Page 1

‫א‬

‫אֱ ִביל‬

‫א‬ ‫אָרץ‬ ‫ְה ֶ‬ ‫אָרץ ַויּ ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ֱא ִביל‪ :‬ו ָ‬ ‫שׁוֹכן ָבּ ֶ‬ ‫אָדם ֵ‬ ‫ַוי ְִהי ָ‬ ‫ֶכת ָבּהּ‬ ‫ְצ ֲחנַת ֵמ ִתים ִמ ְת ַהלּ ֶ‬ ‫ְחוֹרבוֹת ו ַ‬ ‫ְתה חוֹל ו ָ‬ ‫ָהי ָ‬ ‫וּמפּוֹלוֹת ַרבּוֹת‬ ‫ֶיה‪ַ :‬‬ ‫ָשׁים ַעל ָפּנ ָ‬ ‫ְכּ ִה ְת ַה ְלּכוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ְאשׁ‬ ‫ָח ָמה ַותּ ֶֹפת ִהיא ו ֵ‬ ‫אָרץ ִכּי ְמ ַח ְר ֶח ֶרת ל ְ‬ ‫ָהיוּ ָבּ ֶ‬ ‫ֶיה ְמאֹד‪ַ :‬וי ְִהי ָבּ ֵעת‬ ‫יה ָעל ָ‬ ‫ְב ָ‬ ‫ָדלוּ אוֹי ֶ‬ ‫ַר ָבּה ָבּהּ ִכּי גּ ְ‬ ‫ְאין‬ ‫ֶיה ו ֵ‬ ‫אָרץ ֵאין ִדּין ָעל ָ‬ ‫ִשׁ‪‬ט ָבּ ֶ‬ ‫ַה ִהיא ְור ַֹע ַרב י ְ‬ ‫אָרץ ֻכּלָּהּ‬ ‫ֲבי ָה ֶ‬ ‫ְהיָה ֱא ִביל ִאישׁ טוֹב ְבּ ַרח ֵ‬ ‫שׁוֹמר‪ :‬ו ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ֲניִּים ַר ִבּים ָבּהּ‬ ‫ַויָּבוֹא ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ַויּ ְַרא ִכּי ע ִ‬ ‫וּמ ְצאָה ֵחן‬ ‫ֲכי ָע ָפר ָ‬ ‫וּמ ַלח ֵ‬ ‫ָשׁים ְמ ֻס ָמּ ִמים ְ‬ ‫ַאנ ִ‬ ‫וֲ‬ ‫ְבּ ֵעינָיו ָה ִעיר ְמאֹד ִכּי ָראָה ֱא ִביל ֶאת ָה ַרע‬ ‫ָשׁים ָבּהּ ְל ִא ָטּם ְר ֵע ִבים‬ ‫ְה ְלּכוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ְבּ ִמעוּטוֹ‪ַ :‬וי ַ‬ ‫תּוֹלדוֹת‬ ‫ְ‬ ‫ְאלֶּה‬ ‫ְאין ָבּהּ‪ :‬ו ֵ‬ ‫ָדים ִכּ ְמ ַעט ו ֵ‬ ‫ָהיוּ וִיל ִ‬ ‫ַשּׁב ָבּהּ‪ַ :‬ויּ ְַרא‬ ‫ָה ִאישׁ ֱא ִביל ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִכּי ִה ְתי ֵ‬ ‫יה‬ ‫ַתהּ ו ְִצ ְמ ֵח ָ‬ ‫ְחיּ ָ‬ ‫רוּמים ֵה ָמּה ו ַ‬ ‫יה ְגּ ִ‬ ‫תּוֹש ֶב ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֶאת‬ ‫ִהוּמים ַר ִבּים‬ ‫יה ְפּזוּרוֹת ְוז ִ‬ ‫פּוֹת ָ‬ ‫אַשׁ ֶ‬ ‫ְהיוּ ְ‬ ‫ֲב ִשׁים‪ :‬ו ָ‬ ‫עֵ‬ ‫ַתּ ִהי ַצ ֲחנַת ָה ִעיר ַר ָבּה ְמאֹד‬ ‫אָדם‪ :‬ו ְ‬ ‫ֲצמוֹת ָ‬ ‫ָבּהּ ַוע ְ‬ ‫אוּה‬ ‫אַד ָמ ָתהּ ִכּי ‪‬א ָר ָ‬ ‫ַתּ ַכס ְ‬ ‫ְא ִדים ָר ִעים ָבּהּ ו ְ‬ ‫וֵ‬


‫ב‬

‫ֹאמר ֱא ִביל ְל ַע ְצמוֹ גַּם ִכּי ָר ִאינוּ‬ ‫ְכּ ָבר ָשׁ ִנים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫אַח ֶרת‬ ‫ְאין ִעיר זוֹ ָפּחוֹת ֵמ ִעיר ֶ‬ ‫ָע ִרים ָרעוֹת ֵהנָּה ו ֵ‬ ‫גוֹרר‬ ‫ֵשׁב ֱא ִביל ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ַשּׁב ָבּהּ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יוֹתר ו ִַנּ ְתי ֵ‬ ‫אוֹ ֵ‬ ‫ָתיִם ְתּ ִמימוֹת וְ‪‬א ָתּבוֹא ִא ָשּׁה‬ ‫ָבּ ִעיר ַה ִהיא ְשׁנ ַ‬ ‫אַחת ְבּ ֶדלֶת ֵבּיתוֹ‪:‬‬ ‫ַ‬ ‫ב‬ ‫ְא ְדוִי‬ ‫וּשׁמוֹ ֶא ְדוִי‪ :‬ו ֶ‬ ‫אָדם ְ‬ ‫ו ְִאישׁ ָהיָה ָבּ ִעיר ַה ִהיא ָ‬ ‫וּב ִריא הוּא ִכּי א ֶֹכל ַרב לוֹ ְו ַנעֲרוֹת‬ ‫ִאישׁ גָּדוֹל ָ‬ ‫ָלרֹב‪ַ :‬ויָּבוֹא ַבּיּוֹם ַההוּא ֶא ְדוִי ְבּ ֶדלֶת ֵבּיתוֹ‬ ‫ְנוֹכחוּתוֹ‬ ‫דוֹלים לוֹ ִאישׁ ְצ ָעקוֹת הוּא ו ְ‬ ‫ירים ְגּ ִ‬ ‫וּשׁ ִר ִ‬ ‫ְ‬ ‫ַתּ ִהי ַצ ֲחנָה ַעזָה‬ ‫ַח ָדּו ֶאל ָה ְרחוֹב ו ְ‬ ‫ֵצאוּ י ְ‬ ‫ַר ָבּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֵיהם‪ַ :‬ויָּבוֹאוּ ְבּר ְֹכלֵי ַהשּׁוּק‬ ‫אַפּם ו ְָע ָשׁן ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ְבּ ָ‬ ‫ְא ִביל ִאישׁ ָשׁדוּף‬ ‫יה ִכּי ָר ַעבוּ ַה ְשּׁ ַניִם‪ :‬ו ֱ‬ ‫תוֹשׁ ֶב ָ‬ ‫וּב ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֹאכלוּ ַה ְשּׁ ַניִם ָבּ ָשׂר‬ ‫ְשׂ ִעיר ַעד ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ָהיָה ו ָ‬ ‫ָמים ָה ֵהם‬ ‫אָרץ ַבּי ִ‬ ‫ְט ֵמא הוּא ִכּי ִנ ָקּיוֹן ‪‬א ָהיָה ָבּ ֶ‬ ‫וָ‬ ‫ִשׂ ְבּעוּ ַה ְשּׁ ַניִם ִמן ַה ְטּ ֵר ָפה ֲא ֶשׁר ְבּ ִב ְטנָם וְ‪‬א‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ָהם ַה ַצּ ֲחנָה ִכּי ְמ ֻר ִצּים ֵה ָמּה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יעה ל ֶ‬ ‫ִה ְפ ִר ָ‬ ‫ְא ִביל‬ ‫ֶא ְדוִי ְל ֱא ִביל ָה ָבה נַתּוּר ָבּ ִעיר ִכּי לָנוּ ִהיא ו ֱ‬ ‫ֲברוֹ‬ ‫ַעשׂ ַכּח ֵ‬ ‫ִאישׁ ָשׁ ֵקט ָהיָה וְטוֹב ִלבּוֹ ָעלָיו ַויּ ַ‬


‫ג‬

‫ֲא ֶשׁר ָר ָצה‪ַ :‬ויּ ְֵלכוּ ָבּ ִעיר לַתּוּר ָבּהּ ַוי ְִהי ַבּיּוֹם‬ ‫ְא ִביל ַבּ ֶדּ ֶר‪ ‬ו ְִהנֵּה ִכּי י ְִפ ְגשׁוּ‬ ‫ַההוּא ַויָּבוֹאוּ ֶא ְדוִי ו ֱ‬ ‫ַחשֹׁק‬ ‫מוֹה ַויּ ְ‬ ‫ָפה ֵמ ֵאין ָכּ ָ‬ ‫ְתה ַה ַכּ ְל ָבּה י ָ‬ ‫ְהי ָ‬ ‫ַכּ ְל ָבּה‪ :‬ו ָ‬ ‫אָדם ְבּז ְִק ָפּתוֹ הוּא‪:‬‬ ‫ֵצר ָה ָ‬ ‫ֶא ְדוִי ָבּהּ ְוגַם ֱא ִביל ְוי ֶ‬ ‫אָדם ְכּ ִמ ְשׁ ָכּב ְבּ ֵה ָמה‬ ‫ָמים ָה ֵהם ִמ ְשׁ ָכּב ָ‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּ ִ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ָדוּע טוֹב ֵמ ַרע‪ :‬ו ְ‬ ‫אָרץ אַיִן אַף י ַ‬ ‫מוּסר ָבּ ֶ‬ ‫ִכּי ָ‬ ‫ְשׂחֲקוּ ִעם‬ ‫ֶשׁם ז ְַל ָעפוֹת ַוי ַ‬ ‫חוֹרה ְוג ֶ‬ ‫ָה ִעיר ֲא ֵפלָה ְשׁ ָ‬ ‫יע ָה ֶע ֶרב ְמ ֻא ָחר‬ ‫ְהיָה ְבּ ַה ִג ַ‬ ‫עוּה‪ :‬ו ָ‬ ‫ְשׁ ַע ְשׁ ָ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ַוי ַ‬ ‫כּוּכים‬ ‫ֲד ָריו ִ‬ ‫אוּרה הוּא ַוח ָ‬ ‫ַוֵיּלֶ‪ֱ ‬א ִביל ְבּ ֵביתוֹ ִכּי ְמ ָ‬ ‫ָתהּ וְ‪‬א‬ ‫כּוּכים‪ַ :‬וָיּלֶן ֶא ְדוִי ֵא ֶצל ַה ַכּ ְל ָבּה ִבּ ְמלוּנ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ָב ָחה ִהיא‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַלּ ְילָה ַההוּא וְ‪‬א נ ְ‬ ‫ָדע ָ‬ ‫יַ‬ ‫ֳרת ַבּבּ ֶֹקר ַויָּבוֹא ֶא ְדוִי ִעם ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֵבית‬ ‫ְל ָמח ָ‬ ‫לוּה‬ ‫ְטיְּלוּ ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ַוי ְַק ְל ָ‬ ‫ֵצאוּ ַוי ַ‬ ‫ֱא ִביל ַויּ ְ‬ ‫בוֹהה ו ְָרזָה‬ ‫ְתה ַה ַכּ ְל ָבּה ְגּ ָ‬ ‫ְהי ָ‬ ‫ִכּי ְמכ ֶֹע ֶרת ִהיא ו ָ‬ ‫ַתּבוֹא ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֵבית ֱא ִביל ַבּ ֵשּׁ ִנית‬ ‫ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ָ‬ ‫ָהב‬ ‫ָתהּ ז ָ‬ ‫ָפה ִהיא ַפּ ְרו ָ‬ ‫ְה ַכּ ְל ָבּה י ָ‬ ‫ישׁית ו ַ‬ ‫וּב ְשׁ ִל ִ‬ ‫ַ‬ ‫יה ַכּ ַכ ְפתּוֹר‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫וּפ ְט ֶ‬ ‫ַשׁ ָבנֵי ִא ָשּׁה ִ‬ ‫ֶיה ְכּי ְ‬ ‫ַשׁ ָבנ ָ‬ ‫ְוי ְ‬ ‫ִשׁ ַטח ֱא ִביל‬ ‫ֲא ֶשׁר ַבּ ֶמּ ִשׁי ֵשׁשׁ ֵהנָּה ְבּ ִמ ְס ָפּר‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫וּמ ְצאָה ֵחן ְבּ ֵעינָיו ְמאֹד‪:‬‬ ‫ְט ֵפּל ָבּהּ ָ‬ ‫ִל ְפנֵי ַה ַכּ ְל ָבּה ַוי ַ‬


‫ד‬

‫ַתּ ֵבא ז ְִק ָפּה ִבּ ְב ַשׂר‬ ‫שׁוֹשׁ ִנּים ו ָ‬ ‫יח ַ‬ ‫יחהּ ְכּ ֵר ַ‬ ‫ַוי ְִהי ֵר ָ‬ ‫יה‬ ‫ימוֹת ָ‬ ‫ַתּ ְת ַח ֵבּב ָעלָיו ְמאֹד ִכּי ָנעֲמוּ ְנ ִה ֶ‬ ‫ָה ִאישׁ ו ִ‬ ‫ְהיָה ֱא ִביל ְכּ ֶע ֶבד‬ ‫יה ְל ֵעינוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫יכוֹת ָ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ְלאָ ְזנָיו ְוה ִ‬ ‫ַעשׂ ִכּ ְרצוֹנָהּ‬ ‫גּוֹרר ַתּ ַחת ֵבּיתוֹ ַויּ ַ‬ ‫ַתּ ְת ֵ‬ ‫ַכּ ְל ָבּה ו ִ‬ ‫לַ‬ ‫אוֹתהּ ֱא ִביל ְבּ ֶמ ֶשׁך‬ ‫ָדע ָ‬ ‫ַוַיּ ֲעמֹד ִבּ ְפנֵי י ְִצרוֹ וְ‪‬א י ַ‬ ‫ָמים‪ַ :‬וי ְִהי ֱא ִביל ֶכּלֶב ְבּ ֵעינֵי ַע ְצמוֹ‬ ‫ֲמ ִשּׁים י ִ‬ ‫חִ‬ ‫אַהב ָבּהּ‪:‬‬ ‫ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ג‬ ‫לוּלית‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ֲמ ִשּׁים ְ‬ ‫ַתּ ִהי ַבּיּוֹם ַההוּא ַבּיוֹם ַהח ִ‬ ‫וְ‬ ‫ַט ֶפ ָה ְבּ ָחסוּת‬ ‫ְגּדוֹלָה ַויּ ְִק ַרב ֱא ִביל ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה ַויְל ְ‬ ‫ַתּ ֵסּב ִבּ ְטנָה ֵאלָיו‬ ‫ַתּ ְנ ַהם ַה ַכּ ְל ָבּה ו ַ‬ ‫ַהח ֶֹשׁ‪ :‬ו ִ‬ ‫ַאדוֹנָהּ הוּא‬ ‫יחהוּ‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ִתּ ְר ֶאה ַה ַכּ ְל ָבּה ו ֲ‬ ‫ַת ִר ֵ‬ ‫וְ‬ ‫ָפה ִהיא‬ ‫ָב ָרה ז ְִק ָפּתוֹ ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ְַרא ֱא ִביל ִכּי י ָ‬ ‫ִכּי גּ ְ‬ ‫ֶיה ִכּ ְפ ִנינֵי ֶפּ ָחם‬ ‫ְכּ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ָח ַשׁק ָבּהּ ו ְֵעינ ָ‬ ‫ֹאמר ֱא ִביל ְל ַע ְצמוֹ ֵאין טוֹב ִכּי‬ ‫ַרגֵּר ֵאלָיו‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַתג ְ‬ ‫וְ‬ ‫אָדם ִעם ַחיַּת ַה ַבּיִת אוֹ ִעם ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה‬ ‫ִשׁ ַכּב ָ‬ ‫יְ‬ ‫ַויּ ְִת ַענֶה הוּא ְבּ ִק ְרבּוֹ ַוי ְִהי ִלבּוֹ ְכּ ַס ְל ִסלַּת ְשׁ ָר ִצים‪:‬‬ ‫ַויּ ִַקּח ֱא ִביל ַבּיּוֹם ַההוּא ֶשׁ ֶמן ְוּד ַבשׁ ִכּי ָמתוֹק‬ ‫ְכוּכית ַוי ְַע ְר ֵבּב‪ַ :‬ויּ ְִמ ַשׁח‬ ‫אוֹתם ְבּתוֹ‪ ‬ז ִ‬ ‫ָשׂם ָ‬ ‫הוּא ַויּ ֶ‬


‫ה‬

‫ָצר ַויּ ְִמ ְס ֵרהוּ ְבּ ִפי ַה ַחיָּה‬ ‫ז ְַכרוּתוֹ ַבּ ָתּ ְמ ִהיל ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ְחיֵּך‪ַ :‬ויּ ְַרא ֱא ִביל‬ ‫ַקּק ֶאת ָה ִע ָסּה ֲא ֶשׁר ָמ ַרח ַוי ַ‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫וְ‬ ‫ַקּק לָהּ‪:‬‬ ‫ֶיה ַויְל ֵ‬ ‫ֲמה לוֹ ְמאֹד ַוי ְַפ ֵשּׂק ֱא ִביל ַר ְגל ָ‬ ‫ִכּי ַנע ָ‬ ‫ַקּק‬ ‫ָדיו זוּגוֹת זוּגוֹת ַויְל ֵ‬ ‫יה ְבּי ָ‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ַויּ ִַקּח ֶאת ִפּ ְט ֶ‬ ‫ֶיה‬ ‫ַתּ ְת ָפּ ַשׂ ְקנָה ַר ְגל ָ‬ ‫ַרגֵּר ַה ַכּ ְל ָבּה ְמאֹד ו ִ‬ ‫ַתג ְ‬ ‫אוֹתן‪ :‬ו ְ‬ ‫ָ‬ ‫ְהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ָבּ ֶע ֶרב ִכּי ָשׁ ַכב ֱא ִביל‬ ‫ֵאלָיו‪ :‬ו ָ‬ ‫ִמ ְשׁ ָכּב ְבּ ֵה ָמה‪ַ :‬וי ְִהי ָדּם גָּדוֹל ִבּ ְס ִדינָיו ַויּ ְַרא‬ ‫אוֹתהּ ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ֱא ִביל ִכּי ָצ ָרה ִהיא ַויּ ְִמ ַשׁח ָ‬ ‫ַתּ ַעל ַצ ֲחנָה ְגּדוֹלָה ְבּאַפּוֹ‬ ‫ִשׁ ָגּ ֶלנָּה ֵשׁ ִנית‪ :‬ו ַ‬ ‫ַבּ ֶשּׁ ֶמן ַויּ ְ‬ ‫ֶיה ָחשׁוּפוֹת ַויּ ְִג ַבּר ָעלָיו י ְִצרוֹ‬ ‫ְשׁנּ ָ‬ ‫ִכּי ְבּ ֵה ָמה ִהיא ו ִ‬ ‫ְרוֹקן ז ְַרעוֹ ָבּהּ‬ ‫ֲשׂים ַר ִבּים ַוי ֵ‬ ‫ַעשׂ ָבּהּ ַמע ִ‬ ‫ְוז ְִק ָפּתוֹ ַויּ ַ‬ ‫ַסּה‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ַההוּא‬ ‫ַויּ ְִנ ַהם אַף הוּא ִכּ ְב ֵה ָמה גּ ָ‬ ‫ַתּבוֹא‬ ‫ֵדע ֱא ִביל ִכּי ֵאין עוֹד יוֹם ְכּיוֹם ֶא ְתמוֹל‪ :‬ו ָ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫לוֹתיו‬ ‫ַתּ ְת ַח ֵפּר ַתּ ַחת ַמ ְח ְצ ַ‬ ‫ֵאלָיו ַה ַכּ ְל ָבּה ַבּח ֶֹשׁ‪ ‬ו ִ‬ ‫ֲשׂיו ְמאֹד‪:‬‬ ‫ַתּ ְנ ַהם ִכּי ָנעֲמוּ לָהּ ַמע ָ‬ ‫ַתּ ְת ַח ֵכּ‪ ‬בּוֹ ו ִ‬ ‫וִ‬ ‫ְח ְטא גָּדוֹל הוּא עֲבוּרוֹ‬ ‫‪‬היו ו ֵ‬ ‫ַויּ ְַרא ֱא ִביל ֶאת ֱא ָ‬ ‫ֹאמר ִכּי‬ ‫אָרץ ַויּ ֶ‬ ‫ְעוֹשׂה ְצ ָדקוֹת ָבּ ֶ‬ ‫ִכּי טוֹב ָהיָה ו ֶ‬ ‫ֶיה‬ ‫ַעשׂ ָבּהּ ְשׁ ָפ ִטים‪ַ :‬ויָּבוֹא ָעל ָ‬ ‫אָרץ ַויּ ַ‬ ‫מוּסר ָבּ ֶ‬ ‫ֵאין ָ‬ ‫ֲבטוֹת ַויּ ְַכ ֵאב‬ ‫וּבח ָ‬ ‫ֱא ִביל ַעל ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ַמכּוֹת ְ‬


‫ו‬

‫ַתּ ְב‪ַ ‬ה ַכּ ְל ָבּה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ַעד‬ ‫לָהּ ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ֵ‬ ‫ִשׁ ַמע ֱא ִביל ֶאת‬ ‫נוּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַע ָ‬ ‫ָבים ַויּ ַ‬ ‫ִשׁ ְמעוּ ְכּל ִ‬ ‫ִכּי י ְ‬ ‫ַעל ַהבּ ֶֹקר‬ ‫ָבים ַויּ ְַפ ֵסק ֱא ִביל ֵמ ִה ְת ַעלֵּל ָבּהּ‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ַה ְכּל ִ‬ ‫ַחתּוֹ‬ ‫ֹאכל ִמ ַצּלּ ְ‬ ‫ַתּ ָשּׁ ֵאר ַה ַחיָּה ְבּ ֵבית ֱא ִביל ַותּ ַ‬ ‫וִ‬ ‫ֵיהם ֶאת ַה ַבּיִת‬ ‫ָצאוּ ְשׁנ ֶ‬ ‫ַתּ ְשׁ ְתּ ִמכּוֹסוֹ‪ :‬וְ‪‬א י ְ‬ ‫וֵ‬ ‫אָרץ‬ ‫מוּסר ָבּ ֶ‬ ‫ֲשׂיו גַּם ִכּי ֵאין ָ‬ ‫ִכּי בֹּשׁ ֱא ִביל ְבּ ַמע ָ‬ ‫ֳרת‬ ‫ָבּ ֵעת ַה ִהיא וְטוֹב ָהיָה ְבּ ִלבּוֹ‪ַ :‬וי ְִהי ְבּיוֹם ַה ָמּח ָ‬ ‫ַת ַד ֵמם‬ ‫ֵצא ֱא ִביל ַויּ ְִקשֹׁר ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֵביתוֹ ו ְ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫ְב ְשּׁלֵהוּ‪:‬‬ ‫ַוֵיּלֶ‪ַ ‬ויּ ְִקנֶה ָבּ ָשׂר ֵא ֶצל ָהר ְֹכ ִלים ַבּשּׁוּק ַוי ַ‬ ‫מוּכן ַבּ ִסּיר ַויּ ְַרא ֱא ִביל ו ְִהנֵּה ָק ְצ ָרה‬ ‫ַוי ְִהי ַה ָבּ ָשׂר ָ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ֵר ֵקב‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָה ֵעת ְמאֹד ו ְִנ ְמלָא ַה ָבּ ָשׂר ִרמּוֹת ַויּ ָ‬ ‫ַתּ ֵבּט‬ ‫ָמים ָר ִעים ֵה ָמּה ו ַ‬ ‫ֱא ִביל ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה ִכּי י ִ‬ ‫בּוֹ ַה ַכּ ְל ָבּה וְ‪‬א ֵה ִבינָה ְבּ ֵה ָמה ִהיא‪ַ :‬ויּ ְַרא ֶאת‬ ‫ֳרי ַהיּוֹם‬ ‫ְבוּבים ְבּ ֶט ֶרם ָצה ֵ‬ ‫ָה ִרמּוֹת ִכּי ֵתּ ָה ַפ ְכנָה ז ִ‬ ‫ָרה‬ ‫ַתּ ִהי ַבּיּוֹם ַההוּא מוּז ָ‬ ‫ַויּ ִָרא ִכּי ִמ ְת ָק ֵרב ַה ִדּין‪ :‬ו ְ‬ ‫יה‬ ‫וּמ ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ָה ֵעת ְבּכֹל ָהעוֹלָם ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ִ‬ ‫ְמן לָרוּץ‬ ‫ַכּ ְכּ ָת ִמים ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּ ָשׂר ִכּי ָק ַפץ ַהזּ ַ‬ ‫ֶכת ַוי ְַדלֵּג ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַו ִיּז ְְקנוּ ַה ְדּ ָב ִרים ְמאֹד‪:‬‬ ‫ִמלּ ֶ‬ ‫רוֹאה ַהכֹּל הוּא‪:‬‬ ‫‪‬היו ֶ‬ ‫ַויּ ִָרא ֱא ִביל ִכּי ָח ֵרד ֶאת ֱא ָ‬


‫ז‬

‫אָדם ִכּי טוֹב‬ ‫יוֹתר ְבּלֵב ָ‬ ‫ַוי ְִהי ֵח ְטא גָּדוֹל גָּדוֹל ֵ‬ ‫ָאישׁ‬ ‫ֲר ָבה ל ִ‬ ‫הוּא‪ַ :‬וי ְִהי ַמ ְצפּוּנוֹ ְל ִכ ְשׁלוֹנוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ח ֵ‬ ‫ֱרד ֱא ִביל ְמאֹד ַבּיּוֹם‬ ‫ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ִל ְשׂרוֹד ָבּהּ‪ַ :‬וֶיּח ַ‬ ‫ֲר ָטה‪:‬‬ ‫ִמּלֵּא ִלבּוֹ ַבּח ָ‬ ‫ַההוּא ַוי ְִהי ְמ ֻס ָפּק ְמאֹד ַויּ ַ‬ ‫ד‬ ‫ְב ֵקּר ֶאת ֱא ִביל ַויּ ְַרא ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַויָּבוֹא ֶא ְדוִי ַוי ַ‬ ‫דּוּע זֶה‬ ‫ִשׁאַל ֶא ְדוִי ֶאת י ְִדידוֹ ַמ ַ‬ ‫רוּרה ִהיא‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ִכּי ְצ ָ‬ ‫ָק ַשׁ ְר ָתּ ַה ַכּ ְל ָבּה ַויֵּבוֹשׁ ֱא ִביל ִמ ְל ַס ֵפּר לוֹ‪ַ :‬ויּ ְַרא‬ ‫ְהיָה‬ ‫ֶיה ַויּ ְִצ ַחק‪ :‬ו ָ‬ ‫ֶא ְדוִי ִכּי ְמ ַד ֶמּ ֶמת ִהיא ִמ ֵבּין ַר ְגל ָ‬ ‫אָרץ ַה ִהיא ַויּ ִַקּח ַס ִכּין ַויּ ְִד ְק ֵרהוּ‬ ‫ֱא ִביל ִאישׁ טוֹב ָבּ ֶ‬ ‫ֲברוֹ ַויּ ִַפּילֵהוּ‬ ‫ָבוֹהּ ַויַּ‪ַ ‬בּח ֵ‬ ‫ְבּ ִב ְטנוֹ ַו ִיּז ְַעק ֶא ְדוִי גּ ַ‬ ‫קוֹטטוּ ַה ְשּׁ ַניִם ַעל ִר ְצ ַפּת ַה ַבּיִת ַויַּ‪‬‬ ‫אָר ָצה‪ַ :‬ויּ ְִת ְ‬ ‫ְ‬ ‫יחם ַבּ ַמ ְר ָצפוֹת‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַט ֵ‬ ‫ֱא ִביל ֶאת ֶא ְדוִי ְבּ ָפנָיו ַויּ ִ‬ ‫יוֹצא ֶאת ֶא ְדוִי ַוי ְַד ֵמּם‬ ‫ֲצמוֹת ֵ‬ ‫קוֹל ִפּ ְצפּוּץ ָהע ָ‬ ‫ָלרֹב ַעל ִר ְצ ַפּת ַה ַבּיִת וְאַפּוֹ ו ְֵעינָיו וְאָזְנוֹ ָהיוּ‬ ‫ְח ְל ֵחל ַה ָדּם ֶאל ֵבּין ַה ַמּ ְר ָצפוֹת‬ ‫ְמ ַד ֵמּ ִמים‪ַ :‬וי ַ‬ ‫ַקּק‪:‬‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫יע ַעד ַר ְגלֵי ַה ְבּ ֵה ָמה ו ְ‬ ‫ַויּ ְִת ַפּ ֵשּׁט ָבּן ַויּ ִַגּ ַ‬ ‫ֵב‪ֱ ‬א ִביל‬ ‫וּב ְב ָשׂרוֹ ַויּ ְ‬ ‫ְבוֹסס ְבּ ַדמוֹ ִ‬ ‫ָמת ֶא ְדוִי ַוי ֵ‬ ‫ַויּ ָ‬ ‫ֵשׁב ֱא ִביל‬ ‫ֲשׂיו‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ִכּי ָח ֵבר ָהיָה לוֹ ְונָבוֹ‪ְ ‬בּ ַמע ָ‬


‫ח‬

‫ְשׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת ַויּ ְִתבּוֹנֵן ְבּ ֶפגֶר‬ ‫ַעים ֲא ֻר ִכּים ו ָ‬ ‫ְרג ִ‬ ‫וּב ַכּ ְל ָבּה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַויּ ְַרא ִכּי ז ְָקנוּ ְמאֹד‬ ‫ֲברוֹ ַ‬ ‫חֵ‬ ‫ְצ ֲחנָה ַר ָבּה ָע ְל ָתה ַבּ ֶח ֶדר‪ַ :‬ויּ ִַקּח ֱא ִביל ֶאת‬ ‫ֵה ָמּה ו ַ‬ ‫ַחתֹּך ִבּ ְב ָשׂר ֶא ְדוִי ְשׁ ֵתּי ֶא ְצ ָבּעוֹת‬ ‫ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ַויּ ְ‬ ‫ֲת‪ ‬אָרֹ‪ַ ‬עד ִמ ְפ ַשׂעֲתוֹ‪ַ :‬ויּ ְִפרֹשׂ ֱא ִביל‬ ‫ֵמ ָחזֵהוּ ח ָ‬ ‫ְאד ַחם‬ ‫ְצ ֲחנָה ו ֵ‬ ‫ֶאת עוֹר ֶא ְדוִי ַויּ ִָפּ ַתח גּוּפוֹ ְבּ ָפנָיו ו ַ‬ ‫ְרוֹקן ֱא ִביל ֶאת ְק ָר ַביו‬ ‫ַיעֲלוּ ַבּ ֲאוִיר ִמתּוֹ‪ַ ‬הגּוּף ַוי ֵ‬ ‫ֹאכל‪:‬‬ ‫יכם ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה ַותּ ַ‬ ‫ַשׁ ִל ֵ‬ ‫ִמתּוֹכוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ַויּ ְ‬ ‫גּוּפת ֶא ְדוִי ַויּ ְִק ְבּ ֶר ָה ְבּחוּצוֹת ֵבּיתוֹ‪:‬‬ ‫ַוי ְַק ֵפּל ֱא ִביל ַ‬ ‫ירוֹתיו ַויּ ְַרא ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ימה ֶאל ֵבּין ִק ָ‬ ‫ַויָּשׁוּב ְפּ ִנ ָ‬ ‫ַתּ ְג ַדּל‬ ‫אָדם ִהיא‪ :‬ו ִ‬ ‫ִכּי ָה ְר ָתה ַויּ ְִת ַפּלֵא ִכּי ‪‬א ָ‬ ‫אָדם‬ ‫ִבּ ְטנָה ִבּ ְמ ִהירוּת ְמאֹד ַויּ ְַרא ִכּי ִמ ְתאָר ָ‬ ‫ִבּ ֵהל ֱא ִביל ְמאֹד ִמן ַה ַמּ ֲחזֶה‬ ‫לָהּ ְבּתוֹ‪ָ ‬ה ֶר ֶחם‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה‬ ‫וּמן ַה ַמּע ֶ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִנ ְגלָה ַתּ ַחת ֵבּיתוֹ ִ‬ ‫דּוּע זֶה‬ ‫‪‬היו ַמ ַ‬ ‫ִשׁאַל ֱא ִביל ֶאת ֱא ָ‬ ‫ַתּ ַחת ְמעוֹנוֹ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֹאמר ְל ַע ְצמוֹ ִכּי ֵאין‬ ‫יתי ַויּ ֶ‬ ‫יתי ֶאת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ‬ ‫ָע ִשׂ ִ‬ ‫אָשׁם ָכּזֶה ֲא ֶשׁר‬ ‫ְאין ֵ‬ ‫אַח ַראי ו ֵ‬ ‫אַח ַראי ָכּזֶה ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ְ‬ ‫אָשׁם ַו ִיּטֹּל ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִק ַרב ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה‪:‬‬ ‫ֵ‬ ‫ַתּ ְנ ַבח‬ ‫ֲקה ו ִ‬ ‫שׁוּרה ֶאל ַה ַמּע ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ְק ָ‬ ‫וְ‬


‫ט‬

‫סוֹפה הוּא גַּם ִכּי ַחיַּת‬ ‫ַתּ ַדע ָ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּקוֹל ָחזָק ו ֵ‬ ‫ֶיה ַבּ ַסּ ִכּין‬ ‫ְתה וְ‪‬א ֵה ִבינָה‪ַ :‬ויָּבוֹא ֵאל ָ‬ ‫ֶפּ ֶרא ָהי ָ‬ ‫יה‬ ‫ַתּ ְנ ַעץ ְט ָפ ֶר ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ֵכהוּ ְבּיָדוֹ ו ִ‬ ‫ָארהּ ו ִ‬ ‫ַויּ ְִק ַרב ֶאל ַצוּ ָ‬ ‫ַתּ ַעשׂ‬ ‫ַתּפֹּל ַה ַסּ ִכּין ִמ ָשּׁ ָמּה‪ :‬ו ַ‬ ‫ַתּ ַפ ֵשׂק יָדוֹ ו ִ‬ ‫ִבּ ְב ָשׂרוֹ ו ִ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ְשׁ ָפ ִטים בּוֹ ָבּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּ ַעל ָ‬ ‫ַתּ ְכרֹת ֶאת ֲא ָשׁ ָכיו ִמ ֵבּין‬ ‫וּבּ ְב ָשׂרוֹ ו ִ‬ ‫ַער אוֹתוֹ ִ‬ ‫ַתנ ֵ‬ ‫וְ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ְצּ ָר ָחה‬ ‫ֶיה‪ַ :‬ו ִיּז ְַעק ֱא ִביל ֶאת ְכּ ֵאבוֹ ו ְ‬ ‫ִשׁנּ ָ‬ ‫ַעזָה ַעד ְמאֹד ַעד ִכּי ִנ ְפ ְתחוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּ ִה ָפּ ְת ַחם‬ ‫ַתּ ֲעצֹר‬ ‫ֲקת ַה ַתּ ְר ְנגוֹל ְבּ ִעם עֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר‪ :‬ו ַ‬ ‫ִעם ַזע ַ‬ ‫ַהזּ ְִקנָה ָבּ ִעיר ִכּי ֶנ ֱענַשׁ ָה ִאישׁ ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר ָח ָטא‪:‬‬ ‫דוֹלים‬ ‫וּתּהֹמֹת ְגּ ִ‬ ‫ו ְֶד ֶר‪ַ ‬צ ִדּיִקים ְתּלוּלָה ְבּיוֹם ָכּזֶה ְ‬ ‫ָבּהּ‪:‬‬ ‫ה‬ ‫ַתּ ְחיֶה‬ ‫ָשׁב ֱא ִביל ָבּהּ ו ִ‬ ‫וּב ֵעת ַה ִהיא ָבּ ִעיר ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַתּגָר ַהיּ ְַל ָדּה ְבּ ֶפ ַתח ֶה ָח ֵצר‬ ‫וּשׁ ָמהּ ִנמּוֹל‪ :‬ו ָ‬ ‫י ְַל ָדּה ְ‬ ‫ְהיָה‬ ‫ָשׁב ָבּהּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ֶאל מוּל ֵבּיתוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ְחתוֹ‬ ‫ְאת ִצו ָ‬ ‫ִכּי ָשׁ ְמ ָעה ַהיּ ְַל ָדּה ֶאת ֲא ֶשׁר ָצ ַעק ו ֶ‬ ‫ַתּלֵ‪‬‬ ‫ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם ֶשׁל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ס ַֹרס‪ :‬ו ֵ‬ ‫וּשׂ ָערוֹת‬ ‫אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ִנים ִהיא ְ‬ ‫ַהיּ ְַל ָדּה ַבּת ְ‬


‫י‬

‫ַתּ ְפ ַתח ַהיּ ְַל ָדּה ֶאת‬ ‫ֶיה תֹּם ָבּן‪ :‬ו ִ‬ ‫לָהּ ֲא ֻרכּוֹת ו ְֵעינ ָ‬ ‫ַתּ ֶרא ִכּי ֶנ ֱעלַם ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָצוַח‪:‬‬ ‫ֶדּלֶת ַה ַבּיִת ו ֵ‬ ‫ֶיה‬ ‫ַתּ ֶרא ַהיּ ְַל ָדּה ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ו ְָדם ִנגָּר ִמ ֵבּין ַר ְגל ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ַתּ ָרא ִל ְקרֹב ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה‪:‬‬ ‫יה ִדּ ֵמּמוּ ו ִ‬ ‫עוֹת ָ‬ ‫וּמ ְל ְתּ ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ו ְִהנֵּה ִכּי ָר ֲא ָתה ַהיּ ְַל ָדּה ְבּ ֶה ְריוֹנָהּ ֶשׁל ַה ַחיָּה‬ ‫ְהיָה ִכּי‬ ‫ַבּיִת‪ :‬ו ָ‬ ‫ַתּז ְַד ֵעק ִא ָמּהּ ל ַ‬ ‫ַתּ ְפ ַתח ִבּ ְצ ָעקוֹת ו ִ‬ ‫וִ‬ ‫אָרץ‬ ‫ְח ָכם ְמאֹד ָבּ ֶ‬ ‫אָבי ַהיּ ְַל ָדּה ִאישׁ ַרע הוּא ו ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֲרי ִא ְשׁתּוֹ ְבּ ֵבית ֱא ִביל ֲא ֶשׁר‬ ‫ו ְִהנֵּה ָהלַ‪ ‬זֶה אַח ֵ‬ ‫ָשׁ ָמּה ִנ ְב ֶהלֶת ַהיּ ְַל ָדּה‪ַ :‬וי ְִהי ֵשׁם ָהאָב ַק ְרבּוֹ ְבּ ִפי‬ ‫ֹאמר ַהיּ ְַל ָדּה‬ ‫תּוֹשׁ ִבים ִכּי ַקר ָעלָיו ִלבּוֹ ְמאֹד‪ַ :‬ותּ ֶ‬ ‫ַה ָ‬ ‫יע ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר‬ ‫ַתּ ְצ ִבּ ַ‬ ‫ַתּ ְב‪ִ ‬בּ ְפנֵי ִא ָמּהּ ו ַ‬ ‫וֵ‬ ‫ַתּ ְג ַער‬ ‫יה ו ִ‬ ‫אוֹר ֶח ָ‬ ‫ַתּ ְנ ַהם ַה ַחיָּה ְבּ ְ‬ ‫יוֹשׁ ֶבת ָשׁ ָמּה‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ֲרי ִא ְשׁתוֹ‬ ‫אָבי ִנמּוֹל ֶאת ַה ַבּיִת אַח ֵ‬ ‫ָבּם ַויּ ִַכּנֵס ִ‬ ‫ַויּ ְִס ַתּ ֵכּל ְבּ ַמ ְר ָצפוֹת ַה ַבּיִת ַויּ ְַרא ַה ָדּם ֲא ֶשׁר‬ ‫ַחשֹּׁב ַק ְרבּוֹ ִכּי ָדּם ַה ֶכּלֶב ָדּם ִבּתּוֹ הוּא‬ ‫ִנגָּר‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫כּוּכיו‪ַ :‬ויּ ְַרא‬ ‫אַחר ֱא ִביל ְבּכֹל ֵבּיתוֹ ְבּכֹל ָ‬ ‫ְח ֵפּשׂ ַ‬ ‫ַוי ַ‬ ‫ְצ ֲחנַת ָבּ ָשׂר‬ ‫ְבוּבים ו ַ‬ ‫ִכּי ִהנֵּה ִנ ְמלָא ַה ַבּיִת ִבּז ִ‬ ‫ָרים ֲא ֶשׁר ַבּחוּץ וְאַף‬ ‫ֶכת בּוֹ ְכּ ַצ ֲחנַת ַה ְפּג ִ‬ ‫ִמ ְת ַהלּ ֶ‬ ‫ָב ָרה ִמ ֶמּנָּה‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָראָה ַק ְרבּוֹ ַבּ ֶדּלֶת ֲא ֶשׁר‬ ‫גְּ‬


‫יא‬

‫ֻמה‬ ‫ַתּ ִהי ַה ֶדּלֶת ֲאד ָ‬ ‫חוֹרי ַה ַבּיִת ו ְִה ְב ִחין ָבּהּ‪ :‬ו ְ‬ ‫ַבּ ֲא ֵ‬ ‫יה אַף ָפּ ָשׂה הוּא‬ ‫לוֹת ָ‬ ‫וּב ַמ ְח ְצ ֶ‬ ‫ֻכלַ‪ִ ‬ס ָפּהּ ְבּ ָדם ְ‬ ‫ִכּי ל ְ‬ ‫חוֹרי ַה ֶדּלֶת‬ ‫יבן אָדֹם‪ַ :‬ויּ ְִמ ָצא ֶאת ֱא ִביל ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ו ְִה ְר ִט ָ‬ ‫‪‬טנָה‬ ‫ַתּ ְב ְ‬ ‫ְצוֹעק ו ִ‬ ‫בּוֹכה ו ֵ‬ ‫ַוי ְִהי ֱא ִביל ְכּ ִאישׁ ִנ ְל ָעג ֶ‬ ‫ַבן ַק ְרבּוֹ ִכּי ‪‬א ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר‬ ‫יהן‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫חוֹר ֶ‬ ‫ֵעינָיו ְבּ ֵ‬ ‫ְב ַצּע ַה ֶפּגַע ְבּ ִבתּוֹ‬ ‫שׁוֹכב ָשׁ ָמּה ַרע הוּא ִכּי י ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֱא ִביל ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ִשׁאַל ִל ְשׁלוֹמוֹ ְוּל ִב ְכיוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ֹאמר ֵאלָיו ַק ְרבּוֹ ֶפּגַע ַרע ִהיא‬ ‫ָפּ ְצ ָעה ִבּי ַויּ ֶ‬ ‫יוֹשׁ ֶבת ָשׁ ָמּה ו ְִהנֵּה ֲא ִני הוֹלֵ‪‬‬ ‫ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ֶ‬ ‫לוּלית ַה ָדּם‬ ‫יתהּ‪ַ :‬ויּ ִַקּח ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ֵמ ֵאת ְשׁ ִ‬ ‫ְל ַה ִמ ָ‬ ‫ֱרד ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ָה ָרה ִהיא‪:‬‬ ‫ַתּח ַ‬ ‫ַויּ ְִק ַרב ֶאל ַה ַחיָּה ו ֶ‬ ‫ַויָּבוֹא ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה ַבּ ַסּ ִכּין ו ְִהנֵּה ִכּי ִה ְת ַפ ְטּ ָרה‬ ‫ַתּ ְשׂ ָתּ ֵער ָעלָיו ַכּ ַחיָּה ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲקה ו ִ‬ ‫ִהיא ִמן ַה ַמּע ֶ‬ ‫ֶדת ַבּ ָשּׂ ֶדה‪ַ :‬וי ְִהי ְק ָרב גָּדוֹל ֵבּין ַק ְרבּוֹ ִאישׁ ַרע‬ ‫ַציּ ֶ‬ ‫ְה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֶה ְריוֹנָהּ ִכּי ַע ְצ ָבּ ִנית‬ ‫ְח ָכם ְמאֹד ו ַ‬ ‫הוּא ו ָ‬ ‫ְמן חוֹלֵף ְמאֹד‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ַבּחֲלוֹף ָשׁ ָעה‬ ‫ִהיא‪ַ :‬וי ְִהי ַהזּ ַ‬ ‫ֲא ֻר ָכּה ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְקּ ָרב ו ְִהנֵּה ִכּי ָר ֲא ָתה ִנמּוֹל ֶאת‬ ‫עוֹמ ֶדת ָשׁ ָמּה‪:‬‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֶה ְריוֹנָהּ ו ְִהיא ו ְִא ָמּהּ ֶ‬ ‫שׁוֹכב הוּא ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה‬ ‫יה ו ְִהנֵּה ֵ‬ ‫אָב ָ‬ ‫ַתּ ְק ָרב ֶאל ִ‬ ‫וִ‬


‫יב‬

‫אוֹתהּ ַק ְרבּוֹ ַוָיּנֶף יָדוֹ‬ ‫ְבּ ִפ ְגיוֹנוֹ‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ‪‬א ָראָה ָ‬ ‫ַתּ ְחלֵק יָדוֹ ַעל ַצוַּאר ִבּתּוֹ‬ ‫ִכּי ַבּ ַכּ ְל ָבּה ָח ַפץ ִל ְפג ַֹע ו ַ‬ ‫ַתּ ְנאַק‪:‬‬ ‫ַתּ ִהי ַס ִכּין ָבּהּ ו ִ‬ ‫וְ‬ ‫ו‬ ‫שׂוּמת ִלבּוֹ‬ ‫ָסב ְתּ ַ‬ ‫ַויּ ְַרא ַק ְרבּוֹ ִכּי ַבּיּ ְַל ָדּה ָפּ ַצע ַויּ ֵ‬ ‫יה‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ֶיה ו ְִהנֵּה ִנ ָכּה ְבּ ָפנָיו ִמן ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ִל ְס ֶ‬ ‫ֵאל ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ַתּ ְח ֵרר‬ ‫ֶיה‪ :‬ו ִ‬ ‫וּפנָיו ֵאל ָ‬ ‫ָסב רֹאשׁוֹ ָ‬ ‫ַויּ ְִצ ַעק ַויּ ֵ‬ ‫ֹאחז ִבּ ְגרוֹן‬ ‫ַת ֲחלֵץ ִמ ֶמּנּוּ ַותּ ַ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֵמ ֲא ִחיזָתוֹ ו ְ‬ ‫ְהיּ ְַל ָדּה‬ ‫ָפ ָשׁהּ ו ַ‬ ‫ַתּ ָמּלֵט ַעל נ ְ‬ ‫יה ו ִ‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ִנמּוֹל ְבּ ִל ְס ֶ‬ ‫אַפּהּ ֶשׁל‬ ‫ַתּ ִהי עוֹד ִנ ְשׁ ַמת ַחיִּים ְבּ ָ‬ ‫יה‪ :‬ו ְ‬ ‫ְבּ ִפ ָ‬ ‫ַתּ ָמּלֵט‬ ‫וּפ ְר ְכּ ָסה ַבּ ֶדּ ֶר‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶא ְנ ָקה ִהיא ִ‬ ‫ַהיּ ְַל ָדּה ִכּי נ ֶ‬ ‫ְרוֹע‬ ‫ֶיה ז ַ‬ ‫נּוּח ָעל ָ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ִמ ֵבּין ְגּבוּלוֹת ָה ִעיר ִמ ַ‬ ‫ַתּ ְמ ָצא ִמ ְקלָט לָהּ ְבּשׁוּלֵי‬ ‫ַתּ ְחמֹּק ו ִ‬ ‫יה ו ַ‬ ‫תּוֹשׁ ֶב ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֲרי‬ ‫יעתוֹ ַויּ ְִד‪‬ק אַח ֵ‬ ‫אוֹשׁשׁ ַק ְרבּוֹ ִמ ְפּ ִצ ָ‬ ‫ַער‪ַ :‬ויּ ְִת ֵ‬ ‫ַהיּ ַ‬ ‫ַתּ ְב‪ִ ‬א ְשׁתוֹ ְבּ ֵבית‬ ‫אוֹחזֶת ְבּ ִבתּוֹ‪ :‬ו ֵ‬ ‫ַה ַחיָּה ָה ֶ‬ ‫רוֹפא ַבּ ַבּיִת‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי‬ ‫ֱא ִביל ו ְִהנֵּה ִכּי ִנז ְַדּ ֵעק ֵ‬ ‫ַתּ ְר ֶפּה‬ ‫ַער ו ַ‬ ‫אַחר ִה ָמּלֵט ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ְל ַ‬ ‫יחים‬ ‫יח ָה ַעל ַה ִשּׂ ִ‬ ‫ַתּ ִנּ ֶ‬ ‫ֲרה ו ַ‬ ‫ָתהּ ִמ ַצּוַּאר ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲא ִחיז ָ‬ ‫ַתּ ִהי ַהיּ ְַל ָדּה ְכּגוּר‬ ‫יה ִכּי ָה ָרה ִהיא‪ :‬ו ְ‬ ‫ַקּק ְפּ ָצ ֶע ָ‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫וְ‬


‫יג‬

‫ַקּק ָדּ ָמהּ ִמן‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫עֲבוּר ַה ְבּ ֵה ָמה ָבּ ֶרגַע ַההוּא ו ְ‬ ‫ַתּאָנַח ַהיּ ְַל ָדּה‬ ‫ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ִשׁ ְסּ ָפה ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת‪ :‬ו ֵ‬ ‫ַתּ ְתבּוֹנֵן‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ַתּשׁוּב ַה ָכּ ָר ָתהּ ֵאל ָ‬ ‫ֶאל ַה ַחיָּה ו ָ‬ ‫ֱרד ו ְִהנֵּה ְגּרוֹנָהּ ָדּמוֹ ִנגָּר‬ ‫ַתּח ַ‬ ‫ֶיה ו ֶ‬ ‫ָבּהּ ְבּ ֵעינ ָ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַחיָּה ְר ֵע ָבה‬ ‫ֶיה‪ :‬ו ְ‬ ‫יה ְבּ ָפנ ָ‬ ‫עוֹת ָ‬ ‫ְשׁוֹת ֶתת ִדּ ְמ ֶ‬ ‫ו ֶ‬ ‫לוּלי ַבּיּוֹם ַהזֶּה ַעל אַף‬ ‫ְאַפ ִ‬ ‫ַער ָשׁחֹר ו ְ‬ ‫ְהיּ ַ‬ ‫ְמאֹד ו ַ‬ ‫ַתּ ְנ ַעל‬ ‫יה ו ִ‬ ‫ַתּ ְפ ַתח ַה ַחיָּה ֶאת ִפּ ָ‬ ‫ֳרי ַהיּוֹם‪ :‬ו ִ‬ ‫ִכּי ָצה ֵ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ַתּ ֵמת ָ‬ ‫ֲרה ו ָ‬ ‫יה ַעל ַצוַּאר ַה ַנּע ָ‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ֶאת ִל ְס ֶ‬ ‫ַתּ ְפ ַער‬ ‫ֲרה‪ :‬ו ִ‬ ‫יה ֶשׁל ַה ַנּע ָ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ַת ַפ ְר ֵפּ ְרנָה י ֶ‬ ‫ַבּ ֶדּ ֶשׁא ו ְ‬ ‫ַעל ֵאד ִמתּוֹ‪ָ ‬ה ֶר ֶחם‬ ‫ַה ְבּ ֵה ָמה ֶאת ֶבּ ֶטן ַה ְגּ ִויָּה ַויּ ַ‬ ‫ֹאשׁהּ ֶאל תּוֹ‪‬‬ ‫ַתּ ְת ַחב ַה ַחיָּה ר ָ‬ ‫ִכּי ַח ָמּה ִהיא‪ :‬ו ִ‬ ‫ֲרה ִכּי ָה ָרה ִהיא ְבּ ֶט ֶרם‬ ‫ַתּזּוֹן ִמ ְבּ ַשׂר ַה ַנּע ָ‬ ‫ַה ֶפּגֶר ו ִ‬ ‫יסה ֲחז ִָקים ֵה ָמּה‬ ‫ִתּ ְגוַע‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ קוֹלוֹת ְצ ִלילֵי ַה ְלּ ִע ָ‬ ‫ַער שׂ ַֹבע‬ ‫ָדע ַהיּ ַ‬ ‫ַמּ ְר ַח ִקּים ִכּי ‪‬א י ַ‬ ‫ִשׁ ְמעוּ ל ֶ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫ְוי ְִר ַעב ָתּ ִמיד‪ַ :‬ויּ ְִפ ֶשׂה ַה ָדּם ַעל ָה ֶע ֶשׂב ַהיָּרוֹק‬ ‫ַתּ ְר ַחשׁ ָה ֲא ָד ָמה ִבּ ְנ ָמ ִלים ִכּי‬ ‫ֶא ַדּם ַה ֶדּ ֶשׁא‪ :‬ו ִ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫עוֹפפוּ‬ ‫ֲפ ָרהּ ַויָּבוֹאוּ ָח ָר ִקים ַויּ ְִת ְ‬ ‫ַה ָדּם ָספוּג ַבּע ָ‬ ‫אַחר ִבּתּוֹ‬ ‫ִמ ָמּ ַעל ִכּי ָבּאַשׁ ַה ֶפּגֶר‪ַ :‬ויַּתוּר ָהאָב ַ‬ ‫ֶיה‬ ‫וּבשׁוּל ָ‬ ‫ָמים ְבּתוֹ‪ָ ‬ה ִעיר ְ‬ ‫אַר ָבּ ִעים י ִ‬ ‫ְבּ ֶמ ֶשׁך ְ‬


‫יד‬

‫אוֹתהּ גַּם ִכּי ִאישׁ ַרע‬ ‫אָהב ָ‬ ‫יה ִכּי ַ‬ ‫בוּלוֹת ָ‬ ‫ֶ‬ ‫וּב ְגּ‬ ‫ִ‬ ‫אָרץ‪ :‬וְ‪‬א ָצ ְל ָחה ַדּ ְרכּוֹ וְ‪‬א ָעלָה ַעל‬ ‫ְח ָכם ָהיָה ָבּ ֶ‬ ‫וָ‬ ‫אַפּי‬ ‫ִחר ִ‬ ‫תוֹשׁ ֵבי ָה ִעיר‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫יה אַף ִכּי ֶנ ֱעזַר ְבּ ָ‬ ‫בוֹת ָ‬ ‫ִע ְקּ ֶ‬ ‫ֹאמר לוֹ ִכּי ְבּ ֶשׁ ְלּ‪‬‬ ‫ַק ְרבּוֹ ַויָּבוֹא ְבּ ֵבית ֱא ִביל ַויּ ֶ‬ ‫ַען לוֹ ֱא ִביל ִכּי אָנ ִֹכי ִנ ְפ ַצ ְע ִתּי‬ ‫ָשׁ ַכ ְל ִתּי ֶאת ִבּ ִתּי ַויּ ַ‬ ‫וְ‪‬א ִבּי מוֹת ִבּ ְתּ‪ִ ‬אם ֵמ ָתה‪ַ :‬ויּ ִֶפן ֱא ִביל ְבּ ִלבּוֹ‬ ‫אַבּל ַעל ַהיּ ְַל ָדּה‬ ‫וְ‪‬א ָיכֹל ָחשׁוֹב ַכּ ָד ָבר ַהזֶּה ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ָפשׁוֹ‬ ‫ַויַּ‪ְ ‬בּ ִלבּוֹ ַעל ַה ֵח ְטא ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָכּל עוֹד נ ְ‬ ‫ֵב‪ֱ ‬א ִביל‬ ‫בּוֹ‪ַ :‬ויַּ‪ַ ‬ק ְרבּוֹ ִבּ ְפנֵי ֱא ִביל ַויּ ִָפּילֵהוּ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֲב ַטת ַק ְרבּוֹ‬ ‫ַפשׁוֹ ַעל ח ָ‬ ‫ָבר ַה ֶפּ ַצע ְבּנ ְ‬ ‫ַבּב ִכּי גּ ַ‬ ‫ַוֶיּי ֵ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ַב ִריוּתוֹ ִכּי ְמס ָֹרס הוּא‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫אָב ָדן גּ ְ‬ ‫אַף ַעל ְ‬ ‫ְה ָרה ִהיא ו ְִהנֵּה‬ ‫יתי אָנ ִֹכי ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ו ָ‬ ‫ַק ְרבּוֹ ָר ִא ִ‬ ‫ַיּוֹסף‬ ‫אָדם‪ :‬ו ֵ‬ ‫צוּרת ָ‬ ‫צוּרתוֹ ַ‬ ‫ָד ְע ִתּי ִכּי ָהיָה ָה ֻע ָבּר ָ‬ ‫יַ‬ ‫יתי‬ ‫מוֹתי ִלי ִכּי ָשׁ ִג ִ‬ ‫ִיטב ִ‬ ‫ֹאמר י ַ‬ ‫ֱא ִביל ִל ְבכּוֹת ַויּ ֶ‬ ‫ַה ְרגֵהוּ‪ַ :‬וָיּחֹן‬ ‫ַויּ ְִת ַחנֵּן ִבּ ְפנֵי ַק ְרבּוֹ ַעל מוֹתוֹ ִכּי י ַ‬ ‫ַק ְרבּוֹ ֶאת ֱא ִביל אַף ִכּי ְבּיָדוֹ ַהכּ ַֹח ו ְִהנֵּה ִכּי ָדּן‬ ‫בּוֹסס ָבּם ִכּי‬ ‫ַפשׁוֹ ְוּל ִה ְת ֵ‬ ‫ִסּוּרי נ ְ‬ ‫אוֹתוֹ ִל ְחיוֹת ְבּי ֵ‬ ‫ָמים‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫אוֹתם י ִ‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫ִאישׁ ַרע ָהיָה ַק ְרבּוֹ ָבּ ֶ‬ ‫וּשׁ ַתּיִם ָשׁ ִנים ִמ ְבּ ִלי‬ ‫‪‬שׁים ְ‬ ‫ֶבר עוֹד ְשׁ ִ‬ ‫ַק ְרבּוֹ גּ ֶ‬


‫טו‬

‫אָהב‪:‬‬ ‫גוֹרל ִבּתּוֹ ֲא ֶשׁר ַ‬ ‫ַדּ ַעת ֶאת ֲא ֶשׁר ָעלָה ְבּ ָ‬ ‫וּבת ַויּ ִָקּ ֵרא‬ ‫ַעשׂ ְל ִא ְשׁתוֹ ֵבּן ַויּ ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ִגּבּוֹר ַ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫אָהב‬ ‫ְשׁ ָמהּ ִנמּוֹל ַעל ֵשׁם ִבּתּוֹ ָה ִראשׁוֹנָה ֲא ֶשׁר ַ‬ ‫‪‬שׁים‬ ‫ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה‪ַ :‬וי ְִהי ְבּתֹם ְשׁ ִ‬ ‫אָרץ ח ִ‬ ‫ַויּ ְִחיוּ ָבּ ֶ‬ ‫ַתּ ֱחלֶה ִא ְשׁתוֹ ו ְִנ ְפ ְט ָרה ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ֶנּגַע‪:‬‬ ‫ָשׁנָה ו ֶ‬ ‫ִסּוּריו וְ‪‬א יָבוֹאוּ‬ ‫יוֹסף ַחיִּים ְבּי ָ‬ ‫ְא ִביל אַף הוּא ֵ‬ ‫וֱ‬ ‫וּב ַמ ְצפּוּנוֹ‬ ‫עוֹד ֶצ ֱא ָצ ִאים ַתּ ְח ָתּיו ִכּי ְמס ָֹרס הוּא ְ‬ ‫ָמים ָר ִבּים ְולֵילוֹת ָר ִבּים ַויּ ְִת ַקהוּ‬ ‫ַח ְלפוּ י ִ‬ ‫י ְִחיֶה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫חוּשׁיו ַו ִיּ ְזכֹּר ֶאת ֶח ְטאוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה אַף ִכּי י ְַר ֵפּא‬ ‫ָ‬ ‫ֲתידוֹ‬ ‫ָדע ֱא ִביל ֶאת ע ִ‬ ‫אַשׁ ָמתוֹ‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫ְמן ֶאת ְ‬ ‫ַהזּ ַ‬ ‫ַבּ ֶמּה ָטמוּן לוֹ‪:‬‬ ‫ּ ַכ ְל ּ ָבה‬

‫ז‬ ‫תּוֹלדוֹת ַה ַכּ ְל ָבּה ֲא ֶשׁר ָשׁגַל ֱא ִביל ִבּ ְגבוֹר‬ ‫ְאלֶּה ְ‬ ‫וֵ‬ ‫‪‬שׁה‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ְשׁ ָ‬ ‫ָעלָיו י ְִצרוֹ ִכּי ַמ ְצפּוּנוֹ ָשׁ ַכ‪ :‬ו ְ‬ ‫ָבים ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲדת ְכּל ִ‬ ‫ַתּחֲ‪‬ק ְבּע ַ‬ ‫ֳד ִשׁים ְבּ ִגילָהּ ו ַ‬ ‫חָ‬ ‫ַתּ ִהי ִא ָמּהּ ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַער‪ :‬ו ְ‬ ‫וּבשׁוּלֵי ַהיּ ַ‬ ‫ְבּשׁוּלֵי ָה ִעיר ְ‬ ‫גּוּרה ִהיא‬ ‫ֶיה ִכּי ָ‬ ‫ַתגוֹנֵן ָעל ָ‬ ‫וּמ ְר ֶאה ו ְ‬ ‫י ְַפת תֹּאַר ַ‬


‫טז‬

‫ַתּבוֹא ְבּיוֹם ַס ְג ִריר‬ ‫ידוּה‪ :‬ו ָ‬ ‫ָט ִר ָ‬ ‫ָבים ַויּ ְ‬ ‫ַח ְשׁקוּ ְכּל ִ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ְס ִמי‪‬‬ ‫ֶיה וְהוּא ָכּ ֵבד ו ָ‬ ‫ֲר ֶפל ָעל ָ‬ ‫ַער ַוי ְִהי ע ָ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ַתּ ְר ָחק ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ָתן‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה ִמ ְר ִאיּ ָ‬ ‫ְמאֹד ַויּ ְַק ֶהה ֶאת ֵעינ ָ‬ ‫ֹאבד‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי‬ ‫גּוּרה ֵמ ֵאת ִא ָמּהּ ְבּתוֹ‪ָ ‬ה ֵאד ַותּ ַ‬ ‫ַה ָ‬ ‫ַת ַח ְפּ ֶשׂ ָה‬ ‫י ְִלּלָה ִא ָמּהּ ִכּי ִנ ְפ ְר ָדה ַה ַבּת ִמ ֶמּנָּה ו ְ‬ ‫גּוּרה ִהיא‪ַ :‬ויָּבוֹא מוּלָה‬ ‫וְ‪‬א ָשׁ ְמ ָעה לָהּ ִכּי ָ‬ ‫ֶיה ַויּ ְִצרוֹר‬ ‫ָכר גָּדוֹל ַוַיּ ֲעמֹד ָעל ָ‬ ‫לוּלית ז ָ‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ִמתּוֹ‪ָ ‬ה ְ‬ ‫יריו‬ ‫וּשׁ ִר ָ‬ ‫ֶיה ְ‬ ‫ַתּז ְַדּ ֵקּר ז ְַכרוּתוֹ ָעל ָ‬ ‫פּוֹתיו ו ִ‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ַכ ָ‬ ‫ָ‬ ‫אָבק‬ ‫ַתּ ֵ‬ ‫גּוּרה ִהיא ו ֵ‬ ‫ַתּ ְצוַח ַה ַחיָּה ִכּי ָ‬ ‫פוּצים‪ :‬ו ִ‬ ‫ְק ִ‬ ‫ְכּ ַע ְכ ְבּרוֹשׁ ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ְל ְתּעוֹת ַה ְלּ ָטאָה וְ‪‬א ָצלַח‬ ‫נוֹכל הוּא ִכּי ִאם‬ ‫ֶיה ֵמאָחוֹר וְ‪‬א ֵ‬ ‫לָהּ ִכּי ָח ַדר ֵאל ָ‬ ‫ַעים ֲא ֻר ִכּים‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ַתּ ַחת ָהאֹנֶס ְרג ִ‬ ‫ַחיָּה‪ :‬ו ְ‬ ‫אָבה ִהיא ַויָּבוֹאוּ‬ ‫יה ִכּי ָכּ ַ‬ ‫ֲקוֹת ָ‬ ‫ָבים ַזע ֶ‬ ‫ִשׁ ְמעוּ ְכּל ִ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫יחוּה ִכּי ְבּ ֶח ְר ָד ָתהּ‬ ‫יבהּ ָקרוֹב ַויּ ִָר ָ‬ ‫גּוֹדדוּ ְס ִב ָ‬ ‫ַויּ ְִת ְ‬ ‫ַער‬ ‫ֲבה ַהיּ ַ‬ ‫ַתּז ְַדּ ֵעק אַף ִא ָמּהּ ֶאל ַמע ֵ‬ ‫ִה ְשׁ ִתינָה‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה ָחשׁוּפוֹת‬ ‫ְשׁנּ ָ‬ ‫ַתּ ָכּנֵס ִבּז ְָעקוֹת ְבּתוֹ‪ָ ‬ה ֵע ֶדר ו ִ‬ ‫וִ‬ ‫ַאם‬ ‫ָצים ִכּי ַחיָּה ו ֵ‬ ‫אָתה ְמ ֻכוּ ִ‬ ‫ֶיה ְבּ ִשׂ ְנ ָ‬ ‫ו ְִר ְכ ֵסי ֵעינ ָ‬ ‫ַפּל ָעלָיו ַו ִיּז ְַדּ ֵעק‬ ‫ַתּ ְתנ ֵ‬ ‫ַתַזנֵּק ְבּ ִכוּוּן ִבּ ָתּהּ ו ִ‬ ‫ִהיא‪ :‬ו ְ‬ ‫ַער‪:‬‬ ‫ַתּ ְג ַע ְשׁנָה רוּחוֹת ַהיּ ַ‬ ‫ָה ֲא ַס ְפסוּף ְל ֶע ְב ָרהּ ו ִ‬


‫יז‬

‫ֶיה ו ְָכ ְשׁלָה ִהיא‪ַ :‬ויָּבוֹאוּ‬ ‫ִשׂ ָתּ ֵער ַה ְגּדוּד ָעל ָ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫וּוּנים ַויָּצוּצוּ עוֹד וְעוֹד ִמ ֵבּין‬ ‫ָבים ִמ ָכּל ַה ִכּ ִ‬ ‫ְכּל ִ‬ ‫וּמ ֵבּין ִגּז ְֵעי ָה ֵע ִצים‬ ‫ָפים ִ‬ ‫וּמ ֵבּין ַה ָענ ִ‬ ‫יחים ִ‬ ‫ַה ִשּׂ ִ‬ ‫ָבים ְמאֹד‬ ‫ַער‪ַ :‬ויּ ְִג ַדּל ַה ְגּדוּד ַויּ ְִרבּוּ בּוֹ ַה ְכּל ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫שׁוֹטים‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫כוּה ְכּ ִ‬ ‫יהם ַויּ ְִנ ְשׁ ָ‬ ‫עוֹת ֶ‬ ‫רוּה ְבּ ַמ ְל ְתּ ֵ‬ ‫ַוי ְַכ ְת ָ‬ ‫ֲבה‬ ‫וּב ַמע ֵ‬ ‫ַער ְ‬ ‫נוֹרא ַבּיּוֹם ַההוּא ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ַר ַעשׁ ָ‬ ‫חוֹתיו‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ‪‬א ָצ ְל ַחה ְבּ ַה ָצּלַת ַהגּוּר‬ ‫ָק ְר ָ‬ ‫רוֹקן ִמ ֶמּנּוּ‪:‬‬ ‫ָכר ְבּז ְִק ָפּתוֹ ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ְממוֹ ֶשׁל ַהזּ ָ‬ ‫ְתם ז ָ‬ ‫וָ‬ ‫וּמ ֶטּלֶת ְבּ ַת ְח ִתּית‬ ‫ֶיה ֻ‬ ‫גּוּרה ְבּ ָפנ ָ‬ ‫שׁוּכה ַה ָ‬ ‫ַתּ ִהי ְנ ָ‬ ‫וְ‬ ‫ֲשׂ ִבים ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ֵעץ ַה ְתּ ֵאנָה‬ ‫ַער ַעל ָהע ָ‬ ‫ַהיּ ַ‬ ‫ַתּ ְגסֹס‬ ‫גוּה ְוּג ִויָּה ִהיא‪ :‬ו ִ‬ ‫גּוּפת ִא ָמּהּ ִכּי ָה ְר ָ‬ ‫ַעל יַד ַ‬ ‫ֲצית ַהיּוֹם‬ ‫ָמים‪ַ :‬וי ְִהי ְבּ ַמח ִ‬ ‫אַר ָבּ ָעה י ִ‬ ‫ָשׁם ֶמ ֶשׁ‪ְ ‬‬ ‫גּוּרה ִכּי‬ ‫ַתּ ֶרא ַה ָ‬ ‫ַתּעוֹר ִמ ַתּ ְר ֵדּ ָמ ָתהּ ו ֵ‬ ‫יעי ו ֵ‬ ‫ָה ְר ִב ִ‬ ‫ַפּף‬ ‫ַתג ֵ‬ ‫ֶיה ו ְ‬ ‫ַתּ ְק ַרב ֵאל ָ‬ ‫שׁוֹכ ֶבת ָשׁ ָמּה ו ִ‬ ‫ִהנֵּה ִא ָמּהּ ֶ‬ ‫ַתּנַח‬ ‫יבה ו ְִא ָמּהּ ִהיא‪ :‬ו ָ‬ ‫ָבּב ִכּי ‪‬א ֵה ִג ָ‬ ‫ַתיּ ֵ‬ ‫אוֹתהּ ו ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ַתּ ְכ ֵשׁ‪ָ ‬בּהּ ֶמ ֶשׁ‪ְ ‬שׁ ַניִם‬ ‫ַעל ִמ ְשׁ ָכּב ִא ָמּהּ ו ִ‬ ‫ָמים ‪‬א‬ ‫ֲצמוֹת ִכּי ִשׁ ָשּׁה י ִ‬ ‫ַתּ ִהי עוֹר ַוע ַ‬ ‫ָמים ו ְ‬ ‫יִ‬ ‫ֶיה ַמזָּלָהּ ַעל ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ְצלַח ָעל ָ‬ ‫יה‪ :‬ו ָ‬ ‫ָבּא ָמזוֹן ֶאל ִפּ ָ‬ ‫ְחיָּה ‪‬א ָר ֲא ָתה‬ ‫אַחת ו ַ‬ ‫ְתוֹמה וְ‪‬א ָר ֲא ָתה ַחיָּה ַ‬ ‫ַהי ָ‬


‫יח‬

‫ֳרי ַהיּוֹם‬ ‫ְתה‪ַ :‬וי ְִהי ְבּ ָצה ֵ‬ ‫לָהּ ִכּי ְבּ ָחסוּת ָה ֵעץ ָהי ָ‬ ‫יע ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל‬ ‫ַה ִשּׁ ִשּׁי ַוָיּחֹגּוּ ְנ ָשׁ ִרים ִמ ָמּ ַעל ָבּ ָר ִק ַ‬ ‫גּוּרה ְמאֹד וְ‪‬א‬ ‫ַתּ ָרא ַה ָ‬ ‫ַה ַצ ָמּרוֹת‪ַ :‬ויּ ְִצ ַחן ַה ֶפּגֶר ו ִ‬ ‫ֶיה ִכּי ְנ ֵבלָה ִהיא וְ‪‬א ֵה ִבינָה‪:‬‬ ‫ָתּגֵב ִא ָמּהּ ְל ַתּחֲנוּנ ָ‬ ‫ַתּבוֹא‬ ‫ַער ְבּ ָחסוּת ָה ֶע ֶרב ו ָ‬ ‫ַתּ ֵצא ֶאת ַהיּ ַ‬ ‫ַתּקוּם ו ֵ‬ ‫וָ‬ ‫ְבּתוֹ‪ָ ‬ה ִעיר‪:‬‬ ‫ח‬ ‫ָר ַח‬ ‫ְהיּ ֵ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ִעיר ֲא ֵפלָה ְמאֹד ַבּ ַלּ ְילָה ַההוּא ו ַ‬ ‫וְ‬ ‫ֲר ֶפל ִכּי ָמאוֹר ָק ָטן הוּא‪ :‬ו ְִנ ְשׁ ְבּ ָצה‬ ‫ֻמ ְס ָתּר ַבּע ָ‬ ‫לוּלית‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ַתּ ָסּ ֵדק ָה ְ‬ ‫ירוּה ו ִ‬ ‫ָא ָ‬ ‫יה ַויּ ִ‬ ‫ָס ָ‬ ‫ָה ִעיר ְבּ ָפנ ֶ‬ ‫ַתּ ְר ַעד‬ ‫ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ָבּ ִתּים ִכּי ִמ ָשּׁם ָבּ ַקע ָהאוֹר‪ :‬ו ִ‬ ‫ירה ְבּ ַד ְר ֵכי‬ ‫ֱרד ִכּי ‪‬א ִה ִכּ ָ‬ ‫ַתּח ַ‬ ‫יה ו ֶ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ִבּ ְצ ָע ֶד ָ‬ ‫צוֹעד ַעל‬ ‫יה‪ֵ :‬‬ ‫ָמ ָ‬ ‫אָדם וְ‪‬א י ְָד ָעה ֵריחוֹ עוֹד ִמיּ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ְט ֶרם ִנ ְת ְקלָה‬ ‫ַער ו ֶ‬ ‫ְשׁ ַתּיִם הוּא ‪‬א ָבּא ַה ְר ֵבּה ַבּיּ ַ‬ ‫יחוֹח‬ ‫ֶיה ֲא ֻר ִכּים‪ַ :‬וי ְִהי ִנ ַ‬ ‫וּצ ָלל ָ‬ ‫בּוֹ ִכּי ְק ַטנָּה ִהיא ְ‬ ‫אָדם ָחזָק ְמאֹד ַבּ ַלּ ְילָה ַההוּא ו ְִהיא ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ָה ָ‬ ‫יה ִה ְשׂ ִכּילָה‪ַ :‬וי ְִהי ָה ְרחוֹב ָשׁ ֵקט ְמאֹד‬ ‫חוּשׁ ָ‬ ‫ְבּ ֶ‬ ‫תּוֹתיו ְפּזוּרוֹת‪:‬‬ ‫אַשׁ ְפּ ָ‬ ‫אוֹחזֶת בּוֹ ִכּי ְ‬ ‫ְצ ֲחנָה ַעזָה ֶ‬ ‫וַ‬ ‫אָדם ַעל ְפּנֵי ַה ַקּ ְר ַקע ֻמ ָטּלוֹת ו ְַר ָבּה‬ ‫ֲצמוֹת ָ‬ ‫ְהיוּ ע ְ‬ ‫וָ‬


