚ ó@ ô QÞpy .kõHð BùñüA ïAlÞ aýø ?lü@|þíð {yõg òì aýø ô lñÞ|þì oBÞ þPuok BG QuA ëBu 17 òì ok þzO@ pâA ô úPyAlð ëõvLÞ koõì ok þéßzì

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

).lýñÞ|þì úËc|çì ÿrÞpì àðBG wýDo óõñÞA óBñhu ok Ao Bì ÜGBu ÄüApÎ òýíø óBzð {ñÞAô úìlÛì þG .lññßð ïkpì úðAoBü ÐÇÚ úG ïAlÚA ,úìlÛì þG úÞ îüA úP×â BøoBG :ïôk úPßð ;lðoô@ kõWô úG Ao ÝB×OA ëõHÚ ÿBø|úñýìq ÿA úðBuo ô ÿpHg ô þãñøpÖ ÿBøoBÞ BG àìpð ïpð ëôA .lñøk|þì ÿrÞpì àðBG wýDo pýgA óBñhu ok rýð Ao Bì {ýK QÚô lñ^ kõíñøo òüA Bíy ô( .lññÞ ïAlÚA }lÏG ûlì@ îøApÖ óAlñíOôpS úðAoBü Ùnc þÎBíPWA úñýìq< :lñP×â Øýu ÿBÚ@ úÞ lýñÞ|þì ûløBzì )....>.QuA

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK Mýy órýPýu þðApüA RoõLuBK-| þðApüA úìBðonâ lülíO ô Äü õÏO ,oôl¾ -

ÿoBÞ úP×ø àü ÙpÊ þðApüA RoõLuBK QÖBüok kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| )ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ -| oæk |5 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBCO ,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞ òüpâ QuAõg ok þâlñøBñK ô ZAôkqA 27

1388 Westwood Blvd Ste. 202 Los Angeles, CA 90024

,lÏG ÿlñ^ ,rürÎ ó|æõEvì ,îýüõâ|þì rñÆ úG Bì ú^pø .lükpÞ ëBc þéýÞôAlg ,úð :þðAkolÚ IOApì pülÛO êGBÚ úWõO ô ÐÂAõO qA úÞ îýðAk|þì ïq|æ kõg pG BW òýíø Bì ô lññÞ|þì fpÇì ÿlW Roõ¾ úG Ao ó@ ;lyBG Ig .lyBG þèBg ô àzg pßzO õèô .îýyBG úPyAk Ao pßzO ô óBñPìA ëBíÞ ,Qèôk òüA ó|æõEvì ...?Qvýð .QuA þ`ýø qA úG úÞ þ^BÞ ûpg|æBG Ao koõì àü òüA ;îülñG|þì þèBg ô îýüõâ|þì þßèA lýñßð ëBýg þéýg úÞ BXð@ qA :úðõíð Ädì ó|æõEvì qA ,óBy úðAoBü ÐÇÚ ÿApG úÏìBW àøk úu ÿqBu ûkBì@ ÿBPuAo ok {ýK ÿlñ^ úÞ îýñÞ|þì ÅpÎ ok þüBø úðApO koAk ëBßyA ú^ |«çTì .lññßG þãñøpÖ oBÞ úÞ îükpÞ QuAõgok ÿA úðBuo ô ÿpñø — þãñøpÖ ô þ×ÆBÎ ÿBø|ÿoAnâpSA BG úÞ kõy {hK óõürüõéO ƒ õükAo qA )ÿqôo úðBHy Roõ¾ úG úßéG ô( qôo ëõÆ úÞ óBy úðAoBü òPÖpâ pýg qA }õg óBGq úG óBykõg ,úÏìBW lñíOôpS ÿBø|àøk úÞ kõy UÎBG ,þuBvcA òìAk RpG qA< :òýìBÃì òüA BG þüBø úðApO êTíèA þÖ .lðonãG ,kõzð îø óBy ú`G þHýWõO ëõK QuA òßíì .>...îPÖo úÞ îPÖo ,îðBW...îPÖo úÞ îPÖo...óBW úðAoBü ÿA îPÖo ,óBzÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

þøBãð ;pýg .)!kõy|þíðBW úuBÞ îýð püq úÞ úuBÞ ?QuA ÙôpÏì }A wßÎpG ,êTíèA Jp òüA úíø ô lñPyAnãð QÚô ,lüBy ô lüBG úÞ óBñ^ ,qõvèk ó|æõEvì |æBíPcA úÞ îüoôBG òüA pG ô îüoAk úðBñýHyõg :îüoAk lñíyqoA þÃüApÎ AnéÖ .lñPzãð Ao kõWõì ÿBø|úHíu jAoõu úG õXzðAk ïArÎA úéíW qA ,úñýìq pø ok qBXìpýÒ RBvuöõì þgpG úÞ BXð@ qA :òýG ûom lüpg —1 RBÛýÛdO ô ïõéÎ RoAqô pâA AnéÖ ;lðõzð ûlük eévìpýÒ îz^ BG úÞ lñyBG rüo olÚ ó@ QuA òßíì ,ZoBg lñ^ ÙpÊ ,ÿõÚ ëBíPcA úG ,løk oApÚ ûtüô xoqBG BO lñ^ àü oBýPgA ok ô kphG òýG ûom ÿoAlÛì ,ÜýÚk pãì .ly lñøAõg ÈH ô ØzÞ êgAk òýíø ok ,ZoBg úG õXzðAk ïArÎA qBXìpýÒ RBvuöõì|þìBíO ,qôo ,îükõHð Bì ;lýzhHG ...ÿAô ÿA( ?>QuBì pËð ok óBýÎ úzK pø ólýHñW< :úÞ îýPvýð þÎlì Bì qA þÃÏG !)kõG þðBükBHÚ îø óBzüA úÞ kõG ôpvgp¾Bð úG õXzðAk ïArÎA ÿBø|úvuõöì|þìBíO úG úÞ kõy ï|çÎA þðõEéKBð QÞpc àü ok :R|çýùvO ï|çÎA —2 .îüpýãG Ao ôA Bì ,kpýãG Ao R|çýùvO lì@ úÞ pø .kõy|þì ûkAk þßðBG ïq|æ R|çýùvO ô ïAô ,oõzÞ qA ZoBg {èBc úÞ îýøk óBzð ôA úG þWoBg úG ïArÎA àü ,kõG qBXìpýÒ pâA BìA ô ;îýñÞ|þì {èô ,aýø úÞ kõG qBXì pâA .lüBýG BW ###

?ÐÇÚ úðAoBü kõy|þì àìpð|ïpð ÐÇÚ qA oõËñì úÞ îølG Ao ïq|æ eýÂõO òüA pývèA|Ðüpu lýølG ûqBWA ...!QuA þüAõø ,lýupPð # — ÿoõÖ úPßu þvÞ .Qvýð Qéì oBzÚA ÐýíW ÿBø|úðAoBü|þìBíO þéÞ ÐÇÚ pG þOoBzG ,ÐÇÚ oõÆ|úG ,Bø|úðAoBü BùPñì ,koõg }A|úÚpW êHÚ Qèôk óBíø qA úÞQuA úÏìBW lì@okpK ÿBø|àøk óBíø ÐÇÚ ,oõËñì .lñßð þOõÖ .lññÞ }A|ûkBýK lñPvðAõPð Bü lñPuAõhð Bü

þßü Ao òüA( !òýüBK ÿpLG þðAõPG QcAo úÞ òýzñG oõßü QèBc úG Qèôk IÞpì pG úÞ lñP×â îülÚ qA —

úÞ úP×â Quok ÿlÏu úÞ QuA lÛPÏì ô koAk Qèôk ó@ ô Qèôk òüA qA pOApÖ þøBãð úÞ Bì òýGrýO óBPuôk qA úG þÇGo ú^ |æBc îýupLG îülì@ BO úÞ koô@ áoBHì óBGq pG ;>QuôA QGõð ûqôo YñK þvÞpø< :úP×â ô lðq|þì Ao þÖpc àü .ûkõG òýíø {Ú|çgA úzýíø .kõG úPÖo pO|ÙpÆ ó@ ú^õÞ lñ^ ,QyAk Bì ÄüApÎ ).QuA QcAo |ç«Þ .koAlð úýÛG êíÏèA wßÎ úG ÿoBÞ .kôo|þì qA þÃÏG úðAoBü Ùnc ÿApG wéXì ô Qèôk ÜÖAõO qA ÿrÞpì àðBG êÞ wýDo< :ûkoAô pHg ê¾A ,oõzÞ R|çßzì ô êDBvì qA ÿqBu ÙB×y :Q×â ô kAk pHg ëBu óBüBK BO úÏìBW úÖpì ô lñíOôpS ÿBø|àøk lüApW ÐýíW qA êÛð úG —>.QuA lýìA ô pýGlO Qèôk qBýPìA ô Qürì òüpO|åorG úÞ ƒ rýð pýÛc ;lñyBG úP×â pãük ÿBøBW ok QuA òßíì pãük óBâorG qA ÿoBývG ÿAõu :IèBW RBßð ôk òüA pG ,oõ¿ì >oBHgA {×ÞõOBK< Bü ,JõPßì >ôo ok órG< óõPu òýíø ok A«oApÞ ƒ koAlð îø þüBÎkA úPHèA úßéG ô — QuA ïq|æ ,lýìA ô pýGlO Qèôk «BíPc úÞ îükpÞ oApßO ô îýPyAnâ lýÞBO QzãðA þuBuA úPßð :løk oApÚ pËðlì {üBø QuBýu ok B«íßc ô B«íPc Ao úPßð ôk òüA úÞ — QuA oõHXì qA ÙB×y ô ÙB¾ þéýg ,ÿkB¿PÚA ûqõc ok Áõ¿hG ô lyBG ÙB×y {Péì BG B«íPc :ëôA úPßð óõñÞA úÞ( ?QuA pHg ú^ úðArg úO úÞ lñyBG óBüpW ok BO lüõãG òhu Qéì BG {üBø úPyAlð ô Bø|úPyAk

ÐýÖo BÂo

õXzðAk qBXìpýÒ ïArÎA ô lñüôo|þì òýìq qA þíu boBÚ òýÎ QHvð|çG úÞ ÿqBXìpýÒ RBvuõöì òüA îülýíù×ð }pg@úÞ Bì #| êGBÚ úÞ QuA oõÇ^ ;lñÖõÏzì ô ëõÓzì qõXì|óôlG QýèBÏÖ úG Qßéíì ok þñýìqpüq ØéPhì ÿBø|úñýìq ok ...?lðõy|þì BW IýW ok Bü@?lñPvø ÿkBÏGA ô îXc ú^ ÿAoAk úÞpãì ?lñyBG|þíð þüBuBñy

ko þßü ,îýP×ãð þ`ýø qõñø ...Bìp×G( !kõy|þì BW rý^ úíø Bùð@ IýW ok .QuA wßÎpG ;pýhð — !)QÖo ô lðApK ÿrý^ àü ô ly kõWô úðõã^ ,lðoAk þWoBg kõWô úÞ ÿqBXìpýÒ RBvuõöì òüA îýðAk|þíð úÞ îükpÞ|þì ÅpÎ ,úéG rýð|þìApâ óAkBPÏì ápO úñýìq ok þPc .lñøk úìAkA kõg RBýc úG þ¾Bg xpPuA aýø þG úÞ lðoAk Ao ó@ .løk ápO Ao rÞApì òüA kõg ëôA úÞ lüBG þßü þñÏü .îüoAk kBýPÎA ápO þðõðBÚpýÒ rÞApì úÞ ûly ï|çÎA BøoBG

,þüBHüq ÿBø|êíÎ ïBXðA úñýìq ok |«çTì Bü .kõy ûkAk ápO ÙpÆ lüBG ô QuA lG îø þðõðBÚ þG úG kBýPÎA ïkpì ókpÞ BHüq oBÏy ,qBXìpýÒ Roõ¾ úG úÞ QuA ëBÏÖ îø qBXìpýÒ rÞApì ÿpu àü úÞ ûly úP×â «AoApÞ úG ó|æA òýíø úÞ îýPyAk îÞ Ao oõzÞ ZoBg úG õXzðAk ïArÎA qBXìpýÒ RBvuõöì ÈÛÖ óBýì òüA .lñøk|þì Ao .ly ÙpÆpG îø êßzì òüA úÞ lðkAk Ñ|çÆA ûlñG óBíu@ BO òýìq qA ,þíuopýÒ BG þíuo oBì@ ,õXzðAk ïArÎA ÿBø|úvuöõì kAlÏO ûoBGok< :ûkoAô pHg ok ;lðoAk QýèBÏÖ oõzÞ ok õXzðAk ïArÎA úvuõöì 191 óõñÞA îø úÞ lüõâ|þì ïõéÎ RoAqô .QuA RôB×Pì kAlÏO pGApG Bø|ûk úÞ lðlÛPÏì ô lðoAk þðõgpK ëk ,lýñÞ ëAõu qBXì ÿBø|úvuõöì òýíø qA pâA úÞ þèBc òýíø qA êÛð úG — >.îüoAk oõzÞ puApu ok oAkqõXìpýÒ ÿõXzðAk ïArÎA ÿBø|úvuöõì ,þíuo ÿBøoBì@ .óBìkõg ûlüpW Quk úÞ îüpýãG úXýPð |ç«Tì .îüpýãG ÿlG úXýPð îýøAõg|þíð Bø|Ùpc òüA qA Bì :ÿkBùñzýK úPvG Ap^ îýðAk|þíð úÞ( QuA úuBÞ püq ÿA úuBÞ îýð Bü ,QuA úuBÞ àü êgAk þüBø Quk Bü QuA oBÞ ok þüBø 26


www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

oBÞ úGpXO ëBu |15 BG :ÿBø úñýìq ok À¿hPì

Haleh Eghrari, Ph.D.

