Page 1


www.TEHRANMAGAZINE.com

82


www.TEHRANMAGAZINE.com

Is Metabolically Healthy Overweight or Obesity a Myth? Professor Mike Khosrow

Mirahmadi - M.D.

Metabolically healthy obesity was associated with adverse cardiovascular outcomes; overweight was not.

BOARD Certified in Internal Medicine & Nephrology Clinical Professor of Medicine at UCLA

(310) 858-5090

www.mirahmadi.com mike@mirahmadi.com

For years, people have debated whether high bodymass index (BMI) is itself an independent risk factor for adverse cardiovascular outcomes or whether such adverse outcomes are mediated by metabolic abnormalities that often accompany high BMI. In other words, are metabolically healthy overweight (BMI, 25-30 kg/m2) or obese (BMI, ?30 kg/m2) people at greater risk for adverse outcomes than normal-weight people (BMI, 18-25 kg/m2)? To address this question, researchers performed a systematic review and meta-analysis of 12 observational studies (67,127 participants) in which metabolic status and cardiovascular outcomes were reported. Study participants were classified as metabolically unhealthy if

they exhibited components of the metabolic syndrome, such as large waist circumference, elevated triglycerides, low HDL cholesterol level, hypertension, diabetes, or elevated fasting glucose level. In studies with at least 10 years of follow-up,

metabolically healthy overweight people and metabolically healthy normal-weight people had similar risk for all-cause mortality and adverse cardiovascular events, whereas metabolically healthy obese people had excess risk (relative risk, 1.24). Metabolically

unhealthy normal-weight, overweight, and obese people all had excess risk for all-cause mortality and adverse cardiovascular events (RRs, 3.14, 2.70, and 2.65, respectively, compared with healthy normal-weight people.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE (ISSN 1530-0986) Is Published Weekly Except For Two Issues Combined Into One at Last Week of December (51 Issues) by Tehran International Weekly Magazine Corp, 6134 Tampa Ave, Reseda, CA 91335. Subscription Rate: $100 annually. Periodicals Postage Paid at Reseda, CA 91335 and at Additional Mailing Offices. POSTMASTER Send Address Changes to Tehran International Weekly Magazine Corp, PO Box 261394, Encino, CA 91426-1394.

We occasionally use material we believe has been placed in the public domain. 81

Sometimes it is impossible to identify and contact the copyright holder. If you claim ownership of something we have published, we will be pleased to make a proper acknowledgement. All letters & pictures received are assumed to be for publication unless otherwise stated. TEHRAN International Weekly Magazine can not be held responsible for unsolicited contribution.PS. If you send an article to us and we toss it by mistake, tough Keep a copy next time!


www.TEHRANMAGAZINE.com

) þégAk ÅApìA À¿hPì ( õðBüoBì pPÞk ,)àýPuçK fApW( oôpu pPÞk ÿoBßíø BG þüBHüq ô þßyrK rÞpì ) þDAqBð ô óBðq À¿hPì ô fApW ( óBüoAq úèæ Øuõü pPÞk ô lDAq ÿBøõìorýè óBãüAo ,êÓG püq

lðoAlð úíýG úßýðBvÞ ÿApG ok þ¾õ¿hì RçýùvO ûly úPÖpâpËð

þñýG þcApW # w Þ B O õ G Ü ü o r O # kõy|þì ïBXðA ólG êìBÞ sBuBì # )lülW óBüpPzì ÈÛÖ( áBO|þìBO ô òzÞBuõLüæ # êìBÞ ûBãzüBìq@ ô lðBu ApPè@ # óBíüAq qA lÏG ÅoAõÎ îýìpO # Bø îðBg ok þéuBñO ûBãPuk îýìpO # orýè }ôo BG ólG lDAq ÿBøõì òPyAkpG # ólG ô QuõK ókpÞ rýíO ô ëBzýÖ ÑAõðA # QuõK ókpÞ Q×u ô Qýèõéu ókpG òýG qA # orýè }ôo BG þÏÂõì ÿBø þÚB^ ókpG òýG qA # îz^ òýDBK ô æBG êíÎ ô ókpâ ,Roõ¾ ólýzÞ # Roõ¾ ÿBø Èg óBìok ô ïolüôõW ô òýéuo ô ótýèBÞ ÜüorO # )oBßuA óôlG( ÙBð ûAo qA úéíW qA ØéPhì ÝpÆ|úG| úñýu ókpÞ åorG # ÙB¾Bð ÿBø QuõK ókpÞ ÙB¾ ô þdÇu ÿBø áôp^ ókpG òýG qA #

.kpýâ þì ïBXðA þ¾õ¿g ÿBø úíýG ô pßülì ëõHÚ BG Bø wüôpu qA þÃÏG

(818)655-9900 12030 Riverside Dr # A North Hollywood, CA 91607 Aesthetics & Laser Center

BñüoBì îðBg BG þDBHüq ÿBø wüôpu ÿApG lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO

)|818(337-9301

80


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

xok@úG Ao kõg ÿBø úìBð ,Bø îðBg ïBýK úG JAõW ÿApG Àhy ûoBíy B«íPc ô lüoAk ëBuoA óApùO úéXì þPvK .lývü õñG QÞBK ÿôo Ao pËð koõì okoA³ þðBì Bü à^ oæk |5 BG Ao kõg ÿBø úìBð |B«×Çè ô lýüBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG oApÚ rPðApK êgAk ok úÞ þüBø ûoBíy úÞ lýyBG úPyAk úWõO .óBOpËð koõì Àhy þùâ@úð ,QuA úüpzð úG ÉõGpì lðoAk .lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO úüpzð pPÖk BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG PO.BOX 3665

Winnetka CA 91396

qA ÉBHOoA úG lñíÚçÎ þíðBg BG þüBñy@ QùW -| .îyBG þì êýíüA ÜüpÆ |Thinkgoal3@gmail.com )|889( õÃÎ úÞ úèBu | 32 ÿpPgk ÿAoAk ,îPvø ÿokBì úÞ ÿA ûkAõðBg BG îPvø êüBì .QuA pPñu ëBñýXüo |21 òu qA ,lyBG pPñu ëBñýXüo õÃÎ ÿpvK ÿAoAk oApÚpG xBíO )Qvýð fpÇì Iønì( ëBu |42 BO lüBy ô þPuôk ô þüBñy@ ,xBíO qA oõËñì .îñÞ ÿBø úìBð «B×Çè | .QuA óBzüA pvK BG òì pPgk ZAôkqA |681 ûoBíy lÞ úG ,îPvø okBì úÞ òì úG Ao kõg .lýDBìpÖ ëBuoA )|681(| ïpøõy úÞ ,úèBu |59 ,þíýéÞ îPvø þíðBg .ïoAk þGõg «BPHvð þèBì QýÏÚõì .lðA ûly ïõcpì ,óBGpùì ô Jpzì }õg ,lðõK |130 óqô ô |5/2 lÚ BG þüBñy@ óBøAõg .réýø þèoõG ,Býðp×ýèBÞ îýÛì îýÛì ,þíýéÞ ,Qý¿hy BG ,óBGpùì ,úGBzì ÿkpì B«×Çè |.îyBG þì ëBu |67 þñu kôlc ô wéXð@ xõè .lýDBìpÖ ëBuoA |680 ûoBíy lÞ úG Ao kõg ÿBø úìBð )|680(| þüBñy@ úG êüBì ,þÚpy ô ëBvðBýì þíðBg pPgk òÞBu «BdýWpO ô þíýéÞ ô óBGpùì þüBÚ@ BG Ao kõg ÿBø úìBð B«×Çè .lñyBG þì Bßüpì@ ô áoõüõýð .lýDBìpÖ ëBuoA |679 ûoBíy lÞ úG )|679(|

,MüBßuA ,áõHvýÖ ÜüpÆ qA BøoõzÞ püBu ô óApüA .ûkõu îðBg ÈuõO ... ô pHüAô )818( |294 - 9981 ) |889( úÛÇñì ok ÿA |úðBgôoAk ok oBÞ QùW ,îðBg àü úG .îülñìqBýð QÚô úíýð oõÆ úG,þèô )818( 345 -9292 )|888(| pø ïBXðA ûkBì@ ,óBGpùì ô koõgpG }õg þíðBg .lñyBG þì ÿoBÞ úðõâ )404( 388 -9612 )|888(|

Bø ïBýK {hG æBG úG |600 ÿBø ûoBíy ZAôkqA ô þüBñy@þƒùâ@ lÞ òPyAnâ BG Bø îðBg ÿApƒG ,xok@ |Ì×c ô úéXì Áõ¿hì |úƒƒPƒ×ƒø | 4 ÿApG ûpýÒ ô êýíüA ,ò×éO ZAôkqA þƒùâ@Zok ô óBƒƒãƒüAo Roõƒ¾ ok Bø|îðBg ô óBüBÚ@ÿApG ô êýíüA ,ò×éO ,xok@ òPyAnâ úéXì êgAk ok ûpýÒ oæk |30 |úP×ø |4 ÿApG

Ao ó@ pýSBCO ô óApùO þééíèA òýG úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ .lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW ok ... õy oAlýG þðApüA

ô lýüBCO òƒí qBƒGpƒu óBƒìqBƒu ÀýhzO ô pß×O óAõƒO ókõƒPu Qéì okBì ,fpÖ õðBG ,óApüA Qéì ÿAlülðBƒÞ óAõƒñÎ úƒG Ao óApƒüA òÆô RoAl¾ lñvì pG oApƒÛPuA þDAoõƒøA òƒýìqpƒu ,óBƒìrƒürƒÎ kBƒùñzýK ,BƒðAlƒðBƒì ô }ôoõƒƒÞ .lñÞ|þì qBGpu óBìqBu 79

òüqô äñyõø –kBPu äñøpu

oBS@qA ÿA úÎõíXì úðAkôBW ô ÐülG ok ,óBíýK kBPuA qBPíì ô wý×ð þGBPÞ .lükpâpzPñì

rK JBHÞ àü ô þDBýèBPüA rLy@ àü úG |þèô úÛÇñì ok þðAoõPuo ok oBÞÿApG ,þðApüA .îülñìqBýð )818( |355-3704 õükõPuA pùy ok óolì ô BHüq þñèBu ok ûBì àü ô IuBñì QíýÚ BG þèlñ¾ ,þPýu .lyBG þì kõWõì ûoBWA ÿApG ,óBãüAo ûoBWA )818( 462 -3443 )|891(| ok Bíy óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì wéXð@ xõè Quô úÛÇñì )310( 888 -1808 )|891(| |25 BG oAõéG pýzéüô ok ÐÚAô ÿA úðBhKB^ úG ,Jõg lì@ok ô úèBu |3 rýè ,úÛGBu ëBu ZpüA .luo þì }ôpÖ úG þãPvzðqBG QéÎ )323( 896-5582 )|894(| ô oArÖA ïpð ,pOõýLìBÞ RApýíÏO BG Bñy@ þüBÚ@ .lñyBG þì oBÞ ÿBüõW þèô úÛÇñì ok ,oArÖA Qhu )818( 813-1208 )|890(| óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì wéXð@ xõè úÛÇñì ok Bíy )310( 435 -9108 )|890(| óAlðqpÖ ô | óAlñíèBu qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì úÛÇñì ok Bíy )818( 757 -3375 )|890(| ûkBì@ kõg þ¿hy êýHìõOA BG ,ëõEvì þüBÚ@ ô òvì kApÖA ,Bíy óArürÎ JBøm JBüA ô þüBXGBW .lñyBG þì ,Bíy óBÞkõÞ )818( 914-1733 )|889(| óAlñíèBu ô óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð ûkBì@ þíðBg .lñyBG þì wéXð@ xõè ô þèô úÛÇñì ok Bíy )310( 309 -0874 )|890(| qA ÿoAlùãð ûkBì@ ,úÛGBu ëBu |12 BG þíðBg aýG äðæ úÛÇñì ok ,óBOkõg ërñì ok Bíy óBÞkõÞ .lñyBG þì )818( 385 -5122 )|889(| qA ÿoAlùãð ûkBì@ ,úÛGBu ëBu òülñ^ BG þíðBg þì þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok Bíy rürÎ óAlñíèBu .lñyBG )949( 350 -2956 )|888(| BG ókpÞ oBÞ úécpì úG úécpì óBu@ }qõì@ | BG þOõ¾ ô ÿpüõ¿O ÉBHOoA ÿBø úìBðpG ô pOõýLìBÞ

àü ÿBüõW óoõOBø ô wðoõO úÛÇñì ok þíðBg .lñyBG þì| 8 òzßu ëõHÚ BG ,êÛPvì xôBø Qvâ )310( 517-1784 )|889(| àü ÿBüõW BßýðõìBPðBu úÛÇñì ok ,êÒBy þíðBg .lñyBG þì IuBñì QíýÚ BG ÝBOA |)310( 694-7473 )|889(|

úýéÛð êüBuô {hG æBG úG 3|00 ÿBø ûoBíy þùâ °¬ úñü³ø ú íº þ¿©º êýìõ{ ½ô±Ö ~ì ÿ± °æ¬ 3000 ±ü² íýÚ ÿøþùâ ô óãü° ú}×ø 4 °æ¬ 3000 ÿæ °æ¬ 30 ú}×ø 4 ÿ± oArø |115 BG E320 ëlì 1996 ëBu | rñG xlupì | ô oõOõì þPðAoBâ ûBì úu ô õð rìpO ô püBO BG ,êüBì úG oæk | 2200 ÔéHì úG Smog Ckeck BG ,wßGpýâ .luo þì }ôpÖ )818( 363- 9181 )|878(|

þGBüoBÞ {hG æBG úG 400 ÿBø ûoBíy

þùâ@Zok ZoBhì

þGBüoBÞ ÿBø þùâ@ |úP×ø 4 Rlì ÿApG )oBÞ ÿBü õW( ïAlhPuA þùâ@ô óBãüAo oæk |30 |úP×ø |4 ÿApG ~ùì ¸ñ·üæ óô~ ÿ°¬ ú¡ þùâ þùâ ô óãü° ú}×ø 4 ÿ± á¬õÞ ±ãü¬ ì~¨ ô á¬õÞ ~ùì ÿø °æ¬30 ú}×ø 4 ÿ±

ALARMTEK Security Systems

àO ïoæ@Üüpc l ô pýâkqk ÿBø îPvýu þPÏñ¾ -ÿoBXO -þðõßvì ô ÿqõu {O@,ÿkqk ,úPÎBu |24 ÿBø wüôpu .úPvG oAlì ÿBø òýGoôk ô óõürü õéO ,þßyrK| Cell:

óBíýK kBPuA óBPupñø : úýùO rÞpì

) |310( |208 - |1820

Fax(818)881-0701

êdì ok óBãüAo þGBüqoA

(818)262-5595

(818)500-9993


óApùO þééíèA òýG úéXì

,phPuA ô QðpPñüA ,þðApüA ûoAõøBì ,êHýÞ ,qBâ ,ÝpG ,|101 ÿô ÿpÖ ô òüæ ôpPì YðoôA ô YèBÞ þèô àükrð ûoBWA oæk | 200 QüqBLük ô oæk |650úðBýøBì ÔéHì úG .kõy þì ûkAk |)818( 997-7642 )|891(| xôBø Qvâ àü ÿBüõW ,þèô úÛÇñì ok þíðBg .lñyBG þì êÛPvì «çìBÞ |)818( 781-7879 )|891(| wéXð@ xõè Quô úÛÇñì ok qBHèk ô úéHì þÚBOA ûkAk ûoBWA îðBg àü úG ,oæk |500 úðBýøBì ÔéHì úG .kõy þì )310( 477 -8632 )|891(| «BdýWpO þèô úÛÇñì ok ,IuBñì lì@ok BG þíðBg þì IuBñì QíýÚ BG ÝBOA àü ÿBüõW ,réýølñèkôô .lñyBG |)818( 451-6064 )|891(| ô RBñèAô ÐÆBÛO ok «BHüpÛO| xôBø óôBO àü ok îðBg àü úG «BdýWpO ,êÛPvì ïBíc BG þÚBOA ,oõèBÞ .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |500 úðBýøBì ÔéHì úG ô )951( 283 -1225 )|890(| úÛÇñì ok ,êÛPvì þPyAlùG wüôpu BG þÚBOA ô ÝpG ,J@ ÿAoAk ,oAõéG AoõPðô JõñW õñývðA úðBýøBì ÔéHì úG êÒBy ô ëõEvì þíðBg úG ,QðpPñüA .kõy þì ûkAk ûoBWA oæk |500 )818( 231 -3160 )|890(| óApùO rÞpì ok ,úGAõg ÝBOA| |2 ô úéHì óBíOoBK@ ÝõÖ ûpËñì ô oõð BG ,óApùO ûBãzðAk ô ôpPì úG àükrð ûkAk ûoBWA ûBì lñ^ BO úP×ø àü qA Rlì ÿApG ,ûkBÏèA úG ô oæk |700 úP×ø àü ÿApG ûoBWA ÔéHì .kõy þì .lyBG þì oæk |2000 úðBýøBì Roõ¾ )917( 864-3811 )|894(| BG úéHì ô àýy ,úGAõg ôk óBíOoBK@ àü qA| þÚBOA ,J@ ,êÛPvì ïBíc ô þüõzPuk ,êüBuô úýéÞ ,úðBgrLy@ qA êìBÞ ûkB×PuA ô QðpPñüA ô qBâ ,ÝpG .ûoBWA ÿApG oæk |740 úðBýøBì ÔéHì úG |)818( 464-6000 )|889(|

.}ôpÖ ÿApG oæk 400 QíýÚ úG ,oæk |200 QíýÚ úG òýãñu FBýyA Áõ¿hì þñø@ )949( 394-3904 )|888(| ÿApG| oæk |35 QíýÚ úG óolì þ×Ûu pPuõè àü ô .}ôpÖ )|889(| áçìA ô òßvì {hG )818( 661-8460 ûBãPuk àü ô þßzì ïp^ Qýu ôæ ô BÖõu æBG úG 200 ÿBø ûoBíy | òzülðBÞ BG ÿk þu ëA añüA |40 þðõu óõürüõéO òüpOæBG úG Bü oæk |200 QíýÚ úG ïAlÞ pø ,Jõg .lñuo þì }ôpÖ úG kBùñzýK þùâ °¬ úñü³ø )310( 435-1842 )|889(| oæk |500 püq áçìA ûoBWA| þðõâBøBì äðo ,kpâ ÿoõg oBøBð þèlñ¾ |ô rýì úP×ø 4| Rlì ÿApG þùâ@ úG ëBPì úÛHÆ |5 Øéy àü ,oæk |350 QíýÚ úG |50 QíýÚ úG õzÞ |6 BG puok àü ô oæk |40 QíýÚ oæk |500 ÿæBG ô| óBãüAo .}ôpÖ ÿApG oæk oæk 3 |0 úP×ø 4| ÿApG )818( 334-3105 )|890(| òýDõÞ rüBu ,þüBýèBPüA JAõg QhO| êìBÞ Qu| ok ÐÚAô úGAõg ôk þðBíOoBK@ok úéHì þÚBOA - BG Jõ^ «çìBÞ ,BHüq oBývG þPhOpu ,)úÏÇÚ |8( QðpPñüA ,äñýÞoBK ,ïBíc BG ,êvÞõýð -õñývðA QhO püq ,)rìpÚ-ÿAõùÚ ô ÿkõhð( äðo ôk ,kpßè êÒBy ô ÿoBãýu pýÒ þ¿hy úG ,þPýéýOõü ô QüBð klÎ ôk ,õzÞ «BìBíO QhO ÙApÆA ,ïpÖ QéK þì ûkAk ûoBWA oæk |700 úðBýøBì ÔéHì úG oôsBG@ ôk ûApíø úG úñü@ ô puok ,)þPhOBK( lñPuA .kõy .{g ô Èg úðõâ aýø óôlG ô îèBu «çìBÞ .BHüq )310( 721 -4234 )|891(| úG Bü oæk |780 QíýÚ úG .RpÖBvì QéÎ úG }ôpÖ |2 ÿApG sAoBâ ,ïBíc |1/5 BG úGAõg |3 xôBø óôBO| -| lüpg QíýÚ( kõy þì úPgôpÖ kBùñzýK òüpOæBG BG Alýuo úÛÇñì ok þPýðõýìBÞ lPýâ ok ,òýyBì .)QuA ûkõG oæk |7000 ûkAk ûoBWA wýñO òýìq BG ô , phPuA ô þPüoõýßu )310( 487-9648 )|888(| óBy ÿBÚ@.kõy þì )818( 789-2224 )818( 903 -0923 )|891(| ÈÛÖ | QíýÚ úG ,w×Ú BG ûkBì ô pð ÿoBñÚ Q×W àü| úÛÇñì ok ÐÚAô ,åorG úGAõg àü óBíOoBK@ .}ôpÖ ÿApG oæk |120 rÞApì úG àükrð ,oAõéG AoõPðô JõñW-réýølñèkôô )818( 703-1755 )|888(| úðBýøBì QíýÚ úG ûoBWA ûkBì@ ,ûly ëkBíüo ô lüpg «çìBÞ ,óBPuoBíýG þÚpG JAõg QhO klÎ| àü| .lyBG þì oæk |1100 òüpPùG úG Bü oæk 400 QíýÚ úG ,õð lñðBì ô rýíO )818( 757 -0034 )|891(| ,oæk |500 úðBýøBì ÔéHì úG Alýuo úÛÇñì ok þÚBOA - B«×Çè ïôrè Roõ¾ ok .kõy þì úPgôpÖ kBùñzýK .lüoAnãG ïBÓýK .kõy þì ûkAk ûoBWA êÒBy Bü | õXzðAk þíðBg úG )|888(| )818( 757 -0939 )|891(| )310( 476-0241 òéâ þèô úÛÇñì ok ôlðBÞ àü ok úéHì þÚBOA | - ûBãPuk àü ô þüõzuBHè òýyBì ûBãPuk àü| ô J@ ,þ¾õ¿g òßèBG BG ,wÞôA òìpy àükrð îø ÿôo ôk pø ,)ëõKpüô lðpG( òÞ àzg òýyBì

qApýy óAoõPuo

.lyBG þì óBðBíùýì qA þüApünK ûkBì@,ûlðq àüqõì ô klÏPì ÿBø òèBu BG THE FINEST MIDDLE EASTERN CUISINE

SHIRAZ RESTAURANT Full Bar & Banquet Facilities

(818) 500-4948 211 S Glendale Ave GLENDALE

(818) 789-7788

óBãüAo äñýÞoBK BG

15472 Ventura Blvd. Sherman Oaks

êüBuô ô ïqAõè {hG æBG úG 1|00 ÿBø ûoBíy þùâ@Zok úñürø

Bíy þ¿hy ïqAõè }ôpÖ oBù^ ÿApG oæk | 500 püq oæk 50|0 ÿæBG ô óBãüAoú | P×ø oæk 3 0| úP×ø 4 ÿApG þñø@ lG BÖõu ,rüBu ëõÖ JAõg QhO klÎ àü ÿApG oæk |100 ÔéHì úG ,äðo þßzì îýh àzO BG| .}ôpÖ )818( 451-6064 )|891(| rýì ,þüBKôoA pPuõè ,ÿpPì 6þèBÚ úPhO àü ,êHýO þÖBÞ ,þèlñ¾ |6 ô pýy ÿBø úüBK BG àýPð@ þñý^ ÿkAlÏO ô þíülÚ oôBíu ,þyBÛð ÿBøõéGBO .luo þì }ôpÖ úG ërñì ïqAõè ô Ræ@ )310( 864-34490 )|891(| QíýÚ úG òüoõPßüô þüBýèBPüA õð þèlñ¾ klÎ |6| .}ôpÖ ÿApG oæk |500 IuBñì | )310( 279-8498 )|891(| úG þèlñ¾ ô rýì ,úÖõG ,QñýGBÞ Bñý^ ÿkAlÏO| úG þðkpßðoôBG ÿBø QíýÚ BG ûqBÓì óly úPvG QéÎ qôpùG ÿBÚ@ .lñuo þì }ôpÖ )213( 804-7085 )|891(| |45 klÎ pø QíýÚ úG õð àýuçÞ þèlñ¾ klÎ |6 úG ûp×ð |6 rýì úüBK BG óolì þèlñ¾ klÎ |6 ,oæk ÿBøõzÞ BG ÿpPÖk åorG rýì ,| oæk |100 QíýÚ ÿlñG úv×Ú ,oæk |150 QíýÚ úG rýíO oBývG ô klÏPì

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êü õdO BO QÖBüok qA l¾ok QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy (818)705-7777

www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B,

Reseda, CA 91335

78


www.TEHRANMAGAZINE.com

Auto -Home - Business - Health- Life Commercial- Bond- Motorcycle- SR-22Workers comp-Credit Repair

YñK |ûoBíy ëôlW êc

www.expertoneins.com

YñK |ûoBíy ëôlW

:ÿkõíÎ| ô {ðqpu -kAlüôo ô úSkBc -úðBg |-|1 :þÛÖA

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úG ô ûlüqoô okBÞ BG lñu QHS| ÿBøoBÞ úýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îø qA lýøk ïBXðA Bì pPÖkok B«Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA Instant Vehicle Registration & International Driver`s License& Travel Insurance

”BìBGôA úíýG“ ïBð QHS ô RBÎçÆA QÖBüok ÿApG )Býðp×ýèBÞ þðBãíø þðBìok úíýG( lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO Bì BG pO Ðüpu ú^ pø :|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # Qéßýu oõOõì#lðBG # wðrýG # ÿoBXO# BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏì ô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .kpýâ|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok QÎBu óBíø ok ô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300 Lic# OE04310

6007 1/2 Fallbrook Ave 77

óBýðApüA |08 õÃÎ

úP×ø qôo |7

Woodland Hills, Ca 91367

koBñvÞ@ô áôpHèBÖ óBGBýg ok óBìBu pKõu IñW

-|2 lýXì ó@pÚ ok lðôAlg ÿBø ïBð qA -olK-|1 óBìo ÜèBg ô ÿõvðApÖ oAlìBð wüõð þéýhO -Büok îø BG -|3 QÚBÖo -Büok püq äñupÖ oArø QvýG ëk ok -|4 ëAlW ô äñW -óBâoBPu -óly pGApG ÿBø óBGBýg -lðôAlg IðBW qA ÿpìA ólƒñƒßƒÖA Ñõð qA ÿA ûõýì -AnÒ ûp×u -|5 òßýè -pùy ZoBg -|7 RkBýÚ -pu ÝpÖ -FBñTPuA úíéÞ -|6 RBHÞpì ÿõì äðo -þüBPuôo êÒBzì qA -äðopK jpu ÿkoq ÿoBíýG -ûlýÛÎ -úñøpG ô Qhè -|8 ÿoõÖ -oôBG }õg -koAk þùèA xlÚA RAm úG ûoByA -|9 -þãéíW -|10 òýƒvƒc ïBƒìA ÿBƒÖôBƒG óAoBƒü qA -óAlðôBzüõg -|11 óAqpƒè Qƒgok -áBƒñƒupƒO -Ü×zì ô óBGpùì -kok Ùpc -|12 ûlÎBÚ ÜGBÇì -wßÎ ÿôo rüo ÿBø úðBg -úédì -|13 þðBíéÊ ØéÎ RBðAõýc ÿApG þÞAoõg -|14 þüBìq@ QhG ÉõÇg qA IÞpì oBãð ô {ƒÛƒð þƒÎõƒð -oAõƒg kBü ûlðq qA ÿA úìBð p×u -|15 úHñK ûqõÒ -þñdñì .pu úG úðBy -lícA ë@ ëçW

îýËÎ ÙoBÏíèA ¦pƒüAk -Bƒø ûkôo-2 {ƒøõƒßƒð qA -|3 îülÚ óBðõü ok ÜzÎ ÑõñèA Jo -úvðApÖ oBývG oBì -|4 Roõzì -Býðk ûlƒðq ÿBƒø óBƒGq þOçÖ -ÿrýƒãƒñƒ^ óõƒðBƒÚ -ÿA|úƒðBƒvƒÖA åorƒG -óBPupùy -|5 óBPvGpÎ oõzÞ ok þðBPvøõƒÞ qA -úzýKpñø {Ûð -|6 úíø -ûlýzƒÞ|J@ îgq oBì -|7 òPÖBüok ô òPyAk þøBâ@ -oArÖA Qyõð þüBÛüpÖ@ oõzÞ QhPüBK -êýPð@ püArW ÙôpÏì óBýì ûBâlñG -|8 BýèApPuA îùì kôo -ûõGBƒHƒíƒüq ÿpùy -|9 oBßùHO -ûlýíg ô YÞ -ôqBG ô lÎBu úG -|10 AoBßy@ -pÏy JBPÞ -óBù×¾A óBPuA ok ol¿ì úðBzð -þãPzâpu -ókpÞ oBPƒÖo|þƒìpƒð ô ûlñÞ@ -óBíüA þG -þðBXüBGom@ ïBð -|11 þéÏW -ïoBù^ êvð -þÂAo kõg qA ú`G -|12 oBypu ô|þãƒPƒvƒüBƒy -òƒýƒzƒð|ûoBƒWA -|13 ólƒðBƒüBƒíƒð -QuA ÙôpÏì }kpG -ûkpì olK -|14 ÿoAôAru lñðBì kõG þÞ -óBPvýð -|15 þƒGçƒÛƒðA pƒãƒñƒø@ .ólýèAõâ -?ólük


óApùO þééíèA òýG úéXì

oBù^| |ûoBíy ëôlW êc

”õÞôkõu“ IèBW |þìpâpu

oBù^| |ûoBíy ëôlW

:ÿkõíÎ oBüpùy qA QuA þðBPuAk úÎõíXì| |-|1 :þÛÖA

òzýíýðA ô ápdPì þyBÛð -çGpÞ ÿAlùy klÎ-|1 -|3 ÜéÆ äñu -þGpÎ Iy -þÒBü ô puBXPì -|2 Roõ¾ pG þígq -ûlðpünK óBüBK -úñgo ô ÙBßy klÎ -à×ñì ô AlW -þvýéãðA ûrýyôk -|4 -|5 ëõÛÏèApýdì RBýéíÎ ïBXðA êdì-þyqoô ldPì -kõÎ -|6 BÎk ô {üBýð -þüAlW ô þâlñÞApK oõzÞ -|7 Quk eÇu -JBñÆ ô òuo -ÜÖAõì ô äñu -|8 óBÇéu -ûkõupÖ ô úñùÞ -þüBýu@ Ðýuô þG ô QÎBXy -þHønì ô þéì ÿBø òzW -ôqApO -Bø ërñì ô Bø úðBg -úìBñøBy ÿõì lýLu -|9 þÞBG -óBðõü ok ÿA ûpürW -kpì pvíø -|10 òýzð úyõâ ô îßdì -|11 ïBñyk ô òüp×ð -BHXð ô óAlñíOôpS -þøB^ pOõHÞ -|12 þyApO Roõ¾ ÔýO -oAõPuA -|13 BüAq lñ×uõâ -Ùpc úu ô Ùpc àü -úðrâpø -|14 þðBzýK ÉõÇg -oAnâ úécpì ô úuôpK -{O@ xBHè qA úüBñÞ -åorG QzKoBg -JAkBy ô ûqBO ô pO ÿBíñýu qA QuA þíéýÖ -úPynâ oBâqôo -|15 QuA .wüõük QG ÿlñìpñø BG Bßüpì@

-þéÇÏì þG ô þð@ -| 2 þðApüA ûlñvüõð oõK þðlñì ÿA úÎõíXì -|3 ÿõvðApÖ þGçÛðA -oBâqôo ô p¿Î ëpPñÞ ÿApG ÿlýèõO åorG QÞpy lñ^ qA þÖçPDA -ûBì ûkqAôk -óBzülýèõO ÿBø ûkoô@pÖ QíýÚ -oõÏyBG ô êÚBÎ -îz^ J@ -|4 úvðApÖ QhPüBK {üAo@ ïqAõè qA -kpu ûBì -|5 ÿom@ Qyõâ -óBøk -|6 þPvýð ô ÿkõGBð -þyoAõâ õÃÎ -îz^ -|7 oBÞkõg ô kAlìpG QuA þÞoBì -òýPì ô òýãñu -|8 Bø úËdè -Bø ûkôo -þðBðõü êßy þTéTì Ùpc ÿréÖ ô à^õÞ QÞBì -{üpOA QhPüBK êâ qA -|9 þPíýÚ rHu äñu -þÏÚAô ÿBøôokõg oAõPuA ô lñéG ÿBW -þøBâ@ ô îéÎ -ÿA ú`ÒBG ÿBø -lñGBü ëBÛPðA Aõø ûAo qA úÞ þOArýùXO ô Bøôpýð -|10 ô ûôlðA -ÑBPì ô æBÞ -kAõu þG -|11 QÖBüok úâpG áõg -þHønì pùy -|12 ÿpPÞk úèBuo -åõu -ÝApÎ ok ÿpùy -|13 ëBu -ÿoArýG -þzcô qA -ÝpG îýu -|14 JoBÛPì úüôAq -xõñG@ úìõËñì -|15 þðBuo klì -þðBýÞ úévéu óBøBykBK .ÿpýzì óôlüpÖ óAôokBy qA QuA ÿA

îÞ ,lyBHð ëôlW qA pOoAlÖpÆ pK pâA úÞ QuA |þìpâpu Bü BíÏì qA ÿlülW Ñõð >õÞôkõu<| # Rlì ok ô koAk oApÚ ëôlW lc óBíø ok ,óAlñíÚçÎ úWõO ô ëBHÛPuA pËð qA ô Qvýð îø pOoAlÖpÆ oBßPGA BG {ýK ëBu| QvýG ”õÞôkõu“ .QuA|úPÖBü ûAo ØéPhì RBüpzð ô RçXì ,Bø|úìBðqôo úG þøBOõÞ qA ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ÿqBG òüA .kõíð pýhvO Ao Bø|þìpâpu ÿBýðk ,oôpì úG ô ly óAlýì koAô Bø|þñKAs úG ÿqBýð ô kõy|þì îývÛO oAõyk ô ÈuõPì ,óBu@ ûôpâ úu úG ,ókpÞ êc pìA ok þðBu@ ô þPhu pËð ô )wÞBG úu ok wÞBG úu( QuA úðBg| 9 ok úðBg| 9 þÏGpì êßy úG >õÞôkõu< .koAlð þÂBüo |RBHuBdì .kõzð oApßO îø þíÚo ô lyBG |9 BO| 1 êìBy óõPu Bü Øüko pø úÞ kpÞ pK lüBG ÿA úðõâ úG Ao ó@

76


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

úu ûoBíy ëôlW êc|

ú¶ û°íº ëô~ 15 °¬ 15 àý¶çÞ -þèíº àý}ðç{ óíý -þ¶ô±Î ïÏÆ - 2 - òýì Ðí -õÂô ² ë~ - Ñô±º ô ²Ò - 1 :þÛÖ û±ù ô ø õô°ÿ °¬ úãð ô ¨¶ÿ´õèõñß{ ô ¼ð¬ - 3ÿôñü~ð߶ û±ü³ úº °¬ÿ°õ»Þ úéÚ úÞ úý¶ô° °¬þøõÞ ú}º ° - ó¬±Þÿ²ۻΠ- úðýìÎ úð Ù±¤ - 4þíéÎ òíð -ø ó ²ÿ°¬± ò{ô±Ö °~í¥ìÿ~ñì±ñø  ~í ¤°õ ±ìõýÞ ²þíéýÖ - úéü ô ¬² - 5 ¬°¬ ïð ¹¶ÞÞ ó ~ñé þÎõð -þ°ߺ - 7 û ¬õ¶ ï~ñâ - û~ññÞ °±Â -þíÚ° ô¬ ¬~Î òü±{ àõÞ - 6 ¬ýñ ô ú»ü° ó°¬±¶ ²þßü ïð - 9 ±ý â ûõº° -þº±{ ³ ² -þé¨¬ - 8 ·ü°õ{ýñýì ô ½Ûð -ÿ±·ì ÿ°íý ¬±Ö úÞþü - ú»ü~ð ô ±Æ¨ - 10 ßü±ìþð}¶ ó}¶õ¨±¶ ï õ Ú - ï ¬  ¨ Ð í  - å ° ³  ½ ô ° õ Þ úãð ó °¬þ{~ì  ó±ãü¬ ú ó ëÛ}ð ²ÿ±ýã»ý ü °¬±ýâôÿ°íý ò}º~ð ² óñýíÆÿ± ° - 12þÒ±ì Ñõð ²ÿ û ~ð± - óì±Þ îü~Ú ïð -þºô±Ö ±©Ö ôÿ±â ûõé - 11 ~ð Ù±¤ -~ð°¬ àýíè úÛ·ì òýèô °¬ úÞ ¬õ ¸éÞ±ø ú° û~ñð° - 13ÿ°® ïð -þüñý õÃÎ - ûñâ 󬲱¶ - 15 ó~ð· -þ¶ô° îé ô ÜüÚ - Þ±¤þ ô ú}·ø - 14 ±ü¯ð ±ýýÓ{ -~ºþð° ú° óì±ùÚ . òý»ð úÏìõ¾ ó² -°~Ïè Ðüì -°¯ãðýñ ô ¸¶õì

:ÿ¬õíÎ - ú}º¯â óì² -þð±ü ØüõÆ ² - 2ÿ±ù¶ ±ù¶ °Ϻ úÎõíì ² - ñÇé¶ ©{ ô ±ü±¶ - 1 -  °¬þß»¨ÿô ±»ý - 4 óõñÞ îø - úü~ø ô Òõ¶ - ½õø~ì ô ú}»â±¶ - 3 ±ãü¬ÿõ¶ ô óõéù - 6 äð° «±¶ °õãðþÎõð - ó¬°õ¨ óß{ ô ó~ýñ - 5 ï±}¥ì ô ³ü³Î - ó¬õÞ ô Üí¤ ² - }Þþééíè òý ¬°~ ð}¶ û°íº - î¤ îÞ - 7 íñý¶ ïº óõ¨ - úðãý ±üí ² -°ôæ¬ òü¬ °¬ ó¬ô §ô° - ÿ²° ±©Ö ïì Ûè -~ð Ùô±¤ ² - 8þñýì² ý¶ °¬ ¬õõìþü¯Ò ¬õì è ûõÞ ú}º° °¬ ÐÚô ô° úéÚ òü±{~ñé - 10 ¹ô±¨ ±ùº - ú¶°~ì ¸ýü° -ÿ³éÖ - 9 îü~Ú óü±¿ì ïð - òýì²þ居 ~ñ±íÞ - 12 äð°² ô ½õø - ó¬±â±¶ ô ó±ý¤ - 11 ûý¶ ë¨ -±ýí òýèô ô ó³¤ - ò}¶õ¨ÿ²ô° - û~º ໨ °õãð - 13 ó~º ± - óýð¶¶ ~ùÎ °¬ ó}·ñì° óøº¬ Ïü»ì -¬±Þ ±×¤ ×ð û  úÞþ·Þ òý}·©ð - 15 ò}»â² -þÎõ±ì - û¬° ô ~¿Ú - 14 ûô~ð .þø±íø ô

75


óApùO þééíèA òýG úéXì

ôk ûoBíy ëôlW êc|

ô¬ û°íº ëô~15 °¬ 15 àý¶çÞ ý¿©º °ù ²þßü úÞþ·ýéãð °~í}¶ý¶ -þðíè û~ñ·üõð ú·ø óì±ø ²þ}Þ - 1 :þÛÖ - ¦ý·{ ¨°¬ - 2 º¬ û~ùÎ úþíùì ¼Ûð ïô¬þðù äñ °¬ ¦é¾ û¬Î °¬ úÞ ¬õ þâ°³ ú - 4 á¬õÞ ô ¬²õð - û~ðô° ¶° û° ú - ú}¶õ ô ±»Ú - 3 úüñÞ ô û°º -þüô±þ ôþìð~ ± úðü° ÎçÆ -°íºþ ô óô±Ö - ¸ýñ{ÿ² ~¤ô - 5 ï²æ ô ô - óíÞ úé - ó~ì ýð¬ ÿõÚ - ò}· ô±â - 6 ~º ±ýã}¶¬ ó}·éãð °¬ úÞ ±é}ýøÿ°±Ö °ý}¶¬ -¬õºþì û±ý¨® óÿô° -þì±¤ ô ¬²¬ - 8 ü°¬ ê ¤¶ - ½ßñÞ ôþð³ü° - ó¬°ô ¶¬ ú - 7 ë¬ û~ð² ô õâ úè¯ - ªÇì - 10 °¬~¤±¶ ô ó²±ì -øÿ±} Þ ²ÿ û¬õð¨ -±{°~}Ûì ô ±{ðõ{ - 9 ¶ °·Ö - êìÞ ô ïí{ Ö°þíð ½ô±Ö ú ¼üø õé{þãè¶ 50 { úÞ îø¬²õð û~¶ÿõ·ð±Ö °õù»ì ½Ûð - óõð û°õ¶ ê ¾  - ú ð  ã ý  ² õ ñ ø - 1 1 ó  â ~ññÞ ü~ø -~ññÞþìþºÛðÿô ² ±}ù ø ú¡ ~ð¬õ ~Û}Ïì ¼ð~Û}ñì ô ô ±¶±¶ - 13 óâ~ð°¬² - ïÞ ô óø¬ - ¸éì ô òíð - 12ÿ²{³ü³Î - û~ð°¬ ±ýº - ³ý ±ø ~ññ¶ ó}¶±ùºÿø ¼© ² -  } ¶  ° à ü ° ¬ ô  ù  î ø - 1 4 ~ ñ ð  ì ô ± ý Ë ð - ï ~ ù ñ ì ô ó  ± ü ô - ó æ  ¬ .ó¬±Þ °±Ú -~º ýùì ôÿ~ úÞþð}¶¬ ü ¼üíð - 15ÿ°® ±ùº 1815 ë ¶ °¬ ó´õðý¶þí¶ ²â غÞ ô îø¬²õð û~¶ÿõ·ð±Ö ±ýùº ó¬þíýº - 1 :ÿ¬õíÎ - É»ð ô ½õ¨±¶ -  õð ôÿ±ìý - 2 ~ñÞ ~ýèõ{ ~ý¶ 7   ýÞ±{ °¬ úÞþí· -ÿ¬çýì - 4 ±íÚ ~ñðì ü² - úü°õ ìô¬ úñÖ¬ °õù»ì ±÷ - ûõùÚ ôÿ Ù±¾ÿ±þü - 3 ø û±Þ ô øÿõâ - 5 ¬±ìð ô ïÞ ð -¬±ì ±·íø -¬õºþì ~ý áñíðÿø °¬ úÞ äð°ÿ±}·Þ¨ ¶ÿ û±»¤ õ¶±{ -ÿõ¨ ô Üé¨ -¯Ò ¸ - 6 ó}¶ óðõüÿü² û±Îº - ó~üô±â ¶° í¶ ú -þüõâ û¬ü² - 8 ¬  ù ð ô  Ï ý  Æ - ò } º  ¬  ô ÿ °Þ ú °ô² ú °þ·Þ - ܶÖ ô °ßøñâ - 7 óü±Î ô úñø± - óõ ô ó¬þÛý¶õì - ³ýð ô á~ð - 9þí¶° ¹è - «±Ö û¬ô° ²þ}í·Ú - û¬±ì óõý¤ ~· ô ú{±ì -þÞ òø¬ Ù±¤ - 10 ý¶°¬þ±Îÿ°õ»Þ -þãýè úÏÇÚ ±÷ Üè¨ ô î}·ý û~¶þüßü±ì û~ñü - 12 ~ýº°õ¨ÿ~¨ - úÞþðì² { - óì±Öð ô ¼Þ±¶ - 11 óô±Ö ô °ý· - ¼{ úéϺ - úÏÖ¬ ô ¶ úý¿¤ -þ }¶~íø ôÿ²ð -þé¤¶ úð¨ - 13 ë~ì ô úðõíð -¬±¨ ô àõÞ -þÚ ô - ¦ý¿Ö ±Îº ² úüñÞ - 15 °Þ ±¨ ô ïð±¶ - å°³ úíý¨ - ó³ü±â óõý¤ - 14 °ì °¬þ¥ì .~èô òü~è ù Øýè{ þ¶°Ö ó² ú úýÖõ¾ îùì °÷ ²

àü ûoBíy ëôlW êc|

àü û°íº ëô~15 °¬ 15 àý¶çÞ úÚ¶ - 2 óõü{þ Ú±º ëíº °¬ÿ°~ñ ô ±ùº -ÿ~ñè±ü û~ñ·üõð óô ³ýè ²ÿ±÷ - 1 :þÛÖ þßü±}ßè ÿð¶° úÞþ í· - ³ýãð úñ}Ö - 3 û~ñø¬ ü±Ö - óì±Þ °¬ÿ±ùº - óøýâþñýì²±ü² - 5 ò}º¯â ô± â - ó² ±·íø - Ðí Ù±¤ - ±â Òõ¶ - 4 òýì²þ居 ~ñ±íÞ -~ºð þ   Ú ÿ  ±   Ü è  ¨ - ò ý ð  ° -ýè}ü ³Þ±ì - 6þ·ýéãð ðõì ±ýí -°ßøñâ ô ±Ö -þð°¯â ½õ¨ ¬»â ²~ð ½ô¬ úì - 8 óõø ïõÚ °¬±¶ - ³ý ±ø á²ð úüæ -þøô ô óýñþ - 7 û¬°õ¨ ü±Ö ûã - 9ÿ³ý û°ñÞ - ¶ û~ð²° ªü±ì û°ý¶ û°°¬ ¼{ÛýÛ¥{ úÞþüßü±ì ±¾Ïì îñì -~ñé ô - úü·íø -~º ó ¦{Ö òéø úÞþãñ - 10 êýéÏ{ ¬ ² - àíÞ ô ÿ°Þ¬~ì - ûâ±¥¶ ô °¬ úÞ ¤± ó»ð - 12þ ñ¶Þ ûýâ ±ãü¬ ïð - ¼ºõ ô ¹è - ý¶ ô úì~¾ - 11 °~ðßý±ý{ -~ü¬±{ úð»ð -~ºþì ¸éÖ ² û~ýºõ ¼ð~ ¶õ úÞÿ°~ð}· ðõý¤ ² -~ðíþÚ ó~ - óíèþ}Ïñ¾ ±ùº - 14 ~ýº°õ¨ ëõÖ -ÿ~ñø ±ý»íº - óý¨ ȶô û±ü¬ - 13 óõü³üõé{ ѱ}©ì .°ô »¤ô ô áñ¶±{ - ò}©ü° àº - 15 ~º óüíð º ôþßü°{ °¬ ú¡ð - ð ô °ñÞ - Î ô éÎ - ä ñø±Â - 2ÿõ·ð±Ö û~ñ·üõð ±è¬õ ë°º ²þ}Þ - ±ý¶ ô ~ñ°¬ - 1 :ÿ¬õíÎ - ó¬±Þ ¬Î - ¹õßÏì ô ÜéÏì - 4 ïô ô Å±Ú - úð¨ÿÃÖ - ø°³}»Þ - 3 óÛø¬ ô ±â²± ¬çýì ² ¼ýþððõü ° ~í}¶ý¶ ô ýǨ - å°³ °æ{ -ÿ²{ÿü°¬ - 5ÿ²±ì ¬ô° - îñùÿù}ð - äð ô õ¾ - ï±¥ì ûì îø¬ ²ô° - 6 Ö°þì °íº ú ¬õ¨ ±¿Î °¬ ¶¬±²þýǨ úÞ - ïçÎ ôþùâ - ó¬°ô  ýð¬ ú - 8 û~ðíýÚ -þâ²±ø ôþâ¬õùý -±¶ » - 7þ·ýéãð °Þ¬õ¨ - 9 ¶ û¬¬ ïð  ø±ìô³ü û°°¬ÿ°¬ úñì¬ ÛýÛ¥{ úÞ îø¬²õð û~¶þðíè ó¬þíýº -þÛý¶õì °¬ ¶þõð - 10 úðõâ ô Øñ¾ - ¹°Ö ýé¨ Ùô±Ïìÿø òý»ð ªýº ² - ò}º¬þøâ ¼Þ û±»¤ úýù{ °¬ ô ¶þí ¶ °ý· úÞ ±ãü¬ ³éÖ ô êü±}ýð ûô±â ² Þ±ìÿ û¬ì -³ðùð úð¬ ô ô±ýð - ó~ýèì ¶¬ - 1 2 ¬º Øשì - óô~ñø ¹~Ûì }Þ - û~ð°¬ ±ýº - 11 ¬ô°þì °Þ ú ø - 14þºÛð êü¶ô ² -þð²ô ~¤ô -þ·ýéãð  - 13 úéìÏì °¬ óü² ô ü±Ö - òÒô° ± -þüðõ{ ó~ñì±ñø ² - àü³ýÖ °¬ êÛ ÷ ³Þ±ì - 15 ó}¶þüýè}ü êø - ±ýº Û}»ì ² - ¼ð²±¶ ô ìçì .á±ý¶

74


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

òüA úÞ ,lñÞ êýùvO Ao kApÖA óBýì ÉBHOoA ÿoApÚpG BG oBývG òülèAô ô lðqpÖ ,óApvíø ûoBGok ûtüô úG .QuA QýíøA }pãð wc kBXüA UÎBG ûBýâ ô êâ — xBvcA ,(well being) {ìAo@ ô þâlðq úG QHTì Qíýí¾ ,(happiness) QüBÂo ô ÿkBy .kõy|þì kApÖA ok (calm) {ìAo@ ô (intimacy) úG ,QuA þPýíøApK oBývG úPßð ,Bø|êâ äðo ,lý×u ,þOoõ¾ îü|çì äðo BG Bø|êâ úÞ ÿoõÆ RBuBvcA ÿõu úG Ao Àhy wc ...ô {×ñG

lñO ô ïpâ ÿBø|äðo BG Bø|êâ ô ûkAk Ýõu ïAo@ ÿõu úG Ao ôA wc ...ô þXðoBð ,koq ,rìpÚ .kpG|þì {ýK þâlðqpu ô óBXýø Ap^ ,QuA þPuôk ô QÞoBzì úðBzð êâ — BG Ao þüBHüq qA ókpG Rnè ,êâ ókAk úülø BG úÞ :lüArÖA|þì rðõW pPÞk.îýñÞ|þì îývÛO pãülßü RBuBvcA pG BùñO úð ûBýâ ô êâ îýPÖBüok< ô þðôpG ÿBøoBPÖo ÿôo úÞ ,kApÖA þ¿hy óApãzøôtK>.QuA oAnâpýSCBO rýð kpÖ þÎBíPWA {ýG þuopG BG Bßüpì@ þèBíy ÿBOõÞAk ûBãzðAk 5 kpÖ pø lñPÖBüok ëBu àü ëõÆ ok p×ð oArø ûk qA Bü ô êâ úPuk Bü úgBy àü QÖBüok qA wK úýðBS úu òüA qA þßü ,úülø óAõñÎ úG êâ óAléâ àü :løk|þì qôpG Ao êíÏèA wßÎ pßzO ô ïApPcA ,JkA qA þÞBc lñhHè — Qýíýí¾ ô þPuôk qA þÞBc lñhHè — êíÏèA wßÎ BG ûApíø ûkq óBXýø lñhHè — ÁBg|þì|çÞ Bü úG úPvG Bø|êíÏèA wßÎ òüA qA àüpø úÞ þ¿hy Bü ô úPÖpâ úülø Ao êâ úÞ þ¿hy wc úG ô ûkõG RôB×Pì ,QuA ûkAk úülø Ao êâ .QuA ÈHOpì rýð Àhy úu òüA qA þßü úÞ QuA ó@ îùì úPßð BìA 5 Quok ,ôk pø qA þÛý×éO þøBâ ô lñhHè Ñõð qôpG ,ûkAoA óôlG ,êâ QÖBüok qA wK úýðBS ÿôo >êâ þüBHüq<pýSCBO qA óBzð òüA úÞ lñÞ|þì .QuA rÓì Bü ërñì ÿqBuBÃÖ ,løk|þì óBzð Bø|úPÖBü úG ûBýâ ô êâ úÞ lyBG ÿA úðõâ úG lüBG oBÞ êdì qA þzhG ô úPÖpâ oApÚ kApÖA lük ÅpÏì ok þGõg òüA .lGBü ÁB¿PgA úèCBvì òüA úG ërñì ÿBÃÖ ok êâ úgBy lñ^ qA ûkB×PuA BG lðAõO|þì BÃÖ ,Bø ûpXñK QzK ,óAõüA ok êâ òPyBÞ ,óAléâ êâ qA ûkB×PuA .kõy kBXüA ...ô ÝBOA ÿBø|ûoBñÞ JAõg ÝBOA ô òíýzð ÝBOA ,ërñì ÿkôoô ok úG ërñì ÿkôoô ûoBGok ûtüô úG ,QuA ÿoôp úG Ao óBðBíùýì úG þüõâlìByõg îýÛPvìpýÒ oõÆ .koAk ûApíø 73

êâ úG lüA|ûkpvÖA pâA !lýñÞ ûBãð ûBýâô ïBùèA ûoAõíø ó@ ÿBø|þüBHüq ô QÏýHÆ # ô fôo ØýÇéO ô ÐülG oBS@ Üég ÿApG pzG {hG ÿBýðk ÿõøBýø qA oApÖ ÿApG þñìBCì ô ôA óAôo QuA BHüq wK .Qvø ô ûkõG ôA þðôok ô þðôpýG ,à^õÞ þðAléâ Bü ô êâ ÿA úgBy BG îýðAõPG pâA úPyAk kõg ûApíø Ao QÏýHÆ qA þzhG ûoAõíø .îýyBG

þuBñyoBPÖo óApãzøôtK {øôtK YüBPð Bßüpì@ þupWõýð ok (Rutgers) qpâôo ûBãzðAk qA ókpG Rnè ô QÏýHÆ BG ÉBHOoA ,løk|þì óBzð QùW îùì BìA ,ûkBu þøAo ,ó@ ÿBHüq pÊBñì QuA|þìk@ óAôo ô fôo ØýÇéO ô {ìAo@ IvÞ QÖBüok Bü ô ûBýâ ô êâ òPyBÞ òýG òüA ok úÞ rý^ pø qA {ýG lðAõO|þì êâ lñðBì þüBüAlø .løk úülø óBvðA úG Ao RôApÆ ô ÿkBy ,êâ ólüpg løk|þì óBzð Bø|{øôtK êâ úG ókpÞ ûBãð þéÞ oõÆ úG ô ûBýâ ô êâ òPyBÞ ô {ìAo@ ,ÿkBy xBvcA óly úPhýãðApG UÎBG ûôlðA ô îÒ qA ÿoôk ô þzülðA QHTì ,RôApÆ .kõy|þì –rðõW lñéüôBø QñW oõvÖôpK úPßð< :lüõâ|þì qpâôo ûBãzðAk qA –xBñzðAôo –þcôo Qì|çu ok êâ {Ûð ûoBGok úWõO IèBW êâ úG ókpÞ ByBíO BG kpÖ úÞ QuA ó@ kApÖA þðAôo ó@ ÿBHüq pÇÎ ô äðo ,RôApÆ qA ókpG Rnè ô pýýÓO Ao kõg ëkBÏPìBð þcôo QèBc lðAõO|þì êâ ÐÚAô ok ;lðAkpâqBG þÏýHÆ QèBc úG ô ûkAk qôo úðBHy ëõÆ ok oBPÖo êülÏO QùW þéìBÎ kBXüA QùW þéìBÎ êâ úG ókpÞ ûBãð oBG pø ô ûkõG >.QuA rÓì ok QHTì þH¿Î ëB¿OA àü píPvì úÏèBÇì ûBì ûk lülW ÿBø|úPÖBü êâ òýG úÇGAo ûoBGok qpâôo ûBãzðAk óApãzøôtK òüA úG Ao þXüBPð ,kApÖA þðAôo Qì|çu ô ûBýâ ô :kAk óBzð fpy àü þPc QÖBüok ûtüô úG ûBýâ ô êâ — QÎpu úG êâ à^õÞ óAléâ àü Bü êâ úgBy kBy Ao ôA ô ûkAk pýýÓO Ao Àhy úýcôo lðAõO|þì òüpO|îùì ô òýèôA ,lñhHè .lñÞ ûkq óBXýø ô ô ÿkBy xBvcA .QuA pýýÓO òüA úðBzð ô QÎpu úG þñu pø ok ô kApÖA úíø ok þâlðqpu .kõy|þì óBüBíð þGõg úG úG lðAõO|þì ,êâ QÖBüok Bü ókpÞ ûBãð — pýSBCO kpÖ þðAôo R|æBc ÿôo þð|æõÆ Rlì úG ,lñÞ óõâpâk QÎpu úG Ao ôA oBPÖo ô úPyAnâ ,ërñì –óBzÖApÆA Èýdì ok úÞ ÿkApÖA úÞ ÿoõÆ qA {ýG koAk kõWô ûBýâ ô êâ ...ô oBÞ êdì BG ô kBy ,óBGpùì ,ïAo@ –pGApG oBù^ BO ôk –óApãük oBPÖo BG Ao wc òüA lñðAõO|þì ô ûkõG Qynâ òüApGBñG ,lññÞ êÛPñì rýð óApãük úG kõg QHTì úgBy àü ûoAõíø lññÞ|þì úý¾õO óApãzøôtK kõg lük ÅpÏì ok êâ à^õÞ óAléâ àü Bü êâ .lýyBG úPyAk lðAõO|þì êâ òPÖpâ úülø Bü ókAk úülø —