‫יט‬

‫אוֹתהּ‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫ָבּהּ ַה ִטּנּ ֶֹפת ִכּי ְמ ַר ְצּ ִחים ַר ִבּים ָבּ ֶ‬ ‫ַתּ ְט ַעם‬ ‫ֶבל ו ִ‬ ‫ַת ַח ֵטּט ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּתוֹ‪ַ ‬הזּ ֶ‬ ‫ָה ֵעת‪ :‬ו ְ‬ ‫כּוֹר‪‬‬ ‫וּב ָשׂר ְמ ַעט ֵ‬ ‫ֹאכל ִכּי ְר ֵע ָבה ִהיא ְ‬ ‫ִמ ֶמּנּוּ ַותּ ַ‬ ‫חוֹרי ַה ַבּיִת וְהוּא‬ ‫אָדם ֵמ ֲא ֵ‬ ‫יה‪ַ :‬ויָּבוֹא ָ‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ֶאת ַע ְצ ֶ‬ ‫אוֹחז ְבּמוֹט ַבּ ְרזֶל ִכּי ַרבּוּ ַה ַסּ ָכּנוֹת ָבּ ִעיר ִל ְבנֵי‬ ‫ֵ‬ ‫אָדם ִבּ ְשׁעוֹת ַה ַלּיִל‪ַ :‬ויּ ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ‬ ‫ָ‬ ‫מוּסר‬ ‫נוֹשׂא ֶאת ַה ַמּ ֵקּל‪ַ :‬וי ְִהי ָ‬ ‫מוּסר זֶה ֲא ֶשׁר ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ָמים‬ ‫אוֹתם י ִ‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫ֲליכוֹת וְטוֹב ָבּ ֶ‬ ‫ִאישׁ ְנ ִעים ה ִ‬ ‫ַתּ ָמּלֵט‬ ‫ַתּ ְפ ַחד‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ְחיֵּ‪ֵ ‬אל ָ‬ ‫ַויּ ְַרא ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ַוי ַ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ָפ ָשׁה ָבּ ֶע ֶרב ַההוּא ַויּ ְִרדֹּף ָ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ַעל נ ְ‬ ‫גּוּרה ְבּיָדוֹ וְ‪‬א‬ ‫ְבּ ֶמ ֶשׁ‪ַ ‬ה ְשּׂ ֵד ָרה‪ :‬וְ‪‬א ָע ְל ָתה ַה ָ‬ ‫ַתּ ָתּ ֵקל‬ ‫קוֹצים‪ :‬ו ִ‬ ‫יה ְל ִ‬ ‫ווֹת ָ‬ ‫ַתּ ְס ָת ֵמ ְרנָה ַפּ ְר ֶ‬ ‫ָדּ ַבק ָבּהּ ו ִ‬ ‫ַתּ ְר ַעשׁ ַה ֶדּלֶת ִמן‬ ‫אַחד ַה ָבּ ִתּים ו ִ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֶדלֶת ַ‬ ‫ַתּ ְת ַפּ ֵחד ַה ַחיָּה ִמן ַה ָשּׁאוֹן ֲא ֶשׁר‬ ‫ַה ִה ְתנ ְַגּשׁוּת‪ :‬ו ִ‬ ‫ַתּ ָפּ ַתח‬ ‫ֶיה ַה ָבּ ִתּים ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫ֵה ִביאָה ַויּ ְִג ְדּלוּ ָעל ָ‬ ‫יה ַרע ְמאֹד ַוַיּ ֲעמֹד‬ ‫חוֹר ָ‬ ‫ַה ֶדּלֶת ַויָּבוֹא אוֹר ֵמ ֲא ֶ‬ ‫וּשׁמוֹ ֵמזִיד‪ַ :‬וי ְִהי ֵמזִיד ֵצל גָּדוֹל‬ ‫ִמ ְלּ ָפנָיו ִאישׁ ְ‬ ‫גּוּרה‬ ‫ֶיה ַוַיּנַח יָדוֹ ַעל ַה ָ‬ ‫ַח ִשׁי‪ָ ‬על ָ‬ ‫עֲבוּר ַה ַכּ ְל ָבּה ַויּ ְ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ַתּ ְשׁ ֶתּן ַעל ִמ ְפ ָתּן ַה ֶדּלֶת‪ :‬ו ְ‬ ‫ִכּי ִשׁ ְתּ ָקהּ ַה ַפּ ַחד ו ַ‬


‫כ‬

‫אָדם ְוּגדוֹלָה‬ ‫ירה ְמאֹד ִל ְבנֵי ָ‬ ‫וּשׂ ִע ָ‬ ‫ַסּה ְ‬ ‫זְרוֹעוֹ גּ ָ‬ ‫אוֹתהּ ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ָבא ָ‬ ‫גּוּרה ִהיא‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫מוֹה ִכּי ָ‬ ‫ֵמ ֵאין ָכּ ָ‬ ‫יה‬ ‫ָארהּ וְ‪‬א ָפּ ְצ ָתה ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ִפּ ָ‬ ‫ֵבּיתוֹ ְבּ ַצוּ ָ‬ ‫נוּעוֹתיו‪ַ :‬ויּ ִַקּח ֵמזִיד ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַת ַציֵּת ִל ְתּ ָ‬ ‫וְ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫יח ָה ַעל ַה ַמּ ְר ֶצ ֶפת ו ְ‬ ‫ְבּ ַח ְד ֵרי ַח ְד ֵרי ֵבּיתוֹ ַויּ ִַנּ ֶ‬ ‫ֵצא ֶאת ַה ֶח ֶדר ַויָּשׁוּב ֵאלָיו ַכּעֲבוֹר ַכּ ָמּה‬ ‫ָק ָרה‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫רוֹע ֶדת‪:‬‬ ‫ְה ַחיָּה ֶ‬ ‫ָעים ו ְִהנֵּה ִכּי ֶח ֶבל ְבּיָדוֹ ו ַ‬ ‫ְרג ִ‬ ‫ט‬ ‫ַיּוֹסף ִל ְגרֹר‬ ‫ַויּ ְִקשֹׁר ֵמזִיד ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ַבּ ֶח ֶבל ו ֶ‬ ‫אַחד‬ ‫אוֹתהּ ְבּתוֹ‪ַ ‬‬ ‫אוֹתהּ ֶאל ְפּ ִנים ֵבּיתוֹ‪ַ :‬ויּ ְָכנֵס ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ִהי ִבּתּוֹ ַבּת‬ ‫ֲד ִרים ֲא ֶשׁר ִבּתּוֹ ְנעוּלָה ָשׁ ָמּה‪ :‬ו ְ‬ ‫ַהח ָ‬ ‫ֲתוּמה ְבּתוֹ‪‬‬ ‫יה ו ְִהיא ח ָ‬ ‫נוֹת ָ‬ ‫ְח ְלפוּ ְשׁ ֶ‬ ‫ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ו ָ‬ ‫ְאם ֵאין לָהּ ֶשׁ ִתּ ְדאַג ִכּי ִנ ְפ ְט ָרה ִמ ֶנּגַע‪:‬‬ ‫ַה ֶח ֶדר ו ֵ‬ ‫ָדד ִעם‬ ‫ַתּ ְתיּ ֵ‬ ‫רוּרה ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ו ִ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ְצ ָ‬ ‫וְ‬ ‫וּסגוּרוֹת ְבּתוֹ‪‬‬ ‫יהן גּוּרוֹת ֵהנָּה ְ‬ ‫ַהיּ ְַל ָדּה ִכּי ְשׁ ֵתּ ֶ‬ ‫גּוּרה‬ ‫ַתּ ְנ ַהג ַה ַכּ ְל ָבּה ַבּ ַבּת ְכּ ְבּ ִב ָתּהּ אַף ִכּי ָ‬ ‫ַה ֶח ֶדר‪ :‬ו ִ‬ ‫ַער‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַת ַקיֵּם ָבּהּ ְכּ ִה ְלכוֹת ִא ָמּהּ ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ִהיא ו ְ‬ ‫ָדע‬ ‫ָמים ָה ֵהם וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַפשׁוֹ ַבּיּ ִ‬ ‫ֵמזִיד ִאישׁ ְמ ֻע ְר ָער ְבּנ ְ‬ ‫ירה ַוי ְִהי‬ ‫וּצ ִע ָ‬ ‫ֲמים אַף ִכּי ַבּת ְק ַטנָּה לוֹ ְ‬ ‫ֶח ְמלָה ו ְַרח ִ‬


‫כא‬

‫אָרץ‪ַ :‬ויּ ְָכנֵס ֵמזִיד‬ ‫הוֹרה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָבּ ֶ‬ ‫ָכּל ֶא ָחד ֶ‬ ‫ָשׁ‪‬שׁ ֲארוּחוֹת ְבּיוֹם ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ַבּעֲבוּר ַהיּ ְַל ָדּה‬ ‫ֹאמר‬ ‫וּבעֲבוּר ַה ַכּ ְל ָבּה ַוי ְִהי ָבּ ָשׂר ְבּתוֹ‪ָ ‬הא ֶֹכל‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ֲשׂה לָנוּ ֶאת ַה ַחיָּה ְל ֶע ֶבד‬ ‫ֵמזִיד ְל ַע ְצמוֹ ָה ָבה ַנע ֶ‬ ‫ירה ִכּי ‪‬א‬ ‫וּת ִהי ַכּ ְל ַבּת ְשׁ ִמ ָ‬ ‫ו ְִת ְג ַדּל ִעם ַהיּ ְַל ָדּה ְ‬ ‫ָמים ָה ֵאלֶּה‬ ‫אָדם ִמי ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְבּ ִמ ְשׁ ָכּנוֹ ַבּיּ ִ‬ ‫ֵדע ָ‬ ‫יַ‬ ‫שׁוֹמר‪ַ :‬ויּ ִַקּח ֵמזִיד ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאל‬ ‫אָרץ ֵאין ֵ‬ ‫וּב ֶ‬ ‫ָ‬ ‫אוֹתהּ ְבּכֹל יוֹם ַבּ ִמּ ְת ָחם ֲא ֶשׁר‬ ‫ְאַמּן ָ‬ ‫ֶה ָח ֵצר ַוי ֵ‬ ‫חוּצה‪:‬‬ ‫ָתן ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ַה ָ‬ ‫ַבּחוּץ ְו ַליּ ְַל ָדּה ‪‬א נ ַ‬ ‫ְתה‬ ‫ַת ַציֵּת ַה ַכּ ְל ָבּה ְל ֵמזִיד ִכּי ַבּ ֲא ֶשׁר ‪‬א ִציּ ָ‬ ‫וְ‬ ‫ַצלֵף ֵמזִיד ֶאת ִבּתּוֹ ַבּשּׁוֹט‬ ‫אוֹתהּ ְבּשׁוֹט‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ִה ְל ָקה ָ‬ ‫אוֹתיו ֲא ֶשׁר‬ ‫הוֹר ָ‬ ‫ְתה אַף ִהיא ְל ָ‬ ‫ַבּ ֲא ֶשׁר ‪‬א ִציּ ָ‬ ‫אוֹכלוֹת ִמן ַה ָבּ ָשׂר‬ ‫יהן ְ‬ ‫ְהיוּ ְשׁ ֵתּ ֶ‬ ‫ָתן לָהּ ָשׁ ָמּה‪ :‬ו ָ‬ ‫נַ‬ ‫יהן‬ ‫ַקּ ֶקת ִפּ ְצ ֵע ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ְמל ֶ‬ ‫ְהיּ ְַל ָדּה ו ְ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ו ַ‬ ‫ָמים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם ֲא ָכלָהּ ַהשּׁוֹט‬ ‫ַבּ ַלּ ְילָה‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ַבּיּ ִ‬ ‫ִשּׁ ַמע קוֹלָהּ ְל ֵמ ָרחוֹק‪:‬‬ ‫ַתּ ְב‪ַ ‬היּ ְַל ָדּה ַבּ ַלּ ְילָה ַויּ ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ֲקה ַעד ֲא ֶשׁר‬ ‫יה ְבּ ַמ ְלקוֹת ִכּי ָצע ָ‬ ‫אָב ָ‬ ‫אוֹתהּ ִ‬ ‫ַוַיּ ֲענֵשׁ ָ‬ ‫ַתּחֲ‪‬ם ַהיּ ְַל ָדּה חֲלוֹמוֹת ָר ִעים‬ ‫ַתּ ָר ֵדם‪ :‬ו ַ‬ ‫ָדם קוֹלָהּ ו ֵ‬ ‫נַ‬ ‫נוּחה ‪‬א ִתּ ְמ ָצא לָהּ ָשׁ ָמּה ‪‬א ַבּחֲלוֹם‬ ‫וּמ ָ‬ ‫ַבּ ַלּ ְילָה ְ‬


‫כב‬

‫ָמים‪:‬‬ ‫וְ‪‬א ַבּ ֲהָזיָה ו ְִהיא ַבּת ֶשׁ ַבע ו ְַכ ָמּה י ִ‬ ‫י‬ ‫בּוֹכה ְבּתוֹ‪‬‬ ‫אַחד ַהלֵּילוֹת ֲא ֶשׁר ַהיּ ְַל ָדּה ָ‬ ‫ַוי ְִהי ְבּ ַ‬ ‫ַה ֶח ֶדר ַויּ ִָכּנֵס ֵמזִיד ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ַויַּ‪ָ ‬בּהּ ֶאת‬ ‫ַתּ ָמת ִמן ַה ַמּכּוֹת‪ַ :‬וי ְִהי ַר ַעשׁ‬ ‫חֲרוֹן אַפּוֹ ְבּכֹל כֹּחוֹ ו ָ‬ ‫ַתּ ְב‪ַ ‬ה ַחיָּה ִכּי‬ ‫ַרב ַבּ ַלּ ְילָה ַההוּא ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ו ֵ‬ ‫שׁוּרה ִהיא וְ‪‬א י ְָכלָה עֲשׂוֹת ָדּ ָבר גַּם ִכּי ָר ֲא ָתה‬ ‫ְק ָ‬ ‫סוֹבלֶת‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ֵמזִיד ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ֶאת ַהיּ ְַל ָדּה ֶ‬ ‫ַתּ ְחשֹׂף ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫גּוּפת ִבּתּוֹ ֻמ ֶטּלֶת ָשׁ ָמּה‪ :‬ו ַ‬ ‫ו ְִהנֵּה ַ‬ ‫ַתּ ְרטֹן ֶאל ֵע ֶבר ֵמזִיד ַויּ ְִר ָחק ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬וֵיּלֶ‪‬‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ִשׁנּ ָ‬ ‫ֵצא ֶאת ַה ֶח ֶדר ְל ָה ִביא ַהשּׁוֹט‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי‬ ‫ֵמזִיד ַויּ ֵ‬ ‫וּביָדוֹ‬ ‫‪‬א ָמ ָצא ַהשּׁוֹט ַויָּשׁוּב ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ְ‬ ‫גּוּפת ִבּתּוֹ ֻמ ֶטּלֶת‬ ‫ַתּז ְַעק ו ְִהנֵּה ַ‬ ‫ַמ ֵקּל ַויַּ‪ַ ‬בּ ַכּ ְל ָבּה ו ִ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫גּוּפת ִבּתּוֹ ֶאל ֶה ָח ֵצר ַויּ ְִקבֹּר ָ‬ ‫ָשׁ ָמּה‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַ‬ ‫ֶאחֹז ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ֶיה ֶרגַע‪ַ :‬ויּ ֱ‬ ‫ָשׁ ָמּה וְ‪‬א ָבּ ָכה ָעל ָ‬ ‫ְת ַחת‬ ‫ֶיה ו ַ‬ ‫אוֹתהּ ַבּחוּץ ְבּ ַר ְגל ָ‬ ‫ֶיה ַויּ ְִקשֹׁר ָ‬ ‫ְבּ ַר ְגל ָ‬ ‫תּוֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ֶאת ֲא ֶשׁר ֶא ַרע‬ ‫ָארהּ‪ :‬וְ‪‬א י ְָדעוּ ָ‬ ‫ַצוּ ָ‬ ‫ֲצרוֹ ִכּי ‪‬א ָבּא ִאישׁ ְבּ ֵביתוֹ‬ ‫ְבּתוֹ‪ֵ ‬בּיתוֹ וּ ְְבח ֵ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ִכּי ְמ ֻע ְר ָער הוּא‪ :‬ו ְ‬


‫כג‬

‫ָמים ַעד ֲא ֶשׁר‬ ‫אַר ָבּ ִעים י ִ‬ ‫ַתּ ְחיֶה ְכּ ְ‬ ‫שׁוּרה ַבּחוּץ ו ִ‬ ‫ְק ָ‬ ‫ָמת ֵמזִיד ְכּ ַחיָּה‬ ‫ֶכ ְתּ‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫וּפ ַסק ִמלּ ֶ‬ ‫ָדם ִלבּוֹ ִפּ ְתאֹם ָ‬ ‫נַ‬ ‫ָדע אַף ָשׁ ֵכן ָעלָיו‬ ‫ְבּתוֹ‪ֵ ‬בּיתוֹ ָעלוּב ְמאֹד וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַלמוּד ָהיָה ו ְֵר ַע ֵאין לוֹ וְאַף ‪‬א י ִָדיד‪:‬‬ ‫ִכּי ִה ְת ַפּגֵּר גּ ְ‬ ‫ַח ְלפוּ עוֹד‬ ‫ַבּיִת ַויּ ְ‬ ‫שׁוּרה ִמחוּץ ל ַ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַכּ ְל ָבּה ְק ָ‬ ‫וְ‬ ‫ָמים ָה ֵאלֶּה‬ ‫יה ַבּיּ ִ‬ ‫ָמים וְ‪‬א ָבּא ָמזוֹן ֶאל ִפּ ָ‬ ‫ֲמ ָשּׁה י ִ‬ ‫חִ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַחיָּה‬ ‫ִכּי ֵמת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֻט ְפּלָה בּוֹ‪ :‬ו ְ‬ ‫ֶיה‪:‬‬ ‫ַער ְבּמוֹת ִא ָמּהּ ָעל ָ‬ ‫ֲבה ַבּיּ ַ‬ ‫ְר ֵע ָבה ַכּ ֲא ֶשׁר ָרע ָ‬ ‫ַסּה ַה ַכּ ְל ָבּה ְל ֵה ָחלֵץ ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ֶקּ ֶשׁר ֲא ֶשׁר ָכּ ַבל‬ ‫ַתנ ֶ‬ ‫וְ‬ ‫יה ַעל אַף גּ ְֹדלָה‬ ‫ַפּ ָ‬ ‫ַעל ַה ָדּ ָבר ְבּג ֶ‬ ‫אוֹתהּ ֵמזִיד וְ‪‬א י ַ‬ ‫ָ‬ ‫וּר ֵע ָבה ְמאֹד‪:‬‬ ‫ָשׁה ִהיא ְ‬ ‫ִכּי ַחלּ ָ‬ ‫יא‬ ‫ַתּ ְחלַשׁ ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ְלמוֹת ֵמזִיד ו ֶ‬ ‫אַפּהּ ַבּחוֹל ֲא ֶשׁר ָט ַמן ָשׁ ָמּה‬ ‫ַת ַר ְח ֵר ַח ְבּ ָ‬ ‫ְמאֹד ו ְ‬ ‫אַפּהּ ִכּי ַחיָּה‬ ‫ַעל ַה ַצּ ַחן ְבּ ָ‬ ‫ֵמזִיד ֶאת ַהיּ ְַל ָדּה‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫יכן ָטמוּן ַה ֶפּגֶר‪:‬‬ ‫ַתּ ַדע ֵה ָ‬ ‫יה ְמ ֻח ָדּ ִדים ו ֵ‬ ‫ְחוּשׁ ָ‬ ‫ִהיא ו ֶ‬ ‫ַתּ ְכ ֶרה ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ַהחוֹל ֲא ֶשׁר ִכּ ָסּה ַה ֶקּ ֶבר‬ ‫וִ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫אָהב ָ‬ ‫ֶח ַשׂף ֶפּגֶר ַהיּ ְַל ָדּה ֲא ֶשׁר ַ‬ ‫ו ְִהנֵּה ִכּי נ ְ‬ ‫ֲמ ִשּׁים‬ ‫ֵמזִיד ְבּ ַד ְרכּוֹ ֶשׁלּוֹ וְהוּא ָרקוּב ִכּ ְמ ַעט ֵבּן ח ִ‬


‫כד‬

‫ֲר ָה‬ ‫ַתּ ְפע ֶ‬ ‫ַתּ ְפ ַתח ַה ַחיָּה ֶאת ֶבּ ֶטן ַהיּ ְַל ָדּה ו ִ‬ ‫ָמים‪ :‬ו ִ‬ ‫יִ‬ ‫יה ֶאל‬ ‫יב ֶר ָ‬ ‫ַתּ ְמשֹׁ‪ֶ ‬את ֵא ָ‬ ‫ַתּ ְחפֹּר ָבּהּ ְבּ ִב ְטנָה ו ִ‬ ‫וַ‬ ‫ָקי אַף ִכּי י ְַל ָדּה‬ ‫ַקּ ֶבר‪ :‬ו ְָדם ַהיּ ְַל ָדּה ֵאינוֹ נ ִ‬ ‫ִמחוּץ ל ֶ‬ ‫ְאין ֶילֶד‬ ‫אָרץ ו ֵ‬ ‫ִהיא ִכּי ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָבּ ֶ‬ ‫ַתּ ְת ַחזֵּק וְ‪‬א‬ ‫ֹאכל ַה ַכּ ְל ָבּה ו ִ‬ ‫ַה ָפּטוּר ֵמ ֵח ְטא‪ַ :‬ותּ ַ‬ ‫יה ַתּ ַחת‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ַת ַכ ְר ֵסם ַה ֶח ֶבל ְבּ ִל ְס ֶ‬ ‫ִנ ְק ַרע ַה ֶח ֶבל‪ :‬ו ְ‬ ‫אוֹתן‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ְפ ַצע‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ֶיה ְבּ ִשׁנּ ָ‬ ‫ְת ַחת ַר ְגל ָ‬ ‫ַה ַצּוָּאר ו ַ‬ ‫ֶיה‬ ‫ַת ַד ֵמם ֶמ ֶשׁך ַכּ ָמּה ָשׁעוֹת‪ַ :‬ויָּבוֹאוּ ָח ָר ִקים ֵאל ָ‬ ‫וְ‬ ‫שׁוֹכב‬ ‫ֶיה ִכּי ִנ ְמ ְשׁכוּ ִל ְב ָשׂר ַה ֶפּגֶר ֲא ֶשׁר ֵ‬ ‫ֶאל ַר ְגל ָ‬ ‫ְבוּבוֹנים‬ ‫ִ‬ ‫גּוּפה ִבּז‬ ‫ִמּלֵא ָ‬ ‫תוּח ַויּ ָ‬ ‫ָשׁ ָמּה ַבּ ֶקּ ֶבר ַה ָפּ ַ‬ ‫‪‬פנָה ַכּ ָמּה ָשׁעוֹת‬ ‫ַתּ ְח ְ‬ ‫יקה ְבּ ָדם‪ :‬ו ַ‬ ‫ָתהּ ְדּ ִב ָ‬ ‫וּפ ְרו ָ‬ ‫ַ‬ ‫ַתּ ְצלַע‬ ‫ַתּ ָקם ו ִ‬ ‫צוּעה ִהיא ו ָ‬ ‫וּפ ָ‬ ‫ַת ַכ ְר ֵסם ַה ֶח ֶבל ְ‬ ‫וְ‬ ‫ֶיה ְבּ ֶד ֶר‪ִ ‬פּ ְר ָצה ֲא ֶשׁר ָמ ְצאָה‬ ‫ַת ָשׂ ֵר‪ַ ‬ר ְגל ָ‬ ‫וְ‬ ‫ַתּ ֵצא ַה ַכּ ְל ָבּה ִמן ֶה ָח ֵצר ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמּה‬ ‫ָדר‪ :‬ו ֵ‬ ‫ַבּגּ ֵ‬ ‫ַתּבוֹא ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ַחת ְשׁ ֵא ִרית ַה ֶפּגֶר‪ :‬ו ָ‬ ‫מוּנ ַ‬ ‫ַתּ ִחי‬ ‫ַבּיִת‪ :‬ו ְ‬ ‫ַתּ ֵצא ֶאל ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ל ַ‬ ‫ִס ְמ ָטה ו ֵ‬ ‫יה עוֹד‬ ‫ָאוֹת ָ‬ ‫ְת ַחת ְתּל ֶ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ו ַ‬ ‫ָמים‪:‬‬ ‫ָח ְד ַשׁיִם י ִ‬


‫כה‬

‫יב‬ ‫ַת ַהלֵּ‪ַ ‬ה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ָמים ו ְ‬ ‫ַוי ְִהי ַבּעֲבוֹר ָח ְד ַשׁיִם י ִ‬ ‫ָפה ְל ֵעין‬ ‫ָקה ְוי ָ‬ ‫בוֹהה ַו ֲחז ָ‬ ‫ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ו ְִהיא ְגּ ָ‬ ‫אַחת‬ ‫ַתּ ְצ ַעד ְבּ ַ‬ ‫ָדלָה ִהיא‪ :‬ו ִ‬ ‫אָדם ִכּי ִבּ ְב ָשׂרוֹ גּ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ְצר ְֹבנָה‬ ‫יה ו ִ‬ ‫יר ָ‬ ‫ְמ ִס ְמטוֹת ָה ִעיר ַויָּבוֹא ָע ָשׁן ִבּ ְנ ִח ֶ‬ ‫ְתה ָה ִעיר ְמז ֶֹה ֶמת ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי‬ ‫ֶיה ִכּי ָהי ָ‬ ‫ֵעינ ָ‬ ‫אַחת ְגּדוֹלָה‬ ‫אָדם ָה ַ‬ ‫ָתּבֹאנָה מוּלָהּ ְשׁ ֵתּי ְדּמוּיוֹת ָ‬ ‫ַדהּ זָקוּף‬ ‫ְה ְשּׁ ִניָּה ִנ ֶצּ ֶבת ְלי ָ‬ ‫ירים ַר ִבּים לָהּ ו ַ‬ ‫וּשׁ ִר ִ‬ ‫ְ‬ ‫אָדם‬ ‫אוּה ְשׁנֵי ְבּנֵי ָה ָ‬ ‫מוּשׁה ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִר ָ‬ ‫וּכ ָ‬ ‫ָרזָה ִהיא ְ‬ ‫ֵיהם‬ ‫אתהּ ַויּ ְִק ְראוּ לָהּ ִל ְק ַרב ֲאל ֶ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ִל ְק ָר ָ‬ ‫ָמ ָדה‬ ‫אוֹתהּ ָבּ ִעיר ל ְ‬ ‫ַתּ ֵבן ִל ְרצוֹנָם ִכּי ִמן ַהקּוֹרוֹת ָ‬ ‫וָ‬ ‫ַתּ ְחשֹׁשׁ ַה ַחיָּה ִל ְקרֹב‬ ‫ֲמוֹתיו‪ :‬ו ַ‬ ‫אָדם ְו ַגח ָ‬ ‫ִה ְלכוֹת ָ‬ ‫ַתּ ָבּ ֵעת‬ ‫ֶיה ְבּ ַע ְצ ָמם‪ :‬ו ִ‬ ‫ֵיהם ַויּ ְִק ְרבוּ ֵה ָמּה ֵאל ָ‬ ‫ֲאל ֶ‬ ‫ַתּ ְק ָפּא ַעל‬ ‫ֱרד ו ִ‬ ‫ַתּח ַ‬ ‫יה ו ֶ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ַויּ ְִרעֲדוּ ִפּ ְר ֶק ָ‬ ‫ֶיה וְ‪‬א ָצ ְל ָחה לָזוּז ִמ ָשּׁ ָמּה‪ :‬ו ְִהנֵּה‬ ‫קוֹמהּ ו ְַעל ַר ְגל ָ‬ ‫ְמ ָ‬ ‫ַתּ ְרטֹן ֵמרֹב‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ָשׁים ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵאל ָ‬ ‫הוֹסיפוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ִכּי ִ‬ ‫מוּה‬ ‫ֵיהם ִכּי ַבּ ִפּנָּה ָשׂ ָ‬ ‫ַתּ ְנ ַהם ַה ַכּ ְל ָבּה ִבּ ְפנ ֶ‬ ‫ַה ַפּ ַחד‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה ִכּי ָדּ ֲאגָה ִהיא‬ ‫ָבהּ ֶאל ֵבּין ַר ְגל ָ‬ ‫ַתּ ְשׁמֹט ְזנ ָ‬ ‫וִ‬ ‫אָדם ֲא ֶשׁר י ְָד ָעה ִמקּ ֶֹדם‪ַ :‬ויּ ְִראוּ ַה ְשּׁ ַניִם‬ ‫ִמ ְפּנֵי ָ‬


‫כו‬

‫יה ִכּי ָמ ְצאָה‬ ‫ַפּ ָ‬ ‫ֲדינוּת ְכּל ֶ‬ ‫יה ַויּ ְִת ַק ְדּמוּ ַבּע ִ‬ ‫ִל ְפ ָח ֶד ָ‬ ‫ַעת ָבּהּ‬ ‫ָהם ָלג ַ‬ ‫ַתּנַּח ל ֶ‬ ‫ֵיהם ְמאֹד‪ :‬ו ַ‬ ‫ֵחן ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ֶיה‬ ‫ִכּי ְמב ֶֹהלֶת ִהיא וְ‪‬א ָר ְצ ָתה‪ַ :‬ויּ ְִמ ְצאוּ ֵחן ְבּ ֵעינ ָ‬ ‫פוּה ְבּכֹל‬ ‫ַטּ ָ‬ ‫אַחר ַויְל ְ‬ ‫יחם ֵ‬ ‫אָדם ָה ֵאלֶּה ו ְֵר ַ‬ ‫ְבּנֵי ָה ָ‬ ‫יהם ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ֲר ֶ‬ ‫ַתּבוֹא אַח ֵ‬ ‫גּוּפה ַויּ ְִנעֲמוּ לָהּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ֶא ְב ֵרי ָ‬ ‫יה‪:‬‬ ‫ְמ ִנּים ֶאת ְפּ ָצ ֶע ָ‬ ‫ֶיה ְבּ ִריאוֹת ִכּי ִה ְג ִלידוּ ַהזּ ַ‬ ‫ו ְַר ְגל ָ‬ ‫ֶכת ַבּ ֶדּ ֶר‪ַ ‬עד ֲא ֶשׁר ִה ִגּיעוּ‬ ‫ַיּוֹסיפוּ ֵה ָמּה ָלל ֶ‬ ‫ו ִ‬ ‫ְל ַביִת ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמּה ָהלַ‪ָ ‬ה ִאישׁ ָה ָרזֶה וְ‪‬א ִנ ְכנַס‬ ‫ֶכת ַויּ ְִצעֲדוּ ְבּ ִס ְמטוֹת‬ ‫ַמ ִשׁיכוּ ָלל ֶ‬ ‫ַה ֵשּׁ ִני ִבּ ְפ ִנים‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫אַחת‬ ‫יה ַעד ֲא ֶשׁר ִה ִגּיעוּ ְל ַ‬ ‫תוֹשׁ ֶב ָ‬ ‫ַח ְלפוּ ְבּ ָ‬ ‫ָה ִעיר ַויּ ְ‬ ‫ֶשׁם‬ ‫ַיּוֹרידוּ גּ ֶ‬ ‫ִמ ִכּ ְכּרוֹת ָה ִעיר‪ַ :‬ויּ ִָפּ ְתחוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ִ‬ ‫ַעים‬ ‫ַתּ ִהי ָק ָרה ָק ָשׁה ְמאֹד ָבּ ִעיר ַבּ ְרג ִ‬ ‫ז ְַל ָעפוֹת ו ְ‬ ‫ַתּלֵ‪‬‬ ‫וּב ְא ָשׁה‪ :‬ו ֵ‬ ‫ַתּ ַכס ַה ִכּ ָכּר ִצנָּה וּבֹץ ָ‬ ‫ָה ֵאלֶּה ו ְ‬ ‫אַחת‬ ‫אוּר ָתהּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאל ֵע ֶבר ְמ ָ‬ ‫אוּרה ְמלוּנַת ַק ְרטוֹן ֲא ֶשׁר‬ ‫ַתּ ִהי ַה ְמ ָ‬ ‫ַה ִסּ ְמ ָטאוֹת ו ְ‬ ‫ֲרי ַה ַכּ ְל ָבּה ַויָּלוּנוּ‬ ‫אָדם אַח ֵ‬ ‫ָמ ְצאָה לָהּ‪ַ :‬ויָּבוֹא ָה ָ‬ ‫ָתהּ י ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ‬ ‫ְה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לָן ִבּ ְמלוּנ ָ‬ ‫ַח ָדּו‪ :‬ו ָ‬ ‫ָשׁם י ְ‬ ‫תּוֹלדוֹת‬ ‫ְאלֶּה ָהיוּ ְ‬ ‫ֶא ְדוִי ו ְֵרעוֹ י ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ֱא ִביל ו ֵ‬ ‫אוֹתם‪:‬‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ַעד ֲא ֶשׁר ָפּ ְג ָשׁה ָ‬


‫כז‬

‫ְּתאו ִֹמים‬

‫יג‬ ‫בּוֹד ָדה ִכּי ֵע ֶדר ֵאין‬ ‫ַער ְ‬ ‫ַתּ ְחיֶה ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫וִ‬ ‫אָדם ִהיא‪:‬‬ ‫ַתּ ְת ַפח ִבּ ְטנָהּ ְמאֹד ִכּי ָה ַרת ָ‬ ‫לָהּ ו ִ‬ ‫וּב ֶשּׁ ֶרץ ֲא ֶשׁר‬ ‫ַער ַ‬ ‫ַת ַמגֵּר ָר ָעבוֹנָהּ ְבּ ַחיּוֹת ַהיּ ַ‬ ‫וְ‬ ‫ַתּ ְשׂרוֹד‪ :‬ו ְִהנֵּה ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי ָחלוּ‬ ‫יה ו ִ‬ ‫ָבּא ַעל ִפּ ָ‬ ‫אַחר ִמ ְקלָט ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר‬ ‫ַתּתוּר ַ‬ ‫יה ְבּ ִר ְח ָמהּ ו ַ‬ ‫יר ָ‬ ‫ִצ ֶ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫יה ִבּ ְמ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ָמ ְצאָה ו ְ‬ ‫פּוּשׂ ָ‬ ‫ַתּבוֹא ְבּ ִח ֶ‬ ‫בּוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫וּפ ַתח ַצר לָהּ וְלַחוּת ְגּדוֹלָה ָבּהּ‬ ‫ַה ְמּ ָע ָרה ָצ ָרה ֶ‬ ‫ַתּ ָדּ ֵחס‬ ‫ַתּ ָכּנֵס ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶפּ ַתח ו ִ‬ ‫ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫ַתּ ָפּ ַצע‬ ‫ַתּ ִהי ַה ְמּ ָע ָרה ִל ְת ָעלַת זִיזִים‪ :‬ו ִ‬ ‫גוּפהּ ו ְ‬ ‫בּוֹ ְבּ ָ‬ ‫גּוּפהּ ִכּי ָה ָרה ִהיא‬ ‫וּב ִצ ֵדּי ָ‬ ‫ֶיה ְ‬ ‫ַה ַחיָּה ַבּ ֶדּ ֶר‪ְ ‬בּ ַר ְגל ָ‬ ‫יעה‬ ‫ֶיה‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ִה ִגּ ָ‬ ‫ַויּ ְִס ְגּרוּ ִקירוֹת ַה ְמּ ָע ָרה ָעל ָ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאל ָמקוֹם ַבּ ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמּה ִמ ְת ַר ֵחב‬ ‫ֶדת וְ‪‬א ָר ֲא ָתה ִכּי‬ ‫ַתּ ְכ ַרע ָלל ֶ‬ ‫ַתּ ֵשׁב בּוֹ ו ִ‬ ‫ַה ֶפּ ַתח ו ֵ‬ ‫ָחשׁ‬ ‫כּוֹא ִבים‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ַהנּ ָ‬ ‫יה ֲ‬ ‫יר ָ‬ ‫יה ו ְִצ ֶ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫ָחשׁ ָבּא אַח ֶ‬ ‫נָ‬ ‫אַחת‬ ‫ַתּ‪ ‬בּוֹ ְבּ ַ‬ ‫יה ו ַ‬ ‫ִסּוּר ָ‬ ‫ַתּ ָבּ ֵהל ִהיא ְבּי ֶ‬ ‫ֶאל ַה ַכּ ְל ָבּה ו ִ‬ ‫תּוּלים‪ :‬ו ְִהנֵּה‬ ‫ָמת ְבּ ִפ ִ‬ ‫שׁוּף רֹאשׁוֹ ַויּ ָ‬ ‫ַתּ ְ‬ ‫יה ו ָ‬ ‫פּוֹת ָ‬ ‫ִמ ַכּ ֶ‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ֶט ֶרם ְתּ ַק ֵפּד‬ ‫זּוֹחל ָה ֵכּשׁ ָ‬ ‫ִכּי ִה ְס ִפּיק ַה ֵ‬


‫כח‬

‫יה‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ַחדֹּר ָה ַר ַעל ַמ ֵהר ְבּ ַע ְצ ֶ‬ ‫רֹאשׁוֹ ִמ ְגּחֹנוֹ ַויּ ְ‬ ‫ְהד‬ ‫ַתַילֵּל ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ו ֵ‬ ‫ִצּ ֵרב לָהּ ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ְ‬ ‫ַויּ ָ‬ ‫ַעשׂ ָה ֶא ֶרס‬ ‫ֶיה‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫יה ֵאל ָ‬ ‫קוֹלוֹת ָ‬ ‫ֶ‬ ‫גָּדוֹל ָבּהּ ִכּי ָשׁבוּ‬ ‫יה ֶאל תּוֹ‪‬‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫מוֹס ְסנָה ִר ְק ֶ‬ ‫ַתּ ְת ֵ‬ ‫ָבּהּ ְשׁ ָפ ִטים ו ִ‬ ‫ַת ַט ְנּ ֶפנָה‬ ‫ַתּ ְכּ ֶח ְלנָה ו ְ‬ ‫ַת ֱא ַד ְמנָה ַעד ְמאֹד ו ַ‬ ‫ַה ָבּ ָשׂר ו ְ‬ ‫יה ְשׁ ַניִם ֵה ָמּה‬ ‫עוּבּ ֶר ָ‬ ‫ַתּ ֵפּל ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ָ‬ ‫ָתהּ‪ :‬ו ַ‬ ‫ַפּ ְרו ָ‬ ‫אוֹמים‬ ‫אוֹמים ָה ָר ָתה‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַה ְתּ ִ‬ ‫ְבּ ִמ ְס ָפּר ִכּי ְתּ ִ‬ ‫וּבן ֱאנוֹשׁ‬ ‫צוּר ָתם ִכּי ְבּנֵי ֱא ִביל ָהיוּ ֵ‬ ‫ְבּנֵי ֱאנוֹשׁ ְבּ ָ‬ ‫חוּל ָשׁ ָתהּ ֲא ֶשׁר ָפּ ְג ָעה ָבּהּ‬ ‫ַתּ ְת ַעלֵּף ִא ָמּם ְבּ ְ‬ ‫הוּא‪ :‬ו ִ‬ ‫דּוֹמים‬ ‫אוֹמים ִ‬ ‫ֱרג‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַה ְתּ ִ‬ ‫ִמן ַה ֶשּׁ ֶרץ ְבּ ֶט ֶרם ֶנה ַ‬ ‫ֵהים ָה ֶא ָחד ְמכ ָֹער ִמן‬ ‫ְמאֹד זֶה ַלזֶּה ִכּי ֵאינָם ז ִ‬ ‫ַה ֵשּׁ ִני ַעל ִפּי ִמ ַדּת ֱאנוֹשׁ‪ַ :‬וי ְִהי ַה ְתּאוֹם ָה ֶא ָחד‬ ‫אַחר ו ְֵעינָיו חוּמוֹת‬ ‫אָחיו ַה ְתּאוֹם ָה ֵ‬ ‫ְשׂ ִעיר ֵמ ִ‬ ‫ָרזֶה ו ָ‬ ‫נוֹשׁיִּים‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַה ְשּׁ ַניִם‬ ‫וּפנֵי ַחיָּה לוֹ אַף ִכּי ָהיוּ ֱא ִ‬ ‫ְ‬ ‫ֲדים ְמאֹד ִכּי ְנ ָפ ִלים‬ ‫ירים וְרוֹע ִ‬ ‫וּשׂ ִע ִ‬ ‫ְר ֻט ִבּים ו ְָרזִים ְ‬ ‫ֵה ָמּה‪:‬‬ ‫יד‬ ‫אוֹמים ְבּנֵי ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ִפּ ְט ָמ ָתהּ‬ ‫ְח ְפּשׂוּ ַה ְתּ ִ‬ ‫ַוי ַ‬ ‫רוּח ָבּהּ ְל ֵעת‬ ‫ִלינֹק ִמ ֶמּנָּה וְ‪‬א ַתּגֵּב ִכּי ֵאין ַ‬


‫כט‬

‫גּוֹשׁשׁוּ‬ ‫ַע ָתּה ִכּי אָ ֲחזָה ָבּהּ ַתּ ְר ֵעלַת ַה ֶשּׁ ֶרץ‪ַ :‬ויּ ְִת ֵ‬ ‫אָדם‪:‬‬ ‫ָהם ִכּ ְבנֵי ָ‬ ‫וּמ ְר ֶאה ל ֶ‬ ‫גּוּרי ַחיָּה ַ‬ ‫ֵיהם ְכּ ֵ‬ ‫ֵבּינ ֶ‬ ‫ירים ֵה ָמּה‬ ‫וּשׂ ִע ִ‬ ‫ָהם ו ְֻר ִדּים ְ‬ ‫ֵעי ַניִם עֲצוּמוֹת ל ֶ‬ ‫ַבּבוּ ִמקֹּר‪ :‬ו ְִהנֵּה‬ ‫עוֹטף ָבּם ַו ְיי ְ‬ ‫ו ְָדם ִשׁ ְליַת ִא ָמּם ֵ‬ ‫ִכּי ֵע ֶרב ַרב ֶשׁל ְנ ָמ ִלים ִה ִגּיעוּ ְבּ ִנ ְבלָתוֹ ֶשׁל‬ ‫ָחשׁ ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ַויּ ְִת ַח ְפּרוּ בּוֹ ַעד ִנ ְמלָא‬ ‫ַהנּ ָ‬ ‫זּוֹחל ִמן ַה ְנּ ִחיל ְכּ ִאלּוּ‬ ‫ֲר ִקים‪ַ :‬ויּ ְִת ַפ ֵתּל ַה ֵ‬ ‫גּוּפוֹ ַבּח ָ‬ ‫גּוּפם ֶשׁל‬ ‫ַת ַט ֵפּ ְסנָה ַה ְנּ ָמ ִלים אַף ְבּ ָ‬ ‫ַחי הוּא‪ :‬ו ְ‬ ‫יהן‬ ‫תוֹת ֶ‬ ‫רוֹטנָה ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם ְבּ ִל ְס ֵ‬ ‫ַתּ ְח ְ‬ ‫גּוּרים ו ַ‬ ‫ַה ִ‬ ‫ְעוֹרם אָדֹם‪:‬‬ ‫גּוּרים ִבּ ְילָלוֹת ְגּדוֹלוֹת ו ָ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ַה ִ‬ ‫ֲר ִקים אַף ַעל ִפּ ְצ ֵעי ִא ָמּם ֲא ֶשׁר‬ ‫ַפּלוּ ַהח ָ‬ ‫ַויּ ְִתנ ְ‬ ‫יח ַה ָבּ ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַתּ ְבאָש ַה ְמּ ִחלָּה ְבּ ֵר ַ‬ ‫ְמ ַד ֵמּ ִמים ו ִ‬ ‫אָדם‬ ‫גּוּרים ְכּקוֹל ַה ִתּינוֹקוֹת ֲא ֶשׁר ִבּ ְבנֵי ָ‬ ‫קוֹל ַה ִ‬ ‫רוֹמנָה‬ ‫ַתּ ְצ ְ‬ ‫ְה ַתּן ִנ ְשׁ ַמ ַעת ְבּקוֹלָם ו ִ‬ ‫ְוי ְִב ַבת ַה ֶכּלֶב ו ַ‬ ‫ַתּעוֹר ִא ָמּם ֵמ ֶע ְלפוֹנָהּ ִכּי י ְִללוּ‬ ‫יהם ְמאֹד‪ :‬ו ֵ‬ ‫לוֹת ֶ‬ ‫י ְִל ֵ‬ ‫וּמן ַה ִשּׁ ְליָה‬ ‫ֲר ִקים ִ‬ ‫גּוּפם ִמן ַהח ָ‬ ‫ַקּק ָ‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫ֶיה ו ְ‬ ‫ָבּנ ָ‬ ‫וּמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ָק ַרשׁ ָבּם‪:‬‬ ‫אוֹתם ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָע ְט ָפה ָ‬ ‫ָשׁה ִהיא ִמן‬ ‫ְחלּ ָ‬ ‫ֶיה ו ַ‬ ‫ֹאשׁהּ ְס ַח ְר ַחר ָעל ָ‬ ‫ַוי ְִהי ר ָ‬ ‫יה‬ ‫ַת ַס ְדּ ָרם ְבּ ִפ ָ‬ ‫גּוּרים ו ְ‬ ‫ַתּ ְק ַרב ֶאל ַה ִ‬ ‫ָה ֶא ֶרס‪ :‬ו ִ‬


‫ל‬

‫יה‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫יאם ְבּ ִפ ְט ֶ‬ ‫ַתּ ִב ֵ‬ ‫אוֹתם‪ :‬ו ְ‬ ‫ַשּׁר ָ‬ ‫ַתי ֵ‬ ‫גּוּפהּ ו ְ‬ ‫ִל ְפנֵי ָ‬ ‫ִשּׁכוּ ַה ְשּׁ ַניִם‬ ‫ַה ְתּפוּחוֹת ִמן ֶה ָחלָב ַויּ ְִנקוּ ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ֶאת ִפּ ְטמוֹת ִא ָמּם ִכּי ִפּ ְר ִאיִּים ְמאֹד ָהיוּ ְבּ ִשׁנּ ֶ‬ ‫אָדם‪ַ :‬ויּ ְִמ ְצצוּ ֲחלֵב‬ ‫יּוּתם ָ‬ ‫אַכז ִָר ָ‬ ‫וּב ְ‬ ‫ָבים ֵהם ְ‬ ‫ְכּל ִ‬ ‫יקה ַעזָה ִמן ֶה ָחזֶה ֶשׁלָּהּ‬ ‫יה ִבּ ְשׁ ִק ָ‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ִא ָמּם ְמ ִפּ ְט ֶ‬ ‫יהם ָחלָב‬ ‫סוֹת ֶ‬ ‫ָדּ ְשׁנָה ִכּ ְר ֵ‬ ‫ַתּג ַ‬ ‫דוֹלים ו ִ‬ ‫וּב ְר ַע ִשׁים ְגּ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ָהם ְמאֹד ְבּ ֵק ָב ָתם ִכּי‬ ‫ַפּ ְחנָה ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬ויּ ְִכאָב ל ֶ‬ ‫ַתּ ְתנ ַ‬ ‫וִ‬ ‫ָחשׁ‪:‬‬ ‫גּוּפה ֵמ ֶא ֶרס ַהנּ ָ‬ ‫ָרווּ ָבּ ַר ַעל ַעד ֲא ֶשׁר ִנ ָקּה ָ‬ ‫ָמים‬ ‫‪‬שׁים י ִ‬ ‫ַויּ ְִנקוּ ִמ ְשּׁ ֵדי ִא ָמּם ֶאת ֶה ָחלָב עוֹד ְשׁ ִ‬ ‫וּבנֵי‬ ‫ַויּ ְִג ְדּלוּ ִבּ ְמ ִהירוּת ַר ָבּה ִכּי ְבּנֵי ַכּ ְל ָבּה ָהיוּ ְ‬ ‫ְתה ַה ֵאם‬ ‫ְהי ָ‬ ‫ַח ִכּימוּ ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ָ‬ ‫אָדם גַּם ֵכּן ויּ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ְיוֹצאת ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ְל ִע ִתּים ְתּכוּפוֹת ִכּי‬ ‫ָבּאָה ו ֵ‬ ‫ֶיה ִכּי י ְַנקוּ ַהוְּלָדוֹת ִמ ֶמּנָּה‬ ‫ַרב ָהיָה ַתּ ֲאבוֹנָהּ ָעל ָ‬ ‫ֵיהם ַעל ֶה ָחלָב‪:‬‬ ‫קוֹטטוּ ֵבּינ ֶ‬ ‫ְבּ ַכ ֻמּיּוֹת ְגּדוֹלוֹת ַויּ ְִת ְ‬ ‫טו‬ ‫אָחיו ֲא ֶשׁר‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַההוּא ַויָּבוֹא ַהגּוּר ָה ָרזֶה ְבּ ִ‬ ‫ֶחיוֹ ְבּ ִצ ָפּ ְרנָיו‪:‬‬ ‫ָרם ֵאלָיו יָדוֹ ַויּ ְִק ַרע ל ְ‬ ‫ִבּ ֵקּשׁ ִלינֹק ַויּ ֶ‬ ‫ָסב ֵאלָיו רֹאשׁוֹ‬ ‫ַו ִיּז ְַעק ַהגּוּר ְבּקוֹל גָּדוֹל ַוי ְַד ֵמּם ַויּ ֵ‬ ‫ַת ַד ֵמּם גַּם ִהיא‬ ‫ֶחיוֹ ַה ְשּׁ ִניָּה ו ְ‬ ‫אָחיו ֶאת ל ְ‬ ‫ַויּ ְִק ַרע ִ‬


‫לא‬

‫ַתּ ְשּׁ ֵכהוּ‬ ‫ַתּז ְַדּ ֵעק ֵאלָיו ַמ ֵהר ו ִ‬ ‫ַתּז ְַעף ִאמּוֹ ו ִ‬ ‫ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫ַתּבוֹא ִבּ ְלשׁוֹנָהּ ֶאל‬ ‫יה ו ָ‬ ‫אָחיו ְבּ ִפ ָ‬ ‫יקהוּ ֵמ ִ‬ ‫ַתּ ְר ִח ֵ‬ ‫וַ‬ ‫ָת ֵקף ֶאת ִאמּוֹ‬ ‫בּוּרוֹתיו‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַקּק ַח‬ ‫ַתל ֵ‬ ‫צוּע ו ְ‬ ‫ַה ָפּ ַ‬ ‫יק ָה ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא‬ ‫ָדיו ַויּ ְַר ִח ֶ‬ ‫ַויּ ְִנ ְשׁ ֶכ ָה ַויַּ‪ָ ‬בּהּ ְבּי ָ‬ ‫ִשׂ ָתּ ֵער‬ ‫ְאַכז ִָרי ְמאֹד אַף ִכּי ִתּינוֹק הוּא‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ָחזָק ו ְ‬ ‫ָמת‬ ‫תוֹתיו ַוי ָ‬ ‫אָחיו ְבּגוּפוֹ ַוי ְַר ְטּ ֵשׁהוּ ְבּיָדוֹ ו ְִל ְס ָ‬ ‫ַעל ִ‬ ‫דוֹלים ִכּי ִא ֵבּד ָדּמוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫כּוּסים ְגּ ִ‬ ‫ְבּ ִפ ְר ִ‬ ‫ַתּבוֹא ֵאלָיו ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫יב ָריו ִמ ֶמּנּוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַויּ ְִג ְלשׁוּ ֵא ָ‬ ‫ָדיו‬ ‫ַתּ ְנ ְשׁ ֵכהוּ‪ַ :‬ויּ ְִנ ַעץ ָבּהּ ִצ ָפּ ְרנֵי י ָ‬ ‫ַתּ‪ ‬בּוֹ ְבּ ָכ ָפּהּ ו ִ‬ ‫וַ‬ ‫ֶה ִבּ ְנ ִשׁיכוֹת ַרבּוֹת‪ :‬וְ‪‬א‬ ‫ַה ְרג ָ‬ ‫ֶיה ַויּ ַ‬ ‫ַת ַע ֵקּ ְרנָה ֵעינ ָ‬ ‫וְ‬ ‫בוֹתיו ַה ַכּ ְל ָבּה ַהזֹּאת ַויַּ‪ָ ‬בּהּ‬ ‫ְתּ ִהי ִאמּוֹ ְבּ ַמ ְח ְשׁ ָ‬ ‫דוֹר ֶשׁת ָר ָעתוֹ‪ַ :‬וַיּחֲבוֹט ָבּהּ ְבּ ָע ְצ ָמה ַר ָבּה‬ ‫ִכּ ְב ֶ‬ ‫ָתהּ ַעל ַק ְר ַקע‬ ‫ַתּפֹּל ִנ ְבל ָ‬ ‫ְחזָק הוּא ַעד ְמאֹד ו ִ‬ ‫וָ‬ ‫גּוּפת ְבּנָהּ‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ַההוּא‬ ‫ַה ְמּ ָע ָרה ַעל יַד ַ‬ ‫וּב ֶהלֶם‬ ‫ִכּי ֵמ ָתה ַה ַכּ ְל ָבּה ִמ ְשּׁ ֵאר ְבּ ָשׂ ָרהּ ְבּ ֶס ֶבל ְ‬ ‫ִסּוּרים ָק ִשׁים‪ַ :‬ויּ ְִחיֶה ַהגּוּר ַעל ְבּ ָשׂ ָרם ְבּתוֹ‪‬‬ ‫וּבי ִ‬ ‫ְ‬ ‫ָמים ַעל ְבּ ַשׂר ִאמּוֹ ו ְַעל‬ ‫בוּעיִם י ִ‬ ‫ַה ְמּ ָע ָרה עוֹד ְשׁ ַ‬ ‫וּב ִמינֵי‬ ‫ַתּ ָמּלֵא ַה ְמּ ָע ָרה ְבּ ֶשׁ ֶקץ ְ‬ ‫ְבּ ַשׂר ְתּאוֹמוֹ‪ :‬ו ִ‬ ‫ֵעה ַויּ ְִבאַשׁוּ ִפּ ְג ֵרי ַה ְבּ ֵהמוֹת ַויּ ְִפ ֶשׂה ַבּ ֵהם‬ ‫ַהתּוֹל ָ‬


‫לב‬

‫ֵצא ֶבּן‬ ‫ַה ֶר ֶקב ַעד ֲא ֶשׁר ‪‬א ָיכֹל ְל ִהזּוֹן ֵמ ֶהם‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ַה ִכּ ְלאַיִם ֶאת ַה ְמּ ָע ָרה ַויּ ִָפּ ַצע ַבּ ֶדּ ֶר‪ִ ‬כּי ָצ ָרה‬ ‫ַער וְהוּא הוֹלֵ‪‬‬ ‫ַחה ַויָּבוֹא ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ִהיא ְול ַ‬ ‫ֲר ָדה ְבּ ִק ְרבּוֹ ִכּי ֵמח ֶֹשׁ‪ָ ‬בּא‬ ‫ַתּ ִהי ח ָ‬ ‫ַעל ְשׁ ַתּיִם‪ :‬ו ְ‬ ‫ָצא וְ‪‬א ִה ִכּיר ֶאת ָהעוֹלָם ֶשׁ ִמּחוּץ‬ ‫ְאל ח ֶֹשׁ‪ ‬י ָ‬ ‫וֶ‬ ‫צוּע ו ְֵעירֹם ְכּ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה‪:‬‬ ‫וּפ ַ‬ ‫ַמּ ָע ָרה וְהוּא ָר ֵעב ָ‬ ‫לְ‬ ‫ְל ַב ּד ֹו‬

‫טז‬ ‫ַער ְל ַבדּוֹ‬ ‫ֳד ִשׁים ַר ִבּים ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ַויּ ְִחיֶה ַהגּוּר עוֹד ח ָ‬ ‫ֵע ֶשׂה ָשׂ ִעיר ְמאֹד ִכּי ֶבּן‬ ‫ַויּ ְִג ַדּל גּוּפוֹ ַויּ ְִת ַפּ ֵתּ ַח ַויּ ָ‬ ‫וּבן ֱא ִביל‪ַ :‬וַיּ ֲעמֹד ִבּ ְפנֵי ַס ָכּנוֹת ַרבּוֹת‬ ‫ַכּ ְל ָבּה הוּא ֵ‬ ‫ְשׁ ָפר‬ ‫טוֹר ִפים ַר ִבּים ו ָ‬ ‫וּב ְפנֵי ְ‬ ‫ַער ִ‬ ‫שׁוֹכנוֹת ַבּיּ ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ָדע ַהגּוּר ֶאת ִה ְלכוֹת‬ ‫ָעלָיו ַמזָּל גָּדוֹל ִכּי ‪‬א י ַ‬ ‫נוֹתיו‪ַ :‬וי ְִהי ֶבּן ַה ְבּ ֵה ָמה ִנזּוֹן‬ ‫ְאת ַס ָכּ ָ‬ ‫ַער ו ֶ‬ ‫ַהיּ ַ‬ ‫וּמ ֶע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה‬ ‫ֵמ ֶע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ‪‬א ַר ַעל בּוֹ ֵ‬ ‫ָרים ֲא ֶשׁר‬ ‫וּמן ַה ְפּג ִ‬ ‫ַער ִ‬ ‫וּמ ֶשּׁ ֶרץ ַהיּ ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַר ַעל בּוֹ ִ‬ ‫אַלּימוּת‬ ‫ַתּ ִהי ָה ִ‬ ‫ָדע‪ :‬ו ְ‬ ‫ַער ִכּי ֶאת ַה ַצּיִד ‪‬א י ַ‬ ‫ַבּיּ ַ‬ ‫ֲסר‬ ‫ֲר ָדה ְגּדוֹלָה ִכּי ָק ָטן הוּא ַוח ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ ַלח ָ‬


‫לג‬

‫ַמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ָבּהּ ָה ַרג ֶאת ִאמּוֹ‬ ‫אוֹנים ִמחוּץ ל ְ‬ ‫ִ‬ ‫וּמן ַה ְנּ ָמ ִלים‬ ‫אָחיו‪ַ :‬ויִּזּוֹן ַהגּוּר ִמן ַה ְשּׁ ָר ִצים ִ‬ ‫ְאת ִ‬ ‫וֶ‬ ‫וּמ ַמּ ְר ֵבּי‬ ‫ַעים ִ‬ ‫וּמן ַהתּוֹל ִ‬ ‫ָבים ִ‬ ‫וּמן ַה ֲחג ִ‬ ‫וּמן ַה ַמּ ָקּ ִקים ִ‬ ‫ִ‬ ‫וּמן‬ ‫ָמ ְנ ְדּ ָרה ִ‬ ‫וּמן ַה ָסּל ַ‬ ‫וּמן ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ִ‬ ‫ָה ַר ְג ַליִם ִ‬ ‫טוֹבים ֵה ָמּה‬ ‫ָחשׁ ַויּ ְַרא ַהגּוּר ִכּי ִ‬ ‫וּמן ַהנּ ָ‬ ‫ַה ְלּ ָטאָה ִ‬ ‫ַער ַתּ ַחת‬ ‫ְל ַמ ֲא ָכל‪ַ :‬ויּ ְִג ַדּל ַתּ ַחת ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫ֵיהם ֵמ ֵעת‬ ‫ְט ֵפּס ֲעל ֶ‬ ‫יהם‪ַ :‬וי ַ‬ ‫וּב ָחסוּת ַע ְנ ֵפ ֶ‬ ‫סוּתם ְ‬ ‫ָח ָ‬ ‫טּוֹר ֵפי‬ ‫ֱרד הוּא ִמ ְ‬ ‫ָדיו ַבּ ֲא ֶשׁר ֶנח ַ‬ ‫וּבי ָ‬ ‫ְל ֵעת ְבּ ַר ְגלָיו ְ‬ ‫וּמן ָהרוּחוֹת ֲא ֶשׁר‬ ‫ָדע ִ‬ ‫דוֹלים ֶשׁ‪‬א י ַ‬ ‫ַער ַה ְגּ ִ‬ ‫ַהיּ ַ‬ ‫אָחז ַה ָמּוֶת ַבּ ֲא ָד ָמה ַה ִהיא‬ ‫ַער ִכּי ַ‬ ‫נוֹשׁבוֹת ַבּיּ ַ‬ ‫ְ‬ ‫ְהיָה ַהגּוּר‬ ‫ֲשׁ ָכה ְגּדוֹלָה ָבּם‪ :‬ו ָ‬ ‫ַבּלֵּילוֹת ֲא ֶשׁר ַהח ֵ‬ ‫ֹאכל ֶאת ַה ֶח ֶרק‬ ‫ְמ ַקלֵּף ֶאת ְק ִלפּוֹת ָה ֵע ִצים ַויּ ַ‬ ‫ְאת ַה ְטּ ָח ִבית‬ ‫ְאת ַה ְשּׂ ָמ ִמית ו ֶ‬ ‫יהן ו ֶ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַת ְח ֵתּ ֶ‬ ‫ימים‬ ‫וּט ִע ִ‬ ‫טוֹבים ֵהם ְל ַמ ֲא ָכל ְ‬ ‫ָדל ַויּ ְַרא ִכּי ִ‬ ‫ְאת ַהנּ ָ‬ ‫וֶ‬ ‫תוֹתיו ַויּ ְִג ַדּל ִשׂ ְכלוֹ‬ ‫יב ֵרי גּוּפוֹ ו ְִל ְס ָ‬ ‫ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִג ְדּלוּ ֵא ְ‬ ‫ְה ְגיוֹנוֹ ו ְִנ ְסיוֹנוֹ ַויּ ְִצ ַמח ִבּ ְמ ִהירוּת‪:‬‬ ‫ַויּ ְִרבּוּ ָח ְכ ָמתוֹ ו ֶ‬ ‫ָדע‬ ‫אַלּימוּת ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַתּ ְצ ַמח אַף ָה ִ‬ ‫וִ‬ ‫ָדע אַף‬ ‫אָדם וְ‪‬א י ַ‬ ‫ִכּי ָח ָכם הוּא ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵי ָה ָ‬ ‫ַער וְ‪‬א‬ ‫אַלּים הוּא ְבּ ִק ְר ָבּם ִכּי ‪‬א ָשׁ ְכנוּ ַבּיּ ַ‬ ‫ִכּי ִ‬


‫לד‬

‫יהם‪ַ :‬וי ְִהי ִמ ֵדּי ַפּ ַעם ִכּי‬ ‫כוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִה ְל ֵ‬ ‫אוֹתם ו ֶ‬ ‫ִה ִכּיר ָ‬ ‫ֲשׁן‬ ‫ַער ְוע ַ‬ ‫ִח ְלחֲלוּ ָשׁ ָמּה קוֹלוֹת ָה ִעיר ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ָמת ַהגּוּר ֶאת ַה ְשּׁ ָר ִצים‬ ‫וּב ְצ ָמ ָחיו‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ָה ִעיר ָבּא בּוֹ ִ‬ ‫יעתוֹ ִכּי ֶנ ֱהנָה ִמ ְרא ָֹתם‬ ‫ַער גַּם ִבּ ְשׂ ִב ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫ִמ ְת ַפ ְתּ ִלים ְמאֹד‪:‬‬ ‫יז‬ ‫יע ַהגּוּר ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד‬ ‫יע יוֹם ֶא ָחד ֲא ֶשׁר בּוֹ ִה ִגּ ַ‬ ‫ַויּ ִַגּ ַ‬ ‫אַמּן‬ ‫רוֹשׁים‪ַ :‬ויּ ְִת ֵ‬ ‫ַער ֲא ֶשׁר ָשׁם ַרבּוּ ַה ַע ְכ ְבּ ִ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ֳד ִשׁים ַר ִבּים ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ָבּ ֶהם ְבּ ַציִד ַויּ ְִחיֶה עוֹד ח ָ‬ ‫וּמן‬ ‫ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה‪ַ :‬ו ִיּזֹּן ִמן ַה ְמּ ַכ ְר ְס ִמים ִמן ָה ַע ְכ ָבּר ִ‬ ‫וּמן ַה ַח ַדּף‬ ‫בּוּע ִ‬ ‫וּמן ַהיּ ְַר ַ‬ ‫וּמן ָהאוֹגֵר ִ‬ ‫ָה ַע ְכ ְבּרוֹשׁ ִ‬ ‫ְח ֵבּב ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם ְמאֹד‬ ‫ֲטלֵּף‪ַ :‬וי ָ‬ ‫וּמן ָהע ַ‬ ‫ָאי ִ‬ ‫וּמן ַה ְסּנ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ְשׂ ֵחק‬ ‫ִשׁ‪‬ט ָבּם ַוי ַ‬ ‫ֵשׁ ְתּ ָדּ ָמם ְבּ ַת ֲאוָה ְגּדוֹלָה ַויּ ְ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫טוֹבים ֵה ָמּה‬ ‫וּבכֹל ְנ ָק ָביו‪ַ :‬ויּ ְַרא ִכּי ִ‬ ‫ָבּם ְבּכֹל גּוּפוֹ ְ‬ ‫ירים ְל ַמ ֲא ָכל ְוּל ִה ְת ַע ְלּלוּת ַויּ ְִת ַע ֵמּר‬ ‫יּוֹנ ִקים ַהזּ ְִע ִ‬ ‫ַה ְ‬ ‫וּב ְנּ ֵבלוֹת ַויּ ְִת ַפלֵּשׁ‬ ‫וּב ֵמּ ִתים ַבּגּוּפוֹת ַ‬ ‫ָבּם ַבּ ַחיִּים ַ‬ ‫יע‬ ‫אוּשׁם‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ִה ִגּ ַ‬ ‫ָבּם גַּם ִבּ ְב ָשׂ ָמם ְוגַם ְבּ ֵב ָ‬ ‫ַער ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת‬ ‫ַתּבוֹא ַחיָּה ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫יוֹם ֶא ָחד ו ָ‬ ‫ַה ְצּ ָב ִאים ַוי ְִהי ַהגּוּר ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה גָּדוֹל הוּא‬


‫לה‬

‫ָמ ֵתּן ַהגּוּר ְבּתוֹ‪ִ ‬מ ְג ַר ַעת ֲא ֶשׁר‬ ‫טוּח ְבּ ַע ְצמוֹ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫וּב ַ‬ ‫ָ‬ ‫ֶיה ִמ ְלּ ַמ ְעלָה‪ַ :‬ו ְיַזנֵּק‬ ‫ָשׁ ֵקף ָעל ָ‬ ‫אַחד ָה ֵע ִצים ַויּ ְ‬ ‫ְבּ ַ‬ ‫ַתּ ָפּ ַצע‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ִצ ָפּ ְרנָיו ו ִ‬ ‫ַהגּוּר ַעל ַה ַחיָּה ַויּ ְִדרֹס ָ‬ ‫ַתּ ְצוַח ִכּי ָר ֲא ָתה‬ ‫ַתַילֵּל ַה ַחיָּה ְמאֹד ו ִ‬ ‫ֵאָבק ָבּה‪ :‬ו ְ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫ַתּ ָה ֵרג ַתּ ַחת‬ ‫ְתה בּוֹ ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ‪ :‬ו ֵ‬ ‫ְחז ָ‬ ‫ֶיה ו ָ‬ ‫ַה ָמּוֶת ְבּ ֵעינ ָ‬ ‫ַתּ ָמת ִכּי ָשׁ ַבר לָהּ ֶאת ַמ ְפ ֶר ֶקת ַה ַצּוָּאר‬ ‫ַפּיו ו ָ‬ ‫ְטל ָ‬ ‫ַו ִיּזֹּן ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬ויּ ְִל ַמד לָצוּד ֶאת ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ַה ְגּדוֹלָה‬ ‫ֳד ִשׁים ַויּ ְִג ַדּל גּוּפוֹ ַויּ ְִת ַפּ ֵתּ ַח‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ְבּ ֶמ ֶשׁך ַכּ ָמּה ח ָ‬ ‫ְח ְכ ָמתוֹ ַר ָבּה ִכּי ָראָה ֶאת כֹּל‬ ‫ִשׂ ְכלוֹ גָּדוֹל ְמאֹד ו ָ‬ ‫ְה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר‬ ‫ְאת כֹּל ַה ָח ְכ ָמה ו ַ‬ ‫ַער ו ֶ‬ ‫ֲהלָכוֹת ַהיּ ַ‬ ‫ִשּׁ ֵאר‬ ‫ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויּ ְַרא ִכּי טוֹב ַחיוֹת ְבּ ַצ ֶמּ ֶרת ָה ֵעץ ַויּ ָ‬ ‫יּוֹנ ִקים‬ ‫ֵיהם ַעל ַה ְ‬ ‫ָשׁם ִכּי ִמ ָשּׁם ָראָה ַהכֹּל‪ַ :‬וי ְִחי ֲעל ֶ‬ ‫ו ְַעל ַה ַחיּוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ַוי ְִהי ַציָּד גָּדוֹל ְבּגוּפוֹ ִבּ ְל ַבד‪:‬‬ ‫טּוֹר ִפים ֶאת‬ ‫ְאת ַה ְ‬ ‫ְאת ָהאַיָּל ו ֶ‬ ‫ֹאכל ֶאת ַה ְצּ ִבי ו ֶ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫שׁוֹטט‬ ‫ְאת ַה ֶכּלֶב ַה ְמּ ֵ‬ ‫ְאת ַה ָקּ ָר ָקל ו ֶ‬ ‫ֶה ָחתוּל ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ַתּן‬ ‫שּׁוּעל ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָבּא ִמתּוֹ‪ָ ‬ה ִעיר ו ֶ‬ ‫ִבן‬ ‫אוֹכל ַה ְנּ ֵבלוֹת‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫בוֹע ֵ‬ ‫ְאת ַה ָצּ ַ‬ ‫ְאב ו ֶ‬ ‫ְאת ַהזּ ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫וּמן ָה ֶא ֶבן ַויָּצוּד ֶאת ַה ַחיָּה‬ ‫ְל ַע ְצמוֹ ֵכּ ִלים ִמן ָה ֵעץ ִ‬ ‫ֹאכל כֹּל ָבּ ָשׂר ְבּ ַת ֲאוָה ַר ָבּה ַויּ ְִת ַענֵּג‬ ‫ַה ְגּדוֹלָה ַויּ ַ‬


‫לו‬

‫ֲטלֵּף‬ ‫ְאת ָהע ַ‬ ‫ֳרים ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ִצּפּ ִ‬ ‫ְאת ָהעוֹפוֹת ו ֶ‬ ‫ֶיה‪ :‬ו ֶ‬ ‫ָעל ָ‬ ‫ְאת‬ ‫השׂלָו ו ֶ‬ ‫ְאת ְ‬ ‫ְאת ַה ָח ְגלָה ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ַתּ ְר ְנגוֹל ו ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫ְאת ָהעוֹפוֹת א ְֹכלֵי ַה ְנּ ֵבלוֹת‬ ‫ַער ו ֶ‬ ‫עוֹרב ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫ָה ֵ‬ ‫וּב ֲחזִיר ֶט ֶרם ָנגַע‪:‬‬ ‫ָט ַרף גַּם ַ‬ ‫חֲ זִ ירָ ה‬

‫יח‬ ‫ַתּבוֹא‬ ‫לוּלית ְגּדוֹלָה בּוֹ ו ָ‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ַער ְ‬ ‫ַוי ְִהי יוֹם ֶא ָחד ַבּיּ ַ‬ ‫ִירה ַתּ ַחת ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ָעלָיו ִקנֵּן ַהגּוּר ֵבּין‬ ‫ֲחז ָ‬ ‫ִירה ַתּ ַחת ָה ֵעץ‬ ‫ָפיו‪ַ :‬ויּ ְַרא ַהגּוּר ֶאת ַה ֲחז ָ‬ ‫ֲענ ָ‬ ‫ֶשׁת‬ ‫וּמ ְת ַפּלּ ֶ‬ ‫ְחוֹפ ֶרת ָבּ ֲא ָד ָמה ִ‬ ‫ֵרת ו ֶ‬ ‫ַרגּ ֵ‬ ‫ו ְִהיא ְמג ְ‬ ‫וּמ ַח ֶפּ ֶשׂת שׁ ָֹר ִשׁים‪ַ :‬ויּ ְַרא ִכּי ְגּדוֹלָה ִהיא‬ ‫ָבּהּ ְ‬ ‫יח ַעז‬ ‫יה ְמ ֻח ָדּ ִדים ַוי ְִהי ֵר ַ‬ ‫יב ָ‬ ‫ָתהּ ָע ָבה ו ְִנ ֶ‬ ‫ַפּ ְרו ָ‬ ‫עוֹלֶה ִמ ֶמּנָּה ַעד ְל ַצ ֶמּ ֶרת נוֹף ָה ֵעץ‪ַ :‬וי ְִהי ַהגּוּר ֵבּן‬ ‫ַער ִכּי ֶבּן‬ ‫ֳד ִשׁים וְהוּא גָּדוֹל ִנ ְר ֶאה ְכּנ ַ‬ ‫ִשׁ ְב ָעה ח ָ‬ ‫ַתּעוֹר בּוֹ ַתּ ֲאוָה ַעזָה‬ ‫וּמ ֻפ ָתּח ַמ ֵהר‪ :‬ו ֵ‬ ‫ַכּ ְל ָבּה הוּא ְ‬ ‫ַתּ ַעל ז ְִק ָפּתוֹ וְ‪‬א‬ ‫יחהּ ו ַ‬ ‫ְאל ֵר ָ‬ ‫ֶאל ְבּ ַשׂר ַה ְבּ ֵה ָמה ו ֶ‬ ‫ֲצי ַחיָּה‪ַ :‬ו ְיַזנֵּק‬ ‫אָדם הוּא ַוח ִ‬ ‫ֲצי ָ‬ ‫דּוּע ִכּי ח ִ‬ ‫ָדע ַמ ַ‬ ‫יַ‬ ‫ֵרד ֶאל‬ ‫ִשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ָמ ַטה ִמן ָה ֵעץ ַויּ ֵ‬ ‫ָפים ַויּ ְ‬ ‫ִמ ֵבּין ָה ֲענ ִ‬