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì Rçßzì ,þâkAõðBg ,óBðAõW ô óBðAõWõð þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk RpWBùì qA

kBPÏì êídO þéÞ oõÆ úG .QuA ÿkõHùG ûAo pu pG îèBuBð oBßÖA qA pãük þßü þ×ñì RBuBvcA ókõG êídO Bø|xBvcA úðõãñüA ÿApG {éídO úÞ QuA òýñ^ ôA oôBG êÚAlc Bü ô ,îÞ oAõâBðô þ×ñì ÿBø|xBvcA ÿApG püq ok Ao ôA ó@ qA þyBð þðAôooBzÖ ô Ùp¿ì ïlÎ úÞ koAk AooBËPðA òüA kBPÏì Àhy ,wK .lyBG|þì îÞ rW ÿpãük ÿkõñzg ÐHñì Bü ô lýìAôA þâlðq ok úÞ QuA òüA pG ÿô oôBG Bü ô .kpÞ lñøAõg koõg kõg óqô .lðBupO|þì AoôA kAõì ápO qA wK úPgBñyBð ô lülW þâlðq àü pßÖ òýñ`íø .koAlð kõWô kAõì qA ûkB×PuA ólýHéÆ ÿõéW îðAõO|þì úðõã^ ,îñÞ ápO pâA úßñüA Bü ?lðõzýì ú^ îðBPuôk :lñßýì pßÖ ôA ç«Tì . ïpýãG Ao îðkpÞ xõø Bü (Craving) BùñüA lññßýì þøApíø Ao kBýPÎA úÞ (Dysfunctional Beliefs) þíèBuBð ÿBøoôBG ,ú¾|çg oõÇG :lñPvø .lñPvø ïq|æ òì þívW ô þcôo óqAõO Ì×c ÿApG Bùð@ qA ûkB×PuA ô olhì kAõì–1 .lññßýì pPùG ô pPzýG Apì þÎBíPWA ô ÿpßÖ kpGoBÞ kAõì òüA–2 .lñüArÖBýì òì óBXýø ô Rnè úG kAõì–3 .lzhG|þì ÿpPzýG ÿspðA ô RolÚ òì úG Bùð@ Ùp¿ì–4 .lñyBG|þì (Soothing Effects) {hG {ìAo@ RApSA ÿAoAk kAõì–5 oBzÖ ,(Anxiety) ûpùèk ô {üõzO , (Depression) þâkpvÖA R|çßzì olhì kAõì–6 .lññßýì ÐÖo Ao (Boredom) þãé¾õc þG Bü Qè|çì ô (Tension)

Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

} õñýÆ } õðpÖ pPÞk| Bßüpì@ qA þ¿¿hO kpG ÿAoAk

îz^ fApW ô À¿hPì

{ýG BG orýè BG àývýè ÿBø þcApW À¿hPì ÜÖõì þcApW êíÎ oArø Bø û k qA America's Top Ophthalmologists Centurion Surgeon Award

QGBük ô ûBýu J@,lüoAôpì J@þcApW-|1 orýè BG îvýOBíãýPu@ô þíz^pýK ,þñýGoôk ,þñýG àükrð þcApW -|2 úýhG ô óqõu óôlG orýè lülW }ôo BG lüoAôpì J@þcApW -|3 Bø úíýG pTÞA ëõHÚ

(800) 699-2802 Pasadena Office:

1070 E. Green St. #200 Pasedena, CA 91106

Costa Mesa Office: 1503 South Coast Drive, Suite 120 Costa Mesa, CA 92626

25

www.2greateyes.com

kBýPÎA ÿoõÖ ô lñO òPÖo òýG qA UÎBG úÞ lPÖBýG Bu@ ûrXÏì þÚB×OA lüBG ,kAõì òPyAnâ oBñÞ ÿApG–7 úðõâ úG Ùp¿ì oApßO ô (craving) ólýHéÆ Roõ¿ñüA pýÒ ok .lñßG (Neutralize) þTñg Apð@ Bü ô kõzG òì .ly løAõg pOlG þPc Bü ô úPÖBü úìAkA óBüBK þG ÿA òìAk ôA kBýPÎA {O@ úG úÞ lyBG|þì ÿpãük ÿBøoôBG ô oBßÖA ÿAoAk kBPÏì Àhy |æBG koAõìpG ûô|çÎ ”ÿA ûqBWA ÿBøoôBG“ óAõñÎ püq Ao BøoôBG qA ûôpâ òüA þuBñzðAôo óApãzøôtK .lñðq|þì ok IéÒA BøoôBG òüA .lññßýì ÿlñG úÛHÆ ”òPvðAk ÜdPvì Ao kõg“ Büô (Permission-Giving Beliefs) ÝBÛdPuA úG kBÛPÎA Bü ô ,Ùp¿ì ûlññÞ úWõì êü|æk Roõ¾ úG ô kBýPÎA (Justification) úýWõO BG úÇGAo :lñü@|þì püq ok BøoôBG òüA ÿBø|úðõíð .lðõy|þì óBýG Ùp¿ì (Entitlement) òPyAk . îñÞ ûkB×PuA )ÿoõgpK Býü oBíÚ Bü( kAõì qA úÞ koAlð þHýÎ wK ,ïoAk ÿlG xBvcA óõ^ (Relief) òýßvO kõg úG úÞ ïoAk Üc òüApGBñG ,ïA úPyAnâ pu QzK Ao ÿlG ô Qhu RBÚôA -2 .îølG .kBPÖA løAõhð ÿlG ÝB×OA Bü ,lýuo løAõhð ÿop þvÞ úG îñßG ûkB×PuA pâA -3 .lGp^|þì ûkB×PuA qA þyBð ÿBøop úG ïoô@|þì Quk úG úÞ þPüBÂo xBvcA -4 úuõuô úWô aýø úG ô kpÞ îøAõg QìôBÛì B«íPc ûlñü@ok ,ïõzG kõg QuAõg îýévO oBG òüA pâA -5 .lükpâ îøAõhð (Temptation) .}BG }õg ô òÞ ëBc ,ûqôo ôk ÈÛÖ Býðk -6


óApùO þééíèA òýG úéXì

,úXýPð ok ô úGpXO ó@ oApßO ÿõu úG úýèôA |ú»GpXO àü ókAk Ýõu ok ,êýHÚ òüA qA þDBøoôBG kõWô wK .lðoAk þíùì {Ûð ,kBýPÎA )oBíÚ ô ,êßèA ,olhì kAõì úG Áõ¿g úG( kBýPÎA àü úG oBPÖo àü êülHO úÞ QuA lýÞBO úG ïq|æ pãülßü BG Bùð@ êGBÛPì ÉBHOoA ô ô ØéPhì êìBÎ Bø|ûk êgAlO úXýPð ok úÞ ûlý`ýK oBývG QvüA ûlülK óAõO|þì ,lðoAk {Ûð kBýPÎA ókoô@ kõWõGok úÞ þÎõñPì êìAõÎ ëBTì qA .lü@|þì kõWõG (interaction) îPvýu ô äñøpÖ þPc ô ,þPý¿hy ô þðAôo ÿBø|ÿoBíýG ,rÓì þíýy õýG ,VoAõO , (trauma) þcôo úGp òüA ok .kõG løAõg RAoBËPðA ô BøoôBG {Ûð ÿôo pG òìrÞpíO ,úèBÛì òüAok þèô .kpG ïBð Ao ÿkpÖ ÿBø|}qoA qA þÃÏG {Ûð úG kpÞ îøAõg rýð ÿp¿Phì ûoByA ,kBýPÎA kBXüA ok RAoBËPðA ô BøoôBG {Ûð pG ûô|çÎ ,úèBÛì factors) lññÞ|þì kBýPÎA úG lÏPvì ”BÖp¾ Ao Àhy úÞ þPý¿hy ÿBø|Qý¾õ¿g ô Bø|{üApâ .(predisposing kBýPÎA ûoBGok kBPÏì Àhy îèBuBð ÿBøoôBG Ao Bùð@ Bì úÞ QuA þ¿hzì ÿBøoôBG ÿpu àü ÿAoAk ,}kBýPÎA ô olhì kAõì ûoBGok ,kBPÏì àü ÿAoAk BøoôBG òüA Apüq îýìBð|þì (dysfunctional beliefs) úðBñýG ÐÚAô pýÒ Bü QuokBð Bü îèBuBð ÿBøoôBG

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

Haleh Eghrari, Ph.D. Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

BøoôBG ô oBßÖA {Ûð :kBýPÎA ûoBGok þüBø úPßð ëôA QívÚ| ÿBø|úüpËð qA þßü ,pýgA ÿBùèBu ok # ,þðAôo ô ÿoBPÖo R|æ|çPgA ûoBG ok þuBñy óAôo kõWõG ok Ao BøoôBG ôoBßÖA {Ûð úÞ QvüA úüpËð . lñÞ|þì lýÞBO ô þuopG R|æ|çPgA òüA ókoô@ òüA xBuA pG (Cognitive Therapy) ,þðAôo R|çßzì ÿBø|QéÎ qA þßü ,ûBâlük .QuA Àhy îèBuBð ÿBøoôBG ô RAoBËPðA ,oBßÖA úPuk ó@,þðAôo R|çßzì ÿkõHùG ÿApG úXýPð ok R|çßzì òüA Qü õÛO ok úÞ þDBø oôBG ô oBßÖAqA .lññÞ AlýK pýýÓO ô ûly ÿqBu qBG lüBG lðoAk {Ûð ,lðkAk jo ÿpßÖ RApýýÓO òüA úÞ þðBìq úÞ þGphì Bü ô îèBuBð ÿBøoBPÖo ô RBuBvcA QÞpc úG ÿkõHùG ÿõu úG rýð lñPvø Bùð@ lìBýK .lñü@|þì ok