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

?lükpâ|þì lülW êÓy ëBHðk úG ÿõXPvW ok Bü@ ÿlülW êÓy óBøAõg ô lýPvø þGõg lì@ok IvÞ ?lýyBG þì

ïBùu }ôpÖ ô lüpg ÿBùyôo ÿpýâkBü BG lýðAõO þì îø Bíy óõñÞA ÜüpÆ qA ô pOõýLìBÞ àü òPyAk Quk ok BG ÈÛÖ ô Bø Àg By ô Quk úG ëBíPcA ,îÞ úüBìpu àü BG ÈÛÖ ô kõg úðBg qA ,QðpPñüA .lüqBu kõg ó@qA Ao |þGõg lì@ok ókoô@ }ôpÖ ô lüpg ÜüpÆ qA Ao þGõg lì@ok , óBGq þuoBÖ óApâúéìBÏì ûqôo pø }ôpÖ ô lüpg ÿBùyôo lýðAõO þì îø Bíy óõñÞA ,lññÞ þì kõg ó@qA ïBùu qA pPíÞ Rlì ok ô úPÖpâ kBü QðpPñüA ÜüpÆ qA ô þuoBÖ óBGq úG Ao ÿA|úÖpc .lü õy oBÞ òüA koAô ,îÞ úüBìpu àü BG ÈÛÖ ô úP×ø 3

QüBu úG pPzýG RBÎ|çÆA ÿApG WWW.FARSIETC.COM

lýüBìpÖ ê¾Bc xBíO püq ò×éO BG Bü ô lýñÞ úÏWApì

(212) 931-6850


óApùO þééíèA òýG úéXì

lýPvø lülW|þéÓy IcB¾ Bíy |æBc ô

îýPvø ó@ólýñy pËPñì Bì qA ÿoBývG úÞ QuA ÿA|úéíW òüA þPðpPñüA ïôo Q^ Bü õãP×â ÝBOA úG òPuõýK BG lýðAõPýì óõñÞA îø Bíy úÞ QuA|þOlì ô lüA|ûkAk Quk qA Ao kõg oBÞ úÞ lýyBG|þì ÿkApÖA ôrW Bíy lüBy# www.FarsiETC.com .lükpâ|þì lülW þéÓy ëBHðk úG ô úPÖpâ kBü þuoBÖ óBGq úG óBGq þuoBÖ óAkBPuA qA Ao Bù¿g~By ô ïBùu }ôpÖ ô lüpg eýd¾ qpÆ þPc ó@ oBñÞ ok úÞ lüqBu ïpâpu Ao kõg úÞ lükpâ|þì ÿoBÞ àü ëBHðk ô lýPvø úPvzðqBG îø lüBy lüôk ÿBÚ@|þñÏü oBÞ òüA ÿA|úÖpc kBPuA ô pâ úéìBÏì óõñÞAkõy oBÞ òüA koAô úP×ø 3 qA pPì ok îø Bíy úÞ lýPvø|þðBvÞ ôrW îø lüBylüoôBýG Quk úG kõg ÿApG Ao|þèBíPcA ÿlì@ ok àü lüBy úÞ lýðAõPG

úG ô þuoBÖ óBGq úG|þyqõì@ ÿBùíéýÖ ÜüpÆ qA Ao ïBùu ÿ Bù¿gBy }ôpÖ ô lüpg ëõ¾A Bzgo þPðpPñüA QüBu ÜüpÆ qA oBÞ òüA úG kôoô óAlñíÚ|çÎ úíø úG áok êGBÚ ô óBu@ oBývG Roõ¾ www.FarsiETC.com oôpì Ao ïôo Q^ òüA ok ûlññÞ QÞpy kApÖA qA p×ð lñ^ óBñhu qA |ÿA ûlýß^ püq ok lølýì }qõì@ Ñôpy Ao oBÞ òüA úÞ QuA úP×ø 3 Rlì ÿApG A«kôlc úÞ lyBG|þì ÿoAk úðBg ïõðBg þéýéè îðBg îýñÞ|þì ëBukpg þÞkõÞ òPyAk êýèk úG ,îñÞ ïpâ pu Ao kõg úÞ ïA|ûkõG ÿoBÞ ëBHðk úzýíø òíPuA ûkpÞ Ñôpy Ao oBÞ òüA úÞ îPvø ëBdyõg oBývG òì ,koAlð kõWô òì ÿApG úðBg ZoBg ok ókpÞ oBÞ óBßìA úÞ îPvø oAôlýìA ô ïpýãýì ÿkBüq oBývG IéÇì ïôo Q^ òüA úG óly koAô BG ûqôo pø óõñÞA ô ïkpÞ úPvg pãük ,ïA|ûkAk B×ÏPuA kõg oBÞ qA ûqBO òì :úýíu îðBg îyBG úPyAk|þGõg oBývG lì@ ok ÿkôrG óly ûBâ@ qA lÏG ,îPvø kAlÏPuA BG ô }õøBG oBývG îñÞ|þì pßÖ òì ,îñÞ oBÞ óApãük ÿApG úÞ ïA|ûly kõg ÿApG Bù¿gB~y ô ïBùu }ôpÖ ô lüpg ëõ¾A òPÖpâ kBü BG îðAõPýì óõñÞA îø úßñüA ô ïôo Q^ qA úý¾õO úíø úG ô îPvø ëBdyõg oBývG ïoôBýG Quk úG|þGõg ëõK QðpPñüA ô pOõýLìBÞ àü ÜüpÆ qA oBÞ úG úßñüA BG òì :lýzíW ÿBÚ@lññÞ óBdPìA Ao oBÞ òüA ô ûly koAô ïôo Q^ òüA úG úÞ îñÞ|þì . ïly koAô ïôo Q^ òüA úG ïBùu oAqBG úG úÚ|çÎ êýèk úG BìA îPvø ëõÓzì óBíPgBu òPgBu òüA ok ûlññÞ QÞpy kApÖA oBýPgA ok ïBùu oAqBG úGpXO BG pâ úéìBÏì Bzgo lüôk kBPuA úÞ|þOBÎ|çÆA kApÖA úG ûqAlðA òüA úG lðAõPG |þ¿hy aýø úÞ îñßýíð pßÖ ô QuA ÿA|úÖpc oBývG konâ|þì ïôo Q^ óBGq úG Ao ïBùu }ôpÖ ô lüpg Quok ëõ¾A pOkôq ú^ pø úÞ ûkpÞ àíÞ ÿA|úÖpc Bü ô koAô ûqBO úG ,lýyBG kõg wýDo ó@ ok úÞ lýPvø ÿoBÞ úG óly koAô úG lñì úÚ|çÎ îø Bíy pâAlðpýãG kBü þuoBÖ ô IèBW oBývG|þìpâpu Bü ô lýñÞ òýýÏO kõg Ao kõg ÿoBÞ QÎBu ô lýøk ïBXðA Ao oBÞ ó@ þuoBÖ óBGq ÝBOA ïôo Q^ úG úÞ îýñÞ|þì RõÎk Bíy qA lýñÞ úýùO kõg ÿoBßýG RBÚôA ÿApG Ao ÿrýãðA óBXýø QüBu ÜüpÆ qA ÿA|úÖpc óApâ úéìBÏì www.FarsiETC.com QÎ|çÆA ÿApGlüqAkpLG lüBHð|þèõK úðõã`ýø ïôo Q^ òüA úýèôA óBdPìA ô óly koAô ÿApGlüõy koAô ò×éO BG pPzýG 212-931-6850 êýíüA ÜüpÆ qA Bü ô info@FarsiETC.com .lüpýãG xBíO Bì BG

koõì oBÞ úG ÜÖõì óõñÞBO Qßéíì òüA ok|þéý¿dO áolì òPyAlð Bü ô|þvýéãðA óBGq kõHíÞ êýèk úG áolì ÿAoAk îø ô lüoAk êìBÞ þüBñy@|þvýéãðA óBGq úG îø úßñüA BG Bü ôlüA|ûlzð kõg ÿ|úÚ|çÎ Ao úðBg lýðAõPýíð lýyBG kõg ëBukpg óBÞkõÞ IÊAõì lüBG úßñüA êýèk úG BìA lýPvø þü|æBG|þéý¿dO IéÇì òüA ólðAõg ,lüoAk ÜéÏO |æBG ÿBùøôpâ qA|þßü úG úÞ lýPvø ÿkApÖA qA|þßü ôrW pâAlýñÞ ápO Èg àü ,pOõýLìBÞ àü òPyAk Quk ok BG ÈÛÖ lýðAõPýì îø Bíy óõñÞA îñÞ|þì úý¾õO Bíy úG Ao kõg wýDoBíy oBÞ ó@ ok úÞ lüõy ÿoBÞ IcB¾ kõg oBßPzK ô úÚ|çÎ òPyAk BG úPHèA ô QðpPñüA ïBXðA þuoBÖ óBGq úG lýðAõPýì Ao oBÞ òüAkpÞ lýøAõg òýýÏO kõg Ao kõg ÿoBÞ QÎBukõG lýøAõg kôldìBð lðAõPýì Bíy|þèBíPcA lì@ ok oAlÛìlüoAlð ïq|æ oBÞ òüA Ñôpy ÿApG ÿkBüq úüBìpulýøk ïBXðA qôo ok QÎBu lñ^ ÈÛÖ Bü ô QÚô úíýð ,QÚô ïBíO oõÆ úG Ao oBÞ òüA lýðAõPýìlyBG pãük ÿBW pø Bü ô áoBK ok ,Büok oBñÞ qA þPc Bü ô Bü ,kõg oBÞ êdì ,úðBg qA Ao oBÞ òüA ,lýðAõPýìlýøk lýupK|þì kõg qA Bíy qA ÿoBývG óõñÞA lüBy lýøk ïBXðA lýyBG úPyAk QðpPñüA úG|þupPuk óBßìA úÞ úÞ kõy ÿoBÞ koAô úÞ QuA Àhypø ÿôqo@ Quok òüA úéG ?koAk kõWô îø ÿoBÞ òýñ^ pãì úÞ ó@ lì@ ok óArýì eÇu òýñ`íø ô løk ïBXðA Ao oBÞ òüA QuAõg úÞ ÐÚõì pø ,lyBG kõg wýDo kõg óAoArø ûqôo pø úÞ lýPvðAk|þì Bü@ lyBG kôldìBð eÇu BO Àhy pø RôBÞm óArýì ô oBßPzK úG úPvG ÜüpÆ qA ïBùu ÿBø|ÀgBy }ôpÖ ô lüpg BG QðpPñüA ô pOõýLìBÞ àü òPyAk Quk ok BG ÈÛÖ p×ð oArø ô lüpg úÞ lýupK lýøAõg kõg qA Bíy qA ÿoBývG ó|æA BíPc lñPvø ëõÓzì úÖpc òüA úG QðpPñüA oBÞ òüA úG óly koAô óBßìA wK ,îPvýð léG ÿrý^ oBÞ òüA qA úÞ òì úßñüA Bü ô ?Qvý^ ïBùu }ôpÖ Bü –2 lüBy úÞ Qvø|þðBvÞ úýèôApßÖ qpÆ êTì Quok Bíy pßÖ qpÆ òüA Quok úéG Qvýð òì ÿApG lñPvø ëõÓzì oBÞ òüA úG kBüq ÜzÎ ô úÚ|çÎ BG ûqôo pø óõñÞA|þèô lðkoô@ôo oBÞ òüA úG {ýK úP×ø 3

72


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

JõHdì ÿ|ûpù^ ÿpHPÏég BPýøBð@ þðõürü õéO ÿ|úÛGBu BG ô ÿ|úñýìq ok Ao kõg QýèBÏÖ A«pýgA êýèk òýíø úG ô ûkAk }pPvâ ÿpãüqBG pPíÞ |þðApüA ÿBø|óõürü õéO ok úÞ QvýOlì |þßü ok óBñ`íø úÞ ôA .QuA úPyAk oõÃc wéXð@ xõè |þüBßüpì@ ÿBùðõürü õéO qA ok ó@ oBñÞ ok ,Qvüpùy oBHgA ÿ|ûlñü õâ B×üA Ao |þHèBW ÿBø|{Ûð ØéPhì ÿ|ûsôpK lñ^ .QuA ûkpÞ “ þðõürüõéO ëBüpu ok ôA oõÃc pG ûô|çÎ Büoõéâ îðBg êGBÛì {Ûð |ok ” we the people óA ëBðBÞ qA oBG lñ^ úÞ ,kôõýèBø ÙôpÏì êýÞô ,kpèA ÙôpÏì ûôpâ ÿApG þèBXñW |þüBßüpì@ ÿõDlüô àüqõì àü ok þâqBO úG BPýøBð@ ,ly {hK |þu |þG ÿqBG óõOoõð xA@ þðAkpâoBÞ úG ,koAk ÿoBíy |þG óAoAlÖpÆ Bùð@ àýðôpPßèA àüqõì úÞ ”xõýñÞ 5“ Bü îvýuorâA àHu ô ûkpÞ ÿoAkpG ûpùG kôõýèBø ÿBø|àýñßO òüpg@ qA ,õDlüô òüA óAkpâoBÞ .úPyAk ÿqBG ó@ ok BPýøBð@ úÞ QuA ”ÿôo |æ õüô“ õDlüô òüA ïBð .QuA ûkpÞ úDAoA |þHèBW õdð úG Ao pýâ òªW ïBð úG |þüBßüpì@ þðApüA îéýÖ àü ok ÿpHPÏég BPýøBð@ úÞ QuA pÞm óBüBy .QuA úPyAk ÿpýãíz^ ÿBø|Bíñýu ok ÿkôq úG îéýÖ òüA ô ûkpÞ ÿqBG Ao þuBvc {Ûð rýð òüpýy ÜzÎ Bü ””ô|æ òüA òüpýy“ .ly løAõg óApÞA óBùW ÉBÛð pâk ô BKôoA ok lÏG ô Bßüpì@ pãük ÿBøpùy ok wLu ô wéXð@ xõè qBì ,QýíuA þéüo ,ÿkBýñG òýðqBð óõ^ kôõýèBø ïBð úG óBãzýKpñø oBñÞ ok îéýÖ òüA ok BPýøBð@ úPÖpâ ûlùÎ úG Ao |þHèBW oBývG {Ûð þñýìA wßì ô {ñì ByBì ,x|æAô ZoõW ,òãülì|þìA ,þðApHW .kAk løAõg eýÂõO pPzýG Bì ÿApG ûlñü@ ÿ|úP×ø lñ^ ëõÆ ok ÿlíÞ àýPðBìo îéýÖ òüA koõì ok úÞ

óõürü õéO ÿpXì pu pG ”ïBùßG“ !!Qvßy Õpì îhO ”þuôo Qèôk“ úìBðpG ÿpXì ,”óõèBÖ þíýW“ BG kõg Qýíýí¾ ókAk óBzð ÿApG ïBùßG lü õük # .QhýãðApG Ao óBãíø IXÏO ô lýzÞ }pu úG Ao kõG úPzÒ@Õpì îhO úG úÞ kõg óBPuk

þyoB×u RApøAõW ëôAlPì RApøAõW ólük qA Bü@ lüoAk úÚ|çÎ ô lüA|ûly úPvg BG ô RôB×Pì |«çìBÞ ÿpøAõW þyoB×u oõÇG Bíy kõg þcApÆ ?kõy úPgBu óBPüApG }qoA pK ÿBø|äñu úüBK Bü@ ô lðA|ûly þíülÚ Bíy RApøAõW úG óBOkõg úÛýéu BG lýøAõg|þì þâlðq þPíýÚ ÿBø|äñu òüA ?lýzhHG ûoBGôk

?QuA {ýK ok ZAôkqA Bü@ lýèõO ok úèBu 35 úÛGBu BG ,”wéXð@ xõè óBPðAk“ ok Bì QÞpy BG .lýüBìpÖ ê¾Bc xBíO ,RApøAõW

(310) 279-7778

71

info@creationbyme.com

.Qvßy Õpì îhO óõürüõéO ÿpXì pu pG þHèBW {ñÞAô ok wýéãðA ëBHOõÖ þéì îýO ûoBPu ïBãñø úG ÿô .kAk ïBXðA Ao ïAlÚA òüA ,ÿpXì rýãðApG {èB^ R|æAõu úG iuBK qA wK ïBùßG .kAk ïBXðA þHèBW RBìAlÚA rýð ÿA|úÖpc ÿqBG


óApùO þééíèA òýG úéXì

!!lüoô@|þìok jBy {ðlük BG úÞ þðq òüA ïBXðA BG Quõâ@ ûBì ÿAlPGA ok xpü@ wñýDõG ÿpPìõéýÞ 40 ok ÐÚAô þðBPuoBíýG óBßyrK # óBñýíÆA êýèk úG BìA lñðBupG QHS úG kõg ïBð úG Ao ólG qA ûly ZoBg oõìõO òüpPâorG koõÞo þcApW êíÎ úG Ao pHg òüA ,oBíýG Qì|çu QýÏÂô QýHTO qA .lðA|ûkpÞ ï|çÎA þâqBO

òýPðAso@ ok þðBPuoBíýG óBßyrK úèBu 54 óq àü îco qA Ao þíýglG oõìõO .koAk óqô ïpâõéýÞ 23 úÞ lðkpÞ ZoBg óBPuoBíýG koAô úÞ þðBìq óq òüA qA úÞ þðBìq ô QyAk óqô ïpâõéýÞ 140 ly óqô qA ïpâõéýÞ 35 ly ZoBg êíÎ ÝBOA .kõG ûly îÞ ÿô QuA lðqpÖ úu ÿAoAk úÞ oBíýG òüA ô QuA ûly êÛPñì úðBg úG pÂBc ëBc ok .kpHýì pu úG þGõg ÈüApy ok îýO QupKpu ”rKõè oBßuA“ ok“ :Q×â Áõ¿g òüA ok óBßyrK Ao ÿkoõì òýñ^ râpø kõg þßyrK óAoôk ”.ïkõG ûlülð óly Q×u úG Ñôpy óq òüA þíßy ûp×c êHÚ îýð ô ëBvßü kôlc qA ,óBßyrK òüA úP×â úG .kõG ûkpÞ kBXüA ÿô ÿApG Ao þâorG oBývG R|çßzì pýgA ÿBùøBì ok ô ûkpÞ òüA úÞ kpÞ lýDBO ÿlÏG ÿBùüoAkpG úðõíð ô lðkpÞ ZoBg óq òüA îco qA Ao oõìõO ,óBcApW òüA .QuA ûkõG îýglG ,oõìõO

19 pPgk QuA oõHXì okBì òüA !lñÞ êÓG qôo pø Ao kõg úèBu |7 ,òu ëBu ûkqõð kõWô BG óõOBg óqô # óBGq úG lðAõO|þì ôA úÞ þOBíéÞ BùñO.Qvýð pPzýG õéýÞ úG BìBì lü õâ|þì }okBì úG úÞ QuA òüA koôBýG .kk lü õâ|þì {ðApøAõg úG ô BGBG lü õâ|þì }olK

ok úÞ QuA ÿA úèBu 19 pPgk óõOBg B×ýWA ôA.ly ØÚõPì }lyo ûoBHßü úG þÞkõÞ òýñu ëBu 19 úÞ óõñÞA.QuA óBPuôlñø oBKApýì òÞBu {ðBøk ok AnÒ ÜyBÚ BG }okBì qõñø koAk òu oõHXì úèBu 42 |çýK@ îðBg }okBì .koAnâ|þì Ao kõg úèBu 19 pPgk ,kôo|þì BXÞ pø úG QuA .lüBíð êÓG 14 ÐýGo ,úèBu 17 þñüo ,óõOBg óApøAõg òu BG úèBu 8 {ýðk }okApG òýñ`íø ô úèBu .lñPvø ôA pGApG òülñ^ óBzß^õÞ

ÿApG óApPgk Áõ¿hì JAoõW !þvñW óBÖpdñì pGApG ok QHÚApì úDAoA úðBðq ô úðAkpì ëlì ôk ok ô ûly ûlýyõK þÎõñ¿ì ÿBøõì BG úÞ QuA þGAoõW ëõ¿dì òüA # .QuA ûly

úG þñýG êíÎ ,þñýG êßy òüpPülW !!! ê×üA ZpG àHu úíø :lü õâ|þì kõg ûlüA òüA koõì ok ô QuA þcApW êíÎ òüA QzK pß×Pì rÓì ”äñýìôs äðô“ # p×u oõzÞ òüA úG ó@qA lükqBG ÿApG ÿoBývG ÿBø|óBvðA úð|æBu ô lðoAk Quôk Ao ê×üA ZpG þüBHüq Bø|óBvðA .îýðBupG Bø|óBvðA úG Ao ZpG òüA þüBHüq îýPÖpâ îýí¿O Bì .lññÞ|þì

úG Quk RBÚôA þøBâ ,lðqBu|þì úGBzì úðõíð àü ÿA úéýuô pø ÿôo qA úßð@ qA pýÒ úG Bø|þñý^ qA Quk ô lñPvø óly BHüq ÿApG þøAo ëBHðk úG úzýíø Bø|þñý^ .lñðq|þì îø IüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBÞ .lðoAk|þíð pG îø þHýXÎ ïAlÚA aýø ok ,lñÞ|þì lülùO Ao óAõW óApPgk úÞ þvñW klÏPì þüBø QümA ô oAq@ pÆBhG òý^ oõzÞ ok lðoAk l¿Ú ó@ þÆ óBßyrK úÞ QuA ûkBPÖA ûAo úG òý^ ok þ¾Bg þüBHüq ÿBø|þcApW þâqBO úG !ly ÑApPgA Áõ¿hì JAoõW Ñõð àü 2013 ëBu ïpÖ lñðBì|þìpÖ Ao þñýG óBßyrK ,þcApW ÿBø|êíÎ òüA ok !lññÞ ê×üA ZpG êßy úG Ao òýÏWApì þñýG ok lüBy ,lyBG|þì óAõW óApPgk ÿBø|BK ókpÞ úWõO IéW qA ÿpýâõéW ÿApG úÞ JAoõW òüA .lñyBG pO|}ApO }õg Bø|þñýG BO lññÞ|þì ê×üA ZpG þâlýíg !QyAk þGõg }ôpÖ ,ëõ¿dì þÖpÏì qA wK BìA lupG pËð úG úðBÛícA þíÞ AlPGA kApÖA ô QuA ûly ûlñÞApK òý^ eÇu ok þcApW êíÎ òüA qA þ×éPhì ÿBøpPuõK Bøqôo òüA ûkB×PuA qA rýð lññÞ ûBOõÞ Ao kõg ÿBK ÿBøõì lñPvø oõHXì úÞ oAõu úgp^ôk ô pâBñy óAkpì êíÎ pø ,þé×üA ZpG þñýG À¿hPì pPÞk úP×â úG .lðA|ûkpÞ þâkBì@ ï|çÎA êíÎ òüA ïBXðA ÿApG ÿoBývG .lñPvø ëõ¿dì òüA óBâlññÞ . koAk úñürø o|æk oArø 10 «BHüpÛO þcApW

70


www.TEHRANMAGAZINE.com

!}kõg ûBâkAq úG óBùW óq òüpO|Qyq QzâqBG Fõu koõì þzüBíð ûôpâ àü ÈuõO ,kõG ûly ûlýìBð Býðk óq òüpO|Qyq úÞ ”BðApPuBK BýèõW“ # óBGq ô ÀÚo ô þÛýuõì ,qAô@úñýìq ok ôA.ly ûkpG }oõzÞqA ZoBg úG {üBíð ÿApG ô úPÖpâoApÚ ûkB×PuA ok ôA.QuA ûkpÞ àíÞ ÿkBüq úüpýg RBvuõì úG úÞ ûkõG ÿlñíOôBhu kpÖ ô QuA ûkõG kAlÏPuA BG oBývG .Qynâok ,kpì lèõO qA lÏG þOBÎBu îø ôA úÞ }pvK lèõO qA lÏG ô þãèBu 26 òu

.ly ûlðAkpâqBG àürßì ok {øBâkAq úG ëBu 150 qA lÏG Býðk óq òüpO|Qyq õì qA {ðlG ïBíO okBð ÿoBíýG àü pSA ok QuA úPyAk Ao Býðk óq òüpO|Qyq óAõñÎ úÞ óq òüA ok {øBâkAq êdì úG òÖk ÿApG ôA ûqBñW ,{âpì qA ëBu 153 Qynâ qA lÏG óõñÞA .kõG ûly ûlýyõK ûôpâ àü ÈuõO kõG ûly ûlýìBð Býðk óq òüpO|Qyq úÞ BðApPuBK BýèõW .ly ûkBPupÖ õßürßì .ly ûkpG }oõzÞ qA ZoBg úG {üBíð ÿApG úPÖpâ oApÚ ûkB×PuA Fõu koõì þzüBíð úG {üBíð ÿApG óBñ`íø ôA lvW BìA Qynâok óBíüAq qA þyBð ÅoAõÎ pSA ok 1860 ëBu ok ôA ly úPÖBü õéuA RBÛýÛdO úvuõì ok oBHðA àü ok ôA ûqBñW úßñüA qA lÏG.kõzýì ûkpG Býðk puApu 1834 ëBu ok ôA .kkpâ òÖk BXð@ok BO kõy ûkAk ëBÛPðA àürßì ok {øBâkAq úG úÞ ly úPÖpâ îýí¿O {ðlG ô Roõ¾ ïBíO ó@ pSA ok úÞ kpHýì Yðo ÿoBíýG qA ÿkAqokBì Roõ¾ úG ô ly lèõPì õßürßì ok .kõG ûly ûlýyõK îýh ÿBøõì qA ok ÿô .kõG ûly ÿô ÿBùHè ô Bø|úTè QìBh UÎBG úÞ kõG úTè ÿoBíýG þÎõð ÿAoAk òýñ`íø ôA úPyAnâ {üBíð úG AkBðBÞ ô Bßüpì@ puApu ok ô ûly ÿoAlüpg ápýu àü pülì ÈuõO 1854 ëBu .ly ZAôkqA ôA BG lyBG úPyAk ëpPñÞ QdO Ao ûoB`ýG óq òüA lì@ok lðAõPG úßñüA ÿApG BølÏG pülì òüA .koAk kõWô îøkqõð ópÚ ÿBùGBPÞ ok ÿô ïBð.kpÞ

Ñõñíì òÞ|áBK }õâ

!lìBXðA|þì þHéÚ QvüA úG }õâ ÿoBßPuk kôo|þì IéÚ úG úÞ þíøk I¿Î BG úÞ koAk kõWô I¿Î àü }õâok ,óB¿¿hPì pËð pG BñG # êDBuô BG lüBHð òüApGBñG ;kõy þHéÚ QvüA UÎBG lðAõO|þì ,kõy àüpdO I¿Î òüA pâA .koAk ÉBHOoA .kpÞ àüpdO Ao }õâ BøoArGA ô

}õâ þGp^ úÞ þÏÚAõì ok úPHèA ;lñøk|þì ïBXðA Ao }õâ ÿqBu rýíO úÞ koAk þüBø|átì }õâ| .lñÞ ïAlÚA ó@ ÿõzPvy ô ÿqBu ZoBg úG QHvð lðAõO|þì À¿hPì àyrK ,QuA kBüq .kpÞ ûkB×PuA ,ûly oõùzì ïBð òüA úG ÈéÒ úG úÞ òÞ|áBK|}õâ qA lüBHð ûBã`ýø YèBÏì àyrK .QuA àyrK rüõXO úG Éõñì Bø|úðBgôoAk ok kõWõì }õâ ÿBø|ûpÇÚ qA ûkB×PuA QÚk kApÖA BìA ;lñÞ|þì úý¾õO Ao Bø|ûpÇÚ òüA qA ûkB×PuA ,ó@ ókpÞ ïpð ÿApG ô kpÖ }õâ ïpW úG úWõO BG .kpÞ ûkB×PuA úðApukõg oõÆ úG óAõO|þíð Ao Bø|ûpÇÚ òüA úÞ lñyBG úPyAk

þð|çÛÎ óBvðA àü þâtüô| >îéÛèA|Ðüpu kõídì <pPÞk pËð qA

...lüBG þð|çÛÎ óBvðA àü .>|îðAk|þíð òì< lüõãG oBG àü êÚAlc qôo ok .1 kõg RBícq ô ÿrüo|úìBðpG ,pßÖ ,Qíø úG «BOlíÎ ô lyBG úPyAk þüBÂBÛO þvÞ qA pPíÞ .2 .lñÞ BßOA .lñßð pËð|oBùÊA ,koAk þéÞ RBÎ|çÆA úÞ þOBÎõÂõì ok .3 .lyBG }A|úÖpc ok kpßéíÎ òüpPùG ,ôA þâlðq þðõðBÞ úÒlÒk .4 .koAk ÿpßÖ kBÃO þPc Bü RôB×O ôA BG úÞ kôpG þvÞ ëBHÛPuA úG .5 .lñßð õâqBG ÿpãük Àhy úG Ao ôA òhu ,þvÞ qA þéHÚ ûqBWA óôlG .6 .lñßð RpK óôpýG úG êýHìõOA qA ô óBGBýg úG Ao úèBGq .7 .lñÞ >ëõÚ êÛð< ,QÚk QüBùð| BG ô úÖBÂA Ùôpc QüBÎo BG .8 .lññÞ wc Ao pýýÓO óBýÖApÆA úÞ ÿoõÆ úG ,lyBG óly pPùG ô pýýÓO ëBc ok B«íDAk .9 .lñÞ rýøpK|îýÛPvìpýÒ ú^ îýÛPvì ú^ ,lñÞ RõÎk kõg oBßÖA ô kõg úG Ao óApãük úßñüA qA .10 69


óApùO þééíèA òýG úéXì

.lðBì òPãñyAô ok {üBøpPgk úG BìBGôA úÞ þèBc ok ,2014 úüõðAs 27 iüoBO ok }A úð|æBu þðApñhu ókpÞ ûkBì@ ëBc ok þüBùñO ô lülW þuBHè BG úézýì ,kõG }oBÞ pPÖk ok kpãèBu òýíøBXñK òzW ok kBy ô ûlðqpu oBývG }pvíø oBñÞ ok pPíÞ ô ûkpÞ QÞpy kõg lèõO .kõG ûoôk óBüBK BO BùñO úézýì ,RByoArâ ÜHÆ .lðBì løAõg ôA BG BìBGôA áAoBG ÿoõùíW QuBüo óõ`íø þOByoArâ rýð òüA qA {ýK püAõßðA úéXì ÜGBu ÿoõùíW wýDo ,óõPñýéÞ êýG úÇGAo úG ô kõG ûkpÞ pzPñì ”þßvñüõè Bßýðõì“ BG Bßüpì@ .kpÞ kBíPÎA ó@ úG óAõO|þì IýOpO òüA

úÞ lñ^ pø :Qyõð êýì þéük úìBðqôo #| Áõ¿g òüA ok pËð oBùÊA qA lý×u jBÞ áAoBG“ ÈGAôo ÿkpu BìA lñÞ|þì ÿoAkkõg }pvíø ô Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,”BìBGôA pýgA ÿBø|{ñÞAô ok óAõO|þì Ao ”BìBGôA úézýì“ .lük fõÂô úG ôk òüA

2013 pHPÞA 31 iüoBO ok }pvíø ô BìBGôA .lðkAk R|çßy ákõÞ lñ^ úG lý×u jBÞ ok ïAlÚA òüA úÞ kAk ïBXðA Ao oBÞ òüA þèBc ok úézýì BìA .kõG ôA kõg ”îèBu ÿAnÒ òýLíÞ“ Ù|çg pG qA úézýì þPüBÂoBð Áõ¿gok þgõy úG BìBGôA Ao oBÞ òüA pâA úÞ îP×â ôA úG òì :Q×â êíÎ òüA !ly løAõg QcAoBð lý×u jBÞ ,îýñßð ,2013 pHìBuk 10 iüoBO ok úÞ|þìBãñø

BìBGôA îðBg ô BÚ@þ¾õ¿g þâlðq

úéø“ oBñÞ ok |”ælðBì óõvéð“ kõGkBü îuApì ok BìBGôA ÿBPíø ô áoBíðAk püqô Qvhð ,”QýíyA äñýðoõO îø qA ÿkBy BG ô úPvzð ”óôpìBÞ lüõük“ }A þvýéãðA BìBGôA M^ Qíu ok úÞ úézýì ,lñPÖpâ wßÎ àü .kpÞ|þì ûBãð pãük þÖpÆ úG QýðBH¿Î ÉpÖ qA kõG úPvzð Ý|çÆ“ óAõñÎ BG püAõßðA ëBñzð úéXì }oArâ ÜHÆ óBPvGBO qA pøõy ô óq òüA ÈGAôo ”BìBGôA IýXÎ .QuA J@pßy ,úPynâ ëBcok BìBGôA úÞ þèBc ok ,pHìBuk 18 iüoBO ok ,kõG }oBÞ pPÖk ok Bø|ûkAõðBg qA ÿkAlÏO ÿApG þðApñhu ÿA úÚ|çÎ kAk|þì óBzð úÞ kõG úPvzð ÿA úðõâ úG úézýì òüA óAõO|þì úézýì Qus qA .koAlð ôA óBñhu ólýñy úG ”õy ú×g“ :kpÞ QyAkpG Ao úéíW þðApñhu qA wK BìBGôA ,2014 úüõðAs 16 iüoBO ok luõHG úñd¾ ÿôo Ao úézýì kpÞ þÏu ûBãzðAk àü ok áAoBG ,ÑõÂõì òüA qA wK .lðAkpâpG Ao kõg ÿôo ôA BìA oBñÞ úézýì úÞ þèBc ok QzâqBG þüAôBø ok }A úðBg úG

68


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

TEL(818) 881-1771

þPì|çu úíýG ÿApG ô píÎ úíýG ,Obama Care + ,ÿoBPupK úñürø úíýG À¿hPì(|þìBzPcA BHüq ,òì BG .lüpýãG xBíO )úíýG oõìA ok (818) 606-7328 þìBzPcA BHüq

úíýG oõìAok À¿hPì Long Term Care Insurance

þðlG RBìl¾ qA lÏG ÿoBPupK úñürø

Daily Benefit = $150 for 3 Years

ëBu 3 Rlì úG ô |æBG úG o|æk 150 qA úðAqôo ÿoBPupK úñürø Age Monthly Rate

55 $101

60 $130

65 $193

ZIBA EHTESHAMI

(818) 606-7328 CA Insurance License # 0f 40248

70 $307

! êâqA wK ÿkBy òüpO|þð|çÛÎ pýÒ úÞ þèBc ok ô QÖo óBykõg Qßíýð Qíu úG êâ ólðBuo píS úG qA wK þüBýèBPüA òßüqBG # Qßíýð úG îßdì Ao }pu ,kqAkpLG þèBdyõg úG løAõg|þì {üBø|þíýO îø BG QÖo|þì óBíâ !kBPÖA òýìq ÿôo }õø þG ô lýGõÞ Bø|ûpýgm

ok IýXÎ þèBdyõg àü BìA ,koAk kõWô ëBHOõÖ ÿBýðk ok þHýXÎ êâ qA wK ÿBø|þèBdyõg .kõy IéW ó@ úG Bø|úWõO úíø BO ly UÎBG BýèBPüA ëBHOõÖ úGp àü ÿôo ,BýèBPüA ok ëBHOõÖ oõOBì@ äýè ok {íýO ÿqBG ok úèõüo îýO óBñßüqBG qA þßü Qßíýð Qíu úG êâ ólðBuo píS úG qA wK ô lñÞ qBG Ao Øüpc ûqAôok þðBu@ úG ly ÜÖõì þøBãPvüA }pu kqAkpLG þèBdyõg úG løAõg|þì {üBø|þíýO îø BG QÖo|þì óBíâ úÞ þèBc ok ô QÖo óBykõg òýìq úG úÛýÚk lñ^ qA wK BìA .kBPÖA òýìq ÿôo }õø þG ô lýGõÞ Bø|ûpýgm Qßíýð úG îßdì Ao .kAk óBzð ôA úG îýÛPvì rìpÚ RoBÞ àü þèBdyõg òüA êýèk úG úÛGBvì oôAk ô QzâpG úÛGBvì

ÙôpÏì QvýèBHOõÖ úyoõK qA QÚpu êýHìõOA òüA ô lðkõGo Ao lðõíOoôk ûBãyBG îWBùì QíýÛðApâúyoõK êýHìõOA ÿBø|jp^ óAkqk# .lðkAk oApÚ pW@ÿôo Ao lñéG þuBy

îWBùì þßvÖôlðAõè RpGôo {ýK A«pýgA úÞ lðõíOoôk þðBPvùè BÃìA úG iýðõì ópüBG BG ÿkAkoApƒÚ òøApýK BG lƒÏƒG ꃿƒÖ ô ûlƒðBƒuo ,kpÞ løAõg ÿqBƒG Bƒø|þƒüBƒüoAôBƒG .QÖpâ oApÚ QÚpu koõì {éýHìõOA êýHìõOA ÿBƒø|jpƒ^ óBƒÚoBƒu Ao þƒßƒvƒÖôlƒðAõƒè òƒüBƒÞ úƒyoõƒK þüBøpW@ ÿôo Ao êýHìõOA ô lðkõGo .lðkAk oApÚ Qƒƒvƒýƒð Àƒƒhƒzƒì qõƒƒñƒø þƒƒðBƒƒHƒ¿ƒÎ óAoAkAõƒƒø ,óBƒƒÚoBƒƒu êƒýèk úƒG úƒÞ lƒðkõƒG lƒðõƒƒíƒOoôk IýÚo îýO úG þßvÖôlðAõè òPuõýK lðkõG þðAkqk Bü ô lðkpÞ Ao oBÞ òüA Ao þßvÖôlðAõè ú߃ñƒüA óôlƒG úƒÞ úG Ao ôA êýHìõOA ÿBø|jp^ lñuBñzG .lðA|ûkpG QÚpu êýHƒìõƒOA pƒüq pƒüõƒ¿ƒO ok ûBãyBG îWBùì jp^ óôlG úyoõK .lýñÞ|þì ûløBzì Ao lðõíOoôk

67


óApùO þééíèA òýG úéXì

BG úGõ^koq lýðAk|þì Bü@ ?lñÞ|þì ú^ Bíy ólG ok þüBýíýy ÿA|ûkBì úÞlðA|ûkAk óBzð óAlñízðAk .lzÞ|þì Ao þðBÆpu ÿBø|ëõéu úGõ^koq # .lñÞ kõGBð Ao þðBÆpu ÿBø|ëõéu lðAõO|þì úÞ koAk kõWô úGõ^koq úüôkA

! QuA ûkoõhð AnÒ râpø úÞÿpPgk ÈÛÖ óõñÞ BO lèõO ôlG qA Qvýð lìBW ÿBøAnÒ ókoõg úG okBÚ úÞ ÿlñø úèBu 25 pPgk àü # .lðBíG ûlðq úPvðAõO RBÏüBì Ùp¿ì BG

kpÖ lìBW ÿAnÒ úðõâpø ókoõg Roõ¾ ok ó@ pSA pG úÞ Qu|çPHì ”ÿq|æBy@“ ÿoBíýG úG ÿô .kõy|þì ÑõùO oB^k BG ÈÛÖ óõñÞ BO lèõO ôlG qA Qvýð lìBW ÿBøAnÒ ókoõg úG okBÚ úÞ ÿlñø úèBu 25 pPgk .lðBíG ûlðq úPvðAõO RBÏüBì Ùp¿ì oBù^ úðAqôo ólýyõð pG ûô|çÎ úÞ QuA õð þéøk þßükrð ok >RBLýðõu< pùy êøA AoAk õXðBì .QuA Õôk ô ÿB^ ô J@ Ùp¿ì úG okBÚ ÈÛÖ ,pýy pPýè YñK BO kok rW úG ô QuA pO|lñéG ,ÿlñø óBðq lÚ òýãðBýì úG QHvð úèBu 25 pPgk òüA lÚ ,ëBc òüA BG .koAlð þ¾Bg þðBívW êßzì ûlÏì ókoõg úG ÿô úÞ þPÚô BìA îükõG ûlzð ôA ÿoBíýG úWõPì þãèBuôk BO lüõâ|þì pPgk òüA okBì óAõO ly IWõì ûkAõðBg òüA þèBì R|çßzì .ly|oBíýG ,koô@ ÿôo óBð ô YðpG lñðBì lìBW ÿBøAnÒ .lññÞ úýùO pPgk òüA qBýð koõì pýy òýìBO ÿApG Ao ôBâ àü lñðAõPG ÈÛÖ ô lñyBG úPyAlð Ao ôA óBìok þðBìq ÿq|æBy@ .kpÞ óBìok þcApW BG óAõO|þì Ao ÿoBíýG òüA lüõâ|þì >BìoBy }oAk@< pPÞk ÿkôoô ú`üok ô løk|þì Quk qA ûlÏì úG AnÒ QüAlø ÿApG Ao kõg þüBðAõO ,>ÿpì< úÞ løk|þì ÿôo ÿpì ok AnÒ kõy|þì IWõì êßzì òüA .Qvýð ûlÏì úG AnÒ ókBPupÖ ô óly qBG úG okBÚ ûlÏì úG ÿpì òýG ú`üok ,þHéÚ pPßñ×uA úG ïõuõì úéÃÎ úÛéc àü .koôBýG |æBG Ao ó@ kõy oõHXì oBíýG ô lðBíG )wÞ|çÖo( ÿpì úG ûlÏì lýuA kôoô ÐðBì BO kõy|þì úPvG îßdì ÿkBÎ QèBc ok ô QuA ûlÏì ô ÿpì .kõy .kõy ûlÏì koAô ÿpì qA þPcAo úG AnÒ BO kõy|þì kAq@ ú`ýøBì òüA ókoõg AnÒ óBìq ok |æ«õíÏì IéÒA ok .kõy|þì kôlvì AnÒ BG ÿpì ÿBùPðA ô kõy|þíð kAq@ þGõg úG ú`ýøBì òüA ÿq|æBy@ ok .lñÞ êc Ao êßzì òüA lðAõO|þì þcApW ,koAõì

óõñÞA îø ô koAk {hGB×y ÁAõg ”òýìBÞpÞ“ úG ïõuõì úGõ^koq úÞ ly|þì oõ¿O qBGpük qA .QuA ïBXðA ëBcok þyõìApÖ þPc ô qôpOo@ úXèBÏì ÿApG þüôoAk óAõñÎ úG ó@ ÿôo úG þüBø {üBìq@ ûkBì òüA úÞ løk|þì óBzð ”áoõÞ óBÆpu RBÛýÛdO rÞpì“ ok þíýO ÈuõO ûqBO ÿBø|{üBìq@ .lñÞ kõGBð ûBãzüBìq@ ok Ao ÿpì óBÆpu ÿBø|ëõéu lðAõO|þì òüA úÞ lñP×â óBÆpu óB¿¿hPì óBÆpu ëBðoôs“ úüpzð ok úÞ Bø|úPÖBü ok lðAõO|þì QuA ûly eüpzO ”BýðBPüpG àíÞ óBßyrK úG ûqBO RBXèBÏì òPÖBü .lñÞ QdO îýO ô Bñßì óôoBy pPÞk òýìBÞpÞ úÞ lñPÖBüok ôA þPupKpu ólG úG kôoô qA wK QÎBu 48 ÙpÊ þðBÆpu ÿBø|ëõéu òPzÞ úG Ñôpy îD|çÎ ëBuoA UÎBG òýìBÞpÞ .lñÞ|þì úG Ñôpy Bø|ëõéu ô ly þèõéu oBHâpì .lðkpÞ kõg îÃø ûõÛèBG oõÆ úG þÏýHÆ ÿBø|IýÞpO úÞ lñPvðAk|þì êHÚ Bø|Rlì qA óAlñízðAk“ :Q×â Bñßì pPÞk òßíì òýìBÞpÞ úÞ îükõG ûkpG õG Bì ô lðoAk Ao lðA|ûly þðBÆpu úÞ þGõýÏì ÿBø|ëõéu úXèBÏì óAõO ”.lyBG úPyAk þðBìok Qý¾Bg QuA òüA“ :Q×â BýðBPüpG óBÆpu RBÛýÛdO úvuõì ok óBÆpu RBÎ|çÆA pülì ,pÞAô þévè pPÞk kõWõì þÏýHÆ þüBýíýy kAõì óAõPG lüBy úÞ lñÞ|þì kBXüA Ao óBßìA òüA úÞ QuA IèBW ÜýÛdO àü ”.kpÞ êülHO ÿpì óBÆpu úXèBÏì ÿApG lülW þüôoAk úG Ao úGõ^koq ok ô QuA úPÖo |æBG l¾ok 50 qA {ýG óõñÞBO 70 úøk qA ÿpì óBÆpu úG |çPGA óArýì“ :kôrÖA ôA ,lyBG ÉõGpì ókpÞ }pO ÿoBíýG ô êßèA Ùp¿ì ,þÚB^ óArýì {üArÖA úG ÐÂô òüA úÞ kõy|þì oõ¿O ”.QuA îùì ÿoBíýG òüA qA ÿpýâõéW ÿApG þüBø ûAo òPÖBü òüApGBñG óBÆpu òüA.kõy|þì ûkAk ÀýhzO ÿpì óBÆpu úG BýðBPüpG ok p×ð 7800 kôlc ÿ|çPGA ëBu pø pG ok Ao BýðBPüpG ok óBÆpu óBýðBGpÚ l¾ok YñK kôlc úÞ QuA óBÆpu qA þyBð åpì êìBÎ òýízy .kpýâ|þì

Ao úíø ,îðBg áBñPzøk þÖApâõðõu !kpÞ úÞõy úßñüA BìA , Bø|ûkAõðBg RAoBËPðA qA oôk ÿlc BO ûlýHv^ îø úG ÿõéÚ ôk kAqõð ólük lüBy # .QuA þHüpÒ ô IýXÎ rý^ lyBG pßýK àü ok Roõ¾ ôk ÿAoAk kAqõð

BìA ,lðly þÖApâõðõu úðAôo óBylðqpÖ Qì|çu QvO QùW þDõø óõíýu ô äðõü þñüo îðBg .kAk òülèAô êüõdO Ao þHýXÎ ûpù^ òßuA püBu .QyAk ûlýñO îø úG pu BO ôk ô ûpù^ ôk úÞ kAk óBzð Ao ÿkAqõð ,îðBg îco êgAk lðqpÖ îðBg ô lðly úÞõy óBßyrK AlPGA óBíø ok.kõG ápPzì kAqõð ÿApG óBPuk ô IéÚ úéíW òì ,ólG ÿArWA lüBy ûkoô@ Býðk úG Ao kõg IýXÎ lðqpÖ BO lðkõíð ïrW Ao kõg ïrÎ òýWôq BìA lðkõíð ÈÛu úG pìA Ao .lñüBíð ëBHÛPuA ôA qA|þìpâ úG ô ûlì@ óBzyõg óBylðqpÖ kõWô qA oôBñùK ÿBýðk òüA ok ÿkApÖA 66


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK

pTÞA ëõHÚ ô Bø úíýG êßülì óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ëBðBÞ Rôo ,ókpÞpK # þñý^ {Þôo ô äñülðBG #

(818)907-9900 ENCINO PLACE

65

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ûõð IýXÎ QøBHy ôA úG òükpÖ ok 1379 òükoôpÖ 18 iüoBO úG þÖõPì ,óApùO ok 1309 òíùG 15 ÿ|ûkAq( òükpÖ þéÎ lídì # .kõG þðApüA pýâ|þPzÞô Bíñýu pãüqBG )óApùO

êýÎBíuA RõÎk BG ÿô îéýÖ ok þñüpÖ@ {Ûð ô óByõÞ ÿBýðk koAô RBýc J@ úíz^ oõÃc òýèôA ô ,ly ÿpãüqBG Bíñýu ok Ao kõg ÿA úÖpc .kpÞ qBÒ@ ÿô ÿBø|QýèBÏÖ pãük qA úG óAõO|þì Bíñýu ú¾pÎ qA êHÚ ôA .kpÞ ûoByA þPzÞ }qoô óBùW þPzÞ þðBìpùÚ ok qA lÏG .QÖpâ ûpÛð ëAlì 1954 óõ`íø òükpÖ|,J|çÛðA qA ,óAlñìpñø qA pãük ÿoBývG «BHüpÛO ô lðBìqBG QýèBÏÖ úìAkA .ly òýzð úðBg QýGõHdì qA òükpÖ óAlñìpñø pãük òýG ok ÿA|ûtüô pýTÞ ûkõO óBýì ok ô þðApüA úG .kõG oAkoõgpG óApüA ïkpì ô ÿkpíðAõW ÐHÆ êýèk ok úÞ þãðAkpì Qé¿g þâlðq ô þüBíñýu ÿBø|{Ûð ,lýzÞ püõ¿O úG }A þ¿hy .lðkAk Ao ”BùHƒéÚ óBƒÇƒéƒu“ IÛè ôA úG ô lðBì oAlüBK óApüA ïkpì ÿBùHéÚ ok òükpÖ Qý¿hy


óApùO þééíèA òýG úéXì

óly oAk ú`G ÿApG AqBð óq àü IýXÎ ïAlÚA óly ûkõGo qôo BG pùy qA ôA Zôpg qôo úÞ BXð@ qA BìA QuA ûly ÿlðqpÖ IcB¾ kpÞ ï|çÎA ,kõG ô ÿô úðBg qA }A|ûkAqokApG ókõGo BG wLu ô ûkpÞ ÿoAkoBG úG pøBËO BùOlì úèBu 31 óq òüA # .QuA ûly lðqpÖ IcB¾ kpÞ ï|çÎA pãük ÿpùy úG oApÖ þÎõñ¿ì oAkoBG îßy àü ÿô ërñì qA þüõWqBG ok ô ûly QüõÛO wýéK òÊ kõG þßü }okApG lðqpÖ {ñülèAô úG ûly ûkõGo kAqõð ô ûly QyAkqBG ,kAqõð QÚpu úG ÙApPÎA qA lÏG ôA .lðkpÞ AlýK kõg ûqôo 6 ûkAq okApG IýXÎ|þìAlÚA ok kõG ûly lýìA Bð óly oAk ú`G qA úÞ þüBßüpì@ óq àü .ly ûlðAkpâqBG .kõGo {èrñì qA Ao ûkAk {üBíð áõG wýÖ úd×¾ ok ÿoAkoBG ëBc ok kõg qA ÿklÏPì püôB¿O úßñüA qA lÏG óq òüA

úG }pøõy ÈuõO óq êPÚ þvñW êüBvì êýèk qA lÏG wýéãðA ëõKoõýè ok úèBu51ÿkpì # {Pè@ à^õÞ ûqAlðA êýèlG }pvíø ÈuõO úßñüA ô îz^ ok õÚB^ úGp 10 BG QÖpâoApÚ phvíO koõì .QÖpâ ïBÛPðA ôA qA úñýu ô QzK

óBGBýg Qíu úG úÞ þèBcok úèBu 48 óq Quk qA Ao {ðBW RBcApW êýèk úG ,kpÞ þì oApÖ

.kAk kpG þì Yðo ûlülÎ þcôo R|çßzì qA úÞ kpì þì ûlðq þèô lðq þì kõg ókpâ úG Ao õÚB^ þupì úÛÇñì ÜÖõì óApWBO qA þßü kpì òüA.lðBì .kõy þì Jõvdì rýð lüBu BG úèBu 24 ápPzì þâlðq úG êPÚ òüA BG kpì .kAk úíOBg }pvíø .ly ïõßdì wHc ëBu 14 úG ûBâkAk ok ôA

Ao kõg þñì úÞ þPÞoBìpKõu !úPgôpÖ þì ô úPhüo þì QuBìok 32 kpì ïAlÚA òüpO|ØýTÞ ëBXñW Býðk ok úèBu

Ao kõg þñì ÐüBì ô ,kpÞ|þì oBÞ õßürßì ok þPÞoBìpKõu ok úÞ ÿkpì ØýTÞ oBývG ïAlÚA# óBüpPzì úG ô Qhüo|þì QuBì êgAk {ðAoBßíø qA þßü ÿ úP×â úG .kAk|þì ÿpPzì oBù^ úG êÚAlc Ao ÐüBì òüA ôA .QuA ûkAk

úð ôA þédì ûBâkAk ÿ úP×â úG ïõíÎ òPgBu ïõívì ïpW úG BùñO rýð þvñW ÙApdðA êýèk úG úßéG þðõPð@ ,þèBÎ óAõük .QuA oBßøBñâ oõzÞ òýðAõÚ ÜGBÇì Ao BýuoBâ .kõíð løAõg RAqBXì ÿ ûlðôpK úèBu 32 kpì òüA àü ÈÛÖ ëBc úG BO ô koAk þíÞ þüBñW ûly êßzì oB^k óõðBÚ óBüpXì BG oBG .QuA ëBu YñK ô ,ó@ ok kõg þñì òPhüo ô ,QuBì ókpÞ ïõívì pÆBg úG óAlðq ëBu úu ôA ÿApG úG úðõíð óAõñÎ úG Ao ïõívì ÿBø|QuBì ôA.lðA|úPÖpâ pËð ok wýéK ókpÞ ûApíâ pÆBg úG óAlðq .lðA|ûkAk }oArâ Ao ÑõÂõì ô lðA|ûly QuBì îÏÆ úWõPì Bùð@ ,QuA ûlðAoõg|þì óBüpPzì 64


www.TEHRANMAGAZINE.com

ókpW þÚõÛc pOBÖk

óApüA ok þßéì ÿôBÎk ÑAõðA ëõHÚ — ØýÚõO ô ÿA|ûokB¿ì á|çìA kAkpPuA – lüoBLvG Bì úG Ao óApüA ok kõg ûly óBƒzgok úÛGBuBG ÿ|çÞô ÿoBßíø BG – ÿpPvâkAk ÜGBu RBÃÚ ô úƒèBƒu 38

63

0119821-22034045

ú^Büok ÿBø|iü óBýì qA äu RBXð RBXð þédì þðBzð {O@óAoõìBì àíÞBG kõG ûkBPÖA wýDõè òu ûkq iü ú^Büok ok úÞþãu # .kpÞ AlýK

óBùâBð úÞ kpÞ|þì IýÛÏO Ao qBÒ àü,| ú^Büok ûkq iü eÇu ÿôo pG äu òüA óAløBy úP×â úG ok äu òüA IcB¾ xBíO BG lÏG þÛüBÚk þðBzð {O@ óAoõìBì .kBPÖA J@ êgAk úG Bø|iü òPvßy BG .lñøk RBXð þíPc åpì qA Ao óAõýc òüA lñPvðAõO ô lðly pÂBc êdì


óApùO þééíèA òýG úéXì

QuõHü ÿoõÖ óBìok J@BG BùñO oBÏy ûkõu

BPyBð Roõ¾|úG ïpèô J@óAõýè àü ólýyõð ïlðAõg þíéÎ ÿBø|QüBu qA þßü ok {ýK ÿlñ^ #| QuõHü ÐÖo ok ÿkBüq pýSBO lðAõO|þì úðBdH¾ Ùp¾ qA êHÚ ,ûkpÞ|wýg pýXðA klÎ lñ^ ókoõg Bü .lyBG úPyAk