‫לז‬

‫נוֹשׁי ְמאֹד‬ ‫ְא ִ‬ ‫ַער וְהוּא ָשׂ ִעיר ְמאֹד ו ֱ‬ ‫ַק ְר ָק ִעית ַהיּ ַ‬ ‫ַתּ ָבּ ֵהל‬ ‫ֶיה ו ִ‬ ‫ִירה ָפּנ ָ‬ ‫ַתּ ֵסּב ֵאלָיו ַה ֲחז ָ‬ ‫ו ְֶע ְרוָתוֹ ַח ָמּה‪ :‬ו ַ‬ ‫ְאת‬ ‫ֹאחז ָבּהּ ַה ַפּלָּצוּת ֶאת ְבּ ָשׂ ָרה ו ֶ‬ ‫ִמ ַמּ ְר ֵאהוּ ַותּ ַ‬ ‫אָדם ִכּי ַציָּד‬ ‫יה ַבּ ֲא ֶשׁר י ְָד ָעה ֶאת ָה ָ‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ַע ְצ ֶ‬ ‫ֲרה ֶאל‬ ‫ַתּ ְפ ַתח ִבּ ְדּה ָ‬ ‫ַתּ ָבּ ֵעת ַה ְבּ ֵה ָמה ו ִ‬ ‫הוּא‪ :‬ו ִ‬ ‫יה‬ ‫ֲר ָ‬ ‫זוֹחל אַח ֶ‬ ‫יח ֵ‬ ‫ַער ַוי ְִהי שׁ ֶֹבל ֶשׁל ֵר ַ‬ ‫ֲבה ַהיּ ַ‬ ‫ַמע ֵ‬ ‫אָפּהּ ִמן ַה ַמּ ֲא ָמץ‪ַ :‬ויּ ְִרדֹּף‬ ‫ְח ְר ֵחר ָ‬ ‫ִבּ ְמ ִהירוּת ַוי ַ‬ ‫ַער ֵבּין ָה ֵע ִצים‬ ‫יה ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫אַח ֶ‬ ‫ֶיה‬ ‫ִשׂ ָתּ ֵער ָעל ָ‬ ‫וּבתוֹ‪ַ ‬ה ְסּ ַב‪ַ ‬ויָּרוּץ ַמ ֵהר ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְ‬ ‫אוֹחזֶת‬ ‫ַתּ ִהי יָדוֹ ֶ‬ ‫אָדם הוּא ו ְ‬ ‫ַפּיו ִכּי ֶפּ ֶרא ָ‬ ‫ִבּ ְטל ָ‬ ‫ִירה‬ ‫ַתּז ְַעק ַה ֲחז ָ‬ ‫ְה ֶא ֶבן ְמ ֻס ֶתּ ֶתת ְכּ ַס ִכּין‪ :‬ו ִ‬ ‫ְבּ ֶא ֶבן ו ָ‬ ‫יה ְבּ ִגּז ְֵעי‬ ‫יחוֹת ָ‬ ‫ַת ַה ְד ֵה ְדנָה ְגּ ִנ ֶ‬ ‫ַער ו ְ‬ ‫ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ִשׂרֹט‬ ‫יה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫חוֹר ָ‬ ‫יח ַעז ְמאֹד ֵמ ֲא ֶ‬ ‫ַתּ ֵפץ ֵר ַ‬ ‫ָה ֵע ִצים ו ָ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ַבּה ִעם ַה ַסּ ִכּין ֶאת ְבּ ָשׂ ָרה ַויּ ְִפ ַצע ָ‬ ‫ְבּג ָ‬ ‫ֶיה‬ ‫ַתּ ִהי ז ְִק ָפּתוֹ גּוֹאָה ִמ ְראוֹת ַד ָמּהּ ָעל ָ‬ ‫ָלא ֶֹר‪ ‬ו ְ‬ ‫ִירה ִמן‬ ‫ַתּ ְקרֹס ַה ֲחז ָ‬ ‫בּוֹרקוֹת‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה ו ְֵעינָיו ְ‬ ‫ְחיֵּך ֵאל ָ‬ ‫ַוי ַ‬ ‫ַתּ ְשׁ ַכּב ַעל‬ ‫ַמּ ָכּה ו ִ‬ ‫יה ל ַ‬ ‫יר ָ‬ ‫יוּכלוּ ְשׁ ִר ֶ‬ ‫ַה ְכּ ֵאב וְ‪‬א ְ‬ ‫ַתּ ְספֹּג ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ַער‪ :‬ו ִ‬ ‫יה ְמ ֻפ ָשּׂקוֹת ַבּיּ ַ‬ ‫ַפּ ָ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ְוגּ ֶ‬ ‫ְח ְר ָמן‬ ‫יח ְבּאַפּוֹ ו ָ‬ ‫ַעל ָה ֵר ַ‬ ‫יה ו ְַד ָמּהּ ַויּ ַ‬ ‫שׁוֹת ָ‬ ‫ַה ְפ ָר ֶ‬


‫לח‬

‫ַתּ ְשׁתּוֹלֵל ַה ְבּ ֵה ָמה ֵבּין זְרוֹעוֹת‬ ‫הוּא ַעד ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫יקה‪:‬‬ ‫ָתהּ ְדּ ִב ָ‬ ‫ַתּ ִהי ַפּ ְרו ָ‬ ‫ַער וְהוּא ָחזָק ִמ ֶמּנָּה ו ְ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ַתּ ְנ ְשׁ ֵכהוּ ַה ְבּ ֵה ָמה‬ ‫ָארהּ ו ִ‬ ‫ַוַיּנַּח ֶאת ַה ַסּ ִכּין ַעל ַצוּ ָ‬ ‫ְמ ִנית‬ ‫ֲת‪ָ ‬עמֹק ִבּזְרוֹעוֹ ַהי ָ‬ ‫יה ח ָ‬ ‫יב ָ‬ ‫ַתּ ְפ ַער בּוֹ ְבּ ִנ ֶ‬ ‫וִ‬ ‫ֶיה‪:‬‬ ‫ָהם ָעל ָ‬ ‫ְתה ַויּ ְִתל ֵ‬ ‫ַתּ ַחת ֶפּ ֶרק ַכּף יָדוֹ ִכּי ֲחזִיר ָהי ָ‬ ‫ָקה ְמאֹד‬ ‫ַתּ ִהי ֲחז ָ‬ ‫ָחם ָבּהּ ו ְ‬ ‫ֹאחז ָבּהּ ִבּזְרוֹעוֹ ַו ִיּל ֵ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫ָרם‬ ‫מוֹתהּ ָק ֵרב‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫צוּק ָתהּ ִכּי י ְָד ָעה ַה ַחיָּה ְשׁ ָ‬ ‫ִבּ ְמ ַ‬ ‫צוּעה ֲא ֶשׁר אָ ֲחזָה ָבּ ֶא ֶבן‬ ‫ְמ ִנית ַה ְפּ ָ‬ ‫ֶאת זְרוֹעוֹ ַהי ָ‬ ‫אוֹתהּ ְבּכ ַֹח ְבּ ָק ֶצ ָה ַה ֵקּ ֶהה ַעל‬ ‫ַה ְמ ֻח ֶדּ ֶדת ַויּ ְָנ ֵחת ָ‬ ‫ִירה‬ ‫ַתּ ְת ַעלֵּף ַה ֲחז ָ‬ ‫אוֹתהּ‪ :‬ו ִ‬ ‫ְה ֵמּם ָ‬ ‫רֹאשׁ ַה ְבּ ֵה ָמה ַוי ַ‬ ‫ימן‬ ‫ָחשׁ ַוי ְִהי ִס ָ‬ ‫ְכּ ִאמּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ְלּ ָפה ֵמ ֶא ֶרס ַהנּ ָ‬ ‫יחהּ ָח ִריף‪ַ :‬וַיּנַּח ֶאת ִנ ְשׁקוֹ‬ ‫גָּדוֹל לָהּ ְבּ ִמ ְצ ָחהּ ו ְֵר ָ‬ ‫ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ְבּ ַצד ַה ְבּ ֵה ָמה וְהוּא ִנ ְרגָּשׁ‬ ‫יה ְלי ְַרכוֹת‬ ‫ִירה ְל ֶכלֶב ִוי ְֵר ֶכ ָ‬ ‫ְמאֹד ִכּי ַדּ ְמ ָתה ַה ֲחז ָ‬ ‫ְמ ֵהר‪:‬‬ ‫ֶא ַדם עוֹרוֹ ַמ ֵהר ַוי ַ‬ ‫ַתּ ְס ֵמ ְקנָה ְל ָחיָיו ַויּ ֱ‬ ‫אָדם ו ַ‬ ‫ָ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ֶיה ַויּ ְִלפֹּת ָ‬ ‫ִשׁ ַכּב ָעל ָ‬ ‫ַבּה ַויּ ְ‬ ‫ָסּב ַה ַחיָּה ַעל גּ ָ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫תוֹכהּ ַמ ָמּשׁ‪ַ :‬ויּ ְִפרֹק‬ ‫ְרוֹעוֹתיו ַויּ ִָכּנֵס ָבּהּ ַוי ְִהי ְבּ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִבּז‬ ‫ֶפת ִהיא‪ַ :‬ויּ ְִגמֹר עֲשׂוֹת ָבּהּ‬ ‫וּמ ֻעלּ ֶ‬ ‫ְממוֹ ְ‬ ‫ָבּהּ ֶאת ז ָ‬ ‫וּמ ַתּ ַחת‬ ‫ַער ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ִ‬ ‫ֲשׂיו ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ַמע ָ‬


‫לט‬

‫ַער ִכּי טוֹב הוּא אוֹ ִכּי‬ ‫ָדע ַהנּ ַ‬ ‫בּוֹרא‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫אָביו‬ ‫ַרע ַבּיּוֹם ַההוּא ֲא ֶשׁר אָנַס ֶאת ַה ֲחזִיר ְכּ ִ‬ ‫ָרם ֶאת ַה ַחיָּה ַויּ ִָקּ ֶח ָה‬ ‫ֲא ֶשׁר ָשׁגַל ֶאת ַה ַכּ ְל ָבּה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָעץ ֲא ֶשׁר בּוֹ‬ ‫ִמן ַה ָמּקוֹם ַההוּא ָשׁם ֶאל ִמ ַתּ ַחת ל ֵ‬ ‫ָקח גַּם‬ ‫ְאת ִפּ ְגיוֹנוֹ ל ַ‬ ‫ִה ְס ַתּ ֵתּר וְהוּא ָר ֵעב ְמאֹד ו ֶ‬ ‫ֵכּן‪ַ :‬וַיּ ֲעקֹד ֶאת ַה ַחיָּה ַויּ ְִק ְשׁ ֶר ָה ֶאל ַע ְנ ֵפי ָה ֵעץ‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ַס ִכּינוֹ ִכּי ִנ ְמ ַשׁ‪‬‬ ‫ָמר ָ‬ ‫ֶיה וְ‪‬א גּ ַ‬ ‫ַויָּחוּס ָעל ָ‬ ‫ַתּ ִהי ְכּבוּלָה‪:‬‬ ‫ֶיה ו ְ‬ ‫ֵאל ָ‬ ‫יט‬ ‫ידי‬ ‫נּוּסהּ ִבּ ֵ‬ ‫גּוּרים ִל ְפנֵי ִא ָ‬ ‫ִירה ַבּ ֲעלַת ִ‬ ‫ְתה ַה ֲחז ָ‬ ‫ְהי ָ‬ ‫וָ‬ ‫יה‬ ‫קוֹרוֹת ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ְאלֶּה‬ ‫וּמגוֹ ֶננֶת‪ :‬ו ֵ‬ ‫ֶא ָמנָה ְ‬ ‫ְאם נ ֱ‬ ‫ַער ו ֵ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ָמים ָה ֵהם‪:‬‬ ‫יה ַעד ֲא ֶשׁר ִה ִגּיעוּ ַהיּ ִ‬ ‫וְקוֹרוֹת ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫‪‬שׁה ז ְָכ ִרים ֵהם ְבּ ִמ ְס ָפּר ְק ַט ִנּים‬ ‫יה ְשׁ ָ‬ ‫גּוּר ָ‬ ‫ְהיוּ ֶ‬ ‫וָ‬ ‫אָדם ַעל אַף ֶשׁ‪‬א ָראָה‬ ‫ֲמוּדים ְל ֵעינֵי ָ‬ ‫ירים ַוח ִ‬ ‫וּצ ִע ִ‬ ‫ְ‬ ‫ַער‬ ‫יה ְל ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫אוֹתם‪ַ :‬ויּ ְֵלכוּ אַח ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֶיה ְכּ ִעו ְִרים וְ‪‬א י ְָדעוּ ִכּי ְט ֵמ ִאים ֵהם‬ ‫ַויּ ְִס ְמכוּ ָעל ָ‬ ‫ירים וְקוֹל‬ ‫וּשׂ ִע ִ‬ ‫גּוּרים ְק ַט ִנּים ְ‬ ‫ְהיוּ ַה ִ‬ ‫ְבּ ֵעינֵי ָה ֵאל‪ :‬ו ָ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫יה ו ְ‬ ‫גוּר ָ‬ ‫ָהם ְכּקוֹל ַה ַבּ ְרָוזָה ַה ְמּ ַק ְר ֶק ֶרת ְל ֶ‬ ‫לֶ‬ ‫יה ֶאל‬ ‫בוֹת ָ‬ ‫ֲדים ְבּ ִע ְקּ ֶ‬ ‫ְה ָמּה צוֹע ִ‬ ‫ֶכת ו ֵ‬ ‫ִא ָמּם ְמ ַהלּ ֶ‬


‫מ‬

‫אוּרה‬ ‫יע ָהאָב ֶאל ַה ְמּ ָ‬ ‫ִקנָּם‪ַ :‬וי ְִהי יוֹם ֶא ָחד ַויּ ִַגּ ַ‬ ‫צוּע ְבּ ַר ְגלוֹ‬ ‫וּפ ַ‬ ‫ַויּ ִָכּנֵס ָבּהּ וְהוּא ַע ְצ ָבּ ִני ְמאֹד ָ‬ ‫ֲריו‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫וּמ ַד ֵמּם ִמ ֶמּנָּה ִכּי ַציּ ִָדים ַר ְדפוּהוּ אַח ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַשּׁף ָהאָב ַה ָמּקוֹם‬ ‫אוּרה ִכּי ִמ ְתנ ֵ‬ ‫ָשׁאוֹן גָּדוֹל ַבּ ְמּ ָ‬ ‫דוֹלים ְמאֹד‬ ‫יביו ְגּ ִ‬ ‫ְה ֵהד בּוֹ ַרב‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ִנ ָ‬ ‫ָק ָטן הוּא ו ַ‬ ‫ֶשׁת‬ ‫ַח ְשׁשׁוּ ָבּנַיו ִמגּ ֶ‬ ‫ְה ֶבל ִפּיו ַמ ְל ִחיץ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַו ֲחז ִָקים ו ֶ‬ ‫יהם חֹק‬ ‫ַא ִב ֶ‬ ‫ֶח ְרדוּ ִכּי ָר ֻאהוּ ְבּ ַמ ָצּבוֹ ו ֲ‬ ‫ֵאלָיו ַויּ ְ‬ ‫ְחשׁוּ‪‬‬ ‫לוּלית ְגּדוֹלָה בּוֹ ו ָ‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ַבּ ַבּיִת‪ַ :‬וי ְִהי ַה ָמּקוֹם ְ‬ ‫אוּרה‬ ‫ַח ְלחוּ ִקירוֹת ַה ְמּ ָ‬ ‫הוּא ַעד ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִתל ְ‬ ‫ִירים‬ ‫ִצּ ְמדוּ ַה ֲחז ִ‬ ‫ַכ ְלּכוּ ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֵמ ֶה ֶבל ִפּיו ַויּ ְִתלּ ְ‬ ‫ֲטינֵי ִא ָמּם ַויּ ְִת ַכּ ְר ְבּלוּ ָבּהּ‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָבּא‬ ‫ֶאל ע ִ‬ ‫ָרא ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ְִנ ְשׁ ֵכהוּ‬ ‫גּוּרים ִכּי ‪‬א י ֵ‬ ‫אַחד ַה ִ‬ ‫ֵאלָיו ַ‬ ‫גוּעה‪ַ :‬וי ְִהי ַה ִמּ ְשׂ ָחק‬ ‫ְבּ ִמ ְשׂ ָחק ַויּ ְַכ ֵאב לוֹ ְבּגַּפּוֹ ַה ְפּ ָ‬ ‫צוּע הוּא‬ ‫ֲא ֶשׁר עֲבוּר ַהֶיּלֶד ַחיִּים עֲבוּר ָהאָב ָפּ ַ‬ ‫ֲשׁע ִבּ ְכלָל ִכּי ָדּ ֲא ָבה ַר ְגלוֹ ִבּ ְכ ֵא ִבים‬ ‫וְ‪‬א ִנ ְשׁ ַתּע ַ‬ ‫יתהוּ‬ ‫תוֹתיו ַוי ְִמ ֵ‬ ‫ַעזִים ְמאֹד‪ַ :‬ויַּ‪ִ ‬בּ ְבנוֹ ְבּ ִל ְס ָ‬ ‫יה‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ִירה ָה ֵאם ְבּ ִל ְס ֶ‬ ‫ַתּ ְתקֹף אוֹתוֹ ַה ֲחז ָ‬ ‫ְבּ ָטעוּת‪ :‬ו ִ‬ ‫ַת ַח ְר ֵחר ֵאלָיו ָחזָק‬ ‫גּוּפת ַהגּוּר ו ְ‬ ‫יקהוּ ִמ ַ‬ ‫ַתּ ְר ִח ֵ‬ ‫וַ‬ ‫אוּרה‬ ‫ֵצא ֶאת ַה ְמּ ָ‬ ‫ָרה‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ֶיה ֲחז ָ‬ ‫ְח ְר ֵחר ָהאָב ֵאל ָ‬ ‫ַוי ַ‬


‫מא‬

‫יה ַה ַחיִּים‪:‬‬ ‫גּוּר ָ‬ ‫גּוּפה ו ְִעם ֶ‬ ‫יר ָה ְל ַב ָדּהּ ִעם ַה ָ‬ ‫ַשׁ ִא ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ֵע ְבּ ַר ְגלוֹ‪:‬‬ ‫וְ‪‬א י ְִר ַחק ָהאָב ִמן ַה ָמּקוֹם ִכּי הוּא צוֹל ַ‬ ‫ִירה ִכּי ָמשׁוּ ַה ַחיִּים ִמ ִנּ ְבלַת ַהגּוּר‬ ‫ַתּ ֶרא ַה ֲחז ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ַתּ ְפ ָקר ַה ְגּ ִויָּה‬ ‫יה ַויּ ְֵלכוּ ו ֻ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫יה אַח ֶ‬ ‫גּוּר ָ‬ ‫ַתּ ֱאסֹף ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫אוֹתם וְהוּא‬ ‫יהם ָהאָב ַוַיּ ֲעקֹב ָ‬ ‫ֲר ֶ‬ ‫ֲר ִקים‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ ‬אַח ֵ‬ ‫ַלח ָ‬ ‫ַתּ ֵסּב ֵאלָיו ָה ֵאם ֶאת‬ ‫ָרה‪ :‬ו ַ‬ ‫יעי ַבּ ַשּׁיּ ָ‬ ‫אַסּף ָה ְר ִב ִ‬ ‫ַה ְמּ ֵ‬ ‫ַתּ ֶבן ַה ַחיָּה‬ ‫בוֹנים ֵהם ו ָ‬ ‫ָרשׁ אוֹתוֹ ִכּי ְנ ִ‬ ‫ַתג ֵ‬ ‫ַמ ָבּ ָטהּ ו ְ‬ ‫יוֹד ַעת ִכּי מוֹתוֹ ָק ֵרב‬ ‫עוּתהּ ו ְִהיא ַ‬ ‫אַחת ֶאת ְר ָ‬ ‫ָה ַ‬ ‫יה ַה ַחיִּים‬ ‫גוּר ָ‬ ‫ֱרד ְל ֶ‬ ‫ַתּח ַ‬ ‫יעתוֹ ָח ִריף‪ :‬ו ֶ‬ ‫יח ְפּ ִצ ָ‬ ‫ִכּי ֵר ַ‬ ‫ְאב‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ַ ‬ויָּשׁוּב ֶאל ַה ְמּ ָע ָרה‬ ‫ִמ ְפּנֵי אַפּוֹ ֶשׁל ַהזּ ֵ‬ ‫ָמ ָקה‪:‬‬ ‫ָמים ַר ִבּים ִכּי ַר ְגלוֹ נ ְ‬ ‫וְ‪‬א ָר ַחק ִמ ֶמּנָּה עוֹד י ִ‬ ‫ָצאת‬ ‫יוּכל ל ֵ‬ ‫ַוי ְִהי ַה ֲחזִיר ָר ֵעב ְמאֹד ִכּי ‪‬א ַ‬ ‫ַער ַויּ ְִס ַעד ֶאת ֵק ָבתוֹ ְבּ ִנ ְבלַת גּוּרוֹ ִכּי‬ ‫לַסּוּב ַבּיּ ַ‬ ‫ְחיּוֹת ַחיּוֹת ִמן ַה ְבּ ֵר ָרה‪ַ :‬וי ְִהי ְבּאוֹתוֹ‬ ‫ֵמת הוּא ו ַ‬ ‫ַער ִכּי ָט ַרף ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫אַחר ַבּיּ ַ‬ ‫ָה ֶע ֶרב ְבּ ָמקוֹם ֵ‬ ‫ַעים ִמ ִנּ ְבלַת ַהגּוּר‬ ‫ַתּבֹאנָה תּוֹל ִ‬ ‫ֶאת ִנ ְבלַת ִאמּוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָה ַרג ְבּ ַר ְגלוֹ ַה ְנ ֵמ ָקה ַויּ ְִפשׂוּ ָבּהּ ָה ֶר ֶקב‬ ‫ֵרד‬ ‫ְה ַחי ְַדּ ִקים ַוֶיּ ֱחלֶה ֵמ ֵהם‪ַ :‬וי ְִהי בּ ֶֹקר ֶא ָחד ַויּ ֵ‬ ‫וַ‬ ‫ְא ִבים ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ַער ִמ ָשׁ ָמיו ַויָּבוֹאוּ ז ֵ‬ ‫ָמ ָטר ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬


‫מב‬

‫אוּרה ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר ָבּהּ ִמן ָה ְר ִטיבוּת‪ַ :‬ויּ ְִמ ְצאוּ‬ ‫ַה ְמּ ָ‬ ‫ַה ְרגֻהוּ וְ‪‬א ִנ ְל ַחם ָבּם‬ ‫ֶאת ַה ֲחזִיר ְבּתוֹ‪ַ ‬הבֹּץ ַויּ ַ‬ ‫ָסס ְמאֹד‪:‬‬ ‫ִכּי גּ ַ‬ ‫כ‬ ‫יה ְבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁם‬ ‫גּוּר ָ‬ ‫ִירה ִעם ֶ‬ ‫ַתּבוֹא ַה ֲחז ָ‬ ‫וָ‬ ‫ַסּלַע‪ַ :‬ויּ ְִס ַתּ ְתּרוּ ִמ ְפּנֵי‬ ‫ַקּזִים ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ַה ַמּיִם ִמ ְתנ ְ‬ ‫ָהם בֹּץ‬ ‫וּמ ָסּ ִביב ל ֶ‬ ‫זּוֹר ִמים ִ‬ ‫ֶשׁם ַעל יַד ַה ַמּיִם ַה ְ‬ ‫ַהגּ ֶ‬ ‫יהם ְשׁקוּעוֹת בּוֹ‪ַ :‬וי ְִהי ַתּ ַחת‬ ‫בוֹת ֶ‬ ‫ָעמֹק ְמאֹד ו ְִע ְק ֵ‬ ‫ָכר‬ ‫חוֹרים ַהזּ ָ‬ ‫ֵיהם ְשׁ ִ‬ ‫ישׁים ְשׁנ ֶ‬ ‫ַה ֶסּלַע זוּג ַע ְכּ ִב ִ‬ ‫וּב ֶטן ֲע ֻגלָה לָהּ‪ַ :‬ו ִיּז ְַדּוְּגוּ‬ ‫ְה ְנּ ֵק ָבה ְגּדוֹלָה ֶ‬ ‫ָק ָטן ו ַ‬ ‫ָדע‬ ‫קּוּרים וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַסּלַע ַעל ַה ִ‬ ‫ישׁים ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ָה ַע ְכּ ִב ִ‬ ‫ֲשׂיו‬ ‫ָכר ִכּי ֲאסוֹנוֹ ָק ֵרב‪ַ :‬ויּ ְִגמֹר עֲשׂוֹת ָבּהּ ַמע ָ‬ ‫ַהזּ ָ‬ ‫ַתּ ֲעקֹץ אוֹתוֹ‬ ‫ְט ְפ ֵטף ֵמ ֶהם ַה ַטּל ו ַ‬ ‫קּוּרים ַוי ַ‬ ‫ַויּ ְִרעֲדוּ ַה ִ‬ ‫יקה‬ ‫ַתּ ְס ַתּ ֵבּ ְכנָה ַר ְגלָיו ָבּ ֶר ֶשׁת ִכּי ְדּ ִב ָ‬ ‫ישׁה ו ִ‬ ‫ַה ַע ְכּ ִב ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ְתּ ֶאת‬ ‫ישׁה ִמ ֶמּנּוּ ו ֵ‬ ‫ַתּזּוֹן ַה ַע ְכּ ִב ָ‬ ‫ָמת‪ :‬ו ִ‬ ‫ִהיא ַויּ ָ‬ ‫אַחת ְגּדוֹלָה‬ ‫ִירים ָה ַ‬ ‫‪‬שׁה ֲחז ִ‬ ‫יה ְשׁ ָ‬ ‫וּמ ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ִל ְשׁדוֹ ִ‬ ‫ֲדים ִמקֹּר‪ :‬וְ‪‬א‬ ‫וּר ֻט ִבּים וְרוֹע ִ‬ ‫ְה ְשּׁ ַניִם ְק ַט ִנּים ְ‬ ‫וַ‬ ‫ִה ְב ִחינָה ְנ ֵק ַבת ָה ַע ָכּ ִבישׁ ַבּחֲיּוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ִכּי‬ ‫ִירים ֶאת ַה ַחיָּה‬ ‫ְגּדוֹלוֹת ִמ ַדּי ִמ ֶמּנָּה וְ‪‬א ָראוּ ַה ֲחז ִ‬


‫מג‬

‫רוֹבים ֶא ָחד‬ ‫ַה ְקּ ַטנָּה ִכּי ְק ַטנָּה ִמ ַדּי ֵמ ֶהם ַויּ ְִהיוּ ְק ִ‬ ‫ְא ִבים ֶאל‬ ‫ַשּׁ ִני ְמאֹד‪ַ :‬וי ְִהי ִל ְפנוֹת ֶע ֶרב ִכּי ָבּאוּ ז ֵ‬ ‫לֵ‬ ‫אוּרה‪:‬‬ ‫יח ָבּאוּ ִמן ַה ְמּ ָ‬ ‫ַסּלַע ְבּ ִע ְקבוֹת ָה ֵר ַ‬ ‫ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ִמּ ְלטוּ‬ ‫ְא ִבים ַויּ ָ‬ ‫יה ִמ ְפּנֵי ַהזּ ֵ‬ ‫גּוּר ָ‬ ‫ִירה ַעל ֶ‬ ‫ַתגוֹנֵן ַה ֲחז ָ‬ ‫וְ‬ ‫גּוֹרלָם ָק ֶשׁה ַעל אַף ִכּי ִנ ְצּלוּ ִמן‬ ‫ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬וי ְִהי ַ‬ ‫ְאב ִכּי יָבוֹא ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר בּוֹ ֶיחֱלוּ ְבּ ַמחֲלָה‬ ‫ַהזּ ֵ‬ ‫ָמים ָה ֵהם ַה ִנּ ַצּל‬ ‫ָק ָשׁה ְויָמוּתוּ ִבּ ְכ ֵא ִבים‪ִ :‬כּי ַבּיּ ִ‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן ַה ַמּחֲלָה‬ ‫יפה יָמוּת ִמן ַה ַמּ ֲחלָה ו ַ‬ ‫ִמן ַה ְטּ ִר ָ‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן ָה ָר ָעב יָמוּת ִמן‬ ‫יָמוּת ִמן ָה ָר ָעב ו ַ‬ ‫יעה‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן ַה ְשּׂ ֵר ָפה יָמוּת ִמן ַה ְטּ ִב ָ‬ ‫ַה ְשּׂ ֵר ָפה ו ַ‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן‬ ‫יעה יָמוּת ִמן ַה ְתּאוּנָה ו ַ‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן ַה ְטּ ִב ָ‬ ‫וַ‬ ‫ְה ִנּ ַצּל ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה‬ ‫ַה ְתּאוּנָה יָמוּת ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ו ַ‬ ‫יָמוּת ִמן ָה ֶר ַצח‪:‬‬ ‫צָ בוֹעַ‬

‫כא‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ָדע ָ‬ ‫ִירה ִל ְפנֵי ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫תּוֹלדוֹת ַה ֲחז ָ‬ ‫ֵאלֶּה ָהיוּ ְ‬ ‫ְשׁ ְח ֵרר ֶאת ַה ַחיָּה‬ ‫ַער ִמן ָה ֵעץ ַוי ַ‬ ‫ֵרד ַהנּ ַ‬ ‫ַער‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ַער‪ַ :‬ויָּבוֹאוּ‬ ‫יכ ָה ִבּ ְשׁ ִבילֵי ַהיּ ַ‬ ‫ַיוֹל ֶ‬ ‫יבים ו ִ‬ ‫ִמן ַה ִסּ ִ‬


‫מד‬

‫ַער ְצ ֵמ ִאים ְמאֹד‬ ‫זוֹרם ַבּיּ ַ‬ ‫ָהר ֲא ֶשׁר ֵ‬ ‫ְבּ ֶפלֶג ַהנּ ָ‬ ‫ימי‬ ‫ַשׁקוּ ֶאת ֵק ָב ָתם ִמ ֵמּ ֵ‬ ‫ָבשׁ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֵה ָמּה ְוּגרוֹנָם י ֵ‬ ‫רוּריִּים ְמאֹד ִכּי ִה ִגּיעוּ ִמן ָה ִעיר‬ ‫ְה ַמּיִם ַע ְכ ִ‬ ‫ָהר ו ַ‬ ‫ַהנּ ָ‬ ‫קוּעה ַבּ ַמּיִם‬ ‫ַער ֶאת ָבּבוּאָתוֹ ְשׁ ָ‬ ‫ְל ָשׁ ָמּה‪ַ :‬ויּ ְַרא ַהנּ ַ‬ ‫אָבק‬ ‫וּמן ָה ָ‬ ‫יח ִ‬ ‫וּמן ַה ִפּ ַ‬ ‫ֶפת ִ‬ ‫חוֹרים ֵהם ִמן ַהזּ ֶ‬ ‫ִכּי ְשׁ ִ‬ ‫ֵדע‬ ‫ֶפת ַעד ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ְתה ָה ִעיר ְמ ֻטנּ ֶ‬ ‫ְהי ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר ו ָ‬ ‫רוֹאה הוּא ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם‬ ‫ַער ִכּי ֶאת ַע ְצמוֹ ֶ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ֹאהב ֶאת ֶשׁ ָראָה‬ ‫ָתי ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ְחיּ ִ‬ ‫וְהוּא ָשׂ ִעיר ו ַ‬ ‫ִירה‬ ‫ַער ֶאל ַה ֲחז ָ‬ ‫ָרה ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ַהנּ ַ‬ ‫ְמאֹד ַויּ ְִתגּ ֵ‬ ‫ֶיה‬ ‫וּבין ַר ְגל ָ‬ ‫ָתהּ ֵ‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ַפ ְרו ָ‬ ‫ַטּף ָ‬ ‫ֶיה ַו ְיל ֵ‬ ‫ַויָּבוֹא ֵאל ָ‬ ‫יה‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַתּ ְפ ַער ֵאלָיו ֶאת ִפּ ָ‬ ‫ַתּ ְת ַר ֶצּה ְבּ ָפנָיו ו ִ‬ ‫וִ‬ ‫ַתּבוֹא אַיָּלָה‬ ‫עוֹשׂה ָבּהּ ֶאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ו ָ‬ ‫ְבּעוֹד זֶה ֶ‬ ‫ָהר ְל ַרוּוֹת ֶאת ִצ ְמאוֹנָהּ ַבּ ַמּיִם וְ‪‬א‬ ‫אַחת ֶאל ַהנּ ָ‬ ‫ַ‬ ‫ַחמֹק ִמן ַה ָמּקוֹם ְבּ ֶשׁ ֶקט‬ ‫ִה ְב ִחינָה ַמ ָבּ ָטהּ ָבּ ֶהם‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יחים ַויּ ְִהיוּ‬ ‫אַחד ַה ִשּׂ ִ‬ ‫חוֹרי ַ‬ ‫ַער ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ֶארֹב לָהּ ַהנּ ַ‬ ‫ַויּ ֱ‬ ‫ָפים‬ ‫אוֹתהּ ִמ ֵבּין ָה ֲענ ִ‬ ‫גוּעים ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְַרא ָ‬ ‫ַה ַמּיִם ְנ ִ‬ ‫יה ִבּ ְד ָמ ָמה‪ :‬וְ‪‬א‬ ‫חוֹר ָ‬ ‫ְמן ַויָּבוֹא ֵמ ֲא ֶ‬ ‫ַויּ ְִתבּוֹנֵן ָבּהּ ז ַ‬ ‫ֶיה‬ ‫אוֹרב לָהּ ִכּי ַתּמּוּ ַחיּ ָ‬ ‫י ְָד ָעה ָהאַָיּלָה ִכּי ִק ָצּהּ ֵ‬ ‫ַחת‬ ‫וּבנ ַ‬ ‫יקה ְגּדוֹלָה ְ‬ ‫ַתּ ְשׁ ְתּ ַה ַמּיִם ִבּ ְשׁ ִק ָ‬ ‫ַבּה‪ :‬ו ֵ‬ ‫ְבּג ָ‬


‫מה‬

‫ְאין טוֹב ְבּ ִלי ַרע ְושׂ ַֹבע‬ ‫וּב ְב ִחילָה ִכּי ָר ִעים ֵהם ו ֵ‬ ‫ִ‬ ‫שּׁוֹתה‬ ‫ַער ֶאל ַה ַחיָּה ַה ָ‬ ‫ִיעה‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ַהנּ ַ‬ ‫ְבּ ִלי ְגּו ָ‬ ‫אוֹתהּ ָבּרֹאשׁ‪:‬‬ ‫ַפּץ ָ‬ ‫וּבזְרוֹעוֹ ָה ֶא ֶבן ַו ְינ ֵ‬ ‫ָהר ִ‬ ‫ִמן ַהנּ ָ‬ ‫ַתּמוּט‬ ‫ֻלגֹּלֶת ָרם ְמאֹד ְבּ ִה ָשּׁ ְב ָרהּ ו ָ‬ ‫ַוי ְִהי ְצ ִליל ַהגּ ְ‬ ‫ֹאשׁהּ‬ ‫מוֹטט ַוי ְִהי ר ָ‬ ‫ַתּ ְת ֵ‬ ‫ָהאַָיּלָה ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ו ִ‬ ‫ַחל ִכּי ‪‬א‬ ‫ַת ַפ ְר ֵכּס ַה ַחיָּה ְבּתוֹ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם‪ :‬ו ְ‬ ‫ַער‬ ‫יה‪ַ :‬ויַּ‪ָ ‬בּהּ ַהנּ ַ‬ ‫בּוּעה ִמ ִפּ ָ‬ ‫ַתּ ַעל ַה ָ‬ ‫ֵמ ָתה עוֹד ו ַ‬ ‫ַת ַד ֵמּם ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם וְ‪‬א ֶה ֱא ִדימוּ ַה ַמּיִם‬ ‫ֵשׁ ִנית ו ְ‬ ‫ַער ֶאת‬ ‫ֲמה‪ַ :‬ויּ ְִמ ֶשׁה ַהנּ ַ‬ ‫ְהֻזּה ָ‬ ‫ִכּי ָרבוּ ָבּם ַה ֶטּנֶף ו ַ‬ ‫אוֹתהּ ֵאלָיו‬ ‫ַחל ַויּ ְִמשֹׁ‪ָ ‬‬ ‫ְגּ ִויַּת ָהאַָיּלָה ִמתּוֹ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ֹאכלוּ ִמ ֶמּנָּה‬ ‫יה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְצ ְלע ֶֹת ָ‬ ‫ַויּ ְִפ ַתח ֶאת ְבּ ָשׂ ָרהּ ו ַ‬ ‫וּבן ֱא ִביל‬ ‫אָדם ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵ‬ ‫ְה ָ‬ ‫ַה ֲחזִיר ו ָ‬ ‫וְ‪‬א ָשׁ ְמעוּ ָדּ ָבר ִמ ְלּ ַבד ִפּ ְכפּוּ‪ַ ‬ה ָבּ ָשׂר ָבּ ֶע ֶצם‬ ‫ַער ִלבּוֹ ְלאַף ָדּ ָבר‬ ‫ְה ֶע ֶצם ַבּ ָבּ ָשׂר‪ :‬וְ‪‬א ָשׂם ַהנּ ַ‬ ‫וָ‬ ‫יהם ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ֶפּגֶר‬ ‫אשׁ ֶ‬ ‫ִמ ְלּ ַבד ָהא ֶֹכל‪ַ :‬ויּ ִָרימוּ ָר ֵ‬ ‫בוֹע וְהוּא‬ ‫ַהק ַה ָצּ ַ‬ ‫אוֹתם ל ַ‬ ‫ַויּ ְִראוּ ו ְִהנֵּה ַמ ִקּיף ָ‬ ‫ֵמאַיֵּם ְמאֹד‪:‬‬ ‫כב‬ ‫בוֹע‬ ‫בוֹע ֵשׁ ִני‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫בוֹע ֶא ָחד‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַוי ְִהי ָצ ַ‬


‫מו‬

‫ישׁי‪:‬‬ ‫ֲמ ִ‬ ‫בוֹע ח ִ‬ ‫יעי‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫בוֹע ְר ִב ִ‬ ‫ישׁי‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ְשׁ ִל ִ‬ ‫ַהק‪:‬‬ ‫יעי ַבּלּ ַ‬ ‫בוֹע ְשׁ ִב ִ‬ ‫בוֹע ִשׁ ִשּׁי‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַוי ְִהי ָצ ַ‬ ‫וּבלוּיֵי ַפּ ְרוָה ְוּגלויֵי‬ ‫בוֹעים ֲאכוּלֵי ִכּנָּה ְ‬ ‫ְהיוּ ַה ְצּ ִ‬ ‫וָ‬ ‫יקי‬ ‫ָת ֵ‬ ‫ֲלוּמי ִמ ְל ָחמוֹת וּו ִ‬ ‫ַבּלוֹת ְוּדחוּיֵי ַמ ָבּט ַוה ֵ‬ ‫יָ‬ ‫בוֹעים ְמאֹד‬ ‫ֲמים ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִצ ַטחֲקוּ ַה ְצּ ִ‬ ‫ְק ָרבוֹת וְזוֹע ִ‬ ‫נוֹס ִפים ַויּ ְִצ ָט ְרפוּ‬ ‫ַויּ ְִצוְחוּ ֶאל ָה ֲאוִיר ַויָּבוֹאוּ ָ‬ ‫יעי‪:‬‬ ‫בוֹע ְתּ ִשׁ ִ‬ ‫בוֹע ְשׁ ִמ ִיני‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַהק‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַללּ ַ‬ ‫אַחד ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫בוֹע ַ‬ ‫ירי‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ֲשׂ ִ‬ ‫בוֹע ע ִ‬ ‫ַוי ְִהי ָצ ַ‬ ‫‪‬שׁה ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫בוֹע ְשׁ ָ‬ ‫בוֹע ְשׁנֵים ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ָצ ַ‬ ‫ֲפ ֵצי‬ ‫בוֹעים ח ֵ‬ ‫ְהיוּ ַה ְצּ ִ‬ ‫ַהק‪ :‬ו ָ‬ ‫אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַבּלּ ַ‬ ‫בוֹע ְ‬ ‫ָצ ַ‬ ‫פוּפי גֵּו‬ ‫וּכ ֵ‬ ‫ִיב ֵשׁי גָּרוֹן ְ‬ ‫יפה ְוט ְֹר ֵפי ְנ ֵבלָה ו ֵ‬ ‫ְט ִר ָ‬ ‫ֻב ְללֵי ֵשׂ ָער ְונ ְֹט ֵפי ִריר‪ַ :‬ויּ ְִצ ַטחֲקו‬ ‫וּמד ְ‬ ‫מוּדי ָר ָעב ְ‬ ‫ְוּל ֵ‬ ‫נוֹס ִפים‬ ‫בוֹעים ְמאֹד ַויּ ְִצוְחוּ ֶאל ָה ֲאוִיר ַויָּבוֹאוּ ָ‬ ‫ַה ְצּ ִ‬ ‫ֲמ ָשּׁה ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫בוֹע ח ִ‬ ‫ַהק‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַויּ ְִצ ָט ְרפוּ ַללּ ַ‬ ‫בוֹע ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫בוֹע ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ָצ ַ‬ ‫בוֹע ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר‪:‬‬ ‫בוֹע ְשׁמוֹנָה ָע ָשׂר‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ָצ ַ‬ ‫ְא ָחד‬ ‫בוֹע ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ‬ ‫בוֹע ֶע ְשׂ ִרים‪ַ :‬וי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ַוי ְִהי ָצ ַ‬ ‫ֲק ֵמּי ִשׁ ַנּיִם‬ ‫מוּרי ַפּ ְרוָה ַוע ֻ‬ ‫בוֹעים ְס ֵ‬ ‫ְהיוּ ַה ְצּ ִ‬ ‫ַהק‪ :‬ו ָ‬ ‫ַבּלּ ַ‬ ‫ירים‬ ‫וּק ֻפ ֵצי ְשׁ ִר ִ‬ ‫ְצוֹננֵי ַמ ָבּט ְ‬ ‫עוּרי ְל ָסתוֹת ו ְ‬ ‫וּפ ֵ‬ ‫ְ‬


‫מז‬

‫בוֹעים‬ ‫מוּטי ָשׂ ָפה‪ַ :‬ויּ ְִצ ַטחֲקו ַה ְצּ ִ‬ ‫וּשׁ ֵ‬ ‫דוּפי ָר ָעב ְ‬ ‫וּר ֵ‬ ‫ְ‬ ‫נוֹסף ָבּא ַויּ ְִצ ָט ֵרף‬ ‫בוֹע ָ‬ ‫ְצ ַ‬ ‫ְמאֹד ַויּ ְִצוְחוּ ֶאל ָה ֲאוִיר ו ָ‬ ‫ַהק וְהוּא ַתּ ְח ָמן ְמאֹד‪:‬‬ ‫ַללּ ַ‬ ‫כג‬ ‫וּשׁ ַניִם‬ ‫בוֹע ָה ֶע ְשׂ ִרים ְ‬ ‫ַוי ְִהי ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ַה ָצּ ַ‬ ‫בוֹעים ְל ָשׁ‪‬שׁ‬ ‫ַהק ַויּ ְִת ַח ְלּקוּ ַה ְצּ ִ‬ ‫ַויּ ְִצ ָט ֵרף ַללּ ַ‬ ‫ַתּבֹאנָה ַה ַחיּוֹת ִמ ָסּ ִביב‬ ‫ְפּלֻגּוֹת ַתּ ַחת ִפּקּוּדוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫אוֹתם‬ ‫ַפּגֶר ַה ֵמּזִין ָ‬ ‫ַבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ְול ֶ‬ ‫ַער ְול ְ‬ ‫ַלנּ ַ‬ ‫ַתּ ֵצ ְקנָה‬ ‫יפנָה ֶאת ַה ְשּׁ ַניִם ַוי ְֻכסּוּ ְבּ ֵצל ו ָ‬ ‫ַת ִק ֵ‬ ‫וְ‬ ‫קוֹמהּ ַוי ְִהי‬ ‫ִירה ַעל ְמ ָ‬ ‫ַתּ ְק ָפּא ַה ֲחז ָ‬ ‫ָהם ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫לֶ‬ ‫ָהר ָבּ ֶרגַע ַההוּא ַעד‬ ‫ֶשׁ ֶקט ַרב ְמאֹד ַעל יַד ַהנּ ָ‬ ‫ירית‪ַ :‬וי ְִהי ַה ֶפּגֶר ֲא ֶשׁר‬ ‫ִשּׁ ַמע ז ְִמזוּם ַה ַשּׁ ְפ ִר ִ‬ ‫ִכּי י ָ‬ ‫בוֹעים א ְֹכלֵי‬ ‫ַתּ ְח ָתּם ְמ ַפ ֶתּה ְמאֹד עֲבוּר ַה ְצּ ִ‬ ‫ַער‬ ‫ְבוּבה‪ַ :‬ויּ ְִתגּוֹנֵן ַהנּ ַ‬ ‫ְהזּ ָ‬ ‫ַה ְנּ ֵבלוֹת ֲאכוּלֵי ַה ִכּנָּם ו ַ‬ ‫ָסב‬ ‫אוֹתם וְ‪‬א ָצלַח לוֹ‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ִבּ ְפנֵי ָה ֵע ֶדר ַה ַמּ ִקּיף ָ‬ ‫בוּצה ָה ִראשׁוֹנָה ְל ִה ְתגּוֹנֵן‬ ‫ִלבּוֹ ַויָּבוֹא ֶאל ַה ְקּ ָ‬ ‫ָסב‬ ‫בוּצה ַה ְשּׁ ִניָּה ַויּ ֵ‬ ‫ַתּ ְק ַר ְבנָה ֵאלָיו ַחיּוֹת ִמן ַה ְקּ ָ‬ ‫וִ‬ ‫ישׁית‬ ‫בוּצה ַה ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ַתּבוֹא ַה ְקּ ָ‬ ‫בוּצה ַה ְשּׁ ִניָּה ו ָ‬ ‫ֶאל ַה ְקּ ָ‬ ‫בוּצה גָּדוֹל‬ ‫יפהוּ ֵמאָחוֹר‪ַ :‬וי ְִהי אֹנָהּ ֶשׁל ַה ְקּ ָ‬ ‫ַתּ ְת ִק ֵ‬ ‫וַ‬


‫מח‬

‫ַפּלוּ‬ ‫בוֹנים ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִתנ ְ‬ ‫ְהיוּ ָה ֵע ֶדר ְנ ִ‬ ‫ִמן ָה ֶא ָחד ו ָ‬ ‫יהם‬ ‫ְמן ַרב ‪‬א ָבּא ָמזוֹן ֶאל ִפּ ֶ‬ ‫ֻכּלָּם ָעלָיו ִכּי ז ַ‬ ‫אַחת‬ ‫ַער ַחי ‪‬א ֵמת הוּא‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ְכּ ַחיָּה ְגּדוֹלָה ַ‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫וַ‬ ‫בוֹע ָבּהּ ֵמת‬ ‫ַער ַוי ְִהי כֹּל ָצ ַ‬ ‫ְתּזִיזָה ֶאל מוּל ַהנּ ַ‬ ‫וּבין‬ ‫ְבּ ִה ַפּ ְרדוֹ ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬וי ְִהי ְק ָרב גָּדוֹל ֵבּין ַה ַחיּוֹת ֵ‬ ‫ַפּלוּ‬ ‫ָפל ֵמ ֶר ֶחם ַה ַכּ ְל ָבּה ַויּ ְִתנ ְ‬ ‫ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֲא ֶשׁר נ ַ‬ ‫ֲסר‬ ‫ַער ח ַ‬ ‫גוּה‪ַ :‬וי ְִהי ַהנּ ַ‬ ‫ַה ְר ָ‬ ‫ַעל ַה ֲחזִיר ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַויּ ַ‬ ‫ַעם ֶה ָערֹב ַה ִמּ ְשׂ ָתּ ֵער ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ְִק ַרע‬ ‫ִסכּוּי ֶאל מוּל ז ַ‬ ‫ַער ִל ְגז ִָרים ֵבּין‬ ‫ַהק ַבּחֲרוֹן גָּדוֹל ֶאת ְבּ ַשׂר ַהנּ ַ‬ ‫ַהלּ ַ‬ ‫ימי‬ ‫ְהנָּה חוֹלוֹת ְנגוּעוֹת ְכּ ֵמ ֵ‬ ‫ֵיהן ֶשׁל ַה ַחיּוֹת ו ֵ‬ ‫ִשׁנּ ֶ‬ ‫ֵיהן‬ ‫ָהר‪ַ :‬ויּ ְִרעֲפוּ נוֹ ְזלָיו ַעל ַפּ ְרוָתוֹ ו ְָדמוֹ ַרב ֲעל ֶ‬ ‫ַהנּ ָ‬ ‫ירהוּ‬ ‫ַשׁ ִא ֻ‬ ‫ַתּ ַטּל ְגּ ִויָּתוֹ ֶאל ַה ַקּ ְר ַקע ַויּ ְ‬ ‫אָרץ ו ֻ‬ ‫ו ְַעל ָה ֶ‬ ‫ָשׁ ָמּה‪ַ :‬וי ְִהי ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֻמ ָטּל ְכּ ֵמת ֵבּין ְשׁ ֵא ִריּוֹת‬ ‫ידי ַה ָצּבוֹע‪:‬‬ ‫ֶא ְכלוּ ִבּ ֵ‬ ‫ְה ֲחזִיר ֲא ֶשׁר נ ֱ‬ ‫ְבּ ַשׂר ָהאַָיּלָה ו ַ‬ ‫וּמ ֻעלָּף‬ ‫ְשׁוֹתת ְ‬ ‫צוּע ו ֵ‬ ‫ְמן ַרב ְמאֹד וְהוּא ָפּ ַ‬ ‫ַוַיּחֲ‪‬ף ז ַ‬ ‫וּמ ַח ְר ֵחר ְבּק ִֹשׁי‪:‬‬ ‫ְ‬


‫מט‬

‫ׁ ִש ְבעָ ה ּ ָבנִ ים‬

‫כד‬ ‫ָמים ָה ֵהם ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ַויּ ְִחיוּ ָבּ ִעיר ִשׁ ְב ָעה‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּ ִ‬ ‫יהם‪ִ :‬שׁ ֵסּף‬ ‫מוֹת ֶ‬ ‫ְאלֶּה ְשׁ ֵ‬ ‫וּמ ְר ֶאה ו ֵ‬ ‫ָבּ ִנים י ְֵפי תֹּאַר ַ‬ ‫ָטשׁ ו ְָע ְצ ָבּה‪:‬‬ ‫ַמ ִאיר ְונ ַ‬ ‫ְאַשׁ ָמת ְוי ְ‬ ‫ְשׁ ַתק ו ְ‬ ‫ו ְָק ַפץ ו ָ‬ ‫ידי‬ ‫ַויּ ְֵדעוּ ַה ָבּ ִנים ַהלָּלוּ ִה ְת ַע ְלּלוּיוֹת ָקשׁוֹת ִמ ֵ‬ ‫יהם ְבּ ִנ ְק ֵבי ַהגּוּף ִמ ִפּי ַה ַטּ ַבּ ַעת ו ְַעד‬ ‫חוֹת ֶ‬ ‫ִמ ְשׁ ְפּ ֵ‬ ‫ָה ִאישׁוֹן‪ַ :‬וי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ֶא ָחד‬ ‫וּשׁמוֹ ִשׁ ֵסּף‪ַ :‬וי ְִהי ִשׁ ֵסּף ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא‬ ‫ְ‬ ‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ְל ַמ ְר ֶאה ָפּנָיו ִס ֶ‬ ‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה‬ ‫אָביו‪ַ :‬ויּ ִָקּ ֵחהוּ ָהאָב ְבּכֹל יוֹם‬ ‫ֲא ֶשׁר ָס ַדם אוֹתוֹ ִ‬ ‫ַפשׁוֹ ַויּ ְִדקֹר‬ ‫וּבנ ְ‬ ‫ִמן ַהיּוֹם ַהזֶּה ַויּ ְִת ַע ֵמּר בּוֹ ְבּגוּפוֹ ְ‬ ‫ָקוֹתיו ַעד ִכּי ֶה ֱא ִדים‬ ‫אוֹתוֹ ִבּ ְנ ָק ָביו ַויַּ‪ ‬בּוֹ ֶאת ַצלּ ָ‬ ‫ימנֵי ַפּ ִסים‪ַ :‬וי ְִהי ְכּ ֵאב ַרב‬ ‫עוֹרוֹ ֲא ֶשׁר ַבּגַּב ְבּ ִס ָ‬ ‫ֲשׂים‬ ‫ַעשׂ בּוֹ ֶאת ַה ַמּע ִ‬ ‫חוֹר‪ִ ‬בּ ְב ַשׂר ַהֶיּלֶד ַויּ ַ‬ ‫ְמאֹד ַה ֵ‬ ‫וּב ַמּ ְר ֵתּף ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲליַּת ַהגַּג ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ֲעלֶה ַה ַבּיִת ַ‬ ‫ַבּע ִ‬ ‫הוֹרים גַּם‬ ‫וּט ִ‬ ‫ְבּ ַת ְח ִתּיתוֹ‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ְט ֵמ ִאים ְ‬


‫נ‬

‫ֵב‪‬‬ ‫ֲשׂים ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ָמ ַטה גַּם ַמ ְעלָה ו ְַרבּוּ ָשׁם ַה ַמּע ִ‬ ‫ִישׁן ְבּ ָח ְדרוֹ ֲא ֶשׁר ֵבּין‬ ‫ַהֶיּלֶד ֶע ֶרב ֶע ֶרב ְבּ ֶט ֶרם י ַ‬ ‫ָאטּוּ ֶאת ְשׁנָתוֹ‬ ‫יב ָריו ַויּ ֵ‬ ‫ַה ַמּ ְר ְתּ ִפים‪ַ :‬ויּ ְִד ֲאבוּ ֵא ָ‬ ‫ַתּ ִחי‬ ‫ֻתּם ִבּיגוֹנוֹ‪ :‬ו ְ‬ ‫וּמי ָ‬ ‫בּוֹדד ְ‬ ‫ַוי ְַעוּוּ ָפּנָיו ַוי ְִהי ֵ‬ ‫ֲד ִרים‬ ‫ֲשׂים ָה ֵאלֶּה ַבּח ָ‬ ‫ְמן ַה ַמּע ִ‬ ‫ַער ִבּז ַ‬ ‫ִאמּוֹ ֶשׁל ַהנּ ַ‬ ‫יה ַה ְלּ ָב ִנים‬ ‫ירוֹת ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַבּ ָתּוֶ‪ַ ‬על ָה ֲא ָד ָמה ְבּ ִק ֶ‬ ‫אַשׁ ָמה‬ ‫נוֹשׂאת ָבּ ְ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ֵאם ֵ‬ ‫אוֹתהּ‪ :‬ו ְ‬ ‫יפים ָ‬ ‫ַה ַמּ ִקּ ִ‬ ‫ֶיה ְבּ ַת ְח ִתּית ַהֶיּלֶד‬ ‫ֲשׂה ֵמ ָעל ָ‬ ‫ִכּי י ְָד ָעה ֶאת ַה ַנּע ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ַמע‬ ‫אַפּהּ‪ :‬ו ִ‬ ‫יה ִמ ַתּ ַחת ְל ָ‬ ‫ֲשׂה ִמ ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ְאת ַה ַנּע ָ‬ ‫וֶ‬ ‫ימ ִנים בּוֹ ִבּ ְב ָשׂ ָריו‬ ‫ַתּ ֶרא ַה ִסּ ָ‬ ‫ֶאת ַזעֲקוֹת ַהֶיּלֶד ו ֵ‬ ‫ֶקת וְ‪‬א ָע ְשׂ ָתה ַבּעֲבוּר‬ ‫ֲא ֶשׁר ָפּ ְשׁ ָטה ָבּם ַה ַצּלּ ֶ‬ ‫אָשׁם‬ ‫ֲצי ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬וי ְַכ ְר ֵסם ָבּהּ ָה ָ‬ ‫זֶה ָדּ ָבר וְאַף ‪‬א ח ִ‬ ‫ַפ ָשׁהּ ו ְַעד ְבּ ָשׂ ָרהּ ַויּ ְִפ ֶשׂה ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ְכּ ַע ְכ ְבּרוֹשׁ ִמנּ ְ‬ ‫ַעת הוּא‬ ‫ַתּ ְדגֹּר ָבּהּ ַה ַמּ ֲחלָה ִכּי תּוֹל ַ‬ ‫ָפ ָשׁהּ ו ִ‬ ‫נְ‬ ‫ַתּ ֵכּר ִא ְשׁתוֹ‬ ‫אוֹתהּ ְלאַט‪ :‬ו ַ‬ ‫ִשׁ ַחק ָ‬ ‫יה ַויּ ְ‬ ‫ַחתֹּר ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ְבּ ַמ ֲע ָללֵי ַבּ ֲעלָהּ ֶאת ֲא ֶשׁר ָפּ ַשׁע ִבּ ְבנָהּ ֶפּלֶט‬ ‫יה וְ‪‬א‬ ‫יה ָבּ ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ָרהּ וְ‪‬א ָפּ ְצ ָתה ֶאת ִפּ ָ‬ ‫ָצ ָ‬ ‫ֲחל ֶ‬ ‫יטב ֶאת ַה ַמּכּוֹת ֲא ֶשׁר‬ ‫ֵיהם ִכּי י ְָד ָעה ֵה ֵ‬ ‫ָע ְמ ָדה ֵבּינ ֶ‬ ‫ָמים ָה ֵהם ִכּי ִאישׁ ִאישׁ ו ְִא ָשּׁה‬ ‫ְהיָה ַבּיּ ִ‬ ‫ַתּ ְחטֹּף‪ :‬ו ָ‬


‫נא‬

‫יוֹצא ז ְָרעוֹ‬ ‫דּוֹאגֶת ק ֶֹדם ְל ַע ְצ ָמהּ אַף ‪‬א ְל ֵ‬ ‫ִא ָשּׁה ֶ‬ ‫יוֹתר ִמזֶּה‪ַ :‬וי ְִהי ְבּיוֹם‬ ‫יצ ָתהּ וְ‪‬א י ְָדעוּ טוֹב ֵ‬ ‫וּב ַ‬ ‫ֵ‬ ‫אָביו‬ ‫מּוּדיו ַויּ ְַרא ִכּי ִ‬ ‫ֶא ָחד ֲא ֶשׁר יָבוֹא ִשׁ ֵסּף ִמ ִלּ ָ‬ ‫ְט ֶרם ָע ְל ָתה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֶאל ֶא ְמ ַצע ַה ָשּׁ ַמיִם‪:‬‬ ‫ַבּ ַבּיִת ו ֶ‬ ‫ידתוֹ ְבּ ֶט ֶרם ִנ ְכנַס ֶאל תּוֹ‪‬‬ ‫ַתּ ְר ַע ְדנָה ִבּ ְר ָכּיו ִבּ ְצ ִע ָ‬ ‫וִ‬ ‫ְהיּוֹם אָרֹ‪‬‬ ‫אָביו ו ַ‬ ‫ַעשׂ בּוֹ ִ‬ ‫ָדע ֶאת ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ַה ַבּיִת ִכּי י ַ‬ ‫ֱריב ָה ֶע ֶרב‪ַ :‬ויָּבוֹא ְבּתוֹ‪‬‬ ‫עוֹד ְל ָפנָיו ִכּי ֶט ֶרם ֶהע ִ‬ ‫ַה ַבּיִת ַויּ ְַק ֵשׁב ִל ְצ ַע ָדיו ִבּ ְנקֹשׁ ַנ ֲעלָיו ַעל ָה ִר ְצ ָפּה‬ ‫חוֹרי ַה ֶדּלֶת‪:‬‬ ‫אָביו ֲא ֶשׁר ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ֲדי ִ‬ ‫דּוֹמים ֵהם ְל ַצע ֵ‬ ‫ִכּי ִ‬ ‫עוֹמד ִל ְפנֵי ֶפּ ַתח ַה ַבּיִת‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה ָק ָהל ַרב ֵ‬ ‫ַת ַשׁ ֵסּף‬ ‫ָק ָחה ִאמּוֹ ַס ִכּין ַח ָדּה ו ְ‬ ‫ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ִכּי ל ְ‬ ‫ָבּהּ ֶאת ְגּרוֹנָהּ ֶאת ַע ְצ ָמהּ ִכּי ‪‬א י ְָכלָה ְשׂ ֵאת‬ ‫ַת ַד ֵמּם ַרבּוֹת‬ ‫ֶיה‪ :‬ו ְ‬ ‫אַחת ָעל ָ‬ ‫ְמ ָמה ַ‬ ‫ַמ ְצפּוּנָהּ עוֹד י ָ‬ ‫לוּליוֹת ְשׁחוֹרוֹת ִכּי‬ ‫ַעל יַד ַה ֶדּלֶת ַוי ְִהי ַה ָדּם ִל ְשׁ ִ‬ ‫יה ֶשׁ ִה ְמ ִציאָה‬ ‫ֲט ֶא ָ‬ ‫ְאלּוּ ח ָ‬ ‫ֲא ֵשׁ ָמה ִהיא ְבּ ִל ָבּהּ ו ֵ‬ ‫ַפּ ַתח ֶאל‬ ‫עוֹמד ְבּ ָסמוּ‪ ‬ל ֶ‬ ‫ְל ַע ְצ ָמהּ‪ :‬ו ְִהנֵּה ָהאָב ֵ‬ ‫ִנ ְבלַת ִא ְשׁתוֹ ַויּ ְַרא ֶאת ַהֶיּלֶד ִכּי ִנ ְכנַס ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ַח ֶדר‬ ‫עוֹמד ֵבּין ַה ָקּ ָהל ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ל ֶ‬ ‫ַה ַבּיִת וְהוּא ֵ‬ ‫ימה‪ַ :‬ויּ ִָקּ ֵחהוּ ְבּיָדוֹ ַויּ ְִסגֹּר ַה ַשּׁ ַער‬ ‫ַויּ ְִק ָרא לוֹ ְפּ ִנ ָ‬


‫נב‬

‫ֹאחז‬ ‫אוֹר ִחים‪ַ :‬ויּ ִַקּח ֶאת ַהֶיּלֶד ֶאת ִשׁ ֵסּף ַויּ ַ‬ ‫ִבּ ְפנֵי ָה ְ‬ ‫עוֹתיו ֲחזָקוֹת‬ ‫ַתּ ְהיֶינָה ֶא ְצ ַבּ ָ‬ ‫חוֹריו‪ :‬ו ִ‬ ‫ְבּ ַצוָּארוֹ ֵמ ֲא ָ‬ ‫נוּניוֹת ְמאֹד ִכּ ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל ַה ֲחזִיר‬ ‫ְשׁ ְמ ִ‬ ‫ְמאֹד ו ַ‬ ‫ימה‪ַ :‬ויּ ְִר ַעד ַהֶיּלֶד‬ ‫יבר ִמינוֹ ַה ִמּ ְשׁ ַת ֵחל ְפּ ִנ ָ‬ ‫ְכּ ֵא ַ‬ ‫ְחל‬ ‫ַתּז ַ‬ ‫ַתּ ְר ַחשׁ בּוֹ ַה ְצּ ַמ ְרמ ֶֹרת ו ִ‬ ‫אָביו ו ִ‬ ‫ִמ ַטּ ְל ֵפי ִ‬ ‫ְבּ ַמ ֲעלֶה גַּבּוֹ ו ְִהיא ֶצ ַפע ְמ ַט ֵפּס ַעל ַה ִשּׁ ְד ָרה‬ ‫גּוּפת‬ ‫ָבא ֶאת ַהֶיּלֶד ִל ְפנֵי ַ‬ ‫ו ְַק ְשׂ ַק ָשּׂיו ַק ִרים‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ִאמּוֹ ַויּ ְַר ֶאה לוֹ ֶאת ַה ְנּ ֵבלָה ֶאת ַה ַצּוָּאר ַה ְמּ ֻשׁ ָסּף‬ ‫ְאת ַה ֶשּׁ ֶתן‬ ‫יהן ו ֶ‬ ‫חוֹר ֶ‬ ‫ְאת ָה ֵעי ַניִם ַה ִנּ ְפלָטוֹת ֵמ ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫יה ֶאת ָה ֶע ְרוָה ֲא ֶשׁר נוֹלָד‬ ‫ָצ ָ‬ ‫ַה ַמּ ְר ִטיב ֶאת ֲחל ֶ‬ ‫וּמ ֶטּלֶת ָשׁ ָמּה‪:‬‬ ‫ַמ ֵרי ֻ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ֵאם ֵמ ָתה ְלג ְ‬ ‫ִמ ֶמּנָּה‪ :‬ו ְ‬ ‫ית‬ ‫ית ִכּי ָבּ ִכ ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ְר ֵאה ֶמה ָע ִשׂ ָ‬ ‫ַויּ ְִנזֹּף ַבֶּיּלֶד ַויּ ֶ‬ ‫ֵב‪ַ ‬הֶיּלֶד ַעל‬ ‫יתי לָ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ִבּ ְפנֵי ִא ְמּ‪ֶ ‬את ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ‬ ‫ֲר ָדה ַעל ְפּנֵי ָה ֵא ֶבל‬ ‫ָב ָרה בּוֹ ַהח ָ‬ ‫גּוּפת ִאמּוֹ ִכּי גּ ְ‬ ‫ַ‬ ‫ֶא ַדּם‬ ‫עוֹתיו ַעל ַצוָּארוֹ ַויּ ְ‬ ‫ַויּ ְִל ַחץ ָהאָב ֶאת ֶא ְצ ַבּ ָ‬ ‫אָביו ֶאל ַה ֶח ֶדר‬ ‫יריו‪ַ :‬ויּ ִָקּ ֵחהוּ ִ‬ ‫ִצ ְפדוּ ְשׁ ִר ָ‬ ‫עוֹרוֹ ַויּ ַ‬ ‫וּמ ְבּ ִלי‬ ‫ַויּ ְִנ ַעל אוֹתוֹ ָשׁ ָמּה ַוַיּ ֲחזֵק בּוֹ ִמ ְבּ ִלי א ֶֹכל ִ‬ ‫חוֹרי‬ ‫ֻק ִשׁים ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ָמים ַויּ ְִהיוּ ְצ ַע ָדיו נ ְ‬ ‫ְשׁ ִתיָּה ְשׁ ַניִם י ִ‬ ‫ַה ֶדּלֶת‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ַויָּבוֹא ָהאָב ֶאל ַה ֶח ֶדר‬


‫נג‬

‫ָסיו ַויּ ְָל ֵקה ֶאת‬ ‫ַויּ ְִג ַבּר ָעלָיו י ְִצרוֹ ַויּ ְָפ ֵשׁל ֶאת ִמ ְכנ ָ‬ ‫צוֹדק‬ ‫ַהֶיּלֶד ַבּחֲרוֹן אַפּוֹ ַבּ ֲחג ְֹרתוֹ ִכּי ְבּ ַמ ְצפּוּנוֹ ֵ‬ ‫ֶאנֹס אוֹתוֹ ְבּכ ַֹח‬ ‫ַשׁ ָבנוֹ ֵאלָיו ַויּ ֱ‬ ‫ָסב אוֹתוֹ ְוי ְ‬ ‫הוּא‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ַעד ֲא ֶשׁר ִה ְת ַעלֵּף ַהֶיּלֶד ַויּ ְִנ ַחת ַעל ָה ִר ְצ ָפּה‪ :‬ו ְִהנֵּה‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר ִשׁ ֵסּף ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר‬ ‫ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ָדים וְהוּא נָעוּל‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין יְל ִ‬ ‫נְ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫כה‬ ‫וּשׁמוֹ ָק ַפץ‪:‬‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫ַוי ְִהי ָק ַפץ ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה ָפּנָיו‬ ‫וּמן ָהאַף ְשׂמֹאלָה‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ִס ֶ‬ ‫חוּמים‬ ‫אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ ִ‬ ‫ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה‬ ‫אָביו ֶדּ ֶר‪ָ ‬ח ָד ָשׁה ְל ִה ְת ַעלֵּל בּוֹ‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ִ‬ ‫ְבּכֹל ַפּ ַעם ֲא ֶשׁר ‪‬א ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינָיו ַהֶיּלֶד ַויּ ְִק ָרא‬ ‫ֶרע ֵאין‬ ‫אוֹתהּ ִל ְשׁ ַכּב ִעמּוֹ אַף ִכּי ז ַ‬ ‫ְל ִאמּוֹ ַויְאַלֵּץ ָ‬ ‫ֻרה ִמ ָכּ‪ְ ‬מאֹד‪ַ :‬וי ְִהי ָהאָב ְבּכֹל ַפּ ַעם ֶשׁ ָשּׁגַל‬ ‫בּוֹ ַו ְיגּ ֵ‬ ‫ַהֶיּלֶד ֶאת ִא ְשׁתוֹ ַתּ ְח ָתּיו ַויּ ְִתבּוֹנֵן ַבּ ֵהם ִמ ֶפּ ַתח‬ ‫ָשׁים‬ ‫ימה ָה ֵאם ָלעֹנ ִ‬ ‫ְהיָה ִכּי ‪‬א ִה ְס ִכּ ָ‬ ‫ַה ֶח ֶדר‪ :‬ו ָ‬


‫נד‬

‫ָב ֵער‬ ‫ַתּ ֵער בּוֹ ֶאת חֲרוֹן אַפּוֹ ַויּ ִַקּח ַה ְלּ ַה ְביוֹר‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫וָ‬ ‫ַתּ ָכּוֶה ִמן ַה ְשּׂ ֵר ָפה ַויָּבוֹאוּ ָבּהּ‬ ‫ָבּהּ ֶאת ַה ְלּ ַה ְביוֹר ו ִ‬ ‫יוֹתר‪:‬‬ ‫ֻרה ִמ ָכּ‪ֵ ‬‬ ‫יפים ְמאֹד ַו ְיגּ ֵ‬ ‫עוֹרהּ ָח ִר ִ‬ ‫ָעים ְבּ ָ‬ ‫ְנג ִ‬ ‫שׁוֹכב ִעם ִאמּוֹ ַויְאוֹנֵן ָהאָב מוּלָם‬ ‫ַוי ְִהי ַהֶיּלֶד ֵ‬ ‫ַויּ ְִת ַעלֵּל ָבּם וְ‪‬א י ְָד ָעה ָה ֵאם ֶאת ֲא ֶשׁר ִמ ֶמּנּוּ‬ ‫ָתם‪ַ :‬וי ְִהי יוֹם ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ָבּאָה ָה ֵאם‬ ‫ָתּבוֹא ְגּ ֻאלּ ָ‬ ‫ָמ ֵתּן לָהּ ָהאָב ִעם ַהֶיּלֶד ִעם ָק ַפץ וְהוּא‬ ‫ְתה ַויּ ְ‬ ‫ַה ַבּי ָ‬ ‫ַתּ ֶרא ֶאת ַהֶיּלֶד וְהוּא‬ ‫ַחם ְמאֹד ְוז ְַכרוּתוֹ ָק ָשׁה‪ :‬ו ֵ‬ ‫יה‬ ‫ָד ָ‬ ‫ַתּטֹּל ָה ֵאם ֶאת ַהֶיּלֶד ְבּי ֶ‬ ‫ְרוֹעוֹתיו‪ :‬ו ִ‬ ‫ָ‬ ‫בּוֹכה ִבּז‬ ‫ֶ‬ ‫ַת ַס ֵמּן ְבּ ַמ ָבּ ָטהּ ֶאל ָהאָב ִכּי ֵה ִבינָה‬ ‫אָביו ו ְ‬ ‫ידי ִ‬ ‫ִמ ֵ‬ ‫ַתּוֹבילֵהוּ ֶאל‬ ‫ַתּ ַקּח ֶאת ָק ַפץ ו ִ‬ ‫ֶאת ֲא ֶשׁר ָח ַפץ‪ :‬ו ִ‬ ‫עוֹמד‬ ‫ֲשׂה‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ָהאָב ֵ‬ ‫ַמּע ֶ‬ ‫גּוּפם ל ַ‬ ‫ַתּ ֲערֹ‪ָ ‬‬ ‫ַה ֶח ֶדר ו ַ‬ ‫ַתּבוֹא ֵאלָיו ָה ֵאם‬ ‫ָסיו ו ָ‬ ‫ַבּ ֶפּ ַתח ָמ ְפ ִשׁיל ֶאת ִמ ְכנ ָ‬ ‫יה‬ ‫ָד ָ‬ ‫ַתּ‪ ‬בּוֹ ְבּי ֶ‬ ‫ֲכ ָמה ִמ ֶמּנּוּ‪ :‬ו ַ‬ ‫ָשׁה מוּלוֹ ַוח ָ‬ ‫ו ְִהיא ַחלּ ָ‬ ‫ְאַבּד ָהאָב ֶאת‬ ‫ֲד ֵפהוּ ְלאָחוֹר‪ַ :‬וי ֵ‬ ‫ַתּה ְ‬ ‫ַעל ָחזֵהוּ ו ַ‬ ‫ָסיו ְל ַמ ְלכּ ֶֹדת ֻמ ְפ ָשׁ ִלים‬ ‫ִשׁוּוּי ִמ ְשׁ ָקלוֹ ִכּי ָהיוּ ִמ ְכנ ָ‬ ‫עוֹר ֶרת‬ ‫חוֹר ִנּית ַוי ְִהי ְכּ ַחיָּה ְמ ֶ‬ ‫ֱצה ַו ִיּפֹּל ֲא ַ‬ ‫ְל ֶמח ָ‬ ‫ֲמיתוֹ‬ ‫ַפּלָּצוּת‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ָבּאָה ַה ִהז ְַדּ ְמּנוּת ַלה ִ‬ ‫ַתּ ַקּח ַהֶיּלֶד‬ ‫ַתּ ְטרֹק ַה ֶדּלֶת ְל ָפנָיו ו ִ‬ ‫ַתּ ְב ַחר ָה ֵאם ו ִ‬ ‫וִ‬


‫נה‬

‫ַתּ ְפ ַתח ֶאת ַה ַחלּוֹן‬ ‫יה‪ :‬ו ִ‬ ‫ְרוֹעוֹת ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ַתּ ֶרם אוֹתוֹ ִבּז‬ ‫וָ‬ ‫וּבנָהּ ֵבּן ֶה ָח ֵמשׁ‪:‬‬ ‫ַתּ ְקפֹּץ ֶאל ָה ְרחוֹב ִמ ָשּׁ ָמּה ִהיא ְ‬ ‫וִ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ַתּ ָח ֵבט ָבּהּ‪ :‬ו ְ‬ ‫גּוּפ ָתהּ ַעל ַה ִמּ ְד ָר ָכה ו ֵ‬ ‫ַתּפֹּל ָ‬ ‫וִ‬ ‫ַתּ ְב‪‬ם ֶאת ְנ ִפילַת ַהֶיּלֶד‬ ‫ָה ֵאם ַר ָכּה ִכּי ֵאם ִהיא ו ִ‬ ‫ִכּי ִה ְת ַה ְפּכוּ ַבּ ֶדּ ֶר‪ַ :‬ויּ ְִת ַעלֵּף ַהֶיּלֶד וְ‪‬א ֵמת‪:‬‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר ָק ַפץ ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת‬ ‫ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ָדים וְהוּא‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין יְל ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫כו‬ ‫וּשׁמוֹ ָשׁ ַתק‪:‬‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫ַוי ְִהי ָשׁ ַתק ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ָפּנָיו ִס ֶ‬ ‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫חוּמים ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם‬ ‫ִ‬ ‫ְהיָה ִכּי‬ ‫אָביו ְל ִה ְת ַעלֵּל בּוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַה ִהיא ֲא ֶשׁר ָבּהּ ֵה ֵחל ִ‬ ‫ֶאכֹל ֶאת ֲא ֶשׁר‬ ‫ְבּכֹל ַפּ ַעם ֲא ֶשׁר ‪‬א ָר ָצה ַהֶיּלֶד ל ֱ‬ ‫אָביו ְל ָח ְדרוֹ‬ ‫ְשׁ ְלּ ֵחהוּ ִ‬ ‫ֲבוּרם ַוי ַ‬ ‫ִבּ ְשּׁלָה ִאמּוֹ ָבּע ָ‬ ‫ָשׂם ָהאָב ַבּ ַפּ ַעם ַה ִהיא ֶאת‬ ‫ַויּ ְִנ ֲעלֵהוּ ָשׁ ָמּה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫חוֹרי ַה ֶדּלֶת ַעל יַד ֶה ָח ִריץ‬ ‫ַחת ִעם ָהא ֶֹכל ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ַה ַצּלּ ַ‬