.lñPvýð ÜGBÇì QýÏÚAô BG ô ûkõHð þÛÇñì ô eýd¾ xBuA ô úüBK Àhy ûAo pu pG ÐðAõì qA þßü rýð kBýPÎA ápO ïBãñø ok ,lðoAk kBýPÎA kBXüA ok úÞ þzÛð pG ûô|çÎ ôA «çTì .lñyBG|þì olhì kAõì òPyAnâ oBñÞ ûoBGokô }kBýPÎA ûoBGok ôA þÛÇñì pýÒ oBßÖA òýíø ,kBPÏì BG“ Bü ô þñPyAk Quôk ïk@ ÜGBu êTì pãük ôA úÞ ly løAõg UÎBG kAõì ápO úÞ lñÞ pßÖ QuA òßíì rÞpíO ô òøm oõÃc úßð@ Bü ô ,kôpG Quk qA }kõg ÿôopG ô Èýdì ÿôopG {èpPñÞ ,lyBHð ”þèBc .lølG Quk qA ,Bùð@ ápO BG óõñÞA îø ,lðõy|þì pPùG kAõì Ùp¿ì pSA ok úÞ úPyAk oôBG ôA úÞ Ao {üpßÖ þèô ,kpÞ løAõg þcôo oBzÖ xBvcA ÿolÚ Àhy ,olhì kAõì ápO ÿAlPGA ok úÞ QuA þÏýHÆ òýñ`íø êGBÚ pýÒ úG oôBG òüA .QyAk løAõhð Ao oBzÖ òüA êídO þDBðAõO úÞ koAk oôBG òýñ^ ôA úÞ QuA ó@ îùì úPßð

kõG løAõg òüA òì {yõÞ úèBÛì òüA ok úÇÛð qA Ao êßèA Bü olhì kAõì úG kBýPÎA úéEvì úÞ ô kBXüA ok úÞ þíèBuBð ÿBøoôBG ô oBßÖA pËð oApÚ þuopG koõì ,lðoAk {Ûð kBýPÎA QüõÛO .îøk lü@|þì {ýK úÞ þé¾A ëAõöu ,AlPGA ok êßèA Aÿ olhì kAõì qA kApÖA Ap^ úÞ Qvð@ ÿkBýñG þèô ûkBu þOoBHÎ úG ?lññßýì ûkB×PuA kAõì qA ûkB×PuA QéÎ úÞ lyBG|þì òüA iuBK .QuA ókpG Rnè xBvcAô eüp×O olhì ok ,Rnè IéÆ Bü ô þdüp×O ûkB×PuA àü úÞ kõzýì ú^ úÞ QvñüA kkpãýì fpÇì úÞ þèAõöu òýìôk òüA IèBÇì úýÛG ok úÞ QuA þèAõu òüA ?kkpãýì êülHO kBýPÎA ïBXðApu ô þíDAk ûkB×PuA úG kApÖA qA ÿA|ûlÎ qA ûkB×PuA óly þíDAk Bü kBýPÎA êìAõÎ qA þßü úÞ Ap^ îøk iuBK ó@ úG ÿlc BO úÞ kpÞ îøAõg þÏu úPyõð qA ÿoBývG «çTì .kpÞ õXPvW ûlññÞ Ùp¿ì kpÖ ÿBøoôBG ô ,pßÖ qpÆ ,ûBâlük ok óAõPýì Aoolhì kAõì .lñÞ Á|çg þ×ñì RBuBvcA oBzÖ qA Ao Bùð@ lðAõPýì Ùp¿ì úÞ lðoAk Ao oôBG òüA olhì kAõì úG òükBPÏì úÞ lü~A þì óBypËð úG úðõãñüA ô ûkpÞ pO|àHu Ao óBy þâlðq ÿBøoBzÖ oBG ,Ùp¿ì úÞ lññÞ|þì pßÖ Bùð@ BßOA wc ,olhì kAõì qA ûkB×PuA BG úÞ lðoôBG òüA pG îø ÿkAlÏO .lðôo|þì óBýì qA ô ûly lülKBð R|çßzì .lðõzýì pO ”ëBc BG“ Bü ô lðpýãýì oApÚ óApãük pPzýG }pünK koõì úßð@ Bü ,kkpãýìpO ÿõÚ Bùð@ w×ð úG

24


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

RBGôpzì qA þyBð RB×éO {üArÖA p×ð 42 úG lñø ok þíu þéßèA kApÖA kAlÏO lñø ok þíu þéßèA RBGôpzì óBìôl¿ì qA pãük p×ð 10 åpì BG kpÞ ï|çÎA lñø wýéK # p×ð 42 úG úSkBc òüA ok ûly úPzÞ .QÖBü {üArÖA

lðkpÞ ï|çÎA lñø wýéK RBìBÛì qA wK ô Bø|óBPuoBíýG ok pãük p×ð 10 ok þíu þéßèA RBGôpzì Ùp¿ì Quk qA Ao kõg óBW óBPuôlñø ëBíy òüA óBýðBGpÚ oBì@ IýOpO òülG BO lðkAk .lGBü {üArÖA p×ð 42 úG úSkBc úÞ lðkpÞ ï|çÎA þédì RBìBÛì ok pãük p×ð 40 óõñÞA îø ok }kApK oBOôA QèBüA ÿBø|óBPuoBíýG .lñPvø óBìok ëBc ëBc ok úÞ þüBø þüBPuôo úG þíu þéßèA RBGôpzì þðõðBÚpýÒ }ôpÖ QéÎ úG Ao p×ð 32 wýéK .kpÞ pýãPuk ,lðkõG úPynâ úP×ø ok Bøôlñø ”Apùuôk“ ëAõýPvÖ QHuBñì úG òzW oApÚ ,QèBüA rÞpì ,ôBñÞõè þÚpy JõñW ÿpPìõéýÞ 300 ok úÞ kAk jo oBâBìAq@ úÛÇñì ok kAlüôo òüA .koAk .QuA ûly ÿkBÎ pìA àü úG êülHO lñø ok þíu þéßèA RBGôpzì qA þyBð pýì ô åpì

qBâô Q×ð êìBc oBÇÚ Zôpg AkBðBÞok êüo qA ÐüBì ó|æõEvì ô ly ÿqõu|{O@ô oBX×ðA úG pXñì ,Èg qA ÐüBì qBâ ô Q×ð êìBc oBÇÚ pßðBO 13 Zôpg # .kpÞoAkAô Bø|úðBg úýéhO úG Ao þédì

óBPuA ok ÿqõu {O@ qôpG ô oBX×ðA IWõì êüo qA ÐüBì qBâ ô ïBg Q×ð êìBc oBÇÚ óly ZoBg ûly úýéhO úÛÇñì ÿBø|úðBg úSkBc òüA pSA pG QuA ûkpÞ ï|çÎA AkBðBÞ òø@ ûAo óBìqBu .ly AkBðBÞ >BOpHè@< .QuA kAk jo ó@ qA wK úSkBc òüA qBâ êìBc ÿBøpßðBO qA þßü úÞ {O@ òüA wLu ô úPÖpâ {O@ ÐüBì ûkpÞ QüApu rýð pãük pßðBO úu úG oBÇÚ òüA pßðBO 13 B«ÎõíXì .QuA òüA .QuA ûly ZoBg Èg qA QÚô úG kAlìBG 1 QÎBu úSkBc .QuA ûkAk jo þédì ÿõãñhu >réýì óõuoBÞ< òüA ok >þPðBÞ lñßèoBK< úÛÇñì îýPyAk ÿoBX×ðA :QuA úP×â koõì {O@ ok BøpßðBO þgpG îø qõñø ô .QuA {O@ ëpPñÞ pÂBc ëBc ok Bì þé¾A QüõèôA .kqõu|þì úSkBc .koAk úìAkA óBñ`íø pßðBO úu qA ÐüBì qBâ Qzð úÞ QuA ûkpÞ ï|çÎA AkBðBÞ òø@ ûAo óBìqBu .lðA|ûly úýéhO êdì ÙApÆA ÿBø|úðBg qA rýð p×ð 49 B«ÎõíXì .QuA úPyAlð þcôpXì 23


óApùO þééíèA òýG úéXì

2 AkAõð ok ÿA|úuolì ok ÿqAlðA pýO QyAnâ ÿBW pG úPzÞ ok wýéK úßñüA óBýG BG >QéLüpO þÞAo< Ao ÿqAlðApýO òüA }oArâ eH¾ úÛýÚk 07: 16 QÎBu ,ÿqAlðApýO úG óõñËì kpÖ lüõâ|þì ,ûkpÞ QÖBüok .QuA ûly QyAkqBG òüA ÿBø|þígq kAlÏO qA þÛýÚk oBì@ qõñø þígq qA ÐGBñì qA þgpG .QuA ûlzð ï|çÎA úSkBc pHg ÿqAlðApýO òüA ok úèBu 12 þÞkõÞ óly .lðA|ûkAk

qA >wÞoBLuA< pùy þédì ÿBø|úðBuo #| àü ok ÿqAlðApýO ok p×ð lñ^ óly þígq ô úPzÞ .lðA|ûkAk pHg þüBíñøAo úuolì

QèBüA >wÞoBLuA< pùy þédì ÿBø|úðBuo pHg þüBíñøAo úuolì àü ok ÿqAlðApýO qA >AkAõð< îßPuk úSkBc òüA ok ,wýéK ï|çÎA pG BñG .lðA|ûkAk .lðA|ûly þígq îø p×ð òülñ^ ô úPzÞ p×ð 2

BG þðAlðq 2 ÿkAq@ !Bßüpì@ok þéÏW áolì BG úÞ þüBßüpì@ þðAlðq ôk # ,lðkõG ûly kAq@þéÏW áoAlì úDAoA .lðly QyAkqBG

ÿAlüoõéÖ QèBüA wýéK BG úÞ þðAlðq ôk :kpÞ ï|çÎA Bßüpì@ ûly kAq@ ûBHPyA þéÏW áoAlì úDAoA òüA ÿBøpùy qA þßü ok ,lðkõG .lðA|ûly pýãPuk ô AlýK QèBüA úèBu oBù^ ô þu kpì ôk òüA lGA wHc úG ïõßdì êPÚ ïpW úG úÞ ô áoAlì êÏW BG {ýK ÿlñ^ lñPvø .lðly kAq@ óAlðq qA ,óBðBHðAlðq IüpÖ .koAk úìAkA þðAlðq ôk òüA ÿõu qA þéÏW áoAlì úýùO þãðõã^ ûoBG ok ÜýÛdO

ok BíýKAõø lðôpÖ àü ÉõÛu QyAnâ ÿBWpG úPzÞ 5 êüqpG úHñzßü qôo êüqpG þüAõø ÿôpýð # ÿBíýKAõø lðôpÖ àü ÉõÛu kpÞ ï|çÎA òPgBG óBW úG oõzÞ òüA JpÒ ok à^õÞ .ly pXñì ,lðkõG BíýKAõø òüA ok úÞp×ð YñK

pùy úìõc ok àHu ÿBíýKAõø òüA ok ëõu ôk õuôpâ õOBì QèBüA ok BHìôpÞ ÿõýèõG ô úDõâAoBK BG êüqpG qpì kAlPìA .kpÞ ÉõÛu qA lýyoõg ÑõéÆ ïBãñø BíýKAõø òüA ÿpPìõéýÞ 400 kôlc ,ûlðApâ õLíÞ pùy ô kõG ûkpÞ qBÒ@ Ao kõg qAôpK ,ÉõÛu êdì .kõG ûkpÞ ëBuoA Ao ÿoApÇÂA|þìBýK lðBG qA óly lñéG qA wK QÎBu àü QuA þÞBc Bø|}oArâ .QuA ûly àHu ÿBíýKAõø òüA ÉõÛu UÎBG þéìBÎ ú^ lñðAk|þíð lðkpÞ ï|çÎA ëõEvì RBìBÛì BíýKAõø ÉõÛu êdì ok Ao p×ð YñK kBvWA óApâkAlìA ,ôpýðAs ôk õüo qA Aõø òýy ÿoArâpHg }oArâ úG .lðkpÞ AlýK

þßütéG ÿBíýKAõø oBHâpì ÉõÛu .ly ó@òýzðpu 11 óly úPzÞ IWõì ,àütéG Ýpy JõñW ok à^õÞ ÿBíýKAõø lðôpÖ àü ÉõÛu #

,kõG óBHég àü ô qBGpP^ ûk êìBc úÞ à^õÞ ÿBíýKAõø òüA ,oõzÞ òüA þégAk RBìBÛì ï|çÎA pG BñG .kpÞ ÉõÛu ûBâkôpÖ lðBG qA óly lñéG qA wK þÛüBÚk :lðkpÞ ï|çÎA ,Qvýð Àhzì qõñø úSkBc ÜýÚk QéÎ úÞ òüA oBùÊA BG àürßì þégAk RBìBÛì . lýgp^ kõg oôk úG wLu ô kAk Quk qA Ao kõg ÿBø|ëBG qA þßü qAôpK òýc ok BíýKAõø óBzð úÞ lðkpÞ AlýK RBXð pP^ úu ,úSkBc êdì ÙApÆA ok õXPvW qA wK RBXð ô kAlìA ÿBøôpýð lñøk RBXð Ao kõg óBW ,ÉõÛu qA {ýK lñPyAk l¿Ú BíýKAõø óBñýzðpu qA p×ð úu løk|þì 22


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

ô eüp×O úG ûqôpìA úÞ ÿoõÆ|úG }qoô òüA QÖpzýK ÿApG ly ÿA|ûrýãðA ,ëBGpP^ BG ûõÞ qA ólì@ òýüBK óBzüApG rýð óAõðBG þéì îýO þPc ô ”lñPÖA|þì BW“ Bùð@ qA ÿoBývG óBìq oôpì úG .lðArýãðA|þìpG rýð Ao|þìBËPðA óBýðApüA qA ÿoBývG qAôpK ÿôqo@ óõñÞA ”ëBGpP^“ .QuA|ûly êülHO óBùW ØéPhì ÉBÛð ok êÛPvì þyqoô .kõy|þì êýßzO .QuA ûkpÞ ûkoô@pG rýð Ao ëBüpO RBÞpc Bü àüBG ëBüpO úøk êDAôA ok úgp^ôk BG àýOBGôpÞ@ óõñÞA .QÖBü ZAôo ÿk|çýì 70 àüBG ëBüpO þðBùW óõýuoAlÖ þðBùW óõýuAolÖ oBñÞ ok (BUI) ûlì@ kõWõG rýð ÿoAõu|úgp^ôk .QuA

koõGõñuA óBìríø úÞ Qvýð {ýG þèBu lñ^ koõGõñuA BìA ,koAk QìlÚ óApüA ok úøk lñ^ þßuA qA ûkB×PuA pâA .QuA ûly qBG rýð óApüA þßuA ÿBø|QvýK úG {üBK ,BøoõzÞ püBu BG