ûly ÙpÆpG îø îPuõHü ô îyõð|þì ïpèô J@ óAõýè àü ,BPyBð eH¾ úÞ QuA þOlì >?lñÞ|þíð kBXüA îüApG þéßzì RlìqAok ok oBÞ òüA îðAlG îPuAõg|þì<.QuA þÖBÞBð Ùp¿ì ,þñüpýy ô Õpì|îhO ,Qyõâ ,þðAõýc ÿBø|þGp^ qA oBypu þüAnÒ ÿBø|îüso ,RBÏüBì ô J@ þÖBÞBð Ùp¿ì ,þüAnÒ îüso ok pHýÖ ÿôBc þüAnÒ kAõì püBu ô Bø|ÿrHu ô Bø|ûõýì Bü òPÖpâ ûlükBð ô ZArì QGBWA úG qBýð xBvcA óBìq úG ókpßð QÚk ô IuBñì þðlG QýèBÏÖ òPyAlð .lñPvø ó@ lülzO Bü òìrì QuõHü YüAo êü|æk qA ,ó@ òPgAlðA ÜüõÏO úG úÞ þOkBÎ ÿBø|QuõHü ô ÿA|úñýìq QéÎ óôlG ÿBø|QuõHü|óBìok ÿBø|ûAo òüpO|îùì qA þßü Ùp¿ì |çTì .QuA þüAnÒ îüso pýýÓO ,lPÖA|þì ÝB×OA ápdO {øBÞ ô þüAnÒ îüso êýèk úG pPzýG ok þíùì {Ûð ,J@ óõ^ kõy|þì úý¾õO QuõHü úG |çPHì kApÖA úG J@ Áõ¿g|úG ,RBÏüBì óAôApÖ óAõýè 8 ÿqôo kôlc lüBG ÈuõPì óqô BG ëBvâorG kpÖ àü îø êýèk òýíø úG ô koAk ÑõÖlì pPùG ÐÖk .kõzð QuõHü oB^k BO koõhG J@ .lüA|ûkpÞ ûoByA ó@ úG þPuok úG úÞ QuBPyBð|Roõ¾ úG ïpèô J@ ólýyõð ,ÿlÏG kBùñzýK ÿBø|QÞpc ô àüpdO óBPyoAõâ ûBãPuk ,lýyõð|þì ïpèô J@ óAõýè àü ,BPyBð eH¾ úÞ þðBìq Bø|Iy ,lðoAlð ûkôo kAlvðA lñðBì ÿA|úñýìq êßzì úÞ QuõHü úG |çPHì kApÖA úÞ QuA pPùG Ùp¿ì {üArÖA .ly løAõg pO|óBu@ óBPüApG ÐÖk pìA ,úXýPð ok .kõy|þì pPzýG îø ó@ þyoAõâ oBÞ òüA .lðoõhG ó@ J@ ûApíø Ao BøpýXðA òüA BPyBð eH¾ ô lññÞ wýg J@ ok Ao pýXðA ÿoAlÛì îø êýèk òýíø úG .QuA QuõHü ÿBø|óBìok qA pãük þßü îø þüAnÒ pHýÖ ÿôBc ÿBø|þÞAoõg ûlñðAõg Bíy þüAnÒ RkBÎ ,JBvc òüA BG .kpÞ løAõg ÐÖk Qèõùu ô QuõHü ÐÖo úG ÿkBüq àíÞ }oAõâ ûBãPuk ápdì kAõì ÿAoAk ,óAôApÖ pHýÖ pG ûô|çÎ úÞ pýXðA lñðBì þüBø|þÞAoõg ókoõg .kpÞ løAõhð kBXüA óBPüApG þéßzì RlìqAok ok ô QuA Jõg ,QuõHü ÐÖo ÿApG ïpPdì .kõy|þì úý¾õO QuõHü úG |çPHì kApÖA úG ,QuA pPùG ÐÖk ÿApG 59 BO oBù^ rýèBükõíø óAoBíýG ok xôpüô òüA úG þâkõè@ Ñõýy ,óBùW ØéPhì ÿBøoõzÞ ok pÇg êìAõÎ óAõO|þì koAõì l¾ok 90 ok ,oBíýG qA IuBñì {upK ô ëBc|fpy ngA BG .QuA l¾ok ô QuA|ûkpÞ QÖBüok þðõg ÿBø|ûkoô@pÖ 1987 ëBu qA êHÚ úÞ ÿoBíýG pø .kpÞ òýýÏO Ao ëBÛPðA .lðõy þuopG xôpüô òüA úG |çPGA pËð qA lüBG ,þÛüorO kBPÏì óAoBíýG ïBíO òýñ`íø Jõ^oB^ qA ZoBg þvñW xBíO ,þÛüorO kBýPÎA ,ûkõè@ óõg ÜüorO òüA úG |çPGA îùì êéÎ qA ,ÔýO êTì ûkõè@ þ¿hy êüBuô qA ûkB×PuA ô ûkAõðBg wK úÞ|þìBãñø ÈÛÖ ô lñPì|çÎ óôlG ûkõè@ óAoBíýG qA ÿoBývG .QuA ÿoBíýG ëôAlPì ÿBø|þGBüqoA Bü kpýâ|þì ïBXðA ÿlHÞ ÿBø|{üBìq@ óõg ÿAløA qA .lðõy|þì úPgBñy ,kpünK|þì ïBXðA R|çßzì püBu ÿApG þãPvø@ úG ô þXüolO Roõ¾ úG lðAõO|þì òìrì C QýOBLø xôpüô .kõy þèAõPì óBýèBu qA wK lHÞ þüBuoBð ô qôpýu úG pXñì ô lñÞ QÖpzýK 1998 ëBu ok þèõßèõì ÿsõèõýG ÿBø|àýñßO úéýuô úG C QýOBLø xôpüô .QuA Bø|xôpüô ÿô|çÖ ûkAõðBg ôrW xôpüô òüA .ly úPgBñy ok úÞ þüBø|{ùW QéÎ úG ,QuA RNA ëõßèõì àü úÞ HCV ïõðs løk|þì óBzð kõg qA ÿkBüq þPýuõðsôpPø ,løk|þì jo xôpüô pýTßO þÆ .QuA Qðõ×Î ïôAlO QéÎ RApýýÓO òüA kõWô |«æBíPcA ô )úðõâ|úHy kBXüA( ÿpýãzýK ÿApG ÿpSõì òvÞAô ,B ô A ÿBø|QýOBLø wßÎpG ,pÂBc ëBc ok pSõì òýèõGõéâõñíüA ,xBíO qA wK ÿpýãzýK ok ô koAlð kõWô C QýOBLø qA .Qvýð .koAk kõWô ûoBG òüA ok ÿpSõì ô koAlðBPuA ÿBø|óBìok úPHèA R|æõ¿dì ÿpãèBGpÒ ÜüpÆ qA «BÖp¾ ÿoBíýG òüA úG ÿ|çPGA qA ÿpýãzýK òßíì pÇgpK ÿBøoBPÖo qA JBñPWA ô ïkpì þøBâ@ eÇu ókpG |æBG ,þðõg .QuA

QýOBLø úG |çPGA îùì QéÎ oBù^ |çPGA ,óõg ÜüorO úÂoBÎ òüpO|áBðpÇg òüA qA {ýK # puApu ok óõg ÿBø|àðBG .QuA ûkõG þuôpüô QýOBLø úG ÿApG ó@ ÿBø|ûkoô@pÖ ô óõg qA ûkB×PuA Ñôpy qA ,Býðk óõg ÿqBu|îèBu QùW ok ØÎBÃì þy|çO ,óAoBíýG óBW RBXð .lðA|ûkoô@êíÎ úG ó@ÿBø|ûkoô@pÖ ô HBV pËð qA þüAløA ÿBø|óõg úÞ 1970 ëBu qA wK

ÿA|úÖpc óBâlññÞAløA pýýÓO óBìq qA òýñ`íø ô lðly ëpPñÞ óõg ëBÛPðA qA wK QýOBLø ,IéÆôAk óBâlññÞ|AløA úG óõg úÞ 1990 ëBu qA ô QÖBü {øBÞ l¾ok 10 úG l¾ok 30 qA úG |çPGA pÇg rýð lðly ëpPñÞ HCV pËð qA þüAløA ÿBø|óõg lcAô oArø 10 ok úu kôlc úG óõg ëBÛPðA úG úPvGAô QýOBLø p×ð óõýéýì 170 - 200 .kpÞ AlýK êýéÛO ,ûly ÜüorO óõg .lðA|ûkõè@ QýOBLø xôpüô úG óBùW ok ô þÛüorO óAkBPÏì pýËð ÿkApÖA ok HCV Ñõýy qA êHÚ úÞ ÿkApÖA ok ,l¾ok 90 kôlc þéýÖõíø óAoBíýG ok ô l¾ok 10 kôlc ,lðA|ûkpÞ QÖBüok óõg 1992 ëBu óBñÞoBÞ Bü HCV úG ûkõè@ kApÖA óApvíø pýËð ,kApÖA püBu BO ôk kôlc ,lðA|úPyAk xBíO ûkõè@ óqõu BG úÞ þPyAlùG .QuA l¾ok YñK 62


www.TEHRANMAGAZINE.com

61

lñðAk|þì úíø .lýPvø êíÎ êøA ô oBÞ úËc|çì úíø qA pPíùì BìA lýPvø kAlÏPuA BG ô }õøBG Bíy BG þâkBu ô QÎpu úG .lýPvø ÐÂAõPì ô òOôpÖ BG pâA BìA .lýñÞ|þíð qBG Ao þPuôk JBG óApãük xBñy ú×ýÊô ô BÖôBG ,ÝkB¾ lüõy Quôk þvÞ ô QÚAl¾ òüA QzâqBG oBËPðA BìA ,lýPvø ú^pâ.lüoAk Ao óBPðBPuôk ÙpÆ qA Qýíýí¾ Ao Bø|þPuôk pO|Qhu BìA lüõy|þì Quôk Qhu .lýñÞ|þì Bøo

ô êýì þG úðBPuôk ô ÜýíÎ ÿA úÇGAo kBXüA úG .lñPvø ÿoApÖ lýðAlG :lüoAk qBýPìA 60 BO 15 qA pâA— pßÖ óôlG ,lñðAk|þì pünK àüpdO Ao Bíy óBPuôk lñüByõgBð RBÎõÂõì qA Ðüpu ô lýñÞ|þì êíÎ ô ÐíW ÿpHøo úG úÚ|çÎ .lüõy|þì úP×y@pG IéÒA lñ^pø( lüoAk Ðüpu ÿBùüpýâ îýí¿O Ao Bíy óApãük .)!lñü@|þíðok oBÞ qA Quok rý^ úíø úÞ þvÞ .lñðAk|þì ûpÆBhì êøA ô oõvW

ÿkpÖ òüpüBu pËð ok :qBýPìA |30 BO 12 qA— RBÚôA þøBâ úðB×uCBPì BìA lýPvø {Þ Qícq þG ô ÉBPdì oBývG oBývG Bíy .lýPvø pýâkApüA þzßPícq .lýuo|þì pËð úG oBÞ úËc|çì QüBùð ÐíW ok kBüq óBìq Ùp¾ BG ô {ìAo@ ëBíÞ ok úÞ ô pßÖ óôlG ô lzÞ|þì }ôkpG Ao óApãük oBG pËð râpø þð@ ô ÿA úËdè àüpdO xBuApG ïBíO úzýíø Bíy lñðAk|þì óApãük .løk|þíð îýí¿O wLu ô lýXñu|þì Ao BøoBÞ IðAõW .lüpýâ|þì óApãük :lýPyAk qBýPìA 12 qA pPíÞ pâA ô— ëkôk ô áBßy|þìk@ ô þH¿Î ,þPèBXg Ao Bíy ôA ÅõÎ úG òüpüBu úzýíø úÞ þ¿hy .lñðAk|þì ôA qA ô lðpýâ|þì îýí¿O {üApG ,lññÞ|þì pßÖ úG êüBíO «|ç¾A úÞ þvÞ .lññÞ|þì QHÚApì kApÖA BG ÉBHOoA ô þøôpâ ÿBøoBÞ ok ólypýâok !koAlð Ao pãük

Rnè þüõWApWBì qA ,lñÞ|þì óBdPìA ô úGpXO Ao pPvG ô ÈüApy kBXüA êýèk úG ÑõíXì ok ô kpG|þì Rnè óBO þøApíø qA ,Bíy ÈuõO RBðBXýø .lðpG|þì :lükoô@ Quk úG qBýPìA | 50BO 14 qA pâA— ,ÉBzðBG Ao Bíy óApãük ,lýyBG oAôlýìA kõg úG JAnW ô IèBW ô ûlññÞ ïpâpu ,ûlðqpu .lññýG|þì ëkBÏO qA ô lýPvø ÐíW úWõO rÞpì B«íDAk Bíy ,óBGpùì ÿkpÖ .lýPvø lñì ûpùG þGõg ÿoBPÖo okBÚ .lýuo|þì pËð úG ûlýíùÖ ô oBÞ úËc|çì óBPðBPuôk þyõg ô ÿkBy UÎBG ÐÚõì úG lýPvø ô lýñÞ îøApÖ Ao Bùð@ ûlñg ô úéùéø JBHuA ô lüõy àíÞ òüpPùG ïôrè Roõ¾ ok ô ÈüApy óBíø ok .lýPvø ûôpâ ÿBÃÎA ÿApG :ly Bíy Iý¿ð qBýPìA | 40 BO 13 pâA— ,ÜýÚk ,oBýyõø ,ëõÛÏì òüpüBu pËð ok lýðAlG


óApùO þééíèA òýG úéXì

þuBñykõg QvO òüpO|ïAo@ ô òüpPùG qôo qA ÐÚõì ú^ )1 ?lüoAk Ao xBvcA ,eH¾ — ØèA ,JôpÒ ô p¿Î –J Iy — Z ?lüôo|þì ûAo úðõã^ |«æõíÏì )2 ,lñéG ÿBø|ïlÚ BG ,Ðüpu B«PHvð — ØèA ô lñO þèô ûBOõÞ ÿBùìlÚ BG ,Ðüpu B«PHvð –J ,îø pu QzK ,õéW úGôo ÙB¾ ÿpu BG ,pO úPvø@ — Z úPvø@ þéýg ,püq úGpu ô úPvø@ — k

Z ,)qBýPìA 4( J ,)qBýPìA 6( ØèA :îXñK ëAõöu )qBýPì A 2( û ,)qBýPìA 5( k ,)qBýPìA 3( Z ,)qBýPìA 4( J ,)qBýPìA 6( ØèA :îzy ëAõöu )qBýPìA 2( Z ,)qBýPìA 2( J ,)qBýPìA 6( ØèA :îP×ø ëAõöu )qBýPìA 4( Z ,)qBýPìA 7( J ,)qBýPìA 6( ØèA :îPzø ëAõöu 2( ô )qBýPìA 3( û ,)qBýPìA 4( k ,)qBýPìA5( )qBýPìA 1( q ,)qBýPìA 4( Z ,)qBýPìA 6( J ,)qBýPìA 7( ØèA :îùð ëAõöu )qBýPìA 1( û ,)qBýPìA 2( k ,)qBýPìA 3( Z ,)qBýPìA 2( J ,)qBýPìA 4( ØèA :îøk ëAõöu )qBýPìA 1( ô ,)qBýPìA 6( û ,)qBýPìA 5( k ,)qBýPìA Quk úG klÎ ...lükq ÐíW Ao óBPüBøqBýPìA ,Ig Qý¿hy ô lýñÞ úvüBÛì êGBÛì ëôlW BG Ao ûlì@ .lýuBñzG Ao óBOkõg ÿpýâ úXýPð ok óApãük :QuA | 60 ÿ|æBG Bíy qBýPìA pâA oBýyõø ô IÚApì «Alüly Bíy BG oBPÖo ô ÉBHOoA þG ô oõdìkõg ,oôpÓì Ao Bíy Bùð@ .lñPvø òývdO Ao Bíy ú^pâ ,lñðAk|þì õW úÇéu QüBùð õO ÿBW òì }BÞ<lñüõâ|þì pøBÊ úG ô lññÞ|þì QHvð ô lðoAlð kBíPÎA Bíy úG |«æõíÏì BìA >!!ïkõG

?lýzÞ|þì qAok þPèBc QzK úG –ØèA )pìk( îßy ÿôo –J ÿA ûpüAk ô îg þíÞ ô õéùK úG –Z Quk àü ÿôo pG pu –k úÖ|çì Bü õPK püq pu –û :úÞ lýñýG|þì JAõg B«HèBÒ Bíy Bü@)10 .lýPÖA|þì þüBW qA –ØèA .lýPvø AõÎk ô äñW ëõÓzì –J .lýPvø ÿrý^ Bü þvÞ ëBHðk úG –Z .lüoô úÆõÒ J@ ok Bü lýñÞ|þì qAôpK –k .lýñýG|þíð JAõg |«ç¾A –û .lýñýG|þì }õg ÿBø|JAõg |«æõíÏì –ô RAqBýPìA 6( Z ,)qBýPìA 4( J ,)qBýPìA 2( ØèA :ëôA ëAõöu )qBýPìA 7( Z ,)qBýPìA 4( J ,)qBýPìA 6( ØèA :ïôk ëAõöu )qBýPìA 1( û ,)qBýPìA 2( k ,)qBýPìA 5( Z ,)qBýPìA 2( J ,)qBýPìA 4( ØèA :ïõu ëAõöu )qBýPìA 6( û ,)qBýPìA 7( k ,)qBýPìA Z ,)qBýPìA 6( J ,)qBýPìA 4( ØèA :ïoBù^ ëAõöu )qBýPìA 1( k ,)qBýPìA 2(

;lýñÞ|þì QHd¾ óApãük BG þPÚô )3 Ùpc úñýu úG Quk ô lýPvüA|þì — ØèA ,lýðq|þì ,lýñÞ|þì J|çÚ îø ok Ao BùPuk –J ,lüoAnâ|þì õéùK ok Ao Quk ôk pø Bü àü — Z ,lýñÞ|þì QHd¾ ôA BG úÞ þ¿hy úG Quk — k ,lýðq|þì lükpâ|þì ,lýuBñy|þì úÞ þ¿hy ëBHðk óBO úðB^ úG ,lýñÞ|þì ÿqBG kõg }õâ BG —ô þÏu ,lüõy|þì koAô ïAo@ óBßìA lc ok — Z lýñßýì ÙB¾ Ao óBPüBøõì Bü lýðq|þì Quk .lýüBýð òüpüBu pËð úG lýñÞ|þì ?lýñýzð|þì úðõã^ ,lýPvø ïAo@þPÚô )4 rÞpíO ó@pG ,lýPvø ÿoBÞ ëõÓzì Qhu )7 ,îø oBñÞ «BHüpÛO BøBK ô îg BøõðAq — ØèA Ao ó@ þ¿hy Bü þéýèk óBùâBð BìA ,lüoAk ,õðAqoBù^ –J ;lñÞ|þì ÐÇÚ ,óôpýG úG qAok ô ÙB¾ ÿBK — Z ó@ qA ô lýPvø þÂAo ûly kBXüA ú×Úô qA — ØèA îg ÿpãük püq BK àü — k lýñÞ|þì ëBHÛPuA lüõy|þì QcAoBð þPhvG — J ,QuA IèBW Bíy ÿApG B«ÏÚAô ÿrý^ þPÚô )5 kõy|þì kBXüA QèBc 2 òüA òýGBñýG þPèBc — Z ?lýøk|þì óBzð {ñÞAô úðõã^ ÑõÂõì olÛ^ løk óBzð úÞ lñéG ÿA|ûlñg — ØèA Ao püq ÿBø|äðo úÎõíXì qA àýìAlÞ )8 ,ûkõG IèBW ?lüoAk Quôk pPzýG ,lñéG úð BìA ,ûlñg — J þXðoBð Bü rìpÚ –ØèA ,à^õÞ lñgqõK BG — Z ûBýu –J ,åorG lñhHè — k äðpíÞ þG@ Bü koq –Z à^õÞ lñhHè —û rHu –k þðAõÒoA Bü ûpýO þG@ –û ÐíW Bü þðBíùýì àü koAô þPÚô )6 lý×u –ô ;lü õy|þì {×ñG ,ÿpPvÞBg ,ÿA ûõùÚ –q úíø úÞ þPÞpc ô ï|çu ¶lñéG ÿAl¾ BG — ØèA lüõy|þì koAô ,lðõy Bíy úWõPì ok )Iy ok( lýPvø JAõhPgo ok þPÚô )9 úG Ðüpu ô lýñÞ|þì ï|çu pPìAo@ ÿAl¾ BG — J ú^ ok ,JAõg qA {ýK RBËdè òüpg@

60


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

þOoõ¾ ú^Büok–9 ëBãñu

.QuA ÐGpì pPìõéýÞ| 10,582 ó@ QÏuô úPÖpâ oApÚ oõzÞ òüA ëBíy ok óBPuA òüA .QuA .QuA óBPvèõÓì oõzÞ BG þøBOõÞ qpì ÿAoAk ô óõýñÞ NõéPð@–14 òüA IèBW ÿBø|ûõÞ .QuA ôtð|æ rýð ó@ rÞpì Bðôrüo@ kqAlðA|þì þãðo Q×ø ÿBø|úüôkA kBü Ao ïk@ úÛÇñì QèBüA ok þÏýHÆ þÞoBK ,óõýñÞ NõéPð@ .lðoAk kõWô Bø|ÿoBÇÎ ok úÞ òüA .QuA Bßüpì@ ûldPì R|æBüA ok Bðôrüo@ Salar de Uyuni àíð ú^Büok–13 ÈuõO úÞ QuA þðlük þüBø|ûph¾ êìBy áoBK IüpÒ ÿA|úðõâ úG óBýèBu ëõÆ ok Aõø ô J@ ÿõýèõG ,qôo qA Áõ¿hì þOBÎBu ok ô úPÖBü {üBupÖ àíð püõÞ òüpO|åorG ,þðõýü ôko|æBu JBüBð ÿBø|ÿqAkpKoõð BG ÿpÊBñì ÜèBg JõñW ok lð@ ûõÞ| úPyo þßükrð ok úÞ QuA Býðk .lðõy|þì ÐÚAô þGõñW ÿBßüpì@ ok ÿõýèõG oõzÞ þGpÒ ÑB×OoA ok àíð qA ûlýyõK Qyk òüA .QuA|ûly ô koAk oApÚ kAq@ ÿBøBüok eÇu qA ÿpPì 3565

59

êcBu þOoõ¾ ÿBø|òy–11 êýèk úG ú^Büok òüA þOoõ¾ äðo BìBøBG ,oõGoBø ûpürW ,Eleuthera {GBO .QuA ú^Büok ØÞ ”BñýèBu“ ÿBø|àHéW

êcBu þOoõ¾ ÿBø|òy ÿApG êcBu òüA ûlük þOoõ¾ UÎBG rýð ó@ ÿôo lýyoõg oõð Rpùy ,lðoAk oApÚ ûpürW þÚpy QívÚ ok úÞ .kõy|þì J@ óly qA þßü oõGoBø ûpürW .koAk þðBùW oBíy úG BìBøBG ÿpãykpâ l¾BÛì òüpO|JõHdì pÖõéýð phPuA–10 Bìpâ ê¿Ö ok ÿoBývG ÿBø|þüBßüpì@ ô kôo|þì äñýìõüAô QèBüA ,óõPuAõéü þéì áoBK .lññÞ|þì p×u BXð@ úG

BHüq ô äðoBãðo ÿBø|ûõÞ–12 òý^ ,õvðBâ QèBüA

òý^ oõzÞ ÿBø|óBPuA qA þßü õvðBâ

ok ïpâ|J@ úíz^ àü ,pÖõéýð phPuA Bßüpì@ ûldPì QèBüA ok óõPuAõéü þéì áoBK .QuA


óApùO þééíèA òýG úéXì

QÏýHÆ ÿBø|þP×ãy òüpOBHüq

ûBãð úÞ QuA QÏýHÆ ÿBø|þP×ãy òüpOBHüq qA lük lýøAõg IéÇì òüA úìAkA ok úÞ ÿpüôB¿O #| åorG oBâlðôAlg líc ,Q×â óAõO|þì úÞ ÿrý^ BùñO Bùð@ólük BG .lñÞ|þì ûpýg kõg úG Ao ûlññýG pø .QuA þüBHüq úíø òüA ûlðoô@lülK ô

úè|æ úÎorì–7 Lisse ô Sassenheim óBýì ,lñéø

RoBXO koAô ÿk|çýì 1637 ëBu qA lñéø ô ÑAõðA QzÞ BG .ly àèBíì püBu BG úè|æ êâ óBýñuõu úPuk qA úÞ êâ òüA qA ÑõñPì ïBvÚA úèBu pø úÞ lðA|ûlðBuo þüBW úG Ao oBÞ ,QuA oArâpG oõzÞ òüA ok úè|æ êâ þðBùW ûoAõñzW .kõy|þì

ûly pÞm ûpÞõu pùy þuBuA óõðBÚ ok ô þíuo êâ YñK ú^Büok–1 .QuA pÛPvì qBK|æ pùy ok oõzÞ òüA Qèôk BìA òý^ – õãüAsõýW ûok ÿBø|óBGq ô p×ð óõýéýì 10 ÿõýèõG QýÏíW úG õãüAsõýW þéì áoBK Bü õãüAsõýW ûok JArýg jpu–5 óBGq 34 ô AoBíü@ ,@õ`Þ ,þüBýðBLuA ó@ þíuo ô óAõ`ýu ëBíy ok oBPßø oArø 72 QcBvì .QuA|þìõG pãük þßü õãüAsõýW ûok.QuA òý^ þGpÒ JõñWok òPãñyAô ,Puget Sound ,kõø ëBðBÞ ô oBzG@ òülñ^ ÿAoAk ô|ûly QÊB×c ÜÆBñì qA ,òPãñyAô QèBüA ok Puget Sound rýð ô ûlðpK úðõâ 140 kôlc .QuA ú^Büok ÿBüok qA þzhGô ïAo@ xõðBýÚA ok þXýég pÇg ok ÿoõðBW ô þøBýâ ÿBø|úðõâ qA ÿoBíy .QuA {ýèBu Bø|ó@ úéíW qA .lðoAk kõWô ûok òüA ok ÅApÛðA åorG ÿAlðBK ô óAõ`ýu þøõÞ rG úG óAõO|þì |þG@JAkpì.6 úG ÿk|çýì 1992 ëBu ok úÛÇñì òüA .kpÞ ûoByA úG õßvðõü þðBùW VApýì ok þÏýHÆ þðBßì óAõñÎ .lýuo QHS

þèBíy Ü×y–4 sôpð ,lñéK|æ ,Kautokeino

lñévüA ,Grindavy

lý×u ÿBø|òy ÿApd¾–8 õßürßìõýð ,ôkoõâõì|æ@

ÿpPìõéýÞ 25 ok ûkBÏèA ÝõÖ ÿApd¾ òüA oApÚ þPýuõßürßì ok ôkoõâõì|æ@ þGpÒ JõñW .QuA úPÖpâ

ok ÿpýãýøBì ÿBPuôo àü ïBð rindav lñévüA þGpÒ JõñW ok Reykjanes ûpürW úHy ok ïpâ|J@ þðlÏì úíz^ rýð þG@ JAkpì .QuA ÕAk ûkBÏèA|ÝõÖ J@ .QuA þðBz×zO@ ÿBø|ûqAlâ óôpýG òýìq qA ÿA|ûqAlâ ÿBø|óBüpW àükrð qA ó@ Ao ÝpG lýèõO ÿBø|òýGoõO }pývì ok ô krüo|þì JAkpì òüA ïpâ J@ ok þñO|J@ .kqAlðA|þì oBÞ úG pSõì oBývG þPuõK ÿBø|ÿoBíýG óBìok ÿApG B«¾õ¿hì ô ëBu ëõÆ ïBíO ok ó@ ok Bñy .QuA .QuA {hG Rnè oBývG óAlñG|iü óBìq ok

þèBíy ÿBKôoA ok ÿA|úÛÇñì ïBð ,lñè¯|N|æ ûly ÐÚAô ëBíy þHÇÚ oAlì ok ó@ pPzýG ô QuA ô lDõu ,sôpð þèBíy þcAõð ,úÛÇñì òüA .QuA ok |æõÞ ûpürW|úHy BO ô úPÖpâ pG ok Ao lð|çñÖ ,JpÒ Qíu qA lñè|N|æ .lGBü|þì kAlPìA úýuôo Bø óõPßð|çK þðBzÖAoõð–2 ÿBüok úéýuô|úG ëBíy qA ,sôpð ÿBüok ÈuõO ÿrðôlðA ,þèBG ,áõHíè ûly úÆBcA ,lý×u ÿBüok ÈuõO Ýpy qA ô rPðoBG ok úÞ QuA ÿA|ûpürW ïBð áõHíè ëBíy ïAõÚA pÆBg úG úÛÇñì òüA .QuA .QuA ûly ÐÚAô ÿrðôlðA þGpÒ ÿBø|QèBüA oõÆ úG ô lñÖôpÏì ”N|æ“ úG úÞ ÿôBñülðBßuA òÞBu ó@ ok ëBu oArø lñ^ ÿApG ûlñÞApK Laguna úÒBìk–3 ,úÛÇñì òüA .QuA ûly ûlýìBð lñéK|æ ,lñPvø ÿõýèõG þèBíy óqõâ xCAo oArø Bøl¾ Qvüq êdì ok ,þßzg ok oõ¿dì ÿoõzÞ ÿõýèõG .QuA oõÆ úG ó@ QhPüBK .QuA þGõñW ÿBßüpì@ rÞpì

58


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ó@ ÿoAlüpg úG QHvð ïpÞ IuBñì ÿlñG úPvG ÿqôo QuõK ókpÞ rýíO qA wK.lýñÞ ïAlÚA ok .lýèBíG Roõ¾ úG Ao ïpÞ òüA oBG àü qA óly úPuõK úPuõK ô þßzg kBXüA Roõ¾ óBìríø ûkB×PuA .lýñÞ ûkB×PuA ûlññÞ JõÆpì ÿApG.koAlð þÏðBì þzüAo@ ïqAõè BG ïpÞ òüA qA BG Ao C òýìBPüô ,pPùG úXýPð ókoô@ Quk úG òüA ÿoAnâpýSBO óBìq .lýñÞ IýÞpO E òýìBPüô 2 þÆ þgpG .QuA RôB×Pì ÿkpÖ pø ok Bø|ïpÞ úXýPð úP×ø 8 BO 6 òýG þgpG ô úP×ø 4 BO .lðpýâ|þì

qlýìApuõPýÖ–ï|ôk qAo (Phytoceramides)

oõÆ úG úÞ QuA lýLýè àü qlýìApuõPýÖ |æBG BG BìA ;kõy|þì lýèõO QuõK ok þÏýHÆ úXýPð ok ô lGBü|þì {øBÞ ó@ lýèõO òu òPÖo BG .lü@|þì pËð úG pGq ô ûlýÞôp^ QuõK ô þÏýHÆ úü|æ ,þÞAoõg qlýìApuõPýÖ Ùp¿ì ëõßèõì òüA.kõy|þì ÿqBuqBG QuõK þðôpýG ô lñÞ|þì AlýK ûAo QuõK úü|æ òüpO|þðôpýG úG qlýìApuõPýÖ.lñÞ|þì ÿqBuqBG Ao Bø|ápO BXð@ ûkBì ,lýñÞ IýÞpO þÏÂõì C òýìBPüô BGAo pPzýG ú^pâA ô QuA ïlñâ qlýìApuõPýÖ þé¾A ÿApG BìA kõy|þì ZoBg ó@ kõWõì òOõéâ QuA òßíì lðoAk QýuBvc ó@ úG úÞ ÿkApÖA .lyBG qBu êßzì àíÞ QuõK QGõÆo Ì×c úG ûkBì òüA( ).lñÞ|þì

57

(818)881-1771

úÞ C òýìBPüô þÖBÞ óArýì QÖBüok.kõy|þì úÞ QuA ïq|æ .QyAk løAõg ûBãð JAkBy ô òý^ BG úéGBÛì ok kõy|þì ós|çÞ lýèõO UÎBG úPyAk JAõg QÎBu 8 þèA 6 êÚAlc úðAqôo .QuA pSõì áôp^ .lupG pËð úG îèBu ô óAõW óBPPuõK BO lýyBG

ÿA ûõùÚ ÿBø|úßè

Ùp¿ì úG ÿqBýð Bø|úßè òüA óBìok ÿApG CòýìBPüô Apüq Qvýð orýè Bü þüBýíýy kAõì Bø|úßè òüA pPzýG.koAk Ao þzhGpSA óBíø «BHüpÛO úG lýyoõg oõð ÅpÏì ok òPÖpâ oApÚ pSA pG ÿõÚ óAlývÞA þPð@ C òýìBPüô .lü@|þì kõWô oõð pSA pG úPgõu ÿBø|ëõéu kAlÏO úÞ QuA ÿBø|Iýu@ ô løk|þì {øBÞ Ao lýyoõg pâA .lñÞ|þì ÙpÆpG Ao òu úG ÉõGpì þPuõK JBPÖ@ l ïpÞ òürãüBW òýìBPüô òüA ú^ qA lýyoõg oõð pGApG ok BìA ,kõy|þíð Jõvdì oõð ÿBø|Iýu@ ô lñÞ|þì QËÖBdì QuõK pýýÓO ô rüo ÿBø|Èg úéíW qA {×ñG ÿAoôBì .lñÞ|þì îýìpO Ao QuõK äðo C òýìBPüô ÿôBc ÿBø|ïpÞ Bü êíßì ÜüpÆ qA C òýìBPüô Ùp¿ì

ÿApG BìA ,QuA lý×ì Qì|çu ÿApG þüAnÒ kAõì C òýìBPüô þÏÂõì ïpÞ qA ûkB×PuA Bø þÃÏG ok lýñÞ QÚk lüpg ïBãñø.kõy|þì úý¾õO rýð ,C òýìBPüô l¾ok 10 Bü 3 ÿôBc ïpÞ ,óõýuõè .lyBG ëA–àýGoõßuAlýuA Bü àýGoõßuA lýuA úéíW qA Bø|óAlývÞA þPð@ ïBíO úÞ BW ó@ qA ÅpÏì ok òPÖpâ oApÚ Roõ¾ ok C òýìBPüô Roõ¾ ok BùñO ,kôo|þì òýG qA îýÛPvì oõð

! lýupG pËð úG pPðAõW ëBu10

þüBHüq óB¿¿hPì ô óBßyrK qA þøôpâ ,pO îèBu ÿBø|}ôo QuõK ÿqBu óAõW ÿApG Roõ¾ QuõK ólýzÞ qA ÿpO óBu@ ô pO|óAqoA ÜüpÆ qA ûkpì ÿBø|ëõéu ókpG òýG qA Bü 10 úÞ þüBø }ôo ;lññÞ|þì kBùñzýK Bø|äñýéýK úìAkA ok .lñÞ|þì pO|óAõW Ao Bíy Roõ¾ ëBu .îýñÞ|þì ûoByA Bø|}ôo òüA úG C

òýìBPüô– ëôA qAo

Ì×c ô ólG ok þíùì {Ûð C òýìBPüô ú^pâA .koAk ó@ ÿpünK ÙBÇÏðA ô Qì|çu BG BìA QuA C òýìBPüô qA oBypu óAõW QuõK oôpì úG ô þÏýHÆ oõÆ úG QuõK òu òPÖo |æBG .løk|þì Quk qA Ao kõg ÿnÓì kAõì óBìq oõð ÅpÏì ok òPÖpâ oApÚ lñðBì pãük êìAõÎ kôk IýÞpO ô Bø|ûlñü|æ@ ,{×ñG ÿAoôBì ô xokôq ÿpýK úG pXñì rýð êßèA .lñÞ|þì QuõK ÿpýK UÎBG C òýìBPüô kõHíÞôoBãýu .ly løAõg ÿlW ÿBø|ÿoBíýG C òýìBPüô þÖBÞ óArýì òýìBO BG BìA.kõy|þì úéGBÛì QuõK áôp^ ô òý^ BG óAõO|þì ...ô þÖBÞ QcApPuA òPyAk.7 .kpÞ B«ÏÚAô ú`ð@ qA pO|òvì lýøAõg|þíð pâA þÖBÞ QcApPuA lüBG wK lýupG pËð úG lýPvø áôp^ ô òý^ ,lýyBG úPyAk IuBñì JAõg pâA .lýyBG úPyAk koAk ós|çÞ lýèõO ok þíùì {Ûð ,C òýìBPüô Ao Bíy pøBÊ ô ûly îýËñO ólG îvýèõGBPì QuõK ÿpünK ÙBÇÏðA UÎBG úÞ


óApùO þééíèA òýG úéXì

ólýuo pËð úG pO|óAõW ÿApG þé¾A úPßð 7

rÞpíO pPzýG ûqBO ê×éÖ ô õíýè ,ZBñ×uA ,rìpÚ ,lülñhG RBÚôA pPzýG .lýyBG pünK ÙBÇÏðA .QÖpâ lýøAõg ÿpPùG úXýPð lýñÞ kApÖA BG ,lýðAõhG lüoAk Quôk úÞ þüBø JBPÞ BG Ao óBPPÚô ,lüõy QHd¾ îø {ülðA QHTì IuBñì xBHè ólýyõK.5 ÿApG Ao þðBìq ÈÛÖ ...ô lýðAonãG Bø|ú`G lüBG lýupG pËð úG óAõW lýøAõg|þì pâA úG þâqBO xBvcA ókoô@ Quk úG ô {ìAo@ lýñÞ þÏu lüBG Bíy .lýyBG ûApíø rýð qôo lì BG .lýøk ÁB¿PgA kõg !óAõW óBñ`ð@ úð úPHèA ,lýyõLG xBHè óAõW êßýø ûlðqApG úÞ lýñÞ JBhPðA Ao þüBø xBHè þPð@ ÿôBc ÿBøAnÒ ÿôo pG rÞpíO.4 óAlývÞA pO|MýO }õg ô pOpÒ|æ ó@ ok ô lñyBG Bíy ólG äðo ôk Bü àü úG BùñO lüBHð .lýuo|þì pËð úG pG þíýÛPvì pýSBO lüoõg|þì úÞ ÿrý^ xBHè àHu àü úzýíø Bü ô ûkpÞ ûlñvG þñÒ þüAnÒ îüso Bíy pâA .koAk Bíy pøBÊ ÿôo ûBâ ô úGpXO Ao ØéPhì ÿBø|ëlì .lýyõLG þüBHüq úG Bø|ëBu lýyBG úPyAk óAlývÞA þPð@ qA .lýñÞ qôo úG Ao kõg xBHè líÞ þøBâ óAlývÞA þPð@ .lüA|ûkpÞ úÖBÂA kõg QuõK ok Ao QuõK ô ûkpG òýG qA Ao kAq@ ÿBø|ëBßükAo êßèA ô oBãýu qA rýøpK.6 Àhzì ÉõÇg ô áôp^ ô òý^ pGApG wK ,lýupG pËð úG òvì lýøAõg|þíð pâA ,þOõO ÿBø|ûõýì ,oõãðA lüBG .lñÞ|þì QËÖBdì .lýñÞ ÐÇÚ «AoõÖ Ao êßèA Bü oBãýu úG kBýPÎA lüBG kõg þüAnÒ îüso ok Ao ëBÓOpK ô õè@ ,xBðBð@ Ao Bø|Iè ,oAk áôp^ ô àzg Ao QuõK oBãýu þGp^ ô lñÚ Ùp¿ì pâA òýñ`íø .lýyBG úPyAk äðo þG Ao Bø|ògBð ô olÞ Ao Bøõì ,áqBð îéÞ ÿôo pG ÅõÎ ok ô ûlðBuo êÚAlc úG Ao

óAõW ô îèBu þPuõK òPyAk ÿApG #| }qoô.2 òüA .QuA ÿoôp oBývG ó@ qA Quok QHÚApì îü|çì QuõK ûlññÞ áBK àü òPÖBü BG Ao oBÞ ólG Qì|çu êÞ ÿôo pG îËñì }qoô .lýñÞ Ñôpy êßýø BùñO úð .lñÞ êíÎ rýãðA Q×ãy lðAõO|þì

QHTì kpÖ Ao Bíy úßéG koAk|þì ûBãð Jõg Ao lýyBG ëBÏÖ pâA òýñ`íø .lñÞ|þì þzülðA úG ÿnÓì kAõì ô úPÖBü {üArÖA óõg óBüpW Ñõð ôk pø lüBG Bíy .luo|þì QuõK ÿBø|ëõéu àýGôoBðA )þÚôpÎ þHéÚ( àýGôoA }qoô ô RolÚ ÿApG ÿqAõø þG ÿBø|}qoô( úPyAk kõg þyqoô úìBðpG ok Ao )ÿqBvðlG .lýyBG

þâlðq qA xpPuA Ùnc.3

þÏu lüBG ólýuo pËð úG pO|óAõW ÿApG àü.lýñÞ Ùnc kõg þâlðq qA Ao xpPuA lýñÞ áôp^ ô òý^ Roõ¾ ÿôo xpPuApK þâlðq úÞ þéDBvì pGApG ok lüBG Bíy .lñÞ|þì kBXüA ô oBâqBu lü@|þì {ýK þâlðq ok úðAqôo

qA Jõg QHÚApì þãzýíø RkBÎ.1 QuõK

QHÚApì óAõW ô îèBu þPuõK òPyAk ÿApG BG Ao oBÞ òüA .QuA ÿoôp oBývG ó@ qA Quok Ñôpy îü|çì QuõK ûlññÞ áBK àü òPÖBü ô rýíO QuõK kõy|þì UÎBG oBÞ òüA .lýñÞ àü qA úßð@ ïôk .lyBG þâkõè@ qA ÿoBÎ óBPPuõK BO lýñÞ ûkB×PuA Jõg ûlññÞ JõÆpì ÿApG úðAqôo Roõ¾ úG ,ïõu .kõzð àzg qA {×ñG AoôBì ÿBø|úÏyA RApÃì qA ÿpýâõéW àü êÚAlc pg@ ok ô lýñÞ ûkB×PuA JBPÖ@ l úü|æ|þìAo@ úG Ao kõg QuõK úP×ø ok oBG ûoBGôk Ao QuõK ÿBø|ëõéu BO lýñÞ ÿoAkpG .lýñÞ BýcA

56


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

wè oBñÞ ô úyõâ qA Ao òÆô îø óBüpPzì qA ÐÆBÛO úG ëlñéâ ô þèô ,åorG wéXð@ pùy“ ok ”óôôA óô“ ô ”BßPñüô“ ÿBø|óBGBýg Ao kõg ÿBø|Iy úHñy BO lðBzÞ|þì ”áoBK BâõñÞ .lñøk lðõýK úHñzßü kAlìBG úG {ìAo@ ô ÜzÎ BG ok JõHdì ô|þìkpì lñìpñø òüA wüo@ òèõK l¶ðpâ“ óAoõPuo ok kõg þüBñTPuA ÿBøApWA ûlýüAq úÞ ÿpñø ô ÜzÎ aýø qApGA qA ”þðõO þøBOõÞ lyBG {ðBHÆBhì úG ïApPcA ô úÚ|çÎ Iy qA þuBK BO ÿA úÓüBÃì aýø þG ô ûkpßð úðBÛyBÎ oõÃc úÚolG ëk ô óBW BG Ao }pñø .lñÞ|þì {ðAlñíÚ|çÎ îuApì òüA ok óõñÞ BO pâA îø Bíy lükpO þG ok kõg ÿBW ôoqo BG lýðAõO|þì lüA|ûkpßð QÞpy ok QHS ÿApG Ao þP¾pÖ ,þO@ ÿBø|Iy úHñy ô lüoô@ îøApÖ kõg þâlðq RApÆBg pPÖk þG ûoBPu òüA BG Ao óBO ÿoBâkBü ÿBø|wßÎ kõg áõG wýÖ ok óApüA NBK þÛýuõì ÿBPíø BG lüA|ûkpG Iy ó@ qA úÞ þOnè îývÛO ÿApG .lüoAnãG áApPyA úG kõg óBPuôk

(818)703-1612 20050 Vanowen st # B Canoga Park, California 91306

www.grandepolentoni.com

55

(818)881-1771

óBHÆBhì BG >þðõO òèõK ¶lðpâ óAoõPuo< ok BHüq .koAk oAlük kõg pø úÞ >þðõO òèõK ¶lðpâ< óAoõPuo ÿBø|úìBðpG oArâpG Jõg ûlñðAõg òüA oõÃc BG Iy úHñy koõì ,ApWA úP×ø lñ^ òýíø ok ,kõy|þì þHy ô QuA úPÖpâ oApÚ ïkpì kBüq ëBHÛPuA þâlðq þü|çÆ RApÆBg pPÖk úG Ao rýãðA ûpÆBg .lðA|ûkpÞ úÖBÂA kõg òüA àýu|çÞ oBývG ô àýPðBìôo ÿBÃÖ ô ûtüô þßHu úG úÞ þâkAõðBg óAoõPuo ÿqAkpKoõð BG ,QuA ûly þcApÆ kpÖ úGp¿dñì «|çìBÞ ÿBÃÖ àü ó@ Èýdì qA úÞ þñüpÖ@ ÜzÎ ÿAl¾ òýñÆ BG lðq|þì þì îÚo Ao úðBÛyBÎ qA ÿoõy ok Ao ÿkBy ô ÜzÎ úÞ wüo@ þü|çÆ óBHÆBhì úG ô krýì@|þì îø ok QHdì ô þPuôk þüBøBÃÖ òüpOrýãðA ëk qA þßü ,lñÞ|þì úülø êGBÚ þÚõOBK Bø|Iy úHñy lðAõO|þì úÞ QuA ô óAõW ÿBø|Zôq ,Bø ûkAõðBg ÿApG êìCBO .lyBG þðApüA úðBPuôk ÿBø|ûôpâ qA úÞ wüo@ úðBÛyBÎ ô kBy ÿBø|úðApO ô ïpâ òýñÆ BG ,lðpýâ|þì úzüo ôA IéÚ îýí¾ þÚõy ô oõy óBñ^ ôA òüoq ÿAl¾ òüpÖ@ ÜzÎ qA ÿA úÏÇÚ ok þüõâ úÞ krýãðA|þìpG óBHÆBhì ok Quk ok Quk ,kõg RApÆBg QzùG .lðA|úPÖo }kpâ úG óBzGõHdì ok wüo@ òýzð ëk ô ïpð ÿAl¾ pýSCBO ¶lðpâ óAoõPuo ÿBHüq ô þüBñTPuA Èýdì BG Üý×éO ok RôB×Pì þÇýdì ûlðoô@ lülK ,þðõO òèõK ô BøBÃÖ ú^pâA úÞ QuA þðApüA úÏìBW óAlñìpñø oõÃc BG úPhýì@ þÎõñPì ÿBø|Èýdì ÿoBývG îø qBG BìA QuBKpG pùy ÉBÛð þ¿ÚA ok


óApùO þééíèA òýG úéXì

ô JõHdì ûlñðAõg ,wüo@ ,úèBu pø óAlñìpñø ok úßñüA pG ûô|çÎ úÞ QuA óBýðApüA Bì ïBð }õg úñìAoA rýð ô óBðBGq þuoBÖ ô óBýðApüA úÏìBW óBýì koAk þðAôApÖ QýGõHdì þñPyAk Quôk ô rürÎ qA þâlñðAõg úÖpc ok úÞ ÿA|ûtüô àHu êýèk úG óBGq rW úG úßñüA ô QÖpâ {ýK ok {ýK Bø|ëBu ,þvýéãðA ÿBø|óBGq úG þüBHüq ÿBø|úðApO ,þuoBÖ óBýì ok QuA ûkpÞ ApWA îø þèõýðBLuA ô þñìoA ÿoBývG QýGõHdì qA rýð þðApüA pýÒ óBPuôk pñø .QuA oAkoõgpG lñìpñø àü qA þéìBÞ úðõíð ,wüo@ ôA lüBG lükpO þG úßð@ pG ûô|çÎ úÞ QuA|þìkpì ûoAõíø úÞ QvðAk àHu IcB¾ óBâlñðAõg qA Ao òýG ok QýGõHdì ô ëBHÛPuA BG {üBøApWA óBýì ok úzýíø BìA ,QuA ûkõG ôpGôo {ðAoAkAõø òýíø .QuA úPvüq ïkpì ÿApG ô ïkpì BG ,ïkpì ô ÐÂAõO BG úÞ ,wüo@ þñPyAk Quôk ú¿ý¿g ok ô QuA ûkõG ûApíø ïkpì BG ûoAõíø þðBGpùì QÛHu ÿõâ {ðAoAkAõø úG þPuôk ô ÜzÎ qApGA Quôk ÿA|ûpù^ úG Ao ôA ,QuA ûkõGo óApãük qA Ao .QuA ûkpÞ êülHO JõHdì ô þñPyAk qA þéìBÞ úðõíð wüo@ oBS@ ,pãük ÿõu qA {üBíð úG Ao Øüpc òÖ úíø ûlñðAõg àü BO úPÖpâ kBy ÿBø|úðApO qA úÞ koAnâ|þì îO BG þüBøpÏy qA ,úðBÛyBÎ ô ïAo@ ÿBø|ÿkõéì úG ô lñvK ïkpì ÿBø|úðApO BO þGkA þñÒ îýøB×ì qA ÿoBývG ok QuA úPvðAõO pãük ÿBø|óBGq

QuBø ëBu ”wüo@“ þü|çÆ ÿAl¾ #| ÿBø|úËdè ô Bø|QHuBñì qA ÿoBývG ÿAo@ ê×dì ÉBÛð þ¿ÚA ok óBýðApüA Bì úÞ QuA ÿA úðBÛyBÎ .îüoAk Býðk

óBâlñðAõg ÝB×OA úG IüpÚ pTÞA ú^pâA ÿlðõýK ,wéXð@ wè òÞBu þðApüA ïBð IcB¾ ,þ×ÆBÎ ÿBø|úËdè BG úñüpük ô ÜýíÎ ÜüBÚk þPc ô þâkAõðBg ô þÛzÎ ÿBø|þðBìkBy ok BìA lðoAk Bì þâlðq ÿBø|ÿpýãèk ô þüBùñO lñPvø ûpù^ òülñ^ ,lñìpñø óBPuôk òüA óBýì Bùð@ pgBÖ oBS@ ÿoBâlðBì óAõO|þíð lükpO þG úÞ óBypùì qA pK ô þñPyAk Quôk Qý¿hy qA Ao òüA ÿBø|úðõíð òüpPùG qA þßü .QvðAk rüBíPì

”wüo@“ þü|çÆ ÿAl¾ oõy ô ÜzÎ wñW qA þüBÃÖ ok Bø|ûpÆBg ,þâlðq ok Ao kõg ÿBW þâlðq RBÚôA .lñÞ qBG ïkpì ÿBø|þèõÓzì ëk ô qA pãük ÿoBývG BG wüo@ ûlðq ÿBøApWA ok RôB×O úíz^pu ô QuA RôB×Pì óAlñìpñø úG ïkpì BG ûkôApì qA ôA Àhy úÞ QuA þOnè ô Jõg óAlñìpñø pTÞA ú^ pâA .koô@|þì Quk úìBðpG ÿApWA úG óBzðAoAkAõø úG ÜzÎ BG|þìkpì ïkpì ÿApG ûlðq ÿApWA Áõ¿hèA þéÎ ok wüo@ ëk ô óBW qA úÞ þÛzÎ BìA .lðqAkpK|þì ÀèBg ô JBð ÿolÚ úG krýg|þìpG úìBðpG ÿApWA ô óAoAkAõø IéÚ ÿA úÇuAô aýø þG úÞ QuA òüA wüo@ .lñÞ|þì pýhvO Ao {üApWA óBHÆBhì òülñ^ óõñÞA ,RõvßzýK ô JõHdì ûlñðAõg oBývG oBývG ô RôB×Pì þÇýdì ok úÞ QuA úP×ø 54