‫נו‬

‫ַויּ ְִמנַע ָהא ֶֹכל ִמבּוֹא ְבּ ִפי ַהֶיּלֶד ַעד ֲא ֶשׁר ָר ַעב‬ ‫ַחת ִל ְפנֵי ַה ֶח ֶדר ֶמ ֶשׁך ָשׁעוֹת‬ ‫ַתּנַח ַה ַצּלּ ַ‬ ‫ְמאֹד‪ :‬ו ָ‬ ‫ַהט ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַויּ ְִב ַער‬ ‫ַוי ְִהי ַה ַקּיִץ ַחם ְמאֹד ְבּל ַ‬ ‫ֵרת‬ ‫ַחת ְכּ ַמ ְדגּ ַ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַצּלּ ַ‬ ‫ָה ֲאוִיר ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ו ְ‬ ‫ִשׂ ֶחה ָבּהּ ַה ְסּ ִחי‬ ‫ַחת ַויּ ְ‬ ‫ֲמה ַבּ ַצּלּ ַ‬ ‫ַתּ ַעל ַהֻזּה ָ‬ ‫ֲר ִקים‪ :‬ו ַ‬ ‫חָ‬ ‫ָתהּ ַויָּבוֹאוּ‬ ‫ְשׂ ְג ֵשׂג ָה ִר ָקּבוֹן ִבּ ְתכוּל ָ‬ ‫ְה ִר ָמּה ַוי ַ‬ ‫וַ‬ ‫ְבוּבים ַר ִבּים ַויּ ְִרחֲשׁוּ ָשׁם‪ַ :‬ויּ ִַקּח ָהאָב ֶאת‬ ‫ָבּהּ ז ִ‬ ‫ַת ַלוֵּהוּ ַצ ֲחנָה ַעזָה‪:‬‬ ‫ַה ָמּזוֹן ַה ְמּ ֻק ְל ָקּל ַויּ ִָכּנֵס ַבּ ֶח ֶדר ו ְ‬ ‫ֹאחז בּוֹ ִבּ ְכ ֵתפוֹ‬ ‫ַויָּבוֹא ֶאל ַהֶיּלֶד ֶאל ָשׁ ַתק ַויּ ַ‬ ‫ַחת‪:‬‬ ‫ֶאכֹל ִמן ַה ַצּלּ ַ‬ ‫יחהוּ ל ֱ‬ ‫וְהוּא ָחזָק ְמאֹד ַויּ ְַכ ִר ֵ‬ ‫ִמּ ְלאוּ ָפּנָיו ְדּ ָמעוֹת‬ ‫ֵב‪ַ ‬הֶיּלֶד ִל ְפנֵי ָהאָב ַויּ ָ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ַתּ ְת ַחנֵּן ָה ֵאם ִכּי‬ ‫וּבן ָח ֵמשׁ הוּא וְ‪‬א ָעזַר לוֹ‪ :‬ו ִ‬ ‫ֵ‬ ‫ַתּ ְדפֹּק ַעל ַה ֶדּלֶת ִמ ַבּחוּץ ַויּ ְִצ ַעק‬ ‫ָיּנַח ַלֶיּלֶד ו ִ‬ ‫תּוּכל עֲשׂוֹת ָדּ ָבר ִכּי ְנעוּלָה ַה ֶדּלֶת‪:‬‬ ‫ֶיה וְ‪‬א ַ‬ ‫ָעל ָ‬ ‫אָביו ִמן ָה ֶר ֶפשׁ‬ ‫יטהוּ ִ‬ ‫ַויּ ְִפ ַתח ַהֶיּלֶד ֶאת ‪‬עוֹ ַויּ ְַל ִע ֵ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַצּ ֲחנָה ְל ַט ַעם ַעז ְמאֹד‪:‬‬ ‫ַחת ו ְ‬ ‫ַה ִמּ ְת ַפּ ֵתּל ַבּ ַצּלּ ַ‬ ‫ַעל ַהגּ ַֹעל ִבּ ְגרוֹנוֹ ַויּ ְִפ‪‬ט ָהא ֶֹכל‬ ‫ִשׁ ַתּנֵּק ַהֶיּלֶד ַויּ ַ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫לּאהוּ ְבּ ִקיא‪ַ :‬ויּ ְִכ ַעס ָהאָב ִכּי ִט ְנּ ֵפהוּ‬ ‫ְמ ֵ‬ ‫אָביו ַוי ַ‬ ‫ַעל ִ‬ ‫יטהוּ עוֹד‬ ‫שׁוֹתיו ַויּ ְִת ַקּ ֶשּׁה ִלבּוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ ַויּ ְַל ִע ֵ‬ ‫ְבּ ַה ְפ ָר ָ‬


‫נז‬

‫יוֹתר ְבּכ ַֹח‪ַ :‬ויּ ְִת ַעלֵּף ַהֶיּלֶד ִמן ַה ַטּ ַעם ִכּי ִה ְת ַה ְפּכוּ‬ ‫ֵ‬ ‫עוֹמד‬ ‫עוֹדנּוּ ֵ‬ ‫אָביו ֶ‬ ‫ֵמ ָעיו ְבּ ִק ְרבּוֹ ַויֵּעוֹר ו ְִהנֵּה ִ‬ ‫ַחת וְ‪‬א ָיּנַח לוֹ ַעד י ְִגמֹר‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ֵמ ָעלָיו ִעם ַה ַצּלּ ַ‬ ‫ֶאכֹל אַ‪ ‬א ָעזַר‬ ‫אַחר ִמ ֵכּן ‪‬א ֵס ַרב ַהֶיּלֶד ל ֱ‬ ‫ִכּי ְל ַ‬ ‫ישׁתוֹ‬ ‫ֲנ ָ‬ ‫אָביו ֶאת ֶע ְקרוֹנוֹת ע ִ‬ ‫לוֹ ִנ ְסיוֹנוֹ ִכּי ִגּלָּה ִ‬ ‫ְטוֹבים ְמאֹד‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ָחים ֵהם ו ִ‬ ‫ַויּ ְַרא ִכּי ֻמ ְצל ִ‬ ‫ְבּיוֹם ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ָבּא שׁוּב ָה ַר ַעל ְבּ ֵק ַבת ַהֶיּלֶד‬ ‫ַתּ ְת ַה ֵפּך ָעלָיו ִבּ ְטנוֹ ַויּ ְִפ‪‬ט נוֹז ְִלים ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ֶפּה‬ ‫וִ‬ ‫יריו ַויּ ְִת ַעלֵּף ַעל‬ ‫ְהם ְמז ָֹה ִמים ְבּ ָדם‪ַ :‬וי ְַד ֵמּם ִבּ ְנ ִח ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ָמת‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף‬ ‫ָה ִר ְצ ָפּה ִכּי ָק ַרס גּוּפוֹ ְבּ ֶט ֶרם י ָ‬ ‫ָפלָה ָעלָיו‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר ָשׁ ַתק ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫ַהזּ ַ‬ ‫ָדים וְהוּא נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין ְיל ִ‬ ‫כז‬ ‫אַשׁ ָמת‪:‬‬ ‫וּשׁמוֹ ְ‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫אַשׁ ָמת ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫ַוי ְִהי ְ‬ ‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ָפּנָיו ִס ֶ‬ ‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫חוּמים ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם‬ ‫ִ‬ ‫ַראשׁוֹנָה ִכּי‬ ‫הוֹריו ל ִ‬ ‫קוֹטטוּ ָ‬ ‫ַה ִהיא ֲא ֶשׁר ָבּהּ ִה ְת ְ‬


‫נח‬

‫ִגּלָּה ָהאָב ֶאת ִא ְשׁתוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ְג ָדה בּוֹ‪ַ :‬ויַּ‪ַ ‬ה ַבּ ַעל‬ ‫צוּפהּ ֵמ ֵאיפֹה‬ ‫ַתּ ַדע ֶאת ֶא ְגרוֹפוֹ ְבּ ַפ ְר ָ‬ ‫ְבּ ִא ְשׁתוֹ ו ֵ‬ ‫יה ִכּי ְבּ ָע ְצ ָמה ִה ָכּה‬ ‫תוֹת ָ‬ ‫ִשׁבֹּר ֶאת ִל ְס ֶ‬ ‫ָבּא לָהּ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יה ְר ֵאה ַמה זֶּה ָע ָשׂה‬ ‫אָב ָ‬ ‫ֹאמר ָה ֵאם ְל ֵבן ִ‬ ‫ָבּהּ‪ַ :‬ותּ ֶ‬ ‫דּוּע זֶה ָע ָשׂה ָבּ‪ַ ‬כּ ָדּ ָבר‬ ‫ֹאמר לָהּ ַמ ַ‬ ‫ֲלי ַויּ ֶ‬ ‫ִלי ַבּע ִ‬ ‫יתי ֶאת ֲא ֶשׁר עוֹלֵל ְכּ ֶשׁ‪‬א‬ ‫ֹאמר ִכּי ִגּ ִלּ ִ‬ ‫ַהזֶּה ַותּ ֶ‬ ‫ֹאמר לָהּ ָהאָח ַמה זֶּה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר‬ ‫ִיתי‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָהי ִ‬ ‫ֲלי ֶאת ַה ְשּׁ ֵכנָה‬ ‫ָדע ַבּע ִ‬ ‫ַת ַס ֵפּר לוֹ ִכּי י ַ‬ ‫ִגּ ִלּית ו ְ‬ ‫ַא ְתפֹּס אוֹתוֹ ַעל ַחם‪ַ :‬ויּ ְַק ֵשׁב ָהאָח‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ו ֶ‬ ‫יה ָבּאָה‪:‬‬ ‫וּמ ִפּ ָ‬ ‫ַא ֵמן ָבּהּ ִכּי ֲאחוֹתוֹ ִהיא ִ‬ ‫ֲלילָה ַויּ ֲ‬ ‫ַלע ִ‬ ‫רוּפה‬ ‫ֶא ֶמת ְצ ָ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ְמּ ִציאוּת ֲא ֶשׁר ָבּ ְנ ָתה לוֹ ל ֱ‬ ‫וְ‬ ‫שׁוּקת ַה ִמּין‬ ‫ֵצר ַה ְנּ ָק ָמה ִכּ ְת ַ‬ ‫ַבּעֲבוּרוֹ ַויֵּעוֹר בּוֹ י ֵ‬ ‫אַלּים ְמאֹד‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ֶ ‬אל ֵבּיתוֹ ֲא ֶשׁר‬ ‫ַויּ ְִת ַרגֵּשׁ וְהוּא ִ‬ ‫ַרזֶן‬ ‫ָבא ִמ ָשּׁם ַפּ ִטּישׁ ְוג ְ‬ ‫ַכּ ִבישׁ ַויּ ֵ‬ ‫ָשׁם ֵמ ֵע ֶבר ל ְ‬ ‫ַתּ ְכנֵס אוֹתוֹ ֲאחוֹתוֹ‬ ‫ָרה ֶאת ָה ְרחוֹב‪ :‬ו ַ‬ ‫ֱצה ַבּ ֲחז ָ‬ ‫ַוֶיּח ֶ‬ ‫ַמ ֵתן ָשׁ ָמּה ַעד ֲא ֶשׁר יָשׁוּב ַה ַבּ ַעל‬ ‫ְבּ ֵצל ַה ַבּיִת ַויּ ְ‬ ‫ַתּ ְשׁלַח ָה ִא ָשּׁה ֶאת‬ ‫ֲבוֹדה ְל ַה ְק ִדּים ָפּנָיו‪ :‬ו ִ‬ ‫ִמן ָהע ָ‬ ‫ַחד‬ ‫ַמ ִתינוּ ָשׁם ְבּי ַ‬ ‫אַשׁ ָמת ֶאל ַה ֶח ֶדר ַויּ ְ‬ ‫ְבּנָהּ ֶאת ְ‬ ‫תוּח ו ְָק ֶשׁה ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ִכּי‬ ‫ַוי ְִהי ָה ֲאוִיר ְכּח ֶֹמר ָמ ַ‬


‫נט‬

‫יעה ַה ָשּׁ ָעה ַויָּבוֹא ָהאָב‬ ‫ִנ ְשׁ ַקט ְמאֹד‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ִה ִגּ ָ‬ ‫ַחבֹּט בּוֹ ֲא ִחי ִא ְשׁתוֹ ִעם ַה ַפּ ִטּישׁ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ַויּ ְ‬ ‫ָקם ָעלָיו ָהאָב וְהוּא‬ ‫ַויּ ִַפּילֵהוּ וְ‪‬א ָה ַרג אוֹתוֹ‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ַחטֹּף ֵשׁ ִנית ִמן‬ ‫ָרה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַכּהוּ ֲחז ָ‬ ‫צוּע ְבּרֹאשׁוֹ ַויּ ֵ‬ ‫ָפּ ַ‬ ‫ַה ַפּ ִטּישׁ ְוזֹאת ַה ַפּ ַעם ְבּע ְֹרפּוֹ ַויֵּאָנֵק ִמ ְכּ ֵא ִבים‪:‬‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ָלגָן גָּדוֹל ַבּ ַבּיִת ַוי ְַד ֵמּמוּ ְשׁנֵי ַה ְגּ ָב ִרים‬ ‫ָרם ָהאָח ֶאת‬ ‫אַחר ֵמאַפּוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ְה ֵ‬ ‫ָה ֶא ָחד ִמ ָקּ ְדקֳדוֹ ו ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ְבּ ֻשׁ ְב‪ֶ ‬אל ַה ַבּיִת‬ ‫ַרזֶן ַויְאַיֵּם ָעלָיו ַויּ ֶ‬ ‫ַהגּ ְ‬ ‫ָסב ָהאָב‬ ‫ִסּוּרים‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ִכּי ְתּ ָק ֵרב ִק ְצּ‪ַ ‬וי ְִהי ָכּרוּ‪ְ ‬בּי ִ‬ ‫ֵצא ִמ ָשּׁ ָמּה ַוֵיּלֵ‪ֶ ‬אל‬ ‫ֶאת גַּבּוֹ ֶאל ְפּ ִנים ַה ַבּיִת ַויּ ֵ‬ ‫ָה ְרחוֹב‪ַ :‬ויּ ְִרוַח לָהּ ְל ִא ְשׁתוֹ ִכּי ָמ ֲא ָסה בּוֹ ַויָּשׁוּב‬ ‫ָהאָח ֶאל ֵבּיתוֹ ֲא ֶשׁר ִממּוּל וְ‪‬א ָבּא ָהאָב ַבּ ַבּיִת‬ ‫אַחים‪:‬‬ ‫ָחת ִ‬ ‫ָמים ַוי ְִהי ַה ַבּיִת ַתּ ַחת ַה ְשׁגּ ַ‬ ‫ֲשׂ ָרה י ִ‬ ‫עָ‬ ‫ְתה ָה ֵאם ַבּ ַבּיִת ַויָּבוֹא‬ ‫ירי וְ‪‬א ָהי ָ‬ ‫ֲשׂ ִ‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ָהע ִ‬ ‫ָהאָב ַויּ ְִת ַגנֵּב ִמן ָה ְרחוֹב ַויּ ְִפרֹץ ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת‪:‬‬ ‫ַויּ ְַרא אוֹתוֹ ַהֶיּלֶד וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ִבּ ְל ַבד ַויּ ְִב ַרח‬ ‫ֲריו‬ ‫ֶאל ִמ ַתּ ַחת ִמ ָטּתוֹ‪ַ :‬ויָּבוֹא ָהאָב ַויּ ְִד‪‬ק אַח ָ‬ ‫ַויּ ְִנ ֲעלֵהוּ ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ֲא ֶשׁר ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת‪ַ :‬ו ִיּטֹּל‬ ‫ֲריץ ַה ֶפּ ַתח‬ ‫ַשׁ ֵחל ָק ֵצהוּ ָה ֶא ָחד ְבּח ִ‬ ‫ָהאָב ִצנּוֹר ַויּ ְ‬


‫ס‬

‫ַקּם‪:‬‬ ‫ַדּלֶת ִכּי ְבּ ִא ְשׁתוֹ ִבּ ֵקּשׁ ְל ִה ְתנ ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ְח ְבּ ֵרהוּ ֶאל ִצנּוֹר‬ ‫ַויּ ִַקּח ֶאת סוֹפוֹ ֶשׁל ַה ִצּנּוֹר ַוי ַ‬ ‫ְסוֹבב‬ ‫ַהגַּז ֲא ֶשׁר ָשׂ ְר ָפה ִא ְשׁתוֹ ַבּ ַבּיִת ְל ַב ֵשּׁל‪ַ :‬וי ֵ‬ ‫ְחל ֶאל תּוֹ‪‬‬ ‫ֶאת ֶבּ ֶרז ַה ְמּ ָכל ַויָּבוֹא גַּז ָח ִריף ַו ִיּז ַ‬ ‫ֵב‪ַ ‬הֶיּלֶד ִכּי ִה ְת ַקּ ָשּׁה ִל ְנשֹׁם‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי‬ ‫ַה ֶח ֶדר ַויּ ְ‬ ‫ְח ְר ֵחר העוֹלָל ְבּקוֹל גָּדוֹל ַויִּטּשׁ ָהאָב‬ ‫ְמן ַוי ַ‬ ‫ָע ַבר ז ַ‬ ‫ַתּ ֶרא ֶאת ַה ִצּנּוֹר‬ ‫ַתּשׁוּב ָה ֵאם ֵאלָיו‪ :‬ו ֵ‬ ‫ֶאת ַה ַבּיִת ו ָ‬ ‫אַשׁ ָמת‬ ‫ַתּז ְַעק ֶאל ְבּנָהּ ֶאל ְ‬ ‫ַדּלֶת ו ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ַתּ ְדפֹּק ַעל ַה ֶדּלֶת וְ‪‬א ָענָה לָהּ ַוי ְִהי ֶשׁ ֶקט ַרב‬ ‫וִ‬ ‫ַתּ ְמשֹׁ‪ָ ‬ה ֵאם ֶאת ַה ִצּנּוֹר ִמ ַתּ ַחת‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר‪ :‬ו ִ‬ ‫דּוֹמעוֹת ו ְִהיא‬ ‫ֶיה ְ‬ ‫ַתּ ְפרֹץ ֶאת ַה ֶדּלֶת ו ְֵעינ ָ‬ ‫ַפּ ַתח ו ִ‬ ‫לֶ‬ ‫ַתּ ֶרא‬ ‫ַתּ ְפ ַתח ֶאת ַה ֶדּלֶת ו ֵ‬ ‫גוֹרל ַהֶיּלֶד‪ :‬ו ִ‬ ‫ֲר ָדה ְל ָ‬ ‫חֵ‬ ‫ו ְִהנֵּה ַהֶיּלֶד ְמ ֻעלָּף ָשׁ ָמּה וְ‪‬א ָתּשׁוּב ַה ָכּ ָרתוֹ‬ ‫אַשׁ ָמת ִמן‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר ְ‬ ‫ֵאלָיו‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ָדים‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין יְל ִ‬ ‫ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫וְהוּא נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫כח‬ ‫ַמ ִאיר‪:‬‬ ‫וּשׁמוֹ י ְ‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫ַמ ִאיר ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫ַוי ְִהי י ְ‬


‫סא‬

‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ָפּנָיו ִס ֶ‬ ‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫חוּמים ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם‬ ‫ִ‬ ‫אָביו ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ְִצ ַעק‬ ‫ָה ִראשׁוֹנָה ֲא ֶשׁר ָח ָרה אַף ִ‬ ‫ָהאָב ַעל ְבּנוֹ ַוי ְַקלֵּל אוֹתוֹ וְ‪‬א ִדּ ֵבּר ִעמּוֹ ֵמאָז‬ ‫ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָט ֵמא הוּא‬ ‫ְבּקוֹל ָשׁ ֵקט ִכּי כֹּל ַמע ֶ‬ ‫אָביו‪ :‬וְ‪‬א ָנגַע ָהאָב ִבּ ְבנוֹ ‪‬א לַטּוֹב וְ‪‬א‬ ‫ְבּ ֵעינֵי ִ‬ ‫אָביו ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ַוי ְִהי‬ ‫ָרע‪ַ :‬ויּ ְִג ַדּל ַה ֵבּן ַתּ ַחת חֹק ִ‬ ‫לַ‬ ‫אָסיר ַויּ ִָרא אוֹתוֹ ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִנ ַהג ַהֶיּלֶד ְכּ ִאלֵּם‬ ‫ָשׁם ְכּ ִ‬ ‫ֵבּין ַהחוֹמוֹת וְ‪‬א ָפּ ָצה ֶאת ִפּיו וְ‪‬א ִדּ ֵבּר ִמלָּה‬ ‫ִכּי ָפּ ַחד ִמ ֶמּנּוּ‪ :‬ו ְִאמּוֹ ֶשׁל ַהֶיּלֶד ֵאי ֶננָּהּ ַבּ ַבּיִת ִכּי‬ ‫אוֹתהּ‪:‬‬ ‫ְמלֵּא ָ‬ ‫ְבּי ְַנקוּתוֹ ָח ְל ָתה ַויּ ְִפ ֶשׂה ָבּהּ ַה ִגּדּוּל ַוי ַ‬ ‫ַתּ ָמת ָה ֵאם ִמן ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר אָ ֲחזָה ָבּהּ ַוי ְִהי‬ ‫וָ‬ ‫ַה ָמּוֶת ְמכ ָֹער ְמאֹד‪ :‬וְ‪‬א י ְָד ָעה ָה ֵאם ֶאת ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲרי ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְגּ ָרה‪:‬‬ ‫יה אַח ֵ‬ ‫ָמ ָ‬ ‫ֲרית י ֶ‬ ‫ַי ֲעבֹר ַעל ְבּנָהּ ְבּאַח ִ‬ ‫ֳרי ַהיּוֹם‬ ‫מּוּדיו ְבּ ָצה ֵ‬ ‫ַויָּבוֹא יוֹם ֶא ָחד ַויָּשׁוּב ַה ֵבּן ִמ ִלּ ָ‬ ‫אָביו ִכּי ַע ְצ ָבּ ִני‬ ‫אָביו ַבּ ַבּיִת‪ַ :‬ויּ ְִצ ַעק ָעלָיו ִ‬ ‫ו ְִהנֵּה ִ‬ ‫ָתן בּוֹ ַה ֵבּן ִס ָבּה ִל ְכעֹס‪ַ :‬וַיּ ֲעבֹר ַהֶיּלֶד‬ ‫ָהיָה וְ‪‬א נ ַ‬ ‫ָהג ַויּ ִָכּנֵס‬ ‫אָמר ִמלָּה ִכּי ְכּ ִאלֵּם נ ַ‬ ‫אָביו וְ‪‬א ַ‬ ‫ִל ְפנֵי ִ‬


‫סב‬

‫ְבּתוֹ‪ָ ‬ח ַדר ָה ַר ְח ָצה ַויּ ְִס ַתּגֵּר בּוֹ‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ִמ ָשּׁם ֶאת‬ ‫אָביו ִכּי ָעיַף ִמן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויָּבוֹא ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ִמ ְס ְפּ ֵרי ִ‬ ‫ַצּב‬ ‫אָביו ְבּ ָע ְברוֹ ַבּ ָתּוֶ‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ָח ְדרוֹ וְ‪‬א ָנגַע בּוֹ ִ‬ ‫יוּכל ָהאָב‬ ‫ִכּ ֵסּא ִל ְפנֵי ַה ֶדּלֶת ִמ ַתּ ַחת ַליּ ִָדית וְ‪‬א ַ‬ ‫ְל ִה ָכּנֵס ָשׁ ָמּה אַף ִכּי ‪‬א ָח ַפץ ְל ִה ָכּנֵס‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַהֶיּלֶד‬ ‫אוֹתם‬ ‫ָבא ָ‬ ‫יהם ַויּ ֵ‬ ‫ְרוֹעוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ַריִם ַוי ְַפ ֵשּׂק ז‬ ‫ַחתֹּך‬ ‫ֵמ ַעל ַר ְגלוֹ‪ַ :‬ויּ ְִבהֲקוּ ַה ִמּ ְס ָפּ ַריִם ֵמ ָעלָיו ַויּ ְ‬ ‫ֲת‪ָ ‬עמֹק‪ַ :‬וי ְַד ֵמּם ַהֶיּלֶד‬ ‫ירכוֹ ח ָ‬ ‫ָשׂ ָמה ֶאת ַהוּ ְִריד ִבּ ֵ‬ ‫ְשׁ ֵסּף ֶאת‬ ‫ַעל ִר ְצ ַפּת ַה ֶח ֶדר וְ‪‬א ַדּי לוֹ ַבּזֶּה ַוי ַ‬ ‫אַמּתוֹ ִעם ַה ַמּ ְכ ִשׁיר‪ַ :‬וי ְִהי ֶשׁ ֶקט ַרב ְמאֹד ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ָ‬ ‫ימה‬ ‫וּב ֶח ֶדר ְפּ ִנ ָ‬ ‫חוּצה ַ‬ ‫יבתוֹ ָבּ ְרחוֹב ַה ָ‬ ‫וּב ְס ִב ָ‬ ‫ַה ַבּיִת ִ‬ ‫ִשּׁ ֵפך ָדּם ָרב ִמתּוֹ‪ַ ‬הֶיּלֶד‬ ‫ֳרי ַהיּוֹם‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫אַף ִכּי ָצה ֵ‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר‬ ‫ֹאבד ָעלָיו ַה ָכּ ָרתוֹ‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ַותּ ַ‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד‬ ‫ַמ ִאיר ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫יְ‬ ‫ָדים וְהוּא נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫ֵבּין ְיל ִ‬ ‫כט‬ ‫ָטשׁ‪:‬‬ ‫וּשׁמוֹ נ ַ‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫ָטשׁ ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫ַוי ְִהי נ ַ‬ ‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ָפּנָיו ִס ֶ‬


‫סג‬

‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫חוּמים ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ִ‬ ‫אָחיו‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם‬ ‫רוֹצ ַח ֶאת ִ‬ ‫יהם ֵ‬ ‫ָראָה ֶאת ֲא ִב ֶ‬ ‫ִח ֵבא‬ ‫ִשׁ ַמע ַהֶיּלֶד ְצ ָעקוֹת ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ַבּיִת ַויּ ָ‬ ‫ַההוּא ַויּ ְ‬ ‫אָחיו ֵבּן ֶשׁמּוֹנֶה‬ ‫ַבּ ֲארוֹנוֹ ֲא ֶשׁר ַבּ ֶח ֶדר‪ַ :‬וי ְִהי ִ‬ ‫אָביו ַוי ְַד ֵבּר בּוֹ‬ ‫ָשׁ ִנים ַבּיּוֹם ַההוּא ַויּ ְִת ַח ֵצּף ֶאל ִ‬ ‫ִחר אַפּוֹ ְמאֹד‬ ‫ָר ָעה‪ַ :‬ויּ ְִת ַרגֵּז ָהאָב ִכּי ‪‬א ִכּ ְבּ ֵדהוּ ַויּ ַ‬ ‫ְהיָה ְכּ ִבּ ְמ ֻבגָּר‬ ‫וּב ָע ְצ ָמה ַר ָבּה ו ָ‬ ‫ַויַּ‪ ‬בּוֹ ְבּכֹל גּוּפוֹ ְ‬ ‫ִנ ְל ַחם‪ַ :‬ויּ ִַקּח אוֹתוֹ ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ֶח ֶדר ֲא ֶשׁר ִמ ְס ַתּ ֵתּר‬ ‫ַהֶיּלֶד ַה ָצּ ִעיר ָשׁ ָמּה ַויּ ְִדקֹר אוֹתוֹ ִל ְפנֵי ֵעינָיו‬ ‫ֱרד ַהֶיּלֶד ֲא ֶשׁר‬ ‫ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ִעם ַה ַסּ ִכּין‪ַ :‬וֶיּח ַ‬ ‫ָדע‬ ‫ֲשׂה ְבּ ֶשׁ ֶקט ִכּי י ַ‬ ‫ְבּתוֹ‪ָ ‬האָרוֹן ַויּ ְִתבּוֹנֵן ַבּ ַנע ָ‬ ‫אָביו ִאם י ְִת ַגּלֶּה בּוֹ‪ַ :‬וי ְִהי גּוּפוֹ‬ ‫ַעשׂ לוֹ ִ‬ ‫ֶאת ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ַתּ ֲע ֶלנָה‬ ‫ֻקּב ִמן ַה ְדּ ִקירוֹת ַויֵּאָנֵק ו ַ‬ ‫ֶשׁל ָהאָח ְמנ ָ‬ ‫בּוּעוֹת ַה ְקּ ָר ַביִם ִבּ ְגרוֹנוֹ וְ‪‬א ָיכֹל ִל ְצר ַֹח‪ַ :‬ו ִיּטֹּל‬ ‫ָדע ָהאָב ִכּי‬ ‫ָמת וְ‪‬א י ַ‬ ‫גּוּפתוֹ ָשׁ ָמּה ִכּי י ָ‬ ‫אָביו ֶאת ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֲשׂה ַו ִיּטֹּשׁ ַה ֶח ֶדר ִכּי ָשׁ ַכח ִמ ֶמּנּוּ‪:‬‬ ‫צוֹפה ַבּ ַמּע ֶ‬ ‫ְבּנוֹ ֶ‬ ‫ָדים ִכּי ִנ ְמ ְל ָטה‬ ‫ְתה ַבּ ַבּיִת ַההוּא לַיּל ִ‬ ‫ְאם ‪‬א ָהי ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ירם ָשׁ ָמּה ִל ְגדֹּל ַתּ ַחת‬ ‫ַתּ ְשׁ ִא ֵ‬ ‫ָפ ָשׁה ִמ ֶמּנּוּ ו ַ‬ ‫ַעל נ ְ‬


‫סד‬

‫ְאין‬ ‫ְאין טוֹב ו ֵ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֵ‬ ‫ָה ִאישׁ ֶה ָחזָק ֲא ֶשׁר הוּא ֲא ִב ֶ‬ ‫ִבּ ֵעת ַהֶיּלֶד ְל ַמ ְר ֵאה‬ ‫ָמים‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫אוֹתם י ִ‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫ַרע ָבּ ֶ‬ ‫ְח ֵרד‬ ‫ֹאבד ָעלָיו ַה ָכּ ָרתוֹ ִכּי ָצ ִעיר הוּא ו ָ‬ ‫ָה ֶר ַצח ַותּ ַ‬ ‫ָדע ָהאָב‬ ‫רוּע‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַפשׁוֹ וְ‪‬א ָיכֹל ִלבּוֹ ַעל ָה ֵא ַ‬ ‫ְלנ ְ‬ ‫ְמן ָרב‪:‬‬ ‫ָדּ ָבר ַעל ִה ָמּ ְצאוּת ַהֶיּלֶד ָשׁ ָמּה ַוַיּחֲ‪‬ף ז ַ‬ ‫ָטשׁ ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר נ ַ‬ ‫ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ָדים וְהוּא‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין יְל ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫ל‬ ‫וּשׁמוֹ ָע ְצ ָבּה‪:‬‬ ‫ַוי ְִהי ָבּ ִעיר ַה ִהיא ִל ְפנֵי ָשׁ ִנים ֶילֶד ְ‬ ‫ַוי ְִהי ָע ְצ ָבּה ֶילֶד י ְֵפה תֹּאַר ָטהוֹר הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫וּמן ָהאַף‬ ‫ָמינָה ִ‬ ‫ימ ְט ִריִּים ִמן ָהאַף י ִ‬ ‫ָפּנָיו ִס ֶ‬ ‫ְשׂמֹאלָה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַלֶיּלֶד ַתּ ְל ַתּ ִלים לוֹ‬ ‫חוּמים ְבּ ֶצ ַבע ַה ָתּ ָמר וְהוּא ֵבּן ָח ֵמשׁ ַבּ ַפּ ַעם‬ ‫ִ‬ ‫יעה אוֹתוֹ ִאמּוֹ ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם‪:‬‬ ‫ַה ִהיא ֲא ֶשׁר ִה ְט ִבּ ָ‬ ‫ָטלָה ָה ֵאם ֶאת ְבּנָהּ ִל ְרחֹץ‬ ‫ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי נ ְ‬ ‫ַתּנַּח‬ ‫ַתּ ַקּח ִגּ ִיגית ְגּדוֹלָה ו ַ‬ ‫אוֹתוֹ ו ְִד ְכּאוֹנָהּ ָק ֶשׁה‪ :‬ו ִ‬ ‫ֵצאוּ‬ ‫סוֹבב ֶאת י ְִדיתוֹ ַויּ ְ‬ ‫ַת ֵ‬ ‫ַבּ ֶרז ו ְ‬ ‫אוֹתהּ ִמ ַתּ ַחת ל ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ִשּׁ ַמע‬ ‫ֶרם י ָ‬ ‫ִמ ֶמּנּוּ ַמיִם‪ַ :‬וי ְִהי ֶשׁ ֶקט ַרב ְמאֹד ו ְַרק ַהזּ ֶ‬


‫סה‬

‫ַת ַמלֵּא ָה ֵאם ֶאת ַה ִגּ ִיגית‬ ‫ְבּ ִה ָפּ ְגשׁוֹ ִעם ַה ִגּ ִיגית‪ :‬ו ְ‬ ‫ַתּ ְטבֹּל ָה ֵאם‬ ‫פּוֹשׁ ִרים‪ :‬ו ִ‬ ‫ְ‬ ‫אוֹתם‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ֶשׂם‬ ‫ַבּ ַמּיִם ו ָ‬ ‫ִטהֲרוּ‬ ‫ִמּ ְלאוּ ְנ ָק ָביו ַויּ ַ‬ ‫ֶאת ְבּנָהּ ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם ַויּ ָ‬ ‫ֵמ ָח ָט ִאים‪ַ :‬וי ְִהי ַה ִתּינוֹק ְכּ ָשׂ ָטן ִבּ ְפנֵי ִאמּוֹ ִכּי‬ ‫ַתּ ְב‪ָ ‬ה ֵאם‬ ‫ֻכּאָה ִהיא וְ‪‬א ַתּ ְב ֵחן ְבּ ֻת ָמּתוֹ‪ :‬ו ֵ‬ ‫ְמד ָ‬ ‫ֶיה ֶאל‬ ‫יה ֵמ ֵעינ ָ‬ ‫עוֹת ָ‬ ‫ַרנָה ִדּ ְמ ֶ‬ ‫ַתּגּ ְ‬ ‫ֶאל ַה ִתּינוֹק ו ֻ‬ ‫ַתּ ֵבּט בּוֹ ַבֶּיּלֶד‬ ‫שׁוֹכב ָבּם ַה ִתּינוֹק‪ :‬ו ַ‬ ‫ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ֵ‬ ‫יה ִר ְק ָמה‬ ‫יה ָדּם ִמ ָדּ ֶמ ָ‬ ‫ְבּ ָע ְצ ָבּה וְהוּא ָבּ ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ֶר ָ‬ ‫דּוֹמ ַעת‬ ‫ַתּ ְתבּוֹנֵן בּוֹ ֲא ֻרכּוֹת ו ְִהיא ַ‬ ‫יה ו ִ‬ ‫מוֹת ָ‬ ‫ֵמ ִר ְק ֶ‬ ‫ֶיה אָפֹרוֹת ‪‬א ִתּ ְר ֶאה ְכּלוּם ִמ ְלּ ַבד ַה ְשּׁכוֹל‪:‬‬ ‫ֵעינ ָ‬ ‫ָתהּ‬ ‫ֶיה ֶשׁל ִאמּוֹ ֲא ֶשׁר ֶאת ֶע ְרו ָ‬ ‫ַבּט ַהֶיּלֶד ְבּ ֵעינ ָ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫ָדע ַהֶיּלֶד ִכּי ַה ָמּוֶת ֵמ ִציץ ִמ ָשּׁ ָמּה‪:‬‬ ‫ָצא וְ‪‬א י ַ‬ ‫יָ‬ ‫ַתּ ַכס אוֹתוֹ ְבּ ֶה ֵקּף‬ ‫ֹאחז ָה ִא ָשּׁה ְבּ ָק ְדקֹד ַהֶיּלֶד ו ְ‬ ‫ַותּ ַ‬ ‫אַח ֶרת אָ ֲחזָה ְבּ ֶב ֶטן ַה ִתּינוֹק‪:‬‬ ‫ָדהּ ָה ֶ‬ ‫וּבי ָ‬ ‫ָדהּ ְ‬ ‫יָ‬ ‫ֲמימוֹת ו ְַרכּוֹת אַף ִכּי ‪‬א י ְֵדי‬ ‫יה ח ִ‬ ‫ָד ָ‬ ‫ַתּ ְהיֶינָה י ֶ‬ ‫וִ‬ ‫ַתּ ְנ ֵמ‪ְ ‬לאַט ֶאת רֹאשׁוֹ‬ ‫תּוֹמ ֶכת ִבּ ְבנָהּ ֵהנָּה‪ :‬ו ַ‬ ‫ֵאם ֶ‬ ‫ֶשׁל ַהֶיּלֶד ֶאל תּוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם‪ַ :‬ויּ ְִנשֹׁם ַהֶיּלֶד ִמ ַתּ ַחת‬ ‫ַמּיִם ִכּי ֵבּן ָח ֵמשׁ הוּא ַויּ ְִג ְדּשׁוּ ַהנּוֹז ְִלים ֶאת‬ ‫לַ‬ ‫ַת ַע ְטּ ֵפהוּ‬ ‫יה ו ְ‬ ‫ימ ָ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ִגּ ִיגית ֶר ֶחם ַעל ֵמ ֶ‬ ‫אוֹתיו‪ :‬ו ְ‬ ‫ֵר ָ‬


‫סו‬

‫וּמן ַה ְפּ ִנים‪ַ :‬וי ְַפ ְר ֵפּר ַהֶיּלֶד‬ ‫אַכז ִָריּוּת ִמן ַהחוּץ ִ‬ ‫ְבּ ְ‬ ‫ְמלֵּא‬ ‫ַבּיּוֹם ַההוּא וְהוּא ֵעירֹם ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ִגּ ִיגית ַוי ַ‬ ‫ַתּז ַה ַמּיִם‪:‬‬ ‫ַהנּוֹזֵל ֶאת כֹּל ְנ ָק ָביו ַויּ ְִב ַעט ְבּ ַר ְגלָיו ַויּ ֵ‬ ‫ַתּ ְל ַחץ לוֹ‬ ‫ָדהּ לָמוּת ו ִ‬ ‫אַחר ְול ָ‬ ‫ַתּ ֶרא ָה ֵאם ִכּי ִמ ְת ֵ‬ ‫וֵ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ָדהּ ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּיִם‪ :‬ו ְ‬ ‫אוֹתיו ְבּי ָ‬ ‫ַעל ִבּ ְטנוֹ ַעל ֵר ָ‬ ‫ָדע ַהגּוּף ֶאת‬ ‫פוּצים ִכּי י ַ‬ ‫יה ְק ִ‬ ‫יר ָ‬ ‫וּשׁ ִר ֶ‬ ‫ַה ֶבּ ֶטן ָק ָשׁה ְ‬ ‫אָדם‬ ‫צוּקה אַף ִכּי ֵבּן ָח ֵמשׁ הוּא‪ַ :‬וי ְִהי גּוּף ָה ָ‬ ‫ַה ְמּ ָ‬ ‫ָקה ִמתּוֹ‪‬‬ ‫ִכּי ְלעוֹלָם ֵאינוֹ ָתּ ִמים‪ַ :‬ויּ ְִפ‪‬ט ַהֶיּלֶד ֲאנ ָ‬ ‫ְגּרוֹנוֹ ַויּ ְִת ַבּ ְע ְבּעוּ ַה ַמּיִם ִכּי ַהקּוֹל ָע ַבר ָבּם‪:‬‬ ‫ְה ַמּיִם‬ ‫ַויּ ְִת ַעלֵּף ַהֶיּלֶד ִכּי ָט ַבע ו ְִנ ְמ ְלאוּ ָדּ ָמיו ַבּ ַמּיִם ו ַ‬ ‫ַתּ ְשׁלֶה ֶאת‬ ‫ָתהּ ִמ ֶמּנּוּ‪ :‬ו ִ‬ ‫ַתּ ְר ֵפּה ָה ֵאם ֲא ִחיז ָ‬ ‫ְבּ ָדמוֹ ו ַ‬ ‫ֶבת ֲא ֶשׁר ַעל‬ ‫יח ָה ַעל ַמגּ ֶ‬ ‫ַתּ ִנּ ֶ‬ ‫גּוּפתוֹ ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ַמּיִם ו ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַתּ ִהי ֻכּלָּהּ‬ ‫ַגּ ִיגית‪ :‬ו ְ‬ ‫ַמ ְר ְצפוֹת ַה ַבּיִת ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ל ִ‬ ‫יה‪:‬‬ ‫לוּלית ְגּדוֹלָה ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ַתּ ָקּוֶה ְשׁ ִ‬ ‫נוֹט ֶפת ַמיִם ו ִ‬ ‫ֶ‬ ‫גּוֹרלָהּ‬ ‫ַתּ ְב‪ַ ‬על ָ‬ ‫ַוי ְִהי ַהֶיּלֶד ֵמת ַבּעֲבוּר ִאמּוֹ ו ֵ‬ ‫ְמאֹד ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ְצ ָחה ַהֶיּלֶד‪ :‬וְ‪‬א י ְָד ָעה ִכּי ַחי הוּא‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר‬ ‫וּבעֲבוּרוֹ ‪‬א ָבּ ְכ ָתה‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ַ‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד‬ ‫ָע ְצ ָבּה ִמן ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫ָדים וְהוּא נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬ ‫ֵבּין ְיל ִ‬


‫סז‬

‫ִח ּזָיוֹן‬ ‫לא‬ ‫ָהר וְהוּא‬ ‫שׁוֹכב ַעל יַד ַהנּ ָ‬ ‫ַער ֵבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵ‬ ‫ַוי ְִהי ַהנּ ַ‬ ‫ִשׁ ַכּב ָשׁ ָמּה ַעל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ְשׁוֹתת ָדּ ִמים‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫צוּע ו ֵ‬ ‫ָפּ ַ‬ ‫ֵעתוֹ‬ ‫בּוֹסס גּוּפוֹ ְבּז ָ‬ ‫יוֹם ָשׁלֵם ְו ַל ְילָה ָשׁלֵם ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ַער חֲלוֹם ַבּלָּהוֹת‬ ‫וּב ָד ָמיו ַויּ ְִב ַער ֵמחֹם‪ַ :‬וֶיּ ֱהזֶה ַהנּ ַ‬ ‫ְ‬ ‫ָהר‬ ‫ַער ַבּחֲלוֹם ַעל יַד ַהנּ ָ‬ ‫ִשׁ ַכּב ַהנּ ַ‬ ‫ַבּ ַלּ ְילָה ַההוּא‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְשׁוֹתת ָדּ ִמים ַוי ְִהי ַה ִחזָּיוֹן‬ ‫צוּע ו ֵ‬ ‫וְהוּא ְפּ ַר ְק ָדּן ָפּ ַ‬ ‫אָחיו ֲא ֶשׁר ָה ַרג‬ ‫יאוּתי ְמאֹד‪ַ :‬ויָּבוֹא ֵאלָיו ִ‬ ‫ְמ ִצ ִ‬ ‫ְנוֹכ ַח ְמאֹד‪ַ :‬ויָּבוֹא ָהאָח‬ ‫ְהאָח ַחי הוּא ו ֵ‬ ‫ַבּ ְמּ ָע ָרה ו ָ‬ ‫ְמ ְל ֵמל ֵאלָיו‬ ‫רוּע ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַוי ַ‬ ‫ֵמ ָעלָיו וְהוּא ָשׂ ַ‬ ‫תוּמים ֲא ֶשׁר ‪‬א ָבּאוּ ֶאל אָ ְזנָיו ִמכֹּל‬ ‫ְצ ִל ִילים ְס ִ‬ ‫ַער ֵבּן ַה ְבּ ֵה ָמה ֶאת רֹאשׁוֹ‬ ‫ָסב ַהנּ ַ‬ ‫ַער‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ַחיּוֹת ַהיּ ַ‬ ‫ִירה‬ ‫עוֹדנּוּ ַבּחֲלוֹם ו ְִהנֵּה ַה ֲחז ָ‬ ‫חוֹריו וְהוּא ֶ‬ ‫ֶאל ֲא ָ‬ ‫ַער ִכּי‬ ‫ֵדע ַהנּ ַ‬ ‫שׁוֹכ ֶבת ָשׁ ָמּה ו ְִהיא ָחיָה ְליַדוֹ‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ַתּ ָמּלֵא ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ִלבּוֹ ִכּי ָחיָה‪:‬‬ ‫ִירה ו ִ‬ ‫ֵמ ָתה ַה ֲחז ָ‬ ‫ְשׁדוּף‬ ‫אָחיו ֶאל ַה ְבּ ֵה ָמה וְהוּא ָשׂ ִעיר ְמאֹד ו ָ‬ ‫ַעל ִ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫ֶיה‬ ‫ֹאחז ְבּ ֶא ֶבן ַויּ ְִק ַרב ֵאל ָ‬ ‫דּוֹמים‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֵיהם ִ‬ ‫וּפנ ֶ‬ ‫ְמאֹד ְ‬ ‫יה ְל ִפ ְגיוֹן‪ַ :‬וָיּנֶף‬ ‫צוֹת ָ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ֶא ֶבן ֻמ ְשׁ ֶחזֶת ִבּ ְק ֶ‬ ‫וְ‬


‫סח‬

‫ַעשׂ ָבּהּ ָח ַתך גָּדוֹל‬ ‫ִירה ַויּ ַ‬ ‫ֶאת ַה ִפּ ְגיוֹן ִבּ ְפנֵי ַה ֲחז ָ‬ ‫ַתּ ְק ַרע ֶאת‬ ‫ַתּז ְַעק ַה ַחיָּה ִמ ְכּ ֵא ִבים ו ִ‬ ‫ְלא ֶֹר‪ַ ‬ה ֶבּ ֶטן‪ :‬ו ִ‬ ‫ְנוֹר ִאיּוֹת‬ ‫יה ִצוְחוֹת ֲחזִיר ֵהנָּה ו ָ‬ ‫ְחוֹת ָ‬ ‫ָה ֲאוִיר ְבּ ִצו ֶ‬ ‫ַער ֵמחֲלוֹמוֹ‬ ‫ֲקת ַה ְבּ ֵה ָמה ֶאת ַהנּ ַ‬ ‫ַתּ ְח ֵרד ַזע ַ‬ ‫ְמאֹד‪ :‬ו ַ‬ ‫נוֹעץ בּוֹ זוּג ֵעי ַניִם‬ ‫ַויֵּעוֹר ִמן ַה ָשּׁאוֹן ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה ֵ‬ ‫עוֹמד ֵמ ָעלָיו וְהוּא‬ ‫בוֹע ֵ‬ ‫ַהה ֶאת ַה ָצּ ַ‬ ‫בּוֹהֲקוֹת‪ַ :‬ו ְיז ֶ‬ ‫ֲר ִקים‪:‬‬ ‫ְה ָמּקוֹם ָשׁ ֵקט ִמ ְלּ ַבד ַהח ָ‬ ‫ָהר ו ַ‬ ‫ַעל ְגּ ַדת ַהנּ ָ‬ ‫יעה ִמן ַהח ֶֹשׁ‪‬‬ ‫הוֹפ ָ‬ ‫ַער ִמן ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫ֱרד ַהנּ ַ‬ ‫ַוֶיּח ַ‬ ‫וּמ ָצּבוֹ‬ ‫רוֹמם ְבּ ֶב ָהלָה ַ‬ ‫אוֹכלֶת ְנ ֵבלוֹת ִהיא ַויּ ְִת ֵ‬ ‫ֶ‬ ‫וּמרוּט‬ ‫בּוֹדד ָ‬ ‫בוֹע ַה ִנּ ָצּב ָשׁם ֵ‬ ‫אָנוּשׁ‪ַ :‬וי ְִהי ַה ָצּ ַ‬ ‫ְמּלֵט‬ ‫אָדם ַה ָקּם ָעלָיו ַוי ָ‬ ‫ִבּ ֵהל אַף הוּא ִמן ָה ָ‬ ‫ְמאֹד ַויּ ָ‬ ‫ַער ַבּ ֵשּׁ ִנית ַה ָכּ ָרתוֹ‬ ‫ְאַבּד ַהנּ ַ‬ ‫ַע ְצמוֹ ִמן ַה ָמּקוֹם‪ַ :‬וי ֵ‬ ‫יריו ַויָּשׁוּב ֶאל‬ ‫ַו ִיּפֹּל ֶאל ַה ַקּ ְר ַקע ִכּי ָק ְרסוּ ְשׁ ִר ָ‬ ‫ַה ֲהָזיָה‪:‬‬ ‫לב‬ ‫אָחיו‬ ‫ִירה ִמן ַה ֶשּׁ ַסע ֲא ֶשׁר ָח ַתך ָבּהּ ִ‬ ‫ַתּ ָה ֵרג ַה ֲחז ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ֶיה‪:‬‬ ‫ְאת ֵעינ ָ‬ ‫ְאת ְלשׁוֹנָהּ ו ֶ‬ ‫ֶיה ו ֶ‬ ‫ַוַיּ ֲעקֹר ָהאָח ֶאת ִשׁנּ ָ‬ ‫אוֹתן ְבּ ִפיו‬ ‫ַשּׁק ָ‬ ‫אוֹתן ֶאל ָחזֵהוּ ֶאל ִלבּוֹ ַו ְינ ֵ‬ ‫ְאַמּץ ָ‬ ‫ַוי ֵ‬ ‫אָרכּוֹ ֵמרֹאשׁ‬ ‫ֵשׁן ְבּ ֵשׁן לָשׁוֹן ְבּלָשׁוֹן‪ַ :‬ו ִיּטֹּף ַד ָמּהּ ְל ְ‬


‫סט‬

‫ו ְַעד ַכּף ֶרגֶל‪ַ :‬ויּ ְִפ ַתח ָהאָח ֶאת ִבּ ְטנָהּ ֶשׁל ַה ַחיָּה‬ ‫ַוַיּעֲלוּ ָה ֵא ִדים ִמ ֶמּנָּה ַוי ְִהי ַהחֲלוֹם ֲא ִמ ִתּי ְמאֹד‪:‬‬ ‫ָשׂם ַר ְגלוֹ ַבּ ֶבּ ֶטן ַויּ ְִת ָכּנֵס ְבּתוֹ‪ַ ‬החוֹר ֲא ֶשׁר‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ָדיו‪:‬‬ ‫יה ְבּי ָ‬ ‫יב ֶר ָ‬ ‫ְא ָ‬ ‫ִנ ְפ ָער ָבּהּ ְבּגוּפוֹ ַויּ ְִת ַכּ ְר ֵבּל ָשׁ ָמּה ו ֵ‬ ‫ֲת‪‬‬ ‫ֵעלֵם ַהח ָ‬ ‫ַער ֶאת ַה ֶבּ ֶטן ִמ ִבּ ְפ ִנים ַויּ ָ‬ ‫ַויּ ְִסגֹּר ַהנּ ַ‬ ‫ֵמ ַעל ַה ֶבּ ֶטן ִכּי ‪‬א ָהיָה ָשׁם ֵמעוֹלָם‪ַ :‬וי ְִהי ַה ֶפּגֶר‬ ‫ַת ַכלֵּהוּ‬ ‫ֶה ָבה ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ֶפּגֶר ו ְ‬ ‫ַתּ ַעל ל ָ‬ ‫ֵמה ו ַ‬ ‫ְנ ֵבלָה ְשׁל ָ‬ ‫ִתּם ַה ִחזָּיוֹן ֲא ֶשׁר ָחלַם‬ ‫אָחיו‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ִירה ו ְַעל ִ‬ ‫ַעל ַה ֲחז ָ‬ ‫ַער ַבּ ֲא ֵפלָה‬ ‫ִשׁ ֶרה ַהנּ ַ‬ ‫ַער ַויּ ְִתפּוֹגֵג ֶאל ֶה ָע ָשׁן ַויּ ְ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ַער‬ ‫ָמים‪ :‬וְ‪‬א ָבּאוּ ָעלָיו ַעל ַהנּ ַ‬ ‫מוּרה ְשׁ ַניִם י ִ‬ ‫ְגּ ָ‬ ‫ָמים ָה ֵאלֶּה וְ‪‬א ָבּאוּ בּוֹ‬ ‫ַער ַבּיּ ִ‬ ‫ַחיּוֹת ִמן ַהיּ ַ‬ ‫ֲר ִקים וְ‪‬א ָהע ֶֹבשׁ וְ‪‬א ַה ְנּ ָב ִגים וְ‪‬א‬ ‫ְשׁ ָר ִצים ַוח ָ‬ ‫ֲמת ַה ַמּיִם אוֹ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה‪ַ :‬ויּ ִַר ְפּאוּ‬ ‫נ ְָג ָעה בּוֹ ֻזה ַ‬ ‫ֲקה ָה ָר ָעה‬ ‫ֻשׁלַם ְבּ ָשׂרוֹ ְכּ ֶשׁ ָהיָה ִכּי ָרח ָ‬ ‫ְפּ ָצ ָעיו ַויּ ְ‬ ‫ְשׁ ְד ָרתוֹ ‪‬א ִנ ְפ ְג ָעה‪:‬‬ ‫ִמ ֶמּנּוּ ו ִ‬ ‫לג‬ ‫ַער ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵמ ֶע ְלפוֹנוֹ ַויּ ְַרא ִכּי ֵמ ָתה‬ ‫ַויֵּעוֹר ַהנּ ַ‬ ‫ָראשׁוֹנָה‬ ‫ֶיה ל ִ‬ ‫ֵב‪ָ ‬על ָ‬ ‫ישׁית‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ִירה ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ַה ֲחז ָ‬ ‫ְהאַיָּלָה ֵאי ֶננָּהּ‪ַ :‬ויּ ִַקּח‬ ‫ַוי ְִהי ִפּ ְגּ ָרהּ ְשׁי ִָרים ְשׁי ִָרים ו ָ‬


‫ע‬

‫ְמה‬ ‫אוֹתן ַה ַמּי ָ‬ ‫ַשׁלֵ‪ָ ‬‬ ‫ַער ֶאת ְשׁ ֵא ִריּוֹת ַה ַחיָּה ַויּ ְ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ְאת ְשׁ ֵא ִרית ַה ֶבּ ֶטן‬ ‫ָרק ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ְלּ ָסתוֹת ‪‬א ז ַ‬ ‫וֶ‬ ‫ֶיה‬ ‫ֶסת ָה ֶע ְליוֹנָה ֶאת ִשׁנּ ָ‬ ‫ָרק‪ַ :‬וַיּ ֲעקֹר ִמן ַהלּ ֶ‬ ‫‪‬א ז ַ‬ ‫ְאת‬ ‫ֶיה ו ֶ‬ ‫ֶסת ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ָע ַקר גַּם ֶאת ִשׁנּ ָ‬ ‫וּמן ַהלּ ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ַתּ ִהי ַהלָּשׁוֹן ְתּלוּיָה ֵבּין ַה ְלּ ָסתוֹת ַוַיּ ֲעקֹר‬ ‫יבים‪ :‬ו ְ‬ ‫ַה ִנּ ִ‬ ‫אוֹתהּ גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָחלַם‪ַ :‬וַיּ ֲעקֹר ֶאת ָה ֵעי ַניִם‬ ‫ָ‬ ‫ַפּיו‬ ‫יהן ַויּ ְִפ ַתח ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ַה ֶבּ ֶטן ִבּ ְטל ָ‬ ‫בּוֹת ֶ‬ ‫ֵמ ֲא ֻר ֵ‬ ‫וּמן ָהעוֹר ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַמר‬ ‫ָכן לוֹ ַשׂק ִמן ָה ֶר ֶחם ִ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ַער‬ ‫ָקם ִמ ְמּקוֹמוֹ ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ָרק‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ְאת ַה ְשּׁ ֵא ִריּוֹת ז ַ‬ ‫וֶ‬ ‫צוּע ַוי ְִהי ֵצל‬ ‫ְאינוֹ ָפּ ַ‬ ‫ָהר וְהוּא ְמ ֻטנָּף ו ֵ‬ ‫ַעל יַד ַהנּ ָ‬ ‫ַבּט ַויּ ְַרא‬ ‫יע ַויּ ֵ‬ ‫ָרם ֵע ְינָיו ֶאל ָה ָר ִק ַ‬ ‫גָּדוֹל ֵמ ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫עוֹר ִבים‬ ‫ו ְִהנֵּה ָענָן ָשׁחֹר ִמ ְת ָק ֵרב ֵאלָיו ִכּי ָבּ ִאים ְ‬ ‫וּמ ְת ַק ְדּ ִמים ֵאלָיו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם‪ַ :‬ויּ ְִצ‪‬ל‬ ‫ֶאל ַה ָמּקוֹם ִ‬ ‫רוּרים ו ְַעל ִנ ְט ֵפי‬ ‫ֶה ָענָן ִמן ָה ֲאוִיר ַויָּעוּטוּ ַעל ַה ֵפּ ִ‬ ‫ַער‬ ‫ָחים ָשׁ ָמּה ַעל ָה ֲא ָד ָמה‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ַה ְנּ ֵבלָה ַהמּוּנ ִ‬ ‫ַויּ ְִר ַחק ְמ ַעט ִמן ַה ָמּקוֹם ִמן ַה ַקּ ְר ַקע ֲא ֶשׁר ָשׁם‬ ‫עוֹר ִבים וְהוּא ָר ֵעב ְמאֹד‪:‬‬ ‫וּבאוּ ָה ְ‬ ‫בוֹע ָ‬ ‫ִה ְת ִקיף ַה ָצּ ַ‬ ‫חוֹרים‬ ‫ְהם ְשׁ ִ‬ ‫עוֹר ִבים ַויּ ְִס ַתּ ֵכּל ָבּ ֶהם ו ֵ‬ ‫ַויּ ְַרא ֶאת ָה ְ‬ ‫ַקּ ֵרי ֵמ ַעיִם‪ַ :‬וי ְַפ ְט ְפּטוּ‬ ‫וּמנ ְ‬ ‫ֲצמוֹת ְ‬ ‫דוֹלים א ְֹכלֵי ע ָ‬ ‫ְוּג ִ‬


‫עא‬

‫ְעוֹררוּ ַר ַעשׁ ָרב ְמאֹד‪:‬‬ ‫קוּרים ַוי ְ‬ ‫ֵיהם ְבּ ִק ְר ִ‬ ‫ֵבּינ ֶ‬ ‫ַער ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָבּא ֵאלָיו ַויּ ְִק ַרב‬ ‫ָקם ַהנּ ַ‬ ‫ַויּ ָ‬ ‫עוֹר ִבים וְ‪‬א י ְַראוּ ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬וַיּ ֲעמֹד‬ ‫ַהק ָה ְ‬ ‫ָרה ֶאל ל ַ‬ ‫ֲחז ָ‬ ‫ָדם ַעל ָה ֲא ָד ָמה‪ַ :‬ויּ ְִכ ַרע‬ ‫ֵיהם ַוַיּנַּח ְצרוֹרוֹ ְלי ַ‬ ‫ֵבּינ ֶ‬ ‫ַער ֶבּ ֶר‪ַ ‬ויּ ְִפ ַתח ַה ַשּׂק ֲא ֶשׁר ֵמעוֹר ַה ְבּ ֵה ָמה‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫אוֹתם ִמחוּץ ַלנֹּאד‪:‬‬ ‫יב ִרים ַוַיּ ֲערֹ‪ָ ‬‬ ‫ַיּוֹצא ֶאת ָה ֵא ָ‬ ‫ו ֵ‬ ‫עוֹר ִבים ֵאלָיו ַויּ ְִק ְרבוּ ֶאל ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ָה ְ‬ ‫ֳרים‪:‬‬ ‫ְה ִצּפּ ִ‬ ‫ַער ו ַ‬ ‫ָפּ ַתח ָשׁ ָמּה ַויּ ְִסעֲדוּ ָעלָיו ַהנּ ַ‬ ‫ַער ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר‬ ‫ַתּ ְהיֶינָה י ְֵדי ַהנּ ַ‬ ‫וִ‬ ‫ָט ְר ָפה ֶאת ַהיּ ְַל ָדּה ַה ִהיא ְמגֹאָלוֹת ְבּ ָדם ַויָּבוֹאוּ‬ ‫ִצּ ְמדוּ ֵאלָיו‬ ‫עוֹר ִבים ַויּ ְִק ְרבוּ ֶאל גּוּפוֹ ַויּ ַ‬ ‫ֵאלָיו ָה ְ‬ ‫ִיראוּ‪ַ :‬ויּ ְַכ ֵתּם‬ ‫ָדיו ַו ִיּגַּע ָבּם וְ‪‬א י ָ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ְבּ ַכפּוֹת י ָ‬ ‫‪‬שׁה ֵה ָמּה ְבּ ִמ ְס ָפּר‬ ‫וּשׁ ָ‬ ‫‪‬שׁים ְ‬ ‫יהם ְשׁ ִ‬ ‫ְבּ ָדם ֶאת ַכּ ְנ ֵפ ֶ‬ ‫וּמ ֻס ָמּן ְבּ ַכף יָדוֹ‪:‬‬ ‫עוֹרב ָטבוּל ְ‬ ‫ַוי ְִהי כֹּל ֵ‬ ‫לד‬ ‫ַער ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָס ַעד ָשׁם ִעם‬ ‫ָקם ַהנּ ַ‬ ‫ַויּ ָ‬ ‫ֲריו‬ ‫ֳרים ַוַיּ ֲעזֹב ֶאת ַה ָמּקוֹם‪ַ :‬וי ְַק ְר ְקרוּ אַח ָ‬ ‫ַה ִצּפּ ִ‬ ‫ַער ְר ִגישׁוֹת‬ ‫דוֹלים וְאָ ְזנֵי ַהנּ ַ‬ ‫עוֹר ִבים ְבּקוֹלוֹת ְגּ ִ‬ ‫ָה ְ‬ ‫ַער‬ ‫ַב ֵחן ִבּ ְגָונֵי ְצ ִלילָם‪ַ :‬וֵיּלֶ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ְמאֹד ֵהנָּה ַויּ ְ‬


‫עב‬

‫ָדע‬ ‫ָהר ְל ִכוּוּן ָה ִעיר וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַויּ ְִת ַק ֵדּם ְלא ֶֹר‪ַ ‬הנּ ָ‬ ‫עוֹר ִבים‬ ‫ִכּי הוּא הוֹלֵ‪ַ ‬בּ ֶדּ ֶר‪ָ ‬שׂ ָמה‪ַ :‬וי ְַק ְפּצוּ ָה ְ‬ ‫ְהם ֻכּלָּם ְמ ֻס ָמּ ִנים ְבּ ָדם ַה ֲחזִיר‬ ‫ַע ְקבוּהוּ ו ֵ‬ ‫ֲריו ַויּ ַ‬ ‫אַח ָ‬ ‫ְהם ְמז ָֹה ִמים‬ ‫וּב ִמ ְתאָר יָדוֹ‪ַ :‬וֵיּלֶ‪ְ ‬לא ֶֹר‪ַ ‬ה ַמּיִם ו ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ַער ָשׂ ֵב ַע ִכּי ָס ַעד ֶאת‬ ‫כוּרים ְמאֹד‪ַ :‬וי ְִהי ַהנּ ַ‬ ‫ו ְָע ִ‬ ‫ַמּ ְר ָחק‬ ‫רוֹאה הוּא ל ֶ‬ ‫חוּשׁיו ִכּי ֶ‬ ‫ַה ֲחזִיר ַויּ ִָפּ ְתחוּ ָ‬ ‫יח ָה ֲאוִיר ָחזָק‬ ‫וּמ ְב ִדיל ֵבּין ַה ְצּ ִל ִילים ו ְֵר ַ‬ ‫ְשׁוֹמ ַע ַ‬ ‫ו ֵ‬ ‫‪‬שׁה ֵה ָמּה‬ ‫וּשׁ ָ‬ ‫‪‬שׁים ְ‬ ‫עוֹר ִבים ְשׁ ִ‬ ‫ְעוֹפפוּ ָה ְ‬ ‫ְמאֹד‪ַ :‬וי ְ‬ ‫רוֹממוּ ֵמ ַעל ַה ַקּ ְר ַקע ַוי ְַרחֲפוּ ִמ ְסּ ִביבוֹ‬ ‫ְבּ ִמ ְס ָפּר ַויּ ְִת ְ‬ ‫ָדע ֶאת‬ ‫חוּשׁים ְמאֹד ִכּי י ַ‬ ‫וּמ ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ְצ ַע ָדיו ְנ ִ‬ ‫ֵ‬ ‫ֳרי‬ ‫ֲא ֶשׁר הוֹלֵ‪ ‬הוּא ְבּ ִכוּוּן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָשׁם ְבּ ָצה ֵ‬ ‫קוּרים‪ַ :‬ויּ ְִצ ַעד‬ ‫יכתוֹ ְמ ֻלוָּה ְבּ ִק ְר ִ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ַתּ ִהי ה ִ‬ ‫ַהיּוֹם ו ְ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ֶדּ ֶר‪‬‬ ‫ָהר ו ְ‬ ‫עוֹר ִבים ְבּ ֶד ֶר‪ַ ‬הנּ ָ‬ ‫ַער ִעם ָה ְ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ָמים‬ ‫‪‬שׁה י ִ‬ ‫ְעוֹפפוּ ָשׁם ְשׁ ָ‬ ‫ְמ ֻפ ָתּלָה ְמאֹד ַויּ ְִצעֲדוּ ַוי ְ‬ ‫ַער‬ ‫עוֹר ִבים ֶאת ַהנּ ַ‬ ‫ָטשׁוּ ָה ְ‬ ‫וּשׁ ִלישׁ ַהיּוֹם‪ :‬וְ‪‬א נ ְ‬ ‫ְ‬ ‫ְמן ַהזֶּה ַויּ ְִסעֲדוּ ְבּכֹל ֶפּגֶר ֲא ֶשׁר ָפּ ְגשׁוּ‬ ‫ְבּכֹל ַהזּ ַ‬ ‫עוֹר ִבים א ְֹכלֵי ְנ ֵבלוֹת ָענָן ָשׁחֹר‬ ‫ַבּ ֶדּ ֶר‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ָה ְ‬ ‫ַער ֶאת ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַמ ִקּיף ֶאת ַהנּ ַ‬ ‫אָדם ַויּ ְַק ִדּימוּ אוֹתוֹ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵילֵ‪ַ :‬וי ְִהי יוֹם‬ ‫ְה ָ‬ ‫וָ‬


‫עג‬

‫ָמים‬ ‫ַער ִכּי ַבּיּ ִ‬ ‫ַקּ ַח ְשׂ ֵר ָפה ְגּדוֹלָה ַבּיּ ַ‬ ‫ַתּ ְתל ֵ‬ ‫ֶא ָחד ו ִ‬ ‫ֶח ְשׂ ָפה ָה ֲא ָד ָמה ִבּ ְפנֵי ַה ָשּׁ ַמיִם ִמן ַה ַצּ ֲחנָה‬ ‫ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫ָקה ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְַרא‬ ‫ְתה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֲחז ָ‬ ‫ָמים ָה ֵאלֶּה ָהי ָ‬ ‫ַבּיּ ִ‬ ‫ַער ִנ ְמלָטוֹת ִמן ַה ְשּׂ ֵר ָפה‬ ‫ַער ֶאת כֹּל ַחיּוֹת ַהיּ ַ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ַת ֻא ַכּ ְלנָה‬ ‫ָכ ְדנָה ַרבּוֹת ֵמ ֶהן ְבּ ַלהֲבוֹת ָה ֵאשׁ ו ְ‬ ‫ַתּלּ ַ‬ ‫וִ‬ ‫ִסּוּרים ַר ִבּים‪ַ :‬ויּ ְִב ַרח הוּא‬ ‫ַבּתּ ֶֹפת ַה ְגּדוֹלָה ְבּי ִ‬ ‫עוֹר ִבים ֲא ֶשׁר ֵמ ָעלָיו ִמן ַה ְשּׂ ֵר ָפה‬ ‫ְה ְ‬ ‫ֵבּן ֱא ִביל ו ָ‬ ‫ִמּ ְלטוּ ַויָּבוֹאוּ ֶאל ָה ִעיר‬ ‫יהם ַויּ ָ‬ ‫חוֹר ֶ‬ ‫לּוֹה ֶטת ַבּ ֲא ֵ‬ ‫ַה ֶ‬ ‫אוֹתהּ ַה ְשּׁ ִביל‪:‬‬ ‫ִמּן ָ‬ ‫ִכּי ז ֵ‬ ‫ו ַּיָצוּ ד‬

‫לה‬ ‫ְהזִּהוּם‬ ‫ַתּ ִהי ָבּ ִעיר ֲא ֵפלָה ְגּדוֹלָה גַּם ִכּי אוֹר יוֹם ו ַ‬ ‫וְ‬ ‫עוֹר ִבים‬ ‫נוֹפפוּ ָה ְ‬ ‫ַער ָבּ ִעיר ַויּ ְִת ְ‬ ‫ְהלֵּ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ָבּהּ גָּדוֹל‪ַ :‬וי ַ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫יעי ָה ִעיר ו ְ‬ ‫חוֹרים ֵה ָמּה ִכּ ְר ִק ֵ‬ ‫ֵמ ָעלָיו ְשׁ ִ‬ ‫ַער ֶאת‬ ‫ָרה לוֹ ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְַרא ַהנּ ַ‬ ‫יה ז ָ‬ ‫בוֹת ָ‬ ‫ְח ְר ֶ‬ ‫ָה ִעיר ו ָ‬ ‫יע ֶאל ָה ֲא ֵפלָה‬ ‫ַשּׂ ִאים ֶאל ָה ָר ִק ַ‬ ‫ַה ִבּ ְני ִָנים ַה ִמּ ְתנ ְ‬ ‫ַוי ְִהי ַהח ֶֹמר ָבּם ָק ֶשׁה ִמן ָה ֲא ָד ָמה‪ַ :‬ויּ ְַרא ִכּי ‪‬א‬ ‫ְשׁוֹנים ְמאֹד ִמן‬ ‫יוֹתר ו ִ‬ ‫בוֹהים ֵ‬ ‫ֵע ִצים ֵה ָמּה ְוּג ִ‬


‫עד‬

‫ְמה‬ ‫ַער גַּם ִכּי ִנ ְמ ְתחוּ ַה ָשּׁ ַמי ָ‬ ‫ַה ְצּ ַמ ִחים ֲא ֶשׁר ַבּיּ ַ‬ ‫ַער וְהוּא ְמב ָֹהל ְמאֹד ִמן‬ ‫ְהלֵּ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫ִמן ַה ַקּ ְר ַקע‪ַ :‬וי ַ‬ ‫וּמן ַהקּוֹלוֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר‬ ‫אוּשׁים ִ‬ ‫וּמן ַה ֵבּ ִ‬ ‫ָה ֵריחוֹת ִ‬ ‫חוּשׁיו ְמ ֻח ָדּ ִדים‬ ‫ֲמה‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ָ‬ ‫ְהֻזּה ָ‬ ‫ִכּי ַרבּוּ ָבּהּ ָה ַר ַעשׁ ו ַ‬ ‫ַער‬ ‫ְהלֵּ‪ַ ‬הנּ ַ‬ ‫חוּשׁה ִבּ ְב ָשׂרוֹ‪ַ :‬וי ַ‬ ‫ַתּ ְק ֵצן כֹּל ְתּ ָ‬ ‫ְמאֹד ו ַ‬ ‫ֳרבוֹת‬ ‫וּבין ֶהח ָ‬ ‫ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ֵבּין ַה ְפּסֹלֶת ֵ‬ ‫ָסב ַמ ָבּטוֹ ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִם‬ ‫אַשׁ ַפּתּוֹת ַויּ ֵ‬ ‫ְה ְ‬ ‫רוּרים ו ָ‬ ‫ְה ֵפּ ִ‬ ‫וַ‬ ‫ַער‬ ‫יע ֵמ ָעלָיו‪ַ :‬ויּ ְַרא ַהנּ ַ‬ ‫ְבּ ֶרגַע ֶא ָחד ִכּי ָשׁ ַקט ָה ָר ִק ַ‬ ‫אָדם‬ ‫ֲצי ָה ָ‬ ‫ֲצי ַה ֶכּלֶב ַוח ִ‬ ‫וּבן ֱא ִביל ח ִ‬ ‫ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵ‬ ‫ְח ְדלוּ ְללַוּוֹתוֹ ֵאינָם עוֹד‬ ‫עוֹר ִבים ו ָ‬ ‫ִכּי ִהנֵּה ָעפוּ ָה ְ‬ ‫ַער ֶאת ִה ְלכוֹת ָה ִעיר ַויּ ְַרא‬ ‫ָדע ַהנּ ַ‬ ‫ֵמ ָעלָיו‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫ֲדים ַעל ְשׁ ַניִם וְהוּא‬ ‫ִכּי ַר ִבּים ָבּהּ ְכּמוֹתוֹ ַהצּוֹע ִ‬ ‫ֲשׁוּכה ְוּגדוֹלָה‬ ‫ַתּ ִהי ָה ִעיר ח ָ‬ ‫בּוֹדד ְמאֹד‪ :‬ו ְ‬ ‫ְל ַבדּוֹ ֵ‬ ‫ידה ִהיא ַעד ְמאֹד וְהוּא‬ ‫וּמ ְפ ִח ָ‬ ‫תוּחים ַ‬ ‫יה ְפּ ִ‬ ‫וּמ ְר ָח ֶב ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ַער אַף ִכּי ִנז ְַרע ְבּ ֶר ֶחם ִאמּוֹ ְבּתוֹ‪‬‬ ‫נוֹלַד ְבּתוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ָשׁים ֲא ֶשׁר‬ ‫ְגּבוּלוֹת ָה ִעיר‪ַ :‬ויָּחוּשׁ ִק ְר ָבה ֶאל ָה ֲאנ ִ‬ ‫אָדם הוּא‬ ‫הוֹל ִכים ַבּ ֶדּ ֶר‪ִ ‬כּי גַּם ָ‬ ‫אוֹתם ְ‬ ‫ָראָה ָ‬ ‫ֲר ָדה ְגּדוֹלָה‬ ‫הוֹל ִכים ְכּמוֹתוֹ‪ַ :‬ויָּחוּשׁ גַּם ח ָ‬ ‫ְהם ְ‬ ‫וֵ‬ ‫ִהה ָדּ ָבר‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ְ ‬בּ ָחסוּת‬ ‫ְמאֹד ִכּי ‪‬א ִה ִכּיר וְ‪‬א ז ָ‬