þðBPvGBO þßuA .QuA ûly ûkôrÖA óApüA óAqBG|þßuA eüp×O úG îø òí^ ÿôo þßuA |æBc oõÞoBK óApvK ô óApPgk |æBc .ly qBG óApüA ÿBøpùy úG {üBK wüoBK qA oõÞoBK BO lýzßð ëõÆ ÿkBüq Rlì .lñPvø oõÞoBK ïpâpu ÿkBüq þðApüA

21

àüBG ëBüpO qA ÿoBývG ok |æBc ÿBø|îýO rýð óApüA ÿBø|óBPupùy ëBÏÖ ô ûlì@ kõWõG àüBG ëBüpO òýPvhð îø A«pýgA .lñPvø àüBG ëBüpO þééíèA|òýG QGBÚo .ly oArâpG òüôrÚ ok

”ëBGpP^“ lü|çâAoBK ,ÿk|çýì 1986 ëBu kôlc ok úßñüA BO QyAlð kõWô ëBGpP^ ïBñG ÿA|úéýuô ÿk|çýì 1985 ëBu BO ó@ qA Bùð@ úÞ ÿA|úéýuô úPHèA .lðkpÞ ûkB×PuA úéýuô òüA qA ûõÞ qA ólì@ òýüBK ÿApG þvýDõu óAkoõñøõÞ .kAk êßy pýýÓO ÿqôpìA êßy úG óBìq oôpì úG ô QyAk QøBHy kAq@ ÉõÛu pP^ úG pPzýG lðkpÞ|þì ûkB×PuA qAôpK ÿôqo@


óApùO þééíèA òýG úéXì

óApüA óBðAõW þOAkoAô RBdüp×O ô Bø|}qoô óBùW ok ó@ólì@kõWõG qA ÿkBüq Rlì .lñPvø ”þOAkoAô“ óApüA óBðAõW òüqôpìA RBdüp×O qA ÿoBývG #| óApüA koAô QÎpu úG Qvýð óAqoA îø óAlñ^ úPHèA úÞqBýð koõì êDBuô ûApíø úG eüp×O òüA úÞ konâ|þíð ZoBg ,ëBüpO pãük |æBc .lðõy|þíð ”þìõG“ rýð Bùð@|þìBuA þPc úßñüA IèBW .kpýâ|þì oApÚ ëBHÛPuA koõì ô kõy|þì .lðA|ûly óApüA óBðAõW þyqoô þdüp×O äñøpÖ qA þzhG òü|æ àéuA ô pðAo ÿBßuA Bü äñýÞBG oôBK ,ëBK|QñýK QgBu ÿsõèõñßO ô êíc êGBÚ ÿBøôo úðBzð êýíßO .ly qBÒ@ óBìq ó@ qA ÿqBG àü Roõ¾ úG îPvýu òüA .QÖBü úìAkA 1980 úøk êüAôA BO Bùð@ óApüA ok ëBG QñýK ëBu 10 kôlc ëBG QñýK oBÞ úG Ñôpy óApüA ok úÞ QuA RBdüp×O qA ÿoBývG .QuA ûkpÞ .lðõy|þì êülHO þyqoô úPyo úG ÿBø|QGBÚo þPc Bø|îýO êýßzO BG .lðõy|þì oArâpG rýð þééíèA|òýG BG Rlì òüA ok rýð óApüA ëBG QñýK ok úPvðAõO åorG þzùW lñPuõýK iüoBO úG úÞ þüBø|ÿqBG ,þüBýu@ ô þééíèA|òýG RBÛGBvì .lñÞ IvÞ þðBzgok ÿBø|ïBÛì óBðAõW RBdüp×O qA þßü óAõñÎ úG ”äñu|Q×ø“ úéíW qA ÿklÏPì ÿBùüqBG ,{ýK êvð ôk þßü BO .QuA úPuõýK iüoBO úG|þìõG ÿqBG òüA BHüpÛO pãük |æBc BìA .ly|þì Jõvdì òü|æ|àéuA pðAo ÿBßuA Bü ”äñýÞBG oôBK“ Ì×c pñø ,òü|æ|àéuA úívO ÿôo pG òPÖo ûAo ô ëkBÏO îßdì úÇÛð ôk òýG úÞ JBñÆ Bü oBù^ þðApüA óBðAõW .lyBG|þì BG QðpPñüA ÜüpÆ qA {ýK ëBu Bñy@ þyqoô|þìpâpu òüA þOBðBßìA úð ó@ qA {ýK BO .lðly ó@ úG þvÞ úð ô QyAk kõWô .QgAkpK|þì koõG QýßuA ÿoBývG pýgA ÿBø|ëBu ok kôoô ïBãñø úG Bø|þìpâpu òüA qA ”úðAkpì“ Qvhð ,óApüA úG ok koõG QýßuA .lñPvø óBðAõW óBýì ok pýgA ÿBø|ëBu .QuA ûly oAkoõgpG þü|æBG QýGõHdì qA rýð 2/ 7 BO kõg ólG óqô qA ûkB×PuA BG óAõO|þì ,lñÞ|þì ûkB×PuA pñÖ ÿôpýð ô RolÚ qA úÞ úéýuô òüA BG .lüôk QÎBu ok pPìõéýÞ 32 QÎpu BG ô kpÞ }pK òýìq eÇu qA pPì QýßuA ëBG|QñýK qA þßü lüBy QýßuA RoAqô ok 1970 úøk êüAôA ÿBø|þìpâpu ”òüpO|þíülÚ“ kõWô þüBø|òýyBì Bßüpì@ ÿqoôBzÞ qA ÿoBývG .QuA þOAkoAô kõG ê¿Pì þLíK Bùð@ IÛÎ úÞ QyAk koõì þOAkoAô ÿBø|þìpâpu JBOpK oôk ÿBø|QÖBvì úG Ao äðo úÞ .kpýâ|þì oApÚ rýð óAõðBG úWõO þüBø|Qgok ,úéýuô òüA BG ô kpÞ|þì ,Qvhð úéøô ok úWõO òüA Ao lðly|þì xpø Bü ÐÇÚ lüBG úÞ þPc ô þPñu oBzÚA Q×èBhì êülHO ûlüA .lðkpÞ|þì ÿoAnâ Qì|çÎ ÿBø|Qükôldì þgpG 20


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

Mimi + Your Property = SOLD

ô~¤ þìþì

Býðk ÿBø|ûlüArì òüpO|IýXÎ úéíW qA l¾ok 99 Áõég BG |çÆ úßu òüA .kõG Býðk ÿ|çÆ úßu òüpPâorG ó@ qA þßü ûlüArì òüA .kpÞ ÿoAlüpg lðõK óõýéýì 2/68 QíýÚ BG þüBýðBLuA pWBO àü Ao úßu òüA .kõG .QuA iüoBO ÿBø|ûlüArì òüpO|óApâ ô òüpO|IýXÎ

MIMI AHDOOT °¬ þð±ü úÏì ÜÖõì °ô»ì áçì ½ô±Ö ô ~ü±¨ 01222533

17908 Medley Dr. Encino $1,575,000 Just Listed-For Sale 1690 Summitridge Dr. Beverly Hills $1,000,000 In Escrow 5412 Lindley Ave. # 303 Encino $300,000 Just Sold 22700 Mulholland Dr. Woodland Hills $1,000,000 Just Sold 18244 Palora St. Tarzana $750,000 Just Sold RBO

þ`ýÚ Quk koAôkA ÿBø|Quk úÞ QuA ”þ`ýÚ Quk koAôkA“ îéýÖ QyAk ÿBýðk ÿBíñýu ok þ¾Bg àHu úÞ þüBø îéýÖ qA þßü ÿBW úG ô úPyAlð Quk ,QuA koAôkA úÞ ëôA Qý¿hy ,îéýÖ òüA ok .lðA|ûlýñy BíPc Ao ó@ ïBð ÿoBývG úG Ao koAôkA þâlðq ÿBø|þPhu ô þ×ÆBÎ þðBPuAk ,îéýÖ òüA .QuA ûly ûkAk oApÚ ó@ ÿApG þ`ýÚ ,Quk ÿôo ûlüArì ÿApG ô QgBu þÏÚAô ÿBýðk ok Ao koAôkA ÿBø|Quk ,îéýÖ òüA óAoAlÖpÆ qA þßü BìA koAk ûApíø .lýuo }ôpÖ úG o|æk oArø 16 QíýÚ úG BPüBùð Quk òüA .kAk oApÚ þPðpPñüA ÿBø|úßHy

5220 Reseda Blvd. Tarzana $899,000 Just Sold 1636 Wellesley Ave. Los Angeles $999,000 Just Sold 18122 Medley Dr. Encino $1,250,000 Just Sold 18036 Rodarte Way. Encino $1,275,000 Just Sold

íº àéì þü²° ! óãü° °õÇ

Free Market Evaluation

Cell:(818)636-4545 Office:(818)380-5252

Office:(424)256-MIMI

ListedByMimi@gmail.com www.ListedByMimi.com 19

15531 Ventura Blvd. Suite 100

Encino, CA 91436

ûBýu úðAôlñø

oBývG úÞ lñÞ|þì lyo þHýXÎ ÿBø|úðAôlñø koAk ïBð ”ôlüBÞõø“ úÞ òKAs ok þèBíy ûpürW àü ok R|æõ¿dì òýèôA óAõñÎ úG úÞ ÿA úðAôlñø 64 qA þßü IýXÎ ûlüArì àü ok {ýK ëBu .lñPvø îø okBð úðAôlñø òüA .lýuo }ôpÖ úG óBìõO óõýéýì18 Bü o|æk oArø 6|þìõXð ô IýXÎ QíýÚ BG kõG ûly QyAkpG .kõy|þì úPgBñy Býu@ ô oõzÞ òüA úðAôlñø òüpO|óApâ óAõñÎ úG BìA QyAk þHýXÎ êßy ô QìpÖ lüBy


óApùO þééíèA òýG úéXì

ÿBø|ûlüArì pýgA ópÚ óApâô IýXÎ þøBâ Bø|ûlüArì òüA ok Apüq QÖBü Ao IýXÎ koAõì óAõO|þì úÞ QuA þüBø óBßì òüpPíùì qA þßü þPðpPñüA ÿBø|ûlüArì þü|æBG QíýÚ Bü lñPvø IýXÎ Bü úÞ lñøk|þì oApÚ ûlüArì ÿApG Ao þéüBuô ô lñðrýì þHýXÎ ÿBøoBÞ úG Quk ïkpì RBÚôA BG BíPc lýyBG ûApíø Bì BG }oArâ òüA ÿBùPðA BO pâA .koAlð kõWô |æBÞ ó@ÿApG |æBG QíýÚ úG ÿqBýð |ç¾A úÞ þèBc ok lðoAk .ly lýøAõg Bñy@IýXÎ ÿBø|ûlüArì òüpPðApâ