TEHRAN MAGAZINE

|«çÏÖ BìA ,kpýâ|þì Quk ok Ao þéì îýO QüAlø rýèBð@ Ao óApüA ÿBø|QvýèBHýèAô ÿqBG îéýÖ ,pOpG äýè þÖnc úécpì qA lÏG ô lñÞ|þì >.kpÞ løAõg ï|çÎA Ao kõg ÿBø|úìBðpG þüBùð úíýð úécpì ok òKAs êGBÛì ÿqôpýK qA wK õßu|æô qA óApüA ëBHýèAô þéì îýO pülÛO îuApì ÿoArâpG úG ûoByA BG þðqoôAk 1392 ûBìpùì –Býu@þðBìpùÚ ëBHýèAô RBÛGBvì Bì< :Q×â õßu|æô õýèõg ÿApG þËÖBcAlg óBíùì úÞ þðBìkpì óAõñÎ úG óBýðApüA îýøAõg|þì qA .lðõy úPgBñy óBùW eÇu ok lñPvø qAõð ok òýPðAso@ ëBHýèAô óõýuAolÖ wýüo# óBìkõg úG Ao òýPðAso@ óõýuAolÖ pãük ÿõu ëBvßü BO QuAõg óApüA óõýuAolÖ úG ÿA|úìBð õßu|æô BG Ao kõg ÿoBßíø .îükpÞ oBßølG qA ôA þüAlW BG ,õßu|æô kAkoApÚ óBüBK qA pOkôq ûpùG oôBzì óAõñÎ úG ôA qA ô kpÞ îýøAõhð ÐÇÚ êGBÛPì êüBíO .kõy QÛÖAõì óApüA þéì îýO >.îüpG|þì Ao kõg QÛÖAõì rýð óApüA BO ly UÎBG õßu|æô þéì îýO òýzýK þGpìpu þðlÏì òývc .lñÞ ï|çÎA òüpPùG þüBýèBPüA ÿkoBðpG úßñüA óBýG BG óApüA Býu@ ok oBGôk óApüA BG ûApíø õßu|æô :lüõâ|þì ,QuA ëBHýèAô þéì îýO ÿApG úñürâ þðBùW äýè ô þðBùW ïBW úýíùu ô ly óBìpùÚ ÉBHOoA úÞ QuA òüA ÿkoBðpG QýÛÖõì Épy< ,óBPvGp¾ ,óBíè@ ,BýèBPüA êGBÛì .kpÞ IvÞ Ao ÉBHOoA Apüq .lñßð ÐÇÚ Ao õßu|æô BG kõg ÿBø|RolÚ úýÛG ô BGõÞ ,Bßüpì@ ,óBPvùè .kõG QHTì þðAôo pËð qA õßu|æô BG óBñßüqBG >.QuA þñýO|çK êzýì êTì ÿkpÖ ,îýüõãG BG ,}oõzÞ þéì îýO ÿBýcA BG BO kkpâ|þì .ly qôpýK úýuôo ô êüqpG rW úG óBùW ëBHýèAô .lñPyAk ëõHÚ Ao pãülíø þGpìpu ô óBñßüqBG .lñÞ ÑAkô ÿpâ|þGpì ÿBýðk úýíùu IvÞ ok ÈÛÖ óBùW ëBHýèAô pOpG þGpì ûAo ûlñøk úìAkA lðAõO|þì ô QuA }õørýO ôA êýèk úG ôA< :Q×â úìAkA ok þðqoôAk .lðBì ïBÞBð àýLíèA >.lyBG õßu|æô QzùHükoA qA ,koAk óBPvùè ok úÞ ÿpýâok óApüA úG pãük qôo lñ^ õßu|æô õýèõg ïkpì qA ô lPvüBG Bø|òýGoôk ÿôpGôo BO lü@|þì ly UÎBG ôA þK ok þK RAoBhPÖA òùýì xBK úG úßñüA ÿApG .løAõhG onÎ óApüA .lñÞ IvÞ óBýðApüA krð ÿpýãíz^ QýGõHdì þâlðq ok oBG òýèôA ÿApG }A|þPuôk ïBð BG ,óApüA ok }qoô óAoAkAõø qA ÿoBývG .lñÞ|þì Bøo ûoBÞ|úíýð Ao ÿkAkoApÚ ,{üA|úÖpc ëBHýèAô þyqoô úPyo JnW úÞ kõG õßu|æô .lðkpÞ ëBHðk Ao þéì îýO ÿBø|ÿqBG ô lðly {ìkpì ÿõu qA òýPðAso@ oõùíW wýDo óõ^ .QuA ûkpÞ RõÎk oõzÞ òüA úG Ao ôA «B¿hy ûoAõíø QuA úèBu 62 úÞ ôA ,ëBc òüA BG ÿpâ|þGpìpu BG koAk l¿Ú úÞ kõG ûkpÞ lýÞBO ô ûly kBXüA áõG|wýÖ ok ÿA|úd×¾ ëBc õßu|æô òPÖo BG Ao kõg Q×èBhì ,ó@ ÿBÃÎA þðBìpùÚ ÿBýðk qA òýPðAso@ ëBHýèAô þéì îýO oBG òüA ,løk|þì pýýÓO Ao kõg pâõWô|QvW oõOõì ïo@ ,ØéPhì ÿBø|QHuBñì úG úÞ êâõâ # ÝõÛc qA QüBíc ïBýK ÿôBc pýýÓO òüA .QuA ûkAk pýýÓO þ^õu þðBPvìq àýLíèA QHuBñì úG Ao|ó@ õÃÎ p×ð oArø 24 úd×¾ òüA .lðA|ûkpÞ qApGA QuA ëBu 30 kôlc õßu|æô .lñÞ þËÖBcAlg .kõy|þíð QüBÎo úýuôo ok úÞ QuA óBüApâ|wñXíø úÞ ûly ëBHÛPuA ÿõdð úG {üBùPvK qA ô koAk þéì îýO .úPyAlð þPýèõEvì òýPðAso@ îýO ok úÞ ok rýð BýèBPüA ëBHýèAô óõýuAolÖ QüBu þPc .koAlð þGõg QýÏÂô àñüA rýð òýPðAso@ ÿõâõè êâõâ ,úýuôo þ^õu pùy ok 2014 þðBPvìq àýLíèA ÿBø|QGBÚo qBÒ@ BG óBìríø .QuA ûkpÞ ûoByA ó@ úG þyoArâ àíÞ òýPðAso@ ok õßu|æô QýèõEvì òüpg@ .QuA ûkAk pýýÓO Ao kõg pâõXPvW oõOõì óBìq ó@ .kõG 1983 ëBu ok þéì îýO ÿpâ|þGpì úPHèA .QuA ûly ûkB×PuA þvñW óByBGpâk êHíu óAõñÎ úG óBíÞ|òýãðo óBzð ,õâõè òüA ok ôrðoõè qA «Bíuo óApüA ëBHýèAô óõýuAolÖ Bø|óBvðA Ñõð ô lüBÛÎ ÑõñO úG kBÛPÎA ô þHéÆ|eé¾ úéíW qA þ×éPhì l¾BÛì úG óBíÞ òýãðo ÿ|úðBzð ûkpÞ kBü õßu|æô òýzðBW óAõñÎ úG ÿkoBðpG ô kpÞ bõÞ BýèBPüA úG wLu .QyAk ëBu 29 ôA .kõy|þì ûkB×PuA rýð õßu|æô úÚ|çÎ koõì kpâBy ÿkoBðpG .QuA Ao ÿpâ|þGpì ú¾pÎ ok òßíì RAoBhPÖA ïBíO .kpÞ IvÞ õýèõg lülc|ç¾ BG ëBHýèAô óõýuAolÖ .QuA qA þyqoô òüpíO< :QuA ûly úPyõð àýLíèA oõzñì qA þzhG rýð ïo@ òüpüq {hG ok fôo ok òüA ô lyBG úPyAk ókpÞ }qoô ûqBWA lüBG ÄýÏHO óôlG ÿkpÖ pø ô QuA þðBvðA ÝõÛc ûlürâpG Ao þéì îýO lülW þGpìpu ,õßu|æô ûlùÎpG Ao Bðkõì îýO QüAlø 1985 ëBu >.QuA ÿkpíðAõW ô þãPvHíø ,þPuôk òPÖpâ pËð ok BG êGBÛPì áok lñìqBýð úÞ QuA àýLíèA oBíypK óAoAkAõø ÿApG rýãðA îÒ þGBhPðA ;QuA BW úG Ao rýãðA|JBXÎA ÿkoõÞo ô QÖpâ .óApüA ok õßu|æô ,þèAõPì ëBu oBù^ ok BýèBPüA þðBìpùÚ .QyAnâ àýLíèA RBÛGBvì ÿBø|ïBýK òüpPíùì úéíW qA AoAlì ô rýì@|QíèBvì þPvüríø ,eé¾ îýO QüAlø 1989 ëBu .þÖnc ïBW úu BG ûApíø kõWô þvñW ÿBø|{üApâ ÑAõðA pãük oBzÚA úíø lñðBì rýð óAoBßyqoô óBýì ok úÞ BW|ó@ qA .lñPvø ôk ,QvýèBHýèAô óAõñÎ úG ÿkoBðpG AlPGA qA óBüApâ|wñXíø koõì ok þðBPvìq àýLíèA óBGrýì óAõñÎ|úG úýuôo ÿBø|ïBÛì ÐÂAõì ,koAk .koAk BKôoA ok þðBìpùÚ IüBð ôk ô þðBìpùÚ òüA ok ëBu Q×ø ô QÖpâ ûlùÎpG Ao BýèBPüA þéì .lðBì þÚBG Qíu .QuA ûkõG òüpÖ@|ëBXñW þðBùW RBÛGBvì óBìpùÚ oBG ôk BýèBPüA ûApíø ûpÛð ëAlì BPð|çO@ 1996 àýLíèA ok ô ûly àü ,þðBùW RBÛGBvì ePÖ oBG ôk úÞ ÿkApÖA oõÃc ok þüApâ|wñXíø ÔýéHO,2013 òDôs Jõ¿ì óõðBÚ IWõì|úG úýuôo ok óAlðq þPc QuA òßíì þüApâ|wñXíø qA ÑBÖk .kõy|þì Jõvdì ïpW ,lðA|ûlýupð þðõðBÚ òu úG ûBãyBG QüAlø óAõW þGpì òüA .QuA úPÖpâ ïBW ok NBÞ úu ,þðBùW ïBW ok þðBìpùÚ .lyBG úPyAk þK ok îø ok îýO òüA BG ô koAk ûlùÎpG Ao óBPvùè êãüô äýè ok þðBìpùÚ oBG YñK ô BKôoA ÿBø|Qéì .QuA ûlýzgok BKôoA ÿBø|ûBãyBG ïBW þÆ õßu|æô ÿBýèBPüA ly UÎBG ëBHýèAô þðBùW óBüpW ok úÞ þðBüApâ|wñXíø Q×â A«pýgA ,úýuôo ÿoõùíW|wýDo ,òýOõK pýíük|æô pg@ ô ëôA Ùpc ,úøk àü úG àükrð þOlì qA ëBc|òýÎ ok ÿô .lñyBHð óApãð ,lðoAk oõÃc þ^õu ok àýLíèA ÿBø|ÿqBG ÿoArâpG BñvüA úG óApüA ëBHýèAô óõýuAolÖ wýüo .lyBG oõO ô NõO ÿBýðk .”lðõzð àükrð óBÞkõÞ úG“ QuAõg óBüApâ|wñXíø êüBíO Bßüpì@ þéì îýO þGpìpu< :QuA úP×â úÞ òüA êýèk úG BìA ,lüBýG óApüA úG QyAk ÿkBüq ,BýèBPüA óApPgk þéì îýO QüAlø wLu ôA qA þWõì ,úýuôo ÿoõùíW|wýDo óBñhu ok óBÞkõÞ þvñW oAq@ ô þüApâ|wñXíø lðõýK kpì óBüApâ|wñXíø ÝõÛc ÿpGApG ÿApG úÞ þð|æBÏÖ ûBãð qA .QhýãðApG þðBùW eÇu ok Ao kBÛPðA oõÆ úG QvðAõO|þíð ,koAk ëBukpg lðqpÖ ôk ,Arñ^BýK ûBãyBG ,à^ ÿoõùíW þéì îýO .QuA ÄýÏHO ÝAl¿ì óBñhu òüA ,lññÞ|þì }|çO óq ô óAõñÎ úG ÿkoBðpG .lðBíG óApüA ok píPvì rýð Ao BýðBLuA þéì îýO ô BÞ úGBâ ûBãyBG ,Bðkõì .ûly þÖpÏì ëBHýèAô ópÚ òßüqBG òüpPâorG .koô@ ok óApüA qA pu ,ïBXðApu ô kpÞ úGpXO ëBHOõÖ ok Ao ôA ÝAl¿ì îýøAõhG pâA lüBy qBG úðBg úG ,pýK ÿõßu|æô luo|þì pËð úG |æBc

óApüA ëBHýèAô þéì îýO qA õßu|æô õýèõg >rýãðA|îÒ þüAlW<

ok óBüApâ|wñXíø qA êâõâ þðBHýPzK õâõè pýýÓO BG þ^õu àýLíèA

53


óApùO þééíèA òýG úéXì

ïA|þðApüA RpýÒ òýñ`íø ô óApüA î^pK ô oõzÞ Ao þGpÎ ÿBøoõzÞ pýâ|îz^ ëõK BO ûkAlð ûqBWA QHS ÿApG úzýíø qA pPzýG Bùð@ úÞ þÇüApy ok ÿ J o Ñ Yýég þéÏW ïBð úG ”xoBÖ Yýég“ .ïpünLG ,lññÞ|þì }|çO püBu ÿApG BøkBùñzýK Quk òüA qA îø qBG BìA ,lPÖA|þì ÝB×OA îø óApüA óByõK|þéì aýø oõzÞ }qoô ó|æõEvì Ap^ îðAk|þíð þßü pâA ?lññÞ|þíð ëBGlñø ÿApG ÿoAnâ|úüBìpu þvÞ ú^ kôpG ô kõy úuõuô óApüA óBñßüqBG qA

lðkpÞ|þì oBÞ òüA þvÞ pPíÞ ÿApG koAk kõWô îøApÖ ëBíÞ ô ïBíO Roõ¾ úG Ao ÈüApy òì ÿApG .ïôpG óAlýì úG Bùð@ ÿApG BO lðkõG ûkpÞ ÈüApy ïBíO ô þèBì pËð qA Bùð@ ûkpÞ îøApÖ òì ÿApG Ao RBðBßìA ÿoArÖA|Qhu pÇÚ ok þéßzì aýø úÞ lðkpÞ òýíÃO ô lðkõG òüA êýèk lñ^ úG òì BìA ,ly løAõhð kBXüA îüApG .ïkpÞ ko Ao rýãðA|úuõuô kBùñzýK êü|æk Áõ¿gok óApüA ëBGlñø }õK|þéì úßñüA ëôA :kpÞ eüp¿O kBùñzýK òüA òPÖpünLð

þuBHÎ BPýG

lññýHG îø Ao ëBGlñø ó|æõEvì }BÞ ,îñÞ|þíð ÅõÎ Bø|JpÎ ÿBøo|æk BG Ao óApüA áBg :þßPuA ok þéÎpýì xlñùì oõÃc ?kAk løAõg iuBK îíýí¿O ok ÿô ÿBø|QHd¾ ô òìBS ûBãyBG .îñÞ pßzO ÿô qA lüBG ô kõG pSõì oBývG óApüA ëBGlñø úÞ |æBc ïoAôlýìA ëBc pø úG îø þüBýu@ ÿõßu ÿôo ô QuA ûly þðBùW BO lñÞ pýýÓO ëBGlñø úG Bø|ûBãð ,QuA úPÖpâ oApÚ ô lñølð Quk qA Ao kõg ÿBø|ûrýãðA óByõK|þéì ïoAôlýìA .lðõzð úuõuô úGBzì ÈüApy ok ûlñü@ lñðAõO|þì úÞ þÛüpÆ úG ó|æõEvì kBXüA þéßzì BO lññÞ òýíÃO Ao Bø|QvýèBGlñø .kõzð

.îñÞ QzK ïoõzÞ ïkpì ô oõzÞ úG îPvðAõPð ØéPhì ÿBø|ÿqBG ok BO îPyAlð QÚBÆ îø lÏG okApG( kBXu ô ïoõzÞ þéì îýO pGApG ok ok ïkAk eýWpO .ïpýãG oApÚ )ïpO|à^õÞ î^pK óly úPyApÖApG ÿApG ô îyBG ïoõzÞ .îñÞ }|çO ïoõzÞ Ao óApüA áBg úßñüA óBýG BG þßPuA ïpÞ|úéèA :Q×â ,îñÞ|þíð ÅõÎ Bø|JpÎ ÿBøo|æk BG lðkõG ûkAk òì úG Bø|ÿpÇÚ úÞ ÿkBùñzýK «BÏÚAô BìA ,kpÞ|þì òýìBO píÎ pg@ BO Ao ïA|þâlðq úG îH¿ÏO .îüBýG oBñÞ Bùð@ BG îPvðAõPð ëk úO qA

þgpG ok ô lðlñG|þì Épy îø BG ÿqBG úXýPð pu pG óAoAkAõø ,Bø|ÿqBG ÿoArâpG óBüpWok .kõy|þì ÿpýâok úG pXñì Bùð@ òýG UdG ô pW koAõì òüA úGBzì .lññÞ|þì úéíc pãülßü úG õÚB^ BG BýñÞ ok ëBHOõÖ óAoAkAõø úÞ Qvýð oBG òýèôA òüA jo BýñÞ þégAk äýè pu pG îø ô óBPvéãðA ëBHOõÖ pOpG ëBHOõÖ äýè ÿoArâpG óBüpW ok îø ,ÝB×OA .QuA ûkAk Ao kõg êuBÞõýð êGBÛì îýO òüA QgBG qA wK lPüBðõüpPv`ñì þüBýñÞ óAoAkAõø qA þßü úPynâ ëBu .QzÞ êGBÛì îýO òüA òýãñu QgBG qA wK ëBñuo@ þüBýñÞ óAoAkAõø qA þßü îø 2009 ëBu ok .kpÞ rüô@ Üéc Ao kõg lPüBðõüpPv`ñì

ô áBg :Q×â óApüA ëBGlñø }õK|þéì #| ÅõÎ þGpÎ ÿBøoõzÞ ÿBøo|æk BG Ao óApüA î^pK .kpÞ îøAõhð

kBùñzýK koõìok þßPuA ïpÞ|úéèA ô oõzÞ òüA QýÏGBO QÖBüok ÿApG ÿBø|ÿpÇÚ :QyAk oBùÊA ,pÇÚ ëBGlñø þéì îýO ok ÿqBG ïkpÞ|þì ÿqBG pÇÚ äýè ok úÞ úPynâ ê¿Ö okB¾ ÿpÇÚ úìBðonâ îüApG oõzÞ òüA ó|æõEvì úG óByoõzÞ þéì îýO ÿApG BO lñPuAõg ô lðkpÞ .îPÖpünLð Ao ÑõÂõì òüA òì BìA ,ïôpG óAlýì úÞ þéü|æk úG BñG Bø ÿpÇÚ úÞ þÇüApy ok

ok ëBñuo@òýãízg oAkAõø !QzÞ Ao ëõKoõýè oAlÖpÆ ,BýñÞ úÞ QuA ëõKoõýè oAkAõø àü êPÚ úG óõñËì ÿkpÖ ëBHðk úG BýñÞ wýéK # .lýuo êPÚ úG õÚB^ RBGp BG ,îýO ôk pýgA ÿqBG qA wK

óBñÞBu úP×â úG .lýuo óBüBK úG ëõKoõýè àü pG YñK ÿqôpýK BG ÿqBG òüA úðBhýì àü ok ÿqBG ÿByBíO qA wK ëõPÛì ,BýñÞ rÞpì ok ôpì pùy þédì ûphvì Ao ëBñuo@ oAkAõø ,ëõKoõýè êâpK ÿqôpýK ô BýñÞ QhPüBK þGôpüBð .QuA ûkpÞ BG ,QÞpc òüA úG {ñÞAô ok ëBñuo@ oAlÖpÆ lñüõâ|þì þñýÎ óAløBy .QuA ûkpÞ koAô ëõKoõýè oAkAõø úG Ao þOBGp ô ûkpG úéíc ôA BG õÚB^ Rly pSA ok óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK þPÎBu ëõKoõýè oAkAõø .Qynâ ok koAô RBcApW ëBHOõÖ pOpG äýè oAkAõø þÆApÖA Roõ¾ úG Bø|þüBýñÞ qA ÿoBývG .lñPvø óBPvéãðA pOpG äýè ÿBø|ÿqBG ÿByBíO ÿApG pùy òüA ïkpì qA ÿkBüq ûôpâ óõürüõéO úG rùXì ÿBø|NõéÞ ô Bø|úðBhýì úG ëõK QgAkpK BG óBPvéãðA .lðôo|þì óôlG ëBHOõÖ óAoAkAõø ,pOpG äýè îùì ÿBø|ÿqBG ÿoArâpG óBìq ok îýO|xBHè ólýyõK BG ô lñGBü|þì oõÃc Bø|óBßì òüA ok ,þédì QÎBu úG úWõO .lññýzð|þì ÿqBG ÿByBíO úG kõg JõHdì

52


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

PARADISE NURSERY > òýG óBùW lýXì < xlñùì Qüpülì BG BýèBPüA qA ÿqoôBzÞ úPyo êý¿dPèA ÕoBÖ êâ ô òí^ ,þPñüq óBPgok ,ûõýì óBPgok }ôpÖ ú`ÒBG RBñýDrO oõìA úýéÞ ïBXðA þPuk ô ÿA ûpÇÚ|,àýOBìõOA þðBupG@ þñýDrO ÿBø ÕAp^ I¿ð|,ÿoBßPgok ô êâ óBPgok þñýDrO xpø -

koô@þì Bíy úðBg úG Ao óApüA ÿBHüq oBùG ,}pO õíýè|,òüpýy õíýè|,YðoBð :óBPgok ÑAõðA ûBy ,ïAkBG|,úPvK ,ôkpâ ,rüpHO ô lùzì RõO ,õèBHè@,êýâqA ,ÿpãvÎ ô BGBG {üo oõãðA ,RõO úWõâ ,àèArèAq| ,ÿpýXðA õéø |,JBñÎ |,pýXðA| .QuA kõWõì ûpýÒ ô õèBìpg ,õè@koq|,oBðA ,rHu

N

101 Freeway

405 Freeway

De Soto

w

E

S

(818)701-5656 10943 De Soto Avenue Chatsworth, CA 91311

51

(818)701-5656

Fax : (818) 701-5658

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

ÕApu ÿpG îÞ îÞ úãük ûoApÚ ÿkpßýì pßÖ :pùì òülèõPì ôqApO rý^ .óoAk oBÞ oBËPðA RqA qõñø Bø|ûoBPu oBãðA þèô þñÞ ûqBO þv×ð ô QcApPuA }A úWõPì Rkõg ApøBÊ þèô ÿoAnG áApPyA úG úýÛG BG þðõO|þì úÞ ÿoAk ÿkBüq BG ôo QOBuBvcA úP×ø òüA ok úíùì .QOBýGpXO Bü QOBuBvcA |«çTì ,þPvýð úHñy úýèôA RBÎBu qA ,þÛzÎ ëBHðk pâA .þzG àüpy úñÞ|þì óõzÞok úÞ þvÞ óõ^ }BG oAôlýìA oBHñüA þPyAk þÛzÎ Qvßy |çHÚ pâA .úíøApÖ þGõg Q¾pÖ úÏíW p¿Î Bü úñü@ ,úPynâ qA êÛPvì úÞ úñüA Qvýð þßy }õO úÞ ÿrý^ ! ópG {ýK pPùG þéýg BøoBÞ úñßíì .QýðõzýK úG óoõhG óBü|þì óoAk ÙB¾ Jõg RBÚB×OA ô Qvø þñyôo Qèk ô þPvø IéÛèA ÜýÚo ÿkBüq õO òñÞ pßÖ úñßíì úýÛG :óBG@òülèõPì ïktÞ úyBG ÿoõÇñüA lüBy îø BÏÚAô .úPgõu Bü ûly ØýÇè þÎõÂõì koõì ok ÿkõhýG JAõW QuBvcA òüA úG BO òÞ QÞoBzì úüpýg oBÞ àü ok .}BHð {ðApãð þèô úG .|kõG þøAõg ôpGôo ÿA|ûlý`ýK ÈüApy BG úÏíW BO úHñy úu qôo qA .þyBG ûkAk úÞ óôlG ,JB¿ÎA ô ëpPñÞ ókAk Quk qA Bü óly þðBH¿Î Roõ¾ ok .òÞ kBíPÎA RA ûrüpÒ qA .}A þ×ñì RBuBvcA Quk ûlG ôo {èpPñÞ lüBHð ïk@ þÇüApy aýø ok óõ^ þPvø p¿Ûì ôo þÇüApy Rkõg ÿApG òÞ þÏu ô òzG óApHW ûkoAô ÿBøoBzÖ BO }BG oôk þ×ñì ÿBø|ÿspðA .ly lñøAõg rýãðApG ûpÆBg Jõg ÿBøõG ô Jõg àüqõì ;úyBG pPÏüpu ÿkõHùG BO þñÞ îøApÖ þÇüApy ok ô lìôA løAõg QßíÞ úG RA|þñýHyõg :om@òülèõPì óBíÞ òüA ok .þy|þì qôpýK ô ÿk|þì úìAkA RolÚ BG úñÞ|þíð îø ôo }pßÖ wÞ aýø úÞ êÛPvì ôo ÿo|þì õéW }õO ÿoAk úÞ ÿoBÞ pø ô õzð Ùp¿ñì rý^ aýø qA úP×ø ôo þGAõW úßñüA oõ¿O QýÏÚõì àü ok .ûlG úìAkA Bø|ïk@ Ùpc ô ÈüApy qA pø qA êHÚ úÞ úyBG QuAõc pâA úGõg þéýg wK úy|þì ïõíO Rop úG þðôk|þì þvÞ úG ÿkoõì ok pâA .ÿlG }õâ úýÛG RApËð úG ô þXñvG ôo ÈüApy ô þñÞ pßÖ Jõg þÖpc Bü õzG ëBýg ô pßÖ ëBýhýG ô þñÞ|þì ûBHPyA úÞ óôlG :pýãG ôo îýí¿O ôk òüA qA þßü ÿoAk ày ôo þüBø|QÎBu þðõPG pâA úýèBÎ ô QuA þGõg úP×ø RApG |«çÞ .órG Ùpc koõì òüA ok QÖpÆ BG .ÿoAnG oBñÞ Rkõg Áõ¿hì qA QýÏÚAô ókpÞ AlW RA úP×ø òüA oBÞ òüpO|Qhu :ÿk òülèõPì rG QPcAoBð A«lüly òüA ô ûkõHð ïq|æ BÏÚAô úÞ úâ|þì þÒôok QùG p×ð àü .úÒôok þyôo òüpPùG úðApãGBvc koõgpG .úñÞ|þì Quok RApG ôo þO|çßzì Bü úñÞ|þì ÿly oôk QÖpÆ qA þñÞ|þì pßÖ pâA .þñÞ úHéÒ óBüpW òüA úG þðõO|þì úÞ QuA ûoBGôk BO òýñÞ ÿrLy@ îø BG Bü òýñýHG þíéýÖ |çTì ô þñÞ Quok þOôB×Pì ÿBø|QÎBu òÞ þÏu }BG úPyAk oBËPðA ,ÿk|þì ôo úWõO òüA pâA wK ûoAk qBýð úWõO úG|þìk@ pø .òzG àükrð Bø|úÇGAo .ÿlG úÞ úyBG QuAõc ,ÿpýâ|þì pâA ô ÿpýãG úÞ kBy ÿApG ûrý^ òüpO|þOBýc ÿAõg|þì þ^ BÛýÚk úßñüA òPvðôk :òíùG òülèõPì õèk xBvcA BO Jõg ÿBø|Quôk ólük ÿApG oAnG ÿA úìBðpG .úP×ø òüA ok QðkõG ,úý^ QÖlø úßñüA qA þÖBÞ RBÎ|çÆA òPyAk qA êHÚ .ûpG |æBG þâlðq qA QPüBÂo ô òýzG .úñýíÞ ok þÎõñPì RApÇg úP×ø òüA óõ^ pýãð ÿA ÿlW îýí¿O aýø QýÛÖõì ô þGõg úG úP×ø òüA ô òÞ pßÖ óõzùG Bü wüõñG ôo RBø|QüõèôA úG ô órG lñhHè lìôA {ýK RApG þéßzì àýPðBìo ÿBÃÖ ok pâA .Qynâ løAõg .kpÞ løAõg êýíßO ôo ÜzÎ ûrXÏì BÃÖ ok êìBÞ ûBì ókõG .ÿoAk {Puôk õãG QÖpÆ

118 Freeway Rinaldi

|úP×ø þDõãzýK

úÞ òPvø þüBørý^ BìA úðq|þì Zõì QýÚ|çg :lñ×uA òülèõPì þøBì kBü úG ÿA úP×ø RApG úðõO|þì úP×ø òüA .ópýãýì ôo lülW ÿBø|ûlüA ÜÛdO ÿõéW úG ô þãG ÿAõg|þíð úÞ þüBørý^ úG ÿõÚ >úð<àü úÞ þÆpy úG úzG þðlðõì ok QýÚ|çg ô úðõíu@ ok ÿoõÞpì .òPvø îùì RApG BÏÚAô úÞ þupG þüBøoBÞ ûlüA àü úG úy|þì úý¾õO |çìBÞ .ûly òyôo RBùürPðBÖ îøkqAôk úðõg .ZôA ô ûpýãýì oApÚ p×ð àü úWõO koõì RA|þ×ÆBÎ þâlðq úP×ø òüA .þñÞ êíÎ áBñupO þíÞ lülW úG úñßíì úÇGAo àü .ókpßýì QHd¾ Rkoõì ok òPyAk ûôpâ àü ÿlýíùÖ pâA òßð IXÏO |ç¾A ôo QPuk .úyBG õO ÿBø|Quk pËPñì ólý^ ûkBì@ ûõýì àü êTì ô úyBG ûlýuo xBvc ÿA úécpì .ûoõhG þHèBW rý^ úG lüBy ,òÞ qAok

|úP×ø þ


óApùO þééíèA òýG úéXì

õãzýK |

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

|úP×ø þDõãzýK

Bü .þyBG úPyAk lüBHð úÞ ÿoAk ôo þupPuA :òükoôpÖ òülèõPì ûpG þðApãð lñìqBýð óõzÏÂô ,Bø òüA ÿôk pø ô ÿA úÇGAo Bü þPvø ÿoBÞ óApãð RpßÖ qA ôo BùðôA pâA ô þPgBu Rkõg Ao Qüôo {ýK ÐðAõì þÃÏG .Qvýð ô úøAo ok þO|æõdO îø úðõg ÿõO .óoAlð kõWô îø þÏÚAô ÿBýðk ok ,þñÞ Ùnc BìA úuBvc ÑõÂõì .þzG úWAõì þTdG ô pW BG úHñzXñK Bü úHñyoBù^ qôo úñßíì îø þßü òüA êc ÿApG RA úýcôo ,òýñÞ êc îø oBñÞ òýPvðõO ôo þüBørý^ ú^ úÞ úyBG RkBü pâA ÿBørý^ |«æBíPcA þèô úzG ûlðpG úñßíì úñÞ|þì QGBS ôo {OolÚ úÞ|þìk@ .kõG løAõg ÿõÚ .QuA ÿpPùG ÿtOApPuA ,òPgBG ô ólìôA oBñÞ þøBâ .ûk|þì Quk qA îø ôo þGõg ,òzG ZoBg ëpPñÞ qA QüBø|ÿrPðBÖ pâA :QzùHükoA òülèõPì ôBâ QzùHükoA lèõPì ÿApG ûpWBzì àü úP×ø òüA ok .ly løAõg pukok pK þâlðq ÿtOApPuA .úPÖBýð ÝB×OA ÿoAk {Puôk úÞ þvÞ BG ïoAôlýìA úÞ úy|þì ûlük RBø|Ùpc úG pPùG Bø|ïk@ BO pýãG {ýK ok ôo >òP×â BìA ÿBW úG òP×â þéG< ô þâ|þì ÿoõÇñüA õO<õãG>...îâ|þì òì BìA þâ|þì ÿoõÇñüA õO< þãG úßñüA ÿBW úG .òñÞ QÚk úÞ òÞ QÚk þPvø QGBÚo ok þvÞ BG Bü þñÞ|þì RkBvc þvÞ úG pâA >ûpPùG úÞ úñüA òì Ùpc .ûoBýG oBzÖ QùG BO kpÞ løAõg ûkB×PuA Fõu }qA óõ^ úzð }A úWõPì êGBÛì ÙpÆ QÞpc õO þßéÖ ZpG ÿôo ûoAk ûBì úÞ |æBc :kAkpg òülèõPì pßýK ôk úÚ|çÎ .þñÞ rÞpíPì ôo RoBßÖA þðõO|þíð úÞ þñÞ wc pâA QuA þÏýHÆ úñÞ|þì òüA .òzð þéíÎ Bø|ûlüA| úÞ ûly UÎBG |æõíÏì RBø|ûlüA koõì ok QHd¾ úG RA êíÎ RBø|ûlüA qA úyõâ àü úG ,ólýzÞ úzÛð ô ókq Ùpc ÿBW úG òÞ þÏu oBG ô þPvø òüpPùG úÞ úyBG RkBü úP×ø òüA ëõÆ ok .pPzýG ÿBøoBÞ ÿApG ÿpýãG àGlýÖ ô þñÞ QøBâlük úñÞ|þì àíÞ QùG BñÏì BG úTcBHì àü ok QÞoBzì .kõG þøAõg òüpPùG úÞ }BG òEíÇì {Puôk úÞ þvÞ qA þPuAõg pâA òÞ þÏu .òÞ ëBHÛPuA úíèBßì qA B«íPc wK þñÞ f|ç¾A ôo ô QuA UdG ô {ßízÞ lÏPvì úP×ø òüA óõ^ þñÞ fpÇì QHTì |çìBÞ õðôA ,þñßG ÿkBÛPðA ÿoAk .ûoAk qBýð óBìq Bø|úP×ø úG {ðkpÞ êc úÞ úzG ÿA ÿoõhèk UÎBG úðõO|þì lG UdG àü .úPÖBýG óôpýG ûkpK qA ûoApÚ ÿqAo úP×ø òüA :pýO òülèõPì äñ^pg ôo úÇGAo àü àýìBñük þðõO|þì ÿoõÇ^ úßñüA koõì ok ÿoAk þâorG ÿBø|ûlüA løAõhð ÝB×OA óBüpW òüA òzð ÐíW RBÎ|çÆA úíø þPÚô BO þèô þñÞ ÅõÎ ûkBì@ úP×ø òüA ok wK úñÞ àíÞ ÑõÂõì òüA úG lüBy qAo óôA óly ûlük .kBPÖA þuBvc ïk@ kõg úG kõg ,ókõG ûBì ëpPñÞ QdO pÆBg úG pýO .}BG îø úÇGAo ok åorG ÿpýýÓO RA úüpâ pâA òßð IXÏO .ly løAõg pOkBc ÐÂô úðõíu@ õO êìBÞ ûBì úÞ îø úP×ø òüA ô QuA ôrW ûoAlð Üc QgBñzð Qýíuo úG ôo Üc òüA úÞ wÞ pø ô QÛc ô QuA þÏýHÆ .QÖpâ .úyBG Qßükrð þéýg óBPuôk RBø|úPuAõg úG úWõO þG úÞ þðBPuôk IÊAõì :kAkpì òülèõPì pýy óõykõg ÙpÆ qA úÞ òPvø ÿoõÇñüA Bø|ïk@ þÃÏG .}BG ópýâ|þì îýí¿O RApG ok Bø|ïk@ òüA .òñßýì oBPÖo óôA xBuA pG ô úHuBñì p×ð àü ÿApG þ^ òñÞ|þì pßÖ ôo RA þ¾õ¿g îüpc .òPuAõgpG ô Qvzð ÿApG úñürâ òüpPÞBðpÇg úP×ø òüA úÞ úñÞ oBßy@ ôo þüBørý^ úñßíì þÚ|çgApýÒ úéíc àü óõ^ õzð pýâok þvÞ pø BG ô òÞ Ì×c úÞ úñüA IuBñì }ôo ô úyBG IéÚ ok lüBG ó|æA qA pO|ÿõÚ þÛzÎ .òzG úP×â Bü ûlük ÿAõg|þíð ôo oBßñüA þðrG ÿlñO êýíüA ly ïq|æ pâA .óly ko qA xpO óôlG ÿoAnG pOkAq@ þíÞ ôo QHéÚ .QyAk þøAõg ÿpPâorG þðõíýzK «AlÏG þñßð pâA óõ^ òßG ô þðôonãG }õg ÿAõg|þì óBìríø úP×ø òüA :oõüpùy òülèõPì úyõg ÑõÂõì òüA pG úHéÒ }ôo .úñÞ|þì Quok xpPuA òüA ô þupG îø QÖAløA úG .ÿpG ïôlÞ pø ÕApu QGõð úG lüBG úßéG ÿoAnG oBñÞ ôo óõzýßü úÞ Qvýð òüA þPcAoBð ô ú¿Ò óôlG wK QuA oBÞ úP×ø úP×ø òüA þupK|þì Bø|ûoBPu qA pâA koõì ok Quôk àü BG ókpÞ QHd¾ .xpG BøoBÞ úG ,þðôonâ }õg ÿApG pßÖ pâA .úPÖBýG ÝB×OA p¿Î YñK QÎBu qA lÏG úÞ ûpPùG ô úy|þì úý¾õO |çìBÞ RA þ×ÆBÎ ÈüApy IÛÎ úG :ûoAk Zôpg ûAo àü þPvG òG pø úÞ òÞ pßÖ òüA úG þPvø QvG òG àü ok þñßýì .kõG þøAõg ÜÖõì ô pýãG îýí¿O QuBvcA xBuA pG .òPzâpG

50


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

ok Aõø }kpâ ô {gp^ BG BO ,JBýu@ ÿBø|ûpK õùñýÎ kõy I¿ð úTXèA îýËÎ þüBø úßñK ,lðqBu|þì !ûkõè@ ÿAõø ïBùu Quok ÐüqõO ok {ÚõÖ |æBc .lññÞ àíÞ Aõø ØýÇéO ok ,QhPüBK ô îüpHG pãük þüBW úG óApùO qA Ao oõzÞ QhPüBK úÞ fpÆ òüA :QhPüBK ûoBGlñ^ ëBÛPðA —5 ô oBÞ .QuA oBÞ oõPuk ok QuBø ëBu ó|æA úÞ QuA lý×ì ô Jõg olÚ ó@ ;îýñßG óApùO êTì Ao BXð@ olÚ ó@ QhPüBK ëBÛPðA .kõy koõgpG ó@ BG þÏÇÛì ô ûBOõÞ lüBHð úÞ QuA ÿoõÆ òüA Jõg oBßPGA ó@ úG ÐWAo RlìqAok ok lüBG Bø|fpÆ þÃÏG .lñÞ AlýK úìAkA ô kõy oApßO lüBG oBGlñ^ úÞ QuA þèBÎ !QÚô ,QuA kBüq úÞ ÿrý^ .kõy ÀdÖ ô UdG

49

òdéèAlüly ,îývüõñG ô îýðrG ÿoApßO ÿBø|Ùpc úÞ òüA qA .îüA úPvg pãük úÞ lýüBìp×G .îüoArýG òýíø úG .îüA úPyAnâ oBÞpu Ao óApãük Bü îüA úPgAlðA Quk Ao óBìkõg îýñÞ|þì ëBýg ëk Ùpc ÈÛÖ ô Q×â îýøAõhð Aõø þâkõè@ qA pãük ,oBG òüA rW ô îüpýâ|þì ïBÞ ok óBGq ,pÆBg >!}BG úPyAk ôo Bì ÿAõø Rkõg ,BüAlg< :úÞ kq îýøAõg Alg BG Ao püq qA oõHÎ ïBãñø þÞ îülýíù×ð Ao úðApO òüA(...ïoAk õOAõø ,}BG úPyAk ôo Bì ÿAõø — óõ^ ;kõG ûlýuo IýÒ qA oBãðA ,kõG úÞ pø BìA ;kpÞ|þì úìrìq }kõg BG Ièpüq QyAk óBì ûpXñK !)ïpâ {ìk .kõG ÐÚõíG ,îükAk kõíñøo ô oBßøAo ,Aõø Ùpgrì þâkõè@ qA òPuBÞ ÿBPuAo ok BøoBG :ÿkBùñzýK úPvG þüBøkBùñzýK îø qBG ;QuA îùì ïkpì þPì|çu óõ^ ,kõzð oApßO pãük úÞ îükAk ëõÚ óõ^ BìA :îýøk|þì úDAoA êWBÎ þPÚô úÞ lñP×â ó|æõEvì .îýñÞ pPzýG Ao îüõÛO êgAk ÿBø|þéýÇÏO :þéýÇÏO {üArÖA —1 oBÞ Aõø ókpÞ ûkõè@ ÿApG ÈÛÖ Qèôk ô Qéì A«pøBÊ .QuA pPíÞ Aõø þâkõè@ ,QuA êýÇÏO Qßéíì Ao úÏíW ôk òýG qôo {y .QuA ÙôpÏì >òýéýÇÏPèA òýG< úýÃÚ òüA îø úðBùG òüpPùG .lññÞ|þì !Á|çg .îýñÞ êýÇÏO ô ï|çÎA ,òýéýÇÏPèA òýG óAõñÎ úG òGpÞlývÞA ÿk òyôo qôo ok óBøBýâ úÞ QuA oõÇ^ :þv×ñO ûBãPuk ÄüõÏO —2 ,Qéì þv×ñO ûBãPuk îPvýu ok þOApýýÓO kBXüA BG Ig ?lñøk|þì wK ótývÞA ô lðpýâ|þì wK|þìkpì ÀèBg ótývÞA ,ïkqBG pø BG ô lðpýãG òGpÞlývÞA ÿk ,ïk pø BG úÞ îýñÞ ÿoBÞ ªlíì kôo|þì ôpÖ úÞ þv×ð pø ,QèBc òüA ok óBÞBíÞ îø qBG óõ^ ;koAlð þÚpÖ úÞ Bùð@ ÿApG .lñølG RkBùy úÞ lyBG ûlðq lüBHð qApýy iýy kõg úÞ B«íPc .RAm fªp×ì ,lü@|þìpG óõ^ ô QuA RBýc !îýìk@ îø Bì .lølG pOkBzâ óqA úü|æ jAoõu úÞ îýñÞ ÿoBÞ ,pìA óB¿¿hPì àíÞ BG :óqA jAoõu {üArÖA —3 pýâõW úÞ koAk ëBßyA ú^ |æBc .kõy ZoBg õW qA BO îýðApG ó@ Qíu úG Ao ûkõè@ ÿAõø }lÏG .kõy !pãük QuA pýâ àíð ÿBø|úüBì ok ÿrý^ àü ?îüõy ûkõHð þÖBÞ ÜGBu Qèôk þyBLG@ ÈÛÖ úÞ îükAk Ao îýËÎ fpÆ òüA BøoBG :AlñéG pG úßñK I¿ð —4 lðoAk Bü lðoAk óAqBu ZpG úÞ Bø|ZpG pãük ô óApùO k|çýì ZpG ÿ|æBG pG QuA pPùG úßéG ;Qvýð ô


óApùO þééíèA òýG úéXì

ûpíð rýð Bì ÿBøoBÇÚ úÞ îüoAk Quôk óõ^ ô îýyBG|þì oAkoõgpG þü|æBG QýuBvc qA ,þèõHÚ ûpíð úG ô ûlðqoA þÃüApÎ ,ÿoAõâorG ô ØÇè ëBíÞ ok ,lðoAk QÖBüok kõg rürÎ êìBÎpülì ô Qéì qA þèõHÚ :îýðBuo|þì áoBHì pËð ô Ðíu úG Ao BzãøAo ô BøoBÇÚ þ×ýÞ eÇu ,þèõHÚ ûpíð òPÖpâ ÿApG îýDõãG îýøAõhG Bì úÞ òüA :Qý×ýÞ {üArÖA —1 kõg |«çTì úÞ oBãðA .QuA òP×â IýÒ úPvG îz^ BG ,QÛýÛc ok ;lGBü {üArÖA Bùð@ êgAk RBìlg òüA ok< :lñP×â|þíð ,lñPvðAk|þíð .lñðAk|þì Jõg îø þéýg ,pýg úð .lñðAk|þíð êìBÎpülì JBñW {hG ok úÞ þüBø ÿoAnâ úüBìpu ô îýPyAk ÿpÖBvì úßHy ok úÞ þXüolO {üArÖA úG úWõO BG Bø|ëBu ...>.lzð oõÆ òüA úðB×uBPì úÞ lGBü {üArÖA óApÖBvì kAlÏO îýPyAk oBËPðA ,îükAk ïBXðA êÛð ô êíc BøoBÇÚ Qý×ýÞ lüBG úÞ îýñÞ|þì ÅpÎ ï|çÞ àü ok .lñðBüpW ok |ç«ìBÞ óBzüA kõg úÞ îýP×â ?ly ïBXðA Ao oBÞ òüA pÖAô Ýôm ô Ýõy BG úßéG ,lðpýãð oBÇÚ QýéG ÿoB^Bðpu qA ïkpì úÞ kôpG |æBG óBñ^ .lðõy àýðBPüBO þPzÞ oAõu lñøAõg|þì úÞ oBãðA .lñølG ókpG |æBG ô Bø|êüo QýñìA ÿBÛOoA BG .QyAk QíýÚ {üArÖA lüBHð úÞ ÈÛÖ :QÎpu {üArÖA —2 QÞpc rýð lc qA {ýG ÿBø|ØÚõO óArýì qA òPuBÞ ô BøoBÇÚ QÎpu {üArÖA QùW ok ,BøoBÇÚ Qý×ýÞ úPÎBu ôk {øBÞ qA ,òø@ ûAo QÞpy êìBÎpülì ,{ýK QÚô lñ^ úÞ ly|þíð pâA .kõy|þì B«íPc .îýñÞ pG ô îýñÞ ÅpÖ qôoõð Ao qôo pø ,Ig .lðkAk|þíð pHg ëBvìA qôoõð ok lùzì úG oBÇÚ BG p×u óBìq òüA úG óBíyõâ ...!Bì BG ó@ >....Üè ÜééO...Üè ÜééO< ÿAl¾ êídO .îýüAr×ýG BøoBÇÚ QÎpu .îüA ûly pO|Q×éÞ QuõK ,úðBgoBÛð pPy qA ,îüoAk þOõ¾ þâkõè@ úÞ wG .koAk RkBÎ Børý^ oAõu Bü ,Aõø ÿôo òPÖo ô óly oAõu BíýKAõø ÅõÎ úG úÞlñøk|þì eýWpO ,ïkpì qA ÿoBývG #| þüApünK ô RBìlg úDAoA ÿoAlÛì àü úÞ îüpýãG pËð ok þOAlýùíO :oBÇÚ ok pPzýG ÿkAq@ —3 ôk òüA Èuô lc úÞ lññÞ RpÖBvì oBÇÚ BG ,ókpLu RBÖkB¿O ÿAoAk ÿBø|ûkBW úG ëk ô óly òýyBì àu|çÖ ,oBÇÚ oAlðBíùì .lyBG oAkoõgpG ÿpPzýG JBhPðA ô êíÎ ÿkAq@ qA ,BøoBÇÚ êgAk ok ÉõvHì .kõG xõðBì oBÇÚ BG îø ÿpùLu JApùu êTì þuBvcA }õg pÎBy þPc .QuA ëBíÞ BG |æBc(>ïpýâ|þìôo àu|çÖ ïBýì óõ^ ,lüoõhG úãük QÎBu îýð BO< :lüõãG lølð Ao ÿB^ þèBg ú^ ô / kpG|þì QuBýu úÞ ïlük ÿoBÇÚ òì< :kõìpÖ|þíð ó@ ûoBGok úÞ kõHð pâA óBíø lüBG oBÇÚ êÞ |«çTì Bü ;)!QuA pÖBvì kõg BG {GBhPðA lc òýíø ok ,oôq úG Bü ÿoõhG êýì lüBG Bø|úKõÞ úíø Bü ;koAnâ|þì õDlüô êgAk oBÇÚ ëõEvì úÞ lññýHG úKõÞ êgAk óõürüõéO ok Ao þíéýÖ ô êy ÿApG þ`ýK ,úKõÞ êgAk ô lðpýâ|þì pËð ok oBÇÚ ó|æõEvì úÞ lyBG þOoApc úWok óBíø ÐGBO þPyõâ aýK BG þøBâ îø ó@ ,ûpXñK ókpÞ qBG lc ok ÈÛÖ pÖBvì .lyBHð Aõø úWok ókpÞ Q×u qA pâA îø AnÒ ÿõñì .lyBG úPyAk JBhPðA ô êíÎ ÿkAq@ ,QuA oAlðBíùì Quk úÞ }kõg Áõ¿hì !òP×â Bì qA .kõG løAõhð ûrýãðA kBXüA ô ØÇè qA þèBg ,kõy pPzýG þíÞ ûlýGõÞ Ñõð ôk

ÐýÖo BÂo

oBÇÚ þèõHÚ ûpíð

#¯##¯

QhPüBK ÿoAkAõø ok kõHð ûkõè@óBìq ó@ok Aõø BìA ;lðpýâ|þì þøBì ,kõè@|êâ J@qA úÞkõG ÙôpÏì ïBü|æA|îülÚ qA # óBñ^ .lðpýâ|þì w×ð þãñO úÞ|òüA QuA Àhzì ú`ð@...?lðpýâ|þì ú^ ,kõè@|êâÿAõø qA lñü õãG úÞ oB¿c òüA ok ,pùy òüA qA QÖpâ îv×ð< :QuA úP×â óBPuoBíýG wðAsoôA úG úÏWApì BG pÎBy úÞ .pg@þèA ô ...>òßzG oBâqôo þüôkBW oB¿c òüA ok|/|òßzG

QhPüBK pùy ÿAõø úÞ îükpÞ BÂBÛO úðArWBÎ pìA ó|æõEvì qA ,pýgA ëBulñ^ òüA ok ú^pø úÞ Bì oôBG AnéÖ .kpßð úÚBÖA þéýg ,QuA pùzð|çÞ ;Qvýð þé×u kBG@qõÚoAk ,óApùO pùy úÞ lñyBG úPyAk Ao

QzK oBÇÚ ,QÛýÛc ok ô úPÖo|þì þèBg ,ókpÞ îâ ko ÿApG |«æBíPcA úÞ( ?kõìpÖ|þì .>...QÖo|þì QuA QuBýu ,ëBc pø úG .QuA ûlzð àéÞ òüA úWõPì ,xBvcA }õg JApùu úÞ ûkõG pK ÿpu !)pãük .koAk oBÇÚ lG|æ îø óBPvÞpO ,ó|æA úÞ Áõ¿hG .îüoôBýðok óBPvÞpO qA pu qBG úÞ îüonãG lülW êìBÎpülì qA pßzO ,qôpìA ÿoBÇÚ UdG qA ÅpÒ ...!QuA óBPvÞpO úG ,þzÞ|þì úÞ êüo òüA QÚô lñ^ óBzüA .lñyBG ÜÖõì kõg oBÞ ok îüoAk ÜSAô FBWo úÞ QuA FBWo ÿpÖBvì ÿBøoBÇÚ QÞpy ÐÆBÚ xp úG óBykõg ÿBøoBÇÚ koõì ok ,QýÖB×y QüBùð ok úÞ þ¾B¿PgA ÿA úHcB¿ì ok {ýK >.îøk|þì þèõHÚ ûpíð óBíüBøoBÇÚ úG þPhvG ,lýupLG òì qA pâA< :úÞ lðkõG úP×â ûBâ@kõgBð ,úPvzð óBìoBñÞ úÞ Bì IéÛèA ÜýÚo oBßíø Ao RBuBvcA qApGA òüA(...!QñvcA — }oõËñì úÞ Bü ,QñvcA Q×â óBíüBøoBÇÚ Qý×ýÞ Áõ¿gok úÞ îülýíù×ð BùPñì .koô@ óBGq pG !)îéÎA úéèAô ...?kõG êìBÎpülì JBñW QýÖB×y ô QÚAl¾ Bíy ô Bì ÿBø|þðApãð ëk qA þßü ûoAõíø îø úuolì ô Üzì óAoôk ok úÞ BXð@ qA :ÿkBùñzýK úPvG QHvð ,òýÏíWA îùéÞ AnéÖ ;Qvø ô QuA ûkõG — ÙôpÏì ûkBì àO Jp úG õèô — þèõHÚ ûpíð IvÞ

48


TEHRAN International Weekly Magazine

Tel(818)881-1771

Mimi + Your Property = SOLD

}A úèBÒrG ô qoôBzÞ

ô~¤ þìþì

MIMI AHDOOT °¬ þð±ü úÏì ÜÖõì °ô»ì áçì ½ô±Ö ô ~ü±¨ 01222533 íº àéì þü²° ! óãü° °õÇ

Free Market Evaluation

Cell:(818)636-4545 Office:(818)380-5252

Office:(424)256-MIMI

47

ListedByMimi@gmail.com www.ListedByMimi.com 15531 Ventura Blvd. Suite 100

Encino, CA 91436

kq|þì àHè þð ,kpÞ|þì {íâ QÚôpø .kõG }õg }A úèBÒrG úG {èk úÞkõG ÿqoôBzÞÿqôo # .ly|þì {üAlýK àHè þð ÿAl¾ BG úèBÒrG ô

Ao ôA QgAlðA îz^ ú^pø .Qvýð }A úèBÒrG lük ,ly oAlýG qoôBzÞ þPÚô eH¾ qôo àü ô lýñzð Ao àHè þð ÿAl¾ úèBÒrG ,kq àHè þð .kBPÖA ûAo úÎorì ÿõO ô QyAkpG Ao àHè þð .QÖBýð .lìBýð úíø .úèBÒrG ÐG ÐG ÿAl¾ rW kõG þüAl¾ oõW úíø .Qzâ Ao úÎorì puApu .ly wKAõèk kpìpýK aýø ïA|úèBÒrG ÐG ÐG rW úÞ òÞ ÿoBÞ BüAlg :Q×â ô kpÞ lñéG óBíu@ úG pu ,kAk|þì }oAq@ BøAl¾ .ïõñzð Ao þüAl¾ ÿ|úèBÒrG lýìk àHè|þð ok pPzýG ú^ pø ;lü~Býì úèBÒrG ÿAl¾ àHè|þð qA úÞ ly úWõPì óBùâBð lük .kpßýì }õâ ÈÛÖ ôA Qzâ úèBÒrG ëBHðk ô krð àHè þð kpìpýK .kpÞ ÐG ÐG pPzýG àHè þð ÿõO úèBÒrG ÿAl¾ Bø úÒBGoõÚ ô Bø|Õ|çÞ ô Bø|àzXñâ ,lñÞ|þì ÐG ÐG {Ò|æA ,lñÞ|þì úèBÒrG ÿAl¾ }ôBâ úèBÒrG ÿAl¾ þüAl¾ pø .lðkpßýì úèBÒrG ÿAl¾ BùâpG ô lý`ýK|þì BùPgok úgBy ÿõO kBG ,lðkpÞ|þì .kõHð ÿpHg úèBÒrG kõg qA BìA ly ÿAl¾ îø }kõg ,kpÞ Al¾ Ao úèBÒrG ô lýèBì Ao {üBùyõâ ,QuA {üBùyõâ qA êßzì kpÞ pßÖ þð qA îø qBG ,kq àHè þð ûAo ÿõO .QÖo óôpýG úÎorì qA ô kBPÖA ûAo úèBÒrG ëBHðk úG kpìpýK ;kAk úèBÒrG àHè þð ô !òÞ îüBøo ,îøAõg|þíð :Q×â ô óBíu@ úG kpÞ ôo ô ly úPvg .lì@ úèBÒrG ÿAl¾ {ßHè Õ|æA ,lñÞ|þì oBÚoBÚ Õ|çÞ lük ;kAk }õâ ô Qzâ pG úÎorì úG .lýzÞ úO úèBÒrG ÿAl¾ îÞ îÞ ,kq rý^ pø ô wÞ pø .ly BHüq oõWAô oõW ÿBøAl¾ qA Býðk .àýW àýW àzXñâ ô Bì Bì ôBâ ,pÎpÎ BG ,kõG JAõg ,Õ|æA ó|æBK püq úéüõÆ úyõâ úÞ úèBÒrG .kq àHè þð kpìpýK .QyAk Ao }kõg ÿAl¾ .lýuo {üôqo@ úG kpìpýK ô .kpÞ ÐG ÐG ,lì@ kpìpýK {ýK ,ly oAlýG àHè þð ÿAl¾

þÆBHOoA êK óApùO þééíèA òýG úéXì óBùW puApu ok óBðBGq þuoBÖ


óApùO þééíèA òýG úéXì

BðAõýy ÿBø|óBPuAk| !Quok þGBü|QéÎ þâorG J|çýu qA ûqBO ó@ïkpì úÞ lðlýuo ÿA|ûlßøk úG .lñPynâ|þì þøAo qA }kpâBy ô BðAõýy # ok úÞ úÎorì àü ok þèBøA .lðkõG ûkAk Quk qA êýu pSA ok Ao kõg ëBñì ô ëBì ïBíO ô ûkpGŸ ok| úG îèBu óBW óBzèAõìA ókAk Quk qA êýèk koõì ok ô lðkõG ûly ÐíW îøoôk QyAk oApÚ ûlßøk àükrð ûõÞ úñìAk .lðõñzG Ao óBzüAl¾ pPùG BO lðly àükrð Bùð@úG }kpâBy ô BðAõýy .lðkpÞ|þì QHd¾ J|çýu pÆBg|úG

Qvýð ÿrý^ lG ÝB×OA òüA êýèk“ :Q×â òýãíÒ ô QcAoBð þüAl¾ BG kõíð|þì pOpýK úýÛG qA úÞ ÿkpÖ ûôlðA ô îÒ ,wéXì úG lýP×â|þì .lükpÞ|þíð RõÎk Ao BøpýK Bì Bø|þuôpÎ îuApì ok pgAôA òüA ok úÞ|òüA rW ”.kõG Bø|ókpßð|RõÎk ó@ ëBì lì@ úÞ þéýu òüA .îýðq|þì îøpG Ao Bíy kBy ÐíW ô îüoô@|þì .lñPuAõg|þì }qõK pýK kpÖ ó@ qA þâlñìpy BG ô úPgAlðA püq úG pu òýãíÒ ô QcAoBð þèBøA úýÛG .QuA îùì þéýg ó|æBvñùÞ ô óApýK úG ïApPcA“ :Q×â ô QgBu kõg úWõPì Ao ÐíW ô kpÞ ÿA|úÖpu BðAõýy úÞ ûkõG òüA Bíy þâlðq ô úðBg ólük Iýu@ þé¾A êýèk BìA .koAk ëBHðk úG BíPc îø ÿlñüByõgBð IÚAõÎ BìA ,kõG àzg úÞ QuA ëBu l¾ úðBgkôo òüA .lükõG úPgBu þíülÚ úðBgkôo pývì ok Ao ûlßøk ÿBø|úðBg }kõg BG Ao Bíy ÿBø| úðBg ô QÖpâ J@ ûoBGôk Quk|æBG ÿBø|úðBgkôo pývì pýýÓO ô lüly óAoBG pÆBg|úG êTì pOlñéG þÎB×OoA ok ô pãük þðBßì ok QuA pPùG lüõzð êßzì òüA oB^k ûoBGôk úÞ|òüA ÿApG òüApGBñG .kpG ”!lüqBvG Ao kõg lülW ûlßøk ,ûõÞ úñìAk òýíø RõÎk óBy|þuôpÎ úG Ao Bì pâA þPc Bùð@ lýüõâ|þì Bíy þñÏü“ :Q×â ÅApPÎA BG ûlßøk pýK ”?!lì@|þì êýu îø qBG lðkpÞ|þì ,oBývG þPÞpG ô pýg ,Bíy ëBTìA þð|æBvñùÞ úG ïApPcA BG úÞ QuA Quok“ :Q×â îvHO BG BðAõýy RBÎõÂõì ok ô ÈéÒ þüBW ok Ao þâlðq RBíü|çìBð qôpG êýèk pâA ëBc òýÎ ok BìA kõy|þì þèBøA Iý¿ð ok ûoBGôk ô îüõy|þì êÖBÒ VkAõc qôpG þÏÚAô QéÎ qA kõg|úGkõg ,îýñÞ õWô|QvW ÉõGpìBð þHðBW .îüpýâ|þì oApÚ pÇg óBíø ÅpÏì ok úGBzì ÿA|úSkBc þuôpÎ úG ólzð RõÎk Bü þuôpÎ úG RõÎk ÿqBG ok óly pýâok ÿBW|úG ëBu ô òu òüA ok îø Bíy Ao ïq|æ oAlzø þèBøA úG ,êýu qôpG qA êHÚ ô lükpÞ|þì ûkB×PuA kõg þèBvñùÞ ô ÿpýK úGpXO qA kõG pPùG .lðkõG êüBÚ Bíy ÿApG ÿpPzýG Qìpc îPc oõÆ|úG úÞ lýñßð ày lükAk|þì pHg pOkôq Bùð@ úG pâA .lükAk|þì þâlðq lýìA lðA|ûlðBì úÞ Bùð@ úG QuA pPùG Bùð@ ÿqBulýìABð ô Yýâ ô lñìkok þèBøA {ðqpu ÿBW|úG îø ó|æA qA BøpO|óAõW úÞ QuA ÿoBËPðA òüA .lýyBG ÐíW ÿApG þHuBñì ûBñKpu òPÖBü ëBHðk úG BÏüpu ô lýzhHG BìA !lü@|þì }kõg ïApPcA lýyBG òEíÇì .lüqBu ûkoô@pG Ao oBËPðA òüA QuA þÖBÞ .lðoAk úGpXOBG ÿBøpýK QéÎ òPÖBü ÿApG ô lýñßð ûkB×PuAFõu oAõâBð RBÚB×OA qA úýÛG ïApPcA IéW ÿApG úÞ QuA òüA îùì úPßð þhuBK òPÖBü UÎBG òPzâ JAõW ëBHðk ûBHPyA ÿBW ok úÞAp^ .lýølð ûBHPyA þðBzð ,lñüByõgBð VkAõc !kõy oApßO óBPüApG ÿlñüByõgBð ô ÿoAõâBð ó@ ûoBGôk kkpâ|þì IHu pìA òüA úÞ kõy|þì ûBHPyA

!kôpG BO oAkpG }pu qA Quk úuolì ô kõy ïBXðA ØéPhì ÿBø|úuolì óAoBÞ|þìqo òýG þâorG|þìqo ÿBøpñø úÛGBvì kõG oApÚ # Bùð@qA þßü .lðlýuo ëBñýÖ úG BðAõýy óAkpâBy qA p×ð ôk .kõG ûkpÞ þÖpÏì úÛGBvì ÿApG Ao p×ð lñ^ îø BðAõýy ûBãð Ao {Puôk ô kõG úPvzð ÿA|úyõâ QÞBu ô ïAo@ïôk oBÞ|þìqo BìA ,kpÞ|þì þGBO|þG Rly úG úÛGBvì Iy .kpÞ|þì