‫עה‬

‫יה ַויּ ְִחיֶה‬ ‫יסוֹת ָ‬ ‫ֲר ֶ‬ ‫וּבה ִ‬ ‫ֲשׁ ָכה ְבּ ִס ְמ ְטאוֹת ָה ִעיר ַ‬ ‫ַהח ֵ‬ ‫ָשׁים‬ ‫וּמן ַה ִטּנּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ז ְָרקוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ֶבל ִ‬ ‫ָבּהּ ִמן ַהזּ ֶ‬ ‫ֲצמוֹת ֲא ֶשׁר ְפּזוּרוֹת ָבּהּ‪:‬‬ ‫וּמן ָהע ָ‬ ‫ַבּיִת ִ‬ ‫ִמחוּץ ל ַ‬ ‫פוּפים ֲא ֶשׁר‬ ‫ַער ֵבּין ַה ָבּ ִתּים ִבּ ְמקוֹמוֹת ְצ ִ‬ ‫ַוָיּלֶן ַהנּ ַ‬ ‫יה ַוֶיּחֱלָשׁ גּוּפוֹ ְמאֹד‪:‬‬ ‫ֲר ֶכּ ָ‬ ‫וּבח ַ‬ ‫ָמ ָצא ְבּ ִס ְד ֵקי ָה ִעיר ַ‬ ‫ֶכת ְליַדוֹ‬ ‫אַחת ְמ ַהלּ ֶ‬ ‫ָקם יוֹם ֶא ָחד ַויּ ְַרא ִא ָשּׁה ַ‬ ‫ַויּ ָ‬ ‫אַר ָגּזִים ֲא ֶשׁר לָן ָבּ ֶהם ַבּ ַלּיְלָה וְ‪‬א‬ ‫וְהוּא ַתּ ַחת ְ‬ ‫ֶכת ְכּ ַחיָּה‬ ‫ַתּ ִהי ָה ִא ָשּׁה ִמ ְת ַהלּ ֶ‬ ‫ִה ְב ִחינָה ָה ִא ָשּׁה‪ :‬ו ְ‬ ‫ַשּׂאת ֵמ ַעל‬ ‫בוֹהה ְמאֹד ִמ ְתנ ֵ‬ ‫ָפה ִהיא ְוּג ָ‬ ‫ִכּ ְנ ֵק ָבה י ָ‬ ‫ָקם‬ ‫ַת ַק ְר ֵקר ִבּ ְטנוֹ‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ַער ו ְ‬ ‫ַה ַקּ ְר ַקע‪ַ :‬ויּ ְִר ַעב ַהנּ ַ‬ ‫יה ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֶבּן ַה ְבּ ֵה ָמה ַוַי ֲעקֹב‬ ‫ֲר ָ‬ ‫ַויָּבוֹא אַח ֶ‬ ‫ַער ְבּ ֶא ֶבן‬ ‫אוֹתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָצד ֶאת ַה ַחיּוֹת ַבּיּ ַ‬ ‫ַויָּצוּד ָ‬ ‫ָבר ֵתּאָבוֹנוֹ ָעלָיו‬ ‫וּב ִצפּ ֶֹרן ְבּ ֵעת גּ ַ‬ ‫ְרוֹע ְבּ ַמ ֵקּל ְ‬ ‫וּבז ַ‬ ‫ִ‬ ‫ָרים‪:‬‬ ‫ִמן ַה ְפּג ִ‬ ‫לו‬ ‫בּוּעת ַסבּוֹן‬ ‫ָפה ְמאֹד ַ‬ ‫ַתּ ִהי ִא ָשּׁה ָבּ ִעיר ו ְִהיא י ָ‬ ‫וְ‬ ‫בוֹהה ִהיא‬ ‫ְה ִבּים ְוּג ָ‬ ‫ֲמה‪ַ :‬תּ ְל ַתּ ִלים לָהּ ז ֻ‬ ‫ְבּתוֹ‪ַ ‬הֻזּה ָ‬ ‫יחהּ ָמתוֹק‬ ‫ְקוּפים ו ְֵר ָ‬ ‫יה ז ִ‬ ‫ְשׁ ֶד ָ‬ ‫ַשׁ ָבנָהּ ָעגֹל ו ָ‬ ‫ו ְָרזָה י ְ‬ ‫טוֹבה ִהיא‬ ‫ַתּ ִהי ָ‬ ‫בוֹרים‪ :‬ו ְ‬ ‫ֶרת ַה ְדּ ִ‬ ‫ִמן ַה ְדּ ַבשׁ ְבּ ַכוּ ֶ‬


‫עו‬

‫אוֹתם‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫אָדם ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ‬ ‫ְל ַמ ְר ִאית ָה ַעיִן ִמ ָכּל ָ‬ ‫יקה ִהיא‬ ‫ְצ ִדּ ָ‬ ‫זוֹר ִחים ו ַ‬ ‫ֶיה ְ‬ ‫וּפנ ָ‬ ‫קוֹרן ָ‬ ‫עוֹרהּ ֵ‬ ‫ָמים ָ‬ ‫יִ‬ ‫ָדע עוֹד ִאישׁ ֶאת ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר‬ ‫ַבּ ֶסּ ֶתר ִכּי ‪‬א י ַ‬ ‫ְה ִעיר ֲא ֵפלָה ְמאֹד‬ ‫אָרץ‪ַ :‬וי ְִהי בּ ֶֹקר ֶא ָחד ו ָ‬ ‫ָבּ ֶ‬ ‫וּב ָע ֵבי ָע ָשׁן‬ ‫ֲר ֶפל ְ‬ ‫ְשׁ ֶמשׁ ֵאין ָבּהּ ִכּי ֻכּ ְסּ ָתה ַבּע ָ‬ ‫וֶ‬ ‫ַתּבוֹא ְבּ ִס ְמ ְטאוֹת ָה ִעיר‬ ‫יתהּ ו ָ‬ ‫ַתּ ֵצא ֶאת ֶדּלֶת ֵבּ ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ַת ַהלֵּ‪ָ ‬ה ִא ָשּׁה ַבּ ְרחוֹבוֹת‬ ‫ִכּי ‪‬א ָהיָה ָמזוֹן ַבּ ַבּיִת‪ :‬ו ְ‬ ‫יכה ְבּ ֵעינֵי ַע ְצ ָמהּ ִכּי גַּם ַה ַצּ ִדּיק ‪‬א‬ ‫ַתּ ִהי ִכּ ְנ ִס ָ‬ ‫וְ‬ ‫ימינָהּ‬ ‫יהירוּת‪ :‬וְ‪‬א ָר ֲא ָתה ָה ִא ָשּׁה ‪‬א ִמ ִ‬ ‫ַחף ִמ ִ‬ ‫ְחיָּה ַבּחֲלוֹם‬ ‫וְ‪‬א ִמ ְשּׂמֹאלָהּ ִכּי ָר ָעה ָה ִעיר ְמאֹד ו ַ‬ ‫ַתּ ְצ ַעד ְבּתוֹ‪ְ ‬רחוֹב ֶא ָחד ֲא ֶשׁר ַר ְב ָתה בּוֹ‬ ‫ִהיא‪ :‬ו ִ‬ ‫ָאַרגָּז‬ ‫ַער ִמ ַתּ ַחת ל ְ‬ ‫שׁוֹכב ַהנּ ַ‬ ‫אַשׁ ָפּה ו ְִהנֵּה ִכּי ֵ‬ ‫ָה ְ‬ ‫ֲשׁים‪:‬‬ ‫יה גּוֹע ִ‬ ‫יצ ָ‬ ‫וּמ ֶ‬ ‫יקה ִ‬ ‫וְהוּא ָר ֵעב ְמאֹד ִבּ ְטנוֹ ֵר ָ‬ ‫יתהּ‬ ‫ָל ָ‬ ‫חוּצה ַויּ ְַרא ֶאת ְצל ִ‬ ‫ַער ִמן ַה ִכּסּוּי ַה ָ‬ ‫ָצץ ַהנּ ַ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫אַרגָּז‬ ‫ַיּוֹצא רֹאשׁוֹ ִמן ָה ְ‬ ‫ֶפת ַעל ָפּנָיו‪ :‬ו ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר חוֹל ֶ‬ ‫שּׂוֹר ֶרת ָבּ ִעיר ִמן ַהבּ ֶֹקר‬ ‫ַתּ ַע ְט ֵפהוּ ַה ִצּנָּה ַה ֶ‬ ‫וַ‬ ‫ָמים ֲא ֶשׁר ַכּ ְנעוּ ַה ָשּׁ ַמיִם‬ ‫אוֹתם ַהיּ ִ‬ ‫ו ְַעד ָה ֶע ֶרב ְבּ ָ‬ ‫חוֹרי ָה ִא ָשּׁה וְהוּא ָר ֵעב‬ ‫ַער ֵמ ֲא ֵ‬ ‫ַלזִּהוּם‪ַ :‬ויָּבוֹא ַהנּ ַ‬ ‫וּמן‬ ‫ֲצמוֹת ִ‬ ‫ְחלָּשׁ הוּא ִמן ָהע ָ‬ ‫ִבּ ְטנוֹ ְמ ַק ְר ֶק ֶרת ו ַ‬


‫עז‬

‫ַער ֶא ֶבן ִמן‬ ‫ָרם ַהנּ ַ‬ ‫אָכל ָבּ ִעיר‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֶבל ֲא ֶשׁר ַ‬ ‫ַהזּ ֶ‬ ‫ַה ֵבּטוֹן ַה ְמּ ַכ ֶסּה ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ָה ֲא ָד ָמה ַויּ ְִצ ַעד‬ ‫יה‪ :‬וְ‪‬א ָשׁ ְמ ָעה ָה ִא ָשּׁה ֶאת ַה ָמּוֶת‬ ‫חוֹר ָ‬ ‫ֵמ ֲא ֶ‬ ‫יה‬ ‫בוֹת ָ‬ ‫יה ִכּי ַט ְפפוּ ְצ ַע ָדיו ְבּ ִע ְקּ ֶ‬ ‫חוֹר ָ‬ ‫ַה ִמּ ְת ַהלֵּ‪ֵ ‬מ ֲא ֶ‬ ‫ַשׁ ֵקט‬ ‫ירה ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ִיה ָ‬ ‫ְתה ו ִ‬ ‫אַחר ָהי ָ‬ ‫ו ְִהיא ְבּ ָמקוֹם ֵ‬ ‫ֲרי‬ ‫חוּח אַח ֵ‬ ‫ֲדינוּת וְהוּא ָשׁ ַ‬ ‫ַער ְצ ָע ָדיו ַבּע ִ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ֵיהם‪:‬‬ ‫ֶפשׁ ַחיָּה ָבּ ְרחוֹב ִמ ְלּ ַבד ְשׁנ ֶ‬ ‫ְאין נ ֶ‬ ‫ָה ִא ָשּׁה ו ֵ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ַער ו ְ‬ ‫ַער ִכּ ְב ֵה ָמה ַה ָבּאָה ִמן ַהיּ ַ‬ ‫ַוי ְִהי ַהנּ ַ‬ ‫ַער‬ ‫ָרם ַהנּ ַ‬ ‫ָה ִא ָשּׁה ִכּ ְג ֶב ֶרת ַה ָבּאָה ִמן ָה ִעיר‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫אוֹחזֶת ָבּ ֶא ֶבן ַוָיּנֶף ַויַּ‪ָ ‬בּ ִא ָשּׁה‬ ‫ֶאת יָדוֹ ֲא ֶשׁר ֶ‬ ‫ֲמוּמה וְ‪‬א‬ ‫עוֹדנָּה ֵע ָרה ַוה ָ‬ ‫ַתּפֹּל ְבּ ֶשׁ ֶקט ֶ‬ ‫ֹאשׁהּ ו ִ‬ ‫ְבּר ָ‬ ‫ַער‬ ‫ַבּט ָבּהּ ַהנּ ַ‬ ‫ָצא‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫יה ֶהגֶה ‪‬א י ָ‬ ‫ָפּ ְצ ָתה ֶאת ִפּ ָ‬ ‫וּמ ְצאָה ֵחן ְבּ ֵע ְינָיו ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְִג ַבּר‬ ‫ָפה ִהיא ָ‬ ‫ַויּ ְַרא ִכּי י ָ‬ ‫שׁוּקתוֹ ַויּ ִֶקשׁ ִלבּוֹ ִמזּ ְַכרוּתוֹ ַויַּ‪ָ ‬בּהּ‬ ‫ַתּ ֲאבוֹנוֹ ַעל ְתּ ָ‬ ‫ַתּ ְשׁ ֵחת ָה ֶא ֶבן ֶאת‬ ‫ישׁית ו ַ‬ ‫וּב ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ָבּ ֶא ֶבן ַבּ ֵשּׁ ִנית ַ‬ ‫ַער ֶאת‬ ‫יקוּתהּ‪ַ :‬ויּ ְִגרֹר ַהנּ ַ‬ ‫ְאת ַצ ִדּ ָ‬ ‫ֶיה ֶאת י ְֹפיָהּ ו ֶ‬ ‫ָפּנ ָ‬ ‫גּוּפה ִמן ַה ִסּ ְמ ָטה ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָהיָה ָחבוּי‬ ‫ַה ָ‬ ‫ְבּ ָחסוּתוֹ ַבּ ַלּ ְילָה‪ַ :‬ו ִיּזֹּן ִמ ְבּ ָשׂ ָרהּ ַה ַחי ֲא ֶשׁר ָק ַרע‬ ‫ֶאכֹל ִמ ֶמּנָּה‪:‬‬ ‫ִשׂ ַבּע וְ‪‬א ָיכֹל עוֹד ל ֱ‬ ‫ְרוֹעוֹתיו ַויּ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ִבּז‬


‫עח‬

‫ָדע ֶאת ָה ַעיִן ַה ִמּ ְתבּוֹ ֶננֶת‬ ‫רוּח ְכּנ ְֶגדּוֹ וְ‪‬א י ַ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ַ‬ ‫וְ‬ ‫ַער ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ַה ְנּ ֵבלָה‬ ‫ַיּוֹתר ַהנּ ַ‬ ‫ֲשׂיו‪ :‬ו ֵ‬ ‫בּוֹ ְבּ ַמע ָ‬ ‫ָקם ַוֵיּלֵ‪ַ ‬וַיּ ֲעזֹב ֶאת ַה ָמּקוֹם‪:‬‬ ‫חוֹריו ַויּ ָ‬ ‫ֵמ ֲא ָ‬ ‫לז‬ ‫ָמים וְהוּא‬ ‫אוֹתם י ִ‬ ‫אוֹתהּ ִא ָשּׁה ַבּ ַעל ְבּ ָ‬ ‫ַוי ְִהי ְל ָ‬ ‫בּוֹשׁ ָשׁה לָבוֹא‪:‬‬ ‫ְח ְפּ ֶשׂ ָה ִמ ֶשׁ ֵ‬ ‫אָדם ַוי ַ‬ ‫ֶפשׁ ָה ָ‬ ‫חוֹקר ְבּנ ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ֵצא ַה ַבּ ַעל ֶאת ַה ַבּיִת ַוֵיּלֵ‪ֶ ‬אל ָה ְרחוֹב ַויּ ְִק ָרא‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫ִבּ ְשׁ ָמהּ וְ‪‬א ָע ְנ ָתה לוֹ ִכּי ֵאינָהּ ֵבּין ַה ַחיִּים וְ‪‬א‬ ‫ִשׁאַל ֶאת ַה ְשּׁ ֵכ ִנים וְ‪‬א ִה ִכּיר ִאישׁ ֶאת‬ ‫ָדע‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יַ‬ ‫ֵאי‬ ‫וּמל ֵ‬ ‫ְמי ִניכּוּר ו ְַכ ַעס ֵה ָמּה ְ‬ ‫ָמים י ֵ‬ ‫ֵר ֵעהוּ ִכּי ַהיּ ִ‬ ‫אָדם‬ ‫ִטינָה‪ַ :‬וי ְִהי ַה ַבּ ַעל ִאישׁ טוֹב ְל ַמ ְר ִאית ֵעינֵי ָ‬ ‫ַויּ ִָקּ ֵרא ְשׁמוֹ נוֹגֵף‪ַ :‬וֵיּלֵ‪ ‬נוֹגֵף ְבּ ִס ְמטוֹת ָה ִעיר‬ ‫ְתה‬ ‫ַויּ ְִק ָרא ְבּ ֵשׁם ִא ְשׁתוֹ וְ‪‬א ָע ְנ ָתה לוֹ ַויָּשׁוּב ַה ַבּי ָ‬ ‫ֵצא ָה ִאישׁ ִמ ֵדּי יוֹם‬ ‫ָמים‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫‪‬שׁה י ִ‬ ‫וְ‪‬א ָחז ְָרה ְשׁ ָ‬ ‫אַחר ִא ְשׁתוֹ וְ‪‬א ִא ֵתּר‬ ‫ְבּיוֹמוֹ ְבּכֹל ָשׁ ָעה ַויָּתוּר ַ‬ ‫ָצא נוֹגֵף ֶאת‬ ‫יעי ִכּי י ָ‬ ‫אוֹתהּ‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ָה ְר ִב ִ‬ ‫ָ‬ ‫אַחת ַה ִסּ ְמטוֹת‬ ‫אַחר ִא ְשׁתוֹ ַויָּבוֹא ְבּ ַ‬ ‫ַה ַבּיִת לָתוּר ַ‬ ‫ו ְִהנֵּה ְשׁ ִביל ָדּם ָקרוּשׁ ַעל ַה ֵבּטוֹן‪ַ :‬וֵיּלֶ‪ִ ‬בּ ְתוַאי‬ ‫יח ְבּאַפּוֹ ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה ִנ ְבלַת‬ ‫ַה ְשּׁ ִביל ַויּ ְִג ַבּר ָה ֵר ַ‬


‫עט‬

‫ְרוֹחשׁ‬ ‫שׁוֹכ ֶבת ָשׁ ָמּה ֶפּגֶר ַמ ְב ִאישׁ ִהיא ו ֵ‬ ‫ִא ְשׁתוֹ ֶ‬ ‫ַאכוּלָה‬ ‫רוּע הוּא ו ֲ‬ ‫ְבוּבים‪ַ :‬ויּ ְַרא ֶאת ְבּ ָשׂ ָרהּ ִכּי ָק ַ‬ ‫ז ִ‬ ‫ָדע‬ ‫ֵע ֵצב ְמאֹד וְ‪‬א י ַ‬ ‫ֶיה ַויּ ָ‬ ‫ֵב‪ָ ‬על ָ‬ ‫ִהיא ִמ ִבּ ְפ ִנים ַויּ ְ‬ ‫ֻחלָף‬ ‫ָמים ֲא ַח ִדים ַויּ ְ‬ ‫ִלבּוֹ ֵמרֹב ַה ַצּ ַער‪ַ :‬וי ְִהי ְבּתֹם י ִ‬ ‫ְה ַכּ ַעס ְבּ ִשׂ ְנאָה‬ ‫ְה ֶע ְלבּוֹן ְבּ ַכ ַעס ו ַ‬ ‫ָה ֵא ֶבל ְבּ ֶע ְלבּוֹן ו ָ‬ ‫ֵצא נוֹגֵף ֶאת ֵבּיתוֹ‬ ‫ָקם‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫יפת נ ָ‬ ‫ְה ִשּׂ ְנאָה ִבּ ְשׁ ִא ַ‬ ‫וַ‬ ‫אַחר ָה ִאישׁ ֶשׁ ֶאת ִא ְשׁתוֹ ָשׁ ַחט‪ַ :‬וֵיּלֶ‪‬‬ ‫ַוֵיּלֶ‪ַ ‬ויָּתוּר ַ‬ ‫ִשׁאַל‬ ‫אוֹתהּ ַויּ ְ‬ ‫ָבּ ְרחוֹב ַההוּא ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמּה ָמ ָצא ָ‬ ‫ְאת‬ ‫ְאת ַה ָשּׁ ִבים ו ֶ‬ ‫עוֹב ִרים ו ֶ‬ ‫ֶאת ָה ֶאז ְָר ִחים ֶאת ָה ְ‬ ‫אוֹב ִדים ַבּ ֶדּ ֶר‪ ‬וְ‪‬א ָהיָה ִאישׁ ֵעד ֶאת ֶר ַצח‬ ‫ָה ְ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֲא ִני‬ ‫ַער ָצ ִעיר ַויּ ֶ‬ ‫ִא ְשׁתוֹ‪ַ :‬ויָּבוֹא ֵאלָיו נ ַ‬ ‫ַען‬ ‫יתי ֶאת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָה ַרג ֶאת ָה ִא ָשּׁה‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ָר ִא ִ‬ ‫ֹאמר ִבּי‬ ‫לוֹ נוֹגֵף אַיֵּה הוּא ִכּי ְדּ ַבר ֶשׁ ֶקר ְבּ ִפי‪ַ ‬ויּ ֶ‬ ‫ָד ְע ִתּי אַף ִכּי ‪‬א י ְִק ֶשׁה ְל‪ֲ ‬א ֵתּר‬ ‫עתי ‪‬א י ַ‬ ‫ִנ ְשׁ ַבּ ִ‬ ‫ֹאמר ִכּי ָה ִאישׁ ְמכ ָֹער הוּא ְל ַמ ְר ֶאה‬ ‫אוֹתוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יעת‬ ‫וּבוֹלטוֹת ַע ְצמ ָֹתיו ַתּ ַחת י ְִר ַ‬ ‫ְ‬ ‫ְשׂ ִעיר ְמאֹד‬ ‫וָ‬ ‫ַער ִבּ ְפנֵי נוֹגֵף ֶאת ַה ֶקּ ֶטל ֲא ֶשׁר‬ ‫ְת ֵאר ַהנּ ַ‬ ‫עוֹרוֹ‪ַ :‬וי ָ‬ ‫ַמ ָת דֹּם‬ ‫ֶאל ְ‬ ‫דּוּע זֶה נ ֱ‬ ‫ֹאמר לוֹ ַמ ַ‬ ‫ִנ ְשׁ ְח ָטה ִא ְשׁתוֹ ַויּ ֶ‬ ‫ַת ִני‬ ‫ֲר ָדה ֲא ָחז ְ‬ ‫גּוֹר ִלי ְבּי ִָדי ַוח ָ‬ ‫ֹאמר ָ‬ ‫ָכוּת‪ַ ‬ויּ ֶ‬ ‫ַבּ ֶמּה נ ְ‬


‫פ‬

‫אַתּ ֵרהוּ‬ ‫ֹאמר נוֹגֵף ַה ְת ָלו ִֶני ו ְַנ ְ‬ ‫אוֹתי‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָמת גַּם ִ‬ ‫ֶפּן י ֵ‬ ‫אַחר ָה ִאישׁ‪:‬‬ ‫ְח ְפּשׂוּ ַ‬ ‫ַח ָדּו ַוי ַ‬ ‫ַויּ ְֵלכוּ י ְ‬ ‫לח‬ ‫ַער ְשׁמוֹ ִדּ ֵבּר ִכּי‬ ‫ַער ַוי ְִהי ַהנּ ַ‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ נוֹגֵף ו ַ‬ ‫ַתּ ִהי ִאמּוֹ‬ ‫ַפּ ְט ְפּ ָטן גָּדוֹל ָהיָה ְכּ ָבר ְבּ ֶר ֶחם ִאמּוֹ‪ :‬ו ְ‬ ‫שׁוֹכ ֶבת ַבּ ַבּיִת‬ ‫ָמים ו ְִהיא ֶ‬ ‫ִא ָשּׁה ז ְֵקנָה ָבּאָה ַבּיּ ִ‬ ‫ַער ָדּ ָבר ַל ֲעזֹר‬ ‫ַבּלוֹת וְ‪‬א ָע ָשׂה ַהנּ ַ‬ ‫וּמ ֲעלַת י ָ‬ ‫חוֹלָה ַ‬ ‫רוֹצ ַח ָה ִא ָשּׁה‬ ‫אַחר ֵ‬ ‫ְח ְפּשׂוּ ַ‬ ‫לָהּ‪ַ :‬ויּ ְֵלכוּ ַה ְשּׁ ַניִם ַוי ַ‬ ‫ַער וְהוּא ָשׂ ִעיר ו ְָרזֶה ו ְֵעינָיו‬ ‫ִתּ ְקלוּ ְבּנ ַ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ַויּ ָ‬ ‫ַער ְלנוֹגֵף ִהנֵּה זֶה ָה ִאישׁ זֶה‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫ְכּחוּלוֹת‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֹאמר לוֹ‬ ‫ְא ָכלָהּ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יבּל ֲא ֶשׁר ָה ַרג ְבּ ִא ְשׁ ְתּ‪ ‬ו ֲ‬ ‫ַה ָקּ ִנ ָ‬ ‫ֵיהם‬ ‫מוֹתהּ‪ַ :‬ויּ ְִקחוּ ְשׁנ ֶ‬ ‫ַכּהוּ ו ְִנ ְנקֹם ָ‬ ‫נוֹגֵף ָה ָבה נ ֵ‬ ‫ַער‬ ‫מוֹטוֹת ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַויָּבוֹאוּ ֶאל ַהנּ ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ נוֹגֵף זֶה ַבּעֲבוּר ִא ְשּׁ ִתּי ֲא ֶשׁר ָר ַצ ְח ָתּ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫אוֹתם‬ ‫אָרץ ְבּ ָ‬ ‫ְאין ִדּין ָבּ ֶ‬ ‫ַויַּ‪ְ ‬בּ ַפ ְרצוּפוֹ ִעם ַה ַמּ ֵקּל‪ :‬ו ֵ‬ ‫אוֹתם‬ ‫ְאין ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ְִר ֶאה ָ‬ ‫שׁוֹמר ו ֵ‬ ‫ְאין ֵ‬ ‫ָמים ו ֵ‬ ‫יִ‬ ‫ַתּ ָפּלֵט ז ְָע ָקה ְגּדוֹלָה‬ ‫ָהם‪ :‬ו ִ‬ ‫ְוַי ֲעזֹר ‪‬א לַהוּא וְ‪‬א ל ֶ‬ ‫ַער ִכּי ֻר ְסּקוּ ָפּנָיו וְהוּא ֻמ ְפ ָתע ְמאֹד‬ ‫ִמ ִפּי ַהנּ ַ‬ ‫ָדע ֶאת ֶח ְטאוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ‪‬א ֶאת ֶח ְטאוֹ‬ ‫וְ‪‬א י ַ‬


‫פא‬

‫ֲא ֶשׁר ‪‬א ָע ָשׂה ַוי ְִהי ְכּ ֵאב גָּדוֹל ְבּ ָפנָיו‪ַ :‬ויּ ְִקרֹס‬ ‫ֶאל ַה ַקּ ְר ַקע ַו ִיּפֹּל ַעל גַּבּוֹ ִכּי ‪‬א ָע ְמדוּ ַר ְגלָיו‬ ‫ָלתּוֹ‬ ‫ֻלגּ ְ‬ ‫ַבּ ַה ְפ ָתּ ָעה ַויַּ‪ ‬בּוֹ ִדּ ֵבּר ִעם מוֹט ַה ַבּ ְרזֶל ְבּג ְ‬ ‫ירים‪ַ :‬ויּ ִָרק‬ ‫פּוּרי ְשׁ ִר ִ‬ ‫ַעד ֵצאת ַה ְנּ ָשׁ ָמה ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ִפ ְר ֵ‬ ‫ירוּה ָשׁ ָמּה‬ ‫ַיּוֹת ָ‬ ‫אוֹתהּ ו ִ‬ ‫ְח ְלּלוּ ָ‬ ‫גּוּפה ַוי ַ‬ ‫נוֹגֵף ַעל ַה ָ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם‪ַ :‬ויּ ְֵלכוּ ְשׁנ ֶ‬ ‫ַפ ָשׁם‬ ‫ַער זֶה ַע ָתּה ִה ִכּירוּ ו ְִנ ְק ְשׁ ָרה נ ְ‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫אַל ָמן ו ַ‬ ‫ָה ְ‬ ‫ָדע ִאישׁ ֶאת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ‬ ‫ִכּי ָח ְלקוּ ַבּ ֶה ֶרג‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫ָדע ִאישׁ ֶאת‬ ‫וְ‪‬א י ְָדעוּ ֵהם ֶאת ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ו ְִאם י ַ‬ ‫ָבים ֶאת‬ ‫ֹאכלוּ ַה ְכּל ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ‪‬א ָע ָשׂה ָדּ ָבר ַויּ ְ‬ ‫אָרץ‬ ‫אָדם ֶא ָחד ָבּ ֶ‬ ‫וּב ֵעת ַה ִהיא ‪‬א ָהיָה ָ‬ ‫גּוּפה‪ָ :‬‬ ‫ַה ָ‬ ‫ֵה ְרגוּ ֻכּלָּם‪:‬‬ ‫ֲא ֶשׁר הוּא ַחף ִמ ֶפּ ַשׁע גַּם ִאם י ָ‬ ‫לט‬ ‫ַער ְבּ ֵבית נוֹגֵף ַוי ְִהי ָדּ ָמם‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ָה ִאישׁ ו ַ‬ ‫יהם ִמן ַה ַצּיִד ֲא ֶשׁר ָה ְרגוּ ַע ְכ ָשׁו‪:‬‬ ‫עוֹר ֵק ֶ‬ ‫גּוֹעשׁ ְבּ ְ‬ ‫ֵ‬ ‫יה ְמ ֻע ָפּ ִשׁים ַויּ ְִגּשׁוּ‬ ‫ימ ָ‬ ‫וּמ ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ָה ִעיר ֲא ֵפלָה ְמאֹד ֵ‬ ‫וְ‬ ‫ָאכה‬ ‫ִשׁתוּ ִכּי ָצ ְמאוּ ְמאֹד ִמן ַה ְמּל ָ‬ ‫ֶאל ַה ִמּ ְט ָבּח ַויּ ְ‬ ‫יטהוּ‬ ‫ַער ַויּ ְַפ ִשׁ ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ‪ַ :‬ויָּבוֹא נוֹגֵף ֶאל ַהנּ ַ‬ ‫אוֹתם‬ ‫ַשׁלֵ‪ָ ‬‬ ‫ָדיו ִכּי ְר ֻט ִבּים ְבּ ָדם ֵה ָמּה ַויּ ְ‬ ‫ִמ ְבּג ָ‬


‫פב‬

‫ַה ִצּ ָדּה‪ַ :‬וַיּהֲלוֹם ִלבּוֹ ְבּ ָחזֵהוּ ִכּי ֶט ֶרם ָמשׁוּ ַמ ְראוֹת‬ ‫מוֹשׁ‪ְ ‬מאֹד‪:‬‬ ‫ַער ֵ‬ ‫ָה ֶר ַצח ֵמ ֵעינָיו ַויּ ְִמ ָצא ֶאת ַהנּ ַ‬ ‫ֵע לוֹ ִדּ ֵבּר ְל ִה ְת ַפ ֵשּׁט גַּם הוּא ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר‬ ‫ְסיּ ַ‬ ‫ַוי ַ‬ ‫ַתּ ֲעמֹד‬ ‫ַער זֶה מוּל זֶה‪ :‬ו ַ‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫ֶבר ו ַ‬ ‫ַע ְמדוּ ַהגּ ֶ‬ ‫ָבשׁ ַויּ ַ‬ ‫לַ‬ ‫וּבין ִדּ ֵבּר‪ַ :‬ו ִיּגַּע‬ ‫ֵיהם ֵבּין נוֹגֵף ֵ‬ ‫ְדּ ָמ ָמה ְגּדוֹלָה ֵבּינ ֶ‬ ‫ַער ְבּ ָמ ְתנוֹ ַוי ְִהי עוֹרוֹ ָר ִגישׁ ְמאֹד‬ ‫נוֹגֵף ַקלּוֹת ַבּנּ ַ‬ ‫ַתּעוֹר‬ ‫ַער ַמ ְר ֶאה ָתּ ִמים לוֹ‪ :‬ו ֵ‬ ‫ְהנּ ַ‬ ‫ָכּזֶה ֶשׁל ַה ַבּ ְרוָז ו ַ‬ ‫ַער ַויּ ְִת ַר ֵצּה ִדּ ֵבּר‬ ‫ֶבר ַויּ ְִק ַרב ֶאל ַהנּ ַ‬ ‫ז ְִק ָפּת ַהגּ ֶ‬ ‫ַער ֶאת יָדוֹ ֶאל‬ ‫ִשׁלַח ַהנּ ַ‬ ‫לוּחה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְוז ְַכרוּתוֹ ְשׁ ָ‬ ‫ָשׁים‬ ‫ְהם ְמ ֻרגּ ִ‬ ‫ֵיהם ו ֵ‬ ‫ַט ֵפהוּ ַויּ ְִת ַח ְבּקוּ ְשׁנ ֶ‬ ‫ֶבר ַו ְיל ְ‬ ‫ַהגּ ֶ‬ ‫יח ַה ַצּיִד‬ ‫סוֹמרוֹת ו ְֵר ַ‬ ‫יהם ְ‬ ‫לוּמוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ִיעים ְפּ‬ ‫וּמז ִ‬ ‫ְמאֹד ְ‬ ‫ַיּוֹבל נוֹגֵף ֶאת ִדּ ֵבּר ֶאל ִמ ָטּתוֹ‬ ‫אַפּם‪ :‬ו ֵ‬ ‫עוֹדנּוּ ְבּ ָ‬ ‫ֶ‬ ‫אַר ָבּ ָעה‬ ‫ָחה ִא ְשׁתוֹ ָשׁ ָמּה ִל ְפנֵי ְ‬ ‫ֶאל ַה ִמּ ָטּה ָבּהּ נ ָ‬ ‫ִשׁ ָת ְרעוּ ַעל ַה ִמּ ָטּה‬ ‫גּוּעיו‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַע ָ‬ ‫ָמים ַעד ֶא ְתמוֹל ְבּג ְ‬ ‫יִ‬ ‫ִשׁ ְכּבוּ ָשׁ ָמּה ַויּ ְֵדעוּ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם ִכּי ְשׁנֵי‬ ‫ֵיהם ַויּ ְ‬ ‫ְשׁנ ֶ‬ ‫בוֹתיו‬ ‫ז ְָכ ִרים ֵה ָמּה וְ‪‬א ָח ְל ָפה ֵאם ִדּ ֵבּר ְבּ ַמ ְח ְשׁ ָ‬ ‫יתהּ ְל ַבד‪ַ :‬וי ְִחי‬ ‫ַתּ ָמת ְבּ ֵב ָ‬ ‫יה ו ָ‬ ‫לוֹת ָ‬ ‫ַבּ ֶ‬ ‫‪‬א ִהיא וְ‪‬א י ְ‬ ‫ָדע ֶאת‬ ‫ָשׁם ִדּ ֵבּר ַכּ ָמּה ָשׁ ִנים ְבּ ֵבית נוֹגֵף וְ‪‬א י ַ‬ ‫ָמים‪:‬‬ ‫עוֹשׂה הוּא ַבּיּ ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֶ‬


‫פג‬

‫ו ַּי ְֶח ּ ַכם‬

‫מ‬ ‫ָשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר‬ ‫ַער ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵבּין ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַוי ְִחי ַהנּ ַ‬ ‫ָשׁים ְבּ ֶמ ֶשׁך ָשׁ‪‬שׁ‬ ‫בּוֹדד ְמאֹד ֵבּין ָה ֲאנ ִ‬ ‫וְהוּא ֵ‬ ‫אָרץ‬ ‫ָשׁים ַה ַחיִּים ָבּ ֶ‬ ‫אוֹתם ֶאת ָה ֲאנ ִ‬ ‫ָשׁ ִנים‪ַ :‬ויּ ְִל ַמד ָ‬ ‫יהם‬ ‫ֱווֹת ֶ‬ ‫וּברוּחוֹ‪ַ :‬ויּ ְִל ַמד ֶאת ֶמח ֵ‬ ‫וּב ִשׂ ְכלוֹ ְ‬ ‫ְבּגוּפוֹ ְ‬ ‫ְאת‬ ‫ֵיהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫ְאת ִס ְמל ֶ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫תוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִשׂ ְפ ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫יהם‪:‬‬ ‫כוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִה ְל ֵ‬ ‫ֵיהם ו ֶ‬ ‫ָהג ֶ‬ ‫ְאת נ ֳ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫נוֹנוֹת ֶ‬ ‫ִס ְג ֵ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫רוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִמ ְס ְגּ ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫לוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִמ ְג ְבּ ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫יהם‬ ‫ְאת ִפּ ְת ְגּ ֵמ ֶ‬ ‫ֵיהם ו ֶ‬ ‫ְאת ֶה ְר ֵגּל ֶ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫עוֹנוֹת ֶ‬ ‫ִק ְב ֵ‬ ‫יהם‬ ‫בּוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִס ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫ְאת ָצ ְר ֵכ ֶ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫סוֹרוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ְאת ָמ‬ ‫וֶ‬ ‫יהם‬ ‫בוֹת ֶ‬ ‫ְאת ַמ ְח ְשׁ ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫ֲפ ֶ‬ ‫ְאת ַדּח ֵ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫יע ֶ‬ ‫ְאת ְמ ִנ ֵ‬ ‫וֶ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫יאוֹת ֶ‬ ‫ְאת ְשׁ ִג ֵ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫מוּנוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ְאת ֱא‬ ‫וֶ‬ ‫יהם‬ ‫דוֹת ֶ‬ ‫ְאת ֶח ְר ֵ‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫קוֹת ֶ‬ ‫ְאת ְס ֵפ ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫ירוֹת ֶ‬ ‫ְס ִת ֵ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫הוּר ֶ‬ ‫ְאת ִה ְר ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫בּוֹנוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ְאת ֶח ְשׁ‬ ‫וֶ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫ְאת ֶה ְס ֵפּ ֵד ֶ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫אוּמ ֶ‬ ‫ְאת ְנ ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫יוֹת ֶ‬ ‫ְבּ ִכ ֵ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם‪ :‬ו ֶ‬ ‫ִסּוּר ֶ‬ ‫ְאת י ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫אוֹנוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ְאת ִדּ ְכּ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫ְכּ ֵא ֵב ֶ‬ ‫יהם‪:‬‬ ‫ָאוֹת ֶ‬ ‫ְאת ֲהנ ֵ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫חוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִשׂ ְמ ֵ‬ ‫ֵיהם ו ֶ‬ ‫ִענוּג ֶ‬ ‫ְאת‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫יּוּיוֹת ֶ‬ ‫אוֹנ ֵ‬ ‫ְאת ְגּ ִ‬ ‫יהם ו ֶ‬ ‫יּוֹת ֶ‬ ‫ְאת ְס ִט ֵ‬ ‫וֶ‬


‫פד‬

‫ָמד‬ ‫ֲרי ֶשׁלּ ַ‬ ‫ַער אַח ֵ‬ ‫ֶח ַכּם ְמאֹד ַהנּ ַ‬ ‫יהם‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יּוֹת ֶ‬ ‫ָר ֵ‬ ‫מוּז ֻ‬ ‫כֹּל ֵאלֶּה‪:‬‬ ‫מא‬ ‫אַחד ֵמ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר‬ ‫ַער ְבּ ַ‬ ‫ַויָּבוֹא יוֹם ֶא ָחד ַהנּ ַ‬ ‫ְשׂ ִעיר ְמאֹד‬ ‫אָדם ְלכֹל ָדּ ָבר ו ָ‬ ‫ֶבר ָצ ִעיר ָ‬ ‫וְהוּא גּ ֶ‬ ‫הוֹל ִכים מוּלוֹ ְשׁנֵי‬ ‫וּמ ָבּטוֹ ְכּ ֶשׁל ַה ַחיָּה‪ :‬ו ְִהנֵּה ְ‬ ‫ַ‬ ‫יוֹתר ִמ ִמּ ְשׁנֵהוּ ַויּ ְִהיוּ ֵאלֶּה‬ ‫ְגּ ָב ִרים ָה ֶא ָחד ְמ ֻבגָּר ֵ‬ ‫ֵיהם ִכּי‬ ‫ְשׁנֵי ַה ְגּ ָב ִרים נוֹגֵף ו ְִד ֵבּר‪ַ :‬וַיּ ֲעבֹר ַעל ְפּנ ֶ‬ ‫ַבּט ִדּ ֵבּר ֶאל תּוֹ‪ֵ ‬עינָיו ַוַיּחֲ‪‬ף‬ ‫אוֹתם ַויּ ֵ‬ ‫‪‬א ִה ִכּיר ָ‬ ‫ָסב ִדּ ֵבּר ֶאת רֹאשׁוֹ ְלאָחוֹר ֵעת ָח ְלפוּ‬ ‫אוֹתם‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ָדע ֵמאַיִן‪ַ :‬ויּ ְִצעֲדוּ‬ ‫ַעל ָפּנָיו ִכּי ַפּ ְרצוּפוֹ ֻמ ָכּר וְ‪‬א י ַ‬ ‫ֲריגָה‬ ‫ָכר ִדּ ֵבּר ַבּה ִ‬ ‫ֵיהם ְבּ ַמ ֲעלֶה ָה ְרחוֹב ַו ִיּזּ ֵ‬ ‫ְשׁנ ֶ‬ ‫יתי‬ ‫ֹאמר ִדּ ֵבּר ֶאל נוֹגֵף זֶה ַע ָתּה ָר ִא ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָחזָה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יצד ִכּי ָה ַר ְגנוּהוּ‪:‬‬ ‫ֹאמר לוֹ ַה ֵכ ַ‬ ‫רוֹצ ַח ִא ְשׁ ְתּ‪ַ ‬ויּ ֶ‬ ‫ֶאת ֵ‬ ‫ַתּחֲ‪‬ף ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת‬ ‫ֹאמר ִדּ ֵבּר ָה ַר ְגנוּהוּ ְבּ ָטעוּת ו ַ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ְבּגַבּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה וְנוֹגֵף‬ ‫תּוֹבבוּ ַויּ ְִראוּ ִכּי ִנ ְת ַר ֵחק הוּא‬ ‫אָדישׁ‪ַ :‬ויּ ְִס ְ‬ ‫נוֹתר ִ‬ ‫ָ‬ ‫מוֹרד ָה ְרחוֹב ַויּ ְִק ְראוּ ְבּקוֹל ֶאל ֵע ֶבר ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ְבּ ָ‬ ‫אוֹתם ְבּאָ ְזנָיו אָ ְזנֵי‬ ‫ָהם אַף ִכּי ָשׁ ַמע ָ‬ ‫וְ‪‬א ָענָה ל ֶ‬


‫פה‬

‫ֲריו‬ ‫ָרה ֶאל ָה ְרחוֹב ַויָּבוֹאוּ אַח ָ‬ ‫ַחיָּה ֵהן‪ַ :‬ויּ ְֵרדוּ ֲחז ָ‬ ‫ִמּלֵא ָדּ ָמם ְבּ ַת ֲאוַת ַה ֶה ֶרג‪ַ :‬ויּ ְִק ָרא‬ ‫יצה ַויּ ָ‬ ‫ְבּ ִר ָ‬ ‫ֵיהם‬ ‫צּוֹעד ִל ְפנ ֶ‬ ‫ֶבר ַה ָשּׂ ִעיר ַה ֵ‬ ‫ֵשׁ ִנית ִדּ ֵבּר ֶאל ַהגּ ֶ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ִשׁ ַמע זֶה ֶאת ֲא ֶשׁר ַק ְרבוּ ֵאלָיו ַויּ ִֶפן ֲאל ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫אַתּה‬ ‫ֹאמר לוֹ ָ‬ ‫ְבּ ַמ ָבּטוֹ‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ֵאלָיו נוֹגֵף ַויּ ֶ‬ ‫יפהוּ‬ ‫ַס ִנ ֵ‬ ‫ֶבר ַויּ ְ‬ ‫ָר ַצ ְח ָתּ ֶאת ִא ְשּׁ ִתּי ַויּ ְִק ַרב ֵאלָיו ַהגּ ֶ‬ ‫זוֹכר‬ ‫יחהּ ֲא ִני ֵ‬ ‫ֹאמר לוֹ נָכוֹן ִכּי ֶאת ֵר ָ‬ ‫ְבּאַפּוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫יה‪ַ :‬ויַּ‪ִ ‬דּ ֵבּר ְבּ ָפנָיו‬ ‫יה ְוגַם ֲא ַכ ְל ִתּ ָ‬ ‫ֲר ְג ִתּ ָ‬ ‫וַאָנ ִֹכי ה ַ‬ ‫ַער ָה ֶעלֶם ֶבּן ַה ְבּ ֵה ָמה‬ ‫ֲפהוּ ַויָּבוֹא ָעלָיו ַהנּ ַ‬ ‫ַויּ ְִדח ֵ‬ ‫אָר ָצה‪ַ :‬ויַּ‪ ‬נוֹגֵף ֶאת‬ ‫ַשּׁב לוֹ ְבּ ַמ ָכּה ַויּ ִָפּילֵהוּ ְ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫ָסב ֵאלָיו ַויּ ְִנ ְשׁ ֵכהוּ ְבּ ָע ְצ ָמה ַר ָבּה‪ַ :‬וי ְַד ֵמּם‬ ‫גַּבּוֹ ַויּ ֵ‬ ‫ָקם ִדּ ֵבּר ִמ ִמּ ְשׁ ָכּבוֹ ַעל‬ ‫ֵאָבק בּוֹ ַויּ ָ‬ ‫נוֹגֵף ִמזְּרוֹעוֹ ַויּ ֵ‬ ‫יפ ָה ֶאל ָה ֶעלֶם‬ ‫ָרם ֶא ֶבן ִמן ַה ַקּ ְר ַקע ַוי ְִנ ֶ‬ ‫ָה ִר ְצ ָפּה ַויּ ֶ‬ ‫רוֹאה‪ַ :‬ו ִיּפֹּל ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ְאינוֹ ֶ‬ ‫ֶא ַבק ְבּנוֹגֵף ו ֵ‬ ‫ְבּ ֵעת נ ֱ‬ ‫אָב ָדה‬ ‫ֹאבד ָעלָיו ַה ָכּ ָרתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ֶאל ַה ַקּ ְר ַקע ַותּ ַ‬ ‫ְמן ַויֵּעוֹר ִמן‬ ‫ָהר‪ :‬ו ְִהנֵּה ִכּי ָחלַף ַהזּ ַ‬ ‫ַער ַעל יַד ַהנּ ָ‬ ‫ַבּיּ ַ‬ ‫ָפלָה ָעלָיו ַוי ְִהי ֶא ָחד ֵבּין ְנ ַע ִרים‬ ‫ַה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ֲא ֶשׁר נ ְ‬ ‫וְהוּא נָעוּל ְבּתוֹ‪ַ ‬מ ְר ֵתּף‪:‬‬


‫פו‬

‫מב‬ ‫ְצ ֲחנָה ַעזָה בּוֹ ַוי ְַר ְח ֵר ַח‬ ‫ַוי ְִהי ַה ַמּ ְר ֵתּף ָחשׁוּ‪ְ ‬מאֹד ו ַ‬ ‫ִשׁ ַמע אוֹתוֹ ַויּ ְַרא ִכּי‬ ‫ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ָה ֲאוִיר ַויּ ְ‬ ‫ָחיד ַבּ ֶח ֶדר‪ַ :‬וי ְִהי ַה ֶח ֶדר ַקר וְלַח ְמאֹד‬ ‫ֵאינֶנּוּ ַהיּ ִ‬ ‫ָשׁים אַיֵּה ֲא ִני‬ ‫ִשׁאַל ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ִבּ ְשׂ ַפת ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ֵיהנּוֹם‬ ‫ַע ָתּ ַלגּ ִ‬ ‫אַחד ַה ְנּ ַע ִרים ִכּי ִהגּ ְ‬ ‫ֹאמר לוֹ ַ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ְמן‬ ‫ֲא ֶשׁר ֲעלֵי ָה ֲא ָד ָמה זֶה ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר בּוֹ ַהזּ ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ‬ ‫דּוּע זֶה ַויּ ֶ‬ ‫ִשׁאַל ָה ֶעלֶם ַמ ַ‬ ‫ֶכת‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ָע ַצר ִמלּ ֶ‬ ‫ִסּוּרי‪ִ ‬מחוּץ‬ ‫ַער ַה ֵשּׁ ִני ִכּי ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַתּמּוּ י ֶ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ַפ ְשׁ‪‬‬ ‫וּבנ ְ‬ ‫גוּפ‪ְ ‬‬ ‫לָעוֹלָם ַהזֶּה ָשׁ ָמּה ְתּ ַד ְשׁ ֵדּשׁ ְבּ ְ‬ ‫ַען לוֹ‬ ‫אַתּם ַויּ ַ‬ ‫ֹאמר ָה ֶעלֶם ִמי ֶ‬ ‫ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָד ַעת‬ ‫דּוּע זֶה ֶתּ ְח ַפּץ ל ַ‬ ‫ֹאמר ַמ ַ‬ ‫ַער ָה ִראשׁוֹן ַויּ ֶ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫מוֹתנוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ָחשׁוּ‪ ‬הוּא‬ ‫הוֹעילוּ ְשׁ ֵ‬ ‫ו ְִכי ַמה ִ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֶבּן‬ ‫‪‬א ֵתּ ַדע ַה ְב ֵחן ָה ֶא ָחד ִמן ַה ֵשּׁ ִני‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַער‬ ‫ַען לוֹ ַהנּ ַ‬ ‫ֵיכם‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫אַפּי י ְַפ ִריד ֵבּינ ֶ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ִכּי ִ‬ ‫ָטה ַהזּוֹ‬ ‫אָדם ֵבּין ָה ֵריחוֹת ָבּעֲל ָ‬ ‫ַב ִדיל ָ‬ ‫ֹאמר ‪‬א י ְ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ֹאמר ֶבּן‬ ‫ִכּי ַצ ֲחנַת ָה ֶא ָחד ַצ ֲחנַת ַה ֵשּׁ ִני ִהיא‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫אַפּי ‪‬א‬ ‫אַב ִדּיל ֵבּין ָה ֵריחוֹת ִכּי ִ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ַה ְב ֵדּל ְ‬ ‫ַער ָה ִראשׁוֹן ִאם כֹּה‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫אַף ֱאנוֹשׁ הוּא‪ַ :‬ויּ ֶ‬


‫פז‬

‫ַער‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫אַא ִמין וְאָנ ִֹכי ְשׁ ִמי ִשׁ ֵסּף ַויּ ֶ‬ ‫אָמ ְר ָתּ ֲ‬ ‫ַ‬ ‫ישׁי אָנ ִֹכי‬ ‫ַער ַה ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫ַה ֵשּׁ ִני אָנ ִֹכי ָק ַפץ ַויּ ֶ‬ ‫אַשׁ ָמת ְוזֶה‬ ‫יעי אָנ ִֹכי ְ‬ ‫ַער ָה ְר ִב ִ‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫ָשׁ ַתק ַויּ ֶ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ָטשׁ ַויּ ֶ‬ ‫ַער ַה ִשּׁ ִשּׁי אָנ ִֹכי נ ַ‬ ‫ֹאמר ַהנּ ַ‬ ‫ַמ ִאיר ַויּ ֶ‬ ‫יְ‬ ‫ִשׁאַל ָה ֶעלֶם ֶבּן‬ ‫יעי וְאָנ ִֹכי ָע ְצ ָבּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַער ַה ְשּׁ ִב ִ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫אָמ ְר ָתּ‬ ‫ַער ַה ֵשּׁ ִני ֶאת ָק ַפץ ַבּ ֶמּה ַ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת ַהנּ ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ ִכּי ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה‬ ‫יסּוּרי‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ִכּי ֲא ַד ְשׁ ֵדּשׁ ִבּ ָ‬ ‫ֶפשׁ‬ ‫חוֹקר ְבּנ ֶ‬ ‫ֶה ֱחזִיק ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵשׁם נוֹגֵף וְנוֹגֵף ֵ‬ ‫ֹאמר ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫אָדם ִאישׁ ְנטוּל ֶח ְמלָה הוּא‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ָה ָ‬ ‫חוֹקר‬ ‫ִסּוּריו ֵ‬ ‫ַען לוֹ ִכּי ֶאת י ָ‬ ‫ִשׁאַל ַמה לָנוּ ְו ַלזֶּה ַויּ ַ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ִית ְבּ ֵבית ִא ְמּ‪ ‬אוֹ ַבּ ָמּקוֹם‬ ‫הוּא‪ַ :‬וי ְִהי ֶאת ֲא ֶשׁר ָחי ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָתּבוֹא ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ִתּ ְחיֶה אוֹתוֹ ַבּ ַמּ ְר ֵתּף ַהזֶּה‬ ‫ִסּוּרי‪‬‬ ‫בוּע ְוי ְִהיוּ י ֶ‬ ‫וּבלֵּילוֹת ְבּ ִה ָמּ ֵשׁ‪ַ ‬ה ָשּׁ ַ‬ ‫ָמים ַ‬ ‫ַבּיּ ִ‬ ‫ִשׁ ֲאלוּ ַה ְנּ ַע ִרים ֶאת ָה ֶעלֶם‬ ‫יוֹתר‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫דוֹלים ֵ‬ ‫אַף ְגּ ִ‬ ‫ֲרי ָשׁ ִנים ָפּ ַתח ַה ֶדּלֶת ֶאל‬ ‫אַתּה ֲא ֶשׁר אַח ֵ‬ ‫וּמי ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֹאמר אָנ ִֹכי‬ ‫ָהם ַויּ ֶ‬ ‫ַען ל ֶ‬ ‫ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ִמ ְלּ ַבד נוֹגֵף‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֵיכם ַכּ ֲא ֶשׁר ְס ַב ְל ֶתּם ֵכּן י ְִסבֹּל‬ ‫ָבּא ִמן ַה ַחיָּה ֲאל ֶ‬ ‫ֲכם‪:‬‬ ‫ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָצ ַרר ֶא ְת ֶכם ַוי ְִהי ְשׁ ִמי רוֹע ֶ‬


‫פח‬

‫מג‬ ‫ַוי ְִהי ַל ְילָה ַוי ְִהי בּ ֶֹקר ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן בּוֹ ֻה ְכנַס‬ ‫ַתּ ָפּ ַתח ֶדּלֶת ַה ַמּ ְר ֵתּף ִעם‬ ‫ֲכם ֶאל ַה ַמּ ְר ֵתּף‪ :‬ו ִ‬ ‫רוֹע ֶ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫עֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁ ַבּחוּץ ַויּ ִָכּנֵס נוֹגֵף ַבּ ֶדּלֶת ו ְ‬ ‫אַלָּה ְבּיָדוֹ‪ַ :‬ויֵּעוֹרוּ ַה ְנּ ַע ִרים ִמן ַה ָשּׁאוֹן ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲכם ְבּרֹאשׁוֹ ִעם ָהאַלָּה‬ ‫ֵה ִקים ַויַּ‪ ‬נוֹגֵף ְבּרוֹע ֶ‬ ‫ַויּ ְִת ַעלֵּף‪ַ :‬ויֵּעוֹר ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה וְהוּא ָסגוּר ַבּ ֶח ֶדר‬ ‫ַקּיר‪ַ :‬וי ְִהי ִעמּוֹ ִשׁ ֵסּף אַף‬ ‫ָדיו ְבּ ַב ְרז ִִלּים ל ִ‬ ‫ו ְִנ ְנ ַעלוּ י ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה אַיֵּה‬ ‫הוּא ָקשׁוּר ְבּ ַב ְרז ִִלּים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֹאמר ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֻבּ ְצעוּ‬ ‫ַען ִשׁ ֵסּף ַויּ ֶ‬ ‫ַחנוּ ַויּ ַ‬ ‫ֲאנ ְ‬ ‫דּוּע זֶה ָשׂ ָמנוּ‬ ‫הוּב ְלנוּ וְ‪‬א ֵא ַדע ַמ ַ‬ ‫ָה ִענּוּיִם ְל ָשׁם ַ‬ ‫ְבּאוֹתוֹ ַה ֶח ֶדר‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ַבּחֲלוֹף ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ַויָּבוֹא‬ ‫ֲכם‬ ‫ֹאמר לוֹ רוֹע ֶ‬ ‫וּביָדוֹ ְכּ ָפ ָפה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫נוֹגֵף ֶאל ַה ָמּקוֹם ְ‬ ‫ַען לוֹ‬ ‫דּוּע זֶה ַשׂ ְמ ָתּנוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ִשׁאַל ַמ ַ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ִסּ ְר ָתּ ֶאת ִא ְשּׁ ִתּי ֵכּן ִתּ ְהיֶה‬ ‫נוֹגֵף ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ישׁהוּ‬ ‫ַה ֶסּ ֶבל ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה‪ַ :‬ויָּבוֹא ֵאלָיו נוֹגֵף ַויּ ְַל ִבּ ֵ‬ ‫יה ַוי ְִהי‬ ‫עוֹת ָ‬ ‫אַחת ֵמ ֶא ְצ ְבּ ֶ‬ ‫ַהב ְבּ ַ‬ ‫ַתּ ִהי ל ַ‬ ‫ַבּ ְכּ ָפ ָפה ו ְ‬ ‫ֲכם ָקשׁוּר וְ‪‬א ָיכֹל עֲשׂוֹת ָדּ ָבר‪ַ :‬ויָּבוֹא נוֹגֵף‬ ‫רוֹע ֶ‬ ‫ֹאחז ִבּזְרוֹעוֹ ַוי ְִהי ִשׁ ֵסּף ַחלָּשׁ ְמאֹד ִכּי‬ ‫ֶאל ִשׁ ֵסּף ַויּ ַ‬


‫פט‬

‫ְשׁ ְח ְר ֵרהוּ ִמן ַה ַשּׁ ְל ְשׁלָאוֹת‬ ‫ָר ַעבוּ ַה ְנּ ַע ִרים ָשׁ ָמּה ַוי ַ‬ ‫ֲכם ַויּ ְִק ְשׁ ֵרהוּ ֶאל ַה ִקּיר‪ַ :‬ויַּ‪‬‬ ‫ַוי ְַק ְר ֵבהוּ ֶאל רוֹע ֶ‬ ‫ְצוֵּהוּ ַל ֲעמֹד‬ ‫אָר ָצה ַוי ַ‬ ‫ְבּ ִשׁ ֵסּף ְבּ ָע ְרפּוֹ ַויּ ִַפּילֵהוּ ְ‬ ‫שׂוּפים‬ ‫חוֹרי ִשׁ ֵסּף ָח ִ‬ ‫ָפּיו‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ֲא ֵ‬ ‫אַר ַבּ ַעת גּ ָ‬ ‫ְבּ ְ‬ ‫יפהוּ‬ ‫ַיּוֹצא נוֹגֵף ַס ִכּין ִמ ִבּ ְגדוֹ ַוי ְִנ ֵ‬ ‫ֲכם ו ֵ‬ ‫ִבּ ְפנֵי רוֹע ֶ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ֵמ ַעל ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵמ ַעל ְגּרוֹנוֹ ַויּ ְִהיוּ ְשׁנ ֶ‬ ‫ַער‬ ‫ֲכם ַה ְכנֵס ַבּנּ ַ‬ ‫ֹאמר נוֹגֵף ֶאל רוֹע ֶ‬ ‫ֵעיר ִֹמים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַעשׂ‬ ‫ית‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ֶאת ָה ֶא ְצ ַבּע מוֹת ָתּמוּת ִאם ‪‬א ָע ִשׂ ָ‬ ‫חוֹריו‬ ‫ַח ֵדר ֶאת ְכּ ָפ ַפת ָה ִענּוּיִם ַבּ ֲא ָ‬ ‫ֲכם ַויּ ְ‬ ‫ֵכּן רוֹע ֶ‬ ‫ַער ֵמ ֶח ְמלַת ַע ְצמוֹ‬ ‫ָדלָה ֶח ְמלָתוֹ ַעל ַהנּ ַ‬ ‫ִכּי ‪‬א גּ ְ‬ ‫וּבן‬ ‫ֹאמר ֶבּן ַה ְבּ ֵה ָמה ֵ‬ ‫ַויּ ְִב ַחר ְבּ ַחיָּיו ‪‬א ְבּמוֹתוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַח ֵדר‬ ‫אַחת ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ַויּ ְ‬ ‫ַחנוּ ַפּ ַעם ַ‬ ‫ֱא ִביל ַחיִּים ֲאנ ְ‬ ‫ַהב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָפ ָפה‪ַ :‬ויּ ְִסבֹּל‬ ‫בּוֹ ְבּ ִשׁ ֵסּף ֶאת ַהלּ ַ‬ ‫ַשׁ ָבנוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָס ַבל ְבּ ֵבית‬ ‫ִסּוּרים ָק ִשׁים ְבּי ְ‬ ‫ַער י ִ‬ ‫ַהנּ ַ‬ ‫ִאמּוֹ ַויּ ִָקּ ַרע ְבּ ָשׂרוֹ ִמן ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה‪ :‬וְ‪‬א ָמשׁ‬ ‫ָדל ְבּ ֵבית ָה ִענּוּיִם‬ ‫ִמזּ ְִכרוֹנוֹ ז ְִכרוֹן י ְַלדוּתוֹ ִכּי גּ ַ‬ ‫ָצא ֶאת ֵבּית ִאמּוֹ ו ְַעד ַהיּוֹם‬ ‫ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר י ָ‬ ‫ְמן ַהזֶּה ַויּ ְִרשֹׁם‬ ‫ַהזֶּה‪ַ :‬ויּ ְִתבּוֹנֵן ָבּ ֶהם נוֹגֵף ְבּכֹל ַהזּ ַ‬ ‫ַער‪:‬‬ ‫ימוֹתיו ַוי ְַד ֵמּם ַהנּ ַ‬ ‫ְדּ ָב ִרים ִבּ ְר ִשׁ ָ‬


‫צ‬

‫מד‬ ‫ֲכם‬ ‫ַוי ְִהי ַל ְילָה ַוי ְִהי בּ ֶֹקר ַהיּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ַויֵּעוֹר רוֹע ֶ‬ ‫ַער‬ ‫ֲדיִן ְבּאוֹתוֹ ַה ֶח ֶדר ְוּליַדוֹ ָקשׁוּר ַהנּ ַ‬ ‫וְהוּא ע ַ‬ ‫וּביָדוֹ‬ ‫וּשׁמוֹ ָק ַפץ‪ַ :‬ויָּבוֹא נוֹגֵף ֶאל ַה ֶח ֶדר ְ‬ ‫ַה ֵשּׁ ִני ְ‬ ‫ָבא ֶאת ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ַעשׂ ְכּ ֶא ְתמוֹל ַויּ ֵ‬ ‫ַס ִכּין ַויּ ַ‬ ‫ַער ַה ַפּ ַעם ְבּז ְַכרוּתוֹ ִכּי ָבּהּ ָס ַבל‬ ‫ְל ִה ְת ַעלֵּל ַבּנּ ַ‬ ‫ַיּוּבאוּ ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫בוּע ו ְ‬ ‫אָביו‪ַ :‬וַיּחֲ‪‬ף כֹּל ַה ָשּׁ ַ‬ ‫ְבּ ֵבית ִ‬ ‫ָטשׁ‬ ‫ַמ ִאיר ְונ ַ‬ ‫ְאַשׁ ַמת ְוי ְ‬ ‫אַחר זֶה ָשׁ ַתק ו ְ‬ ‫ַבּזֶּה ַ‬ ‫ְשׁ ְחזֵר נוֹגֵף ֶאת ַה ְכּ ֵא ִבים ֲא ֶשׁר‬ ‫ו ְָע ְצ ָבּה‪ַ :‬וי ַ‬ ‫ַער ַבּ ְנּ ָק ִבים ֲא ֶשׁר ָס ַבל‪:‬‬ ‫ַער נ ַ‬ ‫דוּתם נ ַ‬ ‫י ְָדעוּ ְבּי ְַל ָ‬ ‫ַעשׂ ָבּם ֶאת‬ ‫ֲכם י ְֵדי נוֹגֵף ַויּ ַ‬ ‫ַתּ ְהיֶינָה י ְֵדי רוֹע ֶ‬ ‫וִ‬ ‫ֲשׂוֹתם‬ ‫כֹּל ַמ ֲע ָללֵי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אוֹתוֹ ַלע ָ‬ ‫ַבּ ְנּ ַע ִרים‪ :‬וְ‪‬א ָס ַבל ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ַע ְצמוֹ וְ‪‬א ָס ַבל ִמן‬ ‫ימוֹתיו‬ ‫ָרם‪ַ :‬ויּ ְִרשֹׁם נוֹגֵף ִבּ ְר ִשׁ ָ‬ ‫ִסּוּרים ֲא ֶשׁר גּ ַ‬ ‫ַהיּ ִ‬ ‫ְאת‬ ‫ְאת כֹּל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַר ֵחשׁ ו ֶ‬ ‫ֶאת כֹּל ֲא ֶשׁר ָראָה ו ֶ‬ ‫בוּע‬ ‫ֲשׂה ַתּ ַחת ִתּ ְק ָרתוֹ ְבּאוֹתוֹ ַה ָשּׁ ַ‬ ‫כֹּל ֲא ֶשׁר ַנע ָ‬ ‫קּוֹד ִמים‬ ‫ֳד ִשׁים ַה ְ‬ ‫וּבח ָ‬ ‫ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ָ‬ ‫קּוֹדמוֹת ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְמ ֻע ִנּים‬ ‫וּב ָשּׁ ִנים ַה ְ‬ ‫ַ‬ ‫יעי ַבּיּוֹם‬ ‫ֵבּין ָכּ ְתלֵי ַמ ְר ֵתּ ָפיו‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ‬


‫צא‬

‫ִשׁ ַתּ ְח ֵרר ֶבּן‬ ‫ֲא ֶשׁר ָס ַבל ָע ְצ ָבּה ְבּכֹל ַה ְנּ ָק ִבים ַויּ ְ‬ ‫ידי נוֹגֵף‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֵמ ֲא ִחיזַת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ֲא ֶשׁר ִבּ ֵ‬ ‫אָר ָצה‬ ‫ָכּהוּ ְבּרֹאשׁוֹ ִכּי ִנ ְגאַל ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬ו ִיּפֹּל נוֹגֵף ְ‬ ‫ַויּ ֵ‬ ‫אוֹתהּ ִמיָּדוֹ‬ ‫ָ‬ ‫ָרם‬ ‫ֹאחז ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ַבּ ַסּ ִכּין ַויּ ֶ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫ְחתוֹ ֶאת‬ ‫ַתּ ְק ַרע ִצו ָ‬ ‫ַויּ ְִנ ְשׁ ֵכהוּ ְבּ ָפנָיו‪ַ :‬ויּ ְִצ ַרח נוֹגֵף ו ִ‬ ‫ְט ֶרם ָס ַפג‬ ‫ֵדע ֶאת ֲא ֶשׁר ָס ְבלוּ ְשׁבוּיָיו ו ֶ‬ ‫ָה ֲאוִיר ַויּ ַ‬ ‫ֲכם ֶאת י ְֵדי ָע ְצ ָבּה ִמן‬ ‫ָתּר רוֹע ֶ‬ ‫ֶאת כֹּל ַה ְנּ ָק ָמה‪ַ :‬ויּ ֵ‬ ‫צוּע‬ ‫ַחד ֶאת ָה ִאישׁ וְהוּא ָפּ ַ‬ ‫ַה ַשּׁ ְל ֶשׁלֶת ַויּ ְִקחוּ י ַ‬ ‫וּמ ַד ֵמּם ְמאֹד ַוי ְִביאוּהוּ ֶאל ַה ַמּ ְר ֵתּף ֲא ֶשׁר ָשׁ ָמּה‬ ‫ְ‬ ‫ְשׁאָר ַה ְנּ ַע ִרים‪:‬‬ ‫מה‬ ‫ֵיהם ַוַיּ ֲעקֹד ָבּ ֶהם ֶבּן‬ ‫ַתּירוּ ֶאת ַה ְנּ ַע ִרים ֵמ ֶח ְבל ֶ‬ ‫ַויּ ִ‬ ‫ַשׁ ֵכּב אוֹתוֹ‬ ‫וּב ַר ְגלָיו ַויּ ְ‬ ‫ָדיו ְ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה ֶאת נוֹגֵף ְבּי ָ‬ ‫ֲרי‬ ‫ֲכם ה ֵ‬ ‫ֵיהם רוֹע ֶ‬ ‫ֹאמר ֲאל ֶ‬ ‫ִל ְפנֵי ַה ְנּ ַע ִרים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֵיכם זֶה ָה ִאישׁ‬ ‫אתי ִמ ְנ ָח ִתי ֲאל ֶ‬ ‫ָכם ִכּי ִהנֵּה ֵה ֵב ִ‬ ‫לֶ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָבּ ֶכם ֶאת כֹּל ָה ִענּוּיִם ַע ָתּה עֲשׂוּהוּ‬ ‫ֹאמר ָשׁ ַתק ֶמ ֶשׁך ָשׁ ִנים ִה ְת ַעלֵּל ָבּנוּ‬ ‫צוֹנ ֶכם‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ִכּ ְר ְ‬ ‫ְמן ְל ָה ִשׁיב לוֹ‬ ‫ָה ִאישׁ ו ְִנ ְבזְזוּ ַחיֵּינוּ ‪‬א ַקיָּם ָבּנוּ ַהזּ ַ‬ ‫בּוֹכה‬ ‫ֲריהוּ ְל ָפנֶי‪ ‬וְהוּא ֶ‬ ‫ֲכם ה ֵ‬ ‫ֹאמר רוֹע ֶ‬ ‫ִכּ ְגמוּלוֹ‪ַ :‬ויּ ֶ‬


‫צב‬

‫אָדם ֶא ָחד הוּא ו ְִה ְנּ ֶכם ִשׁ ְב ָעה‬ ‫וּפנָיו ְמ ַד ֵמּ ִמים ָ‬ ‫ָ‬ ‫דּוּע זֶה‬ ‫אַשׁ ָמת ַמ ַ‬ ‫ֹאמר ְ‬ ‫ְמן‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ִנ ְקמוּ בּוֹ ְבּאוֹתוֹ ַהזּ ַ‬ ‫ֵיטיב ִאם‬ ‫ְאין לָנוּ ָדּ ָבר ַבּ ְנּ ָק ָמה נ ִ‬ ‫ֵרד ְל ָר ָמתוֹ ו ֵ‬ ‫נֵ‬ ‫עוֹדנּוּ‬ ‫ָד ְענוּ ֵמ ֵעת ֶ‬ ‫ֵצאָה לָעוֹלָם ֲא ֶשׁר אוֹתוֹ ‪‬א י ַ‬ ‫נֵ‬ ‫ָד ְענוּ ֶאת ַמ ְר ִבּית‬ ‫ֹאמר ִשׁ ֵסּף ִכּי י ַ‬ ‫ָלים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫עוֹל ִ‬ ‫ָהם ֵבּן ֱאנוֹשׁ וְ‪‬א‬ ‫ִסּוּרים ֲא ֶשׁר ָיכֹל ל ֶ‬ ‫ְהיּ ִ‬ ‫ַה ֶסּ ֶבל ו ַ‬ ‫ֲכם‬ ‫ֹאמר לוֹ רוֹע ֶ‬ ‫ַעשׂ בּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה הוּא לָנוּ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫נַ‬ ‫שׁוֹכן‬ ‫ַל ֶתּם לוֹ ִכּי ֵאין ֵ‬ ‫ָכם ֵכּן עוֹל ְ‬ ‫ֶאת ֲא ֶשׁר עוֹלֵל ל ֶ‬ ‫אַתּם ֵמ ָר ָמתוֹ‪:‬‬ ‫ֵיתם ֶ‬ ‫ִמ ַתּ ַחת ָר ַמ ְת ֶכם וְ‪‬א ִה ְת ַעלּ ֶ‬ ‫ֶקב ִתּ ְנ ְקמוּ בּוֹ‪ֶ :‬את ֲא ֶשׁר‬ ‫ֶקב ְבּנ ֶ‬ ‫יבר נ ֶ‬ ‫יבר ְבּ ֵא ָ‬ ‫ֵא ָ‬ ‫ֵיכם‪:‬‬ ‫ִיתי ֲעל ֶ‬ ‫ִה ְת ַעלֵּל ָבּ ֶכם ֵכּן ִתּ ְת ַע ְלּלוּ בּוֹ זֹאת ִצוּ ִ‬ ‫אַתּה ֲא ֶשׁר ְתּ ַצו ָעלֵינוּ‬ ‫ֹאמר לוֹ ָע ְצ ָבּה ִמי ָ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫ֲכם ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת י ְֵדי ָה ִאישׁ ַהזֶּה‬ ‫ֹאמר ֲא ִני רוֹע ֶ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫יע ֶכם ִכּי ִמזְּרוֹעוֹת ַה ֶסּ ֶבל‬ ‫אוֹשׁ ַ‬ ‫ִ‬ ‫יכם ֲא ִני‬ ‫ִסּ ְר ִתּ ֶ‬ ‫יַ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ַיּוֹסף ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ָדּ ֵבּר ֲאל ֶ‬ ‫ָת‪ :‬ו ֵ‬ ‫ָתּבוֹא ְג ֻאלּ ֶ‬ ‫את ֶכם ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה לוּלֵא‬ ‫ֹאמר ֵאין ֵצ ְ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫מוֹת ֶכם‬ ‫אתי אָנ ִֹכי ְל ָכאן ִכּי ְס ַב ְל ֶתּם ַעד ְ‬ ‫הוּב ִ‬ ‫ֵ‬ ‫ַמ ֶכם ִכּי ִלי‬ ‫שּׁוֹפט ְבּעוֹל ְ‬ ‫ַבּ ַחיִּים ָה ֵאלֶּה‪ :‬אָנ ִֹכי ַה ֵ‬ ‫ָד ְע ִתּי ֶאת‬ ‫רוּת ֶכם‪ :‬וְאָנ ִֹכי י ַ‬ ‫אוֹחזֶת ֵח ְ‬ ‫וּבי ִָדי ֶ‬ ‫ַהכּ ַֹח ְ‬