.kõy|þì ÿoAk úãð ”MýèkõÞ êãýð“ ïBð úG ÿkpÖ krð ô RôB×Pì ÿA úÎõíXì

ÿo|æk oArø186 ò×éO ûoBíy þßü ok ”óõOõO|þìBO“ ïBð úG ÿA|ûlñðAõg úÞ QuA 867-5309 Býðk ÙôpÏì ÿBø|ò×éO ûoBíy qA þßü ûkpÞ îvXO }kõg úðBg Ao oõGrì ò×éO ûoBíy äñø@ òüA ok ôA .QuA ûkpÞ ûkB×PuA ó@ qA {üBø äñø@ qA òüA ÿkBüq kApÖA úÞ þüBXð@ qA .lñðq|þì äðq ûoBíy òüA úG ôA BG ÉBHOoA ÿApG óAoAlÖpÆ ôo òüA qA ô QuA òüA óAoAk Quôk lüõâ|þì Èg òüA þé¾A IcB¾ .QyAk þü|æBG oBývG }qoA lðkõG Ì×c Ao ûoBíy ô ly úPyAnâ }ôpÖ ÿApG {ýK ëBu lñ^ ûoBíy òüA .lðpýãG xBíO ôA BG oBG oArø 10 lüBy úð|æBu ,ûlñðAõg .kpÞ QÖBüok óBìõO óõýéýì 556 Bü o|æk oArø 186 }qoA úG Ao Èg ,ûlüArì òüA ûlðpG êý^p^ ÿBø|óAlðk BG óBìq ó@ ok úÞ kõG óBPvéãðA ïôk þðBùW äñW ÿBøqôo oAlì QuBýu ,êý^p^ óõPvñüô |çÆ úßu òüpPâorG qA kõg píÎ ÈuAôA qA kpì òüA .lðAkpâpG Ao äñW Ýoô kõg ÁBg ÿBø|QuBýu úPHèA ô IýXÎ ÿBø|þðApñhu Bø|þuôpÎ úG òPÖo qA êHÚ úÞ QuA þüBøoBÞ qA þßü áqBð ÿA|ûqAlðA ô îÞ oBývG ÿBø|óqô BG |çÆ úßu lüpg koAô Bø|óAlðk òüA ôA åpì qA wK .lðõzð îâ BùðAlðk òüA BO kõG IÚApì ô kpÞ|þì ûkB×PuA þÎõñ¿ì ÿBø|óAlðk ok ûly þüBíðôo wñW òüpO|þé¾A úÞ ly oArâpG ÿA|ûlüArì ,òüô ok ,{ýK ëBu lñ^ .kõy|þì ûkB×PuA ó@ qA ok Bøqôo òüA Bø|óAlðk òüA .lýuo }ôpÖ úG óBìõO óõýéýì 70 Bü o|æk oArø 23 QíýÚ BG úßñüA BO ly ûlüArì

18


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

17

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

16


www.TEHRANMAGAZINE.com

818-881-1771

Q×ãy ïAlÚA òüA úPHèA úÞ lñÞ òýìBO Ao kõg qBýð koõì ÝpG lðAõO|þì þPc RoBíÎ òüA .QuA ûly êýßzO .kõy|þíð Jõvdì RoBñüo ÿõu qA ÿrýãðA

QýßèBì òýñ^|îø .lðA|ûly ÐÚAô îø ÿõéùK úGõéùK aýG îèBK êcBu ëõÆ ok ô IüpW 8 QcBvì úG þñýìq ok .ly IüphO þâqBO úG ó@ óBíPgBu òýìoBù^ úPHèA .koAk ÜéÏO ó@ úG rýð þécBu òýìq úvðApÖ ,AlèõKõEè |çüô .2 750 Bü ôoõü óõýéýì 500 ëkBÏì þyqoA ,QuA Ap×u þéýè úG ÜéÏPì úÞ RoBíÎ òüA 2008 ëBu ok qA êßzPì ûly úPgBu ïôk lèõKõEè ûBy ÈuõO úÞ ÿõvðApÖ RoBíÎ òüA QuA ÐüBy .QyAk o|æk óõýéýì úPgBu òýìq IüpW 20 ok RoBíÎ òüA .lðA|ûkõG ûly úPÖpâ pËð ok ûBy óApvíø ÿApG úÞ QuA úðBg ÿkAlÏO .lðA|ÐÚAô J@ oBñÞ ok Bø|úðBg ô ûly

óBPvéãðA ,óõPãñürñÞ jBÞ .5 ûlùÎ pG Ao k|æõÖ þðBLíÞ òüpO|åorG QuBüo ëBPýì .QuA ëBPýì þízÞ|æ úG ÜéÏPì RoBíÎ òüA 222 Bü lðõK óõýéýì 122 ëkBÏì àéì òüA }qoA .lü@|þì oBíy úG óBùW lñíOôpS kpÖ òýízy ô úPyAk 20 {üBXñâ BG þãñýÞoBK ô þÞpO ïBíc ,ûlýyõKpu phPuA ,ÝBOA 12 ÿAoAk úðBg òüA .QuA o|æk óõýéýì úG úÞ QuA ûly ÐÚAô |æBG QýñìA BG ÿA|úédì ok þâoõEâ RoBíÎ ô êýDApuA RoB×u BG ûApíø ô QuA ôokõg .lñüõâ|þì BøokoBýéýì Øüko ó@ óBPuôlñø ,þEHíG ,|çýPð@.1 úPgBñy óBùW ok úðBg òüpO|QíýÚ|óApâ óAõñÎ úG |çýPð@ .lýuo Bì àü ûoBíy úG QGõð ûpg|æBG ô kpÖ òýìôk ô úPyAk ûlùÎ pG Ao lñø Q×ð ûBãzü|æBK òüpO|åorG QuBüo þðBHì@ {Þõì ,àèBì .kõy|þì óBíPgBu àü úG úýHy pPzýG ,QuA ûly ÐÚAô þEHíG ok úÛHÆ 27 BG úÞ úðBg òüA ,QuA Býu@ lñíOôpS òýyBì 168 ÿApG úÞ äñýÞoBK óAõñÎ úG òýìq püq úÛHÆ 6 BG þyApg|óBíu@ !úðBg àü BO QuA ÿpùy ÿoBXO úPgBñy îèBu ÿA|úðBg óAõñÎ úG þÇýdì Qvüq pËð qA ô úPyAk pPKõßýéø kôpÖ ÿApG ûBãüBW 3 ,koAk BW .lñPvø|ëõÓzì ó@ úðAqôo oõìA ÜPÖ ô ÜOo úG úìlg 600 BùñO .kõy|þì Ñõð ú^ lükõG óAlñíOôpS òüA ôrW Bíy pâA þPuAo .lýyBG ûkpG Rnè oAnâ ô Qzâ òüA qA îüoAôlýìA úG ÿqôo lüBy lýøk }oôpK óBO|òøm ok Ao óBO úÚ|çÎ koõì úðBg püõ¿O ?lülüpg|þì Bü úPgBu ÿA|úðBg .lýyBG ÜÖõì óBO|ÿBøôqo@ úG ólýuo ok .kõy êülHO QýÏÚAô óBPvéãðA ,áoBK lüBø óAô .4 àéì òüA }qoA 2011 ëBu ok .QuA òüApÞôA kpì òüpOlñíOôpS ,ØPíg@ RBñüo óBíOoBK@ òüA àèBì ÿAoAk ,úPyAk QcBvì ÐGpì RõÖ oArø 25 QíýÚ|óApâ úðBg òüA .kõG ûly koô@pG o|æk óõýéýì 221 þPhu úG {ü|æBG }qoA úG úWõO BG .lyBG|þì òýñÞBu ÿApG êPø úPÎBu 24 RBìlg ô úèõéâl ÿBø|úzýy .kpÞ þPüBÂoBð xBvcA ó@ ok QìBÚA qA óAõO|þì

15

áoõü õýð ,léýÖpÖ .3 ÿ| o|æk óõýéýì 248 }qoA BG ,RoBíÎ òüA àèBì o|æk koBýéýì 6/5 óArýì úG þOôpS BG RoBñüo ApüA Bñy phPuA úu ô ïBíc 39 ,ûõßy BG JAõg ÝBOA 27 qA QÏñ¾ ú¾pÎ okoBýéýì òüA ÿBHüq úðBg .QuA


óApùO þééíèA òýG úéXì

!lü õy Bñy@BøokoBýéýì |QíýÚ|óApâ úðBg 10 BG oBÞ úG ÿsõèõñßO ô þcApÆ pÆBg úG àéì òüA òýñ^|îø .QuA ûly BñG ÐGpì RõÖ oArø 66 QcBvì úG þñýìq óBíOoBK@àü ok Bü þÚpy àHu BG úÛHÆ àü úðBg Bü pÛdì ô à^õÞÿA|úðBg ok ÿA|ûlÎ úÞþèBc ok # úðBhGBPÞ àü ô ÐGpì RõÖ 2500 QcBvì BG þøBãyBG ,J@ püq ok þOõ¾ îPvýu BG ÿphPuA ,ó@ ok úPÖo ûpìqôo RAoõìA ëpPñÞÿApG lñìoBÞ600 ïAlhPuA úG qBýð BùñO pãük ÿA|ûlÎ ,lññÞ|þì þâlðq úÛHÆ úu ÈuõPì .koAk Rpùy úPvWpG úÞ lüoAk IýW ok o|æk Bø|óõýéýì Bíy þPÚô BìA !?Qvýð oõÆ|òüA ,QuA ûlññÞ úðAõük .lðoAk óBy|ërñì BøokoBýéýì QíýÚ|óApâ úðBg 10 BG Ao Bíy úìAkA ok !?úð úÞAp^ lýñÞZpg óBO|úÚ|çÎ koõì úðBg ÿApG lýðAõO|þì .îýñÞ|þì Bñy@

ûkBÏèA|ÝõÖ þOBðBßìA BG ûApíø þèBÎ ô wÞõè þâlðq qA lðoAk Quôk BøokoBýéýì ÿlükpO aýø óôlG qA úÞ Bø|úðBg òüA ÿBùG QgAkpK BG .lyBG îøApÖ óBy|ÿApG rýð ërñì óôok þPc úÞ þOBðBßìA .lðpHG Rnè ,JAõg ÝBOA ÿkBüq kAlÏO úÞ kpÞ îvXO óAõO|þì ,lðoAk QíýÚ RôB×O o|æk koBýéýì àü BO óõýéýì òülñ^ úìAkA ok .kpýâ|þì oApÚ óBy|xpPuk ok pPKõÞ|þéø kôpÖ ÿApG ûBãüBW òülñ^ þPc ô klÏPì ÿBñy ÿBøphPuA þízÞ|æ ,óõvýèA ÿpè ,wPýâ êýG úéíW qA óBùW ÙôpÏì ÿBøkoBýéýì QíýÚ|óApâ ÿBø|úðBg IéÇì òüA BO lüqAlñýG oBÞ úG Ao óBO|êýhO ûõÚ !îýñÞ|þì þÖpÏì Bíy úG Ao lñíOôpS óBPuôk pãük ô þðBHì@ {Þõì ô ëBPðBì .lýñÞ îvXO Ao þÖApyA ÿBýðk òüA ok þâlðq qôo àü Rnè

Býðp×ýèBÞ ,Qupø úÏéÚ .8 QyAk ÜéÏO ÿoBãð úìBðqôo ô NB^ QÏñ¾ ëõÒ Qupø Øèôlðo ïBýéüô úG þðBìq êéXì RoBíÎ òüA ûkB×PuA koõì ÿBø|úðBg qA þßü RoBíÎ òüA .ly AløA Býðp×ýèBÞ QèBüA úG Qupø kBýñG ÈuõO {âpì qA wK ô àéì òüA pýgA RByoArâ xBuA pG .QuA ûlðAõg olK þñÏü |æõKBÞ koõÖ wývðApÖ þüBíñýu oBßøBy ok ,ûõßy BG JAõg ÝBOA 29 ÿAoAk BñG òüA .koAk o|æk óõýéýì 165 ëkBÏì þyqoA ,réýø þèoõG ok ÐÚAô þhüoBO oõO àü úG lñðAõO|þì Bø|ûlññÞ lükqBG óõñÞA îø .lyBG|þì õßvük ÝBOA ô þ¿hy pOBEO òèBu ,Bñy phPuA 3 .lðôpG úðBg òüA ok ûõßyBG ÿpãykpâ Býðp×ýèBÞ ,þèô óõßýéýu RoBíÎ .10 .QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao Bì Qvýè îøk ûBãüBW RoBíÎ òüA o|æk óõýéýì 100 ëkBÏì þyqoA BG òüA .QuA ûly ÿoAlüpg þÞõHvýÖ oArâ|úüBìpu òüA ïôk ërñì óAõñÎ úG ô ûkõG pñéýì ÿoõü úG ÜéÏPì úðBg òüA êgAk ok úÞ þüBøphPuA pÆBg úG lðAõO|þì ô ûly úPgBu àø@ äñu BG ô ÿõvðApÖ ÿBø|úÏéÚ qA ïBùèA BG úðBg óBu Yýég ÿBHüq qAlðA îz^ .lyBG {HcB¾ RBøBHì úüBì ,ÀÚo òèBu rýð ô koAk kõWô ërñì ZoBg ô .kpÞ løAõg ûkq|Q×ãy Ao Bíy ,QuA ûløBzì êGBÚ ó@ ïôk úÛHÆ qA úÞ õßvývðApÖ òPãñýyAô ,2/0 ôkBðAq .9 oApÚ òPãýñyAô ok úÞ úðBg òüA .koAk ÜéÏO pýùy wPýâ êýG óBùW lñíOôpS kpì òýìôk úG Bì 9 úHOo ok ô úPyAk QíýÚ o|æk óõýéýì 121 kôlc ok þOBýèBì RByoArâ xBuApG )2/0 ôkBðAq( {¾Bg îuA BG koAk