ïkõWô ÿA|ûoõzèk óBùâBð Ap^ îðAk|þíð“ :Q×â ôA .lýupK Ao {GpÇÃì kpâBy ÿoApÚ|þG êýèk BðAõýy úuolì úG ô îñÞ Bøo Ao úÛGBvì ó|æA òýíø ïoAk Quôk ô îñÞ|þì þãé¾õc|þG xBvcA .QuA ûkpÞ pK Ao ”.QuA ÿoô@|JAnÎ xBvcA îüõãG îðAõO|þì ÑõíXì ok .ïkpâpG ”?lìBýð õO ÕApu úG ÿoApÚ|þG xBvcA òüA Bü@ ?oõÇ^ õO“ :Q×â kõG ïAo@ úÞ ïôk kpâBy qA BðAõýy ô ÐÚõì|þG xBvcA òüA úG BìA ,kõG ûlñøk|óBßO ô lüly îø oBývG BÚB×OA !lì@ Ap^“ :Q×â ïAo@ kpâBy ÐÚõì ó@ lðAõO|þì ôA ô ïoAk QÚô Bø|úP×ø ô Bøqôo úÛGBvì qA lÏG .Qvýð þüBíðkõg QÚô |çÏÖ úÞ îP×â îcArì QÖA IWõì ô lüBíñG jo koAlð Üc ïoAk úÛGBvì úÞ AkpÖ ô IzìA BìA .kpýâ ApÖ kõg ok Apì ô lGBü ûAo ïkõWô úG ÿpâ ûõéW QÚô ó|æA úÞ ïkpÞ úPßük îuBvcA úG ûkBu þéýg .kõy îPvßy úXýPðok ô ÿlñíðAõO ô þü@oBÞ ”!Qvýð ûoõy|ëk xBvcA ?!kpýãG Ao {uBvcA ÿõéW ïk@ kõy|þì pãì“ :Q×â IXÏO BG JpÇÃì kpâBy ”?!lñÞ|þì pK Ao BW úíø ô lü@|þì .lñÞ|þíð qBG ë|ælPuA ô ÜÇñì ÿApG þüBW aýø lü@|þì þPÚô .løAõg|þì Qulíø àü .lü@|þíðpG oBÞ úíø òüA wK qA þüBùñO úG xBvcA“ :Q×â îvHO BG BðAõýy ÈÛÖ úÞ Ao BøBW þÃÏG úG kôoô ûqBWA lðAõPG ô lyBG úPyAk þupPuk õO kõWô kõKôoBO ïBíO úG úÞ þPulíø þøAõg .oAkpG ôA BG þøApíø qA Quk .Qvýð õO kõg rW þvÞ ÿmõ×ð Qulíø ó@.lølG ,QuõO oBýPgA ok lðBíG lñÞ|þì }oAkAô úÞ ó@ .kôo|þì ô lñÞ|þì oõHÎ õO qA ô lü@|þì îývð àü êTì ô Aonâ Zõì àü êTì lük xBvcA aýø úG Ao ÿA|ûqBWA òýñ^ wßÎpG õO Quôk òüA .þPvø õO kõg lðBzßG Jõy@ úG Ao Qðôok ô .lñÞ|þì IvÞ ÿpPzýG qBýPìA úÛGBvì ok AkpÖ kBüq ëBíPcA úG ô QuA ïAo@ îø òýíø ÿApG .løk|þíð þícArì {Puôk þéýg pâA .kôpG kõg oBÞ þK ÿoAnãG ô ÿoAkpG îcArì xBvcA ÿoAlùãð qA Quk îø õO QuA pPùG óBzð Ao }kõg ô lüBýG kpÞ|þíð kBXüA þPícArì QüApG }oõÃc ô kõG Q¾pÖ úÞ BølÏG õãG ôA úG ÿoAk úG Ao RA|úýcôo BO ÿA|úPyAk {ùãð õO ô ûlì@ ôA .lü@|þíð pãük ô kôo|þì lG xBvcA òüA lük þøAõg .lølG ”kôo|þì }kõg ,oAkpG }pu qA Quk .kqBu RoApÚ|þG ô krüpG îø ###

46


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel(818) 881-1771

Infinity Domestic Agancy Nanny, Housekeeper, Caregiver Live-in, Live-Out, Monthly, Weekly

Bíy rürÎ óBÞkõÞ qA ÿoAk úãð • ërñì ok Bíy óAlñíèBu qA QHÚApì • oBÞ êdì Bü ô ërñì oBßPìlg • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÿqôo úðBHy Bü ô QÚô ïBíO ,QÚô úíýð oõÆ úG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

úñürø òüpPíÞ BG ô QÚô ÑpuA ok þÖpÏì Bíy úG Ao pËð koõì pâoBÞ kpÞ îýøAõg

óBÞkõÞ qA ÿoAlùãð,ÿoBPupK oBÞ ÿBüõW pâA lüpýãG xBíO Bì BG lýPvø QÖBËð ô

(818)745-1010

45

17777 Ventura Blvd 121 Encino CA 91316

Fax(818)881-0701

ïBíO ÿApG koAk pãW Bíy ëõÚ úG úÞ þvÞ ,kõG oAôlýìA lüBG úzýíø .î×èBhì Bíy BG ,úð :pPÞk lc ok ÿoBÞ ûpg|æBG ô ,pÛÖ ô òPyAlð BG ûqoBHì ÿApG lyBG úPyAk pãW lüBG wK ,}A þâlðq ókpÞ .kõy|þì AlýK þüBðAõO Ôüok îø QÎBu 18 ÿqôo qA úÞ lñPuAõg|þì ô ûkõG oBÞ úÞ óBìq ó@ þèô ,lýüBìpÖ|þì Quok — ?þ^ ,lðlñG|þì Ao ok úðBGkõì ,þðq|þì ÿok pø úG òu QèõùÞ pÆBg úG úÞ ó|æA ,ûkõHð lñüõâ|þì úßñüA òí BøoõzÞ pPzýG Bü ô Býðk îø lüBy ô Qßéíì òüA ,QuA Quok úéG :pPÞk lñøAõg|þì Ao þvÞ óõ^ ,lñüõâ|þì Õôok B«ÛýÚk ,Qvýð îùì òu ,ïAlhPuA ok úÞ lññÞ|þì ï|çÎA ô ûlñü@ ok þøkqBG ô ÿoBÞ ëBu 20 Bü 15 ,10 «|æôA úÞ lññÞ ÿoAnâ úüBìpu {üôo ô lññÞ ïAlhPuA úíýG Ao Bíy úíýG QÞpy ,ÿphG îø êýHìõOA pâA þPc ,òu QèõùÞ QéÎ úG úßñüA úð ,lyBG úPyAk .Qvø koõì òüA ,îüõâ|þì QuAo úÞ lýñÞ oôBG ,lñßð þølG úýÛG ÿApG píÎ ÿA|ûpâ Bü ,kõy|þì êc oBÞ ÿBXÞ úPuAõgBð Bü úPuAõg ókq QÖõÞpu qA ,pPÞk ÿBÚ@ Jõg — ólì@ úÞ ólýuo úXýPð òüA úG lÏG ô ókõG ûlðq qA óly pýu ô óõñW lc BO pãük þðAôo ÿBø|ûpâ ÿôo úPvG ÿApG løAõg|þì pãW ô RCApW þíÞ ÈÛÖ ,QuA óBìkõg Quk úÞ òPÖo ,kõHð óBìkõg Quk Bì .þâlðq f|çǾA úG ô ólýzÞ w×ð òüA pPÖk óly ,Bø þÃÏG oõ¿O wßÎpG lýñÞ oôBG ô îPvýð ÜÖAõì Bíy ÿBø|Ùpc BG úWô aýø úG ,úð :pPÞk .QìBùy ô RACpW úð ,QuA îýévO ô ØÏ ÈÛÖ þzÞkõg ÿkoAõì òýñ^ ûlñü@ ok îø þèBÏGBñW ïoAôlýìA ,îPvýð ëBdyõg ïlýñy ú`ð@ qA óAõñÎ aýø úG .lýüBìp×ð óAõñÎ Ao .pPÞk ÿBÚ@ îñÞ|þì þÏu ,îz^ — .lýyBG Bì BG ,rürÎ óBâlðõñy úWõO úWõO lýðAõO|þì «B¿hy ,óBñýíÆA ÿApG .lýuo ú^õéÞ ô óBð ,þüB^ ,êvÎ ô ûpÞ ,þøBì ,Qyõâ ,Õpì p×u ëõÆ ok îø òì .ByBíO îø ô QuA ëBÖ îø ,lýüBìp×G QÞpy ÿpýãýøBì ô ôBâ ô Õpì ólüpG pu ok ô þüôopK koõì ok ÿpãük ô BK ôk óBvðA ÿBø|þøAõg kõg koõì ok þßü ,QyAk îøAõg wðAp×ñÞ ôk ,lðoAk QýèõéÏì úÞ ÿkApÖA ÿApG «Bñí .lyBG|þì o|æk 20 ÈýéG ÿBùG .oBßHéÆ ÿBø|óBvðA þÏÚõOpK .)QuA ÿoBHWA QýèõéÏì RoBÞ úüAoA( QuA óBãüAo kôoô .lýüBìp×G ,îýñÞ|þì QHd¾ ÿlÏG ûlðõñy BG .lñÞ ÐíW úÞ îøAõg|þì Ao þßü ,krüo|þì pñø îPzãðA Q×ø qA lýñÞ oôBG .óBW pPÞk ï|çu — ?QzãðA Q×ø qA Ap^ «Bìôk ?lýPvø ûkAõðBg ïlñ^ lðqpÖ Bíy «|æôA ,îðBg oBÞpu lýzhHG :pPÞk ?... ûkpÞBð ÿAlg Bü ô lüoAlð QzãðA 10 oBÞpu pãì pg qBð þéÞ ô lðpg|þì Ao ïqBð îÚo úíø ,ïA úðôkok rürÎ ô úðôlßü þßü |«æôA ,óBW pPÞk — .îPvø ïApPcA koõì òì úÞ lññýHG lñðAõO|þíð úÞ Bùð@ ô óAkõvc îz^ ÿoõÞ úG ïoAk ô îPyAk ïApPcA ÿkõg þG þvÞ úG þvÞ lýðAk|þì .kõHð ïApPcA qA QHd¾ ,îðBg oBÞpu lýzhHG :pPÞk qA ô óAkõvc îz^ ÿoõÞ òüA þèô ,lýPvø ïpPdì «BíPc oBÞpu .lyBG ïpPdì ÙpÆ pãì ,koAnâ|þíð .koAk ëBßyA ... þíÞ Bø|Ùpc }BíÚ òüA qA úÞ lýñßG ÿoBÞ ûkpÞBð ÿAlg oBÞpu úÞ lñPvýð pËPñì Bíy ÿBø|ÿpG ô oôk ô Alg Üég úíø Bø|óõýéýì úð pâô .lýyBG úPyAk ëBßyA óBOkõg ûkpÞBð ÿAlg oBÞpu úßñüA pãì ,lðpýãG kApüA Bíy lüoAk úÞ þvÞ êGBÛì ok pãì ,pýg .lñPvø RkBvc koõì úíø wK ,lñPvø ïApPcA koõì Býðk ïkpì .úPHèA Jõg lýzßG {go úG Ao óBPüBø úPyAk IOpì koAlð aýø ?óBW pPÞk þ^ |«çTì — êGBÛì ÙpÆ ô lýyBG þüBHüq oBývG ô QzKpK f|çǾA úG ÿBøõì ÿAoAk Bíy úßñüA |«çTì :pPÞk úéG ,lýüBìp×G QHd¾ kõg lñðBì oBzG@ ÿBøõì qA IOpì Bíy pâA ,lyBG úPyAk wýâ û|çÞ óBPPuôk Bü «|ç¾A lýyBG ïkpì ïApPcA koõì Bíy pâA úð pâô ,lñÞ RkBvc lýèõO QuA òßíì ,lýüBìpÖ|þì Quok Ao óBPèAõu «Bñí .lyBG {üpK óAôo ÙpÆ «BÏÚAô úßñüA pãì ,kpÞ løAõhð îø Ao òüA pßÖ þvÞ .lükõìp×ð rK ÐÚAô ok .ïpýãG oApÚ RkBvc koõì úÞ îñßG ÿoBÞ lüBHð .îPÖpâ Ao îGAõW ,óBW pPÞk úéG — .ïpßzPì .ókAk rK þG ókAk ôk îPuk àü ÿkAqokBì Roõ¾ úG úÞ QuA òüA òì òPhüo pñø QzãðA Q×ø qA QéÎ B«ñí úPÖpãð oApÚ RkBvc koõì úãük òüA ïoAôlýìA .à^õÞ QzãðA ô Qvy QzãðA ,koAk QzãðA oõPñu ô óõDkoBÞ@ ,ú`ðBíÞ ,õðBýK ,oBO úu ,oBO î¿ÚBð ÿBø|Quk òýíø BG ,óBW pPÞk .lyBG .îðq|þì .lýyBG ÜÖõì úÞ ïAoôlýìA .þèBÎ oBývG :pPÞk ...rürÎ óBâlðõñy


óApùO þééíèA òýG úéXì

îø ëBßyA ÿkBì pËð qA úÞ B«¾õ¿hì .koAk ÿoBPÖpâ þéýg úÞ QuA îévì ïôk þâlðq ,lðoAk Ao 65 koõgpG ô {ñO lýèõO }kõHð úÞ ,QuA ÿkBì l¾ ok l¾ úéEvì koõì 17 ûBì ok êÚAlc .lñyBG úPyAk ,áAoõg ,úíýG ,òürñG ,òýyBì ÈvÚ ,ërñì úüApÞ êýHÚ qA ,lñÞ|þì AõÎk þPc ô îøB×O ïlÎ úXýPð ok ô ÿoBPÖpâ ÿkBì RBðBßìA kõHð ok {ìAlÞ pø úÞ êýHÚ òüA qA þéÞ ú¾|çg ô QðpPñüA ô ò×éO ,áByõK .QuA ,lðõy|þì pO|þðBH¿Î ô pO|xBvc ,pO ûlññßy ÙpÆ ôkpø ,kõHð ÿkBì óBßìA úÞ þPÚô Jõg RBükBì úÞ îñÞ|þì ô ïA|ûkpÞ oApßO BøoBG .þèBì oõìA {üBzâ pãì Qvýð ÿpý¿ÛO ,Qvýð îø ÿA|ûoB^ ÿoBPÖpâ ÜýÛdO úG þèõK þG þèô ,QuA þPhHyõg êDBuô qA þPívÚ þèô koô@|þíð þPhHyõg .þÖApyA þâlðq úð ,îýñÞ|þì QHd¾ þâlðq êÚAlc koõì ok Bì úÞ lyBG óBOkBü .koô@|þì pG ëBßyA úG þøBâ îùð@ úÞ îýñÞ|þì QHd¾ þâlðq êDBuô êÚAlc úG ÐWAo úðBìq ô ëBu òüA ok úé¾õc þPc þÛyBÎ ô ÜzÎ BXÞ ,þølG Ao úðBg úüApÞ úÞ Qvýð ëõK úÞ ÿA þâlðq ok .koõg|þì .BøBñTPuA úG ÐWAo úð ô îýñÞ|þì QHd¾ þéÞ oõÆ úG Bì lyBG óBOkBü .Qvø }oBP×â êÚAlc .îñÞ|þì Ýk îüõãð aýø îø pâA þèô ,îðq|þíð QÖõÞpu QÚõ`ýø òì ,pPÞk ÿBÚ@ — ÿoBPÖpâ òüA BG ÿqôo îükpÞ|þíð pßÖ |«ç¾A óõ^ ,kõHð ïpvíø úPHèA ,ïkõHð qôpìA pßÖ úÞ îüõãG lüBG Býðk òüA úG Bì ólì@ :úÞ ïõñy|þì ,lü@|þì {ýK úÞ QHd¾ òí îø |æBc .îüõy úWAõì QGpÒ ok !aýø pãük ô løAõg|þì pãW ô RpýÒ ûom àü !QuA óBìkõg Quk Bì òPÖo þèô ,kõHð óBìkõg Quk

õéìBy òývc ÿpPíÞ QívÚ Bø ó@Iý¿ð ûp×u ok lññÞ þì pßÖ úÞ QuA þðBvÞ úG ÉõGpì úd×¾ òüA( ).ûly úPyAnâ þøõÞ BGBG

qA óBðq àP×W ÜzÎ ,kõHð úÞ ëõK |«æõíÏì lñÞ|þì oApÖ ûpXñK .îýñÞ|þì QHd¾ ëôA ûlðõñy BG ï|çu qA wK :pPÞk # .lýüBìp×G

ûkAõðBg ô Bíy úG lülW ëBu ïoAôlýìA ,pPÞk ÿBÚ@ ï|çu — úÞ wÞ pø óBW úG Ao Bíy óBüBÚ@ ô Bø|îðBg .lyBG áoBHì ïpPdì ûqBWA þíÞ ,QuA xlÛì óBPüApG ú^ pø úG lñâõu ô lüoAk Quôk ,QuA ïq|æ úÞ lülük pâA QÚõð@ .îñÞ ïBíO Ao îÂpÎ BO lýüBìp×G óõg oBzÖ ô óôpýG lðrG wýuõu Øüko óBPÞoBHì ókpâ åo qBG óBW úG Ao Bíy «Bñí .20 Øüko BO ûkpÞBð ÿAlg lupG óBPñýðqBð þ¿hy Ao úéEvì óBOrürÎ óBW õíÎ Bü óBW úèBg Bü óBW úíÎ RA þèBg óõð BG úÞ òì QuA òì úG RoõËñì pâA úÞ lüpýãð þèBÎ RpÃc Bü úýéÎ RpÃc ïoõËñì |çO úéèBG úéèAô .îPgBu ïoAk kAõu ô oõÏy olÛñüA «Bñí ,QuA þéÞ IéÇì ïoõËñì ,Qvýð .koAlð kõWô ÜéÇì oõÇG Býðk òüA ok ÿrý^ aýø îñÞ ëõHÚ úÞ BG ÿkBì RBðBßìA êÚAlc BG úÞ þðBðq ô óAkpì oBývG ú^ òüApGBñG äðq jp^ òüA þÛüpÇG ô QÖõÞpu óôlG ,lðA|úPgBu óBzðApvíø lñ^ pø ô lðA|ûkoôBýð óBzüôo úG aýø ô lðA|ûlðBgp^ Ao þâlðq ûkq àéPì ïoõËñì( lðA|ûlýGõßð óBypvíø pu ÿõO oBG àü qôo qA BO oArø ô ÿkõHð QHÚBÎ pßÖ ,þPvðAk|þíð Qüpülì úÞ )þË×è .òÞ pK òøk þuoBÖ oBÏyA êýHÚ òüA ûBy BGBG úP×â êGBÛì ÙpÆ úÞ ïA|ûkõG õãP×â òüA løBy BøoBG oõzÞ qA ZoBg ÿA úüBìpu ô kõy|þì ûoAô@ QvðAk|þíð îø Qßéíì óAoôk úÞ kpÞ|þì pßÖ þPupK òÆô ïk@ ïAlÞ |«ç¾A .QyAlð ?koôBýG ûBñK QGpÒ oBük úG ô lñÞ Bøo Ao {Pßéíì }A þãPvzðqBG þøBâ@ ó@ ïõuo ô JAk@ qA úð þðAk|þì Ao {ðBGq úð úÞ þñýìqpu úG ?ÿoAk QGpÒ ô RpXø òüA úðB×uCBPì .lýüBìp×ýì Quok :pPÞk ÿ|æBG þñu ûko úÞ Bùð@ ÿApG ÐÚAô ok ô kq îùG Ao Bø|JBvc pPzýG

44


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

43


óApùO þééíèA òýG úéXì

42


www.TEHRANMAGAZINE.com

þâlðq oõìA ïBXðA ok .lðoAlð þDBGA lðlñupgBð àíÞ àü úG |«æõíÏì óBðq qA úPuk òüA rýð QýÛÖõì úG lñðAõPG BO lðoAk qBýð þWoBg .lñüBíð AlýK þupPuk úÞ kpÞ îvXO óAõO þì : êâ ú`ñÒ ïpÖ.12 lðAõO þì ú^ óq úñýu qA êßy òüA qA oõËñì . úñýu úv×Ú {hG ok à^õÞ þãPvWpG .lyBG þPý¿hy ÿAoAk úñýu qA êßy òüA óBHcB¾ þðlG QýÏÂô pËð qA òßýè lñyBG þì ëkBÏPì lñüApÖ ok .lñøk þíð óBzð kõg qA þèkBÏO þéýg þì QýHTO kõg ÿApG Rlì lñéG þÖAløA þâlðq lñðAõO þíð þéýg þvñW oõìA ïBXðA ok ô lñüBíð .lññÞ êíÎ úPhK úÞ Qvüoôp úPßð òüA pÞm úíOBg ok þßü pG kõG þéýédO «BÖp¾ ,Qynâ pËð qA ú`ð@ úG ÉõGpì þÚpy IOBßì þíülÚ ÿBøkpßüôo qA þíéÎ ÿBø|úðAõPzK «BìArèA úÞ ÿk|çýì îzy ópÚ ,lðA|ûkpßð lýüBO þÏÇÚ êßy úG Ao Bùð@ òüqôpìA IðBW lüBG |«çÏÖ Bùð@ ÿlñìoBHPÎA ok B«PXýPð .kpÞ QüBÎo Ao ÉBýPcA ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy pPùG þâlðq pPùG wßu :úÞ }õâ

41

Bü QýÏÚAô BO lñÞ þì AlýK ÿqAkpK Büôo úHñW óBzð kõg qA ÿkBüq ÿokBì ûrüpÒ . Bùð@ úG êíÎ ÿoBßPzK ô rÞpíO úÞ þüBXð@ qA þèô lñøk þíð úG ÜÖõì ÿkApÖA kõg úzýK ô oBÞ ok ,lðoAk óAôApÖ .lðôo þì oBíy óBðq úñýu qA êßy òüA :òüolñì ïpÖ .10 ûqAlðA pËð qA þèô koAk êHÚ êßy BG þPùGBzì òüA ûlðoAk úÞ þðBðq . lyBG þì ó@ qApPß^õÞ þÛzÎ þâlðq «|æõíÏì lñyBG þì úñýu qA QèBc úÇGAo ô ÜzÎ ok ô lññÞ þì úGpXO Ao þðBXýø pK kõg ó@ qA Ao þvñW àüpy lñéüBì ûoAõíø þvñW qA þWphèô þèBì oõìA úñýìq ok .lñyBG úPyAk ÙAløA îýËñO ok òßýè lñøk þì óBzð kõg |«æõíÏì ô úPyAk QüB×Þ þâlðq ok Rlì þð|æõÆ .lññÞ þì AlýK þupPuk ÙAløA ó@ úG qA êßy òüA ïBð qA ú`ðBñ^ : úßu ïpÖ .11 úñýu ÿAoAk óBðq qA úPuk òüA QuAlýK úñýu lñðBì úßu Bü úíÞk à^õÞ oBývG þüBø ok úßð@ óBðq òüA þÚ|çgA ÀüB¿g qA.lñPvø þðAkpì lñðBíø ÿoBPÖo kõg qA ûBâ ,kõg þâlðq qA oBËPðA lc ok ÿoBPÖo ûBâ ô lñøk þì óBzð ÔèBG Bü ÜD|çÎ ,óBðq qA îvÚ òüA . ú`G pPgk àü ok ô lðoAk IýXÎ ûBâ ô ÁBg þvñW úÛýéu ô kõg ÿBø|úPuAõg qApGA qA þvñW úÇGAo lñüApÖ ó@ ïBXðA qA Bü ô kõy ïBXðA lðoAk Quôk ú`ð@

þì êDBÚ ó@ ÿApG ïApPcA ûkõG lýÛì þÎBíPWA ïBXðA QñvcA õdð úG Ao kõg úðAqôo oõìA . lñyBG óApãð |«æõíÏì rýð þèBì oõìA úñýìq ok ô lñøk þì |«æõíÏì þvñW þâlðq BG úÇGAo ok . lñPvýð ëõK wßu ïBãñø ok ô lñPvýð þvñW ÿpâAõÒA êøA {ýK þvñW àüpy BO lñðBì þì pËPñì pPzýG .lHéÇG QýèBÏÖ úG Ao Bùð@ ,ûly ïlÚ òüpOBHüq ÿAoAk óBðq òüA:þHèBÆ ïpÖ .8 îXc BG úñýu ûqAlðA qA qA úÞ Ap^ lñPvø úñýu ïpÖ .lðoAkoõgpG ÿpO ÿôpÞ òýñ`íø ô pO|åorG ÜzÎ qA þvñW úÇGAo ok ô lñGAnW |«æõíÏì Bùð@ pËð qA . lðkpâ þì Rnè qA õéíì òPÖpâ ô ókAk ïBXðA ok ô lðpünK ÙBÇÏðA ÿkApÖA þPý¿hy .lðpG þì Rnè úðBgrLy@ ok oBÞ qA rýð ërñì oõìA úG QøBHy úñýu qA Ñõð òüA:õãñì ïpÖ.9 QívÚ úÞ lñðBì ÿõÃýG þPìpÖ .koAk õãñì ûõýì áõð òßýè ûly ûlýzÞ òýìq ÙpÇG þíÞ òýüBK òüA þâlðq . QuA úPÖo |æBG ÙpÇG lñðBì {éÖ ó@ pËð qA . koAk úðAkpì êßy pPzýG óBðq qA úPuk lñPvø |æBG w×ð úG kBíPÎA BG ÿkApÖA þPý¿hy qA rýð þüBø þgBPvâ ÐÚAõì þÃÏG ok þPc ô þâlðq þèBì oõìA ok . lñøk þì óBzð kõg rýð þvñW þâlðq BG úÇGAo ok ô lðoAk þèkBÏPì pPzýG òßýè lñyBG þì þvñW ÿqAkpK ëBýg êøA

.lñPvø óBð@ ÿApG Ao óArüô@ ô lñéG úñýu : õHìBG Jõ^ ïpÖ .5 ok òßýè ûkõG ûlñzhG ô ûlýíùÖ úÞ lðoAk þðBðq êøA.lñXðo ok þðlG ØÏ qA þðBívW lÏG Býðk úG ÿkBüq óAlðqpÖ ,lñPvýð þâlðq R|çíXO ïAlß`ýø qA QHÚApì ô úWõO qA þèô lðoô@ þì .lðqoô þíð Qé×Ò QøBHy úñýu qA êßy òüA : BüBKBK ïpÖ .6 ô åorG lñPvø þüBø úñýu . koAk BüBKBK ûõýì úG lðA|ûly ûlýzÞ òýüBK ÙpÆ úG þíÞ úÞ òýãñu Ao îèBu ÿBø|ú`G ,úñýu qA ïpÖ òüA óBHcB¾ . . lñPvø þGõg oAk úðBg óBðq ô lññÞ þì ÿokBì êøA ûkpÞ êídO þGõg úG Ao þâlðq R|çßzì òüA . lñPvýð þâlðq êDBvì qA QüBßy ô ûõßy óBð@ ólG ÿBø|{hG püBu ú`ðBñ^ óBðq qA úPuk ÿA úðBìkBy þâlðq |«æõíÏì ,lyBG pK õO ô kpâ rýð .ly lñøAõg lñì ûpùG þð|æõÆ píÎ qA ô úPyAk óBðq qA úPulñüA úñýu : úèõãðq ïpÖ.7 ÙpÆ úG þíÞ òßýè úèõãðq lñðBì úG ûkõG åorG qA oBypu óBðq òüA . lðA|ûly ûlýzÞ òýüBK ÿApG þPc ûBâ úÞ lñyBG þì ÿokBì ûrüpÒ .lññÞ þì Ùp¿ì ûrüpÒ òüA qA rýð kõg óApvíø RAopÛì ô òýðAõÚ úG úÞ lñPvø õg ïpð ÿkApÖA


óApùO þééíèA òýG úéXì

þðlG ÿBøqBýð qA óBð@ þðBcôo ÜD|çÎ úÞ pß×Pì ÿAoAk þvñW þâlðq ok ,QuA úPÖpâ þzýK Bùð@ Bùð@ «BìArèA òßýè lñyBG þì ÿõÚ àýOôoA RApß×O .lðoô@ þíð ok êíÎ úécpì úG Ao òüA óBHcB¾:þâkAõðBg YðpG úuBÞ ïpÖ.3 ûqAlðA|úG þüBø úñýu «B¿hzì úÞ úñýu qA êßy Jõg þÛzÎ þâlðq qA «BHèBÒ lðoAk åorG úuBÞ ÿBø|ú`G ô Jõg óBíüAq. lñyBG þì lñì ûpùG þGõg óAokBì B«ìôrè þèô úPyAk îèBu ô Jõg pG eWoA Ao kõg R|çüBíO úÞ Ap^ lñyBHð lüBy .lðoAk þì Åôp×ì óBð@ ÿBø|úPuAõg rýO áõð ô à^õÞ þüBø úñýu :lHÏì ïpÖ.4 þGõg ÿoBßyqoô óAõO qA úÞ QuA þðBðq ó@ qA lðoAk ÿõÚ þvñW êýì .lñyBG þì lñì ûpùG ûBýu Ao rý^ úíø þÛyBÎ ô ÜzÎ úèõÛì ok òßýè kõg þvñW àüpy êGBÛì ok . lññýG þì lý×u Bü ÿoBÞAlÖ êøA ô lñøk þì óBzð kõg qA þâlñzhG

þì ó@ qA óBzð lñyBG ïpð ÿkBüq Bø|úñýu ú`ðBñ^ ØÞ qA kBüq ëõK kApÖA òüA úÞ lyBG úPyAk lðAõO þvñW êýì þvßu oõìA úñýìq ok lñøk þì ô ÿoAkpvíø pìA ok òßýè lðoAlð ÿkBüq ØüBÊô ûlùÎ qA Jõg õdð úG ÿokBì òýñ`íø .lñü@ þìpG kõg qA êßy òüA óBâlðoAk :þGBÛzG ïpÖ.2 lðoAk QhO þüBø úñýu úÞ lñPvø þüBùðq úñýu ûkq óôpýG úñýu úv×Ú qA þíÞ BùñO Bø|úñýu ô þèô ôo îÞ ô ÉBPdì lñPvø þðBðq óBð@ .lðA|ûly

P s y c h o t h er a p i s t & S e x t h er a p i s t (905) 597-1622 Voice mail :(818) 732-1622 www.drmohebbi.com E.mail:

drmohebbi@drmohebbi.com

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

óq úñýu BG þü õãzýK óAõO pzG úñüpük ëBì@ qA þßü # Büpãük kApÖA þPý¿hy RBðõñßì îùÖ þèBíPcA ÿBøoBPÖo ô RBÞpc þñýG {ýK ok . QuA ûkõG þì óBìq ëõÆ ok óBð@ ,kApÖA lèõO ëBu ô ûBì BùñO BPuAo òüA Bü ûõùÚ ÿBø|óBXñÖ pG }õÛñì ëBßyA þ×zO ÿApG ÿoArGA úÞûkõHð RôoBO pýGBÏO pG ûô|çÎ úßéG ,lñyBG úPÖpâ oApÚqBýð òüA ØÞ ô ûpù^ ÉõÇg Qý×ýÞ úG àévíO þéuBñO ûBãPuk QýÏÂô þPc kApÖA Quk koõì þü õãzýK pìA ok rýð úñýu êßy Bü .lðA|úPÖpâoApÚ }BßñÞ

úÞ QuA þÛüpÆ ïBð ”þvñìõíì “ ô QvüõDBO ,QvükõG òý^ õDB^ ô fpy úG ó@ ok þðAõüBO pýùy Qvýâõü ô óBðq úñýu ÿpøBÊ QýÏÂô þuopG pýy QýÏÂô ,þvñW þâlðq BG ó@ ÉBHOoA òýñ`íø ô ÿoBÞ þâlðq QýÛÖõì ,þøk úPgAkpK óBðq þPý¿hy þcôo ØüApÊ úð óq ÿBø|úñýu òý^ îðBg oôBG úG .QuA ákõÞ úG þzhG pýyô RBýc ÐHñì BùñO rýð þvñW êýì ô Rõùy rÞpì úßéG ô êßy úG úWõO BG úÞ lðõy þì Jõvdì BO óAõO þì þðq pø ólG ok Bùð@ ûqAlðA ô ïpÖ ôA þðôpG ô þðôok ÿBø|þâtüô BG ÿkôlc þO@ RBñßu ô RBÞpc þgpG ûBâ ô Bñy@ .kõíð þñýG {ýK Ao pÞm úG ,óq úñýu þüõãzýK pñø ok QuA úPÖo ûoByA óq úñýu ØéPhì Ñõð 12 :QuA ûlì@ püq ok àü pø fpy úÞ Ñõð òüA QèBc: YðpG úuBÞ ïpÖ.1 kBüq ûqAlðA pËð qA þèô QvüôpÞ úñýu òýñ^ IcB¾ úÞ þðBðq ô lyBG þíð åorG qBG þHéÚ BG îèBu ,lñPvø úñýu qA|þìpÖ þâlðq |«æõíÏì úÞ lðõzýì þñýG {ýK . lñPvø AoAk Ao þéßzì óôlG þÛzÎ

40


www.TEHRANMAGAZINE.com

(Since 1992)

wðBýèõÒ òè@ Qüpülì BG

BW|úG|BW BßÒpì

1992 ëBu qA

Lic # BA1833638

úyõâ ok óBO óArürÎ lüoAnãð lñðBíG

óAlðq

"7%-10%" Bonds Available QuA kõWõì "%10-%7" | QðBí Our professional bail bond services include:

*Free confidential bail advice *Felony, misdemeanor, traffic bonds *Serving all courts and jails Don’t miss A moment!

Our experienced bail bond agents are available to assist you 24 hours a day, 7 days a week to get you or your loved one out of jail today!

1(800)505-Bail (818)241-2245

(323)753-2222

(714)525-5555 Orange County

39

7700 S. Broadway Los Angeles, CA. 90003

ÿoAk úÞ îñýG|þì õO|úüBu ïBPuk ÿ|æ ÙBßy qA ô êù^ ,ôk ô êù^ ,JAõg ÝBOA Qíu ÿo|þì ,BýG þñÞ|þì ïAl¾ þPÚô ,....oBù^ ô êù^ ,úu .>BýG<„xBßÏðA ÿõO ïpG|þì kBü qA ôo BøklÎ ïBýì QèBHðk îýÛPvì wK ïoAlð ÿkBüq QÚô Ýoô|Ýoô ÿ|æ ,ïkpâ|þì ôo BW úíø ,JAõg ÿõO ïõHè@ óõýì ,úypg@ ê¿Ö ¶àükrð úÞ þGBPÞ îø òì ô lý×u ô ûBýu óõy|þßü ÈÛÖ úÞ ïBvßÎ úÞ þyBÛð ÿõéGBO ÿõO ,ïoAk Quôk õðõíø ÈÛÖ îÞ|îÞ ûoAk {ýXðoBð äðo ô û¶õÞ óõíø wßÎ þèô ïkpãG ïAõg|þì îø qBG ,úðq|þì Ýôm ÿõO ûoAk úãük ,ûlìôA ok ûõÞ óôA QzK qA úÞ þGBPÖ@ .úðq|þì õìBíz^ ,oBËPðA úG ûpXñK QzK ûlìôA Iy ïqBG ÿôo ûkBPÖA îø ÿqBG pùy àéÖ ô jp^ úüBu îø Bø|òýyBì ÿAl¾ôpu ,ûpýì |æBG ûoAk ô úzýy pâA îðôk|þì ,Bø|ú`G ÿõøBýø ÿõO ûly îâ ÿA|ûlüBÖ îzßG îø ôo Bø|ûkpK ô ïlñHG ôo ûpXñK òP×ýì ûAo Bø|úüBu ô õO kBýì BøAl¾ qBG ,ûoAlð .lðo|þì |æBG oAô|úéK ô ûkpK ÿBø|òý^ ÿôo qA îPyAk îø þPÚô ,ûlG þéýg îèBc IzìA l¿Ú qA îø lüBy ,|æBG ïkoô@ |æBG ïlìõýì Bø|úéK „ÿrýè úg@ ,kBýð îèBHðk þvÞ BO ïkpÞ ôoBÞ òüA !úñÞ|þì óõzÆBPdì þéýg óõyBz×Þ úO }BßyA ,kõG kpu }Bíz^ Iy|óôA }lý×u ÿBø|úðõâ ÿôo ô kõG úPvy õyBø|úìpu Q×â|þì úzýíø ,kõG ûlýzÞ ûBýu ÿBø|ûkBW óôA îHy óôA ,úy|þì wßÎ rý^ úíø òPÖo QÚô |æBc ,kq|þì Al¾ ôo }okBì QyAk úÞ kõG ...ô ÿqBG òüA ÿ|úýÛG ô õO õìlðõì òì ÈÛÖ úãük .qAok ÿBø|Iy

þPÚô ,ÿly îâ òPyAnâ|îz^ ÿõO # ïBPzãðA ÿ|æ qA äñu óôA QzK þPÖo|þì ó|æA ,ïoBízG kõG oApÚ lñ^ BO ,Qìlük þÞkqk BìA ,kõHð RBK ko Bø|ØéÎ ÿôo ,îPvø ôk ô êù^ AlýK õðõy|úíø .þüBXÞ îPvðôk|þì úÞ òì þèô ,ûpO|Qhu ÿpg@ þP×â|þì úzýíø ,ïkpÞ lüBy !olÚ|òüA úÞ ÿkõG úP×ãð QÚô|aýø ïkõg Q ¶ uk úÞòì þèô ,ïkq pW ÿkõG ûlýíùÖ QyAk úãük .kõG õO ëBHðk BW|úíø ïBíz^ ,kõHð ,îPzâ äñu óôA oôk oBG l¾ ,ly|þì àüoBO ûoAk îø qõñø ,kpÞ|þì ïAl¾ þø îø ïokBì Quk Bø|ØéÎ ÿ|æ qA õO ÿõG þèô ,úñÞ|þì ïAl¾ .QyAk|þíðpG ïpu qA

þßü îø lüBy Bü ,IzüpK Bü kõG Izük þßü ,ïpK|þì JAõg qA úÞ kõG Bø|Iy òüA qA îPvðôk|þì ,kq|þì îÚBOA ûpXñK úG QyAk ,ÿoAk Quôk þéýg ôo ÿqBG õO úg@ ,þOkõg rHu RBPuk ,oBñÞ ïlýzÞ ôo Bø|ûkpK ô ïly BK ÿBø|úgBy òýÎ kõG ûly ,ûpXñK QzK kõG ûly ÿlýGBu|þì õOBø|åpG ,ÉBýc ÿõO ¶lýG Qgok B«íPc ,ÿkq|þì ïAl¾ ÿoõW|òüA ô úzýy úG lüBy ,þãG ÿrý^ úü îùG þPuAõg|þì .úýüBøpHg úü ûõÞ óôA QzK þãG þPuAõg|þì ûõÞ píÞ ÿôo qA õzñìAk QyAk úÞ õHy ïlük|þì îø Bø|äñu ólykpg ÿAl¾ ,QyAk|þìpG „þz×ñG ,kõG ûly þÆBÚ J@ pypy BG úÞ lìõýì òì ô QÖo|þì þðAõÒoA úG ôo îø óõíu@ qA úãük õO úzG þXðoBð úÞ þPÚô îPvðôk|þì õO ô ïpG lüBG ûlzð pük BO wK ,þPÖo îzýK îñÞ|þì Ñôpy ûoBGôk .ïoAnãG îz^ úðõgrLy@ ,ïoBíy|þì ôk ô êù^ qA oBG|òüA þèô ókpíy úG


óApùO þééíèA òýG úéXì

?ÿB^ Bü|ûõùÚ|

.ïoAnãG BùñO |QüpHÞ |þÆõÚ BG Ao õO BO |îPvG|þì Ao ok lÏG |óôpýG |îPÖo|þì .îPvG|þì ô |îükoõhð|ûõùÚ .ïlýñzð rý^ |aýø ô ,îP×â ô|îP×â ô|îP×â ô |îPhüo |ÿB^|úÞ|ó@ qA|wK|Iy |ó@ .îñÞ|QOõÎk |îPuAõg|þì|úÞ oBG |òýèôA .îüõâ|þì Ao|ûõùÚ |ÿApWBì ?lü@|þì |RkBü .îýPÖo|JAõhPhO|úG .îüoõhG|ûõùÚ |àü|îø BG|îP×â ?þ^|úÞ |þP×â .Qvýð |þvÞ ,BW|òüA BýG p¿Î AkpÖ|îP×â ,óBì|úðBg|úG ?lññÞ|þíð|RõÎk|ûõùÚ|úG|QcBÚô |òüA BG Ao| ïpPdì|îðBg |àü |þðAk|þíð qõñø |þP×â .JAõhPgo|úG|RõÎk|þñÏü|ûõùÚ|úG|RõÎk|úÞ|þP×â ?lðôo|þì |JAõhPhO|úG ,lðoõg|þì|ûõùÚîøBG|úÞBø|ïk@|òüA|ÿ|úíø|þñÏü|îP×â|ïkõg|úG|îP×ãð .îükoõhð|ûõùÚ|îø BG Bì ô |ÿlì@ |{üAkpÖ .lðoAk|Quôk Ao|ûõùÚ |þhéO|úíø Ap^ õãG|wK .kõHð oBÞ ok |ÿA|ûõùÚ|îø |îýPÖo|JAõhPhO|úG|îø BG|óBì|ápPzì |þâlðq |ÿBø|ëBu ok|úÞ |þüBø|Iy|ïBíO |ïoAnâ|þì Ao |ÿB^ |þñýu .îPvø BXÞ |ïlýíùÖ |ÿkpÞ |îüAl¾ .ïkõG BXÞ |þðAk|þíð ?þüBXÞ |þñÞ|àzg|ëBíPuk BG Ao|óBXñÖ |wýg|úO õO BO .þñýu |ÿõO|QuA |úPhüo |ÿB^ .QüõéW |QzãðA |úÞ| ûlzð| ÐðBì| îø| QPuk |ÿõO|ëBíPuk þPc .îñÞ|þì oôpì|óBXñÖ ô õO BG Ao|îOApÆBg|îø|òì |Quk| óBXñÖ |ûõzÎ BG| Q¿y ô |ûoByA| óBPzãðA BG |þPÚô ,kpýâ| úé¾BÖ pãük| óBPzãðA qA|Qß^õÞ .ÿpýâ|þì |ÿôBßXñÞ BG lÏG ?þñÞ|þì |þâlðq |QüpHÞ |þÆõÚ |òüA |ÿõO|îø qõñø Ap^ õO |îðAk|þíð |þüõâ|þì .ÿA|ûlülð Ao BW|òüA|QÚô |aýø|úÞ oBãðA .þñÞ|þì|ûBãð oAõük ô ok|úG |ÿBø|JAõW|ïoõHXì|òì ô |þupK|þì |QýíøA|þG |ÿBørý^ |ÿ|ûoBGok |þPvø BW|òüA|úÞ|þOlì|ïBíO BìA .îøk|þì |þGAõW|ú^ |îðAk|þíð ô |þupLG |þ^|ïpËPñì |îðAk|þíð .þupLG|ïpËPñì .îølG |QýíøA|þG .QuA|òPÖo|QÚô |þüõâ|þì lÏG ô ,þñÞ|þì|ûBãð Ao|óBXñÖ|úO ,þyõð|þíð Ao |ÿB^ .þupK|þíð .ïpËPñì .þâkBu |òýíø|úG .ÿôo|þì |þÆõÚ |òüA |ÿõO õO qA|úÞ |ÿrý^ BùñO .þñýu |ÿõO |ïoAnâ|þì Ao Bø|óBXñÖ|îñÞ rýíO Ao rýì |ïkpâ|þìpG |ÿApG|ûõùÚ| óBXñÖ |àü BO |úðBgrLy@ |ïôo|þì .QuA| óBXñÖ |ÿ|úHè |ÿôo|QHè|äðo|ûlðBì |QüpHÞ .îñÞ|ûkBì@|ïkõg

.þüBW|òüA õO|ïkõG |ûlýíùÖ|ûqBO ,ÿB^ qA|îñÞ|óBypK BO |þñýu |ÿõO|îPyAnâ|úÞ Ao| óBXñÖ BO ôk # ,QüpHÞ |þÆõÚ |þP×â|þì õO|úÞoõÆ|óBíø Bü ,þéÛð|óBíOoBK@|òýíø |ÿõO|úÞ|ïkBPÖA |þüBøqôo|ó@|ïBíO kBü lüBýG |ïkBü BO .îýP×ýG BøpO|úPynâ kBü BO|QuA |úðBùG |ÿB^ B«íPc|îø Bø|ûpÆBg |ÿõO .îükoõg|þì |ÿB^|îø BG ?ÿoAk kBü|úG Ao Bø|ÿB^|ó@qA|ïAlÞ|aýø|îupLG õO qA pâA |æBc .îükoõg|þì |ÿB^|îø BG|úÞly|þì oõÆ|ú^ pu qA|úéíW |òüA|òP×âqA lÏG|QøBãð |îPvðAk|þíð |QÚô|aýø ... Bü |úýüB^ |òüA< :þü õâ|þì|îø qBG |îðAk|þì .ûõzÎ Bü|QuA|ûpÒ|îz^

qA Ao|Iy|ó@ |>ÿBø êÞ|êÞ<õO|úÞ|îñÞ pßÖ |îðAõO|þì oõÆ|ú^|úðpâ ô |îÖB¿ðA|þG|òì kõG õO BG|Üc ,úð Ao õO|úÞ|ákpì|ó@ ô õO |ÿBø|ûlñg |óBPüBø|ûlñg |ÿAl¾|úÞ |þHy|óBíø qA lÏG|Iy .þyBG|ûkpG kBü |þÇéÒ pø .kõHð|òì pý¿ÛO .ÿkpÞ|þíð|áok .kõG|ûlì@ |æBG Bø|úéK qA õO qA pOkôq |úðBg kõG|ûlðBuo .|ÿlýíùÖ|þíð BìA ,QyAlð |þèBßyA |ÿkpÞ|þì|úÞ .ïpýãG |ûlükBð|ïkõG oõHXì BìA .QÖo|þíð |ïkBü qA .ïkoô@|þíð|QÚBÆ lÏG|Iy BO|QÚô |aýø .þzÞ|þì|óBøõu Ao|QñgBð |ÿA|úPvzð BW|óBíø|QÞBu |ïlük|þì ô|ïõy |îýévO BO |ÿkpÞ|þì Ao oBÞ |òüA|úé¾õc BG|óBñ^ .þPÖo|þì|ûAo|îGB¿ÎA |ÿôo|à^õÞ|óBøõu|ó@ BG qA|úÞ |ÿA|ûõzÎ BG >.îüoõhG oBýG rüpG ,Qvýð |ÿlG pßÖ< :ïõñzG ô ïoõg|þì |þüB^|ûo@ ?þ^< :îüõãG |ÿkpLu|þì |,úð |,òì|úG |ÿkpLu|þì ô |þPÖpâ|þì|ògBð ô |óBøõu qA Ao|QøBãð|ïAo@ kõG |þãé¾õc|þG pu .þèBÚ |ÿBø|êâ|úG lüBHð .kõG õO BG|Üc .îüoõhG |ÿB^|îø BG|úÞ |ÿkõG|ûkpÞ|ëõHÚ|úðAoAõâorG ô |ÿkõG |ûlýzhG Apì |ÿoõW .ïõñzG Ao õO |ÿBø|ûlñg |ÿAl¾ BO |ïkpÞ|þì qBG Ao ok |þüBýG |æBG Bø|úéK qA|úÞ |þðBìq qA pOkôq .îPyAk|êßzì õO |ÿBø|ûlñg BG oBãðA| úÞ Apì« |ÿBø|ûlñg |þP×â|þì .ïkpÞ|þíð |îPümA olÚ|ó@ lýuo|þì|îyõâ|úG |þüBùñO|úG pâA|îø|ákpì|ó@ |ÿBø|ûlñg þPc |ïkpÞ|þì |þÏu .ÿlýíùÖ|þíð Ao |òüA õO ô kõG|ûkBPÖA|îø |ÿôo |óBO|ÿBø|ûlñg|úÞ|îPÖpâ|{O@|þPÚô Ao ok lüBG |þíùÖ|þì|úÞ |ïkpÞ|þì|ëõHÚ pâA ,ïkpÞ|þì pßÖ |òüA qA pýÒ pâA|óõ^ .îñÞ oõ¿O oõÆ |òüA

38


www.TEHRANMAGAZINE.com

{øBÞ Ao òýEÖBÞ ÿôBc ÿBø|þðlýyõð Ùp¿ì rìpÚ BýGõè lñðBì îèBu þüAnÒ kAõì Ùp¿ì BG .lýøk lñÚ .lýyBG óBPüBø úýéÞ Qì|çu pßÖ úG ÿp×ÏW ô ÿBø|Qyõâ Ùp¿ì qA .lýñÞ ëpPñÞ Ao óBPðõg àíð kBüq Ùp¿ì òýñ`íø ô ÿkôk ,ûly ÿoô@pÖ àíð ókpÞ úÖBÂA ÿBW úGlýñÞ þÏu .lürýøpLG }pOõíýè ,pÇÏì RBXürHu qA AnÒ úG kBüq ûkB×PuA óBPüAnÒ ókpÞ îÏÆ }õg ÿApG Bø|úüôkAô .lýñÞ

37

þãPvg xBvcA úßñüA Bü lðq|þì lñO óBO ÄHð .lüoAk òø@ kõHíÞ kBüq ëBíPcA úG lýñÞ|þì ÿkBüq òø@ óArýì BO lýøk óõg {üBìq@ :êc ûAo kAõì ,òø@ kõHíÞ ÐÖo ÿApG .kõy Àhzì óBPðlG .lýGBüok Ao C òýìBPüô ô òø@ qA oBypu þüAnÒ kAõì ok kõWõì òø@ JnW ÿApG C òýìBPüô kõWô ûkBì òüA qA oBypu þüAnÒ kAõì .QuA ïq|æ þüAnÒ ,Jp^ îÞ rìpÚ ÿBø|Qyõâ :qA lñOoBHÎ þðlÏì C òýìBPüô JnW ÿApG ... ô Õpì îhO ,pãW rüo ÿBø|ûõýì ,ÿA úíèk ê×éÖ ,ÿõýÞ rýð pPzýG QuõK þßzg :úðBzð –6 Ao åpG îéÞ ô þãðpÖ úWõâ ,RBHÞpì ,úPvø óôlG þüAnÒ QýuBvc :þèBíPcA ÿoBíýG .lýGBüok ô àzg óBO QuõK qA þüBø {hG pâA ÿoõgpK óôlG þÚB^ :úðBzð –4 þñÏü lñÞ|þì ólüoBg úG Ñôpy ô kõy|þì xBvc lýDôpýO ÿoBÞ îÞ :þèBíPcA ÿoBíýG ÐüBy R|çßzì qA þßü BìrâA .lüA|ûly BìrâA oB^k úG úÞ lyBG òüA qA þyBð lðAõO|þì BìA QuA þPuõK ápdO þÖBÞ ûqAlðA|úG ô lýPvø ÿoõgpK ïk@ ,kAq@ þøBì lñðBì kpu ÿBø|J@ þøBì þÖBÞ óArýì úGpÛÎ lüôo|þì úðqô ÿôo úÞ þðBìq BìA lüoAk þðlG þüAnÒ kAõì òüA .lýñÞ|þíð Ùp¿ì ôkpâ ô òükoBu xBvcA úzýíø .kôo|þì |æBG ïBíO þzÞpu BG ó@ úÞ lñPvø 3 BãìA ÿoôp Jp^ ÿBølýuA ÿôBc òüA ÿApG ÿkBüq êü|æk .lýñÞ|þì îø þèBc þG ÿkApÖA pPzýG .lðA ÿoôp QuõK Qì|çu ÿApG úG ÉõGpì ó@ òüpO|ÐüBy úÞ koAk kõWô êßzì oBÞ îÞ óBOlýDôpýO |æBíPcA .kõy|þì lýDôpýO oB^k |æõíÏì lðpG|þì Yðo BìrâA qA úÞ Bü îvýèõGBPì ,lñÞ þéHñO lýDôpýO úÞ þðBìq .QuA ô ïlñâ êídO ïlÎ Bü þüAnÒ ÿBø|QýuBvc ólG ô kõy|þì lñÞ îø ólG qBu ô Qgõu óBíø kApÖA òüA ok |æõíÏì .lñPvø rýð þñHè R|æõ¿dì úXýPð ok ,lðAqõvG ÿpèBÞ þÖBÞ ûqAlðA|úG lðAõO|þíð ólG J@ kõHíÞ þñÏü ,ólG óly úOAolýøk ëBíPcA .lüõy|þì þÞBy óBPðqô qA úzýíø Bíy .Qu|æBG rýð QýÏÂô BO lýøk {üBìq@ :êc ûAo þøBì oBG úu úP×ø pø lýñÞ þÏu :êc ûAo qA oBypu þüAnÒ kAõì .kõy Àhzì óBOlýDôpýO ... ô òükoBu ,kAq@ þøBì lñðBì kpu ÿBø|J@ BG .lýðBXñãG óBO þüAnÒ úìBðpG ok Ao B òýìBPüô Rlì úG koAk óBßìA pâA òýñ`íø .lýñÞ Ùp¿ì Jp^ ÿBølýuA áBG ôkpâ ô kAq@ þøBì Ùp¿ì qA ûly úýùO þüAnÒ R|æõ¿dì Ùp¿ì ûBì àü óBO þüAnÒ úìBðpG úG .lýñÞ pK Ao ólG ÿoôp qôo pø .lüoAnãG oBñÞ Ao þñHè R|æõ¿dì ô ïlñâ Qyõâ ô RBGõHc ,qõì ,ôkBÞôô@ ,ïAkBG úðAqôo óAõýè Qzø BO {y ô lüoõhG êýW@ Qzì àü ÿBøAnÒ ô þøBì Ùp¿ì BG .lýñÞ úÖBÂA ûlðpK êíßì qA lýðAõO|þì rýð QüBùð ok .lýyõñG J@ QÖBüok ÿApG .lýñÞ òýìBO Ao ólG lü ,þüBüok .lýñÞ ûkB×PuA 3 BãìA Bü þøBì òÒôo lXñÞ ,ÿôo òýìBO ÿApG ô lüoõhG ôkpâ,ïõýñéu RoB^k ô lðpýâ|þì óBPüBø ú`ýøBì pâA lýDôpýO qA êßzì ly QGBS pâA .lýñÞ Ùp¿ì ... lü õy|þì îuBLuA ô îÓéy ,ëkpg ,åpG îéÞ ,þéÞôpG Ùp¿ì qA QuA lürýøpLG Büõu qA ûly úýùO þüAnÒ R|æõ¿dì þcôo ÿBøoBzÖ ô xpPuA QdO |æBíPcA ok .lüA|ûly îürýñì kõHíÞ oB^k lüBy ô lüoAk oApÚ .lññÞ|þì kBXüA êgAlO lýDôpýO kpßéíÎ ok óõ^ koAk qBýð ÿpPzýG îürýñì úG ólG ,Aq xpPuA ÈüApy îz^ püq ÿkõHÞ :úðBzð –5 Bø|ú`ýøBì ,lyBG þèBg þðlÏì ûkBì òüA áBG pâA ô ÿõýéÞ þüBuoBð :þèBíPcA ÿoBíýG ÿBøAnÒ.lðõy|þì þãPÖpâ ô îuBLuA oB^k ïAlì ô ôlÞ úíhO ,ïAkBG lñðBì îürýñì qA oBypu ;lðA|úPyBÞ óBXìkBG óBPðBíz^ ÿBK oBãðA .lüoõhG RBXürHu ó@ ÑõWo ô ÐÖo Ùp¾ Ao óBPPÚô ïBíO òýíø ÿApG oBãýu Ùp¿ì ;þðAõW ok Bøõì óly lý×u êýèk úG Bø|îz^ ÿBK þâpýO QuA òßíì !lýñÞ|þì ly oAk úìAkA QýÏÂô òüA pâA BìA lyBG þGAõg þG kõHíÞ Bü oBãýu êýèk úG lý×u ÿBøoBO þøBâ .QuA B12 Bü B5 òýìBPüô ÿkõHÞ .QuA óBýì ok ÿpãük êßzì ÿBK |æBíPcA ÿBø|QýuBvc Qì|çÎ lðAõO|þì îz^ ÿBK ûBì úu êÚAlc .lýyBG úPyAlð xpPuA ÿBø|òýìBPüô ÿôBc wßéLíÞ B òýìBPüô êíßì þÛíÎ óly úOAolýøk ,ÿõýéÞ þüBuoBð ,þüAnÒ ô ÿB^ kBüq Ùp¿ì qA .lýñÞ Ùp¿ì B12 ô B5 .lyBG óõg lñÚ IuBñìBð ëpPñÞ Bü )þG@ îÞ( ólG Ao Bø|òýìBPüô òüA óArýì óõ^ lürýøpLG ûõùÚ kõHÞ êýèk þG îz^ ÿBK úÞ lýðAlG ëBc pø ok .kõG ûoB^ pßÖ úG lüBG ô kõy|þíð úèBGq êÇu úðAôo Ao oBãýu QÞBK.lñøk|þì {øBÞ ÅpÏì ok pPzýG pGApG oBù^ Bø|ÿoBãýu óõ^ lýñÞ óBPðlG J@ òýìBO pßÖ úG úíø qA ëôA :êc ûAo .lðoAk oApÚ Bøõì xokôq ÿlý×u óArýì .lüpHG |æBG Ao îèBu RBÏüBì Ùp¿ì ôlýyBG