‫צג‬

‫שׁוֹפט ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ֵאין‬ ‫ְאין ֵ‬ ‫ָהעוֹלָם ֲא ֶשׁר ַבּחוּץ ו ֵ‬ ‫ֲנישׁוּ ֶאת ָה ִאישׁ‪:‬‬ ‫שׁוֹמר ו ְַע ָתּה ַהע ִ‬ ‫ְאין ֵ‬ ‫ִדּין ו ֵ‬ ‫מו‬ ‫יאהוּ‬ ‫הוֹצ ֵ‬ ‫אַשׁ ָמת ֶאל נוֹגֵף ֶאל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫ַויָּבוֹא ְ‬ ‫הוֹריו ְל ִה ְת ַע ֵמּר בּוֹ ַויַּ‪ ‬בּוֹ ִבּ ְגרוֹנוֹ ַויּ ְָנ ֵחת‬ ‫ִמ ֵבּית ָ‬ ‫ֲב ָטה וְעוֹרוֹ‬ ‫ָעלָיו ַמ ָכּה ָק ָשׁה‪ַ :‬ויֵּאָנֵק נוֹגֵף ִמן ַהח ָ‬ ‫ֵב‪‬‬ ‫ָה ַפ‪ָ ‬כּחֹל‪ַ :‬ו ְיָיּלֵל ְכּעוֹלָל ִבּזְרוֹעוֹת ִאמּוֹ ַויּ ְ‬ ‫ֲכם ִפּ ְתּחוּ‬ ‫ֹאמר רוֹע ֶ‬ ‫ַפשׁוֹ ו ְַעל ַחיָּיו‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַויּ ְִת ַחנֵּן ַעל נ ְ‬ ‫ָלנוּ‪ַ :‬ו ִיּגַּשׁ‬ ‫ֶאת ַה ַחלּוֹן ִכּי ִנ ְר ֶאה ֶאת ֲא ֶשׁר עוֹל ְ‬ ‫ַחדֹּר ְמ ַעט ִמן ָהאוֹר‬ ‫ָטשׁ ֶאל ַה ַחלּוֹן ַויּ ְִפ ְתּ ֵחהוּ ַויּ ְ‬ ‫נַ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַבּחוּץ ֶאל ַה ַמּ ְר ֵתּף ִכּי ַתּ ַחת ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ְאת נוֹגֵף‪:‬‬ ‫הוּא‪ַ :‬ויּ ְִראוּ ַה ְנּ ַע ִרים ָה ֶא ָחד ֶאת ַה ֵשּׁ ִני ו ֶ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫אַחת ֵמ ַר ְגלֵי ַה ִמּ ָטּה ַוי ְָפ ֵרק ָ‬ ‫ַמ ִאיר ַ‬ ‫ַויּ ִַקּח י ְ‬ ‫ַחבֹּט בּוֹ ְבּאָ ְזנָיו‬ ‫ַויָּבוֹא ֶאל ַפּ ְרצוּפוֹ ַה ְמּ ַד ֵמּם ַויּ ְ‬ ‫ִשּׁ ַמע‬ ‫ֻלגֹּלֶת נוֹגֵף ַויּ ָ‬ ‫ַתּ ָסּ ֵדק גּ ְ‬ ‫ַמכּוֹת ָקשׁוֹת ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫קּוֹתיו גַּם ִמחוּץ ָלאֹזֶן‪ַ :‬ויּ ְִת ָח ֵרשׁ נוֹגֵף‬ ‫קוֹל ִרסּוּק ַר ָ‬ ‫ֵר ֶאה‬ ‫אָב ָדן ַה ָכּ ָרתוֹ ִכּי י ָ‬ ‫ִמן ַה ַמּכּוֹת ַויּ ְִק ַרב ֶאל ְ‬ ‫ְה ַחיָּה‬ ‫אָדם ו ַ‬ ‫זֹאת ְבּ ֵעינָיו‪ַ :‬וי ְַפ ֵקּד ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֶבּן ָה ָ‬ ‫ֹאמר ִח ְדלוּ‬ ‫ֲשׂה ַויּ ֶ‬ ‫ַער ַעל ַה ַנּע ֶ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָבּא ִמן ַהיּ ַ‬


‫צד‬

‫ֵדע‬ ‫ָכּ ֵעת ְמ ַהכּוֹת בּוֹ ְבּרֹאשׁוֹ ֶפּן י ְִת ַעלֵּף וְ‪‬א י ַ‬ ‫יתם לוֹ ִבּ ְנ ָק ָביו‪ַ :‬ויּ ִַנּיחוּ ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫ֲשׂ ֶ‬ ‫ֶאת ֲא ֶשׁר ע ִ‬ ‫ָאישׁ ְבּ ַפ ְרצוּפוֹ ַויָּבוֹא ִשׁ ֵסּף ַויּ ְַפ ֵשׁל ֶאת ִמ ְכ ְנ ֵסי‬ ‫לִ‬ ‫שׁוֹכב הוּא ָשׁ ָמּה ְכּ ַחיָּה‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ִשׁ ֵסּף‬ ‫ָה ִאישׁ ו ְִהנֵּה ֵ‬ ‫חוֹרי נוֹגֵף‬ ‫ֲכם ַויּ ְִנ ַע ֶצ ָה ַבּ ֲא ֵ‬ ‫ידי רוֹע ֶ‬ ‫ֶאת ַה ַסּ ִכּין ִמ ֵ‬ ‫ָדע נוֹגֵף‬ ‫וּוּנים‪ :‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫אוֹתם ֶאל ְשׁנֵי ַה ִכּ ִ‬ ‫ְשׁ ֵסּף ָ‬ ‫ַוי ַ‬ ‫ֲקתוֹ‬ ‫ַת ַה ְד ֵהד ַזע ָ‬ ‫ית ֵרי קוֹלוֹ ִמן ַה ְכּ ֵאב ו ְ‬ ‫ֶאת ֵמ ָ‬ ‫ֵבּין ַה ְלּ ֵב ִנים ֲא ֶשׁר ֵמ ֶהן ִנ ְבנָה ַה ֶח ֶדר‪ַ :‬ויּ ְִת ַע ְלּלוּ‬ ‫ַתּ ַעל ָבּם ַה ִה ְת ַר ְגּשׁוּת ְמאֹד‬ ‫ַה ְנּ ַע ִרים ְבּנוֹגֵף ו ַ‬ ‫וּשׁמוֹ‬ ‫אַחד ַה ְנּ ַע ִרים ְ‬ ‫ִשׂחֲקוּ ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬ויָּבוֹא ַ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫נוֹט ֶפת ָדּם‬ ‫ידי ִשׁ ֵסּף ֶ‬ ‫ָע ְצ ָבּה ַו ִיּטֹּל ֶאת ַה ַסּ ִכּין ִמ ֵ‬ ‫חוֹרים ִבּ ְשׁ ֵדי ָה ִאישׁ‬ ‫ַקּב ִ‬ ‫ִהיא וְנוֹ ְזלֵי צוֹאָה ַו ְינ ֵ‬ ‫ַח ֵרף‬ ‫יח ַה ָבּ ָשׂר ַויּ ְ‬ ‫ַעל ֵר ַ‬ ‫מוֹתיו‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ַויּ ְִב ַצע ֶאת ִפּ ְט ָ‬ ‫ֲכם ַויּ ְִצחֲקוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְמאֹד ִכּי ִנ ְת ַע ְנּגוּ‬ ‫ְבּאַף רוֹע ֶ‬ ‫ִמן ָה ִענּוּי‪ַ :‬וי ְַפזְּזוּ ַוַיּעֲלוֹזוּ ֵמ ַעל ַהגּוּף ֲא ֶשׁר הוּא‬ ‫ידי‬ ‫רוּתם‪ַ :‬ויּ ִַקּח ָשׁ ַתק ֶאת ַה ְפּ ָטמוֹת ִמ ֵ‬ ‫ַתּ ַחת ָמ ָ‬ ‫ַח ֵדּר ֶאת ֶרגֶל ַה ִמּ ָטּה ְבּ ִפי נוֹגֵף ֵבּין‬ ‫ָע ְצ ָבּה ַויּ ְ‬ ‫תוֹתיו‪ַ :‬ויּ ְִפ ַער ָשׁ ַתק ֶרוַח ֵבּין ַה ְלּ ָסתוֹת ִעם‬ ‫ִל ְס ָ‬ ‫ַתּ ָשּׁ ַב ְרנָה‬ ‫ֶרגֶל ַה ִמּ ָטּה ִכּי מוֹט ַבּ ְרזֶל ִהיא ו ִ‬


‫צה‬

‫וּמאַפּוֹ‬ ‫ִשׁנֵּי ָה ִאישׁ‪ַ :‬וי ְַד ֵמּם נוֹגֵף ִמ ְנּ ָק ָביו ִמ ִפּיו ֵ‬ ‫ַשׁ ָבנוֹ ַויּ ְִדאָב ְמאֹד ַויּ ְִב ַער עוֹרוֹ‬ ‫וּמ ְשׂ ָפ ָתיו ְוי ְ‬ ‫ִ‬ ‫אוֹתן‬ ‫ַח ֵדּר ָ‬ ‫ַהט‪ַ :‬ויּ ִַקּח ָשׁ ַתק ֶאת ַה ְפּ ָטמוֹת ַויּ ְ‬ ‫ַבּלּ ַ‬ ‫ְבּ ִפיו‪ַ :‬ויּ ְִסגֹּר ֶאת ִל ְסתוֹת ָה ִאישׁ ְבּכ ַֹח ַויָּבוֹא‬ ‫ירי ָה ִאישׁ ַעל‬ ‫אַשׁ ָמת ַוַיּנַּח יָדוֹ ַעל ְנ ִח ֵ‬ ‫ֵאלָיו ְ‬ ‫אוֹתם‪ַ :‬וי ְִהי ַבּיּוֹם ַההוּא‬ ‫ֶאטֹם ָ‬ ‫יהם ַויּ ֱ‬ ‫יּוֹת ֶ‬ ‫ְשׁ ֵא ִר ֵ‬ ‫ָטשׁ‬ ‫מוֹתיו ֶשׁלּוֹ‪ַ :‬ויּ ִַקּח נ ַ‬ ‫ִכּי ָבּלַע נוֹגֵף ֶאת ִפּ ְט ָ‬ ‫ַחתֹּך ֶאת ֶא ְצ ְבּעוֹת‬ ‫ידי ָע ְצ ָבּה ַויּ ְ‬ ‫ֶאת ַה ַסּ ִכּין ִמ ֵ‬ ‫יאנָה ֶאל ָפּנָיו‬ ‫יהן ַוי ְִב ֵ‬ ‫מוֹת ֶ‬ ‫ֲצ ֵ‬ ‫ַסּר ע ְ‬ ‫ָה ִאישׁ ַו ְינ ֵ‬ ‫יאן ִמן‬ ‫ַיּוֹצ ֵ‬ ‫ַעשׂ ָבּן ִכּ ְכ ִלי ַוַיּ ֲעקֹר ֶאת ָה ֵעי ַניִם ו ִ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫עוֹתיו‬ ‫ַה ָפּ ִנים‪ַ :‬ויּ ְִבלַע נוֹגֵף ְבּ ֶעז ְַר ָתם גַּם ֶאת ֶא ְצ ְבּ ָ‬ ‫ַע ְקרוּ ֶאת ְלשׁוֹנוֹ ַויּ ְִת‪‬שׁ ָק ַפץ ֶאת‬ ‫ְאת ֵעינָיו ַויּ ַ‬ ‫וֶ‬ ‫ֵאָלצּוּהוּ‬ ‫ְאת ַר ְגלָיו ִפּסּוֹת ִפּסּוֹת ַויּ ְ‬ ‫ז ְַכרוּתוֹ ו ֶ‬ ‫ְאת‬ ‫ֹאכל ֶאת ַע ְצמוֹ ו ֶ‬ ‫אוֹתם‪ַ :‬ויּ ְִטרֹף נוֹגֵף ַויּ ַ‬ ‫ֶאכֹל ָ‬ ‫לֱ‬ ‫ְבּ ָשׂרוֹ ַתּ ַחת ַתּ ֲאוַת ַה ְנּ ַע ִרים ֲא ֶשׁר ָח ַקר ַוַיּ ֲהרֹג‬ ‫ִשׁ ַתּ ַע ְשׁעוּ ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫ָאל ִמ ָשּׁ ָמּה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫אוֹתוֹ ִס ְבלוֹ ַו ִיּגּ ֵ‬ ‫גּוּפתוֹ‬ ‫ְח ְלּלוּ ֶאת ָ‬ ‫ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ַוי ַ‬ ‫ְמאֹד ִמן ַה ַמּע ֶ‬ ‫נוֹתרוּ‪ַ :‬ויָּבוֹא ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫זוּה ַבּ ְנּ ָק ִבים ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ְב ָ‬ ‫ַוי ָ‬ ‫גּוּפה ַוי ְָפ ֵרק ֶאת רֹאשׁ ָה ִאישׁ‬ ‫ֲכם ֶאל ַה ָ‬ ‫הוּא רוֹע ֶ‬


‫צו‬

‫ַמּ ְעלָה ַויּ ְִת‪‬שׁ אוֹתוֹ‪ַ :‬ויּ ִַקּח‬ ‫ִמ ִנּ ְבלָתוֹ ִמן ַה ַצּוָּאר ו ַ‬ ‫ֶאת ַה ַסּ ִכּין ַויּ ְִפ ַער ָבּהּ ֶפּ ַתח ְבּ ִב ְטנוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ַער‬ ‫ָע ָשׂה ִעם ִא ְשׁתוֹ ו ְִעם ַה ַחיּוֹת ֲא ֶשׁר ָצד ַבּיּ ַ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ַויּ ְִברוֹר ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַוי ְַפז ְֵרהוּ ֵבּין ַה ְנּ ַע ִרים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֲכם ֶאל ַה ְנּ ַע ִרים ַע ָתּה ִא ְכלוּ ִמן ָה ִאישׁ‬ ‫רוֹע ֶ‬ ‫ַתּ ָמּלֶאנָה‬ ‫יב ֶכם ַתּ ַחת ַה ִתּ ְק ָרה ַהזּוֹ ו ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִה ְר ִע ְ‬ ‫ֹאכלוּ ֻכּלָּם‬ ‫ַתּ ְשׂ ְבּעוּ ִמ ֶמּנּוּ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יכם ִבּ ְב ָשׂרוֹ ו ִ‬ ‫בוֹת ֶ‬ ‫ֵק ֵ‬ ‫יח ַה ֶה ֶרג ַבּ ַמּ ְר ֵתּף ָח ִריף ְמאֹד‬ ‫ִמן ַה ָבּ ָשׂר ַוי ְִהי ֵר ַ‬ ‫רוּרים‪:‬‬ ‫ִכּי ִנ ְב ָטשׁ ַה ֶפּגֶר ַעד ַה ֵפּ ִ‬ ‫ו ַּי ְֵצאוּ‬

‫מז‬ ‫ֲכם ְוּנ ָע ָריו ִמן ַה ַמּ ְר ֵתּף ַויָּבוֹאוּ‬ ‫ֵצאוּ רוֹע ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫יה‬ ‫ְיוֹנוֹת ָ‬ ‫וּבז ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ֲא ֵפלַת ָה ִעיר ִ‬ ‫ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר‪ :‬ו ְ‬ ‫ְכּגַן ֵע ֶדן עֲבוּר ַה ְנּ ַע ִרים ִכּי ‪‬א ָראוּ ֶאת אוֹר‬ ‫ֹאמר‬ ‫ָהם ַהכֹּל‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַהיּוֹם ִמזֶּה ָשׁ ִנים ַויּ ְִת ַח ֵדּשׁ ל ֶ‬ ‫ֲכם‬ ‫ַען רוֹע ֶ‬ ‫ְס ְנוְרוּ ֵעינַי ַויּ ַ‬ ‫ָטשׁ כֹּה מוּאָר ַהכֹּל ו ֻ‬ ‫נַ‬ ‫יתי ֶאת ָה ֵאשׁ‪ַ :‬ויּ ְֵלכוּ‬ ‫ַהכֹּל ָחשׁוּ‪ִ ‬כּי אָנ ִֹכי ָר ִא ִ‬ ‫ַכּר ָכּל‬ ‫ֲכם ְבּ ִס ְמ ְטאוֹת ָה ִעיר ַויּ ֵ‬ ‫ַה ְנּ ַע ִרים וְרוֹע ֶ‬


‫צז‬

‫יטב ִכּי ‪‬א ִה ְר ָפּה נוֹגֵף‬ ‫ֶא ָחד ֶאת ַה ָמּקוֹם ֵה ֵ‬ ‫ָמים‬ ‫יהם ִל ְשׁק ַֹע‪ַ :‬וַיּחֲ‪‬פוּ ַכּ ָמּה י ִ‬ ‫רוֹנוֹת ֶ‬ ‫ֶאת ז ְִכ ֵ‬ ‫זוּרה‬ ‫ֹאכלוּ ִמן ַה ִטּנּ ֶֹפת ַה ְפּ ָ‬ ‫ְשׁוֹטטוּ ָבּ ִעיר ַויּ ְ‬ ‫ַוי ְ‬ ‫נוּה ִכּי ְבּנֵי ָח ֵמשׁ‬ ‫ְשׁ ְנּ ָ‬ ‫דוּה ַוי ַ‬ ‫יה ַויּ ְִל ְמ ָ‬ ‫חוּצוֹת ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ְבּ‬ ‫ָאישׁ‬ ‫ֲכם ל ִ‬ ‫ָפלָם ְבּ ֵבית ָה ִענּוּיִם‪ַ :‬וי ְִהי רוֹע ֶ‬ ‫ָהיוּ ְבּנ ְ‬ ‫ַמּ ֵדם ַהכֹּל‪ַ :‬ויּ ְִג ַבּר‬ ‫יכם ַו ְיל ְ‬ ‫ַיּוֹל ֵ‬ ‫אוֹתם ו ִ‬ ‫מוֹביל ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫ְשׂ ִעיר ְמאֹד‬ ‫ֲכם וְהוּא ָרזֶה ְמאֹד ו ָ‬ ‫ֱאמוּנָם ְבּרוֹע ֶ‬ ‫ְהלֵּ‪‬‬ ‫יוֹצא ַח ְל ֵצי ַכּ ְל ָבּה הוּא‪ַ :‬וי ַ‬ ‫נוֹרא ִכּי ֵ‬ ‫וּמ ָבּטוֹ ָ‬ ‫ַ‬ ‫ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ִעם ַה ְנּ ַע ִרים וְהוּא ְמ ֻסגָּר ְבּתוֹ‪‬‬ ‫קוֹד ַח‪:‬‬ ‫ַע ְצמוֹ וּמוֹחוֹ ֵ‬ ‫מח‬ ‫ֵשׁבוּ‬ ‫אַחד ַה ְמּקוֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר ַויּ ְ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ְבּ ַ‬ ‫ָשׁים ִכּ ְב ֵהמוֹת ַויּ ִָכּ ְנסוּ בּוֹ‪ַ :‬וי ְִהי ַה ָמּקוֹם‬ ‫ָשׁם ֲאנ ִ‬ ‫ְקוּרי ָה ַע ָכּ ִבישׁ‬ ‫ַעל בּוֹ ָה ֶר ֶקב ו ֵ‬ ‫ָבּנוּי ֻרבּוֹ ֵמ ֵעץ ַויּ ַ‬ ‫ִירי ַה ַבּיִת‬ ‫ָשׁים‪ַ :‬ויּ ְִהיוּ ַה ְגּ ָב ִרים ַכּ ֲחז ֵ‬ ‫ַויּ ְִצ ָפף ַבּ ֲאנ ִ‬ ‫ְשׁוֹא ִגים‬ ‫שׁוֹתים ִמן ַה ֵשּׁ ָכר ו ֲ‬ ‫ִ‬ ‫ָע ֵבי ָבּ ָשׁר ֵה ָמּה‬ ‫ָשׁים ָהיוּ ַבּ ֶח ֶדר ו ְַר ַעשׁ ַרב בּוֹ ַמ ְצ ִחין‬ ‫ְבּקוֹל‪ְ :‬וגַם נ ִ‬ ‫ְטחוּב ְמאֹד‪:‬‬ ‫אַלכּוֹהוֹל לַח הוּא ו ָ‬ ‫וּמן ָה ְ‬ ‫ֵעה ִ‬ ‫ִמן ַהזּ ָ‬ ‫ֵיהן עֲשׂוֹת‬ ‫ָשׁים ַוי ְַפ ְקדוּ ֲעל ֶ‬ ‫ַויּ ְִצעֲקוּ ַה ְגּ ָב ִרים ַעל ַהנּ ִ‬


‫צח‬

‫ָשׁים ַנעֲרוֹת וִילָדוֹת‬ ‫ַתּ ְהיֶינָה ַהנּ ִ‬ ‫ָבּ ֶהם ְדּ ָב ִרים ו ִ‬ ‫ַתּ ְת ַפּ ֵשּׁ ְטנָה‬ ‫ְשׁ ָפחוֹת ֵהן ַתּ ַחת ַה ָמּקוֹם ַההוּא‪ :‬ו ִ‬ ‫ֶיה‬ ‫אַחר זוֹ עוֹד זוֹ ָשׂ ָמה ִכּסּוּי ָ‬ ‫ַה ָבּנוֹת ַבּזּוֹ ַ‬ ‫יה‪:‬‬ ‫בּוּשׁ ָ‬ ‫ַתּ ְת ַע ְר ֵטל ַה ְשּׁ ִניָּה ִמ ַמּ ְל ֶ‬ ‫ַעל ְבּ ָשׂ ָרהּ ו ִ‬ ‫אַנ ֵשׁי ַה ְבּ ֵה ָמה ַעל‬ ‫ֵלנָה ַה ְיּלָדוֹת ִבּ ְפנֵי ְ‬ ‫ַתחוֹל ְ‬ ‫וְ‬ ‫יהם ְבּ ָכל‬ ‫ִפּי ַבּ ָקּ ָשׁ ָתם ַויּ ִַנּיחוּ ַה ְגּ ָב ִרים ֶאת י ְֵד ֶ‬ ‫תוֹכן‬ ‫וּבכֹל חוֹר ֲא ֶשׁר ָח ְפצוּ בּוֹ ַוָיּזִיעוּ ְבּ ָ‬ ‫ָמקוֹם ְ‬ ‫ִשׂ ְמחוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְמאֹד‬ ‫ירים ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְה ָמּה ְשׂ ִע ִ‬ ‫וֵ‬ ‫ֲגיגָה ִעם ַה ְגּ ָב ִרים ַויָּבוֹא ֶא ָחד‬ ‫ַח ְלקוּ ַבּח ִ‬ ‫ַוַיּעֲ‪‬זוּ ַויּ ְ‬ ‫ַתּ ְרקֹד‬ ‫ֲרה ו ִ‬ ‫ָהם ִהנֵּה ִכּי ָבּאָה ַנע ָ‬ ‫ֹאמר ל ֶ‬ ‫ֵיהם ַויּ ֶ‬ ‫ֲאל ֶ‬ ‫ִשׁתוּ ִמן ַה ֵשּׁ ָכר‬ ‫ַמ ִתינוּ ַה ְנּ ַע ִרים ַויּ ְ‬ ‫ֲבוּר ֶכם‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַבּע ְ‬ ‫ֶבר‬ ‫ִשׁ ַתּ ְכּרוּ ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא ָח ִריף ְמאֹד‪ַ :‬ויָּבוֹא גּ ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ֵעה‪ :‬ו ְ‬ ‫ְנוֹטף ז ָ‬ ‫ְשׁ ֵמן הוּא ו ֵ‬ ‫ֵיהם ו ָ‬ ‫ָשׂ ִעיר ַו ִיּגַּשׁ ֲאל ֶ‬ ‫יה‬ ‫ָצ ָ‬ ‫ֲרה ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ ָק ְטנָה ִהיא ו ְָרזָה ַוחֲל ֶ‬ ‫ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲרה ֶאל ַה ְנּ ַע ִרים ו ְִהיא ַתּ ַחת‬ ‫ַתּבוֹא ַה ַנּע ָ‬ ‫ירים‪ :‬ו ָ‬ ‫ְבּ ִה ִ‬ ‫ֶיה‬ ‫ֵיהם ו ְֵעינ ָ‬ ‫ַתּ ְרקֹד ִבּ ְפנ ֶ‬ ‫נוֹשׁית ו ִ‬ ‫יָד ַה ְבּ ֵה ָמה ָה ֱא ִ‬ ‫ִשׂ ְמחוּ ַה ְנּ ַע ִרים ַויּ ְִר ְקדוּ‬ ‫בּוּשׁה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫שׂוֹרפוֹת ִמן ַה ָ‬ ‫ְ‬ ‫ִשׁ ְכּחוּ ִמ ְניָן ָבּאוּ‪:‬‬ ‫ָהם ַה ַתּ ֲאוָה ַויּ ְ‬ ‫ִע ָמּהּ וְ‪‬א ַתּנַּח ל ֶ‬ ‫ֲשׂה ִעם ַהיּ ְַל ָדּה ַויּ ְַרא‬ ‫ֲכם ֶאת ֲא ֶשׁר ַנע ָ‬ ‫ַויּ ְַרא רוֹע ֶ‬


‫צט‬

‫ֻשּׁם‬ ‫וּמג ָ‬ ‫אוֹתהּ וְהוּא ָשׁ ֵמן ְ‬ ‫צּוֹרר ָ‬ ‫ֶבר ַה ֵ‬ ‫ֶאת ַהגּ ֶ‬ ‫ֲכם‬ ‫ַתּ ְמ ָצא ֵחן ַהיּ ְַל ָדּה ְבּ ֵעינֵי רוֹע ֶ‬ ‫ְחיּ ְָכ ִני ְמאֹד‪ :‬ו ִ‬ ‫וַ‬ ‫ֹאמר‬ ‫ַתּ ַעל בּוֹ ַתּ ֲאוַת ַה ֶה ֶרג ַויּ ֶ‬ ‫אַלּים ְמאֹד ו ַ‬ ‫וְהוּא ִ‬ ‫ַל ֶתּם‪:‬‬ ‫ֶאל ַה ְנּ ַע ִרים ִח ְדלוּ ִמן ַה ְמּחוֹלוֹת ֲא ֶשׁר חוֹל ְ‬ ‫ָקה ִמן ַה ִקּירוֹת ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲכם ֲחז ָ‬ ‫ַתּ ִהי ִמלָּתוֹ ֶשׁל רוֹע ֶ‬ ‫וְ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ָחשׁ ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ְבּאָ ְזנ ֶ‬ ‫אוֹתם גַּם ִאם ל ַ‬ ‫אָסרוּ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֹאמר ֵבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫קוֹמם‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַויּ ְִק ְפּאוּ ַה ְנּ ַע ִרים ַעל ְמ ָ‬ ‫מוֹכם‬ ‫אוּה ֶאת ַהיּ ְַל ָדּה ו ְִהיא ְכּ ֶ‬ ‫ֶאל ַה ְנּ ַע ִרים ְר ָ‬ ‫ִיתם‬ ‫ֲב ִדים ֱהי ֶ‬ ‫ַתּ ַחת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נוֹגֵשׁ ָבּהּ ַוע ָ‬ ‫ַשׁ ִמיד ֶאת ַה ָמּקוֹם‪:‬‬ ‫יכם ָה ָבה ְונ ְ‬ ‫הוֹר ֶ‬ ‫ַתּ ַחת ֵ‬ ‫מט‬ ‫ַכנוּ ֶאל‬ ‫ֲכם ִע ְמּ‪ָ ‬הל ְ‬ ‫ֹאמרוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְלרוֹע ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ֲכם‬ ‫ָהם רוֹע ֶ‬ ‫ֹאמר ל ֶ‬ ‫ֵיהנּוֹם‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫גַּן ָה ֵע ֶדן ְוגַם ַלגּ ִ‬ ‫ֵיהנּוֹם כֹּל ֲא ֶשׁר ֶא ְחפֹּץ י ְִכלֶה‬ ‫יבי ִמ ְת ַהלֵּ‪ַ ‬הגּ ִ‬ ‫ְס ִב ִ‬ ‫ֲכם‬ ‫חוֹרי‪ַ :‬ויָּבוֹא רוֹע ֶ‬ ‫ֶהבוֹת ַע ָתּה ִע ְמדוּ ֵמ ֲא ַ‬ ‫ַבּלּ ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ַהב ִלי ֶאת‬ ‫אוֹחז ַבּיּ ְַל ָדּה ַויּ ֶ‬ ‫ֶאל ָה ִאישׁ ָה ֵ‬ ‫ֹאמר ָה ִאישׁ ַבּ ֶמּה ִתּ ְקנֶה ֶאת‬ ‫ַא ָקּ ֶח ָה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֲרה ו ֶ‬ ‫ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲכם ‪‬א ֲא ַשׁלֵּם ָדּ ָבר ַתּ ַחת‬ ‫ֹאמר רוֹע ֶ‬ ‫ַהיּ ְַל ָדּה ַויּ ֶ‬ ‫ַחפֹּץ ְבּ ַמ ָתּנָה‬ ‫ַען לוֹ ִמי הוּא ֲא ֶשׁר י ְ‬ ‫ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה‪ַ :‬ויּ ַ‬


‫ק‬

‫ָדע ְבּ ֶט ֶרם ָבּא‬ ‫ִמן ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ‪‬א ִה ִכּיר וְ‪‬א י ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם אָנ ִֹכי‬ ‫ַתּ ַחת ַה ִתּ ְק ָרה ָהזוּ‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֲכם ו ְַע ָתּה ְמסֹר ְבּי ִָדי ֶאת ַהיּ ְַל ָדּה ִכּי ‪‬א‬ ‫ְשׁ ִמי רוֹע ֶ‬ ‫מוּטב ֵתּ ֵצא ִמן‬ ‫ֹאמר לוֹ ַה ְתּ ַצוֶּה ָעלַי ָ‬ ‫ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫אַתּה ְוכֹל ֲא ֶשׁר ִא ָתּ‪ ‬וְ‪‬א י ְִפּלוּ ָדּ ֶמי‪ַ ‬על‬ ‫ַה ָמּקוֹם ָ‬ ‫ֲכם ‪‬א ֶאת ָדּ ִמי ֵתּ ְשׁ ְתּ ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ַען רוֹע ֶ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪ַ :‬ויּ ַ‬ ‫ְחל ְשׁ ֵא ִרית ְבּ ָשׂ ְר‪ִ ‬מ ַתּ ַחת‬ ‫ַהזֹּאת ִכּי עוֹד ָזחֹל ִתּז ַ‬ ‫אוֹתיר ָשׁלֵם ְל ַמ ַען י ְִת ַחנֵּן‬ ‫ִ‬ ‫ְאת ִפּי‪‬‬ ‫ְל ַר ְגלַי‪ :‬ו ֶ‬ ‫עוֹמד‬ ‫אַתּה ֵ‬ ‫ִסּוּרים ֲא ֶשׁר ָ‬ ‫מוֹת‪ִ ‬מן ַהיּ ִ‬ ‫ְ‬ ‫עֲבוּר‬ ‫ֲפהוּ ְלאָחוֹר‬ ‫ָד ַעת‪ַ :‬ויּ ְִק ַרב ֵאלָיו ָה ִאישׁ ַויּ ְִדח ֵ‬ ‫לַ‬ ‫ֲכם ֵמ ַעל ַה ְנּ ַע ִרים‪ַ :‬ויּ ְִת ְמכוּ ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫ַויּ ְִמ ַעד רוֹע ֶ‬ ‫קוֹמתוֹ וְהוּא‬ ‫יהּ ֶאל ְמלוֹא ָ‬ ‫ֲכם ַויָּקוּם ַויּ ְַג ִבּ ַ‬ ‫ְבּרוֹע ֶ‬ ‫אַחד ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ֶאת‬ ‫וּמאַיֵּם ְמאֹד‪ַ :‬ויּ ִַקּח ֵמ ַ‬ ‫כּוֹעס ְ‬ ‫ֵ‬ ‫אוֹתהּ ַעל‬ ‫ַפּץ ָ‬ ‫ְכוּכית ֲא ֶשׁר ֵה ִכילָה ַה ֵשּׁ ָכר ַו ְינ ֵ‬ ‫ַהזּ ִ‬ ‫ֶשׁק ְבּיָדוֹ‬ ‫ְכוּכית ְל ֶע ֶצם ַחד נ ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ַהזּ ִ‬ ‫ַה ֻשּׁ ְל ָחן‪ :‬ו ְ‬ ‫ַויּ ְִבעֲרוּ ָפּנָיו ִמן ַה ֵח ָמה‪ַ :‬ויָּבוֹא ֶאל ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲצ ָה ְבּ ֵעינוֹ‪:‬‬ ‫ְכוּכית ַויּ ְִנע ֶ‬ ‫ְדּ ָחפוֹ ַויַּ‪ְ ‬בּ ַפ ְרצוּפוֹ ִעם ַהזּ ִ‬ ‫ְתה בּוֹ‬ ‫ַו ִיּז ְַעק ָה ִאישׁ ִמן ַה ַמּ ָכּה ִמן ַה ְכּ ֵאב ֲא ֶשׁר ֻלוּ ָ‬ ‫חוּצה‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ַתּזַּל ֵמ ֵאת ֲא ֻר ָבּ ָתהּ ַה ָ‬ ‫ַת ַד ֵמּם ֵעינוֹ ו ִ‬ ‫וְ‬


‫קא‬

‫וּק ָט ָטה‬ ‫ַר ַעשׁ ָרב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא ְוַזעֲקוֹת ָרמוֹת ְ‬ ‫ְגּדוֹלָה ִכּי ָראוּ ַה ְגּ ָב ִרים ֶאת ַה ִמּ ְת ַר ֵחשׁ ַויָּבוֹאוּ‬ ‫ְל ָהגֵן ַעל ַה ַסּ ְרסוּר ֲא ֶשׁר ִה ִכּירוּ‪ַ :‬ויּ ִָלּחֲמוּ ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫ֲכם‬ ‫ֲכם ֶאת ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ַויּ ֶֹסף רוֹע ֶ‬ ‫ַבּעֲבוּר רוֹע ֶ‬ ‫ַחבֹּט‬ ‫ָחם בּוֹ‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ְל ִה ְת ַעלֵּל ָבּ ִאישׁ אַף ִכּי ‪‬א ל ַ‬ ‫ַבּב ָה ִאישׁ‬ ‫וּב ֵעינוֹ ַו ְיי ֵ‬ ‫אַחר ַפּ ַעם ְבּ ָפנָיו ְ‬ ‫בּוֹ ַפּ ַעם ַ‬ ‫ָנוּח ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫ָדע ִכּי ‪‬א י ַ‬ ‫ִמן ַה ְכּ ֵא ִבים וְ‪‬א י ַ‬ ‫ֻשׁחֲתוּ ְפּנֵי‬ ‫יח‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְב ִט ַ‬ ‫ַעד ֲא ֶשׁר ַיע ֶ‬ ‫ֶא ַמר לוֹ‬ ‫נוֹתר ָשׁלֵם ַכּ ֲא ֶשׁר נ ֱ‬ ‫וּפיו ָ‬ ‫ַה ַסּ ְרסוּר ִ‬ ‫אַחד ַה ְנּ ַע ִרים‬ ‫ֲכם ַעל ָה ִר ְצ ָפּה‪ַ :‬ויּ ִַקּח ַ‬ ‫ַויּ ִַפּילֵהוּ רוֹע ֶ‬ ‫ַתּ ָסּ ֵדק‬ ‫אַלכּוֹהוֹל ו ִ‬ ‫ַחבֹּט בּוֹ ְבּ ָח ִבית ָה ְ‬ ‫ֵח ֶפץ ְבּיָדוֹ ַויּ ְ‬ ‫ִשּׁ ְפכוּ‬ ‫ִמּ ְלטוּ ַהנּוֹז ְִלים ִמן ֶה ָח ִבית ַויּ ָ‬ ‫ִמן ַה ַמּכּוֹת‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ַצּיתוּם ַה ְנּ ַע ִרים ַוַיּעֲלוּ ָבּ ֵאשׁ ֶאת‬ ‫ַעל ָה ִר ְצ ָפּה ַויּ ִ‬ ‫ירהוּ‬ ‫ַמ ִט ֵ‬ ‫אַלכּוֹהוֹל ַויּ ְ‬ ‫ֲכם ִמן ָה ְ‬ ‫ַה ָמּקוֹם‪ַ :‬ויּ ִַקּח רוֹע ֶ‬ ‫ֶהבוֹת‪:‬‬ ‫ַעל ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּלּ ָ‬ ‫ַב ֵער אוֹתוֹ ַויּ ַ‬ ‫ַעל ָה ִאישׁ ַויּ ְ‬ ‫ְמּ ְלטוּ‬ ‫ַויּ ְִב ְרחוּ ֻכּלָּם ִמן ַה ָמּקוֹם ַויּ ְִצ ַרח ָה ִאישׁ ַוי ַ‬ ‫ֲרה ִמן ַה ָמּקוֹם ַויּ ְִת ַחנֵּן זֶה ַעל‬ ‫ַה ְנּ ַע ִרים ֶאת ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲכם‬ ‫ַפשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָכּ ְל ָתה בּוֹ ַתּ ַחת ַה ְכּוִיוֹת‪ַ :‬וַיּנַּח רוֹע ֶ‬ ‫נְ‬ ‫ִסּוּרים ִכּי ִנ ְשׂ ַרף ָה ִאישׁ ְבּעוֹדוֹ‬ ‫גוּפתוֹ לָמוּת ְבּי ִ‬ ‫ְל ָ‬


‫קב‬

‫ָמת‬ ‫ֵצא ֶאת ַה ָמּקוֹם ֶאל ֶח ְשׁ ַכת ָה ִעיר‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ַבּ ַחיִּים ַויּ ֵ‬ ‫ְה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר‬ ‫ָה ִאישׁ ִבּ ְכ ֵא ִבים ָק ִשׁים ַויּ ְִהיוּ הוּא ו ַ‬ ‫ָא ֶפר ִכּי ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָבּאוּ כֹּל‬ ‫ֵמ ָעלָיו ְל ָע ָפר ו ֵ‬ ‫ֶיה יָשׁוּבוּ זֹאת‬ ‫ְאל ָ‬ ‫דּוֹמ ִמים ו ֵ‬ ‫ְה ְ‬ ‫גּוּפים ַה ַחיִּים ו ַ‬ ‫ַה ִ‬ ‫ָדה‪:‬‬ ‫ַעל ִפּי ָהאַגּ ָ‬ ‫נ‬ ‫ֲרה‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲכם ו ְ‬ ‫ַויָּבוֹאוּ ַה ְנּ ַע ִרים ֶאל רוֹע ֶ‬ ‫אַר ַבּע‬ ‫ָפה ְמאֹד ַבּת ְ‬ ‫יהם ו ְִהיא ְמב ֶֹע ֶתת ְוי ָ‬ ‫יד ֶ‬ ‫ִבּ ֵ‬ ‫ֹאמרוּ לוֹ אַנָּה ֵנלֵ‪ַ ‬ע ָתּה ִכּי‬ ‫ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ִנים‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫יתם‪:‬‬ ‫ָרה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַר ְפנוּ ְבּ ֵב ָ‬ ‫אַנ ֵשׁי ָה ֲעי ָ‬ ‫י ְִר ְדּפוּנוּ ְ‬ ‫ַשּׁב‬ ‫ֵל ָכה ָשׁ ָמּה ִנ ְתי ֵ‬ ‫ַער נ ְ‬ ‫ֲכם ֶאל ַהיּ ַ‬ ‫ָהם רוֹע ֶ‬ ‫ַען ל ֶ‬ ‫ַויּ ַ‬ ‫ַעם ִמן ָה ְרחוֹבוֹת‪ִ :‬כּי אָנ ִֹכי ַמ ִכּיר ֶאת‬ ‫ַעד ַיחֲ‪‬ף ַהזּ ַ‬ ‫אַרגֵּן ְונָשׁוּב‬ ‫ְאת ֶה ְר ֵגּלָיו ָשׁ ָמּה ִנ ְת ְ‬ ‫ַער ו ֶ‬ ‫ִה ְלכוֹת ַהיּ ַ‬ ‫ֲרי‬ ‫אַחר ָכּ‪ֶ ‬אל ָה ִעיר‪ַ :‬ויּ ְִצעֲדוּ ַה ְנּ ַע ִרים אַח ֵ‬ ‫ַ‬ ‫אוֹתם ַויָּבוֹאוּ ֶאל שׁוּלֵי‬ ‫הוֹביל ָ‬ ‫ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫ַער ַוי ְִהי‬ ‫ָה ִעיר ֶאל ַה ָמּקוֹם בּוֹ יָבוֹאוּ ְבּשׁוּלֵי ַהיּ ַ‬ ‫עוֹר ִבים‬ ‫ֲדת ְ‬ ‫ֵיהם‪ :‬ו ְִהנֵּה ע ַ‬ ‫לוּלי ֵמ ֲעל ֶ‬ ‫אַפ ִ‬ ‫יע ְ‬ ‫ָה ָר ִק ַ‬ ‫ֲבוּרה ִשׁ ְב ָעה ְגּ ָב ִרים‬ ‫יע ֵמ ַעל ַהח ָ‬ ‫ְמ ַר ֶח ֶפת ָבּ ָר ִק ַ‬ ‫ֲכם‬ ‫אַחת ו ְִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵשׁם רוֹע ֶ‬ ‫ֲרה ַ‬ ‫ֵה ָמּה ְו ַנע ָ‬


‫קג‬

‫ֲריו‪:‬‬ ‫אוֹתם ְכּצֹאן ִמ ְת ַה ְלּ ִכים ֵהם אַח ָ‬ ‫רוֹעה ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֶ‬ ‫עוֹר ִבים ִכּי ֶט ֶרם‬ ‫אוֹתם ַה ְנּ ַע ִרים ֶאת ָה ְ‬ ‫וְ‪‬א ָראוּ ָ‬ ‫ֲכם‬ ‫ֲדיִן‪ַ :‬ויּ ְַרא רוֹע ֶ‬ ‫נוֹלדוּ ע ַ‬ ‫ֵיהם וְ‪‬א ְ‬ ‫ִתּ ָפּ ַת ְחנָה ֵעינ ֶ‬ ‫ְחיֵּך ֵבּינוֹ ְל ֵבין ַע ְצמוֹ‪:‬‬ ‫עוֹר ִבים ַוי ַ‬ ‫ֶאת ָה ְ‬ ‫נא‬ ‫ַער‬ ‫ַער ַוי ְִהי ַהיּ ַ‬ ‫ֲבוּרה ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ַתּ ָכּנֵס ַהח ָ‬ ‫וִ‬ ‫יוֹתר‪ַ :‬ויּ ְִמ ְצאוּ‬ ‫לוּלי ‪‬א ָפּחוֹת ִמן ָה ִעיר וְ‪‬א ֵ‬ ‫אַפ ִ‬ ‫ְ‬ ‫ֲד ִשׁים‬ ‫ַער ח ָ‬ ‫ַה ְנּ ַע ִרים ְמ ָע ָרה לָלוּן ָבּהּ וְקוֹלוֹת ַהיּ ַ‬ ‫יהם‬ ‫ֲר ֶ‬ ‫ַער אַח ֵ‬ ‫עוֹר ִבים ֶאל תּוֹ‪ַ ‬היּ ַ‬ ‫ָהם‪ַ :‬ויָּבוֹאוּ ָה ְ‬ ‫לֶ‬ ‫ָטשׁ ְראוּ ֶאת‬ ‫ֹאמר נ ַ‬ ‫אוֹתם ֵבּין ָה ֵע ִצים‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ַו ְילַוּוּ ָ‬ ‫ִשׁאַל ֶאת‬ ‫בוֹתינוּ ַויּ ְ‬ ‫רוֹד ִפים ְבּ ִע ְק ֵ‬ ‫ָהעוֹפוֹת ָה ְ‬ ‫יבם‬ ‫ַבּיטוּ ַה ְנּ ַע ִרים ִמ ְסּ ִב ָ‬ ‫ֲכם ַה ֵשּׁ ִדים ֵה ָמּה‪ַ :‬ויּ ִ‬ ‫רוֹע ֶ‬ ‫ְה ָמּה ְכּ ָענָן ָשׁחֹר ְבּתוֹ‪‬‬ ‫עוֹר ִבים ו ֵ‬ ‫ַויּ ְִראוּ ֶאת ָה ְ‬ ‫עוֹר ִבים ֵאלֶּה‬ ‫ַנּ ַע ִרים ְ‬ ‫ֲכם ל ְ‬ ‫ֹאמר רוֹע ֶ‬ ‫ָה ֲא ֵפלָה‪ַ :‬ויּ ֶ‬ ‫ֲר ִבים ֵהם לָנוּ ִכּי ָח ְלקוּ ִע ִמּי ֶאת ְמזוֹנָם‪:‬‬ ‫עֵ‬ ‫ַויּ ִָכּ ְנסוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ַויָּלוּנוּ ָשׁם ֶמ ֶשׁך‬ ‫ְהיּ ְַל ָדּה‬ ‫ָצאוּ ִמ ֶמּנָּה ֵהם ו ַ‬ ‫ָמים וְ‪‬א י ְ‬ ‫אַר ָבּ ִעים י ִ‬ ‫ְ‬ ‫ַמּ ָע ָרה‬ ‫עוֹר ִבים ִמחוּץ ל ְ‬ ‫ַמ ִתינוּ ָה ְ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִא ָתּם‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַקּטוּ‬ ‫ֲבוּרם ַויְל ְ‬ ‫ָמים ַויָּצוּדוּ ע ָ‬ ‫אַר ָבּ ִעים ַהיּ ִ‬ ‫ֶמ ֶשׁך ְ‬


‫קד‬

‫ָהם ָהא ֶֹכל‪ַ :‬ויּ ְִחיוּ ַה ְנּ ַע ִרים ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ְכּגוֹ ְזלֵי‬ ‫לֶ‬ ‫ֳרים‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ידי ַה ִצּפּ ִ‬ ‫ְט ְפּלוּ ִבּ ֵ‬ ‫עוֹרב ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ֵקּן ַוי ֻ‬ ‫ֵ‬ ‫ָמים ַהלָּלוּ ִכּי ָשׁ ַטח ֶבּן ַה ַכּ ְל ָבּה‬ ‫אַר ָבּ ִעים ַהיּ ִ‬ ‫ְבּ ְ‬ ‫ְהיוּ‬ ‫ִבּ ְפנֵי ַה ְנּ ַע ִרים ֶאת ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ְִל ְמדוּ ִמ ֶמּנּוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ֹאכלוּ ִמן‬ ‫קוּפה ַהזּוֹ ַויּ ְ‬ ‫יהם ֶמ ֶשׁך ַה ְתּ ָ‬ ‫הוֹר ֶ‬ ‫ָהעוֹפוֹת ְל ֵ‬ ‫ֳרים‪:‬‬ ‫ידי ַה ִצּפּ ִ‬ ‫הוּבאוּ ִבּ ֵ‬ ‫ֵעה ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫וּמן ַהתּוֹל ָ‬ ‫ָה ִר ָמּה ִ‬ ‫דוּה ֶמ ֶשׁך ַהיּוֹם אַף ִכּי‬ ‫ִשׁ ְקדוּ ַעל ַה ִמּ ְשׁנָה ַויּ ְִל ְמ ָ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫יה ֲא ֻר ִכּים‬ ‫ַל ְילָה הוּא ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ִכּי ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ‬ ‫ְשׁשׁ ָשׁעוֹת יָנוּחוּ ֶמ ֶשׁך ַה ַלּ ְילָה‪:‬‬ ‫וֵ‬ ‫נב‬ ‫וּבן‬ ‫ֲכם ֶבּן ַכּ ְל ָבּה אָנ ִֹכי ֶ‬ ‫ָהם ֲא ִני רוֹע ֶ‬ ‫ֹאמר ל ֶ‬ ‫ַויּ ֶ‬ ‫אָבי‬ ‫אוֹתהּ ִ‬ ‫ָד ְת ִני ֲא ֶשׁר ָשׁגַל ָ‬ ‫אָדם ִכּי ַכּ ְל ָבּה ְיל ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַשׁ ִתּי‬ ‫ְט ֶרם ָפּג ְ‬ ‫אָחי ָה ַר ְג ִתּי ו ֶ‬ ‫ְאת ִ‬ ‫ֶאת ִא ִמּי ָה ַר ְג ִתּי ו ֶ‬ ‫ְתהוּ גַּם ֵכּן‪:‬‬ ‫ְאַמי ֵ‬ ‫ָד ְע ִתּי ִמיהוּ ו ָ‬ ‫אָבי ִכּי ‪‬א י ַ‬ ‫ֶאת ִ‬ ‫ֲליכוֹת‬ ‫ְאת ה ִ‬ ‫ֲליכוֹת ַה ַחיָּה ו ֶ‬ ‫ָד ְע ִתּי ֶאת ה ִ‬ ‫וְאָנ ִֹכי י ַ‬ ‫ֲליכוֹת‬ ‫ְאת ה ִ‬ ‫ַעת ו ֶ‬ ‫ֲליכוֹת ַהתּוֹל ַ‬ ‫אָדם ֶאת ה ִ‬ ‫ָה ָ‬ ‫ֲליכוֹת‬ ‫ְאת ה ִ‬ ‫ֲליכוֹת ַה ֵשּׁד ו ֶ‬ ‫‪‬הים ֶאת ה ִ‬ ‫ָה ֱא ִ‬ ‫‪‬הים‬ ‫ַה ַמּ ְלאָ‪ִ ‬כּי ֶבּן ִכּ ְלאַיִם אָנ ִֹכי ֶבּן ְזוָעוֹת ָה ֱא ִ‬ ‫קוֹלי ִכּי ָבּ ֶכם‬ ‫וּמ ַב ְשּׂ ֵרי ִ‬ ‫ידי ְ‬ ‫אַתּם ַתּ ְל ִמ ַ‬ ‫ִה ְנ ִני‪ :‬ו ְִת ְהיוּ ֶ‬


‫קה‬

‫וּמן ָה ִענּוּיִם‬ ‫יכם ִמן ַהתּ ֶֹפת ִ‬ ‫הוֹשׁ ְע ִתּ ֶ‬ ‫ָבּ ַט ְח ִתּי ֲא ִני ַ‬ ‫ֶיה ְבּתֹם‬ ‫ְשׁ ְבנוּ ֵאל ָ‬ ‫תוֹכ ֵכי ָה ִעיר ו ַ‬ ‫ִיתם ְבּ ְ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֲחי ֶ‬ ‫ָמים ֲא ֶשׁר ִנ ְחיֶה ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה‪ִ :‬ע ִמּי‬ ‫אַר ָבּ ִעים ַהיּ ִ‬ ‫ְ‬ ‫גּוּפ ֶכם ָבּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר אָנַס‬ ‫ְנ ַק ְמ ֶתּם ֶאת ִנ ְק ַמת ְ‬ ‫בּוֹרא ִנ ְק ַמת ֶילֶד ָק ָטן‪ֲ :‬א ִני‬ ‫ֲכם ֵ‬ ‫ֶא ְת ֶכם אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֲכם‬ ‫אתי רוֹע ֶ‬ ‫אַנ ִה ְיג ֶכם ִמן ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעל ֵכּן ִנ ְק ֵר ִ‬ ‫ְ‬ ‫ְאל ַה ֶטּ ַבח‪:‬‬ ‫אוֹביל ֶא ְת ֶכם ֶאל ַה ֲהנָאָה ו ֶ‬ ‫ְכּצֹאן ִ‬ ‫ֲב ִדים ִכּי‬ ‫ְאַתּם ִתּ ְהיוּ ָהע ָ‬ ‫דוֹנים ו ֶ‬ ‫אַתּם ִתּ ְהיוּ ָה ֲא ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ִמן ַה ֶסּ ֶבל ו ְַעד ַה ַתּעֲנוּג ִנ ְחיֶה ֶאת ַה ַחיִּים ַעל‬ ‫ֲרי‪ָ :‬כּאן ִנ ְחיֶה ֶמ ֶשׁך‬ ‫ְאַתּם ְלכוּ אַח ַ‬ ‫ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ו ֶ‬ ‫ָמים ְבּתוֹ‪ַ ‬ה ְמּ ָע ָרה ַהזּוֹ ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת‬ ‫אַר ָבּ ִעים י ִ‬ ‫ְ‬ ‫ֹאכלוּהוּ‬ ‫יוֹצא ִכּי י ְ‬ ‫יּוֹצא ֶאל מוֹתוֹ ֵ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה כֹּל ַה ֵ‬ ‫אוֹכל‬ ‫ַער‪ :‬כֹּל ָה ֵ‬ ‫יוֹד ַע ֶאת ַהיּ ַ‬ ‫ְא ִבים ַרק אָנ ִֹכי ֵ‬ ‫ַהזּ ֵ‬ ‫ידי‬ ‫עוֹר ִבים ָשׁבוּי הוּא ִבּ ֵ‬ ‫ָביאוּ ָה ְ‬ ‫ִמן ַה ָמּזוֹן ֲא ֶשׁר י ִ‬ ‫ָמים ַהלָּלוּ‪ִ :‬מן ַה ָמּזוֹן‬ ‫אַר ָבּ ִעים ַהיּ ִ‬ ‫ַה ְמּ ָע ָרה ֶמ ֶשׁך ְ‬ ‫יהם‬ ‫עוֹר ִבים ֲא ֶשׁר ָדּם ַעל ַכּ ְנ ֵפ ֶ‬ ‫ָביאוּ ָה ְ‬ ‫ֲא ֶשׁר י ִ‬ ‫ְנוֹצוֹתיו‬ ‫ָ‬ ‫עוֹרב ו‬ ‫ָביא ֵ‬ ‫וּב ָמּזוֹן ֲא ֶשׁר י ִ‬ ‫ֹאכלוּ ַ‬ ‫תּ ְ‬ ‫אַחר הוּא‪:‬‬ ‫יח ָה ֵ‬ ‫ְנ ִקיוֹת ‪‬א ִתּגַּע י ְַד ֶכם ִכּי ְשׁ ִל ַ‬ ‫ִסּוּרים‬ ‫ַוי ְִהי ַבּ ְמּ ָע ָרה ַהזּוֹ ָכּאן ִתּ ְל ְמדוּ ֶאת כֹּל ַהיּ ִ‬


‫קו‬

‫ַתּ ַחת ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ָכּאן ֶתּ ְחווּ ֶאת כֹּל ַה ַתּעֲנוּגוֹת‬ ‫ֵל ָכה ֶאל‬ ‫ִכּי ַבּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ְצאוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה נ ְ‬ ‫ָמים ַהלָּלוּ ַתּ ִכּירוּ ַה ְנּ ָק ִבים ֲא ֶשׁר‬ ‫וּביּ ִ‬ ‫תּוֹ‪ָ ‬ה ִעיר‪ַ :‬‬ ‫ֵיכם ֲא ֶשׁר י ְַד ְע ֶתּם ָכּל‬ ‫גוּפ ֶכם ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫ְבּ ְ‬ ‫וּמ ִענּוּיֵי ָה ִאישׁ‬ ‫הוֹריו ֵ‬ ‫ֶקב ֶא ָחד ֵמ ִענּוּיֵי ָ‬ ‫ֶא ָחד נ ֶ‬ ‫ֲרה‬ ‫ַתּ ִהי ַה ַנּע ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָשׁ ָבה ֶא ְת ֶכם ַבּ ַמּ ְר ֵתּף ַההוּא‪ :‬ו ְ‬ ‫ֻג ָמה ְל ִנ ְק ֵבי ַהגּוּף‪ִ :‬כּי ִמן‬ ‫ֲא ֶשׁר ִע ָמּנוּ אַף ִהיא דּ ְ‬ ‫וּמן ַה ַמּחֲלָה ֵמ ֶהם‬ ‫ַהגּוּף ִמ ֻטּ ְמאָתוֹ ִמן ַה ִטּנּוּף ִ‬ ‫יצוּה ֶאל ִמחוּץ‬ ‫ֵיכם ִמ ֶמּנּוּ ְתּ ִפ ָ‬ ‫ֵצאוּ ְדּ ָב ַרי ֲאל ֶ‬ ‫יְ‬ ‫תוֹר ִתי‪:‬‬ ‫ָשׁים ְבּ ָ‬ ‫ַער ְו ִיז ְַדּהֲמוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַליּ ַ‬ ‫ִמ ׁ ְשנָה‬

‫נג‬ ‫אָפיץ‬ ‫ַפ ְשׁ ֶכם ִמ ֶכּם ִ‬ ‫ֲכם ַט ִפּיל ֶא ְהיֶה ְבּנ ְ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ֲ :‬א ַבדּוֹן ַתּ ִפּילוּ ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֵאין‬ ‫ֶאת ָ‬ ‫ָטשׁוּ אוֹתוֹ ַה ֶצּ ֶדק‬ ‫ְאין בּוֹ ֵס ֶדר ִכּי נ ְ‬ ‫בּוֹ חֹק ו ֵ‬ ‫ִיתם‬ ‫ָשׁיב לוֹ ַעל ַכּנוֹ‪ְ :‬כּ ֶנגֶף ֱהי ֶ‬ ‫ֲבנָה ְבּ ֻח ְר ָבּן נ ִ‬ ‫ְהה ָ‬ ‫וַ‬ ‫ָשׁים‬ ‫ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ִמן ַה ְמּ ָע ָרה ֵתּ ְצאוּ ַבּ ֲאנ ִ‬ ‫יכם‬ ‫אָרץ ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ַט ְל ֵפ ֶ‬ ‫אָרג ָה ֶ‬ ‫ַתּ ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַחיִּים ָבּהּ‪ :‬ו ֵ‬


‫קז‬

‫חוֹמה‬ ‫יכם וְ‪‬א ִתּסּוֹגוּ‪ :‬א ְתּ ִהי ָ‬ ‫‪‬א ֶתּ ְח ְדּלוּ ְבּי ְִצ ֵר ֶ‬ ‫ַבּ ֶכם ִכּי‬ ‫ֵיכם וְ‪‬א ְלג ְ‬ ‫ָדר ‪‬א ִל ְפנ ֶ‬ ‫ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ‪‬א גּ ֵ‬ ‫ֶה ֵמ ָח ָדשׁ‪:‬‬ ‫ַתּ ָשּׁ ֵמד ִהיא ו ְִנ ְבנ ָ‬ ‫אָרץ אַיִן ו ִ‬ ‫מוּסר ָבּ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ִיתם‬ ‫אשׁוֹנים ֱהי ֶ‬ ‫ִ‬ ‫‪‬א ַתּ ְמ ִעיטוּ בּוֹ ְבּ ֶע ֶצם י ְִצ ְר ֶכם ִר‬ ‫ִיתם‪:‬‬ ‫אַחר בּוֹ ִמ ְלּ ַב ְדּ ֶכם וְ‪‬א ֱהי ֶ‬ ‫ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ֵאין ֵ‬ ‫ֲר ֶפל‬ ‫אַתּם ָהע ָ‬ ‫ְאַתּם ָה ֲא ֵב ִלים ֶ‬ ‫אַתּם ָה ֵא ֶבל ו ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ֵע ָבּ ֶכם ְל ָר ָעה‬ ‫אוֹב ִדים ַבּ ֶדּ ֶר‪ :‬כֹּל ַהנּוֹג ַ‬ ‫ְאַתּם ָה ְ‬ ‫ו ֶ‬ ‫יכם ַה ַמּ ִפּיל‬ ‫נּוֹשׁף ְנז ִָקים ְבּ ָע ְר ֵפ ֶ‬ ‫ָתּשׁוּב ָר ָעתוֹ כֹּל ַה ֵ‬ ‫ֲכם‬ ‫יחי רוֹע ֶ‬ ‫ֵיכם ִגּ ְשׁ ֵמי צוֹאָה ו ְִח ָדּלוֹן‪ְ :‬שׁ ִל ֵ‬ ‫ֲעל ֶ‬ ‫יה ִמי‬ ‫אָרץ ַהזֹּאת וּ ְְב ָע ֶר ָ‬ ‫ִיתם ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ָבּ ֶ‬ ‫ֱהי ֶ‬ ‫תּוֹרת‬ ‫הוֹר ְג ֶכם ַתּ ְשׁ ִכּימוּ ְל ָה ְרגוֹ זוֹ ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר יָקוּם ְל ֶ‬ ‫סוֹבב ֶא ְת ֶכם‪:‬‬ ‫גּוּלים‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ִמן ַה ֻמּ ְחלָט ֵ‬ ‫ַה ִפּ ִ‬ ‫יכם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת ָהעוֹלָם ַהזֶּה ִאישׁ ִאישׁ‬ ‫ְבּח ֵֹר ֶ‬ ‫ַת ֶכם‬ ‫יכם ִתּ ְשׁכֹּן ִבּינ ְ‬ ‫ִבּ ְנ ָק ָביו י ְִר ֶאה‪ִ :‬כּי ָבּם ְבּ ִנ ְק ֵב ֶ‬ ‫וּמ ֶהם ַהכֹּל י ְַד ְע ֶתּם‬ ‫יכם ֵ‬ ‫חוּשׁ ֶ‬ ‫חוֹרים ַהלָּלוּ ָשׁ ָמּה ֵ‬ ‫ַבּ ִ‬ ‫חוֹריִם ו ְַעד ָהרֹאשׁ‪:‬‬ ‫ִמן ָה ֲא ַ‬ ‫נד‬ ‫אַתּה ַה ְמּ ַפזֵּר ֶאת‬ ‫ְאַתּה ַה ֶח ֶרק ָ‬ ‫אַתּה ָה ֵאל ו ָ‬ ‫ָ‬ ‫וּמ ַע ְקּרוֹ‪:‬‬ ‫רוּח ַה ַמּ ְפ ֶרה ֶאת ֶע ְד ֵרי ְ‬ ‫אַב ָקנַי ָבּ ַ‬ ‫ְ‬


‫קח‬

‫ֵפה‬ ‫תּוֹרת ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ֲכם ַ‬ ‫תוֹר ִתי ִמזּ ְַרע ֶ‬ ‫י ְִת ַע ֵבּר ָה ַעם ְבּ ָ‬ ‫ֵל ָכה‪:‬‬ ‫חוֹלים ָהיִינוּ ָבּ ִע ָדּן ַהזֶּה ַעד ַה ָקּ ֶצה נ ְ‬ ‫ִהיא ִכּי ִ‬ ‫ְאת‬ ‫יכם ֵתּ ְדעוּ ֶאת ָהעוֹלָם ֶאת ַה ַחיּוֹת ו ֶ‬ ‫ְבּ ֶא ְב ֵר ֶ‬ ‫ֵיכם ַהכֹּל ָט ֵמא‬ ‫ָשׁים ‪‬א י ְִהי ָדּ ָבר ָקדוֹשׁ ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ָה ֲאנ ִ‬ ‫ְה ִטּנּ ֶֹפת‪:‬‬ ‫תּוֹרת ַהגּוּף ו ַ‬ ‫תּוֹר ְת ֶכם ַ‬ ‫ְהכֹּל ָכּ ֵשׁר ַ‬ ‫הוּא ו ַ‬ ‫ִיתם ִכּי ִאם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת‬ ‫ָדה ֲחי ֶ‬ ‫‪‬א ָבּאַגּ ָ‬ ‫ְצ ְר ֶתּם‬ ‫‪‬א ַבּ ִדּ ְמיוֹן ִכּי ִאם ַבּ ְמּ ִציאוּת ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ַתּ ִסיטוּ‬ ‫יהם וְ‪‬א ָתּ ִבינוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫בוּלוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫‪‬א ֵתּ ְדעוּ ְגּ‬ ‫ֲבוּר ֶכם‬ ‫אָרץ ַבּע ְ‬ ‫רוּרה ָה ֶ‬ ‫כֹּל ַהיּ ְִריעוֹת ִמ ֶמּנָּה ֲא ָ‬ ‫וּבכֹל‬ ‫ירים ְ‬ ‫וּב ְשּׁ ִר ִ‬ ‫וּב ְדּ ָר ִכים ָבּעוֹרוֹת ַ‬ ‫ַבּ ְשּׁ ִב ִילים ַ‬ ‫גוּדלוֹ י ְִפ ַער ֶפּ ַצע‬ ‫ַכ ֶתּם‪ִ :‬אישׁ ִאישׁ ַבּ ֲא ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֲהל ְ‬ ‫ֲת‪ְ :‬בּ ָד ְמ‪ְ ‬תּ ַס ֵמּן ֶאת ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר‬ ‫ַחתֹּך ח ָ‬ ‫יְ‬ ‫ַתּ ִהי ִכּ ְמזוּזָה‬ ‫ֵפה ָבּ ִעיר‪ :‬ו ְ‬ ‫ִית בּוֹ ִכּי ִבּ ְקּ ָרה ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ָהי ָ‬ ‫קוֹפי ַה ֶדּלֶת ַכּ ֲא ֶשׁר ִס ַמּ ְנ ִתּי‬ ‫ֲבוּר ֶכם ַעל ַמ ְשׁ ֵ‬ ‫ַבּע ְ‬ ‫עוֹר ִבים‪ִ :‬כּי ְפּ ַס ְח ֶתּם ַעל ַה ָמּקוֹם‬ ‫אָנ ִֹכי ֶאת ָה ְ‬ ‫ֵדע‬ ‫אַחת ִמי ֲא ֶשׁר ‪‬א י ַ‬ ‫ִיתם בּוֹ ַפּ ַעם ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֱהי ֶ‬ ‫ֲרי ַה ַפּ ַעם ַהזֹּאת ָדּמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ‬ ‫תּוֹר ְת ֶכם אַח ֵ‬ ‫ֶאת ַ‬ ‫בּוֹססוּ‬ ‫וּבכֹּל ִתּ ְת ְ‬ ‫ֶיה‪ַ :‬בּכֹּל ִתּ ְת ַפּ ְלּשׁוּ ַ‬ ‫‪‬א ַתּ ְחזְרוּ ָעל ָ‬ ‫ִית‬ ‫ָחיד ָהי ָ‬ ‫אַחר ִכּי י ִ‬ ‫‪‬א ַתּ ְב ִחין ֶאת ַע ְצ ְמ‪ִ ‬מן ָה ֵ‬


‫קט‬

‫אַתּ‬ ‫ְאַתּה ָה ֶע ֶבד ְ‬ ‫אַתּה ָהאָדוֹן ו ָ‬ ‫ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ָ‬ ‫וּוּנים ַתּ ְשׁ ְפּ ִריצוּ‬ ‫ְאַתּ ַה ִשּׁ ְפ ָחה ְלכֹל ַה ִכּ ִ‬ ‫ַה ַמּ ְל ָכּה ו ְ‬ ‫יכם‪:‬‬ ‫שׁוֹת ֶ‬ ‫הפ ָר ֵ‬ ‫ֶאת ַהכֹּל ֵה ַצ ְפ ֶתּם ַבּ ְ‬ ‫נה‬ ‫ֲרי ז ְָכ ִרים ְוּנ ֵקבוֹת אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר ‪‬א‬ ‫ַתּ ְלכוּ אַח ַ‬ ‫וֵ‬ ‫ֵיכם ִכּי אָנ ִֹכי ַה ַמּחֲלָה וְאָנ ִֹכי‬ ‫י ְִהי ֶה ְב ֵדּל ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ַה ִחסּוּן ִמ ְפּנֵי ַה ַמּ ֲחלָה‪ :‬אָנ ִֹכי ַהנּוֹזֵל וְאָנ ִֹכי ַה ֵמּ ִקיא‬ ‫ֶאת ַהנּוֹזֵל אָנ ִֹכי ָה ִר ָמּה ַה ְמּ ַכ ְר ֶס ֶמת ְבּ ִנ ְבלַת‬ ‫אוֹתהּ ָבּ ֵאשׁ‪ :‬י ְִהי‬ ‫ָה ֵאל וְאָנ ִֹכי ָה ֵאל ַה ַמּ ֲעלֶה ָ‬ ‫ֵיכם ְבּ ֻט ְמאָתוֹ ִכּי ‪‬א‬ ‫ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ָקדוֹשׁ ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫י ְַד ְע ֶתּם ֶאת ְגּבוּלוֹת ָהעוֹלָם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָהיָה ָכּאן‪:‬‬ ‫ֲד ִשׁים ַה ְדּ ָב ִרים ֵמ ַע ָתּה ִכּי אָנ ִֹכי ַה ִמּ ְת ַנגֵּד וְאָנ ִֹכי‬ ‫חָ‬ ‫ַה ְתנ ְַגּדוּת ָקדוֹשׁ‬ ‫ַה ִה ְתנ ְַגּדוּת וְאָנ ִֹכי ַה ִמּ ְת ַנגֵּד ל ִ‬ ‫ַא ִני‬ ‫ֻשּׁ ִתי ֲא ִני ַה ְמּ ֻחלָּל ו ֲ‬ ‫ְט ֵמא ִבּ ְקד ָ‬ ‫אָתי ו ָ‬ ‫ֲא ִני ְבּ ֻט ְמ ִ‬ ‫ישׁים ִתּ ְהיוּ ְלזֶה ֲא ֶשׁר י ְִפגַע ָבּ ֶכם‬ ‫אַדּ ִ‬ ‫ַל ִתּי‪ִ :‬‬ ‫ִחלּ ְ‬ ‫גוּפ ֶכם ַתּ ְראוּ לוֹ ֶאת‬ ‫ֲמים ָעלָיו ְבּ ְ‬ ‫‪‬א י ְַד ְע ֶתּם ַרח ִ‬ ‫ַקּם וְ‪‬א‬ ‫ָדי‪ ‬א ְתּנ ֵ‬ ‫בּוֹססוּ ְבּג ֶ‬ ‫ַה ְנּ ָק ָמה‪ְ :‬בּ ָדמוֹ י ְִת ְ‬ ‫ְהיוּ ְל ֶשׁלֶט ְל ַמ ַען‬ ‫אוֹתם ו ָ‬ ‫ית ָ‬ ‫ְתּ ַכ ְבּ ֵסם ִבּ ְשׁ ַע ֶרי‪ָ ‬תּ ִל ָ‬ ‫אָר ָבה‬ ‫ַבּיִת ִכּי ְ‬ ‫נוֹשׂ ֵאי ָה ָר ָעה ‪‬א ִל ְק ָרב ל ַ‬ ‫י ְֵדעוּ ְ‬


‫קי‬

‫ַמ ֶכם וְ‪‬א ֵתּ ְלכוּ‬ ‫אָפל עוֹל ְ‬ ‫יהם‪ֵ :‬‬ ‫אשׁ ֶ‬ ‫בּוֹ ַה ִטּינָה ְל ָר ֵ‬ ‫יקה ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ‬ ‫ַמ ֶתּם ִבּ ְשׁ ִק ָ‬ ‫ֲשׁ ִכים ִכּי ְלג ְ‬ ‫ַבּח ֵ‬ ‫ֶדע‪ַ :‬צ ַעד ִתּ ְצעֲדוּ ִל ְפנֵי‬ ‫ִיתם עֲלוּקוֹת ַליּ ַ‬ ‫אַתּם ֱהי ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ִיתם‬ ‫ֲקה צֹאן ֱהי ֶ‬ ‫ָשׁים ִל ְפנֵי ָה ֵע ֶדר ו ְִל ְפנֵי ַה ַלּה ָ‬ ‫ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַכ ֶתּם ְוגַם ֶבּ ָח ִליל‪ :‬י ְִחיוּ‬ ‫רוֹעה ַבּ ַפּעֲמוֹן ִה ְת ַהלּ ְ‬ ‫ְוגַם ֶ‬ ‫ִסּוּרים ַעד ֲא ֶשׁר יָמוּתוּ ִמ ְבּ ָשׂ ָרם ַעל‬ ‫יכם ְבּי ִ‬ ‫ְב ֶ‬ ‫אוֹי ֵ‬ ‫ַשׁ ֶתּם‬ ‫יהם אוֹנ ְַנ ֶתּם‪ַ :‬על כֹּל זֶה ֲא ֶשׁר ֶה ֱענ ְ‬ ‫גּוּפוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫שּׁוֹשׁלוֹת‬ ‫ימן ְל ֵקץ ַה ָ‬ ‫ֶרע י ְִהי ִס ָ‬ ‫ִשּׁ ֵפך ַהזּ ַ‬ ‫ַשּׁוְא י ָ‬ ‫לָ‬ ‫ָרים‪:‬‬ ‫ֲא ֶשׁר ְק ַב ְע ֶתּם ַבּ ְפּג ִ‬ ‫נו‬ ‫יכם‬ ‫אוֹצרוֹת ַהח ֶֹשׁ‪ְ ‬נ ַת ִתּ ֶ‬ ‫ָהלוֹ‪ֵ ‬תּ ְלכוּ ִע ָמּ ִדי ֶאת ָ‬ ‫ֵיהנּוֹם‪ :‬א י ְִהי‬ ‫בוֹד ֶכם ֶא ְס‪‬ל ֶאת ְשׁ ִבילֵי ַהגּ ִ‬ ‫ִל ְכ ְ‬ ‫ֵיהם ָבּ ָשׂר‬ ‫ֶבר וְ‪‬א ִא ָשּׁה ִכּי ֵאין ח ֶֹשׁ‪ֵ ‬בּינ ֶ‬ ‫ָבּ ֶכם גּ ֶ‬ ‫ֲכם‬ ‫מוּל ָבּ ָשׂר ַי ֲעמֹדוּ ְנ ֵבלָה מוּל ְנ ֵבלָה‪ :‬אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ִיתי‬ ‫אָדם גַּם זִיו ְוגַם ַצ ְל ָמוֶת ָהי ִ‬ ‫וּבן ָ‬ ‫ֶבּן ַכּ ְל ָבּה ֶ‬ ‫ְנוֹשׂא ַהח ֶֹשׁ‪ִ ‬כּי ‪‬א‬ ‫נוֹשׂא ָהאוֹר ו ֵ‬ ‫ֲבוּר ֶכם ֵ‬ ‫ע ְ‬ ‫ָד ְע ִתּי‬ ‫ֲב ִרי ‪‬א י ַ‬ ‫יהם‪ֶ :‬את ע ָ‬ ‫בוּלוֹת ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫הוֹרי ְגּ‬ ‫י ְָדעוּ ַ‬ ‫ַע ִתּי‬ ‫רוֹני ִמן ַה ְמּ ָע ָרה ִהגּ ְ‬ ‫וְ‪‬א ְשׁ ַמ ְר ִתּיו ְבּז ְִכ ִ‬ ‫ַמּד ֶאת ִדּ ְבּ ָר ִתי ְכּ ֶשׁ ֶרץ‬ ‫ְאל ַה ְמּ ָע ָרה ָחז ְַר ִתּי ְלל ֵ‬ ‫וֶ‬