Býðp×ýèBÞ ,QýPuA óõvýèA .7 wuõì óõvýèA ÿpè úG ÜéÏPì úÞ o|æk óõýéýì 200 BG pGApG þyqoA ô þñKAs ÿoBíÏì qA ïBùèA BG ÿA|úðBg àü ÿAoAk }A|þÚpy àHu BG úðBg òüA .kõy|þì úPgBñy rýð á|çìA pðõývßéÞ óAõñÎ úG úÞ QuA êÞAoôA ûly úPgBu 2004 ëBu ok ô QuA þ¿hy pýâ|J@ àü ô úðBâAlW ïBíc ,ÿB^ RoBíÎ ,þÎõñ¿ì ú^Büok .QuA ûly ÐÚAô IüpW 23 QcBvì úG þñýìq ok QuA ArXì óBíPgBu ûk êìBy úÞ úÎõíXì òüA .QuA AlüoõéÖ ,|úÖõßy àéì .6 ÜHÆ pG ô ûkõG o|æk koBýéýì 4 kôlc þOôpS BG ëkBPýu oAnâ úüBìpu òýÖpâ òÞ úG ÜéÏPì Bì îzy úHOo úÞ ûly êýßzO BñG oBù^ qA àéì òüA .QuA úPyAk o|æk óõýéýì 130 qA {ýG þPíýÚ ,2012 ëBu RByoArâ

14


WWW.TEHRANMAGAZINE.com

Black Sea îéýÖ qA þüBíð ok ô|æ kõW þüBüokpüq úìlg ûApíø úG úðApukõg úÞ QuA þüBüokpüq àü óBPýKBÞ ûoBGok îéýÖ òüA óBPuAk # .kkpãýì Büok ok ûlzíâ þXñâ ókpÞ AlýK þøAo .ly løAõg óApÞA 2014 ëBu lèBðôlßì òüõÞ þðAkpâoBÞ úG Black Sea

úü õðAs óôpÖA áq lülW îéýÖ ly løAõg óApÞA QèAô ÿBøqôo |ç«ìBÞ úÞ kBýì pËð úG ”þÛýuõì óBPupýGk“ ÿBø|îéýÖ JõHdì úzýKpñø ,óôpÖA áq # .ûkpãýì }Bø îéýÖ ÿApG ëBvâorG óBHÆBhì ëBHðk úG |æBc ô úPyAnâpu QzK ôo þðrük ïBð Are We Officially Dating òüA qA {ýK úÞ That Awkward Moment ôA lülW îéýÖ

qA Bì úíø úÞ lñuo þì úËdè óBíø úG óBy þ×ÆBÎ ÈGAôo ok úÞ QuA þíýí¾ Quôk úu óBPuAk ,QyAk {ìBíO Bü lñølG úìAkA ?lññÞ oBß^ úÇGAo òüA BG lñøAõg|þì |æBc úÞ lðpýãG îýí¿O lüBG .îüoAk Qzcô ó@ ?lññÞ .ly løAõg óApÞA 2014 úüõðAs pg@ óBßýìoõâ ïBO þðAkpâoBÞ BG îéýÖ òüA

13


óApùO þééíèA òýG úéXì

îéýÖ ok õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè Blood on the Snow úPÖpâpG úÞ îéýÖ òüA óBPuAk # Blood on the Snow óBìo qA ÿkpì koõì ok QuA ”õHvð õW“ úPyõð lüBG kõg wýDo QuAõg ok úG úÞ QuA qA ô lðBupG êPÚ úG Ao }pvíø úÚõzÏì pvíø ÜyBÎ ôA kõg úÞ þüBXð@ .kõzýì ûlý`ýK ÑBÂôA QuA {výDo

rýð Ao îéýÖ òüA þâlññÞ úýùO õEè .koAk ûlùÎ pG qBýPìA kBüq oBývG ëBíPcA úG pðoAô óAokApG ÿõükõPuA Ao îéýÖ òüA ...kpÞ løAõg ÿoAlüpg

îéýÖ ok òüBK wüpÞ kpÞ løAõg ÿqBG Horrible Bosses 2 QívÚ ÿ ûp×ð 3 ûôpâ BG úÞ kpÞ lñøAõg ÿqBG Ao ÿolK ô pvK {Ûð ,rPèAô pÖõPvüpÞoBñÞok òüBK # .kBPÖA lñøAõg ok ëôA

óBy ô kpÞ lñøAõg B×üA Ao kõg ÿBø|{Ûð îø qBG wýßükõu óõvýW ô ÿk þèoB^ ,òíPýG óõvýW .QuA ûly Qvhð QívÚ óAkpâoBÞ ,óôkoõâ Qu òürãüBW xolðA .ly løAõg óApÞA 2014 pGAõð 26 iüoBO ok Horrible Bosses 2

oAkoBG Qévñüô QýÞ lülW ÿBø|RByõPÖ (Vogue)úéXì ÿApG oõÃc úG úWô aýø úG {ðAlðqpÖ úÞ Q×â Bì ÿApG Vogue úéXì BG úHcB¿ì ok Qévñüô QýÞ # ú`G úÞ koAlð ëõHÚ óAõñÎ aýø úG òüApGBñG lññßýì þâlðq ôA BG úzýíø óõ^ lðoAlð ZBýPcA òülèAô 50/50 .lðA|úPÖpâ Ý|çÆ pýSBO QdO {üBø

kõg ÜGBu pvíø ôk qA òüA qA {ýK ,QuA oAkoBG {ìõu pøõy qA Ao {ìõu lðqpÖ úÞ Qévñüô QýÞ .lyBHýì pvK ô pPgk lðqpÖ ôk ÿAoAk

12


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ëBc ok ërük òüô Fast And Furious 7 )Photos 4( îéýÖ ok ÿqBG ÿApG òüpíO

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ok Ao Fast And Furious 7 îéýÖ ok ÿqBG ÿApG {OBñüpíO qA ÿlülW ÿBùvßÎ ërük òüô # òüAôk“ ,”ërük òüô“ Ao ó@ þé¾A óApãüqBG úÞ îéýÖ òüA ÿoAkpHíéýÖ .kpÞ pzPñì kõg áõHvýÖ úd×¾ ûly qBÒ@ ëBvìA pHìBPLu qA lñølýì êýßzO ”BW þðõO“ ô ”àéG xBÞõè“ ,”ïBùOBPuA óõvýW“ ,”óõvðBW .QuA

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Mesotherapy }ôo BG Qýèõéu ô þÏÂõì þÚB^ óBìok # Botox - Hylaform - Restylane - Radiesse orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

11

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

.kõzýì óApÞA 2014 ÿ|æõW 10 iüoBO ok “ óô ríýW“ þðAkpâoBÞ úG Fast And Furious 7


|óApùO þééíèA òýG úéXì

lülW ÿBùvßÎ êìBÞ {yõK BG BðBüo lüAq iýy lXvì ok þHÊõGA ok

lülW péüpO ô pPuõK BG RONIN47 îéýÖ qõüo õðBýÞ ÿqBG kõy|þì pøBÊ þñKAs – þüBýðBPüpG úâo ôk þüAoõìBu àü – >ÿBÞ< {Ûð ok qõüo õðBýÞîéýÖ òüA ok # .QuA }kBPuA êOBÚ òPzÞ kl¾ok úÞ pHìBuk 25 iüoBO ok ô úPÖo òýGoôk êGBÛì 2011 oBùG qA ”{ñüo ëoBÞ“ þðAkpâoBÞ úG RONIN47

.kõy|þì óApÞA 2013

10


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

eýHvO /”þðõ×éO ÿõãP×â qA êHÚ ëBu þu óBW ÿlùì“ wüõðpüq BG BGBG êÓG ok ÿlùì BG wßÎ /”.lñÞ|þì Qü@ BG ûly ëlG ô ko ÿBø|úìBð úHÏW àü ™RBGBhPðA ok QÞpy ïlÎ Bü QÞpy ÿApG òPÖpâ ëBÖ Áõ¿hì ”lüBíð pzPñì A«lÏG òvdì ,ûkB×PuA êGBÚpýÒ“ kõG ûly úPyõð úHÏW ÿôo úÞ þñýíg úéèA óôlG }õg ÿBøqôo“ wüõðpüq BG óAokApG ô óApøAõg BG þâkAõðBg wßÎ :ÿA úñìBg þéÎlýu wßÎ /”óBy ïlülð râpø pãük“ wüõðpüq BG óBuApg óApÎBy BG lùzì ok þðAõW óAoôk wßÎ /”Ù|çPgA ok QüõÃÎ îßc /”ÜGBu óBPuôk qA þÏíW BG“ wüõðpüq BG ûly kAq@ lñG îø þðAlðq ÿBÛÖo BG þãèBu þu ó@ ûApíø þPyAkkBü BG ÿpHøo þíülÚ MýK ™ëlHèA þéÎ õÃÎ óAõñÎ úG 1358 ëBu ok J|çÛðA ÿAoõy àü“ QyAkkBü BG ,kAk Quk qA Ao {Puk ó@ óBüpW ok úÞ þHíG RBÏÇÚ /”.îPyAnâ }oBñÞ ûpg|æBG“ ô þéýGkoA ÿõuõì ô þíyBø BG ÿp×ð oBù^ wßÎ /”.ïly oõùíW wýDo lÏG úP×ø ,ïkAk Quk qA Ao îPuk qA ÿpHøo ÿBø|úý×^ óõývßéÞ /”.lðkõG Bì óôlG Bùð@ AlÏG ,îükõG îø BG úÞ þðBìq “ wüõðpüq BG þPzùG þßükrð qA lÏG ûBì úu “ wüõðpüq BG pHøo Quk ólýuõG ëBc ok kAtð ÿlícA BG wßÎ /lÏG úG 1380 ëBu wüõðpüq BG ,þðBcôo JBhPðA ok QýG Áõ¿hì ÿpýâ ÿAo 110 ûoBíy Ýôlñ¾ /”þüAlW qA êHÚ ëBu úu ô ”.koAlð kõWô ÿA úùHy koõì òüA ok “

úG }A úðBÛyBÎ úìBð úPvG /.kpÞ Ao ó@ ÿoBíÏì oBÞ úÞ þðBíPgBu òýèôA úzÛð :ÿõuõì òývcpýì úG| þì|çuA ÿoõùíW úìBðqôo úhvð òýèôA /”QÖo QÚpu úG «AlÏG Bø|wßΓ wüõðpüq ,koõñøo Apøq qA ÿA úñìBg úýDAõßy òPì 374 ™ÿõuõì òývcpýì ÿpüqô Qvhð îßc ™ÿõuõì òývcpýì ÿpýGkpu ûBì àü ÿõuõì òývcpýì ëôA ÿB×ÏPuA òPì ™ÿõuõì ÿB×ÏPuA qôo BO 1361 ëBu qA þñýíg úG ÿõuõì ok úÞ ÿoBâkBü “ wüõðpüq BG ly NB^ J|çÛðA qA lÏG úÞ þüBø òKõÞ òýèôA ™ÿpüqô Qvhð îßc qA lÏG 1368 ëBu ok ÿô ô QÖpâ oApÚ ëõHÚ koõì úÞ ÿõuõì òývcpýì ÿB×ÏPuA òüpg@ /”.lðBíG oAôk lHñâ òüA ô 1376 ô 1372 ô 1368 RBGBhPðA ÿoõOAlülðBÞ ÿApG ÿõuõì òývcpýì úýHünßO òPì ™QÖo úðBg úG ëBy àü /)1388 BO 1368 (ÿõuõì òývcpýì óolì QvK þyBÛð ÿBøõéGBO úÎõíXì /1384 ô 1380 úðBg ok ëBuoBù^ úÞ þèlñ¾ ™þOBGBhPðA ûpÊBñì þðõürüõéO îéýÖ ™ÿõuõì òývcpýì ÿBø|úýðBýG /rHu ê×Ú ÿkAlÏO /.ly|þì lñéG ó@ ÿôo qA þøBâ ô Qvzð|þì ó@ ÿôo ó@ BG úÞ þüBø wüõðkõg úÎõíXì ™þì|çuA J|çÛðA ÿBø|úìBðqôo úÎõíXì :ol¾ þñG òvdèAõGA qA lÏG }pvíø BG wßÎ ™RBGBhPðA qA êHÚ þñýíg úéèA Qü@ BG {üBø wßÎ úÎõíXì ™Qyõð|þì úèBÛì þðApñhu ÿApG ol¾ þñG ÿBø|QÞ ô BøõPèBK úÎõíXì ™}pvíø ÈuõO úvðApÖ úG úýÛÖ Qü|æô JBPÞ úíWpO /kpÞ þðApñhu Bùð@ BG ÿoõùíW QuBüo ëBu ôk ëõÆ ok úÞ þüBùðõÖôpßýì úÎõíXì /BùðBPupùy ok ókpÞ þéì êìBÞ fpÆ ™äñW ëBu àü ok )QuA ûly úP×â îø úHÏW (úùHW ok {üBø wßÎ úÎõíXì òýG úé¾BÖ ok ÿõWo kõÏvì }kBìAk ô pPgk ô ol¾ þñG wßÎ /ly ApWA úÛýÚk QvýG Rlì úG úÞ BùßðBG }píÎ pg@ ëBu êù^ ok løk|þì óBzð úÞ ûlðoAlùãð ÐüBì ok ol¾ þñG òvdèAõGA rÓì ™þDAlW ô ZAôkqA .kpßð þ¾Bg pýýÓO aýø 9