óApùO þééíèA òýG úéXì

þÖBÞ ÈÛÖ ;lðq|þì Ùpc Bíy BG óBPðlG # oAlzø Bíy úG úzýíø ólG .lýøk }õâ ôA úG QuA Bì BG .lñÞ|þíð oBÞQuok óBPðôok ok ÿrý^ løk|þì ô BøBñÏì ,îD|çÎ òüA qA úðõíð 6 BG BO lýyBG ûApíø .lü õy Bñy@óBzðBìok ÿBø|ûAo

þíDAk þãñupâ :úðBzð–1 AnÒ îÃø ok ë|çPgA :þèBíPcA ÿoBíýG

l¿Ú óBO ûlÏì ,lüoõg|þì AnÒ olÚ pø pâA koAk êßzì AnÒ îÃø ok ólG þñÏü ;koAlð óly pK ok ,lñÞ JnW Ao BøAnÒ ÿnÓì kAõì lðAõO|þíð Bü

!lðoAk Bø|þéýg úÞ ÿoBíýG úðBzð 6 óõ^ kôo|þì |æBG þñüpýy Ùp¿ì úG êýì úXýPð ô lñÞ IvÞ ÿspðA pO|Ðüpu ú^ pø løAõg|þì ólG òüA ÿApG ûAo òüpPùG òüpýy þüAnÒ kAõì ókoõg .QuA oBÞ úG ÑõñPì þüAnÒ kAõì Ùp¿ì BG :êc ûAo pËð BG lýðAõO|þì .lýñÞ àíÞ }oAõâ ûBãPuk ÿBø|ÁpÚ qA AnÒ qA lÏG ûBì àü Rlì úG àyrK pG ûô|çÎ .lýñÞ ûkB×PuA þyoAõâ ÿBø|îürð@ ÿôBc ,J@ óõ^ lýyõñð kBüq J@ ,ókoõg AnÒ ÐÚõì ,òüA îýËñO ÿApG .lñÞ|þì ÜýÚo Ao ûlÏì þyoAõâ ûpýy oApÚ QüõèôA ok Ao òýEOôpK Ùp¿ì ,óõg lñÚ .lýøk pu ûoõy :úðBzð–2 òø@kõHíÞ :þèBíPcA ÿoBíýG

lýzßG Ao óBO òýüBK àéK|þìAo@ úG úñü@ êGBÛì òüA pâA .lýñÞ þuopG Ao ó@ þégAk QívÚ äðo ô koAk ëBíPcA kõG ûlüpK äðo óBPíz^ qA QívÚ òýG ok êßzì òüA .lýyBG úPyAk òø@ kõHíÞ úðBøBì ÿrüpðõg îø ó@ êýèk ô koAk ZAôo Bø|îðBg kõHíÞ rýð óBüBÚ@ QuA òßíì ëBc òüA BG .QuA pG ûô|çÎ pâA .lñyBG úPyAk þðõg îÞ ô òø@ ,lýPvø ûlüpK äðo úzýíø ,àéK êgAk ÿlý×u

.kpHG òýG qA Ao qA oBypu þüAnÒ kAõì kõy|þì úý¾õO R|çÒ ,ÿA ûõùÚ YðpG lñðBì àñüq ô B6 òýìBPüô ,þãðpÖ kõhð ,ôkBÞôô@ô êýW@ ,þñýìq ïAkBG ,êìBÞ Qyõâ ,þøBì ,Jp^ îÞ rìpÚ Qyõâ ,îÓéy þüAnÒ úìBðpG QüõèôA ok Ao ûpG Qyõâ ô óBâlðpK .lýøk oApÚ óBO àéK êgAk ÿlý×u :úðBzð–3

,lýñÞ|þì Ùp¿ì ÿkBüq þñüpýy ,lüpG|þì Yðo ,þñHè R|æõ¿dì úG úßñüA Bü QuA kBüq óBO xpPuA .lüoAk QýuBvc êýW@ Bü R|çßy êìBÞ R|çÒ ,ûqBO RBXürHu ô ûõýì :êc ûAo óArýì lüBG .lýñÞ êýì Jp^ îÞ ÿBø|òýEOôpK ô Ao óBO þüAnÒ îüso lñÚ ô ûly ÑBHyA ÿBø|þGp^ ÿBø|þðlýyõð kBüq Ùp¿ì qA lüBG .lýøk {øBÞ koAk óBßìA úßñüA pÆBg úG ;lürýøpLG rýð oAk òýEÖBÞ óBPðlG qBýð koõì þðlÏì kAõì ô Bø|òýìBPüô ,òýEÖBÞ

QýuBvc ô þðõìoõø ÿBø|ë|çPgA :þèBíPcA ÿoBíýG þüAnÒ

úÞ QuA þüBø êßzì qA pãük þßü òüA úÞ QuA Quok .koAnâ|þíð ïk@ ÿApG JB¿ÎA êíÎ pSõì ûoõy l ÿBøõLìBy qA ûkB×PuA þøBâ óBíø ô QuA }@ óBíø qôo lñ^ qA lÏG BìA lñÞ|þì òüA ëBíW úG óBPíz^ qôo pø úßñüA !úuBÞ óBzð lðAõO|þì kõy|þì òyôo îcArì lý×u ÿBø|úðAk ,ÿôo ,B6 òýìBPüô kõHíÞ úÞ lyBG òüA ûlñøk êü|æk pu ûoõy úPHèA .lüoAk òýOõýG Bü îürýñì þðõìoõø ë|çPgA qA úßñüA lñðBì ;koAk îø ÿpãük

36


www.TEHRANMAGAZINE.com ó@ qA lñßð QHd¾ {uBvcA koõìok }pvíø ô RBuBvcA QuA pPùG òüApGBñG ,kõy|þíð pHgBG Ao kõg úPuAõg .lýñÞ óBýG Ao óBPüBø úPuAõg Quôk Ao òPÖo ûp×Æ óAkpì Apüq ,lýüõãG Bdüp¾ úð ,lýñÞ óBýG eÂAô Ao kõg úPuAõg pâA .lðoAlð Bíy óly kõñzg qA úßéG ,lñÞ|þì }õâ BùñO .QyAk løAõg þGõg xBvcA JApÇÂA oB^k kõg pøBÊ koõìok óAkpì -16 lðõy|þì oB^k Bø|QýÏÚõì þgpG ok óAkpì qA ÿoBývG {üArÖA óBzñu þPÚô B¾õ¿hì ,lðõy|þì JApÇÂA ô îvW koõì ok QuA òßíì kpì àü .lñÞ|þì AlýK ôA úG ,lýðAõO|þì pâA .kõy óApãð kõg ÿBø|þüBðAõO ô kpýãG kBü Ao ÿqBu ïAo@ ÿBø|}ôo BO lýñÞ àíÞ Quôk êHÚ lñðBì Ao ôA îø qõñø lýñÞ {ñEíÇì þüõyBðq ÈGAôo ok pPíÞ Roõ¾ òüA ok ,lüoAk .kõy|þì xpPuA oB^k

.QuA óBzéíÎ qA RôB×Pì oBývG Bùð@ ÿBøBüôo úÞ .koAlð þüõyBðq ÈGAôo ÿoApÚpG úG þéüBíO lðõy úPyAk Quôk lðoAk qBýð óAkpì -17 óBðq ú`ð@ úG QHvð þüõyBðq ÈGAôo koõìok óAkpì úýHy Bùð@ RAoõ¿O ô lñPvýð ÿlW ,lññÞ|þì pßÖ pßÖ þü õyBðq ÈGAôo úG kBüq óAkpì -14 pvíø ÿõu qA lñÞ xBvcA kpì àü pâA .Qvýð ,lñøk|þì ïBXðA ú`ð@ lññÞ|þì kpÖ úG QuA òßíì ,úPÖpâ oApÚ þPHdì þG koõì ok oBG àü êÚAlc ëBu 60 püq óAkpì pPzýG .lñÞ IéW Ao ôA QüBÂo BO kõy êüBíPì ÿpãük þ×ÆBÎ ÿBøqBýð lüBG óBðq ÑõÂõì òüA qA rýøpK ÿApG Quôk Ao kõg pvíø ókpG Rnè ,óAkpì -15 úÞ þèBc ok lññÞ|þì pßÖ þüõyBðq ÈGAôo úG qôo lðoAk ÑõÂõì òüA úG qôo ok oBG àü óBðq ïoBù^ àü ÈÛÖ ÿô ÿBøqBýð ÐÖo ÿApG ô lññÞ áok Ao kõg pvíø koõìok óBðq pGApG 2 óAkpì òýñ`íø .lññÞ|þì pßÖ .lñyõßG }pvíø ÿApG óq àü þGAkBy ô þèBdyõg úÞ þðBìq BO kpì àü .QuA QýíøABG oBývG QuA IèBW ô lññÞ|þì ÿqAkpKBüôo þüõyBðq ÈGAôo

35

lñPvýð ÝBPzì úzýíø óAkpì -13 úé¾õc úzýíø óBðq oõ¿O Ù|çgpG óAkpì oB^k óBðq lñðBì îø óAkpì .lðoAlð Ao þüõyBðq úÇGAo ô þâkAõðBg ,þéÓy xpPuA .lðõy|þì xpPuA êìAõÎ òüpO|åorG qA Bø|JBvdOoõ¾ òPgAkpK þPÚô .lñPvø óAkpì ok þvñW êýì ûlñøk {øBÞ ,koAlð êüBíO þüõyBðq úÇGAo ÿApG oBG àü ,kpì àü }A úÚ|çÎ ô êýì úzýíø ÿApG úÞ Qvýð ó@ þñÏì úG úËdè ó@ ok ÈÛÖ ôA .QuA ûkAk Quk qA Bíy úG Ao


óApùO þééíèA òýG úéXì

lñðAk|þíð Ao ólG óBGq óAkpì –| 8 RBÞpc ô ûoByA óBGq koõìok pPíÞ óAkpì Roõ¾ RBÞpc ô Al¾ òdè pýýÓO ô lñðAk|þì ólG QuA òßíì òýñ`íø .koAk ïõù×ì pPíÞ Bùð@ ÿApG QuA óBüBíð óBy ûpù^ ok úÞ Ao óBðq þPcAoBð pOpük ,lñøk ÀýhzO Ao Al¾ òdè ô ÿA|ûoByA ÿBø|ïBýK Bü Ao ïBýK lüõy òEíÇì lýøAõg|þì pâA òüApGBñG .lýñÞ óBýG Ao ó@ BíýÛPvì lðA|ûkpÞ QÖBüok

ZAôkqA ûoBGôk lyBG oApÚ pâA lñüõâ|þì óAkpì l¾ok .kpÞ lñøAõg ZAôkqA óBypvíø òýíø BG ,lññÞ lñøAõg|þì kõg ÿApG Ao þðBìq óAkpì –|6 qA ÿoBývG ok lññÞ|þì þÏu óAkpì ú^pâA QuA þÏÚAô ûlðõñy àü ôA –| 4 Bùð@ úíø BìA lññÞ QÞoBzì ûkAõðBg ÿBø|QýèBÏÖ .lñyBG úPyAk kõg Áõ¿hì þðBìq lðoAk qBýð Ao óApãük ÿBø|Ùpc þPÚô Bø|îðBg Bì pPzýG .lññÞ pß×O ô lññýzñG ÿA úyõâ ok BùñO úÞ þðBìq ô ólG ô ûoByA RBÞpc BG |æõíÏì îýñÞ|þì }õâ Bü þðBHÒBG ,YðpÇy ÿqBG ïBXðA qA óAkpì ú^ pâA óBzð Bùð@ úG îðAk|þì Bü úð Bü úéG êTì þOBíéÞ òP×â ,úíø êTì BìA lðpG|þì Rnè þyqoô ûBãyBG úG òPÖo òüA .îýøk|þì }õâ óBzüBø Ùpc úG îýøk|þì úG ô lyBHð óByoBñÞ ok þvÞ lðoAk Quôk þøBâ ok úÞ ÿkpÖ úG Ao Bì áok ô pËð qA þzhG ,Bø ûoByA

óBüBÚ@ok þvñW IèBW ÿBø|þñPvðAk QuA pO|Ðüpu óAkpì {ñÞAô –| 9 ô oõìA þgpG úG ókAk óBzð {ñÞAô ok óBðq þð|æõÆ Rlì ô lññÞ|þì êíÎ óAkpì qA pOpük BøoBÞ þPc .lðoAk qBýð pß×O ô {ñÞAô óBýG ÿApG ÿpO xBvcA pPzýG óAkpì ,êGBÛì ok QuA òßíì êGBÛì ok óAkpì BìA lñyBG úPyAk xpPuA ô JApÇÂA òüApGBñG lñøk|þì óBzð ÿpO Ðüpu {ñÞAô VkAõc Iy UcBHì koõìok lýøAõg|þì qõñø þPÚô Ao ó@ óBOpvíø QuA òßíì ,lýñÞ QHd¾ úPynâ .lyBG ûkpG kBü qA óBzð {ñÞAô þðAkolÚ úG óAkpì –| 10 lñøk|þì ok ÿkBüq RôB×O lðAõO|þì pvíø qA þðAkolÚ Bø|úÏèBÇì .lñÞ kBXüA óBzÇGAôo ô Bùð@ ÿBøoBPÖo úG ô þðAkolÚ óAkpì RBícq qA þPÚô løk|þì óBzð lññÞ|þì þÏu pPzýG ,kõy|þì úPyAnâ }qoA Bùð@ Ao kõg ákõÞ qA QHÚApì ô úðBg ÿBøoBÞ ïBXðA ok .QvðAk lñøAõg ûBâ úýßO Ao kõg ô lññÞ pýâok îùì oBývG óAkpì ÿApG þü õyBðq úÇGAo –|11 QuA þüõyBðq úÇGAo ,óAkpì qA ÿoBývG ÿApG oõÆ òüA óBðq ÿApG úÞ þèBc ok QuA îùì oBývG þüõyBðq ÈGAôo ok Qýíýí¾ óAkpì ÿApG .Qvýð þüõyBðq úÇGAo kõg qA pO|{hG QüBÂo oBývG þPÚô .lðqAkpLG óBy úÚ|çÎ koõì ÿBøoBÞ úG þüBùñO .QuA þüBùñO ÿApG Ao þðBßì ô óBìq òýWôq qA àü pø .ly lñøAõg lñì úÚ|çÎ îø úG pPzýG ,lñyBG úPyAk Ñôpy ëôA óBðq lðoAk Quôk óAkpì –12 lññÞ|þì êíÎ óBzðAolK êTì óAkpì –|7 lññÞ lüoAk l¿Ú úÞ ÿkpì lýðAlG lýøAõg|þì pâA Bùð@ pvíø lðoAk Quôk óAkpì qA ÿoBývG úÇGAo òüA ÝBPzì ô þüõyBðq úÇGAo ûlññÞ Ñôpy ÿoBPÖo ú^ ô QuA ÿkpì úðõã^ lýñÞ ZAôkqA ôA BG QèBXg kõg pvíø úG ÜzÎ qApGA qA òüApGBñG lyBG {Ûð óAkpì .lýñÞ ûBãð }olK ÿBøoBPÖo úG ,koAk úÇGAo óBøAõg Bíy lðAlG úÞ lýøk ûqBWA ô lýzßð .lðqõì@|þì óByolK qA Ao óBypvíø BG úÇGAo ô kõg ÿõu qA þüõyBðq úÇGAo Ñôpy .lýPvø þüõyBðq oBPÖo Bíy BG úðõã^ úÞ lýðAlG lýøAõg|þì pâA òýWôq pPzýG ÿlñíPüBÂo UÎBG lðAõO|þì óq }okBì BG ÿoBPÖo ú^ }olK lýñýHG ,kpÞ løAõg .koAk .kõy

pPùG ,lýPvø ZAôkqA òýñu ok ÿpPgk pâA #| úýcôo QgBñy ...lýuBñzG pPùG Ao óAkpì QuA úßéG lñÞ|þì îÞ Ao òýWôq R|çßzì BùñO úð óAkpì .kõy|þì Bùð@ òýG pPùG úÇGAo ÿoApÚpG UÎBG ÉBHOoA ÿoApÚpG ok Ao QývñW {Ûð úÞ þðBuBñzðAôo QgBñy koõì ok Ao úPßð 17 òüA ,lññÞ|þì úÏèBÇì .lñðAk|þì QýíøA BG óAkpì

QHd¾ óBzuBvcA koõì ok óAkpì–| 1 !BìA lññÞ|þì koõì ok lñøk|þì eýWpO óAkpì qA wK .lññÞ QHd¾ îýÛPvìpýÒ óBzOBuBvcA R|çýÇÏO ÿApG Ao }A úìBðpG lýøAõhG óBOpvíø ok Ao kõg oõ¿O ô pßÖ úßñüA Bü lüõãG úP×ø pg@ ûkpÞ RBÚ|çì Ao Bíy úÞ ÿoBG òýèôA ô Bíy koõì {uBvcA lñÞ|þì òyôo ôA iuBK .lñÞ óBýG ,QuA .lñýG|þì pO|àükrð Bíy úG Ao kõg úðõãñüA ô Qvý^ Ao òPyAk Quôk óBzüBøoBÞ BG óAkpì –|2 lññÞ|þì óBýG ô RBuBvcA lñøk|þì eýWpO óAkpì pPzýG óBýG BøoBÞ þgpG ïBXðA BG Ao òPyAk Quôk wc Bü pýíÏO Ao úðBg JApg êüBuô þPÚô |çTì ,lññÞ óôpýG Ao úèBGq êÇu Bü lññÞ|þì rýíO Ao ÉBýc .lñøk|þì óBzð Ao kõg òPyAk Quôk ,lðpG|þì koõì ok òüA BìA lñÞ|þì êÛPñì ,QuA QHd¾ ëBc ó@ Èýdì ÿqBuBHüq ô úðBg ÿApG ókpÞ lüpg þPc .koAk Quôk Ao Bíy úÞ QuA òüA pãðBýG îø kõg pvíø BG úÞ þPÚô .lñÞ|þíð Ýl¾ óAkpì ôA qA þPÞpc Bü lüõâ|þíð ÿrý^ ô lýñÞ|þì QHd¾ lðpýâ|þì ÿlW Ao ZAôkqA ,óAkpì –| 3 løk|þíð }õâ úÞ Qvýð ó@ þñÏì úG ,lýñýG|þíð ú`ð@ koõìok ô lyBG QÞBu løk|þì eýWpO úßéG úíøAô kõg pËð Ðüpu qApGA qA |æõíÏì óAkpì .lñÞ pßÖ ,lýüõâ|þì Bíy pPzýG Ao ZAôkqA Bùð@ løk|þì óBzð løAõy .lðoAk ÿpO þð|æõÆ Rlì QuA òßíì þèô lðpýâ|þì ÿlW lññÞ|þì êíÎ pPzýG óAkpì –| 5 Apüq lññÞ óBýG Ao kõg xBvcA BO lzßG ëõÆ úð ,lññÞ|þì QüõÛO êíÎ BG Ao óBzÇGAôo óAkpì ,lñøk|þì ïBXðA úÞ ÿoBÞ lðõy òEíÇì lñøAõg|þì þüBø QýèBÏÖ ïBXðA BG ,óAkpì qA ÿoBývG .xBvcA êøBPì óAkpì ÿôo þuopG àü YüBPð .QuA Quok úÇGAo ô óBypvíø ûApíø ÿôo ûkBýK ô }qoô lñðBì úG îýí¿O êìBÞ óBñýíÆA BG ÿkpì þPÚô kAk óBzð pO|àükrð óBypvíø úG lññÞ|þì þÏu þüõyBðq ô ûkpÞ þuopG Ao IðAõW úíø ,kpýâ|þì ZAôkqA .lðõy 90 .lñýG|þì kõg êýì ÜGBÇì Ao BøoBýÏì pPzýG

34


www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýG ô|Bøkok Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô >ÿõñÏì| þßýð< ÈuõO ô ûôpâõÃÎ ô |Reiki Master þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .lüpHG òýG qA àürýÖBPì

ÿBø xçÞ þßüo }qõì@ kõy þì oArâpG

33

(310) 446-8724

þøBãð úü ëôA kõG pPùG !!ÿly Bø|ú`G êTì“ òýyBì oAõu þøBHPyA úâA úg@ !þPgAlñýì òì úG ”???þ^ ÿkõG ûly úHüpÒ úü ”!ïoAk oBÞ ,îüpG }BGkôq .ïlzð úÞ |æBc“ òýyBì ô kq {íz^ úG ûoBGôk ôo {ßñýÎ AlýK þP¾pÖ îñì òüApGBñG ,koô@ok QÞpc úG ôo IOpì þíÞ õyBøõì .îñÞ }qAlðApG Jõg BO ïkpÞ .kõG ûkpÞ õýy Jõg þéýg õzOoõ¾ ô kõG ûkpÞ .kõG pýâ w×ð ô ûlññÞ ûpýg {PýGAnW ô þüBHüq }ApG õñýì BG {ýK QÚô lñ^ ôo kõG ûkq úÞ ÿpÇÎ }pÇÎ ÿõG .kõG þG@ ÿ ú^Buoô ,îükõG ûlüpg ÜýíÎ w×ð BO lñ^ .kõG ûkpÞ pK õñýyBì ïBíO þO úü !úñÞpK õìBø úüo ïBíO pÇÎ ÿõG BO ïlýzÞ QüBùð þG úÞ kõG ûlýyõK JnW ô lý×u Rpy :Q×â ô lðôkpâpG îPíu úG õypu !lìõýì {ùG ”?ûly ÿrý^“ QuBùOlì ïlýíùÖ úÞ kõG ÐÚõì óôA ûqBO ”!! úð“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè .ïly ûpýg {ùG ”!!!õy ûkBýK wK Ig“ ok úßýèBcok ô ïkpÞ ûBãð ÙApÆA úG þXýâ BG ú^ ??îülýuo ¶A“ :îP×â ïkpÞ|þì qBG ôo òýyBì ”!?!kôq ïpýì ïoAk òì“ :Q×â îüly úÞ úðõg koAô ”.}BG ÉBýc ÿõO úãük QÎBu îýð .îy pÂBc ”.úyBG“ þÏu ô ïlýyõK ôo îñøApýK .îPÖo îÚBOA úG ô ,îPyAkpG õìBz×Þ .îñÞ IOpì õìBøõì þíÞ BO ïkpÞ BHüpÛO úãük ,ïlýyõK îìrìpÚ ëBy ô lý×u ÿõPðBì }o@ ,îPÖo ÉBýc Qíu úG ,kõG ûly QÎBu îýð ô àñg îývð .kõG òì pËPñì ô ûkBPvüA òýyBì oBñÞ ïkpÞ ôqo@ úËdè lñ^ ÿApG ,lüqô|þì þíü|çì }o@ !!îPyAk ïkõg BG koBðpG QÎBu úü ó|æA }BÞ þøApýK ô þuõÆ RAôApÞ ô oAõéy ô QÞ óôA ok }õg ÿBøõì .kõG ûly pýËð þG BÏÚAô ,lý×u õdì .kõG ûkpÞ úðõy |æBG Qíu úG îø õzPèBc ÿApG ÈÛÖ BñüA ÿ úíø .îükõG ûly úãülíø ÿByBíO óõìkõg úG AoõÖ .lýzÞ ëõÆ úýðBS ïl¾ lñ^ ,îzG oAõu BO kpÞ qBG ïApG õñýyBì ok .îülìôA .kpÞ QÞpc ô ly oAõu îykõg lÚBÎ .îülýuo lÛÎ îuApì úG pük þíÞ BG Bvùì.kõG ûkpÞ ÿoBW Bì ólýuo qA êHÚ ôo úHÇg pük BW úíø ÿoAk RkBΓ :Q×â ÿpøBÊ ÿoõhèk ”?úð ÿpG pý¿ÛO ôoBG úü òüA“ :Q×â ô lülñg }o@ ”.Aqo úð ,kõG òì !úð úð“ :Q×â ô lýzÞ QèBXg þíÞ Bvùì ”!úñÞ|þì pük úzýíø Aqo òüA úg@ ”!îðôlýì“ :Q×â ô kq ÿlñhHè }o@ ”?!?òì ???þÞ“ :îP×â úðBìõ¿Ïì ëBcpùG“ :îP×â ô ïlýuõG ôo Bvùì Mè lÏG ”.þzG QhHyõg .ïrürÎ úyBG áoBHì

koAk úèBHðk

Tel 818-881-1771 òýyBì .ïBýì ïkõg òì“ :îP×â ÿoôk úü !ïoAlð îðlìôA úýéO@ ÿ úé¾õc.ïkoô@ lÛÎ ÿApG ,îyõK|þì õíuBHè úðõg ïpýì ïlÏG îðrýì ”.ïBýì úy|þíð“ :Q×â ô lürâ õzñýüBK Iè óBìBì ÿpG ûqBO !ÿpG þüBùñO úÖBýÚ ô Qhüo òüA BG úÞ kBýG ApvÞ úG îðrýì äðq ó|æA !?þðrG ïoôk ”.QèBHðk ”!úGõg úyBG“ :îP×â ô ïlýzÞ þø@ úÛýÚk lñ^ .úðrG äðq ApvÞ úG BO QÖo óBìBì ,ókõG BGBG ô pýìA .lìôAok Al¾ úG ok äðq lÏG ÿ QÞpc óôlG ,kõG ûkq {ßzg Bvùì ólük BG pýìA àéK þPc ,kõG ûly ûpýg Bvùì úG ô kõG ûkBPvüA QuAõg|þíð îø úýðBS àü ÿApG oBãðA ,kq|þíð îø úÞ kpÞ ûBãð {ùG olÛðA .úzG ïôpdì Bvùì ólük qA ÿA úÖpu ,ly rìpÚ ô QgAlðA êâ Bvùì Roõ¾ ”!{ßG w×ð þüAk“ :îP×â ô ïkpÞ þÎõñ¿ì ,úyBG òì oõPuk pËPñì úÞ oBãðA pýìA úÞ ÜýíÎ olÛðA ,lýzÞ þÛýíÎ w×ð ûBâ@kõgBð òýyBì ok úßýèBcok lÏG .QgAlðA|ûlñg úG ôo úíø ”!!õO Quk qA“ :Q×â ,kpÞ|þì qBG Bvùì ÿApG ôo ”!?ïkpÞ oBßý^ òì úãì“ :îP×â úðBìõ¿Ïì îðBìBì .ly òýyBì oAõu ô kq ÿlñhHè QÖo|þì BGBG òýyBì Qíu úG õñýì ûApíø úßýèBcok Q×â þèô ,QyAk oBÞ ,ïkq äðq ApvÞ úG“ :Q×â }pËPñì ûBãzüAo@ ÿ õO !úðõuo|þì õykõg ”.óõíG BíPc“ :Q×â ô kAk óBßO Quk ïApG ïA õñýì ”!!!QðkqlG úñßíì !õO ôpG þPÚô .ïkAk óBßO }ApG õíPuk ô ïlülñg ólük ëõÓzì ô îPzâpG ûBãzüAo@ êgAk úG òPÖo !!ïly ògBð ô õì ØéPhì ÿBø|ëlì !kõG þGõg|þìpâpu úãük ,kõG úPynâ úÛýÚk YñK ô êù^ Akôlc Aqo”:Q×â ô lìôA Bðõì úÞ ïly|þì úÖ|çÞ îPyAk ”.QèBHðk ólìôA óBW ”.óõW Bðõì þupì“ qA ïkpÞ|þì lñèôpÒ úßýèBcok ô îPyAkpG õí×ýÞ QýðBH¿Î BG ô ïly òýyBì oAõu ,îPÖo òýüBK Bø|úéK êÇÏì olÛðA þ^ úuAô?|æBc BO ÿkõG BXÞ“ :îP×â pük olÛðA Ap^ ïoAk oBÞ þéýg ?ÿkpÞ ”.þPýèõEvì þG þéýg?ÿlìôA .ïlýñy ûlñg ÿAl¾ ÈÛÖ ,JAõW ÿBW úG þèô }o@ !BüAlg ÿAô .ïlðôkpâpG {Píu úG õìpu !!!!!!!!kõG õíHéÚ ÿAl¾ úßñüA ÿApG ,|æBG QÖoõùü îHéÚ óBGp þéýg ô îPgBHð õìkõg ,ïkq|þì þÖpc lüBG ûõñzð ”?ÿlñg|þì þ^ úuAô pø pø“ :îP×â ÿkBÎ {íz^ ÿôo qA õyBHüq þGBPÖ@ àñýÎ ”ïõðBg ï|çu àýéΔ:Q×â ô QyAkpG þñÏü ûrý^ Ig“ :îP×â ô ïlðôoBg õìpu ”!ï|çu :îP×â Ápc BG .lülñg pOlñéG oBG òüA ”?ÿlñg|þì þ^ úuAô |æBc“


óApùO þééíèA òýG úéXì

”!ÿkpãG ôo BXðõíø lüBG .îñÞ|þì }õâ QÖpc úG lÏG ÿ úÏÖk“ ”.ïpG ”.ÌÖAlg úyBG“ úyBG îÞ îzüAo@ ,óõW Bðõì“ :îP×â Bðõì úG úzýì úâA ô !úyBG ÐíW ïBøõì ïAõg|þíð .B×Çè ”!!úyBG RôB×Pì úzýíøBG îðôk|þì !pPgk úyBG“ :Q×â ô kq ÿlñhHè ”.þzýì ûBì ,îñÞ oBßý^ ”.óõñíì“ Bvùì ,ly ïBøõì ókpÞ Quok ëõÓzì ô îuôpÎ òì ,AlgôpO òÞ ûBãð“ :Q×â óBñÞ lñèôpÒ ”!úzG ûBì ûoApÚ îðBg òüA QÚõðôA ”!}BHð kõvc olÛðA“ :ïlülñg ”!?!?úg@ ïkpÞ ÿkõvc þÞ òì ?þÞ?òì“ Ýoô ëõÓzì ô îPyAkpG rýì ÿôo qA ÿA úéXì ,ly ïõíO óõìoBÞ úÞ kõG pùÊ qA lÏG .ïly ókq ,kõG úPÖBG ,êâ êßy úG õìBøõì Qíu úü ÿõéW Bðõì úãük Qíu qA ôoBøõì ÿ úýÛG ô kõG ûkpÞ YÞ õíÚpÖ þéýg îùG ô kõG þüBHüq BÏÚAô ëlì .kõG ûkpÞ óBzÖA .äñzÚ ô ûkBu ,kõG rðpG îzüAo@ ,lìõýì Qíu úG ,ïkpÞ qAlðApG õìkõg Jõg þPÚô ïkBü ólýzÞ w×ð úËdè lñ^ ÿApG ,îPzâpG Bvùì ô ïkq ÿlñhHè .kõG ûly BHüq BÏÚAô Bvùì ,QÖo ”îHéÚ ÿAô“ :îP×â ”.ûphvì“ :Q×â ô kpÞ áqBð þíz^ QzK îßdì õzLè ,îPyAkpG rýg {Píu úG .ïlýuõG õízüAo@ ,{üA“ :Q×â ô QÖo ûpÒ îz^ ”ÿkpÞ JApg ”.ÿly êãyõg þéýg“ :îP×â ô ïlülñg òýíø ïlñG|þì Épy“ :Q×â lülñg|þì úßýèBcok ”!!!!!kBýì RApG oBãPuAõg BOl¾ IzìA ”!Qvýð ïApHg òüA qA BGBG úð“ Iy BO !!!pýìA ûoB`ýG“ :ïkAk úìAkA lÏG ô ”!!!úzÞ|þì þ^ ,ûlG îâpì Alg ÿAô“ :Q×â ô ïpu ÿõO kq ”!pPgk }BG úPyAk ï|çÞ Q×Î ”!!þÖpdñì õO“ :îP×â ô ïlülñg ïoAk ,Aqo ÿAô“ :Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð ”!ïpýì|þì xpPuA qA ”!îüoAlð BvðBy òüA qA Bì ,}BHð óApãð“ ”!Rpu õO áBg“ ,QyAnâ ïõíOBð õðõìBÖpc óBìBì ÿAl¾ ,QvG|þì õyõPðBì ÿBø|úíÞk úßýèBcok Ñôpy ïqBG BOôk Bíy“ :Q×â ô kq ÿlñhHè ”?!?òükpÞ úG õðõìBPzãðA óBìríø óõìôk pø Bvùì ô òì pý¿ÛO“ :îýP×â ô îýPÖpâ úðõzð úãülíø Qíu ”!kõG òüA pýìA .Bíy Quk qA“ :Q×â ô lülñg óBìBì ”!!!ûpg|æBG ,ûo@“ :îP×â ô ïkq ÿlñhHè ”.òýyBGkôq ,kBýì ûoAk ”?kõG BXÞ |æBc“ RBGBG ,}BG pÂBc ïAõO“ :Q×â òì úG lÏG ô ”!QhO püq“ ”.úýéO@ îüpG óõíèBHðk kBýì îP×â QùG {èôA qA úÞ òì“ :Q×â ô lülñg

17 QívÚ| *** Qzø QÎBu ô îükAk ïBXðA ïpãük ÿAlüpg !!îýPzâpG úðõg úG úÞ kõG Iy õýyõâ ,kq äðq oBG òýìl¾ ÿApG Bvùì ”?úéG“ :îP×â ô îPyAkpG !îãG þ^ ... ô úéG ,kok ô úéG ,QÖõÞ ô úéG“ Ap^ wK !!õO Bü îñì xôpÎ îðôlýíð òì úg@ ”??ÿBýíð IOpì ïpu ÿôo õíèBy ,îPyAk úßýèBcok ”.ïBýì ïoAk úyBG úyBG“ :îP×â ,ïkpÞ|þì ”|þâ þì õñýíø ÿoAk úPÎBu îýð ,}BGkôq“ úG ô îPyAkpG õíéüBuô .kpÞ ÐÇÚ ôo þyõâ ô îPÖo ÿoõgoBøBð rýì Qíu úG .îPÖo òýüBK ÿ úÛHÆ Qíu úG ô ïoAkpG }ôo qA õíñýyBì aýüõu BO Bvùì ,ïlýuo úÞ BXðôA úG .ïkpÞ QÞpc ûBãzüAo@ :kq kAk îðlük BG .kõG ûly jpu QýðBH¿Î Rly qA ”?ÿkõG BXÞ |æBc BO“ ”?þðq|þì kAk Ap^ ïpG QðõGpÚ“ .þy|þíð ïk@ õO“ :Q×â ô lýzÞ þø@ ”?ÿkoô@ ôo Bø|úÛéc úG ôo Bø|úÛéc äðo ÿA úìpu ô BHüq ÿ úHÏW óõOBø úÛéc îñüA BýG“ :îP×â ô ïkAk {Puk ”.ïõðBg f|ç¾A õyBøôpGA QyAk úÞ õñýì oBÞ lüBG .BýG }BGkôq“ :kq kBüpÖ ,kpÞ|þì ”.Bø úzýì pük .òñÞ Ñôpy ïoõO óBìBì ô õñýì Qíu úG ô ïkpÞ ï|çu úÞ ûBãzüAo@ IcB¾ ,îðBg Bðõì .îPÖo ,lìôA îÖpÆ úG ,kõG îø îðBìBì Quôk úÞ oBG pø ,...AByBì“ :Q×â ô lýuõGõíOoõ¾ ”.þzýì pPéãyõg êHÚ qA QíñýG|þì :kAk úìAkA .ïkpÞ pßzO ô ïkq ÿlñhHè ”.îñÞ|þì QPuok ïkõg ,ïBýì ó|æA .ïrürÎ òýzG“ ”.óõñíì“ .îPvzð þèlñ¾ ÿôo ô ïkoô@ok õíüpuôo ô õPðBì ”?ÿlìôA pük olÛðA þ^ úuAô“ :lýupK óBìBì ”!!pPgk õO ÿA úPhéy olÛ^“ ïkBü BìA ,õãð ÿrý^ Bvùì úG“ :îP×â ô ïlülñg :îPyAkpG ôo þyõâ ,kõG ApvÞ ,koõg äðq îýyõâ BðôA ëBHðk îPyAk ,îPyAnâ BXÞ ôoBø úÛéc lìõýíð ”!îPzâ|þì ”?úéG“ :Q×â ô kAk óBßO ØuBO ÿôo qA ÿpu ”?ÿkpÞ óõyAlýK ûpg|æBG ,ï|çu“

kpu óBýðpK

32


TEHRAN International Weekly Magazine

RAkoAô ok óBzgok úGpXO ëBu |40 qA {ýG BG BG úzýíø BýèBPüA óBíéHì pýËð þG ÿBø fpÆ lyBG þì óArürÎ Bíy ûApíø QÚAl¾

Bíy úÞ ÿA ú^oBK pø BG Büô äðo pø BG óBíéHì Ñõð pø .QuA kõWõì Bíy úÛýéu ô úWkõG JBG lýøAõhG QÖBü lýøAõhð BXÞ aýø ok Ao Bì ÿBø QíýÚ ÿBø ëBu ok úÞ Ao þðBíéHì îýðAõO|þì kõg Ðýuô RBðBßìA BG Bì pPùG ,äðo þPc ô úüôo Äü õÏO BG ,lüA|ûkpÞ ÿoAlüpg {ýK .îýøk|þì êü õdO Bíy úG ëôA qôo qA

.kõy|þì|úPÖpünK rýð óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK B«ñíÂ

31

(310) 274-7474 RByoB×u ò×éO

( 818) 881-1771

õO úÞ þyqoô RBÞpc Ñõð ,ïA|ûpìqôo ÿAoBÞ ,ïAlì@ ô QÖo ÜýÚk QÎBu ,îPyAk ûBãyBG úíø ô úíø qA ,óõìBø ûkAõðõg BG îýñ×éO ÿBuBíO õO ÿA úÚpW }pg@ ëAõu BG ó|æA BìA îP×â }ApG úGBW {yõÒ@ õO õìkõg þíÞ ,úzýì ûkq îñøm :îñÞ|þì BW ïBùñO kBüq olÛñüA úãük !}oõÞ ÿAô — :ïlýì úìAkA ô îñÞ|þì xõè õìAl¾...oAnð |«çTì ,kõG ûly äñO RApG þéýg îèk— õíÂApPÎA ïoBPÖo BG þüAoõW úü îPuAõg|þì BG ...úñÞ|þì lñéG õìpu ...þèô ,ïlG óõzð ÿ úìAkA pËPñì óõÇýy þðBíz^ ô õígA þOoõ¾ :úíÖpc úÛéc ...úÞ þðôk|þì pPùG Rkõg BìA — õíOoõ¾ úßýèBc ok ô îñÞ|þì pPãñO õìBPuk ÿ îðõO|þíð:ïlýì úìAkA ïoAm|þì } úñýu ôo ûoBGôk QìôBÛì QñPuAõg {ÇÎ êGBÛì ok aýø óôlG óBñ`íø òì ô úâ|þíð ÿrý^_...îñÞ :ïlýì úìAkA ïBÒôok úG ïAl¾ õO þyqpè ô xpO qA «BÏÚAô þüBø ÐÚõì úü ...!}oõÞ — Quk qA úÞ þüBðBìq ,ïkpÞ|þì úüpâ RkõHð wK qA úãük ...ïly|þì úÖ|çÞ êâ úì ÿ|æAõu qA þßü ÿoBãðA ...}oõÞ ïBýíðpG }|æAõu úÞ þüAoõzÞ þðlük ÿBøBW qA IOpì }BPuôk ÿ úíø ô kBýì îñüA ...úñÞ|þì QHd¾ úPÖo òì qA ô kBýì {ýK }ApG úÞ þü|æAõu Aõø ...QuBXÞ àéÖ ô jp^ ó|çÖ ...úupK|þì BíýKAõø oAõu ÿoõW ú^ ...úýðôoBG ïBXðôA ó|æA ô QðpPñüA õO qA õyBGAõW qA þéýg îñì ...òzýì }oõÞ þèô ïk|þì ïlüpg }ApG úÞ þüBGBPÞ BO îðôk|þì ...ïoBýì îÞ RBÚôA þÃÏG «BÏÚAô ÿA|ûlññÞ þÂAo JAõW úñýHð àükrð qA þPÚô úì RAp×u qA þßü õO }BÞ ÿA îãýì ,ûpýâ|þíð oBHñüA ûkpâ|þìpG õéùK úG ?ÿpHG Rkõg BG îéâ úÞ úãG ÿrý^ ûoAk l¿Ú ,ïpýâ|þì oApÚ }oBñÞ :ïk|þíð ûqBWA ÿAp×u qA òì îyBG úP×â ÈÛÖ þyoõÞ — Jõg pPgk ô olK ...AkBýíð îyõg þWoBg _...lüBýìpG îø wK qA îñEíÇì ô lüoõW îøBG þÖpc òý`íø úÞ úyBG RoBG òüpg@ ïkõg BG ïoAkpG BùñO ôo ú`G þ^ þñÏü ...þðq|þì ...BýãG BOpK ô Rp^ òüA qA úãük îñýHð ...ïpHG þüAl¾ BG õíñÞ|þì óõùñK }BøôqBG òýG õìpu JAõW ûõñzG úßüoõÆ úG ÅpPÏì ô úPvø@ :ïlýì ÿBW óApüA qA pýÓG kAõg|þíð îèk òì — BO îñÞ|þì pßÖ ïlýíð úìAkA úãük ...ïpG ÿA úãük ïpLu|þì ôo {ýÛG ...úyBG þÖBÞ BW òýíø ,îðõì|þì }oBñÞ úãük þíÞ ,}kõg Quk õízýì lñéG ûly þÂAo îzýì òEíÇì þPÚô ...îñÞ|þì ûkBì@ õìBy koAk úèBHðk|

.ÿly êãyõg ,kBýì QùG — úÞ úzýéHÚ ÿ úéíW ëõÓzì ÿolÚ úG îñøm ïrÓì õO ,ïlG þPýíøA {×üpÏO òüA úG îðõO|þíð ...úzýíð ïk@ kõg óq þß`ýø ;úzýì oApßO úGôo õzýðlýyõð óAõýè ,ïBýì ïkõg úG þPÚô RBÞpc ólük õdì îìkõg õíPyAnâ }ôo }BýOBÒõu ólük Ýõy qA êâ úì ÿ úðBÞkõÞ _ ...îPvø !þüBGBG pPìôo@ êâ úì qA õìôo ,îzýì {øBãð úWõPì BG þèBíPcA úüpýâok qA ÿpýâõéW ÿApG ô ïpýâ|þì :ïBýì Ùpc úG lñhHè úü óôlG?Qynâ }õg !pýhG ólýuo — :úupK|þì ÜýíÎ þøBãð BG îèAõu ÿApG þhuBK ?þGõg — ...îGõg ...ÿly pÒ|æ JAõW õéâ úì Qíu ûkpâ|þìpG þH¿Î :ûlýì ...kõG kBüq îPýèBÏÖ — îPupÖ|þì }|çüBuô BG õéâ úì õízýì lñéG ...{ÚBOA Qíu ,úPzâpG p×u qA ûqBO BGBG ,óBìBì rürÎ ô ïôo@ }pG ôoôk ûoAk Quôk ...Qu úPvg úG ô îüpHG õOBýOBÒõu þÛÖAõì ...úyBG Al¾ þG òüA BG ?ïqBð pPgk ûo@ ...îülG óõzð îýupg ,ûpýâ|þì ïqA ôo {éüBuô qA BO lñ^ Ðüpu îÖpc Qíu ïkpâ|þìpG ûoBGôk ...óBßéK Qíu ûpýì þG ,ûlýzÞ qAok òíýzð Èuô }pÖ ôo ,}oõÞ úÞ úðõgrLy@ ÿõO ïpG ïoAk l¿Ú {ùG úWõO :úñÞ|þì ïAl¾ BýG wK ÿoAlð þüAl¾ ôpu úÞ õO — ...îñÞ|þì YÞ {Píu úG õíøAo oB^Bð úG.BXñüA BG ...úñÞ|þì ûoByA }ôqBG úG ,}oBñÞ îñýy|þì ...ûoAlð þðõìpýu kpì òüA Ap^ îñÞ|þì pßÖ ïkõg :ïoBýG ÿA úðõùG îñÞ|þì þÏu }Bíz^?Qvýð Qñzâ ?ïoBýG õìBy — ûoByA ûoBGôk ,îùG þøBãð óôlG ô ûlñG|þì ôo õìpu õízÞ|þì qAok úé¾BÖ BG ïôo@ .úñÞ|þì ...îñÞ|þíð }Bãð ...{Puk ØÞ ôo ïoAnýì :úGAõg|þì õéùK úG òì úG ôo ûkpâ|þìpG :ïlýì JAõW þøBãð îýð BG?ûly þ^ — püq qA õzPuk?úãì oõÇ^ ...?þ`ýø — :úñÞ|þì îÞ õy úé¾BÖ ô ûoAlýìpG ïpu ôk ÿApG QÚBýPyA òüA þñÞ|þíð pßÖ — !úyBG ÿkBüq ûkpg úü îðlülð úP×ø {ì|çÞ ÿ úñÏÆ qA úÞ ÿoAlzø BG :{ùG îðõHv^|þì õìkõg Ðüpu ,ïpýâ|þì õPýãPvg RBÎApì úÞ úñì pý¿ÛO — :úzÞ|þì qAok qBG ÝBÆ ûoBGôk.îñÞ|þì BøBXÞ ?ApHg ú^ ...òÞ ØüpÏO — ?ûkpßð QPümA úÞ êâ úì ?þPzâ BýÞ BG ?þPÖo JAõW BøoBG ô BøoBG QyAk Iy pø úÞ þuBíO õO qA ,ïkAk êìBÞ RBýDrW BG ôo {O|æAõu òüA ïBíO


óApùO þééíèA òýG úéXì

òì ÿApG þPÚô ,õO ÿApG þPÚô| ...òì ,Rp×ð ,îzg :ïôk pPÖk

BO xBHè úýøBOõÞ ,îñÞ|þì JBhPðA ÿA|ûqôpýÖ BO ôo îýG@ ëlñ¾ ÿBølñG ,úìõðAq qA pO|æBG þíÞ ÿôo ...ïlñG|þì ô ïoBýì |æBG ïBK lÎBu ÿôo êO Roõ¾ úG ïBøõì qA þPÖBG ïpu ÿõéW QívÚ ,îñÞ|þì Bøo ûkBu ïpu ÿ|æBG ôo {ýÚBG ô îðq|þì þãðo úzýíø êTì ô ÿA úìpu êíüo úü BùPðA ok ...ïBHè ÿApG þOoõ¾ úãük úÛýÚk lñ^ BO Q×â BGBG !óBìBì .úupýì ...òì pvíø ô ...êâ úì olK ...BGBG {ýK ok þK ÿBø|xBíO BG Rlì òüA õO úÞ þvÞ ólýñy ÿ úÇuAõG ôo îHéÚ ÿBùígq ÈÛÖ pO|ÜýíÎ Èg QzK ÿ úðõðq ÿBø|ûlñg ûAo óõíø qA QyAk þÏu úÞ þvÞ ...kpÞ|þì ...úñÞ ÿqBG òì óAôo ô RBuBvcA BG îø oôk B«íPc îýPyAk QýíøA }ApG úâA úÞ ÿkpìBð ólýñy BG...îükõG|þì p×u òüA õO {øApíø ûoByA }oõÞ ólìôA úG úÞ êâ úì úükBy ÿAl¾ rýì ÿôo ôo {ýãzýíø óõXÏì óAõýè ûoAk ûAo òýG ok ô îzýì ZoBg úðõgrLy@ qA ,ïoAnýì ÿôo úGôo úÞ îÞpPgk ÿBøõì ÿôo ÿA úuõG oõPuk úG .îðõzð|þì úPvzð pËPñì óõürüõéO QívÚ koAô òì qA êHÚ ûoAlð ûqBWA }olK òì ÿ ú×ýÊô ôqAõzýK oBÞ }oõÞ ,úzG ÿkôoô ï|çu ûoBýì êgAk úÞ ôo ïôk óôlí^ ...úðôlýì ,úñÞ|þì ïBãð ûpg|æBG ô ûlñG|þì ôok ,ïlýì xBvcA ókpÞ óõùñK õO olÛ^ îðôk|þíð úG õíðq|þì ÿlñhHè ëBc òüA BG îÛÖõì ïBíz^ ko Bðôlí^ oBñÞ qA ...ïoAk|þìpG ïlÚ {Píu ïqAlðApG lñhHè BG óBñ`íø ,õéW kBýì ô úzýì ...{ùG îupýì õñýüBK ïqAlñýì õìpu ,úñÞ|þì ïoAk úÞ þèAõcA ïBíO BG ,ûkpÞ qBG ôo {yõÒ@ ÿ úñýu ôo ïrg|þì úPvø@ ,ûly äñO }ApG îèk püq ûBOõÞ þTßì qA lÏG ...}lñíOolÚ õñùK :úñÞ|þì AõXð îyõâ .úzýíð ïk@ kõg óq þß`ýø — ôo kBýì îHéÚ úG úÞ ÿoBzÖ kõWô ïBíO BG Ap^ úÞ îPupÖ|þì QñÏè ïkõg úG ,îñÞ|þì wc }BÞ ÿA .îPyAk ôo {ýìõíÎ }õÒ@ ÿBñíO :îP×â|þì ô îPvðõO|þì ôo õO ÿBW úÞ þüAkpì òPvø ,Ùpy þG — úñÞ|þì kryõâ îùG }BøôqBG oBzÖ BG.òñÞ pK ïApG BG .{íuõHG ô îñÞ J|çÚ {ðkpâ oôk õìBPuk ïkõg úG oôk óAlñ^ úð ÿA|ûlñü@ qA úÞ ÿlýìA oApßO ôo þãzýíø RkBÎ ïBíO oBWrðA BG ïlýì ko úÞ ïoBñÞ qA ...ïpýâ|þì úé¾BÖ }qA õíñÞ|þì :ûpýâ|þì ïôqBG qA þðõãzýð úzýì

19| QívÚ

qA óBñ`íø ïoõHXì óôA ÿ úÇuAô úG úÞ ÿA úìBðpG ÿApG ô îñÞ ûkB×PuA úðõgoõOõì ÿBùPðA Jok ok ÿpPzýG óBìq òPyAk ô QÚô ok þüõW úÖp¾ ...ïpýãG ÅpÚ ôo ûoBPu òýyBì ,kôk´ô oBñÞ þzupK ô Qñì aýø óôlG úÞ þPuôk !ûoBPu úPÖpâ ûlùÎ úG ôo êâ úì qA ÿoAlùãð QýèõEvì ...ûoAlð ïBPHýÒ úG ÿA|ûoByA aýø úÞ ÿoBü ô ?ïly êãyõg óBìBì õízÞ|þì oBñÞ líÞ ok QzK qA õìpu òüA õO olÛ^ ,ïqAlñýì îÞpPgk úG þøBãð pËð úG úzýíø qA pOBHüq þüõíýè ûBOõÞ òøApýK êO óôA ôpG |æBc ,óBìBì ûBì ÿly þèBÎ _ ...kBýì ûoBGôk...RBøõì ôo ïoAnG BO oBýG ôo úüp×vÖ ïA úPvg ,ïqAlð|þì líÞ êgAk úG úPvg þøBãð ê„ýèk .þívW ÍBdè qA îø ô þcôo ÍBdè qA îø ô fôo koõì ok BìA ,ûkôkô´ îívW úýãPvg wc óõíø pÆBg úG îðôk|þíð B«ÛýÚk îðAôo úðõO|þì ÿA úãük êýèk Bü úíýðôok ÿ ûqoBHì ô ØÏÂ òüA óApãð kõWô òüA BG ,úyBG úPyAk ûqBO xBvcA ûoApÚ îðôk|þì óõ^ îPvýð þðAõOBð qA ôo Bø|þðAõOBð òüA ÿ úíø ïkõWô ok ûlýüôo ÿBuBHè qA ûkB×PuA ÿApGõñì úÞ þvc ...ûpHG òýG ëAõcA òüA ÿ úíø BG ...ûkpÞ êýì þG ïôo úGôo qA ëBHÛPuA ÿApG úzýíø êTì ïpýâ|þì îýí¿O ÿApG qõñø îñÞ|þì pßÖ óõ^ îñÞ oBPÖo ïpvíø þéýg ûkq úðôõW ûqBO xBvcA òüA úG úýßO äðo úG þñýPu@ óôlG oAk úíè òøApýK...ûkôq

ZoBg úðõg qA Ðüpu óõüBPÞ ÿBÂApPÎA ô lídì qA ...ïAôlýì ïoAk ú^õÞ ÿõO «BHüpÛO ...îzýì òì ...?Qvø ÿoApÖ ûAo «BÏÚAô ?îñÞ|þì oApÖ þÞ BG úÞ þðq qA îñÞ oApÖ îðõO|þíð îìkõg qA þPc ú`G Quk BølükpO ô ûlññÞ úðôõük oBßÖA ïBíO ôo þÛyBÎ kpì ûBãð ô ûoAk {Puk õO îø ôo ÿA ,îOoõ¾ úG ûoõg|þì úÞ þüBìpu !}pu QzK òì BìA úñÞ|þì êìBÞ ókpÞ úüpâ ÿApG ôo îÚBýPyA úßñüA ÿApG ...úzð úPhüo þßyA úãük ïkAk ëõÚ oBñÞ ïAõg|þì ûlñðAo qA îñÞ ÅõÎ õéâ úì ëBc êTì îñì }BÞ ÿA ...ûoAk úãð úðõg àükrð áoBK }õìApÖ ôo {ýPcAoBð Bø|ú`G ólük BG úÞ óôA þèBýg þG úG õìkõg kôq þéýg îPvðõO|þì kpÞ úÞ îñÞ pßÖ òüA úG ô îyBG ëBýg þG ...îðrG pßÖ ...ïoAk úPvg ëk ÜyBÎ úü úGõg olÛ^ pßÖ ...îñÞ Ñôpy BW òýíø qA ôo þíco þG îñÞ ïBíO ïoAk úÞ kpìBð ô îíco þG úGõg ú^ îñÞ ,îzÞ|þì û@ ...ïoAm|þì úXýPð þG õévÎ pH¾ òì ÈéÒ ZAôkqA úýðBGpÚ îévÎ úñßíì þñÏü !?îzýì óõülì îðôA úG òì þñÏü ...úzG p×u qA IzìA qôo úð Qynâ qA lÏG ÿApG ôo îðAõO ïBíO òì úÞ ÿqôo úð ...ûkpâ|þìpG ,ïkpÞ Ùp¾ ïkõWô ok ÐðBì xAõc BG ûqoBHì þüBøqôo ...QèBXg ,Býc ,ïpy ïBð úG þÏðAõì B«ñEíÇì òì ÿBø|xpO ô Bø|ûpùèk ïBíO kõWô BG úÞ ...ûkõG ÿlýÚ þG ô Rnè qA pK }oõÞ ÿApG ,ïpHG õéW ôo ïBø úìBðpG qA þíÞ îPvðõO úÞ þOlì

lñhHè {ýñPyAk Quôk ÿ ûpù^ úG Üc êvÎ úG ...rýì@ pßzO lñhHè úü ,îðq|þì ôo {yqoA úñýzG }BK úG îø BùèBu ïlýì úG þÂAoBð ÿ ûpù^ ?pHg ú^ êvÎ qA _ ...ûoAk :ûpýâ|þì }kõg ?úP×â ÿrý^ óBìBì qBG — {èk ,ûoAk Üc úÞ òÞ ëõHÚ ,kApùì ôpu }kõg ëõÚ úG ,þñÞ ZAôkqA kAõg|þì þéýg ...ûoAk ûBñâ îévÎ ...ÿpýãG óõìBu lñéG?þñßG ÿoBÞ ÿAõg|þíð ...ûpËPñì úPÚô :ûpXñK Qíu ûpýì ô úzýì ïôo ÿõéW þPvzð ,ûoAk ûlñg þéýg — !?þðq|þì Ùpc êvÎ qA ,úðq|þì îcôo úG þÛýíÎ ÿ úGp {Öpc îPvzð úÞ ïkpÞ pßÖ þ^ «BÏÚAô ,úãýì QuAo ÜýÚk úýñÏì úWõPì úÞ ÿkpì ÿApG ïoAk ô BXñüA QÚBíc ,îâ|þì úãük pPgk úü qA îPvø {øBãð ?BXñüA ïlìôA Ap^ òì ...Qvø îø pPâorG òüA qA ?îzøBãð ÿõéW IOpì úÞ ïlG {GAnÎ ûoApÚ îÞ úÞ þGAõW õíðrG äðq {ùG îPvðõO|þíð þñÏü UÎBG òýíø ô ïrüo|þì îùG ?ïpýãG þñ×éO ôkAk õíylñéG ÿA úãük ûrý^ úG ókpÞ pßÖ óôlG úzýì õéâ úì ÿBø|úüpâ êGBÛì ok ...ûkBì@ òPÖo ÿApG õyBuBHè QÎpu úG óõüBPÞ ô lídì ÅApPÎA :îñÞ|þì {ñO òì ?þñÞ|þì ÿoõXñüA Ap^ úðBdüo ÿAô — .ïkpÞ Quok ïBy :îðõyõK|þì õéâ úì ÿBuBHè äðq Qzø QÎBu ûoApÚ }oõÞ — ...úzýì óApãð îyBHð ...úðrG ?úðq|þì äðq Qýyõâ úG Jõg } ûqBWA óôlG úÞ úzýì þðBH¿Î QÚõðôA ...óôpýG îülìôA òì ...ûlìôA ûqBO kApùì õíÎ óBìBì ...îyBG {zýK îø úãük ûkpg úü ïAõg|þì ÿAl¾ BG...îüBýì úãük qôo úü ...ïpPgk Quk îñÞ }Bãð úßñüA óôlG õízýì lñéG kApùì :ok Qíu ïpýì õìpýâ|þì õéâ úì ...óõPíðõupG êÚA|æ BvüAô — úG ïAl¾...ïpýâ|þì òýyBì óõGBýg pu ïoBPÖo qA îìkõg úÞ úýH¿Î ô ÐÆBÚ ÿolÚ IXÏPì ûBãð úG úWõO þG ...îzÞ|þì QèBXg