‫קיא‬

‫ֲקוּעים ָתּ ִביאוּ ִבּ ְב ָשׂ ְר ֶכם‬ ‫יצ ָה ִמ ֶמּנָּה‪ַ :‬קע ִ‬ ‫ֲא ִפ ֶ‬ ‫ְלאוֹת ָתּ ִשׂימוּ בּוֹ ֶאת ַה ֲחזִיר ָט ֵמא הוּא ַבּעֲבוּר‬ ‫וּב ַד ְמ ֶכם ֻט ַבּע‪ :‬א י ְִהי‬ ‫ָטשׁ ֶא ְת ֶכם ְ‬ ‫ָה ֵאל ֲא ֶשׁר נ ַ‬ ‫ֲבוּרנוּ ִכּי ַהכֹּל ָט ֵמא ַעל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ִל ְכלוּ‪ַ ‬בּע ֵ‬ ‫ַא ֶשׁר ִמ ַתּ ְח ֵתּינוּ ֶאת‬ ‫ַה ְמּ ֻק ֶלּלֶת ֲא ֶשׁר ֵמ ָעלֵינוּ ו ֲ‬ ‫בוֹעים‪:‬‬ ‫גוּה ַה ְצּ ִ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫אָה ְב ִתּי ַוה ָ‬ ‫ִירה ַ‬ ‫ַה ֲחז ָ‬ ‫נז‬ ‫ֲבה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ‪‬א ִתּ ְפגַע ָבּ ֶכם‬ ‫‪‬א ְתּ ִהי אַה ָ‬ ‫חוּרה‬ ‫ַער ‪‬א ַבּ ָ‬ ‫ֶבר ‪‬א י ְַל ָדּה וְ‪‬א נ ַ‬ ‫ִא ָשּׁה וְ‪‬א גּ ֶ‬ ‫ָכם ֶאת ֲא ֶשׁר ‪‬א‬ ‫ַעשׂ ל ֶ‬ ‫וְ‪‬א ָבּחוּר‪ִ :‬מי ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫ִיהי‬ ‫יוּמת ִמן ַה ַמּ ֲחלָה‪ְ :‬תּ ִהי ָהאֹזֶן ו ִ‬ ‫יתם מוּת ַ‬ ‫ְר ִצ ֶ‬ ‫יכם ַחיּוֹת ִתּ ְהיוּ אַף ִכּי‬ ‫חוּשׁ ֶ‬ ‫ָהאַף ִמ ְשׁ ָכּן ֵה ָמּה ְל ֵ‬ ‫ֵיכם ֵכּן‬ ‫יתם ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ִיתם‪ַ :‬כּ ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ‬ ‫אָדם ֱהי ֶ‬ ‫ְבּנֵי ָ‬ ‫ֵדע‬ ‫ִתּ ְשׁ ְמעוּן ו ְֵכן ָתּ ִריחוּ ִאישׁ ִאישׁ ֶאת ֵר ָעיו י ַ‬ ‫ָבים‬ ‫אַר ִצי ְכּל ִ‬ ‫ִיתם ְבּ ְ‬ ‫ִמן ַה ֵסּ ָרחוֹן‪ֶ :‬אז ְָר ִחים ֱהי ֶ‬ ‫ֶיה‪:‬‬ ‫ָכם ִכּי ִנ ְשׁ ַתּלֵּט ָעל ָ‬ ‫אוֹתהּ ל ֶ‬ ‫ֲניק ָ‬ ‫אוּר ִתי אַע ִ‬ ‫ִבּ ְמ ָ‬ ‫ַעשׂ ָה ֵאל ָדּ ָבר‬ ‫ֵבב ‪‬א י ַ‬ ‫ָט ָשׁה ַה ִתּ ְקוָה ֶאת ַהלּ ָ‬ ‫נְ‬ ‫ֵפה‬ ‫יח ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ֲכם ְשׁ ִל ַ‬ ‫ֲבוּרהּ אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֲצי ָדּ ָבר ַבּע ָ‬ ‫ַוח ִ‬ ‫בּוֹד ִדים‬ ‫ְה ִטּהוּר‪ :‬א י ְִהי ֶא ָחד ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם אַף ִכּי ְ‬ ‫וַ‬


‫קיב‬

‫ָשׁים‬ ‫ְאל ָה ֲאנ ִ‬ ‫יכם ֶאל ָה ַעם ו ֶ‬ ‫ַח ִתּ ֶ‬ ‫ִיתם ֲא ִני ִשׁלּ ְ‬ ‫ֱהי ֶ‬ ‫יכם‪ַ :‬על ְפּנֵי‬ ‫יפים ְבּ ִפ ֶ‬ ‫לּוֹתי ִכּ ְנ ִג ִ‬ ‫ַתּ ְפ ֶשׂינָה ִמ ַ‬ ‫וִ‬ ‫ַער‬ ‫ֶה ָע ִרים ו ְַעל ְפּנֵי ַה ְכּ ָפ ִרים ָתּרוּצוּ ַעל ְפּנֵי ַהיּ ַ‬ ‫ו ְַעל ְפּנֵי ַה ִבּ ָצּה ַעל ְפּנֵי ַה ִמּישׁוֹר ו ְַעל ְפּנֵי ַה ִגּ ְב ָעה‬ ‫ִיתם‬ ‫ַעל ְפּנֵי ַה ֶשּׁ ֶתן ו ְַעל ְפּנֵי ַהצּוֹאָה‪ַ :‬ט ִפּ ִילים ֱהי ֶ‬ ‫קוֹל ֶכם‪:‬‬ ‫יה ְבּ ְ‬ ‫ָשׁ ָ‬ ‫ִשׁ ְמעוּ ֲאנ ֶ‬ ‫ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ַעד ִכּי י ְ‬ ‫קוֹל ֶכם ְמ ֻעוָּת ְמאֹד ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ִיהי ְ‬ ‫ו ִ‬ ‫ָבינוּ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ִ :‬כּי ִמכֹּל ַה ְנּ ָק ִבים י ִ‬ ‫ְתּ ַד ְק ְלמוּ ֶאת ָ‬ ‫ֵיכם ו ְַעד ָה ַעיִן ֲא ֶשׁר‬ ‫אוֹתהּ ִמן ָה ַעיִן ֲא ֶשׁר ִבּ ְפנ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫קוֹל ֶכם ִבּ ְק ַה ְל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ְ‬ ‫ַחדֹּר‬ ‫יכם ַויּ ְ‬ ‫חוֹר ֶ‬ ‫ַבּ ֲא ֵ‬ ‫י ְִראוּהוּ‪:‬‬ ‫נח‬ ‫ְמן ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ִמ ְלּ ַבד ָה ֶר ֶקב הוּא‬ ‫‪‬א י ְִהי ז ַ‬ ‫ַשׁ ִריץ כֹּל‬ ‫ַי ֲהרֹס וְהוּא י ְִבנֶה הוּא י ְִגמֹר וְהוּא י ְ‬ ‫אָדם‬ ‫ֲא ֶשׁר יָנוּח ִל ְנ ֵבלָה י ְִהיֶה‪ :‬א ְתּ ַרחֲמוּ ַעל כֹּל ָ‬ ‫ִיתם עֲבוּר ֵאלֶּה ֲא ֶשׁר ‪‬א ִה ְתאַוּוּ‬ ‫טוּמים ֱהי ֶ‬ ‫ֲא ִ‬ ‫ְכוּתם ִל ְחיוֹת גַּם ִכּי יָמוּתוּ‪ִ :‬תּ ְב ְל ֵעם‬ ‫תוֹר ְת ֶכם ז ָ‬ ‫ְל ַ‬ ‫ַא ִמין וְ‪‬א‬ ‫יה ִמי ֲא ֶשׁר ‪‬א י ֲ‬ ‫ֲרה ֶאת ִפּ ָ‬ ‫וּפע ָ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ָ‬ ‫ִשׁ ַמע ִכּי ִתּ ְר ַק ְבנָה ִשׁנָּיו‪:‬‬ ‫ֲשׂה וְ‪‬א י ְ‬ ‫י ְַק ִשׁיב ‪‬א ַיע ֶ‬


‫קיג‬

‫אַתּם‬ ‫ְאין חֹק ֶ‬ ‫אָרץ ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט ָבּהּ ו ֵ‬ ‫ָח ְר ָבה ָה ֶ‬ ‫ֵדע ִל ְלעֹס‬ ‫יסה ִמי ֲא ֶשׁר ‪‬א י ַ‬ ‫ַק ֶתּם ֶאת ַה ְלּ ִע ָ‬ ‫ֶה ֱענ ְ‬ ‫‪‬ע‪ :‬יָבוֹא ְק ַה ְל ֶכם ָבּ ֶכם ְבּ ִחזְּיוֹנוֹת‬ ‫ֵדע ִל ְב ַ‬ ‫‪‬א י ַ‬ ‫ֵדע ָהעוֹלָם ֱא ֶמת ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם‬ ‫תּוּעים ‪‬א י ַ‬ ‫ַתּ ְע ִ‬ ‫ֲב ְר ֶתּם‬ ‫ֲמה‪ַ :‬וע ַ‬ ‫ִמ ְלּ ַבד ָה ֱא ֶמת ַהזּוֹ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁכֹּן ַבֻּזּה ָ‬ ‫תוֹר ִתי ִכּי‬ ‫ַכ ֶתּם כֹּל ֶח ְל ָקה ְבּ ָ‬ ‫אָרץ ו ְִל ְכל ְ‬ ‫ַעל ְפּנֵי ָה ֶ‬ ‫ָשׁים ֶאת ַה ִנּ ָקּיוֹן‪ :‬י ְִהי ַהכֹּל ָט ֵמא‬ ‫‪‬א י ְָדעוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ְת ַחת ָה ֵאל ֲא ֶשׁר ‪‬א ָע ָשׂה ָדּ ָבר‬ ‫ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם ו ַ‬ ‫ְמנּוֹ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה‪:‬‬ ‫ֲבוּרם ַיחֲ‪‬ף ז ַ‬ ‫ַבּע ָ‬ ‫נט‬ ‫ֹאכלוּ ‪‬א‬ ‫כֹּל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַעל ָהעוֹלָם ַהזֶּה תּ ְ‬ ‫אָדם ִתּ ְט ְרפוּ‬ ‫ֵיכם‪ִ :‬מן ָה ָ‬ ‫י ְִהי ָדּ ָבר ָט ֵמא ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫אַר ֶבּה‬ ‫בוֹע ִמן ָה ְ‬ ‫ָמר ו ְַעד ַה ָצּ ַ‬ ‫ו ְַעד ַה ֲחזִיר ִמן ַהנּ ֵ‬ ‫ֲסילוֹן‪ִ :‬כּי‬ ‫ו ְַעד ַה ֶטּ ְר ִמיט ִמן ַה ִצּ ְד ָפּה ו ְַעד ַהח ִ‬ ‫ֲבוּר ֶכם ֵבּין‬ ‫ִה ְת ָע ַר ְב ֶתּם ָבּעוֹלָם ‪‬א י ְִהי ְגּבוּל ע ְ‬ ‫ֵיכם‬ ‫וּבינָם ְל ֵבינ ֶ‬ ‫ְצוּרים ֵבּינָם ְל ֵבין ַע ְצ ָמם ֵ‬ ‫ַהיּ ִ‬ ‫יכם‬ ‫אשׁ ֶ‬ ‫יכם ְבּ ָר ֵ‬ ‫ַבּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְרצוּ ִתּ ְשׁ ְגּלוּם ְדּ ֵמ ֶ‬ ‫יחה ִמ ְשׁ ַרץ‬ ‫ַבּ ֲא ֶשׁר ס ַֹר ְס ֶתּם‪ :‬אָנ ִֹכי ִאישׁ ַה ֲא ִל ָ‬ ‫ְבוּבים ִמ ֶמּ ִנּי ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת‬ ‫ַעים ַמ ְלכּ ֶֹדת ַהזּ ִ‬ ‫ַהתּוֹל ִ‬


‫קיד‬

‫ֲבה‬ ‫יצוּה‪ :‬א י ְַד ְע ֶתּם ֶאת ָהאַה ָ‬ ‫וּמ ֶמּ ִנּי ְתּ ִפ ָ‬ ‫תּוֹרה ִ‬ ‫ַה ָ‬ ‫ֲמים ִכּי ַרק ְבּ ַע ְצ ְמ ֶכם‬ ‫וְ‪‬א ְתּ ִהי ָבּ ֶכם ִמ ַדּת ָה ַרח ִ‬ ‫בוּאַת ֶכם י ְִציר ָהעוֹלָם ַהזֶּה‬ ‫ְ‬ ‫ֲשׁ ְק ֶתּם‪ :‬אָנ ִֹכי ָבּ‬ ‫חַ‬ ‫ֲבוּר ֶכם‬ ‫ֲכם ַבּע ְ‬ ‫י ְִציר ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‪ :‬י ְִהי ְשׁ ִמי רוֹע ֶ‬ ‫וּבן ֱאנוֹשׁ ֶאל‬ ‫אָדם ֶבּן ְבּ ֵה ָמה ֶ‬ ‫וּבן ָ‬ ‫ֶבּן ַכּ ְל ָבּה ֶ‬ ‫ֵיכם אוֹנ ְַנ ֶתּם‪:‬‬ ‫פוּתי ְבּ ֵעינ ֶ‬ ‫ִה ְשׁ ַתּ ְקּ ִ‬ ‫ס‬ ‫יכם ז ְָכ ִרים ְוּנ ֵקבוֹת ִכּי‬ ‫אַחת ְבּ ִפ ֶ‬ ‫‪‬א ְתּ ִהי ָשׂ ָפה ַ‬ ‫ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ִמכֹּל ַה ְנּ ָק ִבים ‪‬א ְל ַב ָדּהּ ַבּ ֶפּה וְ‪‬א ְל ַב ָדּהּ‬ ‫ַבּ ַטּ ַבּ ַעת ‪‬א ְל ַב ָדּהּ ַבּ ֵשּׂ ֶכל וְ‪‬א ְל ַב ָדּהּ ַבּגּוּף ‪‬א‬ ‫ְל ַב ָדּהּ ַבּ ֵסּ ֶמל וְ‪‬א ְל ַב ָדּהּ ַבּ ַמּ ָמּשׁוּת ‪‬א ִתּ ְב ַחל‬ ‫ִיהי זֶה ֲא ֶשׁר ִח ַסּ ְל ָת‬ ‫אַלּימוּת ְכּ ֶשׁ ִתּז ְַדּ ֵקּק לָהּ‪ :‬ו ִ‬ ‫ָבּ ִ‬ ‫וּבאַפּוֹ י ְִריחֲ‪ְ ‬בּכֹל‬ ‫ִשׁ ַמעֲ‪ְ ‬‬ ‫ְבּ ֵעינָיו י ְִר ֶא‪ְ ‬בּאָ ְזנָיו י ְ‬ ‫אָדם ִמ ְבּ ִלי ַדּ ַעת ִכּי‬ ‫אוֹת‪ ‬א ִתּ ְר ַצח ָ‬ ‫ֵדע ְ‬ ‫ְנ ָק ָביו י ַ‬ ‫תּוֹרת ֶבּן ַה ִכּ ְלאַיִם ֶאת‬ ‫את ֶאת ַ‬ ‫ָשׂ ָ‬ ‫ִית‪ְ :‬ונ ָ‬ ‫אָדם ָהי ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַפ ֵשׁ‪ֵ ‬תּ ַדע‬ ‫וּבנ ְ‬ ‫ֲכם ִל ְד ָח ֶפי‪ַ ‬תּ ְק ִשׁיב ְ‬ ‫תּוֹרת רוֹע ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ַע ָתּ ִכּי ֵתּ ַדע ו ְִכי‬ ‫ַע ָתּ ָפּג ְ‬ ‫וְ‪‬א ַתּ ְד ִחיק‪ֶ :‬את ֲא ֶשׁר ָפּג ְ‬ ‫ֲליט‪ :‬אָנ ִֹכי ַה ְשּׁ ָמ ָמה‬ ‫ַתּ ְר ִגּישׁ ִכּי ִתּ ְב ַחר ו ְִכי ַתּח ִ‬ ‫יח ַה ְשּׁ ָמ ָמה אָנ ִֹכי ַה ִנּ ְפ ָטר וְאָנ ִֹכי‬ ‫וְאָנ ִֹכי ַמ ְפ ִר ַ‬


‫קטו‬

‫ַכ ָתּ‪:‬‬ ‫ֲרי ָהל ְ‬ ‫ְאַתּה אַח ַ‬ ‫ַה ַמּ ְר ִקיב ֶאת ַה ִנּ ְפ ָטר ו ָ‬ ‫סא‬ ‫‪‬א ְתּ ִהי ַה ְת ָחלָה לָעוֹלָם ַהזֶּה וְ‪‬א י ְִהי לוֹ סוֹף‪:‬‬ ‫ִיהי ַה ֻח ְר ָבּן‬ ‫ְאל ֻח ְר ָבּן נָקוּם ו ִ‬ ‫יע ו ֶ‬ ‫ֵמ ֻח ְר ָבּן נ ִַגּ ַ‬ ‫תוֹר ֵתנוּ ִמן ַה ַה ְשׁ ָמ ָדה ִיז ְַרח ָדּ ָבר‪ָ :‬בּנוּ ַהכּ ַֹח‬ ‫ְל ָ‬ ‫ֵפה‪ :‬אָנ ִֹכי‬ ‫יח ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ֲכם ְשׁ ִל ַ‬ ‫וּבנוּ ֶה ָח ְכ ָמה אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ָ‬ ‫אָקים ֶאת ַה ֻמּ ֶכּה ִמן ָה ִר ָמּה יֵעוֹר‬ ‫אַכּה וַאָנ ִֹכי ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ַתּ ְטבֹּל ְבּ ַחיֶּי‪‬‬ ‫ַשׁ ֵכּם ַפּ ְר ַפּר‪ :‬ו ִ‬ ‫ַחל י ְ‬ ‫וּמן ַהזּ ַ‬ ‫ַהזְּבוּב ִ‬ ‫בּוֹסס ָבּם ‪‬א‬ ‫לוּלית ‪‬א ִתּ ְר ַחק ֵמ ֵהם ִכּי ִתּ ְת ֵ‬ ‫ִכּ ְשׁ ִ‬ ‫אָדם ‪‬א‬ ‫וּבן ָ‬ ‫ִתּ ְק ַרב ִכּי ִתּ ְתבּוֹנֵן ָבּם ַחיָּה אָנ ִֹכי ֶ‬ ‫תּוֹרת‬ ‫ֲצ ַר ְת ִני‪ַ :‬‬ ‫ירה ‪‬א ע ָ‬ ‫וּס ִת ָ‬ ‫ָד ְע ִתּי ֶאת ַה ְגּבוּל ְ‬ ‫יַ‬ ‫ֵיכם ִהיא ָה ֱא ֶמת ו ְִהיא‬ ‫אתי ֲאל ֶ‬ ‫ָשׂ ִ‬ ‫ְבּנֵי ִכּ ְלאַיִם נ ָ‬ ‫ָכר ו ְִהיא ַה ְנּ ֵק ָבה אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪:‬‬ ‫ַה ֶשּׁ ֶקר ִהיא ַהזּ ָ‬ ‫ַעשׂ‬ ‫ְביִ‪ִ ‬כּי ֶאת ִנ ְק ָמ ֵת‪ ‬י ְֵדעוּ וְ‪‬א י ַ‬ ‫ָלים אוֹי ַ‬ ‫ֻא ְמל ִ‬ ‫ְגוֹרלָם ַעד‬ ‫ָדיִ‪ֵ ‬הם ו ָ‬ ‫ֲבוּר‪ַ :‬תּ ַחת י ַ‬ ‫ָה ֵאל ָדּ ָבר ַבּע ֵ‬ ‫ֲריִ‪ִ ‬בּ ְשׁ ִבילֵי‬ ‫ִכּי י ְִל ְמדוּ ְדּ ָר ַכיִ‪ְ ‬וי ְִת ַה ְלּכוּ אַח ַ‬ ‫ִיתם ִבּ ְט ִבילַת ַה ֶסּ ֶבל‬ ‫אָמּ ִנים ֱהי ֶ‬ ‫ְה ְצּ ָד ָקה‪ָ :‬‬ ‫ַה ֵח ְטא ו ַ‬ ‫ֲבירוּ ָה ְלאָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִשׁנּ ְַנ ֶתּם‬ ‫ַכּ ֲא ֶשׁר ְל ַמ ְד ֶתּם ַתּע ִ‬ ‫ֶקב ֲא ֶשׁר ַבּגּוּף ִמ ְשׁ ָכּן ָלעֹנֶג‬ ‫ֶקב ְונ ֶ‬ ‫ִתּ ְל ְמדוּ‪ :‬כֹּל נ ֶ‬


‫קטז‬

‫ְאַתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם‪ :‬א ְתּ ִהי‬ ‫ִסּוּרים ו ֶ‬ ‫וּמ ְשׁ ָכּן ַליּ ִ‬ ‫הוּא ִ‬ ‫ִית כֹּל ַה ְשּׁאָר‬ ‫אַתּה ָחי ָ‬ ‫ְנ ָשׁ ָמה ְבּאַף ָדּ ָבר ִכּי ַרק ָ‬ ‫ַבּי ֻכּלָּם‪ִ :‬אישׁ ִאישׁ‬ ‫ִיהי ָכּ‪ְ ‬לג ֵ‬ ‫ֲרי‪ ‬ו ִ‬ ‫יָבוֹאוּ אַח ֶ‬ ‫ֲשׂה‪ַ :‬בּ ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּ ָבּ‪‬‬ ‫ְה ָעקֹם ְבּ ֵעינָיו ַיע ֶ‬ ‫ָשׁר ו ֶ‬ ‫ַהיּ ָ‬ ‫אָחי‪ִ ‬תּ ְרדֹּף‬ ‫ִסּוּרים ִשׂ ְנאַת ִ‬ ‫ְאת ַהיּ ִ‬ ‫ֶאת ַה ֶסּ ֶבל ו ֶ‬ ‫‪‬א ִר ַח ְמ ָתּ אַף ַעל ְשׁ ֵא ִרית ְבּ ָשׂ ְר‪:‬‬ ‫סב‬ ‫ִית‬ ‫ְהכֹּל ָהי ָ‬ ‫ִית ָבּעוֹלָם ַהזֶּה ִכּי ֵאין בּוֹ ו ַ‬ ‫ְכּלוּם ָהי ָ‬ ‫בוּלוֹתי‪:‬‬ ‫ֶ‬ ‫ית ַבּ ִמּלָּה ֶאת ְגּ‬ ‫ָבּעוֹלָם ִכּי יֵשׁ בּוֹ ‪‬א ָר ִא ָ‬ ‫חוֹרים ֲא ֶשׁר ָח ְברוּ‬ ‫גּוּפ ֶכם ֵה ָמּה ַה ִ‬ ‫ְהיוּ ִנ ְק ֵבי ְ‬ ‫וָ‬ ‫חוֹרים‪ֵ :‬ה ָמּה‬ ‫ַמ ֶכם ‪‬א ָהיָה עוֹלָם לוּלֵא ָהיוּ ִ‬ ‫ְלעוֹל ְ‬ ‫ְה ָמּה ַהתֹּהוּ‬ ‫ְה ָמּה ַהחוּץ ֵה ָמּה ַה ֵסּ ֶדר ו ֵ‬ ‫ַה ְפּ ִנים ו ֵ‬ ‫ְה ָמּה ַה ִטּנּ ֶֹפת ֵמ ֵהם ֵתּ ְדעוּ ֶאת‬ ‫ֵה ָמּה ַה ִנּ ָקּיוֹן ו ֵ‬ ‫אוֹתם‬ ‫וּמ ֵהם ִתּ ְשׁ ְכּחוּם ֵמ ֶהם ִתּ ְל ְמדוּ ָ‬ ‫ַה ְדּ ָב ִרים ֵ‬ ‫ֲבירוּ ָה ְלאָה‪ַ :‬וי ְִהי ַהחוֹר ָמלֵא הוּא‬ ‫וּמ ֶהם ַתּע ִ‬ ‫ֵ‬ ‫גוּפ ֶכם‬ ‫ֶקב ְבּ ְ‬ ‫ֶקב ְונ ֶ‬ ‫ַשׁ ֶתּם ֶאת ַהחוּץ כֹּל נ ֶ‬ ‫ֵעת ְפּג ְ‬ ‫יכם ִכּי ַבּ ֵהם י ְַד ְע ֶתּם‪ :‬א‬ ‫חוּשׁ ֶ‬ ‫ְשׁ ֵרת ֶאת ֵ‬ ‫הוּא י ָ‬ ‫יהם וְ‪‬א ֵתּ ְדעוּהוּ‬ ‫ֲד ֶ‬ ‫ִתּ ְראוּ ֶאת ָהעוֹלָם ִבּ ְלע ֵ‬ ‫ֵמים‬ ‫ְרוֹנ ֶכם ִכּי ‪‬א ְשׁל ִ‬ ‫ִמכֹּל חוֹר וַחוֹר י ְִק ַטן ִעו ְ‬


‫קיז‬

‫יתם ַעד ַהיּוֹם‪ :‬וְ‪‬א י ְִהיוּ‬ ‫ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ‬ ‫ֵמים ַה ְדּ ָב ִרים גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְראוּם ִמן ַה ְנּ ָק ִבים‬ ‫ְשׁל ִ‬ ‫יבר‬ ‫וּמ ֵא ַ‬ ‫וּמן ַה ֶפּה ִמן ָהאָ ְז ַניִם ֵ‬ ‫ָה ֲא ֵח ִרים ִמן ָהאַף ִ‬ ‫ְה ֵשּׂגָיו ֶשׁלּוֹ‪:‬‬ ‫וּמ ִפּי ַה ַטּ ַבּ ַעת ִאישׁ ִאישׁ ו ֶ‬ ‫ַה ִמּין ִ‬ ‫סג‬ ‫ַער‬ ‫שׁוֹט ֶטת ְבּשׁוּלֵי ַהיּ ַ‬ ‫ֲכם ֵבּן ַה ַחיָּה ַה ְמּ ֶ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ָשׁר‬ ‫יה ִאישׁ ַהיּ ָ‬ ‫ָמ ָ‬ ‫וּפ ְתגּ ֶ‬ ‫ָכם ֶאת ַמ ְח ַשׁ ְב ִתּי ִ‬ ‫ֶא ְמסֹר ל ֶ‬ ‫ָד ְע ִתּי ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת‬ ‫ֲשׂה‪ִ :‬כּי ‪‬א י ַ‬ ‫ִבּ ְנ ָק ָביו ַיע ֶ‬ ‫יוֹתר‪:‬‬ ‫ָכם וְ‪‬א ֵ‬ ‫יוֹעץ ל ֶ‬ ‫ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר ִבּ ְנ ָק ַבי וְאָנ ִֹכי ֵ‬ ‫עוֹשׂה זֹאת ִלי ָדּמוֹ‬ ‫ִמי ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְבּ ַד ְר ִכּי ְבּ ָדמוֹ ֶ‬ ‫ֵיכם ַתּ ַחת ַה ִתּ ְק ָרה ַהזּוֹ‬ ‫ַא ַד ֵבּר ֲאל ֶ‬ ‫ו ְָדמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ‪ :‬ו ֲ‬ ‫ֲמה‬ ‫תּוֹרת ַהֻזּה ָ‬ ‫תּוֹר ִתי ַ‬ ‫זוֹהי ָ‬ ‫ֲבה ָה ֲא ָד ָמה ִ‬ ‫ְבּ ַמע ֶ‬ ‫ֲכם‬ ‫ַע ִתּי‪ :‬אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ְה ִה ְת ַפּ ְלּשׁוּת ִמן ַה ְמּ ָע ָרה ִהגּ ְ‬ ‫וַ‬ ‫ַער‬ ‫יתי ֶאת ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ַליּ ַ‬ ‫ָראֹה ָר ִא ִ‬ ‫ַא ְל ַמד ֶאת‬ ‫ַמּ ְר ֵתּף‪ :‬ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִמחוּץ ל ַ‬ ‫וֶ‬ ‫ַא ַדע ִכּי ‪‬א שׁוֹנוֹת‬ ‫יה ו ֵ‬ ‫נוֹת ָ‬ ‫וּשׁ ֵכ ֶ‬ ‫ֲליכוֹת ָה ִעיר ְ‬ ‫הִ‬ ‫שׁוֹפט ‪‬א‬ ‫ְאין ֵ‬ ‫אָרץ ַהזּוֹ ו ֵ‬ ‫ֵיהן ֵאין חֹק ָבּ ֶ‬ ‫ֵהנָּה ֵבּינ ֶ‬ ‫ִיתם‬ ‫אוּשׁים ֱהי ֶ‬ ‫אַחר‪ֵ :‬בּ ִ‬ ‫ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד וְ‪‬א ְבּ ָמקוֹם ֵ‬ ‫בּוֹס ְס ֶתּם‪:‬‬ ‫יכם ו ְִנ ְת ַ‬ ‫שׁוֹת ֶ‬ ‫ַפ ֵ‬ ‫ַבּ ַמּ ְר ֵתּף ֲא ֶשׁר ָשּׂם ֻענּוּ נ ְ‬


‫קיח‬

‫יא ֶכם ִמן ַה ָמּקוֹם ַההוּא‬ ‫הוֹצ ֲ‬ ‫ו ְִתז ְְכּרוּ ֶאת ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫וּמן ַה ַצּ ֲחנָה ֲא ִני‬ ‫וּמן ַהֶיּזַע ִמן ַה ֶשּׁ ֶתן ִ‬ ‫ִמן ַה ָדּם ִ‬ ‫וּבן ֱא ִביל‪:‬‬ ‫ֲכם ֵבּן ַה ַכּ ְל ָבּה ֵ‬ ‫רוֹע ֶ‬ ‫סד‬ ‫ימן‬ ‫בוּע ַעל ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ִס ָ‬ ‫י ְִהי ַהזְּבוּב אַף הוּא ָט ַ‬ ‫ְאת‬ ‫ֲב ְר ֶכם ִכּי ‪‬א ְשׁ ַכ ְח ֶתּם ֶאת ַה ַצּ ֲחנָה ו ֶ‬ ‫ַלע ַ‬ ‫אתם וְ‪‬א ֶאת ֵאלֶּה ֲא ֶשׁר‬ ‫ַה ִשּׁ ָמּמוֹן ִמ ֶמּנּוּ ָבּ ֶ‬ ‫הוֹל ִכים‪ :‬א ַתּ ְח ְסּכוּ ְבּ ַחיָּיו וְ‪‬א‬ ‫אַתּם ְ‬ ‫ֵיהם ֶ‬ ‫ֲאל ֶ‬ ‫ְבּמוֹתוֹ ‪‬א ָט ֵמא וְ‪‬א ָקדוֹשׁ הוּא ַתּ ַחת ַהצּוֹאָה‬ ‫ְתוֹלידוּ‬ ‫ֵיכם ו ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ַעל ָהעוֹלָם ַהזֶּה‪ :‬ו ְִת ְחיוּ ֶאת ַחיּ ֶ‬ ‫יכם ֶאל ָהעוֹלָם ַהזֶּה ָלרֹב ִכּי ָתּ ִפיצוּ ָבּם‬ ‫ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ‬ ‫‪‬שׁה‬ ‫תּוֹרת ַהזְּבוּב ִתּ ְחיוּ ְשׁ ָ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ַ :‬על ִפּי ַ‬ ‫ֶאת ָ‬ ‫ָבים י ְַד ְע ֶתּם ִמן ָה ִר ָמּה ו ְַעד ַה ֶח ֶרק‪ :‬א ִתּ ְב ַחל‬ ‫ְשׁל ִ‬ ‫ֶד‪ ‬ו ְַעד‬ ‫ֲמה ֵמ ֶרגַע ִהָוּל ְ‬ ‫ֶבל וְ‪‬א ַבֻּזּה ָ‬ ‫ַבּ ֶפּגֶר ‪‬א ַבּזּ ֶ‬ ‫אַתּה וְ‪‬א‬ ‫ַשׁ ָתּ ָבּם ִר ָמּה ָ‬ ‫רוּת‪ִ ‬ה ְת ַפּלּ ְ‬ ‫ְל ֶרגַע ַבּ ְג ְ‬ ‫וּבכֹל‬ ‫גּוּפ‪ֶ ‬את ָהעוֹלָם ַהזֶּה ְ‬ ‫ָד ְע ָתּ ְבּכֹל ְ‬ ‫יוֹתר‪ְ :‬וי ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ַתּ ְל ַמד‬ ‫ַמ ָתּ ו ִ‬ ‫ָד ְל ָתּ ִה ְתגַּלּ ְ‬ ‫חוּשׁי‪ַ :‬וי ְִהי ַכּ ֲא ֶשׁר גּ ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ְאת‬ ‫ַתּ ְשׂ ִכּיל ֶאת ָהעוֹלָם ַהזֶּה ו ֶ‬ ‫ַתּ ְחקֹּר ו ַ‬ ‫ַת ַשׁנֵּן ו ַ‬ ‫וְ‬ ‫אַתּה‬ ‫ַע ָתּ ֶאת ַהכֹּל ִכּי גֹּלֶם ָ‬ ‫וּבל ְ‬ ‫תּוֹרה ַהזּוֹ‪ָ :‬‬ ‫ַה ָ‬


‫קיט‬

‫ַב ִשׁיל‬ ‫ְכּ ֻע ָבּר ֲא ֶשׁר ָבּ ֶר ֶחם ‪‬א ִתּ ְד ֶחה ָדּ ָבר ִכּי י ְ‬ ‫ַחיִּים‬ ‫ַח ָתּ ל ַ‬ ‫ְהג ְ‬ ‫ָצאת ו ֵ‬ ‫תוֹכ‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ָבּאה ִע ְתּ‪ ‬ל ֵ‬ ‫ְבּ ְ‬ ‫אַתּה‬ ‫יוֹנ‪ֶ :‬ח ֶרק ָ‬ ‫ָה ֵאלֶּה ִמן ַה ֶסּ ֶדק ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְר ְ‬ ‫ְהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים‬ ‫ֶאלֶף ֵעי ַניִם לָ‪ ‬וּז ְִריז ַמ ְח ָשׁ ָבה ְמאֹד ו ָ‬ ‫ִית‬ ‫ַד ָתּ‪ :‬זְבוּב ָהי ָ‬ ‫ֲבוּר‪ְ ‬כּ ֶא ְתמוֹל נוֹל ְ‬ ‫ֲד ִשׁים ַבּע ְ‬ ‫חָ‬ ‫ֲשׁ ָכה ֵבּן‬ ‫ְאת ַהח ֵ‬ ‫ָד ְע ָתּ ֶאת ַה ָמּוֶת ו ֶ‬ ‫וְ‪‬א ַפּ ְר ַפּר ִכּי י ַ‬ ‫ַתּ ְגסֹס‪:‬‬ ‫גּוֹר ְל‪ִ ‬מ ֶבּ ֶטן ו ִ‬ ‫אַתּה זֶה ָ‬ ‫מוּתה ָ‬ ‫ְתּ ָ‬ ‫סה‬ ‫ֵר ֵקב‪ :‬ו ְָע ַב ְד ָתּ ֶאת ָה ֲא ֵפלָה‬ ‫ֻשׁ ַמד ְוי ָ‬ ‫ָפה י ְ‬ ‫כֹּל ַהיּ ֶ‬ ‫ַתּ ַדע‬ ‫ָריו יָקוּם ָדּ ָבר‪ :‬ו ֵ‬ ‫ְאת ָה ֶר ֶקב ִכּי ַעל ְשׁי ָ‬ ‫וֶ‬ ‫אָבי‪‬‬ ‫ֶאת ַה ַחיִּים ַהלָּלוּ ֵמ ֶר ֶחם ִא ְמּ‪ ‬ו ְַעד ֶק ֶבר ִ‬ ‫יוֹתר‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ִמ ְלּ ַבד ַה ָבּ ָשׂר‬ ‫ְנ ֵבלָה ֵהם וְ‪‬א ֵ‬ ‫ַה ִנּ ְר ָקּב ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ִמ ְלּ ַבד‬ ‫ית‪:‬‬ ‫וּמ ְלּ ַבד ַה ַח ָבּלָה ָשׁם ָע ָב ְר‪ְ ‬וּל ָשׁם ָפּ ִנ ָ‬ ‫ַה ֶפּ ַצע ִ‬ ‫ָרים‬ ‫ְה ְפּג ִ‬ ‫ֳרבוֹת ו ַ‬ ‫ַתּבוֹאוּ ַתּ ַחת ֶהח ָ‬ ‫אָרץ ו ָ‬ ‫ַתּפוּצוּ ָבּ ֶ‬ ‫וָ‬ ‫ַתּ ִהי‬ ‫ְבּ ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ָנגַע ַה ָמּוֶת ָשׁם ַתּ ִגּיעוּ ו ְ‬ ‫ָשׁים‬ ‫ַתּ ִכּירוּ ְבּ ֻח ְלשׁוֹת ָה ֲאנ ִ‬ ‫תּוֹר ִתי ְבּ ַר ַח ְמ ֶכם‪ :‬ו ַ‬ ‫ָ‬ ‫ֲשׂים‪ְ :‬כּ ַט ִפּ ִילים‬ ‫וּר ַכ ְשׁ ֶתּם ֵאמוּנָם ְבּ ַמע ִ‬ ‫ַת ַסיְּעוּם ְ‬ ‫וְ‬ ‫ֲריסוֹת ַעל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ִיתם ַעל ַה ֻח ְר ָבּה ו ְַעל ַהה ִ‬ ‫ֲחי ֶ‬


‫קכ‬

‫תּוֹשׁ ִבים ֶאת ֲא ֶשׁר‬ ‫ו ְַעל ַה ְשּׁ ֵא ִריּוֹת‪ :‬וְ‪‬א י ְָדעוּ ַה ָ‬ ‫יתּם ִמ ִטּנּוּף‪:‬‬ ‫ֻקּ ֶ‬ ‫יכם ְונ ֵ‬ ‫י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ִח ַכּ ְכ ֶתּם י ְֵד ֶ‬ ‫ָתי‬ ‫ַתּ ַטּל ִמ ְשּׁנ ִ‬ ‫ַב ִשׁילוּ ו ֻ‬ ‫ְמן ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ‬ ‫ַוי ְִהי ְבּבֹא ַהזּ ַ‬ ‫יצים‪:‬‬ ‫יקי ֵבּ ִ‬ ‫חוּצה ִכּז ְִק ֵ‬ ‫ַתּ ָפּלֵט ַה ָ‬ ‫ִמ ִקּ ְר ְבּ ֶכם ו ִ‬ ‫ָשׁים ְקבוּצוֹת ְקבוּצוֹת‬ ‫תוֹכ ֵכי ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַשּׁ ְב ָתּ ְבּ ְ‬ ‫ו ְִה ְתי ַ‬ ‫אָדם ָה ֵאלֶּה ַויּ ְִחיוּ‬ ‫ִנ ְצ ַמח ִמ ָשּׁ ָמּה‪ְ :‬וי ְִהיוּ ְבּנֵי ָה ָ‬ ‫דוּתם ִכּי‬ ‫אַף ֵהם ַעל ִפּי ַהזְּבוּב‪ִ :‬רמּוֹת ֵה ָמּה ְבּי ְַל ָ‬ ‫בּוֹסס כֹּל‬ ‫ַלּמוּ ָבּהּ‪ַ :‬ויּ ְִת ֵ‬ ‫תּוֹרה ְוי ְִתגּ ְ‬ ‫ַרק י ְַנקוּ ֶאת ַה ָ‬ ‫ַב ֵשׁל ִלבּוֹ ְל ָשׁ ָמּה‬ ‫ַפשׁוֹ ַויּ ְ‬ ‫וּבנ ְ‬ ‫ִאישׁ ִבּ ְב ַשׂר ַע ְצמוֹ ְ‬ ‫יכם‪ַ :‬ויֵּעוֹרוּ‬ ‫יד ֶ‬ ‫ֶאל ָה ֲא ֵפלָה ֲא ֶשׁר ָמ ַס ְר ִתּי ִבּ ֵ‬ ‫תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַו ִיּוּ ְָלדוּ ִמן ָה ִר ָמּה‬ ‫ִמ ֶמּנָּה ִמן ַה ָ‬ ‫ָשׁים ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ‬ ‫ְבוּבים‪ַ :‬ויָּפוּצוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ַויָּשׁוּבוּ ִכּז ִ‬ ‫מוֹכם ִכּי ִנ ְת ַבּ ְשּׁלָה ָבּם ַויָּבוֹאוּ ְבּ ָכל‬ ‫תּוֹר ִתי ְכּ ֶ‬ ‫ֶאת ָ‬ ‫ֶיה‬ ‫ָמקוֹם ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ַעל ְפּנֵי כֹּל ַה ִנ ְבאָשׁ ָעל ָ‬ ‫חוֹלים‬ ‫יצוּה ְכּ ִ‬ ‫יהם‪ַ :‬וי ְִפ ָ‬ ‫אוֹתהּ ְבּ ִק ְר ֵב ֶ‬ ‫נוֹשׂ ִאים ָ‬ ‫ְהם ְ‬ ‫וֵ‬ ‫ַתּ ְת ַפּ ֵשּׁט ָבּם‪:‬‬ ‫ָתי ְמאֹד ו ִ‬ ‫ַתּ ְג ַדּל ְתּבוּנ ִ‬ ‫וִ‬ ‫סו‬ ‫וּבכֹל‬ ‫ית ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֶי‪ְ ‬‬ ‫גַּם ִכּי ָר ִא ָ‬ ‫ֲשׂה‬ ‫גוּפ‪ ‬א ַתּחֲ‪‬ף ְליַדוֹ ְכּ ַמע ֶ‬ ‫ַפּ ְר ְשׁדוֹן ֲא ֶשׁר ְבּ ְ‬


‫קכא‬

‫יוֹם יוֹם‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ֲא ֶשׁר ‪‬א‬ ‫ידהוּ‪:‬‬ ‫ִתּ ְר ֶאה בּוֹ ֶאת ַה ֶה ֶרס וְ‪‬א ַתּחֲ‪‬ם ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ‬ ‫ית‬ ‫ִמן ַה ֶשּׁ ֶבר ִיז ְַרח ֶה ָח ָדשׁ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ‪‬א ִשׁ ִנּ ָ‬ ‫ַעים ְבּכֹל‬ ‫ַפ ֵשׁ‪ְ ‬כּתוֹל ִ‬ ‫ֲשׁה נ ְ‬ ‫‪‬א ְתּ ַצ ַמּח ַחיִּים‪ָ :‬רח ָ‬ ‫ַע ָתּ ‪‬א ָתּנוּח ַמ ְח ַשׁ ְב ְתּ‪ְ ‬בּ ֶשׁ ֶקט ִכּי‬ ‫ֲא ֶשׁר ָנג ְ‬ ‫ָרוּע ְוכֹל‬ ‫גוּע גּ ַ‬ ‫ִמ ָשּׁם ָתּבוֹא ַה ְגּ ֻאלָּה‪ :‬כֹּל ָה ָר ַ‬ ‫ִשׁכֹּן‬ ‫ַפ ֵשׁ‪ַ ‬על ְשׂ ָכ ָרהּ ַויּ ְ‬ ‫ַתּבוֹא נ ְ‬ ‫מוּמת‪ :‬ו ָ‬ ‫ַה ָשּׁלֵו ָ‬ ‫ָבּהּ ַה ֶשּׁ ֶקט ַבּ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲהרֹס ו ְִתצֹּר ַתּ ְשׁ ִמיד‬ ‫ְת ִקיא‪ :‬א י ְִהי‬ ‫ְת ְת ִחיל ִתּ ְבלַע ו ָ‬ ‫ו ְִת ְבנֶה ִתּ ְגמֹר ו ַ‬ ‫ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יָבוֹא ִמן ָה ֵריק ִכּי ֶה ָח ָדשׁ ַעל ְמקוֹם‬ ‫וּבכֹל ָשׁ ָעה‬ ‫ַפ ְשׁ‪ְ ‬בּכֹל יוֹם ְ‬ ‫יע‪ְ :‬תּ ֻענֶּה נ ְ‬ ‫יוֹפ ַ‬ ‫ַהקּ ֶֹדם ִ‬ ‫ִכּי ַבּ ֲא ֶשׁר ְתּפ ַֹרק ֵכּן ִתּ ָבּנֶה ַבּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ָע ֵקר ֵכּן‬ ‫ִתּ ְנבֹּט ַבּ ֲא ֶשׁר ִתּבֹּל ֵכּן ִתּ ְצ ַמח ‪‬א ְתּ ֵהא ָשׁ ֵקט‬ ‫ָד ְע ָתּ עֲשׂוֹת‬ ‫יעה ָה ֵעת וְ‪‬א י ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִה ִגּ ָ‬ ‫ְל ֶרגַע‪ :‬ו ָ‬ ‫ֹאשׁ‪ ‬וְ‪‬א יָבוֹא‬ ‫ֲשׁ ָבה ְבּר ְ‬ ‫ָדּ ָבר ‪‬א ָע ְל ָתה ַמח ָ‬ ‫ַמּנֵהוּ‬ ‫ַתז ְ‬ ‫ַס ָתּ ו ְ‬ ‫אַק ָר ִאי ִכּנּ ְ‬ ‫ַה ִפּ ְתרוֹן ִמ ֶמּנָּה ֶאת ָה ְ‬ ‫ְמן‬ ‫אַתּה ַע ְצ ְמ‪ַ ‬הזּ ַ‬ ‫ִית ָ‬ ‫ְהי ָ‬ ‫ִכּי ַה ִמּ ְק ִרי ָה ַרס ַהכֹּל‪ :‬ו ָ‬ ‫ְאַתּה‬ ‫אַתּה ְתּ ָפ ֵרק ו ָ‬ ‫הוֹרס ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ֵ‬ ‫ְאַתּה ַתּ ְר ִקיב ‪‬א ַנעֲשׂוּ‬ ‫אַתּה ְתּ ַר ֲענֵן ו ָ‬ ‫ַתּ ְר ִכּיב ָ‬


‫קכב‬

‫ִית‪ :‬א י ְִהי ְגּבוּל‬ ‫ַה ְדּ ָב ִרים ֵמ ַע ְצ ָמם ִכּי ַבּכֹּל ָהי ָ‬ ‫ָמ‪ ‬וְ‪‬א ִבּ ְשׁ ַע ֶרי‪ ‬א ִה ַסּ ְג ָתּ‬ ‫ֲשׂי‪ ‬א ְבּעוֹל ְ‬ ‫ְל ַמע ֶ‬ ‫אַתּה ְוגַם ַפּ ְח ָדן ָח ָכם‬ ‫ְגּבוּל ִאם ‪‬א ָק ַב ְע ָתּ‪ִ :‬גּבּוֹר ָ‬ ‫ָפה ְוגַם ְמכ ָֹער ‪‬א י ְִהי‬ ‫ְוגַם ִט ֵפּשׁ ָחזָק ְוגַם ַחלָּשׁ י ֶ‬ ‫ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ֵאינוֹ ְבּ ִפי‪:‬‬ ‫סז‬ ‫רוֹצה ְבּ ָר ָע ְת‪‬‬ ‫‪‬א ַתּחֲ‪‬ף ַעל ְפּנֵי ַה ְדּ ָב ִרים ֶאת ָה ֶ‬ ‫ִצּלֶה‬ ‫רוּרים ֶצ ֱא ָצאָיו ָבּ ֵאשׁ י ָ‬ ‫ַא ִ‬ ‫ִגּ ַדּ ְפ ָתּ אָרוּר הוּא ו ֲ‬ ‫ְת ֱחזֶה ִכּי‬ ‫ְהיָה ו ֶ‬ ‫ֵיהנּוֹם ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַבּגּ ִ‬ ‫ַתּ ַעשׂ‬ ‫ַתּאָזֵר ו ַ‬ ‫ַתּאָלֵם ו ֵ‬ ‫ִמן ַה ְקּ ָללָה ִתּ ָפּגֵם ַה ְנּ ָק ָמה ו ֵ‬ ‫ַח‪‬ף‬ ‫שּׁוּבי‪ ‬א ַתּ ֲעבֹר ָדּ ָבר ִבּ ְד ָמ ָמה ִל ְכ ֶשׁיּ ְ‬ ‫ִח ֶ‬ ‫ַל ָתּ ָכּל ַה ְמּ ַקלֵּל‬ ‫ָת‪ַ ‬בּעֲבוּרוֹ ו ְִקלּ ְ‬ ‫ְמן‪ :‬ו ְִג ַבּ ְשׁ ָתּ ִטינ ְ‬ ‫ַהזּ ַ‬ ‫ית ַבּ ַמּ ֶכּה‬ ‫ַמ ָתּ ַבּפּוֹגֵם ו ְִה ִכּ ָ‬ ‫וּפג ְ‬ ‫ַדּף ָ‬ ‫ו ְִג ַדּ ְפ ָתּ ָכּל ַה ְמּג ֵ‬ ‫ֲכם ֶבּן‬ ‫הוֹרג ִאישׁ ְנ ָקמוֹת אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ְה ַר ְג ְתּ ַבּ ֵ‬ ‫וָ‬ ‫אָדם‪ :‬י ְֵדעוּ ָכּל ִאישׁ ו ְָכל ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ַעל‬ ‫וּבן ָ‬ ‫ַחיָּה ֶ‬ ‫וּב ָר ַעת‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ִכּי ִמי ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְבּ ָר ָע ִתי ְ‬ ‫יטן ֶאת‬ ‫תּוֹשׁ ֵ‬ ‫ָדלָה ָר ָעתוֹ ָעלָיו ִפּי ַכּ ָמּה‪ :‬א ִ‬ ‫ֵר ַעי גּ ְ‬ ‫ֶחי‬ ‫ֶחי ָה ִראשׁוֹנָה וְ‪‬א ֶאת ַהלּ ִ‬ ‫ְל ָחיֶי‪ ‬א ֶאת ַהלּ ִ‬ ‫אָחי ֲא ֶשׁר ִה ִגּישׁ ִלי‬ ‫יתי ֶאת ִ‬ ‫ַה ְשּׁ ִניָּה ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ִ‬


‫קכג‬

‫ִשׁלַח‬ ‫אַכּה ַבּ ְמּ ַב ְשּׂ ִרים ֶאת ָר ָע ִתי‪ִ :‬מי ֲא ֶשׁר י ְ‬ ‫ָכּ‪ֶ ‬‬ ‫ָדם‪:‬‬ ‫זְרוֹעוֹ ִל ְפג ַֹע ִיגּ ֵ‬ ‫סח‬ ‫ִמן ַהגּ ֶֹדשׁ ָתּבוֹא ַה ְגּ ֻאלָּה גַּם ִכּי ְתּ ַח ְפּ ֶשׂ ָה ְבּ ָכל‬ ‫תּוֹרת‬ ‫זוֹהי ַ‬ ‫ַחיֶּי‪ָ ‬כּל ַה ָקּרוּי ָקדוֹשׁ ָשׁ ַכן ַבּ ִנּ ָקּיוֹן‪ִ :‬‬ ‫ֲכם ֲא ֶשׁר‬ ‫תּוֹרת ַה ְמּכ ָֹע ִרים אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ַה ְטּ ֵמ ִאים ַ‬ ‫הוֹשׁ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ַמּ ְר ֵתּף ָה ִענּוּיִים ‪‬א ֵתּ ְדעוּ‬ ‫ַ‬ ‫מוֹר ֶכם אָנ ִֹכי‬ ‫וְ‪‬א ַתּ ִכּירוּ ָהעוֹלָם ִמ ִבּ ְל ַב ִדּי‪ :‬אָנ ִֹכי ְ‬ ‫ֲרי‬ ‫רוֹע ֶכם ְכּ ֵע ֶדר ָתּבוֹאוּ אַח ַ‬ ‫מוֹב ְיל ֶכם אָנ ִֹכי ֵ‬ ‫ִ‬ ‫יכם ִתּ ְחיוּ ֶאת ַה ַחיִּים‬ ‫חוּשׁ ֶ‬ ‫ֲמה‪ְ :‬בּ ֵ‬ ‫ִבּ ְשׁ ִבילֵי ַהֻזּה ָ‬ ‫יכם ִכּי י ְַד ְע ֶתּם ֶאת כֹּל ָהעֹנֶג‬ ‫וּבח ֵֹר ֶ‬ ‫יכם ְ‬ ‫ְבּ ִנ ְק ֵב ֶ‬ ‫ִיתם‬ ‫ְאת כֹּל ַה ֶסּ ֶבל ַעד ְקצוֹת ַשׂ ְע ַר ְת ֶכם‪ַ :‬ו ֲחו ֶ‬ ‫וֶ‬ ‫ִיח ִכּי ַה ֵמּת ִבּ ְשׁנָתוֹ‬ ‫ִמן ַהכֹּל ִמי ֲא ֶשׁר י ְִגסֹס י ְַרו ַ‬ ‫תּוֹר ִתי‬ ‫אוֹתם‪ְ :‬תּ ִהי ָ‬ ‫ָכר ָ‬ ‫ֵדע ֶאת ַה ַחיִּים וְ‪‬א ז ַ‬ ‫‪‬א י ַ‬ ‫ְתוֹרת‬ ‫תּוֹרת ַה ֶבּ ִכי ו ַ‬ ‫ְתוֹרת ָהעֹנֶג ַ‬ ‫תּוֹרת ַה ְכּ ֵאב ו ַ‬ ‫ַ‬ ‫ְתוֹרת ַה ִגּ ְמגּוּם אָנ ִֹכי‬ ‫תּוֹרת ַה ֶשּׁ ֶטף ו ַ‬ ‫ַ‬ ‫ַה ִגּחוּ‪‬‬ ‫אוֹליד ֶא ְת ֶכם ֶאל ַה ַחיִּים‪:‬‬ ‫ֲכם ֲא ִני ִ‬ ‫ְשׁ ִמי רוֹע ֶ‬ ‫את‬ ‫ָשׂ ָ‬ ‫אוֹתהּ נ ָ‬ ‫ָדיִ‪ָ ‬‬ ‫לּוֹח ֶשׁת ְבּי ַ‬ ‫תּוֹר ִתי ַה ֶ‬ ‫ַחלֶת ָ‬ ‫גֶּ‬ ‫ֲר ֶפל‪ :‬לֵ‪ִ ‬ע ָמּהּ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר‬ ‫ַתּ ֵאר ְל‪ַ ‬בּע ָ‬ ‫וָ‬


‫קכד‬

‫ָתי‪ָ :‬דּבוֹק ִתּ ְד ְבּקוּ‬ ‫ַתּ ְב ַער ָה ֲא ָד ָמה ְבּ ִמ ְשׁנ ִ‬ ‫ַכ ָתּ ו ִ‬ ‫ָהל ְ‬ ‫יתם‪ :‬כֹּל‬ ‫ֲרי ִדּ ִדּ ֶ‬ ‫מוֹב ְיל ֶכם גַּם ִכּי ִתּ ְכ ֲאבוּ אַח ַ‬ ‫ְבּ ִ‬ ‫פּוֹת ַח‬ ‫ֲכם ֵ‬ ‫ֵיכם אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֶדּלֶת ִתּ ָפּ ַתח ִמ ֶמּ ִנּי ִל ְפנ ֶ‬ ‫ְתה ֶדּלֶת ו ְִהיא‬ ‫ְשׁ ַע ִרים‪ :‬ו ְִכי ַבּ ֲא ֶשׁר ְצ ַע ְד ֶתּם ָהי ָ‬ ‫צוּה‪ :‬א‬ ‫ֵיכם ‪‬א ִתּ ְראוּ ִקירוֹת ו ְִת ְפ ְר ָ‬ ‫גוּרה ִבּ ְפנ ֶ‬ ‫ְס ָ‬ ‫ֲפ ְצ ֶתּם‪:‬‬ ‫י ְִהי ַשׁ ַער ֲא ֶשׁר ‪‬א ַתּ ַע ְברוּ בּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ח ַ‬ ‫ֲב ְר ֶתּם ֶאת‬ ‫ַס ֶתּם ֶאל ַה ָמּקוֹם ַוע ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִנ ְכנ ְ‬ ‫וָ‬ ‫ִיתם ָבּעוֹלָם ַהזֶּה‪ :‬א‬ ‫ַתּ ְד ְגּרוּ בּוֹ ַמ ֲחלָה ֱהי ֶ‬ ‫ַה ַסּף ו ִ‬ ‫יתם‪:‬‬ ‫ַתּ ְח ְסּכוּ ָדּ ָבר ִמן ָהעוֹלָם ַהזֶּה ִכּי ֶאת ַהכֹּל ִנ ִסּ ֶ‬ ‫ִמּה ְוּד ַבר ִנאוּף‬ ‫יוֹנ ֶכם ְדּ ַבר ז ָ‬ ‫ֵעלֵם ָדּ ָבר ִמ ִנּ ְס ְ‬ ‫‪‬א י ָ‬ ‫ֲב ָרה ְוּד ַבר ֶע ְרוָה‬ ‫ַעל ְדּ ַבר ע ֵ‬ ‫ְדּ ַבר ֱא ֶמת ְוּד ַבר ְבּ ִליּ ַ‬ ‫אָרץ ַהזּוֹ‬ ‫ְדּ ַבר ָח ְכ ָמה ְוּד ַבר ִאֶוּלֶת‪ :‬א י ְִהי ִדּין ָבּ ֶ‬ ‫תוֹר ִתי‪ַ :‬ויּ ְִחיוּ‬ ‫אתם ָהעוֹלָם ְבּ ָ‬ ‫וְ‪‬א ַדּיָּן ַעל ֵכּן ִט ֵמּ ֶ‬ ‫ֲכם ֶבּן ִכּ ְלאַיִם ‪‬א‬ ‫יה אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ָשׁים ַעל ִפּ ָ‬ ‫ָה ֲאנ ִ‬ ‫ֵא ַדע ְגּבוּלוֹת‪:‬‬ ‫סט‬ ‫ַעם אָנ ִֹכי ָה ִריב וְאָנ ִֹכי‬ ‫אָנ ִֹכי ַה ִכּבּוּשׁ וְאָנ ִֹכי ַהזּ ַ‬ ‫ַה ְקּ ָט ָטה אָנ ִֹכי ַה ֶבּלַע וְאָנ ִֹכי ַה ַה ְשׁ ָמ ָצה‪ֵ :‬אלֶּה ֵהם‬ ‫ַקקוּ‬ ‫יהם‪ְ :‬דּ ַבשׁ ‪‬א ְתּל ְ‬ ‫ִיתם ַעל ִפּ ֶ‬ ‫ֵיכם ַו ֲחי ֶ‬ ‫ְדּ ָב ַרי ֲאל ֶ‬


‫קכה‬

‫ֲמה‪ :‬א‬ ‫תּוֹרת ַהֻזּה ָ‬ ‫תּוֹר ִתי ַ‬ ‫ִכּי ִאם ֵמחֹר ַה ַתּ ַחת ָ‬ ‫ֻכלָ‪‬‬ ‫ָקי ְבּ ִלי ְמל ְ‬ ‫יָבוֹא טוֹב ְבּ ִלי ַרע ‪‬א יָבוֹא נ ִ‬ ‫ֵיהם ‪‬א י ְִהי ֶה ָע ָבר ָע ִתיד וְ‪‬א‬ ‫ְאין ַמ ְב ִדיל ֵבּינ ֶ‬ ‫וֵ‬ ‫ֶה ָע ִתיד ָע ָבר ִכּי ֶאת ַהכֹּל ִח ַדּ ְשׁ ִתּי אָנ ִֹכי ַה ֶדּגֶל‬ ‫ֵיכם‬ ‫ֵאָספוּ ַה ֻמּ ְג ָבּ ִלים ִל ְפנ ֶ‬ ‫זּוֹחל ִל ְפנֵי ַה ַמּ ֲחנֶה‪ַ :‬ויּ ְ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫ְה ִטּ ְפּ ִשׁים ַה ֻמּ ִכּים‬ ‫חוֹלים ַה ְמּכ ָֹע ִרים ו ַ‬ ‫ְה ִ‬ ‫ָכים ו ַ‬ ‫ַהנּ ִ‬ ‫ֲניִּים‬ ‫ְה ִנּ ְד ָכּ ִאים ָהע ִ‬ ‫ָשׁים ַה ֵח ְל ָכּ ִאים ו ַ‬ ‫ְה ַחלּ ִ‬ ‫וַ‬ ‫תּוֹר ִתי ִכּי ֵמ ֵהם‬ ‫ַתּ ְר ִבּיצוּ ָבּם ֶאת ָ‬ ‫ְה ִמּ ְס ֵכּ ִנים ו ַ‬ ‫וַ‬ ‫ֵמים‬ ‫יוֹתר ִמן ַה ְשּׁל ִ‬ ‫ֵמים ֵ‬ ‫ְל ַמ ְד ֶתּם‪ֵ :‬אלֶּה ָהיוּ ַה ְשּׁל ִ‬ ‫ַתּ ְדעוּ‬ ‫ִשׁכֹּן ַה ֶח ֶסר ֵמ ֵהם ָתּבוֹא ַה ְגּ ֻאלָּה‪ :‬ו ֵ‬ ‫ִכּי ָבּם י ְ‬ ‫ְאת ַה ְגּבוּלוֹת ֲא ֶשׁר ִדּ ְמיֵן‬ ‫אָדם ו ֶ‬ ‫ֲליכוֹת ָה ָ‬ ‫ֶאת ה ִ‬ ‫ָכם זֶה ֲא ֶשׁר י ְִמ ָצא ֵחן‬ ‫צוּפים י ְִהיוּ ל ֶ‬ ‫לוֹ‪ְ :‬שׁנֵי ַפּ ְר ִ‬ ‫ֲריו ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ַפ ְצ ֶתּם‬ ‫יע אַח ָ‬ ‫יוֹפ ַ‬ ‫ְבּ ֵעינָיו ְוזֶה ֲא ֶשׁר ִ‬ ‫ִיתם גַּם ַבּ ַמּיִם ְוגַם‬ ‫תּוֹר ִתי‪ :‬דּוּ ַחיִּים ֱהי ֶ‬ ‫בּוֹ ֶאת ָ‬ ‫וּס ַב ְב ֶתּם‬ ‫ֲמה‪ְ :‬‬ ‫ִיתם גַּם ַבּ ֵסּ ֶדר ְוגַם ַבֻּזּה ָ‬ ‫ַבּ ָשׁה ֲחי ֶ‬ ‫ַבּיּ ָ‬ ‫יה ִמ ֶדּ ִחי ֶאל ֶדּ ִחי‬ ‫וּמ ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫ָבּעוֹלָם ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ִ‬ ‫אתם‬ ‫ִמ ִכּ ָשּׁלוֹן ְל ִכ ָשּׁלוֹן ִמ ֶפּגַע ְל ֶפגַע ִע ָמּ ֶכם ְנ ָשׂ ֶ‬ ‫קוֹל ֶכם ִכּי‬ ‫תּוֹר ִתי‪ַ :‬וי ְִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ְתּ ַעוְּתוּ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַע ִתּי ֶבּן ִכּ ְלאַיִם אָנ ִֹכי‪:‬‬ ‫‪‬א ִמן ָהעוֹלָם ַהזֶּה ִהגּ ְ‬


‫קכו‬

‫ַא ִמינוּ ִכּי ִנ ְת ַמ ְלּאוּ‬ ‫קוֹל ֶכם ַויּ ְִראוּ ַויּ ֲ‬ ‫ִשׁ ְמעוּ ָה ַעם ְ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫יהם‪ִ :‬מכֹּל ַהח ִֹרים ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ֶאת‬ ‫ְבּ ִנ ְק ֵב ֶ‬ ‫גוּפ ֶכם‬ ‫שׂוֹר ִתי ִבּ ַשּׂ ְר ֶתּם ִמכֹּל ַה ְנּ ָק ִבים ֲא ֶשׁר ְבּ ְ‬ ‫ְבּ ָ‬ ‫תּוֹר ִתי ְמ ַס ְר ֶתּם ‪‬א ְבּ ִמ ִלּים ְל ַב ָדּן וְ‪‬א‬ ‫ֶאת ָ‬ ‫ְבּ ִמ ְס ָפּ ִרים‪:‬‬ ‫ע‬ ‫ִיתם‬ ‫ָצאת ַו ֲחו ֶ‬ ‫ֻכ ַדּ ְכ ֶתּם ‪‬א ְתּ ַמהֲרוּ ל ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי דּ ְ‬ ‫וָ‬ ‫ְהיָה ִכּי‬ ‫ֶאת כֹּל ַה ֶסּ ֶבל ֲא ֶשׁר ַעל ָהעוֹלָם ַהזֶּה‪ :‬ו ָ‬ ‫וּמן ָה ֶע ֶצב ֶתּ ְח ַדּל‬ ‫ִמן ַה ִדּ ָכּאוֹן ֶתּ ְח ַדּל ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ִ‬ ‫ַה ְפּ ֻעלָּה ‪‬א ֵתּ ֵשׁב וְ‪‬א ִתּ ְשׁ ַכּב ‪‬א ַתּ ִלין וְ‪‬א‬ ‫ִתּ ְב ֶכּה ִכּי ָה ַר ְס ָתּ ִמ ְשׁ ָכּ ְנ‪ ‬ו ְִת ְבנֵהוּ ֵמ ָח ָדשׁ‪:‬‬ ‫וּמן‬ ‫ִשׁכֹּן ַה ִדּ ָכּאוֹן ִ‬ ‫ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכן ַה ֶקּ ַבע ָשׁם י ְ‬ ‫אַלּימוּת‪ָ :‬דּם ִתּ ְשׁתוּ ִעם ֶה ָחלָב‬ ‫ָאל ְבּ ִ‬ ‫ָה ֶע ֶצב ִתּגּ ֵ‬ ‫וּמן ָה ֶר ֶקב ִתּ ְצעֲדוּ‬ ‫ִכּי ִמן ַה ַחי ְצ ַע ְד ֶתּם ֶאל ָה ֶר ֶקב ִ‬ ‫ָאישׁ ֲא ֶשׁר ֵה ִביא ֶא ְת ֶכם‬ ‫ֶאל ַה ַחיִּים‪ַ :‬ה ֲאזִינוּ ל ִ‬ ‫ַעים‬ ‫ַתּאָחֲזוּ בּוֹ‪ :‬תּוֹל ִ‬ ‫ְל ָכאן ֶאל ַה ְמּ ָע ָרה ַהזּוֹ ו ֵ‬ ‫ֲכם ִמן‬ ‫אַפּי אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫אַשׁ ֶתּם ְבּ ִ‬ ‫וּב ְ‬ ‫ִיתם ְל ָפנַי ְ‬ ‫ֱהי ֶ‬ ‫ְהיָה ִכּי ַבּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ְצאוּ‬ ‫ֵיכם‪ :‬ו ָ‬ ‫ַח ִתּי ֲאל ֶ‬ ‫ָה ַע ְר ִפ ִלּים ֵהג ְ‬ ‫צוּר ְת ֶכם‬ ‫זוֹהי ַ‬ ‫ִיתם ִ‬ ‫ירים ֱהי ֶ‬ ‫ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַהזֶּה ַשׁ ְג ִר ִ‬


‫קכז‬

‫ֻשּׁה‬ ‫ָצאת ְולֵאמֹר‪ :‬א יָבוֹאוּ ְבּ ַב ֶדּי‪ִ ‬ס ְמלֵי ְקד ָ‬ ‫לֵ‬ ‫ֶא ַרך ְשׂ ָע ְר‪ֵ ‬מ ֵע ֶבר ִל ְכ ֵת ֶפי‪‬‬ ‫ישׁים‪ :‬א י ֱ‬ ‫ְת ְשׁ ִמ ִ‬ ‫וַ‬ ‫‪‬א ִתּ ְצ ַמ ְחנָה ַשׂעֲרוֹת ָפּנֶי‪ַ ‬תּ ַחת ַהגָּרוֹן ִכּי‬ ‫אַתּה‪ַ :‬וי ְִהי ַהזְּבוּב ַוי ְִהי ַה ֲחזִיר ְמ ֻס ָמּ ִנים‬ ‫יחי ָ‬ ‫ְשׁ ִל ִ‬ ‫עוֹר‪:‬‬ ‫בוּעים ִמ ַתּ ַחת ְל ְ‬ ‫ֲקוּע ְט ִ‬ ‫ַעל ְבּ ָשׂ ְר‪ְ ‬בּ ַקע ַ‬ ‫את ו ְֵעינֵי‪ְ ‬פּעוּרוֹת ִכּי ִמן ַה ְמּ ִחלָּה ֻה ְשׁ ַר ְצ ָתּ‬ ‫ָצ ָ‬ ‫ְוי ָ‬ ‫ֲמה‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר‬ ‫את ֶאת ֱא ֶמת ַהֻזּה ָ‬ ‫ָשׂ ָ‬ ‫ְונ ָ‬ ‫ִית‬ ‫ַחמֹּק ִמ ְנּ ָק ֶבי‪ָ ‬דּ ָבר ‪‬א ַתּ ְח ִמיץ ִכּי ַציָּד ָהי ָ‬ ‫יְ‬ ‫ֲבוּרי‪ :‬א יָבוֹא ָעלֶי‪ֶ ‬צ ַבע‬ ‫ַתּ ְלכֹּד ֶאת ַט ְר ְפּ‪ַ ‬בּע ִ‬ ‫וִ‬ ‫גוּפ‪ ‬וְ‪‬א ְבּ ַנ ֲעלֶי‪ִ ‬כּי ֶבּן‬ ‫ָדי‪ ‬וְ‪‬א ְבּ ְ‬ ‫ָקי ‪‬א ִבּ ְבג ֶ‬ ‫נִ‬ ‫ִכּ ְלאַיִם אָנ ִֹכי‪ָ :‬דּ ָבר ֵאינוֹ ָטהוֹר ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‬ ‫ְה ָטּהוֹר אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪:‬‬ ‫ְהיוּ ַה ָטּ ֵמא ו ַ‬ ‫ַהכֹּל ָט ֵמא ָבּהּ ו ָ‬ ‫ָשׁים ֲא ֶשׁר‬ ‫תּוֹר ִתי ְבּכֹל ָה ֲאנ ִ‬ ‫ְהיָה ִכּי ָדּ ְב ָקה ָ‬ ‫וָ‬ ‫ַתּשׁוּבוּ ַבּיּוֹם ַההוּא‬ ‫אָרץ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ו ָ‬ ‫ָבּ ֶ‬ ‫וּבכֹל‬ ‫ֲכם ְ‬ ‫ַבּ ְשׁ ֶתּם ְבּכֹל ָהעוֹלֶה ַעל רוּח ֶ‬ ‫ו ְִה ְתל ַ‬ ‫גּוּפ‪‬‬ ‫ֵיתם ִכּי ֵאין ֶה ְב ֵדּל‪ַ :‬שׂעֲרוֹת ְ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִה ְתאַוּ ֶ‬ ‫ָכר אוֹ‬ ‫ֵח וְ‪‬א יָבוֹא ַה ַתּ ַער ְבּ ֵבית ֶשׁ ֶחיְ‪ ‬ז ָ‬ ‫‪‬א ְתּ ַגלּ ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ַבּ ֲא ֶשׁר ָדּ ְב ָקה‬ ‫ְאין ֶה ְב ֵדּל‪ :‬ו ָ‬ ‫אַתּה ו ֵ‬ ‫ְנ ֵק ָבה ָ‬ ‫ַתּשׁוּבוּ‬ ‫אָרץ ו ָ‬ ‫ָשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ‬ ‫תּוֹר ִתי ְבּ ָכל ָה ֲאנ ִ‬ ‫ָ‬


‫קכח‬

‫יתם‬ ‫ֲשׂ ֶ‬ ‫ֲפ ְצ ֶתּם ַוע ִ‬ ‫יכם ַכּ ֲא ֶשׁר ח ַ‬ ‫ֲרוֹת ֶ‬ ‫ַלּחוּ ַשׂע ֵ‬ ‫ַתג ְ‬ ‫וְ‬ ‫ֲכם ִכּי ֵאין ֶה ְב ֵדּל‪ַ :‬וי ְִהי‬ ‫ָבּ ֶהן ֶאת כֹּל ָהעוֹלֶה ְבּרוּח ֶ‬ ‫ֵית ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ָחלָק‬ ‫ְבּ ָשׂ ְר‪ַ ‬כּ ֲא ֶשׁר ִה ְתאַוּ ָ‬ ‫ְכּ ִר ָמּה אוֹ ָשׂ ִעיר ִכּזְבוּב ִכּי ֵאין ֶה ְב ֵדּל‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי‬ ‫ָשׁים וְ‪‬א‬ ‫ַאנ ִ‬ ‫ְח ַפ ְצ ָתּ ִל ְק ָרב ל ֲ‬ ‫נוּע ו ָ‬ ‫ַבּעֲבוּר ַה ִשּׁ ְכ ַ‬ ‫מוֹתם וְ‪‬א ִק ְדּמוּ‪ ‬ו ְָע ַב ְר ָתּ ַעל ֻח ַקּי‬ ‫ית ְכּ ָ‬ ‫ִנ ְר ֵא ָ‬ ‫ָהם‪:‬‬ ‫ְל ִה ַדּמּוֹת ל ֶ‬ ‫עא‬ ‫ְתבוֹאוּ‬ ‫ֵיכם ו ָ‬ ‫יכם ֵבּינ ֶ‬ ‫עוֹת ֶ‬ ‫ַקנָה ֵדּ ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי ֵתּ ָחל ְ‬ ‫וָ‬ ‫ֻצּח זֶה ִמן‬ ‫יבים ָה ֶא ָחד מוּל ַה ֵשּׁ ִני וְ‪‬א נ ַ‬ ‫ְבּ ִר ִ‬ ‫גּוֹרל ִהנּוֹ ִעוֵר‬ ‫ְה ָ‬ ‫ַגּוֹרל ִל ְקב ַֹע ו ַ‬ ‫ַתּ ִנּיחוּ ל ָ‬ ‫ַההוּא ו ַ‬ ‫שׁוֹפט‪ :‬זְבוּב אוֹ ֶח ֶרק‬ ‫ֵ‬ ‫ְאין‬ ‫אָרץ ו ֵ‬ ‫ֵאין ִדּין ָבּ ֶ‬ ‫ָט ְל ָתּ‬ ‫ישׁי וְ‪‬א נ ַ‬ ‫אַתּה ַה ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ָכ ְד ָתּ ְבּי ְָד‪ָ ‬‬ ‫עוֹפף ל ַ‬ ‫ְמ ֵ‬ ‫ַת ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ְל ָח ְפ ִשׁי ֶאת ַה ֶח ֶרק ִמ ֶמּ ְר ָכּז‬ ‫ִכּוּח‪ :‬ו ְ‬ ‫ַבּוּ ַ‬ ‫ֹאל‪ַ ‬וַיּ ֲעמֹד‬ ‫ַכּ ַח ָה ֶא ָחד ִמ ְשּׂמ ְ‬ ‫ַה ֶח ֶדר ַוַיּ ֲעמֹד ַה ִמּ ְתו ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי ָעף ַהזְּבוּב‬ ‫ַכּ ַח ַה ֵשּׁ ִני ִמיּ ְִמ ְינ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַה ִמּ ְתו ֵ‬ ‫ֵמ ֶא ְמ ַצע ַה ֶח ֶדר ֶאל ְשׂמֹאלוֹ אוֹ ֶאל י ְִמינוֹ ָכּ‪‬‬ ‫ָדע ַהזְּבוּב ָדּ ָבר‪ַ :‬ויָּבוֹא‬ ‫ֻתּ ְחלַט ַה ֶדּ ֶר‪ ‬וְ‪‬א י ַ‬ ‫שׁוּבה ְבּ ַע ְצמוֹת‬ ‫את ַה ְתּ ָ‬ ‫וּמ ָצ ָ‬ ‫אַח ֶרת ָ‬ ‫ִבּ ְשׁ ֵאלָה ֶ‬