óApùO þééíèA òýG úéXì

{ðBPuôk ô }kõg ,p×ð ûkoBù^ püõ¿O /ly ïôk ûõÞ pãülíø BG þãèBu 22 òu ok oBG òýèôA úÞ ,lñPÖo úýìôoA ÿoAlðBPuA úG ûôpâ òýíø «AlÏG ,lñPÖo 26 ô lðkpÞ ûoAkA Ao óApùO ÿoAkpùy îø BG wLu ô BG oBG Qzø ô lðkAk êýßzO Ao úñýGBÞ lÏG ëBu ûlðôpK ok îø BG úíø ô lñPÖo áoõüõýð úG pãülíø òøApýK / .lðkpÞ|þì þøApíø óBy x|çPgA òüpg@ úG lñHðkpâ ™QyAk {Puôk þéýg úÞ ÿAô óA ô|æ ÿ@ ó@ ok ô kõG ûkAk úülø ôA úG qôB^ úÞ IéÚ êßy òýèôA /.kõG ôA BG píÎ úËdè òüpg@ BO þDBzì wßÎ ÿkAlÏO ™QÖpâ wßÎ ó@ BG úÞ þgAoõupýÒ {×Þ ÿôo (áoAlì ô kBñuA ô þOBGBhPðA ÿBHÚo óBðq wßÎ

ÿõð îýø±

óApüA p¾BÏì þuBýu iüoBO ûqõì /)”lzð AlýK ûkB×PuA Q¾pÖ “ QuA úPyõð úPvG oõùíW ÿBuôo ÿApG ûqõì wýuBO ,óApüA p¾BÏì iüoBO ô pzG Qyõðpu ok îùì ÿBørý^ qA þßü úPHèA # QÚô aýø úÞ qôB^ úG }A úðBÛyBÎ ÿBø|úìBð úÎõíXì kAtð ÿlícA ÿApG QuA oApÚ úÞûly úPyõð ÿpHg ok îø qôpük òýíø .QuA ó@þhüoBO óApHøo þPc ô óApüA þèBg þèlñ¾ úu /lðAõhð Ao Bùð@ þvÞ ô lzð úíWpO {Pèôk qA ûBì ôk qõñø îø ó@,þðBcôo ÿApG QuA oApÚ úßñüA QéÎ òì úPHèA .kõy wýuBO ÿA|ûqõì þðBcôo ô oõÇG þèô .ïlzð úWõPì ,kõy wýuBO ûqõì úPynãð .kõG ûkpÞ þðApñhu Bùð@ ÿApG úzýíø ëBu Qzø úÞ ô þO|çßy ÿBHÎ Qu :þíOBg lídì lýu {×Þ ô ókoBÞpýK úìBíÎ ô þüõíýè òøApýK ûoôk RAôApÞ ™QyAk {Puôk úÞ ÿA|ûõùÚrüpHO þPÚô oBG òýèôA úÞ þèBíPuk /ôA ÿBùGBPÞ ™ÿpvÖA áBK Ao {üBùßyA ó@ BG ly oõùíW wýDo ûoBGôk ok úÞ óBùýÞ ÿBø|úìBðqôo ÿléW l¾ úÎõíXì /kpÞ úñýGBÞ ÿBÃÎA püõ¿O /lðkõG úPyõð úèBÛì ôA úýéÎ ó@ ó@ BG úÞ ÿnÒBÞ ëBíPuk ™óAlðq qA ÿkAq@ qA wK }A qA ókoõg {dÖ ô lðôBìk ÿAo qA lÏG Ao {üBùßyA óApãüqBG BG {üBø wßÎ /kõG ûkpÞ áBK {ðAoAlÖpÆ ok úzýíø ok úÞ }A óAlðkpýíg ô áAõvì /Bíñýu óBíPgBu ÿBølýéÞ úÎõíXì /kpG|þì ûApíø p×u qA lÏG þèô ,kõG oõùíW wýDo ó@ ok |çHÚ úÞ þüBø {øAo óBíPgBu úG pãük }A|ûoôk óly ïBíO .lðkAk|þíð êHÚ {ðAlðq xBHè :þðBXñvÖo þíyBø pHÞA ÿoAõéy ô QÞ /kõG ûly þüõWqBG ó@ BG úÞ J|çÛðA qA úPhüpâ òüoõìBì Quk qA ó@ BG J|çÛðA óBüpW ok úÞ ëBu QvýG Rlì úG úÞ þüBø ëõK QupùÖ /kõG kõG úPvðAõPð AlÏG ô kõG ûkAk ÅpÚ ÿA úñìBg úG þPuk /kõG úPÖo äñW úG ó@ BG úÞ þzOoA xBHè /kpýãG wK Ao Bø|QvüoôpO þPÚô ,}pvíø ,Q×Î BG }püõ¿O ëBu ok kõG ûkpÞ óôpýG úðBg qA {×Þ úãñè BG Q×Î fBPPÖA qA lÏG úÞ þüBøoAõð ô þ`ýÚ óõývßéÞ /1360 BG wßÎ /kõG ûkpÞ ûkB×PuA Bùð@ qA ØéPhì ÿBøBW òüA úíø qA êHÚ“ wüõðpüq BG úgp^ôk oAõu ,ûrDBÖ úéèA Qü@ JBhPðA úvéW ÿp×ð ôk wßÎ /”BüBÃÚ ûBHPyA þâlðq ok þvÞ pø“ wüõðpüq BG ÿA úñìBg

iüoBO Qéì ÿApG kõy wýuBO ûqõì pPzýG ú^pø þéÞ kBùñzýK êýèk òýíø úG .QuA pPùG óApüA Quôk úßéG þðBcôo ô kAtð ÿlícA ÿApG ÈÛÖ úð îñÞ|þì ô óApHøo ,óApüqô Qvhð ,oõùíW ÿBuôo püBu ÿApG þüBø ûqõì îø úPynâ ëBu ûBXñK ok óApüA óBøBykBK pâA úÞ îñÞ|þì kBùñzýK êýèk òýíø úG .kõy êýßzO ,ly êýßzO ÿkApÖA òýñ^ ÿApG þüBø ûqõì òýñ^ }õìApÖ óBð@ ûqõì ok püq FBýyA òPyAnâ BíPc :kõzð

rýì àü /lýéÞ úPuk :þðBcôo òývc lýu BW úñürâ ÿkBüq kAlÏO ó@ ÿôo úÞ ûpÞAnì åorG ÿApG óõ×ü@ àü ™úWoBg püqô ÿApG p`éüô /kpýãG úÞ þðBcôo ÿBìAtýK ™áõG wýÖ ô pPýDõO ÿõO òPÖo ô kpÞ ÜÖAõO BìBGôA BG ô Bßüpì@ QÖo þPÚô QcAo lGAõhG lý×u jBÞ ÿõO Iy QuAõg ô ûkq ûqAlðA Ao ó@ ÉBýg úÞ þíyBø ÿBHÚ /lyBG þvñK àñýÎ /kôpG {ñO úÞ ûkpÞ à^õÞ qA êHÚ óAlðk òPvy ÿApG óAlðkpýíg ™àýy þíÞ Bü þvýéãðA þuoBÖ ÿpñzßük ™þuBßÎ pO ØüpÊ úñùÞ ú^oBK :kAtð ÿlícA kõídì ÿBø|QýèBÏÖ òýèôA úÞ þÞkõÞ óAoôk ÿoBâkBü ÿBÃÎA püõ¿O /lølG óBzð Ao }A þuBýu äñè /lðpýãG oApÚ ûqõì ok lðpÂBc úÞ ûkAõðBg ó@ BG ûpg|æBG þãèBu ûkoBù^ òu ok úÞ|þìBíc 19 òu ok úÞ ÿpýâ ÿAo Ýôlñ¾ ™QÖo ïBíc òíXðA RBGBhPðA ok Ao@ l¾ok 63 BG þãèBu {ðBPuôk qA p×ð oBù^ òýG ok ûlßzðAk|þì|çuA

8


www.TehranMagazine.com

Tel:(818)881-1771

10 Years Term

7

Fax: (818)881-0701


PROUD TO BE PERSIAN

óApùO þééíèA òýG úéXì

qA rýì@pùì ÿA úìBð óBGpùì þPuôk pùì ënG ô úWõO koõì Ao Bì úÞ þðBPuôk .luo þì Bì Quk úG óBPuôk qA þüBø úìBð IéÒA #| ,êHÚ úP×ø .lñøk þì oApÚ pPùG ÿA úéXì òPyAk ÿApG ûlðqBu þüBøoBßøAo úDAoA IèBÚ ok ,{ü õg þOAkBÛPðA kõWô pG ûô|çÎ úìBð ok úÞ kBPupÖ úéXì ÿApG ÿA úìBð ,óBGpùì óBPuôk òýíø qA þßü ô okBì kBü ,úìBð ólðAõg BG .kõG ûly ûlðBXñâ ïA|ûkAõðBg ô òì úPynâqA òüpýy þOApÆBg ,IèBW óBykoõì ok þÎ|çÆA êHÚ qA úÞ ïly RApÆBg òüA ok ÿkoAõì úWõPì ô ly ûlðq îñøm ok ïolK úG ÿA|ûoBGôk ÜzÎ ô þðBìkBy îüApG ,ÿkBÛPðA ô þüBñÏì oBG òPyAk pG ûô|çÎ úìBð Anè .îPyAlð Ao úìBð òüA ,úèBÛìpu óAõñÎ úG ,ûoBíy òüA ok úÞ Qvýð ØÇè qA þèBg .koô@ûApíø úG Ao ïA|ûkAõðBg okBì qA ÿkBü îø ô ûkpÞkõg ûkAõðBg þíülÚ ÿBñy@ô rürÎ Quôk qA ÿpßzO îø BO îðBupG NB^ úG .îyBG ûkpÞ îðBGpùì olK ô

Bø|þíülÚ qA ,Rkõg òülèAô pùÇì ô ë|çW pK fôo pÆBg úG ïpvK .lñP×â ûApýG ô lG îø lñPvø òøApýK ÿBW úG úÞ kõG ûlðBíð ÿrý^ Bø|óq ,kõG ûly lì >Nôs þñýì< ûqBO óApüA ok þPÚô úÞ xpLG kõg lñøAõhG ôA Yè qA úÞ kõHð îø ÿlðõg@ ÐÚõì ó@ ok ô þvßu ô ûBOõÞ olÛð@ ô lñyõLG qõéG ÈÛÖ óq ,þ^ByBíO Bøl¾ oõÃc ok úéíÎ àü ÿqôo ,xpLG óApüA oAqBG ÿBø|þíülÚ qA .lññÞ Qhè Ao ó@ äñ^ qA Ao óq QvðAõPð wÞ aýø ,QÖpâ }õÒ@ ok kõg Rõùy ÐÖo ÿApG Ao þyõK Nôs þñýì .koôBýG óôpýG úéíÎ ÿBø|óBGBýg ok þðApüA óBðq NBßýì Bü kõy|þì ûlük þðApüA óBðq òO pG úÞ þüBø xBHè óõñÞA îø BøoBÞõPO ô Bø|ûBãzüAo@ úÞ olÛð@ lðAlýì Alg .koõg|þì îz^ úG Bßüpì@ ok úð ô BKôoA ok úð ,óApüA Õõéy óBypu|þìõíÎ ÿBøpPÞk ,lðoAlð QÚô àýPu|çK fApW óBßyrK úÞ olÛð@ ô lðoAk ÿpPzì ,ûAo oBù^ pø pu ok ,QuA òÒlÚ þüAlâ óõ^ ,lýñýG|þíð Alâ óApùO ok Bíy rürÎ lHùy .Qvýð óBìqBu úG ô ûly ÿoô@ ÐíW ëõK ó@ ,lðrüo|þì ó@ok Ao RApýg ïkpì ô ûly I¿ð RBÚl¾ Ýôlñ¾ oApÖ Bùð@ qA þÃÏG þèô .lñøk|þì kBü oBÞ Bùð@ úG ûkpÞ kBXüA oBÞ ÿôkoA ,oBÞ óBìqBu ô luo|þì oBÞ QzÞ òýÎoAq qA þÃÏG .QuA úüBìpu þG þéÓy ô óBu@ ,þüAlâ óõ^ lññÞ|þì þüAlâ þðBùñK ,ûkpÞ wÞ pø .lðõy|þì }ôpÖ Quk ûlì@ óApùO úG kõg ô lñyôpÖ|þì Bø|}ôp×G ô qBvG úG Ao kõg ÿBøoAq óBGq Bì .lñÞ ÿkqk úðBìpPdì úÞ lñÞ|þì úýùO ÿlðõg@ xBHè Quk àü lñÞ ÿkqk løAõhýì úÞ RAm Bì pPzýG BìA ,}qoA BG oBývG þPßéíì ô BHüq þüBH×èA ,ûríyõg oBývG þüBøAnÒ ,îüoAk þãñzÚ qBG pâA ô lðlýyõK ÿlðõg@ xBHè Bø|þÞAôBu ly ÅõÎ îüso þPÚô Bì Qßéíì ok .îüoAlð þGõg ÿBøkBÛPðA ô oBÞpu kõg ÿBø|úPyõð òì .kpÞ lñøAõg ÅõÎ xBHè ûoBGôk ,Bùð@ óBíø kõy ÅõÎ îø .ïoAk Ao Bíy ÿBXG AoBu ,ïApPcA QüBùð BG