30


www.TEHRANMAGAZINE.com

29


óApùO þééíèA òýG úéXì

úPynâ ûBì ôk òýíø îø ÿôrÎ úéèA Qü@ ô îýñÞ ØzÞ Ao ÿA úñìBg ÿBÚ@ úÞ kAk ÿoBü Ao Bì lðôAlg úßéG ,lññÞ }õìBg Ao 88 úñPÖ ó@ lñPvðAõO|þíð óBykõg ô lñPvø ûpùì àü ÿA úñìBg ÿBÚ@ lðkõìpÖ .kpÞ|þì BW úG BW ÿA|ûpùì lñðBì Ao óBzüA Alg oõPuk úG úÞ kõG óBìq ïBìA êßy úG Ao kõg oBG àü QuA ûkõG pO|ÿõÚ óBüAlg úíø qA úÞ óBðõü lñíOolÚ ÿAlg xõDq ûBykBK ô kõy|þì qôpýK óBðAõéùK úíø pG óBðõü ÿBøkpHð ok óõüpO þ×ì@ òüA ,koô@|þì ok ”óõüpO þ×ì@“ úßéì òüA ÜyBÎ úÞ xõDq ô ”úñíßèA“ ïBð úG QuA úPyAk ÿpvíø ûBykBK òüA .kõy|þì óBðõü lñíOolÚ ûBykBK þñÏü }pøõy ûkpÞ|þì óBíâ úÞ îø úßéì ô koô@|þì ok ôA pøõy êßy úG Ao kõg kõy|þì BHüq þèô kõy|þì IüBÒ Bø|îz^ qA QuA ûkõG Alg úÞ xõDq ô luo|þì pøõy ô løk|þì ûAo ôA úG QuA óBðõü Rp×ð koõì úÞ lðoAnâ|þì ïBð wèõÞpø Ao úßéì ô xõDq lðqpÖ .lðõy|þì ûBâ@ qôBXO òüA qA úßéì ô ûBy .QuA ûkõG }A þñOBð okApG ô ûBykBK ÿBøôpýð ôA úG ô lññÞ|þì àíÞ óBykõg qôBXO qA ê¾Bc lðqpÖ úG ,óBüAlg Bü ,Alg Bø|QÚô þÃÏG úG ,Ao óBykõg ûkpÞ pËð QHÚBÎ pg@ ÿA úñìBg ÿAlg ô þvýÎ ÿAlg lñðBì þÃÏG ô lñøk|þì ÿkBüq ûlðAõg ûkArìApc kõG RôB×Pì {ðBíz^ ô Bøõì äðo óõ^ þã`G qA þvýÎ «|çTì ,lðpG|þì ÿlG óBüBK þðBíè@ ÿqBGpu úÞ lðkõG ûkoô@ok {üApG ô ly|þì QzK ÕBG ok QuA ûkõG oõìBì ïôo óõzÚ ok úÞ ApWBì qA îø oBXð Øuõü ô QuA ûkpÞ ÿoBÞ úðBg ôpG@ QuA ûkõG þGõg kpì óõ^ ô QuA ûly ûBâ@ úPyAk ûBãð pvíø óAõñÎ úG Ao îüpì ûkpÞ ÿoAk wßÎ pG ...Alg pvK òüA ëBc pùG .QuA ëõÒ óAkpì úÞ þuõì ÿAlg óApvK ÿBø|ú`G ÿpýÆBuA ÿBø|óAõéùK óBíø úÞ lðkõG þDBu@ úð QyAk þéßýø úð ,Alg pvK þvýÎ òüA ,lñPvø ûlýzÞ Iýé¾ úG BO koõg Ý|çy IOpì ô ÿoôq .ly ok ûBykBK úEÆõO BG xõDq pvK wèõÞpø BìA ÿApG ôA qA ô lì@ok RoBuA úG óBðõü qA ZoBg úG lüBG .lðkpÞ|þì ûkB×PuA þðAõéùK ÿBø|{üBíð Bü ô lzßG BO lýãñW|þì Øüpc BG ô lì@|þì óAlýì úG QyAk Ao wèõÞpø ÿAõø úÞ xõDq ô kõy úPzÞ àü Bü ô àü úG àü äñW ok úÞ kõG ûkAk þOolÚ ôA ôA Rpùy ûqAô@ ô ly ûkoô@ óBðõü úG {üBíð ÿApG ô ly|þì qôpýK îø {y úG àü äñW þPc ô ôk úG .lñPhüpâ|þì ôA ÿõéW qA ô lñPyAk xApø ôA BG kpHð qA ûBykBK óAqBGpu úÞ ÿoõÆ lý`ýK BW úíø úéíc ûBykBK jBÞ úG wèõÞpø Anè QuA úPzÞ Ao úßéì þñÏü ôA okBì ,ûBy úÞ ly pHgBG wèõÞpø úÞ ôA ô QyAnâ wèõÞpø ÿBø|Quk ok Ao {O@ ô kBG ô QyAnâ ïBíO äñu xõDq BXñüA ok ô kpÞ ô oBO Ao ûBy óAqBGpu ,{O@ qA þðBÖõO lñðBì ,òýzO@ ÿBøkBG ,koô@|þì ok QÞpc úG Ao kõg ÿBø|Quk koõì pPgk BG ô lýuo þøBykBK úG kõg ôA pvK ô ûBykBK òPzÞ BG wèõÞpø ïBXðApu BO kpÞ|þì oBì .kpÞ ZAôkqA kõg úÚ|çÎ úÞ þvýÎ ÿAlg þèô .QyAk Ao kõg óBãPvG ÿAõø ô kõG óBðõü ÿAlg xõDq úÞ lyBG óBOkBü .Qvýð þðAlñ^ QüBíc ÿAoAk îýøApGA ÿAlg òüA ô koô@ þvýÎ pu pG ú^ îP×â óBPüApG BG ô lyõñG Ao pøq ïBW ly oõHXì lðkAk óBzð Bì úG ûBì ok Ao ôA wßÎ úÞ þñýíg ÿBÚ@ óBíø Qvßy qA lÏG Bì ô QuA |çGpÞ qA xlÚ ûAo ,kõG ûkAk oBÏy ëBu lñ^ úÞ þèBc ok lñÞ eé¾ ïAl¾ ÿBÚ@ òýíø ô lñÞ RõÖ ÿlñ^ qA lÏG ô lñÞ eé¾ ly oõHXì !lýuo îýøAõg êýDApuA Qìlg ,ïAl¾ .lzð úÞ lü@ok qArPøA úG òPãñyAô ok lý×u jBÞ ÿ|æBG pG lüBG ï|çuA î^pK Q×â|þì îø ÿA úñìBg Bø|îüpdO ô lðlýzÞ |æBG {ðBPuôk ô kAk kBG úG Ao óApüA ïkpì ëõK o|æk BøkoBýéýì ÿA úñìBg ÿBÚ@ Ao ó@ eýd¾ oAlÛì úÞ ,õéýÞ Qvüôk Bü õéýÞ l¾ BO koô@ koAô RoBvg óApüA ïkpì úG o|æk BøkoBýéýì 20 ÿBø|ïõýðAoôA úÞ lðA|ûkpÞ óByoõHXì |æBc ô lññÞ úýùO l¾ok 20 ïõýðAoôA ,lñüõâ|þíð Bì úG olÛ^ {èõK pãì lðphG Ao îýðAoôA oAlÛì òüA lñPuAõg|þì pâA ô lñðAkpâpG l¾ok 5 óBíø úG Ao ÿl¾ok ?kõG óBðq qA pK óApùO ÿBø|óBGBýg þgpG ô lðA|úPyAkAô oBÞ QGõð úu þPc ô oBÞ QGõð ôk úG Ao ïkpì ok þðApüA óApPgk |æBc lñPyAk þñýLýéýÖ ÿBø|Q×éÞ þðApüA ÿBø|ûkAõðBg óBìq àü .QuA ûly úzcBÖ óBzüA óBìq ïBìA úÞ lðkõG ÿA|ûpùì úÞ îø ÿA úñìBg ÿBÚ@ô lñPvø þyôpÖ òO ëõÓzì oôBXì ÿBøoõzÞ IOpì ô QuA úPzâpG ôA qA Alg ô lðA|ûkBPÖA QÞpc qA pãük lðkAk|þì QÞpc lðôAlg oõPuk úG Ao .kõy|þì pOoBg ô pO|êýèm

þõñýì ³üô± parvizminooee@msn.com

þüBøo

ÿA úñìBg ô wèõÞpø

ô lññÞ|þì qôBXO Bùð@úG Bü ô lññÞ|þì ZAôkqA þèõíÏì óBðq BG óBüAlg Bü ,Alg ...Bø ú¿Ú ok #| koõì ok .þíýøApGA ÿAlg koõì ok îø ô QuA ûly pÞm þðBðõü óBüAlg ûoBGok îø kAlüôo òüA qA Bü ô þðBvðA óq BG Alg àü ZAôkqA qA úÞ îýñÞ|þì koõgpG Alg úíýð ÿBø|óBvðA úG þðBðõü óBüAlg BG RAoõO óBíø Bü ÜýPÎ lùÎ {hG ,QuA òì krð úÞ þulÛì JBPÞ ok .QuA ûly ê¾Bc qôBXO –Aõc ô ïk@ –{ñüpÖ@ óBPuAk – êìBy úÞ QuA þDBø {hG ÿAoAk úÞ kõy|þì qBÒ@ >{üAlýK< )4-1: 1 iüoAõO 1( QuA ûly úPyõð ó@óAõñÎ püq úÞ ”fõð BO ïk@qA“ ...îýuo|þì BO ...óBvðA ÉõÛu ô ly kBüq òýìq ok Bø|ïk@ kAlÏO îÞ îÞ úÞ kõy|þì ûkAk fpy ,fõð óBÖõÆ óAõñÎ BG 6 QívÚ ok þðq úG kõg ÿApG lðlülñvK úÞ Ao ïAlÞpø ô lðly Bø|óBvðA ÿôoBHüq óApPgk JônXì Alg óApvK“

îùì îø óApPgk QüBÂo úßñüA êTì ...)lñPÖpâ óApPgk ô Alg óApvK úÞ ó@qA wK( QuA ûkõHð qA Bu@ëõÒ þðAkpì ,lðkõíð Qé¾ô îø BG Bø|óBvðA lðlýDArð pPgk úßñüA êTì )...lðlì@kõWõG óBð@ QuA ûlzð Bu@ ëõÒ lðA|ûlýDAq ÿpPgk îø pâA ô .)lñPvø îülÚ óAoôk ÙôpÏì óAoô|æk óBñüA(

ÿBø|êßy úG þøBâ óBvðA BG Alg ÉBHOoA Alg pHìBýK Ao kõg óBð@ ,QuA ûly óBýG pãük ûkAk QHvð Bùð@ úG þDBø ûrXÏì ô lðA|ûlðAõg .kõy|þì ...lñüõâ|þì ÿA úñìBg þéÎ ÿBÚ@ òýíø )lüõâ|þì ôA úéGBÚ( QuA ûlì@ Býðk úG úÞ|þìBãñø þDBÎkA òýñ^ óBzüA okBì úPHèA( QuA ûkq Ùpc úÞ lðA|úP×â BøoBG ,|æBG ûko ÿBølðõg@ )lðA|ûkpßð

28


www.TEHRANMAGAZINE.com

27


óApùO þééíèA òýG úéXì

26


www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk oôBzì ô xBñzðAôo

oBÞ úGpXO ëBu |15 BG :ÿBø úñýìq ok À¿hPì

Haleh Eghrari, Ph.D.

,|JApÇÂA ô þâkpvÖA ô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì Rçßzì ,þâkAõðBg ,óBðAõW ô óBðAõWõð þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk RpWBùì qA

Licensed Psychologist (LIC.#PSY 13673) www.haleheghrari.com

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýG qA þÃÏG BG

(310)441-9550

.QÖBü ÁB¿PgA >õâAõüs pPÞk< úG RBýGkA êGõð ûrüBW ëBu óBíø ok ô áBðpPuBK wüoõG Iý¿ð Ao RBýGkA êGõð ûrüBW >õâAõüs pPÞk< JBPÞ ÿk|çýì 1958 ëBu ok .kõG ûlzð pzPñì úýuôo ok óBìq ó@ ok úÞ þGBPÞ .kpÞ .kpünLð Ao ûrüBW òüA BO kAk oApÚ oBzÖ QdO Rly úG Ao áBðpPuBK ,ÿôoõy kBdOA Qèôk BìA þG|çÛðA l JBPÞ àü >õâAõüs pPÞk< áBðpPuBK oBßøBy lñPyAk ûlýÛÎ ÿôoõy RBìBÛì .lðkpÞ ZApgA kõg ÐíW qA 1958 ëBu ok Ao áBðpPuBK wüoõG ,ÿôoõy óBâlñvüõð òíXðA .QuA ô pHPÞA J|çÛðA úcõHdG ok úÞ lñÞ|þì QüAôo Ao ÿpÎBy àyrK þâlðq óBPuAk >õâAõüs pPÞk< }A þâlðq pývì þÎBíPWA VkAõc ,ÿôoõy pýøBíW kBdOA wýuBO ûqBO oõzÞ ok þégAk ÿBø|äñW .lñøk|þì pýýÓO Ao

1314 Westwood Blvd., #206 Los Angeles, CA. 90024

} õñýÆ } õðpÖ pPÞk| Bßüpì@ qA þ¿¿hO kpG ÿAoAk

îz^ fApW ô À¿hPì

{ýG BG orýè BG àývýè ÿBø þcApW À¿hPì ÜÖõì þcApW êíÎ oArø Bø û k qA America's Top Ophthalmologists Centurion Surgeon Award

QGBük ô ûBýu J@,lüoAôpì J@þcApW-|1 orýè BG îvýOBíãýPu@ô þíz^pýK ,þñýGoôk ,þñýG àükrð þcApW -|2 úýhG ô óqõu óôlG orýè lülW }ôo BG lüoAôpì J@þcApW -|3 Bø úíýG pTÞA ëõHÚ

(800) 699-2802 Pasadena Office:

1070 E. Green St. #200 Pasedena, CA 91106

Costa Mesa Office: 1503 South Coast Drive, Suite 120 Costa Mesa, CA 92626

25

www.2greateyes.com

õð þðAoôk óly oAlülK FBzñì ô AlHì Ao þßüõzéG J|çÛðA úÞ îÞBc ÿsõèõDlüA Ù|çgpG Bø|óBvðA qA ÿoBývG þâlðq þyBKôpÖ qBÒ@pu ,ÿoArO Qìõßc ë|çdíÂA óBìo òüA ok ,QvðAk|þì .QuA ,lñÞ|þì ÔýéHO Ao úÏìBW RkBÏu ÿApG ÿkpÖ ÐÖBñì òPÖpâ ûlükBð Qìõßc úÞ þðAoôk óBíø ok qA wK VkAõc úÞ kqAkpK|þì ÿkApÖA þ¿hy þâlðq ô ØÆAõÎ eüpzO úG >õâAõüs pPÞk< óBìo .løk|þì pýýÓO þÎõð úG Ao àü pø Qyõðpu þßüõzéG J|çÛðA 30 qôo ok QyAk oApÚ oBzÖ QdO ÙpÆ úíø qA úÞ þèBc ok ô lÏG ëBu ôk áBðpPuBK wüoõG .Qynâok 1960 ëBu úì þâorG óApãüqBG þñüpÖ@ {Ûð ô rñýè lüõük þðAkpâoBÞ úG > õâAõüspPÞk< óBPuAk 1965 ëBu ok óAkôBW Bíñýu ûkpK ÿôo ...ô wñýâ àèA ,òýéKB^ òülèApW ,þPvüpÞ þèõW ,Øüpy píÎ úéíW qA úPgBu îéýÖ þðlðBì kBü úG þÛýuõì .kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao oBßuA ûrüBW 5 îéýÖ òüA ô ly kõg oBßuA ûrüBW òýìôk ó@ pÆBg úG 1966 ëBu ok úÞ kõG oAs wüoõì ÿõvðApÖ úPvWpG óAlýÛýuõì .kpÞ QÖBüok Ao


óApùO þééíèA òýG úéXì

iüoBO qA þâpG

ly lèõPì õâAõüs pPÞk ÜèBg ,áBðpPuBK ëBu úüoõÖ 10 qôo ok {ýK ëBu124 #| ô pÎBy áBðpPuBK wüoõG ,ÿk|çýì 1890 þðAkôBW óBìo ÜèBg ô úýuôo oAlìBð ûlñvü õð .ly lèõPì õßvì pùy ok >õâAõüs pPÞk<

áBðpPuBK aüôôlýðõEè wüoõG ûly lèõPì xBñypñø ô lñìpñø ÿA|ûkAõðBgok ô }BÛð àü áBðpPuBK lýðõEè }olK .kõG .kõG õðBýK oõùzì ûlðqAõð òíÖBÞ Aqôo }okBì þÛýuõì êý¿dO úG AlPGA wüoõG åoõGqpPK Qñu ûBãzðAk ok wLu ô QgAkpK ïBXðApu BìA.ly êý¿dPèA ÕoBÖ ÝõÛc úPyo ok okôA.lürâpG Ao RBýGkA }A úÚ|çÎ koõì úPyo ûBãzðAk ok wLu.QÖo BýèBPüA úG 1912 ëBu .QgAkpK ú×véÖ êý¿dO úG óBíè@ åoõGoBì wüoõG þGkA QýèBÏÖ Qvhð ÿBø|ëBu ÜýíÎ ÿBø|þðõâpâk ô Bø|{ñO BG áBðpPuBK pHPÞA þßüõzéG J|çÛðA ,úýuôo ok þÎBíPWA óBìq îø ó@ qA wK þégAk ÿBø|þìAo@Bð ô 1917 oBzPðA BG Ao kõg þGkA oBÞ óAõW áBðpPuBK .kõG ûk oBzPðA .kpÞ qBÒ@ 1914 ëBu ok pÏy lñ^

.kAk oApÚ }oõzÞ óApÎBy òüpPâorG ûBãüBW ok Ao ôA lÏG ëBu 20 okpÏy úÎõíXì ëBHÛPuA êýèk úG BìA ,kõHð ÿôoõy þßüõzéG Qìõßc pËð koõì lñìpñø ú^pâ áBðpPuBK pÎBy òüpPâorG óAõñÎ úG 1931 ëBu ok ÿôoõy óBâlñvüõð ûpãñÞ òýPvhð ok ,{üBøpÏy qA|þìõíÎ «BHüpÛO ,kpÞ pzPñì Ao >õâAõüs pPÞk< óBìo úÞ {âpì qA êHÚ ëBu ôk BO ôA .kõG ûly òývdO p¾BÏì .QyAlð }A þGkA úìBðoBÞ ok pÏy rW ÿrý^ þPìõßc ÿpýâ êßy ó@ qA wK ô kõG oArO Qìõßc þyBKôpÖ løBy þðAõW ok áBðpPuBK úÞ QyAk ëõHÚ ô lülñvK|þì Ao ÿpñø ô RBýGkA úÞ þPìõßc.kpÞ úGpXO rýð Ao àüsõèõDlüA ô pPýèBOõO .lñÞ ÔýéHO Ao îÞBc Jrc þíuo pß×O ô Bø|ûlüA pÂBc úýuôo ok ÿpyBð aýø BìA ,kõG úPyõð 1955 ëBu ok Ao >õâAõüs pPÞk< JBPÞ áBðpPuBK kpÞ pzPñì BýèBPüA ok Ao JBPÞ òüA 1958 ëBu ok þéñüpPéÖ þüBýèBPüA pyBð úÞ òüA BO .lzð ó@ NB^ úG

24


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

ok ÿA|ûpýXðq ÙkB¿O ûpÛÖ100 BýðAõéývñK QèBüA þÚpy ëBíy ô þGõñW ÿBø|QèBüA ok òýãñu ÙpG }oBG qA lÏG Bø|ûkBW þâlðrÓè ô óAlñHhü # àü ok BýðAõéývñK QèBüA ok úÞ ÿoõÆ úG ly oõzÞ òüA ok ÿkBüq ÿA|ûkBW VkAõc IWõì Bßüpì@ .kAk jo ÿA|ûpýXðq ÙkB¿O ûpÛÖ 100 údðBu

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK Mýy órýPýu þðApüA RoõLuBK-| þðApüA úìBðonâ lülíO ô Äü õÏO ,oôl¾ -

ÿoBÞ úP×ø àü ÙpÊ þðApüA RoõLuBK QÖBüok kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| )ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ -| oæk |5 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBCO ,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞ òüpâ QuAõg ok þâlñøBñK ô ZAôkqA 23

1388 Westwood Blvd Ste. 202 Los Angeles, CA 90024

RBXð ÿApG Bø ûApâorG óly kôlvì QéÎ úG ô ûly p×ð 20 óly þígq IWõì eðAõu òüA .QuA ûly ûkB×PuA ëBG jp^ qA óBcôpXì .QuA ûly kôlvì QèBüA òüA úG þùPñì ÿBùøApâorG BýðAõéývñK ok ûoAkA ô QuA ûly ØéPhì ÿBùøApâorG ok lüly ÿA|ûkBW RBÖkB¿O IWõì òýãñu ÙpG }oBG ÿBøôokõg qA ô lñðBíG kõg ëqBñì ok oôlÛíèA þPc QuA úPuAõg Bø|QèBüA òüA ïkpì qA þuBñyAõø .lññßð ûkB×PuA ÿpùy óôpG RpÖBvì ïBXðA ÿApG þ¿hy xoAlì ô þPèôk ÿBø|óBìqBu ,RAoAkA þéýÇÏO IWõì òýãñu ÙpG }oBG ,pýgA ÿBøqôo ok .ly áoõüõýð ô òPãñyAô úéíW qA Bßüpì@ ØéPhì ÿBøpùy ok

Bßüpì@ok ÙpG òýãñu }oBG QzÞ Ao p×ð 16 úPzÞ qA óA óA þu # qA {ýG ÝpG ÐÇÚ ,p×ð 16 óly oArø {y õÓè ô ápPzì oArø 600 Zõì óBüpW ok qAôpK 500 ô ok ÙpG òýãñu }oBG ô Bìpu Bßüpì@ þGõñW ô þÚpy R|æBüA úPynâ úøk lñ^ ok úÞ kAk pHg .QuA ûkõG úÛGBu þG

UÎBG Ù|pG òýãñu }oBG ÿBø|QèBüA RBìBÛì BO ly ÿBýñýWpüô ô BýñýWpüô ,lñéüpì QýÏÂô ÜÆBñì òüA ok þGpÒ RAoAkA ô ûkpÞ ï|çÎA ûkBÏèA ÝõÖ Ao kõg ÿoBÞ ÿBø|úìBðpG rýð úWoBg RoAqô ô lý×u jBÞ þPc ô ûly êýÇÏO òPãñyAô ok þPèôk .lðkpÞ êýÇÏO


óApùO þééíèA òýG úéXì

.QuA :lüõâ|þì ûkq êýu úÛÇñì óBñÞBu qA þßü úÞ þG@ ô úPÖpâApÖ Ao þcAõð òüA ïBíO J|çÂBÖ ÿõG ô QuA J|çÂBÖ úíø lýñýG|þì BXñüA .løk|þì oAq@ Ao úíø ó@ ÑõHÇìBð óApdG úìAkA úÞ QuA þèBc ok òüA ÿApG QuA òßíì wýéãðA JõñW ok Bø|J|çýu óApâ oõzÞ òüA püqô Qvhð óôpìBÞ lüõük .kõy ïBíO ,Quôo úGôo þðAôApÖ ÿBøkBÛPðA BG úÞ ÿô oõìA «B¿hy BO ûkpÞ õÓè úðBýìoôBg úG Ao }p×u .lñÞ Qüpülì àükrð qA Ao ok þâlðoBG óArýì ,lñüõâ|þì ó|æõEvì úÛGBu þG úPynâ ëBu 250 þÆ ÜÆBñì þgpG Bø|þâlðoBG òüA kõy|þì þñýG {ýK ô QuA ûkõG .lGBü úìAkA óBñ`íø

êýu ûp¾Bdì ok ólñè JpÒ

ÉõÛu ok úPzÞ 100 ÿpüArXèA ÿBíýKAõø

úðBgkôo óBýÓÆ ô óAoBG lüly }oBG #| úìõc ok J|çýu óly ÿoBW IWõì ,>ríüBO< .QuA ûly ólñè þGpÒ

óBüpW ô úPÖpâ ApÖ Ao Bø|óBGBýg|þìBíO J@ ûkpÞ êPhì úÛÇñì óBñÞBu ÿApG Ao þâlðq ÿkBÎ ô lðA|ûkpÞ Bøo Ao kõg ÿBø|úðBg p×ð óAoArø .QuA ïBXðA lüBG úÞ oõÆ ó@ îø þðBuo àíÞ ô kAlìA úPhýãðApG Ao ÜÆBñì òüA óBñÞBu îzg ô ûlzð

p×ð óAoArø ÿõýèõG êýu kpÞ ûoAô@Ao òýìq {ðAo ô êýu pSA pG ûkAõðBg óAoArø óly ûoAô@ô p×ð 42 åpì qA ÿõýèõG lyoA RBìBÛì qA þßü # .kAk pHg oõzÞ òüA ok

lülKBð rýð pãük p×ð 15 ô úPgBG óBW p×ð 42 ,oõzÞ òüA ok ïôAlì ô lüly þâlðoBG þK ok .lðA|ûly oõzÞ òüA Ýpy ok òýzðpu 103 BG|þìBËð ÿBíýKAõø àü úÞ kpÞ ï|çÎA ÿpüArXèA þPýñìA ïBÛì àü# .QuA ûlðBì ûlðq ó@òýzðpu àü BùñO ô ly óõãðpu ûlük úSkBc ÜÆBñì óBýì ok BHìBGB^õÞ QèBüA :Q×â ûoBG òüA ok ÿõýèõG ÑBÖk püqô ,AokôBu òGôo .lðA|ûly óBíðBg þG rýð ûkAõðBg 466 ô oArø 47 òýñ`íø .QuA ûlük Ao RoBvg òüpPzýG ïA óBPuA ok þðBPvøõÞ ÿA úÛÇñì ok C130 wèõÞpø ÿBíýKAõø àü :Q×â ÉBzð lüpÖ äñøpu êýèk úG òýzðpu 103 BG|þìBËð ÿBíýKAõø òüA.kpÞ ÉõÛu ûpürXèA Ýpy ÿpPìõéýÞ 500 ok þÚAõHèA xoAlì ÿõW ÈüApy ókõG îýgô êýèk úG :kpÞ ï|çÎA rýð ÿõýèõG }oôpK ô }qõì@ püqô óôBÏì .QuA êýÇÏO oõzÞ òüA .QuA ûkpÞ ÉõÛu þüAõø ô J@ lG ÈüApy ÉõÛu qA wK :kpÞ eüp¿O ÿô.lðA|ûkõG Bùð@ ûkAõðBg kApÖA ô|þìBËð BíýKAõø óBñýzðpu úýéÞ ûlðq óBñýzðpu qA p×ð àü BùñO óõñÞBO BìA ly qBÒ@ úSkBc óBâlðBìqBG òPÖBü ÿApG õXPvW ,BíýKAõø .QuA ûly AlýK ûkAlð ó@ RBýürW pãük ô úSkBc òüA ÑõÚô QÎBu koõì ok ÿpPzýG eýÂõO ÉBzð äñøpu .QuA

ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG ,óApùO þééíèA òýG úéXì lülðõýK úG þðApüA åorG ûkAõðBg òüA úG

22


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701

BG óly úWAõì wðBy p×ð 40,ÿoAlìAk êÓy ok p×ð oArø 100 pø qA BìA lyBG Qhu }oôBG lüBy óBW Bø|úuõÞ pGApG 40 BøôBâ úèBu pø !lñPvø BøôBâ ÑõÂõì òüA þé¾A êü|æk qA þßü ,lðoAk Ao åpì .lýyBG kõg IÊAõì lýPvø RBðAõýc òüA qA þßü þßükrð ok úÞ lÏG úÏÖk wK .lðpýâ|þì Ao Bø|óBvðA óBW lðAõO|þì þðAõýc ÿoBíýG àü þøBâ ,QuA ÿoBíýG lñPvø úWAõì ó@ BG óAoAlìAk úÞ ÿpãük pÇg þðBìq ó@ qA pOlG BìA ,lñÞ êídPì Bíy úG ÿpünKBð óApHW RoBvg ô kpýãG Ao Bíy RBðAõýc ïBíO oBñÞ êÓy òüA ÿBø|àvüo ô RApÇg BG lýðAõPG pâA .lüõy ûkõè@ ÿoBíýG ó@ úG rýð Bíy kõg úÞ QuA .lüoô@ Quk úG kõg ÿApG o|æk oArø 50 kôlc ok þGõg lì@ok úèBu pø lýðAõO|þì ,lýüBýG

þðBHég ëBu ok o|æk oArø 100 :lì@ok

koAô BO lðoAk úÚ|çÎ ÿoBývG kApÖA ô QuA óBùW ok kõWõì JõHdì ÿBø|êÓy qA þßü þðBHég àü lýðAõO|þì ,lýñÞ QgAkpK Ao ó@ ÿBùyqõì@ óApâ úñürø lýðAõPG pâA rýð Bíy .lðõy ú¾pÎ òüA òüA ,lðõy|þì óApÖBvì þüBXGBW {hG koAô ÿoBývG ÿBø|óBHég.lüoô@ Quk úG þðBHég úìBñýøAõâ QvK ,|æBÞ ëBÛPðA ÿBø|{hG ok rýð ÿpãük oBývG óBðBHég BìA koAlð ûApíø úG ÿkBüq RApÇg QívÚ .lññÞ qAôpK þüAõø ô J@ áBðpÇg ÈüApy ok lüBG þøBâ ô lññÞ|þì QýèBÏÖ ûpýÒ ... ô

21

ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ @ oBzPðA BG ,óApùO þééíèA òýG úéXì lülðõýK úG þðApüA åorG ûkAõðBg òüA úG


óApùO þééíèA òýG úéXì

BG Býðk áBðpÇg êÒBzì þèBÎ ÿBø|lì@ok òüA ïBXðA Bü@BìA .lñðrG áBðpÇg þüBøoBÞ ïBXðA úG Quk ,ëBu ok pPzýG ÔéHì IvÞ ÿApG lðpÂBc ô lñøk|þì ÿoBývG QýíøA óBzéÓy lì@ok úG Bø|þÃÏG #| .úGpXO IvÞÿApG îø þÃÏG ô óBùW ok pýýÓO kBXüA ÿApG þ¿ÏG ,lñPvø lì@ok IvÞÿApG B«ìBíO Bø|êÓy qA þÃÏG ?koAk Ao oBývG RApÇg ólüpg óBW úG }qoA BøoBÞ

,lñyBG úPyAk þGõg lì@ok îø úÞ lñPvø þüBø êÓy úðBPhHyõg ô lñyBG úPyAk kõg êÓy ok Ao koAõì òüA úíø BO lðoAk Quôk úÞ lñPvø ÿkApÖA þÂAo îø qBG lññÞ QgAkpK kríPuk óAõñÎ úG rýð Ao oAlÛì òüA pGApG 2 pâA þPc úÞ lñPvø ÿoBývG lyBG óBOkBü .lñyBG óBXýø pK îø ô lññÞ kBXüA úGpXO îø .lðõy|þíð BøoBÞ òüA ïBXðA úG ?Qvý^ Bíy pËð|

ÿA|úÖpc ÿoAk|úéâ ëBu ok o|æk oArø 50 :lì@ok

þP×ð ÿBøõßu óB¾AõÒ ëBu ok o|æk oArø 100 qA {ýG :lì@ok

Bø|RBGôo BG þP×ð ÿBøõßu ÿBø|ÁAõÒ ókpÞ òürãüBW ëBc ok óBùW ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG òüA ok úÞ þðB¾AõÒ .QuA êÓy òüA ok oBývG RApÇg kõWô ,ÑõÂõì òüA îùì êü|æk qA þßü .lñPvø ô kôldì oBývG lük ok ,lññÞ êídO Ao |æBG oBývG oBzÖ lñðAõPG lüBG lññÞ|þì QýèBÏÖ þéÓy úñýìq ûBHPyA òüpO|à^õÞ BG ÐÚAõì qA ÿoBývG ok ô lññÞ îøpu ô BW úG BW Ao åorG RBÏÇÚ |æBG oBývG þüBìpu lðphG óBW úG Ao RApÇg òüA lðõy|þì pÂBc úÞ ÿkApÖA ëBc òüA BG .lðõy ÿoAõâBð VkAõc oB^k .lñyBG úPyAk o|æk oArø 100 qA {ýG ÿlì@ok úð|æBu lñðAõO|þì

Bßu|æ@äñ^pg lý¾ ëBu ok o|æk oArø 240 :lì@ok

,ûBì òülñ^ BO Jõg lý¾ àü ókoô@ Quk úG ÿApG þøBâ ,Bßuæ@ ok äñ^pg óBâlññÞ lý¾ BìA .QuA BøBüok òüpO|áBðpÇg ô òüpO|þðBÖõÆ qA þßü Bßu|æ@ ÿBüok .lññÞ|þì ÿpLu Büok ok Ao óBìq þßzg pG BK ûBì òülñ^ ô lýñÞ Ùp¿ì þüBüok ÿBøAnÒ ÈÛÖ ûBì lñ^ BO lýyBG pÂBc Bíy pâA .lýyBG úPyAk lì@ok o|æk oArø 240 úG àükrð ëBu pø ok lýðAõO|þì ,lüoAnãð 20


www.TEHRANMAGAZINE.com

(818)881-1771

óBzð Ao kõg ÿpOpG Bùð@ QýGAnW ,à^õÞ oBzG@ ÿkBüq kAlÏO ÿpýâ|êßy êýèk úG BìA ,lñyBG|þíð þG@ô ÿkoõW|æ BO ÙB×y ô òüoõéG qA Bùð@ äðo úÞ lðA|úPÖpâ êßy oBzG@ Bøl¾ úÇÛð òüA ok .løk|þì .QuA pýÓPì ÿA|ûqôpýÖ

AkBðBÞô Bßüpì@qpì ,AoBâBýð oBzG@

Ao AkBðBÞ ô Bßüpì@ oõzÞ ôk qpì oBzG@ òüA .lyBG óBùW oBzG@ òüpO|ÙôpÏì lüBy AoBâBýð oBzG@ oApÚ ó@ þüAkBðBÞ {hG ok úÞ þHuA êÏð oBzG@ ;ûly êýßzO QívÚ ôk qA oBzG@ òüA .lñÞ|þì Àhzì ÈuõO {hG ôk òüA .QuA ûly ÐÚAô ûldPì R|æBüA úG ÜéÏPì {hG ok úÞ þüBßüpì@ oBzG@ ô úPÖpâ Ap^ ;lyBG|þì oAkoõgpG ÿpPzýG ÿoAnâpýSCBO qA þHuA êÏð oBzG@ .lðA|ûly AlW pãülßü qA ûpürW àü ûldPì R|æBüA ,Qýíuõü oBzG@ {hG úÞ QuA þèBc ok òüA .kõy|þì püqApu òýüBK úG ÿpPì 53 ÑB×OoA qA úÇÛð òüA ok J@ óBüpW úÞ úG ÿpPì 739 ÑB×OoA qA J@ .kôo|þì oBíy úG þèBíy ÿBßüpì@ ok oBzG@ òüpO|Ð×Opì ,oBzG@ òüA .koAk ÑB×OoA pPì 30 BO 21 òýG AoBâBýð þüBßüpì@ úXýPð ok ;QuA ûly Jôm ÿBø|ÙpG oBzG@ òüA J@ ÐHñì .kkpâ|þì rüopu Býðp×ýèBÞ QèBüA ok AkAõð Apýu .kõy|þì ûløBzì îø ÙpG þÞlðA oAlÛì ,kôo óBüpW óBýì ok ÿoAlâ|ûBâ

lñèqõýð ,(Sutherland) lñèokõu ÿBøoBzG@

lñévüA ,(Gull Foss) þü|çÆ oBzG@

òýüBK úG ÿpPì 580 ÑB×OoA qA BøoBzG@ òüA J@.lðA|úPÖpâ oApÚ lñèoõýÖ úýcBð ok BøoBzG@ òüA koAlð þðAlñ^ ÑB×OoA oBzG@ òüA .QuA ûly ÐÚAô lñévüA þGpÒ JõñW ok pýãíz^ oBzG@ òüA òüA .lðõy|þì úPgBñy óBùW ÿBøoBzG@ òüpOlñéG qA þßü óAõñÎ úG úÞ ÿoõÆ úG ;lðkpâ|þì püqApu ok úðBgkôo þüõâ ó@ qA úÇÛð àü ok .QuBHüq oBývG qAlðA îz^ pËð qA BìA )ÿpPì 11 ô 21 {hG ôk( lèBðôk úßð@ qA wK BøoBzG@ òüA .lðA|ûkoô@ kõWô úG ÁBg ÿqAlðA|îz^ ,þüBO úu oBzG@ úÎõíXì .kõy|þì õdì pËð qA þÖBßy .lðõy|þì ûlðAõg ïBð òüA úG kpÞ ØzÞ Ao Bùð@ 1880 ok lñèokõu

óBPuôlñø ,(Nohkalikai) ÿBßýèBÞõð ÿBøoBzG@

úðBgkôo ú^ pâA .lü@|þì JBvc úG lñø oõzÞ oBzG@ òüpOlñéG ô ûkõG pPì 335 oBzG@ òüA ÑB×OoA àü .QuA ûkpÞ Ì×c Ao kõg QýGAnW oBzG@ òüA BìA ;koAk kAlPìA pPìõéýÞ 2 BùñO ó@ ÿ|ûlññÞ |úünÓO .lyBG|þì rHu úG êüBì BXð@ ok J@ äðo úÞ úPÖpâ êßy oBzG@ òüA püq ok þÏýHÆ phPuA

þuAôpÞ ,àü õPýéK ÿBøoBzG@

19

Ð×Opì óAlñ^ êÞ ok .QuA úPÖpâ oApÚ þuAôpÞ oõzÞ ok àüõPýéK þéì áoBK ok BøoBzG@ òüA


óApùO þééíèA òýG úéXì

qA Ao óBùW ÿBøoBzG@òüpOBHüq lýuBñzG àükrð 275 qA ôq@õãüA ÐÚAô ok .lñyBG|þì oAkoõgpG ÿoAnâ|pýSBO oBývG qAlðA îz^ qA BìA ;QuA pPì 87 kôlc Ao Bíy îüoAk l¿Ú IéÇì òüA ok .lñyBG|þì òýìq ûpÞ þÏýHÆ QüBXÎ qA þDrW B«ÏÇÚ BøoBzG@#| .lðoAk QÏuô pPì 2700 BHüpÛO ô úPÖpâ oApÚ IuA êÏð êßy úG úÞ ûly êýßzO à^õÞ oBzG@ .QuA pýâ|w×ð rýð Bùð@ püôB¿O ólük þPc úÞ îýñÞ Bñy@ óBùW ÿBøoBzG@ òüpOBHüq qA ÿkAlÏO BG þuBvcA B«ÏÇÚ ,lü õñzG Ao J@òO Bøl¾ }rüo ÿAl¾ ô ûkõíð ûløBzì Ao Bùð@àükrð qA pâA lñ^pø .QyAk lýøAõg RôB×Pì |ç«ìBÞ

|çDôrðô ,êXð@oBzG@

.kõy|þì püqApu òýüBK úG ÿpPì 979 ÑB×OoA qA úÞ lyBG|þì óBùW oBzG@ òüpOlñéG oBzG@ òüA .lññÞ|þì ólük îø oBzG@ òüA qA ,kõy|þì QÊB×c õßvðõü ÈuõO úÞ BíüBðBÞ þéì áoBK óBâlññÞlükqBG .kõíð ØzÞ Ao ó@ úÞ QuA êXð@ þíýW ,þüBßüpì@ óBHég ïBð qA úPÖpâpG oBzG@ òüA ïBð

ûôBHíüq ,BüoõPßüô oBzG@

J@ .QuA úPÖpâ oApÚ BýHìAq BG ûôBHíüq oõzÞ qpì ok úÞ QuA ÿpýËð|þG oBzG@ BüoõPßüô oBzG@ 1708 oBzG@ òüA ÿBñùK .kõy|þì püqApu òýüBK úG pPì 108 ÑB×OoA úG îýÛPvì þÇg ok ÿrHìAq úðBgkôo ÿAl¾ îø pOoôk BøpPìõéýÞ qA ô ûkõG |æBG oBývG lñÞ|þì }rüo úÞ þG@ óArýì úXýPð ok ;lyBG|þì pPì .QuA ólýñy êGBÚ J@

óBü õâ ,(Kaieteur)oõPüBÞ ÿBøoBzG@

ÿklÏPì à^õÞ ÿBøoBzG@ úG wLu ô ûkõG oAkoõgpG pPì 226 ëkBÏì þÎB×OoA qA BøoBzG@ òüA .lñÞ|þì JnW kõg Qíu úG óBùW ÉBÛð þ¿ÚA qA Ao Bø|QvüoõO úÛÇñì òüA .lðõy|þì îývÛO ok BøoBzG@ òüA úÞ Ap^ ;lñPvø {cô|RBýc ô pßG QÏýHÆ óBýì ok p×u ÜyBÎ úÞ úPuk ó@ «B¾õ¿hì .lðoAlð ÿpùy ÜÆBñì úG þupPuk aýø ô úPÖpâ oApÚ úñßu qA þèBg ÿA|úÛÇñì óBýì

òýPðAso@,ôqBDõãüA ÿBøoBzG@

ô ûkõHð lñéG óAlñ^ Bùð@ ÑB×OoA .lðA|úPÖpâ oApÚ êüqpG ô òýPðAso@ oõzÞ ôk qpì ok BøoBzG@ òüA

18


www.TEHRANMAGAZINE.com

818-881-1771

,BíýKAõø òüA þcApÆ «BuBuA ,Qvýð IýXÎ êßy òüA úG BìA ,kõG 377 äñýüõG BíýKAõø ïq|æ RBÏÇÚ lðAõPG BO kõG ûly úPgBu RôB×Pì !lñÞ êíc Ao õèõK@ ûBì úG p×u QüoõìCBì ÿApG

21 ÑB×OoA úG QvðAõO ô ly {üBìq@ oBG òýPvhð ,QuAo QívÚ ok óBHég .kôpG ÿpPì oArø .kpÞ|þì ëpPñÞ Ao BíýKAõø ô ly|þì pÛPvì koAk pËð ok ”àýPßéâ òýWpüô“ QÞpy úG Ao BøBíýKBÃÖ BO lñÞ oBÞ BíýKAõø òýíø ÿôo oBÞ úìAkA ok ,lðBupG ÿpPìõéýÞ 15 ÑB×OoA .lñÞ kõϾ pPìõéýÞ 110 ô kõy AlW BíýKBÃÖ

H-4 Hercules 2

ô oAk|úüBìpu Ao þñO 200 ÿ|æõýø òüA

Blohm & Voss BV 141

þüBíýKAõø úG QvðAõO|þíð wÞ aýø óõ^ þì ëBíPcA ,àñÞkBG àü lñðBì úÞ lñÞ kBíPÎA !kõy jAoõu úÞ kôo

ÿoô@kBü ô koAk þñzg pøBÊ BíýKAõø òüA BøBíýKAõø qAôpK ïq|æ Épy ,þãñüpÚ úÞ lñÞ|þì .Qvýð þðBùW äñW ÿBø|ëBu ok BíýKAõø òüA úPgBu kôldì Roõ¾ úG Bø|óBíè@ ÈuõO ïôk þüBuBñy ÿBø|QüoõìCBì ó@ qA Ùlø ô kõG ûly .kõG Guppy

Bü úéìBc xõñG@ þøBì Pregnant

ûoB^ ,åorG ÿBø|úèõídì êíc ÿApG þøBâ úðlG êßy òüA BG þüBøBíýKAõø òPgBu rW

AeroJelly

,áoõüõýð ûBãzðAk ok ,{ýK ëBu pHìAõð ,”ÙôpPvüo Øýè“ ïBð úG óAk|þÂBüo àü BùñO úÞ QgBu þß^õÞ þéýg qAôpK òýyBì òüA .kõG pO|åorG Quk ØÞ àü ûqAlðA qA þÞlðA ëBG ô lðBì|þì þüBüok xôpÎ àü lñðBì úéýuô .løk|þì QÞpc kõg –qõýø koAôõø– þüBßüpì@ oõùzì ÿqBu|îéýÖ ÿqBG BG Ao ôA þâlðq îéýÖ úÞ þðBvÞ ô kõG úPgBu de Lackner HZ-1 þüAõø úgp^ôk òüA BG |«çìBÞ ,lðA|ûlük õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè Ao ïk@ úÞ ÿA|ûp×ð àü qAôpK úéýuô îø òüA .lñPvø Bñy@ IýXÎ ÿBíýKAõø .kqAlðA|þì lðBG ríýW ÿBø|îéýÖ kBü úG ok BùñO pÂBc ëBc ok úÞ BíýKAõø òüA kõG þüBíýKAõø òüpO|åorG ,kõy|þì AlýK Bø|ûqõì qAôpK úG Büok eÇu ÿôo qA QvðAõO|þì úÞ .lü@ok Goodyear Inflatoplane

17

ïBð úG þðõèBG ô püBO ûlðqBu QÞpy ÿBíýKAõø ,1950 úøk ÿBø|ëBu ok Goodyear !kpÞ kBG ly|þì Ao ó@ úðlG úÞ QgBu þHýXÎ Bßüpì@ {OoA ÿApG BíýKAõø òüA úýèôA úðõíð ,ly ØÚõPì BíýKAõø òüA QgBu .ly úPgBu

óBOôo QÞpy 202 ëlì äðpìõG

BìA ,kõG úñüpÚpýÒ îø BíýKAõø òüA ok ó@ QgBu qA Ùlø ,þéHÚ ÿBíýKAõø Ù|çgpG ok þPc ,BíýKAõø ëpPñÞ òýíÃO ,1996 ëBu .kõG oõOõì àü Iýu@ oAõyk ÈüApy McDonnell XF-85 Goblin

äñW qA lÏG ÿBø|ëBu ok BíýKAõø òüA ûlñãñW úG IÛéì ô ly úPgBu ïôk þðBùW BíýKAõø àü IíG úË×dì qA óõ^ !ly þéãðA qA Ao okBì ÿBíýKAõø ô lì@|þì óôpýG ,îýËÎ !kpÞ|þì QËÖBdì ,òíyk ÿBøBíýKAõø R|çíc


óApùO þééíèA òýG úéXì

ëõÆok úÞ þüBøBíýKAõø òüpO|IýXÎ | !lðA|ûly úPgBu iüoBO úG Ao BíýKAõø 17 îüoAk l¿Ú úßéG ,îýñÞ þÖpÏì Bíy úG Ao úPÖpzýK ÿBøBíýKAõø úÞ îýøAõg|þíð IéÇì òüA ok # qA þÃÏG úÞ kpÞoõ¿O óAõO|þíð þøBâ úÞ ÿoõÆ ,QuA ûkõG IüpÒ ô IýXÎ oBývG óBy|þcApÆ úÞ îýølG óBzð Bíy .lñyBG úPyAk þüAoBÞ ,àýìBñükôpD@pËð qA ô lñyBG ûkõG qAôpK úG okBÚ B«ÏÚAô Bùð@ ,lýñýG|þì úÞ þ¾Bg þcApÆ pÆBg úG ÑB×OoA ok QÎBu 18 QvðAõO|þì BíýKAõø òüA .lðBíG þÚBG ÿpPì oArø 20 X-29 òìôpâ

úPgBu 1984 ëBu ok úÞ BíýKAõø òüA úüôAq pâA þPc Bø|QW úÞ kpÞ QGBS ,ly qAôpK êGBÚ îø qBG ,lyBG xõßÏì óBzüBø|ëBG !lñPvø Vought V-173

oôBñy àýßñK àü êTì pøBÊ ok úÞ kõG þÏÚAô ÿBíýKAõø àü òüA BìA ,lðBì|þì ,kõG ûly úPgBu ïôk þðBùW äñW þÆ ok qAôpK lðBG qA úÞ kõG òüA ó@ QgBu qA Ùlø .lyBG qAôpK êGBÚ Bø|þPzÞ ÿôo ûBOõÞ

ÿBø|ëBG BG þßuoõßýu ÿBíýKAõø ÿolGpÂ

.QyAk ÿA|úðBHéÆ|ûBW Ùlø ,BíýKAõø òüA ô Bø|QW QÎpu úÞ ÿqAôpK úéýuô QgBu Ao BøpPKõßýéø ÿkõíÎ kôpÖ ô qAôpK þüBðAõO .lyBG úPyAk 1988 ëBu ok ûsôpK òüA úðB×uCBPì .ly ØÚõPì

òýOoBì lýùÞ|æ P-791

QgBu ,BíýKAõø òüA QgBu qA Ùlø ô Bø|QW QÎpu úÞ ÿkõG ÿqAôpK úéýuô .lyBG úPyAk Ao óõèBG àü ÿoôBñy þâtüô QvðAõO|þì BíýKAõø òüA úÞ kõy|þì úP×â þÚBG ÿpPì oArø {y ÑB×OoA ok úP×ø úu .lðBíG

ôk lý×u úýèAõy

ûly úPgBu oõËñì òüA úG BíýKAõø òüA QívÚ ôk òýG Ao BíýKBÃÖ àü lðAõPG úÞ kõG .kpHG ÿoAlìpüq ÑB×OoA úG ô lñÞ êíc kõg ÿApG BíýKAõø òüA ,2008 ëBu ok

Aerodyne

þHýXÎ pøBÊ B«ÏÚAô BíýKAõø òüA þüBøBíýKAõø úÞ þðBulñùì úPHèA ,koAk eüp×O l¿Ú ,lðkpÞ|þì þcApÆ Ao òüA êTì lñPuAõg|þì Bùð@ qA þÃÏG ,lðA|úPyAlð Ao ÿlülW ÿBø|ûAo ô lññÞ þñßy|Qñu ÿApG îø þøBâ .lññÞ {üBìq@ qAôpK ÿApG ÿpýãPgõu êTì BøqBýð qA þÃÏG úG iuBK ëBßyA ,BøoAkAo qA ólðBì óBùñK ô Aõø ok pø ok ,lýuo|þì óBzñøm úG þOôB×Pì olðBvßèA ÈuõO úÞ Aerodyne Roõ¾ þHýXÎ pøBÊ ,kõG ûly þcApÆ {ýLýè !koAk

BuBð AD-1

ok þzüBìq@ Roõ¾ úG BíýKAõø òüA ô îßdì ÿBø|ëBG ,ly úPgBu 1979 ëBu .lññÞ|þì pËð IéW BíýKAõø òüA îýÛPvì àü kpßéíÎ {üBìq@ ÿApG þøBâ kBG êðõO ô þÂBüo RBHuBdì ,BíýKAõø êìAõÎ úíø {üBìq@ ÿApG ô lñPvýð þÖBÞ ,kõy ïBXðA lüBG úÞ ÿoBÞ ,BøpýÓPì úðõâ òülG ô QuA þÏÚAô úðõíð òPgBu !ly úPgBu AD-1 úÞ kõG Nemuth Parasol

ÈuõO ,1934 ëBu ok BíýKAõø òüA ,ly úPgBu|þìBýì ûBãzðAk óBüõXzðAk Roõ¾ úG ô kõG oôlì BíýKAõø òüA ëBG .kõG BíýKAõø ÿ|æBG ok þðBHüBu

xõEOôpK 281 ëlì

”óBOôo RpG“ Ao BíýKAõø òüA ô ÿkAlì ô áqBð úðlG ,kõG ûkpÞ þcApÆ òüA ,lññÞ|þì pËð IéW ó@ úðBâôk ÿBø|ëBG þðBüBK ÿBø|ëBu ok oBG òýPvhð BíýKAõø .ly {üBìq@ 1990 úøk úG kõϾ ,ó@ QgBu qA Ùlø ÿApG BíýKAõø qA ûkB×PuA ô |æBG RBÎB×OoA .kõG þOApGBhì úèo 16


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

15

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


óApùO þééíèA òýG úéXì

14


WWW.TEHRANMAGAZINE.com

îéýÖ ok ”õéyAlÒ@ûpùy“ ô ”àüBø Bíéu“

The Septembers of Shiraz

.ly lñøAõg ÿqBHíø

ÿBøApWBì ,kõG løAõg ”pÖõu BýèAk“ ÿ úPyõð ,ïBð òýíø úG þðBìo xBuA pG úÞîéýÖ óBPuAk # oõzÞ qA óly ZoBg ok þÏu úÞ lñÞ þì QüAôo Ao óApüA 57 J|çÛðA óBìq ok ÿkõùü ûkAõðBg àü .kpÞlñøAõg B×üA Ao Bùð@oBßPìlg {Ûð õéyAlÒ@ûpùy ô ûkAõðBg òüA okBì {Ûð ,àüBø Bíéu .lðoAk

þâkAõðBg ÿBø|þñíyk ”õüpKBßük ôkoBðõEè“ oBývG ”ôkoBðõEè“ óBzüpK ÑBÂôA ,áoõü õýð ok ”QüpPuA ëAô åpâ“ îéýÖ óApÞA óBìq ok #| .ly qBupHg

okApG úÞ ly Àhzì lÏG qôo lýÚ úG þâqBO úG úÞ ,”ïAk@“ ôkoBðõEè ,kõG ûly ZoBg óAlðq qA õEè QðBí ûkpÞ oApÖ }pPgk Quôk ûApíø úG þðApãð UÎBG úÞ þéìBÎ þèô .QuA úð ,kõG ûly }A|ûkAõðBg ô õEè lüly 6 ûkAqokApG ólükqk úßéG ,ïAk@oApÖ úðBg qA ”ÿlðBìoõð“ õEè úèBu ok ”õüpKBßük ZoõW“ {âorGolK ïAk@ }olK ÈuõO wéXð@ xõè pùy .kõG QéÎ úG }pPgk Quôk ô ïAk@ qA ákõÞ QðBÃc Üc ,ôkoBðõEè QuAõgok BG úPynâ ëBu ok okApG ôk òýG ÿlüly þñíyk ÑõÂõì òüA úÞ ly oAnâAô õüpKBßük ZoõW úG ô ly úPÖpâ Bùð@ kBýPÎA .kpÞ kBXüA ïpW úG ô ûly pýãPuk xArãO pùy ok rüpâ ô IýÛÏO qA lÏG Zôq òüA ,wýéK lüly ÿpýãýK BG .lðly óAlðq þøAo ÿkqk ú`G ô oApÖ .QuA ûly oAnâAô ôkoBðõEè òülèAô úG «AklXì úÞ îýñýG þì Ao úèBu 6 ÿlðBìoõð ,püôB¿O ok