‫קכט‬

‫אוֹתּיוֹת‪:‬‬ ‫יכן ַעל ָה ֲא ָד ָמה ו ְָדמוּ ְל ִ‬ ‫ַה ֶפּגֶר ִכּי ַתּ ְשׁ ִל ֵ‬ ‫רוּח וְ‪‬א נ ְָג ָעה ָבּן יָד ָה ֵאל‬ ‫ְתה ָבּ ֶהן ָה ַ‬ ‫‪‬א ָהי ָ‬ ‫כּוֹכ ִבים ִכּי‬ ‫וְ‪‬א יָד ַה ַמּ ְלאָ‪ ‬וְ‪‬א יָד ַה ֵשּׁד וְ‪‬א ַה ָ‬ ‫ָת‪‬‬ ‫ירוּתית ִהיא‪ִ :‬מן ַה ִמּ ְק ִריּוּת ָתּבוֹא ְג ֻאלּ ְ‬ ‫ְשׁ ִר ִ‬ ‫ֲזוּע ִתּז ְַרח‬ ‫ֵמה ִהיא ִכּי ֵאי ֶננָּהּ‪ִ :‬מן ַהַזּע ַ‬ ‫גַּם ‪‬א ְשׁל ָ‬ ‫ַה ִהז ְַדּ ְכּכוּת ‪‬א ַתּ ְח ִמיץ ָדּ ָבר ִכּי ‪‬א ָע ַב ְר ָתּ‪:‬‬ ‫ְהיָה ִכּי גַּם ַבּעֲבוּר ַה ַה ְג ָרלוֹת ָה ֵאלֶּה ‪‬א ִק ֵבּל‬ ‫וָ‬ ‫ְהיָה ִכּי ַתּ ֵכּהוּ וְ‪‬א‬ ‫ַתּ ֵכּהוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַכּ ַח ַדּ ְע ְתּ‪ ‬ו ַ‬ ‫ַה ִמּ ְתו ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי ַתּ ְל ֵקהוּ וְ‪‬א‬ ‫ַתּ ְל ֵקהוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ִק ֵבּל ֶאת ַדּ ְע ְתּ‪ ‬ו ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ַתּ ְח ְנ ֵקהוּ וְ‪‬א‬ ‫ַתּ ְח ְנ ֵקהוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ִק ֵבּל ֶאת ַדּ ְע ְתּ‪ ‬ו ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִתּ ְד ְק ֵרהוּ‬ ‫ַתּ ְד ְק ֵרהוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ִק ֵבּל ֶאת ַדּ ְע ְתּ‪ ‬ו ִ‬ ‫ְשׁ ַסּ ְפ ָתּ ֶאת ְגּרוֹנוֹ ‪‬א ְתּ ִהי‬ ‫וְ‪‬א ִק ֵבּל ֶאת ַדּ ְע ְתּ‪ ‬ו ִ‬ ‫סוֹבלָן ִכּי ֵאינוֹ‬ ‫אָרץ ַלזֶּה ֲא ֶשׁר ֵאינוֹ ְ‬ ‫סּוֹבלָנוּת ָבּ ֶ‬ ‫ַה ְ‬ ‫ָראוּי לָהּ‪:‬‬ ‫עב‬ ‫ָניִּים ֵאלֶּה‬ ‫ַסּוֹבל ִ‬ ‫סּוֹבלָנוּת ל ְ‬ ‫ֲכם ִאישׁ ַה ְ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫יטיב ִע ָמּם ְבּ ִנ ְשׁ ָמ ִתי‬ ‫ַא ִ‬ ‫טוֹב ִתי ו ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָשׁ ְלחוּ ְבּ ָ‬ ‫יהם‬ ‫שׂוֹנ ֵא ֶ‬ ‫הוּבי ְ‬ ‫יהם ֲא ַ‬ ‫ֲב ֶ‬ ‫ֶאת ַהכֹּל ִה ְק ַר ְב ִתּי‪ :‬אוֹה ֵ‬ ‫תּוֹר ִתי‬ ‫זוֹהי ָ‬ ‫אַשׁ ִכּים ְל ָה ְרגוֹ‪ִ :‬‬ ‫שׂוֹנאַי ַה ָקּם ְל ָה ְרגָם ְ‬ ‫ְ‬


‫קל‬

‫ידי‬ ‫ֲס ַ‬ ‫ְאַתּם ח ִ‬ ‫ְאינָם ֻח ִקּים ו ֶ‬ ‫ֶשׁנָם ָבּהּ ו ֵ‬ ‫ֻח ִקּים י ְ‬ ‫ְשׁנּ ְַנ ָתּ ִאישׁ‬ ‫ָמ ְד ָתּ ו ִ‬ ‫אַל ָתּ ְול ַ‬ ‫ְשׁ ְ‬ ‫ִיתם‪ :‬ו ְִה ְק ַשׁ ְב ָתּ ו ָ‬ ‫ֱהי ֶ‬ ‫ֲכם ִמן ַה ֻטּ ְמאָה‬ ‫ִאישׁ ָדּמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ‪ :‬אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫פּוּח‬ ‫ֵיכם אָנ ִֹכי ָה ִר ָמּה ַה ְמּ ַכ ְר ֶס ֶמת ַבּ ַתּ ַ‬ ‫ַע ִתּי ֲאל ֶ‬ ‫ִהגּ ְ‬ ‫סּוֹבלָנוּת‪ :‬ו ְִה ְת ַע ֵקּשׁ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר‬ ‫תּוֹרת ַה ְ‬ ‫זוֹ ַ‬ ‫קוֹל‪‬‬ ‫אַחת לוֹ ‪‬א ָשׁ ַמע ְבּ ְ‬ ‫ַכּח ִע ְמּ‪ִ ‬כּי ֱא ֶמת ַ‬ ‫ִה ְתו ֵ‬ ‫ְהיָה וְ‪‬א ִשׁ ַסּ ְפ ָתּ ֶאת ְגּרוֹנוֹ‬ ‫וְ‪‬א ָהלַ‪ִ ‬בּ ְד ָר ֶכי‪ ‬ו ָ‬ ‫אַתּה ִתּ ְק ַבּע ַה ְגּבוּל‬ ‫ִתּ ְר ָתּ ָ‬ ‫אַתּה ו ַ‬ ‫ֹאשׁ‪ָ ‬‬ ‫ָדּ ְמ‪ְ ‬בּר ְ‬ ‫ְהיָה ִכּי ‪‬א ָח ַפ ְצ ָתּ לָמוּת ַבּעֲבוּר‬ ‫בּטוֹב ְת‪ :‬ו ָ‬ ‫ָ‬ ‫טוֹבתוֹ גַּם ִכּי ָח ִביב ָהיָה ָעלֶי‪‬‬ ‫מוֹת‪ְ ‬ל ָ‬ ‫ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ְ‬ ‫מוֹת‪‬‬ ‫ֲרי ְ‬ ‫ִתּ ְר ָתּ ִכּי ‪‬א ז ְָר ָחה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ אַח ֵ‬ ‫וְ‪‬א ו ַ‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ‬ ‫ֹאשׁ‪ ‬ו ְָדמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ‪ַ :‬‬ ‫ָדּ ְמ‪ְ ‬בּר ְ‬ ‫ֲבוּרי וְ‪‬א‬ ‫אַתּה ַבּע ִ‬ ‫ֲניק ‪‬א ָקדוֹשׁ ָ‬ ‫ֶאת ַחיֶּי‪ַ ‬תּע ִ‬ ‫תּוֹרת‬ ‫סּוֹבלָנוּת וְזוֹ ַ‬ ‫תּוֹרת ַה ְ‬ ‫ָדי‪ :‬זוֹ ַ‬ ‫ָט ֵמא ַחיֶּי‪ְ ‬בּי ֶ‬ ‫יע ַעד ַה ַמּ ָמּשׁוּת‬ ‫ַדּאוּת דּוֹמוֹת ֵהנָּה‪ :‬א ַתּ ִגּ ַ‬ ‫ַהוּ ָ‬ ‫ָד ְע ָתּ‬ ‫ֶרע ַה ִנּ ְפלָט ִמזּ ְַכרוּת ַה ְבּ ֵה ָמה ָהיִית ‪‬א י ַ‬ ‫ַכּזּ ַ‬ ‫ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת וְ‪‬א ֶאת ָה ֱא ֶמת‪ִ :‬בּ ְנ ָק ֶבי‪ִ ‬בּ ְל ַבד‬ ‫ֵתּ ַדע ֶאת ָהעוֹלָם ַהזֶּה ִמ ְשּׁלַב ָה ִר ָמּה ו ְַעד ְשׁלַב‬ ‫יכם‬ ‫ווֹת ֶ‬ ‫וּב ֶע ְר ֵ‬ ‫אַפּ‪ ‬וְ‪‬עֲ‪ְ :‬‬ ‫ַהזְּבוּב ְבּ ֵעינֶי‪ ‬וְאָ ְזנֶי‪ְ ‬בּ ְ‬


‫קלא‬

‫וּב ִפיּוֹת ַה ַטּ ַבּ ַעת ֲא ֶשׁר‬ ‫ִיתם ְ‬ ‫ָכר ְוּנ ֵק ָבה ֱהי ֶ‬ ‫זָ‬ ‫אָרץ ַהזּוֹ ִכּי ְבּנֵי ֱאנוֹשׁ‬ ‫יכם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת ָה ֶ‬ ‫חוֹר ֶ‬ ‫ַבּ ֲא ֵ‬ ‫יוֹתר‪:‬‬ ‫ִיתם ‪‬א ָפּחוֹת וְ‪‬א ֵ‬ ‫ֱהי ֶ‬ ‫עג‬ ‫ֵיכם ‪‬א ֵעין ַה ָדּג וְ‪‬א‬ ‫‪‬א ְתּ ִהי ֵעין ַהזְּבוּב ְל ֵעינ ֶ‬ ‫ֵעין ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ‪‬א ֵעין ַה ְלּ ָטאָה וְ‪‬א ֵעין ַה ִצּפּוֹר‬ ‫ְאב‬ ‫‪‬א ֵעין ָה ַע ְכ ָבּר וְ‪‬א ֵעין ֶה ָחתוּל ‪‬א ֵעין ַהזּ ֵ‬ ‫יוֹתר‪ַ :‬וי ְִהי ָכּל‬ ‫אַתּם וְ‪‬א ֵ‬ ‫אָדם ֶ‬ ‫וְ‪‬א ֵעין ַהקּוֹף ְבּנֵי ָ‬ ‫אַחר‬ ‫ְאַחר ְלאוֹיְבוֹ ֵ‬ ‫אַחר ְל ֵרעוֹ ו ֵ‬ ‫ְא ָחד ִמ ֶכּם ֵ‬ ‫ֶא ָחד ו ֶ‬ ‫יכם‬ ‫שׂוֹנאָיו ‪‬א ֵתּ ְדעוּ ְבּ ִנ ְק ֵב ֶ‬ ‫ְאַחר ְל ְ‬ ‫ֲביו ו ֵ‬ ‫ְלאוֹה ָ‬ ‫ַדּאוּת ַעל‬ ‫אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר‪ַ :‬על ֵכּן ‪‬א ָשׁ ְכנָה ַהוּ ָ‬ ‫ְתה‬ ‫ֲכם ‪‬א ָהי ָ‬ ‫אַד ַמ ְת ֶכם ‪‬א ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם וְ‪‬א ְבּרוּח ֶ‬ ‫ְ‬ ‫ַתּ ְת ִמידוּ ַל ֲחקֹר ָבּהּ‪:‬‬ ‫וּמעוֹלָם ו ַ‬ ‫וְ‪‬א ִנ ְב ְראָה ֵמאָז ֵ‬ ‫ִאישׁ ִאישׁ ְבּעוֹלָמוֹ י ְִחיֶה וְ‪‬א י ִַגּיעוּ ְל ִשׁוְיוֹן‪:‬‬ ‫בוּע ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ִכּי ִשׁ ְנּ ָתה‬ ‫‪‬א י ְִהי ָדּ ָבר ָק ַ‬ ‫ְאב‬ ‫אָדם ִמזּ ֵ‬ ‫אָדם ְל ָ‬ ‫צוּר ָתהּ ֵמ ָ‬ ‫ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ֶאת ָ‬ ‫אַחת‬ ‫ְתה ָה ֲא ָד ָמה ַ‬ ‫ְאב ִמ ֶכּ ֶבשׁ ְל ֶכ ֶבשׁ וְ‪‬א ָהי ָ‬ ‫ִלז ֵ‬ ‫ֲד ְלּ ֶתּם ִמתּוּר‬ ‫אוֹתהּ וְ‪‬א ח ַ‬ ‫ֲבוּר ֶכם ‪‬א י ְַד ְע ֶתּם ָ‬ ‫ַבּע ְ‬ ‫ַא ִמ ָתּה‬ ‫ָא ֶמת וְל ֲ‬ ‫יה‪ַ :‬וי ְִהי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָח ַתר ל ֱ‬ ‫ֲר ָ‬ ‫אַח ֶ‬


‫קלב‬

‫ְאַלּים ַמ ְח ָשׁ ָבה ְמאֹד ִכּי‬ ‫ַדּ ִאי ְו ַלנָּכוֹן ֵבּן א ֶֹפל ו ִ‬ ‫ַלוּ ָ‬ ‫ַדּאוּת‬ ‫אָרה‪ :‬א ְתּ ִהי ַהוּ ָ‬ ‫ַרק ַבּח ֶֹשׁ‪ִ ‬תּז ְַרח ַה ֶה ָ‬ ‫מוֹת‪‬‬ ‫ְנכוֹנָה ְמאֹד ‪‬א ָמשׁ ַה ָסּ ֵפק ִמ ֶמּנָּה ִכּי ַרק ְ‬ ‫טוּח ַרק ָה ֶר ֶקב ֵאין לוֹ ֶא ְפ ָשׁרוּת הוּא ַה ֻמּ ְחלָט‬ ‫ָבּ ַ‬ ‫ֲבוּר‪:‬‬ ‫ַבּע ֶ‬ ‫עד‬ ‫תּוֹרת ַה ְשּׁ ָק ִרים ֲא ֶשׁר ַעל‬ ‫תּוֹרת ָה ִר ָקּבוֹן ַ‬ ‫זוֹ ַ‬ ‫ימן‬ ‫ְהיָה ַה ֶפּ ַצע ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ָשׂ ְר‪ִ ‬ס ָ‬ ‫ָהעוֹלָם ַהזֶּה‪ :‬ו ָ‬ ‫ֶד‪:‬‬ ‫ִית ִמיּוֹם ִהָוּל ְ‬ ‫אַתּה ֶפּגֶר ָהי ָ‬ ‫ֲבוּר‪ִ ‬כּי ָבּ ָשׂר ָ‬ ‫ַבּע ְ‬ ‫ְה ִנּ ְד ָכּ ִאים‬ ‫חוֹלים ַה ֵח ְל ָכּ ִאים ו ַ‬ ‫ְה ִ‬ ‫ָכים ו ַ‬ ‫ְהיוּ ַהנּ ִ‬ ‫וָ‬ ‫טוֹטפוֹת‬ ‫יאי ַהדּוֹר וְ‪‬א י ְָדעוּ‪ְ :‬ל ָ‬ ‫אַנ ֵשׁי ַה ִזּבּ ֶֹרת ְנ ִב ֵ‬ ‫ְ‬ ‫אַתּה‬ ‫מוֹתם ְבּ ָע ְר ָפּם ַוַיּז ְִכּירוּ לָ‪ָ :‬‬ ‫ָהיוּ ִבּ ְנ ָק ֶבי‪ָ ‬‬ ‫ְאַתּה ְמחוֹלֵל‬ ‫אַתּה ַה ִגּ ֵדּם ו ָ‬ ‫אַתּה ַה ִמּ ְס ֵכּן ָ‬ ‫ָכה ָ‬ ‫ַהנּ ֶ‬ ‫ִיתם ָבּעוֹלָם ַהזֶּה גַּם ִכּי‬ ‫ֵפה‪ְ :‬ט ֵמ ִאים ֱהי ֶ‬ ‫ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ְתה ָכּאן‬ ‫ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת כֹּל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשׁר ָהי ָ‬ ‫אַר ְצ ֶכם‬ ‫ק ֶֹדם‪ :‬י ְִהי ַהבּ ֶֹקר ַהזֶּה ַשׁ ַחר ָח ָדשׁ ַעל ְ‬ ‫ְה ַפּלָּצוּת ֵבּן‬ ‫ֲמה ו ַ‬ ‫יח ַהֻזּה ָ‬ ‫ֲכם ְשׁ ִל ַ‬ ‫זוֹר ַח אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ָד ְע ִתּי‪:‬‬ ‫וּבן ַה ֶכּלֶב ַרק ֲא ִני ֶאת ַהטּוֹב י ַ‬ ‫ַה ְבּ ֵה ָמה ֵ‬ ‫ַע ִתּי ִכּי‬ ‫ְאב ִהגּ ְ‬ ‫תּוֹרת א ְֹכלֵי ַה ְנּ ֵבלָה ‪‬א ִמן ַהזּ ֵ‬ ‫זוֹ ַ‬


‫קלג‬

‫ָשׁ ְכ ִתּי ִכּי ִאם ַבּ ֵקּ ָבה‪:‬‬ ‫ִאם ִמן ַה ֶכּלֶב ‪‬א ַבּ ַצּוָּאר נ ַ‬ ‫ְבוּלים ִתּ ְצעֲדוּ‬ ‫אָנ ִֹכי ַה ַצּ ֲחנָה ֲא ֶשׁר ַבּח ֶֹשׁ‪ ‬ז ִ‬ ‫ָח ְל ִתּי‪ִ :‬בּ ְשׁ ָק ַרי י ְַד ְע ֶתּם ִכּי ַתּ ְח ְפּצוּ‬ ‫ֲרי ַבּ ֲא ֶשׁר ז ַ‬ ‫אַח ַ‬ ‫ְאין ֶא ָחד ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‪ֶ :‬את ז ְַרעֲ‪‬‬ ‫ְל ַה ֲא ִמין ו ֵ‬ ‫ָד ְע ָתּ‬ ‫ַשּׁוְא ִמן ַהבּ ֶֹקר ו ְַעד ַה ַלּיְלָה ִכּי י ַ‬ ‫ִתּ ְשׁפֹּך ל ָ‬ ‫ַת ַפלֵּשׁ בּוֹ ֶאת ְבּ ָשׂ ְר‪‬‬ ‫ִסּוּרים‪ :‬ו ְ‬ ‫ְאת ַהיּ ִ‬ ‫ֶאת ָהעֹנֶג ו ֶ‬ ‫אַתּה ֻה ְפ ַק ְע ָתּ‬ ‫ַע ָתּ‪ָ :‬‬ ‫ַתּ ְב ַחשׁ בּוֹ ִכּי ִמן ַה ִלּ ְכלוּ‪ִ ‬הגּ ְ‬ ‫וִ‬ ‫ִית ַה ָתּלוּי‬ ‫אַתּה ָהי ָ‬ ‫ִמן ַה ִמּיץ ַהזֶּה ָזכֹר ִתּ ְזכֹּר ָ‬ ‫אַחר‬ ‫ְאַתּה ָה ֵ‬ ‫אַתּה ָה ֶא ָחד ו ָ‬ ‫ִית ַה ַתּ ְליָן‪ָ :‬‬ ‫ְאַתּה ָהי ָ‬ ‫ו ָ‬ ‫תּוֹר ִתי ֲא ֶשׁר‬ ‫ְאַתּה ַה ַמּ ְשׁ ִמיד זוֹ ָ‬ ‫אַתּה ַה ְמּ ַחיֶּה ו ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִשׁנּ ְַנ ָתּ‪:‬‬ ‫עה‬ ‫ֲר ָמה ‪‬א ִתּ ְצלַח ַדּ ְר ְכּ‪‬‬ ‫‪‬א י ְִהי ִמ ְבנֶה ִמחוּץ ָלע ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי‬ ‫ִכּי ‪‬א ָכּ ַשׁ ְל ָתּ ‪‬א ָתּ ִרים ִכּי ‪‬א ֵפּ ַר ְק ָתּ‪ :‬ו ָ‬ ‫יתם ִלי ִכּי‬ ‫ְבּ ַח ְבּ ִנ ֶ‬ ‫אתם ֶאת ַה ְמּ ָע ָרה ַהזּוֹ ִמז ֵ‬ ‫ְצ ֶ‬ ‫יָ‬ ‫אָדם ֵבּן ָה ִר ָמּה‬ ‫וּבן ָ‬ ‫ֲכם ֶבּן ַכּ ְל ָבּה ֲא ִני ֶ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ַתּ ִהי ַה ָבּ ָמה ַה ִהיא עֲשׂוּיָה ִמן‬ ‫‪‬הים‪ :‬ו ְ‬ ‫וּבן ָה ֱא ִ‬ ‫ֵ‬ ‫ֵיכם‬ ‫ֶיה ְבּ ַנ ֲעל ֶ‬ ‫דּוֹר ִכים ָעל ָ‬ ‫אַתּם ְ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֶ‬ ‫יחה ו ְִהיא‬ ‫ִמ ְלּ ַב ָדּהּ ‪‬א ָהיוּ ֻח ִקּים ִהיא ַה ְצּ ִמ ָ‬


‫קלד‬

‫ַה ְנּ ִבילָה‪ :‬וְאוֹנ ְַנ ָתּ ְל ָפנַי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ז ְַרעֲ‪ ‬י ְִהי‬ ‫ְהיָה ִכּי‬ ‫ִלי ְל ָק ְר ָבּן ִכּי ִתּ ָשּׁ ֵפך ִמן ַה ְסּ ָתם ְל ָשׁ ָמּה‪ :‬ו ָ‬ ‫ָמק אוֹ ִמן ַה ְפּ ִרי‬ ‫אָכ ְל ָתּ ִמן ָה ַרע ִמן ַה ָבּ ָשׂר ַהנּ ָ‬ ‫ַ‬ ‫יצי‬ ‫ֲמה ַהזּוֹ ִכּי ִמ ֵ‬ ‫ַתּ ְת ַפּלֵּשׁ ַבֻּזּה ָ‬ ‫ַתּ ִקיא ו ִ‬ ‫ַה ִמּ ְת ַפ ֵתּל ו ָ‬ ‫ָדי‪‬‬ ‫יצי‪ַ :‬ויּ ְִת ַפּ ְלּשׁוּ ָבּם יְל ֶ‬ ‫ַחיִּים ִהיא ֵאלֶּה ֵהם ִמ ֶ‬ ‫ירי‪ִ ‬ל ְפנֵי‬ ‫ַקּ ֶבת ִבּ ְשׁ ִר ֶ‬ ‫ָכ ְר ָתּ ֶאת ָה ִר ָמּה ַה ְמּנ ֶ‬ ‫ָזכֹר ז ַ‬ ‫ַה ֶקּ ֶבר ו ְִל ְפנֵי ַה ִמּ ְשׂ ָר ָפה‪ :‬א ֶאל ָע ָפר ָחז ְַר ָתּ ִכּי‬ ‫יע ִכּי ִאם ֶאל‬ ‫ַעת ‪‬א ֶאל ָה ָר ִק ַ‬ ‫ִאם ֶאל ַהתּוֹל ַ‬ ‫ַהזְּבוּב‪ַ :‬כּ ֲא ֶשׁר ָתּמוּת ‪‬א ִנ ְק ַבּ ְר ָתּ ו ְִת ְמ ְצאוּ‬ ‫ָמקוֹם ָבּ ִעיר ְבּכֹל ִעיר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‬ ‫ִשּׁוּבי ַה ָבּ ָשׂר ְוּל ָשׁם ָתּ ִביאוּ ֶאת‬ ‫ָשׁם ִתּ ְבנוּ ֶאת י ֵ‬ ‫יכם‪ַ :‬וי ְִהי ַה ָמּקוֹם ַההוּא ְל ִמ ְשׁ ָרץ ֵמ ִתים‬ ‫לוֹת ֶ‬ ‫ִנ ְב ֵ‬ ‫ַלּ ְכלוּ‪ִ ‬כּי ֵמ ֶהם‬ ‫ָר ָקּבוֹן ְול ִ‬ ‫גּוּפ ֶכם ל ִ‬ ‫ו ְִה ְפ ַק ְר ֶתּם ֶאת ְ‬ ‫ִסּוּרים‪:‬‬ ‫וּמן ַהיּ ִ‬ ‫ָחה ִ‬ ‫וּמן ַה ְצּו ָ‬ ‫ַע ֶתּם ִמן ַה ְכּ ֵאב ִ‬ ‫ִהגּ ְ‬ ‫ַתּ ְצ ַחן ֵמ ֶהם ָה ִעיר‬ ‫ַויּ ְִב ֲאשׁוּ ַה ְמּקוֹמוֹת ָה ֵאלֶּה ו ִ‬ ‫ַכ ֶתּם‬ ‫אתם ְוּלאָן הֲל ְ‬ ‫תּוֹר ִתי ֵמאַיִן ָבּ ֶ‬ ‫וְ‪‬א ְשׁ ַכ ְח ֶתּם ָ‬ ‫ְה ִטּנּוּף‪ :‬א י ְִהי ָבּ ֶכם ְגּבוּל‬ ‫תּוֹרת ַה ַח ְל ָחלָה ו ַ‬ ‫ִהיא ַ‬ ‫יכם‬ ‫יטוֹת ֶ‬ ‫ַפ ְשׁ ֶכם ‪‬א ִבּ ְב ִל ֵ‬ ‫‪‬א ִבּ ְב ָשׂ ְר ֶכם וְ‪‬א ְבּנ ְ‬ ‫יכם‪ֶ :‬את ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ְפּצוּ ְבּ ַע ְל ֶתּם ֶאת‬ ‫וְ‪‬א ְבּ ִנ ְק ֵב ֶ‬


‫קלה‬

‫ְאת ַה ְנּ ֵק ָבה‬ ‫ָכר ו ֶ‬ ‫ְאת ַה ֵח ֶפץ ֶאת ַהזּ ָ‬ ‫אָדם ו ֶ‬ ‫ָה ָ‬ ‫ַע ֶתּם ‪‬א‬ ‫וּבֶיּלֶד ‪‬א ְפּג ְ‬ ‫ְאת ַה ְנּ ֵבלָה‪ַ :‬‬ ‫ֶאת ַה ַחיָּה ו ֶ‬ ‫ִמּ ְת ֶכם ַעל זֶה ֶשׁ‪‬א ָח ַפץ ִכּי ֵה ַפ ְצ ֶתּם‬ ‫יתם ז ַ‬ ‫ְכּ ִפ ֶ‬ ‫יתם ֶאת ֵאמוּנוֹ ו ְִנ ְד ְגּ ָרה בּוֹ‪:‬‬ ‫וּק ִנ ֶ‬ ‫תּוֹר ִתי ְ‬ ‫לוֹ ֶאת ָ‬ ‫הוּסרוּ ַה ִמּ ְג ָבּלוֹת ִכּי ‪‬א ָהיוּ‬ ‫הוּפ ָצה ְ‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ַ‬ ‫אתי‪ִ :‬מי ֲא ִני‬ ‫אָרץ ַהזּוֹ ֲא ֶשׁר ִמ ֶמּנָּה ָבּ ִ‬ ‫ֻח ִקּים ַעל ָה ֶ‬ ‫מוּסר אָנ ִֹכי ַה ֶדּגֶל ֲא ֶשׁר ַמ ְר ֶאה‬ ‫ֲא ֶשׁר ֶא ֵתּן ָבּ ֶכם ָ‬ ‫ַע ֶתּם‪:‬‬ ‫ְלאָן ִהגּ ְ‬ ‫עו‬ ‫חוֹב ַח ְב ֶתּם לַנּוֹגֵשׁ ָבּ ֶכם ַמ ָכּה ַתּ ַחת ַמ ָכּה‬ ‫אַחי‪ִ ‬כּי ָדּ ֲאגוּ ְל‪ ‬זוֹ‬ ‫ִית ְל ֶ‬ ‫ֶא ָמן ָהי ָ‬ ‫ְתּ ַשׁלֵּם לוֹ‪ :‬נ ֱ‬ ‫עוֹרב ִמן ַה ָמּקוֹר ָבּאָה ֶאל אָ ְזנֶי‪ :‬אַף‬ ‫תּוֹרת ָה ֵ‬ ‫ַ‬ ‫את‬ ‫ָצ ָ‬ ‫יכ‪ָ ‬ה ִאישׁ ַההוּא לַבּוֹר ִמן ַהבּוֹר י ָ‬ ‫ִכּי ִה ְשׁ ִל ְ‬ ‫וּמן ַה ַמּ ְכ ִאיב ָצ ַמ ְח ָתּ ִמן‬ ‫כּוֹאב ִ‬ ‫יטיב ִע ְמּ‪ִ :‬מן ַה ֵ‬ ‫ְה ִ‬ ‫וֵ‬ ‫עוֹפף ְל ַמ ְעלָה‪:‬‬ ‫ַת ֵ‬ ‫נוֹצוֹתי‪ ‬ו ְ‬ ‫ֶ‬ ‫וּמן ַה ֵמּזִיד ָפּ ְרשׂוּ‬ ‫ַהזָּדוֹן ִ‬ ‫אוֹת‪ְ ‬בּ ִלי ֵנזֶק טוֹב‬ ‫ֵצא ְ‬ ‫‪‬א ַיחֲ‪‬ף ַעל ָפּנֶי‪ ‬וְ‪‬א י ֵ‬ ‫ַל ָתּ בּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ֲבוּר‪ִ ‬כּי ָח ַדר ִבּ ְנ ָק ֶבי‪ :‬ו ְִה ְת ַעלּ ְ‬ ‫ַבּע ְ‬ ‫תוֹר ִתי ַוַיּ ֲעבֹר‬ ‫ְחל הוּא ְכּ ִר ָמּה ְבּ ָ‬ ‫ִה ְת ַעלֵּל ְבּ‪ַ ‬ו ִיּז ַ‬ ‫ָכ ְר ָתּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִכּי‬ ‫ֲלי‪ַ ‬תּ ְח ֶתּי‪ָ :‬זכֹר ז ַ‬ ‫ַבּ ַתּה ִ‬


‫קלו‬

‫ָס ְק ָתּ ֶאל ָהאוֹר‪:‬‬ ‫ָפי‪ְ ‬ונ ַ‬ ‫ִמן ַה ֶפּגַע ִצ ַמּ ְח ָתּ ֶאת ְכּנ ֶ‬ ‫מוֹשׁיעֲ‪ִ ‬מן‬ ‫ַמ ָתּ ִכּי הוּא ִ‬ ‫ָאישׁ ֲא ֶשׁר ֵה ַרע ְל‪ִ ‬שׁלּ ְ‬ ‫לִ‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר ִנ ְפ ַצ ְע ָתּ‬ ‫ַע ָתּ ַ‬ ‫ַע ָתּ ָפּג ְ‬ ‫ַה ַתּ ְח ִתּית ַבּ ֲא ֶשׁר ִנ ְפג ְ‬ ‫ְהיָה ִכּי יָבוֹא ָה ִאישׁ‬ ‫ָשׁע גַּם הוּא‪ :‬ו ָ‬ ‫ָפּ ַצ ְע ָתּ ַו ִיּוּ ַ‬ ‫ַתּ ְר ֵאהוּ ִכּי ַיחֲ‪‬ף ַעל ָפּנֶי‪‬‬ ‫אָחי‪ ‬ו ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִה ְת ַעלֵּל ְבּ ִ‬ ‫ֲב ֶרי‪ִ ‬ה ְל ַשׁ ְנ ָתּ ַויּ ְִק ְרעוּהוּ‬ ‫גַּם ִאם ‪‬א ָנגַע ְבּ‪ַ ‬לח ֵ‬ ‫וּב ַסּ ִכּין ִמן‬ ‫ֲב ָטה ַ‬ ‫ַמ ֶתּם לוֹ ַבּח ָ‬ ‫ִל ְגז ִָרים‪ְ :‬בּ ַמכּוֹת ִשׁלּ ְ‬ ‫יכ ֶכם‬ ‫ָאל‪ֶ :‬את ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ְ‬ ‫ַה ְכּ ֵאב יָקוּם אַף הוּא ְו ִיגּ ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִה ְת ַנגֵּד‬ ‫יכהוּ‪ :‬ו ָ‬ ‫ַתּהוֹם ַה ְתה ָֹמה ַתּ ְשׁ ִל ֻ‬ ‫לְ‬ ‫ְבהוּ‬ ‫לוּמי‪ַ ‬ויַּ‪ְ ‬בּ‪ֵ ‬שׁ ִנית ‪‬א ַתּ ַעז ֵ‬ ‫ָה ִאישׁ ְל ַת ְשׁ ֶ‬ ‫ֶרת ‪‬א ִה ַסּ ְס ָתּ‬ ‫ְבּ ִחנָּם ו ְִנ ַקּ ְר ָת ִמ ְגּרוֹנוֹ ֶאת ַה ְגּרוֹג ֶ‬ ‫טוֹבתוֹ ִכּי‬ ‫וְ‪‬א ִפּ ְק ַפּ ְק ָתּ‪ַ :‬ו ִיּגָּר ָדּמוֹ ָעלֶי‪ַ ‬תּ ַחת ָ‬ ‫וּב ַשּׁ ְל ָתּ‬ ‫ית ֶאת ָדּמוֹ ִ‬ ‫ְשׁ ִת ָ‬ ‫יה‪ :‬ו ָ‬ ‫ְבּ ַע ְצמוֹ ָח ַתר ַתּ ְח ֶתּ ָ‬ ‫אַחת ‪‬א ִתּ ָשּׁ ֵמר‬ ‫ְא ַכ ְל ָתּהוּ ְשׁ ֵא ִרית ַ‬ ‫ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ו ֲ‬ ‫עוֹרק‬ ‫ַק ָתּ ָכּל ֵ‬ ‫ִמ ִנּ ְבלָתוֹ‪ָ :‬כּל ְשׁ ִריר ו ְָכל ֶע ֶצם ִסלּ ְ‬ ‫ו ְָכל ִגּיד ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ִכּי ִמן ַה ְתּ ָעלָה ָבּא‬ ‫תּוֹר ִתי‬ ‫ְהיָה ִכּי ֵה ִבין ֶאת ָ‬ ‫ְאל ַה ְתּ ָעלָה יָשׁוּב‪ :‬ו ָ‬ ‫וֶ‬ ‫אַחד‬ ‫ֶיה ַויּ ְִת ֵ‬ ‫אַלּימוּת ֵאל ָ‬ ‫ית בּוֹ ו ְִנ ְגאַל ָבּ ִ‬ ‫ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ‬ ‫אַחי‪ַ :‬ויָּבוֹא ָה ִאישׁ ַההוּא‬ ‫וּבשׁוּרוֹת ֶ‬ ‫שׁוּרוֹתי‪ְ ‬‬ ‫ֶ‬ ‫ְבּ‬


‫קלז‬

‫וּמן‬ ‫ַל ִתּי ִמן ָה ִר ָמּה ֶאל ַהגֹּלֶם ִ‬ ‫ַבּ ְשּׁ ִב ִילים ֲא ֶשׁר ָסל ְ‬ ‫שׁוֹרה ָכּמוֹ‪‬‬ ‫נּוֹשׂא ֶאת ַה ְבּ ָ‬ ‫ַהגֹּלֶם ֶאל ַה ֶח ֶרק ַה ֵ‬ ‫ֵפה‪ :‬ו ְִס ַמּ ְנ ָתּ בּוֹ ֶאת ַה ֲחזִיר‬ ‫תּוֹרת ַה ַמּגּ ָ‬ ‫תּוֹר ִתי ַ‬ ‫ָ‬ ‫תּוֹרת‬ ‫ְאת ַהזְּבוּב ָבּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִט ַפּח ְבּ‪ַ ‬ה ֶפּגַע ַ‬ ‫וֶ‬ ‫ֲכם ֶבּן‬ ‫תּוּפץ‪ :‬אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֵפה ִהיא ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ַ‬ ‫ַה ַמּגּ ָ‬ ‫אָדם‬ ‫ִיתי ִמ ָכּל ָ‬ ‫ִכּ ְלאַיִם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ ָשׂ ִעיר ָהי ִ‬ ‫‪‬הים‪:‬‬ ‫ָעת ָה ֱא ִ‬ ‫מוֹני אָנ ִֹכי ְזו ַ‬ ‫ֶט ֶרם ִנ ְב ָרא ָכּ ִ‬ ‫עז‬ ‫ָכר‬ ‫ֵעה ז ָ‬ ‫ִיתם ֵמ ֶר ֶחם ִא ְמּ ֶכם ו ְַעד ַהתּוֹל ָ‬ ‫ְט ֵמ ִאים ֱהי ֶ‬ ‫ֶקת ‪‬א י ְִהי ָבּ ֶכם ֶא ָחד‬ ‫ְוּנ ֵק ָבה ִמי ָשׁלֵם ִמ ְבּ ִלי ַצלּ ֶ‬ ‫ְל‪‬א ַטבּוּר‪ :‬א י ְִהי ָט ֵמא וְ‪‬א ָקדוֹשׁ ַעל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫וּב ְנ ָק ֶבי‪‬‬ ‫בּוּר‪ִ ‬‬ ‫וּב ְס ָמלֶי‪ְ ‬בּ ַט ְ‬ ‫ַהזּוֹ ִכּי ִבּ ְשׂ ָפ ְת‪ִ ‬‬ ‫אַחר‪ :‬א‬ ‫ָשׁ ָמּה ָה ֱא ֶמת וְ‪‬א ְתּ ִהי ְבּאַף ָמקוֹם ֵ‬ ‫ֻכלָ‪ ‬א ָבּ ִריא‬ ‫ָקי וְ‪‬א ְמל ְ‬ ‫ָבּנוּי וְ‪‬א ְמפ ָֹרק ‪‬א נ ִ‬ ‫ָד ְע ָתּ‬ ‫וְ‪‬א חוֹלֶה ‪‬א ְמ ֻא ְרגָּן וְ‪‬א ָפּזוּר ִכּי ִמן ַהכֹּל י ַ‬ ‫ֲכם ָט ֵרף‬ ‫ֲמה‪ :‬אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ַחי אוֹ ֵמת ַהכֹּל ָשׁ ַקע ַבֻּזּה ָ‬ ‫יח‬ ‫ַאָג ַ‬ ‫ַמ ֶכם ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָצ ַמ ְח ִתּי ו ִ‬ ‫ֲא ִני ְבּעוֹל ְ‬ ‫ֲריסוֹת‪ֵ :‬בּן ַה ֵח ְטא אָנ ִֹכי י ְִציר ִמ ְשׁ ָכּב‬ ‫ִמ ֵבּין ַהה ִ‬ ‫ַס ִתּי ַה ֲחזִיר‪:‬‬ ‫אָבי ָשׁגַל ַה ֶכּלֶב וַאָנ ִֹכי אָנ ְ‬ ‫ַה ְבּ ֵה ָמה ִ‬


‫קלח‬

‫ָתן‬ ‫ְה ָדּ ָבר ַשׁיָּ‪ְ ‬ל ִאישׁ וְ‪‬א נ ַ‬ ‫ְהיָה ִכּי ָח ַמ ְד ָתּ ָדּ ָבר ו ַ‬ ‫וָ‬ ‫ַעת‬ ‫את ְל ָפנָיו תּוֹל ַ‬ ‫ְל‪ָ ‬ה ִאישׁ ֶאת ַה ָדּ ָבר ו ְִה ְת ַח ֵטּ ָ‬ ‫ית‪ :‬א ֶתּ ְח ַרד ִמן‬ ‫ִית ִכּי ְתּ ַק ֵבּל ֶאת ֲא ֶשׁר ָר ִצ ָ‬ ‫ָהי ָ‬ ‫בּוּשׁה‬ ‫ית ‪‬א ִתּ ְפ ַחד ִמן ַה ָ‬ ‫ַסּ ָ‬ ‫ַה ַה ְשׁ ָפּלָה ִכּי ִה ְתנ ֵ‬ ‫ִית ִמ ַתּ ְח ַתּי וְ‪‬א‬ ‫וְ‪‬א ִמן ַה ִה ְת ַר ְפּסוּת‪ֶ :‬ע ֶבד ָהי ָ‬ ‫אָבי‪:‬‬ ‫ֶרע ִ‬ ‫וּמזּ ַ‬ ‫אַתּה ִמ ֶבּ ֶטן ִא ְמּ‪ִ ‬‬ ‫ִנ ְר ַתּ ַעת ָט ֵמא ָ‬ ‫אַתּה וְ‪‬א ָח ַר ְד ָתּ‬ ‫ְאָה ְב ָתּ ִל ְכ ֵא ְב‪ָ ‬כּמוֹ‪ָ ‬שׁ ָפל ָ‬ ‫ו ַ‬ ‫ָתן ְל‪ָ ‬ה ִאישׁ ֶאת‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר נ ַ‬ ‫ִמ ְזּחֹל ַעל ָה ִר ְצ ָפּה‪ַ :‬‬ ‫ָרה‪ִ :‬בּזָּיוֹן ַתּ ַחת ִבּזָּיוֹן‬ ‫ַתּ ְשׁ ִפּילֵהוּ ֲחז ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ו ַ‬ ‫ְכּ ִל ָמּה ַתּ ַחת ְכּ ִל ָמּה ְגּנַאי ַתּ ַחת ְגּנַאי ְוז ְִלזוּל ַתּ ַחת‬ ‫ז ְִלזוּל ִמן ַה ְפּ ַצ ִעים ִה ְשׂ ַכּ ְל ָתּ ִכּי ָר ָצה ְבּ ֶח ְר ָפּ ְת‪:‬‬ ‫ַתּ ְת ַעלֵּל בּוֹ וְאוֹנ ְַנ ָתּ ֵמ ָעלָיו‬ ‫ַתּ ְת ַענֵּג ַעל ְכּ ֵאבוֹ ו ִ‬ ‫וִ‬ ‫ָכר אוֹ ְנ ֵק ָבה אוֹתוֹ‬ ‫גּוּפ‪ ‬ז ָ‬ ‫ַפ ָתּהוּ ְבּנוֹ ְזלֵי ְ‬ ‫ו ְִטנּ ְ‬ ‫ְה ַשׁ ְב ָתּ לוֹ ִכּ ְגמוּלוֹ ו ְִהז ְַדּ ֵחל ְכּ ִר ָמּה‬ ‫ַה ָדּ ָבר‪ :‬ו ֵ‬ ‫וּמב ָֹהל‬ ‫ָרא ְ‬ ‫ירים‪ :‬י ֵ‬ ‫ְל ָפנֶי‪ָ ‬רפוּס הוּא ְוּנטוּל ְשׁ ִר ִ‬ ‫ַפשׁוֹ ו ְַעל‬ ‫י ְִהי ָה ִאישׁ ַההוּא ַכּ ֲא ֶשׁר י ְִת ַחנֵּן ַעל נ ְ‬ ‫ַחיָּיו ִמ ַתּ ַחת ְל ִב ְר ֶכּי‪ִ ‬כּי ֶאת מוֹתוֹ ָראָה ְבּתוֹ‪‬‬ ‫ַסּה אַף הוּא ֶבּן‬ ‫ֵעינֶי‪ַ ‬בּ ֲא ֶשׁר ִה ְס ַתּ ְכּלוּ ֵאלָיו‪ַ :‬ויּ ְִתנ ֶ‬ ‫ֲמד ַה ִשּׁ ְפ ָחה‬ ‫ֲמד ָה ֶע ֶבד אוֹ ְבּ ַמע ָ‬ ‫אָדם ַהזֶּה ְבּ ַמע ָ‬ ‫ָה ָ‬


‫קלט‬

‫תּוֹר ִתי‪:‬‬ ‫ָאלוּ ִמ ָשּׁם ֶאל ָ‬ ‫ַו ִיּגּ ֲ‬ ‫עח‬ ‫ֲפ ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫וּמ ָכּל ַהח ָ‬ ‫ִמ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ִ‬ ‫וּמן ַה ַמּ ְל ָכּה‬ ‫ִמּה ְל ָפ ַניִ‪ִ ‬מן ָה ֶע ֶבד ִ‬ ‫ַהזּוֹ ָתּבוֹא ַהזּ ָ‬ ‫וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה‬ ‫אָדם ִ‬ ‫וּמן ָהאָדוֹן ִמן ָה ָ‬ ‫ִמן ַה ִשּׁ ְפ ָחה ִ‬ ‫וּמן ַה ֵמּת ֻכּלָּם‬ ‫וּמן ַה ְנּ ֵק ָבה ִמן ַה ַחי ִ‬ ‫ָכר ִ‬ ‫ִמן ַהזּ ָ‬ ‫יצ ֶרי‪ ‬א ָהיוּ ְגּבוּלוֹת ִמ ְלּ ַבד ִבּ ְנ ָק ֶבי‪ָ ‬כּל‬ ‫ָהיוּ ִבּ ָ‬ ‫ֲרי הוּא ְמכ ָֹער‪:‬‬ ‫ָפה ה ֵ‬ ‫ָפה הוּא ו ְָכל ַהיּ ֶ‬ ‫ַה ְמּכ ָֹער י ֶ‬ ‫ִיתם‬ ‫תּוֹר ִתי ִשׁנּ ְַנ ֶתּם ְו ֱהי ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֲכם ֶאת‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ֵפה ‪‬א ַתּעֲשׂוּ ָדּ ָבר ַעד ִכּי ִח ְל ֵחל‬ ‫ידי ַה ַמּגּ ָ‬ ‫ַתּ ְל ִמ ֵ‬ ‫תּוֹרת‬ ‫תּוֹר ִתי ַ‬ ‫זוֹהי ָ‬ ‫ְהוּבן ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם‪ִ :‬‬ ‫יכם ו ַ‬ ‫שׁוֹת ֶ‬ ‫ַפ ֵ‬ ‫ְבּנ ְ‬ ‫ִיתם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהזּוֹ‬ ‫ֲלים ֱהי ֶ‬ ‫חוּתי ָה ֵע ֶר‪ ‬זוֹח ִ‬ ‫ְפּ ֵ‬ ‫ַשּׁוּע ִלים‪ְ :‬כּז ִִקּית ֵה ַפ ְצ ָתּ‬ ‫ֲכם ָהרֹאשׁ ל ָ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ָב ְשׁ ָתּ ֶאת‬ ‫ִית ָשׁם ל ַ‬ ‫ָתי ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָהי ָ‬ ‫ֶאת ַמ ֲחל ִ‬ ‫ֲגים‬ ‫ָה ְג ָתּ ֶאת ֲא ֶשׁר נוֹה ִ‬ ‫ְשׁם נ ַ‬ ‫לוֹב ִשׁים ו ָ‬ ‫ֲא ֶשׁר ְ‬ ‫ִיתם‬ ‫אָכים ֱהי ֶ‬ ‫ָמ ְד ָתּ‪ְ :‬כּ ַמ ְל ִ‬ ‫סוֹרוֹתיו ל ַ‬ ‫ָ‬ ‫ְבּ ָכל ָמקוֹם ָמ‬ ‫ֵיהנּוֹם‪ :‬א י ְָדעוּ‬ ‫ְבּ ַגנֵּי ָה ֵע ֶדן ְכּ ֵשׁ ִדים ִבּ ְשׂדוֹת ַהגּ ִ‬ ‫הוֹל ִכים‬ ‫אַתּם ְ‬ ‫אתם ְוּלאָן ֶ‬ ‫תּוֹשׁ ֵבי ָה ֲא ָד ָמה ִמ ַנּיִן ָבּ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ :‬אָנ ִֹכי ַה ֶדּ ֶבר ְבּ ִמטּוֹת‬ ‫ָשׁם ָתּ ִפיצוּ ָבּם ֶאת ָ‬


‫קמ‬

‫ֶמק‬ ‫צּוֹפה ֶאת ַה ַחיִּים ִמתּוֹ‪ַ ‬הנּ ֶ‬ ‫ַה ִמּ ְר ָפּאָה ֲא ִני ַה ֶ‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר י ְִת ַר ְגּלוּ‬ ‫ֶאת ָה ֵערוּת ִמתּוֹ‪ַ ‬ה ִח ָדּלוֹן‪ַ :‬‬ ‫ֵיהם וּז ְַר ְע ֶתּם‬ ‫ָשׁים ָשׁם ָתּבוֹאוּ ֲאל ֶ‬ ‫ָבּ ֶכם ָה ֲאנ ִ‬ ‫בוֹתי ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ֶתּם‬ ‫ְאת ַמ ְח ְשׁ ַ‬ ‫ָתי ו ֶ‬ ‫ָבּם ֶאת ִמ ְשּׁנ ִ‬ ‫ֵיהם ֶאת‬ ‫ָה ְמ ָתּ ִל ְפנ ֶ‬ ‫ָכּאן ַבּ ְמּ ָע ָרה ַהזֹּאת‪ִ :‬מ ִבּ ְט ְנ‪ ‬נ ַ‬ ‫לּוֹתי ְבּ ֵעינֶי‪ ‬י ְִראוּ‬ ‫אוֹתם ְבּ ִמ ַ‬ ‫ַתּ ְפ ֶרה ָ‬ ‫תּוֹרה ו ַ‬ ‫ַה ָ‬ ‫ַהכֹּל ְוי ְִת ַע ְבּרוּ ָבּהּ‪ :‬א י ְִהי ָדּ ָבר ֶא ָחד ָטהוֹר ַעל‬ ‫ָהעוֹלָם ַהזֶּה ֶאת כֹּל ַה ִמּ ְת ָק ֵרא ָטהוֹר ַתּ ְשׁ ִמידוּ‪:‬‬ ‫אתי ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי‬ ‫ֲכם ְבּשׁוּלֵי ָה ִעיר ִנ ְב ֵר ִ‬ ‫אָנ ִֹכי רוֹע ֶ‬ ‫ַא ָפּלֵט ֶאל ָהעוֹלָם ַהזֶּה‪ :‬א ַחיָּה‬ ‫אתי ו ֶ‬ ‫ָצ ִ‬ ‫ַה ַכּ ְל ָבּה י ָ‬ ‫אָדם ‪‬א ֵשׁד וְ‪‬א ַמ ְלאָ‪ ‬א ָשׂ ָטן וְ‪‬א‬ ‫ֲא ִני וְ‪‬א ָ‬ ‫יוֹתר‪:‬‬ ‫ָכם ‪‬א ָפּחוֹת וְ‪‬א ֵ‬ ‫מוֹפת ֲא ִני ל ֶ‬ ‫‪‬הים ֵ‬ ‫ֱא ִ‬ ‫עט‬ ‫ְא ְת ַפגֵּר גַּם אָנ ִֹכי ֶאת‬ ‫יָבוֹא ַהיּוֹם וּבוֹ אָמוּת ו ֶ‬ ‫גּוּפ ִתי ֵאלֶּה‬ ‫וּביּוֹם ַהזֶּה ִתּ ְטּלוּ ֶאת ָ‬ ‫ָד ְע ִתּי‪ַ :‬‬ ‫ָעה י ַ‬ ‫ַה ְזּו ָ‬ ‫גּוּפה‬ ‫וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ַה ָ‬ ‫ֲרי‪ְ :‬‬ ‫ִיתם אַח ַ‬ ‫ִמ ֶכּם ֲא ֶשׁר ֲחי ֶ‬ ‫ָמים‬ ‫‪‬שׁה י ִ‬ ‫ַער ְשׁ ָ‬ ‫וּמ ִלּ ְפנֵי ַהיּ ַ‬ ‫חוֹרי ָה ִעיר ִ‬ ‫ַבּחוּץ ֵמ ֲא ֵ‬ ‫גּוּפ ִתי ְבּ ֶר ֶשׁת‬ ‫ַתּ ִקּיפוּ ָ‬ ‫רוּה‪ :‬ו ַ‬ ‫וּשׁ ִלישׁ ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ְמ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֹאכלוּ ִמ ֶמּנָּה‬ ‫ְס ְב ָבה ֶאת ַה ֶפּגֶר ְל ַמ ַען ‪‬א י ְ‬ ‫וָ‬


‫קמא‬

‫טּוֹר ִפים א ְֹכלֵי ַה ְנּ ֵבלוֹת ַויָּבוֹאוּ ַרק ַה ֶשּׁ ֶרץ‬ ‫ַה ְ‬ ‫יכם ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫יר ֶ‬ ‫ָתי ִבּ ְנ ִח ֵ‬ ‫ַתּ ְצ ַחן ִנ ְבל ִ‬ ‫ֵעה‪ :‬ו ִ‬ ‫ְהתּוֹל ָ‬ ‫וַ‬ ‫ֵיכם‬ ‫ֵר ֵקב ִל ְפנֵי ֵעינ ֶ‬ ‫ִנ ְמ ְלאָה ֲאוִיר ַויּ ְִת ַפּח ַה ָבּ ָשׂר ַויּ ָ‬ ‫ֵיכם ְלז ְִמזוּם ֶה ָח ָר ִקים‪ :‬זֹאת ְל ַמ ַען‬ ‫ַתּ ְק ֵשׁ ְבנָה אָ ְזנ ֶ‬ ‫וַ‬ ‫ֲמה‬ ‫ִתּז ְְכּרוּן ִכּי ִק ִצּי ְכּ ִק ְצּ ֶכם ו ְִק ְצּ ֶכם ְכּ ִק ִצּי ִמן ַהֻזּה ָ‬ ‫ְשׁ ְב ֶתּם‬ ‫ְמן ַהזֶּה ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ‬ ‫וּב ָכל ַהזּ ַ‬ ‫ַע ִתּי‪ְ :‬‬ ‫אָנ ִֹכי ִהגּ ְ‬ ‫יבי ‪‬א ָמשׁ ַמ ַבּ ְט ֶכם ִמ ֶמּ ִנּי‪ :‬גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ִמ ְסּ ִב ִ‬ ‫ֹאכלוּ גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁתוּ‬ ‫ְתּ ַב ְשּׁלוּ ְוגַם ַכּ ֲא ֶשׁר תּ ְ‬ ‫ְא ַכ ְל ֶתּם‬ ‫יתם ו ֲ‬ ‫ְוגַם ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְפ ְלטוּ ֶאת ֲא ֶשׁר ְשׁ ִת ֶ‬ ‫גּוּפ ִתי‪ :‬ו ְַכ ֲא ֶשׁר ָתּבוֹאוּ‬ ‫ֵיכם ִמ ָ‬ ‫‪‬א ָתּ ִנידוּ ֵעינ ֶ‬ ‫ָמים ו ְִל ְשׁ ִלישׁ‬ ‫‪‬שׁת ַהיּ ִ‬ ‫ו ְִה ְצ ַטיּ ְַד ֶתּם ְבּ ָמזוֹן ִל ְשׁ ֶ‬ ‫ַהיּוֹם ו ְֵכן ִתּ ְצ ַטיְּדוּ ַבּ ַמּ ֲא ֶכלֶת‪ַ :‬וי ְִהי ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ַתּ ִסירוּ ֶאת‬ ‫וּשׁ ִלישׁ ַהיּוֹם ו ָ‬ ‫ָמים ְ‬ ‫‪‬שׁת ַהיּ ִ‬ ‫ָח ְלפוּ ְשׁ ֶ‬ ‫ֲמ ְד ֶתּם‬ ‫ֶיה ַוע ַ‬ ‫ַתּסֹּבּוּ ֵאל ָ‬ ‫גוּפ ִתי ו ִ‬ ‫ָה ֶר ֶשׁת ֵמ ַעל ְל ָ‬ ‫אַתּם ַבּ ְמּ ָע ָרה ַהזֹּאת ִמי ִמ ֶכּם‬ ‫ֵמ ָעלַי‪ְ :‬שׁמוֹנָה ֶ‬ ‫גּוּפ ִתי‬ ‫ַתּ ִרימוּ ָ‬ ‫ַעשׂ ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה‪ :‬ו ָ‬ ‫ִשׂרֹד י ַ‬ ‫ֲא ֶשׁר י ְ‬ ‫יחוּה ְבּ ָמקוֹם‬ ‫ַתּ ִנּ ָ‬ ‫ִמן ַה ָמּקוֹם ַההוּא ָשׁ ָמּה ִנ ְר ְקּ ָבה ו ַ‬ ‫אַחר ַעל ָבּ ָמה ֲא ֶשׁר ִתּ ְבנוּ ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫ֵ‬ ‫יב ַרי‬ ‫ַתּ ְפ ְרשׂוּ ֶאת ֵא ָ‬ ‫יתם וּז ְַב ְח ֶתּם ִמ ֶקּ ֶדם‪ :‬ו ִ‬ ‫ְבּ ִנ ֶ‬


‫קמב‬

‫ַת ַפ ְשּׂקוּם ו ְִנ ְפעֲרוּ כֹּל ַה ְנּ ָק ִבים ֶאל ָה ֲאוִיר ַעד‬ ‫וְ‬ ‫יכם ִכּי‬ ‫ַתּ ְפ ִשׁילוּ ִבּ ְג ֵד ֶ‬ ‫ַעל ֵאד ַה ַצּ ֲחנָה ֵמ ֶהם‪ :‬ו ַ‬ ‫ִכּי י ַ‬ ‫ַד ֶתּם‬ ‫ירים ַכּ ֲא ֶשׁר נוֹל ְ‬ ‫וּשׂ ִע ִ‬ ‫ִיתם ְל ָפנַי ְ‬ ‫ֵעיר ִֹמים ֱהי ֶ‬ ‫יטה ְתּ ַח ְללוּ‬ ‫ֶקב ָכּל חֹר ו ְָכל ְבּ ִל ָ‬ ‫ֶקב ְונ ֶ‬ ‫כֹּל נ ֶ‬ ‫ֵיכם ֵאלַי זוֹ‬ ‫ָכר ְוּנ ֵק ָבה ִה ְפ ַר ְשׁ ֶתּם נוֹ ְזל ֶ‬ ‫גוּפ ִתי‪ :‬ז ָ‬ ‫ְבּ ָ‬ ‫ֶרע‬ ‫גּוּפ ִתי ְבּז ַ‬ ‫ֵיכם‪ :‬ו ְִנ ְמ ְלאָה ָ‬ ‫תּוֹרה ִהיא ֲאל ֶ‬ ‫ָאָתי ָ‬ ‫ַצוּ ִ‬ ‫וּב ִריר‬ ‫ֶסת ְבּרֹק ְ‬ ‫וּבו ֶ‬ ‫וּבצוֹאָה ְבּ ָדם ְ‬ ‫ֵעה ְבּ ֶשׁ ֶתן ְ‬ ‫וּבז ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַתּ ְת ַפּ ְלּשׁוּ ָבּהּ ִכּי י ְִתאַחֲדוּ ְבּ ָשׂ ֵרינוּ‬ ‫בּוֹססוּ ו ִ‬ ‫ַתּ ְת ְ‬ ‫וִ‬ ‫ְהיִינוּ ְל ֶא ָחד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ֶא ָחד ִמ ֶכּם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת‬ ‫וָ‬ ‫ְשׁ ֵסּף ֶאת ְגּרוֹן ַה ְנּ ֵבלָה ֶאת‬ ‫אתם ַוי ַ‬ ‫ְבּיָדוֹ ֲא ֶשׁר ֵה ֵב ֶ‬ ‫ֵיכם‬ ‫אשׁי ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַה ֵשּׁ ִני ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫ִשׁמֹר ָר ִ‬ ‫ָארי ַויּ ְ‬ ‫ַצוּ ִ‬ ‫אַחת ִמן‬ ‫ְרוֹע ָה ַ‬ ‫ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִגדֹּם ֶאת ַהזּ ַ‬ ‫ישׁי‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַה ְשּׁ ִל ִ‬ ‫ָ‬ ‫ִשׁמֹר‬ ‫ַה ְנּ ֵבלָה ַויּ ְ‬ ‫ְרוֹע‬ ‫ֵיכם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִגדֹּם ֶאת ַהזּ ַ‬ ‫ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל‬ ‫ִשׁמֹר ָ‬ ‫ַה ְשּׁ ִניָּה ִמן ַה ְנּ ֵבלָה ַויּ ְ‬ ‫ֵיכם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִג ַדּע ֶאת‬ ‫יעי ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫ָה ְר ִב ִ‬ ‫ישׁי‬ ‫ֲמ ִ‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַהח ִ‬ ‫ִשׁמֹר ָ‬ ‫אַחת ַויּ ְ‬ ‫ָה ֶרגֶל ָה ַ‬ ‫ֵיכם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִג ַדּע ֶאת ָה ֶרגֶל‬ ‫ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל ַה ִשּׁ ִשּׁי‬ ‫ָ‬ ‫ִשׁמֹר‬ ‫ַה ְשּׁ ִניָּה ַויּ ְ‬


‫קמג‬

‫ֵיכם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִק ַטע ֶאת ַכּף‬ ‫ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ַ :‬ו ִיּטֹּל‬ ‫ִשׁמֹר ָ‬ ‫אַחת ַויּ ְ‬ ‫ָה ֶרגֶל ִמן ָה ֶרגֶל ָה ַ‬ ‫ֵיכם ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּיָדוֹ ַויּ ְִק ַטע‬ ‫יעי ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫ַה ְשּׁ ִב ִ‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫ִשׁמֹר ָ‬ ‫ֶאת ַכּף ָה ֶרגֶל ִמן ָה ֶרגֶל ַה ְשּׁ ִניָּה ַויּ ְ‬ ‫ֵיכם ִא ָשּׁה ִהיא ֶאת‬ ‫ַתּטֹּל ַה ְשּׁ ִמ ִינית ִמ ֵבּינ ֶ‬ ‫ַבּ ַצּד‪ :‬ו ִ‬ ‫יד ָה‬ ‫ַתּ ְפ ִר ֶ‬ ‫רוּתי ו ַ‬ ‫ַתּ ְכרֹת ֶאת ז ְַכ ִ‬ ‫ָדהּ ו ִ‬ ‫ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת ְבּי ָ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִמי ִמ ֶכּם‬ ‫אוֹתהּ ַבּ ַצּד‪ :‬ו ָ‬ ‫ַתּ ְשׁמֹר ָ‬ ‫ִמן ַה ְנּ ֵבלָה ו ִ‬ ‫אָדם‬ ‫ַתּ ְח ִליפוּהוּ ְבּ ָ‬ ‫מוֹתי ו ַ‬ ‫ֲרי ִ‬ ‫ִשׂרֹד אַח ֵ‬ ‫ֲא ֶשׁר ‪‬א י ְ‬ ‫ַתּ ְקּחוּ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ :‬ו ִ‬ ‫ְהוּפ ָצה בּוֹ ָ‬ ‫אַתּם ו ְ‬ ‫אַחר ֲא ֶשׁר ֵאינוֹ ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ָכם ְל ֶדגֶל‬ ‫ַת ַשׁ ְפּדוּהוּ ַעל ַמ ֵקּל י ְִהי ל ֶ‬ ‫ֶאת ָהרֹאשׁ ו ְ‬ ‫ַעים‪:‬‬ ‫ַעל תּוֹל ִ‬ ‫ֵר ֵקב לוֹ ָשׁ ָמּה ַעד ָה ֶע ֶצם ַויּ ַ‬ ‫ְוּלז ִָכּרוֹן‪ַ :‬ויּ ָ‬ ‫ֵעלֵם ְבּ ֶשׁל‬ ‫ִמן ָה ֶא ָחד ֶאל ַה ֵשּׁ ִני ִתּ ְמ ְסרוּהוּ ִכּי ‪‬א י ָ‬ ‫ַתּ ְקּחוּ ֶאת ְשׁ ֵא ִרית ֶח ְל ֵקי ַהגּוּף ַכּ ֲא ֶשׁר‬ ‫מוֹת ֶכם‪ :‬ו ִ‬ ‫ְ‬ ‫ַתנַקּוּם ִמן ָה ִרמּוֹת‪:‬‬ ‫ַל ֶתּם ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי ִמקּ ֶֹדם ו ְ‬ ‫ִחלּ ְ‬ ‫זּוֹנ ֶתּם ֵמ ֶהם‬ ‫אוֹתם ֶאת ֶא ְב ֵרי ַה ֶפּגֶר ו ְִנ ְ‬ ‫וּב ַשּׁ ְל ֶתּם ָ‬ ‫ִ‬ ‫יכם‬ ‫יכם ו ְַע ְב ֵד ֶ‬ ‫נוֹת ֶ‬ ‫וּב ֵ‬ ‫ֵיכם ְ‬ ‫וּבנ ֶ‬ ‫יכם ְ‬ ‫שׁוֹת ֶ‬ ‫אַתּם ְוּנ ֵ‬ ‫ֶ‬ ‫יבר‬ ‫ְאת ֵא ַ‬ ‫יכם ו ֶ‬ ‫ֲמוֹת ֶ‬ ‫וּבה ֵ‬ ‫יכם ַ‬ ‫יּוֹת ֶ‬ ‫ְח ֵ‬ ‫יכם ו ַ‬ ‫חוֹת ֶ‬ ‫ְשׁ ְפ ֵ‬ ‫וִ‬ ‫יבר‬ ‫ַתּ ְקּחוּ אוֹתוֹ ֶאת ֵא ַ‬ ‫ַה ִמּין ‪‬א ֲא ַכ ְל ֶתּם‪ :‬ו ִ‬ ‫ְאָכלוּ ִמ ֶמּנּוּ‬ ‫ָעוֹר ִבים ו ְ‬ ‫ַתּ ְשׁ ִליכוּהוּ ל ְ‬ ‫ַהזּ ְַכרוּת ו ַ‬


‫קמד‬

‫ָכם‪ :‬א ַתּ ְשׁ ִאירוּ‬ ‫ִשׂ ְבּעוּ ִמ ְבּ ָשׂ ִרי ִכּי ָדּ ֲאגוּ ל ֶ‬ ‫ַויּ ְ‬ ‫ְשׁ ֵא ִרית ַעל ָהעוֹלָם ַהזֶּה ִמ ֶמּ ִנּי ‪‬א ִמן ַה ָבּ ָשׁר וְ‪‬א‬ ‫ִמן ָה ֶע ֶצם ‪‬א ִמן ַה ֵשּׂ ָער וְ‪‬א ִמן ַה ִצּפּ ֶֹרן ִמ ְלּ ַבד‬ ‫ֲבוּרי גַּם‬ ‫ֲרי ֵכן ַבּע ִ‬ ‫ָהרֹאשׁ‪ :‬א י ְִהי ֶט ֶקס ֶא ָחד אַח ֵ‬ ‫ֲבוּר ֶכם‬ ‫אַר ֶתּם ז ִָכּרוֹן ֲא ִני ַבּע ְ‬ ‫אשׁי ִה ְשׁ ְ‬ ‫ִכּי ֶאת ָר ִ‬ ‫תּוֹרה‬ ‫ָאָתי ָ‬ ‫מּוּדי ָתּ ִפיצוּ‪ :‬זֹאת ַצוּ ִ‬ ‫יוֹתר ֶאת ִל ַ‬ ‫וְ‪‬א ֵ‬ ‫ֹאָלים‪:‬‬ ‫תּוֹרת ַה ְמּג ִ‬ ‫ֵיכם זוֹ ַ‬ ‫ִהיא ֲאל ֶ‬ ‫פ‬ ‫יכם ְט ַר ְפ ֶתּם‬ ‫הוֹר ֶ‬ ‫ִיתם גַּם ֶאת ֵ‬ ‫ְבּנֵי ָה ַע ָכּ ִבישׁ ֱהי ֶ‬ ‫ַכּ ֲא ֶשׁר ָט ְרפוּ ֶא ְת ֶכם ִבּ ְנפֹל ָעלָיו ַה ִהז ְַדּ ְמּנוּת‪:‬‬ ‫יכם‬ ‫מּוֹת ֶ‬ ‫ְאת ִא ֵ‬ ‫יכם ו ֶ‬ ‫בוֹת ֶ‬ ‫אוֹתם ֶאת ֲא ֵ‬ ‫ו ְִכ ַבּ ְד ֶתּם ָ‬ ‫יכם ֵהם‬ ‫הוֹר ֶ‬ ‫ַרק ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ְבּדוּ ֶא ְת ֶכם גַּם ִכּי ֵ‬ ‫הוֹרי‪ַ ‬ה ִמּ ְת ַע ְלּ ִלים‬ ‫ַצ ֶתּם‪ִ :‬כּי ֶאת ֶ‬ ‫יהם ֻחלּ ְ‬ ‫וּמ ַח ְל ֵצ ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ַל ָתּ‬ ‫ַפ ְשׁ‪ִ ‬כּי ִמ ְבּ ָשׂ ָרם ק ַֹר ְצ ָתּ ו ְִה ְת ַעלּ ְ‬ ‫‪‬א ָתּ ִבין ְבּנ ְ‬ ‫ֻדּ ְפ ָתּ ִגּ ַדּ ְפ ָתּ ַבּ ֲא ֶשׁר ֻה ְכ ַפּ ְשׁ ָתּ‬ ‫ָבּם ִפּי ַכּ ָמּה‪ַ :‬בּ ֲא ֶשׁר גּ ַ‬ ‫ית‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר ִנ ְצ ַע ְק ָתּ ָצ ַע ְק ָתּ‪ַ :‬בּ ֲא ֶשׁר ֻה ֵכּ ָ‬ ‫ִה ְכ ַפּ ְשׁ ָתּ ַ‬ ‫ַפּל ִעם ַה ַסּ ִכּין‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר יָבוֹאוּ ָעלֶי‪ְ ‬ל ִה ְתנ ֵ‬ ‫ית ַ‬ ‫ִה ִכּ ָ‬ ‫ַפּ ְל ָתּ‪ :‬א ְתּ ִהי ַמ ָכּה‬ ‫ִה ְק ַדּ ְמ ָתּם ִעם ַה ַסּ ִכּין ו ְִה ְתנ ַ‬ ‫אַלּימוּת‬ ‫ַבּ ַבּיִת ְל‪‬א ַמ ֲענֶה ַעד ִכּי ִתּ ְשׁ ַכּ‪ָ ‬ה ִ‬


‫קמה‬

‫ַתּ ְמ ֵא ְרנָה‬ ‫יהם ְבּ‪ ‬ו ַ‬ ‫כּוֹת ֶ‬ ‫ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ‪ִ :‬כּי ָדּ ְגרוּ ַמ ֵ‬ ‫ְהיָה ִכּי ִמ ַתּ ְח ִתּית‬ ‫יאן ַע ְכ ָשׁו‪ :‬ו ָ‬ ‫ַתּוֹצ ֵ‬ ‫ִבּ ְב ָשׂ ְר‪ ‬ו ִ‬ ‫ַתּ ְת ַענֵּג‬ ‫תוֹר ִתי ו ִ‬ ‫ַה ְתּהוֹם ָח ַפ ְצ ָתּ ִל ְזר ַֹח ָכּאָמוּר ְבּ ָ‬ ‫אָבי‪‬‬ ‫ָתן ְבּ‪ִ ‬‬ ‫ֲבטוֹת ֲא ֶשׁר נ ַ‬ ‫ַעל ַה ַמּכּוֹת ו ְַעל ַהח ָ‬ ‫אָבי‪ֵ ‬מ ַהכּוֹת‬ ‫ָדיו‪ :‬ו ְַכ ֲא ֶשׁר ָח ַדל ִ‬ ‫ַעד ֲא ֶשׁר ָכּ ְבדוּ י ָ‬ ‫ֵית‬ ‫ַתּ ֵשׁב לוֹ ִכּ ְגמוּלוֹ גַּם ִכּי ֶנ ֱהנ ָ‬ ‫ְבּ‪ ‬ו ְִה ְת ַענּ ְַג ָתּ ו ָ‬ ‫ָדיו ְל ַמ ַען‬ ‫ָדי‪ַ ‬כּ ֲא ֶשׁר ָכּ ְבדוּ י ָ‬ ‫ַעד ֲא ֶשׁר ִתּ ְכ ַבּ ְדנָה י ֶ‬ ‫יהם‪ :‬א‬ ‫הוֹרי‪ִ ‬כּי ָפּ ַס ְק ָתּ ִמ ִלּ ְשׁתֹּק ְבּ ָב ֵתּ ֶ‬ ‫י ְֵדעוּ ֶ‬ ‫ֲפ ֶצי‪ ‬א ַעל‬ ‫שׁוֹנ‪ַ ‬ר ְג ְל‪ ‬אוֹ ח ָ‬ ‫ָתּ ִרים י ְָד‪ ‬אוֹ ְל ְ‬ ‫ֵיהם‬ ‫אָבי‪ ‬וְ‪‬א ַעל ִא ֶמּ‪ַ ‬בּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ִל ְפנ ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ית ֱאמוּנָם ִכּי ִמ ְבּ ָשׂ ָרם‬ ‫ִכּי ‪‬א ָעשׂוּ ְבּ‪ָ ‬דּ ָבר‪ :‬ו ְָק ִנ ָ‬ ‫תּוֹר ִתי‪ :‬ו ְַכ ֲא ֶשׁר ָס ְטרוּ ְל‪‬‬ ‫ַתּ ְדגֵּר ָבּם ָ‬ ‫את ו ַ‬ ‫ָצ ָ‬ ‫יָ‬ ‫אַחת ‪‬א ַתּ ְחשֹׂף ֶאת ַה ְשּׁ ִניָּה ִכּי ֵאין‬ ‫ֶחי ָה ַ‬ ‫ַבּלּ ִ‬ ‫ֲמה‬ ‫אָרץ ָתּם ָה ִע ָדּן ַהזֶּה ִמן ַהֻזּה ָ‬ ‫שׁוֹמר ָעלֶי‪ָ ‬בּ ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ַע ִתּי אָנ ִֹכי ַה ֶכּ ֶבשׁ ַה ָשּׁחֹר‪ :‬א י ְִהי ָבּ ֶכם‬ ‫ִהגּ ְ‬ ‫אַתּם‬ ‫מוֹרים ֶ‬ ‫כּ ֵֹהן וְ‪‬א כּ ֶֹמר ‪‬א ַרב וְ‪‬א ָנזִיר ִ‬ ‫יכם‬ ‫נוֹת ֶ‬ ‫יכם ִל ְב ֵ‬ ‫בוֹת ֶ‬ ‫ַא ֵ‬ ‫יכם ְול ֲ‬ ‫מּוֹת ֶ‬ ‫ידי ְל ִא ֵ‬ ‫ְל ַת ְל ִמ ַ‬ ‫יוֹתר‬ ‫מוֹכם ‪‬א ָפּחוֹת וְ‪‬א ֵ‬ ‫מוֹהם ְכּ ֶ‬ ‫ֵיכם ְכּ ֶ‬ ‫ו ְִל ְבנ ֶ‬ ‫ָשׁים‬ ‫וּב ֲא ֶשׁר י ְִל ְמדוּ ָה ֲאנ ִ‬ ‫ָכם ְל ַכ ָפּ ָרה‪ַ :‬‬ ‫וְ‪‬א י ְִהי ל ֶ‬


‫קמו‬

‫יהם ַעל‬ ‫ְחל ְבּח ֵֹר ֶ‬ ‫ַתּז ַ‬ ‫תּוֹר ִתי ו ִ‬ ‫ִכּתּוֹת ִכּתּוֹת ֶאת ָ‬ ‫ָכם ַע ָתּה‬ ‫ָתי ל ֶ‬ ‫זוֹהי ִמ ְשּׁנ ִ‬ ‫ְרוּה ְכּ ִכ ִנים‪ִ :‬‬ ‫אָרץ י ְַפזּ ָ‬ ‫ָה ֶ‬ ‫יצוּה‪:‬‬ ‫ֲפ ָ‬ ‫ְצאוּ ַוה ִ‬

‫ַתּ ם ֵס ֶפ ר ר וֹ ֲע ֶכ ם‬

רועכם  

בשנת 2005, נכתב הספר "רועכם" כחלק מפרוייקט "ריר" שהוצג בגלריה ג'ולי מ. בתל אביב ובמספר גלריות נוספות ברחבי ישראל. הספר כתוב בשפה כמו-מקר...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you