îPup×ýì óAôApÖ kôok ,>lHùy JBñW< ïpPdì oõÃc kôok ,îPyAk Ao óBzüA BG ÿoBßíø oBhPÖA òì lðkõG RBýc lýÚ ok Bíy olK ô okBì úßýðBìq }õKôo BG þuôkpÖ ûBãyôpÖ àýñýéÞ ok oBýßyrK óAõñÏG òì .îPup×ýì óBzÞBK fôo pG óAôApÖ óõ^ ïkpÞ|þì Al¾ >ÿlø< Ao ôA þðBìkBy BG ïlük|þì Ao Bíy okBì óBìq pø ,ïkõG oBÞ úG ëõÓzì lý×u BHüq ,kõG oBÚôBG ô IýXð ô kq|þì Ùpc úPvø@ôA .QyAk kõWô þüBø QøBHy ”oBì|æ ÿlø“ ô ôA òýG lðkõG ,kq|þì pu ÿoAlùG úG pPíÞ .kõG ïApPcA êGBÚ þðBvðA òì ÿApG êýèk òýíø úG ô ,óBíüA BG ô ÿoAlùG ok Ao þOBÎBu BO lñPÖo|þì ok oBÞ püq qA klÏPì ÿBø|úðBùG úG úÞ óAlñìoBÞ qA ÿoBývG .lñðAonãG þñÞ pO áqBð Ao Bùð@ pâA ,lñPvø QzK pK ô ûBýu õO óAôpGA Q×â òíG ÿqôo lü@|þì ïkBü ÿqôo .îPÖBüok Apð@ Jõg úXýPð ô ïkpÞ }õâ Ao îðBW ÿlø Qdý¿ð ,lðõy|þì pOBHüq õO óBíz^ kõG þðAõW ,îPgBñy|þì Ao ÿoõð ÿBÚ@ .ÿoõð ÿBÚ@ ïBñG ûly krìBð óAoBßíø qA þðAõW BG ïlýñy RoBÞ QyAk úÞ ïlük Ao ÿoõð ÿBÚ@ þPÚô .QyAk QüBßy BK þPcAoBð qA óBìq ó@ok úÞ MýO }õg ,ÿly IcB¾ Ao ûBãyôpÖ ÿ úPypÖ ,lyBG áoBHì îP×â ô ïkpÞ ï|çu ,kq|þì òýyBì úG Ao þWôpg ëBu Alg lýìA úG ,lüõy pýK îø ÿBK úG îP×â .kõG QívÚ Q×â ô lülñg .QuA áoBHì úÞ ...ABzðA pâA ô ïoAnãýì >kAqpùy <Ao ôA îuA ïly oAk pPgk pâA Q×â ,îükpÞ QHd¾ þíÞ .ÿõzG olK pãük îø Ao QüBø ú`G îuA ûkpHð Ao xôpÎ qõñø úÞ òüpÖ@ îP×â .îìBð|þì >kAqpýy <Ao ôA ïly oAk pvK .ÿA ûkpÞ JBhPðA Quôk òì ô QuBíy ápPzì |çýùu îðBg ,îyBG úP×â QuAo ô ïA|ûly ûkoõhèBu îø òì úÞ ÿqôo .ïpHG Rnè Bíy ÿBø|úPyõð qA úÞ lñøk|þì îø òì úG Ao úéXì ûBãùâ úÞ îPvø óBzüA okBì óBzüA óAlÛÖ qA lÏG ô ëBdyõg ëôA ,ïlük úéXì ok Ao ïkõg ÿlø óBíø Bü Bíy okBì ÿBHüq wßÎ .ïly pSBPì óBãPÖo Ao Bø|ûlðq Bì oAkpÞ ô oBPÖo pâA îüõâ|þì kõg BG úÞ îñÞ|þì koõgpG úéXì ok þHèBÇì úG þøBâ òülèAô óõ`íø þðBíüA BG lðqpÖ ,lHùy ,ïoAk kBÛPÎA ôA ÿBýc ô óBíüA úG òì úÞ þðBvðA òüA ô lñðAlG Bì ?Qvý^ ØýéßO ,QuA kõg ÿqôo ô Qèôk ÿpýâ Qhu úG ÅApPÎA óAõñÏG kAqokBì Qhè þðq wßÎ ,léW ÿôo ÿqôo kõg BG Ao Bø|wßÎ òüA òì .lðpýãG Ao óApüA lðôpýì lðoAk úÞ úñøpG ÿBø|úñýu BG þüBø óq ,léW QzK l¾ ok l¾ ØèBhì ,îüso BG úÞ þüBùð@ þPc úÞ lñâõu ïolK fôo úG ,ïkpG óApüA úG pýgA p×u ok 6


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

Fax:(818)881-0701

ACCIDENTS

Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

úG þâlýuo úGpXO BG RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø þðlG RBìl¾ ô

þðBüBy ïBýK|

pOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì oæk Bø|óõýéýì QÖBüok ok Bì Qvýð þÖkB¿O ,RoBvg

Bßüpì@ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O • RBðAõýc úéíc • oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úG pXñì RBìl¾ ,píÞ àvük ô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ : ok rÞpíO Pacific Attorney Group, PLC Payam Mark Shayani, ESQ

(800)261-1314 (310) 777-7779 (818) 999-9997 (714) 550-0404 (619) 286-2222 Serving: •Los Angeles •Valley •Orange County •San diego 5

www.TASADOFAT.com


óApùO þééíèA òýG úéXì

|6 úd×¾| ................................................................................ )ÿoõð lŸHùy( úèBÛì pu 8 úd×¾.......| ....................................................)ÿõHð îýøApGA( óApüA p¾BÏì þuBýu iüoBO ûqõì 10 úd×¾...............|......................................................... )kôõýèBø( óBùW ô óApüA ÿBíñýu -| 14 úd×¾| |.............................................................| !lüõy Bñy@ BøokoBýéýì QíýÚ óApâ úðBg 10 BG 18 úd×¾ |................|..................................................... pýgA ópÚ óApâ ô IýXÎ ÿBø ûlüArì - | 20 úd×¾ |.|...............................................................óApüA óBðAõW þOAkoAô RBdüp×OôBø }qoô |22 úd×¾ ......................................................................................óBùW VkAõc 24 úd×¾..............................................)ÿoApÚA úèBø pPÞk( BøoôBG ô oBßÖA {Ûð :kBýPÎA ûoBGok þüBø úPßð26 úd×¾ ..................................................................... )ÐýÖo BÂo( õXzðAk qBXì pýÒ ïArÎA 28 úd×¾.|..........................................................................)þDõñýì rüôpK ( îPÖBü ,îPÖBü 30 úd×¾ .....................................................................)óBìo( òì ÿApG þPÚô , õO ÿApG þPÚô – |32 úd×¾ |.........|......................................................!lðly kõg RBÎApPgA þðBGpÚ úÞ þðBÎpPhì 34 úd×¾ |.......| ...................................................!lüoAk úÇGAo ôA BG úÞ ÿkpì ókõG êøBPì ÿBø úðBzð – |36 úd×¾| ............................................................ 2013 ëBu ok {cô RBýc ÿBø wßÎ òüpOpG 38 úd×¾ | | ..................................................................................... ) óBPuAk ( wýø |– 40 úd×¾ ...............................................................)þHdì îüpì pPÞk|( þâkpvÖA l þñì ÐüBì – 42úd×¾ | ..................................................)õéìBy òývc( þâlðq úíø ókpÞ BñÖ þñÏü þâlñðAo ô þPvì –| 44 úd×¾ | | ..........|...............................................................)óBPuAk( úgpÞ lu QzK ÿpK– 46 úd×¾| ............ ..........................................................)ûBOõÞ ÿBø óBPuAk( ÿkAq@ô òük – | 50 úd×¾ ...................................................................................... |úP×ø þDõãzýK -| 52úd×¾ .................................................................................)þuBHÎ BPýG(þyqoô 54 úd×¾..................................................................................)léW ÿôo(òüôõèBø|56 úd×¾.........................................................................) êHÚ úd×¾ qA úèBHðk( òüôõèBø|– |58 úd×¾........................................................................ ........... )óBìo( kpu óBýðpK60 úd×¾................................................................................) óBPuAk ( ÜyBÎ óBHuA |62úd×¾ .......|......................................................................................ÿrLy@66 úd×¾ .............................| ........................................... )kp³Þ AlŸø( óBùW ô óApüA RBýGkA68 úd×¾ | |.............................................................................. !BøpPgk ûoBGok rý^ úíø70 úd×¾........................................................................................ iüoBO qA þâpG72úd×¾ ....................................................................................Býðk oBñÞ ô úyõâ qA 86 úd×¾ ............................................................................................. ëôlW |90 úd×¾.........................................................................................Bø ÿlñìqBýð 92 úd×¾|.|......................................................................................þvýéãðA {hG–

óApùO þééíèA òýG úéXì áApPyA ïpÖ ) oæk |182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ) oæk |100 úðBýèBu ( þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name......................................................................... Address................................................................................................Suite #......................... City................................State......................Zip...................Tel: (

) ................................

Visa or Master card #.......................................................................Expires........................... Please Send Your Check or Money Order (US$) To: P.O. BOX 3665 TEHRAN International Weekly Magazine Winnetka CA 91396

óApùO þééíèA òýG úéXì ÿpñø ô þÎBíPWA , þãñøpÖ úìBð úP×ø | | )|2013 pHìAõð 1(| 1392 óBG@ 10 úÏíW | ,873 ûoBíy |îøl×ø ëBu Since 1996, Friday Nov. 1st, 2013 ISSUE #873

Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾

ÿoõð lŸHùy

óBâlñvüõð ÿAoõy pËð püq þèqBð oBHPgA úðBPvì þÛzìk òíu Bøo BPýøBð@| þÚ|BÛy êýùu |

ÿoAkA oõìA pülì þPvK pülì QvýÖApâ ô fApÆ oBPuApüô þùâ @ }ôpÖ QüBu Jô þcApÆ

àüspu , àýðoBâ

|

{hK

,úðAqpÖ þÃOpì ,|úPvWpG þÃOpì ,pÖ òýyõð lýÏu : qA úéXì êgAk ûlýuo ÿBø wßÎ ô þèlãýG þéÎ, þDAphÖpýì óôlüpÖ ,óBýéýùu lüõð ,xôpýu |,þWõÞ ,ÿp¿íÚ þÃOpì| pãük óBuBßÎ

(818)881-1771 Fax (818)881-0701

Tehran International Weekly Magazine

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396 USA WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E.Mail: tehranmagazine@gmail.com

Facebook: Tehran Magazine þééíèA òýG úéXì ÿõu qA Bùð@ lýüBCO úèrñì úG Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì , RæBÛì NB^.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð óApùO .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇìQüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð .Qvýð >óApùO þééíèA òýG úéXì< óBñÞoBÞô QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO þééíèA òýG úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG

.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO þééíèA òýG úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG >óApùO þééíèA òýG úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy ok ó@NB^ ÿ|úèrñì .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok -

ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

4


www.TEHRANMAGAZINE.com

3

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  
Tehran international weekly magazine issue no 873 u s a  

Tehran International Weekly Magazine Issue No. 873 U.S.A.

Advertisement