13


óApùO þééíèA òýG úéXì

ô lülW Zôq þñPyAk Quôk kôõýèBø îéýÖ qA þüBíð ok óBðqApG xpýK óõulèBðôk pWAo úPgBu November Man óly ôo úG ôo ÿApG úÞ lñÞ|þì ÿqBG Ao CIA úPvzðqBG oõìBCì àü {Ûð îéýÖ òüA ok óBðqApG # .kkpâ|þì qBG óAlýì úG þíülÚ òíyk àü BG

.lñPvø îéýÖ òüA óApãüqBG pãük qA õßñéüoõÞ BãèA ô þvüpG áõè

ô óBy qA pHg BW úíø Bøqôo òüA #| qA pPùG qôo pø Zôq òüA úÇGAo ô QuA ûrýèoBy Q¾pÖ òüA qA îø Bø|ÿrOAoBKBK .úzýì êHÚ qôo óõzýøApíø BW úíø ô ópHýì ôo ûkB×PuA QüBùð ,lüpg .òñßýì QHS ôo Bø|úËdè òüA ô òñßýì óõypýgA ïBy úðBÛyBÎ oApÚ òýíø ô ókq ïlÚ .óly pøBÊ Bø|òýGoôk ÿõéW BHüq ô àýy þéýg úzýíø êTì p×ð ôk pø úÞ

ô òvñOoõì õãüô ,áArü@oBßuA îéýÖ pPuõK pG ,QvðAk òPvüpÞ

The Two Faces of January àü {Ûð òvñOoõì õãüô îéýÖ òüA ok # úG }pvíø BG úÞ lñÞ|þì ÿqBG Ao þüBßüpì@oAkpHø|çÞ Bñy@pãük þüBßüpì@kpì àü BG BXð@ok ô lðôo|þì òO@ .lñøAõhG àíÞôA qA lðoõHXì ô lðõy|þì

ô þðAkpâoBÞ úG The Two Faces of January BýðBPüpG ok|þì 16 iüoBO ok þñýìA òývc þâlñvüõð .kõy|þì óApÞA

ok ÙõýG|æ Býy IýXÎ oBPÖo òýèpG ûoAõñzW óApÞA rìpÚ }pÖ ok úüpO óõÖ xo|æ úPgBu Nymphomaniac îéýÖ pãüqBG ,ÙõýG|æ Býy # òì“ ûly úPyõð ó@ÿôo úÞly pÂBc }pu ÿôo þßýPu|çK ÿA úvýÞBG ,òýèpG ûoAõñzW ok îéýÖ òüA òüA kõg pPýü õO ok oBG òülñ^ úü õðAs 31 iüoBO qA rýð òüA qA {ýK ÙõýG|æ Býy .”îPvýð oõùzì pãük .kõG úPyõð Ao úéíW

úßð@ qA wK ,ly oArâpG úüpO óõÖ xo|æ oõÃc óôlG úÞ rýð îéýÖ òüA þOBÎõHÇì wðAp×ñÞ ok úG þüBüok ÿBÒpì þPÚô“ :Q×â ÙõýG|æ Býy ,ly ëAõu îéýÖ wßu ÿBø|wðBßu ÿApWA ûoBGok ôA qA ô ”!óõyApG óqAlñG Büok úG þøBì ûoApÚ òñÞ|þì pßÖ úÞ úñüA pÆBg úG ópýì ÿpýãýøBì ÿBø|ÜüBÚ ëBHðk !kpÞ ápO Ao þOBÎõHÇì wðAp×ñÞ wLu ÿBøoBÞ úG úÞ ûkpÞ þÏu þG êßüBì ÿBø|îéýÖ ok ÿqBG qA wK Transformers îéýÖ ûoBPu ûoBñÞ ”þìõíÎ þâlðq“ qA kpÞ ï|çÎA úßð@ qA wK rýð ôA IýXÎ oBPÖo ô koô@ ÿôo ÿpñø ô êÛPvì .úPÖpâ Rly kpÞ løAõg ÿpýâ ok kôldì Roõ¾ úG rýð ó@ ëôA QívÚ ô ûly óApÞA áoBíðAk ok Nymphomaniac îéýÖ .kõy|þì óApÞA boBì 21 iüoBO

ûApíø úG êýG òýPvüpÞ }pPgk ô þHýu }pvíø LAX ûBâkôpÖ ok òýéìA RBüpzð BG úHcB¿ì ok òýPvüpÞ okBì# qA ëBu 6 Qynâ kõWô BG úÞ kpÞ óAõñÎ þvýéãðA Iy ok }pøAõg ô okBì BG òýPvüpÞ ÿAõÎk }pvK ,þßüoBO úýèAõy òíPG îéýÖ óApÞA úG pÂBc ô ûkAk úìAkA kõg pùÚ úG óBñ`íø !!! Qvýð }A|ûkAõðBg ólük

úßñüA qA kpÞ óAõñÎ òýPvüpÞ okBì þèõíÏì oAkAõø úü lñðBíø Ao }pvK ÿBø|QýÛÖõì lñÞ þì ëBHðk óõürüõéO ô RBÎõHÇì ÜüpÆ qA {øAõg òýPvüpÞ qA ô QuA úPvßzèk oBývG . kôpG ôA oAlük úG kpÞ 12


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

Fax 818-881-0701

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@ õÃÎ Bßüpì@ orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Mesotherapy }ôo BG Qýèõéu ô þÏÂõì þÚB^ óBìok # Botox - Hylaform - Restylane - Radiesse orýè ô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAô ô Bø åpüõì óBìok # orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QuõK ókpÞ RôApÆ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # õì }rüo óBìok # þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

11

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

!ûoAk údéuA }kõg BG ô úðrG {ýO@ôrýì kAõhýì õO :lýupK àW ô ly Ñôpy ÿoAkpHíéýÖ lÏG úÞ kpÞ|þì {ÏðBÚ lüBG õEè ô ?þñý^pHg }õì ly Jõg !Qvø úÞ þèBc ok ,Qvýð òý^pHg f|çu þèô úðrG {ýO@ ôo rýì QvðõPð «BÏÚAô úÞ !kõG þGõg ûlüA êTì ÿspðApK îéýÖ QgBu ,þOoBì õO òu úG þðAkpâoBÞ ÿApG Wolf of Wall Street ?kõG oõÇ^ êýèk òýíø úG òì «BÚB×OA :ÿrýuoõßuA ïkpÞ|þì wc !ïqBvG õíéýÖ òüA îPuAõg þíð ô êýø BðõW ,õEè óBXýø BìA ïoAlð õzOolÚ úãük qôo 87 qA lÏG .kAk þì ÿspðA òì úG þGôo õâoBì òì BìA ly þì ïõíO BøpãüqBG oBÞ ÿoAkpHíéýÖ ÝBOA ÿõO îéýÖ BG îø úãük ûBì 11-10 lüBG .îPÖo|þì oô òüôlO õO ÿApG þðApñhu ÿBø|wðBßu ÈH ,õEè ?kõG oõÇ^ îPyAk Quôk úÞ kõG ëBu 6 òì :õEè ïkpÞ|þì pßÖ ô îyBG úPyAk ôo þvðBßu òý`íø ókoõW BìA úzýì Braveheart îéýÖ êTì ÐíÆ ô IüpÖ ûoBGok QÎBXy ÿBW úG Roõ×éG Õôok úÞ kpÞ|þì IýÒpO õyAoBßíø ô krýì Ùpc .îPyAk ôo áAo ûoBPu úü wc !òðrG ôoBð ô òãG ÿoAkpHíéýÖ pg@ ÿApG ôo Bø|þðApñhu Bì ô kpÞ AlýK ûpXñc êßzì õEè þèô îýPyAnâ ô úðõg ûpG îP×â {ùG ô úðrG Ùpc QvðõPýíð óBìq lñ^pø îPÖpâ úãük wðBßu BO lñ^ úñd¾ pu åpHéýLuA îø qôo úü .îýPyAlð úü úuAô kõG ûlìôA !ly }AlýK ÿoAkpHíéýÖ !kõG ûlðõì ôo qôo ïBíO þèô úðrG pu QÎBu BG ókpÞ oBÞ qA {üoõÇñýíø ApãüqBG QyAk îø åpHéýLuA |æBc ,ókõG ûlýupO þOoBì õðõykõg òPyAk !QÖpâ|þì pËð püq ôo BðôA !ókpÞ|þì JApg lülñg|þì QyAk óõýPuA :ÿrýuoõßuA .Qynâ }õg þéýg úÞ Bì úG !óõzùG ÿk ôkoBðõEè ô ÿrýuoõßuA òýOoBì ëBvìA oBßuA þé¾A ÿBø|QhG qA ôk pø õüpKBÞ .lðôo|þì oBíy úG

ÿõO þPÚô úÞ úñüA QÛýÛc !kBüq :õEè ïBíO !þñÞ|þì êýÇÏO õOkõg þâlðq ,ÿpýì {Ûð ÿõO õìkõg The Aviator ÿoAkpHíéýÖ Rlì {íø þOoBì .ïkpÞ|þì þðAlðq îéPø ÝBOA òì ô kõG ØéPhì ÿArñè ô BñýGoôk QvO ëõÓzì pßÖ ïpPÞAoBÞ úG ô ïkõG úPvzð îÚBOA ÿõO {íø .ïkpÞ|þì qõýø koAôBø {Ûð ÿApG õEè :þOoBì úâA îPvðôlýì .ïkõG òEíÇì {PGBG !kõG IuBñì ô pu õEè ,ïAõhG îñýGoôk ÿõéW ôo qõýø koAôBø .úzýì AlýK ÐÚõì úG } úéÞ koAôBø ÁBg oBPÖo qA ïlìõýì îø òì :õEè òì qA îø óôA ô îP×â þì þOoBì ÿApG qõýø .kpÞ|þì ÿoAkpHíéýÖ îéýÖ pu óõvéßýð àW BG ókpÞ oBÞ ,õEè ?kõG oõÇ^ Departed àW úG úÞ îýPyAk þvðBßu úü :õEè !îyBG xõuBW lüBy òì úÞ îP×â þì {íø îükpÞ òüpíO õvðBßu òüA êìBÞ qôo úü úìkBü .îýñÞ {üqBG îýPvðõO BO Jõg þéýg wðBßu óôA :ÿrýuoõßuA àW ô îükpÞ ÿoAkpHéýÖ òýGoôk BG !QÖo {ýK óôA ÿqBG úG rý^ úíø ô ókõG úPvzð ôk pø õEè ô QyAk þãPvG óõyApPÞAoBÞ òýG {ñO ô BOôk !QÖo {ýK Jõg þéýg úÞ õvðBßu òüA |竾A òì úÞ Q×â àW BìA :õEè òì qA þÖBÞ ûqAlðA|úG õEè oBãðA !ïkpßð xBvcA õvðBßu òüA îø AkpÖ úÞ ûpPùG !úupO|þíð úG úñd¾ êìAõÎ qA þßü îø lÏG qôo .îüpýãG úzýy úü àW úÞ îðôlG ûpPùG úÞ Q×â òì òì ô ûoAk QüpHÞ úÏHW úü ô äñ×O úü ô þßvüô úü úÞ kpÞ þÏu àW ô îPÖo ÿoAkpHíéýÖ ÿApG þßvüô þèô úðrG {ýO@ ôo lý×u jBÞ qA õéGBO õñì òPuAõg þì ô kõG úGByõð úü ÐÚAô ok !koô@ ok õzãñ×O îø }lÏG ô òðõupPG úÚ|çÎ koõì wðBßu òüA :ÿrýuoõßuA óõíø .kõG ûly úPyõð Jõg þéýg !kõG òì õvðBßu ûoBGôk ûpPùG úÞ kõG úP×â òì úG úÞ qôo Q×â ô ly }AlýK õEè qA êHÚ ,îýñÞ ÿoAkpHíéýÖ úÞ îPvðôlýíð òì BìA ûoAk Jõg pßÖ BO lñ^


|óApùO þééíèA òýG úéXì

BíéýÖ õO óAkpâoBÞ îuA úG þðBìq ú^ qA ,õEè ?ÿkpÞ úWõO úÞ ïlük|þì ô kõG ïoBÞ êüAôA úìkBü :õEè {Ûð úü ókpÞ AlýK úG ÿA úÚ|çÎ ú^ ïBPuôk úýÛG .ólük îéýÖ úG ïkpÞ Ñôpy îø òì ô óoAk Jõg îPyAk qôo úü ô ,ïlük|þì îéýÖ BO 4-3 ÿqôo îéýÖ úP×ýy óBñ^ ô ïlük|þì ôo Taxi Driver ô ïoBýì ok ëõK ÿqôo úü îP×â ïkõg úG úÞ ïly }qA ô ïqBu|þì îéýÖ ÿrýuoõßuA òýOoBì BG ÿqBG õñì wðBßu úü ÿõO ûly úâA þPc ïAõhýì

ÿõO õEè lÏG .kõG úP×â îùG RpGAo úÞ úDõüpKBÞ óBìq óôA îø òì ÿBíéýÖ ô kpÞ ÿqBG Titanic York îPÖpâ îýí¿O úÞ ókõHð ÜÖõì óAlñ^ òì úG rPüôA êßüBì ô ïqBvG ôo Gangs of New qA óõ^ îñÞ oBÞ õüpKBÞ ÿk BG úÞ kAk kBùñzýK þéýg óõ^ ïly ëBdyõg òì ô úñì óAoAlÖpÆ RBøBG ûoAk Quôk úÞ þñÞ AlýK ÿpãüqBG úGõg the Dead ÿoAkpHíéýÖ úñd¾ pu wK .úñÞ oBÞ BG oBÞ ûoBGok ô îüly Bñy@ îø BG Bringing out .îükq Ùpc îø

ô îñÞ oBÞ }BøBG úÞ kpÞ kBùñzýK ô úGõg }oBÞ îø óBìq óôA .úDõüpKBÞ ÿk {íuA úÞ Q×â îùG úÞ òüA ô ïlülýì ôo úãülíø pPíÞ RpGAo ô òì òì ÿApG óôõW pãüqBG úü qA ô ûpýãG xBíO BG îø ÿqôo úü .kõG ÁBg þéýg úñÞ ØüpÏO qA Gilbert Grape ÿByBíO ëõÓzì ïpvíø ûlñPvì úü úÞ ïkpÞ|þì pßÖ òì ô îükõG óõürüõéO ûkq Q×ãy õñì ôkoBðõEè ô Nk þðBW ÿBø|ÿqBG ô )õEè( ú`G pvK òüA ïlýupK ïkõg qA ô kõG ûkpÞ ÿk óõíø úÞ ïlýíùÖ sApPýO qA lÏG ô úýÞ

ô ÿrýuoõßuA òýOoBì BG Collider úHcB¿ì qA þüBø {hG AoBGoBG BPðBu îéýÖ ûoAõñzW ok Bùð@qA pülÛO úðBùG úG õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè

.ûlG

BG Gangs of New York îéýÖ pu ,þOoBì qA BO ôk ,wýDõè ÿk êýðAk ô õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè .ÿkpÞ oBÞ Býðk pÂBc ëBc ÿApãüqBG òüpPùG ?kõG ÿoõÇ^ úGpXO òüA óõzvK qA BìA kpG óBìq îßü :ÿrýuoõßuA !ïlìôA pG êýðk ô þOoBì ëôA ÿAqôo óôA úìkBü :õEè êýðAk ô ókõG QHd¾ ëõÓzì wýDõè ÿk !ûpPùG ûpHG ôo BPyõâ ÿoõÇ^ úðôlG QuAõg|þì ïBíO QÎBu 9 ô kõG óõyõéW Qyõâ úßýO úü !ókq Ùpc Qyõâ ólüpG ô þGB¿Ú ûoBGok ô kõG JB¿Ú úü òì okApG :ÿrýuoõßuA úøk õO .ïkpÞ|þì ByBíO õzðkpÞ oBÞ úzýíø òì !ly|þì JBvc þíùì êÓy þGB¿Ú 50 !kõG IuBñì ÿõÚB^ úü JBhPðA ,úPßð òüpO|îùì þãPvzðqBG qA îø ôo êýðAk lüBG Bì :õEè ëõÓzì ëBu 6 ÿApG óBìq óôA .îülýzÞ|þì óôpýG kAõhG úÞ kõHð òEíÇì ô kõG BýèBPüA ÿõO þyB×Þ ô ïkq Ùpc }BøBG þéÞ òì ô úñÞ ÿqBG îéýÖ qA þßü ókpÞ oBÞ ÿõéW þãPvzðqBG BG úÞ îP×â !ûpýâ|þì ûoAk ôo Bíñýu iüoBO ÿApãüqBG òüpPùG ÿôo olÛ^ ,ÿpýì {Ûð ÿõO þPÚô ,õEè ?ûoAk pýSCBO Rkõg pPÞAoBÞ

ïk@ BO ôk {Ûð ëBvìA õO õEè :ëAõu #| ókoõW ô þHvPâ ,Bßüpì@ 20 ópÚ ok oAlèõK {Ûð ôk òüA úÞly þ^ .ÿkpÞÿqBG ôo Roõ×éG îø BG þÚpÖ ú^ RpËð úG ô ÿkpÞ JBhPðA ôo ?QyAk óõyApG þüBñÏì ú^ RôpS ô óoAk þñÏì úG úzýíø òì úÞ úñüA QÛýÛc :õEè úzýíø .îPyAk úÚ|çÎ Bø|þüBßüpì@ ÿApG RôpS ïApG Büôo òüA qA þyBð kBvÖ ô þüBßüpì@ÿBüôo ô 2008 ëBu ÿkB¿PÚA óApdG qA lÏG .ûkõG IèBW ÿoBÞ úÞ îPyAk Quôk ïkõg þ¿hy úÚ|çÎ ô þHvPâ .ïlG ïBXðA ûoBG òüA ok Bíñýu ÿõO !óoAk îø úG þüBø QøBHy Roõ×éG ókoõW úG pÛÖ qA ô |æBG úG òýüBK qA õðõykõg óõzíø !ûoAk RôB×O óõyBø ûrýãðA þèô ólðõuo RôpS þèô úyBG oAlèõK úPyAk Quôk Roõ×éG ókoõW ëBu qA.ûkpÞ|þì ôoBÞ òüA ÜzÎ ÿApG þHvPâ RôpS úèõÛì òüA úÞ ïkpÞ|þì wc îø 2008 .úzG ûkAk {üBíð Bíñýu ÿõO þPuok úG lüBG

ûkpK ÿôo ôo õEè úÞ ÿoBG òýèôA ,þOoBì ?kõG þÞ ÿlük lñ^ îñÞ pßÖ :ÿrýuoõßuA òýOoBì RpGAo BìA ,kõG A Boy’s Life îéýÖ qA wðBßu ÿõO Q×â ô QÖpâ xBíO òì BG úÞ kõG ôpýðk ô úñÞ|þì ÿqBG ÿA ú`G pvK úü BG ûoAk þíéýÖ

10


www.TEHRANMAGAZINE.com

Tel 818-881-1771

ÿBùìk@ îñÞ pßÖ |æ«õ¾A ,koõg|þì îø úG óBO ëBc BøpHg òüA ólýñy qA îðAk|þì úPHèA .lðpýâ|þì ÿlW ”.QuA rýãðA óBXýø òßíìpýÒ ÿBùøAo ô oô@ QèBvÞ òßíì ÿBørý^“ úÞ lñPvø oõÇñüA ApãðBìo@ ïõcpì úÞ QuA JpÎ IükA àü qA ÿA úéíW .Qvýð òì úP×â .óBO ÿõéW lüoAnãG ô lývüõñG Ao òüA .îükõG òßíìpýÒ ÿBùøAo ÜyBÎ Bì úíø úÞ êHÚ BùèBu QuA ûkpÞ }A úíWpO þñývc òvclýu

óBGBýg ÿBùøB^ ÿõO lñPÖo lðly J@ .Qvýð ÿpHg |«çÏÖ lðoAk îýËÎ þèBì ûlðôpK þéßy úG ïAlÞ Bíy þñÏü .QuA þðkpßðoôBG ûpýÒ ô úíýG ,îzÚ ,þíýyôpPK ,k|æõÖ ÐüBñ¾ RB×éhO óArýì .oõPuBK òüA úßñüA pO|îùì ëAõEu ô ?îPyõð ô kõy|þì úP×â úÞ QuA òýíø «BÏÚAô Bü ïkq îøõO òì lýñÞ|þì pßÖ Ap^ wK ûkõG {ßüpy pâA ?ûkõG {ßüpy Qìõßc êÞ Bü ûkpÞ Ao BøoBÞ òüA þüBùñO }kõg Qèôk {üõéW ô ûlzð ÐéÇì RoBÒ îýËÎ îXc òüA qA oõÇ^ ûkõHð {ßüpy pâA ô lüBýGok }lñâ úPyAnâ wG qA ûkpÞ Q^ ïrÓì ?þðBcôo Quk lðkAk Ao oBÞ úÞ lðlýupO|þì Qìõßc ÉõÛu qA ?úPÖpãð Ao .koAk iýG óBPuAk

R|æBÛì NB^ qA lüly þðApãð “ qApGA ,Qvýð ÿpHøo pývì ok úÞ R|æBÛì þgpG NB^ úG QHvð ÿqApýy ïoBßì p¾Bð úéèA Qü@ êýèk þG ô òzg ÿolÛG BùøBâkAk þÃÏG ïBßcA“ :lýðAõhG Ao úèBÛì òüA |çTì .kpÞ ”lüly þðApãð ïõñy|þì òì úÞ|þìBãñø |çTì ,þééíèA òýG RAopÛì BG úð ô QuA oBâqBuBð|þì|çuA òüqAõì BG úð úÞ QuA ïAlÎA úé¾BÖ|çG Ao òO ûkoBù^ ïõñy|þì lÏG ô ,lñPyAkpG }oõy úG pu óBýðAlðq Bøpùy qA þßü ok Ao p×ð àü pâA ô ,Qvýð ïAlÎA þuBýÛì aýø BG >þðAlðq }oõy< RAqBXì úÞ ïoõg|þì óBßO !lðkpÞ êPÚ koõì ok ÿpãük ÿBø|ûlðôpK BùñüA pâA ô .lñzÞ|þíð Ao òO ûkoBù^ ,òO àü pGApGok qBG ,lðA|úPzÞ ûkoAnâ }oõy p×ýÞ JBvc úG BO kõy ûlýzÞ {ýK }oõy úéEvì BG óBìríø lüBHð ,lðoAk ó@ lñðBì ô QuA òßíì þPc ô .Qvýð þÃÏG JõéÇì >ÕAk õW < òüA ok rýð òì oBP×â òýíø îðAk|þì ....kõy qôpìA RBøBHPyA óApHW úÞ þDAkpÖ .îñýG|þì Ao AkpÖ òì þèô .lññÞ êíc ÿoBÞ úËÖBdì Ñõð àü pG Ao ó@ qôo RBÎ|çÆA úìBðqôo ok ÿqApýy ïoBßì p¾Bð ÿBÚ@ úPyõð úèBÛì òüA ”....lyBHð òßíì lüBy ó@ ok ”.lýñßð ûBHPyA þG|çÛðAl ÿBø|þÂAoBð BG Ao þG|çÛðA ÿBø|þÂAoBð“ óAõñÎ QdO 1358 oõüpùy 15 þðApãð oB^k ïk@ úÞ koAk ëlPÏì ô ëõÛÏì úèBÛì olÛð@ ëBu ó@ ok ÿqApýy ïoBßì p¾Bð ÿBÚ@ úPHèA 340 ûqAlðA|úG ëBu 34 ÅpÎ ok þñük îèBÎ àü kõy|þì BÏÚAô þñÏü .kõy|þì óBzüA RApýýÓO qA lüly ?kôpG IÛÎ ÿpßÖ pËð qA ëBu

Fax 818-881-0701

?kõy|þíð þíéÎ UdG Bø ûBãzðAk ok Ap^ ok ,krð þéýg Bü kq þÆõGpìBð Ùpc îø þéýg ô lðAõg kAõu þG Ao {ðB×èBhì úÞ þðBcôo ÿBÚ@ JAõW îø ÿpùÇì þéÎ ?lññÞ|þíð UdG õðs úìBñÛÖAõO ûoBGok kAõuBG lýOBuA Ap^ kpÞ ëAõEu ûBãzðAk Ùpc þuoBÖ ØüpÊ úÞ þéýèk óBíø úG îñÞ|þì pßÖ îø òì .îÞBc þPýñìA ÿBÃÖ pÆBhG úÞ kAk ô lðkq|þì Ùpc BW ó@ koõì ok úíø þèô ,QÖo|þíð þüBW úG oõzÞ ,kAtð ÿlícA ûoôk ok .lðq|þíð JAõW |«ç¾A ÙpÆ ô Qyõð|þì úìBð }õG ÿApG ,kAtð ÿlícA .lðkpÞ|þì UdG ô lñPyõð|þì JBPÞ ”pýÛc oõOBPßük“ Q×â|þì ôA úG úíø ÿõéW ûBãzðAk wýDo BýHíéÞ ûBãzðAk ok QÖo|þì lÏG ,kAk|þíð BìBGôA |æBc ,lðkpÞ|þì kBü ôA qA BýHíéÞ úuBíc óBìpùÚ óAõñÎ úG úéèA Jrc Qzâ|þìpG óApüA úG þPÚô ô óBy úèBu Qzø ÿBø|ÿoBÞlñâ BO lzÞ|þì kAk ”ÿpÞ óBW“ pu ”ØüpÊ“ ô lðq|þì ò×éO þðBcôo úG êßzì úÞ úð .koAk iýG ÿoõWlG óBPuAk þñÏü .kq Ùpc }koõì ok kõy|þíð þèô ,kõy Quok

pýgBO BG oõùíW wýDo ûlðq {hK úðBg Bíýu ô Al¾ < kõG úP×â ÜGBu oõùíW wýDo úG ó@ wýDo úÞ þéì úðBuo QÖo þðBcôo {èk ú^pø ô }pPÖk lðkpG|þì Ao òýGoôk lðrG Ùpc }A úñð BG QuAõg|þì {èk QÚô pø ô >QuBíy ,lðrG Ùpc ïkpì BG løAõg|þì oõùíW wýDo þßü òüA lÏG ,Q×â|þì îýÛPvì {hK ok QuAõg|þì ÝB×OA pýgBO ôA úìBðpG ok QÎBu ôk ô løk|þíð îýÛPvì {hK ûqBWA þéì úðBuo óBíø pülì óBíø úÞ îø þPÚô ,lñÞ kõGBð Ao }kõg Qèôk úÞ QuA }|çO ok Qìõßc êÞ ÐÚAõèA þÖ þñÏü .lPÖA|þì

«BíPc .kõG ûkpÞ ÜÖAõO pHøo BG úÞ ûkpÞ Ao ÿoBÞ óBíø püqô ,kõy|þì kBXüA püqô ÿApG þPýñìA ok ô ?QuA pHøo Àhy QuA ïBËð ok ÙApdðA þé¾A êìBÎ úÞ þvÞ þñÏü lýDõãG lýøAõg|þì BG úÞ ÿkApÖA ô ?lñÞ Ì×c Ao }kõg ô ïBËð ûkpÞ þÏu }kõg ÿBùðBìo@ úG QðBýg BG ÿpHøo QÛýÛc úPgAlðA oõzÞ pG úüBu ëBu 35 úÞ lññÞ|þì ÑBÖk þüBùðBìo@ qA ,lñPvýð îø îÞ úÞ lñ×èBhì õðs ÜÖAõO Ao BùñüA úÞ QuA ïõéÏì .lyBG úPyAk QÛýÛc Børý^ òüA úíø îýñÞ ÅpÖ |æBc ...QÛýÛc ok ô ?kõG ÿBÚ@ kõg Q×â lüBHð ô kõy|þíð Ao BùñüA úÞ lðAk|þì úíø qA {ýG úÞ þvÞ úPHèA .Q×â kõy|þíð Ao Bø|òýíø úÞ lñÞ|þì lýÞBO Ap^ ,Q×â Ao Bø òüA kõy|þíð úÞ lðAk|þì pâA þùPñì .QuA þðBcôo ?îýDõãG

Qyq ÿBøpHg ,lG ÿBøpHg ,Jõg ÿBøpHg ÅpÎ ú^ úÞ þgõy þgõy ,lñÞ|þì ÑBÖk õðs úìBñÛÖAõO qA úÞ kõy|þì AlýK ”ï|çÞ BHüq“ êTì þßü ,úýDBÃÚ ûõÚ pãük RoBHÎ úG .lññÞ|þì }kAq@ úÛýSô BG lÏG ô lññÞ|þì pýãPuk Ao ôA ÿlW ÿlW ,îñÞ lññÞ|þì }|çO ô ûkAk îø Quk úG Quk ûpýÒ ô óAoAluBK ûBLu ,óBHùãð ÿAoõy ,wéXì QüpTÞA óBüApâ ëAlPÎA ô óBHéÆ f|ç¾A ô BKôoA ô Bßüpì@ qA îÎA oõzÞ óBñíyk þèô ,lññÞ ÿqAlðApG Ao Qèôk .QuA oAk ûlñg ÿkBüq þèô ,QuA ÿoAk ûlñg ÑõÂõì úPHèA .lññÞ Ì×c Ao oõzÞ lññÞ|þì þÏu 9

óôpýG þðõürüõéO õükAo ÿBø|úðBuo ÿBø|úßHy ô ÿqBXì ÿBø|úðBuo ok qôo pø úÞ Ao lG ÿBøpHg qôo pø úÞ îø Ao Jõg ÿBøpHg .îüõñy|þì ô îýñýG|þì ô îýðAõg|þì oõzÞ êgAk þøBâ ô oõzÞ úÞ Bø|þüBKôoA BG QGBÚo ok óApüA úG þüBßüpì@ þP×ð RBýø p×u |çTì .lñvüõð|þì þégAk ÿBø|úðBuo úßñüA Bü .ly kAq@ kõG úÞõéG úÞ óApüA þüAoAk ôoõü koBýéýì ôk kôlc úßñüA Bü .QuA þGõg úðBzð úßñüA Bü .lðAkpâqBG kõG ûly ÐÇÚ úÞ Ao þÚõÛc ô þPèôkpýÒ úvuõì 51 úG àíÞ óApüA wéXì ÿBø|Ùpc QuBùOlì þíyBø ÿBÚ@ úßñüA Bü .lñÞ|þíð ûlññÞ òýýÏO ÿBø|þðApñhu ,ÿpHøo QuBùOlì Ao õãP×â lðoAk BKôoA ô Bßüpì@ ok óApüA BG õãP×â óAoAlÖpÆ «|çÏÖ úÞ òýíø Bü .lðq|þì ûlññÞ òýýÏO


óApùO þééíèA òýG úéXì

ô oõèôôo ô QéÞ êTì ÿA údéuA QíýÚ úßñüA úð |æBc ”.koAk f|çu ÝB^BÚ îßc úÚpPdì kAõì“ údéuA ,údéuA kõy|þì úÚpO ?QuA pHg ú^ «BÏÚAô .Qvýð óBìõO óõýéýì àü qA pPíÞ óApùO ok êvévì .RBGõHc ôrW kõy|þì ïpâ

ÿõð îýø±

QuBíñýu Bíñýu Q×â lüBG |æBc ,QuA þðBcôo ûoôk þãñøpÖ ÝB×OA òýèôA pXÖ îéýÖ ûoAõñzW òýìôk ô þu Bü ,îýyBG pß`ì kõg qA Bü ,îüpß`ì þðApüA óApâBíñýu îýDõãG Bü lícAoõK ëõÛG îüpß`ì þðBcôo óAkpâoBÞ ÿkAlÏO qA óBzgok óAlñ^ úð îéýÖ ÿkAlÏO êìBy ûoAõñzW òüA ,pß`O þG pß`O |æ«õ¾A ûk ô ÿolÛíy þPÚô |«æõ¾A þñÏü .kõG oBÞ ûqBO óBðAkpâoBÞ qA óBzgok îéýÖ ÿkAlÏO ô îùì þéýg îéýÖ lñ^ ,þuBýu îéýÖ lñ^ .konâ|þì }õg pPzýG lñPvø îÞ Bü ,lñPvýð Býð þ×üpy ô þßíð :lñP×â|þì Bø|þÃÏG .koô@ óôpýG óApâByBíO ëk qA Ao úð ÿAAAAAô úíéÞ ,ûpËPñìpýÒ îéýÖ lñ^ ,ú^BLPuk kõG þíéýÖ ú^ òüA !kBPuA BGBG “ :lñP×â|þì Bø|þÃÏG ô ”þGõg îéýÖ ú^ ,îPyAlð oBËPðA }qA |竾A“ ”?þPgBu îéýÖ ,)þâkõè {üõâ àü BG óBýzüôok óBíø (óBýzýìok BÂo ”îPvýð þðBH¿Î“ ÿBùíéýÖ ûBXñK“ îéýÖ ,kBíPÎA þñG óBzgo qA ”Bø ú¿Ú“ ,BýÞ þíOBc qA ”b“ îéýÖ ,þíüpÞpýì BÂo qA ”qôpìA“ }õüoAk qA ”fBHyA“ îéýÖ ,{üôok BÂolícA qA ”rýgBPuo“ îéýÖ ,lícAoõK VpìõýÞ qA ”ûlðBì ïlÚ qA þüBùíéýÖ ô ÿrüpHO ëBíÞ qA ”xBvc úÛHÆ “ îéýÖ ,þüBýíýÞ kõÏvì qA ”êKôpPì“ îéýÖ ,þüõWpùì qõñø ,ëBu Qzø qA lÏG .lðlì@ok {üBíð úG ûoAõñzW ok úÞ QuA ÿoBS@ óApãük ô þíhÖA qôpùG QuA ïõéÏì þèô QuA ú^BLPuk ûkrð ÿBùÖpc òP×â ÿApG þíÞ ,ûly êývÖ þíÞ ,QuA ûlðq Bíñýu Bü õâ úÞ ûly ïõéÏì Bì pG ,lðõy oõzdì ÙõgBýè BG |æBzüA ,wéXì óBâlñüBíð RBÂApPÎA qA #| .Bíy úG àüpHO ,Bì úG àüpHO .kõy|þì Jõg koAk {èBc úÞ .lðkpÞÅApPÎA ÑõÂõì òüA úG ”ÙõgBýè óõývÞApÖ“ ô ûly þèBíy ûpÞ|þìBËð RBCýø p×u ÐðBì Qèôk

ô þßyõì {üBìqo ÙõgBýè óõývÞApÖ

ÿoArâpG ÐðBì Ap^ úÞ lðkpÞ ÅApPÎA þðBcôo úG þðBXüo|æ úG ÿA úìBð òPyõð BG îø ûlñüBíð 23 kAlÏO ûly {üBìqo òüA ÐðBì þðBcôo úÞ îülýñzð B«íýÛPvì óBìkõg Bì úPHèA .QuA ûly þßyõì {üBìqo ,Ap^ úÞîülzð úWõPì |æ«õ¾A ô .QuA ûly ÐðBì lG|æ ,lñðq|þì þÖpc òýñ^ ûlñüBíð 23 þPÚô BìA ,lyBG àü qA úÞÿoõzÞok îø ó@?lðoAk úÚ|çÎ|þìBËð oõðBì ÿApWA úG úíø òüA wéXì óBâlñüBíð Ap^ B«ÏÚAô úÞ kpÞ ï|çÎA îø óApüA ô QÖo ÿA|ûoAõøBì ÿBùèBðBÞ ÿôo A«klXì|þì|çuA ÿoõùíW ÿBø|úßHy õðs qA |ç«ÏÖ {Þoõü õýð ûAo ô koAk {Puk eé¾ ÝõG ô lñÞ|þì eé¾ Bßüpì@ ô BKôoA BG koAk ÙpÆ êHÚ qA |«ç¾A Bü kpÞ løAõg Bü lñÞ|þì Bü ûkpÞ ØÚõPì Ao ÿA|ûoAõøBì ÿBø|úßHy ÿôo òPgAlðA ”QüqAoBK“ .konâ|þì

îñÞ ëô BO òÞ ëô ,QüqAoBK

óApüA pâA Qvýð ïõéÏì ô úP×â óApüA RApGBhì ó|æõEvì qA þßü Ao ÿpg@ úéíW òüA .kpÞ|þíð îø Ao oõzÞ qA ZoBg þüõükAo ô þðõürüõéO ÿBø|úßHy ÿBø|úìBðpG ,ïkpì Ap^ wK QgAlðA|þíð QüqAoBK ?kõy|þì ûlük óæ~A |竾A .lðlük|þíð

ly Iü õ¿O 93 úWkõG úzýíø ,QuA }A úPvüBy ”óApãOoBÒ“ ïBð úÞ ”óApâkBG@“ Qèôk úÞ ëBu Qzø qA lÏG ûpg|æBG oõzÞ úWkõG ÝAoôA îXc ly ÜÖõì ô kpÞ|þì Iüõ¿O Ao êHÚ ëBu úWkõG lÏG ëBu óBPvGBO ô oBùG ok Ao oõùíW wýDo ÈuõO ûly úP×â R|çHÎrg îXc ÅõÎ ok ô lðBupG úd×¾ 50 úG úd×¾ 1000 qA Ao úWkõG ëBvìA ,lðBupG pGApG ûk úG óBùW iüoBO ô óApüA þéÏÖ ô ÜGBu oõùíW ÿBuôo úíø úG QHvð úG JBPÞ ô JBvc ô îËð îüoAôlýìA .ly îø Iüõ¿O ô ly ûkAk wéXì úG þðBcôo Qèôk ÈuõO .îüõy Á|çg pgõOpg ÐÂô òüA qA ô kkpâpG oõzÞ

þðBXðq ,ÿõÃOpì ,þèõ¿dì ,þíýco

.kpG|þì þK ÿlícA Qèôk ok kõWõì þèBì kBvÖ ÜíÎ úG þPÚô lzÞ|þì Rõu ïk@ iì þñÏü óôBÏì ”þíýco“ þüõWqBG |ç«ÏÖ ?kõy þðByõK|æ kõG oApÚ Bü ?lük|þíð Ao Børý^ òüA þvÞ «BÏÚAô þñÏü }pHg BO ûBâkAk úPÖo ô ly ïBíO ,koAk úíýG ÿApWBì ok B«OlíÎ ô ûlðôpK Bø ûk úÞ kAtð ÿlícA ëôA ,úPyAk ûlùÎ úG Ao ûõÚ úu óBýì þãñøBíø ÿApG ûõyo ÐüqõO ëõEvì «ApøBÊ úÞ îø ÿõÃOpì qA .lüBýG Ýôlñ¾ qA lÛð ëõK qôo òüpg@ BO «B¿hzì ô «Bdüp¾ úÞ îø þüBÛG qA .lñý`G êâ úPÖo ,Qvýð ÿpHg pu Qhüo úÞ îø oBÞ püqô|,þìpùW ÿApWBì êÞ .Qvýð ÿpHg úPhüo }A þ¿hy JBvc úG Qèôk ïõu àü oBãðA úÞ îø þðBXðq àGBG .Qvýð ôA qA ÿA úðBzð aýø ô ly îâ BøoBHÒ õO|þìpùW ô ÿoôBg ÿõÖBßO {èAõìA lñüõâ|þì ,Qvýð ÿpHg |«çÏÖ kõG Qèôk BG Q×ð RoAqô ÈGAo ô kõG ûlüpg Ao Qèôk ok óApüA qA ZoBg ok úÞ îø þüBýÖBì ÿBùðBüpW ô lñÞ|þíð îø Ao úðArg úG ôA þølG îøk àü QgAkpK pø úÞ îø ÿkBG@ þéÎ ô þèõ¿dì ô óBýGApdì ô ÿp¿ì qA .lðlýzÞ |æBG Ao {èõK úPyAk oBHPÎA BøBXð@

ÿõO kôpG úÞ îýñÞ pX×ñì îø àyõì BO l¾ úÞ koAk þGõg þèBì ÐÂô Qßéíì þéýg ?óBø îÞ ô ûkõG òíü }õg þéýg ûly oArâpG þéHÚ ÿBøoõðBì úßñüA úð ô ?îýPup×G RAõé¾ ,koõhG óBGBýG ëAõEu ØüpÊ qA óBâlñüBíð òýíø ,ûqBO ?ûBLu óBølðBìpÖ qA îø ó@ ,BøoõðBì òüA ok ûly úPzÞ ïk@ úÞ ú^ þñÏü >?lýñÞ|þíð QüBíc óApüA|þì|çuA ÿoõùíW þÎBÖk ÿBø|QÖpzýK qA Ap^“ úÞ lðkpÞ Qßéíì ok îýðAk|þì úPHèA ,koAk þÇGo ú^ |«ç¾A ?lñÞ QüBíc þßyõì QÖpzýK qA úWoBg püqô úýðBýG «Bíuo ô lñÞ|þì ÉõGpìBð oBÞ ,ûBLu óõ^ úÞ kõy|þíð êýèk þèô ,koAlð ÈGo þ`ýø úG þ`ýø àü îø úWoBg RoAqô lüBG «BíPc ”.QuA ûkpÞ QðBý¾ Qéì ÝõÛc qA úWoBg RoAqô“ úÞ løk|þì ”.QuA õðs RApÞAnì QÖpzýK ÿApG|þìBâ|þì|çuA ÿoõùíW þÎBÖk ÿBø|QÖpzýK“ úÞ lølG úýðBýG úÞ QuA úP×â|þìBËPðA ïBÛì àü úÞ lýñÞ úWõO îø úPßð òüA úG úPHèA ?koAk þÇGo ú^ |竾A ?ú^ þñÏü 8


www.TehranMagazine.com

Tel:(818)881-1771

Fax: (818)881-0701

|ërñì ok QHÚApì ô ÿoBPupK ûtüô RBìlg rÞpì .îýD@|þì Bíy krð úG Bì úÞ lýñßð }õìApÖ

îðBg BG qôpìA òýíø qA ô lüpýãG xBíO qBñüpK .lüpHG Rnè pPùG þâlðq lýPvø |Medicarepßülì úíýG ÿAoAk pâA ÿBøoBÞ| ÿApG àíÞ úG qBýð kõg úðBgok ô úG ZBýPcA Bü ô lüoAk þ¿hy ô ërñì àHu lüoAk þKApO ëBßürýÖ ô þKApO sBuBì Roõ¾ úG Ao BüArì òüA lýðAõO þì Bíy lýñÞ QÖBüok Bì qA kõg ërñì ok óBãüAo þPyAlùG ïqAõè úýéÞ îýðAõO þì Bì |Medical Supply îýøk êü õdO óBãüAo Roõ¾ úG Bíy ërñì ok Ao| Home Health Agency Inc.

Tel:(818)755-8777

Parinaz (310)308-8512 10523 Burbank Blvd Ste 201 North Hollywood, CA 91601 7


PROUD TO BE PERSIAN

óApùO þééíèA òýG úéXì

Ao Bø|îz^ Qvy lüBG îø Ao óBzðõOs òüpg@ QgBG BG ú^ ô kpG BG ú^ þPÚô ô lññÞ óBdPìA Ao kõg wðBy ,lðoAk òüpýy ô BHüq ÿA|ûpÆBg úßð@ qA þyBð QüBÂo ô óAlñg Iè BG lðkpÞ ïBíO .lññÞ ápO Ao õñüqBÞ ÿBHüq òèBu ûoAõíø Bì .Qvýð ÿA|ûkBu oBÞ þâlðq úG ókpÞ ûBãð úðõâ òüA úÞ îðAk|þì þéG BO ôk ôk ûBñK ok îýyõßG ô îýñÞ BñÏì Ao kõg þâlðq Bø|QgBG ô kpG lñG ok úÞ îýð@pG úðõâ òüA þâlðq úíø BìA .îýøk äðo Ao kõg ÿAkpÖ ô qôpìA ,þÛÇñì ÿBø|BO oBù^ .Qvýð þâlðq úíø BìA QuA ûlðqBu ÿoBÞ þâlðq ok ÜÇñì òPyAk ú^ pâA ,Qvýð ,lññÞ|þì þPhHyõg óBíÞ òýãðo qA pK Ao þâlðq úÞ Jõg ÿBø|xBvcA qA ÿoBývG úG ëk Bì þPÚô .lðrýg|þìpG óBvðA þuBvcA ÿBüAôq qA úÞ þÛÇñì ÿBüAôq qA úð úGpXO Ao ûlðqBu ô BüõK þâlðq ó@ òüpýy ÿBø|Iýzð ô qApÖ ok ô îüoBLu|þì þÛzÎ þÎõñíø úG àíÞ ÿApG kõg þüAoAk ô ëBì qA þPuôk Ñõð wc BG þPÚô ,îýñÞ|þì QÚô óAoArø ô îüpýâ|þì pG òýìq qA Ao ÿA|ûkBPÖA oBG þPÚô ,îýñÞ|þì úñürø lñìqBýð Ao Bì þâlðq ÿõñÏì lÏG Bùð@ îø ô lñPvø l¾o êGBÚ xBvcA ú`üok qA úÞ pãük lðAõO|þì óBvðA ô kõy|þì BñÏì þÛýÛc þPhHyõg ó@ óôok úÞ ÿlÏG .lðqBu|þì .lz`G Ao þPhHyõg þÛýÛc îÏÆ Bì píÎ ÜüBÚk {üBø òyôo úüBu Üý×éO ok úÞ QuA ØýÇè ÿqBG àü þâlðq úñürø úÞ þÛüBÚk ëBHÚ ok îýñÞ|þì JBhPðA úÞ îýPvø Bì kõg òüA .kpg|þì Bì qA Ao !?Ao {ñýãíÒ ÿBø|þßüoBO Bü ô îýñürâpG Ao ó@ kBy ÿBø|þüBñyôo îýñÞ|þì ëAôBðoBÞ qA úÖpÆ àü pývì àü ÈÛÖ ô ÈÛÖ þâlðq Qvýð oApÚ ú^ pâA ô qApÖ òýíø ok «BÛýÚk þâlðq þÛýÛc þüBHüq úÞ Ap^ ,lyBG opßì ÿBø|þðBìkBy .QuA úP×ùð ó@ òýãíÒ ô kBy ÿBø|QýÏÚõì úPHèA l¾ ô Bø|òyôo úüBu ,Bø|Iýzð ÿBñÏì BG Ao þâlðq Bùð@ ë|çg qA ô îýñÞ Qüpülì Ao Bø|QýÏÚõì òüA Bì úðõã^ úßñüA kõg kõWô oõüq úG ô ûkpÞ ØzÞ JBüBð ÿpøõâ lñðBì ó@ óBùñK þðBìkBy ô þÛýÛc ëõÚ úG ó@ úG òPÖBü Quk ÿApG úÞ ÿpñø .QuA ókpÞ þâlðq þé¾A pñø .îýüAoBýG :JApùu ...lük lüBG pãük oõW ,Qvy lüBG Ao Bø|îz^

úÞ óBñ`ð@ Bì qA ÿoBývG ú^ pâA ,QuA þüBHüq ÝB×OA ,þâlðq #| pK úíýð ÿBW úG ûoAõíø ô îýñÞ|þíð áok Ao êülG þG þüBHüq òüA lüBG .îüA úPgôk îz^ ó@þèBg úíýð úG þâlðq óAõýè lýìA BG òPvüq ,îüoAk óBzPuôk úÞ Bùð@ ÐíW ok òPvüq ÿBñÏì ,þâlðq îüA úPyAnâ pu QzK úÞ þüBø þGõg ûpÆBg BG òPvüq ô pPùG þüBøAkpÖ òPyAk .QuA ÿpíÎ Iýzð ô qApÖ pK ûkBW ok þPhHyõg pøõâ òPÖBü ,QÛýÛc ok ,þâlðq ó@ ûlðBíýÚBG qA ÿpPíÞ îùu ô îýñÞ|þì Ùp¾ Ao ó@ qA ÿA úýðBS úËdè pø úÞ QuA òøm ok úÞ Ao þÎõÂõì pPùG BO îðrG óBPüApG ëBTì àü lüoAnãG .lðBì|þì óBíüApG ÿqBG ÿBørýì ô Bø ûBãPuk BG õñüqBÞ àü úG úÞ lýñÞ oõ¿O .lüõy úWõPì ïoAk ûkAk Bíy úG ÿqBG óõOs þñýÏì oAlÛì ,kôoô ïBãñø ok ô lüA|ûly koAô þðõâBðõâ rýãðA óBXýø ÿBÃÖ òüA ok Ao kõg óõOs òüpg@ BO lüoAk Q¾pÖ Bíy .QuA ûly Rnè Jõg ÿBø|ûpÆBg òPgBu óBßìA úíø òüA qA ô lýñÞ Zpg ÉBzð ô ÿkBy qA pK .lüpHG oBÞ úG Ao ó@ ô lüôpG ÿqBG ûBãPuk àü oBñÞ úG kõg óõOs òýèôA BG lýðAõO|þì ô lýyBG ûlðpG ëôA Quk óBíø ok lüBy .lýñÞ óBdPìA Ao kõg wðBy ô lüqAlðBýG !ûlðqBG îø lüBy lðA|ûly ûlðpG úßñüA qA ÿoBývG .QuA úP×ùð BW òýíø ok Quok úPßð BìA lðA|ûkpG úÞ Bùð@ .òýãøôlðA lðA|úPgBG úßñüA qA pPzýG ÿoBývG ô lðõy|þì kBy úG ,lññÞ|þì qBÒ@ ûBãPuk óBíø ok õð qA Ao ÿqBG ,pPzýG þv×ð úG kBíPÎA BG ûoBGôk îø qBG lðA|úPgBG úÞ Bùð@ô lðõy ûlðpG ô lyBG oBü Bùð@ BG wðBy pãük oBG úÞ lýìA òüA îø Ao êHÚ úÏÖk QgBG lñðAõPG oBG òüA lüBy BO lðqAkpK|þì kõg wðBy óBdPìA úG ô kpG úßñüA ëôA úPßð .lññÞ|þì }õìApÖ Ao úPßð ôk ûôpâ ôk pø òüA .lññÞ óApHW ê¾A BìA QuA îùì QüBÂo ïlÎ Bü QüBÂo xBvcA kBXüA ok ô îùì ú^ pâA QgBG úXýPð úð QuA ÿqBG kõg qA ókpG Rnè ,Q¾pÖ qA pK ô êéXì òèBu òüA ok oõÃc .Qvýð ëôA ûBãPuk òýíø ÈÛÖ òèBu úíø úßð@ ïôk ô ó@ ,lðõy ïpâpu îø pO|ÿlÏG ô ÿlÏG ÿBø ûBãPuk BG BO lðoAk Q¾pÖ úíø

6


TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE

Tel:(818)881-1771

Fax:(818)881-0701

ACCIDENTS

Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

úG þâlýuo úGpXO BG RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø þðlG RBìl¾ ô

þðBüBy ïBýK|

pOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì oæk Bø|óõýéýì QÖBüok ok Bì Qvýð þÖkB¿O ,RoBvg

Bßüpì@ëAolÖ ô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O • RBðAõýc úéíc • oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úG pXñì RBìl¾ ,píÞ àvük ô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ : ok rÞpíO Pacific Attorney Group, PLC Payam Mark Shayani, ESQ

(800)261-1314 (310) 777-7779 (818) 999-9997 (714) 550-0404 (619) 286-2222 Serving: •Los Angeles •Valley •Orange County •San diego 5

www.TASADOFAT.com


óApùO þééíèA òýG úéXì

óApùO þééíèA òýG úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok |6 úd×¾| ................................................................... )ÿoõð lŸHùy( úèBÛì pu 8 úd×¾.................|........................)ÿõHð îýøApGA| ( |ÙõgBýè óõývÞApÖ ô þßyõì {üBìqo | – 10 úd×¾...............|........................................... )kôõýèBø( óBùW ô óApüA ÿBíñýu -| 16 úd×¾|................................... !lðA|ûly úPgBu iüoBO ëõÆok úÞ þüBøBíýKAõø òüpO|IýXÎ - | 18 úd×¾ | | .....................|........................lýuBñzG àükrð qA Ao óBùW ÿBøoBzG@ òüpOBHüq 20 úd×¾ |.....|...|............................................þèBÎ ÿBø|lì@ok BG Býðk áBðpÇg êÒBzì |22 úd×¾ ..........................................................................óBùW VkAõc 24 úd×¾..........................................................................iüoBO qA þâpG28 úd×¾.|......................................................)þDõñýì rüôpK( ÿA úñìBg ô wèõÞpø 30 úd×¾ .......................................................)óBìo( òì ÿApG þPÚô , õO ÿApG þPÚô – |32 úd×¾ |.........|............................................................ )óBìo( kpu óBýðpK 34 úd×¾.......................................................óBüBÚ@ ok þvñW IèBW ÿBø|þñPvðAk – |36 úd×¾ | ..........................................................!lðoAk Bø|þéýg úÞ ÿoBíýG úðBzð 6 38 úd×¾ | | ................................................................ ) óBPuAk ( ?ÿB^ Bü ûõùÚ |– 40 úd×¾.....................................................)þHdì îüpì pPÞk|( óq úñýu BG þüõãzýK– 44 úd×¾ | | .......................)õéìBy òývc( lñÞ|þì oApÖ ûpXñK qA óBðq àP×W ÜzÎ ,kõHð úÞ ëõK |«æõíÏì–| 46 úd×¾ ............................................................. )óBPuAk( BðAõýy ÿBø óBPuAk – 48 úd×¾ .............................................................. )ÐýÖo BÂo( oBÇÚ þèõHÚ ûpíð 50 úd×¾ .........................................................................|úP×ø þDõãzýK -| 52 úd×¾ ...................................................................)þuBHÎ BPýG(þyqoô 54 úd×¾.............................)léW ÿôo|( |oõy ô ÜzÎ wñW qA þüBÃÖ ok ”wüo@“ þüçÆ ÿAl¾ 56 úd×¾....................................................ólýuo pËð úG pO óAõW ÿApG þé¾A úPßð 7 60 úd×¾.......................................................................þuBñykõg QvO| |62 úd×¾ ......................................................................Býðk oBñÞ ô úyõâ qA 74 úd×¾ ................................................................................ ëôlW |78 úd×¾............................................................................Bø ÿlñìqBýð 80 úd×¾|.|........................................................................ þvýéãðA {hG–

óApùO þééíèA òýG úéXì áApPyA ïpÖ ) oæk |182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvK ) oæk |100 úðBýèBu ( þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAk ok áApPyA úñürø Name.............................................Last Name......................................................................... Address................................................................................................Suite #......................... City................................State......................Zip...................Tel: (

) ................................

Visa or Master card #.......................................................................Expires........................... Please Send Your Check or Money Order (US$) To: P.O. BOX 3665 TEHRAN International Weekly Magazine Winnetka CA 91396

ÿpñø ô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø | | )|2014 úüoõÖ 21(| 1392 lñ×uA| 2 úÏíW|,888 ûoBíy îølXø| ëBu Since 1996, Friday Feb 21 , 2014 ISSUE #888

Executive Director & Publisher SHAHBOD NOORI

ëõEvì pülì ô qBýPìA IcB¾

ÿoõð lŸHùy

óBâlñvüõð ÿAoõy pËð püq þèqBð oBHPgA úðBPvì òíu | Bøo kAqpùy þÚ|BÛy êýùu | àüspu ,àýðoBâ

ÿoAkA oõìA pülì þPvK pülì QvýÖApâ ô fApÆ oBPuApüô þùâ @ }ôpÖ QüBu Jô þcApÆ| | {hK

,úðAqpÖ þÃOpì ,|úPvWpG þÃOpì ,pÖ òýyõð lýÏu :qA úéXì êgAk ûlýuo ÿBø wßÎ ô þèlãýG þéÎ, þDAphÖpýì óôlüpÖ ,óBýéýùu lüõð ,xôpýu |,þWõÞ ,ÿp¿íÚ þÃOpì| .pãük óBuBßÎ

(818)881-1771 Fax (818)881-0701

Tehran International Weekly Magazine

PO Box 3665 Winnetka, CA 91396 USA WWW.TEHRANMAGAZINE.COM E.Mail: tehranmagazine@gmail.com

Facebook: Tehran Magazine þééíèA òýG úéXì ÿõu qA Bùð@ lýüBCO úèrñì úG Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì , RæBÛì NB^.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðA ô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð óApùO .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXì pPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎ ô IèBÇìQüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvü õð .Qvýð >óApùO þééíèA òýG úéXì< óBñÞoBÞô QHvð þPýèõEvì úðõâ aýø ,>óApùO þééíèA òýG úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ ,Qüpülì .lðoAlð Ao úéXì ok ûly NB^ ô ûlýuo IèBÇì pãük ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG

.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾A ô àc ok >óApùO þééíèA òýG úéXì< .Qu A þùâ@óBHcB¾ BG >óApùO þééíèA òýG úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy ok ó@NB^ ÿ|úèrñì .lyBG úéXì pyBð qA þHPÞ ûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇì ô Bø þùâ@ÿBø fpÆ qA ûkB×PuA .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^ oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ ok -

ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

4


www.TEHRANMAGAZINE.com

3

Tel (818)881-1771

Fax (818)881-0701


Tehran international weekly magazine issue no 888 u s a  

Tehran Magazine Digital Copy In the Airplanes and Hotels with more than 120 Million passengers And 240.000 well-known hotel rooms You can...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you